ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2011.320.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 320

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
3 декември 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Информация относно влизането в сила на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Република Аржентина в съответствие с член XXIV, алинея 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъците на Република България и на Румъния в процеса на присъединяването им към Европейския съюз

1

 

 

2011/790/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 14 ноември 2011 година относно подписването на Споразумение за доброволно партньорство между Европейския съюз и Централноафриканската република относно прилагането на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с дървен материал и изделия от дървен материал, внасяни в Европейския съюз (FLEGT)

2

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 1256/2011 на Съвета от 30 ноември 2011 година за определяне на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Балтийско море, за 2012 г., и за изменение на Регламент (ЕС) № 1124/2010

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1257/2011 на Комисията от 23 ноември 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 810/2008 относно откриването и управлението на тарифни квоти за висококачествено прясно, охладено и замразено говеждо и замразено биволско месо

12

 

*

Регламент (ЕС) № 1258/2011 на Комисията от 2 декември 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1881/2006 по отношение на максимално допустимите количества на нитрати в храните ( 1 )

15

 

*

Регламент (ЕС) № 1259/2011 на Комисията от 2 декември 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1881/2006 по отношение на максимално допустимите количества диоксини, диоксиноподобни PCB и недиоксиноподбни PCB в храни ( 1 )

18

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1260/2011 на Комисията от 2 декември 2011 година за изменение на Регламент (ЕС) № 945/2010 за приемане на план относно разпределянето между държавите-членки на ресурси, начислими към 2011 бюджетна година, за снабдяването с храна от интервенционните складове в полза на най-нуждаещите се лица в ЕС и за дерогация от някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 807/2010

24

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1261/2011 на Комисията от 2 декември 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

26

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2011/791/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 8 ноември 2011 година за изменение на Решение 2011/734/ЕС от 12 юли 2011 г., отправено към Гърция с оглед засилване и задълбочаване на фискалния надзор и за отправяне на предизвестие към Гърция за предприемане на считаните за необходими мерки за коригирането на положението на прекомерен дефицит

28

 

 

2011/792/ОВППС

 

*

Решение Atalanta/4/2011 на Комитета по политика и сигурност от 2 декември 2011 година за назначаване на командващ силите на ЕС за военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия (Atalanta)

32

 

 

2011/793/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 19 октомври 2011 година относно позицията, която следва да заеме Европейският съюз в рамките на Смесения комитет по селското стопанство, създаден съгласно Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти, по отношение на изменението на приложение 9 към посоченото споразумение

33

 

 

2011/794/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 30 ноември 2011 година за определяне на финансовото участие на Съюза в разходите, направени в контекста на спешните мерки, предприети за борба с инфлуенцата по птиците в Нидерландия през 2010 г. (нотифицирано под номер C(2011) 8714)

37

 

 

2011/795/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 30 ноември 2011 година за определяне на финансовото участие на Съюза в разходите, направени в контекста на спешните мерки, предприети за борба с везикулозната болест по свинете в Италия през 2009 г. (нотифицирано под номер C(2011) 8715)

39

 

 

2011/796/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 30 ноември 2011 година относно финансовото участие на Съюза в спешните мерки за борба с инфлуенцата по птиците в Cloppenburg, Германия, през декември 2008 г. и януари 2009 г. (нотифицирано под номер C(2011) 8716)

41

 

 

2011/797/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 30 ноември 2011 година за определяне на финансовото участие на Съюза в разходите, направени в контекста на спешните мерки, предприети за борба с нюкасълската болест в Испания през 2009 г. (нотифицирано под номер C(2011) 8717)

43

 

 

2011/798/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 30 ноември 2011 година относно финансовото участие на Съюза в спешните мерки за борба с инфлуенцата по птиците в Испания през 2009 г. (нотифицирано под номер C(2011) 8721)

45

 

 

2011/799/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 30 ноември 2011 година относно финансовото участие на Съюза в спешните мерки за борба с инфлуенцата по птиците в Полша през 2007 г. (нотифицирано под номер C(2011) 8722)

47

 

 

2011/800/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 30 ноември 2011 година относно финансовото участие на Съюза в спешните мерки за борба с болестта син език в Германия през 2007 г. (нотифицирано под номер C(2011) 8723)

49

 

 

2011/801/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 30 ноември 2011 година за определяне на финансовото участие на Съюза в разходите, направени в контекста на плановете за спешна ваксинация срещу болестта син език във Франция през 2007 г. и 2008 г. (нотифицирано под номер C(2011) 8727)

50

 

 

2011/802/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 30 ноември 2011 година за определяне на финансовото участие на Съюза в разходите, направени в контекста на плановете за спешна ваксинация срещу болестта син език в Италия през 2007 г. и 2008 г. (нотифицирано под номер C(2011) 8728)

52

 

 

2011/803/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 30 ноември 2011 година за определяне на финансовото участие на Съюза в разходите, направени в контекста на плановете за спешна ваксинация срещу болестта син език в Австрия през 2007 г. и 2008 г. (нотифицирано под номер C(2011) 8729)

54

 

 

2011/804/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 30 ноември 2011 година за определяне на финансовото участие на Съюза в разходите, направени в контекста на плановете за спешна ваксинация срещу болестта син език в Нидерландия през 2007 г. и 2008 г. (нотифицирано под номер C(2011) 8732)

56

 

 

2011/805/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 30 ноември 2011 година за определяне на финансовото участие на Съюза в разходите, направени в контекста на плановете за спешна ваксинация срещу болестта син език в Швеция през 2007 г. и 2008 г. (нотифицирано под номер C(2011) 8737)

58

 

 

2011/806/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 30 ноември 2011 година за определяне на финансовото участие на Съюза в разходите, направени в контекста на плановете за спешна ваксинация срещу болестта син език в Люксембург през 2007 г. и 2008 г. (нотифицирано под номер C(2011) 8742)

60

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

3.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 320/1


Информация относно влизането в сила на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Република Аржентина в съответствие с член XXIV, алинея 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъците на Република България и на Румъния в процеса на присъединяването им към Европейския съюз

Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Република Аржентина в съответствие с член XXIV, алинея 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъците на Република България и на Румъния в процеса на присъединяването им към Европейския съюз (1) ще влезе в сила на 6 декември 2011 г.


(1)  ОВ L 317, 30.11.2011 г., стр. 11.


3.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 320/2


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 14 ноември 2011 година

относно подписването на Споразумение за доброволно партньорство между Европейския съюз и Централноафриканската република относно прилагането на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с дървен материал и изделия от дървен материал, внасяни в Европейския съюз (FLEGT)

(2011/790/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207, параграф 3, първа алинея във връзка с член 218, параграф 5 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

През май 2003 г. Европейската комисия прие съобщение до Европейския парламент и Съвета, озаглавено „Прилагане на законодателството в областта на горите, управлението и търговията (FLEGT): предложение за план за действие на Европейския съюз“, с което призовава да се приемат мерки за борба с незаконния дърводобив посредством разработването на споразумения за доброволно партньорство с държавите — производители на дървен материал. Заключенията на Съвета относно плана за действие бяха приети през октомври 2003 г. (1), а Европейският парламент прие резолюция по темата на 11 юли 2005 г. (2)

(2)

На 5 декември 2005 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори по споразумения за партньорство в изпълнение на Плана за действие на Съюза за FLEGT.

(3)

На 20 декември 2005 г. Съветът прие Регламент (ЕО) № 2173/2005 (3) за установяването на схема на разрешителни за FLEGT относно вноса в Съюза на дървен материал с произход от държави, с които Съюзът има сключени споразумения за доброволно партньорство.

(4)

Преговорите с Централноафриканската република приключиха успешно и на 21 декември 2010 г. бе парафирано Споразумението за доброволно партньорство между Европейския съюз и Централноафриканската република относно прилагането на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с дървен материал и изделия от дървен материал, внасяни в Европейския съюз (FLEGT) (наричано по-нататък „споразумението“).

(5)

Споразумението следва да бъде подписано при условие за сключването му,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Подписването на Споразумението за доброволно партньорство между Европейския съюз и Централноафриканската република относно прилагането на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с дървен материал и изделия от дървен материал, внасяни в Европейския съюз (FLEGT) (по-нататък наричано „споразумението“), се разрешава от името на Съюза при условие за сключването на посоченото споразумение (4).

Член 2

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицето, упълномощено да подпише споразумението от името на Съюза при условие за сключването му.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 14 ноември 2011 година.

За Съвета

Председател

M. SAWICKI


(1)  ОВ C 268, 7.11.2003 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 157 E, 6.7.2006 г., стр. 482.

(3)  ОВ L 347, 30.12.2005 г., стр. 1.

(4)  Текстът на споразумението ще бъде публикуван заедно с решението за сключването му.


РЕГЛАМЕНТИ

3.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 320/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1256/2011 НА СЪВЕТА

от 30 ноември 2011 година

за определяне на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Балтийско море, за 2012 г., и за изменение на Регламент (ЕС) № 1124/2010

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 3 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Член 43, параграф 3 от Договора предвижда Съветът, по предложение на Комисията, да приема мерки за определянето и разпределянето на възможностите за риболов.

(2)

В Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството (1) се изисква установяването на мерки, уреждащи достъпа до водите и ресурсите и устойчивото осъществяване на риболовните дейности, като се вземат предвид наличните научни, технически и икономически становища, и по-специално докладът, изготвен от Научния, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР), както и всеки доклад, получен от регионалните консултативни съвети.

(3)

Съветът приема мерки за определяне и разпределяне на възможностите за риболов по вид риболовна дейност или група риболовни дейности, включително някои функционално свързани с това условия, когато това е целесъобразно. Възможностите за риболов следва да се разпределят между държавите-членки по такъв начин, че да осигуряват за всяка държава-членка относителна стабилност на риболовните дейности за всеки запас или риболовна дейност, като се отчитат надлежно целите на общата политика в областта на рибарството, установени в Регламент (ЕО) № 2371/2002.

(4)

Общият допустим улов (ОДУ) следва да се определя въз основа на наличните научни становища, като се отчитат биологичните и социално-икономическите аспекти, и същевременно се гарантира справедливо третиране на различните сектори на рибарството, както и в контекста на становищата, изразени по време на консултацията на заинтересованите страни, и най-вече на заседанията с Консултативния комитет по рибарство и аквакултури и съответните регионални консултативни съвети.

(5)

За запасите, за които се прилагат специални многогодишни планове, възможностите за риболов следва да бъдат определени в съответствие с правилата, предвидени в тези планове. Следователно ограниченията на улова и на риболовното усилие за запасите от треска в Балтийско море следва да бъдат установени в съответствие с правилата, определени в Регламент (ЕО) № 1098/2007 на Съвета от 18 септември 2007 г. за създаване на многогодишен план за запасите от треска в Балтийско море и за риболовните предприятия, които експлоатират тези запаси (2) („плана за треската в Балтийско море“).

(6)

Предвид последните научни становища може да се въведе гъвкавост в управлението на риболовното усилие за запасите от треска в Балтийско море, без да се излагат на опасност целите на плана за треската в Балтийско море и без това да доведе до нарастване на смъртността от риболова. Подобна гъвкавост ще позволи по-ефективно управление на риболовното усилие, при което квотите няма да се разпределят поравно между риболовните кораби на държавата-членка, и ще улесни бързото реагиране при размяната на квоти. Следователно държава-членка следва да може да отпуска допълнителни дни извън пристанището на кораб, плаващ под нейното знаме, при положение че се оттегля равен брой дни извън пристанището от други кораби, плаващи под знамето на тази държава-членка.

(7)

Предвид последните научни становища е целесъобразно да се въведе подобна гъвкавост в управлението на риболовното усилие за запасите от треска в Балтийско море още през 2011 г. Следователно приложение II към Регламент (ЕС) № 1124/2010 на Съвета от 29 ноември 2010 г. за определяне на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Балтийско море, за 2011 година (3) следва да бъде съответно изменено.

(8)

Използването на определените в настоящия регламент възможности за риболов следва да бъде при условията на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (4), и по-специално на член 33 и член 34 от него, отнасящи се съответно до записването на улова и риболовното усилие и информацията за данни относно изчерпването на възможностите за риболов. Следователно е необходимо да се определят кодовете, свързани с разтоварването на запаси при условията на настоящия регламент, които да се използват от държавите-членки при изпращане на данни до Комисията.

(9)

Съгласно член 2 от Регламент (ЕО) № 847/96 на Съвета от 6 май 1996 г. относно определяне на допълнителните условия за годишното управление на допустимите количества улов и на квотите (5) запасите, които са предмет на различните установени в него мерки, трябва да бъдат посочени.

(10)

За да се избегне прекъсване на риболовните дейности и за да се осигури поминъкът на рибарите от Съюза е важно тези видове риболов да бъдат открити на 1 януари 2012 г. Тъй като Регламент № (ЕС) 1124/2010 се прилага от 1 януари 2011 г., разпоредбите на настоящия регламент, които позволяват гъвкавост в управлението на риболовното усилие за запасите от треска в Балтийско море, следва да се прилагат от 1 януари 2011 г. По съображения за спешност настоящият регламент следва да влезе в сила веднага след публикуването му,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБХВАТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се определят възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи рибни запаси в Балтийско море за 2012 г. и се изменя Регламент (ЕС) № 1124/2010 относно управлението на риболовното усилие по отношение на запасите от треска в Балтийско море.

Член 2

Обхват

Настоящият регламент се прилага за кораби на ЕС, които осъществяват дейност в Балтийско море.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„зоните на Международния съвет за изследване на морето (ICES)“ са географските зони, посочени в приложение I към Регламент (ЕО) № 2187/2005 на Съвета от 21 декември 2005 г. за опазване на рибните ресурси посредством технически мерки в района на Балтийско море, Белти и протока Оресунд (6);

б)

„Балтийско море“ означава подучастъци 22—32 на ICES;

в)

„кораб на ЕС“ означава риболовен кораб, плаващ под знаме на държава-членка и регистриран в Съюза;

г)

„общ допустим улов (ОДУ)“ означава количеството, което всяка година може да се улови от всеки запас;

д)

„квота“ означава част от ОДУ, предоставена на Съюза, на държава-членка или на трета държава;

е)

„ден извън пристанището“ означава всеки непрекъснат период от 24 часа или част от него, през който корабът не е бил в пристанището.

ГЛАВА II

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РИБОЛОВ

Член 4

ОДУ и разпределения

ОДУ, неговото разпределяне между държавите-членки и функционално свързаните с това условия, когато това е целесъобразно, са посочени в приложение I.

Член 5

Специални разпоредби относно разпределенията

1.   Определеното в настоящия регламент разпределение на възможностите за риболов между държавите-членки се извършва, без да се засягат:

а)

размените по член 20, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 2371/2002;

б)

преразпределенията по член 37 от Регламент (ЕО) № 1224/2009;

в)

допълнителните разтоварвания на суша, позволени съгласно член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96;

г)

удържаните количества по член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96;

д)

приспаданията, направени съгласно членове 37, 105, 106 и 107 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

2.   Освен в случаите, когато е посочено друго в приложение I към настоящия регламент, се прилага член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 за запасите, по отношение на които се прилага предпазен ОДУ, а член 3, параграфи 2 и 3 и член 4 от посочения регламент — за запасите, по отношение на които се прилага аналитичен ОДУ.

Член 6

Условия за разтоварване на суша на улова и прилова

Риба от запасите, за които са определени ограничения на улова, се задържа на борда или се разтоварва на суша единствено ако:

а)

уловът е извършен от кораби на държава-членка, която има квота и тази квота не е изчерпана; или

б)

уловът представлява част от квота на Съюза, която не е била разпределена по квоти между държавите-членки, и тази квота на Съюза не е изчерпана.

Член 7

Ограничения на риболовното усилие

1.   Ограниченията на риболовното усилие са определени в приложение II.

2.   Ограниченията по параграф 1 се прилагат и по отношение на подучастъци 27 и 28.2 на ICES, освен ако Комисията е взела решение в съответствие с член 29, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1098/2007 да изключи тези подучастъци от ограниченията, предвидени в член 8, параграф 1, буква б), в член 8, параграфи 3, 4 и 5, и член 13 от посочения регламент.

3.   Ограниченията по параграф 1 не се прилагат по отношение на подучастък 28.1 на ICES, освен ако Комисията е взела решение в съответствие с член 29, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1098/2007 ограниченията, предвидени в член 8, параграф 1, буква б) и в член 8, параграфи 3, 4 и 5 от Регламент (ЕО) № 1098/2007, да се прилагат по отношение на посочения подучастък.

ГЛАВА III

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 8

Предаване на данни

Когато съгласно член 33 и член 34 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 държавите-членки изпращат на Комисията данни относно разтоварванията на суша на уловените запаси, те използват кодовете на запасите, посочени в приложение I към настоящия регламент.

Член 9

Изменение на Регламент (ЕС) № 1124/2010

Приложение II към Регламент (ЕС) № 1124/2010 се заменя с текста от приложение III към настоящия регламент.

Член 10

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2012 г.

Член 9 се прилага обаче от 1 януари 2011 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2011 година.

За Съвета

Председател

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59.

(2)  ОВ L 248, 22.9.2007 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 318, 4.12.2010 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 115, 9.5.1996 г., стр. 3.

(6)  ОВ L 349, 31.12.2005 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОДУ, ПРИЛОЖИМ КЪМ КОРАБИТЕ НА ЕС В ЗОНИ, КЪДЕТО СЪЩЕСТВУВА ОДУ ПО ВИД И ПО ЗОНА

В таблиците по-долу се определят равнищата на ОДУ и квотите (в тонове живо тегло, с изключение на случаите, когато е предвидено друго) по запаси и функционално свързаните с тяхното използване условия според случая.

Ако не е посочено друго, под риболовни зони се разбират зоните на ICES.

Във всяка зона рибните запаси са посочени по азбучен ред на наименованията на видовете на латински език.

За целите на настоящия регламент се прилага следната таблица за съответствие на латинските и общоприетите наименования:

Научно наименование

3-буквен код

Общоприето наименование

Clupea harengus

HER

Херинга

Gadus morhua

COD

Треска

Pleuronectes platessa

PLE

Писия

Salmo salar

SAL

Атлантическа сьомга

Sprattus sprattus

SPR

Трицона


Вид

:

Херинга

Clupea harengus

Зона

:

Подучастъци 30—31

HER/3D30.; HER/3D31.

Финландия

86 905

Аналитичен ОДУ

Швеция

19 095

Съюз

106 000

ОДУ

106 000


Вид

:

Херинга

Clupea harengus

Зона

:

Подучастъци 22—24

HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.

Дания

2 930

Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Германия

11 532

Финландия

1

Полша

2 719

Швеция

3 718

Съюз

20 900

ОДУ

20 900


Вид

:

Херинга

Clupea harengus

Зона

:

Води на ЕС от подучастъци 25—27, 28.2, 29 и 32

HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32.

Дания

1 725

Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Германия

457

Естония

8 810

Финландия

17 197

Латвия

2 174

Литва

2 289

Полша

19 537

Швеция

26 228

Съюз

78 417

ОДУ

Не се прилага


Вид

:

Херинга

Clupea harengus

Зона

:

Подучастък 28.1

HER/03D.RG

Естония

14 120

Аналитичен ОДУ

Латвия

16 456

Съюз

30 576

ОДУ

30 576


Вид

:

Треска

Gadus morhua

Зона

:

Води на ЕС от подучастъци 25—32

COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.

Дания

15 587

Аналитичен ОДУ

Германия

6 200

Естония

1 519

Финландия

1 193

Латвия

5 795

Литва

3 818

Полша

17 947

Швеция

15 791

Съюз

67 850

ОДУ

Не се прилага


Вид

:

Треска

Gadus morhua

Зона

:

Подучастъци 22—24

COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

Дания

9 298

Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Германия

4 546

Естония

206

Финландия

183

Латвия

769

Литва

499

Полша

2 487

Швеция

3 312

Съюз

21 300

ОДУ

21 300


Вид

:

Писия

Pleuronectes platessa

Зона

:

Води на ЕС от подучастъци 22—32

PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.

Дания

2 070

Предпазен ОДУ

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Германия

230

Полша

433

Швеция

156

Съюз

2 889

ОДУ

2 889


Вид

:

Атлантическа сьомга

Salmo salar

Зона

:

Води на ЕС от подучастъци 22—31

SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

Дания

25 396 (1)

Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Германия

2 826 (1)

Естония

2 581 (1)

Финландия

31 667 (1)

Латвия

16 153 (1)

Литва

1 899 (1)

Полша

7 704 (1)

Швеция

34 327 (1)

Съюз

122 553 (1)

ОДУ

Не се прилага


Вид

:

Атлантическа сьомга

Salmo salar

Зона

:

Води на ЕС от подучастък 32

SAL/3D32.

Естония

1 581 (2)

Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Финландия

13 838 (2)

Съюз

15 419 (2)

ОДУ

Не се прилага


Вид

:

Трицона и свързан с трицоната прилов

Sprattus sprattus

Зона

:

Води на ЕС от подучастъци 22—32

SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

Дания

22 218

Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Германия

14 076

Естония

25 800

Финландия

11 631

Латвия

31 160

Литва

11 272

Полша

66 128

Швеция

42 952

Съюз

225 237 (3)

ОДУ

Не се прилага


(1)  Изразено в брой отделни риби.

(2)  Изразено в брой отделни риби.

(3)  Най-малко 92 % от разтоварванията, които се приспадат от ОДУ, трябва да бъдат от трицона. Приловът на херинга се приспада от оставащите 8 % от ОДУ.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ОГРАНИЧЕНИЯ НА РИБОЛОВНОТО УСИЛИЕ

1.

Държавите-членки дават правото на корабите, които плават под тяхно знаме и извършват риболов с тралове, датски грибове или сходни съоръжения с размер на окото, равен или по-голям от 90 mm, с хрилни мрежи, заплитащи мрежи или тройни мрежи с размер на окото, равен или по-голям от 90 mm, с дънни парагади, парагади, с изключение на плаващи парагади, парагади с дръжка и кърмаци, да бъдат до:

а)

163 дни извън пристанището в подучастъци 22—24 на ICES, с изключение на периода от 1 април до 30 април, когато се прилага член 8, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1098/2007, и

б)

160 дни извън пристанището в подучастъци 25—28 на ICES, с изключение на периода от 1 юли до 31 август, когато се прилага член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1098/2007.

2.

Годишният максимален брой дни извън пристанището, през които даден кораб може да се намира в рамките на двете зони, посочени в точка 1, букви а) и б), като извършва улов със съоръженията, определени в точка 1, не може да надвишава максималния брой дни извън пристанището, определени за една от тези две зони.

3.

Чрез дерогация от точки 1 и 2 и когато го изисква ефективното управление на възможностите за риболов, държава-членка може да определи за корабите, плаващи под нейното знаме, допълнителен брой дни извън пристанището, когато бъде оттеглен същият брой дни извън пристанището от други кораби, плаващи под нейното знаме, които подлежат на ограничение на риболовното усилие в същата зона, и че мощността в kW на всеки от корабите донори е равна или по-голяма от тази на получаващия кораб. Броят на получаващите кораби не може да надхвърля 10 % от общия брой на корабите на съответната държава-членка, съгласно посоченото в точка 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

ОГРАНИЧЕНИЯ НА РИБОЛОВНОТО УСИЛИЕ

1.

Държавите-членки дават правото за корабите, които плават под тяхно знаме и които извършват риболов с тралове, датски грибове или сходни съоръжения с размер на окото, равен или по-голям от 90 mm, с хрилни мрежи, заплитащи мрежи или тройни мрежи с размер на окото, равен или по-голям от 90 mm, с дънни парагади, парагади, с изключение на плаващи парагади, парагади с дръжка и кърмаци, да бъдат до:

а)

163 дни извън пристанището в подучастъци 22—24 на ICES, с изключение на периода от 1 април до 30 април, когато се прилага член 8, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1098/2007, и

б)

160 дни извън пристанището в подучастъци 25—28 на ICES, с изключение на периода от 1 юли до 31 август, когато се прилага член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1098/2007.

2.

Годишният максимален брой дни извън пристанището, през които даден кораб може да се намира в рамките на двете зони, посочени в точка 1, букви а) и б), като извършва улов със съоръженията, определени в точка 1, не може да надвишава максималния брой дни извън пристанището, определени за една от тези две зони.

3.

Чрез дерогация от точки 1 и 2 и когато го изисква ефективното управление на възможностите за риболов, държава-членка може да определи за корабите, плаващи под нейното знаме, допълнителен брой дни извън пристанището, когато бъде оттеглен същият брой дни извън пристанището от други кораби, плаващи под нейното знаме, които подлежат на ограничение на риболовното усилие в същата зона, и че мощността в kW на всеки от корабите донори е равна или по-голяма от тази на получаващия кораб. Броят на получаващите кораби не може да надхвърля 10 % от общия брой на корабите на съответната държава-членка, съгласно посоченото в точка 1.“


3.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 320/12


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1257/2011 НА КОМИСИЯТА

от 23 ноември 2011 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 810/2008 относно откриването и управлението на тарифни квоти за висококачествено прясно, охладено и замразено говеждо и замразено биволско месо

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1095/96 на Съвета от 18 юни 1996 г. относно прилагането на споразуменията, посочени в Списък CXL, изготвен след приключването на преговорите по член ХХIV.6 от ГАТТ (1), и по-специално член 1, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С член 1 от Регламент (ЕО) № 810/2008 на Комисията (2) се откриват ежегодно тарифни квоти за висококачествено прясно, охладено или замразено месо от едър рогат добитък под кодове по КН 0201 и 0202, за продукти под кодове по КН 0206 10 95 и 0206 29 91 и за замразено обезкостено биволско месо под код по КН 0202 30 90.

(2)

С член 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 810/2008 се разпределят 28 000 тона обезкостено говеждо месо под кодове по КН 0201 30 00 и 0206 10 95 за подбрани разфасовки от говеждо месо, което отговаря на точно определение.

(3)

Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Аржентина съгласно член XXIV:6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъците на Република България и Румъния в процеса на присъединяването им към Европейския съюз (3), одобрено с Решение 2011/769/ЕС (4) на Съвета, предвижда добавяне на 1 500 тона към разпределената за държавата (Аржентина) тарифна квота на ЕС „обезкостено месо от животни от рода на едрия рогат добитък, прясно или охладено“. За първите четири години на прилагане увеличението трябва да възлиза на 2 000 тона годишно. Посоченото споразумение предвижда също така създаването на разпределение за държава (Аржентина) от 200 тона по тарифна квота на ЕС „обезкостено, замразено биволско месо“ — разпределението за Аржентина включва и „прясно и охладено месо“.

(4)

За по-голяма яснота е подходящо да се уточни държавата на произход на биволското месо.

(5)

С член 2, буква д) от Регламент (ЕО) № 810/2008 се разпределят 1 300 тона месо, попадащо под кодове по КН 0201 20 90, 0201 30, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95 и 0206 29 91, за разфасовки от висококачествено говеждо месо, което отговаря на точно определение.

(6)

Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Нова Зеландия съгласно член XXIV:6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъците на Република България и Румъния в процеса на присъединяването им към Европейския съюз (5), одобрено с Решение 2011/767/ЕС на Съвета (6), предвижда промяна в определението на тарифната квота на ЕС от 1 300 тона „висококачествено говеждо месо“.

(7)

Регламент (ЕО) № 810/2008 следва да бъде съответно изменен.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 810/2008 се изменя, както следва:

(1)

В член 1 параграф 1 се изменя, както следва:

а)

буква а) се заменя със следния текст:

„а)

66 750 тона за висококачествено прясно, охладено или замразено месо от едър рогат добитък под кодове по КН 0201 и 0202 и за продукти, попадащи под кодове по КН 0206 10 95 и 0206 29 91. За периода на внос 2011—2012 г. общото количество е 66 625 тона и за периодите на внос 2012—2013 г., 2013—2014 г., 2014—2015 г. общото количество е 67 250 тона.“

б)

буква б) се заменя със следния текст:

„б)

2 250 тона за замразено обезкостено биволско месо под код по КН 0202 30 90, изразено в тегло на обезкостено месо, с произход от Австралия. Тази квота има пореден номер 09.4001.“

в)

добавя се следната буква в):

„в)

200 тона за „обезкостено биволско месо, прясно, охладено или замразено“ под код по КН 0201 30 00 и код по КН 0202 30 90, изразено в тегло на обезкостено месо, с произход от Аржентина. Тази квота има пореден номер 09.4004.“

(2)

Член 2 се изменя, както следва:

а)

буква а) се заменя със следния текст:

„а)

29 500 тона за обезкостено говеждо месо под кодове по КН 0201 30 00 и 0206 10 95 и отговарящо на следното определение:

„Подбрани разфасовки от месо на бикове, млади бикове или юници, които след отбиването им са били хранени изключително чрез водене на паша по пасища. Кланичните трупове на биковете се класифицират като „JJ“, „J“, „U“ или „U2“, кланичните трупове на младите бикове и юниците се класифицират като „AA“, „A“, или „B“ в съответствие с официалната класификация на говеждото месо, установена от Секретариата за земеделие, животновъдство, риболов и прехрана на Аржентина (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos — SAGPyA)“.

За периода на внос 2011—2012 г. обаче общото количество е 29 375 тона, а за периодите на внос 2012—2013 г., 2013—2014 г. и 2014—2015 г. то се увеличава до 30 000 тона.

Разфасовките се етикетират в съответствие с член 13 от Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета (7).

Към информацията на етикета може да бъде добавено обозначението „Висококачествено говеждо месо“.

Тази квота има пореден номер 09.4450.

б)

в буква д) определението се заменя със следния текст:

„Подбрани разфасовки от месо на бикове или юници, отгледани изключително на паша, чиито трупове не тежат повече от 370 kg. Кланичните трупове се класифицират като „A“, „L“, „P“, „T“ или „F“, почистени са така, че дебелината на мазнината да достига клас „Р“ или по-нисък, и принадлежат в зависимост от мускулите към клас 1 или 2, в съответствие с класификационната система на кланичните трупове, управлявана от New Zealand Meat Board“.

(3)

В член 8 параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.   При допускане за свободно обращение на внесени количества, определени в член 1, параграф 1, букви б) и в) и в член 2, букви а), б), в), г), д) и ж), се изисква представянето на лицензии за внос, издадени съгласно член 4, букви а) и б) и параграф 2 от настоящия член.“

(4)

В член 10 втора алинея се заменя със следния текст:

„За количествата, определени в член 1, параграф 1, букви б) и в) и в член 2, букви а), б), в), г), д) и ж) от настоящия регламент, се прилагат разпоредбите от Регламент (ЕО) № 376/2008, глава III от Регламент (ЕО) № 1301/2006 и Регламент (ЕО) № 382/2008, ако не е предвидено друго в настоящия регламент.“

(5)

Член 11 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 буква б) се заменя със следния текст:

„б)

най-късно до 31 август след края на всеки период на тарифната квота за внос, за тарифната квота за внос с поредни номера 09.4001 и 09.4004, количествата продукти, включително нулеви количества, за които са били издадени лицензии за внос през предшестващия период на тарифната квота за внос;“

б)

в параграф 3 втората алинея се заменя със следния текст:

„Съобщенията относно посочените в член 1, параграф 1, букви б) и в) и член 2, букви а), б), в), г), д) и ж) от настоящия регламент количества се изготвят, както е посочено в приложения IV, V и VI към настоящия регламент.“

(6)

В приложение I определението се заменя със следния текст:

Висококачествено говеждо месо с произход от …

(подходящо определение)

или биволско месо с произход от Австралия

или биволско месо с произход от Аржентина.

(7)

В приложение II първото тире се заменя със следния текст:

„MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS:

За месо с произход от Аржентина:

а)

отговарящо на определението в член 1, параграф 1, буква в).

б)

отговарящо на определението в член 2, буква а)“

(8)

В приложение IV, V и VI се добавят следният пореден номер и държава на произход:

„09.4004“

„Аржентина“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 декември 2011 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 ноември 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

Dacian CIOLOȘ

Член на Комисията


(1)  ОВ L 146, 20.6.1996 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 219, 14.8.2008 г., стр. 3.

(3)  ОВ L 317, 30.11.2011 г., стр. 11.

(4)  ОВ L 317, 30.11.2011 г., стр. 10.

(5)  ОВ L 317, 30.11.2011 г., стр. 3.

(6)  ОВ L 317, 30.11.2011 г., стр. 2.

(7)  ОВ L 204, 11.8.2000 г., стр. 1.“


3.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 320/15


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1258/2011 НА КОМИСИЯТА

от 2 декември 2011 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1881/2006 по отношение на максимално допустимите количества на нитрати в храните

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 315/93 на Съвета от 8 февруари 1993 г. за установяване на общностни процедури относно замърсителите в храните (1), и по-специално член 2, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Комисията от 19 декември 2006 г. за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните (2) се установяват максимално допустимите количества на нитрати в определени листни зеленчуци.

(2)

В някои случаи, въпреки отбелязаното развитие при добрите земеделски практики, максимално допустимите количества са надвишени, поради което на определени държави-членки е предоставена временна дерогация от пускането на пазара на определени листни зеленчуци, отглеждани и предназначени за консумация на тяхна територия с нитратно съдържание, по-високо от установените максимално допустими количества.

(3)

От началото на прилагането на максимално допустимите количества на нитрати в марулите и спанака бяха проведени многобройни проучвания на факторите, които влияят на присъствието на нитрати в марулите и спанака, и на мерките, които следва да бъдат предприети за намаляване във възможно максимална степен на тяхното съдържание. Въпреки постигнатия напредък в добрата земеделска практика по намаляване присъствието на нитрати в марулите и спанака и стриктното прилагане на тази добра земеделска практика, в някои региони на Съюза не е възможно да се постигне на постоянна основа съдържание на нитрати в марулите и пресния спанак под сегашните максимални нива. Причината за това е, че климатът, и по-специално светлинните условия, са основният определящ фактор за наличието на нитрати в марулите и спанака. Тези климатични условия не могат да бъдат управлявани или променени от производителя.

(4)

За да се осигури осъвременена научна основа за по-дългосрочната стратегия за управление на риска, свързан с наличието на нитрати в зеленчуците, Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) трябваше да извърши научна оценка на този риск, като вземе предвид новата информация. При тази оценка трябваше да бъдат взети под внимание всички релевантни съображения по отношение на рисковете и ползите, например да се съотнесат евентуалните отрицателни последици от присъствието на нитрати към евентуалното положително въздействие на храненето със зеленчуци, и по-конкретно антиоксидантното действие или други свойства, които биха могли по някакъв начин да противодействат на рисковете, произтичащи от нитратите и образуваните от тях нитрозосъединения, или да компенсират тези рискове.

(5)

По искане на Комисията Експертната група по замърсителите в хранителната верига (наричана по-долу „експертната група“) прие на 10 април 2008 г. научно становище относно нитратите в зеленчуците (3). Експертната група сравни риска и ползите от излагане на нитрати чрез зеленчуците. Като обща оценка, малко е вероятно предполагаемото излагане на нитрати чрез зеленчуците да доведе до значителни рискове за здравето; поради това признатото благотворно въздействие на консумацията на зеленчуци преобладава. Експертната група отчете, че съществуват конкретно определени обстоятелства (например неблагоприятни условия за местно/домашно производство) по отношение на зеленчуци, които съставляват важен дял от хранителния режим, или при отделни лица, които са на хранителен режим, богат на зеленчуци, като рукола, при които е необходимо всеки случай да бъде оценяван поотделно.

(6)

След обсъждане на подходящите мерки и изразената загриженост по отношение на възможните рискове за кърмачета и малки деца след остра експозиция от хранителен прием, Комисията поиска от ЕОБХ допълнително научно становище относно нитратите в зеленчуците, в което да бъдат оценени по-подробно възможните рискове за кърмачета и малки деца, свързани с наличието на нитрати в пресни зеленчуци, като същевременно се вземат под внимание случаите на остра експозиция при хранителен прием и се държи сметка за най-новите данни за наличието на нитрати в зеленчуците, по-подробни данни за консумацията на зеленчуци от кърмачета и малки деца, а също и за възможността за установяване на малко по-високи от сегашните максимално допустими количества за нитрати в листните зеленчуци. На 1 декември 2010 г. експертната група излезе със становище относно възможните рискове за общественото здраве при кърмачета и малки деца, свързани с наличието на нитрати в листните зеленчуци (4).

(7)

В посоченото становище експертната група стигна до заключението, че е малко вероятно експозицията на нитрати, в рамките на сегашните или планираните максимално допустими количества, в спанак, приготвен от пресен спанак, да бъде причина за опасения за здравето, въпреки че не може да бъде изключен известен риск за някои кърмачета, хранени със спанак повече от един път на ден. ЕОБХ отбеляза, че в становището си не e взела под внимание възможните промени в нитратното съдържание, дължащи се на обработката на хранителните продукти, като например измиване, обелване и/или готвене, тъй като това не е могло да бъде направено поради липсата на представителни данни. Неотчитането на количественото въздействие на обработката, на която се подлагат храните, върху съдържанието на нитрати, съответно може да доведе до надценяване на експозицията. Освен това бе направено заключението, че количеството на нитратите в марулите не е причина за опасения за здравето на децата. Прилагането на сегашните максимално допустими количества за нитрати в марулите и спанака, или на предвидените максимални количества, които са с 500 mg/kg по-високи от сегашните максимално допустими количества, би имало незначително въздействие.

(8)

С цел осигуряване на правна сигурност за производителите от всички региони на Европейския съюз, които стриктно прилагат добрите земеделски практики за намаляване във възможно най-голяма степен на наличието на нитрати в спанака и марулите, на горното основание е целесъобразно леко да се увеличи максимално допустимото количество нитрати в пресния спанак и марулите, без да се застрашава общественото здраве.

(9)

Предвид откриваните в рукола понякога много високи количества нитрати, е целесъобразно да се определи максимално допустимото количество за рукола. Максимално допустимото количество за рукола следва да бъде преразгледано след 2 години, с оглед евентуално намаляване на максимално допустимите количества, след определянето на факторите, влияещи на наличието на нитрати в рукола, и пълното въвеждане на добрата земеделска практика по отношение на рукола.

(10)

Като се има предвид, че на ЕОБХ бе възложен мандат от Комисията да събере в една база данни всички данни за наличие на замърсители, включително и нитрати, в храните, е целесъобразно резултатите да бъдат съобщавани пряко на ЕОБХ.

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и не бяха обект на възражение нито от страна на Европейския парламент, нито от страна на Съвета,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1881/2006 се изменя, както следва:

1)

В член 7 параграфи 1, 2 и 3 се заличават.

2)

В член 9 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Държавите-членки наблюдават допустимите количества на нитрати в зеленчуците, които могат да съдържат значителни стойности, и по-специално в зелените листни зеленчуци, и докладват резултата на ЕОБХ редовно.“

3)

В приложението раздел 1: Нитрати се заменя с раздела в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент се прилага от деня на влизането му в сила. Максимално допустимите количества за рукола, предвидени в точка 1.5 от приложението, обаче се прилагат от 1 април 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 2 декември 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 37, 13.2.1993 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 364, 20.12.2006 г., стр. 5.

(3)  „Становище на Научната експертна група относно замърсителите в хранителната верига по искане на Европейската комисия за изготвяне на научна оценка на риска, свързан с наличието на нитрати в зеленчуците“ (Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food chain on a request from the European Commission to perform a scientific risk assessment on nitrate in vegetables), The EFSA Journal (2008 г.), бр. 689, стр. 1. http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/689.pdf

(4)  Експертна група на EFSA по замърсителите в хранителната верига (CONTAM). Научно становище за възможните здравни рискове за кърмачета и малки деца, свързани с наличието на нитрати в листните зеленчуци, The EFSA Journal 2010 г.; 8(12):1935. doi:10.2903/j.efsa.2010.1935. http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1935.pdf


ПРИЛОЖЕНИЕ

„Раздел 1:   Нитрати

Храни (1)

Максимално допустими количества (mg NO3/kg)

1.1

Пресен спанак (Spinacia oleracea) (2)

 

3 500

1.2

Консервиран, дълбоко замразен или замразен спанак

 

2 000

1.3

Пресни марули (Lactuca sativa L.) (оранжерийни и полски), с изключение на марулите, посочени в точка 1.4

Реколта от 1 октомври до 31 март:

 

оранжерийни марули

5 000

полски марули

4 000

Реколта от 1 април до 30 септември:

 

оранжерийни марули

4 000

полски марули

3 000

1.4

Марули от тип „Айсберг“

Оранжерийни марули

2 500

Полски марули

2 000

1.5

Рукола (Eruca sativa, Diplotaxis sp, Brassica tenuifolia, Sisymbrium tenuifolium)

Реколта от 1 октомври до 31 март:

7 000

Реколта от 1 април до 30 септември:

6 000

1.6

Преработени храни на зърнена основа и храни, предназначени за кърмачета и малки деца (3) (4)

 

200“


3.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 320/18


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1259/2011 НА КОМИСИЯТА

от 2 декември 2011 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1881/2006 по отношение на максимално допустимите количества диоксини, диоксиноподобни PCB и недиоксиноподбни PCB в храни

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 315/93 на Съвета от 8 февруари 1993 г. за установяване на общностни процедури относно замърсителите в храните (1), и по-специално член 2, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Комисията от 19 декември 2006 г. за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните (2) са установени максимално допустимите количества на диоксини и диоксиноподобни PCB в редица храни.

(2)

Диоксините са група от 75 сродни на дибензо-p-диоксин (PCDD) полихлорирани съединения и 135 сродни на дибензофуран (PCDF) полихлорирани съединения, 17 от които са с токсикологично значение. Полихлорираните бифенили (PCB) са група от 209 различни сродни съединения, които в зависимост от токсикологичните си свойства могат да бъдат разделени на две групи: 12 сродни съединения проявяват токсикологични свойства, подобни на тези на диоксините, и поради тази причина често са наричани „диоксиноподобни PCB“. Другите PCB не проявяват токсичност, сходна с тази на диоксините, а имат различен токсикологичен профил и поради това са наричани „недиоксиноподобни PCB“.

(3)

Всяко сродно на диоксините или диоксиноподобните PCB съединение проявява различна степен на токсичност. За да е възможно да се сумира токсичността на различните сродни съединения, като се улеснят оценката на риска и регулаторният контрол, беше въведено понятието „фактор на токсична еквивалентност“ (ФТЕ). Това дава възможност аналитичните резултати за всяко отделно съединение, сродно на диоксините и диоксиноподобните PCB, което представлява токсикологична опасност, да се изразяват в количествени единици, а именно в токсични еквиваленти (ТЕ) на TCDD.

(4)

От 28 до 30 юни 2005 г. Световната здравна организация проведе работна среща на експертно равнище относно стойностите на ФТЕ, приети от СЗО през 1998 г. Бяха изменени редица стойности на ФТЕ, по-специално за PCB, за октахлорираните сродни съединения и пентахлорираните фурани. Данните за въздействието на новите стойности на ФТЕ и за настоящото наличие на въпросните вещества са обобщени в научния доклад на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) „Резултати от наблюдението на количеството на диоксин във фуражите и храните“ (3). Във връзка с това е подходящо да се преразгледат максимално допустимите количества на PCB, като се вземат предвид новите данни.

(5)

По искане на Комисията Експертната група на ЕОБХ по замърсителите в хранителната верига прие становище по отношение на наличието на недиоксиноподобни PCB във фуражите и храните (4).

(6)

Сумата от шестте маркерни или индикаторни PCB (PCB 28, 52, 101, 138, 153 и 180) обхваща половината от всички недиоксиноподобни PCB във фуражите и храните. Посочената сума се разглежда като подходящ маркер за наличието и за експозицията на хората на недиоксиноподобни PCB и поради това следва да бъде определена за максимално допустимо количество.

(7)

Максимално допустимите количества са установени, като са взети предвид данните за настоящото наличие на веществата, обобщени в научния доклад на ЕОБХ „Резултати от наблюдението на недиоксиноподобните PCB във фуражите и храните“ (5). Въпреки че е възможно да се постигнат по-ниски граници на количествено определяне (ГКО), за отбелязване е, че значителен брой лаборатории си служат с ГКО, равна на 1 μg/kg мазнина или дори 2 μg/kg мазнина. Изразяването на аналитичните резултати като горна граница може в някои случаи да доведе до получаването на стойност, близка до максимално допустимото количество, ако са определени твърде строги максимални количества, дори и наличие на PCB да не е количествено установено. Прието е също, че данните за някои категории храни не са изчерпателни. Поради това би било подходящо да се преразгледат максимално допустимите количества след 3 години въз основа на по-пълна база данни, получени с помощта на аналитичен метод с точност, достатъчна за количествено определяне на малки количества.

(8)

На Финландия и Швеция бяха предоставени дерогации за пускане на пазара на предназначена за консумация на тяхната територия риба от Балтийския регион, в която съдържанието на диоксин надвишава максимално допустимите количества, определени за диоксин, и сумата на диоксини и диоксиноподобни PCB в риба. Тези държави-членки са изпълнили условията относно предоставяне информация на потребителите за препоръчителния хранителен режим. Всяка година те съобщават на Комисията резултатите от провежданото от тях наблюдение върху съдържанието на диоксини в риба от Балтийския регион и докладват за мерките за намаляване на експозицията на хора на диоксини от Балтийския регион.

(9)

Въз основа на резултатите от наблюдението на съдържанието на диоксин и диоксиноподобни PCB, провеждано от Финландия и Швеция, предоставените дерогации могат да се ограничат до определени видове риба. Като се има предвид наличието на диоксини и PCB в околната среда и следователно в рибата, подходящо е дерогациите да се предоставят за неограничен период.

(10)

Латвия заяви желанието си да получи дерогация, сходна с предоставената на Финландия и Швеция, по отношение на уловена дива сьомга. За тази цел Латвия предостави доказателства, че експозицията на хора на диоксини и диоксиноподобни PCB на територията ѝ не е по-висока, отколкото най-високата средна експозиция във всяка друга държава-членка, и че тя има система, чрез която се гарантира пълната информираност на потребителите относно препоръчителния хранителен режим, касаещ ограниченията при консумация на риба от Балтийския регион от определени уязвими групи от населението с оглед да се избегнат потенциални рискове за здравето. Освен това съдържанието на диоксини и диоксиноподобни PCB в риба от Балтийския регион следва да бъде наблюдавано и резултатите и мерките, които са предприети за намаляване на експозицията на хора на диоксини и диоксиноподобни PCB, налични в риба от Балтийския регион, следва да бъдат докладвани на Комисията. Предприети са били необходимите мерки, за да се гарантира, че риба и рибни продукти, неотговарящи на максимално допустимите в ЕС количества PCB, не се пускат на пазара на други държави-членки.

(11)

Като се има предвид, че начинът на замърсяване на рибата от Балтийския регион с недиоксиноподобни PCB е сходен с начина на замърсяване с диоксини и диоксиноподобни PCB и че недиоксиноподобните PCB също са извънредно устойчиви в околната среда, е подходящо по отношение на недиоксиноподобните PCB да се предостави дерогация, подобна на дерогацията, предоставена за диоксини и диоксиноподобни PCB в риба от Балтийския регион.

(12)

От ЕОБХ бе поискано да предостави научно становище относно наличието на диоксини и диоксиноподобни PCB в черен дроб от овце и елени и целесъобразността от установяване на максимално допустими количества диоксини и PCB в черен дроб и продукти, производни от него, по отношение на продукта, а не по отношение на мазнините, каквато е практиката понастоящем. Във връзка с това, щом научното становище на ЕОБХ бъде изготвено, следва да бъдат преразгледани разпоредбите по отношение на черен дроб и продукти, производни от него, и по-специално разпоредбите по отношение на черен дроб от овце и елени. Дотогава е подходящо максимално допустимите количества диоксини и PCB да бъдат установени по отношение на мазнините.

(13)

Към храните, съдържащи по-малко от 1 % мазнини, досега не се прилагаха изискванията за максимално допустимите количества диоксини и PCB, тъй като посочените храни като цяло допринасят незначително за експозицията на човека. Независимо от това са установени случаи на храни с по-малко от 1 % мазнини, съдържащи обаче много големи количества диоксини и диоксиноподобни PCB в мазнините. Поради това е целесъобразно за тези храни да се прилагат изискванията за максимално допустими количества, но по отношение на продукта. Като се има предвид, че за някои храни с ниско съдържание на мазнини максимално допустимото количество е установено по отношение на продукта, е целесъобразно максимално допустимо количество по отношение на продукта да се прилага към храни, съдържащи по-малко от 2 % мазнини.

(14)

Предвид данните от мониторинга за диоксини и диоксиноподобни PCB в храни за кърмачета и малки деца, е целесъобразно да се установят по-ниски максимално допустими количества диоксини и диоксиноподобни PCB в храни за кърмачета и малки деца. Федералният институт за оценка на риска на Германия отправи към ЕОБХ конкретно искане за оценка на риска за кърмачетата и малките деца, дължащ се на наличието на диоксини и диоксиноподобни PCB в храните за кърмачета и малки деца. Във връзка с това разпоредбите относно храните за кърмачета и малки деца следва да бъдат преразгледани, щом бъде изготвено становището на ЕОБХ.

(15)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и не бяха обект на възражение нито от страна на Европейския парламент, нито от страна на Съвета,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1881/2006 се изменя, както следва:

1)

Член 7 се изменя, както следва:

а)

заглавието „Временни дерогации“ се заменя с „Дерогации“;

б)

параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Чрез дерогация от член 1 Финландия, Швеция и Латвия могат да разрешат пускането на своя пазар на уловена дива сьомга (Salmo salar) и продукти от нея с произход от Балтийския регион, предназначени за консумация на тяхна територия, с допустими количества диоксини и/или допустими количества на сумата от диоксини и диоксиноподобни PCB и/или недиоксиноподобни PCB, по-високи от посочените в точка 5.3 от приложението, при условие че съществува действаща система, която гарантира, че потребителите са напълно информирани за препоръчителния хранителен режим относно ограниченията в консумацията на дива сьомга от Балтийския регион и на продукти от нея от определени уязвими групи от населението, за да се избегнат потенциални рискове за здравето.

Финландия, Швеция и Латвия продължават да прилагат необходимите мерки, за да гарантират, че уловената дива сьомга и продуктите от нея, които не отговарят на изискванията на точка 5.3 от приложението, не се пускат на пазара на други държави-членки.

Финландия, Швеция и Латвия ежегодно докладват на Комисията мерките, които са предприели за ефикасно информиране на определените уязвими групи от населението за препоръчителния хранителен режим и за гарантиране, че уловената дива сьомга и продуктите от нея, които не съответстват на максимално допустимите количества, не се предлагат на пазара на други държави-членки. Те предоставят също и доказателства за резултатността на мерките.“;

в)

добавя се следният параграф 5:

„5.   Чрез дерогация от член 1 Финландия, Швеция и Латвия могат да разрешат пускането на своя пазар на уловена дива херинга (Clupea harengus), по-дълга от 17 cm, на уловен див сивен (Salvenius spp.), уловена дива речна минога (Lampetra fluviatilis), уловена дива пъстърва (Salmo trutta) и продукти от тях с произход от Балтийския регион, предназначени за консумация на тяхна територия, с допустими количества на диоксини и/или допустими количества на диоксиноподобни PCB и/или недиоксиноподобни PCB, по-високи от посочените в точка 5.3 от приложението, при условие че съществува действаща система, която гарантира, че потребителите са напълно информирани за препоръчителния хранителен режим относно ограниченията в консумацията на уловена дива херинга, по-дълга от 17 cm, уловен див сивен, уловена дива речна минога, уловена дива пъстърва от Балтийския регион и продукти от тях от определени уязвими групи от населението, за да се избегнат потенциални рискове за здравето.

Финландия и Швеция продължават да прилагат необходимите мерки, за да гарантират, че уловена дива херинга, по-дълга от 17 cm, и продукти от нея, уловен див сивен, уловена дива речна минога, уловена дива пъстърва и продукти от тях, които не отговарят на изискванията на точка 5.3 от приложението, не се пускат на пазара на други държави-членки.

Финландия и Швеция ежегодно докладват на Комисията мерките, които са предприели за ефикасно информиране на определените уязвими групи от населението за препоръчителния хранителен режим и за гарантиране, че риба и рибни продукти, които не съответстват на максимално допустимите количества, не се предлагат на пазара на други държави-членки. Те предоставят също и доказателства за резултатността на мерките.“

2)

Приложението се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 2 декември 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 37, 13.2.1993 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 364, 20.12.2006 г., стр. 5.

(3)  EFSA Journal 2010 г.; 8(3):1385, http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1385.pdf

(4)  EFSA Journal (2005 г.) 284, стр. 1, http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/284.pdf.

(5)  EFSA Journal 2010 г.; 8(7):1701, http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1701.pdf


ПРИЛОЖЕНИЕ

Раздел 5: Диоксини и PCB от приложението към Регламент (ЕО) № 1881/2006 се изменя, както следва:

а)

Раздел 5: Диоксини и PCB се заменя със следното:

Раздел 5:   Диоксини и PCB (31)

Храни

Максимално допустими количества

Сума от диоксини (ФТЕ на СЗО за PCDD) (32)

Сумаот диоксини и диоксиноподобни PCB (ФТЕ на СЗО за PCDD) (32)

Сума от PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 и PCB180 (МПХБ – 6) (32)

5.1

Месо и месни продукти (с изключение на годна за консумация карантия) от следните животни (6):

 

 

 

говеда и овце

2,5 pg/g мазнина (33)

4,0 pg/g мазнина (33)

40 ng/g мазнина (33)

домашни птици

1,75 pg/g мазнина (33)

3,0 pg/g мазнина (33)

40 ng/g мазнина (33)

свине

1,0 pg/g мазнина (33)

1,25 pg/g мазнина (33)

40 ng/g мазнина (33)

5.2

Черен дроб от сухоземни животни, посочени в точка 5.1 (6), и производни продукти от такъв дроб

4,5 pg/g мазнина (33)

10,0 pg/g мазнина (33)

40 ng/g мазнина (33)

5.3

Мускулно месо от риба и рибни продукти и продукти от тях (25) (34), с изключение на:

уловена дива змиорка

уловена прясна сладководна риба, с изключение на риба от мигриращите видове, уловена в сладка вода

черен дроб от риба и производни продукти

морски масла

Максимално допустимото количество за ракообразни се прилага за мускулно месо от крайници и корем (44). В случай на крабове и крабоподобни ракообразни (Brachyura и Anomura) то се прилага за мускулно месо от крайници

3,5 pg/g мокро тегло

6,5 pg/g мокро тегло

75 ng/g мокро тегло

5.4

Мускулно месо от уловена прясна сладководна риба, с изключение на риба от мигриращите видове, уловена в сладка вода, и продукти от такава риба (25)

3,5 pg/g мокро тегло

6,5 pg/g мокро тегло

125 ng/g мокро тегло

5.5

Мускулно месо от уловена дива змиорка (Anguilla anguilla) и продукти от него

3,5 pg/g мокро тегло

10,0 pg/g мокро тегло

300 ng/g мокро тегло

5.6

Черен дроб от риба и производни продукти от него, с изключение на морски масла, посочени в точка 5.7

20,0 pg/g мокро тегло (38)

200 ng/g мокро тегло (38)

5.7

Морски масла (масло от тялото на риба, масло от черен дроб на риба и масла от други морски организми, предназначени за консумация от човека)

1,75 pg/g мазнина

6,0 pg/g мазнина

200 ng/g мазнина

5.8

Сурово мляко (6) и млечни продукти (6), включително масло

2,5 pg/g мазнина (33)

5,5 pg/g мазнина (33)

40 ng/g мазнина (33)

5.9

Кокоши яйца и яйчни продукти (6)

2,5 pg/g мазнина (33)

5,0 pg/g мазнина (33)

40 ng/g мазнина (33)

5.10

Мазнини от следните животни:

 

 

 

говеда и овце

2,5 pg/g мазнина

4,0 pg/g мазнина

40 ng/g мазнина

домашни птици

1,75 pg/g мазнина

3,0 pg/g мазнина

40 ng/g мазнина

свине

1,0 pg/g мазнина

1,25 pg/g мазнина

40 ng/g мазнина

5.11

Смесени животински мазнини

1,5 pg/g мазнина

2,50 pg/g мазнина

40 ng/g мазнина

5.12

Растителни масла и мазнини

0,75 pg/g мазнина

1,25 pg/g мазнина

40 ng/g мазнина

5.13

Храни за кърмачета и малки деца (4)

0,1 pg/g мокро тегло

0,2 pg/g мокро тегло

1,0 ng/g мокро тегло“

б)

бележка под линия 31 се заменя със следното:

„(31)

Диоксини (сумата от полихлорирани дибензопарадиоксини (PCDD) и полихлорирани дибензофурани (PCDF), изразени като токсичен еквивалент на Световната здравна организация (СЗО), като са използвани факторите за токсична еквивалентност на СЗО (ФТЕ на СЗО), и сумата от диоксини и диоксиноподобни PCB (сумата от PCDD, PCDF и полихлорирани бифенили (PCB), изразени като токсични еквиваленти на СЗО, като са използвани ФТЕ на СЗО). ФТЕ на СЗО за оценка на риска за хора, изготвени въз основа на заключенията на работния семинар на експертите в рамките на Международната програма за химическа безопасност (МПХБ) на Световната здравна организация (СЗО), проведен в Женева през юни 2005 г. (Martin van den Berg et al., The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological Sciences 93(2), 223–241 (2006)

Сродно химично съединение

Стойност на ФТЕ

Дибензо-p-диоксини („PCDD“)

2,3,7,8-TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

Дибензофурани („PCDF“)

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

„Диоксиноподобни“ PCB Не-орто PCB + Моно-орто PCB

Не-орто PCB

PCB 77

0,0001

PCB 81

0,0003

PCB 126

0,1

PCB 169

0,03

Моно-орто PCB

PCB 105

0,00003

PCB 114

0,00003

PCB 118

0,00003

PCB 123

0,00003

PCB 156

0,00003

PCB 157

0,00003

PCB 167

0,00003

PCB 189

0,00003

Използвани съкращения: „T“ = тетра; „Pe“ = пента; „Hx“ = хекса; „Hp“ = хепта; „О“ = окта; „CDD“ = хлородибензодиоксин; „CDF“ = хлородибензофуран; „CB“ = хлоробифенил.“;

в)

бележка под линия 33 се заменя със следното:

„(33)

Максимално допустимото количество не е приложимо за храни, съдържащи < 2 % мазнини. За храни, съдържащи по-малко от 2 % мазнини, приложимото максимално допустимо количество е количеството по отношение на продукта, отговарящо на количеството по отношение на продукта за храна, съдържаща 2 % мазнини, изчислено от максимално допустимото количество, установено по отношение на мазнините, като се използва следната формула:

максимално допустимо количество, изразено по отношение на продукта, съдържащ по-малко от 2 % мазнини = максимално допустимо количество, изразено по отношение на мазнините за съответната храна × 0,02.“


3.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 320/24


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1260/2011 НА КОМИСИЯТА

от 2 декември 2011 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 945/2010 за приемане на план относно разпределянето между държавите-членки на ресурси, начислими към 2011 бюджетна година, за снабдяването с храна от интервенционните складове в полза на най-нуждаещите се лица в ЕС и за дерогация от някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 807/2010

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1), и по-специално член 43, букви е) и ж) във връзка с член 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2799/98 на Съвета от 15 декември 1998 г. за определяне на агромонетарния режим на еврото (2), и по-специално член 3, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Предвид факта, че наличностите в интервенционните складове за снабдяване по схемата за разпределянето на храна между най-нуждаещите се лица съгласно годишния план за 2012 г., приет с Регламент за изпълнение (ЕС) № 562/2011 на Комисията (3), са значително по-малки спрямо предходните години, е целесъобразно да се удължи периодът на изпълнение на годишния план за 2011 г., приет с Регламент (ЕС) № 945/2010 на Комисията (4), за да могат държавите-членки да допълнят хранителните продукти, определени по плана за 2012 г. за разпределяне между крайните получатели, със средства, спестени по годишния план за 2011 г.

(2)

Вследствие на жалби, подадени срещу тръжни процедури, и забавяне в съответните съдебни процедури Гърция не успя да приключи операциите по заплащане на хранителни продукти, закупени от пазара, и да изтегли част от разпределеното ѝ количество масло от интервенционните складове на Съюза. Гръцките компетентни органи подадоха искане до Комисията за удължаване на крайния срок, посочен в член 3, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 807/2010 на Комисията от 14 септември 2010 г. относно установяване на подробни правила за снабдяването с храна от интервенционни складове в полза на най-нуждаещите се лица в ЕС (5), и на крайния срок, посочен в член 4 от Регламент (ЕС) № 945/2010. Португалия подаде сходно искане във връзка с крайния срок за операциите по заплащане, установени в член 3, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 807/2010. С оглед на трудната финансова ситуация, в която са поставени дадените държави-членки, е целесъобразно да им се позволи да приключат операциите по заплащане за продуктите, пуснати в обращение на пазара, и да изтеглят количествата, останали в интервенционните складове, така че тези разпределения да останат налични за увеличаване на количеството хранителни продукти, разпределени между най-нуждаещите се лица. Следователно е необходимо да се разреши удължаване на тези два срока. С цел да се гарантира равнопоставено отношение към държавите-членки дерогациите следва да покриват всички операции по изплащане на продукти, пуснати в обращение на пазара, и всички изтегляния на млечни продукти от интервенционни складове по годишния план за 2011 г. Тъй като крайният срок за приключване на операциите по заплащане на продуктите, закупувани от пазара, беше 1 септември, а за изтегляне на млечни продукти от интервенционните складове на Съюза — 30 септември, дадените две дерогации следва да се прилагат с обратно действие.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 945/2010 се изменя, както следва:

1)

Вмъква се следният член 3а:

„Член 3а

Чрез дерогация от член 3, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 807/2010 периодът за изпълнение на годишния план за разпределяне за 2011 г. приключва на 29 февруари 2012 г.“

2)

В член 4 първата алинея се заменя със следното:

„Чрез дерогация от член 3, параграф 2, първа и трета алинея от Регламент (ЕС) № 807/2010 в рамките на плана за разпределяне за 2011 г. изтеглянето на масло и обезмаслено мляко на прах от интервенционните складове се извършва от 1 юни до 31 декември 2011 г. Разходите за съхранение на разпределените количества масло и обезмаслено мляко на прах в интервенционните складове между 30 септември и датата на действителното изтегляне от интервенционните складове са за сметка на държавата-членка, на която са разпределени продуктите съгласно плана за разпределяне за 2011 г.“

3)

Вмъква се следният член 5а:

„Член 5а

Чрез дерогация от член 3, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 807/2010 в рамките на годишния план за разпределяне за 2011 г. операциите по заплащане на продукти, които трябва да се доставят от оператора, приключват преди 31 декември 2011 г., когато се отнася за продукти, които трябва да бъдат пуснати на пазара съгласно член 2, параграф 3, буква а), подточки iii) и iv) от Регламент (ЕС) № 807/2010.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 1, точки 2 и 3 се прилагат от 31 август 2011 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 2 декември 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 349, 24.12.1998 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 152, 11.6.2011 г., стр. 24.

(4)  ОВ L 278, 22.10.2010 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 242, 15.9.2010 г., стр. 9.


3.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 320/26


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1261/2011 НА КОМИСИЯТА

от 2 декември 2011 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранни търговски преговори Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 посочва критериите за определяне от страна на Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A към същия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 3 декември 2011 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 2 декември 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

AL

58,8

IL

98,1

MA

39,1

MK

68,6

TN

143,0

TR

75,8

ZZ

80,6

0707 00 05

EG

193,3

TR

97,0

ZZ

145,2

0709 90 70

MA

31,4

TR

125,9

ZZ

78,7

0805 10 20

AR

36,9

BR

41,5

MA

56,6

UY

42,5

ZA

50,9

ZZ

45,7

0805 20 10

MA

66,2

ZZ

66,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

31,3

IL

78,6

JM

129,1

TR

88,8

UY

71,0

ZZ

79,8

0805 50 10

TR

56,9

ZZ

56,9

0808 10 80

CA

120,5

CL

90,0

CN

74,9

US

119,9

ZA

180,1

ZZ

117,1

0808 20 50

CN

59,0

TR

133,1

ZZ

96,1


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


РЕШЕНИЯ

3.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 320/28


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 8 ноември 2011 година

за изменение на Решение 2011/734/ЕС от 12 юли 2011 г., отправено към Гърция с оглед засилване и задълбочаване на фискалния надзор и за отправяне на предизвестие към Гърция за предприемане на считаните за необходими мерки за коригирането на положението на прекомерен дефицит

(2011/791/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и по-специално член 126, параграф 9 и член 136 от него,

като взе предвид препоръката на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

В член 136, параграф 1, буква а) ДФЕС се предвижда възможността за приемане на мерки, отнасящи се до държавите-членки, чиято парична единица е еврото, с цел засилване на координацията и надзора върху тяхната бюджетна дисциплина.

(2)

В член 126 от ДФЕС се предвижда, че държавите-членки трябва да избягват прекомерния бюджетен дефицит, и се определя процедурата при прекомерен дефицит за тази цел. С Пакта за стабилност и растеж, в чиято корективна част е уредено прилагането на тази процедура, се осигурява рамката в подкрепа на държавните политики за бързо възстановяване на стабилното състояние на бюджета при отчитане на икономическата ситуация.

(3)

На 27 април 2009 г. в съответствие с член 104, параграф 6 от Договора за създаване на Европейската общност Съветът реши, че Гърция има прекомерен бюджетен дефицит.

(4)

На 10 май 2010 г. в съответствие с член 126, параграф 9 и член 136 Съветът прие Решение 2010/320/ЕС (1), отправено към Гърция с оглед засилване и задълбочаване на фискалния надзор и за предизвестие за предприемане на преценените за необходими мерки за коригирането на прекомерния дефицит най-късно до 2014 г. За коригирането на дефицита Съветът установи следния план за корекция: бюджетният дефицит да не надхвърля 18 508 милиона евро през 2010 г., 17 065 милиона евро през 2011 г., 14 916 милиона евро през 2012 г., 11 399 милиона евро през 2013 г. и 6 385 милиона евро през 2014 г.

(5)

Решение 2010/320/ЕС бе многократно и съществено изменяно (2). Тъй като трябваше да бъдат внесени допълнителни изменения, с оглед постигане на яснота решението беше преработено на 12 юли 2011 г. с Решение 2011/734/ЕС (3).

(6)

През септември 2011 г. стана очевидно, че като се има предвид изпълнението на бюджета до месец септември, при непроменена политика отклонението от целта за дефицита за 2011 г. ще бъде значително и това може да застраши общата надеждност на програмата. През октомври 2011 г. гръцкото правителство обяви мерки за намаляване на отклонението от планираните показатели при изпълнението на бюджета за 2011 г. и представи проектобюджет за 2012 г., чиято цел е спазване на максималния размер на дефицита за 2012 г., установен с Решение 2010/320/ЕС. Тези мерки ще бъдат установени със законодателни разпоредби до края на октомври 2011 г. Те бяха подробно обсъдени между гръцките власти и службите на Комисията.

(7)

С оглед на гореизложените съображения е целесъобразно Решение 2011/734/ЕС да бъде изменено в редица отношения, без обаче да се променя срокът за коригиране на прекомерния дефицит,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Член 2 от Решение 2011/734/ЕС се изменя, както следва:

1.

Вмъква се следният параграф:

„6а.   Гърция приема и изпълнява без забавяне следните мерки:

а)

намаление на данъчните облекчения, по-специално на необлагаемите минимуми при данъка върху доходите на физическите лица, с цел увеличаване на приходите най-малко с 2 831 милиона евро през 2012 г.;

б)

въвеждане на постоянен данък върху недвижимите имоти, събиран чрез плащанията по фактурите за електрическа енергия, с цел осигуряване на приходи от най-малко 1 667 милиона евро през 2011 г. и 1 750 милиона евро годишно от 2012 г. нататък;

в)

незабавно въвеждане на преразгледаната скала на възнагражденията на държавните служители, което води до намаление на разходите най-малко със 101 милиона евро през 2011 г. и с 552 милиона през 2012 г. допълнително спрямо икономиите, заложени в СФС за периода до 2015 г. Тази реформа обхваща всички служители от сектор „Държавно управление“ освен онези, за които се прилага специален режим за възнагражденията. В нетните икономии се отчита влиянието на тази мярка върху подоходния данък и социалноосигурителните вноски, както и премиите, които се изплащат на определени категории служители;

г)

намаление на основните и допълнителните пенсии, както и на еднократните обезщетения, изплащани при пенсиониране, с цел икономии от най-малко 219 милиона евро през 2011 г. и 446 милиона евро през 2012 г. допълнително спрямо икономиите, предвидени в СФС;

д)

ограничаване на разходите на Зеления фонд до 5 % от депозитите с цел икономии от 360 милиона евро през 2012 г.;

е)

министерски постановления и циркулярни писма относно мерките за акциза върху природния газ, мазута за отопление и данъците върху превозните средства, предвидени в СФС;

ж)

министерски постановления за уреждане по единен начин на здравноосигурителните обезщетения, изплащани от различните социалноосигурителни фондове;

з)

законодателни актове, уреждащи събирането на допълнителната надбавка „солидарност“ чрез удържането на данъка;

и)

министерски постановления за прекратяване, сливане или значително намаляване на размера на някои организации. Това се отнася до KED, ETA, ODDY, Националния институт за младежта, EOMEX, IGME, OSK, DEPANOM, THEMIS, ETHYAGE и ERT, както и за още 35 по-малки организации;

й)

министерско постановление, с което се определят критериите за отпускане на пенсии за инвалидност с оглед постигане на целите за икономии съгласно СФС;

к)

закон за спиране на индексацията на основните и допълнителните пенсии до 2015 г.;

л)

установяване на окончателния позитивен списък на лекарствата с цените, по които ще плащат социалноосигурителните фондове.

м)

прехвърляне на долупосочените активи към приватизационния „Фонд за развитие на активите на Република Гърция“: Alpha Bank (0,619 % от акциите); Национална банка на Гърция (1,234 % от акциите); Piraeus Bank (1,308 % от акциите); Пристанище Пирея (23,1 % от акциите); Пристанище Солун (23,3 % от акциите); пристанищата на Елевсина, Лаврио, Игуменица, Александрополис, Волос, Кавала, Корфу, Патра, Рафина и Ираклион (100 %); атинското предприятие за водоснабдяване и канализация (27,3 %); солунското предприятие за водоснабдяване и канализация (40 %); регионалните държавни летища (прехвърляне на концесионни права); морското хранилище за природен газ „Южна Кавала“ (прехвърляне на правата по действащи и бъдещи концесионни договори); „Гръцки магистрали“ АД (прехвърляне на икономически права по действащи и бъдещи концесионни договори); Egnatia odos АД (100 %); Гръцките пощи (90 %); OPAP АД (29 %); четири държавни сгради;

н)

назначаване на юридически, технически и финансови съветници най-малко за 14 от приватизационните сделки, планирани до края на 2012 г.;

о)

допълнителни мерки за адаптиране на заплатите към икономическите условия въз основа на диалог със социалните партньори и предвид на целта за създаване и запазване на работни места и повишаване на конкурентоспособността на предприятията. По-конкретно: разширяването на професионалните и отрасловите колективни договори и на т.нар. принцип на по-благоприятните условия спира да се прилага за периода на изпълнение на СФС, така че договорите на равнище предприятие да имат предимство пред отрасловите и професионалните договори; колективните договори на равнище предприятие може да бъдат сключвани от профсъюзите, а когато няма профсъюз на равнище предприятие — от работнически съвети или други организации, представляващи служителите, независимо от размера на предприятието.“

2.

Параграф 7 се изменя, както следва:

а)

буква а) се заменя със следното:

„а)

приема бюджет за 2012 г., съобразен с целите на СФС и максималните размери на дефицита, предвидени в настоящото решение; актуализира и публикува информацията за различните мерки, предвидени в СФС; приема едновременно с бюджета законодателните актове в областта на данъците и разходите, които са необходими за изпълнението му;“

б)

буква г) се заменя със следното:

„г)

анализ на резултатите от първия етап на независимия преглед на функционирането на централната администрация, което ще доведе до изготвяне на план за изпълнение на оперативните препоръки относно политиката. В тези препоръки се посочва как да се постигне по-рационална и ефективна публична служба, да се определят ясни отговорности и йерархия на отделите в министерствата, премахвайки дублирането на правомощия, и да се подобри междуведомствената и вътрешноведомствената мобилност; завършване на функционалния преглед на действащите социални програми;“

в)

добавят се следните букви:

„и)

назначаване на съветници за другите планирани за 2012 г. приватизационни сделки, които не са включени в параграф 6а, буква н); ускоряване на създаването на регистър на държавните земи и приемане на вторично законодателство за туристическите места за настаняване и за използването на земите; създаване и започване на дейността на нов Генерален секретариат за публичните активи, който да работи с наскоро обединените KED/ETA (институции за управление на недвижими имоти и съответно на недвижими имоти с туристическо предназначение), които ще подготвят недвижимите имоти за приватизация на търговските и прехвърлимите активи. Целта е: подобряване на управлението на недвижимите имоти, освобождаването им от тежести и подготовката им за приватизация, създаване на шест портфейла от недвижими имоти от Фонда за развитие на активите на Република Гърция; приемане на правен акт за прехвърляне на държавата на движимите и недвижимите активи на прекратените организации;

й)

реформиране на администрацията по приходите чрез въвеждане на отдел, отговарящ за големите данъкоплатци; премахване на пречките пред ефективността на данъчната администрация чрез изпълняване на ключовите мерки на новото данъчно законодателство, включително чрез смяна на ръководителите, които не изпълняват поставените цели, и преразглеждане на квалификацията на данъчните инспектори; дейността на новосъздадения орган за бързо разрешаване на административни спорове, целяща бързо разрешаване на значими спорове (в срок от 90 дни); централизиране на функциите и сливане на най-малко 31 данъчни служби;

к)

засилване на контрола върху разходите: назначаване на постоянни финансови счетоводители във всички министерства;

л)

публикуване на средносрочно щатно разписание за периода до 2015 г., съобразено с правилото на всеки 5 напуснали служители да се назначава 1 нов, което важи за целия сектор „Държавно управление“ без изключения по отрасли; прехвърляне към трудовия резерв на близо 15 000 служители, които понастоящем работят в различни държавни ведомства, и включване на други 15 000 в предпенсионна група. На служителите в трудовия резерв и в предпенсионната група ще се плаща 60 % от основната им заплата (без надбавки за извънреден труд и други допълнителни плащания) за срок до 12 месеца. Този срок от 12 месеца може да бъде удължен до 24 месеца за служителите в предпенсионна възраст. Възнагажденията на служителите в трудовия резерв са част от обезщетението им за освобождаване от длъжност;

м)

преразглеждане на списъка на професиите, характеризиращи се с тежки и вредни условия на труд, и намаляване на обхвата му до 10 % от заетите лица. Задълбочено преразглеждане на действието на публичните пенсионни фондове за допълнително осигуряване, включително социалните фондове и схемите за изплащане на еднократни обезщетения, с цел стабилизиране на пенсионните разходи, гарантиране на бюджетната неутралност на тези схеми и осигуряване на средно- и дългосрочна устойчивост на системата. В резултат на това преразглеждане трябва да се постигне: допълнително намаление на броя на съществуващите фондове; премахване на дисбалансите във фондовете с дефицит; стабилизиране на текущите разходи на устойчиво равнище посредством подходящи корекции, които трябва да бъдат направени от 1 януари 2012 г.; дългосрочна устойчивост на схемите за допълнително осигуряване посредством строго обвързване на ползите с осигурителните вноски.“

3.

В параграф 8 се добавят следните букви:

„в)

провеждането на втория етап от текущия функционален преглед на социалните програми, който включва по-подробен анализ на определени програми с цел намаляване на прекомерната фрагментация, реализиране на икономии и повишаване на ефективността;

г)

включване в системата за електронно предписване на всички лекарски актове (изписване на лекарства, издаване на направление за преглед при специалист, поставяне на диагноза и извършване на хирургически операции), извършвани в националната система на здравеопазване (НСЗ) и от доставчиците, с които EOPYY и социалноосигурителните фондове имат сключени договори; изготвяне на подробни месечни одитни доклади от обектите на НСЗ и доставчиците; определяне на по-нисък процент на участие на пациентите в разходите за генерични лекарства, които имат значително по-ниска цена от референтната (под 60 % от референтната цена), въз основа на опита на други държави-членки; публикуване от страна на социалноосигурителните фондове на ежегоден доклад за предписаните лекарства; въвеждане на регистри за финансовите задължения във всички болници;

д)

преминаване към нова централизирана система на доставки на лекарства и медицински артикули за НСЗ чрез Комитета за координиране на доставките и с помощта на Комитета по спецификациите, като се използва единната система за кодиране на медицинските артикули и лекарствата;

е)

приемане на законодателни актове за рационализиране на процедурата за представяне и одобряване на допълнения в бюджета — с цел засилване на контрола върху разходите; продължаване на процеса по създаване на регистри на задълженията, като бъде обхванат целият сектор „Държавно управление“.“

4.

Добавя се следният параграф:

„9.   До края на юни 2012 г. Гърция приема следните мерки:

а)

подготовка на мерките, които трябва да бъдат приети едновременно с бюджетите за 2013 и 2014 г., започване на преглед на програмите за публични разходи с цел набелязване на мерки в размер на 3 % от БВП. При този преглед трябва да се използва външна техническа помощ, а вниманието трябва да бъде съсредоточено върху пенсиите и социалните трансфери (при запазване на равнището на основната социална защита); намаляване на разходите за отбрана, без да се засяга отбранителната способност на страната; преструктуриране на централната и местните администрации; внасяне на изменения в специалните режими за възнагражденията; определяне на начините за по-нататъшна рационализация на разходите за лекарства и оперативните разходи на болниците, както и на паричните социални помощи.“

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на нотифицирането му.

Член 3

Адресат на настоящото решение е Република Гърция.

Съставено в Брюксел на 8 ноември 2011 година.

За Съвета

Председател

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  ОВ L 145, 11.6.2010 г., стр. 6.

(2)  Решение 2010/486/ЕС (ОВ L 241, 14.9.2010 г., стр. 12), Решение 2011/57/ЕС (ОВ L 26, 29.1.2011 г., стр. 15); Решение 2011/257/ЕС (ОВ L 110, 29.4.2011 г., стр. 26).

(3)  ОВ L 296, 15.11.2011 г., стр. 38.


3.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 320/32


РЕШЕНИЕ ATALANTA/4/2011 НА КОМИТЕТА ПО ПОЛИТИКА И СИГУРНОСТ

от 2 декември 2011 година

за назначаване на командващ силите на ЕС за военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия (Atalanta)

(2011/792/ОВППС)

КОМИТЕТЪТ ПО ПОЛИТИКА И СИГУРНОСТ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 38 от него,

като взе предвид Съвместно действие 2008/851/ОВППС на Съвета от 10 ноември 2008 г. относно военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия (1) (Atalanta), и по-специално член 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 6, параграф 1 от Съвместно действие 2008/851/ОВППС Съветът упълномощи Комитета по политика и сигурност (КПС) да взема решения за назначаването на командващ силите на ЕС.

(2)

На 5 юли 2011 г. КПС прие Решение Аtalanta/3/2011 (2) за назначаване на контраадмирал Thomas JUGEL за командващ силите на ЕС за военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия.

(3)

Командващият операцията на ЕС препоръча капитан Jorge MANSO да бъде назначен за нов командващ силите на ЕС за военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия.

(4)

Военният комитет на ЕС подкрепя тази препоръка.

(5)

В съответствие с член 5 от Протокол (№ 22) относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не участва в изготвянето и изпълнението на решения и действия на Съюза, свързани с въпросите на отбраната,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Капитан Jorge MANSO се назначава за командващ силите на ЕС за военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на 6 декември 2011 г.

Съставено в Брюксел на 2 декември 2011 година.

За Комитета по политика и сигурност

Председател

O. SKOOG


(1)  ОВ L 301, 12.11.2008 г., стр. 33.

(2)  ОВ L 177, 6.7.2011 г., стр. 26.


3.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 320/33


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 19 октомври 2011 година

относно позицията, която следва да заеме Европейският съюз в рамките на Смесения комитет по селското стопанство, създаден съгласно Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти, по отношение на изменението на приложение 9 към посоченото споразумение

(2011/793/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Решение 2002/309/ЕО, Евратом на Съвета и на Комисията относно Споразумение за научно и технологично сътрудничество от 4 април 2002 г. за сключване на седем споразумения с Швейцарската конфедерация (1), и по-специално член 5, параграф 2, втора алинея, шесто тире от него,

като има предвид, че:

(1)

Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти (2) (наричано по-долу „Споразумението“) влезе в сила на 1 юни 2002 г.

(2)

С член 6 от Споразумението се създава Смесен комитет по селското стопанство (наричан по-долу „Комитетът“), който отговаря за администрирането на Споразумението и гарантира доброто му изпълнение.

(3)

Съгласно член 6, параграфи 4 и 7 от Споразумението на 21 октомври 2003 г. Комитетът прие своя процедурен правилник (3) и създаде работните групи, необходими за администриране на приложенията към Споразумението (4).

(4)

Двустранната работна група по продуктите на биологичното земеделие се събра, за да разгледа по-специално обхвата на приложение 9, прилаганите от страните правила за внос, както и двустранния обмен на информация, с цел да отправи съответните препоръки към Комитета с оглед на адаптирането на приложение 9 към Споразумението.

(5)

Съгласно член 11 от Споразумението Комитетът може да вземе решение за изменение на приложенията към Споразумението.

(6)

Ръководителят на делегацията на Европейския съюз в рамките на Смесения комитет по селското стопанство изразява съгласието на Европейския съюз с окончателния текст на проекта на решение на Смесения комитет.

(7)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, предвиден в член 37 от Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета (5),

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Позицията на Европейския съюз в рамките на Смесения комитет по селското стопанство, създаден съгласно член 6 от Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти, се основава на приложения към настоящото решение проект на решение на Смесения комитет по селското стопанство.

Член 2

Решението на Смесения комитет по селското стопанство се публикува в Официален вестник на Европейския съюз след приемането му.

Съставено в Брюксел на 19 октомври 2011 година.

За Комисията

Dacian CIOLOȘ

Член на Комисията


(1)  ОВ L 114, 30.4.2002 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 114, 30.4.2002 г., стр. 132.

(3)  Обща позиция, приета от Съвета на 21 юли 2003 г.; Решение № 1/2003 на Смесения комитет от 21 октомври 2003 г. относно приемането на процедурния му правилник (ОВ L 303, 21.11.2003 г., стр. 24).

(4)  Обща позиция, приета от Съвета на 21 юли 2003 г.; Решение № 2/2003 на Смесения комитет от 21 октомври 2003 г. относно създаването на работни групи и приемането на мандатите на тези групи (ОВ L 303, 21.11.2003 г., стр. 27).

(5)  ОВ L 189, 20.7.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ № 2/2011 НА СМЕСЕНИЯ КОМИТЕТ ПО СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

от 25 ноември 2011 година

относно изменението на приложение 9 към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти

СМЕСЕНИЯТ КОМИТЕТ ПО СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО,

като взе предвид Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти, и по-специално член 11 от него,

като има предвид, че:

(1)

Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти (наричано по-долу „Споразумението“) влезе в сила на 1 юни 2002 г.

(2)

С приложение 9 към Споразумението се цели да се улесни и насърчи двустранната търговия с продукти на биологичното земеделие с произход от Европейския съюз и от Швейцария.

(3)

По силата на член 8 от приложение 9 към Споразумението работната група по продуктите на биологичното земеделие разглежда всички въпроси, отнасящи се до приложение 9 и неговото прилагане, и отправя препоръки към Комитета. Тази група се събра, за да разгледа по-специално обхвата на Споразумението, прилаганите от двете страни по него правила за внос, както и двустранния обмен на информация. Групата стигна до заключението, че отнасящите се до тези въпроси разпоредби на членовете от приложение 9 следва да бъдат адаптирани към развитието на биологичното производство и на пазара на продукти на биологичното земеделие,

РЕШИ:

Член 1

Приложение 9 към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти се изменя, както следва:

1.

Член 2 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 думата „растителните“ се заменя със „селскостопанските“;

б)

параграф 2 се заличава.

2.

Член 6 се заменя със следния текст:

„Член 6

Трети държави и контролни органи в трети държави

1.   Страните полагат всички усилия, за да гарантират, че режимите на внос, приложими към продуктите на биологичното земеделие, внасяни от трети държави, са равностойни.

2.   С оглед осигуряването на равностойна практика на признаване по отношение на третите държави и контролните органи в третите държави, страните установяват подходящо сътрудничество, за да използват опита си, и се консултират една с друга, преди да признаят и включат трета държава или контролен орган в списъците, създадени за тази цел в техните законови и подзаконови разпоредби.“

3.

Член 7 се заменя със следния текст:

„Член 7

Обмен на информация

1.   Съгласно член 8 от Споразумението страните и държавите-членки си съобщават взаимно следната информация и документи, в частност:

списък на компетентните органи, контролните органи и техните кодови номера, както и доклади за надзора, провеждан от упълномощените за това органи;

списък на административните решения, с които се разрешава вносът на продукти на биологичното земеделие от трети държави;

нередностите и нарушенията на съдържащите се в допълнение 1 законови и подзаконови разпоредби, които водят до изменение на биологичния характер на даден продукт. Нивото на съобщаване зависи от сериозността и степента на установената в съответствие с допълнението нередност или нарушение.

2.   Страните гарантират поверителността на информацията, посочена в параграф 1, трето тире.“

4.

Допълнение 1 и допълнение 2 се заменят съответно с допълнение 1 и допълнение 2 от приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на 1 декември 2011 г.

Съставено в Брюксел на 25 ноември 2011 година.

За Смесения комитет по селското стопанство

Ръководител на делегацията на ЕС

Nicolas VERLET

Председател и ръководител на швейцарската делегация

Jacques CHAVAZ

Секретар на Комитета

Michaël WÜRZNER

ПРИЛОЖЕНИЕ

„Допълнение 1

Списък на посочените в член 3 актове относно селскостопанските продукти и храни, продукт на биологично земеделие

Нормативни разпоредби, приложими в Европейския съюз

Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ L 189, 20.7.2007 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (ЕО) № 967/2008 на Съвета от 29 септември 2008 г. (ОВ L 264, 3.10.2008 г., стр. 1).

Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията от 5 септември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (ОВ L 250, 18.9.2008 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (ЕС) № 426/2011 на Комисията от 2 май 2011 г. (ОВ L 113, 13.5.2011 г., стр. 1).

Регламент (ЕО) № 1235/2008 на Комисията от 8 декември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета по отношение на режима за внос на биологични продукти от трети държави (ОВ L 334, 12.12.2008 г., стр. 25), последно изменен с Регламент (ЕС) № 590/2011 на Комисията от 20 юни 2011 г. (ОВ L 161, 21.6.2011 г., стр. 9).

Разпоредби, приложими в Конфедерация Швейцария

Наредба от 22 септември 1997 г. относно биологичното земеделие и етикетирането на биологично произведените продукти и храни (Наредба за биологичното земеделие), последно изменена на 27 октомври 2010 г. (RО 2010 5859)

Наредба на Федералния департамент на икономиката от 22 септември 1997 г. относно биологичното земеделие, последно изменена на 25 май 2011 г. (RО 2011 2369).

Изключване от режима на равностойност

Швейцарските продукти на основата на съставки, произведени в рамките на системата за преминаване към биологично земеделие.

Козите продукти швейцарско производство, ако животните попадат в обхвата на дерогацията, предвидена в член 39г от Наредбата относно биологичното земеделие и етикетирането на биологично произведените продукти и храни (1).

„Допълнение 2

Правила за прилагане

Правилата за етикетиране на биологично произведения фураж, които са в сила в законодателството на страната вносителка, се прилагат към вноса на другата страна.“


(1)  (RS 910.18)“


3.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 320/37


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 30 ноември 2011 година

за определяне на финансовото участие на Съюза в разходите, направени в контекста на спешните мерки, предприети за борба с инфлуенцата по птиците в Нидерландия през 2010 г.

(нотифицирано под номер C(2011) 8714)

(само текстът на нидерландски език е автентичен)

(2011/794/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Решение 2009/470/ЕО на Съвета от 25 май 2009 г. относно разходите във ветеринарната област (1), и по-специално член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 75 от Финансовия регламент и член 90, параграф 1 от Правилата за прилагане поемането на разходи от бюджета на Съюза се предхожда от решение за финансиране, в което се установяват основните елементи на предполагащото разход действие и което е прието от институцията или от органите, на които институцията е делегирала правомощия.

(2)

С Решение 2009/470/ЕО се определят процедурите, уреждащи финансовото участие на Съюза при изпълнението на конкретни ветеринарни мерки, включително спешни мерки. С цел да помогне за възможно най-бързото ликвидиране на инфлуенцата по птиците Съюзът следва да осигури финансово участие в допустимите разходи, направени от държавите-членки. Правилата относно процента, който трябва да се приложи спрямо направените от държавите-членки разходи, са установени в член 4, параграф 3, първо и второ тире от посоченото решение.

(3)

В член 3 от Регламент (ЕО) № 349/2005 на Комисията от 28 февруари 2005 г. за определяне на правила относно финансирането от Общността на спешни мерки и на кампанията за борба с някои болести по животните съгласно Решение 90/424/ЕИО на Съвета (2) са установени правилата относно разходите, допустими за финансова помощ от Съюза.

(4)

С Решение за изпълнение 2011/204/ЕС на Комисията от 31 март 2011 г. относно финансово участие на Съюза за спешните мерки за борба с инфлуенцата по птиците в Дания и Нидерландия през 2010 г. (3) бе предоставено, наред с другото, финансово участие на Съюза за спешните мерки за борба с инфлуенцата по птиците в Нидерландия през 2010 г. На 20 май 2011 г. Нидерландия подаде официално искане за възстановяване на разходите, както е предвидено в член 7, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 349/2005.

(5)

Изплащането на финансовото участие на Съюза следва да бъде обвързано с действителното изпълнение на планираните дейности и предоставянето от страна на компетентните органи на цялата необходима информация в рамките на установените срокове.

(6)

В съответствие с член 3, параграф 4 от Решение 2009/470/ЕО Нидерландия незабавно уведоми Комисията и останалите държави-членки за приложените мерки в съответствие със законодателството на Съюза за обявяване и ликвидиране, както и за резултатите от тях. Съгласно изискванията в член 7 от Регламент (ЕО) № 349/2005 искането за възстановяване на разходите бе придружено от финансов отчет, оправдателни документи, епидемиологичен доклад за всяко стопанство, в което са заклани или унищожени животните, както и резултатите от съответните одити.

(7)

Наблюденията, методът на изчисление на допустимите разходи и окончателните заключения на Комисията бяха съобщени на Нидерландия на 8 август 2011 г. Съгласие от страна на Нидерландия бе получено по електронна поща на 16 август 2011 г.

(8)

С оглед на изложените по-горе съображения понастоящем може да бъде определен общият размер на финансовата помощ от Съюза за допустимите разходи, направени във връзка с ликвидирането на инфлуенцата по птиците в Нидерландия през 2010 г.

(9)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Финансовото участие на Съюза в разходите, свързани с ликвидирането на инфлуенцата по птиците в Нидерландия през 2010 г., се определя на 54 203,48 EUR.

Член 2

Адресат на настоящото решение, което представлява решение за финансиране по смисъла на член 75 от Финансовия регламент, е Кралство Нидерландия.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2011 година.

За Комисията

John DALLI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 155, 18.6.2009 г., стр. 30.

(2)  ОВ L 55, 1.3.2005 г., стр. 12.

(3)  ОВ L 86, 1.4.2011 г., стр. 73.


3.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 320/39


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 30 ноември 2011 година

за определяне на финансовото участие на Съюза в разходите, направени в контекста на спешните мерки, предприети за борба с везикулозната болест по свинете в Италия през 2009 г.

(нотифицирано под номер C(2011) 8715)

(само текстът на италиански език е автентичен)

(2011/795/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Решение 2009/470/ЕО на Съвета от 25 май 2009 г. относно разходите във ветеринарната област (1), и по-специално член 3, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 75 от Финансовия регламент и член 90, параграф 1 от Правилата за прилагане поемането на разходи от бюджета на Съюза се предхожда от решение за финансиране, в което се установяват основните елементи на предполагащото разход действие и което е прието от институцията или от органите, на които институцията е делегирала правомощия.

(2)

С Решение 2009/470/ЕО се определят процедурите, уреждащи финансовото участие на Съюза при изпълнението на конкретни ветеринарни мерки, включително спешни мерки. С цел да помогне за възможно най-бързото ликвидиране на везикулозната болест по свинете Съюзът следва да осигури финансово участие в допустимите разходи, направени от държавите-членки. Правилата относно процента, който трябва да се приложи спрямо направените от държавите-членки разходи, са установени в член 3, параграф 6, първо тире от посоченото решение.

(3)

С Регламент (ЕО) № 349/2005 на Комисията (2) се определят правилата относно финансирането от Общността на спешни мерки и на кампанията за борба с някои болести по животните съгласно Решение 90/424/ЕИО на Съвета. В член 3 от посочения регламент са установени правилата относно разходите, допустими за финансова помощ от Съюза.

(4)

С Решение 2010/143/ЕС на Комисията от 5 март 2010 г. относно финансово участие на Съюза в спешните мерки за борба с везикулозната болест по свинете в Италия през 2009 г. (3) на Италия бе предоставено финансово участие от страна на Съюза в разходите, направени за ликвидирането на везикулозната болест по свинете.

(5)

На 3 и 4 май 2010 г. Италия подаде официално искане за възстановяване на разходите, както е предвидено в член 7, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 349/2005. Окончателните заключения на комисията бяха съобщени на Италия в писмо, изпратено по електронна поща на 29 юни 2011 г. Съгласие от страна на Италия бе получено по електронна поща на 23 август 2011 г.

(6)

Изплащането на финансовото участие на Съюза трябва да бъде обвързано с действителното изпълнение на планираните дейности и предоставянето от страна на компетентните органи на цялата необходима информация в рамките на установените срокове.

(7)

Италианските органи са изпълнили изцяло техническите и административните си задължения, както е предвидено в член 3, параграф 4 от Решение 2009/470/ЕО и в член 7 от Регламент (ЕО) № 349/2005.

(8)

С оглед на изложените по-горе съображения понастоящем следва да бъде определен общият размер на финансовото участие на Съюза за допустимите разходи, направени във връзка с ликвидирането на везикулозната болест по свинете в Италия през 2009 г.

(9)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Финансовото участие на Съюза в разходите, свързани с ликвидирането на везикулозната болест по свинете в Италия през 2009 г., се определя на 93 998,39 EUR. Това решение представлява решение за финансиране по смисъла на член 75 от Финансовия регламент.

Член 2

Адресат на настоящото решение е Република Италия.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2011 година.

За Комисията

John DALLI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 155, 18.6.2009 г., стр. 30.

(2)  ОВ L 55, 1.3.2005 г., стр. 12.

(3)  ОВ L 56, 6.3.2010 г., стр. 12.


3.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 320/41


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 30 ноември 2011 година

относно финансовото участие на Съюза в спешните мерки за борба с инфлуенцата по птиците в Cloppenburg, Германия, през декември 2008 г. и януари 2009 г.

(нотифицирано под номер C(2011) 8716)

(само текстът на немски език е автентичен)

(2011/796/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Решение 2009/470/ЕО на Съвета от 25 май 2009 г. относно разходите във ветеринарната област (1), и по-специално член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 75 от Финансовия регламент и член 90, параграф 1 от Правилата за прилагане поемането на разходи от бюджета на Съюза се предхожда от решение за финансиране, в което се установяват основните елементи на предполагащото разход действие и което е прието от институцията или от органите, на които институцията е делегирала правомощия.

(2)

С Решение 2009/470/ЕО се определят процедурите, уреждащи финансовото участие на Съюза при изпълнението на конкретни ветеринарни мерки, включително спешни мерки. С цел възможно най-бързото ликвидиране на инфлуенцата по птиците Съюзът следва да осигури финансово участие в допустимите разходи, направени от държавите-членки. В член 4, параграф 3, първо и второ тире от посоченото решение се определя процентът на финансовото участие на Съюза за компенсация на разходите, направени от държавите-членки.

(3)

В член 3 от Регламент (ЕО) № 349/2005 на Комисията от 28 февруари 2005 г. за определяне на правила относно финансирането от Общността на спешни мерки и на кампанията за борба с някои болести по животните съгласно Решение 90/424/ЕИО на Съвета (2) са установени правилата относно разходите, допустими за финансова помощ от Съюза.

(4)

С Решение 2009/581/ЕО на Комисията от 29 юли 2009 г. относно финансовото участие на Общността в спешните мерки за борба с инфлуенцата по птиците в Cloppenburg, Германия през декември 2008 г. и януари 2009 г. (3) бе предвидено финансово участие на Съюза в спешните мерки за борба с инфлуенцата по птиците в Германия през декември 2008 г. и януари 2009 г.

(5)

На 3 септември 2009 г. Германия подаде официално искане за възстановяване на разходите, както е предвидено в член 7, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 349/2005.

(6)

В член 7 от Регламент (ЕО) № 349/2005 се предвижда изплащането на финансовото участие на Съюза да бъде обвързано с действителното изпълнение на планираните дейности и с предоставянето от страна на компетентните органи на цялата необходима информация в рамките на установените срокове.

(7)

С Решение 2009/581/ЕО се предвижда първи транш от 2 000 000 EUR да се изплати като част от финансовото участие на Съюза.

(8)

Одитът съгласно член 10 от Регламент (ЕО) № 349/2005, извършен от службите на Комисията, установи единствено минимални финансови нередности.

(9)

До този момент следователно Германия е изпълнила техническите и административните си задължения, определени в член 3, параграф 4 от Решение 2009/470/ЕО и в член 7 от Регламент (ЕО) № 349/2005.

(10)

С оглед на изложените по-горе съображения понастоящем следва да бъде определен втори транш от финансовото участие на Съюза в допустимите разходи, направени във връзка с ликвидирането на инфлуенцата по птиците в Cloppenburg, Германия, през декември 2008 г. и януари 2008 г.

(11)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

На Германия се изплаща втори транш от 4 000 000 ЕUR като част от финансовото участие на Съюза.

Член 2

Адресат на настоящото решение, което представлява решение за финансиране по смисъла на член 75 от Финансовия регламент, е Федерална република Германия.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2011 година.

За Комисията

John DALLI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 155, 18.6.2009 г., стр. 30.

(2)  ОВ L 55, 1.3.2005 г., стр. 12.

(3)  ОВ L 198, 30.7.2009 г., стр. 83.


3.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 320/43


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 30 ноември 2011 година

за определяне на финансовото участие на Съюза в разходите, направени в контекста на спешните мерки, предприети за борба с нюкасълската болест в Испания през 2009 г.

(нотифицирано под номер C(2011) 8717)

(само текстът на испански език е автентичен)

(2011/797/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Решение 2009/470/ЕО на Съвета от 25 май 2009 г. относно разходите във ветеринарната област (1), и по-специално член 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 75 от Финансовия регламент и член 90, параграф 1 от Правилата за прилагане поемането на разходи от бюджета на Съюза се предхожда от решение за финансиране, в което се установяват основните елементи на предполагащото разход действие и което е прието от институцията или от органите, на които институцията е делегирала правомощия.

(2)

С Решение 2009/470/ЕО се определят процедурите, уреждащи финансовото участие на Съюза при изпълнението на конкретни ветеринарни мерки, включително спешни мерки. С цел да помогне за възможно най-бързото ликвидиране на нюкасълската болест, Съюзът следва да осигури финансово участие в допустимите разходи, направени от държавите-членки. Правилата относно процента, който трябва да се приложи спрямо направените от държавите членки разходи, са установени в член 3, параграф 6, първо тире от посоченото решение.

(3)

В член 3 от Регламент (ЕО) № 349/2005 на Комисията от 28 февруари 2005 г. за определяне на правила относно финансирането от Общността на спешни мерки и на кампанията за борба с някои болести по животните съгласно Решение 90/424/ЕИО на Съвета (2) са установени правилата относно разходите, допустими за финансова помощ от Съюза.

(4)

С Решение за изпълнение 2011/208/ЕС на Комисията от 1 април 2011 г. относно финансово участие на Съюза за спешните мерки за борба с нюкасълската болест в Испания през 2009 г. (3) на Испания бе предоставено финансово участие на Съюза за спешни мерки за борба с нюкасълската болест през 2009 г. На 31 май 2011 г. Испания подаде официално искане за възстановяване на разходите, както е предвидено в член 7, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 349/2005.

(5)

Изплащането на финансовото участие на Съюза следва да бъде обвързано с действителното изпълнение на планираните дейности и предоставянето от страна на компетентните органи на цялата необходима информация в рамките на установените срокове.

(6)

В съответствие с член 3, параграф 4 от Решение 2009/470/ЕО Испания незабавно уведоми Комисията и останалите държави-членки за приложените мерки в съответствие със законодателството на Съюза за обявяване и ликвидиране, както и за резултатите от тях. Съгласно изискванията в член 7 от Регламент (ЕО) № 349/2005 искането за възстановяване на разходите бе придружено от финансов отчет, оправдателни документи, епидемиологичен доклад за всяко стопанство, в което са заклани или унищожени животните, както и от резултатите от съответните одити.

(7)

Наблюденията, методите за изчисление на допустимите разходи и окончателните заключения на Комисията бяха съобщени на Испания в писмо от 20 октомври 2011 г. Съгласие от страна на Испания бе получено по електронна поща на 20 октомври 2011 г.

(8)

С оглед на изложените по-горе съображения понастоящем може да бъде определен общият размер на финансовото участие на Съюза в допустимите разходи, направени във връзка с ликвидирането на нюкасълската болест в Испания през 2009 г.

(9)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Финансовото участие на Съюза в разходите, свързани с ликвидирането на нюкасълската болест в Испания през 2009 г., се определя на 103 219,22 EUR.

Член 2

Адресат на настоящото решение, което представлява решение за финансиране по смисъла на член 75 от Финансовия регламент, е Кралство Испания.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2011 година.

За Комисията

John DALLI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 155, 18.6.2009 г., стр. 30.

(2)  ОВ L 55, 1.3.2005 г., стр. 12.

(3)  ОВ L 87, 2.4.2011 г., стр. 29.


3.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 320/45


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 30 ноември 2011 година

относно финансовото участие на Съюза в спешните мерки за борба с инфлуенцата по птиците в Испания през 2009 г.

(нотифицирано под номер C(2011) 8721)

(само текстът на испански език е автентичен)

(2011/798/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Решение 2009/470/ЕО на Съвета от 25 май 2009 г. относно разходите във ветеринарната област (1), и по-специално член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 75 от Финансовия регламент и член 90, параграф 1 от Правилата за прилагане поемането на разходи от бюджета на Съюза се предхожда от решение за финансиране, в което се установяват основните елементи на предполагащото разход действие и което е прието от институцията или от органите, на които институцията е делегирала правомощия.

(2)

С Решение 2009/470/ЕО се определят процедурите, уреждащи финансовото участие на Съюза при изпълнението на конкретни ветеринарни мерки, включително спешни мерки. С цел възможно най-бързото ликвидиране на инфлуенцата по птиците Съюзът следва да осигури финансово участие в допустимите разходи, направени от държавите-членки. В член 4, параграф 3, първо и второ тире от посоченото решение се определя процентът на финансовото участие на Съюза за компенсация на разходите, направени от държавите-членки.

(3)

В член 3 от Регламент (ЕО) № 349/2005 на Комисията от 28 февруари 2005 г. за определяне на правила относно финансирането от Общността на спешни мерки и на кампанията за борба с някои болести по животните съгласно Решение 90/424/ЕИО на Съвета (2) са установени правилата относно разходите, допустими за финансова помощ от Съюза.

(4)

С Решение 2010/148/ЕС на Комисията от 5 март 2010 г. относно финансово участие на Съюза за спешните мерки за борба с инфлуенцата по птиците в Чешката република, Германия, Испания, Франция и Италия през 2009 г. (3) бе предвидено финансово участие на Съюза за спешните мерки за борба с инфлуенцата по птиците, наред с друго, в Испания през 2009 г.

(5)

На 3 май 2010 г. Испания подаде официално искане за възстановяване на разходите, както е предвидено в член 7, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 349/2005.

(6)

В член 7 от Регламент (ЕО) № 349/2005 се предвижда изплащането на финансовото участие на Съюза да бъде обвързано с действителното изпълнение на планираните дейности и с предоставянето от страна на компетентните органи на цялата необходима информация в рамките на установените срокове.

(7)

Одитът съгласно член 10 от Регламент (ЕО) № 349/2005, извършен от службите на Комисията, установи единствено минимални финансови нередности.

(8)

До този момент следователно Испания е изпълнила техническите и административните си задължения, определени в член 3, параграф 4 от Решение 2009/470/ЕО и в член 7 от Регламент (ЕО) № 349/2005.

(9)

С оглед на изложените по-горе съображения понастоящем следва да бъде определен първи транш от финансовото участие на Съюза в допустимите разходи, направени във връзка с ликвидирането на инфлуенцата по птиците в Испания през 2009 г.

(10)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

На Испания се изплаща първи транш от 500 000,00 EUR като част от финансовото участие на Съюза.

Член 2

Адресат на настоящото решение, което представлява решение за финансиране по смисъла на член 75 от Финансовия регламент, е Кралство Испания.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2011 година.

За Комисията

John DALLI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 155, 18.6.2009 г., стр. 30.

(2)  ОВ L 55, 1.3.2005 г., стр. 12.

(3)  ОВ L 60, 10.3.2010 г., стр. 22.


3.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 320/47


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 30 ноември 2011 година

относно финансовото участие на Съюза в спешните мерки за борба с инфлуенцата по птиците в Полша през 2007 г.

(нотифицирано под номер C(2011) 8722)

(само текстът на полски език е автентичен)

(2011/799/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Решение 2009/470/ЕО на Съвета от 25 май 2009 г. относно разходите във ветеринарната област (1), и по-специално член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 75 от Финансовия регламент и член 90, параграф 1 от Правилата за прилагане поемането на разходи от бюджета на Съюза се предхожда от решение за финансиране, в което се установяват основните елементи на предполагащото разход действие и което е прието от институцията или от органите, на които институцията е делегирала правомощия.

(2)

С Решение 2009/470/ЕО се определят процедурите, уреждащи финансовото участие на Съюза при изпълнението на конкретни ветеринарни мерки, включително спешни мерки. С цел възможно най-бързото ликвидиране на инфлуенцата по птиците Съюзът следва да осигури финансово участие в допустимите разходи, направени от държавите-членки. В член 4, параграф 3, първо и второ тире от посоченото решение се определя процентът на финансовото участие на Съюза за компенсация на разходите, направени от държавите-членки.

(3)

В член 3 от Регламент (ЕО) № 349/2005 на Комисията от 28 февруари 2005 г. за определяне на правила относно финансирането от Общността на спешни мерки и на кампанията за борба с някои болести по животните съгласно Решение 90/424/ЕИО на Съвета (2) са установени правилата относно разходите, допустими за финансова помощ от Съюза.

(4)

С Решение 2008/557/ЕО на Комисията от 27 юни 2008 г. относно финансовото участие на Общността в спешните мерки за борба с инфлуенцата по птиците в Полша през 2007 г. (3) бе предвидено финансово участие на Съюза в спешните мерки за борба с инфлуенцата по птиците в Полша през 2007 г.

(5)

На 13 март 2008 г. Полша подаде официално искане за възстановяване на разходите, както е предвидено в член 7, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 349/2005.

(6)

В член 7 от Регламент (ЕО) № 349/2005 се предвижда изплащането на финансовото участие на Съюза да бъде обвързано с действителното изпълнение на планираните дейности и с предоставянето от страна на компетентните органи на цялата необходима информация в рамките на установените срокове.

(7)

С Решение 2008/557/ЕО се предвижда първи транш от 845 000 EUR да се изплати като част от финансовото участие на Съюза.

(8)

Одитът съгласно член 10 от Регламент (ЕО) № 349/2005, извършен от службите на Комисията, установи единствено минимални финансови нередности.

(9)

До този момент следователно Полша е изпълнила техническите и административните си задължения, определени в член 3, параграф 4 от Решение 2009/470/ЕО и в член 7 от Регламент (ЕО) № 349/2005.

(10)

С оглед на изложените по-горе съображения понастоящем следва да бъде определен втори транш от финансовото участие на Съюза в допустимите разходи, направени във връзка с ликвидирането на инфлуенцата по птиците в Полша през 2007 г.

(11)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

На Полша се изплаща втори транш от 750 000 EUR като част от финансовото участие на Съюза.

Член 2

Адресат на настоящото решение, което представлява решение за финансиране по смисъла на член 75 от Финансовия регламент, е Република Полша.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2011 година.

За Комисията

John DALLI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 155, 18.6.2009 г., стр. 30.

(2)  ОВ L 55, 1.3.2005 г., стр. 12.

(3)  ОВ L 180, 9.7.2008 г., стр. 15.


3.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 320/49


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 30 ноември 2011 година

относно финансовото участие на Съюза в спешните мерки за борба с болестта син език в Германия през 2007 г.

(нотифицирано под номер C(2011) 8723)

(само текстът на немски език е автентичен)

(2011/800/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Решение 2009/470/ЕО на Съвета от 25 май 2009 г. относно разходите във ветеринарната област (1), и по-специално член 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 75 от Финансовия регламент и член 90, параграф 1 от Правилата за прилагане поемането на разходи от бюджета на Съюза се предхожда от решение за финансиране, в което се установяват основните елементи на предполагащото разход действие и което е прието от институцията или от органите, на които институцията е делегирала правомощия.

(2)

С Решение 2009/470/ЕО се определят процедурите, уреждащи финансовото участие на Съюза при изпълнението на конкретни ветеринарни мерки, включително спешни мерки. С цел възможно най-бързото ликвидиране на болестта син език Съюзът следва да осигури финансово участие в допустимите разходи, направени от държавите-членки. В член 3, параграф 6, първо тире от посоченото решение се определя процентът на финансовото участие на Съюза за компенсация на разходите, направени от държавите-членки.

(3)

В член 3 от Регламент (ЕО) № 349/2005 на Комисията от 28 февруари 2005 г. за определяне на правила относно финансирането от Общността на спешни мерки и на кампанията за борба с някои болести по животните съгласно Решение 90/424/ЕИО на Съвета (2) са установени правилата относно разходите, допустими за финансова помощ от Съюза.

(4)

С Решение 2008/444/ЕО на Комисията от 5 юни 2008 г. относно финансовото участие на Общността в спешните мерки за борба с болестта син език през 2007 г. (3) бе предоставено финансово участие на Съюза в спешните мерки за борба с болестта син език в Германия през 2007 г.

(5)

На 6 юни 2009 г. Германия подаде официално искане за възстановяване на разходите, както е предвидено в член 7, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 349/2005.

(6)

В член 7 от Регламент (ЕО) № 349/2005 се предвижда изплащането на финансовото участие на Съюза да бъде обвързано с действителното изпълнение на планираните дейности и с предоставянето от страна на компетентните органи на цялата необходима информация в рамките на установените срокове.

(7)

С Решение 2008/444/ЕО се предвижда първи транш от 950 000,00 EUR да се изплати като част от финансовото участие на Съюза.

(8)

Одитът съгласно член 10 от Регламент (ЕО) № 349/2005, извършен от службите на Комисията, установи единствено минимални финансови нередности.

(9)

До този момент следователно Германия е изпълнила техническите и административните си задължения, определени в член 3, параграф 4 от Решение 2009/470/ЕО и в член 7 от Регламент (ЕО) № 349/2005.

(10)

С оглед на изложените по-горе съображения понастоящем следва да бъде определен втори транш от финансовото участие на Съюза в допустимите разходи, направени във връзка с ликвидирането на болестта син език в Германия през 2007 г.

(11)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

На Германия се изплаща втори транш от 1 950 000,00 ЕUR като част от финансовото участие на Съюза.

Член 2

Адресат на настоящото решение, което по смисъла на член 75 от Финансовия регламент представлява решение за финансиране, е Федерална република Германия.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2011 година.

За Комисията

John DALLI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 155, 18.6.2009 г., стр. 30.

(2)  ОВ L 55, 1.3.2005 г., стр. 12.

(3)  ОВ L 156, 14.6.2008 г., стр. 18.


3.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 320/50


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 30 ноември 2011 година

за определяне на финансовото участие на Съюза в разходите, направени в контекста на плановете за спешна ваксинация срещу болестта син език във Франция през 2007 г. и 2008 г.

(нотифицирано под номер C(2011) 8727)

(само текстът на френски език е автентичен)

(2011/801/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Решение 2009/470/ЕО на Съвета от 25 май 2009 г. относно разходите във ветеринарната област (1), и по-специално член 3, параграфи 3 и 4 и член 3, параграф 6, второ тире от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 75 от Финансовия регламент и член 90, параграф 1 от Правилата за прилагане, поемането на разходи от бюджета на Съюза се предхожда от решение за финансиране, в което се установяват основните елементи на предполагащото разход действие и което е прието от институцията или от органите, на които институцията е делегирала правомощия.

(2)

С Решение 2009/470/ЕО се определят процедурите, уреждащи финансовото участие на Съюза при изпълнението на конкретни ветеринарни мерки, включително спешни мерки. С цел да помогне за възможно най-бързото ликвидиране на болестта син език Съюзът следва да осигури финансово участие в допустимите разходи, направени от държавите-членки. В член 3, параграф 6, второ тире от посоченото решение се определят правилата относно процента, който трябва да се приложи спрямо разходите, направени от държавите-членки.

(3)

С Регламент (ЕО) № 349/2005 на Комисията (2) се определят правила относно финансирането от Общността на спешни мерки и на кампанията за борба с някои болести по животните съгласно Решение 90/424/ЕИО на Съвета. В член 3 от посочения регламент се определят правила относно разходите, допустими за финансова помощ от Съюза.

(4)

С Решение 2008/655/ЕО на Комисията (3), изменено с Решение 2009/19/ЕО (4), бе предоставено финансово участие на Съюза в спешните мерки за борба с болестта син език във Франция през 2007 г. и 2008 г.

(5)

На 31 март 2009 г. Франция подаде официално искане за възстановяване на разходите, както е предвидено в член 7, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 349/2005.

(6)

На 24—28 ноември 2008 г. във Франция бе проведена инспекция от Хранителна и ветеринарна служба, която установи някои технически нередности. Въпреки това тези нередности не застрашаваха цялостното изпълнение на програмата и не водеха до допълнителни разходи за бюджета на Съюза.

(7)

На 1—4 декември 2009 г. във Франция бе извършена финансова проверка, която констатира, че представените от Франция разходи са допустими.

(8)

Наблюденията, методът за изчисление на допустимите разходи и окончателните заключения на Комисията бяха съобщени на Франция в писмо от 14 юли 2011 г.

(9)

С оглед на изложените по-горе съображения понастоящем следва да бъде определен общият размер на финансовата помощ от Съюза за допустимите разходи, направени във връзка с ликвидирането на болестта син език във Франция през 2007 г. и 2008 г., в съответствие с член 3, параграф 2 от Решение 2008/655/ЕО.

(10)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Финансовото участие на Съюза в разходите, свързани с ликвидирането на болестта син език във Франция през 2007 г. и 2008 г., се определя на 23 162 004,20 EUR. Това решение представлява решение за финансиране по смисъла на член 75 от Финансовия регламент.

Член 2

Остатъкът от размера на финансовото участие се определя на 2 041 295,20 EUR.

Член 3

Адресат на настоящото решение е Френската република.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2011 година.

За Комисията

John DALLI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 155, 18.6.2009 г., стр. 30.

(2)  ОВ L 55, 1.3.2005 г., стр. 12.

(3)  ОВ L 214, 9.8.2008 г., стр. 66.

(4)  ОВ L 8, 13.1.2009 г., стр. 31.


3.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 320/52


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 30 ноември 2011 година

за определяне на финансовото участие на Съюза в разходите, направени в контекста на плановете за спешна ваксинация срещу болестта син език в Италия през 2007 г. и 2008 г.

(нотифицирано под номер C(2011) 8728)

(само текстът на италиански език е автентичен)

(2011/802/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Решение 2009/470/ЕО на Съвета от 25 май 2009 г. относно разходите във ветеринарната област (1), и по-специално член 3, параграфи 3 и 4 и член 3, параграф 6, второ тире от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 75 от Финансовия регламент и член 90, параграф 1 от Правилата за прилагане поемането на разходи от бюджета на Съюза се предхожда от решение за финансиране, в което се установяват основните елементи на предполагащото разход действие и което е прието от институцията или от органите, на които институцията е делегирала правомощия.

(2)

С Решение 2009/470/ЕО се определят процедурите, уреждащи финансовото участие на Съюза при изпълнението на конкретни ветеринарни мерки, включително спешни мерки. С цел да помогне за възможно най-бързото ликвидиране на болестта син език Съюзът следва да осигури финансово участие в допустимите разходи, направени от държавите-членки. В член 3, параграф 6, второ тире от посоченото решение се определят правилата относно процента, който трябва да се приложи спрямо разходите, направени от държавите-членки.

(3)

С Регламент (ЕО) № 349/2005 на Комисията (2) се определят правила относно финансирането от Общността на спешни мерки и на кампанията за борба с някои болести по животните съгласно Решение 90/424/ЕИО на Съвета. В член 3 от посочения регламент се определят правила относно разходите, допустими за финансова помощ от Съюза.

(4)

С Решение 2008/655/ЕО на Комисията (3), изменено с Решение 2009/19/ЕО (4), бе предоставено финансово участие на Съюза в спешните мерки за борба с болестта син език в Италия през 2007 г. и 2008 г.

(5)

На 12 март 2009 г. Италия подаде официално искане за възстановяване на разходите, както е предвидено в член 7, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 349/2005. Наблюденията, методът за изчисление на допустимите разходи и окончателните заключения на Комисията бяха съобщени на Италия в писмо от 28 март 2011 г.

(6)

Изплащането на финансовото участие на Съюза трябва да бъде обвързано с действителното изпълнение на планираните дейности и предоставянето от страна на компетентните органи на цялата необходима информация в рамките на установените срокове.

(7)

Италианските органи са изпълнили изцяло техническите и административните си задължения, както е предвидено в член 3, параграф 4 от Решение 2009/470/ЕО и в член 7 от Регламент (ЕО) № 349/2005.

(8)

С оглед на изложените по-горе съображения понастоящем следва да бъде определен общият размер на финансовата помощ от Съюза за допустимите разходи, направени във връзка с ликвидирането на болестта син език в Италия през 2007 г. и 2008 г., в съответствие с член 3, параграф 2 от Решение 2008/655/ЕО.

(9)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Финансовото участие на Съюза в разходите, свързани с ликвидирането на болестта син език в Италия през 2007 г. и 2008 г., се определя на 732 680,67 EUR. Това решение представлява решение за финансиране по смисъла на член 75 от Финансовия регламент.

Член 2

Остатъкът от размера на финансовото участие се определя на 1 336,20 EUR.

Член 3

Адресат на настоящото решение е Италианската република.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2011 година.

За Комисията

John DALLI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 155, 18.6.2009 г., стр. 30.

(2)  ОВ L 55, 1.3.2005 г., стр. 12.

(3)  ОВ L 214, 9.8.2008 г., стр. 66.

(4)  ОВ L 8, 13.1.2009 г., стр. 31.


3.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 320/54


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 30 ноември 2011 година

за определяне на финансовото участие на Съюза в разходите, направени в контекста на плановете за спешна ваксинация срещу болестта син език в Австрия през 2007 г. и 2008 г.

(нотифицирано под номер C(2011) 8729)

(само текстът на немски език е автентичен)

(2011/803/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Решение 2009/470/ЕО на Съвета от 25 май 2009 г. относно разходите във ветеринарната област (1), и по-специално член 3, параграфи 3 и 4 и член 3, параграф 6, второ тире от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 75 от Финансовия регламент и член 90, параграф 1 от Правилата за прилагане поемането на разходи от бюджета на Съюза се предхожда от решение за финансиране, в което се установяват основните елементи на предполагащото разход действие и което е прието от институцията или от органите, на които институцията е делегирала правомощия.

(2)

С Решение 2009/470/ЕО се определят процедурите, уреждащи финансовото участие на Съюза при изпълнението на конкретни ветеринарни мерки, включително спешни мерки. С цел да помогне за възможно най-бързото ликвидиране на болестта син език Съюзът следва да осигури финансово участие в допустимите разходи, направени от държавите-членки. В член 3, параграф 6, второ тире от посоченото решение се определят правилата относно процента, който трябва да се приложи спрямо разходите, направени от държавите-членки.

(3)

С Регламент (ЕО) № 349/2005 на Комисията (2) се определят правила относно финансирането от Общността на спешни мерки и на кампанията за борба с някои болести по животните съгласно Решение 90/424/ЕИО на Съвета. В член 3 от посочения регламент се определят правила относно разходите, допустими за финансова помощ от Съюза.

(4)

С Решение 2008/655/ЕО на Комисията от (3), изменено с Решение 2009/19/ЕО (4), бе предоставено финансово участие на Съюза в спешните мерки за борба с болестта син език в Австрия през 2007 г. и 2008 г.

(5)

На 31 март 2009 г. Австрия подаде официално искане за възстановяване на разходите, както е предвидено в член 7, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 349/2005. Наблюденията, методът за изчисление на допустимите разходи и окончателните заключения на Комисията бяха съобщени на Австрия в писмо от 28 март 2011 г.

(6)

Изплащането на финансовото участие на Съюза трябва да бъде обвързано с действителното изпълнение на планираните дейности и предоставянето от страна на компетентните органи на цялата необходима информация в рамките на установените срокове.

(7)

Австрийските органи са изпълнили изцяло техническите и административните си задължения, както е предвидено в член 3, параграф 4 от Решение 2009/470/ЕО и в член 7 от Регламент (ЕО) № 349/2005.

(8)

С оглед на изложените по-горе съображения понастоящем следва да бъде определен общият размер на финансовата помощ от Съюза за допустимите разходи, направени във връзка с ликвидирането на болестта син език в Австрия през 2007 г. и 2008 г., в съответствие с член 3, параграф 2 от Решение 2008/655/ЕО.

(9)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Финансовото участие на Съюза в разходите, свързани с ликвидирането на болестта син език в Австрия през 2007 г. и 2008 г., се определя на 1 706 326,35 EUR. Това решение представлява решение за финансиране по смисъла на член 75 от Финансовия регламент.

Член 2

Адресат на настоящото решение е Република Австрия.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2011 година.

За Комисията

John DALLI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 155, 18.6.2009 г., стр. 30.

(2)  ОВ L 55, 1.3.2005 г., стр. 12.

(3)  ОВ L 214, 9.8.2008 г., стр. 66.

(4)  ОВ L 8, 13.1.2009 г., стр. 31.


3.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 320/56


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 30 ноември 2011 година

за определяне на финансовото участие на Съюза в разходите, направени в контекста на плановете за спешна ваксинация срещу болестта син език в Нидерландия през 2007 г. и 2008 г.

(нотифицирано под номер C(2011) 8732)

(само текстът на нидерландски език е автентичен)

(2011/804/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Решение 2009/470/ЕО на Съвета от 25 май 2009 г. относно разходите във ветеринарната област (1), и по-специално член 3, параграфи 3 и 4 и член 3, параграф 6, второ тире от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 75 от Финансовия регламент и член 90, параграф 1 от Правилата за прилагане поемането на разходи от бюджета на Съюза се предхожда от решение за финансиране, в което се установяват основните елементи на предполагащото разход действие и което е прието от институцията или от органите, на които институцията е делегирала правомощия.

(2)

С Решение 2009/470/ЕО се определят процедурите, уреждащи финансовото участие на Съюза при изпълнението на конкретни ветеринарни мерки, включително спешни мерки. С цел да помогне за възможно най-бързото ликвидиране на болестта син език Съюзът следва да осигури финансово участие в допустимите разходи, направени от държавите-членки. В член 3, параграф 6, второ тире от посоченото решение се определят правилата относно процента, който трябва да се приложи спрямо разходите, направени от държавите-членки.

(3)

С Регламент (ЕО) № 349/2005 на Комисията (2) се определят правила относно финансирането от Общността на спешни мерки и на кампанията за борба с някои болести по животните съгласно Решение 90/424/ЕИО на Съвета. В член 3 от посочения регламент се определят правила относно разходите, допустими за финансова помощ от Съюза.

(4)

С Решение 2008/655/ЕО на Комисията (3) изменено с Решение 2009/19/ЕО (4) бе предоставено финансово участие на Съюза в спешните мерки за борба с болестта син език в Нидерландия през 2007 г. и 2008 г.

(5)

На 26 март 2009 г. Нидерландия подаде официално искане за възстановяване на разходите, както е предвидено в член 7, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 349/2005. Наблюденията, методът за изчисление на допустимите разходи и окончателните заключения на Комисията бяха съобщени на Нидерландия в писмо от 27 септември 2010 г.

(6)

Изплащането на финансовото участие на Съюза трябва да бъде обвързано с действителното изпълнение на планираните дейности и предоставянето от страна на компетентните органи на цялата необходима информация в рамките на установените срокове.

(7)

Нидерландските органи са изпълнили изцяло техническите и административните си задължения, както е предвидено в член 3, параграф 4 от Решение 2009/470/ЕО и в член 7 от Регламент (ЕО) № 349/2005.

(8)

С оглед на изложените по-горе съображения понастоящем следва да бъде определен общият размер на финансовата помощ от Съюза за допустимите разходи, направени във връзка с ликвидирането на болестта син език в Нидерландия през 2007 г. и 2008 г., в съответствие с член 3, параграф 2 от Решение 2008/655/ЕО.

(9)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Финансовото участие на Съюза в разходите, свързани с ликвидирането на болестта син език в Нидерландия през 2007 г. и 2008 г., се определя на 7 672 725,00 EUR. Това решение представлява решение за финансиране по смисъла на член 75 от Финансовия регламент.

Член 2

Остатъкът от размера на финансовото участие се определя на 1 120 985,00 EUR.

Член 3

Адресат на настоящото решение е Кралство Нидерландия.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2011 година.

За Комисията

John DALLI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 155, 18.6.2009 г., стр. 30.

(2)  ОВ L 55, 1.3.2005 г., стр. 12.

(3)  ОВ L 214, 9.8.2008 г., стр. 66.

(4)  ОВ L 8, 13.1.2009 г., стр. 31.


3.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 320/58


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 30 ноември 2011 година

за определяне на финансовото участие на Съюза в разходите, направени в контекста на плановете за спешна ваксинация срещу болестта син език в Швеция през 2007 г. и 2008 г.

(нотифицирано под номер C(2011) 8737)

(само текстът на шведски език е автентичен)

(2011/805/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Решение 2009/470/ЕО на Съвета от 25 май 2009 г. относно разходите във ветеринарната област (1), и по-специално член 3, параграфи 3 и 4 и параграф 6, второ тире от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 75 от Финансовия регламент и член 90, параграф 1 от Правилата за прилагане поемането на разходи от бюджета на Съюза се предхожда от решение за финансиране, в което се установяват основните елементи на предполагащото разход действие и което е прието от институцията или от органите, на които институцията е делегирала правомощия.

(2)

С Решение 2009/470/ЕО се определят процедурите, уреждащи финансовото участие на Съюза при изпълнението на конкретни ветеринарни мерки, включително спешни мерки. С цел да помогне за възможно най-бързото ликвидиране на болестта син език Съюзът следва да осигури финансово участие в допустимите разходи, направени от държавите-членки. В член 3, параграф 6, второ тире от посоченото решение се определят правилата относно процента, който трябва да се приложи спрямо разходите, направени от държавите-членки.

(3)

С Регламент (ЕО) № 349/2005 на Комисията (2) се определят правила относно финансирането от Общността на спешни мерки и на кампанията за борба с някои болести по животните съгласно Решение 90/424/ЕИО на Съвета. В член 3 от посочения регламент се определят правила относно разходите, допустими за финансова помощ от Съюза.

(4)

С Решение 2008/655/ЕО на Комисията (3), изменено с Решение 2009/19/ЕО (4), бе предоставено финансово участие на Съюза в спешните мерки за борба с болестта син език в Швеция през 2007 г. и 2008 г.

(5)

На 30 март 2009 г. Швеция подаде официално искане за възстановяване на разходите, както е предвидено в член 7, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 349/2005. Наблюденията, методът за изчисление на допустимите разходи и окончателните заключения на Комисията бяха съобщени на Швеция в писмо от 28 март 2011 г.

(6)

Изплащането на финансовото участие на Съюза трябва да бъде обвързано с действителното изпълнение на планираните дейности и предоставянето от страна на компетентните органи на цялата необходима информация в рамките на установените срокове.

(7)

Шведските органи са изпълнили изцяло техническите и административните си задължения, както е предвидено в член 3, параграф 4 от Решение 2009/470/ЕО и в член 7 от Регламент (ЕО) № 349/2005.

(8)

С оглед на изложените по-горе съображения понастоящем следва да бъде определен общият размер на финансовата помощ от Съюза за допустимите разходи, направени във връзка с ликвидирането на болестта син език в Швеция през 2007 г. и 2008 г., в съответствие с член 3, параграф 2 от Решение 2008/655/ЕО.

(9)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Финансовото участие на Съюза в разходите, свързани с ликвидирането на болестта син език в Швеция през 2007 г. и 2008 г., се определя на 1 281 076,73 EUR. Настоящото решение представлява решение за финансиране по смисъла на член 75 от Финансовия регламент.

Член 2

Адресат на настоящото решение е Кралство Швеция.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2011 година.

За Комисията

John DALLI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 155, 18.6.2009 г., стр. 30.

(2)  ОВ L 55, 1.3.2005 г., стр. 12.

(3)  ОВ L 214, 9.8.2008 г., стр. 66.

(4)  ОВ L 8, 13.1.2009 г., стр. 31.


3.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 320/60


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 30 ноември 2011 година

за определяне на финансовото участие на Съюза в разходите, направени в контекста на плановете за спешна ваксинация срещу болестта син език в Люксембург през 2007 г. и 2008 г.

(нотифицирано под номер C(2011) 8742)

(само текстът на френски език е автентичен)

(2011/806/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Решение 2009/470/ЕО на Съвета от 25 май 2009 г. относно разходите във ветеринарната област (1), и по-специално член 3, параграфи 3 и 4 и член 3, параграф 6, второ тире от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 75 от Финансовия регламент и член 90, параграф 1 от Правилата за прилагане поемането на разходи от бюджета на Съюза се предхожда от решение за финансиране, в което се установяват основните елементи на предполагащото разход действие и което е прието от институцията или от органите, на които институцията е делегирала правомощия.

(2)

С Решение 2009/470/ЕО се определят процедурите, уреждащи финансовото участие на Съюза при изпълнението на конкретни ветеринарни мерки, включително спешни мерки. С цел да помогне за възможно най-бързото ликвидиране на болестта син език Съюзът следва да осигури финансово участие в допустимите разходи, направени от държавите-членки. В член 3, параграф 6, второ тире от посоченото решение се определят правилата относно процента, който трябва да се приложи спрямо разходите, направени от държавите-членки.

(3)

С Регламент (ЕО) № 349/2005 на Комисията (2) се определят правила относно финансирането от Общността на спешни мерки и на кампанията за борба с някои болести по животните съгласно Решение 90/424/ЕИО на Съвета. В член 3 от посочения регламент се определят правила относно разходите, допустими за финансова помощ от Съюза.

(4)

С Решение 2008/655/ЕО на Комисията (3), изменено с Решение 2009/19/ЕО (4), бе предоставено финансово участие на Съюза в спешните мерки за борба с болестта син език в Люксембург през 2007 г. и 2008 г.

(5)

На 27 март 2009 г. Люксембург подаде официално искане за възстановяване на разходите, както е предвидено в член 7, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 349/2005. Наблюденията, методът за изчисление на допустимите разходи и окончателните заключения на Комисията бяха съобщени на Люксембург в писмо от 30 март 2011 г.

(6)

Изплащането на финансовото участие на Съюза следва да бъде обвързано с действителното изпълнение на планираните дейности и предоставянето от страна на компетентните органи на цялата необходима информация в рамките на установените срокове.

(7)

Люксембургските органи са изпълнили изцяло техническите и административните си задължения, както е предвидено в член 3, параграф 4 от Решение 2009/470/ЕО и в член 7 от Регламент (ЕО) № 349/2005.

(8)

С оглед на изложените по-горе съображения понастоящем следва да бъде определен общият размер на финансовата помощ от Съюза за допустимите разходи, направени във връзка с ликвидирането на болестта син език в Люксембург през 2007 г. и 2008 г., в съответствие с член 3, параграф 2 от Решение 2008/655/ЕО.

(9)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Финансовото участие на Съюза в разходите, свързани с ликвидирането на болестта син език в Люксембург през 2007 г. и 2008 г., се определя на 471 212,25 EUR. Това решение представлява решение за финансиране по смисъла на член 75 от Финансовия регламент.

Член 2

Остатъкът от размера на финансовото участие се определя на 18 202,25 EUR.

Член 3

Адресат на настоящото решение е Великото херцогство Люксембург.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2011 година.

За Комисията

John DALLI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 155, 18.6.2009 г., стр. 30.

(2)  ОВ L 55, 1.3.2005 г., стр. 12.

(3)  ОВ L 214, 9.8.2008 г., стр. 66.

(4)  ОВ L 8, 13.1.2009 г., стр. 31.