ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2012.020.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 20

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 55
24 януари 2012 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

БЮДЖЕТИ

 

 

2012/30/ЕС, Евратом

 

*

Окончателно приемане на коригиращ бюджет № 6 на Европейския съюз за финансовата 2011 година

1

Всички суми в настоящия бюджет са изразени в еуро, освен ако не е посочено друго.

Всички приходи, предвидени в член 18, параграф 1 от Финансовия регламент, вписани в дялове 5 и 6 от приходната част на бюджета, могат да обусловят записването на допълнителни кредити в бюджетните редове, по които е записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

Сумите по баланса се отнасят до всички отпуснати кредити, включително бюджетните кредити, допълнителните кредити и заделените приходи.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Законодателни актове

БЮДЖЕТИ

24.1.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 20/1


ОКОНЧАТЕЛНО ПРИЕМАНЕ

на коригиращ бюджет № 6 на Европейския съюз за финансовата 2011 година

(2012/30/ЕС, Евратом)

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 314, параграф 4, буква а) и член 314, параграф 9 от него,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а от него,

като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (1),

като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2011 година, окончателно приет на 15 декември 2010 г. (2),

като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (3),

като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 6 на общия бюджет за 2011 г., изготвен от Комисията на 18 октомври 2011 г.,

като взе предвид позицията относно проект на коригиращ бюджет № 6/2011, утвърдена от Съвета на 30 ноември 2011 г.,

като взе предвид резолюцията относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 6/2011, приета от Парламента на 1 декември 2011 г.,

като взе предвид членове 75б и 75д от Правилника за дейността на Европейския парламент,

ОБЯВЯВА:

Член единствен

Процедурата, предвидена в член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз, е приключена и коригиращ бюджет № 6 на Европейския съюз за финансовата 2011 година е окончателно приет.

Съставено в Брюксел на 1 декември 2011 година.

Редседател

J. BUZEK


(1)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 68, 15.3.2011 г.

(3)  ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.


ОКОНЧАТЕЛНО ПРИЕМАНЕ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 6 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ФИНАНСОВАТА 2011 ГОДИНА

СЪДЪРЖАНИЕ

ОБЩ РАЗЧЕТ ЗА ПРИХОДНАТА ЧАСТ

A. Въведение и финансиране на общия бюджет

Б. Обща приходна част на бюджета по бюджетни функции

— Приходи

— Дял 1: Собствени ресурси

— Дял 3: Излишъци, салда и корекции

— Дял 6: Вноски и възстановени суми във връзка със споразумения и програми на Съюза/Общността

— Дял 7: Лихви за закъснели плащания и глоби

ПРИХОДНА И РАЗХОДНА ЧАСТ ПО РАЗДЕЛИ

Раздел III: Комисия

— Приходи

— Дял 6: Вноски и възстановявания във връзка със споразумения и програми на Съюза/Общността

— Дял 7: Лихви за забавени плащания и глоби

— Разходи

— Дял 01: Икономически и финансови въпроси

— Дял 04: Заетост и социални въпроси

— Дял 05: Земеделие и развитие на селските райони

— Дял 07: Околна среда и действия по климата

— Дял 08: Научни изследвания

— Дял 09: Информационно общество и медии

— Дял 11: Морско дело и рибарство

— Дял 14: Данъчно облагане и митнически съюз

— Дял 15: Образование и култура

— Дял 17: Здравеопазване и защита на потребителите

— Дял 19: Външни отношения

— Дял 21: Развитие и отношения с държавите от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ)


 

A. ВЪВЕДЕНИЕ И ФИНАНСИРАНЕ НА ОБЩИЯ БЮДЖЕТ

ФИНАНСИРАНЕ НА ОБЩИЯ БЮДЖЕТ

Бюджетни кредити, които трябва да бъдат покрити през 2011 финансова година съгласно член 1 от Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности

РАЗХОДИ

Описание

Бюджет за 2011 г. (1)

Бюджет за 2010 г. (2)

Промяна (в %)

1.

Устойчив растеж

53 629 039 384

47 647 241 763

12,55

2.

Опазване и управление на природните ресурси

55 983 918 184

58 135 640 809

–3,70

3.

Гражданство, свобода, сигурност и правосъдие

1 700 103 331

1 477 871 910

15,04

4.

ЕС — фактор от световно значение

7 242 528 574

7 787 695 183

–7,00

5.

Администрация

8 171 544 289

7 907 468 861

3,34

Общо разходи  (3)

126 727 133 762

122 955 918 526

+3,07


ПРИХОДИ

Описание

Бюджет за 2011 г. (4)

Бюджет за 2010 г. (5)

Промяна (в %)

Други приходи (дялове от 4 до 9)

2 083 368 232

1 432 338 606

+45,45

Излишък от предходната финансова година (глава 3 0, статия 3 0 0)

4 539 394 283

2 253 591 199

+ 101,43

Излишък от собствени ресурси, произлизащ от възстановяване на излишъка от Гаранционния фонд за външни операции (глава 3 0, статия 3 0 2)

p.m.

p.m.

Остатък от собствени ресурси, произлизащ от собствени ресурси на база ДДС и база БНП/БНД за предходни години (глави 3 1 и 3 2)

1 814 882 000

p.m.

Общо приходи по дялове от 3 до 9

8 437 644 515

3 685 929 805

+ 128,91

Нетна сума от мита и налози върху захарта (глави 1 1 и 1 2)

16 667 000 000

15 719 200 000

+6,03

Собствен ресурс на база ДДС по унифицираната ставка (таблици 1 и 2, глава 1 3)

14 125 977 050

13 277 325 100

+6,39

Остатък за финансиране от допълнителния ресурс (собствен ресурс на база БНД, таблица 3, глава 1 4)

87 496 512 197

90 273 463 621

–3,08

Бюджетни кредити, които трябва да бъдат покрити от собствените ресурси, посочени в член 2 от Решение 2007/436/EО, Евратом (6)

118 289 489 247

119 269 988 721

–0,82

Общо приходи  (7)

126 727 133 762

122 955 918 526

+3,07


ТАБЛИЦА 1

Изчисляване на тавана на хармонизираните бази за данък добавена стойност (ДДС) съгласно член 2, параграф 1, буква б) от Решение 2007/436/ЕО, Евратом

Държава-членка

1 % от база ДДС без таван

1 % от БНД

Таван (в %)

1 % от БНД, умножен по процента на тавана

1 % от базата за изчисление на ДДС с таван (8)

Държави-членки с база ДДС с таван

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Белгия

1 627 587 000

3 698 643 000

50

1 849 321 500

1 627 587 000

 

България

169 013 000

370 007 000

50

185 003 500

169 013 000

 

Чешка република

652 877 000

1 391 854 000

50

695 927 000

652 877 000

 

Дания

963 769 000

2 458 026 000

50

1 229 013 000

963 769 000

 

Германия

11 026 155 000

26 119 640 000

50

13 059 820 000

11 026 155 000

 

Естония

71 993 000

146 742 000

50

73 371 000

71 993 000

 

Ирландия

649 089 000

1 266 969 000

50

633 484 500

633 484 500

Ирландия

Гърция

1 019 460 000

2 175 890 000

50

1 087 945 000

1 019 460 000

 

Испания

5 258 235 000

10 542 672 000

50

5 271 336 000

5 258 235 000

 

Франция

9 324 427 000

20 331 649 000

50

10 165 824 500

9 324 427 000

 

Италия

5 759 061 000

15 753 884 000

50

7 876 942 000

5 759 061 000

 

Кипър

147 063 000

179 320 000

50

89 660 000

89 660 000

Кипър

Латвия

61 563 000

186 604 000

50

93 302 000

61 563 000

 

Литва

118 148 000

290 314 000

50

145 157 000

118 148 000

 

Люксембург

217 935 000

316 518 000

50

158 259 000

158 259 000

Люксембург

Унгария

421 920 000

978 454 000

50

489 227 000

421 920 000

 

Малта

44 136 000

60 993 000

50

30 496 500

30 496 500

Малта

Нидерландия

2 767 210 000

6 121 794 000

50

3 060 897 000

2 767 210 000

 

Австрия

1 315 726 000

2 927 120 000

50

1 463 560 000

1 315 726 000

 

Полша

1 810 016 000

3 689 995 000

50

1 844 997 500

1 810 016 000

 

Португалия

860 113 000

1 644 805 000

50

822 402 500

822 402 500

Португалия

Румъния

460 410 000

1 248 095 000

50

624 047 500

460 410 000

 

Словения

181 241 000

361 860 000

50

180 930 000

180 930 000

Словения

Словакия

214 596 000

687 119 000

50

343 559 500

214 596 000

 

Финландия

839 952 000

1 929 744 000

50

964 872 000

839 952 000

 

Швеция

1 674 991 000

3 932 868 000

50

1 966 434 000

1 674 991 000

 

Обединено кралство

8 417 725 000

18 044 543 000

50

9 022 271 500

8 417 725 000

 

Общо

56 074 411 000

126 856 122 000

 

63 428 061 000

55 890 066 500

 


ТАБЛИЦА 2

Разбивка на собствените ресурси, начислени от ДДС съгласно член 2, параграф 1, буква б) от Решение 2007/436/ЕО, Евратом (глава 1 3)

Държава-членка

1 % от базата за изчисление на ДДС с таван

Унифицирана ставка за собствения ресурс от ДДС (9) (в %)

Собствен ресурс на база ДДС при унифицираната ставка

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Белгия

1 627 587 000

0,3000

488 276 100

България

169 013 000

0,3000

50 703 900

Чешка република

652 877 000

0,3000

195 863 100

Дания

963 769 000

0,3000

289 130 700

Германия

11 026 155 000

0,1500

1 653 923 250

Естония

71 993 000

0,3000

21 597 900

Ирландия

633 484 500

0,3000

190 045 350

Гърция

1 019 460 000

0,3000

305 838 000

Испания

5 258 235 000

0,3000

1 577 470 500

Франция

9 324 427 000

0,3000

2 797 328 100

Италия

5 759 061 000

0,3000

1 727 718 300

Кипър

89 660 000

0,3000

26 898 000

Латвия

61 563 000

0,3000

18 468 900

Литва

118 148 000

0,3000

35 444 400

Люксембург

158 259 000

0,3000

47 477 700

Унгария

421 920 000

0,3000

126 576 000

Малта

30 496 500

0,3000

9 148 950

Нидерландия

2 767 210 000

0,1000

276 721 000

Австрия

1 315 726 000

0,2250

296 038 350

Полша

1 810 016 000

0,3000

543 004 800

Португалия

822 402 500

0,3000

246 720 750

Румъния

460 410 000

0,3000

138 123 000

Словения

180 930 000

0,3000

54 279 000

Словакия

214 596 000

0,3000

64 378 800

Финландия

839 952 000

0,3000

251 985 600

Швеция

1 674 991 000

0,1000

167 499 100

Обединеното кралство

8 417 725 000

0,3000

2 525 317 500

Общо

55 890 066 500

 

14 125 977 050


ТАБЛИЦА 3

Определяне на унифицирана ставка и разбивка на ресурсите на база брутен национален доход съгласно член 2, параграф 1, буква в) от Решение 2007/436/ЕО, Евратом (глава 1 4)

Държава-членка

1 % от брутния национален доход

Унифицирана ставка за „допълнителната база“, собствен ресурс

Собствен ресурс от „допълнителната база“ при унифицираната ставка

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Белгия

3 698 643 000

 

2 551 066 178

България

370 007 000

 

255 205 042

Чешка република

1 391 854 000

 

960 003 889

Дания

2 458 026 000

 

1 695 375 032

Германия

26 119 640 000

 

18 015 507 359

Естония

146 742 000

 

101 212 405

Ирландия

1 266 969 000

 

873 866 920

Гърция

2 175 890 000

 

1 500 777 282

Испания

10 542 672 000

 

7 271 600 414

Франция

20 331 649 000

 

14 023 354 543

Италия

15 753 884 000

 

10 865 931 276

Кипър

179 320 000

 

123 682 439

Латвия

186 604 000

0,6897303 (10)

128 706 435

Литва

290 314 000

 

200 238 365

Люксембург

316 518 000

 

218 312 058

Унгария

978 454 000

 

674 869 380

Малта

60 993 000

 

42 068 721

Нидерландия

6 121 794 000

 

4 222 386 866

Австрия

2 927 120 000

 

2 018 923 381

Полша

3 689 995 000

 

2 545 101 391

Португалия

1 644 805 000

 

1 134 471 861

Румъния

1 248 095 000

 

860 848 950

Словения

361 860 000

 

249 585 810

Словакия

687 119 000

 

473 926 800

Финландия

1 929 744 000

 

1 331 002 925

Швеция

3 932 868 000

 

2 712 618 260

Обединеното кралство

18 044 543 000

 

12 445 868 215

Общо

126 856 122 000

 

87 496 512 197


ТАБЛИЦА 4

Изчисляване на брутната редукция на вноската на база БНД за Нидерландия и Швеция и нейното финансиране съгласно член 2, параграф 5 от Решение 2007/436/ЕО, Евратом (глава 1 6)

Държава-членка

Брутно намаление

Дял в проценти от базата за БНД

Ключ за БНД, приложен за брутното намаление

Финансиране на намалението в полза на Нидерландия и Швеция

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (3)

Белгия

 

2,92

24 197 489

24 197 489

България

 

0,29

2 420 682

2 420 682

Чешка република

 

1,10

9 105 873

9 105 873

Дания

 

1,94

16 081 048

16 081 048

Германия

 

20,59

170 881 511

170 881 511

Естония

 

0,12

960 025

960 025

Ирландия

 

1,00

8 288 842

8 288 842

Гърция

 

1,72

14 235 241

14 235 241

Испания

 

8,31

68 972 916

68 972 916

Франция

 

16,03

133 014 961

133 014 961

Италия

 

12,42

103 066 026

103 066 026

Кипър

 

0,14

1 173 158

1 173 158

Латвия

 

0,15

1 220 812

1 220 812

Литва

 

0,23

1 899 310

1 899 310

Люксембург

 

0,25

2 070 743

2 070 743

Унгария

 

0,77

6 401 302

6 401 302

Малта

 

0,05

399 032

399 032

Нидерландия

– 665 039 963

4,83

40 050 378

– 624 989 585

Австрия

 

2,31

19 149 984

19 149 984

Полша

 

2,91

24 140 912

24 140 912

Португалия

 

1,30

10 760 744

10 760 744

Румъния

 

0,98

8 165 364

8 165 364

Словения

 

0,29

2 367 383

2 367 383

Словакия

 

0,54

4 495 312

4 495 312

Финландия

 

1,52

12 624 890

12 624 890

Швеция

– 164 885 941

3,10

25 729 850

– 139 156 091

Обединеното кралство

 

14,22

118 052 116

118 052 116

Общо

– 829 925 904

100,00

829 925 904

0

Ценови дефлатор на БВП на ЕС, в EUR (икономическа прогноза от пролетта на 2010 г.):

а) 2004 ЕС25 = 107,4023 / б) 2006 ЕС25 = 112,1509 / в) 2006 ЕС27 = 112,4894 / г) 2011 ЕС27 = 118,4172

Еднократна сума за Нидерландия: по цени от 2011 г.:

605 000 000 EUR × [(б/а) × (г/в)] = 665 039 963 EUR

Еднократна сума за Швеция: по цени от 2011 г.:

150 000 000 EUR × [(б/а) × (г/в)] = 164 885 941 EUR


ТАБЛИЦА 5.1

Коригиране на бюджетните дисбаланси за Обединеното кралство за 2010 г. съгласно член 4 от Решение 2007/436/ЕО, Евратом (глава 1 5)

Описание

Коефициент (11)(в %)

Сума

1.

Дял на Обединеното кралство (в %) в общия размер на базата за ДДС без таван

15,0995

 

2.

Дял на Обединеното кралство (в %) в общия размер на разпределените разходи, коригиран с разходите за разширяването

7,7390

 

3.

(1) – (2)

7,3605

 

4.

Общ размер на разпределените разходи

 

111 581 136 089

5.

Разходи, свързани с разширяването (12)= (5a + 5b)

 

23 885 731 392

5a.

Предприсъединителни разходи

 

2 978 639 088

5б.

Разходи, свързани с член 4, параграф 1, буква ж)

 

20 907 092 304

6.

Общ размер на разпределените разходи, коригиран с разходите за разширяването = (4) – (5)

 

87 695 404 697

7.

Първоначален размер на корекцията за Обединеното кралство = (3) × (6) × 0,66

 

4 260 193 166

8.

Предимство за Обединеното кралство (13)

 

388 810 830

9.

Основна корекция за Обединеното кралство = (7) – (8)

 

3 871 382 336

10.

Извънредни приходи от традиционни собствени ресурси (14)

 

29 810 676

11.

Корекция за Обединеното кралство = (9) – (10)

 

3 841 571 660

Съгласно член 4, параграф 2 от Решение 2007/436/ЕО, Евратом през периода 2007—2013 г. допълнителната вноска на Обединеното кралство в резултат на намалението на разпределените разходи с разходите, свързани с разширяването, посочени в параграф 1, буква ж) от същия член, не превишава 10 500 000 000 EUR по цени от 2004 г. Съответните цифри са изложени в таблицата по-долу.

Корекции за Обединеното кралство за 2007—2012 г.

Разлика в първоначалния размер спрямо прага от 10,5 милиарда евро

(РСР 2007 спрямо РСР 2000) в евро

Разлика по текущи цени

Разлика по постоянни цени за 2004 г.

(А)

Корекция за Обединеното кралство за 2007 г.

0

0

(Б)

Корекция за Обединеното кралство за 2008 г.

– 301 636 064

– 279 914 923

(В)

Корекция за Обединеното кралство за 2009 г.

–1 350 053 160

–1 271 666 250

(Г)

Корекция за Обединеното кралство за 2010 г.

–2 083 537 505

–1 918 060 737

(Д)

Корекция за Обединеното кралство за 2011 г.

n/a

n/a

(Е)

Корекция за Обединеното кралство за 2012 г.

n/a

n/a

(Ж)

Сума от разликите = (А) + (Б) + (В) + (Г) + (Д) + (Е)

–3 735 226 728

–3 469 641 910


ТАБЛИЦА 5.2

Коригиране на бюджетните дисбаланси за Обединеното кралство за 2007 г. съгласно член 4 от Решение 2007/436/ЕО, Евратом (глава 3 5)

Описание

Коефициент (15) (в %)

Сума

1.

Дял на Обединеното кралство (в %) в общия размер на базата за ДДС без таван

17,4496

 

2.

Дял на Обединеното кралство (в %) в общия размер на разпределените разходи, коригиран с разходите за разширяването

7,2384

 

3.

(1) – (2)

10,2111

 

4.

Общ размер на разпределените разходи

 

105 275 791 730

5.

Разходи, свързани с разширяването (16) = (5a +  5b)

 

2 930 808 042

5a.

Предприсъединителни разходи

 

2 930 808 042

5б.

Разходи, свързани с член 4, параграф 1, буква ж)

 

0

6.

Общ размер на разпределените разходи, коригиран с разходите за разширяването = (4) – (5)

 

102 344 983 688

7.

Първоначален размер на корекцията за Обединеното кралство = (3) × (6) × 0,66

 

6 897 392 491

8.

Предимство за Обединеното кралство (17)

 

67 188 488

9.

Основна корекция за Обединеното кралство = (7) – (8)

 

6 830 204 004

10.

Непредвидени приходи от традиционни собствени ресурси (18)

 

–46 980 802

11.

Корекция за Обединеното кралство = (9) – (10)

 

6 877 184 806


ТАБЛИЦА 5.3

Корекцията на бюджетните дисбаланси в полза на Обединеното кралство за 2006 г. съгласно член 4 от Решение 2000/597/EО, Eвратом на Съвета (глава 3 5)

Описание

Коефициент (19) (в %)

Сума

1.

Дял на Обединеното кралство (в %) в общия размер на базата за ДДС без таван

17,2771

 

2.

Дял на Обединеното кралство (в %) в общия размер на разпределените разходи, коригиран с разходите за разширяването

8,6928

 

3.

(1) – (2)

8,5843

 

4.

Общ размер на разпределените разходи

 

97 195 051 529

5.

Предприсъединителни разходи (ППР)

 

1 837 296 087

6.

Общ размер на разпределените разходи, коригиран с предприсъединителните разходи = (4) – (5)

 

95 357 755 442

7.

Първоначален размер на корекцията за Обединеното кралство = (3) × (6) × 0,66

 

5 402 613 496

8.

Предимство за Обединеното кралство (20)

 

215 286 076

9.

Основна корекция за Обединеното кралство = (7) – (8)

 

5 187 327 420

10.

Непредвидени приходи от традиционни собствени ресурси (21)

 

–9 196 589

11.

Корекция за Обединеното кралство = (9) – (10)

 

5 196 524 008


ТАБЛИЦА 6.1

Изчисление за финансирането на корекцията за 2010 г. за Обединеното кралство, възлизаща на 3 841 571 660 EUR (глава 1 5)

Държава-членка

Дял в проценти от БНД базата

Дялове без Обединеното кралство

Дялове без Германия, Нидерландия, Австрия, Швеция и Обединеното кралство

Три четвърти от дела на Германия, Нидерландия, Австрия и Швеция от колона 2

Колона 4, разпределена в съответствие с колона 3

Скала за финансиране

Скала за финансиране, приложена към корекцията

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Белгия

2,92

3,40

5,31

 

1,43

4,83

185 512 958

България

0,29

0,34

0,53

 

0,14

0,48

18 558 453

Чешка република

1,10

1,28

2,00

 

0,54

1,82

69 811 267

Дания

1,94

2,26

3,53

 

0,95

3,21

123 287 291

Германия

20,59

24,00

0,00

–18,00

0,00

6,00

230 537 205

Естония

0,12

0,13

0,21

 

0,06

0,19

7 360 143

Ирландия

1,00

1,16

1,82

 

0,49

1,65

63 547 406

Гърция

1,72

2,00

3,12

 

0,84

2,84

109 136 186

Испания

8,31

9,69

15,12

 

4,08

13,76

528 789 146

Франция

16,03

18,69

29,17

 

7,86

26,55

1 019 775 186

Италия

12,42

14,48

22,60

 

6,09

20,57

790 168 077

Кипър

0,14

0,16

0,26

 

0,07

0,23

8 994 159

Латвия

0,15

0,17

0,27

 

0,07

0,24

9 359 503

Литва

0,23

0,27

0,42

 

0,11

0,38

14 561 289

Люксембург

0,25

0,29

0,45

 

0,12

0,41

15 875 604

Унгария

0,77

0,90

1,40

 

0,38

1,28

49 076 349

Малта

0,05

0,06

0,09

 

0,02

0,08

3 059 228

Нидерландия

4,83

5,63

0,00

–4,22

0,00

1,41

54 032 187

Австрия

2,31

2,69

0,00

–2,02

0,00

0,67

25 835 351

Полша

2,91

3,39

5,29

 

1,43

4,82

185 079 200

Португалия

1,30

1,51

2,36

 

0,64

2,15

82 498 538

Румъния

0,98

1,15

1,79

 

0,48

1,63

62 600 742

Словения

0,29

0,33

0,52

 

0,14

0,47

18 149 824

Словакия

0,54

0,63

0,99

 

0,27

0,90

34 463 850

Финландия

1,52

1,77

2,77

 

0,75

2,52

96 790 233

Швеция

3,10

3,61

0,00

–2,71

0,00

0,90

34 712 285

Обединено кралство

14,22

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

Общо

100,00

100,00

100,00

–26,95

26,95

100,00

3 841 571 660

Изчисленията са направени до 15 знака след десетичната запетая.

ТАБЛИЦА 6.2

Финансиране на окончателната корекция за Обединеното кралство за 2007 г. (глава 3 5)

Държава-членка

Сума

 

(1)

Белгия

706 907

България

535 312

Чешка република

6 744 356

Дания

–5 289 141

Германия

– 870 891

Естония

– 989 889

Ирландия

–6 610 915

Гърция

–10 394 252

Испания

–14 463 921

Франция

–4 098 541

Италия

–32 446 645

Кипър

–71 604

Латвия

153 180

Литва

108 301

Люксембург

– 114 511

Унгария

757 788

Малта

11 085

Нидерландия

– 683 089

Австрия

– 640 297

Полша

14 123 243

Португалия

3 156 918

Румъния

7 742 255

Словения

657 143

Словакия

3 867 642

Финландия

–4 997 969

Швеция

98 758

Обединеното кралство

43 008 777

Общо

0


ТАБЛИЦА 6.3

Финансиране на окончателната корекция за Обединеното кралство за 2006 г. (глава 3 5)

Държава-членка

Сума

 

(1)

Белгия

–8 755 549

България

– 741 523

Чешка република

–3 073 164

Дания

–5 928 694

Германия

–11 377 531

Естония

– 375 342

Ирландия

–4 203 153

Гърция

–5 690 088

Испания

–26 632 223

Франция

–49 761 580

Италия

–39 816 491

Кипър

– 393 976

Латвия

– 532 301

Литва

– 715 807

Люксембург

– 771 356

Унгария

–2 426 193

Малта

– 137 272

Нидерландия

–2 637 055

Австрия

–1 218 391

Полша

–7 766 880

Португалия

–4 055 856

Румъния

–3 137 843

Словения

– 877 883

Словакия

–1 383 091

Финландия

–4 673 150

Швеция

–1 563 025

Обединеното кралство

188 645 417

Общо

0


ТАБЛИЦА 7

Резюме на финансирането (22) на общия бюджет по вид собствени ресурси и по държави-членки

Държава-членка

Традиционни собствени ресурси (ТСР)

Собствени ресурси на база ДДС и БНД, включително корекциите

Общо собствени ресурси (23)

Нетни налози в сектора на захарта (75 %)

Нетни мита (75 %)

Общо нетни традиционни собствени ресурси (75 %)

Разходи по събирането (25 % от брутните ТСР) p.m.

Собствен ресурс на база ДДС

Собствен ресурс на база БНД

Намаление в полза на Нидерландия и Швеция

Корекция за Обединеното кралство

Общо „национални вноски“

Дял в общия размер на „националните вноски“ (%)

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) = (5) + (6) + (7) + (8)

(10)

(11) = (3) + (9)

Белгия

6 600 000

1 507 642 260

1 514 242 260

504 747 420

488 276 100

2 551 066 178

24 197 489

177 464 316

3 241 004 083

3,19

4 755 246 343

България

400 000

45 406 418

45 806 418

15 268 806

50 703 900

255 205 042

2 420 682

18 352 242

326 681 866

0,32

372 488 284

Чешка република

3 400 000

191 135 846

194 535 846

64 845 282

195 863 100

960 003 889

9 105 873

73 482 459

1 238 455 321

1,22

1 432 991 167

Дания

3 400 000

299 756 949

303 156 949

101 052 316

289 130 700

1 695 375 032

16 081 048

112 069 456

2 112 656 236

2,08

2 415 813 185

Германия

26 300 000

3 328 560 834

3 354 860 834

1 118 286 941

1 653 923 250

18 015 507 359

170 881 511

218 288 783

20 058 600 903

19,74

23 413 461 737

Естония

0

19 766 244

19 766 244

6 588 748

21 597 900

101 212 405

960 025

5 994 912

129 765 242

0,13

149 531 486

Ирландия

0

176 031 452

176 031 452

58 677 151

190 045 350

873 866 920

8 288 842

52 733 338

1 124 934 450

1,11

1 300 965 902

Гърция

1 400 000

192 814 112

194 214 112

64 738 038

305 838 000

1 500 777 282

14 235 241

93 051 846

1 913 902 369

1,88

2 108 116 481

Испания

4 700 000

1 182 245 136

1 186 945 136

395 648 379

1 577 470 500

7 271 600 414

68 972 916

487 693 002

9 405 736 832

9,26

10 592 681 968

Франция

30 900 000

1 450 021 795

1 480 921 795

493 640 598

2 797 328 100

14 023 354 543

133 014 961

965 915 065

17 919 612 669

17,63

19 400 534 464

Италия

4 700 000

1 893 363 721

1 898 063 721

632 687 907

1 727 718 300

10 865 931 276

103 066 026

717 904 941

13 414 620 543

13,20

15 312 684 264

Кипър

0

26 199 596

26 199 596

8 733 199

26 898 000

123 682 439

1 173 158

8 528 579

160 282 176

0,16

186 481 772

Латвия

0

18 274 452

18 274 452

6 091 484

18 468 900

128 706 435

1 220 812

8 980 382

157 376 529

0,15

175 650 981

Литва

800 000

38 693 354

39 493 354

13 164 452

35 444 400

200 238 365

1 899 310

13 953 783

251 535 858

0,25

291 029 212

Люксембург

0

13 705 839

13 705 839

4 568 613

47 477 700

218 312 058

2 070 743

14 989 737

282 850 238

0,28

296 556 077

Унгария

2 000 000

97 525 900

99 525 900

33 175 300

126 576 000

674 869 380

6 401 302

47 407 944

855 254 626

0,84

954 780 526

Малта

0

10 535 781

10 535 781

3 511 927

9 148 950

42 068 721

399 032

2 933 041

54 549 744

0,05

65 085 525

Нидерландия

7 300 000

1 779 241 635

1 786 541 635

595 513 878

276 721 000

4 222 386 866

– 624 989 585

50 712 043

3 924 830 324

3,86

5 711 371 959

Австрия

3 200 000

160 367 637

163 567 637

54 522 546

296 038 350

2 018 923 381

19 149 984

23 976 663

2 358 088 378

2,32

2 521 656 015

Полша

12 800 000

332 949 320

345 749 320

115 249 774

543 004 800

2 545 101 391

24 140 912

191 435 563

3 303 682 666

3,25

3 649 431 986

Португалия

200 000

128 853 531

129 053 531

43 017 844

246 720 750

1 134 471 861

10 760 744

81 599 600

1 473 552 955

1,45

1 602 606 486

Румъния

1 000 000

103 120 120

104 120 120

34 706 707

138 123 000

860 848 950

8 165 364

67 205 154

1 074 342 468

1,06

1 178 462 588

Словения

0

66 571 217

66 571 217

22 190 406

54 279 000

249 585 810

2 367 383

17 929 084

324 161 277

0,32

390 732 494

Словакия

1 400 000

105 823 993

107 223 993

35 741 331

64 378 800

473 926 800

4 495 312

36 948 401

579 749 313

0,57

686 973 306

Финландия

800 000

141 720 237

142 520 237

47 506 746

251 985 600

1 331 002 925

12 624 890

87 119 114

1 682 732 529

1,66

1 825 252 766

Швеция

2 600 000

456 395 106

458 995 106

152 998 369

167 499 100

2 712 618 260

– 139 156 091

33 248 018

2 774 209 287

2,73

3 233 204 393

Обединеното кралство

9 500 000

2 776 877 515

2 786 377 515

928 792 505

2 525 317 500

12 445 868 215

118 052 116

–3 609 917 466

11 479 320 365

11,30

14 265 697 880

Общо

123 400 000

16 543 600 000

16 667 000 000

5 555 666 667

14 125 977 050

87 496 512 197

0

0

101 622 489 247

100,00

118 289 489 247

Б. ОБЩА ПРИХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО БЮДЖЕТНИ ФУНКЦИИ

ПРИХОДИ

Дял

Бюджетен ред

Бюджет 2011

Коригиращ бюджет № 6/2011

Нова сума

1

СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ

120 566 371 247

–2 276 882 000

118 289 489 247

3

ИЗЛИШЪЦИ, САЛДА И КОРЕКЦИИ

4 539 394 283

1 814 882 000

6 354 276 283

4

ПРИХОДИ ОТ ЛИЦА, РАБОТЕЩИ С ИНСТИТУЦИИТЕ И ДРУГИ ОРГАНИ НА СЪЮЗА

1 180 425 515

 

1 180 425 515

5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИИТЕ

57 294 000

 

57 294 000

6

ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СПОРАЗУМЕНИЯ И ПРОГРАМИ НА СЪЮЗА/ОБЩНОСТТА

30 000 000

52 000 000

82 000 000

7

ЛИХВИ ЗА ЗАКЪСНЕЛИ ПЛАЩАНИЯ И ГЛОБИ

123 000 000

610 000 000

733 000 000

8

ОПЕРАЦИИ ПО ПОЛУЧАВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ

438 717

 

438 717

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

30 210 000

 

30 210 000

 

Общо

126 527 133 762

200 000 000

126 727 133 762

ДЯЛ 1

СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджет 2011

Коригиращ бюджет № 6/2011

Нова сума

1 1

НАЛОЗИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ В РАМКИТЕ НА ОБЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЗАРА НА ЗАХАР (ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, БУКВА а) ОТ РЕШЕНИЕ 2007/436/ЕО, ЕВРАТОМ)

123 400 000

 

123 400 000

1 2

МИТА И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, БУКВА а) ОТ РЕШЕНИЕ 2007/436/ЕО, ЕВРАТОМ

17 743 600 000

–1 200 000 000

16 543 600 000

1 3

СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ, НАЧИСЛЕНИ ОТ ДАНЪК ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, БУКВА б) ОТ РЕШЕНИЕ 2007/436/ЕО, ЕВРАТОМ

14 125 977 050

 

14 125 977 050

1 4

СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ НА БАЗА БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ДОХОД СЪГЛАСНО ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, БУКВА в) ОТ РЕШЕНИЕ 2007/436/ЕО, ЕВРАТОМ

88 573 394 197

–1 076 882 000

87 496 512 197

1 5

КОРЕКЦИЯ НА БЮДЖЕТНИ ДИСБАЛАНСИ

0

 

0

1 6

БРУТНО НАМАЛЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ВНОСКА НА БАЗА БНД В ПОЛЗА НА НИДЕРЛАНДИЯ И ШВЕЦИЯ

0

 

0

 

Дял 1 — Общо

120 566 371 247

–2 276 882 000

118 289 489 247

ГЛАВА 1 2 — МИТА И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, БУКВА А) ОТ РЕШЕНИЕ 2007/436/ЕО, ЕВРАТОМ

Дял

Глава

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджет 2011

Коригиращ бюджет № 6/2011

Нова сума

1 2

МИТА И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, БУКВА а) ОТ РЕШЕНИЕ 2007/436/ЕО, ЕВРАТОМ

1 2 0

Мита и други задължения, посочени в член 2, параграф 1, буква а) от Решение 2007/436/ЕО, Евратом

17 743 600 000

–1 200 000 000

16 543 600 000

 

Глава 1 2 — Общо

17 743 600 000

–1 200 000 000

16 543 600 000

1 2 0
Мита и други задължения, посочени в член 2, параграф 1, буква а) от Решение 2007/436/ЕО, Евратом

Бюджет 2011

Коригиращ бюджет № 6/2011

Нова сума

17 743 600 000

–1 200 000 000

16 543 600 000

Забележки

Разпределянето на митата като собствени ресурси за финансиране на общите разходи е логическо следствие от свободното движение на стоки в рамките на Съюза. Тази статия може да обхваща налози, премии, допълнителни или компенсационни суми, допълнителни суми или фактори, мита по Общата митническа тарифа и други мита, установени или които ще бъдат установени от институциите на Европейския съюз по отношение на търговията с трети държави и мита за продукти съгласно изтеклия Договор за създаване на Европейската общност за въглища и стомана.

Цифрите не включват разходите по събирането.

Правно основание

Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности (ОВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17), и по-специално член 2, параграф 1, буква а) от него.

Държава-членка

Бюджет за 2011 г.

Коригиращ бюджет № 6/2011

Нова сума

Белгия

1 617 000 000

– 109 357 740

1 507 642 260

България

48 700 000

–3 293 582

45 406 418

Чешка република

205 000 000

–13 864 154

191 135 846

Дания

321 500 000

–21 743 051

299 756 949

Германия

3 570 000 000

– 241 439 166

3 328 560 834

Естония

21 200 000

–1 433 756

19 766 244

Ирландия

188 800 000

–12 768 548

176 031 452

Гърция

206 800 000

–13 985 888

192 814 112

Испания

1 268 000 000

–85 754 864

1 182 245 136

Франция

1 555 200 000

– 105 178 205

1 450 021 795

Италия

2 030 700 000

– 137 336 279

1 893 363 721

Кипър

28 100 000

–1 900 404

26 199 596

Латвия

19 600 000

–1 325 548

18 274 452

Литва

41 500 000

–2 806 646

38 693 354

Люксембург

14 700 000

– 994 161

13 705 839

Унгария

104 600 000

–7 074 100

97 525 900

Малта

11 300 000

– 764 219

10 535 781

Нидерландия

1 908 300 000

– 129 058 365

1 779 241 635

Австрия

172 000 000

–11 632 363

160 367 637

Полша

357 100 000

–24 150 680

332 949 320

Португалия

138 200 000

–9 346 469

128 853 531

Румъния

110 600 000

–7 479 880

103 120 120

Словения

71 400 000

–4 828 783

66 571 217

Словакия

113 500 000

–7 676 007

105 823 993

Финландия

152 000 000

–10 279 763

141 720 237

Швеция

489 500 000

–33 104 894

456 395 106

Обединено кралство

2 978 300 000

– 201 422 485

2 776 877 515

Статия 1 2 0 — общо

17 743 600 000

–1 200 000 000

16 543 600 000

ГЛАВА 1 4 — СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ НА БАЗА БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ДОХОД СЪГЛАСНО ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, БУКВА В) ОТ РЕШЕНИЕ 2007/436/ЕО, ЕВРАТОМ

Дял

Глава

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджет 2011

Коригиращ бюджет № 6/2011

Нова сума

1 4

СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ НА БАЗА БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ДОХОД СЪГЛАСНО ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, БУКВА в) ОТ РЕШЕНИЕ 2007/436/ЕО, ЕВРАТОМ

1 4 0

Собствени ресурси на база брутен национален доход съгласно член 2, параграф 1, буква в) от Решение 2007/436/ЕО, Евратом

88 573 394 197

–1 076 882 000

87 496 512 197

 

Глава 1 4 — Общо

88 573 394 197

–1 076 882 000

87 496 512 197

1 4 0
Собствени ресурси на база брутен национален доход съгласно член 2, параграф 1, буква в) от Решение 2007/436/ЕО, Евратом

Бюджет 2011

Коригиращ бюджет № 6/2011

Нова сума

88 573 394 197

–1 076 882 000

87 496 512 197

Забележки

Ресурсът на база БНД е „допълнителен“ ресурс, осигуряващ приходите, необходими за покриване на разходи, надвишаващи сумата на традиционните собствени ресурси, плащанията на база ДДС и другите приходи за всяка конкретна година. Следователно ресурсът на база БНД гарантира, че общият бюджет на Европейския съюз е винаги балансиран ex ante.

Изискуемата ставка за БНД се определя чрез допълнителните приходи, необходими за финансиране на включените в бюджета разходи, които не са покрити от другите ресурси (плащания на база ДДС, традиционни собствени ресурси и други приходи). Следователно изискуема ставка се прилага за БНД на всяка държава-членка.

Ставката, която се прилага за брутния национален доход на всяка държава-членка за тази финансова година е 0,6897 %.

Правно основание

Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности (ОВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17), и по-специално член 2, параграф 1, буква в) от него.

Държава-членка

Бюджет за 2011 г.

Коригиращ бюджет № 6/2011

Нова сума

Белгия

2 582 463 970

–31 397 792

2 551 066 178

България

258 346 033

–3 140 991

255 205 042

Чешка република

971 819 342

–11 815 453

960 003 889

Дания

1 716 241 222

–20 866 190

1 695 375 032

Германия

18 237 237 068

– 221 729 709

18 015 507 359

Естония

102 458 098

–1 245 693

101 212 405

Ирландия

884 622 223

–10 755 303

873 866 920

Гърция

1 519 248 418

–18 471 136

1 500 777 282

Испания

7 361 097 188

–89 496 774

7 271 600 414

Франция

14 195 949 972

– 172 595 429

14 023 354 543

Италия

10 999 666 044

– 133 734 768

10 865 931 276

Кипър

125 204 687

–1 522 248

123 682 439

Латвия

130 290 516

–1 584 081

128 706 435

Литва

202 702 841

–2 464 476

200 238 365

Люксембург

220 998 980

–2 686 922

218 312 058

Унгария

683 175 478

–8 306 098

674 869 380

Малта

42 586 490

– 517 769

42 068 721

Нидерландия

4 274 354 793

–51 967 927

4 222 386 866

Австрия

2 043 771 712

–24 848 331

2 018 923 381

Полша

2 576 425 769

–31 324 378

2 545 101 391

Португалия

1 148 434 615

–13 962 754

1 134 471 861

Румъния

871 444 032

–10 595 082

860 848 950

Словения

252 657 640

–3 071 830

249 585 810

Словакия

479 759 755

–5 832 955

473 926 800

Финландия

1 347 384 528

–16 381 603

1 331 002 925

Швеция

2 746 004 388

–33 386 128

2 712 618 260

Обединеното кралство

12 599 048 395

– 153 180 180

12 445 868 215

Статия 1 4 0 — общо

88 573 394 197

–1 076 882 000

87 496 512 197

ДЯЛ 3

ИЗЛИШЪЦИ, САЛДА И КОРЕКЦИИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджет 2011

Коригиращ бюджет № 6/2011

Нова сума

3 0

ИЗЛИШЪК ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

4 539 394 283

 

4 539 394 283

3 1

САЛДА И КОРЕКЦИИ НА САЛДАТА НА БАЗА ДДС ЗА ПРЕДХОДНИТЕ ФИНАНСОВИ ГОДИНИ ВСЛЕДСТВИЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ЧЛЕН 10, ПАРАГРАФИ 4, 5 И 8 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1150/2000

p.m.

673 159 000

673 159 000

3 2

САЛДА И КОРЕКЦИИ НА САЛДАТА НА БАЗА БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ДОХОД/ПРОДУКТ ЗА ПРЕДХОДНИТЕ ФИНАНСОВИ ГОДИНИ ВСЛЕДСТВИЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ЧЛЕН 10, ПАРАГРАФИ 6, 7 И 8 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1150/2000

p.m.

1 141 723 000

1 141 723 000

3 4

КОРЕКЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С НЕУЧАСТИЕТО НА НЯКОИ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ В НЯКОИ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТТА „ПРОСТРАНСТВО НА СВОБОДА, СИГУРНОСТ И ПРАВОСЪДИЕ“

p.m.

 

p.m.

3 5

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕТО ЗА КОРИГИРАНЕ НА БЮДЖЕТНИЯ ДИСБАЛАНС ЗА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

0

 

0

3 6

РЕЗУЛТАТ ОТ МЕЖДИННОТО АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ИЗЧИСЛЯВАНЕТО НА ФИНАНСИРАНЕТО ЗА КОРИГИРАНЕ НА БЮДЖЕТНИЯ ДИСБАЛАНС ЗА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

p.m.

 

p.m.

3 7

КОРЕКЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛАГАНЕТО НА РЕШЕНИЕ 2007/436/ЕО, ЕВРАТОМ

 

 

Дял 3 — Общо

4 539 394 283

1 814 882 000

6 354 276 283

ГЛАВА 3 1 — САЛДА И КОРЕКЦИИ НА САЛДАТА НА БАЗА ДДС ЗА ПРЕДХОДНИТЕ ФИНАНСОВИ ГОДИНИ ВСЛЕДСТВИЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ЧЛЕН 10, ПАРАГРАФИ 4, 5 И 8 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1150/2000

Дял

Глава

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджет 2011

Коригиращ бюджет № 6/2011

Нова сума

3 1

САЛДА И КОРЕКЦИИ НА САЛДАТА НА БАЗА ДДС ЗА ПРЕДХОДНИТЕ ФИНАНСОВИ ГОДИНИ ВСЛЕДСТВИЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ЧЛЕН 10, ПАРАГРАФИ 4, 5 И 8 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1150/2000

3 1 0

Прилагане за 1995 г. и следващите финансови години на член 10, параграфи 4, 5 и 8 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000

3 1 0 3

Прилагане за 1995 г. и следващите години на член 10, параграфи 4, 5 и 8 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000

p.m.

673 159 000

673 159 000

 

Статия 3 1 0 — Междинна сума

p.m.

673 159 000

673 159 000

 

Глава 3 1 — Общо

p.m.

673 159 000

673 159 000

3 1 0
Прилагане за 1995 г. и следващите финансови години на член 10, параграфи 4, 5 и 8 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000

3 1 0 3
Прилагане за 1995 г. и следващите години на член 10, параграфи 4, 5 и 8 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000

Бюджет 2011

Коригиращ бюджет № 6/2011

Нова сума

p.m.

673 159 000

673 159 000

Забележки

Съгласно член 7, параграф 1 от Регламент (ЕИО, Евратом) № 1553/89 държавите-членки изпращат на Комисията преди 31 юли декларация за общата сума на ресурсната база от ДДС за предишната календарна година.

Всяка държава-членка се дебитира със сума, изчислена въз основа на тази декларация съгласно правилата на Европейския съюз, и се кредитира с 12-те плащания, реално извършени през предходната финансова година. Комисията установява салдата и информира своевременно държавите-членки, за да ги впишат в сметката на Комисията по член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 на първия работен ден от декември същата година.

Всички корекции на посочените по-горе декларации, които са резултат от проверките на Комисията съгласно член 9 от Регламент (ЕИО, Евратом) № 1553/89, и/или всички промени в БНД за предходни финансови години, които оказват въздействие върху определянето на таван за базата за ДДС, ще водят до корекции в салдата на ДДС.

Правно основание

Регламент (ЕИО, Евратом) № 1553/89 на Съвета от 29 май 1989 г. за окончателни унифицирани схеми за събирането на собствените ресурси, набирани от данък добавена стойност (ОВ L 155, 7.6.1989 г., стр. 9).

Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 на Съвета от 22 май 2000 г. за прилагане на Решение 2007/436/ЕО, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейските общности (ОВ L 130, 31.5.2000 г., стр. 1), и по-специално член 10, параграфи 4, 5 и 8 от него.

Държава-членка

Бюджет за 2011 г.

Коригиращ бюджет № 6/2011

Нова сума

Белгия

p.m.

28 248 000

28 248 000

България

p.m.

492 000

492 000

Чешка република

p.m.

7 670 000

7 670 000

Дания

p.m.

2 075 000

2 075 000

Германия

p.m.

16 721 000

16 721 000

Естония

p.m.

1 256 000

1 256 000

Ирландия

p.m.

3 469 000

3 469 000

Гърция

p.m.

–27 208 000

–27 208 000

Испания

p.m.

386 936 000

386 936 000

Франция

p.m.

119 302 000

119 302 000

Италия

p.m.

83 866 000

83 866 000

Кипър

p.m.

67 000

67 000

Латвия

p.m.

–2 630 000

–2 630 000

Литва

p.m.

–7 591 000

–7 591 000

Люксембург

p.m.

– 808 000

– 808 000

Унгария

p.m.

–10 819 000

–10 819 000

Малта

p.m.

306 000

306 000

Нидерландия

p.m.

13 623 000

13 623 000

Австрия

p.m.

4 800 000

4 800 000

Полша

p.m.

–2 181 000

–2 181 000

Португалия

p.m.

10 613 000

10 613 000

Румъния

p.m.

–48 000

–48 000

Словения

p.m.

451 000

451 000

Словакия

p.m.

–4 424 000

–4 424 000

Финландия

p.m.

14 757 000

14 757 000

Швеция

p.m.

6 459 000

6 459 000

Обединено кралство

p.m.

27 757 000

27 757 000

Позиция 3 1 0 3 — общо

p.m.

673 159 000

673 159 000

ГЛАВА 3 2 — САЛДА И КОРЕКЦИИ НА САЛДАТА НА БАЗА БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ДОХОД/ПРОДУКТ ЗА ПРЕДХОДНИТЕ ФИНАНСОВИ ГОДИНИ ВСЛЕДСТВИЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ЧЛЕН 10, ПАРАГРАФИ 6, 7 И 8 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1150/2000

Дял

Глава

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджет 2011

Коригиращ бюджет № 6/2011

Нова сума

3 2

САЛДА И КОРЕКЦИИ НА САЛДАТА НА БАЗА БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ДОХОД/ПРОДУКТ ЗА ПРЕДХОДНИТЕ ФИНАНСОВИ ГОДИНИ ВСЛЕДСТВИЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ЧЛЕН 10, ПАРАГРАФИ 6, 7 И 8 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1150/2000

3 2 0

Прилагане за 1995 г. и следващите финансови години на член 10, параграфи 6, 7 и 8 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000

3 2 0 3

Прилагане за 1995 г. и следващите финансови години на член 10, параграфи 6, 7 и 8 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000

p.m.

1 141 723 000

1 141 723 000

 

Статия 3 2 0 — Междинна сума

p.m.

1 141 723 000

1 141 723 000

 

Глава 3 2 — Общо

p.m.

1 141 723 000

1 141 723 000

3 2 0
Прилагане за 1995 г. и следващите финансови години на член 10, параграфи 6, 7 и 8 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000

3 2 0 3
Прилагане за 1995 г. и следващите финансови години на член 10, параграфи 6, 7 и 8 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000

Бюджет 2011

Коригиращ бюджет № 6/2011

Нова сума

p.m.

1 141 723 000

1 141 723 000

Забележки

Въз основа на цифрите за общия размер на брутния национален доход и неговите компоненти за предходната година, предоставени от държавите-членки в съответствие с член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1287/2003, всяка държава-членка се дебитира със сума, изчислена съгласно правилата на Европейския съюз, и се кредитира с дванадесетте плащания, извършени през тази предходна финансова година.

Комисията установява салдата и информира своевременно държавите-членки, за да ги впишат в сметката по член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 на първия работен ден от декември същата година.

Всички промени в брутния национален продукт/брутния национален доход за предходни финансови години съгласно член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1287/2003, при спазване на членове 4 и 5 от него, водят за всяка съответна държава-членка до корекция на салдото, установено по силата на член 10, параграф 7 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000.

Правно основание

Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 на Съвета от 22 май 2000 г. за прилагане на Решение 2007/436/ЕО, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейските общности (ОВ L 130, 31.5.2000 г., стр. 1), и по-специално член 10, параграфи 6, 7 и 8 от него.

Регламент (ЕО, Евратом) № 1287/2003 на Съвета от 15 юли 2003 г. за хармонизиране на брутния национален доход по пазарни цени (ОВ L 181, 19.7.2003 г., стр. 1).

Държава-членка

Бюджет за 2011 г.

Коригиращ бюджет № 6/2011

Нова сума

Белгия

p.m.

75 091 000

75 091 000

България

p.m.

18 780 000

18 780 000

Чешка република

p.m.

193 523 000

193 523 000

Дания

p.m.

8 750 000

8 750 000

Германия

p.m.

– 413 112 000

– 413 112 000

Естония

p.m.

5 607 000

5 607 000

Ирландия

p.m.

12 642 000

12 642 000

Гърция

p.m.

– 125 366 000

– 125 366 000

Испания

p.m.

80 168 000

80 168 000

Франция

p.m.

5 653 000

5 653 000

Италия

p.m.

832 542 000

832 542 000

Кипър

p.m.

– 259 000

– 259 000

Латвия

p.m.

4 298 000

4 298 000

Литва

p.m.

13 405 000

13 405 000

Люксембург

p.m.

–3 302 000

–3 302 000

Унгария

p.m.

–12 955 000

–12 955 000

Малта

p.m.

1 449 000

1 449 000

Нидерландия

p.m.

–7 047 000

–7 047 000

Австрия

p.m.

130 157 000

130 157 000

Полша

p.m.

8 593 000

8 593 000

Португалия

p.m.

52 802 000

52 802 000

Румъния

p.m.

36 444 000

36 444 000

Словения

p.m.

2 221 000

2 221 000

Словакия

p.m.

796 000

796 000

Финландия

p.m.

104 522 000

104 522 000

Швеция

p.m.

101 843 000

101 843 000

Обединено кралство

p.m.

14 478 000

14 478 000

Позиция 3 2 0 3 — общо

p.m.

1 141 723 000

1 141 723 000

ДЯЛ 6

ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СПОРАЗУМЕНИЯ И ПРОГРАМИ НА СЪЮЗА/ОБЩНОСТТА

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджет 2011

Коригиращ бюджет № 6/2011

Нова сума

6 0

ВНОСКИ ПО ПРОГРАМИ НА СЪЮЗА/ОБЩНОСТТА

p.m.

 

p.m.

6 1

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДРУГИ РАЗХОДИ

p.m.

 

p.m.

6 2

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

p.m.

 

p.m.

6 3

ВНОСКИ ПО СПЕЦИАЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

p.m.

 

p.m.

6 5

ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ

p.m.

 

p.m.

6 6

ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ

30 000 000

52 000 000

82 000 000

6 7

ПРИХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

p.m.

 

p.m.

6 8

ВРЕМЕННИ СУМИ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ

p.m.

 

p.m.

 

Дял 6 — Общо

30 000 000

52 000 000

82 000 000

ГЛАВА 6 6 — ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ

Дял

Глава

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджет 2011

Коригиращ бюджет № 6/2011

Нова сума

6 6

ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ

6 6 0

Други вноски и възстановени суми

6 6 0 0

Други разпределени вноски и възстановени суми — целеви приходи

p.m.

 

p.m.

6 6 0 1

Други неразпределени вноски и възстановени суми

30 000 000

52 000 000

82 000 000

 

Статия 6 6 0 — Междинна сума

30 000 000

52 000 000

82 000 000

 

Глава 6 6 — Общо

30 000 000

52 000 000

82 000 000

6 6 0
Други вноски и възстановени суми

6 6 0 1
Други неразпределени вноски и възстановени суми

Бюджет 2011

Коригиращ бюджет № 6/2011

Нова сума

30 000 000

52 000 000

82 000 000

Забележки

Тази позиция е предназначена за вписване на всички приходи, които не са предвидени в другите части от дял 6 и които не се използват в съответствие с член 18 от Финансовия регламент.

Парламент

 

p.m.

Комисия

 

82 000 000

 

Общо

82 000 000

ДЯЛ 7

ЛИХВИ ЗА ЗАКЪСНЕЛИ ПЛАЩАНИЯ И ГЛОБИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджет 2011

Коригиращ бюджет № 6/2011

Нова сума

7 0

ЛИХВИ ЗА ЗАКЪСНЕЛИ ПЛАЩАНИЯ

23 000 000

175 000 000

198 000 000

7 1

ГЛОБИ

100 000 000

435 000 000

535 000 000

7 2

ЛИХВИ ПО ДЕПОЗИТИ И ГЛОБИ

p.m.

 

p.m.

 

Дял 7 — Общо

123 000 000

610 000 000

733 000 000

ГЛАВА 7 0 — ЛИХВИ ЗА ЗАКЪСНЕЛИ ПЛАЩАНИЯ

Дял

Глава

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджет 2011

Коригиращ бюджет № 6/2011

Нова сума

7 0

ЛИХВИ ЗА ЗАКЪСНЕЛИ ПЛАЩАНИЯ

7 0 0

Лихви за закъснели плащания

7 0 0 0

Дължими лихви за закъснели плащания по сметките към националните хазни на държавите-членки

5 000 000

170 000 000

175 000 000

7 0 0 1

Други лихви за закъснели плащания

3 000 000

 

3 000 000

 

Статия 7 0 0 — Междинна сума

8 000 000

170 000 000

178 000 000

7 0 1

Лихви за закъснели плащания и други лихви върху глоби

15 000 000

5 000 000

20 000 000

 

Глава 7 0 — Общо

23 000 000

175 000 000

198 000 000

7 0 0
Лихви за закъснели плащания

7 0 0 0
Дължими лихви за закъснели плащания по сметките към националните хазни на държавите-членки

Бюджет 2011

Коригиращ бюджет № 6/2011

Нова сума

5 000 000

170 000 000

175 000 000

Забележки

Всяко закъсняло вписване от страна на държава-членка в сметката, открита на името на Комисията, по член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 води до плащането на лихва от съответната държава-членка.

При държавите-членки, чиято валута е еврото, лихвеният процент е равен на процента, публикуван в Официален вестник на Европейския съюз, серия С, който Европейската централна банка е прилагала по отношение на операциите си по рефинансиране на първо число на месеца на падежа, повишен с два процентни пункта. Този процент се увеличава с 0,25 от процентния пункт за всеки месец закъснение. Увеличеният лихвен процент се прилага за целия период на закъснението.

При държавите-членки, чиято валута не е еврото, лихвеният процент е равен на процента, прилаган на първо число от съответния месец от централните банки за основните им операции по рефинансиране, повишен с два процентни пункта, или — за държавите-членки, за които няма обявен лихвен процент на централната банка — най-еквивалентния лихвен процент, прилаган на първо число на съответния месец на паричния пазар на държавата-членка, повишен с два процентни пункта. Този процент се увеличава с 0,25 от процентния пункт за всеки месец закъснение. Увеличеният лихвен процент се прилага за целия период на закъснението.

Лихвеният процент се прилага за всички вписвания на собствени ресурси, изброени в член 10 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000.

Съвет

 

p.m.

Комисия

 

175 000 000

Европейска служба за външна дейност

 

p.m.

 

Общо

175 000 000

Правно основание

Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 на Съвета от 22 май 2000 г. за прилагане на Решение 2007/436/ЕО, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейските общности (ОВ L 130, 31.5.2000 г., стр. 1).

Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1), и по-специално член 71, параграф 4 от него.

7 0 1
Лихви за закъснели плащания и други лихви върху глоби

Бюджет 2011

Коригиращ бюджет № 6/2011

Нова сума

15 000 000

5 000 000

20 000 000

Забележки

Тази позиция е предназначена за получаване на начислените лихви по специалната банкова сметка за глоби и лихвите за закъснели плащания във връзка с глоби.

Правно основание

Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1), и по-специално член 71, параграф 4 от него.

Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 г. относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора (ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 1).

Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г.за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности (ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 1), и по-специално член 86 от него.

Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета от 20 януари 2004 г. относно контрола върху концентрациите между предприятия (ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1), и по-специално членове 14 и 15 от него.

ГЛАВА 7 1 — ГЛОБИ

Дял

Глава

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджет 2011

Коригиращ бюджет № 6/2011

Нова сума

7 1

ГЛОБИ

7 1 0

Глоби, периодични наказателни плащания и други наказания

100 000 000

435 000 000

535 000 000

7 1 2

Наказателни плащания и еднократно платими суми, наложени на държава-членка поради неспазване на решение на Съда на Европейския съюз относно неизпълнение на задължение по Договора

p.m.

 

p.m.

 

Глава 7 1 — Общо

100 000 000

435 000 000

535 000 000

7 1 0
Глоби, периодични наказателни плащания и други наказания

Бюджет 2011

Коригиращ бюджет № 6/2011

Нова сума

100 000 000

435 000 000

535 000 000

Забележки

Комисията може да налага глоби, периодични наказателни плащания и други санкции на предприятията и сдруженията на предприятия за неспазване на забрани или за неизпълнение на своите задължения по регламентите по-долу или по членове 101 и 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Глобите обикновено трябва да се платят в срок от три месеца от уведомлението за решението на Комисията. При все това Комисията няма да събира дължимата сума, когато предприятието обжалва пред Съда на Европейския съюз; предприятието трябва да приеме, че след крайния срок за извършване на плащането ще се плаща лихва върху дълга, и да предостави на Комисията банкова гаранция, която покрива както главницата на дълга, така и лихвата или допълнителни суми, наложени до крайния срок за плащането.

Правно основание

Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1).

Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 г. относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора (ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 1).

Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности (ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 1).

Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета от 20 януари 2004 г. относно контрола върху концентрациите между предприятия (ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1), и по-специално членове 14 и 15 от него.

РАЗДЕЛ III

КОМИСИЯ

ПРИХОДИ

Дял

Бюджетен ред

Бюджет 2011

Коригиращ бюджет № 6/2011

Нова сума

4

ПРИХОДИ ОТ ЛИЦА, РАБОТЕЩИ С ИНСТИТУЦИИТЕ И ДРУГИ ОРГАНИ НА СЪЮЗА

890 812 767

 

890 812 767

5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

55 700 000

 

55 700 000

6

ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СПОРАЗУМЕНИЯ И ПРОГРАМИ НА СЪЮЗА/ОБЩНОСТТА

30 000 000

52 000 000

82 000 000

7

ЛИХВИ ЗА ЗАБАВЕНИ ПЛАЩАНИЯ И ГЛОБИ

123 000 000

610 000 000

733 000 000

8

ОПЕРАЦИИ ПО ПОЛУЧАВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ

438 717

 

438 717

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

30 000 000

 

30 000 000

 

Общо

1 129 951 484

662 000 000

1 791 951 484

ДЯЛ 6

ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СПОРАЗУМЕНИЯ И ПРОГРАМИ НА СЪЮЗА/ОБЩНОСТТА

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджет 2011

Коригиращ бюджет № 6/2011

Нова сума

6 0

ВНОСКИ ПО ПРОГРАМИ НА СЪЮЗА/ОБЩНОСТТА

p.m.

 

p.m.

6 1

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДРУГИ РАЗХОДИ

p.m.

 

p.m.

6 2

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

p.m.

 

p.m.

6 3

ВНОСКИ ПО СПЕЦИАЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

p.m.

 

p.m.

6 5

ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ

p.m.

 

p.m.

6 6

ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ

30 000 000

52 000 000

82 000 000

6 7

ПРИХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

p.m.

 

p.m.

6 8

ВРЕМЕННИ СУМИ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ

p.m.

 

p.m.

 

Дял 6 — Общо

30 000 000

52 000 000

82 000 000

ГЛАВА 6 6 — ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ

Дял

Глава

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджет 2011

Коригиращ бюджет № 6/2011

Нова сума

6 6

ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ

6 6 0

Други вноски и възстановявания

6 6 0 0

Други разпределени вноски и възстановявания — целеви приходи

p.m.

 

p.m.

6 6 0 1

Други неразпределени вноски и възстановявания

30 000 000

52 000 000

82 000 000

 

Статия 6 6 0 — Междинна сума

30 000 000

52 000 000

82 000 000

 

Глава 6 6 — Общо

30 000 000

52 000 000

82 000 000

6 6 0
Други вноски и възстановявания

6 6 0 1
Други неразпределени вноски и възстановявания

Бюджет 2011

Коригиращ бюджет № 6/2011

Нова сума

30 000 000

52 000 000

82 000 000

Забележки

Тази позиция е предназначена за вписване на всички приходи, непредвидени в другите части от дял 6, които не са използвани, в съответствие с член 18 от Финансовия регламент.

ДЯЛ 7

ЛИХВИ ЗА ЗАБАВЕНИ ПЛАЩАНИЯ И ГЛОБИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджет 2011

Коригиращ бюджет № 6/2011

Нова сума

7 0

ЛИХВИ ЗА ЗАБАВЕНИ ПЛАЩАНИЯ

23 000 000

175 000 000

198 000 000

7 1

ГЛОБИ

100 000 000

435 000 000

535 000 000

7 2

ЛИХВИ ПО ДЕПОЗИТИ И ГЛОБИ

p.m.

 

p.m.

 

Дял 7 — Общо

123 000 000

610 000 000

733 000 000

ГЛАВА 7 0 — ЛИХВИ ЗА ЗАБАВЕНИ ПЛАЩАНИЯ

Дял

Глава

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджет 2011

Коригиращ бюджет № 6/2011

Нова сума

7 0

ЛИХВИ ЗА ЗАБАВЕНИ ПЛАЩАНИЯ

7 0 0

Лихви за забавени плащания

7 0 0 0

Дължими лихви за забавени плащания по сметките към националните хазни на държавите-членки

5 000 000

170 000 000

175 000 000

7 0 0 1

Други лихви за забавени плащания

3 000 000

 

3 000 000

 

Статия 7 0 0 — Междинна сума

8 000 000

170 000 000

178 000 000

7 0 1

Лихви за забавени плащания и други лихви върху глоби

15 000 000

5 000 000

20 000 000

 

Глава 7 0 — Общо

23 000 000

175 000 000

198 000 000

7 0 0
Лихви за забавени плащания

7 0 0 0
Дължими лихви за забавени плащания по сметките към националните хазни на държавите-членки

Бюджет 2011

Коригиращ бюджет № 6/2011

Нова сума

5 000 000

170 000 000

175 000 000

Забележки

Всяко забавяне на държава-членка да извърши вписването по откритата на името на Комисията сметка, посочена в член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000, води до плащане на лихва от съответната държава-членка.

За държавите-членки, чиято валута е еврото, лихвеният процент се равнява на публикувания в Официален вестник на Европейския съюз, серия С, лихвен процент, който Европейската централна банка прилага в първия ден от месеца на падежа по отношение на операциите си по рефинансиране, завишен с два процентни пункта. Този лихвен процент се увеличава с 0,25 процентни пункта за всеки месец на забавяне. Увеличеният лихвен процент се прилага за целия период на забавянето.

За държавите-членки, чиято валута не е еврото, лихвеният процент се равнява на прилагания лихвен процент в първия ден от съответния месец от централните банки за основните им операции по рефинансиране, завишен с два процентни пункта или — за държавите-членки, за които няма обявен процент на централната банка — най-равностойния процент, прилаган в първия ден на съответния месец на паричния пазар на държавата-членка, завишен с два процентни пункта. Този лихвен процент се увеличава с 0,25 процентни пункта за всеки месец на забавяне. Увеличеният лихвен процент се прилага за целия период на забавянето.

Лихвеният процент се прилага за всички вписвания на собствени ресурси, изброени в член 10 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000.

Правно основание

Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 на Съвета от 22 май 2000 г. за прилагане на Решение 2007/436/ЕО, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейските общности (ОВ L 130, 31.5.2000 г., стр. 1).

Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1), и по-специално член 71, параграф 4 от него.

7 0 1
Лихви за забавени плащания и други лихви върху глоби

Бюджет 2011

Коригиращ бюджет № 6/2011

Нова сума

15 000 000

5 000 000

20 000 000

Забележки

Тази статия е предназначена за вписване на натрупаните лихви по специалната банкова сметка за глоби и лихви по забавени плащания във връзка с глоби.

Правно основание

Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1), и по-специално член 71, параграф 4 от него.

Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 г. относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора (ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 1).

Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г. относно определянето на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 1), и по-специално член 86 от него.

Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета от 20 януари 2004 г. относно контрола върху концентрациите между предприятия (ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1), и по-специално членове 14 и 15 от него.

ГЛАВА 7 1 — ГЛОБИ

Дял

Глава

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджет 2011

Коригиращ бюджет № 6/2011

Нова сума

7 1

ГЛОБИ

7 1 0

Глоби, периодични наказателни плащания и други наказания

100 000 000

435 000 000

535 000 000

7 1 2

Наказателни плащания и глобални суми, наложени на държава-членка поради неспазване на решение на Съда на Европейския съюз относно неизпълнение на задължение по Договора

p.m.

 

p.m.

 

Глава 7 1 — Общо

100 000 000

435 000 000

535 000 000

7 1 0
Глоби, периодични наказателни плащания и други наказания

Бюджет 2011

Коригиращ бюджет № 6/2011

Нова сума

100 000 000

435 000 000

535 000 000

Забележки

Комисията може да налага глоби, периодични наказателни плащания и други наказания на предприятия и сдружения на предприятия за неспазване на забрани или неизпълняване на задълженията им съгласно посочените по-долу регламенти или съгласно членове 101 и 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Глобите обикновено трябва да бъдат платени в срок от три месеца от уведомяването за решението на Комисията. Комисията обаче не събира дължимата сума, ако предприятието обжалва в Съда на Европейския съюз. Предприятието трябва да приеме, че след крайната дата за плащането върху дължимата сума ще бъде начислена лихва, и най-късно на крайната дата за плащането да предостави на Комисията банкова гаранция, която покрива както главницата по дължимата сума, така и лихвите по нея или увеличението ѝ.

Правно основание

Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1).

Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 г. относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора (ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 1).

Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г. относно определянето на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 1).

Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета от 20 януари 2004 г. относно контрола върху концентрациите между предприятия (Регламент за сливанията на ЕО) (ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1), и по-специално членове 14 и 15 от него.

РАЗХОДИ

Дял

Бюджетен ред

Бюджет 2011

Коригиращ бюджет № 6/2011

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

01

ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ

524 283 196

341 387 137

– 104 325 091

 

419 958 105

341 387 137

 

40 01 40

40 929

40 929

 

 

40 929

40 929

 

 

524 324 125

341 428 066

 

 

419 999 034

341 428 066

02

ПРЕДПРИЯТИЯ

1 055 561 122

1 209 465 022

 

 

1 055 561 122

1 209 465 022

 

40 01 40

52 772

52 772

 

 

52 772

52 772

 

 

1 055 613 894

1 209 517 794

 

 

1 055 613 894

1 209 517 794

03

КОНКУРЕНЦИЯ

93 403 671

93 403 671

 

 

93 403 671

93 403 671

 

40 01 40

56 917

56 917

 

 

56 917

56 917

 

 

93 460 588

93 460 588

 

 

93 460 588

93 460 588

04

ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ

11 398 325 662

9 213 443 236

3 250 000

453 000 000

11 401 575 662

9 666 443 236

 

40 01 40, 40 02 41

44 335

44 335

 

 

44 335

44 335

 

 

11 398 369 997

9 213 487 571

 

 

11 401 619 997

9 666 487 571

05

ЗЕМЕДЕЛИЕ И РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

57 292 184 763

55 269 004 060

–75 977

– 395 000 000

57 292 108 786

54 874 004 060

 

40 01 40, 40 02 40

74 532

74 532

 

 

74 532

74 532

 

 

57 292 259 295

55 269 078 592

 

 

57 292 183 318

54 874 078 592

06

МОБИЛНОСТ И ТРАНСПОРТ

1 546 683 351

1 141 803 775

 

 

1 546 683 351

1 141 803 775

 

40 01 40

25 609

25 609

 

 

25 609

25 609

 

 

1 546 708 960

1 141 829 384

 

 

1 546 708 960

1 141 829 384

07

ОКОЛНА СРЕДА И ДЕЙСТВИЯ ПО КЛИМАТА

470 550 540

390 290 122

– 174 118

 

470 376 422

390 290 122

 

40 01 40, 40 02 41

44 853

44 853

 

 

44 853

44 853

 

 

470 595 393

390 334 975

 

 

470 421 275

390 334 975

08

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

5 334 630 545

4 117 083 880

 

82 000 000

5 334 630 545

4 199 083 880

 

40 01 40

6 884

6 884

 

 

6 884

6 884

 

 

5 334 637 429

4 117 090 764

 

 

5 334 637 429

4 199 090 764

09

ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО И МЕДИИ

1 538 552 441

1 334 275 234

 

60 000 000

1 538 552 441

1 394 275 234

 

40 01 40, 40 02 41

29 384

29 384

 

 

29 384

29 384

 

 

1 538 581 825

1 334 304 618

 

 

1 538 581 825

1 394 304 618

10

ПРЕКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

394 978 000

396 209 233

 

 

394 978 000

396 209 233

11

МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

948 592 229

719 026 792

p.m.

p.m.

948 592 229

719 026 792

 

40 01 40, 40 02 41

52 021 983

52 021 983

23 140 000

 

75 161 983

52 021 983

 

 

1 000 614 212

771 048 775

23 140 000

 

1 023 754 212

771 048 775

12

ВЪТРЕШЕН ПАЗАР

94 868 629

93 358 064

 

 

94 868 629

93 358 064

 

40 01 40, 40 02 41

35 305

35 305

 

 

35 305

35 305

 

 

94 903 934

93 393 369

 

 

94 903 934

93 393 369

13

РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА

40 584 774 912

33 519 147 680

 

 

40 584 774 912

33 519 147 680

 

40 01 40

43 816

43 816

 

 

43 816

43 816

 

 

40 584 818 728

33 519 191 496

 

 

40 584 818 728

33 519 191 496

14

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И МИТНИЧЕСКИ СЪЮЗ

142 229 539

114 783 765

– 129 471

 

142 100 068

114 783 765

 

40 01 40

32 492

32 492

 

 

32 492

32 492

 

 

142 262 031

114 816 257

 

 

142 132 560

114 816 257

15

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА

2 428 691 266

1 996 401 080

–6 326 400

 

2 422 364 866

1 996 401 080

 

40 01 40

38 857

38 857

 

 

38 857

38 857

 

 

2 428 730 123

1 996 439 937

 

 

2 422 403 723

1 996 439 937

16

КОМУНИКАЦИЯ

273 374 552

253 374 552

 

 

273 374 552

253 374 552

 

40 01 40

46 111

46 111

 

 

46 111

46 111

 

 

273 420 663

253 420 663

 

 

273 420 663

253 420 663

17

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

692 021 626

596 046 062

–23 140 000

 

668 881 626

596 046 062

 

40 01 40

57 583

57 583

 

 

57 583

57 583

 

 

692 079 209

596 103 645

 

 

668 939 209

596 103 645

18

ПРОСТРАНСТВО НА СВОБОДА, СИГУРНОСТ И ПРАВОСЪДИЕ

1 234 986 291

915 630 180

 

 

1 234 986 291

915 630 180

 

40 01 40, 40 02 41

16 479 335

13 005 028

 

 

16 479 335

13 005 028

 

 

1 251 465 626

928 635 208

 

 

1 251 465 626

928 635 208

19

ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ

4 270 665 587

3 378 255 172

100 000 000

 

4 370 665 587

3 378 255 172

 

40 01 40, 40 02 41

44 005 106

6 441 836

 

 

44 005 106

6 441 836

 

 

4 314 670 693

3 384 697 008

 

 

4 414 670 693

3 384 697 008

20

ТЪРГОВИЯ

105 067 905

104 422 321

 

 

105 067 905

104 422 321

 

40 01 40

34 787

34 787

 

 

34 787

34 787

 

 

105 102 692

104 457 108

 

 

105 102 692

104 457 108

21

РАЗВИТИЕ И ОТНОШЕНИЯ С ДЪРЖАВИТЕ ОТ АФРИКА, КАРИБСКИЯ И ТИХООКЕАНСКИЯ БАСЕЙН (АКТБ)

1 433 111 933

1 392 926 690

54 031 057

28 565 370

1 487 142 990

1 421 492 060

 

40 01 40, 40 02 41

109 058 175

86 736 049

–43 000 000

–28 565 370

66 058 175

58 170 679

 

 

1 542 170 108

1 479 662 739

11 031 057

 

1 553 201 165

1 479 662 739

22

РАЗШИРЯВАНЕ

1 123 357 217

1 012 513 363

 

 

1 123 357 217

1 012 513 363

 

40 01 40

17 764

17 764

 

 

17 764

17 764

 

 

1 123 374 981

1 012 531 127

 

 

1 123 374 981

1 012 531 127

23

ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ

878 195 432

838 516 019

 

 

878 195 432

838 516 019

 

40 01 40

14 878

14 878

 

 

14 878

14 878

 

 

878 210 310

838 530 897

 

 

878 210 310

838 530 897

24

БОРБА С ИЗМАМИТЕ

81 749 000

74 805 171

 

 

81 749 000

74 805 171

25

КООРДИНИРАНЕ НА ПОЛИТИКИТЕ НА КОМИСИЯТА И ПРАВНИ СЪВЕТИ

190 812 414

190 812 414

 

 

190 812 414

190 812 414

 

40 01 40

565 027

565 027

 

 

565 027

565 027

 

 

191 377 441

191 377 441

 

 

191 377 441

191 377 441

26

АДМИНИСТРАЦИЯ НА КОМИСИЯТА

1 018 708 135

1 017 153 328

 

 

1 018 708 135

1 017 153 328

 

40 01 40, 40 02 41

78 381

78 381

 

 

78 381

78 381

 

 

1 018 786 516

1 017 231 709

 

 

1 018 786 516

1 017 231 709

27

БЮДЖЕТ

69 440 094

69 440 094

 

 

69 440 094

69 440 094

 

40 01 40

30 939

30 939

 

 

30 939

30 939

 

 

69 471 033

69 471 033

 

 

69 471 033

69 471 033

28

ОДИТ

11 399 202

11 399 202

 

 

11 399 202

11 399 202

 

40 01 40

7 105

7 105

 

 

7 105

7 105

 

 

11 406 307

11 406 307

 

 

11 406 307

11 406 307

29

СТАТИСТИКА

145 143 085

124 373 319

 

 

145 143 085

124 373 319

 

40 01 40

47 443

47 443

 

 

47 443

47 443

 

 

145 190 528

124 420 762

 

 

145 190 528

124 420 762

30

ПЕНСИИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ

1 278 009 000

1 278 009 000

 

 

1 278 009 000

1 278 009 000

31

ЕЗИКОВИ СЛУЖБИ

392 908 762

392 908 762

 

 

392 908 762

392 908 762

 

40 01 40

236 399

236 399

 

 

236 399

236 399

 

 

393 145 161

393 145 161

 

 

393 145 161

393 145 161

32

ЕНЕРГЕТИКА

699 617 012

1 239 252 266

 

 

699 617 012

1 239 252 266

 

40 01 40, 40 02 41

41 299

41 299

 

 

41 299

41 299

 

 

699 658 311

1 239 293 565

 

 

699 658 311

1 239 293 565

40

РЕЗЕРВИ

977 129 000

259 909 297

 

 

977 129 000

259 909 297

 

Общо

138 500 737 113

122 938 920 666

23 110 000

228 565 370

138 523 847 113

123 167 486 036

 

40 01 40, 40 02 40, 40 02 41

223 269 000

159 909 297

–19 860 000

–28 565 370

203 409 000

131 343 927

 

 

138 724 006 113

123 098 829 963

3 250 000

200 000 000

138 727 256 113

123 298 829 963

ДЯЛ 01

ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

ФР

Бюджет 2011

Коригиращ бюджет № 6/2011

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

01 01

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ В ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКАТА „ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ“

5

66 574 059

66 574 059

 

 

66 574 059

66 574 059

 

40 01 40

 

40 929

40 929

 

 

40 929

40 929

 

 

 

66 614 988

66 614 988

 

 

66 614 988

66 614 988

01 02

ИКОНОМИЧЕСКИ И ПАРИЧЕН СЪЮЗ

 

14 500 000

14 713 074

 

 

14 500 000

14 713 074

01 03

МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ

4

139 329 137

92 654 634

– 104 325 091

 

35 004 046

92 654 634

01 04

ФИНАНСОВИ ОПЕРАЦИИ И ИНСТРУМЕНТИ

 

303 880 000

167 445 370

 

 

303 880 000

167 445 370

 

Дял 01 — Общо

 

524 283 196

341 387 137

– 104 325 091

 

419 958 105

341 387 137

 

40 01 40

 

40 929

40 929

 

 

40 929

40 929

 

 

 

524 324 125

341 428 066

 

 

419 999 034

341 428 066

ГЛАВА 01 03 — МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ

Дял

Глава

Статия

Позиция

Бюджетен ред

ФР

Бюджет 2011

Коригиращ бюджет № 6/2011

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

01 03

МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ

01 03 01

Участие в капитала на международни финансови институции

01 03 01 01

Европейска банка за въстановавяне и развитие — обезпечаване на изплатени акции от записания капитал

4

34 460 570

4 101 987

 

 

34 460 570

4 101 987

01 03 01 02

Европейска банка за възстановавяне и развитие — изискуема част от записания капитал

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Статия 01 03 01 — Междинна сума

 

34 460 570

4 101 987

 

 

34 460 570

4 101 987

01 03 02

Макроикономическа помощ

4

104 868 567

88 552 647

– 104 325 091

 

543 476

88 552 647

 

Глава 01 03 — Общо

 

139 329 137

92 654 634

– 104 325 091

 

35 004 046

92 654 634

01 03 02
Макроикономическа помощ

Бюджет 2011

Коригиращ бюджет № 6/2011

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

104 868 567

88 552 647

– 104 325 091

 

543 476

88 552 647

Забележки

Тази извънредна помощ е предназначена за облекчаване на финансовите ограничения спрямо някои трети държави, които имат макроикономически затруднения, характеризиращи се с дефицит на платежния баланс и/или сериозен бюджетен дисбаланс.

Тя е пряко свързана с прилагане от страните получателки на мерките за макроикономическо стабилизиране и структурно адаптиране. Като цяло дейността на Съюза допълва тази на Международния валутен фонд и е съгласувана с други двустранни донори.

Два пъти годишно Комисията информира бюджетния орган за макроикономическата ситуация в страните бенефициери и подробно докладва за прилагането на тази помощ на годишна основа.

Бюджетните кредити по тази статия ще се използват също за покриване на финансовата помощ за възстановяване на районите в Грузия, засегнати от конфликта с Русия. Действията следва да са насочени предимно към макроикономическата стабилизация на страната. Решението за общия размер на средствата, предназначени за помощта, беше взето на международна донорска конференция през 2008 г.

Правно основание

Решение 2006/880/EO на Съвета от 30 ноември 2006 г. за предоставяне на извънредна финансова помощ от Общността за Косово (ОВ L 339, 6.12.2006 г., стр. 36).

Решение 2007/860/EО на Съвета от 10 декември 2007 г. за предоставяне на макрофинансова помощ на Ливан от страна на Общността (ОВ L 337, 21.12.2007 г., стр. 111).

Решение 2009/889/EО на Съвета от 30 ноември 2009 г. за предоставяне на макрофинансова помощ на Грузия (ОВ L 320, 5.12.2009 г., стр. 1).

Решение 2009/890/EО на Съвета от 30 ноември 2009 г. за предоставяне на макрофинансова помощ на Армения (ОВ L 320, 5.12.2009 г., стр. 3).

ДЯЛ 04

ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

ФР

Бюджет 2011

Коригиращ бюджет № 6/2011

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

04 01

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ В ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКАТА „ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ“

 

95 925 690

95 925 690

 

 

95 925 690

95 925 690

 

40 01 40

 

44 335

44 335

 

 

44 335

44 335

 

 

 

95 970 025

95 970 025

 

 

95 970 025

95 970 025

04 02

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД

1

10 963 813 972

8 743 950 522

3 250 000

453 000 000

10 967 063 972

9 196 950 522

04 03

РАБОТА В ЕВРОПА — СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ И МОБИЛНОСТ

1

79 130 000

64 266 181

 

 

79 130 000

64 266 181

04 04

ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА СОЛИДАРНОСТ И РАВЕНСТВО НА ПОЛОВЕТЕ

 

157 056 000

151 704 616

 

 

157 056 000

151 704 616

04 05

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА ПРИСПОСОБЯВАНЕ КЪМ ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА (ЕФПГ)

1

p.m.

97 608 950

 

 

p.m.

97 608 950

04 06

ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ (ИПП) — РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

4

102 400 000

59 987 277

 

 

102 400 000

59 987 277

 

Дял 04 — Общо

 

11 398 325 662

9 213 443 236

3 250 000

453 000 000

11 401 575 662

9 666 443 236

 

40 01 40, 40 02 41

 

44 335

44 335

 

 

44 335

44 335

 

 

 

11 398 369 997

9 213 487 571

 

 

11 401 619 997

9 666 487 571

ГЛАВА 04 02 — ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД

Дял

Глава

Статия

Позиция

Бюджетен ред

ФР

Бюджет 2011

Коригиращ бюджет № 6/2011

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

04 02

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД

04 02 01

Приключване на Европейския социален фонд (ЕСФ) — цел 1 (2000—2006 г.)

1.2

p.m.

550 800 000

 

 

p.m.

550 800 000

04 02 02

Приключване на Специалната програма за мир и разбирателство в Северна Ирландия и граничните графства на Ирландия (2000—2006 г.)

1.2

p.m.

9 700 000

 

 

p.m.

9 700 000

04 02 03

Приключване на Европейския социален фонд (ЕСФ) — цел 1 (преди 2000 г.)

1.2

p.m.

2 000 000

 

 

p.m.

2 000 000

04 02 04

Приключване на Европейския социален фонд (ЕСФ) — цел 2 (2000—2006 г.)

1.2

p.m.

48 000 000

 

 

p.m.

48 000 000

04 02 05

Приключване на Европейския социален фонд (ЕСФ) — цел 2 (преди 2000 г.)

1.2

p.m.

1 000 000

 

 

p.m.

1 000 000

04 02 06

Приключване на Европейския социален фонд (ЕСФ) — цел 3 (2000—2006 г.)

1.2

p.m.

360 299 039

 

 

p.m.

360 299 039

04 02 07

Приключване на Европейския социален фонд (ЕСФ) — цел 3 (преди 2000 г.)

1.2

p.m.

2 000 000

 

 

p.m.

2 000 000

04 02 08

Приключване на инициативата EQUAL (2000—2006 г.)

1.2

p.m.

72 000 000

 

 

p.m.

72 000 000

04 02 09

Приключване на предишни програми по инициатива на Общността (преди 2000 г.)

1.2

p.m.

1 000 000

 

 

p.m.

1 000 000

04 02 10

Приключване на Европейския социален фонд (ЕСФ) — техническа помощ и новаторски мерки (2000—2006 г).

1.2

p.m.

 

 

p.m.

04 02 11

Приключване на Европейския социален фонд (ЕСФ) — техническа помощ и новаторски мерки (преди 2000 г.)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 17

Европейски социален фонд (ЕСФ) — сближаване

1.2

7 748 847 361

5 430 000 000

 

226 350 000

7 748 847 361

5 656 350 000

04 02 18

Европейски социален фонд (ЕСФ) — програма PEACЕ

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 19

Европейски социален фонд (ЕСФ) — регионална конкурентоспособност и заетост

1.2

3 204 966 611

2 259 651 483

 

226 350 000

3 204 966 611

2 486 001 483

04 02 20

Европейски социален фонд (ЕСФ) — оперативна техническа помощ (2007—2013 г.)

1.2

10 000 000

7 500 000

3 250 000

300 000

13 250 000

7 800 000

 

Глава 04 02 — Общо

 

10 963 813 972

8 743 950 522

3 250 000

453 000 000

10 967 063 972

9 196 950 522

Забележки

Член 39 от Регламент (ЕО) № 1260/1999 предвижда финансови корекции, за които всеки приход се вписва в позиция 6 5 0 0 от приходната част на бюджета. В съответствие с член 18 от Финансовия регламент тези приходи могат да се използват за осигуряване на допълнителни бюджетни кредити в специални случаи, в които те са необходими за покриване на риска от отмяна или намаляване на предходно приети корекции.

Регламент (ЕО) № 1083/2006 предвижда финансовите корекции за периода 2007—2013 г.

Регламент (ЕО) № 1260/1999 определя условията за възстановяване на авансови плащания, без това да намалява приноса на структурните фондове за съответната дейност. Всички приходи от възстановяване на авансови плащания, вписани в позиция 6 1 5 7 от приходната част на бюджета, ще се използват за осигуряване на допълнителни бюджетни кредити в съответствие с членове 18 и 157 от Финансовия регламент.

Регламент (ЕО) № 1083/2006 определя условията за възстановяване на предварителното финансиране за периода 2007—2013 г.

В съответствие с решенията на Европейския съвет в Берлин от 24 и 25 март 1999 г. специалната програма за мир и разбирателство ще продължи да осигурява 500 000 000 EUR за новия период на валидност на програмата. Принципът за допълващия характер трябва да се съблюдава напълно. Комисията ще представя на Европейския парламент годишен доклад относно тази мярка.

Мерките за борба с измамите се финансират по статия 24 02 01.

Правно основание

Договор за създаване на Европейската общност, и по-специално членове 158, 159 и 161 от него, Договор за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 174, 175 и 177 от него.

Регламент (ЕО) № 1260/1999 на Съвета от 21 юни 1999 г. относно определянето на общи разпоредби за структурните фондове (ОВ L 161, 26.6.1999 г., стр. 1).

Регламент (EО) № 1081/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (EО) № 1784/1999 и за отмяна на Регламент (EО) № 1784/1999 (ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 12).

Регламент (EO) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. относно определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EО) № 1260/1999 и за отмяна на Регламент (EО) № 1260/1999 (ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 25).

Актове за справка

Заключения на Европейския съвет в Берлин от 24 и 25 март 1999 г.

Заключения на Европейския съвет в Брюксел от 16 и 17 декември 2005 г.

04 02 17
Европейски социален фонд (ЕСФ) — сближаване

Бюджет 2011

Коригиращ бюджет № 6/2011

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

7 748 847 361

5 430 000 000

 

226 350 000

7 748 847 361

5 656 350 000

Забележки

Действието, предприето от Съюза съгласно член 174 от Договора за функционирането на Европейския съюз, следва да бъде предназначено за засилване на икономическото и социалното сближаване на разширения Съюз, за да се насърчи хармоничното, балансирано и устойчиво развитие на Съюза. Това действие трябва да бъде предприето с помощта на фондовете на политиката за сближаване, Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и другите съществуващи финансови инструменти. То трябва да бъде насочено към намаляване на икономическите, социалните и териториалните различия, които възникват особено в страните и регионите, чието развитие изостава, към ускоряване на икономическото и социалното преструктуриране и към проблема със застаряването на населението.

Действието, предприето в рамките на фондовете на политиката за сближаване, трябва да включва на национално и регионално равнище приоритетите на Съюза в полза на устойчивото развитие, като укрепва растежа, конкурентоспособността, заетостта и социалната интеграция и опазва и подобрява качеството на околната среда.

Цел „Сближаване“ трябва да бъде насочена към ускоряване на сближаването на най-слабо развитите държави-членки и региони чрез подобряване на условията за растеж и трудова заетост, като се увеличи и подобри качеството на инвестиране във физически и човешки капитал, развитието на иновациите и на обществото на познанието, адаптивността към икономически и социални промени, опазването и подобряването на околната среда, както и административната ефективност. Тази цел следва да бъде приоритетна за фондовете на политиката за сближаване. Действията, предприети в рамките на фондовете на политиката за сближаване, ще зачитат равните възможности за жените и мъжете.

Част от този бюджетен кредит ще се използва за подобряване на грижите за деца, така че да им се позволи да живеят в среда, която наподобява семейната. Подпомагането включва:

техническо подпомагане на неправителствените организации и сътрудничество между последните и местните органи, включително оказване на помощ при определяне на проектите, отговарящи на критериите за финансиране от Съюза,

определяне и обмен на най-добри практики, както и по-широко прилагане на тези практики, включително чрез засилен контрол над децата.

Част от бюджетния кредит е предназначена за финансиране на устойчиви и съобразени с околната среда действия („Зелен нов курс“), които предвиждат съчетаване на изискванията за икономическо, социално и екологично развитие и възстановяване на европейските региони след икономическата и финансова криза.

Правно основание

Регламент (EО) № 1081/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (EО) № 1784/1999 (ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 12).

Регламент (EO) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. относно определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EО) № 1260/1999 (ОВ L 210, 31.7.2006, стр. 25).

04 02 19
Европейски социален фонд (ЕСФ) — регионална конкурентоспособност и заетост

Бюджет 2011

Коригиращ бюджет № 6/2011

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

3 204 966 611

2 259 651 483

 

226 350 000

3 204 966 611

2 486 001 483

Забележки

Действието, предприето от Съюза съгласно член 174 от Договора за функционирането на Европейския съюз, следва да бъде предназначено за засилване на икономическото и социалното сближаване на разширения Съюз, за да се насърчи хармоничното, балансирано и устойчиво развитие на Съюза. Това действие трябва да бъде предприето с помощта на фондовете на политиката за сближаване, Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и другите съществуващи финансови инструменти. То трябва да бъде насочено към намаляване на икономическите, социалните и териториалните различия, които възникват особено в страните и регионите, чието развитие изостава, към ускоряване на икономическото и социалното преструктуриране и към проблема със застаряването на населението.

Действието, предприето в рамките на фондовете на политиката за сближаване, трябва да включва на национално и регионално равнище приоритетите на Съюза в полза на устойчивото развитие, като увеличава растежа, конкурентоспособността, заетостта и социалната интеграция и опазва и подобрява качеството на околната среда.

Като се изключат най-слабо развитите региони, цел „Регионална конкурентоспособност и заетост“ е насочена към увеличаване на конкурентоспособността и привлекателността на регионите, както и на заетостта чрез предвиждане на икономически и социални промени, включително свързани с отварянето на търговията, чрез повишаването и подобряването на качеството на инвестиране в човешки капитал, иновациите и насърчаването на обществото на знанието, предприемачеството, опазването и подобряването на околната среда, както и чрез повишаването на достъпността и адаптивността на работниците и бизнеса, а също така развитието на интегриращ пазар на труда. Действията, предприети в рамките на фондовете на политиката за сближаване, ще зачитат равните възможности за жените и мъжете.

Част от бюджетния кредит е предназначена за финансиране на устойчиви и съобразени с околната среда действия („Зелен нов курс“), които предвиждат съчетаване на изискванията за икономическо, социално и екологично развитие и възстановяване на европейските региони след икономическата и финансова криза.

Правно основание

Регламент (EО) № 1081/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (EО) № 1784/1999 (ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 12).

Регламент (EO) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. относно определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EО) № 1260/1999 (ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 25).

04 02 20
Европейски социален фонд (ЕСФ) — оперативна техническа помощ (2007—2013 г.)

Бюджет 2011

Коригиращ бюджет № 6/2011

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

10 000 000

7 500 000

3 250 000

300 000

13 250 000

7 800 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на мерките за техническа помощ, предвидени в членове 45 и 46 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 и в член 9 от Регламент (ЕО) № 1081/2006.

Техническата помощ включва мерки за подготовка, мониторинг, оценка, контрол и управление, необходими за използването на ЕСФ. Този бюджетен кредит може да бъде използван по-специално за:

съпътстващи разходи (разходи за представителна дейност, обучение, срещи, командировки),

разходи за информация и публикации,

разходи за информационни технологии и телекомуникации,

разходи за подкрепа на достъпа на хора с увреждания в рамките на мерките за техническа помощ,

разходи за група на високо равнище, за да се гарантира прилагането на хоризонтални принципи, като равенството между мъжете и жените, достъпа на хора с увреждания и устойчивото развитие,

договори за предоставяне на услуги, проучвания за оценяване (включително ex post оценяване за периода 2000—2006 г.) и проучвания,

грантове.

Техническата помощ също включва обмен на опит, дейности за информиране на обществеността, семинари, включването в мрежа и партньорските проверки, служещи за разпознаване и разпространяване на добра практика, и за насърчаване на взаимното обучение и транснационално и междурегионално сътрудничество с цел по-голямо обвързване на политиката и приноса на ЕСФ за изпълнение на целите на Съюза във връзка със заетостта и социалната интеграция.

Правно основание

Регламент (EО) № 1081/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (EО) № 1784/1999 (ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 12).

Регламент (EO) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. относно определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EО) № 1260/1999 (ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 25).

ДЯЛ 05

ЗЕМЕДЕЛИЕ И РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

ФР

Бюджет 2011

Коригиращ бюджет № 6/2011

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

05 01

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ В ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКАТА „ЗЕМЕДЕЛИЕ И РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

 

133 430 679

133 430 679

 

 

133 430 679

133 430 679

 

40 01 40

 

74 532

74 532

 

 

74 532

74 532

 

 

 

133 505 211

133 505 211

 

 

133 505 211

133 505 211

05 02

ИНТЕРВЕНЦИИ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПАЗАРИ

2

2 969 410 000

2 966 742 495

 

 

2 969 410 000

2 966 742 495

05 03

ПРЕКИ ПОМОЩИ

2

39 771 100 000

39 771 100 000

 

 

39 771 100 000

39 771 100 000

05 04

РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

2

14 432 151 552

12 558 160 388

 

– 395 000 000

14 432 151 552

12 163 160 388

05 05

ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ МЕРКИ В ОБЛАСТТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

4

215 000 000

71 318 207

 

 

215 000 000

71 318 207

05 06

МЕЖДУНАРОДНИ АСПЕКТИ В ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКАТА „ЗЕМЕДЕЛИЕ И РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

4

6 360 000

6 055 858

–75 977

 

6 284 023

6 055 858

05 07

ОДИТ НА РАЗХОДИТЕ ЗА СЕЛСКО СТОПАНСТВО

2

– 262 500 000

– 262 500 000

 

 

– 262 500 000

– 262 500 000

05 08

ПОЛИТИЧЕСКА СТРАТЕГИЯ И КООРДИНИРАНЕ НА ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКАТА „ЗЕМЕДЕЛИЕ И РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

2

27 232 532

24 696 433

 

 

27 232 532

24 696 433

 

Дял 05 — Общо

 

57 292 184 763

55 269 004 060

–75 977

– 395 000 000

57 292 108 786

54 874 004 060

 

40 01 40, 40 02 40

 

74 532

74 532

 

 

74 532

74 532

 

 

 

57 292 259 295

55 269 078 592

 

 

57 292 183 318

54 874 078 592

ГЛАВА 05 04 — РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Дял

Глава

Статия

Позиция

Бюджетен ред

ФР

Бюджет 2011

Коригиращ бюджет № 6/2011

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

05 04

РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

05 04 01

Развитие на селските райони, финансирано от секция „Гарантиране“ на ФЕОГА — програмен период 2000—2006 г.

05 04 01 14

Развитие на селските райони, финансирано от секция „Гарантиране“ на ФЕОГА — планов период 2000—2006 г.

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Статия 05 04 01 — Междинна сума

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02

Развитие на селските райони, финансирано от секция „Ориентиране“ на ФЕОГА — приключване на предходни програми

05 04 02 01

Приключване на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието, секция „Ориентиране“ — региони в обхвата на цел 1 (от 2000 г. до 2006 г.)

2

p.m.

568 790 562

 

 

p.m.

568 790 562

05 04 02 02

Приключване на специалната програма за мир и разбирателство в Северна Ирландия и графствата по границата на Ирландия (от 2000 до 2006 г.)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 03

Приключване на предходни програми в регионите, попадащи в обхвата на цели 1 и 6 (преди 2000 г.)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 04

Приключване на предходни програми в регионите, попадащи в обхвата на цел 5б (преди 2000 г.)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 05

Приключване на предходни програми в регионите извън обхвата на цел 1 (преди 2000 г.)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 06

Приключване на инициативата Лидер (от 2000 г. до 2006 г.)

2

p.m.

77 775 316

 

 

p.m.

77 775 316

05 04 02 07

Приключване на предходни инициативи на Общността (преди 2000 г.)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 08

Приключване на предходни новаторски мерки (преди 2000 г.)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 09

Приключване на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието, секция „Ориентиране“ — оперативна техническа помощ (от 2000 г. до 2006 г.)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Статия 05 04 02 — Междинна сума

 

p.m.

646 565 878

 

 

p.m.

646 565 878

05 04 03

Други мерки

05 04 03 02

Растителни и животински генетични ресурси — приключване на предходни мерки

2

p.m.

1 944 383

 

 

p.m.

1 944 383

 

Статия 05 04 03 — Междинна сума

 

p.m.

1 944 383

 

 

p.m.

1 944 383

05 04 04

Преходен инструмент за финансиране на развитието на селските райони от секция „Гарантиране“ на ФЕОГА за новите държави-членки — приключване на програми (от 2004 г. до 2006 г.)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 05

Развитие на селските райони, финансирано от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (от 2007 г. до 2013 г.)

05 04 05 01

Програми за развитие на селските райони

2

14 408 211 311

11 900 560 364

 

– 395 000 000

14 408 211 311

11 505 560 364

05 04 05 02

Оперативна техническа помощ

2

22 440 241

8 339 763

 

 

22 440 241

8 339 763

05 04 05 03

Пилотен проект — Програма за обмен за млади земеделски стопани

2

1 500 000

750 000

 

 

1 500 000

750 000

 

Статия 05 04 05 — Междинна сума

 

14 432 151 552

11 909 650 127

 

– 395 000 000

14 432 151 552

11 514 650 127

 

Глава 05 04 — Общо

 

14 432 151 552

12 558 160 388

 

– 395 000 000

14 432 151 552

12 163 160 388

05 04 05
Развитие на селските райони, финансирано от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (от 2007 г. до 2013 г.)

Забележки

Приходите, записани в статия 6 7 1 от общата приходна част на бюджета, може да позволят отпускането на допълнителни бюджетни кредити по който и да е ред в тази статия в съответствие с член 18 от Финансовия регламент.

Правно основание

Регламент (EО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1).

Регламент (EО) № 1698/2005 на Съвета oт 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 277, 21.10.2005 г., стр. 1).

Регламент (ЕО) № 378/2007 на Съвета от 27 март 2007 г. за утвърждаване на правила за доброволна модулация на преки плащания, предвидена в Регламент (ЕО) № 1782/2003 (ОВ L 95, 5.4.2007 г., стр. 1).

Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани, (ОВ L 30, 31.1.2009 г., стр. 16).

05 04 05 01
Програми за развитие на селските райони

Бюджет 2011

Коригиращ бюджет № 6/2011

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

14 408 211 311

11 900 560 364

 

– 395 000 000

14 408 211 311

11 505 560 364

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на финансирането на програмите за развитие на селските райони от 2007 до 2013 г., финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

От общия размер на бюджетните кредити за поети задължения по тази позиция сумата от 2 095 300 000 EUR произтича от задължителната модулация в съответствие с член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009. Допълнителна сума от 374 900 000 EUR произтича от доброволната модулация в съответствие с Регламент (ЕО) № 378/2007. Мерките за развитие на селските райони по всички оси ще бъдат сравнявани с по-точни показатели за изпълнение за земеделските системи и производствените методи, така че да отговарят на предизвикателствата, свързани с изменението на климата, опазването на водите, биоразнообразието и възобновяемите енергийни източници. Държавите-членки докладват за действията, предприети във връзка с новите предизвикателства, свързани с мерките за развитие на селските райони, включително млечната промишленост.

Правно основание

Регламент (EО) № 1290/2005 на Съвета oт 21 юни 2005 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1).

Регламент (EО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 277, 21.10.2005 г., стр. 1).

Регламент (ЕО) № 378/2007 на Съвета от 27 март 2007 г. за утвърждаване на правила за доброволна модулация на преки плащания, предвидена в Регламент (ЕО) № 1782/2003 относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители, и за изменение на Регламент (ЕО) № 1290/2005 (ОВ L 95, 5.4.2007 г., стр. 1).

Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани, за изменение на регламенти (EО) № 1290/2005, (EО) № 247/2006, (EО) № 378/2007 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1782/2003 (ОВ L 30, 31.1.2009 г., стр. 16).

05 04 05 02
Оперативна техническа помощ

Бюджет 2011

Коригиращ бюджет № 6/2011

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

22 440 241

8 339 763

 

 

22 440 241

8 339 763

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на мерките за техническа помощ, предвидени в член 66, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1698/2005, и по-специално Европейската мрежа за развитие на селските райони.

Правно основание

Регламент (EО) № 1290/2005 на Съвета oт 21 юни 2005 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1).

Регламент (EО) № 1698/2005 на Съвета oт 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 277, 21.10.2005 г., стр. 1).

05 04 05 03
Пилотен проект — Програма за обмен за млади земеделски стопани

Бюджет 2011

Коригиращ бюджет № 6/2011

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1 500 000

750 000

 

 

1 500 000

750 000

Забележки

Нова позиция

Този пилотен проект е предназначен за създаването на програма за обмен за младите земеделски стопани, която да осигури възможност за трансграничен обмен на най-добри практики в управлението на земеделските стопанства, особено предвид предизвикателствата, пред които е изправено европейското земеделие, с цел да се подпомогне развитието на селските райони в Европа.

Програмата ще предостави на младите земеделски стопани безценна възможност да се запознаят лично с разнородната селскостопанска действителност в Съюза, като прекарат известно време в стопанства в друга държава-членка. Този обмен на знания и опит сред младите земеделски стопани в Европа ще ги подготви допълнително, за да отговорят на изискванията на европейските потребители, да допринесат за продоволствената сигурност и да посрещнат други предизвикателства, пред които е изправено европейското земеделие, като използването на енергия от възобновяеми източници, загубата на биологично разнообразие и съхранението на въглерод.

Правно основание

Пилотен проект по смисъла на член 49, параграф 6 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1).

ГЛАВА 05 06 — МЕЖДУНАРОДНИ АСПЕКТИ В ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКАТА „ЗЕМЕДЕЛИЕ И РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Дял

Глава

Статия

Позиция

Бюджетен ред

ФР

Бюджет 2011

Коригиращ бюджет № 6/2011

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

05 06

МЕЖДУНАРОДНИ АСПЕКТИ В ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКАТА „ЗЕМЕДЕЛИЕ И РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

05 06 01

Международни споразумения в сферата на селското стопанство

4

6 360 000

6 055 858

–75 977

 

6 284 023

6 055 858

 

Глава 05 06 — Общо

 

6 360 000

6 055 858

–75 977

 

6 284 023

6 055 858

05 06 01
Международни споразумения в сферата на селското стопанство

Бюджет 2011

Коригиращ бюджет № 6/2011

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

6 360 000

6 055 858

–75 977

 

6 284 023

6 055 858

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на приноса на Съюза към международните споразумения, споменати по-долу.

Правно основание

Решение 92/580/EИО на Съвета от 13 ноември 1992 г. относно подписването и сключването на Международното споразумение за захарта от 1992 г. (ОВ L 379, 23.12.1992 г., стр. 15).

Решение 96/88/ΕО на Съвета oт 19 декември 1995 г. относно одобряването от Европейската общност на Конвенцията за търговия със зърно и Конвенцията за продоволствената помощ, които съставляват Международното споразумение за зърното от 1995 г. (ОВ L 21, 27.1.1996 г., стр. 47).

Решение 2000/421/ЕО на Съвета от 13 юни 2000 г. относно сключването от името на Европейската общност на Конвенцията за продоволствената помощ от 1999 година (ОВ L 163, 4.7.2000 г., стр. 37).

Решение 2005/800/EО на Съвета от 14 ноември 2005 г. относно сключването на Международното споразумение за маслиновото масло и трапезните маслини от 2005 г. (ОВ L 302, 19.11.2005 г., стр. 47).

ДЯЛ 07

ОКОЛНА СРЕДА И ДЕЙСТВИЯ ПО КЛИМАТА

Дял

Глава

Бюджетен ред

ФР

Бюджет 2011

Коригиращ бюджет № 6/2011

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

07 01

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ В ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКАТА „ОКОЛНА СРЕДА И ДЕЙСТВИЯ ПО КЛИМАТА“

 

93 845 213

93 845 213

 

 

93 845 213

93 845 213

 

40 01 40

 

44 853

44 853

 

 

44 853

44 853

 

 

 

93 890 066

93 890 066

 

 

93 890 066

93 890 066

07 02

ГЛОБАЛНИ ВЪПРОСИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

4

3 150 000

3 785 230

 

 

3 150 000

3 785 230

07 03

РАЗРАБОТВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА И ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА СЪЮЗА В ОБЛАСТТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

2

349 105 327

274 350 327

 

 

349 105 327

274 350 327

07 11

ВЪПРОСИ НА ГЛОБАЛНИТЕ ДЕЙСТВИЯ ПО КЛИМАТА

4

850 000

809 352

– 174 118

 

675 882

809 352

07 12

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА И ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА СЪЮЗА В ОБЛАСТТА НА ДЕЙСТВИЯ ПО КЛИМАТА

2

17 600 000

15 000 000

 

 

17 600 000

15 000 000

07 13

ИНТЕГРИРАНЕ НА ВЪПРОСИТЕ ОТНОСНО КЛИМАТА И ИНОВАЦИИ

2

6 000 000

2 500 000

 

 

6 000 000

2 500 000

 

Дял 07 — Общо

 

470 550 540

390 290 122

– 174 118

 

470 376 422

390 290 122

 

40 01 40, 40 02 41

 

44 853

44 853

 

 

44 853

44 853

 

 

 

470 595 393

390 334 975

 

 

470 421 275

390 334 975

ГЛАВА 07 11 — ВЪПРОСИ НА ГЛОБАЛНИТЕ ДЕЙСТВИЯ ПО КЛИМАТА

Дял

Глава

Статия

Позиция

Бюджетен ред

ФР

Бюджет 2011

Коригиращ бюджет № 6/2011

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

07 11

ВЪПРОСИ НА ГЛОБАЛНИТЕ ДЕЙСТВИЯ ПО КЛИМАТА

07 11 01

Принос към многостранни и международни споразумения в областта на околната среда

4

850 000

809 352

– 174 118

 

675 882

809 352

 

Глава 07 11 — Общо

 

850 000

809 352

– 174 118

 

675 882

809 352

07 11 01
Принос към многостранни и международни споразумения в областта на околната среда

Бюджет 2011

Коригиращ бюджет № 6/2011

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

850 000

809 352

– 174 118

 

675 882

809 352

Забележки

Предишна статия 07 02 01 (частично)

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на задължителния и доброволния принос към редица международни конвенции, протоколи и споразумения, по които Съюзът е страна, и подготвителната работа за бъдещи международни споразумения с участието на Съюза.

Правно основание

Решение 88/540/ЕИО на Съвета от 14 октомври 1988 г. за сключване на Виенската конвенция за защита на озоновия слой и Монреалския протокол за веществата, които разрушават озоновия слой (ОВ L 297, 31.10.1988 г., стр. 8).

Решение 94/69/EО на Съвета от 15 декември 1993 г. за сключване на Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата (ОВ L 33, 7.2.1994 г., стр. 11).

Решение 2002/358/ЕО на Съвета от 25 април 2002 г. за одобрение, от името на Европейската общност, на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации за промените на климата и съвместното изпълнение на ангажиментите, произтичащи от нея (ОВ L 130, 15.5.2002 г., стр. 1).

ДЯЛ 08

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Дял

Глава

Бюджетен ред

ФР

Бюджет 2011

Коригиращ бюджет № 6/2011

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

08 01

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКАТА „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

 

333 124 545

333 124 545

 

 

333 124 545

333 124 545

 

40 01 40

 

6 884

6 884

 

 

6 884

6 884

 

 

 

333 131 429

333 131 429

 

 

333 131 429

333 131 429

08 02

СЪТРУДНИЧЕСТВО — ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

1

830 789 000

465 567 921

 

 

830 789 000

465 567 921

08 03

СЪТРУДНИЧЕСТВО — ХРАНИ, СЕЛСКО СТОПАНСТВО И БИОТЕХНОЛОГИИ

1

267 892 000

181 125 393

 

 

267 892 000

181 125 393

08 04

СЪТРУДНИЧЕСТВО — НАНОНАУКИ, НАНОТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛИ И НОВИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ

1

452 444 000

262 572 880

 

82 000 000

452 444 000

344 572 880

08 05

СЪТРУДНИЧЕСТВО — ЕНЕРГЕТИКА

1

157 410 000

114 947 049

 

 

157 410 000

114 947 049

08 06

СЪТРУДНИЧЕСТВО — ОКОЛНА СРЕДА (ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА)

1

252 505 000

236 420 332

 

 

252 505 000

236 420 332

08 07

СЪТРУДНИЧЕСТВО — ТРАНСПОРТ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ)

1

414 351 000

428 450 080

 

 

414 351 000

428 450 080

08 08

СЪТРУДНИЧЕСТВО — СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ И ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

1

84 366 000

61 891 635

 

 

84 366 000

61 891 635

08 09

СЪТРУДНИЧЕСТВО — ИНСТРУМЕНТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ С ПОДЕЛЯНЕ НА РИСКА (ИФПР)

1

200 000 000

190 435 799

 

 

200 000 000

190 435 799

08 10

ИДЕИ

1

1 298 731 000

714 134 248

 

 

1 298 731 000

714 134 248

08 12

КАПАЦИТЕТ — ИНФРАСТРУКТУРИ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

1

156 304 000

200 909 768

 

 

156 304 000

200 909 768

08 13

КАПАЦИТЕТ — ИЗСЛЕДВАНИЯ В ПОЛЗА НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (МСП)

1

223 099 000

173 296 578

 

 

223 099 000

173 296 578

08 14

КАПАЦИТЕТ — РЕГИОНИ НА ЗНАНИЕТО

1

18 856 000

16 192 756

 

 

18 856 000

16 192 756

08 15

КАПАЦИТЕТ — ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПОТЕНЦИАЛ

1

63 802 000

51 589 058

 

 

63 802 000

51 589 058

08 16

КАПАЦИТЕТ — НАУКАТА В ОБЩЕСТВОТО

1

44 798 000

30 469 728

 

 

44 798 000

30 469 728

08 17

КАПАЦИТЕТ — ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА МЕЖДУНАРОДНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО

1

28 265 000

19 043 580

 

 

28 265 000

19 043 580

08 18

КАПАЦИТЕТ — ИНСТРУМЕНТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ С ПОДЕЛЯНЕ НА РИСКА (ИПФР)

1

50 000 000

47 608 950

 

 

50 000 000

47 608 950

08 19

КАПАЦИТЕТ — ПОДКРЕПА ЗА СЪГЛАСУВАНО РАЗРАБОТВАНЕ НА ПОЛИТИКИТЕ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ

1

9 804 000

5 713 074

 

 

9 804 000

5 713 074

08 20

ЕВРАТОМ — ЕНЕРГИЯ, ПОЛУЧЕНА ЧРЕЗ ЯДРЕН СИНТЕЗ

1

396 090 000

235 092 994

 

 

396 090 000

235 092 994

08 21

ЕВРАТОМ — ЯДРЕНО ДЕЛЕНЕ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

1

52 000 000

24 280 564

 

 

52 000 000

24 280 564

08 22

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРЕДИШНИ РАМКОВИ ПРОГРАМИ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

1

p.m.

324 216 948

 

 

p.m.

324 216 948

08 23

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ПРОГРАМА НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ФОНД ЗА ВЪГЛИЩА И СТОМАНА

1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Дял 08 — Общо

 

5 334 630 545

4 117 083 880

 

82 000 000

5 334 630 545

4 199 083 880

 

40 01 40

 

6 884

6 884

 

 

6 884

6 884

 

 

 

5 334 637 429

4 117 090 764

 

 

5 334 637 429

4 199 090 764

Забележки

Забележките се отнасят до всички бюджетни редове в този дял (с изключение на глава 08 22).

Бюджетните кредити ще бъдат изразходвани съгласно Регламент (ЕО) № 1906/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. за определяне на правилата за участие на предприятия, изследователски центрове и университети в действия по силата на Седмата рамкова програма и за разпространяване на резултатите от научните изследвания (2007—2013 г.) (ОВ L 391, 30.12.2006 г., стр. 1) и Регламент (Евратом) № 1908/2006 на Съвета от 19 декември 2006 г. за определяне на правилата за участие на предприятия, изследователски центрове и университети в действия по силата на Седмата рамкова програма на Европейската общност за атомна енергия и за разпространяване на резултатите от научните изследвания (2007—2011 г.) (ОВ L 400, 30.12.2006 г., стр. 1).

За всички бюджетни кредити по този дял се използва определението за малки и средни предприятия (МСП), което е използвано за специалните хоризонтални програми за МСП по същата рамкова програма. Определението е следното: „Допустимо за финансиране МСП е юридическо лице, отговарящо на определението за МСП, посочено в Препоръка 2003/361/EО на Комисията, и което не е изследователски център, изследователски институт, изследователска организация подизпълнител или консултантска фирма.“ Всички изследователски дейности, проведени съгласно Седмата рамкова програма, ще се осъществяват при спазване на основните етични принципи (в съответствие с член 6, параграф 1 от Решение № 1982/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно Седмата рамкова програма на Европейската общност относно изследванията, технологичното развитие и демонстрационните дейности (2007—2013) (ОВ L 412, 30.12.2006 г., стр. 1), включително изискванията за хуманно отношение към животните. По-конкретно това включва принципите, посочени в член 6 от Договора за Европейския съюз и в Хартата на основните права на Европейския съюз. Особено внимание ще бъде обърнато на необходимостта от полагане на повече усилия за осигуряване на по-голямо участие и роля на жените в науката и изследванията.

В тези статии и позиции се вписват също разходите за организираните от Комисията заседания, конференции, работни срещи и семинари на високо научно-технологично равнище от европейски интерес, за финансирането на анализи и оценки на високо научно-технологично равнище, извършвани от името на Съюза с цел проучване на нови изследователски области, подходящи за дейности на Съюза, inter alia, в контекста на Европейското изследователско пространство, и за мерки за мониторинг и разпространение на резултатите от програмите, включително мерките по предходни рамкови програми.

Тези бюджетни кредити покриват също така административните разходи, включително разходи за персонал, независимо дали е обхванат или не от Правилника за длъжностните лица, информация, публикации, административни и технически дейности, както и някои други разходни позиции относно вътрешната инфраструктура, свързани с постигането на целта на мярката, от която представляват неделима част, включително действията и инициативите, необходими за подготовка и мониторинг на стратегията на Съюза за изследвания и технологично развитие.

Приходите в резултат на споразумения за сътрудничество между Европейската общност за атомна енергия и Швейцария или от многостранното Европейско споразумение за развитие в областта на термоядрения синтез (EFDA) ще бъдат вписвани в позиции 6 0 1 1 и 6 0 1 2 от приходната част и могат да доведат до отпускане на допълнителни бюджетни кредити в съответствие с член 18 от Финансовия регламент.

За някои от тези проекти се предвижда възможността за трети страни или институти от трети страни да участват в европейското сътрудничество в областта на научно-техническите изследвания. Всички финансови вноски ще бъдат вписвани в позиции 6 0 1 3 и 6 0 1 5 от приходната част и могат да доведат до отпускане на допълнителни бюджетни кредити в съответствие с член 18 от Финансовия регламент.

Приходите от държави, участващи в европейското сътрудничество в областта на научно-техническите изследвания, ще бъдат вписвани в позиция 6 0 1 6 от приходната част на бюджета и могат да доведат до отпускане на допълнителни бюджетни кредити в съответствие с член 18 от Финансовия регламент.

Всички приходи от вноски на държави кандидатки или, ако е приложимо, на потенциалните кандидатстващи държави от Западните Балкани за участие в програмите на Съюза/Общността, записани в позиция 6 0 3 1 от приходната част на бюджета, могат да доведат до отпускане на допълнителни бюджетни кредити в съответствие с член 18, параграф 1, буква г) от Финансовия регламент.

Всички приходи от вноски от страна на външни органи в дейности на ЕС/Общността ще бъдат вписвани в позиция 6 0 3 3 от приходната част на бюджета и могат да доведат до отпускане на допълнителни бюджетни кредити в съответствие с член 18 от Финансовия регламент.

Ще бъдат отпуснати допълнителни бюджетни кредити по статия 08 22 04.

За да може да се постигне целта от 15 % участие на МСП в проектите, финансирани от тези бюджетни кредити, както е предвидено в Решение № 1982/2006/ЕО, са необходими по-конкретни действия. Проектите, които отговарят на изискванията по специфичните програми за МСП, следва да бъдат допускани до финансиране по тематичната програма, когато изпълняват необходимите (тематични) изисквания.

ГЛАВА 08 04 — СЪТРУДНИЧЕСТВО — НАНОНАУКИ, НАНОТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛИ И НОВИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ

Дял

Глава

Статия

Позиция

Бюджетен ред

ФР

Бюджет 2011

Коригиращ бюджет № 6/2011

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

08 04

СЪТРУДНИЧЕСТВО — НАНОНАУКИ, НАНОТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛИ И НОВИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ

08 04 01

Сътрудничество — нанонауки, нанотехнологии, материали и нови производствени технологии

1.1

442 234 000

257 088 329

 

82 000 000

442 234 000

339 088 329