ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2012.071.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 71

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 55
9 март 2012 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2012/142/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 14 февруари 2012 година относно присъединяването на Европейския съюз към Правило № 29 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации — Единни разпоредби за одобрението на типа на превозни средства по отношение на защитата на пътниците в кабината на товарните превозни средства ( 1 )

1

 

 

2012/143/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 14 февруари 2012 година относно позицията на Европейския съюз по отношение на проекта на правило на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации относно безопасността на пешеходците и проекта на правило на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации относно светодиодните (LED) светлинни източници

3

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 193/2012 на Съвета от 8 март 2012 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 560/2005 за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени към определени лица и стопански субекти, с оглед ситуацията в Кот д’Ивоар

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 194/2012 на Комисията от 8 март 2012 година за определяне на размера на помощта за частно складиране за някои видове рибни продукти през риболовната 2012 година

10

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 195/2012 на Комисията от 8 март 2012 година за определяне на продажните цени на Съюза на рибните продукти, изброени в приложение II към Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета за риболовната 2012 година

11

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 196/2012 на Комисията от 8 март 2012 година за определяне на размера на помощта за прехвърляне и фиксираната помощ за някои рибни продукти през риболовната 2012 година

13

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 197/2012 на Комисията от 8 март 2012 година за определяне на референтните цени за някои рибни продукти за риболовната 2012 година

15

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 198/2012 на Комисията от 8 март 2012 година за определяне за Съюза на цените на изтегляне от пазара и на продажните цени на рибните продукти, изброени в приложение I към Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета, за риболовната 2012 година

19

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 199/2012 на Комисията от 8 март 2012 година за определяне на стандартните стойности за изчисляване на финансовата компенсация и на аванса върху нея по отношение на рибни продукти, изтеглени от пазара през риболовната 2012 година

29

 

*

Регламент (ЕС) № 200/2012 на Комисията от 8 март 2012 година относно целта на Съюза за намаляване на Salmonella enteritidis и Salmonella typhimurium в птичите стада бройлери, предвидена в Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

31

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 201/2012 на Комисията от 8 март 2012 година за изменение на приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 относно фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход във връзка със субстанцията нитроксинил ( 1 )

37

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 202/2012 на Комисията от 8 март 2012 година за изменение на приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 относно фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход във връзка със субстанцията стимулиращ фактор за пегилирана говежда гранулоцитна колония ( 1 )

40

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 203/2012 на Комисията от 8 март 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 889/2008 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета във връзка с подробни правила относно биологичното вино

42

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 204/2012 на Комисията от 8 март 2012 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

48

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение 2012/144/ОВППС на Съвета от 8 март 2012 година за изпълнение на Решение 2010/656/ОВППС за подновяване на ограничителните мерки срещу Кот д’Ивоар

50

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

9.3.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 71/1


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 14 февруари 2012 година

относно присъединяването на Европейския съюз към Правило № 29 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации — Единни разпоредби за одобрението на типа на превозни средства по отношение на защитата на пътниците в кабината на товарните превозни средства

(текст от значение за ЕИП)

(2012/142/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Решение 97/836/ЕО на Съвета от 27 ноември 1997 г. с оглед на присъединяването на Европейската общност към Споразумението на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации за приемане на единни технически предписания за колесните превозни средства, оборудване и части, които могат да се монтират и/или да се използват на колесните превозни средства, и условията за взаимно признаване на одобренията, получени въз основа на тези предписания („Ревизирано споразумение от 1958 г.“) (1), и по-специално член 3, параграф 3 и член 4, параграф 2, второ тире от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент (2),

като има предвид, че:

(1)

Стандартизираните изисквания на Правило № 29 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни разпоредби относно одобрението на типа на превозни средства по отношение на защитата на пътниците в кабината на товарните превозни средства (3) („Правило № 29 на ИКЕ на ООН“) са предназначени да премахнат техническите бариери пред търговията с моторни превозни средства между договарящите страни по Ревизираното споразумение от 1958 г. и да гарантират високо ниво на безопасност и защита за пътниците в превозните средства.

(2)

Към датата на присъединяването си към Ревизираното споразумение от 1958 г. Съюзът се е присъединил към ограничен брой правила на ИКЕ на ООН, изброени в приложение II към Решение 97/836/ЕО; Правило № 29 на ИКЕ на ООН не е включено в този списък.

(3)

Предвид последващи изменения на Правило № 29 на ИКЕ на ООН и на Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно изискванията за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях (4), съгласно който Съюзът трябва да вземе предвид Правило № 29 на ИКЕ на ООН, Правило № 29 на ИКЕ на ООН следва да стане част от системата за ЕС одобрение на типа на моторни превозни средства,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Правило № 29 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации — Единни разпоредби относно одобрението на типа на превозни средства по отношение на защитата на пътниците в кабината на товарните превозни средства се одобрява.

Член 2

Правило № 29 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации — Единни разпоредби относно одобрението на типа на превозни средства по отношение на защитата на пътниците в кабината на товарните превозни средства става част от системата за ЕС одобрение на типа на моторни превозни средства.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Настоящото решение се нотифицира от Комисията на генералния секретар на Организацията на обединените нации.

Съставено в Брюксел на 14 февруари 2012 година.

За Съвета

Председател

M. LIDEGAARD


(1)  ОВ L 346, 17.12.1997 г., стр. 78.

(2)  Одобрение от 19 януари 2012 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  ОВ L 304, 20.11.2010 г., стр. 21.

(4)  ОВ L 200, 31.7.2009 г., стр. 1.


9.3.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 71/3


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 14 февруари 2012 година

относно позицията на Европейския съюз по отношение на проекта на правило на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации относно безопасността на пешеходците и проекта на правило на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации относно светодиодните (LED) светлинни източници

(2012/143/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Решение 97/836/ЕО на Съвета от 27 ноември 1997 г. с оглед на присъединяването на Европейската общност към Споразумението на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации за приемане на единни технически предписания за колесните превозни средства, оборудване и части, които могат да се монтират и/или да се използват на колесните превозни средства, и условията за взаимно признаване на одобренията, получени въз основа на тези предписания („Ревизирано споразумение от 1958 г.“) (1), и по-специално член 4, параграф 2, второ тире от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент (2),

като има предвид, че:

(1)

Със стандартизираните изисквания в проекта на правило на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) относно единни предписания за одобрението на моторни превозни средства по отношение на тяхното функциониране с оглед безопасността на пешеходците (3) и проекта на правило на ИКЕ на ООН относно единни предписания за одобрението на светодиодните (LED) светлинни източници за употреба в одобрени устройства за светлинна сигнализация в задвижвани с двигател превозни средства и техните ремаркета (4) се цели премахването на техническите бариери пред търговията с моторни превозни средства между договарящите страни по ревизираното споразумение от 1958 г., като се гарантира, че тези превозни средства осигуряват висока степен на безопасност и защита.

(2)

Целесъобразно е да се определи позицията на Съюза по отношение на тези проекти на правила и впоследствие да се предвиди Съюзът, представляван от Комисията, да гласува в подкрепа на тези проекти.

(3)

Проектите на правила относно безопасността на пешеходците и относно светодиодните (LED) светлинни източници следва да бъдат включени в системата за ЕС одобрение на типа на моторни превозни средства,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Проектът на правило на ИКЕ на ООН относно единни предписания за одобрението на моторни превозни средства по отношение на тяхното функциониране с оглед безопасността на пешеходците, съдържащ се в документ ЕСЕ TRANS/WP.29/2010/127, се одобрява.

Член 2

Проектът на правило на ИКЕ на ООН относно единни предписания за одобрението на светодиодните (LED) светлинни източници за употреба в одобрени устройства за светлинна сигнализация в задвижвани с двигател превозни средства и техните ремаркета, съдържащ се в документ ECE TRANS/WP.29/2010/44, заедно с поправката му, се одобрява.

Член 3

На предстоящото заседание на Административния комитет на Световния форум на ИКЕ на ООН за хармонизация на правилата за превозните средства Съюзът, представляван от Комисията, гласува в подкрепа на проектите на правила на ИКЕ на ООН, посочени в членове 1 и 2.

Член 4

В съответствие с членове 35 и 36 от Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (5) се признава еквивалентността на изискванията на проекта на правило на ИКЕ на ООН относно единни предписания за одобрението на моторни превозни средства по отношение на тяхното функциониране с оглед безопасността на пешеходците и изискванията, определени в приложение I, точки 3.1, 3.3, 3.4 и 3.5 от Регламент (ЕО) № 78/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 14 януари 2009 г. относно типовото одобрение на моторни превозни средства по отношение на защитата на пешеходците и на останалите уязвими участници в движението по пътищата (6).

Член 5

Проектите на правила на ИКЕ на ООН, посочени в членове 1 и 2, стават част от системата за ЕС одобрение на типа на моторни превозни средства.

Член 6

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 14 февруари 2012 година.

За Съвета

Председател

M. LIDEGAARD


(1)  ОВ L 346, 17.12.1997 г., стр. 78.

(2)  Одобрение от 19 януари 2012 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  Документ ECE TRANS/WP.29/2010/127 на ИКЕ на ООН.

(4)  Документ ECE TRANS/WP.29/2010/44 на ИКЕ на ООН.

(5)  ОВ L 263, 9.10.2007 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 35, 4.2.2009 г., стр. 1.


РЕГЛАМЕНТИ

9.3.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 71/5


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 193/2012 НА СЪВЕТА

от 8 март 2012 година

за прилагане на Регламент (ЕО) № 560/2005 за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени към определени лица и стопански субекти, с оглед ситуацията в Кот д’Ивоар

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 560/2005 на Съвета от 12 април 2005 г. за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени към определени лица и стопански субекти, с оглед ситуацията в Кот д’Ивоар (1), и по-специално член 11а, параграфи 2 и 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 12 април 2005 г. Съветът прие Регламент (ЕО) № 560/2005.

(2)

Въз основа на преглед на списъка на лицата и образуванията, за които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Регламент (ЕО) № 560/2005, Съветът счита, че вече няма основания определени лица да продължават да фигурират в този списък.

(3)

Освен това информацията във връзка с едно от лицата в списъка в приложение I и с лицата в списъка в приложение IА към посочения регламент следва да бъде актуализирана,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В приложение I към Регламент (ЕС) № 560/2005 вписването относно следното лице:

Désiré Tagro

се заменя с вписването, посочено в приложение I към настоящия регламент.

Член 2

Приложение IA към Регламент (ЕО) № 560/2005 се заменя с текста от приложение II към настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 8 март 2012 година.

За Съвета

Председател

M. BØDSKOV


(1)  ОВ L 95, 14.4.2005 г., стр. 1


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Вписване, посочено в член 1

„Désiré TAGRO. Паспорт №: PD – AE 065FH08. Дата на раждане: 27 януари 1959 г. Място на раждане: Issia, Кот д’Ивоар. Починал на 12 април 2011 г. в Абиджан.

Генерален секретар в т.нар. „президентство“ на Лоран Гбагбо: участие в незаконното правителство на Лоран Гбагбо, възпрепятстване на мирния процес и процеса на помирение, отхвърляне на резултатите от президентските избори, участие в насилническите репресии над народните движения. Дата на посочване от ООН: 30.3.2011 г. (посочване от Европейския съюз: 22.12.2010 г.).“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

„ПРИЛОЖЕНИЕ IА

Списък на физическите и юридическите лица, субекти или образувания по членове 2, 4 и 7, които не са посочени от Съвета за сигурност на ООН или от Комитета по санкциите

 

Име (и евентуални псевдоними)

Идентификационни данни

Основания за включване в списъка

1.

Kadet Bertin

Роден през 1957 г. в Mama

Специален съветник на Лоран Гбагбо по сигурността, отбраната и военното оборудване, бивш министър на отбраната на Гбагбо.

Племенник на Лоран Гбагбо.

В изгнание в Гана. Има издадена международна заповед за неговото арестуване.

Отговорен за случаи на насилие и принудителни отвличания, за финансирането и въоръжаването на милициите и на „младите патриоти“ (COJEP).

Участвал във финансирането и трафика на оръжие, както и в заобикалянето на ембаргото.

Kadet Bertin е поддържал привилегировани контакти със западните милиции и е бил връзката на Гбагбо с тези групи. Участвал в създаването на „Force Lima“ (ескадрони на смъртта).

Откакто е в изгнание в Гана, продължава да подготвя повторното въоръжено завземане на властта. Той иска и незабавното освобождаване на Гбагбо.

С финансовите си средства, с познаването на незаконните канали за трафик на оръжие и с продължаващите си връзки с все още действащи групи на милициите (най-вече в Либерия) Kadet Bertin продължава да бъде реална заплаха за сигурността и стабилността в Кот д’Ивоар.

2.

Oulaï Delafosse

Роден на 28 октомври 1968 г.

Бивш заместник-префект на Toulepleu. Председател на Union Patriotique de Résistance du Grand Ouest (Патриотичния съюз за съпротива на големия Запад).

Като главатар на милиция е отговорен за актове на насилие и престъпления, най-вече в района на Toulepleu.

Изпълнявайки преките заповеди на Kadet Bertin, по време на постелекторалната криза се проявява доста активно в набирането на либерийски наемници, както и в незаконния трафик на оръжие от Либерия. Неговите военни части всяват терор през целия период на постелекторалната криза, като елиминират стотици хора, произхождащи от северната част на Кот д’Ивоар.

Поради политическия си екстремизъм, близостта си с Kadet Bertin и силните връзки, които е поддържал със средите на либерийските наемници, той продължава да бъде заплаха за стабилността на страната.

3.

Пастор Gammi

 

Главатар на създадената през 2004 г. милиция „Mouvement ivoirien pour la Libération de l’Ouest“ (MILOCI) (Движение на Кот д’Ивоар за освобождение на Запада). Като главатар на поддържащата Гбагбо милиция MILOCI той участва в редица убийства и актове на насилие.

Избягал в Гана (вероятно се намира в Takoradi). Има издадена международна заповед за неговото арестуване.

Откакто е в изгнание, той се е присъединил към „Coalition Internationale pour la Libération de la Côte d’Ivoire“ (CILCI) (Международната коалиция за освобождение на Кот д’Ивоар), която проповядва „въоръжена съпротива“ за връщането на Гбагбо на власт.

4.

Marcel Gossio

Роден на 18 февруари 1951 г. в Adjamé.

Паспорт №: 08AA14345 (изтичащ на 6 октомври 2013 г.)

Избягал от Кот д’Ивоар. Има издадена международна заповед за неговото арестуване.

Замесен в отклоняването на обществени средства и във финансирането и въоръжаването на милициите.

Ключова фигура във финансирането на клана Гбагбо и милициите. Той е и централна фигура в рамките на незаконния трафик на оръжие.

Поради значителните средства, които е отклонил, и познаването на незаконните мрежи за въоръжаване, той продължава да бъде риск за стабилността и сигурността на Кот д’Ивоар.

5.

Justin Koné Katina

 

Избягал в Гана. Има издадена международна заповед за неговото арестуване.

Замесен в обира на Централната банка на държавите от Западна Африка (BCEAO).

Откакто е в изгнание, той не спира да претендира, че е говорител на Гбагбо. В съобщение за печата от 12.12.2011 г. той поддържа тезата, че Уатара никога не е печелил изборите и смята, че новият режим е нелегитимен. Той призовава за съпротива, като смята, че Гбагбо ще се върне на власт.

6.

Ahoua Don Mello

Роден на 23 юни 1958 г. в Bongouanou.

Паспорт №: PD-AE/044GN02 (изтичащ на 23 февруари 2013 г.)

Говорител на Лоран Гбагбо. Бивш министър по въпросите на оборудването и реорганизацията в нелегитимното правителство.

В изгнание в Гана. Има издадена международна заповед за неговото арестуване.

Откакто е в изгнание, продължава да твърди, че изборът на президента Уатара е фалшифициран и не признава неговата власт. Той отказва да отговори на призива на правителството на Кот д’Ивоар за помирение и в пресата редовно призовава за въстание, осъществява обиколки из бежанските лагери в Гана с цел мобилизация.

През декември 2011 г. обявява, че Кот д’Ивоар е „обсадена племенна държава“ и че „дните на режима на Уатара са преброени“.

7.

Moussa Touré Zéguen

Роден на 9 септември 1944 г.

Стар паспорт № AE/46CR05

Ръководител на Groupement des Patriotes pour la Paix (GPP) (Групировка на патриотите за мир).

Основател на „Coalition Internationale pour la Libération de la Côte d’Ivoire“ (CILCI) (Международната коалиция за освобождение на Кот д’Ивоар).

Главатар на милиция от 2002 г., той ръководи GPP от 2003 г. Под негово командване GPP се превръща във въоръжената ръка на Гбагбо в Абиджан и южната част на страната.

Заедно с GPP той е отговорен за много голям брой актове на насилие, насочени предимно срещу населението от северната част на страната и противниците на режима.

Лично замесен в актовете на насилие след изборите (по-специално в кварталите Abobo и Adjamé).

В Акра, където се намира в изгнание, Touré Zéguen основава „Coalition Internationale pour la Libération de la Côte d’Ivoire“ (CILCI) (Международната коалиция за освобождение на Кот д’Ивоар), чиято цел е да върне отново Гбагбо на власт.

Откакто е в изгнание, той не спира да прави провокационни изявления (напр. пресконференцията от 9 декември 2011 г.) и следва логика, подчинена силно на конфликта и въоръжения реванш. Смята, че Кот д’Ивоар е нелегитимен под управлението на Уатара и че страната е била „колонизирана отново“ и „приканва населението на Кот д’Ивоар да прогони самозванците“ (сп. „Jeune Afrique“, юли 2011 г.).

Поддържа блог, съдържащ яростни призиви за мобилизация на народа на Кот д’Ивоар срещу Уатара.“


9.3.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 71/10


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 194/2012 НА КОМИСИЯТА

от 8 март 2012 година

за определяне на размера на помощта за частно складиране за някои видове рибни продукти през риболовната 2012 година

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета от 17 декември 1999 г. относно общата организация на пазарите на рибни продукти и продукти от аквакултури (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2813/2000 на Комисията от 21 декември 2000 г. за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета по отношение предоставянето на помощ за частно складиране на някои видове рибни продукти (2), и по-специално член 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Помощта за частно складиране не следва да надхвърля сумата от техническите и финансовите разходи, регистрирани в Съюза през предходната риболовна година.

(2)

За да не се насърчава продължителното складиране, да се скъсят сроковете за плащане и да се намали натоварването от проверки, помощта за частно складиране следва да се изплаща наведнъж.

(3)

С цел да не се възпрепятства функционирането на интервенционната система през 2012 г. настоящият регламент следва да се прилага със задна дата, считано от 1 януари 2012 г.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по рибни продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За риболовната 2012 година размерът на помощта за частно складиране, посочена в член 25 от Регламент (ЕО) № 104/2000, за продуктите, изброени в приложение II към същия регламент, е, както следва:

:

първи месец

:

219 EUR/тон;

:

втори месец

:

0 EUR/тон.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 8 март 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 17, 21.1.2000 г., стр. 22.

(2)  ОВ L 326, 22.12.2000 г., стр. 30.


9.3.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 71/11


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 195/2012 НА КОМИСИЯТА

от 8 март 2012 година

за определяне на продажните цени на Съюза на рибните продукти, изброени в приложение II към Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета за риболовната 2012 година

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета от 17 декември 1999 г. относно общата организация на пазарите на рибни продукти и продукти от аквакултури (1), и по-специално член 25, параграфи 1 и 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

За всеки от продуктите, изброени в приложение II към Регламент (ЕО) № 104/2000, преди началото на риболовната година се определя продажна цена на Съюза, която трябва да е равна най-малко на 70 % и да не надхвърля 90 % от ориентировъчната цена.

(2)

В Регламент (ЕС) № 1388/2011 на Съвета (2) се определят ориентировъчните цени за риболовната 2012 година за всички засегнати продукти.

(3)

Пазарните цени варират значително в зависимост от видовете и от начините на търговско предлагане на продуктите, особено в случая на калмара и мерлузата.

(4)

Поради това следва да се определят коефициенти на преобразуване за различните видове и начините на търговско предлагане на замразени продукти, разтоварени на суша в Съюза, за да се определи ценовото равнище, при което се задейства интервенционната мярка, предвидена в член 25, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 104/2000.

(5)

С цел да не се възпрепятства функционирането на интервенционната система през 2012 г., настоящият регламент следва да се прилага със задна дата, считано от 1 януари 2012 г.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по рибни продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В съответствие с член 25, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 104/2000 продажните цени на Съюза, приложими през риболовната 2012 година за продуктите, изброени в приложение II към гореспоменатия регламент, както и съответните начини на търговско предлагане и коефициенти на преобразуване са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 8 март 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 17, 21.1.2000 г., стр. 22.

(2)  ОВ L 346, 30.12.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДАЖНИ ЦЕНИ И КОЕФИЦИЕНТИ НА ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Вид

Начин на търговско предлагане

Коефициент на преобразуване

Равнище, задействащо интервенция

Продажна цена

(EUR/тон)

Гренландска камбала

(Reinhardtius hippoglossoides)

Цели или изкормени, със или без глави

1,0

0,85

1 661

Мерлуза

(Merluccius spp.)

Цели или изкормени, със или без глави

1,0

0,85

1 068

Самостоятелни филета

 

 

 

с кожа

1,0

0,85

1 299

без кожа

1,1

0,85

1 429

Зубан и пагел

(Dentex dentex и Pagellus spp.)

Цели или изкормени, със или без глави

1,0

0,85

1 242

Риба меч

(Xiphias gladius)

Цели или изкормени, със или без глави

1,0

0,85

3 518

Скариди от семейство

Penaeidae

Замразени

 

 

 

а)

Parapenaeus longirostris

 

1,0

0,85

3 530

б)

други видове от семейство Penaeidae

 

1,0

0,85

6 641

Сепии

(Sepia officinalis, Rossia macrosoma и Sepiola rondeletti)

Замразени

1,0

0,85

1 669

Калмари (Loligo spp.)

а)

Loligo patagonica

цели, неизчистени

1,00

0,85

1 012

изчистени

1,20

0,85

1 215

б)

Loligo vulgaris

цели, неизчистени

2,50

0,85

2 531

изчистени

2,90

0,85

2 936

Октопод

(Octopus spp)

Замразени

1,00

0,85

1 892

Illex argentinus

цели, неизчистени

1,00

0,80

719

туби

1,70

0,80

1 223

Начини на търговско предлагане:

цели, неизчистени

:

продукт, който не е обработен по никакъв начин

изчистени

:

продукт, който е най-малкото изкормен

туби

:

тяло на калмар, което е най-малкото изкормено и главата е отстранена


9.3.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 71/13


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 196/2012 НА КОМИСИЯТА

от 8 март 2012 година

за определяне на размера на помощта за прехвърляне и фиксираната помощ за някои рибни продукти през риболовната 2012 година

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета от 17 декември 1999 година относно общата организация на пазарите на рибни продукти и продукти от аквакултури (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2814/2000 на Комисията от 21 декември 2000 година за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета по отношение предоставянето на помощ за прехвърляне за някои видове рибни продукти (2), и по-специално член 5 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 939/2001 на Комисията от 14 май 2001 година за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета по отношение предоставянето на фиксирана помощ за някои рибни продукти (3), и по-специално член 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 104/2000 се предвижда, че тази помощ може да бъде предоставена за количества от някои пресни продукти, изтеглени от пазара, които са или обработени за стабилизирането им и съхранени, или консервирани.

(2)

Целта на тази помощ е да се насърчат организациите на производители да обработват или консервират продуктите, изтеглени от пазара, за да се избегне тяхното унищожаване.

(3)

Размерът на помощта следва да бъде такъв, че да не нарушава равновесието на пазара на въпросните продукти или конкуренцията.

(4)

Размерът на помощта следва да не надхвърля техническите и финансовите разходи, свързани с операциите, които са от съществена значимост за стабилизирането и съхранението, отчетени в Съюза през предходната риболовна година.

(5)

С цел да не се възпрепятства функционирането на интервенционната система през 2012 г., настоящият регламент следва да се прилага със задна дата, считано от 1 януари 2012 г.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по рибни продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За риболовната 2012 година размерът на помощта за прехвърляне, посочена в член 23 от Регламент (ЕО) № 104/2000, и размерът на фиксираната помощ, посочена в член 24, параграф 4 от същия регламент, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2012 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 8 март 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 17, 21.1.2000 г., стр. 22.

(2)  ОВ L 326, 22.12.2000 г., стр. 34.

(3)  ОВ L 132, 15.5.2001 г., стр. 10.


ПРИЛОЖЕНИЕ

1.

Размер на помощта за прехвърляне за продуктите, изброени в приложение I, части А и Б, и за морски език (Solea spp.), посочен в приложение I, част В към Регламент (ЕО) № 104/2000

Методи на обработка, посочени в член 23 от Регламент (ЕО) № 104/2000

Помощ (EUR/тон)

1

2

I.   

Замразяване и съхранение на цели продукти, изкормени и с глави, или нарязани на парчета продукти

сардини от вида Sardina pilchardus

359

други видове

291

II.

Отделяне на филето, замразяване и съхранение

410

III.

Осоляване и/или изсушаване и съхранение на цели продукти, изкормени и с глави, или нарязани на парчета или филетирани продукти

277

IV.

Мариноване и съхранение

260

2.

Размер на помощта за прехвърляне за другите продукти, изброени в приложение I, част В от Регламент (ЕО) № 104/2000

Методи на обработка и/или консервиране, посочени в член 23 от Регламент (ЕО) № 104/2000

Продукти

Помощ (EUR/тон)

1

2

3

I.

Замразяване и съхранение

Норвежки омар

(Nephrops norvegicus)

327

Опашки от норвежки омар

(Nephrops norvegicus)

248

II.

Отделяне на главата, замразяване и съхранение

Норвежки омар

(Nephrops norvegicus)

293

III.

Сготвяне, замразяване и съхранение

Норвежки омар

(Nephrops norvegicus)

327

Рак пустинник

(Cancer pagurus)

248

IV.

Пастьоризация и съхранение

Рак пустинник

(Cancer pagurus)

392

V.

Съхранение в живо състояние в неподвижни резервоари или клетки

Рак пустинник

(Cancer pagurus)

210

3.

Размер на фиксираната помощ за продуктите, изброени в приложение IV към Регламент (ЕО) № 104/2000

Методи на обработка

Помощ (EUR/тон)

I.

Замразяване и съхранение на цели продукти, изкормени и с глави, или нарязани на парчета продукти

291

II.

Отделяне на филето, замразяване и съхранение

410


9.3.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 71/15


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 197/2012 НА КОМИСИЯТА

от 8 март 2012 година

за определяне на референтните цени за някои рибни продукти за риболовната 2012 година

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета от 17 декември 1999 година относно общата организация на пазарите на рибни продукти и продукти от аквакултури (1), и по-специално член 29, параграфи 1 и 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 104/2000 се предвижда, че референтни цени, валидни за Съюза, могат да се определят всяка година по категории продукти за продукти, които са предмет на тарифно суспендиране съгласно член 28, параграф 1. Същата възможност е предвидена за продукти, за които по силата на това, че са предмет или на обвързващо тарифно намаление съгласно СТО, или на други преференциални договорености, трябва да се спазва референтна цена.

(2)

Съгласно член 29, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕО) № 104/2000 референтната цена за продуктите, изброени в приложение I, части A и Б към посочения регламент, трябва да се равнява на цената за изтегляне, определена в съответствие с член 20, параграф 1 от същия регламент.

(3)

Цените на Съюза за изтегляне за съответните продукти са определени за риболовната 2012 година в Регламент (ЕС) № 198/2012 на Комисията (2).

(4)

Съгласно член 29, параграф 3, буква г) от Регламент (ЕО) № 104/2000 референтната цена за продукти, различни от изброените в приложения I и II към горепосочения регламент, трябва да се определи по-специално въз основа на средните митнически стойности, отчетени на пазарите за внос или на пристанищата за внос през трите години, непосредствено предхождащи датата, на която е определена референтната цена.

(5)

Не е необходимо да се определят референтни цени за продуктите, обхванати от критериите, посочени в член 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 104/2000, които са внесени от трети държави в незначителни количества.

(6)

С оглед бързото прилагане на референтните цени през 2012 година настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по рибни продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Референтните цени за риболовната 2012 година за рибни продукти, както са посочени в член 29 от Регламент (ЕО) № 104/2000, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 8 март 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 17, 21.1.2000 г., стр. 22.

(2)  Вж. страница 19 от настоящия брой на Официален вестник.


ПРИЛОЖЕНИЕ

1.   Референтни цени за рибни продукти, посочени в член 29, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕО) № 104/2000

Вид

Размер (1)

Референтна цена

(EUR/тон)

Изкормени с глави (1)

Цели риби (1)

Допълнителен код по ТАРИК

Екстра, А (1)

Допълнителен код по ТАРИК

Екстра, А (1)

Херинга от вида

Clupea harengus

ex 0302 41 00

1

 

F011

133

2

F012

203

3

F013

192

4a

F016

121

4b

F017

121

4c

F018

254

5

F015

226

6

F019

113

7a

F025

113

7b

F026

102

8

F027

85

Морски костур

(Sebastes spp.)

ex 0302 89 31

и ex 0302 89 39

1

 

F067

996

2

F068

996

3

F069

836

Треска от вида

Gadus morhua

ex 0302 51 10

1

F073

1 161

F083

839

2

F074

1 161

F084

839

3

F075

1 097

F085

645

4

F076

871

F086

484

5

F077

613

F087

355

 

 

Сварени във вода

Пресни или замразени

Допълнителен код по ТАРИК

Екстра, А (1)

Допълнителен код по ТАРИК

Екстра, А (1)

Дълбоководни едри скариди

(Pandalus borealis)

ex 0306 26 90

1

F317

5 288

F321

1 114

2

F318

1 854


2.   Референтни цени за рибни продукти, посочени в член 29, параграф 3, буква г) от Регламент (ЕО) № 104/2000

Продукт

Допълнителен код по ТАРИК

Начин на търговско предлагане

Референтна цена

(EUR/тон)

1.   

Морски костур

 

 

Цели:

 

ex 0303 89 31

ex 0303 89 39

F411

със или без глави

998

ex 0304 89 21

ex 0304 89 29

 

Филета:

 

F412

с кости („стандартни“)

2 011

F413

без кости

2 136

F414

блокове в директна опаковка, тежащи не повече от 4 kg

2 239

2.   

Треска

ex 0303 63 10, ex 0303 63 30, ex 0303 63 90, ex 0303 69 10

F416

Цели, със или без глави

1 095

ex 0304 71 90

ex 0304 79 10

 

Филета:

 

F417

отделени или на блокове за промишлени нужди, с кости („стандартни“)

2 451

F418

отделени или на блокове за промишлени нужди, без кости

2 716

F419

самостоятелни или напълно отделени филета, с кожа

2 574

F420

самостоятелни или напълно отделени филета, без кожа

2 972

F421

блокове в директна опаковка, тежащи не повече от 4 kg

2 990

ex 0304 95 25

F422

Парчета и друго месо, с изключение на блокове от смляно месо

1 448

3.   

Американска треска (Pollachius virens)

ex 0304 73 00

 

Филета:

 

F424

отделени или на блокове за промишлени нужди, с кости („стандартни“)

1 611

F425

отделени или на блокове за промишлени нужди, без кости

1 688

F426

самостоятелни или напълно отделени филета, с кожа

1 476

F427

самостоятелни или напълно отделени филета, без кожа

1 713

F428

блокове в директна опаковка, тежащи не повече от 4 kg

1 895

ex 0304 95 40

F429

Парчета и друго месо, с изключение на блокове от смляно месо

976

4.   

Пикша (Melanogrammus aeglefinus)

ex 0304 72 00

 

Филета:

 

F431

отделени или на блокове за промишлени нужди, с кости („стандартни“)

2 241

F432

отделени или на блокове за промишлени нужди, без кости

2 606

F433

самостоятелни или напълно отделени филета, с кожа

2 537

F434

самостоятелни или напълно отделени филета, без кожа

2 682

F435

блокове в директна опаковка, тежащи не повече от 4 kg

2 988

5.   

Минтай

 

 

Филета:

 

ex 0304 75 00

F441

отделени или на блокове за промишлени нужди, с кости („стандартни“)

1 170

F442

отделени или на блокове за промишлени нужди, без кости

1 298

6.   

Херинга

 

 

Обезкостена, разрязана по дължина херинга

 

ex 0304 59 50

ex 0304 99 23

F450

надвишаваща 80 g на парче

510

F450

надвишаваща 80 g на парче

464


(1)  Категориите преснота, размер и начин на търговско предлагане са определени в съответствие с член 2 от Регламент (ЕО) № 104/2000.


9.3.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 71/19


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 198/2012 НА КОМИСИЯТА

от 8 март 2012 година

за определяне за Съюза на цените на изтегляне от пазара и на продажните цени на рибните продукти, изброени в приложение I към Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета, за риболовната 2012 година

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета от 17 декември 1999 г. относно общата организация на пазарите на рибни продукти и продукти от аквакултури (1), и по-специално член 20, параграф 3 и член 22 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 104/2000 се предвижда, че за Съюза продажните цени и цените на изтегляне от пазара за всеки от продуктите, изброени в приложение I към регламента, се определят въз основа на състоянието, размера или теглото и представянето на продукта, като се прилага коефициент на преобразуване за категорията продукти с цел да не се надхвърлят 90 % от съответната ориентировъчна цена.

(2)

Цените на изтегляне от пазара могат да бъдат умножени по коефициенти на адаптиране в зоните на разтоварване на риба на сушата, които са много отдалечени от основните потребителски центрове на Съюза. Ориентировъчните цени за риболовната 2012 година са определени за всички продукти, посочени в Регламент (ЕС) № 1388/2011 на Съвета (2).

(3)

С цел да не се възпрепятства функционирането на интервенционната система през 2012 г. настоящият регламент следва да се прилага със задна дата, считано от 1 януари 2012 г.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по рибни продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Коефициентите на преобразуване, използвани за изчисляването за Съюза на продажните цени и на цените на изтегляне от пазара в съответствие с членове 20 и 22 от Регламент (ЕО) № 104/2000 за риболовната 2012 година за продуктите, изброени в приложение I към същия регламент, са определени в приложение I към настоящия регламент.

Член 2

Цените на изтегляне от пазара и продажните цени за риболовната 2012 година и продуктите, за които се отнасят те, са определени за Съюза в приложение II.

Член 3

Цените на изтегляне от пазара за риболовната 2012 година в зоните на разтоварване на риба на сушата, които са много отдалечени от основните потребителски центрове на Съюза, коефициентите на адаптиране, използвани за изчисляване на тези цени, и продуктите, за които се отнасят те, са определени в приложение III.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 8 март 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 17, 21.1.2000 г., стр. 22.

(2)  ОВ L 346, 30.12.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Коефициенти на преобразуване за продуктите, изброени в части А, Б и В от приложение I към Регламент (ЕО) № 104/2000

Вид

Размер (1)

Коефициенти на преобразуване

Изкормени риби с глави (1)

Цели риби (1)

Екстра, А (1)

Екстра, А (1)

Херинга от вида

Clupea harengus

1

0,00

0,47

2

0,00

0,72

3

0,00

0,68

4a

0,00

0,43

4b

0,00

0,43

4c

0,00

0,90

5

0,00

0,80

6

0,00

0,40

7a

0,00

0,40

7b

0,00

0,36

8

0,00

0,30

Сардини от вида

Sardina pilchardus

1

0,00

0,51

2

0,00

0,64

3

0,00

0,72

4

0,00

0,47

Черноморска бодлива акула

Squalus acanthias

1

0,60

0,60

2

0,51

0,51

3

0,28

0,28

Котешка акула

Scyliorhinus spp.

1

0,64

0,60

2

0,64

0,56

3

0,44

0,36

Морски костур

Sebastes spp.

1

0,00

0,81

2

0,00

0,81

3

0,00

0,68

Треска от вида

Gadus morhua

1

0,72

0,52

2

0,72

0,52

3

0,68

0,40

4

0,54

0,30

5

0,38

0,22

Американска треска

Pollachius virens

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,71

0,55

4

0,61

0,30

Пикша

Melanogrammus aeglefinus

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,62

0,43

4

0,52

0,36

Меджид

Merlangius merlangus

1

0,66

0,50

2

0,64

0,48

3

0,60

0,44

4

0,41

0,30

Морска щука

Molva spp.

1

0,68

0,56

2

0,66

0,54

3

0,60

0,48

Скумрия от вида

Scomber scombrus

1

0,00

0,72

2

0,00

0,71

3

0,00

0,69

Скумрия от вида

Scomber japonicus

1

0,00

0,77

2

0,00

0,77

3

0,00

0,63

4

0,00

0,47

Аншоа

Engraulis spp.

1

0,00

0,68

2

0,00

0,72

3

0,00

0,60

4

0,00

0,25

Писия

Pleuronectes platessa

1

0,75

0,41

2

0,75

0,41

3

0,72

0,41

4

0,52

0,34

Мерлуза от вида

Merluccius merluccius

1

0,90

0,71

2

0,68

0,53

3

0,68

0,52

4

0,56

0,43

5

0,52

0,41

Мегрим

Lepidorhombus spp.

1

0,68

0,64

2

0,60

0,56

3

0,54

0,49

4

0,34

0,29

Лиманда

Limanda limanda

1

0,71

0,58

2

0,54

0,42

Писия

Platichthys flesus

1

0,66

0,58

2

0,50

0,42

Бял тон или дългопер тон

Thunnus alalunga

1

0,90

0,81

2

0,90

0,77

Сепия

Sepia officinalis и

Rossia macrosoma

1

0,00

0,64

2

0,00

0,64

3

0,00

0,40


Вид

Размер (2)

Коефициенти на преобразуване

 

Цели риби

Риби без глави (2)

Изкормени риби с глави (2)

 

Екстра, А (2)

Екстра, А (2)

Въдичари

Lophius spp.

1

0,61

0,77

 

2

0,78

0,72

3

0,78

0,68

4

0,65

0,60

5

0,36

0,43

 

 

Всички видове представяне

 

Екстра, А (2)

 

Скариди от вида

Crangon crangon

1

0,59

 

 

2

0,27

 

 

Сварени във вода

Пресни или охладени

 

Екстра, А (2)

Екстра, А (2)

Дълбоководни скариди от вида

Pandalus borealis

1

0,77

0,68

 

2

0,27

 

 

Цели (2)

 

 

Морски раци

Cancer pagurus

1

0,72

 

 

2

0,54

 

 

Цели (2)

 

Опашки (2)

E' (2)

Екстра, А (2)

Екстра, А (2)

Норвежки омар

Nephrops norvegicus

1

0,86

0,86

0,81

2

0,86

0,59

0,68

3

0,77

0,59

0,50

4

0,50

0,41

0,41

 

 

Изкормени риби с глави (2)

Цели риби (2)

 

Екстра, А (2)

Екстра, А (2)

Морски език

Solea spp.

1

0,75

0,58

 

2

0,75

0,58

3

0,71

0,54

4

0,58

0,42

5

0,50

0,33


(1)  Категориите преснота, размер и представяне са тези, определени в съответствие с член 2 от Регламент (ЕО) № 104/2000.

(2)  Категориите преснота, размер и представяне са тези, определени в съответствие с член 2 от Регламент (ЕО) № 104/2000.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Цени на изтегляне от пазара и продажни цени в Съюза на продуктите, изброени в части А, Б и В от приложение I към Регламент (ЕО) № 104/2000

Вид

Размер (1)

Цена на изтегляне от пазара (EUR/t)

Изкормени риби с глави (1)

Цели риби (1)

Екстра, А (1)

Екстра, А (1)

Херинга от вида

Clupea harengus

1

0

133

2

0

203

3

0

192

4a

0

121

4b

0

121

4c

0

254

5

0

226

6

0

113

7a

0

113

7b

0

102

8

0

85

Сардини от вида

Sardina pilchardus

1

0

293

2

0

367

3

0

413

4

0

270

Черноморска бодлива акула

Squalus acanthias

1

674

674

2

573

573

3

314

314

Котешка акула

Scyliorhinus spp.

1

455

427

2

455

398

3

313

256

Морски костур

Sebastes spp.

1

0

996

2

0

996

3

0

836

Треска от вида

Gadus morhua

1

1 161

839

2

1 161

839

3

1 097

645

4

871

484

5

613

355

Американска треска

Pollachius virens

1

593

461

2

593

461

3

584

453

4

502

247

Пикша

Melanogrammus aeglefinus

1

702

546

2

702

546

3

605

419

4

507

351

Меджид

Merlangius merlangus

1

595

451

2

577

433

3

541

397

4

370

271

Морска щука

Molva spp.

1

800

659

2

776

635

3

706

564

Скумрия от вида

Scomber scombrus

1

0

236

2

0

233

3

0

226

Скумрия от вида

Scomber japonicus

1

0

226

2

0

226

3

0

185

4

0

138

Аншоа

Engraulis spp.

1

0

862

2

0

913

3

0

761

4

0

317

Писия

Pleuronectes platessa

от 1 януари до 30 април 2012 г.

1

758

415

2

758

415

3

728

415

4

526

344

от 1 май до 31 декември 2012 г.

1

1 048

573

2

1 048

573

3

1 006

573

4

726

475

Мерлуза от вида

Merluccius merluccius

1

2 912

2 297

2

2 200

1 715

3

2 200

1 682

4

1 812

1 391

5

1 682

1 326

Мегрим

Lepidorhombus spp.

1

1 608

1 514

2

1 419

1 324

3

1 277

1 159

4

804

686

Лиманда

Limanda limanda

1

562

459

2

427

332

Писия

Platichtys flesus

1

325

286

2

247

207

Бял тон или дългопер тон

Thunnus alalunga

1

2 149

1 898

2

2 149

1 804

Сепия

Sepia officinalis и Rossia macrosoma

1

0

1 163

2

0

1 163

3

0

727

 

 

Цели риби

Риби без глави (1)

Изкормени риби с глави (1)

 

Екстра, А (1)

Екстра, А (1)

Въдичари

Lophius spp.

1

1 756

4 585

2

2 246

4 288

3

2 246

4 049

4

1 871

3 573

5

1 036

2 561

 

 

Всички видове представяне

Екстра, А (1)

Скариди от вида

Crangon crangon

1

1 401

2

641

 

 

Сварени във вода

Пресни или охладени

Екстра, А (1)

Екстра, А (1)

Дълбоководни скариди от вида

Pandalus borealis

1

5 288

1 114

2

1 854


Вид

Размер (2)

Продажни цени (EUR/t)

 

Цели (2)

 

Морски раци

Cancer pagurus

1

1 219

 

 

2

914

 

 

 

 

Цели (2)

Опашки (2)

E' (2)

Екстра, А (2)

Екстра, А (2)

Норвежки омар

Nephrops norvegicus

1

4 469

4 469

3 272

2

4 469

3 066

2 747

3

4 001

3 066

2 020

4

2 598

2 130

1 656

 

 

Изкормени риби с глави (2)

Цели риби (2)

 

Екстра, А (2)

Екстра, А (2)

Морски език

Solea spp.

1

5 183

4 008

 

2

5 183

4 008

 

3

4 907

3 732

 

4

4 008

2 903

 

5

3 456

2 281

 


(1)  Категориите преснота, размер и представяне са тези, определени в съответствие с член 2 от Регламент (ЕО) № 104/2000.

(2)  Категориите преснота, размер и представяне са тези, определени в съответствие с член 2 от Регламент (ЕО) № 104/2000.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Цени на изтегляне от пазара в зоните на разтоварване на риба на сушата, които са много отдалечени от основните потребителски центрове

Вид

Зони на разтоварване на риба на сушата

Коефициенти на адаптиране

Размер (1)

Цена на изтегляне от пазара (EUR/t)

Изкормени риби с глави (1)

Цели риби (1)

Екстра, А (1)

Екстра, А (1)

Херинга от вида

Clupea harengus

Крайбрежни райони и острови на Ирландия

0,90

1

0

119

2

0

183

3

0

173

4a

0

109

Крайбрежни райони на Източна Англия от Беруик до Дувър

Крайбрежни райони на Шотландия от Портпатрик до Аймаут и островите, разположени на запад и на север от тези райони

Крайбрежни райони на Каунти Даун (Северна Ирландия)

0,90

1

0

119

2

0

183

3

0

173

4a

0

109

Скумрия от вида

Scomber scombrus

Крайбрежни райони и острови на Ирландия

0,96

1

0

227

2

0

224

3

0

217

Крайбрежни райони и острови на Корнуел и Девън в Обединеното кралство

0,95

1

0

224

2

0

221

3

0

215

Мерлуза от вида

Merluccius merluccius

Крайбрежни райони от Труун (в Югозападна Шотландия) до Уик (в Североизточна Шотландия) и островите, разположени на запад и на север от тези райони

0,75

1

2 184

1 723

2

1 650

1 286

3

1 650

1 262

4

1 359

1 043

5

1 262

995

Бял тон или дългопер тон

Thunnus alalunga

Азорските острови и Мадейра

0,48

1

1 032

911

2

1 032

866

Сардини от вида

Sardina pilchardus

Канарски острови

0,48

1

0

141

2

0

176

3

0

198

4

0

129

Крайбрежни райони и острови на Корнуел и Девън в Обединеното кралство

0,74

1

0

217

2

0

272

3

0

306

4

0

200

Атлантическите крайбрежни райони на Португалия

0,93

2

0

342

0,81

3

0

335


(1)  Категориите преснота, размер и представяне са тези, определени в съответствие с член 2 от Регламент (ЕО) № 104/2000.


9.3.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 71/29


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 199/2012 НА КОМИСИЯТА

от 8 март 2012 година

за определяне на стандартните стойности за изчисляване на финансовата компенсация и на аванса върху нея по отношение на рибни продукти, изтеглени от пазара през риболовната 2012 година

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета от 17 декември 1999 г. относно общата организация на пазарите на рибни продукти и продукти от аквакултури (1), и по-специално член 21, параграфи 5 и 8 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 104/2000 се предвижда изплащането на финансова компенсация на организациите на производители, които изтеглят при определени условия продуктите, изброени в части А и Б от приложение I към посочения регламент. Размерът на тази финансова компенсация следва да бъде намален със стандартни стойности в случай на продукти, предназначени за цели, различни от консумация от човека.

(2)

В Регламент (ЕО) № 2493/2001 на Комисията от 19 декември 2001 г. за пласиране на някои рибни продукти, които са изтеглени от пазара (2), се посочват начините за пласиране на продукти, изтеглени от пазара. Стойността на тези продукти следва да се определя със стандартно равнище за всеки от тези начини на пласиране, като се вземат предвид средните приходи, които могат да бъдат получени от подобно пласиране в различните държави-членки.

(3)

Съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 2509/2000 на Комисията от 15 ноември 2000 г. за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета по отношение отпускането на финансова компенсация за изтегляне от пазара на някои рибни продукти (3) специални правила предвиждат, че когато дадена организация на производители или един от нейните членове пуска в продажба продуктите си в държава-членка, различна от тази, в която е призната, органът, отговарящ за отпускането на финансовата компенсация, трябва да бъде информиран. Този орган е на държавата-членка, в която е призната организацията на производителите. Поради това приспаднатата стандартна стойност е стойността, прилагана в тази държава-членка.

(4)

Същият метод на изчисление следва да се прилага за авансите върху финансовата компенсация съгласно член 6 от Регламент (ЕО) № 2509/2000.

(5)

С цел да не се възпрепятства функционирането на интервенционната система през 2012 г. настоящият регламент следва да се прилага със задна дата, считано от 1 януари 2012 г.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по рибни продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За риболовната 2012 година стандартните стойности за изчисляване на финансовата компенсация и свързаните аванси за рибни продукти, изтеглени от пазара от организации на производители и предназначени за цели, различни от консумация от човека, както е посочено в член 21, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 104/2000, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Стандартната стойност, която се приспада от финансовата компенсация и свързаните аванси, е тази, прилагана в държавата-членка, в която е призната организацията на производителите.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 8 март 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 17, 21.1.2000 г., стр. 22.

(2)  ОВ L 337, 20.12.2001 г., стр. 20.

(3)  ОВ L 289, 16.11.2000 г., стр. 11.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности

Употреба на изтеглени от пазара продукти

EUR/тон

1.

Употреба след преработване в брашно (храна за животни):

 

а)

херинга от вида Clupea harengus и скумрия от видовете Scomber scombrus и Scomber japonicus:

 

Дания и Швеция

50

Обединено кралство

50

други държави-членки

15

Франция

2

б)

скариди от вида Crangon crangon и дълбоководни едри скариди (Pandalus borealis):

 

Дания и Швеция

0

други държави-членки

10

в)

други продукти:

 

Дания

40

Швеция, Португалия и Ирландия

20

Обединено кралство

20

други държави-членки

1

2.

Употреба в прясно или консервирано състояние (храна за животни):

 

а)

сардини от вида Sardina pilchardus и аншоа (Engraulis spp.):

 

всички държави-членки

8

б)

други продукти:

 

Швеция

0

Франция

25

други държави-членки

30

3.

Употреба за стръв:

 

Франция

55

други държави-членки

20

4.

Употреба за цели, различни от храна за животни

0


9.3.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 71/31


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 200/2012 НА КОМИСИЯТА

от 8 март 2012 година

относно целта на Съюза за намаляване на Salmonella enteritidis и Salmonella typhimurium в птичите стада бройлери, предвидена в Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 г. относно контрола на салмонела и други специфични агенти, причиняващи зоонози, които присъстват в хранителната верига (1), и по-специално член 4, параграф 1, втора алинея, член 8, параграф 1, втора алинея и член 13, втора алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Целта на Регламент (ЕО) № 2160/2003 е да се гарантира, че са взети подходящи и ефективни мерки за откриване и контрол на салмонела и други на всички съответни етапи, особено на нивото на първичното производство, т.е. в птичите стада, за да се намали броя на патогените, причиняващи зоонози, които присъстват в хранителната верига, както и рискa, който представляват за общественото здраве.

(2)

В член 4, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 2160/2003 се предвижда Съюзът да си постави за цел намаляването на случаите на заболявания от всички салмонелни серотипове от значение за общественото здраве сред бройлерите. Това намаляване е от съществено значение, за да се гарантира, че ще бъдат спазени критериите за салмонела в прясното месо от бройлери, посочени в част Д. от приложение II към същия регламент и в глава 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 2073/2005 от 15 ноември 2005 г. относно микробиологични критерии за храните (2).

(3)

В Регламент (ЕО) № 2160/2003 се предвижда целта на Съюза да включва цифрово изражение на максималния процент епидемиологични единици, които остават положителни, и/или минималния процент на намаляване на броя епидемиологични единици, които остават положителни, максималния срок, в който трябва да бъде постигната целта, и определяне на схемите за тестване, които са необходими за проверка на постигането на целта. В нея следва също така да се включва определяне, когато е приложимо, на серотипове, които са от значение за общественото здраве.

(4)

В Регламент (ЕО) № 2160/2003 се предвижда при определяне на целта на Съюза да бъдат взети под внимание опитът, натрупан в рамките на националните мерки, както и информацията, предадена на Комисията или на Европейския орган за безопасност на храните (наричан по-нататък „ЕОБХ“) съгласно съществуващите изисквания на Съюза, по-специално в рамките на информацията, предвидена в Директива 2003/99/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 г. относно мониторинга на зоонозите и заразните агенти, причиняващи зоонози, за изменение на Решение 90/424/ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива 92/117/ЕИО на Съвета (3), и по-специално член 5 от нея.

(5)

В член 1, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 646/2007 на Комисията от 12 юни 2007 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на целта на Общността за намаляване на Salmonella enteritidis и Salmonella typhimurium сред бройлерите и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1091/2005 (4) се определя цел на Съюза за намаляване на максималния процент птичи стада бройлери, които остават положителни за посочените два серотипа на салмонела при бройлерите, до 1 % или по-малко до 31 декември 2011 г.

(6)

Обобщеният доклад на Европейския съюз за тенденциите и източниците на зоонози, агенти, причиняващи зоонози, и епидемии, причинени от храна, през 2009 г. (5) показа, че Salmonella enteritidis и Salmonella typhimurium са серотиповете, които най-често са свързани със заболявания у хората. Случаите при хора, причинени от Salmonella enteritidis, са намалели чувствително през 2009 г., но се наблюдава увеличение на случаите, причинени от Salmonella typhimurium.

(7)

През юли 2011 г. ЕОБХ прие Научно становище относно количествената оценка на въздействието върху общественото здраве на поставената нова цел за намаляване на салмонелата при бройлерите (6). В него се стига до заключението, че Salmonella enteritidis е най-успешно предаваният серотип на салмонелата по вертикален път при домашните птици. ЕОБХ също така отбеляза, че мерките на Съюза за контрол на бройлерите са допринесли за значително намаляване на броя на свързаните с бройлери случаи на салмонелоза при хората в сравнение с 2006 г. Поради това целта следва да бъде потвърдена.

(8)

Монофазните щамове на Salmonella typhimurium през последните години се превърнаха в един от най-разпространените серотипове салмонела сред няколко животински вида, както и в клинични изолати с човешки произход. В Научното становище за мониторинг и оценка на риска за общественото здраве от „щамове, подобни на Salmonella typhimurium“ на ЕОБХ за 2010 г., прието на 22 септември 2010 г. (7) също се посочва, че монофазните щамове на Salmonella typhimurium с формула на антигена 1,4,[5],12:i:-, която включва и щамове със и без антигена O5, следва да се считат за варианти на Salmonella typhimurium и представляват риск за общественото здраве, сравним с този от другите щамове на Salmonella typhimurium. Поради това щамовете Salmonella typhimurium с формула на антигена 1,4,[5],12:i:- следва да се включат в целта на Съюза.

(9)

За проверка на постигането на целта на Съюза е необходимо многократно вземане на проби от птичи стада бройлери. За оценка и сравнение на резултатите е необходимо да се опише обща схема за тестване за проверка на постигането на целта на Съюза.

(10)

Националните програми за контрол, създадени с оглед постигането на целта на Съюза за 2012 г. по отношение на птичи стада бройлери Gallus gallus, са представени за съфинансиране от страна на Съюза в съответствие с Решение 2009/470/ЕО на Съвета от 25 май 2009 г. относно разходите във ветеринарната област (8). Техническите изменения, въведени в приложението към настоящия регламент, се прилагат пряко. Следователно Комисията няма нужда повторно да одобрява националните програми за контрол, с които се прилага настоящият регламент. Поради това не е необходим преходен период.

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и срещу тях не изказаха възражения нито Европейският парламент, нито Съветът,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Цел на Съюза

1.   Целта на Съюза, както е посочена в член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2160/2003 за намаляване на случаите на заболявания от Salmonella enteritidis и Salmonella typhimurium при бройлерите (наричана по-нататък „цел на Съюза“), е намаляване на максималния годишен процент на птичи стада бройлери, които остават положителни за Salmonella enteritidis и Salmonella typhimurium, до 1 % или по-малко.

По отношение на монофазните щамове на Salmonella typhimurium серотиповете с формула на антигена 1,4,[5],12:i:- се включват в целта на Съюза.

2.   Схемата за тестване, необходима за проверка на напредъка към постигането на целта на Съюза, е посочена в приложението (наричана по-нататък „схема за тестване“).

Член 2

Преразглеждане на целта на Съюза

Целта на Съюза се преразглежда от Комисията, като се вземат под внимание данните, събрани в съответствие със схемата за тестване, и критериите, установени в член 4, параграф 6, буква в) от Регламент (ЕО) № 2160/2003.

Член 3

Отмяна на Регламент (ЕО) № 646/2007

Регламент (ЕО) № 646/2007 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент.

Член 4

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 8 март 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 325, 12.12.2003 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 338, 22.12.2005 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 325, 12.12.2003 г., стр. 31.

(4)  ОВ L 151, 13.6.2007 г., стр. 21.

(5)  Бюлетин на ЕОБХ 2011 г; 9(3):2090.

(6)  Бюлетин на ЕОБХ 2011 г; 9(7):2106.

(7)  Бюлетин на ЕОБХ 2010 г; 8(10):1826.

(8)  ОВ L 155, 18.6.2009 г., стр. 30.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Схема за тестване, необходима за проверка на постигането на целта на Съюза, както е посочена в член 1, параграф 2

1.   ОБХВАТ НА ПРОБИТЕ

Пробите трябва да обхващат всички птичи стада бройлери Gallus gallus (наричани по-нататък „бройлери“) в рамките на националните програми за контрол, предвидени в член 5 от Регламент (ЕО) № 2160/2003.

2.   МОНИТОРИНГ НА БРОЙЛЕРИТЕ

2.1.   Честота на вземане на пробите

а)

Стопанските субекти от производството и търговията с храни за човека трябва да вземат проби от всички птичи стада бройлери в рамките на три седмици преди датата на клането.

Чрез дерогация от задължението за вземане на проби, установено в първата алинея, компетентният орган може да постанови, че стопанските субекти от производството и търговията с храни за човека трябва да вземат проба от поне едно птиче стадо бройлери за цикъл в стопанствата с повече от едно птичи стада, ако:

i)

във всички птичи стада в стопанството се използва системата „всички вътре/всички вън“;

ii)

за всички птичи стада се прилага едно и също управление;

iii)

снабдяването с фураж и вода е общо за всички птичи стада;

iv)

по време поне на последните шест цикъла компетентният орган е извършил тестове за Salmonella spp. в съответствие с посочената в първа алинея схема за вземане на проби във всички птичи стада в стопанството и е взел проби от всички птичи стада за поне един цикъл;

(v)

всички резултати от тестовете за Salmonella enteritidis или Salmonella typhimurium, посочени в първа алинея и в буква б), са отрицателни.

Чрез дерогация на задълженията за вземане на проби, установени в настоящата точка, компетентният орган може да разреши вземането на проби през последните шест седмици преди датата на клането, в случай че бройлерите са държани повече от 81 дни или спадат към биологичното производство на бройлери съгласно Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията (1).

б)

Всяка година компетентният орган взема проби от поне едно птиче стадо бройлери в 10 % от стопанствата с повече от 5 000 птици. Вземането на проби може да се извършва въз основа на анализ на риска и всеки път, когато компетентният орган прецени, че е необходимо.

Вземането на проби от компетентните органи може да замени вземането на проби от стопанския субект от производството и търговията с храни за човека, изисквано в буква а).

2.2.   Протокол за вземане на проби

2.2.1.   Общи указания за вземане на проби

Компетентните органи или стопанският субект в производството или търговията с храни за човека гарантират, че пробите са взети от обучени за тази цел лица.

Вземат се проби от поне две двойки тампонни натривки. Тампонните натривки се поставят на обувките и пробата се взема чрез ходене из птицефермата. Тампонните натривки от едно птиче стадо бройлери могат да се съберат в една проба.

Преди поставяне на тампонните натривки повърхността им се навлажнява чрез:

а)

прилагане на разредители за максимално възстановяване (MRD: 0,8 % натриев хлорид, 0,1 % пептон в стерилна дейонизирана вода);

б)

прилагане на стерилна вода;

в)

прилагане на други разредители, одобрени от националната референтна лаборатория, посочена в член 11, параграф3 от Регламент (ЕО) № 2160/2003; или

г)

обработка в автоклав заедно с разредителите.

Начинът за навлажняване на тампонните натривки е чрез изливане на течността вътре в тях преди поставянето им или чрез разклащане в съд с разредител.

Необходимо е да се гарантира, че са взети проби пропорционално от всички части на помещението. Всяка двойка тампонни натривки трябва да обхваща около 50 % от площта на помещението.

При приключване на вземането на проби тампонните натривки трябва внимателно да се отстранят от обувките, така че да не изпадне полепналият по тях материал. Тампонните натривки могат да бъдат обърнати наопаки с цел запазване на материала. Те се поставят в чанта или съд и се етикетират.

Компетентният орган може да реши да увеличи минималния брой на пробите, за да осигури представителни проби, по оценка за всеки отделен случай на епидемиологичните параметри, а именно условията за биосигурност, разпределението или големината на стадото.

Ако компетентните органи разрешат, една двойка тампонни натривки може да бъде заменена с прахова проба с тегло 100 g, събрана от множество места в цялото помещение от повърхности с видимо наличие на прах. Алтернативен метод е един или повече навлажнени текстилни тампона с обща площ най-малко 900 cm2 да се използват за събиране на прах от множество повърхности из цялото помещение. Всеки тампон трябва да е добре покрит с прах от двете страни.

2.2.2.   Специфични указания за някои видове стопанства

а)

За свободно отглеждани птичи стада бройлери проби се вземат само от зоната вътре в помещението.

б)

Когато помещенията не са достъпни поради ограничено пространство при птичи стада с по-малко от 100 бройлера и следователно не е възможно да се използват тампонни натривки при ходене, те могат да се заменят със същия вид ръчни текстилни тампони, които се използват за прах, като тампонните натривки се разтъркват върху повърхности, замърсени с пресни изпражнения, или, ако това не е изпълнимо, чрез други техники за вземане на проби от изпражнения, подходящи за тази цел.

2.2.3.   Вземане на проби от компетентния орган

Компетентният орган се самоудовлетворява чрез провеждане на допълнителни тестове и/или документални проверки, според случая, с цел да потвърди, че резултатите не са повлияни от наличието на антимикробни или други вещества, инхибиращи бактериалния растеж.

Когато не е открито наличие на Salmonella enteritidis и Salmonella typhimurium, но са открити антимикробни вещества или инхибиторен ефект на бактериалния растеж, птичето стадо бройлери се счита за заразено съобразно целта на Съюза, посочена в член 1, параграф 2.

2.2.4.   Транспортиране

Пробите се изпращат без излишно забавяне с експресна поща или по куриер до лабораториите, посочени в членове 11 и 12 от Регламент (ЕО) № 2160/2003. По време на транспортирането те трябва да се пазят от топлина над 25 C и от слънчева светлина.

Ако не е възможно пробите да се изпратят до 24 часа след вземане на пробата, те се съхраняват в хладилник.

3.   ЛАБОРАТОРЕН АНАЛИЗ

3.1.   Подготовка на пробите

В лабораторията пробите се съхраняват в хладилник до изследването им. Изследването се извършва в рамките на 48 часа от приема на пробите и в рамките на четири дни от датата на вземането на пробите.

Праховите проби трябва да бъдат анализирани поотделно. Компетентният орган обаче може да реши да ги обедини за анализа с двойката тампонни натривки.

Пробата се центрофугира до пълното ѝ насищане и култивирането продължава, като се прилага методът за откриване от точка 3.2.

Двете двойки тампонни натривки се разопаковат внимателно, за да се избегне изпадането на полепналия фекален материал, събират се и се поставят в 225 ml буферирана пептонна вода (BPW), предварително затоплена до стайна температура, или 225 ml разредител се добавя директно към двете двойки тампонни натривки в съда, както са приети в лабораторията.

Тампонните натривки се потапят изцяло в BPW, за да се осигури достатъчно количество течност около пробата, така че салмонелата да се отдели от нея, и затова при необходимост може да се добави още BPW.

Ако съществува договореност относно стандартите на EN/ISO за подготовка на изпражнения за откриване на салмонела, то те се прилагат, като заместват разпоредбите за подготовка на пробите, посочени в настоящата точка.

3.2.   Метод за откриване

Изолирането на Salmonella spp. се извършва съгласно Изменение 1 на стандарт ЕN/ISO 6579 „Микробиология на храни и фуражи. Хоризонтален метод за изолиране на Salmonella spp. Изменение 1: Приложение D: Изолиране на Salmonella spp. в животински изпражнения и в свойствени за средата проби от етапа на първичното производство“ на Международната организация по стандартизация.

3.3.   Определяне на серотипове

Серотипът на най-малко един изолат от всяка положителна проба, взета от компетентния орган, се определя по действащата схема на Kaufmann-White-LeMinor.

Стопанските субекти от производството и търговията с храни за човека гарантират, че за всички изолати най-малкото се изключва, че те не принадлежат към серотиповете Salmonella enteritidis и Salmonella typhimurium.

3.4.   Алтернативни методи

По отношение на пробите, взети по инициатива на стопанския субект от производството и търговията с храни за човека, може да се използват методите за анализ, предвидени в член 11 от Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета (2), вместо методите за подготовка на пробите, методите за откриване и определяне на серотиповете, посочени в точки 3.1, 3.2 и 3.3 от настоящото приложение, ако са валидирани в съответствие със стандарт EN/ISO 16140.

3.5.   Съхраняване на щамове

Компетентните органи гарантират, че за всяко помещение и за всяка отделна година поне по един изолиран щам от салмонелни серотипове от вземане на проби като част от официалния контрол се съхранява с цел бъдещо фаготипизиране или изпитване на антимикробната възприемчивост чрез използване на установени методи за събиране на култури, които да гарантират интегритета на щамовете за минимален срок от две години от датата на анализа.

Компетентните органи могат да решат, че изолатите от проби, взети от стопанските субекти от производството и търговията с храни за човека, трябва да се съхраняват за бъдещо фаго-типизиране или изпитване на антимикробната възприемчивост, за да може изолатите да бъдат тествани в съответствие с член 2 от Решение 2007/407/ЕО на Комисията (3).

4.   РЕЗУЛТАТИ И ДОКЛАДВАНЕ

4.1.   Изчисление на разпространението за проверка на целта на Съюза

За целите на проверка на постигането на целта на Съюза, дадено птиче стадо бройлери се счита за положителен носител, когато в птичето стадо е открито наличие на Salmonella enteritidis и/или Salmonella typhimurium (различни от щамовете на ваксината).

Положителните птичи стада бройлери се отчитат само веднъж на цикъл, независимо от броя на операциите по вземане на проби и тестване, и се докладват само за годината на откриване на първата положителна проба.

4.2.   Докладване

Докладването включва:

а)

общия брой на птичите стада бройлери, които са били тествани поне веднъж през годината, за която се отнася докладът;

б)

общия брой на птичите стада в държавата-членка с положителен резултат за който и да е серотип на салмонела;

в)

броят на птичите стада бройлери с поне един положителен резултат за Salmonella enteritidis и Salmonella typhimurium, включително монофазни щамове с формула на антигена 1,4,[5],12:i:-;

г)

общия брой на птичите стада бройлери с положителен резултат за всеки един от серотиповете на салмонела или за неопределен вид салмонела (изолати, чийто тип не може да бъде определен или чийто серотип не е определен);

Информацията се предоставя поотделно за взетите проби в рамките на общата национална програма за контрол на салмонела, съгласно точка 2.1, букви a) и б), за пробите, взети от стопанските субекти от производството и търговията с храни за човека съгласно точка 2.1, буква a), и за пробите, взети от компетентните органи съгласно точка 2.1, буква б).

Резултатите от тестовете се считат за значима информация за хранителната верига съгласно раздел III от приложение II към Регламент № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета (4).

От всяко тествано птиче стадо бройлери на компетентния орган се предоставя най-малко следната информация:

а)

идентификация на стопанството, която остава непроменена във времето;

б)

идентификация на помещението, която остава непроменена във времето;

в)

месец на вземане на пробите.

Резултатите и всяка допълнителна информация, която е от значение, се съобщават като част от доклада за тенденциите и източниците, предвиден в член 9, параграф 1 от Директива 2003/99/ЕО (5).

Стопанският субект от производството и търговията на храни за човека без излишно забавяне уведомява компетентния орган за потвърденото откриване на Salmonella enteritidis и Salmonella typhimurium. Стопанският субект от производството или търговията с храни за човека дава указания на анализиращата лаборатория да действа съответно.


(1)  ОВ L 250, 18.9.2008 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 153, 14.6.2007 г., стр. 26.

(4)  ОВ L 226, 25.6.2004 г., стр. 22.

(5)  ОВ L 325, 12.12.2003 г., стр. 31.


9.3.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 71/37


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 201/2012 НА КОМИСИЯТА

от 8 март 2012 година

за изменение на приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 относно фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход във връзка със субстанцията нитроксинил

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно установяване на процедури на Общността за определяне на допустимите стойности на остатъчни количества от фармакологичноактивни субстанции в храни от животински произход, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета и за изменение на Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета (1), и по-специално член 14 във връзка с член 17 от него,

като взе предвид становището на Европейската агенция по лекарствата, изготвено от Комитета по лекарствени продукти за ветеринарна употреба,

като има предвид, че:

(1)

Максимално допустимите стойности на остатъчните количества (наричани по-долу „МДСОК“) за фармакологичноактивни субстанции, предназначени за употреба в Съюза във ветеринарномедицински продукти за животни, отглеждани за производство на храни, или в биоцидни продукти, използвани в животновъдството, следва да бъдат установени в съответствие с Регламент (ЕО) № 470/2009.

(2)

Фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход са установени в приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 на Комисията от 22 декември 2009 г. относно фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход (2).

(3)

Понастоящем субстанцията нитроксинил е включена в таблица 1 от приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 като разрешена субстанция за мускул, мазнина, черен дроб и бъбрек при животните от рода на едрия рогат добитък и овцете, с изключение на животни, от които се добива мляко, предназначено за консумация от човека.

(4)

Ирландия подаде в Европейската агенция по лекарствата искане за становище относно екстраполация на съществуващото вписване за нитроксинил за мляко от животни от рода на едрия рогат добитък и овче мляко.

(5)

Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба препоръча установяването на МДСОК от нитроксинил за мляко от животни от рода на едрия рогат добитък и овче мляко и заличаването на разпоредбата „Да не се прилага при животни, от които се добива мляко, предназначено за консумация от човека“.

(6)

Поради това вписването за нитроксинил в таблица 1 от приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 следва да бъде изменено, за да се включат препоръчаните МДСОК за мляко от животни от рода на едрия рогат добитък и овче мляко и да се заличи съществуващата разпоредба „Да не се прилага при животни, от които се добива мляко, предназначено за консумация от човека“.

(7)

Целесъобразно е да се предвиди разумен срок, в който заинтересованите страни да предприемат евентуално необходимите мерки, за да се съобразят с новоустановените МДСОК.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по ветеринарните лекарствени продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 се изменя съгласно приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 8 май 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 8 март 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 152, 16.6.2009 г., стр. 11.

(2)  ОВ L 15, 20.1.2010 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Вписването за нитроксинил в таблица 1 от приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 се заменя със следното:

Фармакологичноактивна субстанция

Маркерно остатъчно вещество

Животински видове

МДСОК

Прицелни тъкани

Други разпоредби

(в съответствие с член 14, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 470/2009)

Терапевтична класификация

„Нитроксинил

Нитроксинил

Животни от рода на едрия рогат добитък, овце

400 μg/kg

Мускул

 

Противопаразитни средства / Средства, действащи срещу ендопаразити“

200 μg/kg

Мазнина

20 μg/kg

Черен дроб

400 μg/kg

Бъбрек

20 μg/kg

Мляко


9.3.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 71/40


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 202/2012 НА КОМИСИЯТА

от 8 март 2012 година

за изменение на приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 относно фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход във връзка със субстанцията стимулиращ фактор за пегилирана говежда гранулоцитна колония

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно установяване на процедури на Общността за определяне на допустимите стойности на остатъчни количества от фармакологичноактивни субстанции в храни от животински произход, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета и за изменение на Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета (1), и по-специално член 14 във връзка с член 17 от него,

като взе предвид становището на Европейската агенция по лекарствата, изготвено от Комитета по лекарствените продукти за ветеринарна употреба,

като има предвид, че:

(1)

Максимално допустимите стойности на остатъчните количества (наричани по-долу „МДСОК“) за фармакологичноактивни субстанции, предназначени за използване в Съюза във ветеринарномедицински продукти за животни, отглеждани за производство на храни, или в биоцидни продукти, използвани в животновъдството, следва да бъдат установени в съответствие с Регламент (ЕО) № 470/2009.

(2)

Фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход са установени в приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 на Комисията от 22 декември 2009 г. относно фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход (2).

(3)

В Европейската агенция по лекарствата бе подадено заявление за установяване на максимално допустимите стойности на остатъчните количества за стимулиращ фактор за пегилирана говежда гранулоцитна колония при животните от рода на говедата.

(4)

Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба посочи че не е налице необходимост от установяване на МДСОК за стимулиращ фактор за пегилирана говежда гранулоцитна колония при животните от рода на говедата.

(5)

Поради това таблица 1 от приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 следва да бъде изменена, за да се включи субстанцията стимулиращ фактор за пегилирана говежда гранулоцитна колония при животните от рода на говедата.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по ветеринарните лекарствени продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 се изменя съгласно приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 8 март 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 152, 16.6.2009 г., стр. 11.

(2)  ОВ L 15, 20.1.2010 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В таблица 1 от приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 по азбучен ред се вмъква следната субстанция:

Фармакологичноактивна субстанция

Маркерно остатъчно вещество

Животински видове

МДСОК

Прицелни тъкани

Други разпоредби (в съответствие с член 14, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 470/2009)

Терапевтична класификация

„Стимулиращ фактор за пегилирана говежда гранулоцитна колония

Неприложимо

Говеда

Не се изисква МДСОК

Неприложимо

НЯМА ВПИСВАНЕ

Биологичен / Имуномодулатор“


9.3.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 71/42


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 203/2012 НА КОМИСИЯТА

от 8 март 2012 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 889/2008 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета във връзка с подробни правила относно биологичното вино

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (1), и по-специално член 19, параграф 3, втора алинея, член 21, параграф 2, член 22, параграф 1, член 38, буква а) и член 40 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 834/2007, и по-специално с дял III, глава 4 от него, се определят основните изисквания по отношение на биологичното производство на преработени храни. Подробните правила за прилагането на тези основни изисквания са установени с Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията от 5 септември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (2).

(2)

Специфични разпоредби за биологичното производство на вино следва да се добавят в Регламент (ЕО) № 889/2008. Тези разпоредби следва да се прилагат за лозаро-винарските продукти, посочени в Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (3).

(3)

Преработката на биологично вино изисква употребата при добре уточнени условия на някои продукти и вещества като добавки или технологични спомагателни вещества. За тази цел и на базата на препоръките на проучване на равнището на Съюза за „Биологично лозарство и винопроизводство: развитие на технологии, благоприятни за околната среда и за потребителите, за подобряване на качеството на биологично произведеното вино и разработване на научнообоснована нормативна уредба“ (известно и под името „ORWINE“ (4)), използването на такива продукти и вещества следва да бъде разрешено в съответствие с член 21 от Регламент (ЕО) № 834/2007.

(4)

Някои продукти и вещества, които се използват като добавки и технологични спомагателни вещества за енологични практики съгласно Регламент (ЕО) № 606/2009 на Комисията от 10 юли 2009 година относно определяне на някои правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по отношение на категориите лозаро-винарски продукти, енологичните практики и приложимите ограничения (5), се получават от суровини от земеделски произход. В такъв случай суровините могат да се предлагат на пазара в биологичната си форма. С оглед насърчаване на увеличаването на търсенето ѝ на пазара следва да се отдаде предпочитание на използването на добавки и технологични спомагателни вещества, получени от биологично отгледани суровини.

(5)

Практики и технологии за винопроизводството са установени на равнището на Съюза в Регламент (ЕО) № 1234/2007 и в правилата за прилагането му, установени в Регламент (ЕО) № 606/2009, и в Регламент (ЕО) № 607/2009 на Комисията от 14 юли 2009 г. за определяне на някои подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по отношение на защитените наименования за произход и защитените географски указания, традиционните наименования, етикетирането и представянето на определени лозаро-винарски продукти (6). Използването на тези практики и технологии на биологичното винопроизводство може да не съответства на целите и принципите, посочени в Регламент (ЕО) № 834/2007, и по-специално със специфичните принципи, приложими за преработката на биологични храни, упоменати в член 6 от Регламент (ЕО) № 834/2007. Затова за определени енологични практики и процеси следва да се определят специфични ограничения.

(6)

Някои други практики, които са широко разпространени при преработката на храни, са приложими и за винопроизводството и може да се отразят също така върху определени съществени характеристики на биологичните продукти и следователно върху истинската им същност, но засега няма алтернативни технологии, които биха могли да ги заместят. Това важи за топлинна обработка, филтриране, обратна осмоза и използване на йоннообменни смоли. Следователно тези практики следва да са разрешени на производителите на биологично вино, но използването им следва да се ограничи. В подходящ срок следва да се предвиди възможност за преразглеждане на йоннообменните смоли за топлинна обработка и на обратната осмоза.

(7)

Енологични практики и процеси, които биха могли да се окажат подвеждащи по отношение на истинската същност на продукта, следва да са изключени от биологичното винопроизводство. Това се отнася до концентрацията със студ, намаляването на алкохолното съдържание, десулфитиране чрез физични методи, електродиализата и използването на катионообменители, тъй като тези енологични практики съществено променят състава на продукта до степен, когато могат да се окажат подвеждащи по отношение на истинската същност на биологичното вино. За същите цели може и използването или добавянето на определени вещества да се окажат подвеждащи по отношение на истинската същност на биологичното вино. Следователно е целесъобразно да се определи, че такива вещества следва да не се използват или добавят при биологичните енологични практики и преработването.

(8)

По отношение по-специално на сулфитите резултатите на проучването ORWINE показаха, че производителите на биологично вино в Съюза вече са постигнали намаляване на нивото на серния диоксид във вината, произведени от биологично грозде, спрямо максималното съдържание на серен диоксид, допустимо за небиологичните вина. Следователно е подходящо да се определи максималното съдържание на сяра, специфично за биологичните вина, което следва да е по-ниско от нивото, разрешено в небиологичните вина. Необходимите количества серен диоксид зависят от различните категории вино, както и от някои присъщи на виното характеристики, предимно съдържанието му на захар, които следва да се имат предвид при определяне на максималните нива на серен диоксид, специфични за биологичните вина. Извънредни климатични условия обаче може да предизвикват проблеми в определени лозарски райони, които да налагат използването на допълнителни количества сулфити при производствата на виното за постигане на стабилност по отношение на крайния продукт за съответната година. Следователно следва да бъде разрешено повишаването на максималното съдържание на серен диоксид, когато такива условия са налице.

(9)

Виното е продукт с дълъг срок на годност и някои вина по традиция се складират в бъчви или резервоари в продължение на няколко години, преди да се предложат на пазара. Според условията на Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета от 24 юни 1991 г. относно биологичното производство на земеделски продукти и неговото означаване върху земеделските продукти и храни (7) и за ограничен период в съответствие с Регламент (ЕО) № 889/2008 търговията на такива вина при спазване на изискванията за етикетиране съгласно посочения регламент следва да се разрешава до изчерпване на наличностите.

(10)

Някои от складираните вина са произведени вече по енологичен процес, който съответства на правилата за производството на биологично вино, определени в настоящия регламент. Когато това може да се докаже, използването на знака на Общността за биологична продукция, посочен в член 25, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007, който от 1 юли 2010 г. се нарича „знак на Европейския съюз за биологична продукция“, следва да бъде разрешен, за да се даде възможност за обективно сравнение и конкуренция между биологичните вина, произведени преди и след влизането в сила на настоящия регламент. Ако случаят обаче не е такъв, виното следва да се етикетира само като „вино от биологично грозде“, без да носи „знака на ЕС за биологична продукция“, при положение че виното е произведено в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2092/91 и Регламент (ЕС) № 889/2008, преди да бъде изменен с настоящия регламент.

(11)

Поради тази причина Регламент (ЕО) № 889/2008 следва да бъде съответно изменен.

(12)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на регулаторния Комитет по биологично производство,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 889/2008 се изменя, както следва:

1)

Дял II се изменя, както следва:

a)

в член 27, параграф 1, уводното изречение се заменя със следния текст:

„За целите на член 19, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 834/2007 само следните вещества могат да бъдат използвани при преработката на биологични храни, с изключение на продуктите от лозаро-винарския сектор, за които се прилага глава 3а:“;

б)

вмъква се нова глава 3а:

ГЛАВА 3а

Конкретни правила за производството на вино

Член 29б

Обхват

1.   В настоящата глава се определят конкретни правила относно биологичното производство на продуктите на лозаро-винарския сектор, посочени в член 1, параграф 1, буква л) от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (8).

2.   Прилагат се регламенти (ЕО) № 606/2009 (9) и (ЕО) № 607/2009 (10) на Комисията, с изключение на случаите, когато в настоящата глава изрично е предвидено друго.

Член 29в

Употреба на някои продукти и вещества

1.   За целите на член 19, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 834/2007 продуктите от лозаро-винарския сектор се произвеждат от биологични суровини.

2.   За целите на член 19, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 834/2007 за производство на продукти от лозаро-винарския сектор, включително по време на процесите и енологичните практики, могат да се използват само продуктите и веществата, изброени в приложение VIIIа към настоящия регламент, при спазване на условията и ограниченията, посочени в Регламент (ЕО) № 1234/2007 и Регламент (ЕО) № 606/2009, и по-специално в приложение I А към споменатия регламент.

3.   Продуктите и веществата, изброени в приложение VIIIа към настоящия регламент и обозначени със звездичка, получени от биологични суровини, се използват, ако са налични.

Член 29г

Енологични практики и ограничения

1.   Без да се засягат разпоредбите на член 29в и специфичните забрани и ограничения, предвидени в настоящия член, параграфи 2—5, се разрешават само тези енологични практики, процеси и обработки, включително ограниченията, предвидени в членове 120в и 120г от Регламент (ЕО) № 1234/2007 и в членове 3, 5—9 и 11—14 от Регламент (ЕО) № 606/2009 и приложенията към тях, които се използват преди 1 август 2010 г.

2.   Забранено е използването на следните енологични практики, процеси и обработки:

а)

частична концентрация със студ в съответствие с раздел Б.1, буква в) от приложение ХVа към Регламент (ЕО) № 1234/2007;

б)

десулфитиране чрез физични методи в съответствие с точка 8 от приложение I А към Регламент (ЕО) № 606/2009;

в)

обработка с електродиализа за осигуряване на тартаратна стабилност на виното в съответствие с точка 36 от приложение I А към Регламент (ЕО) № 606/2009;

г)

намаляване на алкохолното съдържание на виното в съответствие с точка 40 от приложение I А към Регламент (ЕО) № 606/2009;

д)

обработка с катионообменители за осигуряване на тартаратна стабилност на виното в съответствие с точка 43 от приложение I А към Регламент (ЕО) № 606/2009.

3.   Използването на следните енологични практики, процеси и обработки е разрешено при следните условия:

а)

при топлинни обработки в съответствие с точка 2 от приложение I А към Регламент (ЕО) № 606/2009 температурата не превишава 70 °C;

б)

за центрофугиране и филтриране със или без спомагателен инертен материал в съответствие с точка 3 от приложение I А към Регламент (ЕО) № 606/2009 големината на порите не е по-малка от 0,2 микрометра.

4.   Използването на следните енологични практики, процеси и обработки се преразглежда от Комисията преди 1 август 2015 г. с оглед на забраняване или допълнително ограничаване на такива практики:

а)

топлинни обработки, посочени в точка 2 от приложение I А към Регламент (ЕО) № 606/2009;

б)

използване на йоннообменни смоли, посочени в точка 20 от приложение I А към Регламент (ЕО) № 606/2009;

в)

обратна осмоза в съответствие с раздел Б.1, буква б) от приложение ХVа към Регламент (ЕО) № 1234/2007.

5.   Всяко изменение, направено след 1 август 2010 г. по отношение на енологичните практики, процеси и обработки, предвидени в Регламент (ЕО) № 1234/2007 или Регламент (ЕО) № 606/2009, е приложимо за биологичното производство на вино едва след приемането на необходимите мерки за прилагането на правилата за производство, посочени в член 19, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 834/2007 и, ако е необходимо, процедура на оценка съгласно член 21 от споменатия регламент.

в)

член 47 се изменя, както следва:

i)

в първия параграф се добавя следната буква:

„д)

използването на серен диоксид до максимално допустимото съдържание, което трябва да бъде определено съгласно приложение I Б към Регламент (ЕО) № 606/2009, ако извънредните климатични условия през дадена година на реколтата влошат здравното състояние на биологичното грозде в специфичен географски район поради сериозни бактериални или гъбични инфекции, което накарва винопроизводителя да използва повече серен диоксид отколкото пред предходните години, за да получи сравним краен продукт.“;

ii)

вторият параграф се заменя със следния текст:

„След одобрение от компетентния орган отделните оператори съхраняват документални доказателства за използването на гореспоменатите изключения. Държавите-членки се информират взаимно и информират Комисията относно изключенията, които са предоставили по букви в) и д) от параграф 1.“

2)

Дял V се изменя, както следва:

а)

в член 94, параграф 1 се добавя следната буква г):

„г)

в срок от един месец след одобрението им — допуснатите от държавите-членки изключения по член 47, параграф 1, букви в) и д).“;

б)

в член 95 параграф 10а се заменя със следното:

„10a.   По отношение на продуктите от лозаро-винарския сектор преходният период, посочен в параграф 8, приключва на 31 юли 2012 г.

Складови запаси от вина, произведени до 31 юли 2012 г. в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2092/91 или Регламент (ЕО) № 834/2007, може да се предлагат на пазара до изчерпване на наличностите и при положение, че се спазват следните изисквания при етикетиране:

а)

знакът на Общността за биологична продукция, посочен в член 25, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007, който от 1 юли 2010 г. се нарича „знак на ЕС за биологична продукция“, може да се използва, при условие че енологичният процес съответства на дял II, глава 3а от настоящия регламент;

б)

използващите „знака на ЕС за биологична продукция“ оператори съхраняват документация с доказателства за период от най-малко 5 години след пускането на пазара на това вино, получено от биологично грозде, включително за съответните количества вино в литри, с разбивка по категории вина и години;

в)

в случай че няма доказателства съгласно настоящия параграф, буква б), виното може да бъде етикетирано като „вино от биологично грозде“, при условие че съответства на изискванията на настоящия регламент, с изключение на тези, предвидени в дял II, глава 3а от него;

г)

вино, етикетирано като „вино от биологично грозде“, не може да носи „знака на ЕС за биологична продукция“.“

3)

Въвежда се ново приложение VIIIа, чийто текст се съдържа в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 август 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 8 март 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 189, 20.7.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 250, 18.9.2008 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1

(4)  http://www.orwine.org/default.asp?scheda=263

(5)  ОВ L 193, 24.7.2009 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 193, 24.7.2009 г., стр. 60.

(7)  ОВ L 198, 22.7.1991 г., стр. 1. Регламент (ЕИО) № 2092/91 е отменен и заменен с Регламент (ЕО) № 834/2007, считано от 1 януари 2009 г.

(8)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 193, 24.7.2009 г., стр. 1.

(10)  ОВ L 193, 24.7.2009 г., стр. 60.“;


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ VIIIa

Продукти и вещества, разрешени за използване или добавяне в биологичните продукти на лозаро-винарския сектор, посочени в член 29в

Вид обработка в съответствие с приложение I А към Регламент (ЕО) № 606/2009

Наименование на продуктите или веществата

Специфични условия, ограничения в рамките на ограниченията и условията, посочени в Регламент (ЕО) № 1234/2007 и Регламент (ЕО) № 606/2009

Точка 1:

Използване за аериране или окисляване

въздух

газообразен кислород

 

Точка 3:

Центрофугиране и филтриране

перлит

целулоза

диатомит

само като спомагателен инертен материал

Точка 4:

Използване за създаване на инертна атмосфера и за защитаване на продукта от въздуха

азот

въглероден диоксид

аргон

 

Точки 5, 15 и 21:

Използване

дрожди (1)

 

Точка 6:

Използване

двуамониев фосфат

тиаминов дихлорхидрат

 

Точка 7:

Използване

серен диоксид

калиев бисулфит или калиев метабисулфит

а)

Максималното съдържание на серния диоксид не трябва да превишава 100 милиграма на литър за червените вина съгласно част А, точка 1 a) от приложение I-Б към Регламент (ЕО) № 606/2009 със съдържание на остатъчна захар под 2 грама на литър.

б)

Максималното съдържание на серния диоксид не трябва да превишава 150 милиграма на литър за белите и вината тип „розé“ съгласно част А, точка 1 б) от приложение I-Б към Регламент (ЕО) № 606/2009 със съдържание на остатъчна захар под 2 грама на литър.

в)

За всички останали вина максималното съдържание на серен диоксид, прилагано в съответствие с в приложение I-Б към Регламент (ЕО) № 606/2009 на 1 август 2010 г., се намалява с 30 милиграма на литър.

Точка 9:

Използване

въглен за енологични цели

 

Точка 10:

Избистряне

ядивен желатин (2)

растителни протеини, получени от пшеница или грах (2)

рибен клей (2)

белтъчен албумин (2)

танини (2)

 

казеин

калиев казеинат

силициев диоксид

бентонит

пектолитни ензими

 

Точка 12:

Използване за повишаване на киселинното съдържание

млечна киселина

L (+)-винена киселина

 

Точка 13:

Използване за намаляване на киселинното съдържание

L (+)-винена киселина

калциев карбонат

неутрален калиев тартрат

калиев бикарбонат

 

Точка 14:

Допълнение

смола от алепски бор

 

Точка 17:

Използване

млечнокисели бактерии

 

Точка 19:

Допълнение

L-аскорбинова киселина

 

Точка 22:

Използване за барботаж

азот

 

Точка 23:

Допълнение

въглероден диоксид

 

Точка 24:

Допълнение за стабилизация на виното

лимонена киселина

 

Точка 25:

Допълнение

танини (2)

 

Точка 27:

Допълнение

метавинена киселина

 

Точка 28:

Използване

акациева гума (2) (= арабска гума)

 

Точка 30:

Използване

калиев битартрат

 

Точка 31:

Използване

меден цитрат

 

Точка 31:

Използване

меден сулфат

разрешен до 31 юли 2015 г.

Точка 38:

Използване

парчета дъбово дърво

 

Точка 39:

Използване

калиев алгинат

 

Вид обработка в съответствие с приложение III, част А, точка 2 б) към Регламент (ЕО) № 606/2009

калциев сулфат

Само за „vino generoso“ или „vino generoso de licor“


(1)  Получено от биологични суровини, ако са налични.

(2)  За отделните щамове дрожди: получени от биологични суровини, ако са налични.“


9.3.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 71/48


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 204/2012 НА КОМИСИЯТА

от 8 март 2012 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 8 март 2012 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

IL

85,1

JO

78,3

MA

64,7

SN

207,5

TN

99,6

TR

90,3

ZZ

104,3

0707 00 05

JO

121,8

TR

170,7

ZZ

146,3

0709 91 00

EG

82,2

ZZ

82,2

0709 93 10

MA

53,5

TR

99,8

ZZ

76,7

0805 10 20

EG

49,2

IL

69,1

MA

47,5

TN

55,6

TR

72,6

ZZ

58,8

0805 50 10

BR

43,7

EG

41,7

MA

69,3

TR

57,0

ZZ

52,9

0808 10 80

CA

117,2

CL

104,7

CN

107,7

MK

31,8

US

164,3

ZZ

105,1

0808 30 90

AR

76,6

CL

119,7

CN

55,6

ZA

88,3

ZZ

85,1


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


РЕШЕНИЯ

9.3.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 71/50


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 2012/144/ОВППС НА СЪВЕТА

от 8 март 2012 година

за изпълнение на Решение 2010/656/ОВППС за подновяване на ограничителните мерки срещу Кот д’Ивоар

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 31, параграф 2 от него,

като взе предвид Решение 2010/656/ОВППС на Съвета от 29 октомври 2010 г. за подновяване на ограничителните мерки срещу Кот д’Ивоар (1), и по-специално член 6, параграфи 1 и 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 29 октомври 2010 г. Съветът прие Решение 2010/656/ОВППС.

(2)

Въз основа на прегледа на списъка на лицата и образуванията, към които се прилагат предвидените в Решение 2010/656/ОВППС ограничителни мерки, Съветът смята, че повече няма основания някои лица да продължават да фигурират във въпросния списък.

(3)

Освен това информацията във връзка с едно от лицата в списъка в приложение I и във връзка с лицата в списъка в приложение II към Решение 2010/656/ОВППС следва да бъде актуализирана,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В приложение I към Решение 2010/656/ОВППС вписването относно следното лице:

Désiré Tagro

се заменя с вписването, посочено в приложение I към настоящото решение.

Член 2

Приложение II към Решение 2010/656/ОВППС се заменя с текста от приложение II към настоящото решение.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 8 март 2012 година.

За Съвета

Председател

M. BØDSKOV


(1)  ОВ L 285, 30.10.2010 г., стр. 28.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Вписване, посочено в член 1

Име (и евентуални псевдоними)

Идентификационни данни (дата и място на раждане, № на паспорт/лична карта и т.н.)

Основания за включване в списъка

Дата на посочване от страна на ООН

Désiré Tagro

Паспорт №: PD–AE 065FH08

Дата на раждане: 27 януари 1959 г.

Място на раждане: Issia, Кот д’Ивоар

Починал на 12 април 2011 г. в Абиджан

Генерален секретар в т.нар. „президентство“ на Лоран Гбагбо: участие в незаконното правителство на Лоран Гбагбо, възпрепятстване на мирния процес и процеса на помирение, отхвърляне на резултатите от президентските избори, участие в насилническите репресии над народните движения.

Дата на посочване от ООН: 30.3.2011 г.

(Посочване от Европейския съюз: 22.12.2010 г.)


ПРИЛОЖЕНИЕ II

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на лицата, посочени в член 4, параграф 1, буква б) и член 5, параграф 1, буква б)

 

Име (и евентуални псевдоними)

Идентификационни данни

Основания за включване в списъка

1.

Kadet Bertin

Роден през 1957 г. в Mama

Специален съветник на Лоран Гбагбо по сигурността, отбраната и военното оборудване, бивш министър на отбраната на Гбагбо.

Племенник на Лоран Гбагбо.

В изгнание в Гана. Има издадена международна заповед за неговото арестуване.

Отговорност за случаи на насилие и принудителни отвличания, за финансирането и въоръжаването на милициите и на „младите патриоти“ (COJEP).

Участвал във финансирането и трафика на оръжие, както и в заобикалянето на ембаргото.

Kadet Bertin е поддържал привилегировани контакти със западните милиции и е бил връзката на Гбагбо с тези групи. Участвал в създаването на „Force Lima“ (ескадрони на смъртта).

Откакто е в изгнание в Гана, продължава да подготвя повторното въоръжено завземане на властта. Той иска и незабавното освобождаване на Гбагбо.

С финансовите си средства, с познаването на незаконните канали за трафик на оръжие и с продължаващите си връзки с все още действащи групи на милициите (най-вече в Либерия) Kadet Bertin продължава да бъде реална заплаха за сигурността и стабилността в Кот д’Ивоар.

2.

Oulaï Delafosse

Роден на 28 октомври 1968 г.

Бивш заместник-префект на Toulepleu. Председател на Union Patriotique de Résistance du Grand Ouest (Патриотичният съюз за съпротива на големия Запад).

Като главатар на милиция е отговорен за актове на насилие и престъпления, най-вече в района на Toulepleu.

Изпълнявайки преките заповеди на Kadet Bertin, по време на постелекторалната криза се проявява доста активно в набирането на либерийски наемници, както и в незаконния трафик на оръжие от Либерия. Неговите военни части всяват терор през целия период на постелекторалната криза, като елиминират стотици хора, произхождащи от северната част на Кот д’Ивоар.

Поради политическия си екстремизъм, близостта си с Kadet Bertin и силните връзки, които е поддържал със средите на либерийските наемници, той продължава да бъде заплаха за стабилността на страната.

3.

Pastor Gammi

 

Главатар на създадената през 2004 г. милиция „Mouvement ivoirien pour la Libération de l’Ouest“ (MILOCI) (Движение на Кот д’Ивоар за освобождение на Запада). Като главатар на поддържащата Гбагбо милиция MILOCI той участва в редица убийства и актове на насилие.

Избягал в Гана (вероятно се намира в Takoradi). Има издадена международна заповед за неговото арестуване.

Откакто е в изгнание, той се е присъединил към „Coalition Internationale pour la Libération de la Côte d’Ivoire“ (CILCI) (Международната коалиция за освобождение на Кот д’Ивоар), която проповядва „въоръжена съпротива“ за връщането на Гбагбо на власт.

4.

Marcel Gossio

Роден на 18 февруари 1951 г. в Adjamé

Паспорт №: 08AA14345 (изтичащ на 6 октомври 2013 г.)

Избягал от Кот д’Ивоар. Има издадена международна заповед за неговото арестуване. Замесен в отклоняването на обществени средства и във финансирането и въоръжаването на милициите.

Ключова фигура във финансирането на клана Гбагбо и милициите. Той е и централна фигура в рамките на незаконния трафик на оръжие.

Поради значителните средства, които е отклонил, и познаването на незаконните мрежи за въоръжаване, той продължава да бъде риск за стабилността и сигурността на Кот д’Ивоар.

5.

Justin Koné Katina

 

Избягал в Гана. Има издадена международна заповед за неговото арестуване.

Замесен в обира на Централната банка на държавите от Западна Африка (BCEAO).

Откакто е в изгнание, той не спира да претендира, че е говорител на Гбагбо. В съобщение за печата от 12.12.2011 г. той поддържа тезата, че Уатара никога не е печелил изборите и смята, че новият режим е нелегитимен. Той призовава за съпротива, като смята, че Гбагбо ще се върне на власт.

6.

Ahoua Don Mello

Роден на 23 юни 1958 г. в Bongouanou

Паспорт № PD-AE/044GN02 (изтичащ на 23 февруари 2013 г.)

Говорител на Лоран Гбагбо. Бивш министър по въпросите на оборудването и реорганизацията в нелегитимното правителство.

В изгнание в Гана. Има издадена международна заповед за неговото арестуване.

Откакто е в изгнание, продължава да твърди, че изборът на президента Уатара е фалшифициран и не признава неговата власт. Той отказва да отговори на призива на правителството на Кот д’Ивоар за помирение и в пресата редовно призовава за въстание, осъществява обиколки из бежанските лагери в Гана с цел мобилизация.

През декември 2011 г. обявява, че Кот д’Ивоар е „обсадена племенна държава“ и че „дните на режима на Уатара са преброени“.

7.

Moussa Touré Zéguen

Роден на 9 септември 1944 г.

Стар паспорт № AE/46CR05

Ръководител на Groupement des Patriotes pour la Paix (GPP) (Групировка на патриотите за мир).

Основател на „Coalition Internationale pour la Libération de la Côte d’Ivoire“ (CILCI) (Международната коалиция за освобождение на Кот д’Ивоар).

Главатар на милиция от 2002 г., той ръководи GPP от 2003 г. Под негово командване GPP се превръща във „въоръжената ръка“ на Гбагбо в Абиджан и южната част на страната.

Заедно с GPP той е отговорен за много голям брой актове на насилие, насочени предимно срещу населението от северната част на страната и противниците на режима.

Лично замесен в актовете на насилие след изборите (по-специално в кварталите Abobo и Adjamé).

В Акра, където се намира в изгнание, Touré Zéguen основава „Coalition Internationale pour la Libération de la Côte d’Ivoire“ (CILCI) (Международната коалиция за освобождение на Кот д’Ивоар), чиято цел е да върне отново Гбагбо на власт.

Откакто е в изгнание, той не спира да прави провокационни изявления (напр. пресконференцията от 9 декември 2011 г.) и следва логика, подчинена силно на конфликта и въоръжения реванш. Смята, че Кот д’Ивоар е нелегитимен под управлението на Уатара и че страната е била „колонизирана отново“ и „приканва населението на Кот д’Ивоар да прогони самозванците“ (сп. „Jeune Afrique“, юли 2011 г.).

Поддържа блог, съдържащ яростни призиви за мобилизация на народа на Кот д’Ивоар срещу Уатара.“