ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2012.075.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 75

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 55
15 март 2012 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 217/2012 на Комисията от 13 март 2012 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Cinta Senese (ЗНП)]

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 218/2012 на Комисията от 13 март 2012 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Béa du Roussillon (ЗНП)]

3

 

*

Регламент (ЕС) № 219/2012 на Комисията от 14 март 2012 година за поправяне на текста на румънски език на Регламент (ЕО) № 1881/2006 за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните ( 1 )

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 220/2012 на Комисията от 14 март 2012 година за дерогация от Регламент (ЕО) № 967/2006 по отношение на крайните срокове за известяване за количествата захар, прехвърлени от пазарната 2011/2012 година

6

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 221/2012 на Комисията от 14 март 2012 година за изменение на приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 относно фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход във връзка със субстанцията клозантел ( 1 )

7

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 222/2012 на Комисията от 14 март 2012 година за изменение на приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 относно фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход във връзка със субстанцията триклабендазол ( 1 )

10

 

*

Регламент (ЕС) № 223/2012 на Комисията от 14 март 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2003/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно торовете с цел привеждане на приложения I и IV към него в съответствие с техническия прогрес ( 1 )

12

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 224/2012 на Комисията от 14 март 2012 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

24

 

 

III   Други актове

 

 

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

*

Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 533/09/COL от 16 декември 2009 година за седемдесет и седмо изменение на процесуалните и материалноправните норми в сферата на държавната помощ, въвеждащо нова глава относно опростената процедура за разглеждане на определени видове държавна помощ

26

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

15.3.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 75/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 217/2012 НА КОМИСИЯТА

от 13 март 2012 година

за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Cinta Senese (ЗНП)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 година относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 7, параграф 4, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 6, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 510/2006 заявката за регистрация на названието „Cinta Senese“, подадена от Италия, бе публикувана в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не е получила никакви възражения съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006, названието следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се названието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 13 март 2012 година.

За Комисията, от името на председателя,

Dacian CIOLOȘ

Член на Комисията


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(2)  ОВ C 200, 8.7.2011 г., стр. 16.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Земеделски продукти, предназначени за консумация от човека, посочени в приложение I към Договора:

Клас 1.1   Прясно месо (и карантия)

ИТАЛИЯ

Cinta Senese (ЗНП)


15.3.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 75/3


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 218/2012 НА КОМИСИЯТА

от 13 март 2012 година

за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Béa du Roussillon (ЗНП)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 година относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 7, параграф 4, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 6, параграф 2, първа алинея и по силата на член 17, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 заявката за регистрация на названието „Béa du Roussillon“, подадена от Франция, беше публикувана в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не е получила никакви възражения съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006, названието следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се названието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 13 март 2012 година.

За Комисията, от името на председателя,

Dacian CIOLOȘ

Член на Комисията


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(2)  ОВ C 193, 2.7.2011 г., стр. 22.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Земеделски продукти, предназначени за консумация от човека, посочени в приложение I към Договора:

Клас 1.6.   Плодове, зеленчуци и зърнени култури, пресни или преработени

ФРАНЦИЯ

Béa du Roussillon (ЗНП)


15.3.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 75/5


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 219/2012 НА КОМИСИЯТА

от 14 март 2012 година

за поправяне на текста на румънски език на Регламент (ЕО) № 1881/2006 за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 315/93 на Съвета от 8 февруари 1993 г. за установяване на общностни процедури относно замърсителите в храните (1), и по-специално член 2, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Текстът на румънски език на Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Комисията (2) съдържа три грешки, които следва да бъдат поправени.

(2)

Поради това Регламент (ЕО) № 1881/2006 следва да бъде съответно поправен.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

(Отнася се само за текста на румънски език.)

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 14 март 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 37, 13.2.1993 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 364, 20.12.2006 г., стр. 5.


15.3.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 75/6


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 220/2012 НА КОМИСИЯТА

от 14 март 2012 година

за дерогация от Регламент (ЕО) № 967/2006 по отношение на крайните срокове за известяване за количествата захар, прехвърлени от пазарната 2011/2012 година

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 85 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 17 от Регламент (ЕО) № 967/2006 от 29 юни 2006 г. за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 318/2006 по отношение на производството над квотите в сектора на захарта (2) се поставят крайните срокове, в които държавите-членки трябва да известят Комисията за количествата захар, прехвърлени към следващата пазарна година.

(2)

Чрез дерогация от член 63, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 1234/2007 с член 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 214/2012 на Комисията (3) се удължават за пазарната 2011/2012 година определените от държавите-членки срокове, в които стопанските субекти трябва да им съобщят решението си за прехвърлянето на излишъка от захар.

(3)

Следователно крайните срокове, в които държавите-членки трябва да съобщят на Комисията за прехвърлените количества съгласно член 17 от Регламент (ЕО) № 967/2006, трябва съответно да се изменят.

(4)

Поради това за пазарната 2011/2012 година се налага дерогация от крайните срокове, определени в член 17, букви а) и б) от Регламент (ЕО) № 967/2006.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Чрез дерогация от член 17, букви а) и б) от Регламент (ЕО) № 967/2006 държавите-членки уведомяват Комисията не по-късно от 1 септември 2012 г. за количествата захар от цвекло и тръстика от пазарната 2011/2012 година, които се прехвърлят към следващата такава.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Срокът му на действие изтича на 30 септември 2012 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 14 март 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 176, 30.6.2006 г., стр. 22.

(3)  ОВ L 74, 14.3.2012 г., стр. 3.


15.3.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 75/7


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 221/2012 НА КОМИСИЯТА

от 14 март 2012 година

за изменение на приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 относно фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход във връзка със субстанцията клозантел

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно установяване на процедури на Общността за определяне на допустимите стойности на остатъчни количества от фармакологичноактивни субстанции в храни от животински произход, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета и за изменение на Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета (1), и по-специално член 14 във връзка с член 17 от него,

като взе предвид становището на Европейската агенция по лекарствата, изготвено от Комитета по лекарствените продукти за ветеринарна употреба,

като има предвид, че:

(1)

Максимално допустимите стойности на остатъчните количества (МДСОК) за фармакологичноактивни субстанции, предназначени за използване в Съюза във ветеринарномедицински продукти за животни, отглеждани за производство на храни, или в биоцидни продукти, използвани в животновъдството, следва да бъдат установени в съответствие с Регламент (ЕО) № 470/2009.

(2)

Фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на МДСОК в храните от животински произход са установени в приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 на Комисията от 22 декември 2009 г. относно фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход (2).

(3)

Понастоящем субстанцията клозантел е включена в таблица 1 от приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 като разрешена субстанция за мускул, мазнина, черен дроб и бъбрек при животни от рода на говедата и овцете, с изключение на животни, от които се добива мляко, предназначено за консумация от човека.

(4)

Ирландия представи на Европейската агенция по лекарствата искане за становище относно екстраполацията на съществуващото вписване за клозантел към мляко от говеда и овце.

(5)

Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба препоръча установяването на временни МДСОК за клозантел за мляко от говеда и овце и заличаването на разпоредбата „Да не се прилага при животни, от които се добива мляко, предназначено за консумация от човека“.

(6)

Поради това вписването за клозантел в таблица 1 от приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 следва да бъде изменено, за да бъдат включени препоръчаните временни МДСОК за мляко от говеда и овце и да се заличи съществуващата разпоредба „Да не се прилага при животни, от които се добива мляко, предназначено за консумация от човека“. Срокът на действие на определените в таблицата временни МДСОК за клозантел следва да изтече на 1 януари 2014 г. Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба препоръча да се даде срок от две години за приключването на научните изследвания, необходими, за да се отговори на списъка с въпроси, които Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба отправи към Ирландия.

(7)

Целесъобразно е да се предвиди разумен срок, в който заинтересованите страни да предприемат евентуално необходимите мерки, за да се съобразят с новоустановените МДСОК.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по ветеринарните лекарствени продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 14 май 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 14 март 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 152, 16.6.2009 г., стр. 11.

(2)  ОВ L 15, 20.1.2010 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Вписването за клозантел в таблица 1 от приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 се заменя със следното:

Фармакологичноактивна субстанция

Маркерно остатъчно вещество

Животински видове

МДСОК

Прицелни тъкани

Други разпоредби

(в съответствие с член 14, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 470/2009)

Терапевтична класификация

„Клозантел

Клозантел

Говеда

1 000 μg/kg

Мускул

 

Противопаразитни средства/средства, действащи срещу ендопаразити“

3 000 μg/kg

Мазнина

1 000 μg/kg

Черен дроб

3 000 μg/kg

Бъбрек

Овце

1 500 μg/kg

Мускул

2 000 μg/kg

Мазнина

1 500 μg/kg

Черен дроб

5 000 μg/kg

Бъбрек

Говеда, овце

45 μg/kg

Мляко

Срокът на временните МДСОК изтича на 1 януари 2014 г.


15.3.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 75/10


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 222/2012 НА КОМИСИЯТА

от 14 март 2012 година

за изменение на приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 относно фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход във връзка със субстанцията триклабендазол

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно установяване на процедури на Общността за определяне на допустимите стойности на остатъчни количества от фармакологичноактивни субстанции в храни от животински произход, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета и за изменение на Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета (1), и по-специално член 14 във връзка с член 17 от него,

като взе предвид становището на Европейската агенция по лекарствата, изготвено от Комитета по лекарствените продукти за ветеринарна употреба,

като има предвид, че:

(1)

Максимално допустимите стойности на остатъчните количества (МДСОК) за фармакологичноактивни субстанции, предназначени за използване в Съюза във ветеринарномедицински продукти за животни, отглеждани за производство на храни, или в биоцидни продукти, използвани в животновъдството, следва да бъдат установени в съответствие с Регламент (ЕО) № 470/2009.

(2)

Фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход са установени в приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 на Комисията от 22 декември 2009 г. относно фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход (2).

(3)

Понастоящем субстанцията триклабендазол е включена в таблица 1 от приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 като позволена субстанция за мускул, мазнина, черен дроб и бъбрек при всички преживни животни, с изключение на животни, от които се добива мляко, предназначено за консумация от човека.

(4)

Ирландия представи на Европейската агенция по лекарствата искане за становище относно екстраполацията на съществуващото вписване за триклабендазол към мляко от всички преживни животни.

(5)

Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба препоръча установяването на временни МДСОК за триклабендазол за мляко от всички преживни животни и заличаването на разпоредбата „Да не се прилага при животни, от които се добива мляко, предназначено за консумация от човека“.

(6)

Поради това вписването за триклабендазол в таблица 1 от приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 следва да бъде изменено, за да бъдат включени препоръчаните временни МДСОК за мляко от всички преживни животни и да се заличи съществуващата разпоредба „Да не се прилага при животни, от които се добива мляко, предназначено за консумация от човека“. Срокът на действие на определените в таблицата временни МДСОК за триклабендазол следва да изтече на 1 януари 2014 г. Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба препоръча да се даде срок от две години за приключването на научните изследвания, необходими, за да се отговори на списъка с въпроси, които Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба отправи към Ирландия.

(7)

Целесъобразно е да се предвиди разумен срок, в който заинтересованите страни да предприемат евентуално необходимите мерки, за да се съобразят с новоустановените МДСОК.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по ветеринарните лекарствени продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 14 май 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 14 март 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 152, 16.6.2009 г., стр. 11.

(2)  ОВ L 15, 20.1.2010 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Вписването за триклабендазол в таблица 1 от приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 се заменя със следното:

Фармакологичноактивна субстанция

Маркерно остатъчно вещество

Животински видове

МДСОК

Прицелни тъкани

Други разпоредби

(в съответствие с член 14, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 470/2009)

Терапевтична класификация

„Триклабендазол

Сумарно остатъчни вещества, които могат да бъдат извлечени и окислени до кетотриклабендазол

Всички преживни животни

225 μg/kg

Мускул

 

Противопаразитни средства/средства, действащи срещу ендопаразити“

100 μg/kg

Мазнина

250 μg/kg

Черен дроб

150 μg/kg

Бъбрек

10 μg/kg

Мляко

Срокът на временните МДСОК изтича на 1 януари 2014 г.


15.3.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 75/12


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 223/2012 НА КОМИСИЯТА

от 14 март 2012 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 2003/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно торовете с цел привеждане на приложения I и IV към него в съответствие с техническия прогрес

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2003/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. относно торовете (1), и по-специално член 31, параграфи 1 и 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 3 от Регламент (ЕО) № 2003/2003 се предвижда, че тор, който принадлежи към видовете торове, изброени в приложение I към него, и отговаря на условията, установени в посочения регламент, може да бъде обозначен като „ЕО тор“.

(2)

Сред изброените в приложение I към Регламент (ЕО) № 2003/2003 видове торове са някои, които могат да бъдат продавани единствено под формата на фин прах, както и други, които могат да бъдат продавани и под формата на суспензии. Торовете под формата на суспензии крият по-малко риск за здравето на земеделските производители, когато се използват в условия, в които използването на фини прахове би довело до вдишване на прахови частици. С цел да се намали експозицията на земеделските производители на прахови частици следва да се разшири обхватът на възможността за използване на суспензии, така че тя да се отнася и до видовете торове, съдържащи манган като хранителен микроелемент, както и да се разшири гамата на съставките, разрешени за използване в съществуващите суспензии на торове, съдържащи бор и мед.

(3)

В Регламент (ЕО) № 2003/2003 се предвижда използването на комплексообразуващи агенти като съставки в торове, съдържащи хранителни микроелементи. Такива торове обаче не са обозначени като „ЕО тор“, тъй като в приложение I към посочения регламент все още не е установен списък на разрешените за използване комплексообразуващи агенти, както и защото не съществуват обозначения на вида за тор, съдържащ комплексообразуващи агенти. Като се има предвид, че подходящи такива агенти (соли на лигносулфонова киселина, наричана по-долу „LS“) вече са на разположение, следва те да бъдат включени в списък с разрешени комплексообразуващи агенти и да бъдат създадени съответните обозначения на вида. Съществуващите обозначения на вида за разтвори на тор следва също да бъдат адаптирани, за да се позволи използването на комплексообразуващи агенти. С цел обаче да се улесни официалният контрол, следва всеки разтвор да не съдържа повече от един комплексообразуващ агент.

(4)

С новите правила относно разтворите и суспензиите от хранителни микроелементи се изисква тези видове торове да се преетикетират. За определен период обаче торове, етикетирани в съответствие със старите правила, ще останат като складови наличности. Поради това на производителите следва да бъде предоставено достатъчно време, за да подготвят новите етикети и да продадат всички съществуващи складови наличности.

(5)

В Регламент (ЕО) № 2003/2003 се предвижда набор от правила относно етикетирането на смесите от торове, съдържащи хранителни микроелементи, но в приложение I към него не се предвиждат съответни видове обозначения. С Регламент (ЕС) № 137/2011 в раздел Д.2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 2003/2003 бе въведена таблица Д.2.4, съдържаща съответните обозначения на вида, като също така бяха въведени по-ясни правила относно смесите от хранителни микроелементи. В таблица Д.2.4 се изисква определена информация при етикетирането, която в някои случаи не би била в съответствие с информацията, изисквана съгласно член 6, параграф 6 и член 23, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2003/2003. Поради това таблица Д.2.4 следва да бъде съответно изменена. Следва да бъде предоставен преходен период, за да се даде възможност на икономическите оператори да се адаптират към новите правила и да продадат складовите си наличности от смеси от торове, съдържащи хранителни микроелементи.

(6)

N,N'-ди(2-хидроксибензил)етилендиамин-N,N'-диоцетната киселина (наричана по-долу „HBED“) представлява органичен хелатиращ агент за хранителни микроелементи. По-специално хелатираното с HBED желязо се използва за коригиране на недостига на желязо и за борба с хлорозата при редица видове плодни дръвчета. Премахването на хлорозата и нейните симптоми осигурява развитие на листната маса, добър растеж и развитие на плодовете. Използването на хелатираната с HBED форма на желязо е било разрешено в Полша, без това да доведе до вреди за околната среда. Поради това следва HBED да се добави към списъка с разрешени органични хелатиращи агенти за хранителни микроелементи в приложение I към Регламент (ЕО) № 2003/2003. Целесъобразно е обаче да се предвиди преходен период, така че използването на HBED да бъде разрешено след публикуването на съответния EN стандарт.

(7)

Дициандиамид/1,2,4 триазол (наричан по-долу „DCD/TZ“) и 1,2,4 триазол/3-метилпиразол (наричан по-долу „TZ/MP“) са инхибитори на нитрификация, използвани в комбинация с торове, съдържащи хранителния елемент азот под формата на карбамид и/или амониеви соли. Тези инхибитори удължават периода, в който азотът може да се усвоява от земеделските култури, ограничават просмукването на нитрати и намаляват емисиите на азотен оксид в атмосферата.

(8)

Триамид на N-(2-нитрофенил)фосфорната киселина (наричан по-долу „2-NPT“) е инхибитор на уреаза, предназначен за торове, съдържащи карбамид, с цел увеличаване на наличния за растенията азот при същевременно намаляване на емисиите на амоняк в атмосферата.

(9)

От много години DCD/TZ, TZ/MP и 2-NPT се използват в Германия, а DCD/TZ и TZ/MP— в Чешката република, при което са доказали ефективността си и безопасността си за околната среда. Поради това следва DCD/TZ, TZ/MP и 2-NPT да бъдат добавени в списъка на разрешените за използване инхибитори на нитрификация и уреаза в приложение I към Регламент (ЕО) № 2003/2003, за да могат те да бъдат по-широкодостъпни за земеделските производители на територията на целия Съюз.

(10)

В Регламент (ЕО) № 2003/2003 се изисква контролът на „ЕО торовете“ да се извършва в съответствие с методите за вземане на проби и анализ, описани в приложение IV към него. Някои от тези методи обаче не са признати на международно равнище и следва да бъдат заменени с наскоро разработените от Европейския комитет по стандартизация ЕN стандарти.

(11)

Обикновено EN стандартите се валидират чрез междулабораторно сравнение, при което се цели количествена проверка на възпроизводимостта и повторяемостта на методите за анализ. Поради това следва да се направи разграничаване между EN стандартите и неутвърдените методи, за да се откроят EN стандартите с доказана статистическа надеждност.

(12)

С оглед опростяване на законодателството и за да се улесни бъдещо преразглеждане, е целесъобразно пълният текст на методите за анализ в приложение IV към Регламент (ЕО) № 2003/2003 да се замени с препратки към EN стандартите, публикувани от Европейския комитет по стандартизация.

(13)

Поради това Регламент (ЕО) № 2003/2003 следва да бъде съответно изменен.

(14)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета, създаден по силата на член 32 от Регламент (ЕО) № 2003/2003,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения

1.   Приложение I към Регламент (ЕО) № 2003/2003 се изменя в съответствие с приложение I към настоящия регламент.

2.   Приложение IV към Регламент (ЕО) № 2003/2003 се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Точка 1, буква a), буква б), подточка i), буква в), подточки i) и ii), буква г), подточка i), буква д), подточка i), буква е), подточка i) и точка 2 от приложение I се прилагат, считано от 4 април 2013 г.

Приложение I, точка 3, вписване 11 се прилага, считано от 4 юли 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 14 март 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 304, 21.11.2003 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложение I към Регламент (ЕО) № 2003/2003 се изменя, както следва:

(1)

Раздел Д.1 се изменя, както следва:

а)

В раздел Д.1.1 вписването 1е се заменя със следното:

„1е

Суспензия на тор, съдържащ борати

Продукт, получен чрез приготвяне на суспензия на видове 1а и/или 1б и/или 1в и/или 1г във вода

2 % общ В

Обозначението трябва да включва наименованията на съдържащите се съставки

Общ бор (В)

Водоразтворим бор (В), ако присъства“

б)

Раздел Д.1.2 се изменя, както следва:

i)

вписване 2в се заменя със следното:

„2в

Разтвор на тор, съдържащ кобалт

Воден разтвор на видове 2а и/или 2б или 2г

2 % водоразтворим Co

Когато са смесени видове 2а и 2г, комплексно образуваният кобалт трябва да е най-малко 40 % от водоразтворимия кобалт.

Обозначението трябва да включва:

1)

наименованието(ята) на неорганичния(ите) анион(и), ако присъства(т);

2)

наименованието на всеки разрешен хелатиращ агент, който хелатира минимум 1 % водоразтворим кобалт, ако присъства, и който може да се идентифицира и да се определи количествено съгласно европейски стандарт;

или

наименованието на разрешения комплексообразуващ агент, който може да се идентифицира съгласно европейски стандарт, ако присъства.

Водоразтворим кобалт (Co)

Кобалт (Co), хелатиран с всеки разрешен хелатиращ агент, който хелатира минимум 1 % водоразтворим кобалт и който може да се идентифицира и да се определи количествено съгласно европейски стандарт

Кобалт (Co), комплексно образуван с разрешен комплексообразуващ агент, който може да се идентифицира съгласно европейски стандарт

Незадължително: общ кобалт (Co), хелатиран с разрешен(и) хелатиращ(и) агент(и)“

ii)

добавя се следното вписване 2г:

„2г

Кобалтов комплекс

Водоразтворим продукт, съдържащ кобалт, химично свързан с един разрешен комплексообразуващ агент

5 % водоразтворим Co и комплексно образуваният кобалт трябва да е най-малко 80 % от водоразтворимия кобалт.

Обозначението трябва да включва наименованието на разрешения комплексообразуващ агент, който може да се идентифицира съгласно европейски стандарт.

Водоразтворим кобалт (Co)

Общ кобалт (Co), комплексно образуван“

в)

Раздел Д.1.3 се изменя, както следва:

i)

вписване 3е се заменя със следното:

„3е

Разтвор на тор, съдържащ мед

Воден разтвор на видове 3а и/или 3г или 3и

2 % водоразтворима мед (Cu)

Когато са смесени видове 3а и 3и, комплексно образуваната мед трябва да е най-малко 40 % от водоразтворимата мед.

Обозначението трябва да включва:

1)

наименованието(ята) на неорганичния(ите) анион(и), ако присъства(т);

2)

наименованието на всеки разрешен хелатиращ агент, който хелатира минимум 1 % водоразтворима мед, ако присъства, и който може да се идентифицира и да се определи количествено съгласно европейски стандарт;

или

наименованието на разрешения комплексообразуващ агент, който може да се идентифицира съгласно европейски стандарт.

Водоразтворима мед (Сu)

Мед (Cu), хелатирана с всеки разрешен хелатиращ агент, който хелатира минимум 1 % водоразтворима мед и който може да се идентифицира и да се определи количествено съгласно европейски стандарт

Мед (Cu), комплексно образувана с разрешен комплексообразуващ агент, който може да се идентифицира съгласно европейски стандарт

Незадължително: обща мед (Cu), хелатирана с разрешен(и) хелатиращ(и) агент(и)“

ii)

вписване 3з се заменя със следното:

„3з

Суспензия на тор, съдържащ мед

Продукт, получен чрез приготвяне на суспензия на видове 3а и/или 3б и/или 3в и/или 3г и/или 3ж във вода

17 % обща Cu

Обозначението трябва да включва:

1)

наименованието(ята) на анионите, ако присъства(т),

2)

наименованието на всеки разрешен хелатиращ агент, който хелатира минимум 1 % водоразтворима мед, ако присъства, и който може да се идентифицира и да се определи количествено съгласно европейски стандарт.

Обща мед (Cu)

Водоразтворима мед (Сu), ако присъства

Мед (Cu), хелатирана с всеки разрешен хелатиращ агент, който хелатира минимум 1 % водоразтворима мед и който може да се идентифицира и да се определи количествено съгласно европейски стандарт“

iii)

добавя се следното вписване 3и:

„3и

Меден комплекс

Водоразтворим продукт, съдържащ мед, химично свързан с един разрешен комплексообразуващ агент

5 % водоразтворима Cu и комплексно образуваната мед трябва да е най-малко 80 % от водоразтворимата мед.

Обозначението трябва да включва наименованието на разрешения комплексообразуващ агент, който може да се идентифицира съгласно европейски стандарт.

Водоразтворима мед (Сu)

Обща мед (Cu), комплексно образувана“

г)

Раздел Д.1.4 се изменя, както следва:

i)

вписване 4в се заменя със следното:

„4в

Разтвор на тор, съдържащ желязо

Воден разтвор на видове 4а и/или 4б или 4г

2 % водоразтворимо желязо (Fe)

Когато са смесени видове 4а и 4г, комплексно образуваното желязо трябва да е най-малко 40 % от водоразтворимото желязо.

Обозначението трябва да включва:

1)

наименованието(ята) на неорганичния(ите) анион(и), ако присъства(т);

2)

наименованието на всеки разрешен хелатиращ агент, който хелатира минимум 1 % водоразтворимо желязо, ако присъства, и който може да се идентифицира и да се определи количествено съгласно европейски стандарт;

или

наименованието на разрешения комплексообразуващ агент, който може да се идентифицира съгласно европейски стандарт.

Водоразтворимо желязо (Fe)

Желязо (Fe), хелатирано с всеки разрешен хелатиращ агент, който хелатира минимум 1 % водоразтворимо желязо и който може да се идентифицира и да се определи количествено съгласно европейски стандарт

Желязо (Fe), комплексно образувано с разрешен комплексообразуващ агент, който може да се идентифицира съгласно европейски стандарт

Незадължително: общо желязо (Fe), хелатирано с разрешен(и) хелатиращ(и) агент(и)“

ii)

добавя се следното вписване 4г:

„4г

Железен комплекс

Водоразтворим продукт, съдържащ желязо, химично свързано с един разрешен комплексообразуващ агент

5 % водоразтворимо желязо (Fe) и комплексно образуваното желязо трябва да е най-малко 80 % от водоразтворимото желязо

Обозначението трябва да включва наименованието на разрешения комплексообразуващ агент, който може да се идентифицира съгласно европейски стандарт.

Водоразтворимо желязо (Fe)

Общо желязо (Fe), комплексно образувано“

д)

Раздел Д.1.5 се изменя, както следва:

i)

вписване 5д се заменя със следното:

„5д

Разтвор на тор, съдържащ манган

Воден разтвор на видове 5а и/или 5б или 5ж

2 % водоразтворим Mn

Когато са смесени видове 5а и 5ж, комплексно образуваният манган трябва да е най-малко 40 % от водоразтворимия манган

Обозначението трябва да включва:

1)

наименованието(ята) на неорганичния(ите) анион(и), ако присъства(т);

2)

наименованието на всеки разрешен хелатиращ агент, който хелатира минимум 1 % водоразтворим манган, ако присъства, и който може да се идентифицира и да се определи количествено съгласно европейски стандарт;

или

наименованието на разрешения комплексообразуващ агент, който може да се идентифицира съгласно европейски стандарт.

Водоразтворим манган (Mn)

Манган (Mn), хелатиран с всеки разрешен хелатиращ агент, който хелатира минимум 1 % водоразтворим манган и който може да се идентифицира и да се определи количествено съгласно европейски стандарт

Манган (Mn), комплексно образуван с разрешен комплексообразуващ агент, който може да се идентифицира съгласно европейски стандарт

Незадължително: общ манган (Mn), хелатиран с разрешен(и) хелатиращ(и) агент(и)“

ii)

добавят се следните вписвания 5е и 5ж:

„5е

Суспензия на тор, съдържащ манган

Продукт, получен чрез приготвяне на суспензия на видове 5а и/или 5б и/или 5в във вода

17 % общ Mn

Обозначението трябва да включва:

1)

наименованието(ята) на анионите, ако присъства(т);

2)

наименованието на всеки разрешен хелатиращ агент, който хелатира минимум 1 % водоразтворим манган, ако присъства, и който може да се идентифицира и да се определи количествено съгласно европейски стандарт.

Общ манган (Mn)

Водоразтворим манган (Mn), ако присъства

Манган (Mn), хелатиран с всеки разрешен хелатиращ агент, който хелатира минимум 1 % водоразтворим манган и който може да се идентифицира и да се определи количествено съгласно европейски стандарт

Манганов комплекс

Водоразтворим продукт, съдържащ манган, химично свързан с един разрешен комплексообразуващ агент

5 % водоразтворим Mn и комплексно образуваният манган трябва да е най-малко 80 % от водоразтворимия манган

Обозначението трябва да включва наименованието на разрешения комплексообразуващ агент, който може да се идентифицира съгласно европейски стандарт.

Водоразтворим манган (Mn)

Общ манган (Mn), комплексно образуван“

е)

Раздел Д.1.7 се изменя, както следва:

i)

вписване 7д се заменя със следното:

„7д

Разтвор на тор, съдържащ цинк

Воден разтвор на видове 7а и/или 7б или 7ж

2% водоразтворим Zn

Когато са смесени видове 7а и 7ж, комплексно образуваният цинк трябва да е най-малко 40 % от водоразтворимия цинк.

Обозначението трябва да включва:

1)

наименованието(ята) на неорганичния(ите) анион(и), ако присъства(т);

2)

наименованието на всеки разрешен хелатиращ агент, който хелатира минимум 1 % водоразтворим цинк, ако присъства, и който може да се идентифицира и да се определи количествено съгласно европейски стандарт;

или

наименованието на разрешения комплексообразуващ агент, който може да се идентифицира съгласно европейски стандарт.

Водоразтворим цинк (Zn)

Цинк (Zn), хелатиран с всеки разрешен хелатиращ агент, който хелатира минимум 1 % водоразтворим цинк и който може да се идентифицира и да се определи количествено съгласно европейски стандарт

Цинк (Zn), комплексно образуван с разрешен комплексообразуващ агент, който може да се идентифицира съгласно европейски стандарт

Незадължително: общ цинк (Zn), хелатиран с разрешен(и) хелатиращ(и) агент(и)“

ii)

добавя се следното вписване 7ж:

„7ж

Цинков комплекс

Водоразтворим продукт, съдържащ цинк, химично свързан с един разрешен комплексообразуващ агент

5 % водоразтворим цинк и комплексно образуваният цинк трябва да е най-малко 80 % от водоразтворимия цинк

Обозначението трябва да включва наименованието на разрешения комплексообразуващ агент, който може да се идентифицира съгласно европейски стандарт.

Водоразтворим цинк (Zn)

Общ цинк (Zn), комплексно образуван“

(2)

В раздел Д.2 таблица Д.2.4 се заменя със следното:

„№

Обозначение на вида

Данни за метода за получаване и основни съставки

Минимално съдържание на хранителни елементи (% от масата)

Данни за изразяване на съдържанието на хранителни елементи

Други изисквания

Други данни за обозначението на вида

Съдържание на хранителни елементи за обявяване

Форми и разтворимост на хранителните елементи

Други критерии

1

2

3

4

5

6

1

Смес от хранителни микроелементи

Продукт, получен при смесване на два или повече вида торове от видове Д.1 или чрез разтваряне и/или приготвяне на суспензия от два или повече вида торове от видове Д.1 във вода

1)

5 % общо съдържание за твърда смес

или

2)

2 % общо съдържание за течна смес

Отделни хранителни микроелементи съгласно раздел Д.2.1

Наименование на всеки присъстващ хранителен микроелемент и неговия химичен знак, изброени в азбучен ред на химичните знаци и последвани от наименованието на неговия противойон (или противойони) непосредствено след обозначението на вида.

Общо съдържание на всеки хранителен микроелемент като процент от масата на тора, освен в случая на изцяло водоразтворим хранителен микроелемент

Водоразтворимо съдържание на всеки хранителен микроелемент, изразено като процент от масата на тора, когато разтворимото съдържание е най-малко половината от общото съдържание. Когато хранителният микроелемент е изцяло водоразтворим, се декларира само водоразтворимото съдържание.

Когато хранителен микроелемент е химически свързан с органична молекула, хранителният микроелемент се декларира непосредствено след водоразтворимото съдържание като процент от масата на тора, последван от един от термините „хелатиран с“ или „комплексно образуван с“, с наименованието на всеки разрешен хелатиращ или комплексообразуващ агент (или агенти), както е определено в раздел Д.3. Наименованието на органичната молекула може да се замени с нейните инициали.

Следното заявление след задължителните и незадължителните декларации: „Да се използва само при призната нужда. Да не се превишават подходящите норми на дозата“.“

(3)

Раздел Д.3.1 се заменя със следното:

„Д.3.1   Хелатиращи агенти (1)

Киселини или натриеви, калиеви или амониеви соли на:

Обозначение

Алтернативно обозначение

Химична формула

CAS номер на киселината (2)

1

етилендиаминтетраоцетна киселина

EDTA

C10H16O8N2

60-00-4

2

хидрокси-2 етилетилендиаминтриоцетна киселина

HEEDTA

C10H18O7N2

150-39-0

3

диетилентриаминпентаоцетна киселина

DTPA

C14H23O10N3

67-43-6

4

етилендиамин- N,N’-ди[(орто-хидроксифенил) оцетна киселина]

[o,o] EDDHA

C18H20O6N2

1170-02-1

5

етилендиамин- N-[(орто-хидроксифенил) оцетна киселина]- N’-[(пара-хидроксифенил) оцетна киселина]

[o,p] EDDHA

C18H20O6N2

475475-49-1

6

етилендиамин- N,N’-ди[(орто-хидрокси-метилфенил) оцетна сикелина]

[o,o] EDDHMA

C20H24O6N2

641632-90-8

7

етилендиамин- N-[(орто-хидрокси-метилфенил) оцетна киселина]- N’-[(пара-хидрокси-метилфенил) оцетна киселина]

[o,p] EDDHMA

C20H24O6N2

641633-41-2

8

етилендиамин- N,N’-ди[(5-карбокси-2-хидроксифенил) оцетна киселина]

EDDCHA

C20H20O10N2

85120-53-2

9

етилендиамин- N,N’-ди[(2-хидрокси-5-сулфофенил) оцетна киселина] и нейните кондензационни продукти

EDDHSA

C18H20O12N2S2 + n*(C12H14O8N2S)

57368-07-7 и 642045-40-7

10

иминодиянтарна киселина

IDHA

C8H11O8N

131669-35-7

11

N,N'-ди(2-хидроксибензил)етилендиамин-N,N'-диоцетна киселина

HBED

C20H24N2O6

35998-29-9

(4)

Раздел Д.3.2 се заменя със следното:

„Д.3.2   Комплексообразуващи агенти (3)

Посочените по-долу комплексообразуващи агенти са разрешени за използване единствено в продукти за торене чрез напояване и/или за листно подхранване, с изключение на цинков лигносулфонат, железен лигносулфонат, меден лигносулфонат и манганов лигносулфонат, които могат да се прилагат директно върху почвата.

Киселини или натриеви, калиеви или амониеви соли на:

Обозначение

Алтернативно обозначение

Химична формула

CAS номер на киселината (4)

1

Лигносулфонова киселина

LS

Не е налична химична формула

8062-15-5

(5)

В раздел Е.1 се добавят следните вписвания:

„2

Продукт, съдържащ дициандиамид (DCD) и 1,2,4-триазол (TZ)

EINECS EC № 207-312-8

EINECS EC № 206-022-9

Минимум 2,0

Максимум 4,0

 

Съотношение в сместа 10:1

(DCD:TZ)

3

Продукт, съдържащ 1,2,4-триазол (TZ) и 3-метилпиразол (MP)

EINECS EC № 206-022-9

EINECS EC № 215-925-7

Минимум 0,2

Максимална стойност 1,0

 

Съотношение в сместа 2:1

(TZ:MP)“

(6)

В раздел Е.2 се добавя следното вписване:

„2

Триамид на N-(2-нитрофенил)фосфорната киселина (2-NPT)

EINECS EC № 477-690-9

Минимум 0,04

Максимум 0,15“

 

 


(1)  Хелатиращите агенти трябва да се идентифицират и определят количествено съгласно европейските стандарти, които обхващат посочените хелатиращи агенти.“

(2)  Само за информация.

(3)  Комплексообразуващите агенти трябва да се идентифицират и определят количествено съгласно европейските стандарти, които обхващат посочените комплексообразуващи агенти.“

(4)  Само за информация.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Раздел Б от приложение IV към Регламент (ЕО) № 2003/2003 се изменя, както следва:

(1)

Точки 3.1.1—3.1.4 се заменят със следното:

„Метод 3.1.1

Извличане на фосфор, разтворим в неорганични (минерални) киселини

EN 15956: Минерални торове. Извличане на фосфор, разтворим в неорганични киселини

Този метод за анализ е изпитан чрез ринг-тест.

Метод 3.1.2

Извличане на фосфор, разтворим в 2-процентна мравчена киселина

EN 15919: Минерални торове. Извличане на фосфор, разтворим в 2-процентна мравчена киселина

Този метод за анализ не е подлаган на ринг-тест.

Метод 3.1.3

Извличане на фосфор, разтворим в 2-процентна лимонена киселина

EN 15920: Минерални торове. Извличане на фосфор, разтворим в 2-процентна лимонена киселина

Този метод за анализ не е подлаган на ринг-тест.

Метод 3.1.4

Извличане на фосфор, разтворим в неутрален амониев цитрат

EN 15957: Минерални торове. Извличане на фосфор, разтворим в неутрален амониев цитрат

Този метод за анализ е изпитан чрез ринг-тест.“

(2)

Методи 3.1.5.1—3.1.5.3. се заменят със следното:

„Метод 3.1.5.1

Извличане на разтворим фосфор по Petermann при 65 °С

EN 15921: Минерални торове. Извличане на разтворим фосфор по Petermann при 65 °С

Този метод за анализ не е подлаган на ринг-тест.

Метод 3.1.5.2

Извличане на разтворим фосфор по Petermann при стайна температура

EN 15922: Минерални торове. Извличане на разтворим фосфор по Petermann при стайна температура

Този метод за анализ не е подлаган на ринг-тест.

Метод 3.1.5.3

Извличане на фосфор, разтворим в алкален амониев цитрат на Joulie

EN 15923: Минерални торове. Извличане на фосфор, разтворим в алкален амониев цитрат на Joulie

Този метод за анализ не е подлаган на ринг-тест.“

(3)

Метод 3.1.6 се заменя със следното:

„Метод 3.1.6

Извличане на водоразтворим фосфор

EN 15958: Минерални торове. Извличане на водоразтворим фосфор

Този метод за анализ е изпитан чрез ринг-тест.“

(4)

Метод 3.2 се заменя със следното:

„Метод 3.2

Определяне на извлечен фосфор

EN 15959: Минерални торове. Определяне на извлечения фосфор

Този метод за анализ е изпитан чрез ринг-тест.“

(5)

Методи 7.1 и 7.2 се заменят със следното:

„Метод 7.1

Определяне на степента на смилане (суха процедура)

EN 15928: Минерални торове. Определяне степента на смилане (суха процедура)

Този метод за анализ не е подлаган на ринг-тест.

Метод 7.2

Определяне на степента на смилане на меки природни фосфати

EN 15924: Минерални торове. Определяне степента на смилане на меки природни фосфати

Този метод за анализ не е подлаган на ринг-тест.“

(6)

Методи 8.1—8.5 се заменят със следното:

„Метод 8.1

Извличане на общ калций, общ магнезий, общ натрий и обща сяра под формата на сулфати

EN 15960: Минерални торове. Извличане на общ калций, общ магнезий, общ натрий и обща сяра под формата на сулфати

Този метод за анализ не е подлаган на ринг-тест.

Метод 8.2

Извличане на общото количество сяра, съдържаща се под различни форми

EN 15925: Минерални торове. Извличане на общото количество сяра, съдържаща се под различни форми

Този метод за анализ не е подлаган на ринг-тест.

Метод 8.3

Извличане на водоразтворими калций, магнезий, натрий и сяра (под формата на сулфати)

EN 15961: Минерални торове. Извличане на водоразтворими калций, магнезий, натрий и сяра (под формата на сулфати)

Този метод за анализ не е подлаган на ринг-тест.

Метод 8.4

Извличане на водоразтворимата сяра, когато сярата е под различни форми

EN 15926: Минерални торове. Извличане на водоразтворимата сяра, когато сярата е под различни форми

Този метод за анализ не е подлаган на ринг-тест.

Метод 8.5

Извличане и определяне на елементарна сяра

EN 16032: Минерални торове. Извличане и определяне на елементарна сяра

Този метод за анализ не е подлаган на ринг-тест.“

(7)

Вмъква се следният метод 8.11:

„Метод 8.11

Определяне на калций и формиат в калциев формиат

EN 15909: Минерални торове. Определяне на калций и формиат в калциеви листни торове

Този метод за анализ е изпитан чрез ринг-тест.“

(8)

Метод 11.3 се заменя със следното:

„Метод 11.3

Определяне на железни хелати на o,o-EDDHA, o,o-EDDHMA и HBED

EN 13368-2: Минерални торове. Определяне на хелатообразуващи агенти в торове чрез хроматография. Част 2: Определяне на Fe хелати на o,o-EDDHA, o,o-EDDHMA и HBED чрез йонна хроматография

Този метод за анализ е изпитан чрез ринг-тест.“

(9)

Вмъкват се следните методи 11.6, 11.7 и 11.8:

„Метод 11.6

Определяне на IDHA

EN 15950: Минерални торове. Определяне на N-(1,2-дикарбоксиетил)-D,L аспарагинова киселина (иминодиянтарна киселина, IDHA) чрез високоефективна течна хроматография (HPLC)

Този метод за анализ е изпитан чрез ринг-тест.

Метод 11.7

Определяне на лигносулфонати

EN 16109: Минерални торове. Определяне на комплексно свързаните йони на хранителни микроелементи в торове. Идентификация на лигносулфонати

Този метод за анализ е изпитан чрез ринг-тест.

Метод 11.8

Определяне на съдържанието на комплексно образуваните хранителни микроелементи и частта на комплексно образуваните хранителни микроелементи

EN 15962: Минерални торове. Определяне съдържанието на комплексно свързаните хранителни микроелементи и частта на комплексно свързаните хранителни микроелементи

Този метод за анализ е изпитан чрез ринг-тест.“

(10)

Вмъкват се следните методи 12.3, 12.4 и 12.5:

„Метод 12.3

Определяне на 3-метилпиразол (MP)

EN 15905: Минерални торове. Определяне на 3-метилпиразол (MP) с високоефективна течна хроматография (HPLC)

Този метод за анализ е изпитан чрез ринг-тест.

Метод 12.4

Определяне на TZ

EN 16024: Минерални торове. Определяне на 1Н-1,2,4-триазол в карбамид и в торове, които съдържат карбамид. Метод с използване на високоефективна течна хроматография (HPLC)

Този метод за анализ е изпитан чрез ринг-тест.

Метод 12.5

Определяне на 2-NPT

EN 16075: Минерални торове. Определяне на триамида на N-(2-нитрофенил)фосфорната киселина (2-NPT) в карбамид и торове, съдържащи карбамид. Метод с използване на високоефективна течна хроматография (HPLC)

Този метод за анализ е изпитан чрез ринг-тест.“


15.3.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 75/24


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 224/2012 НА КОМИСИЯТА

от 14 март 2012 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 14 март 2012 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

IL

51,1

JO

68,6

MA

63,8

TN

88,2

TR

117,1

ZZ

77,8

0707 00 05

JO

183,3

TR

170,7

ZZ

177,0

0709 91 00

EG

158,2

ZZ

158,2

0709 93 10

MA

52,1

TR

134,9

ZZ

93,5

0805 10 20

EG

51,3

IL

72,0

MA

59,2

TN

55,2

TR

65,7

ZZ

60,7

0805 50 10

EG

69,0

MA

69,1

TR

55,4

ZZ

64,5

0808 10 80

AR

89,5

BR

84,7

CA

121,2

CL

103,2

CN

91,7

MK

36,4

US

159,7

ZZ

98,1

0808 30 90

AR

95,7

CL

108,4

CN

52,9

ZA

102,9

ZZ

90,0


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


III Други актове

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

15.3.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 75/26


РЕШЕНИЕ НА НАДЗОРНИЯ ОРГАН НА ЕАСТ

№ 533/09/COL

от 16 декември 2009 година

за седемдесет и седмо изменение на процесуалните и материалноправните норми в сферата на държавната помощ, въвеждащо нова глава относно опростената процедура за разглеждане на определени видове държавна помощ

НАДЗОРНИЯТ ОРГАН НА ЕАСТ (1),

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД Споразумението за Европейското икономическо пространство (2), и по-специално членове 61—63 и протокол 26 към него,

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД Споразумението между държавите от ЕАСТ за създаване на надзорен орган и съд (3), и по-специално член 24 и член 5, параграф 2, буква б) от него,

Като има предвид, че:

Съгласно член 24 от Споразумението за надзор и съд Органът привежда в изпълнение разпоредбите на Споразумението за ЕИП относно държавната помощ.

Съгласно член 5, параграф 2, буква б) от Споразумението за надзор и съд Надзорният орган публикува известия или насоки по въпроси, които се разглеждат в Споразумението за ЕИП, ако се предвижда изрично в това споразумение или в Споразумението за надзор и съд или ако Надзорният орган сметне това за необходимо.

Органът прие процесуалните и материалноправните норми в сферата на държавната помощ (4) на 19 януари 1994 г.

Европейската комисия прие известие относно опростената процедура за разглеждане на някои видове държавна помощ (5) на 16 юни 2009 г.

Това известие е от значение за Европейското икономическо пространство.

Следва да се осигури еднакво прилагане на правилата за държавни помощи на ЕИП в цялото Европейско икономическо пространство,

Съгласно точка II от глава „ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ“ в края на приложение XV към Споразумението за ЕИП, Надзорният орган ще приеме, след консултиране с Европейската комисия, актове, които съответстват на актовете, приети от Европейската комисия,

След консултации с Европейската комисия на 8 декември 2009 г. и държавите от ЕАСТ по въпроса с писма от 20 ноември 2009 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Насоките за държавна помощ се изменят чрез въвеждане на нова глава относно опростената процедура за разглеждане на определени видове държавна помощ. Новата глава се съдържа в приложение I към настоящото решение.

Член 2

Само текстът на английски език е автентичен.

Съставено в Брюксел на 16 декември 2009 година.

За Надзорния орган на ЕАСТ

Per SANDERUD

Председател

Kristján Andri STEFÁNSSON

Член на Колегията


(1)  Наричан по-нататък „Органа“.

(2)  Наричано по-нататък „Споразумение за ЕИП“.

(3)  Наричано по-нататък „Споразумение за надзор и съд“.

(4)  Насоки за прилагане и тълкуване на членове 61 и 62 от Споразумението за ЕИП и член 1 от Протокол 3 към Споразумението за надзорен орган и съд, приети и издадени от Надзорния орган на 19 януари 1994 г., публикувани в Официален вестник на Европейския съюз (наричан по-нататък ОВ) L 231 от 3.9.1994 г., стр. 1 и в притурката за ЕИП № 32 от 3.9.1994 г., стр. 1. Наричани по-нататък „Насоките за държавна помощ“. Актуализираната версия на Насоките за държавна помощ може да бъде намерена на уебсайта на Надзорния орган: http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/

(5)  ОВ C 136, 16.6.2009 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

НАСОКИ ОТНОСНО ОПРОСТЕНАТА ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ВИДОВЕ ДЪРЖАВНА ПОМОЩ  (1)

1.   Въведение

(1)

Тези насоки определят опростена процедура, по която Органът възнамерява да разглежда в по-кратки срокове и в тясно сътрудничество със засегнатата държава от ЕАСТ някои видове държавна помощ, които изискват от Органа да провери само дали мярката е в съответствие със съществуващите правила и практики без да упражнява правото си за взимане на решение по собствено усмотрение. Опитът на Органа, натрупан при прилагането на член 61 от Споразумението за ЕИП и регламентите, рамките, насоките и известията, приети въз основа на член 61 от Споразумението за ЕИП (2), показва, че някои категории помощи, за които е постъпило уведомление, обикновено се одобряват без да будят съмнение относно тяхната съвместимост със Споразумението за ЕИП, при условие че не е имало специални обстоятелства. Тези категории помощи са описани в раздел 2. Останалите мерки за помощ, за които Органът получи уведомление, ще бъдат обект на съответните процедури (3) и по принцип на Кодекса на най-добри практики при провеждане на процедури на контрол на държавните помощи.

(2)

Целта на тези насоки е да определи условията, по които Органът обикновено приема решения в кратка форма за обявяването на някои видове държавна помощ за съвместими със Споразумението за ЕИП съгласно опростената процедура и да предостави указания относно самата процедура. Когато всички необходими условия, описани в настоящите насоки, са изпълнени, Органът ще положи максимални усилия да приеме решение в кратка форма, че уведомената мярка не представлява помощ или да не се повдигат възражения в рамките на 20 работни дни от датата на уведомлението, съгласно член 4, параграф 2 или в член 4, параграф 3 от част II на протокол 3 към Споразумението между държавите от ЕАСТ за създаване на надзорен орган и съд.

(3)

Въпреки това, ако са приложими някои от предпазните клаузи или изключения, посочени в точки 6 до 12 на тези насоки, Органът ще се върне към нормалната процедура относно помощите, за които е постъпило уведомление, описана в глава II от протокол 3, и в такъв случай ще вземе решение в пълна форма в съответствие с член 4 и/или 7 от посочения протокол. Във всички случаи единствените срокове, които пораждат правно действие, са сроковете, определени в член 4, параграф 5 и член 7, параграф 6 от протокол 3.

(4)

Следвайки процедурата, предвидена в тези насоки, Органът има за цел контролът на държавната помощ в ЕИП по-предвидим и ефективен. Никоя част от настоящите насоки обаче не допуска тълкуване, според което Органът трябва да получи уведомление относно мярка за помощ, която не съставлява държавна помощ по смисъла на член 61 от Споразумението за ЕИП, независимо от свободата на държавите-членки да уведомят относно подобни мерки за помощ с оглед на правната сигурност.

2.   Категории държавни помощи, които са подходящи за разглеждане съгласно опростената процедура

Допустими категории държавни помощи

(5)

Следните категории мерки са по принцип подходящи за разглеждане съгласно опростената процедура:

а)

Категория 1: Мерки, попадащи в разделите „стандартна оценка“ на съществуващи насоки

Мерки, попадащи в „стандартна оценка“ (т.н. раздели за „защитени зони“) (4) или в равностоен вид оценки (5) на хоризонтални насоки, които не са обхванати от Общия регламент за групово освобождаване, са по принцип подходящи за разглеждане съгласно опростената процедура.

Опростената процедура ще се прилага само в случай, че Органът е удовлетворен от изпълнението на всички изисквания по същество и процедурни изисквания, определени в приложимите раздели на съответните насоки след етапа, предхождащ уведомлението (вж. точки 13—16). Това предполага, че на етап предварително уведомление се потвърждава, че помощта, за която е постъпило уведомление отговаря prima facie на съответните условия, както допълнително е изяснено във всеки един от приложимите хоризонтални инструменти по отношение на:

тип получатели,

допустими разходи,

интензитети на помощта и премии,

индивидуален праг за уведомление или максимален размер на помощта,

вид използван инструмент на помощта,

кумулиране,

стимулиращ ефект,

прозрачност,

изключване на получатели, които са обект на неизпълнено разпореждане за възстановяване (6)

В тази категория видовете мерки, за които Органът има готовност да обмисли прилагането на опростената процедура, включват в частност следното:

i)

мерки в областта на рисковия капитал, но не под формата на участие във фонд за частни капиталови инвестиции, и които отговарят на всички условия, определени в раздел 4 от Насоките за рисков капитал;

ii)

инвестиционни помощи за опазване на околната среда, отговарящи на условията на раздел 3 от Насоките за помощ за защита на околната среда:

чиято основа за допустими разходи се определя с помощта на методология за изчисление на пълните разходите в съответствие с точка 82 от Насоките за помощ за защита на околната среда (7), или

които включват премия за екологични иновации, за която е доказано, че е в съответствие с точка 78 от Насоките за помощ за защита на околната среда (8);

iii)

помощи за млади иновационни предприятия, отпуснати в съответствие с раздел 5.4 от Насоките за научни изследвания, развойна дейност и иновации и чийто иновационен характер се определя въз основа на раздел 5.4 буква б), подточка i) от Насоките (9);

iv)

помощи за иновационни центрове, отпусната в съответствие с раздели 5.8 и 7.1 от Насоките за научни изследвания, развойна дейност и иновации;

v)

помощи за иновации в технологичните процеси и организацията на услугите в съответствие с раздел 5.5 от насоките за научни изследвания, развойна дейност и иновации;

vi)

регионални помощи ad hoc в размер под индивидуалния праг за уведомление, установен в точка 53 от насоките за регионална помощ (10);

vii)

помощи за оздравяване в промишлеността и сферата на услугите (с изключение на финансовия сектор), отговаряща на всички съществени условия на раздели 3.1.1 и 3.1.2 от Насоките за оздравяване и преструктуриране (11);

viii)

схеми за оздравяване и преструктуриране за малки предприятия, които изпълняват всички условия на раздел 4 от Насоките за оздравяване и преструктуриране (12);

ix)

аd hoc помощи за преструктуриране на малки и средни предприятия, при условие че отговаря на всички условия, определени в раздел 3 от Насоките за оздравяване и преструктуриране (13);

х)

експортни кредити в корабостроителния отрасъл, отговарящи на всички условия, определени в раздел 3.3.4 от Насоките за държавни помощи за корабостроене (14);

xi)

схеми за подпомагане на аудиовизуалния сектор, отговарящи на всички условия, определени в раздел 2.3 от Насоките относно филмовата индустрия, свързани с разработката, производството, разпространението и популяризирането на аудиовизуални произведения (15).

Горният списък е примерен и може да се променя въз основа на бъдещи преразглеждания на приложимите понастоящем инструменти или приемането на нови инструменти. Органът може да обновява периодично този списък, за да го държи в съответствие с приложимите правила за държавна помощ.

б)

Категория 2: Мерки, отговарящи на утвърдената практика на Органа за взимане на решения

Мерките за помощ, чиито характеристики отговарят на мерките за помощ, одобрени с най-малко три предишни решения на Органа (по-нататък „предишни решения“) (16), и чиято оценка, благодарение на това, може да бъде незабавно направена въз основа на установената практика на Органа за взимане на решения, са по принцип подходящи за разглеждане съгласно опростената процедура. Единствено решения на Органа, приети през последните десет години преди датата, прехождаща изпращането на уведомление (вж. точка 14), се приемат за „предишни решения“.

Опростената процедура ще се прилага единствено в случай, че след етапа, предхождащ уведомлението (вж. точки 13—16), Органът е удовлетворен от изпълнението на съответните съществени и процедурни изисквания, обусловили предишните решения, особено относно целите и общата структура на мярката, видовете получатели, допустимите разходи, индивидуалните прагове за уведомление, интензитетите на помощта и (ако е приложимо) премии, разпоредбите относно натрупване, стимулиращия ефект и изискванията за прозрачност. Освен това, както е посочено в точка 11, Органът ще се върне към нормалната процедура, ако от помощта, за която е постъпило уведомление, ще се възползва предприятие, което е обект на разпореждане за възстановяване вследствие на предишно решение на Комисията, с което дадена помощ се обявява за неправомерна и несъвместима със Споразумението за ЕИП (така наречения въпрос Deggendorf).

В тази категория видовете мерки, за които Органът има готовност да обмисли прилагането на опростената процедура, включват в частност следното:

i)

мерки за помощ за съхраняването на националното културно наследство относно дейности, свързани с исторически, старинни места или национални паметници, при условие че помощта е ограничена до „запазване на историческото наследство“ съгласно член 61, параграф 3, буква в) от Споразумението за ЕИП, във връзка с член 107, параграф 3, буква г) от Договора за функционирането на Европейския съюз (17);

ii)

схеми за помощ за театрални, хореографски и музикални дейности (18);

iii)

схеми за помощ за популяризиране на малцинствени езици (19);

iv)

мерки за помощ в полза на издателската промишленост (20);

v)

мерки за помощ в полза на широколентовите връзки в селски райони (21);

vi)

гаранционни схеми за финансиране на корабостроенето (22);

vii)

мерки за помощ, отговарящи на всички други приложими разпоредби на Общия регламент за групово освобождаване, но изключени от приложението му просто защото:

тези мерки представляват „ad hoc помощ“ (23),

тези помощи се отпускат в непрозрачна форма (член 5 от Общия регламент за групово освобождаване), но техният брутен еквивалент на помощта се изчислява въз основа на методология, одобрена от Органа в три индивидуални решения, приети след 1 януари 2007 г.;

viii)

мерки в подкрепа на развитието на местна инфраструктура, които не съставляват държавна помощ по смисъла на член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП с оглед на факта, че като се вземат предвид особеностите на случая, въпросната мярка няма да повлияе по никакъв начин на търговията в ЕИП (24);

ix)

продължаването и/или изменението на съществуващи схеми извън приложното поле на опростената процедура, предвидена в Решение № 195/04/COL на Органа от 14 юли 2004 година за прилагане на разпоредбите, предвидени в член 27 от част II на протокол 3 към Споразумението между държавите от ЕАСТ за създаване на надзорен орган и съд (25) (вж. категория 3 по-долу), например по отношение на адаптирането на съществуващи схеми към нови хоризонтални насоки (26).

Този списък е примерен, тъй като обхватът на тази категория може да се променя в съответствие с практиката на Органа за взимане на решения. Органът може да преразглежда периодично този примерен списък, за да го държи в съответствие с променящата се практика.

в)

Категория 3: Продължаване или разширяване на съществуващи схеми

Член 4 от Решение № 195/04/COL на Органа предвижда опростена процедура за уведомление за някои изменения на съществуваща помощ. Според този член, „[…] следните промени на съществуваща помощ трябва да бъдат съобщени на Комисията, като се използва опростената форма на уведомление, посочена в приложение II към настоящото решение:

а)

увеличение на бюджета на разрешена схема за помощ, което превишава 20 %;

б)

удължаване на срока на съществуваща разрешена схема за помощ до най-много шест години, независимо дали това става със или отделно от увеличението на бюджета ѝ;

в)

затягане на критериите за прилагане на една разрешена схема за помощ, намаляване на интензитета на помощта или намаляване на приемливите разходи“.

Възможността за прилагане на член 4 от Решение № 195/04/COL на Органа остава незасегната от тези насоки. Органът обаче ще покани уведомяващата държава от ЕАСТ да следва настоящите насоки, включително относно предварителното уведомление за въпросните мерки за помощ, като в същото време използва опростения формуляр за уведомление, приложен към Решение № 195/04/COL. В контекстът на тази процедура Органът ще покани въпросната държава от ЕАСТ да приеме публикуването на уебсайта на органа на резюме на своето уведомление.

Гаранции и изключения

(6)

Тъй като опростената процедура важи единствено за помощи, за които е постъпило уведомление на основата на член 1, параграф 3 от част I на протокол 3 от Споразумението между държавите от ЕАСТ за създаване на надзорен орган и съд, неправомерните помощи са изключени. Още повече, поради особеностите на засегнатите сектори опростената процедура няма да се прилага за мерки, които облагодетелстват дейности в рибарството и аквакултурите, дейностите в първичното производство на селскостопански продукти или дейности в преработването и реализацията на селскостопански продукти, доколкото Споразумението за ЕИП се прилага за следните сектори. Освен това опростената процедура не се прилага ретроактивно за мерки, за които е постъпило предварително уведомление преди 1 януари 2010 г.

(7)

При оценяването дали една мярка за помощ, за която е постъпило уведомление, попада в една от допустимите категории, посочени в точка 5, Органът ще гарантира, че всички приложими рамки или насоки и/или установена практика на Органа за взимане на решения, въз основа на които мярката за помощ, за която е постъпило уведомление трябва да бъде оценена, както и свързаните с нея фактически обстоятелства, са установени с достатъчна яснота. Като се има предвид, че пълнотата на уведомлението представлява ключов елемент за определяне дали опростената процедура се прилага, уведомяващата държава от ЕАСТ се приканва да предостави цялата полезна информация, включително и предишни решения, на които се позовава, ако това е необходимо в началото на етапа, предхождащ уведомлението (вж. точка 14).

(8)

Ако формулярът за уведомление е непълен или съдържа подвеждаща или грешна информация, Органът няма да приложи опростената процедура. Освен това, ако уведомлението повдига неразглеждани досега въпроси от правен характер и общ интерес, Органът обикновено няма да приложи опростената процедура.

(9)

Макар че обикновено може да се счита, че мерките за помощ, които спадат към категориите, посочени в точка 5, няма да породят сериозни съмнения по отношение на тяхната съвместимост със Споразумението за ЕИП, понякога е възможно да има специални обстоятелства, които изискват да се направи щателно проучване. В подобни случаи Органът може във всеки даден момент да се върне към обичайната процедура.

(10)

Такива специални обстоятелства могат да включват по-конкретно: някои видове помощ, които все още не са изпитани в практиката на Органа за взимане на решения; предишни решения, които може да са в процес на преоценка с оглед на новата съдебна практика или развитията на ЕИП, нови въпроси от техническо естество; загриженост по отношение на съвместимостта на мярката с други разпоредби на Споразумението за ЕИП (например недискриминация, четирите свободи и т.н.).

(11)

Органът също може да се върне към нормалната процедура, ако от помощта, за която е постъпило уведомление, може да се възползва предприятие, което е обект на разпореждане за възстановяване вследствие на предишно решение на Органа, с което дадена помощ се обявява за неправомерна и несъвместима със Споразумението за ЕИП (така наречения казус Deggendorf).

(12)

На последно място, ако трета страна изрази обосновано безпокойство относно помощта, за която е постъпило уведомление, в рамките на крайния срок, определен в точка 21 от настоящите насоки, Органът ще се върне към нормалната процедура (27) и ще информира за това държавата от ЕАСТ.

3.   Процедурни разпоредби

Контакти преди уведомяване

(13)

Органът счита контактите с уведомяващата държава от ЕАСТ на етапа на предварителното уведомяване за ползотворни дори и при дела, които изглеждат безпроблемни. По-конкретно, подобни контакти най-вече позволяват на Органа и на държавите-членки на ЕАСТ да определят на всеки един ранен етап подходящите инструменти на Органа или предишни решения, вероятната степен на сложност на оценката на Органа и обхвата и подробността на необходимата на Органа информация, за да направи пълна оценка на делото.

(14)

С оглед на времевите ограничения при тази процедура контактите на държавата от ЕАСТ с Органа на етапа на предварителното уведомление са от решаващо значение за оценката на мярката за държавна помощ. В този контекст държавата от ЕАСТ се приканва да подаде формуляр с проекта на уведомлението, заедно с необходимите формуляри за допълнителна информация, предвидена в член 2 от Решение № 195/04/COL на Органа, и съответните предишни решения, ако това е необходимо, чрез създадената от Органа компютърна програма. На този етап държавата от ЕАСТ може да поиска от Органа да се откаже от изискването за попълване на някои части от формуляра за уведомление. В контекста на контактите, предхождащи уведомлението, Органът и държавата от ЕАСТ могат също да се договорят, че не е необходимо държавата-членка да подава формуляр за проекта на уведомление и придружаваща информация в пред-уведомителната фаза. Подобно споразумение може да е подходящо например поради повтарящото се естество на някои мерки за помощ (вж. например категория 3, посочена в точка 5, буква в) от настоящите насоки). В този контекст Органът може да покани държавата от ЕАСТ да пристъпи направо към уведомлението, когато сметне, че не са необходими подробни дискусии относно предвижданите мерки за помощ.

(15)

До две седмици от получаването на формуляра с проекта на уведомление Органът организира първия контакт, предхождащ уведомлението. Органът ще насърчава установяването на контакти по електронна поща или чрез конферентни телефонни разговори, или, при изрично искане на засегнатата държава от ЕАСТ, организира срещи. В рамките на пет работни дни след последния контакт, предхождащ уведомлението, Органът съобщават на засегната държава от ЕАСТ дали считат делото за допустимо prima facie за разглеждане съгласно опростената процедура, каква информация все още трябва да бъде предоставена, за да може мярката да се разгледа по тази процедура или дали делото ще остане обект на нормалната процедура.

(16)

Съобщението на Органът, че разглежданото дело може да бъде разгледано според опростената процедура предполага, че държавата от ЕАСТ и Органът са стигнали до съгласие prima facie, че информацията, предоставена по време на етапа преди уведомлението, ще съставлява пълно уведомление, ако бъде предоставено като официално уведомление. По този начин Органът би бил в състояние по принцип да одобри мярката веднага щом получи официалното уведомление на основата на формуляра за уведомление, като взима предвид резултатите от контактите, предхождащи уведомлението, без да изисква допълнителна информация.

Уведомление

(17)

Държавата от ЕАСТ трябва да изпрати уведомление за въпросната(ите) мярка(мерки) за помощ най-късно 2 месеца след като е информирана от Органа, че мярката е допустима prima facie за разглеждане по опростената процедура. Ако уведомлението съдържа промени в сравнение с информацията, предоставена в документите, предхождащи това уведомление, тези разлики трябва да бъдат откроени ярко във формуляра за уведомление.

(18)

Подаването на официалното уведомление от засегната държава от ЕАСТ дава началото на отброяването на периода, посочен в точка 2.

(19)

Опростената процедура не предвижда специфичен опростен формуляр за уведомление. С изключение на случаите, които се числят към категорията помощ, посочена в точка 5, буква в) от настоящите насоки, официалното уведомление трябва да бъде направено чрез стандартните формуляри за уведомление, съдържащи се в Решение № 195/04/COL на Органа.

Публикуване на резюме на уведомлението

(20)

Органът публикува на уебстраницата си резюме на уведомлението, което се основава на информацията, предоставена от държавата-членка в съответствие с формуляра в приложението към настоящите насоки. Стандартният формуляр съдържа указание че, на основата на информацията, предоставена от държавата от ЕАСТ, мярката за помощ е допустима за приложението на опростената процедура. С искането си до Органът мярката, за която е постъпило уведомление, да се разглежда в контекста на настоящите насоки ще се счита, че засегнатата държава от ЕАСТ е съгласна, че информацията, предоставена в нейното уведомление и предмет на публикуване на уебстраницата във формуляра, приложен към настоящите насоки, няма поверителен характер. Освен това държавите-членки на ЕАСТ са поканени да посочат недвусмислено дали уведомлението съдържа търговски тайни.

(21)

След това заинтересованите страни ще разполагат с 10 работни дни, за да представят забележките си (в това число и неповерителна версия), в частност за обстоятелствата, които могат да се нуждаят от по-щателно проучване. В случаи, когато заинтересованите страни повдигнат обосновано безпокойство, свързано с конкуренцията, по отношение на мярката, за която е постъпило уведомление, Органът ще се върне към нормалната процедура и ще информира за това държавата от ЕАСТ и заинтересованата/ните страна/и. Засегнатата държава от ЕАСТ също ще бъде уведомена за въпросите, пораждащи основателното безпокойство, и ще има възможност да изрази мнението си.

Решение в кратка форма

(22)

Ако Органът бъде убеден, че мярката, за която е постъпило уведомление отговаря на критериите за опростена процедура (вж. в частност точка 5), то той издава решение в кратка форма. Така Органът полага максимални усилия за приемането на решение относно отсъствието на помощ или решение да не се повдигат възражения съгласно член 4, параграф 2 или параграф 3 от част II на протокол 3 в рамките на 20 работни дни от датата на уведомлението, в изключение на случаите, в които се прилага предпазна мярка или изключение, посочени в точки 6 до 12 от настоящите насоки.

Публикуване на решението в кратка форма

(23)

В съответствие с член 26, параграф 1 от част II от протокол 3 Органът публикува обобщено съобщение относно решението си в Официален вестник на Европейския съюз. Кратката версия на решението ще бъде на разположение на уебстраницата на Органа. Тя съдържа позоваване на резюмето на уведомлението, както е публикувано в уебстраницата на Органа към момента на уведомяването, стандартна оценка на мярката в съответствие с член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП и, ако се налага, становище, с което мярката за помощ се обявява за съвместима с общия пазар, тъй като спада към една или повече категории, посочени в точка 5 от настоящите насоки, като приложима/мите категория/и са изрично посочени и се включва позоваване на приложимите хоризонтални инструменти и/или на предишни решения.

4.   Заключителни разпоредби

(24)

По искане на засегнатата държава от ЕАСТ, Органът прилага принципите, изложени в настоящите насоки към мерките, за които е постъпило уведомление съгласно точка 17, считано от 1 януари 2010 г.

(25)

Органът може да преразгледа настоящите насоки на основата на важни съображения в областта на политиката за конкуренция или за да вземе под внимание промените в законодателството за държавни помощи и практиката за взимане на решения. Органът възнамерява да пристъпи към първото преразглеждане на известието най-късно четири години след публикуването му. В този контекст Органът ще провери до каква степен е необходимо разработването на специфични опростени форми на уведомление, с които да бъде улеснено прилагането на настоящите насоки.


(1)  Тази глава съответства на Известието на Комисията относно опростената процедура за разглеждане на някои видове държавна помощ, ОВ C 136, 16.6.2009 г., стр. 3.

(2)  Вж. в частност Насоките за държавна помощ за научни изследвания, развойна дейност и иновации, (ОВ L 305, 19.11.2009 г., стр. 1 и притурка за ЕИП № 60, 19.11.2009 г., стр. 1), наричани по-нататък „Насоки за научни изследвания, развойна дейност и иновации“; Насоките за държавните помощи за насърчаване на инвестициите в рискови капитали в МСП, ОВ L 184, 16.7.2009 г., стр. 18, наричани по-нататък „Насоки за рисков капитал“; насоките за държавна помощ за защита на околната среда, (ОВ L 144, 10.6.2010 г., стр. 1 и притурка за ЕИП № 29, 10.6.2010 г., стр. 1), наричани по-нататък „Насоки за помощ за защита на околната среда“; Насоките за националната регионална помощ за 2007—2013 г., ОВ L 54, 28.2.2008 г., стр. 1, наричани по-нататък „Насоки за регионална помощ“; решението относно удължаване на срока на Насоките за държавни помощи за корабостроене, ОВ L 148, 11.6.2009 г., стр. 55, наричано по-нататък „Насоки за корабостроенето“; насоките за държавна помощ за кинематографичните и други аудиовизуални дейности, (ОВ L 105, 21.4.2011 г., стр. 32 и притурка за ЕИП № 23, 21.4.2011 г., стр. 1), наричани по-нататък „Насоки за помощ за кинематографичните и други аудиовизуални дейности“; Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията от 6 август 2008 г. относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване), ОВ L 214, 9.8.2008 г., стр. 3, включен в Приложение XV към Споразумението за ЕИП с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 120/2008 (ОВ L 339, 18.12.2008 г., стр. 111 и притурка за ЕИП № 79, 18.12.2008 г., стр. 20).

(3)  Мерки, за които Органът получава уведомление в контекста на сегашната финансова криза, съгласно Насоките на органа под заглавие „Прилагане на правила за държавна помощ към мерки, взети във връзка с финансовите институции в контекста на настоящата световна финансова криза“ (ОВ L 17, 20.1.2011 г., стр. 1 и притурка за ЕИП № 3, 20.1.2011 г., стр. 1) и „Временна общностна рамка за мерките за държавна помощ за подпомагане на достъпа до финансиране при настоящата финансова и икономическа криза“ (ОВ L 15, 20.1.2011 г., стр. 26 и притурка за ЕИП № 3, 20.1.2011 г., стр. 31), няма да бъда предмет на опростената процедура, изложена в тези Насоки. Бяха въведени специфични ad hoc разпоредби, които да осигурят бързата обработка на тези случаи.

(4)  Като раздел 5 от Насоките на Общността за държавна помощ за научни изследвания, развойна дейност и иновации или раздел 3 от Насоките за помощ за защита на околната среда и раздел 4 от Насоките за рисков капитал.

(5)  Насоки за регионална помощ; раздел 3.1.2 от Насоките за държавната помощ за оздравяване и преструктуриране на предприятия в затруднение, ОВ C 107, 28.4.2005 г., стр. 28, наричани по-нататък „Насоки за оздравяване и преструктуриране“.

(6)  Органът също може да се върне към нормалната процедура, ако от помощта, за която е постъпило уведомление, може да се възползва предприятие, което е обект на разпореждане за възстановяване вследствие на предишно решение на Органа, с което дадена помощ се обявява за неправомерна и несъвместима със Споразумението за ЕИП (така наречения казус Deggendorf). Вж. Дело С-188/92, TWD Текстилни заводи Deggendorf.

(7)  Член 18, параграф 5 от Общия регламент за групово освобождаване предвижда опростена методология за изчисляване на разходите.

(8)  Общият регламент за групово освобождаване не изключва премии за екологични нововъведения.

(9)  Единствено помощите за новосъздадени иновационни предприятия, отговарящи на условията, определени в точка 5.4, буква б), подточка ii) от Насоките за научни изследвания, развойна дейност и иновации са обект на Общия регламент за групово освобождаване.

(10)  В такива случаи в информацията, която се предоставя от държавата от ЕАСТ, трябва ясно да се докаже, че: i) размерът на помощта остава под прага за уведомление (без сложни изчисления на нетната настояща стойност); ii) помощта засяга нова инвестиция (не заместваща инвестиция); и iii) положителните ефекти от помощта за регионалното развитие явно надвишават така създадените нарушения на конкуренцията). Вж. например решението на Комисията по Дело N 721/2007 (Полша, „Reuters Europe SA“).

(11)  Вж. например решенията на Комисията по дела N 28/2006 (Полша, Techmatrans), N 258/2007 (Германия, Помощ за оздравяване в полза на Erich Rohde KG) и N 802/2006 (Италия, помощ за оздравяване на Sandretto Industrie).

(12)  Вж. например решенията на Комисията по дела N 85/2008 (Австрия, Гаранционна схема за малки и средни предприятия в региона на Залцбург), N 386/2007 (Франция, Схема за оздравяване и преструктуриране на малки и средни предприятия), N 832/2006 (Италия, Схема за оздравяване и преструктуриране Valle d’Aosta). Този подход е в съответствие с член 1, параграф 7 от Общия регламент за групово освобождаване.

(13)  Вж. например решенията на Комисията по дела N 92/2008 (Австрия, Помощ за преструктуриране на Der Bäcker Legat) и N 289/2007 (Италия, Помощ за преструктуриране на Fiem SRL).

(14)  Вж. например решенията на Комисията по дела N 76/2008 (Германия, Продължаване на CIRR схемата за финансиране за износ на кораби), N 26/2008 (Дания, Изменения на схемата за финансиране на износа на кораби) и N 760/2006 (Испания, Удължаване на схемата за експортно финансиране — испанско корабостроене).

(15)  Въпреки че критериите на Насоките се прилагат пряко само за продуцирането, на практика те се прилагат по аналогия за оценяването на съвместимостта на дейностите, предшестващи и последващи продуцирането на аудиовизуални произведения, както и принципите на необходимост и пропорционалност съгласно член 61, параграф 3, буква г) от Споразумението за ЕИП. Вж. например решенията на Комисията по дела N 233/2008 (Схема за подпомагане на латвийското кино), N 72/2008 (Испания, Схема за стимулиране на киното в Мадрид), N 60/2008 (Италия, Подпомагане на киното в област Сардиния) и N 291/2007 (Нидерландски кино фонд).

(16)  Органът може също да се позовава на решения, приети от Комисията при оценяване дали има добре установена практика за вземане на решения.

(17)  Вж. например решенията на Комисията по дела N 393/2007 (Нидерландия, Субсидия за NV Bergkwartier), N 106/2005 (Полша, Hala Ludowa във Wroclaw) и N 123/2005 (Унгария, Специфична схема за помощ в полза на туризма и културата в Унгария).

(18)  Вж. например решенията на Комисията по дела N 340/2007 (Испания, Помощ за театрални, хореографски, музикални и аудиовизуални дейности в страната на баските), N 257/2007 (Испания, Поощряване на театралната дейност в страната на баските) и N 818/1999 (Франция, Парафискална такса, наложена на спектакли и концерти).

(19)  Вж. например решенията на Комисията по дела N 776/2006 (Испания, Помощ за насърчаване на баския език), N 49/2007 (Испания, Помощ за насърчаване на баския език) и N 161/2008 (Испания, Помощ за баския език).

(20)  Вж. например решенията на Комисията по дела N 687/2006 (Словашка република, Помощ за Kalligram s.r.o. в полза на списание), N 1/2006 (Словения, Насърчаване на издателската промишленост в Словения) и N 268/2002 (Италия, Помощ в полза на издателската промишленост в Сицилия).

(21)  Вж. например решенията на Комисията по дела N 264/2006 (Италия, Широколентови връзки за селските райони на Тоскана), N 473/2007 (Италия, Широколентови връзки за селските райони на Alto Adige) и N 115/2008 (Германия, Широколентови връзки за селските райони на Германия).

(22)  Вж. например решенията на Комисията по дела N 325/2006 (Германия, Продължаване на гаранционната схема за финансиране на корабостроенето), N 35/2006 (Франция, Гаранционна схема за финансиране и поръчителстване на корабостроенето) и N 253/2005 (Нидерландия, Гаранционна схема за финансиране на корабостроенето).

(23)  Помощите ad hoc често са изключени от приложното поле на Общия регламент за групово освобождаване. Това изключване важи за всички големи предприятия (член 1, параграф 5 от Общия регламент за групово освобождаване), а в някои случаи — и за малки и средни предприятия (вж. членове 13 и 14 относно регионалната помощ, член 16 относно жените предприемачи, член 29 относно помощите под формата на рисков капитал, член 40 относно помощите за наемане на необлагодетелствани работници). По отношение на специалните условия, регулиращи ad hoc регионална инвестиционна помощ, вж. бележка под линия 10 по-горе. Освен това настоящите насоки не засягат съобщенията на Органа или документите с насоки, определящи подробни критерии за икономическа оценка за анализа на съвместимостта на случаи, които подлежат на индивидуално уведомление.

(24)  Вж. решенията на Комисията по дела N 258/2000 (Германия, Развлекателен център Dorsten), N 486/2002 (Швеция, Помощ за конгресен център във Visby), N 610/2001 (Германия, Програма за туристическа инфраструктура в Baden-Württemberg), N 377/2007 (Нидерландия, Помощ за Bataviawerf — реставриране на кораб от 17-и век). За да бъдат прието, че въпросната мярка не произвежда ефект върху търговията в рамките на ЕИП в тези четири предишни решения от държавите-членки на ЕАСТ се изискват главно следните елементи: 1. помощта да не допринася за привличането на инвестиции в съответния регион; и 2. стоките/услугите, произвеждани от получателя, да са изцяло местни и/или да са привлекателни за ограничена географска зона; и 3. да е налице само пренебрежим ефект за потребителите от съседните държави-членки на ЕАСТ; и 4. пазарният дял на получателя да е минимален според което и да е определение за съответния пазар и получателят да не принадлежи на по-крупна група от предприятия. Тези елементи трябва да бъдат ясно откроени в формуляра за проектоуведомлението, посочен в точка 14 на настоящите насоки.

(25)  ОВ L 139, 25.5.2006 г., стр. 37, Притурка за ЕИП № 26, 25.5.2006 г., стр. 1. Изменено с Решение 319/05/COL от 14.12.2005 г. (ОВ L 113, 27.4.2006 г., стр. 24, Притурка за ЕИП № 21, 27.4.2006 г., стр. 46) и Решение 789/08/COL от 17.12.2008 г. (ОВ L 340, 22.12.2012 г., стр. 1 и Притурка за ЕИП № 72, 22.12.2010 г., стр. 1). Регламент (ЕО) № 794/2004 на Комисията от 21 април 2004 г. за прилагането на Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета за установяване на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за ЕО,ОВ L 140, 30.4.2004, стр. 1

(26)  Вж. например решенията на Комисията по дела N 585/2007 (Обединено кралство, Продължаване на схемата за научноизследователска и развойна дейност в Yorkshire), N 275/2007 (Германия, Продължаване на програмата за държавна помощ за оздравяване и преструктуриране на малки и средни предприятия в Бремен), N 496/2007 (Италия (Ломбардия) Гаранционен фонд за развитието на рисков капитал) и N 625/2007 (Латвия, Помощ за рисков капитал за малки и средни предприятия).

(27)  Това не означава разрастване на правата на заинтересовани страни предвид практиката на Съда на ЕАСТ и съдилищата на Общността. Вж. Дело T-95/03, Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Comunidad Autónoma de Madrid и Federación Catalana de Estaciones de Servicio/Commission, параграф 139 и дело T-73/98, Prayon-Rupel/Commission, параграф 45.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

РЕЗЮМЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО: ПОКАНА ДО ТРЕТИ СТРАНИ ДА ПРЕДОСТАВЯТ ЗАБЕЛЕЖКИ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА МЯРКА ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ

На …Органът получи уведомление за мярка за помощ в съответствие с член 1, параграф 3 от част протокол 3 към Споразумението между държавите от ЕАСТ за създаване на надзорен орган и съд. След предварително проучване Органът констатира, че мярката, за която е уведомен, би могла да попадне в обхвата на насоките на Органа относно опростената процедура за разглеждане на определени видове държавна помощ (ОВ C …, стр …).

Органът приканва заинтересованите трети страни да му представят евентуалните си забележки по планираната мярка.

Основните характеристики на мярката за помощ са следните:

 

Референтен номер на помощта: N ….

 

Държава от ЕАСТ:

 

Референтен номер на държавата от ЕАСТ:

 

Регион:

 

Орган, предоставящ помощта:

 

Наименование на мярката за помощ:

 

Национални правно основание:

 

Предвидено основание на ЕИП за оценка: … насоки или установена практика на Органът, както се изтъква в неговите решения (1, 2 и 3).

 

Вид на мярката: схема/помощ аd hoc

 

Изменение на съществуваща мярка за помощ:

 

Времетраене (на схемата):

 

Дата на отпускане:

 

Обхванат сектор (обхванати сектори):

 

Тип получател (МСП/големи предприятия):

 

Бюджет:

 

Инструмент за предоставяне на помощта (безвъзмездни средства, лихвена субсидия, …):

Забележките относно мярката, за която е постъпило уведомление, които повдигат въпроси, свързани с конкуренцията, трябва да бъдат получени от Органа не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация и да включват неповерителна версия на тези забележки, която се предоставя на засегнатата държава от ЕАСТ и/или другите заинтересовани страни. Забележките могат да се изпращат до Органа по факс, по пощата или по електронна поща с позоваване на референтен номер N … на следния адрес: …

EFTA Surveillance Authority

rue Belliard 35

1040 Brussels

BELGIUM

Факс: + 32 22861800

Email: registry@eftasurv.int