ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2011.343.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 343

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
23 декември 2011 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2011/98/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година относно единна процедура за кандидатстване на граждани на трети държави за единно разрешение за пребиваване и работа на територията на държава-членка и относно общ набор от права за работници от трети държави, законно пребиваващи в държава-членка

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1375/2011 на Съвета от 22 декември 2011 година за прилагане на член 2, параграф 3 от Регламент (ЕC) № 2580/2011 относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания, и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 687/2011

10

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1376/2011 на Комисията от 20 декември 2011 година за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Mongeta del Ganxet (ЗНП)]

14

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1377/2011 на Комисията от 20 декември 2011 година за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Salva Cremasco (ЗНП)]

16

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1378/2011 на Комисията от 20 декември 2011 година за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Rheinisches Apfelkraut (ЗГУ)]

18

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1379/2011 на Комисията от 20 декември 2011 година за изменение на Регламенти (ЕО) № 382/2008, (ЕС) № 1178/2010 и (ЕС) № 90/2011 относно кодовете по КН и кодовете на продукти от номенклатурата на селскостопанските продукти за възстановяванията при износ в секторите на говеждото и телешкото месо, яйцата и птичето месо

20

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1380/2011 на Комисията от 21 декември 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 798/2008 по отношение на специфичните условия във връзка с щраусовите птици за разплод и отглеждане ( 1 )

25

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1381/2011 на Комисията от 22 декември 2011 година относно неодобряване на активното вещество хлорпикрин в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на Решение 2008/934/ЕО ( 1 )

26

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1382/2011 на Комисията от 22 декември 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

28

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1383/2011 на Комисията от 22 декември 2011 година за определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, приложими от 1 януари 2012 година

30

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1384/2011 на Комисията от 22 декември 2011 година относно определянето на минималния размер на митото в отговор на подаването на тръжни оферти за третата частична покана за участие в търг в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1239/2011

33

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение 2011/871/ОВППС на Съвета от 19 декември 2011 година за създаване на механизъм за администриране на финансирането на общите разходи за операциите на Европейския съюз с военни последици или последици в областта на отбраната (ATHENA)

35

 

*

Решение 2011/872/ОВППС на Съвета от 22 декември 2011 година за актуализиране на списъка на лицата, групите и образуванията, по отношение на които се прилагат членове 2, 3 и 4 от Обща позиция 2001/931/ОВППС за прилагането на специални мерки за борба с тероризма и за отмяна на Решение 2011/430/ОВППС

54

 

 

2011/873/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 14 декември 2011 година за определяне на количества и разпределяне на квоти за вещества, контролирани съгласно Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета за вещества, които нарушават озоновия слой, за периода от 1 януари до 31 декември 2012 г. (нотифицирано под номер C(2011) 9196)

57

 

 

2011/874/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 15 декември 2011 година за установяване на списъка на трети страни и територии, от които са разрешени вносът на кучета, котки и порове и движението с нетърговска цел за въвеждане в Съюза на повече от пет кучета, котки и порове, и за установяване на образците на сертификати за внос и движение с нетърговска цел за въвеждане на такива животни в Съюза (нотифицирано под номер C(2011) 9232)  ( 1 )

65

 

 

2011/875/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 16 декември 2011 година за освобождаване на някои финансови услуги от сектора на пощенските услуги в Унгария от прилагането на Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги (нотифицирано под номер C(2011) 9197)  ( 1 )

77

 

 

2011/876/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 19 декември 2011 година за предоставяне на някои страни на освобождаване от разширяването на обхвата, по отношение на някои велосипедни части, на антидъмпинговото мито за велосипеди с произход от Китайската народна република, наложено с Регламент (ЕИО) № 2474/93 на Съвета, и за отмяна на разрешените на някои страни, съгласно Регламент (ЕО) № 88/97 на Комисията, временно спиране и освобождаване от плащането на антидъмпинговото мито, наложено и върху някои велосипедни части с произход от Китайската народна република (нотифицирано под номер C(2011) 9473)

86

 

 

2011/877/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 19 декември 2011 година за формулиране на хармонизирани референтни стойности на к.п.д. при разделно производство на електрическа и топлинна енергия, необходими съгласно Директива 2004/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 2007/74/ЕО на Комисията (нотифицирано под номер C(2011) 9523)

91

 

 

2011/878/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 20 декември 2011 година утвърждаващо предварителното изчисление на средните специфични емисии на CO2 и на целите за специфични емисии, поставени на производителите на леки пътнически автомобили за календарната 2010 година в съответствие с Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

97

 

 

2011/879/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 21 декември 2011 година за изменение на приложения II и IV към Директива 2009/158/ЕО на Съвета относно ветеринарно-санитарните изисквания за вътреобщностната търговия и вноса от трети държави на домашни птици и яйца за люпене (нотифицирано под номер C(2011) 9518)  ( 1 )

105

 

 

2011/880/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 21 декември 2011 година за изменение на приложение I към Решение за изпълнение 2011/402/ЕС относно спешни мерки, приложими към семената от сминдух и определени семена и бобови растения, внасяни от Египет (нотифицирано под номер C(2011) 9524)  ( 1 )

117

 

 

2011/881/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 21 декември 2011 година относно приемането на финансово решение за подпомагане на провеждани на доброволни начала изследвания за наблюдение на загубата на пчелни колонии (нотифицирано под номер C(2011) 9597)

119

 

 

2011/882/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 21 декември 2011 година за разрешаване пускането на пазара на нова основа за дъвки като нова хранителна съставка съгласно Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2011) 9680)

121

 

 

2011/883/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 21 декември 2011 година за утвърждаване на списъка с инспекторите на Съюза съгласно член 79, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета (нотифицирано под номер C(2011) 9701)

123

 

 

2011/884/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 22 декември 2011 година относно спешни мерки във връзка с неразрешен генетично модифициран ориз в оризови продукти с произход от Китай и за отмяна на Решение 2008/289/ЕО ( 1 )

140

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Решение 2008/312/Евратом Комисията от 5 март 2008 година за установяване на стандартен документ за надзор и контрол на превоза на радиоактивни отпадъци и отработено гориво съгласно Директива 2006/117/Евратом на Съвета (ОВ L 107, 17.4.2008 г.)

149

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Законодателни актове

ДИРЕКТИВИ

23.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 343/1


ДИРЕКТИВА 2011/98/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 13 декември 2011 година

относно единна процедура за кандидатстване на граждани на трети държави за единно разрешение за пребиваване и работа на територията на държава-членка и относно общ набор от права за работници от трети държави, законно пребиваващи в държава-членка

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 79, параграф 2, букви а) и б) от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите (2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (3),

като имат предвид, че:

(1)

За постепенното изграждане на пространство на свобода, сигурност и правосъдие Договорът за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) предвижда приемане на мерки в областта на убежището, имиграцията и защитата на правата на граждани на трети държави.

(2)

На специалното си заседание в Тампере на 15 и 16 октомври 1999 г. Европейският съвет отчете необходимостта от хармонизиране на националното право, уреждащо условията за прием и пребиваване на граждани на трети държави. В този контекст той заяви по-специално, че Европейският съюз следва да гарантира справедливо третиране на гражданите на трети държави, пребиваващи законно на територията на държавите-членки, и че една по-активна интеграционна политика следва да има за цел да им предостави права и задължения, съпоставими с тези на гражданите на Съюза. Поради това Европейският съвет прикани Съвета да приеме правни инструменти въз основа на предложения на Комисията. Необходимостта да се постигнат определените в Тампере цели беше препотвърдена отново в Стокхолмската програма, приета от Европейския съвет на заседанието му от 10 и 11 декември 2009 г.

(3)

Разпоредби за единна процедура за кандидатстване, която да води до комбиниран акт, включващ разрешение за пребиваване и разрешение за работа в единен административен акт, ще допринесат за опростяване и хармонизиране на правилата, приложими понастоящем в държавите-членки. Подобно процедурно опростяване вече беше въведено от няколко държави-членки и допринесе за по-ефективна процедура както за мигрантите, така и за техните работодатели и даде възможност да се улесни контролът за законосъобразността на пребиваването и трудовата заетост на мигрантите.

(4)

За да позволят първоначално влизане на своя територия, държавите-членки следва да могат да издават единно разрешение или в случай че такова разрешение се издава само след влизане на тяхна територия — виза. Държавите-членки следва да издават такива единни разрешения или визи своевременно.

(5)

Следва да се предвидят правила, уреждащи процедурата за разглеждане на заявления за единно разрешение. Тази процедура следва да бъде ефективна и изпълнима, като се взема предвид нормалното натоварване на администрациите на държавите-членки, а също така прозрачна и безпристрастна, за да се предостави адекватна правна сигурност на заинтересованите.

(6)

Разпоредбите на настоящата директива не следва да засягат компетентността на държавите-членки да регулират приема на граждани на трети държави с цел работа, включително и броя на тези граждани.

(7)

Командированите граждани на трети държави не следва да бъдат обхванати от настоящата директива. Това не следва да засяга правото на граждани на трети държави, които пребивават и работят законно в държава-членка и са командировани в друга държава-членка, да продължат да се ползват от равно третиране с гражданите на държавата-членка по произход за времетраенето на командироването им по отношение на реда и условията на заетост, които не се засягат от прилагането на Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги (4).

(8)

Граждани на трети държави, придобили статут на дългосрочно пребиваващи в съответствие с Директива 2003/109/ЕО на Съвета от 25 ноември 2003 г. относно статута на дългосрочно пребиваващи граждани от трети страни (5), не следва да попадат в приложното поле на настоящата директива поради техния по-привилегирован статут и спецификата на разрешението им за пребиваване, а именно „дългосрочно пребиваващ в ЕС“.

(9)

Граждани на трети държави, приети за сезонна работа на територията на държава-членка, не следва да попадат в приложното поле на настоящата директива предвид временния им статут.

(10)

Задължението на държавите-членки да определят дали заявлението се подава от гражданина на трета държава, или от неговия работодател не следва да засяга каквито и да е правила, изискващи двете страни да участват в процедурата. Държавите-членки следва да решават дали заявлението за единно разрешение да бъде подадено в приемащата държава-членка, или от трета държава. В случаите, когато на гражданин на трета държава не е разрешено да подава заявление от трета държава, държавите-членки следва да гарантират, че заявлението може да бъде подадено от работодателя в приемащата държава-членка.

(11)

Разпоредбите на настоящата директива относно единната процедура за кандидатстване и единното разрешение не следва да се отнасят за единни визи или за визи за дългосрочно пребиваване.

(12)

Определянето на компетентния орган съгласно настоящата директива не следва да засяга ролята и отговорностите на други органи и съответно на социалните партньори във връзка с разглеждането на заявлението и с решението по него.

(13)

Срокът за приемане на решение относно заявлението не следва да включва времето, необходимо за признаване на професионални квалификации, нито времето, необходимо за издаване на виза. Настоящата директива не следва да засяга националните процедури за признаване на дипломи.

(14)

Единното разрешение следва да бъде изготвено в съответствие с Регламент (ЕО) № 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г. относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни (6), с който се дава възможност на държавите-членки да включват допълнителна информация, по-специално дали на лицето е разрешено да работи или не. С оглед и на по-доброто контролиране на миграцията не само в единното разрешение, а и във всички издадени разрешения за пребиваване дадена държава-членка следва да включва информация за разрешението за работа, независимо от вида на разрешението или на разрешението за пребиваване, въз основа на които гражданинът на трета държава е приет на територията на държавата-членка и му е даден достъп до пазара на труда в нея.

(15)

Разпоредбите на настоящата директива относно разрешенията за пребиваване за цели, различни от работа, следва да се прилагат единствено за формата на тези разрешения и не следва да засягат правилата на Съюза или националните правила относно процедурите за прием и за издаване на такива разрешения.

(16)

Разпоредбите на настоящата директива относно единното разрешение и относно разрешението за пребиваване, издадено за цели, различни от работа, не следва да препятстват държавите-членки да издават допълнителен документ на хартия, така че да бъдат в състояние да дадат по-точна информация относно трудовото правоотношение, за което форматът на разрешението за пребиваване не оставя достатъчно място. Такива документи могат да служат за предотвратяване на експлоатацията на граждани от трети държави и за борба с незаконната заетост, като не следва да бъдат задължителни за държавите-членки и не следва да служат за заместител на разрешението за работа, което би компрометирало понятието за единно разрешение. Техническите възможности, предвидени в член 4 от Регламент (ЕО) № 1030/2002 и точка 16, буква а) от приложението към него, може също да се използват за съхраняване на такава информация на електронен носител.

(17)

Условията и критериите, въз основа на които може да бъде отхвърлено заявление за издаване, изменение или подновяване на единно разрешение, или въз основа на които единното разрешение може да бъде отнето, следва да са обективни и да бъдат уредени в националното право, включително задължението да се спазва принципът на преференциите на Съюза, както е изразен по-конкретно в съответните разпоредби на актовете за присъединяване от 2003 г. и от 2005 г. Решенията за отхвърляне и отнемане следва да бъдат надлежно мотивирани.

(18)

На граждани на трети държави, които притежават валиден документ за пътуване и единно разрешение, издадено от държава-членка, прилагаща изцяло достиженията на правото от Шенген, следва да бъде разрешено да влизат и да се движат свободно на територията на държавите-членки, прилагащи изцяло достиженията на правото от Шенген, за срок не по-дълъг от три месеца за всеки шестмесечен период, в съответствие с Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (7) и член 21 от Конвенцията за прилагане на споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г. между правителствата на държавите от Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република за постепенното премахване на контрола по техните общи граници (8) (Шенгенската конвенция).

(19)

При отсъствието на хоризонтално законодателство на Съюза правата на гражданите на трети държави варират в зависимост от държавата-членка, в която работят, и в зависимост от тяхното гражданство. За по-нататъшното развитие на съгласувана имиграционна политика и за намаляване на несъответствието между правата на гражданите на Съюза и тези на гражданите на трети държави, законно работещи в държава-членка, както и за да се допълнят съществуващите достижения на правото на Съюза в сферата на имиграцията, следва да се определи набор от права, по-специално за да се уточнят областите, в които на такива работници от трети държави, които все още не са дългосрочно пребиваващи, се гарантира равно третиране със собствените ѝ граждани. Подобни разпоредби имат за цел да създадат минимални условия на равнопоставеност в рамките на Съюза и да признаят приноса към икономиката на Съюза чрез работа и плащане на данъци на законно работещите в държави-членки граждани на трети държави, както и да служат като предпазна мярка за намаляване на нелоялната конкуренция между гражданите на дадена държава-членка и гражданите на трети държави, произтичаща от евентуалното експлоатиране на последните. В настоящата директива „работник от трета държава“ следва да се определи, без да се засяга тълкуването на понятието за трудово правоотношение в други разпоредби от правото на Съюза, като гражданин на трета държава, който е приет на територията на държава-членка, пребивава законно и му е разрешено да работи там в рамките на възмездно правоотношение съгласно националното право или практика.

(20)

Всички граждани на трети държави, които законно пребивават и работят в държавите-членки, следва да разполагат най-малкото с общ набор от права на основата на равно третиране с гражданите на съответната приемаща държава-членка, независимо от първоначалната причина или основание за приема. Правото на равно третиране в посочените в настоящата директива области следва да се предоставя не само на гражданите на трети държави, които са приети, за да работят в държава-членка, но и на онези, които са приети по други причини и са получили достъп до пазара на труда в тази държава-членка в съответствие с други разпоредби от правото на Съюза или от националното право, включително членове на семейството на работник от трета държава, които са приети на територията на държавата-членка в съответствие с Директива 2003/86/ЕО на Съвета от 22 септември 2003 г. относно правото на събиране на семейството (9); граждани на трети държави, приети на територията на държава-членка въз основа на Директива 2004/114/ЕО на Съвета от 13 декември 2004 г. относно условията за прием на граждани на трети страни с цел образование, ученически обмен, безвъзмездно обучение или доброволческа дейност (10), и научни работници, приети съгласно Директива 2005/71/ЕО на Съвета от 12 октомври 2005 г. относно специфична процедура за прием на граждани от трети страни за целите на провеждане на научноизследователска дейност (11).

(21)

Правото на равно третиране в определени области следва да е свързано единствено и само с правото на законно пребиваване и с достъпа до пазара на труда в държава-членка, предоставени на граждани на трети държави с единното разрешение, което обхваща едновременно разрешения за пребиваване и за работа, и с разрешенията за пребиваване, издадени за други цели и съдържащи информация за разрешението за работа.

(22)

Условията на труд по настоящата директива следва да обхващат най-малко трудовото възнаграждение и уволнението, здравословни и безопасни условия на работното място, работно време и отпуск, като се отчитат действащите колективни трудови договори.

(23)

Дадена държава-членка следва да признава придобитите от гражданин на трета държава професионални квалификации в друга държава-членка по същия начин както тези на граждани на Съюза и следва да взема предвид квалификациите, придобити в трета държава в съответствие с Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно признаването на професионални квалификации (12). Правото на равно третиране, предоставено на работници от трети държави по отношение на признаването на дипломи, свидетелства и други професионални квалификации в съответствие с приложимите национални процедури, следва да не засяга компетентността на държавите-членки да допускат тези работници от трети държави до трудовия си пазар.

(24)

Работниците от трети държави следва да се ползват от равно третиране по отношение на социалната сигурност. Клоновете на социалната сигурност са определени в Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за координация на системите за социална сигурност (13). Разпоредбите за равно третиране по отношение на социалната сигурност в настоящата директива следва да се прилагат и към работниците, приети в държава-членка направо от трета държава. Независимо от това настоящата директива не следва да предоставя на работниците от трети държави повече права от вече предвидените в действащото право на Съюза в областта на социалната сигурност за граждани на трети държави, които са в трансгранични условия. Освен това настоящата директива не следва да предоставя права в случаи, които попадат извън приложното поле на правото на Съюза, като например по отношение на членове на семейството, пребиваващи в трета държава. Настоящата директива следва да предоставя права само по отношение на членове на семейството, които се присъединяват към работници от трета държава, за да пребивават в държава-членка на основание събиране на семейството, или на членове на семейството, които вече законно пребивават във въпросната държава-членка.

(25)

Държавите-членки следва да осигурят най-малко равно третиране на граждани на трети държави, които са трудово заети или които след минимален период на заетост са регистрирани като безработни. Ограниченията на равното третиране в областта на социалната сигурност по настоящата директива следва да не засягат правата, предоставени съгласно Регламент (ЕС) № 1231/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за разширяване обхвата на Регламент (ЕО) № 883/2004 и на Регламент (ЕО) № 987/2009 по отношение на гражданите на трети държави, които все още не са обхванати от тези регламенти единствено на основание тяхното гражданство (14).

(26)

Правото на Съюза не ограничава правомощията на държавите-членки да организират системите си за социална сигурност. При липсата на хармонизация на равнището на Съюза всяка държава-членка определя при какви условия се изплащат социални обезщетения, размера на тези обезщетения и срока, за който те се изплащат. Същевременно при упражняването на това правомощие държавите-членки следва да спазват правото на Съюза.

(27)

Равното третиране на работниците от трети държави не следва да се прилага към мерките в областта на професионалното обучение, които се финансират по схемите за социално подпомагане.

(28)

Настоящата директива следва да се прилага, без да се засягат по-благоприятни разпоредби, съдържащи се в правото на Съюза и в приложимите международни инструменти.

(29)

Държавите-членки следва да приведат в действие разпоредбите на настоящата директива без дискриминация по отношение на пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други възгледи, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждания, възраст или сексуална ориентация, и по-специално в съответствие с Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 г. относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход (15) и Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 г. за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите (16).

(30)

Доколкото целите на настоящата директива, а именно установяване на единна процедура за кандидатстване за издаване на единно разрешение на граждани на трети държави за работа на територията на държава-членка и за общ набор от права на законно пребиваващите в държава-членка работници от трети държави, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки и следователно, с оглед на обхвата и последиците на действието, могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз (ДЕС). В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, мерките по настоящата директива не надхвърлят необходимото за постигане на тези цели.

(31)

Настоящата директива спазва основните права и съблюдава принципите, признати в Хартата на основните права на Европейския съюз в съответствие с член 6, параграф 1 ДЕС.

(32)

Съгласно Съвместната политическа декларация на държавите-членки и на Комисията относно обяснителните документи от 28 септември 2011 г. държавите-членки са поели ангажимент в обосновани случаи да прилагат към съобщението за своите мерки за транспониране един или повече документи, обясняващи връзката между елементите на дадена директива и съответстващите им части от националните инструменти за транспониране. По отношение на настоящата директива законодателят смята, че предоставянето на тези документи е обосновано.

(33)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол (№ 21) относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия, приложен към ДЕС и към ДФЕС, и без да се засяга член 4 от посочения протокол, тези държави-членки не участват в приемането на настоящата директива и не са обвързани от нея, нито от нейното прилагане.

(34)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол (№ 22) относно позицията на Дания, приложен към ДЕС и към ДФЕС, Дания не участва в приемането на настоящата директива и не е обвързана от нея, нито от нейното прилагане,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

1.   Настоящата директива определя:

а)

единна процедура за кандидатстване на граждани на трети държави за издаване на единно разрешение за пребиваване с цел работа на територията на държава-членка, за да се опростят процедурите за техния прием и да се облекчи контролът на статута им; както и

б)

общ набор от права за работниците от трети държави, които пребивават законно в държава-членка, независимо от целите, за които са приети първоначално на територията на тази държава-членка, на основата на равно третиране с гражданите на тази държава-членка.

2.   Настоящата директива не засяга правомощията на държавите-членки по отношение на допускането на граждани на трети държави до трудовите им пазари.

Член 2

Определения

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

а)

„гражданин на трета държава“ означава лице, което не е гражданин на Съюза по смисъла на член 20, параграф 1 от ДФЕС;

б)

„работник от трета държава“ означава гражданин на трета държава, който е приет на територията на държава-членка и който пребивава законно и му е разрешено да работи в рамките на възмездно правоотношение в тази държава-членка, в съответствие с националното право или практика;

в)

„единно разрешение“ означава разрешение за пребиваване, издадено от органите на държава-членка, с което на гражданин на трета държава се разрешава да пребивава законно на нейна територия с цел работа;

г)

„единна процедура за кандидатстване“ означава процедура, която на основата на единно заявление, подадено от гражданин на трета държава или от неговия работодател, за разрешение за пребиваване и за работа на територията на държава-членка води до издаване на решение по заявлението за единно разрешение.

Член 3

Приложно поле

1.   Настоящата директива се прилага за:

а)

граждани на трети държави, които кандидатстват за разрешение за пребиваване в държава-членка с цел работа;

б)

граждани на трети държави, които са приети в държава-членка за цели, различни от работа, в съответствие с правото на Съюза или националното право и на които е разрешено да работят, и които притежават разрешение за пребиваване в съответствие с Регламент (ЕО) № 1030/2002; както и

в)

граждани на трети държави, които са приети в държава-членка с цел работа в съответствие с правото на Съюза или националното право.

2.   Настоящата директива не се прилага за граждани на трети държави:

а)

които са членове на семействата на граждани на Съюза, които са упражнявали или упражняват правото си на свободно движение на територията на Съюза в съответствие с Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите-членки (17);

б)

които, съвместно с членовете на своите семейства и независимо от националността си, се ползват от права на свободно движение, равностойни на правата на гражданите на Съюза, по силата на споразумения или между Съюза и държавите-членки, или между Съюза и трети държави;

в)

които са в командировка — за срока на командировката;

г)

които са кандидатствали за приемане или са приети на територията на държава-членка с цел работа като вътрешнофирмено прехвърлени служители;

д)

които са кандидатствали за приемане или са приети на територията на държава-членка като сезонни работници или детегледачки;

е)

които имат разрешение за пребиваване в държава-членка на основание временна закрила или са кандидатствали за разрешение за пребиваване там на това основание и очакват решение относно своя статут;

ж)

които се ползват от международна закрила съгласно Директива 2004/83/ЕО на Съвета от 29 април 2004 г. относно минималните стандарти за признаването и правното положение на гражданите на трети страни или лицата без гражданство, като бежанци или като лица, които по други причини се нуждаят от международна закрила, както и относно съдържанието на предоставената закрила (18) или които са представили молба за международна закрила съгласно посочената директива, по която все още не е взето окончателно решение;

з)

които се ползват от закрила съгласно националното право, международните задължения или практиката на държава-членка или са подали молба за закрила съгласно националното право, международните задължения или практиката на държава-членка и по чиято молба все още не е взето окончателно решение;

и)

които са дългосрочно пребиваващи в съответствие с Директива 2003/109/ЕО;

й)

чието извеждане от страната е спряно на фактическо или правно основание;

к)

които са кандидатствали за приемане или са приети на територията на държава-членка като самостоятелно заети работници;

л)

които са кандидатствали за приемане или са приети като морски лица за трудова заетост или работа в каквото и да е качество на борда на кораб, регистриран във или плаващ под знамето на държава-членка.

3.   Държавите-членки могат да решат, че глава II не се прилага за граждани на трети държави, които са получили разрешение за работа на територията на държава-членка за срок, който не надвишава шест месеца, или които са приети в държава-членка с цел обучение.

4.   Глава II не се прилага по отношение на граждани на трети държави, на които е разрешено да работят въз основа на виза.

ГЛАВА II

ЕДИННА ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ЕДИННО РАЗРЕШЕНИЕ

Член 4

Единна процедура за кандидатстване

1.   Заявление за издаване, изменение или подновяване на единно разрешение се подава чрез единна процедура за кандидатстване. Държавите-членки определят дали заявленията за издаване на единно разрешение се подават от гражданина на трета държава или от неговия работодател. Държавите-членки могат също да решат да дадат възможност за подаване на заявление от който и да е от двамата. Ако заявлението се подава от гражданин на трета държава, държавите-членки дават възможност заявлението да бъде подадено от трета държава или, ако това е предвидено в националното право — на територията на държавата-членка, в която гражданинът на трета държава вече присъства законно.

2.   Държавите-членки разглеждат заявлението, направено съгласно параграф 1, и приемат решение за издаване, изменение или подновяване на единното разрешение, ако кандидатът отговаря на изискванията, определени в правото на Съюза или в националното право. Решението за издаване, изменение или подновяване на единното разрешение представлява единен административен акт, съчетаващ разрешение за пребиваване и разрешение за работа.

3.   Единната процедура за кандидатстване не засяга процедурата за издаване на виза, която може да се изисква за първоначално влизане.

4.   Когато предвидените условия са изпълнени, държавите-членки издават единно разрешение на гражданите на трети държави, които кандидатстват за приемане, и на гражданите на трети държави, които вече са приети и които кандидатстват за подновяване или изменение на разрешението им за пребиваване след влизането в сила на националните разпоредби за изпълнение.

Член 5

Компетентен орган

1.   Държавите-членки определят органа, компетентен да приема заявленията и да издава единното разрешение.

2.   Компетентният орган приема решение по пълното заявление във възможно най-кратък срок, но във всеки случай в рамките на четири месеца от датата, на която е подадено заявлението.

При изключителни обстоятелства, свързани със сложността на разглеждането на заявлението, посоченият в първа алинея срок може да бъде удължен.

Когато не е взето решение до края на срока, предвиден в настоящия параграф, последиците се определят от националното право.

3.   Компетентният орган уведомява кандидата за решението си в писмена форма в съответствие с процедурите за уведомяване, предвидени в съответното национално право.

4.   Ако информацията или документите, представени в подкрепа на заявлението, са непълни според определените в националното право критерии, компетентният орган уведомява кандидата писмено за изискваните допълнително информация или документи и поставя разумен срок за предоставянето им. Срокът, посочен в параграф 2, спира да тече, докато компетентният орган или останалите участващи в процедурата органи получат изисканата допълнителна информация. Ако допълнителната информация или документи не бъдат предоставени в рамките на определения срок, компетентният орган може да отхвърли заявлението.

Член 6

Единно разрешение

1.   Държавите-членки издават единно разрешение, като използват единния формат, предвиден в Регламент (ЕО) № 1030/2002, и вписват информацията, свързана с разрешението за работа в съответствие с буква а), точка 7.5—9 от приложението към него.

Държавите-членки могат да посочат допълнителна информация, свързана с трудовото правоотношение на гражданин на трета държава (като име и адрес на работодателя, място на работа, вид работа, работно време, трудово възнаграждение), във вид на документ на хартия или да съхраняват такива данни на електронен носител, както е посочено в член 4 от Регламент (ЕО) № 1030/2002 и буква а), точка 16 от приложението към него.

2.   При издаване на единното разрешение държавите-членки не издават допълнителни разрешения като доказателство за разрешение за достъп до пазара на труда.

Член 7

Разрешения за пребиваване, издадени за цели, различни от работа

1.   При издаване на разрешения за пребиваване в съответствие с Регламент (ЕО) № 1030/2002 държавите-членки посочват информацията, свързана с разрешението за работа, независимо от вида на разрешението.

Държавите-членки могат да посочат допълнителна информация, свързана с трудовото правоотношение на гражданин на трета държава (като име и адрес на работодателя, място на работа, вид работа, работно време, трудово възнаграждение), във вид на документ на хартия или да съхраняват такива данни на електронен носител, както е посочено в член 4 от Регламент (ЕО) № 1030/2002 и в буква а), точка 16 от приложението към него.

2.   При издаване на разрешения за пребиваване в съответствие с Регламент (ЕО) № 1030/2002 държавите-членки не издават допълнителни разрешения като доказателство за разрешение за достъп до пазара на труда.

Член 8

Процедурни гаранции

1.   Въз основа на критерии, предвидени в правото на Съюза или в националното право, в писменото уведомление се посочват мотивите за решението, с което се отхвърля заявление за издаване, изменение или подновяване на единно разрешение, или за решение, с което се отнема единно разрешение.

2.   Решение за отхвърляне на заявление за издаване, изменение или подновяване на единно разрешение, или за отнемане на това разрешение може да бъде обжалвано в съответната държава-членка съгласно националното право. В писменото уведомление, посочено в параграф 1, се указва съдът или административният орган, пред който заинтересованото лице може да подаде жалба, и срокът за това.

3.   Дадено заявление може да се счита за недопустимо по съображения, свързани с броя на гражданите на трети държави, приети с цел трудова заетост, и на това основание не трябва да се обработва.

Член 9

Достъп до информация

При поискване държавите-членки предоставят на гражданина на трета държава и на бъдещия работодател съответната информация относно всички документи, необходими за подаване на пълно заявление.

Член 10

Такси

Държавите-членки могат да изискват от кандидатите да заплатят такси за обработване на заявления съгласно настоящата директива, когато това е уместно. Размерът на такива такси е пропорционален и може да бъде определен въз основа на действително предоставените услуги за обработване на заявления и издаване на разрешения.

Член 11

Права въз основа на единното разрешение

Когато в съответствие с националното право е издадено единно разрешение, то дава на притежателя си за срока на своята валидност най-малко правото:

а)

на влизане и пребиваване на територията на държавата-членка, издала единното разрешение, при условие че притежателят отговаря на всички изисквания за приемане съгласно националното право;

б)

на свободен достъп до цялата територия на държавата-членка, издала единното разрешение, в рамките на ограниченията, предвидени от националното право;

в)

да упражнява конкретна трудова дейност, придобито с единното разрешение, в съответствие с националното право;

г)

да бъде информиран за свързаните с разрешението права на притежателя, които му се предоставят съгласно настоящата директива и/или националното право.

ГЛАВА III

ПРАВО НА РАВНО ТРЕТИРАНЕ

Член 12

Право на равно третиране

1.   Работници от трети държави по смисъла на член 3, параграф 1, букви б) и в) се ползват от право на равно третиране с гражданите на държавата-членка, в която пребивават, по отношение на:

а)

условията на труд, включващи възнаграждение и уволнение, както и здравословни и безопасни условия на работното място;

б)

свободата на сдружаване, принадлежност и членство в организация, представляваща работници или работодатели или каквато и да е друга организация, чиито членове упражняват определена професионална дейност, включително по отношение на предоставяните от подобни организации обезщетения, без да се засягат националните разпоредби относно обществения ред и обществената сигурност;

в)

образованието и професионалното обучение;

г)

признаването на дипломи, свидетелства и други професионални квалификации в съответствие с приложимите национални процедури;

д)

клоновете на социалната сигурност, определени в Регламент (ЕО) № 883/2004;

е)

данъчните облекчения, доколкото се счита, че за целите на данъчното облагане работникът пребивава в съответната държава-членка;

ж)

достъпа до стоки и услуги и доставката на стоки и услуги, предоставяни на обществеността, включително до процедурите за жилищно настаняване, предвидени в националното право, без да се засяга свободата на договаряне в съответствие с правото на Съюза и националното право;

з)

консултациите, предоставяни от службите по заетостта.

2.   Държавите-членки могат да ограничат равното третиране:

а)

съгласно параграф 1, буква в), като:

i)

ограничат неговото прилагане до работници от трети държави, които са трудово заети или са били трудово заети и са регистрирани като безработни;

ii)

изключат работниците от трети държави, които са приети на територията им в съответствие с Директива 2004/114/ЕО;

iii)

изключат стипендиите и заемите за обучение и издръжка или други безвъзмездни средства и заеми;

iv)

установят специални предварителни изисквания, включително владеене на език и заплащане на такси за обучение, в съответствие с националното право, по отношение на достъпа до висше образование, образование след завършено средно образование и професионално обучение, което не е пряко свързано с конкретната трудова дейност;

б)

като ограничат правата на работници от трети държави съгласно параграф 1, буква д), но не ограничават такива права за онези работници от трети държави, които са трудово заети или са били трудово заети за минимален срок от шест месеца и са регистрирани като безработни.

Освен това държавите-членки могат да решат, че параграф 1, буква д) във връзка със семейните обезщетения не се прилага за граждани на трети държави, получили разрешение за работа в държава-членка за срок до шест месеца, за граждани на трети държави, приети с цел обучение, и за граждани на трети държави, на които се разрешава да работят въз основа на виза;

в)

съгласно параграф 1, буква е), по отношение на данъчните облекчения, като ограничат прилагането му до случаи, при които регистрираното или обичайното местопребиваване на членовете на семейството на работник от трета държава, за които този работник подава заявление за облекчения, е на територията на съответната държава-членка;

г)

съгласно параграф 1, буква ж), като:

i)

ограничат прилагането му до работниците от трети държави, които са трудово заети;

ii)

ограничат достъпа до жилищно настаняване.

3.   Установеното в параграф 1 право на равно третиране не засяга правото на държавата-членка да отнеме или да откаже да поднови разрешение за пребиваване, издадено в съответствие с настоящата директива, разрешение за пребиваване, издадено за цели, различни от работа, или друг вид разрешение за работа в държава-членка.

4.   Работници от трети държави, които се преместват в трета държава, или преживелите лица на такива работници, пребиваващи в трета държава, чиито права произтичат от тези на работника, получават законоустановени пенсии във връзка със старост, инвалидност и смърт, които се основават на предишната заетост на тези работници и са придобити в съответствие със законодателството, посочено в член 3 от Регламент (ЕО) № 883/2004, при същите условия и в същия размер като гражданите на съответните държави-членки, когато се преместват в трета държава.

ГЛАВА IV

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 13

По-благоприятни разпоредби

1.   Настоящата директива се прилага, без да се засягат по-благоприятните разпоредби на:

а)

правото на Съюза, включително двустранни и многостранни споразумения между Съюза или Съюза и неговите държави-членки, от една страна, и една или повече трети държави, от друга страна; и

б)

двустранни или многостранни споразумения между една или повече държави-членки и една или повече трети държави.

2.   Настоящата директива не засяга правото на държавите-членки да приемат или да запазват разпоредби, по-благоприятни за лицата, към които тя се прилага.

Член 14

Информация за обществеността

Всяка държава-членка предоставя на обществеността редовно актуализирана информация относно условията за прием и пребиваване на нейна територия на граждани на трети държави с цел работа в нея.

Член 15

Докладване

1.   Периодично и за първи път до 25 декември 2016 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно прилагането на настоящата директива в държавите-членки и предлага измененията, които счита за необходими.

2.   Ежегодно и за първи път до 25 декември 2014 г. държавите членки изпращат на Комисията статистическа информация за броя на гражданите на трети държави, на които през предходната календарна година е издадено единно разрешение, в съответствие с Регламент (ЕО) № 862/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. относно статистиката на Общността за миграцията и международната закрила (19).

Член 16

Транспониране

1.   Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива до 25 декември 2013 г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на това позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното право, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 17

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила в деня след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 18

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки в съответствие с Договорите.

Съставено в Страсбург на 13 декември 2011 година.

За Европейския парламент

Председател

J. BUZEK

За Съвета

Председател

M. SZPUNAR


(1)  ОВ C 27, 3.2.2009 г., стр. 114.

(2)  ОВ C 257, 9.10.2008 г., стр. 20.

(3)  Позиция на Европейския парламент от 24 март 2011 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и позиция на Съвета на първо четене от 24 ноември 2011 г. (все още непубликувана в Официален вестник). Позиция на Европейския парламент от 13 декември 2011 г. (все още непубликувана в Официален вестник).

(4)  ОВ L 18, 21.1.1997 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 16, 23.1.2004 г., стр. 44.

(6)  ОВ L 157, 15.6.2002 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 105, 13.4.2006 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 239, 22.9.2000 г., стр. 19.

(9)  ОВ L 251, 3.10.2003 г., стр. 12.

(10)  ОВ L 375, 23.12.2004 г., стр. 12.

(11)  ОВ L 289, 3.11.2005 г., стр. 15.

(12)  ОВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 22.

(13)  ОВ L 166, 30.4.2004 г., стр. 1.

(14)  ОВ L 344, 29.12.2010 г., стр. 1.

(15)  ОВ L 180, 19.7.2000 г., стр. 22.

(16)  ОВ L 303, 2.12.2000 г., стр. 16.

(17)  ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 77.

(18)  ОВ L 304, 30.9.2004 г., стр. 12.

(19)  ОВ L 199, 31.7.2007 г., стр. 23.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

23.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 343/10


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1375/2011 НА СЪВЕТА

от 22 декември 2011 година

за прилагане на член 2, параграф 3 от Регламент (ЕC) № 2580/2011 относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания, и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 687/2011

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2580/2001 на Съвета от 27 декември 2001 г. относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания (1), и по-специално член 2, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 18 юли 2011 г. Съветът прие Регламент за изпълнение (ЕС) № 687/2011 за прилагане на член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2580/2001 (2), с което се създава актуализиран списък на лица, групи и образувания, спрямо които се прилага Регламент (ЕО) № 2580/2001.

(2)

Съветът предостави на всички лица, групи и образувания, за които това беше осъществимо на практика, изложение на основанията за включването им в списъка в Регламент за изпълнение (ЕС) № 687/2011.

(3)

С известие, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (3), Съветът информира лицата, групите и образуванията, изброени в списък в Регламент за изпълнение (ЕС) № 687/2011, че е решил те да продължат да фигурират в списъка. Съветът информира също така засегнатите лица, групи и образувания за възможността да поискат да им бъдат изложени основанията на Съвета за включването им в списъка, в случай че те още не са им били съобщени. По отношение на някои лица и групи е предоставено изменено изложение на основанията.

(4)

Съветът направи пълен преглед на списъка на лицата, групите и образуванията, по отношение на които се прилага Регламент (ЕО) № 2580/2001, в съответствие с изискванията на член 2, параграф 3 от посочения регламент. При прегледа Съветът взе предвид възраженията, представени му от засегнатите страни.

(5)

Съветът стигна до заключението, че лицата, групите и образуванията, изброени в приложението към настоящия регламент, са участвали в извършването на терористични действия по смисъла на член 1, параграфи 2 и 3 от Обща позиция 2001/931/ОВППС на Съвета от 27 декември 2001 г. за прилагането на специални мерки за борба с тероризма (4), че по отношение на тях е било взето решение от компетентен орган по смисъла на член 1, параграф 4 от същата обща позиция и че към тях следва да продължат да се прилагат специалните ограничителни мерки, предвидени в Регламент (ЕО) № 2580/2001.

(6)

Списъкът на лицата, групите и образуванията, по отношение на които се прилага Регламент (ЕО) № 2580/2001, следва съответно да бъде актуализиран и Регламент за изпълнение (ЕС) № 687/2011 следва да бъде отменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Списъкът, предвиден в член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2580/2001, се заменя със списъка, който се съдържа в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Регламент за изпълнение (ЕС) № 687/2011 се отменя.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 декември 2011 година.

За Съвета

Председател

M. DOWGIELEWICZ


(1)  ОВ L 344, 28.12.2001 г., стр. 70.

(2)  ОВ L 188, 19.7.2011 г., стр. 2.

(3)  ОВ C 212, 19.7.2011 г., стр. 20.

(4)  ОВ L 344, 28, 12.2001 г., стр. 93.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на лицата, групите и образуванията, посочени в член 1

1.   ЛИЦА

1.

ABDOLLAHI Hamed (известен също като Mustafa Abdullahi), роден на 11.8.1960 г. в Иран. Паспорт №: D9004878.

2.

ABOU, Rabah Naami (известен също като Naami Hamza, като Mihoubi Faycal, като Fellah Ahmed и като Dafri Rèmi Lahdi), роден на 1.2.1966 г. в гр. Алжир (Алжир), член на „al–Takfir“ и „al–Hijra“

3.

ABOUD, Maisi (известен също като Swiss Abderrahmane/Абдеррахман Швейцареца), роден на 17.10.1964 г. в гр. Алжир (Алжир) член на „al–Takfir“ и „al–Hijra“

4.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, роден в Al Ihsa (Саудитска Арабия), гражданин на Саудитска Арабия

5.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, роден на 16.10.1966 г. в Tarut (Саудитска Арабия), гражданин на Саудитска Арабия

6.

ARBABSIAR Manssor (известен също като Mansour Arbabsiar), роден на 6 или 15 март 1955 г. в Иран. Ирански и американски гражданин. Паспорт №: C2002515 (Иран); Паспорт №: 477845448 (САЩ). Национален идентификационен №: 07442833, срок на валидност 15.3.2016 г. (американско свидетелство за управление).

7.

ARIOUA, Kamel (известен също като Lamine Kamel), роден на 18.8.1969 г. в Costantine (Алжир) – член на „al–Takfir“ и „al–Hijra“

8.

ASLI, Mohamed (известен също като Dahmane Mohamed), роден на 13.5.1975 г. в Ain Taya (Алжир) – член на „al–Takfir“ и „al–Hijra“

9.

ASLI, Rabah, роден на 13.5.1975 г. в Ain Taya (Алжир) – член на „al–Takfir“ и „al–Hijra“

10.

BOUYERI, Mohammed (известен също като Abu Zubair, като Sobiar и като Abu Zoubair), роден на 8.3.1978 г. в Амстердам (Нидерландия) – член на „Hofstadgroep“

11.

DARIB, Noureddine (известен също като Carreto и като Zitoun Mourad), роден на 1.2.1972 г. в Алжир – член на „al–Takfir“ и „al–Hijra“

12.

DJABALI, Abderrahmane (известен също като Touil), роден на 1.6.1970 г. в Алжир – член на „al–Takfir“ и „al–Hijra“

13.

FAHAS, Sofiane Yacine, роден на 10.9.1971 г. в гр. Алжир (Алжир) – член на „al–Takfir“ и „al–Hijra“

14.

IZZ-AL-DIN, Hasan (известен също като GARBAYA, Ahmed, като SA-ID и като SALWWAN, Samir), Ливан, роден през 1963 г. в Ливан, гражданин на Ливан

15.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (известен също като ALI, Salem, като BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, като HENIN, Ashraf Refaat Nabith и като WADOOD, Khalid Adbul), роден на 14.4.1965 г. или на 1.3.1964 г. в Пакистан, паспорт № 488555

16.

MOKTARI, Fateh (известен също като Ferdi Omar), роден на 26.12.1974 г. в Hussein Dey (Алжир) – член на „al–Takfir“ и „al–Hijra“

17.

NOUARA, Farid, роден на 25.11.1973 г. в гр. Алжир (Алжир), член на „al–Takfir“ и „al–Hijra“

18.

RESSOUS, Hoari (известен също като Hallasa Farid), роден на 11.9.1968 г. в гр. Алжир (Алжир), член на „al–Takfir“ и „al–Hijra“

19.

SEDKAOUI, Noureddine (известен също като Nounou), роден на 23.6.1963 г. в гр. Алжир (Алжир), член на „al–Takfir“ и „al–Hijra“

20.

SELMANI, Abdelghani (известен също като Gano), роден на 14.6.1974 г. в гр. Алжир (Алжир), член на „al–Takfir“ и „al–Hijra“

21.

SENOUCI, Sofiane, роден на 15.4.1971 г. в Hussein Dey (Алжир), член на „al–Takfir“ и „al–Hijra“

22.

SHAHLAI Abdul Reza (известен също като Abdol Reza Shala'i, като Abd-al Reza Shalai, като Abdorreza Shahlai, като Abdolreza Shahla'i, като Abdul-Reza Shahlaee, като Hajj Yusef, като Haji Yusif, като Hajji Yasir, като Hajji Yusif и катоYusuf Abu-al-Karkh), роден приблизително през 1957 г. в Иран. Адресати: (1) Kermanshah, Иран, (2) военна база Mehran, провинция Ilam, Иран.

23.

SHAKURI Ali Gholam, роден приблизително през 1965 г. в Техеран, Иран

24.

SOLEIMANI Qasem (известен също като Ghasem Soleymani, като Qasmi Sulayman, като Qasem Soleymani, като Qasem Solaimani, като Qasem Salimani, като Qasem Solemani, като Qasem Sulaimani и като Qasem Sulemani), роден на 11.3.1957 г. в Иран. Ирански гражданин. Паспорт №: 008827 (ирански, дипломатически), издаден през 1999 г.. Звание: генерал-майор.

25.

TINGUALI, Mohammed (известен също като Mouh di Kouba), роден на 21.4.1964 г. в Blida (Алжир) – член на „al–Takfir“ и „al–Hijra“

26.

WALTERS, Jason Theodore James (известен също като Abdullah и като David), роден на 6.3.1985 г. в Amersfoort (Нидерландия), нидерландски паспорт № NE8146378, член на „Hofstadgroep“

2.   ГРУПИ И ОБРАЗУВАНИЯ

1.

„Организация Abu Nidal“ – „ANO“ (известна също като „Революционен съвет на Фатах“, като „Арабски революционни бригади“, като „Черен септември“ и като „Революционна организация на мюсюлманите социалисти“)

2.

„Бригади на мъчениците на Al-Aqsa“

3.

„Al-Aqsa e.V.“

4.

„Аl–Takfir“ и „Аl–Hijra“

5.

„Babbar Khalsa“

6.

„Комунистическа партия на Филипините“, включително „Нова народна армия“ – „NPA“, Филипини

7.

„Gama'a al-Islamiyya“ (известна също като „Al-Gama'a al-Islamiyya“) („Ислямска група“ – „IG“)

8.

„İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi“ – „IBDA-C“ („Фронт на великите ислямски източни воини “)

9.

„Хамас“, включително „Hamas-Izz al-Din al-Qassem“

10.

„Муджахидини на Хизбула“ – „HM“

11.

„Hofstadgroep“

12.

„Фондация за спасение и развитие на Светата земя“

13.

„Международна федерация на младите сикхи“ – „ISYF“

14.

„Силата на Калистан Зиндабад“ („Khalistan Zindabad Force“) – „KZF“

15.

„Кюрдска работническа партия“ – „PKK“, (известна също като „KADEK“ и като „KONGRA-GEL“)

16.

„Тигри за освобождение на Тамил Илам“ – „LTTE“

17.

„Ejército de Liberación Nacional“ („Национална армия за освобождение“)

18.

„Палестински ислямски джихад“ – „PIJ“

19.

„Народен фронт за освобождение на Палестина“ – „PFLP“

20.

„Народен фронт за освобождение на Палестина – главно командване“ (известен също като „PFLP – General Command“)

21.

„Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia“ – „FARC“ („Революционни въоръжени сили на Колумбия“)

22.

„Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi“ – „DHKP/C“ (известна също като „Devrimci Sol“ („Революционна левица“) и като „Dev Sol“) („Революционна армия/фронт/партия за народно освобождение“)

23.

„Sendero Luminoso“ – „SL“ („Светъл път“)

24.

„Stichting Al Aqsa“ (известна също като „Stichting Al Aqsa Nederland“ и като „Al Aqsa Nederland“)

25.

„Teyrbazen Azadiya Kurdistan“ – „TAK“ (известна също като „Соколи за свободата на Кюрдистан“ и като „Ястреби за свободата на Кюрдистан“)


23.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 343/14


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1376/2011 НА КОМИСИЯТА

от 20 декември 2011 година

за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Mongeta del Ganxet (ЗНП)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 7, параграф 4, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 6, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 510/2006 заявката за регистрация на названието „Mongeta del Ganxet“, подадена от Испания, беше публикувана в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006, посоченото название следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се названието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 20 декември 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

Dacian CIOLOȘ

Член на Комисията


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(2)  ОВ C 124, 27.4.2011 г., стр. 16.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Земеделски продукти, предназначени за консумация от човека, изброени в приложение I към Договора:

Клас 1.6.   Плодове, зеленчуци и житни растения, пресни или преработени

ИСПАНИЯ

Mongeta del Ganxet (ЗНП)


23.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 343/16


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1377/2011 НА КОМИСИЯТА

от 20 декември 2011 година

за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Salva Cremasco (ЗНП)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 7, параграф 4, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 6, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 510/2006 заявката за регистрация на названието „Salva Cremasco“, подадена от Италия, беше публикувана в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006, названието следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се названието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 20 декември 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

Dacian CIOLOȘ

Член на Комисията


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(2)  ОВ C 124, 27.4.2011 г., стр. 20.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Земеделски продукти, изброени в приложение I към Договора, предназначени за консумация от човека:

Клас 1.3.   Сирена

ИТАЛИЯ

Salva Cremasco (ЗНП)


23.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 343/18


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1378/2011 НА КОМИСИЯТА

от 20 декември 2011 година

за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Rheinisches Apfelkraut (ЗГУ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 7, параграф 4, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 6, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 510/2006 заявката за регистрация на названието „Rheinisches Apfelkraut“, подадена от Германия, беше публикувана в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006, названието следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се названието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 20 декември 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

Dacian CIOLOȘ

Член на Комисията


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(2)  ОВ C 129, 30.4.2011 г., стр. 23.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Земеделски продукти, предназначени за консумация от човека, изброени в приложение I към Договора:

Клас 1.6.   Плодове, зеленчуци и житни растения, пресни или преработени

ГЕРМАНИЯ

Rheinisches Apfelkraut (ЗГУ)


23.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 343/20


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1379/2011 НА КОМИСИЯТА

от 20 декември 2011 година

за изменение на Регламенти (ЕО) № 382/2008, (ЕС) № 1178/2010 и (ЕС) № 90/2011 относно кодовете по КН и кодовете на продукти от номенклатурата на селскостопанските продукти за възстановяванията при износ в секторите на говеждото и телешкото месо, яйцата и птичето месо

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 134, член 161, параграф 3, член 170 и член 192, параграф 2 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламенти (ЕО) № 382/2008 (2), (ЕС) № 1178/2010 (3) и (ЕС) № 90/2011 (4) на Комисията определят правила за режима на лицензии за износ по отношение на възстановявания при износ в секторите съответно на говеждото и телешкото месо, яйцата и птичето месо. За възстановявания при износ посочените регламенти се позовават на кодове по КН и кодове на продукти от номенклатурата на селскостопанските продукти, за да се посочат продуктите, които подлежат или не подлежат на представянето на лицензия за износ в случаите, когато се иска възстановяване при износ.

(2)

Приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (5) беше изменено с Регламент (ЕС) № 1006/2011 (6) на Комисията.

(3)

Регламент (ЕИО) № 3846/87 на Комисията от 17 декември 1987 г. за въвеждане на номенклатура на селскостопанските продукти, подлежащи на възстановявания при износа (7) беше изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1334/2011 (8).

(4)

Следователно кодовете по КН и кодовете на продукти, които се използват в Регламенти (ЕО) № 382/2008, (ЕС) № 1178/2010 и (ЕС) № 90/2011, следва да бъдат адаптирани към кодовете, използвани в приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 с измененията, направени с Регламент (ЕС) № 1006/2011, и в Регламент (ЕИО) № 3846/87 с измененията, направени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1334/2011.

(5)

В Регламент (ЕО) № 382/2008 се използват кодове по КН също така в рамките на вносните лицензии. С оглед на съответствието е целесъобразно въпросните кодове също да се изменят.

(6)

Следователно регламенти (ЕО) № 382/2008, (ЕС) № 1178/2010 и (ЕС) № 90/2011 следва да бъдат съответно изменени.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 382/2008 се изменя, както следва:

(1)

в член 2, параграф 2 „кодове по КН от 0102 90 05 до 0102 90 49“ се заменя с „кодове по КН от 0102 29 10 до 0102 29 49, ex 0102 39 10 с тегло, непревишаващо 300 kg, и ex 0102 90 91 с тегло, непревишаващо 300 kg“;

(2)

член 10 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1, буква а) „код по КН 0102 10“ се заменя с „кодове по КН 0102 21, 0102 31 00 и 0102 90 20“, а „кодове по КН 0102 90 и ex 1602“ се заменя с „кодове по КН 0102 29, 0102 39 10, 0102 90 91 и ex 1602“;

б)

в параграф 2, буква а) „код по КН 0102 10“ се заменя с „кодове по КН 0102 21, 0102 31 00 и 0102 90 20“;

в)

в параграф 3: „код по КН 0102 10“ се заменя с „кодове по КН 0102 21, 0102 31 00 и 0102 90 20“;

(3)

приложение I се заменя с текста в приложение I към настоящия регламент;

(4)

първата група категории продукти в приложение V се заменя със следното:

„Категория продукти

Код по КН

110

0102 29 10, ex 0102 39 10 с тегло, непревишаващо 80 kg, и ex 0102 90 91 с тегло, непревишаващо 80 kg

120

0102 29 21 и 0102 29 29, ex 0102 39 10 с тегло над 80 kg, но непревишаващо 160 kg и ex 0102 90 91 с тегло над 80 kg, нонепревишаващо 160 kg

130

0102 29 41 и 0102 29 49, ex 0102 39 10 с тегло над 160 kg, но непревишаващо 300 kg и ex 0102 90 91 с тегло над 160 kg, нонепревишаващо 300 kg

140

0102 29 51 до 0102 29 99, ex 0102 39 10 с тегло над 300 kg и ex 0102 90 91 с тегло над 300 kg“;

(5)

първата група категории продукти в приложение VI се заменя със следното:

„Категория

Код на продукта

011

0102 21 10 9140, 0102 21 30 9140, 0102 31 00 9100, 0102 90 20 9100, 0102 31 00 9200 и 0102 90 20 9200

021

0102 21 10 9150, 0102 21 30 9150, 0102 21 90 9120, 0102 31 00 9150, 0102 31 00 9250, 0102 31 00 9300, 0102 90 20 9150, 0102 90 20 9250 и 0102 90 20 9300

031

0102 29 91 9000, 0102 39 10 9350 и 0102 90 91 9350

041

0102 29 41 9100, 0102 29 51 9000, 0102 29 59 9000, 0102 29 61 9000, 0102 29 69 9000, 0102 29 99 9000, 0102 39 10 9100, 0102 39 10 9150, 0102 39 10 9200, 0102 39 10 9250, 0102 39 10 9400, 0102 90 91 9100, 0102 90 91 9150, 0102 90 91 9200, 0102 90 91 9250, 0102 90 91 9300 и 0102 90 91 9400“.

Член 2

Регламент (ЕС) № 1178/2010 се изменя, както следва:

(1)

в член 1 „кодове по КН 0407 00 11 и 0407 00 19“ се заменя с „кодове по КН 0407 11 00, 0407 19 11 и 0407 19 19“;

(2)

в член 8, параграф 1 „кодове по КН 0407 00 11 и 0407 00 19“ се заменя с „кодове по КН 0407 11 00, 0407 19 11 и 0407 19 19“;

(3)

приложение I се заменя с текста в приложение II към настоящия регламент.

Член 3

Регламент (ЕС) № 90/2011 се изменя както следва:

(1)

в член 1 „кодове по КН 0105 11, 0105 12 и 0105 19“ се заменя с „кодове по КН 0105 11, 0105 12 00, 0105 13 00, 0105 14 00 и 0105 15 00“;

(2)

в член 8, параграф 1 „кодове по КН 0105 11, 0105 12 и 0105 19“ се заменя с „кодове по КН 0105 11, 0105 12 00, 0105 13 00, 0105 14 00 и 0105 15 00“;

(3)

приложение I се заменя с текста в приложение III към настоящия регламент.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 20 декември 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

Dacian CIOLOȘ

Член на Комисията


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 115, 29.4.2008 г., стр. 10.

(3)  ОВ L 328, 14.12.2010 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 30, 4.2.2011 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 282, 28.10.2011 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 366, 24.12.1987, стр. 1.

(8)  ОВ L 336, 20.12.2011 г., стр. 35.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложение I към Регламент (ЕО) № 382/2008 се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък, посочен в член 5, параграф 1

0102 29 10, ex 0102 39 10 с тегло, непревишаващо 80 kg, и ex 0102 90 91 с тегло, непревишаващо 80 kg,

0102 29 21, 0102 29 29, ex 0102 39 10 с тегло над 80 kg, но непревишаващо 160 kg и 0102 90 91 с тегло над 80 kg, но непревишаващо 160 kg,

0102 29 41 до 0102 29 49, ex 0102 39 10 с тегло над 160 kg, но непревишаващо 300 kg и ex 0102 90 91 с тегло над 160 kg, но непревишаващо 300 kg,

0102 29 51 до 0102 29 99, ex 0102 39 10 с тегло над 300 kg и ex 0102 90 91 с тегло над 300 kg,

0201 10 00, 0201 20 20,

0201 20 30,

0201 20 50,

0201 20 90,

0201 30 00, 0206 10 95,

0202 10 00, 0202 20 10,

0202 20 30,

0202 20 50,

0202 20 90,

0202 30 10,

0202 30 50,

0202 30 90,

0206 29 91,

0210 20 10,

0210 20 90, 0210 99 51, 0210 99 90,

1602 50 10, 1602 90 61,

1602 50 31,

1602 50 95,

1602 90 69.“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение I към Регламент (ЕС) № 1178/2010 се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

Код на продукта от номенклатурата на селскостопанските продукти за възстановявания при износ (1)

Категория

Размер на обезпечението

(EUR/100 kg нето тегло)

040719119000

1

040711009000

040719199000

2

040721009000

040729109000

040790109000

3

3 (2)

2 (3)

040811809100

4

10

040819819100

040819899100

5

5

040891809100

6

15

040899809100

7

4


(1)  Регламент (ЕИО) № 3846/87 на Комисията (ОВ L 366, 24.12.1987 г., стр. 1), част 8.

(2)  За местоназначенията, посочени в приложение V.

(3)  Други местоназначения.“


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Приложение I към Регламент (ЕС) № 90/2011 се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

Код на продукта от номенклатурата на селскостопанските продукти за възстановявания при износ (1)

Категория

Размер на обезпечението

(EUR/100 kg нето тегло)

010511119000

010511199000

010511919000

010511999000

1

010512009000

010514009000

2

020712109900

3

6 (2)

020712909990

6 (3)

020712909190

6 (4)

020725109000

020725909000

5

3

020714209900

020714609900

020714709190

020714709290

6(a) (4)

2

020714209900

020714609900

020714709190

020714709290

6(б) (5)

2

020727109990

7

3

020727609000

020727709000

8

3


(1)  Регламент (ЕИО) № 3846/87 на Комисията (ОВ L 366, 24.12.1987 г., стр. 1), част 7.

(2)  За местоназначенията, посочени в приложение VII.

(3)  Местоназначения, различни от посочените в приложения VII и VIII.

(4)  Местоназначения, посочени в приложение VIII.

(5)  Местоназначения, различни от посочените в приложение VIII.“


23.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 343/25


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1380/2011 НА КОМИСИЯТА

от 21 декември 2011 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 798/2008 по отношение на специфичните условия във връзка с щраусовите птици за разплод и отглеждане

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2009/158/ЕО на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно ветеринарно-санитарните изисквания за вътреобщностната търговия и вноса от трети държави на домашни птици и яйца за люпене (1), и по специално член 25, параграф 1, буква б) от нея,

като има предвид, че:

(1)

В приложение VIII към Регламент (ЕО) № 798/2008 на Комисията от 8 август 2008 г. за установяване на списък от трети страни, територии, зони или подразделения, от които са разрешени вносът и транзитът през Общността на домашни птици и продукти от домашни птици, и относно изискванията за ветеринарно сертифициране (2) се определят специфичните условия, приложими за вноса на домашни птици за разплод и отглеждане, различни от щраусови птици, и за вноса на яйца за люпене и еднодневни пилета, различни от щраусови птици.

(2)

В част II, точка 2 от посоченото приложение се предвижда, че когато еднодневните пилета не са отглеждани в държавата-членка, която е внесла яйцата за люпене, те се транспортират директно до крайното местоназначение и се държат там най-малко три седмици от датата на излюпване. Това изискване е отразено в част I на съответния образец на ветеринарен сертификат за еднодневни пилета, установен в приложение IV към Директива 2009/158/ЕО.

(3)

В приложение IX към Регламент (ЕО) № 798/2008 се определят специфичните условия за внос на щраусови птици за разплод и отглеждане, яйца за люпене и еднодневни пилета от тях. Тези специфични условия понастоящем не включват разпоредба относно щраусовите птици, подобна на тази за домашните птици, включена в част II, точка 2 от приложение VIII към посочения регламент.

(4)

Опитът в прилагането на посочената разпоредба относно домашните птици показва, че е целесъобразно нейният обхват да бъде разширен и да включва и еднодневни пилета на щраусови птици.

(5)

Поради това Регламент (ЕО) № 798/2008 следва да бъде съответно изменен.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В приложение IX към Регламент (ЕО) № 798/2008 в част II точка 3 се заменя със следното:

„3.

Щраусовите птици, излюпени от внесени яйца за люпене, се държат за срок най-малко три седмици от датата на излюпване в люпилнята или поне три седмици в предприятието/ята, където са били изпратени след излюпването.

Когато еднодневните пилета на щраусови птици не са отглеждани в държавата-членка, която е внесла яйцата за люпене, те се транспортират директно до крайното местоназначение (както е посочено в точки I.10 и I.11 от здравния сертификат, образец 2 от приложение IV към Директива 2009/158/ЕО на Съвета (3) и се държат там най-малко три седмици от датата на излюпване.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 февруари 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 21 декември 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 74.

(2)  ОВ L 226, 23.8.2008 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 74.“


23.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 343/26


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1381/2011 НА КОМИСИЯТА

от 22 декември 2011 година

относно неодобряване на активното вещество хлорпикрин в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на Решение 2008/934/ЕО

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 13, параграф 2 и член 78, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 80, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 1107/2009 Директива 91/414/ЕИО на Съвета (2) се прилага — по отношение на процедурата и условията за одобряване — за активните вещества, за които е била установена пълнота в съответствие с член 16 от Регламент (ЕО) № 33/2008 на Комисията от 17 януари 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Директива 91/414/ЕИО на Съвета във връзка с редовна и ускорена процедура за оценката на активни вещества, които са били част от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от същата директива, но не са били включени в приложение I към нея (3). Хлорпикрин е активно вещество, за което е установена пълнота в съответствие с посочения регламент.

(2)

С регламенти (ЕО) № 451/2000 (4) и (ЕО) № 1490/2002 (5) на Комисията се определят подробните правила за изпълнението на втория и третия етап от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО, и се установяват списъци с активни вещества, които да бъдат оценени с оглед на евентуалното им включване в приложение I към Директива 91/414/ЕИО. В тези списъци е включен хлорпикрин.

(3)

В съответствие с член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1095/2007 на Комисията от 20 септември 2007 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1490/2002 за установяване на допълнителни подробни правила за изпълнение на третия етап на работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО на Съвета и Регламент (ЕО) № 2229/2004 относно определяне на допълнителни подробни правила за изпълнение на четвъртия етап на работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО на Съвета (6) нотификаторът оттегли подкрепата си за включването на това активно вещество в приложение I към Директива 91/414/ЕИО в двумесечен срок от влизането в сила на Регламент (ЕО) № 1095/2007. Вследствие на това по отношение на невключването на хлорпикрин беше прието Решение 2008/934/ЕО на Комисията от 5 декември 2008 г. относно невключването на някои активни вещества в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и отнемането на разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи тези вещества (7).

(4)

По силата на член 6, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО първоначалният нотификатор (наричан по-долу „заявителят“) подаде ново заявление с искане да бъде приложена ускорената процедура, предвидена в членове 14—19 от Регламент (ЕО) № 33/2008.

(5)

Заявлението бе подадено до Италия, която беше определена за докладваща държава-членка по силата на Регламент (ЕО) № 1490/2002. Установеният срок за ускорената процедура бе спазен. Спецификацията на активното вещество и предвижданите видове употреба са идентични с онези, които са предмет на Решение 2008/934/ЕО. Посоченото заявление отговаря също така на останалите съществени и процедурни изисквания на член 15 от Регламент (ЕО) № 33/2008.

(6)

Италия подложи на оценка подадените от заявителя допълнителни данни и изготви допълнителен доклад. На 11 март 2010 г. Италия предостави този доклад на Европейския орган за безопасност на храните (наричан по-долу „Органът“) и на Комисията. Органът сведе допълнителния доклад до знанието на другите държави-членки и на заявителя за коментари и препрати получените коментари на Комисията. В съответствие с член 20, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 33/2008 и по искане на Комисията на 23 февруари 2011 г. Органът представи пред Комисията своето заключение от проведената оценка на риска за хлорпикрин (8). Проектът на доклада за оценка, допълнителният доклад и заключението на Органа бяха разгледани от държавите-членки и от Комисията в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и бяха финализирани на 11 октомври 2011 г. под формата на доклад на Комисията за преглед на хлорпикрин.

(7)

При оценката на това активно вещество възникнаха някои опасения. Те бяха свързани по-специално със следното. Съществува неприемлив риск за операторите. Не беше възможно да се осъществи надеждна оценка на експозицията на подпочвените води поради липсващи данни по отношение на метаболита дихлорнитрометан и примесите в активното вещество във вида, в който се произвежда. Наличните данни бяха недостатъчни, за да се направи заключение по отношение на риска за живеещите в тинята организми, пчелите, земните червеи и нецелевите растения. Беше установен висок риск за водните организми, птиците и бозайниците. Не беше възможно да се осъществи надеждна оценка за експозицията на повърхностните води и седиментите, поради липсата на данни за хлорпикрин и метаболитa дихлорнитрометан. Не беше възможно да се осъществи надеждна оценка на експозиционната концентрация на фосген във въздуха. Беше установен висок потенциал за пренос на далечни разстояния в атмосферата.

(8)

Комисията прикани заявителя да представи своите коментари относно заключението на Органа. В съответствие с член 21, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 33/2008 Комисията прикани заявителя да представи и коментари относно проекта на доклада за прегледа. Заявителят представи своите коментари, които бяха разгледани внимателно.

(9)

Въпреки изложените от заявителя аргументи обаче посочените в съображение 7 опасения не можаха да бъдат разсеяни. Следователно не беше доказано, че може да се очаква, че при предлаганите условия на употреба продуктите за растителна защита, съдържащи хлорпикрин, ще отговорят като цяло на изискванията, определени в член 5, параграф 1, букви а) и б) от Директива 91/414/ЕИО.

(10)

Поради това хлорпикрин следва да не се одобрява в съответствие с член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.

(11)

За да се предостави време на държавите-членки да отнемат разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи хлорпикрин, следва да се предвиди дерогация от Регламент (ЕО) № 1490/2002.

(12)

За продуктите за растителна защита, съдържащи хлорпикрин, за които държавите-членки предоставят гратисен период в съответствие с член 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, този период следва да изтече най-късно една година след отнемането на съответното разрешение.

(13)

Настоящият регламент не засяга подаването на ново заявление за хлорпикрин по реда на член 7 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.

(14)

От съображения за яснота вписването за хлорпикрин в приложението към Решение 2008/934/ЕО следва да бъде заличено.

(15)

Поради това е целесъобразно Решение 2008/934/ЕО да бъде съответно изменено.

(16)

Постоянният комитет по хранителната верига и здравето на животните не се произнесе със становище. Беше счетено за необходимо изготвянето на акт за изпълнение и председателят представи проекта на акта за изпълнение за допълнително обсъждане на апелативния комитет. Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на апелативния комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Неодобряване на активно вещество

Активното вещество хлорпикрин не се одобрява.

Член 2

Преходни мерки

Чрез дерогация от член 12, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1490/2002 държавите-членки гарантират, че разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи хлорпикрин, са отнети до 23 юни 2012 г.

Член 3

Гратисен период

Всеки гратисен период, предоставен от държавите-членки в съответствие с член 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, е възможно най-кратък и изтича не по-късно от 12 месеца след отнемането на съответното разрешение.

Член 4

Изменения на Решение 2008/934/ЕО

В приложението към Решение 2008/934/ЕО вписването за „хлорпикрин“ се заличава.

Член 5

Влизане в сила и дата на прилагане

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 декември 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 15, 18.1.2008 г., стр. 5.

(4)  ОВ L 55, 29.2.2000 г., стр. 25.

(5)  ОВ L 224, 21.8.2002 г., стр. 23.

(6)  ОВ L 246, 21.9.2007 г., стр. 19.

(7)  ОВ L 333, 11.12.2008 г., стр. 11.

(8)  Европейски орган за безопасност на храните. Заключение относно партньорската проверка на оценката на риска от пестициди за активното вещество хлорпикрин. EFSA Journal, 2011 г.; 9(3):2084. [58 стр.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2084. Публикувано онлайн на: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.


23.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 343/28


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1382/2011 НА КОМИСИЯТА

от 22 декември 2011 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранни търговски преговори Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 посочва критериите за определяне от страна на Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A към същия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 23 декември 2011 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 декември 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

AL

64,0

MA

68,8

TN

96,0

TR

107,7

ZZ

84,1

0707 00 05

EG

170,1

JO

182,1

TR

120,6

ZZ

157,6

0709 90 70

MA

37,6

TR

133,4

ZZ

85,5

0805 10 20

AR

37,9

BR

41,5

CL

30,5

MA

49,0

TR

76,8

ZA

41,5

ZZ

46,2

0805 20 10

MA

80,1

TR

79,7

ZZ

79,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

76,8

MA

72,3

TR

99,1

ZZ

82,7

0805 50 10

AR

46,9

MA

50,0

TR

52,1

ZZ

49,7

0808 10 80

CA

112,8

CN

99,1

US

113,0

ZA

122,9

ZZ

112,0

0808 20 50

CN

102,1

ZZ

102,1


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


23.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 343/30


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1383/2011 НА КОМИСИЯТА

от 22 декември 2011 година

за определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, приложими от 1 януари 2012 година

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент (ЕС) № 642/2010 на Комисията от 20 юли 2010 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на вносните мита в сектора на зърнените култури (2), и по-специално член 2, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 се предвижда, че вносното мито за продукти под кодове по КН 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (пшеница мека, за посев), ex 1001 99 00 (висококачествена мека пшеница, различна от тази за посев), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 и 1007 90 00 е равно на интервенционната цена, валидна за тези продукти при вноса, увеличена с 55 %, минус вносната цена CIF, приложима за въпросната доставка. Това мито обаче не може да надхвърля размера на митото в Общата митническа тарифа.

(2)

В член 136, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 се предвижда, че за целите на изчисляването на вносното мито, посочено в параграф 1 от същия член, редовно се определят представителни цени CIF за внос на посочените продукти.

(3)

Съгласно член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 642/2010 цената, която трябва да се използва за изчисляване на вносното мито върху продукти по кодове по КН 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (пшеница мека, за посев), ex 1001 99 00 (висококачествена мека пшеница, различна от тази за посев), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 и 1007 90 00, е дневната представителна вносна цена CIF, определена по метода, посочен в член 5 от същия регламент.

(4)

Необходимо е да се определят вносни мита за периода, започващ от 1 януари 2012 година, които да са приложими до влизането в сила на ново определяне.

(5)

С оглед на необходимостта да се осигури прилагането на дадената мярка възможно най-бързо след предоставянето на актуализираните данни, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

От 1 януари 2012 година вносните мита в сектора на зърнените култури, посочени в член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, са определени в приложение I към настоящия регламент въз основа на елементите, изложени в приложение II.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 декември 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 187, 21.7.2010 г., стр. 5.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Вносни мита за продуктите, посочени в член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, приложими от 1 януари 2012 година

Код по КН

Описание на стоките

Вносно мито (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

ПШЕНИЦА твърда висококачествена

0,00

със средно качество

0,00

с ниско качество

0,00

ex 1001 91 20

ПШЕНИЦА мека, за посев

0,00

ex 1001 99 00

ПШЕНИЦА мека висококачествена, различна от тази за посев

0,00

1002 10 00

1002 90 00

РЪЖ

0,00

1005 10 90

ЦАРЕВИЦА за посев, различна от хибридна

0,00

1005 90 00

ЦАРЕВИЦА, различна от тази за посев (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

СОРГО на зърна, различно от хибрид за посев

0,00


(1)  Вносителят може, прилагайки член 2, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 642/2010, да се ползва от намаление на митата със:

3 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Средиземно море (отвъд Гибралтарския провлак) или в Черно море и ако стоката пристига в Съюза през Атлантическия океан или през Суецкия канал,

2 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Дания, Естония, Ирландия, Латвия, Литва, Полша, Финландия, Швеция, Обединеното кралство или на атлантическия бряг на Пиренейския полуостров и ако стоката пристига в Съюза през Атлантическия океан.

(2)  Вносителят може да ползва фиксирано намаление от 24 EUR/t, когато са изпълнени условията по член 3 от Регламент (ЕС) № 642/2010.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Елементи за изчисляване на митата, определени в приложение I

15.12.2011-21.12.2011

1.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 642/2010:

(EUR/t)

 

Мека пшеница (1)

Царевица

Твърда пшеница с високо качество

Твърда пшеница със средно качество (2)

Твърда пшеница с ниско качество (3)

Борса

Minneapolis

Chicago

Котировка

246,86

180,19

Цена CAF САЩ

309,62

299,62

279,62

Премия за Залива

13,88

Премия за Големите езера

35,46

2.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 642/2010:

Разходи за навло: Мексикански залив — Ротердам:

19,73 EUR/t

Разходи за навло: Големите езера — Ротердам:

50,92 EUR/t


(1)  Позитивна премия от 14 EUR/t инкорпорирано (член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 642/2010).

(2)  Негативна премия от 10 EUR/t (член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 642/2010).

(3)  Негативна премия от 30 EUR/t (член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 642/2010).


23.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 343/33


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1384/2011 НА КОМИСИЯТА

от 22 декември 2011 година

относно определянето на минималния размер на митото в отговор на подаването на тръжни оферти за третата частична покана за участие в търг в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1239/2011

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 187 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 1239/2011 (2) се открива постоянна тръжна процедура за внос на захар, попадаща под код по КН 1701 с намалено мито за пазарната 2011—2012 година.

(2)

Съгласно член 6 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1239/2011, според броя получени тръжни оферти в отговор на частични покани за участие в търг, Комисията или определя минимално мито, или решава да не го определи за всеки осемцифрен код по КН.

(3)

На базата на получените тръжни оферти в отговор на третата частична покана за участие в търг се определя минимално мито за някои осемцифрени кодове за захар, попадаща под код по КН 1701, и не се определя минимално мито за останалите осемцифрени кодове за захар, попадаща под код по КН 1701.

(4)

С цел да се подаде бърз сигнал към пазара и да се гарантира ефективното управление на мярката, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

(5)

Управителният комитет за общата организация на селскостопанските пазари не е представил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Относно третата частична покана за участие в търг в рамките на тръжните процедури, открити с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1239/2011, за които важи срокът за подаване на тръжни оферти до 21 декември 2011 година, се определя или не минимално мито по осемцифрените кодове за захар, попадаща под код по КН 1701, както е предвидено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 декември 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 318, 1.12.2011 г., стр. 4.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Минимални мита

(EUR/тон)

Осемцифрен код по КН

Минимално мито

1

2

1701 11 10

269,16

1701 11 90

1701 12 10

X

1701 12 90

X

1701 91 00

X

1701 99 10

1701 99 90

X

(—)

Не се определя минимално мито (отхвърлени са всички оферти).

(X)

Няма оферти.


РЕШЕНИЯ

23.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 343/35


РЕШЕНИЕ 2011/871/ОВППС НА СЪВЕТА

от 19 декември 2011 година

за създаване на механизъм за администриране на финансирането на общите разходи за операциите на Европейския съюз с военни последици или последици в областта на отбраната (ATHENA)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 26, параграф 2 и член 41, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

На заседанието си в Хелзинки от 10 и 11 декември 1999 г. Европейският съвет постигна специална договореност, че „в доброволното сътрудничество при операциите, водени от Европейския съюз, държавите-членки трябва да бъдат готови до 2003 г. да разположат в срок от 60 дни и да поддържат поне една година военни сили до 50 000 — 60 000 души, които да могат да извършват целия обем задачи от Питърсбърг“.

(2)

На 17 юни 2002 г. Съветът одобри условията и реда за финансиране на ръководените от ЕС операции по управлението на кризи, които имат военни последици или последици в областта на отбраната.

(3)

В заключенията си от 14 май 2003 г. Съветът потвърди необходимостта от способност за бързо реагиране, особено за хуманитарни и спасителни задачи.

(4)

На заседанието си в Солун от 19 и 20 юни 2003 г. Европейският съвет приветства заключенията от заседанието на Съвета от 19 май 2003 г., които по-специално потвърдиха необходимостта от военна способност за бързо реагиране от страна на Европейския съюз.

(5)

На 22 септември 2003 г. Съветът реши, че Европейският съюз следва да проявява гъвкавост при администрирането на финансирането на общите разходи за военни операции от всякакъв мащаб, сложност или неотложност, по-специално като създаде до 1 март 2004 г. постоянен финансов механизъм, който да поеме финансирането на общите разходи за всяка бъдеща военна операция на ЕС.

(6)

На 23 февруари 2004 г. Съветът прие Решение 2004/197/ОВППС за създаване на механизъм за администриране на общите разходи на операциите на Европейския съюз с военни и отбранителни последици (1). Впоследствие решението беше изменяно и заменяно неколкократно, като последния път това стана чрез Решение 2008/975/ОВППС (2).

(7)

Европейският съюз е в състояние да провежда военни операции за бързо реагиране в съответствие с концепцията, определена от Военния комитет на ЕС. Европейският съюз е в състояние и да разполага бойни групи в съответствие със съответните концепции, определени от Военния комитет на ЕС.

(8)

Схемата за авансово финансиране е насочена преди всичко към операциите за бързо реагиране.

(9)

Одобрените от Комитета по политика и сигурност (КПС) учения на политическо и военностратегическо равнище на командването, както и структурите за контрол и процедурите относно военните операции на ЕС посредством ученията на Генералния щаб на ЕС допринасят за засилване на цялостната оперативна готовност на Съюза.

(10)

Съветът решава за всеки отделен случай дали дадена операция има военни последици или последици в областта на отбраната по смисъла на член 41, параграф 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС).

(11)

Съгласно член 41, параграф 2, втора алинея ДЕС държавите-членки, чиито представители в Съвета са направили официална декларация съгласно член 31, параграф 1, втора алинея от него, не се задължават да участват във финансирането на съответните операции с военни последици или последици в областта на отбраната.

(12)

В съответствие с член 5 от Протокол (№ 22) относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не участва в изготвянето и осъществяването на решения и действия на Съюза, свързани с въпросите на отбраната. Дания не участва в настоящото решение и поради това не участва във финансирането на механизма.

(13)

Съгласно член 44 от Решение 2008/975/ОВППС Съветът преразгледа това решение и постигна съгласие по неговото изменение.

(14)

С цел постигане на яснота Решение 2008/975/ОВППС следва да бъде отменено и заменено с ново решение,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Определения

За целите на настоящото решение:

а)

„участващи държави-членки“ означава държавите-членки на Европейския съюз с изключение на Дания;

б)

„допринасящи държави“ означава държавите-членки, които допринасят за финансирането на съответната военна операция в съответствие с член 41, параграф 2 ДЕС, както и трети държави, допринасящи за финансирането на общите разходи по тази операция съгласно споразумения между тях и Европейския съюз;

в)

„операции“ означава операции на ЕС с военни последици или последици в областта на отбраната;

г)

„военни поддържащи операции“ означава операции на Европейския съюз или части от тях, за които е взето решение от Съвета в подкрепа на трета държава или трета организация и които имат военни последици или последици в областта на отбраната, но не са под командването на Генералния щаб на Европейския съюз.

ГЛАВА 1

МЕХАНИЗЪМ

Член 2

Създаване на механизма

1.   С настоящото се създава механизъм за администриране на финансирането на общите разходи за операциите.

2.   Този механизъм се нарича АТHENА.

3.   АТHENА действа от името на участващите държави-членки или, по отношение на конкретните операции, от името на допринасящите държави.

Член 3

Юридическа правоспособност

АТHENА има необходимата юридическа правоспособност да осъществява административно управление на финансирането на операциите на ЕС с военни последици или последици в областта на отбраната, по-специално да притежава банкови сметки, да придобива, притежава или да се разпорежда със собственост, да встъпва в договори или административни договорености и да бъде страна по съдебни производства. АТHENА е с нестопанска цел.

Член 4

Координиране с трети страни

В степента, необходима за постигане на нейните задачите, и в съответствие с целите и политиките на Европейския съюз ATHENA координира дейностите си с държавите-членки, с институциите и органите на Съюза и с международни организации.

ГЛАВА 2

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Член 5

Управленски органи и персонал

1.   ATHENA се управлява, под ръководството на специален комитет, от:

а)

администратор;

б)

командващ операцията, по отношение на операцията, която командва (наричан по-нататък „командващ операцията“);

в)

счетоводител.

2.   ATHENA използва във възможно най-голяма степен съществуващите административни структури на Съюза. ATHENA използва персонал, осигурен, при необходимост, от институциите на Съюза или командирован от държавите-членки.

3.   Генералният секретар на Съвета може да предостави на администратора и на счетоводителя персонал, необходим за изпълняване на техните функции, като може да направи това въз основа на предложение от участваща държава-членка.

4.   Органите и персоналът на ATHENA се мобилизират според оперативните нужди.

Член 6

Специален комитет

1.   Създава се специален комитет, състоящ се от по един представител от всяка участваща държава-членка.

Представители на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и Комисията се канят да присъстват на заседанията на специалния комитет, без да участват в гласуването.

2.   ATHENA се ръководи от специалния комитет.

3.   Когато специалният комитет обсъжда финансирането на общите разходи по дадена операция:

а)

специалният комитет е съставен от по един представител от всяка допринасяща държава-членка;

б)

представителите на допринасящите трети държави участват в работата на специалния комитет. Те нито участват, нито присъстват при гласуването;

в)

командващият операцията или негов представител участва в работата на специалния комитет, без да участва в гласуването.

4.   Председателството на Съвета свиква и председателства заседанията на специалния комитет. Администраторът осигурява секретариата на специалния комитет. Той съставя протокол с резултатите от обсъжданията в комитета. Той не взема участие в гласуването.

5.   Счетоводителят участва в работата на специалния комитет при необходимост, без да участва в гласуването.

6.   Председателството свиква специалния комитет в рамките най-много на 15 дни по искане на участваща държава-членка, на администратора или на командващия операцията.

7.   Администраторът уведомява по подходящ начин специалния комитет относно всяка претенция или спор, засягащ ATHENA.

8.   Специалният комитет приема решения с единодушие на членовете си, като се съобразява съставът, определен в параграфи 1 и 3. Неговите решения са задължителни.

9.   Специалният комитет одобрява всички бюджети, като взема предвид съответните референтни суми, и като цяло упражнява правомощията по настоящото решение.

10.   Администраторът, командващият операцията и счетоводителят предоставят на специалния комитет информация, както е предвидено в настоящото решение.

11.   Текстът на актовете, одобрени от специалния комитет съгласно настоящото решение, се подписва в момента на одобряването им от председателя на специалния комитет и от администратора.

Член 7

Администратор

1.   След като уведоми специалния комитет, генералният секретар на Съвета назначава администратор и поне един заместник-администратор за срок от три години.

2.   Администраторът изпълнява своите функции от името на ATHENA.

3.   Администраторът:

а)

съставя и представя на специалния комитет проектобюджетите. Разходната част за всяка операция от проектобюджета се съставя въз основа на предложение от командващия операцията;

б)

приема бюджетите след тяхното одобряване от специалния комитет;

в)

е разпоредител с бюджетните кредити по отношение на приходите, общите разходи, направени във връзка с подготовката или вследствие на операциите, и общите оперативни разходи, направени извън активната фаза на операцията;

г)

по отношение на приходите, изпълнява финансовите споразумения, постигнати с трети лица във връзка с финансирането на общите разходи на военните операции на ЕС;

д)

открива една или повече банкови сметки от името на ATHENA.

4.   Администраторът осигурява спазването на правилата, установени с настоящото решение, и изпълнението на решенията на специалния комитет.

5.   На администратора се предоставят правомощия да предприема мерките, които счита за необходими за изпълнението на разходите, финансирани чрез ATHENA. Той информира за това специалния комитет.

6.   Администраторът координира работата по финансовите въпроси, свързани с военните операции на ЕС. По тези въпроси той е лицето за контакт с националните администрации, а при нужда и с международните организации.

7.   Администраторът се отчита пред специалния комитет.

Член 8

Командващ операцията

1.   Командващият операцията изпълнява от името на ATHENA функциите си по финансирането на общите разходи на операцията, която командва.

2.   За операцията, която командва, командващият операцията:

а)

изпраща на администратора предложенията си за раздел „Разходи — общи оперативни разходи“ от проектобюджетите;

б)

в качеството си на разпоредител с бюджетните кредити изпълнява бюджетните кредити, свързани с общите оперативни разходи и разходите съгласно член 28; осигурява ръководството на всяко лице, участващо в изпълнението на тези бюджетни кредити, включително по отношение на предварителното финансиране; може да възлага договори и да встъпва в договори от името на ATHENA; открива банкова сметка от името на ATHENA за операцията, която командва.

3.   За операцията, която командва, командващият операцията е упълномощен да предприема всички мерки, които счита за нужни за изпълнението на разходите, финансирани чрез ATHENA. Той уведомява администратора и специалния комитет за това.

4.   Командващият операцията използва счетоводната система и системата за управление на активите, осигурени от ATHENA, освен в надлежно обосновани случаи, одобрени от специалния комитет по предложение на администратора. Администраторът предварително уведомява специалния комитет, когато смята, че са налице такива случаи.

Член 9

Счетоводител

1.   Генералният секретар на Съвета назначава счетоводител и поне един заместник-счетоводител за срок от три години.

2.   Счетоводителят изпълнява задълженията си от името на ATHENA.

3.   Счетоводителят отговаря за:

а)

правилното извършване на плащанията, събирането на приходите и на установените вземания;

б)

изготвянето на финансовите отчети за ATHENA, а след завършване на всяка операция — на отчетите за нея;

в)

подпомагането на администратора, когато той представя на специалния комитет за одобрение годишните счетоводни отчети или счетоводните отчети за дадена операция;

г)

воденето на счетоводната отчетност на ATHENA;

д)

определянето на правилата и методите за водене на счетоводството и на сметкоплана;

е)

създаването и утвърждаването на счетоводните системи за приходите и, когато е необходимо, утвърждаването на системите, създадени от разпоредителя с бюджетни кредити, за предоставяне или обосноваване на счетоводна информация;

ж)

съхраняването на оправдателните документи;

з)

управлението на средствата съвместно с администратора.

4.   Администраторът и командващият операцията предоставят на счетоводителя цялата информация, необходима за изготвянето на отчетите, които дават точна представа за активите на ATHENA и изпълнението на администрирания от ATHENA бюджет. Те гарантират неговата надеждност.

5.   Счетоводителят се отчита пред специалния комитет.

Член 10

Общи разпоредби, приложими за администратора, счетоводителя и персонала на ATHENA

1.   Функциите на администратора или заместник-администратора, от една страна, и на счетоводителя или заместник-счетоводителя, от друга страна, са взаимно несъвместими.

2.   Всеки заместник-администратор действа под ръководството на администратора. Всеки заместник-счетоводител действа под ръководството на счетоводителя.

3.   Заместник-администраторът замества администратора при отсъствие. Заместник-счетоводителят замества счетоводителя при отсъствие.

4.   При изпълнение на функциите си от името на ATHENA длъжностните лица и останалите служители на Европейския съюз остават подчинени на приложимите за тях правила и разпоредби.

5.   Персоналът, предоставен на ATHENA от държавите-членки, се подчинява на същите правила като правилата, посочени в решението на Съвета относно правилата, приложими към командированите национални експерти, и на разпоредбите, договорени между техните национални администрации и съответната институция на Съюза или ATHENA.

6.   Преди назначаването си членовете на персонала на ATHENA трябва да са получили разрешение за достъп до класифицирана информация най-малко до ниво „SECRET UE“ от Съвета или равностойно разрешение за достъп до класифицирана информация от държава-членка.

7.   Администраторът може да преговаря и да встъпва в договорености с държавите-членки или с институциите на Съюза за предварително определяне на онази част от персонала, която при нужда би могла да бъде незабавно предоставена на ATHENA.

ГЛАВА 3

АДМИНИСТРАТИВНИ ДОГОВОРЕНОСТИ И РАМКОВИ ДОГОВОРИ

Член 11

Административни договорености и рамкови договори

1.   С държави-членки, институции и органи на Съюза, трети държави и международни организации могат да бъдат постигани административни договорености с цел да се улесни възлагането на обществени поръчки и/или финансовите аспекти на взаимното подпомагане при провеждането на операции по икономически най-целесъобразен начин.

2.   Тези договорености:

а)

са предмет на консултация със специалния комитет, когато се сключват с държави-членки, институции или органи на Съюза;

б)

се представят за одобрение от специалния комитет, когато се сключват с трети държави или международни организации.

3.   Тези договорености се подписват от администратора или, когато е необходимо, от съответния командващ операцията, действащи от името на ATHENA, и от компетентните административни органи на другите страни, посочени в параграф 1.

4.   С цел да се улесни възлагането на обществени поръчки по икономически най-целесъобразен начин могат да се сключват рамкови договори. Преди да бъдат подписани от администратора, тези договори се представят за одобрение на специалния комитет и се предоставят на държавите-членки и на командващите операциите, в случай че поискат да ги използват. Тази разпоредба не налага на държавите-членки задължение да използват или предоставят стоки или услуги въз основа на рамков договор.

Член 12

Постоянни и ad hoc административни договорености относно реда и условията за заплащане на вноските на трети държави

1.   В рамките на споразуменията, сключени между Европейския съюз и трети държави, посочени от Съвета като потенциални участници в операциите на ЕС или като участници в определена операция на ЕС, администраторът договаря с тези трети държави съответно постоянни или ad hoc административни договорености. Тези договорености са под формата на размяна на писма между ATHENA и компетентните административни служби на съответните трети държави, в които се определят условията, необходими за улесняване на бързото заплащане на вноските.

2.   До сключване на договореностите по параграф 1 администраторът може да вземе необходимите мерки за улесняване на плащанията от допринасящите трети държави.

3.   Администраторът уведомява предварително специалния комитет за предвижданите договорености, посочени в параграф 1, преди подписването им от името на ATHENA.

4.   При предприемането на дадена военна операция от Съюза администраторът изпълнява, за стойността на определените от Съвета вноски, споразуменията с третите държави, допринасящи към операцията.

ГЛАВА 4

БАНКОВИ СМЕТКИ

Член 13

Откриване и цел

1.   Банковите сметки се откриват в евро в първокласна финансова институция, чието главно управление се намира на територията на държава-членка, под формата на текуща или краткосрочна сметка в евро. В надлежно обосновани случаи и след одобрението на администратора могат да се откриват сметки във финансови институции, чието главно управление е извън територията на държавите-членки.

2.   В надлежно обосновани случаи могат да се откриват сметки във валута, различна от евро.

3.   Вноските на допринасящите държави се плащат по тези банкови сметки. Тези сметки се използват за заплащане на разходите, администрирани от ATHENA, и за плащане на необходимия аванс на командващия операцията за изпълнение на разходите, свързани с общите разходи на военната операция.

Член 14

Управление на средствата

1.   За всяко плащане от сметката на ATHENA са необходими едновременно подписите на администратора или заместник-администратора, от една страна, и на счетоводителя или заместник-счетоводителя, от друга страна.

2.   Не се разрешава овърдрафт по тези банкови сметки.

ГЛАВА 5

ОБЩИ РАЗХОДИ

Член 15

Определение за общи разходи и срокове за допускане

1.   Общите разходи, изброени в приложение I, са за сметка на ATHENA, независимо кога са направени. При вписването им в статия от бюджета относно операцията, с която са най-тясно свързани, те се разглеждат като оперативни разходи за съответната операция. В противен случай те се разглеждат като общи разходи, направени във връзка с подготовката на операциите или след тяхното провеждане.

2.   Освен това ATHENA поема общите оперативни разходи, изброени в приложение II, за периода от одобряването на концепцията за управление на кризи за съответната операция до назначаването на командващия операцията. При особени обстоятелства специалният комитет може да промени периода, през който тези разходи се поемат от ATHENA, след консултация с КПС.

3.   По време на активната фаза на дадена операция, която тече от датата на назначаване на командващия операцията до датата, на която щабът на операцията прекрати дейността си, ATHENA поема следните оперативни общи разходи:

а)

общите разходи, посочени в част А от приложение III;

б)

общите разходи, посочени в част Б от приложение III, ако Съветът вземе решение за това;

в)

общите разходи, посочени в част В от приложение III, по искане на командващия операцията и с одобрение от специалния комитет.

4.   По време на активната фаза на дадена военна поддържаща акция, съгласно определеното на Съвета, ATHENA поема като общи оперативни разходи общите разходи, определени от Съвета за всеки отделен случай съгласно приложение III.

5.   Общите оперативни разходи по дадена операция включват и разходите, необходими за нейното окончателно приключване, изброени в приложение IV.

Операцията е окончателно приключена, когато оборудването и инфраструктурата, съвместно финансирани за операцията, са достигнали крайното си местоназначение и средствата от сметките за операцията са били одобрени.

6.   Не могат да се считат за общи разходи разноски, направени за покриването на разходи, които във всички случаи биха били поети от една или повече от допринасящите държави, от институция на Съюза или от международна организация, независимо от организирането на дадена операция.

7.   Специалният комитет може да вземе решение във всеки отделен случай да признае, с оглед на конкретните обстоятелства, за общи разходи по дадена операция по време на активната фаза определени допълнителни разходи извън посочените в част Б от приложение III.

8.   Ако в рамките на специалния комитет не може да се постигне единодушие, то той, по инициатива на председателството, може да отнесе този въпрос за разглеждане от Съвета.

Член 16

Учения

1.   Общите разходи за ученията на Европейския съюз се финансират чрез ATHENA, съобразно правила и процедури, подобни на прилагащите се за операциите, за които допринасят всички участващи държави-членки.

2.   Тези общи разходи се състоят, първо, от допълнителните разходи за разгърнатите или постоянни щабове и, второ, от допълнителните разходи, направени във връзка с ползването от страна на ЕС на общите активи и възможности на НАТО, предоставени за дадено учение.

3.   Общите разходи за ученията не включват разходите, свързани със:

а)

придобиване на трайни материални активи, включително свързаните със сгради, инфраструктура и оборудване;

б)

планирането и подготвителната фаза на ученията, освен ако не са били одобрени от специалния комитет;

в)

транспорта, казармите и настаняването на въоръжените сили.

Член 17

Референтна сума

Всяко решение на Съвета, с което Съветът решава да създаде или да удължи срока на военна операция на Съюза, съдържа референтна сума за общите разходи на тази операция. Администраторът, с подкрепата, по-специално, на военния личен състав на Съюза и, в случай че е встъпил в длъжност — на командващия операцията, преценява сумата, считана за необходима за покриване на общите разходи на операцията за планирания период. Чрез председателството администраторът предлага тази сума на органа на Съвета, отговарящ за разглеждането на проекта за решение. Членовете на специалния комитет се канят на обсъжданията на този орган във връзка с референтната сума.

ГЛАВА 6

БЮДЖЕТ

Член 18

Бюджетни принципи

1.   Бюджетът, съставен в евро, е актът, с който за всяка финансова година се предвиждат и разрешават приходите и разходите, свързани с общите разходи, администрирани от ATHENA.

2.   Всички разходи се свързват с определена операция с изключение на разходите, изброени в приложение I.

3.   Вписаните в бюджета кредити се разрешават за срок от една финансова година, която започва да тече на 1 януари и приключва на 31 декември същата година.

4.   Бюджетните приходи и разходи трябва да бъдат балансирани.

5.   Приходите и разходите, свързани с общите разходи, може да бъдат изпълнени само чрез вписване в съответния бюджетен ред и в рамките на бюджетните кредити, определени в него, освен в случаите съгласно член 32, параграф 5.

Член 19

Годишен бюджет

1.   Всяка година администраторът съставя проектобюджет за следващата финансова година с помощта на всеки командващ операция за съответната операция.

2.   Проектът включва:

а)

бюджетните кредити, счетени за необходими за покриване на общите разходи, направени във връзка с подготовката или вследствие на операциите;

б)

бюджетните кредити, счетени за необходими за покриване на общите оперативни разходи за продължаващите или планираните операции, включително, когато е необходимо, за възстановяване на общите разходи, които са били предварително финансирани от дадена държава-членка или трета страна;

в)

временните бюджетни кредити, посочени в член 26;

г)

разчет на приходите, необходими за покриване на разходите.

3.   Бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания се класифицират в дялове и глави, като разходите се обединяват по вид или цел и, ако е необходимо, се подразделят в статии. В проектобюджета се включват подробни коментари към отделните глави или статии. За всяка операция има отделен дял. Един от дяловете е за общата част на бюджета и включва общите разходи, направени във връзка с подготовката или вследствие на операциите.

4.   Всеки дял може да включва глава, озаглавена „Временни бюджетни кредити“. Тези бюджетни кредити се вписват в тази глава при несигурност, за която има сериозни основания, относно размера на необходимите бюджетни кредити или възможността на изпълнение на вписаните кредити.

5.   Приходите се състоят от:

а)

вноски, платими от участващите и допринасящите държави-членки и, когато е целесъобразно, от трети допринасящи държави;

б)

други приходи, подразделени по дялове, включително получените лихви, приходите от продажби и бюджетния излишък от предходната финансова година, след като е бил определен от специалния комитет.

6.   Администраторът предлага проектобюджета на специалния комитет най-късно до 31 октомври. Специалният комитет одобрява проектобюджета в срок до 31 декември. Администраторът приема одобрения бюджет и уведомява участващите държави-членки и допринасящите трети държави.

Член 20

Коригиращи бюджети

1.   В случай на непреодолими, изключителни или непредвидими обстоятелства, включително когато дадена операция започне в хода на финансовата година, администраторът предлага проект за коригиращ бюджет. Проектът за коригиращ бюджет се изготвя, предлага, одобрява и приема и уведомяването се извършва съгласно процедурата, приложима към годишния бюджет. Специалният комитет го обсъжда, като взема предвид неговата неотложност.

2.   Когато този проект за коригиращ бюджет е в резултат на започването на нова операция или на промени в бюджета на текуща операция, администраторът уведомява специалния комитет за общата сума на разходите, предвидени за тази операция. Ако тези разходи съществено надвишават съответната референтна сума, специалният комитет може да поиска от одобрението на Съвета.

3.   Проектът за коригиращ бюджет в резултат на започването на нова операция се представя на специалния комитет в срок от 4 месеца след одобряването на референтната сума, освен ако специалният комитет не вземе решение за по-дълъг срок.

Член 21

Прехвърляния

1.   Администраторът, когато е целесъобразно — по предложение на командващия операцията, може да прави прехвърляния на бюджетни кредити. Доколкото неотложността на ситуацията позволява това, администраторът уведомява специалния комитет за своето намерение най-малко една седмица предварително. Въпреки това предварителното одобрение на специалния комитет е необходимо, когато:

а)

планираното прехвърляне ще измени общия размер на бюджетните кредити, предвидени за дадена операция;

или

б)

планираните прехвърляния между главите през съответната финансова година надхвърлят 10 % от бюджетните кредити, вписани в главата, от която се теглят кредитите, според указаното в приетия бюджет за съответната финансова година, на датата, на която е направено предложението за прехвърляне.

2.   Когато командващият операцията счете това за необходимо за правилното протичане на операцията, в трите месеца след датата на започване на операцията той може да прави прехвърляния на бюджетни кредити, предназначени за операцията, между статиите и между главите от раздела „Общи оперативни разходи“ на бюджета. Той уведомява администратора и специалния комитет за това.

Член 22

Пренасяне на бюджетни кредити

1.   По принцип бюджетните кредити, предназначени за покриване на общи разходи, направени във връзка с подготовката или вследствие на операциите, които не са усвоени, се отменят в края на финансовата година, освен ако в параграф 2 не е предвидено друго.

2.   Бюджетните кредити, предназначени за покриване на разходите за съхраняване на материалите и оборудването, администрирани от ATHENA, могат да бъдат пренесени веднъж към следващата финансова година, ако до 31 декември на текущата финансова година е бил поет ангажимент в този смисъл. Бюджетните кредити, предназначени за покриване на общите оперативни разходи, могат да бъдат пренесени, ако са необходими за операция, която не е напълно приключена.

3.   Администраторът представя на специалния комитет предложения за пренасяне на бюджетни кредити, за които не са поети задължения от предходната финансова година, до 15 февруари. Тези предложения се смятат за одобрени, освен ако специалният комитет не реши друго до 15 март.

4.   Бюджетните кредити за поети задължения от предишната финансова година се пренасят, а администраторът уведомява специалния комитет за това до 15 февруари.

Член 23

Предварително изпълнение

След приемане на годишния бюджет бюджетните кредити могат да се използват за покриване на задълженията и плащанията, доколкото това е оперативно необходимо.

ГЛАВА 7

ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ

Член 24

Определяне на вноските

1.   Бюджетните кредити за плащания, предназначени за покриване на общите разходи, направени във връзка с подготовката или вследствие на операциите, които не се покриват от различните приходи, се финансират от вноски на участващите държави-членки.

2.   Бюджетните кредити за плащания, предназначени за покриване на общите оперативни разходи за дадена операция, се покриват от вноски на допринасящите държави.

3.   Вноските, платими от допринасящите държави-членки за дадена операция, са равни на сумата на бюджетните кредити за плащания, вписани в бюджета и предназначени за покриване на общите оперативни разходи за съответната операция, след приспадане на вноските, платими за същата операция от допринасящите трети държави съгласно член 12.

4.   Разбивката на вноските между държавите-членки, от които се изисква участие под формата на вноски, се определя съгласно размера на брутния национален продукт, определен в член 41, параграф 2 ДЕС, и в съответствие с Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности (3) или всяко друго решение на Съвета, което го заменя.

5.   Данните за изчисляване на вноските са данните, вписани в колоната „БНД собствени ресурси“ от таблицата „Резюме на финансирането от общия бюджет по вид на собствените ресурси и по държава-членка“, приложена към последния общ бюджет, приет от Съюза. Вноската на всяка държава-членка, която дължи такава, е пропорционална на дела на брутния национален доход (БНД) на тази държава-членка в общия сбор от БНД на държавите-членки, които дължат вноски.

Член 25

График за плащане на вноските

1.   Когато Съветът е приел референтна сума за военна операция на ЕС, допринасящите държави-членки плащат своите вноски в размер на 30 % от референтната сума, освен ако Съветът не вземе решение за друг размер. Администраторът отправя покани за вноски в зависимост от оперативните нужди за операцията до договореното равнище.

2.   По предложение на администратора специалният комитет може да реши, че преди приемането на коригиращ бюджет за операцията ще бъдат поискани допълнителни вноски. Специалният комитет може да реши да отнесе въпроса до компетентните подготвителни органи на Съвета.

3.   Когато за определена операция е приет коригиращ бюджет, държавите-членки заплащат остатъка от вноските, които дължат за тази операция съгласно член 24. Въпреки това, когато се предвижда операцията да продължи повече от шест месеца в рамките на една финансова година, остатъкът от дължимите суми се изплаща на два транша. В такива случаи първият транш се плаща в срок от 60 дни след началото на операцията; вторият транш се плаща в срок, определен от специалния комитет по предложение на администратора, като се отчитат оперативните нужди. Специалният комитет може да се отклони от разпоредбите на настоящия параграф.

4.   Администраторът отправя съответните покани за вноски с писмо до националните администрации, чиито данни са му били съобщени, при:

а)

одобрението на проектобюджета за финансовата година от специалния комитет съгласно член 19. Първата покана за вноски покрива оперативните нужди за осем месеца. Втората покана за вноски покрива салдото от вноските, като се взема предвид салдото на бюджетния излишък от предходната година, ако специалният комитет е взел решение това салдо да бъде включено в бюджета за текущата година, след като е било получено одитното становище,

б)

приемането на референтната сума съгласно предвиденото в член 25, параграф 1, или

в)

одобрението на коригиращ бюджет съгласно предвиденото в член 20.

5.   Без да се засягат останалите разпоредби на настоящото решение, вноските се плащат в 30-дневен срок след отправянето на съответната покана за вноски, с изключение на първата покана за вноски в бюджета за нова финансова година, когато срокът за плащане е 40 дни след отправянето на съответната покана за вноски.

6.   Всяка допринасяща държава заплаща банковите такси, свързани с плащането на нейната вноска.

7.   Администраторът потвърждава получаването на вноските.

Член 26

Авансово финансиране

1.   При военна операция на Европейския съюз за бързо реагиране допринасящите държави-членки дължат вноски на нивото на референтната сума. Без да се засяга член 25, параграф 3, плащанията се извършват съгласно предвиденото по-долу.

2.   За целите на авансовото финансиране на военни операции на ЕС за бързо реагиране участващите държави-членки:

а)

изплащат предсрочно вноските за ATHENA, или;

б)

когато Съветът вземе решение за провеждане на военна операция на ЕС за бързо реагиране, за чието финансиране те допринасят, в петдневен срок след отправянето на поканата плащат вноската си за общите разходи за операцията на равнището на референтната сума, освен ако Съветът не реши друго.

3.   За посочените по-горе цели специалният комитет, съставен от по един представител на всяка държава-членка, която плаща вноската си предсрочно, въвежда временни бюджетни кредити в определен дял от бюджета. Тези временни бюджетни кредити се покриват от вноски, платими от държавите-членки, които плащат вноската си предсрочно, в 90-дневен срок от отправянето на поканата за тези вноски.

4.   Всички временни бюджетни кредити, посочени в параграф 3 и използвани за определена операция, се попълват в 90-дневен срок от отправянето на поканата.

5.   Без да се засягат разпоредбите на параграф 1, всяка държава-членка, която плаща вноската си предсрочно, може при определени обстоятелства да упълномощи администратора да използва предсрочно платената от нея вноска за операция, в която тя участва, различна от операция за бързо реагиране. Предсрочно платената вноска се възстановява от съответната държава-членка в 90-дневен срок от отправянето на поканата.

6.   Когато за дадена операция, различна от операция за бързо реагиране, са необходими средства, преди да са получени достатъчно вноски за тази операция:

а)

за покриване на вноските, дължими за дадената операция, могат да се използват до 75 % от предсрочно платените вноски от държавите-членки, които допринасят за финансирането на тази операция, след одобрение от държавите-членки, които плащат вноската си предсрочно. Предсрочно платените вноски се възстановяват от държавите-членки, които плащат вноската си предсрочно, в 90-дневен срок от отправянето на поканата;

б)

в случая по буква а) от настоящия параграф вноските, дължими за операцията съгласно член 25, параграф 1 от държавите-членки, които не са платили вноската си предсрочно, се изплащат, след одобрение от съответните държави-членки, в срок от пет дни след отправянето на поканата от администратора.

7.   Независимо от член 32, параграф 3 командващият операцията може да поема задължения и да извършва плащания с предоставените му средства.

8.   Всяка държава-членка може да промени избора си като уведоми администратора най-малко три месеца предварително.

9.   Лихвите, получени в резултат на авансовото финансиране, се разпределят на годишна база между държавите-членки, които са платили вноската си предсрочно, и се добавят към техните временни бюджетни кредити. Сумите се съобщават на тези държави-членки в рамките на ежегодната процедура по одобрение на бюджета.

Член 27

Възстановяване на предварителното финансиране

1.   Всяка държава-членка, трета държава или, в зависимост от случая, международна организация, оправомощена от Съвета да финансира предварително част от общите разходи по дадена операция, може да получи тази сума обратно от ATHENA, като подаде за целта искане, придружено с необходимите документи и адресирано до администратора, най-късно два месеца след датата на завършване на съответната операция.

2.   Искането за възстановяване не може да бъде уважено, ако не е одобрено от командващия операцията, при условие че той все още изпълнява тази длъжност, и от администратора.

3.   При одобряване на искането за възстановяване, представено от допринасяща държава, сумата може да се приспадне при следващата покана за вноски, отправена към тази държава от администратора.

4.   Ако при одобряването на искането не се планира отправяне на покана за вноски или ако одобреното искане за възстановяване на сума би надхвърлило очаквания размер на вноската, администраторът изплаща подлежащата на възстановяване сума в рамките на 30 дни, като взема предвид паричния поток на ATHENA и необходимата сума за финансиране на общите разходи по съответната операция.

5.   Възстановяването се дължи в съответствие с настоящото решение, дори и операцията да бъде отменена.

6.   Възстановяването включва лихвата, получена в резултат на предварителното финансиране.

Член 28

Управление от ATHENA на разходите, които не се включват в общите разходи

1.   По предложение на администратора, представено със съдействието на командващия операцията, или на държава-членка специалният комитет може да реши да повери на ATHENA административното управление на някои разходи във връзка с дадена операция (наричани по-нататък „разходи, поети на национално равнище“), макар и за тях да продължава да отговаря съответната държава-членка.

2.   В решението си специалният комитет може да упълномощи командващия операцията да сключи от името на държавите-членки, участващи в операцията, и когато е необходимо — от името на трети страни, договори за получаването на услугите и стоките, които се финансират чрез разходи, поети на национално равнище.

3.   В решението на специалния комитет се определят начините за предварително финансиране на разходите, поети на национално равнище.

4.   ATHENA води счетоводство за поверените ѝ разходи, поети на национално равнище и направени от всяка държава-членка и, когато е целесъобразно — от трети страни. Ежемесечно ATHENA изпраща на всяка държава-членка и, когато е необходимо — на посочените трети страни, отчет на разходите, поети или направени от нея или от нейния персонал през предходния месец, и отправя покана за осигуряване на необходимите средства за заплащане на тези разходи. Държавите-членки и, когато е необходимо — третите страни, заплащат на ATHENA поисканите суми в срок от 30 дни след отправяне на поканата за осигуряване на средствата.

Член 29

Лихви за забава

1.   Ако някоя държава не изпълни финансовите си задължения, по аналогия се прилагат правилата на Съюза за лихвите за забава, определени в член 71 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (4), във връзка с плащането на вноските в бюджета на ЕС.

2.   Когато плащането закъснее с не повече от десет дни, не се начислява лихва. Когато плащането закъснее с повече от десет дни, лихвите се начисляват за целия период на забавата.

ГЛАВА 8

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

Член 30

Принципи

1.   Предоставените на ATHENA бюджетни кредити се използват в съответствие с принципите на добро финансово управление, т.е. на икономичност, ефективност и ефикасност.

2.   Разпоредителите с бюджетни кредити отговарят за изпълнение на приходите и разходите на ATHENA в съответствие с принципите на добро финансово управление и за да се гарантира спазването на изискванията за законност и правомерност. За изпълнението на разходите разпоредителите с бюджетни кредити поемат бюджетни и правни задължения, утвърждават разходи и разрешават плащания и извършват предварителните действия за изпълнението на бюджетните кредити. Всеки разпоредител с бюджетни кредити може да делегира изпълнението на задълженията си с решение, в което се определя:

а)

персонал, който е на подходящо ниво за подобно делегиране;

б)

обхвата на предоставените правомощия;

в)

възможността оправомощените лица за вторично делегиране на правомощията.

3.   Изпълнението на бюджетните кредити се осигурява на принципа на разделяне на функциите на разпоредителя с бюджетни кредити от тези на счетоводителя. Функциите на разпоредителя с бюджетни кредити и на счетоводителя са несъвместими помежду си. За всяко плащане от средствата, управлявани от ATHENA, са необходими едновременно подписите на разпоредителя с бюджетни кредити и на счетоводителя.

4.   Без да се засяга настоящото решение, когато изпълнението на общите разходи е възложено на държава-членка, институция на Съюза или, ако е необходимо — на международна организация, то тази държава, институция или организация прилага правилата, приложими към изпълнението на нейните собствени разходи. Когато администраторът изпълнява пряко разходите, той спазва правилата, приложими към изпълнението на раздел „Съвет“ от общия бюджет на Европейския съюз.

5.   Въпреки това администраторът може да представи на председателството основа за предложение до Съвета или до специалния комитет относно правилата за изпълнение на общите разходи.

6.   Специалният комитет може да одобри правила за изпълнение на общите разходи, които се отклоняват от параграф 4.

Член 31

Общи разходи, направени във връзка с подготовката или вследствие на операциите, или които не са свързани пряко с конкретна операция

Администраторът изпълнява задълженията на разпоредител с бюджетни кредити по отношение на общите разходи, направени във връзка с подготовката или вследствие на операциите, както и на общите разходи, които не могат да бъдат свързани пряко с конкретна операция.

Член 32

Общи оперативни разходи

1.   Командващият операцията изпълнява задълженията на разпоредител с бюджетни кредити по отношение на общите оперативни разходи по операцията, която командва. Независимо от това администраторът изпълнява задълженията на разпоредител с бюджетни кредити по отношение на общите оперативни разходи, направени по време на подготвителната фаза на дадена операция, които се изпълняват пряко чрез ATHENA или са свързани с операцията след края на нейната активна фаза.

2.   Сумите, необходими за изпълнение на разходите по дадена операция, се прехвърлят от администратора от банковата сметка на ATHENA към командващия операцията, по негово искане, в банкова сметка, открита от името на ATHENA, чиито данни са предоставени от командващия операцията.

3.   Чрез дерогация от член 18, параграф 5, приемането на референтна сума дава правото на администратора и на командващия операцията, всеки в собствената си област на компетентност, да поеме и заплати разходите за съответната операция в размер до дела от референтната сума, одобрен съгласно член 25, параграф 1, освен ако Съветът не вземе решение за по-голям размер на задълженията.

Въз основа на предложение на администратора или на командващия операцията и като вземе предвид оперативната необходимост и неотложност, специалният комитет може да разреши поемането и — по целесъобразност — плащането на допълнителни разходи. Специалният комитет може да реши да препрати въпроса чрез председателството на компетентните подготвителни органи на Съвета, освен ако оперативните обстоятелства не наложат друго. Настоящата дерогация не се прилага, считано от датата на приемане на бюджета за съответната операция.

4.   За периода до приемането на бюджета за дадена операция администраторът и командващият операцията или негов представител докладват на специалния комитет всеки месец, като всеки докладва по засягащите го въпроси във връзка с разходите, които са допустими като общи разходи по тази операция. Специалният комитет, по предложение на администратора, на командващия операцията или на държава-членка, може да дава насоки за изпълнение на разходите през този период.

5.   Чрез дерогация от член 18, параграф 5, в случай на непосредствена опасност за живота на персонала, участващ във военна операция на ЕС, командващият операцията може да изпълни разходите, необходими за запазване живота на членовете на този персонал, които надвишават вписаните в бюджета кредити. Той уведомява за това администратора и специалния комитет възможно най-скоро. В тези случаи администраторът, в тясна връзка с командващия операцията, предлага необходимите прехвърляния за финансиране на непредвидените разходи. Ако не е възможно да се осигури достатъчно финансиране за тези разходи посредством прехвърляне, администраторът предлага коригиращ бюджет.

ГЛАВА 9

КРАЙНО МЕСТОНАЗНАЧЕНИЕ НА СЪВМЕСТНО ФИНАНСИРАНИТЕ ОБОРУДВАНЕ И ИНФРАСТРУКТУРА

Член 33

Оборудване и инфраструктура

1.   С оглед окончателното приключване на операцията, която е командвал, командващият операцията предлага крайно местоназначение за оборудването и инфраструктурата, финансирани съвместно за целите на тази операция. Той предлага на специалния комитет съответната подходяща степен на амортизация.

2.   Администраторът управлява оборудването и инфраструктурата, оставащи след края на активната фаза на операцията, с оглед, ако е необходимо, за тях да се намери крайно местоназначение. Той предлага на специалния комитет съответната подходяща степен на амортизация.

3.   Степента на амортизация на оборудването, инфраструктурата и останалите активи се одобрява от специалния комитет при първа възможност.

4.   Крайното местоназначение на съвместно финансираните оборудване и инфраструктура се одобрява от специалния комитет, като се вземат предвид оперативните нужди и финансови критерии. Крайното местоназначение може да бъде, както следва:

а)

за инфраструктура — продажба или прехвърляне чрез ATHENA на приемащата държава, на държава-членка или на трета страна;

б)

за оборудване — продажба чрез ATHENA на държава-членка, на приемащата държава или на трета страна, или неговото съхранение и поддръжка от ATHENA, от държава-членка или от съответната трета страна с цел използване в следваща операция.

5.   При продажба оборудването и инфраструктурата се продават на пазарната им цена или, ако пазарната цена не може да бъде определена, на справедлива и разумна цена, като се вземат предвид конкретните условия на място.

6.   Продажбата или прехвърлянето на приемащата или на трета страна се осъществява съобразно съответните действащи правила за сигурност.

7.   Когато се вземе решение ATHENA да запази оборудването, финансирано съвместно за целите на дадена операция, допринасящите държави-членки могат да поискат финансова компенсация от другите участващи държави-членки. Специалният комитет, съставен от представители на всички участващи държави-членки, взема съответните решения по предложение на администратора.

ГЛАВА 10

СЧЕТОВОДСТВО И ИНВЕНТАРИ

Член 34

Осчетоводяване на общите оперативни разходи

Командващият операцията води счетоводството на прехвърлянията, получени от ATHENA, на разходите, за които е поел задължение, и на направените плащания и получените приходи, както и инвентарна книга на движимата собственост, финансирана от бюджета на ATHENA и използвана за операцията, която той командва.

Член 35

Консолидирано счетоводство

1.   Счетоводителят води счетоводство за поисканите вноски и направените прехвърляния. Той също така съставя счетоводен отчет за общите разходи, направени във връзка с подготовката или вследствие на операциите, както и за оперативните разходи и приходи, за които администраторът носи пряка отговорност.

2.   Счетоводителят съставя консолидирания счетоводен отчет за приходите и разходите на ATHENA. Всеки командващ операция му изпраща счетоводен отчет за разходите, за които е поел задължение, за направените плащания и за получените приходи.

ГЛАВА 11

ОДИТ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЧЕТОВОДНИТЕ ОТЧЕТИ

Член 36

Редовни отчети до специалния комитет

На всеки три месеца администраторът представя на специалния комитет отчет за изпълнението на приходите и разходите от началото на финансовата година. За тази цел всеки командващ операция представя на администратора отчет за общите оперативни разходи за операцията, която командва.

Член 37

Условия за извършване на проверки

1.   Лицата, отговарящи за одита на приходите и разходите на ATHENA, трябва преди изпълнението на задачата си да са получили разрешение за достъп до класифицирана информация най-малко до ниво „SECRET UE“ на Съвета или равностойно разрешение за достъп до класифицирана информация от държава-членка или от НАТО, в зависимост от случая. Тези лица гарантират, че ще спазват поверителността на информацията и ще пазят в тайна данните, които са узнали по време на одита, в съответствие с правилата, приложими към тази информация или данни.

2.   Лицата, отговарящи за одита на приходите и разходите на ATHENA, получават, без да отправят предварително предупреждение, незабавен достъп до документите и съдържанието на всички материални носители на данни, свързани с приходите и разходите, както и до помещенията, където се съхраняват тези документи и материални носители. Те могат да правят копия. Лицата, участвали в изпълнението на приходите и разходите на ATHENA, оказват на администратора и на лицата, отговарящи за одита на тези приходи и разходи, необходимата помощ за изпълнение на тяхната задача.

Член 38

Външен одит на счетоводните отчети

1.   Когато изпълнението на разходите на ATHENA е възложено на държава-членка, на институция на Съюза или на международна организация, то тази държава, институция или организация спазва правилата, които са приложими към извършването на одит на собствените ѝ разходи.

2.   Независимо от това, администраторът или лицата, определени от него, могат по всяко време да направят одит на общите разходи на ATHENA, направени във връзка с подготовката или вследствие на операциите, или на общите оперативни разходи по дадена операция. Освен това специалният комитет, по предложение на администратора или на държава-членка, може по всяко време да назначи външни одитори, чиито задачи и условия за наемане се определят от него.

3.   За целите на външните одити се създава шестчленна колегия от одитори. Специалният комитет назначава членовете за мандат от три години, който може да се поднови веднъж, измежду кандидатите, предложени от държавите-членки. Специалният комитет може да удължи мандата на даден член с не повече от 6 месеца.

Кандидатите трябва да са членове на най-висшия национален одитен орган в държава-членка или да са препоръчани от този орган и да предоставят достатъчно гаранции за сигурност и независимост. Те трябва да са на разположение за изпълнение на задачи от името на ATHENA, когато това е необходимо. При изпълнението на тези задачи:

а)

членовете на колегията продължават да получават възнаграждение от органа за одит, от който идват; ATHENA поема разходите по командировката в съответствие с правилата, приложими за длъжностните лица на Европейския съюз от същата степен;

б)

членовете не искат, нито получават указания от друг, освен от специалния комитет; в рамките на мандата за одит колегията от одитори и нейните членове са напълно независими и единствено отговорни за провеждането на външния одит;

в)

членовете докладват за изпълнението на задачата си единствено на специалния комитет;

г)

членовете проверяват по време на финансовата година, както и след това (ex post), чрез проверки на място и проверки на оправдателните документи, дали разходите, финансирани или предварително финансирани чрез ATHENA, се изпълняват в съответствие с приложимото законодателство и с принципите на добро финансово управление, т.е. икономичност, ефективност и ефикасност, както и дали вътрешният контрол е подходящ.

Всяка година колегията от одитори решава дали да смени своя председател, като избере един от своите членове, или да поднови мандата му. Тя приема правилата, приложими към одитите, извършвани от нейните членове, в съответствие с най-високите международни стандарти. Колегията от одитори одобрява одитните доклади, съставени от нейните членове, преди тяхното предаване на администратора и на специалния комитет.

4.   Специалният комитет може да реши за всеки отделен случай и при наличието на конкретни основания да ползва други външни органи.

5.   Разходите за одита, извършван от одиторите, действащи от името на ATHENA, се считат за общи разходи, които се поемат от ATHENA.

Член 39

Вътрешен одит на счетоводните отчети

1.   По предложение на администратора генералният секретар на Съвета, след като уведоми специалния комитет, назначава вътрешен одитор на ATHENA и поне един заместник вътрешен одитор, за срок от три години, който може да се поднови веднъж; вътрешните одитори трябва да имат необходимата професионална квалификация и да предоставят достатъчно гаранции за сигурност и независимост. Вътрешният одитор не може да бъде нито разпоредител с бюджетни кредити, нито счетоводител; той не може да участва в изготвянето на финансовите отчети.

2.   Вътрешният одитор докладва на администратора относно справянето с рисковете, като изготвя независими становища за качеството на системите за управление и контрол и отправя препоръки за подобряване на вътрешния контрол на операциите и за насърчаване на доброто финансово управление. Той отговаря по-конкретно за това да се прецени доколко са подходящи и ефективни вътрешните системи за управление и резултатите от работата на отделите при изпълнението на политиките и целите спрямо свързаните с тях рискове.

3.   Вътрешният одитор изпълнява функциите си по отношение на всички отдели, които участват в събирането на приходите от ATHENA или изпълнението на разходите, финансирани чрез ATHENA.

4.   В зависимост от необходимостта вътрешният одитор извършва един или няколко одита през финансовата година. Той докладва на администратора и уведомява командващия операцията относно заключенията и препоръките си. Командващият операцията и администраторът осигуряват предприемането на препоръчаните от одита действия.

5.   Администраторът представя на специалния комитет годишен доклад за вътрешен одит, посочващ броя и вида на осъществените вътрешни одити, направените констатации, оценки и препоръки и предприетите действия по тези препоръки.

6.   Освен това всеки командващ операция предоставя на вътрешния одитор пълен достъп до операцията под негово командване. Вътрешният одитор прави проверка на доброто функциониране на финансовите и бюджетните системи и процедури и осигурява функционирането на надеждни и ефикасни системи за вътрешен контрол.

7.   Действията и докладите на вътрешния одитор се представят на колегията от одитори заедно с всички необходими оправдателни документи.

Член 40

Годишно представяне и приключване на счетоводните отчети

1.   Всеки командващ операция предоставя на счетоводителя на ATHENA най-късно до по-ранната от следните две дати — 31 март след приключване на финансовата година или до четири месеца след края на операцията, която ръководи, необходимата информация за съставяне на годишните счетоводни отчети за общите разходи, годишните счетоводни отчети за разходите, които са предварително финансирани и възстановени съгласно член 28, и годишния доклад за дейността.

2.   До 15 май след приключване на финансовата година, със съдействието на счетоводителя и на командващите на отделните операции, администраторът съставя и представя на специалния комитет и на колегията от одитори финансовите отчети и годишния доклад за дейността.

3.   До 8 седмици от предаването на финансовите отчети специалният комитет получава одитно становище от колегията от одитори и одитираните финансови отчети на ATHENA от администратора, действащ със съдействието на счетоводителя и на командващите на отделните операции.

4.   До 30 септември след приключване на финансовата година специалният комитет получава от колегията от одитори одитния доклад и го разглежда наред с одитното становище и финансовите отчети, за да освободи от финансова отговорност администратора, счетоводителя и командващите на отделните операции.

5.   Всички отчети и инвентари се пазят, на съответните им нива, от счетоводителя и командващия операцията за срок от пет години от датата, на която е направено съответното освобождаване от финансова отговорност. След края на дадена операция командващият операцията осигурява предаването на всички счетоводни отчети и инвентари на счетоводителя.

6.   Специалният комитет решава да впише салдото от изпълнението на бюджета за финансовата година, за която са одобрени счетоводните отчети, в бюджета за следващата финансова година като приход или разход в зависимост от обстоятелствата, посредством коригиращ бюджет. Специалният комитет може обаче да реши да включи салдото от посоченото по-горе изпълнение на бюджета след получаване на одитното становище на колегията от одитори.

7.   Частта от салдото от изпълнението на бюджета за финансовата година, която е резултат от изпълнението на бюджетните кредити, предназначени за покриване на общите разходи, направени във връзка с подготовката или вследствие на операциите, се вписва срещу следващите вноски на участващите държави-членки.

8.   Частта от салдото от изпълнението на бюджета за финансовата година, която произтича от изпълнението на бюджетните кредити, предназначени за покриване на общите оперативни разходи за дадена операция, се вписва срещу следващите вноски на държавите-членки, които са допринесли за тази операция.

9.   Ако не може да се извърши възстановяване чрез приспадане от вноските, дължими на ATHENA, салдото от изпълнението на бюджета се възстановява на съответните държави-членки съгласно ключа „БНД“ за годината на възстановяването.

10.   Всяка държава-членка, участваща в дадена операция, може да предоставя на администратора ежегодно до 31 март, ако е целесъобразно — чрез командващия операцията, информация относно допълнителните разходи, които е направила по операцията през предходната финансова година. Информацията се представя в разбивка по основни разходни позиции. Администраторът обобщава информацията, за да представи на специалния комитет общ преглед на допълнителните разходи по операцията.

Член 41

Приключване на счетоводните отчети за дадена операция

1.   След завършването на дадена операция специалният комитет може да реши, по предложение на администратора или на държава-членка, че администраторът, със съдействието на счетоводителя и на командващия операцията, ще представи на специалния комитет финансовите отчети за тази операция поне до датата, на която тя е завършила, и ако е възможно — до датата, на която тя е приключена окончателно. Определеният за администратора срок не може да бъде по-малък от четири месеца от датата на завършване на операцията.

2.   Ако в рамките на определения срок във финансовите отчети не могат да бъдат включени приходите и разходите, свързани с окончателното приключване на операцията, тогава тези приходи и разходи се отразяват във финансовите отчети на ATHENA и се преглеждат от специалния комитет в рамките на процедурата, предвидена в член 40.

3.   Въз основа на становището на колегията от одитори специалният комитет одобрява представените му финансови отчети за операцията. Той освобождава от отговорност за съответната операция администратора, счетоводителя и командващия операцията.

4.   Ако не може да се извърши възстановяване чрез приспадане от вноските, дължими на ATHENA, салдото от изпълнението на бюджета се възстановява на съответните държави-членки съгласно ключа „БНД“ за годината на възстановяването.

ГЛАВА 12

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Член 42

Отговорност

1.   Условията, уреждащи дисциплинарната и наказателната отговорност на командващия операцията, администратора и останалите членове на персонала, предоставени по-специално от институциите на Съюза или от държавите-членки, в случай на нарушение или небрежност при изпълнението на бюджета, се определят от правилника за персонала или правилата, приложими за тях. Наред с това ATHENA може по собствена инициатива или по искане на допринасяща държава да заведе граждански иск срещу горепосочените членове на персонала.

2.   Съюзът или генералният секретар на Съвета в никакъв случай не могат да носят отговорност пред допринасяща държава в резултат на изпълнението на задълженията на администратора, счетоводителя или членовете на персонала, назначени за работа при тях.

3.   Договорната отговорност, произтичаща от договори, сключени в рамките на изпълнението на бюджета, се покрива чрез ATHENA от допринасящите държави. Тя се урежда от правото, приложимо към съответните договори.

4.   В случай на извъндоговорна отговорност всяка вреда, причинена от щаба на операцията, щаба на въоръжените сили и щабното подразделение на кризисната структура, чийто състав се одобрява от командващия операцията, или от техния персонал при изпълнение на задълженията им, се покрива чрез ATHENA от допринасящите държави в съответствие с основните принципи, общи за правото на държавите-членки и правилниците за персонала на въоръжените сили, приложими на мястото на провеждане на операцията.

5.   Съюзът или държавите-членки в никакъв случай не могат да бъдат привличани под отговорност от допринасяща държава за договори, сключени в рамките на изпълнението на бюджета, или за вредите, причинени от звена или служби на кризисната структура, чийто състав се одобрява от командващия операцията, или от техния персонал при изпълнението на неговите задължения.

Член 43

Преглед и преразглеждане

Настоящото решение, включително неговите приложения, подлежи изцяло или частично на преглед, ако това е необходимо, по искане на държава-членка или след всяка операция. То се преразглежда най-малко на всеки три години. При прегледа или преразглеждането могат да се използват всички експерти, които могат да допринесат към тази дейност, включително в управленските органи на ATHENA.

Член 44

Заключителни разпоредби

Решение 2008/975/ОВППС се отменя.

Член 45

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 19 декември 2011 година.

За Съвета

Председател

M. KOROLEC


(1)  ОВ L 63, 28.2.2004 г., стр. 68.

(2)  ОВ L 345, 23.12.2008 г., стр. 96.

(3)  ОВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17.

(4)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОБЩИ РАЗХОДИ, ПОЕМАНИ ОТ ATHENA, НЕЗАВИСИМО КОГА СА НАПРАВЕНИ

В случаите, когато посочените по-долу общи разходи не могат да бъдат свързани пряко с конкретна операция, специалният комитет може да реши да разпредели съответните бюджетни кредити в общата част от годишния бюджет. Тези бюджетни кредити следва, доколкото е възможно, да бъдат вписвани в статии относно операцията, с която са най-тясно свързани.

1.

Разходи за мисиите, направени от командващия операцията и неговия персонал за представяне на счетоводните отчети по операцията на специалния комитет.

2.

Обезщетения за вреди и разходи, произтичащи от претенции и съдебни искове, които се изплащат от ATHENA.

3.

Разходи, произтичащи от решение за съхраняване на съвместно придобити материали за дадена операция (когато тези разходи се включват към общата част от годишния бюджет, се посочва връзката с конкретната операция).

В допълнение общата част от годишния бюджет включва при необходимост бюджетни кредити за покриване на следните общи разходи по операции, за чието финансиране допринасят участващите държави-членки:

1.

Банкови разходи.

2.

Разходи за одит.

3.

Общи разходи, свързани с подготвителната фаза на дадена операция, определени в приложение II.

4.

Разходи, свързани с разработването и поддръжката на счетоводната система и на системата за управление на активите на ATHENA.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ОБЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПОДГОТВИТЕЛНАТА ФАЗА НА ДАДЕНА ОПЕРАЦИЯ, КОИТО СЕ ПОЕМАТ ОТ ATHENA

Допълнителните разходи, необходими за проучвателни мисии и подготовка (особено мисии за установяване на фактическата обстановка и разузнаване) от военния и цивилния персонал с оглед на конкретна военна операция на ЕС: транспорт, настаняване, използване на оперативни средства за комуникация, наемане на местен цивилен персонал за изпълнението на мисията (преводачи, шофьори и др.).

Медицински услуги: разходите за спешни медицински евакуации (Мedevac) на лица, участващи в проучвателни мисии и подготовка от военния и цивилния персонал с оглед на конкретна военна операция на ЕС, когато на място не може да бъде осигурено медицинско обслужване.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ЧАСТ A

ОБЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С АКТИВНАТА ФАЗА НА ОПЕРАЦИИТЕ, КОИТО ВИНАГИ СЕ ПОЕМАТ ОТ ATHENA

За всяка военна операция на ЕС ATHENA покрива като общи оперативни разходи допълнителните разходи, необходими за описаните по-долу операции:

1.   Допълнителни разходи за (разгърнат или постоянен) щаб за операции на ЕС.

1.1.

Определение на щабовете, чиито допълнителни разходи са съвместно финансирани:

а)   Щаб (Щ): щаб (Щ); командни и подпомагащи звена, одобрени в оперативния план (OPLAN).

б)   Щаб на операцията (ЩО): статичен, разположен извън областта щаб на командващия операцията, отговарящ за изграждането, въвеждането в действие, поддържането и възстановяването на въоръжените сили на Европейския съюз.

Определението за общи разходи, приложимо към ЩО за дадена операция, е приложимо и към Генералния секретариат на Съвета, Европейската служба за външна дейност и ATHENA, доколкото те участват пряко в тази операция.

в)   Щаб на въоръжените сили (ЩВС): щабът на въоръжените сили на ЕС, разгърнат в областта на операцията.

г)   Команден щаб на поделение (КЩП): щабът на командващия поделение на ЕС, разгърнат за операция (т.е. командващи на военновъздушно, сухоземно, военноморско или друго поделение, чието назначение би могло да бъде счетено за необходимо в зависимост от естеството на операцията).

1.2.

Определение на съвместно финансираните допълнителни разходи:

а)   Транспортни разходи: транспорт до и от мястото на операцията за разгръщане, поддръжка и възстановяване на ЩВС и КЩП.

б)   Пътни разходи и разходи за настаняване: пътни разходи и разходи за настаняване, направени от ЩО за официални пътувания, необходими за дадена операция; пътни разходи и разходи за настаняване, направени от персонала от разгърнати щабове на официални пътувания до Брюксел и/или на срещи, свързани с операцията.

в)   Транспорт/пътуване (с изключение на дневни разходи) на членове на щабовете на мястото на операцията: разходи, свързани с транспорт с превозни средства или друг вид пътуване, както и товарни разходи; включително разходи за пътувания, извършени от национални подкрепления и посетители; разликата в цените на горивото над обичайните стойности за нормални операции; наемането на допълнителни превозни средства; стойността на застраховката за гражданска отговорност в случаите, когато някои държави изискват това от международните организации, които провеждат операции на тяхна територия.

г)   Администрация: допълнително канцеларско и жилищно обзавеждане; услуги по договор и комунални разноски, разходи по поддръжката на сградите на щаба.

д)   Цивилен персонал, нает специално в изпълняващи условията за допустимост щабове за нуждите на операцията: цивилен персонал от Съюза, международен персонал и нает на място персонал, необходим за провеждане на операцията над и извън нормалните оперативни изисквания (включително заплащане на наднормения труд).

е)   Комуникации между изпълняващи условията за допустимост щабове и между тях и пряко подчинените им въоръжени сили: капиталови разходи за закупуване и ползване на допълнителни комуникации и информационно-технологично оборудване, както и разходи за ползвани услуги (наем и поддръжка на модеми, телефонни линии, сателитни телефони, криптофакс, криптирани канали, доставчици на интернет услуги, линия за данни, локални мрежи).

ж)   Казарми и настаняване/инфраструктура: разходи за придобиване, наемане и обновяване на необходимите помещения на щаба на мястото (наемане на сгради, заслони, палатки), ако това е необходимо.

з)   Информация за населението: разходите за информационни кампании и информиране на медиите в ЩП и ЩВС в съответствие с информационната стратегия, разработена от оперативния щаб.

и)   Представителни разходи и разходи за посрещане на гости: представителни разходи; разходи на ниво щаб, необходими за провеждането на дадена операция.

2.   Допълнителни разходи, направени за осигуряване на издръжката на въоръжените сили като цяло

Разходите, определени по-долу, са направени в резултат от разгръщането на въоръжените сили на тяхното местоназначение:

а)   Строителни работи, свързани с разгръщането/инфраструктурата: разходи, абсолютно необходими за въоръжените сили като цяло за изпълнение на тяхната мисия (съвместно използвани летища, железници, пристанища, основни пътища, включително пунктове за дебаркиране и предни зони за съсредоточаване; изследвания на водите, изпомпване, третиране, снабдяване и източване на вода, електро- и водоснабдяване, изкопни работи и защита от статични сили, складови съоръжения (по-специално за горива и боеприпаси), зони за съсредоточаване; техническа обезпечаване на съвместно финансираната инфраструктура).

б)   Идентификационни обозначения: специални идентификационни знаци, лични карти „Европейски съюз“, баджове, медали, знамена в цветовете на Европейския съюз или на други въоръжени сили или идентификационни обозначения на щабовете (с изключение на облекла, фуражки или униформи).

в)   Медицински услуги и съоръжения: спешни медицински евакуации (Medevac). Услуги и съоръжения от категория 2 и 3 на оперативно ниво на място, като летища и пристанища за дебаркиране, одобрени в оперативния план (OPLAN).

г)   Събиране на информация: спътникови снимки за целите на разузнаването, одобрени в оперативния план (OPLAN), ако тяхното финансиране не може да бъде осигурено от средства от бюджета на Сателитния център на Европейския съюз (SATCEN).

3.   Допълнителните разходи, направени от ЕС при ползването на общите активи и ресурси на НАТО, предоставени за водена от ЕС операция.

Разходите на ЕС за прилагането, за една от неговите военни операции, на договореностите между ЕС и НАТО, свързани с освобождаването, мониторинга и връщането или отзоваването на общите ресурси и капацитет на НАТО, предоставени за водените от ЕС операции. Възстановяване на средства на ЕС от НАТО.

4.   Допълнителни разходи, направени от Съюза за стоки, услуги или строителни работи, включени в списъка на общите разходи и предоставени по време на водена от ЕС операция от държава-членка, институция на Съюза, трета държава или международна организация съгласно договореност, посочена в член 11. Възстановяване на суми от държава, институция на Съюза или международна организация в съответствие с такава договореност.

ЧАСТ Б

ОБЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С АКТИВНАТА ФАЗА НА КОНКРЕТНА ОПЕРАЦИЯ, КОИТО СЕ ПОЕМАТ ОТ ATHENA СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Транспортни разходи: транспорт до и от мястото на операцията за разгръщане, подпомагане и възстановяване на силите, необходими за операцията.

Многонационален щаб на въоръжените сили: многонационален щаб на въоръжените сили на ЕС, разгърнати в оперативната зона.

ЧАСТ В

ОБЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, КОИТО СЕ ПОЕМАТ ОТ ATHENA ПО ИСКАНЕ НА КОМАНДВАЩИЯ ОПЕРАЦИЯТА И С ОДОБРЕНИЕ ОТ СПЕЦИАЛНИЯ КОМИТЕТ

а)   Казарми и настаняване/инфраструктура: разходи за придобиване, наемане или преустройство на помещения на място (сгради, заслони, палатки), според нуждите, за силите, разгърнати за операцията.

б)   Необходимо допълнително оборудване: наемане или закупуване в хода на операцията на непредвидено специално оборудване, крайно необходимо за изпълнението на операцията, при условие че закупеното оборудване не се репатрира в края на мисията.

в)   Медицински услуги и съоръжения: услуги и съоръжения от категория 2 на мястото на операцията, освен посочените в част А.

г)   Събиране на информация: събиране на информация (спътникови снимки; разузнаване на мястото на операцията, разузнаване и наблюдение (ISR), включително наблюдение въздух–земя (AGSR); агентурно разузнаване).

д)   Други съществени за мястото на операцията способности: разминиране, при необходимост за операцията, химична, биологична, радиологична и ядрена защита (CBRN); съхраняване и унищожаване на оръжия и боеприпаси, събрани в оперативната зона.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ОБЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОКОНЧАТЕЛНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДАДЕНА ОПЕРАЦИЯ, КОИТО СЕ ПОЕМАТ ОТ ATHENA

Разходи, направени за намиране на крайно местоназначение за съвместно придобитите за тази операция оборудване и инфраструктура.

Допълнителни разходи за изготвяне на счетоводните отчети по дадена операция. Допустимите общи разходи се определят в съответствие с приложение III, като се взема предвид фактът, че персоналът, който изготвя счетоводните отчети, е прикрепен към щаба на съответната операция, дори и след като последният е преустановил дейността си.


23.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 343/54


РЕШЕНИЕ 2011/872/ОВППС НА СЪВЕТА

от 22 декември 2011 година

за актуализиране на списъка на лицата, групите и образуванията, по отношение на които се прилагат членове 2, 3 и 4 от Обща позиция 2001/931/ОВППС за прилагането на специални мерки за борба с тероризма и за отмяна на Решение 2011/430/ОВППС

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 27 декември 2001 г. Съветът прие Обща позиция 2001/931/ОВППС за прилагането на специални мерки за борба с тероризма (1).

(2)

На 18 юли 2011 г. Съветът прие Решение 2011/430/ОВППС за актуализиране на списъка на лицата, групите и образуванията, по отношение на които се прилагат членове 2, 3 и 4 от Обща позиция 2001/931/ОВППС (2).

(3)

В съответствие с член 1, параграф 6 от Обща позиция 2001/931/ОВППС е необходимо да се извърши пълен преглед на списъка на лицата, групите и образуванията, по отношение на които се прилага Решение 2011/430/ОВППС.

(4)

В настоящото решение се съдържат резултатите от извършения от Съвета преглед на лицата, групите и образуванията, по отношение на които се прилагат членове 2, 3 и 4 от Обща позиция 2001/931/ОВППС.

(5)

Съветът стигна до заключението, че лицата, групите и образуванията, по отношение на които се прилагат членове 2, 3 и 4 от Обща позиция 2001/931/ОВППС, са участвали в извършването на терористични действия по смисъла на член 1, параграфи 2 и 3 от Обща позиция 2001/931/ОВППС, че във връзка с тях е било взето решение от компетентен орган по смисъла на член 1, параграф 4 от същата обща позиция и че към тях следва да продължат да се прилагат специалните ограничителни мерки, предвидени в нея.

(6)

Списъкът на лицата, групите и образуванията, по отношение на които се прилагат членове 2, 3 и 4 от Обща позиция 2001/931/ОВППС, следва съответно да бъде актуализиран и Решение 2011/430/ОВППС следва да бъде отменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Списъкът на лицата, групите и образуванията, по отношение на които се прилагат членове 2, 3 и 4 от Обща позиция 2001/931/ОВППС, се съдържа в приложението към настоящото решение.

Член 2

Решение 2011/430/ОВППС се отменя.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 22 декември 2011 година.

За Съвета

Председател

M. DOWGIELEWICZ


(1)  ОВ L 344, 28.12.2001 г., стр. 93.

(2)  ОВ L 188, 19.7.2011 г., стр. 47.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на лицата, групите и образуванията, посочени в член 1

1.   ЛИЦА

1.

ABDOLLAHI Hamed (известен също като Mustafa Abdullahi), роден на 11.8.1960 г. в Иран. Паспорт №: D9004878.

2.

ABOU, Rabah Naami (известен също като Naami Hamza, като Mihoubi Faycal, като Fellah Ahmed и като Dafri Rèmi Lahdi), роден на 1.2.1966 г. в гр. Алжир (Алжир), член на „al–Takfir“ и „al–Hijra“

3.

ABOUD, Maisi (известен също като Swiss Abderrahmane/Абдеррахман Швейцареца), роден на 17.10.1964 г. в гр. Алжир (Алжир) член на „al–Takfir“ и „al–Hijra“

4.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, роден в Al Ihsa (Саудитска Арабия), гражданин на Саудитска Арабия

5.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, роден на 16.10.1966 г. в Tarut (Саудитска Арабия), гражданин на Саудитска Арабия

6.

ARBABSIAR Manssor (известен също като Mansour Arbabsiar), роден на 6 или 15 март 1955 г. в Иран. ирански и американски гражданин. Паспорт №: C2002515 (Иран); Паспорт №: 477845448 (САЩ). Национален идентификационен №: 07442833, срок на валидност 15.3.2016 г. (американско свидетелство за управление).

7.

ARIOUA, Kamel (известен също като Lamine Kamel), роден на 18.8.1969 г. в Costantine (Алжир) – член на „al–Takfir“ и „al–Hijra“

8.

ASLI, Mohamed (известен също като Dahmane Mohamed), роден на 13.5.1975 г. в Ain Taya (Алжир) – член на „al–Takfir“ и „al–Hijra“

9.

ASLI, Rabah, роден на 13.5.1975 г. в Ain Taya (Алжир) – член на „al–Takfir“ и „al–Hijra“

10.

BOUYERI, Mohammed (известен също като Abu Zubair, като Sobiar и като Abu Zoubair), роден на 8.3.1978 г. в Амстердам (Нидерландия) – член на „Hofstadgroep“

11.

DARIB, Noureddine (известен също като Carreto и като Zitoun Mourad), роден на 1.2.1972 г. в Алжир – член на „al–Takfir“ и „al–Hijra“

12.

DJABALI, Abderrahmane (известен също като Touil), роден на 1.6.1970 г. в Алжир – член на „al–Takfir“ и „al–Hijra“

13.

FAHAS, Sofiane Yacine, роден на 10.9.1971 г. в гр. Алжир (Алжир) – член на „al–Takfir“ и „al–Hijra“

14.

IZZ-AL-DIN, Hasan (известен също като GARBAYA, Ahmed, като SA-ID и като SALWWAN, Samir), Ливан, роден през 1963 г. в Ливан, гражданин на Ливан

15.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (известен също като ALI, Salem, като BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, като HENIN, Ashraf Refaat Nabith и като WADOOD, Khalid Adbul), роден на 14.4.1965 г. или на 1.3.1964 г. в Пакистан, паспорт № 488555

16.

MOKTARI, Fateh (известен също като Ferdi Omar), роден на 26.12.1974 г. в Hussein Dey (Алжир) – член на „al–Takfir“ и „al–Hijra“

17.

NOUARA, Farid, роден на 25.11.1973 г. в гр. Алжир (Алжир), член на „al–Takfir“ и „al–Hijra“

18.

RESSOUS, Hoari (известен също като Hallasa Farid), роден на 11.9.1968 г. в гр. Алжир (Алжир), член на „al–Takfir“ и „al–Hijra“

19.

SEDKAOUI, Noureddine (известен също като Nounou), роден на 23.6.1963 г. в гр. Алжир (Алжир), член на „al–Takfir“ и „al–Hijra“

20.

SELMANI, Abdelghani (известен също като Gano), роден на 14.6.1974 г. в гр. Алжир (Алжир), член на „al–Takfir“ и „al–Hijra“

21.

SENOUCI, Sofiane, роден на 15.4.1971 г. в Hussein Dey (Алжир), член на „al–Takfir“ и „al–Hijra“

22.

SHAHLAI Abdul Reza (известен също като Abdol Reza Shala'i, като Abd-al Reza Shalai, като Abdorreza Shahlai, като Abdolreza Shahla'i, като Abdul-Reza Shahlaee, като Hajj Yusef, като Haji Yusif, като Hajji Yasir, като Hajji Yusif и катоYusuf Abu-al-Karkh), роден приблизително през 1957 г. в Иран. Адресати: (1) Kermanshah, Иран, (2) военна база Mehran, провинция Ilam, Иран.

23.

SHAKURI Ali Gholam, роден приблизително през 1965 г. в Техеран, Иран

24.

SOLEIMANI Qasem (известен също като Ghasem Soleymani, като Qasmi Sulayman, като Qasem Soleymani, като Qasem Solaimani, като Qasem Salimani, като Qasem Solemani, като Qasem Sulaimani и като Qasem Sulemani), роден на 11.3.1957 г. в Иран. Ирански гражданин. Паспорт №: 008827 (ирански, дипломатически), издаден през 1999 г.. Звание: генерал-майор.

25.

TINGUALI, Mohammed (известен също като Mouh di Kouba), роден на 21.4.1964 г. в Blida (Алжир) – член на „al–Takfir“ и „al–Hijra“

26.

WALTERS, Jason Theodore James (известен също като Abdullah и като David), роден на 6.3.1985 г. в Amersfoort (Нидерландия), нидерландски паспорт № NE8146378, член на „Hofstadgroep“

2.   ГРУПИ И ОБРАЗУВАНИЯ

1.

„Организация Abu Nidal“ – „ANO“ (известна също като „Революционен съвет на Фатах“, като „Арабски революционни бригади“, като „Черен септември“ и като „Революционна организация на мюсюлманите социалисти“)

2.

„Бригади на мъчениците на Al-Aqsa“

3.

„Al-Aqsa e.V.“

4.

„Аl–Takfir“ и „Аl–Hijra“

5.

„Babbar Khalsa“

6.

„Комунистическа партия на Филипините“, включително „Нова народна армия“ – „NPA“, Филипини

7.

„Gama'a al-Islamiyya“ (известна също като „Al-Gama'a al-Islamiyya“) („Ислямска група“ – „IG“)

8.

„İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi“ – „IBDA-C“ („Фронт на великите ислямски източни воини “)

9.

„Хамас“, включително „Hamas-Izz al-Din al-Qassem“

10.

„Муджахидини на Хизбула“ – „HM“

11.

„Hofstadgroep“

12.

„Фондация за спасение и развитие на Светата земя“

13.

„Международна федерация на младите сикхи“ – „ISYF“

14.

„Силата на Калистан Зиндабад“ („Khalistan Zindabad Force“) – „KZF“

15.

„Кюрдска работническа партия“ – „PKK“, (известна също като „KADEK“ и като „KONGRA-GEL“)

16.

„Тигри за освобождение на Тамил Илам“ – „LTTE“

17.

„Ejército de Liberación Nacional“ („Национална армия за освобождение“)

18.

„Палестински ислямски джихад“ – „PIJ“

19.

„Народен фронт за освобождение на Палестина“ – „PFLP“

20.

„Народен фронт за освобождение на Палестина – главно командване“ (известен също като „PFLP – General Command“)

21.

„Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia“ – „FARC“ („Революционни въоръжени сили на Колумбия“)

22.

„Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi“ – „DHKP/C“ (известна също като „Devrimci Sol“ („Революционна левица“) и като „Dev Sol“) („Революционна армия/фронт/партия за народно освобождение“)

23.

„Sendero Luminoso“ – „SL“ („Светъл път“)

24.

„Stichting Al Aqsa“ (известна също като „Stichting Al Aqsa Nederland“ и като „Al Aqsa Nederland“)

25.

„Teyrbazen Azadiya Kurdistan“ – „TAK“ (известна също като „Соколи за свободата на Кюрдистан“ и като „Ястреби за свободата на Кюрдистан“)


23.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 343/57


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 14 декември 2011 година

за определяне на количества и разпределяне на квоти за вещества, контролирани съгласно Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета за вещества, които нарушават озоновия слой, за периода от 1 януари до 31 декември 2012 г.

(нотифицирано под номер C(2011) 9196)

(само текстовете на английски, гръцки, испански, италиански, немски, нидерландски, полски, португалски и френски език са автентични)

(2011/873/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно веществата, които нарушават озоновия слой (1), и по-специално член 10, параграф 2 и член 16 от него,

като има предвид, че:

(1)

Пускането в свободно обращение в Съюза на вносни контролирани вещества подлежи на количествените ограничения, определени в член 16 от Регламент (ЕО) № 1005/2009.

(2)

Освен това Комисията е длъжна да определи количествата на контролираните вещества, различни от хлорфлуорвъглеводороди, които могат да бъдат използвани за основни лабораторни и аналитични употреби, както и имащите право да ги използват дружества.

(3)

Определянето на разпределените квоти за основни лабораторни и аналитични употреби трябва да гарантира, че количествените ограничения, посочени в член 10, параграф 6, се спазват, като се прилага Регламент (ЕС) № 537/2011 на Комисията от 1 юни 2011 г. относно механизма за разпределяне на количествата контролирани вещества, чието използване за лабораторни и аналитични нужди е разрешено в Съюза по силата на Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно вещества, които нарушават озоновия слой (2). Тъй като в посочените количествени ограничения са включени количествата на хлорфлуорвъглеводородите, лицензирани за лабораторни и аналитични употреби, следва производството и вносът на хлорфлуорвъглеводороди за такива употреби да бъдат също обхванати от това разпределение.

(4)

Комисията е публикувала известие до предприятия, възнамеряващи да внасят в Европейския съюз или да изнасят от Европейския съюз контролирани вещества, които нарушават озоновия слой, както и до предприятия, възнамеряващи да поискат за 2012 г. квота за тези вещества, предназначени за лабораторни и аналитични цели (2011/C 75/05) (3), в отговор на което е получила декларации за предвидените количества за внос през 2012 г.

(5)

Количествените ограничения и квоти следва да се определят за периода от 1 януари до 31 декември 2012 г. в съответствие с годишния отчетен цикъл съгласно протокола от Монреал за вещества, които нарушават озоновия слой.

(6)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 25, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1005/2009,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Количества за допускане за свободно обращение

1.   Количеството контролирани вещества от група I (хлорфлуорвъглеводороди 11, 12, 113, 114 и 115) и от група II (други напълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди), обхванати от Регламент (ЕО) № 1005/2009, което може да бъде пуснато в свободно обращение в Съюза през 2012 г. от източници извън Съюза, е 11 185 000 килограма ОРП (озоноразрушаващ потенциал).

2.   Количеството контролирани вещества от група III (халони), обхванати от Регламент (ЕО) № 1005/2009, което може да бъде пуснато в свободно обращение в Съюза през 2012 г. от източници извън Съюза, е 15 761 510 килограма ОРП.

3.   Количеството контролирани вещества от група IV (тетрахлорметан), обхванати от Регламент (ЕО) № 1005/2009, което може да бъде пуснато в свободно обращение в Съюза през 2012 г. от източници извън Съюза, е 8 800 220 килограма ОРП.

4.   Количеството контролирани вещества от група V (1,1,1-трихлоретан), обхванати от Регламент (ЕО) № 1005/2009, което може да бъде пуснато в свободно обращение в Съюза през 2012 г. от източници извън Съюза, е 1 000 015 килограма ОРП.

5.   Количеството контролирани вещества от група VI (метилбромид), обхванати от Регламент (ЕО) № 1005/2009, което може да бъде пуснато в свободно обращение в Съюза през 2012 г. от източници извън Съюза, е 889 320 килограма ОРП.

6.   Количеството контролирани вещества от група VII (ненапълно халогенирани бромфлуорвъглеводороди), обхванати от Регламент (ЕО) № 1005/2009, което може да бъде пуснато в свободно обращение в Съюза през 2012 г. от източници извън Съюза, е 1 065,8 килограма ОРП.

7.   Количеството контролирани вещества от група VIII (ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди), обхванати от Регламент (ЕО) № 1005/2009, което може да бъде пуснато в свободно обращение в Съюза през 2012 г. от източници извън Съюза, е 4 581 681,8 килограма ОРП.

8.   Количеството контролирани вещества от група IХ (бромхлорметан), обхванати от Регламент (ЕО) № 1005/2009, което може да бъде пуснато в свободно обращение в Съюза през 2012 г. от източници извън Съюза, е 294 012 килограма ОРП.

Член 2

Разпределяне на квоти за допускане в свободно обращение

1.   Разпределянето на квотите за хлорфлуорвъглеводороди 11, 12, 113, 114 и 115 и на други напълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди през периода от 1 януари до 31 декември 2012 г. се извършва за упоменатите цели и за предприятията, посочени в приложение I.

2.   Разпределянето на квотите за халони през периода от 1 януари до 31 декември 2012 г. се извършва за упоменатите цели и за предприятията, посочени в приложение II.

3.   Разпределянето на квотите за тетрахлорметан през периода от 1 януари до 31 декември 2012 г. се извършва за упоменатите цели и за предприятията, посочени в приложение III.

4.   Разпределянето на квотите за 1,1,1-трихлоретан през периода от 1 януари до 31 декември 2012 г. се извършва за упоменатите цели и за предприятията, посочени в приложение IV.

5.   Разпределянето на квоти за метилбромид през периода от 1 януари до 31 декември 2012 г. се извършва за упоменатите цели и за предприятията, посочени в приложение V.

6.   Разпределянето на квотите за ненапълно халогенирани бромфлуорвъглеводороди през периода от 1 януари до 31 декември 2012 г. се извършва за упоменатите цели и за предприятията, посочени в приложение VI.

7.   Разпределянето на квотите за ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди през периода от 1 януари до 31 декември 2012 г. се извършва за упоменатите цели и за предприятията, посочени в приложение VII.

8.   Разпределянето на квотите за бромохлорометан през периода от 1 януари до 31 декември 2012 г. се извършва за упоменатите цели и за предприятията, посочени в приложение VIII.

9.   Индивидуалните квоти за отделните предприятия са посочени в приложение IХ.

Член 3

Квоти за лабораторни и аналитични употреби

Квотите за внос и производство на контролирани вещества за лабораторни и аналитични употреби за 2012 г. се отпускат на предприятията от списъка в приложение Х.

Максималните количества, които могат да бъдат произведени или внесени през 2012 г. за лабораторни и аналитични употреби, отпуснати на тези предприятия, са посочени в приложение XI.

Член 4

Срок на валидност

Настоящото решение се прилага от 1 януари 2012 г. до 31 декември 2012 г.

Член 5

Адресати

Адресати на настоящото решение са следните предприятия:

 

ABCR Dr. Braunagel GmbH & Co. (DE)

Im Schlehert 10

76187 Karlsruhe

Германия

 

Aesica Queenborough Ltd.

North Street

Queenborough

Kent, ME11 5EL

Обединено кралство

 

Airbus Operations S.A.S.

Route de Bayonne 316

31300 Toulouse

Франция

 

Albany Molecular Research (UK) Ltd

Mostyn Road

Holywell

Flintshire, CH8 9DN

Обединено кралство

 

Albemarle Europe SPRL

Parc Scientifique Einstein

Rue du Bosquet 9

1348 Louvain-la-Neuve

Белгия

 

Alfa Agricultural Supplies SA

73, Ethnikis Antistasseos Str,

152 31 Chalandri,

Athens

Гърция

 

Arkema France S.A.

420, rue d’Estienne D’Orves

92705 Colombes Cedex

Франция

 

Arkema Quimica S.A.

Avenida de Burgos 12

28036 Madrid

Испания

 

Ateliers Bigata SAS

10, rue Jean Baptiste Perrin,

33320 Eysines Cedex

Франция

 

BASF Agri Production SAS

32 rue de Verdun

76410 Saint-Aubin lès Elbeuf

Франция

 

Bayer Crop Science AG

Gebäude A729

41538 Dormagen

Германия

 

Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH

Bützflether Sand

21683 Stade

Германия

 

DuPont de Nemours (Nederland) BV

Baanhoekweg 22

3313 LA Dordrecht

Нидерландия

 

Dyneon GmbH

Werk Gendorf

Industrieperkstrasse 1

84508 Burgkirchen

Германия

 

Eras Labo

222 D1090

38330 Saint Nazaire les Eymes

Франция

 

Eusebi Impianti Srl

Via Mario Natalucci 6

60131 Ancona

Италия

 

Eusebi Service Srl

Via Vincenzo Pirani 4

60131 Ancona

Италия

 

Fire Fighting Enterprises Ltd.

9 Hunting Gate,

Hitchin SG4 0TJ

Обединено кралство

 

Fujifilm Electronic Materials (Europe) NV

Keetberglaan 1A

Haven 1061

2070 Zwijndrecht

Белгия

 

Halon & Refrigerants Services Ltd.

J.Reid Trading Estate

Factory Road, Sandycroft

Deeside, Flintshire CH5 2QJ

Обединено кралство

 

Harp International Ltd

Gellihirion Industrial Estate

Rhondda, Cynon Taff

Pontypridd CF37 5SX

Обединено кралство

 

Honeywell Fluorine Products Europe B.V.

Laarderhoogtweg 18

1101 EA Amsterdam

Нидерландия

 

Honeywell Specialty Chemicals GmbH

Wunstorfer Strasse 40

Postfach 100262

30918 Seelze

Германия

 

Hovione Farmaciencia SA

Sete Casas

2674-506 Loures

Португалия

 

ICL-IP Europe B.V.

Fosfaatweeg 48

1013 BM Amsterdam

Нидерландия

 

Laboratorios Miret SA

Geminis 4,

08228 Terrassa, Barcelona

Испания

 

LGC Standards GmbH

Mercatorstr. 51

46485 Wesel

Германия

 

LPG Tecnicas en Extincion de Incendios SL

C/Mestre Joan Corrales 107-109

08950 Esplugas de Llobregat, Barcelona

Испания

 

Mebrom NV

Assenedestraat 4

9940 Rieme Ertvelde

Белгия

 

Merck KgaA

Frankfurter Strasse 250

64271 Darmstadt

Германия

 

Mexichem UK Ltd.

PO Box 13

The Heath

Runcorn Cheshire WA7 4QX

Обединено кралство

 

Министерство на отбраната

Defence Fuel Lubricants and Chemicals

Box 10.000

1780 CA Den Helder

Нидерландия

 

Panreac Quimica S.L.U.

Pol. Ind. Pla de la Bruguera, C/Garraf 2

08211 Castellar del Vallès-Barcelona

Испания

 

Poż-Pliszka Sp. z o.o.

ul.Szczecińska 45

80-392 Gdańsk

Полша

 

R.P. Chem s.r.l.

Via San Michele 47

31062 Casale sul Sile (TV)

Италия

 

Safety Hi-Tech S.r.l.

Via Cavour 96

67051 Avezzano (AQ)

Италия

 

Savi Technologie Sp. z o.o.

Ul. Wolnosci 20

Psary

51-180 Wroclaw

Полша

 

Sicor Srl

Via Terazzano 77

20017 Rho

Италия

 

Sigma Aldrich Chemie GmbH

Riedstrasse 2

89555 Steinheim

Германия

 

Sigma Aldrich Chimie SARL

80, rue de Luzais

L’isle d’abeau Chesnes

38297 St Quentin Fallavier

Франция

 

Sigma Aldrich Company Ltd

The Old Brickyard, New Road

Gillingham SP8 4XT

Обединено кралство

 

Solvay Fluor GmbH

Hans-Böckler-Allee 20

30173 Hannover

Германия

 

Solvay Fluores France

25 rue de Clichy

75442 Paris

Франция

 

Solvay Specialty Polymers France SAS

Avenue de la Republique

39501 Tavaux Cedex

Франция

 

Solvay Solexis S.p.A.

Viale Lombardia 20

20021 Bollate (MI)

Италия

 

Sterling S.r.l.

Via della Carboneria 30

06073 Solomeo di Corciano (PG)

Италия

 

Syngenta Crop Protection

Surrey Research Park

30 Priestly Road

Guildford Surrey GU2 7YH

Обединено кралство

 

Tazzetti S.p.A.

Corso Europa n. 600/a

10070 Volpiano (TO)

Италия

 

TEGA Technische Gase und Gastechnik GmbH

Werner-von-Siemens-Strasse 18

97076 Würzburg

Германия

 

Thomas Swan & Co Ltd.

Rotary Way

Consett

County Durham DH8 7ND

Обединено кралство

 

Total Feuerschutz GmbH

Industriestr 13

68526 Ladenburg

Германия

Съставено в Брюксел на 14 декември 2011 година.

За Комисията

Connie HEDEGAARD

Член на Комисията


(1)  ОВ L 286, 31.10.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 147, 2.6.2011 г., стр. 4.

(3)  ОВ C 75, 9.3.2011 г., стр. 4.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ГРУПИ I И II

Квоти за внос на хлорфлуорвъглеводороди 11, 12, 113, 114 и 115 и на други напълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди, разпределени на вносителите в съответствие с Регламент (ЕО) № 1005/2009, с цел използване като изходна суровина и като обработващи агенти през периода от 1 януари до 31 декември 2012 г.

Дружество

Honeywell Fluorine Products Europe (NL)

Mexichem UK (UK)

Solvay Solexis (IT)

Syngenta Crop Protection (UK)

Tazzetti (IT)

TEGA Technische Gase und Gastechnik (DE)


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ГРУПА III

Квоти за внос на халони, разпределени на вносителите в съответствие с Регламент (ЕО) № 1005/2009 за използване като изходна суровина и използване за критични нужди, за периода от 1 януари до 31 декември 2012 г.

Дружество

Ateliers Bigata (FR)

BASF Agri Product (FR)

ERAS Labo (FR)

Eusebi Impianti (IT)

Eusebi Service (IT)

Fire Fighting Enterprises Ltd (UK)

Halon & Refrigerant Services (UK)

LPG Tecnicas en Extincion de Incendios (ES)

Poz-Pliszka (PL)

Safety Hi-Tech (IT)

Savi Technologie (PL)

Total Feuerschutz (DE)


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ГРУПА IV

Квоти за внос на тетрахлорметан, разпределени на вносителите в съответствие с Регламент (ЕО) № 1005/2009 с цел използване като изходна суровина за периода от 1 януари до 31 декември 2012 г.

Дружество

Dow Deutschland (DE)

Mexichem UK (UK)

Solvay Fluores France (FR)


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ГРУПА V

Квоти за внос на 1,1,1-трихлоретан, разпределени на вносителите в съответствие с Регламент (ЕО) № 1005/2009 с цел използване като изходна суровина за периода от 1 януари до 31 декември 2012 г.

Дружество

Arkema France (FR)

Fujifilm Electronic Materials Europe (BE)


ПРИЛОЖЕНИЕ V

ГРУПА VI

Квоти за внос на метилбромид, разпределени на вносителите в съответствие с Регламент (ЕО) № 1005/2009 с цел използване като изходна суровина за периода от 1 януари до 31 декември 2012 г.

Дружество

Albemarle Europe (BE)

Alfa Agricultural Supplies (EL)

ICL-IP Europe (NL)

Mebrom (BE)

Sigma Aldrich Chemie (DE)


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ГРУПА VII

Квоти за внос на ненапълно халогенирани бромфлуорвъглеводороди, разпределени на вносителите в съответствие с Регламент (ЕО) № 1005/2009 с цел използване като изходна суровина за периода от 1 януари до 31 декември 2012 г.

Дружество

ABCR Dr. Braunagel (DE)

Albany Molecular Research (UK)

Hovione Farmaciencia (PT)

R.P. Chem (IT)

Sicor Srl (IT)

Sterling (IT)


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

ГРУПА VIII

Квоти за внос на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди, разпределени на вносителите в съответствие с Регламент (ЕО) № 1005/2009 с цел използване като изходна суровина и като обработващи агенти през периода от 1 януари до 31 декември 2012 г.

Дружество

Aesica Queenborough (UK)

Arkema France (FR)

Arkema Quimica (ES)

Bayer CropScience (DE)

DuPont de Nemours (NL)

Dyneon (DE)

Honeywell Fluorine Products Europe (NL)

Mexichem UK (UK)

Solvay Fluor (DE)

Solvay Specialty Polymers France SAS (FR)

Solvay Solexis (IT)

Tazzetti (IT)


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

ГРУПА IX

Квоти за внос на бромхлорметан, разпределени на вносителите в съответствие с Регламент (ЕО) № 1005/2009 с цел използване като изходна суровина през периода от 1 януари до 31 декември 2012 г.

Дружество

Albemarle Europe (BE)

ICL-IP Europe (NL)

Laboratorios Miret (ES)

Sigma Aldrich Chemie (DE)

Thomas Swan & Co (UK)


ПРИЛОЖЕНИЕ IX

(Търговски чувствителна информация с поверителен характер — да не се публикува)


ПРИЛОЖЕНИЕ X

Предприятия, които имат право да произвеждат или внасят вещества за лабораторни и аналитични употреби

Квотите от контролирани вещества, които могат да бъдат използвани за лабораторни и аналитични употреби, се отпускат на:

Дружество

Airbus Operations (FR)

Arkema France S.A. (FR)

Harp International Ltd (UK)

Honeywell Fluorine Products Europe BV (NL)

Honeywell Specialty Chemicals GmbH (DE)

LGC Standards GmbH (DE)

Mebrom NV (BE)

Merck KGaA (DE)

Mexichem UK Ltd (UK)

Ministry of Defense (NL)

Panreac Quimica SLU (ES)

Sigma Aldrich Chemie (DE)

Sigma Aldrich Chimie SARL (FR)

Sigma Aldrich Company Ltd (UK)

Tazzetti SpA. (IT)


ПРИЛОЖЕНИЕ XI

(Търговски чувствителна информация с поверителен характер — да не се публикува)


23.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 343/65


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 15 декември 2011 година

за установяване на списъка на трети страни и територии, от които са разрешени вносът на кучета, котки и порове и движението с нетърговска цел за въвеждане в Съюза на повече от пет кучета, котки и порове, и за установяване на образците на сертификати за внос и движение с нетърговска цел за въвеждане на такива животни в Съюза

(нотифицирано под номер C(2011) 9232)

(текст от значение за ЕИП)

(2011/874/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 92/65/ЕИО на Съвета от 13 юли 1992 г. за определяне на ветеринарно-санитарните изисквания относно търговията и вноса в Общността на животни, сперма, яйцеклетки и ембриони, които не са предмет на ветеринарно-санитарните изисквания, определени в специалните правила на Общността, посочени в раздел I от приложение А към Директива 90/425/ЕИО (1), и по-специално член 17, параграф 2, уводното изречение и буква б) и параграф 3 от нея,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 998/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. относно ветеринарно-санитарните изисквания, които са приложими при движение с нетърговска цел на домашни любимци, и за изменение на Директива 92/65/ЕИО на Съвета (2), и по-специално член 8, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 998/2003 се определят ветеринарно-санитарните изисквания, приложими за движението с нетърговска цел за въвеждане на домашни любимци в Съюза. Кучетата, котките и поровете са сред домашните любимци, обхванати от същия регламент.

(2)

С Директива 92/65/ЕИО се определят ветеринарно-санитарните изисквания, регулиращи търговията и вноса в Съюза на кучета, котки и порове. С нея се предвижда, че условията за внос на тези животни трябва да бъдат най-малко еквивалентни на условията, определени с Регламент (ЕО) № 998/2003.

(3)

Ветеринарно-санитарните изисквания, които са приложими за вноса и движението с нетърговска цел, се различават в зависимост от ситуацията с бяса в третата страна по произход и от държавата-членка по местоназначение.

(4)

С Регламент (ЕО) № 998/2003 се предвижда, че кучетата, котките и поровете, въведени в държави-членки, различни от Ирландия, Малта, Швеция и Обединеното кралство, от трети страни, фигуриращи в част Б, раздел 2 или в част В от приложение II към същия регламент, трябва да бъдат ваксинирани против бяс, а когато са въведени от други трети страни, трябва да бъдат подложени и на кръвен тест за бяс, преди да бъдат въведени.

(5)

С Регламент (ЕО) № 998/2003 се предвижда, че до 31 декември 2011 г. кучетата, котките и поровете, въведени в Ирландия, Малта, Швеция и Обединеното кралство от трети страни, фигуриращи в част Б, раздел 2 и в част В от приложение II към същия регламент, трябва да бъдат ваксинирани и подложени на кръвен тест за бяс преди влизане, в съответствие с националните правила на тези държави, а влизащите от други трети страни трябва да бъдат поставени под карантина в съответствие с националните правила.

(6)

С Регламент (ЕО) № 998/2003 се предвижда също, че до 31 декември 2011 г. Финландия, Ирландия, Малта, Швеция и Обединеното кралство — по отношение на ехинококозата, и Ирландия, Малта и Обединеното кралство — по отношение на кърлежите, могат да подчинят влизането на кучета, котки и порове на тяхната територия на някои допълнителни национални изисквания.

(7)

С цел да се осигури непрекъснатата санитарна защита на Ирландия, Малта, Финландия и Обединеното кралство от Echinococcus multilocularis бе приет Делегиран регламент (ЕС) № 1152/2011 на Комисията от 14 юли 2011 г. за допълване на Регламент (ЕО) № 998/2003 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на превантивните здравни мерки за контрол на заразяването с Echinococcus multilocularis при кучетата (3). Той се прилага от 1 януари 2012 г.

(8)

С Решение 2004/595/ЕО на Комисията от 29 юли 2004 г. за установяване на образец на здравен сертификат за внос в Общността с търговски цели на кучета, котки и порове (4) се предвижда разрешаване на вноса на посочените животни от третите страни, които фигурират в част Б, раздел 2 или в част В от приложение II към Регламент (ЕО) № 998/2003 или в приложение II към Регламент (ЕС) № 206/2010 на Комисията от 12 март 2010 г. за установяване на списъци на трети страни, територии или части от тях, от които е разрешен вносът в Европейския съюз на някои животни и прясно месо и за определяне на изискванията за ветеринарното сертифициране (5). С Решение 2004/595/ЕО се предвижда също, че тези животни са съпътствани от сертификат, съответстващ на образеца в приложението към същото решение.

(9)

В приложението към Решение 2004/595/ЕО е установен образец на индивидуален сертификат, който се издава за влизане в държавите-членки на всяко куче, котка или пор, въведени от трета страна, фигурираща в част Б, раздел 2 или в част В от приложение II към Регламент (ЕО) № 998/2003.

(10)

Въпреки че сертификатът е достатъчен за влизане в държави-членки, различни от Ирландия, Швеция и Обединеното кралство, на животните, въведени от трети страни, изброени в приложение II към Регламент (ЕС) № 206/2010, той не се приема за същите животни, предназначени за Ирландия, Швеция и Обединеното кралство, където след пристигането им те се поставят под карантина в съответствие с националното законодателство.

(11)

Предвид проблемите, срещани от някои вносители при използването на образеца на индивидуален сертификат, установен с Решение 2004/595/ЕО, е необходимо той да се замени с образец на сертификат, който да може да бъде използван за пратки, състоящи се от повече от едно животно.

(12)

Съгласно член 12 от Регламент (ЕО) № 998/2003 и Регламент (ЕС) № 388/2010 на Комисията от 6 май 2010 г. за изпълнение на Регламент (ЕО) № 998/2003 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максималния брой домашни любимци от определени видове, които могат да бъдат предмет на движение с нетърговска цел (6) движението с нетърговска цел на кучета, котки или порове за въвеждане в Съюза от трета страна трябва да отговаря на ветеринарно-санитарните изисквания и проверки, предвидени с Директива 92/65/ЕИО.

(13)

Предвид факта, че няма разлика между рисковете, породени от вноса на кучета, котки и порове, и рисковете във връзка с движението с нетърговска цел за въвеждане в Съюза на повече от пет такива животни, е целесъобразно да се установи общ здравен сертификат за внос на такива животни в Съюза и за движения с нетърговска цел на повече от пет такива животни от трети страни, фигуриращи в част Б, раздел 2 или в част В от приложение II към Регламент (ЕО) № 998/2003 или в приложение II към Регламент (ЕС) № 206/2010.

(14)

С оглед на последователността и опростяването на законодателството на Съюза в образците на здравни сертификати за внос на кучета, котки и порове следва да бъде взето предвид Решение 2007/240/ЕО на Комисията (7), с което се предвижда, че различните ветеринарни сертификати и удостоверенията за общественото здраве и за здравето на животните, изисквани за вноса в Съюза на живи животни, трябва да се изготвят въз основа на стандартните образци на ветеринарни сертификати, установени в приложение I към същото решение.

(15)

С Решение 2004/824/ЕО на Комисията от 1 декември 2004 г. за установяване на образец на здравен сертификат за движение с нетърговска цел на кучета, котки и порове от трети страни в Общността (8) се установява образец на сертификат за движение с нетърговска цел на такива животни, въведени от трети страни в държави-членки, различни от Ирландия, Швеция и Обединеното кралство. Посоченият образец на сертификат може да се използва също за въвеждане в Ирландия, Швеция и Обединеното кралство, когато тези животни идват от страни, фигуриращи в част Б, раздел 2 или в част В от приложение II към Регламент (ЕО) № 998/2003. Освен това този сертификат се издава отделно на всяко куче, котка или пор за въвеждане в държавите-членки.

(16)

В съответствие с член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 998/2003 домашните любимци трябва да бъдат придружени от паспорт в съответствие с образеца, установен в Решение 2003/803/ЕО на Комисията от 26 ноември 2003 г. за установяване на образец на паспорт за движение в Общността на кучета, котки и порове (9), когато влязат в държава-членка след временно движение от една държава-членка към трета страна или територия.

(17)

В съответствие с член 8, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕО) № 998/2003 по отношение на домашните любимци от страните и териториите, фигуриращи в част Б, раздел 2 от приложение II към същия регламент, за които е установено, че в тези страни и територии се прилагат правила за движението от трети страни, еквивалентни най-малко на тези в Съюза, се прилагат правилата, определени за движението с нетърговска цел на кучета, котки и порове между държави-членки.

(18)

Целесъобразно е настоящото решение да се прилага, без да се засягат разпоредбите на Решение 2004/839/ЕО на Комисията от 3 декември 2004 г. за определяне на условията за движение с нетърговска цел на млади кучета и котки от трети страни в Общността (10), което предвижда държавите-членки да могат да разрешат въвеждането на кучета и котки на възраст под три месеца, които не са ваксинирани срещу бяс, на тяхна територия от трети страни, фигуриращи в част Б, раздел 2 и в част В от приложение II към Регламент (ЕО) № 998/2003, при условия най-малко еквивалентни на определените в член 5, параграф 2 от цитирания регламент.

(19)

За да се улесни достъпът до многоезични сертификати, здравният сертификат, изискван за движение с нетърговска цел за въвеждане в Съюза на най-много пет кучета, котки или порове, следва да се основава на стандартните образци, установени с Решение 2007/240/ЕО.

(20)

С Директива 96/93/ЕО на Съвета от 17 декември 1996 г. относно сертифицирането на животни и животински продукти (11) се определят правилата, които да бъдат спазвани при издаването на сертификати, изисквани съгласно ветеринарното законодателство, за да се предотврати извършването на невярно или измамно сертифициране. Целесъобразно е да се гарантира, че ветеринарните лекари в третите страни прилагат правила и принципи, които са най-малко еквивалентни на установените в посочената директива.

(21)

Целесъобразно е да се определи преходен период, който да позволи на държавите-членки да предприемат необходимите мерки, за да изпълнят изискванията, установени с настоящия регламент.

(22)

Решения 2004/595/ЕО и 2004/824/ЕО следва съответно да бъдат отменени.

(23)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Предмет и обхват

1.   С настоящото решение се установява:

а)

списък на трети страни и територии, от които са разрешени вносът на кучета, котки и порове и движението с нетърговска цел за въвеждане в Съюза на повече от пет кучета, котки или порове в съответствие с Директива 92/65/ЕИО, както и здравен сертификат за такъв внос и за движение с нетърговска цел;

б)

здравен сертификат за движение с нетърговска цел за въвеждане в Съюза на най-много пет кучета, котки или порове в съответствие с Регламент (ЕО) № 998/2003.

2.   Настоящото решение се прилага, без да се засягат разпоредбите на Решение 2004/839/ЕО.

Член 2

Трети страни и територии, от които са разрешени вносът на кучета, котки и порове и движението с нетърговска цел за въвеждане в Съюза на повече от пет кучета, котки или порове, и здравен сертификат за такъв внос и за движение с нетърговска цел

1.   Държавите-членки разрешават вноса на пратки от кучета, котки и порове и движението с нетърговска цел за въвеждане в Съюза на повече от пет кучета, котки или порове, при условие че третите страни или територии, от които се въвеждат животните, и третите страни и територии, през които преминават транзитно, фигурират във:

а)

част Б, раздел 2 и в част В от приложение II към Регламент (ЕО) № 998/2003; или

б)

част 1 от приложение II към Регламент (ЕС) № 206/2010.

2.   Кучетата, котките и поровете, посочени в параграф 1:

а)

се придружават от здравен сертификат, съставен в съответствие с образеца, посочен в приложение I и попълнен от официален ветеринарен лекар, като надлежно се вземат предвид указанията в част II от същия сертификат;

б)

отговарят на изискванията, определени в здравния сертификат, установен в приложение I, по отношение на третите страни или територии, от които са въведени, както са посочени съответно в параграф 1, букви а) и б) от настоящия член.

Член 3

Здравен сертификат за движение с нетърговска цел за въвеждане в Съюза на най-много пет кучета, котки или порове

1.   Държавите-членки разрешават движението на своя територия на най-много пет кучета, котки или порове, при условие че животните идват от трети страни или територии или преминават транзитно през трети страни или територии, които:

а)

фигурират в част Б, раздел 2 и в част В от приложение II към Регламент (ЕО) № 998/2003; или

б)

не фигурират в приложение II към Регламент (ЕО) № 998/2003.

2.   Кучетата, котките и поровете, посочени в параграф 1:

а)

се придружават от здравен сертификат, съставен в съответствие с образеца, посочен в приложение II, и издаден от официален ветеринарен лекар, като надлежно се вземат предвид указанията в част II от същия сертификат;

б)

отговарят на изискванията, определени в здравния сертификат, установен в приложение II, по отношение на третите страни или територии, от които са въведени, както са посочени съответно в параграф 1, букви а) и б) от настоящия член.

Член 4

Преходни разпоредби

За преходен период до 30 юни 2012 г. държавите-членки разрешават вноса и движението с нетърговска цел за въвеждане в Съюза на кучета, котки и порове, придружавани от ветеринарен сертификат, издаден не по-късно от 29 февруари 2012 г. в съответствие с образците, установени в приложението на решения 2004/595/ЕО и 2004/824/ЕО съответно.

Член 5

Отменяне

Решения 2004/595/ЕО и 2004/824/ЕО се отменят.

Член 6

Приложимост

Настоящото решение се прилага, считано от 1 януари 2012 г.

Член 7

Адресати

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 15 декември 2011 година.

За Комисията

John DALLI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 268, 14.9.1992 г., стр. 54.

(2)  ОВ L 146, 13.6.2003 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 296, 15.11.2011 г., стр. 6.

(4)  ОВ L 266, 13.8.2004 г., стр. 11.

(5)  ОВ L 73, 20.3.2010 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 114, 7.5.2010 г., стр. 3.

(7)  ОВ L 104, 21.4.2007 г., стр. 37.

(8)  ОВ L 358, 3.12.2004 г., стр. 12.

(9)  ОВ L 312, 27.11.2003 г., стр. 1.

(10)  ОВ L 361, 8.12.2004 г., стр. 40.

(11)  ОВ L 13, 16.1.1997 г., стр. 28.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Image

Image

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Image

Image

Image

Image


23.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 343/77


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 16 декември 2011 година

за освобождаване на някои финансови услуги от сектора на пощенските услуги в Унгария от прилагането на Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги

(нотифицирано под номер C(2011) 9197)

(само текстът на унгарски език е автентичен)

(текст от значение за ЕИП)

(2011/875/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги (1), и по-специално член 30, параграфи 5 и 6 от него,

като взе предвид искането, изпратено по пощата от Magyar Posta, получено на 24 юни 2011 г.,

като има предвид, че:

I.   ФАКТИ

(1)

На 24 юни 2011 г. Комисията получи искане в съответствие с член 30, параграф 5 от Директива 2004/17/ЕО, изпратено до Комисията по пощата. Комисията изиска допълнителна информация от заявителя и унгарския орган по конкуренцията чрез електронни съобщения от 8 август 2011 г. Съответните отговори бяха получени на 2 септември и на 15 септември 2011 г. Заявлението, изпратено от Magyar Posta (наричано по-нататък „Posta“), се отнася за различни финансови услуги, предоставяни от Posta, и се състои от две части, а именно: платежни услуги и услуги, извършвани от името на други финансови институции. Всяка от частите засяга различни финансови услуги, които са групирани тематично по следния начин, определен от Posta:

Платежни услуги:

1.

Съществуващи собствени услуги:

1.1.

Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна сметка (обикновени и експресни плащания),

1.2.

Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна сметка: (услуги за доставка на пари в брой и услуги за плащане на пенсии),

1.3.

Услуги за парични преводи (вътрешни платежни нареждания, международни платежни нареждания и платежни нареждания чрез Western Union —извършвани от името на други финансови институции);

2.

Обслужване на сметки и свързани с тях платежни услуги, които е предложено да се предоставят в бъдеще:

2.1.

Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка,

2.2.

Услуги, позволяващи тегления на пари в брой от разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка,

2.3.

Извършване на платежни транзакции между платежни сметки,

2.4.

Издаване на платежни инструменти като заместители на карти.

Услуги, извършвани от името на други финансови институции:

3.1.

Посредничество при текущи сметки и свързани с тях продукти и услуги (услуги за банкови сметки на дребно и фирмени банкови сметки, предлагани от името на кредитни институции, включително приемане и препращане на платежни нареждания за изпълнение, както и посредничество при безсрочни депозити и срочни депозити, свързани с банкова сметка),

3.2.

Извършване на кредитно посредничество от името на кредитни институции,

3.3.

Посредничество и приемане на разплащателни карти от името на кредитни институции (кредитни карти, дебитни карти, приемане на банкови карти и POS терминали),

3.4.

Посредничество при инвестиции и спестявания със специална цел от името на други финансови институции:

а)

Продажби на финансови инструменти (държавни ценни книжа, инвестиционни фондове и други ценни книжа);

б)

Посредничество при продукти за спестявания на домакинствата,

3.5.

Посредничество при застрахователни продукти: (животозастраховане и други видове застраховане).

(2)

Според заявлението (2) мрежата на Posta се състои от повече от 2 600 постоянни пощенски клона. Не всички изброени в заявлението услуги обаче се предоставят от всички клонове (3). Общият брой на клоновете на кредитните институции, функциониращи понастоящем на територията на Унгария, е 4 605. Според Giro Zrt, OTP bank е най-голямата институция с 809 клона, следвана от K&H Bank Zrt. (377 клона), CIB Bank Zrt. (218 клона), Reiffeisen Bank Zrt. (180 клона) и Erste Bank Hungary Nyrt. (145 клона). Всяка от осемте най-големи банки в сектора на кредитните институции има по над 100 клона, като съществуват и 22 малки и средни банки, 10 клона на кредитни институции и 138 кредитни институции, учредени под формата на кооперации, като най-големите сред тях имат мрежа от 20—40 клона. За сравнение в международен план, на основата на данни от Синята книга на ЕЦБ за 2007 г. (4), това поставя Унгария в средата на класацията по брой на клоновете на глава от населението.

II.   ПРАВНА РАМКА

(3)

Следва да се припомни, че в съответствие с буква в) от член 6, параграф 2 от Директива 2004/17/ЕО, предоставянето на финансови услуги, както са определени в четвъртото тире на посочената буква в), е обхванато от тази директива единствено в степента, в която такива услуги се предоставят от субекти, които предоставят също пощенски услуги по смисъла на буква б) от същата разпоредба. Posta е единственият възложител в Унгария, който предлага услугите, засегнати от това решение.

(4)

Съгласно член 30 от Директива 2004/17/ЕО поръчките, които позволяват да се осъществява някоя от дейностите, за които се отнася директивата, не попадат в обхвата на директивата, ако в държавата-членка, в която се извършва тази дейност, тя е пряко изложена на конкуренция на пазари, достъпът до които не е ограничен. Прякото излагане на конкуренция се оценява въз основа на обективни критерии, като се отчитат особените белези на засегнатия сектор. Счита се, че достъпът не е ограничен, ако държавата-членка е изпълнила и приложила съответното общностно законодателство за отваряне на даден сектор или на част от него. Когато в приложение XI към директивата не е посочено приложимо общностно законодателство, както е в случая по отношение на услугите, засегнати от настоящото решение, тогава съгласно втора алинея от член 30, параграф 3 „следва да се покаже, че достъпът до въпросния пазар е свободен фактически и юридически.“

(5)

По отношение на финансовите услуги следва да се припомни, че на ниво ЕС са приети голям обем законодателни мерки, насочени към либерализиране на установяването и предоставянето на услуги в този сектор (5). По отношение на платежните услуги е отбелязано, че Унгария е транспонирала изцяло и своевременно Директива 2007/64/ЕО относно платежните услуги във вътрешния пазар чрез Закон LXXXV/2009 относно извършването на дейност в сферата на платежните услуги.

(6)

Унгария е въвела законодателството на Съюза по отношение на либерализирането на движението на капитали и свободно предоставяне на услуги, както и съответното законодателство за либерализиране на финансовите пазари. Освен това Унгария е изпълнила изискванията, определени в плана за действие за финансовите услуги. Унгарският пазар на кредитните институции и платежните услуги е добре регулиран. Съгласно Закон CXII: 1996 г. за кредитните институции и финансовите предприятия (Закона за банкирането), финансовите услуги и спомагателните дейности подлежат на разрешителен режим. Съгласно Закон CXXXVII/2007 г. за инвестиционните дружества и стоковите дилъри и правилата, управляващи техните дейности, инвестиционни услуги могат да се извършват единствено от инвестиционни дружества и кредитни институции. Закон LX/2003 за застрахователните дружества и застрахователната дейност предвижда, че застрахователни дейности могат да се извършват единствено от застрахователни дружества. Posta има разрешение от унгарския финансов надзорен орган да извършва финансови услуги съгласно това приложение. Всяка институция, която е в състояние да изпълни разпоредбите относно разумното функциониране и ефективния надзор, може да получи разрешение да извършва тези услуги. Финансови услуги или спомагателни дейности към финансовите услуги, както и инвестиционни и застрахователни услуги могат да се извършват също от чуждестранни дружества чрез клоновете им, при условие че имат разрешение за това от компетентния надзорен орган в страната, в която са установени. Изискването да имат клон в Унгария не се прилага за финансови институции, установени в държава-членка на ЕИП, тъй като тези институции могат да предоставят своите услуги трансгранично.

(7)

Като се имат предвид фактите, изложени в съображения 5 и 6 по-горе, може да се допусне, че условието, установено в член 30, параграф 3, относно свободния достъп до пазара, може да се счита за изпълнено.

(8)

Прякото излагане на конкуренция на конкретен пазар следва да се оценява въз основа на обективни критерии, като никой от тях не е решаващ сам по себе си. По отношение на пазарите, за които се отнася настоящото решение, пазарният дял на основните участници на даден пазар представлява един от критериите, които следва да се вземат предвид. Други критерии могат да бъдат степента на концентрация на тези пазари и/или правото на смяна на доставчика от страна на потребителите. Тъй като условията за различните дейности, засегнати от настоящото решение, варират, проучването на конкурентната среда следва да вземе предвид различното състояние на различните пазари.

(9)

Въпреки че в някои случаи може да се предвижда по-тясно или по-широко определение на пазара, точното определение на съответния пазар може да остане открито за целите на настоящото решение, що се отнася до броя на услугите, включени в заявлението, изпратено от Posta, в степента в която резултатите от анализа остават еднакви, независимо дали е основан на по-тясно или на по-общо определение.

(10)

Настоящото решение не засяга прилагането на правилата за защита на конкуренцията.

III.   ОЦЕНКА

(11)

В заявлението са изброени две отделни категории платежни услуги, а именно: А) съществуващи услуги, и Б) услуги, чието въвеждане е планирано за 2012 г. За целите на оценката, свързана с настоящото решение, ще бъдат взети предвид единствено съществуващите услуги, тъй като няма състоятелни доказателства за въздействието, което планираните услуги биха оказали, ако и след като бъдат въведени.

(12)

Съществуващите платежни услуги, извършвани от Posta, представляват услуги, позволяващи депозиране на пари в брой в разплащателна сметка, и услуги, позволяващи теглене на пари в брой от банкова сметка, при което Posta действа като посредник, както и услуги за парични преводи (самостоятелни услуги на Posta за вътрешни и международни платежни нареждания, както и услуги за платежни нареждания чрез Western Union, при които действа като посредник).

(13)

Целта на настоящото решение е да установи дали услугите, предлагани от Posta, са изложени на такова равнище на конкуренция (на пазари със свободен достъп), което би гарантирало, че и при липса на дисциплината, налагана от подробните правила за възлагане на обществени поръчки, постановени в Директива 2004/17/ЕО, възлагането от страна на Posta на обществени поръчки за извършване на разглежданите тук дейности ще се изпълнява по прозрачен, недискриминационен начин въз основа на критерии, които му позволяват да намери решението, което като цяло е икономически най-изгодно. За тази цел следователно е необходимо да се проучи дали банките и другите финансови институции имат възможност да упражняват конкурентен натиск върху Posta.

(14)

Основните конкуренти на Posta на пазара на платежните услуги са банките и другите финансови институции, които не са обхванати от разпоредбите на Директива 2004/17/ЕО, тъй като те не са възложители по смисъла на директивата и/или не предоставят финансови услуги заедно с пощенски услуги.

(15)

Методите на плащане, предлагани от банките, като цяло са по-привлекателни от плащанията чрез документи върху хартиен носител и/или с пари в брой и са всеобщо достъпни. Съгласно GfK Hungaria (6), броят на потребителите на онлайн банкови услуги е нараснал с 200 000 до края на 2010 г. в сравнение с предходната година и е достигнал 1 милион потребители, като се увеличава темпът на растежа. В същото време, според същия източник, намалява броят на онези, които предпочитат да извършват банкови операции лично — една четвърт от всички клиенти вече не посещават банковите клонове, за да извършват банкови операции.

(16)

Съгласно определението на заявителя, продуктовият пазар представлява пазарът на платежни услуги, предоставяни от кредитни институции и други доставчици на платежни услуги, докато за съответния географски пазар се счита, че има национален мащаб. Унгарският орган по конкуренцията (GVH) посочи, че макар да не разполага с цялата информация и данни, за да може да даде правилно и точно определение на продуктовия пазар, определението на съответния продуктов пазар, направено от заявителя, „изглежда приемливо“. Що се отнася до географския пазар, при същата уговорка както по-горе, GVH посочи, че „не са му известни данни, според които географският пазар не обхваща цялата територия на Унгария“.

(17)

За целите на настоящото решение няма да се прави допълнително разделяне на пазара на платежните услуги на отделни продуктови пазари за продажби на дребно и продажби на едро, тъй като резултатът от анализа остава до голяма степен същият, независимо дали се базира на по-тясно или по-широко определение.

(18)

Позовавайки се на степента на концентрация на пазара на платежни услуги, унгарският орган по конкуренцията заяви, че вероятно „съществуващите 5—6 основни банки, заедно с Magyar Posta, имат много висок комбиниран пазарен дял при платежните услуги на дребно и вероятно обхващат по-голямата част от пазара. Допуска се, че пазарът за продукти на едро вероятно е по-слабо концентриран поради присъствието на няколко други финансови институции“.

(19)

Тези услуги позволяват на клиентите да правят плащания за закупена услуга или стока. Те се използват от частни лица за изпълнение на задължения за плащане, и по-специално за извършване на плащания за комунални услуги, телекомуникационни услуги, финансови услуги, застрахователни услуги, услуги за доставка до дома, плащане на данъци и т.н.

(20)

Основният фактор, който определя съответния продуктов пазар, е установяването на обхвата на заместващия продукт, което означава алтернативните начини, с които даден клиент би разполагал за изпълнение на задължения за плащане. Следователно заявителят счита, че съответният продуктов пазар обхваща депозитите на пари в брой, направени в банкови сметки в банки или чрез ATM (7), плащанията чрез карти и преводите между банкови сметки (обикновени преводи и автоматични дебитни преводи).

(21)

Що се отнася до смяната на методите на плащане, унгарският орган по конкуренцията (GVH) потвърди, че „основните доставчици на комунални услуги и другите доставчици на услуги са склонни да предлагат разнообразни методи за плащане на своите клиенти, с възможност лесно да се преминава от един метод към друг. Изглежда, че съществува също тенденция да се убеждават клиентите да използват методи за електронни плащания, вместо методи с хартиен носител и чрез пари в брой“. В този контекст следва да се отбележи нарасналата употреба на онлайн банкирането. При все това, както е посочено в съображение 9 по-горе, точното определение може да бъде оставено открито за целите на настоящото решение.

(22)

Пазарният дял на Posta за услуги, позволяващи депозиране на пари в брой в разплащателна сметка, изчислен като процент от общия пазар, както е определен, представляваше (8) 3,91 % през 2007 г., 3,88 % през 2008 г. и 4,14 % през 2009 г. По отношение на обема и стойността следва да се отбележи, че броят на транзакциите на Posta и тяхната стойност са се понижили през 2009 г. в сравнение с предходните две години (9).

(23)

За целите на настоящото решение и без да се засяга правото в областта на конкуренцията, тези фактори следва да бъдат приети като показател за прякото излагане на конкуренция на дейността на Posta.

(24)

Услугите, позволяващи тегленето на пари в брой, се характеризират с това, че титулярят на сметката разрешава плащане от своята разплащателна сметка по нареждане на трета страна. Понастоящем тези услуги обхващат доставката на пари в брой и услугите за плащане на пенсии. Тегленията се извършват основно от държавната хазна и общинската администрация, като тази схема се използва за плащане на семейни надбавки, социални обезщетения и обезщетения за безработица и т.н. При плащания, направени от държавата, получателят на плащане има възможността сумите да бъдат превеждани по банкова сметка или да ги получава чрез пощенски запис. В случай на плащане на пенсия, получателите имат възможност също част от сумата да бъде преведена по тяхна сметка, а другата част да получат като пари в брой. По всяко време е възможна промяна между пощенски запис на пари в брой и банков превод чрез подаване на обикновена молба до централната администрация на националната пенсионно-осигурителна служба.

(25)

Чрез националната банка унгарската държава осъществява политика, насочена към намаляване на обема на транзакциите с пари в брой и към насърчаване на развитието на методите за електронни плащания и свързаната с това инфраструктура. Юридическите лица са длъжни да извършват плащания чрез платежни сметки и възнагражденията на държавните служители се плащат по банкови сметки. Съгласно неотдавнашно проучване (10), направено от унгарската национална банка, понастоящем половината от пенсиите, отпуснати от държавата, се плащат по други начини, а не чрез пощите, и съгласно заявлението (11) през последните години непрекъснато намаляват както броят, така и общият размер на пенсиите, плащани чрез Posta.

(26)

Поради горните причини преводът на плащания между платежни сметки (обикновен превод и групови преводи), тегленията на пари в брой с банкови карти от ATM и POS (12) терминали и тегленията на пари в брой на каса в банка се считат за съответния продуктов пазар за услугите, позволяващи тегления на пари в брой от разплащателна сметка.

(27)

В случая на горните услуги, за целите на плащанията към лица с банкова сметка плащанията между платежни сметки (обикновени преводи и групови преводи, при които плащанията се правят от единична сметка към няколко лица) биха могли да се считат за заместващи продукти. Тук също точното определение може да бъде оставено открито за целите на настоящото решение

(28)

Пазарният дял на Posta за услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна сметка, изчислен като процент от общата заместваща услуга, представляваше (13) 2,44 % през 2007 г., 2,49 % през 2008 г. и 2,61 % през 2009 г. По отношение на обема и стойността следва да се отбележи, че броят на транзакциите на Posta и тяхната обща стойност показаха низходяща тенденция през последните три години, за които има данни, а именно през 2007 г., 2008 г. и 2009 г. (14).

(29)

За целите на настоящото решение и без да се засяга правото в областта на конкуренцията, тези фактори следва да бъдат приети като показател за прякото излагане на конкуренция на дейността на Posta.

(30)

Услугата за парични преводи, предоставяна от Posta, се използва като цяло за плащания между частни лица. Съответните услуги са вътрешни платежни нареждания и международни платежни нареждания, предоставяни самостоятелно от Posta, както и парични преводи чрез Western Union, които са достъпни за вътрешни и международни операции, по система за изпращане на пари в реално време.

(31)

При вътрешните преводи, извършвани самостоятелно от Posta, както и от името на Western Union, заявителят счита, че транзакциите между платежни сметки заместват паричните преводи, ако получателят на плащане има разплащателна сметка. Следователно, пазарът на осъществяваните в Унгария плащания между сметки би могъл да се счита за съответния продуктов пазар на вътрешните парични преводи, въпреки че точното определение може да бъде оставено открито.

(32)

Изчислен по съответния начин, пазарният дял на Posta е бил по-малък от 1 % през 2007 г., 2008 г. и 2009 г.

(33)

При международните парични преводи дейностите, извършвани от Posta и Western Union, бяха разгледани като тясно взаимно заменяеми. Освен това плащанията през платежни сметки се считат за заменяеми продукти, следователно трансграничните плащания между платежни сметки се разглеждат от заявителя като съответния продуктов пазар. При все това точното определение на съответния пазар може да бъде оставено отворено.

(34)

През 2007 г., 2008 г. и през 2009 г. пазарният дял на Posta, изчислен на тази база, представлява 0,5 %.

(35)

За целите на настоящото решение и без да се засяга правото в областта на конкуренцията, тези фактори следва да бъдат приети като показател за прякото излагане на конкуренция на дейността на Posta.

(36)

Заявлението за освобождаване се отнася също за определени дейности на Posta, извършвани от името на други, във връзка с определени финансови услуги, при които Posta действа като посредник.

(37)

Заявлението за освобождаване обхваща посредничеството при текущи сметки и свързаните с тях продукти и услуги, а именно: услуги за банкови сметки на дребно и фирмени банкови сметки, предлагани от името на кредитни институции, включително приемане и препращане на платежни нареждания за изпълнение, както и посредничество при безсрочни депозити и срочни депозити, свързани с банкова сметка.

(38)

Финансовите продукти и услугите, предлагани от Posta като посредник, се осигуряват от Erste Bank и OTP Bank. Posta предлага също собствени депозитни продукти.

(39)

В предишната практика на Комисията (15) се прави разлика между банкиране на дребно и фирмено банкиране. Определението за банкиране на дребно включва всички банкови услуги за частни лица и много малки предприятия, докато фирменото банкиране обхваща като цяло банковите услуги за големи фирмени клиенти и малки и средни предприятия. При все това в предишните си решения (16), свързани със сектора на банкиране на дребно, Комисията е оставила открит въпроса дали отделните продукти на банкирането на дребно представляват отделни продуктови пазари, или няколко продукта на банкирането на дребно могат да формират част от единен съответен продуктов пазар.

(40)

Съответният продуктов пазар трябва да се разграничава според етапа, на който се намира във веригата за дистрибуция (нагоре по веригата — предоставяне на текущи сметки и свързани с тях продукти и услуги, или надолу по веригата —посредничество при текущи сметки и свързани с тях продукти и услуги). По отношение на дейността посредничество при платежни сметки на дребно, съответният продуктов пазар може да се счита за пазар на посредничеството при текущи сметки и депозитни продукти на дребно. По отношение на дейността посредничество при фирмени платежни сметки, съответният продуктов пазар може да се счита за пазар на посредничеството при фирмени текущи сметки и депозитни продукти. При все това в съответствие със съображение 9 от настоящото решение не е необходимо да се прави определение на съответния пазар.

(41)

Заявителят определя географския пазар като цялата територия на Унгария. Унгарският орган по конкуренцията (GVH) потвърди, че „за целта на настоящия случай всички съществуващи финансови институции в Унгария извършват своята дейност в цялата страна; при предоставянето на финансови услуги няма признаци за регионално отклонение в каквото и да било отношение“. Освен това съгласно предишната практика на Комисията (17) във връзка с финансовите пазари съответният географски пазар се счита за национален пазар по своя обхват поради различните условия на конкуренцията в отделните държави-членки и значението на мрежата от клонове.

(42)

Пазарните дялове на Posta, изчислени въз основа на горното съображение, са следните: за текущите сметки и депозити на дребно: 1,45 % през 2007 г., 1,38 % през 2008 г. и 1,51 % през 2009 г., докато на пазара на фирмени текущи сметки и депозити пазарните дялове на Posta бяха пренебрежимо малки (0 %) през 2007 г., 2008 г. и 2009 г. Стойностите показват, че пазарните дялове за посредничество при тези финансови услуги са също ниски.

(43)

Останалата част от пазара е разделена между други банки и финансови институции, които не подлежат на разпоредбите на Директива 2004/17/ЕО.

(44)

При своето проучване на банкирането на дребно през 2009 г. (18) унгарският орган по конкуренцията (GVH) установи, че не съществуват големи пречки пред смяната на сметки в Унгария, а освен това се наблюдава, че нивото на смяна на текущи сметки е едно от най-високите в сравнение с останалите държави-членки на ЕС.

(45)

Преимуществата на широката мрежа на Posta се неутрализират от нарастващото значение на онлайн банкирането.

(46)

Съгласно проучване (19) на факторите, които влияят върху избора на банка от страна на клиентите, сред най-важните установени факти са надеждността и доверието, близостта и достъпността (включително наличие на средства за теглене на пари в брой) и качеството на обслужването. Тези заключения бяха потвърдени също от резултатите от проучването (20) относно финансовите услуги и услугите, свързани с текущи сметки. Според този източник най-важният аспект при избор на банка са разходите и репутацията, докато улесненият достъп (т.е. широката мрежа) изглежда има по-малко значение. Също така има значение спектърът на банковите услуги, а именно достъпността на широк набор от банкови услуги, както и високото качество на обслужване. Предвид горното, въпреки че Posta има широка мрежа, съществуват други критерии, отбелязани от клиентите като важни (репутация на банката, банкови услуги, качество на обслужването), които играят компенсираща роля при избора на банка. Ето защо клиентите, чиито нужди включват широк набор от услуги, не биха избрали или преминали към пощенска сметка, която не предлага обичайния за тях набор от услуги.

(47)

За целите на настоящото решение и без да се засяга правото в областта на конкуренцията, тези фактори следва да бъдат приети като показател за прякото излагане на конкуренция на дейността на Posta.

(48)

Тази дейност представлява посредничество при отпускане на кредити от трети страни, при което Posta действа като посредник за множество специални услуги. Posta предлага кредитни продукти (без изисквания за обезпечение, независимо дали под формата на движимо, или недвижимо имущество), предоставяни от Erste Bank на частни клиенти, докато във фирмения сектор Posta предлага продукт на Magyar Fejlesztesi Bank, при което действа като посредник за множество специални услуги.

(49)

Засегнатите тук услуги могат да бъдат допълнително разделени по много и различни начини в зависимост от фактори като цели, за които се взема кредитът, или типичния клиент (потребители, МСП, по-големи предприятия или публична администрация). Следователно кредитното посредничество на дребно и фирменото кредитно посредничество биха могли да се считат за отделни продуктови пазари.

(50)

Продуктовият пазар на кредитното посредничество на дребно се определя от заявителя като пазар на неограничени ипотечни заеми и персонални заеми както в унгарски форинти, така и в чуждестранна валута. Това не противоречи на предишната практика на Комисията (21), където Комисията е оставила открит въпроса дали отделните банкови продукти на дребно представляват отделни съответни продуктови пазари, или няколко банкови продукта на дребно могат да формират част от единен съответен продуктов пазар.

(51)

Във фирмения сектор Posta предлага само един вид фирмен кредитен продукт. Този продукт се предлага обикновено от други финансови институции (т.е. спестовни кооперации). Posta предлага този продукт в 45 определени клона, а не в цялата си мрежа. Заявителят счита, че съответният продуктов пазар на фирмения сектор включва заеми за МСП, предлагани от кредитни институции. При все това, както е посочено в съображение 9 по-горе, точното пазарно определение може да бъде оставено открито за целите на настоящото решение.

(52)

Географският пазар представлява цялата територия на Унгария практически по същите причини, както посочените в съображение 41.

(53)

Пазарният дял на Posta на пазара на кредити на дребно, както е определен, беше по-малък от 0,5 % през 2007 г., 2008 г. и 2009 г., докато пазарният дял на пазара на фирмени кредити е пренебрежимо малък (0 %) през същите години. Наличните данни показват, че пазарните дялове на Posta на тези пазари с тесни определения, са толкова малки, че на пазар с по-широко определение Posta би имала още по-малки пазарни дялове.

(54)

Останалата част от пазара се поделя между други банки и финансови институции, които не подлежат на разпоредбите на Директивата за комуналните услуги. Съвкупните пазарни дялове (22) на първите трима конкуренти през 2007 г., 2008 г. и 2009 г. бяха както следва: 52,54 %, 51,39 % и 54,27 % съответно на пазара на заеми на дребно, и 42,69 %, 47,36 % и 48,07 % съответно на пазара на фирмени заеми.

(55)

За целите на настоящото решение и без да се засяга правото в областта на конкуренцията, тези фактори следва да бъдат приети като показател за прякото излагане на конкуренция на дейността на Posta.

(56)

Posta предлага кредитни карти, издавани от Erste Bank Zrt. Този продукт представлява стандартна кредитна карта по отношение на предлаганите условия и услуги.

(57)

По отношение на дебитните карти Posta действа като посредник и обхваща фирмени банкови карти и банкови карти на дребно, свързани с текущи сметки. Posta действа като посредник за множество специални услуги, докато услугата се предоставя от Erste Bank Hungary Nyrt. Предлаганите карти са стандартни дебитни карти.

(58)

По отношение на приемането на разплащателни карти пощенските клонове са оборудвани с POS терминали, позволяващи теглене на пари в брой с банкови карти. Заявителят настоява, че от гледна точка на клиентите същата услуга (получаване на пари в брой) може да бъде получена чрез теглене на пари в брой на каса в банката или на друг POS терминал, експлоатиран от трети страни на място, различно от пощенския клон, следователно продуктите са заменими.

(59)

В досегашната практика Комисията е разграничавала (23) две основни дейности, свързани с разплащателните карти: първо, издаване на карти на частни лица и дружества и второ, „набиране“ на търговци, които да приемат разплащателни карти. Освен това в рамките на дейността по издаване на разплащателни карти Комисията е обсъдила в предишни свои решения (24) възможността да се прави разлика между различните видове карти, но в крайна сметка точното определение е останало отворено.

(60)

За целите на настоящото решение и без да се засяга правото в областта на конкуренцията, ще бъдат взети предвид трите продуктови пазара: пазарът на кредитни карти, пазарът на дебитни карти и приемането на карти.

(61)

Що се отнася до пазара на приемане на карти, продуктовият пазар, определен от заявителя, не представлява пазарът, който беше общо определен в предишните решения на Комисията, споменати в съображение 59. „Първоначалният“ пазар на приемане на карти е този, който се състои от търговци, които приемат плащания с карти. Друг възможен пазар на приемане на карти е този, който се състои от банки, които предлагат услуги по приемане на карти на такива търговци. При все това, както е потвърдено от унгарския орган по конкуренцията (GVH) (25), в случая на Posta, като се има предвид, че POS устройствата функционират като ATM устройства на двете банки, за които Posta действа като посредник, „Magyar Posta вероятно е била в правото да предостави данни за концентрацията въз основа на броя на действащите ATM устройства“.

(62)

По отношение на географския пазар, в предишни решения на Комисията (26) се посочва, че пазарът на разплащателните карти е все пак национален по обхват, макар да се признава, че има възможност за разширяването му в бъдеще. В настоящия случай се счита, че определението на географския пазар обхваща цялата територия на Унгария.

(63)

Между 2007 г. и 2009 г. пазарните дялове на Posta, както са определени от заявителя, бяха по-малко от 1 % на пазара на кредитни карти, по-малко от 3 % на пазара на дебитни карти и по-малко от 6 % на пазара на приемане на карти.

(64)

Според унгарския орган по конкуренцията (27) след неотдавнашно проучване, проведено от него и от унгарската национална банка, от общо 24 банки, издаващи дебитни карти, общият пазарен дял на петте банки, които издават най-много дебитни карти, е приблизително 82 %. Според същия източник пазарът на издаването на кредитни карти е по-слабо концентриран: от осемнадесетте банки, издаващи кредитни карти, седемте банки, които издават най-много кредитни карти, имат общ пазарен дял от 68 % на пазара. Освен това, съгласно заявлението, нивото на концентрация в сектора на приемането на карти e високо, тъй като три четвърти от общия брой на ATM се експлоатират от четири банки.

(65)

Предвид ниските пазарни дялове на Posta и присъствието на други банки и финансови институции, които оказват конкурентен натиск върху дейността на Posta, ние можем да направим заключението, че за целите на настоящото решение и без да се засяга правото в областта на конкуренцията, тези фактори следва да бъдат взети предвид като показател за прякото излагане на дейността на Posta на конкуренция.

(66)

Тази категория услуги обхваща продажбата на финансови инструменти и предлагането на пазара на специални инвестиционни продукти. Предлаганите финансови инструменти са държавни ценни книжа, инвестиционни фондове на Erste Befektetesi Zrt, други ценни книжа и специални схеми за спестявания на домакинствата от името на Fundamenta Lakaskassza Zrt. и OTP Lakastakarekpenztar Zrt., за които Posta като действа като посредник.

(67)

В предишните случаи Комисията е оставила открит въпроса дали всяка от тези услуги би могла да представлява отделен продуктов пазар (28). Определението ще бъде оставено открито в този случай, тъй като предоставяните от Posta услуги като посредник не пораждат загриженост за конкуренцията, независимо от направените алтернативни определения на пазара.

(68)

Що се отнася до географския обхват, Комисията е счела (29), че повечето пазарни сегменти са международни по своя обхват, но някои от тях са анализирани от национална гледна точка (30). Точното определение на географския обхват ще бъде оставено отворено и в настоящия случай за географски пазар ще се счита територията на Унгария.

(69)

Между 2007 г. и 2009 г. пазарният дял на Posta беше по-малко от 4 % на пазара на държавни ценни книжа, между 3 % и 9 % на пазара на инвестиционни единици, по-малко от 2 % на пазара на облигации и по-малко от 4 % на пазара на схеми за спестявания на домакинствата.

(70)

За целите на настоящото решение и без да се засяга правото в областта на конкуренцията, тези фактори следва да бъдат приети като показател за прякото излагане на конкуренция на дейността на Posta на инвестиционния пазар.

(71)

Posta предлага животозастраховане от името на Magyar Posta Eletbiztosito Zrt. и други видове застраховане от името на Magyar Posta Biztosito Zrt.

(72)

В своите предишни решения (31) Комисията е направила разграничение между три широки категории вида застраховане, а именно: животозастраховане, други видове застраховане и презастраховане. Освен това беше наблюдавано, че с оглед на търсенето животозастраховането и другите видове застраховане могат допълнително да бъдат разделени на толкова отделни продуктови пазара, колкото вида рискове се покриват. По отношение на животозастраховането Комисията е приела в предишни решения следното сегментиране: животозастраховане за частни лица, групово животозастраховане и свързано с фондове, или като алтернатива: индивидуална защита, групова защита, персонална пенсия, групови пенсии, спестявания и инвестиции (32). По отношение на другите видове застраховане Комисията е разглеждала преди, inter alia, автокаско на МПС, застраховка срещу пожар, застраховка за превоз, здравна застраховка, застраховка на имущество, обща гражданска отговорност, застраховка срещу непредвидени обстоятелства, застраховка срещу съдебни спорове, застраховка срещу трудови злополуки и кредитно застраховане (33). При все това съображенията от страна на доставчиците биха могли да доведат до разширяване на продуктовите пазари. За целите на настоящото решение точното определение на продуктовия пазар може да бъде оставено открито.

(73)

В досегашната практика Комисията е анализирала също продажбата на застрахователните продукти и е потвърдила, че съответният пазар за продажба на продукти за животозастраховане и други видове застраховане би обхванал всички изходящи (т.е. на трети страни или без собственик) канали за дистрибуция като брокери, агенти или други посредници (34). При все това за целите на настоящото решение точното определение на продуктовия пазар може да бъде оставено открито.

(74)

По отношение на географския пазар в своите предишни решения (35) Комисията е дала определения на пазарите за животозастраховане като пазари с национален обхват поради националните канали за дистрибуция, установената пазарна структура, финансовите ограничения и различните регулаторни системи. Същият подход ще се използва в настоящия случай и за географски пазар ще се счита цялата територия на Унгария.

(75)

Между 2007 г. и 2009 г. пазарният дял на Posta беше по-малък от 5 % (36) на пазара на продукти на животозастраховане и по-малък от 1 % (37) при продукти на други видове застраховане. Тези стойности показват, че пазарните дялове за посредничество при застраховането са също ниски.

(76)

През същите години общите пазарни дялове на първите трима конкуренти бяха 52,29 %, 51,08 % и 50,1 % съответно на пазара на продукти за животозастраховане, и 54,84 %, 52,56 % и 51,66 % съответно на пазара на продукти за други видове застраховане.

(77)

За целите на настоящото решение и без да се засяга правото в областта на конкуренцията, тези фактори следва да бъдат приети като показател за прякото излагане на конкуренция на дейността на Posta на застрахователния пазар.

IV.   ЗАКЛЮЧЕНИЯ

(78)

С оглед на факторите, разгледани в съображения от 11 до 77, условието за пряко излагане на конкуренция, определено в член 30, параграф 1 от Директива 2004/17/ЕО, следва да се счита за изпълнено в Унгария за следните дейности:

а)

Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна сметка;

б)

Услуги, позволяващи тегления на пари в брой от разплащателна сметка;

в)

Услуги за парични преводи;

г)

Посредничество при текущи сметки и свързани с тях продукти и услуги;

д)

Кредитно посредничество;

е)

Посредничество и приемане на разплащателни карти, издадени от кредитни институции;

ж)

Посредничество при инвестиции и спестявания със специална цел от името на други;

з)

Посредничество при застрахователни продукти.

(79)

Тъй като условието за неограничен достъп до пазара също е изпълнено, Директива 2004/17/ЕО не следва да се прилага, когато възложителите възлагат поръчки, предназначени да позволят услугите, изброени в съображение 78, да се извършват в Унгария, както и към конкурси за проект, организирани за извършването на такава дейност в Унгария.

(80)

Финансовите услуги, извършвани от Posta, са спомагателни към пощенските услуги съгласно член 6, параграф 2, буква б) от Директива 2004/17/ЕО. Пощенските услуги, извършвани от Posta, не подлежат на това искане за освобождаване, следователно разпоредбите на Директива 2004/17/ЕО продължават да се прилагат за тях. В този контекст се припомня, че обществените поръчки, които обхващат няколко дейности, се третират в съответствие с член 9 от Директива 2004/17/ЕО. Това означава, че когато даден възложител участва в „смесена“ обществена поръчка, т.е. поръчка, използвана за подпомагане както на изпълнението на дейностите, освободени от прилагането на Директива 2004/17/ЕО, така и на дейностите, които не са освободени, следва да се обърне внимание на дейностите, за които първоначално е предназначена поръчката. В случай на такава смесена поръчка, при която основната цел е да се подпомагат пощенските дейности, се прилага разпоредбата на Директива 2004/17/ЕО. Ако обективно е невъзможно да се определи за коя дейност основно е предназначена поръчката, тя се възлага в съответствие с правилата, посочени в параграфи 2 и 3 на член 9 от Директива 2004/17/ЕО.

(81)

Настоящото решение се основава на правното и фактическото положение от юли до октомври 2011 г., определено въз основа на информацията, предоставена от Magyar Posta и от унгарския орган по конкуренцията. То може да бъде преразгледано, ако наличието на съществени промени в правното и фактическото положение означава, че условията за прилагането на член 30, параграф 1 от Директива 2004/17/ЕО вече не са изпълнени.

(82)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Консултативния комитет за обществени поръчки,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Директива 2004/17/ЕО не се прилага за договори, сключени от възложители с цел разрешаване на извършването на следните услуги в Унгария:

а)

Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна сметка;

б)

Услуги, позволяващи тегления на пари в брой от разплащателна сметка;

в)

Услуги за парични преводи;

г)

Посредничество при текущи сметки и свързани с тях продукти и услуги;

д)

Кредитно посредничество;

е)

Посредничество и приемане на разплащателни карти, издадени от кредитни институции;

ж)

Посредничество при инвестиции и спестявания със специална цел от името на други;

з)

Посредничество при застрахователни продукти.

Член 2

Адресат на настоящото решение е Република Унгария в съответствие с Договорите.

Съставено в Брюксел на 16 декември 2011 година.

За Комисията

Michel BARNIER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 1.

(2)  Вж. заявлението, стр. 11.

(3)  Например: от платежните услуги, международните пощенски платежни нареждания се предлагат като услуга само в 328 пощенски клона, а посреднически услуги за платежни нареждания чрез Western Union се предоставят в 1 024 пощенски клона. От услугите, предоставяни от името на други финансови институции, чрез посредничество на Posta се предлага издаване на кредитни карти, инвестиционни облигации и определени застрахователни продукти само в 343 клона, продукти на текущи сметки на OTP Bank за клиенти на дребно се предлагат в 244 пощенски клона, а кредити за фирми се предлагат само в 45 пощенски клона.

(4)  Европейска централна банка, „Плащания и системи за сетълмент на ценни книжа на Европейския съюз: страни извън еврозоната — Унгария“ от август 2007 г.

(5)  Директива 2007/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 г. относно платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 97/7/ЕО, 2002/65/ЕО, 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО и за отмяна на Директива 97/5/ЕО, ОВ L 319, 5.12.2007 г., стр. 1.

(6)  GfK Hungaria: „Интернет банкирането продължава да печели територия“, 3 ноември 2010 г. http://www.gfk.com/imperia/md/content/gfk_hungaria/pdf/press_h/2010/press_2010_11_03_h.pdf

(7)  ATM — съкращение за терминално устройство АТМ.

(8)  Делът на съответните пазари, изчислен спрямо общата стойност на транзакциите. Моля, вж. стр. 34 от заявлението.

(9)  Вж. стр. 32 от заявлението.

(10)  Унгарската национална банка „Няма безплатни услуги: проучване на социалните разходи за основните платежни инструменти в Унгария“ от д-р Aniko Turjan, Eva Diveki, Eva Keszy-Harmath, Gergely Koczan, Kristof Takacs, Occasional Paper бр. 93, 2011 г.

(11)  Вж. стр. 35 и 36 от заявлението.

(12)  POS — съкращение на точка на продажба.

(13)  Делът на съответните пазари, изчислен спрямо общата стойност на транзакциите. Моля вж. стр. 36 от заявлението.

(14)  Вж. стр. 35 и 36 от заявлението.

(15)  Дело и COMP /M.5384- BNP PARIBAS/FORTIS, стр. 3.

(16)  Дело COMP/M.4844, Fortis: ABN AMRO Assets.

(17)  Дело COMP/ M. 2225 FORTIS /ASR, стр. 3, COMP/ M.5075Vienna Insurance Group /Erste Bank Versicherungssparte, и COMP/M.5384- BNP PARIBAS/FORTIS, стр. 15.

(18)  Промяна при определени финансови продукти за клиенти физически лица и дребни предприемачи — Сектор проучване — окончателен доклад, 5 февруари 2009 г., GVH — Унгарски орган по конкуренцията. GVH направи това проучване на смяната на банката за периода 2002—2006.

(19)  Промяна при определени финансови продукти за клиенти физически лица и дребни предприемачи — Сектор проучване — окончателен доклад, 5 февруари 2009 г., GVH – Унгарски орган по конкуренцията и свързаното с него първоначално проучване „Информация и опит, свързани със смяната на банка“ обобщаващ анализ на клиентския пазар, Millward Brown, септември 2006 г.

(20)  Ipsos: Финансови услуги, обслужване на текущи сметки, Обобщение на проучването на клиентите физически лица, януари 2009 г.

(21)  Дело COMP/ M.4844, Fortis/ABN AMRO Assets.

(22)  Според допълнително предоставената от заявителя информация в негово писмо от 2 септември 2011 г.

(23)  Дело COMP/M.5241, American Express/Fortis/Alpha Card.

(24)  Дело COMP/M.3894 Unicredito/HVB; COMP/M.2567 Nordbanken/Postgirot; COMP/M.3740 Barclays Bank/Foerenngssparbanken/JV, COMP/M.4844 Fortis/ABN AMRO Assets, COMP/M.5241 American Express/Fortis/Alpha Card.

(25)  Отговор на GVH от 15.9.2011 г. на писмо на Комисията с искане за информация от 8.8.2011 г.

(26)  Дело COMP/M.3740, Barklays Bank/ Foereningssparbanken/JV and COMP/M.2567 Nordbanken /Postgirot

(27)  Отговор на GVH от 15.9.2011 г. на писмо на Комисията с искане за информация от 8.8.2011 г.

(28)  Дело COMP/M.3894, Unicredito/HVB, Дело COMP/M.5384 BNP Paribas/FORTIS.

(29)  Дело COMP/M. 2225, Fortis/ASR, COMP/M.1172, Fortis AG/Generale Bank.

(30)  Дело COMP/M. 4155, BNP Paribas/BNL.

(31)  Дело COMP:M. 4284, AXA/Winterhur, Дело COMP/M.5384 BNP Paribas/FORTIS.

(32)  Дело COMP/4047 Aviva/Ark life, Дело COMP/M.4284 Axa/Winterthur, Дело COMP/M.4701 Generali/PPF Insurance Business.

(33)  Дело COMP/M.4284, Axa/Winterthur, Дело COMP/M.4701 Generali/PPF Insurance Business, Дело COMP/ M.2676 Sampo/Vama/IF Holding/JV.

(34)  Дело COMP/M.4284 AXA/Winterthur, Дело COMP/M.4844 Fortis/ABN AMRO Assets.

(35)  Дело COMP/M. 5075 Vienna Insurance Group/Erste Bank Versicherungssparte; COMP/M.4844 Fortis/ ABN AMRO Assets.

(36)  Пазарен дял, изчислен на базата на приходите от премии.

(37)  Вж. 36.


23.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 343/86


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 19 декември 2011 година

за предоставяне на някои страни на освобождаване от разширяването на обхвата, по отношение на някои велосипедни части, на антидъмпинговото мито за велосипеди с произход от Китайската народна република, наложено с Регламент (ЕИО) № 2474/93 на Съвета, и за отмяна на разрешените на някои страни, съгласно Регламент (ЕО) № 88/97 на Комисията, временно спиране и освобождаване от плащането на антидъмпинговото мито, наложено и върху някои велосипедни части с произход от Китайската народна република

(нотифицирано под номер C(2011) 9473)

(2011/876/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (1) (наричан по-долу „основен регламент“),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 71/97 на Съвета (2) (наричан по-долу „регламент за разширяване“) за разширяване обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент (ЕИО) № 2474/93 на Съвета (3) върху велосипеди с произход от Китайската народна република, за да се включи вноса на някои велосипедни части от Китайската народна република и за събиране на митото с разширен обхват, наложено върху този внос, регистриран съгласно Регламент (ЕО) № 703/96 на Комисията (4),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 88/97 на Комисията (5) (наричан по-долу „регламент за освобождаване“) за разрешаване освобождаването на вноса на някои велосипедни части с произход от Китайската народна република от разширяването с Регламент (ЕО) № 71/97 на обхвата на антидъмпинговото мито, наложено с Регламент (ЕИО) № 2474/93, и по-специално член 7 от него,

след консултация с Консултативния комитет,

като има предвид, че:

(1)

След влизането в сила на регламента за освобождаване редица дружества, които извършват сглобяване на велосипеди, подадоха заявления съгласно член 3 от регламента за освобождаване от антидъмпинговото мито, чийто обхват беше разширен, за да включва вноса на някои велосипедни части от Китайската народна република с Регламент (ЕО) № 71/97 (наричано по-долу „антидъмпингово мито с разширен обхват“). Комисията публикува в Официален вестник на Европейския съюз поредица от списъци на дружества, които извършват сглобяване на велосипеди (6), за които плащането на антидъмпинговото мито с разширен обхват по отношение на осъществявания от тях внос на основни велосипедни части, декларирани за свободно обращение, беше временно спряно съгласно член 5, параграф 1 от регламента за освобождаване.

(2)

След последното публикуване на списъка на подложените на проверка страни (7) беше избран основен период на проверка. Този период е с продължителност от 1 януари 2011 г. до 31 юли 2011 г. Беше поискана също допълнителна информация за 2009 и 2010 година. До всички подложени на проверка страни беше изпратен въпросник с искане да предоставят информация за операциите по сглобяване, осъществени през съответния период на проверка.

(3)

Комисията бе уведомена също така за ликвидацията на едно дружество, освободено от антидъмпинговото мито с разширен обхват върху велосипедни части. Освен това едно дружество уведоми Комисията, че вече не извършва операции по сглобяване.

А.   ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ МИТО, ПОДАДЕНИ ОТ СТРАНИ, НА КОИТО ПРЕДИ ТОВА Е БИЛО РАЗРЕШЕНО ВРЕМЕННО СПИРАНЕ

A.1.   Приемливи заявления за освобождаване от мито

(4)

Комисията получи от страните, изброени в таблица 1 по-долу, цялата информация, необходима, за да бъде определено доколко са приемливи техните заявления. На тези страни вече беше разрешено временно спиране на плащането на мито, което влезе в сила от деня, в който Комисията получи първата пълна документация за заявлението. Въз основа на тази информация Комисията установи, че заявленията, подадени от страните, изброени в таблица 1 по-долу, са приемливи съгласно член 4, параграф 1 от регламента за освобождаване.

Таблица 1

Фирмено наименование

Адрес

Държава

Допълнителен код по ТАРИК

Blue Factory Team S.L.

CL Torres y Villaroel 6, Elche Parque Industrial, 03320 Alicante

Испания

A984

CODE X Sp. z o.o.

Olszanka 109, 33-386 Podegrodzie

Полша

A966

JETLANE SAS (initially JET’LEAN SAS)

4, boulevard de Mons, 59650 Villeneuve-d’Ascq

Франция

A968

Kwasny & Diekhöner GmbH

Herforder Strasse 331, 33609 Bielefeld

Германия

A993

Maxtec Ltd.

ул. „Голямоконарско шосе“ № 1, с. Царацово 4204, Пловдивска област

България

A991

Metelli di Staffoni Mario & C.S.A.S.

Via Trento 68, 25030 Trenzano (BS)

Италия

A979

Müller GmbH

Riedlerweg 7, 8054 Graz

Австрия

A978 (първоначално A977)

Unicykel AB

Aröds Industriväg 14, 422 43 Hisings Backa

Швеция

A967

(5)

При проверката беше установено, че за всички заявители стойността на използваните при сглобяването части с произход от Китайската народна република не надвишава 60 % от общата стойност на частите, използвани при сглобяването. Поради това те попадат извън обхвата на член 13, параграф 2 от основния регламент.

(6)

Поради тази причина и в съответствие с член 7, параграф 1 от регламента за освобождаване страните, посочени в таблица 1, следва да бъдат освободени от антидъмпинговото мито с разширен обхват.

(7)

Съгласно член 7, параграф 2 от регламента за освобождаване, освобождаването на посочените в таблица 1 страни от антидъмпинговото мито с разширен обхват следва да влезе в сила от датата на получаване на техните заявления. Освен това тяхното митническо задължение, произтичащо от антидъмпинговото мито с разширен обхват, следва да се смята за недействително, считано от датата на получаване на заявленията им за освобождаване от мито.

(8)

По време на проверката дружеството Code X Sp. z o.o. е променило адреса си. Дружеството е получило временното спиране на плащането на митото на адрес: ul. Królewska 6, 00-103 Warszawa, Полша. По време на периода на временно спиране на плащане на митото адресът е променен на Olszanka 109, 33-386 Podegrodzie, Полша. Тази промяна на адреса не засяга първоначалното заявление за временно спиране на плащането на мито, нито решението за освобождаване от плащане.

(9)

По време на проверката дружеството JETLANE SAS е променило фирменото си наименование. Дружеството първоначално е получило временно спиране докато е било с наименованието JET’LEAN SAS. По време на периода на временно спиране дружеството е променило фирменото си наименование на JETLANE SAS. Тази промяна на наименованието не засяга първоначалното заявление за временно спиране на плащането на мито, нито решението за освобождаване от плащане.

(10)

Допълнителният код по ТАРИК A977, който първоначално бе определен за дружество Müller GmbH, бе определен по грешка два пъти и се наложи да бъде оттеглен. На 3 юни 2010 г. дружеството получи допълнителен код по ТАРИК A978. Тази промяна на кода не засяга първоначалното заявление за временно спиране на плащането на митото, нито решението за освобождаване от плащане.

A.2.   Отхвърлени заявления за освобождаване

(11)

Страната, посочена в таблица 2 по-долу, също подаде заявление за освобождаване от антидъмпинговото мито с разширен обхват.

Таблица 2

Фирмено наименование

Адрес

Държава

Допълнителен код по ТАРИК

Bikeworks AC GmbH

Ernst-Abbe-Strasse 28, 52249 Eschweiler

Германия

A980

(12)

Посочената страна сглобяваше велосипеди като подизпълнител, а не от свое име. Дружеството нямаше покупки на части и не може да се оцени дали операциите по сглобяване отговарят на условията, посочени в член 7, параграф 1 от регламента за освобождаване.

(13)

На тези основания Комисията трябва да отхвърли заявлението ѝ в съответствие с член 7, параграф 3 от регламента за освобождаване. С оглед на гореизложеното временното спиране на плащането на антидъмпинговото мито с разширен обхват по член 5 от регламента за освобождаване трябва да бъде отменено, а антидъмпинговото мито с разширен обхват да се събира, считано от датата на получаване на подаденото от тази страна заявление за освобождаване, т.е. от датата, на която временното спиране е влязло в сила.

A.3.   Отмяна

(14)

Освобождаването от мито на страните, посочени в таблица 3 по-долу, следва да бъде отменено.

Таблица 3

Фирмено наименование

Адрес

Държава

Допълнителен код по ТАРИК

Bicicletas de Alava SL

C/Arcacha 1, 01006 Vitoria

Испания

8963

Fundador-Sociedade Importadora de Sangalhos, Lda.

Apartado, 26, P-3781-908 Sangalhos

Португалия

8244

(15)

Тези дружества са били освободени от антидъмпинговото мито с разширен обхват, наложено върху велосипедни части. Едната страна вече уведоми службите на Комисията, че е преустановила операциите си по сглобяване. След отправено запитване службите на Комисията бяха информирани от съдилище в Португалия, че другата страна е била ликвидирана. Освобождаването от мито следва да бъде отменено за двете страни.

Б.   ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ МИТО, ПОДАДЕНИ ОТ СТРАНИ, ЗА КОИТО ПРЕДИ ТОВА НЕ Е БИЛО РАЗРЕШЕНО ВРЕМЕННО СПИРАНЕ

Б.1.   Неприемливи заявления за освобождаване от мито

(16)

Страните, посочени в таблица 4, също подадоха заявления за освобождаване от антидъмпинговото мито с разширен обхват:

Таблица 4

Фирмено наименование

Адрес

Държава

Apollo Electric Bikes B.V.

Leemstraat 6, 4705 RH Roosendaal

Нидерландия

IN CYCLES, Montagem e Comércio de Bicicletas Lda.

Zona Industrial de Oiã, Lote A e B, Apartado 175, 3770-059 Oiã

Португалия

Kleinebenne GmbH

Hansastrasse 22, 33818 Leopoldshöhe

Германия

MOBIKY-TECH

675, Promenade des Ports, 50000 Saint-Lô

Франция

MOVITEC SRL

Jud. Brasov, Aeroportului Street 2, 507075 Ghimbav

Румъния

Sun Baby Jacek Gabruś

ul. Jana Styki 12, 64-920 Piła

Полша

TORPADO S.R.L.

Viale Enzo Ferrari 11, 30014 Cavarzere (VE)

Италия

(17)

Една от тези страни извършва сглобяване на електрически велосипеди, чийто внос не подлежи на антидъмпингово мито върху велосипедните части в съответствие с Регламент (ЕО) № 71/97. Тази страна не отговаря на условията за освобождаване. За някои от страните доставката на части за производството на велосипеди, обхванати от мерките в съответствие с Регламент (ЕО) № 71/97, са под прага de minimis от 300 разчетни единици месечно, както е посочено в член 14, буква в) от регламента за освобождаване. Следователно посочените страни не отговарят на условията на член 4, параграф 1, буква а) от регламента за освобождаване и затова не може да им бъде предоставено освобождаване от митото. Някои от другите страни все още не бяха започнали производството на велосипеди и затова не беше възможно да им се предостави освобождаване от митото.

(18)

Всички дружества, посочени в таблици 1—4 по-горе, бяха уведомени и им бе предоставена възможност да направят коментари. Естеството на нито един от получените коментари не наложи промени в заключенията, изложени в настоящото решение,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Страните, изброени в таблица 1 по-долу, се освобождават от установеното с Регламент (ЕО) № 71/97 разширяване на обхвата на окончателното антидъмпингово мито за велосипеди с произход от Китайската народна република върху вноса на някои велосипедни части с произход от Китайската народна република, наложено с Регламент (ЕИО) № 2474/93, последно изменено и оставено в сила с Регламент (ЕО) № 1095/2005.

Освобождаването от плащането на митото влиза в сила за всяка една страна, считано от съответната дата, посочена в колоната „Дата на влизане в сила“.

Таблица 1

Списък на страните, които се освобождават от плащането на митото

Фирмено наименование

Адрес

Държава

Освобождаване съгласно Регламент (ЕО) № 88/97

Дата на влизане в сила

Допълнителен код по ТАРИК

Blue Factory Team S.L.

CL Torres y Villaroel 6, Elche Parque Industrial, 03320 Alicante

Испания

Член 7

16.7.2010 г.

A984

CODE X Sp. z o.o.

Olszanka 109, 33-386 Podegrodzie (initially ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa)

Полша

Член 7

22.1.2010 г.

A966

JETLANE SAS (initially JET’LEAN SAS)

4, boulevard de Mons, 59650 Villeneuve-d’Ascq

Франция

Член 7

18.2.2010 г.

A968

Kwasny & Diekhöner GmbH

Herforder Strasse 331, 33609 Bielefeld

Германия

Член 7

5.7.2011 г.

A993

Maxtec Ltd.

ул. „Голямоконарско шосе“ № 1, с. Царацово 4204, Пловдивска област

България

Член 7

15.10.2010 г.

A991

Metelli di Staffoni Mario & C.S.A.S.

Via Trento 68, 25030 Trenzano (BS)

Италия

Член 7

13.4.2010 г.

A979

Müller GmbH

Riedlerweg 7, 8054 Graz

Австрия

Член 7

30.3.2010 г.

A978 (първоначално A977)

Unicykel AB

Aröds Industriväg 14, 422 43 Hisings Backa

Швеция

Член 7

11.1.2010 г.

A967

Член 2

Заявлението за освобождаване от антидъмпинговото мито с разширен обхват, подадено съгласно член 3 от Регламент (ЕО) № 88/97 от страната, посочена по-долу в таблица 2, се отхвърля.

Временното спиране на плащането на антидъмпинговото мито с разширен обхват съгласно член 5 от Регламент (ЕО) № 88/97 се отменя за разглежданата страна, считано от съответната дата, посочена в колоната „Дата на влизане в сила“.

Таблица 2

Списък на страните, за които се отменя временното спиране на плащането на митото

Фирмено наименование

Адрес

Държава

Спиране съгласно Регламент (ЕО) № 88/97

Дата на влизане в сила

Допълнителен код по ТАРИК

Bikeworks AC GmbH

Ernst-Abbe-Strasse 28, 52249 Eschweiler

Германия

Член 5

11.6.2010 г.

A980

Член 3

Освобождаването от плащането на антидъмпинговото мито с разширен обхват съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 88/97 за страните, изброени в таблица 3 по-долу, се отменя съгласно член 10 от регламента за освобождаване.

Освобождаването от плащането на антидъмпинговото мито с разширен обхват се отменя за разглежданите страни, считано от съответната дата, посочена в колоната „Дата на влизане в сила“.

Таблица 3

Списък на страните, за които се отменя освобождаването от плащане на митото

Фирмено наименование

Адрес

Държава

Освобождаване съгласно Регламент (ЕО) № 88/97

Дата на влизане в сила

Допълнителен код по ТАРИК

Bicicletas de Alava SL

C/Arcacha 1, 01006 Vitoria

Испания

Член 7

1 ден след публикуването на настоящото решение

8963

Fundador-Sociedade Importadora de Sangalhos, Lda.

Apartado, 26, P-3781-908 Sangalhos

Португалия

Член 7

1 ден след публикуването на настоящото решение

8244

Член 4

Заявленията за освобождаване от антидъмпинговото мито с разширен обхват, подадени от страните, посочени в таблица 4 по-долу, се отхвърлят.

Таблица 4

Списък на страните, чиито заявления за освобождаване се отхвърлят

Фирмено наименование

Адрес

Държава

Apollo Electric Bikes B.V.

Leemstraat 6, 4705 RH Roosendaal

Нидерландия

IN CYCLES, Montagem e Comércio de Bicicletas Lda.

Zona Industrial de Oiã, Lote A e B, Apartado 175, 3770-059 Oiã

Португалия

Kleinebenne GmbH

Hansastrasse 22, 33818 Leopoldshöhe

Германия

MOBIKY-TECH

675, Promenade des Ports, 50000 Saint-Lô

Франция

MOVITEC SRL

Jud. Brasov, Aeroportului Street 2, 507075 Ghimbav

Румъния

Sun Baby Jacek Gabruś

ul. Jana Styki 12, 64-920 Piła

Полша

TORPADO S.R.L.

Viale Enzo Ferrari 11, 30014 Cavarzere (VE)

Италия

Член 5

Адресати на настоящото решение са държавите-членки и страните, изброени в членове 1, 2, 3 и 4. То се публикува и в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 19 декември 2011 година.

За Комисията

Karel DE GUCHT

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51.

(2)  ОВ L 16, 18.1.1997г., стр. 55.

(3)  ОВ L 228, 9.9.1993 г., стр. 1. Регламент, оставен в сила с Регламент (ЕО) № 1524/2000 (ОВ L 175, 14.7.2000 г., стр. 39) и изменен с Регламент (ЕО) № 1095/2005 (ОВ L 183, 14.7.2005 г., стр. 1).

(4)  ОВ L 98, 19.4.1996 г., стр. 3.

(5)  ОВ L 17, 21.1.1997 г., стр. 17.

(6)  ОВ C 45, 13.2.1997 г., стр. 3, ОВ C 112, 10.4.1997 г., стр. 9, ОВ C 220, 19.7.1997 г., стр. 6, ОВ C 378, 13.12.1997 г., стр. 2, ОВ C 217, 11.7.1998 г., стр. 9, ОВ C 37, 11.2.1999 г., стр. 3, ОВ C 186, 2.7.1999 г., стр. 6, ОВ C 216, 28.7.2000 г., стр. 8, ОВ C 170, 14.6.2001 г., стр. 5, ОВ C 103, 30.4.2002 г., стр. 2, ОВ C 35, 14.2.2003 г., стр. 3, ОВ C 43, 22.2.2003 г., стр. 5, ОВ C 54, 2.3.2004 г., стр. 2, ОВ C 299, 4.12.2004 г., стр. 4., ОВ L 17, 21.1.2006 г., стр. 16 и ОВ L 313, 14.11.2006 г., стр. 5, ОВ L 81, 20.3.2008 г., стр. 73, ОВ C 310, 5.12.2008 г., стр. 19, ОВ L 19, 23.1.2009 г., стр. 62, ОВ L 314, 1.12.2009 г., стр. 106, ОВ L 136, 24.5.2011 г., стр. 99.

(7)  ОВ L 136, 24.5.2011 г., стр. 99.


23.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 343/91


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 19 декември 2011 година

за формулиране на хармонизирани референтни стойности на к.п.д. при разделно производство на електрическа и топлинна енергия, необходими съгласно Директива 2004/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 2007/74/ЕО на Комисията

(нотифицирано под номер C(2011) 9523)

(2011/877/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2004/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. за насърчаване на когенерацията, основаваща се на полезно потребление на топлинна енергия във вътрешноевропейския енергиен пазар и за изменение на Директива 92/42/ЕИО (1), и по-специално член 4, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с Директива 2004/8/ЕО Комисията формулира с Решение 2007/74/ЕО (2) хармонизирани референтни стойности на к.п.д. при разделно производство на електрическа и топлинна енергия под формата на матрица от стойности, разграничени във връзка с някои характеризиращи фактори, включително годината на построяване и вида гориво.

(2)

Комисията има задължение да преразглежда хармонизираните референтни стойности на к.п.д. при разделно производство на електроенергия и топлинна енергия, като първото преразглеждане трябва да се осъществи до 21 февруари 2011 г., а следващите да бъдат провеждани на всеки четири години, за да се отчитат технологичното развитие и промените в дяловете на енергийните източници.

(3)

Комисията преразгледа хармонизираните референтни стойности на к.п.д. при разделно производство на електроенергия и топлинна енергия, като взе предвид данните от експлоатация при реални условия, предоставени от държавите-членки. Развитията в областта на най-добрата налична и икономически обоснована технология през периода 2006—2011 г., които са предмет на прегледа, показват, че въведеното с Решение 2007/74/ЕО разграничаване на хармонизираните референтни стойности на к.п.д. при разделно производство на електроенергия въз основа на годината на построяване на когенерационния агрегат не е необходимо да се прави за инсталации, построени след 1 януари 2006 г. Въпреки това за когенерационните агрегати, изградени през 2005 г. или преди това, следва да продължат да бъдат прилагани отразяващи годината на изграждане референтни стойности, за да бъдат взети под внимание констатираните развития в областта на най-добрата налична и икономически обоснована технология. Освен това, въз основа на придобития неотдавна опит и на направения анализ, прегледът потвърди, че следва да продължат да се прилагат корекционните коефициенти, свързани с климатичните условия. Също така следва да продължат да се прилагат и корекционните коефициенти за избегнати загуби в мрежата, тъй като загубите в мрежата не са се променили през последните години. Освен това корекционните коефициенти за избегнати загуби в мрежата следва да се прилагат и за инсталациите, използващи дървесни горива и биогаз.

(4)

Прегледът не дава основания да се смята, че енергийната ефективност на котлите се е променила през разглеждания период и поради това хармонизираните референтни стойности на к.п.д. при разделно производство на топлинна енергия не следва да са обвързани с годината на производство. Не са необходими корекционни коефициенти във връзка с климатичните условия, тъй като термодинамиката на производството на топлинна енергия от гориво не зависи съществено от температурата на външния въздух. Също така не са необходими корекционни коефициенти за загуби в топлинната мрежа, тъй като топлинната енергия винаги се използва в близост до мястото на нейното производство.

(5)

Необходими са стабилни условия за инвестиране в когенерационни инсталации, както и създаване на дългосрочно доверие у инвеститорите. От тази гледна точка би било подходящо също срокът на валидност на текущите хармонизирани референтни стойности за к.п.д. при електропроизводство и топлопроизводство да се удължи, така че да обхване и периода 2012—2015 г.

(6)

Данните от експлоатацията при реални условия не показват статистически значимо подобрение на действителните работни характеристики на инсталациите на съвременно техническо равнище в разглеждания период. Поради това референтните стойности, формулирани в Решение 2007/74/ЕО за периода 2006—2011 г., следва да бъдат запазени за периода 2012—2015 г.

(7)

Прегледът потвърди валидността на съществуващите корекционни коефициенти, отчитащи климатичните условия и избегнатите загуби в мрежата.