ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2011.327.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 327

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
9 декември 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2011/818/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 8 ноември 2011 година относно сключването на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Кралство Норвегия относно допълнителни търговски преференции за селскостопански продукти, постигнато на основание член 19 от Споразумението за Европейското икономическо пространство

1

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Норвегия относно допълнителните търговски преференции за селскостопански продукти, постигнато на основание член 19 от Споразумението за Европейското икономическо пространство

2

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 1276/2011 на Комисията от 8 декември 2011 година за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на третирането с цел унищожаване на жизнеспособни паразити в рибните продукти за консумация от човека ( 1 )

39

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1277/2011 на Комисията от 8 декември 2011 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 669/2009 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на засиления официален контрол върху вноса на някои фуражи и храни от неживотински произход ( 1 )

42

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1278/2011 на Комисията от 8 декември 2011 година за одобряване на активното вещество битертанол, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията и на Решение 2008/934/ЕО на Комисията ( 1 )

49

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1279/2011 на Комисията от 8 декември 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

56

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1280/2011 на Комисията от 8 декември 2011 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент за изменение (ЕC) № 971/2011 за 2011/12 пазарна година

58

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1281/2011 на Комисията от 8 декември 2011 година относно определянето на минималния размер на митото в отговор на подаването на тръжни оферти за първата частична покана за участие в търг в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1239/2011

60

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение 2011/819/ОВППС на Съвета от 8 декември 2011 година за назначаване на специален представител на Европейския съюз за Африканския рог

62

 

 

2011/820/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 7 декември 2011 година за изменение на Директива 2002/56/ЕО на Съвета по отношение на датата, посочена в член 21, параграф 3, до която държавите-членки имат правото да продължават валидността на решенията относно равностойността на посадъчен материал от картофи от трети страни (нотифицирано под номер C(2011) 8929)  ( 1 )

66

 

 

2011/821/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 7 декември 2011 година относно признаването на Кабо Верде по силата на Директива 2008/106/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на системите за обучение и сертифициране на морските лица (нотифицирано под номер C(2011) 8998)  ( 1 )

67

 

 

2011/822/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 7 декември 2011 година относно признаването на Бангладеш по силата на Директива 2008/106/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на системите за обучение и сертифициране на морските лица (нотифицирано под номер C(2011) 8999)  ( 1 )

68

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

9.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 327/1


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 8 ноември 2011 година

относно сключването на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Кралство Норвегия относно допълнителни търговски преференции за селскостопански продукти, постигнато на основание член 19 от Споразумението за Европейското икономическо пространство

(2011/818/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207, параграф 4, първа алинея във връзка с член 218, параграф 6, буква а) от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид становището на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

Член 19 от Споразумението за Европейското икономическо пространство предвижда договарящите се страни да поемат ангажимент да продължат усилията си за постигане на постепенна либерализация на търговията със селскостопански стоки между тях.

(2)

В съответствие с Решение 2010/676/ЕС на Съвета от 8 ноември 2010 г. (1) Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Норвегия относно допълнителните търговски преференции за селскостопански продукти, постигнато на основание член 19 от Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението“) беше подписано на 15 април 2011 г. при условие на сключването му.

(3)

Споразумението следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

С настоящото Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Норвегия относно допълнителните търговски преференции за земеделски продукти, договорени въз основа на член 19 от Споразумението за Европейско икономическо пространство („Споразумението“) се одобрява от името на Съюза.

Текстът на Споразумението е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета посочва лицето, упълномощено да извърши от името на Съюза предвиденото в Споразумението депозиране на инструмента за одобрение, за да се изрази съгласието на Съюза да бъде обвързан със Споразумението (2).

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 8 ноември 2011 година.

За Съвета

Председател

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  ОВ L 292, 10.11.2010 г., стр. 1.

(2)  Датата на влизане в сила на Споразумението ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз от Генералния секретариат на Съвета.


СПОРАЗУМЕНИЕ

под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Норвегия относно допълнителните търговски преференции за селскостопански продукти, постигнато на основание член 19 от Споразумението за Европейското икономическо пространство

Господине,

Имам честта да се позова на преговорите между Европейския съюз и Кралство Норвегия относно двустранната търговия със селскостопански продукти, приключили на 28 януари 2010 година.

Започна нов кръг от преговори в областта на търговията със селскостопански продукти между Европейската комисия и Норвегия въз основа на член 19 от Споразумението за Европейското икономическо пространство (наричано по-долу „Споразумението за ЕИП“), с оглед на по-нататъшното прогресивно либерализиране на търговията със селскостопански продукти между Европейския съюз и Норвегия (наричани по-долу „страните“) на преференциална, взаимна и взаимноизгодна основа. Преговорите се проведоха последователно с дължимото внимание към развитието на съответните селскостопански политики и обстоятелства на страните, включително към развитието на двустранната търговия, както и на условията на търговия с други търговски партньори по света.

С настоящото потвърждавам, че при тези преговори се стигна до следните резултати:

1.

Норвегия се ангажира да предоставя безмитен достъп за продуктите, изброени в приложение I, с произход от Европейския съюз.

2.

Норвегия се ангажира да установи тарифни квоти за продуктите, изброени в приложение II, с произход от Европейския съюз.

3.

Норвегия се ангажира да намали вносните мита за продуктите, изброени в приложение III, с произход от Европейския съюз.

4.

Европейският съюз се ангажира да предоставя безмитен достъп за продуктите, изброени в приложение IV, с произход от Норвегия.

5.

Европейският съюз се ангажира да установи тарифни квоти за продуктите, изброени в приложение V, с произход от Норвегия.

6.

Тарифните кодове, определени в приложения I—V, са кодовете, които прилагат страните към 1 януари 2009 г.

7.

При всяко прилагане на ново споразумение на СТО относно селскостопанските продукти, въвеждащо ангажименти за нови тарифни квоти за най-облагодетелствани нации, двустранните тарифни квоти от 600 тона за внос в Норвегия на свинско месо, месо от домашни птици — 800 тона, и говеждо месо — 900 тона, както е предвидено в приложение II, ще бъдат постепенно премахнати, спазвайки графика за постепенно въвеждане на квотите на СТО за същите продукти.

8.

Страните се договарят да консолидират, възможно най-скоро, всички двустранни отстъпки (вече съществуващите и предвидените в настоящата размяна на писма) в нова размяна на писма, която трябва да замени съществуващите двустранни споразумения относно селскостопанските продукти.

9.

Правилата за произход на стоките за целите на прилагането на отстъпките, посочени в приложения I—V, са изложени в приложение IV към размяната на писма от 2 май 1992 г. Същевременно приложение II към протокол 4 към Споразумението за ЕИП се прилага вместо допълнението към приложение IV към размяната на писма от 2 май 1992 г.

10.

Страните ще предприемат стъпки да гарантират, че преференциите, които си предоставят взаимно, няма да бъдат осуетени от други рестриктивни мерки по отношение на вноса.

11.

Страните се споразумяват да предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че управлението на тарифните квоти ще осигури редовен внос и договорените количества за внос ще могат действително да бъдат внасяни.

12.

Страните се договарят да се стремят към насърчаване на търговията с продукти с географски указания. Страните се договарят да предприемат допълнителни двустранни разговори с оглед на по-доброто разбиране на тяхното съответно законодателство и на процедурите за регистрация с цел определяне на начините за подобряване на защитата на съответните географски указания на техните територии, и да проучат възможността за сключване на двустранно споразумение за тази цел.

13.

Страните се споразумяват редовно да обменят информация за търгуваните продукти, ценовите котировки и всякаква друга полезна информация относно съответните вътрешни пазари и прилагането на договореното с настоящите преговори.

14.

По искане на една от страните се провеждат консултации по всеки въпрос, който се отнася до прилагането на договореностите от настоящите преговори. В случай на затруднение при прилагането на договореностите въпросните консултации ще се провеждат възможно най-скоро с оглед приемането на подходящи коригиращи мерки.

15.

Страните отбелязват, че норвежките митнически власти възнамеряват да преразгледат структурата на глава 6 от Митническата тарифа на Норвегия. Ако това преразглеждане се отрази на двустранните преференции, ще се проведат консултации с Европейската комисия. Страните споделят мнението, че става дума за действие от формален характер.

16.

Страните потвърждават ангажимента си в съответствие с член 19 от Споразумението за ЕИП да продължат своите усилия с цел постигане на постепенна либерализация на търговията със селскостопански продукти. За тази цел страните се договарят да проведат след две години нов преглед на условията за търговия със селскостопански продукти с цел да се проучат евентуални отстъпки.

17.

Що се отнася до текущата тарифна квота от 4 500 тона сирене върху вноса в Норвегия, страните са съгласни, че настоящото управление на тази тарифна квота по метода на права за предишни/нови вносители следва да се замени от 2014 г. от система за управление, различна от търговете, като лицензирането или от „първи по време, първи по право“. Условията трябва да бъдат установени от норвежките власти, след консултации с Европейската комисия с оглед на взаимното разбирателство, за да се гарантира, че управлението на тарифните квоти осигурява редовен внос и договорените количества за внос ще могат действително да бъдат внасяни. Настоящото управление на основата на списък със сирена, както е посочено в размяната на писма от 11 април 1983 г., се премахва.

Страните се договарят, че управлението на новата тарифна квота от 2 700 тона сирене върху вноса в Норвегия ще попадне в рамките на тръжна система. Управлението чрез тръжни процедури ще бъде преразгледано, както е посочено в предходните параграфи. По-специално ще бъде направена оценка на използването на квотите и на тръжните такси.

Тарифните квоти от 7 200 тона сирене върху вноса в Европейския съюз и Норвегия се прилагат за всички видове сирене.

18.

В случай на ново разширяване на ЕС страните ще направят оценка на въздействието върху двустранната търговия с цел да се адаптират двустранните преференции по начин, който да позволи непрекъснатост на вече съществуващите преференциални търговски потоци между Норвегия и присъединяващите се страни.

Настоящото споразумение под формата на размяна на писма влиза в сила на първия ден от втория месец след датата на депозиране на последния инструмент за одобрение.

Имам честта да потвърдя, че Европейският съюз е съгласен със съдържанието на настоящото писмо.

Учтиво Ви моля да потвърдите съгласието на Вашето правителство с гореизложеното.

С уважение,

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Utferdiget i Brussel, den

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Гια την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

For Den europeiske union

Image

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Безмитен достъп за внос в Норвегия на продукти с произход от Европейския съюз

Митническа тарифа на Норвегия

Описание

Глава 01:   

Живи животни

0106

Други живи животни

0106.39.10

Фазани

Глава 02:   

Меса и карантии, годни за консумация

0208

Други меса и карантии, годни за консумация, пресни, охладени или замразени

0208.90.60

Жабешки бутчета

Глава 05:   

Продукти от животински произход, неупоменати, нито включени другаде

0511

Продукти от животински произход, неупоменати, нито включени другаде; мъртви животни, включени в глава 1 или 3, неподходящи за консумация от човека

0511.99.21

Кръв на прах, неподходяща за консумация от човека, непредназначена за фураж

0511.99.40

Месо и кръв, непредназначени за фураж

Глава 06:   

Живи растения и цветарски продукти; грудки, корени и подобни: рязан цвят и цветарска продукция

0601

Луковици, туберкули, грудки, грудести корени и ризоми във вегетативен покой, във вегетация или цъфтене; растения и корени от цикория, различни от корените от позиция 12.12.

0601.10 01

Луковици и туберкули за градински цели

0601.10 02

Грудки, грудести корени и ризоми за градински цели

0601.10 09

Други

0601.20 00

Луковици, туберкули, грудки, грудести корени и ризоми във вегетация или цъфтене; разсад, растения и корени от цикория

0602

Други живи растения (включително корените им), издънки и калеми; гъбен мицел

0602.10.10

Издънки, невкоренени или ин витро, на зелени растения от 15 декември до 30 април, за градинарски цели

0602.10.22

Издънки, невкоренени или ин витро, на Saintpaulia, Scaevola и Streptocarpus, за градинарски цели

0602.10.23

Издънки, невкоренени или ин витро, на Dendranthema x grandiflora и Chrysanthemum x morifolium, от 1 април до 15 октомври, за градинарски цели

0602.10.91

Други невкоренени издънки, различни от издънки, невкоренени или ин витро, за градинарски цели

0602.10.92

Калеми

0602.20.00

Дървета, храсти и дръвчета с годни за консумация плодове, присадени или неприсадени

0602.30.11

Стайна азалия (Azalea indica, Rhododendron simsii, Rhododendron indicum), присадена или неприсадена, цъфтяща

0602.30.12

Стайна азалия (Azalea indica, Rhododendron simsii, Rhododendron indicum), присадена или неприсадена, нецъфтяща, от 15 ноември до 23 декември

0602.30.90

Рододендрони и азалии, присадени или неприсадени, различни от стайна азалия (Azalea indica, Rhododendron simsii, Rhododendron indicum)

0602.90.20

Запаси

0602.90.30

Чимшир (Buxus), драконово дърво (драцена), камелия, чилийски бор (араукария), илекс (Ilex), лавър (Laurus), калмия, магнолия, палма (Palmae), хамамелис (Hamamelis), аукуба, пиерис, пираканта (Pyracantha) и странвезия, в буца пръст или друга среда

0602.90.41

Дървета и дръвчета, различни от горепосочените в буца пръст или друга среда

0602.90.42

Многогодишни растения в буца пръст или друга среда

0602.90.50

Зелени растения в саксии от 15 декември до 30 април, също при внос като част от разнородни групи растения, в буца пръст или друга среда

0602.90.80

Други, без буца пръст или друга среда

0604

Листа, клони и други части на растения, без цветове или пъпки, треви, мъхове и лишеи, в качеството им на стоки, подходящи за букети или за украса, свежи, изсушени, боядисани, избелени, импрегнирани или приготвени по друг начин

0604.10.00

Мъхове и лишеи

0604.91.91

Подкововидна папрат (Adiantum) и Asparagus от 1 ноември до 31 май, свежи

0604.91.92

Коледни елхи, свежи

0604.91.99

Свежи листа, клони и други части на растения, без цветове или пъпки, треви, в качеството им на стоки, подходящи за букети или за украса, различни от подкововидна папрат (Adiantum) и Asparagus и коледни елхи

0604.99.00

Листа, клони и други части на растения, без цветове или пъпки, треви, в качеството им на стоки, подходящи за букети или за украса, несвежи

Глава 07:   

Зеленчукови, кореноплодни, грудкови и други растителни храни

0703

Лук, шалот, чесън, праз и други лукови зеленчуци, пресни или охладени

ex 0703.90.01

Праз от 20 февруари до 31 май, пресен или охладен

0704

Зеле, карфиол, къдраво зеле, алабаш и подобни, годни за консумация зеленчуци от вида Brassica, пресни или охладени

0704.10.50

Броколи, прясно или охладено

0704.90.60

Китайско зеле, прясно или охладено

0704.90.94

Савойско зеле, от 1 юли до 30 ноември, прясно или охладено

0704.90.96

Къдраво зеле, от 1 август до 30 ноември, прясно или охладено

0705

Марули (Lactuca sativa) и цикория (Cichorium spp.), пресни или охладени

0705 29 11

Ендивия, от 1 април до 30 ноември, прясна или охладена

0705 29 19

Цикория, различна от цикория-витлуф и ендивия, от 1 април до 30 ноември, прясна или охладена

0708

Бобови растения, с шушулките или без тях, свежи или охладени

0708.90.00

Бобови зеленчуци, различни от фасул и грах, пресни или охладени

0709

Други зеленчуци, пресни или охладени

ex 0709.40.20

Целина, различна от целината с едри глави, от 15 декември до 31 май, прясна или охладена

0709.70.10

Спанак, новозеландски спанак и лобода, пресни или охладени, от 1 май до 30 септември, пресни или охладени

0710

Зеленчуци (несварвени или сварени на пара или във вряла вода), замразени

0710.30.00

Спанак, новозеландски спанак и лобода, замразени

0710.80.10

Аспержи и артишок (ангинарии), замразени

0710.80.40

Гъби, замразени

0710.80.94

Броколи, замразени

0712

Сушени зеленчуци, цели, нарязани, на парчета или на прах, но без допълнителна обработка

0712.20.00

Лук, сушен

0712.31.00

Гъби от рода Agaricus, сушени

0712.32.00

Юдино ухо (Auricularia spp.), сушени

0712.33.00

Гъби Тremella spp., сушени

0712.39.01

Трюфели, сушени

0712.39.09

Други сушени гъби, различни от рода Agaricus

0713

Сухи бобови зеленчуци, без шушулките, дори с обелени люспи или начупени (1)

0713.31.00

Фасул от видовете Vigna mungo (L.) Hepper или Vigna radiata (L.) Wilczek, сух и без шушулките

0713.32.00

Ситен червен фасул Adzuki (Phaseolus или Vigna angularis), сух и без шушулките

0713.33.00

Фасул обикновен, включително бял (Phaseolus vulgaris), сух и без шушулките

0713.39.00

Фасул, сух и без шушулките, различен от фасула от видовете Vigna mungo (L.) Hepper, Vigna radiata (L.) Wilczek, ситен червен фасул Adzuki (Phaseolus или Vigna angularis) и обикновен фасул, включително бял (Phaseolus vulgaris)

0713.90.00

Сухи бобови зеленчуци, без шушулките, различни от грах, нахут, фасул, леща и видове бакла

0714

Корени от маниока, арарут или салеп, земни ябълки, сладки патати и подобни корени и грудки с високо съдържание на нишесте или инулин, пресни, охладени, замразени или сушени, дори нарязани на парчета или агломерирани под формата на гранули, сърцевина на сагово дърво

0714.10.90

Корени от маниока, непредназначени за фураж

0714.20.90

Сладки патати, непредназначени за фураж

Глава 08:   

Месести и черупкови плодове; цитрусови или пъпешови кори

0802

Други черупкови плодове, пресни или сушени, със или без черупки или белени

0802.40.00

Кестени (Castanea spp.), пресни или сушени

0802.50.00

Шамфъстък, пресен или сушен

0802.60.00

Орехи „макадамия“, пресни или сушени

0802.90.10

Пеканови орехи, пресни или сушени

0802.90.99

Черупкови плодове, различни от бадеми, лешници, орехи, кестени, шамфъстък, орехи „макадамия“, пеканови орехи, семена от пиния, пресни или сушени

0804

Фурми, смокини, ананаси, авокадо, гуаяви, манго и мангустани, пресни или сушени

0804.10.00

Фурми, пресни или сушени

0804.20.10

Смокини, пресни

0804.50.01

Гуаяви, пресни или сушени

0804.50.02

Манго, прясно или сушено

0804.50.03

Мангустани, пресни или сушени

0805

Цитрусови плодове, пресни или сушени

0805.40.90

Грейпфрути, включително така наречените китайски грейпфрути (pomelos), непредназначени за фураж, пресни или сушени

0805.90.90

Цитрусови плодове, пресни или сушени, различни от портокали, мандарини (включително тангерини и сатсумаси); клементинки, wilkings и други подобни цитрусови хибриди, грейпфрути, лимони и сладки лимони, непредназначени за фураж

0807

Пъпеши (в това число и дините) и папая, пресни

0807.20.00

Папая, прясна

0808

Ябълки, круши и дюли, пресни

0808.20.60

Дюли, пресни

0809

Кайсии, череши, праскови (включително праскови без мъх), сливи и трънки, пресни

0809.40.60

Трънки, пресни

0810

Други плодове, пресни

0810.20.91

Къпини, пресни

0810.20.99

Черници и кръстоска на малина и къпина, пресни

0810.40.90

Боровинки и други плодове от рода Vaccinium, пресни, различни от червена боровинка

0810.60.00

Дуриани, пресни

0810.90.90

Плодове, различни от ягоди, малини, къпини, черници, кръстоска на малина и къпина, боровинки и други плодове от рода Vaccinium, киви, дуриани, диви къпини, цариградско грозде, касис, бяло и червено френско грозде, пресни

0811

Плодове, неварени или варени във вода или на пара, замразени, дори с добавка на захар или други подсладители

0811.90.01

Червени боровинки, замразени

0811.90.02

Диви къпини, замразени

0811.90.04

Боровинки, замразени

0903

Мате

0903.00.00

Мате

0909

Семена от анасон, бадиан, копър, кориандър, ким или кимион, обикновена хвойна

0909.10.00

Семена от анасон и звезден анасон

0909.20.00

Семена от кориандър

0909.30.00

Семена от кимион

0909.40.00

Семена от ким

0909.50.10

Див копър

0909.50.20

Хвойна

0910

Джинджифил, шафран, куркума, мащерка, дафинови листа, къри и други подправки

0910.30.00

Куркума

0910.91.00

Смеси, посочени в забележка 1 б) към глава 9

0910.99.90

Подправки, различни от джинджифил, шафран, куркума, смесите, посочени в забележка 1 б) към глава 9, плодовете и листата на дафиновото дърво, семена на целина и мащерка

Глава 10:   

Житни растения

1008

Елда, просо и семе за птици, други житни растения

1008.30.90

Семе за птици, непредназначено за фураж

Глава 11:   

Мелничарски продукти; малц; скорбяла и нишесте; инулин; пшеничен глутен

1104

Зърна от житни растения, обработени по друг начин (например олющени, сплескани, на люспи, закръглени, нарязани или натрошени); зародиши на житни растения, цели, сплескани, на люспи или смлени (с изключение на брашна от житни растения и ориз, олющен, полубланширан или бланширан, натрошен)

1104.29.02

Зърна от елда, несплескани, не на люспи, непредназначени за фураж

1104.29.04

Зърна от просо, несплескани, не на люспи, непредназначени за фураж

1106

Брашна, грис и прах от сухи бобови зеленчуци от позиция 0713, от сагу или от корените или грудките от позиция 0714 или от продуктите от глава 8

1106.10.90

Брашна, грис и прах от сухи бобови зеленчуци от позиция 07.13, непредназначени за фураж

1106.30.90

Брашна, грис и прах от продуктите от глава 8, непредназначени за фураж

1108

Скорбяла и нишесте; инулин

1108.11.90

Скорбяла от пшеница, без съдържание на нишесте от картофи, непредназначена за фураж

1108.12.90

Царевично нишесте, без съдържание на нишесте от картофи, непредназначено за фураж

1108.14.90

Нишесте от маниока, без съдържание на нишесте от картофи, непредназначено за фураж

1108.19.10

Разтвор на скорбяла

1108.19.90

Скорбяла различна от скорбялата от пшеница, царевица, картофи, маниока, разтвор на скорбяла, без съдържание на нишесте от картофи, непредназначена за фураж

1108.20.90

Инулин, непредназначен за фураж

1109

Глутен от пшеница, дори в изсушено състояние

1109.00.90

Глутен от пшеница, непредназначен за фураж

Глава 12:   

Маслодайни семена и плодове; различни видове зърнени храни, семена и плодове; индустриални или медицински растения; слама и фуражи

1207

Други маслодайни семена и плодове, дори натрошени

1207.50.90

Семена от синап, непредназначени за фураж

1209

Семена, плодове и спори, за посев

1209.10.00

Семена от захарно цвекло

1209.91.10

Семена от краставица, карфиол, морков, лук, шалот, праз, магданоз, ендивия и маруля

1209.91.91

Семена от зеле

1209.91.99

Семена, различни от тези на краставица, карфиол, морков, лук, шалот, праз, магданоз, ендивия, маруля и зеле

1210

Шишарки от хмел, пресни или сушени, дори надробени, смлени или под формата на гранули; прах от хмел

1210.10.00

Шишарки от хмел, нераздробени, нито смлени, нито под формата на гранули

1210.20.01

Шишарки от хмел, надробени, смлени или под формата на гранули

1210.20.02

Прах от хмел

Глава 13:   

Естествени лакове; клейове, смоли и други растителни сокове и екстракти

1302

Опиум, олеорезини от ванилия, други лепкави вещества и сгъстители, извлечени от растителни продукти, модифицирани или не

1302.11.00

Опиум

1302.19.09

Други зеленчукови сокове и екстракти, различни от смесите от зеленчукови екстракти за производството на напитки или приготвянето на храни, различни от соковете и екстрактите от алое, Quassia amara, манна, пиретрум или от корени на растения, съдържащи ротенон; олеорезини от ванилия

Глава 15:   

Мазнини и масла от животински или растителен произход; продукти от тяхното разпадане; обработени мазнини за хранителни цели; восъци от животински или растителен произход

1502

Мазнини от животни от рода на едрия рогат добитък, овце или кози, различни от включените в позиция 15.03

1502.00.90

Мазнини от животни от рода на едрия рогат добитък, овце или кози, различни от включените в позиция 15.03, непредназначени за храни за животни

1503

Стеарин от свинска мас, масло от свинска мас, олеостеарин, олеомаргарин и масло от лой, неемулгирани, нито смесени, нито обработени по друг начин

1503.00.00

Стеарин от свинска мас, масло от свинска мас, олеостеарин, олеомаргарин и масло от лой, неемулгирани, нито смесени, нито обработени по друг начин

1504

Мазнини и масла и техните фракции, от риби или морски бозайници, дори рафинирани, но не химически променени

1504.10.20

Масла от черен дроб от риби, непредназначени за храни за животни, твърди фракции

1504.20.40

Масла и мазнини от черен дроб от риби и техните фракции, непредназначени за храни за животни, твърди фракции

1504.20.99

Масла и мазнини от черен дроб от риби и техните фракции, непредназначени за храни за животни, различни от твърди фракции

1504.30.21

Мазнини и техните фракции от морски бозайници, непредназначени за храни за животни

1505

Мазнини от вълна (серей) и мастни вещества

1505.00.00

Мазнини от вълна (серей) и производни мастни вещества от нея, включително ланолина

1506

Други видове мазнини и масла от животински произход и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени

1506.00.21

Костни мазнини, костни масла и смазочно масло от лой от говежди крака, непредназначени за храни за животни

1506.00.30

Други видове мазнини и масла от животински произход и техните фракции, различни от костни мазнини, костни масла и смазочно масло от лой от говежди крака, твърди фракции, непредназначени за храни за животни

1506.00.99

Други видове мазнини и масла от животински произход и техните фракции, различни от костни мазнини, костни масла и смазочно масло от лой от говежди крака, различни от твърди фракции, непредназначени за храни за животни

1507

Соево масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически променени

1507.90.90

Соево масло и неговите фракции, различно от сурово масло, непредназначено за храни за животни

1508

Фъстъчено масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически променени

1508.10.90

Фъстъчено масло и неговите фракции, непредназначено за храни за животни

1508.90.90

Фъстъчено масло и неговите фракции, различно от сурово масло, непредназначено за храни за животни

1511

Палмово масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически променени

1511.90.20

Палмово масло и неговите фракции, различно от сурово масло, твърди фракции, непредназначено за храни за животни

1512

Слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени

1512.11.90

Сурово слънчогледово или шафраново сурово масло, непредназначено за храни за животни

1512.19.90

Сурово слънчогледово или шафраново масло и неговите фракции, различно от сурово масло, непредназначено за храни за животни

1512.21.90

Памучно сурово масло, непредназначено за храна за животни

1512.29.20

Памучно масло и неговите фракции, различно от сурово масло, твърди фракции, непредназначено за храни за животни

1512.29.99

Памучно масло и неговите фракции, различно от сурово масло, различно от твърди фракции, непредназначено за храни за животни

1513

Кокосово масло, палмистово масло или масло от бабасу и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени

1513.11.90

Кокосово сурово масло (масло от копра) и неговите фракции, непредназначено за храни за животни

1513.19.20

Кокосово масло (масло от копра) и неговите фракции, различно от сурово масло, твърди фракции, непредназначено за храни за животни

1513.19.99

Кокосово масло (масло от копра), различно от сурово масло, различно от твърди фракции, непредназначено за храни за животни

1513.21.90

Палмистово масло или масло от бабасу и техните фракции, непредназначено за храни за животни

1513.29.20

Палмистово масло или масло от бабасу и техните фракции, различно от сурово масло, твърди фракции, непредназначено за храни за животни

1513.29.99

Палмистово масло или масло от бабасу и техните фракции, различно от твърди фракции, непредназначено за храни за животни

1514

Рапично, репично или синапено масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени

1514.19.90

Масла от рапица или репица с ниско съдържание на ерукова киселина и техните фракции, различни от сурово масло, непредназначени за храни за животни

1514.99.90

Други масла от рапица, репица или синап и техните фракции, различни от масла от рапица или репица с ниско съдържание на ерукова киселина и техните фракции, различни от сурово масло, непредназначени за храни за животни

1515

Други растителни мазнини и масла (включително маслото от жожоба) и техните фракции, нелетливи, дори рафинирани, но не химически променени

1515.11.90

Ленено сурово масло и неговите фракции, непредназначено за храни за животни

1515.19.90

Ленено масло и неговите фракции, различно от сурово масло, непредназначено за храни за животни

1515.21.90

Царевично сурово масло и неговите фракции, непредназначено за храни за животни

1515.29.90

Царевично масло и неговите фракции, различно от сурово масло, непредназначено за храни за животни

1515.50.20

Сусамово сурово масло и неговите фракции, непредназначено за храни за животни

1515.50.99

Сусамово масло и неговите фракции, различно от сурово масло, непредназначено за храни за животни

1515.90.70

Сурово масло от жожоба и неговите фракции, непредназначено за храни за животни

1515.90.80

Масло от жожоба и неговите фракции, различно от сурово масло, твърди фракции, непредназначено за храни за животни

1515.90.99

Масло от жожоба и неговите фракции, различно от сурово масло, различно от твърди фракции, непредназначено за храни за животни

1516

Мазнини и масла от животински или растителен произход и техните фракции, частично или напълно хидрогенирани, интерестерифицирани, преестерифицирани или елайдинирани, дори рафинирани, но необработени по друг начин

1516.10.20

Животински мазнини и масла и техните фракции, непредназначени за храни за животни, изцяло извлечени от риби или от морски бозайници

1516.10.99

Животински мазнини и масла и техните фракции, непредназначени за храни за животни, различни от изцяло извлечените от риби или от морски бозайници

1516.20.99

Растителни масла и мазнини и техните фракции, непредназначени за храни за животни, различни хидрогенирани рицинови масла

1517

Маргарин; хранителни смеси или препарати от животински или растителни мазнини или масла или от фракции от различни мазнини или масла от настоящата глава, различни от хранителните мазнини и масла и техните фракции от позиция 1516

1517.90.21

Течни смеси от растителни масла, годни за консумация, непредназначени за храни за животни

1517.90.98

Годни за консумация смеси или препарати от животински или растителни мазнини или масла или от фракции от различни мазнини или масла от глава 15, различни от годните за консумация течни смеси от растителни масла и техните фракции от позиция 15.16, различни от годните за консумация течни смеси от растителни масла, различни от годните за консумация течни смеси от животински или растителни масла, съставени главно от растителни масла, различни от смеси или препарати за кулинарията, от видовете, използвани за отделяне от калъпите, различни от съдържащите тегловно над 10 % млечни мазнини, непредназначени за храни за животни

1518

Животински или растителни мазнини и масла и техните фракции, обработени чрез загряване, окислени, обезводнени, сулфурирани, продухани, полимеризирани чрез загряване във вакуум или в инертен газ, или по друг начин химически модифицирани, с изключение на тези от позиция 15.16; негодни за консумация смеси или препарати от животински или растителни мазнини или масла, или от фракции от различни мазнини или масла от настоящата глава, неупоменати, нито включени другаде

1518.00.31

Масла, използвани за изсушител, непредназначени за храни за животни

1518.00.41

Леново масло, обработено чрез загряване, непредназначено за храни за животни

1518.00.99

Други животински или растителни мазнини и масла и техните фракции, обработени чрез загряване, окислени, обезводнени, сулфурирани, продухани, полимеризирани чрез загряване във вакуум или в инертен газ или по друг начин химически модифицирани, с изключение на тези от позиция 15.16; негодни за консумация смеси или препарати от животински или растителни мазнини или масла, или от фракции от различни мазнини или масла от глава 15, неупоменати, нито включени другаде, различни от тунгово масло или подобни дървесни масла, масла от ойтицика, масла, използвани като изсушители, леново масло, обработено чрез загряване и линоксин, непредназначени за храни за животни

Глава 16:   

Продукти от месо, риба или ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни

1602

Приготвени храни или консерви от месо, карантии или кръв (без колбаси и подобни продукти от месо, както и екстракти и сокове от месо)

1602.20.01

От черен дроб от гъски или от патици

1603

Екстракти и сокове от месо, риби или ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни

1603.00.10

Екстракти от месо от китове

1603.00.20

Екстракти и сокове от риби, ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни

Глава 17:   

Захар и захарни изделия

1701

Захарна тръстика или цвекло на химично чиста захароза, в твърда форма

1701.11.90

Захар от захарна тръстика, без ароматизиращи или оцветяващи добавки, непредназначена за храна за животни

1701.12.90

Захар от захарно цвекло, без ароматизиращи или оцветяващи добавки, непредназначена за храна за животни

1701.91.90

Друга захар от захарна тръстика или от цвекло и химически чиста захароза, различна от сурова захар, с ароматизиращи или оцветяващи добавки, непредназначена за храна за животни

1701.99.91

Друга захар от захарна тръстика или от цвекло, различна от сурова захар, и химически чиста захароза, без ароматизиращи или оцветяващи добавки, непредназначена за храна за животни, на парчета или на прах

1701.99.95

Друга захар от захарна тръстика или от цвекло, различна от сурова захар, и химически чиста захароза, не на парчета или на прах и без ароматизиращи или оцветяващи добавки, непредназначена за храна за животни, в опаковки за продажба на дребно с тегло до 24 kg

1701.99.99

Друга захар от захарна тръстика или от цвекло, различна от сурова захар, и химически чиста захароза, не на парчета или на прах и без ароматизиращи или оцветяващи добавки, непредназначена за храна за животни, в насипно състояние или в опаковки за продажба на едро

1702

Други видове захар, включително химически чиста лактоза, малтоза, глюкоза и фруктоза, в твърдо състояние; захарни сиропи без ароматизиращи или оцветяващи добавки, заместители на мед, дори смесени с естествен мед, карамелизирана захар

1702.90.40

Карамелизирана захар, включително „карамелизирана захар за оцветител“, непредназначена за храна за животни

Глава 20:   

Хранителни продукти от зеленчуци, плодове или други части от растения

2003

Гъби и трюфели, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина

2003.20.00

Трюфели, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина

2003.90.09

Други гъби, различни от рода Agaricus, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина, различни от култивираните

2005

Други зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина, незамразени, различни от продуктите от позиция 2006

2005.40.03

Грах (Pisum sativum), приготвен или консервиран по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина, незамразен, различен от продуктите от позиция 20.06, непредназначен за храна за животни

2005.91.00

Бамбукови филизи (бамбукови връхчета), приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина, незамразени

2006

Зеленчуци, плодове, черупкови плодове, кори от плодове и други растения, консервирани със захар (изцедени, захаросани или кристализирани)

2006.00.10

Джинджифил, консервиран със захар (изцеден, захаросан или кристализиран)

2008

Плодове, черупкови плодове или други части от растения, годни за консумация, приготвени или консервирани по друг начин, със или без прибавка на захар или други подсладители или алкохол, неупоменати, нито включени другаде

2008.19.00

Черупкови плодове и други ядки или семена, различни от фъстъци, включително смеси

ex 2008.92.09

Смеси от плодове и черупкови плодове, съдържащи съставки единствено от глава 8

2008.99.02

Сливи, приготвени или консервирани по друг начин

2009

Плодови сокове (включително мъст от грозде) и зеленчукови сокове, неферментирали, без прибавка на алкохол, със или без прибавка на захар или други подсладители

2009.11.19

Сок от портокали, замразен, с прибавка на захар или други подсладители, със стойност Брикс, непревишаваща 67

2009.11.99

Сок от портокали, замразен, без прибавка на захар или други подсладители, не в кутии с тегло от 3 kg и повече (със съдържанието), концентриран, със стойност Брикс, непревишаваща 67

2009.19.19

Сок от портокали, незамразен, с прибавка на захар или други подсладители, със стойност Брикс, превишаваща 67

2009.19.99

Сок от портокали, незамразен, без прибавка на захар или други подсладители, не в кутии с тегло от 3 kg и повече (със съдържанието), със стойност Брикс, превишаваща 67

2009.31.91

Сокове от други цитрусови плодове, различни от портокали и грейпфрут, със стойност Брикс, непревишаваща 20, не в кутии с тегло от 3 kg и повече (със съдържанието), с прибавка на захар

2009.39.91

Сокове от други цитрусови плодове, различни от портокали и грейпфрут, със стойност Брикс, превишаваща 20, не в кутии с тегло от 3 kg и повече (със съдържанието), с прибавка на захар

2009.41.90

Сок от ананас, със стойност Брикс, непревишаваща 20, не в кутии с тегло от 3 kg и повече (със съдържанието)

2009.49.90

Сок от ананас, със стойност Брикс, превишаваща 20, не в кутии с тегло от 3 kg и повече (със съдържанието)

2009.80.94

Сок от праскови или сок от кайсии

Глава 21:   

Разни видове хранителни продукти

2106

Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде

2106.90.31

Захарни сиропи, ароматизирани или с прибавка на оцветители

Глава 23:   

Остатъци и отпадъци от хранителната промишленост; фуражни смеси

2301

Брашна, прахове и агломерати под формата на гранули от меса, карантии, риби или ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни, негодни за консумация от човека; пръжки

2301.20.10

Брашна, прахове и агломерати под формата на гранули от риби или ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни, за фуражи

2309

Препарати от видовете, използвани за храна на животни

2309.10.11

Храна за кучета, пригодена за продажба на дребно, със съдържание на месо или карантии от сухоземни животни, в херметически затворени опаковки

2309.10.12

Храна за котки, пригодена за продажба на дребно, със съдържание на месо или карантии от сухоземни животни, в херметически затворени опаковки

2309.90.11

Храни за домашни животни, със съдържание на месо или карантии от сухоземни животни, в херметически затворени опаковки

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Тарифни квоти за внос в Норвегия на продукти с произход от Европейския съюз

Митническа тарифа на Норвегия

Описание на продуктите

Консолидирани тарифни квоти

(годишно количество в тонове)

От които допълнителни квоти

Мито в рамките на квотата (NOK/kg)

0201/0202

Меса от животни от рода на едрия рогат добитък:

900 (2)

900

0

0201 10 00

Цели и половинки трупове от меса от животни от рода на едрия рогат добитък

0201 20 01

„Компенсирани“ четвъртинки, т.е. предни четвъртинки и задни четвъртинки от едно и също животно, представени заедно

0201 20 02

Други предни четвъртинки

0201 20 03

Други задни четвъртинки

0201 20 04

Разфасовки, наречени „Pistola

0202 10 00

Цели или половинка трупове

0202 20 01

„Компенсирани“ четвъртинки, т.е. предни четвъртинки и задни четвъртинки от едно и също животно, представени заедно

0202 20 02

Други предни четвъртинки

0202 20 03

Други задни четвъртинки

0202 20 04

Разфасовки, наречени „Pistola

0203

Меса от животни от рода на свинете:

600 (2)

600

0

0203 11 10

Меса от животни от рода на свинете, пресни или охладени, цели и половинки трупове на домашни свине

0203 21 10

Меса от животни от рода на свинете, замразени, цели и половинки трупове на домашни свине

0206 41 00

Черен дроб от животни от рода на свинете, замразен

350

100

5

0207

Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от позиция 01.05, пресни, охладени или замразени

800 (2)

800

0

0207 11 00

от птици от вида Gallus domesticus, неразфасовани, пресни или охладени

0207 12 00

от птици от вида Gallus domesticus, неразфасовани, замразени

0207 24 00

от пуйки, неразфасовани, пресни или охладени

0207 25 00

от пуйки, неразфасовани, замразени

ex 0207 35 00

Патешки гърди

100

100

30

0210 11 00 (3)

Бутове, плешки и техните разфасовки, необезкостени

400

200

0

0406

Сирене и извара

7 200 (4)

2 700

0

0511 99 11/0511 99 21

Кръв на прах, негодна за консумация от човека

350

50

0

0701 90 22

Ранни картофи в периода 1 април — 14 май

2 500

2 500

0

0705 11 12/ 11 19

Айсбергова маруля: в периода 1 март — 31 май

400 (5)

400

0

0811 10 01/ 0811 10 09

Ягоди, неварени или варени във вода или на пара, замразени

2 200 (6)  (7)

300

0

1001 10 00

Твърда пшеница

5 000 (8)

5 000

0

ex 1002 00 00

Есенна ръж, хибридна

1 000 (9)

1 000

0

1005 90 10

Царевица, за фураж

10 000

10 000

0

1103 13 10

Едрозърнест и дребнозърнест царевичен грис, за фураж

10 000

10 000

0

1209 23 00

Семена от власатка

400 (10)

345

0

1209 24 00

Семена от ливадна метлица (Poa pratensis L.)

200 (10)

100

0

1601 00 00

Колбаси

400

200

0

1602 49 10

„Bacon crisp“

350

100

0

1602 50 01

Кюфтета от месо

200

50

0

2009 71 00/ 2009 79 00

Ябълков сок, включително концентрат

3 300 (6)

1 000

0

2005 20 91

Картофи, полуфабрикати, за производство на закуски

3 000 (5)

3 000

0

2009 80 10/ 2009 80 20

Сок от касис

150 (6)

150

0

ex 2009 80 99

Концентрат от боровинки

200 (6)

200

0

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Тарифни намаления за внос в Норвегия на продукти с произход от Европейския съюз

Митническа тарифа на Норвегия

Описание на продуктите

Нова адвалорна ставка

Нова специфична ставка

(NOK/kg)

0209 00 00

Мазнини от свине

 

10,50

0602 10 21

Бегония, всички видове

10 %

 

0602 10 24

Мушкато

15 %

 

0602 90 62

Асплениум

15 %

 

0602 90 67

Бегония, всички видове

30 %

 

0603 11 20

Рози, в периода 1 април — 31 октомври

150 %

 

0603 14 20

Хризантеми, в периода 16 март — 14 декември

150 %

 

0603 19 10

Смесени букети и др., съдържащи цветя със стокови кодове от 06.03.1110 до 06.03.1420, в случаите, когато тези цветя не са основен елемент в букетите (същевременно растенията със стокови кодове от 06.03.1921 до 06.03.1998 остават класирани в съответните им кодове)

150 %

 

0603 19 92

Лалета, в периода 1 юни — 30 април

150 %

 

0603 19 93

Лилиуми

150 %

 

0603 19 94

Аргирантеми, в периода 1 май — 31 октомври

150 %

 

0603 19 95

Гипсофили

150 %

 

0603 19 96

Алстромерии

150 %

 

ex 0707 00 90

Корнишони, в периода 1 януари — 30 юни

 

1,60

2008 99 01

Ябълки

 

5,75

2009 80 91

Сок от малини

 

14,50

2009 80 92

Сок от ягоди

 

14,50

ПРИЛОЖЕНИE IV

Безмитен достъп за внос в Европейския съюз на продукти с произход от Норвегия

Кодове по КН

Описание

Глава 2:   

Месо и карантия

0208

Други меса и карантии, годни за консумация, пресни, охладени или замразени

0208 90 70

Жабешки бутчета

Глава 5:   

Продукти от животински произход, неупоменати, нито включени другаде

0511

Животински продукти, които не са посочени или включени другаде; мъртви животни, включени в глава 1 или 3, неподходящи за консумация от човека

0511 99 39

Животински продукти, които не са посочени или включени другаде; мъртви животни, включени в глава 1 или 3, неподходящи за консумация от човека; различни от сперма от бикове; различни от продукти от риби или ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни, мъртви животни от глава 3; различни от жили и сухожилия, обрезки и други подобни отпадъци от необработени кожи; различни от естествени сюнгери от животински произход; различни от необработени

Глава 6:   

Живи дървета или други растения; луковици, корени и други подобни; рязан цвят и цветарска продукция

0601

Луковици, туберкули, грудки, грудести корени и ризоми във вегетативен покой, във вегетация или цъфтене; растения и корени от цикория, различни от корените от позиция 12.12

0601 10 10

Зюмбюли

0601 10 20

Нарциси

0601 10 30

Лалета

0601 10 40

Гладиоли

0601 10 90

Други луковици, туберкули, грудки, грудести корени и ризоми, във вегетативен покой

0601 20 30

Орхидеи, зюмбюли, нарциси и лалета

0601 20 90

Други луковици, туберкули, грудки, грудести корени и ризоми, във вегетация или цъфтене

0602

Други живи растения (включително корените им), издънки и калеми; гъбен мицел

0602 90 10

Гъбен мицел

0602 90 41

Горски дървета, храсти и дръвчета

0602 90 50

Други полски растения

0602 90 91

Цветни растения с пъпки или с цветове, с изключение на кактусите

0602 90 99

Други

0604

Шума, листа, клони и други части на растенията, без цветове и цветни пъпки, треви, мъхове и лишеи за букети или украса, свежи, сушени, избелени, боядисани, импрегнирани или приготвени по друг начин

0604 10 90

Мъхове и лишеи, различни от еленови лишеи

0604 91 20

Коледни елхи

0604 91 40

Клони от иглолистни дървета

0604 99 90

Шума, листа, клони и други части на растенията, без цветове и цветни пъпки, треви, свежи, за букети или украса (напр. за коледни елхи и клони от иглолистни дървета)

Глава 7:   

Зеленчукови, кореноплодни, грудкови и други растителни храни

0703

Лук, шалот, чесън, праз и други лукови зеленчуци, пресни или охладени

0703 90 00

Праз и други лукови зеленчуци

0704

Зеле, карфиол, къдраво зеле, алабаш и подобни, годни за консумация зеленчуци от вида Brassica, пресни или охладени

ex 0704 10 00

Броколи, прясно или охладено

0704 90 10

Бяло главесто зеле и червено главесто зеле

0704 90 90

Къдраво зеле, алабаш и подобни, годни за консумация зеленчуци от рода Brassica, пресни или охладени (с изключение на карфиол, броколи, брюкселско зеле, бяло главесто зеле и червено главесто зеле)

0705

Марули (Lactuca sativa) и цикория (Cichorium spp.), пресни или охладени

0705 29 00

Цикория, различна от цикория-витлуф

0708

Бобови растения, с шушулките или без тях, свежи или охладени

0708 90 00

Други бобови растения, различни от грах и фасул

0709

Други зеленчуци, пресни или охладени

0709 40 00

Целина, различна от целината с едри глави

0709 70 00

Спанак, новозеландски спанак и лобода

0710

Зеленчуци, неварени или варени на вода или на пара, замразени

071030.00

Спанак, новозеландски спанак и лобода, неварени или варени на пара или във вода, замразени

0710 80 61

Гъби от рода Agaricus

0710 80 69

Други видове гъби

0710 80 80

Артишок (ангинарии)

0710 80 85

Аспержи

ex 0710 80 95

Броколи, замразени

0712

Сушени зеленчуци, цели, нарязани, на парчета или на прах, но без допълнителна обработка

0712 20 00

Лук

0712 31 00

Гъби от рода Agaricus

0712 32 00

Гъби юдино ухо (Auricularia spp.)

0712 33 00

Гъби Тremella spp.

0712 39 00

Трюфели и други сушени гъби, различни от рода Agaricus

0713

Изсушени бобови растения, с шушулките, обелени или разделени

0713 50 00

Видове бакла (Vicia faba var. major, Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor)

0713.9000

Сухи бобови зеленчуци, без шушулките, дори с обелени люспи или начупени, различни от грах, нахут, фасул, леща и видове бакла

0714

Корени от маниока, арарут или салеп, земни ябълки, сладки патати и подобни корени и грудки с високо съдържание на нишесте или инулин, пресни, охладени, замразени или сушени, дори нарязани на парчета или агломерирани под формата на гранули, сърцевина на сагово дърво

0714 10 91

Маниока от видовете, използвани за консумация от човека, в директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 28 kg, или пресни и цели, или замразени без кората, дори нарязани на парчета

0714 10 98

Корени от маниока: други

0714 20 10

Сладки патати; пресни, цели, предназначени за консумация от човека

0714 20 90

Сладки патати; други

Глава 8:   

Плодове, годни за консумация; цитрусови или пъпешови кори

0802

Други черупкови плодове, пресни или сушени, със или без черупки или белени

0802 40 00

Кестени (Castanea spp.)

0802 50 00

Шамфъстък

0802 60 00

Орехи Macadamia

0802 90 50

Семена от пиния

0802 90 85

Черупкови плодове, различни от бадеми, лешници, орехи, кестени, шамфъстък, орехи „макадамия“, пеканови орехи, семена от пиния

0804

Фурми, смокини, ананаси, авокадо, гуаяви, манго и мангустани, пресни или сушени

0804 10 00

Фурми

0804 20 10

Смокини, пресни

0805

Цитрусови плодове, пресни или сушени

0805 40 00

Грейпфрути, включително „pomelos

0805 90 00

Цитрусови плодове, различни от портокали, мандарини (включително тангерини и сатсумаси); клементинки, wilkings и други подобни цитрусови хибриди, грейпфрути, лимони и сладки лимони

0806

Грозде, прясно или сушено

0806 10 10 (11)

Десертно грозде

0806 10 90

Друго прясно грозде

0808

Ябълки, круши и дюли, пресни

0808 20 90

Дюли

0809

Кайсии, череши, праскови (включително праскови без мъх), сливи и трънки, пресни

0809 40 90

Трънки

0810

Други плодове, пресни

0810 20 90

Къпини, черници и кръстоски на малина и къпина

0810 40 30

Плодове от вида Vaccinium myrtillus

0810 40 50

Плодове от рода Vaccinium macrocarpon и Vaccinium corymbosum

0810 40 90

Боровинки и други плодове от вида Vaccinium, различни от плодовете на видовете Vaccinium vitis-idaea, myrtillus, macrocarpon и corymbosum

0810 60 00

Дуриани

0810 90 50

Черно френско грозде (касис)

0810 90 60

Червено френско грозде

0810 90 70

Бяло френско грозде и цариградско грозде, пресни

0810 90 95

Пресни плодове, годни за консумация (с изключение на орехи, банани, фурми, смокини, ананаси, авокадо, гуаява, манго, мангустани, папая, тамарини, ябълки от бразилско дърво (кашу), плодове от хлебно дърво, личи, саподила, пасион фрут, карамбол, питайя, цитрусови плодове, грозде, пъпеши

0811

Плодове, неварени или варени във вода или на пара, замразени, дори с добавка на захар или други подсладители

0811 90 95

Червени боровинки, диви къпини, боровинки, замразени

Глава 9:   

Кафе, чай, мате и подправки

0904

Пипер от рода Piper; сушени, смлени или пулверизирани пиперки от рода Capsicum или от рода Pimenta

0904 12 00

Пипер от рода Piper, счукан или смлян

0904 20 10

Сладки пиперки, нито смлени, нито пулверизирани

0904 20 90

Пиперки от рода Capsicum или от рода Pimenta, смлени или пулверизирани

0905

Ванилия

0905 00 00

Ванилия

0907

Карамфил (цвят, пъпки и корени)

0907 00 00

Карамфил (цвят, пъпки и корени)

0910

Джинджифил, шафран, куркума, мащерка, дафинови листа, къри и други подправки

0910 20 90

Шафран, счукан или смлян

0910 91 90

Смеси от различни видове подправки, смлени или пулверизирани

0910 99 33

Мащерка от вида Thymus serpyllum, несмляна или непулверизирана

0910 99 39

Мащерка, различна от смляна или пулверизирана и от мащерка от вида Thymus serpyllum

0910 99 50

Дафинови листа

0910 99 99

Подправки, смлени или пулверизирани (с изключение на пипер от вид Piper, пиперки от рода Capsicum или от рода Pimenta, ванилия, канела, канелени цветове, карамфил, стъбла от карамфил, индийски орехчета, обвивки на индийски орехчета, амоми и кардамоми, семена от анасон, звезден анасон, копър, кориандър, кимион и ким, плодове от хвойна, джинджифил, шафран, куркума, мащерка, дафинови листа, къри и семена от сминдух и смеси от различни видове подправки)

Глава 11:   

Мелничарски продукти; малц; скорбяла и нишесте; инулин; пшеничен глутен

1104

Зърна от житни растения, обработени по друг начин (например олющени, сплескани, на люспи, закръглени, нарязани или натрошени); зародиши на житни растения, цели, сплескани, на люспи или смлени (с изключение на брашна от житни растения и ориз, олющен, полубланширан или бланширан, натрошен)

1104 29 01

Зърна от ечемик, очистени (олющени или обелени)

1104 29 03

Олющени и нарязани или натрошени зърна ечемик (наречени Grutze или grutten)

1104 29 05

Зърна от ечемик, закръглени

1104 29 07

Зърна от ечемик, само натрошени

1104 29 09

Зърна от ечемик, различни от очистени (олющени или обелени) и нарязани или натрошени (наречени Grütze или Grutten), закръглени или само натрошени

1104 29 11

Зърна от пшеница, очистени (олющени или обелени)

1104 29 18

Зърна от житни растения, очистени (олющени или обелени), с изключение на ечемик, овес, царевица, ориз или пшеница)

1104 29 30

Зърна от житни растения, закръглени, с изключение на ечемик, овес, царевица или ориз

1104 29 51

Зърна от пшеница, само натрошени

1104 29 55

Зърна от ръж, само натрошени

1104 29 59

Зърна от житни растения, само натрошени, различни от ечемик, овес, царевица, пшеница и ръж

1104 29 81

Зърна от пшеница, различни от очистени (олющени или обелени), нарязани или натрошени, закръглени или само натрошени

1104 29 85

Зърна от ръж, различни от очистени (олющени или обелени), нарязани или натрошени, закръглени или само натрошени

1104 29 89

Зърна от житни растения, различни от ечемик, овес, царевица, пшеница и ръж, очистени (олющени или обелени), нарязани или натрошени, закръглени или само натрошени

1106

Брашна, грис и прах от сухи бобови зеленчуци от позиция 0713, от сагу или от корените или грудките от позиция 0714 или от продуктите от глава 8

1106 10 00

Брашна, грис и прах от грах, фасул, леща и други сухи бобови зеленчуци от позиция 0713

1106 30 10

Брашно, грис и прах от банани

1106 30 90

Брашна, грис и прах от продуктите от глава 8 — „Плодове, годни за консумация; цитрусови или пъпешови кори“, различни от банани

1108

Скорбяла и нишесте; инулин

1108 11 00

Скорбяла от пшеница

1108 12 00

Скорбяла от царевица

1108 14 00

Нишесте от маниока

1108 19 10

Скорбяла от ориз

1108 19 90

Други скорбяла и нишесте, различни от тези от пшеница, царевица, картофи, маниока и ориз

1108 20 00

Инулин

1109

Глутен от пшеница, дори в изсушено състояние

1109 00 00

Глутен от пшеница, дори в изсушено състояние

Глава 12:   

Маслодайни семена и плодове, разни видове семена, семена за посев и плодове; индустриални или медицински растения; слама и фуражи

1209

Семена, плодове и спори, за посев

1209 10 00

Семена от захарно цвекло

1209 91 10

Семена от алабаш (Brassica oleracea, var. caulorapa и gongylodes L.), за посев

1209 91 30

Семена от салатно цвекло или червено цвекло (Beta vulgaris var. conditiva), за посев

1209 91 90

Семена от зеленчуци, различни от алабаш (Brassica oleracea, var. caulorapa и gongylodes L.), за посев

1210

Шишарки от хмел, пресни или сушени, дори надробени, смлени или под формата на гранули; прах от хмел

1210 10 00

Шишарки от хмел, пресни или сушени, различни от надробени, смлени или под формата на гранули

1210 20 10

Шишарки от хмел, надробени, смлени или под формата на гранули, обогатени с прах от хмел; прах от хмел

1210 20 90

Шишарки от хмел, надробени, смлени или под формата на гранули, различни от обогатените с прах от хмел

Глава 13:   

Естествени лакове; клейове, смоли и други растителни сокове и екстракти

1302

Опиум, олеорезини от ванилия, други лепкави вещества и сгъстители, извлечени от растителни продукти, модифицирани или не

1302 19 05

Олеорезини от ванилия

Глава 15:   

Мазнини и масла от животински или растителен произход; продукти от тяхното разпадане; обработени мазнини за хранителни цели; восъци от животински или растителен произход

1502

Мазнини от животни от рода на едрия рогат добитък, овце или кози, различни от включените в позиция 15.03

1502 00 90

Мазнини от животни от рода на едрия рогат добитък, овце или кози, различни от предназначените за промишлени цели, стеарин от свинска мас, масло от свинска мас, олеостеарин, олеомаргарин и масло от лой, неемулгирани, нито смесени, нито обработени по друг начин

1503

Стеарин от свинска мас, масло от свинска мас, олеостеарин, олеомаргарин и масло от лой, неемулгирани, нито смесени, нито обработени по друг начин

1503 00 19

Стеарин от свинска мас и олеостеарин, различни от предназначените за промишлени цели, неемулгирани, нито смесени, нито обработени по друг начин

1503 00 90

Масло от лой, олеомаргарин и масло от свинска мас, различни от емулгираните, смесени, обработени по друг начин, и масло от лой, предназначено за промишлени цели

1504

Мазнини и масла и техните фракции, от риби или морски бозайници, дори рафинирани, но не химически променени

1504 10 10

Масла от черен дроб от риби и техните фракции, със съдържание на витамин А, равно или по-малко от 2 500 международни единици на грам, дори рафинирани, но не химически променени

1504 10 99

Мазнини и масла от риби и течни фракции, дори рафинирани, но не химически променени, различни от масла от черен дроб от риби

1505

Мазнина от вълна (серей) и мастни вещества

1505 00 10

Мазнина от вълна, сурова

1507

Соево масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически променени

1507 10 10

Сурово соево масло, дори дегумирано, за технически или промишлени цели, различно от това за производство на хранителни продукти

1507 10 90

Сурово соево масло, дори дегумирано, различно от това за технически или промишлени цели

1507 90 10

Соево масло и неговите фракции, дори рафинирано, за технически или промишлени цели, различно от химически промененото, от суровото и от това за производство на хранителни продукти

1507 90 90

Соево масло и неговите фракции, дори рафинирано, различно от това за технически или промишлени цели, от химически промененото и от суровото

1508

Фъстъчено масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически променени

1508 10 90

Сурово фъстъчено масло, различно от това за технически или промишлени цели

1508 90 10

Фъстъчено масло и неговите фракции, дори рафинирано, за промишлени цели, различно от химически промененото, от суровото и от това за производство на хранителни продукти

1508 90 90

Фъстъчено масло и неговите фракции, дори рафинирано, различно от химически промененото, от суровото и от това за технически или промишлени цели

1509

Маслиново масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически променени

1509 10 10

Необработено (Virgin) маслиново масло, за осветление, получено от плодовете на маслиновото дърво само посредством механични методи или посредством други физични методи, при условия, които не водят до видоизменение на маслото

1509 10 90

Маслиново масло, получено от плодовете на маслиновото дърво само посредством механични методи или други физични методи, при условия, които не водят до изменение на качествата на маслото, необработено, различно от необработеното маслиново масло за осветление

1509 90 00

Маслиново масло и неговите фракции, получени от плодовете на маслиновото дърво само посредством механични методи или други физични методи, при условия, които не водят до изменения на качествата на маслото, различно от необработените (Virgin) и химически променените

1510

Други масла и техните фракции, получени изключително от маслини, дори рафинирани, но не химически променени, и смеси от тези масла или фракции с масла или фракции от позиция 1509

1510 00 10

Сурови масла

1510 00 90

Други

1511

Палмово масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически променени

1511 10 90

Сурово палмово масло, различно от това за технически или промишлени цели

1511 90 11

Твърди фракции на палмово масло, дори рафинирани, но не химически променени, в опаковки от 1 kg или по-малко

1511 90 19

Твърди фракции на палмово масло, дори рафинирани, но не химически променени, в опаковки, превишаващи 1 kg, или представени по друг начин

1511 90 91

Палмово масло и неговите течни фракции, дори рафинирано, но не химически променено, за промишлени цели, различно от това за производство на хранителни продукти и от суровото масло

1511 90 99

Палмово масло и неговите течни фракции, дори рафинирано, но не химически променено, различно от това за промишлени цели и от суровото масло

1512

Слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени

1512 11 10

Сурово слънчогледово или шафраново масло, за технически или промишлени цели, различно от това за производство на хранителни продукти

1512 11 91

Сурово слънчогледово масло, различно от това за технически или промишлени цели

1512 11 99

Сурово шафраново масло, различно от това за технически или промишлени цели

1512 19 10

Слънчогледово или шафраново масло и техните фракции, дори рафинирано, но не химически променено, за технически или промишлени цели, различно от суровото масло и от това за производство на хранителни продукти

1512 19 90

Слънчогледово или шафраново масло и техните фракции, дори рафинирано, но не химически променено, различно от това за технически или промишлени цели и от суровото масло

1512 21 10

Сурово памучно масло, за технически или промишлени цели, различно от това за производство на хранителни продукти

1512 21 90

Сурово памучно масло, различно от това за технически или промишлени цели

1512 29 10

Памучно масло и неговите фракции, рафинирани или не, но не химически променени, за технически или промишлени цели, различно от суровото масло и от това за производството на храни

1512 29 90

Памучно масло и неговите фракции, дори рафинирано, но не химически променено, различно от това за технически или промишлени цели и от суровото масло

1513

Кокосово масло, палмистово масло или масло от бабасу и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени

1513 11 10

Сурово кокосово масло, за технически или промишлени цели, различно от това за производство на хранителни продукти

1513 11 91

Сурово кокосово масло, в директни опаковки, непревишаващи 1 kg, различно от това за технически или промишлени цели

1513 11 99

Сурово кокосово масло, в директни опаковки, превишаващи 1 kg или представено по друг начин, различно от това за технически или промишлени цели

1513 19 11

Твърди фракции на кокосово масло, дори рафинирани, но не химически променени, в директни опаковки, непревишаващи 1 kg

1513 19 19

Твърди фракции на кокосово масло, дори рафинирани, но не химически променени, в директни опаковки, превишаващи 1 kg

1513 19 30

Кокосово масло и неговите течни фракции, дори рафинирано, но не химически променено, за технически или промишлени цели, различно от това за производство на хранителни продукти и от суровото масло

1513 19 91

Кокосово масло и неговите течни фракции, дори рафинирано, но не химически променено, в директни опаковки, непревишаващи 1 kg, различно от това за технически или промишлени цели и от суровото масло

1513 19 99

Кокосово масло и неговите течни фракции, дори рафинирано, но не химически променено, в директни опаковки, превишаващи 1 kg, или представено по друг начин, различно от това за технически или промишлени цели и от суровото масло

1513 21 10

Палмистово масло или масло от бабасу, за технически или промишлени цели, различно от това за производство на хранителни продукти

1513 21 30

Сурово палмистово масло и масло от бабасу, в директни опаковки, непревишаващи 1 kg, различно от това за технически или промишлени цели

1513 21 90

Сурово палмистово масло и масло от бабасу, в директни опаковки с нетно съдържание, превишаващо 1 kg, или представени по друг начин, различни от маслата за технически или промишлени цели

1513 29 11

Твърди фракции на палмистово масло и на масло от бабасу, дори рафинирани, но не химически променени, в директни опаковки, непревишаващи 1 kg

1513 29 19

Твърди фракции на палмистово масло и на масло от бабасу, дори рафинирани, но не химически променени, в директни опаковки, превишаващи 1 kg или представени по друг начин

1513 29 30

Палмистово масло и масло от бабасу и техните течни фракции, дори рафинирани, но не химически променени, за технически или промишлени цели, различни от маслата за производство на хранителни продукти и от суровото масло

1513 29 50

Палмистово масло и масло от бабасу и техните течни фракции, дори рафинирани, но не химически променени, в директни опаковки, непревишаващи 1 kg, различни от маслата за технически или промишлени цели и от суровото масло

1513 29 90

Палмистово масло и масло от бабасу и техните течни фракции, дори рафинирани, но не химически променени, в директни опаковки, превишаващи 1 kg или представени по друг начин, различни от маслата за технически или промишлени цели и от суровото масло

1514

Рапично, репично или синапено масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени

1514 11 10

Масло от рапица или репица с ниско съдържание на ерукова киселина, „нелетливо растително масло с тегловно съдържание на ерукова киселина под 2 %“, сурово, за технически или промишлени цели, различно от маслото за производство на хранителни продукти, годни за консумация от човека

1514 11 90

Масло от рапица или репица с ниско съдържание на ерукова киселина, „нелетливо растително масло с тегловно съдържание на ерукова киселина под 2 %“, сурово, различно от това за технически или промишлени цели

1514 19 10

Масло от рапица или репица с ниско съдържание на ерукова киселина, „нелетливо растително масло с тегловно съдържание на ерукова киселина под 2 %“ и неговите фракции, дори рафинирано, но не химически променено, за технически или промишлени цели, различно от маслото за производство на хранителни продукти, годни за консумация от човека, и от суровото масло

1514 19 90

Масло от рапица или репица с ниско съдържание на ерукова киселина, „нелетливо растително масло с тегловно съдържание на ерукова киселина под 2 %“ и неговите фракции, дори рафинирано, но не химически променено, различно от маслото за технически или промишлени цели и от суровото масло

1514 91 10

Масло от рапица или репица с високо съдържание на ерукова киселина, „нелетливо растително масло с тегловно съдържание на ерукова киселина, превишаващо 2 %“, и синапено масло, сурово, за технически или промишлени цели, различно от маслото за производство на хранителни продукти, годни за консумация от човека

1514 91 90

Масло от рапица или репица с високо съдържание на ерукова киселина, „нелетливо растително масло с тегловно съдържание на ерукова киселина, превишаващо 2 %“, и синапено масло, сурово, различно от това за технически или промишлени цели

1514 99 10

Масло от рапица или репица с високо съдържание на ерукова киселина, „нелетливо растително масло с тегловно съдържание на ерукова киселина, превишаващо 2 %“, и синапено масло и техните фракции, дори рафинирано, но не химически променено, за технически или промишлени цели, различно от маслото за производство на хранителни продукти, годни за консумация от човека, и от суровото масло

1514 99 90

Масло от рапица или репица с високо съдържание на ерукова киселина, „нелетливо растително масло с тегловно съдържание на ерукова киселина, превишаващо 2 %“, и синапено масло и техните фракции, дори рафинирано, но не химически променено, различно от маслото за технически или промишлени цели и от суровото масло

1515

Други растителни мазнини и масла (включително маслото от жожоба) и техните фракции, нелетливи, дори рафинирани, но не химически променени

1515 11 00

Сурово ленено масло

1515 19 10

Ленено масло и неговите фракции, рафинирано или не, но не химически променено, за технически или промишлени цели, различно от суровото масло и от това за производството на храни

1515 19 90

Ленено масло и неговите фракции, дори рафинирано, но не химически променено, различно от това за технически или промишлени цели и от суровото масло

1515 21 10

Сурово царевично масло за технически или промишлени цели, различно от това за производство на хранителни продукти

1515 21 90

Сурово царевично масло, различно от това за технически или промишлени цели

1515 29 10

Царевично масло и неговите фракции, рафинирано или не, но не химически променено, за промишлени цели, различно от суровото масло и от това за производството на храни

1515 29 90

Царевично масло и неговите фракции, дори рафинирано, но не химически променено, различно от това за промишлени цели и от суровото масло

1515 30 90

Рициново масло и неговите фракции, дори рафинирано, но не химически променено, различно от маслото, предназначено за производство на аминоундеканова киселина за производство на синтетични текстилни влакна или изкуствени пластмасови материали

1515 50 11

Сурово сусамово масло за технически или промишлени цели, различно от това за производство на хранителни продукти

1515 50 19

Сурово сусамово масло, различно от това за технически или промишлени цели

1515 50 91

Сусамово масло и неговите фракции, дори рафинирано, но не химически променено, за технически или промишлени цели, различно от суровото масло

1515 50 99

Сусамово масло и неговите фракции, дори рафинирано, но не химически променено, различно от това за технически или промишлени цели и от суровото масло

1515 90 29

Сурово масло от тютюневи семена, различно от това за технически или промишлени цели

1515 90 39

Масло от тютюневи семена и неговите фракции, дори рафинирано, но не химически променено, различно от това за технически или промишлени цели и от суровото масло

1515 90 40

Сурови растителни мазнини и масла и техните фракции, нелетливи, за технически или промишлени цели, различни от предназначените за производство на храни и от соево, фъстъчено, маслиново, палмово, слънчогледово, шафраново, памучно, кокосово, палмистово, репично, рапично и синапено, ленено, царевично, рициново, тунгово, сусамово масло, восък от мирта, японски восък, масло от тютюневи семена, бабасу, жожоба или ойтицика

1515 90 51

Твърди сурови растителни мазнини и масла, нелетливи, в директни опаковки, непревишаващи 1 kg, различни от тези за технически или промишлени цели и от соево, фъстъчено, маслиново, палмово, слънчогледово, шафраново, памучно, кокосово, палмистово, репично, рапично и синапено, ленено, царевично, рициново, тунгово, сусамово масло, восък от мирта, японски восък, масло от тютюневи семена, бабасу, жожоба или ойтицика

1515 90 59

Сурови растителни мазнини и масла, нелетливи, в директни опаковки със съдържание, превишаващо 1 kg, сурови, течни, различни от тези за технически или промишлени цели и от соево, фъстъчено, маслиново, палмово, слънчогледово, шафраново, памучно, кокосово, палмистово, синапено, ленено, рициново, тунгово, сусамово масло и масло от царевични зародиши, бабасу, рубсен, жожоба и ойтицика; восък от мирта, японски восък и масло от тютюневи семена

1515 90 60

Растителни мазнини и масла и техните фракции, нелетливи, дори рафинирани, но не химически променени, за технически и промишлени цели, различни от тези за производство на храни, сурови мазнини и масла, от соево, фъстъчено, маслиново, палмово, слънчогледово, шафраново, памучно, кокосово, палмистово, синапено, ленено, рициново, тунгово, сусамово масло и масло от царевични зародиши, бабасу, рубсен, жожоба и ойтицика; восък от мирта, японски восък и масло от тютюневи семена

1515 90 91

Твърди растителни мазнини и масла и техните фракции, нелетливи, дори рафинирани, но не химически променени, в директни опаковки, непревишаващи 1 kg, некласифицирани другаде, различни от тези за технически или промишлени цели и от суровите мазнини и масла

1515 90 99

Твърди растителни мазнини и масла и техните фракции, нелетливи, дори рафинирани, но не химически променени, в директни опаковки, превишаващи 1 kg, некласифицирани другаде, различни от тези за технически или промишлени цели и от суровите мазнини и масла

1516

Мазнини и масла от животински или растителен произход и техните фракции, частично или напълно хидрогенирани, интерестерифицирани, преестерифицирани или елайдинирани, дори рафинирани, но необработени по друг начин

1516 10 10

Мазнини и масла от животински произход и техните фракции, частично или напълно хидрогенирани, интерестерифицирани, преестерифицирани или елайдинирани, дори рафинирани, но необработени по друг начин, в директни опаковки, непревишаващи 1 kg

1516 10 90

Мазнини и масла от животински произход и техните фракции, частично или напълно хидрогенирани, интерестерифицирани, преестерифицирани или елайдинирани, дори рафинирани, но необработени по друг начин, в директни опаковки, превишаващи 1 kg или представени по друг начин

1516 20 91

Мазнини и масла от растителен произход и техните фракции, частично или напълно хидрогенирани, интерестерифицирани, преестерифицирани или елайдинирани, дори рафинирани, в директни опаковки, непревишаващи 1 kg, различни от хидрогенирано рициново масло, наречено „opalwax“ и необработени по друг начин

1516 20 95

Рапично, репично, ленено, слънчогледово масло, масло от илипе, от карите, от макоре, от тулукуна или от бабасу и техните фракции, частично или напълно хидрогенирани, интерестерифицирани, преестерифицирани или елайдинирани, дори рафинирани, предназначени за технически или промишлени цели, в директни опаковки с нетно съдържание, превишаващо 1 kg или представени по друг начин, различни от тези за производството на хранителни продукти за човешка консумация

1516 20 96

Фъстъчено, памучно, соево, слънчогледово масло и техните фракции, различни от тези в подпозиция 1516.20.95; други масла и техните фракции, с по-малко от 50 % тегловно съдържание на свободни мастни киселини, в директни опаковки с нетно съдържание, превишаващо 1 kg или обработени по друг начин, различни от палмистовото масло, маслото от илипе, кокосовото масло (масло от копра), рапичното масло или маслото от копайба и от маслата в подпозиция 1516.20.95

1516 20 98

Растителни мазнини и масла и техните фракции, частично или напълно хидрогенирани, интерестерифицирани, преестерифицирани или елайдинирани, дори рафинирани, в директни опаковки над 1 kg или под друга форма, различни от мазнини и масла и техните фракции, допълнително обработени, от хидрогенирано рициново масло и от подпозиции 1516.20.95 и 1516.20.96

1517

Маргарин; хранителни смеси или препарати от животински или растителни мазнини или масла, или от фракции от различни мазнини или масла от настоящата глава, различни от хранителните мазнини или масла, или техните фракции от позиция 1516

1517 90 91

Мазнини и масла от растителен произход, годни за консумация, нелетливи, течни, смеси, съдържащи до 10 % млечни мазнини, различни от частично или напълно хидрогенирани, интерестерифицирани, преестерифицирани или елайдинирани масла, дори рафинирани, но необработени по друг начин и от смеси на маслинови масла

1517 90 99

Годни за консумация смеси или препарати от мазнини или масла от животински или растителен произход и годни за консумация фракции на различни мазнини и масла, съдържащи до 10 % млечни мазнини, различни от нелетливи растителни мазнини, течни, смеси, годни за консумация смеси или препарати, използвани за отделяне от калъпите, и твърд маргарин

1518

Животински или растителни мазнини и масла и техните фракции, обработени чрез загряване, окислени, обезводнени, сулфурирани, продухани, полимеризирани чрез загряване във вакуум или в инертен газ, или по друг начин химически модифицирани, с изключение на тези от позиция 15.16; негодни за консумация смеси или препарати от животински или растителни мазнини или масла, или от фракции от различни мазнини или масла от настоящата глава, неупоменати, нито включени другаде

1518 00 31

Сурови растителни масла, нелетливи, течни, неподходящи за консумация, некласифицирани другаде, за технически или промишлени цели, различни от маслата за производство на хранителни продукти

1518 00 39

Растителни масла, нелетливи, течни, неподходящи за консумация, некласифицирани другаде, за технически или промишлени цели, различни от суровите масла и тези за производство на хранителни продукти

1518 00 91

Мазнини и масла от животински и растителен произход и техните фракции, обработени чрез загряване, окислени, обезводнени, сулфурирани, продухани, полимеризирани чрез загряване във вакуум или в инертен газ или по друг начин химически модифицирани, с изключение на тези от позиция 1516

1518 00 95

Негодни за консумация смеси и препарати от животински мазнини и масла или от животински и растителни мазнини и масла и техните фракции

1518 00 99

Други

Глава 16:   

Продукти от месо, риба или ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни

1602

Приготвени храни или консерви от месо, карантии или кръв (без колбаси и подобни продукти от месо, както и екстракти и сокове от месо)

1602 20 10

От черен дроб от гъски или от патици

1603

Екстракти и сокове от месо, риби или ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни

1603 00 10

Екстракти и сокове от месо, риби, ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни, в директни опаковки с тегло до 1 kg

Глава 20:   

Хранителни продукти от зеленчуци, плодове или други части от растения

2003

Гъби и трюфели, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина

2003 20 00

Трюфели, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина

2003 90 00

Други видове гъби, различни от рода Agaricus, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина

2005

Други зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина, незамразени, различни от продуктите от позиция 2006

2005 40 00

Грах (Pisum sativum), приготвен или консервиран по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, незамразен, непредназначен за храна за животни

2005 91 00

Бамбукови филизи (бамбукови връхчета), приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина, незамразени

2008

Плодове, черупкови плодове или други части от растения, годни за консумация, приготвени или консервирани по друг начин, със или без прибавка на захар или други подсладители или алкохол, неупоменати, нито включени другаде

2008 19 11

Кокосови орехи, кашу, бразилски орехи, орехи от арек (или бетел), от кола и орехите „макадамия“, включително смеси с тегловно съдържание от 50 % или повече гуаява, манго, мангустани, папая, тамарини, ябълки от бразилско дърво (кашу), личи, плодове от хлебно дърво, саподила, пасион фрут, карамбол, питайя, кокосови орехи, кашу, бразилски орехи, орехи от арек (или бетел), от кола и орехите „макадамия“, приготвени или консервирани, в директни опаковки с нетно съдържание над 1 kg, различни от консервираните със захар

2008 19 13

Печени бадеми и шамфъстък, в директни опаковки с нетно съдържание над 1 kg

2008 19 19

Черупкови плодове и други ядки или семена, включително смеси, приготвени или консервирани, в директни опаковки с нетно съдържание над 1 kg, различни от приготвени или консервирани с оцет, консервирани със захар, но непотопени в сироп, конфитюри, желета, мармалади, пюрета и каши от плодове, приготвени чрез варене, фъстъци, печени бадеми и шамфъстък, и кокосови орехи, кашу, бразилски орехи, орехи от арек (или бетел), от кола и орехите „макадамия“, включително смеси с тегловно съдържание от 50 % или повече от тропически плодове и черупкови плодове

2008 19 91

Кокосови орехи, кашу, бразилски орехи, орехи от арек (или бетел), от кола и орехите „макадамия“, включително смеси с тегловно съдържание от 50 % или повече гуаява, манго, мангустани, папая, тамарини, ябълки от бразилско дърво (кашу), личи, плодове от хлебно дърво, саподила, пасион фрут, карамбол, питайя, кокосови орехи, кашу, бразилски орехи, орехи от арек (или бетел), от кола и орехите „макадамия“, приготвени или консервирани, в директни опаковки с нетно съдържание от 1 kg или по-малко, некласифицирани другаде

2008 19 93

Печени бадеми и шамфъстък, в директни опаковки с нетно съдържание от 1 kg или по-малко

2008 19 95

Печени черупкови плодове в директни опаковки с нетно съдържание от 1 kg или по-малко, различни от фъстъци, бадеми, шамфъстък, кокосови орехи, кашу, бразилски орехи, орехи от арек (или бетел), от кола и орехите „макадамия“

2008 19 99

Черупкови плодове и други ядки или семена, включително смеси, приготвени или консервирани, в директни опаковки с нетно съдържание от 1 kg или по-малко, различни от приготвени или консервирани с оцет, консервирани със захар, но непотопени в сироп, конфитюри, желета, мармалади, пюрета и каши от плодове, приготвени чрез варене, фъстъци, печени черупкови плодове, кокосови орехи, кашу, бразилски орехи, орехи от арек (или бетел), от кола и орехите „макадамия“, включително смеси с тегловно съдържание от 50 % или повече от тропически плодове и черупкови плодове

2008 92 12

Смеси от гуаява, манго, мангустани, папая, тамарини, ябълки от бразилско дърво (кашу), личи, плодове от хлебно дърво, саподила, пасион фрут, карамбол, питайя, включително смеси с тегловно съдържание от 50 % и повече от тези плодове и кокосови орехи, кашу, бразилски орехи, орехи от арек (или бетел), от кола и орехите „макадамия“, приготвени или консервирани, с прибавка на алкохол, с тегловно съдържание на захар над 9 % и с действително алкохолно съдържание по маса от 11,85 % или по-малко

2008 92 14

Смеси от плодове или други годни за консумация части на растения, приготвени или консервирани, с прибавка на алкохол, с тегловно съдържание на захар над 9 % и с действително алкохолно съдържание по маса от 11,85 % или по-малко, различни от смеси на черупкови плодове и тропически плодове или черупкови плодове от вида, посочен в допълнителни бележки 7 и 8 към глава 20 с нетно тегловно съдържание от 50 % или повече, фъстъци и други семена

2008 92 16

Смеси от гуаява, манго, мангустани, папая, тамарини, ябълки от бразилско дърво (кашу), личи, плодове от хлебно дърво, саподила, пасион фрут, карамбол, питайя, включително смеси с тегловно съдържание от 50 % и повече от тези плодове и кокосови орехи, кашу, бразилски орехи, орехи от арек (или бетел), от кола и орехите „макадамия“, приготвени или консервирани, с прибавка на алкохол, с тегловно съдържание на захар над 9 % и с действително алкохолно съдържание по маса над 11,85 %

2008 92 18

Смеси от плодове или други годни за консумация части на растения, приготвени или консервирани, с прибавка на алкохол, с тегловно съдържание на захар над 9 % и с действително алкохолно съдържание по маса над 11,85 %, различни от смеси на черупкови плодове и тропически плодове или черупкови плодове от вида, посочен в допълнителни бележки 7 и 8 към глава 20, с нетно тегловно съдържание от 50 % или повече, фъстъци и други семена

2008 92 32

Смеси от гуаява, манго, мангустани, папая, тамарини, ябълки от бразилско дърво (кашу), личи, плодове от хлебно дърво, саподила, пасион фрут, карамбол, питайя, включително смеси с тегловно съдържание от 50 % и повече от тези плодове и кокосови орехи, кашу, бразилски орехи, орехи от арек (или бетел), от кола и орехите „макадамия“, приготвени или консервирани, с прибавка на алкохол и с действително алкохолно съдържание по маса от 11,85 % или по-малко, различни от тези с тегловно съдържание на захар над 9 %

2008 92 34

Смеси от плодове или други годни за консумация части на растения, приготвени или консервирани, с прибавка на алкохол и с действително алкохолно съдържание по маса от 11,85 % или по-малко, различни от тези с тегловно съдържание на захар над 9 % и от смеси на черупкови плодове и тропически плодове или черупкови плодове от вида, посочен в допълнителни бележки 7 и 8 към глава 20, с нетно тегловно съдържание от 50 % или повече, фъстъци и други семена

2008 92 36

Смеси от гуаява, манго, мангустани, папая, тамарини, ябълки от бразилско дърво (кашу), личи, плодове от хлебно дърво, саподила, пасион фрут, карамбол, питайя, включително смеси с тегловно съдържание от 50 % и повече от тези плодове и кокосови орехи, кашу, бразилски орехи, орехи от арек (или бетел), от кола и орехите „макадамия“, приготвени или консервирани, с прибавка на алкохол и с действително алкохолно съдържание по маса над 11,85 %, различни от тези с тегловно съдържание на захар над 9 %

2008 92 38

Смеси от плодове или други годни за консумация части на растения, приготвени или консервирани, с прибавка на алкохол и с действително алкохолно съдържание по маса над 11,85 %, различни от тези с тегловно съдържание на захар над 9 % и от смеси на черупкови плодове и тропически плодове или черупкови плодове от вида, посочен в допълнителни бележки 7 и 8 към глава 20, с нетно тегловно съдържание от 50 % или повече, фъстъци и други семена

2008 92 51

Смеси от гуаява, манго, мангустани, папая, тамарини, ябълки от бразилско дърво (кашу), личи, плодове от хлебно дърво, саподила, пасион фрут, карамбол, питайя, включително смеси с тегловно съдържание от 50 % и повече от тези плодове и кокосови орехи, кашу, бразилски орехи, орехи от арек (или бетел), от кола и орехите „макадамия“, приготвени или консервирани, без прибавка на алкохол, но с прибавка на захар, в директни опаковки с нетно съдържание над 1 kg

2008 92 59

Смеси от плодове или други годни за консумация части на растения, приготвени или консервирани, без прибавка на алкохол, но с прибавка на захар, в директни опаковки с нетно съдържание над 1 kg, различни от смеси на тропически плодове и тропически плодове и черупкови плодове от вида, посочен в допълнителни бележки 7 и 8 към глава 20, с тегловно съдържание от 50 % или повече, фъстъци и други семена и приготвени храни от вида Müsli на базата на непечени люспи от житни растения от подпозиция 1904.20.10

2008 92 72

Смеси от гуаява, манго, мангустани, папая, тамарини, ябълки от бразилско дърво (кашу), личи, плодове от хлебно дърво, саподила, пасион фрут, карамбол, питайя, включително смеси с тегловно съдържание от 50 % и повече от тези плодове и кокосови орехи, кашу, бразилски орехи, орехи от арек (или бетел), от кола и орехите „макадамия“, приготвени или консервирани, без прибавка на алкохол, но с прибавка на захар, в които никой от плодовете, съставящи сместа, не превишава 50 % от общото ѝ тегло, в директни опаковки с нетно съдържание от 1 kg или по-малко

2008 92 74

Смеси от плодове, в които никой от плодовете, съставящи сместа, не превишава 50 % от общото ѝ тегло, приготвени или консервирани, без прибавка на алкохол, но с прибавка на захар, в директни опаковки с нетно съдържание от 1 kg или по-малко, различни от смеси на черупкови плодове, тропически плодове и тропически плодове и черупкови плодове от вида, посочен в допълнителни бележки 7 и 8 към глава 20, с тегловно съдържание от 50 % или повече, фъстъци и други семена и приготвени храни от вида Müsli на базата на непечени люспи от житни растения от подпозиция 1904.20.10

2008 92 76

Смеси от гуаява, манго, мангустани, папая, тамарини, ябълки от бразилско дърво (кашу), личи, плодове от хлебно дърво, саподила, пасион фрут, карамбол, питайя, включително смеси с тегловно съдържание от 50 % и повече от тези плодове и кокосови орехи, кашу, бразилски орехи, орехи от арек (или бетел), от кола и орехите „макадамия“, приготвени или консервирани, без прибавка на алкохол, но с прибавка на захар, в директни опаковки с нетно съдържание от 1 kg или по-малко, различни от смеси, в които никой от плодовете, съставящи сместа, не превишава 50 % от общото тегло на плодовете

2008 92 78

Смеси от плодове или други годни за консумация части на растения, приготвени или консервирани, без прибавка на алкохол, но с прибавка на захар, в директни опаковки с нетно съдържание от 1 kg или по-малко, различни от смеси на черупкови плодове, тропически плодове и тропически плодове и черупкови плодове от вида, посочен в допълнителни бележки 7 и 8 към глава 20, с тегловно съдържание от 50 % или повече, фъстъци и други семена, смеси, в които никой от плодовете, съставящи сместа, не превишава 50 % от общото тегло на плодовете, и приготвени храни от вида Müsli на базата на непечени люспи от житни растения от подпозиция 1904.20.10

2008 92 92

Смеси от гуаява, манго, мангустани, папая, тамарини, ябълки от бразилско дърво (кашу), личи, плодове от хлебно дърво, саподила, пасион фрут, карамбол, питайя, включително смеси с тегловно съдържание от 50 % и повече от тези плодове и кокосови орехи, кашу, бразилски орехи, орехи от арек (или бетел), от кола и орехите „макадамия“, приготвени или консервирани, без прибавка на алкохол или захар, в директни опаковки с нетно съдържание от 5 kg или повече

2008 92 93

Смеси от плодове или други годни за консумация части на растения, приготвени или консервирани, без прибавка на алкохол или захар, в директни опаковки с нетно съдържание от 5 kg или повече, некласифицирани другаде, различни от смеси на черупкови плодове, тропически плодове и тропически плодове и черупкови плодове от вида, посочен в допълнителни бележки 7 и 8 към глава 20 с тегловно съдържание от 50 % или повече, фъстъци и други семена и приготвени храни от вида Müsli на базата на непечени люспи от житни растения от подпозиция 1904.20.10

2008 92 94

Смеси от гуаява, манго, мангустани, папая, тамарини, ябълки от бразилско дърво (кашу), личи, плодове от хлебно дърво, саподила, пасион фрут, карамбол, питайя, включително смеси с тегловно съдържание от 50 % и повече от тези плодове и кокосови орехи, кашу, бразилски орехи, орехи от арек (или бетел), от кола и орехите „макадамия“, приготвени или консервирани, без прибавка на алкохол или захар, в директни опаковки с нетно съдържание от 4,5 kg или повече, но по-малко от 5 kg

2008 92 96

Смеси от плодове или други годни за консумация части на растения, приготвени или консервирани, без прибавка на алкохол или захар, в директни опаковки с нетно съдържание от 4,5 kg или повече, но по-малко от 5 kg, некласифицирани другаде, различни от смеси на черупкови плодове, тропически плодове и тропически плодове и черупкови плодове от вида, посочен в допълнителни бележки 7 и 8 към глава 20, с тегловно съдържание от 50 % или повече, фъстъци и други семена и приготвени храни от вида Müsli на базата на непечени люспи от житни растения от подпозиция 1904.20.10

2008 92 97

Смеси от гуаява, манго, мангустани, папая, тамарини, ябълки от бразилско дърво (кашу), личи, плодове от хлебно дърво, саподила, пасион фрут, карамбол, питайя, включително смеси с тегловно съдържание от 50 % и повече от тези плодове и кокосови орехи, кашу, бразилски орехи, орехи от арек (или бетел), от кола и орехите „макадамия“, приготвени или консервирани, без прибавка на алкохол или захар, в директни опаковки с нетно съдържание, по-малко от 4,5 kg

2008 92 98

Смеси от плодове или други годни за консумация части на растения, приготвени или консервирани, без прибавка на алкохол или захар, в директни опаковки с нетно съдържание от 4,5 kg или повече, некласифицирани другаде, различни от смеси на черупкови плодове, тропически плодове от вида, посочен в допълнителни бележки 7 и 8 към глава 20, фъстъци и други семена и приготвени храни от вида Müsli на базата на непечени люспи от житни растения от подпозиция 1904.20.10

2008 99 45

Сливи, приготвени или консервирани, без прибавка на алкохол, но с прибавка на захар, в директни опаковки с нетно съдържание над 1 кg

2008 99 67

Смеси от плодове или други годни за консумация части на растения, приготвени или консервирани, без прибавка на алкохол, но с прибавка на захар, в директни опаковки с нетно съдържание от 1 kg или по-малко, различни от консервираните със захар, но непотопени в сироп, конфитюри, желета, мармалади, пюрета и каши от плодове, приготвени чрез варене, черупкови плодове, фъстъци и други семена, ананаси, цитрусови плодове, круши, кайсии, череши, праскови, ягоди, джинджифил, пасион фрут, гуаява, манго, мангустани, папая, тамарини, ябълки от бразилско дърво (кашу), личи, плодове от хлебно дърво, саподила, карамбол и питайя

2008 99 72

Сливи, приготвени или консервирани, без прибавка на алкохол или захар, в директни опаковки с нетно съдържание от 5 кg или повече

2008 99 78

Сливи, приготвени или консервирани, без прибавка на алкохол или захар, в директни опаковки с нетно съдържание под 5 кg

2009

Плодови сокове (включително мъст от грозде) или зеленчукови сокове, неферментирали, без прибавка на алкохол, със или без прибавка на захар или други подсладители

2009 11 91

Портокалов сок, замразен, неферментирал, със стойност Брикс 67 или по-малка при температура 20 °С, на стойност от 30 EUR или по-малко за 100 kg, със съдържание на добавена захар, превишаващо 30 %, различен от сока с прибавка на алкохол

2009 11 99

Портокалов сок, замразен, неферментирал, със стойност Брикс 67 или по-малка при температура 20 °С, дори с прибавка на захар или друг подсладител, различен от сок с прибавка на алкохол на стойност от 30 EUR или по-малко за 100 kg и със съдържание на добавена захар, превишаващо 30 %

2009 19 11

Портокалов сок, неферментирал, със стойност Брикс, превишаваща 67 при температура 20 °С, на стойност от 30 EUR или по-малко за 100 kg, дори с прибавка на захар или друг подсладител, различен от сока с прибавка на алкохол или замразен

2009 19 19

Портокалов сок, неферментирал, със стойност Брикс, превишаваща 67 при температура 20 °С, на стойност над 30 EUR за 100 kg, дори с прибавка на захар или друг подсладител, различен от сока с прибавка на алкохол или замразен

2009 31 11

Плодов сок от един вид цитрусов плод, неферментирал, със стойност Брикс 20 или по-малка при температура 20 °С, на стойност над 30 EUR за 100 kg, с прибавка на захар, различен от сока с прибавка на алкохол, смеси, портокалов сок и сок от грейпфрут

2009 31 51

Лимонов сок, неферментирал, със стойност Брикс 20 или по-малка при температура 20 °С, на стойност от 30 EUR или по-малко за 100 kg, с прибавка на захар, различен от сока с прибавка на алкохол

2009 31 91

Плодов сок от един вид цитрусов плод, неферментирал, със стойност Брикс 20 или по-малка при температура 20 °С, на стойност от 30 EUR или по-малко за 100 kg, с прибавка на захар, различен от сока с прибавка на алкохол, смеси, лимонов сок, портокалов сок и сок от грейпфрут

2009 39 91

Плодов сок от един вид цитрусов плод, неферментирал, със стойност Брикс, по-голяма от 20, но равна на или по-малка от 67 при температура 20 °С, на стойност от 30 EUR или по-малко за 100 kg, със съдържание на добавена захар, превишаващо 30 %, различен от сока с прибавка на алкохол, смеси, лимонов сок, портокалов сок и сок от грейпфрут

2009 41 10

Сок от ананас, неферментирал, със стойност Брикс 20 или по-малка при температура 20 °С, на стойност над 30 EUR за 100 kg, с прибавка на захар, различен от сока с прибавка на алкохол

2009 41 91

Сок от ананас, неферментирал, със стойност Брикс 20 или по-малка при температура 20 °С, на стойност от 30 EUR или по-малко за 100 kg, с прибавка на захар, различен от сока с прибавка на алкохол

2009 41 99

Сок от ананас, неферментирал, със стойност Брикс 20 или по-малка при температура 20 °С, различен от сок с прибавка на захар или алкохол

2009 80 11

Сок от круша, неферментирал, със стойност Брикс, превишаваща 67 при температура 20 °С, на стойност от 22 EUR или по-малко за 100 kg, дори с прибавка на захар или друг подсладител, различен от сока с прибавка на алкохол

2009 80 19

Сок от круша, неферментирал, със стойност Брикс, превишаваща 67 при температура 20 °С, на стойност над 22 EUR за 100 kg, дори с прибавка на захар или друг подсладител, различен от сока с прибавка на алкохол

2009 80 34

Сок от гуаява, манго, мангустани, папая, тамарини, ябълки от бразилско дърво (кашу), личи, плодове от хлебно дърво, саподила, пасион фрут, карамбол или питайя, неферментирал, без прибавка на алкохол, дори с прибавка на захар или друг подсладител, със стойност Брикс, превишаваща 67 при температура 20 °С, на стойност от 30 EUR или по-малко за 100 kg, различен от сок от смеси

2009 80 35

Сок от плодове или зеленчуци, неферментирал, без прибавка на алкохол, дори с прибавка на захар или друг подсладител, със стойност Брикс, превишаваща 67 при температура 20 °С, на стойност от 30 EUR или по-малко за 100 kg, различен от сок от смеси и сок от цитрусови плодове, пасион фрут, манго, мангустани, папая, плодове от хлебно дърво, гуаява, тамарини, ябълки от бразилско дърво (кашу), личи, саподила, карамбол или питайя, ананас, домати, грозде, ябълки и круши

2009 80 36

Сок от гуаява, манго, мангустани, папая, тамарини, ябълки от бразилско дърво (кашу), личи, плодове от хлебно дърво, саподила, пасион фрут, карамбол или питайя, неферментирал, дори с прибавка на захар или друг подсладител, със стойност Брикс, превишаваща 67 при температура 20 °С, на стойност над 30 EUR за 100 kg, различен от сок с прибавка на алкохол и от смеси

2009 80 38

Сок от плодове или зеленчуци, неферментирал, дори с прибавка на захар или друг подсладител, със стойност Брикс, превишаваща 67 при температура 20 °С, на стойност над 30 EUR за 100 kg, различен от сок с прибавка на алкохол, от смеси и сок от цитрусови плодове, гуаява, манго, мангустани, папая, тамарини, ябълки от бразилско дърво (кашу), личи, плодове от хлебно дърво, саподила, пасион фрут, карамбол или питайя, сок от ананас, домати, грозде, включително гроздова мъст, сок от ябълки и сок от круши

2009 80 50

Сок от круши, неферментирал, със стойност Брикс 67 или по-малка при температура 20 °С, на стойност над 18 EUR за 100 kg, с прибавка на захар, различен от сока с прибавка на алкохол

2009 80 61

Сок от круши, неферментирал, със стойност Брикс, равна на 67 или по-малка при температура 20 °С, на стойност от 18 EUR или по-малко за 100 kg, със съдържание на добавена захар над 30 %, различен от сока с прибавка на алкохол

2009 80 63

Сок от круши, неферментирал, със стойност Брикс, равна на 67 или по-малка при температура 20 °С, на стойност от 18 EUR или по-малко за 100 kg, със съдържание на добавена захар от 30 % или по-малко, различен от сока с прибавка на алкохол

2009 80 69

Сок от круши, неферментирал, със стойност Брикс 67 или по-малка при температура 20 °С, различен от сок с прибавка на захар или алкохол

2009 80 71

Сок от череши, неферментирал, със стойност Брикс 67 или по-малка при температура 20 °С, на стойност над 30 EUR за 100 kg нетно тегло, с прибавка на захар, различен от сока с прибавка на алкохол

2009 80 73

Сок от гуаява, манго, мангустани, папая, тамарини, ябълки от бразилско дърво (кашу), личи, плодове от хлебно дърво, саподила, пасион фрут, карамбол или питайя, неферментирал, със стойност Брикс 67 или по-малко при температура 20 °С, на стойност над 30 EUR за 100 kg нетно тегло, с прибавка на захар, различен от смеси и от сок с прибавка на алкохол

2009 80 79

Сок от плодове или зеленчуци, неферментирал, със стойност Брикс 67 или по-малко при температура 20 °С, на стойност над 30 EUR за 100 kg, с прибавка на захар, различен от сок от смеси или с прибавка на алкохол, от цитрусови плодове, гуаява, манго, мангустани, папая, тамарини, ябълки от бразилско дърво (кашу), личи, плодове от хлебно дърво, саподила, пасион фрут, карамбол или питайя, сок от ананас, домати, грозде, включително гроздова мъст, сок от ябълки, сок от круши и сок от череши

2009 80 85

Сок от гуаява, манго, мангустани, папая, тамарини, ябълки от бразилско дърво (кашу), личи, плодове от хлебно дърво, саподила, пасион фрут, карамбол или питайя, неферментирал, със стойност Брикс 67 или по-малко при температура 20 °С, на стойност над 30 EUR за 100 kg, със съдържание на добавена захар над 30 %, различен от смеси и от сок с прибавка на алкохол

2009 80 86

Сок от плодове или зеленчуци, неферментирал, със стойност Брикс 67 или по-малко при температура 20 °С, на стойност от 30 EUR или по-малко за 100 kg, със съдържание на добавена захар над 30 %, различен от сок от смеси или с прибавка на алкохол, от цитрусови плодове, гуаява, манго, мангустани, папая, тамарини, ябълки от бразилско дърво (кашу), личи, плодове от хлебно дърво, саподила, пасион фрут, карамбол или питайя, сок от ананас, домати, грозде, включително гроздова мъст, сок от ябълки и сок от круши

2009 80 88

Сок от гуаява, манго, мангустани, папая, тамарини, ябълки от бразилско дърво (кашу), личи, плодове от хлебно дърво, саподила, пасион фрут, карамбол или питайя, неферментирал, със стойност Брикс 67 или по-малко при температура 20 °С, на стойност 30 EUR или по-малко за 100 kg, със съдържание на добавена захар от 30 % или по-малко, различен от смеси и от сок с прибавка на алкохол

2009 80 89

Сок от плодове или зеленчуци, неферментирал, със стойност Брикс 67 или по-малко при температура 20 °С, на стойност от 30 EUR или по-малко за 100 kg, със съдържание на добавена захар над 30 %, различен от сок от смеси или с прибавка на алкохол, от цитрусови плодове, гуаява, манго, мангустани, папая, тамарини, ябълки от бразилско дърво (кашу), личи, плодове от хлебно дърво, саподила, пасион фрут, карамбол или питайя, сок от ананас, домати, грозде, включително гроздова мъст, сок от ябълки и сок от круши

2009 80 95

Плодов сок от вида vaccinium macrocarpum, неферментирал, със стойност Брикс 67 или по-малко при температура 20 °С, различен от сок с прибавка на захар или алкохол

2009 80 96

Сок от череши, неферментирал, със стойност Брикс 67 или по-малка при температура 20 °С, различен от сок с прибавка на захар или алкохол

2009 80 97

Сок от гуаява, манго, мангустани, папая, тамарини, ябълки от бразилско дърво (кашу), личи, плодове от хлебно дърво, саподила, пасион фрут, карамбол или питайя, неферментирал, със стойност Брикс 67 или по-малко при температура 20 °С, различен от сок с прибавка на захар или алкохол

2009 80 99

Сок от плодове или зеленчуци, неферментирал, със стойност Брикс 67 или по-малко при температура 20 °С, различен от сок с прибавка на захар или алкохол, сок от смеси, от цитрусови плодове, гуаява, манго, мангустани, папая, тамарини, ябълки от бразилско дърво (кашу), личи, плодове от хлебно дърво, саподила, пасион фрут, карамбол, питайя, ананас, домати, грозде, включително гроздова мъст, ябълки, круши, череши и сок от вида vaccinium macrocarpum

ПРИЛОЖЕНИЕ V

Тарифни квоти за внос в Европейския съюз на продукти с произход от Норвегия

Кодове по КН

Описание на продукта

Консолидирани тарифни квоти

(годишно количество в тонове)

От които допълнителни количества

Мито в рамките на квотата

(EUR/kg)

0406

Сирене и извара

7 200 (12)

3 200

0

0810 20 10

Пресни малини

400

400

0

2005 20 20

Тънки резенки картофи, пържени или печени, дори солени или ароматизирани, в херметически затворени опаковки, подходящи за незабавна консумация

200

200

0

0809 20 05

0809 20 95

Череши, пресни (13)

900

0

0

2309 10 13

2309 10 15

2309 10 19

2309 10 33

2309 10 39

2309 10 51

2309 10 53

2309 10 59

2309 10 70

2309 10 90

Храни за кучета и котки, пригодени за продажба на дребно

13 000

13 000

0

Господине,

Имам честта да потвърдя получаването на Вашето писмо от днешна дата със следния текст:

„Имам честта да се позова на преговорите между Европейския съюз и Кралство Норвегия относно двустранната търговия със селскостопански продукти, приключили на 28 януари 2010 г.

Започна нов кръг от преговори в областта на търговията със селскостопански продукти между Европейската комисия и Норвегия въз основа на член 19 от Споразумението за Европейското икономическо пространство (наричано по-долу „Споразумението за ЕИП“), с оглед на по-нататъшното прогресивно либерализиране на търговията със селскостопански продукти между Европейския съюз и Норвегия (наричани по-долу „страните“), на преференциална, взаимна и взаимноизгодна основа. Преговорите се проведоха последователно с дължимото внимание към развитието на съответните селскостопански политики и обстоятелства на страните, включително към развитието на двустранната търговия, както и на условията на търговия с други търговски партньори по света.

Потвърждавам, че при тези преговори се стигна до следните резултати:

1.

Норвегия се ангажира да предоставя безмитен достъп за продуктите, изброени в приложение I, с произход от Европейския съюз.

2.

Норвегия се ангажира да установи тарифни квоти за продуктите, изброени в приложение II, с произход от Европейския съюз.

3.

Норвегия се ангажира да намали вносните мита за продуктите, изброени в приложение III, с произход от Европейския съюз.

4.

Европейският съюз се ангажира да предоставя безмитен достъп за продуктите, изброени в приложение IV, с произход от Норвегия.

5.

Европейският съюз се ангажира да установи тарифни квоти за продуктите, изброени в приложение V, с произход от Норвегия.

6.

Тарифните кодове, определени в приложения I—V, са кодовете, които прилагат страните към 1 януари 2009 г.

7.

При всяко прилагане на ново споразумение на СТО относно селскостопанските продукти, въвеждащо ангажименти за нови тарифни квоти за най-облагодетелствани нации, двустранните тарифни квоти от 600 тона за внос в Норвегия на свинско месо, месо от домашни птици — 800 тона, и говеждо месо — 900 тона, както е предвидено в приложение II, ще бъдат постепенно премахнати, спазвайки графика за постепенно въвеждане на квотите на СТО за същите продукти.

8.

Страните се договарят да консолидират, възможно най-скоро, всички двустранни отстъпки (вече съществуващите и предвидените в настоящата размяна на писма) в нова размяна на писма, която трябва да замени съществуващите двустранни споразумения относно селскостопанските продукти.

9.

Правилата за произход на стоките за целите на прилагането на отстъпките, посочени в приложения I—V, са изложени в приложение IV към размяната на писма от 2 май 1992 г. Същевременно приложение II към протокол 4 към Споразумението за ЕИП се прилага вместо допълнението към приложение IV към размяната на писма от 2 май 1992 г.

10.

Страните ще предприемат стъпки да гарантират, че преференциите, които си предоставят взаимно, няма да бъдат осуетени от други рестриктивни мерки по отношение на вноса.

11.

Страните се споразумяват да предприемат необходимите стъпки, за да гарантират, че тарифните квоти ще се управляват по такъв начин, че да има регулярен внос и съгласуваните количества за внос да бъдат внесени ефективно.

12.

Страните се договарят да се стремят към насърчаване на търговията с продукти с географски указания. Страните се договарят да предприемат допълнителни двустранни разговори с оглед на по-доброто разбиране на тяхното съответно законодателство и на процедурите за регистрация с цел определяне на начините за подобряване на защитата на съответните географски указания на техните територии, и да проучат възможността за сключване на двустранно споразумение за тази цел.

13.

Страните се споразумяват редовно да обменят информация за търгуваните продукти, ценовите котировки и всякаква друга полезна информация относно съответните вътрешни пазари и прилагането на договореното с настоящите преговори.

14.

По искане на една от страните се провеждат консултации по всеки въпрос, който се отнася до прилагането на договореностите от настоящите преговори. В случай на затруднение при прилагането на договореностите въпросните консултации ще се провеждат възможно най-скоро, с оглед приемането на подходящи коригиращи мерки.

15.

Страните отбелязват, че норвежките митнически власти възнамеряват да преразгледат структурата на глава 6 от Митническата тарифа на Норвегия. Ако това преразглеждане се отрази на двустранните преференции, ще се проведат консултации с Европейската комисия. Страните споделят мнението, че става дума за действие от формален характер.

16.

Страните потвърждават ангажимента си в съответствие с член 19 от Споразумението за ЕИП да продължат своите усилия с цел постигане на постепенна либерализация на търговията със селскостопански продукти. За тази цел страните се договарят да проведат след две години нов преглед на условията за търговия със селскостопански продукти с цел да се проучат евентуални отстъпки.

17.

Що се отнася до текущата тарифна квота от 4 500 тона сирене върху вноса в Норвегия, страните са съгласни, че настоящото управление на тази тарифна квота по метода на права за предишни/нови вносители следва да се замени от 2014 г. от система за управление, различна от търговете, като лицензирането или на „първи по време, първи по право“. Условията, които трябва да бъдат установени от норвежките власти, след консултации с Европейската комисия с оглед на взаимното разбирателство, за да се гарантира, че управлението на тарифните квоти ще гарантира редовен внос и договорените количества за внос ще могат действително да бъдат внасяни. Настоящото управление на основата на списък със сирена, както е посочено в размяната на писма от 11 април 1983 г., се премахва.

Страните се договарят, че управлението на новата тарифна квота от 2 700 тона сирене върху вноса в Норвегия ще попадне в рамките на тръжна система. Управлението чрез тръжни процедури ще бъде преразгледано, както е посочено в предходните параграфи. По-специално ще бъде направена оценка на използването на квотите и на тръжните такси.

Тарифните квоти от 7 200 тона сирене върху вноса в Европейския съюз и Норвегия се прилагат за всички видове сирене.

18.

В случай на ново разширяване на ЕС страните ще направят оценка на въздействието върху двустранната търговия с цел да се адаптират двустранните преференции по начин, който да позволи непрекъснатост на вече съществуващите преференциални търговски потоци между Норвегия и присъединяващите страни.

Настоящото споразумение под формата на размяна на писма влиза в сила на първия ден от втория месец след датата на депозиране на последния инструмент за одобрение.“

Имам чест да потвърдя, че правителството на Норвегия е съгласно със съдържанието на Вашето писмо.

С уважение,

Utferdiget i Brussel, den

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image

For Kongeriket Norge

За Кралство Норвегия

Por el Reino de Noruega

Za Norské království

For Kongeriget Norge

Für das Königreich Norwegen

Norra Kuningriigi nimel

Гια τо Βασίλειо της Νορβηγίας

For the Kingdom of Norway

Pour le Royaume de Norvège

Per il Regno di Norvegia

Norvēģijas Karalistes vārdā

Norvegijos Karalystės vardu

A Norvég Királyság részéről

Ghar- Renju tan-Norveġja

Voor het Koninkrijk Noorwegen

W imieniu Królestwa Norwegii

Pelo Reino da Noruega

Pentru Regatul Norvegiei

Za Nórske kráľovstvo

Za Kraljevino Norveško

Norjan kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Norge

Image


(1)  Тези продукти се внасят безмитно. Същевременно Норвегия запазва правото да въведе мито, ако продуктите се внасят за фураж.

(2)  При всяко прилагане на ново споразумение на СТО относно селскостопанските продукти, въвеждащо ангажименти за нови тарифни квоти за най-облагодетелствани нации, двустранните тарифни квоти за внос в Норвегия ще бъдат постепенно премахнати, спазвайки графика за постепенно въвеждане на квотите на СТО за същите продукти.

(3)  Увеличението на квотата отговаря на тарифен код 02.10.1100 към момента на първоначалната отстъпка през 2003 г.

(4)  Премахват се ограниченията за видовете сирена, разрешени за внос в Норвегия.

(5)  Норвегия запазва правото да използва критерия за крайния потребител: преработвателна промишленост.

(6)  Норвегия запазва правото да използва критерия за крайния потребител: консервна промишленост за плодове и зеленчуци.

(7)  Сливане на съществуващи квоти.

(8)  Критерий за краен потребител: производство на макаронени изделия.

(9)  Норвегия запазва правото да използва критерия за крайния потребител: за посев.

(10)  Норвегия запазва правото да използва критерия за крайния потребител: единствено за тревни площи.

(11)  Системата за входни цени остава в сила.

(12)  Тарифните квоти от 7 200 тона сирене върху вноса в Европейския съюз се прилагат за всички видове сирене.

(13)  Квотният период се удължава от 16 юли — 31 август на 16 юли — 15 септември.


РЕГЛАМЕНТИ

9.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 327/39


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1276/2011 НА КОМИСИЯТА

от 8 декември 2011 година

за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на третирането с цел унищожаване на жизнеспособни паразити в рибните продукти за консумация от човека

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (1), и по-специално член 10, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 853/2004 се определят специфични правила за хигиената на храните от животински произход в предприятията за хранителни продукти. Регламентът предвижда, наред с другото, че предприятията за хранителни продукти могат да пускат на пазара на Европейския съюз продукти от животински произход, само ако те са приготвени и обработени изключително в обекти, които отговарят на съответните изисквания в приложение III към посочения регламент.

(2)

В раздел VIII, глава III, част Г от приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004 е предвидено, че за определени рибни продукти, включително тези, които ще бъдат консумирани сурови или полусурови, предприятията за хранителни продукти трябва да гарантират третиране чрез замразяване с цел унищожаване на жизнеспособните паразити, които могат да представляват риск за здравето на потребителите.

(3)

През април 2010 г. Европейският орган за безопасност на храните прие научно становище за оценка на риска от паразити в рибните продукти (2) (наричано по-долу „становището на ЕОБХ“). Становището включва информация за случаите, в които рибните продукти могат да представляват опасност за здравето при наличието на жизнеспособни паразити. В становището на ЕОБХ се анализира също така въздействието на различни видове третиране с цел унищожаване на такива паразити в рибните продукти.

(4)

Въпреки че според становището на ЕОБХ всички морски и сладководни риби от улов трябва да се разглеждат като рискови по отношение на наличието на опасни за здравето на човека жизнеспособни паразити при консумация на продуктите в суров или полусуров вид, в случаите, в които епидемиологичните данни сочат, че местата за риболов не представляват опасност за здравето що се отнася до наличието на паразити, компетентният орган може да приеме национални мерки, с които се разрешава освобождаване от изискваното третиране чрез замразяване на рибни продукти от улов. Тези национални мерки следва да бъдат съобщени на Комисията.

(5)

В становището на ЕОБХ се стига до заключението, че когато атлантическата сьомга се отглежда в плаващи клетки или в резервоари на сушата и се храни с комбинирани храни, които няма вероятност да съдържат живи паразити, рискът от заразяване с ларви на anisakids е пренебрежим, освен ако не настъпят промени в практиките на отглеждане. Макар в становището да се посочва липсата на достатъчно данни от наблюдения върху други риби от аквакултури, ЕОБХ определи критерии за установяване кога рибните продукти от аквакултури не представляват опасност за здравето що се отнася до наличието на паразити.

(6)

Поради това, ако се прилагат едни и същи процедури на отглеждане въз основа на тези критерии, може да се счита, че при продуктите от аквакултури (с изключение на атлантическата сьомга) рискът от паразити, които могат да представляват опасност за здравето на потребителите, е пренебрежим. Следователно такива продукти от аквакултури също могат да бъдат освободени от изискванията за замразяване без да се нарушава високото равнище на здравна защита.

(7)

Следователно е целесъобразно изискванията, установени в раздел VIII, глава III, част Г от приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004, да бъдат изменени с цел да се вземат под внимание някои аспекти на новите научни мнения, включени в становището на ЕОБХ, както и натрупаният практически опит.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 8 декември 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55.

(2)  Бюлетин на ЕОБХ 2010 г.; 8(4):1543.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Част Г в раздел VIII, глава III от приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004 се заменя със следния текст:

„Г.   ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО ПАРАЗИТИТЕ

1.

Предприятията за хранителни продукти, които пускат на пазара следните рибни продукти от риба и главоноги мекотели:

а)

рибни продукти, предназначени за консумация в суров вид; или

б)

мариновани, осолени, както и третирани по друг начин рибни продукти, ако третирането не е достатъчно за унищожаване на жизнеспособния паразит,

трябва да гарантират, че суровината или готовият продукт са преминали през третиране чрез замразяване с цел унищожаване на жизнеспособните паразити, които биха могли да представляват риск за здравето на потребителите.

2.

За други паразити освен терматодите, третирането чрез замразяване трябва да се състои в намаляване на температурата във всички части на продукта най-малко до:

а)

– 20 °C за не по-малко от 24 часа; или

б)

– 35 °C за не по-малко от 15 часа.

3.

Не е необходимо предприятията за хранителни продукти да извършват посоченото в точка 1 третиране чрез замразяване за рибните продукти, които:

а)

са преминали или предстои да преминат преди консумацията им топлинно третиране, което унищожава жизнеспособния паразит. В случаи на други паразити освен терматоди, продуктът се загрява до базисна температура от 60 °С или повече поне за една минута;

б)

са били съхранявани като замразени рибни продукти за достатъчно дълъг с оглед унищожаването на жизнеспособните паразити период от време;

в)

са от улов, при условие че:

i)

има епидемиологични данни, които сочат, че риболовните райони на произход не представляват опасност за здравето що се отнася до наличието на паразити; и

ii)

има разрешение на компетентния орган;

г)

са получени от аквакултури, култивирани са от ембриони и са били хранени изключително при хранителен режим, който не допуска наличието на опасни за здравето жизнеспособни паразити, и е изпълнено едно от следните изисквания:

i)

отгледани са изключително в среда, в която няма жизнеспособни паразити; или

ii)

предприятието за хранителни продукти е проверило посредством процедури, одобрени от компетентния орган, че рибните продукти не представляват опасност за здравето що се отнася до наличието на жизнеспособни паразити.

4.

а)

При пускането им на пазара, освен в случаите на доставка директно на крайния потребител, рибните продукти, посочени в точка 1, трябва бъдат придружени от документ, издаден от предприятието за хранителни продукти, извършващо третирането чрез замразяване, който да посочва вида на третирането чрез замразяване, през което продуктите са преминали.

б)

Преди да пусне на пазара рибните продукти, описани в точка 3, букви в) и г), когато те не са преминали третиране чрез замразяване или преди консумацията им не предстои да преминат третиране с цел унищожаване на опасните за здравето жизнеспособни паразити, предприятието за хранителни продукти трябва да гарантира, че рибните продукти са с произход от риболовен район или от аквакултура, който/която отговаря на специфичните условия, посочени в една от тези букви. Тази разпоредба може да бъде изпълнена чрез включване на съответна информация в търговския документ или чрез всяка друга информация, придружаваща рибните продукти.“


9.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 327/42


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1277/2011 НА КОМИСИЯТА

от 8 декември 2011 година

за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 669/2009 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на засиления официален контрол върху вноса на някои фуражи и храни от неживотински произход

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (1), и по-специално член 15, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 669/2009 на Комисията (2) се определят правила относно засиления официален контрол, който следва да се провежда върху вноса на фуражите и храните от неживотински произход, изброени в приложение I към него („списъкът“), на граничните пунктове, през които стоките влизат в териториите, посочени в приложение I към Регламент (ЕО) № 882/2004.

(2)

В член 2 от Регламент (ЕО) № 669/2009 се предвижда списъкът да се преразглежда редовно, най-малко веднъж на три месеца, като се вземат под внимание най-малко източниците на информация, упоменати в посочения член.

(3)

Наличието и значимостта на инцидентите с храни, за които са постъпили уведомления чрез Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF), констатациите от проведените от Хранителната и ветеринарна служба мисии в трети страни, както и докладите, които държавите-членки трябва да представят на Комисията на всеки три месеца в съответствие с член 15 от Регламент (ЕО) № 669/2009, относно пратките с фуражи и храни от неживотински произход, сочат, че списъкът следва да бъде изменен.

(4)

По-специално списъкът следва да бъде изменен, като от него бъдат заличени вписванията за стоки, за които посочените източници на информация сочат общо удовлетворително ниво на съответствие с приложимите изисквания за безопасност, предвидени в законодателството на Съюза, и за които поради това провеждането на засилен официален контрол вече не е обосновано.

(5)

Освен това списъкът следва да бъде изменен, като се намали честотата на официалния контрол за стоките, за които източниците на информация сочат общо подобряване на нивото на съответствие с приложимите изисквания, предвидени в законодателството на Съюза, и за които поради това запазването на съществуващата степен на официален контрол вече не е обосновано.

(6)

Поради това вписванията в списъка за определен внос от Аржентина, Доминиканската република, Египет и Индия следва да бъдат съответно изменени.

(7)

С оглед на яснотата на законодателството на Съюза е необходимо също така да се направи уточнение в списъка по отношение на вписванията за внос на пресни чушки от Тайланд и на фуражни добавки и премикси от Индия и да се изясни естеството на пиперките от Доминиканската република, Египет и Тайланд.

(8)

Измененията в списъка, касаещи заличаването на препратките към стоки и намаляването на честотата на провеждания контрол, следва да започнат да се прилагат възможно най-скоро, тъй като първоначалните основания за безпокойство във връзка с безопасността са били отстранени. Съответно тези изменения следва да се прилагат от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

(9)

Като се има предвид броят на измененията, които е необходимо да бъдат внесени в приложение I към Регламент (ЕО) № 669/2009, е целесъобразно то да бъде заменено с текста в приложението към настоящия регламент.

(10)

Поради това Регламент (ЕО) № 669/2009 следва да бъде съответно изменен.

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 669/2009 се заменя с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2012 г.

Независимо от това измененията на следните вписвания в приложение I към Регламент (ЕО) № 669/2009 се прилагат от датата на влизане в сила на настоящия регламент:

а)

заличаването на следните вписвания относно:

i)

Фъстъци (необелени или обелени), фъстъчено масло и фъстъци, приготвени или консервирани по друг начин (храни и фуражи) от Аржентина;

ii)

Кратуна (храни) от Доминиканската република;

iii)

Зелен фасул (храни) от Египет;

б)

Намаляването на честотата на физическите и идентификационните проверки за сушени подправки (храни) от Индия.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 8 декември 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 194, 25.7.2009 г., стр. 11.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

A.   Фуражи и храни от неживотински произход, подлежащи на засилен официален контрол на определените гранични пунктове

Фуражи и храни

(предвидена употреба)

Код по КН (1)

Страна на произход

Опасност

Честота на физическите и идентификационните проверки

(%)

Лешници

(с черупки или без черупки)

0802 21 00; 0802 22 00

Азербайджан (AZ)

Афлатоксини

10

(Фуражи и храни)

Фъстъци, необелени

1202 41 00

Бразилия (BR)

Афлатоксини

10

Фъстъци, обелени

1202 42 00

Фъстъчено масло

2008 11 10

Фъстъци, приготвени или консервирани по друг начин

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Фуражи и храни)

 

Суха юфка

ex 1902

Китай (CN)

Алуминий

10

(Храни)

Помело

ex 0805 40 00

Китай (CN)

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством многокомпонентни методи чрез GC-MS и LC-MS или посредством методи за единични остатъчни вещества (11)

20

(Храни — пресни)

Листа от чай (черен и зелен)

0902

Китай (CN)

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством многокомпонентни методи чрез GC-MS и LC-MS или посредством методи за единични остатъчни вещества (10)

10

(Храни)

Аспержов боб

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00; ex 0710 22 00

Доминиканска република (DO)

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством многокомпонентни методи чрез GC-MS и LC-MS или посредством методи за единични остатъчни вещества (3)

50

Горчив пъпеш

(Momordica charantia)

ex 0709 99 90; ex 0710 80 95

Пиперки (сладки и различни от сладки)

(Capsicum spp.)

0709 60 10; ex 0709 60 99; 0710 80 51; ex 0710 80 59

Патладжани

0709 30 00; ex 0710 80 95

(Храни — пресни, охладени или замразени зеленчуци)

 

Портокали (пресни или сушени)

0805 10 20; 0805 10 80

Египет (EG)

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством многокомпонентни методи чрез GC-MS и LC-MS или посредством методи за единични остатъчни вещества (7)

10

Праскови (с изключение на нектарини)

0809 30 90

Нар

ex 0810 90 75

Ягоди

0810 10 00

(Храни – пресни плодове и зеленчуци)

 

Пиперки (сладки и различни от сладки) (Capsicum spp.)

0709 60 10; ex 0709 60 99; 0710 80 51; ex 0710 80 59

Египет (EG)

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством многокомпонентни методи чрез GC-MS и LC-MS или посредством методи за единични остатъчни вещества (12)

10

(Храни — пресни, охладени или замразени)

Фъстъци, необелени

1202 41 00

Гана (GH)

Афлатоксини

50

Фъстъци, обелени

1202 42 00

Фъстъчено масло

2008 11 10

(Фуражи и храни)

 

Листа от къри (Bergera/Murraya koenigii)

ex 1211 90 85

Индия (IN)

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством многокомпонентни методи чрез GC-MS и LC-MS или посредством методи за единични остатъчни вещества (5)

10

(Храни — пресни подправки)

Capsicum annuum, цели

0904 21 10

Индия (IN)

Афлатоксини

20

Capsicum annuum, стрити или смлени

ex 0904 22 00

Къри (продукти от лют червен пипер)

0910 91 05

Индийско орехче

(Myristica fragrans)

0908 11 00, 0908 12 00

Мацис

(Myristica fragrans)

0908 21 00, 0908 22 00

Джинджифил

(Zingiber officinale)

0910 11 00, 0910 12 00

Curcuma longa (куркума)

0910 30 00

(Храни — сушени подправки)  (13)

 

Фъстъци, необелени

1202 41 00

Индия (IN)

Афлатоксини

20

Фъстъци, обелени

1202 42 00

Фъстъчено масло

2008 11 10

Фъстъци, приготвени или консервирани по друг начин

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Фуражи и храни)

 

Фуражни добавки и премикси

ex 2309; 2917 19 90; ex 2817 00 00; ex 2820 90 10; ex 2820 90 90; ex 2821 10 00; ex 2825 50 00; ex 2833 21 00; ex 2833 25 00; ex 2833 29 20; ex 2833 29 80; ex 2835; ex 2836; ex 2839; 2936

Индия (IN)

Кадмий и олово

10

(Фуражи)

Бамя

ex 0709 99 90

Индия (IN)

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством многокомпонентни методи чрез GC-MS и LC-MS или посредством методи за единични остатъчни вещества (2)

10

(Храни — пресни)

Семки от пъпеш (egusi, Citrullus lanatus) и производни от тях продукти

ex 1207 99 96; ex 1106 30 90; ex 2008 99 99

Нигерия (NG)

Афлатоксини

50

(Храни)

Capsicum annuum, цели

0904 21 10

Перу (PE)

Афлатоксини и охратоксин А

10

Capsicum annuum, стрити или смлени

ex 0904 22 00

(храни – сушени подправки)

 

Пиперки (различни от сладки) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

Тайланд (TH)

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством многокомпонентни методи чрез GC-MS и LC-MS или посредством методи за единични остатъчни вещества (9)

10

(Храни — пресни)

Листа от кориандър

ex 0709 99 90

Тайланд (TH)

Салмонела (6)

10

Босилек (индийски, обикновен)

ex 1211 90 85

Мента

ex 1211 90 85

(храни — пресни подправки)

 

Листа от кориандър

ex 0709 99 90

Тайланд (TH)

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством многокомпонентни методи чрез GC-MS и LC-MS или посредством методи за единични остатъчни вещества (4)

20

Босилек (индийски, обикновен)

ex 1211 90 85

(Храни — пресни подправки)

 

Аспержов боб

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00; ex 0710 22 00

Тайланд (TH)

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством многокомпонентни методи чрез GC-MS и LC-MS или посредством методи за единични остатъчни вещества (4)

50

Патладжани

0709 30 00; ex 0710 80 95

Зеленчуци от рода Brassica

0704; ex 0710 80 95

(Храни — пресни, охладени или замразени зеленчуци)

 

Сладки пиперки (Capsicum annuum)

0709 60 10; 0710 80 51

Турция (TR)

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством многокомпонентни методи чрез GC-MS и LC-MS или посредством методи за единични остатъчни вещества (8)

10

Домати

0702 00 00; 0710 80 70

(Храни — пресни, охладени или замразени зеленчуци)

 

Сушено грозде (стафиди)

0806 20

Узбекистан (UZ)

Охратоксин А

50

(Храни)

Фъстъци, необелени

1202 41 00

Южна Африка (ZA)

Афлатоксини

10

Фъстъци, обелени

1202 42 00

Фъстъчено масло

2008 11 10

Фъстъци, приготвени или консервирани по друг начин

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Фуражи и храни)

 

Capsicum annuum, стрити или смлени

ex 0904 22 00

Всички трети страни

Оцветители тип „Судан“

10

Къри (продукти от лют червен пипер)

0910 91 05

Curcuma longa (куркума)

0910 30 00

(Храни — сушени подправки)

 

Червено палмово масло

ex 1511 10 90

 

 

 

(Храни)

Б.   Определения

За целите на настоящото приложение оцветители тип „Судан“ се отнася за следните химични вещества:

i)

Судан I (CAS № 842-07-9);

ii)

Судан II (CAS № 3118-97-6);

iii)

Судан III (CAS № 85-86-9);

iv)

аленочервено; или Судан IV (CAS № 85-83-6).“


(1)  Когато се изисква да се подложат на проверка само някои продукти по даден код по КН и не съществува специално подразделяне в рамките на този код в номенклатурата на стоките, кодът по КН се отбелязва с „ех“ (напр. ex 1006 30: включва само ориз басмати за директна консумация от човека).

(2)  По-специално остатъчни вещества от: ацефат, метамидофос, триазофос, ендосулфан, монокротофос.

(3)  По-специално остатъчни вещества от: амитраз, ацефат, алдикарб, беномил, карбендазим, хлорфенапир, хлорпирифос, CS2 (дитиокарбамат), диафентиурон, диазинон, дихлорвос, дикофол, диметоат, ендосулфан, фенамидон, имидаклоприд, малатион, метамидофос, метиокарб, метомил, монокротофос, ометоат, оксамил, профенофос, пропиконазол, тиабендазол, тиаклоприд.

(4)  По-специално остатъчни вещества от: ацефат, карбарил, карбендазим, карбофуран, хлорпирифос, хлорпирифос-метил, диметоат, етион, малатион, металаксил, метамидофос, метомил, монокротофос, ометоат, профенофос, протиофос, киналфос, триадимефон, триазофос, дикротофос, EPN, трифорин.

(5)  По-специално остатъчни вещества от: триазофос, оксидеметон-метил, хлорпирифос, ацетамиприд, тиаметоксам, клотианидин, метамидофос, ацефат, пропаргит, монокротофос.

(6)  Референтен метод EN/ISO 6579 или валидиран спрямо него метод, както е посочено в член 5 от Регламент (ЕО) № 2073/2005 на Комисията (ОВ L 338, 22.12.2005 г., стр. 1).

(7)  По-специално остатъчни вещества от: карбендазим, цифлутрин, ципродинил, диазинон, диметоат, етион, фенитротион, фенпропатрин, флудиоксонил, хексафлумурон, ламбда-цихалотрин, метиокарб, метомил, ометоат, оксамил, фентоат, тиофанат-метил.

(8)  По-специално остатъчни вещества от: метомил, оксамил, карбендазим, клофентезин, диафентиурон, диметоат, форметанат, малатион, процимидон, тетрадифон, тиофанат-метил.

(9)  По-специално остатъчни вещества от: карбофуран, метомил, ометоат, диметоат, триазофос, малатион, профенофос, протиофос, етион, карбендазим, трифорин, процимидон, форметанат.

(10)  По-специално остатъчни вещества от: бупрофезин имидаклоприд фенвалерат и есфенвалерат (сума от RS и SR изомери), профенофос, трифлуралин, триазофос, триадимефон и триадименол (сума от триадимефон и триадименол), циперметрин (циперметрин, включително други смеси от съставни изомери (сума от изомери)).

(11)  По-специално остатъчни вещества от: триазофос, триадимефон и триадименол (сума от триадимефон и триадименол), паратион-метил, фентоат.

(12)  По-специално остатъчни вещества от: карбофуран (сума), хлорпирифос, циперметрин (сума), ципроконазол, дикофол (сума), дифеноконазол, динотефуран, етион, флузилазол, фолпет, прохлораз, профенофос, пропиконазол, тиофанат-метил и трифорин.

(13)  Следните кодове по КН трябва да се използват в периода от влизането в сила на настоящия законодателен акт до датата на започване на прилагането му (1 януари 2012 г.):

Capsicum annuum, цели: 0904 20 10

Capsicum annuum, стрити или смлени ex 0904 20 90

Индийско орехче (Myristica fragrans): 0908 10 00

Мацис (Myristica fragrans): 0908 20 00

Джинджифил (Zingiber officinale): 0910 10 00


9.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 327/49


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1278/2011 НА КОМИСИЯТА

от 8 декември 2011 година

за одобряване на активното вещество битертанол, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията и на Решение 2008/934/ЕО на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 13, параграф 2 и член 78, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 80, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 1107/2009 Директива 91/414/ЕИО на Съвета (2) се прилага по отношение на процедурата и условията за одобряване за активните вещества, за които е била установена пълнота в съответствие с член 16 от Регламент (ЕО) № 33/2008 на Комисията от 17 януари 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Директива 91/414/ЕИО на Съвета във връзка с редовна и ускорена процедура за оценката на активни вещества, които са били част от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от същата директива, но не са били включени в приложение I към нея (3). Битертанол е активно вещество, за което е установена пълнота в съответствие с посочения регламент.

(2)

С регламенти (ЕО) № 451/2000 (4) и (ЕО) № 1490/2002 (5) на Комисията се определят подробните правила за изпълнението на втория и третия етап от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО, и се установява списък с активни вещества, които да бъдат оценени с оглед на евентуалното им включване в приложение I към Директива 91/414/ЕИО. Този списък включва битертанол.

(3)

В съответствие с член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1095/2007 на Комисията от 20 септември 2007 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1490/2002 за установяване на допълнителни подробни правила за изпълнение на третия етап на работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО на Съвета и Регламент (ЕО) № 2229/2004 за определяне на допълнителни подробни правила за изпълнение на четвъртия етап на работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО на Съвета (6) нотификаторът оттегли подкрепата си за включването на това активно вещество в приложение I към Директива 91/414/ЕИО в двумесечен срок от влизането в сила на посочения регламент. Вследствие на това относно невключването на битертанол бе прието Решение 2008/934/ЕО на Комисията от 5 декември 2008 г. относно невключването на някои активни вещества в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и отнемането на разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи тези вещества (7).

(4)

В съответствие с член 6, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО първоначалният нотификатор (наричан по-долу „заявителят“) подаде ново заявление, в което поиска прилагане на ускорената процедура, предвидена в членове 14—19 от Регламент (ЕО) № 33/2008.

(5)

Заявлението беше подадено до Обединеното кралство, което беше определено за държава-членка докладчик по силата на Регламент (ЕО) № 1490/2002. Установеният срок за ускорената процедура бе спазен. Спецификацията на активното вещество и предложените видове употреба са идентични с онези, които са предмет на Решение 2008/934/ЕО. Посоченото заявление отговаря също така на останалите съществени и процедурни изисквания на член 15 от Регламент (ЕО) № 33/2008.

(6)

Обединеното кралство направи оценка на представените от заявителя допълнителни данни и подготви допълнителен доклад. На 29 ноември 2009 г. Обединеното кралство предостави този доклад на Европейския орган за безопасност на храните (наричан по-долу „Органът“) и на Комисията. Органът сведе допълнителния доклад до знанието на другите държави-членки и на заявителя за коментари и препрати получените коментари на Комисията. В съответствие с член 20, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 33/2008 и по искане на Комисията на 6 октомври 2010 г. Органът представи на Комисията заключението си относно битертанол (8). Проектодокладът за оценка, допълнителният доклад и заключението на Органа бяха разгледани от държавите-членки и от Комисията в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и бяха окончателно оформени на 11 октомври 2011 г. под формата на доклад на Комисията за преглед на битертанол.

(7)

От направените различни изследвания стана видно, че може да се очаква продуктите за растителна защита, съдържащи битертанол, като цяло да отговарят на изискванията, определени в член 5, параграф 1, букви а) и б) от Директива 91/414/ЕИО, по-специално по отношение на видовете употреба, които са изследвани и подробно описани в доклада за преглед, изготвен от Комисията. Поради това е целесъобразно веществото битертанол да бъде одобрено в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009.

(8)

В съответствие с член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 във връзка с член 6 от посочения регламент и предвид съвременните научни и технически познания обаче е необходимо да бъдат включени определени условия и ограничения.

(9)

Без да се засяга заключението, че битертанол следва да бъде одобрен, е целесъобразно, по-специално, да се изиска допълнителна потвърждаваща информация.

(10)

Поради предложената класификация на активното вещество като „токсично за репродукцията, категория 1B“ в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета (9) беше изразена загриженост във връзка с профила му на опасност. Данните и информацията по отношение на профила на опасност на активното вещество следва да бъдат преоценени. Следва да се вземе предвид и нарастващото разбиране за необходимостта да се осигури високо равнище на защита на човешкото здраве и устойчива околната среда. Поради това се счита за целесъобразно периодът на одобрение да бъде ограничен до три години и половина. Счита се, че това е възможно най-краткият срок, който ще даде възможност на заявителя да подаде заявление за подновяване съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1107/2009.

(11)

На държавите-членки и на заинтересованите страни следва да бъде предоставен разумен срок преди одобрението, за да могат да се подготвят за спазването на новите изисквания, произтичащи от одобрението.

(12)

Без да се засягат задълженията, определени в Регламент (ЕО) № 1107/2009 като последица от одобрението, и с оглед на специфичната ситуация, създадена от прехода от Директива 91/414/ЕИО към Регламент (ЕО) № 1107/2009, следва обаче да се приложи следното. На държавите-членки следва да се предостави период от шест месеца след одобрението, за да преразгледат разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи битертанол. Държавите-членки следва в зависимост от случая да изменят, заменят или отнемат съществуващите разрешения. Чрез дерогация от посочения по-горе краен срок следва да се предостави по-дълъг срок за предаването и оценката на актуализираната информация на предвидената в Директива 91/414/ЕИО пълна документация по приложение III за всеки продукт за растителна защита и за всеки отделен вид употреба в съответствие с единните принципи. Като се имат предвид опасните свойства на битертанол, периодът, през който държавите-членки проверяват дали продуктите за растителна защита, които съдържат битертанол самостоятелно или в комбинация с други одобрени активни вещества, отговарят на разпоредбите на член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, следва да не превишава две години и половина.

(13)

Натрупаният опит от включвания в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на активни вещества, които са били обект на оценка в рамките на Регламент (ЕИО) № 3600/92 на Комисията от 11 декември 1992 г. относно определяне на подробни правила за изпълнението на първия етап от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (10), показа, че е възможно да възникнат трудности при тълкуването на задълженията на притежателите на съществуващи разрешения във връзка с достъпа до данни. Поради това, за да се избегнат допълнителни затруднения, е необходимо да се уточнят задълженията на държавите-членки, особено задължението да се провери дали притежателят на разрешението може да докаже, че има достъп до документация, която отговаря на изискванията на приложение II към посочената директива. Това уточнение обаче не налага нови задължения на държавите-членки или на притежателите на разрешения в сравнение с приетите досега директиви за изменение на приложение I към посочената директива или с регламентите за одобряване на активни вещества.

(14)

В съответствие с член 13, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 следва да бъде съответно изменено приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (11).

(15)

В Решение 2008/934/ЕО се предвижда невключването на битертанол и отнемането на разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи посоченото вещество, до 31 декември 2011 г. Необходимо е да се заличи редът относно битертанол в приложението към посоченото решение. Поради това е целесъобразно Решение 2008/934/ЕО да бъде съответно изменено.

(16)

Постоянният комитет по хранителната верига и здравето на животните не се произнесе със становище. Беше счетено за необходимо изготвянето на акт за изпълнение и председателят представи проекта на акт за изпълнение на апелативния комитет за допълнително обсъждане. Апелативният комитет не се произнесе със становище,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобрение на активно вещество

Активното вещество битертанол, посочено в приложение I, се одобрява при предвидените в същото приложение условия.

Член 2

Повторна оценка на продуктите за растителна защита

1.   До 30 юни 2012 г. държавите-членки, когато е необходимо, изменят или отнемат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 съществуващите разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи активното вещество битертанол.

До тази дата те по-специално проверяват дали са изпълнени условията, предвидени в приложение I към настоящия регламент, с изключение на условията, определени в част Б на графата относно специфичните разпоредби в посоченото приложение, както и дали притежателят на разрешението разполага с документация или има достъп до документация, която отговаря на изискванията на приложение II към Директива 91/414/ЕИО в съответствие с условията на член 13, параграфи 1—4 от посочената директива и член 62 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 за всеки разрешен продукт за растителна защита, съдържащ битертанол като единствено активно вещество или като едно от няколко активни вещества, държавите-членки извършват повторна оценка на продукта съгласно единните принципи, предвидени в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, въз основа на документация, отговаряща на изискванията на приложение III към Директива 91/414/ЕИО, и като отчитат предвиденото в част Б на графата относно специфичните разпоредби от приложение I към настоящия регламент. Въз основата на тази оценка те определят дали продуктът отговаря на условията, посочени в член 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.

Въз основа на това държавите-членки изменят или, при необходимост, отнемат разрешението не по-късно от 30 юни 2014 г.

Член 3

Изменения на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

Член 4

Изменения на Решение 2008/934/ЕО

Редът за битертанол в приложението към Решение 2008/934/ЕО се заличава.

Член 5

Влизане в сила и дата на прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 8 декември 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 15, 18.1.2008 г., стр. 5.

(4)  ОВ L 55, 29.2.2000 г., стр. 25.

(5)  ОВ L 224, 21.8.2002 г., стр. 23.

(6)  ОВ L 246, 21.9.2007 г., стр. 19.

(7)  ОВ L 333, 11.12.2008 г., стр. 11.

(8)  Европейски орган за безопасност на храните; заключение относно партньорския преглед на оценката на риска от пестициди за активното вещество битертанол. EFSA Journal, 2010 г.; 8(10):1850. [63 стр.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1850. Публикувано онлайн на: www.efsa.europa.eu

(9)  ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1.

(10)  ОВ L 366, 15.12.1992 г., стр. 10.

(11)  ОВ L 153, 11.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Популярно наименование, идентификационни номера

Наименование по IUPAC

Чистота (1)

Дата на одобрението

Изтичане срока на одобрението

Специфични разпоредби

Битертанол

CAS № 55179-31-2

CIPAC № 386

(1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(бифенил-4-илокси)-3,3-диметил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-ол (съотношение 20:80 на (1RS,2RS)- и (1RS,2SR)-изомери)

≥ 970 g/kg (A ≥ 80, B ≤ 20)

RS + SR 80 – 90 %

RR + SS 10 – 20 %

1 януари 2012 г.

30 юни 2015 г.

ЧАСТ A

Може да бъде разрешена единствено употребата като фунгицид за третиране на семена.

Държавите-членки гарантират, че в разрешенията е предвидено покриването на семената да се извършва изцяло в съоръжения за третиране на семена, като тези съоръжения прилагат най-добрите налични техники, за да се не се допуска отделянето на облаци прах при съхранението, транспортирането и нанасянето.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно битертанол, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 11 октомври 2011 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки:

а)

обръщат особено внимание на риска за операторите и работниците и гарантират, че условията на употреба включват използването на подходящи лични предпазни средства, когато е целесъобразно;

б)

обръщат особено внимание на експозицията на потребителите чрез храната на остатъчни вещества от триазолни метаболитни деривати (ТМД);

в)

обръщат особено внимание на риска за птиците и бозайниците.

Когато е целесъобразно, условията за употреба включват мерки за намаляване на риска.

Заявителят предоставя потвърждаваща информация относно:

(1)

токсикологичната значимост на примесите BUE 1662, посочени по този начин поради съображения за поверителност, и на 3-хлорфенокси съединението;

(2)

острия риск в краткосрочен план за зърноядните птици;

(3)

риска в дългосрочен план за зърноядните бозайници;

(4)

остатъци от триазолни метаболитни деривати (ТМД) в първични култури, ротационни култури и продукти от животински произход;

(5)

възможното въздействие на променливото изомерно съотношение в техническия материал и на селективното разграждане и/или преобразуване на сместа от изомери върху оценката на риска за работниците и за околната среда.

Заявителят предоставя на Комисията, държавите-членки и на Органа информацията, посочена в точка 1 до 30 юни 2012 г., информацията, посочена в точки 2, 3 и 4 — до 31 декември 2013 г., а информацията, посочена в точка 5 — две години след приемането на специфичната насока.


(1)  Допълнителни подробности за идентичността и спецификациите на активното вещество са предоставени в доклада за преглед.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

В част Б от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се добавя следното вписване:

Номер

Популярно наименование, идентификационни номера

Наименование по IUPAC

Чистота (1)

Дата на одобрението

Изтичане срока на одобрението

Специфични разпоредби

„21

Битертанол

CAS № 55179-31-2

CIPAC № 386

(1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(бифенил-4-илокси)-3,3-диметил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-ол (съотношение 20:80 на (1RS,2RS)- и (1RS,2SR)-изомери)

≥ 970 g/kg (A ≥ 80, B ≤ 20)

RS + SR 80– 90 %

RR + SS 10– 20 %

1 януари 2012 г.

30 юни 2015 г.

ЧАСТ A

Може да бъде разрешена единствено употребата като фунгицид за третиране на семена.

Държавите-членки гарантират, че в разрешенията е предвидено покриването на семената да се извършва изцяло в съоръжения за третиране на семена, като тези съоръжения прилагат най-добрите налични техники, за да се не се допуска отделянето на облаци прах при съхранението, транспортирането и нанасянето.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно битертанол, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 11 октомври 2011 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки:

а)

обръщат особено внимание на риска за операторите и работниците и гарантират, че условията на употреба включват използването на подходящи лични предпазни средства, когато е целесъобразно;

б)

обръщат особено внимание на експозицията на потребителите чрез храната на остатъчни вещества от триазолни метаболитни деривати (ТМД);

в)

обръщат особено внимание на риска за птиците и бозайниците.

Когато е целесъобразно, условията за употреба включват мерки за намаляване на риска.

Заявителят предоставя потвърждаваща информация относно:

(1)

токсикологичната значимост на примесите BUE 1662, посочени по този поради съображения за поверителност, и на 3-хлорфенокси съединението;

(2)

острия риск в краткосрочен план за зърноядните птици;

(3)

риска в дългосрочен план за зърноядните бозайници;

(4)

остатъци от триазолни метаболитни деривати (ТМД) в първични култури, ротационни култури и продукти от животински произход;

(5)

възможното въздействие на променливото изомерно съотношение в техническия материал и на селективното разграждане и/или преобразуване на сместа от изомери върху оценката на риска за работниците и за околната среда.

Заявителят предоставя на Комисията, държавите-членки и на Органа информацията, посочена в точка 1 до 30 юни 2012 г., информацията, посочена в точки 2, 3 и 4 — до 31 декември 2013 г., а информацията, посочена в точка 5 — две години след приемането на специфичната насока.“


(1)  Допълнителни подробности за идентичността и спецификациите на активното вещество са предоставени в доклада за преглед.


9.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 327/56


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1279/2011 НА КОМИСИЯТА

от 8 декември 2011 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранни търговски преговори Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 посочва критериите за определяне от страна на Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A към същия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 9 декември 2011 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 8 декември 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

AL

64,0

MA

59,8

TN

95,6

TR

87,5

ZZ

76,7

0707 00 05

EG

170,1

TR

114,5

ZZ

142,3

0709 90 70

MA

40,2

TR

133,7

ZZ

87,0

0805 10 20

AR

37,1

BR

41,5

MA

56,6

TR

48,7

UY

42,5

ZA

53,4

ZZ

46,6

0805 20 10

MA

69,5

ZZ

69,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

32,0

IL

76,9

JM

129,1

TR

75,2

ZZ

78,3

0805 50 10

TR

57,8

ZZ

57,8

0808 10 80

CA

125,8

CL

90,0

CN

71,1

US

127,0

ZA

180,1

ZZ

118,8

0808 20 50

CN

48,8

TR

133,1

ZZ

91,0


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


9.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 327/58


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1280/2011 НА КОМИСИЯТА

от 8 декември 2011 година

относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент за изменение (ЕC) № 971/2011 за 2011/12 пазарна година

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 951/2006 на Комисията от 30 юни 2006 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на обмена с трети страни в сектора на захарта (2), и по-специално член 36, параграф 2, втора алинея, второ изречение,

като има предвид, че:

(1)

Размерът на представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за бяла захар, сурова захар и някои сиропи, за 2011/12 пазарна година се определя от Регламент за изменение (ЕC) № 971/2011 на Комисията (3). Тези цени и мита са последно изменени с Регламент за изменение (ЕC) № 1269/2011 на Комисията (4).

(2)

Данните, с които Комисията разполага понастоящем, предполагат изменение на посочения размер в съответствие с правилата и процедурите, предвидени в Регламент (ЕО) № 951/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за продуктите, посочени в член 36 от Регламент (ЕО) № 951/2006, определени в Регламент за изменение (ЕC) № 971/2011, за 2011/12 пазарна година, се изменят и се съдържат в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 9 декември 2011 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 8 декември 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 24.

(3)  ОВ L 254, 30.9.2011 г., стр. 12.

(4)  ОВ L 324, 7.12.2011 г., стр. 25.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Изменен размер на представителните цени и на допълнителните вносни мита за бяла захар, сурова захар и продуктите с код по КН 1702 90 95, приложим считано от 9 декември 2011 година

(EUR)

Код по КН

Размер на представителната цена за 100 kg нето от съответния продукт

Размер на допълнителното мито за 100 kg нето от съответния продукт

1701 11 10 (1)

39,86

0,00

1701 11 90 (1)

39,86

2,95

1701 12 10 (1)

39,86

0,00

1701 12 90 (1)

39,86

2,65

1701 91 00 (2)

45,89

3,70

1701 99 10 (2)

45,89

0,57

1701 99 90 (2)

45,89

0,57

1702 90 95 (3)

0,46

0,24


(1)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка III от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(2)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка II от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)  Определяне за 1 % съдържание на захароза.


9.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 327/60


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1281/2011 НА КОМИСИЯТА

от 8 декември 2011 година

относно определянето на минималния размер на митото в отговор на подаването на тръжни оферти за първата частична покана за участие в търг в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1239/2011

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 187 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 1239/2011 (2) се открива постоянна тръжна процедура за внос на захар, попадаща под код по КН 1701 с намалено мито за пазарната 2011—2012 година.

(2)

Съгласно член 6 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1239/2011, според броя получени тръжни оферти в отговор на частични покани за участие в търг, Комисията или определя минимално мито, или решава да не го определи за всеки осемцифрен код по КН.

(3)

На базата на получените тръжни оферти в отговор на първата частична покана за участие в търг се определя минимално мито за някои осемцифрени кодове за захар, попадаща под код по КН 1701, и не се определя минимално мито за останалите осемцифрени кодове за захар, попадаща под код по КН 1701.

(4)

С цел да се подаде бърз сигнал към пазара и да се гарантира ефективното управление на мярката, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

(5)

Управителният комитет за общата организация на селскостопанските пазари не е представил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Относно първата частична покана за участие в търг в рамките на тръжните процедури, открити с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1239/2011, за които важи срокът за подаване на тръжни оферти до 7 декември 2011 година, се определя или не минимално мито по осемцифрените кодове за захар, попадаща под код по КН 1701, както е предвидено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 8 декември 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 318, 1.12.2011 г., стр. 4.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Минимални мита

(EUR/тон)

Осемцифрен код по КН

Минимално мито

1

2

1701 11 10

252,50

1701 11 90

1701 12 10

X

1701 12 90

X

1701 91 00

X

1701 99 10

1701 99 90

X

(—)

Не се определя минимално мито (отхвърлени са всички оферти).

(X)

Няма оферти.


РЕШЕНИЯ

9.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 327/62


РЕШЕНИЕ 2011/819/ОВППС НА СЪВЕТА

от 8 декември 2011 година

за назначаване на специален представител на Европейския съюз за Африканския рог

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 28, член 31, параграф 2 и член 33 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

Необходима е реакция на Съюза на регионално равнище по отношение на сложните и взаимосвързани проблеми в региона на Африканския рог.

(2)

Г-н Alexander RONDOS следва да бъде назначен за специален представител на Европейския съюз (СПЕС) за Африканския рог за периода от 1 януари 2012 г. до 30 юни 2012 г.

(3)

СПЕС ще изпълнява мандата си в ситуация, която може да се влоши и да попречи на постигането на целите на външната дейност на Съюза, определени в член 21 от Договора,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Специален представител на Европейския съюз

Г- н Alexander RONDOS се назначава за специален представител на Европейския съюз (СПЕС) за Африканския рог от 1 януари 2012 г. до 30 юни 2012 г. Мандатът на СПЕС може да бъде удължен или прекратен по-рано, ако Съветът вземе решение за това по предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ВП).

За целите на мандата на СПЕС се счита, че Африканският рог включва Република Джибути, Държавата Еритрея, Федерална демократична република Етиопия, Република Кения, Сомалия, Република Судан, Република Южен Судан и Република Уганда. По въпроси с по-широко регионално отражение, включително пиратството, СПЕС по целесъобразност установява диалог с държави и регионални образувания извън Африканския рог.

Предвид необходимостта от регионален подход към взаимосвързаните проблеми, пред които е изправен регионът, СПЕС за Африканския рог работи в тясно сътрудничество със СПЕС за Судан и Южен Судан, който запазва основната отговорност по отношение на тези две държави.

Член 2

Цели на политиката

1.   Мандатът на СПЕС се основава на целите на политиката на Европейския съюз (наричан по-нататък „ЕС“ или „Съюзът“) по отношение на Африканския рог активно да допринесе към регионалните и международните усилия за постигане на траен мир, сигурност и развитие в региона. Освен това СПЕС се стреми да увеличи качеството, интензивността и въздействието на многостранния ангажимент на ЕС в Африканския рог.

2.   Първоначално приоритет са Сомалия и регионалните измерения на конфликта, както и пиратството, причините за което се коренят в нестабилността на Сомалия.

3.   По отношение на Сомалия целите на политиката на ЕС са чрез координирано и ефективно използване на всичките инструменти да насърчи Сомалия и нейния народ да се върнат към пътя на мира и благоденствието. За тази цел ЕС подкрепя ролята на Организацията на обединените нации (ООН) в помощ на един ръководен от самите сомалийци политически процес, който се ползва с доверие и включва всички заинтересовани страни, и ще продължава заедно с регионалните и международните партньори активно да допринася за изпълнението на мирното споразумение от Джибути и предвидените в него договорености за периода след прехода.

4.   По отношение на пиратството ролята на СПЕС е да допринесе за разработването и прилагането на съгласуван, ефективен и балансиран подход на ЕС към пиратството, появило се в Сомалия, който да обхваща всички аспекти на действията на ЕС, по-специално в областта на политиката, сигурността и развитието, и да бъде основният представител на ЕС по въпросите на пиратството пред международната общност, включително региона на Източна и Южна Африка и Индийския океан.

Член 3

Мандат

1.   За постигане на целите на политиката на ЕС по отношение на Африканския рог СПЕС има следния мандат:

а)

да установи отношения с всички заинтересовани страни в региона — правителствата, съществуващите регионални органи, международните и регионалните организации, гражданското общество и диаспорите, за да спомогне за постигането на целите на ЕС и да допринесе за това ролята на Съюза в региона да бъде по-добре разбрана;

б)

да представлява Съюза на съответните международни форуми и да спомогне за популяризирането на подкрепата на ЕС за управление на кризи и за тяхното предотвратяване;

в)

да насърчава и да подпомага ефективното осъществяване на политическото сътрудничество и икономическата интеграция в региона чрез партньорството на ЕС с Африканския съюз (АС) и подрегионалните организации;

г)

да съдейства за изпълнението на политиката на ЕС по отношение на Африканския рог в тясно сътрудничество с Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), делегациите на Съюза в региона и Комисията;

д)

по отношение на Сомалия — като работи в тясно сътрудничество със съответните регионални и международни партньори, активно да допринася за действията и инициативите, насочени към изпълнение на мирното споразумение от Джибути и предвидените в него договорености за периода след прехода, като подкрепя изграждането на институции, установяването на принципите на правовата държава и на способни управленски структури на всички равнища; като спомага за повишаване на сигурността, насърчаване на правосъдието, националното помирение и зачитането на правата на човека; и като подобрява достъпа до хуманитарна помощ, особено в Централна и Южна Сомалия, чрез подходящи дейности за гарантиране на зачитането на международното хуманитарно право, при съблюдаване на хуманитарните принципи на хуманност, неутралност, безпристрастност и независимост;

е)

да поддържа тясно и активно сътрудничество със специалния представител на генералния секретар на ООН за Сомалия, да участва в работата на Международната контактна група за Сомалия и други форуми по въпроса и да съдейства за координиран и последователен международен подход спрямо Сомалия, включително чрез военната мисия на Европейския съюз в подкрепа на обучението на сомалийските сили за сигурност (EUTM Сомалия), EUNAVFOR Atalanta и продължаващата подкрепа на ЕС за мисията на Африканския съюз в Сомалия (AMISOM), като тясно си съдейства с държавите-членки;

ж)

да следи отблизо регионалното измерение на сомалийската криза, включително тероризъм, трафик на оръжие, бежански и миграционни потоци, както и морска сигурност, пиратство и свързани с това финансови потоци;

з)

по отношение на пиратството — да проследява всички действия на ЕС в рамките на ЕСВД, Комисията и държавите-членки и да поддържа редовни политически контакти на високо равнище с държавите в региона, засегнати от сомалийското пиратство, регионалните организации, Контактната група на ООН във връзка с пиратството край бреговете на Сомалия, ООН и други значими участници, за да осигури последователен и всеобхватен подход към пиратството и да гарантира ключовата роля на ЕС в международните усилия за борба с пиратството. Това включва активна подкрепа на ЕС за изграждането на регионален морски капацитет и за съдебното разглеждане на случаите на пиратство, както и осигуряване на адекватна реакция на първопричините за пиратството в Сомалия. Това включва също така постоянна подкрепа за региона на Източна и Южна Африка и Индийския океан в изпълнението на неговата стратегия и план за действие за борба с пиратството, както и на Кодекса на поведение от Джибути;

и)

да следи политическите събития в региона и да допринася за разработването на политиката на ЕС по отношение на този регион, включително във връзка с граничния спор между Етиопия и Еритрея и изпълнението на Споразумението от град Алжир, инициативата за басейна на река Нил и други проблеми в региона, които дават отражение върху неговата сигурност, стабилност и благоденствие, включително предизвикателството да се осигурят отговорни правителства при изблици на насилие или политическа криза;

й)

да следи отблизо трансграничните проблеми в Африканския рог, включително политическите и свързаните със сигурността последици от хуманитарни кризи;

к)

да допринася за изпълнението на политиката на ЕС в областта на правата на човека в Африканския рог, включително насоките на ЕС относно правата на човека, и по-специално насоките на ЕС относно децата и въоръжените конфликти и относно насилието срещу жени и момичета и борбата с всички форми на дискриминация срещу тях, както и на политиката на ЕС относно жените, мира и сигурността, включително чрез наблюдение и доклади във връзка с развитието на събитията, както и изготвяне на препоръки в тази област.

2.   За целите на изпълнението на своя мандат СПЕС, inter alia:

а)

дава съвети и докладва по определянето на позициите на ЕС на международни форуми с цел активно насърчаване на цялостен политически подход на ЕС спрямо Африканския рог;

б)

проследява всички дейности на Съюза и осъществява тясно сътрудничество с всички съответни делегации на Съюза.

Член 4

Изпълнение на мандата

1.   СПЕС отговаря за изпълнението на мандата, като действа под ръководството на ВП.

2.   Комитетът по политика и сигурност („КПС“) поддържа тесни връзки със СПЕС и е основното му звено за контакт със Съвета. КПС предоставя стратегически насоки и политически указания на СПЕС в рамките на неговия мандат, без да се засягат правомощията на ВП.

3.   СПЕС работи в тясна координация с ЕСВД.

Член 5

Финансиране

1.   Референтната сума, предназначена за покриване на свързаните с мандата на СПЕС разходи за периода от 1 януари 2012 г. до 30 юни 2012 г., е в размер на 670 000 EUR.

2.   Управлението на разходите се извършва в съответствие с процедурите и правилата, приложими към общия бюджет на Съюза.

3.   Управлението на разходите се урежда с договор между СПЕС и Комисията. СПЕС се отчита пред Комисията за всички направени разходи.

Член 6

Сформиране и състав на екипа

1.   В рамките на мандата и на предоставените финансови средства СПЕС отговаря за сформирането на своя екип. Екипът включва експерти по специфични въпроси на политиката и сигурността съобразно изискванията на мандата. СПЕС предоставя своевременно на Съвета и Комисията актуална информация за състава на екипа.

2.   Държавите-членки, институциите на Съюза и ЕСВД могат да предлагат командироването на служители, които да работят със СПЕС. Възнаграждението на служителите, командировани към СПЕС от държава-членка, институция на Съюза или ЕСВД, се поема съответно от държавата-членка, съответната институция на Съюза или ЕСВД. Експертите, командировани от държавите-членки в институциите на Съюза или в ЕСВД, могат също да бъдат командировани към СПЕС. Договорно наетите членове на международния персонал трябва да са граждани на държава-членка.

3.   Целият командирован персонал остава под административното ръководство на изпращащата държава-членка, институция на Съюза или ЕСВД и изпълнява задълженията си и действа в интерес на изпълнението на мандата на СПЕС.

Член 7

Привилегии и имунитети на СПЕС и на персонала на СПЕС

Привилегиите, имунитетите и допълнителните гаранции, необходими за изпълнението и безпрепятственото провеждане на мисията на СПЕС и на членовете на персонала на СПЕС, се договарят съответно с приемащата държава или приемащите държави. За тази цел държавите-членки и Комисията предоставят цялото необходимо съдействие.

Член 8

Сигурност на класифицираната информация на ЕС

СПЕС и членовете на екипа на СПЕС спазват принципите за сигурност и минималните стандарти, определени в Решение 2011/292/ЕС на Съвета от 31 март 2011 г. относно правилата за сигурност за защита на класифицирана информация на ЕС (1).

Член 9

Достъп до информация и логистична подкрепа

1.   Държавите-членки, Комисията, ЕСВД и генералният секретариат на Съвета осигуряват на СПЕС достъп до всяка информация от значение за него.

2.   Делегациите на Съюза и/или държавите-членки при необходимост осигуряват логистична подкрепа в региона.

Член 10

Сигурност

В съответствие с политиката на ЕС относно сигурността на персонала, разположен извън Съюза за оперативни нужди съгласно дял V от Договора, СПЕС предприема всички разумно приложими мерки съобразно мандата си и обстановката от гледна точка на сигурността в географския регион, за който отговаря, за сигурността на целия персонал под неговото пряко ръководство, по-специално като:

а)

разработва съобразен със спецификата на мисията план за сигурност, който включва специфични за мисията физически, организационни и процедурни мерки за сигурност, и урежда управлението на безопасното придвижване на персонала към и в рамките на района на мисията, както и управлението на инциденти, свързани със сигурността, и който включва план на мисията за действие при извънредни обстоятелства и за евакуация;

б)

гарантира, че целият персонал, разположен извън Съюза, е застрахован за висок риск съобразно условията в района на мисията;

в)

гарантира, че всички членове на екипа на СПЕС, които се разполагат извън Съюза, включително местно наетият персонал, са преминали подходящо обучение за сигурност преди или непосредствено след пристигането си в района на мисията, въз основа на степента на риск, определена за района на мисията;

г)

гарантира изпълнението на всички приети препоръки, направени в резултат на извършените редовни оценки на сигурността, и представя пред Съвета, ВП и Комисията писмени доклади относно изпълнението на тези препоръки, както и относно други свързани със сигурността въпроси, в рамките на междинния доклад и доклада за изпълнението на мандата.

Член 11

Доклади

1.   СПЕС представя редовни устни и писмени доклади на ВП и КПС. При необходимост СПЕС докладва също така пред работните групи на Съвета. Редовните писмени доклади се разпространяват чрез мрежата на европейските кореспонденти (COREU). По препоръка на ВП или КПС СПЕС може да представя доклади пред Съвета по външни работи.

2.   СПЕС докладва за най-удачните начини за реализиране на инициативите на Съюза, като например приносът на Съюза към реформите, както и по политическите аспекти на съответните проекти на Съюза за развитие, след съгласуване с делегациите на Съюза в региона.

Член 12

Координация

1.   СПЕС съдейства за цялостната политическа координация в рамките на Съюза и помага на делегациите на Съюза за осигуряване на съгласувано използване на място на всички инструменти на Съюза за постигане на целите на политиката на ЕС. Действията на СПЕС се координират с дейността на делегациите на Съюза и на Комисията, както и с действията на други СПЕС в същия регион, по-специално със СПЕС за Судан и Южен Судан и СПЕС за АС. СПЕС редовно предоставя информация на мисиите на държавите-членки и на делегациите на Съюза.

2.   На място се поддържат тесни връзки с делегациите на Съюза и с ръководителите на мисии на държавите-членки. Те полагат всички възможни усилия, за да съдействат на СПЕС при изпълнението на неговия мандат. В тясно сътрудничество със съответните делегации на Съюза СПЕС предоставя политически насоки на местно ниво на командващия силите на EUNAVFOR Atalanta и на командващия мисията EUTM Сомалия. СПЕС и командващият операцията на ЕС се консултират взаимно, когато е необходимо.

3.   СПЕС осъществява тясно сътрудничество с властите на участващите държави, ООН, АС, Междуправителствения орган по развитие (IGAD), други национални, регионални и международни участници, както и с гражданското общество в региона.

Член 13

Преглед

Изпълнението на настоящото решение и неговата съгласуваност с други действия на Съюза в региона подлежат на редовен преглед. В края на мандата СПЕС представя на Съвета, ВП и Комисията цялостен доклад за изпълнението на мандата.

Член 14

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 8 декември 2011 година.

За Съвета

Председател

M. DOWGIELEWICZ


(1)  ОВ L 141, 27.5.2011 г., стр. 17.


9.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 327/66


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 7 декември 2011 година

за изменение на Директива 2002/56/ЕО на Съвета по отношение на датата, посочена в член 21, параграф 3, до която държавите-членки имат правото да продължават валидността на решенията относно равностойността на посадъчен материал от картофи от трети страни

(нотифицирано под номер C(2011) 8929)

(текст от значение за ЕИП)

(2011/820/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2002/56/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г. относно търговията с посадъчен материал от картофи (1), и по-специално член 21, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В Директива 2002/56/ЕО се предвижда, че считано от определени дати държавите-членки не могат повече сами да определят равностойността на посадъчен материал от картофи, произведен в трети страни, с посадъчен материал от картофи, произведен в рамките на Съюза и съответстващ на разпоредбите на посочената директива.

(2)

Независимо от това, тъй като дейността по установяване на равнище на Съюза на равностойността на посадъчен материал от картофи от всички засегнати трети страни не бе приключила, Директива 2002/56/ЕО позволи на държавите-членки да продължат до 31 март 2011 г. валидността на решенията за равностойност, които те вече са взели за посадъчен материал от картофи от някои трети страни, които не са обхванати от установената на равнище на Съюза равностойност. Тази дата бе избрана в съответствие с края на периода за пускане на пазара на посадъчен материал от картофи.

(3)

Тъй като горепосочената дейност все още не е приключила, а новият пазарен сезон ще започне преди края на 2011 г., е необходимо да се разреши на държавите-членки да продължат валидността на техните национални решения за равностойност.

(4)

Поради това Директива 2002/56/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(5)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по семена и посадъчен материал за земеделие, градинарство и горско стопанство,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В член 21, параграф 3, първа алинея от Директива 2002/56/ЕО датата „31 март 2011 г.“ се заменя с датата „31 март 2014 г.“

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 7 декември 2011 година.

За Комисията

John DALLI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 60.


9.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 327/67


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 7 декември 2011 година

относно признаването на Кабо Верде по силата на Директива 2008/106/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на системите за обучение и сертифициране на морските лица

(нотифицирано под номер C(2011) 8998)

(текст от значение за ЕИП)

(2011/821/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2008/106/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно минималното ниво на обучение на морските лица (1), и по-специално член 19, параграф 3, първа алинея от нея,

като взе предвид искането на Кипър от 13 май 2005 г.,

като има предвид, че:

(1)

Според Директива 2008/106/ЕО държавите-членки може да вземат решение да потвърдят съответните свидетелства на морските лица, издадени от трети държави, при условие че съответната трета държава е призната от Комисията. Тези трети държави трябва да отговарят на всички изисквания на Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците от 1978 г. (2), с измененията от 1995 г. (конвенция „STCW“) на Международната морска организация (IMO).

(2)

С писма от 13 май 2005 г. и 1 декември 2005 г. Кипър подаде искане за признаването на Кабо Верде. Въз основа на посоченото искане Комисията оцени системите на обучение и сертифициране в Кабо Верде, за да се увери дали тази държава отговаря на всички изисквания на конвенцията STCW и дали са взети подходящи мерки за предотвратяване на измами във връзка с удостоверенията. Посочената оценка се основаваше на резултатите от инспекцията, проведена от експерти на Европейската агенция по морска безопасност през юни 2006 г. По време на инспекцията бяха установени някои нередности в системите за обучение и сертифициране.

(3)

Комисията предостави на държавите-членки доклад с резултатите от оценката.

(4)

С писма от 2 февруари 2009 г., 8 декември 2009 г. и 17 септември 2010 г. Комисията поиска от Кабо Верде да представи доказателства, че установените нередности са били отстранени.

(5)

С писма от 23 април 2009 г., 19 януари 2010 г., 4 декември 2010 г., 25 февруари 2011 г., 10 март 2011 г. и 25 май 2011 г. Кабо Верде предостави изискваната информация и доказателствен материал, че са взети подходящи и достатъчни корективни мерки за отстраняване на повечето нередности, установени в рамките на оценката на съответствието.

(6)

Неотстранените нередности се отнасят до липсващо оборудване за обучение в главното учреждение за образование и обучение на моряци в Кабо Верде, от една страна, и до част от съдържанието на курса във връзка с раздел А-III/2 от Кодекса STCW, от друга. Поради това към Кабо Верде е отправено искане да вземе допълнителни корективни мерки в тази насока. Тези недостатъци обаче не поставят под въпрос цялостното ниво на съответствие на системи за обучение и сертифициране на морските лица на Кабо Верде с изискванията на STCW.

(7)

Резултатът от оценката на съответствието и оценката на предоставената от на Кабо Верде информация показват, че Кабо Верде отговаря на съответните изисквания на конвенцията STCW и държавата е взела подходящи мерки, за да предотврати измами във връзка с удостоверенията.

(8)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета по морската безопасност и предотвратяването на замърсяването от кораби,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

По смисъла на член 19 от Директива 2008/106/ЕО на Кабо Верде се признава по отношение на системите за обучение и сертифициране на морските лица.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 7 декември 2011 година.

За Комисията

Siim KALLAS

Заместник-председател


(1)  ОВ L 323, 3.12.2008 г., стр. 33.

(2)  Приета от Международната морска организация.


9.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 327/68


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 7 декември 2011 година

относно признаването на Бангладеш по силата на Директива 2008/106/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на системите за обучение и сертифициране на морските лица

(нотифицирано под номер C(2011) 8999)

(текст от значение за ЕИП)

(2011/822/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2008/106/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно минималното ниво на обучение на морските лица (1), и по-специално член 19, параграф 3, първа алинея от нея,

като взе предвид исканията на Кипър от 26 юли 2007 г., на Италия от 24 декември 2007 г. и на Белгия от 25 юни 2008 г.,

като има предвид, че:

(1)

Според Директива 2008/106/ЕО държавите-членки може да вземат решение да потвърдят съответните свидетелства на морските лица, издадени от трети държави, при условие че съответната трета държава е призната от Комисията. Тези трети държави трябва да отговарят на всички изисквания на Конвенцията за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците от 1978 г., с измененията от 1995 г. (Конвенцията STCW) (2) на Международната морска организация (IMO).

(2)

Искания за признаването на Бангладеш са подадени с писмо от 26 юли 2007 г. от Кипър, с писмо от 24 декември 2007 г. от Италия и с писмо от 25 юни 2008 г. от Белгия. Въз основа на посочените искания Комисията оцени системата на обучение и сертифициране в Бангладеш с цел проверка на съответствието на тази държава с всички изисквания на Конвенцията STCW и на това дали Бангладеш е взел подходящи мерки за предотвратяване на измами във връзка с удостоверенията. Посочената оценка се основаваше на резултатите от инспекцията, проведена от експерти на Европейската агенция по морска безопасност през февруари 2008 г. По време на инспекцията бяха установени някои нередности в системите за обучение и сертифициране.

(3)

Комисията предостави на държавите-членки доклад с резултатите от оценката.

(4)

С писма от 26 март 2009 г., 9 декември 2009 г. и 28 септември 2010 г. Комисията поиска от Бангладеш да представи доказателства, че установените нередности са били отстранени.

(5)

С писма от 29 март 2009 г., 21 май 2009 г., 12 юли 2009 г., 4 януари 2010 г., 27 февруари 2011 г. и 14 март 2011 г. Бангладеш предостави изискваната информация и доказателствен материал, че са взети подходящи и достатъчни корективни мерки за отстраняване на повечето нередности, установени в рамките на оценката на съответствието.

(6)

Неотстранените нередности се отнасят до липсващо оборудване за обучение в едно от учрежденията за образование и обучение на моряци в Бангладеш, от една страна, и до обучението за подготвителни курсове във връзка с раздел А-II/1 от Кодекса STCW, от друга. Поради това към Бангладеш бе отправено искане да вземе допълнителни корективни мерки в тази насока. Тези недостатъци обаче не поставят под въпрос цялостното ниво на съответствие на бангладешките системи за обучение и сертифициране на морските лица с изискванията на STCW.

(7)

Резултатът от оценката на съответствието и оценката на предоставената от Бангладеш информация показват, че Бангладеш отговаря на съответните изисквания на конвенцията STCW и е взел подходящи мерки, за да предотврати измами във връзка с удостоверенията.

(8)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета по морската безопасност и предотвратяването на замърсяването от кораби,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

По смисъла на член 19 от Директива 2008/106/ЕО, Бангладеш се признава по отношение на системите за обучение и сертифициране на морските лица.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 7 декември 2011 година.

За Комисията

Siim KALLAS

Заместник-председател


(1)  ОВ L 323, 3.12.2008 г., стр. 33.

(2)  Приета от Международната морска организация.