ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2011.319.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 319

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
2 декември 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2011/780/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 28 ноември 2011 година относно позицията, която да вземе Европейският съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП по отношение на изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1244/2011 на Съвета от 1 декември 2011 година за изпълнение на Регламент (ЕС) № 442/2011 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия

8

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1245/2011 на Съвета от 1 декември 2011 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 961/2010 относно ограничителни мерки срещу Иран

11

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1246/2011 на Комисията от 29 ноември 2011 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Mantecados de Estepa (ЗГУ)]

32

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1247/2011 на Комисията от 29 ноември 2011 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

34

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1248/2011 на Комисията от 29 ноември 2011 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

37

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1249/2011 на Комисията от 29 ноември 2011 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

39

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1250/2011 на Комисията от 29 ноември 2011 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Πατάτα Νάξου (Patata Naxou) (ЗГУ)]

41

 

*

Регламент (ЕС) № 1251/2011 на Комисията от 30 ноември 2011 година за изменение на директиви 2004/17/ЕО, 2004/18/ЕО и 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на прилаганите от тях прагове за процедурите за възлагане на обществени поръчки ( 1 )

43

 

*

Регламент (ЕС) № 1252/2011 на Комисията от 30 ноември 2011 година за забрана на риболова на морски дявол в зона VII от страна на съдове под флага на Нидерландия

45

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1253/2011 на Комисията от 1 декември 2011 година за изменение на регламенти (ЕО) № 2305/2003, (ЕО) № 969/2006, (ЕО) № 1067/2008 и (ЕО) № 1064/2009 за откриване и управление на тарифни квоти на Съюза за внос на зърнени храни от трети страни

47

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1254/2011 на Комисията от 1 декември 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

49

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение 2011/781/ОВППС на Съвета от 1 декември 2011 година относно Полицейската мисия на Европейския съюз (ПМЕС) в Босна и Херцеговина (БиХ)

51

 

*

Решение 2011/782/ОВППС на Съвета от 1 декември 2011 година относно ограничителни мерки срещу Сирия и за отмяна на Решение 2011/273/ОВППС

56

 

*

Решение 2011/783/ОВППС на Съвета от 1 декември 2011 година за изменение на Решение 2010/413/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Иран

71

 

 

2011/784/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 25 август 2011 година относно държавна помощ С 39/09 (ex N 385/2009) — Латвия — Публично финансиране на пристанищна инфраструктура на пристанище Ventspils (нотифицирано под номер C(2011) 6043)  ( 1 )

92

 

 

2011/785/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 28 ноември 2011 година за изменение на Решение 2008/911/ЕО за съставяне на списък на растителни вещества, препарати и комбинации от тях за използване в традиционни растителни лечебни продукти (нотифицирано под номер C(2011) 7382)  ( 1 )

102

 

 

2011/786/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 29 ноември 2011 година относно изискванията за безопасност, на които трябва да отговарят европейските стандарти за велосипеди, велосипеди за малки деца и багажници за велосипеди съгласно Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

106

 

 

2011/787/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 29 ноември 2011 година за разрешаване на държавите-членки временно да вземат спешни мерки срещу разпространението на Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. по отношение на Египет (нотифицирано под номер C(2011) 8618)

112

 

 

2011/788/ЕС

 

*

Решение на Европейската централна банка от 3 ноември 2011 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/23 относно разпределянето на паричния доход на националните централни банки на държавите-членки, чиято парична единица е еврото (ЕЦБ/2011/18)

116

 

 

2011/789/ЕС

 

*

Решение на Европейската централна банка от 16 ноември 2011 година за определяне на подробни правила и процедури за прилагане на критериите за допустимост за централни депозитари за ценни книжа за достъп до услуги на TARGET2 — Securities (ЕЦБ/2011/20)

117

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

2.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 319/1


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 28 ноември 2011 година

относно позицията, която да вземе Европейският съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП по отношение на изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

(2011/780/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 100, параграф 2 във връзка с член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2894/94 на Съвета от 28 ноември 1994 г. относно условията за прилагане на Споразумението за Европейското икономическо пространство (1), и по-специално член 1, параграф 3 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Приложение XIII към Споразумението за Европейското икономическо пространство (наричано по-нататък „Споразумението“) съдържа специфични разпоредби и условия относно транспорта.

(2)

Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО (2) има за своя основна цел създаването и поддържането на високо и уеднаквено равнище на безопасност на гражданското въздухоплаване в рамките на Съюза.

(3)

Дейността на Европейската агенция за авиационна безопасност може да окаже влияние на равнището на безопасност на гражданското въздухоплаване в рамките на Европейското икономическо пространство.

(4)

Поради това Регламент (ЕО) № 216/2008 следва да бъде включен в Споразумението с цел да позволи пълноценното участие на държавите от ЕАСТ в Европейската агенция за авиационна безопасност.

(5)

Тъй като с Регламент (ЕО) № 216/2008 се отменя Регламент (ЕО) № 1592/2002 (3), който е включен в Споразумението, Регламент (ЕО) № 1592/2002 следва поради това да се заличи в Споразумението.

(6)

Приложение XIII към Споразумението следва да бъде съответно изменено.

(7)

Поради това в рамките на Съвместния комитет на ЕИП Съюзът следва да вземе позицията, изложена в приложения проект на решение,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Позицията, която да бъде взета от Европейският съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП по отношение на предвиденото изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението, се основава на проекта на решение на Съвместния комитет на ЕИП, приложен към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 28 ноември 2011 година.

За Съвета

Председател

K. SZUMILAS


(1)  ОВ L 305, 30.11.1994 г., стр. 6.

(2)  ОВ L 79, 19.3.2008 г., стр. 1.

(3)  Регламент (ЕО) № 1592/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2002 г. относно общите правила в областта на гражданското въздухоплаване и създаването на Европейска агенция за авиационна безопасност (ОВ L 240, 7.9.2002 г., стр. 1).


ПРОЕКТ НА

РЕШЕНИЕ № …/2011 НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

от …

за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство (наричано по-нататък „Споразумението“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение XIII към Споразумението беше изменено с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № …/… от … г. (1)

(2)

Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО (2) има за своя основна цел създаването и поддържането на високо и уеднаквено равнище на безопасност на гражданското въздухоплаване в рамките на Съюза.

(3)

Дейността на Европейската агенция за авиационна безопасност може да окаже влияние на равнището на безопасност на гражданското въздухоплаване в рамките на Европейското икономическо пространство.

(4)

Поради това Регламент (ЕО) № 216/2008 следва да бъде включен в Споразумението с цел да позволи пълноценното участие на държавите от ЕАСТ в Европейската агенция за авиационна безопасност.

(5)

Регламент (ЕО) № 216/2008 отменя Регламент (ЕО) № 1592/2002 на Европейския парламент и на Съвета (3), който е включен в Споразумението и който следва поради това да се заличи в Споразумението,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение XIII към Споразумението се изменя, както е определено в приложението към настоящото решение.

Член 2

Текстовете на Регламент (ЕО) № 216/2008 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на …, при условие че всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението, са внесени в Съвместния комитет на ЕИП (4).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на ….

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Секретари на Съвместния комитет на ЕИП


(1)  ОВ L […], […] г., стр. […].

(2)  ОВ L 79, 19.3.2008 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 240, 7.9.2002 г., стр. 1.

(4)  [Без отбелязани конституционни изисквания.] [С отбелязани конституционни изисквания.]

Декларация на държавите от ЕАСТ към Решение № … на Съвместния комитет на ЕИП за включване в Споразумението на Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО

„Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета наред с другото разглежда и правомощията за налагане на глоби и периодични имуществени санкции в областта на авиационната безопасност. Включването на този регламент не засяга институционалните решения във връзка с бъдещи правни актове, даващи правомощия за налагане на санкции.“

ПРИЛОЖЕНИЕ

към Решение на Съвместния комитет на ЕИП № …

Приложение XIII към Споразумението се изменя, както следва:

1.

В точка 66а (Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета) и точка 66с (Директива 2004/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) се добавя следното тире:

„—

32008 R 0216: Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. (ОВ L 79, 19.3.2008 г., стр. 1).“

2.

Към точка 68а (Директива 91/670/ЕИО на Съвета) се добавя следното:

„ , изменен със:

32008 R 0216: Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. (ОВ L 79, 19.3.2008 г., стр. 1).“

3.

Текстът на точка 66н (Регламент (ЕО) № 1592/2002 на Европейския парламент и на Съвета) се заменя със следното:

32008 R 0216: Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО (ОВ L 79, 19.3.2008 г., стр. 1).

За целите на настоящото споразумение разпоредбите на този регламент се четат със следните адаптации:

а)

Освен ако по-долу е постановено друго, и независимо от разпоредбите на протокол 1 към споразумението, се счита, че терминът „държава(и)-членка(и)“, който се съдържа в регламента, включва, в допълнение към неговото значение в регламента, държавите от ЕАСТ. Прилага се параграф 11 от протокол 1.

б)

По отношение на държавите от ЕАСТ, ако и когато е подходящо, Агенцията подпомага Надзорния орган на ЕАСТ или Постоянния комитет, според случая, при изпълнението на съответните им задачи. Агенцията и Надзорният орган на ЕАСТ или Постоянният комитет, според случая, си сътрудничат и обменят информация, ако и когато е необходимо.

в)

Нищо в настоящия регламент не може да се тълкува като прехвърляне на пълномощия към Агенцията да действа от името на държавите от ЕАСТ при международни споразумения за цели, различни от целите, свързани с подпомагането им при изпълнението на техните задължения, в съответствие с такива споразумения.

г)

Член 12 се изменя, както следва:

i)

В параграф 1 след думата „Общността“ се вмъкват думите „или държава от ЕАСТ“.

ii)

Параграф 2 се заменя със следното:

„Винаги когато Съюзът преговаря с трета държава с цел сключване на споразумение, с което се предвижда, че държава-членка или Агенцията могат да издават сертификати въз основа на сертификатите, издавани от органите по въздухоплаването на тази трета държава, тя трябва да се стреми да получи за държавите от ЕАСТ предложение за подобно споразумение с въпросната трета държава. Държавите от ЕАСТ на свой ред се стремят да сключат с третите държави споразумения, съответстващи на тези на Съюза.“

д)

В член 14, параграф 7 се добавя следната алинея:

„Без да се засягат разпоредбите на точка 4, буква г) от протокол 1 към Споразумението за ЕИП, когато Комисията и Надзорният орган на ЕАСТ обменят информация за решение, взето по силата на тази точка, Комисията съобщава информацията, получена от Надзорния орган на ЕАСТ, на държавите-членки на ЕС, а Надзорният орган на ЕАСТ съобщава информацията, получена от Комисията, на държавите от ЕАСТ.“

е)

В член 15 се добавя следният параграф:

„5.   Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията, за целите на прилагането на регламента се прилага и за всички документи на Агенцията, отнасящи се до държавите от ЕАСТ.“

ж)

В член 17, параграф 2, буква б) се добавя следното:

„Агенцията подпомага също и Надзорния орган на ЕАСТ и му предоставя същата помощ, когато такива мерки и задачи попадат в компетентността на органа по силата на Споразумението.“

з)

Член 17, параграф 2, буква д) се заменя със следното:

„в своята сфера на компетентност изпълнява функции и задачи, възложени на договарящите се страни от приложимите международни конвенции, и по-специално Чикагската конвенция. Националните въздухоплавателни органи на държавите от ЕАСТ изпълняват такива функции и задачи, само когато са предвидени в настоящия регламент.“

и)

Първото изречение от член 20 се заменя със следното:

„По отношение на продукти, части и прибори, посочени в член 4, параграф 1, букви а) и б), Агенцията, ако е приложимо и както е определено в Чикагската конвенция или в приложенията ѝ, изпълнява функциите и задачите на държавата конструктор, производител или на регистрацията, когато се отнася за одобрение на проект. Националните въздухоплавателни органи на държавите от ЕАСТ изпълняват такива функции и задачи, само ако са им възложени съгласно настоящия член.“

й)

Член 24 се изменя, както следва:

i)

В параграф 1 се добавя следното:

„Агенцията докладва пред Надзорния орган на ЕАСТ за инспекциите по стандартизацията в държава от ЕАСТ.“

ii)

В параграф 4 се добавя следното:

„По отношение на държавите от ЕАСТ Агенцията получава консултации от Надзорния орган на ЕАСТ.“

к)

В член 25, параграф 1 се добавя следното:

„Правомощията да налага глоби и периодични имуществени санкции на лицата и предприятията, на които Агенцията е издала сертификат, в случаите, в които такива лица или предприятия са установени в държава от ЕАСТ, принадлежат на Надзорния орган на ЕАСТ.“

л)

В член 25, параграф 4 думите „Съдът на Европейските общности“ се заменят със „Съдът на ЕАСТ“, а думата „Комисия“ се заменя с „Надзорния орган на ЕАСТ“ по отношение на държавите от ЕАСТ.

м)

В член 29 се добавя следният параграф:

„4.   Чрез дерогация от член 12, параграф 2, буква а) от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз граждани на държавите от ЕАСТ, ползващи се с пълните си граждански права, могат да бъдат наемани с договор от изпълнителния директор на агенцията.“

н)

Към член 30 се добавя следното:

„Държавите от ЕАСТ прилагат спрямо Агенцията и нейния персонал Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз и приложимите правила, приети съгласно този протокол.“

о)

В член 32, параграф 1 след думата „Общност“ се вмъква следното:

„ , исландски и норвежки език“.

п)

След член 33, параграф 2, буква в) се вмъква следното:

„ва)

общият годишен доклад и работната програма на Агенцията съгласно съответно букви б) и в) се изпращат на Надзорния орган на ЕАСТ;“.

р)

В член 34 се добавя следният параграф:

„4.   Държавите от ЕАСТ участват пълноценно в управителния съвет и в него имат същите права и задължения като държавите-членки на ЕС, с изключение на правото да гласуват.“

с)

В член 41 се добавя следният параграф:

„6.   Граждани на държавите от ЕАСТ могат да бъдат избирани за членове, включително и председатели на комитетите по жалбите. Когато Комисията изготвя списъка на лицата, посочен в параграф 3, тя също така взема предвид подходящи лица, граждани на държавите от ЕАСТ.“

т)

В края на член 54, параграф 1 се вмъква следното:

„По отношение на държавите от ЕАСТ Агенцията подпомага Надзорния орган на ЕАСТ при изпълнението на гореупоменатите задачи.“

у)

В член 58, параграф 3, в първото изречение след думата „Договора“ се вмъкват следните думи:

„или на исландски или норвежки език“.

ф)

В член 59 се добавя следният параграф:

„12.   Държавите от ЕАСТ участват във финансовата вноска от Общността, посочена в параграф 1, буква а). За тази цел процедурите, установени в член 82, параграф 1, буква а), и протокол 32 към Споразумението се прилагат mutatis mutandis.“

х)

В член 65 се добавят следните параграфи:

„8.   Държавите от ЕАСТ участват пълноценно в комитета, създаден съгласно параграф 1, и в него имат същите права и задължения като тези на държавите-членки на ЕС, с изключение на правото да гласуват.

9.   Когато, при липса на споразумение между Комисията и комитета, Съветът може да вземе решение по разглеждания проблем, държавите от ЕАСТ могат да повдигнат въпроса пред Съвместния комитет на ЕИП в съответствие с член 5 от Споразумението.“

ц)

Където е приложимо и ако не е предвидено друго, гореизложените адаптации се прилагат mutatis mutandis към друго законодателство на Съюза, което дава правомощия на Агенцията и което е включено в настоящото споразумение.“


РЕГЛАМЕНТИ

2.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 319/8


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1244/2011 НА СЪВЕТА

от 1 декември 2011 година

за изпълнение на Регламент (ЕС) № 442/2011 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 442/2011 на Съвета от 9 май 2011 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия (1), и по-специално член 14, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 9 май 2011 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 442/2011 относно ограничителни .мерки с оглед на положението в Сирия.

(2)

С оглед на сериозното положение в Сирия и в съответствие с Решение 2011/782/ОВППС на Съвета от 1 декември 2011 година относно ограничителни мерки срещу Сирия (2), в списъка на подлежащите на ограничителни мерки лица, образувания и органи, който се съдържа в приложение II към Регламент (ЕС) № 442/2011, следва да бъдат добавени нови лица и образувания,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Лицата и образуванията, изброени в приложението към настоящия регламент, се добавят в списъка, който се съдържа в приложение II към Регламент (ЕС) № 442/2011.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 1 декември 2011 година.

За Съвета

Председател

C. ASHTON


(1)  ОВ L 121, 10.5.2011 г., стр. 1.

(2)  Виж страница 56 от настоящия брой на Официален вестник.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Лица и образувания, посочени в член 1

А.   Лица

 

Име

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

1.

Mohammad Al-Jleilati

Роден през 1945 г. в Дамаск

Министър на финансите. Отговарящ за икономиката на Сирия.

1.12.2011

2.

Д-р Mohammad Nidal Al-Shaar

Роден през 1956 г. в Aleppo

Министър на икономиката и търговията. Отговарящ за икономиката на Сирия.

1.12.2011

3.

Генерал-лейтенант Fahid Al-Jassim

 

Началник на щаба. Официално военно лице, участвало в насилието в Homs.

1.12.2011

4.

Генерал-майор Ibrahim Al-Hassan

 

Заместник-началник на щаба. Официално военно лице, участвало в насилието в Homs.

1.12.2011

5.

Бригаден генерал Khalil Zghraybih

 

14-та дивизия. Официално военно лице, участвало в насилието в Homs.

1.12.2011

6.

Бригаден генерал Ali Barakat

 

103-та бригада от дивизията на Републиканската гвардия. Официално военно лице, участвало в насилието в Homs.

1.12.2011

7.

Бригаден генерал Talal Makhluf

 

103-та бригада на Републиканската гвардия. Дивизия. Официално военно лице, участвало в насилието в Homs.

1.12.2011

8.

Бригаден генерал Nazih Hassun

 

Сирийско военновъздушно разузнаване. Официално военно лице, участвало в насилието в Homs.

1.12.2011

9.

Капитан Maan Jdiid

 

Президентска гвардия. Официално военно лице, участвало в насилието в Homs.

1.12.2011

10.

Muahmamd Al-Shaar

 

Дивизия за политическа сигурност Официално военно лице, участвало в насилието в Homs.

1.12.2011

11.

Khald Al-Taweel

 

Дивизия за политическа сигурност. Официално военно лице, участвало в насилието в Homs.

1.12.2011

12.

Ghiath Fayad

 

Дивизия за политическа сигурност Официално военно лице, участвало в насилието в Homs.

1.12.2011


Б.   Образувания

 

Име

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

1.

Cham Press TV

Al Qudsi building, 2nd Floor - Baramkeh - Damas

Тел.: +963 - 11- 2260805

Факс: +963 - 11 - 2260806

Email: mail@champress.com

Уебсайт: www.champress.net

ТВ верига, участвала в кампании за дезинформация и подстрекавала към насилие срещу протестиращите

1.12.2011

2.

Al Watan

Вестник „Al Watan“ - Дамаск - Безмитна зона

Тел.: 00963 11 2137400

Факс: 00963 11 2139928

Ежедневник, участвал в кампании за дезинформация и подстрекавал към насилие срещу протестиращите

1.12.2011

3.

Сирийски център за научни изследвания (Centre d’études et de recherches syrien (CERS) (известен също като: CERS, Centre d’Etude et de Recherche Scientifique; известен също като SSRC, Scientific Studies and Research Center; известен също като Centre de Recherche de Kaboun

ул. „Barzeh“, П.К. 4470, Дамаск

Подпомагал сирийската армия да се сдобие с материали, служещи директно за следене и репресиране на протестиращите.

1.12.2011

4.

Business Lab

пл. „Maysat“, ул. „Al Rasafi“, сграда 9, П.К. 7155, Дамаск

Тел.: 963112725499;

Факс: 963112725399

Дружество параван, служило за закупуването на чувствителни материали от CERS

1.12.2011

5.

Industrial Solutions

ул. „Baghdad“ № 5, П.К. 6394, Дамаск

тел./факс 963114471080

Дружество параван, служещо за закупуването на чувствителни материали от CERS.

1.12.2011

6.

Mechanical Construction Factory (MCF)

П.К. 35202, Индустриална зона, път „Al-Qadam“, Дамаск

Дружество параван, служещо за закупуването на чувствителни материали от CERS.

1.12.2011

7.

Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries

ул. „Kaboon“, П.К. 5966, Дамаск

тел.:+963-11-5111352

Факс: +963-11-5110117

Дружество параван, служещо за закупуването на чувствителни материали от CERS.

1.12.2011

8.

Handasieh – Organization for Engineering Industries

П.К. 5966, ул. „Abou Bakr Al Seddeq“ Дамаск и П.К. 2849, ул. „Al Moutanabi“, Дамаск и П.К. 21120 Baramkeh, Дамаск

Тел.: 963112121816 – 963112121834 – 963112214650 – 963112212743 – 963115110117

Дружество параван, служещо за закупуването на чувствителни материали от CERS.

1.12.2011

9.

Syria Trading Oil Company (Sytrol)

Сграда на министър-председателя, ул. Nissan 17, Дамаск, Сирия.

Държавно предприятие, отговарящо за целия износ на петрол от Сирия Оказва финансова подкрепа за режима.

1.12.2011

10.

General Petroleum Corporation (GPC).

New Sham- срада на сирийската петролна компания, П.К. 60694, Дамаск, Сирия BOX: 60694

Тел.: 963113141635

Факс: 963113141634

E-mail: info@gpc-sy.com

Държавно петролно предприятие Оказва финансова подкрепа на режима.

1.12.2011

11.

Al Furat Petroleum Company

Dummar - New Sham - Western Dummer 1st. Island -Property 2299- AFPC Building П.К. 7660, Дамаск Сирия

Тел.: 00963-11- (6183333), 00963-11- (31913333)

Факс: 00963-11- (6184444), 00963-11- (31914444)

afpc@afpc.net.sy

Съвместно предприятие с 50 % дял, притежаван от GPC Оказва финансова подкрепа на режима.

1.12.2011


2.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 319/11


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1245/2011 НА СЪВЕТА

от 1 декември 2011 година

за прилагане на Регламент (ЕС) № 961/2010 относно ограничителни мерки срещу Иран

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 961/2010 на Съвета от 25 октомври 2010 г. относно ограничителни мерки срещу Иран (1), и по-специално член 36, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 25 октомври 2010 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 961/2010 относно ограничителни мерки срещу Иран.

(2)

Съветът направи цялостен преглед на списъка на лицата, образуванията и структурите, поместен в приложение VIII към Регламент (ЕС) № 961/2010, за които се прилага член 16, параграф 2 от посочения регламент. При прегледа Съветът взе предвид съображенията, представени му от засегнатите страни.

(3)

Съветът реши, че към лицата, образуванията и структурите, изброени в приложение VIII към Регламент (ЕС) № 961/2010, следва да продължат да се прилагат специфичните ограничителни мерки, предвидени в него.

(4)

Съветът реши също така, че вписванията за определени образувания, включени в приложение VIII към Регламент (ЕС) № 961/2010, следва да бъдат изменени.

(5)

Нещо повече, с оглед на продължаващите опасения, изразени от Европейския съвет на 23 октомври 2011 г. във връзка с разширяването на ядрената и ракетната програма на Иран, както и в съответствие с Решение 2011/783/ОВППС на Съвета от 1 декември 2011 г. за изменение на Решение 2010/413/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Иран (2), следва да бъдат включени нови лица и образувания в списъка на лицата, образуванията и структурите, които подлежат на ограничителни мерки, съдържащ се в приложение VIII към Регламент (ЕС) № 961/2010.

(6)

Списъкът на лицата, образуванията и структурите, посочени в член 16, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 961/2010, следва съответно да се актуализира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение VIII към Регламент (ЕС) № 961/2010 се изменя, както е предвидено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 1 декември 2011 година.

За Съвета

Председател

C. ASHTON


(1)  ОВ L 281, 27.10.2010 г., стр. 1.

(2)  Вж. страница 71 от настоящия брой на Официален вестник.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение VIII към Регламент (ЕС) № 961/2010 се изменя, както следва:

1.

В списъка, съдържащ се в приложение VIII, се добавят следните лица и образувания:

I.   Лица и образувания, участващи в дейности, свързани с ядрената програма или с балистични ракети

A.   Лица

 

Наименования

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

1.

Д-р Ahmad AZIZI

 

Заместник-председател и управляващ директор на посочената от ЕС Melli Bank PLC.

1.12.2011

2.

Davoud BABAEI

 

Настоящ ръководител по сигурността на изследователския институт към Министерството на отбраната и логистиката на въоръжените сили — Организация за изследвания и иновации в областта на отбраната (SPND), ръководена от посочения от ООН Mohsen Fakhrizadeh. МААЕ посочва SPND във връзка със своето безпокойство относно евентуални военни аспекти на иранската ядрена програма, по която Иран отказва да сътрудничи. Като ръководител по въпросите на сигурността Babaei е отговорен за възпрепятстване на разкриването на информация, включително пред МААЕ.

1.12.2011

3.

Hassan BAHADORI

 

Главен изпълнителен директор на посочената от ЕС Arian Bank

1.12.2011

4.

Sayed Shamsuddin BORBORUDI

 

Заместник ръководител на посочената от ООН Иранска организация за атомна енергия, в която работи на подчинение на посочения от ООН Feridun Abbasi Davani. Поне от 2002 г. участва в иранската ядрена програма, включително като бивш ръководител по снабдяване и логистика към AMAD, където е отговарял за използването на фиктивни дружества, като Kimia Madan, за набавянето на оборудване и материали за целите на иранската програма за ядрени оръжия.

1.12.2011

5.

Д-р Peyman Noori BROJERDI

 

Председател на съвета и управляващ директор на посочената от ЕС Bank Refah

1.12.2011

6.

(известен още като DANESHJOO)

 

Министър на науката, научните изследвания и технологиите от изборите през 2009 г. до настоящия момент. Иран не предостави на МААЕ разяснения относно ролята му във връзка с проучванията за разработване на ракетни глави. Случаят е част от по-общата липса на сътрудничество с разследването на МААЕ относно т.нар. Предполагаеми проучвания, във връзка с които има предположения за военни аспекти на иранската ядрена програма, включително отказване на достъп до документи, свързани с лица, които работят в тази област. В допълнение към ролята си на министър Daneshjoo участва и в дейностите на Организацията за пасивна защита от името на президента Ahmadenijad. Организацията за пасивна защита вече е посочена от ЕС.

1.12.2011

7.

Д-р Abdolnaser HEMMATI

 

Управляващ и главен изпълнителен директор на посочената от ЕС Banque Sina

1.12.2011

8.

Milad JAFARI

дата на раждане — 20.9.1974 г.

Ирански гражданин, доставящ стоки, предимно метали, на фиктивни дружества, свързани с посочената от ООН Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Доставял стоки на SHIG между януари и ноември 2010 г. Плащанията за някои стоки са извършвани в централния клон на посочената от ЕС Export Development Bank of Iran (EDBI) в Техеран след ноември 2010 г.

1.12.2011

9.

Д-р Mohammad JAHROMI

 

Председател и управителен директор на посочената от ЕС Bank Saderat

1.12.2011

10.

Ali KARIMIAN

 

Ирански гражданин, доставящ стоки, предимно въглеродни влакна, на посочените от ООН SHIG и Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG).

1.12.2011

11.

Majid KHANSARI

 

Управляващ директор на посоченото от ООН дружество Kalaye Electric Company.

1.12.2011

12.

Mahmoud Reza KHAVARI

 

Председател на съвета и управляващ директор на посочената от ЕС Bank Melli.

1.12.2011

13.

Mohammad Reza MESKARIAN

 

Главен изпълнителен директор в Лондон на посочената от ЕС Persia International Bank

1.12.2011

14.

Mohammad MOHAMMADI

 

Управляващ директор на MATSA.

1.12.2011

15.

Д-р M H MOHEBIAN

 

Управляващ директор на посочената от ЕС Post Bank.

1.12.2011

16.

Mohammad Sadegh NASERI

 

Ръководител на Научноизследователския институт по физика (известен в миналото като Институт по приложна физика.

1.12.2011

17.

Mohammad Reza REZVANIANZADEH

 

Управляващ директор на посоченото от ЕС дружество Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH). Служител е и на Иранската организация за атомна енергия. Наблюдава и организира търгове за възлагане на обществени поръчки на дружества за доставки във връзка с чувствителни дейности в завода за производство на гориво (FMP), завода за цирконий на прах (ZPP) и в завода за преработка на уран (UCF)

1.12.2011

18.

A SEDGHI

 

Председател и неизпълнителен директор на посочената от ЕС Melli Bank PLC

1.12.2011

19.

Hamid SOLTANI

 

Управляващ директор на посоченото от ЕС Management Company for Nuclear Power Plant Construction (MASNA)

1.12.2011

20.

Bahman VALIKI

 

Председател на съвета и управляващ директор на посочената от ЕС Export Development Bank of Iran.

1.12.2011

21.

Javad AL YASIN

 

Ръководител на научноизследователския център в областта на взривовете и динамичното въздействие, известен още като METFAZ

1.12.2011

22.

S ZAVVAR

 

И.д. Генерален мениджър в Дубай на посочената от ЕС Persia International Bank.

1.12.2011


Б.   Образувания

 

Наименования

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

23.

Aria Nikan, (известно още като Pergas Aria Movalled Ltd)

Suite 1, 59 Azadi Ali North Sohrevardi Avenue, Tehran, 1576935561

Известно с доставките за търговския отдел на посоченото от ЕС дружество Iran Centrifuge Technology Company (TESA). То е направило опит да се снабди с посочени материали, включително стоки от ЕС, които имат приложение в иранската ядрена програма.

1.12.2011

24.

Bargh Azaraksh; (известно още като Barghe Azerakhsh Sakht)

No 599, Stage 3, Ata Al Malek Blvd, Emam Khomeini Street, Esfahan.

Дружество, наето за работа по електрическата и тръбопроводната система на обекта за обогатяване на уран в Natanz и Qom/Fordow През 2010 г. се занимава с проектирането, снабдяването и инсталирането на оборудване за контрол на електрическата система на обекта в Natanz.

1.12.2011

25.

Behineh Trading Co

Tehran, Iran

Замесено в доставката на боеприпаси от Иран през Нигерия в трета страна

1.12.2011

26.

Eyvaz Technic

No 3, Building 3, Shahid Hamid Sadigh Alley, Shariati Street, Tehran, Iran.

Производител на вакуумно оборудване, извършвал доставки за обектите за обогатяване на уран в Natanz и Qom/Fordow. През 2011 г. доставя датчици за налягане на посоченото от ООН дружество Kalaye Electric Company.

1.12.2011

27.

Fatsa

No 84, Street 20, North Amir Abad, Tehran

Иранско дружество за преработка на уран и производство на ядрено гориво. Под контрола на посочената от ООН Иранска организация за атомна енергия.

1.12.2011

28.

Ghani Sazi Uranium Company (известно още като Iran Uranium Enrichment Company)

3, Qarqavol Close, 20th Street, Tehran

На подчинение на посочения от ООН орган TAMAS. Има договори за производство с посоченото от ООН дружество Kalaye Electric Company и с посоченото от ЕС дружество TESA.

1.12.2011

29.

Iran Pooya (известно още като Iran Pouya)

 

Притежавано от правителството дружество, което е експлоатирало най-голямото находище на алуминий в Иран и е доставяло материали, използвани при производството на корпуси на помпи за центрофугите IR-1 и IR-2. Основен производител на алуминиеви цилиндри за центрофуги, сред чиито клиенти са посочената от ООН Иранска организация за атомна енергия и посоченото от ЕС дружество TESA.

1.12.2011

30.

Iranian Offshore Engineering & Construction Co (IOEC)

18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Tehran 19395-5999

Дружество в сектора на енергетиката, участвало в строителството на обекта за обогатяване на уран в Qom/Fordow. Забранен е износът в негова полза от Обединеното кралство, Италия и Испания.

1.12.2011

31.

Karanir (известно още като Moaser и като Tajhiz Sanat)

1139/1 Unit 104 Gol Building, Gol Alley, North Side of Sae, Vali Asr Avenue. PO Box 19395-6439, Téhéran.

Участва в покупката на оборудване и материали, които имат пряко приложение в иранската ядрена програма.

1.12.2011

32.

Khala Afarin Pars

Unit 5, 2nd Floor, No75, Mehran Afrand St, Sattarkhan St, Téhéran.

Участва в покупката на оборудване и материали, които имат пряко приложение в иранската ядрена програма.

1.12.2011

33.

MACPAR Makina San Ve Tic

Istasyon MH, Sehitler cad, Guldeniz Sit, Number 79/2, Tuzla 34930, Istanbul

Дружество, управлявано от Milad Jafari, който е доставял стоки, предимно метали, за посочената от ООН SHIG посредством фиктивни дружества.

1.12.2011

34.

MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company)

90, Fathi Shaghaghi Street, Tehran, Iran.

Иранска компания, наета от посоченото от ООН дружество Kalaye Electric Company за предоставяне на проектантски и инженерингови услуги в хода на цикъла на производство на ядрено гориво. Наскоро доставя оборудване за обекта за обогатяване на уран в Natanz.

1.12.2011

35.

Mobin Sanjesh (друго наименование FITCO)

Entrée 3, no 11 rue 12, Alley Miremad, Abbas Abad, Téhéran.

Участва в покупката на оборудване и материали, които имат пряко приложение в иранската ядрена програма.

1.12.2011

36.

Multimat lc ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi

 

Дружество, управлявано от Milad Jafari, който е доставял стоки, предимно метали, за посочената от ООН SHIG посредством фиктивни дружества.

1.12.2011

37.

Научноизследователски център в областта на взривовете и динамичното въздействие (известен още като METFAZ)

44, 180th Street West, Tehran, 16539-75751

На подчинение на посочения от ЕС Malek Ashtar University. Наблюдава дейността, свързана с евентуални военни аспекти на иранската ядрена програма, по която Иран не сътрудничи с МААЕ.

1.12.2011

38.

Saman Nasb Zayendeh Rood; Saman Nasbzainde Rood

Unit 7, 3rd Floor Mehdi Building, Kahorz Blvd, Esfahan, Iran.

Дружество изпълнител на строителни работи, което е инсталирало тръбопроводно и свързано с него помощно оборудвано на обекта за обогатяване на уран в Natanz. Работило е по-специално по тръбопроводната система на центрофугите.

1.12.2011

39.

Saman Tose'e Asia (SATA)

 

Инженерингово дружество, участващо в подпомагането на широк кръг индустриални проекти, включително иранската програма за обогатяване на уран, и извършвало недекларирана дейност на обекта за обогатяване на уран в Qom/Fordow.

1.12.2011

40.

Samen Industries

Тел.: +98 511 3853008, +98 511 3870225

Фиктивно наименование на Khorasan Mettalurgy Industries (посочено в Резолюция 1803 от 2008 г. на ССООН), дъщерно дружество на Ammunition Industries Group (AMIG)

1.12.2011

41.

SOREH (Nuclear Fuel Reactor Company)

61 Shahid Abthani Street – Karegar e Shomali, Téhéran; Persian Gulf Boulevard, KM 20 SW, Ispahan.

Клон на Иранската организация за атомна енергия (AEOI), на която са наложени санкции от ООН.

1.12.2011

42.

STEP Standart Teknik Parca San ve TIC A.S.

79/2 Tuzla, 34940, Istanbul, Turkey

Дружество, управлявано от Milad Jafari, който е доставял стоки, предимно метали, за посочената от ООН SHIG посредством фиктивни дружества.

1.12.2011

43.

SURENA (известно още като Sakhd Va Rah-An-Da-Zi)

 

Дружество за строителство и пускане в действие на атомни електроцентрали Под контрола на посоченото от ООН дружество Novin Energy Company.

1.12.2011

44.

TABA (иранско дружество за производство на режещи машини - Taba Towlid Abzar Boreshi Iran)

12 Ferdowsi, Avenue Sakhaee, avenue 30 Tir (sud), nr 66 – Téhéran

Притежавано или контролирано от TESA. Наложени са му санкции от ЕС. Участва в производството на оборудване и материали, които имат пряко приложение в иранската ядрена програма.

1.12.2011

45.

Test Tafsir

No 11, Tawhid 6 Street, Moj Street, Darya Blvd, Shahrak Gharb, Tehran, Iran.

Дружество, което произвежда и доставя специални контейнери UF6 на обектите за обогатяване на уран в Natanz и Qom/Fordow.

1.12.2011

46.

Tosse Silooha (известно още като Tosseh Jahad E Silo)

 

Участва в иранската ядрена програма на обектите в Natanz, Qom и Arak.

1.12.2011

47.

Yarsanat (известно още като Yar Sanat и като Yarestan Vacuumi)

No. 101, West Zardosht Street, 3rd Floor, 14157 Téhéran; No. 139 Hoveyzeh Street, 15337, Téhéran.

Дружество снабдител на посоченото от ООН дружество Kalaye Electric Company. Участва в покупката на оборудване и материали, които имат пряко приложение в иранската ядрена програма. Правило е опити за снабдяване с вакуумни продукти и датчици за налягане.

1.12.2011

48.

Oil Turbo Compressor Company (OTC)

No. 12 Saee Alley Vali E Asr Street, Teheran, Iran

Дружество, свързано с посоченото от ЕС Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (изв. също като Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG).

1.12.2011

II.   Ислямска революционна гвардия (IRGC)

A.   Лица

 

Наименования

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

49.

Azim AGHAJANI (изписван също ADHAJANI)

 

Член на IRGC, замесен в доставката на боеприпаси от Иран през Нигерия в трета страна

1.12.2011

50.

Abolghassem Mozaffari SHAMS

 

Ръководител на Khatam Al-Anbia Construction Headquarters

1.12.2011

51.

Ali Akbar TABATABAEI (псевдоним Sayed Akbar TAHMAESEBI)

 

Член на IRGC, замесен в доставката на боеприпаси от Иран през Нигерия в трета страна

1.12.2011


Б.   Образувания

 

Наименования

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

52.

Yas Air

Mehrabad Airport, Tehran

Ново наименование на дружеството IRGC Pars Aviation Service Company, на което са наложени санкции от ООН и ЕС. През 2011 г. в самолет на Yas Air Cargo Airlines, пътуващ от Иран за Сирия и подложен на проверка в Турция, бяха открити конвенционални оръжия.

1.12.2011

III.   Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

A.   Лица

 

Наименования

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

53.

Ghasem NABIPOUR (известен още като M T Khabbazi NABIPOUR)

Роден на 16.01.56, с иранско гражданство.

Директор и акционер на Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company, ново наименование на Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company (известно още като Soroush Saramin Asatir Ship Management Company) (SSA SMC), посочено в списъците на Европейския съюз, отговарящ за техническото управление на корабите на IRISL. NABIPOUR е директор на управлението на корабите на IRISL.

1.12.2011

54.

Naser BATENI

Роден на 16.12.62, с иранско гражданство.

Бивш правен директор на IRISL, директор на Hanseatic Trade and Trust Shipping Company (HTTS), санкционирано от Европейския съюз. Директор на фиктивното дружество NHL Basic Limited.

1.12.2011

55.

Mansour ESLAMI

Роден на 31.01.65, с иранско гражданство.

Директор на IRISL Malta Limited, с друго наименование Royal Med Shipping Company, санкционирано от Европейския съюз.

1.12.2011

56.

Mahamad TALAI

Роден на 4.6.1953 г., с иранско и германско гражданство.

Ръководен кадър на IRISL в Европа, изпълнителен директор на HTTS, санкционирано от Европейския съюз, на Darya Capital Administration Gmbh, санкционирано от Европейския съюз. Администратор на няколко фиктивни дружества, притежавани или контролирани от IRISL или от негови филиали.

1.12.2011

57.

Mohammad Moghaddami FARD

Роден на: 19 юли 1956 г.,

паспорт N10623175 (Иран), изд. на 27 март 2007 г.; валиден до 26.3.2012 г.

F: Регионален директор на IRISL за Обединените арабски емирства, директор на Pacific Shipping, санкционирано от Европейския съюз, на Great Ocean Shipping Company, с друго наименование Oasis Freight Agency, санкционирано от Европейския съюз. Създал Crystal Shipping FZE през 2010 г. в опит да се заобиколи посочване от ЕС на IRISL.

1.12.2011

58.

Капитан Alireza GHEZELAYAGH

 

Главен изпълнителен директор на посоченото от ЕС образувание Lead Maritime, което действа от името на HDSL в Сингапур. Освен това главен изпълнителен директор на посоченото от ЕС образувание Asia Marine Network, което е регионалната служба на IRISL в Сингапур.

1.12.2011

59.

Gholam Hossein GOLPARVAR

Роден на 23.01.57, с иранско гражданство.

Бивш търговски директор на IRISL, заместник-директор и акционер на Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company, изпълнителен директор и акционер на Sapid Shipping Company, филиал на IRISL, санкционирано от Европейския съюз, заместник-директор и акционер на HDSL, санкционирано от Европейския съюз, член на управителния комитет на Irano-Hind Shipping Company, санкционирано от Европейския съюз.

1.12.2011

60.

Hassan Jalil ZADEH

Роден на 06.01.59, с иранско гражданство.

Директор и акционер на Hafiz Darya Shipping Lines (HDSL), санкционирано от Европейския съюз. Регистриран като акционер на множество фиктивни дружества на IRISL.

1.12.2011

61.

Mohammad Hadi PAJAND

Роден на 25.05.50, с иранско гражданство.

Бивш финансов директор на IRISL, бивш директор на Irinvestship limited, санкционирано от Европейския съюз, директор на Fairway Shipping, поело дейността на Irinvestship limited. Администратор на фиктивни дружества на IRISL, по-специално Lancellin Shipping Company, санкционирано от Европейския съюз, и Acena Shipping Company

1.12.2011

62.

Ahmad SARKANDI

Роден на 30.09.53, с иранско гражданство.

Финансов директор на IRISL от 2011 г. Бивш изпълнителен директор на няколко филиала на IRISL, санкционирани от Европейския съюз, отговорен за създаването на няколко фиктивни дружества и все още регистриран като техен директор и акционер.

1.12.2011

63.

Seyed Alaeddin SADAT RASOOL

Роден на 23.7.1965 г., с иранско гражданство.

Заместник-правен директор на групата IRISL, правен директор на Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company.

1.12.2011

64.

Ahmad TAFAZOLY

Роден на: 27 май 1956 г., в: Bojnord, Иран,

паспорт: R10748186 (Иран), изд. на 22 януари 2007; валиден до 22.1.2012 г.

Директор на IRISL China Shipping Company, с друго наименование Santelines (известно още като Santexlines), Rice Shipping, E-sail Shipping, санкционирано от Европейския съюз.

1.12.2011


Б.   Образувания

 

Наименования

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

65.

E-Sail, известно още като E-Sail Shipping Company или Rice Shipping

Suite 1501, Shanghai Zhong Rong Plaza, 1088 Pudong South Road, Shanghai, China

Нови наименования на Santexlines, с друго наименование IRISL China Shipping Company Limited, санкционирано от Европейския съюз. Действа от името на IRISL. Действа от името на посоченото от ЕС образувание SAPID в Китай, чартиращо кораби на IRISL до други дружества.

1.12.2011

66.

IRISL Maritime Training Institute

No 115, Ghaem Magham Farahani St. P.O. Box 15896-53313, Téhéran, Iran

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

1.12.2011

67.

Kara Shipping and Chartering Gmbh (KSC)

Schottweg 7, 22087 Hambourg, Allemagne.

Фиктивно дружество на HTTS, санкционирано от Европейския съюз.

1.12.2011

68.

Khaybar Company

16th Kilometre Old Karaj Road Téhéran / Iran - Zip Code: 13861-15383

Филиал на IRISL, отговарящ за доставката на кораби на части.

1.12.2011

69.

Kish Shipping Line Manning Company

Sanaei Street Kish Island Iran.

Филиал на IRISL, отговарящ за наемането на екипажите и за управлението на персонала.

1.12.2011

70.

Boustead Shipping Agencies Sdn Bhd

Suite P1.01, Level 1 Menara Trend, Intan Millennium Square, 68, Jalan Batai Laut 4, Taman Intan, 41300 Klang, Selangor, Malaisie

Дружество, действащо от името на IRISL. Boustead Shipping Agencies е осъществявало сделките, предприемани от IRISL или от образуванията, притежавани или контролирани от IRISL.

1.12.2011

71.

Diamond Shipping Services (DSS)

5 Saint Catharine Sq., El Mansheya El Soghra, Alexandrie, Egypte

Дружество, действащо от името на IRISL. Diamond Shipping Services е осъществявало и се е ползвало от сделките, предприемани от IRISL или от образуванията, притежавани или контролирани от IRISL.

1.12.2011

72.

Good Luck Shipping Company

P.O. BOX 5562, Dubai

Дружество, действащо от името на IRISL. Good Luck Shipping Company е създадено, за да встъпи в правата на Oasis Freight Company, с друго наименование Great Ocean Shipping Services, санкционирано от Европейския съюз, и в процес на съдебна ликвидация. Good Luck Shipping е издавало фалшиви транспортни документи в полза на IRISL и на образувания, притежавани или контролирани от IRISL. Действа от името на посочените от ЕС образувания HDSL и Sapid в Обединените арабски емирства. Създадено през юни 2011 г. в резултат на санкции, на мястото на Great Ocean Shipping Services and Pacific Shipping.

1.12.2011

73.

Ocean Express Agencies Private Limited

Ocean Express Agencies - Ground Floor, KDLB Building, 58 West Wharf Road - Karachi - 74000, Sindh, Pakistan

Дружество, действащо от името на IRISL. Ocean Express Agencies Private Limited е използвало транспортните документи, използвани от IRISL и от образуванията, притежавани или контролирани от IRISL, за да заобиколи санкциите.

1.12.2011

74.

OTS Steinweg Agency

Steinweg - OTS, Iskele Meydani, Alb. Faik Sozdener Cad., No:11 D:8 Kat:4 Kadikoy - 34710 Istanbul

Дружество, действащо от името на IRISL. OTS Steinweg Agency е осъществявало сделки от името на IRISL и на образувания, притежавани или контролирани от IRISL, участвало е в създаването на фиктивни дружества, притежавани или контролирани от IRISL, участвало е в придобиването на кораби в полза на IRISL или на образувания, притежавани или контролирани от IRISL.

1.12.2011

75.

Universal Transportation Limitation Utl

21/30 Thai Wah Tower 1, South Sathorn Road, Bangkok 10120 Thailande

Дружество, действащо от името на IRISL. Universal Transportation Limited (UTL) е издавало фалшиви транспортни документи на името на фиктивно дружество, притежавано или контролирано от IRISL, и е осъществявало сделки от името на IRISL.

1.12.2011

76.

Walship SA

Cité Les Sources 400 logts, Promotion, Sikh cage B no3 - 16005 Bir Mourad Rais, Algérie

Дружество, действащо от името на IRISL. Walship SA е осъществявало сделки от името на IRISL в полза на неговите клиенти, издавало е транспортни документи и фактури на името на фиктивно дружество на IRISL, проучвало е податливи клиенти, за да осъществи връзки от тяхно име, но изключително в полза на IRISL или на образувания, притежавани или контролирани от IRISL.

1.12.2011

77.

Acena Shipping Company Limited

Адрес: 284 Makarios III avenue, Fortuna Court, 3105 Limassol

ИМО номера: 9213399; 9193185

Acena Shipping Company Limited е фиктивно дружество, притежавано или контролирано от IRISL. То е регистриран собственик на няколко кораба, притежавани от IRISL или от филиал на IRISL.

1.12.2011

78.

Alpha Kara Navigation Limited

171, Old Bakery Street, La Valette – регистрационен номер C 39359

Alpha Kara Navigation Limited е фиктивно дружество, притежавано или контролирано от IRISL. То е филиал на посоченото от ЕС образувание Darya Capital Administration GMBH. То е регистриран собственик на няколко кораба, притежавани от IRISL или от филиал на IRISL.

1.12.2011

79.

Alpha Nari Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malte

Регистрационен номер C 38079

Alpha Kara Navigation Limited е фиктивно дружество, притежавано или контролирано от IRISL. То е регистриран собственик на няколко кораба, притежавани от IRISL или от филиал на IRISL.

1.12.2011

80.

Aspasis Marine Corporation

Адрес: 107 Falcon House, DoubaïInvestment Park, Po Box 361025 Doubaï

Aspasis Marine Corporation е фиктивно дружество, притежавано или контролирано от IRISL. То е регистриран собственик на няколко кораба, притежавани от IRISL или от филиал на IRISL.

1.12.2011

81.

Atlantic Intermodal

 

Притежавано от IRISL agent Pacific Shipping. Предоставяло е финансова помощ за конфискувани кораби на IRISL и за придобиване на нови контейнери за транспортиране.

1.12.2011

82.

Avrasya Container Shipping Lines

 

Фиктивно дружество, притежавано или контролирано от IRISL или от филиал на IRISL.

1.12.2011

83.

Azores Shipping Company, с друго наименование Azores Shipping FZE LLC

PO Box 5232, Fujairah, UAE; Al Mana Road, Al Sharaf Building, Bur Doubaï, Doubaï

Контролирано от Moghddami Fard. Предоставя услуги за филиала на IRISL, посоченото от ЕС образувание Valfajre Shipping Company. Фиктивно дружество, притежавано или контролирано от IRISL или от филиал на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван или контролиран от IRISL. Moghddami Fard е директор на дружеството.

1.12.2011

84.

Beta Kara Navigation Ltd

Адрес: 171, Old Bakery Street, La Valette

Регистрационен номер C 39354

Beta Kara Navigation Ltd е фиктивно дружество, притежавано или контролирано от IRISL. То е регистриран собственик на няколко кораба, притежавани от IRISL или от филиал на IRISL.

1.12.2011

85.

Bis Maritime Limited

ИМО номер: 0099501

Bis Maritime Limited е фиктивно дружество на IRISL, разположено в Барбадос. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. Gholam Hossein Golparvar е администратор на дружеството.

1.12.2011

86.

Brait Holding SA

Регистрирано на Маршалските острови през август 2011 г. под номер 46270.

Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

1.12.2011

87.

Bright Jyoti Shipping

 

Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

1.12.2011

88.

Bright Ship FZC

Saif zone, Doubaï

Фиктивно дружество на IRISL, използвано при придобиването на кораб, притежаван от IRISL или от филиал на IRISL и за прехвърляния на средства в полза на IRISL.

1.12.2011

89.

Bright-Nord GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL.

1.12.2011

90.

CF Sharp Shipping Agencies Pte Ltd

15 New Bridge Road, Rocha House, Singapore 059385

Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL.

1.12.2011

91.

Chaplet Shipping Limited

Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malte No

Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или от филиал на IRISL.

1.12.2011

92.

Cosy-East GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL.

1.12.2011

93.

Crystal Shipping FZE

Dubai, UAE

Притежавано от IRISL agent Pacific Shipping. Създадено през 2010 г. от Moghddami Fard в опит да се заобиколи посочването от ЕС на IRISL. През декември 2010 г. то е използвано за прехвърляне на средства, за да се освободят конфискуваните кораби на IRISL и да се прикрие участието на IRISL.

1.12.2011

94.

Damalis Marine Corporation

 

Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или от филиал на IRISL.

1.12.2011

95.

Delta Kara Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, La Valette

Регистрационен номер C 39357

Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или от филиал на IRISL.

1.12.2011

96.

Delta Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malte

Регистрационен номер C 38077

Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или от филиал на IRISL.

1.12.2011

97.

Elbrus Ltd

Manning House - 21 Bucks Road - Douglas - Isle of Man - IM1 3DA

Холдингово дружество, притежавано или контролирано от IRISL, обхващащо фиктивните дружества на IRISL със седалище остров Ман.

1.12.2011

98.

Elcho Holding Ltd

Регистрирано на Маршалските острови през август 2011 г. под номер 46041.

Фиктивно дружество на IRISL, регистрирано на Маршалските острови, притежавано или контролирано от IRISL или от филиал на IRISL.

1.12.2011

99.

Elegant Target Development Limited

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

ИМО № на кораба: 8320195

Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL. Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

1.12.2011

100.

Epsilon Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malte

Регистрационен номер C 38082

Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или от филиал на IRISL.

1.12.2011

101.

Eta Nari Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, La Valette

Регистрационен номер: C 38067

Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или от филиал на IRISL.

1.12.2011

102.

Eternal Expert Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или от филиал на IRISL.

1.12.2011

103.

Fairway Shipping

83 Victoria Street, London, SW1H OHW

Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или от филиал на IRISL. Haji Pajand е директор на Fairway Shipping

1.12.2011

104.

Fasirus Marine Corporation

 

Фиктивно дружество на IRISL в Барбадос. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или от филиал на IRISL.

1.12.2011

105.

Galliot Maritime Incorporation

 

Фиктивно дружество на IRISL в Барбадос. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или от филиал на IRISL.

1.12.2011

106.

Gamma Kara Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, La Valette

Регистрационен номер: C 39355

Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или от филиал на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

1.12.2011

107.

Giant King Limited

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

ИМО № на кораба: 8309593

Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL.

Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

1.12.2011

108.

Golden Charter Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

ИМО № на кораба: 8309610

Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL.

Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

1.12.2011

109.

Golden Summit Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

ИМО № на кораба: 8309622

Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL.

Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

1.12.2011

110.

Golden Wagon Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

ИМО №: 8309634

Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL.

Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

1.12.2011

111.

Grand Trinity Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

ИМО № на кораба: 8309658

Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL.

Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

1.12.2011

112.

Great Equity Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

ИМО № на кораба: 8320121

Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL.

Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

1.12.2011

113.

Great Ocean Shipping Services (GOSS)

Suite 404, 4th Floor, Block B-1 PO Box 3671, Ajman Free

Trade Zone, Ajman, UAE

Това дружество е използвано за създаване на фиктивни дружества за IRISL в Обединените арабски емирства, включително Good Luck Shipping. Негов управляващ директор е Moghddami Fard.

1.12.2011

114.

Great Prospect International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

ИМО № на кораба: 8309646

Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL.

Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

1.12.2011

115.

Great-West GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL.

1.12.2011

116.

Happy-Süd GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL.

1.12.2011

117.

Harvest Supreme Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

ИМО № на кораба: 8320183

Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL.

Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

1.12.2011

118.

Harzaru Shipping

ИМО № на кораба: 7027899

Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

1.12.2011

119.

Heliotrope Shipping Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malte – регистрационен № C 45613

ИМО № на кораба: 9270646

Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

1.12.2011

120.

Helix Shipping Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malte – регистрационен № C 45618

ИМО № на кораба: 9346548

Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

1.12.2011

121.

Hong Tu Logistics Private Limited

149 Rochor Road 01 - 26 Fu Lu Shou Complex, Singapore 188425

Фиктивно дружество на IRISL. Притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

1.12.2011

122.

Ifold Shipping Company Limited

Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malte – регистрационен № C 38190

ИМО №: 9386500

Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

1.12.2011

123.

Indus Maritime Incorporation

47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama

ИМО №: 9283007

Фиктивно дружество на IRISL в Панама. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

1.12.2011

124.

Iota Nari Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malte

Регистрационен номер: C 38076

Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

1.12.2011

125.

ISIM Amin Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette - регистрационен № C 40069

Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

1.12.2011

126.

ISIM Atr Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette - регистрационен № C 34477

Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

1.12.2011

127.

ISIM Olive Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette - регистрационен № C 34479

Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

1.12.2011

128.

ISIM SAT Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette - регистрационен № C 34476

Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

1.12.2011

129.

ISIM Sea Chariot Ltd

147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette - регистрационен № C 45153

Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

1.12.2011

130.

ISIM Sea Crescent Ltd

147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette - регистрационен № C 45152

Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

1.12.2011

131.

ISIM Sinin Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette - регистрационен № C 41660

Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

1.12.2011

132.

ISIM Taj Mahal Ltd

147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette - регистрационен № C 37437

ИМО № на кораба: 9274941

Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

1.12.2011

133.

ISIM Tour Company Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette - регистрационен № C 34478

ИМО № на кораба: 9364112

Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

1.12.2011

134.

Jackman Shipping Company

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malte – регистрационен № C 38183

ИМО № на кораба: 9387786

Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

1.12.2011

135.

Kalan Kish Shipping Company Ltd

 

Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

1.12.2011

136.

Kappa Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malte

Регистрационен номер: C 38066.

Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

1.12.2011

137.

Kaveri Maritime Incorporation

Panama

Регистрационен № 5586832

ИМО №: 9284154

Фиктивно дружество на IRISL в Панама, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

1.12.2011

138.

Kaveri Shipping Llc

 

Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

1.12.2011

139.

Key Charter Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL.

1.12.2011

140.

King Prosper Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

ИМО № на кораба: 8320169

Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL.

Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

1.12.2011

141.

Kingswood Shipping Company Limited

171, Old Bakery Street, La Valette

ИМО №: 9387798

Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

1.12.2011

142.

Lambda Nari Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malte

Регистрационен номер: C 38064

Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

1.12.2011

143.

Lancing Shipping Company limited

Адрес: 143/1 Tower Road, Sliema - регистрационен номер № 38181

ИМО № на кораба: 9387803

Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

1.12.2011

144.

Magna Carta Limited

 

Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

1.12.2011

145.

Malship Shipping Agency

Регистрационен № C 43447.

Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

1.12.2011

146.

Master Supreme International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

ИМО № на кораба: 8320133

Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL.

Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

1.12.2011

147.

Melodious Maritime Incorporation

47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama

ИМО №: 9284142

Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

1.12.2011

148.

Metro Supreme International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

ИМО № на кораба: 8309672

Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL.

Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

1.12.2011

149.

Midhurst Shipping Company Limited (Малта)

SPC, притежавано от Hassan Djalilzaden – регистрационен № C38182

ИМО № на кораба: 9387815

Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

1.12.2011

150.

Modality Ltd

№: C 49549

Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

1.12.2011

151.

Modern Elegant Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

ИМО № на кораба: 8309701

Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL.

Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

1.12.2011

152.

Morison Menon Chartered Accountant

204 Tower A2, Gulf Towers, Doubaï, PoBox 5562 et 8835 (Sharjah)

Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

1.12.2011

153.

Mount Everest Maritime Incorporation

Регистрационен № 5586846

ИМО №: 9283019

Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

1.12.2011

154.

Narmada Shipping

Aghadir Building, room 306, Doubaï, EAU

Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

1.12.2011

155.

Newhaven Shipping Company Limited

ИМО № на кораба: 9405930

Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

1.12.2011

156.

NHL Basic Ltd.

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL.

1.12.2011

157.

NHL Nordland GmbH

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL.

Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

1.12.2011

158.

Oxted Shipping Company Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malte – регистрационен № C 38783

ИМО № на кораба: 9405942

Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

1.12.2011

159.

Pacific Shipping

206 Sharaf Building, Al Mina Road, Dubai 113740, UAE

Действа от името на IRISL в Близкия изток. Управителният директор е Mohammad Moghaddami Fard. През октомври 2010 г. дружеството участваше в учредяването на фиктивни дружества; имената на новите дружества са предназначени да се използват в товарителниците за избягване на санкциите. Дружеството продължава да участва в определяне на разписанието на корабите на IRISL.

1.12.2011

160.

Petworth Shipping Company Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malte – регистрационен № C 38781

ИМО № на кораба: 9405954

Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

1.12.2011

161.

Prosper Basic GmbH

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL.

1.12.2011

162.

Prosper Metro Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

ИМО № на кораба: 8320145

Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL.

Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

1.12.2011

163.

Reigate Shipping Companylimited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malte – регистрационен № C 38782

ИМО № на кораба: 9405978

Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

1.12.2011

164.

Rishi Maritime Incorporation

Регистрационен № 5586850

Фиктивно дружество на IRISL в Панама, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

1.12.2011

165.

Seibow Logistics Limited (alias Seibow Limited)

111 Futura Plaza, How Ming Street, Kwun Tong, Hong Kong

Регистрационен № 92630

Фиктивно дружество на IRISL в Хонконг, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

1.12.2011

166.

Shine Star Limited

 

Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

1.12.2011

167.

Silver Universe International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

ИМО № на кораба: 8320157

Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL.

Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

1.12.2011

168.

Sinose Maritime

200 Middle Road 14-03/04, Prime Centre, Singapore 188980

Главен офис на IRISL в Сингапур, действа като специален агент на Asia Marine Network. Действа от името на HDSL в Сингапур.

1.12.2011

169.

Sparkle Brilliant Development Limited

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

ИМО № на кораба: 8320171

Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL.

Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

1.12.2011

170.

Statira Maritime Incorporation

 

Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

1.12.2011

171.

Syracuse S.L.

ИМО № на кораба: 9541887

Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

1.12.2011

172.

Tamalaris Consolidated Ltd

P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, Iles vierges britanniques

Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

1.12.2011

173.

TEU Feeder Limited

143/1 Tower Road, Sliema - регистрационен номер № C44939

Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

1.12.2011

174.

Theta Nari Navigation

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malte

Регистрационен номер: C 38070

Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

1.12.2011

175.

Top Glacier Company Limited

 

Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

1.12.2011

176.

Top Prestige Trading Limited

 

Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

1.12.2011

177.

Tulip Shipping Inc

 

Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

1.12.2011

178.

Western Surge Shipping Companylimited (Chypre)

 

Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

1.12.2011

179.

Wise Ling Shipping Company Limited

 

Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

1.12.2011

180.

Zeta Neri Navigation

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malte

Регистрационен номер: C 38069

Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

1.12.2011

2.

Вписванията за образуванията, изброени по-долу, се заменят с посочените по-долу вписвания:

I.   Лица и образувания, участващи в дейности, свързани с ядрената програма или с балистични ракети

Б.   Образувания

Наименования

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

Pearl Energy Company Ltd

Level 13(E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Labuan 87000 Malaysia

Pearl Energy Company Ltd. е дъщерно дружество, изцяло притежавано от First East Export Bank (FEEB), посочена по Резолюция 1929 на Съвета за сигурност на ООН през юни 2010 г. Pearl Energy Company е създадено от FEEB, за да извършва научни изследвания в областта на икономиката по отношение на редица индустрии в света.

23.05.2011

Safa Nicu, изв. още като ‧Safa Nicu Sepahan‧, ‧Safanco Company‧, ‧Safa Nicu Afghanistan Company‧, ‧Safa Al-Noor Company‧ и ‧Safa Nicu Ltd Company‧.

Safa Nicu Building, Danesh Lane, 2nd Moshtagh Street, Esfahan, Iran

No 38, Third floor, Molla Sadra Street, Vanak Square, Tehran, Iran

No 313, Farvardin Street, Golestan Zone, Ahvaz, Iran

PO Box 106900, Abu Dhabi, UAE

No 233, Lane 15, Vazir Akbar Khan Zone, Kabul, Afghanistan

No 137, First floor, Building No. 16, Jebel Ali, UAE.

Комуникационна фирма, доставяла оборудване за обекта Fordow (Qom), строен, без да бъде обявен пред МААЕ.

23.05.2011

Onerbank ZAO (изв.още като Onerbank ZAT, Eftekhar Bank, Honor Bank, Honorbank)

Ulitsa Klary Tsetkin 51-1, 220004, Minsk, Belarus

Банка със седалище в Беларус, собственост на банка Refah Kargaran, банка Saderat и Банка за развиване на износа на Иран.

23.05.2011

III.   Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

B.   Образувания

Наименования

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) (включително всички клонове) и дъщерни дружества:

No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., PO Box 19395-1311. Tehran. Iran; No. 37,. Corner of 7th Narenjestan, Sayad Shirazi Square, After Noboyand Square, Pasdaran Ave., Tehran, Iran

ИМО номера на IRISL:

9051624; 9465849; 7632826; 7632814; 9465760; 8107581; 9226944; 7620550; 9465863; 9226956; 7375363; 9465758; 9270696; 9193214; 8107579; 9193197; 8108559; 8105284; 9465746; 9346524; 9465851; 8112990

IRISL е участвала в превоза на товари, свързани с военните, включително на забранени товари от Иран. Три от тези случаи са свързани с явни нарушения, докладвани на Комитета за санкции на Иран към Съвета за сигурност на ООН. Връзката на IRISL с разпространението е такава, че Съветът за сигурност на ООН призова всички държави да извършват проверки на плавателните средства на компанията, при наличие на разумно основание да се смята, че плавателното средство превозва товари, забранени с Резолюции 1803 и 1929 на Съвета за сигурност на ООН.

26.7.2010

Bushehr Shipping Company Limited (Tehran)

143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta; c/o Hafiz Darya Shipping Company, Ehteshamiyeh Square 60, Neyestani 7, Pasdaran, Tehran, Iran

ИМО №: 9270658

Притежавано или контролирано от IRISL.

26.7.2010

South Way Shipping Agency Co Ltd, изв. още като Hoopad Darya Shipping Agent

No. 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Tehran, Iran

Контролира се от IRISL и действа от името на IRISL в иранските пристанища, като следи дейности от рода на товаро-разтоварните.

26.7.2010

Irano Misr Shipping Company, изв. още като Nefertiti Shipping

No 41, 3rd Floor, Corner of 6th Alley, Sunaei Street, Karim Khan Zand Ave, Tehran; 265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran; 18 Mehrshad Street, Sadaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran

Действа от името на IRISL в Суецкия канал и в Александрия и Порт Саид. 51 % собственост на IRISL.

26.7.2010

IRISL Marine Services and Engineering Company, изв. също като Qeshm Ramouz Gostar

Sarbandar Gas Station PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iran; Karim Khan Zand Ave, Iran Shahr Shomai, No 221, Tehran, Iran; No 221, Northern Iranshahr Street, Karim Khan Ave, Tehran, Iran.

Qesm Ramouz Gostar: No.86, Khalij-E-Fars Complex, Imam Gholi Khan Blvd, Qeshm Island, Iran ou 86 2nd Floor Khajie Fars, Commercial Complex, Emam Gholi Khan Avenue, Qeshm, Iran

Собственост на IRISL. Предоставя гориво, бункери, вода, боя, смазочно масло и химикали, необходими за плавателните средства на IRISL. Дружеството осигурява и надзор по поддръжката на кораби и съоръжения, както и услуги за членовете на екипажа. Дъщерни дружества на IRISL са използвали банкови сметки в американски долари, регистрирани под фиктивни имена в Европа и Близкия Изток, за да улеснят рутинното прехвърляне на средства. IRISL е съдействала за нееднократни нарушения на разпоредбите на Резолюция 1747 на Съвета за сигурност на ООН.

26.7.2010

Soroush Saramin Asatir (SSA), изв. още като Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company, изв. още като Rabbaran Omid Darya Ship Management Company alias Sealeaders

No 14 (alt. 5) Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Tehran Iran

Действа от името на IRISL. Базирано в Техеран дружество за управление на кораби, действащо като технически управител на много плавателни средства на SAPID.

26.7.2010

First Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Регистрационен документ на дружеството # HRB94311 (Германия), издаден на 21 юли 2005 г.

Притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

First Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Регистрационен документ на дружеството # HRA102601 (Германия), издаден на 19 септември 2005 г. Email адрес smd@irisl.net; уебсайт www.irisl.net; Телефон: 00982120100488; Факс: 00982120100486

ИМО №: 9349576

Притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

Second Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Регистрационен документ на дружеството # HRB94312 (Германия), издаден на 21 юли 2005 г.

Притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

Second Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Регистрационен документ на дружеството # HRA102502 (Германия), издаден на 24 август 2005 г. Email адрес info@hdslines.com; Уебсайт www.hdslines.com; Телефон: 00982126100733; Факс: 00982120100734

ИМО №: 9349588.

Притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

Third Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Регистрационен документ на дружеството # HRB94313 (Германия), издаден на 21 юли 2005 г.

Притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

Third Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Регистрационен документ на дружеството # HRA102520 (Германия), издаден на 29 август 2005 г. Email адрес smd@irisl.net; уебсайт www.irisl.net; Телефон: 00982120100488; Факс: 00982120100486

ИМО №: 9349590

Притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

Fifth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Регистрационен документ на дружеството #HRB94315 (Германия), издаден на 21 юли 2005 г.

Притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

Fifth Ocean GMBH & CO. KG

c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Регистрационен документ на дружеството # HRA102599 (Германия), издаден на 19 септември 2005 г. Email адрес info@hdslines.com; Уебсайт www.hdslines.com; Телефон: 00494070383392; Телефон: 00982126100733; Факс: 00982120100734

ИМО №: 9349667

Притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

Sixth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Регистрационен документ на дружеството # HRB94316 (Германия), издаден на 21 юли 2005 г.

Притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

Sixth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Регистрационен документ на дружеството #HRA102501 (Германия), издаден на 24 август 2005 г. Email адрес info@hdslines.com; Уебсайт www.hdslines.com; Телефон: 00982126100733; Факс: 00982120100734

ИМО №: 9349679

Притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

Seventh Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Регистрационен документ на дружеството # HRB94829 (Германия), издаден на 19 септември 2005 г.

Притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

Seventh Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Регистрационен документ на дружеството # HRA102655 (Германия), издаден на 26 септември 2005 г. Email адрес smd@irisl.net; уебсайт www.irisl.net; Телефон: 00982120100488; Факс: 00982120100486

ИМО №: 9165786

Притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

Eighth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Регистрационен документ на дружеството # HRB94633 (Германия), издаден на 24 август 2005 г.

Притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

Eighth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Регистрационен документ на дружеството # HRA102533 (Германия), издаден на 1 септември 2005 г. Email адрес smd@irisl.net; уебсайт www.irisl.net; Телефон: 00982120100488; Факс: 00982120100486

ИМО №: 9165803

Притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

Ninth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Регистрационен документ на дружеството # HRB94698 (Германия), издаден на 9 септември 2005 г.

Притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

Ninth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Регистрационен документ на дружеството # HRA102565 (Германия), издаден на 15 септември 2005 г. Email адрес smd@irisl.net; уебсайт www.irisl.net; Телефон: 00982120100488; Факс: 00982120100486

ИМО №: 9165798

Притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

Tenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

Притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

Tenth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Регистрационен документ на дружеството # HRA102679 (Германия), издаден на 27 септември 2005 г. Email адрес smd@irisl.net; уебсайт www.irisl.net; Телефон: 00982120100488; Факс: 00982120100486

ИМО №: 9165815

Притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

Eleventh Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Регистрационен документ на дружеството # HRB94632 (Германия), издаден на 24 август 2005 г.

Притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

Eleventh Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Регистрационен документ на дружеството # HRA102544 (Германия), издаден на 9 септември 2005 г. Email адрес smd@irisl.net; уебсайт www.irisl.net; Телефон: 004940302930; Телефон: 00982120100488; Факс: 00982120100486

ИМО №: 9209324

Притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

Thirteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

Притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

Thirteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Регистрационен документ на дружеството # HRA104149 (Германия), издаден на 10 юли 2006 г. Email адрес smd@irisl.net; уебсайт www.irisl.net; Телефон: 00982120100488; Факс: 00982120100486

ИМО №: 9328900

Притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

Fifteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

Притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

Fifteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Регистрационен документ на дружеството # HRA104175 (Германия), издаден на 12 юли 2006 г. Email адрес smd@irisl.net; уебсайт www.irisl.net; Телефон: 00982120100488; Факс: 00982120100486

ИМО №: 9346536

Притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

Insight World Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

ИМО номера: 8309634; 9165827

Insight World Ltd е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Loweswater Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

23.05.2011

Kingdom New Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

ИМО номера: 8309622; 9165839

Kingdom New Ltd е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Loweswater Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

23.05.2011

Logistic Smart Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

ИМО №: 9209336

Logistic Smart Ltd е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Loweswater Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

23.05.2011

Neuman Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

ИМО номера: 8309646; 9167253

Neuman Ltd е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Loweswater Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

23.05.2011

New Desire LTD

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

ИМО номера: 8320183; 9167277

New Desire LTD е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Loweswater Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

23.05.2011

Advance Novel

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

ИМО №: 8320195

Advance Novel е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Mill Dene Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

23.05.2011

Alpha Effort Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

ИМО №: 8309608

Alpha Effort Ltd е дружество, базирана в Хонконг, собственост на Mill Dene Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

23.05.2011

Best Precise Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

ИМО номера: 8309593; 9051650

Best Precise Ltd е дружество, базирана в Хонконг, собственост на Mill Dene Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

23.05.2011

Concept Giant Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

ИМО номера: 8309658; 9051648

Concept Giant Ltd е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Mill Dene Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

23.05.2011

Great Method Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

ИМО номера: 8309610; 9051636

Great Method Ltd е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Mill Dene Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

23.05.2011

Smart Day Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

ИМО №: 8309701

Smart Day Holdings Ltd е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Shallon Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

23.05.2011

Trade Treasure

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

ИМО №: 8320157

Trade Treasure е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Shallon Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

23.05.2011

True Honour Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

ИМО №: 8320171

True Honour Holdings Ltd е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Shallon Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

23.05.2011

New Synergy Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

ИМО номера: 8309696; 9167291

New Synergy Ltd е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Springthorpe Limited, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

23.05.2011

Partner Century Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

ИМО №: 8309684

Partner Century Ltd е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Springthorpe Limited, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

23.05.2011

Sackville Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

ИМО номера: 8320169; 9167265

Sackville Holdings Ltd е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Springthorpe Limited, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

23.05.2011

Sino Access Holdings

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

ИМО №: 8309672

Sino Access Holdings е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Springthorpe Limited, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

23.05.2011

Kerman Shipping Company Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta. C37423, Incorporated in Malta in 2005

ИМО №: 9209350

Kerman Shipping Company Ltd е дъщерно дружество, изцяло притежавано от IRISL. Намира се на същия адрес в Малта като Woking Shipping Investments Ltd и дружествата, които притежава.

23.05.2011

Shere Shipping Company Limited

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

ИМО №: 9305192

Shere Shipping Company Limited е дъщерно дружество, изцяло притежавано от дружеството Woking Shipping Investments Ltd, притежавано от IRISL.

23.05.2011

Tongham Shipping Co. Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

ИМО №: 9305219

Tongham Shipping Co. Ltd е дъщерно дружество, изцяло притежавано от дружеството Woking Shipping Investments Ltd, притежавано от IRISL.

23.05.2011

Uppercourt Shipping Company Limited

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

ИМО №: 9305207

Uppercourt Shipping Company Limited е дъщерно дружество, изцяло притежавано от дружеството Woking Shipping Investments Ltd, притежавано от IRISL.

23.05.2011

Vobster Shipping Company

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

ИМО №: 9305221

Vobster Shipping Company е дъщерно дружество, изцяло притежавано от дружеството Woking Shipping Investments Ltd, притежавано от IRISL.

23.05.2011

Lancelin Shipping Company Ltd

Fortuna Court, Block B, 284 Archiepiskopou Makariou C' Avenue, 2nd Floor, 3105 Limassol, Cyprus. Регистрационен документ на дружеството #C133993 (Кипър), издаден през 2002 г.

ИМО №: 9213387

Дружеството Lancelin Shipping Company Ltd е изцяло притежавано от IRISL. Управителят на Lancelin Shipping е Ahmad Sarkandi.

23.05.2011

Horsham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man Horsham Shipping Company Ltd - Регистрационен документ на дружеството #111999C

ИМО №: 9323833

Horsham Shipping Company Ltd е дружество за прикритие на IRISL, намиращо се на остров Ман. То е 100 % собственост на IRISL и е регистрираният собственик на съд, притежаван от IRISL или дружество, свързано с IRISL. Директор на компанията е Ahmad Sarkandi.

23.05.2011


2.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 319/32


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1246/2011 НА КОМИСИЯТА

от 29 ноември 2011 година

за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Mantecados de Estepa (ЗГУ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 година относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 7, параграф 4, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 6, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 510/2006 заявката за регистрация на названието „Mantecados de Estepa“, подадена от Испания, бе публикувана в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не е получила никакви възражения съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006, названието следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се названието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 ноември 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

Dacian CIOLOȘ

Член на Комисията


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(2)  ОВ C 32, 1.2.2011 г., стр. 22.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Хранителни продукти, посочени в приложение I към Регламент (ЕО) № 510/2006:

Клас 2.4.   Хляб, сладкиши, кексове, сладкарски изделия, бисквити и други тестени изделия

ИСПАНИЯ

Mantecados de Estepa (ЗГУ)


2.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 319/34


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1247/2011 НА КОМИСИЯТА

от 29 ноември 2011 година

относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (1), и по-специално член 9, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се осигури еднакво прилагане на Комбинираната номенклатура, приложена към Регламент (ЕИО) № 2658/87, е необходимо да се приемат мерки относно класирането на стоките, посочени в приложението към настоящия регламент.

(2)

Регламент (ЕИО) № 2658/87 определя общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура. Тези правила се прилагат също така и към всяка друга номенклатура, която изцяло или частично се основава на нея или добавя допълнителни подраздели към нея и която е създадена със специални разпоредби на Съюза, с оглед на прилагането на тарифни и други мерки, свързани с търговията със стоки.

(3)

Съгласно тези общи правила стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, следва да бъдат класирани по кодовете по КН, посочени в колона 2, на основание на посоченото в колона 3 от същата таблица.

(4)

Уместно е да се предвиди обвързващата тарифна информация, която е издадена от митническите органи на държавите-членки във връзка с класирането на стоки в Комбинираната номенклатура, но която не е в съответствие с настоящия регламент, да може да продължи да бъде ползвана от титуляря за срок от три месеца съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 година относно създаване на Митнически кодекс на Общността (2).

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, се класират в Комбинираната номенклатура по кода по КН, посочен в колона 2 от същата таблица.

Член 2

Обвързващата тарифна информация, издадена от митническите органи на държавите-членки, която не е в съответствие с настоящия регламент, може да продължи да бъде ползвана за срок от три месеца съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 ноември 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

Algirdas ŠEMETA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Описание на стоките

Класиране

(код по КН)

Основания

(1)

(2)

(3)

1.

Изделие под формата на модул в собствен корпус с приблизителни размери 11 × 7 × 5 cm (т.нар. „модул с аналогов вход“).

Модулът се състои от две печатни платки, включващи входен интерфейс с четири канала, аналогово-цифров преобразувател, процесор и интерфейсна шина за свързване към програмируем логически контролер (PLC). Модулът има обхват за входното напрежение от 0 до 10 V DC.

Модулът получава аналогови сигнали, представляващи например резултат от измервания на температура, скорост, дебит или тегло, от различни външни устройства.

Модулът преобразува и обработва тези сигнали, преди да ги подаде към програмируемия логически контролер.

8538 90 99

Класирането се определя от Общи правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура, забележка 2, буква б) към раздел XVI и описанието на кодове по КН 8538, 8538 90 и 8538 90 99.

Тъй като модулът представлява интерфейс между външни устройства и апарат за цифрово управление от позиция 8537, се изключва класиране в позиция 8471 като входна единица.

Тъй като модулът получава, преобразува, обработва и подава електрически сигнали към програмируемия логически контролер, се изключва класиране в позиция 8536 като прекъсвач, превключвател или реле за разклоняване, включване или свързване на електрически вериги.

Тъй като модулът не управлява външните устройства сам по себе си, а служи единствено за интерфейс между такива устройства и програмируемия логически контролер, се изключва класиране в позиция 8537 като апарат за електрическо управление.

Тъй като аналогово-цифровото преобразуване представлява само междинен процес, се изключва класиране в позиция 8543 като електрически машини и апарати със специфична функция, неупоменати, нито включени другаде в глава 85.

Понеже предназначението на модула е да получава, преобразува и обработва сигнали, представляващи измервания, приети от външни устройства, и да ги подава към програмируемия логически контролер, модулът е от съществено значение за работата на програмируемия логически контролер от позиция 8537.

Поради това изделието следва да бъде класирано в позиция 8538 като части за уредите от позиции 8535—8537.

2.

Изделие под формата на модул в собствен корпус с приблизителни размери 11 × 7 × 5 cm (т.нар. „модул с дискретен изход“).

Модулът се състои от печатна платка, включваща интерфейсна шина за свързване към програмируем логически контролер (PLC), процесор, цифрово-аналогов преобразувател и изходен интерфейс с 8 точки за свързване.

Изходните точки за свързване представляват електромагнитни релета с обхват на изходното напрежение от 0 до 250 V и товарен ток за всяка точка до 0,17 A.

Модулът обработва и преобразува дискретни сигнали, представляващи сигнал „включено/изключено“ (например 1/0 или да/не), преди да ги подаде към различни външни устройства като контактори, релета и индикаторни лампи.

8538 90 99

Класирането се определя от Общи правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура, забележка 2, буква б) към раздел XVI и описанието на кодове по КН 8538, 8538 90 и 8538 90 99.

Тъй като модулът представлява интерфейс между външни устройства и апарат за цифрово управление от позиция 8537, се изключва класиране в позиция 8471 като изходна единица.

Тъй като модулът получава, обработва, преобразува и подава електрически сигнали към външни устройства, се изключва класиране в позиция 8536 като прекъсвач, превключвател или реле за разклоняване, включване или свързване на електрически вериги.

Изходните точки за свързване (съставени от електромагнитни релета) са само част от модула, който освен това се състои от интерфейсната шина, процесора и цифрово-аналоговия преобразувател. В допълнение, модулът не управлява външните устройства сам по себе си, а служи единствено за интерфейс между програмируемия логически контролер и такива устройства. Следователно се изключва класиране в позиция 8537 като апарат за електрическо управление.

Тъй като цифрово-аналоговото преобразуване представлява само междинен процес, се изключва класиране в позиция 8543 като електрически машини и апарати със специфична функция, неупоменати, нито включени другаде в глава 85.

Понеже предназначението на модула е да получава, обработва и преобразува сигнали, представляващи сигнали „включено/изключено“, приети от програмируемия логически контролер и да ги подава към външни устройства, модулът е от съществено значение за работата на програмируемия логически контролер от позиция 8537.

Поради това изделието следва да бъде класирано в позиция 8538 като части за уредите от позиции 8535—8537.


2.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 319/37


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1248/2011 НА КОМИСИЯТА

от 29 ноември 2011 година

относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (1), и по-специално член 9, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се осигури еднакво прилагане на Комбинираната номенклатура, приложена към Регламент (ЕИО) № 2658/87, е необходимо да се приемат мерки относно класирането на стоките, посочени в приложението към настоящия регламент.

(2)

Регламент (ЕИО) № 2658/87 определя общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура. Тези правила се прилагат също така и към всяка друга номенклатура, която изцяло или частично се основава на нея или добавя допълнителни подраздели към нея и която е създадена със специални разпоредби на Съюза, с оглед на прилагането на тарифни и други мерки, свързани с търговията със стоки.

(3)

Съгласно тези общи правила стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, следва да бъдат класирани по кодовете по КН, посочени в колона 2, на основание на посоченото в колона 3 от същата таблица.

(4)

Уместно е да се предвиди обвързващата тарифна информация, която е издадена от митническите органи на държавите-членки във връзка с класирането на стоки в Комбинираната номенклатура, но която не е в съответствие с настоящия регламент, да може да продължи да бъде ползвана от титуляря за срок от три месеца съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 година относно създаване на Митнически кодекс на Общността (2).

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, се класират в Комбинираната номенклатура по кода по КН, посочен в колона 2 от същата таблица.

Член 2

Обвързващата тарифна информация, издадена от митническите органи на държавите-членки, която не е в съответствие с настоящия регламент, може да продължи да бъде ползвана за срок от три месеца съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 ноември 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

Algirdas ŠEMETA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Описание на стоките

Класиране

(код по КН)

Основания

(1)

(2)

(3)

Машина за използване в асансьори с приблизителни размери 83 × 70 × 30 cm и тегло 418 kg (т. нар. „безредукторна подемна машина“), състояща се от:

синхронен електродвигател с постоянни магнити с мощност 3,4 kW,

шайба на вала на двигателя,

спирачна система, и

генератор на сигнали за определяне на правилното положение на кабелите (система за контрол на безопасността).

Машината се монтира в шахта за асансьор за издигане и спускане на кабината.

8425 31 00

Класирането се определя от Общи правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура, забележка 2, буква а) към раздел XVI и описанието на кодове по КН 8425 и 8425 31 00.

Машината се състои от електродвигател и шайба на вала му. Предвид характеристиките ѝ тя следва да бъде разглеждана като лебедка от позиция 8425.

Наличието на спирачна система или отсъствието на кабел или на ремък не изключва класиране като лебедка (вж. също мнението за класиране в ХС 8425.31/1). Наличието на система за контрол на безопасността не променя характеристиките на лебедка.

Следователно се изключва класиране в позиция 8431 като част за асансьор.

Поради това машината следва да бъде класирана в код по КН 8425 31 00 като лебедка с електродвигател.


2.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 319/39


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1249/2011 НА КОМИСИЯТА

от 29 ноември 2011 година

относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (1), и по-специално член 9, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се осигури еднакво прилагане на Комбинираната номенклатура, приложена към Регламент (ЕИО) № 2658/87, е необходимо да се приемат мерки относно класирането на стоките, посочени в приложението към настоящия регламент.

(2)

Регламент (ЕИО) № 2658/87 определя общи правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура. Тези правила се прилагат също така и към всяка друга номенклатура, която изцяло или частично се основава на нея или добавя допълнителни подраздели към нея и която е създадена със специални разпоредби на Съюза, с оглед на прилагането на тарифни и други мерки, свързани с търговията със стоки.

(3)

Съгласно тези общи правила стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, следва да бъдат класирани по кода по КН, посочен в колона 2, на основание на посоченото в колона 3 от същата таблица.

(4)

Уместно е да се предвиди, обвързващата тарифна информация, издадена от митническите органи на държавите-членки във връзка с класирането на стоки в Комбинираната номенклатура, която обаче не е в съответствие с настоящия регламент, да може да бъде ползвана от титуляря за срок от три месеца съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (2).

(5)

Комитетът по Митническия кодекс не е представил становище в рамките на срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, се класират в Комбинираната номенклатура по кода по КН, посочен в колона 2 от същата таблица.

Член 2

Обвързващата тарифна информация, издадена от митническите органи на държавите-членки, която не е в съответствие с настоящия регламент, може да продължи да бъде ползвана за срок от три месеца съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 ноември 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

Algirdas ŠEMETA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Описание на стоките

Класиране

(код по КН)

Основания

(1)

(2)

(3)

Преносим, захранван от батерии, апарат за улавяне и записване на видеоизображения, с приблизителни размери 10 × 5,5 × 2 cm (т.нар. „джобна записваща видеокамера“), включващ:

обектив и цифрово увеличение,

микрофон,

високоговорител,

течнокристален дисплей с дължина на диагонала на екрана приблизително 5 cm (2 инча),

микропроцесор,

памет от 2 GB, както и

интерфейс USB и AV.

Апаратът може да улавя и записва видеофайлове само под формата на поредица от изображения във формат MPEG4-AVI. Видеоизображението се записва с разделителна способност 640 × 480 пиксела с 30 кадъра в секунда и е с максимална продължителност от 2 часа.

Видеоизображенията, записвани от апарата, могат да бъдат прехвърлени посредством USB интерфейса към автоматична машина за обработка на информация (АМОИ) или посредством AV интерфейса към устройство за цифров видеозапис, монитор или телевизор.

Видеофайлове могат да бъдат прехвърляни към апарата посредством USB интерфейса от АМОИ.

8525 80 99

Класирането се определя от Общите правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура и от описанието на кодове по КН 8525, 8525 80 и 8525 80 99.

Апаратът може да записва само видеофайлове и следователно не е възможно класиране като цифров фотоапарат в код по КН 8525 80 30. Предвид характеристиките си, апаратът представлява записваща видеокамера.

Апаратът може да записва видеофайлове от източници, различни от вградената в него телевизионна камера и следователно не е възможно да бъде класиран в код по КН 8525 80 91 като записваща видеокамера, позволяваща единствено записването на звук и на образ, заснети от самата камера.

Следователно трябва да бъде класиран в код по КН 8525 80 99 като други записващи видеокамери.


2.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 319/41


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1250/2011 НА КОМИСИЯТА

от 29 ноември 2011 година

за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Πατάτα Νάξου (Patata Naxou) (ЗГУ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 година относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 7, параграф 4, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 6, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 510/2006 заявката за регистрация на названието „Πατάτα Νάξου“ (Patata Naxou), подадена от Гърция, бе публикувана в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не е получила никакви възражения съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006, посоченото название следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се названието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 ноември 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

Dacian CIOLOȘ

Член на Комисията


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(2)  ОВ C 91, 23.3.2011 г., стр. 15.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Земеделски продукти, предназначени за консумация от човека, посочени в приложение I към Договора:

Клас 1.6.   Плодове, зеленчуци и зърнени култури, пресни или преработени

ГЪРЦИЯ

Πατάτα Νάξου (Patata Naxou) (ЗГУ)


2.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 319/43


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1251/2011 НА КОМИСИЯТА

от 30 ноември 2011 година

за изменение на директиви 2004/17/ЕО, 2004/18/ЕО и 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на прилаганите от тях прагове за процедурите за възлагане на обществени поръчки

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги (1), и по-специално член 69 от нея,

като взе предвид Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки (2), и по-специално член 78 от нея,

като взе предвид Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на процедурите за възлагане на някои поръчки за строителство, доставки и услуги от възлагащи органи или възложители в областта на отбраната и сигурността и за изменение на директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО (3), и по-специално член 68 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 94/800/ЕО на Съвета от 22 декември 1994 г. относно сключването от името на Европейската общност, що се отнася до въпроси от нейната компетентност, на споразуменията, постигнати на Уругвайския кръг на многостранните преговори (1986—1994 г.) (4), Съветът сключи Споразумението относно обществените поръчки (наричано по-долу „Споразумението“). Споразумението следва да се прилага за всички договори за възлагане на обществени поръчки на стойност, достигаща или превишаваща стойностите (наричани по-долу „прагове“), определени в споразумението и изразени като специални права на тираж.

(2)

Една от целите на директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО е да се даде възможност на прилагащите ги възложители и възлагащи органи същевременно да изпълняват установените в споразумението задължения. За тази цел праговете, определени със същите директиви за обществени поръчки, които са обхванати и от споразумението, следва да се съгласуват, за да се гарантира, че равностойността им в евро, закръглена надолу до хиляди, отговаря на установените в споразумението прагове.

(3)

С оглед постигане на последователност е целесъобразно съгласуването и на тези прагове от директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО, които не са обхванати от споразумението. Същевременно праговете, определени от Директива 2009/81/ЕО, следва да бъдат съгласувани с ревизираните прагове, предвидени в член 16 от Директива 2004/17/ЕО.

(4)

Директиви 2004/17/ЕО, 2004/18/ЕО и 2009/81/ЕО следва да бъдат съответно изменени.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Консултативния комитет по обществени поръчки,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Директива 2004/17/ЕО се изменя, както следва:

1)

Член 16 се изменя, както следва:

а)

в буква а) стойността „387 000 EUR“ се заменя с „400 000 EUR“;

б)

в буква б) стойността „4 845 000 EUR“ се заменя с „5 000 000 EUR“.

2)

Член 61 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 стойността „387 000 EUR“ се заменя с „400 000 EUR“;

б)

в параграф 2 стойността „387 000 EUR“ се заменя с „400 000 EUR“.

Член 2

Директива 2004/18/ЕО се изменя, както следва:

1)

Член 7 се изменя, както следва:

а)

в буква а) стойността „125 000 EUR“ се заменя със „130 000 EUR“;

б)

в буква б) стойността „193 000 EUR“ се заменя с „200 000 EUR“;

в)

в буква в) стойността „4 845 000 EUR“ се заменя с „5 000 000 EUR“.

2)

Първата алинея от член 8 се изменя, както следва:

а)

в буква а) стойността „4 845 000 EUR“ се заменя с „5 000 000 EUR“;

б)

в буква б) стойността „193 000 EUR“ се заменя с „200 000 EUR“.

3)

В член 56 размерът „4 845 000 EUR“ се заменя с „5 000 000 EUR“.

4)

В член 63, параграф 1, първа алинея стойността „4 845 000 EUR“ се заменя с „5 000 000 EUR“.

5)

Член 67, параграф 1 се изменя, както следва:

а)

в буква а) стойността „125 000 EUR“ се заменя със „133 000 EUR“;

б)

в буква б) стойността „193 000 EUR“ се заменя с „200 000 EUR“;

в)

в буква в) стойността „193 000 EUR“ се заменя с „200 000 EUR“.

Член 3

Член 8 от Директива 2009/81/ЕО се изменя, както следва:

1)

В буква а) стойността „387 000 EUR“ се заменя с „400 000 EUR“.

2)

В буква б) стойността „4 845 000 EUR“ се заменя с „5 000 000 EUR“.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила на 1 януари 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 114.

(3)  ОВ L 216, 20.8.2009 г., стр. 76.

(4)  ОВ L 336, 23.12.1994 г., стр. 1.


2.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 319/45


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1252/2011 НА КОМИСИЯТА

от 30 ноември 2011 година

за забрана на риболова на морски дявол в зона VII от страна на съдове под флага на Нидерландия

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 36, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 57/2011 на Съвета от 18 януари 2011 г. за установяване на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси за 2011 година, приложими във водите на ЕС и за корабите на ЕС в някои води извън ЕС (2) се определят квотите за 2011 г.

(2)

Съгласно информацията, получена от Комисията, с улова на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на плавателни съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава-членка или регистрирани в нея, е изчерпана отпуснатата за 2011 г. квота.

(3)

Следователно е необходимо да се забрани риболовната дейност за посочения рибен запас,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2011 г. на определената в същото приложение държава-членка, се счита за изчерпана от датата, указана в същото приложение.

Член 2

Забрани

Забранява се риболовната дейност за посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на плавателни съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава-членка или регистрирани в нея, считано от указаната в приложението дата. По-специално се забраняват задържането на борда, преместването, трансбордирането или разтоварването на суша на този рибен запас, уловен от горепосочените плавателни съдове след тази дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

Lowri EVANS

Генерален директор на генерална дирекция „Морско дело и рибарство“


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 24, 27.1.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

76/T&Q

Държава-членка

Нидерландия

Рибен запас

ANF/07.

Вид

Морски дявол (Lophiidae)

Зона

VII

Дата

11.11.2011 г.


2.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 319/47


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1253/2011 НА КОМИСИЯТА

от 1 декември 2011 година

за изменение на регламенти (ЕО) № 2305/2003, (ЕО) № 969/2006, (ЕО) № 1067/2008 и (ЕО) № 1064/2009 за откриване и управление на тарифни квоти на Съюза за внос на зърнени храни от трети страни

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1), и по-специално член 144, параграф 1 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

С член 1 от Регламент (ЕО) № 2305/2003 на Комисията от 29 декември 2003 г. за откриването и осигуряване на управлението на тарифна квота на Общността за внос на ечемик от трети страни (2) беше открита годишна тарифна квота за внос на 306 215 тона ечемик с код по КН 1003 00.

(2)

С член 1 от Регламент (ЕО) № 969/2006 на Комисията от 29 юни 2006 г. за откриване и осигуряване на управлението на тарифна квота на Общността за внос на царевица от трети страни (3) беше открита годишна тарифна квота за внос на 242 074 тона царевица с кодове по КН 1005 10 90 и 1005 90 00.

(3)

С член 2 от Регламент (ЕО) № 1067/2008 на Комисията от 30 октомври 2008 г. за откриване и управление на тарифни квоти за мека пшеница с качество, различно от високо качество, с произход от трети страни, и за дерогация от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (4) беше открита годишна тарифна квота в размер на 2 989 240 тона за мека пшеница с код по КН 1001 90 99 с качество, различно от високо качество.

(4)

С член 1 от Регламент (ЕО) № 1064/2009 на Комисията от 4 ноември 2009 г. относно откриването и управлението на тарифна квота на Общността за внос на ечемик за пивоварни цели от трети държави (5) беше открита годишна тарифна квота за внос на 50 000 тона ечемик за пивоварни цели с код по КН 1003 00, предназначен за производството на бира, отлежала в бъчви, съдържащи бук.

(5)

В Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Република Аржентина в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъците на Република България и Румъния в процеса на присъединяването им към Европейския съюз (6) (наричано по-долу „Споразумението“), одобрено с Решение 2011/769/ЕС на Съвета (7), към съответните тарифни квоти на Съюза се предвижда добавянето на допълнителни 122 790 тона мека пшеница (с ниско и средно качество), 890 тона ечемик, 890 тона ечемик за пивоварни цели, както и 35 914 тона царевица.

(6)

В Регламент за изпълнение (ЕС) № 1006/2011 на Комисията от 27 септември 2011 г. за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (8) се предвиждат изменения на кодовете по КН за зърнени храни с действие от 1 януари 2012 г.

(7)

Поради това регламенти (ЕО) № 2305/2003, (ЕО) № 969/2006, (ЕО) № 1067/2008 и (ЕО) № 1064/2009 следва да бъдат съответно изменени.

(8)

С цел да се осигури ефикасно административно управление на квотите настоящият регламент следва да се прилага от 1 януари 2012 г.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Член 1, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2305/2003 се заменя със следното:

„1.   Открива се тарифна квота за внос на 307 105 тона ечемик с код по КН 1003 (пореден номер 09.4126).“

Член 2

Регламент (ЕО) № 969/2006 се изменя, както следва:

1)

В член 1 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Открива се тарифна квота за внос на 277 988 тона царевица с кодове по КН 1005 10 90 и 1005 90 00 (пореден номер 09.4131).“

2)

В член 2 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Квотата се разделя на два шестмесечни подпериода по 138 994 тона всеки, обхващащи следните дати:

а)

подпериод 1: от 1 януари до 30 юни;

б)

подпериод 2: от 1 юли до 31 декември.“

Член 3

Регламент (ЕО) № 1067/2008 се изменя, както следва:

1)

В член 1 първата алинея се заменя със следното:

„Чрез дерогация от член 135 и член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 митото за внос на мека пшеница с код по КН 1001 99 00 с качество, различно от високо качество съгласно определението в приложение II към Регламент (ЕО) № 642/2010 на Комисията (9), се определя в рамките на квотата, открита с настоящия регламент.

2)

В член 2 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   На 1 януари всяка година се открива тарифна квота за внос на 3 112 030 тона мека пшеница с код по КН 1001 99 00 с качество, различно от високо качество.“

3)

В член 3 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Общата тарифна квота за внос се разделя на четири подквоти:

подквота I (пореден номер 09.4123): 572 000 тона за Съединените американски щати,

подквота II (пореден номер 09.4124): 38 853 тона за Канада,

подквота III (пореден номер 09.4125): 2 378 387 тона за други трети страни,

подквота IV (пореден номер 09.4133): 122 790 тона за всички трети страни.“

4)

В член 4, параграф 2 първото тире се заменя със следното:

„—

за подквоти I, II и IV — общото количество, открито за годината за съответната подквота,“

Член 4

Член 1, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1064/2009 се заменя със следното:

„1.   С настоящия регламент се открива тарифна квота за внос на 50 890 тона ечемик за пивоварни цели с код по КН 1003, предназначен за производство на бира, отлежала в бъчви, съдържащи бук. Квотата е с пореден номер 09.0076.“

Член 5

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 1 декември 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 342, 30.12.2003 г., стр. 7.

(3)  ОВ L 176, 30.6.2006 г., стр. 44.

(4)  ОВ L 290, 31.10.2008 г., стр. 3.

(5)  ОВ L 291, 7.11.2009 г., стр. 14.

(6)  ОВ L 317, 30.11.2011 г., стр. 11.

(7)  ОВ L 317, 30.11.2011 г., стр. 10.

(8)  ОВ L 282, 28.10.2011 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 187, 21.7.2010 г., стр. 5.“


2.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 319/49


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1254/2011 НА КОМИСИЯТА

от 1 декември 2011 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранни търговски преговори Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 посочва критериите за определяне от страна на Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A към същия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 2 декември 2011 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 1 декември 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

AL

62,0

IL

98,1

MA

39,4

MK

68,6

TN

143,0

TR

85,0

ZZ

82,7

0707 00 05

EG

193,3

TR

92,8

ZZ

143,1

0709 90 70

MA

35,4

TR

131,7

ZZ

83,6

0805 20 10

MA

74,6

ZZ

74,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

34,1

IL

79,1

TR

84,0

UY

71,0

ZZ

67,1

0805 50 10

TR

62,9

ZZ

62,9

0808 10 80

CA

120,5

CL

90,0

CN

74,9

MK

36,4

US

107,2

ZA

180,1

ZZ

101,5

0808 20 50

CN

59,0

TR

133,1

ZZ

96,1


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


РЕШЕНИЯ

2.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 319/51


РЕШЕНИЕ 2011/781/ОВППС НА СЪВЕТА

от 1 декември 2011 година

относно Полицейската мисия на Европейския съюз (ПМЕС) в Босна и Херцеговина (БиХ)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 28, член 42, параграф 4 и член 43, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 8 декември 2009 г. Съветът прие Решение 2009/906/ОВППС (1) относно Полицейската мисия на Европейския съюз (ПМЕС) в Босна и Херцеговина (БиХ). Срокът на действие на посоченото решение изтича на 31 декември 2011 г.

(2)

ПМЕС следва да бъде продължена до 30 юни 2012 г.

(3)

Структурата на командване и контрол на ПМЕС не следва да засяга договорната отговорност на ръководителя на мисията към Комисията за изпълнение на бюджета на ПМЕС.

(4)

Капацитетът за оперативно дежурство следва да се активира за ПМЕС.

(5)

ПМЕС ще се провежда в контекста на обстановка, която би могла да се влоши и да препятства осъществяването на външната дейност на Съюза, определена в член 21 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Мисия

1.   Полицейската мисия на Европейския съюз (ПМЕС) в Босна и Херцеговина (БиХ), създадена със Съвместно действие 2002/210/ОВППС (2), се продължава от 1 януари 2012 г. до 30 юни 2012 г.

2.   ПМЕС се развива в съответствие с мандата на мисията, уреден в член 2, и изпълнява основните задачи, уредени в член 3.

Член 2

Мандат на мисията

В рамките на по-широкия подход, основан на принципите на правовата държава, в Босна и Херцеговина и в региона ПМЕС подкрепя съответните правоприлагащи агенции на Босна и Херцеговина и наказателноправната система в борбата с организираната престъпност и корупцията, като засилва взаимодействието между полицията и прокуратурата и като насърчава регионалното и международното сътрудничество.

ПМЕС предоставя оперативни съвети на специалния представител на Европейския съюз (СПЕС) в подкрепа на неговата роля. Чрез работата и мрежата си в рамките на страната ПМЕС дава своя принос към общите усилия за осигуряване на пълна информираност на Съюза относно обстановката в Босна и Херцеговина.

С оглед на приключването на мисията ПМЕС изготвя списък на нерешените основни задачи, който се предава на Службата на СПЕС.

ПМЕС подкрепя временните складови договорености за целите на Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) до изготвянето на постоянни такива договорености.

Член 3

Основни задачи на мисията

За да изпълни мисията си, основните задачи на ПМЕС са:

1.

да предоставя стратегически съвети на правоприлагащите агенции и политическите органи на Босна и Херцеговина в борбата с организираната престъпност и корупцията;

2.

да насърчава и да улеснява както вертикално, така и хоризонтално механизмите за координация и сътрудничество между съответните правоприлагащи агенции, като се отделя специално внимание на държавните агенции;

3.

да направи необходимото за успешното предаване на задачите от ПМЕС към Службата на СПЕС;

4.

да допринася за координацията на усилията на Съюза и държавите-членки в областта на принципите на правовата държава.

Член 4

Структура на мисията

1.   ПМЕС се състои от следните елементи:

а)

генерален щаб в Сараево, съставен от ръководителя на мисията и персонала, предвиден в оперативния план (OPLAN);

б)

четири регионални бюра в Сараево, Баня Лука, Мостар и Тузла.

2.   Тези елементи подлежат на по-нататъшна подробна уредба в OPLAN.

Член 5

Командващ гражданските операции

1.   Директорът на способностите за планиране и провеждане на граждански операции е командващ гражданските операции за ПМЕС.

2.   Командващият гражданските операции осъществява командването и контрола на ПМЕС на стратегическо равнище под политическия контрол и стратегическото ръководство на Комитета по политика и сигурност (КПС) и под общото ръководство на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ВП).

3.   Командващият гражданските операции осигурява правилното и ефективно изпълнение на решенията на Съвета, както и на решенията на КПС, включително като дава необходимите инструкции на стратегическо равнище на ръководителя на мисията и като му предоставя съвети и техническа подкрепа.

4.   Целият командирован персонал остава под пълното командване на националните органи на командироващата държава или съответната институция на Съюза. Националните органи прехвърлят оперативния контрол над техния персонал, екипи и звена на командващия гражданските операции.

5.   Командващият гражданските операции носи обща отговорност за обезпечаване на правилното изпълнение на задължението на Съюза за полагане на грижа.

6.   Командващият гражданските операции и СПЕС се консултират взаимно, когато е необходимо.

Член 6

Ръководител на мисията

1.   Ръководителят на мисията поема отговорност за и упражнява командването и контрола на ПМЕС на ниво театър на операциите.

2.   Ръководителят на мисията извършва възложеното му от командващия гражданските операции командване и контрол над персонала, екипите и звената от участващите в мисията държави, като заедно с това носи административна и логистична отговорност, включително по отношение на предоставените на разположение на ПМЕС активи, ресурси и информация.

3.   Ръководителят на мисията дава инструкции на целия персонал на ПМЕС с оглед ефективното провеждане на ПМЕС на театъра на операциите, като осигурява нейната координация и ежедневно ръководство и като изпълнява инструкциите на стратегическо равнище на командващия гражданските операции.

4.   Ръководителят на мисията отговаря за изпълнението на бюджета на ПМЕС. За тази цел ръководителят на мисията подписва договор с Комисията.

5.   Ръководителят на мисията отговаря за дисциплинарния контрол над персонала. Дисциплинарните мерки по отношение на командирования персонал се налагат от съответния национален орган или орган на Съюза.

6.   Ръководителят на мисията представлява ПМЕС в зоната на операциите и осигурява необходимата ѝ публичност.

7.   Ръководителят на мисията осъществява координация, когато е уместно, с други участници от Съюза на място. Без да се засяга командната верига, ръководителят на мисията получава политически указания на местно равнище от СПЕС.

Член 7

Персонал на ПМЕС

1.   Броят и правомощията на персонала на ПМЕС са в съответствие с мандата на мисията, уреден в член 2, основните задачи на мисията, уредени в член 3, и със структурата, предвидена в член 4.

2.   ПМЕС се състои основно от персонал, командирован от държавите-членки или от институциите на Съюза. Всяка държава-членка или институция на Съюза поема разходите, свързани с командирования от нея персонал, включително пътните разноски до и от мястото на разполагане, заплати, медицински осигуровки и надбавки, различни от приложимите дневни такива, както и надбавки за работа при трудни условия и риск.

3.   ПМЕС може също да назначава, според необходимото, международен граждански персонал и местен персонал на договорна основа, ако необходимите функции не са осигурени от персонала, командирован от държавите-членки. По изключение, в надлежно обосновани случаи, когато не са налице квалифицирани кандидати от държавите-членки, граждани на участващите трети държави могат да бъдат наемани на работа на договорна основа, по целесъобразност.

4.   Целият персонал съблюдава специфичните за мисията минимални оперативни стандарти за сигурност и плана за сигурност на мисията, подкрепящ политиката на Съюза за сигурност на мястото на операциите. По отношение на защитата на класифицирана информация на ЕС, поверена на персонала с оглед на задълженията му, целият персонал спазва принципите и минималните стандарти за сигурност, установени с Решение 2011/292/ЕС на Съвета от 31 март 2011 г. относно правилата за сигурност за защита на класифицирана информация на ЕС (3).

Член 8

Статут на мисията и персонала на ПМЕС

1.   Приемат се необходимите разпоредби за продължаването на срока на Споразумението, сключено между Съюза и Босна и Херцеговина на 4 октомври 2002 г. относно дейностите на ПМЕС в Босна и Херцеговина, за срока на ПМЕС.

2.   Държавата или институцията на Съюза, командировала член на персонала, носи отговорност за всички претенции, свързани с командироването, от или засягащи съответния член на персонала. Въпросната държава или институция на Съюза отговаря за предприемането на действия срещу командирования служител.

3.   Условията на наемане на работа, както и правата и задълженията на международния и местния граждански персонал се определят в договорите, сключени между ръководителя на мисията и съответния член на персонала.

Член 9

Командна верига

1.   ПМЕС има единна командна верига като операция по управление на криза.

2.   КПС осъществява политическия контрол и стратегическото управление на ПМЕС под ръководството на Съвета и на ВП.

3.   Командващият гражданските операции, под политическия контрол и стратегическото ръководство на КПС и общото ръководство на ВП, е командващ ПМЕС на стратегическо равнище и като такъв дава инструкции на ръководителя на мисията и му предоставя съвети и техническа подкрепа.

4.   Командващият гражданските операции докладва на Съвета чрез ВП.

5.   Ръководителят на мисията осъществява командването и контрола на ПМЕС на ниво театър на операциите и отговаря пряко пред командващия гражданските операции.

Член 10

Политически контрол и стратегическо управление

1.   КПС осъществява политическия контрол и стратегическото управление на ПМЕС под ръководството на Съвета и на ВП. Съветът оправомощава КПС да взема необходимите за тази цел решения съгласно член 38, трета алинея от ДЕС. Това оправомощаване включва правомощия да назначава ръководител на мисията по предложение на ВП и да изменя оперативната концепция (CONOPS) и OPLAN. Съветът запазва правомощията си по отношение на вземането на решения относно целите на ПМЕС и прекратяването ѝ.

2.   КПС докладва редовно на Съвета.

3.   В зависимост от необходимостта КПС получава редовно доклади от командващия гражданските операции и от ръководителя на мисията по въпроси от техните области на отговорност.

Член 11

Участие на трети държави

1.   Без да се засягат независимостта на Съюза при вземане на решения и неговата единна институционална рамка, трети държави могат да бъдат поканени да участват в ПМЕС, при условие че поемат разходите за командирования от тях персонал, включително заплатите, застраховката срещу всякакъв риск, дневните надбавки и пътните разноски до и от Босна и Херцеговина, както и при условие че участват в покриване на текущите разходи на ПМЕС, по целесъобразност.

2.   Третите държави, участващи в ПМЕС, имат същите права и задължения по отношение на ежедневното управление на ПМЕС като държавите-членки.

3.   Съветът оправомощава КПС да взема съответните решения относно приемането на предложените вноски и за създаване на Комитет на участващите държави.

4.   Подробните договорености за участието на трети държави се установяват в споразумения, които се сключват съгласно член 37 ДЕС и в съответствие с член 218 от Договора за функционирането на Европейския съюз. ВП може да договори такива споразумения. Когато Съюзът и трета държава сключат споразумение, установяващо рамка за участието на тази трета държава в операции на Съюза по управление на кризи, разпоредбите на това споразумение се прилагат в контекста на ПМЕС.

Член 12

Финансови разпоредби

1.   Референтната сума, предназначена за покриване на разходите на ПМЕС за периода от 1 януари 2012 г. до 30 юни 2012 г., е 5 250 000 EUR.

2.   Всички разходи се управляват в съответствие с правилата и процедурите, приложими за общия бюджет на Съюза. В съответствие с финансовия регламент ръководителят на мисията може да сключи технически договорености с държави-членки, с участващи трети държави и с други международни участници по отношение на снабдяването на ПМЕС с оборудване, услуги и помещения. Ръководителят на мисията отговаря за управлението на съхраняваното на склад използвано оборудване, което може също да се използва, за да се реагира на неотложни изисквания при разполагания в рамките на ЕПСО. Граждани на участващите трети държави и граждани на приемащата държава имат право да участват в търгове за възлагане на договори.

3.   Ръководителят на мисията се отчита изцяло пред Комисията, която осъществява надзор над дейностите, предприети в рамките на договора му.

4.   При финансовите договорености се спазват оперативните изисквания на ПМЕС, включително съвместимостта на оборудването и оперативната съвместимост на екипите ѝ.

5.   Разходите, свързани с ПМЕС, са допустими от 1 януари 2012 г.

Член 13

Сигурност

1.   Командващият гражданските операции ръководи дейността на ръководителя на мисията по планирането на мерките за сигурност и осигурява тяхното правилно и ефективно изпълнение в контекста на ПМЕС, в съответствие с членове 5 и 9, в координация с Дирекцията по сигурността на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД).

2.   Ръководителят на мисията отговаря за сигурността на ПМЕС и осигурява спазването на минималните изисквания за сигурност, приложими към ПМЕС, в съответствие с политиката на Съюза относно сигурността на персонала, разположен извън Съюза за оперативни нужди съгласно дял V ДЕС, и свързаните с него инструменти.

3.   Ръководителят на мисията се подпомага от старши служител по сигурността на мисията (СССМ), който докладва на ръководителя на мисията и също така поддържа тесни служебни взаимоотношения с Дирекцията по сигурността на ЕСВД.

4.   Ръководителят на мисията, като се консултира с Дирекцията по сигурността на ЕСВД, назначава местни служители по сигурността в четирите регионални бюра, които под ръководството на СССМ отговарят за ежедневното управление на всички аспекти на сигурността на съответните подразделения на ПМЕС.

5.   Преди да поеме служебните си задължения, персоналът на ПМЕС преминава задължително обучение по сигурност в съответствие с OPLAN. Той преминава и редовно опреснително обучение на място, организирано от СССМ.

Член 14

Координиране

1.   Без да се засяга веригата на командване, ръководителят на мисията действа в тясно сътрудничество с делегацията на Съюза в Босна и Херцеговина, за да гарантира съгласуваност в действията на Съюза в подкрепа на Босна и Херцеговина.

2.   Ръководителят на мисията действа в тясна координация с ръководителите на мисии на Съюза в Босна и Херцеговина.

3.   Ръководителят на мисията си сътрудничи с другите международни участници в държавата, по-специално Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Съвета на Европа и Международната програма за обучение и помощ в областта на наказателното разследване.

Член 15

Предоставяне на класифицирана информация

1.   ВП се оправомощава да предоставя на третите държави, асоциирани към настоящото решение, ако е уместно и в съответствие с нуждите на ПМЕС, класифицирана информация на ЕС и документи на ЕС до ниво на класификация „RESTREINT UE“, изготвени за целите на ПМЕС, в съответствие с Решение 2011/292/ЕС.

2.   В случай на точно определена и непосредствена оперативна нужда ВП се оправомощава също така да предоставя на приемащата държава класифицирана информация на ЕС и документи на ЕС до ниво на класификация „RESTREINT UE“, изготвени за целите на ПМЕС, в съответствие с Решение 2011/292/ЕС. Във всички останали случаи такава информация и документи се предоставят на приемащата държава съгласно съответните процедури за сътрудничество на приемащата държава със Съюза.

3.   ВП се оправомощава да предоставя на третите държави, асоциирани към настоящото решение, некласифицирани документи на ЕС, свързани с разискванията на Съвета относно ПМЕС, към които се прилага задължението за служебна тайна съгласно член 6, параграф 1 от Процедурния правилник на Съвета (4).

Член 16

Капацитет за оперативно дежурство

Капацитетът за оперативно дежурство се активира за ПМЕС.

Член 17

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Прилага се от 1 януари 2012 г. до 30 юни 2012 г.

Съставено в Брюксел на 1 декември 2011 година.

За Съвета

Председател

C. ASHTON


(1)  ОВ L 322, 9.12.2009 г., стр. 22.

(2)  ОВ L 70, 13.3.2002 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 141, 27.5.2011 г., стр. 17.

(4)  Решение 2009/937/ЕС на Съвета от 1 декември 2009 г. за приемане на Процедурен правилник на Съвета (ОВ L 325, 11.12.2009 г., стр. 35).


2.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 319/56


РЕШЕНИЕ 2011/782/ОВППС НА СЪВЕТА

от 1 декември 2011 година

относно ограничителни мерки срещу Сирия и за отмяна на Решение 2011/273/ОВППС

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 9 май 2011 г. Съветът прие Решение 2011/273/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия (1).

(2)

На 23 октомври 2011 г. Европейският съвет заяви, че Съюзът ще наложи допълнителни мерки срещу режима в Сирия, докато репресиите срещу цивилното население продължават.

(3)

Предвид сериозната обстановка в Сирия Съветът счита за необходимо да наложи допълнителни ограничителни мерки.

(4)

Освен това нови лица и образувания следва да бъдат включени в посочения в приложение I към Решение 2011/273/ОВППС списък на лицата и образуванията, които подлежат на ограничителни мерки.

(5)

От съображения за яснота мерките, наложени с Решение 2011/273/ОВППС, и допълнителните мерки следва да бъдат включени в един-единствен правен инструмент.

(6)

Следователно Решение 2011/273/ОВППС следва да бъде отменено.

(7)

От страна на Съюза са необходими по-нататъшни действия за изпълнение на определени мерки.

(8)

За да се гарантира ефективността на предвидените в настоящото решение мерки, то следва да влезе в сила в деня на приемането си,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

ГЛАВА 1

ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ ИЗНОСА И ВНОСА

Член 1

1.   Забраняват се продажбата, доставката, трансферът или износът за Сирия от граждани на държавите-членки или от територията на държавите-членки, или чрез използване на съдове, плаващи под тяхно знаме, или чрез техни въздухоплавателни средства, на въоръжение и свързано с него оборудване от всякакъв вид, включително оръжия и боеприпаси, военни транспортни средства и оборудване, полувоенно оборудване и резервни части за тях, както и на оборудване, което би могло да се използва за вътрешни репресии, независимо дали посочените са с произход от територията на държавите-членки или не.

2.   Забранява се:

а)

предоставянето, пряко или непряко, на техническа помощ, посреднически или други услуги, свързани с посочените в параграф 1 изделия или с предоставянето, производството, поддръжката и използването на тези изделия, за физически или юридически лица, образувания или органи в Сирия или за употреба в страната;

б)

предоставянето, пряко или непряко, на финансиране или финансова помощ, свързани с посочените в параграф 1 изделия, включително и по-специално безвъзмездни средства, заеми или застраховки по експортни кредити, предназначени за продажбата, доставката, трансфера и износа на тези изделия или за предоставянето на свързана с тях техническа помощ, посреднически или други услуги, за физически или юридически лица, образувания или органи в Сирия или за употреба в страната.

Член 2

1.   Член 1 не се прилага за:

а)

доставки и техническа помощ, предназначени единствено за подпомагане или използване от въоръжените сили от наблюдатели на Организацията на обединените нации за контролиране на разделението между израелските и сирийските войски (United Nations Disengagement Observer Force (UNDOF);

б)

продажбата, доставката, трансфера или износа на несмъртоносно военно оборудване или оборудване, което би могло да се използва за вътрешни репресии, предназначено единствено за хуманитарни цели или за защита, или за програмите за институционално изграждане, провеждани от Организацията на обединените нации (ООН) и от Европейския съюз, или за операциите по управление на кризи на Европейския съюз и на ООН;

в)

продажбата, доставката, трансфера или износа на небойни превозни средства, произведени или оборудвани с материали за осигуряване на балистична защита, предназначени единствено за защита на разположения в Сирия персонал на Европейския съюз и неговите държави-членки;

г)

предоставянето на техническа помощ, посреднически услуги и други услуги, свързани с такова оборудване или такива програми и операции;

д)

предоставянето на финансиране и финансова помощ, свързани с такова оборудване или такива програми и операции;

при условие че износът и помощта са били предварително одобрени от съответния компетентен орган.

2.   Член 1 не се прилага за защитни облекла, включително бронебойни жилетки и военни каски, временно изнесени за Сирия от персонал на ООН, персонал на Европейския съюз или на неговите държави-членки, представители на медиите, хуманитарните организации и програмите за развитие и свързания с тези дейности персонал, единствено за тяхно лично ползване.

Член 3

Забраняват се продажбата, доставката, трансферът или износът на оборудване или софтуер, предназначени предимно за използване при наблюдение или прихващане от страна на режима в Сирия или по негово указание на интернет и телефонните комуникации по мобилните или стационарните мрежи в Сирия, както и предоставянето на помощ за инсталиране, използване или обновяване на такова оборудване или софтуер.

Съюзът взема мерките, необходими за определяне на съответните елементи, обхванати от настоящия член.

Член 4

1.   Забраняват се покупката, вносът или превозът на суров нефт и нефтопродукти от Сирия.

2.   Забраняват се прякото или непрякото предоставяне на финансиране или финансова помощ, включително финансови деривати, както и застраховането и презастраховането, свързани със забраните, посочени в параграф 1.

Член 5

Забраните по член 4 не засягат изпълнението до 15 ноември 2011 г. на задължения, предвидени в договори, сключени преди 2 септември 2011 г.

Член 6

1.   Забраняват се продажбата, доставката или трансферът на ключово оборудване и технологии за посочените по-долу основни сектори на сирийската нефтена и газова промишленост или за сирийски или притежавани от Сирия предприятия, които извършват дейности в тези сектори извън Сирия, от граждани на държавите-членки или от териториите на държавите-членки, или чрез използване на плавателни съдове или въздухоплавателни средства под юрисдикцията на държавите-членки, независимо дали произхождат от техните територии или не:

а)

рафиниране;

б)

втечнен природен газ;

в)

сондиране;

г)

производство.

Съюзът предприема необходимите мерки за определяне на съответните изделия, обхванати от настоящия параграф.

2.   Забранява се на сирийски предприятия, които извършват дейности в основните сектори на сирийската нефтена и газова промишленост, посочени в параграф 1, или на сирийски или притежавани от Сирия предприятия, които извършват дейности в тези сектори извън Сирия, да се предоставя:

а)

техническа помощ или обучение и други услуги, свързани с ключово оборудване и технологии, посочени в параграф 1;

б)

предоставянето на финансиране или финансова помощ за продажба, доставка, трансфер или износ на ключово оборудване и технологии, предвидени в параграф 1, или за предоставяне на свързана с тях техническа помощ или обучение.

Член 7

1.   Забраната по член 6, параграф 1 не засяга изпълнението на задължения по доставката на стоки, които са предвидени в договори, сключени преди 1 декември 2011 година.

2.   Забраните по член 6 не засягат изпълнението на задължения, произтичащи от договори, сключени преди 1 декември 2011 година, или от поръчки, възложени преди тази дата, и които са свързани с инвестиции, направени в Сирия преди 23 септември 2011 г. от предприятия, установени в държавите-членки.

Член 8

Забранява се доставянето на сирийски банкноти и монети за Централната банка на Сирия.

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Член 9

Забранява се:

а)

предоставянето на всякакви финансови заеми или кредити на сирийски предприятия, които извършват дейности в секторите сондиране, производство или рафиниране на сирийската нефтена промишленост, или на сирийски или притежавани от Сирия предприятия, които извършват дейности в тези сектори извън Сирия;

б)

предоставянето на всякакви финансови заеми или кредити на сирийски предприятия, които участват в изграждането на нови електроцентрали в Сирия;

в)

придобиването или увеличаването на участието в сирийски предприятия, които извършват дейности в секторите сондиране, производство или рафиниране на сирийската нефтена промишленост, или в сирийски или притежавани от Сирия предприятия, които извършват дейности в тези сектори извън Сирия, включително пълното придобиване на такива предприятия и придобиването на дялове или ценни книжа, даващи право на участие;

г)

придобиването или увеличаването на участието в сирийски предприятия, които участват в изграждането на нови електроцентрали в Сирия, включително пълното придобиване на такива предприятия и придобиването на дялове или ценни книжа, даващи право на участие;

д)

създаването на всякакви съвместни предприятия със сирийски предприятия, които извършват дейности в секторите сондиране, производство или рафиниране на сирийската нефтена промишленост, и с всякакви дъщерни дружества или поделения под техен контрол.

е)

създаването на всякакви съвместни предприятия със сирийски предприятия, които участват в изграждането на нови електроцентрали в Сирия, и с всякакви дъщерни дружества или поделения под техен контрол.

Член 10

1.   Забраните по член 9, букви а) и в):

i)

не засягат изпълнението на задължения, произтичащи от договори или споразумения, които са сключени преди 23 септември 2011 г.;

ii)

не възпрепятстват увеличаването на участието, ако то е свързано със задължение по споразумение, сключено преди 23 септември 2011 г.

2.   Забраните по член 9, букви б) и г):

i)

не засягат изпълнението на задължения, произтичащи от договори или споразумения, които са сключени преди 1 декември 2011 година;

ii)

не възпрепятстват разширяването на участието, ако то е свързано със задължение по споразумение, сключено преди 1 декември 2011 година.

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ

Член 11

1.   Забранява участието в изграждането на нови електроцентрали в Сирия.

2.   Забранява се прякото или непрякото предоставяне на финансиране или финансова помощ за изграждането на нови електроцентрали в Сирия.

3.   Забраната по параграфи 1 и 2 не засяга изпълнението на задължения, произтичащи от договори или споразумения, които са сключени преди 1 декември 2011 година.

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ФИНАНСОВОТО ПОДПОМАГАНЕ НА ТЪРГОВИЯТА

Член 12

1.   Държавите-членки се въздържат да поемат нови краткосрочни и средносрочни ангажименти за предоставяне на финансово подпомагане от публичния или от частния сектор за търговията със Сирия, включително предоставянето на експортни кредити, гаранции или застраховане на свои граждани или образувания, извършващи такава търговия, с цел намаляване на размера на дължимите им суми, по-специално за да се предотврати всякакво финансово подпомагане за жестоките репресии срещу цивилното население в Сирия. Освен това държавите-членки не поемат нови дългосрочни ангажименти за предоставяне на финансово подпомагане от публичния или от частния сектор за търговията със Сирия.

2.   Параграф 1 не засяга ангажиментите, поети преди 1 декември 2011 година.

3.   Параграф 1 не засяга търговията с цел прехрана, селскостопански, медицински или други хуманитарни цели.

ГЛАВА 2

ФИНАНСОВ СЕКТОР

Член 13

Държавите-членки не поемат нови ангажименти за предоставяне на правителството на Сирия на безвъзмездни средства, финансова помощ или заеми при преференциални условия, включително посредством участието си в международни финансови институции, освен за хуманитарни цели и за развитие.

Член 14

Забранява се:

а)

всякакво превеждане на суми или друго плащане от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) по или във връзка с всякакви съществуващи кредитни споразумения, сключени между Сирия и ЕИБ;

б)

продължаването от ЕИБ на всякакви съществуващи договори за услуги за техническа помощ за държавни проекти в Сирия.

Член 15

Забраняват се пряката или непряката продажба, покупка, посреднически услуги или помощ при емитирането на сирийски държавни или гарантирани от държавата облигации, емитирани след 1 декември 2011 година, на и от правителството на Сирия, публичните му органи, корпорации и агенции, Централната банка на Сирия или банки, установени в Сирия, или клонове и дъщерни дружества, които са под или извън юрисдикцията на държавите-членки, на банки, установени в Сирия, или финансови образувания, които нито са установени в Сирия, нито са под юрисдикцията на държавите-членки, но са контролирани от лица и образувания, установени в Сирия, както и от лица и образувания, действащи от тяхно име или под тяхно ръководство, или образувания, притежавани или контролирани от тях.

Член 16

1.   Забранява се откриването на нови клонове, дъщерни дружества или представителства на сирийски банки на територията на държавите-членки, както и създаването на нови съвместни предприятия или получаването на дялово участие, или установяването на нови кореспондентски банкови отношения от сирийски банки, включително Централната банка на Сирия, нейните клонове, дъщерни дружества и финансови образувания, които не са установени в Сирия, но са контролирани от лица или образувания, установени в Сирия, с банки под юрисдикцията на държавите-членки.

2.   Забранява се на финансовите институции на територията на държавите-членки или под тяхна юрисдикция да откриват представителства, дъщерни дружества или банкови сметки в Сирия.

Член 17

1.   Забранява се предоставянето на застрахователни и презастрахователни услуги на правителството на Сирия, публичните му органи, корпорации и агенции, или на лица или образувания, действащи от тяхно име или под тяхно ръководство, или на образувания, притежавани или контролирани от тях, включително по незаконен начин.

2.   Параграф 1 не се прилага за предоставянето на:

а)

здравно осигуряване или застраховки за пътуване на физически лица;

б)

задължителни застраховки или застраховки от трето лице на сирийски лица, образувания или органи със седалище в Съюза;

в)

застрахователни или презастрахователни услуги на собственика на плавателен съд, въздухоплавателен съд или превозно средство, наети от сирийско лице, образувание или орган, които не са изброени в приложения I или II.

ГЛАВА 3

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ДОСТЪП

Член 18

1.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки за предотвратяване на влизането или транзитното преминаване през тяхна територия на лицата, отговорни за жестоките репресии срещу цивилното население в Сирия, на лицата, които получават ползи от режима или го подкрепят, както и на свързаните с тях лица, изброени в приложение I.

2.   Параграф 1 не задължава никоя държава-членка да отказва на собствените си граждани влизане на своя територия.

3.   Параграф 1 се прилага, без да се засягат случаите, когато дадена държава-членка е обвързана със задължение по международното право, по-специално:

а)

в качеството на държава домакин на международна междуправителствена организация;

б)

в качеството на държава домакин на международна конференция, свикана от ООН или провеждана под нейна егида;

в)

по многостранно споразумение, предоставящо привилегии и имунитети; или

г)

съгласно Договора за помирение от 1929 г. (Латерански договор), сключен от Светия престол (град-държава Ватикан) и Италия.

4.   Параграф 3 се приема за приложим и в случаите, когато дадена държава-членка е държава домакин на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ).

5.   Съветът се информира надлежно във всеки един от случаите, когато някоя държава-членка предоставя освобождаване в съответствие с параграфи 3 или 4.

6.   Държавите-членки могат да предоставят освобождаване от мерките, наложени съгласно параграф 1, когато пътуването е оправдано поради спешни хуманитарни нужди или поради участие в междуправителствени срещи, включително срещи, които се провеждат с подкрепата на Съюза или чиито домакин е държава-членка, поела председателството на ОССЕ, и на които се провежда политически диалог, пряко насърчаващ демокрацията, правата на човека и принципите на правовата държава в Сирия.

7.   Държава-членка, която желае да предостави освобождаване съгласно параграф 6, уведомява писмено Съвета за това. Счита се, че е предоставено освобождаване, освен ако един или няколко от членовете на Съвета не се противопоставят в писмена форма в срок от два работни дни от получаването на уведомлението за предложеното освобождаване. В случай че един или повече от членовете на Съвета повдигнат възражение, Съветът може да реши с квалифицирано мнозинство да предостави предложеното освобождаване.

8.   Когато в съответствие с параграфи 3 - 7 държава-членка разреши на изброени в приложение I лица да влязат на нейна територия или да преминат транзитно през нея, това разрешение е ограничено само до целта, за която е дадено, и за лицето, за което се отнася.

ГЛАВА 4

ЗАМРАЗЯВАНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА И ИКОНОМИЧЕСКИ РЕСУРСИ

Член 19

1.   Замразяват се всички финансови средства и икономически ресурси, принадлежащи, притежавани, държани или контролирани от лица, отговорни за жестоките репресии срещу цивилното население в Сирия, както и от лица и образувания, които получават ползи от режима или го подкрепят, и от свързани с тях лица и образувания, изброени в приложения I и II.

2.   Никакви финансови средства или икономически ресурси не могат да се предоставят пряко или непряко на разположение или в полза на физическите или юридическите лица или образуванията, изброени в приложения I и II.

3.   Компетентният орган на дадена държава-членка може да разреши освобождаването на определени замразени финансови средства или икономически ресурси или предоставянето на определени финансови средства или икономически ресурси при условия, които сметне за подходящи, след като установи, че съответните финансови средства или икономически ресурси са:

а)

необходими за задоволяване на основните нужди на лицата, изброени в приложения I и II, и на членовете на семействата им, които са на тяхна издръжка, включително разходи за храна, наем или изплащане на ипотечен заем, лекарства и медицинско обслужване, данъци, застрахователни премии и такси за комунални услуги;

б)

предназначени изключително за заплащане на разумни по размера си професионални възнаграждения и за възстановяване на направени разноски, свързани с предоставянето на правни услуги;

в)

предназначени изключително за плащане на хонорари или такси за услуги за текущо поддържане и управление на замразени финансови средства или икономически ресурси; или

г)

необходими за извънредни разходи, при условие че най-малко две седмици преди даването на разрешение компетентният орган е уведомил компетентните органи на останалите държави-членки и Комисията за основанията, поради които смята, че следва да бъде дадено конкретно разрешение;

д)

необходими за хуманитарни цели като оказването или улесняване оказването на помощ, включително медицински доставки, храна, хуманитарни работници и свързаната с тях помощ, или за евакуиране от Сирия;

е)

платими по или от банкова сметка на дипломатическо или консулско представителство или на международна организация, ползваща се с имунитет съгласно международното право, доколкото тези плащания са предназначени за официални цели на дипломатическото или консулското представителство или на международната организация.

Съответната държава-членка информира останалите държави-членки и Комисията за всяко дадено съгласно настоящия параграф разрешение.

4.   Чрез дерогация от параграф 1 компетентните органи на държава-членка могат да разрешат освобождаването на определени замразени финансови средства или икономически ресурси, ако са изпълнени следните условия:

а)

финансовите средства или икономическите ресурси са предмет на обезпечителна мярка, наложена в рамките на съдебно, административно или арбитражно производство преди датата, на която физическото или юридическото лице или образуванието, посочени в параграф 1 от настоящия член, са включени в приложение I или II, или са предмет на съдебно, административно или арбитражно решение, постановено преди тази дата;

б)

финансовите средства или икономическите ресурси ще се използват изключително за удовлетворяване на искове, обезпечени с такава обезпечителна мярка или уважени с такова решение, в границите, установени от приложимите законови и подзаконови актове, уреждащи правата на лицата с такива искове;

в)

обезпечителната мярка или решението не са в полза на физическо или юридическо лице или образувание, изброено в приложение I или II; както и

г)

признаването на обезпечението или на решението не противоречи на обществения ред в съответната държава-членка.

Съответната държава-членка информира останалите държави-членки и Комисията за всяко дадено съгласно настоящия параграф разрешение.

5.   Параграф 1 не възпрепятства посочено лице или образувание да извършва плащане, дължимо по договор, сключен преди датата на включването на това лице или образувание в списъка, при условие че съответната държава-членка е установила, че плащането не се получава пряко или непряко от лице или образувание, посочено в параграф 1.

6.   Параграф 1 не възпрепятства посочено образувание, изброено в приложение II, в рамките на два месеца след датата на посочването си да извършва плащане от замразените финансови средства или икономически ресурси, получени от същото образувание след датата на посочването, когато това плащане е дължимо по договор във връзка с финансирането на търговията, при условие че съответната държава-членка е установила, че плащането не се получава пряко или непряко от лице или образувание, посочено в параграф 1.

7.   Параграф 2 не се прилага за добавянето към замразени сметки на:

а)

лихви или други доходи от тези сметки; или

б)

плащания, дължими по договори, споразумения или задължения, сключени или възникнали преди датата, на която тези сметки са станали предмет на настоящото решение;

при условие че към всички такива лихви, други доходи и плащания продължава да се прилага параграф 1.

ГЛАВА 5

ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 20

Не се удовлетворяват претенции, включително за компенсация, обезщетение или други подобни претенции — като искания за прихващане, неустойки или искания по гаранции, искания за удължаване на срока или изпълнения на задължения по обезпечения, финансови гаранции, включително претенции, произтичащи от акредитиви и сходни инструменти, във връзка с договор или сделка, чието изпълнение е засегнато, пряко или непряко, изцяло или частично, от мерките по настоящото решение — на посочените лица или образувания, изброени в приложения I и II, или на други лица или образувания в Сирия, включително правителството на Сирия, публичните му органи, корпорации и агенции, или на лица или образувания, които предявяват претенции чрез или за сметка на такива лица или образувания.

Член 21

1.   По предложение на държава-членка или на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Съветът утвърждава и изменя списъците в приложения I и II.

2.   Съветът уведомява засегнатото лице или образувание за решението си то да бъде включено в списъка, включително за основанията за това, или пряко, ако адресът е известен, или чрез публикуване на известие, за да се предостави възможност на това лице или образувание да представи възражения.

3.   Когато са представени възражения или нови съществени доказателства, Съветът преразглежда решението си и съответно уведомява засегнатото лице или образувание.

Член 22

1.   В приложения I и II се съдържат основанията за включването в списъка на засегнатите лица и образувания.

2.   В приложения I и II се съдържа и информацията, необходима за идентифициране на засегнатите лица и образувания, когато има такава информация. По отношение на лицата информацията може да включват имената, включително псевдонимите, датата и мястото на раждане, гражданството, номера на паспорта и на личната карта, пола, адреса, ако е известен, и длъжността или професията. По отношение на образуванията информацията може да включва наименованията, мястото и датата на регистрация, регистрационния номер и мястото на дейност.

Член 23

Забранява се съзнателното или преднамерено участие в дейности, чиято цел или резултат е заобикаляне на забраните, установени в настоящото решение.

Член 24

За да се увеличи максимално въздействието на установените в настоящото решение мерки, Съюзът насърчава трети държави да приемат ограничителни мерки, подобни на съдържащите се в настоящото решение.

Член 25

Настоящото решение се прилага за срок от 12 месеца. То подлежи на постоянен преглед. Действието на решението се подновява или то се изменя при необходимост, ако Съветът прецени, че целите му не са постигнати.

Член 26

Решение 2011/273/ОВППС се отменя.

Член 27

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 1 декември 2011 година.

За Съвета

Председател

C. ASHTON


(1)  ОВ L 121, 10.5.2011 г., стр. 11.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на лицата и образуванията, посочени в членове 18 и 19

A.   Лица

 

Име

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

1.

Bashar Al-Assad

Роден на 11.9.1965 г. в Дамаск;

дипломатически паспорт № D1903

Президент на републиката лице, разрешаващо и надзираващо действията срещу протестиращите.

23.5.2011 г.

2.

Maher (известен също като Mahir) Al-Assad

Роден на 8.12.1967 г.;

diplomatic дипломатически паспорт № 4138

Началник на 4-та дивизия на армията, член на централното командване на Baath, силово лице в Републиканската гвардия; брат на президента Bashar Al-Assad; главен ръководител на репресиите срещу протестиращите.

9.5.2011 г.

3.

Ali Mamluk (известен също като Mamlouk)

Роден на 19.2.1946 г. в Дамаск;

дипломатически паспорт № 983

Началник на дирекция „Общо разузнаване“ (General Intelligence Directorate) на Сирия; замесен в репресиите срещу протестиращите.

9.5.2011 г.

4.

Muhammad Ibrahim Al-Sha’ar (известен също като Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

 

Министър на вътрешните работи;.замесен в репресиите срещу протестиращите.

9.5.2011 г.

5.

Atej (известен също като Atef, Atif) Najib

 

Бивш началник на дирекцията за политическа сигурност в Deraa; братовчед на президента Bashar Al-Assad; замесен в репресиите срещу протестиращите.

9.5.2011 г.

6.

Hafiz Makhluf (известен също като Hafez Makhlouf)

Роден на 2.4.1971 г. в Дамаск;

дипломатически паспорт № 2246

Полковник, начело на звено в дирекция „Общо разузнаване“, клон Дамаск; братовчед на президента Bashar Al-Assad;приближен на Mahеr Al-Assad;.замесен в репресиите срещу протестиращите.

9.5.2011 г.

7.

Muhammad Dib Zaytun (известен също като Mohammed Dib Zeitoun)

Роден на 20.5.1951 г. в Дамаск;

дипломатически паспорт № D000001300

Началник на дирекцията за политическа сигурност;.замесен в репресиите срещу протестиращите.

9.5.2011 г.

8.

Amjad Al-Abbas

 

Началник на отдела за политическа сигурност в Banyas, замесен в репресиите срещу протестиращите в Baida.

9.5.2011 г.

9.

Rami Makhlouf

Роден на 10.7.1969 г. в Дамаск;

паспорт № 454224

Сирийски бизнесмен; съдружник на Mahеr Al-Assad; братовчед на президента Bashar Al-Assad; финансира режима, с което прави възможни репресиите срещу протестиращите.

9.5.2011 г.

10.

Abd Al-Fatah Qudsiyah

Роден през 1953 г. в Hama;

дипломатически паспорт № D0005788

Началник на сирийското военно разузнаване;.замесен в репресиите срещу цивилното население.

9.5.2011 г.

11.

Jamil Hassan

 

Началник на сирийското военновъздушно разузнаване; замесен в репресиите срещу цивилното население.

9.5.2011 г.

12.

Rustum Ghazali

Роден на 3.5.1953 г. в Dara’a

дипломатически паспорт № D000000887

Началник на клона на сирийското военно разузнаване за провинция Дамаск;.замесен в репресиите срещу цивилното население.

9.5.2011 г.

13.

Fawwaz Al-Assad

Роден на 18.6.1962 г. в Kerdala;

паспорт № 88238

Замесен в репресиите срещу цивилното население като част от милицията „Shabiha“.

9.5.2011 г.

14.

Munzir Al-Assad

Роден на 1.3.1961 г. в Lattakia;

паспорт № 86449 и № 842781

Замесен в репресиите срещу цивилното население като част от милицията „Shabiha“.

9.5.2011 г.

15.

Asif Shawkat

Роден на 15.1.1950 г. в Al-Madehleh, Tartus

Заместник-началник на Генералния щаб за сигурност и разузнаване; замесен в репресиите срещу цивилното население.

23.5.2011 г.

16.

Hisham Ikhtiyar

Роден през 1941 г.

Началник на сирийското бюро за национална сигурност; population.замесен в репресиите срещу цивилното население.

23.5.2011 г.

17.

Faruq Al Shar’

Роден на 10.12.1938 г.;

Вицепрезидент на Сирия;.замесен в репресиите срещу цивилното население.

23.5.2011 г.

18.

Muhammad Nasif Khayrbik

Роден на 10.4.1937 г. (според други източници на 20.5.1937 г.) в Hama,

дипломатически паспорт № 0002250

Вицепрезидент на Сирия по въпросите на националната сигурност; замесен в репресиите срещу цивилното население.

23.5.2011 г.

19.

Mohamed Hamcho

Роден на 20.5.1966 г.;

паспорт № 02954347

Зет на Maher Al-Assad; бизнесмен и местен представител на много чуждестранни дружества; финансира режима, с което прави възможни репресиите срещу протестиращите.

23.5.2011 г.

20.

Iyad (известен също като Eyad) Makhlouf

Роден на 21.1.1973 г. в Дамаск;

паспорт № N001820740

Брат на Rami Makhlouf, офицер от дирекцията за външни разузнаване, замесен в репресиите срещу цивилното население.

23.5.2011 г.

21.

Bassam Al Hassan

 

Президентски съветник по стратегически въпроси; замесен в репресиите срещу цивилното население.

23.5.2011 г.

22.

Dawud Rajiha

 

Началник на Генералния щаб на въоръжените сили, отговорен за участието на армията в репресиите срещу мирни протестиращи.

23.5.2011 г.

23.

Ihab (известен също като Ehab, Iehab) Makhlouf

Роден на 21.1.1973 г. в Дамаск;

паспорт № N002848852

Вицепрезидент на „SyriaTel“, упражняващ временен контрол на американската компания на Rami Makhlouf;.финансира режима, с което прави възможни репресиите срещу протестиращите.

23.5.2011 г.

24.

Zoulhima Chaliche (Dhu al-Himma Shalish)

Роден през 1951 г. или 1946 г. в Kerdaha.

Началник на сигурността на президента; замесен в репресиите срещу протестиращите; първи братовчед на президента Bashar Al-Assad.

23.6.2011 г.

25.

Riyad Chaliche (Riyad Shalish)

 

Директор на военна служба за жилищно настаняване; финансира режима; първи братовчед на президента Bashar Al-Assad;

23.6.2011 г.

26.

Командир на бригада Mohammad Ali Jafari (известен също като Ja'fari, Aziz; известен също като Jafari, Ali; известен също като Jafari, Mohammad Ali; известен също като Ja'fari, Mohammad Ali; известен също като Jafari-Najafabadi, Mohammad Ali)

Роден на 1.9.1957 г. в Yazd, Иран.

Командващ генерал на Ислямската революционна гвардия, участващ в доставката на оборудване и осигуряването на помощ на сирийския режим за потушаване на протестите в Сирия.

23.6.2011 г.

27.

Генерал-майор Qasem Soleimani (известен също като Qasim Soleimany)

 

Командващ Ислямската революционна гвардия, сили „Qods“, участващ в доставката на оборудване и осигуряването на помощ на сирийския режим за потушаване на протестите в Сирия.

23.6.2011 г.

28.

Hossein Taeb (известен също като Taeb, Hassan; известен също като Taeb, Hosein; известен също като TAEB, Hossein; известен също като Taeb, Hussayn; известен също като Hojjatoleslam Hossein Ta'eb)

Роден през 1963 г. в Техеран, Иран.

Заместник-командващ на разузнаването на Ислямската революционна гвардия, участващ в доставката на оборудване и осигуряването на помощ на сирийския режим за потушаване на протестите в Сирия.

23.6.2011 г.

29.

Khalid Qaddur

 

бизнес съдружник на Mahеr Al-Assad; финансира режима.

23.6.2011 г.

30.

Ra'if Al-Quwatli (известен също като Ri'af Al-Quwatli)

 

бизнес съдружник на Mahеr Al-Assad; финансира режима.

23.6.2011 г.

31.

Mr Mohammad Mufleh

 

Началник на сирийското военно разузнаване в гр. Hama, участващ в действията срещу протестиращите.

1.8.2011 г.

32.

Major General Tawfiq Younes Генерал-майор Tawfiq Younes

 

Началник на отдела за вътрешна сигурност на дирекцията за външно разузнаване; замесен в репресиите срещу цивилното население.

1.8.2011 г.

33.

Mohammed Makhlouf (известен също като Abu Rami)

Роден на 19.10.1932 г. в Latakia, Сирия

Близък съдружник и вуйчо на Bashar и Mahir al-Assad. Бизнес съдружник и баща на Rami, Ihab и Iyad Makhlouf.

1.8.2011 г.

34.

Ayman Jabir

Роден в Latakia.

Съдружник на Mahir al-Assad за милицията „Shabiha“.Пряко замесен в репресиите и насилието срещу цивилното население и координатор на групировките на милицята „Shabiha“.

1.8.2011 г.

35.

Генерал Ali Habib Mahmoud

Роден в Tartous през 1939 г.

Назначен за министър на отбраната на 3 юни 2009 г.

Министър на отбраната. Отговорен за провеждането на операциите на сирийските въоръжени сили, замесени в репресиите и насилието срещу цивилното население.

1.8.2011 г.

36.

Hayel Al-Assad

 

Асистент на Maher Al-Assad, началник на звеното на военната полиция в 4-а дивизия на армията, участвал в репресиите.

23.8.2011 г.

37.

Ali Al-Salim

 

Директор на бюрото по доставки на сирийското Министерство на отбраната, входна точка за всички покупки на сирийската армия.

23.8.2011 г.

38.

Nizar Al-Assad (

Image

Братовчед Bashar Al-Assad; бивш началник на дружеството „Nizar Oilfield Supplies“

Много близък на ключови официални лица в правителството.Финансира „ Shabiha“ в района на Latakia.

23.8.2011 г.

39.

Бригаден генерал Rafiq Shahadah

 

Началник на клон 293 (вътрешни работи) на сирийското военно разузнаване в Дамаск. Пряко замесен в репресиите и насилието над цивилното население в Дамаск. Съветник на президента Bashar Al-Assad по стратегическите въпроси и военното разузнаване.

23.8.2011 г.

40.

Бригаден генерал Jamea Jamea (Jami Jami)

 

Началник на клон на сирийското военно разузнаване в Dayr az-Zor. Пряко замесен в репресиите и насилието над цивилното население в Dayr az-Zor и Alboukamal.

23.8.2011 г.

41.

Hassan Bin-Ali Al-Turkmani

Роден през 1935 г. в Aleppo

Заместник-министър, бивш министър на отбраната, специален пратеник на президента Bashar Al-Assad.

23.8.2011 г.

42.

Muhammad Said Bukhaytan

 

заместник-районен секретар на арабската социалистическа партия „Baath“ от 2005 г., в периода 2000—2005 директор по въпросите на националната сигурност в регионалната партия „Baath“.ma (1998-2000).Бивш губернатор на Hama (1998-2000). Бивш съдружник на президента Bashar Al-Assad и на Maher Al-Assad. Високопоставено лице, вземащо решения в режима относно репресиите над цивилното население.

23.8.2011 г.

43.

Ali Douba

 

Отговорен за убийствата в Hama през 1980 г., извикан обратно в Дамаск като специален съветник на президента Bashar Al-Assad.

23.8.2011 г.

44.

Бригаден генерал Nawful Al-Husayn

 

Шеф на клона на сирийското военно разузнаване в Idlib. Пряко замесен в репресиите и насилието над цивилното население в провинция Idlib.

23.8.2011 г.

45.

Бригаден генерал Husam Sukkar

 

Съветник на президента по въпросите на сигурността. Съветник на президента по въпросите на репресиите и насилието срещу цивилното население от страна на агенциите за сигурност.

23.8.2011 г.

46.

Бригаден генерал Muhammed Zamrini

 

Началник на клон на сирийското военно разузнаване в Homs. Пряко замесен в репресиите и насилието над цивилното население в Homs.

23.8.2011 г.

47.

Генерал лейтенант Munir Adanov (Adnuf)

 

Заместник-началник на генералния щаб, Операции и подготовка на сирийската армия. Пряко замесен в репресиите и насилието над цивилното население в Сирия.

23.8.2011 г.

48.

Бригаден генерал Ghassan Khalil

 

Началник на клон „Информация“ в дирекция „Общо разузнаване“.Пряко замесен в репресиите и насилието над цивилното население в Сирия.

23.8.2011 г.

49.

Mohammed Jabir

П.К. Latakia

Съдружник на Maher Al-Assad за милицията „Shabiha“.Пряко замесен в репресиите и насилието срещу цивилното население и координатор на групировките на милицята „Shabiha“.

23.8.2011 г.

50.

Samir Hassan

 

Близък съдружник на Mahеr Al-Assad. Известен с това, че е подкрепял икономически сирийския режим.

23.8.2011 г.

51.

Fares Chehabi (Fares Shihabi)

 

Председател на индустриалната камара в Aleppo.Оказва икономическа подкрепа на сирийския режим.

2.9.2011 г.

52.

Emad Ghraiwati

Роден на: март 1959 г.; роден в: Дамаск, Сирия

Председател на индустриалната камара в Дамаск (Zuhair Ghraiwati Sons). Оказва икономическа подкрепа на сирийския режим.

2.9.2011 г.

53.

Tarif Akhras

Роден през: 1949 г.; роден в: Homs, Сирия

Основател на Akhras Group (основни суровини, търговия, преработка и логистика), Homs. Оказва икономическа подкрепа на сирийския режим.

2.9.2011 г.

54.

Issam Anbouba

Роден през: 1949 г.; Роден в: Lattakia, Сирия

Президент на Issam Anbouba Est. за селскостопанската промишленост. Оказва икономическа подкрепа на сирийския режим.

2.9.2011 г.

55.

Tayseer Qala Awwad

Роден през: 1943 г.; Роден в: Дамаск

Министър на правосъдието. Свързан със сирийския режим, включително като подкрепя неговата политика и практика на произволно арестуване и задържане.

23.9.2011 г.

56.

Д-р Adnan Hassan Mahmoud

Роден през: 1966 г.; Роден в Tartous

Министър на информацията. Свързан със сирийския режим, включително като подкрепя и насърчава неговата информационна политика.

23.9.2011 г.

57.

Генерал-майор Jumah Al-Ahmad

 

Командир на Специалните сили. Отговорен за използването на насилие срещу протестиращите на цялата територия на Сирия.

14.11.2011 г.

58.

Полковник Lu’ai al-Ali

 

Началник на сирийското военно разузнаване, клон Dera’a. Отговорен за насилието срещу протестиращите в Dera’a.

14.11.2011 г.

59.

Генерал-лейтенант Ali Abdullah Ayyub

 

Заместник-началник на генералния щаб (личен състав и човешка сила).Отговорен за използването на насилие срещу протестиращите на цялата територия на Сирия.

14.11.2011 г.

60.

Генерал-лейтенант Jasim al-Furayj

 

Началник на генералния щаб. Отговорен за използването на насилие срещу протестиращите на цялата територия на Сирия.

14.11.2011 г.

61.

Генерал Aous (Aws) ASLAN

Роден през 1958 г.

Командир на батальон от Републиканската гвардия..Приближен на Maher al-ASSAD и президента al-ASSAD.Замесен в силовите репресии срещу цивилното население на цялата територия на Сирия.

14.11.2011 г.

62.

Генерал Ghassan Belal

 

Главнокомандващ специалното бюро на 4-та дивизия. Съветник на Maher al-ASSAD и координатор на операциите за сигурност. Отговорен за силовите репресии срещу цивилното население на цялата територия на Сирия.

14.11.2011 г.

63.

Abdullah Berri

 

Началник на милицията на семейство Berri. Отговорен за проправителствените милиции, участвали в силовите репресии срещу цивилното население в Aleppo.

14.11.2011 г.

64.

George Chaoui

 

Член на електронната армия на Сирия. Участие в силовите репресии и призоваване към насилие срещу цивилното население на цялата територия на Сирия.

14.11.2011 г.

65.

Генерал-майор Zuhair Hamad

 

Заместник-началник на дирекция „Общо разузнаване“ (General Intelligence Directorate). Отговорен за използването на насилие на цялата територия на Сирия, както и за сплашването и подлагането на мъчения на протестиращите.

14.11.2011 г.

66.

Amar Ismael

 

Цивилен началник на електронната армия на Сирия (разузнавателната служба на сухопътните сили Участие в силовите репресии и призоваване към насилие срещу цивилното население на цялата територия на Сирия.

14.11.2011 г.

67.

Mujahed Ismail

 

Член на електронната армия на Сирия. Участие в силовите репресии и призоваване към насилие срещу цивилното население на цялата територия на Сирия.

14.11.2011 г.

68.

Saqr Khayr Bek

 

Заместник-министър на вътрешните работи. Отговорен за използването на насилие срещу цивилното население на Сирия.

14.11.2011 г.

69.

Генерал-майор Nazih

 

Заместник-директор на дирекция „Общо разузнаване“ (General Intelligence Directorate). Отговорен за използването на насилие на цялата територия на Сирия, както и за сплашването и подлагането на мъчения на протестиращите.

14.11.2011 г.

70.

Kifah Moulhem

 

Командир на батальон в 4-та дивизия. Отговорен за силовите репресии, използвани срещу цивилното население в Deïr el-Zor.

14.11.2011 г.

71.

Генерал-майор Wajih Mahmud

 

Командир на 18-та бронирана дивизия. Отговорен за насилието срещу протестиращите в Homs.

14.11.2011 г.

72.

Bassam Sabbagh

Роден на 24.8.1959 г. в Дамаск.

Адрес: Kasaa, ул. „ Anwar al Attar“, сграда „ al Midani“, Дамаск.

Сирийски паспорт № 004326765, изд. на 2.11.2008 г.,

валиден до ноември 2014 г.

Член на асоциацията на съдебните адвокати в Париж. Ръководител на правната фирма „Sabbagh & Associates“ (Дамаск). Юридически и финансов съветник, управляващ деловата дейност на Rami Makhlouf и Khaldoun Makhlouf. Съдружник на Bachar al-Assad във финансирането на проект за недвижима собственост в Latakia. Оказва подкрепа за финансирането на режима.

14.11.2011 г.

73.

Генерал-лейтенант Mustafa Tlass

 

Заместник-началник на генералния щаб (логистика и снабдяване). Отговорен за използването на насилие срещу протестиращите на цялата територия на Сирия.

14.11.2011 г.

74.

Генерал-майор Fu'ad Tawil

 

Заместник-началник на сирийското военновъздушно разузнаване. Отговорен за използването на насилие на цялата територия на Сирия, както и за сплашването и подлагането на мъчения на протестиращите.

14.11.2011 г.

75.

Mohammad Al-Jleilati

Роден през 1945 г. в Дамаск

Министър на финансите. Отговорен за икономиката на Сирия.

1.12.2011 r.

76.

Д-р Mohammad Nidal Al-Shaar

Роден през 1956 г. в Aleppo

Министър на икономиката и търговията. Отговорен за икономиката на Сирия.

1.12.2011 r.

77.

Генерал-лейтенант Fahid Al-Jassim

 

Началник на щаба. Официално военно лице, отговорно за насилието в Homs.

1.12.2011 r.

78.

Генерал-майор Ibrahim Al-Hassan

 

Заместник-началник на щаба. Официално военно лице, участвало в насилието в Homs.

1.12.2011 r.

79.

Бригаден генерал Khalil Zghraybih

 

14-та дивизия. Официално военно лице, участвало в насилието в Homs.

1.12.2011 r.

80.

Бригаден генерал Ali Barakat

 

103-та бригада от дивизията на Републиканската гвардия. Официално военно лице, участвало в насилието в Homs.

1.12.2011 r.

81.

Бригаден генерал Talal Makhluf

 

103-та бригада на Републиканската гвардия. Дивизия. Официално военно лице, участвало в насилието в Homs.

1.12.2011 r.

82.

Бригаден генерал Nazih Hassun

 

Сирийско военновъздушно разузнаване. Официално военно лице, участвало в насилието в Homs

1.12.2011 r.

83.

Капитан Maan Jdiid

 

Президентска гвардия. Официално военно лице, участвало в насилието в Homs.

1.12.2011 r.

84.

Muahmamd Al-Shaar

 

Дивизия за политическа сигурност Официално военно лице, участвало в насилието в Homs.

1.12.2011 r.

85.

Khald Al-Taweel

 

Дивизия за политическа сигурност Официално военно лице, участвало в насилието в Homs.

1.12.2011 r.

86.

Ghiath Fayad

 

Дивизия за политическа сигурност Официално военно лице, участвало в насилието в Homs.

1.12.2011 r.


Б.   Образувания

 

Име

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

1.

Bena Properties

 

Контролирана от Rami Makhlouf;.осигурява финансова подкрепа за режима.

23.6.2011 г.

2.

Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (изв. също като Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)

П.К. 108, Дамаск

тел.: 963 112110059 / 963 112110043

Факс: 963 933333149

Контролирана от Rami Makhlouf;.осигурява финансова подкрепа за режима.

23.6.2011 г.

3.

Hamcho International (изв. също като Hamsho International Group)

ул. „Baghdad“, П.К. 8254, Дамаск

Тел.: 963 112316675

Fax:Факс: 963 112318875

Website:963 112318875 уебсайт: www.hamshointl.com

Email: info@hamshointl.com и hamshogroup@yahoo.com

Под контрола на Mohammad Hamcho или Hamsho;.осигурява финансова подкрепа за режима.

23.6.2011 г.

4.

Military Housing Establishment (изв. също като MILIHOUSE)

 

Строителна фирма, контролирана от Riyad Shalish и Министерството на отбраната; осигурява финансова подкрепа за режима.

23.6.2011 г.

5.

Дирекция „Политическа сигурност“ (Political Security Directorate)

 

Сирийска държавна агенция, замесена пряко в репресиите.

23.8.2011 г.

6.

Дирекция „Общо разузнаване“ (General Intelligence Directorate)

 

Сирийска държавна агенция, замесена пряко в репресиите.

23.8.2011 г.

7.

Дирекция „Военно разузнаване“ (Military Intelligence Directorate)

 

Сирийска държавна агенция, замесена пряко в репресиите.

23.8.2011 г.

8.

Агенция „Военновъздушно разузнаване“ (Air Force Intelligence Agency)

 

Сирийска държавна агенция, замесена пряко в репресиите.

23.8.2011 г.

9.

Сили „Qods“ на Ислямската революционна гвардия (IRGC Qods Force (изв.също като Quds Force)

Техеран, Иран

Силите „Qods“ (или „Quds“) са специализирано звено на иранската Ислямска революционна гвардия (IRGC). Силите „Qods“ участват в предоставянето на оборудване и подкрепа на режима в Сирия за потушаване на протестите в Сирия. IRGC Qods Force са осигурявали техническа помощ, оборудване и подкрепа на сирийските служби за сигурност, за да потушават цивилните протестни движения.

23.8.2011 г.

10.

Mada Transport

Дъщерно дружество на Cham Holding (Sehanya Daraa Highway, П.К. 9525, тел.: 00 963 11 99 62)

Стопански субект, финансиращ режима.

2.09.2011 г.

11.

Cham Investment Group

Дъщерно дружество на Cham Holding (Sehanya Daraa Highway, П.К. 9525, тел.: 00 963 11 99 62)

Стопански субект, финансиращ режима.

2.09.2011 г.

12.

Real Estate Bank

Insurance Bldg- Yousef Al-azmeh sqr. Дамаск, П.К.: 2337 Дамаск Сирийска арабска република

тел.: (+963) 11 2456777 и 2218602

Факс: (+963) 11 2237938 and 2211186

Bank's e-mail:(+963) 11 2237938 и 2211186 e-mail на банката: Publicrelations@reb.sy,

Website:Publicrelations@reb.sy, уебсайт: www.reb.sy

Държавна банка, оказваща финансова подкрепа на режима.

2.09.2011 г.

13.

Addounia TV (a.k.a. Dounia TV) Addounia TV (изв. също като Dounia TV)

Телефон: +963-11-5667274, +963-11-5667271,

Факс: +963-11-5667272

уебсайт: http://www.addounia.tv

Addounia TV е подбуждала към насилие срещу цивилното население в Сирия.

23.09.2011 г.

14.

Cham Holding

Cham Holding Building Daraa Highway - Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Сирия П.К. 9525

тел.: +963 (11) 9962 +963 (11) 668 14000 +963 (11) 673 1044

Fax +963 (11) 673 1274

Email info@chamholding.sy

www.chamholding.sy

Контролирано от Rami Makhlouf, най-голямото холдингово дружество в Сирия, което се облагодетелства от режима и го подкрепя.

23.09.2011 г.

15.

El-Tel Co. (изв. също като El-Tel Middle East Company)

Адрес: Dair Ali Jordan Highway, П.К. 13052, Дамаск – Сирия тел.: +963-11-2212345

Факс: +963-11-44694450

Email: sales@eltelme.com

Website:sales@eltelme.com

уебсайт: www.eltelme.com

Произвежда и доставя телекомуникационно оборудване за армията.

23.09.2011 г.

16.

Ramak Constructions Co.

Адрес: Daa'ra Highway, Дамаск, Сирия

тел.: +963-11-6858111

Мобилен тел.: +963-933-240231

Строителство на казарми, гранични постове и други постройки за нуждите на армията.

23.09.2011 г.

17.

Souruh Company (изв. също като SOROH Al Cham Company)

Адрес: Adra Free Zone Area Дамаск – Сирия

тел.: +963-11-5327266

Мобилен тел.: +963-933-526812 +963-932-878282

факс:+963-11-5316396

Email: sorohco@gmail.com

уебсайт: http://sites.google.com/site/sorohco

Инвестира във военно-промишлени проекти на местно равнище, произвежда оръжейни части и свързани с тях изделия. 100 % от компанията е собственост на Rami Makhlouf.

23.09.2011 г.

18.

Syriatel

ул. „Thawra“, сграда „Ste“ 6-и етаж, П.К. 2900

Тел.: +963 11 61 26 270

факс: +963 11 23 73 97 19

Email: info@syriatel.com.sy;

Уебсайт: http://syriatel.sy/

Контролирана от Rami Makhlouf; Оказва подкрепа за финансирането на режима. По силата на лицензионния си договор плаща 50 % от печалбата си на правителството.

23.09.2011 г.

19.

Cham Press TV

сграда „Al Qudsi“, 2-ри етаж - Baramkeh - Damas

тел: +963 - 11- 2260805

факс +963 - 11 - 2260806

Email: mail@champress.com

уебсайт: www.champress.net

ТВ верига, участвала в кампании за дезинформация и подстрекавала към насилие срещу протестиращите

1.12.2011 r.

20.

Al Watan

Вестник „Al Watan“ - Дамаск - Безмитна зона

Тел.: 00963 11 2137400

Факс: 00963 11 2139928

Ежедневник, участвал в кампании за дезинформация и подстрекавал към насилие срещу протестиращите

1.12.2011 r.

21.

Сирийски център за научни изследвания (Centre d’études et de recherches syrien (CERS) (изв. също като: CERS, изв. също като Centre de Recherche de Kaboun

Barzeh Street, PO Box 4470, Damаѕул. „Barzeh“, П.К. 4470, Дамаск

Подпомагал сирийската армия да се сдобие с материали, служещи директно за следене и репресиране на протестиращите.

1.12.2011 r.

22.

Business Lab

пл. „Maysat“, ул. „Al Rasafi“, сграда 9, П.К. 7155, Дамаск

Тел.: 963112725499;

Факс: 963112725399

Дружество параван, служило за закупуването на чувствителни материали от CERS

1.12.2011 r.

23.

Industrial Solutions

ул. „Baghdad“№ 5, П.К. 6394, Дамаск

тел./факс: 963114471080

Дружество параван, служило за закупуването на чувствителни материали от CERS

1.12.2011 r.

24.

Mechanical Construction Factory (MCF)

П.К. 35202, Индустриална зона, път „Al-Qadam“, Дамаск

Дружество параван, служещо за закупуването на чувствителни материали от CERS

1.12.2011 r.

25.

Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries

ул. „Kaboon“, П.К. 5966, Дамаск

тел.:+963-11-5111352

Факс: +963-11-5110117

Дружество параван, служещо за закупуването на чувствителни материали от CERS

1.12.2011 r.

26.

Handasieh – Organization for Engineering Industries

П.К. 5966, ул. „Abou Bakr Al Seddeq“ Дамаск и П.К. 2849, ул. „Al Moutanabi“, Дамаск и П.К. 21120 Baramkeh, Дамаск

Тел.: 963112121816 – 963112121834 – 963112214650 – 963112212743 – 963115110117

Дружество параван, служещо за закупуването на чувствителни материали от CERS.

1.12.2011 r.

27.

Syria Trading Oil Company (Sytrol)

сграда на министър-председателя, ул. Nissan 17, Дамаск, Сирия.

Държавно предприятие, отговарящо за целия износ на петрол от Сирия. Предоставя финансова помощ на режима.

1.12.2011 r.

28.

General Petroleum Corporation (GPC)

New Sham- сграда на сирийската петролна компания, PO Box 60694, Дамаск, Сирия П.К.: 60694

тел: 963113141635

факс 963113141634

E-mail: info@gpc-sy.com

Държавно петролно предприятие. Предоставя финансова помощ на режима.

1.12.2011 r.

29.

Al Furat Petroleum Company

Dummar - New Sham - ул. Western Dummer 1. Island -Property 2299- сграда АFPC П.К. 7660 Дамаск – Сирия.

тел: 00963-11- (6183333), 00963-11- (31913333)

факс: 00963-11- (6184444), 00963-11- (31914444)

afpc@afpc.net.sy

Съвместно предприятие, с 50 %-тен дял, притежаван от GPC. Предоставя финансова помощ на режима.

1.12.2011 r.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на образуванията, посочени в член 19, параграф 1

Образувания

 

Име

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

1.

Търговска банка на Сирия (Commercial Bank of Syria)

Клон Дамаск, П.К. 2231, ул. „Moawiya“, Дамаск, Сирия;- П.К. 933, пл. „Yousef Azmeh“, Дамаск, Сирия;

Клон Aleppo, П.К. 2, ул. „Kastel Hajjarin“, Aleppo, Сирия; SWIFT/BIC CMSY SY DA; all offices worldwide [NPWMD] уебсайт: http://cbs-bank.sy/En-index.php

тел.: +963 11 2218890

факс: +963 11 2216975

общо управление: dir.cbs@mail.sy

Държавна банка, която оказва финансова подкрепа на режима.

13.10.2011 г.


2.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 319/71


РЕШЕНИЕ 2011/783/ОВППС НА СЪВЕТА

от 1 декември 2011 година

за изменение на Решение 2010/413/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Иран

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като взе предвид Решение 2010/413/ОВППС на Съвета от 26 юли 2010 г. относно ограничителни мерки срещу Иран (1), и по-специално член 23, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 26 юли 2010 г. Съветът прие Решение 2010/413/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Иран.

(2)

Съветът извърши цялостен преглед на списъка на лица и образувания, поместен в приложение II към Решение 2010/413/ОВППС, към които се прилагат член 19, параграф 1, буква б) и член 20, параграф 1, буква б) от посоченото решение. При прегледа Съветът взе предвид съображенията, представени му от засегнатите страни.

(3)

Съветът реши, че за лицата и образуванията, изброени в приложение II към Решение 2010/413/ОВППС, следва да продължат да се прилагат специфичните ограничителни мерки, предвидени в посоченото решение.

(4)

Съветът реши също така, че вписванията за определени образувания, включени в приложение II към Решение 2010/413/ОВППС, следва да бъдат изменени.

(5)

Нещо повече, с оглед на продължаващите опасения, изразени от Европейския съвет на 23 октомври 2011 г. във връзка с разширяването на ядрената и ракетната програма на Иран, следва да бъдат включени нови лица и образувания в списъка на лицата и образуванията, които подлежат на ограничителни мерки, съдържащ се в приложение II към Решение 2010/413/ОВППС.

(6)

Списъкът на лицата и образуванията, посочени в член 19, параграф 1, буква б) и член 20, параграф 1, буква б) от Решение 2010/413/ОВППС, следва съответно да се актуализира,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение II към Решение 2010/413/ОВППС се изменя, както е посочено в приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 1 декември 2011 година.

За Съвета

Председател

C. ASHTON


(1)  ОВ L 195, 27.7.2010 г., стр. 39.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение II към Решение 2010/413/ОВППС се изменя, както следва:

1.

В списъка, съдържащ се в приложение II, се добавят следните лица и образувания:

I.   Лица и образувания, участващи в дейности, свързани с ядрената програма или с балистични ракети

A.   Лица

 

Наименования

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

1.

Д-р Ahmad AZIZI

 

Заместник-председател и управляващ директор на посочената от ЕС Melli Bank PLC.

1.12.2011

2.

Davoud BABAEI

 

Настоящ ръководител по сигурността на изследователския институт към Министерството на отбраната и логистиката на въоръжените сили — Организация за изследвания и иновации в областта на отбраната (SPND), ръководена от посочения от ООН Mohsen Fakhrizadeh. МААЕ посочва SPND във връзка със своето безпокойство относно евентуални военни аспекти на иранската ядрена програма, по която Иран отказва да сътрудничи. Като ръководител по въпросите на сигурността Babaei е отговорен за възпрепятстване на разкриването на информация, включително пред МААЕ.

1.12.2011

3.

Hassan BAHADORI

 

Главен изпълнителен директор на посочената от ЕС Arian Bank

1.12.2011

4.

Sayed Shamsuddin BORBORUDI

 

Заместник ръководител на посочената от ООН Иранска организация за атомна енергия, в която работи на подчинение на посочения от ООН Feridun Abbasi Davani. Поне от 2002 г. участва в иранската ядрена програма, включително като бивш ръководител по снабдяване и логистика към AMAD, където е отговарял за използването на фиктивни дружества, като Kimia Madan, за набавянето на оборудване и материали за целите на иранската програма за ядрени оръжия.

1.12.2011

5.

Д-р Peyman Noori BROJERDI

 

Председател на съвета и управляващ директор на посочената от ЕС Bank Refah

1.12.2011

6.

(известен още като DANESHJOO)

 

Министър на науката, научните изследвания и технологиите от изборите през 2009 г. до настоящия момент. Иран не предостави на МААЕ разяснения относно ролята му във връзка с проучванията за разработване на ракетни глави. Случаят е част от по-общата липса на сътрудничество с разследването на МААЕ относно т.нар. Предполагаеми проучвания, във връзка с които има предположения за военни аспекти на иранската ядрена програма, включително отказване на достъп до документи, свързани с лица, които работят в тази област. В допълнение към ролята си на министър Daneshjoo участва и в дейностите на Организацията за пасивна защита от името на президента Ahmadenijad. Организацията за пасивна защита вече е посочена от ЕС.

1.12.2011

7.

Д-р Abdolnaser HEMMATI

 

Управляващ и главен изпълнителен директор на посочената от ЕС Banque Sina

1.12.2011

8.

Milad JAFARI

дата на раждане — 20.9.1974 г.

Ирански гражданин, доставящ стоки, предимно метали, на фиктивни дружества, свързани с посочената от ООН Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Доставял стоки на SHIG между януари и ноември 2010 г. Плащанията за някои стоки са извършвани в централния клон на посочената от ЕС Export Development Bank of Iran (EDBI) в Техеран след ноември 2010 г.

1.12.2011

9.

Д-р Mohammad JAHROMI

 

Председател и управителен директор на посочената от ЕС Bank Saderat

1.12.2011

10.

Ali KARIMIAN

 

Ирански гражданин, доставящ стоки, предимно въглеродни влакна, на посочените от ООН SHIG и Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG).

1.12.2011

11.

Majid KHANSARI

 

Управляващ директор на посоченото от ООН дружество Kalaye Electric Company.

1.12.2011

12.

Mahmoud Reza KHAVARI

 

Председател на съвета и управляващ директор на посочената от ЕС Bank Melli.

1.12.2011

13.

Mohammad Reza MESKARIAN

 

Главен изпълнителен директор в Лондон на посочената от ЕС Persia International Bank

1.12.2011

14.

Mohammad MOHAMMADI

 

Управляващ директор на MATSA.

1.12.2011

15.

Д-р M H MOHEBIAN

 

Управляващ директор на посочената от ЕС Post Bank.

1.12.2011

16.

Mohammad Sadegh NASERI

 

Ръководител на Научноизследователския институт по физика (известен в миналото като Институт по приложна физика.

1.12.2011

17.

Mohammad Reza REZVANIANZADEH

 

Управляващ директор на посоченото от ЕС дружество Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH). Служител е и на Иранската организация за атомна енергия. Наблюдава и организира търгове за възлагане на обществени поръчки на дружества за доставки във връзка с чувствителни дейности в завода за производство на гориво (FMP), завода за цирконий на прах (ZPP) и в завода за преработка на уран (UCF)

1.12.2011

18.

A SEDGHI

 

Председател и неизпълнителен директор на посочената от ЕС Melli Bank PLC

1.12.2011

19.

Hamid SOLTANI

 

Управляващ директор на посоченото от ЕС Management Company for Nuclear Power Plant Construction (MASNA)

1.12.2011

20.

Bahman VALIKI

 

Председател на съвета и управляващ директор на посочената от ЕС Export Development Bank of Iran.

1.12.2011

21.

Javad AL YASIN

 

Ръководител на научноизследователския център в областта на взривовете и динамичното въздействие, известен още като METFAZ

1.12.2011

22.

S ZAVVAR

 

И.д. Генерален мениджър в Дубай на посочената от ЕС Persia International Bank.

1.12.2011


Б.   Образувания

 

Наименования

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

23.

Aria Nikan, (известно още като Pergas Aria Movalled Ltd)

Suite 1, 59 Azadi Ali North Sohrevardi Avenue, Tehran, 1576935561

Известно с доставките за търговския отдел на посоченото от ЕС дружество Iran Centrifuge Technology Company (TESA). То е направило опит да се снабди с посочени материали, включително стоки от ЕС, които имат приложение в иранската ядрена програма.

1.12.2011

24.

Bargh Azaraksh; (известно още като Barghe Azerakhsh Sakht)

No 599, Stage 3, Ata Al Malek Blvd, Emam Khomeini Street, Esfahan.

Дружество, наето за работа по електрическата и тръбопроводната система на обекта за обогатяване на уран в Natanz и Qom/Fordow През 2010 г. се занимава с проектирането, снабдяването и инсталирането на оборудване за контрол на електрическата система на обекта в Natanz.

1.12.2011

25.

Behineh Trading Co

Tehran, Iran

Замесено в доставката на боеприпаси от Иран през Нигерия в трета страна

1.12.2011

26.

Eyvaz Technic

No 3, Building 3, Shahid Hamid Sadigh Alley, Shariati Street, Tehran, Iran.

Производител на вакуумно оборудване, извършвал доставки за обектите за обогатяване на уран в Natanz и Qom/Fordow. През 2011 г. доставя датчици за налягане на посоченото от ООН дружество Kalaye Electric Company.

1.12.2011

27.

Fatsa

No 84, Street 20, North Amir Abad, Tehran

Иранско дружество за преработка на уран и производство на ядрено гориво. Под контрола на посочената от ООН Иранска организация за атомна енергия.

1.12.2011

28.

Ghani Sazi Uranium Company (известно още като Iran Uranium Enrichment Company)

3, Qarqavol Close, 20th Street, Tehran

На подчинение на посочения от ООН орган TAMAS. Има договори за производство с посоченото от ООН дружество Kalaye Electric Company и с посоченото от ЕС дружество TESA.

1.12.2011

29.

Iran Pooya (известно още като Iran Pouya)

 

Притежавано от правителството дружество, което е експлоатирало най-голямото находище на алуминий в Иран и е доставяло материали, използвани при производството на корпуси на помпи за центрофугите IR-1 и IR-2. Основен производител на алуминиеви цилиндри за центрофуги, сред чиито клиенти са посочената от ООН Иранска организация за атомна енергия и посоченото от ЕС дружество TESA.

1.12.2011

30.

Iranian Offshore Engineering & Construction Co (IOEC)

18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Tehran 19395-5999

Дружество в сектора на енергетиката, участвало в строителството на обекта за обогатяване на уран в Qom/Fordow. Забранен е износът в негова полза от Обединеното кралство, Италия и Испания.

1.12.2011

31.

Karanir (известно още като Moaser и като Tajhiz Sanat)

1139/1 Unit 104 Gol Building, Gol Alley, North Side of Sae, Vali Asr Avenue. PO Box 19395-6439, Téhéran.

Участва в покупката на оборудване и материали, които имат пряко приложение в иранската ядрена програма.

1.12.2011

32.

Khala Afarin Pars

Unit 5, 2nd Floor, No75, Mehran Afrand St, Sattarkhan St, Téhéran.

Участва в покупката на оборудване и материали, които имат пряко приложение в иранската ядрена програма.

1.12.2011

33.

MACPAR Makina San Ve Tic

Istasyon MH, Sehitler cad, Guldeniz Sit, Number 79/2, Tuzla 34930, Istanbul

Дружество, управлявано от Milad Jafari, който е доставял стоки, предимно метали, за посочената от ООН SHIG посредством фиктивни дружества.

1.12.2011

34.

MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company)

90, Fathi Shaghaghi Street, Tehran, Iran.

Иранска компания, наета от посоченото от ООН дружество Kalaye Electric Company за предоставяне на проектантски и инженерингови услуги в хода на цикъла на производство на ядрено гориво. Наскоро доставя оборудване за обекта за обогатяване на уран в Natanz.

1.12.2011

35.

Mobin Sanjesh (друго наименование FITCO)

Entrée 3, no 11 rue 12, Alley Miremad, Abbas Abad, Téhéran.

Участва в покупката на оборудване и материали, които имат пряко приложение в иранската ядрена програма.

1.12.2011

36.

Multimat lc ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi

 

Дружество, управлявано от Milad Jafari, който е доставял стоки, предимно метали, за посочената от ООН SHIG посредством фиктивни дружества.

1.12.2011

37.

Научноизследователски център в областта на взривовете и динамичното въздействие (известен още като METFAZ)

44, 180th Street West, Tehran, 16539-75751

На подчинение на посочения от ЕС Malek Ashtar University. Наблюдава дейността, свързана с евентуални военни аспекти на иранската ядрена програма, по която Иран не сътрудничи с МААЕ.

1.12.2011

38.

Saman Nasb Zayendeh Rood; Saman Nasbzainde Rood

Unit 7, 3rd Floor Mehdi Building, Kahorz Blvd, Esfahan, Iran.

Дружество изпълнител на строителни работи, което е инсталирало тръбопроводно и свързано с него помощно оборудвано на обекта за обогатяване на уран в Natanz. Работило е по-специално по тръбопроводната система на центрофугите.

1.12.2011

39.

Saman Tose'e Asia (SATA)

 

Инженерингово дружество, участващо в подпомагането на широк кръг индустриални проекти, включително иранската програма за обогатяване на уран, и извършвало недекларирана дейност на обекта за обогатяване на уран в Qom/Fordow.

1.12.2011

40.

Samen Industries

Тел.: +98 511 3853008, +98 511 3870225

Фиктивно наименование на Khorasan Mettalurgy Industries (посочено в Резолюция 1803 от 2008 г. на ССООН), дъщерно дружество на Ammunition Industries Group (AMIG)

1.12.2011

41.

SOREH (Nuclear Fuel Reactor Company)

61 Shahid Abthani Street – Karegar e Shomali, Téhéran; Persian Gulf Boulevard, KM 20 SW, Ispahan.

Клон на Иранската организация за атомна енергия (AEOI), на която са наложени санкции от ООН.

1.12.2011

42.

STEP Standart Teknik Parca San ve TIC A.S.

79/2 Tuzla, 34940, Istanbul, Turkey

Дружество, управлявано от Milad Jafari, който е доставял стоки, предимно метали, за посочената от ООН SHIG посредством фиктивни дружества.

1.12.2011

43.

SURENA (известно още като Sakhd Va Rah-An-Da-Zi)

 

Дружество за строителство и пускане в действие на атомни електроцентрали Под контрола на посоченото от ООН дружество Novin Energy Company.

1.12.2011

44.

TABA (иранско дружество за производство на режещи машини - Taba Towlid Abzar Boreshi Iran)

12 Ferdowsi, Avenue Sakhaee, avenue 30 Tir (sud), nr 66 – Téhéran

Притежавано или контролирано от TESA. Наложени са му санкции от ЕС. Участва в производството на оборудване и материали, които имат пряко приложение в иранската ядрена програма.

1.12.2011

45.

Test Tafsir

No 11, Tawhid 6 Street, Moj Street, Darya Blvd, Shahrak Gharb, Tehran, Iran.

Дружество, което произвежда и доставя специални контейнери UF6 на обектите за обогатяване на уран в Natanz и Qom/Fordow.

1.12.2011

46.

Tosse Silooha (известно още като Tosseh Jahad E Silo)

 

Участва в иранската ядрена програма на обектите в Natanz, Qom и Arak.

1.12.2011

47.

Yarsanat (известно още като Yar Sanat и като Yarestan Vacuumi)

No. 101, West Zardosht Street, 3rd Floor, 14157 Téhéran; No. 139 Hoveyzeh Street, 15337, Téhéran.

Дружество снабдител на посоченото от ООН дружество Kalaye Electric Company. Участва в покупката на оборудване и материали, които имат пряко приложение в иранската ядрена програма. Правило е опити за снабдяване с вакуумни продукти и датчици за налягане.

1.12.2011

48.

Oil Turbo Compressor Company (OTC)

No. 12 Saee Alley Vali E Asr Street, Teheran, Iran

Дружество, свързано с посоченото от ЕС Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (изв. също като Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG).

1.12.2011

II.   Ислямска революционна гвардия (IRGC)

A.   Лица

 

Наименования

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

49.

Azim AGHAJANI (изписван също ADHAJANI)

 

Член на IRGC, замесен в доставката на боеприпаси от Иран през Нигерия в трета страна

1.12.2011

50.

Abolghassem Mozaffari SHAMS

 

Ръководител на Khatam Al-Anbia Construction Headquarters

1.12.2011

51.

Ali Akbar TABATABAEI (псевдоним Sayed Akbar TAHMAESEBI)

 

Член на IRGC, замесен в доставката на боеприпаси от Иран през Нигерия в трета страна

1.12.2011


Б.   Образувания

 

Наименования

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

52.

Yas Air

Mehrabad Airport, Tehran

Ново наименование на дружеството IRGC Pars Aviation Service Company, на което са наложени санкции от ООН и ЕС. През 2011 г. в самолет на Yas Air Cargo Airlines, пътуващ от Иран за Сирия и подложен на проверка в Турция, бяха открити конвенционални оръжия.

1.12.2011

III.   Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

A.   Лица

 

Наименования

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

53.

Ghasem NABIPOUR (известен още като M T Khabbazi NABIPOUR)

Роден на 16.01.56, с иранско гражданство.

Директор и акционер на Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company, ново наименование на Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company (известно още като Soroush Saramin Asatir Ship Management Company) (SSA SMC), посочено в списъците на Европейския съюз, отговарящ за техническото управление на корабите на IRISL. NABIPOUR е директор на управлението на корабите на IRISL.

1.12.2011

54.

Naser BATENI

Роден на 16.12.62, с иранско гражданство.

Бивш правен директор на IRISL, директор на Hanseatic Trade and Trust Shipping Company (HTTS), санкционирано от Европейския съюз. Директор на фиктивното дружество NHL Basic Limited.

1.12.2011

55.

Mansour ESLAMI

Роден на 31.01.65, с иранско гражданство.

Директор на IRISL Malta Limited, с друго наименование Royal Med Shipping Company, санкционирано от Европейския съюз.

1.12.2011

56.

Mahamad TALAI

Роден на 4.6.1953 г., с иранско и германско гражданство.

Ръководен кадър на IRISL в Европа, изпълнителен директор на HTTS, санкционирано от Европейския съюз, на Darya Capital Administration Gmbh, санкционирано от Европейския съюз. Администратор на няколко фиктивни дружества, притежавани или контролирани от IRISL или от негови филиали.

1.12.2011

57.

Mohammad Moghaddami FARD

Роден на: 19 юли 1956 г.,

паспорт N10623175 (Иран), изд. на 27 март 2007 г.; валиден до 26.3.2012 г.

F: Регионален директор на IRISL за Обединените арабски емирства, директор на Pacific Shipping, санкционирано от Европейския съюз, на Great Ocean Shipping Company, с друго наименование Oasis Freight Agency, санкционирано от Европейския съюз. Създал Crystal Shipping FZE през 2010 г. в опит да се заобиколи посочване от ЕС на IRISL.

1.12.2011

58.

Капитан Alireza GHEZELAYAGH

 

Главен изпълнителен директор на посоченото от ЕС образувание Lead Maritime, което действа от името на HDSL в Сингапур. Освен това главен изпълнителен директор на посоченото от ЕС образувание Asia Marine Network, което е регионалната служба на IRISL в Сингапур.

1.12.2011

59.

Gholam Hossein GOLPARVAR

Роден на 23.01.57, с иранско гражданство.

Бивш търговски директор на IRISL, заместник-директор и акционер на Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company, изпълнителен директор и акционер на Sapid Shipping Company, филиал на IRISL, санкционирано от Европейския съюз, заместник-директор и акционер на HDSL, санкционирано от Европейския съюз, член на управителния комитет на Irano-Hind Shipping Company, санкционирано от Европейския съюз.

1.12.2011

60.

Hassan Jalil ZADEH

Роден на 06.01.59, с иранско гражданство.

Директор и акционер на Hafiz Darya Shipping Lines (HDSL), санкционирано от Европейския съюз. Регистриран като акционер на множество фиктивни дружества на IRISL.

1.12.2011

61.

Mohammad Hadi PAJAND

Роден на 25.05.50, с иранско гражданство.

Бивш финансов директор на IRISL, бивш директор на Irinvestship limited, санкционирано от Европейския съюз, директор на Fairway Shipping, поело дейността на Irinvestship limited. Администратор на фиктивни дружества на IRISL, по-специално Lancellin Shipping Company, санкционирано от Европейския съюз, и Acena Shipping Company

1.12.2011

62.

Ahmad SARKANDI

Роден на 30.09.53, с иранско гражданство.

Финансов директор на IRISL от 2011 г. Бивш изпълнителен директор на няколко филиала на IRISL, санкционирани от Европейския съюз, отговорен за създаването на няколко фиктивни дружества и все още регистриран като техен директор и акционер.

1.12.2011

63.

Seyed Alaeddin SADAT RASOOL

Роден на 23.7.1965 г., с иранско гражданство.

Заместник-правен директор на групата IRISL, правен директор на Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company.

1.12.2011

64.

Ahmad TAFAZOLY

Роден на: 27 май 1956 г., в: Bojnord, Иран,

паспорт: R10748186 (Иран), изд. на 22 януари 2007; валиден до 22.1.2012 г.

Директор на IRISL China Shipping Company, с друго наименование Santelines (известно още като Santexlines), Rice Shipping, E-sail Shipping, санкционирано от Европейския съюз.

1.12.2011


Б.   Образувания

 

Наименования

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

65.

E-Sail, известно още като E-Sail Shipping Company или Rice Shipping

Suite 1501, Shanghai Zhong Rong Plaza, 1088 Pudong South Road, Shanghai, China

Нови наименования на Santexlines, с друго наименование IRISL China Shipping Company Limited, санкционирано от Европейския съюз. Действа от името на IRISL. Действа от името на посоченото от ЕС образувание SAPID в Китай, чартиращо кораби на IRISL до други дружества.

1.12.2011

66.

IRISL Maritime Training Institute

No 115, Ghaem Magham Farahani St. P.O. Box 15896-53313, Téhéran, Iran

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

1.12.2011

67.

Kara Shipping and Chartering Gmbh (KSC)

Schottweg 7, 22087 Hambourg, Allemagne.

Фиктивно дружество на HTTS, санкционирано от Европейския съюз.

1.12.2011

68.

Khaybar Company

16th Kilometre Old Karaj Road Téhéran / Iran - Zip Code: 13861-15383

Филиал на IRISL, отговарящ за доставката на кораби на части.

1.12.2011

69.

Kish Shipping Line Manning Company

Sanaei Street Kish Island Iran.

Филиал на IRISL, отговарящ за наемането на екипажите и за управлението на персонала.

1.12.2011

70.

Boustead Shipping Agencies Sdn Bhd

Suite P1.01, Level 1 Menara Trend, Intan Millennium Square, 68, Jalan Batai Laut 4, Taman Intan, 41300 Klang, Selangor, Malaisie

Дружество, действащо от името на IRISL. Boustead Shipping Agencies е осъществявало сделките, предприемани от IRISL или от образуванията, притежавани или контролирани от IRISL.

1.12.2011

71.

Diamond Shipping Services (DSS)

5 Saint Catharine Sq., El Mansheya El Soghra, Alexandrie, Egypte

Дружество, действащо от името на IRISL. Diamond Shipping Services е осъществявало и се е ползвало от сделките, предприемани от IRISL или от образуванията, притежавани или контролирани от IRISL.

1.12.2011

72.

Good Luck Shipping Company

P.O. BOX 5562, Dubai

Дружество, действащо от името на IRISL. Good Luck Shipping Company е създадено, за да встъпи в правата на Oasis Freight Company, с друго наименование Great Ocean Shipping Services, санкционирано от Европейския съюз, и в процес на съдебна ликвидация. Good Luck Shipping е издавало фалшиви транспортни документи в полза на IRISL и на образувания, притежавани или контролирани от IRISL. Действа от името на посочените от ЕС образувания HDSL и Sapid в Обединените арабски емирства. Създадено през юни 2011 г. в резултат на санкции, на мястото на Great Ocean Shipping Services and Pacific Shipping.

1.12.2011

73.

Ocean Express Agencies Private Limited

Ocean Express Agencies - Ground Floor, KDLB Building, 58 West Wharf Road - Karachi - 74000, Sindh, Pakistan

Дружество, действащо от името на IRISL. Ocean Express Agencies Private Limited е използвало транспортните документи, използвани от IRISL и от образуванията, притежавани или контролирани от IRISL, за да заобиколи санкциите.

1.12.2011

74.

OTS Steinweg Agency

Steinweg - OTS, Iskele Meydani, Alb. Faik Sozdener Cad., No:11 D:8 Kat:4 Kadikoy - 34710 Istanbul

Дружество, действащо от името на IRISL. OTS Steinweg Agency е осъществявало сделки от името на IRISL и на образувания, притежавани или контролирани от IRISL, участвало е в създаването на фиктивни дружества, притежавани или контролирани от IRISL, участвало е в придобиването на кораби в полза на IRISL или на образувания, притежавани или контролирани от IRISL.

1.12.2011

75.

Universal Transportation Limitation Utl

21/30 Thai Wah Tower 1, South Sathorn Road, Bangkok 10120 Thailande

Дружество, действащо от името на IRISL. Universal Transportation Limited (UTL) е издавало фалшиви транспортни документи на името на фиктивно дружество, притежавано или контролирано от IRISL, и е осъществявало сделки от името на IRISL.

1.12.2011

76.

Walship SA

Cité Les Sources 400 logts, Promotion, Sikh cage B no3 - 16005 Bir Mourad Rais, Algérie

Дружество, действащо от името на IRISL. Walship SA е осъществявало сделки от името на IRISL в полза на неговите клиенти, издавало е транспортни документи и фактури на името на фиктивно дружество на IRISL, проучвало е податливи клиенти, за да осъществи връзки от тяхно име, но изключително в полза на IRISL или на образувания, притежавани или контролирани от IRISL.

1.12.2011

77.

Acena Shipping Company Limited

Адрес: 284 Makarios III avenue, Fortuna Court, 3105 Limassol

ИМО номера: 9213399; 9193185

Acena Shipping Company Limited е фиктивно дружество, притежавано или контролирано от IRISL. То е регистриран собственик на няколко кораба, притежавани от IRISL или от филиал на IRISL.

1.12.2011

78.

Alpha Kara Navigation Limited

171, Old Bakery Street, La Valette – регистрационен номер C 39359

Alpha Kara Navigation Limited е фиктивно дружество, притежавано или контролирано от IRISL. То е филиал на посоченото от ЕС образувание Darya Capital Administration GMBH. То е регистриран собственик на няколко кораба, притежавани от IRISL или от филиал на IRISL.

1.12.2011

79.

Alpha Nari Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malte

Регистрационен номер C 38079

Alpha Kara Navigation Limited е фиктивно дружество, притежавано или контролирано от IRISL. То е регистриран собственик на няколко кораба, притежавани от IRISL или от филиал на IRISL.

1.12.2011

80.

Aspasis Marine Corporation

Адрес: 107 Falcon House, DoubaïInvestment Park, Po Box 361025 Doubaï

Aspasis Marine Corporation е фиктивно дружество, притежавано или контролирано от IRISL. То е регистриран собственик на няколко кораба, притежавани от IRISL или от филиал на IRISL.

1.12.2011

81.

Atlantic Intermodal

 

Притежавано от IRISL agent Pacific Shipping. Предоставяло е финансова помощ за конфискувани кораби на IRISL и за придобиване на нови контейнери за транспортиране.

1.12.2011

82.

Avrasya Container Shipping Lines