ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2011.338.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 338

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
21 декември 2011 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Допълнение към Регламент (ЕС) № 1007/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 27 септември 2011 година относно наименованията на текстилните влакна и свързаното с тях етикетиране и маркиране на текстилните продукти по отношение на техния влакнест състав и за отмяна на Директива 73/44/ЕИО на Съвета и на директиви 96/73/ЕО и 2008/121/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 272, 18.10.2011 г.)

1

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2011/99/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година относно европейската заповед за защита

2

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1345/2011 на Съвета от 19 декември 2011 година за изпълнение на Регламент (ЕО) № 194/2008 за подновяване и засилване на ограничителните мерки по отношение на Бирма/Мианмар

19

 

*

Регламент (ЕС) № 1346/2011 на Комисията от 13 декември 2011 година за забрана на риболова на капрова риба във води на ЕС и международни води от зони VI, VII и VIII от страна на съдове под флага на всички държави-членки, с изключение на Дания и Ирландия

20

 

*

Регламент (ЕС) № 1347/2011 на Комисията от 13 декември 2011 година за забрана на риболова на херинга във водите на ЕС и международните води от зони Vb, VIb и VIaN от страна на съдове под флага на Германия

22

 

*

Регламент (ЕС) № 1348/2011 на Комисията от 13 декември 2011 година за забрана на риболова на капрова риба във води на ЕС и международни води от зони VI, VII и VIII от страна на съдове под флага на Обединеното кралство

24

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1349/2011 на Комисията от 20 декември 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 376/2008 за определяне на общи подробни правила за прилагане на режима на лицензии за внос и износ и сертификати за предварително фиксиране за селскостопанските продукти

26

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1350/2011 на Комисията от 20 декември 2011 година за временно суспендиране на митата за внос на някои зърнени култури за 2011—2012 пазарна година

27

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1351/2011 на Комисията от 20 декември 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 747/2001 на Съвета по отношение на преустановяване на прилагането на тарифни квоти на Съюза и на референтни количества за някои селскостопански продукти с произход от Западния бряг и Ивицата Газа

29

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1352/2011 на Комисията от 20 декември 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1236/2005 на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание

31

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1353/2011 на Комисията от 20 декември 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2006 за формулиране на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета по отношение воденето на счетоводство от агенциите платци, декларациите за разходи и приходи и условията за възстановяване на разходите по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

35

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1354/2011 на Комисията от 20 декември 2011 година за откриване на годишни тарифни квоти на Съюза за овце, кози, овче и козе месо

36

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1355/2011 на Комисията от 20 декември 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 329/2007 на Съвета относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

39

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1356/2011 на Комисията от 20 декември 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

48

 

 

Регламент за изпълнение (ЕC) № 1357/2011 на Комисията от 20 декември 2011 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец декември 2011 г. в рамките на тарифната квота за висококачествено говеждо месо, управлявана съгласно Регламент (ЕО) № 620/2009

50

 

*

Регламент (ЕС) № 1358/2011 на Европейската централна банка от 14 декември 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1745/2003 за прилагане на изискването за минимални резерви (ЕЦБ/2003/9) (ЕЦБ/2011/26)

51

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение 2011/857/ОВППС на Съвета от 19 декември 2011 година за изменение и удължаване на срока на действие на Съвместно действие 2005/889/ОВППС за създаване на мисия на Европейския съюз за подпомагане на контролно-пропускателен пункт Рафа (EU BAM Rafah)

52

 

*

Решение 2011/858/ОВППС на Съвета от 19 декември 2011 г. за изменение и удължаване на срока на действието на Решение 2010/784/ОВППС относно полицейската мисия на Европейския съюз за палестинските територии (EUPOL COPPS)

54

 

*

Решение 2011/859/ОВППС на Съвета от 19 декември 2011 година за изменение на Решение 2010/232/ОВППС за подновяване на ограничителните мерки по отношение на Бирма/Мианмар

55

 

*

Решение 2011/860/ОВППС на Съвета от 19 декември 2011 година за изменение на Решение 2010/800/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

56

 

 

2011/861/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 19 декември 2011 година за временна дерогация от правилата за произход, предвидени в приложение II към Регламент (ЕО) № 1528/2007 на Съвета, за да се вземе предвид специалната ситуация в Кения по отношение на филето от риба тон (нотифицирано под номер C(2011) 9269)

61

 

 

2011/862/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 19 декември 2011 година за одобряване на някои изменени програми за ликвидиране и мониторинг на болести по животните и зоонози за 2011 г. и за изменение на Решение 2010/712/ЕС по отношение на финансовото участие на Съюза по програми, одобрени с посоченото решение (нотифицирано под номер C(2011) 9478)

64

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2011/2/ЕС

 

*

Решение № 2/2011 на Съвместния комитет за въздушен транспорт между Общността и Швейцария, създаден съгласно Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария по въпроси на въздушния транспорт от 25 ноември 2011 година заменящо приложението към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария по въпроси на въздушния транспорт

70

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Законодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

21.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 338/1


ДОПЪЛНЕНИЕ

към Регламент (ЕС) № 1007/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 27 септември 2011 година относно наименованията на текстилните влакна и свързаното с тях етикетиране и маркиране на текстилните продукти по отношение на техния влакнест състав и за отмяна на Директива 73/44/ЕИО на Съвета и на директиви 96/73/ЕО и 2008/121/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(Официален вестник на Европейския съюз L 272 от 18 октомври 2011 г.)

Към Регламент (ЕС) № 1007/2011 се добавя следното изявление:

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

Европейският парламент и Съветът осъзнават добре колко е важно на потребителите да се предоставя точна информация, в частност когато в маркировката на продуктите се посочва произходът, за да бъдат те защитени от неверни, неточни или подвеждащи твърдения. Използването на нови технологии като електронни етикети, включително радиочестотна идентификация, може да бъде полезно средство за предоставяне на такава информация, без да се изостава от техническия прогрес. Европейският парламент и Съветът приканват Комисията при съставянето на доклада съгласно член 24 от регламента да проучи влиянието на тези технологии върху евентуални нови изисквания за етикетиране, включително с цел да се подобри проследимостта на продуктите.


ДИРЕКТИВИ

21.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 338/2


ДИРЕКТИВА 2011/99/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 13 декември 2011 година

относно европейската заповед за защита

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 82, параграф 1, букви а) и г) от него,

като взеха предвид инициативата на Кралство Белгия, Република България, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Република Унгария, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Финландия и Кралство Швеция,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (1),

като имат предвид, че:

(1)

Европейският съюз си е поставил за цел да поддържа и развива пространство на свобода, сигурност и правосъдие.

(2)

Член 82, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) предвижда, че съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси в Съюза се основава на принципа на взаимното признаване на присъдите и съдебните решения.

(3)

Съгласно Стокхолмската програма — Отворена и сигурна Европа в услуга и за защита на гражданите (2), взаимното признаване следва да обхване всички видове присъди и решения от съдебен характер, които, в зависимост от правната система, могат да бъдат наказателни или административни. С програмата също се призовават Комисията и държавите-членки да проучат възможностите за подобряване на законодателството и практическите мерки за подпомагане защитата на жертвите. В програмата се посочва още, че на жертвите на престъпления могат да се предлагат специални мерки за защита, които следва да бъдат ефективни в рамките на Съюза. Настоящата директива е част от последователен и цялостен набор от мерки, свързани с правата на жертвите.

(4)

Резолюцията на Европейския парламент от 26 ноември 2009 г. относно премахването на насилието срещу жените призовава държавите-членки да подобрят своето национално законодателство и политики, за да водят борба с всички форми на насилие над жените, както и да предприемат действия с цел справяне с причините за насилието над жените, не на последно място чрез използване на превантивни мерки, като призовава Съюза да гарантира правото на всички жертви на насилие да получат помощ и подкрепа. Резолюцията на Европейския парламент от 10 февруари 2010 г. относно равенството между жените и мъжете в Европейския съюз — 2009 г. одобрява предложението за въвеждане на европейската заповед за защита за жертвите.

(5)

В резолюцията си от 10 юни 2011 г. относно пътна карта за укрепване на правата и защитата на жертвите, по-специално в рамките на наказателното производство, Съветът заяви, че следва да се предприемат действия на равнището на Съюза, за да се укрепят правата и защитата на жертвите на престъпления, и призова Комисията да представи подходящи предложения за тази цел. В тази рамка следва да бъде създаден механизъм, който да осигурява взаимното признаване между държавите-членки на решенията относно мерките за защита на жертвите на престъпления. Съгласно тази резолюция настоящата директива, която се отнася до взаимното признаване на мерки за защита по наказателни дела, следва да се допълни с подходящ механизъм във връзка с мерките за защита по граждански дела.

(6)

В общото пространство на правосъдие без вътрешни граници е наложително да се направи необходимото защитата, предоставена на физическо лице в една държава-членка, да се запази и да продължи във всяка друга държава-членка, в която лицето отива или е отишло. Следва също да се гарантира, че законното упражняване от страна на гражданите на Съюза на правото им да се движат и пребивават свободно на територията на държавите-членки в съответствие с член 3, параграф 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и член 21 ДФЕС няма да доведе до загубване на тяхната защита.

(7)

С оглед постигането на тези цели настоящата директива следва да определи правила, в съответствие с които защитата, произтичаща от мярка за защита, приета съобразно правото на една държава-членка („издаващата държава“), може да бъде разширена до друга държава-членка, в която защитеното лице възнамерява да пребивава или да осъществи престой („изпълняваща държава“).

(8)

Настоящата директива отчита различните правни традиции на държавите-членки, както и факта, че ефективна защита може да се осигури посредством заповеди за защита, издадени от орган, различен от наказателен съд. Настоящата директива не създава задължения за изменение на националните системи за приемане на мерки за защита, нито създава задължения за въвеждане или изменение на наказателноправна система с цел изпълнение на европейска заповед за защита.

(9)

Настоящата директива се прилага за мерки за защита, които изрично целят защитата на дадено лице от престъпно деяние на друго лице, което може по някакъв начин да изложи на опасност живота му или физическата, психическата и сексуалната му неприкосновеност, например чрез предотвратяване на всякаква форма на тормоз, както и достойнството и личната свобода на това лице, например чрез предотвратяване на отвличания, преследване и други форми на непряка принуда, и които мерки целят предотвратяване на нови престъпни деяния или намаляване на последствията от вече извършени такива. Тези лични права на защитеното лице съответстват на основните ценности, признати и утвърдени във всички държави-членки. Въпреки това дадена държава-членка не е задължена да издаде европейска заповед за защита въз основа на наказателна мярка, която не служи изрично за защита на дадено лице, а има преди всичко други цели, например социалната реабилитация на извършителя на престъпление. Важно е да се подчертае, че настоящата директива се прилага за мерки за защита, целящи да защитят всички жертви, а не само жертвите на насилие, основаващо се на пола, като се отчитат особеностите на всеки съответен вид престъпление.

(10)

Настоящата директива се прилага за мерки за защита, приети по наказателни дела, и следователно не обхваща мерки за защита, приети по граждански дела. За да може да се изпълни мярка за защита в съответствие с настоящата директива, не е необходимо престъпното деяние да бъде установено с влязло в сила решение. Не е от значение и кой точно орган — наказателен, административен или граждански, приема мярката за защита. Настоящата директива не задължава държавите-членки да изменят националното си право, за да могат да приемат мерки за защита в контекста на наказателно производство.

(11)

Предвижда се настоящата директива да се прилага за мерки за защита, приети в полза на жертви или евентуални жертви на престъпления. Поради това настоящата директива не следва да са прилага за мерки, приети с оглед защитата на свидетели.

(12)

Ако мярка за защита по смисъла на настоящата директива е приета за защита на родственик на основното защитено лице, за този родственик може да бъде изискана и издадена европейска заповед за защита при спазване на условията, предвидени в настоящата директива.

(13)

Исканията за издаване на европейска заповед за защита следва да бъдат обработвани с подходяща бързина, като се отчитат особените обстоятелства по случая, включително неотложността на въпроса, предвидената дата на пристигане на защитеното лице на територията на изпълняващата държава и, по възможност, степента на опасност за защитеното лице.

(14)

Когато в съответствие с настоящата директива трябва да се предоставят сведения на защитеното лице или на лицето, създаващо опасност, тези сведения по целесъобразност следва също да бъдат предоставени на настойника или на представителя на съответното лице. Освен това следва да се отдели надлежно внимание на необходимостта защитеното лице, лицето, създаващо опасност, или настойникът или представителят в производството да получават информация, както е предвидено в настоящата директива, на език, който съответното лице разбира.

(15)

В процедурите за издаване и признаване на европейска заповед за защита компетентните органи следва да отчитат в подходяща степен нуждите на жертвите, включително на особено уязвимите лица, като непълнолетни лица или лица с увреждания.

(16)

За прилагането на настоящата директива мярка за защита може да е била наложена вследствие на съдебно решение по смисъла на Рамково решение 2008/947/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 г. за прилагане на принципа на взаимното признаване към съдебни решения и решения за пробация с оглед на надзора върху пробационните мерки и алтернативните санкции (3) или вследствие на акт за налагане на мерки за процесуална принуда по смисъла на Рамково решение 2009/829/ПВР на Съвета от 23 октомври 2009 г. за прилагане между държавите-членки на Европейския съюз на принципа за взаимно признаване към актове за налагане на мерки за процесуална принуда като алтернатива на предварителното задържане (4). Ако в издаващата държава е прието решение въз основа на едно от тези рамкови решения, процедурата по признаване следва да се спазва съответно и в изпълняващата държава. Това обаче не следва да изключва възможността за предаване на европейска заповед за защита на друга държава-членка, различна от държавата, изпълняваща решенията, основаващи се на тези рамкови решения.

(17)

В съответствие с член 6 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и член 47, втора алинея от Хартата на основните права на Европейския съюз на лицето, създаващо опасност, следва да се предостави правото да бъде изслушано и да оспорва мярката за защита или в рамките на процедурата, водеща до приемането на мярка за защита, или преди издаването на европейска заповед за защита.

(18)

За да се предотврати извършването на престъпление срещу жертвата в изпълняващата държава, тази държава следва да разполага с правните средства за признаване на решение, което вече е прието в издаващата държава в полза на жертвата, като се избегне също необходимостта жертвата да започва ново производство или отново да представя доказателства в изпълняващата държава, все едно издаващата държава не е приела решението. Признаването на европейска заповед за защита от изпълняващата държава предполага, inter alia, че компетентният орган на тази държава, при спазване на ограниченията, установени в настоящата директива, приема наличието и действителността на мярката за защита, приета в издаващата държава, отчита фактическото положение, описано в европейската заповед за защита, и е съгласен, че защита следва да бъде предоставена и следва да продължи да бъде предоставяна в съответствие с националното му право.

(19)

Настоящата директива съдържа изчерпателен списък на забраните и ограниченията, които, когато са наложени в издаващата държава и се съдържат в европейската заповед за защита, следва да бъдат признати и изпълнени в изпълняващата държава при спазване на ограниченията, установени в настоящата директива. Други видове мерки за защита може да съществуват на национално равнище, като например, ако е предвидено в националното право, задължението за лицето, създаващо опасност, да не напуска определено място. Такива мерки могат да бъдат наложени в издаващата държава в рамките на процедурата, водеща до приемането на една от мерките за защита, която в съответствие с настоящата директива може да бъде основание за европейска заповед за защита.

(20)

Тъй като в държавите-членки различни видове органи (граждански, наказателни или административни) са компетентни да приемат и прилагат мерки за защита, подходящо е да бъде осигурена висока степен на гъвкавост в механизма на сътрудничество между държавите-членки по настоящата директива. Поради това компетентният орган в изпълняващата държава не е длъжен във всички случаи да приема същата мярка за защита като тази, приета в издаващата държава, а трябва да има известна възможност за преценка да приема всяка мярка, която той счита за достатъчна и подходяща съгласно националното си право при сходни случаи за осигуряване на продължаваща защита на защитеното лице в контекста на мярката за защита, приета в издаващата държава, както е описана в европейската заповед за защита.

(21)

Забраните или ограниченията, за които се прилага настоящата директива, включват наред с другото мерки, насочени към ограничаване на личните контакти или контактите от разстояние между защитеното лице и лицето, създаващо опасност, например чрез налагане на известни условия за тези контакти или чрез налагане на ограничения по отношение на тяхното съдържание.

(22)

Компетентният орган на изпълняващата държава следва да информира лицето, създаващо опасност, компетентния орган на издаващата държава и защитеното лице за всяка мярка, приета на основание на европейската заповед за защита. При уведомяване на лицето, създаващо опасност, следва надлежно да се отчита интересът на защитеното лице да не се разкриват неговият адрес или други данни за контакт. Тези данни следва да бъдат изключени от уведомлението, при условие че адресът или другите данни за контакт не са включени в забраната или ограничението, наложени като изпълнителна мярка по отношение на лицето, създаващо опасност.

(23)

Когато компетентният орган в издаващата държава оттегля европейската заповед за защита, компетентният орган в изпълняващата държава следва да прекрати мерките, които е приел за изпълнение на европейската заповед за защита, като се приема, че компетентният орган в изпълняващата държава може — самостоятелно и в съответствие с националното си право — да приеме всяка мярка за защита съгласно националното си право, за да защити въпросното лице.

(24)

Като се има предвид, че настоящата директива засяга ситуации, в които защитеното лице отива в друга държава-членка, издаването или изпълнението на европейска заповед за защита не следва да предполага прехвърлянето на изпълняващата държава на каквито и да е правомощия, свързани с основни наказания, наказания, чието изпълнение е отложено, алтернативни, условни или допълнителни наказания, нито правомощия, свързани с мерки за сигурност, наложени на лицето, създаващо опасност, ако последното продължава да пребивава в държавата, приела мярката за защита.

(25)

Когато е целесъобразно, следва да могат да се използват електронни средства с оглед на практическото изпълнение на мерките, приети във връзка с прилагането на настоящата директива, в съответствие с националното право и процедури.

(26)

В контекста на сътрудничеството между органите, участващи в осигуряване защитата на защитеното лице, компетентният орган на изпълняващата държава следва да уведомява компетентния орган на издаващата държава за всяко нарушение на мерките, приети в изпълняващата държава във връзка с изпълнението на европейската заповед за защита. Това уведомяване следва да позволи на компетентния орган на издаващата държава да вземе бързо решение за подходящ отговор във връзка с мярката за защита, наложена в неговата държава на лицето, създаващо опасност. Такъв отговор може да включва по целесъобразност налагането на мярка за лишаване от свобода в замяна на първоначално приетата мярка без лишаване от свобода, например като алтернатива на превантивното задържане или като следствие от условното отлагане на наказанието. Приема се, че такова решение, тъй като не представлява налагане ex novo на наказание по отношение на ново престъпление, не влиза в противоречие с възможността изпълняващата държава да може, когато е приложимо, да налага санкции в случай на нарушение на мерките, приети в изпълнение на европейската заповед за защита.

(27)

Предвид различните правни традиции в държавите-членки, в случай че в изпълняващата държава не е предвидена мярка за защита за случаи, сходни с фактическото положение, описано в европейската заповед за защита, компетентният орган на изпълняващата държава следва да докладва на компетентния орган на издаващата държава за всяко нарушение на мярката за защита, описана в европейската заповед за защита, за което разполага с информация.

(28)

С цел осигуряване на безпрепятственото прилагане на настоящата директива във всеки конкретен случай компетентните органи на издаващата и на изпълняващата държава следва да упражняват своята компетентност в съответствие с разпоредбите на настоящата директива, като отчитат принципа ne bis in idem.

(29)

От защитеното лице не следва да се изисква поемането на разходи, свързани с признаване на европейската заповед за защита, които са непропорционални в сравнение с подобен случай на национално равнище. При изпълнение на настоящата директива държавите-членки следва да гарантират, че след признаване на европейската заповед за защита от защитеното лице не се изисква, като пряко следствие от признаването на европейската заповед за защита, да започне допълнително национално производство за получаване от компетентния орган на изпълняващата държава на решение за приемане на мярка, която би била налична при подобни случаи съгласно националното му право, с цел гарантиране на защитата на защитеното лице.

(30)

Като имат предвид принципа на взаимно признаване, върху който се основава настоящата директива, държавите-членки следва да насърчават в максимална степен прекия контакт между компетентните органи в процеса на прилагане на настоящата директива.

(31)

Без да се засягат независимостта на съдебната система и различията в нейната организация в рамките на Съюза, държавите-членки следва да обсъдят въпроса за изискване от лицата, отговарящи за обучението на съдии, прокурори, полицейски и съдебни служители, които участват в процедурите по издаване или признаване на европейска заповед за защита, да предоставят подходящо обучение във връзка с целите на настоящата директива.

(32)

С цел улесняване на оценката на прилагането на настоящата директива държавите-членки следва да съобщават на Комисията съответните данни, свързани с прилагането на националните процедури относно европейската заповед за защита, като това включва най-малкото броя на поисканите, издадените и/или признатите европейски заповеди за защита. Във връзка с това други видове данни, като например съответните видове престъпления, също биха били полезни.

(33)

Настоящата директива следва да допринася за защитата на лицата, които се намират в опасност, като по този начин допълва, без обаче да засяга, вече съществуващите в тази област инструменти, като Рамково решение 2008/947/ПВР и Рамково решение 2009/829/ПВР.

(34)

Когато решение, свързано с мярка за защита, попада в приложното поле на Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (5), Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност (6) или на Хагската конвенция от 1996 г. за компетентността, приложимото право, признаването, изпълнението и сътрудничеството във връзка с родителската отговорност и мерките за закрила на децата (7), признаването и прилагането на това решение следва да бъде в съответствие с разпоредбите на съответния правен инструмент.

(35)

Държавите-членки и Комисията следва да включват информация относно европейската заповед за защита, когато е целесъобразно, в съществуващите образователни кампании и кампаниите за повишаване на осведомеността относно защитата на жертвите на престъпления.

(36)

Личните данни, обработвани в изпълнение на настоящата директива, следва да бъдат защитени в съответствие с Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 г. относно защитата на личните данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси (8), и с принципите, установени в Конвенцията на Съвета на Европа за защита на лицата във връзка с автоматичната обработка на лични данни от 1981 г.

(37)

Настоящата директива следва да зачита основните права, гарантирани от Хартата на основните права на Европейския съюз и от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, в съответствие с член 6 ДЕС.

(38)

При изпълнението на настоящата директива държавите-членки се насърчават да вземат предвид правата и принципите, залегнали в Конвенцията на Организацията на обединените нации от 1979 г. за премахването на всички форми на дискриминация срещу жените.

(39)

Доколкото целта на настоящата директива, а именно защитата на лица, които се намират в опасност, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки и поради обхвата и последиците ѝ може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 ДЕС. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

(40)

В съответствие с член 3 от Протокол (№ 21) относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Обединеното кралство е нотифицирало желанието си да участва в приемането и прилагането на настоящата директива.

(41)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол (№ 21) относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз и без да се засяга член 4 от посочения протокол, Ирландия не участва в приемането на настоящата директива и не е обвързана от нея, нито от нейното прилагане.

(42)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол (№ 22) относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не участва в приемането на настоящата директива и не е обвързана от нея, нито от нейното прилагане,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Цел

Настоящата директива установява правила, позволяващи на съдебен или равностоен орган в държава-членка, в която е приета мярка за защита с оглед да се защити дадено лице от престъпно деяние на друго лице, което може да постави в опасност неговия живот, физическа или психическа неприкосновеност, достойнство, лична свобода или сексуална неприкосновеност, да издава европейска заповед за защита, която дава възможност на компетентен орган в друга държава-членка да продължи защитата на лицето на територията на тази друга държава-членка след престъпно поведение или предполагаемо престъпно поведение в съответствие с националното право на издаващата държава.

Член 2

Определения

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

1.

„Европейска заповед за защита“ означава решение, взето от съдебен или равностоен орган на държава-членка във връзка с мярка за защита, на основата на което съдебен или равностоен орган на друга държава-членка взема всяка подходяща мярка или мерки според националното си право, за да продължи защитата на защитеното лице.

2.

„Мярка за защита“ означава решение по наказателни дела, прието в издаващата държава в съответствие с нейното национално право и процедури, с което една или повече от забраните или ограниченията, посочени в член 5, се налагат на лице, създаващо опасност, за защита на защитено лице от престъпно деяние, което може да постави в опасност неговия живот, физическа или психическа неприкосновеност, достойнство, лична свобода или сексуална неприкосновеност.

3.

„Защитено лице“ означава физическо лице, което е обект на защита, произтичаща от мярка за защита, приета от издаващата държава.

4.

„Лице, създаващо опасност“ означава физическо лице, на което са наложени една или повече от забраните или ограниченията, посочени в член 5.

5.

„Издаваща държава“ означава държавата-членка, в която е приета мярка за защита, която представлява основанието за издаване на европейска заповед за защита.

6.

„Изпълняваща държава“ означава държавата-членка, на която е изпратена европейска заповед за защита с оглед на нейното признаване.

7.

„Държава на надзор“ означава държавата-членка, на която е прехвърлено съдебно решение по смисъла на член 2 от Рамково решение 2008/947/ПВР или акт за налагане на мерки за процесуална принуда по смисъла на член 4 от Рамково решение 2009/829/ПВР.

Член 3

Определяне на компетентните органи

1.   Всяка държава-членка уведомява Комисията кой съдебен или равностоен орган е компетентен съгласно нейното национално право да издава европейска заповед за защита и да признава такава заповед в съответствие с настоящата директива в случаите, когато тази държава-членка е издаващата държава или изпълняващата държава.

2.   Комисията предоставя получената информация на всички държави-членки. Държавите-членки уведомяват Комисията за всяка промяна в информацията, посочена в параграф 1.

Член 4

Сезиране на централен орган

1.   Всяка държава-членка може да определя централен орган или, когато правната ѝ система го предвижда, повече от един централен орган, който да подпомага компетентните органи.

2.   Държавата-членка може, когато е необходимо с оглед вътрешната структура на съдебната ѝ система, да възлага на централния си орган или на централните си органи административните аспекти на предаването и получаването на европейски заповеди за защита, както и на цялата свързана с това официална кореспонденция. Следователно всички съобщения, консултации, обмен на информация, запитвания и уведомления между компетентните органи могат да се разглеждат, когато е целесъобразно, със съдействието на определения централен орган или на определените централни органи на съответната държава-членка.

3.   Държавите-членки, които желаят да използват посочените в настоящия член възможности, предоставят на Комисията информацията, свързана с определения централен орган или определените централни органи. Указаната информация обвързва всички органи на издаващата държава.

Член 5

Необходимост от съществуване на мярка за защита съгласно националното право

Европейска заповед за защита може да бъде издадена, само ако в издаващата държава вече е била приета мярка за защита, която налага на лицето, създаващо опасност, една или повече от следните забрани или ограничения:

а)

забрана да посещава някои селища, места или определени райони, в които защитеното лице пребивава или посещава;

б)

забрана или регламентиране на контактите под каквато и да е форма със защитеното лице, включително по телефона, посредством електронна или обикновена поща, факс или всяко друго средство; или

в)

забрана или регламентиране на доближаването до защитеното лице на по-малко от определено разстояние.

Член 6

Издаване на европейска заповед за защита

1.   Европейска заповед за защита може да бъде издадена, когато защитеното лице реши да пребивава или вече пребивава в друга държава-членка или когато защитеното лице реши да осъществи или вече осъществява престой в друга държава-членка. Когато взема решение за издаване на европейска заповед за защита, компетентният орган на издаващата държава отчита, inter alia, продължителността на периода или периодите на престоя, който защитеното лице предвижда да осъществи в изпълняващата държава, и колко сериозна е необходимостта от защита.

2.   Съдебен или равностоен орган на издаващата държава може да издава европейска заповед за защита само по искане на защитеното лице и след като се увери, че мярката за осигуряване на защита отговаря на всички изисквания, установени в член 5.

3.   Защитеното лице може да подава искане за издаване на европейска заповед за защита до компетентния орган на издаващата държава или до компетентния орган на изпълняващата държава. Ако това искане е подадено в изпълняващата държава, нейният компетентен орган го препраща незабавно на компетентния орган на издаващата държава.

4.   Преди да бъде издадена европейска заповед за защита, на лицето, създаващо опасност, се дава правото да бъде изслушано и правото да оспори мярката за защита, ако тези права не са му били предоставени по време на процедурата, довела до приемането на мярката за защита.

5.   Когато компетентен орган приема мярка за защита, съдържаща една или повече от забраните или ограниченията, посочени в член 5, той уведомява защитеното лице по всякакъв подходящ начин в съответствие с процедурите по националното право относно възможността да поиска издаването на европейска заповед за защита, в случай че това лице реши да отиде в друга държава-членка, както и относно основните условия за подобно искане. Органът препоръчва на защитеното лице да подаде искане, преди да напусне територията на издаващата държава.

6.   Ако защитеното лице има настойник или представител, този настойник или представител може да подаде искането, посочено в параграфи 2 и 3, от името на защитеното лице.

7.   Ако искането за издаване на европейска заповед за защита е отхвърлено, компетентният орган на издаващата държава информира защитеното лице относно всички приложими средства за правна защита, които националното му право предвижда, срещу такова решение.

Член 7

Форма и съдържание на европейската заповед за защита

Европейската заповед за защита се издава в съответствие с формуляра, съдържащ се в приложение I към настоящата директива. Той съдържа по-специално следната информация:

а)

самоличност и гражданство на защитеното лице, както и самоличност и гражданство на настойника или представителя, ако защитеното лице е непълнолетно или е недееспособно;

б)

датата, от която защитеното лице възнамерява да пребивава или да осъществи престой в изпълняващата държава, и периода или периодите на престой, ако са известни;

в)

наименование, адрес, телефон, факс и електронна поща на компетентния орган на издаващата държава;

г)

посочване (например с номер и дата) на правния акт, съдържащ мярката за защита, на чието основание е издадена европейската заповед за защита;

д)

кратко описание на фактите и обстоятелствата, довели до приемане на мярката за защита в издаващата държава;

е)

забрани или ограничения, наложени в мярката за защита, въз основа на която е издадена европейската заповед за защита, на лицето, създаващо опасност, тяхната продължителност и указване на санкцията, ако има такава, в случай на нарушение на някоя забрана или ограничение;

ж)

използването на техническо устройство, ако има такова, което е предоставено на защитеното лице или на лицето, създаващо опасност, като средство за изпълнение на мярката за защита;

з)

самоличност и гражданство на лицето, създаващо опасност, както и неговите данни за контакт;

и)

когато тази информация е известна на компетентния орган на издаващата държава, без да са необходими допълнителни запитвания, дали на защитеното лице и/или на лицето, създаващо опасност, е била предоставена безплатна правна помощ в издаващата държава;

й)

описание, когато е целесъобразно, на други обстоятелства, които биха могли да повлияят върху оценяването на опасността за защитеното лице;

к)

изрично посочване, когато е приложимо, че съдебно решение по смисъла на член 2 от Рамково решение 2008/947/ПВР или акт за налагане на мерки за процесуална принуда по смисъла на член 4 от Рамково решение 2009/829/ПВР вече е препратен/о на държавата на надзор, когато тя е различна от държавата, изпълняваща европейската заповед за защита, и посочване на компетентния орган на тази държава за изпълнение на такова съдебно решение или акт за налагане на мерки за процесуална принуда.

Член 8

Процедура по предаване

1.   Когато компетентният орган на издаващата държава предава европейска заповед за защита на компетентния орган на изпълняващата държава, това става по начин, позволяващ писмено документиране, за да се даде възможност на компетентния орган на изпълняващата държава да установи автентичността ѝ. Всички официални съобщения се обменят пряко между тези компетентни органи.

2.   Ако компетентният орган на издаващата или на изпълняващата държава не е известен на компетентния орган на другата държава, последният извършва всички необходими запитвания, за да получи необходимата информация, включително чрез звената за съдебни контакти на Европейската съдебна мрежа, посочени в Решение 2008/976/ПВР на Съвета от 16 декември 2008 г. относно Европейската съдебна мрежа (9), чрез националния член на Евроюст или чрез националната система за координация на Евроюст на собствената му държава.

3.   Когато орган на изпълняващата държава, получил европейска заповед за защита, не е компетентен да я признае, този орган изпраща ex officio европейската заповед за защита на компетентния орган и незабавно информира за това компетентния орган на издаващата държава по начин, позволяващ писмено документиране.

Член 9

Мерки в изпълняващата държава

1.   При получаване на европейска заповед за защита, предадена в съответствие с член 8, компетентният орган на изпълняващата държава без необосновано забавяне признава тази заповед и взема решение за приемане на всяка мярка, предвидена в националното право при подобни случаи, за да гарантира защитата на защитеното лице, освен ако не реши да се позове на някое от основанията за непризнаване, посочени в член 10. Изпълняващата държава може да приложи наказателни, административни или граждански мерки в съответствие с националното си право.

2.   Мярката, приета от компетентния орган на изпълняващата държава в съответствие с параграф 1, както и всяка друга мярка, предприета въз основа на последващо решение, посочено в член 11, отговаря във възможно най-голяма степен на мярката за защита, приета в издаващата държава.

3.   Компетентният орган на изпълняващата държава уведомява лицето, създаващо опасност, компетентния орган на издаващата държава и защитеното лице за всяка мярка, приета в съответствие с параграф 1, както и за възможните правни последствия от нарушението на такава мярка съгласно предвиденото в националното право и в съответствие с член 11, параграф 2. Адресът или другите данни за контакт на защитеното лице не се съобщават на лицето, създаващо опасност, освен ако тези данни не са необходими с оглед на изпълнението на мярката, приета в съответствие с параграф 1.

4.   Ако компетентният орган в изпълняващата държава сметне, че информацията, предадена с европейската заповед за защита в съответствие с член 7, е непълна, той незабавно информира компетентния орган на издаващата държава по начин, позволяващ писмено документиране, като посочва разумен срок, в който да му осигури липсващата информация.

Член 10

Основания за непризнаване на европейска заповед за защита

1.   Компетентният орган на изпълняващата държава може да откаже да признае европейска заповед за защита при следните обстоятелства:

а)

европейската заповед за защита е непълна или не е попълнена в рамките на срока, определен от компетентния орган на изпълняващата държава;

б)

не са изпълнени изискванията, посочени в член 5;

в)

мярката за защита се отнася до деяние, което не съставлява престъпление според правото на изпълняващата държава;

г)

защитата произтича от изпълнението на наказание или мярка, които съгласно правото на изпълняващата държава са обхванати от амнистия, и е свързана с деяние или поведение, които попадат в рамките на нейната компетентност съгласно това право;

д)

съгласно правото на изпълняващата държава лицето, създаващо опасност, се ползва с имунитет, което прави невъзможно приемането на мерки на основание на европейска заповед за защита;

е)

наказателното преследване срещу лицето, създаващо опасност, за деяние или поведение, по отношение на което е била приета мярката за защита, е погасено по давност съгласно правото на изпълняващата държава, когато деянието или поведението попада в рамките на нейната компетентност съгласно националното право;

ж)

признаването на европейската заповед за защита би влязло в противоречие с принципа ne bis in idem;

з)

съгласно правото на изпълняващата държава лицето, създаващо опасност, не може, поради възрастта му, да бъде подведено под наказателна отговорност за деянието или поведението, във връзка с което е била приета мярката за защита.

и)

мярката за защита се отнася до престъпление, което съгласно правото на изпълняващата държава се счита за извършено изцяло или в голяма или съществена част на нейна територия.

2.   Когато компетентният орган на изпълняващата държава откаже да признае европейска заповед за защита на едно от посочените в параграф 1 основания, той:

а)

информира издаващата държава и защитеното лице без необосновано забавяне относно този отказ и основанията за него;

б)

когато е приложимо, информира защитеното лице за възможността за подаване на искане за приемане на мярка за защита в съответствие с националното му право;

в)

информира защитеното лице за всички приложими средства за правна защита срещу такова решение, които са предвидени в националното му право.

Член 11

Приложимо право и компетентност в изпълняващата държава

1.   Изпълняващата държава е компетентна да приема и изпълнява мерки в тази държава след признаването на европейска заповед за защита. Правото на изпълняващата държава се прилага за приемането и изпълнението на решението, предвидено в член 9, параграф 1, включително и за правилата относно средствата за правна защита срещу решения, приети в изпълняващата държава във връзка с европейска заповед за защита.

2.   В случай на нарушение на една или повече от мерките, предприети от изпълняващата държава след признаването на европейска заповед за защита, компетентният орган на изпълняващата държава е оправомощен в съответствие с параграф 1:

а)

да налага наказания и да предприема всяко друго действие вследствие на нарушение, ако това нарушение съставлява престъпление съгласно правото на изпълняващата държава;

б)

да взема всякакви ненаказателни решения във връзка с нарушението;

в)

да приема всякакви спешни и временни мерки, за да сложи край на нарушението, когато е подходящо, в очакване на последващо решение от издаващата държава.

3.   Ако в подобни случаи на национално равнище няма предвидена мярка, която да може да бъде предприета в изпълняващата държава, компетентният орган на изпълняващата държава докладва на компетентния орган на издаващата държава за всяко нарушение на мярката за защита, описана в европейската заповед за защита, за което разполага с информация.

Член 12

Уведомяване в случай на нарушение

Компетентният орган на изпълняващата държава уведомява компетентния орган на издаващата държава или на държавата на надзор за всяко нарушение на мярката или мерките, предприети на основание на европейска заповед за защита. Уведомяването се извършва със стандартния формуляр, предвиден в приложение II.

Член 13

Компетентност в издаващата държава

1.   Компетентният орган на издаващата държава има изключителна компетентност да взема решения, отнасящи се до:

а)

подновяването, преразглеждането, изменението, отмяната и оттеглянето на мярката за защита и впоследствие на европейската заповед за защита;

б)

налагането на мярка за лишаване от свобода като следствие от отмяната на мярката за защита, при условие че мярката за защита е била приложена на основание на съдебно решение по смисъла на член 2 от Рамково решение 2008/947/ПВР или на акт за налагане на мерки за процесуална принуда по смисъла на член 4 от Рамково решение 2009/829/ПВР.

2.   За решения, приети в съответствие с параграф 1, се прилага правото на издаващата държава.

3.   Когато съдебно решение по смисъла на член 2 от Рамково решение 2008/947/ПВР или акт за налагане на мерки за процесуална принуда по смисъла на член 4 от Рамково решение 2009/829/ПВР вече са препратени или се препращат след издаването на европейска заповед за защита на друга държава-членка, последващи решения, както е предвидено в тези рамкови решения, се вземат съобразно съответните разпоредби на тези рамкови решения.

4.   Когато мярката за защита се съдържа в съдебно решение по смисъла на член 2 от Рамково решение 2008/947/ПВР, което е препратено или се препраща след издаването на европейска заповед за защита на друга държава-членка, и компетентният орган на държавата на надзор е взел последващи решения, оказващи влияние върху задълженията или указанията, съдържащи се в мярката за защита в съответствие с член 14 от посоченото рамково решение, компетентният орган на издаващата държава съответно подновява, преразглежда, изменя, отменя или оттегля незабавно европейската заповед за защита.

5.   Компетентният орган на издаващата държава информира незабавно компетентния орган на изпълняващата държава за всяко решение, взето съгласно параграф 1 или 4.

6.   Ако компетентният орган в издаващата държава отмени или оттегли европейска заповед за защита в съответствие с параграф 1, буква а) или с параграф 4, компетентният орган на изпълняващата държава прекратява мерките, приети в съответствие с член 9, параграф 1, веднага след като бъде надлежно уведомен от компетентния орган на издаващата държава.

7.   Ако компетентният орган в издаващата държава измени европейска заповед за защита в съответствие с параграф 1, буква а) или с параграф 4, компетентният орган в изпълняващата държава, когато е целесъобразно:

а)

изменя мерките, приети на основание на европейската заповед за защита, действайки в съответствие с член 9; или

б)

отказва да изпълни изменената забрана или ограничение, когато те не попадат в кръга от забрани или ограничения, посочени в член 5, или ако информацията, предадена с европейската заповед за защита в съответствие с член 7, е непълна или не е била попълнена в рамките на срока, определен от компетентния орган на изпълняващата държава в съответствие с член 9, параграф 4.

Член 14

Основания за прекратяване на мерки, приети на основание на европейска заповед за защита

1.   Компетентният орган на изпълняващата държава може да прекрати мерките, предприети в изпълнение на европейска заповед за защита:

а)

когато има ясни признаци, че защитеното лице не пребивава или не осъществява престой на територията на изпълняващата държава, или окончателно е напуснало нейната територия;

б)

когато съгласно националното му право максималният срок на действие на мерките, приети в изпълнение на европейската заповед за защита, е изтекъл;

в)

в случая, посочен в член 13, параграф 7, буква б); или

г)

когато съдебно решение по смисъла на член 2 от Рамково решение 2008/947/ПВР или акт за налагане на мерки за процесуална принуда по смисъла на член 4 от Рамково решение 2009/829/ПВР са вече препратени на изпълняващата държава след признаването на европейската заповед за осигуряване на защита.

2.   Компетентният орган на изпълняващата държава незабавно информира компетентния орган на издаващата държава и, когато е възможно, защитеното лице за такова решение.

3.   Преди прекратяване на мерките в съответствие с параграф 1, буква б) компетентният орган на изпълняващата държава може да отправи покана към компетентния орган на издаващата държава да предостави информация дали защитата, предвидена в европейската заповед за защита, е все още необходима предвид обстоятелствата на конкретния случай. Компетентният орган на издаващата държава отговаря незабавно на такова искане.

Член 15

Предимство при признаването на европейска заповед за защита

Европейската заповед за защита се признава със същото предимство, което би било приложимо за подобен случай на национално равнище, като се отчитат особените обстоятелства на случая, включително неотложността на въпроса, предвидената дата на пристигане на защитеното лице на територията на изпълняващата държава и, по възможност, степента на риск за защитеното лице.

Член 16

Консултации между компетентните органи

Когато е целесъобразно, компетентните органи на издаващата държава и на изпълняващата държава могат да се консултират взаимно, за да се улесни безпрепятственото и ефикасно прилагане на настоящата директива.

Член 17

Езици

1.   Европейската заповед за защита се превежда от компетентния орган на издаващата държава на официалния език или на един от официалните езици на изпълняващата държава.

2.   Посоченият в член 12 формуляр се превежда от компетентния орган на изпълняващата държава на официалния език или на един от официалните езици на издаващата държава.

3.   При приемането на настоящата директива или на по-късен етап всяка държава-членка може да заяви в декларация, депозирана в Комисията, че ще приема превод на един или на повече други официални езици на Съюза.

Член 18

Разноски

Разноските, свързани с прилагането на настоящата директива, се поемат от изпълняващата държава в съответствие с националното ѝ право, с изключение на разноските, възникнали изключително на територията на издаващата държава.

Член 19

Връзка с други споразумения и договорености

1.   Държавите-членки могат да продължат да прилагат двустранни или многостранни споразумения или договорености, действащи към момента на влизане в сила на настоящата директива, доколкото те позволяват да бъдат задълбочени или разширени целите на настоящата директива и способстват за по-нататъшното опростяване или улесняване на процедурите за приемане на мерки за защита.

2.   Държавите-членки могат да сключват двустранни или многостранни споразумения или договорености след влизането в сила на настоящата директива, доколкото те позволяват да бъдат задълбочени или разширени целите на настоящата директива и способстват за опростяване или улесняване на процедурите за приемане на мерки за защита.

3.   До 11 април 2012 г. държавите-членки нотифицират Комисията за съществуващите споразумения и договорености, посочени в параграф 1, които те желаят да продължат да прилагат. Държавите-членки уведомяват Комисията и за всички нови споразумения или договорености, посочени в параграф 2, в рамките на три месеца от подписването им.

Член 20

Връзка с други правни инструменти

1.   Настоящата директива не засяга прилагането на Регламент (ЕО) № 44/2001, Регламент (ЕО) № 2201/2003, Хагската конвенция от 1996 г. за компетентността, приложимото право, признаването, изпълнението и сътрудничеството във връзка с родителската отговорност и мерките за закрила на децата или на Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца.

2.   Настоящата директива не засяга прилагането на Рамково решение 2008/947/ПВР и на Рамково решение 2009/829/ПВР.

Член 21

Изпълнение

1.   Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, до 11 януари 2015 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 22

Събиране на данни

С цел улесняване на оценката на прилагането на настоящата директива държавите-членки съобщават на Комисията съответните данни, свързани с прилагането на националните процедури относно европейската заповед за защита, като това включва най-малко данните относно броя на поискани, издадени и/или признати европейски заповеди за защита.

Член 23

Преглед

До 11 януари 2016 г. Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на настоящата директива. Този доклад се придружава при необходимост от законодателни предложения.

Член 24

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 25

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки в съответствие с Договорите.

Съставено в Страсбург на 13 декември 2011 година.

За Европейския парламент

Председател

J. BUZEK

За Съвета

Председател

M. SZPUNAR


(1)  Позиция на Европейския парламент от 14 декември 2010 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и позиция на Съвета на първо четене от 24 ноември 2011 г. (все още непубликувана в Официален вестник). Позиция на Европейския парламент от 13 декември 2011 г. (все още непубликувана в Официален вестник).

(2)  ОВ C 115, 4.5.2010 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 337, 16.12.2008 г., стр. 102.

(4)  ОВ L 294, 11.11.2009 г., стр. 20.

(5)  ОВ L 12, 16.1.2001 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 338, 23.12.2003 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 48, 21.2.2003 г., стр. 3.

(8)  ОВ L 350, 30.12.2008 г., стр. 60.

(9)  ОВ L 348, 24.12.2008 г., стр. 130.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЕВРОПЕЙСКА ЗАПОВЕД ЗА ЗАЩИТА

посочена в член 7 от

ДИРЕКТИВА 2011/99/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2011 г. ОТНОСНО ЕВРОПЕЙСКАТА ЗАПОВЕД ЗА ЗАЩИТА

Информацията, която се съдържа в настоящия формуляр, трябва да се обработва при подходящи условия на поверителност

Image

Image

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ФОРМУЛЯР

посочен в член 12 от

ДИРЕКТИВА 2011/99/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2011 г. ОТНОСНО ЕВРОПЕЙСКАТА ЗАПОВЕД ЗА ЗАЩИТА

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА НАРУШЕНИЕ НА МЯРКА, ПРЕДПРИЕТА НА ОСНОВАНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКА ЗАПОВЕД ЗА ЗАЩИТА

Информацията, която се съдържа в настоящия формуляр, трябва да се обработва при подходящи условия на поверителност

Image

Image


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

21.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 338/19


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1345/2011 НА СЪВЕТА

от 19 декември 2011 година

за изпълнение на Регламент (ЕО) № 194/2008 за подновяване и засилване на ограничителните мерки по отношение на Бирма/Мианмар

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 194/2008 на Съвета от 25 февруари 2008 г. за подновяване и засилване на ограничителните мерки по отношение на Бирма/Мианмар, (1) и по-специално член 18, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 25 февруари 2008 г. Съветът прие Регламент (ЕО) № 194/2008 за подновяване и засилване на ограничителните мерки по отношение на Бирма/Мианмар.

(2)

В съответствие с Решение 2011/859/ОВППС на Съвета от 19 декември 2011 година за изменение на Решение 2010/232/ОВППС за подновяване на ограничителните мерки по отношение на Бирма/Мианмар (2), информацията, отнасяща се за едно образувание от списъка в приложение V към Регламент (ЕО) № 194/2008 следва да се актуализира.

(3)

Приложение V към Регламент (ЕО) № 194/2008 следва съответно да се актуализира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В приложение V към Регламент (ЕО) № 194/2008 вписването за Mayar (H.K) Ltd се заменя със следното:

„Mayar India Ltd (Yangon Branch)

37, Rm (703/4), Level (7), Alanpya Pagoda Rd, La Pyayt Wun Plaza, Dagon, Yangon.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 19 декември 2011 година.

За Съвета

Председател

M. KOROLEC


(1)  ОВ L 66, 10.3.2008 г., стр. 1.

(2)  Вж. страница 55 от настоящия брой на Официален вестник.


21.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 338/20


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1346/2011 НА КОМИСИЯТА

от 13 декември 2011 година

за забрана на риболова на капрова риба във води на ЕС и международни води от зони VI, VII и VIII от страна на съдове под флага на всички държави-членки, с изключение на Дания и Ирландия

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 36, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 57/2011 на Съвета от 18 януари 2011 г. за установяване на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси за 2011 година, приложими във водите на ЕС и за корабите на ЕС в някои води извън ЕС (2), се определят квотите за 2011 г.

(2)

Съгласно информацията, получена от Комисията, с улова на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от плавателни съдове под флага на посочените в същото приложение държави-членки или регистрирани в тях, е изчерпана отпуснатата за 2011 г. квота.

(3)

Следователно е необходимо да се забрани риболовната дейност за посочения рибен запас,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2011 г. на определените в същото приложение държави-членки, се счита за изчерпана от датата, указана в същото приложение.

Член 2

Забрани

Забранява се риболовната дейност за посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на плавателни съдове, плаващи под флага на посочените в същото приложение държави-членки или регистрирани в тях, считано от указаната в приложението дата. По-специално се забраняват задържането на борда, преместването, трансбордирането или разтоварването на суша на този рибен запас, уловен от горепосочените плавателни съдове след тази дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 13 декември 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

Lowri EVANS

Генерален директор на Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 24, 27.1.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

23/T&Q

Държава-членка

Всички държави-членки, с изключение на Дания и Ирландия

Рибен запас

BOR/678-

Вид

Капрова риба (Caproidae)

Зона

Води на ЕС и международни води от зони VI, VII и VIII

Дата

29.11.2011 г.


21.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 338/22


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1347/2011 НА КОМИСИЯТА

от 13 декември 2011 година

за забрана на риболова на херинга във водите на ЕС и международните води от зони Vb, VIb и VIaN от страна на съдове под флага на Германия

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 36, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 57/2011 на Съвета от 18 януари 2011 г. за установяване на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси за 2011 година, приложими във водите на ЕС и за корабите на ЕС в някои води извън ЕС (2), се определят квотите за 2011 г.

(2)

Съгласно информацията, получена от Комисията, с улова на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на плавателни съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава-членка или регистрирани в нея, е изчерпана отпуснатата за 2011 г. квота.

(3)

Следователно е необходимо да се забрани риболовната дейност за посочения рибен запас,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2011 г. на определената в същото приложение държава-членка, се счита за изчерпана от датата, указана в същото приложение.

Член 2

Забрани

Забранява се риболовната дейност за посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на плавателни съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава-членка или регистрирани в нея, считано от указаната в приложението дата. По-специално се забраняват задържането на борда, преместването, трансбордирането или разтоварването на суша на този рибен запас, уловен от горепосочените плавателни съдове след тази дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 13 декември 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

Lowri EVANS

Генерален директор на Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 24, 27.1.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

85/T&Q

Държава-членка

Германия

Рибен запас

HER/5B6ANB

Вид

Херинга (Clupea harengus)

Зона

Води на ЕС и международни води от зони Vb, VIb и VIaN

Дата

26.11.2011 г.


21.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 338/24


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1348/2011 НА КОМИСИЯТА

от 13 декември 2011 година

за забрана на риболова на капрова риба във води на ЕС и международни води от зони VI, VII и VIII от страна на съдове под флага на Обединеното кралство

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 36, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 57/2011 на Съвета от 18 януари 2011 г. за установяване на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси за 2011 година, приложими във водите на ЕС и за корабите на ЕС в някои води извън ЕС (2), се определят квотите за 2011 г.

(2)

Съгласно информацията, получена от Комисията, с улова на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на плавателни съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава-членка или регистрирани в нея, е изчерпана отпуснатата за 2011 г. квота.

(3)

Следователно е необходимо да се забрани риболовната дейност за посочения рибен запас,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2011 г. на определената в същото приложение държава-членка, се счита за изчерпана от датата, указана в същото приложение.

Член 2

Забрани

Забранява се риболовната дейност за посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на плавателни съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава-членка или регистрирани в нея, считано от указаната в приложението дата. По-специално се забраняват задържането на борда, преместването, трансбордирането или разтоварването на суша на този рибен запас, уловен от горепосочените плавателни съдове след тази дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 13 декември 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

Lowri EVANS

Генерален директор на Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 24, 27.1.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

83/T&Q

Държава-членка

Обединеното кралство/Великобритания

Рибен запас

BOR/678-

Вид

Капрова риба (Caproidae)

Зона

Води на ЕС и международни води от зони VI, VII и VIII

Дата

13.11.2011 г.


21.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 338/26


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1349/2011 НА КОМИСИЯТА

от 20 декември 2011 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 376/2008 за определяне на общи подробни правила за прилагане на режима на лицензии за внос и износ и сертификати за предварително фиксиране за селскостопанските продукти

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 134 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

По силата на член 130 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 за управление на вноса Комисията разполага с правомощия да определя продуктите, за които вносът се осъществява, при условие че е представена съответната лицензия. При оценка на необходимостта от режим на лицензии Комисията взема предвид подходящите средства за управление на пазарите, и по-специално — за наблюдение на вноса.

(2)

В член 1, параграф 2, буква а), подточка i) от Регламент (ЕО) № 376/2008 на Комисията (2) във връзка с част I, точка I от приложение II към него се постановява задължение за лицензиране за внос на „банани, пресни, внесени при облагане по Общата митническа тарифа“, попадащи под код по КН 0803 00 19.

(3)

Понастоящем ефективното наблюдение на вноса може да се извършва и с други средства. За опростяване на процедурата и с цел да се намали административната тежест за държавите-членки и операторите, изискването за издаване на лицензии за внос на банани следва да се премахне. В член 1, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2014/2005 на Комисията от 9 декември 2005 г. относно разрешителни по режима за внос на банани в Общността по отношение на банани, пуснати в свободно обращение при облагане по Общата митническа тарифа (3) се ограничава срокът на валидност на лицензиите до една година от издаването им. Затова следва да се премахне задължението да се придобиват лицензии за внос от 1 януари 2012 г.

(4)

Поради това Регламент (ЕО) № 376/2008 следва да бъде съответно изменен.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В част I от приложение II към Регламент (ЕО) № 376/2008 точка I „Банани (част XI от приложение I към Регламент (ЕО) № 1234/2007)“ се заличава.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 20 декември 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 114, 26.4.2008 г., стр. 3.

(3)  ОВ L 324, 10.12.2005 г., стр. 3.


21.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 338/27


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1350/2011 НА КОМИСИЯТА

от 20 декември 2011 година

за временно суспендиране на митата за внос на някои зърнени култури за 2011—2012 пазарна година

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 187 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

С оглед улесняване на снабдяването на общностния пазар със зърнени храни през първите месеци на 2011—2012 пазарна година с Регламент за изпълнение (ЕС) № 633/2011 (2) на Комисията бяха суспендирани до 31 декември 2011 г. митата за тарифните квоти за внос на мека пшеница с ниско и средно качество и на фуражен ечемик, открити съответно с Регламент (ЕО) № 1067/2008 (3) и Регламент (ЕО) № 2305/2003 (4) на Комисията.

(2)

Тенденциите на пазара на зърнени култури в Европейския съюз за края на следващата пазарна 2011—2012 година показват, че фиксираните цени ще се запазят предвид ниския обем на запасите и актуалните оценки на Комисията за количествата, които действително ще бъдат на разположение от реколтата през 2011 година. Следователно с оглед улесняване поддържането на потоците от внос, необходими за равновесието на пазара на Съюза, е необходимо да се гарантира запазване на политиката на внос на зърнени култури, като се запази суспендирането на митата върху вноса в рамките на 2011—2012 пазарна година за тарифните квоти за внос, които понастоящем се ползват от тази мярка, до 30 юни 2012 година.

(3)

Освен това следва да не се санкционират операторите, когато е започнало превозването на зърнените продукти за внос в Съюза. В тази връзка следва да се вземе предвид времето за превоз и да се даде възможност на операторите да осъществят допускането за свободно обращение на зърнените култури съгласно режима за суспендиране на митата, предвиден с настоящия регламент, за всички продукти, чийто директен превоз към Съюза е започнал най-късно на 30 юни 2012 г. Освен това следва да се определи какво доказателство трябва да бъде представено за доказване на директния превоз към Съюза и на датата, на която е започнал този превоз.

(4)

С цел да се осигури ефикасното управление на процедурата по издаването на лицензии за внос считано от 1 януари 2012 г., настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

(5)

Управителният комитет за общата организация на селскостопанските пазари не е представил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Прилагането на вносните мита за продуктите, попадащи под код по КН 1001 99 00, с качество, различно от високото качество, определено в приложение II към Регламент (ЕС) № 642/2010 (5) на Комисията, и под код по КН 1003, се суспендира временно за 2011/2012 пазарна година за целия внос, извършен в рамките на тарифните квоти с намалено мито, открити с регламенти (ЕО) № 1067/2008 и (ЕО) № 2305/2003.

2.   Когато превозът на зърнените култури, посочени в параграф 1 от настоящия член, се извършва директно към Съюза и е започнал най-късно на 30 юни 2012 г., временното суспендиране на митата по силата на настоящия регламент продължава да се прилага за допускането за свободно обращение на съответните продукти.

Задоволително за компетентните органи доказателство за директен превоз към Съюза и за датата, на която е започнал този превоз, се представя въз основа на оригинала на транспортния документ.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Регламентът се прилага от 1 януари 2012 г. до 30 юни 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 20 декември 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 170, 30.6.2011 г., стр. 19.

(3)  ОВ L 290, 31.10.2008 г., стр. 3.

(4)  ОВ L 342, 30.12.2003 г., стр. 7.

(5)  ОВ L 187, 21.7.2010 г., стр. 5.


21.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 338/29


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1351/2011 НА КОМИСИЯТА

от 20 декември 2011 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 747/2001 на Съвета по отношение на преустановяване на прилагането на тарифни квоти на Съюза и на референтни количества за някои селскостопански продукти с произход от Западния бряг и Ивицата Газа

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 747/2001 на Съвета от 9 април 2001 година относно начина на управление на тарифните квоти на Общността и на референтните количества за продукти, които могат да се ползват от преференции по силата на споразумения с някои средиземноморски страни, и за отмяна на Регламенти (ЕО) № 1981/94 и (ЕО) № 934/95 (1), и по-специално член 5, параграф 1, буква б) от него,

като има предвид, че:

(1)

Между Европейския съюз, от една страна, и Палестинската администрация на Западния бряг и в Ивицата Газа, от друга страна, бе сключено споразумение под формата на размяна на писма за по-нататъшна либерализация по отношение на селскостопанските продукти, преработените селскостопански продукти, рибата и рибните продукти и за изменение на Евро-средиземноморското временно споразумение за асоцииране в областта на търговията и сътрудничеството между Европейската общност, от една страна, и Организацията за освобождение на Палестина (ООП), действаща в полза на Палестинската администрация на Западния бряг и в Ивицата Газа, от друга страна (наричано по-долу „Споразумението“) (2). Споразумението беше одобрено от името на Съюза с Решение 2011/824/ЕС на Съвета (3).

(2)

Споразумението предвижда за период от десет години, считано от датата на влизането му в сила, разширени тарифни отстъпки при внос в Европейския съюз на неограничено количество продукти с произход от Западния бряг и Ивицата Газа. Освен това Споразумението предвижда възможност за допълнително удължаване на срока за прилагане на разширените тарифни отстъпки в зависимост от бъдещото развитие на икономиката на Западния бряг и Ивицата Газа.

(3)

Тъй като Споразумението предвижда по-нататъшна либерализация на търговията със селскостопански продукти, преработени селскостопански продукти, риба и рибни продукти, е необходимо да се преустанови прилагането на тарифните квоти и референтните количества, посочени в приложение VIII към Регламент (ЕО) № 747/2001 спрямо продуктите с произход от Западния бряг и Ивицата Газа през периода на прилагане на Споразумението.

(4)

Регламент (ЕИО) № 4088/87 на Съвета от 21 декември 1987 година за определяне на условия за прилагане на преференциални мита върху вноса на някои цветя с произход от Кипър, Израел, Йордания, Мароко, Западния бряг и Ивицата Газа (4) бе отменен с Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (5).

(5)

Регламент (ЕИО) № 700/88 на Комисията от 17 март 1988 г. относно определяне на някои подробни правила за прилагането на режима за вноса в Общността на някои видове цветя с произход от Кипър, Израел, Йордания, Мароко, Западния бряг и Ивицата Газа (6) бе отменен с Регламент (ЕО) № 1227/2006 на Съвета (7).

(6)

В резултат на отмяната на посочените регламенти член 2 от Регламент (ЕО) № 747/2001, който урежда неприлагането на тарифните отстъпки спрямо свежи цветя и цветни пъпки, когато ценовите условия, дефинирани от Регламент (ЕИО) № 4088/87, не се спазват, е станал излишен и следва да бъде заличен.

(7)

Следователно Регламент (ЕО) № 747/2001 следва да бъде съответно изменен.

(8)

Тъй като Споразумението влиза в сила на 1 януари 2012 г., настоящият регламент следва да се прилага от тази дата.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 747/2001 се изменя, както следва:

1.

Вмъква се следният член 1а:

„Член 1а

Преустановяване на прилагането на тарифни квоти и референтни количества за продукти с произход от Западния бряг и Ивицата Газа

Прилагането на тарифните квоти и референтните количества, посочени в приложение VIII, спрямо продукти с произход от Западния бряг и Ивицата Газа се преустановява временно за срок от десет години, считано от 1 януари 2012 г.

Същевременно е възможно, в зависимост от бъдещото развитие на икономиката на Западния бряг и Ивицата Газа, да се разгледа допълнително удължаване на срока за прилагане най-късно една година преди изтичането на десетгодишния период, както е предвидено в Споразумението под формата на размяна на писма, одобрено от името на Съюза с Решение 2011/824/ЕС на Съвета (8).

2.

Член 2 се заличава.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 20 декември 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 109, 19.4.2001 г., стр. 2.

(2)  ОВ L 328, 10.12.2011 г., стр. 5.

(3)  ОВ L 328, 10.12.2011 г., стр. 2.

(4)  ОВ L 382, 31.12.1987 г., стр. 22.

(5)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 72, 18.3.1988 г., стр. 16.

(7)  ОВ L 222, 15.8.2006 г., стр. 4.

(8)  ОВ L 328, 10.12.2011 г., стр. 2.“


21.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 338/31


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1352/2011 НА КОМИСИЯТА

от 20 декември 2011 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1236/2005 на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1236/2005 на Съвета от 27 юни 2005 г. относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание (1) и по-специално член 12, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1236/2005 се налага забрана за износ на стоки, които нямат друго практическо приложение освен с цел прилагане на смъртно наказание или на изтезания и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, и контрол на износа на някои стоки, които могат да бъдат използвани с такава цел. Регламентът зачита основните права и съблюдава принципите, признати в Хартата за основните права на Европейския съюз, по-специално зачитането и защитата на човешкото достойнство, правото на живот и забраната на изтезанията и на нечовешкото и унизително отношение или наказание.

(2)

В няколко неотдавнашни случая изнесени за трети страни лекарствени продукти са били отклонени и използвани за прилагането на смъртно наказание по-специално чрез поставянето на инжекция със смъртоносна доза. Съюзът не одобрява смъртното наказание при каквито и да е обстоятелства и полага усилия за премахването му в световен мащаб. Износителите възразиха, че не са участвали умишлено в това използване на продуктите, разработени от тях за медицинска употреба.

(3)

Следователно е необходимо списъкът със стоки, спрямо които се прилагат търговски ограничения, да бъде допълнен, за да се предотврати използването на лекарствени продукти за смъртно наказание и за да се гарантира, че всички износители на лекарствени продукти в Съюза спазват еднакви условия в това отношение. Съответните лекарствени продукти са разработени с цел анестезия и седация, поради което износът им следва да не бъде подложен на пълна забрана.

(4)

Необходимо е също така да се разшири забраната за търговия с електрошокови колани, като в обхвата ѝ се включат подобни устройства, носени върху тялото, като електрошокови ръкави и белезници, които имат същото действие като електрошоковите колани.

(5)

Необходимо е да се забрани търговията с палки с шипове, чието използване от силите на реда е недопустимо. Шиповете могат да предизвикат големи болки или страдание, но палките с шипове не се оказват по-ефективни в сравнение с обикновените палки за контрол на безредици или за самозащита, което означава, че причиняването на болки и страдание, предизвикани от шиповете, е проява на жестокост и не е абсолютно необходимо с цел контрол на безредици или самозащита.

(6)

След приемането на Регламент (ЕО) № 1236/2005 настъпиха промени в номерацията на някои части от Комбинираната номенклатура (КН), поради което съответните кодове по КН следва да бъдат изменени.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по общите правила за износ на продукти,

(8)

За да се гарантира, че предвидените в настоящия регламент мерки са ефективни, настоящият регламент трябва да влезе в сила незабавно,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение II и приложение III към Регламент (ЕО) № 1236/2005 се заменят съответно с текста на приложение I и приложение II по-долу.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той не се прилага за продукти, изброени в точка 4.1 от приложение III, за които е била подадена декларация за износ преди влизането му в сила.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите-членки в съответствие с Договорите.

Съставено в Брюксел на 20 декември 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 200, 30.7.2005 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на стоките, посочени в членове 3 и 4

Уводна бележка:

„Кодовете по КН“ в настоящото приложение препращат към кодовете, посочени в част втора на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (1).

Когато кодът по КН се предхожда от „ex“, обхванатите от Регламент (ЕО) № 1236/2005 стоки съставляват само част от обхвата на кода по КН и се определят както от описанието в настоящото приложение, така и от обхвата на кода по КН.

Бележка: този списък на обхваща медицинско-техническите стоки

Код по КН

Описание

1.   Стоки, предназначени за екзекутиране на хора, както следва:

ex 4421 90 98

ex 8208 90 00

1.1.

Бесилки и гилотини

ex 8543 70 90

ex 9401 79 00

ex 9401 80 00

ex 9402 10 00

ex 9402 90 00

1.2.

Електрически столове, предназначени за екзекутиране на хора

ex 9406 00 38

ex 9406 00 80

1.3.

Херметични камери, изработени например от стомана или стъкло, предназначени за екзекутиране на хора чрез пускане на смъртоносен газ или вещество

ex 8413 81 00

ex 9018 90 50

ex 9018 90 60

ex 9018 90 84

1.4.

Автоматични системи за поставяне на инжекции, предназначени за екзекутиране на хора чрез поставяне на смъртоносно химическо вещество

2.   Стоки, предназначени за задържане на хора, както следва:

ex 8543 70 90

2.1.

Електрошокови устройства, предназначени да бъдат носени върху тялото от обездвижени лица, като колани, ръкави и белезници, предназначени за задържане на хора чрез прилагане на електрически шокове, които имат напрежение без товар, надвишаващо 10 000 V

3.   Преносими устройства, за които се твърди, че са предназначени за контрол на безредици, както следва:

ex 9304 00 00

3.1.

Палки или прътове от метал или друг материал, по чийто корпус са разположени метални шипове


(1)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

„ПРИЛОЖЕНИЕ III

Списък на стоки, посочени в член 5

Уводна бележка:

„Кодовете по КН“ в настоящото приложение препращат към кодовете, посочени в част втора на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа.

Когато кодът по КН се предхожда от „ex“, обхванатите от Регламент (ЕО) № 1236/2005 стоки съставляват само част от обхвата на кода по КН и се определят както от описанието в настоящото приложение, така и от обхвата на кода по КН.

Код по КН

Описание

1.   Стоки, предназначени за задържане на хора, както следва:

ex 9401 61 00

ex 9401 69 00

ex 9401 71 00

ex 9401 79 00

ex 9401 80 00

ex 9402 90 00

ex 9403 20 20

ex 9403 20 80

ex 9403 50 00

ex 9403 70 00

ex 9403 81 00

ex 9403 89 00

1.1.

Столове и плотове за задържане

Бележка:

Тази точка не се прилага за столове за задържане, предназначени за хора с увреждания

ex 7326 90 98

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

1.2.

Окови, вериги, букаи и белезници

Бележка:

Тази точка не се отнася за „обикновени белезници“. Обикновените белезници са белезници, които имат общ размер, включително веригата, измерен от външния ръб на едната халка до външния ръб на другата халка, между 150 и 280 mm, когато са заключени, и които не са били модифицирани, за да причиняват физическа болка или страдания.

ex 7326 90 98

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

1.3.

Вериги и винтове за стягане на палците, включително назъбени вериги

2.   Преносими устройства, предназначени за контрол на безредици или за самозащита, както следва:

ex 8543 70 90

ex 9304 00 00

2.1.

Преносими електрошокови устройства, включително, но не само електрошокови палки, електрошокови щитове, зашеметяващи оръжия и оръжия с електрошокови стрели, имащи напрежение без товар, надвишаващо 10 000 V

1.

Тази точка не се прилага за електрошокови колани и други устройства, както са описани в точка 2.1 от приложение II.

2.

Тази точка не се прилага за индивидуални електронни шокови устройства, когато техният потребител носи тези устройства със себе си за собствена защита.

3.   Преносимо оборудване за разпространяване на вещества, причиняващи временна недееспособност, с цел контрол на безредици или самозащита и свързаните с тях вещества, както следва:

ex 8424 20 00

ex 9304 00 00

3.1.

Преносими устройства, проектирани или модифицирани с цел контрол на безредици или самозащита чрез пускане или разпространяване на химическо вещество, причиняващо временна недееспособност

Бележка:

Тази точка не се прилага за индивидуални преносими устройства, дори ако съдържат химическо вещество, когато техният потребител носи тези устройства със себе си за собствена защита.

ex 2924 29 98

3.2.

Пеларгонова киселина ванилиламид (PAVA) (CAS 2444-46-4)

ex 2939 99 00

3.3.

Олеорезин капсикум (OC) (CAS 8023-77-6)

4.   Продукти, които могат да бъдат използвани за екзекутирането на хора чрез поставянето на инжекция със смъртоносна доза, както следва:

ex 2933 53 90

[a) до е)]

ex 2933 59 95

[ж) и з)]

4.1.

Анестетични агенти барбитурати с бързо и интермедиерно действие, които включват, но не се ограничават до:

а)

амобарбитал (CAS RN 57-43-2)

б)

натриева сол на амобарбитал (CAS RN 64-43-7)

в)

пентобарбитал (CAS RN 76-74-4)

г)

натриева сол на пентобарбитал (CAS 57-33-0)

д)

секобарбитал (CAS RN 76-73-3)

е)

натриева сол на секобарбитал (CAS RN 309-43-3)

ж)

тиопентал (CAS RN 76-75-5)

з)

натриева сол на тиопентал (CAS RN 71-73-8), познат също като натриев тиопентон

Бележка:

Тази точка се прилага и за продукти, съдържащи един от анестетичните агенти, посочени в списъка на анестетичните агенти барбитурати с бързо или интермедиерно действие.“


21.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 338/35


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1353/2011 НА КОМИСИЯТА

от 20 декември 2011 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2006 за формулиране на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета по отношение воденето на счетоводство от агенциите платци, декларациите за разходи и приходи и условията за възстановяване на разходите по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (1), и по-специално член 42 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 70, [параграф 4в] от Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (2) размерът на процентния принос на ЕЗФРСР може да бъде увеличен до 95 % за държави-членки, изправени пред сериозни трудности по отношение на финансовата си стабилност.

(2)

За да се даде възможност на държавите-членки да се възползват възможно най-бързо от увеличения процент на съфинансиране, правилата за изчисляване на приноса на Съюза в контекста на осчетоводяванията във връзка с ЕЗФРСР, предвидени в Регламент (ЕО) № 883/2006 на Комисията (3), следва да бъдат адаптирани с незабавно действие.

(3)

Регламент (ЕО) № 883/2006 следва да бъде съответно изменен.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по земеделските фондове,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В член 17, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 883/2006 се добавя следната алинея:

„Чрез дерогация от първа алинея, за програмите за развитие на селските райони, изменени съгласно член 70, [параграф 4в] от Регламент (ЕО) № 1698/2005, приносът на Съюза в периода на прилагане на дерогацията, посочена в член 70, [параграф 4в] от същия регламент, се изчислява въз основа на плана за финансиране, който е в сила в последния ден от референтния период. За последния референтен период, в който се прилага дерогацията, посочена в член 70, [параграф 4в] от Регламент (ЕО) № 1698/2005, разходите преди и след прекратяване на прилагането на дерогацията се посочват (по)отделно в декларацията за разходи, посочена в член 16. Приносът на Съюза, който се изплаща по отношение на тези референтни подпериоди, се изчислява въз основа на плана за финансиране, който е в сила през всеки референтен подпериод.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 20 декември 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 277, 21.10.2005 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 171, 23.6.2006 г., стр. 1.


21.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 338/36


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1354/2011 НА КОМИСИЯТА

от 20 декември 2011 година

за откриване на годишни тарифни квоти на Съюза за овце, кози, овче и козе месо

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (1), и по-специално член 144, параграф 1 и член 148 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

От 2012 г. следва да бъдат открити тарифни квоти на Съюза за овце, кози, овче и козе месо. Митата и количествата следва да се определят съгласно съответните международни споразумения, които са в сила през 2012 г. В резултат на преговорите, които приключиха със Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Нова Зеландия в съответствие с член XXIV:6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (GATT) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъците на Република България и на Румъния в процеса на присъединяването им към Европейския съюз (2), Съюзът се задължи да увеличи годишната квота на Нова Зеландия с 400 тона и да включи в списъка ѝ годишна тарифна квота на принципа erga omnes за внос на овче и козе месо в размер на 200 тона кланично тегло.

(2)

В Регламент (ЕО) № 312/2003 на Съвета от 18 февруари 2003 г. за прилагане в Общността на тарифните разпоредби, установени от Споразумението за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Република Чили, от друга страна (3), се предвижда от 1 февруари 2003 г. за продуктите с код 0204 да бъде открита допълнителна двустранна тарифна квота от 2 000 тона с допълнително годишно увеличение на първоначалното количество с 10 %. Следователно към квотата на ГАТТ/СТО за Чили следва да бъдат добавени 200 тона годишно, като и двете квоти трябва да продължат да бъдат управлявани заедно по същия начин.

(3)

С Регламент (ЕС) № 1245/2010 на Комисията от 21 декември 2010 година за откриване на тарифни квоти на Съюза за 2011 г. за овце, кози, овче и козе месо (4) се откриха тарифни квоти през 2011 г. съгласно съответните международни споразумения, които са в сила през 2011 г. Тези тарифни квоти трябва да се поддържат и откриват всяка година, като се вземат предвид разпоредбите на споразуменията с Нова Зеландия и Чили, цитирани по-горе. Регламент (ЕС) № 1245/2010 престава да бъде актуален в края на 2011 г. и поради тази причина следва да бъде отменен. Настоящият регламент също трябва да бъде приложим в продължение на повече от една година и да съответства на поставената цел за опростяване чрез избягването на приемането на регламент всяка година.

(4)

Вносът съгласно настоящия регламент следва да бъде управляван на основата на календарна година.

(5)

С оглед гладкото функциониране на тарифните квоти на Съюза е необходимо да бъде определен еквивалент кланично тегло.

(6)

Чрез дерогация от Регламент (ЕО) № 1439/95 на Комисията от 26 юни 1995 г. относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕИО) № 3013/89 на Съвета по отношение на вноса и износа на продукти в сектор овче и козе месо (5), тарифните квоти за продуктите от овче и козе месо следва да бъдат управлявани в съответствие с член 144, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 1234/2007. Това става в съответствие с членове 308а и 308б и член 308в, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (6).

(7)

Когато се управляват съгласно принципа „пръв пристигнал — пръв обслужен“, тарифните квоти по настоящия регламент първоначално следва да бъдат считани за некритични по смисъла на член 308в от Регламент (ЕИО) № 2454/93. Следователно на митническите власти следва да бъде разрешено да отменят изискването за обезпечение за стоките, внесени първоначално по тези тарифни квоти в съответствие с член 308в, параграф 1 и член 248, параграф 4 от Регламент (ЕИО) № 2454/93.

(8)

Следва да се изясни видът доказателствен материал за удостоверяване на произхода на продуктите, който операторите трябва да представят, за да се възползват от тарифните квоти според принципа „пръв пристигнал — пръв обслужен“.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

От 1 януари 2012 г. с настоящия регламент се откриват годишни тарифни квоти на Съюза за внос на овце, кози, овче и козе месо.

Член 2

Митата, приложими към продуктите от посочените в член 1 тарифни квоти, кодовете по КН, държавите на произход, годишният обем и поредните номера са посочени в приложението.

Член 3

1.   Количествата, изразени в еквивалент кланично тегло, за внос на продуктите в рамките на посочените в член 1 тарифни квоти, са тези, посочени в приложението.

2.   За целите на изчисляване на споменатите в параграф 1 количества в „еквивалент кланично тегло“, нетното тегло на продуктите от овче и козе месо се умножава по следните коефициенти:

а)

за живи животни: 0,47;

б)

за обезкостено агнешко и ярешко месо: 1,67;

в)

за обезкостено овнешко, овче и козе месо, с изключение на ярешко месо, и всяка смес от тях: 1,81;

г)

за необезкостени продукти: 1,00.

„Яре“ означава коза на възраст до една година.

Член 4

Чрез дерогация от дял II, букви A и Б от Регламент (ЕО) № 1439/95 посочените в приложението към настоящия регламент тарифни квоти се управляват според принципа „пръв пристигнал — пръв обслужен“ в съответствие с членове 308а, 308б и 308в, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2454/93. Не се изискват лицензии за внос.

Член 5

1.   За възползване от посочените в приложението тарифни квоти е необходимо на митническите органи на Съюза да бъде представено валидно доказателство за произход, издадено от компетентните власти на съответната трета държава, придружено от митническа декларация за допускане за свободно обращение на съответните стоки.

Произходът на продуктите, за които важат други тарифни квоти освен произтичащите от споразуменията за преференциални тарифи, се определя в съответствие с действащите в Съюза разпоредби.

2.   Посоченото в параграф 1 доказателство за произход е, както следва:

а)

при тарифна квота, която е част от споразумение за преференциални тарифи — посоченото в това споразумение доказателство за произход;

б)

при други тарифни квоти — доказателството, определено в съответствие с член 47 от Регламент (ЕИО) № 2454/93, и в допълнение към предвидените в посочения член елементи, следните данни:

кодът по КН (най-малко първите четири цифри),

поредният номер или поредните номера на съответната тарифна квота,

общото нетно тегло по категория коефициенти, както е предвидено в член 3, параграф 2 от настоящия регламент;

в)

при държави, чиито тарифни квоти попадат под букви а) и б) и са обединени — посоченото в буква а) доказателство.

Когато посоченото в буква б) доказателство за произход е представено като придружителен документ само за една декларация за допускане за свободно обращение, то може да съдържа няколко поредни номера. Във всички други случаи то съдържа само един пореден номер.

Член 6

Регламент (ЕС) № 1245/2010 се отменя.

Член 7

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 20 декември 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

Dacian CIOLOȘ

Член на Комисията


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 317, 30.11.2011 г., стр. 2.

(3)  ОВ L 46, 20.2.2003 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 338, 22.12.2010 г., стр. 37.

(5)  ОВ L 143, 27.6.1995 г., стр. 7.

(6)  ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ОВЧЕ И КОЗЕ МЕСО (в тонове (t) еквивалент кланично тегло) ГОДИШНИ ТАРИФНИ КВОТИ НА СЪЮЗА ОТ 2012 г.

Кодове по КН

Адвалорно мито

%

Специфично мито

EUR/100 kg

Пореден номер според принципа „пръв пристигнал — пръв обслужен“

Произход

Годишен обем в тонове еквивалент кланично тегло

Живи животни

(Коефициент =0,47)

Обезкостени агнешко (1)

(Коефициент =1,67)

Обезкостено овнешко/овче месо (2)

(Коефициент =1,81)

Необезкостено и трупно месо

(Коефициент =1,00)

0204

Нула

Нула

09.2101

09.2102

09.2011

Аржентина

23 000

09.2105

09.2106

09.2012

Австралия

19 186

09.2109

09.2110

09.2013

Нова Зеландия

228 254

09.2111

09.2112

09.2014

Уругвай

5 800

09.2115

09.2116

09.1922

Чили (3)

6 800

09.2121

09.2122

09.0781

Норвегия

300

09.2125

09.2126

09.0693

Гренландия

100

09.2129

09.2130

09.0690

Фарьорски острови

20

09.2131

09.2132

09.0227

Турция

200

09.2171

09.2175

09.2015

Други (4)

200

09.2178

09.2179

09.2016

Erga omnes  (5)

200

0204, 0210 99 21, 0210 99 29, 0210 99 60

Нула

Нула

09.2119

09.2120

09.0790

Исландия

1 850

0104 10 30

0104 10 80

0104 20 90

10 %

Нула

09.2181

09.2019

Erga omnes  (5)

92


(1)  И ярешко месо.

(2)  И козе месо, различно от ярешко.

(3)  Тарифната квота за Чили се увеличава с 200 тона годишно.

(4)  „Други“ се отнася до всички членове на СТО с изключение на Аржентина, Австралия, Нова Зеландия, Уругвай, Чили, Гренландия и Исландия.

(5)  „Erga omnes“ означава всички държави на произход, включително посочените в настоящата таблица.


21.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 338/39


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1355/2011 НА КОМИСИЯТА

от 20 декември 2011 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 329/2007 на Съвета относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 329/2007 на Съвета (1), и по-специално член 13, параграф 1, буква д) от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение V към Регламент (ЕО) № 329/2007 са изброени лицата, субектите и организациите, които след като са били посочени от Съвета, са обхванати от замразяването на финансови средства и икономически ресурси съгласно този регламент.

(2)

На 19 декември 2011 г. Съветът реши да измени списъка с лицата, субектите и организациите, за които следва да се прилага замразяването на финансови средства и икономически ресурси. Приложение V следва да бъде съответно изменено.

(3)

За да се гарантира, че предвидените в настоящия регламент мерки са ефективни, настоящият регламент трябва да влезе в сила незабавно,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение V към Регламент (ЕО) № 329/2007 се заменя с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 20 декември 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

Началникът на Службата за инструментите на външната политика


(1)  ОВ L 88, 29.3.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ V

Списък на лицата, субектите и организациите, посочени в член 6, параграф 2

A.   Физически лица по член 6, параграф 2, буква а)

#

Име (и евентуални псевдоними)

Идентификационни данни

Основания

1.

CHANG Song-taek (известен още като JANG Song-Taek)

Дата на раждане:

2.2.1946 г. или 6.2.1946 г. или 23.2.1946 г. (провинция Hamgyong Nord)

Номер на паспорта (от 2006 г.): PS 736420617

Член на Националната комисия по отбрана. Директор на административния отдел на Корейската трудова партия.

2.

CHON Chi Bu

 

Член на Генералното бюро за атомна енергия, бивш технически директор на Yongbyon.

3.

CHU Kyu-Chang (известен още като JU Kyu-Chang)

Дата на раждане: между 1928 г. и 1933 г.

Първи заместник-директор на отдела за отбранителна промишленост (балистична програма) на Корейската трудова партия, член на Националната комисия по отбрана.

4.

HYON Chol-hae

Година на раждане: 1934 г. (Манджурия, Китай)

Заместник-директор на отдела по обща политика на народните въоръжени сили (военен съветник на Ким Чен Ир).

5.

JON Pyong-ho

Година на раждане: 1926 г.

Секретар на Централния комитет на Корейската трудова партия, началник на отдела по промишлеността за военни доставки към Централния комитет, отговаря за втория икономически комитет към Централния комитет, член на Националната комисия по отбрана.

6.

Генерал-лейтенант KIM Yong Chol

(известен още като: Kim Yong-Chol; Kim Young-Chol; Kim Young-Cheol; Kim Young-Chul)

Година на раждане: 1946 г.

(Pyongan-Pukto, Северна Корея)

Командващ на Генералното бюро за разузнаване (RGB).

7.

KIM Yong-chun (известен още като Young-chun)

Дата на раждане: 4.3.1935 г.

Номер на паспорта: 554410660

Заместник-председател на Националната комисия по отбрана, Министър на народните въоръжени сили, специален съветник на Ким Чен Ир по въпросите на ядрената стратегия.

8.

O Kuk-Ryol

Година на раждане: 1931 г.

(провинция Дзилин, Китай)

Заместник-председател на Националната комисия по отбрана, наблюдава придобиването в чужбина на високи технологии за ядрените и балистичните програми.

9.

PAEK Se-bong

Година на раждане: 1946 г.

Председател на втория икономически комитет (отговаря за балистичната програма) към Централния комитет на Корейската трудова партия. Член на Националната комисия по отбрана.

10.

PAK Jae-gyong (известен още като Chae-Kyong)

Година на раждане: 1933 г.

Номер на паспорта: 554410661

Заместник-директор на отдела по обща политика на народните въоръжени сили и заместник-директор на бюрото по материално-техническо осигуряване на народните въоръжени сили (военен съветник на Ким Чен Ир).

11.

PAK To-Chun

Дата на раждане: 9.3.1944 г.

(Jagang, Rangrim)

Член на Националния съвет за сигурност. Отговаря за оръжейната промишленост и има данни, че ръководи Службата за атомна енергия. Тази институция е от решаващо значение за ядрената програма и програмата за ракети носители на КНДР.

12.

PYON Yong Rip (известен още като Yong-Nip)

Дата на раждане: 20.9.1929 г.

Номер на паспорта: 645310121 (издаден на 13.9.2005 г.)

Председател на Академията на науките, която участва в научните изследвания в областта на бактериологичните ОМУ.

13.

RYOM Yong

 

Директор на Генералното бюро за атомна енергия (орган, посочен от Организацията на обединените нации), отговаря за международните отношения.

14.

SO Sang-kuk

Дата на раждане: между 1932 г. и 1938 г.

Ръководител на катедра „Ядрена физика“, университет „Ким Ир Сен“.


Б.   Юридически лица, образувания и органи, посочени в член 6, параграф 2, буква а)

 

Име (и евентуални псевдоними)

Идентификационни данни

Основания

1.

Green Pine Associated Corporation (известно още като: Chongsong Yonhap; Ch’o’ngsong Yo’nhap; Saengpil Associated Company; General Precious Metal Complex (GPM); Myong Dae Company; Twin Dragon Trading (TDT))

c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Пхенян/ Nungrado, Пхенян

Ch’o’ngsong Yo’nhap е определено за налагане на санкции заради износ на оръжия или свързани с тях материали от Северна Корея. Green Pine се специализира в производството на военноморски стоки и оръжия, като подводници, военни кораби и ракетни системи, и е изнасяло торпеда и техническа помощ за ирански фирми в областта на отбраната. Green Pine е произвело около половината от оръжията и свързаните с тях материали, изнесени от Северна Корея, и е поело много от дейностите на KOMID след неговото определяне от Съвета за сигурност на ООН.

2.

Hesong Trading Corporation

Местонахождение: Пхенян

Под контрола на Korea Mining Development Corporation (KOMID) (организация, посочена от Организацията на обединените нации, 24.4.2009 г.); основен търговец на оръжия и главен износител на стоки и оборудване, свързани с балистични ракети и конвенционални оръжия.

Hesong Trading Corporation участва в доставки с възможна употреба в програмата за балистични ракети.

3.

Korea Complex Equipment Import Corporation

Местонахождение: Rakwon-dong, Pothonggang District, Пхенян

Под контрола на Korea Ryonbong General Corporation (организация, посочена от Организацията на обединените нации, 24.4.2009 г.); конгломерат в отбранителната промишленост, специализиран в покупки в полза на предприятията от отбранителната промишленост на КНДР и в подкрепа на продажбите на страната, свързани с военния сектор.

4.

Korea Heungjin Trading Company

Местонахождение: Пхенян

Разположено в Пхенян дружество, използвано от Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) за търговски цели (KOMID бе определено от ООН на 24.4.2009 г.). Korea Heungjin Trading Company също е подозирано в участие в доставката на стоки, свързани с ракети, за иранската Shahid Hemmat Industrial Group.

5.

Korea International Chemical Joint Venture Company

(известно още като: Choson International Chemicals Joint Operation Company; Chosun International Chemicals Joint Operation Company; International Chemical Joint Venture Corporation)

Местонахождение: Hamhung, South Hamgyong Province; Man gyongdae-kuyok, Пхенян; Mangyungdae-gu, Пхенян

Под контрола на Korea Ryonbong General Corporation (организация, посочена от Организацията на обединените нации, 24.4.2009 г.); конгломерат в отбранителната промишленост, специализиран в покупки в полза на предприятията от отбранителната промишленост на КНДР и в подкрепа на продажбите на страната, свързани с военния сектор.

6.

Korea Kwangsong Trading Corporation

Местонахождение: Rakwon-dong, Pothonggang District, Пхенян

Под контрола на Korea Ryonbong General Corporation (организация, посочена от Организацията на обединените нации, 24.4.2009 г.); конгломерат в отбранителната промишленост, специализиран в покупки в полза на предприятията от отбранителната промишленост на КНДР и в подкрепа на продажбите на страната, свързани с военния сектор.

7.

Korea Pugang mining and Machinery Corporation ltd

 

Дъщерна компания на Korea Ryongbong General Corporation (организация, посочена от Организацията на обединените нации, 24.4.2009 г.); управлява заводи за производство на алуминиев прах, който може да се използва в областта на ракетите.

8.

Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation

(известно още като: Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company; Korea Ryenha Machinery J/V Corporation; Ryonha Machinery Joint Venture Corporation)

Местонахождение: Central District, Пхенян; Mangungdae-gu, Пхенян; Mangyongdae District, Пхенян

Под контрола на Korea Ryonbong General Corporation (организация, посочена от Организацията на обединените нации, 24.4.2009 г.); конгломерат в отбранителната промишленост, специализиран в покупки в полза на предприятията от отбранителната промишленост на КНДР и в подкрепа на продажбите на страната, свързани с военния сектор.

Неотдавна производствените обекти на Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation бяха модернизирани, като те отчасти са предназначени за обработка на материали, свързани с ядреното производство.

9.

Korea Taesong Trading Company

Местонахождение: Пхенян

Разположено в Пхенян дружество, използвано от Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) за търговски цели (KOMID бе определено от ООН на 24.4.2009 г.). Korea Taesong Trading Company е действало от името на KOMID в търговски сделки със Сирия.

10.

Отдел за сектора за производство на боеприпаси

(известен още като: Отдел за сектора за военни доставки)

Местонахождение: Пхенян

Отговаря за надзора на дейностите на военната промишленост в Северна Корея, включително Втори икономически комитет (SEC) и KOMID. Това включва надзор на развитието на програмата на Северна Корея за разработка на балистични ракети и ядрената програма.

Доскоро Отделът за сектора за производство на боеприпаси (MID) беше ръководен от Jon Pyong Ho; сведенията сочат, че бившият първи заместник директор на MID, Chu Kyu-ch’ang (Ju Gyu-chang), е настоящият директор на MID, като отделът е публично известен като Отдел за машиностроителната промишленост. Chu изпълняваше задълженията на общ надзорник на разработването на балистични ракети от Северна Корея, включително надзор изстрелването на ракетата Taepo Dong-2 (TD-2) на 5 април 2009 г. и неуспешния опит за изстрелване на TD-2 от юли 2006 г.

11.

Korean Ryengwang Trading Corporation

Rakwon-dong, Pothonggang District, Пхенян, Северна Корея

Дъщерна компания на Korea Ryongbong General Corporation (организация, посочена от Организацията на обединените нации, 24.04.2009).

12.

Генерално бюро за разузнаване (RGB).

(известно още като: Chongch’al Ch’ongguk; RGB; KPA Unit 586)

Местонахождение: Hyongjesan-Guyok, Пхенян, Северна Корея; Nungrado, Пхенян, Северна Корея

Генералното бюро за разузнаване (RGB) е основната разузнавателна организация на Северна Корея, създадена в началото на 2009 г. чрез сливането на съществуващите разузнавателни организации на Корейската трудова партия, Оперативния отдел и „Бюро 35“, и бюрото за разузнаване на Корейската народна армия. То е под прякото командване на Министерството на отбраната и отговаря преди всичко за събирането на военни разузнавателни сведения. RGB търгува с конвенционално оръжие и контролира севернокорейската фирма за конвенционално оръжие Green Pine Associated Corporation (Green Pine).

13.

Втори икономически комитет и Втора академия за естествени науки

 

Вторият икономически комитет участва в основни аспекти на ракетната програма на Северна Корея. Втората академия за естествени науки е отговорна за контрола на производството на балистични ракети в Северна Корея. Тя също управлява дейностите на KOMID (KOMID бе определен от ООН, 24.4.2009 г.). Тя е организация на национално равнище, отговорна за научните изследвания и разработването на високотехнологични оръжейни системи, включително ракети и вероятно ядрени оръжия, в Северна Корея. Тя използва няколко подчинени организации за получаване на технологии, оборудване и информация от чужбина, включително Korea Tangun Trading Corporation, за използване в ракетната програма, а вероятно и в ядрената програма на Северна Корея.

14.

Sobaeku United Corp. (известна още като Sobaeksu United Corp)

 

Държавна компания, участваща в изследванията или закупуването на чувствителни материали или оборудване. Притежава редица находища на естествен графит, които захранват със суровина два преработвателни завода, произвеждащи по-специално графитни блокове с потенциална употреба в балистичната област.

15.

Tosong Technology Trading Corporation

Местонахождение: Пхенян

Под контрола на Korea Mining Development Corporation (KOMID) (организация, посочена от Организацията на обединените нации, 24.4.2009 г.); основен търговец на оръжия и главен износител на стоки и оборудване, свързани с балистични ракети и конвенционални оръжия.

16.

Yongbyon Nuclear Research Centre

 

Център за научни изследвания, участвал в производството на плутоний за военни цели. Центърът е на подчинение на Генералното бюро за атомна енергия (организация, посочена от Организацията на обединените нации, 16.07.2009).


В.   Физически лица по член 6, параграф 2, буква б)

#

Име (и евентуални псевдоними)

Идентификационни данни

Основания

1.

JON Il-chun

Дата на раждане: 24.8.1941 г.

През февруари 2010 г. KIM Tong-un бе освободен от длъжността си на директор на „Бюро 39“, което наред с друго е отговорно за закупуването на стоки от дипломатическите представителства на КНДР чрез заобикаляне на санкциите. Той бе заместен от JON Il-chun. JON Il-chun се смята също за една от водещите фигури в Държавната банка за развитие.

2.

KIM Tong-un

 

Бивш директор на „Бюро 39“ към Централния комитет на Корейската трудова партия, което се занимава с финансиране на разпространението на оръжие.

3.

KIM Tong-Myo'ng

(известен още като: Kim Chin-so'k)

Година на раждане: 1964 г.

Гражданство: Северна Корея

Kim Tong-Myo'ng действа от името на Tanchon Commercial Bank (организация, посочена от Организацията на обединените нации, 24.4.2009 г.);

Kim Dong Myong е заемал различни позиции в Tanchon поне от 2002 г. и понастоящем е на председател на Tanchon. Той също така играе роля в управлението на дейността на Amroggang (собственост или под контрола на Tanchon Commercial Bank) под псевдонима Kim Chin-so'k.


Г.   Юридически лица, образувания или органи, посочени в член 6, параграф 2, буква б)

#

Име (и евентуални псевдоними)

Идентификационни данни

Основания

1.

Amroggang Development Banking Corporation

(известно още като: Amroggang Development Bank; Amnokkang Development Bank)

Адрес: Tongan-dong, Пхенян

Собственост или под контрола на Tanchon Commercial Bank (организация, посочена от Организацията на обединените нации, 24.4.2009 г.);

Създадена през 2006 г. Amroggang Development Banking Corporation се управлява от служители на Tanchon Commercial Bank, която играе роля при финансирането на продажбите на KOMID (организация, посочена от Организацията на обединените нации, 24.4.2009 г.) на балистични ракети и участва в сделки на KOMID за балистични ракети с иранската Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG).

2.

Bank of East Land

(известно още като: Dongbang Bank; Tongbang U’nhaeng; Tongbang Bank)

Адрес: PO Box 32, BEL Building, Jonseung-Dung, Moranbong District, Пхенян

Севернокорейска финансова институция, която улеснява оръжейни сделки и оказва друга подкрепа на производителя и износителя на оръжие Green Pine Associated Corporation (Green Pine). Bank of East Land работи активно с Green Pine за трансфера на средства по начин, който заобикаля санкциите.

През 2007 и 2008 г. Bank of East Land е способствала сделки, в които участват Green Pine и посочени ирански финансови институции, включително Bank Melli и Bank Sepah. Bank of East Land също така е способствала за финансови сделки в полза на оръжейната програма на Генералното бюро за разузнаване на Северна Корея (RGB).

3.

Korea Daesong Bank

(известно още като: Choson Taesong Unhaeng; Taesong Bank)

Адрес: Segori-dong, Gyongheung St., Potonggang District, Пхенян

Тел.: 850 2 381 8221

Тел.: 850 2 18111 ext. 8221

Факс: 850 2 381 4576

Финансова институция на Северна Корея, пряко подчинена на „Бюро 39“ и участваща в улесняване на осъществяването на проекти на Северна Корея за финансиране на разпространението на оръжия.

4.

Korea Daesong General Trading Corporation

(известно още като: Daesong Trading; Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Corporation)

Адрес: Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Пхенян

Тел.: 850 2 18111 ext. 8204/8208

Тел.: 850 2 381 8208/4188

Факс: 850 2 381 4431/4432

Дружество, което е подчинено на „Бюро 39“ и се използва за обслужване на чуждестранни трансакции от името на „Бюро 39“.

Директорът на „Бюро 39“ Kim Tong-un е в списъка в приложение V към Регламент (ЕС) № 329/2007.

5.

Korea Kwangson Banking Corp. (KKBC)

(известно още като: Korea Kwangson Banking Corp; KKBC)

Адрес: Jungson-dong, Sungri Street, Central District, Пхенян

Подчинено дружество, което действа от името на или под ръководството на, или е собственост на или е под контрола на Korea Ryonbong General Corporation (организация, посочена от Организацията на обединените нации, 24.4.2009 г.).

Предоставя финансови услуги в полза на Tanchon Commercial Bank (организация, посочена от Организацията на обединените нации, 24.4.2009 г.) и на Korea Hyoksin Trading Corporation (организация, посочена от Организацията на обединените нации, 16.7.2009 г.);

От 2008 г. Tanchon Commercial Bank използва KKBC за улесняване на трансфери на средства, които по всяка вероятност възлизат на милиони долари, включително трансфери, които обхващат средства, свързани с Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) (организация, посочена от Организацията на обединените нации, 24.4.2009 г.) от Бурма за Китай през 2009 г.

Освен това Hyoksin, която според ООН е свързана с разработването на оръжия за масово унищожение, също е потърсила услугите на KKBC във връзка с покупката през 2008 г. на оборудване с двойна употреба. KKBC има поне един отвъдморски клон в Dandong, Китай.

6.

„Бюро 39“ на Корейската трудова партия

(известно още като: Office #39; Office No. 39; Bureau 39; Central Committee; Third Floor Division 39.)

Адрес: Second KWP Government Building (Korean: Ch’o’ngsa), Chungso’ng, Urban Tower (Korean’Dong), Chung Ward, Pyongyang; Chung-Guyok (Central District), Sosong Street, Kyongrim-Dong, Pyongyang; Changgwang Street, Pyongyang.

„Бюро 39“ на Корейската трудова партия участва в незаконна икономическа дейност в подкрепа на правителството на Северна Корея. Бюрото има клонове в цялата страна, които набират и управляват средства, и отговаря за спечелването на чуждестранна валута за висшите ръководители на Корейската трудова партия чрез незаконни дейности, като например трафик на наркотици. „Бюро 39“ контролира редица субекти във и извън Северна Корея, чрез които осъществява многобройни незаконни дейности, включително производство, контрабанда и разпространение на наркотици. „Бюро 39“ също така е участвало в опити за поръчки и трансфер в Северна Корея на луксозни стоки.

„Бюро 39“ е сред най-важните организации, натоварени с придобиването на валута и стоки. Предполага се, че е под прякото командване на Ким Чен Ир; контролира няколко търговски дружества, някои от които участват в незаконни дейности, като Daesong General Bureau, част от Daesong group, най-голямата група дружества в страната. Според някои източници „Бюро 39“ поддържа представителства в Рим, Пекин, Банкок, Сингапур, Хонконг и Дубай. По отношение на външния свят „Бюро 39“ редовно променя своето име и вид. Директорът на „Бюро 39“ JON Il-chun вече е включен в списъка за санкции на ЕС.

„Бюро 39“ произвежда метамфетамин в Sangwon, South Pyongan Province, и е участвало в разпространението на метамфетамин сред севернокорейски контрабандисти на дребно за разпространение в Китай и Южна Корея. „Бюро 39“ също така управлява макови стопанства в North Hamkyo’ng Province и North Pyongan Province и произвежда опиум и хероин в Hamhu’ng и Nachin.

През 2009 г. „Бюро 39“ участва в неуспешния опит за закупуване и износ към Северна Корея – през Китай – на две луксозни яхти, италианско производство,на стойност над 15 млн. долара. Осуетен от италианските органи, опитът за износ на яхтите, предназначени за Ким Чен Ир, беше в нарушение на санкциите на ООН срещу Северна Корея съгласно РССООН 1718, които изрично изискват от държавите-членки да предотвратят доставката, продажбата или трансфера на луксозни стоки за Северна Корея.

По-рано „Бюро 39“ е използвало Banco Delta Asia за изпиране на незаконни приходи. През септември 2005 г. Министерството на финансите на САЩ определи Banco Delta Asia като „основен концерн за изпиране на пари“ съгласно член 331 от Закона за обединяване и укрепване на Америка чрез осигуряване на подходящи инструменти за разкриване и противодействие на тероризма (USA PATRIOT Act), тъй като тя представлява неприемлив риск от изпиране на пари и други финансови престъпления.“


21.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 338/48


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1356/2011 НА КОМИСИЯТА

от 20 декември 2011 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранни търговски преговори Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 посочва критериите за определяне от страна на Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A към същия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 21 декември 2011 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 20 декември 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

AL

61,8

MA

67,1

TN

88,5

TR

107,8

ZZ

81,3

0707 00 05

JO

182,1

TR

149,7

ZZ

165,9

0709 90 70

MA

37,8

TR

140,3

ZZ

89,1

0805 10 20

AR

41,5

BR

39,7

CL

30,5

MA

53,2

TR

67,2

ZA

48,3

ZZ

46,7

0805 20 10

MA

87,3

TR

79,7

ZZ

83,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

75,8

MA

64,3

TR

78,1

ZZ

72,7

0805 50 10

AR

52,9

TR

52,4

ZZ

52,7

0808 10 80

CA

112,8

US

108,5

ZA

121,8

ZZ

114,4

0808 20 50

CN

80,4

ZZ

80,4


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


21.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 338/50


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕC) № 1357/2011 НА КОМИСИЯТА

от 20 декември 2011 година

относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец декември 2011 г. в рамките на тарифната квота за висококачествено говеждо месо, управлявана съгласно Регламент (ЕО) № 620/2009

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос (2), и по-специално член 7, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 620/2009 на Комисията от 13 юли 2009 г. за управление на тарифна квота за внос на висококачествено говеждо месо (3) определя подробни правила за подаване на заявления и издаване на лицензии за внос.

(2)

В член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1301/2006 се посочва, че когато количествата, обхванати от заявленията за лицензии, превишават наличните количества за периода на тарифната квота за внос, следва да бъде определен коефициент на разпределение, който се прилага за количествата, обхванати от всяко заявление за лицензия. Заявленията за лицензии за внос, подадени съгласно член 3 от Регламент (ЕО) № 620/2009 в периода от 1 до 7 декември 2011 г., превишават наличните количества. Поради това следва да се определи до каква степен могат да се издават лицензии за внос, като се определи коефициентът на разпределение,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Към заявленията за лицензии за внос, които се отнасят за квота с пореден номер 09.4449 и са подадени съгласно член 3 от Регламент (ЕО) № 620/2009 в периода от 1 до 7 декември 2011 г., се прилага коефициент на разпределение в размер на 0,401722 %.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 20 декември 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13.

(3)  ОВ L 182, 15.7.2009 г., стр. 25.


21.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 338/51


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1358/2011 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 14 декември 2011 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1745/2003 за прилагане на изискването за минимални резерви (ЕЦБ/2003/9)

(ЕЦБ/2011/26)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 127, параграф 2, първо тире от него,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (наричан по-долу „Уставът на ЕСЦБ“), и по-специално член 19.1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 19.1 от Устава на ЕСЦБ предвижда, че Европейската централна банка (ЕЦБ) може да изисква от кредитните институции, създадени в държавите-членки, да поддържат минимални резерви по сметки в ЕЦБ и в националните централни банки в съответствие с целите на паричната политика и че Управителният съвет може да приема регламенти, отнасящи се до изчисляването и определянето на необходимите минимални резерви.

(2)

Регламент (ЕО) № 1745/2003 на Европейската централна банка от 12 септември 2003 г. за прилагане на изискването за минимални резерви (ЕЦБ/2003/9) (1) определя, inter alia, категориите институции, към които се прилагат задължителните резерви и резервните съотношения, приложими към определени категории пасиви.

(3)

На 8 декември 2011 г. Управителният съвет взе решение относно допълнителни мерки за засилена кредитна подкрепа, за да насърчи банковото кредитиране и ликвидност на паричния пазар в еврозоната. Тъй като не е необходимо системата на минимални резерви на ЕЦБ да се прилага в същата степен, както при нормални обстоятелства, за да регулира условията на паричния пазар, за да засили предоставянето на ликвидност на контрагентите по операциите по паричната политика на Евросистемата, е необходимо резервното съотношение да се намали на 1 %. Поради това Регламент (ЕО) № 1745/2003 (ЕЦБ/2003/9) следва да бъде изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменение на Регламент (ЕО) № 1745/2003 (ЕЦБ/2003/9)

Член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1745/2003 (ЕЦБ/2003/9) се заменя със следния текст:

„2.   За всички други пасиви, включени в резервната база, се прилага резервно съотношение от 1 %.“

Член 2

Влизане в сила

1.   Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Член 1 се прилага от периода на поддържане, който започва на 18 януари 2012 г.

Съставено във Франкфурт на Майн на 14 декември 2011 година.

За Управителния съвет на ЕЦБ

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  ОВ L 250, 2.10.2003 г., стр. 10.


РЕШЕНИЯ

21.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 338/52


РЕШЕНИЕ 2011/857/ОВППС НА СЪВЕТА

от 19 декември 2011 година

за изменение и удължаване на срока на действие на Съвместно действие 2005/889/ОВППС за създаване на мисия на Европейския съюз за подпомагане на контролно-пропускателен пункт Рафа (EU BAM Rafah)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално членове 28, 42, параграф 4 и член 43, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 12 декември 2005 г. Съветът прие Съвместно действие 2005/889/ОВППС за създаване на мисия на Европейския съюз за подпомагане на контролно-пропускателен пункт Рафа (EU BAM Rafah) (1).

(2)

На 26 май 2011 г. Съветът прие Решение 2011/312/ОВППС (2) за изменение на Съвместно действие 2005/889/ОВППС и удължаване на срока му на действие до 31 декември 2011 г..

(3)

На 8 ноември Комитетът по политика и сигурност (КПС) препоръча удължаване от технически характер на срока на мисията с нови 6 месеца.

(4)

EU BAM Rafah следва да бъде удължена от 1 януари 2012 г. до 30 юни 2012 г. въз основа на настоящия ѝ мандат.

(5)

Необходимо е също така да се определи референтната сума, предназначена за покриване на свързаните с EU BAM Rafah разходи за периода от 1 януари 2012 г. до 30 юни 2012 г.

(6)

EU BAM Rafah ще се провежда в обстановка, която може да се влоши и да възпрепятства постигането на целите на външната дейност на Съюза, установени в член 21 от Договора за Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Съвместно действие 2005/889/ОВППС на Съвета се изменя, както следва:

1.

Член 12 се заменя със следното:

„Член 12

Сигурност

1.   Командващият гражданските операции ръководи дейността на ръководителя на мисията по планирането на мерките за сигурност и осигурява тяхното правилно и ефективно прилагане за целите на EU BAM Rafah, в съответствие с членове 5 и 9, съгласувано с Дирекцията по сигурността на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД).

2.   Ръководителят на мисията отговаря за сигурността на EU BAM Rafah и осигурява спазването на минималните изисквания за сигурност, приложими към EU BAM Rafah, в съответствие с политиката на ЕС относно сигурността на персонала, разположен извън ЕС за оперативни нужди, съгласно дял V ДЕС и свързаните с него инструменти.

3.   Ръководителят на мисията се подпомага от старши служител по сигурността на мисията (СССМ), който докладва на ръководителя на мисията и също така поддържа тесни служебни взаимоотношения с Дирекцията по сигурността на ЕСВД.

4.   Преди да поеме функциите си, персоналът на EU BAM Rafah преминава задължително обучение за сигурност в съответствие с оперативния план (OPLAN). Той преминава и редовно опреснително обучение на място, организирано от СССМ.“

2.

Член 13, параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Референтната сума, предназначена за покриване на свързаните с мисията разходи за периода от 25 ноември 2005 г. до 31 декември 2011 г., е в размер на 21 570 000 EUR.

Референтната сума, предназначена за покриване на свързаните с мисията разходи за периода от 1 януари 2012 г. до 30 юни 2012 г., е в размер на 970 000 EUR“.

3.

В член 16 втората алинея се заменя със следното:

„Срокът му на действие изтича на 30 юни 2012 г.“

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Прилага се от 1 януари 2012 г.

Съставено в Брюксел на 19 декември 2011 година.

За Съвета

Председател

M. DOWGIELEWICZ


(1)  ОВ L 327, 14.12.2005 г., стр. 28.

(2)  ОВ L 140, 27.5.2011 г., стр. 55.


21.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 338/54


РЕШЕНИЕ 2011/858/ОВППС НА СЪВЕТА

от 19 декември 2011 г.

за изменение и удължаване на срока на действието на Решение 2010/784/ОВППС относно полицейската мисия на Европейския съюз за палестинските територии (EUPOL COPPS)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 28, член 42, параграф 4 и член 43, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 14 ноември 2005 г. Съветът прие Съвместно действие 2005/797/ОВППС (1) относно полицейската мисия на Европейския съюз за палестинските територии (EUPOL COPPS), чийто срок на действие беше последно удължен с Решение 2009/955/ОВППС на Съвета (2) и изтече на 31 декември 2010 г.

(2)

На 17 декември 2010 г. Съветът прие Решение 2010/784/ОВППС (3)., с което полицейската мисия на Европейския съюз за палестинските територии беше продължена, считано от 1 януари 2011 г., и чийто срок на действие изтича на 31 декември 2011 г.

(3)

На 8 ноември 2011 г. Комитетът по политика и сигурност (КПС) препоръча удължаване от технически характер на EUPOL COPPS с още шест месеца,

(4)

EUPOL COPPS следва да бъде удължена допълнително от 1 януари 2012 г. до 30 юни 2012 г. въз основа на настоящия ѝ мандат.

(5)

Необходимо е също така да се определи референтната сума, предназначена за покриване на разходите, свързани с EUPOL COPPS, за периода от 1 януари 2012 г. до 30 юни 2012 г.

(6)

EUPOL COPPS ще се провежда в обстановка, която може да се влоши и да възпрепятства постигането на целите на външната дейност на Съюза, установени в член 21 от Договора за Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2010/784/ОВППС се изменя, както следва:

1.

Член 12 се заменя със следното:

„Член 12

Сигурност

1.   Командващият гражданските операции ръководи дейността на ръководителя на мисията по планирането на мерките за сигурност и осигурява тяхното правилно и ефективно прилагане за изпълнение на EUPOL COPPS, в съответствие с членове 5, 6 и 9, в координация с Дирекцията по сигурността на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД).

2.   Ръководителят на мисията отговаря за сигурността на EUPOL COPPS и осигурява спазването на минималните изисквания за сигурност, приложими към EUPOL COPPS, в съответствие с политиката на Съюза относно сигурността на личния състав, участващ в мисии извън Съюза в оперативно качество, съгласно дял V от Договора и свързаните с него правни инструменти.

3.   Ръководителят на мисията се подпомага от старши служител по сигурността на мисията (СССМ), който докладва на ръководителя на мисията и също така поддържа тесни служебни взаимоотношения с Дирекцията по сигурността на ЕСВД.

4.   Преди да поеме служебните си задължения, личният състав на EUPOL COPPS преминава задължително обучение по сигурност в съответствие с оперативния план (OPLAN). Той преминава и редовно опреснително обучение на място, организирано от СССМ.“

2.

В член 13, параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Референтната сума, предназначена за покриване на свързаните с EUPOL COPPS разходи за периода от 1 януари 2011 г. до 31 декември 2011 г., е в размер на 8 250 000 EUR.

Референтната сума, предназначена за покриване на свързаните с EUPOL COPPS разходи за периода от 1 януари 2012 г. до 30 юни 2012 г., е в размер на 4 750 000 EUR“;

3.

В член 16, втората алинея се заменя със следното:

„Срокът на действие на настоящото решение изтича на 30 юни 2012 г.“

Член 2

Настоящото решение влиза в сила от датата на неговото приемане.

Прилага се от 1 януари 2012 г.

Съставено в Брюксел на 19 декември 2011 година.

За Съвета

Председател

M. DOWGIELEWICZ


(1)  ОВ L 300, 17.11.2005 г., стр. 65.

(2)  ОВ L 330, 16.12.2009 г., стр. 76.

(3)  ОВ L 335, 18.12.2010 г., стр. 60.


21.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 338/55


РЕШЕНИЕ 2011/859/ОВППС НА СЪВЕТА

от 19 декември 2011 година

за изменение на Решение 2010/232/ОВППС за подновяване на ограничителните мерки по отношение на Бирма/Мианмар

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като взе предвид Решение 2010/232/ОВППС на Съвета от 26 април 2010 г. за подновяване на ограничителните мерки по отношение на Бирма/Мианмар (1), и по-специално член 14 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 26 април 2010 г. Съветът прие Решение 2010/232/ОВППС за подновяване на ограничителните мерки по отношение на Бирма/Мианмар.

(2)

Информацията, отнасяща се за едно образувание от списъка в приложение I към Решение 2010/232/ОВППС следва да се актуализира.

(3)

Приложение I към Решение 2010/232/ОВППС следва съответно да се измени,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В приложение I към Решение 2010/232/ОВППС вписването за Mayar (H.K) Ltd се заменя със следното:

„Mayar India Ltd (Yangon Branch)

37, Rm (703/4), Level (7), Alanpya Pagoda Rd, La Pyayt Wun Plaza, Dagon, Yangon“.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 19 декември 2011 година.

За Съвета

Председател

M. KOROLEC


(1)  ОВ L 105, 27.4.2010 г., стр. 22.


21.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 338/56


РЕШЕНИЕ 2011/860/ОВППС НА СЪВЕТА

от 19 декември 2011 година

за изменение на Решение 2010/800/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейски съюз, и по-специално член 29 от него,

като взе предвид Решение 2010/800/ОВППС на Съвета от 22 декември 2010 г. относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република (1), и по-специално член 9, параграф 2 и член 12, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 22 декември 2010 г. Съветът прие Решение 2010/800/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република.

(2)

Съветът извърши цялостен преглед на списъка на лицата и образуванията, предвиден в приложения II и III към Решение 2010/800/ОВППС, спрямо които се прилагат член 4, параграф 1, букви б) и в) и член 5, параграф 1, букви б) и в) от посоченото решение.

(3)

В заключение Съветът реши, че за лицата и образуванията, изброени в приложения II и III към Решение 2010/800/ОВППС, следва да продължат да се прилагат специфичните ограничителни мерки, предвидени в решението.

(4)

Съветът също така реши, че вписването относно едно образувание, включено в приложение II към Решение 2010/800/ОВППС, следва да бъде изменено.

(5)

Съветът освен това реши, че в списъка на лицата и образуванията, които подлежат на ограничителни мерки, посочени в приложения II и III към Решение 2010/800/ОВППС, следват да бъдат включени нови лица и образувания.

(6)

Списъкът на лицата и образуванията, предвиден в приложения II и III към Решение 2010/800/ОВППС на Съвета, следва съответно да се актуализира,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложения II и III към Решение 2010/800/ОВППС се изменят, както е посочено в приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 19 декември 2011 година.

За Съвета

Председател

M. KOROLEC


(1)  ОВ L 341, 23.12.2010 г., стр. 32.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Решение 2010/800/ОВППС се изменя, както следва:

1.

Приложение II се изменя, както следва:

а)

следните лица се добавят към буква А) и следните образувания се добавят към буква Б):

A.   Списък на лица по член 4, параграф 1, буква б) и по член 5, параграф 1, буква б)

 

Име

(и евентуално други имена, под които са известни)

Идентификационни данни

Основания

1.

Генерал-лейтенант Kim Yong Chol

(известен още като: Kim Yong-Chol; Kim Young-Chol; Kim Young-Cheol; Kim Young-Chul)

Дата на раждане: 1946

Местонахождение: Pyongan-Pukto, Северна Корея

Kim Yong Chol е командващият на Главна разузнавателна служба.

2.

Pak To-Chun

Дата на раждане: 9 март 1944 г.

Място на раждане: Jagang, Rangrim

Член на Съвета на национална сигурност

Отговаря за оръжейната индустрия. Има данни, че ръководи службата за ядрена енергетика. Тази институция е от решаващо значение за ядрената и ракетната програма на КНДР.

Б.   Списък на образувания по член 5, параграф 1, буква б)

 

Име

(и евентуално други имена, под които са известни)

Идентификационни данни

Основания

1.

Hesong Trading Corporation

Пхенян, КНДР

Контролирана от Корейската корпорация за развитие на минното дело (KOMID) (посочена от Резолюция 1718 на Комитета по санкциите на Съвета за сигурност на ООН през април 2009 г.): основен фактор в търговията с оръжие и главен износител на изделия и оборудване, свързано с балистичните ракети и конвенционалните оръжия.

Участваща в доставки с потенциална употреба в балистичната програма.

2.

Tosong Technology Trading Corporation

Пхенян, КНДР

Контролирана от Корейската корпорация за развитие на минното дело (KOMID) (посочена от Резолюция 1718 на Комитета по санкциите на Съвета за сигурност на ООН през април 2009 г.) основен фактор в търговията с оръжие и главен износител на изделия и оборудване, свързано с балистичните ракети и конвенционалните оръжия.

3.

Korea Complex Equipment Import Corporation

Rakwon-dong, област Pothonggang, Пхенян, КНДР

Контролирана от Korea Ryonbong General Corporation (посочена от Резолюция 1718 на Комитета по санкциите на Съвета за сигурност на ООН през април 2009 г.): конгломерат в отбранителната промишленост, специализиран в покупки за предприятията от отбранителната промишленост на КНДР и в подкрепа на продажбите на страната, свързани с военния сектор.

4.

Korea International Chemical Joint Venture Company

(известна още като: Choson International Chemicals Joint Operation Company; Chosun International Chemicals Joint Operation Company; International Chemical Joint Venture Corporation)

Hamhung, провинция Южен Hamgyong, КНДР; Man gyongdae-kuyok, Пхенян, КНДР; Mangyungdae-gu, Пхенян, КНДР

Контролирана от Korea Ryonbong General Corporation (посочена от Резолюция 1718 на Комитета по санкциите на Съвета за сигурност на ООН през април 2009 г.) конгломерат в отбранителната промишленост, специализиран в покупки за предприятията от отбранителната промишленост на КНДР и в подкрепа на продажбите на страната, свързани с военния сектор.

5.

Korea Kwangsong Trading Corporation

Rakwon-dong, област Pothonggang, Пхенян, КНДР

Контролирана от Korea Ryonbong General Corporation (посочена от Резолюция 1718 на Комитета по санкциите на Съвета за сигурност на ООН през април 2009 г.) конгломерат в отбранителната промишленост, специализиран в покупки за предприятията от отбранителната промишленост на КНДР и в подкрепа на продажбите на страната, свързани с военния сектор.

6.

Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation

(известна още като: Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company; Korea Ryenha Machinery J/V Corporation; Ryonha Machinery Joint Venture Corporation)

Централна област, Пхенян, КНДР Mangyungdae-gu, Пхенян, КНДР област Mangyongdae, Пхенян, КНДР

Контролирана от Korea Ryonbong General Corporation (посочена от Резолюция 1718 на Комитета по санкциите на Съвета за сигурност на ООН през април 2009 г.) конгломерат в отбранителната промишленост, специализиран в покупки за предприятията от отбранителната промишленост на КНДР и в подкрепа на продажбите на страната, свързани с военния сектор.

Напоследък производствените съоръжения бяха модернизирани и отчасти са предназначени за обработване на материали, свързани с ядреното производство.

7.

Отдел по промишлеността за боеприпаси

(известен още като: Отдел по промишлеността за военни доставки)

Пхенян, КНДР

Отговаря за наблюдението на предприятията на военната промишленост на Северна Корея, включително на Втори икономически комитет (SEC) и KOMID. Това включва и наблюдението на развитието на програмата на Северна Корея за балистични ракети и на ядрената програма.

Доскоро беше ръководен от Jon Pyong Ho. Има данни, че бившият първи заместник-директор на Отдел по промишлеността за боеприпаси (MID), Chu Kyu-ch’ang (Ju Gyu-chang), понастоящем е директор на MID, чието публично наименование е Отдел по машиностроителната промишленост. Chu е бил главеният отговарящ за надзора на разработването на севернокорейските ракети, включително на изстрелването на ракетата Taepo Dong-2 (TD-2) на 5 април 2009 г. и неуспешното изстрелване на TD-2 през юли 2006 г.

8.

Главна разузнавателна служба (RGB)

(известна още като: Chongch’al Ch’ongguk; RGB; KPA Unit 586)

Hyongjesan-Guyok, Пхенян, Северна Корея; Nungrado, Пхенян, Северна Корея.

Главната разузнавателна служба (RGB) е първата севернокорейска разузнавателна организация, създадена в началото на 2009 г. чрез сливането на съществуващите разузнавателни организации на Корейската трудова партия, отдел „Операции“ и Бюро 35 и Бюрото за разузнаване на Корейската народна армия. Тя е пряко подчинена на министерството на отбраната и отговаря главно за събиране на военна разузнавателна информация. RGB търгува с конвенционално оръжие и контролира посочената от ЕС фирма за конвенционално оръжие Green Pine Associated Corporation (Green Pine).

б)

в буква Б) вписването относно Green Pine Associated Corporation се заменя със следното:

 

Име

Идентификационни данни

Основания

1.

Green Pine Associated Corporation (известна още като: Chongsong Yonhap; Ch’o’ngsong Yo’nhap; Saengpil Associated Company; General Precious Metal Complex (GPM); Myong Dae Company; Twin Dragon Trading (TDT))

c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Пхенян/Nungrado, Пхенян

Ch’o’ngsong Yo’nhap е обект на санкции заради износ на оръжия или свързани материали за Северна Корея. Green Pine специализира в производството на военноморски плавателни съдове и въоръжения от рода на подводници, военни катери и ракетни системи, изнасяла е също торпеда и е предоставяла техническа помощ на дружества, свързани с отбраната на Иран. Green Pine отговаря приблизително за половината оръжия и свързани материали, изнасяни от Северна Корея, и е поела много от дейностите на севернокорейската външнотърговска корпорация за развитие на минното дело (KOMID), след посочването на KOMID от ССООН.

2.

В приложение III следните лица се добавят към буква А) и следните образувания се добавят към буква Б):

A.   Списък на лица по член 4, параграф 1, буква в) и по член 5, параграф 1, буква в)

 

Име

(и евентуално други имена, под които са известни)

Идентификационни данни

Основания

1.

Kim Tong-Myo'ng

(известен още като Kim Chin-so'k)

Дата на раждане: 1964 г., гражданство севернокореец.

Kim Tong-Myo'ng действа от името на Tanchon Commercial Bank (посочена от Резолюция 1718 на Комитета по санкциите през април 2009 г.)

Kim Dong Myong е заемал различни длъжности в Tanchon поне от 2002 г. и понастоящем е председател на Tanchon. Той е участвал и в управлението на банката Amroggang (притежавана или контролирана от Tanchon Commercial Bank) под името Kim Chin-so'k.

Б.   Списък на образувания по член 5, параграф 1, буква в)

 

Име

(и евентуално други имена, под които са известни)

Идентификационни данни

Основания

1.

Korea Kwangson Banking Corp. (KKBC)

(известна още като: Korea Kwangson Banking Corp; KKBC)

Jungson-dong, Sungri Street, централна област, Пхенян, КНДР

Подчинена и действаща от името на Korea Ryonbong General Corporation (посочена от Резолюция 1718 на Комитета по санкциите на Съвета за сигурност на ООН през април 2009 г.) или под нейното ръководство, или притежавана от нея.

Предоставя финансови услуги в подкрепа на Tanchon Commercial Bank (посочена от Резолюция 1718 на Комитета по санкциите на Съвета за сигурност на ООН през април 2009 г.) и на Korea Hyoksin Trading Corporation (посочена от Резолюция 1718 на Комитета по санкциите на Съвета за сигурност на ООН през юли 2009 г.).

От 2008 г. насам Tanchon използва KKBC за улесняване на трансфери на финансови средства вероятно в размер на милиони долари, включително трансфери на финансови средства, свързани с Корейската корпорация за развитие на минното дело (KOMID) (посочена от Резолюция 1718 на Комитета по санкциите на Съвета за сигурност на ООН през април 2009 г.) от Бирма в Китай през 2009 г.

Освен това корпорацията Hyoksin, посочена от ООН като участник в разработването на оръжия за масово унищожение, се е опитала да използва KKBC във връзка със закупуването на оборудване с двойна употреба през 2008 г. KKBC има най-малко един отвъдморски клон в Dandong, Китай.

2.

Amroggang Development Banking Corporation

(известна още като: Amroggang Development Bank; Amnokkang Development Bank)

Tongan-dong, Пхенян, КНДР, притежавана или контролирана от Tanchon Commercial Bank (посочена от Резолюция 1718 на Комитета по санкциите през април 2009 г.)

Amroggang е създадена през 2006 г. и се управлява от длъжностни лица на Tanchon. Tanchon участва във финансирането на продажбите на балистични ракети от KOMID (посочена от Резолюция 1718 на Комитета по санкциите през април 2009 г.) и освен това е замесен в трансакции с балистични ракети от KOMID за Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) в Иран.

3.

Bank of East Land

(известна още като: Dongbang Bank; Tongbang U’nhaeng; Tongbang Bank)

PO Box 32, BEL Building, Jonseung-Dung, област Moranbong, Пхенян, Северна Корея

Севернокорейската финансова институция Bank of East Land (известна още като Dongbang Bank) улеснява оръжейните трансакции и оказва друга подкрепа на посочения производител и износител на оръжия Green Pine Associated Corporation (Green Pine). Bank of East Land активно е работила с Green Pine за трансфер на финансови средства, заобикаляйки санкциите.

През 2007 и 2008 г. Bank of East Land е улеснявала трансакциите с участието на Green Pine и посочените ирански финансови институции, включително Bank Melli и Bank Sepah. Bank of East Land улеснява и финансовите трансакции в полза на оръжейната програма на Главната разузнавателна служба на Северна Корея (RGB).

4.

Бюро 39 на Корейската трудова партия

(известно още като: Бюро #39; Бюро № 39; Бюро 39; Централен комитет; Отдел 39 на третия етаж)

Втора сграда на правителството на КТП (Korean: Ch’o’ngsa), Chungso’ng, Градска кула (Korean’Dong), Chung Ward, Пхенян, Северна Корея Chung-Guyok (централна област), Sosong Street, Kyongrim-Dong, Пхенян, Северна Корея; Changgwang Street, Пхенян, Северна Корея.

Бюро 39 на Корейската трудова партия се занимава с незаконна стопанска дейност в подкрепа на севернокорейското правителство. То има клонове в цялата страна, които събират и управляват финансови средства и отговаря за постъпленията на чужда валута за висшето ръководство на севернокорейската трудова партия чрез незаконни дейности, като трафик на наркотици. Бюро 39 контролира редица структури в Северна Корея и извън нея, чрез които осъществява многобройни незаконни дейности, включително производство, контрабанда и пласмент на наркотици. Бюро 39 е замесено и в опити за поръчки и прехвърляне на луксозни стоки в Северна Корея

Бюро 39 е сред най-важните организации, на които е възложено закупуването на валута и стоки. Има данни, че то е пряко подчинено на KIM Jong-il.

То контролира няколко търговски дружества, част от които активно се занимават с незаконни дейности, включително Daesong General Bureau, което е част от Daesong group — най-голямата компания в страната. Според някои източници Бюро 39 поддържа представителства в Рим, Пекин, Банкок, Сингапур, Хонконг и Дубай. Пред външния свят Бюро 39 редовно променя наименованието и вида си. Директорът на Бюро 39, JON il-chun, вече е включен в списъка на санкциите на ЕС.

Бюро 39 произвежда метамфетамин в Sangwon, провинция Южен Пхенян и освен това е замесено в пласмента на метамфетамин на дребни севернокорейски контрабандисти за пласиране в Китай и Южна Корея. Бюро 39 управлява стопанства за опиев мак в провинция Северен Hamkyo’ng и провинция Северен Пхенян и произвежда опиум и хероин в Hamhu’ng и Nachin.

През 2009 г. Бюро 39 е замесено в неуспешния опит за закупуване и износ към Северна Корея, през Китай, на две произведени в Италия луксозни яхти на стойност над 15 милиона щатски долара. Опитът за износ на яхтите, предназначени за Kim Jong-il, осуетен от италианските власти, е в нарушение на санкциите на ООН срещу Северна Корея в съответствие с Резолюция 1718 на СС на ООН, в която изрично се изисква от държавите членки да предотвратяват доставки, продажби или трансфер на луксозни стоки в Северна Корея.

Преди това Бюро 39 е използвало Banco Delta Asia за изпиране на доходи от незаконни дейности. Banco Delta Asia беше определена от министерството на финансите на САЩ през септември 2005 г. като „най-големият концерн за изпиране на пари“ в съответствие с член 311 от Закона за обединяване и укрепване на Америка чрез осигуряване на подходящи инструменти за разкриване и противодействие на тероризма, защото представлява неприемлив риск от изпиране на пари и други финансови престъпления.


21.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 338/61


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 19 декември 2011 година

за временна дерогация от правилата за произход, предвидени в приложение II към Регламент (ЕО) № 1528/2007 на Съвета, за да се вземе предвид специалната ситуация в Кения по отношение на филето от риба тон

(нотифицирано под номер C(2011) 9269)

(2011/861/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1528/2007 на Съвета от 20 декември 2007 г. за прилагане на режима за продукти с произход от определени страни, които са част от групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), предвидени в споразуменията, установяващи или водещи до установяване на споразуменията за икономическо партньорство (1), и по-специално член 36, параграф 4 от приложение II към него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 36 от приложение II към Регламент (ЕО) № 1528/2007 на 16 февруари 2011 г. Кения поиска дерогация за период от една година от правилата за произход, определени в посоченото приложение. На 20 септември 2011 г. Кения предостави допълнителна информация към искането си. Искането се отнася за общо количество от 2 000 тона филе от риба тон по позиция 1604 от ХС. Искането е подадено, тъй като уловът и доставката на сурова риба тон с произход са намалели, както и заради проблема с пиратството.

(2)

Съгласно информацията, предоставена от Кения, уловът на сурова риба тон с произход е бил необикновено нисък, дори в сравнение с обичайните сезонни колебания, като това е довело до спад в производството на филе от риба тон. Също така Кения подчерта, че пиратството представлява допълнителен риск при снабдяването със сурова риба тон. Тази необичайна ситуация възпрепятства Кения да спазва за определен период от време правилата за произход, предвидени в приложение II към Регламент (ЕО) № 1528/2007.

(3)

За да се гарантира непрекъснатост на вноса от страните от АКТБ към Съюза, както и плавен преход от Споразумението за партньорство АКТБ — ЕО към Споразумението за създаване на рамка за Временно споразумение за икономическо партньорство (Временно споразумение за партньорство ИАО — ЕС), следва да се предостави нова дерогация с обратно действие от 1 януари 2011 г.

(4)

Предвид въпросния внос временната дерогация от правилата за произход, предвидени в приложение II към Регламент (ЕО) № 1528/2007, не би причинила сериозна вреда на създаденото производство на Общността, ако бъдат спазени определени условия относно количествата, надзора и продължителността.

(5)

Следователно е оправдано предоставянето на временна дерогация съгласно член 36, параграф 1, буква а) от приложение II към Регламент (ЕО) № 1528/2007.

(6)

Кения ще се ползва от автоматична дерогация от правилата за произход по отношение на филето от риба тон по позиция 1604 от ХС съгласно член 41, параграф 8 от Протокола за произход, приложен към Временното споразумение за партньорство ИАО — ЕС, при влизане в сила на посоченото споразумение или по време на неговото временно прилагане.

(7)

В съответствие с член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1528/2007 правилата за произход, определени в приложение II към същия регламент, и дерогациите от тях се заместват с правилата във Временното споразумение за партньорство ИАО — ЕС, чието влизане в сила или временно прилагане е предвидено за 2012 г. Следователно дерогацията се прилага до 31 декември 2011 г. Докато все още не е предоставена дерогация през 2011 г., цялостната ситуация, включително напредъкът по ратифицирането на Временното споразумение за партньорство ИАО — ЕС, ще бъде подложена на повторна оценка през 2012 г.

(8)

В съответствие с член 41, параграф 8 от Протокола за произход, приложен към Временното споразумение за партньорство ИАО — ЕС, автоматичната дерогация от правилата за произход се ограничава до годишна квота от 2 000 тона филе от риба тон за държавите, парафирали Временното споразумение за партньорство ИАО — ЕС (Кения, Уганда, Танзания, Руанда и Бурунди). Кения е единствената страна от региона, която в момента изнася филе от риба тон за Съюза. Следователно е целесъобразно да се предостави дерогация на Кения по член 36 от приложение II към Регламент (ЕО) № 1528/2007 по отношение на 2 000 тона филе от риба тон — количество, което не надвишава общата годишна квота, отпусната на страните от ИАО в рамките на Временното споразумение за партньорство ИАО — ЕС.

(9)

В съответствие с горепосоченото на Кения следва да се предостави дерогация по отношение на 2 000 тона филе от риба тон за период от една година.

(10)

С Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (2) се въвеждат правилата за управление на тарифните квоти. С цел да се осигури ефикасно управление, проведено в тясно сътрудничество между компетентните органи на Кения, митническите органи на държавите-членки и Комисията, посочените правила следва да се прилагат mutatis mutandis спрямо количествата, внасяни съгласно предоставената с настоящото решение дерогация.

(11)

С цел ефективен контрол на прилагането на дерогацията компетентните органи на Кения следва редовно да предоставят на Комисията данни за издадените сертификати за движение EUR.1.

(12)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Чрез дерогация от приложение II към Регламент (ЕО) № 1528/2007 и в съответствие с член 36, параграф 1, буква а) от посоченото приложение филето от риба тон по позиция 1604 от ХС, произведено от материали без произход, се смята за продукт с произход от Кения съгласно условията, определени в членове 2—6 от настоящото решение.

Член 2

Предвидената в член 1 дерогация се прилага за посочените в приложението продукти и количества, които са декларирани за свободно обращение в Съюза от Кения, в периода от 1 януари 2011 г. до 31 декември 2011 г.

Член 3

Количествата, определени в приложението към настоящото решение, се управляват в съответствие с членове 308а, 308б и 308в от Регламент (ЕИО) № 2454/93.

Член 4

Митническите органи на Кения предприемат необходимите мерки за извършване на количествени проверки на износа на продуктите, посочени в член 1.

Всички сертификати за движение EUR.1, издадени от тях във връзка с посочените продукти, следва да съдържат препратка към настоящото решение.

Всяко тримесечие компетентните органи на Кения изпращат до Комисията справка за количествата, за които са издадени сертификати за движение EUR.1 по силата на настоящото решение, както и серийните номера на посочените сертификати.

Член 5

В клетка 7 от сертификатите за движение EUR.1, издадени съгласно настоящото решение, се съдържа следното:

„Derogation — Implementing Decision 2011/861/EU“.

Член 6

Настоящото решение се прилага от 1 януари 2011 г. до 31 декември 2011 г.

Член 7

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 19 декември 2011 година.

За Комисията

Algirdas ŠEMETA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 348, 31.12.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Пореден №

Код по КН

Описание на стоката

Период

Количества

09.1667

1604 14 16

Филе от риба тон

От 1.1.2011 г. до 31.12.2011 г.

2 000 тона


21.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 338/64


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 19 декември 2011 година

за одобряване на някои изменени програми за ликвидиране и мониторинг на болести по животните и зоонози за 2011 г. и за изменение на Решение 2010/712/ЕС по отношение на финансовото участие на Съюза по програми, одобрени с посоченото решение

(нотифицирано под номер C(2011) 9478)

(2011/862/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Решение 2009/470/ЕО на Съвета от 25 май 2009 г. относно разходите във ветеринарната област (1), и по-специално член 27, параграфи 5 и 6 и член 28, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2009/470/ЕО се установяват процедурите, уреждащи финансовото участие на Съюза в програмите за ликвидиране, контрол и мониторинг на болести по животните и зоонози.

(2)

В Решение 2008/341/ЕО на Комисията от 25 април 2008 г. за определяне на критерии на Общността за национални програми за ликвидирането, контрола и мониторинга на някои болести по животните и зоонози (2) се предвижда, че за да бъдат одобрени съгласно мерките, предвидени в член 27, параграф 1 от Решение 2009/470/ЕО, представените от държавите-членки на Комисията програми за ликвидиране, контрол и мониторинг на болести по животните и зоонози, изброени в приложението към посоченото решение, трябва да отговарят поне на критериите, определени в приложението към Решение 2008/341/ЕО.

(3)

С Решение 2010/712/ЕС на Комисията от 23 ноември 2010 г. за одобряване на годишните и многогодишните програми за ликвидиране, контрол и мониторинг на някои болести по животните и зоонози, представени от държавите-членки за 2011 г. и следващите години, и за одобряване на финансовото участие на Съюза за тези програми (3) се одобряват някои национални програми и се определят размерът и максималната стойност на финансовото участие на Съюза за всяка програма, представена от държавите-членки.

(4)

Комисията направи оценка на докладите, представени от държавите-членки, относно разходите, направени по посочените програми. Резултатите от тази оценка показаха, че някои държави-членки няма да използват изцяло предоставените им средства за 2011 г., докато други ще надхвърлят предоставената им сума.

(5)

Някои от държавите-членки информираха Комисията, че при настоящата финансова ситуация е необходима допълнителна подкрепа за обезщетяване на собствениците на умъртвени животни, както и за други мерки, финансирани на 50 %, за осигуряване на непрекъснатост на съфинансираните от ЕС ветеринарни програми, за да се запази положителната тенденция по отношение на различните болести.

(6)

Комисията разгледа исканията за повишаване на равнището на финансиране, като взе предвид ветеринарната обстановка и наличността на средства от текущата финансова година, и счете за подходящо мерките, които отговарят на условията за финансиране на равнище от 50 %, да се ползват от засилена подкрепа, като равнището на финансиране бъде променено на 60 %.

(7)

Поради това е необходимо финансовото участие на Съюза в редица национални програми да бъде адаптирано. Целесъобразно е финансирането по национални програми, предоставените средства по които няма да се използват изцяло, да бъде преразпределено към тези, по които се очаква разходите да бъдат надвишени. Преразпределението следва да се основава на най-актуалната информация относно действително направените разходи от въпросните държави-членки.

(8)

Освен това Португалия представи изменена програма за ликвидиране на бруцелозата по говедата, Латвия представи изменена програма за контрол на салмонелозата, Румъния и Словакия представиха изменени програми за контрол и мониторинг на класическа чума по свинете, Дания представи изменена програма за наблюдение на инфлуенцата по птиците при домашни и диви птици, Белгия, Чешката република, Дания, Германия, Естония, Ирландия, Испания, Франция, Италия, Кипър, Латвия, Люксембург, Унгария, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия, Словения, Словакия, Финландия, Швеция и Обединеното кралство представиха изменени програми за трансмисивните спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ), спонгиформната енцефалопатия по говедата (СЕГ) и болестта скрейпи, а Румъния, Словения и Финландия представиха изменени програми за ликвидирането на болестта бяс.

(9)

Комисията направи оценка на посочените изменени програми от ветеринарна и от финансова гледна точка. Беше установено, че те отговарят на съответното ветеринарно законодателство на Съюза и по-специално на критериите, определени в приложението към Решение 2008/341/ЕО. Поради това изменените програми следва да бъдат одобрени.

(10)

Поради това Решение 2010/712/ЕС следва да бъде съответно изменено.

(11)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Одобрение на изменената програма за ликвидиране на бруцелозата по говедата, представена от Португалия

Изменената програма за ликвидиране на бруцелозата по говедата, представена от Португалия на 12 април 2011 г., се одобрява за периода от 1 януари 2011 г. до 31 декември 2011 г.

Член 2

Одобрение на изменените програми за салмонелоза (зоонозна салмонела) при стада от птици за разплод, птици носачки и бройлери от вида Gallus gallus и при стада от пуйки (Meleagris gallopavo), представени от Белгия и Латвия

Следните изменени програми за контрол на някои видове зоонозна салмонела при стада от птици за разплод, птици носачки и бройлери от вида Gallus gallus и при стада от пуйки (Meleagris gallopavo) се одобряват за периода от 1 януари 2011 г. до 31 декември 2011 г.:

а)

програмата, представена от Белгия на 26 юли 2011 г.;

б)

програмата, представена от Латвия на 8 март 2011 г.

Член 3

Одобрение на изменените програми за класическа чума по свинете, представени от Румъния и Словакия

Следните изменени програми за контрол и мониторинг на класическа чума по свинете се одобряват за периода от 1 януари 2011 г. до 31 декември 2011 г.:

а)

програмата, представена от Румъния на 7 октомври 2011 г.;

б)

програмата, представена от Словакия на 21 ноември 2011 г.

Член 4

Одобрение на изменената програма за наблюдение на инфлуенцата по птиците при домашни и диви птици, представена от Дания

Изменената програма за наблюдение на инфлуенцата по птиците при домашни и диви птици, представена от Дания на 4 март 2011 г., се одобрява за периода от 1 януари 2011 г. до 31 декември 2011 г.

Член 5

Одобрение на изменените програми за трансмисивните спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ), спонгиформната енцефалопатия по говедата (СЕГ) и болестта скрейпи, представени от някои държави-членки

Следните изменени програми за мониторинг на трансмисивните спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ) и за ликвидиране на спонгиформната енцефалопатия по говедата (СЕГ) и на болестта скрейпи се одобряват за периода от 1 януари 2011 г. до 31 декември 2011 г.:

а)

програмата, представена от Белгия на 15 юни 2011 г.;

б)

програмата, представена от Чешката република на 17 юни 2011 г.;

в)

програмата, представена от Дания на 8 юни 2011 г.;

г)

програмата, представена от Германия на 14 юни 2011 г.;

д)

програмата, представена от Естония на 27 юни 2011 г.;

е)

програмата, представена от Ирландия на 29 юни 2011 г.;

ж)

програмата, представена от Испания на 1 юли 2011 г.;

з)

програмата, представена от Франция на 13 юли 2011 г.;

и)

програмата, представена от Италия на 22 юни 2011 г.;

й)

програмата, представена от Кипър на 30 юни 2011 г.;

к)

програмата, представена от Латвия на 28 юни 2011 г.;

л)

програмата, представена от Люксембург на 24 юни 2011 г.;

м)

програмата, представена от Унгария на 29 юни 2011 г.;

н)

програмата, представена от Нидерландия на 30 юни 2011 г.;

о)

програмата, представена от Австрия на 29 юни 2011 г.;

п)

програмата, представена от Полша на 28 юни 2011 г.;

р)

програмата, представена от Португалия на 29 юни 2011 г.;

с)

програмата, представена от Словения на 8 юни 2011 г.;

т)

програмата, представена от Словакия на 30 юни 2011 г.;

у)

програмата, представена от Финландия на 22 юни 2011 г.;

ф)

програмата, представена от Швеция на 20 юни 2011 г.;

х)

програмата, представена от Обединеното кралство на 28 юни 2011 г.

Член 6

Одобрение на изменените програми за болестта бяс, представени от Румъния и Финландия

Следните изменени програми за болестта бяс се одобряват за периода от 1 януари 2011 г. до 31 декември 2011 г.:

а)

програмата, представена от Румъния на 23 септември 2011 г.;

б)

програмата, представена от Финландия на 15 септември 2011 г.

Член 7

Одобряване на изменената многогодишна програма за болестта бяс, представена от Словения

Изменената многогодишна програма за болестта бяс, представена от Словения на 16 септември 2011 г., се одобрява за периода от 1 януари 2011 г. до 31 декември 2012 г.

Член 8

Изменения на Решение 2010/712/ЕС

Решение 2010/712/ЕС се изменя, както следва:

1.

Член 1 се изменя, както следва:

а)

в параграф 2, буква б) „50 %“ се заменя с „60 %“;

б)

параграф 2, буква в) се заменя със следното:

„в)

не надвишава следните стойности:

i)

4 600 000 ЕUR за Испания;

ii)

3 000 000 ЕUR за Италия;

iii)

90 000 ЕUR за Кипър;

iv)

1 040 000 ЕUR за Португалия;

v)

1 350 000 ЕUR за Обединеното кралство.“;

в)

В параграф 3 букви а)—г) се заменят със следното:

„а)

:

за роз бенгал тестове

:

0,24 EUR за тест;

б)

:

за серум аглутинационни тестове

:

0,24 EUR за тест;

в)

:

за изследвания чрез реакция за свързване на комплемента

:

0,48 EUR за изследване;

г)

:

за ELISA тестове

:

1,2 EUR за тест“.

2.

Член 2 се изменя, както следва:

а)

в параграф 2, буква б) „50 %“ се заменя с „60 %“;

б)

параграф 2, буква в) се заменя със следното:

„в)

не надвишава следните стойности:

i)

16 000 000 ЕUR за Ирландия;

ii)

18 500 000 ЕUR за Испания;

iii)

5 500 000 ЕUR за Италия;

iv)

1 440 000 ЕUR за Португалия;

v)

26 500 000 ЕUR за Обединеното кралство.“;

в)

в параграф 3, букви а) и б) се заменят със следния текст:

„а)

:

за туберкулинови тестове

:

2,4 EUR за тест;

б)

:

за тест за гама-интерферон

:

6 EUR за тест“.

3.

Член 3 се изменя, както следва:

а)

в параграф 2, буква б) „50 %“ се заменя с „60 %“;

б)

параграф 2, буква в) се заменя със следното:

„в)

не надвишава следните стойности:

i)

160 000 ЕUR за Гърция;

ii)

9 200 000 ЕUR за Испания;

iii)

4 200 000 ЕUR за Италия;

iv)

85 000 ЕUR за Кипър;

v)

2 260 000 ЕUR за Португалия.“;

в)

в параграф 3, букви а) и б) се заменят със следното:

„а)

:

за роз бенгал тестове

:

0,24 EUR за тест;

б)

:

за изследвания чрез реакция за свързване на комплемента

:

0,48 EUR за изследване“.

4.

Член 4 се изменя, както следва:

а)

в параграф 2, буква б) „50 %“ се заменя с „60 %“;

б)

параграф 2, буква в) се заменя със следното:

„в)

не надвишава следните стойности:

i)

420 000 ЕUR за Белгия;

ii)

10 000 ЕUR за България;

iii)

1 700 000 EUR за Чешката република,

iv)

0 ЕUR за Дания;

v)

400 000 ЕUR за Германия;

vi)

10 000 ЕUR за Естония;

vii)

10 000 ЕUR за Ирландия;

viii)

100 000 ЕUR за Гърция;

ix)

5 200 000 ЕUR за Испания;

x)

3 000 000 ЕUR за Франция;

xi)

300 000 ЕUR за Италия;

xii)

20 000 ЕUR за Латвия;

xiii)

5 000 ЕUR за Литва;

xiv)

60 000 ЕUR за Унгария;

xv)

10 000 ЕUR за Малта;

xvi)

50 000 ЕUR за Нидерландия;

xvii)

160 000 EUR за Австрия;

xviii)

50 000 ЕUR за Полша;

xix)

1 650 000 ЕUR за Португалия;

xx)

100 000 ЕUR за Румъния;

xxi)

50 000 ЕUR за Словения;

xxii)

60 000 ЕUR за Словакия;

xxiii)

20 000 EUR за Финландия;

xxiv)

20 000 EUR за Швеция.“;

в)

в параграф 3 букви а)—е) се заменят със следното:

„а)

:

за ELISA тестове

:

3 EUR за тест;

б)

:

за изследвания чрез полимеразна верижна реакция

:

12 EUR за изследване;

в)

:

за закупуване на моновалентни ваксини

:

0,36 EUR на доза;

г)

:

за закупуване на двувалентни ваксини

:

0,54 EUR на доза;

д)

:

за ваксиниране на говеда

:

1,80 EUR за ваксинирано говедо, независимо от броя и вида на използваните дози;

е)

:

за ваксиниране на овце или кози

:

0,90 EUR за ваксинирана овца или коза, независимо от броя и вида на използваните дози.“

5.

Член 5 се изменя, както следва:

а)

в параграф 2, буква б) „50 %“ се заменя с „60 %“;

б)

параграф 2, буква в) се заменя със следното:

„в)

не надвишава следните стойности:

i)

1 200 000 ЕUR за Белгия;

ii)

25 000 ЕUR за България;

iii)

2 100 000 EUR за Чешката република;

iv)

340 000 ЕUR за Дания;

v)

1 000 000 ЕUR за Германия;

vi)

40 000 ЕUR за Естония;

vii)

120 000 ЕUR за Ирландия;

viii)

1 000 000 ЕUR за Гърция;

ix)

1 300 000 ЕUR за Испания;

x)

660 000 ЕUR за Франция;

xi)

1 700 000 ЕUR за Италия;

xii)

150 000 ЕUR за Кипър,

xiii)

1 650 000 ЕUR за Латвия;

xiv)

20 000 EUR за Люксембург;

xv)

2 400 000 ЕUR за Унгария;

xvi)

150 000 ЕUR за Малта;

xvii)

3 900 000 ЕUR за Нидерландия;

xviii)

1 200 000 EUR за Австрия;

xix)

4 800 000 ЕUR за Полша;

xx)

65 000 ЕUR за Португалия;

xxi)

500 000 ЕUR за Румъния;

xxii)

120 000 ЕUR за Словения;

xxiii)

600 000 EUR за Словакия;

xxiv)

75 000 ЕUR за Обединеното кралство.“;

в)

в параграф 3 букви а)—д) се заменят със следното:

„а)

:

за бактериологични изследвания (култивиране/изолиране)

:

8,4 EUR за изследване;

б)

:

за закупуване на ваксини

:

0,06 EUR на доза;

в)

:

за определяне на серотипа на подходящи изолати от Salmonella spp.

:

24 EUR за тест;

г)

:

за бактериологични изследвания за проверка на ефективността на дезинфекцията в помещенията за домашни птици след унищожаването на популацията от птици, показали положителен резултат за салмонела

:

6 EUR за тест;

д)

:

за изследвания за откриване на антимикробни агенти или инхибиторен ефект върху развитието на бактериите в тъкани от птици от стада, изследвани за салмонела

:

6 EUR за тест“.

6.

Член 6 се изменя, както следва:

а)

в параграф 2, буква б) „50 %“ се заменя с „60 %“;

б)

параграф 2, буква в) се заменя със следното:

„в)

не надвишава следните стойности:

i)

120 000 ЕUR за България;

ii)

1 600 000 ЕUR за Германия;

iii)

240 000 ЕUR за Франция;

iv)

160 000 ЕUR за Италия;

v)

700 000 ЕUR за Унгария;

vi)

700 000 ЕUR за Румъния;

vii)

30 000 ЕUR за Словения;

viii)

300 000 ЕUR за Словакия.“;

в)

в параграф 3 „2,5 EUR“ се заменя с „3 EUR“.

7.

Член 8 се изменя, както следва:

а)

в параграф 2, буква б) „50 %“ се заменя с „60 %“;

б)

параграф 2, буква в) се заменя със следното:

„в)

не надвишава следните стойности:

i)

90 000 ЕUR за Белгия;

ii)

25 000 ЕUR за България;

iii)

70 000 EUR за Чешката република;

iv)

80 000 ЕUR за Дания;

v)

300 000 ЕUR за Германия;

vi)

10 000 ЕUR за Естония;

vii)

75 000 ЕUR за Ирландия;

viii)

50 000 ЕUR за Гърция;

ix)

150 000 ЕUR за Испания;

x)

150 000 ЕUR за Франция;

xi)

1 000 000 ЕUR за Италия;

xii)

20 000 ЕUR за Кипър;

xiii)

45 000 ЕUR за Латвия;

xiv)

10 000 ЕUR за Литва;

xv)

10 000 EUR за Люксембург;

xvi)

360 000 EUR за Унгария;

xvii)

20 000 ЕUR за Малта;

xviii)

360 000 ЕUR за Нидерландия;

xix)

60 000 EUR за Австрия;

xx)

100 000 ЕUR за Полша;

xxi)

45 000 ЕUR за Португалия;

xxii)

180 000 ЕUR за Румъния;

xxiii)

50 000 ЕUR за Словения;

xxiv)

15 000 EUR за Словакия;

xxv)

25 000 EUR за Финландия;

xxvi)

50 000 EUR за Швеция;

xxvii)

160 000 ЕUR за Обединеното кралство.“;

в)

в параграф 3 букви а)—д) се заменят със следното:

„а)

:

ELISA тестове

:

2,4 EUR за тест;

б)

:

за агар гел имунодифузионни тестове

:

1,44 EUR за тест;

в)

:

за HI тестове за H5/H7

:

14,40 EUR за тест;

г)

:

за тестове за изолиране на вируса

:

48 EUR за тест;

д)

:

за изследвания чрез полимеразна верижна реакция

:

24 EUR за изследване.“

8.

Член 9 се изменя, както следва:

а)

в параграф 2, буква в) „50 %“ се заменя с „60 %“;

б)

параграф 2, г) се заменя със следното:

„г)

не надвишава следните стойности:

i)

1 900 000 ЕUR за Белгия;

ii)

330 000 ЕUR за България;

iii)

1 030 000 EUR за Чешката република;

iv)

1 370 000 ЕUR за Дания;

v)

7 750 000 ЕUR за Германия;

vi)

330 000 ЕUR за Естония;

vii)

4 000 000 ЕUR за Ирландия;

viii)

2 000 000 ЕUR за Гърция;

ix)

6 650 000 ЕUR за Испания;

x)

18 850 000 ЕUR за Франция;

xi)

6 000 000 ЕUR за Италия;

xii)

1 700 000 ЕUR за Кипър;

xiii)

320 000 ЕUR за Латвия;

xiv)

720 000 ЕUR за Литва;

xv)

125 000 EUR за Люксембург;

xvi)

1 180 000 ЕUR за Унгария;

xvii)

25 000 ЕUR за Малта;

xviii)

3 530 000 ЕUR за Нидерландия;

xix)

1 800 000 EUR за Австрия;

xx)

3 440 000 ЕUR за Полша;

xxi)

1 800 000 ЕUR за Португалия;

xxii)

1 000 000 ЕUR за Румъния;

xxiii)

250 000 ЕUR за Словения;

xxiv)

550 000 EUR за Словакия;

xxv)

580 000 EUR за Финландия;

xxvi)

850 000 EUR за Швеция;

xxvii)

6 500 000 ЕUR за Обединеното кралство.“;

в)

в параграф 3, буква г) „10 EUR“ се заменя с „12 EUR“.

9.

Член 10, параграф 2, буква в) се изменя, както следва:

а)

в подточка i) „1 800 000 EUR“ се заменя с „850 000 EUR“;

б)

в подточка ii) „620 000 EUR“ се заменя с „570 000 EUR“;

в)

в подточка iv) „7 110 000 EUR“ се заменя с „8 110 000 EUR“;

г)

в подточка v) „5 000 000 EUR“ се заменя с „2 100 000 EUR“;

д)

в подточка vii) „200 000 EUR“ се заменя с „290 000 EUR“.

10.

В член 10, параграф 4 текстът „параграфи 2 и 3“ се заменя с текста „параграф 2, букви а) и б), и параграф 3“.

11.

Член 11, параграф 5, буква в) се изменя, както следва:

а)

в подточка i) „2 250 000 EUR“ се заменя с „1 600 000 EUR“;

б)

в подточка ii) „1 800 000 EUR“ се заменя с „1 500 000 EUR“;

в)

в подточка v) „740 000 EUR“ се заменя с „850 000 EUR“.

12.

В член 11, параграф 7 текстът „параграфи 5 и 6“ се заменя с „параграф 5, букви а) и б), и параграф 6“.

Член 9

Адресати

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 19 декември 2011 година.

За Комисията

John DALLI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 155, 18.6.2009 г., стр. 30.

(2)  ОВ L 115, 29.4.2008 г., стр. 44.

(3)  ОВ L 309, 25.11.2010 г., стр. 18.


АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

21.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 338/70


РЕШЕНИЕ № 2/2011 НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ ЗА ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ МЕЖДУ ОБЩНОСТТА И ШВЕЙЦАРИЯ, СЪЗДАДЕН СЪГЛАСНО СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ ПО ВЪПРОСИ НА ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ

от 25 ноември 2011 година

заменящо приложението към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария по въпроси на въздушния транспорт

(2011/2/ЕС)

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ ЗА ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ МЕЖДУ ОБЩНОСТТА И ШВЕЙЦАРИЯ,

като взе предвид споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария по въпроси на въздушния транспорт, наричано по-долу „Споразумението“, и по-специално член 23, параграф 4 от него,

РЕШИ:

Член единствен

От 1 февруари 2012 г. приложението към настоящото решение заменя приложението към Споразумението.

Съставено в Брюксел на 25 ноември 2011 година.

За Съвместния комитет

Ръководител на делегацията на Европейския съюз

Matthew BALDWIN

Ръководител на делегацията на Швейцария

Peter MÜLLER


ПРИЛОЖЕНИЕ

За целите на настоящото споразумение:

по силата на Договора от Лисабон, влязъл в сила на 1 декември 2009 г., Европейският съюз замества Европейската общност и е неин правоприемник;

когато актове, посочени в настоящото приложение, съдържат позовавания на държави-членки на Европейската общност или на Европейския съюз като неин правоприемник, или изискване за връзка с последните, за целите на Споразумението се разбира, че позоваванията важат в еднаква степен и за Швейцария или за изискване за връзка с Швейцария;

позоваванията на регламенти (ЕИО) № 2407/92 и (ЕИО) № 2408/92 на Съвета, съдържащи се в членове 4, 15, 18, 27 и 35 от Споразумението се разбират като позовавания на Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета;

без да се засяга член 15 от настоящото споразумение, терминът „въздушен превозвач на Общността“, посочен в директивите и регламентите на Общността, които следват, се прилага и за въздушен превозвач, който има разрешение за дейност и основното му място на дейност, или съответно седалището му, ако има такова, е в Швейцария в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1008/2008. Всяко позоваване на Регламент (ЕИО) № 2407/92 се разбира като позоваване на Регламент (ЕО) № 1008/2008;

всяко позоваване в следните текстове на членове 81 и 82 от Договора или на членове 101 и 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз се разбира като позоваване на членове 8 и 9 от настоящото споразумение.

1.   Либерализация на сектора на въздухоплаването и други правила, приложими към гражданската авиация

№ 1008/2008

Регламент на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността

№ 2000/79

Директива на Съвета от 27 ноември 2000 г. относно прилагането на Европейското споразумение за организация на работното време на мобилните работници в гражданската авиация, сключено от Асоциацията на европейските авиокомпании (АЕА), Европейската федерация на транспортните работници (ETF), Европейската асоциация на пилотите (ECA), Асоциацията на европейските регионални авиокомпании (ERA) и Международната асоциация на въздушните превозвачи (IACA)

№ 93/104

Директива на Съвета от 23 ноември 1993 г. относно някои аспекти на организацията на работното време, изменена с:

Директива 2000/34/ЕО

№ 437/2003

Регламент на Европейския парламент и на Съвета от 27 февруари 2003 г. относно статистическите данни по отношение на превоза на пътници, товари и поща по въздуха

№ 1358/2003

Регламент на Комисията от 31 юли 2003 г. относно прилагането на Регламент (ЕО) № 437/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни по отношение на превоза на пътници, товари и поща по въздух и за изменение на приложения I и II към него

№ 785/2004

Регламент на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно застрахователните изисквания за въздушни превозвачи и оператори на въздухоплавателни средства, изменен с:

Регламент (ЕС) № 285/2010 на Комисията.

№ 95/93

Регламент на Съвета от 18 януари 1993 г. относно общите правила за разпределяне на слотовете на летищата в Общността (членове 1—12), изменен с:

Регламент (ЕО) № 793/2004.

№ 2009/12

Директива на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно летищните такси (да се прилага в Швейцария от 1 юли 2011 г.)

№ 96/67

Директива на Съвета от 15 октомври 1996 г. относно достъп до пазара на наземни услуги в летищата на Общността

(членове 1—9, 11—23 и 25)

№ 80/2009

Регламент на Европейския парламент и на Съвета от 14 януари 2009 г. относно кодекс за поведение при компютризирани системи за резервация и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2299/89 на Съвета

2.   Правила за конкуренция

№ 3975/87

Регламент на Съвета от 14 декември 1987 г. за определяне на процедурите за прилагане на правилата за конкуренцията по отношение на предприятията в областта на въздушните превози (член 6, параграф 3), последно изменен с:

Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета (членове 1—13, 15—45)

№ 1/2003

Регламент на Съвета от 16 декември 2002 г. относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора (членове 1—13 и 15—45)

(Доколкото този регламент се отнася до прилагането на настоящото споразумение. Включването на този регламент не засяга разпределянето на задачи съгласно настоящото споразумение.)

Регламент (ЕИО) № 17/62 е отменен с Регламент (ЕО) № 1/2003 с изключение на член 8, параграф 3, който продължава да се прилага за решения, приети по член 81, параграф 3 от Договора преди началната дата на прилагане на настоящия регламент, до датата на изтичане на срока на тези решения.

№ 773/2004

Регламент на Комисията от 7 април 2004 г. относно водените от Комисията производства съгласно член 81 и 82 от Договора за ЕО, изменен с:

Регламент (ЕО) № 1792/2006 на Комисията.

Регламент (ЕО) № 622/2008 на Комисията.

№ 139/2004

Регламент на Съвета от 20 януари 2004 г. относно контрола върху концентрациите между предприятия (Регламент за сливанията на ЕО)

(членове 1—18, член 19, параграфи 1—2 и членове 20—23)

По отношение на член 4, параграф 5 от Регламента за сливанията се прилага следното между Европейската общност и Швейцария:

(1)

Относно концентрация по смисъла на член 3 от Регламент (ЕО) № 139/2004, която няма общностно измерение по смисъла на член 1 от същия регламент и която може да бъде разгледана по вътрешното законодателство в областта на конкуренцията на най-малко три държави-членки на ЕО и Конфедерация Швейцария, лицата или предприятията, посочени в член 4, параграф 2 от същия регламент, могат, преди да уведомят компетентните органи, да информират Комисията на ЕО посредством представяне на мотивирано искане, че концентрацията следва да бъде разгледана от Комисията.

(2)

Европейската комисия предоставя без забавяне всички искания по член 4, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 139/2004 и по предходния параграф на Конфедерация Швейцария.

(3)

В случаите когато Конфедерация Швейцария е изразила несъгласието си по отношение на искането за препращане на случая за разглеждане, швейцарският компетентен орган по въпросите на конкуренцията запазва правомощията си и случаят не се препраща от Конфедерация Швейцария за преразглеждане по силата на настоящия параграф.

Като се спазват сроковете, посочени в член 4, параграфи 4 и 5, член 9, параграфи 2 и 6 и член 22, параграф 2 от Регламента за сливанията:

(1)

Европейската комисия предава на компетентния швейцарски орган без забавяне всички съответни документи съгласно член 4, параграфи 4 и 5, член 9, параграфи 2 и 6 и член 22, параграф 2.

(2)

Изчисляването на сроковете, посочени в член 4, параграфи 4 и 5, член 9, параграфи 2 и 6, и член 22, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 139/2004, започва за Конфедерация Швейцария от получаването на съответните документи от компетентния в областта на конкуренцията швейцарски орган.

№ 802/2004

Регламент на Комисията от 7 април 2004 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета относно контрола върху концентрациите между предприятията (членове 1—24), изменен с:

Регламент (ЕО) № 1792/2006 на Комисията.

Регламент (ЕО) № 1033/2008 на Комисията.

№ 2006/111

Директива на Комисията от 16 ноември 2006 г. относно прозрачността на финансовите отношения между държавите-членки и публичните предприятия, както и относно финансовата прозрачност в рамките на някои предприятия

№ 487/2009

Регламент (ЕО) № 487/2009 на Съвета от 25 май 2009 г. относно прилагането на член 81, параграф 3 от Договора за някои категории споразумения и съгласувани практики в областта на въздушните превози

3.   Безопасност на въздухоплаването

№ 216/2008

Регламент на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО, изменен с:

Регламент (ЕО) № 690/2009 на Комисията,

Регламент (ЕО) № 1108/2009.

Агенцията се ползва и в Швейцария с правомощията, предоставени ѝ по силата на разпоредбите на Регламента.

Комисията се ползва и в Швейцария с правомощията, предоставени ѝ по отношение на решенията, взети по силата на член 11, параграф 2, член 14, параграфи 5 и 7, член 24, параграф 5, член 25, параграф 1, член 38, параграф 3, буква и), член 39, параграф 1, член 40, параграф 3, член 41, параграфи 3 и 5, член 42, параграф 4, член 54, параграф 1 и член 61, параграф 3.

Независимо от хоризонталната адаптация, предвидена във втората алинея на приложението към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария по въпроси на въздушния транспорт, позоваванията на „държавите-членки“ в член 65 от Регламента или в разпоредбите на Решение 1999/468/ЕО, упоменати в посочената разпоредба, не се разбират като важащи за Швейцария.

Разпоредбите на този регламент не трябва да се тълкуват в смисъл, че на Европейската агенция за авиационна безопасност се предоставят правомощия да действа от името на Швейцария в рамките на международни споразумения за други цели, освен с цел подпомагане изпълнението на поетите от нея задължения по силата на тези споразумения.

За целите на Споразумението текстът на Регламента се адаптира, както следва:

а)

член 12 се изменя, както следва:

i)

в параграф 1 след думата „Общността“ се вмъкват думите „или Швейцария“;

ii)

в параграф 2, буква а) след думата „Общността“ се вмъкват думите „или Швейцария“;

iii)

в параграф 2, букви б) и в) се заличават;

iv)

добавя се следният параграф:

„3.   Когато Общността преговаря с трета държава за сключване на споразумение, в което се предвижда държава-членка или Агенцията да могат да издават сертификати въз основа на сертификати, издадени от авиационните власти на тази трета държава, тя се стреми да получи и за Швейцария предложение за сключване на подобно споразумение с въпросната трета държава. Швейцария от своя страна също се стреми да сключи с третите държави споразумения, които съответстват на споразуменията с Общността.“

б)

в член 29 се добавя следният параграф:

„4.   Чрез дерогация от член 12, параграф 2, буква а) от условията за работа на другите служители на Европейските общности гражданите на Швейцария, които се ползват с пълните си граждански права, могат да бъдат назначавани на договорна основа от изпълнителния директор на Агенцията.“

в)

в член 30 се добавя следният параграф:

„Швейцария прилага към Агенцията Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, включен като приложение А към настоящото приложение в съответствие с допълнението към приложение А.“

г)

в член 37 се добавя следният параграф:

„Швейцария участва пълноправно в Управителния съвет и има същите права и задължения в него като държавите-членки на Европейския съюз, с изключение на правото на гласуване.“

д)

в член 59 се добавя следният параграф:

„12.   Швейцария участва във финансовата вноска, посочена в параграф 1, буква б), по следната формула:

S (0,2/100) + S [1 – (a + b) 0,2/100] c/C

където:

S

=

частта от бюджета на Агенцията, която не е покрита от таксите и вноските, посочени в параграф 1, букви в) и г)

a

=

броят на асоциираните държави

b

=

броят на държавите-членки на ЕС

c

=

вноската на Швейцария в бюджета на Международната асоциация за гражданска авиация

C

=

общата вноска на държавите-членки на ЕС и асоциираните държави в бюджета на Международната асоциация за гражданска авиация.“

е)

в член 61 се добавя следният параграф:

„Разпоредбите, които се отнасят до финансовия контрол, упражняван от Общността в Швейцария по отношение на лицата, които участват в дейностите на Агенцията, са посочени в приложение Б към настоящото приложение.“

ж)

Приложение II към Регламента се разширява и обхваща и следните въздухоплавателни средства като продукти, попадащи под действието на член 2, параграф 3, буква а), подточка ii) от Регламент (ЕО) № 1702/2003 на Комисията от 24 септември 2003 г. относно определяне на правила за прилагане на сертифициране за летателната годност и за опазване на околната среда на въздухоплавателни средства и свързани с тях продукти, части и оборудване, както и за сертифициране на проектантски и производствени организации (1):

 

A/c - [HB-IDJ] — тип CL600-2B19,

 

A/c - [HB-IKR, HB-IMY, HB-IWY] — тип Gulfstream G-IV

 

A/c - [HB-IMJ, HB-IVZ, HB-JES] — тип Gulfstream G-V

 

A/c - [HB-XJF, HB-ZCW, HB-ZDF] — тип MD900.

№ 1108/2009

Регламент на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 216/2008 в областта на летищата, управлението на въздушното движение и аеронавигационното обслужване и за отмяна на Директива 2006/23/ЕО

№ 91/670

Директива на Съвета от 16 декември 1991 г. относно взаимно приемане на лицензите на персонала за упражняване на функции в гражданската авиация

(членове 1—8)

№ 3922/91

Регламент на Съвета от 16 декември 1991 г. относно хармонизирането на техническите изисквания и административните процедури в областта на гражданското въздухоплаване (членове 1—3, член 4, параграфи 2, 5—11 и 13), изменен с:

Регламент (ЕО) № 1899/2006 на Европейския парламент и на Съвета,

Регламент (ЕО) № 1900/2006 на Европейския парламент и на Съвета,

Регламент (ЕО) № 8/2008 на Комисията,

Регламент (ЕО) № 859/2008 на Комисията.

№ 996/2010

Регламент на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. относно разследването и предотвратяването на произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване и за отмяна на Директива 94/56/ЕО

№ 2004/36

Директива на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно безопасността на въздухоплавателните средства на трети страни, използващи летища на Общността (членове 1—9 и 11—14), последно изменена с:

Директива 2008/49/ЕО на Комисията

№ 351/2008

Регламент на Комисията от 16 април 2008 г. относно прилагане на Директива 2004/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за определяне на приоритет при наземните инспекции, осъществявани на борда на въздухоплавателни средства, които използват летища на Общността

№ 768/2006

Регламент на Комисията от 19 май 2006 г. за прилагане на Директива 2004/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на събирането и обмена на информация за безопасността на въздухоплавателните средства, използващи летища на Общността, и управлението на информационната система

№ 2003/42

Директива на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2003 г. относно докладване на събития в гражданското въздухоплаване (членове 1—12)

№ 1321/2007

Регламент на Комисията от 12 ноември 2007 г. за установяване на правила за прилагане за въвеждане в централен регистър на информация за събития в гражданското въздухоплаване, обменена в съответствие с Директива 2003/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

№ 1330/2007

Регламент на Комисията от 24 септември 2007 г. за установяване прилагането на правилата за разпространение сред заинтересованите страни на информация за събития в гражданското въздухоплаване, посочени в член 7, параграф 2 от Директива 2003/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

№ 736/2006

Регламент на Комисията от 16 май 2006 г. относно работните методи на Европейската агенция за авиационна безопасност за провеждане на стандартизационни инспекции

№ 1702/2003

Регламент от 24 септември 2003 г. за определяне на правила за прилагане на сертифициране за летателна годност и за опазване на околната среда на въздухоплавателни средства и свързани с тях продукти, части и оборудване, както и за сертифициране на проектантски и производствени организации, изменен с:

Регламент (ЕО) № 335/2007 на Комисията,

Регламент (ЕО) № 381/2005 на Комисията,

Регламент (ЕО) № 375/2007 на Комисията,

Регламент (ЕО) № 706/2006 на Комисията,

Регламент (ЕО) № 287/2008 на Комисията,

Регламент (ЕО) № 1057/2008 на Комисията,

Регламент (ЕО) № 1194/2009 на Комисията.

За целите на Споразумението разпоредбите на регламента се разбират със следната адаптация:

член 2 се изменя, както следва:

В параграфи 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13 и 14 датата „28 септември 2003 година“ се заменя с „датата на влизане в сила на решението на Съвместния комитет за въздушен транспорт между Общността и Швейцария, с което Регламент 216/2008 се включва в приложението към регламента“.

№ 2042/2003

Регламент на Комисията от 20 ноември 2003 г. относно поддържане на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства и за одобряване на организациите и персонала, изпълняващ тези задачи, изменен със:

Регламент (ЕО) № 707/2006 на Комисията,

Регламент (ЕО) № 376/2007 на Комисията,

Регламент (ЕО) № 1056/2008 на Комисията,

Регламент (ЕС) № 127/2010 на Комисията,

Регламент (ЕС) № 962/2010 на Комисията.

№ 104/2004

Регламент на Комисията от 22 януари 2004 г. за определяне на правила за организацията и състава на Апелативния орган на Европейската агенция за авиационна безопасност

№ 593/2007

Регламент на Комисията от 31 май 2007 г. относно таксите и възнагражденията, събирани от Европейската агенция за авиационна безопасност, последно изменен с:

Регламент (ЕО) № 1356/2008 на Комисията.

№ 2111/2005

Регламент на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2005 г. за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността, и за информиране на пътниците на въздушния транспорт за самоличността на опериращите въздушни превозвачи и за отмяна на член 9 от Директива 2004/36/ЕО

№ 473/2006

Регламент на Комисията от 22 март 2006 г. за установяване на правила за прилагане на списъка на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността, посочен в глава II от Регламент (ЕО) № 2111/2005 на Европейския парламент и на Съвета

№ 474/2006

Регламент на Комисията от 22 март 2006 г. за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността, посочен в глава II от Регламент (ЕО) № 2111/2005 на Европейския парламент и на Съвета, последно изменен със:

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1197/2011 на Комисията (2)

4.   Сигурност на въздухоплаването

№ 300/2008

Регламент на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. относно общите правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2320/2002

№ 272/2009

Регламент на Комисията от 2 април 2009 г. за допълване на общите основни стандарти за сигурност на гражданското въздухоплаване, предвидени в приложението към Регламент (ЕО) № 300/2008 на Европейския парламент и на Съвета, последно изменен със:

Регламент (ЕС) № 297/2010 на Комисията.

Регламент (ЕС) № 720/2011 на Комисията.

№ 1254/2009

Регламент (ЕС) на Комисията от 18 декември 2009 г. за определяне на критерии, позволяващи на държавите-членки да ползват дерогация от общите основни стандарти за сигурност на гражданското въздухоплаване, както и да приемат алтернативни мерки за сигурност

№ 18/2010

Регламент (ЕС) на Комисията от 8 януари 2010 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 300/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на спецификациите за национални програми за контрол на качеството в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване

№ 72/2010

Регламент (ЕС) на Комисията от 26 януари 2010 г. за определяне на процедурите за провеждане на проверки от Комисията в областта на сигурността на въздухоплаването

№ 185/2010

Регламент (ЕС) на Комисията от 4 март 2010 г. за установяване на подробни мерки за прилагането на общите основни стандарти за сигурност във въздухоплаването, изменен със:

Регламент (ЕС) № 357/2010 на Комисията,

Регламент (ЕС) № 358/2010 на Комисията,

Регламент (ЕС) № 573/2010 на Комисията,

Регламент (ЕС) № 983/2010 на Комисията,

Регламент (ЕС) № 334/2011 на Комисията.

№ 2010/774

Решение (ЕС) на Комисията от 13 април 2010 г. за установяване на подробни мерки за прилагането на общите основни стандарти за сигурност във въздухоплаването, съдържащо информация съгласно член 18, буква а) от Регламент (ЕО) № 300/2008, изменено със:

Решение 2010/2604/ЕС на Комисията,

Решение 2010/3572/ЕС на Комисията,

Решение 2010/9139/ЕС на Комисията.

5.   Управление на въздушното движение

№ 549/2004

Регламент на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. за определяне на рамката за създаването на Единно европейско небе (рамков регламент), изменен със:

Регламент (ЕО) № 1070/2009.

Комисията се ползва в Швейцария с правомощията, предоставени ѝ по силата на членове 6, 8, 10, 11 и 12.

Член 10 се изменя, както следва:

 

В параграф 2 думите „на общностно равнище“ се заменят с думите „на общностно равнище с участието на Швейцария“.

 

Независимо от хоризонталната адаптация, предвидена във второто тире от приложението към Споразумението между Европейската общност и Швейцарската конфедерация по въпроси на въздушния транспорт, позоваванията на „държавите-членки“ в член 5 от Регламент (ЕО) № 549/2004 или в разпоредбите на Решение 1999/468/ЕО, упоменати в посочената разпоредба, не се разбират като важащи за Швейцария.

№ 550/2004

Регламент на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. за осигуряването на аеронавигационно обслужване в единното европейско небе (Регламент за осигуряване на обслужване), изменен със:

Регламент (ЕО) № 1070/2009.

Комисията се ползва в Швейцария с правомощията, предоставени ѝ по силата на членове 9а, 9б, 15а, 16 и 17.

За целите на Споразумението разпоредбите на Регламента се изменят, както следва:

а)

член 3 се изменя, както следва:

В параграф 2 след думата „Общността“ се вмъкват думите „и в Швейцария“.

б)

член 7 се изменя, както следва:

В параграфи 1 и 6 след думата „Общността“ се вмъкват думите „и Швейцария“.

в)

член 8 се изменя, както следва:

В параграф 1 след думата „Общността“ се вмъкват думите „и в Швейцария“.

г)

член 10 се изменя, както следва:

В параграф 1 след думата „Общността“ се вмъкват думите „и в Швейцария“.

д)

член 16, параграф 3 се заменя със следния текст:

„3.   Комисията адресира своето решение до държавите-членки и информира доставчика на аеронавигационно обслужване за него, доколкото той е засегнат юридически от това решение.“

№ 551/2004

Регламент на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. относно организацията и използването на въздушното пространство в единното европейско небе („Регламент за въздушното пространство“), изменен със:

Регламент (ЕО) № 1070/2009.

Комисията се ползва в Швейцария с правомощията, предоставени ѝ по силата на членове 3а, 6 и 10.

№ 552/2004

Регламент на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. относно оперативната съвместимост на европейската мрежа за управление на въздушното движение (Регламент за оперативната съвместимост), изменен със:

Регламент (ЕО) № 1070/2009.

Комисията се ползва в Швейцария с правомощията, предоставени ѝ по силата на членове 4, 7 и 10, параграф 3.

За целите на Споразумението разпоредбите на Регламента се изменят, както следва:

а)

член 5 се изменя, както следва:

В параграф 2 след думата „Общността“ се вмъкват думите „или Швейцария“.

б)

член 7 се изменя, както следва:

В параграф 4 след думата „Общността“ се вмъкват думите „или Швейцария“.

в)

приложение III се изменя, както следва:

В раздел 3, второ и последно тирета, след думата „Общността“ се вмъкват думите „или в Швейцария“.

№ 2096/2005

Регламент на Комисията от 20 декември 2005 г. за определяне на общи изисквания при доставянето на аеронавигационни услуги, изменен със:

Регламент (ЕО) № 1315/2007 на Комисията,

Регламент (ЕО) № 482/2008 на Комисията,

Регламент (ЕО) № 668/2008 на Комисията,

Регламент (ЕС) № 691/2010 на Комисията.

Комисията се ползва в Швейцария с правомощията, предоставени ѝ по силата на член 9.

№ 2150/2005

Регламент на Комисията от 23 декември 2005 г. за установяване на общи правила за гъвкаво използване на въздушното пространство

№ 1033/2006

Регламент на Комисията от 4 юли 2006 г. за определяне на изискванията за процедурите за полетни планове в предполетната фаза за единното европейско небе, последно изменен със:

Регламент (ЕС) № 929/2010 на Комисията.

№ 1032/2006

Регламент на Комисията от 6 юли 2006 г. за определяне на изискванията за автоматичните системи за обмен на полетна информация за целите на нотифицирането, координирането и трансфера на полети между единиците за контрол на въздушното движение, последно изменен със:

Регламент (ЕО) № 30/2009 на Комисията.

№ 1794/2006

Регламент на Комисията от 6 декември 2006 година за установяване на обща схема за таксуване на аеронавигационното обслужване (да се прилага в Швейцария от датата на влизане в сила на съответното швейцарско законодателство, но не по-късно от 1 януари 2012 г.), последно изменен със:

Регламент (ЕС) № 1191/2010 на Комисията.

№ 2006/23

Директива на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 г. относно лиценза на ръководителите на полети в Общността

№ 730/2006

Регламент на Комисията от 11 май 2006 г. за класифициране на въздушното пространство и достъпа на полети, осъществявани според правилата за визуални полети, над полетно ниво 195

№ 219/2007

Регламент на Съвета от 27 февруари 2007 г. за създаване на Съвместно предприятие за разработване на ново поколение Европейска система за управление на въздушното движение (SESAR), последно изменен със:

Регламент (ЕО) № 1361/2008 на Съвета.

№ 633/2007

Регламент на Комисията от 7 юни 2007 г. за определяне на изискванията към прилагането на протокол за обмен на полетна информация за целите на нотифицирането, координирането и трансфера на полети между звената за ръководство на въздушното движение.

Регламент (ЕС) № 283/2011 на Комисията

№ 1265/2007

Регламент на Комисията от 26 октомври 2007 г. за определяне на изисквания за честотно отстояние между гласовите канали въздух-земя за Единното европейско небе

№ 29/2009

Регламент на Комисията от 16 януари 2009 г. за определяне на изисквания за услугите по осъществяване на линия за предаване на данни за Единното европейско небе

№ 262/2009

Регламент на Комисията от 30 март 2009 г. за определяне на изисквания за координираното разпределение и използване на кодове за запитване в режим S за Единното европейско небе

№ 73/2010

Регламент на Комисията от 26 януари 2010 г. за определяне на изисквания относно качеството на аеронавигационните данни и аеронавигационната информация за единното европейско небе

№ 255/2010

Регламент на Комисията от 25 март 2010 г. за определяне на общи правила за управление на потоците въздушно движение

№ 691/2010

Регламент на Комисията от 29 юли 2010 г. за определяне на схема за ефективност на аеронавигационното обслужване и мрежовите функции и за изменение на Регламент (ЕО) № 2096/2005 за определяне на общи изисквания при доставянето на аеронавигационни услуги

Коригиращите мерки, приети от Комисията по член 14, параграф 3 от посочения регламент, стават задължителни за Швейцария, след като бъдат приети с решение на Съвместния комитет

№ 2010/5134

Решение на Комисията от 29 юли 2010 г. за определяне на орган за преглед на ефективността на Единното европейско небе

№ 2010/5110

Решение на Комисията от 12 август 2010 г. за определяне координатор на системата от функционални блокове въздушно пространство в контекста на Единното европейско небе

№ 176/2011

Регламент (ЕС) № 176/2011 на Комисията от 24 февруари 2011 г. относно информацията, която се предоставя преди създаването и изменението на функционални блокове въздушно пространство

№ 2011/121

Решение 2011/121/ЕС на Комисията от 21 февруари 2011 г. за определяне на валидни за целия Европейски съюз цели за ефективност и прагове за предупреждение при доставянето на аеронавигационно обслужване през периода 2012—2014 година

6.   Околна среда и шум

№ 2002/30

Директива на Европейския парламент и на Съвета от 26 март 2002 г. относно установяването на правила и процедури за въвеждането на експлоатационни ограничения, свързани с шума на летищата на Общността (членове 1—12 и 14—18)

(Измененията в приложение I, произтичащи от приложение II, глава 8 (политика по транспорта), раздел Ж (въздушен транспорт), точка 2 към Акта относно условията за присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република, и адаптациите на договорите, върху които се основава Европейският съюз, се прилагат.)

№ 89/629

Директива на Съвета от 4 декември 1989 г. относно ограничаването на шумовите емисии от граждански дозвукови реактивни самолети

(членове 1—8)

№ 2006/93/ЕО

Директива на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно регулирането на експлоатацията на самолети, предмет на част II, глава 3, том 1 от приложение 16 към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, второ издание (1988 г.)

7.   Защита на потребителите

№ 90/314

Директива на Съвета от 13 юни 1990 г. относно пакетни полети, пакетни ваканции и пакетни пътувания

(членове 1—10)

№ 93/13

Директива на Съвета от 5 април 1993 г. относно неравноправните клаузи в потребителските договори

(членове 1—11)

№ 2027/97

Регламент на Съвета от 9 октомври 1997 г. относно отговорността на въздушните превозвачи в случай на произшествия (членове 1—8), изменен със:

Регламент (ЕО) № 889/2002.

№ 261/2004

Регламент на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. за създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91

(членове 1—18)

№ 1107/2006

Регламент на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт

8.   Разни

№ 2003/96

Директива на Съвета от 27 октомври 2003 г. относно преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електрическата енергия

(член 14, параграф 1, буква б) и член 14, параграф 2)

9.   Приложения

А

:

Протокол за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз

Б

:

Разпоредби, които се отнасят до финансовия контрол, упражняван от Европейския съюз по отношение на швейцарските участници в дейностите на Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA)


(1)  ОВ L 243, 27.9.2003 г., стр. 6.

(2)  Този регламент се прилага в Швейцария, докато е в сила в ЕС.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ПРОТОКОЛ ЗА ПРИВИЛЕГИИТЕ И ИМУНИТЕТИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ВИСОКОДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ,

КАТО СЪЗНАВАТ, че по силата на член 343 от Договора за функционирането на Европейския съюз и на член 191 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия (Евратом), Европейският съюз и Евратом се ползват, на територията на държавите-членки, с необходимите за изпълнението на тези задачи привилегии и имунитети,

СЕ СПОРАЗУМЯХА по следните разпоредби, които са приложени към Договора за Европейския съюз, към Договора за функционирането на Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия:

ГЛАВА I

СОБСТВЕНОСТ, СРЕДСТВА, ИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Член 1

Помещенията и сградите на Съюза са неприкосновени. Те не могат да бъдат подлагани на претърсване, реквизиция, конфискация или експроприиране. Собствеността и имуществата на Съюза не могат да бъдат подлагани на каквито и да било административни или правни ограничения без разрешение на Съда.

Член 2

Архивите на Съюза са неприкосновени.

Член 3

Съюзът, неговото имущество, приходи и друга собственост се освобождават от всички преки данъци.

Правителствата на държавите-членки, когато е възможно, вземат всички подходящи мерки, за да опростят или възстановят косвените данъци или данъците върху продажбите, включени в цената на движимата или недвижимата собственост, когато Съюзът осъществява за негови официални нужди съществени покупки, чиято цена включва данъци и такси от този вид. Тези разпоредби не се прилагат по такъв начин, че да предизвикат нарушаване на конкуренцията в рамките на Съюза.

Не се предоставя освобождаване от данъците, таксите и задълженията, които са свързани с такси за предоставяне на комунални услуги.

Член 4

Съюзът е освободен от всички мита, забрани и ограничения върху вноса и износа по отношение на предмети, предназначени за негово официално ползване; с внесените по този ред предмети не могат да се извършват сделки на разпореждане, независимо дали срещу заплащане или не, на територията на държавата, в която са били внесени, освен при условия, одобрени от правителството на тази държава.

Съюзът е освободен и от всички мита, забрани и ограничения върху вноса и износа на неговите публикации.

ГЛАВА II

КОМУНИКАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ (LAISSEZ-PASSER)

Член 5

При техните официални комуникации и изпращането на всички техни документи, институциите на Съюза се ползват на територията на всяка държава-членка с третирането, предоставяно от тази държава на дипломатическите мисии.

Официалната кореспонденция и другите официални комуникации на институциите на Съюза не могат да бъдат подлагани на цензура.

Член 6

На членовете и служителите на институциите на Съюза може да бъде издадено разрешение за преминаване (laissez-passer) от председателите на тези институции, във форма, определена от Съвета с обикновено мнозинство, което се признава за документ, валиден за пътуване от органите на държавите-членки. Такива разрешения за преминаване (laissez-passer) се издават на длъжностни лица и други служители при условията, определени в Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Съюза.

Комисията може да сключва споразумения за признаването на тези разрешения за преминаване (laissez-passer) като документи, валидни за пътуване на територията на трети страни.

ГЛАВА III

ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Член 7

Никакво административно или друго ограничение не може да бъде налагано върху свободното движение на членовете на Европейския парламент, които пътуват до или от мястото на заседанията на Европейския парламент.

На членовете на Европейския парламент по отношение на митническия и валутния контрол се предоставят:

а)

от тяхното собствено правителство — същите възможности, както предоставяните на висшите длъжностни лица, които пътуват в чужбина във връзка с временни официални мисии;

б)

от правителствата на останалите държави-членки — същите възможности, както предоставяните на представителите на чужди правителства, осъществяващи временни официални мисии.

Член 8

Членовете на Европейския парламент не могат да бъдат подлагани под каквато и да било форма на претърсване, задържане или съдебно производство във връзка с изразените от тях мнения или подадените от тях гласове при изпълнението на задълженията си.

Член 9

По време на сесиите на Европейския парламент неговите членове притежават:

а)

на територията на тяхната собствена държава — имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти;

б)

на територията на всяка друга държава-членка — имунитет от всякаква форма на задържане или съдебно производство.

Имунитетът действа по подобен начин и по отношение на горепосочените членове по време на тяхното пътуване до и от мястото на заседанието на Европейския парламент.

Не може да има позоваване на имунитета, когато член на парламента бъде заловен на мястото на извършване на нарушението и имунитетът не е пречка за Европейския парламент да упражни правото си за отнемане на имунитета на някой от неговите членове.

ГЛАВА IV

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, КОИТО УЧАСТВАТ В РАБОТАТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Член 10

Представителите на държавите-членки, които участват в работата на институциите на Съюза, техните съветници и технически експерти, при изпълнението на своите задължения и по време на пътуването си до и от мястото на заседанието, се ползват с обичайните привилегии, имунитети и улеснения.

Настоящият член се прилага също така и по отношение на членовете на консултативните органи на Съюза.

ГЛАВА V

ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ДРУГИ СЛУЖИТЕЛИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Член 11

На територията на всяка държава-членка, независимо от тяхното гражданство, длъжностните лица и другите служители на Съюза:

а)

се ползват с имунитет по отношение на съдебни производства във връзка с осъществените от тях действия при изпълнението на служебните им задължения, включително за казаното или написаното от тях, при спазване на разпоредбите на съответните договори, от една страна, на разпоредбите за отговорността на длъжностните лица и другите служители по отношение на Съюза и, от друга страна, на компетентността на Съда на Европейския съюз да се произнася по спорове между Съюза и неговите длъжностни лица и другите служители. Те продължават да се ползват с този имунитет и след като са престанали да заемат съответната длъжност;

б)

заедно със своите съпрузи и членовете на своите семейства на тяхна издръжка те не могат да бъдат подлагани на ограничения във връзка с имиграцията или към тях да бъдат прилагани формалностите за регистриране на чужденци;

в)

относно разпоредбите за притежаването и обмена на валута, на тях трябва да бъдат предоставени същите улеснения, каквито обикновено се предоставят на длъжностните лица от международните организации;

г)

притежават правото да внасят безмитно своите мебели и вещи към момента на тяхното първо заемане на поста в съответната държава, както и правото безмитно да реекспортират своите мебели и вещи при изтичане на мандата им в тази държава, при спазване и в двата случая на условията, които се считат за необходими от правителството на държавата, в която се упражнява това право;

д)

имат право да внасят безмитно лек автомобил за лична употреба, придобит или в държавата по тяхното последно пребиваване, или в държавата, чиито граждани са те, при условията на вътрешния пазар на тази държава, както и да го реекспортират безмитно, при спазване във всеки един от случаите на условията, които се считат за необходими от правителството на съответната държава.

Член 12

Длъжностните лица и другите служители на Съюза подлежат на данъчно облагане в полза на Съюза върху изплатените им от Съюза заплати, надници и възнаграждения, при условията и според процедурата, определена от Европейския парламент и от Съвета, като действат чрез регламенти в съответствие с обикновената законодателна процедура и след консултация със заинтересованите институции.

Те се освобождават от националните данъци върху заплатите, надниците и възнагражденията, които са им били изплатени от Съюза.

Член 13

За целите на прилагането на данъка върху дохода, на имуществения данък и на данъка върху наследството, както и за целите на прилагането на конвенциите за избягване на двойното данъчно облагане, сключени между държавите-членки на Съюза, длъжностните лица и другите служители на Съюза, които единствено поради изпълнение на задълженията им в служба на Съюза установяват своето пребиваване на територията на държава-членка, различна от тази на тяхното местоживеене за данъчни цели, по времето когато са постъпили на работа в Съюза, се считат както в държавата на тяхното действително пребиваване, така и в държавата на местоживеене за данъчни цели, че са запазили местоживеенето си в последната държава, при условие че тя е член на Съюза. Тази разпоредба се прилага също така и спрямо съпруга/съпругата, доколкото последният/ата не упражнява някаква дейност срещу заплащане, и спрямо децата, които са зависими от и се намират под грижата на лицата, посочени в настоящия член.

Движимата собственост, която принадлежи на лицата, посочени в предходната алинея и е разположена на територията на държавата, където те временно пребивават, се освобождава от данък върху наследството в тази държава; за определянето на данъка на тази собственост тя се счита за намираща се в страната на местоживеене за данъчни цели, при спазване на правата на трети страни и при съобразяване с възможното прилагане на разпоредбите на международните конвенции за двойното данъчно облагане.

Всяко местоживеене, което е било придобито единствено с цел изпълнението на задълженията по служба в други международни организации, не се взема предвид при прилагане на разпоредбите на настоящия член.

Член 14

Европейският парламент и Съветът, като действат чрез регламенти, в съответствие с обикновената законодателна процедура и след консултация със заинтересованите институции, определят схема за социално-осигурителните обезщетения на длъжностните лица и другите служители на Съюза.

Член 15

Европейският парламент и Съветът, като действат чрез регламенти в съответствие с обикновената законодателна процедура и след като се консултират с останалите заинтересовани институции, определят категориите длъжностни лица и други служители, по отношение на които се прилагат изцяло или отчасти разпоредбите на член 11, член 12, втора алинея и член 13.

Имената, ранговете и адресите на длъжностните лица и други служители, включени в тези категории, се съобщават периодично на правителствата на държавите-членки.

ГЛАВА VI

ПРИВИЛЕГИИ И ИМУНИТЕТИ НА МИСИИТЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ, АКРЕДИТИРАНИ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Член 16

Държавата-членка, на чиято територия се намира седалището на Съюза, предоставя обичайните дипломатически имунитети и привилегии на мисиите на трети страни, акредитирани към Съюза.

ГЛАВА VII

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 17

Привилегиите, имунитетите и улесненията се предоставят на длъжностните лица и на другите служители на Съюза единствено в интерес на Съюза.

Всяка институция на Съюза се задължава да отнеме имунитета, предоставен на длъжностно лице или на друг служител, когато институцията счита, че отнемането на този имунитет не противоречи на интересите на Съюза.

Член 18

Институциите на Съюза, за целите на прилагането на настоящия протокол, си сътрудничат с компетентните органи на съответните държави-членки.

Член 19

Членове 11—14 и член 17 се прилагат и спрямо членовете на Комисията.

Член 20

Членове 11—14 и член 17 се отнасят до съдиите, генералните адвокати, секретарите и помощник-докладчиците на Съда на Европейския съюз, без да се засягат разпоредбите на член 3 от Протокола относно статута на Съда на Европейския съюз във връзка със съдебния имунитет на съдиите и генералните адвокати.

Член 21

Настоящият протокол се прилага също и по отношение на Европейската инвестиционна банка, на членовете на нейните органи, на служителите ѝ, както и на представителите на държавите-членки, които участват в работата ѝ, без да се засягат разпоредбите на протокола за нейния устав.

Европейската инвестиционна банка, освен това, ще бъде обект на дерогация от каквито и да било фискални или подобни на тях задължения, свързани с увеличаването на капитала ѝ, както и от различни формални процедури, които това увеличение би наложило в държавата по седалището ѝ. Съответно прекратяването и ликвидацията ѝ не биха довели до никакво обременяване. Наред с това дейността на Банката и на нейните органи, когато тя се извършва при условията, определени в нейния устав, не следва да бъде обект на облагане с данък върху оборота.

Член 22

Настоящият протокол се прилага също и спрямо Европейската централна банка, членовете на нейните органи и служителите ѝ, без да се засягат разпоредбите на Протокола за устава на Европейската система на централните банки и Европейската централна банка.

Европейската централна банка освен това е освободена от всякакви данъци или налози от подобен характер, свързани с увеличаването на нейния капитал, както и от различни формалности, които могат да бъдат свързани с такова действие в държавата, в която е седалището на банката. Дейностите на банката и нейните органи, осъществявани в съответствие с устава на Европейската система на централните банки и Европейската централна банка, не подлежат на облагане с данък върху оборота.

Допълнение

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ В ШВЕЙЦАРИЯ НА ПРОТОКОЛА ЗА ПРИВИЛЕГИИТЕ И ИМУНИТЕТИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1.   Разширяване на прилагането върху Швейцария

Всяко позоваване на държавите-членки в Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз (наричан по-долу „Протоколът“) трябва да се разбира като важащо в еднаква степен и за Швейцария, освен ако следващите разпоредби не предвиждат друго.

2.   Освобождаване на Агенцията от непряко данъчно облагане (включително ДДС)

Стоките и услугите, изнасяни от Швейцария, не се облагат с швейцарски данък добавена стойност (ДДС). По отношение на стоките и услугите, предоставени на Агенцията в Швейцария за нейни официални нужди, освобождаването от ДДС се извършва съгласно член 3, втори параграф от Протокола чрез възстановяване. Освобождаването от ДДС се предоставя, в случай че действителната покупна цена на стоките и услугите, посочена във фактурата или равностоен документ, възлиза на най-малко 100 швейцарски франка (с включен данък).

Възстановяването на ДДС се извършва срещу представяне във Федералната данъчна администрация, Главен отдел „ДДС“, на съответните швейцарски формуляри. По принцип молбите се обработват в срок от три месеца, считано от подаването на молбата за възстановяване, придружена от необходимите удостоверяващи документи.

3.   Ред и условия за прилагане на правилата за персонала на Агенцията

По отношение на член 12, втори параграф от Протокола, Швейцария освобождава, в съответствие с принципите на националното си законодателство, длъжностните лица и другите служители на Агенцията по смисъла на член 2 от Регламент (Евратом, ЕОВС, ЕИО) № 549/69 (1) от федерални, кантонални и общински данъци върху изплатените им от Европейския съюз заплати, надници и възнаграждения, които подлежат на облагане с вътрешен данък в полза на Европейския съюз.

По отношение прилагането на член 13 от Протокола Швейцария не се счита за държава-членка по смисъла на точка 1 по-горе.

Длъжностните лица и другите служители на Агенцията, както и членовете на семействата им, които внасят осигуровки по осигурителната система, приложима към длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз, не е задължително да се осигуряват по швейцарската социално-осигурителна система.

Съдът на Европейския съюз има изключителна компетентност по всички въпроси, свързани с взаимоотношенията между Агенцията или Комисията и персонала ѝ по отношение на прилагането на Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 (2) на Съвета и другите разпоредби от правото на Общността, определящи условията на труд.


(1)  Регламент (Евратом, ЕОВС, ЕИО) № 549/69 на Съвета от 25 март 1969 г. относно определяне на категориите на длъжностните лица и други служители на Европейските общности, за които се прилагат разпоредбите на член 12, на член 13, втори параграф и член 14 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Общностите (ОВ L 74, 27.3.1969 г., стр. 1). Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1749/2002 на Комисията (ОВ L 264, 2.10.2002 г., стр. 13).

(2)  Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета от 29 февруари 1968 г. относно определянето на статута на длъжностните лица на Европейските общности и условията за работа на другите служители, и за създаване на конкретни мерки за временно прилагане към длъжностните лица на Комисията (Условия за работа на другите служители) (ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1). Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2104/2005 на Комисията (ОВ L 337, 22.12.2005 г., стр. 7).

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ФИНАНСОВ КОНТРОЛ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ШВЕЙЦАРСКИТЕ УЧАСТНИЦИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ЗА АВИАЦИОННА БЕЗОПАСНОСТ

Член 1

Пряка комуникация

Агенцията и Комисията комуникират пряко с всички лица или институции, установени в Швейцария, които участват в дейностите на Агенцията като договорно наети лица, участници в програми на Агенцията, получатели на плащания от бюджета на Агенцията или на Общността или подизпълнители. Тези лица могат пряко да предават на Комисията и Агенцията всякаква изискуема от тях значима информация и документация, въз основа на посочените в настоящото решение инструменти и сключени договори или споразумения, както и решения, взети в рамките на последните.

Член 2

Проверки

1.   Въз основа на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 година относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (1) и финансовия правилник, приет от Управителния съвет на Агенцията на 26 март 2003 година съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 23 декември 2002 година относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (2), както и въз основа на други нормативни документи, на които се позовава настоящото решение, в сключени договори и споразумения, и решения, взети с бенефициери, установени в Швейцария, може да се предвижда извършването на научни, финансови, технологични или други одити във всеки момент на същите и подизпълнителите им от служители на Агенцията или Комисията, или от други упълномощени от тях лица.

2.   Длъжностните лица на Агенцията и Комисията, както и другите упълномощени от Комисията лица трябва да имат съответен достъп до обекти, дейности и документация, а също и до цялата информация, необходима за осъществяването на такива одити, включително такава в електронна форма. Това право на достъп трябва изрично да се посочва в договорите или споразуменията, сключени за целите на прилагането на инструментите, на които се позовава настоящото решение.

3.   Европейската сметна палата се ползва със същите права като Комисията.

4.   Одитите могат да се извършват до пет години след изтичане на срока на действие на настоящото решение или съгласно условията, предвидени в договорите или споразуменията или във взетите решения.

5.   Швейцарският федерален орган за контрол на финансите бива информиран предварително за извършваните на швейцарска територия одити. Това информиране не е законово условие за извършване на тези одити.

Член 3

Проверки на място

1.   В рамките на настоящото споразумение Комисията (OLAF — Европейската служба за борба с измамите) има право да извършва проверки на място и инспекции на швейцарска територия по реда и условията, предвидени в Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 година относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията с оглед защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (3).

2.   Проверките на място и инспекциите се подготвят и осъществяват от Комисията в тясно сътрудничество с Швейцарската федерална сметна палата или с останалите компетентни органи на Швейцария, определени от Швейцарската федерална сметна палата, които трябва да бъдат уведомявани навреме относно предмета, целта и правното основание за проверките и инспекциите, за да могат да окажат нужното съдействие. За целта длъжностните лица от компетентните органи на Швейцария могат да участват в проверките на място и инспекциите.

3.   Ако компетентните швейцарски органи поискат това, проверките на място и инспекциите могат да бъдат извършени съвместно от Комисията и швейцарските компетентни органи.

4.   Когато участниците в програмата се противопоставят на проверка на място или инспекция, органите на Швейцария, като действат съгласно националните правила, оказват на инспекторите на Комисията съдействието, от което се нуждаят, за да изпълнят задължението си по осъществяване на проверка на място или инспекция.

5.   Комисията съобщава във възможно най-кратък срок на Швейцарската федерална сметна палата всеки факт или съмнение за нередност, които тя е забелязала в хода на проверката на място или инспекцията. При всички случаи Комисията е длъжна да информира гореупоменатите органи относно резултата от тези проверки и инспекции.

Член 4

Информиране и консултиране

1.   С цел правилното прилагане на настоящото приложение компетентните органи на Швейцария и на Комисията редовно обменят информация и, по искане на една от страните, провеждат консултации.

2.   Компетентните швейцарски органи незабавно информират Агенцията и Комисията за всеки забелязан от тях факт или съмнение за нередност във връзка със сключването и изпълнението на договори или споразумения, сключени в съответствие с инструментите, посочени в настоящото решение.

Член 5

Поверителност

Съобщената или получената информация в каквато и да е форма по силата на настоящото приложение се счита за служебна тайна и е защитена по същия начин, както е защитена аналогична информация от швейцарското право и от съответните разпоредби, приложими към институциите на Общността. Тази информация не може да бъде съобщавана на други лица освен на тези в институциите на Общността, в държавите-членки или в Швейцария, чиито служебни задължения изискват те да са запознати с нея, нито пък може да бъде използвана за цели, различни от това да се осигури ефективна защита на финансовите интереси на договарящите се страни.

Член 6

Административни мерки и санкции

Без да се засяга прилагането на швейцарското наказателно право, Агенцията и Комисията могат да налагат административни мерки и санкции по силата на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. и Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г., както и Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (4).

Член 7

Възстановяване на дължими суми и принудително изпълнение

Решенията на Агенцията или Комисията, взети в рамките на приложното поле на настоящото решение, по силата на които са наложени финансови задължения за различни от държавите правни субекти, имат изпълнителна сила в Швейцария.

Заповедта за принудително изпълнение трябва да се издава без никакъв допълнителен контрол, освен проверка на истинността на изпълнителния акт от орган, определен от швейцарското правителство, което е длъжно да уведоми Агенцията или Комисията за това. Принудителното изпълнение се извършва по швейцарските процедурни правила. Законосъобразността на решението за принудително изпълнение подлежи на контрол от страна на Съда на Европейския съюз.

Решенията на Съда на Европейския съюз по силата на арбитражна клауза подлежат на изпълнение при същите условия.


(1)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(3)  ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2.

(4)  ОВ L 312, 23.12.1995, стр. 1.