ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2011.335.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 335

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
17 декември 2011 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография и за замяна на Рамково решение 2004/68/ПВР на Съвета

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1320/2011 на Съвета от 16 декември 2011 година за прилагане на член 8а, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки по отношение на Беларус

15

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1321/2011 на Комисията от 16 декември 2011 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 3030/93 на Съвета относно общите правила за внос на някои текстилни продукти с произход от трети страни

17

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1322/2011 на Комисията от 16 декември 2011 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 517/94 на Съвета относно общите правила за внос на текстилни продукти от някои трети страни, които не са обхванати от двустранни споразумения, протоколи или други договорености или от други специфични правила на Общността за вноса

42

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1323/2011 на Комисията от 16 декември 2011 година за установяване на правила за управление и разпределение на текстилните квоти, определени за 2012 г. съгласно Регламент (ЕО) № 517/94 на Съвета

57

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1324/2011 на Комисията от 16 декември 2011 година за дерогация за 2012 г. от Регламент (ЕО) № 1067/2008 за откриване и управление на тарифни квоти за мека пшеница с качество, различно от високо качество, с произход от трети страни

65

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1325/2011 на Комисията от 16 декември 2011 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 по отношение на праговите нива на допълнителните мита за круши, лимони, ябълки и тиквички

66

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1326/2011 на Комисията от 16 декември 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

68

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1327/2011 на Комисията от 16 декември 2011 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец декември 2011 г. в рамките на тарифните квоти, открити съгласно Регламент (ЕО) № 533/2007 за птичето месо

70

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1328/2011 на Комисията от 16 декември 2011 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на декември 2011 г. в рамките на тарифните квоти, открити съгласно Регламент (ЕО) № 539/2007 за определени продукти в сектора на яйцата и яйчния албумин

72

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1329/2011 на Комисията от 16 декември 2011 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на декември 2011 г. в рамките на тарифната квота, открита съгласно Регламент (ЕО) № 1385/2007 за птичето месо

74

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1330/2011 на Комисията от 16 декември 2011 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец декември 2011 г. в рамките на тарифната квота, открита съгласно Регламент (ЕО) № 1384/2007 за птиче месо с произход от Израел

76

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение 2011/845/ОВППС на Съвета от 16 декември 2011 година относно временното приемане на някои палестинци от държави-членки на Европейския съюз

78

 

 

2011/846/ОВППС

 

*

Решение ATALANTA/5/2011 на Комитета по политика и сигурност от 16 декември 2011 година за изменение на Решение ATALANTA/2/2009 на Комитета по политика и сигурност относно приемане приноса на трети държави към военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия (Atalanta), и на Решение АTALANTA/3/2009 на Комитета по политика и сигурност относно създаването на Комитет на участващите държави във военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия (Atalanta)

79

 

*

Решение за изпълнение 2011/847/ОВППС на Съвета от 16 декември 2011 година за прилагане на Решение 2010/639/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Беларус

81

 

*

Решение за изпълнение 2011/848/ОВППС на Съвета от 16 декември 2011 година за изпълнение на Решение 2010/788/ОВППС относно ограничителни мерки по отношение на Демократична република Конго

83

 

 

2011/849/ОВППС

 

*

Решение EULEX/2/2011 на Комитета по политика и сигурност от 16 декември 2011 година за удължаване на мандата на ръководителя на мисията на Европейския съюз в областта на върховенството на закона в Косово, EULEX KOSOVO

85

 

 

2011/850/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 12 декември 2011 година за формулиране на правила за прилагането на директиви 2004/107/ЕО и 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно взаимния обмен информация и докладването за качеството на атмосферния въздух (нотифицирано под номер C(2011) 9068)

86

 

 

2011/851/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 12 декември 2011 година за допълнително финансово участие на Съюза за 2006 г. и 2007 г. за покриване на разходите, направени от Португалия за целите на борбата с Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (нематода по боровата дървесина) (нотифицирано под номер C(2011) 9247)

107

 

 

2011/852/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 15 декември 2011 година за изменение на Решение 2005/363/ЕО относно мерките за защита здравето на животните срещу африканска чума по свинете в Сардиния, Италия (нотифицирано под номер C(2011) 9248)  ( 1 )

109

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Законодателни актове

ДИРЕКТИВИ

17.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 335/1


ДИРЕКТИВА 2011/92/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 13 декември 2011 година

относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография и за замяна на Рамково решение 2004/68/ПВР на Съвета

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 82, параграф 2 и член 83, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Сексуалното насилие и сексуалната експлоатация на деца, включително детската порнография, представляват сериозни нарушения на основните права, и по-специално на правата на децата на закрила и грижи, необходими за тяхното благоденствие, както е предвидено в Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на детето от 1989 г. и в Хартата на основните права на Европейския съюз (3).

(2)

В съответствие с член 6, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, Съюзът зачита правата, свободите и принципите, установени в Хартата на основните права на Европейския съюз, в член 24, параграф 2 от която се посочва, че във всички действия по отношение на децата, независимо дали те се предприемат от публични власти или частни институции, висшият интерес на детето трябва да бъде от първостепенно значение. В допълнение към това Стокхолмската програма „Отворена и сигурна Европа в услуга и за защита на гражданите“ (4) дава недвусмислен приоритет на борбата срещу сексуалното насилие и сексуалната експлоатация на децата, както и срещу детската порнография.

(3)

Детската порнография, която представлява изображения на сексуално насилие на деца, и другите особено тежки форми на сексуално насилие и сексуална експлоатация на деца се увеличават и разпространяват посредством използването на новите технологии и интернет.

(4)

Чрез Рамково решение 2004/68/ПВР на Съвета от 22 декември 2003 г. за борба срещу сексуалната експлоатация на деца и детската порнография (5) се сближават законодателствата на държавите-членки за криминализиране на най-тежките форми на сексуално насилие и сексуална експлоатация на деца, за разширяване обхвата на националната компетентност и за осигуряване на определена минимална степен на помощ на жертвите. Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета от 15 март 2001 г. относно правното положение в наказателното производство на жертвите от престъпления (6) установява набор от права на жертвите в наказателното производство, сред които правото на защита и на обезщетение. Освен това координирането на наказателното преследване по дела за сексуално насилие, сексуална експлоатация на деца и детска порнография ще бъде улеснено с прилагането на Рамково решение 2009/948/ПВР на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно предотвратяване и уреждане на спорове за упражняване на компетентност при наказателни производства (7).

(5)

Съгласно член 34 от Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на детето държавите — страни по Конвенцията, се задължават да защитават детето от всички форми на сексуална експлоатация и сексуални злоупотреби. Незадължителният протокол от 2000 г. на Организацията на обединените нации към Конвенцията за правата на детето относно търговията с деца, детската проституция и детската порнография, и особено Конвенцията на Съвета на Европа за защита на децата срещу сексуална експлоатация и сексуално посегателство от 2007 г. са ключови стъпки към укрепване на международното сътрудничество в тази област.

(6)

Тежки престъпления като сексуалната експлоатация на деца и детската порнография изискват всеобхватен подход, включващ наказателно преследване на извършителите на престъпленията, защита на децата жертви и предотвратяване на това явление. Висшият интерес на детето трябва да бъде основното съображение при предприемането на мерки за борба с тези престъпления в съответствие с Хартата на основните права на Европейския съюз и Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на детето. Рамково решение 2004/68/ПВР следва да бъде заменено с нов инструмент, осигуряващ такава всеобхватна правна рамка за постигането на тази цел.

(7)

Настоящата директива следва да допълни изцяло Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и за защитата на жертвите, и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (8), тъй като някои жертви на трафик на хора са и деца жертви на сексуално насилие или на сексуална експлоатация.

(8)

В контекста на криминализирането на всички действия, свързани с порнографски представления, настоящата директива се отнася до такива действия, които се състоят от организирано представяне на живо, предназначено за публика, като по този начин от определението са изключени личното общуване лице в лице между връстници по взаимно съгласие, както и между деца над необходимата възраст за изразяване на съгласие за сексуални действия и техните партньори.

(9)

Детската порнография често включва записани изображения на сексуално насилие на деца от възрастни. Тя може да включва и изображения на деца, участващи в прояви на открито сексуално поведение, или на техните полови органи, когато тези изображения са направени или използвани за предимно сексуални цели и се използват със или без знанието на детето. Освен това понятието „детска порнография“ обхваща и реалистични изображения за предимно сексуални цели на открито сексуално поведение, в което участва или е изобразено да участва дете.

(10)

Наличието на увреждане само по себе си не представлява автоматично невъзможност да се изрази съгласие за сексуални отношения. Въпреки това следва да се криминализира злоупотребата с наличието на такова увреждане с цел извършване на сексуални действия с дете.

(11)

При приемането на законодателство в областта на материалното наказателно право Съюзът следва да осигури съгласуваността на това законодателство, по-специално по отношение на размера на наказанията. Следва да се имат предвид, като се отчита Договорът от Лисабон, заключенията на Съвета от 24 и 25 април 2002 г. относно подхода, който да се прилага по отношение на сближаването на наказанията, където са посочени четири степени на наказания. Тъй като настоящата директива предвижда изключително голям брой различни престъпления, за да може да бъде отразена различната им тежест, е необходимо да се установи диференциация на размера на наказанията, която надхвърля обичайно предвижданата в правните инструменти на Съюза.

(12)

Спрямо тежките форми на сексуално насилие и сексуална експлоатация на деца следва да се прилагат ефективни, пропорционални и възпиращи наказания. Това се отнася по-специално до различни форми на сексуално насилие и сексуална експлоатация на деца, които са улеснени от използването на информационните и комуникационните технологии, като например установяването на контакт с деца чрез интернет за сексуални цели, чрез социални мрежи и чат стаи. Определението за детска порнография следва да бъде изяснено и да се доближи до съдържащото се в международните инструменти определение.

(13)

Предвиденият в настоящата директива максимален срок на лишаване от свобода за посочените в нея престъпления следва да се прилага най-малко за най-тежките форми на тези престъпления.

(14)

За да достигнат предвидения в настоящата директива максимален срок на лишаване от свобода за престъпления, свързани със сексуално насилие и сексуална експлоатация на деца и детска порнография, държавите-членки могат да кумулират, в съответствие с националното си право, сроковете на лишаване от свобода, предвидени в националното законодателство за тези престъпления.

(15)

С настоящата директива държавите-членки се задължават да предвидят в националното си законодателство наказания, свързани с разпоредбите на правото на Съюза относно борбата със сексуалното насилие и сексуалната експлоатация на деца, както и срещу детската порнография. Настоящата директива не поражда задължения по отношение на прилагането на такива наказания или на друга съществуваща система на правоприлагане в конкретни случаи.

(16)

Държавите-членки се приканват да обсъдят предвиждането на възможност за налагане на имуществени наказания в допълнение към лишаването от свобода, особено в случаите, в които посочените в настоящата директива престъпления са извършени с цел имуществена облага.

(17)

В контекста на детската порнография понятието „неправомерно“ позволява на държавите-членки да осигуряват защита по отношение на поведение, свързано с „порнографски материал“, който има например медицинска, научна или друга подобна цел. То също така позволява дейности, извършвани въз основа на вътрешноправни правомощия, например правомерното притежание на детска порнография от органите с цел провеждане на наказателно производство или за предотвратяване, откриване или разследване на престъпления. Освен това то не изключва възможностите за правна защита или други подобни принципи, които освобождават дадено лице от отговорност при специални обстоятелства, например в случай на телефонна или интернет гореща линия, чрез която се съобщават такива случаи.

(18)

Следва да се криминализира съзнателното получаване на достъп до детска порнография посредством информационни и комуникационни технологии. За да бъде подведено под отговорност, лицето следва да има намерение да влезе в уебсайт, в който има детска порнография, както и да знае, че там може да намери такива изображения. Наказанията следва да не се прилагат за лица, които случайно влизат в уебсайтове, съдържащи детска порнография. Изводът, че престъплението е извършено умишлено, може да се направи по-конкретно въз основа на обстоятелството, че то се извършва системно, или на обстоятелството, че престъплението е извършено чрез платена услуга.

(19)

Установяването на контакт с деца за сексуални цели е заплаха, която има особени характеристики в контекста на интернет, тъй като интернет осигурява безпрецедентна анонимност на потребителите, защото те могат да прикрият истинската си самоличност и лични характеристики, като например тяхната възраст. В същото време държавите-членки осъзнават значението и на борбата с установяването на контакт с деца извън интернет, по-специално когато това установяване на контакт не се извършва с помощта на информационни и комуникационни технологии. Държавите-членки се насърчават да криминализират поведение, при което установяването на контакт с детето, за да се срещне то с извършителя за сексуални цели, се извършва в присъствието или в близост до детето, например под формата на конкретно подготвително деяние, опит за извършване на престъпленията, посочени в настоящата директива, или чрез конкретна форма на сексуално насилие. Независимо от правната форма, която бъде избрана за криминализиране на установяването на контакт с деца за сексуални цели извън интернет („off-line grooming“), държавите-членки следва да гарантират, че извършителите на тези престъпления са наказателно преследвани по един или друг начин.

(20)

Настоящата директива не урежда политиките на държавите-членки по отношение на сексуалните действия по взаимно съгласие, в които могат да участват деца и които могат да се считат за нормално откриване на сексуалността в хода на човешкото развитие, като се вземат предвид различните културни и правни традиции, както и появата на нови форми на установяване и поддържане на отношения между деца и подрастващи, включително посредством информационните и комуникационните технологии. Тези въпроси остават извън приложното поле на настоящата директива. Държавите-членки, които използват възможностите, посочени в настоящата директива, действат в рамките на упражняването на своята собствена компетентност.

(21)

Държавите-членки следва да предвидят в националното си право квалифициращи обстоятелства в съответствие с приложимите правила, предвидени в техните правни системи относно квалифициращите обстоятелства. Те следва да гарантират, че когато определят наказанията на извършителите, съдиите разполагат с информация относно тези квалифициращи обстоятелства, дори и да не са задължени да ги приложат. Държавите-членки следва да не предвиждат квалифициращи обстоятелства в националното си право, когато тези обстоятелства не са относими предвид естеството на конкретното престъпление. На национално равнище следва да се направи оценка на относимостта на различните квалифициращи обстоятелства, предвидени в настоящата директива, за всяко от престъпленията, посочени в нея.

(22)

Съгласно настоящата директива физическата или умствена неспособност следва да се разбира като включваща и състоянието на физическа или умствена неспособност в резултат от въздействието на наркотици и алкохол.

(23)

В борбата със сексуалното насилие на деца следва да се използват в пълна степен съществуващите инструменти в областта на изземването и конфискацията на облаги от престъпления, като Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност и протоколите към нея, Конвенцията на Съвета на Европа относно изпиране, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпление от 1990 г., Рамково решение 2001/500/ПВР на Съвета от 26 юни 2001 г. относно прането на пари, идентифицирането, проследяването, замразяването, изземването и конфискацията на средствата и приходите от престъпна дейност (9) и Рамково решение 2005/212/ПВР на Съвета от 24 февруари 2005 г. относно конфискация на облаги, средства и имущество от престъпления (10). Следва да се насърчава използването на иззетите и конфискувани средства и облаги от престъпленията, посочени в настоящата директива, с цел помощ и защита на жертвите.

(24)

Следва да се избегне причиняването на допълнителни страдания на жертвите на престъпления, посочени в настоящата директива. В държавите-членки, в които проституцията или появата в порнография се наказват съгласно националното наказателно право, следва да се предвиди възможност да не се започва наказателно преследване или да не се налагат наказания в съответствие с тези закони, когато съответното дете е извършило тези деяния, тъй като е било жертва на сексуална експлоатация, или когато е било принудено да участва в детска порнография.

(25)

Като инструмент за сближаване в областта на наказателното право настоящата директива предвижда различни наказания, които следва да се прилагат, без да се засягат конкретните наказателноправни политики на държавите-членки по отношение на децата извършители на престъпления.

(26)

Разследването на престъпления и повдигането на обвинение в наказателното производство следва да бъдат улеснени, за да бъдат взети предвид трудността за децата жертви да съобщават за случаи на сексуално насилие и анонимността на извършителите на престъпления в киберпространството. За да се гарантира успехът на разследването и на наказателното преследване на престъпленията, посочени в настоящата директива, тяхното започване по принцип не следва да бъде обусловено от съобщаване или обвинение от страна на жертвата или от неин представител. Продължителността на достатъчния срок за наказателно преследване следва да бъде определена съгласно националното право.

(27)

Следва да се осигурят ефективни инструменти за разследване за лицата, които отговарят за разследването и наказателното преследване на престъпленията, посочени в настоящата директива. Тези инструменти биха могли да включват прихващане на съобщения, скрито наблюдение, включително електронно наблюдение, наблюдение на банкови сметки или други финансови проверки, като се има предвид, inter alia, принципът на пропорционалност и естеството и тежестта на разследваните престъпления. Когато е целесъобразно и в съответствие с националното право, такива инструменти следва да включват и възможността правоприлагащите органи да използват скрита самоличност в интернет.

(28)

Държавите-членки следва да насърчават лицата, които имат информация или подозрения за сексуална експлоатация или сексуално насилие на дете, да съобщават това на компетентните служби. Всяка държава-членка отговаря за определянето на компетентните органи, на които могат да се съобщават подобни подозрения. Тези компетентни органи не следва да се ограничават до службите за закрила на детето или до съответните социални служби. Целта на изискването за „добросъвестни“ подозрения е да се предотврати използването на разпоредбата за оправдаване на клеветническо съобщаване на изцяло измислени или неверни факти.

(29)

Правилата относно компетентността следва да бъдат изменени така, че извършителите от Съюза на сексуално насилие или сексуална експлоатация на деца да бъдат преследвани наказателно, дори ако извършат престъпление извън границите на Съюза, по-специално чрез така наречения „секстуризъм“. Туризмът с цел секс с деца следва да се разбира като сексуалната експлоатация на деца от едно или повече лица, които пътуват извън своето обичайно местопребиваване към място в чужбина, на което имат сексуални контакти с деца. Когато туризмът с цел секс с деца се извършва извън Съюза, държавите-членки се насърчават да се стремят да подобрят сътрудничеството с трети държави и международни организации с цел борба със секстуризма, с помощта на съществуващите национални и международни инструменти, включително двустранни или многостранни договори относно екстрадицията, взаимопомощта или трансфера на наказателни производства. Държавите-членки следва да насърчават открития диалог и връзките с държави извън Съюза, за да могат да преследват съгласно приложимото национално законодателство извършителите, които пътуват извън границите на Съюза за целите на туризъм с цел секс с деца.

(30)

Мерки за защита на децата жертви следва да бъдат приети в техния висш интерес, като се взема предвид оценката на нуждите им. Децата жертви следва да имат лесен достъп до средства за правна защита и до мерки за решаването на конфликти на интереси в случаите, когато сексуалното насилие или сексуалната експлоатация на дете са били извършени в семейството. Когато по време на наказателно разследване или производство следва да бъде назначен специален представител на дете, тази роля може да бъде поета и от юридическо лице, институция или орган. Освен това децата жертви следва да бъдат защитени от налагането на наказания, например съгласно националното право относно проституцията, ако уведомят компетентните органи за своя случай. В допълнение участието на деца жертви в наказателното производство не следва, доколкото това е възможно, да им причинява допълнителни травми в резултат на разпитите или визуалния контакт с извършителите на престъплението. Доброто разбиране на децата и тяхното поведение, когато са изправени пред травмиращи преживявания, би спомогнало да се осигури качествено събиране на доказателства и да се намали стресът за децата при предприемането на необходимите мерки.

(31)

Държавите-членки следва да разгледат възможността за оказване на краткосрочна и дългосрочна помощ на децата жертви. Всяка вреда, причинена от сексуално насилие и сексуална експлоатация на дете, е значителна и следва да ѝ бъде отделено внимание. Поради естеството на вредата, причинена от сексуално насилие и сексуална експлоатация, оказването на помощ следва да продължи толкова дълго, колкото е необходимо за физическото и психологическото възстановяване на детето, и може да продължи до зряла възраст, ако това е необходимо. Следва да се разгледа възможността за разширяване на предоставянето на помощ и консултации и по отношение на родителите или настойниците на децата жертви, когато те не са заподозрени във връзка със съответното престъпление, за да им се помогне да подпомогнат децата жертви по време на съответното производство.

(32)

Рамково решение 2001/220/ПВР установява набор от права на жертвите в наказателното производство, сред които правото на защита и на обезщетение. Освен това децата жертви на сексуално насилие, сексуална експлоатация и детска порнография следва да имат достъп до правни консултации и — в съответствие с ролята на жертвите в съответната съдебна система — до процесуално представителство, включително с цел търсене на обезщетение. Подобни правни консултации и процесуално представителство биха могли да се предоставят и от компетентните органи за целите на търсене на обезщетение от държавата. Целта на правните консултации е жертвите да могат да получат информация и съвети за различните възможности, с които разполагат. Правните консултации следва да се предоставят от лице, получило подходящо юридическо обучение, без непременно да е юрист. Правните консултации и — в съответствие с ролята на жертвите в съответната съдебна система — процесуалното представителство следва да се предоставят безплатно най-малко в случаите, в които жертвата не разполага с достатъчно финансови средства, по начин, съвместим с вътрешните процедури на държавите-членки.

(33)

Държавите-членки следва да предприемат мерки за предотвратяването или забраната на действия, свързани с поощряването на сексуалното насилие на деца и на туризма с цел секс с деца. Биха могли да бъдат разгледани различни възпиращи мерки, като например изготвянето и утвърждаването на кодекс на поведение и на механизми за саморегулация в туристическия отрасъл, създаването на етичен кодекс или „етикети за качество“ за туристическите организации, които се борят с туризма с цел секс с деца или които възприемат ясно изразена политика за решаване на проблема с туризма с цел секс с деца.

(34)

Държавите-членки следва да разработят и/или засилят съществуващите политики за предотвратяване на сексуалното насилие и сексуалната експлоатация на деца, включително посредством мерки за възпиране и намаляване на търсенето, което поощрява всички форми на сексуална експлоатация на деца, и мерки за намаляване на риска от това деца да станат жертви, чрез осведомителни кампании и кампании за повишаване на информираността за проблема, както и програми за научни изследвания и образователни програми. В тези инициативи държавите-членки следва да възприемат подход, в основата на който са правата на децата. Следва да се обърне особено внимание на необходимостта да се гарантира, че кампаниите за повишаване на информираността за проблема, които са предназначени за деца, са подходящи и достатъчно лесни за разбиране. Следва да се разгледа възможността за създаването на линии за помощ или горещи линии.

(35)

Що се отнася до системата за съобщаване на случаи на сексуално насилие и сексуална експлоатация на деца и оказване на помощ на деца в нужда, горещите телефонни линии с номер 116 000 за изчезнали деца, 116 006 за жертви на престъпление и 116 111 за деца, въведени с Решение 2007/116/ЕО на Комисията от 15 февруари 2007 г. за резервиране на националния номерационен обхват, започващ със 116, за хармонизирани номера при хармонизираните услуги със социална значимост (11), следва да бъдат популяризирани и да бъде отчитан опитът, свързан с тяхното функциониране.

(36)

Специалистите, които има вероятност да влязат в контакт с деца жертви на сексуално насилие и сексуална експлоатация, следва да бъдат подходящо обучени да откриват и да работят с такива жертви. Това обучение следва да се насърчава за следните категории, когато е вероятно да влязат в контакт с деца жертви: полицейски служители, прокурори, адвокати, магистрати и съдебни служители, персонал, предоставящ медицински грижи и грижи за деца, но може да включва и други групи лица, които биха могли да се сблъскат със случаи на деца жертви на сексуално насилие и сексуална експлоатация в работата си.

(37)

За да се предотврати сексуалното насилие и сексуалната експлоатация на деца, на извършителите на сексуални престъпления следва да се предложат програми или мерки за намеса, насочени към тях. Тези програми и мерки за намеса следва да се основават на широк и гъвкав подход, насочен към медицинските и психо-социалните аспекти, и не следва да имат задължителен характер. Тези програми и мерки за намеса не засягат програмите и мерките за намеса, наложени от компетентните съдебни органи.

(38)

Не се предвижда автоматично право на участие в програмите или мерките за намеса. Всяка държава-членка следва да реши кои са подходящите програми или мерки за намеса.

(39)

За да се предотврати и сведе до минимум рецидивизмът, извършителите на престъпления следва да бъдат подложени на оценка на опасността, която представляват, и на възможните рискове от повтаряне на сексуалните престъпления срещу деца. Правилата за такава оценка, като вида орган, компетентен да разпореди и да извърши оценката, или момента по време на наказателното производство или след него, когато следва да се извърши оценката, както и правилата за ефективни програми или мерки за намеса, предложени въз основа на тази оценка, следва да са съобразени с вътрешните процедури на държавите-членки. Със същата цел за предотвратяване и свеждане до минимум на рецидивизма извършителите на престъпления следва също така да имат достъп до ефективни програми или мерки за намеса на доброволна основа. Тези програми или мерки за намеса следва да са отделени от националните схеми, създадени за лечението на хора, страдащи от психични разстройства.

(40)

Когато това е целесъобразно предвид заплахата, която те представляват, и възможните рискове от повторно извършване на престъпление, осъдените извършители не следва да се допускат, временно или постоянно, до упражняването най-малко на професионални дейности, които включват пряк и редовен контакт с деца. Работодателите имат правото да бъдат информирани при наемането на работа, свързана с пряк и редовен контакт с деца, относно съществуващи присъди за сексуални престъпления срещу деца, вписани в регистрите за съдимост, или относно съществуващи мерки, свързани с лишаване от права за упражняване на професия или дейност. За целите на настоящата директива понятието „работодатели“ следва да включва и лица, управляващи организация, която участва активно в предоставянето на доброволчески труд, свързан с надзор и/или грижи за деца, който включва пряк и редовен контакт с деца. Начините за предоставяне на тази информация, например достъп чрез засегнатото лице, както и точното съдържание на тази информация, значението на понятията „организирани доброволчески дейности“ и „пряк и редовен контакт с деца“ следва да се установят в съответствие с националното право.

(41)

Като се зачитат различните правни традиции на държавите-членки, в настоящата директива се взема предвид обстоятелството, че достъпът до регистрите за съдимост се разрешава единствено от компетентните органи или от засегнатото лице. Настоящата директива не установява задължение за промяна на националните системи, уреждащи регистрите за съдимост или средствата за достъп до тези регистри.

(42)

Целта на настоящата директива не е да хармонизира правилата относно съгласието на засегнатото лице при обмен на информация от регистрите за съдимост, т.е. дали следва да се изисква съгласие. Независимо от това, дали такова съгласие се изисква съгласно националното право, настоящата директива не установява нови задължения за изменение на националното право и националните процедури във връзка с това.

(43)

Държавите-членки могат да разгледат възможността за приемане на допълнителни административни мерки по отношение на извършителите, като например вписването на лица, осъдени за престъпленията, посочени в настоящата директива, в регистри на извършителите на сексуални престъпления. Достъпът до тези регистри следва да подлежи на ограничения в съответствие с националните конституционни принципи и приложимите стандарти за защита на данните, например чрез ограничаване на достъпа до съдебните и/или правоприлагащите органи.

(44)

Държавите-членки се насърчават в сътрудничество с гражданското общество да създадат механизми за събиране на данни или центрове на национално или местно равнище за целите на наблюдението и оценката на явлението сексуално насилие и сексуална експлоатация на деца. За да може да оцени правилно резултатите от действията за борба срещу сексуалното насилие и сексуалната експлоатация и детската порнография, Съюзът следва да продължи да развива своята дейност в областта на методологиите и методите за събиране на данни с цел изготвяне на съпоставими статистики.

(45)

Държавите-членки следва да предприемат необходимите действия за създаването на информационни услуги, за да предоставят информация за начините за разпознаване на признаци за сексуално насилие и сексуална експлоатация.

(46)

Детската порнография, която представлява изображения на сексуално насилие на деца, е особен вид съдържание, което не може да се счита за изразяване на мнение. За целите на борбата срещу детската порнография е необходимо да се намали разпространението на материали, показващи сексуално насилие на деца, като се затрудни качването на такова съдържание в общодостъпната мрежа от страна на извършителите на престъпления. Следователно е необходимо да се предприемат действия за премахване на съдържанието и за задържане на виновните за създаването, разпространението или свалянето на изображения на сексуално насилие на деца. С цел да се подкрепят усилията на Съюза в борбата срещу детската порнография държавите-членки следва да положат всички възможни усилия да си сътрудничат с трети държави за премахването на такова съдържание от сървърите на територията на такива трети държави.

(47)

Въпреки тези усилия обаче, когато оригиналните материали не се намират на територията на Съюза, премахването на съдържание с детска порнография при източника често пъти е невъзможно, защото държавата, в която са хоствани сървърите, не желае да сътрудничи, или защото премахването нa материалите от засегнатата държава отнема твърде много време. Може да се създадат и механизми за блокиране на достъпа от територията на Съюза до интернет страници, за които е установено, че съдържат или на тях се разпространява детска порнография. Мерките, предприети от държавите-членки в съответствие с настоящата директива, за премахване или, когато това е възможно, блокиране на уебсайтове, съдържащи детска порнография, може да се основават на различни видове публични действия, като например законодателни, незаконодателни, съдебни или други. В този контекст настоящата директива не засяга доброволните действия, предприемани от интернет отрасъла за предотвратяване на неправомерното използване на неговите услуги или оказването на всякаква подкрепа за осъществяване на такива действия от държавите-членки. Която и основа за действие или метод да бъдат избрани, държавите-членки следва да гарантират, че действието или методът осигуряват подходящо равнище на правна сигурност и предвидимост на потребителите и доставчиците на услуги. За премахването и блокирането на съдържание с насилие на деца следва да се установи сътрудничество между публичните органи, което впоследствие да бъде засилено, като целта е да се гарантира, че националните списъци на уебсайтове с материали, съдържащи детска порнография, са възможно най-изчерпателни, и да се избегне двойната работа. При всички тези действия трябва да се вземат под внимание правата на крайните потребители и да се съблюдават съществуващите правни и съдебни процедури, както и Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и Хартата на основните права на Европейския съюз. В рамките на Програмата за по-безопасен интернет бе създадена мрежа от горещи линии, чиято цел е събирането на информация и осигуряването на покритие и обмен на съобщения за различните видове незаконно съдържание онлайн.

(48)

Настоящата директива цели да измени и разшири разпоредбите на Рамково решение 2004/68/ПВР. Тъй като измененията, които трябва да се направят, са значителни по брой и по естество, с цел постигане на яснота рамковото решение следва да се замени изцяло по отношение на държавите-членки, участващи в приемането на настоящата директива.

(49)

Доколкото целта на настоящата директива, а именно борбата срещу сексуалното насилие и сексуалната експлоатация на деца, както и срещу детската порнография, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки чрез самостоятелни действия, а поради обхвата и последиците може да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

(50)

Настоящата директива зачита основните права и съблюдава принципите, признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално правото на защита на човешко достойнство, забраната на изтезанията и на нечовешкото или унизително отношение или наказание, правата на детето, правото на свобода и сигурност, правото на свобода на изразяване и на информация, правото на защита на личните данни, правото на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес, както и принципите на законност и пропорционалност на престъплението и наказанието. Настоящата директива се стреми да гарантира пълното спазване на тези права и принципи и трябва да бъде приложена съответно.

(51)

В съответствие с член 3 от Протокол (№ 21) относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Обединеното кралство и Ирландия са нотифицирали желанието си да участват в приемането и прилагането на настоящата директива.

(52)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол (№ 22) относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не участва в приемането на настоящата директива и не е обвързана от нея, нито от нейното прилагане,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Предмет

С настоящата директива се установяват минимални правила за определянето на престъпленията и наказанията в областта на сексуалното насилие и сексуалната експлоатация на деца, детската порнография и установяването на контакт с деца за сексуални цели. С нея също така се въвеждат разпоредби с цел засилване на превенцията по отношение на тези престъпления и засилване на защитата на жертвите от тях.

Член 2

Определения

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

а)

„дете“ означава всяко лице на възраст под 18 години;

б)

„възраст за изразяване на съгласие за сексуални действия“ означава възрастта, под която в съответствие с националното право е забранено извършването на сексуални действия с дете;

в)

„детска порнография“ означава:

i)

всякакъв материал, който нагледно изобразява дете, участващо в прояви на реално или симулирано открито сексуално поведение;

ii)

всяко изображение на половите органи на дете за предимно сексуални цели;

iii)

всякакъв материал, който нагледно изобразява лице, което изглежда като дете, което участва в прояви на реално или симулирано открито сексуално поведение, или всяко изображение на половите органи на лице, което изглежда като дете, за предимно сексуални цели; или

iv)

реалистични изображения на дете, участващо в прояви на открито сексуално поведение, или реалистични изображения на половите органи на дете за предимно сексуални цели;

г)

„детска проституция“ означава използването на дете за сексуални действия, при което се дават или обещават пари или друга форма на възнаграждение или отплата в замяна на участието на детето в сексуални действия, без значение дали това плащане, обещание или отплата са насочени към детето или към трето лице;

д)

„порнографско представление“ означава представяне на живо, предназначено за публика, включително посредством информационни и комуникационни технологии, на:

i)

дете, участващо в прояви на реално или симулирано открито сексуално поведение; или

ii)

половите органи на дете за предимно сексуални цели;

д)

„юридическо лице“ означава образувание, което има юридическа правосубектност съгласно приложимото право, с изключение на държави или публични органи, които упражняват държавна власт, и на публични международни организации.

Член 3

Престъпления, свързани със сексуално насилие

1.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че умишлените деяния, посочени в параграфи 2—6, са наказуеми.

2.   Склоняването за сексуални цели на дете, което не е навършило възрастта за изразяване на съгласие за сексуални действия, да е свидетел на сексуални действия, дори и то да не участва в тях, се наказва с лишаване от свобода с максимален срок не по-малко от една година.

3.   Склоняването за сексуални цели на дете, което не е навършило възрастта за изразяване на съгласие за сексуални действия, да е свидетел на сексуално насилие, дори и то да не участва в него, се наказва с лишаване от свобода с максимален срок не по-малко от две години.

4.   Извършването на сексуални действия с дете, което не е навършило възрастта за изразяване на съгласие за сексуални действия, се наказва с лишаване от свобода с максимален срок не по-малко от пет години.

5.   Извършването на сексуални действия с дете, когато:

i)

е извършена злоупотреба с установени отношения на доверие, власт или влияние върху детето, се наказва с лишаване от свобода с максимален срок не по-малко от осем години, ако детето не е навършило възрастта за изразяване на съгласие за сексуални действия, и не по-малко от три години, ако детето е навършило тази възраст; или

ii)

е извършена злоупотреба с особено уязвимо положение на детето, по-специално поради умствено или физическо увреждане или положение на зависимост, се наказва с лишаване от свобода с максимален срок не по-малко от осем години, ако детето не е навършило възрастта за изразяване на съгласие за сексуални действия, и не по-малко от три години, ако детето е навършило тази възраст; или

iii)

е използвана принуда, сила или заплашване, се наказва с лишаване от свобода с максимален срок не по-малко от десет години, ако детето не е навършило възрастта за изразяване на съгласие за сексуални действия, и не по-малко от пет години, ако детето е навършило тази възраст.

6.   Използването на принуда, сила или заплашване спрямо дете с цел то да участва в сексуални действия с трето лице се наказва с лишаване от свобода с максимален срок не по-малко от десет години, ако детето не е навършило възрастта за изразяване на съгласие за сексуални действия, и не по-малко от пет години, ако детето е навършило тази възраст.

Член 4

Престъпления, свързани със сексуална експлоатация

1.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че умишлените деяния, посочени в параграфи 2—7, са наказуеми.

2.   Склоняването или наемането на дете за участие в порнографски представления, или извличането на печалба или експлоатирането по друг начин на дете с такава цел се наказва с лишаване от свобода с максимален срок не по-малко от пет години, ако детето не е навършило възрастта за изразяване на съгласие за сексуални действия, и не по-малко от две години, ако детето е навършило тази възраст.

3.   Използването на принуда или сила спрямо дете с цел участие в порнографски представления или заплашването на дете с такава цел се наказва с лишаване от свобода с максимален срок не по-малко от осем години, ако детето не е навършило възрастта за изразяване на съгласие за сексуални действия, и не по-малко от пет години, ако детето е навършило тази възраст.

4.   Съзнателното присъствие на порнографски представления, в които участва дете, се наказва с лишаване от свобода с максимален срок не по-малко от две години, ако детето не е навършило възрастта за изразяване на съгласие за сексуални действия, и не по-малко от една година, ако детето е навършило тази възраст.

5.   Склоняването или наемането на дете за детска проституция или извличането на печалба, или експлоатирането по друг начин на дете с такава цел се наказва с лишаване от свобода с максимален срок не по-малко от осем години, ако детето не е навършило възрастта за изразяване на съгласие за сексуални действия, и не по-малко от пет години, ако детето е навършило тази възраст.

6.   Използването на принуда или сила спрямо дете с цел детска проституция или заплашването на дете с такава цел се наказва с лишаване от свобода с максимален срок не по-малко от десет години, ако детето не е навършило възрастта за изразяване на съгласие за сексуални действия, и не по-малко от пет години, ако детето е навършило тази възраст.

7.   Извършването на сексуални действия с дете в условията на детска проституция се наказва с лишаване от свобода с максимален срок не по-малко от пет години, ако детето не е навършило възрастта за изразяване на съгласие за сексуални действия, и не по-малко от две години, ако детето е навършило тази възраст.

Член 5

Престъпления, свързани с детска порнография

1.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че умишлените деяния, посочени в параграфи 2—6, са наказуеми, когато са извършени неправомерно.

2.   Придобиването или притежаването на детска порнография се наказва с лишаване от свобода с максимален срок не по-малко от една година.

3.   Съзнателното получаване на достъп до детска порнография посредством информационни и комуникационни технологии се наказва с лишаване от свобода с максимален срок не по-малко от една година.

4.   Дистрибуцията, разпространението или предаването на детска порнография се наказва с лишаване от свобода с максимален срок не по-малко от две години.

5.   Предлагането, доставянето или осигуряването на детска порнография се наказва с лишаване от свобода с максимален срок не по-малко от две години.

6.   Създаването на детска порнография се наказва с лишаване от свобода с максимален срок не по-малко от три години.

7.   Държавите-членки решават по своя преценка дали настоящият член да се прилага за случаи, свързани с детска порнография, посочени в член 2, буква в), подточка iii), когато лицето, изглеждащо като дете, е в действителност на 18 или повече години в момента на изобразяването.

8.   Държавите-членки решават по своя преценка дали параграфи 2 и 6 от настоящия член да се прилагат за случаи, при които е установено, че порнографският материал, посочен в член 2, буква в), подточка iv), е създаден и се притежава само от създателя за негова лична употреба, доколкото никакъв порнографски материал по член 2, буква в), подточки i), ii) или iii) не е използван за целите на създаването му и при условие че няма риск от разпространение на материала.

Член 6

Установяване на контакт с деца за сексуални цели

1.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че следното умишлено деяние е наказуемо:

предложението, посредством информационни и комуникационни технологии, от страна на възрастен да се срещне с дете, което не е навършило възрастта за изразяване на съгласие за сексуални действия, с цел извършване на някое от престъпленията, посочени в член 3, параграф 4 и член 5, параграф 6, когато това предложение е последвано от материални действия, водещи до такава среща, се наказва с лишаване от свобода с максимален срок не по-малко от една година.

2.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че всеки опит за извършване на престъпленията, посочени в член 5, параграфи 2 и 3, посредством информационни и комуникационни технологии от страна на възрастен чрез установяване на контакт с дете, което не е навършило възрастта за изразяване на съгласие за сексуални действия, за да получи от него детска порнография, изобразяваща това дете, е наказуем.

Член 7

Подбудителство, помагачество и опит

1.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че подбудителството или помагачеството за извършване на някое от престъпленията, посочени в членове 3—6, са наказуеми.

2.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че опитът за извършване на някое от престъпленията, посочени в член 3, параграфи 4, 5 и 6, член 4, параграфи 2, 3, 5, 6 и 7 и член 5, параграфи 4, 5 и 6, е наказуем.

Член 8

Сексуални действия по взаимно съгласие

1.   Държавите-членки решават по своя преценка дали член 3, параграфи 2 и 4 да се прилагат към сексуалните действия по взаимно съгласие между деца, които са на сходна възраст и със сходно психологическо и физическо развитие или зрялост, доколкото при тези действия няма насилие.

2.   Държавите-членки решават по своя преценка дали член 4, параграф 4 да се прилага към порнографско представление, което се провежда в рамките на връзка по взаимно съгласие, когато детето е навършило възрастта за изразяване на съгласие за сексуални действия, или между деца, които са на сходна възраст и със сходно психологическо и физическо развитие или зрялост, доколкото при тези действия няма насилие или експлоатация или не са дадени пари или друга форма на възнаграждение или отплата в замяна на порнографското представление.

3.   Държавите-членки решават по своя преценка дали член 5, параграфи 2 и 6 да се прилагат към създаването, придобиването или притежаването на материал с участието на деца, които са навършили възрастта за изразяване на съгласие за сексуални действия, когато този материал е създаден и се притежава със съгласието на тези деца и само за лична употреба на засегнатите лица, доколкото при тези действия няма насилие.

Член 9

Квалифициращи обстоятелства

Доколкото посочените по-долу обстоятелства не са част от състава на престъпленията, посочени в членове 3—7, държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че в съответствие с приложимите разпоредби на националното право следните обстоятелства могат да се считат за квалифициращи обстоятелства във връзка със съответните престъпления, посочени в членове 3—7:

а)

престъплението е извършено спрямо дете в особено уязвимо положение, например с дете с умствено или физическо увреждане, в положение на зависимост или в състояние на физическа или умствена неспособност;

б)

престъплението е извършено от член на семейството, от лице, което съжителства с детето, или от лице, което е злоупотребило с установени отношения на доверие или власт;

в)

престъплението е извършено от няколко лица, които са действали заедно;

г)

престъплението е извършено в рамките на престъпна организация по смисъла на Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно борбата с организираната престъпност (12);

д)

извършителят вече е осъждан за престъпления от същия характер;

е)

извършителят умишлено или по непредпазливост е застрашил живота на детето; или

ж)

престъплението включва тежка проява на насилие или е причинило значителна вреда на детето.

Член 10

Лишаване от право на упражняване на професия или дейност вследствие на присъда

1.   За да се избегне рискът от повторно извършване на престъпления, държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че физическо лице, което е било осъдено за някое от престъпленията, посочени в членове 3—7, може временно или постоянно да бъде лишено от правото да упражнява най-малко професионални дейности, които включват преки и редовни контакти с деца.

2.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че работодателите, когато наемат на работа лице за професионални или организирани доброволчески дейности, свързани с преки и редовни контакти с деца, имат правото да поискат информация в съответствие с националното право, чрез всякакви подходящи средства, като например достъп при поискване или чрез засегнатото лице, за съществуването на осъдителни присъди за някое от престъпленията, посочени в членове 3—7, вписани в регистрите за съдимост, или за наличието на всякакво лишаване от право на упражняване на професия или дейност, свързани с преки и редовни контакти с деца, произтичащо от такива осъдителни присъди.

3.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че за целите на прилагането на параграфи 1 и 2 от настоящия член информацията за съществуването на осъдителни присъди за някое от престъпленията, посочени в членове 3 - 7, или за лишаване от право на упражняване на професия или дейност, свързани с преки и редовни контакти с деца, произтичащо от такива осъдителни присъди, се предава в съответствие с процедурите, посочени в Рамково решение 2009/315/ПВР на Съвета от 26 февруари 2009 г. относно организацията и съдържанието на обмена на информация, получена от регистрите за съдимост, между държавите-членки (13), при поискване в съответствие с член 6 от посоченото рамково решение и със съгласието на засегнатото лице.

Член 11

Изземване и конфискация

Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че компетентните им органи имат правомощия да изземват и конфискуват средства и облаги от престъпленията, посочени в членове 3, 4 и 5.

Член 12

Отговорност на юридически лица

1.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че юридическите лица могат да бъдат подведени под отговорност за някое от престъпленията, посочени в членове 3—7, извършено в тяхна полза от лице, което действа самостоятелно или като член на орган на юридическото лице и което заема ръководна длъжност в това юридическо лице, въз основа на:

а)

пълномощие да представлява юридическото лице;

б)

правомощия да взема решения от името на юридическото лице; или

в)

правомощия за упражняване на контрол в рамките на юридическото лице.

2.   Държавите-членки предприемат също така необходимите мерки, за да гарантират, че юридическите лица могат да бъдат подведени под отговорност, когато липсата на надзор или контрол от страна на лице по параграф 1 е направила възможно извършването от негов подчинен на някое от престъпленията, посочени в членове 3—7, в полза на това юридическо лице.

3.   Отговорността на юридическите лица съгласно параграфи 1 и 2 не засяга образуването на наказателно производство срещу физическите лица, които са извършители, подбудители или помагачи в престъпленията, посочени в членове 3—7.

Член 13

Санкции за юридически лица

1.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че юридическо лице, подведено под отговорност съгласно член 12, параграф 1, подлежи на санкции, които са ефективни, пропорционални и възпиращи и които включват глоби от наказателен или друг характер и може да включват други санкции, като например:

а)

лишаване от правото да се ползва от публични облаги или помощи;

б)

временно или постоянно лишаване от правото да упражнява търговска дейност;

в)

поставяне под съдебен надзор;

г)

съдебна ликвидация; или

д)

временно или постоянно затваряне на предприятия, използвани за извършване на престъплението.

2.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че юридическо лице, подведено под отговорност съгласно член 12, параграф 2, се наказва със санкции или мерки, които са ефективни, пропорционални и възпиращи.

Член 14

Отказ от наказателно преследване или от налагане на наказания по отношение на жертвата

В съответствие с основните принципи на своите правни системи държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че техните компетентни органи разполагат с правомощия да освобождават от наказателна отговорност или да не налагат наказания на деца жертви на сексуално насилие и сексуална експлоатация заради участието им в престъпните дейности, които са били принудени да извършват като пряка последица от подлагането им на някое от действията, посочени в член 4, параграфи 2, 3, 5 и 6 и член 5, параграф 6.

Член 15

Разследване и наказателно преследване

1.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че разследването и наказателното преследване на престъпленията, посочени в членове 3—7, не зависят от съобщаване или обвинение от страна на жертвата или неин представител и че наказателното производство може да продължи, дори ако съответното лице се откаже от твърденията си.

2.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да направят възможно наказателното преследване на престъпленията, посочени в член 3 и член 4, параграфи 2, 3, 5, 6 и 7, и на всяко тежко престъпление, посочено в член 5, параграф 6, когато е била използвана детска порнография по смисъла на член 2, буква в), подточки i) и ii), през достатъчен срок след навършване на пълнолетие от страна на жертвата, като този срок е съобразен с тежестта на въпросното престъпление.

3.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че лицата, звената или службите, отговорни за разследването или наказателното преследване на престъпленията, посочени в членове 3—7, разполагат с ефективни инструменти за разследване, като например използваните в случаи, свързани с организираната престъпност или с други тежки престъпления.

4.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да дадат възможност на разследващите звена или служби да се опитат да установят самоличността на жертвите на престъпленията, посочени в членове 3—7, по-специално чрез анализиране на материали, съдържащи детска порнография, като снимки и аудиовизуални записи, предавани или предоставяни чрез информационни и комуникационни технологии.

Член 16

Съобщаване на подозрения за сексуална експлоатация или сексуално насилие

1.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че правилата за поверителност, наложени от националното право спрямо някои специалисти, чието основно задължение е работата с деца, не представляват пречка пред възможността тези специалисти да съобщават на службите, отговарящи за закрила на детето, за всяка ситуация, в която имат разумни основания да считат, че дадено дете е жертва на престъпленията, посочени в членове 3—7.

2.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да насърчат всяко лице, което, действайки добросъвестно, узнава или подозира, че е извършено някое от престъпленията, посочени в членове 3—7, да съобщава на компетентните служби за това.

Член 17

Компетентност и координиране на наказателното преследване

1.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки за установяване на своята компетентност по отношение на престъпленията, посочени в членове 3—7, когато:

а)

престъплението е извършено изцяло или отчасти на тяхна територия; или

б)

извършителят е техен гражданин.

2.   Дадена държава-членка уведомява Комисията, когато реши да установи допълнителна компетентност по отношение на престъпление, посочено в членове 3—7, извършено извън нейната територия, inter alia, когато:

а)

престъплението е извършено срещу неин гражданин или лице, чието обичайно местопребиваване е на нейна територия;

б)

престъплението е извършено в полза на юридическо лице със седалище на нейна територия; или

в)

извършителят има обичайно местопребиваване на нейна територия.

3.   Държавите-членки гарантират, че са компетентни и по отношение на случаи, когато престъпление, посочено в членове 5 и 6, и доколкото това е приложимо — в членове 3 и 7, е извършено посредством информационни и комуникационни технологии, достъпът до които е осъществен от тяхна територия, независимо дали тези технологии са разположени на тяхна територия.

4.   Във връзка с параграф 1, буква б) от настоящия член за наказателното преследване на престъпленията, посочени в член 3, параграфи 4, 5 и 6, член 4, параграфи 2, 3, 5, 6 и 7 и член 5, параграф 6, извършени извън територията на съответната държава-членка, всяка държава-членка предприема необходимите мерки, за да гарантира, че нейната компетентност не зависи от условието деянията да съставляват престъпление на мястото на извършването им.

5.   Във връзка с параграф 1, буква б) от настоящия член за наказателното преследване за престъпленията, посочени в членове 3—7, извършени извън територията на съответната държава-членка, всяка държава-членка предприема необходимите мерки, за да гарантира, че нейната компетентност не зависи от условието наказателното преследване да може да започне само след съобщаване от страна на жертвата на мястото на извършване на престъплението или след уведомяване от страна на държавата, в която е извършено престъплението.

Член 18

Общи разпоредби относно мерките за помощ, подкрепа и защита на децата жертви

1.   На децата жертви на престъпленията, посочени в членове 3—7, се оказва помощ, подкрепа и защита в съответствие с членове 19 и 20, като се отчита висшият интерес на детето.

2.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че на съответното дете се оказват помощ и подкрепа от момента, в който компетентните органи имат сериозни основания да считат, че е възможно то да е пострадало от някое от престъпленията, посочени в членове 3—7.

3.   Държавите-членки гарантират, че когато възрастта на лицето, срещу което са извършени престъпленията, посочени в членове 3—7, не е установена и има причини да се предполага, че лицето е дете, това лице се смята за дете, за да може да му се предостави незабавен достъп до помощ, подкрепа и защита в съответствие с членове 19 и 20.

Член 19

Помощ и подкрепа за жертвите

1.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да осигурят помощ и подкрепа на жертвите преди и по време на наказателното производство, както и в рамките на подходящ срок след приключването му, за да им се предостави възможност да упражняват правата, установени в Рамково решение 2001/220/ПВР и в настоящата директива. Държавите-членки предприемат по-специално необходимите стъпки, за да осигурят защита на децата, които съобщават за случаи на насилие в тяхното семейство.

2.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че помощта и подкрепата за дете жертва не зависи от неговото желание да сътрудничи на наказателното разследване, наказателното преследване или по време на съдебната фаза на наказателното производство.

3.   Държавите-членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че конкретните действия за оказване на помощ и подкрепа на децата жертви, за да могат те да се ползват от правата си по настоящата директива, се предприемат след индивидуална оценка на особените обстоятелства на всяко отделно дете жертва, като се отчитат надлежно мнението, нуждите и опасенията на детето.

4.   Децата жертви на някое от престъпленията, посочени в членове 3—7, се считат за особено уязвими жертви съгласно член 2, параграф 2, член 8, параграф 4 и член 14, параграф 1 от Рамково решение 2001/220/ПВР.

5.   Когато това е необходимо и възможно, държавите-членки предприемат мерки за оказване на помощ и подкрепа на семейството на детето жертва при упражняването на правата му по настоящата директива, когато семейството се намира на територията на държавите-членки. По-конкретно, когато това е необходимо и възможно, държавите-членки прилагат член 4 от Рамково решение 2001/220/ПВР по отношение на семейството на детето жертва.

Член 20

Защита на децата жертви в наказателното разследване и производство

(1)   Като отчитат ролята на жертвите в съответната съдебна система, държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че в наказателното разследване и производство компетентните органи назначават специален представител на детето жертва, когато според националното право носителите на родителски права са лишени от възможността да представляват детето в резултат на конфликт на интереси между тях и детето жертва или когато детето не е придружено или е разделено от семейството.

(2)   Като отчитат ролята на жертвите в съответната съдебна система, държавите-членки гарантират, че децата жертви незабавно получават достъп до правни консултации и до процесуално представителство, включително с цел търсене на обезщетение. Когато жертвата няма достатъчно финансови средства, правните консултации и процесуалното представителство са безплатни.

3.   Без да се засяга правото на защита, държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че при наказателно разследване, свързано с някое от престъпленията, посочени в членове 3—7:

а)

разпитите на децата жертви се провеждат без неоснователно забавяне след съобщаването на фактите на компетентните органи;

б)

при необходимост разпитите на децата жертви се провеждат в помещения, предназначени или приспособени за тази цел;

в)

разпитите на децата жертви се провеждат от специалисти, специално обучени за тази цел, или посредством такива специалисти;

г)

ако е възможно и целесъобразно, всички разпити на детето жертва се извършват от едни и същи лица;

д)

броят на разпитите е ограничен до възможния минимум и те се провеждат само доколкото това е необходимо за целите на наказателното разследване и производство;

е)

детето жертва може да бъде придружено от законния си представител или, ако е целесъобразно, от възрастен по избор на детето, освен ако не е взето обосновано решение за противното по отношение на това лице.

4.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че при наказателно разследване на някое от престъпленията, посочени в членове 3—7, всички разпити на детето жертва, или когато това е уместно — на детето свидетел, могат да бъдат записвани аудиовизуално и тези аудиовизуални записи на разпитите могат да бъдат използвани като доказателство в съдебната фаза на наказателното производство в съответствие с правилата на тяхното национално право.

5.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че в съдебната фаза на наказателно производство, свързано с някое от престъпленията, посочени в членове 3—7, може да бъде разпоредено:

а)

изслушването да се проведе при закрити врати;

б)

детето жертва да може да бъде изслушано в съдебната зала, без то да присъства, по-специално чрез използване на подходящи комуникационни технологии.

6.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки, когато те са в интерес на децата жертви и като се имат предвид други първостепенни интереси, за да защитят неприкосновеността на личния живот, самоличността и образа на децата жертви и да попречат на публичното разпространяване на всякаква информация, която може да доведе до разкриване на тяхната самоличност.

Член 21

Мерки срещу рекламирането на възможности за насилие и за туризъм с цел секс с деца

Държавите-членки предприемат подходящи мерки за предотвратяване или забрана на:

а)

разпространението на материали, които рекламират възможността за извършване на някое от престъпленията, посочени в членове 3—6; и

б)

организирането за други лица, независимо дали с търговска цел или не, на пътувания с цел извършване на някое от престъпленията, посочени в членове 3—5.

Член 22

Програми или мерки за превантивна намеса

Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че лицата, които се опасяват, че биха могли да извършат някое от престъпленията, посочени в членове 3—7, могат да получат достъп, когато това е целесъобразно, до ефективни програми или мерки за намеса, предназначени да оценят и предотвратят риска от извършване на такива престъпления.

Член 23

Превенция

1.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки, например чрез образование и обучение, с цел възпиране и намаляване на търсенето, което поощрява различните форми на сексуална експлоатация на деца.

2.   Държавите-членки предприемат подходящи действия, включително чрез интернет, като информационни кампании и кампании за повишаване на осведомеността за проблема, програми за научни изследвания и образователни програми, когато е уместно — в сътрудничество със съответните организации на гражданското общество и други заинтересовани страни, с цел да се повиши осведомеността и да се намали рискът за децата да станат жертви на сексуално насилие или експлоатация.

3.   Държавите-членки следва да насърчават редовното обучение на служителите, за които е вероятно да влязат в контакт с деца жертви на сексуално насилие или експлоатация, включително полицейските служители на предна линия, което да ги направи способни да определят децата жертви и потенциалните деца жертви на сексуално насилие или експлоатация и да работят с тях.

Член 24

Програми или мерки за намеса на доброволна основа в хода на наказателно производство или след него

1.   Без да се засягат програмите или мерките за намеса, наложени от компетентните съдебни органи в съответствие с националното право, държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да осигурят наличието на ефективни програми или мерки за намеса с цел предотвратяване или свеждане до минимум на рисковете от повтаряне на престъпленията от сексуален характер срещу деца. Тези програми или мерки са достъпни по всяко време на наказателното производство, във или извън местата за лишаване от свобода в съответствие с националното право.

2.   Програмите или мерките за намеса, посочени в параграф 1, отговарят на конкретните нужди, свързани с развитието на децата, които извършват сексуални престъпления.

3.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че следните лица могат да получат достъп до посочените в параграф 1 програми или мерки за намеса:

а)

лицата, срещу които е образувано наказателно производство за някое от престъпленията, посочени в членове 3—7, при условия, които нито нарушават, нито противоречат на правото на защита или изискванията за справедлив и безпристрастен процес, и по-специално при надлежно зачитане на принципа на презумпцията за невиновност; както и

б)

лицата, осъдени за някое от престъпленията, посочени в членове 3—7.

4.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че лицата, посочени в параграф 3, се подлагат на оценка на опасността, която представляват, и на възможните рискове от повторно извършване на някое от престъпленията, посочени в членове 3—7, за да се определят подходящите програми или мерки за намеса.

5.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че лицата, посочени в параграф 3, на които са били предложени програми или мерки за намеса в съответствие с параграф 4:

а)

са напълно информирани за основанията за предложението;

б)

са съгласни да участват в програмите или мерките при пълно познаване на фактите;

в)

могат да откажат и, ако са осъдени лица, биват информирани за възможните последици от такъв отказ.

Член 25

Мерки срещу уебсайтове, съдържащи или разпространяващи детска порнография

1.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират бързото премахване на интернет страници, съдържащи или разпространяващи детска порнография, които са хоствани на тяхна територия, и полагат усилия да постигнат премахването на такива страници, хоствани извън тяхна територия.

2.   Държавите-членки могат да предприемат мерки, за да блокират достъпа до интернет страници, които съдържат или чрез които се разпространява детска порнография, на потребители на интернет на тяхна територия. Тези мерки трябва да бъдат установени посредством прозрачни процедури и да осигуряват подходящи гаранции, най-вече за да се гарантира, че ограничението е необходимо и пропорционално и че потребителите са уведомени за причините за това ограничение. Тези гаранции включват и възможност за съдебна защита.

Член 26

Замяна на Рамково решение 2004/68/ПВР

Рамково решение 2004/68/ПВР се заменя по отношение на държавите-членки, участващи в приемането на настоящата директива, без да се засягат задълженията на тези държави-членки във връзка със сроковете за транспониране на това рамково решение в националното право.

За държавите-членки, които участват в приемането на настоящата директива, позоваванията на Рамково решение 2004/68/ПВР се считат за позовавания на настоящата директива.

Член 27

Транспониране

1.   Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива не по-късно от 18 декември 2013 г.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на разпоредбите, с които транспонират в националното си право задълженията, възложени им с настоящата директива.

3.   Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

Член 28

Доклади

1.   До 18 декември 2015 г. Комисията представя пред Европейския парламент и Съвета доклад за оценка на степента, в която държавите-членки са предприели необходимите мерки, за да спазят настоящата директива, придружен при необходимост от законодателно предложение.

2.   До 18 декември 2015 г. Комисията представя пред Европейския парламент и Съвета доклад за оценка на прилагането на мерките, посочени в член 25.

Член 29

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила в деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 30

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки в съответствие с Договорите.

Съставено в Страсбург на 13 декември 2011 година.

За Европейския парламент

Председател

J. BUZEK

За Съвета

Председател

M. SZPUNAR


(1)  ОВ C 48, 15.2.2011 г., стр. 138.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 27 октомври 2011 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 15 ноември 2011 г.

(3)  ОВ C 364, 18.12.2000 г., стр. 1.

(4)  ОВ C 115, 4.5.2010 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 13, 20.1.2004 г., стр. 44.

(6)  ОВ L 82, 22.3.2001 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 328, 15.12.2009 г., стр. 42.

(8)  ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 182, 5.7.2001 г., стр. 1.

(10)  ОВ L 68, 15.3.2005 г., стр. 49.

(11)  ОВ L 49, 17.2.2007 г., стр. 30.

(12)  ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42.

(13)  ОВ L 93, 7.4.2009 г., стр. 23.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

17.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 335/15


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1320/2011 НА СЪВЕТА

от 16 декември 2011 година

за прилагане на член 8а, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки по отношение на Беларус

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 765/2006 на Съвета от 18 май 2006 г. относно ограничителни мерки по отношение на Беларус (1), и по-специално член 8а, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 18 май 2006 г. Съветът прие Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки по отношение на Беларус.

(2)

Предвид критичното положение в Беларус следва да бъдат включени още лица в съдържащия се в приложение IА към Регламент (ЕО) № 765/2006 списък на физически и юридически лица, образувания и органи, на които са наложени ограничителни мерки,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Лицата, изброени в приложението към настоящия регламент, се добавят в списъка в приложение IА към Регламент (ЕО) № 765/2006.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 16 декември 2011 година.

За Съвета

Председател

T. NALEWAJK


(1)  ОВ L 134, 20.5.2006 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на лицата, посочени в член 1

 

Имена

(транскрипция на изписването на беларуски език)

(транскрипция на изписването на руски език)

Имена (изписване на беларуски език)

Имена (изписване на руски език)

Дата и място на раждане

Длъжност

„1.

Bandarenka Siarhei Uladzimiravich

Bondarenko Sergei Vladimirovich

Бандарэнка Сяргей Уладзiмiравiч

Бондаренко Сергей Владимирович

Адрес: Юридический отдел администрации Первомайского района пер. Чорного К. 5, кабинет 417

Тел.: +375 17 2800264

Съдия от съда в Първомайски район на Минск. На 24 ноември 2011 г. издава присъда срещу Алес Беляцки, един от най-изтъкнатите защитници на правата на човека, ръководител на беларуския правозащитен център „Вясна“, вицепрезидент на Международната федерация за правата на човека (FIDH). Начинът, по който е воден процесът, е в явно нарушение на Наказателно-процесуалния кодекс.

Беляцки активно е защитавал и е оказвал подкрепа на лицата, пострадали от репресиите във връзка с изборите от 19 декември 2010 г. и от репресивните мерки срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

2.

Saikouski Uladzimir

Saikovski Vladimir

Сайкоўскi Уладзiмiр

Сайковский Владимир

Адрес: Юридический отдел администрации Первомайского района пер. Чорного К. 5, кабинет 417

Тел.: +375 17 2800264

Прокурор от съда в Първомайски район на Минск. Той разглежда делото на Алес Беляцки, един от най-изтъкнатите защитници на правата на човека, ръководител на беларуския правозащитен център „Вясна“, вицепрезидент на Международната федерация за правата на човека (FIDH). Повдигнатото от него обвинение има ясна и непосредствена политическа мотивация и е в явно нарушение на Наказателно-процесуалния кодекс.

Беляцки активно е защитавал и е оказвал подкрепа на лицата, пострадали от репресиите във връзка с изборите от 19 декември 2010 г. и от репресивните мерки срещу гражданското общество и демократичната опозиция.“


17.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 335/17


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1321/2011 НА КОМИСИЯТА

от 16 декември 2011 година

за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 3030/93 на Съвета относно общите правила за внос на някои текстилни продукти с произход от трети страни

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 3030/93 на Съвета от 12 октомври 1993 г. относно общите правила за внос на някои текстилни продукти с произход от трети страни (1), и по-специално член 19 от него,

като има предвид, че:

(1)

Общите правила за внос на някои текстилни продукти с произход от трети страни следва да бъдат актуализирани, за да се вземат предвид измененията на Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (2), които също така засягат някои кодове в приложение I към Регламент (ЕИО) № 3030/93.

(2)

Регламент (ЕИО) № 3030/93 следва да бъде съответно изменен.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по текстила, създаден с член 17 от Регламент (ЕИО) № 3030/93,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕИО) № 3030/93 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Регламентът се прилага от 1 януари 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 16 декември 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 275, 8.11.1993 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Регламент (ЕИО) № 3030/93 се изменя, както следва:

Приложение I се заменя със следното:

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ТЕКСТИЛНИ ПРОДУКТИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 1  (1)

1.

Без да се засягат правилата за тълкуване на Комбинираната номенклатура, текстът на описанието на стоките се счита като имащ само индикативно значение, тъй като продуктите, обхванати от всяка категория, са определени, в рамките на настоящото приложение, от кодовете по КН. Когато пред съответния код по КН е поставен символът „ех“, продуктите, обхванати от всяка категория, се определят от обхвата на кода по КН и от този на съответното описание.

2.

Ако няма уточнение относно съставната материя на продуктите от категории 1—114 с произход от Китай, се приема, че тези продукти са направени изключително от вълна или фини животински косми, от памук или от синтетични или изкуствени влакна.

3.

Облеклата, които не могат да се определят като облекла за мъже или момчета или като облекла за жени или момичета, се класифицират към последните.

4.

Когато е употребен изразът „бебешко облекло“, това означава облекла до търговски размер 86 (включително).

Категория

Описание

Код по КН 2012 г.

Таблица на съответствие

брой/kg

g/брой

(1)

(2)

(3)

(4)

ГРУПА I А

1

Памучни прежди, непригодени за продажба на дребно

 

 

5204 11 005204 19 005205 11 005205 12 005205 13 005205 14 005205 15 105205 15 905205 21 005205 22 005205 23 005205 24 005205 26 005205 27 005205 28 005205 31 005205 32 005205 33 005205 34 005205 35 005205 41 005205 42 005205 43 005205 44 005205 46 005205 47 005205 48 005206 11 005206 12 005206 13 005206 14 005206 15 005206 21 005206 22 005206 23 005206 24 005206 25 005206 31 005206 32 005206 33 005206 34 005206 35 005206 41 005206 42 005206 43 005206 44 005206 45 00ex 5604 90 90

2

Памучни тъкани, различни от тъканите със сплитка гаце, хавлиените тъкани, лентите, кадифетата и плюшовете, тъканите от шенилна прежда, тюловете и другите фини мрежести тъкани

 

 

5208 11 105208 11 905208 12 165208 12 195208 12 965208 12 995208 13 005208 19 005208 21 105208 21 905208 22 165208 22 195208 22 965208 22 995208 23 005208 29 005208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 11 005209 12 005209 19 005209 21 005209 22 005209 29 005209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 11 005210 19 005210 21 005210 29 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 11 005211 12 005211 19 005211 20 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 11 105212 11 905212 12 105212 12 905212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 21 105212 21 905212 22 105212 22 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

2 a)

От които: различни от избелени или неизбелени

 

 

5208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

3

Тъкани от синтетични влакна (дреб или отпадъци), различни от лентите, кадифетата и плюшовете (включително хавлиените тъкани) и тъканите от шенилна прежда

 

 

5512 11 005512 19 105512 19 905512 21 005512 29 105512 29 905512 91 005512 99 105512 99 905513 11 205513 11 905513 12 005513 13 005513 19 005513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 11 005514 12 005514 19 105514 19 905514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 105515 11 305515 11 905515 12 105515 12 305515 12 905515 13 115515 13 195515 13 915515 13 995515 19 105515 19 305515 19 905515 21 105515 21 305515 21 905515 22 115515 22 195515 22 915515 22 995515 29 005515 91 105515 91 305515 91 905515 99 205515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

3 a)

От които: различни от избелени или неизбелени

 

 

5512 19 105512 19 905512 29 105512 29 905512 99 105512 99 905513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 305515 11 905515 12 305515 12 905515 13 195515 13 995515 19 305515 19 905515 21 305515 21 905515 22 195515 22 99ex 5515 29 005515 91 305515 91 905515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

ГРУПА I Б

4

Ризи, фланелки с ръкав, тънки пòла (различни от изработените от вълна или от фини животински косми), долни ризи и подобни артикули, трикотажни или плетени

6,48

154

6105 10 006105 20 106105 20 906105 90 106109 10 006109 90 206110 20 106110 30 10

5

Фланели, пуловери, елечета, жилетки, халати и джемпъри (различни от сака), анораци, якета, блузони и подобни артикули, трикотажни или плетени

4,53

221

ex 6101 90 806101 20 906101 30 906102 10 906102 20 906102 30 906110 11 106110 11 306110 11 906110 12 106110 12 906110 19 106110 19 906110 20 916110 20 996110 30 916110 30 99

6

Тъкани къси панталони и шорти, различни от банските гащета и панталоните (включително спортни панталони), за мъже или момчета; тъкани панталони и спортни панталони за жени или момичета от вълна, от памук или от синтетични или изкуствени влакна; долната част на облекла за спорт с подплата, различни от категория 16 или 29, от памук или от синтетични или изкуствени влакна

1,76

568

6203 41 106203 41 906203 42 316203 42 336203 42 356203 42 906203 43 196203 43 906203 49 196203 49 506204 61 106204 62 316204 62 336204 62 396204 63 186204 69 186211 32 426211 33 426211 42 426211 43 42

7

Ризи, блузи, блузи-ризи и шемизетки, дори трикотажни или плетени, от вълна, от памук или от синтетични или изкуствени влакна, за жени или момичета

5,55

180

6106 10 006106 20 006106 90 106206 20 006206 30 006206 40 00

8

Ризи за мъже или момчета, различни от трикотажни или плетени, от вълна, от памук или от синтетични или изкуствени влакна

4,60

217

ex 6205 90 806205 20 006205 30 00

ГРУПА II А

9

Хавлиени тъкани и подобни артикули от памук; кърпи и други артикули за тоалет или кухня, различни от трикотажни или плетени, от хавлиени или подобни тъкани, от памук

 

 

5802 11 005802 19 00ex 6302 60 00

20

Спално бельо, различно от трикотажно или плетено

 

 

6302 21 006302 22 906302 29 906302 31 006302 32 906302 39 90

22

Прежди от щапелни или отпадъчни синтетични влакна, непригодени за продажба на дребно

 

 

5508 10 105509 11 005509 12 005509 21 005509 22 005509 31 005509 32 005509 41 005509 42 005509 51 005509 52 005509 53 005509 59 005509 61 005509 62 005509 69 005509 91 005509 92 005509 99 00

22 a)

От които акрилни

 

 

ex 5508 10 105509 31 005509 32 005509 61 005509 62 005509 69 00

23

Прежди от щапелни или отпадъчни изкуствени влакна, непригодени за продажба на дребно

 

 

5508 20 105510 11 005510 12 005510 20 005510 30 005510 90 00

32

Изтъкани кадифета и плюшове и тъкани от шенилна прежда (различни от хавлиените тъкани от памук и лентите) и тъфтирани текстилни повърхности от вълна, от памук или от синтетични или изкуствени влакна

 

 

5801 10 005801 21 005801 22 005801 23 005801 26 005801 27 005801 31 005801 32 005801 33 005801 36 005801 37 005802 20 005802 30 00

32 a)

От които: рипсени кадифета и рипсени плюшове от памук

 

 

5801 22 00

39

Покривки и кърпи за маса, за тоалет или за кухня, различни от трикотажни или плетени, различни от хавлиени тъкани или подобни артикули от памук

 

 

6302 51 006302 53 90ex 6302 59 906302 91 006302 93 90ex 6302 99 90

ГРУПА II Б

12

Чорапогащи, чорапи, дълги, три четвърти и къси и други подобни артикули, трикотажни или плетени, различни от артикулите за бебета, включително чорапи за разширени вени, различни от продуктите от категория 70

24,3 чифта

41

6115 10 10ex 6115 10 906115 22 006115 29 006115 30 116115 30 906115 94 006115 95 006115 96 106115 96 996115 99 00

13

Слипове и долни гащи за мъже или момчета, пликчета за жени или момичета, трикотажни или плетени, от вълна, от памук или от синтетични или изкуствени влакна

17

59

6107 11 006107 12 006107 19 006108 21 006108 22 006108 29 00ex 6212 10 10ex 9619 00 51

14

Тъкани палта, шлифери, пелерини и подобни артикули за мъже или момчета, от вълна, от памук или от синтетични или изкуствени влакна (с изключение на полушубки) (от категория 21)

0,72

1 389

6201 11 00ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906210 20 00

15

Тъкани палта, шлифери, пелерини и други подобни артикули за жени и момичета; сака от вълна, от памук или от изкуствени или синтетични влакна (различни от полушубки) (от категория 21)

0,84

1 190

6202 11 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906204 31 006204 32 906204 33 906204 39 196210 30 00

16

Костюми и ансамбли за мъже и момчета, различни от трикотажни или плетени, от вълна, от памук или от синтетични или изкуствени влакна, с изключение на комбинезоните и ансамблите за ски; горни облекла за спорт с подплата, чиято външна част е изработена от един и същи плат, за мъже или момчета, от памук или от синтетични или изкуствени влакна

0,80

1 250

6203 11 006203 12 006203 19 106203 19 306203 22 806203 23 806203 29 186203 29 306211 32 316211 33 31

17

Сака, различни от трикотажни или плетени, за мъже или момчета, от вълна, от памук или от синтетични или изкуствени влакна

1,43

700

6203 31 006203 32 906203 33 906203 39 19

18

Долни фланели, слипове, долни гащи, нощници, пижами, хавлии за баня, халати и подобни артикули, за мъже или момчета, различни от трикотажни или плетени

 

 

6207 11 006207 19 006207 21 006207 22 006207 29 006207 91 006207 99 106207 99 90

Долни фланели и ризи, комбинезони, фусти, пликчета, нощници, пижами, халати, хавлии за баня, домашни роби и подобни артикули, за жени или момичета, различни от трикотажни или плетени

6208 11 006208 19 006208 21 006208 22 006208 29 006208 91 006208 92 006208 99 00ex 6212 10 10ex 9619 00 59

19

Носни кърпи и джобни кърпички, различни от трикотажни или плетени

59

17

6213 20 00ex 6213 90 00

21

Полушубки; анораци, якета, блузони и други подобни артикули, различни от трикотажни или плетени, от вълна, от памук или от синтетични или изкуствени влакна; горната част на горни облекла за спорт с подплата, различни от категория 16 или 29, от памук или синтетични или изкуствени влакна

2,3

435

ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906201 91 006201 92 006201 93 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906202 91 006202 92 006202 93 006211 32 416211 33 416211 42 416211 43 41

24

Нощници, пижами, хавлии за баня, халати и подобни артикули, за мъже или момчета, трикотажни или плетени

3,9

257

6107 21 006107 22 006107 29 006107 91 00ex 6107 99 00

Нощници, пижами, халати, хавлии за баня, домашни халати и подобни артикули за жени или момичета, трикотажни или плетени

6108 31 006108 32 006108 39 006108 91 006108 92 00ex 6108 99 00

26

Рокли за жени или момичета, от вълна, от памук или от изкуствени или синтетични влакна

3,1

323

6104 41 006104 42 006104 43 006104 44 006204 41 006204 42 006204 43 006204 44 00

27

Поли за жени или момичета, включително поли-панталони

2,6

385

6104 51 006104 52 006104 53 006104 59 006204 51 006204 52 006204 53 006204 59 10

28

Панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти (различни от банските гащета), трикотажни или плетени, от вълна, от памук или от синтетични или изкуствени влакна

1,61

620

6103 41 006103 42 006103 43 00ex 6103 49 006104 61 006104 62 006104 63 00ex 6104 69 00

29

Костюми и ансамбли, различни от трикотажни или плетени, за жени или момичета, от вълна, от памук или от синтетични или изкуствени влакна, с изключение на комбинезоните и ансамблите за ски; горни облекла за спорт с подплата, чиято външна част е изработена от един и същи плат, от памук или от синтетични или изкуствени влакна, за жени или момичета

1,37

730

6204 11 006204 12 006204 13 006204 19 106204 21 006204 22 806204 23 806204 29 186211 42 316211 43 31

31

Сутиени, тъкани, трикотажни или плетени

18,2

55

ex 6212 10 106212 10 90

68

Облекла и допълнения за облеклото за бебета, с изключение на ръкавици за бебета от категории 10 и 87, и чорапогащи, чорапи, дълги, три четвърти и къси и други подобни артикули за бебета, различни от трикотажни или плетени, от категория 88

 

 

6111 90 196111 20 906111 30 90ex 6111 90 90ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 90ex 9619 00 51ex 9619 00 59

73

Горни облекла за спорт, трикотажни или плетени, от вълна, от памук или от синтетични или изкуствени текстилни влакна

1,67

600

6112 11 006112 12 006112 19 00

76

Работни облекла за мъже или момчета, различни от трикотажни или плетени

 

 

6203 22 106203 23 106203 29 116203 32 106203 33 106203 39 116203 42 116203 42 516203 43 116203 43 316203 49 116203 49 316211 32 106211 33 10

Престилки, престилки с ръкави и други работни облекла за жени или момичета, различни от трикотажни или плетени

6204 22 106204 23 106204 29 116204 32 106204 33 106204 39 116204 62 116204 62 516204 63 116204 63 316204 69 116204 69 316211 42 106211 43 10

77

Комбинезони и ансамбли за ски, различни от трикотажни или плетени

 

 

ex 6211 20 00

78

Облекла, различни от трикотажни или плетени, с изключение на облекла от категории 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 и 77

 

 

6203 41 306203 42 596203 43 396203 49 396204 61 856204 62 596204 62 906204 63 396204 63 906204 69 396204 69 506210 40 006210 50 006211 32 906211 33 90ex 6211 39 006211 42 906211 43 90ex 6211 49 00ex 9619 00 59

83

Палта, сака и други облекла, включително комбинезони и ансамбли за ски, трикотажни или плетени, с изключение на облекла от категории 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75.

 

 

ex 6101 90 206101 20 106101 30 106102 10 106102 20 106102 30 106103 31 006103 32 006103 33 00ex 6103 39 006104 31 006104 32 006104 33 00ex 6104 39 006112 20 006113 00 906114 20 006114 30 00ex 6114 90 00ex 9619 00 51

ГРУПА III А

33

Тъкани от прежди от синтетични нишки, получени от ленти или от подобни форми от полиетилен или от полипропилен, с широчина под 3 m

 

 

5407 20 11

Амбалажни чували и торбички, различни от трикотажни или плетени, изработени от ленти или от подобни форми

6305 32 196305 33 90

34

Тъкани от прежди от синтетични нишки, получени от ленти или от подобни форми от полиетилен или от полипропилен, с широчина 3 m или повече

 

 

5407 20 19

35

Тъкани от прежди от синтетични нишки, различни от предназначените за гуми от категория 114

 

 

5407 10 005407 20 905407 30 005407 41 005407 42 005407 43 005407 44 005407 51 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 105407 61 305407 61 505407 61 905407 69 105407 69 905407 71 005407 72 005407 73 005407 74 005407 81 005407 82 005407 83 005407 84 005407 91 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

35 a)

От които: други, различни от неизбелени или избелени

 

 

ex 5407 10 00ex 5407 20 90ex 5407 30 005407 42 005407 43 005407 44 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 305407 61 505407 61 905407 69 905407 72 005407 73 005407 74 005407 82 005407 83 005407 84 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

36

Тъкани от изкуствени нишки, различни от предназначените за гуми от категория 114

 

 

5408 10 005408 21 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 31 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

36 a)

От които: други, различни от неизбелени или избелени

 

 

ex 5408 10 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

37

Тъкани от изкуствени щапелни влакна

 

 

5516 11 005516 12 005516 13 005516 14 005516 21 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 31 005516 32 005516 33 005516 34 005516 41 005516 42 005516 43 005516 44 005516 91 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

37 a)

От които: други, различни от неизбелени или избелени

 

 

5516 12 005516 13 005516 14 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 32 005516 33 005516 34 005516 42 005516 43 005516 44 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

38 A

Трикотажни или плетени синтетични тъкани за завеси

 

 

6005 31 106005 32 106005 33 106005 34 106006 31 106006 32 106006 33 106006 34 10

38 B

Пердета и завеси, различни от трикотажни или плетени

 

 

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 90

40

Пердета от тъкан текстил (включително завеси, щори за вътрешно обзавеждане, драперии и волани за легла и други артикули за обзавеждане), различни от трикотажни или плетени, от вълна, от памук или от синтетични или изкуствени влакна

 

 

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 906304 19 10ex 6304 19 906304 92 00ex 6304 93 00ex 6304 99 00

41

Прежди от синтетични нишки (безконечни), непригодени за продажба на дребно, различни от нетекстурирани единични прежди без сук или със сук, непревишаващ 50 сука на метър

 

 

5401 10 125401 10 145401 10 165401 10 185402 11 005402 19 005402 20 005402 31 005402 32 005402 33 005402 34 005402 39 005402 44 005402 48 005402 49 005402 51 005402 52 005402 59 105402 59 905402 61 005402 62 005402 69 105402 69 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

42

Прежди от синтетични или изкуствени безконечни влакна, непригодени за продажба на дребно

 

 

5401 20 10

Прежди от изкуствени влакна; прежди от изкуствени нишки, непригодени за продажба на дребно, различни от единични прежди от вискозна коприна, без сук или със сук, непревишаващ 250 сука на метър, и единични нетекстурирани прежди от ацетатна коприна

5403 10 005403 32 00ex 5403 33 005403 39 005403 41 005403 42 005403 49 00ex 5604 90 10

43

Прежди от синтетични или от изкуствени нишки, прежди от изкуствени щапелни влакна, памучни прежди, пригодени за продажба на дребно

 

 

5204 20 005207 10 005207 90 005401 10 905401 20 905406 00 005508 20 905511 30 00

46

Щрайхгарна или камгарна овча или агнешка вълна или други фини животински косми

 

 

5105 10 005105 21 005105 29 005105 31 005105 39 00

47

Прежда от щрайхгарна овча или агнешка вълна (щрайхгарна прежда) или от щрайхгарни фини животински косми, непригодена за продажба на дребно

 

 

5106 10 105106 10 905106 20 105106 20 915106 20 995108 10 105108 10 90

48

Прежда от камгарна овча или агнешка вълна (камгарна прежда) или от камгарни фини животински косми, непригодена за продажба на дребно

 

 

5107 10 105107 10 905107 20 105107 20 305107 20 515107 20 595107 20 915107 20 995108 20 105108 20 90

49

Прежда от овча или агнешка вълна или от камгарни фини животински косми, пригодена за продажба на дребно

 

 

5109 10 105109 10 905109 90 00

50

Тъкани от овча или агнешка вълна или от фини животински косми

 

 

5111 11 005111 19 105111 19 905111 20 005111 30 105111 30 305111 30 905111 90 105111 90 915111 90 935111 90 995112 11 005112 19 105112 19 905112 20 005112 30 105112 30 305112 30 905112 90 105112 90 915112 90 935112 90 99

51

Памук, кардиран или пениран

 

 

5203 00 00

53

Памучни тъкани със сплитка гаце

 

 

5803 00 10

54

Изкуствени щапелни влакна, включително отпадъци, кардирани, пенирани или обработени по друг начин, за предене

 

 

5507 00 00

55

Синтетични щапелни влакна, включително отпадъци, кардирани, пенирани или обработени по друг начин, за предене

 

 

5506 10 005506 20 005506 30 005506 90 00

56

Прежда от синтетични щапелни влакна (включително отпадъци), пригодена за продажба на дребно

 

 

5508 10 905511 10 005511 20 00

58

Килими от текстилни материали с навързан или ненавързан влас (дори конфекционирани)

 

 

5701 10 105701 10 905701 90 105701 90 90

59

Килими и други подови настилки от текстилни материали, различни от килимите от категория 58

 

 

5702 10 005702 31 105702 31 805702 32 105702 32 90ex 5702 39 005702 41 105702 41 905702 42 105702 42 90ex 5702 49 005702 50 105702 50 315702 50 39ex 5702 50 905702 91 005702 92 105702 92 90ex 5702 99 005703 10 005703 20 125703 20 185703 20 925703 20 985703 30 125703 30 185703 30 825703 30 885703 90 205703 90 805704 10 005704 90 005705 00 30ex 5705 00 80

60

Ръчно тъкани гоблени (тип „Gobelins“, „Flandres“, „Aubusson“, „Beauvais“ и други подобни) и ръчно бродирани гоблени (например с полегат бод, с кръстосан бод), на парчета и други подобни

 

 

5805 00 00

61

Ленти и ленти, състоящи се само от основа без вътък, чиито паралелни нишки са свързани с лепило, различни от етикети и подобни артикули от категория 62

Ластични ленти и пасмантерийни артикули (различни от трикотажни или плетени), направени от текстилни материали, съдържащи каучукови нишки

 

 

ex 5806 10 005806 20 005806 31 005806 32 105806 32 905806 39 005806 40 00

62

Шенилна прежда, обвита прежда (различна от металните и метализирани прежди и обвитите прежди от конски косми)

 

 

5606 00 915606 00 99

Тюлове и фини мрежести тъкани, с изключение на изтъканите и плетените изделия, ръчно изработени или машинно изработени дантели, на парче, на ленти или на мотиви

5804 10 105804 10 905804 21 105804 21 905804 29 105804 29 905804 30 00

Етикети, емблеми и подобни артикули от текстилни материали, на парче, на ленти или изрязани във форма или големина, небродирани, тъкани

5807 10 105807 10 90

Галони и ширити на парче, пасмантерийни артикули и аналогични орнаментни артикули, на парче; пискюли, помпони и подобни артикули

5808 10 005808 90 00

Бродерии на парче, на ленти или на мотиви

5810 10 105810 10 905810 91 105810 91 905810 92 105810 92 905810 99 105810 99 90

63

Трикотажни платове от синтетични влакна, съдържащи тегловно 5 % или повече прежди от еластомери, и трикотажни платове, съдържащи тегловно 5 % или повече каучукови нишки

 

 

5906 91 00ex 6002 40 006002 90 00ex 6004 10 006004 90 00

Дантели тип „Rachel“ и платове, наречени „с дълъг влас“ от синтетични влакна

ex 6001 10 006003 30 106005 31 506005 32 506005 33 506005 34 50

65

Трикотажни платове, различни от трикотажните платове от категории 38 A и 63, от вълна, от памук или от синтетични или изкуствени влакна

 

 

5606 00 10ex 6001 10 006001 21 006001 22 00ex 6001 29 006001 91 006001 92 00ex 6001 99 00ex 6002 40 006003 10 006003 20 006003 30 906003 40 00ex 6004 10 006005 90 106005 21 006005 22 006005 23 006005 24 006005 31 906005 32 906005 33 906005 34 906005 41 006005 42 006005 43 006005 44 006006 10 006006 21 006006 22 006006 23 006006 24 006006 31 906006 32 906006 33 906006 34 906006 41 006006 42 006006 43 006006 44 00

66

Одеяла, различни от трикотажни или плетени, от вълна, от памук или от синтетични или изкуствени влакна

 

 

6301 10 006301 20 906301 30 90ex 6301 40 90ex 6301 90 90

ГРУПА III Б

10

Ръкавици, ръкавици с един пръст и ръкавици без пръсти, трикотажни или плетени

17 чифта

59

6111 90 116111 20 106111 30 10ex 6111 90 906116 10 206116 10 806116 91 006116 92 006116 93 006116 99 00

67

Допълнения за облекла, трикотажни или плетени, различни от тези за бебета; спално бельо, покривки и кърпи за маса, за тоалет или за кухня, трикотажни или плетени; пердета, завеси и щори за вътрешно обзавеждане; драперии и волани за легла и други артикули за обзавеждане, трикотажни или плетени; одеяла, трикотажни или плетени; други артикули, трикотажни или плетени, включително части от облекла или от допълнения за облекла

 

 

5807 90 906113 00 106117 10 006117 80 106117 80 806117 90 006301 20 106301 30 106301 40 106301 90 106302 10 006302 40 00ex 6302 60 006303 12 006303 19 006304 11 006304 91 00ex 6305 20 006305 32 11ex 6305 32 906305 33 10ex 6305 39 00ex 6305 90 006307 10 106307 90 109619 00 41ex 9619 00 51

67 a)

От които: амбалажни чували и торбички, изработени от ленти от полиетилен или от полипропилен

 

 

6305 32 116305 33 10

69

Комбинезони, фусти и пликчета, за жени или момичета, трикотажни или плетени

7,8

128

6108 11 006108 19 00

70

Чорапогащи и чорапи от синтетични влакна, с линейна плътност на единичната прежда, по-малка от 67 dtex

30,4 чифта

33

ex 6115 10 906115 21 006115 30 19

Дълги дамски чорапи от синтетични влакна

ex 6115 10 906115 96 91

72

Бански костюми, от вълна, от памук или от синтетични или изкуствени влакна

9,7

103

6112 31 106112 31 906112 39 106112 39 906112 41 106112 41 906112 49 106112 49 906211 11 006211 12 00

74

Костюми и ансамбли за жени или момичета, трикотажни или плетени, от вълна, от памук или от синтетични или изкуствени влакна, с изключение на комбинезони и ансамбли за ски

1,54

650

6104 13 006104 19 20ex 6104 19 906104 22 006104 23 006104 29 10ex 6104 29 90

75

Костюми и ансамбли за мъже или момчета, трикотажни или плетени, от вълна, от памук или от синтетични или изкуствени влакна, с изключение на комбинезони и ансамбли за ски

0,80

1 250

6103 10 106103 10 906103 22 006103 23 006103 29 00

84

Шалове, ешарпи, кърпи за глава, шалчета, мантили, була и воалетки и подобни артикули, различни от трикотажни или плетени, от вълна, от памук или от синтетични или изкуствени влакна

 

 

6214 20 006214 30 006214 40 00ex 6214 90 00

85

Вратовръзки, папийонки, шалчета-вратовръзки, различни от трикотажни или плетени, от вълна, от памук или от синтетични или изкуствени влакна

17,9

56

6215 20 006215 90 00

86

Корсети, ластични колани, жартиери, тиранти, ластици за чорапи и подобни артикули и техните части, дори трикотажни или плетени

8,8

114

6212 20 006212 30 006212 90 00

87

Ръкавици, ръкавици без пръсти и ръкавици с един пръст, различни от трикотажни или плетени

 

 

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906216 00 00

88

Чорапогащи, чорапи и къси чорапи, различни от трикотажни или плетени; други допълнения за облекла, части за облекла или за допълнения за облекла, различни от тези за бебета, различни от трикотажни или плетени

 

 

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906217 10 006217 90 00

90

Канапи, въжета и дебели въжета от синтетични влакна, плетени или не

 

 

5607 41 005607 49 115607 49 195607 49 905607 50 115607 50 195607 50 305607 50 90

91

Палатки

 

 

6306 22 006306 29 00

93

Амбалажни чували и торбички, от тъкани, различни от изработените от ленти от полиетилен или полипропилен

 

 

ex 6305 20 00ex 6305 32 90ex 6305 39 00

94

Вати от текстилни материали и артикули от тези вати; текстилни влакна с дължина, непревишаваща 5 mm (мъх от влакна), възли и пъпки от текстилни материали

 

 

5601 21 105601 21 905601 22 105601 22 905601 29 005601 30 009619 00 319619 00 39

95

Филцове и артикули от тях, дори импрегнирани или промазани, различни от подови настилки

 

 

5602 10 195602 10 31ex 5602 10 385602 10 905602 21 00ex 5602 29 005602 90 00ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 106307 90 91

96

Нетъкани текстилни тъкани и артикули от тях, дори импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани

 

 

5603 11 105603 11 905603 12 105603 12 905603 13 105603 13 905603 14 105603 14 905603 91 105603 91 905603 92 105603 92 905603 93 105603 93 905603 94 105603 94 90ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 926210 10 98ex 6301 40 90ex 6301 90 906302 22 106302 32 106302 53 106302 93 106303 92 106303 99 10ex 6304 19 90ex 6304 93 00ex 6304 99 00ex 6305 32 90ex 6305 39 006307 10 306307 90 92ex 6307 90 989619 00 49ex 9619 00 59

97

Мрежи и мрежи със завързани бримки, на платна или на части, изработени от канапи, въжета или дебели въжета, и конфекционирани мрежи за риболов, изработени от прежди, канапи, въжета или дебели въжета

 

 

5608 11 205608 11 805608 19 115608 19 195608 19 305608 19 905608 90 00

98

Други артикули, изработени от прежда, канапи, въжета или дебели въжета, различни от текстилните тъкани, артикулите, изработени от такива тъкани, и артикулите от категория 97

 

 

5609 00 005905 00 10

99

Тъкани, промазани с лепило или нишестени материали от видовете, употребявани за подвързване на книги или в картонажното производство, производството на калъфи или за подобни приложения; копирни платна или транспаранти за рисуване; платна, подготвени за рисуване; твърдо гумирано платно и подобни твърди тъкани от видовете, използвани в шапкарството

 

 

5901 10 005901 90 00

Линолеуми, дори изрязани; подови настилки, съставени от един слой или от едно покритие, нанесено върху текстилна основа, дори изрязани

5904 10 005904 90 00

Гумирани тъкани, различни от трикотажни или плетени, с изключение на тези за гуми

5906 10 005906 99 105906 99 90

Други импрегнирани или промазани тъкани; рисувани платна за театрални декори, за фон на ателиета, различни от тези от категория 100

5907 00 00

100

Тъкани, импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани с производни на целулозата или с други изкуствени пластмасови материали

 

 

5903 10 105903 10 905903 20 105903 20 905903 90 105903 90 915903 90 99

101

Канапи, въжета и дебели въжета, плетени или не, различни от тези, получени от синтетични влакна

 

 

ex 5607 90 90

109

Покривала и външни щори, платна

 

 

6306 12 006306 19 006306 30 00

110

Тъкани надуваеми дюшеци

 

 

6306 40 00

111

Тъкани артикули за къмпинг, различни от надуваеми дюшеци и палатки

 

 

6306 90 00

112

Други конфекционирани артикули, тъкани, с изключение на тези от категории 113 и 114

 

 

6307 20 00ex 6307 90 98

113

Кърпи за под, за съдове, за бърсане на прах, различни от трикотажни или плетени

 

 

6307 10 90

114

Тъкани и артикули за техническо приложение

 

 

5902 10 105902 10 905902 20 105902 20 905902 90 105902 90 905908 00 005909 00 105909 00 905910 00 005911 10 00ex 5911 20 005911 31 115911 31 195911 31 905911 32 115911 32 195911 32 905911 40 005911 90 105911 90 90

ГРУПА IV

115

Прежди от лен или от рами

 

 

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

117

Тъкани от лен или от рами

 

 

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30

118

Покривки и кърпи за маса, за тоалет или за кухня, от лен или от рами, различни от трикотажни или плетени

 

 

6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90

120

Пердета, завеси и щори за вътрешно обзавеждане; драперии и волани за легла и други артикули за обзавеждане, различни от трикотажни или плетени, от лен или от рами

 

 

ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00

121

Канапи, въжета и дебели въжета, плетени или не, от лен или от рами

 

 

ex 5607 90 90

122

Амбалажни чували и торбички, употребявани, от лен, различни от трикотажни или плетени

 

 

ex 6305 90 00

123

Изтъкани кадифета и плюшове и тъкани от шенилна прежда, от лен или от рами, различни от ленти

 

 

5801 90 10ex 5801 90 90

Шалове, ешарпи, кърпи за глава, шалчета, мантили, була, воалетки и други подобни артикули, от лен или от рами, различни от трикотажни или плетени

ex 6214 90 00

ГРУПА V

124

Синтетични щапелни влакна

 

 

5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

125 A

Прежди от синтетични нишки (безконечни), непригодени за продажба на дребно, различни от преждите от категория 41

 

 

5402 45 005402 46 005402 47 00

125 B

Монофиламенти, ленти (изкуствена слама и подобни форми) и имитация на катгут от синтетични материали

 

 

5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

126

Изкуствени щапелни влакна

 

 

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

127 A

Прежди от изкуствени нишки (безконечни), непригодени за продажба на дребно, различни от преждите от категория 42

 

 

5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00

127 B

Монофиламенти, ленти (изкуствена слама и подобни форми) и имитация на катгут от изкуствени текстилни материали

 

 

5405 00 00ex 5604 90 90

128

Груби животински косми, щрайхгарни или камгарни

 

 

5105 40 00

129

Прежди от груби животински косми или от конски косми

 

 

5110 00 00

130 A

Прежди от естествена коприна, различни от преждите от отпадъци от естествена коприна

 

 

5004 00 105004 00 905006 00 10

130 B

Прежди от естествена коприна, различни от тези от категория 130 A; нишки от Месина

 

 

5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90

131

Прежди от други растителни текстилни влакна

 

 

5308 90 90

132

Хартиени прежди

 

 

5308 90 50

133

Конопени прежди

 

 

5308 20 105308 20 90

134

Метални и метализирани прежди

 

 

5605 00 00

135

Тъкани от груби животински косми или от конски косми

 

 

5113 00 00

136

Тъкани от прежди от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна

 

 

5007 10 005007 20 115007 20 195007 20 215007 20 315007 20 395007 20 415007 20 515007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 105007 90 305007 90 505007 90 905803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00

137

Изтъкани кадифета и плюшове, тъкани от шенилна прежда и ленти, от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна

 

 

ex 5801 90 90ex 5806 10 00

138

Тъкани от хартиени прежди и от други растителни текстилни влакна, различни от тези от рами

 

 

5311 00 90ex 5905 00 90

139

Тъкани от метални нишки или от метални или метализирани прежди

 

 

5809 00 00

140

Трикотажни платове от текстилни материали, различни от вълна или фини животински косми, памук или синтетични или изкуствени влакна

 

 

ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00

141

Одеяла от текстилни материали, различни от вълна или фини животински косми, памук или синтетични или изкуствени влакна

 

 

ex 6301 90 90

142

Килими и други подови настилки от текстилни материали, от сизал, от други влакна от семейство Agave или от манилски коноп

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 80

144

Филцове от груби животински косми

 

 

ex 5602 10 38ex 5602 29 00

145

Канапи, въжета и дебели въжета, плетени или не, от абака (манилски коноп) или от коноп

 

 

ex 5607 90 20ex 5607 90 90

146 A

Канапи за свързване или връзване за селскостопански машини, от сизал или от други влакна от семейство Agave

 

 

ex 5607 21 00

146 B

Канапи, въжета и дебели въжета от сизал или от други влакна от семейство Agave, различни от продуктите от категория 146 A

 

 

ex 5607 21 005607 29 00

146 C

Канапи, въжета и дебели въжета, плетени или не, от юта или от други ликови текстилни влакна от № 5303

 

 

ex 5607 90 20

147

Отпадъци от естествена коприна (включително пашкулите, негодни за свилоточене), отпадъците от прежди и развлакнените текстилни материали, различни от тези, които са некардирани, нито пенирани

 

 

ex 5003 00 00

148 A

Прежди от юта или от други текстилни ликови влакна от № 5303

 

 

5307 10 005307 20 00

148 B

Прежди от кокосови влакна

 

 

5308 10 00

149

Тъкани от юта или от други текстилни ликови влакна с широчина над 150 cm

 

 

5310 10 90ex 5310 90 00

150

Тъкани от юта или от други текстилни ликови влакна с широчина, непревишаваща 150 cm; амбалажни чували и торбички от юта или от други текстилни ликови влакна, различни от употребявани

 

 

5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90

151 A

Подови настилки от кокосови влакна

 

 

5702 20 00

151 B

Килими и други подови настилки от текстилни материали, от юта, или от други ликови текстилни влакна, нито тъфтинг, нито флок

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00

152

Иглонабити филцове от юта или от други текстилни ликови влакна, неимпрегнирани, нито промазани, различни от подови настилки

 

 

5602 10 11

153

Употребявани амбалажни чували и торбички от юта или от други ликови текстилни влакна от № 5303

 

 

6305 10 10

154

Пашкули от копринени буби, годни за свилоточене

 

 

5001 00 00

Сурова коприна („греж“), (неусукана)

5002 00 00

Отпадъци от естествена коприна (включително пашкулите, негодни за свилоточене), отпадъци от прежди и развлакнени текстилни материали, некардирани, нито пенирани

ex 5003 00 00

Вълни, нещрайхгарни, нито камгарни

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Фини или груби животински косми, нещрайхгарни, нито камгарни

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

Отпадъци от вълна или от фини или груби животински косми, включително отпадъците от прежди, с изключение на развлакнените отпадъци

5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00

Развлакнени отпадъци от вълна или от фини или груби животински косми

5104 00 00

Необработен или обработен лен, но непреден; дреб и отпадъци от лен (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци)

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00

Рами и други растителни текстилни влакна, необработени или обработени, но непредени; дреб и отпадъци, различни от кокосови влакна и абака

5305 00 00

Памук, некардиран, нито пениран

5201 00 105201 00 90

Отпадъци от памук (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Коноп (Cannabis sativa L.), необработен или обработен, но непреден; дреб и отпадъци от коноп (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци)

5302 10 005302 90 00

Абака (манилски коноп или Musa textilis Nee), необработена или обработена, но непредена; дреб и отпадъци от абака (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци)

5305 00 00

Юта или други текстилни ликови влакна (с изключение на лена, конопа и рами), необработени или обработени, но непредени; дреб и отпадъци от юта и други текстилни ликови влакна (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци)

5303 10 005303 90 00

Други растителни текстилни влакна, необработени или обработени, но непредени; дреб и отпадъци от такива влакна (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци)

5305 00 00

156

Блузи и пуловери, трикотажни или плетени, от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна, за жени или момичета

 

 

6106 90 30ex 6110 90 90

157

Облекла, трикотажни или плетени, различни от тези от категории 1—123 и от категория 156

 

 

ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00

159

Рокли, блузи, блузи-ризи и шемизетки, различни от трикотажните или плетените, от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна

 

 

6204 49 106204 49 906206 10 00

Шалове, ешарпи, кърпи за глава, шалчета, мантили, була и воалетки и подобни артикули, различни от трикотажните или плетените, от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна

6214 10 00

Вратовръзки, папийонки, шалчета-вратовръзки, от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна

6215 10 00

160

Носни кърпи и джобни кърпички от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна

 

 

ex 6213 90 00

161

Облекла, различни от трикотажните или плетените и различни от облеклата от категории 1—123 и категория 159

 

 

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 00ex 6211 49 00ex 9619 00 59

ПРИЛОЖЕНИЕ I А

Категория

Описание

Код по КН 2012 г.

Таблица на съответствие

брой/kg

g/брой

(1)

(2)

(3)

(4)

163 (2)

Марли и изделия от марля, пригодени за продажба на дребно

 

 

3005 90 31

ПРИЛОЖЕНИЕ I Б

1.

Настоящото приложение обхваща текстилните суровини (категории 128 и 154), текстилните продукти, различни от тези от вълна и фини животински косми, памук и от синтетични или изкуствени влакна, както и от синтетични или изкуствени влакна и нишки и прежди от категории 124, 125А, 125B, 126, 127А и 127B.

2.

Без да се засягат правилата за тълкуване на Комбинираната номенклатура, текстът на описанието на стоките се счита като имащ само индикативно значение, тъй като продуктите, обхванати от всяка категория, са определени, в рамките на настоящото приложение, от кодовете по КН. Когато пред съответния код по КН е поставен символът „ех“, продуктите, обхванати от всяка категория, се определят от обхвата на кода по КН и от този на съответното описание.

3.

Облеклата, които не могат да се определят като облекла за мъже или момчета или като облекла за жени или момичета, се класифицират към последните.

4.

Когато е употребен изразът „бебешко облекло“, това означава облекла до търговски размер 86 (включително).

Категория

Описание

Код по КН 2012 г.

Таблица на съответствие

брой/kg

g/брой

(1)

(2)

(3)

(4)

ГРУПА I

ex 20

Спално бельо, различно от трикотажно или плетено

 

 

ex 6302 29 90ex 6302 39 90

ex 32

Изтъкани кадифета и плюшове и тъкани от шенилна прежда и тъфтирани текстилни повърхности

 

 

ex 5802 20 00ex 5802 30 00

ex 39

Покривки и кърпи за маса, за тоалет или за кухня, различни от трикотажни или плетени, различни от тези от категория 118

 

 

ex 6302 59 90ex 6302 99 90

ГРУПА II

ex 12

Чорапогащи, чорапи, дълги, три четвърти и къси и други подобни артикули, трикотажни или плетени, различни от артикулите за бебета

24,3

41

ex 6115 10 90ex 6115 29 00ex 6115 30 90ex 6115 99 00

ex 13

Слипове и долни гащи за мъже или момчета, пликчета за жени или момичета, трикотажни или плетени

17

59

ex 6107 19 00ex 6108 29 00ex 6212 10 10

ex 14

Тъкани палта, шлифери, пелерини и подобни артикули за мъже или момчета

0,72

1 389

ex 6210 20 00

ex 15

Тъкани палта, шлифери, пелерини и други подобни артикули за жени и момичета; сака (различни от полушубки)

0,84

1 190

ex 6210 30 00

ex 18

Долни фланели, слипове, долни гащи, нощници, пижами, хавлии за баня, халати и подобни артикули, за мъже или момчета, различни от трикотажни или плетени

 

 

ex 6207 19 00ex 6207 29 00ex 6207 99 90

Долни фланели и ризи, комбинезони, фусти, пликчета, нощници, пижами, халати, хавлии за баня, домашни роби и подобни артикули, за жени или момичета, различни от трикотажни или плетени

ex 6208 19 00ex 6208 29 00ex 6208 99 00ex 6212 10 10

ex 19

Носни кърпи и джобни кърпички, различни от тези от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна

59

17

ex 6213 90 00

ex 24

Нощници, пижами, хавлии за баня, халати и подобни артикули, за мъже или момчета, трикотажни или плетени

3,9

257

ex 6107 29 00

Нощници, пижами, халати, хавлии за баня, домашни роби и подобни артикули за жени или момичета, трикотажни или плетени

ex 6108 39 00

ex 27

Поли за жени или момичета, включително поли-панталони

2,6

385

ex 6104 59 00

ex 28

Панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти (различни от банските гащета), трикотажни или плетени

1,61

620

ex 6103 49 00ex 6104 69 00

ex 31

Сутиени, тъкани, трикотажни или плетени

18,2

55

ex 6212 10 10ex 6212 10 90

ex 68

Облекла и допълнения за облеклото за бебета, с изключение на ръкавици за бебета от категории ех 10 и ех 87, и чорапогащи, чорапи, дълги, три четвърти и къси и други подобни артикули за бебета, различни от трикотажни или плетени, от категория ех 88

 

 

ex 6209 90 90

ex 73

Горни облекла за спорт, трикотажни или плетени

1,67

600

ex 6112 19 00

ex 78

Тъкани облекла от продукти от № 5903, 5906 и 5907, с изключение на облекла от категории ex 14 и ex 15

 

 

ex 6210 40 00ex 6210 50 00

ex 83

Облекла от трикотажни или плетени тъкани от № 5903 и 5907 и комбинезони и ансамбли за ски, трикотажни или плетени

 

 

ex 6112 20 00ex 6113 00 90

ГРУПА III А

ex 38 B

Пердета и завеси, различни от трикотажни или плетени

 

 

ex 6303 99 90

ex 40

Пердета от тъкан текстил (включително завеси, щори за вътрешно обзавеждане, драперии и волани за легла и други артикули за обзавеждане), различни от трикотажни или плетени

 

 

ex 6303 99 90ex 6304 19 90ex 6304 99 00

ex 58

Килими от текстилни материали с навързан или ненавързан влас (дори конфекционирани)

 

 

ex 5701 90 10ex 5701 90 90

ex 59

Килими и други подови настилки от текстилни материали, различни от килимите от категория ex 58, 142 и 151B

 

 

ex 5702 10 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5703 90 20ex 5703 90 80ex 5704 10 00ex 5704 90 00ex 5705 00 80

ex 60

Ръчно тъкани гоблени (тип „Gobelins“, „Flandres“, „Aubusson“, „Beauvais“ и други подобни) и ръчно бродирани гоблени (например с полегат бод, с кръстосан бод), на парчета и други подобни

 

 

ex 5805 00 00

ex 61

Ленти и ленти, състоящи се само от основа без вътък, чиито паралелни нишки са свързани с лепило, различни от етикети и подобни артикули от категория ех 62 и категория 137

Ластични ленти и пасмантерийни артикули (различни от трикотажни или плетени), направени от текстилни материали, съдържащи каучукови нишки

 

 

ex 5806 10 00ex 5806 20 00ex 5806 39 00ex 5806 40 00

ex 62

Шенилна прежда, обвита прежда (различна от металните и метализирани прежди и обвитите прежди от конски косми)

 

 

ex 5606 00 91ex 5606 00 99

Тюлове и фини мрежести тъкани, с изключение на изтъканите и плетените изделия, ръчно изработени или машинно изработени дантели, на парче, на ленти или на мотиви

ex 5804 10 10ex 5804 10 90ex 5804 29 10ex 5804 29 90ex 5804 30 00

Етикети, емблеми и подобни артикули от текстилни материали, на парче, на ленти или изрязани във форма или големина, небродирани, тъкани

ex 5807 10 10ex 5807 10 90

Галони и ширити на парче, пасмантерийни артикули и аналогични орнаментни артикули, на парче; пискюли, помпони и подобни артикули

ex 5808 10 00ex 5808 90 00

Бродерии на парче, на ленти или на мотиви

ex 5810 10 10ex 5810 10 90ex 5810 99 10ex 5810 99 90

ex 63

Трикотажни платове от синтетични влакна, съдържащи тегловно 5 % или повече прежди от еластомери, и трикотажни платове, съдържащи тегловно 5 % или повече каучукови нишки

 

 

ex 5906 91 00ex 6002 40 00ex 6002 90 00ex 6004 10 00ex 6004 90 00

ex 65

Трикотажни платове, различни от трикотажните платове от категория ex 63

 

 

ex 5606 00 10ex 6002 40 00ex 6004 10 00

ex 66

Одеяла, различни от трикотажни или плетени

 

 

ex 6301 10 00

ГРУПА III Б

ex 10

Ръкавици, ръкавици с един пръст и ръкавици без пръсти, трикотажни или плетени

17 чифта

59

ex 6116 10 20ex 6116 10 80ex 6116 99 00

ex 67

Допълнения за облекла, трикотажни или плетени, различни от тези за бебета; спално бельо, покривки и кърпи за маса, за тоалет или за кухня, трикотажни или плетени; пердета, завеси и щори за вътрешно обзавеждане; драперии и волани за легла и други артикули за обзавеждане, трикотажни или плетени; одеяла, трикотажни или плетени; други артикули, трикотажни или плетени, включително части от облекла или от допълнения за облекла

 

 

ex 5807 90 90ex 6113 00 10ex 6117 10 00ex 6117 80 10ex 6117 80 80ex 6117 90 00ex 6301 90 10ex 6302 10 00ex 6302 40 00ex 6303 19 00ex 6304 11 00ex 6304 91 00ex 6307 10 10ex 6307 90 10

ex 69

Комбинезони, фусти и пликчета, за жени или момичета, трикотажни или плетени

7,8

128

ex 6108 19 00

ex 72

Бански костюми

9,7

103

ex 6112 39 10ex 6112 39 90ex 6112 49 10ex 6112 49 90ex 6211 11 00ex 6211 12 00

ex 75

Костюми и ансамбли за мъже или момчета, трикотажни или плетени

0,80

1 250

ex 6103 10 90ex 6103 29 00

ex 85

Вратовръзки, папийонки, шалчета-вратовръзки, различни от трикотажни или плетени, различни от категория 159

17,9

56

ex 6215 90 00

ex 86

Корсети, ластични колани, жартиери, тиранти, ластици за чорапи и подобни артикули и техните части, дори трикотажни или плетени

8,8

114

ex 6212 20 00ex 6212 30 00ex 6212 90 00

ex 87

Ръкавици, ръкавици без пръсти и ръкавици с един пръст, различни от трикотажни или плетени

 

 

ex 6209 90 90ex 6216 00 00

ex 88

Чорапогащи, чорапи и къси чорапи, различни от трикотажни или плетени; други допълнения за облекла, части за облекла или за допълнения за облекла, различни от тези за бебета, различни от трикотажни или плетени

 

 

ex 6209 90 90ex 6217 10 00ex 6217 90 00

ex 91

Палатки

 

 

ex 6306 29 00

ex 94

Вати от текстилни материали и артикули от тези вати; текстилни влакна с дължина, непревишаваща 5 mm (мъх от влакна), възли и пъпки от текстилни материали

 

 

ex 9619 00 39ex 5601 29 00ex 5601 30 00

ex 95

Филцове и артикули от тях, дори импрегнирани или промазани, различни от подови настилки

 

 

ex 5602 10 19ex 5602 10 38ex 5602 10 90ex 5602 29 00ex 5602 90 00ex 5807 90 10ex 6210 10 10ex 6307 90 91

ex 97

Мрежи и мрежи със завързани бримки, на платна или на части, изработени от канапи, въжета или дебели въжета, и конфекционирани мрежи за риболов, изработени от прежди, канапи, въжета или дебели въжета

 

 

ex 5608 90 00

ex 98

Други артикули, изработени от прежда, канапи, въжета или дебели въжета, различни от текстилните тъкани, артикулите, изработени от такива тъкани, и артикулите от категория 97

 

 

ex 5609 00 00ex 5905 00 10

ex 99

Тъкани, промазани с лепило или нишестени материали от видовете, употребявани за подвързване на книги или в картонажното производство, производството на калъфи или за подобни приложения; копирни платна или транспаранти за рисуване; платна, подготвени за рисуване; твърдо гумирано платно и подобни твърди тъкани от видовете, използвани в шапкарството

 

 

ex 5901 10 00ex 5901 90 00

Линолеуми, дори изрязани; подови настилки, съставени от един слой или от едно покритие, нанесено върху текстилна основа, дори изрязани

ex 5904 10 00ex 5904 90 00

Гумирани тъкани, различни от трикотажни или плетени, с изключение на тези за гуми

ex 5906 10 00ex 5906 99 10ex 5906 99 90

Други импрегнирани или промазани тъкани; рисувани платна за театрални декори, за фон на ателиета, различни от тези от категория ех 100

ex 5907 00 00

ex 100

Тъкани, импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани с производни на целулозата или с други изкуствени пластмасови материали

 

 

ex 5903 10 10ex 5903 10 90ex 5903 20 10ex 5903 20 90ex 5903 90 10ex 5903 90 91ex 5903 90 99

ex 109

Покривала и външни щори, платна

 

 

ex 6306 19 00ex 6306 30 00

ex 110

Тъкани надуваеми дюшеци

 

 

ex 6306 40 00

ex 111

Тъкани артикули за къмпинг, различни от надуваеми дюшеци и палатки

 

 

ex 6306 90 00

ex 112

Други конфекционирани артикули, тъкани, с изключение на тези от категории ех 113 и ех 114

 

 

ex 6307 20 00ex 6307 90 98

ex 113

Кърпи за под, за съдове, за бърсане на прах, различни от трикотажни или плетени

 

 

ex 6307 10 90

ex 114

Тъкани и артикули за техническо приложение, различни от тези от категория 136

 

 

ex 5908 00 00ex 5909 00 90ex 5910 00 00ex 5911 10 00ex 5911 31 19ex 5911 31 90ex 5911 32 11ex 5911 32 19ex 5911 32 90ex 5911 40 00ex 5911 90 10ex 5911 90 90

ГРУПА IV

115

Прежди от лен или от рами

 

 

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

117

Тъкани от лен или от рами

 

 

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30

118

Покривки и кърпи за маса, за тоалет или за кухня, от лен или от рами, различни от трикотажни или плетени

 

 

6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90

120

Пердета, завеси и щори за вътрешно обзавеждане; драперии и волани за легла и други артикули за обзавеждане, различни от трикотажни или плетени, от лен или от рами

 

 

ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00

121

Канапи, въжета и дебели въжета, плетени или не, от лен или от рами

 

 

ex 5607 90 90

122

Амбалажни чували и торбички, употребявани, от лен, различни от трикотажни или плетени

 

 

ex 6305 90 00

123

Изтъкани кадифета и плюшове и тъкани от шенилна прежда, от лен или от рами, различни от ленти

 

 

5801 90 10ex 5801 90 90

Шалове, ешарпи, кърпи за глава, шалчета, мантили, була, воалетки и други подобни артикули, от лен или от рами, различни от трикотажни или плетени

ex 6214 90 00

ГРУПА V

124

Синтетични щапелни влакна

 

 

5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

125 A

Прежди от синтетични нишки (безконечни), непригодени за продажба на дребно

 

 

ex 5402 44 005402 45 005402 46 005402 47 00

125 B

Монофиламенти, ленти (изкуствена слама и подобни форми) и имитация на катгут от синтетични материали

 

 

5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

126

Изкуствени щапелни влакна

 

 

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

127 A

Прежди от изкуствени нишки (безконечни), непригодени за продажба на дребно, единични прежди от вискозна коприна, без сук или със сук, непревишаващ 250 сука на метър, и единични нетекстурирани прежди от ацетатна коприна

 

 

ex 5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00

127 B

Монофиламенти, ленти (изкуствена слама и подобни форми) и имитация на катгут от изкуствени текстилни материали

 

 

5405 00 00ex 5604 90 90

128

Груби животински косми, щрайхгарни или камгарни

 

 

5105 40 00

129

Прежди от груби животински косми или от конски косми

 

 

5110 00 00

130 A

Прежди от естествена коприна, различни от преждите от отпадъци от естествена коприна

 

 

5004 00 105004 00 905006 00 10

130 B

Прежди от естествена коприна, различни от тези от категория 130 A; нишки от Месина

 

 

5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90

131

Прежди от други растителни текстилни влакна

 

 

5308 90 90

132

Хартиени прежди

 

 

5308 90 50

133

Конопени прежди

 

 

5308 20 105308 20 90

134

Метални и метализирани прежди

 

 

5605 00 00

135

Тъкани от груби животински косми или от конски косми

 

 

5113 00 00

136 A

Тъкани от прежди от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна, различни от неизбелените, изварените или избелените

 

 

5007 20 19ex 5007 20 31ex 5007 20 39ex 5007 20 415007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 305007 90 505007 90 90

136 B

Тъкани от прежди от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна, различни от тези от категория 136А

 

 

ex 5007 10 005007 20 115007 20 21ex 5007 20 31ex 5007 20 39ex 5007 20 415007 20 515007 90 105803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00

137

Изтъкани кадифета и плюшове, тъкани от шенилна прежда и ленти, от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна

 

 

ex 5801 90 90ex 5806 10 00

138

Тъкани от хартиени прежди и от други растителни текстилни влакна, различни от тези от рами

 

 

5311 00 90ex 5905 00 90

139

Тъкани от метални нишки или от метални или метализирани прежди

 

 

5809 00 00

140

Трикотажни платове от текстилни материали, различни от вълна или фини животински косми, памук или синтетични или изкуствени влакна

 

 

ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00

141

Одеяла от текстилни материали, различни от вълна или фини животински косми, памук или синтетични или изкуствени влакна

 

 

ex 6301 90 90

142

Килими и други подови настилки от текстилни материали, от сизал, от други влакна от семейство Agave или от манилски коноп

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 80

144

Филцове от груби животински косми

 

 

ex 5602 10 38ex 5602 29 00

145

Канапи, въжета и дебели въжета, плетени или не, от абака (манилски коноп) или от коноп

 

 

ex 5607 90 20ex 5607 90 90

146 A

Канапи за свързване или връзване за селскостопански машини, от сизал или от други влакна от семейство Agave

 

 

ex 5607 21 00

146 B

Канапи, въжета и дебели въжета от сизал или от други влакна от семейство Agave, различни от продуктите от категория 146 A

 

 

ex 5607 21 005607 29 00

146 C

Канапи, въжета и дебели въжета, плетени или не, от юта или от други ликови текстилни влакна от № 5303

 

 

ex 5607 90 20

147

Отпадъци от естествена коприна (включително пашкулите, негодни за свилоточене), отпадъците от прежди и развлакнените текстилни материали, различни от тези, които са некардирани, нито пенирани

 

 

ex 5003 00 00

148 A

Прежди от юта или от други текстилни ликови влакна от № 5303

 

 

5307 10 005307 20 00

148 B

Прежди от кокосови влакна

 

 

5308 10 00

149

Тъкани от юта или от други текстилни ликови влакна с широчина над 150 cm

 

 

5310 10 90ex 5310 90 00

150

Тъкани от юта или от други текстилни ликови влакна с широчина, непревишаваща 150 cm; амбалажни чували и торбички от юта или от други текстилни ликови влакна, различни от употребявани

 

 

5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90

151 A

Подови настилки от кокосови влакна

 

 

5702 20 00

151 B

Килими и други подови настилки от текстилни материали, от юта, или от други ликови текстилни влакна, нито тъфтинг, нито флок

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00

152

Иглонабити филцове от юта или от други текстилни ликови влакна, неимпрегнирани, нито промазани, различни от подови настилки

 

 

5602 10 11

153

Употребявани амбалажни чували и торбички от юта или от други ликови текстилни влакна от № 5303

 

 

6305 10 10

154

Пашкули от копринени буби, годни за свилоточене

 

 

5001 00 00

Сурова коприна („греж“), (неусукана)

5002 00 00

Отпадъци от естествена коприна (включително пашкулите, негодни за свилоточене), отпадъци от прежди и развлакнени текстилни материали, некардирани, нито пенирани

ex 5003 00 00

Вълни, нещрайхгарни, нито камгарни

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Фини или груби животински косми, нещрайхгарни, нито камгарни

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

Отпадъци от вълна или от фини или груби животински косми, включително отпадъците от прежди, с изключение на развлакнените отпадъци

5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00

Развлакнени отпадъци от вълна или от фини или груби животински косми

5104 00 00

Необработен или обработен лен, но непреден; дреб и отпадъци от лен (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци)

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00

Рами и други растителни текстилни влакна, необработени или обработени, но непредени; дреб и отпадъци, различни от кокосови влакна и абака

5305 00 00

Памук, некардиран, нито пениран

5201 00 105201 00 90

Отпадъци от памук (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Коноп (Cannabis sativa L.), необработен или обработен, но непреден; дреб и отпадъци от коноп (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци)

5302 10 005302 90 00

Абака (манилски коноп или Musa textilis Nee), необработена или обработена, но непредена; дреб и отпадъци от абака (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци)

5305 00 00

Юта или други текстилни ликови влакна (с изключение на лена, конопа и рами), необработени или обработени, но непредени; дреб и отпадъци от юта и други текстилни ликови влакна (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци)

5303 10 005303 90 00

Други растителни текстилни влакна, необработени или обработени, но непредени; дреб и отпадъци от такива влакна (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци)

5305 00 00

156

Блузи и пуловери, трикотажни или плетени, от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна, за жени или момичета

 

 

6106 90 30ex 6110 90 90

157

Облекла, трикотажни или плетени, различни от тези от категории ex 10, ex 12, ex 13, ex 24, ex 27, ex 28, ex 67, ex 69, ex 72, ex 73, ex 75, ex 83 и 156

 

 

ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00

159

Рокли, блузи, блузи-ризи и шемизетки, различни от трикотажните или плетените, от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна

 

 

6204 49 106206 10 00

Шалове, ешарпи, кърпи за глава, шалчета, мантили, була и воалетки и подобни артикули, различни от трикотажните или плетените, от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна

6214 10 00

Вратовръзки, папийонки, шалчета-вратовръзки, от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна

6215 10 00

160

Носни кърпи и джобни кърпички от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна

 

 

ex 6213 90 00

161

Облекла, различни от трикотажните или плетените и различни от облеклата от категории ex 14, ex 15, ex 18, ex 31, ex 68, ex 72, ex 78, ex 86, ex 87, ex 88 и 159

 

 

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 006211 49 00


(1)  Забележка: обхваща само категориите от 1 до 114, с изключение на Руската федерация и Сърбия, за които са обхванати категории от 1 до 161.

(2)  Прилага се единствено за внос от Китай.


17.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 335/42


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1322/2011 НА КОМИСИЯТА

от 16 декември 2011 година

за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 517/94 на Съвета относно общите правила за внос на текстилни продукти от някои трети страни, които не са обхванати от двустранни споразумения, протоколи или други договорености или от други специфични правила на Общността за вноса

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

Като взе предвид Регламент (ЕО) № 517/94 на Съвета от 7 март 1994 г. относно общите правила за внос на текстилни продукти от някои трети страни, които не са обхванати от двустранни споразумения, протоколи или други договорености или от други специфични правила на Общността за вноса (1), и по-специално член 28 от него,

като има предвид, че:

(1)

Следва да бъдат актуализирани общите правила за внос на някои текстилни продукти от трети страни, за да се вземат под внимание измененията на Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (2), които също така засягат някои кодове в приложение I към Регламент (ЕИО) № 517/94.

(2)

Затова Регламент (ЕИО) № 517/94 следва да бъде съответно изменен.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по текстил, създаден съгласно член 25 от Регламент (ЕО) № 517/94,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 517/94 се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 16 декември 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 67, 10.3.1994 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Регламент (ЕО) № 517/94 се изменя, както следва:

Приложение I се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

А.   ТЕКСТИЛНИ ПРОДУКТИ, УПОМЕНАТИ В ЧЛЕН 1

1.

Без да се накърняват правилата за тълкуване на комбинираната номенклатура, текстовата формулировка на описанието на стоките се счита, че има само индикативна стойност, тъй като продуктите, които спадат към всяка категория, са определени, в рамките на настоящото приложение, чрез кода по КН. Където е поставен символът „ех“ пред кода по КН, продуктите, които спадат към всяка категория, се определят от обхвата на кода по КН и от този на съответстващото описание.

2.

Облекла, които не могат бъдат определени като облекла за мъже или момчета, или като облекла за жени или момичета, се класифицират към последните.

3.

Където е използван изразът „облекла за бебета“, това означава, че те обхващат облекла до търговски размер 86.

Категория

Описание

Код по КН 2012

Таблица на еквивалентност

брой/kg

g/брой

(1)

(2)

(3)

(4)

ГРУПА I А

1

Памучни прежди, непригодени за продажба на дребно

 

 

5204 11 005204 19 005205 11 005205 12 005205 13 005205 14 005205 15 105205 15 905205 21 005205 22 005205 23 005205 24 005205 26 005205 27 005205 28 005205 31 005205 32 005205 33 005205 34 005205 35 005205 41 005205 42 005205 43 005205 44 005205 46 005205 47 005205 48 005206 11 005206 12 005206 13 005206 14 005206 15 005206 21 005206 22 005206 23 005206 24 005206 25 005206 31 005206 32 005206 33 005206 34 005206 35 005206 41 005206 42 005206 43 005206 44 005206 45 00ex 5604 90 90

2

Памучни тъкани, различни от тъкани със сплитка гаце, хавлиени тъкани, ленти, кадифета, тъкани от шенилна прежда, тюл и други мрежести тъкани

 

 

5208 11 105208 11 905208 12 165208 12 195208 12 965208 12 995208 13 005208 19 005208 21 105208 21 905208 22 165208 22 195208 22 965208 22 995208 23 005208 29 005208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 11 005209 12 005209 19 005209 21 005209 22 005209 29 005209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 11 005210 19 005210 21 005210 29 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 11 005211 12 005211 19 005211 20 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 11 105212 11 905212 12 105212 12 905212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 21 105212 21 905212 22 105212 22 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

2 a)

От които: различни от неизбелени или избелени

 

 

5208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

3

Тъкани от синтетични влакна (развлакнени или отпадъчни) различни от ленти, кадифета (вкл. хавлиени тъкани) и тъкани от шенилна прежда

 

 

5512 11 005512 19 105512 19 905512 21 005512 29 105512 29 905512 91 005512 99 105512 99 905513 11 205513 11 905513 12 005513 13 005513 19 005513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 11 005514 12 005514 19 105514 19 905514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 105515 11 305515 11 905515 12 105515 12 305515 12 905515 13 115515 13 195515 13 915515 13 995515 19 105515 19 305515 19 905515 21 105515 21 305515 21 905515 22 115515 22 195515 22 915515 22 995515 29 005515 91 105515 91 305515 91 905515 99 205515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

3 a)

От които: различни от неизбелени или избелени

 

 

5512 19 105512 19 905512 29 105512 29 905512 99 105512 99 905513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 305515 11 905515 12 305515 12 905515 13 195515 13 995515 19 305515 19 905515 21 305515 21 905515 22 195515 22 99ex 5515 29 005515 91 305515 91 905515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

ГРУПА I Б

4

Ризи, тениски, тънки пòла (различни от изработените от вълна или от фини животински косми) и подобни артикули, плетени или трикотажни

6,48

154

6105 10 006105 20 106105 20 906105 90 106109 10 006109 90 206110 20 106110 30 10

5

Фланели, пуловери (със и без ръкави), елечета, жилетки и халати и джемпъри (различни от сака), анораци, якета, блузони и подобни артикули, трикотажни или плетени

4,53

221

ex 6101 90 806101 20 906101 30 906102 10 906102 20 906102 30 906110 11 106110 11 306110 11 906110 12 106110 12 906110 19 106110 19 906110 20 916110 20 996110 30 916110 30 99

6

Панталони до под коляното, къси панталони и шорти, различни от банските гащета и панталоните, за мъже или момчета (включително спортни панталони); Панталони и спортни панталони за жени или момичета от вълна, от памук или от синтетични или изкуствени влакна; долни части на спортни облекла с подплата, различни от категория 16 или 29, от памук или синтетични или изкуствени влакна

1,76

568

6203 41 106203 41 906203 42 316203 42 336203 42 356203 42 906203 43 196203 43 906203 49 196203 49 506204 61 106204 62 316204 62 336204 62 396204 63 186204 69 186211 32 426211 33 426211 42 426211 43 42

7

Ризи, блузи, блузи-ризи и шемизетки, трикотажни или плетени, за жени или момичета, от вълна, памук или синтетични или изкуствени влакна

5,55

180

6106 10 006106 20 006106 90 106206 20 006206 30 006206 40 00

8

Ризи за мъже или момчета, различни от плетени или трикотажни, от вълна, памук или синтетични или изкуствени влакна

4,60

217

ex 6205 90 806205 20 006205 30 00

ГРУПА II А

9

Хавлиени тъкани и подобни артикули от памук; кърпи и други артикули за тоалет или кухня, различни от трикотажни или плетени, от хавлиени или подобни тъкани, от памук

 

 

5802 11 005802 19 00ex 6302 60 00

20

Спално бельо, различно от плетено или трикотажно

 

 

6302 21 006302 22 906302 29 906302 31 006302 32 906302 39 90

22

Конци от щапелни или отпадъчни синтетични влакна, непригодени за продажба на дребно

 

 

5508 10 105509 11 005509 12 005509 21 005509 22 005509 31 005509 32 005509 41 005509 42 005509 51 005509 52 005509 53 005509 59 005509 61 005509 62 005509 69 005509 91 005509 92 005509 99 00

22 a)

От които акрилни

 

 

ex 5508 10 105509 31 005509 32 005509 61 005509 62 005509 69 00

23

Прежди от щапелни или отпадъчни изкуствени влакна, непригодени за продажба на дребно

 

 

5508 20 105510 11 005510 12 005510 20 005510 30 005510 90 00

32

Изтъкани кадифета и тъкани от шенилна прежда (различни от хавлиените тъкани или лентовите тъкани) и тъфтирани текстилни повърхности от вълна, от памук или от синтетични или изкуствени влакна

 

 

5801 10 005801 21 005801 22 005801 23 005801 26 005801 27 005801 31 005801 32 005801 33 005801 36 005801 37 005802 20 005802 30 00

32 a)

От които: рипсени кадифета и рипсени плюшове, вътъчни, с разрязан флор

 

 

5801 22 00

39

Покривки и кърпи за маса, за тоалет или за кухня, различни от трикотажни или плетени, различни от хавлиени тъкани или подобни артикули от памук

 

 

6302 51 006302 53 90ex 6302 59 906302 91 006302 93 90ex 6302 99 90

ГРУПА II Б

12

Чорапогащи, чорапи, дълги, три четвърти и къси и други подобни артикули, трикотажни или плетени:, различни от артикулите за бебета, включително чорапи за разширени вени, различни от категория 70

24,3 чифта

41

6115 10 10ex 6115 10 906115 22 006115 29 006115 30 116115 30 906115 94 006115 95 006115 96 106115 96 996115 99 00

13

Слипове и долни гащи за мъже или момчета, пликчета за жени или момичета, трикотажни или плетени, от вълна, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна

17

59

6107 11 006107 12 006107 19 006108 21 006108 22 006108 29 00ex 6212 10 10ex 9619 00 51

14

Изтъкани палта, шлифери и подобни артикули за мъже или момчета от вълна, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна (с изключение на анораци) (от категория 21)

0,72

1 389

6201 11 00ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906210 20 00

15

Тъкани палта, шлифери и други подобни артикули за жени и момичета; сака от вълна, памук или изкуствени или синтетични влакна (различни от анораци) (от категория 21)

0,84

1 190

6202 11 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906204 31 006204 32 906204 33 906204 39 196210 30 00

16

Костюми и ансамбли за мъже и момчета, различни от плетени или трикотажни, от вълна, памук или синтетични или изкуствени тъкани, различни от комбинезоните и ансамблите за ски; горни спортни облекла с подплата, чиято външна част е изработена от един и същи плат, за мъже или момчета, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна

0,80

1 250

6203 11 006203 12 006203 19 106203 19 306203 22 806203 23 806203 29 186203 29 306211 32 316211 33 31

17

Сака, различни от плетени или трикотажни, за мъже или момчета, от вълна, от памук или от синтетични или изкуствени влакна

1,43

700

6203 31 006203 32 906203 33 906203 39 19

18

Долни фланели, слипове, долни гащи, нощници, пижами, хавлии за баня, халати и подобни артикули, за мъже или момчета, различни от трикотажни или плетени

 

 

6207 11 006207 19 006207 21 006207 22 006207 29 006207 91 006207 99 106207 99 90

Долни фланели и ризи, комбинезони, фусти, пликчета, нощници, пижами, халати, хавлии за баня, домашни роби и подобни артикули, за жени или момичета, различни от трикотажни или плетени

6208 11 006208 19 006208 21 006208 22 006208 29 006208 91 006208 92 006208 99 00ex 6212 10 10ex 9619 00 59

19

Носни кърпи и джобни кърпички, различни от плетени или трикотажни

59

17

6213 20 00ex 6213 90 00

21

Анораци; якета, блузони и други подобни артикули, различни от трикотажни или плетени, от вълна, от памук или от синтетични или изкуствени влакна; горната част на горни спортни облекла с подплата, различни от категория 16 или 29, от памук или синтетични или изкуствени влакна

2,3

435

ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906201 91 006201 92 006201 93 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906202 91 006202 92 006202 93 006211 32 416211 33 416211 42 416211 43 41

24

Нощници, пижами, хавлии за баня, халати и подобни артикули, за мъже или момчета, плетени или трикотажни

3,9

257

6107 21 006107 22 006107 29 006107 91 00ex 6107 99 00

Нощници, пижами, халати, хавлии за баня, домашни халати и подобни артикули за жени или момичета, трикотажни или плетени

6108 31 006108 32 006108 39 006108 91 006108 92 00ex 6108 99 00

26

Рокли за жени или момичета, от вълна, памук или от изкуствени или синтетични влакна

3,1

323

6104 41 006104 42 006104 43 006104 44 006204 41 006204 42 006204 43 006204 44 00

27

Поли за жени или момичета, включително поли-панталони

2,6

385

6104 51 006104 52 006104 53 006104 59 006204 51 006204 52 006204 53 006204 59 10

28

Панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното и шорти (различни от банските гащета), трикотажни или плетени, от вълна, памук или синтетични или изкуствени влакна

1,61

620

6103 41 006103 42 006103 43 00ex 6103 49 006104 61 006104 62 006104 63 00ex 6104 69 00

29

Костюми и ансамбли, различни от трикотажни или плетени, за жени или момичета, от вълна, от памук или от синтетични или изкуствени влакна, с изключение на ансамблите за ски; горни спортни облекла с подплата, чиято външна част е изработена от един и същи плат, от памук или от синтетични или изкуствени влакна, за жени или момичета

1,37

730

6204 11 006204 12 006204 13 006204 19 106204 21 006204 22 806204 23 806204 29 186211 42 316211 43 31

31

Сутиени, тъкани, трикотажни или плетени

18,2

55

ex 6212 10 106212 10 90

68

Облекла и допълнения за облеклото за бебета, с изключение на ръкавици от категории 10 и 87, и чорапогащи, чорапи, дълги, три четвърти и къси и други подобни артикули за бебета, различни от трикотажни или плетени, от категория 88

 

 

6111 90 196111 20 906111 30 90ex 6111 90 90ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 90ex 9619 00 51ex 9619 00 59

73

Горни спортни облекла, трикотажни или плетени, от вълна, памук или от синтетични или изкуствени влакна

1,67

600

6112 11 006112 12 006112 19 00

76

Работни облекла за мъже или момчета, различни от трикотажни или плетени

 

 

6203 22 106203 23 106203 29 116203 32 106203 33 106203 39 116203 42 116203 42 516203 43 116203 43 316203 49 116203 49 316211 32 106211 33 10

Престилки, престилки с ръкави и други работни облекла за жени или момичета, различни от трикотажни или плетени

6204 22 106204 23 106204 29 116204 32 106204 33 106204 39 116204 62 116204 62 516204 63 116204 63 316204 69 116204 69 316211 42 106211 43 10

77

Комбинезони и ансамбли за ски, различни от плетени или трикотажни

 

 

ex 6211 20 00

78

Облекла, различни от плетени или трикотажни, с изключение на облекла от категориите 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 и 77

 

 

6203 41 306203 42 596203 43 396203 49 396204 61 856204 62 596204 62 906204 63 396204 63 906204 69 396204 69 506210 40 006210 50 006211 32 906211 33 90ex 6211 39 006211 42 906211 43 90ex 6211 49 00ex 9619 00 59

83

Палта, сака, и други облекла, включително комбинезони и ансамбли за ски, плетени или трикотажни, с изключение на облекла от категориите 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75

 

 

ex 6101 90 206101 20 106101 30 106102 10 106102 20 106102 30 106103 31 006103 32 006103 33 00ex 6103 39 006104 31 006104 32 006104 33 00ex 6104 39 006112 20 006113 00 906114 20 006114 30 00ex 6114 90 00ex 9619 00 51

ГРУПА III А

33

Тъкани от прежди от синтетични нишки, получени от ленти или от подобни форми от полиетилен или от полипропилен, с широчина под 3 m

 

 

5407 20 11

Амбалажни чували и торбички, различни от плетени или трикотажни, изработени от ленти или от подобни форми

6305 32 196305 33 90

34

Тъкани от прежди от синтетични нишки, получени от ленти или от подобни форми от полиетилен или от полипропилен, с широчина 3 m или повече

 

 

5407 20 19

35

Тъкани от прежди от синтетични нишки, различни от предназначените за гуми от категория 114

 

 

5407 10 005407 20 905407 30 005407 41 005407 42 005407 43 005407 44 005407 51 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 105407 61 305407 61 505407 61 905407 69 105407 69 905407 71 005407 72 005407 73 005407 74 005407 81 005407 82 005407 83 005407 84 005407 91 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

35 a)

От които: други, различни от неизбелените или избелените

 

 

ex 5407 10 00ex 5407 20 90ex 5407 30 005407 42 005407 43 005407 44 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 305407 61 505407 61 905407 69 905407 72 005407 73 005407 74 005407 82 005407 83 005407 84 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

36

Тъкани от изкуствени нишки, различни от предназначените за гуми от категория 114

 

 

5408 10 005408 21 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 31 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

36 a)

От които: други, различни от неизбелените или избелените

 

 

ex 5408 10 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

37

Тъкани от изкуствени щапелни влакна

 

 

5516 11 005516 12 005516 13 005516 14 005516 21 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 31 005516 32 005516 33 005516 34 005516 41 005516 42 005516 43 005516 44 005516 91 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

37 a)

От които: други, различни от неизбелените или избелените

 

 

5516 12 005516 13 005516 14 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 32 005516 33 005516 34 005516 42 005516 43 005516 44 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

38 A

Плетени или трикотажни синтетични тъкани за завеси

 

 

6005 31 106005 32 106005 33 106005 34 106006 31 106006 32 106006 33 106006 34 10

38 Б

Пердета, завеси и щори за вътрешно обзавеждане, различни от плетени или трикотажни

 

 

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 90

40

Пердета от тъкан текстил (включително завеси, щори за вътрешно обзавеждане, драперии и волани за легла и други артикули за обзавеждане), различни от трикотажни или плетени, от вълна, от памук или от синтетични или изкуствени влакна

 

 

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 906304 19 10ex 6304 19 906304 92 00ex 6304 93 00ex 6304 99 00

41

Прежди от синтетични нишки (безконечни), непригодени за продажба на дребно, различни от нетекстурирани единични прежди без сук или със сук, непревишаващ 50 сука на метър

 

 

5401 10 125401 10 145401 10 165401 10 185402 11 005402 19 005402 20 005402 31 005402 32 005402 33 005402 34 005402 39 005402 44 005402 48 005402 49 005402 51 005402 52 005402 59 105402 59 905402 61 005402 62 005402 69 105402 69 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

42

Прежди от синтетични или изкуствени безконечни влакна, непригодени за продажба на дребно

 

 

5401 20 10

Прежди от изкуствени влакна; прежди от изкуствени нишки, непригодени за продажба на дребно, различни от единични прежди от вискозна коприна, без сук или със сук, непревишаващ 250 сука на метър и единични нетекстурирани прежди от ацетатна коприна

5403 10 005403 32 00ex 5403 33 005403 39 005403 41 005403 42 005403 49 00ex 5604 90 10

43

Прежди от синтетични и изкуствени нишки, прежди от изкуствени щапелни влакна, памучни прежди, пригодени за продажба на дребно

 

 

5204 20 005207 10 005207 90 005401 10 905401 20 905406 00 005508 20 905511 30 00

46

Щрайхгарна или камгарна овча или агнешка вълна или други фини животински косми

 

 

5105 10 005105 21 005105 29 005105 31 005105 39 00

47

Прежда от щрайхгарна овча или агнешка вълна (вълнена прежда) или от фини щрайхгарни животински косми, непригодена за продажба на дребно

 

 

5106 10 105106 10 905106 20 105106 20 915106 20 995108 10 105108 10 90

48

Прежда от камгарирана овча или агнешка вълна (вълнена прежда) или от камгарирани животински косми, непригодена за продажба на дребно

 

 

5107 10 105107 10 905107 20 105107 20 305107 20 515107 20 595107 20 915107 20 995108 20 105108 20 90

49

Прежда от овча или агнешка вълна или от камгарирани животински косми, пригодена за продажба на дребно

 

 

5109 10 105109 10 905109 90 00

50

Тъкани от овча или агнешка вълна от фини животински косми

 

 

5111 11 005111 19 105111 19 905111 20 005111 30 105111 30 305111 30 905111 90 105111 90 915111 90 935111 90 995112 11 005112 19 105112 19 905112 20 005112 30 105112 30 305112 30 905112 90 105112 90 915112 90 935112 90 99

51

Памук, кардиран или пениран

 

 

5203 00 00

53

Памук със сплитка гаце

 

 

5803 00 10

54

Изкуствени щапелни влакна, включително отпадъци кардирани, пенирани или обработени по друг начин, за предене

 

 

5507 00 00

55

Синтетични щапелни влакна, включително отпадъци кардирани, пенирани или обработени по друг начин, за предене

 

 

5506 10 005506 20 005506 30 005506 90 00

56

Прежда от синтетични щапелни влакна (включително отпадъчни) пригодени за продажба на дребно

 

 

5508 10 905511 10 005511 20 00

58

Килими, подови настилки, одеяла с навързан или ненавързан влас (дори конфекционирани)

 

 

5701 10 105701 10 905701 90 105701 90 90

59

Тъкáни килими и други тъкáни подови настилки от текстилни материали, различни от килимите от категория 58

 

 

5702 10 005702 31 105702 31 805702 32 105702 32 90ex 5702 39 005702 41 105702 41 905702 42 105702 42 90ex 5702 49 005702 50 105702 50 315702 50 39ex 5702 50 905702 91 005702 92 105702 92 90ex 5702 99 005703 10 005703 20 125703 20 185703 20 925703 20 985703 30 125703 30 185703 30 825703 30 885703 90 205703 90 805704 10 005704 90 005705 00 30ex 5705 00 80

60

Ръчно тъкани гоблени (тип „Gobelins“, „Flandres“, „Aubusson“, „Beauvais“ и други подобни) и ръчно бродирани гоблени (например с полегат бод, с кръстосан бод), на парчета и други подобни

 

 

5805 00 00

61

Ленти и ленти, състоящи се само от основа без вътък, чиито паралелни нишки са свързани с лепило, различни от етикети и подобни артикули, посочени в категория 62

Ластични ленти и ширити (различни от трикотажни или плетени), направени от текстилни материали, съдържащи прежди от каучукови нишки

 

 

ex 5806 10 005806 20 005806 31 005806 32 105806 32 905806 39 005806 40 00

62

Шенилна прежда, обвити прежди, (различна от метализирана прежда и ширити от конски косъм)

 

 

5606 00 915606 00 99

Тюлове и фини мрежести тъкани, с изключение на тъкани и плетени изделия; дантела ръчна или машинна изработка, на парче, на ивица или като мотив

5804 10 105804 10 905804 21 105804 21 905804 29 105804 29 905804 30 00

Етикети, емблеми и подобни артикули от текстилни материали, на парче, на ленти или изрязани във форма или големина, небродирани, тъкани

5807 10 105807 10 90

Ширити и галони, на парче; пискюли, помпони и подобни артикули

5808 10 005808 90 00

Бродерии, на парче, на ленти или на мотиви

5810 10 105810 10 905810 91 105810 91 905810 92 105810 92 905810 99 105810 99 90

63

Трикотажни платове от синтетични влакна, съдържащи тегловно 5 % или повече прежди от еластомери и трикотажни платове, съдържащи тегловно 5 % или повече каучукови нишки

 

 

5906 91 00ex 6002 40 006002 90 00ex 6004 10 006004 90 00

Дантели тип „Raschel“ и тъкани с дълъг влас от синтетични влакна

ex 6001 10 006003 30 106005 31 506005 32 506005 33 506005 34 50

65

Трикотажни платове, различни от трикотажните платове от категории 38 A и 63, от вълна, памук или синтетични или изкуствени влакна

 

 

5606 00 10ex 6001 10 006001 21 006001 22 00ex 6001 29 006001 91 006001 92 00ex 6001 99 00ex 6002 40 006003 10 006003 20 006003 30 906003 40 00ex 6004 10 006005 90 106005 21 006005 22 006005 23 006005 24 006005 31 906005 32 906005 33 906005 34 906005 41 006005 42 006005 43 006005 44 006006 10 006006 21 006006 22 006006 23 006006 24 006006 31 906006 32 906006 33 906006 34 906006 41 006006 42 006006 43 006006 44 00

66

Одеяла, различни от трикотажни или плетени, от вълна, памук или от синтетични или изкуствени влакна

 

 

6301 10 006301 20 906301 30 90ex 6301 40 90ex 6301 90 90

ГРУПА III Б

10

Ръкавици, ръкавици без пръсти и ръкавици с един пръст, трикотажни или плетени

17 чифта

59

6111 90 116111 20 106111 30 10ex 6111 90 906116 10 206116 10 806116 91 006116 92 006116 93 006116 99 00

67

Допълнения за облекла, трикотажни или плетени, различни от тези за бебета; спално бельо, покривки и кърпи за маса, за тоалет или за кухня, трикотажни или плетени; пердета, завеси и щори за вътрешно обзавеждане; драперии и волани за легла, трикотажни или плетени; одеяла плетени или трикотажни; други артикули, плетени или трикотажни, включително части от облекла или допълнения за облекла

 

 

5807 90 906113 00 106117 10 006117 80 106117 80 806117 90 006301 20 106301 30 106301 40 106301 90 106302 10 006302 40 00ex 6302 60 006303 12 006303 19 006304 11 006304 91 00ex 6305 20 006305 32 11ex 6305 32 906305 33 10ex 6305 39 00ex 6305 90 006307 10 106307 90 109619 00 41ex 9619 00 51

67 a)

От които: Амбалажни чували и торбички от полиетиленови или полипропиленови ленти

 

 

6305 32 116305 33 10

69

Пликчета, комбинезони, за жени или момичета, плетени или трикотажни

7,8

128

6108 11 006108 19 00

70

Чорапогащи и чорапи от синтетични влакна, с линейна плътност на единичната прежда, по-малка от 67 dtex

30,4 чифта

33

ex 6115 10 906115 21 006115 30 19

Дълги дамски чорапи от синтетични влакна

ex 6115 10 906115 96 91

72

Бански костюми, от вълна, памук, от синтетични или изкуствени влакна

9,7

103

6112 31 106112 31 906112 39 106112 39 906112 41 106112 41 906112 49 106112 49 906211 11 006211 12 00

74

Костюми и ансамбли за жени или момичета, трикотажни или плетени, от вълна, памук или синтетични или изкуствени влакна, с изключение на комбинезони и ансамбли за ски

1,54

650

6104 13 006104 19 20ex 6104 19 906104 22 006104 23 006104 29 10ex 6104 29 90

75

Костюми и ансамбли за мъже или момчета, трикотажни или плетени, от вълна, памук или изкуствени или синтетични влакна, с изключение на комбинезони и ансамбли за ски

0,80

1 250

6103 10 106103 10 906103 22 006103 23 006103 29 00

84

Шалове, ешарпи, кърпи за глава, шалчета, мантили, була и воалетки и подобни артикули, различни от плетени или трикотажни, от вълна, памук или от синтетични или от изкуствени влакна

 

 

6214 20 006214 30 006214 40 00ex 6214 90 00

85

Вратовръзки, папийонки, шалчета-вратовръзки, различни от плетени или трикотажни, от вълна, памук или от синтетични или от изкуствени влакна

17,9

56

6215 20 006215 90 00

86

Корсети, ластични колани, жартиери, тиранти, ластици за чорапи и подобни артикули и техните части, дори трикотажни или плетени

8,8

114

6212 20 006212 30 006212 90 00

87

Ръкавици с пет пръста, ръкавици с един пръст, ръкавици без пръсти, различни от плетени или трикотажни

 

 

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906216 00 00

88

Чорапогащи, чорапи и къси чорапи, различни от трикотажни или плетени; други допълнения за облекла, части за облекла или за допълнения за облекла, различни от тези за бебета, различни от трикотажни или плетени

 

 

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906217 10 006217 90 00

90

Канапи, въжета и дебели въжета от синтетични влакна, плетени или не

 

 

5607 41 005607 49 115607 49 195607 49 905607 50 115607 50 195607 50 305607 50 90

91

Палатки

 

 

6306 22 006306 29 00

93

Амбалажни чували и торбички, от тъкани, различни от изработените от полиетиленови или полипропиленови ленти

 

 

ex 6305 20 00ex 6305 32 90ex 6305 39 00

94

Вати от текстилни материали и артикули от тези вати; текстилни влакна с дължина, непревишаваща 5 mm (мъх от влакна), възли и пъпки от текстилни материали

 

 

5601 21 105601 21 905601 22 105601 22 905601 29 005601 30 009619 00 319619 00 39

95

Филцове и артикули от тях, дори импрегнирани или промазани, различни от подови настилки

 

 

5602 10 195602 10 31ex 5602 10 385602 10 905602 21 00ex 5602 29 005602 90 00ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 106307 90 91

96

Нетъкани текстилни материали и артикули от тях, дори импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани

 

 

5603 11 105603 11 905603 12 105603 12 905603 13 105603 13 905603 14 105603 14 905603 91 105603 91 905603 92 105603 92 905603 93 105603 93 905603 94 105603 94 90ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 926210 10 98ex 6301 40 90ex 6301 90 906302 22 106302 32 106302 53 106302 93 106303 92 106303 99 10ex 6304 19 90ex 6304 93 00ex 6304 99 00ex 6305 32 90ex 6305 39 006307 10 306307 90 92ex 6307 90 989619 00 49ex 9619 00 59

97

Мрежи и мрежи със завързани бримки, на платна или на части и конфекционирани мрежи за риболов, изработени от прежди, канапи, въжета или дебели въжета

 

 

5608 11 205608 11 805608 19 115608 19 195608 19 305608 19 905608 90 00

98

Други артикули, направени от прежда, канап, въжета, дебели въжета, различни от текстилни материали, артикули, направени от такива материали, както и артикулите от категория 97

 

 

5609 00 005905 00 10

99

Тъкани, промазани с лепило или нишестени материали от видовете, употребявани за подвързване на книги и подобни приложения; копирни платна или транспаранти за рисуване; платна, приготвени за рисуване; твърдо гумирано платно и подобни твърди тъкани от видовете, използвани в шапкарството

 

 

5901 10 005901 90 00

Линолеуми, дори изрязани; подови настилки, съставени от един слой или от едно покритие, нанесено върху текстилна основа, дори изрязани

5904 10 005904 90 00

Гумирани тъкани, различни от трикотажни или плетени, с изключение на тези за гуми

5906 10 005906 99 105906 99 90

Импрегнирани, промазани или покрити тъкани; рисувани платна за театрални декори, за фон на ателиета, различни от тези от категория 100

5907 00 00

100

Тъкани, импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани с производни на целулозата или други изкуствени пластмасови материали

 

 

5903 10 105903 10 905903 20 105903 20 905903 90 105903 90 915903 90 99

101

Канап, въжета, дебели въжета, плетени или не, различни от такива от синтетични влакна

 

 

ex 5607 90 90

109

Покривала и външни щори

 

 

6306 12 006306 19 006306 30 00

110

Тъкани надуваеми дюшеци

 

 

6306 40 00

111

Тъкани стоки за къмпинг, различни от надуваеми дюшеци и палатки

 

 

6306 90 00

112

Други конфекционирани текстилни артикули, тъкани, с изключение на тези от категории 113 и 114

 

 

6307 20 00ex 6307 90 98

113

Кърпи за под, за съдове, за бърсане на прах, различни от трикотажни или плетени

 

 

6307 10 90

114

Тъкани и артикули за техническо приложение

 

 

5902 10 105902 10 905902 20 105902 20 905902 90 105902 90 905908 00 005909 00 105909 00 905910 00 005911 10 00ex 5911 20 005911 31 115911 31 195911 31 905911 32 115911 32 195911 32 905911 40 005911 90 105911 90 90

ГРУПА IV

115

Прежди от лен или рами

 

 

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

117

Тъкани от лен или рами

 

 

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30

118

Покривки и кърпи за маса, за тоалет или за кухня, от лен или от рами, различен от трикотажен или плетен

 

 

6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90

120

Пердета, завеси и щори за вътрешно обзавеждане; драперии и волани за легла и други артикули за обзавеждане, различни от трикотажни или плетени, от лен или от рами

 

 

ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00

121

Канап, въжета, дебели въжета, плетени или не, от лен или от рами

 

 

ex 5607 90 90

122

Амбалажни чували и торбички, от лен, различни от плетени или трикотажни

 

 

ex 6305 90 00

123

Изтъкани кадифета и плюшове и тъкани от шенилна прежда, от лен или рами, различни от ленти

 

 

5801 90 10ex 5801 90 90

Шалове, ешарпи, кърпи за глава, шалчета, мантили, була, воалетки и други подобни артикули от лен или рами, различни от плетени или трикотажни

ex 6214 90 00

ГРУПА V

124

Синтетични щапелни влакна

 

 

5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

125 A

Прежди от синтетични нишки (безконечни), непригодени за продажба на дребно, различна от преждата в категория 41

 

 

5402 45 005402 46 005402 47 00

125 Б

Монофиламенти, ленти (изкуствена слама и други подобни) и имитация на катгут от синтетични материали

 

 

5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

126

Изкуствени щапелни влакна

 

 

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

127 A

Синтетични нишки (безконечни), непригодени за продажба на дребно, различни от преждата от категория 42

 

 

5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00

127 Б

Монофиламенти, ленти (изкуствена слама и други подобни) и имитация на катгут от изкуствени текстилни материали

 

 

5405 00 00ex 5604 90 90

128

Груби животински косми, щрайхгарни или камгарни

 

 

5105 40 00

129

Прежда от груби животински косми или от конски косми

 

 

5110 00 00

130 A

Прежди от естествена коприна, различни от преждите от копринени отпадъци

 

 

5004 00 105004 00 905006 00 10

130 Б

Прежди от естествена коприна, различни от тези от категория 130 A; нишки от Месина

 

 

5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90

131

Прежди от други растителни текстилни влакна

 

 

5308 90 90

132

Хартиени прежди

 

 

5308 90 50

133

Конопени прежди

 

 

5308 20 105308 20 90

134

Метализирани прежди

 

 

5605 00 00

135

Тъкани от груби животински косми и от конски косми

 

 

5113 00 00

136

Тъкани от прежди от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна

 

 

5007 10 005007 20 115007 20 195007 20 215007 20 315007 20 395007 20 415007 20 515007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 105007 90 305007 90 505007 90 905803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00

137

Изтъкани кадифета и плюшове, тъкани от шенилна прежда и ленти, от коприна или от копринени отпадъци

 

 

ex 5801 90 90ex 5806 10 00

138

Тъкани от хартиена прежда и други текстилни влакна, различни от тези от рами

 

 

5311 00 90ex 5905 00 90

139

Тъкани от метални нишки или от метализирани прежди

 

 

5809 00 00

140

Трикотажни платове от текстилни материали различни от вълна или фини животински косми, памук или синтетични или изкуствени влакна

 

 

ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00

141

Одеяла от текстилни материали, различни от вълна или фини животински косми, памук или синтетични или изкуствени влакна

 

 

ex 6301 90 90

142

Тъкани килими и други тъкани подови настилки от текстилни материали, от сизалови или други текстилни влакна от рода Agave или от манилски коноп

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 80

144

Филцове от груби животински косми

 

 

ex 5602 10 38ex 5602 29 00

145

Канап, въжета, дебели въжета, плетени или не от абака (манилски коноп) или от коноп

 

 

ex 5607 90 20ex 5607 90 90

146 A

Канапи за свързване или връзване за селскостопански машини, от сизал или от други влакна от рода Agave

 

 

ex 5607 21 00

146 Б

Канапи, въжета и дебели въжета от сизал или от други текстилни влакна от рода Аgavе, различни от продуктите от категория 146 A

 

 

ex 5607 21 005607 29 00

146 В

Канапи, въжета и дебели въжета, плетени или не, дори импрегнирани, от юта или от други ликови текстилни влакна от позиция № 5303

 

 

ex 5607 90 20

147

Отпадъци от естествена коприна (включително пашкулите, негодни за свилоточене), отпадъци от прежди и развлакнените текстилни материали, различни от нещрайхгарни или камгарни

 

 

ex 5003 00 00

148 A

Прежди от юта или от други текстилни ликови влакна от позиция № 5303

 

 

5307 10 005307 20 00

148 Б

Прежди от кокосови влакна

 

 

5308 10 00

149

Тъкани от юта или от други текстилни ликови влакна с ширина над 150 сm

 

 

5310 10 90ex 5310 90 00

150

Тъкани от юта или от други текстилни ликови влакна с широчина, непревишаваща 150 cm; Амбалажни чували и торбички от юта или от други ликови текстилни влакна, различни от използвани

 

 

5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90

151 A

Подови покрития от кокосови влакна

 

 

5702 20 00

151 Б

Тъкáни килими и други тъкáни подови настилки от текстилни материали, от юта или от други ликови текстилни влакна, нито тъфтинг, нито флок

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00

152

Иглонабити филцове от юта или от други текстилни ликови влакна, неимпрегнирани, нито промазани, различни от подови покрития

 

 

5602 10 11

153

Употребявани амбалажни чували и торбички, от юта или от други текстилни ликови влакна от позиция № 5303

 

 

6305 10 10

154

Пашкули от копринени буби, годни за свилоточене

 

 

5001 00 00

Сурова коприна „греж“ (неусукана)

5002 00 00

Отпадъци от естествена коприна (включително пашкулите, негодни за свилоточене), отпадъци от прежди и развлакнени текстилни материали, нещрайхгарни или камгарни

ex 5003 00 00

Вълни, нещрайхгарни, нито камгарни

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Фини или груби животински косми, нещрайхгарни, нито камгарни

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

Отпадъци от вълна или от фини или груби животински косми, включително отпадъците от прежди, с изключение на развлакнените отпадъци

5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00

Развлакнени отпадъци от вълна или от фини или груби животински косми

5104 00 00

Необработен или обработен лен, но непреден: дреб и отпадъци от лен (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци)

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00

Рами и други растителни текстилни влакна, необработени или обработени, но непредени: дреб и отпадъци от тези влакна, различни от кокосови влакна и абака

5305 00 00

Памук, некардиран, нито пениран

5201 00 105201 00 90

Отпадъци от памук (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Коноп (canabis sativa.L) необработен или обработен, но непреден; дреб и отпадъци от коноп (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци)

5302 10 005302 90 00

Абака (манилски коноп или Musa textilis Nee), необработена или обработена, но непредена: дреб и отпадъци от абака (включително отпадъци от прежда и развлакнени отпадъци)

5305 00 00

Юта или други текстилни ликови влакна, (с изключение на лена, конопа и рами), необработени или обработени, но непредени; дреб и отпадъци от юта и други текстилни ликови влакна (включително отпадъци от прежда и развлакнени отпадъци)

5303 10 005303 90 00

Други растителни текстилни влакна, необработени или обработени, но непредени; дреб и отпадъци от такива влакна (включително отпадъци от прежда и развлакнени отпадъци)

5305 00 00

156

Блузи и пуловери, трикотажни или плетени, за жени или момичета, от коприна или копринени отпадъци

 

 

6106 90 30ex 6110 90 90

157

Облекла, плетени или трикотажни, различни от категории 1 до 123 и 156

 

 

ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00

159

Рокли, блузи и ризи-блузи, нито трикотажни, нито плетени, от коприна или копринени отпадъци

 

 

6204 49 106206 10 00

Шалове, ешарпи, кърпи за глава, шалчета, мантили, була и воалетки и подобни артикули, нито плетени, нито трикотажни, от коприна или копринени отпадъци

6214 10 00

Вратовръзки, папийонки, шалчета-вратовръзки от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна

6215 10 00

160

Носни кърпи от коприна или копринени отпадъци

 

 

ex 6213 90 00

161

Облекла, нито трикотажни, нито плетени, различни от категории 1 до 123 и категория 159

 

 

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 00ex 6211 49 00ex 9619 00 59

Б.   ДРУГИ ТЕКСТИЛНИ ПРОДУКТИ, УПОМЕНАТИ В ЧЛЕН 1, ПАРАГРАФ 1

Кодове по Комбинираната номенклатура

 

3005 90

 

3921 12 00

 

ex 3921 13

 

ex 3921 90 60

 

4202 12 19

 

4202 12 50

 

4202 12 91

 

4202 12 99

 

4202 22 10

 

4202 22 90

 

4202 32 10

 

4202 32 90

 

4202 92 11

 

4202 92 15

 

4202 92 19

 

4202 92 91

 

4202 92 98

 

5604 10 00

 

6309 00 00

 

6310 10 00

 

6310 90 00

 

ex 6405 20

 

ex 6406 10

 

ex 6406 90

 

ex 6501 00 00

 

ex 6502 00 00

 

ex 6504 00 00

 

ex 6505 00

 

ex 6506 99

 

6601 10 00

 

6601 91 00

 

6601 99

 

6601 99 90

 

7019 11 00

 

7019 12 00

 

ex 7019 19

 

8708 21 10

 

8708 21 90

 

8804 00 00

 

ex 9113 90 00

 

ex 9404 90

 

ex 9612 10“


17.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 335/57


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1323/2011 НА КОМИСИЯТА

от 16 декември 2011 година

за установяване на правила за управление и разпределение на текстилните квоти, определени за 2012 г. съгласно Регламент (ЕО) № 517/94 на Съвета

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 517/94 на Съвета от 7 март 1994 г. относно общите правила за внос на текстилни продукти от някои трети страни, които не са обхванати от двустранни споразумения, протоколи или други договорености или от други специфични правила на Общността за вноса (1), и по-специално член 17, параграфи 3 и 6, и член 21, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 517/94 установява количествени ограничения за вноса на определени текстилни продукти с произход от определени трети държави, като квотите се разпределят на принципа „първият дошъл се обслужва първи“.

(2)

Съгласно посочения регламент е възможно при определени обстоятелства да се използват и други методи на разпределение, като се разделят квотите на траншове или се запази част от специфично количествено ограничение изключително за заявления, подкрепени с доказателства за резултатите от минало осъществяване на внос.

(3)

Правилата за управление на квотите, определени за 2012 г., следва да бъдат приети преди началото на квотната година, така че да не бъде засегната неоснователно непрекъснатостта на търговския поток.

(4)

Мерките, приети през предходните години, като например тези от Регламент (ЕС) № 1159/2010 на Комисията от 9 декември 2010 г. за установяване на правила за управление и разпределение на текстилните квоти, определени за 2011 г. съгласно Регламент (ЕО) № 517/94 на Съвета (2), се оказаха удовлетворителни и поради това е подходящо да бъдат приети подобни правила за 2012 г.

(5)

За да бъдат удовлетворени максимален брой оператори, е подходящо методът за разпределение „първият дошъл се обслужва първи“ да се направи по-гъвкав, като се определи таван за количествата, които могат да бъдат отпуснати за всеки оператор по този метод.

(6)

За да се гарантира определена степен на непрекъснатост в търговията и ефективно администриране на квотите, на операторите следва да се разреши да направят първоначалното си заявление за разрешение за внос за 2012 г. за количества, равни на количествата, които са внесли през 2011 г.

(7)

За да се постигне оптимално използване на количествата, на оператор, който е използвал поне половината от разрешеното вече количество, следва да се позволи да кандидатства за ново количество, при условие че в рамките на квотите има налични количества.

(8)

За да се осигури разумно управление на квотите, разрешенията за внос следва да са валидни в продължение на девет месеца от датата на издаване, но най-късно до края на годината. Държавите-членки следва да издават лицензии само след като бъдат уведомени от Комисията, че количествата са налице и само ако операторът може да докаже съществуването на договор и да удостовери, при отсъствие на конкретна разпоредба в полза на противното, че досега не му е издадено разрешение за внос в Общността по настоящия регламент за съответните категории и държави. Компетентните национални органи обаче следва да бъдат упълномощени да продължат, в отговор на заявленията на вносителите, с три месеца и най-късно до 31 март 2013 г. срока на лицензиите, които са били използвани поне наполовина към датата на заявлението.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по текстил, създаден съгласно член 25 от Регламент (ЕО) № 517/94,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Целта на настоящия регламент е да установи правилата за управление на количествените квоти за внос на някои текстилни продукти, изброени в приложение IV към Регламент (ЕО) № 517/94, за 2012 г.

Член 2

Квотите, посочени в член 1, се разпределят според хронологичния ред на получаване от Комисията на уведомленията от държавите-членки относно заявленията на отделни оператори за количества, които не надвишават максималните количества за оператор, определени в приложение I.

Максималните количества обаче не се прилагат за оператори, които са в състояние да докажат пред компетентните национални органи при подаване на първото си заявление за 2012 г., че по отношение на дадените категории и трети държави са внесли повече от максималните количества, определени за всяка категория съгласно вносните лицензии, които са им издадени за 2011 г.

По отношение на тези оператори компетентните органи могат да разрешат внос, който не превишава количествата, внесени през 2011 г. от дадени трети държави и в дадени категории, при условие че е налице достатъчен обем на квотите.

Член 3

Всеки вносител, който вече е използвал 50 % или повече от количеството, което му е отпуснато съгласно настоящия регламент, може да подаде следващо заявление, по отношение на същата категория и държава на произход, за количества, които не превишават максималните количества, определени в приложение I.

Член 4

1.   Компетентните национални органи, изброени в приложение II, могат, считано от 10,00 часа на 9 януари 2012 г., да уведомят Комисията относно количествата, обхванати от исканията за издаване на разрешения за внос.

Часът, посочен в първата алинея, следва да се разбира като брюкселско време.

2.   Компетентните национални органи издават разрешения само след като бъдат уведомени от Комисията съгласно член 17, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 517/94, че са налични количества за внос.

Те издават разрешения само ако операторът:

а)

докаже съществуването на договор относно доставката на стоките; и

б)

удостовери в писмен вид, че по отношение на съответните категории и държави:

i)

досега не му е било издадено разрешение съгласно настоящия регламент; или

ii)

от разрешението, издадено му съгласно настоящия регламент, той е използвал поне 50 %.

3.   Разрешенията за внос са валидни девет месеца от датата на издаване, но най-късно до 31 декември 2012 г.

Компетентните национални органи могат обаче, по искане на вносителя, да предоставят тримесечно продължение за разрешения, по които са използвани поне 50 % към момента на искането. Това продължение при никакви обстоятелства не може да бъде валидно след 31 март 2013 г.

Член 5

Настоящият регламент влиза в сила на 1 януари 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 16 декември 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 67, 10.3.1994 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 326, 10.12.2010 г., стр. 25.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Максимални количества, посочени в членове 2 и 3

Разглеждана държава

Категория

Единица мярка

Максимално количество

Беларус

1

килограми

20 000

2

килограми

80 000

3

килограми

5 000

4

броя

20 000

5

броя

15 000

6

броя

20 000

7

броя

20 000

8

броя

20 000

15

броя

17 000

20

килограми

5 000

21

броя

5 000

22

килограми

6 000

24

броя

5 000

26/27

броя

10 000

29

броя

5 000

67

килограми

3 000

73

броя

6 000

115

килограми

20 000

117

килограми

30 000

118

килограми

5 000

Северна Корея

1

килограми

10 000

2

килограми

10 000

3

килограми

10 000

4

броя

10 000

5

броя

10 000

6

броя

10 000

7

броя

10 000

8

броя

10 000

9

килограми

10 000

12

чифта

10 000

13

броя

10 000

14

броя

10 000

15

броя

10 000

16

броя

10 000

17

броя

10 000

18

килограми

10 000

19

броя

10 000

20

килограми

10 000

21

броя

10 000

24

броя

10 000

26

броя

10 000

27

броя

10 000

28

броя

10 000

29

броя

10 000

31

броя

10 000

36

килограми

10 000

37

килограми

10 000

39

килограми

10 000

59

килограми

10 000

61

килограми

10 000

68

килограми

10 000

69

броя

10 000

70

чифта

10 000

73

броя

10 000

74

броя

10 000

75

броя

10 000

76

килограми

10 000

77

килограми

5 000

78

килограми

5 000

83

килограми

10 000

87

килограми

8 000

109

килограми

10 000

117

килограми

10 000

118

килограми

10 000

142

килограми

10 000

151A

килограми

10 000

151B

килограми

10 000

161

килограми

10 000


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на службите, издаващи лицензиите по член 4

1.   Австрия

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1A

1011 Wien, Österreich

Tel.: +43 171100-0

Fax: +43 171100-8386

2.   Белгия

FOD Economie, kmo, Middenstand en Energie

Algemene Directie Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Vooruitganstraat 50

1210 Brussel

Tel. +32 22776713

Fax +32 22775063

SPF Économie, PME, classes moyennes et énergie

Direction générale potentiel économique

Service licences

Rue du Progrès 50

1210 Bruxelles

BELGIQUE

Tél. +32 22776713

Fax +32 22775063

3.   България

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“

ул. „Славянска“ № 8

1052 София

Тел.: +359 29 40 7008/+359 29 40 7673/+359 29 40 7800

Факс: +359 29 81 5041/+359 29 80 4710/+359 29 88 3654

4.   Кипър

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Trade Department

6 Andrea Araouzou Str.

CY-1421 Nicosia

Τηλ. +357 2 867100

Φαξ +357 2 375120

5.   Чешка република

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Tel.: (420) 22490 7111

Fax: (420) 22421 2133

6.   Дания

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinje Allé 17

DK – 2100 København

Tlf. (45) 35 46 60 30

Fax (45) 35 46 60 29

7.   Естония

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

15072 Tallinn

EESTI/ESTONIA

Tel: +372 6256400

Faks: +372 6313660

8.   Финландия

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

SUOMI

Puhelin: +358 96141

Faksi: +358 204922852

Tullstyrelsen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

FINLAND

Faksi: +358 204922852

9.   Франция

Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi

Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services

Sous-direction «industries de santé, de la chimie et des nouveaux matériaux»

Bureau «matérieaux du futur et nouveaux procédés»

Le Bervil

12, rue Villiot

75572 Paris Cedex 12

FRANCE

Tél. + 33 153449026

Fax + 33 153449172

10.   Германия

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Str. 29-35

65760 Eschborn, Deutschland

Tel.: +49 6196-9080

Fax: +49 6196-908800

11.   Гърция

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Τηλ. +(30 210) 328 6021-22

Φαξ +(30 210) 328 60 94

12.   Унгария

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Budapest

Németvölgyi út 37–39.

1124

MAGYARORSZÁG

Tel. +36 1458 5503

Fax + 36 1458 5814

E-mail: mkeh@mkeh.gov.hu

13.   Ирландия

Department of Enterprise, Trade and Employment

Internal Market

Kildare Street

IRL-Dublin 2

Tel. (353 1) 631 21 21

Fax (353 1) 631 28 26

14.   Италия

Ministero dello Sviluppo economico

Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione

Direzione generale per la Politica commerciale internazionale

Divisione III — Politiche settoriali

Viale Boston, 25

I-00144 Roma

Tel. (39 06) 5964 7517, 5993 2202, 5993 2198

Fax (39 06) 5993 2263, 5993 2636

E-mail: polcom3@sviluppoeconomico.gov.it

15.   Латвия

Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Tālr.: + 371 670 132 99/+ 371 670 132 48

Fakss: + 371 672 808 82

16.   Литва

Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija

Gedimino pr. 38, Vasario 16-osios g. 2

LT-01104 Vilnius

Tel.: + 370 706 64 658/+ 370 706 64 808

Faks. + 370 706 64 762

17.   Люксембург

Ministère de l’économie et du commerce

Office des licences

Boîte postale 113

2011 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tél. + 352 4782371

Fax + 352 466138

18.   Малта

Il-Ministeru tal-Finanzi, l-Ekonomija u l-Investiment

Id-Dipartiment tal-Kummerċ, Id-Direttorat tas-Servizzi Kummerċjali

Lascaris

Valletta VLT 2000

Malta

Tel. 00 356 256 90 202

Fax 00 356 212 37 112

19.   Нидарландия

Belastingdienst/Douane

Centrale dienst voor in- en uitvoer

Kempkensberg 12

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Tel. +31 881512122

Fax +31 881513182

20.   Полша

Ministerstwo Gospodarki

Pl. Trzech Krzyży 3/5

PL-00-950 Warszawa

Tel.: 0048/22/693 55 53

Faks: 0048/22/693 40 21

21.   Португалия

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo

Edifício da Alfândega

P-1149-060 LISBOA

Tel. (351-1) 218 814 263

Fax: (351-1) 218 814 261

E-mail: dsl@dgaiec.min-financas.pt

22.   Румъния

Ministerul Economiei,

Comerțului și Mediului de Afaceri

Direcția Generală Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu, nr. 16

București, sector 1

Cod poștal 010036

Tel. +40 213150081

Fax +40 213150454

e-mail: clc@dce.gov.ro

23.   Словакия

Ministerstvo hospodárstva SR

Oddelenie licencií

Mierová 19

SK-827 15 Bratislava

Tel.: +421 24854 2021 / +421 2 4854 7119

Fax: + 421 24342 3919

24.   Словения

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Center za TARIC in kvote

Spodnji plavž 6c

SLO-4270 Jesenice

Slovenija

Telefon: +386-4 2974470

Telefaks: +386-4 2974472

E-naslov: taric.cuje@gov.si

25.   Испания

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Dirección General de Comercio e Inversiones

Paseo de la Castellana no 162

E-28046 Madrid

Tel. (34 91) 349 38 17 / 349 38 74

Fax (34 91) 349 38 31

E-mail: sgindustrial.sscc@comercio.mityc.es

26.   Швеция

National Board of Trade (Kommerskollegium)

Box 6803

113 86 Stockholm

Tfn +46 86904800

Fax +46 8306759

E-post: registrator@kommers.se

27.   Обединено кралство

Department for Business, Innovation and Skills

Import Licensing Branch

Queensway House – West Precinct

Billingham

UK-TS23 2NF

Tel. (44-1642) 36 43 33

Fax (44-1642) 36 42 69

E-mail: enquiries.ilb@bis.gsi.gov.uk


17.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 335/65


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1324/2011 НА КОМИСИЯТА

от 16 декември 2011 година

за дерогация за 2012 г. от Регламент (ЕО) № 1067/2008 за откриване и управление на тарифни квоти за мека пшеница с качество, различно от високо качество, с произход от трети страни

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 144 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 3, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1067/2008 от 30 октомври 2008 г. за откриване и управление на тарифни квоти за мека пшеница с качество, различно от високо качество, с произход от трети страни и за дерогация от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (2) се посочва, че подквота III за други трети страни се разделя на четири подпериода по тримесечия, като подпериод 1 е от 1 януари до 31 март за количество от 594 597 тона, а подпериод 2 е от 1 април до 30 юни за количество от 594 597 тона.

(2)

Предвид пазарната ситуация и с цел да осигури през 2012 г. непрекъснатост в снабдяването на пазара на Съюза със зърнени култури, принадлежащи към подквота III, е уместно подпериоди 1 и 2 да се слеят в един подпериод, който обхваща общото количество на подпериоди 1 и 2, възлизащо на 1 189 194 тона.

(3)

Поради това следва да се направи дерогация от Регламент (ЕО) № 1067/2008 за 2012 г.

(4)

С цел да се осигури ефикасното управление на процедурата по издаването на лицензии за внос считано от 1 януари 2012 г. настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

(5)

Управителният комитет за общата организация на селскостопанските пазари не е представил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Чрез дерогация от член 3, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕО) № 1067/2008 подпериод 1 за 2012 г. обхваща периода от 1 януари 2012 г. до 30 юни 2012 г. за количество от 1 189 194 тона.

Чрез дерогация от член 3, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕО) № 1067/2008 подпериод 2 за 2012 г. се премахва.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага до 30 юни 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 16 декември 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 290, 31.10.2008 г., стр. 3.


17.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 335/66


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1325/2011 НА КОМИСИЯТА

от 16 декември 2011 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 по отношение на праговите нива на допълнителните мита за круши, лимони, ябълки и тиквички

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1), и по-специално член 143, буква б) във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2) се предвижда наблюдение на вноса на продуктите, изброени в приложение XVIII към него. Това наблюдение се извършва съгласно правилата, предвидени в член 308г от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (3).

(2)

За целите на член 5, параграф 4 от Споразумението за селското стопанство (4), сключено в рамките на многостранните търговски преговори от Уругвайския кръг, и въз основа на последните получени данни за 2008, 2009 и 2010 г., следва да се коригират праговите нива на допълнителните мита за круши, лимони, ябълки и тиквички.

(3)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 следва да бъде съответно изменен.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение XVIII към Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 се заменя с текста от приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Регламентът се прилага от 1 януари 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 16 декември 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 336, 23.12.1994 г., стр. 22.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ XVIII

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВНОСНИ МИТА: ДЯЛ IV, ГЛАВА I, РАЗДЕЛ 2

Без да се засягат правилата за тълкуване на Комбинираната номенклатура, описанието на стоките се разглежда като имащо само указателно значение. Приложното поле на допълнителните мита за целите на настоящото приложение е определено от обхвата на кодовете по КН — такива, каквито са в момента на приемането на настоящия регламент.

Пореден номер

Код по КН

Описание на стоките

Срок на прилагане

Прагови нива (в тонове)

78.0015

0702 00 00

Домати, пресни или охладени

от 1 октомври до 31 май

481 762

78.0020

от 1 юни до 30 септември

44 251

78.0065

0707 00 05

Краставици

от 1 май до 31 октомври

92 229

78.0075

от 1 ноември до 30 април

55 270

78.0085

0709 90 80

Артишок (ангинарии)

от 1 ноември до 30 юни

11 620

78.0100

0709 90 70

Тиквички

от 1 януари до 31 декември

54 760

78.0110

0805 10 20

Сладки портокали, пресни

от 1 декември до 31 май

292 760

78.0120

0805 20 10

Клементинки

от 1 ноември до края на февруари

85 392

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Мандарини (включително тангерини и сатсумаси); wilkings и подобни цитрусови хибриди

от 1 ноември до края на февруари

99 128

78.0155

0805 50 10

Лимони (Citrus limon, Citrus limonum)

от 1 юни до 31 декември

340 920

78.0160

от 1 януари до 31 май

90 108

78.0170

0806 10 10

Трапезно грозде

от 21 юли до 20 ноември

80 588

78.0175

0808 10 80

Ябълки

от 1 януари до 31 август

701 247

78.0180

от 1 септември до 31 декември

64 981

78.0220

0808 20 50

Круши

от 1 януари до 30 април

230 148

78.0235

от 1 юли до 31 декември

35 573

78.0250

0809 10 00

Кайсии

от 1 юни до 31 юли

5 794

78.0265

0809 20 95

Череши, различни от вишни

от 21 май до 10 август

30 783

78.0270

0809 30

Праскови, включително брюнони и нектарини

от 11 юни до 30 септември

5 613

78.0280

0809 40 05

Сливи

от 11 юни до 30 септември

10 293“


17.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 335/68


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1326/2011 НА КОМИСИЯТА

от 16 декември 2011 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранни търговски преговори Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 посочва критериите за определяне от страна на Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A към същия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 17 декември 2011 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 16 декември 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

AL

60,1

MA

69,2

TN

85,7

TR

109,2

ZZ

81,1

0707 00 05

TR

125,1

ZZ

125,1

0709 90 70

MA

43,8

TR

148,5

ZZ

96,2

0805 10 20

AR

40,2

BR

39,0

CL

30,5

MA

57,8

TR

51,6

ZA

54,5

ZZ

45,6

0805 20 10

MA

69,3

TR

79,7

ZZ

74,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

87,9

TR

86,3

ZZ

87,1

0805 50 10

AR

52,9

TR

51,2

ZZ

52,1

0808 10 80

CA

109,9

CL

90,0

US

106,5

ZA

80,2

ZZ

96,7

0808 20 50

CN

42,7

ZZ

42,7


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


17.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 335/70


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1327/2011 НА КОМИСИЯТА

от 16 декември 2011 година

относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец декември 2011 г. в рамките на тарифните квоти, открити съгласно Регламент (ЕО) № 533/2007 за птичето месо

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос (2), и по-специално член 7, параграф 2 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 533/2007 на Комисията от 14 май 2007 г. относно откриване и управление на вносни тарифни квоти в сектора на птичето месо (3), и по-специално член 5, параграф 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 533/2007 откри тарифни квоти за внос на продукти от сектора на птичето месо.

(2)

Заявленията за лицензии за внос, подадени през първите седем дни от месец декември 2011 г. за подпериода от 1 януари до 31 март 2012 г., надвишават наличните количества за някои квоти. Поради това следва да се определи до каква степен могат да се издават лицензии за внос, като се определи коефициент на разпределение, който да се прилага към заявените количества,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Спрямо заявленията за лицензии за внос, подадени по силата на Регламент (ЕО) № 533/2007 за подпериода от 1 януари до 31 март 2012 г., се прилагат коефициентите на разпределение, посочени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 17 декември 2011 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 16 декември 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13.

(3)  ОВ L 125, 15.5.2007 г., стр. 9.


ПРИЛОЖЕНИЕ

№ на групата

Пореден №

Коефициент на разпределение за подадените заявления за лицензии за внос за подпериода от 1.1.2012-31.3.2012

(%)

P1

09.4067

2,34745

P3

09.4069

0,396986


17.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 335/72


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1328/2011 НА КОМИСИЯТА

от 16 декември 2011 година

относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на декември 2011 г. в рамките на тарифните квоти, открити съгласно Регламент (ЕО) № 539/2007 за определени продукти в сектора на яйцата и яйчния албумин

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос (2), и по-специално член 7, параграф 2 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 539/2007 на Комисията от 15 май 2007 г. за откриване и управление на вносни тарифни квоти в сектора на яйцата и за яйчен албумин (3), и по-специално член 5, параграф 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 539/2007 откри тарифни квоти за внос на продукти от сектора на яйцата и яйчния албумин.

(2)

Заявленията за лицензии за внос, подадени през първите седем дни на декември 2011 г. за подпериода от 1 януари до 31 март 2012 г., надвишават наличните количества за някои квоти. Поради това следва да се определи до каква степен могат да се издават лицензии за внос, като се определи коефициент на разпределение, който да се прилага към заявените количества,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Спрямо заявленията за лицензии за внос, подадени по силата на Регламент (ЕО) № 539/2007 за подпериода от 1 януари до 31 март 2012 г., се прилагат коефициентите на разпределение, посочени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 17 декември 2011 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 16 декември 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13.

(3)  ОВ L 128, 16.5.2007 г., стр. 19.


ПРИЛОЖЕНИЕ

№ на групата

Пореден №

Коефициент на разпределение за подадените заявления за лицензии за внос за подпериода от 1.1.2012-31.3.2012

(%)

E2

09.4401

45,956039


17.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 335/74


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1329/2011 НА КОМИСИЯТА

от 16 декември 2011 година

относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на декември 2011 г. в рамките на тарифната квота, открита съгласно Регламент (ЕО) № 1385/2007 за птичето месо

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос (2), и по-специално член 7, параграф 2 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1385/2007 на Комисията от 26 ноември 2007 г. за установяване на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 774/94 на Съвета относно откриване и управление на определени тарифни квоти на Общността в сектора на птичето месо (3), и по-специално член 5, параграф 6 от него,

като има предвид, че:

Заявленията за лицензии за внос, подадени през първите седем дни на декември 2011 г. за подпериода от 1 януари до 31 март 2012 г. са за количества, по-големи от наличните за някои квоти. Поради това следва да се определи до каква степен могат да се издават лицензии за внос, като се определи коефициент на разпределение, който да се прилага към заявените количества,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Спрямо заявленията за лицензии за внос, подадени въз основа на Регламент (ЕО) № 1385/2007 за подпериода от 1 януари до 31 март 2012 г., се прилагат коефициентите на разпределение, посочени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 17 декември 2011 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 16 декември 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)