ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2012.026.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 26

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 55
28 януари 2012 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда ( 1 )

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Информация относно датата на влизане в сила на Протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовата помощ, предвидени в Споразумението за партньорство в сектора рибарство между Европейската общност и Република Кабо Верде

22

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 71/2012 на Комисията от 27 януари 2012 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 689/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно износа и вноса на опасни химикали

23

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 72/2012 на Комисията от 27 януари 2012 година относно изменение и дерогация от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци

26

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 73/2012 на Комисията от 27 януари 2012 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

28

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2012/45/ЕС, Евратом

 

*

Решение на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията от 23 януари 2012 година за назначаване на членовете на надзорния комитет на Европейската служба за борба с измамите (OLAF)

30

 

 

2012/46/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 23 януари 2012 година относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Нидерландия

32

 

 

2012/47/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Съвета от 24 януари 2012 година за разрешаване на Швеция да прилага намалена данъчна ставка за електроенергията, потребявана от домакинствата и дружествата в сектора на услугите, разположени в някои райони на Северна Швеция, в съответствие с член 19 от Директива 2003/96/ЕО

33

 

 

2012/48/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 26 януари 2012 година за удължаване на валидността на Решение 2009/251/ЕО за изискване към държавите-членки да гарантират, че на пазара не се пускат или предлагат продукти, които съдържат биоцида диметилфумарат (нотифицирано под номер C(2012) 321)  ( 1 )

35

 

 

2012/49/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 26 януари 2012 година за изменение на решения 2011/263/ЕС и 2011/264/ЕС с оглед да бъдат взети под внимание измененията в класификацията на ензимите в съответствие с приложение I към Директива 67/548/ЕИО на Съвета и приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2012) 323)  ( 1 )

36

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията от 25 май 2011 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на одобрените активни вещества (ОВ L 153, 11.6.2011 г.)

38

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Законодателни актове

ДИРЕКТИВИ

28.1.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 26/1


ДИРЕКТИВА 2011/92/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 13 декември 2011 година

относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда

(кодифициран текст)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 192, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 85/337/ЕИО на Съвета от 27 юни 1985 г. относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (3) е била неколкократно и съществено изменяна (4). С оглед постигане на яснота и рационалност посочената директива следва да бъде кодифицирана.

(2)

Съгласно член 191 от Договора за функционирането на Европейския съюз политиката на Съюза в областта на околната среда се основава на принципите на предпазните мерки и превантивните действия, на принципа на приоритетното отстраняване още при източника на замърсяване на околната среда и на принципа „замърсителят плаща“. Отчитането на въздействието върху околната среда следва да се вземе предвид на възможно най-ранен етап при всички процеси на техническо планиране и вземане на решения.

(3)

Принципите за оценяване на въздействието върху околната среда следва да се хармонизират по-специално по отношение на проектите, които подлежат на оценка, основните задължения на инвеститорите и съдържанието на оценките. Държавите-членки могат да въвеждат по-строги правила за защита на околната среда.

(4)

Необходимо е също така да се постигне една от целите на Съюза в сферата на опазване на околната среда и качеството на живот.

(5)

Законодателството на Съюза в областта на околна среда включва разпоредби, позволяващи публичните органи и други структури да вземат решения, които могат да окажат значителен ефект върху околната среда, както и върху личното здраве и благосъстояние.

(6)

Следва да се определят общи принципи за оценяване на въздействието върху околната среда с оглед допълване и координиране на процедурите за издаване на разрешение, прилагани по отношение на публичните и частните проекти и за които има вероятност да окажат значително въздействие върху околната среда.

(7)

Разрешението за осъществяване на публични или частни проекти, за които има вероятност да окажат значително въздействие върху околната среда, следва да се дава само след извършване на оценяване на вероятното въздействие върху околната среда на тези проекти. Това оценяване следва да се извърши на основата на подходяща информация, предоставена от възложителя, която може да се допълва от органите и обществеността, които може да бъдат засегнати от въпросния проект.

(8)

Проекти от определен вид имат значително въздействие върху околната среда и тези проекти следва по правило да подлежат на систематично оценяване.

(9)

Проекти от друг вид може да нямат значително въздействие върху околната среда във всеки един случай и тези проекти следва да се оценяват, когато държавите-членки считат, че същите има вероятност те да окажат значително въздействие върху околната среда.

(10)

Държавите-членки могат да въведат прагове или критерии с цел да определят кои проекти следва да бъдат предмет на оценка въз основа на значението на тяхното въздействие върху околната среда. От държавите-членки не следва да се изисква да разглеждат проекти под тези прагове или извън критериите въз основа на всеки отделен случай.

(11)

Когато се определят подобни прагове или критерии или се разглеждат проекти въз основа на всеки отделен случай, с цел да се определи кои проекти следва да бъдат предмет на оценка въз основа на значителното им въздействие върху околната среда, държавите-членки следва да вземат предвид съответните критерии за подбор, предвидени в настоящата директива. Съгласно принципа на субсидиарност най-подходящо е държавите-членки да прилагат тези критерии в конкретните случаи.

(12)

За проекти, които подлежат на оценка, следва да се предостави определено минимално количество информация относно проекта и неговото въздействие.

(13)

Уместно е да се установи процедура, която би позволила на възложителя да получи становище от компетентните органи относно съдържанието и обхвата на информацията, която следва да бъде разработена и предоставена за нуждите на оценката. Държавите-членки могат, в рамките на тази процедура, да поискат от възложителя да даде, inter alia, алтернативи на проектите, за които възнамерява да кандидатства.

(14)

Въздействието на проект върху околната среда следва да се оценява, за да се отчете опасенията за опазване на човешкото здраве, за допринасяне чрез по-добра околна среда за по-добро качество на живот, за осигуряване поддържането на разнообразие на видовете и поддържането на репродуктивната способност на екосистемата като основен ресурс за живот.

(15)

Желателно е да се определят засилени разпоредби, които се отнасят до оценката на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст, като се вземе под внимание развитието на събитията на международно равнище. Европейската общност подписа Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст на 25 февруари 1991 г. и я ратифицира на 24 юни 1997 г.

(16)

Ефективното участие на обществеността във вземането на решения дава възможност на обществеността да изрази, а на вземащият решенията да вземе предвид мненията и проблемите, които могат да бъдат свързани с тези решения, като по такъв начин се увеличава отговорността и прозрачността на процеса на вземането на решения и се допринася за общественото разбиране на въпросите, свързани с околната среда и за подкрепа относно взетите решения.

(17)

Участието, включително участието на сдружения, организации и групи, по-специално на неправителствени организации, подкрепящи опазването на околната среда, следва да бъде съответно поощрено, включително, inter alia, чрез насърчаване на екологичното образование на обществеността.

(18)

Европейската общност подписа Конвенцията на ИКЕ на ООН за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда (Конвенцията от Орхус) на 25 юни 1998 г. и я ратифицира на 17 февруари 2005 г.

(19)

Сред целите на Конвенцията от Орхус е желанието да се гарантират правата на участието на обществеността във вземането на решения по въпроси, свързани с околната среда, за да се допринесе за защитата на правото на живот в околна среда, която е подходяща за личното здраве и благосъстояние.

(20)

Член 6 от Конвенцията от Орхус предвижда участие на обществеността в решения по специфични дейности, изброени в приложение I от нея, както и по дейности, които не са включени там, които могат да имат значително въздействие върху околната среда.

(21)

Член 9, параграфи 2 и 4 от Конвенцията от Орхус предвижда достъп до съдебни или други процедури за оспорване на материалната или процесуалната законосъобразност на решения, действия или бездействия, предмет на разпоредбите за участие на обществеността на член 6 от Конвенцията.

(22)

Директивата не следва да се прилага обаче за проекти, подробностите по които са приети със специален акт на националното законодателство, тъй като целите на настоящата директива, включително тези за предоставянето на информация, се постигат по законодателен път.

(23)

Също така в изключителни случаи може да е уместно да се освободи определен проект от процедурите за оценка, предвидени в настоящата директива, при условие че се предостави на Комисията и на заинтересованата общественост необходимата информация.

(24)

Доколкото целите на настоящата директива не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки, и следователно поради обхвата и последиците от действието, могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

(25)

Настоящата директива не следва да засяга задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното право на директивите, които са посочени в приложение V, част Б,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

1.   Настоящата директива се прилага за оценката на въздействието върху околната среда на такива публични и частни проекти, за които се предполага, че биха оказали значително въздействие върху околната среда.

2.   За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

а)

„проект“ означава:

извършването на строителни работи или изграждане на инсталации или схеми,

друга намеса в естествената околна среда и ландшафта, включително добив на полезни изкопаеми;

б)

„възложител“ означава заявител за издаване на разрешение за осъществяване на частен проект или публичен орган, който инициира проекта;

в)

„разрешение за осъществяване“ означава решението на компетентния орган или органи, което дава право на възложителя да развива проекта;

г)

„общественост“ означава едно или повече физически или юридически лица и, в съответствие с националното законодателство или практика, техните сдружения, организации или групи;

д)

„заинтересована общественост“ означава обществеността, която е засегната или може да бъде засегната, или се интересува от процедурите за вземане на решения в областта на околна среда, посочени в член 2, параграф 2. За целите на това определение неправителствените организации, които подкрепят опазването на околната среда и отговарят на всички изисквания съгласно националното право, се счита, че имат интерес;

е)

„компетентен орган или органи“ означава този орган или тези органи, които са определени от държавите-членки като отговорни за изпълнението на задълженията по настоящата директива.

3.   Държавите-членки могат да решават, за всеки отделен случай, ако това е предвидено съгласно националното право, да не прилагат настоящата директива за проекти, които служат на целите на националната отбрана, ако считат, че такова прилагане би имало неблагоприятен ефект върху тези цели.

4.   Настоящата директива не се прилага за проекти, подробните правила за които са приети чрез специален акт на националното законодателство, тъй като целите на настоящата директива, включително тази за предоставяне на информация, се постигат по законодателен път.

Член 2

1.   Държавите-членки приемат всички необходими мерки, за да гарантират, че преди да бъдат одобрени, проектите, които биха могли да окажат значително въздействие върху околната среда, inter alia, поради своя характер, мащаби или местоположение, са предмет на изискването за получаване на разрешение за осъществяване и на оценка относно тяхното въздействие. Тези проекти са дефинирани в член 4.

2.   Оценката на въздействието върху околната среда може да се обедини с други съществуващи процедури за издаване на разрешения за проекти в държавите-членки или, ако няма такива, може да се обедини с други създадени процедури или с процедури, които следва да бъдат създадени в съответствие с целите на настоящата директива.

3.   Държавите-членки могат да предвидят единна процедура, която да изпълнява изискванията на настоящата директива и изискванията на Директива 2008/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (5).

4.   Без да се засяга член 7, държавите-членки могат в изключителни случаи да освободят изцяло или частично даден проект от прилагане на разпоредбите, предвидени в настоящата директива.

В тези случаи държавите-членки:

а)

преценяват дали друга форма на оценяване би била подходяща;

б)

предоставят на заинтересованата общественост информацията, получена чрез други форми на оценяване, посочени в буква а), информацията, отнасяща се до решението за предоставяне на освобождаване и до причините за предоставянето на това освобождаване;

в)

преди да дадат съгласие, информират Комисията за причините, обосноваващи предоставеното освобождаване, и когато е приложимо, ѝ предоставят информацията, която е дадена на техните граждани.

Комисията незабавно изпраща получената документация на останалите държави-членки.

Комисията ежегодно докладва на Европейския парламент и на Съвета за прилагането на настоящия параграф.

Член 3

Оценката на въздействието върху околната среда определя, описва и оценява по подходящ начин, с оглед всеки отделен случай и в съответствие с членове 4—12, прякото и непрякото въздействие на даден проект върху следните фактори:

а)

хората, флората и фауната

б)

почвата, водата, въздуха, климата и ландшафта;

в)

материалните придобивки и културното наследство;

г)

взаимодействието между факторите, посочени в букви а), б) и в).

Член 4

1.   При спазването на член 2, параграф 4 проектите, изброени в приложение I, подлежат на оценка в съответствие с членове 5—10.

2.   При спазването на член 2, параграф 4 за проектите, изброени в приложение II държавите-членки вземат решение относно това, дали проектът да бъде предмет на оценка в съответствие с разпоредбите на членове 5—10. Държавите-членки определят това чрез:

а)

разглеждане на всеки отделен случай,

или

б)

прагове или критерии, определени от държавата-членка.

Държавите-членки могат да решат да прилагат и двете процедури, посочени в букви а) и б).

3.   Когато се извършва оценка на всеки отделен случай или се въвеждат прагове или критерии за целите на параграф 2, се вземат под внимание съответните критерии за подбор, посочени в приложение III.

4.   Държавите-членки правят необходимото, за да се уверят, че решението на компетентните органи съгласно параграф 2 е направено обществено достояние.

Член 5

1.   В случай на проекти, които съгласно член 4 трябва да бъдат предмет на оценка на въздействието върху околната среда в съответствие с настоящия член и членове 6—10, държавите-членки приемат необходимите мерки, за да гарантират, че възложителят предава в подходяща форма информацията, посочена в приложение IV, дотолкова, доколкото:

а)

държавите-членки считат, че информацията е съотносима към даден етап от процедурата за даване на разрешение и към специфичните характеристики на дадения проект или тип проект и на онези характеристики на околната среда, които вероятно могат да бъдат засегнати;

б)

държавите-членки считат, че е възможно от възложител да се изисква събиране на тази информация, като се вземат под внимание, inter alia, текущите познания и методи на оценка.

2.   Държавите-членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че ако възложителят предяви такова искане преди подаване на молба за разрешение за осъществяване, компетентният орган дава становище относно информацията, която трябва да бъде предоставена от възложителя в съответствие с параграф 1. Компетентният орган се консултира с възложителя и с органите, посочени в член 6, параграф 1, преди да даде своето становище. Фактът, че органът е дал становище съгласно настоящия параграф, не представлява пречка на по-късен етап той да поиска от възложителя да предостави допълнителна информация.

Държавите-членки могат да изискат от компетентните органи да дадат такова становище, независимо дали възложителят е поискал становище, или не.

3.   Информацията, която възложителят трябва да предостави съгласно параграф 1, включва най-малко следното:

а)

описание на проекта, включващо информация относно обекта, план и размери на проекта;

б)

описание на мерките, които се предвижда да бъдат предприети с цел да се избегне, намали и при възможност да се коригира съществено неблагоприятно въздействие;

в)

данните, необходими за да се установи и оцени основното въздействие от проекта върху околната среда;

г)

кратко описание на основните алтернативи, проучени от възложителя, и посочване на главните причини за неговия избор с оглед на въздействието на проекта върху околната среда;

д)

нетехническо описание на информацията, посочена в букви а)—г).

4.   Държавите-членки гарантират, ако това е необходимо, че който и да е орган, който притежава съответната информация във връзка с член 3, предоставя тази информация на възложителя.

Член 6

1.   Държавите-членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че органите, които биха имали отношение към проекта поради конкретните си задължения в областта на опазването на околната среда, имат възможност да дадат своето мнение относно информацията, предоставена от възложителя, както и относно искането за разрешение за осъществяване на проекта. За тази цел държавите-членки посочват органите, които следва да бъдат консултирани по принцип или на базата на всеки отделен случай. Информацията, събрана съгласно член 5, се изпраща на тези органи. Държавите-членки предвиждат подробни указания във връзка с осъществяването на консултациите.

2.   Обществеността се информира, чрез публично оповестяване или други подходящи средства като електронните медии, където има такива, на ранен етап от процедурите по вземане на решения относно околната среда, посочени в член 2, параграф 2, и най-късно веднага след като информацията може разумно да се предостави, по следните въпроси:

а)

искането на разрешение за осъществяване;

б)

обстоятелството, че проектът подлежи на процедура за оценка на въздействието върху околната среда и, когато е целесъобразно, обстоятелството, че се прилага член 7;

в)

подробности за компетентните органи, отговорни за вземането на решението; тези, от които може да бъде получена съответната информация; тези, на които могат да бъдат предоставяни коментари и въпроси, и подробности за времевия график за предаване на коментари или въпроси;

г)

същността на възможни решения или в случаите, когато има такова, проекта на решение;

д)

указване на наличността на информацията, събрана съгласно член 5;

е)

указване на времето и местата, където ще бъде предоставена съответната информация на обществеността, както и средствата, чрез които това ще бъде направено;

ж)

подробните условия за участие на обществеността съгласно параграф 5 от настоящия член.

3.   Държавите-членки гарантират, че в разумни срокове следното се предоставя на разположение на заинтересованата общественост:

а)

всяка информация, събрана съгласно член 5;

б)

в съответствие с националното законодателство, основните доклади и становища, издадени от компетентния орган или компетентните органи в момента, когато заинтересованата общественост е била информирана в съответствие с параграф 2 от настоящия член;

в)

в съответствие с разпоредбите на Директива 2003/4/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения достъп до информация за околната среда (6), информация, различна от тази, посочена в параграф 2 от настоящия член, която е от значение за решението в съответствие с член 8 от настоящата Директива, и която става достъпна след като заинтересованата общественост е била информирана в съответствие с параграф 2 от настоящия член.

4.   На заинтересованата общественост се предоставят навременни и ефективни възможности да участва в процедурите по вземане на решения за околната среда, посочени в член 2, параграф 2, като за тази цел има право да изразява мнения и коментари, когато всички възможности са допустими, пред компетентния орган или органи преди да бъде взето решението по искането за разрешение за осъществяване.

5.   Подробните условия за информирането на обществеността (например чрез пускане на бюлетини по пощата в определен радиус или публикуване в местни вестници) и за консултиране на заинтересованата общественост (например писмено или чрез обществено допитване) се определят от държавите-членки.

6.   Предоставят се разумни срокове за различните фази, които позволяват достатъчно време за информиране на обществеността, и за да може заинтересованата общественост да се подготви и да участва ефективно при вземането на решения за околната среда, при спазване на разпоредбите на настоящия член.

Член 7

1.   Когато държава-членка установи, че даден проект има вероятност да има значимо въздействие върху околната среда в друга държава-членка, или ако държавата-членка, която има вероятност да бъде засегната в значителна степен, поиска това, държавата-членка, на чиято територия е предвидено осъществяването на проекта, изпраща на засегнатата държава-членка във възможно най-кратък срок, и не по-късно от момента на информиране на нейната собствена общественост, inter alia:

а)

описание на проекта, заедно с цялата налична информация за неговото възможно трансгранично въздействие;

б)

информация за същността на решението, което може да бъде взето.

Държавата-членка, на чиято територия е предвидено осъществяването на проекта, дава на другата държава-членка разумен срок, в който да укаже дали тя желае да участва в процедурите по вземане на решение за околната среда, посочени в член 2, параграф 2, и може да включи информацията, посочена в параграф 2 от настоящия член.

2.   Ако държавата-членка, която получава информация съгласно параграф 1 укаже, че възнамерява да участва в процедурите по вземане на решение, посочени в член 2, параграф 2, държавата-членка, на чиято територия се предвижда осъществяването на проекта, изпраща, ако вече не го е направила, на засегнатата държава-членка, информацията, която трябва да се предостави съгласно член 6, параграф 2 и я предоставя на разположение съгласно член 6, параграф 3, букви а) и б).

3.   Освен това, всяка една от заинтересованите държави-членки, в зависимост от своя интерес:

а)

се грижи за предоставяне на разположение в разумен срок на информацията, посочена в параграфи 1 и 2, на органите, посочени в член 6, параграф 1, и на заинтересованата общественост на територията на държавата-членка, които вероятно би била съществено засегната от проекта; и

б)

предприема необходимите мерки органите, посочени в член 6, параграф 1 и заинтересованата общественост да получат възможност, преди предоставянето на разрешение за осъществяване на проекта, да изпратят в разумен срок своето становище относно информацията, предоставена на компетентния орган в държавата-членка, на чиято територия е предвидено осъществяването на проекта.

4.   Заинтересованите държави-членки започват консултации, inter alia относно потенциалното трансгранично въздействие на проекта и предвижданите мерки, целящи намаляването или елиминирането на това въздействие, като се договарят за провеждане на тези консултации в разумна времева рамка.

5.   Подробните условия за прилагането на настоящия член могат да бъдат определени от заинтересованите държави-членки и трябва да дават възможност на заинтересованата общественост на територията на засегнатата държава-членка да участва ефективно в процедурите по вземане на решения за околната среда, посочени в член 2, параграф 2, за проекта.

Член 8

Резултатите от консултациите и информацията, събрана съгласно членове 5, 6 и 7, се вземат предвид при процедурата за даване на разрешение за осъществяване.

Член 9

1.   Когато е взето решение, с което се дава или отказва разрешение за осъществяване, компетентният орган или органи следва да информират обществеността за това в съответствие със съответните процедури и следва предоставят на разположение на обществеността следната информация:

а)

съдържанието на решението и всички свързани с него условия;

б)

след като са прегледани опасенията и мненията, изразени от заинтересованата общественост, главните причини и съображения, върху които се основава решението, включително информация за процеса на участие на обществеността;

в)

описание, където е необходимо, на основните мерки, за да се избегнат, намали, и — ако е възможно — премахне значителното неблагоприятно въздействие.

2.   Компетентният орган или органи информират всяка държава-членка, която е била консултирана съгласно член 7, като ѝ изпращат информацията, посочена в параграф 1 от настоящия член.

Консултираните държави-членки гарантират, че тази информация е била предоставена по подходящ начин на разположение на заинтересованата общественост на тяхната собствена територия.

Член 10

Разпоредбите на настоящата директива не засягат задължението на компетентните органи да спазват ограниченията, налагани от законовите, подзаконовите и административните разпоредби и възприетите правни практики по отношение на търговската и промишлената поверителна информация, включително защитата на интелектуалната собственост и опазването на обществените интереси.

Когато се прилага член 7, предаването на информация на друга държава-членка и получаването на информация от друга държава-членка са предмет на ограниченията, които са в сила в държавата-членка, в която е предложен проектът.

Член 11

1.   Държавите-членки гарантират, че в съответствие със съответната национална правна система членовете на заинтересованата общественост:

а)

които имат достатъчно интерес, или по друг начин;

б)

които твърдят, че е нарушено право, когато административно-процесуалното право на държавата-членка изисква това като предварително условие,

имат достъп до процедура за преразглеждане пред съд или друг независим и безпристрастен орган, установен със закон, да оспорват материалната или процесуалната законосъобразност на решения, действия или бездействия, които са предмет на разпоредбите на настоящата директива за участие на обществеността.

2.   Държавите-членки определят на какъв етап могат да се оспорват решения, действия или бездействия.

3.   Какво представлява достатъчен интерес и нарушаване на право се определя от държавите-членки в съответствие с целта да се даде широк достъп до правосъдие на заинтересованата общественост. За тази цел интересите на всяка неправителствена организация, отговаряща на посочените в член 1, параграф 2 изисквания, се считат за достатъчни за целите на параграф 1, буква а) от настоящия член. Такива организации също се считат, че могат да притежават права, които да бъдат обект на нарушение по смисъла на параграф 1, буква б) от настоящия член.

4.   Разпоредбите на настоящия член не изключват възможността от процедура за предварително преразглеждане пред административен орган и не засягат изискването за изчерпване на административните процедури за преразглеждане преди преминаването към съдебни процедури за преразглеждане, ако съществува такова изискване съгласно националното право.

Всяка подобна процедура следва да бъде справедлива, безпристрастна, своевременна и да не бъде възпрепятстващо скъпа.

5.   За да се увеличи ефективността на разпоредбите на настоящия член, държавите-членки гарантират, че на обществеността е предоставена практическата информация относно достъпа до административни и съдебни процедури за преразглеждане.

Член 12

1.   Държавите-членки и Комисията обменят информация по отношение на придобития опит при прилагането на настоящата директива.

2.   По-специално, държавите-членки уведомяват Комисията за всички критерии и/или прагове, приети във връзка с избора на въпросните проекти, в съответствие с член 4, параграф 2.

3.   На основата на такъв обмен на информация Комисията, ако е необходимо, представя допълнителни предложения на Европейския парламент и на Съвета с оглед гарантиране на прилагането на настоящата директива по достатъчно координиран начин.

Член 13

Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на разпоредбите от националното си право, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 14

Директива 85/337/ЕИО, изменена с директивите, посочени в приложение V, част A, се отменя, без да се засягат задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното право на директивите, които са посочени в приложение V, част Б.

Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящата директива и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение VI.

Член 15

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 16

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 13 декември 2011 година.

За Европейския парламент

Председател

J. BUZEK

За Съвета

Председател

M. SZPUNAR


(1)  ОВ C 248, 25.8.2011 г., стр. 154.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 13 септември 2011 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 15 ноември 2011 г.

(3)  ОВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40.

(4)  Вж. приложение VI, част А.

(5)  ОВ L 24, 29.1.2008 г., стр. 8.

(6)  ОВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРОЕКТИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 1

1.

Рафинерии за суров нефт (с изключение на производството само на смазочни материали от суров нефт) и инсталации за газификация и втечняване на повече от 500 тона на ден въглища или битуминозни шисти.

2.

а)

Топлоелектрически централи и други горивни инсталации за производство на топлинна енергия от 300 и повече мегавата;

б)

Ядрени електроцентрали и други ядрени реактори, включително демонтаж или извеждане от експлоатация на такива централи или реактори (1) (с изключение на научноизследователски инсталации за производство и преработване на делящите се или обогатени материали, чиято максимална мощност не надвишава 1 киловат непрекъснато топлинно натоварване).

3.

а)

Инсталации за преработване на отработено ядрено гориво;

б)

Инсталации, предназначени за:

i)

производство или обогатяване на ядрено гориво,

ii)

за обработване на отработено ядрено гориво или отпадъци с висока степен на радиоактивност,

iii)

окончателно погребване на отработено ядрено гориво,

iv)

единствено за окончателно погребване на радиоактивни отпадъци,

v)

единствено за съхраняване (планирано за повече от 10 години) на отработено ядрено гориво или радиоактивни отпадъци на площадка, различна от тази, на която са произведени.

4.

а)

Интегрирано предприятие за първично топене на чугун и стомана;

б)

Инсталации за производство на цветни необработени метали от руди, концентрати или отпадъци от метали чрез металургични, химични или електролитни процеси

5.

Инсталации за добив и преработка на азбест и за продукти, съдържащи азбест: за азбестоциментови продукти с годишно производство над 20 000 тона крайна продукция, за фрикционни материали с годишно производство над 50 тона крайна продукция, както и за други видове производства, използващи азбест над 200 тона годишно.

6.

Интегрирани химически инсталации, т.е. инсталациите за производство в промишлен мащаб на химични вещества, използващи процеси на химично превръщане, в които няколко инсталации са разположени една до друга и са функционално свързани и които са:

а)

за производство на основни органични химични вещества;

б)

за производство на основни неорганични химични вещества;

в)

за производство на фосфорни, азотни или калиеви торове (еднокомпонентни и сложни торове);

г)

за производство на основни вещества за растителна защита и биоциди;

д)

за производство на основни фармацевтични продукти с използване на химически или биологични процеси;

е)

за производство на взривни вещества.

7.

а)

Строителство на релсови пътища за железопътен трафик на големи разстояния железопътен транспорт и на летища (2) с дължина на основната писта 2 100 м или повече;

б)

Строителство на автомагистрали и високоскоростни пътища (3);

в)

Строителство на нов път с четири или повече платна, или изместване на трасе и/или разширяване на съществуващ път с две или по-малко платна до четири или повече платна, когато новият път, изместването на трасе и/или разширението на съществуващия път е с 10 и повече километра непрекъсната дължина.

8.

а)

Вътрешни водни пътища и пристанища за транспорт по вътрешните водни пътища, които позволяват преминаване на съдове с тонаж над 1 350 тона.

б)

Търговски пристанища, пирсове за товарене и разтоварване, свързани със сушата и с външни пристанища (с изключение на пирсове за фериботи), които могат да приемат съдове с тонаж над 1 350 тона.

9.

Инсталации за обезвреждане на отпадъци чрез изгаряне, химично третиране съгласно определението, дадено в приложение I към Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците (4) под заглавие D9, или депа за опасни отпадъци, както е определено в член 3, точка 2 от посочената директива.

10.

Инсталации с капацитет над 100 тона на денонощие за обезвреждане на неопасни отпадъци чрез изгаряне или химично третиране съгласно определението, дадено в приложение I към Директива 2008/98/ЕО под заглавие D9.

11.

Добив на подземни води или схеми за изкуствено подхранване на подземни води с годишен обем на добиваната вода или водата за подхранване 10 милиона кубични метра или повече.

12.

а)

Дейности за прехвърляне на водни ресурси между речни басейни за задоволяване на недостига при водопотреблението, когато обемът на прехвърляната вода е над 100 милиона кубични метра годишно.

б)

Във всички останали случаи дейности за прехвърляне на водни маси между речни басейни, където средногодишният отток на басейна, от който се прехвърля вода, е над 2 000 милиона кубични метра годишно, а количеството прехвърляна вода надвишава 5 % от този отток.

И в двата случая прехвърлянето на вода за питейни нужди по тръбопроводи се изключва.

13.

Пречиствателни станции за отпадъчни води с капацитет над 150 000 еквивалентни жители съгласно определението, посочено в член 2, точка 6 от Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 г. за пречистването на градските отпадъчни води (5).

14.

Добив на нефт и природен газ с търговска цел, когато добиваното количество надхвърля 500 тона на ден за нефт или над 500 000 кубични метра на ден за природен газ.

15.

Язовири и други съоръжения, предназначени за задържане или постоянно съхранение на вода, където новото или допълнителното количество задържана или съхранявана вода надхвърля 10 милиона кубични метра.

16.

Тръбопроводи с диаметър над 800 mm и дължина над 40 km:

а)

за транспортиране на газ, нефт, химикали;

б)

за транспортиране на потоци от въглероден диоксид (CO2) с цел съхранение в геоложки формации, включително свързаните с тях компресорни станции.

17.

Ферми за интензивно отглеждане на птици или свине с повече от:

а)

85 000 места за отглеждане на бройлери, 60 000 места за кокошки носачки;

б)

3 000 места за отглеждане на свине за угояване (над 30 кг тегло);

в)

900 места за свине майки.

18.

Промишлени предприятия за производство на:

а)

целулозна каша от дървесина или подобни влакнести материали;

б)

хартия и картон с производствен капацитет над 200 тона на ден.

19.

Кариери и рудници за открит добив на суровини с площ над 25 хектара или за добив на торф с площ над 150 хектара.

20.

Строителство на надземни електропроводи с напрежение 220 kV или по-високо и с дължина над 15 км.

21.

Съоръжения за съхраняване на нефт, нефтопродукти или химични продукти, чийто капацитет възлиза на 200 000 тона или повече.

22.

Места за съхранение в съответствие с Директива 2009/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно съхранението на въглероден диоксид в геоложки формации (6).

23.

Инсталации за улавяне на потоци от CO2 с цел съхранение в геоложки формации, в съответствие с Директива 2009/31/ЕО, от инсталации, обхванати от настоящото приложение, или когато общото годишно количество уловен CO2 е равно на или надвишава 1,5 мегатона.

24.

Всяка промяна или разширяване на проекти, включени в настоящото приложение, когато такава промяна или разширяване сами по себе си достигат праговете, ако такива съществуват, посочени в настоящото приложение.


(1)  Атомните електроцентрали и другите ядрени реактори престават да бъдат такива инсталации, когато цялото ядрено гориво и останалите замърсяващи радиоактивни елементи са премахнати окончателно от мястото на инсталацията.

(2)  За целите на настоящата директива „летище“ означава летище, отговарящо на определението в Чикагската конвенция от 1944 г. за създаване на Международната организация за гражданска авиация (приложение 14).

(3)  За целите на настоящата директива „високоскоростен път“ означава път, отговарящ на определението в Европейската спогодба за международните автомагистрали от 15 ноември 1975 г.

(4)  ОВ L 312. 22.11.2008 г., стр. 3.

(5)  ОВ L 135, 30.5.1991 г., стр. 40.

(6)  ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 114.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРОЕКТИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 2

1.   СЕЛСКО, ГОРСКО И ВОДНО СТОПАНСТВО

а)

Проекти за комасация на селскостопански земи;

б)

Проекти за използване на необработваеми земи или полупустеещи земи за интензивни селскостопански цели;

в)

Мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земи;

г)

Първоначално залесяване или обезлесяване с цел промяна на предназначението на земята;

д)

Интензивно животновъдство (инвестиционни проекти, които не са включени в приложение I);

е)

Интензивно развъждане на риба;

ж)

Пресушаване на земи от морето.

2.   РУДОДОБИВ

а)

Кариери, открити рудници и добив на торф (проекти, невключени в приложение I);

б)

Мини с подземен добив;

в)

Изземване на инертни материали от море или река чрез драгиране;

г)

Дълбоки сондажи, по-специално:

i)

геотермални,

ii)

сондажи за съхраняване на ядрени отпадъци,

iii)

сондажи за водоснабдяване,

с изключение на тези за изследване на стабилността на геоложката основа;

д)

Добив на въглища, нефт, природен газ, руди и битуминозни шисти.

3.   ЕНЕРГИЙНО СТОПАНСТВО

а)

Промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (проекти, невключени в приложение I);

б)

Промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода; пренос на електроенергия по надземни кабели (проекти, невключени в приложение I);

в)

Съоръжения за наземно складиране на природен газ;

г)

Съоръжения за подземно складиране на горими газове;

д)

Съоръжения за подземно складиране на фосилно гориво;

е)

Промишлено брикетиране от въглища и лигнит;

ж)

Инсталации за преработка и съхраняване на радиоактивни отпадъци (освен ако са включени в приложение I);

з)

Водноелектрически централи;

и)

Съоръжения за производство на електроенергия посредством силата на вятъра (вятърни генератори);

й)

Инсталации за улавяне на потоци от CO2 с цел съхранение в геоложки формации в съответствие с Директива 2009/31/ЕО от инсталации, които не са обхванати от приложение I към настоящата директива.

4.   ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА НА МЕТАЛИ

а)

Инсталации за производство на чугун и стомана (първично или вторично топене), включително непрекъснато леене;

б)

Инсталации за преработка на черни метали:

i)

горещо валцуване,

ii)

ковашко пресоване,

iii)

защитни покрития от разтопен метал;

в)

Леярни за черни метали;

г)

Инсталации за топене на цветни метали, включително производство на сплави, с изключение на благородните метали, изтегляне, формоване и валцуване на изделия от цветни метали и т.н.);

д)

Инсталации за повърхностна обработка на метали и пластмаси чрез електролитни или химични процеси;

е)

Производство и монтаж на моторни превозни средства и производство на автомобилни двигатели;

ж)

Корабостроителници;

з)

Инсталации за производство и ремонт на самолети;

и)

Производство на железопътни съоръжения;

й)

Земни работи, извършвани с взривни вещества;

к)

Инсталации за пържене и агломерация на руди.

5.   ДОБИВ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ

а)

Коксови пещи (суха дестилация на въглища);

б)

Инсталации за производство на цимент;

в)

Инсталации за производство на азбест и азбестови изделия (проекти, невключени в приложение I);

г)

Инсталации за производство на стъкло, включително стъклени влакна;

д)

Инсталации за топене на минерални вещества, включително производство на минерални влакна;

е)

Инсталации за производство на керамични изделия чрез печене, по-конкретно на керемиди, тухли, огнеупорни тухли, плочи, керамични и порцеланови съдове.

6.   ИНСТАЛАЦИИ ЗА ХИМИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ (ПРОЕКТИ, НЕВКЛЮЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ I)

а)

Обработка на междинни продукти и производство на химикали;

б)

Производство на пестициди и фармацевтични продукти, бои и лакове, еластомери и пероксиди;

в)

Съоръжения за съхраняване на нефт и нефтопродукти и химични продукти.

7.   ХРАНИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ

а)

Производство на растителни и животински масла и мазнини;

б)

Пакетиране и консервиране на животински и растителни продукти;

в)

Производство на млечни продукти;

г)

Производство на бира и малц;

д)

Производство на захарни изделия и сиропи;

е)

Кланици;

ж)

Промишлено производство на нишесте;

з)

Предприятия за производство на рибно брашно и рибно масло;

и)

Предприятия за производство на захар.

8.   ТЕКСТИЛНА, КОЖАРСКА, ДЪРВООБРАБОТВАЩА И ХАРТИЕНА ПРОМИШЛЕНОСТ

а)

Промишлени инсталации за производство на хартия и картон (проекти, невключени в приложение I);

б)

Инсталации за предварителна обработка (операции като пране, избелване, мерсеризиране) или боядисване на влакна и текстил;

в)

Обработка (дъбене) на кожи;

г)

Инсталации за производство и преработване на целулоза.

9.   КАУЧУКОВА ПРОМИШЛЕНОСТ

Производство и преработка на продукти на базата на еластомери.

10.   ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ

а)

Проекти за развитие на индустриални зони;

б)

Проекти за обекти с обществено предназначение, включително строителство на търговски центрове и паркинги;

в)

Строителство на железопътни линии и съоръжения за комбиниран превоз и смесени терминали (проекти, невключени в приложение I);

г)

Строителство на летища (проекти, невключени в приложение I);

д)

Строителство на пътища, пристанища и пристанищни съоръжения, включително рибарски пристанища (проекти, невключени в приложение I);

е)

Строителство на вътрешни водни пътища, невключени в приложение I, изграждане на канали и аварийни съоръжения срещу наводнения;

ж)

Язовири и други съоръжения за събиране и съхраняване на вода за продължително време (проекти, невключени в приложение I);

з)

Трамвайни трасета, надземни и подземни железници, висящи линии или подобни съоръжения от специфичен тип, използвани изключително или предимно за превоз на пътници;

и)

Нефтопроводи и газопроводи и свързани с тях инсталации, както и тръбопроводи за пренос на потоци от CO2 с цел съхранение в геоложки формации (проекти, невключени в приложение I);

й)

Акведукти за далечен пренос;

к)

Крайбрежни дейност за борба с ерозията и крайбрежни съоръжения, които водят до изменение на бреговата линия, като изграждане на диги, вълноломи, насипи и други защитни съоръжения, с изключение на ремонт и реконструкция на тези съоръжения;

л)

Схеми за добив на подземни води и изкуствено подхранване на подземни води, невключени в приложение I;

м)

Проекти за прехвърляне на водни ресурси между речни басейни, невключени в приложение I.

11.   ДРУГИ ПРОЕКТИ

а)

Постоянни състезателни писти и писти за изпитване на моторни превозни средства;

б)

Инсталации и депа за обезвреждане на отпадъци (проекти, невключени в приложение I);

в)

Пречиствателни станции за отпадъчни води (проекти, невключени в приложение I);

г)

Депа за утайки от пречиствателни станции;

д)

Съхраняване на метален скрап, включително скрап от моторни превозни средства;

е)

Съоръжения за изпитване на двигатели, турбини или реактори;

ж)

Инсталации за производство на изкуствени минерални влакна;

з)

Инсталации за обезвреждане или унищожаване на взривни вещества;

и)

Обекти за складиране на стари материали заради суровината.

12.   ТУРИЗЪМ И ОТДИХ

а)

Ски писти, ски влекове, лифтове и съоръжения към тях;

б)

Морски съоръжения;

в)

Ваканционни селища, хотелски комплекси извън урбанизирани територии и съпътстващи дейности;

г)

Постоянни къмпинги и места за паркиране на каравани;

д)

Паркове със специално предназначение.

a)

Всяка промяна или разширяване на проектите, изброени в приложение I или в настоящото приложение, които вече имат разрешение или които са изпълнени или са в процес на изпълнение, ако тази промяна или разширяване може да има значително отрицателно въздействие върху околната среда (промяна или разширяване, които не са включени в приложение I);

б)

Проекти, включени в приложение I, които ще се осъществяват изключително или предимно с цел развитие и изпитване на нови методи или продукти и които не се ползват за повече от две години.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 3

1.   ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОЕКТИТЕ

Трябва да се вземе под внимание характеристиките на проектите и по-конкретно:

а)

обхватът на проекта;

б)

кумулирането с други проекти;

в)

използването на природни ресурси;

г)

производството на отпадъци;

д)

замърсяването и дискомфорт на околната среда;

е)

рискът от инциденти във връзка с използваните вещества и технологии.

2.   МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ

Чувствителността на околната среда на географските територии, които може да бъдат засегнати, трябва да бъде отчетена, като се има предвид, по-конкретно:

а)

използването на земята към дадения момент;

б)

относителното изобилие, качеството и възстановителната способност на природните ресурси в района;

в)

абсорбционният капацитет на природната среда, като се обърне специално внимание на следните области:

i)

влажни зони;

ii)

крайбрежни зони;

iii)

планински и горски райони;

iv)

природни резервати и паркове;

v)

райони, класифицирани или защитени по силата на законодателството на държавите-членки; райони, ползващи се със специална защита, въведена от държавите-членки съгласно Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици (1) и Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (2);

vi)

райони, в които нормите за качество на околната среда, предвидени в законодателството на Съюза, вече са надвишени;

vii)

гъсто населени райони;

viii)

ландшафт с историческа, културна или археологическа стойност.

3.   ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОТЕНЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

Трябва да се вземе под внимание потенциалното значително въздействие на проектите във връзка с критериите, определени в точки 1 и 2, и по-конкретно по отношение на:

а)

мащабите на въздействието (географски район и численост на засегнатото население);

б)

трансграничния характер на въздействието;

в)

силата и сложния характер на въздействието;

г)

вероятността от такова въздействие;

д)

продължителността, честотата и обратимия характер на въздействието.


(1)  ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7.

(2)  ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ИНФОРМАЦИЯ, ПОСОЧЕНА В ЧЛЕН 5, ПАРАГРАФ 1

1.

Описание на проекта, което съдържа по-конкретно:

а)

описание на физическите характеристики на целия проект и изискванията към използването на терена по време на строежа и в оперативната фаза;

б)

описание на основните характеристики на производствените процеси, например естеството и количеството на използваните материали;

в)

предварителна оценка по вид и количество на очакваните отпадъчни продукти и емисии (замърсяване на водата, въздуха и почвата, шум, вибрации, светлина, топлина, радиация и т.н.), дължащи се на дейностите по предлагания проект.

2.

Кратко описание на основните алтернативи, проучени от възложителя, и указания относно главните причини за неговия избор от гледна точка на въздействието върху околната среда.

3.

Описание на аспектите на околната среда, които вероятно биха били сериозно засегнати от предлагания проект, и по-конкретно: населението, флората, фауната, почвата, водата, въздуха, климатичните фактори, материалните активи, включително архитектурното и археологическото наследство, ландшафта и взаимната връзка между горепосочените фактори.

4.

Описание (1) на вероятното значително въздействие от предлагания проект върху околната среда, които произтичат от:

а)

съществуването на проекта;

б)

използването на природни ресурси;

в)

емисиите от замърсители, създаването на вредни вещества и премахването на отпадъците.

5.

Описание от възложителя на използваните прогнозни методи за оценка на въздействието върху околната среда, посочени в точка 4.

6.

Описание на предвидените мерки за предотвратяване, намаляване и където е възможно — неутрализиране на значителното неблагоприятно въздействие върху околната среда.

7.

Нетехническо кратко описание на информацията, предоставена по точки 1—6.

8.

Индикация за каквито и да е затруднения (недостиг на техника или липса на ноу-хау), които възложителят е срещнал по време на събирането на необходимата информация.


(1)  Това описание следва да обхваща прякото влияние и всяко непряко, вторично, кумулативно, краткосрочно, средносрочно и дългосрочно, постоянно и временно, положително и отрицателно въздействие на проекта.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

ЧАСТ A

Отменената директива и списък на нейните последващи изменения

(посочени в член 14)

Директива 85/337/ЕИО на Съвета

(ОВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40)

 

Директива 97/11/ЕО на Съвета

(ОВ L 73, 14.3.1997 г., стр. 5).

 

Директива 2003/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 156, 25.6.2003 г., стр. 17).

Единствено член 3

Директива 2009/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 114).

Единствено член 31

ЧАСТ Б

Списък на сроковете за транспониране в националното право

(посочени в член 14)

Директива

Срок за транспониране

85/337/ЕИО

3 юли 1988 г.

97/11/ЕО

14 март 1999 г.

2003/35/ЕО

25 юни 2005 г.

2009/31/ЕО

25 юни 2011 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Таблица на Съответствието

Директива 85/337/ЕИО

Настоящата директива

Член 1, параграф 1

Член 1, параграф 1

Член 1, параграф 2, първа алинея

Член 1, параграф 2, уводни думи

Член 1, параграф 2, втора алинея, уводни думи

Член 1, параграф 2, буква а), уводни думи

Член 1, параграф 2, втора алинея, първо тире

Член 1, параграф 2, буква а), първо тире

Член 1, параграф 2, втора алинея, второ тире

Член 1, параграф 2, буква а), второ тире

Член 1, параграф 2, трета алинея

Член 1, параграф 2, буква б)

Член 1, параграф 2, четвърта алинея

Член 1, параграф 2, буква в)

Член 1, параграф 2, пета алинея

Член 1, параграф 2, буква г)

Член 1, параграф 2, шеста алинея

Член 1, параграф 2, буква д)

Член 1, параграф 3

Член 1, параграф 2, буква е)

Член 1, параграф 4

Член 1, параграф 3

Член 1, параграф 5

Член 1, параграф 4

Член 2, параграф 1

Член 2, параграф 1

Член 2, параграф 2

Член 2, параграф 2

Член 2, параграф 2a

Член 2, параграф 3

Член 2, параграф 3

Член 2, параграф 4

Член 3, уводни думи

Член 3, уводни думи

Член 3, първо тире

Член 3, буква а)

Член 3, второ тире

Член 3, буква б)

Член 3, трето тире

Член 3, буква в)

Член 3, четвърто тире

Член 3, буква г)

Член 4

Член 4

Член 5, параграф 1

Член 5, параграф 1

Член 5, параграф 2

Член 5, параграф 2

Член 5, параграф 3, уводни думи

Член 5, параграф 3, уводни думи

Член 5, параграф 3, първо тире

Член 5, параграф 3, буква а)

Член 5, параграф 3, второ тире

Член 5, параграф 3, буква б)

Член 5, параграф 3, трето тире

Член 5, параграф 3, буква в)

Член 5, параграф 3, четвърто тире

Член 5, параграф 3, буква г)

Член 5, параграф 3, пето тире

Член 5, параграф 3, буква д)

Член 5, параграф 4

Член 5, параграф 4

Член 6

Член 6

Член 7, параграф 1, уводни думи

Член 7, параграф 1, първа алинея, уводни думи

Член 7, параграф 1, буква а)

Член 7, параграф 1, първа алинея, буква а)

Член 7, параграф 1, буква б)

Член 7, параграф 1, първа алинея, буква б)

Член 7, параграф 1, заключителни думи

Член 7, параграф 1, втора алинея

Член 7, параграфи 2—5

Член 7, параграфи 2— 5

Член 8

Член 8

Член 9, параграф 1, уводни думи

Член 9, уводни думи

Член 9, параграф 1, първо тире

Член 9, параграф 1, буква а)

Член 9, параграф 1, второ тире

Член 9, параграф 1, буква б)

Член 9, параграф 1, трето тире

Член 9, параграф 1, буква в)

Член 9, параграф 2

Член 9, параграф 2

Член 10

Член 10

Член 10а, първи параграф

Член 11, параграф 1

Член 10а, втори параграф

Член 11, параграф 2

Член 10а, трети параграф

Член 11, параграф 3

Член 10а, четвърти и пети параграф

Член 11, параграф 4, първа и втора алинея

Член 10а, шести параграф

Член 11, параграф 5

Член 11, параграф 1

Член 12, параграф 1

Член 11, параграф 2

Член 12, параграф 2

Член 11, параграф 3

Член 11, параграф 4

Член 12, параграф 3

Член 12, параграф 1

Член 12, параграф 2

Член 13

Член 14

Член 15

Член 14

Член 16

Приложение I, точка 1

Приложение I, точка 1

Приложение I, точка 2, първо тире

Приложение I, точка 2, буква а)

Приложение I, точка 2, второ тире

Приложение I, точка 2, буква б)

Приложение I, точка 3, буква а)

Приложение I, точка 3, буква а)

Приложение I, точка 3, буква б), уводни думи

Приложение I, точка 3, буква б), уводни думи

Приложение I, точка 3, буква б), първо тире

Приложение I, точка 3, буква б), подточка i)

Приложение I, точка 3, буква б), второ тире

Приложение I, точка 3, буква б), подточка ii)

Приложение I, точка 3, буква б), трето тире

Приложение I, точка 3, буква б), подточка iii)

Приложение I, точка 3, буква б), четвърто тире

Приложение I, точка 3, буква б), подточка iv)

Приложение I, точка 3, буква б), пето тире

Приложение I, точка 3, буква б), подточка v)

Приложение I, точка 4, първо тире

Приложение I, точка 4, буква а)

Приложение I, точка 4, второ тире

Приложение I, точка 4, буква б)

Приложение I, точка 5

Приложение I, точка 5

Приложение I, точка 6, уводни думи

Приложение I, точка 6, уводни думи

Приложение I, точка 6, подточка i)

Приложение I, точка 6, буква а)

Приложение I, точка 6, подточка ii)

Приложение I, точка 6, буква б)

Приложение I, точка 6, подточка iii)

Приложение I, точка 6, буква в)

Приложение I, точка 6, подточка iv)

Приложение I, точка 6, буква г)

Приложение I, точка 6, подточка v)

Приложение I, точка 6, буква д)

Приложение I, точка 6, подточка vi)

Приложение I, точка 6, буква е)

Приложение I, точки 7—15

Приложение I, точки 7—15

Приложение I, точка 16, уводни думи

Приложение I, точка 16, уводни думи

Приложение I, точка 16, първо тире

Приложение I, точка 16, буква а)

Приложение I, точка 16, второ тире

Приложение I, точка 16, буква б)

Приложение I, точки 17—21

Приложение I, точки 17—21

Приложение I, точка 22

Приложение I, точка 24

Приложение I, точка 23

Приложение I, точка 22

Приложение I, точка 24

Приложение I, точка 23

Приложение II, точка 1

Приложение II, точка 1

Приложение II, точка 2, буква а), б) и в)

Приложение II, точка 2, букви а), б) и в)

Приложение II, точка 2, буква г), уводни думи

Приложение II, точка 2, буква г), уводни думи

Приложение II, точка 2, буква г), първо тире

Приложение II, точка 2, буква г), подточка i)

Приложение II, точка 2, буква г), второ тире

Приложение II, точка 2, буква г), подточка ii)

Приложение II, точка 2, буква г), трето тире

Приложение II, точка 2, буква г), подточка iii)

Приложение II, точка 2, буква г), заключителни думи

Приложение II, точка 2, буква г), заключителни думи

Приложение II, точка 2, буква д)

Приложение II, точка 2, буква д)

Приложение II, точки 3—12

Приложение II, точки 3—12

Приложение II, точка 13, първо тире

Приложение II, точка13, буква а)

Приложение II, точка 13, второ тире

Приложение II, точка13, буква б)

Приложение III, точка 1, уводни думи

Приложение III, точка 1, уводни думи

Приложение III, точка 1, първо тире

Приложение III, точка 1, буква а)

Приложение III, точка 1, второ тире

Приложение III, точка 1, буква б)

Приложение III, точка 1, трето тире

Приложение III, точка 1, буква в)

Приложение III, точка 1, четвърто тире

Приложение III, точка 1, буква г)

Приложение III, точка 1, пето тире

Приложение III, точка 1, буква д)

Приложение III, точка 1, шесто тире

Приложение III, точка 1, буква е)

Приложение III, точка 2, уводни думи

Приложение III, точка 2, уводни думи

Приложение III, точка 2, първо тире

Приложение III, точка 2, буква а)

Приложение III, точка 2, второ тире

Приложение III, точка 2, буква б)

Приложение III, точка 2, трето тире, уводни думи

Приложение III, точка 2, буква в), уводни думи

Приложение III, точка 2, трето тире, буква а)

Приложение III, точка 2, буква в), подточка i)

Приложение III, точка 2, трето тире, буква б)

Приложение III, точка 2, буква в), подточка ii)

Приложение III, точка 2, трето тире, буква в)

Приложение III, точка 2, буква в), подточка iii)

Приложение III, точка 2, трето тире, буква г)

Приложение III, точка 2, буква в), подточка iv)

Приложение III, точка 2, трето тире, буква д)

Приложение III, точка 2, буква в), подточка v)

Приложение III, точка 2, трето тире, буква е)

Приложение III, точка 2, буква в), подточка vi)

Приложение III, точка 2, трето тире, буква ж)

Приложение III, точка 2, буква в), точка (vii)

Приложение III, точка 2, трето тире, буква з)

Приложение III, точка 2, буква в), точка viii)

Приложение III, точка 3, уводни думи

Приложение III, точка 3, уводни думи

Приложение III, точка 3, първо тире

Приложение III, точка 3, буква а)

Приложение III, точка 3, второ тире

Приложение III, точка 3, буква б)

Приложение III, точка 3, трето тире

Приложение III, точка 3, буква в)

Приложение III, точка 3, четвърто тире

Приложение III, точка 3, буква г)

Приложение III, точка 3, пето тире

Приложение III, точка 3, буква д)

Приложение IV, точка 1, уводни думи

Приложение IV, точка 1, уводни думи

Приложение IV, точка 1, първо тире

Приложение IV, точка 1, буква а)

Приложение IV, точка 1, второ тире

Приложение IV, точка 1, буква б)

Приложение IV, точка 1, трето тире

Приложение IV, точка 1, буква в)

Приложение IV, точки 2 и 3

Приложение IV, точки 2 и 3

Приложение IV, точка 4, уводни думи

Приложение IV, точка 4, първа алинея, уводни думи

Приложение IV, точка 4, първо тире

Приложение IV, точка 4, първа алинея, буква а)

Приложение IV, точка 4, второ тире

Приложение IV, точка 4, първа алинея, буква б)

Приложение IV, точка 4, трето тире

Приложение IV, точка 4, първа алинея, буква в)

Приложение IV, точка 4, заключителни думи

Приложение IV, точка 5

Приложение IV, точка 5

Приложение IV, точка 6

Приложение IV, точка 6

Приложение IV, точка 7

Приложение IV, точка 7

Приложение IV, точка 8

Приложение V

Приложение VI


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

28.1.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 26/22


Информация относно датата на влизане в сила на Протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовата помощ, предвидени в Споразумението за партньорство в сектора рибарство между Европейската общност и Република Кабо Верде

На 10 октомври 2011 г. Европейският съюз нотифицира Република Кабо Верде, че Съветът, от името на Европейския съюз, е приключил необходимите процедури по влизането в сила на посочения по-горе протокол, подписан в Брюксел на 27 юли 2011 г.

На 17 януари 2012 г. Република Кабо Верде от своя страна нотифицира Европейския съюз за приключването на процедурите по сключването на споразумението от тяхна страна.

Протоколът влезе в сила съответно на 17 януари 2012 г., съгласно член 16 от него.


РЕГЛАМЕНТИ

28.1.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 26/23


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 71/2012 НА КОМИСИЯТА

от 27 януари 2012 година

за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 689/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно износа и вноса на опасни химикали

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 689/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно износа и вноса на опасни химикали (1), и по-специално член 22, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 689/2008 се прилага Ротердамската конвенция относно процедурата по предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химикали и пестициди, подписана на 11 септември 1998 г. и одобрена от името на Общността с Решение 2003/106/ЕО на Съвета (2).

(2)

Приложение I към Регламент (ЕО) № 689/2008 следва да бъде изменено, така че да вземе под внимание някои регулаторни действия по отношение на определени химикали, предприети в изпълнение на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (3), на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди (4) и Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и Директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (5).

(3)

Веществата дихлобенил, диклоран, етоксиквин и пропизохлор не бяха включени като активни вещества в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (6), вследствие на което употребата на тези активни вещества като пестициди е забранена и поради това те следва да бъдат добавени в списъците с химикали в приложение I, част 1 и част 2, към Регламент (ЕО) № 689/2008. Добавянето на дихлобенил, диклоран, етоксиквин и пропизохлор към приложение I беше отменено заради новото заявление за включване в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, подадено съгласно член 13 от Регламент (ЕО) № 33/2008 на Комисията от 17 януари 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Директива 91/414/ЕИО на Съвета във връзка с редовна и ускорена процедура за оценката на активни вещества, които са били част от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от същата директива, но не са били включени в приложение I към нея (7). Това ново заявление доведе отново до решение веществата дихлобенил, диклоран, етоксиквин и пропизохлор да не бъдат включени като активни вещества в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, вследствие на което употребата на дихлобенил, диклоран, етоксиквин и пропизохлор като пестициди остава забранена и причината за отменянето на добавянето към приложение I отпадна. Следователно веществата дихлобенил, диклоран, етоксиквин и пропизохлор следва да бъдат добавени в списъка с химикали в част 1 и част 2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 689/2008.

(4)

Веществото метилбромид не беше включено като активно вещество в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, както и не беше включено като активно вещество в приложения I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО, вследствие на което употребата на метилбромид като пестицид се забранява и поради това то следва да бъде добавено в списъците с химикали в част 1 и част 2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 689/2008. Добавянето на метилбромид към приложение I беше отменено заради ново заявление за включване в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, подадено съгласно член 13 от Регламент (ЕО) № 33/2008. Това ново заявление доведе отново до решение веществото метилбромид да не бъде включено като активно вещество в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, вследствие на което употребата на метилбромид като пестицид остава забранена и причината за отменянето на добавянето към приложение I отпадна. Следователно веществото метилбромид следва да бъде добавено в списъка с химикали в част 1 и част 2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 689/2008.

(5)

Веществото цианамид не беше включено като активно вещество в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, което означава строго ограничаване на използването на цианамида като пестицид и поради това той следва да бъде добавен в списъка с химикали в част 1 и част 2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 689/2008, тъй като практически всякаква употреба е забранена, въпреки факта че цианамидът е бил определен и за него е било изпратено уведомление за оценка съгласно Директива 98/8/ЕО като по този начин може да продължи да бъде разрешаван от държавите-членки, докато бъде взето решение по реда на посочената директива. Добавянето на цианамид към приложение I беше отменено заради ново заявление за включване в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, подадено съгласно член 13 от Регламент (ЕО) № 33/2008. Това ново заявление беше оттеглено от заявителя, в резултат на което причината за отменянето на добавянето към приложение I отпадна. Следователно веществото цианамид следва да бъде добавено в списъка с химикали в част 1 и част 2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 689/2008.

(6)

Веществото флурпримидол не беше включено като активно вещество в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, вследствие на което употребата на флурпримидол като пестицид е забранена и поради това той следва да бъде добавен в списъците с химикали в част 1 и част 2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 689/2008. Добавянето на флурпримидол към приложение I, част 2 беше отменено заради ново заявление за включване в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, подадено съгласно член 13 от Регламент (ЕО) № 33/2008. Това ново заявление доведе отново до решение веществото флурпримидол да не бъде включено като активно вещество в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, вследствие на което употребата на флурпримидол като пестицид остава забранена и причината за отменянето на добавянето към приложение I, част 2, отпадна. Поради това веществото флурпримидол следва да бъде добавено в списъка с химикали в приложение I, част 2, към Регламент (ЕО) № 689/2008.

(7)

Веществото трифлумурон беше включено като активно вещество в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, вследствие на което използването на трифлумурон като пестицид вече не е забранено. Поради това активното вещество трифлумурон следва да бъде заличено в част 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 689/2008.

(8)

Веществото триазоксид беше одобрено като активно вещество съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009, вследствие на което използването на триазоксид като пестицид вече не е забранено. Поради това активното вещество триазоксид следва да бъде заличено в част 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 689/2008.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета, създаден по силата на член 133 от Регламент (ЕО) № 1907/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 689/2008 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 април 2012 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 27 януари 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 204, 31.7.2008 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 63, 6.3.2003 г., стр. 27.

(3)  ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 15, 18.1.2008 г., стр. 5.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Регламент (ЕО) № 689/2008 се изменя, както следва:

1)

Част 1 се изменя, както следва:

а)

добавят се следните вписвания:

Химикал

CAS №

Einecs №

Код по КН

Подкатегория

(*)

Ограничения на употребата

(**)

Държави, за които не се изисква уведомяване

„Цианамид +

420-04-2

206-992-3

2853 00 90

p(1)

з

 

Дихлобенил +

1194-65-6

214-787-5

2926 90 95

p(1)

з

 

Диклоран +

99-30-9

202-746-4

2921 42 00

p(1)

з

 

Етоксиквин +

91-53-2

202-075-7

2933 49 90

p(1)

з

 

Метилбромид +

74-83-9

200-813-2

2903 39 11

p(1)-p(2)

з-з

 

Пропизохлор +

86763-47-5

няма

2924 29 98

p(1)

з“

 

б)

вписването за флурпримидол се замества със следното:

Химикал

CAS №

Einecs №

Код по КН

Подкатегория

(*)

Ограничения на употребата

(**)

Държави, за които не се изисква уведомяване

„Флурпримидол +

56425-91-3

няма

2933 59 95

p(1)

з“

 

в)

заличава се следното вписване:

Химикал

CAS №

Einecs №

Код по КН

Подкатегория

(*)

Ограничения на употребата

(**)

Държави, за които не се изисква уведомяване

„Трифлумурон

64628-44-0

264-980-3

2924 29 98

p(1)

з“

 

г)

заличава се следното вписване:

Химикал

CAS №

Einecs №

Код по КН

Подкатегория

(*)

Ограничения на употребата

(**)

Държави, за които не се изисква уведомяване

„Триазоксид

72459-58-6

276-668-4

2933 29 90

p(1)

з“

 

2)

В част 2 се добавят следните вписвания:

Химикал

CAS №

Einecs №

Код по КН

Категория

(*)

Ограничения на употребата

(**)

„Цианамид

420-04-2

206-992-3

2853 00 90

p

со

Дихлобенил

1194-65-6

214-787-5

2926 90 95

p

з

Диклоран

99-30-9

202-746-4

2921 42 00

p

з

Етоксиквин

91-53-2

202-075-7

2933 49 90

p

з

Флурпримидол

56425-91-3

няма

2933 59 95

p

з

Метилбромид

74-83-9

200-813-2

2903 39 11

p

з

Пропизохлор

86763-47-5

няма

2924 29 98

p

з“


28.1.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 26/26


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 72/2012 НА КОМИСИЯТА

от 27 януари 2012 година

относно изменение и дерогация от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (наричан по-долу „Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 103з, буква б), във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1234/2007 се установява обща организация на селскостопанските пазари, която включва секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци. В член 103д, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 се предвижда, че в регионите на държавите-членки, където степента на организираност на производителите в сектор „Плодове и зеленчуци“ е особено ниска, на основата на надлежно обосновано искане държавите-членки могат да получат от Комисията разрешение да изплащат на организациите на производители национална финансова помощ, равна на максимум 80 % от финансовите вноски, посочени в член 103б, параграф 1, буква а) от същия регламент.

(2)

В член 91, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 (2) на Комисията се предвижда, че за целите на член 103д, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 степента на организираност на производителите в определен регион на дадена държава-членка се изчислява, като стойността на продукцията от плодове и зеленчуци, добита в този регион и предлагана на пазара от организациите на производители, асоциациите на организации на производители и групите производители, се раздели на общата стойност на продукцията от плодове и зеленчуци, добита в същия регион. Уместно е да се изяснят правилата за изчисляване на степента на организираност, за да се гарантира правилното използване на националната помощ.

(3)

Съгласно член 91, параграф 2, втора алинея от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 за регион се счита обособена част от територията на дадена държава-членка в резултат на административните, географските или икономическите характеристики на тази част. За целите на съвместимостта и проверяемостта е уместно да се изясни определението за даден регион и да се определи минимален период от време, през който не са позволени изменения в това определение, ако те не са оправдани от обективни причини.

(4)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 следва да бъде съответно изменен.

(5)

Съгласно член 92, параграф 1, първа алинея от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 исканията към Комисията за разрешение за изплащане на национална финансова помощ за оперативни програми, предвидени за изпълнение през дадена календарна година, трябва да бъдат подадени до 31 януари на същата година. С оглед да се осигури възможност измененият член 91 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 да се прилага през 2012 г., уместно е да се предвиди дерогация от срока, посочен в член 92, параграф 1, първа алинея от въпросния регламент за изпълнение. Освен това следва да се предвиди внасяне на поправки в исканията, изпратени преди влизането в сила на настоящия регламент.

(6)

С цел да се гарантира, че исканията за разрешение за изплащане на национална финансова помощ за оперативни програми, предвидени за изпълнение през 2012 г., могат да бъдат подадени съгласно новите правила, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след неговото публикуване. Съгласно член 95, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 се изисква обаче също така искането за възстановяване от Съюза на помощта да се придружава от доказателство относно степента на организираност на производителите в съответния регион. Поради това настоящият регламент следва да не засяга искания за възстановяване от Съюза в съответствие с член 95, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на национална финансова помощ, одобрени от Комисията преди датата на влизане в сила на настоящия регламент.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011

Член 91 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 се заменя със следния текст:

„Член 91

Степен на организираност на производителите и определение за регион

1.   За целите на член 103д, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 степента на организираност на производителите в определен регион на дадена държава-членка се изчислява, като стойността на продукцията от плодове и зеленчуци, добита в този регион и предлагана на пазара от организациите на производители, асоциациите на организации на производители и групите производители, се раздели на общата стойност на продукцията от плодове и зеленчуци, добита в същия регион.

Упоменатата в първата алинея стойност на продукцията от плодове и зеленчуци, добита във въпросния регион и предлагана на пазара от организациите на производители, асоциациите на организации на производители и групите производители, се отнася само за продукти, във връзка с които тези организации на производители, асоциации на организации на производители и групи производители са получили признаване. Членове 42 и 50 се прилагат mutatis mutandis. При изчисляването на тази стойност се взема предвид само добитата във въпросния регион продукция на организациите на производители, асоциациите на организации на производители и групите производители, която се предлага на пазара от организациите на производители, асоциациите на организации на производители и групите производители.

За изчисляването на общата стойност на продукцията от плодове и зеленчуци, добита в същия регион, методиката съгласно приложение I към Регламент (ЕО) № 138/2004 на Европейския парламент и на Съвета (3) се прилага mutatis mutandis.

2.   Степента на организираност на производителите в определен регион на дадена държава-членка се счита за особено ниска, когато средната стойност на степените на организираност, изчислени съгласно параграф 1, е по-малка от 20 % за последните три години, за които се разполага с данни.

3.   национална финансова помощ може да се ползва само за продукция от плодове и зеленчуци, която е добита в региона съгласно настоящия член.

4.   За целите на настоящата глава държавите-членки определят регионите като обособени части от своята територия съгласно обективни и недискриминационни критерии, като например техните агрономични и икономически характеристики, както и селскостопанския им потенциал за плодове и зеленчуци, или съобразно тяхната институционална или административна структура, за които се разполага с данни, позволяващи да се изчисли степента на организираност в съответствие с параграф 1.

Регионите, определени от дадена държава-членка за целите на настоящата глава, не се променят в продължение поне на 5 години, освен ако се налага промяна по основателни причини, които не са свързани с изчисляването на степента на организираност на производителите в съответния регион или региони.

Член 2

Дерогация от разпоредбите на член 92, параграф 1 на Регламент за изпълнение (ЕО) № 543/2011

Чрез дерогация от разпоредбите на член 92, параграф 1, първа алинея от Регламент за изпълнение (ЕО) № 543/2011 държавите-членки подават до 29 февруари 2012 г. своите искания за разрешение за изплащане на национална финансова помощ съгласно член 103д, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 по отношение на оперативни програми, предвидени за изпълнение през 2012 г.

Държавите-членки определят регионите, включително техните географски граници, съгласно член 91, параграф 4 от Регламент за изпълнение (ЕО) № 543/2011, изменен с настоящия регламент, в първото си искане за разрешение, подадено след датата на влизане в сила на настоящия регламент. При необходимост държавите-членки внасят до 29 февруари 2012 г. поправки в исканията за разрешение за 2012 г., изпратени на Комисията преди датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той не засяга искания за възстановяване от Съюза в съответствие с член 95, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на национална финансова помощ, одобрени от Комисията преди датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 27 януари 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 33, 5.2.2004 г., стр. 1.“


28.1.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 26/28


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 73/2012 НА КОМИСИЯТА

от 27 януари 2012 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 27 януари 2012 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

IL

160,4

MA

53,0

TN

74,2

TR

101,9

ZZ

97,4

0707 00 05

EG

217,9

JO

241,9

MA

148,6

TR

182,3

ZZ

197,7

0709 91 00

EG

143,2

ZZ

143,2

0709 93 10

MA

130,8

TR

161,9

ZZ

146,4

0805 10 20

EG

52,2

MA

54,0

TN

62,6

TR

61,4

ZZ

57,6

0805 20 10

MA

98,4

ZZ

98,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

61,5

EG

81,0

IL

96,6

JM

118,0

KR

92,2

MA

52,0

PK

50,1

TR

89,4

ZZ

80,1

0805 50 10

TR

55,8

ZZ

55,8

0808 10 80

CA

123,7

CL

78,5

CN

107,9

US

157,9

ZZ

117,0

0808 30 90

CN

98,4

TR

95,1

US

120,5

ZA

99,3

ZZ

103,3


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


РЕШЕНИЯ

28.1.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 26/30


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, НА СЪВЕТА И НА КОМИСИЯТА

от 23 януари 2012 година

за назначаване на членовете на надзорния комитет на Европейската служба за борба с измамите (OLAF)

(2012/45/ЕС, Евратом)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТЪТ И КОМИСИЯТА,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

като взеха предвид Решение 1999/352/ЕО, ЕОВС, Евратом на Комисията от 28 април 1999 г. за създаване на Европейска служба за борба с измамите (OLAF) (1), и по-специално член 4 от него,

като взеха предвид Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 1999 г. (2) и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета от 25 май 1999 г. (3) относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и по-специално член 11, параграф 2 от всеки от тези два регламента.

като имат предвид, че:

(1)

В член 11, параграф 2 от регламенти (ЕО) № 1073/1999 и (Евратом) № 1074/1999 е предвидено надзорният комитет на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) да се състои от пет независими външни лица, притежаващи нужните за назначението квалификации от съответните им държави, получени на старши постове и свързани с областта на действие на Службата, и че тези лица се назначават по общо съгласие между Европейския парламент, Съвета и Комисията;

(2)

Съгласно член 11, параграф 3, мандатът на членовете на надзорния комитет е три години и може да бъде подновен веднъж;

(3)

Членовете на надзорния комитет, назначени, считано от 30 ноември 2005 г., са достигнали максималния срок на мандата си. В съответствие с член 11, параграф 4 от регламенти (ЕО) № 1073/1999 и (Евратом) № 1074/1999 при изтичане на мандата тези членове са останали на разположение, докато завърши процесът на назначаване на новите членове на надзорния комитет. Следователно в най-скоро време следва да бъдат назначени новите членове,

РЕШИХА:

Член 1

1.   Назначават се следните лица за членове на надзорния съвет на Европейската служба за борба с измамите (OLAF), считано от 23 януари 2012 г.:

г-н Herbert BÖSCH,

г-н Johan DENOLF,

г-жа Catherine PIGNON,

г-жа Rita SCHEMBRI,

г-н Christiaan TIMMERMANS.

2.   В случай че някое от посочените по-горе лица подаде оставка от надзорния комитет, почине или изпадне в постоянна недееспособност, то незабавно се замества от първото по ред лице от следния списък, което все още не е назначено в надзорния комитет:

г-н Jens MADSEN,

г-жа Cristina NICOARĂ,

г-н Tuomas Henrik PÖYSTI,

г-н Dimitrios ZIMIANITIS.

Член 2

При изпълняване на задълженията си членовете на надзорния комитет не търсят и не приемат инструкции от нито едно правителство или институция, орган, служба или агенция.

Те не се занимават с въпроси, по които — пряко или косвено — да имат някакъв личен интерес, който да попречи на тяхната независимост, както и по-специално — да имат семейни и финансови интереси.

Те спазват строга секретност по отношение на досиетата, които им се предават, и на разискванията, които водят по тях.

Член 3

На членовете на надзорния комитет се възстановяват разходите, които могат да направят при изпълнение на задълженията си, и получават дневно заплащане за всеки ден, прекаран в изпълнение на тези задължения. Комисията определя сумата на заплащането и процедурата за възстановяването на разходите.

Член 4

Комисията уведомява посочените по-горе лица за настоящото решение и незабавно информира всяко лице, назначено впоследствие в надзорния комитет съгласно член 1, параграф 2.

Настоящото назначаване се извършва съгласно член 11, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 1073/1999. То не засяга бъдещите изменения на настоящите разпоредби, които биха могли да бъдат приети от Европейския парламент и от Съвета, особено евентуалната промяна на срока на мандатите, за да се осигури възможност за въвеждане на постепенно обновяване на членовете на комитета.

Член 5

Настоящото решение влиза в сила на 23 януари 2012 г.

Съставено в Брюксел на 23 януари 2012 година.

За Европейския парламент

Председател

Martin SCHULZ

За Съвета

Председател

Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN

За Комисията

Algirdas ŠEMETA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 20.

(2)  ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 8.


28.1.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 26/32


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 23 януари 2012 година

относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Нидерландия

(2012/46/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Решение 2008/615/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност (1), и по-специално член 25 от него,

като взе предвид Решение 2008/616/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. за изпълнение на Решение 2008/615/ПВР (2), и по-специално член 20 от него и глава 4 от приложението към него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Протокола относно преходните разпоредби, приложен към Договора за Европейския съюз, към Договора за функционирането на Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, правните последици от актовете на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза, приети преди влизането в сила на Договора от Лисабон, се запазват дотогава, докато тези актове не бъдат отменени, обявени за нищожни или изменени в изпълнение на Договорите.

(2)

От това следва, че член 25 от Решение 2008/615/ПВР е приложим и че Съветът трябва да реши с единодушие дали държавите-членки са въвели разпоредбите на глава 6 от посоченото решение.

(3)

Член 20 от Решение 2008/616/ПВР предвижда, че решенията, посочени в член 25, параграф 2 от Решение 2008/615/ПВР, се вземат въз основа на доклад за оценка, който се изготвя на основата на въпросник. По отношение на автоматизирания обмен на данни в съответствие с глава 2 от Решение 2008/615/ПВР, докладът за оценка се основава на посещение за оценка и на пилотно изпитване.

(4)

Съгласно глава 4, точка 1.1 от приложението към Решение 2008/616/ПВР въпросникът, съставен от съответната работна група на Съвета, се отнася за всички случаи на автоматизиран обмен на данни и трябва да бъде попълнен от държавата-членка веднага щом тя счете, че е изпълнила необходимите условия за обмен на данни за съответната категория данни.

(5)

Нидерландия е попълнила въпросника относно защитата на данни, както и въпросника относно обмена на дактилоскопични данни.

(6)

Нидерландия е осъществила успешно пилотно изпитване с Германия.

(7)

Проведено е посещение за оценка в Нидерландия, като екипът за оценка от Германия е изготвил доклад за посещението и го е предал на съответната работна група на Съвета.

(8)

На Съвета е представен доклад за цялостна оценка, в който са обобщени резултатите от въпросника, посещението за оценка и пилотното изпитване на обмена на дактилоскопични данни,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

За целите на автоматизираното търсене на дактилоскопични данни Нидерландия е въвела изцяло общите разпоредби за защита на данните, съдържащи се в глава 6 от Решение 2008/615/ПВР, и има право да получава и предоставя лични данни съгласно член 9 от посоченото решение, считано от датата на влизане в сила на настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 23 януари 2012 година.

За Съвета

Председател

M. GJERSKOV


(1)  ОВ L 210, 6.8.2008 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 210, 6.8.2008 г., стр. 12.


28.1.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 26/33


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 24 януари 2012 година

за разрешаване на Швеция да прилага намалена данъчна ставка за електроенергията, потребявана от домакинствата и дружествата в сектора на услугите, разположени в някои райони на Северна Швеция, в съответствие с член 19 от Директива 2003/96/ЕО

(2012/47/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2003/96/ЕО на Съвета от 27 октомври 2003 г. относно преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията (1), и по-специално член 19, параграф 1 от нея,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Решение 2005/231/ЕО на Съвета (2) дава право на Швеция да прилага до 31 декември 2011 г. намалена ставка на акциза върху електроенергията, потребявана от домакинствата и предприятията в сектора на услугите в някои райони в Северна Швеция съгласно член 19 от Директива 2003/96/ЕО.

(2)

С писмо от 8 юни 2011 г. Швеция отправи искане за разрешение да продължи да използва намалена ставка на акциза върху електроенергията, потребявана от същите бенефициери за период от още шест години, тоест до 31 декември 2017 г. Намалението ще бъде ограничено до 96 SEK/MWh.

(3)

В съответните райони разходите за отопление са средно 25 % по-високи, отколкото в останалите части на страната поради по-дългия отоплителен сезон. Намаляването на разходите за електроенергия за домакинствата и предприятията в сектора на услугите в тези райони намалява разликата между общите разходи за отопление на потребителите в Северна Швеция и тези, направени от потребителите в останалите части на страната. С оглед на това мярката допринася за постигането на целите на регионалната и кохезионната политика. Освен това мярката позволява на Швеция да прилага обща данъчна ставка за електроенергията, която е по-висока, отколкото би било възможно с други средства и така косвено допринася за постигането на целите на политиката в областта на околната среда.

(4)

Намаляването на данъчната ставка не следва да надхвърля необходимото за компенсирането на допълнителните разходи за отопление на домакинствата и предприятията в сектора на услугите в Северна Швеция.

(5)

Намалените ставки за данъчно облагане ще бъдат над минималните ставки, установени в член 10 от Директива 2003/96/ЕО.

(6)

Предвид отдалечеността на районите, за които се прилага, фактът, че намалението не трябва да надхвърля допълнителните разходи за отопление в Северна Швеция и че мярката се прилага само за домакинствата и предприятията в сектора на услугите, не се очаква тя да доведе до значителни изменения в конкурентната среда или до промени в търговията между държавите-членки.

(7)

Следователно мярката е приемлива от гледна точка на нормалното функциониране на вътрешния пазар и необходимостта от осигуряване на лоялна конкуренция и е съвместима с политиките на Европейския съюз в областта на здравеопазването, околната среда, енергетиката и транспорта.

(8)

За да бъде осигурено достатъчно ниво на сигурност на заинтересованите предприятия и потребители, на Швеция следва да бъде разрешено да прилага намалена данъчна ставка за електроенергия за целите на потреблението в Северна Швеция до 31 декември 2017 г.

(9)

Следва да се гарантира, че разрешението съгласно Решение 2005/231/ЕО, дадено за предишен период с оглед на сходни с посочените в настоящото решение основания, продължава да се прилага, без да има прекъсване между момента на изтичане на срока на действие на посоченото решение и на пораждане на действие на настоящото решение,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   На Швеция се разрешава да прилага намалена данъчна ставка за електроенергията, потребявана от домакинствата и предприятията в сектора на услугите, разположени в общините, изброени в приложението.

Намалението на стандартната национална данъчна ставка за електроенергия няма да надвишава необходимото за компенсиране на допълнителните разходи за отопление, дължащи се на северното географско разположение в сравнение с останалите части на Швеция, и няма да надхвърля 96 SEK/MWh.

2.   Намалените ставки трябва да съответстват на изискванията на Директива 2003/96/ЕО, и по-специално на минималните данъчни ставки, установени в член 10 от нея.

Член 2

Настоящото решение поражда действие от деня на нотифицирането му.

Прилага се от 1 януари 2012 г. до 31 декември 2017 г.

Член 3

Адресат на настоящото решение е Кралство Швеция.

Съставено в Брюксел на 24 януари 2012 година.

За Съвета

Председател

M. VESTAGER


(1)  ОВ L 283, 31.10.2003 г., стр. 51.

(2)  ОВ L 72, 18.3.2005 г., стр. 27.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Региони

Общини

Norrbottens län

Всички общини

Västerbottens län

Всички общини

Jämtlands län

Всички общини

Västernorrlands län

Sollefteå, Ånge, Örnsköldsvik,

Gävleborgs län

Ljusdal

Dalarnas län

Malung, Mora, Orsa, Älvdalen

Värmlands län

Torsby


28.1.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 26/35


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 26 януари 2012 година

за удължаване на валидността на Решение 2009/251/ЕО за изискване към държавите-членки да гарантират, че на пазара не се пускат или предлагат продукти, които съдържат биоцида диметилфумарат

(нотифицирано под номер C(2012) 321)

(текст от значение за ЕИП)

(2012/48/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 декември 2001 г. относно общата безопасност на продуктите (1), и по-специално член 13 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Решение 2009/251/ЕО на Комисията (2) изисква държавите-членки да гарантират, че на пазара не се пускат или предлагат продукти, които съдържат биоцида диметилфумарат (ДМФ).

(2)

Решение 2009/251/ЕО е прието в съответствие с разпоредбите на член 13 от Директива 2001/95/ЕО, съгласно които то може да бъде валидно за период от не повече от една година, но действието му може да бъде удължавано за допълнителни периоди, никой от които не надвишава една година.

(3)

Валидността на Решение 2009/251/ЕО беше удължена с решения 2010/153/ЕС (3) и 2011/135/ЕС (4) на Комисията за допълнителни периоди от по 1 година. Понастоящем се обмисля включването в Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (5) на постоянно ограничение за съдържанието на ДМФ в изделия. Тъй като тази мярка засяга същите въпроси като Решение 2009/251/ЕС, с оглед на правната сигурност Решение 2009/251/ЕС следва да се прилага до влизане в сила на постоянното ограничение съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006.

(4)

В светлината на натрупания до момента опит и липсата на постоянна мярка, отнасяща се до потребителските продукти, съдържащи ДМФ, е необходимо валидността на Решение 2009/251/ЕО да се удължи с допълнителни 12 месеца.

(5)

Решение 2009/251/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(6)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 15 от Директива 2001/95/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Член 4 от Решение 2009/251/ЕО се заменя със следното:

„Член 4

Срок на прилагане

Настоящото решение се прилага до влизане в сила на регламента на Комисията за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно ДМФ или до 15 март 2013 г., в зависимост от това кое от двете настъпи по-рано.“

Член 2

Държавите-членки вземат необходимите мерки, за да се съобразят с настоящото решение, най-късно до 15 март 2012 г. и публикуват тези мерки. Те незабавно информират Комисията за това.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 26 януари 2012 година.

За Комисията

John DALLI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 11, 15.1.2002 г., стр. 4.

(2)  ОВ L 74, 20.3.2009 г., стр. 32.

(3)  ОВ L 63, 12.3.2010 г., стр. 21.

(4)  ОВ L 57, 2.3.2011 г., стр. 43.

(5)  ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.


28.1.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 26/36


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 26 януари 2012 година

за изменение на решения 2011/263/ЕС и 2011/264/ЕС с оглед да бъдат взети под внимание измененията в класификацията на ензимите в съответствие с приложение I към Директива 67/548/ЕИО на Съвета и приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета

(нотифицирано под номер C(2012) 323)

(текст от значение за ЕИП)

(2012/49/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година относно екомаркировката на ЕС (1), и по-специално член 8, параграф 2 от него,

след консултации със Съвета по екомаркировка на Европейския съюз,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 6, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 66/2010 екомаркировката на ЕС не може да се присъжда за стоки, съдържащи вещества или препарати/ смеси, които се класифицират като токсични, опасни за околната среда, канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (2). Екомаркировката на ЕС не може да се присъжда и за стоки, съдържащи веществата, посочени в член 57 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (3). Съгласно член 6, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 66/2010 когато не е технически осъществимо заместването на стоките като такива или използването на алтернативни материали или конструкции или когато въпросните продукти имат значително по-високи цялостни екологични показатели в сравнение с други стоки от същата категория, Комисията може да приеме мерки за предоставяне на дерогации от член 6, параграф 6.

(2)

Комисията прие Решение 2011/263/ЕС от 28 април 2011 година за формулиране на екологични критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС на детергенти за съдомиялни машини (4) и Решение 2011/264/ЕС от 28 април 2011 година за формулиране на екологични критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС на детергенти за перални машини (5). След приемането на посочените решения важният ензим субтилизин, който се използва в детергентите за перални и съдомиялни машини, беше класифициран като R50 (Силно токсично за водни организми вещество) в съответствие с приложение I към Директива 67/548/ЕИО на Съвета от 27 юни 1967 година за сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасни вещества (6) и приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008, което не позволява на тези детергенти за перални и съдомиялни машини да бъде присъдена екомаркировка на ЕС.

(3)

Това е нова информация, която не беше взета под внимание при прегледа на критериите за екомаркировка на ЕС по отношение на детергенти за перални и съдомиялни машини и при обсъждането на дерогациите за ензими. Поради това решения 2011/236/ЕС и 2011/264/ЕС следва да бъдат изменени, за да бъдат отразени измененията в класификацията на ензимите в съответствие с приложение I към Директива 67/548/ЕИО и приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008.

(4)

Необходимо е да се предвиди преходен период, с който на производителите, на чиито продукти вече е присъдена екомаркировката на ЕС за детергенти за перални и съдомиялни машини въз основа на критериите, изложени в решения 2003/31/ЕО (7) и 2003/200/ЕО (8) на Комисията, да се предостави достатъчно време да приспособят продуктите си в съответствие с актуализираните критерии и изисквания и да се компенсира преустановяването, причинено от настоящото изменение.

(5)

Решения 2011/263/ЕС и 2011/264/ЕС следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение 2011/263/ЕС на Комисията се изменя, както е посочено в приложението към настоящото решение.

Член 2

Приложението към Решение 2011/264/ЕС на Комисията се изменя, както е посочено в приложението към настоящото решение.

Член 3

Когато знакът за екомаркировка е присъден въз основа на заявление, оценено съгласно критериите, изложени в решения 2003/31/ЕО и 2003/200/ЕО, тази екомаркировка може да бъде използвана до 28 септември 2012 година.

Член 4

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 26 януари 2012 година.

За Комисията

Janez POTOČNIK

Член на Комисията


(1)  ОВ L 27, 30.1.2010 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 111, 30.4.2011 г., стр. 22.

(5)  ОВ L 111, 30.4.2011 г., стр. 34.

(6)  ОВ 196, 16.8.1967 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 9, 15.1.2003 г., стр. 11.

(8)  ОВ L 76, 22.3.2003 г., стр. 25.


ПРИЛОЖЕНИЕ

1.

В приложението към Решение 2011/263/ЕС, в критерий 2, буква б), пети параграф в таблицата за дерогации се добавя следното вещество:

„Субтилизин

H400 Силно токсично за водни организми

R 50“

2.

В приложението към Решение 2011/264/ЕС, в критерий 4, буква б), пети параграф в таблицата за дерогации се добавя следното вещество:

„Субтилизин

H400 Силно токсично за водни организми

R 50“


Поправки

28.1.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 26/38


Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията от 25 май 2011 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на одобрените активни вещества

( Официален вестник на Европейския съюз L 153 от 11 юни 2011 г. )

В част А от приложението се добавя следното вписване:

Номер

Популярно наименование, идентификационни номера

Наименование по IUPAC

Чистота

Дата на одобрението

Изтичане срока на одобрението

Специфични разпоредби

„354

Флурохлоридон

CAS № 61213-25-0

CIPAC № 430

(3RS,4RS;3RS,4SR)-3-хлоро-4-хлорометил-1- (α,α,α-трифлуоро-m-толил)-2-пиролидон

≥ 940 g/kg.

Онечиствания от значение:

толуол: макс. 8 g/kg

1 юни 2011 г.

31 май 2021 г.

ЧАСТ А

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно флурохлоридон, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 4 февруари 2011 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки обръщат особено внимание на:

1.

риска за нецелевите растения и водни организми;

2.

опазването на подпочвените води, когато активното вещество се прилага в области, уязвими по отношение на почвите и/или климатичните условия.

Условията за разрешаване включват мерки за намаляване на риска, когато е целесъобразно.

Съответните държави-членки гарантират, че заявителят представя на Комисията допълнителна информация в потвърждение на:

1.

значимостта на онечистванията, различни от толуол;

2.

съответствието на материала от теста за екотоксичност с техническите спецификации;

3.

значимостта на метаболита R42819 (1) от подпочвените води;

4.

потенциалните свойства на флурохлоридон да наруши функциите на ендокринната система.

Съответните държави-членки гарантират, че заявителят предоставя на Комисията информацията, посочена в точки 1 и 2, до 1 декември 2011 г., информацията, посочена в точка 3 — до 31 май 2013 г., а информацията, посочена в точка 4 — в срок до две години след приемането на указанията на ОИСР за изпитвания относно нарушаването на функциите на ендокринната система.


(1)  R42819: (4RS)-4-(хлорметил)-1-[3-(трифлуорметил)фенил]пиролидин-2-он.“