ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2012.028.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 28

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 55
31 януари 2012 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 64/2012 на Комисията от 23 януари 2012 година за изменение на Регламент (ЕС) № 582/2011 за прилагане и изменение на Регламент (ЕО) № 595/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на емисиите от тежки превозни средства (Евро VI) ( 1 )

1

 

*

Регламент (ЕС) № 65/2012 на Комисията от 24 януари 2012 година за изпълнение на Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на индикаторите за смяна на предавката и за изменение на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

24

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

31.1.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 28/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 64/2012 НА КОМИСИЯТА

от 23 януари 2012 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 582/2011 за прилагане и изменение на Регламент (ЕО) № 595/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на емисиите от тежки превозни средства (Евро VI)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТA КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 595/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за одобрението на типа на моторни превозни средства и двигатели по отношение на емисиите от тежки превозни средства (Евро VI) и за достъпа до информация за ремонта и техническото обслужване на превозните средства и за изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 и Директива 2007/46/ЕО и за отмяна на директиви 80/1269/ЕИО, 2005/55/ЕО и 2005/78/ЕО (1), и по-специално член 4, параграф 3, член 5, параграф 4, член 6, параграф 2 и член 12 от него,

като взе предвид Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (Рамкова директива) (2), и по-специално член 39, параграф 7 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 595/2009 се установяват общи технически изисквания за одобрението на типа на моторни превозни средства и на резервни части по отношение на техните емисии и се определят правила за съответствието в експлоатация, дълготрайността на устройствата за контрол на замърсяването, системите за бордова диагностика (СБД), измерването на разхода на гориво и достъпа до информация за ремонта и техническото обслужване на превозните средства.

(2)

В съответствие с член 3, параграф 15 от Регламент (ЕС) № 582/2011 на Комисията от 25 май 2011 г. за прилагане и изменение на Регламент (ЕО) № 595/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на емисиите от тежки превозни средства (Евро VI), и за изменение на приложения I и III към Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3) след като бъдат приети процедурите по измерване на броя на праховите частици, посочени в приложение I към Регламент (ЕО) № 595/2009, всички необходими специфични разпоредби по отношение на двигателите с множество възможни регулировки и разпоредбите за прилагане на член 6 от Регламент (ЕО) № 595/2009, превозните средства и двигателите получават одобрение на типа единствено в съответствие с Регламент (ЕО) № 595/2009 и мерките за прилагането му. Следователно е целесъобразно да се измени Регламент (ЕС) № 582/2011, за да се включат тези изисквания.

(3)

В съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) № 595/2009 членове 6 и 7 от Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 г. за одобрение на типа на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонта и техническото обслужване на превозните средства (4) се прилагат mutatis mutandis. Следователно е целесъобразно да бъдат пренесени в настоящия регламент разпоредбите относно достъпа до информация за ремонта и техническото обслужване, определени в Регламент (ЕО) № 715/2007, и мерките за прилагането му. Необходимо е обаче посочените разпоредби да бъдат приведени в съответствие с цел да се вземат предвид особеностите на тежките превозни средства.

(4)

По-специално е целесъобразно да се приемат специфични процедури за достъпа до информация за ремонта и техническото обслужване на превозните средства в съответствие с член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 595/2009 в случай на многоетапно одобрение на типа. Също така е целесъобразно да се приемат специфични процедури за достъпа до информация за ремонта и техническото обслужване на превозните средства в случай на модификации по искане на клиента и производство на малки количества. В заключение, целесъобразно е да се съдържа позоваване на специфичните стандарти за препрограмиране, разработени за тежките превозни средства.

(5)

Прилагането на разпоредбите относно достъпа до информация за ремонта и техническото обслужване може да бъде в краткосрочен план твърде обременяващо за производителите на превозни средства по отношение на някои системи, които са пренесени от стари типове превозни средства на нови типове превозни средства. Следователно е целесъобразно да се въведат някои ограничени дерогации от общите разпоредби относно достъпа до бордовата диагностика (БД) и информация за ремонта и техническото обслужване на превозните средства.

(6)

От момента, в който стане възможно одобрението на типа на съответното оборудване, трябва да се определят разпоредби относно достъпа до БД и информация за ремонта и техническото обслужване на превозните средства за целите на проектирането и производството на автомобилно оборудване за превозни средства, работещи с алтернативно гориво.

(7)

В съответствие с Директива 92/6/ЕИО на Съвета от 10 февруари 1992 г. относно монтирането и използването на устройства за ограничаване на скоростта за някои категории моторни превозни средства в Общността (5) устройствата за ограничаване на скоростта се монтират от сервизи или организации, одобрени от държавите-членки. В съответствие с Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета от 20 декември 1985 г. относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт (6) само одобрени сервизи могат да калибрират контролните уреди за регистриране на данните за движението в моторни превозни средства. Следователно е целесъобразно да се изключи информацията относно препрограмирането на модулите за управление на устройства за ограничаване на скоростта и записващото оборудване от разпоредбите за даване на достъп до информация за ремонта и техническото обслужване.

(8)

Поради това Регламент (ЕС) № 582/2011 следва да бъде съответно изменен.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Техническия комитет по моторните превозни средства,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 582/2011 се изменя, както следва:

(1)

В член 2 се добавят следните точки 42, 43 и 44:

„(42)

„модификация по искане на клиента“ означава всяко изменение на превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, направено по изрично желание на клиента и подлежащо на одобрение;

(43)

„информация за БД на превозно средство“ означава информация, свързана със система за бордова диагностика, за която и да е електронна система на превозното средство;

(44)

„пренесена система“ означава система, определена в член 3, параграф 23 от Директива 2007/46/ЕО, пренесена от стар тип превозно средство на нов тип превозно средство“.

(2)

Добавят се следните членове 2а — 2з:

„Член 2а

Достъп до информация за БД и за ремонта и техническото обслужване на превозните средства

1.   Производителите създават необходимата организация и процедури в съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) № 595/2009 и приложение XVII към настоящия регламент, за да гарантират, че информация за БД и за ремонта и техническото обслужване на превозните средства е достъпна чрез интернет страници, като използват стандартен формат, по леснодостъпен и бърз начин и при същите условия или достъп като предоставяните на упълномощените търговци и сервизи. Производителите също предоставят наличните материали за обучение на независими оператори, упълномощени търговци и сервизи.

2.   Одобряващите органи издават одобрение на типа само след като са получили от производителя сертификат за достъп до информация за БД и за ремонта и техническото обслужване на превозните средства.

3.   Сертификатът за достъп до информация за БД и за ремонта и техническото обслужване на превозните средства служи като доказателство за спазване на изискванията на член 6 от Регламент (ЕО) № 595/2009.

4.   Сертификатът за достъп до информация за БД и за ремонта и техническото обслужване на превозните средства се изготвя в съответствие с образеца, посочен в допълнение 1 към приложение XVII.

5.   Информацията за БД и за ремонта и техническото обслужване на превозните средства включва следното:

а)

еднозначно определяне на превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел, за които производителят е отговорен;

б)

наръчници за обслужване, включително документация за ремонт и поддръжка;

в)

технически ръководства;

г)

информация за компоненти и диагностика (като минимални и максимални теоретични стойности от измервания);

д)

електрически схеми;

е)

диагностични кодове за неизправности, включително специфичните кодове на производителя;

ж)

идентификационния номер на софтуера за калибриране, приложим за типа превозно средство;

з)

информация относно и получавана чрез фирмените уреди и оборудване;

и)

информация за записване на данни и двупосочни данни от следене и изпитвания;

й)

стандартните работни единици или периоди за ремонт и техническо обслужване, ако те са предоставени от производителя на неговите упълномощени търговци и сервизи пряко или чрез трета страна;

к)

в случай на многоетапно одобрение на типа информацията, изисквана съгласно член 2б.

6.   Упълномощените търговци или сервизи в системата за разпространение на даден производител на превозни средства се считат за независими оператори за целите на настоящия регламент, доколкото същите осигуряват ремонт или техническо обслужване на превозни средства, без да са част от системата за разпространение на производителя на превозни средства.

7.   Информацията за ремонта и техническото обслужване на превозните средства е винаги налична, освен когато същата се изисква с цел техническо обслужване на информационната система.

8.   За целите на производството и обслужването на съвместими с БД резервни или допълнителни части, оборудване за диагностика и изпитвания производителите предоставят необходимата информация за БД и за ремонта и техническото обслужване на превозните средства, при еднакви условия, на всеки заинтересован производител и/или сервиз в областта на производството на части за превозни средства, оборудване за диагностика или изпитвания.

9.   Производителят прави последващи изменения и допълнения към предоставената на неговите интернет страници информация относно ремонта и техническото обслужване на превозните средства едновременно с предоставянето им на упълномощените сервизи.

10.   Когато данните за ремонта и техническото обслужване на превозните средства се съхраняват в централна база данни от производителя на превозното средство или от негово име, независимите сервизи, които са одобрени и упълномощени, както се изисква в раздел 2.2 от приложение ХVII, имат безплатен достъп до тези данни при същите условия като упълномощените сервизи, за да имат възможност да въвеждат информация за дейностите по ремонт и техническо обслужване, които са извършили.

11.   Производителят трябва да направи достъпна за заинтересованите страни следната информация:

а)

съответната информация, позволяваща разработването на резервни компоненти, които са важни за правилното функциониране на СБД;

б)

информация, позволяваща разработването на оборудване за диагностика с широко приложение.

За целите на буква а) от първа алинея разработването на резервни компоненти не трябва да бъде ограничавано от следното:

а)

липсата на съответстваща информация;

б)

техническите изисквания, свързани със стратегията за сигнализиране на неизправности, ако граничните стойности на СБД са превишени или ако СБД не е в състояние да изпълнява основните изисквания за следене от настоящия регламент;

в)

специфични промени в обработката на информацията от БД с цел отделен подход към работата на превозното средство с бензин или с газ;

г)

одобрението на типа на работещи с газ превозни средства, които съдържат ограничен брой малки недостатъци.

За целите на буква б) от първата алинея, в случаите, в които производителите използват в своите франчайзингови мрежи оборудване за диагностика и изпитвания в съответствие с модулния интерфейс за предаване на данни (MVCI) за превозни средства (ISO 22900) и отворения обмен на диагностични данни ISO 22901 (ODX), ODX файловете трябва да са достъпни за независими оператори чрез интернет страницата на производителя.

Член 2б

Многоетапно одобрение на типа

1.   В случай на многоетапно одобрение на типа, както е определено в член 3, параграф 7 от Директива 2007/46/ЕО, крайният производител отговаря за осигуряването на достъп до информация за БД и за ремонта и техническото обслужване на превозните средства по отношение на собствения етап(и) на производство, както и интернет връзка към предходния етап(и).

Освен това на своята интернет страница крайният производител предоставя на независимите оператори следната информация:

а)

интернет адреса на производителя (производителите), отговорен за предишния етап(и);

б)

наименованието и адреса на всички производители, които отговарят за предишния етап(и);

в)

номера (номерата) на одобрението на типа на предишния етап(и);

г)

номера на двигателя.

2.   Всеки производител, отговорен за определен етап или етапи на одобрението на типа, е отговорен за осигуряването чрез неговата интернет страница на достъп до информация за БД и за ремонта и техническото обслужване на превозните средства по отношение на етапа (етапите) на одобрението на типа, за който той е отговорен, както и на интернет връзка към предишния етап(и).

3.   Производителят, отговорен за определен етап или етапи на одобрението на типа, предоставя следната информация на производителя, отговорен за следващия етап:

а)

сертификата за съответствие, отнасящ се до етапа (етапите), за които той е отговорен;

б)

сертификата за достъп до информация за БД и за ремонта и техническото обслужване на превозните средства;

в)

номера на одобрението на типа, съответстващ на етапа (етапите), за който той е отговорен;

г)

документите, посочени в букви а), б) и в), предоставени от производителя (производителите), участващи в предишния етап (етапи).

Всеки производител разрешава на производителя, отговорен за следващия етап, да предаде нататък документите, предоставяни на производителите, отговорни за последващите етапи и за последния етап.

Освен това, на договорна основа, производителят, отговорен за определен етап или етапи на одобрението на типа:

а)

осигурява на производителя, отговорен за следващия етап, достъп до информация за БД и за ремонта и техническото обслужване на превозните средства, както и информация за интерфейса, съответстваща на определения етап (етапи), за който е отговорен;

б)

осигурява по искане на производител, отговорен за следващ етап, достъп до информация за БД и за ремонта и техническото обслужване на превозните средства, както и информация за интерфейса, съответстващ на определения етап (етапи), за който е отговорен;

4.   Производителят, включително крайният производител, може да събира такси в съответствие с член 2е във връзка с определения етап (етапи), за който е отговорен.

Производителят, включително крайният производител, не събира такси за предоставяне на информация, свързана с адреса на интернет страницата или данните за контакт на всеки друг производител.

Член 2в

Модификации по искане на клиента

1.   Чрез дерогация от член 2а, ако броят на системите, компонентите или отделните технически възли, които са предмет на специфична модификация по искане на клиента, е по-малък от общо 250 единици, произведени в световен мащаб, информацията за БД и за ремонта и техническото обслужване на модификации по искане на клиента трябва да е достъпна по леснодостъпен и бърз начин и при същите условия или достъп като предоставяните на упълномощените търговци и сервизи.

За обслужването и препрограмирането на електронните блокове за управление, свързано с модификацията по искане на клиента, производителят осигурява на независимите оператори наличие на съответните собствени фирмени уреди за диагностика или оборудване за изпитване, които са на разположение на упълномощените сервизи.

Модификациите по искане на клиента се посочват на интернет страницата на производителя с информация за ремонта и техническото обслужване и се упоменават в сертификата за достъп до информация за БД и за ремонта и техническото обслужване на превозните средства към момента на одобряването на типа.

2.   До 31 декември 2015 г., ако броят на системите, компонентите или отделните технически възли, които са предмет на специфична модификация по искане на клиента, е по-голям от 250 единици, произведени в световен мащаб, производителят може да дерогира от задължението по член 2а за осигуряване на достъп до информация за БД и за ремонта и техническото обслужване на превозните средства, като използва стандартен формат. Когато производителят използва подобна дерогация, той осигурява достъп до информация за БД и за ремонта и техническото обслужване на превозните средства по леснодостъпен и бърз начин и при същите условия или достъп като предоставяните на упълномощените търговци и сервизи.

3.   Производителите трябва да осигурят на независимите оператори чрез продажба и отдаване под наем собствените фирмени уреди за диагностика или оборудване за изпитване с цел обслужване на модифицираните по искане на клиента системи, компоненти или технически възли.

4.   Към момента на одобряването на типа производителят упоменава в сертификата за достъп до информация за БД и за ремонта и техническото обслужване на превозните средства модификациите по искане на клиента, за които има дерогация от задължението по член 2а за осигуряване на достъп до информация за БД и за ремонта и техническото обслужване на превозните средства, като използва стандартен формат, както и всеки електронен блок за управление, свързан с тях.

Модификациите по искане на клиента и всеки електронен блок за управление, свързан с тях, също се посочват на интернет страницата на производителя с информация за ремонта и техническото обслужване.

Член 2г

Производители на малки количества

1.   Чрез дерогация от член 2а, производителите, чието годишно производство на тип превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, които са предмет на настоящия регламент, е по-малко от 250 единици, осигуряват достъп до информация за ремонта и техническото обслужване по леснодостъпен и бърз начин и при същите условия или достъп като предоставяните на упълномощените търговци и сервизи.

2.   Превозното средство, системата, компонентът или отделният технически възел, които са предмет на параграф 1, се посочват на интернет страницата на производителя с информация за ремонта и техническото обслужване.

3.   Одобряващият орган уведомява Комисията за всяко одобрение на тип, издадено на производители на малки количества.

Член 2д

Пренесени системи

1.   До 30 юни 2016 г., по отношение на пренесените системи, изброени в допълнение 3 към приложение XVII, производителят може да дерогира от задължението за препрограмиране на електронните блокове за управление в съответствие със стандартите, упоменати в приложение XVII.

Тази дерогация се посочва в сертификата за достъп до информация за БД и за ремонта и техническото обслужване на превозните средства към момента на одобряването на типа.

Системи, за които производителят дерогира от задължението за препрограмиране на електронните блокове за управление в съответствие със стандартите, упоменати в приложение XVII, се посочват на интернет страницата с информация за ремонта и техническото обслужване.

2.   За обслужването и препрограмирането на електронните блокове за управление в пренесените системи, за които производителят дерогира от задължението за препрограмиране на електронните блокове за управление в съответствие със стандартите, упоменати в приложение XVII, производителите гарантират, че съответният фирмен уред или оборудване може да бъде закупен или нает от независимите оператори.

Член 2е

Такси за достъп до информация за ремонта и техническото обслужване на превозните средства

1.   Производителите могат да налагат разумни и пропорционални такси за достъп до информация за ремонта и техническото обслужване на превозните средства, попадаща в обхвата на настоящия регламент.

За целите на първата алинея, такса, която препятства достъпа, като не отчита степента на използването му от независимия оператор, не се счита за разумна или пропорционална.

2.   Производителите предоставят информация относно ремонтa и техническото обслужване на превозните средства, включително транзакционни услуги като препрограмиране или техническа помощ, на ежедневна, ежемесечна и годишна основа, като таксите за достъп до такава информация варират в зависимост от съответните периоди, за които се предоставя достъп.

В допълнение към достъпа за определени периоди от време производителите могат да предлагат достъп на основата на транзакции, при който да събират такси за всяка транзакция, а не в зависимост от съответните периоди, за които се предоставя достъп. Когато производителите предлагат и двете системи за достъп, независимите сервизи избират предпочитаната система или на основата на транзакции, или в зависимост от съответните периоди, за които се предоставя достъп.

Член 2д

Изпълняване на задълженията относно достъпа до информация за БД и за ремонта и техническото обслужване на превозните средства

1.   Одобряващият орган може по всяко време, независимо дали по своя инициатива или въз основа на постъпило оплакване, или на оценка от техническа служба, да провери спазването от даден производител на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 595/2009, на настоящия регламент и на условията на сертификата за достъп до информация за БД и за ремонта и техническото обслужване на превозните средства.

2.   В случай че одобряващ орган установи, че производителят не е изпълнил задълженията си относно достъпа до информация за БД и за ремонта и техническото обслужване на превозните средства, одобряващият орган, издал съответното одобрение на типа, предприема подходящи коригиращи мерки.

Тези мерки могат да включват отмяна или временното отнемане на одобрението на типа, глоби или други мерки, приети в съответствие с член 11 от Регламент (ЕО) № 595/2009.

3.   Одобряващият орган предприема стъпки за започване на проверка на това, доколко производителят изпълнява задълженията си относно достъпа до информация за БД и за ремонта и техническото обслужване на превозните средства, в случай че независим оператор или търговска асоциация, представляваща независими оператори, подаде оплакване до одобряващия орган.

4.   При осъществяването на проверка одобряващият орган може да се обърне към техническа служба или друг независим експерт за извършване на оценка на това, дали се изпълняват тези задължения.

Член 2з

Форум за достъп до информация за превозни средства

Обхватът на приложение на дейностите, извършвани от Форума за достъп до информация за превозни средства, създаден в съответствие с член 13, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията (7), се разширява, за да включи превозните средства, обхванати от Регламент (ЕО) № 595/2009.

Въз основа на доказателства за умишлено или непреднамерено неправилно използване на информацията за БД и за ремонта и техническото обслужване на превозните средства Форумът дава препоръки на Комисията относно мерки, които да предотвратят посоченото неправилно използване на информацията.

(3)

Член 3 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   За да получи ЕО одобрение на типа на двигателна система или семейство двигатели като отделен технически възел, ЕО одобрение на типа на превозно средство с одобрена двигателна система по отношение на емисиите и информацията за ремонта и техническото обслужване на превозното средство или ЕО одобрение на типа на превозно средство по отношение на емисиите и информацията за ремонта и техническото обслужване на превозното средство, производителят доказва, в съответствие с разпоредбите на приложение I, че превозните средства или двигателните системи подлежат на изпитванията и отговарят на изискванията, посочени в членове 4 и 14 и в приложения III—VIII, X, XIII, XIV и XVII. Производителят също така гарантира съответствието със спецификациите на еталонните горива, посочени в приложение IX“;

б)

добавят се следните параграфи 1а, 1б и 1в:

„1а.   Ако информацията за БД и за ремонта и техническото обслужване на превозните средства не е налична или не отговаря на изискванията на член 6 от Регламент (ЕО) № 595/2009, член 2а и, ако е целесъобразно, на членове 2б, 2в и 2г от настоящия регламент, както и на приложение XIV към настоящия регламент в момента на подаване за заявлението за одобрение на типа, производителят предоставя посочената информация в рамките на шест месеца, считано от датата, определена в член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 595/2009, или в рамките на шест месеца, считано от датата на получаване на одобрение на типа, според това коя е по-късната от двете дати.

1б.   Задължението за предоставяне на информация до датите, определени в параграф 1а, се прилага само ако след получаването на одобрение на типа превозното средство се пусне на пазара.

Когато превозното средство бъде пуснато на пазара повече от шест месеца след получаването на одобрението на типа, информацията трябва да бъде предоставена на датата, на която превозното средство е пуснато на пазара.

1в.   Одобряващият орган може да приеме, че производителят е създал задоволително добра организация и процедури по отношение на достъпа до информация за БД и за ремонта и техническото обслужване на превозните средства на основата на попълнен сертификат за достъп до информация за БД и за ремонта и техническото обслужване на превозно средство, при положение че не са постъпили оплаквания и че производителят предостави тази информация в рамките на периодите, посочени в параграф 1а.

Ако такъв сертификат за съответствие не бъде предоставен в рамките на посочения срок, одобряващият орган предприема необходимите мерки за осигуряване на съответствие.“;

в)

параграф 15 се заличава.

(4)

Член 5 се изменя, както следва:

а)

заглавието се заменя със следното:

„Член 5

Заявление за ЕО одобрение на типа на двигателна система или семейство двигатели като отделен технически възел по отношение на емисиите и достъпа до информация за ремонта и техническото обслужване“;

б)

в параграф 4 буква ж) се заменя със следното:

„ж)

сертификат на производителя за достъп до информация за БД и за ремонта и техническото обслужване на превозните средства;“.

(5)

В член 6 заглавието се заменя със следното:

„Член 6

Административни разпоредби за ЕО одобрение на типа на двигателна система или семейство двигатели като отделен технически възел по отношение на емисиите и достъпа до информация за ремонта и техническото обслужване“.

(6)

В член 7, параграф 4 буква г) се заменя със следното:

„г)

сертификатът за достъп до информация за БД и за ремонта и техническото обслужване на превозно средство;“.

(7)

В член 14, параграф 1 буква г) се заменя със следното:

„г)

изискванията по отношение на демонстрационното изпитване с преносима система за измерване на емисиите (PEMS) при одобряването на типа и всички допълнителни изисквания по отношение на изпитването на превозното средство извън рамките на цикъла при действие в работен режим, както е предвидено в настоящия регламент;“

(8)

В член 15, параграф 1 първата алинея се заменя със следното:

„Производителят гарантира, че резервните устройства за контрол на замърсяването, предназначени за монтиране на двигателни системи или на превозни средства, получили ЕО одобрение на типа и обхванати от Регламент (ЕО) № 595/2009, са получили ЕО одобрение на типа като отделни технически възли в съответствие с изискванията на настоящия член и на членове 1а, 16 и 17.“

(9)

Член 16, параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Производителят предоставя сертификат за достъп до информация за БД и за ремонта и техническото обслужване на превозните средства.“

(10)

Приложения I, II, III, VI, Х, XI и XIII се изменят в съответствие с приложение I към настоящия регламент.

(11)

Добавя се ново приложение ХVII, чийто текст е посочен в приложение II към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 януари 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 188, 18.7.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 263, 9.10.2007 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 167, 25.6.2011 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 171, 29.6.2007 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 57, 2.3.1992 г., стр. 27.

(6)  ОВ L 370, 31.12.1985 г., стр. 8.

(7)  ОВ L 199, 28.7.2008 г., стр. 1.“


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложения I, II, III, VI, Х, XI и XIII към Регламент (ЕО) № 582/2011 се изменят, както следва:

(1)

Приложение I се изменя, както следва:

а)

точка 1.2 се заменя със следното:

„1.2.   Изисквания относно одобрение на типа с ограничения за гамата на горивото в случай на двигатели с принудително запалване, използващи като гориво природен газ или ВНГ

Одобрение на типа с ограничения за гамата на горивото се издава при спазване на изискванията, посочени в точки 1.2.1—1.2.2.2“;

б)

точка 5.3.3 се заменя със следното:

„5.3.3.

Съответствието на сигнала за въртящия момент от електронния блок за управление (ECU) с изискванията по точки 5.2.2 и 5.2.3 се доказва с базовия двигател на семейство двигатели при определяне на мощността на двигателя в съответствие с приложение XIV и при провеждането на изпитването WHSC и на изпитването в лабораторни условия извън рамките на цикъла при одобряването на типа в съответствие с раздел 6 от приложение VI.“;

в)

след точка 5.3.3 се добавя следната точка 5.3.3.1:

„5.3.3.1.

Съответствието на сигнала за въртящия момент от ECU с изискванията по точки 5.2.2 и 5.2.3 се доказва за всеки член на семейство двигатели при определяне на мощността на двигателя в съответствие с приложение XIV. За тази цел се правят допълнителни измервания в няколко работни точки с частичен товар и обороти на двигателя (напр. режимите на WHSC и някои допълнителни произволни точки).“;

г)

в допълнение 4 в „Образци на информационен документ“ се добавя следната част 3:

„ЧАСТ 3

ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕМОНТА И ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

16.

ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕМОНТА И ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

16.1.

Адрес на основната интернет страница за достъп до информация за ремонта и техническото обслужване на превозното средство

16.1.1.

Дата, от която функционира (не по-късно от 6 месеца от датата на одобрението на типа)

16.2.

Ред и условия за достъп до интернет страницата

16.3.

Формат на информацията за ремонта и техническото обслужване на превозното средство, достъпна чрез интернет страница“

д)

в допълнение 5 в добавката към сертификата за ЕО одобрение на типа след точка 1.4.3 се добавя следната точка 1.4.4:

„1.4.4.   Демонстрационно изпитване с PEMS

Таблица 6а

Демонстрационно изпитване с PEMS

Тип на превозното средство (напр. M3, N3 и приложение (напр. несъчленен или съчленен товарен автомобил, градски автобус)

 

Описание на превозното средство (напр. модел, прототип на превозното средство)

 

Преминал успешно/непреминал изпитването (7)

CO

THC

NMHC

CH4

NOx

Маса на частиците

Коефициент на съответствие за работния времеви интервал

 

 

 

 

 

 

Коефициент на съответствие за времевия интервал за масата на CO2

 

 

 

 

 

 

Информация за маршрута

Градски

Второстепенни пътища

Магистрала

Интервали от време по маршрута, съответстващи на движение в градски условия, по второстепенни пътища и по магистрала, описано в точка 4.5 от приложение II към Регламент (ЕС) № 582/2011

 

 

 

Интервали от време по маршрута, съответстващи на ускоряване, забавяне, постоянна скорост и спряло състояние, описани в точка 4.5.5 от приложение II към Регламент (ЕС) № 582/2011

 

 

 

 

Минимално

Максимум

Средна мощност на двигателя в работния времеви интервал (%)

 

 

Продължителност на времевия интервал за масата на CO2 (s)

 

 

Работен времеви интервал: процент на валидните времеви интервали

 

Времеви интервал за масата на CO2: процент на валидните времеви интервали

 

Коефициент за адекватност на измерването на разхода на гориво“

 

е)

В допълнение 7 в добавката към сертификата за ЕО одобрение на типа след точка 1.4.3 се добавя следната точка 1.4.4:

„1.4.4.   Демонстрационно изпитване с PEMS

Таблица 6а

Демонстрационно изпитване с PEMS

Тип на превозното средство (напр. M3, N3 и приложение (напр. несъчленен или съчленен товарен автомобил, градски автобус)

 

Описание на превозното средство (напр. модел, прототип на превозното средство)

 

Преминал успешно/непреминал изпитването (7)

CO

THC

NMHC

CH4

NOx

Маса на частиците

Коефициент на съответствие за работния времеви интервал

 

 

 

 

 

 

Коефициент на съответствие за времевия интервал за масата на CO2

 

 

 

 

 

 

Информация за маршрута

Градски

Второстепенни пътища

Магистрала

Интервали от време по маршрута, съответстващи на движението в градски условия, по второстепенни пътища и по магистрала, описани в точка 4.5 от приложение II към Регламент (ЕС) № 582/2011

 

 

 

Интервали от време по маршрута, съответстващи на ускоряване, забавяне, постоянна скорост и спряло състояние, описани в точка 4.5.5 от приложение II към Регламент (ЕС) № 582/2011

 

 

 

 

Минимално

Максимум

Средна мощност на двигателя в работния времеви интервал (%)

 

 

Продължителност на времевия интервал за масата на CO2 (s)

 

 

Работен времеви интервал: процент на валидните времеви интервали

 

Времеви интервал за масата на CO2: процент на валидните времеви интервали

 

Коефициент за адекватност на измерването на разхода на гориво“

 

(2)

Приложение II се изменя, както следва:

а)

в точка 10.1.12 се добавят следните точки 10.1.12.5.1 — 10.1.12.5.5:

„10.1.12.5.1.

Резултати на линейната регресия, описана в точка 3.2.1 от допълнение 1 към настоящото приложение, включително наклона на линията на регресията, m, коефициента на смесена корелация, r2 и пресечна точка, b, на оста у с линията на регресията.

10.1.12.5.2.

Резултат от проверката за съответствие на данните от ECU съгласно точка 3.2.2 от допълнение 1 към настоящото приложение.

10.1.12.5.3.

Резултат от проверката за адекватност на измерването на разхода на гориво при изпитване върху спирачен стенд в съответствие с точка 3.2.3 от допълнение 1 към настоящото приложение, включително изчисления разход на гориво при изпитване върху спирачен стенд и отношението на изчисления разход на гориво при изпитване върху спирачен стенд от измерването с PEMS към обявения разход на гориво при изпитване върху спирачен стенд за WHTC изпитване.

10.1.12.5.4.

Резултат от проверката за достоверност на километражния брояч съгласно точка 3.2.4 от допълнение 1 към настоящото приложение.

10.1.12.5.5.

Резултат от проверката за съответствие на околното налягане съгласно точка 3.2.5 от допълнение 1 към настоящото приложение.“;

б)

в допълнение 1 след точка 4.3.1 се добавят следните точки 4.3.1.1, 4.3.1.2 и 4.3.1.3:

„4.3.1.1.

Ако процентът на валидните времеви интервали е по-малък от 50 %, оценката на данните трябва да се извърши повторно, като се използва по-дълга продължителност на времевите интервали. Това се постига, като стойността 0,2 във формулата, дадена в точка 4.3.1, се намалява на стъпки от 1 %, докато процентът на валидните времеви интервали стане равен или по-голям от 50 %.

4.3.1.2.

При всички случаи по-малката стойност в посочената по-горе формула не трябва да бъде по-ниска от 15 %.

4.3.1.3.

Изпитването се анулира, ако процентът на валидните времеви интервали е по-малък от 50 % при максимална продължителност на времевите интервали, изчислена в съответствие с точки 4.3.1, 4.3.1.1 и 4.3.1.2“;

в)

в допълнение 4 точка 2.2 се заменя със следното:

„2.2.

Ако определена точка от еталонната крива на максималния въртящ момент като функция от оборотите на двигателя не бъде достигната по време на изпитването на емисии за съответствие в експлоатация с PEMS, производителят има право да промени натоварването на превозното средство и/или изпитвателното трасе, ако е необходимо, за да извърши посоченото доказване след изпитването на емисии за съответствие в експлоатация с PEMS“.

(3)

В приложение III след точка 2.1 се добавя следната точка 2.1.1:

„2.1.1.

Изискванията за измерването на броя на частиците са посочените в приложение 4В към Правило № 49 на ИКЕ на ООН“.

(4)

Приложение VI се изменя, както следва:

а)

точка 6 се изменя, както следва:

i)

заглавието се заменя със следното:

ii)

точка 6.1.3 се заменя със следното:

„6.1.3.

Раздел 7.3 от приложение 10 към Правило № 49 на ИКЕ на ООН се разбира, както следва:

При одобряването на типа се извършва демонстрационно изпитване с PEMS чрез изпитване на базовия двигател в превозно средство, като се използва процедурата, описана в допълнение 1 към настоящото приложение.

Допълнителни изисквания по отношение на изпитване на превозното средство в работен режим ще бъдат определени на по-късен етап в съответствие с член 14, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 582/2011.“;

iii)

след точка 6.1.3 се добавят следните точки 6.1.3.1 и 6.1.3.2:

„6.1.3.1.

Производителят може да избере превозно средство, което да се използва за изпитване, но изборът на превозното средство е предмет на съгласието на одобряващия орган. Характеристиките на превозното средство, използвано за демонстрационното изпитване с PEMS, трябва да бъдат представителни за категорията превозно средство, предназначена за двигателната система. Превозното средство може да бъде прототип.

6.1.3.2.

По искане на одобряващия орган в превозно средство може да бъде изпитван допълнителен двигател в рамките на семейството двигатели или еквивалентен двигател, представляващ различна категория на превозното средство.“;

б)

добавя се следното допълнение 1:

„Допълнение 1

Демонстрационно изпитване с PEMS при одобряването на типа

1.   ВЪВЕДЕНИЕ

В настоящото допълнение се описва процедурата за демонстрационно изпитване с PEMS при одобряване на типа.

2.   ИЗПИТВАТЕЛНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

2.1.   Превозното средство, използвано за демонстрационното изпитване с PEMS, трябва да бъде представително за категорията превозно средство, предназначена за монтиране на системата на двигателя. Превозното средство може да бъде прототип или приспособено серийно произвеждано превозно средство.

2.2.   Доказва се наличието и съответствието на информацията във вид на поток от данни от ECU (напр. съгласно разпоредбата на раздел 5 от приложение II към настоящия регламент).

3.   УСЛОВИЯ НА ИЗПИТВАНЕ

3.1.   Полезен товар на превозното средство

Полезният товар на превозното средство трябва да е 50—60 % от максималния полезен товар на превозното средство в съответствие с приложение II.

3.2.   Условия на околната среда

Изпитването се провежда при условията на околната среда, описани в точка 4.2 от приложение II.

3.3.   Температурата на охлаждащия агент на двигателя трябва да бъде в съответствие с точка 4.3 от приложение II.

3.4.   Гориво, масла и реагент

Горивото, смазочното масло и реагентът за системата за последваща обработка на отработили газове трябва да съответстват на разпоредбите от точки 4.4— 4.4.3 от приложение II.

3.5.   Маршрут и изисквания относно движението

Маршрутът и изискванията относно движението са описаните в точки 4.5— 4.6.8 от приложение II.

4.   ОЦЕНКА НА ЕМИСИИТЕ

4.1.   Изпитването се провежда и резултатите от него се изчисляват в съответствие с разпоредбите на раздел 6 от приложение II.

5.   ПРОТОКОЛ

5.1.   В технически протокол, описващ демонстрационното изпитване с PEMS, се представят дейностите и резултатите и се дава най-малко следната информация:

а)

общата информация, описана в точки 10.1.1— 10.1.1.14 от приложение II;

б)

обяснение на основанието за това превозното средство (средства) (1), използвано за изпитването, да бъде смятано за представително за категорията превозни средства, предназначени за двигателната система;

в)

информация относно оборудването за изпитвания и данните от изпитвания, описани в точки 10.1.3 — 10.1.4.8 от приложение II;

г)

информация относно изпитвания двигател, описан в точки 10.1.5 — 10.1.5.20. от приложение II;

д)

информация относно използваното за изпитването превозно средство, описано в точки 10.1.6—10.1.6.18 от приложение II;

е)

информация относно характеристиките на маршрута, описани в точки 10.1.7—10.1.7.7 от приложение II;

ж)

информация относно измерваните и изчислявани моментни данни, описани в точки 10.1.8— 10.1.9.24 от приложение II;

з)

информация относно усреднените и интегрирани данни, описани в точки 10.1.10—10.1.10.12. от приложение II;

и)

резултати относно преминаването успешно/непреминаването на изпитването, описани в точки 10.1.11—10.1.11.13 от приложение II;

й)

информация относно изпитванията за проверка, описани в точки 10.1.12—10.1.12.5 от приложение II;

(5)

Приложение Х се изменя, както следва:

а)

в точка 2.4.1 третият параграф се заменя със следното:

„Производителят може да прилага напълно разпоредбите на настоящото приложение и приложение XIII към настоящия регламент или разпоредбите на приложения XI и XVI към Регламент (ЕО) № 692/2008.“;

б)

точка 2.4.2 се изменя, както следва:

i)

заглавието се заличава;

ii)

добавя се следният параграф:

„Не се разрешава производител да използва алтернативните разпоредби, определени в настоящата точка, за повече от 500 двигателя годишно.“;

в)

точка 2.4.3 се заличава;

г)

допълнение 2 се изменя, както следва:

i)

точка 2.2.1 се заменя със следното:

‘2.2.1.

За да стигне до решение за одобрение на избора на критериите за следене в работен режим, избрани от производителя, одобряващият орган разглежда техническата информация, предоставена от производителя’.

ii)

точки 2.2.2.1 и 2.2.2.2 се заменят със следното:

„2.2.2.1.

Изпитването за квалификация се провежда по начина, посочен в раздел 6.3.2 от приложение 9Б към Правило № 49 на ИКЕ на ООН.

2.2.2.2.

Намаляването на работните показатели на разглеждания компонент се измерва и служи след това като прагова стойност на работните показатели на базовия двигател на семейство двигатели с БД.“;

iii)

точка 2.2.3 се заменя със следното:

„2.2.3.

Одобрените за базовия двигател критерии за следене на работните показатели се считат без допълнително доказване за приложими за всички други членове на семейството двигатели с БД.“;

iv)

след точка 2.3.3 се добавят следните точки 2.2.4 и 2.2.4.1:

„2.2.4.

При наличие на съгласие между производителя и одобряващия орган се допуска коригиране на праговите стойности за работните показатели по отношение на различните членове на семейството двигатели с БД с цел да се обхванат различните конструктивни параметри (напр. размерите на охладителя на системата за рециркулация на отработилите газове). Това съгласие се основава на технически елементи, които доказват неговата уместност.

2.2.4.1.

По искане на одобряващия орган на процеса на одобряване, описан в точка 2.2.2, може да бъде подложен втори член на семейството двигатели с БД.“;

v)

точка 2.3.1 се заменя със следното:

„2.3.1.

За целите на доказването на работните показатели на БД на избрания уред за следене от семейство двигатели с БД, компонент с влошени характеристики се квалифицира върху базовия двигател на семейството двигатели с БД в съответствие с раздел 6.3.2 от приложение 9Б към Правило № 49 на ИКЕ на ООН.“;

vi)

след точка 2.3.1 се добавя следната точка 2.3.2:

„2.3.2.

В случай на втори двигател, изпитван в съответствие с раздел 2.2.4.1, компонентът с влошени характеристики се квалифицира върху посочения втори двигател в съответствие с раздел 6.3.2 от приложение 9Б към Правило № 49 на ИКЕ на ООН.“

(6)

Приложение XI се изменя, както следва:

В допълнение 1 в „Образци на информационен документ“ се добавя следният нов раздел:

„ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕМОНТА И ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

2.

ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕМОНТА И ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

2.1.

Адрес на основната интернет страница за достъп до информация за ремонта и техническото обслужване на превозното средство

2.1.1.

Дата, от която функционира (не по-късно от 6 месеца от датата на одобрението на типа)

2.2.

Ред и условия за достъп до интернет страница

2.3.

Формат на информацията за ремонта и техническото обслужване на превозното средство, достъпна чрез интернет страница“

(7)

Приложение XIII се изменя, както следва:

а)

в точка 2.1 третият параграф се заменя със следното:

„Производителят може да прилага напълно разпоредбите на настоящото приложение и приложение X към настоящия регламент или разпоредбите на приложения XI и XVI към Регламент (ЕО) № 692/2008.“;

б)

Точка 4.2 се заменя със следното:

„4.2.

Системата за визуализиране към бордовата диагностика на превозното средство, описана в приложение 9Б към Правило № 49 на ИКЕ на ООН и посочена в приложение Х към настоящия регламент, не трябва да бъде използвана с цел осигуряването на визуалната сигнализация, описана в раздел 4.1. Предупреждението не трябва да е същото като предупреждението, използвано за целите на БД (т.е. ИН — индикаторът за неизправност) или на друга система за поддръжка на двигателя. Не трябва да бъде възможно да се изключва системата за предупреждение или визуалната сигнализация посредством четящо устройство, ако причината за задействането на предупреждението не е отстранена. Условията за задействане и изключване на системата за предупреждение и визуалната сигнализация са описани в допълнение 2 към настоящото приложение.“;

в)

в точка 5.3 първият параграф се заменя със следното:

„Системата за ниско ниво на блокиране намалява максималния наличен въртящ момент на двигателя в диапазона на честотата на въртене на двигателя с 25 % между оборотите при максималната честота на въртене и праговата точка на регулатора, както е описано в допълнение 3. Максималният разполагаем намален въртящ момент на двигателя, при обороти по-ниски от тези на двигателя, преди прилагането на намаляването на въртящия момент не трябва да надвишава намаления въртящ момент при оборотите на върховия въртящ момент.“;

г)

Точка 5.5 се заменя със следното:

„5.5.

Системата за блокиране се задейства, както е определено в раздели 6.3, 7.3, 8.5 и 9.4“;

д)

точки 6.3.1 и 6.3.2 се заменят със следното:

„6.3.1.

Системата за ниско ниво на блокиране, описана в раздел 5.3, се разблокира и впоследствие се задейства в съответствие с изискванията на посочения раздел, когато нивото на реагента спадне под 2,5 % от номиналната пълна вместимост на резервоара за реагента или по-висок процент по избор на производителя.

6.3.2.

Системата за максимално блокиране, описана в раздел 5.4, се разблокира и впоследствие се задейства в съответствие с изискванията на посочения раздел, когато резервоарът за реагента е празен (т.е. дозиращата система за реагента не може да извлича повече реагент от резервоара) или при всяко ниво на реагента под 2,5 % от номиналната пълна вместимост на резервоара, по усмотрение на производителя.“;

е)

точки 7.3.1 и 7.3.2 се заменят със следното:

„7.3.1.

Системата за ниско ниво на блокиране, описана в раздел 5.3, се разблокира и впоследствие се задейства в съответствие с изискванията на посочения раздел, ако качеството на реагента не е коригирано в рамките на 10 часа работа на двигателя след задействането на системата за предупреждение на водача, описано в раздел 7.2.

7.3.2.

Системата за максимално блокиране, описана в раздел 5.4, се разблокира и впоследствие се задейства в съответствие с изискванията на посочения раздел, ако качеството на реагента не е коригирано в рамките на 20 часа работа на двигателя след задействането на системата за предупреждение на водача, описано в раздел 7.2“;

ж)

точки 8.5.1 и 8.5.2 се заменят със следното:

„8.5.1.

Системата за минимално блокиране, описана в раздел 5.3, се разблокира и впоследствие се задейства в съответствие с изискванията на посочения раздел, ако грешка в разхода на реагент или прекъсване на дозирането на реагента не е коригирана в рамките на 10 часа работа на двигателя след задействането на системата за предупреждение на водача, определено в точки 8.4.1 и 8.4.2.

8.5.2.

Системата за максимално блокиране, описана в раздел 5.4, се разблокира и впоследствие се задейства в съответствие с изискванията на посочения раздел, ако грешка в разхода на реагент или прекъсване на дозирането на реагента не е коригирана в рамките на 20 часа работа на двигателя след задействането на системата за предупреждение на водача, определено в точки 8.4.1 и 8.4.2.“;

з)

Точка 9.2.2.1 се заменя със следното:

„9.2.2.1.

Предвижда се специален брояч, предназначен да следи за блокиран клапан за рециркулация на отработилите газове. Броячът на клапана за рециркулация на отработилите газове отчита броя на работните часове на двигателя, когато е потвърдено, че диагностичният код за повреда, свързан с блокиран клапан за рециркулация на отработилите газове, е активен.“;

и)

точки 9.4.1 и 9.4.2 се заменят със следното:

„9.4.1.

Системата за ниско ниво на блокиране, описана в раздел 5.3, се разблокира и впоследствие се задейства в съответствие с изискванията на посочения раздел, ако повредата, определена в раздел 9.1, не е отстранена в рамките на 36 часа работа на двигателя след задействането на системата за предупреждение на водача, описано в раздел 9.3.

9.4.2.

Системата за максимално блокиране, описана в раздел 5.4, се разблокира и впоследствие се задейства в съответствие с изискванията на посочения раздел, ако повредата, определена в раздел 9.1, не е отстранена в рамките на 100 часа работа на двигателя след задействането на системата за предупреждение на водача, описано в раздел 9.3“.

й)

допълнение 1 се изменя, както следва:

i)

точка 3.2.3 се заменя със следното:

„3.2.3.

За целите на доказването на задействането на системата за предупреждение в случай на повреди, които може да се дължат на непозволено изменение, определено в раздел 9 от настоящото приложение, изборът се прави в съответствие със следните изисквания;“

ii)

в точка 3.3.6.2 букви а) и б) се заменят със следното:

„а)

системата за предупреждение е задействана при наличност на реагент, по-голяма или равна на 10 % от вместимостта на резервоара за реагента;

б)

системата за „непрекъснато“ предупреждение е задействана при наличност на реагент, по-голяма или равна на стойността, обявена от производителя съгласно разпоредбите на раздел 6 от настоящото приложение.“;

iii)

точка 3.4 се заменя със следното:

„3.4.

Счита се, че доказването на задействането на системата за предупреждение е извършено, ако в края на всяко демонстрационно изпитване, проведено в съответствие с раздел 3.2.1, системата за предупреждение е правилно задействана.“;

iv)

след точка 3.4 се добавя следната точка 3.5:

„3.5.

Счита се, че доказването на задействането на системата за предупреждение е извършено за събития, предизвикани от ДКП, ако в края на всяко демонстрационно изпитване, проведено в съответствие с раздел 3.2.1, системата за предупреждение е правилно задействана и диагностичният код за избраната повреда е в състоянието, посочено в таблица 1 от допълнение 2 към настоящото приложение.“;

v)

точка 4.2 се заменя със следното:

„4.2.

Последователността на изпитването трябва да докаже задействането на системата за блокиране в случай на липса на реагент и в случай на една от повредите, определени в раздели 7, 8 или 9 от настоящото приложение.“;

vi)

в точка 4.3 буква а) се заменя със следното:

„а)

одобряващият орган трябва да избере, в допълнение към липсата на реагент, една от повредите, определени в раздели 7, 8 или 9 от настоящото приложение, която е използвана преди при доказване действието на системата за предупреждение;“;

vii)

уводното изречение на точка 4.4 се заменя със следното:

„Освен това производителят доказва работата на системата за блокиране съгласно посочените условия за неизправност, определени в раздели 7, 8 или 9 от настоящото приложение, които не са били избрани за използване в демонстрационните изпитвания, описани в раздели 4.1, 4.2 и 4.3“;

viii)

точка 4.5.2 се заменя със следното:

„4.5.2.

Когато системата се проверява за нейната реакция в случай на липса на реагент в резервоара, двигателната система работи, докато наличността на реагент достигне стойност 2,5 % от номиналната пълна вместимост на резервоара или стойността, обявена от производителя в съответствие с точка 6.3.1 от настоящото приложение, при която е предвидено да сработи системата за минимално блокиране.“;

ix)

точка 4.6.4 се заменя със следното:

„4.6.4.

Счита се, че доказването на действието на системата за максимално блокиране е извършено, ако в края на всяко демонстрационно изпитване, проведено в съответствие с точки 4.6.2 и 4.6.3, производителят е доказал на одобряващия орган, че изискваният механизъм за ограничаване на скоростта на превозното средство е задействан.“;

х)

точка 5.2 се заменя със следното:

„5.2.

Когато производителят подаде заявление за одобрение на двигател или семейство двигатели като отделен технически възел, производителят предоставя на одобряващия орган доказателства, че комплектът документи относно монтирането съответства на разпоредбите на раздел 2.2.4 от настоящото приложение относно мерките, които гарантират, че превозното средство при използване в зависимост от случая на пътя или на друго място съответства на изискванията на настоящото приложение по отношение на максималното блокиране.“;

xi)

точка 5.4.2 се заменя със следното:

„5.4.2.

Една от повредите, определени в раздели 6—9 от настоящото приложение, се избира от производителя и се въвежда или симулира в двигателната системата, както е съгласувано между производителя и одобряващия орган.“

к)

В допълнение 2 уводната фраза на точка 4.1.1 се заменя със следното:

„За да съответства на изискванията на настоящото приложение, системата съдържа най-малко пет брояча за отчитане на броя на часовете, през които двигателят е работил, докато системата е открила някое от следните положения:“;

л)

в допълнение 5 в точка 3.1 буква д) се заменя със следното:

„д)

броят на циклите на загряване и на работните часове на двигателя, след като записаната „информация за контрола на NOx“ е била за последно изчистена поради обслужване или ремонт;“.


(1)  Превозно средство или средства в случай на допълнителен двигател.“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРИЛОЖЕНИЕ ХVII

ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ЗА БД И ЗА РЕМОНТА И ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

1.   ВЪВЕДЕНИЕ

1.1.

В настоящото приложение са определени техническите изисквания за достъпа до информация за БД и за ремонта и техническото обслужване на превозните средства.

2.   ИЗИСКВАНИЯ

2.1.

Достъпът до информация за БД и за ремонта и техническото обслужване на превозните средства, предоставяна чрез интернет страници, следва общия стандарт, посочен в член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 595/2009. До приемането на този стандарт производителите предоставят информация за БД и за ремонта и техническото обслужване на превозните средства по стандартизиран начин и при същите условия или достъп като предоставяните на упълномощените търговци и сервизи.

Лицата, изискващи правото за размножаване или преиздаване на информацията, се договорят направо със съответния производител. Трябва да има на разположение и информация за материали за обучение, но тя може да е достъпна и чрез информационни средства, различни от.

Информация за всички части на превозното средство, както са определени в неговия идентификационен номер (VIN), и всички допълнителни критерии, като например междуосието, мощността на двигателя, нивото на оборудване или екстри, с които то е снабдено от своя производител и които могат да бъдат заменени с резервни части, предлагани от производителя на превозното средство на неговите упълномощени сервизи, търговци или трети страни чрез позоваване на номера на частите от оригиналното оборудване (ОЕ), са предоставя на независимите оператори в леснодостъпна база данни.

Посочената база данни се състои от VIN, номера на частите, от ОЕ, наименование на частите от оригиналното оборудване, атрибути за валидност (дати на валидност от-до), инструкции за монтаж и, когато е приложимо, характеристики на сглобяването.

Информацията в базите данни се актуализира редовно.Актуализацията включва, по-специално, всички изменения на отделни превозни средства след тяхното производство, ако тази информация е предоставена на упълномощените търговци.

2.2.

Независимите оператори получават достъп до информация за елементите за сигурност на превозно средство, използвана от упълномощените търговци и сервизи, под защитата на технология за сигурност в съответствие със следните изисквания:

а)

данните се обменят, като се гарантира поверителност, неприкосновеност и защита срещу възпроизвеждане;

б)

използва се стандартът https // ssl-tls (RFC4346);

в)

за взаимно удостоверяване между независимите оператори и производителите се използват сертификати за сигурност, които отговарят на ISO 20828;

г)

частният ключ на независимите оператори е защитен посредством сигурна хардуерна защита.

Във Форума за достъп до информация за превозни средства, посочен в член 2з, се определят параметрите за изпълнение на тези изисквания в съответствие с текущото техническо равнище и познания. Независимият оператор трябва да бъде одобрен и упълномощен за тази цел въз основа на документи, че извършва законна търговска дейност и не е осъждан за криминална дейност.

2.3.

Препрограмирането на управляващите блокове на превозните средства се извършва в съответствие с ISO 22900-2 или SAE J2534, или TMC RP1210B, като се използва хардуер, свободен от права за индустриална собственост. Ethernet, сериен кабел или интерфейс за локална мрежа (LAN)и алтернативни носители като компакт диск (CD), многоцелеви цифров диск (DVD) или полупроводникова памет за информационно-развлекателни системи (напр. навигационни системи, телефон) също могат да бъдат използвани, но при условие че не е необходим софтуер за комуникация, свободен от права за индустриална собственост (напр. драйвери или допълнителни програмни модули) и хардуер. За валидирането на съвместимостта на собственото приложение на производителя с интерфейсите за комуникация с превозното средство (VCI), отговарящи на ISO 22900-2 или SAE J2534, или TMC RP1210B, производителят предлага или валидиране на независимо разработени VCI, или информацията, и предоставя за ползване всякаква апаратна част, необходима на производителя на VCI, за да извършва самостоятелно такова валидиране. Условията по член 2е, параграф 1 се прилагат при събиране на такси за такова валидиране, информация или хардуер.

2.4.

Изискванията от раздел 2.3 не се прилагат в случай на препрограмиране на устройства за ограничаване на скоростта и записващо оборудване.

2.5.

Всички кодове за повреда, свързани с емисиите, съответстват на приложение X.

2.6.

За достъпа до всяка информация за БД и за ремонта и техническото обслужване на превозните средства, освен свързаната със защитени части на превозното средство, изискванията за регистриране за достъп на независим оператор до интернет страницата на производителя включват само такива данни, които са необходими за потвърждаване на метода на плащане за получаване на информацията. За информация относно достъпа до защитени части на превозното средство независимият оператор представя сертификат в съответствие със стандарт ISO 20828, за да идентифицира себе си и организацията, към която принадлежи, след което производителят представя собствения си сертификат в съответствие със стандарт ISO 20828, за да потвърди на независимия оператор, че последният получава достъп до законна интернет страница на интересуващия го производител. И двете страни водят дневник за всички такива операции, указващ превозните средства и промените, извършени върху тях съгласно настоящата разпоредба.

2.7.

Производителите указват в интернет страниците си с информация за ремонт номера на одобрение на типа за всеки модел.

2.8.

По искане на производителя, за превозни средства от категория M1, M2, N1 и N2 с максимална допустима маса, непревишаваща 7,5 t, както и M3, клас I, клас II, клас A и клас B, определени в приложение I към Директива 2001/85/ЕО, с допустима маса, непревишаваща 7,5 t, съответствието с изискванията на допълнение 5 към приложение I и приложение XIV към Регламент (ЕО) № 692/2008 се счита за равностойно на съответствието с настоящото приложение.

2.9.

Одобряващият орган уведомява Комисията за обстоятелствата, свързани с всяко одобрение на типа, издадено съгласно настоящия раздел 2.8.

Допълнение 1

Сертификат на производителя за достъп до информация за БД и за ремонта и техническото обслужване на превозните средства

(Производител): …

(Адрес на производителя): …

Удостоверява, че

осигурява достъп до информация за БД и за ремонта и техническото обслужване на превозните средства в съответствие с разпоредбите на:

член 6 от Регламент (ЕО) № 595/2009 и член 2а от Регламент (ЕС) № 582/2011,

член 4, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 582/2011,

приложение I, допълнение 4, раздел 16 от Регламент (ЕС) № 582/2011,

приложение Х, раздел 2.1 от Регламент (ЕС) № 582/2011,

приложение ХVII към Регламент (ЕС) № 582/2011;

по отношение на типовете превозни средства, двигатели, устройства за контрол на замърсяването, изброени в приложение към настоящия сертификат.

Прилагат се следните дерогации: модификации по искане на клиента (1) — малки количества на производството (1) — пренесени системи (1).

Адресите на главните интернет страници, чрез които може да се получи достъп до съответната информация и за които с настоящото се удостоверява, че отговарят на разпоредбите по-горе, са изброени в приложение към настоящия сертификат заедно с подробностите за контакт с отговорния представител на производителя, чийто подпис е положен по-долу.

Когато е приложимо: С настоящото производителят удостоверява също, че е изпълнил задължението, предвидено в член 3, параграф 1а от Регламент (ЕС) № 582/2011, да предостави съответната информация за предишни одобрявания на тези типове превозни средства не по-късно от 6 месеца след датата на одобрението на типа.

Съставено в … [място]

на … [дата]

[подпис] [длъжност]

Приложения:

Адреси на интернет страници

Данни за контакт.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

до сертификат на производителя за достъп до информация за БД и за ремонта и техническото обслужване на превозните средства

Адреси на интернет страници, посочени в настоящия сертификат:

ПРИЛОЖЕНИЕ II

до сертификат на производителя за достъпа до информация за БД и за ремонта и техническото обслужване на превозните средства

Данни за контакт с представител на производителя, посочен в настоящия сертификат:

Допълнение 2

Информация за БД на превозно средство

1.   Производителят на превозното средство предоставя изисканата в настоящото допълнение информация, за да е възможно производството на съвместими със СБД резервни части и оборудване за диагностика и изпитвания.

2.   При поискване, на недискриминационен принцип се предоставя следната информация на всеки заинтересован производител на части, оборудване за диагностика или изпитвания:

описание на типа и броя на подготвителните цикли, използвани за първоначалното одобряване типа на превозното средство;

описание на типа демонстрационен цикъл на БД, използван за първоначалното одобряване типа на превозното средство по отношение на компонента, следен от СБД.

Документ с подробно описание на всички подлежащи на следене компоненти с посочване на метода за отчитане на неизправности и активиране на ИН (точен брой пътни цикли или статистически метод), включително списък на съответстващите вторични параметри за всеки компонент, следен от СБД, както и списък на всички изходни кодове на БД и използваните формати (с обяснение на всеки от тях), свързани с отделните компоненти на силовото задвижване, имащи отношение към емисиите, както и с отделните компоненти, нямащи отношение към емисиите, където следенето на компонента служи за определяне на момента за активиране на ИН. По-специално, в случая на типове превозни средства, използващи комуникационна връзка, съответстваща на стандарта ISO 15765-4 „Пътни превозни средства — Диагностика, използваща локална шина CAN — Част 4: Изисквания към системи, свързани с емисиите“, е необходимо да се предостави подробно обяснение за данните от услуга $05 (идентификатор на изпитването (Test ID) $21 до FF) и услуга $06 (идентификатор на изпитването (Test ID) $00 до FF) за всеки предвиден идентификатор на контролиран компонент в СБД.

В случай че се използват други стандарти за протокол за комуникация се предоставя еквивалентно подробно пояснение.

Тази информация може да бъде представена под формата на таблица, както следва:

 

Компонент | Код на неизправност | Стратегия за следене | Критерии за откриване на неизправности | Критерии за задействане на индикатора за неизправност | Вторични параметри | Предварителна подготовка | Демонстрационно изпитване |

 

Катализатор | P0420 | Сигнали от ламбда-сондите 1 и 2 | Разлика между сигналите на сонди 1 и 2 | 3-ти цикъл | Честота на въртене на двигателя, товар на двигателя, режим A/F, температура на катализатора | Два цикъла за изпитвания от тип 1 | Тип 1 |

3.   Информация, необходима за производството на оборудване за диагностика

За да се улесни осигуряването на оборудване за диагностика с широко приложение за сервизи за много марки, производителите на превозни средства предоставят на разположение информацията, посочена в точки 3.1, 3.2 и 3.3, чрез интернет страниците си за ремонтна информация. Тази информация включва всички функции на оборудването за диагностика и всички препратки към информация за ремонта и инструкции за отстраняване на неизправности. Достъпът до тази информация може да се предоставя срещу заплащането на разумна такса.

3.1.   Информация за комуникационния протокол

Изисква се следната информация, индексирана по марка, модел и вариант на превозното средство или друго работно определение, като идентификационен номер на превозното средство (VIN) или идентификация на превозното средство и системите:

а)

всяка информационна система с допълнителни протоколи, за да е възможно пълното диагностициране в допълнение на стандартите, предписани в точка 4.7.3 от приложение 9Б към Правило № 49 на ИКЕ на ООН, включително всяка информация за допълнителен хардуерен или софтуерен протокол, идентификация на параметри, предавателни функции, изисквания за поддържане на работоспособността или условия на неизправност;

б)

подробности за това, как да бъдат получени и изтълкувани всички кодове за неизправност, които не отговарят на стандартите, предписани в точка 4.7.3 от приложение 9Б към Правило № 49 на ИКЕ на ООН;

в)

списък на параметрите на всички налични в реално време данни, включително информация за мащаб и достъп;

г)

списък на всички налични функционални изпитвания, включително задействането или управлението на устройства, и начините за осъществяването им;

д)

подробности за това, как да бъде получена цялата информация за компонентите и състоянията, отчети за времето, очаквани диагностични кодове за повреда (DTC) и моментни отчети;

е)

пренастройване на параметрите за адаптивно научаване, конфигурация на вариантното кодиране и резервните компоненти, както и потребителски предпочитания;

ж)

идентификация и вариантно кодиране на електронния блок за управление (ECU);

з)

подробности за начина на инициализиране на сервизните светлинни сигнали;

и)

местоположение на електрическия съединител за достъп до диагностичните данни и подробни данни за него;

й)

идентификация на двигателя, посредством код.

3.2.   Изпитване и диагностика на компонентите, следени от БД

Изисква се следната информация:

а)

описание на изпитванията за потвърждаване на функциите ѝ, при самия компонент или в кабелните снопове;

б)

процедура на изпитване, включително параметри на изпитване и информация за компонентите;

в)

подробности за свързването, включително минимални и максимални входящи и изходящи стойности, както и стойности при движение и натоварване;

г)

очаквани стойности при определени условия на шофиране, включително работа на празен ход;

д)

електрически стойности за компонента в статичното му и динамичното му състояние;

е)

стойности при неизправност за всеки от горните случаи;

ж)

последователност на диагностичните операции в режим на неизправност, включително диаграма на грешките и контролирано изключване на диагностиката.

3.3.   Данни, необходими за извършване на ремонта

Изисква се следната информация:

а)

инициализиране на електронния блок за управление и компонентите (в случай на монтиране на резервна част);

б)

инициализиране на нови или резервни електронни блокове за управление, използвайки където е уместно техники за (пре)програмиране чрез прехвърляне.

Допълнение 3

Списък на пренесените системи, включени от член 2д

1.

Системи за климатизация

а)

система за контрол на температурата;

б)

нагревател, независим от двигателя;

в)

климатизация, независима от двигателя.

2.

Системи за автобуси

а)

системи за управление на врати;

б)

системи за управление на въртяща се платформа на съчленен автобус;

в)

устройство за управление на вътрешното осветление.


(1)  Ненужното се зачерква.


31.1.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 28/24


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 65/2012 НА КОМИСИЯТА

от 24 януари 2012 година

за изпълнение на Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на индикаторите за смяна на предавката и за изменение на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТA КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно изискванията за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях (1), и по-специално член 14, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 661/2009 се съдържа изискването да се оборудват с индикатори за смяна на предавката (ИСП) превозните средства от категория M1, чиято референтна маса не надвишава 2 610 kg, в които е монтирана механична предавателна кутия, и превозните средства, включени в разширеното одобрение на типа в съответствие с член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 година за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (2).

(2)

В Регламент (ЕО) № 661/2009 се съдържа изискването техническите подробности във връзка с разпоредбите на посочения регламент относно индикаторите за смяна на предавката да бъдат определени в законодателни актове за изпълнение. Сега е необходимо да се определят специфичните разпоредби, изпитвания и изисквания за такова одобрение на типа на индикаторите за смяна на предавката.

(3)

Поради това Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (Рамкова директива) (3) следва да бъде съответно изменена.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Техническия комитет по моторните превозни средства,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложно поле

Настоящият регламент се прилага за превозни средства от категория М1, които отговарят на следните изисквания:

на тях е монтирана механична предавателна кутия,

референтната им маса не надвишава 2 610 kg или към тях е разширено одобрението на типа в съответствие с член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 715/2007.

Настоящият регламент не се прилага по отношение на определените в член 3, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕО) № 715/2007 „превозни средства, предназначени да отговорят на специфични социални нужди“.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения, в допълнение към определенията, установени в Регламент (ЕО) № 661/2009:

1)

„тип на превозното средство по отношение на ИСП“ е група превозни средства, които не се различават по отношение на функционалните характеристики на ИСП и логиката, използвана от ИСП за определяне на момента, в който да указва смяна на предавката. Няколко примера за различни логики, които не изчерпват всички възможности, са:

i)

превключване на по-висока предавка се указва при определена скорост на въртене на двигателя;

ii)

превключване на по-висока предавка се указва, когато графиките за специфичния разход на гориво на двигателя сочат, че при по-високата предавка може да се постигне определено подобрение на минималния разход на гориво;

iii)

превключване на по-висока предавка се указва, когато необходимият въртящ момент може да бъде постигнат на по-високата предавка;

2)

„функционални характеристики на ИСП“ са набор от входни параметри, като например скорост на въртене на двигателя, изисквана мощност, въртящ момент и измененията във времето на тези стойности, които определят показанията на ИСП и функционалната зависимост на показанията на ИСП от тези параметри;

3)

„работен режим на превозното средство“ е състоянието на превозното средство, в което може да се осъществи преход между най-малко две предавки за движение напред;

4)

„ръчен режим“ е работният режим на превозното средство, при който преходът между всички или между някои от предавките винаги е непосредствено следствие от действие на водача;

5)

„емисии в отработилите газове от изходната тръба на последния шумозаглушител“ са емисиите в отработилите газове, определени в член 3, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 715/2007.

Член 3

Оценка на механичната предавателна кутия

За да се оцени дали дадена предавателна кутия отговаря на определението по смисъла на член 3, параграф 16 от Регламент (ЕО) № 661/2009, предавателна кутия, която има поне един ръчен режим по смисъла на определението в член 2, параграф 4 от настоящия регламент, се счита за „механична предавателна кутия“. В тази оценка не се разглежда смяната на предавки, осъществявана не с цел оптимизиране на работата на превозното средство, а само при извънредни обстоятелства с предпазна цел или за избягване на спирането на двигателя.

Член 4

ЕО одобрение на типа

1.   Производителите вземат мерки пусканите на пазара превозни средства, обхванати от член 11 от Регламент (ЕО) № 661/2009, да бъдат оборудвани с ИСП в съответствие с изискванията на приложение I към настоящия регламент.

2.   За да получи ЕО одобрение на типа за превозните средства, обхванати от член 11 от Регламент (ЕО) № 661/2009, производителят трябва да изпълни следните задължения:

а)

да състави и подаде до органа по одобряването на типа информационен документ в съответствие с образеца, установен в част 1 от приложение II към настоящия регламент;

б)

да подаде до органа по одобряването на типа заявление, в което се твърди, че според оценката на производителя превозното средство отговаря на изискванията, установени в настоящия регламент;

в)

да подаде до органа по одобряването на типа сертификат, изготвен в съответствие с образеца, установен в част 2 от приложение II към настоящия регламент;

г)

или

i)

да предостави на органа по одобряването на типа стойностите за смяна на предавката на ИСП, определени аналитично, както е предвидено в последния параграф на точка 4.1 от приложение I, или

ii)

да предостави на техническата служба, отговаряща за провеждането на изпитванията за одобряване на типа, представително за одобрявания тип превозно средство, за да се даде възможност да бъде проведено изпитването, описано в точка 4 от приложение I.

3.   Въз основа на данните, предоставени от производителя съгласно параграф 2, букви а), б) и в) и на резултатите от изпитванията за одобряване на типа, посочени в параграф 2, буква г), органът по одобряването на типа оценява съответствието с изискванията на приложение I.

Той издава сертификат за ЕО одобрение на типа в съответствие с образеца, посочен в част 3 от приложение II към настоящия регламент за превозните средства, обхванати от член 11 от Регламент (ЕО) № 661/2009, само ако е установено такова съответствие.

Член 5

Наблюдение на въздействието на законодателството

За целите на наблюдението на въздействие на настоящия регламент и на оценяването на нуждата от по-нататъшно развитие, производителите и органите по одобряването предоставят при поискване на Комисията посочената в приложение II информация. Тя се третира като поверителна от Комисията и нейните представители.

Член 6

Изменения на Директива 2007/46/ЕО

Приложения I, III, IV, VI и ХI към Директива 2007/46/ЕО се изменят в съответствие с приложение III към настоящия регламент.

Член 7

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 24 януари 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 200, 31.7.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 171, 29.6.2007 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 263, 9.10.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНИ С ИНДИКАТОР ЗА СМЯНА НА ПРЕДАВКАТА (ИСП)

1.   Характеристики на ИСП

1.1.   Препоръката за смяна на предавката трябва да се осъществява чрез различимо визуално указание, напр. ясно указание да се превключи на по-висока или на по-ниска предавка, или чрез знак, който посочва на водача на коя предавка трябва да превключи. Видимото указание може да бъде допълнено от други указания, включително звукови, при условие че последните не застрашават безопасността.

1.2.   ИСП не трябва да пречи на работата на другите задължителни или необходими за безопасната експлоатация на превозното средство сигнални устройства, органи за управление или индикатори, нито да възпрепятства разпознаването им. Независимо от точка 1.3, сигналът трябва да бъде проектиран така, че да не отвлича вниманието на водача, и да предотвратява възпрепятстването на правилната и безопасната експлоатация на превозното средство.

1.3.   ИСП трябва да бъде разположен в съответствие с точка 5.1.2 от Правило № 121 на ИКЕ на ООН. ИСП трябва да бъде проектиран така, че да не може да бъде сбъркан с никое друго сигнално устройство, орган за управление или индикатор, с които е оборудвано превозното средство.

1.4.   Може да се използва информационен екран, на който да се изобразяват показанията на ИСП, при условие че те са различни от другите индикатори и че са ясно видими и разпознаваеми от водача.

1.5.   Показанията на ИСП могат да бъдат временно автоматично скрити или дезактивирани при извънредни обстоятелства. Обстоятелства от такъв характер са онези, които могат да застрашат безопасната експлоатация или целостта на превозното средство, в това число задействането на системите за контрол на теглителната сила или на стабилността на превозното средство, временни индикации от системите за помощ на водача или събития, свързани с неправилно функциониране на превозното средство. ИСП трябва да възобновява нормалното си функциониране след изчезване на извънредните обстоятелства в срок от 10 секунди или по-дълго, ако това е оправдано от специфични технически причини или причини, свързани с поведението.

2.   Функционални изисквания към ИСП (приложими към всички ръчни режими)

2.1.   ИСП трябва да предлага смяна на предавката, когато се смята, че разходът на гориво при предложената предавка ще е по-нисък от този при текущата предавка, като се имат предвид изискванията, посочени в точки 2.2 и 2.3.

2.2.   ИСП трябва да е проектирано така, че да насърчава оптимизиран от гледна точка на разхода на гориво стил на шофиране при разумно предвидими условия на шофиране. Неговата основна функция е да намали до минимум разхода на гориво на превозното средство, когато водачът следва указанията. От друга страна, когато се следват указанията на ИСП, регулираните емисии в отработилите газове от изходната тръба на последния шумозаглушител не трябва непропорционално да нарастват по отношение на началното им равнище. Освен това, след пускането на студен двигател следването на указанията на ИСП не трябва да има негативно въздействие върху своевременното функциониране на устройствата за контрол на замърсяването, като например катализатора. За целта производителите на превозни средства трябва да предоставят техническа документация на органа по одобряване на типа, в която се описва въздействието на стратегията на ИСП върху емисиите в отработилите газове от изходната тръба на последния шумозаглушител, най-малкото при стабилизирана скорост на превозното средство.

2.3.   Следването на указанията на ИСП не трябва да застрашава безопасната експлоатация на превозното средство, като например възпрепятства спирането на двигателя, появата на недостатъчно спирачно действие на двигателя или на недостатъчен въртящ момент при необходимост от голяма мощност.

3.   Изисквана информация

3.1.   Производителят предоставя следната информация на органа по одобряване на типа. Информацията се предоставя в следните две части:

а)

„официалният пакет документи“, който може да се предоставя на разположение на заинтересованите страни при поискване;

б)

„разширеният пакет документи“, който остава строго поверителен.

3.1.1.   Официалният пакет документи съдържа:

а)

Описание на характеристиките на индикаторите за смяна на предавката, монтирани на превозни средства, спадащи към съответния тип превозни средства по отношение на ИСП, както и доказателство за съответствието им с изискванията на точка 1.

б)

Доказателство под формата на данни или технически оценки, напр. данни от моделиране, графики за емисиите или разхода на гориво, които по подходящ начин показват, че използването на ИСП води до отправянето към водача на своевременни и уместни препоръки за смяна на предавката, така че да се изпълнят изискванията на точка 2.

в)

Обяснение на предназначението, използването и функциите на ИСП в специален „раздел за ИСП“ в ръководството за експлоатация към превозното средство.

3.1.2.   Разширеният пакет документи съдържа стратегията, заложена в ИСП при проектирането му, и по-специално функционалните му характеристики.

3.1.3.   Независимо от разпоредбите на член 5, разширеният пакет документи е строго поверителен между органа по одобряване на типа и производителя. Той може да бъде съхраняван от органа по одобряване на типа или, по негова преценка, да бъде съхраняван от производителя. В случай че пакетът документи се пази от производителя, органът по одобряване на типа идентифицира този пакет и му поставя дата, след като го прегледа и одобри. Той се предоставя за проверка от страна на органа по одобряване на типа при извършването на одобрението или по всяко време през срока на валидност на одобрението.

3.2.   Производителят предоставя обяснение на предназначението, използването и функциите на ИСП в специален „раздел за ИСП“ в ръководството за експлоатация към превозното средство.

4.   Отражението, което препоръчаните от ИСП стойности за смяна на предавката имат върху разхода на гориво, се определя съгласно следната процедура:

4.1.   Определяне на стойностите на скоростта на превозното средство, при които ИСП препоръчва превключване на по-висока предавка

Това изпитване трябва да се извърши със загряло превозно средство на динамометричен стенд в съответствие със скоростния профил, описан в допълнение 1 към настоящото приложение. Препоръката на ИСП за повишаване на предавката се изпълнява, а стойностите на скоростта, при които ИСП прави препоръка за смяна, се записват. Изпитването се повтаря три пъти.

Vn GSI означава средната скорост, при която ИСП препоръчва повишаване на предавката от предавка n (n = 1, 2, …, #g) на предавка n + 1, определена при трите изпитвания, където #g означава броя на предавките за движение напред на превозното средство. За тази цел се вземат предвид само инструкциите за превключване, подадени от ИСП преди достигането на максимална скорост, като всички инструкции, подадени от ИСП при намаляването на скоростта се игнорират.

За целите на следващите изчисления V0 GSI е приравнена на 0 km/h, а V#g GSI — на 140 km/h или на максималната скорост на превозното средство, като се взема по-ниската от двете стойности. Когато превозното средство не може да достигне 140 km/h, то трябва да бъде управлявано на максималната си скорост, докато достигне скоростния профил от фигура I.1.

Като алтернатива, препоръчваните от ИСП стойности за смяна на предавката могат да се определят аналитично от производителя въз основа на алгоритъма за действието на ИСП, който се съдържа в предоставяния съгласно точка 3.1 разширен пакет документи.

4.2.   Стандартни стойности за смяна на предавката

Vn std означава скоростта, при която се предполага, че типичният водач ще превключи от предавка n на по-висока предавка n + 1 без препоръка от страна на ИСП. Въз основа на стойностите за смяна на предавката, определени при изпитване за емисиите от тип 1 (1), се определят следните стандартни скорости за смяна на предавката:

V0 std

=

0 km/h;

V1 std

=

15 km/h;

V2 std

=

35 km/h;

V3 std

=

50 km/h;

V4 std

=

70 km/h;

V5 std

=

90 km/h;

V6 std

=

110 km/h;

V7 std

=

130 km/h;

V8 std

=

V#g GSI;

Vn min означава минималната скорост на превозното средство, с която то може да се движи на предавка n, без двигателят да заглъхва, а Vn max е максималната скорост на превозното средство, с която то може да се движи на предавка n, без да бъде причинена повреда на двигателя.

Ако Vn std, взета от горния списък, е по-ниска от Vn + 1 min, тогава Vn std се приема за равна на Vn + 1 min. Ако Vn std, взета от горния списък, е по-висока от Vn max, тогава Vn std се приема за равна на Vn max (n = 1, 2,…, #g – 1).

Ако V#g std, определена чрез тази процедура, е по-ниска от V#g GSI, тя се приема за равна на V#g GSI.

4.3.   Криви за разхода на гориво

Производителят предоставя на органа по одобряване на типа функционалната зависимост между разхода на гориво на превозното средство при стабилизирана скорост и движението на n-та предавка съобразно следните правила.

FCn i означава разхода на гориво в kg/h (килограми на час), когато превозното средство се движи с постоянна скорост vi = i × 5 km/h – 2,5 km/h (където i е положително цяло число) на предавка n. Тези данни се предоставят от производителя за всяка предавка n (n = 1, 2, …, #g) и vn min ≤ vi ≤ vn max. Стойностите на разхода на гориво се определят при еднакви обкръжаващи условия, които отговарят на реалистични условия на движение, които могат да бъдат определени от производителя на превозното средство чрез физическо изпитване или чрез подходящ модел на изчисляване, договорен между органа по одобряване на типа и производителя.

4.4.   Разпределение на стойностите на скоростта на превозното средство

За вероятността Pi превозното средство да се движи със скорост v, където vi – 2,5 km/h < v ≤ vi + 2,5 km/h (i = 1, …, 28), се използва следното разпределение:

i

Pi

1

4,610535879

2

5,083909299

3

4,86818148

4

5,128313511

5

5,233189418

6

5,548597362

7

5,768706442

8

5,881761847

9

6,105763476

10

6,098904359

11

5,533164348

12

4,761325003

13

4,077325232

14

3,533825909

15

2,968643201

16

2,61326375

17

2,275220718

18

2,014651418

19

1,873070659

20

1,838715054

21

1,982122053

22

2,124757402

23

2,226658166

24

2,137249569

25

1,76902642

26

1,665033625

27

1,671035353

28

0,607049046

Когато максималната скорост на превозното средство отговаря на стъпка i и i < 28, стойностите от Pi + 1 до P28 се добавят към Pi

4.5.   Определяне на стойностите на разхода на гориво за модела

FCGSI означава разхода на гориво на превозното средство, когато водачът следва препоръките на ИСП:

FCGSI i = FCn i, където Vn – 1 GSI ≤ vi < Vn GSI (за n = 1, …, #g) и FCGSI i = 0, ако vi ≥ V#g GSI

Formula

FCstd означава разхода на гориво на превозното средство, когато се използват стандартни стойности за смяна на предавката:

FCstd i = FCn i, където Vn – 1 std ≤ vi < Vn std (за n = 1, …, #g) и FCstd i = 0, ако vi ≥ V#g GSI

Formula

Относителната икономия на гориво, която се получава при следване на препоръките на ИСП за модела, се пресмята като:

FCrel. Save = (1 – FCGSI/FCstd) × 100 %

4.6.   Записване на данни

Записва се следната информация:

стойностите на Vn GSI, определени съгласно точка 4.1

стойностите за FCn i от кривата за разхода на гориво, съобщени от производителя съгласно точка 4.3

стойностите FCGSI, FCstd и FCrel Save се изчисляват съгласно точка 4.5.


(1)  Определен в приложение 4а към Правило № 83 на ИКЕ—ООН, серия от изменения 05.

Допълнение 1

Описание на скоростния профил на превозното средство, посочен в точка 4.1

№ на действието

Тип функциониране

Ускорение

(m/s2)

Скорост

(km/h)

Общо времетраене

(s)

1

Работа на празен ход

0

0

20

2

Ускорение

1,1

0-31,68

28

3

0,7

31,68-49,32

35

4

0,64

49,32-79,27

48

5

0,49

79,27-109,26

65

6

0,3

109,26-128,70

83

7

0,19

128,70-140,33

100

8

Стабилизирано състояние

0

140,33

105

9

Намаляване на скоростта

–0,69

140,33-80,71

129

10

–1,04

80,71-50,76

137

11

–1,39

50,76-0

147

12

Работа на празен ход

0

0

150

Допустимите отклонения от представения скоростен профил се определят в точка 6.1.3.4 от приложение 4а към Правило № 83 на ИКЕ на ООН, серия от изменения 05.

Фигура I.1

Графика на скоростния профил, посочен в точка 4.1; непрекъсната линия: скоростен профил; пунктирани линии: допустими отклонения от скоростния профил

Image

Следващата таблица представя описание по секунди на скоростния профил. Когато превозното средство не е в състояние да достигне 140 km/h, то трябва да бъде управлявано на максималната си скорост, докато достигне посочения по-горе скоростен профил.

Време (s)

Скорост (km/h)

0

0,00

1

0,00

2

0,00

3

0,00

4

0,00

5

0,00

6

0,00

7

0,00

8

0,00

9

0,00

10

0,00

11

0,00

12

0,00

13

0,00

14

0,00

15

0,00

16

0,00

17

0,00

18

0,00

19

0,00

20

0,00

21

3,96

22

7,92

23

11,88

24

15,84

25

19,80

26

23,76

27

27,72

28

31,68

29

34,20

30

36,72

31

39,24

32

41,76

33

44,28

34

46,80

35

49,32

36

51,62

37

53,93

38

56,23

39

58,54

40

60,84

41

63,14

42

65,45

43

67,75

44

70,06

45

72,36

46

74,66

47

76,97

48

79,27

49

81,04

50

82,80

51

84,56

52

86,33

53

88,09

54

89,86

55

91,62

56

93,38

57

95,15

58

96,91

59

98,68

60

100,44

61

102,20

62

103,97

63

105,73

64

107,50

65

109,26

66

110,34

67

111,42

68

112,50

69

113,58

70

114,66

71

115,74

72

116,82

73

117,90

74

118,98

75

120,06

76

121,14

77

122,22

78

123,30

79

124,38

80

125,46

81

126,54

82

127,62

83

128,70

84

129,38

85

130,07

86

130,75

87

131,44

88

132,12

89

132,80

90

133,49

91

134,17

92

134,86

93

135,54

94

136,22

95

136,91

96

137,59

97

138,28

98

138,96

99

139,64

100

140,33

101

140,33

102

140,33

103

140,33

104

140,33

105

140,33

106

137,84

107

135,36

108

132,88

109

130,39

110

127,91

111

125,42

112

122,94

113

120,46

114

117,97

115

115,49

116

113,00

117

110,52

118

108,04

119

105,55

120

103,07

121

100,58

122

98,10

123

95,62

124

93,13

125

90,65

126

88,16

127

85,68

128

83,20

129

80,71

130

76,97

131

73,22

132

69,48

133

65,74

134

61,99

135

58,25

136

54,50

137

50,76

138

45,76

139

40,75

140

35,75

141

30,74

142

25,74

143

20,74

144

15,73

145

10,73

146

5,72

147

0,72

148

0,00

149

0,00

150

0,00


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ЧАСТ 1

Информационен документ

ОБРАЗЕЦ

Информационен документ № … относно ЕО одобрение на типа на превозно средство по отношение на индикаторите за смяна на предавката.

Ако е приложимо, следната информация трябва да се предостави в три екземпляра и да включва списък със съдържание. Всички чертежи трябва да бъдат представени в необходимия мащаб и с достатъчно детайли във формат А4 или в папка с формат А4. Ако има снимки, те трябва да показват достатъчно подробности.

Ако системите, компонентите или отделните технически възли имат електронни органи за управление, се предоставя информация за техните работни показатели.

Информацията, посочена в точки 0, 3 и 4 от допълнение 3 от приложение I към Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията (1).

4.11.

Индикатор за смяна на предавката (ИСП)

4.11.1.

Достъпни ли са звукови указания да/не (2). Ако „да“ — описание на звука и нивото му в децибели (dB(A) при ушите на водача. (Звуковите указания винаги да могат да бъдат включвани/изключвани): …

4.11.2.

Информация съгласно точка 4.6 от приложение I (декларирана стойност на производителя): …

4.11.3.

Информация съгласно точка 3.1.1 от приложение I: …

4.11.4.

Информация съгласно точка 3.1.2 от приложение I: …

4.11.5.

Снимки и/или чертежи на прибора на индикатора за смяна на предавката и кратко описание на компонентите на системата и на действието ѝ: …

4.11.6.

Информация за ИСП в ръководството за експлоатация на превозното средство: …

ЧАСТ 2

ОБРАЗЕЦ

Image

ЧАСТ 3

Сертификат за ЕО одобрение на типа

ОБРАЗЕЦ

(максимален размер на формата: A4 (210 × 297 mm))

СЕРТИФИКАТ ЗА ЕО ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА

Съобщение за

ЕО одобрение на типа (3)

разширение на ЕО одобрение на типа (3)

отказ за издаване на ЕО одобрение на типа (3)

отнемане на ЕО одобрение на типа (3)

на тип превозно средство по отношение на индикатора за смяна на предавката

в съответствие с Регламент (ЕС) № 65/2012, последно изменен с Регламент (ЕС) № …/2012 (3)

Номер на ЕО одобрението на типа: …

Основание за разширението: …

РАЗДЕЛ I

0.1.

Марка (търговско наименование на производителя): …

0.2.

Тип: …

0.2.1.

Търговско(и) наименование(я) (ако има такова/такива): …

0.3.

Начини за идентификация на типа, когато се маркира на превозното средство …

0.3.1.

Местоположение на тази маркировка: …

0.4.

Категория на превозното средство: …

0.5.

Наименование и адрес на производителя: …

0.8.

Наименование(я) и адрес(и) на монтажния(те) завод(и): …

0.9.

Наименование и адрес на представителя на производителя (когато има): …

РАЗДЕЛ II

1.

Допълнителна информация (където е приложимо): вж. добавката

2.

Техническа служба, която отговаря за извършване на изпитванията и оценките:

3.

Дата на протокола от изпитването:

4.

Номер на протокола от изпитването:

5.

Информация съгласно точка 4.6 от приложение I към Регламент (ЕС) № 65/2012 (определена при одобряването на типа):

6.

Забележки (ако има такива): вж. добавката

7.

Място:

8.

Дата:

9.

Подпис:

Приложени документи

:

Информационен пакет

Протокол от изпитването

Допълнителна информация: …

Добавка към сертификат за ЕО одобрение на типа № … относно …


(1)  ОВ L 199, 28.7.2008 г., стр. 1.

(2)  Ненужното се зачерква.

(3)  Ненужното се зачерква.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ИЗМЕНЕНИЯ НА РАМКОВАТА ДИРЕКТИВА 2007/46/ЕО

Директива 2007/46/ЕО се изменя, както следва:

1.

В приложение I се създават следните точки:

„4.11.

Индикатор за смяна на предавката (ИСП)

4.11.1.

Достъпни ли са звукови указания да/не (1). Ако „да“ — описание на звука и нивото му в децибели (dB(A) при ушите на водача. (Звуковите указания винаги да могат да бъдат включвани/изключвани)

4.11.2.

Информация съгласно точка 4.6 от приложение I към Регламент (ЕС) № 65/2012 (стойност, декларирана от производителя)

4.11.3.

Снимки и/или чертежи на прибора на индикатора за смяна на предавката и кратко описание на компонентите на системата и на действието ѝ:“

2.

В приложение III се създават следните точки:

„4.11.

Индикатор за смяна на предавката (ИСП)

4.11.1.

Достъпни ли са звукови указания да/не (1). Ако „да“ — описание на звука и нивото му в децибели (dB(A) при ушите на водача. (Звуковите указания винаги да могат да бъдат включвани/изключвани)

4.11.2.

Информация съгласно точка 4.6 от приложение I към Регламент (ЕС) № 65/2012 (определена при одобряването на типа)“

3.

Приложение IV, част I се изменя, както следва:

а)

в таблицата се създава следната точка 63.1:

Предмет

Регулаторен акт

Брой на Официален вестник

Приложимост

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„63.1

Индикатори за смяна на предавката

(ЕС) № 65/2012

L 28, 31.1.2012 г., стр. 24

X“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б)

в таблицата в допълнението се създава следната точка 63.1:

 

Предмет

Регулаторен акт

Брой на Официален вестник

M1

„63.1

Индикатори за смяна на предавката

(ЕС) № 65/2012

L 28, 31.1.2012 г., стр. 24

N/A“

4.

В таблицата в допълнението към приложение VI се създава следната точка 63.1:

Предмет

Регулаторен акт

Както е изменен със

Приложим за версии

„63.1

Индикатори за смяна на предавката

(ЕС) № 65/2012“

 

 

5.

Приложение XI се изменя, както следва:

а)

в таблицата в допълнение 1 се създава следната точка 63.1:

Точка

Предмет

Регулаторен акт

M1 ≤ 2 500 kg (1)

M1 > 2 500 kg (1)

M2

M3

„63.1

Индикатори за смяна на предавката

(ЕС) № 65/2012

G

G“

 

 

б)

в таблицата в допълнение 2 се създава следната точка 63.1:

Точка

Предмет

Регулаторен акт

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„63.1

Индикатори за смяна на предавката

(ЕС) № 65/2012

G“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в)

в таблицата в допълнение 3 се създава следната точка 63.1:

Точка

Предмет

Регулаторен акт

M1

„63.1

Индикатори за смяна на предавката

(ЕС) № 65/2012

G“

г)

в таблицата в допълнение 4 между графите, озаглавени „Регулаторен акт“ и „М2“, се добавя графа „М1“ и се създава следната точка 63.1:

Точка

Предмет

Регулаторен акт

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„63.1

Индикатори за смяна на предавката

(ЕС) № 65/2012

G“