ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2011.345.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 345

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
29 декември 2011 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 1386/2011 на Съвета от 19 декември 2011 година за временно суспендиране на автономните мита от Общата митническа тарифа при внос на някои промишлени продукти в Канарските острови

1

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2011/96/ЕС на Съвета от 30 ноември 2011 година относно общата система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави-членки

8

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение № 895/2011/ЕС на Съвета от 19 декември 2011 година за изменение на Решение 2002/546/ЕО по отношение на срока на неговото прилагане

17

 

*

Решение № 896/2011/ЕС на Съвета от 19 декември 2011 година за изменение на Решение 2007/659/ЕО по отношение на срока на прилагането му, както и по отношение на годишната квота с намалена акцизна ставка

18

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1387/2011 на Комисията от 14 декември 2011 година за поправка на версиите на испански, италиански, полски, португалски, словашки, унгарски, фински и френски език на Регламент (ЕО) № 951/2006 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на търговията с трети страни в сектора на захарта

20

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2011/897/ЕС

 

*

Решение на Европейския съвет от 19 декември 2011 година за назначаване на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка

21

 

 

2011/898/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 21 декември 2011 година за изменение на Решение 2009/852/ЕО относно преходни мерки съгласно регламенти (ЕО) № 852/2004 и (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на преработката на несъответстващо на изискванията сурово мляко в някои млекопреработвателни предприятия в Румъния и структурните изисквания към такива предприятия (нотифицирано под номер C(2011) 9562)  ( 1 )

22

 

 

2011/899/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 21 декември 2011 година за изменение на Решение 2009/861/ЕО относно преходни мерки съгласно Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на преработката на несъответстващо на критериите сурово мляко в някои млекопреработвателни предприятия в България (нотифицирано под номер C(2011) 9568)  ( 1 )

28

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Законодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

29.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 345/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1386/2011 НА СЪВЕТА

от 19 декември 2011 година

за временно суспендиране на автономните мита от Общата митническа тарифа при внос на някои промишлени продукти в Канарските острови

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 349 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта за законодателния акт на националните парламенти,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие със специална законодателна процедура,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с Регламент (ЕО) № 704/2002 на Съвета от 25 март 2002 г. за временното суспендиране на автономни мита по Общата митническа тарифа при внос на някои промишлени продукти и откриването и начина на администриране на автономни тарифни квоти на Общността при внос на някои рибни продукти в Канарските острови (3), суспендирането на митата от Общата митническа тарифа, приложими за някои капиталови стоки за търговска или промишлена употреба, ще изтече на 31 декември 2011 г.

(2)

През септември 2010 г. правителството на Испания отправи искане от името на правителството на Канарските острови за удължаване на суспендирането на автономните мита от Общата митническа тарифа за някои продукти съгласно член 349 от Договора. Като основание за това искане бе посочено, че с оглед на отдалечеността на тези острови икономическите оператори са поставени в изключително неизгодно икономическо и търговско положение, което оказва негативно влияние върху демографските тенденции, заетостта и социално-икономическото развитие.

(3)

Промишленият сектор на Канарските острови, както и строителството, бяха сериозно засегнати от неотдавнашната икономическа криза. Спадът в строителството повлия негативно всички съпътстващи промишлени отрасли, които зависят от него. Неблагоприятните финансови условия оказаха сериозно влияние върху много области на стопанската дейност. Освен това, рязкото нарастване на безработицата в Испания утежни срива на вътрешното търсене, включително търсенето на промишлени продукти.

(4)

Безработицата на Канарските острови превишава трайно средната за Испания през последните десет години, а от 2009 г. насам Канарските острови регистрират най-висок ръст на безработицата в цялата страна (Евростат: Регионални статистически данни — ръст на безработицата по региони NUTS-II, 1999—2009 г.). При това повече от половината от промишлената продукция на Канарските острови се потребява там, което прави положението особено тежко, тъй като търсенето там е засегнато по-сериозно.

(5)

Ето защо, за да се осигури дългосрочна перспектива за инвеститорите и да се позволи на икономическите оператори да достигнат такова ниво на промишлена и търговска дейност, което да стабилизира икономическата и социалната обстановка на Канарските острови, е целесъобразно да се удължи пълното суспендиране на митата от Общата митническа тарифа за някои стоки, изброени в приложение II и приложение III към Регламент (ЕО) № 704/2002, за срок от 10 години.

(6)

Освен това, в същия контекст правителството на Испания поиска суспендирането на митата от Общата митническа тарифа за три нови продукта, попадащи под следните кодове по КН: 3902 10, 3903 11 и 3906 10. Искането беше прието, тъй като това суспендиране ще допринесе за укрепване на икономиката на Канарските острови.

(7)

За да се гарантира, че единствено намиращите се на територията на Канарските острови икономически оператори се ползват от тези тарифни мерки, суспендирането следва да бъде обвързано с крайната употреба на продуктите в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (4) и Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (5).

(8)

В случай на отклонение на търговските потоци и с цел да се гарантират еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия, които да ѝ позволят временно да оттегли суспендирането. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (6).

(9)

Изменения на Комбинираната номенклатура могат да не предизвикат съществени промени в естеството на суспендирането на митата. Във връзка с това на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове съгласно член 290 от Договора с цел да се направят необходимите изменения и технически адаптации на списъка на стоките, за които се прилага суспендирането. При подготвянето и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури своевременното предаване на съответните документи по подходящ начин на Съвета.

(10)

За да се осигури последователност с мерките, предвидени в Регламент (ЕО) № 704/2002, е необходимо предвидените в настоящия регламент мерки да се прилагат от 1 януари 2012 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

От 1 януари 2012 г. до 31 декември 2021 г. митата от Общата митническа тарифа, приложими при внос в Канарските острови на капиталови стоки за търговски или промишлени цели, които попадат под кодовете по КН, изброени в приложение I, се суспендират напълно.

Тези стоки се употребяват съгласно съответните разпоредби на Регламент (ЕИО) № 2913/92 и на Регламент (ЕИО) № 2454/93 за срок, не по-кратък от 24 месеца след допускането им за свободно обращение от икономическите оператори, разположени на Канарските острови.

Член 2

От 1 януари 2012 г. до 31 декември 2021 г. митата от Общата митническа тарифа, приложими при внос в Канарските острови на суровини, части и компоненти, които попадат под кодовете по КН, изброени в приложение II, и които се употребяват за промишлена преработка или поддръжка на територията на Канарските острови, се суспендират напълно.

Член 3

Суспендирането на митата, посочено в членове 1 и 2, е обвързано с крайната употреба в съответствие с членове 21 и 82 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 и с проверките, предвидени в членове 291—300 от Регламент (ЕИО) № 2454/93.

Член 4

1.   Когато Комисията има основание да счита, че предвиденото в настоящия регламент суспендиране е довело до отклонение на търговския поток за даден продукт, тя може да приеме актове за изпълнение, с които временно да оттегли суспендирането за срок, не по-дълъг от 12 месеца. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 8.

Вносните мита за продукти, за които суспендирането е временно оттеглено, се обезпечават с гаранция и съответните продукти се допускат за свободно обращение в Канарските острови само при условие, че е предоставена такава гаранция.

2.   Когато, в съответствие с определената в Договора процедура и в рамките на 12-месечен срок, Съветът реши, че суспендирането следва да бъде окончателно оттеглено, сумите на митата, осигурени чрез гаранция, се събират окончателно.

3.   Ако в рамките 12-месечния срок не бъде прието окончателно решение в съответствие с параграф 2, обезпечението се освобождава.

Член 5

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 6 във връзка с изменения и технически адаптации на приложения I и II, които се налагат като последица от изменения на Комбинираната номенклатура.

Член 6

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 5, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от 1 януари 2012 година.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 5, може да бъде оттеглено по всяко време от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта на Съвета.

5.   Делегиран акт, приет съгласно член 5, влиза в сила единствено ако Съветът не е представил възражение в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Съвета, или ако преди изтичането на този срок Съветът е уведомил Комисията, че няма да представи възражения.

Член 7

Европейският парламент се информира за приемането на делегирани актове от Комисията, относно възражения срещу тях или относно оттеглянето на делегирането на правомощия от Съвета.

Член 8

1.   Комисията се подпомага от Комитета по Митническия кодекс, създаден с член 247а, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2913/92. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 9

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 декември 2011 година.

За Съвета

Председател

M. KOROLEC


(1)  Становище от 15 ноември 2011 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Становище от 22 септември 2011 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  ОВ L 111, 26.4.2002 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Капиталови стоки за търговска или промишлена употреба, попадащи под следните кодове по КН  (1)

4011 20

8450 20

8522 90 80

9006 53 80

4011 30

8450 90

8523 21

9006 59

4011 61

8469 00 91

 

9007 10

4011 62

8472

8523 29 39

9007 20

4011 63

 

8523 29 90

9008 50

4011 69

 

8523 49 99

 

4011 92

 

8523 51 99

 

4011 93

8473

8523 59 99

 

4011 94

 

8523 80 99

 

4011 99

8501

8525 50

9010 10

5608

 

8525 80 11

9010 50

6403 40

 

8525 80 19

9011

6403 51 05

 

8526

 

6403 59 05

 

 

 

6403 91 05

 

 

 

6403 99 05

 

 

9012

8415

 

 

 

 

 

 

9030 10

 

 

8701

 

 

 

 

9030 31

 

 

 

9030 33

 

 

8702

9106

 

 

8704 21 31

9107

8418 30 80

 

8704 21 39

9207

8418 40 80

 

8704 21 91

 

8418 50

 

8704 21 99

9506 91 90

8418 61

 

8704 22

9507 10

8418 69

 

8704 23

9507 20 90

8418 91

 

8704 31 31

9507 30

8418 99

 

8704 31 39

 

8427

 

8704 31 91

 

8431 20

 

8704 31 99

 

8443 31

 

 

 

 

 

8704 32

 

8443 32

8518 40 30

8704 90

 

8443 39 10

 

 

 

8443 39 39

8518 90

8705

 

 

8519 20

9006 10

 

8450 11 90

8519 81 51

 

 

8450 12

8521 10 95

9006 30

 

8450 19

8522 90 49

9006 52

 


(1)  Както е определено в Регламент за изпълнение (ЕС) № 1006/2011 на Комисията от 27 септември 2011 г. за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 282, 28.10.2011 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Суровини, части и компоненти, употребявани за селскостопански цели, промишлена преработка или поддръжка и попадащи под следните кодове по КН  (1)

3901

 

5501

 

3902 10

 

5502

 

3903 11

 

5503

8706

3904 10

 

5504

8707

3906 10

 

5505

8708

4407 21

 

 

8714

 

 

5506

 

4407 22

 

5507

 

 

5108

5508 10 10

 

4407 25

5110

5508 20 10

 

 

5111

5509

 

 

 

5510

 

4407 26

 

5512

 

 

 

5513

 

 

 

5514

9002 90

4407 29

 

5515

9006 91

 

 

5516

9007 91

 

 

6001

9007 92

 

 

6002

9008 90

 

5112

 

9010 90

 

 

6217 90

9104

4407 99

 

6305

9108

4410

 

 

9109

4412

 

 

 

 

5205

 

 

 

5208

 

9110

 

5209

 

 

 

5210

 

 

 

5212

6309

 

 

5401 10 12

6406

 

 

5401 10 14

7601

9111

 

5401 20 10

 

9112

 

5402

8529 10 80

9114

 

5403

8529 10 95

 

 

5404 11

8529 90

 

 

5404 90

 

 

 

5407

 

 

 

5408

 

 


(1)  Както е определено в Регламент за изпълнение (ЕС) № 1006/2011 на Комисията от 27 септември 2011 г. за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 282, 28.10.2011 г., стр. 1).


ДИРЕКТИВИ

29.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 345/8


ДИРЕКТИВА 2011/96/ЕС НА СЪВЕТА

от 30 ноември 2011 година

относно общата система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави-членки

(преработен текст)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 115 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

в съответствие със специална законодателна процедура,

като има предвид, че:

(1)

Директива 90/435/ЕИО на Съвета от 23 юли 1990 г. относно общата система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави-членки (3) е била неколкократно и съществено изменяна (4). Поради по-нататъшни изменения и с оглед постигане на яснота посочената директива следва да бъде преработена.

(2)

С оглед решението на Съда от 6 май 2008 г. по дело С–133/06 (5) се счита за необходимо да се преработи текстът на член 4, параграф 3, втора алинея от Директива 90/435/ЕИО, за да се уточни, че правилата, посочени в нея, се приемат от Съвета, който действа съгласно процедурата, предвидена в Договора. Освен това е целесъобразно да се актуализират приложенията към посочената директива.

(3)

Целта на настоящата директива е дивидентите и другите форми на разпределение на печалби, плащани от дъщерни дружества на техните дружества майки, да се освободят от данъци при източника и да се предотврати двойното данъчно облагане на този вид доход на ниво дружество майка.

(4)

Обединението на дружества от различни държави-членки може да е необходимо с цел създаване в Съюза на условия, които са аналогични на тези на вътрешен пазар и с цел по този начин да се гарантира ефикасното функциониране на този вътрешен пазар. Такива сделки не следва да бъдат препятствани от ограничения, неблагоприятно третиране или несъответствия, които произтичат в частност от данъчни разпоредби на държавите-членки. Следователно по отношение на такова обединение на дружества от различни държави-членки е необходимо да се създадат данъчни правила, които са неутрални от гледна точка на конкуренцията, за да се позволи на предприятията да се приспособят към изискванията на вътрешния пазар, да увеличат производителността си и да подобрят своята конкурентоспособност на международно ниво.

(5)

Подобно обединение може да доведе до образуване на групи от дружества майки и дъщерни дружества.

(6)

Преди влизането в сила на Директива 90/435/ЕИО данъчните разпоредби, които регулират отношенията между дружествата майки и дъщерните дружества от различни държави-членки, значително се различаваха между отделните държави-членки и като цяло бяха по-неблагоприятни от разпоредбите, които се прилагаха към дружества майки и дъщерни дружества в една и съща държава-членка. По тази причина сътрудничеството между дружествата от различни държави-членки беше в по-неблагоприятно положение в сравнение със сътрудничеството между дружества от една и съща държава-членка. Беше необходимо да бъде премахнато това неблагоприятно третиране чрез въвеждане на обща система, за да се улесни обединението на дружества на равнище на Съюза.

(7)

В случаите, когато едно дружество майка по силата на асоциирането си със своите дъщерни дружества получава разпределена печалба, държавата-членка по регистрация на дружеството майка трябва или да се въздържа от облагане на такава печалба, или да облага такава печалба, като даде право на дружеството майка да приспада от размера на дължимия данък частта от корпоративния данък, платена от дъщерното дружество, която е свързана с тази печалба.

(8)

Освен това е необходимо с цел гарантиране на фискална неутралност печалбата, която едно дъщерно дружество разпределя на дружеството майка, да бъде освободена от данък, удържан при източника.

(9)

Изплащането на разпределената печалба и получаването на такава от мястото на стопанската дейност на дружеството майка следва да подлежи на същото третиране като това, което се прилага между дъщерно дружество и дружество майка. Това следва да включва случаите, когато дружеството майка и неговото дъщерно дружество са в една и съща държава-членка и когато мястото на стопанската дейност е в друга държава-членка. От друга страна се оказва, че случаите, в които мястото на стопанската дейност и дъщерното дружество се намират в една и съща държава-членка, могат, без да се засяга прилагането принципите на Договора, да се разглеждат въз основа на националното законодателство на съответната държава-членка.

(10)

Във връзка с третирането на мястото на стопанска дейност на държавите-членки може да се наложи да определят условията и правните инструменти, с които да защитят националните данъчни приходи и да предотвратят заобикалянето на националното законодателство в съответствие с принципите на Договора и предвид международно приетите данъчни правила.

(11)

Когато корпоративни групи са организирани като вериги от дружества и печалбите се разпределят чрез веригата от дъщерни дружествата към дружеството майка, двойното данъчно облагане следва да бъде избегнато или чрез освобождаване от данъчно облагане, или чрез данъчен кредит. В случая с данъчния кредит дружеството майка следва да е в състояние да отчислява платените от дъщерни дружества във веригата данъци, при условие че се изпълняват изискванията, предвидени в настоящата директива.

(12)

Настоящата директива не следва да засяга задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното право на директивите, които са посочени в приложение II, част Б,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

1.   Всяка държава членка прилага настоящата директива по отношение на:

а)

разпределението на печалба, получена от дружества от съответната държава-членка, която е била реализирана от техните дъщерни дружества в други държави-членки;

б)

разпределението на печалба от дружествата от съответната държава-членка на дружества в други държави-членки, на които те са дъщерни дружества;

в)

разпределението на печалбите, получавани от място на стопанска дейност, което се намира в съответната държава-членка, на дружествата от други държави-членки, които печалби се получават от техни дъщерни дружества от държава-членка, различна от тази, в която се намира мястото на стопанска дейност;

г)

разпределението на печалбите от дружествата от съответната държава-членка към място на стопанска дейност, което се намира в друга държава-членка, на дружествата от същата държава-членка, на които те са дъщерни дружества.

2.   Настоящата директива не изключва прилагането на вътрешни разпоредби или такива, основаващи се на споразумения, които се изискват с цел предотвратяване на измамите и злоупотребите.

Член 2

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

а)

„дружество от държава-членка“ означава всяко дружество, което:

i)

има една от формите, изброени в приложение I, част А;

ii)

съгласно данъчното законодателство на дадена държава членка се счита за регистрирано в нея за данъчни цели и според условията на споразумение за избягване на двойното данъчно облагане, сключено с трета държава, не се смята за регистрирано за данъчни цели извън територията на Съюза;

iii)

освен това подлежи на облагане с един от данъците, изброени в приложение I, част Б, без възможност за избор или за освобождаване от задължение за плащане, или с друг данък, който замества някой от тези данъци;

б)

„място на стопанска дейност“ означава установеното място на стопанска дейност в държава-членка, откъдето се извършва цялата или част от дейността на дружество от друга държава-членка, доколкото печалбите, реализирани в това място на дейност, подлежат на данъчно облагане с данъци в държавата-членка по местонахождение по силата на съответните двустранни данъчни спогодби или, при отсъствие на такива, в съответствие с националното право.

Член 3

1.   За целите на прилагането на настоящата директива:

а)

статутъта на дружество майка се дава:

i)

поне на дружество от държава-членка, която отговаря на изискванията, предвидени в член 2, и участва с минимум 10 % в капитала на дружество от друга държава-членка, която отговаря на същите условия;

ii)

при същите условия — на дружество от държава-членка, което участва с минимум 10 % в капитала на дружество от същата държава-членка, като това участие се притежава изцяло или частично от място на стопанска дейност на първото дружество, което се намира в друга държава-членка;

б)

„дъщерно дружество“ означава дружество, чийто капитал включва участието, посочено в буква а).

2.   Чрез дерогация от параграф 1 държавите-членки разполагат с възможността:

а)

чрез двустранно споразумение да заменят критерия за участие в капитала с този за правата на глас;

б)

да не прилагат настоящата директива по отношение на дружествата от съответната държава членка, които не притежават участия за непрекъснат период от поне две години, квалифициращи ги като дружества майки, или по отношение на онези техни дружества, в които дружество от друга държава-членка не притежава участие за непрекъснат период от поне две години.

Член 4

1.   Ако дружество майка или негово място на стопанска дейност, по силата на сдружаването на дружеството майка с дъщерно дружество, получава разпределена печалба, държавата-членка на дружеството майка и държавата-членка на мястото на стопанска дейност, освен когато дъщерно дружество е в ликвидация, или:

а)

се въздържат от данъчно облагане на подобни печалби; или

б)

облагат печалбите, като разрешават на дружеството майка и на мястото на стопанска дейност да отчисляват от сумата на данъчното задължение тази част от корпоративния данък, която е свързана с конкретните печалби и е платена от дъщерно дружество и някое от по-нискостепенните подразделения до границата на сумата по съответното данъчно задължение, при условие че на всяка отделна степен дружеството и по-нискостепенните му подразделения са в съответствие с определенията, установени в член 2, и отговарят на условията, предвидени в член 3.

2.   Нищо в настоящата директива не възпрепятства по никакъв начин държавата-членка на дружеството майка да разглежда дъщерно дружество като фискално прозрачно въз основа на извършената от тази държава оценка на правните характеристики, произтичащи от правото, по което въпросното дъщерно дружество е учредено, и следователно от данъчно облагане на дружеството майка относно неговия дял от печалбата на дъщерно дружество, когато такива печалби възникнат. В този случай държавата-членка на дружеството майка се въздържа от данъчно облагане върху разпределената печалба на дъщерно дружество.

При оценката на дела на дружеството майка в печалбата на дъщерно дружество в момента на реализирането ѝ държавата-членка на дружеството майка или освобождава от данъци тези печалби, или разрешава на дружеството майка да отчислява от сумата на данъчното задължение онази част от корпоративния данък, която е свързана с дела в печалбата на дъщерно дружество и е платена от него и някое от по-нискостепенните подразделения до границата на сумата по съответното данъчно задължение, при условие че на всяка отделна степен дружеството и по-нискостепенните му подразделения са в съответствие с определенията, установени в член 2, и отговарят на условията, предвидени в член 3.

3.   Всяка държава-членка запазва възможността си да предвиди, че разноските, свързани, с участията и загубите, произтичащи от разпределението на печалбата на дъщерното дружество, няма да могат да се приспадат от облагаемата печалба на дружеството майка.

В случаите, когато разходите по управлението на участията представляват фиксирана сума, тя не може да надвишава 5 % от печалбата, разпределена от дъщерното дружество.

4.   Параграфи 1 и 2 се прилагат до датата на влизане в сила на общата система за данъчно облагане на дружества.

5.   Когато е целесъобразно, Съветът приема с единодушие и в съответствие със специална законодателна процедура, и след консултация с Европейския парламент и Икономическия и социален комитет правилата, които да се прилагат, считано от датата на действителното прилагане на общата система за данъчно облагане на дружества.

Член 5

Печалбите, които се разпределят от дъщерно дружество на дружеството майка, се освобождават от данък, удържан при източника.

Член 6

Държавата-членка на дружеството майка няма право да начислява данък, удържан при източника, върху печалбата, която такова дружество получава от свое дъщерно дружество.

Член 7

1.   Терминът „данък, удържан при източника“, както е използван в настоящата директива, не обхваща авансовото плащане или предварително плащане на корпоративен данък на държавата членка на дъщерното дружество, извършено във връзка с разпределението на печалбата към неговото дружество майка.

2.   Настоящата директива не засяга прилагането на национални разпоредби или на разпоредби, основаващи се на споразумения, предназначени да премахнат или да намалят двойното данъчно облагане на дивидентите, в частност на разпоредбите, свързани с плащането на данъчни кредити на получателите на дивидент.

Член 8

1.   Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 18 януари 2012 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива, заедно с таблица на съответствието между посочените разпоредби и настоящата директива.

Член 9

Директива 90/435/ЕИО, изменена с актовете, посочени в приложение II, част А, се отменя, без да се засягат задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното право на директивите, които са посочени в приложение II, част Б.

Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящата директива и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение III.

Член 10

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 11

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2011 година.

За Съвета

Председател

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  Становище от 4 май 2011 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ C 107, 6.4.2011 г., стр. 73.

(3)  ОВ L 225, 20.8.1990 г., стр. 6.

(4)  Вж. приложение II, част А.

(5)  Сборник практика на съда 2008 г., страница I-03189.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЧАСТ A

Списък на дружествата, посочени в член 2, буква а), подточка i)

а)

дружества, включени в Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета от 8 октомври 2001 г. относно Устава на Европейското дружество (SE) (1) и Директива 2001/86/ЕО на Съвета от 8 октомври 2001 г. за допълнение на Устава на европейското дружество по отношение на участието на заетите лица (2), и кооперативни дружества, включени в Регламент (ЕО) № 1435/2003 на Съвета от 22 юли 2003 г. относно устава на Европейското кооперативно дружество (SCE) (3) и Директива 2003/72/ЕО на Съвета от 22 юли 2003 г. за допълване на Устава на Европейското кооперативно дружество относно участието на работниците и служителите (4);

б)

дружества, които съгласно белгийското право са познати като „société anonyme“/„naamloze vennootschap“,„société en commandite par actions“/„commanditaire vennootschap op aandelen“, „société privée à responsabilité limitée“/„besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid“, „société coopérative à responsabilité limitée“/„coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid“, „société coopérative à responsabilité illimitée“/„coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid“, „société en nom collectif“/„vennootschap onder firma“, „société en commandite simple“/„gewone commanditaire vennootschap“, публичноправни субекти, които са приели една от горепосочените правни форми, и други дружества, регистрирани в съответствие с белгийското право и подлежащи на облагане с корпоративен данък в Белгия;

в)

дружества, които съгласно българското право са познати като: „събирателно дружество“, „командитно дружество“, „дружество с ограничена отговорност“, „акционерно дружество“, „командитно дружество с акции“, „неперсонифицирано дружество“, „кооперации“, „кооперативни съюзи“, „държавни предприятия“, регистрирани в съответствие с българското право и извършващи търговски дейности;

г)

дружества, които съгласно чешкото право са познати като: „akciová společnost“, „společnost s ručením omezeným“,

д)

дружества, които съгласно датското право са познати като „aktieselskab“ и „anpartsselskab“. Други дружества, подлежащи на данъчно облагане съгласно Акта за корпоративно данъчно облагане, доколкото техните данъчнооблагаеми приходи се изчисляват и облагат в съответствие с общите данъчни правила, приложими за „aktieselskaber“;

е)

дружества, които съгласно немското право са познати като: „Aktiengesellschaft“, „Kommanditgesellschaft auf Aktien“, „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“, „Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit“, „Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft“, „Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts“, и други дружества, регистрирани в съответствие с немското право и които подлежат на облагане с корпоративен данък в Германия;

ж)

дружества, които съгласно естонското право са познати като: „täisühing“, „usaldusühing“, „osaühing“, „aktsiaselts“, „tulundusühistu“;

з)

дружества, регистрирани или съществуващи в съответствие с ирландското право, предприятия, регистрирани съгласно „Industrial and Provident Societies Act“, „building societies“, регистрирани съгласно „Building Societies Acts“, и „trustee savings banks“ по смисъла на „Trustee Savings Banks Act“ от 1989 г.;

и)

дружества, които съгласно гръцкото право са познати като: „ανώνυμη εταιρεία“,·„εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)“, и други дружества, регистрирани в съответствие с гръцкото право и които подлежат на облагане с корпоративен данък в Гърция;

й)

дружества, които съгласно испанското право са познати като: „sociedad anónima“, „sociedad comanditaria por acciones“, „sociedad de responsabilidad limitada“, публичноправни субекти, които извършват дейност съгласно частното право. Други субекти, регистрирани в съответствие с испанското право и които подлежат на облагане с корпоративен данък в Испания („Impuesto sobre Sociedades“);

к)

дружества, които съгласно френското право са познати като: „société anonyme“, „société en commandite par actions“, „société à responsabilité limitée“, „sociétés par actions simplifiées“, „sociétés d’assurances mutuelles“, „caisses d’épargne et de prévoyance“, „sociétés civiles“, които автоматично подлежат на облагане с корпоративен данък, „coopératives“, „unions de coopératives“ и промишлени и търговски публични стопански единици и предприятия, и други дружества, регистрирани в съответствие с френското право и които подлежат на облагане с корпоративен данък във Франция;

л)

дружества, които съгласно италианското право са познати като: „società per azioni“, „società in accomandita per azioni“, „società a responsabilità limitata“, „società cooperative“, „società di mutua assicurazione“, публични и частни субекти, чиято дейност е изцяло или частично търговска;

м)

съгласно кипърското право: „εταιρείες“ според дефиницията в законите за облагане на приходите;

н)

дружества, които съгласно латвийското право са познати като: „akciju sabiedrība“, „sabiedrība ar ierobežotu atbildību“;

о)

дружества, регистрирани в съответствие с литовското право;

п)

дружества, които съгласно люксембургското право са познати като: „société anonyme“, „société en commandite par actions“, „société à responsabilité limitée“, „société coopérative“, „société coopérative organisée comme une société anonyme“, „association d’assurances mutuelles“, „association d’épargne-pension“, „entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l’Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public“, и други дружества, регистрирани в съответствие с люксембургското право и които подлежат на облагане с корпоративен данък в Люксембург;

р)

дружества, които съгласно унгарското право са познати като: „közkereseti társaság“, „betéti társaság“, „közös vállalat“, „korlátolt felelősségű társaság“, „részvénytársaság“, „egyesülés“, „szövetkezet“;

с)

дружества, които съгласно малтийското право са познати като: „Kumpaniji ta’ Responsabilita’ Limitata“, „Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f’azzjonijiet“;

т)

дружества, които съгласно нидерландското право са познати като: „naamloze vennootschap“, „besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid“, „open commanditaire vennootschap“, „coöperatie“, „onderlinge waarborgmaatschappij“, „fonds voor gemene rekening“, „vereniging op coöperatieve grondslag“, „vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt“, и други дружества, регистрирани в съответствие с нидерландското право и които подлежат на облагане с корпоративен данък в Нидерландия;

у)

дружества, които съгласно австрийското право са познати като „Aktiengesellschaft“, „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“, „Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit“, „Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften“, „Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts“, „Sparkassen“, и други дружества, регистрирани в съответствие с австрийското право и които подлежат на облагане с корпоративен данък в Австрия;

ф)

дружества, които съгласно полското право са познати като: „spółka akcyjna“, „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“;

х)

търговски дружества или гражданскоправни дружества, които имат търговска форма, и кооперации и публични предприятия, които са регистрирани в съответствие с португалското право;

ц)

дружества, които съгласно румънското право са познати като: „societăți pe acțiuni“, „societăți în comandită pe acțiuni“, „societăți cu răspundere limitată“;

ч)

дружества, които съгласно словенското право са познати като: „delniška družba“, „komanditna družba“, „družba z omejeno odgovornostjo“;

ш)

дружества, които съгласно словашкото право са познати като: „akciová spoločnosť“, „spoločnosť s ručením obmedzeným“, „komanditná spoločnosť“;

щ)

дружества, които съгласно финландското право са познати като: „osakeyhtiö“/„aktiebolag“, „osuuskunta“/„andelslag“,„säästöpankki“/„sparbank“ и „vakuutusyhtiö“/„försäkringsbolag“;

aa)

дружества, които съгласно шведското право са познати като: „aktiebolag“, „försäkringsaktiebolag“, „ekonomiska föreningar“, „sparbanker“, „ömsesidiga försäkringsbolag“, „försäkringsföreningar“;

аб)

дружества, регистрирани в съответствие с правото на Обединеното кралство.

ЧАСТ Б

Списък на данъците, посочени в член 2, буква а), подточка iii)

impôt des sociétés/vennootschapsbelasting в Белгия,

корпоративен данък в България,

daň z příjmů právnických osob в Чешката република,

selskabsskat в Дания,

Körperschaftssteuer в Германия,

tulumaks в Естония,

corporation tax в Ирландия,

φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα в Гърция,

impuesto sobre sociedades в Испания,

impôt sur les sociétés във Франция,

imposta sul reddito delle società в Италия,

φόρος εισοδήματος в Кипър,

uzņēmumu ienākuma nodoklis в Латвия,

pelno mokestis в Литва,

impôt sur le revenu des collectivités в Люксембург,

társasági adó, osztalékadó в Унгария,

taxxa fuq l-income в Малта,

vennootschapsbelasting в Нидерландия,

Körperschaftssteuer в Австрия,

podatek dochodowy od osób prawnych в Полша,

imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas в Португалия,

impozit pe profit в Румъния,

davek od dobička pravnih oseb в Словения,

daň z príjmov právnických osôb в Словакия,

yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund във Финландия,

statlig inkomstskatt в Швеция,

corporation tax във Великобритания.


(1)  ОВ L 294, 10.11.2001 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 294, 10.11.2001 г., стр. 22.

(3)  ОВ L 207, 18.8.2003 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 207, 18.8.2003 г., стр. 25.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ЧАСТ A

Отменената директива и списък на нейните последователни изменения

(посочени в член 9)

Директива 90/435/ЕИО на Съвета

(ОВ L 225, 20.8.1990 г., стр. 6)

 

Точка XI.B.I.3 от приложение I към 1994 Акт за присъединяване

(ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 196)

 

Директива 2003/123/ЕО на Съвета

(ОВ L 7, 13.1.2004 г., стр. 41)

 

Точка 9.8 от приложение II към 2003 Акт за присъединяване

(ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 555)

 

Директива 2006/98/ЕО на Съвета

(ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 129)

Единствено точка 7 от приложението

ЧАСТ Б

Срокове за транспониране в националното право

(посочени в член 9)

Директива

Срок за транспониране

90/435/ЕИО

31 декември 1991 г.

2003/123/ЕО

1 януари 2005 г.

2006/98/ЕО

1 януари 2007 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Таблица на съответствието

Директива 90/435/ЕИО

Настоящата директива

Член 1, параграф 1, от първо до четвърто тире

Член 1, параграф 1, букви от а) до г)

Член 1, параграф 2

Член 1, параграф 2

Член 2, параграф 1, първа част от уводното изречение

Член 2, уводно изречение

Член 2, параграф 1, втора част от уводното изречение

Член 2, буква а), уводно изречение

Член 2, параграф 1, буква а)

Член 2, буква а), подточка i)

Член 2, параграф 1, буква б)

Член 2, буква а), подточка ii)

Член 2, параграф 1, буква в), уводно изречение на първа и втора алинея

Член 2, буква а), подточка iii)

Член 2, параграф 1, буква в), първа алинея, от първо до двадесет и седмо тире

Приложение I, част Б, от първо до двадесет и седмо тире

Член 2, параграф 2

Член 2, буква б)

Член 3, параграф 1, уводно изречение

Член 3, параграф 1, уводно изречение

Член 3, параграф 1, буква а), първа алинея, уводни думи

Член 3, параграф 1, буква а), уводно изречение

Член 3, параграф 1, буква а), първа алинея, заключителни думи

Член 3, параграф 1, буква а), подточка i)

Член 3, параграф 1, буква а), втора алинея

Член 3, параграф 1, буква а), подточка ii)

Член 3, параграф 1, буква а), трета алинея

Член 3, параграф 1, буква а), четвърта алинея

Член 3, параграф 1, буква б)

Член 3, параграф 1, буква б)

Член 3, параграф 2, първо и второ тире

Член 3, параграф 2, букви а) и б)

Член 4, параграф 1, първо и второ тире

Член 4, параграф 1, букви а) и б)

Член 4, параграф 1a)

Член 4, параграф 2

Член 4, параграф 2, първо изречение

Член 4, параграф 3, първа алинея

Член 4, параграф 2, второ изречение

Член 4, параграф 3, втора алинея

Член 4, параграф 3, първа алинея

Член 4, параграф 4

Член 4, параграф 3, втора алинея

Член 4, параграф 5

Членове 5, 6 и 7

Членове 5, 6 и 7

Член 8, параграф 1

Член 8, параграф 2

Член 8

Член 9

Член 10

Член 9

Член 11

Приложение

Приложение I, част A

Приложение II

Приложение III


РЕШЕНИЯ

29.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 345/17


РЕШЕНИЕ № 895/2011/ЕС НА СЪВЕТА

от 19 декември 2011 година

за изменение на Решение 2002/546/ЕО по отношение на срока на неговото прилагане

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 349 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

в съответствие със специална законодателна процедура,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2002/546/ЕО на Съвета (2) на Испания се разрешава да прилага до 31 декември 2011 г. освобождаване от данък или данъчни облекчения в рамките на режима на данък, известен като „Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías en las islas Canarias“ (по-нататък „данъкът AIEM“), за определени продукти местно производство на Канарските острови. В приложението към същото решение се съдържа списък на продуктите, за които може да се прилагат освобождаване или данъчни облекчения от данъка AIEM. В зависимост от конкретния продукт разликата в данъчното облагане на продуктите местно производство и другите продукти не може да надхвърля 5, 15 или 25 %.

(2)

Удължаването на срока на прилагане на Решение 2002/546/ЕО с две години е обосновано, тъй като основните доводи за предвиденото в същото решение разрешение остават непроменени. Във връзка с това в своя доклад до Съвета от 28 август 2008 г. относно прилагането на специалните договорености, свързани с режима на данъка AIEM, прилаган на Канарските острови, Комисията потвърди задоволителното функциониране на режима на данъка AIEM, без да е необходимо да се внасят изменения в Решение 2002/546/ЕО.

(3)

Освен това докладът, който Комисията получи от испанските власти, потвърждава, че неблагоприятните условия, обосновали разрешаването на пълното освобождаване от данък и на частичното данъчно облекчение в рамките на режима на данък AIEM, приложими към списъка от продукти местно производство на Канарските острови, продължават да бъдат валидни.

(4)

Решение 2002/546/ЕО следва съответно да се измени,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В първото изречение на член 1, параграф 1 от Решение 2002/546/ЕО датата „31 декември 2011 г.“ се заменя с датата „31 декември 2013 г.“.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Член 3

Адресат на настоящото решение е Кралство Испания.

Съставено в Брюксел на 19 декември 2011 година.

За Съвета

Председател

M. KOROLEC


(1)  Становище от 1 декември 2011 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ L 179, 9.7.2002 г., стр. 22.


29.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 345/18


РЕШЕНИЕ № 896/2011/ЕС НА СЪВЕТА

от 19 декември 2011 година

за изменение на Решение 2007/659/ЕО по отношение на срока на прилагането му, както и по отношение на годишната квота с намалена акцизна ставка

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 349 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

в съответствие със специална законодателна процедура,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2007/659/ЕО на Съвета от 9 октомври 2007 г. за разрешаване на Франция да прилага намалена акцизна ставка върху „традиционния“ ром, произвеждан в нейните отвъдморски департаменти (2), на Франция се разрешава да прилага, на територията на континентална Франция и по отношение на „традиционния“ ром, произвеждан във френските отвъдморски департаменти, намалена акцизна ставка, която може да бъде по-ниска от минималната акцизна ставка върху алкохола, предвидена в Директива 92/84/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 г. относно сближаването на акцизните ставки на алкохола и алкохолните напитки (3), но не може да бъде по-ниска с повече от 50 % от стандартната национална акцизна ставка върху алкохола. Определението „традиционен“ ром, по отношение на който се прилага намалена акцизна ставка, се съдържа в точка 1, буква е) от приложение II към Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки (4). Намалената акцизна ставка се ограничава до годишна квота от 108 000 хектолитра чист алкохол. Дерогацията изтича на 31 декември 2012 г.

(2)

С цел адаптиране на условията на Решение 2007/659/ЕО към член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз и като се има предвид, че „традиционен“ ром се произвежда единствено в Гваделупа, Френска Гвиана, остров Мартиника и Реюнион, в настоящото решение за изменение следва да се направи позоваване изключително на тези четири крайно отдалечени района.

(3)

На 29 юни 2010 г. френските власти изпратиха на Комисията доклада, предвиден в член 4 от Решение 2007/659/ЕО. В него се съдържат две искания. На първо място френските власти искат годишната квота от 108 000 хектолитра да бъде увеличена на 125 000 хектолитра чист алкохол, за да бъде взето предвид развитието на пазара на ром в Съюза. На второ място те искат срокът на прилагане на Решение 2007/659/ЕО да бъде удължен с една година, т.е. до 31 декември 2013 г., с цел краят на този срок да съвпадне с изтичането на срока на прилагане на решението на Комисията относно държавна помощ, свързано със същия въпрос, прието на 27 юни 2007 г. (5) (по-нататък „решението относно държавната помощ“).

(4)

От предоставената от френските власти информация е видно, че след приемането на Решение 2007/659/ЕО пуснатите на пазара количества „традиционен“ ром са нараснали от 96 100 хектолитра чист алкохол през 2007 г. на 105 700 хектолитра чист алкохол през 2010 г., което представлява годишно увеличение с 3,2 %. Ако тази тенденция се запази, пуснатите на пазара количества „традиционен“ ром би трябвало да достигнат около 109 100 хектолитра чист алкохол през 2011 г., 112 600 хектолитра чист алкохол през 2012 г. и 116 200 хектолитра чист алкохол през 2013 г., като по този начин ще бъде надвишена квотата от 108 000 хектолитра чист алкохол, предвидена в Решение 2007/659/ЕО.

(5)

В съображение 9 от Решение 2007/659/ЕО се подчертава, че тъй като конкурентоспособността на „традиционния“ ром от отвъдморските департаменти на пазара на континентална Франция трябва да бъде подкрепена, с цел да се запази секторът на захарна тръстика, захар и ром в тези департаменти, трябва да бъде преразгледано количеството „традиционен“ ром с произход от отвъдморските департаменти, което може да се ползва от намалена акцизна ставка при пускане на този пазар. Следователно установената с Решение 2007/659/ЕО годишна квота от 108 000 хектолитра следва да бъде увеличена на 120 000 хектолитра, включително квотата за 2011 г., за да се осигури последователност, имайки предвид прогнозираното увеличение за въпросната година. Това увеличение ще позволи да се покрие годишно увеличение с 4,3 % на количествата ром, пуснати на пазара, т.е. малко повече от наблюдаваното увеличение с 3,2 % за периода 2007—2010 г.

(6)

Също така е необходимо срокът на прилагане на Решение 2007/659/ЕО да бъде удължен с една година с цел краят на този срок да съвпадне с изтичането на срока на прилагане на решението относно държавната помощ.

(7)

Решение 2007/659/ЕО следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2007/659/ЕО се изменя, както следва:

1.

Заглавието се заменя със следното заглавие:

2.

Член 1 се заменя със следното:

„Член 1

Чрез дерогация от член 110 от Договора за функционирането на Европейския съюз на Франция се разрешава да удължи прилагането в своята континентална част и по отношение на „традиционния“ ром, произвеждан в Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника и Реюнион, на акцизна ставка, по-ниска от пълната ставка върху алкохола, определена съгласно член 3 от Директива 92/84/ЕИО.“

3.

Член 2 се заменя със следното:

„Член 2

Дерогацията, посочена в член 1, се ограничава до рома, съгласно определението в точка 1, буква е) от приложение II към Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки (6), произведен в Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника и Реюнион от захарна тръстика, отгледана на мястото на производство, със съдържание на летливи вещества, различни от етилов и метилов алкохол, равно или по-голямо от 225 грама за хектолитър чист алкохол, и алкохолно съдържание, равно или по-високо от 40 об. % алкохол.

4.

Член 3, параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Намалената акцизна ставка, приложима към продукта, посочен в член 2, се ограничава до годишна квота от 108 000 хектолитра чист алкохол за периода до 31 декември 2010 г. За периода от 1 януари 2011 г. до 31 декември 2013 г. годишната квота се ограничава до 120 000 хектолитра.“

5.

В член 5 датата „31 декември 2012 г.“ се заменя с датата „31 декември 2013 г.“

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Член 3

Адресат на настоящото решение е Френската република.

Съставено в Брюксел на 19 декември 2011 година.

За Съвета

Председател

M. KOROLEC


(1)  Становище от 1 декември 2011 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ L 270, 13.10.2007 г., стр. 12.

(3)  ОВ L 316, 31.10.1992 г., стр. 29.

(4)  ОВ L 39, 13.2.2008 г., стр. 16.

(5)  ОВ C 15, 22.1.2008 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 39, 13.2.2008 г., стр. 16.“


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

29.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 345/20


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1387/2011 НА КОМИСИЯТА

от 14 декември 2011 година

за поправка на версиите на испански, италиански, полски, португалски, словашки, унгарски, фински и френски език на Регламент (ЕО) № 951/2006 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на търговията с трети страни в сектора на захарта

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1), и по-специално член 85 и член 161, параграф 3 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Във връзка с измененията в Регламент (ЕО) № 951/2006 на Комисията (2), внесени с Регламент (ЕО) № 1055/2009 на Комисията (3), беше установено, че версиите на испански, италиански, полски, португалски, словашки, унгарски, фински и френски език на Регламент (ЕО) № 951/2006 съдържат грешка в член 7б, параграф 3 по отношение на началната дата за подаване на заявления за лицензии за износ.

(2)

Поради това Регламент (ЕО) № 951/2006 следва да бъде съответно поправен.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Отнася се само за версиите на испански, италиански, полски, португалски, словашки, унгарски, фински и френски език.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 14 декември 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 24.

(3)  ОВ L 290, 6.11.2009 г., стр. 64.


РЕШЕНИЯ

29.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 345/21


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ

от 19 декември 2011 година

за назначаване на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка

(2011/897/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪВЕТ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 283, параграф 2 от него,

като взе предвид Протокола за устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 11.2 от него,

като взе предвид препоръката на Съвета на Европейския съюз (1),

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като взе предвид становището на Управителния съвет на Европейската централна банка (3),

като има предвид, че:

(1)

С писмо от 10 ноември 2011 г. председателят на Европейската централна банка г-н Mario DRAGHI съобщи за решението на г-н Lorenzo BINI SMAGHI да подаде оставка от поста си в Изпълнителния съвет, считано от края на 31 декември 2011 г. Поради това е необходимо да се назначи нов член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка.

(2)

Европейският съвет желае да назначи г-н Benoît COEURÉ, който според него отговаря на всички изисквания, предвидени в член 283, параграф 2 от Договора,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Г-н Benoît COEURÉ се назначава за член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка с осемгодишен мандат, считано от 1 януари 2012 г.

Член 2

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 19 декември 2011 година.

За Европейския съвет

Председател

H. VAN ROMPUY


(1)  Все още непубликувана в Официален вестник.

(2)  Становище от 14 декември 2011 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  Становище от 8 декември 2011 г. (все още непубликувано в Официален вестник).


29.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 345/22


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 21 декември 2011 година

за изменение на Решение 2009/852/ЕО относно преходни мерки съгласно регламенти (ЕО) № 852/2004 и (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на преработката на несъответстващо на изискванията сурово мляко в някои млекопреработвателни предприятия в Румъния и структурните изисквания към такива предприятия

(нотифицирано под номер C(2011) 9562)

(текст от значение за ЕИП)

(2011/898/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (1), и по-специално член 12, втора алинея от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (2), и по-специално член 9 от него,

като има предвид, че:

(1)

С регламент (ЕО) № 852/2004 се установяват общи правила за операторите на предприятия за храни по отношение на хигиената на храните въз основа на принципите за анализ на опасностите и контрол в критични точки, наред с други принципи. В него се предвижда операторите на предприятия за храни да спазват някои процедури, основани на тези принципи.

(2)

С Регламент (ЕО) № 853/2004 се установяват специфични правила за хигиената на храните от животински произход за операторите на предприятия за храни и се допълват правилата, установени в Регламент (ЕО) № 852/2004. Правилата, установени в Регламент (ЕО) № 852/2004, включват структурни изисквания за млекопреработвателни предприятия, а правилата, установени в Регламент (ЕО) № 853/2004, включват структурни изисквания за такива предприятия, както и хигиенни изисквания по отношение на суровото мляко и млечни продукти.

(3)

В член 2 от Решение 2009/852/ЕО на Комисията (3) се предвижда, че някои структурни изисквания, изложени в Регламент (ЕО) № 852/2004 и Регламент (ЕО) № 853/2004, не се прилагат до 31 декември 2011 г. по отношение на млекопреработвателните предприятия в Румъния, изброени в приложение I към посоченото решение.

(4)

В Решение 2009/852/ЕС също се предвижда, че чрез дерогация от изискванията на Регламент (ЕО) № 853/2004, млекопреработвателните предприятия, изброени в приложение II към посоченото решение, могат да продължат да преработват до 31 декември 2011 г. съответстващо и несъответстващо на изискванията мляко, при условие че преработката на съответстващото и несъответстващото на изискванията мляко се извършва на отделни производствени линии.

(5)

Освен това в Решение 2009/852/ЕО се предвижда, че някои млекопреработвателни предприятия, изброени в приложение III към него, могат да преработват до 31 декември 2011 г. съответстващо и несъответстващо на изискванията мляко без отделни производствени линии.

(6)

През септември 2011 г. Румъния е уведомила Комисията, че считано от януари 2012 г. всички млекопреработвателни предприятия, изброени понастоящем в приложение I към Решение 2009/852/ЕО, ще бъдат в съответствие със структурните изисквания, установени в Регламент (ЕО) № 852/2004 и Регламент (ЕО) № 853/2004. Поради това член 2 от Решение 2009/852/ЕО следва да бъде заличен.

(7)

Приложения II и III към Решение 2009/852/ЕО следва да бъдат съответно изменени.

(8)

Освен това Румъния е уведомила Комисията, че от влизането в сила на Решение 2009/852/ЕО делът на суровото мляко, съответстващо на изискванията на Регламент (ЕО) № 853/2004, доставено до млекопреработвателните предприятия в посочената държава-членка, значително се е увеличил. Румъния е създала и план за действие, насочен към обхващане на цялата верига за производство на мляко в посочената държава-членка, осигурявайки съответствие с правилата на ЕС.

(9)

Въпреки това съгласно докладът, представен от Румъния на основание член 6 от Решение 2009/852/ЕО, и информацията, предоставена от румънските власти по време на срещата на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, проведена на 17 октомври 2011 г., ситуацията в млекопреработвателния отрасъл в Румъния все още не е в съответствие с изискванията, установени в Регламент (ЕО) № 853/2004.

(10)

Като се вземе предвид настоящата ситуация и за да не бъдат обезсмислени усилията от страна на румънските власти, е целесъобразно срокът за прилагане на мерките, предвидени в Решение 2009/852/ЕО, да бъде удължен.

(11)

Румъния следва да продължи процеса по привеждане на суровото мляко, преработвано в предприятията, изброени в приложения II и III към Решение 2009/852/ЕО, в съответствие с изискванията, установени в Регламент (ЕО) № 853/2004.

(12)

По-конкретно, Румъния следва да продължи да наблюдава ситуацията и да представя на Комисията редовни доклади за напредъка по постигането на пълно съответствие с тези изисквания. Въз основа на изводите от тези доклади следва да се предприемат подходящи мерки.

(13)

Поради това Решение 2009/852/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(14)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2009/852/ЕО се изменя, както следва:

1.

член 2 се заличава;

2.

в член 3 датата „31 декември 2011 г.“ се заменя с „31 декември 2013 г.“;

3.

в член 4 датата „31 декември 2011 г.“ се заменя с „31 декември 2013 г.“;

4.

член 6 се заменя със следното:

„Член 6

1.   Румъния представя на Комисията годишни доклади за напредъка при привеждане на изброените по-долу в съответствие с Регламент (ЕО) № 853/2004:

а)

производствени стопанства, които произвеждат несъответстващо на изискванията мляко;

б)

системата за събиране и транспортиране на несъответстващо на изискванията мляко.

Първият годишен доклад се представя на Комисията не по-късно от 31 декември 2012 г., а вторият годишен доклад — не по-късно от 31 октомври 2013 г.

Докладите се представят, като се използва формулярът, установен в приложение IV.

2.   Комисията следи отблизо напредъка при привеждане на суровото мляко, преработено в предприятията, изброени в приложения II и III, в съответствие с изискванията, установени в Регламент (ЕО) № 853/2004.

Ако въз основа на представените от Румъния доклади Комисията счете, че не е вероятно да бъде постигнато съответствие до 31 декември 2013 г., тя предлага подходящи мерки за подобряване на ситуацията.“;

5.

в член 7 датата „31 декември 2011 г.“ се заменя с „31 декември 2013 г.“;

6.

Приложения I, II и III се изменят в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 21 декември 2011 година.

За Комисията

John DALLI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55.

(3)  ОВ L 312, 27.11.2009 г., стр. 59.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения I, II и III към Решение 2009/852/ЕО се изменят, както следва:

1.

Приложение I се заличава;

2.

Приложения II и III се заменят със следното:

ПРИЛОЖЕНИЕ II

СПИСЪК НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ПО ЧЛЕН 3

Номер на ветеринарното одобрение

Име на предприятието

Адрес (град/село/област)

1

L35

SC DANONE PDPA ROMANIA SRL

București, 032451

2

MM 1795

SC CALITATEA SRL

Tăuții Măgherăuș, județul Maramureș, 437349

ПРИЛОЖЕНИЕ III

СПИСЪК НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ПО ЧЛЕН 4

Номер на ветеринарното одобрение

Име на предприятието

Адрес (град/село/област)

1

AB 641

SC BIOMILK SRL

Lopadea Nouă, județul Alba, 517395

2

AB 3386

SC LACTATE C.H. SRL

Sânmiclăuș, județul Alba, 517761

3

BH 4020

SC MOISI SERV COM SRL

Borșa, nr. 8, județul Bihor, 417431

4

L 136

SC CAMPAEI PREST SRL

Hidișeul de Sus, județul Bihor, 417277

5

L72

SC LACTOMUNTEAN SRL

Teaca, județul Bistrița-Năsăud, 427345

6

L78

SC ROMFULDA PROD SRL

Beclean, județul Bistrița-Năsăud, 425100

7

L107

SC BENDEAR CRIS PROD COM SRL

Șieu Măgheruș, județul Bistrița-Năsăud, 427295

8

L110

SC LECH LACTO SRL

Lechința, județul Bistrița-Năsăud, 427105

9

BN 2399

SC CARMO-LACT PROD SRL

Monor, județul Bistrița-Năsăud, 427175

10

BN 2120

SC ELIEZER SRL

Lunca Ilvei, județul Bistrița-Năsăud, 427125

11

L3

SC ABY IMPEX SRL

Șendriceni, județul Botoșani, 717380

12

L116

SC RAM SRL

Ibănești, județul Botoșani, 717215

13

L140

S.C. CARMOLACT SRL

Ucea, județul Brasov, 507235

14

L154

S.C. CAS SRL

Braila, județul Braila, 810224

15

L148

S.C. LACTAS SRL

Ianca, județul Braila, 815200

16

CL 0044

SC IANIS DIM SRL

Lehliu Gară, județul Călărași, 915300

17

L129

SC BONAS IMPORT EXPORT SRL

Dezmir, județul Cluj, 407039

18

L84

SC PICOLACT PRODCOM SRL

Iclod, județul Cluj, 407335

19

L149

S.C. COMLACT SRL

Corusu, județul Cluj, 407056

20

L43

SC LACTOCORV SRL

Ion Corvin, județul Constanța, 907150

21

L40

SC BETINA IMPEX SRL

Ovidiu, județul Constanța, 905900

22

L41

SC ELDA MEC SRL

Topraisar, județul Constanța, 907210

23

L87

SC NICULESCU PROD SRL

Cumpăna, județul Constanța, 907105

24

L118

SC ASSLA KAR SRL

Medgidia, județul Constanța, 905600

25

L130

SC MUNTINA PROD SRL

Constanța, județul Constanța, 900735

26

CT 225

SC MIH PROD SRL

Cobadin, județul Constanța, 907065

27

CT 256

SC IAN PROD SRL

Târgușor, județul Constanța, 90727

28

CT 258

SC BINCO LACT SRL

Săcele, județul Constanța, 907260

29

CT 30

SC EASTERN EUROPEAN FOODS SRL

Mihail Kogălniceanu, județul Constanța, 907195

30

CT 15

SC NIC COSTI TRADE SRL

Dorobanțu, județul Constanța, 907211

31

CT 12203

SC LACTO GENIMICO SRL

Hârșova, județul Constanța, 905400

32

L82

SC TOTALLACT GROUP SA

Dragodana, județul Dâmbovița, 137200

33

DJ 80

SC DUVADI PROD COM SRL

Breasta, județul Dolj, 207115

34

DJ 730

SC LACTIDO SA

Craiova, județul Dolj, 200378

35

L91

SC COSMILACT SRL

Schela, județul Galați, 807265

36

GR 5610

SC LACTA SA

Giurgiu, județul Giurgiu, 080556

37

GJ 231

SC SEKAM PROD SRL

Novaci, județul Gorj, 215300

38

L49

SC ARTEGO SA

Tg. Jiu, Gorj, 210257

39

L65

SC KARPATEN MILK

Suseni, județul Harghita, 537305

40

L124

SC PRIMULACT SRL

Miercurea Ciuc, județul Harghita, 530242

41

HR 119

SC BOMILACT SRL

Mădăraș, județul Harghita, 537071

42

HR 625

SC LACTIS SRL

Odorheiu Secuiesc, județul Harghita, 535600

43

HR 213

SC PAULACT SA

Mărtiniș, județul Harghita, 537175

44

L99

SC VALIZVI PROD COM SRL

Gârbovi, județul Ialomița, 927120

45

IS 1540

SC PROMILCH SRL

Podu Iloaiei, județul Iași, 707365

46

L18

S.C. EUROCHEESE SRL

Jilava, județul Ilfov, 077120

47

L47

SC OBLAZA SRL

Bârsana, județul Maramureș, 437035

48

L85

SC AVI-SEB IMPEX SRL

Copalnic Mănăștur, județul Maramureș, 437103

49

L86

SC ZEA SRL

Boiu Mare, județul Maramureș, 437060

50

L16

SC ROXAR PROD COM SRL

Cernești, județul Maramureș, 437085

51

L135

SC MULTILACT SRL

Baia Mare, județul Maramureș, 430015

52

MM 793

SC WROMSAL SRL

Satulung, județul Maramureș, 437270

53

MM 6325

SC ONY SRL

Larga, județul Maramureș, 437317

54

L54

SC RODLACTA SRL

Fărăgău, județul Mureș, 547225

55

L108

SC LACTEX REGHIN SRL

Solovăstru, județul Mureș, 547571

56

L121

SC MIRDATOD PROD SRL

Ibănești, județul Mureș, 547325

57

MS 483

SC HELIANTUS PROD

Reghin, județul Mureș, 545300

58

MS 5554

SC GLOBIVET PHARM SRL

Batoș, județul Mureș, 547085

59

NT 900

SC COMPLEX AGROALIMENTAR SRL

Bicaz, județul Neamț, 615100

60

L96

SC PROD A.B.C. COMPANY SRL

Grumăzești, județul Neamț, 617235

61

L101

SC 1 DECEMBRIE SRL

Târgu Neamț, județul Neamț, 615235

62

L106

SC RAPANU SR. COM SRL

Petricani, județul Neamț, 617315

63

L6

SC LACTA HAN PROD SRL

Urecheni, județul Neamt, 617490

64

L123

SC PROCOM PASCAL SRL

Păstrăveni, județul Neamț, 617300

65

L100

SC ALTO IMPEX SRL

Provița de Jos, județul Prahova, 107477

66

L88

SC AGROMEC CRASNA SA

Crasna, județul Sălaj, 457085

67

L89

SC OVINEX SRL

Sărmășag, județul Sălaj, 457330

68

L71

SC LACTO SIBIANA SA

Șura Mică, județul Sibiu, 557270

69

SM 4189

SC PRIMALACT SRL

Satu Mare, județul Satu Mare, 440089

70

L5

SC NIRO SERV COM SRL

Gura Humorului, județul Suceava, 725300

71

L36

SC PROLACT PROD COM SRL

Vicovu de Sus, județul Suceava, 727610

72

L81

SC RARAUL SA

Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava, 727100

73

SV 1085

SC BUCOVINA SA FALTICENI

Fălticeni, județul Suceava, 725200

74

SV 1562

SC BUCOVINA SA SUCEAVA

Suceava, județul Suceava, 720290

75

SV 1888

SC TOCAR PROD SRL

Frătăuții Vechi, județul Suceava, 727255

76

SV 4909

SC ZADA PROD SRL

Horodnic de Jos, județul Suceava, 727301

77

SV 6159

SC ECOLACT SRL

Milișăuți, județul Suceava, 727360

78

TR 27

SC VIOLACT SRL

Putineiu, județul Teleorman, 147285

79

TR 81

SC BIG FAMILY SRL

Videle, județul Teleorman, 145300

80

TR 239

SC COMALACT SRL

Nanov, județul Teleorman, 147215

81

L80

SC INDUSTRIAL MARIAN SRL

Drănceni, județul Vaslui, 737220

82

VN 231

SC VRANLACT SA

Focșani, județul Vrancea, 620122


29.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 345/28


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 21 декември 2011 година

за изменение на Решение 2009/861/ЕО относно преходни мерки съгласно Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на преработката на несъответстващо на критериите сурово мляко в някои млекопреработвателни предприятия в България

(нотифицирано под номер C(2011) 9568)

(текст от значение за ЕИП)

(2011/899/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (1), и по-специално член 9 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 853/2004 се определят специфичните правила за хигиената на храните от животински произход за предприятията за хранителни продукти. В тези правила се включват хигиенни изисквания за сурово мляко и млечни продукти.

(2)

В Решение 2009/861/ЕО на Комисията (2) се предвиждат за изброените в него млекопреработвателни предприятия в България някои дерогации от изискванията, установени в приложение III, раздел IХ, глава I, части II и III от Регламент (ЕО) № 853/2004. Посоченото решение се прилага до 31 декември 2011 г.

(3)

В съответствие с това посредством дерогация от съответните разпоредби на Регламент (ЕО) № 853/2004 някои млекопреработвателни предприятия, изброени в приложение I към Решение 2009/861/ЕО, могат да преработват съответстващо и несъответстващо на критериите мляко, при условие че преработката на съответстващо и несъответстващо на критериите мляко се извършва на отделни производствени линии. Освен това някои млекопреработвателни предприятия, изброени в приложение II към посоченото решение, могат да преработват несъответстващо на критериите мляко без отделни производствени линии.

(4)

България е уведомила Комисията, че от влизането в сила на Решение 2009/861/ЕО делът на суровото мляко, съответстващо на изискванията на Регламент (ЕО) № 853/2004, доставено до млекопреработвателните предприятия в посочената държава-членка, значително се е увеличил. България е създала и план за действие, насочен към обхващане на цялата верига за производство на мляко в посочената държава-членка, осигурявайки съответствие с правилата на ЕС.

(5)

Въпреки това съгласно докладът, представен от България на основание член 5 от Решение 2009/861/ЕО, и информацията, предоставена от българските власти по време на срещата на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, проведена на 17 октомври 2011 г., ситуацията в млекопреработвателния отрасъл в България все още не е в съответствие с изискванията, установени в Регламент (ЕО) № 853/2004.

(6)

Като се вземе предвид настоящата ситуация и за да не бъдат обезсмислени усилията от страна на българските власти, е целесъобразно срокът за прилагане на мерките, предвидени в Решение 2009/861/ЕО, да бъде удължен.

(7)

България следва да продължи процеса по привеждане на суровото мляко, преработвано в предприятията, изброени в приложенията към Решение 2009/861/ЕО, в съответствие с изискванията, установени в Регламент (ЕО) № 853/2004.

(8)

По-конкретно България следва да продължи да наблюдава ситуацията и да представя на Комисията редовни доклади за напредъка по постигането на пълно съответствие с тези изисквания. Въз основа на изводите от тези доклади следва да се предприемат подходящи мерки.

(9)

Поради това Решение 2009/861/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(10)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2009/861/ЕО се изменя, както следва:

1.

в член 2 датата „31 декември 2011 г.“ се заменя с „31 декември 2013 г.“;

2.

в член 3 датата „31 декември 2011 г.“ се заменя с „31 декември 2013 г.“;

3.

член 5 се заменя със следното:

„Член 5

1.   България представя на Комисията годишни доклади за напредъка при привеждане на изброените по-долу в съответствие с Регламент (ЕО) № 853/2004:

а)

производствени стопанства, които произвеждат несъответстващо на критериите мляко;

б)

системата за събиране и транспортиране на несъответстващо на критериите мляко.

Първият годишен доклад се представя на Комисията не по-късно от 31 декември 2012 г., а вторият годишен доклад — не по-късно от 31 октомври 2013 г.

Докладите се представят, като се използва формулярът, установен в приложение III.

2.   Комисията следи отблизо напредъка при привеждане на суровото мляко, преработено в предприятията, изброени в приложения I и II, в съответствие с изискванията, установени в Регламент (ЕО) № 853/2004.

Ако въз основа на представените от България доклади Комисията счете, че не е вероятно да бъде постигнато съответствие до 31 декември 2013 г., тя предлага подходящи мерки за подобряване на ситуацията.“;

4.

в член 6 датата „31 декември 2011 г.“ се заменя с „31 декември 2013 г.“;

5.

приложения I и II се заменят с текста в приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 21 декември 2011 година.

За Комисията

John DALLI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55.

(2)  ОВ L 314, 1.12.2009 г., стр. 83.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на млекопреработвателните предприятия, на които е разрешено да преработват съответстващо и несъответстващо на критериите мляко, посочени в член 2

Ветеринарен №

Име на предприятието

Град/улица или село/област

1

BG 0412010

„Би Си Си Хандел“ ООД

гр. Елена

ул. „Трети март“ 19

2

BG 0612027

„Млечен рай - 2“ ЕООД

гр. Враца

кв. „Бистрец“

3

BG 0612043

ET „Зоров - 91 - Димитър Зоров“

гр. Враца

местност „Пършевица“

4

BG 2012020

„Йотови“ ООД

гр. Сливен

кв. „Речица“

5

BG 2512020

„Мизия-Милк“ ООД

гр. Търговище

Индустриална зона

6

BG 2112001

„Родопея - Белев“ ЕООД

гр. Смолян

ул. „Тракия“ 20

7

BG 1212001

„С и С - 7“ ЕООД

гр. Монтана

„Врачанско шосе“ 1

8

BG 2812003

„Български йогурт“ ООД

с. Веселиново

обл. Ямболска

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на млекопреработвателните предприятия, на които е разрешено да преработват несъответстващо на критериите мляко, посочени в член 3

Ветеринарен №

Име на предприятието

Град/улица или село/област

1

BG 2412037

„Стелимекс“ ЕООД

с. Асен

2

0912015

„Анмар“ ООД

с. Радина

общ. Ардино

3

0912016

„Персенски“ ООД

с. Жълтуша

общ. Ардино

4

1012014

ЕТ „Георги Гущеров ДР“

с. Яхиново

5

1012018

„Евро мийт енд милк“ ЕООД

гр. Кочериново

общ. Кочериново

6

1112004

„Матев-Млекопродукт“ ООД

с. Горан

7

1112017

ЕТ „Рима - Румен Борисов“

с. Врабево

8

1312023

„Интер-Д“ ООД

с. Козарско

9

1612049

„Алпина-Милк“ ЕООД

с. Желязно

10

1612064

„Икай“ ООД

с. Житница

общ. Калояново

11

2112008

МК „Родопа милк“

с. Смилян

общ. Смолян

12

2412039

„Пенчев“ ЕООД

гр. Чирпан

ул. „Септемврийци“ 58

13

2512021

„Кея-Комерс-03“ ЕООД

с. Светлен

14

0112014

ЕТ „Велес - Костадин Велев“

гр. Разлог

ул. „Голак“ № 14

15

2312041

„Даним-Д. Стоянов“ ЕООД

гр. Елин Пелин

местност „Мансарово“

16

2712010

„Камаджиев-милк“ ЕООД

с. Крива река

общ. Н. Козлево

17

0712001

„Бен Инвест“ ООД

с. Костенковци

общ. Габрово

18

1512012

ЕТ „Ахмед Татарлъ“

с. Драгаш Войвода

общ. Никопол

19

2212027

„Екобалкан“ ООД

гр. София

бул. „Европа“ 138

20

2312030

ЕТ „Фаворит - Д. Григоров“

с. Алдомировци

21

2312031

ЕТ „Белите камъни“

с. Драготинци

22

BG 1512033

ЕТ „Войнов - Венцислав Христакиев“

с. Милковица

общ. Гулянци

23

BG 1512029

„Лавена“ ООД

с. Долни Дъбник

обл. Плевен

24

BG 1612028

ЕТ „Славка Тодорова“

с. Труд

общ. Марица

25

BG 1612051

ЕТ „Радев - Радко Радев“

с. Куртово Конаре

обл. Пловдив

26

BG 1612066

„Лакти ко“ ООД

с. Богданица

27

BG 2112029

ЕТ „Карамфил Касъклиев“

гр. Доспат

28

BG 0912004

„Родопчанка“ ООД

с. Бял извор

общ. Ардино

29

0112003

ЕТ „Векир“

с. Годлево

30

0112013

ЕТ „Иван Кондев“

гр. Разлог

Стопански двор

31

0212037

„Мегакомерс“ ООД

с. Люляково

общ. Руен

32

0512003

СД „ЛАФ - Велизаров и сие“

с. Дъбравка

общ. Белоградчик

33

0612035

„Нивего“ ООД

с. Чирен

34

0612041

ЕТ „Екопродукт-Мегия - Богородка Добрилова“

гр. Враца

ул. „Илинден“ 3

35

0612042

ЕТ „Млечен пулс - 95 - Цветелина Томова“

гр. Криводол

ул. „Васил Левски“

36

1012008

„Кентавър“ ООД

с. Коняво

общ. Кюстендил

37

1212022

„Милкком“ ЕООД

гр. Лом

ул. „Ал. Стамболийски“ 149

38

1212031

„АДЛ“ ООД

с. Владимирово

общ. Бойчиновци

39

1512006

„Мандра“ ООД

с. Обнова

общ. Левски

40

1512008

ЕТ „Петър Тоновски-Виола“

гр. Койнаре

ул. „Христо Ботев“ 14

41

1512010

ET „Милица Лазарова-90“

гр. Славяново

ул. „Асен Златарев“ 2

42

1612024

СД „Костови - EMK“

гр. Съединение

ул. „Л. Каравелов“ 5

43

1612043

ЕТ „Димитър Биков“

с. Кърнаре

общ. Сопот

44

1712046

ЕТ „Стем - Тезджан Али“

гр. Разград

ул. „Княз Борис“ 23

45

2012012

ЕТ „Олимп - П. Гурцов“

гр. Сливен

местност „Мацулка“

46

2112003

„Милк-инженеринг“ ООД

гр. Смолян

ул. „Червена скала“ 21

47

2112027

„Кери“ ООД

с. Борино

общ. Борино

48

2312023

„Могила“ ООД

гр. Годеч

ул. „Русе“ 4

49

2512018

„Биомак“ ЕООД

гр. Омуртаг

ул. „Родопи“ 2

50

2712013

„Екселанс“ ООД

с. Осмар

общ. В. Преслав

51

2812018

ET „Булмилк - Николай Николов“

с. Генерал Инзово

обл. Ямболска

52

2812010

ET „Младост-2 - Янко Янев“

гр. Ямбол

ул. „Ямболен“ 13

53

BG 1012020

ЕТ „Петър Митов-Универсал“

с. Горна Гращица

общ. Кюстендил

54

BG 1112016

Мандра „ИПЖЗ“

гр. Троян

ул. „В. Левски“ 281

55

BG 1712042

ЕТ „Мадар“

с. Тертер

56

BG 2612042

„Булмилк“ ООД

с. Конуш

обл. Хасковска

57

BG 0912011

ЕТ „Алада - Мохамед Банашък“

с. Бял Извор

общ. Ардино

58

1112026

„АБЛАМИЛК“ ЕООД

гр. Луковит

ул. „Йордан Йовков“ 13

59

1312005

„Равногор“ ООД

с. Равногор

60

1712010

„Булагротрейд - частна компания“ ЕООД

с. Юпер

Индустриален квартал

61

1712013

ЕТ „Дениз“

с. Езерче

62

2012011

ЕТ „Иван Гърдев 52“

гр. Кермен

ул. „Хаджи Димитър“ 2

63

2012024

ЕТ „Деньо Калчев 53“

гр. Сливен

ул. „Самуиловско шосе“ 17

64

2112015

„Рожен Милк“ ООД

с. Давидково

общ. Баните

65

2112026

ЕТ „Владимир Карамитев“

с. Върбина

общ. Мадан

66

2312007

ЕТ „Агропромилк“

гр. Ихтиман

ул. „П. Славейков“ 19

67

BG 1812008

„Веси“ ООД

с. Ново село

68

BG 2512003

„Си Ви Ес“ ООД

гр. Омуртаг

Промишлена зона

69

BG 2612034

ЕТ „Еликсир - Петко Петев“

с. Горски извор

70

BG 1812003

„Сирма Приста“ АД

гр. Русе

бул. „3-ти март“ 51

71

BG 2512001

„Младост-2002“ ООД

гр. Търговище

бул. „29-и януари“ 7

72

0812030

„ФАМА“ АД

гр. Добрич

бул. „Добруджа“ 2

73

0912003

„Ковег - млечни продукти“ ООД

гр. Кърджали

Промишлена зона

74

1412015

ЕТ „Бойчо Виденов - Елбокада 2000“

с. Стефаново

общ. Радомир

75

1712017

„Дива 02“ ООД

гр. Исперих

ул. „Ангел Кънчев“

76

1712037

ЕТ „Али Ислямов“

с. Ясеновец

77

1712043

„Максима милк“ ООД

с. Самуил

78

1812005

„ДАВ - Виктор Симонов“ ЕООД

гр. Ветово

ул. „Хан Кубрат“ 52

79

2012010

„Сарай“ ООД

с. Мокрен

80

2012032

„Кивекс“ ООД

с. Ковачите

81

2012036

„Минчеви“ ООД

с. Кортен

82

2212009

„Сердика-94“ ООД

гр. София

кв. „Железница“

83

2312028

ЕТ „Сиси Любомир Семков“

с. Антон

84

2312033

„Балкан специал“ ООД

с. Горна Малина

85

2312039

„Лактони“ ЕООД

с. Равно поле

област София

86

2412040

„Иником“ ООД

гр. Гълъбово

ул. „Г. С. Раковски“ 11

87

2512011

ЕТ „Севи 2000 - Севие Ибрямова“

с. Крепча

общ. Опака

88

2612015

ЕТ „Детелина 39“

с. Брод

89

2812002

„Арачиеви“ ООД

с. Кирилово

обл. Ямболска

90

BG 1612021

ЕТ „Дени - Денислав Димитров - Илиас Исламов“

с. Брягово

общ. Гулянци

91

BG 2012019

„Хемус - Милк комерс“ ООД

гр. Сливен

Промишлена зона „Запад“

92

2012008

„Рафтис“ ЕООД

с. Бяла

93

2112023

ЕТ „Илиян Исаков“

с. Триград

общ. Девин

94

2312020

„МАХ 2003“ ЕООД

гр. Етрополе

бул. „Ал. Стамболийски“ 21

95

2712005

„Надежда“ ООД

с. Климент