ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2012.072.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 72

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 55
10 март 2012 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2012/145/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 28 февруари 2012 година относно сключването на протокола, договорен между Европейския съюз и Република Гвинея Бисау, за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството, което е в сила между двете страни

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 205/2012 на Комисията от 6 януари 2012 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕС) № 510/2011 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с източника и параметрите на данните, които следва да се докладват от държавите-членки ( 1 )

2

 

*

Регламент (ЕС) № 206/2012 на Комисията от 6 март 2012 година за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на климатизатори и вентилатори за разхлаждане ( 1 )

7

 

*

Регламент (ЕС) № 207/2012 на Комисията от 9 март 2012 година относно електронните инструкции за употреба на медицинските изделия ( 1 )

28

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 208/2012 на Комисията от 9 март 2012 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 562/2011 за приемане на план относно разпределянето между държавите-членки на ресурси, начислими към бюджетната 2012 година, за снабдяването с храна от интервенционните складове в полза на най-нуждаещите се лица в Европейския съюз и за дерогация от някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 807/2010

32

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 209/2012 на Комисията от 9 март 2012 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

39

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 210/2012 на Комисията от 9 март 2012 година за определяне на коефициента на разпределение, приложим за подадените от 5 март до 6 март 2012 г. заявления за лицензии за внос на маслиново масло в рамките на тарифната квота на Тунис, и за прекратяване на издаването на лицензии за внос за месец март 2012 г.

41

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

10.3.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 72/1


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 28 февруари 2012 година

относно сключването на протокола, договорен между Европейския съюз и Република Гвинея Бисау, за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството, което е в сила между двете страни

(2012/145/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 2 във връзка с член 218, параграф 6, буква а) от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид съгласието на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

На 17 март 2008 г. Съветът прие Регламент (ЕО) № 241/2008 за сключване на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея-Бисау (1).

(2)

Съюзът договори с Република Гвинея Бисау нов протокол, с който на корабите на Съюза се предоставят възможности за риболов във водите, върху които Гвинея Бисау има суверенитет или юрисдикция по отношение на рибарството (наричан по-нататък „протокол“).

(3)

След приключване на преговорите протоколът беше парафиран на 15 юни 2011 г.

(4)

Протоколът беше подписан в съответствие с Решение 2011/885/ЕС на Съвета (2) и се прилага временно, считано от 16 юни 2011 г.

(5)

Протоколът следва да бъде сключен,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

От името на Съюза се одобрява протокола, договорен между Европейския съюз и Република Гвинея Бисау, за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството, което е в сила между двете страни (наричан по-нататък „протокол“) (3).

Член 2

Председателят на Съвета извършва от името на Съюза предвиденото в член 14 от протокола уведомяване, за да изрази съгласието на Съюза да бъде обвързан с протокола (4).

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 28 февруари 2012 година.

За Съвета

Председател

N. WAMMEN


(1)  ОВ L 75, 18.3.2008 г., стр. 49.

(2)  ОВ L 344, 28.12.2011 г., стр.1.

(3)  Протоколът е публикуван в ОВ L 344, 28.12.2011, стр. 1 заедно с решението за подписването му.

(4)  Датата на влизане в сила на протокола ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз от Генералния секретариат на Съвета.


РЕГЛАМЕНТИ

10.3.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 72/2


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 205/2012 НА КОМИСИЯТА

от 6 януари 2012 година

за изменение на приложение II към Регламент (ЕС) № 510/2011 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с източника и параметрите на данните, които следва да се докладват от държавите-членки

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 510/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2011 г. за определяне на стандарти за емисиите от нови леки търговски превозни средства като част от цялостния подход на Съюза за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства (1), и по-специално член 8, параграф 9, втора алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно членове 18 и 26 от Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (2), производителят трябва да гарантира, че всяко ново лекотоварно търговско превозно средство, намиращо се в пазарно разпространение в ЕС, е придружено от валиден сертификат за съответствие, и никоя държава-членка не може да регистрира такова превозно средство, освен ако то не е придружено от такъв сертификат за съответствие. В съответствие с приложение II към Регламент (ЕС) № 510/2011 събираните от съответната държава-членка мониторингови данни относно спазването от производителите на членове 4 и 11 от цитирания регламент следва да бъдат в съответствие със сертификата за съответствие и да се основават само на този документ.

(2)

В Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили като част от цялостния подход на Общността за намаляване на емисиите на СО2 от лекотоварните превозни средства (3) се изисква от държавите-членки да използват сертификата за съответствие като източник на данни, но се допуска и използването на други документи, осигуряващи еквивалентна точност на мониторинга и докладването на емисиите на СО2 от пътнически автомобили. За да се осигурят разходоефективност и точност на мониторинга и докладването на емисиите на СО2 на лекотоварните търговски превозни средства, е уместно в краткосрочен план да се разреши на държавите-членки да използват същата процедура и източници на данни за мониторинга и докладването съгласно Регламент (ЕС) № 510/2011, както съответните процедура и източници, използвани при докладването съгласно Регламент (ЕО) № 443/2009. Следователно в приложение II към Регламент (ЕС) № 510/2011 следва, в случаите, при които това е надлежно обосновано, да се даде възможност за използване и на други източници на данни, осигуряващи еквивалентна точност при мониторинга и докладването на емисиите на СО2. Държавите-членки следва да въведат необходимите мерки за осигуряване на адекватна точност при мониторинговата процедура.

(3)

Въз основа на опита, натрупан при мониторинга на емисиите на CO2 на леки пътнически автомобили, и с цел да се подобрят средствата за верифициране на точността на данните, е уместно към подлежащите на докладване от държавите-членки подробни параметри да се добави номерът на одобрението на типа. Също така стана ясно, че не е необходимо да се докладва параметърът „търговско наименование“, който следователно трябва да отпадне от списъка на подробните мониторингови данни.

(4)

С оглед да се осигури яснота и точност на мониторинга и докладването от държавите-членки е необходимо също да се осигури съгласуваност между различните изисквания, определени в приложение II към Регламент (ЕС) № 510/2011. Подробните изисквания за данните са посочени във форматите за докладване, формулирани в част В от приложение II. Следователно е необходимо части А и Б от посоченото приложение да бъдат променени, за да отразяват точно подробните изисквания към данните.

(5)

Поради това е необходимо приложение II към Регламент (ЕС) № 510/2011 да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение II към Регламент (ЕС) № 510/2011 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 6 януари 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 145, 31.5.2011 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 263, 9.10.2007 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение II към Регламент (ЕС) № 510/2011 се изменя, както следва:

1)

Част А се изменя, както следва:

а)

в точка 2 първото изречение се заменя със следното:

„Подробните данни, посочени в точка 1, следва да се вземат от сертификата за съответствие или да бъдат съвместими със сертификата за съответствие, издаден от производителя на съответното лекотоварно търговско превозно средство. По отношение на случаите, при които не се използва сертификат за съответствие, държавите-членки следва да въведат необходимите мерки за осигуряване на адекватна точност на мониторинговата процедура.“

б)

точка 3 се изменя, както следва:

i)

буква б) се заменя със следното:

„б)

Броят на новите лекотоварни търговски превозни средства, за които има стойности на следните параметри:

i)

емисии на CO2;

ii)

маса;

iii)

междуосие;

iv)

колея на управляемата ос;

v)

колея на останалите оси.“

ii)

буква в) се заличава;

iii)

в буква г) подточки iv) и v) се заменят със следното:

„iv)

максимална технически допустима маса в натоварено състояние;

v)

междуосие;

vi)

колея на управляемата ос;

vii)

колея на останалите оси.“

2)

В част Б точки 2, 3, 5 и 6 се заличават.

3)

В част В раздел 2 относно подробните мониторингови данни се заменя със следното:

Раздел 2 —   Подробни мониторингови данни

Име на производителя — стандартно наименование в ЕС

Име на производителя — наименование на производителя

Име на производителя — наименование в националния регистър

Номер на одобрението на типа и на неговото(ите) разширение(я)

Тип

Вариант

Версия

Модел

Категория на одобрението на типа на превозното средство

Категория на регистрираното превозно средство

Общ брой на новите регистрации

Специфични емисии на CO2 (g/km)

Маса (kg)

Максимална технически допустима маса в натоварено състояние (kg)

Междуосие (mm)

Колея на водещите колела (mm)

Колея на управляемата ос (mm)

Тип гориво

Горивен режим (кое от няколко възможни горива се използва)

Работен обем на двигателя (cm3)

Консумация на електроенергия (Wh/km)

Код на новаторска технология или на група новаторски технологии

Намаление на емисиите чрез използване на новаторски технологии

Произв. 1

Произв. 1

Произв. 1

Номер 1

Тип 1

Вариант 1

Версия 1

Произв. 1

Произв. 1

Произв. 1

Номер 1

Тип 1

Вариант 1

Версия 2

Произв. 1

Произв. 1

Произв. 1

Номер 1

Тип 1

Вариант 2

Версия 1

Произв. 1

Произв. 1

Произв. 1

Номер 1

Тип 1

Вариант 2

Версия 2

Произв. 1

Произв. 1

Произв. 1

Номер 2

Тип 2

Вариант 1

Версия 1

Произв. 1

Произв. 1

Произв. 1

Номер 2

Тип 2

Вариант 1

Версия 2

Произв. 1

Произв. 1

Произв. 1

Номер 2

Тип 2

Вариант 2

Версия 1

Произв. 1

Произв. 1

Произв. 1

Номер 2

Тип 2

Вариант 2

Версия 2

Произв. 2

Произв. 2

Произв. 2

Номер 1

Тип 1

Вариант 1

Версия 1

Произв. 2

Произв. 2

Произв. 2

Номер 1

Тип 1

Вариант 1

Версия 2

Произв. 2

Произв. 2

Произв. 2

Номер 1

Тип 1

Вариант 2

Версия 1

Произв. 2

Произв. 2

Произв. 2

Номер 1

Тип 1

Вариант 2

Версия 2

…“


10.3.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 72/7


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 206/2012 НА КОМИСИЯТА

от 6 март 2012 година

за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на климатизатори и вентилатори за разхлаждане

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението (1), и по специално член 15, параграф 1 от нея,

след консултация с Консултативния форум по екопроектиране,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Директива 2009/125/ЕО Комисията следва да определя изисквания за екопроектиране на свързани с енергопотреблението продукти със значителен обем на продажби и търговия, имащи значително въздействие върху околната среда и които са с голям потенциал за подобряване чрез проектиране на тяхното въздействие върху околната среда, без това да води до прекомерни разходи.

(2)

Съгласно член 16, параграф 2, буква а) от Директива 2009/125/ЕО в съответствие с процедурата, посочена в член 19, параграф 3, и критериите, определени в член 15, параграф 2, както и след консултации с Консултативния форум по екопроектиране, Комисията, когато е целесъобразно, въвежда мерки по прилагането, предоставящи голям потенциал за рентабилно намаляване на емисиите на парникови газове, като например за продукти в системи за отопление, вентилация и климатизация.

(3)

Комисията направи предварително проучване за анализиране на техническите, екологичните и икономическите аспекти на климатизаторите и вентилаторите за разхлаждане, които обикновено се използват в домакинствата и в малки търговски обекти. Проучването бе осъществено съвместно със заинтересовани страни от ЕС и трети държави, като резултатите бяха направени обществено достояние.

(4)

Основните екологични аспекти на обхванатите продукти, които за целите на настоящия регламент са определени като значими, са консумацията на енергия на етапа на ползване и нивото на звуковата мощност. Предварителното проучване определи също така възможните изтичания на хладилен агент като значим екологичен аспект, под формата на директни емисии на парникови газове, които представляват средно около 10—20 % от комбинираните преки и непреки емисии на парникови газове.

(5)

Както се вижда от предварителното проучване и бе потвърдено при оценката на въздействието, липсва информация за енергийната ефективност на вентилаторите за разхлаждане. Все пак, за да бъде осигурена важна информация на органите за надзор на пазара и да се осигури възможност за ефективно наблюдение на пазара за целите на определяне на минимални изисквания за енергийна ефективност в бъдеще, изискванията за продуктова информация за вентилаторите за разхлаждане ще гарантират, че данните за ефективността на уреда и използваният метод на измерване ще са ясно видими върху продукта. Освен това за разхлаждащите вентилатори са определени режими „в готовност“ и „изключен“.

(6)

Годишната консумация на електроенергия от продуктите, които са предмет на настоящия регламент, бе оценена на 30 TWh в ЕС за 2005 г. Освен ако не се вземат конкретни мерки, годишната консумация на електроенергия се очаква да бъде 74 TWh през 2020 г. Предварителното проучване показа, че консумацията на електроенергия от продуктите, предмет на настоящия регламент, може да бъде значително намалена.

(7)

Предварителното проучване показва, че не са необходими изисквания, отнасящи се до други параметри на екопроектирането, посочени в част 1 от приложение I към Директива 2009/125/ЕО, тъй като консумацията на електроенергия и нивото на звуковата мощност на климатизаторите на етапа на използване са най-значимите екологични аспекти.

(8)

Тъй като хладилните агенти са разгледани в Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно някои флуорирани парникови газове (2), в настоящия регламент не се формулират специфични изисквания за хладилните агенти. Съгласно изискванията за екопроектиране обаче се предлага премия с цел насочване на пазара към използването на хладилни агенти с намалено вредно въздействие върху околната среда. Премията ще доведе до по-ниски минимални изисквания за енергийна ефективност за уреди, в които се използват хладилни агенти с нисък потенциал за глобално затопляне (ПГЗ).

(9)

Климатизаторите могат да бъдат част от системи, инсталирани в сгради. Националното законодателство, основаващо се на Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 година относно енергийните характеристики на сградите (3), може да определя нови по-строги изисквания за енергийната ефективност на тези системи за климатизация при използване на изчислителните и измервателните методи, дефинирани в настоящия регламент по отношение на енергийната ефективност на климатизатора.

(10)

Значителна част от общата консумация на енергия от тези уреди може да се дължи на функции за режим „в готовност“ и режим „изключен“. За климатизатори, с изключение на двуканални и едноканални климатизатори, консумацията на електроенергия при тези функции е част от минималните изисквания за енергийните показатели и от метода за измерване на сезонната ефективност. Изискванията към режима „в готовност“ и режима „изключен“ за двуканални и едноканални климатизатори са определени въз основа на изискванията за екопроектиране от Регламент (ЕО) № 1275/2008 на Комисията (4).

(11)

Очаква се комбинираният ефект от изискванията за екопроектиране, формулирани в настоящия регламент, и от Делегирания регламент (ЕС) № 626/2011 на Комисията от 4 май 2011 година за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на климатизатори (5) да доведе до годишна икономия на електроенергия от 11 TWh към 2020 г., в сравнение с варианта, при който мерки не се предприемат.

(12)

Продуктите, които са предмет на настоящия регламент, следва да бъдат направени по-ефективни по отношение на консумацията на енергия чрез прилагане на рентабилни технологии, свободни от индустриална собственост върху тях, които могат да намалят комбинираните разходи по закупуване и експлоатация на тези продукти.

(13)

Изискванията за екопроектиране не трябва да водят до влошаване от гледна точка на потребителя на функционалните възможности на продукта и не трябва да влияят отрицателно върху здравето, безопасността и околната среда. По-специално, ползите от намаляването на консумацията на електроенергия на етапа на използване следва да свръхкомпенсират всякакви допълнителни въздействия върху околната среда през етапа на производство.

(14)

Изискванията за екопроектиране следва да бъдат въвеждани постепенно, за да се предостави достатъчно време на производителите да препроектират продуктите, които са предмет на настоящия регламент. Сроковете за въвеждане следва да се определят по такъв начин, че да се избегнат отрицателни въздействия върху функционалните възможности на продуктите на пазара и да се вземат предвид въздействията върху разходите на крайните потребители и производителите, по-специално на малките и средни предприятия, като същевременно се осигури своевременно постигане на целите на настоящия регламент.

(15)

Измерванията на съществените параметри на продуктите следва да бъдат извършвани чрез надеждни, точни и възпроизводими методи, които са съобразени с общоприетите измервателни методи на съвременно техническо равнище, включително посочените в хармонизирани стандарти, когато има такива, приети от европейските организации за стандартизация и изброени в приложение I към Директива 98/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 юли 1998 г. за изменение на Директива 98/34/ЕО за определяне на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и регламенти (6).

(16)

В съответствие с член 8 от Директива 2009/125/ЕО настоящият регламент определя приложимите процедури за оценка на съответствието.

(17)

С цел да бъдат улеснени проверките за съответствие, производителите следва да предоставят в техническата документация информацията, посочена в приложения IV и V към Директива 2009/125/ЕО, доколкото тази информация се отнася за изискванията, определени в настоящия регламент.

(18)

В допълнение към правно обвързващите изисквания, предвидени в настоящия регламент, следва да бъдат определени базови стойности за сравнение за най-добри налични технологии, за да се осигури широка разполагаемост и лесна достъпност на информацията относно екологичните показатели през целия жизнен цикъл на продуктите, които са предмет на настоящия регламент.

(19)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета, учреден с член 19, параграф 1 от Директива 2009/125/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и обхват

1.   С настоящия регламент се въвеждат изисквания за екопроектиране по отношение на пусканите на пазара захранвани от електрическата мрежа климатизатори с номинална охладителна мощност ≤ 12 kW (или отоплителна, ако продуктът няма функция за охлаждане) и разхлаждащи вентилатори с входна електрическа мощност на вентилатора ≤ 125 W.

2.   Настоящият регламент не се прилага за:

a)

уреди, които работят с неелектрически източници на енергия;

б)

климатизатори, чиято кондензаторна страна или изпарителна страна или и двете не използват въздух като среда за пренасяне на топлината.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат определенията от член 2 от Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

Освен това се прилагат и следните определения:

1.

„климатизатор“ е устройство, способно да охлажда или отоплява, или и двете, въздуха в помещения, като използва цикъл за сгъстяване на парите чрез електрически компресор, включително климатизатори, които осигуряват допълнителни функционални възможности като например изсушаване, пречистване на въздуха, вентилация или допълнително затопляне на въздуха чрез съпротивителни нагреватели, както и уреди, които могат да използват вода (воден кондензат, образуващ се от страната на изпарителя, или външно добавяна вода) за изпаряване от страната на кондензатора, при условие че устройството може да работи без използване на допълнителна вода, използвайки само въздух;

2.

„двуканален климатизатор“ означава климатизатор, в който, по време на охлаждане или отопление, входящият въздух на кондензатора (или изпарителя) постъпва отвън в устройството по въздуховод и се отвежда навън (на открито) по втори въздуховод, и който е поставен изцяло в пространството, което се климатизира, близо до стена;

3.

„едноканален климатизатор“ означава климатизатор, в който по време на охлаждане или отопление входящият въздух на кондензатора (или изпарителя) постъпва от пространството, в което се намира устройството, и се отвежда вън от това пространство;

4.

„номинална мощност“ (Prated) означава охладителната или отоплителната мощност на цикъла със сгъстяване на парите на устройството при стандартни условия на изпитване;

5.

„разхлаждащ вентилатор“ означава уред, предназначен основно за раздвижване на въздуха около или върху част от човешкото тяло за разхлаждане с цел личен комфорт, включително разхлаждащи вентилатори, които могат да изпълняват допълнителни функции, като например осветяване;

6.

„входна мощност“ (PF) означава входната електрическа мощност във ватове на разхлаждащ вентилатор, който работи с обявения максимален дебит на вентилатора, измерена при работещ механизъм за периодично насочване (ако/когато има такъв).

За целите на приложенията към настоящия регламент, в приложение I са дадени допълнителни определения.

Член 3

Изисквания за екопроектиране и график

1.   Изискванията за екопроектиране на климатизатори и вентилатори за разхлаждане са формулирани в приложение I.

2.   Всяко изискване за екопроектиране се прилага в съответствие със следния график:

 

От 1 януари 2013 г.:

едноканалните и двуканалните климатизатори трябва да съответстват на изискванията, указани в приложение I, точка 2, буква а).

 

От 1 януари 2013 г.:

a)

климатизаторите, с изключение на едноканалните и двуканалните климатизатори, трябва да съответстват на изискванията, указани в приложение I, точка 2, буква б) и точка 3, букви а), б) и в);

б)

едноканалните и двуканалните климатизатори трябва да съответстват на изискванията, указани в приложение I, точка 3, букви а), б) и г);

в)

разхлаждащите вентилатори трябва да съответстват на изискванията, указани в приложение I, точка 3, букви а), б) и д).

 

От 1 януари 2014 г.:

a)

климатизаторите трябва да съответстват на изискванията за екопроектиране, указани в приложение I, точка 2, буква в);

б)

едноканалните и двуканалните климатизатори трябва да съответстват на изискванията, указани в приложение I, точка 2, буква г).

3.   Съответствието с изискванията за екопроектиране се измерва и изчислява съгласно изискванията, посочени в приложение II.

Член 4

Оценяване на съответствието

1.   Процедурата за оценяване на съответствието, посочена в член 8 от Директива 2009/125/ЕО, следва да бъде или вътрешният проектен контрол, предвиден в приложение IV към споменатата директива, или системата за управление, предвидена в приложение V към същата директива.

2.   За целите на оценяването на съответствието съгласно член 8 от Директива 2009/125/ЕО, досието с техническа документация трябва да съдържа резултатите от изчислението, посочено в приложение II към настоящия регламент.

Член 5

Процедура за проверка с цел надзор върху пазара

Държавите-членки прилагат процедурата за проверка, описана в приложение III към настоящия регламент, когато извършват проверките с цел надзор върху пазара, посочени в член 3, параграф 2 от Директива 2009/125/ЕО, за съответствие с изискванията, изложени в приложение I към настоящия регламент.

Член 6

Базови стойности за сравнение

Базовите стойности за сравнение за наличните на пазара климатизатори с най-добри показатели към момента на влизане в сила на настоящия регламент са дадени в приложение IV.

Член 7

Преразглеждане

Не по-късно от пет години след датата на влизане в сила на настоящия регламент, Комисията ще го преразгледа в светлината на техническия напредък и ще представи резултатите от това преразглеждане на Консултативния форум по екопроектиране. Преразглеждането ще оцени по-специално енергийната ефективност и изискванията за нивото на звуковата мощност, подхода за насърчаване на използването на хладилни агенти с нисък потенциал за глобално затопляне (ПГЗ) и обхвата на регламента за климатизатори, както и възможни промени в пазарния дял на видовете уреди, включително климатизатори с номинална мощност над 12 kW. При преразглеждането ще се оцени също така целесъобразността на изискванията за режима „в готовност“ и режима „изключен“, метода за сезонно изчисление и измерване, включително съображения за разработване на евентуален метод за сезонно изчисление и измерване за всички разглеждани климатозитори в сезоните на охлаждане и отопление.

Член 8

Влизане в сила и прилагане

1.   Настоящият регламент влиза в сила на 20-ия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Той се прилага от 1 януари 2013 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 6 март 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 285, 31.10.2009 г., стр. 10.

(2)  ОВ L 161, 14.6.2006 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 153, 18.6.2010 г., стр. 13.

(4)  ОВ L 339, 18.12.2008 г., стр. 45.

(5)  ОВ L 178, 6.7.2011 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 217, 5.8.1998 г., стр. 18.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Изисквания за екопроектиране

1.   ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ВАЖАЩИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯТА

1)

обратим климатизатор“ означава климатизатор, който може както да охлажда, така и да отоплява;

2)

стандартни условия на изпитване“ означава комбинацията от температурите вътре (Tin) и навън (Tj), които описват условията на експлоатация при определяне на нивото на звуковата мощност, номиналния дебит на въздуха, номиналния коефициент на енергийна ефективност (EERrated) и/или номиналния коефициент на преобразуване (COPrated), както е определено в приложение II, таблица 2;

3)

вътрешна температура“ (Tin) означава температурата на въздуха вътре (на закрито) по сухия термометър [°C] (с относителната влажност на въздуха, посочена чрез съответната температура по мокрия термометър);

4)

външна температура“ (Tj) означава температурата на въздуха навън (на открито) по сухия термометър [°C], като относителната влажност е посочена чрез съответната температура по мокрия термометър;

5)

номинален коефициент на енергийна ефективност“ (EER rated ) означава обявената охладителна мощност [kW], разделена на номиналната входна охладителна мощност [kW] на дадено устройство при осигуряване на охлаждане при стандартни условия на изпитване;

6)

номинален коефициент на преобразуване“ (COP rated ) означава обявената отоплителна мощност [kW], разделена на номиналната входна отоплителна мощност [kW] на дадено устройство при осигуряване на отопление при стандартни условия на изпитване;

7)

потенциал за глобално затопляне (ПГЗ)“ означава мярката за това с колко 1 kg хладилен агент, използван в цикъла на сгъстяване на парите, се очаква да допринесе за глобалното затопляне, изразено в килограми еквивалент на CO2 за 100-годишен период от време;

разглежданите стойности на ПГЗ са онези, които са посочени в приложение I към Регламент (ЕО) № 842/2006;

за флуорирани хладилни агенти стойностите на ПГЗ са онези, които са публикувани в третия оценъчен доклад (TAR), приет от Междуправителствената група по изменение на климата (1) (2001 г. МГИК, ПГЗ стойности за 100-годишен период);

за нефлуорирани газове стойностите на ПГЗ са онези, които са публикувани в първата оценка (2) на МГИК за 100-годишен период;

стойностите на ПГЗ за смеси от хладилни агенти трябва да се основават на формулата, посочена в приложение I към Регламент (ЕО) № 842/2006;

за хладилни агенти, които не са включени в гореспоменатите източници, за позоваване трябва да се използва докладът на МГИК и UNEP 2010 г. относно охлаждането, климатизацията и термопомпите с дата от февруари 2011 г. или по-късна;

8)

режим изключен“ означава състояние, при което климатизаторът или разхлаждащият вентилатор е свързан към електрическата мрежа, но не осигурява никакви функции. За режим „изключен“ се считат и състояния, осигуряващи само индикация за състояние в режим „изключен“, както и условия, осигуряващи само функции, целящи гарантиране на електромагнитна съвместимост съгласно Директива 2004/108/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3);

9)

режим на готовност“ означава състояние, при което оборудването (климатизатор или разхлаждащ вентилатор) е свързано към захранващата електрическа мрежа, зависи от получаването на енергия от захранващата електрическа мрежа, за да работи в съответствие с предназначението си, и предоставя само следните функции, които могат да се поддържат неопределено време: функция за повторно активиране или функция за повторно активиране и само индикация за това, че функцията за повторно активиране е разрешена, и/или визуализиране на информация или на състояние;

10)

функция за повторно активиране“ означава функция, позволяваща задействането на други работни режими, включително на работен режим, чрез отдалечен превключвател, включително дистанционно управление, вътрешен сензор, таймер за режим, осигуряващ допълнителни функции, включително основната функция;

11)

визуализиране на информация или на състояние“ означава функция с постоянно действие, предоставяща информация или указваща състоянието на оборудването върху дисплей, включително чрез часовниково показание;

12)

ниво на звуковата мощност“ е нивото на звуковата мощност по крива А [dB(A)] вътре и/или на открито, измерена при стандартни условия на изпитване за охлаждане (или за отопление, ако продуктът няма функция за охлаждане);

13)

стандартни проектни условия“ означава комбинацията от изисквания за стандартната проектна температура, максималната температура на включване на допълнително подгряване и максималната гранична работна температура, както е определено в приложение II, таблица 3;

14)

изчислителна проектна температура“ означава външната температура [°C] за охлаждане (Tdesignc) или отопление (Tdesignh), описани в приложение II, таблица 3, при които коефициентът на частично натоварване трябва да бъде равен на 1, и която се изменя в зависимост от определения сезон на охлаждане или отопление;

15)

коефициент на частично натоварване“ (pl(Tj)) означава външната температура минус 16 °С, разделено на изчислителната проектна температура минус 16 ° за охлаждане или отопление;

16)

сезон“ означава един от четирите набора експлоатационни условия (на разположение за четири сезона: един сезон на охлаждане, три отоплителни сезона: средно / по-студено / по-топло), описващи комбинацията от външните температури и броя на часовете за двойка стойности, през които се установяват тези температури за даден сезон, за който устройството се обявява за годно за предназначението му;

17)

двойка стойности“ (с индекс j) означава комбинация от външна температура (Tj) и часове (hj), както е определено в приложение II, таблица 1;

18)

часове в двойката стойности“ означава часовете за един сезон (hj), в продължение на които за всяка двойка стойности се установява външната температура, както е определено в приложение II, таблица 1;

19)

сезонен коефициент на енергийна ефективност“ (SEER) е общият коефициент на енергийна ефективност на устройството, който е представителен за целия сезон на охлаждане, и се пресмята като изчислителния годишен охладителен товар, разделен на годишната консумация на електроенергия за охлаждане;

20)

изчислителен годишен охладителен товар“ (QC ) означава изчислителният охладителен товар [kWh/год.], който следва да се използва като основа за изчисляване на SEER и се пресмята като произведение от проектния охладителен товар (Pdesignc) и еквивалентните часове в работен режим на охлаждане (HCE );

21)

еквивалентни часове в работен режим на охлаждане“ (HCE ) означава приетият годишен брой часове [h/год.], през които устройството работи с проектния товар при охлаждане (Pdesignc), за да поеме изчислителния годишен охладителен товар, както е определено в приложение II, таблица 4;

22)

годишна консумация на електроенергия за охлаждане“ (QCE ) означава консумацията на електроенергия [kWh/год.], необходима за покриване на изчислителния годишен охладителен товар и се изчислява като изчислителния годишен охладителен товар, разделен на сезонния коефициент на енергийна ефективност в работен режим (SEERon) и консумацията на електроенергия на устройството в режим „термостатно изключен“, режим „изключен“, режим „в готовност“ и режим на нагряване на картера на компресора по време на сезона на охлаждане;

23)

сезонен коефициент на енергийна ефективност в работен режим“ (SEERon) означава средният коефициент на енергийна ефективност на устройството в работен режим при функцията за охлаждане, получен от коефициента на енергийна ефективност при частично натоварване и специфичния за двойката стойности коефициент на енергийна ефективност (EERbin(Tj) и претеглен според часовете в двойката стойности, в продължение на които са установени условията, съответни на двойката стойности;

24)

частичен товар“ означава охладителният (Pc(Tj)) или отоплителният товар (Ph(Tj) [kWh] при определена външна температура Tj, изчислен като проектния товар, умножен по коефициента на частично натоварване;

25)

специфичен за двойката стойности коефициент на енергийна ефективност“ (EERbin(Tj) означава коефициента на енергийна ефективност, специфичен за всяка двойка стойности с външна температура Tj през даден сезон, получен от частичния товар, обявената мощност и обявения коефициент на енергийна ефективност (EERd(Tj) за конкретни двойки стойности (j) и изчислен за други двойки стойности чрез интер/екстраполация и при необходимост коригиран с коефициента на влошаване на ефективността;

26)

сезонен коефициент на преобразуване“ (SCOP) е общият коефициент на преобразуване на устройството, който е представителен за целия отоплителен сезон и се пресмята, като изчислителният годишен отоплителен товар се разделя на годишната консумация на електроенергия за отопление;

27)

изчислителен годишен отоплителен товар“ (QH ) означава изчислителният отоплителен товар [kWh/год.], който съответства на определен отоплителен сезон и следва да се използва като основа за изчисляване на SCOP и се пресмята като произведение от проектния отоплителен товар (Pdesignh) и еквивалентните часове в работен режим при охлаждане (HHE ) за сезона;

28)

еквивалентни часове в работен режим на отопление“ (HHE ) означава приетият годишен брой часове [h/год.], през които устройството трябва да работи с проектния отоплителен товар (Pdesignh), за да удовлетвори изчислителния годишен отоплителен товар, както е определено в приложение II, таблица 4;

29)

годишна консумация на електроенергия за отопление“ (QHE ) означава консумацията на електроенергия [kWh/год.], необходима за покриване на указания изчислителен годишен отоплителен товар и отнасяща се за определен отоплителен сезон; изчислява се като изчислителният годишен отоплителен товар се раздели на сезонния коефициент на преобразуване за работен режим (SCOPon) и консумацията на електроенергия на устройството в режим „термостатно изключен“, режим „изключен“, режим „в готовност“ и режим на нагряване на картера на компресора по време на отоплителния сезон;

30)

сезонен коефициент на преобразуване за работен режим“ (SCOPon) означава средният коефициент на преобразуване на устройството в работен режим за определения отоплителен сезон, получен от частичния товар, мощността на спомагателно електрическо подгряване (когато се изисква) и специфичния за двойката стойности коефициент на преобразуване (COPbin(Tj) и претеглен според часовете в двойката стойности, в продължение на които са установени условията, съответни на двойката стойности;

31)

мощност на спомагателно електрическо подгряване“ (elbu(Tj) е отоплителната мощност [kW] на реален или предполагаем спомагателен електрически нагревател с коефициент на преобразуване (COP) = 1, която допълва обявената отоплителна мощност ((Ph(Tj), за да се покрие частичният отоплителен товар (Ph(Tj), в случай че Pdh(Tj) е по-малко от Ph(Tj), за външната температура (Tj);

32)

специфичен за двойката стойности коефициент на преобразуване“ (COPbin(Tj) означава коефициентът на преобразуване, специфичен за всяка двойка стойности с външна температура Tj през даден сезон, получен от обявения частичен товар, обявената мощност и обявения коефициент на преобразуване (COPd(Tj) за конкретни двойки стойности (j) и изчислен за други двойки стойности чрез интер/екстраполация и при необходимост коригиран с коефициента на влошаване на ефективността;

33)

обявена мощност“ [kW] означава мощността на цикъла със сгъстяване на парите на устройството при охлаждане (Pdc(Tj) или отопление (Pdh(Tj), отнасяща се за външна температура Tj и вътрешна температура (Tin), както е обявено от производителя;

34)

експлоатационна стойност“ (SV) [(m3/min)/W] означава за разхлаждащите вентилатори отношението на максималния дебит на вентилатора [m3/min] към входната мощност на вентилатора [W];

35)

регулиране на мощността“ означава способността на устройството да променя мощността си, като променя обемния дебит. Устройствата трябва да бъдат означени като „неподвижни“, ако устройството не може да променя обемния си дебит, и „стъпално регулируеми“ ако обемният дебит се променя или регулира чрез последователност от не повече от два степени, или „плавно регулируеми“ ако обемния дебит се променя или регулира чрез последователност от три или повече степени;

36)

функция“ означава индикация за това дали устройството може да охлажда въздуха в закрити помещения, да загрява въздуха в закрити помещения или и двете;

37)

проектен товар“ означава обявеният охладителен товар (Pdesignc) и/или обявеният отоплителен товар (Pdesignh) [kW] при изчислителната проектна температура, при което

за режим на охлаждане Pdesignc е равен на обявената охладителна мощност при Tj равна на Tdesignc;

за режим на отопление Pdesignh е равен на частичния товар при Tj равна на Tdesignh;

38)

обявен коефициент на енергийна ефективност“ (EERd(Tj) означава коефициентът на енергийна ефективност за ограничен брой конкретни двойки стойности (j) с външна температура (Tj), както е обявено от производителя;

39)

обявен коефициент на преобразуване“ (COPd(Tj)) означава коефициентът на преобразуване за ограничен брой конкретни двойки стойности (j) с външна температура (Tj), както е обявено от производителя;

40)

температура на включване на допълнително подгряване“ (Tbiv) означава външната температура (Tj) [°C], обявена от производителя при отопление, при която обявената мощност става равна на частичния товар и под която обявената мощност трябва да бъде допълнена с мощност на спомагателно електрическо подгряване, за да се покрие частичният отоплителен товар;

41)

гранична работна температура“ (Tol) означава външната температура [°C], обявена от производителя за отопление, под която климатизаторът не може да осигурява отоплителна мощност. Под тази температура обявената мощност е равна на нула;

42)

мощност при повторно-кратковременен режим“ [kW] е средната стойност (във времето) на обявената мощност в изпитвателния интервал с повторно-кратковременен режим за охлаждане (Pcycc) или отопление (Pcych);

43)

ефективност на охлаждане при повторно-кратковременен режим“ (EERcyc) е средният коефициент на енергийна ефективност в изпитвателния интервал с повторно-кратковременен режим (включване и изключване на компресора), изчислена като интегрираната в интервала охладителна мощност [kWh] се раздели на интегрираната в същия интервал входна електрическа мощност [kWh];

44)

ефективност на отопление при повторно-кратковременен режим“ (COPcyc) е средният коефициент на преобразуване в изпитвателния интервал с повторно-кратковременен режим (включване и изключване на компресора), изчислена като интегрираната в интервала отоплителна мощност [kWh] се раздели на интегрираната в същия интервал входна електрическа мощност [kWh];

45)

коефициент на влошаване на ефективността“ е мярката за загуба на ефективност в резултат на повторно-кратковременния режим (включване/изключване на компресора в работен режим), определена за охлаждане (Cdc), отопление (Cdh) или избрана със стойност по подразбиране 0,25;

46)

работен режим“ означава режимът, съответстващ на часовете с охладителен или отоплителен товар на сградата, при което функцията на устройството за охлаждане или отопляване е задействана. Това състояние може да е свързано с периодично включване/изключване на устройството с цел постигане или поддържане на желаната температура на въздуха в помещението;

47)

режим термостатно изключен“ означава режим, съответстващ на часовете с охладителен или отоплителен товар, при което функцията на устройството за охлаждане или отопляване е включена, но устройството не действа, тъй като няма охладителен или отоплителен товар. Следователно това състояние е свързано с външните температури, а не с товарите в закритите помещения. Периодичното включване/изключване в работен режим не се счита за режим „термостатно изключен“;

48)

режим на работа с подгряване на картера на компресора“ означава състояние, при което устройството е задействало нагревател, за да се избегне постъпване на хладилен агент към компресора и ограничаване на концентрацията на хладилен агент в маслото при пускане на компресора;

49)

консумация на мощност в режим термостатно изключен“ (PTO ) означава консумацията на мощност от устройството [kW], докато то е в режим „термостатно изключен“;

50)

консумация на мощност в режим в готовност“ (PSB ) означава консумацията на мощност от устройството [kW] докато то е в режим „в готовност“;

51)

консумация на мощност в режим изключен“ (POFF ) означава консумацията на мощност от устройството [kW] докато то е в режим „изключен“;

52)

консумация на мощност в режим на нагряване на картера на компресора“ (PCK ) означава консумацията на мощност от устройството [kW], докато то е в режим на нагряване на картера на компресора;

53)

часове на работа в режим термостатно изключен“ (HTO ) означава годишният брой часове [h/a] през които се счита, че устройството е в режим „термостатно изключен“, който брой зависи от определения сезон и функция;

54)

часове на работа в режим в готовност“ (HSB ) означава годишният брой часове [h/a] през които се счита, че устройството е в режим „в готовност“, който брой зависи от определения сезон и функция;

55)

часове на работа в режим изключен“ (HOFF ) означава годишният брой часове [h/a] през които се счита, че устройството е в режим „изключен“, който брой зависи от определения сезон и функция;

56)

часове на работа в режим на нагряване на картера на компресора“ (HCK ) означава годишният брой часове [h/a] през които се счита, че устройството е в режим на нагряване на картера на компресора, който брой зависи от определения сезон и функция;

57)

номинален дебит на въздуха“ е дебитът на въздуха [m3/h], измерен на изхода за въздуха на вътрешните и/или външните тела (ако има такива) на климатизаторите при стандартни условия на изпитване за охлаждане (или за отопляване, ако продуктът няма функция за охлаждане);

58)

„номинална входна охладителна мощност“ (PEER ) означава входната електрическа мощност [kW] на дадено устройство при осигуряване на охлаждане при стандартни условия на изпитване;

59)

„номинална входна отоплителна мощност“ (PCOP ) означава входната електрическа мощност [kW] на дадено устройство при осигуряване на отопление при стандартни условия на изпитване;

60)

„консумация на електроенергия на едноканални и двуканални климатизатори“ (съответно QSD и QDD ) е консумацията на електроенергия на едноканални или двуканални климатизатори в режим на охлаждане и/или отопление (според случая) [за едноканални в kWh/h, за двуканални в kWh/год.];

61)

коефициент на използване“ означава отношението на сумарната обявена охладителна (отоплителна) мощност на всички работещи вътрешни тела към обявената охладителна (отоплителна) мощност на външното тяло при стандартни условия на изпитване;

62)

максимален дебит на вентилатора“ (F) означава дебита на разхлаждащия вентилатор при неговото максимално задание [m3/min], измерен на изхода на вентилатора при изключен механизъм за периодично насочване (ако/когато има такъв);

63)

механизъм за периодично насочване“ означава способността на разхлаждащия вентилатор да мени автоматично посоката на въздушния поток, докато вентилаторът работи;

64)

ниво на звуковата мощност на вентилатора“ означава нивото на звуковата мощност по крива А на разхлаждащия вентилатор, докато осигурява максималния дебит на вентилатора, измерван на изходната страна;

65)

часове в работен режим на вентилатора“ (HCE ) означава броят на часовете, през които се счита, че разхлаждащият вентилатор осигурява максималния дебит, както е описано в приложение II, таблица 4.

2.   ИЗИСКВАНИЯ ЗА МИНИМАЛНАТА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, МАКСИМАЛНАТА КОНСУМАЦИЯ НА ЕНЕРГИЯ В РЕЖИМ „ИЗКЛЮЧЕН“ И РЕЖИМ „В ГОТОВНОСТ“ И ЗА МАКСИМАЛНОТО НИВО НА ЗВУКОВАТА МОЩНОСТ

а)

От 1 януари 2013 г. едноканалните и двуканалните климатизатори трябва да съответстват на изискванията, указани в таблици 1, 2 и 3 по-долу, с изчисления в съответствие с приложение II. Едноканалните и двуканалните климатизатори, както и разхлаждащите вентилатори, трябва да отговарят на изискванията за режима „в готовност“ и „изключен“, както е указано в таблица 2 по-долу. Изискванията за минималната енергийна ефективност и максималното ниво на звуковата мощност се отнасят за стандартните условия на изпитване, посочени в приложение II, таблица 2.

Таблица 1

Изисквания за минималната енергийна ефективност

 

Двуканални климатизатори

Едноканални климатизатори

EERrated

COPrated

EERrated

COPrated

Ако ПГЗ на хладилния агент > 150

2,40

2,36

2,40

1,80

Ако ПГЗ на хладилния агент ≤ 150

2,16

2,12

2,16

1,62

Таблица 2

Изисквания за максималната консумация на енергия в режим „изключен“ и режим „в готовност“ за едноканални и двуканални климатизатори, както и за разхлаждащи вентилатори

Режим „изключен“

Консумацията на мощност от оборудването във всяко състояние на режим „изключен“ не трябва да надвишава 1,00 W.

Режим „в готовност“

Консумацията на мощност от оборудването във всяко състояние, осигуряващо само функция за повторно активиране или осигуряващо само функция за повторно активиране и просто индикация за това, че функцията за повторно активиране е включена, не трябва да надвишава 1,00 W.

Консумацията на мощност от оборудването във всяко състояние, осигуряващо само визуализиране на информация или състояние, или осигуряващо само комбинация от функция за повторно активиране и визуализиране на информация или състояние, не трябва да надвишава 2,00 W.

Наличие на режим „в готовност“ и/или „изключен“

Освен когато е нецелесъобразно за използването по предназначение, оборудването трябва да разполага с режим „в готовност“ и/или режим „изключен“ и/или друго състояние, при което не се превишават изискваните нива на консумацията на мощност в режим „изключен“ и/или в режим „в готовност“, когато оборудването е свързано към захранващата електрическа мрежа.

Таблица 3

Изисквания за максималното ниво на звуковата мощност

Ниво на звуковата мощност в dB(А) в закрити помещения

65

б)

От 1 януари 2013 г. климатизаторите, с изключение на едноканалните и двуканалните климатизатори, трябва да съответстват на изискванията за минималната енергийна ефективност и максималното ниво на звуковата мощност, указани в таблици 4 и 5 по-долу, с изчисления в съответствие с приложение II. В изискванията за енергийната ефективност трябва да се вземат предвид стандартните проектни условия, указани в приложение II, таблица 3 при използване на „средностатистическия“ отоплителен сезон, когато това е възможно. Изискванията за максималното ниво на звуковата мощност се отнасят за стандартните условия на изпитване, указани в приложение II, таблица 2.

Таблица 4

Изисквания за минималната енергийна ефективност

 

SEER

SCOP

(Средностатистически отоплителен сезон)

Ако ПГЗ на хладилния агент > 150

3,60

3,40

Ако ПГЗ на хладилния агент ≤ 150

3,24

3,06

Таблица 5

Изисквания за максималното ниво на звуковата мощност

Номинална мощност ≤ 6 kW

6 < Номинална мощност ≤ 12 kW

Ниво на звуковата мощност в dB(А) в закрити помещения

Ниво на звуковата мощност в dB(А) на открито

Ниво на звуковата мощност в dB(А) в закрити помещения

Ниво на звуковата мощност в dB(А) на открито

60

65

65

70

в)

От 1 януари 2014 г. климатизаторите трябва да съответстват на изискванията, указани в таблицата по-долу с изчисления в съответствие с приложение II. Изискванията за енергийната ефективност на климатизаторите, с изключение на едноканалните и двуканалните климатизатори, трябва да съответстват на стандартните проектни условия, указани в приложение II, таблица 3 при използване на „средностатистическия“ отоплителен сезон, когато това е възможно. Изискванията за енергийната ефективност на едноканалните и двуканалните климатизатори трябва да съответстват на стандартните условия на изпитване, посочени в приложение II, таблица 2.

Таблица 6

Изисквания за минималната енергийна ефективност

 

Климатизатори, с изключение на едноканални и двуканални климатизатори

Двуканални климатизатори

Едноканални климатизатори

SEER

SCOP

(отоплителен сезон: средностатистически)

EERrated

COPrated

EERrated

COPrated

Ако ПГЗ на хладилния агент > 150 при < 6 kW

4,60

3,80

2,60

2,60

2,60

2,04

Ако ПГЗ на хладилния агент ≤ 150 при < 6 kW

4,14

3,42

2,34

2,34

2,34

1,84

Ако ПГЗ на хладилния агент > 150 при 6 – 12 kW

4,30

3,80

2,60

2,60

2,60

2,04

Ако ПГЗ на хладилния агент ≤ 150 при 6 – 12 kW

3,87

3,42

2,34

2,34

2,34

1,84

г)

От 1 януари 2014 г. едноканалните и двуканалните климатизатори, както и разхлаждащите вентилатори трябва да съответстват на изискванията, указани в таблица 7 по-долу, с изчисления в съответствие с приложение II.

Таблица 7

Изисквания за максималната консумация на енергия в режим „изключен“ и режим „в готовност“

Режим „изключен“

Консумацията на мощност от оборудването във всяко състояние на режим „изключен“ не трябва да надвишава 0,50 W.

Режим „в готовност“

Консумацията на мощност от оборудването във всяко състояние, осигуряващо само функция за повторно активиране или осигуряващо само функция за повторно активиране и просто индикация за това, че функцията за повторно активиране е включена, не трябва да надвишава 0,50 W.

Консумацията на мощност от оборудването във всяко състояние, осигуряващо само визуализиране на информация или състояние, или осигуряващо само комбинация от функция за повторно активиране и визуализиране на информация или състояние, не трябва да надвишава 1,00 W.

Наличие на режим „в готовност“ и/или „изключен“

Освен когато е нецелесъобразно за използването по предназначение, оборудването трябва да разполага с режим „в готовност“ и/или режим „изключен“ и/или друго състояние, при което не се превишават изискваните нива на консумацията на мощност в режим „изключен“ и/или в режим „в готовност“, когато оборудването е свързано към захранващата електрическа мрежа.

Управление на консумацията

Когато оборудването не изпълнява основната си функция или когато продуктът(ите), консумиращ(и) енергия, е/са независим(и) от функциите си, оборудването трябва, освен когато е нецелесъобразно за използването по предназначение, да предлага функция за управление на консумацията или подобна функция, която след възможно най-краткия интервал от време, съвместим с предназначението, да превключва оборудването автоматично към:

режим „в готовност“, или

режим „изключен“, или

друго състояние, при което не се превишават изискваните нива на консумация на мощност в режим „изключен“ и/или в режим „в готовност“, когато оборудването е свързано към захранващата електрическа мрежа. Функцията за управление на консумацията се активира преди доставяне на оборудването.

3.   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ

а)

Считано от 1 януари 2013 г., по отношение на климатизаторите и вентилаторите за разхлаждане, информацията, определена в точките по-долу и изчислена в съответствие с приложение II, трябва да е дадена:

i)

в техническата документация на продукта;

ii)

на свободно достъпните интернет страници на производителите на климатизатори и вентилатори за разхлаждане.

б)

При поискване производителят на климатизатори и вентилатори за разхлаждане предоставя на лабораториите, извършващи проверки с цел надзор на пазара, необходимата информация за настройката на устройството, която се прилага за определянето на обявените мощности, SEER/EER, стойностите на SCOP/COP и експлоатационните стойности, а също така предоставя информация за контакти с цел получаване на такава информация.

в)

Изисквания за информация за климатизатори, с изключение на едноканални и двуканални климатизатори.

Таблица 1

Изисквания за информация  (4)

(броят на разрядите в съответната клетка показва изискваната точност на данните)

Информация за определяне на модела(ите), за който(ито) тя се отнася:


Функция (да се укаже, ако има такава)

Ако функцията включва отопляване: да се укаже отоплителният сезон, за който се отнася информацията. Посочените стойности следва да се отнасят за точно определен отоплителен сезон. Да се включи поне „средният“ отоплителен сезон.

охлаждане

да/не

Среден

(задължително)

да/не

отопление

да/не

По-топъл

(ако е определен)

да/не

 

По-студен

(ако е определен)

да/не

Позиция

символ

стойност

мерна единица

Позиция

символ

стойност

мерна единица

Проектен товар

Сезонна ефективност

охлаждане

Pdesignc

x,x

kW

охлаждане

SEER

x,x

отопление / среден

Pdesignh

x,x

kW

отопление / среден

SCOP/A

x,x

отопление / по-топъл

Pdesignh

x,x

kW

отопление / по-топъл

SCOP/W

x,x

отопление / по-студен

Pdesignh

x,x

kW

отопление / по-студен

SCOP/C

x,x

Обявена охладителна мощност (5), при температура вътре 27(19) °C и външна температура Tj

Обявен коефициент на енергийна ефективност (5) при температура вътре 27(19) °C и външна температура Tj

Tj = 35 °C

Pdc

x,x

kW

Tj = 35 °C

EERd

x,x

Tj = 30 °C

Pdc

x,x

kW

Tj = 30 °C

EERd

x,x

Tj = 25 °C

Pdc

x,x

kW

Tj = 25 °C

EERd

x,x

Tj = 20 °C

Pdc

x,x

kW

Tj = 20 °C

EERd

x,x

Обявена отоплителна мощност (5) / Среден сезон, при температура вътре 20 °C и външна температура Tj

Обявен коефициент на преобразуване (5) / Среден сезон, при температура вътре 20 °C и външна температура Tj

Tj = – 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = – 7 °C

COPd

x,x

Tj = 2 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = 2 °C

COPd

x,x

Tj = 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = 7 °C

COPd

x,x

Tj = 12 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = 12 °C

COPd

x,x

Tj = температура на включване на допълнително подгряване

Pdh

x,x

kW

Tj = температура на включване на допълнително подгряване

COPd

x,x

Tj = граница на функциониране

Pdh

x,x

kW

Tj = граница на функциониране

COPd

x,x

Обявена отоплителна мощност (5) / По-топъл сезон, при температура вътре 20 °C и външна температура Tj

Обявен коефициент на преобразуване (5) / По-топъл сезон, при температура вътре 20 °C и външна температура Tj

Tj = 2 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = 2 °C

COPd

x,x

Tj = 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = 7 °C

COPd

x,x

Tj = 12 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = 12 °C

COPd

x,x

Tj = температура на включване на допълнително подгряване

Pdh

x,x

kW

Tj = температура на включване на допълнително подгряване

COPd

x,x

Tj = граница на функциониране

Pdh

x,x

kW

Tj = граница на функциониране

COPd

x,x

Обявена отоплителна мощност (5) / По-студен сезон, при температура вътре 20 °C и външна температура Tj

Обявен коефициент на преобразуване (5) / По-студен сезон, при температура вътре 20 °C и външна температура Tj

Tj = – 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = – 7 °C

COPd

x,x

Tj = 2 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = 2 °C

COPd

x,x

Tj = 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = 7 °C

COPd

x,x

Tj = 12 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = 12 °C

COPd

x,x

Tj = температура на включване на допълнително подгряване

Pdh

x,x

kW

Tj = температура на включване на допълнително подгряване

COPd

x,x

Tj = граница на функциониране

Pdh

x,x

kW

Tj = граница на функциониране

COPd

x,x

Tj = – 15 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = – 15 °C

COPd

x,x

Температура на включване на допълнително подгряване

Гранична температура на функциониране

отопление / среден

Tbiv

x

°C

отопление / среден

Tol

x

°C

отопление / по-топъл

Tbiv

x

°C

отопление / по-топъл

Tol

x

°C

отопление / по-студен

Tbiv

x

°C

отопление / по-студен

Tol

x

°C

Мощност при повторно-кратковременен режим

Ефективност при повторно-кратковременен режим

за охлаждане

Pcycc

x,x

kW

за охлаждане

EERcyc

x,x

за отопление

Pcych

x,x

kW

за отопление

COPcyc

x,x

Коефициент на влошаване на ефективността при охлаждане (6)

Cdc

x,x

Коефициент на влошаване на ефективността при отопление (6)

Cdh

x,x

Входна електрическа мощност в режими на консумиране на мощност, различни от „работен режим“

Годишна консумация на електроенергия

режим „изключен“

POFF

x,x

kW

охлаждане

QCE

x

kWh/a

режим „в готовност“

PSB

x,x

kW

отопление / среден

QHE

x

kWh/a

режим „термостатно изключен“

PTO

x,x

kW

отопление / по-топъл

QHE

x

kWh/a

режим на нагряване на картера на компресора

PCK

x,x

kW

отопление / по-студен

QHE

x

kWh/a

Регулиране на мощността (да се укаже един от три варианта)

Други позиции

фиксирано

да/не

Ниво на звуковата мощност (вътре/на открито)

LWA

x,x / x,x

dB(A)

стъпално

да/не

Потенциал за глобално затопляне

GWP

x

kgCO2 екв.

с плавно регулиране

да/не

Номинален дебит (вътре/на открито)

x / x

m3/h

Информация за контакти с цел получаване на повече информация

Наименование и адрес на производителя или на неговия упълномощен представител.

Що се отнася до функционалните възможности, производителят трябва да осигури информацията, така както се изисква по-горе в таблица 1, в техническата документация на продукта. За устройства с регулиране на мощността, означено като „стъпално“, във всяко поле в раздела „Обявена мощност“ се обявяват две стойности съответно за най-високата и най-ниската степен, означени с „hi/lo“, разделени с наклонена черта („/“).

г)

Изисквания за информация за едноканални и двуканални климатизатори.

Едноканалните климатизатори трябва да бъдат наричани „локални климатизатори“ върху опаковката, продуктовата информация и във всеки рекламен материал, бил той електронен или на хартия.

Производителят предоставя информацията, уточнена в таблицата по-долу.

Таблица 2

Изисквания за информацията

Информация за определяне на модела(ите), за който(ито) се отнася информацията:

[попълва се ако е необходимо]

Описание

Символ

Стойност

Мерна единица

Номинална охладителна мощност

Prated за охлаждане

[x,x]

kW

Номинална отоплителна мощност

Prated за отопление

[x,x]

kW

Номинална входна охладителна мощност

PEER

[x,x]

kW

Номинална входна отоплителна мощност

PCOP

[x,x]

kW

Номинален коефициент на енергийна ефективност

EERd

[x,x]

Номинален коефициент на преобразуване

COPd

[x,x]

Консумация на мощност в режим „термостатно изключен“

PTO

[x,x]

W

Консумация на мощност в режим „в готовност“

PSB

[x,x]

W

Консумация на електроенергия на едноканални/двуканални климатизатори

(указва се поотделно за охлаждане и отопление)

DD: QDD

DD: [x]

DD: kWh/a

SD: QSD

SD: [x,x]

SD: kWh/h

Ниво на звуковата мощност

LWA

[x]

dB(A)

Потенциал за глобално затопляне

GWP

[x]

kgCO2 екв.

Информация за контакти с цел получаване на повече информация

Наименование и адрес на производителя или на неговия упълномощен представител.

д)

Изисквания за информацията за разхлаждащи вентилатори.

Производителят предоставя информацията, уточнена в таблицата по-долу.

Таблица 3

Изисквания за информацията

Информация за определяне на модела(ите), за който(ито) се отнася информацията:

[попълва се, ако е необходимо]

Описание

Символ

Стойност

Мерна единица

Максимален дебит на вентилатора

F

[x,x]

m3/min

Входна мощност на вентилатора

P

[x,x]

W

Експлоатационна стойност

SV

[x,x]

(m3/min)/W

Консумация на мощност в режим „в готовност“

PSB

[x,x]

W

Ниво на звуковата мощност на вентилатора

LWA

[x]

dB(A)

Максимална скорост на въздуха

c

[x,x]

m/s

Стандарт за измерване на експлоатационната стойност

[тук се дава препратка към използвания стандарт за измерване]

Информация за контакти с цел получаване на повече информация

Наименование и адрес на производителя или на неговия упълномощен представител.


(1)  МГИК Трета оценка на изменението на климата, 2001 г. Доклад на Междуправителствената група по изменение на климата: http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.shtml

(2)  Изменение на климата, Научна оценка на МГИК, J. T Houghton, G. J. Jenkins, J. J. Ephraums (изд.) Cambridge University Press, Кеймбридж (Обединено кралство) 1990 г.

(3)  ОВ L 390, 31.12.2004 г., стp. 24.

(4)  За уреди с повече от едно вътрешни тела данните се дават при коефициент на използване 1.

(5)  За устройства със стъпално регулиране на мощността, във всяко поле в раздела „Обявена мощност на устройството“ и „Обявен EER/COP“ на устройството се обявяват две стойности, разделени с наклонена черта („/“).

(6)  Ако по подразбиране е избран Cd = 0,25, не се изискват (резултати от) изпитвания в повторно-кратковременен режим. В противен случай се изисква стойност от изпитвания в повторно-кратковременен режим или при отопление, или при охлаждане.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Измервания и изчисления

1.

За целите на съответствието и проверката на съответствието с изискванията на настоящия регламент, се извършват измервания и изчисления, използвайки хармонизираните стандарти, чиито съответни номера са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, или надежден, точен и възпроизводим метод, при който се вземат предвид общопризнатите методи, характерни за съвременното техническо равнище, и за чиито резултати се счита, че са с ниска неопределеност. Те трябва да са съобразени с всички технически параметри, посочени по-долу.

2.

При определянето на сезонните консумация на енергия и ефективност за дадени сезонен коефициент на енергийна ефективност (SEER) и сезонен коефициент на преобразуване (SCOP) се вземат предвид:

a)

европейският(те) сезон(и) на охлаждане и отоплителен(ни) сезони, както са определени в таблица 1 по-долу;

б)

стандартните проектни условия, както са определени в таблица 3 по-долу;

в)

консумацията на електроенергия за всички съответни режими на работа, като се използват времевите интервали, определени в таблица 4 по-долу;

г)

последици от влошаването на енергийната ефективност, причинено от повторно-кратковременен режим (ако се използва такъв) в зависимост от вида на регулирането на охладителната и/или отоплителната мощност;

д)

поправки на сезонните коефициенти на преобразуване за условия, при които отоплителната мощност не може да покрие съответния товар;

е)

приносът на спомагателния нагревател (ако има такъв) при изчисляването на сезонната ефективност на дадено устройство в режим на отопление.

3.

Когато информацията относно конкретен модел, който е комбинация от вътрешно(и) и външно(и) тяло(тела), е получена чрез изчисляване въз основа на концепцията и/или въз основа на екстраполация на други комбинации, документацията трябва да съдържа подробности за тези изчисления и/или екстраполации, както и за изпитванията, проведени за проверяване на точността на извършените изчисления (включително подробности за математическия модел за изчисляване на показателите на такива комбинации и за измерванията, направени за проверяване на този модел).

4.

Номиналният коефициент на енергийна ефективност (EERrated) и, когато е приложимо, номиналния коефициент на преобразуване (COPrated) за едноканални и двуканални климатизатори трябва да бъде определен при стандартните условия на изпитване, определени в таблица 2 по-долу.

5.

При изчисляването на сезонната консумация на електроенергия за охлаждане (и/или отопление) трябва да се взема предвид консумацията на електрическа енергия при всички съответни режими на работа, определени в таблица 3 по-долу, като се използват часовете на работа, определени в таблица 4 по-долу.

6.

Ефективността на вентилаторите за разхлаждане се определя въз основа на номиналния дебит на устройството, разделен на номиналната входна електрическа мощност на устройството.

Таблица 1

Двойки стойности за сезон на охлаждане/отопление (j е индекс на двойката стойности, Tj е външната температура, hj часове за година за двойка стойности), където „db“ е температура по сухия термометър

СЕЗОН НА ОХЛАЖДАНЕ

j

#

Tj

°C

db

hj

hjh/год.

1

17

205

2

18

227

3

19

225

4

20

225

5

21

216

6

22

215

7

23

218

8

24

197

9

25

178

10

26

158

11

27

137

12

28

109

13

29

88

14

30

63

15

31

39

16

32

31

17

33

24

18

34

17

19

35

13

20

36

9

21

37

4

22

38

3

23

39

1

24

40

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо часове

2 602


ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН

j

#

Tj

°C

db

hj

hjh/год.

Среден

По-топъл

По-студен

от 1 до 8

от – 30 до – 23

0

0

0

9

–22

0

0

1

10

–21

0

0

6

11

–20

0

0

13

12

–19

0

0

17

13

–18

0

0

19

14

–17

0

0

26

15

–16

0

0

39

16

–15

0

0

41

17

–14

0

0

35

18

–13

0

0

52

19

–12

0

0

37

20

–11

0

0

41

21

–10

1

0

43

22

–9

25

0

54

23

–8

23

0

90

24

–7

24

0

125

25

–6

27

0

169

26

–5

68

0

195

27

–4

91

0

278

28

–3

89

0

306

29

–2

165

0

454

30

–1

173

0

385

31

0

240

0

490

32

1

280

0

533

33

2

320

3

380

34

3

357

22

228

35

4

356

63

261

36

5

303

63

279

37

6

330

175

229

38

7

326

162

269

39

8

348

259

233

40

9

335

360

230

41

10

315

428

243

42

11

215

430

191

43

12

169

503

146

44

13

151

444

150

45

14

105

384

97

46

15

74

294

61

Общо часове

4 910

3 590

6 446

Таблица 2

Стандартни условия на изпитване, температурите на въздуха са по сухия термометър

(тези по мокрия термометър са дадени в скоби)

Уред

Функция

Температура на въздуха вътре в помещенията

(°C)

Външна температура на въздуха

(°C)

климатизатори, с изключение на едноканални климатизатори

охлаждане

27 (19)

35 (24)

отопление

20 (макс. 15)

7(6)

едноканални климатизатори

охлаждане

35 (24)

35 (24) (1)

отопление

20 (12)

20 (12) (1)


Таблица 3

Стандартни условия на изпитване, температурите на въздуха са по сухия термометър

(тези по мокрия термометър са дадени в скоби)

Функция / сезон

Температура на въздуха вътре в помещенията

(°C)

Външна температура на въздуха

(°C)

Температура на включване на допълнително подгряване

(°C)

Гранична температура на функциониране

(°C)

 

Tin

Tdesignc/Tdesignh

Tbiv

Tol

охлаждане

27 (19)

Tdesignc = 35 (24)

няма информация

няма информация

отопление / среден

20 (15)

Tdesignh = – 10 (– 11)

макс. 2

макс. – 7

отопление / по-топъл

Tdesignh = 2 (1)

макс. 7

макс. 2

отопление / по-студен

Tdesignh = – 22 (– 23)

макс. – 7

макс. – 15


Таблица 4

Часове на работа по вид уреди и по режим на функциониране, които следва да се използват за изчисляване на консумацията на електроенергия

Вид на уреда / функции

(ако има)

Мерна единица

Отоплителен сезон

Режим „включен“

Режим „термостатно изключен“

Режим „в готовност“

Режим „изключен“

Режим на нагряване на картера на компресора

 

 

 

охлаждане: HCE

отопление: HHE

HTO

HSB

HOFF

HCK

Климатизатори, с изключение на едноканални и двуканални климатизатори

Режим на охлаждане, ако уредът има само режим за охлаждане

h/година

 

350

221

2 142

5 088

7 760

Режим на охлаждане и отопление, ако уредът има и двата режима

Режим на охлаждане

h/година

 

350

221

2 142

0

2 672

Режим на отопление

h/година

Среден

1 400

179

0

0

179

По-топъл

1 400

755

0

0

755

По-студен

2 100

131

0

0

131

Режим на отопление, ако уредът има само режим за отопление

h/година

Среден

1 400

179

0

3 672

3 851

По-топъл

1 400

755

0

4 345

4 476

По-студен

2 100

131

0

2 189

2 944

Двуканален климатизатор

Режим на охлаждане, ако уредът има само режим за охлаждане

h/60 мин.

 

1

няма информация

няма информация

няма информация

няма информация

Режим на охлаждане и отопление, ако уредът има и двата режима

Режим на охлаждане

h/60 мин.

 

1

няма информация

няма информация

няма информация

няма информация

Режим на отопление

h/60 мин.

 

1

няма информация

няма информация

няма информация

няма информация

Режим на отопление, ако уредът има само режим за отопляване

h/60 мин.

 

1

няма информация

няма информация

няма информация

няма информация

Едноканален климатизатор

Режим на охлаждане

h/60 мин.

 

1

няма информация

няма информация

няма информация

няма информация

Режим на отопление

h/60 мин.

 

1

няма информация

няма информация

няма информация

няма информация


(1)  В случай на едноканални климатизатори кондензаторът (изпарителят) при охлаждане (отопление) засмуква въздух не отвън, а от помещението.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Процедура за проверка с цел надзор върху пазара

При извършването на проверки с цел надзор върху пазара съгласно член 3, параграф 2 от Директива 2009/125/ЕО органите на държавите-членки прилагат следната проверочна процедура за спазването на изискванията, посочени в приложение I.

1.

Органите на държавите-членки изпитват една-единствена бройка.

2.

С изключение на случая на едноканалните и двуканалните климатизатори, счита се, че моделът климатизатор отговаря на изискванията, формулирани в приложение I към настоящия регламент, според приложимостта, ако неговият сезонен коефициент на енергийна ефективност (SEER) или сезонен коефициент на преобразуване (SCOP) (ако е приложимо) не e по-малък от обявената стойност минус 8 % при обявената мощност на устройството. Стойностите на SEER и SCOP се определят в съответствие с приложение II.

Счита се, че моделът едноканален или двуканален климатизатор отговаря на изискванията, формулирани в приложение I към настоящия регламент (според приложимостта), ако резултатите за режим „изключен“ и „в готовност“ не надвишават граничните стойности с повече от 10 % и ако коефициентът на енергийна ефективност (EERrated) или коефициентът на преобразуване (COPrated) (ако е приложимо) не е по-малък от обявената стойност минус 10 %. Стойностите на EER и COP се определят в съответствие с приложение II.

Счита се, че моделът климатизатор съответства на изискванията, формулирани в настоящия регламент, според приложимостта, ако максималното ниво на звуковата мощност не превишава обявената стойност с повече от 2 dB(A).

3.

Ако резултатът, посочен в точка 2, не бъде постигнат, органът за надзор на пазара трябва да изпита три допълнителни бройки от същия модел.

4.

С изключение на случая на едноканалните и двуканалните климатизатори, счита се, че моделът климатизатор отговаря на изискванията, формулирани в приложение I към настоящия регламент, според приложимостта, ако средноаритметичната стойност за трите бройки по отношение на сезонния коефициент на енергийна ефективност (SEER) или сезонния коефициент на преобразуване (SCOP) (ако е приложимо) не e по-малка от обявената стойност минус 8 % при обявената мощност на устройството. Стойностите на SEER и SCOP се определят в съответствие с приложение II.

Счита се, че моделът едноканален или двуканален климатизатор отговаря на изискванията, формулирани в приложение I към настоящия регламент (според приложимостта), ако средната стойност от резултатите на трите бройки за режим „изключен“ и „в готовност“ не надвишава граничните стойности с повече от 10 % и ако средната стойност за коефициента на енергийна ефективност (EERrated) или коефициента на преобразуване (COPrated) (ако е приложимо) не е по-малка от обявената стойност минус 10 %. Стойностите на EER и COP се определят в съответствие с приложение II.

Счита се, че моделът климатизатор съответства на изискванията, формулирани в настоящия регламент, според приложимостта, ако средната стойност за максималното ниво на звуковата мощност не превишава обявената стойност с повече от 2 dB(A).

5.

Ако резултатите, посочени в точка 4, не бъдат постигнати, се счита, че моделът не е съобразен с настоящия регламент.

За целите на проверката на съответствието с изискванията на настоящия регламент, държавите-членки прилагат процедурите, посочени в приложение II, хармонизирани стандарти, чиито съответни номера са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, или други надеждни, точни и възпроизводими методи за изчисляване и измерване, които са съобразени с общопризнатото техническо равнище.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Базови стойности за сравнение

Към момента на влизане в сила на настоящия регламент най-добрата налична на пазара технология за климатизаторите по отношение на техните енергийни показатели бе определена, както следва:

Базови стойности за сравнение за климатизатори

Климатизатори, с изключение на едноканални и двуканални модели

Двуканален климатизатор

Едноканален климатизатор

SEER

SCOP

EER

COP

EER

COP

8,50

5,10

3,00 (1)

3,15

3,15 (1)

2,60

Базовата стойност за сравнение за нивото на ПГЗ на хладилния агент, използван в климатизатора, е ПГЗ ≤ 20.


(1)  Въз основа на ефективността на едноканални климатизатори с изпарително охлаждане.


10.3.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 72/28


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 207/2012 НА КОМИСИЯТА

от 9 март 2012 година

относно електронните инструкции за употреба на медицинските изделия

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 90/385/ЕИО на Съвета от 20 юни 1990 г. относно сближаване на законодателството на държавите-членки, свързано с активните имплантируеми медицински изделия (1), и по-специално член 9, параграф 10 от нея,

като взе предвид Директива 93/42/ЕИО на Съвета от 14 юни 1993 г. относно медицинските изделия (2), и по-специално член 11, параграф 14 от нея,

като има предвид, че:

(1)

За някои медицински изделия предоставянето на инструкция за употреба в електронна форма вместо на хартиен носител може да е от полза за професионалните потребители. Това може да намали отрицателното въздействие върху околната среда и да увеличи конкурентоспособността на сектора на медицинските изделия, като съкрати разходите, но запази или повиши нивото на сигурност.

(2)

Възможността за предоставяне на инструкция за употреба в електронна форма вместо на хартиен носител следва да се ограничи до определени медицински изделия и принадлежности, предназначени за използване при конкретни условия. При всяко положение, поради съображения във връзка със сигурността и ефикасността, при поискване потребителите следва винаги да имат възможност да получат инструкцията за употреба на хартиен носител.

(3)

За да се намалят евентуалните рискове във възможно най-голяма степен, целесъобразността на предоставянето на инструкция за употреба в електронна форма следва да бъде предмет на специална оценка на риска, която да се извършва от производителя.

(4)

За да се гарантира, че потребителите имат достъп до инструкцията за употреба, следва да се предоставя необходимата информация относно достъпа до инструкцията за употреба в електронна форма и относно правото да се поиска същата на хартиен носител.

(5)

За да се осигури безусловен достъп до инструкцията за употреба в електронна форма и за да се улесни уведомяването за актуализации и предупреждения за продукти, инструкцията за употреба в електронна форма следва да е достъпна и чрез уебсайт.

(6)

Независимо от задълженията във връзка с езика на инструкцията, наложени на производителите съгласно законодателствата на държавите-членки, производителите, които предоставят инструкция за употреба в електронна форма, следва да указват на своя уебсайт на кои езици на Съюза е достъпна съответната инструкция.

(7)

С изключение на медицинските изделия от клас I, определени в приложение IХ към Директива 93/42/ЕИО, изпълнението на задълженията по настоящия регламент следва да бъде предмет на преглед от нотифициран орган по време на процедурата, приложима към оценката на съответствието, въз основа на специфичен метод за вземане на извадки.

(8)

Тъй като защитата на правото на личен живот на физическите лица във връзка с обработването на лични данни следва да се гарантира от производителите и нотифицираните органи, е целесъобразно да се предвиди, че уебсайтовете с инструкция за употреба на медицинско изделие отговарят на изискванията по Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (3).

(9)

За да се гарантират сигурността и съответствието, инструкцията за употреба в електронна форма, предоставяна в допълнение към пълната инструкция за употреба на хартиен носител, следва да бъде включена в обхвата на настоящия регламент що се отнася до изискванията във връзка с нейното съдържание и уебсайтовете с такава инструкция.

(10)

Целесъобразно е да се предвиди, че настоящият регламент ще започне да се прилага от по-късна дата, за да се улесни плавният преход към новата система и за да се даде време на всички стопански субекти и държави-членки да направят необходимото с оглед на прилагането на разпоредбите му.

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден с член 6, параграф 2 от Директива 90/385/ЕИО,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

С настоящия регламент се установяват условията, при които инструкцията за употреба на медицинско изделие, посочена в точка 15 от приложение 1 към Директива 90/385/ЕИО и в точка 13 от приложение I към Директива 93/42/ЕИО, може да се предоставя в електронна форма вместо на хартиен носител.

Също така с него се установяват определени изисквания към инструкцията за употреба в електронна форма, предоставяна в допълнение към пълната инструкция за употреба на хартиен носител, във връзка с нейното съдържание и уебсайтовете с такава инструкция.

Член 2

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„инструкция за употреба“ е информацията, която производителят предоставя на потребителя на изделието, за да го информира за сигурната и правилната употреба на изделието, очакваните резултати от използването му и всички предпазни мерки, които трябва да бъдат взети, както е посочено в съответните части от точка 15 от приложение 1 към Директива 90/385/ЕИО и от точка 13 от приложение I към Директива 93/42/ЕИО;

б)

„инструкция за употреба в електронна форма“ е инструкцията за употреба, визуализирана в електронна форма от изделието, съдържаща се върху преносим електронен носител за съхранение и доставяна от производителя заедно с изделието, или е инструкцията за употреба, която е достъпна на уебсайт;

в)

„професионални потребители“ са лицата, които използват медицинското изделие при своята работа и в рамките на здравна дейност в качеството си на медицински специалисти;

г)

„фиксирани медицински изделия за монтиране“ са изделията и принадлежностите към тях, които са проектирани с цел да бъдат монтирани, прикрепяни или по друг начин поставяни на дадено място в лечебно заведение, така че да не могат да бъдат премествани или отделяни, без да се използват инструменти или уреди, и които не са специално предназначени за използване в мобилни здравни пунктове.

Член 3

1.   Като се спазват условията по параграф 2, производителите могат да предоставят инструкция за употреба в електронна форма вместо на хартиен носител, когато тази инструкция е свързана с някое от следните изделия:

а)

активните имплантируеми медицински изделия и принадлежностите към тях, включени в обхвата на Директива 90/385/ЕИО и предназначени изключително за имплантиране или програмиране на дадено активно имплантируемо медицинско изделие;

б)

имплантируемите медицински изделия и принадлежностите към тях, включени в обхвата на Директива 93/42/ЕИО и предназначени изключително за имплантиране на дадено имплантируемо медицинско изделие;

в)

фиксираните медицински изделия за монтиране, включени в обхвата на Директива 93/42/ЕИО;

г)

медицинските изделия и принадлежностите към тях, включени в обхвата на директиви 90/385/ЕИО и 93/42/ЕИО, оборудвани с вградена система за визуализиране на инструкцията за употреба;

д)

софтуерът, използван самостоятелно и включен в обхвата на Директива 93/42/ЕИО.

2.   Производителите могат да предоставят инструкция за употреба в електронна форма вместо на хартиен носител за посочените в параграф 1 изделия при следните условия:

а)

изделията и принадлежностите са предназначени изключително за употреба от професионални потребители;

б)

не е обосновано да се предполага, че съответното изделие ще се използва от други лица.

Член 4

1.   Производителите на изделията по член 3, които предоставят инструкция за употреба в електронна форма вместо на хартиен носител, извършват документирана оценка на риска, обхващаща най-малко следните аспекти:

а)

знанията и опита на съответните потребители, по-конкретно във връзка с употребата на изделието и нуждите на потребителите;

б)

характеристиките на средата, в която ще се използва изделието;

в)

знанията и опитът, който съответните потребители имат във връзка с хардуера и софтуера, необходими за визуализиране на инструкцията за употреба в електронна форма;

г)

достъпът на потребителя до електронните източници, за които може обосновано да се предположи, че ще са необходими при употребата на съответното изделие;

д)

ефективността на системите за сигурност, които гарантират защитата на електронните данни и съдържание от външно проникване;

е)

сигурността и създаването на резервни копия при неизправност на хардуера или софтуера, особено ако инструкцията за употреба в електронна форма е интегрирана в изделието;

ж)

предвидимите спешни медицински случаи, при които се налага предоставянето на информацията на хартиен носител;

з)

последиците от временната недостъпност на съответния уебсайт или на Интернет като цяло или временната невъзможност за достъп до тях в лечебното заведение, както и съществуващите мерки във връзка със сигурността в такива случаи;

и)

оценка на срока, в който при поискване инструкцията за употреба се предоставя на хартиен носител на потребителите.

2.   Оценката на риска относно предоставянето на инструкцията за употреба в електронна форма се актуализира от гледна точка на натрупания опит след пускането на пазара.

Член 5

Производителите на изделията по член 3 могат да предоставят инструкция за употреба в електронна форма вместо на хартиен носител, ако:

1)

от оценката на риска по член 4 е видно, че при предоставяне на инструкцията за употреба в електронна форма се запазва или повишава нивото на сигурност, обезпечено при предоставяне на инструкцията за употреба на хартиен носител;

2)

предоставят инструкцията за употреба в електронна форма във всички държави-членки, където продуктът се предлага или е пуснат в експлоатация, освен в случаите, надлежно обосновани в оценката на риска по член 4;

3)

имат изградена система за предоставяне на инструкцията за употреба на хартиен носител без допълнителни разходи за потребителя в рамките на срока, установен в оценката на риска по член 4, и най-късно в срок от седем календарни дни от получаване на искането от потребителя или в момента на доставка на изделието, ако това е поискано при поръчване на изделието;

4)

върху изделието или на листовка предоставят информация за предвидимите спешни медицински случаи, а за изделията с вградена система за визуализиране на инструкцията за употреба — информация как се включва изделието;

5)

гарантират правилното проектиране и функциониране на инструкцията за употреба в електронна форма, като представят доказателства за проверката и одобрението в тази връзка;

6)

за медицинските изделия с вградена система за визуализиране на инструкцията за употреба гарантират, че визуализирането на тази инструкция не възпрепятства сигурната употреба на изделието, по-конкретно при наблюдение или поддържане на жизнените функции;

7)

в своя каталог или върху друг подходящ информационен носител за изделието предоставят информация за изискванията към софтуера и хардуера, необходими за визуализиране на инструкцията за употреба;

8)

имат изградена система за ясно обозначаване, че инструкцията за употреба е била преразгледана, и за да информират за целта всеки потребител на изделието, ако преразглеждането е било необходимо поради съображения във връзка със сигурността;

9)

за изделията с определен срок на годност, с изключение на имплантируемите изделия, те държат инструкцията за употреба в електронна форма на разположение за потребителите най-малко в продължение на две години след изтичане на срока на годност на последното произведено изделие;

10)

за изделията без определен срок на годност и за имплантируемите изделия те държат инструкцията за употреба в електронна форма на разположение за потребителите в продължение на петнайсет години, след като последното изделие е било произведено.

Член 6

1.   Производителите ясно посочват, че инструкцията за употреба на изделието се предоставя в електронна форма вместо на хартиен носител.

Тази информация се предоставя на опаковката на всяка единица или на търговската опаковка, ако е целесъобразно. При фиксираните медицински изделия за монтиране тази информация се предоставя и на самото изделие.

2.   Производителите предоставят информация за начина на достъп до инструкцията за употреба в електронна форма.

Тази информация се предоставя, както е посочено във втора алинея от параграф 1 или ако не е възможно, на хартиен документ, доставян с всяко изделие.

3.   Информацията за начина на достъп до инструкцията за употреба в електронна форма съдържа:

а)

всички данни, необходими за визуален достъп до инструкцията за употреба;

б)

уникален идентификатор за пряк достъп и всяка друга информация, необходима за потребителя, за да се идентифицира и за да получи достъп до нужната инструкция за употреба;

в)

данни за връзка със съответния производител;

г)

място, начин и срок за заявяване и за получаване на инструкцията за употреба на хартиен носител без допълнителни разходи съгласно член 5.

4.   Когато част от инструкцията за употреба е предназначена за предоставяне на пациента, тази част не се предоставя в електронна форма.

5.   Цялата инструкция за употреба в електронна форма е на разположение като текст, който може да съдържа символи, графики и най-малко същата информация като тази в инструкцията за употреба на хартиен носител. В допълнение към текста могат да се предлагат видео- или аудиофайлове.

Член 7

1.   Когато производителите предоставят инструкцията за употреба в електронна форма на електронен носител за съхранение заедно с изделието или когато самото изделие е оборудвано с вградена система за визуализиране на инструкцията за употреба, за потребителите също се осигурява достъп до инструкцията за употреба в електронна форма чрез уебсайт.

2.   Всеки уебсайт с инструкция за употреба на изделие, предоставяна в електронна форма вместо на хартиен носител, отговаря на следните изисквания:

а)

инструкцията за употреба се предоставя в широко използван формат, който може да се чете със свободно достъпен софтуер;

б)

уебсайтът е защитен срещу външно проникване в хардуера и софтуера;

в)

уебсайтът функционира по такъв начин, че времето на прекъсване на работата на сървъра и грешките при визуализиране са намалени във възможно най-голяма степен;

г)

на уебсайта се посочва на кои езици на Съюза производителят предоставя инструкцията за употреба в електронна форма;

д)

уебсайтът отговаря на изискванията по Директива 95/46/ЕО;

е)

интернет адресът, показан в съответствие с член 6, параграф 2, е стабилен и пряко достъпен в рамките на сроковете по член 5, точки 9 и 10;

ж)

на уебсайта са достъпни всички по-ранни варианти на инструкцията за употреба, изготвени в електронна форма, с датата на тяхното публикуване.

Член 8

С изключение на медицинските изделия от клас I, определени в приложение IХ към Директива 93/42/ЕИО, изпълнението на задълженията по членове 4—7 от настоящия регламент е предмет на преглед от нотифициран орган по време на процедурата, приложима към оценката на съответствието, посочена в член 9 от Директива 90/385/ЕИО или в член 11 от Директива 93/42/ЕИО. Прегледът се основава на специфичен метод за вземане на извадки, приспособен към класа и сложността на продукта.

Член 9

Съдържанието на инструкцията за употреба в електронна форма, която се предоставя в допълнение към пълната инструкция за употреба на хартиен носител, съответства на съдържанието на инструкцията за употреба на хартиен носител.

Когато инструкцията за употреба се предоставя чрез уебсайт, той отговаря на изискванията по член 7, параграф 2, букви б), д) и ж).

Член 10

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 март 2013 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 9 март 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 189, 20.7.1990 г., стр. 17.

(2)  ОВ L 169, 12.7.1993 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.


10.3.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 72/32


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 208/2012 НА КОМИСИЯТА

от 9 март 2012 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 562/2011 за приемане на план относно разпределянето между държавите-членки на ресурси, начислими към бюджетната 2012 година, за снабдяването с храна от интервенционните складове в полза на най-нуждаещите се лица в Европейския съюз и за дерогация от някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 807/2010

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1), и по-специално член 43, букви е) и ж) във връзка с член 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2799/98 на Съвета от 15 декември 1998 г. за определяне на агромонетарния режим на еврото (2), и по-специално член 3, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 27 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, изменен с Регламент (ЕС) № 121/2012 на Европейския парламент и на Съвета (3), създаде схема, по която може се разпределя храна на най-нуждаещите се лица в Съюза. За тази цел могат да се предоставят продукти от интервенционните складове или, когато не са налице интервенционни складове, подходящи за схемата за разпределяне на храна, може да се закупуват хранителни продукти на пазара. За 2012 и 2013 г. тази схема е включена в списъка с допустими мерки за финансиране от страна Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ), посочени в Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (4), в рамките на годишен максимален размер от 500 милиона евро.

(2)

В съответствие с член 27, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 Комисията трябва да приеме годишни планове. Годишният план за разпределяне за 2012 г. беше приет на 10 юни 2011 г. с Регламент за изпълнение (ЕС) № 562/2011 на Комисията (5) само въз основа на продукти, налични в интервенционните складове. Допълнителните средства, предоставени за бюджетна 2012 година за разпределяне на храна на най-нуждаещите се лица в Съюза в резултат на изменението на член 27 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 с Регламент (ЕС) № 121/2012, следва да се разпределят на държавите-членки.

(3)

С цел осигуряване на спазването на заложения в годишния бюджет максимален размер, когато е приложимо, разходите по прехвърлянията в рамките на Съюза трябва да бъдат включени в общия размер на средствата, предоставени на всяка държава-членка за изпълнение на плана за разпределяне за 2012 г. Освен това сроковете, определени в член 9 от Регламент (ЕС) № 807/2010 на Комисията от 14 септември 2010 г. относно установяване на подробни правила за снабдяването с храна от интервенционни складове в полза на най-нуждаещите се лица в Съюза (6) за молбите за плащания и извършването на плащанията от страна на компетентните органи, следва да бъдат приспособени, за да се гарантира, че средствата, разпределени в плана за разпределяне за 2012 г., са допустими за подкрепа от страна на Съюза само ако тези плащания се извършват през бюджетна 2012 година.

(4)

Като се има предвид съкратеният срок, в който държавите-членки да приложат плана за разпределяне за 2012 г., като следствие от датата на влизане в сила на Регламент (ЕС) № 121/2012, е целесъобразно да се предостави удължаване на сроковете, определени в член 3, параграфи 1 и 3 от Регламент (ЕС) № 807/2010 по отношение на периода за изпълнение на годишния план и завършването на операциите по заплащането на продуктите, закупувани от пазара.

(5)

Това преразглеждане на плана за разпределяне за 2012 г. се извършва в момент, когато националните административни мерки за прилагането на плана са почти приключени, поради което количествата продукти, налични в интервенционните складове, които са преразпределени след решението на Финландия да се откаже от пласиране на част от количеството обезмаслено мляко на прах или за преоценка на точните количества на интервенционно съхранение, не трябва да се вземат предвид при изчисляване на това, дали държавите-членки са спазили задължението, установено в член 3, параграф 2, втора и трета алинея от Регламент (ЕС) № 807/2010, 70 % от количествата зърнени храни и обезмаслено мляко на прах да се изтеглят от интервенционните складове в рамките на крайните срокове, определени в посочения член.

(6)

С оглед на факта, че част от периода за изпълнение на плана за разпределяне за 2012 г. вече е изтекла, и за да се осигури на държавите-членки колкото е възможно повече време да пристъпят към необходимите действия за изпълнение на изменения план, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му.

(7)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) № 562/2011 следва да бъде съответно изменен.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент за изпълнение (ЕС) № 562/2011 се изменя, както следва:

1)

Членове 1 и 2 се заменят със следното:

„Член 1

1.   В съответствие с член 27 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 разпределението за 2012 г. на храните, предназначени за най-нуждаещите се лица в Съюза, се осъществява съгласно годишния план за разпределяне, установен в приложение I към настоящия регламент.

Финансовите ресурси, предоставени за изпълнението на плана за 2012 г., могат да бъдат използвани от държавите-членки в рамките на ограниченията, определени в буква а) от приложение I.

Количествата от всеки вид продукт, който следва да се изтегли от интервенционните складове, са посочени в буква б) от същото приложение.

Индикативните средства, предоставени на държавите-членки за закупуване на хранителни продукти на пазара на Съюза, са посочени в буква в) от същото приложение.

2.   Разрешава се използването на семена на зърнени култури, за да бъде заплатено набавянето на продукти на оризова основа на пазара, както се посочва в член 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 807/2010.

Член 2

Прехвърлянето в рамките на Съюза на продуктите, изброени в приложение II към настоящия регламент, се разрешава при спазване на установените в член 8 от Регламент (ЕС) № 807/2010 условия. Индикативните средства, предоставени на държавите-членки за възстановяване на разходите по прехвърлянето в рамките на Съюза съгласно разпоредбите на годишния план за разпределяне, посочен в член 1, са определени в буква г) от приложение I.“

2)

Вмъкват се следните членове 2a—2г:

„Член 2a

Чрез дерогация от член 3, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 807/2010 периодът за изпълнение на плана за разпределяне за 2012 г. приключва на 28 февруари 2013 г.

Член 2б

Чрез дерогация от член 3, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 807/2010 в рамките на плана за разпределяне за 2012 г. операциите по заплащане на продукти, които трябва да се доставят от оператора, се извършват преди 15 октомври 2012 г., когато се отнасят за продукти, които трябва да бъдат закупени от пазара съгласно член 2, параграф 3, буква а), подточки iii) и iv) от Регламент (ЕС) № 807/2010.

Член 2в

Първото изречение от втората алинея и третата алинея от член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 807/2010, когато е приложимо, не се прилага за плана за разпределяне за 2012 г. за следните количества от интервенционните складове:

а)

5,46 тона зърнени храни, съхранявани в Обединеното кралство и разпределени за България;

б)

0,651 тона зърнени храни, съхранявани във Финландия и разпределени за България;

в)

249,04 тона зърнени храни, съхранявани във Франция и разпределени за Франция;

г)

635,325 тона обезмаслено мляко на прах, съхранявано в Естония и разпределено за Естония.

Член 2г

Чрез дерогация от разпоредбите на член 9 от Регламент (ЕС) № 807/2010 за плана за разпределяне за 2012 г. молбите за плащания се предават на компетентните органи на всяка държава-членка най-късно до 30 септември 2012 г. Освен в случаи на непреодолима сила молбите, подадени след тази дата, не се приемат.

Разходи в рамките на сумите, посочени в буква а) от приложение I, са допустими за финансиране от Съюза, ако държавата-членка е извършила плащането на бенефициера най-късно до 15 октомври 2012 г.“

3)

Приложения I и II се заменят с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 9 март 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 349, 24.12.1998 г, стр. 1.

(3)  ОВ L 44, 16.2.2012 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 152, 11.6.2011 г., стр. 24.

(6)  ОВ L 242, 15.9.2010 г., стр. 9.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ ЗА 2012 г.

а)

Общ размер на финансовите ресурси по държава-членка:

(В евро)

Държава-членка

Размер

Белгия

11 710 463

България

21 439 346

Чешка република

135 972

Естония

2 359 486

Ирландия

2 594 467

Гърция

21 651 199

Испания

80 401 345

Франция

70 563 823

Италия

95 641 425

Латвия

5 558 220

Литва

7 491 644

Люксембург

171 704

Унгария

13 715 022

Малта

721 992

Полша

75 296 812

Португалия

19 332 607

Румъния

60 689 367

Словения

2 533 778

Словакия

5 098 384

Финландия

2 892 944

Общо

500 000 000

б)

Количество от всеки вид продукт, което следва да се изтегли от интервенционните складове на Съюза за разпределение по държави-членки в рамките на ограниченията, определени в буква а) от настоящото приложение:

(В тонове)

Държава-членка

Зърнени култури

Обезмаслено мляко на прах

Белгия

 

1 560,275

България

39 150,874

 

Чешка република

450,000

 

Естония

 

635,325

Ирландия

 

727,900

Гърция

 

2 682,575

Испания

 

10 093,975

Франция

249,040

8 858,925

Италия

 

12 337,975

Латвия

 

870,050

Литва

 

1 032,575

Унгария

 

1 807,425

Малта

1 230,373

 

Полша

 

9 662,825

Португалия

 

2 524,725

Румъния

112 527,069

 

Словения

 

287,750

Словакия

8 976,092

 

Финландия

 

489,300

Общо

162 583,448

53 571,600

в)

Индикативни средства, предоставени на държавите-членки за закупуване на хранителни продукти на пазара на Съюза в рамките на ограниченията, определени в буква а) от настоящото приложение:

(В евро)

Държава-членка

Размер

Белгия

8 346 393

България

14 004 438

Чешка република

70 619

Естония

1 136 698

Ирландия

1 200 145

Гърция

15 656 380

Испания

57 977 800

Франция

51 172 604

Италия

68 479 620

Латвия

3 736 468

Литва

5 281 095

Люксембург

161 225

Унгария

9 751 550

Малта

493 784

Полша

54 100 415

Португалия

13 763 634

Румъния

39 979 504

Словения

1 883 893

Словакия

3 590 632

Финландия

1 871 094

Общо

352 657 991

г)

Индикативни средства, предоставени на държавите-членки за възстановяване на разходите по прехвърлянето в рамките на Съюза в границите, определени в буква а) от настоящото приложение:

(В евро)

Държава-членка

Размер

България

2 300 431

Чешка република

12 211

Гърция

126 066

Испания

401 345

Франция

17 915

Италия

399 005

Латвия

5 509

Унгария

61 128

Малта

63 361

Полша

205 907

Португалия

108 700

Румъния

5 970 071

Словения

7 073

Словакия

305 884

Финландия

15 394

Общо

10 000 000

ПРИЛОЖЕНИЕ II

а)

Разрешени прехвърляния на семена на зърнени култури в рамките на Съюза според плана за разпределяне за бюджетната 2012 година:

 

Количество

(в тонове)

Титуляр

Получател

1

33 989,414

Агенция по въпросите на селските райони, Финландия

Държавен фонд „Земеделие“ — Разплащателна агенция, България

2

5 161,460

RPA, Обединено кралство

Държавен фонд „Земеделие“ — Разплащателна агенция, България

3

450,000

SJV, Швеция

SZIF, Чешка република

4

1 230,373

SJV, Швеция

Ministry for Resources and Rural Affairs Paying Agency, Малта

5

16 856,043

BLE, Германия

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Румъния

6

41 360,295

Агенция по въпросите на селските райони, Финландия

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Румъния

7

54 310,731

SJV, Швеция

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Румъния

8

147,000

FranceAgriMer, Франция

Pôdohospodárska platobná agentúra, Словакия

9

8 829,092

SJV, Швеция

Pôdohospodárska platobná agentúra, Словакия

б)

Разрешени прехвърляния на обезмаслено мляко на прах в рамките на Съюза според плана за разпределяне за бюджетната 2012 година:

 

Количество

(в тонове)

Титуляр

Получател

1

2 682,575

BLE, Германия

OPEKEPE, Гърция

2

330,350

SZIF, Чешка република

FEGA, Испания

3

6 308,425

OFI, Ireland

FEGA, Испания

4

3 455,200

RPA, Обединено кралство

FEGA, Испания

5

2 118,875

RPA, Обединено кралство

FranceAgriMer, Франция

6

7 904,825

BIRB, Белгия

AGEA, Италия

7

1 476,375

OFI, Ирландия

AGEA, Италия

8

2 749,625

Dienst Regelingen Roermond, Нидерландия

AGEA, Италия

9

207,150

SJV, Швеция

AGEA, Италия

10

870,050

Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, Литва

Служба за подкрепа на селските райони, Латвия

11

1 807,425

RPA, Обединено кралство

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Унгария

12

3 294,150

BLE, Германия

ARR, Полша

13

1 675,025

Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, Литва

ARR, Полша

14

4 692,825

RPA, Обединено кралство

ARR, Полша

15

2 524,275

RPA, Обединено кралство

IFAP I.P., Португалия

16

287,750

Dienst Regelingen Roermond, Нидерландия

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Словения

17

489,300

Dienst Regelingen Roermond, Нидерландия

Агенция за въпросите на селските райони, Финландия


10.3.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 72/39


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 209/2012 НА КОМИСИЯТА

от 9 март 2012 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 9 март 2012 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

IL

103,0

JO

78,3

MA

68,2

SN

207,5

TN

80,7

TR

95,1

ZZ

105,5

0707 00 05

JO

183,3

TR

172,1

ZZ

177,7

0709 91 00

EG

85,9

ZZ

85,9

0709 93 10

MA

55,8

TR

134,6

ZZ

95,2

0805 10 20

EG

48,8

IL

68,4

MA

56,6

TN

58,6

TR

72,2

ZZ

60,9

0805 50 10

BR

43,7

EG

41,7

MA

69,1

TR

50,4

ZZ

51,2

0808 10 80

BR

83,3

CA

117,2

CL

103,0

CN

110,7

MK

31,8

US

159,7

ZZ

101,0

0808 30 90

AR

92,3

CL

106,5

CN

44,8

ZA

94,2

ZZ

84,5


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


10.3.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 72/41


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 210/2012 НА КОМИСИЯТА

от 9 март 2012 година

за определяне на коефициента на разпределение, приложим за подадените от 5 март до 6 март 2012 г. заявления за лицензии за внос на маслиново масло в рамките на тарифната квота на Тунис, и за прекратяване на издаването на лицензии за внос за месец март 2012 г.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос (2), и по-специално член 7, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 3, параграфи 1 и 2 от Протокол № 1 (3) към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Република Тунис, от друга страна (4) беше открита тарифна квота с нулево мито за внос на необработено маслиново масло с кодове по КН 1509 10 10 и 1509 10 90, изцяло получено в Тунис и транспортирано директно от тази държава в Европейския съюз, в рамките на ограничение, предвидено за всяка година.

(2)

Член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1918/2006 на Комисията от 20 декември 2006 г. за откриването и управлението на тарифна квота за маслиново масло с произход от Тунис (5) предвижда месечни количествени ограничения за издаването на лицензии за внос.

(3)

Съгласно член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1918/2006 пред компетентните органи бяха подадени заявления за издаване на лицензии за внос за общо количество, което надвишава ограничението за месец март, предвидено в член 2, параграф 2 от посочения регламент.

(4)

При тези обстоятелства Комисията следва да определи коефициент на разпределение, който да позволява издаването на лицензии за внос пропорционално на наличните количества.

(5)

Тъй като ограничението за месец март бе достигнато, за посочения месец вече не могат да бъдат издавани никакви лицензии за внос,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Към заявленията, подадени от 5 март до 6 март 2012 г. по силата на член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1918/2006, се прилага коефициент на разпределение от 57,099350 %.

Прекратява се издаването на лицензии за внос за месец март 2012 г. за количествата, заявени след 12 март 2012 година.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 10 март 2012 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 9 март 2012 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13.

(3)  ОВ L 97, 30.3.1998 г., стр. 57.

(4)  ОВ L 97, 30.3.1998 г., стр. 2.

(5)  ОВ L 365, 21.12.2006 г., стр. 84.