ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2012.016.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 16

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 55
19 януари 2012 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 36/2012 на Съвета от 18 януари 2012 година относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия и за отмяна на Регламент (ЕС) № 442/2011

1

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 37/2012 на Комисията от 18 януари 2012 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

33

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 38/2012 на Комисията от 18 януари 2012 година за определяне на коефициента на разпределение, приложим към подадените от 6 януари 2012 г. до 13 януари 2012 г. заявления за лицензии за внос, отнасящи се до подквота III, в рамките на тарифната квота за меката пшеница с качество, различно от високото, открита с Регламент (ЕО) № 1067/2008

35

 

 

Регламент за изпълнение (ЕC) № 39/2012 на Комисията от 18 януари 2012 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец януари 2012 г. в рамките на тарифната квота за висококачествено говеждо месо, управлявана съгласно Регламент (ЕО) № 620/2009

37

 

 

Реламент за изпълнение (ЕС) № 40/2012 на Комисията от 18 януари 2012 година относно издаването на лицензии за внос на чесън за подпериода от 1 март 2012 г. до 31 май 2012 г.

38

 

 

Регламент за изпълнение (ЕC) № 41/2012 на Комисията от 18 януари 2012 година за преустановяване на подаването на заявления за лицензии за внос за захарни продукти в рамките на някои тарифни квоти

40

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 42/2012 на Комисията от 18 януари 2012 година относно издаването на лицензии за внос и предоставянето на права за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец януари 2012 г. в рамките на тарифните квоти, открити съгласно Регламент (ЕО) № 616/2007 за птичето месо

42

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

19.1.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 16/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 36/2012 НА СЪВЕТА

от 18 януари 2012 година

относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия и за отмяна на Регламент (ЕС) № 442/2011

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215 от него,

като взе предвид Решение 2011/782/ОВППС от 1 декември 2011 г. на Съвета относно ограничителни мерки срещу Сирия (1),

като взе предвид съвместното предложение на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 9 май 2011 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 442/2011 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия (2).

(2)

Съветът разшири обхвата на своите мерки срещу Сирия чрез регламенти на Съвета от 2 септември, 23 септември, 13 октомври и 14 ноември 2011 г. (3), както и чрез изменения и допълнения към списъка на засегнати лица и образувания чрез последващи регламенти за изпълнение на Съвета (4). Допълнителни мерки, които не попадат в обхвата на правото на Съюза, са изложени в съответните решения на Съвета в областта на ОВППС (5).

(3)

С оглед на продължаващите тежки репресии и нарушения на правата на човека от правителството на Сирия в Решение 2011/782/ОВППС на Съвета се предвиждат допълнителни мерки, а именно забрана на износа на оборудване за следене на далекосъобщенията, което ще се използва от сирийския режим, забрана за участие в определени инфраструктурни проекти и инвестиции в такива проекти, както и допълнителни ограничения за трансфера на финансови средства и предоставянето на финансови услуги.

(4)

Следва да се поясни, че представянето и предаването на необходимите документи на определена банка с цел крайното им предаване на лице, образувание или орган, които не са включени в списъка, с оглед извършването на позволени по член 20 плащания не представлява предоставяне на финансови средства по смисъла на член 14.

(5)

Правомощието за изменение на списъка в приложение II и IIa към настоящия регламент следва да се упражнява от Съвета предвид сериозното политическо положение в Сирия и с цел да се осигури съгласуваност с процеса на изменение и преглед на приложението към Решение 2011/782/ОВППС.

(6)

Процедурата за изменение на списъците в приложение II и IIa към настоящия регламент следва да включва съобщаването на посочените физически или юридически лица, образувания или органи на основанията за включването им в списъка, за да им се даде възможност да представят възражения. Когато има представени възражения или нови съществени доказателства, Съветът следва да направи преглед на решението си предвид тези възражения и да информира съответно засегнатото лице, образувание или орган.

(7)

За прилагането на настоящия регламент и с оглед на осигуряването на максимална правна сигурност в рамките на Съюза е необходимо публично оповестяване на имената и други лични данни на физически или юридически лица, образувания и органи, чиито финансови средства и икономически ресурси трябва да бъдат замразени в съответствие с настоящия регламент. Във всеки случай на обработване на лични данни следва да се спазват Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (6) и Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (7).

(8)

Тези мерки попадат в приложното поле на Договора за функционирането на Европейския съюз и следователно, а именно с цел да се осигури еднаквото им прилагане от страна на икономическите оператори във всички държави-членки, за тяхното прилагане са необходими нормотворчески действия на равнището на Съюза

(9)

Предвид обхвата на въведените изменения и различните мерки, които вече са приети във връзка със Сирия, е уместно всички мерки да се обединят в нов регламент, който отменя и заменя Регламент (ЕС) № 442/2011.

(10)

За да се гарантира, че предвидените в настоящия регламент мерки са ефективни, настоящият регламент следва да влезе в сила незабавно,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„клон“ на финансова или кредитна институция означава място на стопанска дейност, което представлява юридически зависима част от финансова или кредитна институция, извършваща пряко всички или някои от сделките, присъщи на дейността на финансови или кредитни институции;

б)

„брокерски услуги“ означава:

i)

договарянето или уреждането на сделки за покупка, продажба или доставка на стоки и технологии от трета държава за друга трета държава, или

ii)

продажба или покупка на стоки и технологии, които се намират в трети държави с цел трансфер в друга трета държава.

в)

„договор или сделка“ означава всяка сделка, независимо от формата на сключване и приложимия закон, независимо от това дали включва един или повече договори или подобни задължения между едни и същи или различни страни; за тази цел понятието „договор“ включва обезпечение, гаранция или насрещна гаранция, по-специално финансова гаранция или насрещна гаранция и кредит, юридически самостоятелни или не, както и всяка разпоредба, която се отнася до тях, произтичаща от подобна сделка или свързана с нея;

г)

„кредитна институция“ означава кредитна институция по смисъла на член 4, параграф 1 от Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно предприемането и осъществяването на дейност от кредитните институции (8), включително нейните клонове в рамките на Съюза или извън него;

д)

„суров нефт и нефтопродукти“ означава продуктите, изброени в приложение IV;

е)

„икономически ресурси“ означава активи от всякакъв вид, материални или нематериални, движими или недвижими, които не са финансови средства, но могат да бъдат използвани за получаване на финансови средства, стоки или услуги;

ж)

„финансова институция“ означава:

i)

предприятие, различно от кредитна институция, което извършва една или повече от операциите, включени в точки 2—12 и 14 и 15 от приложение I към Директива 2006/48/ЕО, включително дейностите на обменни бюра;

ii)

застрахователно дружество, надлежно лицензирано в съответствие с Директива 2002/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 г. относно животозастраховането (9), доколкото то извършва дейности, обхванати от тази директива;

iii)

инвестиционен посредник по смисъла на член 4, параграф 1, точка 1 от Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно пазарите на финансови инструменти (10);

iv)

предприятие за колективни инвестиции, което търгува своите дялове или акции; или

v)

застрахователен посредник по смисъла на член 2, параграф 5 от Директива 2002/92/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 декември 2002 г. относно застрахователното посредничество (11), с изключение на посредниците, посочени в член 2, параграф 7 от същата директива, когато те извършват дейност, свързана с услуги по животозастраховане и инвестиции;

включително нейните клонове, независимо дали се намират в рамките на Съюза или извън него.

з)

„замразяване на икономически ресурси“ означава предотвратяване на използването им с цел получаване на финансови средства, стоки или услуги по всякакъв начин, включително, но не само, чрез тяхната продажба, отдаване под наем или ипотекиране;

и)

„замразяване на финансови средства“ означава предотвратяване на всяко движение, трансфер, промяна, използване, достъп или боравене с финансови средства по всякакъв начин, който би довел до промяна в тяхното количество, размер, местонахождение, собственост, владение, вид, предназначение или друга промяна, която би позволила използването на финансовите средства, включително управление на портфейл;

й)

„финансови средства“ означава финансови активи и ползи от всякакъв вид, включително, но не само:

i)

пари в брой, чекове, парични вземания, менителници, платежни нареждания и други платежни инструменти;

ii)

депозити във финансови институции или други образувания, баланси по сметки, дългове и дългови облигации;

iii)

публично и частно търгувани ценни книжа и дългови инструменти, включително акции и дялове, сертификати, представляващи ценни книжа, облигации, полици, варанти, дългосрочни облигации с фиксирана лихва и договори за деривативи;

iv)

лихви, дивиденти или други приходи или печалби, произтичащи или създадени от активи;

v)

кредити, право на прихващане, гаранции, гаранции за изпълнение или други финансови задължения;

vi)

акредитиви, коносаменти, документи за продажба;

vii)

документи, удостоверяващи участие във фондове или притежание на финансови ресурси;

к)

"стоки" включва стоки, материали и оборудване;

л)

„застраховане“ означава поемане на задължение или ангажимент, съгласно който едно или повече физически или юридически лица се задължават, срещу заплащане, да предоставят на друго лице или лица, в случай на настъпване на риск, обезщетение или полза съгласно определеното от задължението или ангажимента;

м)

„презастраховане“ означава дейност, която се състои в поемането на рискове, цедирани от застрахователно предприятие или от друго презастрахователно предприятие, или в случая на асоциацията на застрахователи, известна като Lloyd’s - дейност, която се състои в поемането на рискове, цедирани от който и да е член на Lloyd’s, от застрахователно или презастрахователно предприятие, различно от асоциацията на застрахователи, известна като Lloyd’s;

н)

„сирийска кредитна или финансова институция“ означава:

i)

всяка кредитна или финансова институция, установена в Сирия, включително Централната банка на Сирия;

ii)

всеки клон или дъщерно дружество, които попадат в приложното поле на член 35, на кредитни или финансови институции, установени в Сирия;

iii)

всеки клон или дъщерно дружество, които не попадат в приложното поле на член 35, на кредитна или финансова институция, установени в Сирия;

iv)

всяка кредитна или финансова институция, която не е установена в Сирия, но е под контрола на едно или повече лица или образувания, установени в Сирия.

о)

„сирийско лице, образувание или орган“ означава:

i)

сирийската държава или неин публичен орган;

ii)

всяко физическо лице, което се намира или пребивава в Сирия;

iii)

юридическо лице, образувание или орган със седалище в Сирия;

iv)

юридическо лице, образувание или орган в Сирия или извън нея, който е притежаван или контролиран, пряко или непряко, от едно или повече от посочените по-горе лица или органи;

п)

„техническа помощ“ означава всяка техническа помощ, свързана с ремонт, разработване, производство, сглобяване, тестване, поддръжка или всякаква друга техническа услуга, и може да бъде под формата на инструкции, съвети, обучение, предаване на знания или умения за работа или консултации; включително оказване на помощ в устна форма;

р)

„територия на Съюза“ означава териториите на държавите-членки, спрямо които се прилага Договорът, съгласно условията на Договора, включително тяхното въздушно пространство.

ГЛАВА II

ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ ИЗНОСА И ВНОСА

Член 2

1.   Забранява се:

а)

продажбата, доставката, трансферът или износът, пряко или непряко, на посоченото в приложение I оборудване, което може да се използва за вътрешни репресии, независимо дали то е с произход от Съюза или не, на лица, образувания или органи в Сирия или за използване в Сирия;

б)

съзнателното и преднамерено участие в дейности, чиято цел или резултат е заобикаляне на забраната, посочена в буква а).

2.   Параграф 1 не се прилага за защитно облекло, включително бронежилетки и каски, временно изнесени за Сирия от персонала на Организацията на обединените нации (ООН), от персонала на Съюза или на неговите държави-членки, от представители на медиите, от хуманитарни работници и работници в областта на развитието, както и от свързани с тях лица, които ги използват изключително за лична употреба.

3.   Чрез дерогация от параграф 1 компетентните органи в държавите-членки, посочени в приложение III, могат да разрешат продажбата, доставката, трансфера или износа на оборудване, което би могло да се използва за вътрешни репресии, при условията, които сметнат за необходими, ако установят, че това оборудване е предназначено единствено за използване за хуманитарни цели или за защита.

Член 3

1.   Забранява се:

а)

предоставянето, пряко или непряко, на техническа помощ по отношение на стоките и технологиите, изброени в Общия списък на оръжията на Европейския съюз (12) (Общ списък на оръжията), или по отношение на снабдяването, производството, поддръжката и използването на стоките, включени в този списък, на лица, образувания или органи в Сирия или за използване в Сирия;

б)

предоставянето, пряко или непряко, на техническа помощ или брокерски услуги по отношение на посоченото в приложение I оборудване, което може да бъде използвано за вътрешни репресии, на лица, образувания или органи в Сирия или за използване в Сирия;

в)

прякото или косвено предоставяне на финансиране или финансова помощ, свързани със стоките и технологиите, изброени в Общия списък на оръжията или в приложение I, включително и по-специално на безвъзмездни средства, заеми и експортно кредитно застраховане, за продажба, доставка, трансфер или износ на такива стоки или за предоставяне на съответна техническа помощ на лица, образувания или органи в Сирия или за използване в Сирия;

г)

съзнателното и преднамерено участие в дейности, чиято цел или резултат е заобикаляне на забраните, посочени в букви а)—в).

2.   Чрез дерогация от параграф 1, посочените в него забрани не се прилагат за предоставянето на техническа помощ, финансиране и финансова помощ във връзка с:

техническа помощ, предназначена само за подкрепа на въоръжените сили от наблюдатели на ООН за контролиране на разделението между израелските и сирийските войски (UNDOF);

несмъртоносно военно оборудване или оборудване, което би могло да се използва за вътрешни репресии, предназначено единствено за използване за хуманитарни цели или за защита, или за програми за институционално изграждане на ООН и на Съюза, или за операции на Съюза и ООН по управление на кризи; или

превозни средства, непредназначени за военни действия, оборудвани с материали, осигуряващи противоракетна защита, предназначени само за използване с цел защита на персонала на Съюза и неговите държави-членки в Сирия;

при условие че това предоставяне първо е било одобрено от компетентния орган на държава-членка, посочен на уебсайтовете, изброени в приложение III.

Член 4

1.   Забранява се продажбата, доставката, трансферът или износът, пряко или косвено, на оборудване, технологии или софтуер, посочени в приложение V, независимо дали е с произход от Съюза или не, за лица, образувания или органи в Сирия или за използване в Сирия, освен ако компетентният орган на съответната държава-членка, посочен на уебсайтовете в приложение III, е дал предварително разрешение за това.

2.   Компетентните органи на държавите-членки, посочени на уебсайтовете в приложение III, не дават разрешение по параграф 1, ако имат разумни основания да считат, че въпросното оборудване, технология или софтуер ще се използва за следене или прихващане от сирийския режим или от негово име на комуникации по интернет или на телефонни комуникации в Сирия.

3.   Приложение V включва само оборудването, технологията или софтуера, който може да се използва за следене или прихващане на комуникации по интернет или на телефонни комуникации.

4.   Съответните държави-членки информират останалите държави-членки и Комисията за всяко разрешение, дадено съгласно настоящия член, в срок от четири седмици след даването на разрешение.

Член 5

1.   Забранява се:

(а)

предоставянето, пряко или непряко, на техническа помощ или брокерски услуги по отношение на оборудване, технологии и софтуер, посочени в приложение V, или по отношение на снабдяването, производството, поддръжката и използването на оборудването и технологиите, посочени в приложение V, или предоставянето, инсталирането, работата или актуализирането на софтуер, посочен в приложение V, на лица, образования или органи в Сирия или за използване в Сирия;

(б)

предоставянето, пряко или непряко, на финансиране или финансова помощ по отношение на оборудване, технологии и софтуер, посочени в приложение V, на лица, образувания или органи в Сирия или за използване в Сирия;

(в)

предоставянето на услуги по наблюдение на далекосъобщенията или интернет или на услуги за прихващане от всякакъв вид на сирийско лице, образувание или орган или в пряка или непряка полза за сирийската държава, нейното правителство, нейните публични органи, организации или агенции или в полза на всяко лице или образувание, което действа от тяхно име и под тяхно ръководство; както и

(г)

съзнателното и преднамерено участие в дейност, чиято цел или резултат е заобикаляне на забраните, посочени в букви а), б) или в) по -горе.

освен ако компетентният орган на съответната държава-членка, посочен на уебсайтовете в приложение III, не е дал предварително разрешение въз основа на предвиденото в член 4, параграф 2.

2.   За целите на параграф 1, буква в) „услуги за следене или прихващане на телекомуникации или интернет“ означава услуги, които предлагат, по-специално посредством оборудването, технологиите или софтуера, посочени в приложение V, достъп до и доставка на входящите и изходящи телекомуникации на субекта, както и данни относно повикването, за целите на извличане, декодиране, записване, обработка, анализ и съхраняване, както и за всяка друга дейност, свързана с това.

Член 6

Забранява се:

а)

вносът на суров нефт или нефтопродукти в Съюза, ако са:

i)

с произход от Сирия; или

ii)

са били изнесени от Сирия;

б)

покупката на суров нефт или нефтопродукти, които се намират в Сирия или които са с произход от Сирия;

в)

превозът на суров нефт или нефтопродукти, ако са с произход от Сирия или са били изнесени от Сирия в която и да е друга държава;

г)

предоставянето, пряко или непряко на финансиране или финансова помощ, включително финансови деривати, както и застрахователни и презастрахователни услуги, свързани със забраните по букви а), б) и в); и

д)

съзнателното и преднамерено участие в дейности, чиято пряка или непряка цел или резултат е заобикалянето на забраните от букви а), б), в) или г).

Член 7

Забраните в член 6 не се прилагат по отношение на:

а)

изпълнението на или преди 15 ноември 2011 г. на задължение, произтичащо от договор, сключен преди 2 септември 2011 г., при условие че физическото или юридическото лице, образуванието или органът, желаещ да изпълни въпросното задължение е уведомил за дейността или сделката най-малко седем работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен, както е посочен на уебсайтовете, изброени в приложение III; или

б)

покупката на суров нефт или нефтопродукти, които са били изнесени от Сирия преди 2 септември 2011 г. или - когато износът е бил извършен съгласно буква а) - на или преди 15 ноември 2011 г.

Член 8

1.   Забранява се продажбата, доставката, трансферът или износът, пряко или непряко, на оборудването или технологиите, посочени в приложение VI, на сирийско лице, образувание или орган или за използване в Сирия.

2.   Приложение VI съдържа ключово оборудване и технологии, използвани в следните сектори на нефтената и газовата промишленост в Сирия:

а)

проучване за наличие на суров нефт и природен газ;

б)

добив на суров нефт и природен газ;

в)

рафиниране;

г)

втечняване на природен газ.

3.   Приложение VI не включва стоки и технологии, изброени в Общия списък на оръжията или в приложение I.

Член 9

Забранява се:

а)

предоставянето, пряко или непряко, на техническа помощ или брокерски услуги по отношение на оборудване и технологиите, посочени в приложение VI, или по отношение на снабдяването, производството, поддръжката и използването на стоките, посочени в приложение VI, на сирийско лице, образование или орган;

б)

предоставянето, пряко или непряко, на финансиране или финансова помощ по отношение на оборудване и технологии, посочени в приложение VI, на сирийско лице, образувание или орган; както и

в)

съзнателното и преднамерено участие в дейности, чиято цел или резултат е заобикаляне на забраните, посочени в букви а) или б) по-горе.

Член 10

1.   Забраните, посочени в член 8 и 9, не се прилагат за изпълнението на задължения, изисквани по договор, който е сключен, или поръчка, която е възложена преди 19 януари 2012 г., при условие че физическото лице или образувание, желаещо да се позове на настоящия член, е уведомило най-малко 21 календарни дни предварително компетентните органи на държавата-членка, в която е установено, както е посочен на уебсайтовете, изброени в приложение III.

2.   За целите на настоящия член поръчката, се счита за „възложена“ на лице или образувание, ако другата страна по поръчката е изпратила изрично писмено потвърждение за възлагането на поръчката на лицето или образуванието след приключване на официална тръжна процедура.

Член 11

Забраняват се продажбата, предоставянето, трансферът или износът, пряко или непряко, на нови сирийски банкноти и монети, отпечатани или изсечени в Съюза, за Централната банка на Сирия.

ГЛАВА III

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ

Член 12

1.   Забранява се:

(а)

продажбата, доставката, трансферът и износът на оборудване или технологии, които да бъдат използвани в строителство или монтаж в Сирия на нови електроцентрали за производството на електроенергия, съгласно посоченото в приложение VII;

(б)

предоставяне, пряко или непряко, на финансова или техническа помощ във връзка с всякакви проекти по буква а).

2.   Забраната не се прилага за изпълнението на задължения, изисквани по договор или споразумение, сключени преди 19 януари 2012 г., при условие че физическото лице или образувание, желаещо да се позове на настоящия член, е уведомило най-малко 21 календарни дни предварително компетентните органи на държавата-членка, в която е установено, както е посочен на уебсайтовете, изброени в приложение III.

ГЛАВА IV

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Член 13

1.   Забранява се:

а)

предоставянето на финансови заеми или кредити на сирийски лица, образувания или органи, посочени в параграф 2;

б)

придобиването или увеличаването на участие в сирийски лица, образувания или органи, посочени в параграф 2;

в)

създаването на съвместни предприятия със сирийски лица, образувания или органи, посочени в параграф 2;

г)

съзнателното и преднамерено участие в дейности, чиято цел или резултат е заобикалянето на забраните, посочени в букви а), б) или в).

2.   Посочените в параграф 1 забрани се прилагат по отношение на сирийски лица, образувания или органи, участващи в:

а)

проучването на находища, добива или рафинирането на суров нефт; или

б)

строителството или монтажа на нови електроцентрали за производство на електроенергия.

3.   Единствено за целите на прилагането на параграф 2 се прилагат следните определения:

а)

„проучването на находища на суров нефт“ включва проучването на находища, търсенето и управлението на залежи от суров нефт, както и предоставянето на геоложки услуги във връзка с такива залежи;

б)

„рафиниране на суров нефт“ означава преработването, подобряването или подготвянето на нефта за крайната продажба на горива.

4.   Посочените в параграф 1 забрани:

а)

не засягат изпълнението на задължение, произтичащо от договори или споразумения, свързани с:

(i)

проучването на находища, добива или рафинирането на суров нефт, сключени преди 23 септември 2011 г.;

(ii)

строителство или монтаж на нови електроцентрали за производството на електроенергия, сключено преди 19 януари 2012 г.

б)

не възпрепятстват увеличаването на участия, свързани с:

(i)

проучването на находища, добива или рафинирането на суров нефт, ако това увеличаване е задължение по споразумение, сключено преди 23 септември 2011 г.;

(ii)

строителство или монтаж на нови електроцентрали за производството на електроенергия, ако това увеличаване е задължение по споразумение, сключено преди 19 януари 2012 г.

ГЛАВА V

ЗАМРАЗЯВАНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА И ИКОНОМИЧЕСКИ РЕСУРСИ

Член 14

1.   Замразяват се всички финансови средства и икономически ресурси, които се притежават, владеят, държат или се контролират от физически или юридически лица, образувания и органи, изброени в приложения II и IIa.

2.   Не се предоставят финансови средства или икономически ресурси, пряко или непряко, на или в полза на физически или юридически лица, образувания или органи, изброени в приложения II и IIa.

3.   Забранява се съзнателното и преднамерено участие в действия, чиято цел или резултат е прякото или косвеното заобикаляне на мерките, посочени в параграфи 1 и 2.

Член 15

1.   Приложения II и IIа включват следната информация:

а)

приложение II съдържа списък с физическите или юридическите лица, образуванията и органите, за които Съветът, в съответствие с член 19, параграф 1 от Решение 2011/782//ОВППС, е установил, че са лица или образувания, отговорни за тежките репресии спрямо гражданското население в Сирия, лица и образувания, които получават ползи от или подкрепят режима, и свързаните с тях физически или юридически лица и образувания, и за които не се прилага член 21 от настоящия регламент;

б)

приложение IIа съдържа списък на образувания, за които Съветът, в съответствие с член 19, параграф 1 от Решение 2011/782/ОВППС, е установил, че са образувания, свързани с лицата или образуванията, отговорни за тежките репресии спрямо гражданското население в Сирия, или лица и образувания, които получават ползи от или подкрепят режима, и за които се прилага член 21 от настоящия регламент.

2.   Приложения II и IIa съдържат основанията за включване в списъка на съответните лица, образувания и органи.

3.   Приложения II и IIa също така включват, когато е налице, необходимата информация за идентифициране на съответните физически или юридически лица, образувания и органи. По отношение на физическите лица информацията може да включва имена, включително псевдоними, дата и място на раждане, гражданство, номер на паспорта и на личната карта, пол, адрес, ако е известен, и длъжност или професия. По отношение на юридическите лица, образуванията и органите информацията може да включва наименованията, мястото и датата на регистрация, регистрационния номер и мястото на дейност.

Член 16

Чрез дерогация от член 14, компетентните органи на държавите-членки, посочени на уебсайтовете, изброени в приложение III, могат да разрешат освобождаването на определени замразени средства или икономически ресурси или предоставянето на определени замразени средства или икономически ресурси, при условия, които те сметнат за необходими, след като установят, че съответните средства или икономически ресурси са:

а)

необходими за задоволяване на основните нужди на лицата, изброени в приложения II и IIa, и на зависимите от тях членове на семействата им, включително за разходи за храна, наем или ипотечен заем, лекарства и медицинско лечение, данъци, застрахователни вноски и такси за комунални услуги;

б)

предназначени изцяло за плащане на разумни по размера си професионални хонорари и за възстановяване на направени разходи, свързани с предоставянето на правни услуги;

в)

предназначени изключително за плащане на такси или разходи за услуги за текущо държане или поддържане на замразени финансови средства или икономически ресурси;

г)

необходими за извънредни разходи, при условие че най-малко две седмици преди да издаде разрешение съответният компетентен орган е уведомил компетентните органи на другите държави-членки и Комисията за основанията, поради които смята, че следва да бъде издадено конкретното разрешение, или

д)

предназначени за плащане по или от сметка на дипломатическо или консулско представителство или международна организация, ползваща се с имунитети съгласно международното право, доколкото целта на тези плащания е да бъдат използвани за официални нужди на дипломатическото или консулското представителство или на международната организация;

е)

необходими за хуманитарни цели като предоставяне или улесняване на предоставянето на помощ, включително медицински доставки, храни, хуманитарни работници или свързана с тях помощ, или за евакуации от Сирия.

Съответната държава-членка информира другите държави-членки и Комисията за всяко разрешение, предоставено съгласно настоящия член, в срок от четири седмици след предоставянето на разрешението.

Член 17

Чрез дерогация от член 14, компетентните органи на държавите-членки, посочени на уебсайтовете, изброени в приложение III, могат да разрешат освобождаването на определени замразени средства или икономически ресурси или предоставянето на определени замразени средства или икономически ресурси, при условия, които те сметнат за необходими, след като установят, че предоставянето на съответните средства или икономически ресурси е необходимо за основни нужди от енергия на гражданското население в Сирия, при условие че за всеки договор за доставка и най-малко четири седмици преди да издаде разрешение съответният компетентен орган е уведомил компетентните органи на другите държави-членки и Комисията за основанията, поради които смята, че следва да бъде издадено конкретното разрешение.

Член 18

Чрез дерогация от член 14 компетентните органи в държавите-членки, изброени в приложение III, могат да разрешат освобождаването на някои замразени финансови средства или икономически ресурси, ако са спазени следните условия:

а)

съответните финансови средства или икономически ресурси са предмет на обезпечение по съдебно, административно или арбитражно производство, наложено преди датата, на която лицето, образуванието или органът, посочени в член 14, са включени в приложение II или IIa, или на съдебно, административно или арбитражно решение, постановено преди тази дата;

б)

съответните финансови средства или икономически ресурси ще бъдат използвани единствено за удовлетворяване на претенции, гарантирани с такова обезпечение или признати за основателни с такова решение, в границите, установени от приложимите законови и подзаконови актове, уреждащи правата на лица с такива претенции;

в)

обезпечението или решението не са в полза на лице, образувание или орган, изброени в приложения II или IIa; както и

г)

признаването на обезпечението или на решението не противоречи на обществения ред в съответната държава-членка.

Съответната държава-членка информира останалите държави-членки и Комисията за всяко разрешение, предоставено съгласно настоящия член.

Член 19

1.   Член 14, параграф 2 не се прилага за добавянето към замразени сметки на:

а)

лихви или други печалби по тези сметки; или

б)

плащания, дължими по договори, споразумения или задължения, сключени или възникнали преди датата, на която сметката става предмет на настоящия регламент,

при условие че тези лихви, други печалби и плащания са замразени в съответствие с член 14, параграф 1.

2.   Член 14, параграф 2 не възпрепятства финансовите или кредитните институции в Съюза да превеждат суми по замразени сметки, когато получат финансови средства, прехвърлени по сметката на посочено в списъка физическо или юридическо лице, образувание или орган, при условие че всякакви допълнителни средства по такива сметки също ще бъдат замразени. Финансовата или кредитната институция незабавно информира компетентния орган за всяка подобна сделка.

Член 20

Чрез дерогация от член 14 и при условие че е дължимо плащане от лице, образувание или орган, изброени в списъка в приложения II или IIa, съгласно договор или споразумение, сключено от съответното лице, образувание или орган преди датата на посочване на това лице, образувание или орган, или от задължение, което е възникнало преди тази дата, компетентните органи на държавите-членки, посочени на уебсайтовете, изброени в приложение III, могат да разрешат при условията, които считат за уместни, освобождаване на определени замразени финансови средства или икономически ресурси, при условие че плащането не се получава, пряко или косвено, от лице или образувание, посочени в член 14.

Член 21

Чрез дерогация от член 14, параграф 1 образувание, включено в списъка в приложение IIa, може, в срок от два месеца от датата на посочването му, да извършва плащане от замразените финансови средства или икономически ресурси, получени от това образувание след датата на неговото включване в списъка, при условие че:

а)

това плащане е изискуемо по търговски договор, както и

б)

компетентният орган на съответната държава-членка е установил, че плащането няма да бъде получено пряко или непряко от лице или образувание, включено в списъка в приложение II или IIa.

Член 22

Замразяването на финансови средства и икономически ресурси или отказът да се предоставят финансови средства или икономически ресурси, направени добросъвестно въз основа на обстоятелството, че подобно действие е в съответствие с настоящия регламент, не поражда никаква отговорност за физическото или юридическото лице, образуванието или органа, който го извършва, нито за техните ръководители или служители, освен ако не бъде доказано, че финансовите средства и икономическите ресурси са били замразени или задържани в резултат на небрежност.

ГЛАВА VI

ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ ФИНАНСОВИТЕ УСЛУГИ

Член 23

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ):

а)

няма право да прави плащания по или във връзка със съществуващи кредитни споразумения, сключени между държавата Сирия или публичен орган на тази държава и ЕИБ; както и

б)

спира действието на всички съществуващи договори за услуги за техническа помощ, свързани с проекти в Сирия, финансирани по линия на кредитните споразумения по буква а), които носят пряка или косвена полза на държавата Сирия или на публичен орган на тази държава

Член 24

Забранява се:

а)

продажбата или покупката, пряко или непряко, на сирийски държавни облигации или гарантирани от държавата облигации, издадени след 19 януари 2012 г., на или от:

i)

сирийската държава или нейното правителство, както и нейните публични органи, дружества и агенции;

ii)

сирийска кредитна или финансова институция;

iii)

физическо или юридическо лице, образувание или орган, действащи от името или под ръководството на юридическо лице, образувание или орган по подточка i) или ii);

iv)

юридическо лице, образувание или орган, притежавани или контролирани от лице, образувание или орган по подточка i), ii) или iii);

б)

предоставянето на лице, образувание или орган по буква а) на брокерски услуги във връзка със сирийски държавни облигации или гарантирани от държавата облигации, издадени след 19 януари 2012 г.;

в)

оказване на съдействие на лице, образувание или орган по буква а) при емитирането на сирийски държавни облигации или гарантирани от държавата облигации чрез предоставяне на брокерски услуги, реклама или други услуги във връзка с такива облигации.

Член 25

1.   Забранява се на кредитни и финансови институции, попадащи в приложното поле на член 35, да предприемат следното:

а)

откриване на нова банкова сметка в сирийска кредитна или финансова институция;

б)

установяване на нови кореспондентски банкови отношения със сирийска кредитна или финансова институция;

в)

откриване на нови представителства в Сирия или установяване на нови клонове или дъщерни дружества в Сирия;

г)

създаване на нови съвместни предприятия със сирийски кредитни или финансови институции;

2.   Забранява се:

а)

предоставянето на разрешение за откриване на представителство или за създаване в Съюза на клон или дъщерно дружество на сирийска кредитна или финансова институция;

б)

сключването на споразумения за сметка или от името на сирийска кредитна или финансова институция, свързано с откриването на представителство или със създаването на клон или дъщерно дружество в Съюза;

в)

предоставянето на разрешение за поемане и продължаване на стопанската дейност на кредитна или финансова институция или каквато и да е друга стопанска дейност, за която се изисква предварително разрешение, от страна на представителство, клон или дъщерно дружество на сирийска кредитна или финансова институция, ако това представителство, клон или дъщерно дружество не е било действащо преди 19 януари 2012 г.;

г)

придобиването или увеличаването на участие или придобиването на всякакъв друг вид участие в кредитна или финансова институция, попадаща в приложното поле на член 35, от страна на сирийска кредитна или финансова институция.

Член 26

1.   Забранява се:

а)

предоставянето на застрахователни или презастрахователни услуги на:

i)

сирийската държава, нейното правителство, публични органи, дружества или агенции; или

ii)

физическо или юридическо лице, образувание или орган в случаите, когато действат от името или под ръководството на юридическо лице, образувание или орган по подточка i).

б)

съзнателното и преднамерено участие в дейности, чиято цел или резултат е заобикаляне на забраните по буква а).

2.   Параграф 1, буква а) не се прилага за предоставянето на услуги за задължително застраховане или застраховане за гражданска отговорност на сирийски лица, образувания или органи, установени в Съюза, или предоставянето на застрахователни услуги на сирийски дипломатически или консулски представителства в Съюза.

3.   Параграф 1, буква а), подточка ii) не се прилага за предоставянето на застрахователни услуги, включително за здравни застраховки и застраховки за пътуване, на физически лица, действащи в лично качество, както и на свързаните с тях презастрахователни услуги.

Параграф 1, буква а), подточка ii) не възпрепятства предоставянето на застрахователни или презастрахователни услуги на собственик на плавателен съд, въздухоплавателно или превозно средство, наето от лице, образувание или орган по параграф 1, буква а), подточка i), който не е посочен в приложение II или IIa.

За целите на параграф 1, буква а), подточка ii) не се счита, че дадено лице, образувание или орган действа под ръководството на лице, образувание или орган по параграф 1, буква а), подточка i), в случаите когато ръководството е за целите на докуването, товаренето, разтоварването или безопасното транзитно преминаване на плавателен съд или въздухоплавателно средство, намиращи се временно във водите или въздушното пространство на Сирия.

4.   С настоящия член се забранява удължаването на срока или подновяването на споразумения за застраховане и презастраховане, сключени преди 19 януари 2012 г. (освен когато има предишно договорно задължение за застрахователя или презастрахователя да приеме удължаване на срока или подновяване на полица), като същевременно — при спазване на член 14, параграф 2 — не се забранява изпълнението на споразумения, сключени преди тази дата.

ГЛАВА VII

ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 27

Никакви претенции, включително за компенсации или обезщетение или всякакви други претенции от подобен вид, като искания за прихващане, неустойки или претенции по гаранции, претенции за удължаване на сроковете или плащане по облигации, финансови гаранции, включително претенции, произтичащи от акредитиви и подобни документи във връзка с какъвто и да е договор или сделка, чието изпълнение е било засегнато пряко или непряко, изцяло или частично, от мерките, наложени с настоящия регламент, не следва да бъдат удовлетворявани на правителството на Сирия, на неговите публични органи, дружества и агенции или на всяко друго лице или образувание, предявяващи претенции чрез него или в негова полза.

Член 28

Забраните, установени в настоящия регламент, не пораждат отговорност от какъвто и да е характер за съответните физически или юридически лица, образувания или органи, ако те не са знаели и не са имали основателна причина да предполагат, че действията им ще са в нарушение на съответната забрана.

Член 29

1.   Без да се засягат приложимите правила относно докладването, поверителността и професионалната тайна, физическите и юридическите лица, образувания или органи:

а)

незабавно предоставят на компетентния орган на държавата-членка, в която пребивават или са разположени, посочен в уебсайтовете, изброени в приложение III, всяка информация, която би улеснила спазването на настоящия регламент, като сметки и суми, замразени в съответствие с член 14, и предават тази информация на Комисията пряко или чрез държавите-членки; както и

б)

сътрудничат с компетентния орган при всякакви проверки на тази информация.

2.   Всяка информация, предоставена или получена в съответствие с настоящия член, се използва единствено за целите, за които е предоставена или получена.

Член 30

Държавите-членки и Комисията незабавно се информират взаимно за мерките, предприети съгласно настоящия регламент, и си предоставят всякаква друга информация от значение, с която разполагат във връзка с настоящия регламент, по-специално информация по отношение на нарушенията и проблемите с изпълнението, както и по отношение на решенията, постановени от национални съдилища.

Член 31

На Комисията се предоставят правомощия да изменя приложение III въз основа на информацията, предоставена от държавите-членки.

Член 32

1.   Когато Съветът реши да наложи по отношение на физическо или юридическо лице, образувание или орган мерките, посочени в член 14, той изменя съответно приложение II или IIa.

2.   Съветът съобщава решението си физическото или юридическото лице, образуванието или органа по параграф 1, заедно с основанията за включването в списъка, като това се прави пряко, ако адресът е известен, или чрез публикуване на известие, за да се предостави възможност на физическото или юридическото лице, образуванието или органа да представи възражения.

3.   Когато има представени възражения или нови съществени доказателства, Съветът прави преглед на решението си и информира физическото или юридическото лице, образуванието или органа съответно.

4.   Списъците в приложения II и IIa се актуализират на редовни интервали от време и най-малко на всеки 12 месеца.

Член 33

1.   Държавите-членки установяват система от санкции, приложими при нарушаване на разпоредбите на настоящия регламент, и вземат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното прилагане. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

2.   държавите-членки съобщават тези правила на Комисията незабавно след 19 януари 2012 г. и я уведомяват за всякакви последващи изменения.

Член 34

Когато в настоящия регламент се съдържа изискване за уведомяване и информиране на Комисията или се предвижда друг вид кореспонденция с нея, адресът и останалите данни за връзка, които следва да се използват за тази цел, са посочените в приложение III.

Член 35

Настоящият регламент се прилага:

а)

на територията на Съюза, включително неговото въздушно пространство;

б)

на борда на всички въздухоплавателни средства или плавателни съдове под юрисдикцията на държава-членка;

в)

спрямо всяко лице на територията на Съюза или извън нея, което е гражданин на държава-членка;

г)

спрямо всяко юридическо лице, образувание или орган, създадени или учредени съгласно законодателството на държава-членка;

(е)

спрямо всяко юридическо лице, образувание или орган във връзка с всякакъв вид стопанска дейност, извършвана изцяло или частично в рамките на Съюза.

Член 36

Регламент (ЕС) № 442/2011 се отменя.

Член 37

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 януари 2012 година.

За Съвета

Председател

N. WAMMEN


(1)  ОВ L 319, 2.12.2011 г., стp. 56.

(2)  ОВ L 121, 10.5.2011 г., стp. 1.

(3)  Регламенти на Съвета (ЕС) № 878/2011 (ОВ L 228, 3.9.2011 г., стр. 1), (ЕС) № 950/2011 (ОВ L 247, 24.9.2011 г., стр. 3), (ЕС) № 1011/2011 (ОВ L 269, 14.10.2011 г., стр. 18), (ЕС) № 1150/2011 (ОВ L 296, 15.11.2011 г., стр. 1).

(4)  Регламенти за изпълнение на Съвета (ЕС) №504/2011 (ОВ L 136, 24.5.2011 г., стр. 45), (ЕС) №611/2011 (ОВ L 164, 24.6.2011 г., стр. 1), (ЕС) №755/2011 (ОВ L 199, 2.8.2011 г., стр. 33), (ЕС) №843/2011 (ОВ L 218, 24.8.2011 г., стр. 1), (ЕС) №1151/2011 (ОВ L 296, 15.11.2011 г., стр. 3).

(5)  Решение за изпълнение 2011/302/ОВППС на Съвета (ОВ L 136, 24.5.2011 г., стр. 91), Решение за изпълнение 2011/367/ОВППС на Съвета (ОВ L 164, 24.6.2011 г., стр. 14), Решение за изпълнение 2011/488/ОВППС на Съвета (ОВ L 199, 2.8.2011 г., стр. 74), Решение за изпълнение 2011/515/ОВППС на Съвета (ОВ L 218, 24.8.2011 г., стр. 20), Решение 2011/522/ОВППС на Съвета (ОВ L 228, 3.9.2011 г., стр. 16), Решение 2011/628/ОВППС на Съвета (ОВ L 247, 24.9.2011 г., стр. 17), Решение 2011/684/ОВППС на Съвета (ОВ L 269, 14.10.2011 г., стр. 33), Решение 2011/735/ОВППС (ОВ L 296, 15.11.2011 г., стр. 53), Решение за изпълнение 2011/736/ОВППС на Съвета (ОВ L 296, 15.11.2011 г., стр. 55).

(6)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

(8)  ОВ L 177, 30.6.2006 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 345, 19.12.2002 г., стр. 1.

(10)  ОВ L 145, 30.4.2004 г., стр. 1.

(11)  ОВ L 9, 15.1.2003 г., стр. 3.

(12)  ОВ C 86, 18.3.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПИСЪК НА ОБОРУДВАНЕТО, КОЕТО БИ МОГЛО ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ВЪТРЕШНИ РЕПРЕСИИ СЪГЛАСНО ЧЛЕНОВЕ 2 И 3

1.

Огнестрелни оръжия, муниции и спомагателно оборудване за тях, както следва:

1.1

Огнестрелни оръжия, непопадащи под контрола СО 1 и СО 2 от Общия списък на оръжията;

1.2

Муниции, специално предназначени за огнестрелните оръжия, изброени в точка 1.1, и компоненти, специално предназначени за тях;

1.3

Мерници, непопадащи под контрола на Общия списък на оръжията.

2.

Бомби и гранати, непопадащи под контрола на Общия списък на оръжията.

3.

Превозни средства, както следва:

3.1

Превозни средства, оборудвани с водно оръдие, специално конструирано или видоизменено за употреба при борба с размирици;

3.2

Превозни средства, които са специално конструирани или видоизменени за електрифициран граничен контрол;

3.3

Превозни средства, специално конструирани или видоизменени с цел да премахват барикади, включително строителни съоръжения с балистична защита;

3.4

Превозни средства, специално конструирани за превоз или трансфер на затворници и/или на задържани лица;

3.5

Превозни средства, специално конструирани за разполагане на подвижни бариери;

3.6

Компоненти за превозните средства, посочени в точки 3.1—3.5, специално конструирани за употреба при борба с размирици.

Забележка 1

Настоящата точка не се отнася за превозни средства, специално предназначени за борба с пожарите.

Забележка 2

За целите на точка 3.5 терминът „превозни средства“ включва и ремаркета.

4.

Взривни вещества и свързаното с тях оборудване, както следва:

4.1

Оборудване и устройства, специално конструирани да задействат взривяване по електрически или неелектрически начин, включително устройства за възпламеняване, детонатори, възпламенители, детонаторни релета и шнурове и специално конструирани компоненти за тях; с изключение на тези, които са специално конструирани за конкретна търговска употреба, изразяваща се в задействане или функциониране посредством взрив на други уреди или устройства, чиято функция не се състои в създаване на взривове (например устройствата за надуване на въздушни възглавници на автомобили или електрически предпазители на приспособления за включване на пожарни водоразпръсквачи);

4.2

Взривни заряди за линейно рязане, които не са предмет на контрол от Общия списък на оръжията;

4.3

Други взривни вещества, които не са предмет на контрол от Общия списък на оръжията и свързаните с тях вещества, както следва:

а)

аматол;

б)

нитроцелулоза (съдържаща над 12,5 % азот);

в)

нитрогликол;

г)

пентаеритритол тетранитрат (PETN);

д)

пикрилов хлорид;

е)

2,4,6-тринитротолуен (TNT).

5.

Защитно оборудване, непопадащо под контрола СО 13 от Общия списък на оръжията, както следва:

5.1

Брони за балистична защита и/или против намушкване;

5.2

Каски за балистична защита и/или срещу осколки, каски за борба с размирици, щитове за борба с размирици и балистични щитове.

Бележка: Настоящата точка не се отнася за:

оборудване, специално предназначено за спортни дейности;

оборудване, специално предназначено за покриване на изискванията за безопасност на труда.

6.

Симулатори, различни от тези, попадащи под контрола СО 14 от Общия списък на оръжията, за обучение за използване на огнестрелно оръжие и софтуер, специално предназначен за такива симулатори.

7.

Съоръжения за нощно виждане и термично изображение и увеличителни лампи, различни от попадащите под контрола на Общия списък на оръжията.

8.

Режеща бодлива тел.

9.

Военни ножове, бойни ножове и байонети с дължина на острието над 10 cm.

10.

Производствено оборудване, специално предназначено за изделията от настоящия списък.

11.

Специални технологии за разработването, производството или употребата на изделията от настоящия списък.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

СПИСЪК НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ОБРАЗУВАНИЯТА ИЛИ ОРГАНИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 14 И ЧЛЕН 15, ПАРАГРАФ 1, БУКВА А)

А.   Лица

 

Име

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

1.

Bashar Al-Assad

Роден на 11 септември 1965 г. в Дамаск; дипломатически паспорт № D1903

Президент на републиката; поръчител и главен ръководител на репресиите над демонстрантите.

23.5.2011 г.

2.

Maher (известен още като Mahir) Al-Assad

Роден на 8 декември 1967 г.; дипломатически паспорт № 4138

Командир на 4-та бронирана дивизия, член на централното командване на партия Ba’ath, силово лице в Републиканската гвардия; брат на президента Bashar Al-Assad; носи основната отговорност за насилието над демонстрантите.

9.5.2011 г.

3.

Ali Mamluk (известен още като Mamlouk)

Роден на 19 февруари 1946 г. в Дамаск; дипломатически паспорт № 983

Началник на сирийската Дирекция „Общо разузнаване“ (General Intelligence Directorate, GID); замесен в насилието над демонстрантите.

9.5.2011 г.

4.

Muhammad Ibrahim Al-Sha’ar (известен още като Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

 

Министър на вътрешните работи; замесен в насилието над демонстрантите.

9.5.2011 г.

5.

Atej (известен още като Atef, Atif) Najib

 

Бивш началник на дирекция „Политическа сигурност“ (Political Security Directorate) в Dara'a; братовчед на президента Bashar Al-Assad; замесен в насилието над демонстрантите.

9.5.2011 г.

6.

Hafiz Makhluf (известен още като Hafez Makhlouf)

Роден на 2 април 1971 г. в Дамаск; дипломатически паспорт № 2246

Полковник, началник на звено в Дирекция „Общо разузнаване“, клон Дамаск; братовчед на президента Bashar Al-Assad; близък на Maher Al-Assad; замесен в насилието над демонстрантите.

9.5.2011 г.

7.

Muhammad Dib Zaytun (известен още като Mohammed Dib Zeitoun)

Роден на 20 май 1951 г. в Дамаск; дипломатически паспорт № D000001300

Началник на дирекция „Политическа сигурност“; замесен в насилието над демонстрантите.

9.5.2011 г.

8.

Amjad Al-Abbas

 

Началник „Политическа сигурност“ в Banyas; замесен в насилието над демонстрантите в Baida

9.5.2011 г.

9.

Rami Makhlouf

Роден на 10 юли 1969 г. в Дамаск; паспорт № 454224

Сирийски бизнесмен; съдружник на Maher Al-Assad; братовчед на президента Bashar Al-Assad; финансира режима, с което прави възможно насилието над демонстрантите.

9.5.2011 г.

10.

Abd Al-Fatah Qudsiyah

Роден през 1953 г. в Hama; дипломатически паспорт № D0005788

Началник на сирийското военно разузнаване (Syrian Military Intelligence, SMI); замесен в насилието срещу цивилното население.

9.5.2011 г.

11.

Jamil Hassan

 

Началник на разузнаването на сирийските военновъздушни сили; замесен в насилието срещу цивилното население.

9.5.2011 г.

12.

Rustum Ghazali

Роден на 3 май 1953 г. в Dara’a; дипломатически паспорт № D000000887

Началник на клона на сирийското военно разузнаване за провинция Дамаск; замесен в насилието срещу цивилното население.

9.5.2011 г.

13.

Fawwaz Al-Assad

Роден на 18 юни 1962 г. в Kerdala; паспорт № 88238

Замесен в насилието срещу цивилното население като част от милицията Shabiha.

9.5.2011 г.

14.

Munzir Al-Assad

Роден на 1 март 1961 г. в Latakia; паспорт № 86449 и № 842781

Замесен в насилието срещу цивилното население като част от милицията Shabiha.

9.5.2011 г.

15.

Asif Shawkat

Роден на 15 януари 1950 г. в Al-Madehleh, Tartus

Заместник-началник щаб по въпросите на сигурността и разузнаването; замесен в насилието срещу цивилното население.

23.5.2011 г.

16.

Hisham Ikhtiyar

Роден през 1941 г.

Ръководител на Националното бюро по сигурността на Сирия; замесен в насилието срещу цивилното население.

23.5.2011 г.

17.

Faruq Al Shar’

Роден на 10 декември 1938 г.

Вицепрезидент на Сирия; замесен в насилието срещу цивилното население.

23.5.2011 г.

18.

Muhammad Nasif Khayrbik

Роден на 10 април 1937 г. (или на 20 май 1937 г.) в Hama; дипломатически паспорт № 0002250

Заместник на вицепрезидента на Сирия по въпросите на националната сигурност; замесен в насилието срещу цивилното население.

23.5.2011 г.

19.

Mohamed Hamcho

Роден на 20 май 1966 г.; паспорт № 002954347

Зет на Maher Al-Assad; бизнесмен и местен представител на много чуждестранни дружества; финансира режима, с което прави възможно насилието над демонстрантите.

23.5.2011 г.

20.

Iyad (известен още като Eyad) Makhlouf

Роден на 21 януари 1973 г. в Дамаск; паспорт № N001820740

Брат на Rami Makhlouf и служител в Дирекция „Общо разузнаване“, замесен в насилието срещу цивилното население.

23.5.2011 г.

21.

Bassam Al Hassan

 

Съветник на президента по стратегическите въпроси; замесен в насилието срещу цивилното население.

23.5.2011 г.

22.

Dawud Rajiha

 

Началник на щаба на въоръжените сили, отговорен за участието на военните в насилието срещу мирните протестиращи.

23.5.2011 г.

23.

Ihab (известен още като Ehab, Iehab) Makhlouf

Роден на 21 януари 1973 г. в Дамаск; паспорт № N002848852

Вицепрезидент на SyriaTel и отговарящ за дружеството на Rami Makhlouf в САЩ; финансира режима, с което прави възможно насилието над демонстрантите.

23.5.2011г.

24.

Zoulhima Chaliche (Dhu al-Himma Shalish)

Роден през 1951 г. или 1946 г. в Kerdaha.

Началник на президентската охрана; замесен в насилието над демонстрантите; първи братовчед на президента Bashar Al-Assad.

23.6.2011 г.

25.

Riyad Chaliche (Riyad Shalish)

 

Директор на Military Housing Establishment; осигурява финансиране на режима; първи братовчед на президента Bashar Al-Assad.

23.6.2011 г.

26.

Бригаден командир Mohammad Ali Jafari (известен още като Ja’fari, Aziz; известен още като Jafari, Ali; известен още като Jafari, Mohammad Ali; известен още като Ja’fari, Mohammad Ali; известен още като Jafari-Najafabadi, Mohammad Ali)

Роден на 1 септември 1957 г. в Yazd, Иран.

Главнокомандващ Корпуса на гвардейците на иранската революция, участвал в осигуряването на оборудване и подкрепа на сирийския режим да потуши протестите в Сирия.

23.6.2011 г.

27.

Генерал-майор Qasem Soleimani (известен още като Qasim Soleimany)

 

Командващ Корпуса на гвардейците на иранската революция (IRGC - Qods), участвал в осигуряването на оборудване и подкрепа на сирийския режим да потуши протестите в Сирия.

23.6.2011 г.

28.

Hossein Taeb (известен още като Taeb, Hassan; известен още като Taeb, Hosein; известен още като Taeb, Hossein; известен още като Taeb, Hussayn; известен още като Hojjatoleslam Hossein Ta’eb)

Роден през 1963 г. в Техеран, Иран.

Заместник-командващ за разузнаването към Корпуса на гвардейците на иранската революция, участвал в осигуряването на оборудване и подкрепа на сирийския режим да потуши протестите в Сирия.

23.6.2011 г.

29.

Khalid Qaddur

 

Бизнес съдружник на Maher Al-Assad; осигурява финансиране на режима.

23.6.2011 г.

30.

Ra’if Al-Quwatli (известен още като Ri’af Al-Quwatli)

 

Бизнес съдружник на Maher Al-Assad; осигурява финансиране на режима.

23.6.2011 г.

31.

Mohammad Mufleh

 

Началник на сирийското военно разузнаване в град Hama; замесен в репресиите над демонстрантите.

1.8.2011 г.

32.

Генерал-майор Tawfiq Younes

 

Началник на отдела за вътрешна сигурност на Дирекция „Общо разузнаване“; замесен в насилието срещу цивилното население.

1.8.2011 г.

33.

Mohammed Makhlouf (известен още като Abu Rami)

Роден на 19 октомври 1932 г. в Latakia, Сирия

Близък сътрудник и чичо по майчина линия на Bashar и Mahir al-Assad. Бизнес партньор и баща на Rami, Ihab и Iyad Makhlouf.

1.8.2011 г.

34.

Ayman Jabir

Роден в Latakia.

Сътрудник на Mahir al-Assad за милицията Shabiha. Пряк участник в репресиите и насилието срещу цивилното население и координатор на групировките на милицията Shabiha.

1.8.2011 г.

35.

Генерал Ali Habib Mahmoud

Роден през 1939 г. в Tartous. Назначен за министър на отбраната на 3 юни 2009 г.

Министър на отбраната. Отговорен за провеждането на операции на сирийските въоръжени сили, участвали в репресиите и насилието срещу цивилното население.

1.8.2011 г.

36.

Hayel Al-Assad

 

Заместник на Maher аl-Assad, началник на отдела на военната полиция на 4-та армейска дивизия, участвала в репресиите.

23.8.2011 г.

37.

Ali Al-Salim

 

Директор на отдела по снабдяване на сирийското министерство на отбраната, входен пункт за всички покупки на оръжия за сирийската армия.

23.8.2011 г.

38.

Nizar Al-Assad

(Image)

Братовчед на Bashar Al-Assad; по-рано ръководител на дружество Nizar Oilfield Supplies.

Много близък до ключови правителствени длъжностни лица. Финансира милицията Shabiha в област Latakia.

23.8.2011 г.

39.

Бригаден генерал Rafiq Shahadah

 

Началник на военното разузнаване на Сирия, отдел 293 (Вътрешни работи) в Дамаск. Пряк участник в репресиите и насилието срещу цивилното население в Дамаск. Съветник на президента Bashar Al-Assad по стратегическите въпроси и военното разузнаване.

23.8.2011 г.

40.

Бригаден генерал Jamea Jamea (Jami Jami)

 

Началник на клона на сирийското военно разузнаване в Dayr az-Zor. Пряк участник в репресиите и насилието срещу цивилното население в Dayr az-Zor и Alboukamal.

23.8.2011 г.

41.

Hassan Bin-Ali Al-Turkmani

Роден през 1935 г. в Aleppo

Заместник-министър, бивш министър на отбраната, специален пратеник на президента Bashar Al-Assad.

23.8.2011 г.

42.

Muhammad Said Bukhaytan

 

Заместник регионален секретар на арабската социалистическа партия Ba’ath от 2005 г. През периода 2000—2005 г. е директор по въпросите на националната сигурност на регионалното поделение на партията Ba’ath. Бивш управител на Hama (1998—2000 г.). Близък сътрудник на президента Bashar Al-Assad и Maher Al-Assad. Главен отговарящ в системата на режима за вземането на решения във връзка с репресиите над цивилното население.

23.8.2011 г.

43.

Ali Douba

 

Отговорен за убийствата в Hama през 1980 г., изтеглен в Дамаск като специален съветник на президента Bashar Al-Assad.

23.8.2011 г.

44.

Бригаден генерал Nawful Al-Husayn

 

Началник на сирийското военно разузнаване в Idlib. Пряк участник в репресиите и насилието срещу цивилното население в провинция Idlib.

23.8.2011 г.

45.

Бригаден командир Husam Sukkar

 

Съветник на президента по въпросите на сигурността. Съветник на президента по въпросите на репресиите и насилието срещу цивилното население от страна на агенциите за сигурност.

23.8.2011 г.

46.

Бригаден генерал Muhammed Zamrini

 

Регионален началник на сирийското военно разузнаване в Homs. Пряк участник в репресиите и насилието срещу цивилното население в Homs.

23.8.2011 г.

47.

Генерал-лейтенант Munir Adanov (Adnuf)

 

Заместник-началник на генералния щаб, „Операции и обучение на сирийската армия“. Пряк участник в репресиите и насилието срещу цивилното население в Сирия.

23.8.2011 г.

48.

Бригаден генерал Ghassan Khalil

 

Началник на информационния отдел на Дирекция „Общо разузнаване“. Пряк участник в репресиите и насилието срещу цивилното население в Сирия.

23.8.2011 г.

49.

Mohammed Jabir

Роден в Latakia.

Милиция Shabiha. Сътрудник на Maher аl-Assad за милицията Shabiha. Пряк участник в репресиите и насилието срещу цивилното население и координатор на групировките на милицията Shabiha.

23.8.2011 г.

50.

Samir Hassan

 

Близък бизнес партньор на Maher аl-Assad. Известен с финансовата си подкрепа на режима в Сирия.

23.8.2011 г.

51.

Fares Chehabi (Fares Shihabi)

 

Председател на промишлената камара в гр. Aleppo. Осигурява финансова подкрепа за сирийския режим.

2.9.2011 г.

52.

Emad Ghraiwati

Роден през март 1959 г. в Дамаск, Сирия.

Председател на промишлената камара в Дамаск (Zuhair Ghraiwati Sons). Осигурява финансова подкрепа за сирийския режим.

2.9.2011 г.

53.

Tarif Akhras

Роден през 1949 г. в Homs, Сирия.

Основател на Akhras Group (стоки, търговия, преработка и логистика), Homs. Осигурява финансова подкрепа за сирийския режим.

2.9.2011 г.

54.

Issam Anbouba

Роден през 1949 г. в Latakia, Сирия.

Председател на Issam Anbouba Est. за аграрната промишленост. Осигурява финансова подкрепа за сирийския режим.

2.9.2011 г.

55.

Tayseer Qala Awwad

Роден през 1943 г. в Дамаск.

Министър на правосъдието. Свързан със сирийския режим, включително като подкрепя неговата политика и практика на произволно арестуване и задържане.

23.9.2011 г.

56.

Д-р Adnan Hassan Mahmoud

Роден през 1966 г. в Tartous.

Министър на информацията. Свързан със сирийския режим, включително като подкрепя и насърчава неговата политика в областта на информацията.

23.9.2011 г.

57.

Генерал-майор Jumah Al-Ahmad

 

Командващ специалните сили. Отговорен за използването на насилие срещу протестиращите на цялата територия на Сирия.

14.11.2011 г.

58.

Полковник Lu’ai al-Ali

 

Началник на клона на сирийското военно разузнаване за Dara’a.Отговорен за насилието срещу протестиращите в Dara’a.

14.11.2011 г.

59.

Генерал-лейтенант Ali Abdullah Ayyub

 

Заместник-началник на генералния щаб (персонал и личен състав) Отговорен за използването на насилие срещу протестиращите на цялата територия на Сирия.

14.11.2011 г.

60.

Генерал-лейтенант Jasim al-Furayj

 

Началник на генералния щаб. Отговорен за използването на насилие срещу протестиращите на цялата територия на Сирия.

14.11.2011 г.

61.

Генерал Aous (Aws) Aslan

Роден през 1958 г.

Командир на батальон в Републиканската гвардия. Близък до Maher Al-Assad и президента Al-Assad. Замесен в репресиите над цивилното население на цялата територия на Сирия.

14.11.2011 г.

62.

Генерал Ghassan Belal

 

Главнокомандващ на специалното бюро на 4-та дивизия. Съветник на Maher Al-Assad и координатор на операциите за сигурност. Отговорен за репресиите над цивилното население на цялата територия на Сирия.

14.11.2011 г.

63.

Abdullah Berri

 

Началник на милицията на семейство Berri. Отговорен за милицията, която подкрепя правителството и която участва в репресиите над цивилното население в Aleppo.

14.11.2011 г.

64.

George Chaoui

 

Член на електронната армия на Сирия. Участник в тежките репресии и призива към насилие срещу цивилното население на цялата територия на Сирия.

14.11.2011 г.

65.

Генерал-майор Zuhair Hamad

 

Заместник-началник на Дирекция „Общо разузнаване“. Отговорен за използването на насилие на цялата територия на Сирия и за сплашването и изтезаването на протестиращите.

14.11.2011 г.

66.

Amar Ismael

 

Цивилен началник на електронната армия на Сирия (разузнавателната служба на сухопътните сили). Участник в тежките репресии и призива към насилие срещу цивилното население на цялата територия на Сирия.

14.11.2011 г.

67.

Mujahed Ismail

 

Член на електронната армия на Сирия. Участник в тежките репресии и призива към насилие срещу цивилното население на цялата територия на Сирия.

14.11.2011 г.

68.

Saqr Khayr Bek

 

Заместник-министър на вътрешните работи. Отговорен за използването на насилие срещу цивилното население на цялата територия на Сирия.

14.11.2011 г.

69.

Генерал-майор Nazih

 

Заместник-директор на Дирекция „Общо разузнаване“. Отговорен за използването на насилие на цялата територия на Сирия и за сплашването и изтезаването на протестиращите.

14.11.2011 г.

70.

Kifah Moulhem

 

Командир на батальон в 4-та дивизия. Отговорен за репресиите над цивилното население в Deir el-Zor.

14.11.2011 г.

71.

Генерал-майор Wajih Mahmud

 

Командир на 18-та бронирана дивизия. Отговорен за насилието срещу протестиращите в Homs.

14.11.2011 г.

72.

Bassam Sabbagh

Роден на 24 август 1959 г. в Дамаск. Адрес: Kasaa, Anwar al Attar Street, al Midani building, Damascus. Сирийски паспорт № 004326765, издаден на 2 ноември 2008 г., валиден до ноември 2014 г.

Член на адвокатската колегия в Париж.

Ръководител на адвокатска кантора Sabbagh & Associates (Дамаск). Съветник по юридическите и финансовите въпроси и управлява делата на Rami Makhlouf и Khaldoun Makhlouf. Участва с Bashar al-Assad във финансирането на проект за недвижима собственост в Latakia. Осигурява финансова подкрепа за режима.

14.11.2011 г.

73.

Генерал-лейтенант Mustafa Tlass

 

Заместник-началник на генералния щаб (логистика и доставки) Отговорен за използването на насилие срещу протестиращите на цялата територия на Сирия.

14.11.2011 г.

74.

Генерал-майор Fu’ad Tawil

 

Заместник-началник на разузнаването на сирийските военновъздушни сили. Отговорен за използването на насилие на цялата територия на Сирия и за сплашването и изтезаването на протестиращите.

14.11.2011 г.

75.

Mohammad Al-Jleilati

Роден през 1945 г. в Дамаск.

Министър на финансите. Отговаря за икономиката на Сирия.

1.12.2011 г.

76.

Д-р Mohammad Nidal Al-Shaar

Роден през 1956 г. в Aleppo.

Министър на икономиката и търговията. Отговаря за икономиката на Сирия.

1.12.2011 г.

77.

Генерал-лейтенант Fahid Al-Jassim

 

Началник на генералния щаб. Военен, участвал в насилието в Homs.

1.12.2011 г.

78.

Генерал-майор Ibrahim Al-Hassan

 

Заместник-началник на генералния щаб. Военен, участвал в насилието в Homs.

1.12.2011 г.

79.

Бригаден генерал Khalil Zghraybih

 

14-та дивизия. Военен, участвал в насилието в Homs.

1.12.2011 г.

80.

Бригаден генерал Ali Barakat

 

103-та бригада на Републиканската гвардия. Военен, участвал в насилието в Homs.

1.12.2011 г.

81.

Бригаден генерал Talal Makhluf

 

103-та бригада на Републиканската гвардия. Военен, участвал в насилието в Homs.

1.12.2011 г.

82.

Бригаден генерал Nazih Hassun

 

Разузнаване на сирийските военновъздушни сили. Военен, участвал в насилието в Homs.

1.12.2011 г.

83.

Капитан Maan Jdiid

 

Охрана на президента. Военен, участвал в насилието в Homs.

1.12.2011 г.

84.

Muahmamd Al-Shaar

 

Отдел за политическа сигурност. Военен, участвал в насилието в Homs.

1.12.2011 г.

85.

Khald Al-Taweel

 

Отдел за политическа сигурност. Военен, участвал в насилието в Homs.

1.12.2011 г.

86.

Ghiath Fayad

 

Отдел за политическа сигурност. Военен, участвал в насилието в Homs.

1.12.2011 г.


Б.   Образувания

 

Наименование

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

1.

Bena Properties

 

Контролирано от Rami Makhlouf; осигурява финансиране на режима.

23.6.2011 г.

2.

Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (известно още като Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)

P.O. Box 108, Damascus

Тел.: 963 112110059 / 963 112110043

Факс: 963 933333149

Контролирано от Rami Makhlouf; осигурява финансиране на режима.

23.6.2011 г.

3.

Hamcho International (Hamsho International Group)

Baghdad Street, P.O. Box 8254, Damascus

Тел.: 963 112316675

Факс: 963 112318875

Уебсайт: www.hamshointl.com

E-mail: info@hamshointl.com и hamshogroup@yahoo.com

Контролирано от Mohammad Hamcho или Hamsho; осигурява финансиране на режима.

23.6.2011 г.

4.

Military Housing Establishment (известно още като MILIHOUSE)

 

Строително дружество, контролирано от Riyad Shalish и Министерството на отбраната; осигурява финансиране на режима.

23.6.2011 г.

5.

Дирекция за политическа сигурност

 

Сирийска държавна агенция, пряк участник в репресиите.

23.8.2011 г.

6.

Дирекция „Общо разузнаване“

 

Сирийска държавна агенция, пряк участник в репресиите.

23.8.2011 г.

7.

Дирекция за военно разузнаване

 

Сирийска държавна агенция, пряк участник в репресиите.

23.8.2011 г.

8.

Агенция за разузнаване на военновъздушните сили

 

Сирийска държавна агенция, пряк участник в репресиите.

23.8.2011 г.

9.

IRGC Qods Force (Quds Force)

Техеран, Иран

Силите „Qods“ („Quds“) са специализиран клон на иранския Корпус на пазителите на ислямската революция (IRGC). Силите „Qods“ участват в доставката на оборудване и помагат на сирийския режим за потушаване на протестите в Сирия. Силите „Qods“ на IRGC предоставят техническа помощ, оборудване и подкрепа на сирийските служби за сигурност за потушаване на протестните цивилни движения.

23.8.2011 г.

10.

Mada Transport

Дъщерно дружество на Cham Holding (Sehanya Dara'a Highway, PO Box 9525

тел.: 00 963 11 99 62)

Стопанско образувание, оказващо финансова подкрепа на режима.

2.9.2011 г.

11.

Cham Investment Group

Дъщерно дружество на Cham Holding (Sehanya Dara'a Highway, PO Box 9525

тел.: 00 963 11 99 62)

Стопанско образувание, оказващо финансова подкрепа на режима.

2.9.2011 г.

12.

Real Estate Bank

Insurance Bldg- Yousef Al-Azmeh Square, Damascus P.O. Box: 2337 Damascus Syrian Arab Republic

Тел.: (+963) 11 2456777 и 2218602

Факс: (+963) 11 2237938 и 2211186

Е-mail: Publicrelations@reb.sy,

уебсайт: www.reb.sy

Държавна банка, оказваща финансова подкрепа на режима.

2.9.2011 г.

13.

Addounia TV (известно още като Dounia TV)

Тел.: +963-11-5667274, +963-11-5667271,

Факс: +963-11-5667272

Уебсайт: http://www.addounia.tv

Addounia TV е подбуждала към насилие срещу цивилното население в Сирия.

23.9.2011 г.

14.

Cham Holding

Cham Holding Building Daraa Highway - Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Syria P.O Box 9525

Тел. +963 (11) 9962 +963 (11) 668 14000 +963 (11) 673 1044

Факс +963 (11) 673 1274

E-mail: info@chamholding.sy

Уебсайт: www.chamholding.sy

Контролирано от Rami Makhlouf; най-голямото холдингово дружество в Сирия, което се облагодетелства от режима и го подкрепя.

23.9.2011 г.

15.

El-Tel Co. (El-Tel Middle East Company)

Адрес: Dair Ali Jordan Highway, P.O.Box 13052, Damascus – Syria

Тел.: +963-11-2212345

Факс: +963-11-44694450

E-mail: sales@eltelme.com

Уебсайт: www.eltelme.com

Произвежда и доставя телекомуникационно оборудване за армията.

23.9.2011 г.

16.

Ramak Constructions Co.

Адрес: Dara'a Highway, Damascus, Syria

Тел.: +963-11-6858111

Мобилен тел.: +963-933-240231

Строеж на казарми, гранични постове и други постройки за нуждите на армията.

23.9.2011 г.

17.

Souruh Company (известно още като SOROH Al Cham Company)

Адрес: Adra Free Zone Area Damascus – Syria

Тел.: +963-11-5327266

Мобилен тел.: +963-933-526812 +963-932-878282

Факс: +963-11-5316396

E-mail: sorohco@gmail.com

Уебсайт: http://sites.google.com/site/sorohco

Инвестира във военно-промишлени проекти на местно равнище, производство на части за оръжия и свързани с тях изделия. 100 % от компанията е дружеството на Rami Makhlouf.

23.9.2011 г.

18.

Syriatel

Thawra Street, Ste Building 6th Floor, BP 2900

Тел.: +963 11 61 26 270

Факс: +963 11 23 73 97 19

E-mail: info@syriatel.com.sy;

Уебсайт: http://syriatel.sy/

Контролирано от Rami Makhlouf; осигурява финансова подкрепа за режима, като посредством лицензионния си договор плаща 50 % от печалбите си на правителството.

23.9.2011 г.

19.

Cham Press TV

Al Qudsi building, 2nd Floor - Baramkeh - Damascus

Тел.: +963 - 11- 2260805

Факс: +963 - 11 - 2260806

E-mail: mail@champress.com

Уебсайт: www.champress.net

Телевизионен канал, който участва в кампании за дезинформиране и подбуждане към насилие срещу демонстрантите

1.12.2011 г.

20.

Al Watan

Al Watan Newspaper - Damascus – Duty Free Zone

Тел.: 00963 11 2137400

Факс: 00963 11 2139928

Всекидневник, който участва в кампании за дезинформиране и подбуждане към насилие срещу демонстрантите

1.12.2011 г.

21.

Centre d’études et de recherches syrien (CERS) (CERS, Centre d’Etude et de Recherche Scientifique; SSRC, Scientific Studies and Research Center; Centre de Recherche de Kaboun

Barzeh Street, PO Box 4470, Damascus

Помага на сирийската армия при придобиването на оборудване, което се използва непосредствено за следене и репресии върху демонстрантите.

1.12.2011 г.

22.

Business Lab

Maysat Square, Al Rasafi Street Bldg. 9, P.O. Box 7155, Damascus

Тел.: 963112725499

Факс: 963112725399

Дружество „параван“ за придобиване на чувствително оборудване от CERS.

1.12.2011 г.

23.

Industrial Solutions

Baghdad Street 5, P.O. Box 6394, Damascus

Тел./Факс: 963114471080

Дружество „параван“ за придобиване на чувствително оборудване от CERS.

1.12.2011 г.

24.

Mechanical Construction Factory (MCF)

P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damascus

Дружество „параван“ за придобиване на чувствително оборудване от CERS.

1.12.2011 г.

25.

Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries

Kaboon Street, P.O. Box 5966, Damascus

Тел.: +963-11-5111352

Факс: +963-11-5110117

Дружество „параван“ за придобиване на чувствително оборудване от CERS.

1.12.2011 г.

26.

Handasieh – Organization for Engineering Industries

P.O. Box 5966, Abou Bakr Al-Seddeq St., Damascus

и P.O. Box 2849 Al-Moutanabi Street, Damascus

и P.O. Box 21120 Baramkeh, Damascus

Тел.: 963112121816 – 963112121834 – 963112214650 – 963112212743 - 963115110117

Дружество „параван“ за придобиване на чувствително оборудване от CERS.

1.12.2011 г.

27.

Syria Trading Oil Company (Sytrol)

Prime Minister Building, 17 Street Nissan, Damascus, Syria.

Държавно дружество, отговарящо за целия износ на нефт от Сирия. Осигурява финансова подкрепа за режима.

1.12.2011 г.

28.

General Petroleum Corporation (GPC)

New Sham - Building of Syrian Oil Company, P.O. Box 60694, Damascus, Syria

Тел.: 963113141635

Факс: 963113141634

E-mail: info@gpc-sy.com

Държавно нефтено дружество. Осигурява финансова подкрепа за режима.

1.12.2011 г.

29.

Al Furat Petroleum Company

Dummar - New Sham - Western Dummer 1st. Island -Property 2299- AFPC Building

P.O. Box 7660 Damascus – Syria.

Тел.: 00963-11- (6183333), 00963-11- (31913333)

Факс: 00963-11- (6184444), 00963-11- (31914444)

afpc@afpc.net.sy

Съвместно предприятие, 50 % от което е собственост на GPC. Осигурява финансова подкрепа за режима.

1.12.2011 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ IIa

СПИСЪК НА ОБРАЗУВАНИЯТА И ОРГАНИТЕ ПО ЧЛЕН 14 И ЧЛЕН 15, ПАРАГРАФ 1, БУКВА Б)

Образувания

 

Наименование

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

1.

Commercial Bank of Syria

Damascus Branch, P.O. Box 2231, Moawiya St., Damascus, Syria;- P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Damascus, Syria;

Aleppo Branch, P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St., Aleppo, Syria; SWIFT/BIC CMSY SY DA

Уебсайт за всички офиси по света [NPWMD]: http://cbs-bank.sy/En-index.php

Тел.: +963 11 2218890

Факс: +963 11 2216975

общо управление: dir.cbs@mail.sy

Държавна банка, оказваща финансова подкрепа на режима.

13.10.2011 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

СПИСЪК НА КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ В ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ И АДРЕС ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЯ ДО ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

А.

Компетентни органи във всяка държава-членка:

 

БЕЛГИЯ

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

БЪЛГАРИЯ

http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519

 

ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

ДАНИЯ

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

ГЕРМАНИЯ

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

ЕСТОНИЯ

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

ИРЛАНДИЯ

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

 

ГЪРЦИЯ

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

 

ИСПАНИЯ

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

 

ФРАНЦИЯ

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

ИТАЛИЯ

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

 

КИПЪР

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

ЛАТВИЯ

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

ЛИТВА

http://www.urm.lt/sanctions

 

ЛЮКСЕМБУРГ

http://www.mae.lu/sanctions

 

УНГАРИЯ

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

 

МАЛТА

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

НИДЕРЛАНДИЯ

http://www.minbuza.nl/sancties

 

АВСТРИЯ

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

 

ПОЛША

http://www.msz.gov.pl

 

ПОРТУГАЛИЯ

http://www.min-nestrangeiros.pt

 

РУМЪНИЯ

http://www.mae.ro/node/1548

 

СЛОВЕНИЯ

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

СЛОВАКИЯ

http://www.foreign.gov.sk

 

ФИНЛАНДИЯ

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

ШВЕЦИЯ

http://www.ud.se/sanktioner

 

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Б.

Адрес за връзка с Европейската комисия:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgium

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Тел.: +(32 2) 295 55 85


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

СПИСЪК НА „СУРОВ НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ“ ПО ЧЛЕН 6

Код по ХС

Описание

2709 00

Сурови нефтени масла и сурови масла от битуминозни минерали.

2710

Нефтени масла или масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде препарати, съдържащи тегловно 70 % или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, които масла са основен компонент на тези препарати; отпадъчни масла (като закупуването в Сирия на керосин за реактивни двигатели с код КН 2710 19 21 не е забранено, при условие че неговото предназначение и използване е единствено с цел продължаване на летателната операция на въздухоплавателното средство, което се зарежда).

2712

Вазелин; парафин, микрокристален нефтен восък, суров парафин (slack wax), озокерит, лигнитен восък, торфен восък, други минерални восъци и подобни продукти, получени по синтетичен или друг начин, дори оцветени.

2713

Нефтен кокс, нефтен битум и други остатъци от нефтени масла или от масла от битуминозни минерали.

2714

Природни битуми и природни асфалти; битуминозни шисти и пясъци; асфалтити и асфалтени скали.

2715 00 00

Битумни смеси на базата на природни асфалт или битум, нефтен битум, минерален катран или пек от минерален катран (например битумни замазки, битум, разтворен в нефтен дестилат „cut backs“).


ПРИЛОЖЕНИЕ V

ОБОРУДВАНЕ, ТЕХНОЛОГИИ ИЛИ СОФТУЕР, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 4

Обща бележка

Без да се засяга съдържанието на настоящото приложение, то не се прилага за:

а)

оборудване, технологии или софтуер, които са посочени в приложение I към Регламент (ЕО) 428/2009 на Съвета (1) или Общия списък на оръжията; или

б)

софтуер, който е предназначен за инсталиране от ползвателя без по-нататъшна съществена поддръжка от страна на доставчика и който като цяло е обществено достъпен чрез продажба от складови наличности в обекти за продажба на дребно, без ограничения, чрез:

i)

свободна продажба;

ii)

поръчки с доставки по пощата;

iii)

електронни трансакции; или

iv)

сделки с поръчка по телефона; или

в)

софтуер, който е обществено достояние.

Категориите А, B, C, D и Е се отнасят до категориите, посочени в Регламент (ЕО) № 428/2009.

„Оборудване, технологии и софтуер“, посочени в член 4 са:

А.

Списък на оборудването

оборудване за задълбочена проверка на пакети

оборудване за прихващане в мрежи, включително оборудване за управление на прихващането (IMS) и оборудване от интелигентни връзки за запазване на данни

оборудване за следене на радиочестоти

оборудване за мрежово и спътниково заглушаване

оборудване за заразяване от разстояние

оборудване за разпознаване/обработка на гласа

оборудване за прихващане и следене на IMSI (2)/ MSISDN (3)/ IMEI (4)/ TMSI (5)

оборудване за тактическо прихващане и следене на SMS (6)/GSM (7)/GPS (8)/GPRS (9)/UMTS (10)/CDMA (11)/PSTN (12)

информационно оборудване за прихващане и следене на DHCP (13)/SMTP (14)/GTP (15)

оборудване за разпознаване и профилиране на модели

оборудване за експертиза от разстояние

оборудване за семантични обработващи машини

оборудване за WEP и WPA декодиране

оборудване за прихващане на частни и стандартни протоколи за интернет телефония VoIP.

B.

Не се използва

C.

Не се използва

D.

„Софтуер“ за „разработване“, „производство“ или „използване“ на оборудване, описано по-горе в буква А.

E.

„Технология“ за „разработване“, „производство“ или „използване“ на оборудване, описано по-горе в буква А.

Оборудването, технологиите и софтуерът, които попадат в тези категории, попадат в обхвата на настоящото приложение само доколкото отговарят на общото описание за „системи за прихващане и следене на интернет, телефонни и спътникови комуникации“.

За целите на настоящото приложение „следене“ означава придобиване, извличане, декодиране, записване, обработка, анализ и архивиране на съдържание на повикването или мрежови данни.


(1)  Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета от 5 май 2009 г. за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба (ОВ L 134, 29.5.2009 г., стр. 1).

(2)  IMSI е съкращение на International Mobile Subscriber Identity — международен идентификатор на мобилен абонат. Това е уникален идентификационен код за всяко устройство за мобилна телефония, което е интегрирано в SIM картата и което дава възможност за идентифицирането ѝ посредством GSM и UMTS мрежи.

(3)  MSISDN е съкращение на Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number — номер от цифровата мрежа за интегрирани услуги на мобилни абонати. Това е номер, идентифициращ по уникален начин абонамент в GSM или UMTS мобилна мрежа. По-просто казано, това е телефонният номер на SIM картата в мобилен телефон, с който се идентифицира мобилният абонат, както и IMSI, с цел маршрутизиране на минаващите през него повиквания.

(4)  IMEI е съкращение на International Mobile Equipment Identity — международен идентификатор на мобилно устройство. Това е номер, обикновено уникален, за идентифициране на GSM, WCDMA и IDEN мобилни телефони, както и някои сателитни телефони. Обикновено е отпечатан на вътрешното отделение за батерията на телефона. Прихващането (подслушването) може да бъде уточнено чрез неговия IMEI номер, както и чрез IMSI и MSISDN.

(5)  TMSI е съкращение на Temporary Mobile Subscriber Identity — временен идентификатор на мобилен абонат. Това е най-често изпращаният идентификатор между мобилния телефон и мрежата.

(6)  SMS е съкращение на Short Message System — система за кратки текстови съобщения.

(7)  GSM е съкращение на Global System for Mobile Communications — глобална система за мобилни комуникации.

(8)  GPS е съкращение на Global Positioning System — глобална система за позициониране.

(9)  GPRS е съкращение на General Package Radio Service — обща пакетна радио услуга.

(10)  UMTS е съкращение на Universal Mobile Telecommunication System — универсална система за мобилни съобщения.

(11)  CDMA е съкращение на Code Division Multiple Access — колективен достъп с кодово разделяне.

(12)  PSTN е съкращение на Public Switch Telephone Networks — обществена комутируема телефонна мрежа.

(13)  DHCP е съкращение на Dinamyc Host Configuration Protocol — протокол за динамично конфигуриране на хостове.

(14)  SMTP е съкращение на Simple Mail Transfer Protocol — опростен протокол за обмен на електронна поща.

(15)  GTP е съкращение на GPRS Tunneling Protocol — GPRS тунелен протокол.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

СПИСЪК НА КЛЮЧОВОТО ОБОРУДВАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 8

Общи бележки

1.

Забраните, посочени в настоящото приложение, не следва да се обезсмислят чрез износа на стоки, които не са предмет на забрана (включително инсталации), съдържащи един или повече забранени компоненти, когато тези компоненти са основният елемент на стоките и на практика могат да бъдат отделени от тях и използвани за други цели.

Бележка:

При преценката дали забраненият компонент или компоненти следва да се разглеждат като основен елемент, е необходимо да се оценят факторите количество, стойност и вложено технологично ноу-хау, както и други особени обстоятелства, които могат да направят от забранения компонент или компоненти основен елемент на доставяните стоки.

2.

Стоките, посочени в настоящото приложение, могат да бъдат както нови, така и употребявани.

3.

Определенията на термини в ‧единични кавички‧ са дадени в техническата бележка към съответното изделие.

4.

Определенията на термини в „двойни кавички“ са дадени в приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009.

Обща бележка относно технологиите (ОБТ)

1.

„Технологиите“, „необходими“ за „разработване“, „производство“ или „използване“ на забранените стоки, остават забранени дори когато са приложими за стоки, които не са забранени.

2.

Забраните не се прилагат по отношение на „технологии“, които са минимално необходими за инсталиране, експлоатация, поддръжка (проверка) и ремонт на стоките, които не са забранени или чийто износ е бил разрешен в съответствие с настоящия регламент.

3.

Забраните върху трансфера на „технологии“ не се прилагат за информацията, която е „обществено достояние“, за „фундаменталните научни изследвания“, нито по отношение на минимално необходимата информация за заявките за патент.

Проучване и добив на суров нефт и природен газ

1.А   Оборудване

1.

Оборудване за геофизично изследване, превозни средства, плавателни съдове и въздухоплавателни средства, специално проектирани или пригодени за получаване на данни за проучване за нефт и газ, и специално проектираните компоненти за тях.

2.

Датчици, специално предназначени за използване при сондажни работи на нефтени и газови кладенци, включително датчици за измервания по време на сондиране и свързаното оборудване, специално предназначено за получаване и съхранение на данни от такива датчици.

3.

Сондажно оборудване, специално предназначено за работа в скални образувания с цел проучване за наличие или за добив на нефт, газ и други срещани в природата въглеводородни материали.

4.

Сондажни длета, сондажни лостове, тежки щанги, центратори и друго оборудване, специално предназначено за използване в сондажно оборудване за нефтени и газови кладенци и с такова оборудване.

5.

Колонни глави, ‧противофонтанни блокове‧ и ‧фонтанни елхи или фонтанни арматури‧, както и специално предназначените компоненти от тях, отговарящи на „спецификациите API и ISO“ за използване в нефтени или газови кладенци.

Технически бележки:

а)

‧Противофонтанният блок‧ е съоръжение, което обикновено се използва на земната повърхност (или ако се сондира под вода — на морското дъно) по време на сондирането за предотвратяване на неконтролирано изпускане на нефт и/или газ от кладенеца.

б)

‧Фонтанната елха или фонтанната арматура‧ е съоръжение, което обикновено се използва за контролиране на потока от кладенеца, когато е завършен, и добивът на нефт и/или газ е започнал.

в)

За целите на настоящата точка ‧спецификации на API и ISO‧ се отнася за спецификации 6A, 16A, 17D и 11IW на Американския петролен институт и/или за спецификации 10423 и 13533 на Международната организация по стандартизация за противофонтанни блокове, колонни глави и фонтанни елхи за използване в нефтени и/или газови кладенци.

6.

Сондажни и добивни платформи за суров нефт и природен газ.

7.

Плавателни съдове и баржи, включващи сондажно оборудване и/или оборудване за преработката на нефт, използвани при добива на нефт, газ и други срещани в природата горими материали.

8.

Сепаратори течност/газ, отговарящи на спецификация 12J на API, специално предназначени за обработка на добива от нефтен или газов кладенец, за разделяне на нефтените течности от водата и на газа от течностите.

9.

Газов компресор с налягане, равно или по-голямо от 40 bar (PN 40 и/или ANSI 300), и с обем на капацитета за засмукване, равен на или по-голям от 300 000 Nm3/h, за началната обработка и пренос на природен газ, с изключение на газови компресори за станции за компресиран природен газ (CNG) и специално предназначените компоненти за тях.

10.

Оборудване за управление на подводен добив и неговите компоненти, отговарящи на ‧спецификациите на API и ISO‧ за използване в нефтени и газови кладенци.

Техническа бележка:

За целите на настоящата рубрика ‧спецификации на API и ISO‧ се отнася за спецификация 17F на Американския петролен институт (API) и/или спецификация 13268 на Международната организация по стандартизация (ISO) за системи за управление на подводен добив.

11.

Помпи, обикновено с висок капацитет и/или под високо налягане (над 0,3 m3 на минута и/или 40 bar), специално предназначени за помпане на промивни течности и/или цимент в нефтени и газови кладенци.

1.Б   Изпитвателно и инспекционно оборудване

1.

Оборудване, специално предназначено за пробовземане, изпитване и анализ на свойствата на промивната течност, цимента за нефтени кладенци и други материали, специално предназначени и/или формулирани за използване в нефтени и газови кладенци.

2.

Оборудване, специално предназначено за пробовземане, изпитване и анализ на свойствата на скални проби, течни и газообразни проби и други материали, взети от нефтен и/или газов кладенец по време на сондирането или след него, или от съоръженията за начална обработка към него.

3.

Оборудване, специално предназначено за събиране и тълкуване на информация за физическото и механичното състояние на нефтен и/или газов кладенец, и за определяне на свойствата in situ на скалното образувание и залежа.

1.В   Материали

1.

Промивни течности, добавки за промивна течност и компонентите за тях, специално формулирани за стабилизиране на нефтени и газови кладенци по време на сондиране, за извличане на повърхността на шлама и за смазване и охлаждане на сондажното оборудване в кладенеца.

2.

Цимент и други материали, отговарящи на ‧спецификациите на API и ISO‧ за използване в нефтени и газови кладенци.

Техническа бележка:

‧Спецификация на API и ISO‧ се отнася за спецификация 10A на Американския петролен институт или за спецификация 10426 на Международната организация по стандартизация за цимент за нефтени кладенци и други материали, специално формулирани за циментиране на нефтени и газови кладенци.

3.

Химикали за инхибиране на корозията, за третиране на емулсии, агенти против образуването на пяна и други химикали, специално формулирани за използване при сондиране и при началната обработка на нефт, добит от нефтен и/или газов кладенец.

1.Г   Софтуер

1.

„Софтуер“, специално предназначен за събиране и тълкуване на данни, получени от сеизмични, електромагнитни, магнитни или гравитационни изследвания за целите на установяване на това, доколко ще е оправдано проучването за нефт или газ.

2.

„Софтуер“, специално предназначен за съхранение, анализ и тълкуване на информация, получена при сондирането и добива, за оценката на физическите характеристики и поведение на нефтени или газови залежи.

3.

„Софтуер“, специално предназначен за „използване“ в съоръжения за добив или обработка на нефт или в специфични модули на такива съоръжения.

1.Д   Технологии

1.

„Технологии“, „необходими“ за „разработване“, „производство“ и „използване“ на оборудването, посочено в 1.A.01—1.A.11.

Рафиниране на суров нефт и втечняване на природен газ

2.А   Оборудване

1.

Топлообменници, както следва, и специално предназначени компоненти за тях:

а)

пластинчати топлообменници със съотношение повърхност/обем над 500 m2/m3, специално предназначени за предварително охлаждане на природен газ;

б)

серпентинни топлообменници, специално предназначени за втечняване или преохлаждане на природен газ.

2.

Криогенни помпи за пренос на среда с температура под – 120 °C, имащи дебит над 500 m3/h и специално предназначените компоненти за тях.

3.

‧Колд-бокс‧ и оборудване за ‧колд-бокс‧, което не е посочено в 2.А.1.

Техническа бележка:

Оборудване за ‧колд-бокс‧ се отнася за специално проектирана конструкция, която е специфична за инсталации за ВПГ и включва етапа на втечняване. Съоръжението ‧колд-бокс‧ се състои от топлообменници, тръбни разводки, други прибори и топлоизолация. Температурата в съоръжението ‧колд-бокс‧ е под –120 °C (условия за кондензация на природен газ). Предназначението на съоръжението ‧колд-бокс‧ е топлинното изолиране на по-горе описаното оборудване.

4.

Оборудване за пристанищни терминали за втечнени газове, които са с температура под – 120 °C, както и специално предназначените компоненти за тях.

5.

Гъвкави и твърди преносни тръбопроводи с диаметър над 50 mm за преноса на среда под – 120 °C.

6.

Морски плавателни съдове, специално предназначени за превоз на ВПГ.

7.

Електростатични очистители, предназначени за отстраняване на замърсители като соли, твърди вещества и вода от суровия нефт, както и специално предназначените компоненти за тях.

8.

Всички крекинг реактори, включително реакторите за хидрокрекинг, и съоръжения за коксуване, специално предназначени за преобразуване на вакуумни газьоли или вакуумни остатъци, както и специално предназначените компоненти за тях.

9.

Реактори за хидроочистка, специално предназначени за обезсерване на бензин, дизелови фракции и керосин, както и специално предназначените компоненти за тях.

10.

Реактори за каталитичен риформинг, специално предназначени за преобразуване на обезсерен бензин във високооктанов бензин, както и специално предназначените компоненти за тях.

11.

Съоръжения за рафиниране за изомеризацията на фракции C5-C6 и съоръжения за рафиниране за алкилиране на леки олефини, за подобряване на октановото число на въглеводородни фракции.

12.

Помпи, специално предназначени за преноса на суров нефт и горива, с дебит от 50 m3/h или повече, както и специално предназначените компоненти за тях.

13.

Тръби с външен диаметър от 0,2 m или по-голям и изработени от някой от следните материали:

а)

неръждаеми стомани с тегловно съдържание на хром 23 % или повече;

б)

неръждаеми стомани и никелови сплави със стойност на ‧еквивалента на устойчивост на питингова корозия‧ над 33.

Техническа бележка:

величината ‧еквивалент на устойчивост на питингова корозия‧ (PRE) характеризира корозионната устойчивост на неръждаеми стомани и никелови сплави на питингова корозия или на корозионно напукване. Устойчивостта на питингова корозия на неръждаемите стомани и на никеловите сплави се определя основно от техния състав, основно: хром, молибден и азот. Формулата за изчисляване на стойността на PRE е:

PRE = Cr + 3,3 % Mo + 30 % N

14.

‧Инспекционни бутала‧ (PIGS = Pipeline Inspection Gauges) и специално предназначени компоненти за тях.

Техническа бележка:

‧Буталото‧ е устройство, което обикновено се използва за почистване или проверка на тръбопровода отвътре (корозионно състояние или образуване на пукнатини) и се движи благодарение на налягането на продукта в тръбопровода.

15.

Пускови устройства и приемни устройства за въвеждане или изваждане на бутала.

16.

Резервоари за съхранение на суров нефт и горива с обем по-голям от 1 000 m3 (1 000 000 литра), както следва, както и специално предназначените компоненти за тях:

а)

резервоари с фиксиран покрив;

б)

резервоари с плаващ покрив.

17.

Подводни гъвкави тръби, специално предназначени за пренос на въглеводороди и инжекционни флуиди, вода или газ и с диаметър над 50 mm.

18.

Гъвкави тръби за високо налягане, използвани за надводни и подводни приложения.

19.

Изомеризационно оборудване, специално поректирано за производство на високооктанов бензин, и базирано на захранване от леки въглеводороди и специално предназначени компоненти за него.

2.Б   Изпитвателно и инспекционно оборудване

1.

Оборудване, специално предназначено за изпитване и анализ на качеството (свойства) на суров нефт и горива.

2.

Интерфейсни контролни системи, специално предназначени за контрола и оптимизирането на процеса на очистка.

2.В   Материали

1.

Диетиленгликол (CAS 111-46-6), триетиленгликол (CAS 112-27-6)

2.

N-метилпиролидон (CAS 872-50-4), сулфолан (CAS 126-33-0)

3.

Зеолити, с природен или синтетичен произход, специално предназначени за течен каталитичен крекинг или за пречистването и/или дехидратацията на газове, включително природен газ.

4.

Катализатори за крекинга и преобразуването на въглеводороди, както следва:

а)

еднометални (групата на платината) върху тип алуминиев оксид или върху зеолит, специално предназначени за процеса на каталитичен риформинг;

б)

смесени метали (платина в комбинация с други благородни метали) върху тип алуминиев оксид или върху зеолит, специално предназначени за процеса на каталитичен риформинг;

в)

кобалтови и никелови катализатори, легирани с молибден върху тип алуминиев оксид или върху зеолит, специално предназначени за процеса на каталитично обезсерване;

г)

паладиеви, никелови, хромни и волфрамови катализатори върху тип алуминиев оксид или върху зеолит, специално предназначени за процеса на каталитичен хидрокрекинг.

5.

Добавки за бензин, специално формулирани за повишаване на октановото число на бензина.

Бележка:

Тази рубрика включва етил-третичен-бутил-етер (ETBE) (CAS 637-92-3) и метил-третичен-бутил-етер (MTBE) (CAS 1634-04-4).

2.Г   Софтуер

1.

„Софтуер“, специално предназначен за „използване“ в инсталации за ВПГ или в специфични модули на такива съоръжения.

2.

„Софтуер“, специално предназначен за „разработване“, „производство“ или „използване“ на инсталации (включително техните модули) за рафиниране на нефт.

2.Д   Технологии

1.

„Технологии“ за кондиционирането и пречистването на суров природен газ (дехидратация, пречистване от сероводород, отстраняване на примеси).

2.

„Технологии“ за втечняването на природен газ, включително „технологии“, необходими за „разработването“, „производството“ или „използването“ на инсталации за ВПГ.

3.

„Технологии“ за преноса на втечнен природен газ.

4.

„Технологии“, „необходими“ за „разработването“, „производството“ или „използването“ на морски плавателни съдове, специално предназначени за превоз на втечнен природен газ.

5.

„Технологии“ за съхранение на суров нефт и горива.

6.

„Технологии“, „необходими“ за „разработване“, „производство“ или „използване“ на рафинерийни инсталации, като:

6.1.

„Технологии“ за преобразуване на леки олефини в бензин;

6.2.

Технологии за каталитичен риформинг и изомеризация;

6.3.

Технологии за каталитичен и термичен крекинг.


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Оборудване и технологии, посочени в член 12

8406 81

Парни турбини с мощност над 40 MW

8411 82

Газови турбини с мощност над 5 000 kW

ex 8501

Всички електрически двигатели и генератори с мощност над 3 MW или 5 000 kVA.


19.1.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 16/33


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 37/2012 НА КОМИСИЯТА

от 18 януари 2012 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 януари 2012 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

IL

134,3

MA

66,0

TN

80,7

TR

118,4

ZZ

99,9

0707 00 05

JO

229,9

TR

138,7

ZZ

184,3

0709 91 00

EG

82,2

MA

82,2

ZZ

82,2

0709 93 10

MA

132,1

TR

133,4

ZZ

132,8

0805 10 20

AR

41,5

BR

41,5

EG

53,7

MA

53,6

TR

64,1

ZA

42,6

ZZ

49,5

0805 20 10

MA

72,3

ZZ

72,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

57,2

IL

83,4

JM

134,7

KR

92,8

MA

57,9

TR

85,4

ZZ

85,2

0805 50 10

AR

45,3

EG

69,9

TR

55,3

UY

45,3

ZZ

54,0

0808 10 80

AR

78,5

CA

124,6

CL

82,5

CN

86,6

MK

29,3

US

149,0

ZA

93,2

ZZ

92,0

0808 30 90

CN

42,5

TR

116,3

US

143,6

ZZ

100,8


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


19.1.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 16/35


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 38/2012 НА КОМИСИЯТА

от 18 януари 2012 година

за определяне на коефициента на разпределение, приложим към подадените от 6 януари 2012 г. до 13 януари 2012 г. заявления за лицензии за внос, отнасящи се до подквота III, в рамките на тарифната квота за меката пшеница с качество, различно от високото, открита с Регламент (ЕО) № 1067/2008

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 година за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос (2), и по-специално член 7, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1067/2008 на Комисията (3) се откри обща годишна тарифна квота за внос на 3 112 030 тона мека пшеница с качество, различно от високото. Тази квота е разделена на четири подквоти.

(2)

Член 3, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1067/2008 разделя подквота III (пореден номер 09.4125) на четири тримесечни подпериода и определя на 594 597 тона количеството за подпериод № 1, за периода от 1 януари до 31 март 2012 г.

(3)

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1324/2011 на Комисията (4) въведе дерогация от член 3, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1067/2008 за 2012 година, като обедини подпериоди 1 и 2 и подквота III (пореден номер 09.4125) и определи на 1 189 194 тона количеството за подпериод 1 — от 1 януари 2012 г. до 30 юни 2012 г.

(4)

От предоставената информация съгласно член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1067/2008 следва, че заявленията, подадени от 6 януари 2012 г., от 13 часа нататък, до 13 часа брюкселско време на 13 януари 2012 г., в съответствие с член 4, параграф 1, втора алинея от посочения регламент, се отнасят до количества, надхвърлящи наличните. Поради това следва да се определи до каква степен могат да бъдат издавани лицензии за внос, като се определи коефициентът на разпределение, който ще се прилага към заявените количества.

(5)

Следва също да не се издават повече лицензии за внос по силата на подквота III, както е посочено в Регламент (ЕО) № 1067/2008 за текущия квотен подпериод.

(6)

С цел да се гарантира ефективното управление на процедурата за издаване на лицензии за внос настоящият регламент трябва да влезе в сила веднага след неговото публикуване,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   За всяко заявление за лицензия за внос, отнасящо се до подквота III, посочена в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1067/2008 и подадено от 6 януари 2012 г., от 13 часа нататък, до 13 януари 2012 г. 13 часа брюкселско време, следва да се издаде лицензия за заявените количества, коригирани с коефициент на отпускане в размер на 65,561415 %.

2.   Издаването на лицензии за количествата, заявени от 13 януари 2012 г., 13 часа брюкселско време, отнасящи се до подквота III, посочена в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1067/2008, се прекратява за текущия квотен подпериод.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 януари 2012 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13.

(3)  ОВ L 290, 31.10.2008 г., стр. 3.

(4)  ОВ L 335, 17.12.2011 г., стр. 65.


19.1.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 16/37


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕC) № 39/2012 НА КОМИСИЯТА

от 18 януари 2012 година

относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец януари 2012 г. в рамките на тарифната квота за висококачествено говеждо месо, управлявана съгласно Регламент (ЕО) № 620/2009

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос (2), и по-специално член 7, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 620/2009 на Комисията от 13 юли 2009 г. за управление на тарифна квота за внос на висококачествено говеждо месо (3) определя подробни правила за подаване на заявления и издаване на лицензии за внос.

(2)

В член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1301/2006 се посочва, че когато количествата, обхванати от заявленията за лицензии, превишават наличните количества за периода на тарифната квота за внос, следва да бъде определен коефициент на разпределение, който се прилага за количествата, обхванати от всяко заявление за лицензия. Заявленията за лицензии за внос, подадени съгласно член 3 от Регламент (ЕО) № 620/2009 в периода от 1 до 7 януари 2012 г., превишават наличните количества. Поради това следва да се определи до каква степен могат да се издават лицензии за внос, като се определи коефициентът на разпределение,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Към заявленията за лицензии за внос, които се отнасят за квота с пореден номер 09.4449 и са подадени съгласно член 3 от Регламент (ЕО) № 620/2009 в периода от 1 до 7 януари 2012 г., се прилага коефициент на разпределение в размер на 0,395364 %.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 януари 2012 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13.

(3)  ОВ L 182, 15.7.2009 г., стр. 25.


19.1.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 16/38


РЕЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 40/2012 НА КОМИСИЯТА

от 18 януари 2012 година

относно издаването на лицензии за внос на чесън за подпериода от 1 март 2012 г. до 31 май 2012 г.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос (2), и по-специално член 7, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 341/2007 на Комисията (3) предвижда откриването на тарифни квоти и определя тяхното управление, а също така въвежда система от лицензии за внос и сертификати за произход за чесън и други селскостопански продукти, внесени от трети страни.

(2)

Количествата, за които през първите седем дни на месец януари 2012 г. традиционните и новите вносители са подали заявления за лицензии „А“ съгласно член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 341/2007, надвишават допустимите количества за продукти, произхождащи от Китай, Аржентина и всички трети държави, различни от Китай и Аржентина.

(3)

Необходимо е също така, съгласно член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1301/2006, да се установи в каква степен могат да бъдат удовлетворени заявленията за лицензии „А“, изпратени до Комисията не по-късно от четиринадесето число на месец януари 2012 г. в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 341/2007.

(4)

С цел да се гарантира ефективното управление на процедурата за издаване на лицензии за внос, настоящият регламент следва да влезе в сила веднага след неговото публикуване,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Заявленията за лицензии за внос „А“, подадени през първите седем дни на месец януари 2012 г. съгласно член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 341/2007, и изпратени на Комисията до четиринадесето число на месец януари 2012 г., се приемат според процента на заявените количества, както е определено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 януари 2012 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13.

(3)  ОВ L 90, 30.3.2007 г., стр. 12.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Произход

Пореден номер

Коефициент на разпределение

Аржентина

Традиционни вносители

09.4104

100 %

Нови вносители

09.4099

1,219456 %

Китай

Традиционни вносители

09.4105

41,003539 %

Нови вносители

09.4100

0,365686 %

Други трети страни

Традиционни вносители

09.4106

100 %

Нови вносители

09.4102

3,905585 %


19.1.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 16/40


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕC) № 41/2012 НА КОМИСИЯТА

от 18 януари 2012 година

за преустановяване на подаването на заявления за лицензии за внос за захарни продукти в рамките на някои тарифни квоти

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 891/2009 на Комисията от 25 септември 2009 c за откриване и управление на някои тарифни квоти на Общността в сектора на захарта (2), и по-специално член 5, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Количествата в заявленията за лицензии за внос, подадени до компетентните органи от 1 до 7 януари 2012 г. в съответствие с Регламент (ЕО) № 891/2009, са равни на наличното количество с поредни номера 09.4318, 09.4319 и 09.4321.

(2)

В съответствие с Регламент (ЕО) № 891/2009 до приключването на пазарната година следва да се преустанови подаването на допълнителни заявления за лицензии за поредни номера 09.4318, 09.4319 и 09.4321.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Подаването на допълнителни заявления за лицензии, съответстващи на посочените в приложението поредни номера, се преустановява до края на пазарната 2011/2012 година.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 януари 2012 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 254, 26.9.2009 г., стр. 82.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„Захар от концесии по план CXL“

Пазарна година 2011/2012

Заявления, подадени от 1.1.2012 г. до 7.1.2012 г.

Пореден №

Държава

Коефициент на разпределение

(в %)

Допълнителни заявления

09.4317

Австралия

Преустановено

09.4318

Бразилия

 (1)

Преустановено

09.4319

Куба

 (1)

Преустановено

09.4320

Други трети държави

Преустановено

09.4321

Индия

 (1)

Преустановено

„—“

:

Не се прилага: в Комисията не е получено заявление за лицензия.


„Захар от Балканите“

Пазарна година 2011/2012

Заявления, подадени от 1.1.2012 г. до 7.1.2012 г.

Пореден №

Държава

Коефициент на разпределение

(в %)

Допълнителни заявления

09.4324

Албания

 

09.4325

Босна и Херцеговина

 (2)

 

09.4326

Сърбия

 (2)

 

09.4327

Бивша югославска република Македония

 

09.4328

Хърватия

 (2)

 

„—“

:

Не се прилага: в Комисията не е получено заявление за лицензия.


„Захар от извънреден и индустриален внос“

Пазарна година 2011/2012

Заявления, подадени от 1.1.2012 г. до 7.1.2012 г.

Пореден №

Тип

Коефициент на разпределение

(в %)

Допълнителни заявления

09.4380

Извънреден внос

 

09.4390

Индустриален внос

 

„—“

:

Не се прилага: в Комисията не е получено заявление за лицензия.


(1)  Не се прилага: заявленията не надхвърлят наличните количества и са изцяло удовлетворени.

(2)  Не се прилага: заявленията не надхвърлят наличните количества и са изцяло удовлетворени.


19.1.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 16/42


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 42/2012 НА КОМИСИЯТА

от 18 януари 2012 година

относно издаването на лицензии за внос и предоставянето на права за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец януари 2012 г. в рамките на тарифните квоти, открити съгласно Регламент (ЕО) № 616/2007 за птичето месо

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос (2), и по-специално член 7, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 616/2007 на Комисията (3) се откриват тарифни квоти за внос на продукти от сектора на птичето месо с произход от Бразилия, Тайланд и други трети страни.

(2)

Заявленията за лицензии за внос, подадени през първите седем дни на месец януари 2012 г. за подпериода от 1 април до 30 юни 2012 г. по отношение на групи 1, 2, 4, 6, 7 и 8, надвишават наличните количества за някои квоти. Поради това следва да се определи до каква степен могат да се издават лицензии за внос, като се определи коефициент на разпределение, който да се прилага към заявените количества.

(3)

Заявленията за права за внос, подадени през първите седем дни на месец януари 2012 г. за подпериода от 1 април до 30 юни 2012 г. по отношение на група 5, надвишават наличните количества за някои квоти. Поради това следва да се определи до каква степен могат да се отпускат права за внос, като се определи коефициент на разпределение, който да се прилага към заявените количества,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Спрямо заявленията за лицензии за внос, подадени въз основа на Регламент (ЕО) № 616/2007 за подпериода от 1 април до 30 юни 2012 г. по отношение на групи 1, 2, 4, 6, 7 и 8, се прилагат коефициентите на разпределение, посочени в приложението към настоящия регламент.

2.   Спрямо заявленията за права за внос, подадени въз основа на Регламент (ЕО) № 616/2007 за подпериода от 1 април до 30 юни 2012 г. по отношение на група 5, се прилагат коефициентите на разпределение, посочени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 19 януари 2012 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 януари 2012 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13.

(3)  ОВ L 142, 5.6.2007 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ

№ на групата

Пореден №

Коефициент на разпределение за подадените заявления за лицензии за внос за подпериода от 1.4.2012 г. до 30.6.2012 г.

(в %)

1

09.4211

0,555946

6

09.4216

0,817945


№ на групата

Пореден №

Коефициент на разпределение за подадените заявления за права за внос за подпериода от 1.4.2012 г. до 30.6.2012 г.

(в %)

5

09.4215

1,220003