ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2011.314.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 314

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
29 ноември 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Информация относно датата на влизане в сила на Протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовата помощ, предвидени в Споразумението за партньорство в сектора рибарство между Европейската общност и Съюза Коморски острови

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1222/2011 на Комисията от 28 ноември 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1010/2009 по отношение на административните споразумения с трети държави относно сертификатите за улов на морски риболовни продукти

2

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1223/2011 на Комисията от 28 ноември 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1688/2005 по отношение на вземането на проби от стадата по произход на яйцата и микробиологичното изследване на тези проби и пробите от определени видове месо, предназначени за Финландия и Швеция ( 1 )

12

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1224/2011 на Комисията от 28 ноември 2011 година за определяне на разпоредби за прилагането на членове 66—73 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета за установяване на система на Общността за митнически освобождавания

14

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1225/2011 на Комисията от 28 ноември 2011 година относно определяне на разпоредби за прилагане на членове 42 до 52, 57 и 58 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета за установяване на система на Общността за митнически освобождавания

20

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1226/2011 на Комисията от 28 ноември 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

29

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2011/94/ЕС на Комисията от 28 ноември 2011 година за изменение на Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно свидетелства за управление на превозни средства

31

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение 2011/764/ОВППС на Съвета от 28 ноември 2011 година за отмяна на Решение 2011/210/ОВППС относно военна операция на Европейския съюз в подкрепа на операциите за хуманитарна помощ, в отговор на кризисното положение в Либия (EUFOR Libya)

35

 

 

2011/765/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 22 ноември 2011 година относно критериите за признаване на центрове за обучение, участващи в обучението на машинисти, относно критериите за признаване на изпитващи и критериите за организиране на изпити в съответствие с Директива 2007/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2011) 7966)  ( 1 )

36

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

 

2011/766/ЕС

 

*

Препоръка на Комисията от 22 ноември 2011 година относно процедурата за признаване на центрове за обучение и на изпитващи на машинисти, в съответствие с Директива 2007/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

41

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

29.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 314/1


Информация относно датата на влизане в сила на Протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовата помощ, предвидени в Споразумението за партньорство в сектора рибарство между Европейската общност и Съюза Коморски острови

На 16 май 2011 г. Европейският съюз нотифицира Съюза Коморски острови, че Съветът, от името на Европейския съюз, е приключил необходимите процедури по влизането в сила на посочения по-горе протокол, подписан в Брюксел на 31 декември 2010 г.

На 4 ноември 2011 г. Съюзът Коморски острови от своя страна нотифицира Европейския съюз за приключването на процедурите по сключването на споразумението от тяхна страна.

Протоколът влезе в сила съответно на 4 ноември 2011 г. съгласно член 14 от него.


РЕГЛАМЕНТИ

29.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 314/2


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1222/2011 НА КОМИСИЯТА

от 28 ноември 2011 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1010/2009 по отношение на административните споразумения с трети държави относно сертификатите за улов на морски риболовни продукти

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1005/2008 (1) на Съвета от 29 септември 2008 г. за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, и по-специално член 12, параграф 4, член 14, параграф 3, член 20, параграф 4 и член 52 от него,

като има предвид, че:

(1)

Административните споразумения с трети държави относно сертификатите за улов на риболовни продукти са изброени в приложение IX към Регламент (ЕО) № 1010/2009 на Комисията от 22 октомври 2009 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1005/2008 (2).

(2)

Две нови административни споразумения относно сертификати за улов, базирани на електронни системи за проследяване, бяха постигнати с Норвегия и Южна Африка съответно на 4 май 2011 г. и 21 септември 2010 г.

(3)

Приложение IX към Регламент (ЕО) № 1010/2009 следва да бъде съответно изменено.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по рибарство и аквакултури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение IX към Регламент (ЕО) № 1010/2009 се изменя съобразно приложения I и II към настоящия регламент.

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 28 ноември 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 286, 29.10.2008 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 280, 27.10.2009 г., стр. 5.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

В приложение IX към Регламент (ЕО) № 1010/2009 раздел 1 се заменя със следния текст:

Раздел 1

НОРВЕГИЯ

СХЕМА ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА УЛОВА

В съответствие с член 12, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1005/2008 сертификатът за улов, предвиден в член 12 и приложение II към горепосочения регламент, се заменя — за риболовни продукти, получени от улов, извършен от риболовни кораби, плаващи под флага на Норвегия — с норвежки сертификат за улов, основан на норвежката система за претегляне и записване на улова, която представлява електронна система за проследяване под контрола на норвежките органи и гарантира същото ниво на контрол от органите, което се изисква съгласно схемата на Европейския съюз за сертифициране на улова.

Образци на норвежките сертификати за улов, които заменят сертификата за улов на Европейския съюз и сертификата за реекспорт, са дадени в допълнение I.

Документите, посочени в член 14, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 1005/2008, могат да бъдат изпращани по електронен път.

Норвегия изисква сертификат за улов за разтоварвания на сушата и внос в Норвегия на улов, извършен от риболовни кораби, плаващи под флага на държава-членка на Европейския съюз.

ВЗАИМОПОМОЩ

Взаимопомощта, предвидена в член 51 от Регламент (ЕО) № 1005/2008, се развива с цел да се улесни обменът на информация и помощта между съответните органи на Норвегия и на държавите-членки на Европейския съюз, въз основа на подробните правила за взаимопомощ, определени в Регламент (ЕО) № 1010/2009 на Комисията.

Допълнение I

Image

Image

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ II

В приложение IX към Регламент (ЕО) № 1010/2009 се добавя следният раздел 7:

Раздел 7

ЮЖНА АФРИКА

СХЕМА ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА УЛОВА

В съответствие с член 12, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1005/2008, сертификатът за улов, предвиден в член 12 и приложение II от горепосочения регламент се заменя — за риболовни продукти, получени от улов, извършен от риболовни кораби, плаващи под флага на Южна Африка — от южноафрикански сертификат за улов, който представлява система за електронно проследяване под контрола на южноафриканските органи и гарантира същото ниво на контрол от органите, което се изисква съгласно схемата на Европейския съюз за сертифициране на улова.

Образци на южноафриканските сертификати за улов, които заменят сертификата за улов на Европейския съюз и сертификата за реекспорт, са дадени в допълнение I.

Документите, посочени в член 14, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 1005/2008, могат да бъдат изпращани по електронен път.

Допълнение I

Image

Image

Image


29.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 314/12


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1223/2011 НА КОМИСИЯТА

от 28 ноември 2011 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1688/2005 по отношение на вземането на проби от стадата по произход на яйцата и микробиологичното изследване на тези проби и пробите от определени видове месо, предназначени за Финландия и Швеция

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (1), и по-специално член 9, втора алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 853/2004 се определят специфични хигиенни правила за храните от животински произход за предприятията за хранителни продукти. С посочения регламент се предвиждат специални гаранции за храните от животински произход, предназначени за финландския и шведския пазар. Съответно предприятията за хранителни продукти, които възнамеряват да пускат яйца на пазара в тези държави-членки, следва да съблюдават някои правила по отношение на салмонелата.

(2)

С Регламент (ЕО) № 1688/2005 на Комисията от 14 октомври 2005 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специалните гаранции относно салмонела за пратки към Финландия и Швеция с определени видове месо и яйца (2) се определят правилата за вземане на проби от стадата по произход на яйца, предназначени за Финландия и Швеция. Със същия регламент се определят и правилата за микробиологичните методи за изследване на тези проби, както и проби от определени видове месо от животни от рода говеда и от рода свине, както и месо от домашни птици, предназначено за тези две държави-членки.

(3)

В Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 г. относно контрола на салмонела и други специфични агенти, причиняващи зоонози, които присъстват в хранителната верига (3), се определят правила, които да гарантират предприемането на ефективни мерки за контрол на салмонела и други агенти, причиняващи зоонози. Тези мерки включват минимални изисквания за вземането на проби във всички стада от кокошки носачки в рамките на националните програми за контрол на салмонелата.

(4)

С Регламент (ЕС) № 517/2011 на Комисията от 25 май 2011 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на целта на Съюза за намаляване на разпространението на някои салмонелни серотипове сред кокошките носачки от вида Gallus gallus и за изменение на Регламент (ЕО) № 2160/2003 и Регламент (ЕС) № 200/2010 на Комисията (4) се определят правила относно схемата за провеждането на изследванията за проверка на напредъка при постигането на целта на Съюза за намаляване на разпространението на тези серотипове в стада от кокошки носачки.

(5)

Изискванията, определени с Регламент (ЕО) № 2160/2003 и Регламент (ЕС) № 517/2011, се прилагат към всички стада от кокошки носачки в Съюза. Следователно в интерес на опростяване на законодателството на Съюза и с цел избягване на дублиране на пробите правилата за вземане на проби, определени с Регламент (ЕО) № 2160/2003, Регламент (ЕО) № 1688/2005 и Регламент (ЕС) № 517/2011, следва да бъдат хармонизирани.

(6)

По-специално, правилата за вземане на проби, приложими за стадата от птици, установени в приложение III на Регламент (ЕО) № 1688/2005 следва да бъдат заменени от съответните правила, определени с Регламент (ЕО) № 2160/2003 и Регламент (ЕС) № 517/2011. Тъй като правилата, определени в посочените два регламента, са по-строги, специалните гаранции за Финландия и Швеция не са застрашени от това изменение. Поради това приложение III към Регламент (ЕО) № 1688/2005 следва да бъде заличено.

(7)

В допълнение Международната организация за стандартизация прие нов стандарт конкретно за изолиране на Salmonella spp. в животински изпражнения и в свойствени за средата проби от етапа на първичното производство, по-специално стандарт EN/ISO 6579-2002/Amd1:2007 Приложение D: „Изолиране на Salmonella spp. в животински изпражнения и в свойствени за средата проби от етапа на първичното производство“. Този стандарт следва да се използва за проби, взети от стада по произход на яйца в Съюза. Съответно правилата за вземане на проби, определени с Регламент (ЕО) № 1688/2005, следва да бъдат изменени с позоваване на посочения стандарт.

(8)

Поради това Регламент (ЕО) № 1688/2005 следва да бъде съответно изменен.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1688/2005 се изменя, както следва:

(1)

Членове 4 и 5 се заменят със следното:

„Член 4

Вземане на проби от стадата по произход на яйцата

Вземането на проби от стадата по произход на яйца, предназначени за Финландия и Швеция и които подлежат на микробиологично изследване, както се предвижда в член 8, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 853/2004, се извършва в съответствие с:

а)

минималните изисквания за вземане на проби от стадата с кокошки носачки, определени в таблицата в точка 1 от част Б от приложение II към Регламент (ЕО) № 2160/2003;

б)

изискванията за мониторинг на стадата с кокошки носачки, посочени в точка 2 от приложението към Регламент (ЕС) № 517/2011.

Член 5

Микробиологични методи за изследване на пробите

1.   Микробиологичното изследване за салмонела на пробите, взети в съответствие с членове 1—4, се извършва в съответствие с методите, описани в следните документи:

а)

за проби от месо, посочени в членове 1—3:

(i)

EN/ISO 6579 Микробиология на храни и фуражи — хоризонтален метод за изолиране на Salmonella spp.

(ii)

метод № 71, описан от Комитета на Северноевропейските държави по анализ на храните (NMKL): Salmonella откриване в храни; или

(iii)

утвърдени методи за месо в съответствие с методите, посочени в подточки (i) и (ii) или други международно признати протоколи, при условие че:

се използват върху месо от животни от рода говеда и от рода свине, както и от домашни птици, и

са сертифицирани от трета страна съгласно протокола, установен в стандарт EN/ISO 16140 Микробиология на храни и фуражи – протокол за валидиране на алтернативни методи (EN/ISO 16140).

б)

за проби от стада, посочени в член 4: EN/ISO 6579-2002/Amd1:2007 приложение D: „Изолиране на Salmonella spp. в животински изпражнения и в свойствени за средата проби от етапа на първичното производство“.

2.   Когато резултатите от микробиологичното изследване, посочено в параграф 1, буква а), се оспорват между държавите-членки, за референтен метод се приема последната версия на стандарта EN/ISO 6579.“

(2)

Приложение III се заличава.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 28 ноември 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55.

(2)  ОВ L 271, 15.10.2005 г., стр. 17.

(3)  ОВ L 325, 12.12.2003 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 138, 26.5.2011 г., стр. 45.


29.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 314/14


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1224/2011 НА КОМИСИЯТА

от 28 ноември 2011 година

за определяне на разпоредби за прилагането на членове 66—73 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета за установяване на система на Общността за митнически освобождавания

(кодифициран текст)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания (1),

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕИО) № 2289/83 на Комисията от 29 юли 1983 г. за определяне на разпоредби за прилагането на членове от 70 до 78 на Регламент (ЕИО) № 918/83 на Съвета относно установяване режим на Общността за освобождаване от митни сборове (2) е бил неколкократно и съществено изменян (3). С оглед постигане на яснота и рационалност посоченият регламент следва да бъде кодифициран.

(2)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ДЯЛ I

ОБХВАТ

Член 1

Настоящият регламент определя разпоредби по прилагането на членове 66—73 от Регламент (ЕО) № 1186/2009.

ДЯЛ II

РАЗПОРЕДБИ, ПРИЛОЖИМИ ПРИ ВНОС ОТ ИНСТИТУЦИИ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ

ГЛАВА I

Общи разпоредби

Раздел 1

Задължения от страна на институцията или организацията, до които са изпратени артикулите

Член 2

1.   Освобождаването от вносни мита на артикулите, посочени в членове 67 и 68 от Регламент (ЕО) № 1186/2009, води до следните задължения за институцията или организацията, до които са изпратени артикулите:

а)

да изпратят въпросните артикули директно до декларираното място по местоназначение;

б)

да ги водят на отчет в инвентарните си книги;

в)

да ги употребяват изключително за целите, посочени във въпросните разпоредби;

г)

да улесняват всяка проверка, която компетентните органи считат за необходима, за да се гарантира, че условията за предоставяне на освобождаване от вносни мита са спазени или че тези условия остават спазени.

2.   Ръководителят на институцията или организацията, до които са изпратени артикулите, или упълномощеният му представител, представя на компетентните органи декларация, че е запознат с различните задължения, изброени в параграф 1, както и стъпките, предприети за спазването им.

Компетентните органи могат да изискат декларацията по първата алинея да се представя за всеки отделен внос или за няколко операции по внос, или за всички операции по внос, които трябва да бъдат извършени от институцията или организацията, до които са изпратени артикулите.

Раздел 2

Разпоредби, приложими за случаите, когато артикулите са заети, отдадени под наем или прехвърлени

Член 3

1.   Когато се прилага член 72, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1186/2009, институцията или организацията, на които са заети, отдадени под наем или прехвърлени артикулите за употреба от лица с увреждания, се задължават от датата на получаване на артикулите да изпълняват същите задължения, както и определените в член 2 от настоящия регламент.

2.   Когато институцията или организацията, на които се заема, отдава под наем или прехвърля артикулът, се намират в държава-членка, различна от тази, в която се намират институцията или организацията, които заемат, отдават под наем или прехвърлят артикула, при изпращането на този артикул компетентният митнически орган на държавата-членка на изпращане издава контролно копие Т5 в съответствие с правилата, предвидени в членове 912а до 912ж от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията (4), с цел да се осигури такава употреба на артикула, която му дава право да продължи да отговаря на изискванията за освобождаването му от вносни мита.

За тази цел контролното копие Т5 съдържа в клетка 104 в подпозиция „други“ едно от вписванията, изброени в приложение I.

3.   Параграфи 1 и 2 се прилагат mutatis mutandis при заемане, отдаване под наем или прехвърляне на резервните части,съставните части или специфичните принадлежности за артикули, предназначени за лица с увреждания, както и за техническите съоръжения за поддръжката, контрола, калибрирането или поправката на въпросните артикули, които са освободени от вносни мита по реда на член 67, параграф 2 или член 68, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1186/2009.

ГЛАВА II

Особени разпоредби във връзка с освобождаване от вносни мита на артикули, посочени в член 67, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1186/2009

Член 4

1.   За да получи освобождаване от вносни мита на артикул, предназначен за слепи по реда на член 67, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1186/2009, ръководителят на институцията или организацията, до които е изпратен артикулът, или упълномощеният му представител представя заявление на компетентните органи в държавата-членка, където са установени институцията или организацията.

Заявлението се придружава от цялата информация, която компетентните органи считат за необходима, за да определят дали са изпълнени условията за освобождаване от вносни мита.

2.   Компетентните органи на държавата-членка, където са установени институцията или организацията, до които се изпраща артикулът, дават пряко решение по заявлението, посочено в параграф 1.

ГЛАВА III

Особени разпоредби във връзка с освобождаване от вносни мита на артикули, посочени в член 68, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1186/2009

Член 5

1.   За да получи освобождаване от вносни мита на артикул, предназначен за лица с увреждания, по реда на член 68, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1186/2009, ръководителят на институцията или организацията, до които е изпратен артикулът, или упълномощеният му представител представя заявление на компетентните органи в държавата-членка, където са установени институцията или организацията.

2.   Заявлението, посочено в параграф 1, съдържа следната информация, отнасяща се до въпросния артикул:

а)

точното търговско описание на артикула, използвано от производителя, неговото предполагаемо класиране в Комбинираната номенклатура и обективните технически характеристики, показващи, че той е специално предназначен за образованието, наемането на работа или социалното подпомагане на лицата с увреждания;

б)

името или търговското наименование и адрес на производителя и, ако е налично, името на доставчика;

в)

страната на произход на артикула;

г)

местоназначението на артикула;

д)

точната употреба, за която е предназначен артикулът;

е)

цената на артикула или неговата стойност за митнически цели;

ж)

количеството на въпросния артикул.

Заедно със заявлението се представят документни доказателства, съдържащи цялата информация за характеристиките и техническите спецификации на артикула.

Член 6

Компетентните органи на държавата-членка, в която се намират институцията или организацията, за които са предназначени артикулите, вземат пряко решение по заявленията по член 5.

Член 7

Разрешенията за освобождаване от вносни мита са валидни за период от шест месеца.

При наличие на особени обстоятелства за всеки отделен случай компетентните органи могат да определят по-дълъг срок.

ГЛАВА IV

Особени разпоредби във връзка с освобождаване от вносни мита на резервни части, съставни части, специфични принадлежности или технически съоръжения по член 67, параграф 2 и член 68, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1186/2009

Член 8

За целите на член 67, параграф 2 и член 68, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1186/2009, „специфични принадлежности“ означава предмети, които са проектирани конкретно за употреба с определен артикул за подобряване на качествата и възможностите му.

Член 9

За да получи освобождаване от вносни мита на резервни части, съставни части, специфични принадлежности или технически съоръжения по член 67, параграф 2 или по член 68, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1186/2009, ръководителят на институцията или организацията, до които са изпратени артикулите, или упълномощеният му представител представят заявление на компетентните органи в държавата-членка, където са установени институцията или организацията.

Заявлението се придружава от цялата информация, считана за необходима от компетентните органи, за да се определи дали са спазени условията по член 67, параграф 2 или член 68, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1186/2009.

Член 10

Компетентните органи на държавата-членка, където са установени институцията или организацията, до които са изпратени артикулите, вземат пряко решение по заявленията по член 9.

ДЯЛ III

РАЗПОРЕДБИ, ПРИЛОЖИМИ ЗА ВНОС, ИЗВЪРШВАН ОТ СЛЕПИ И ДРУГИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ

Член 11

Членове 4, 8, 9 и 10 се прилагат mutatis mutandis за освобождаване от вносни мита за артикули, посочени в член 67 от Регламент (ЕО) № 1186/2009, внасяни от слепи за тяхна лична употреба.

Член 12

За освобождаване от вносни мита на артикули, внасяни от лица с увреждания за тяхна лична употреба, се прилагат, mutatis mutandis:

а)

членове 5, 6 и 7 в случай на артикули, посочени в член 68, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1186/2009;

б)

членове 8, 9 и 10 в случай на артикули, посочени в член 68, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1186/2009.

Член 13

Компетентните органи могат да разрешат заявлението по членове 4 и 5 да бъде подадено в опростена форма, когато се отнася до артикули, внасяни съгласно условията, посочени в членове 11 и 12.

ДЯЛ IV

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 14

Регламент (ЕИО) № 2289/83 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение III.

Член 15

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 28 ноември 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 324, 10.12.2009 г., стр. 23.

(2)  ОВ L 220, 11.8.1983 г., стр. 15.

(3)  Вж. приложение II.

(4)  ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Вписвания, посочени в член 3, параграф 2

„Артикул за лицата с увреждания: продължаването на митническите освобождавания подлежи на спазване на член 72, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1186/2009“;

„Objeto para personas minusválidas: se mantiene la franquicia subordinada al respeto del artículo 72, apartado 2, segundo párrafo, del Reglamento (CE) № 1186/2009“;

„Zboží pro postižené osoby: zachování osvobození za předpokladu splnění podmínek čl. 72 odst. 2 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1186/2009“;

„Genstand til handicappede personer: Fortsat fritagelse betinget af overholdelse af artikel 72, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1186/2009“;

„Gegenstand für Behinderte: Weitergewährung der Zollbefreiung abhängig von der Voraussetzung des Artikels 72 Absatz 2 zweiter Unterabsatz der Verordnung (EG) Nr. 1186/2009“;

„Kaubaartiklid puuetega inimestele: impordimaksudest vabastamise jätkamine, tingimusel et täidetakse määruse (EÜ) nr 1186/2009 artikli 72 lõike 2 teist lõiku“;

„Αντικείμενα προοριζόμενα για μειονεκτούντα άτομα: Διατήρηση της ατέλειας εξαρτώμενη από την τήρηση του άρθρου 72 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1186/2009“;

„Article for the handicapped: continuation of relief subject to compliance with the second subparagraph of Article 72(2) of Regulation (ЕС) № 1186/2009“;

„Objet pour personnes handicapées: maintien de la franchise subordonné au respect de l’article 72, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) № 1186/2009“;

„Oggetto per persone disabili: la franchigia è mantenuta a condizione che venga rispettato l’articolo 72, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CE) n. 1186/2009“;

„Invalīdiem paredzētas preces: atbrīvojuma turpmāka piemērošana atkarīga no atbilstības Regulas (EK) Nr. 1186/2009 72. panta 2. punkta otrajai daļai“;

„Neįgaliesiems skirtas daiktas: atleidimo nuo muitų taikymo pratęsimas laikantis Reglamento (EB) Nr. 1186/2009 72 straipsnio 2 dalies antrosios pastraipos nuostatų“;

„Áru behozatala fogyatékos személyek számára: a vámmentesség fenntartása az 1186/2009/EK rendelet 72. cikkének (2) bekezdésében foglalt feltételek teljesítése esetén“;

„Oġġett għal nies b’xi diżabilita': tkomplija ta’ ħelsien mid-dazju suġġett għal osservanza tat-tieni subparagrafu ta’ l-Artiklu 72(2) tar-Regolament (KE) Nru 1186/2009“;

„Voorwerp voor gehandicapten: handhaving van de vrijstelling is afhankelijk van de nakoming van artikel 72, lid 2, tweede alinea van Verordening (EG) nr. 1186/2009“;

„Artykuł przeznaczony dla osób niepełnosprawnych: kontynuacja zwolnienia z zastrzeżeniem zachowania warunków określonych w art. 72 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1186/2009“;

„Objectos destinados às pessoas deficientes: é mantida a franquia desde que seja respeitado o n.o 2, segundo parágrafo do artigo 72.o do Regulamento (CE) n.o 1186/2009“;

„Articole pentru persoane cu handicap: menținerea scutirii este condiționată de respectarea dispozițiilor articolului 72 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) Nr. 1186/2009“;

„Tovar pre postihnuté osoby: naďalej oslobodený, ak spĺňa podmienky ustanovené v článku 72 odseku 2 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 1186/2009“;

„Predmet za invalide: ohranitev oprostitve v skladu z drugim pododstavkom člena 72(2) Uredbe (ES) št. 1186/2009“;

‘Vammaisille tarkoitetut tavarat: tullittomuus jatkuu, edellyttäen että asetuksen (EY) N:o 1186/2009 72 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan ehtoja noudatetaan’;

‘Föremål för funktionshindrade: Fortsatt tullfrihet under förutsättning att villkoren i artikel 72.2 andra stycket i förordning (EG) nr 1186/2009 uppfylls’.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Отмененият регламент и списък на неговите последователни изменения

Регламент (ЕИО) № 2289/83 на Комисията

(ОВ L 220, 11.8.1983 г., стр. 15)

 

Регламент (ЕИО) № 1746/85 на Комисията

(ОВ L 167, 27.6.1985 г., стр. 23)

 

Точка I.18 от приложение I към Акта за присъединяване от 1985 г.

(ОВ L 302, 15.11.1985 г., стр. 139)

 

Регламент (ЕИО) № 3399/85 на Комисията

(ОВ L 322, 3.12.1985 г., стр. 10)

единствено член 1, точка 3

Регламент (ЕИО) № 735/92 на Комисията

(ОВ L 81, 26.3.1992 г., стр. 18)

 

Точка XIII A.II.4 от приложение I към Акта за присъединяване от 1994 г.

(ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 274)

 

Точка 19.B.1 от приложение II към Акта за присъединяване от 2003 г.

(ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 771)

 

Регламент (ЕО) № 1792/2006 на Комисията

(ОВ L 362, 20.12.2006 г., стр. 1)

единствено точка 11.Б.1 от приложение


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Таблица на съответствието

Регламент (ЕИО) № 2289/83

Настоящият регламент

Член 1

Член 1

Член 2, параграф 1, уводна фраза

Член 2, параграф 1, уводна фраза

Член 2, параграф 1, първо тире

Член 2, параграф 1, буква а)

Член 2, параграф 1, второ тире

Член 2, параграф 1, буква б)

Член 2, параграф 1, трето тире

Член 2, параграф 1, буква в)

Член 2, параграф 1, четвърто тире

Член 2, параграф 1, буква г)

Член 2, параграф 2

Член 2, параграф 2

Член 3, параграф 1

Член 3, параграф 1

Член 3, параграф 2, първа алинея

Член 3, параграф 2, първа алинея

Член 3, параграф 2, втора алинея, уводна фраза

Член 3, параграф 2, втора алинея

Член 3, параграф 2, втора алинея, списък с вписвания

Приложение I

Член 3, параграф 3

Член 3, параграф 3

Член 4

Член 4

Член 6

Член 5

Член 7

Член 6

Член 10

Член 7

Член 13

Член 8

Член 14

Член 9

Член 15

Член 10

Член 16

Член 11

Член 17

Член 12

Член 18

Член 13

Член 19

Член 14

Член 20

Член 15

Приложение II

Приложение III


29.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 314/20


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1225/2011 НА КОМИСИЯТА

от 28 ноември 2011 година

относно определяне на разпоредби за прилагане на членове 42 до 52, 57 и 58 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета за установяване на система на Общността за митнически освобождавания

(кодифициран текст)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания (1),

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕИО) № 2290/83 на Комисията от 29 юли 1983 г. относно определяне на разпоредби по прилагането на членове от 50 до 59 на Регламент (ЕИО) № 918/83 на Съвета относно установяване режим на Общността за освобождаване от митни сборове (2) е бил неколкократно и съществено изменян (3). С оглед постигане на яснота и рационалност посоченият регламент следва да бъде кодифициран.

(2)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБХВАТ

Член 1

Настоящият регламент определя разпоредбите по прилагането на членове 42 — 52, 57 и 58 от Регламент (ЕО) № 1186/2009.

ГЛАВА II

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

РАЗДЕЛ 1

Задължения от страна на институцията или организацията, до които са изпратени стоките

Член 2

1.   Допускането на безмитен внос на материали с образователен, научен или културен характер, посочени в член 43, член 44, параграф 1 и член 45 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 и наричани по-долу „стоки“, води до следните задължения за институцията или организацията, до които са изпратени стоките:

а)

да изпратят въпросните стоки директно до декларираното място по местоназначение;

б)

да ги водят на отчет в инвентарните си книги;

в)

да улесняват всяка проверка, която компетентните органи считат за необходима, за да се гарантира, че условията за предоставяне на освобождаване от вносни мита са спазени или че тези условия остават спазени.

В допълнение, в случай на стоки, посочени в член 44, параграф 1 и член 45 от Регламент (ЕО) № 1186/2009, за институцията или организацията, получатели на стоките, следва задължението да използват тези стоки изключително за нетърговски цели по смисъла на член 46, буква б) от посочения регламент.

2.   Ръководителите на институциите или организациите, до които са изпратени стоките, или упълномощените им представители представят на компетентните органи декларация, че са запознати с различните задължения, изброени в параграф 1, както и стъпките, предприети за спазването им.

Компетентните органи могат да изискат декларацията по първата алинея да се представя за всеки отделен внос или за няколко операции по внос, или за всички операции по внос, които трябва да бъдат извършени от институцията или организацията, до които са изпратени стоките.

РАЗДЕЛ 2

Разпоредби, приложими за случаите, когато стоките са заети, отдадени под наем или прехвърлени

Член 3

1.   Когато се прилага член 48, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1186/2009, институцията или организацията, на които са заети, отдадени под наем или прехвърлени стоките, се задължават от датата на получаване на стоките да изпълняват същите задължения, както и определените в член 2 от настоящия регламент.

2.   Когато институцията или организацията, на които стоките се заемат, отдават под наем или се прехвърлят, се намират в държава-членка, различна от тази, в която се намират институцията или организацията, които заемат, отдават под наем или прехвърлят стоките, при изпращането на такива стоки компетентното митническо учреждение на държавата-членка, откъдето се изпращат стоките, издава контролно копие Т 5 в съответствие с правилата, предвидени в членове 912а – 912ж на Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията (4), за да се осигури такава употреба на стоките, която им дава право да продължат да отговарят на изискванията за освобождаването им от вносни мита.

За тази цел контролното копие T 5 съдържа в клетка 104 в подпозиция „други“ едно от вписванията, изброени в приложение I.

3.   Параграфи 1 и 2 се прилагат mutatis mutandis при заемане, отдаване под наем или прехвърляне на резервни части, съставни части или специфични принадлежности за научни инструменти или апарати и за техническите съоръжения за поддръжката, контрола, калибрирането или поправката на научните инструменти или апарати, които са освободени от вносни мита по член 45 от Регламент (ЕО) № 1186/2009.

ГЛАВА III

ОСОБЕНИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ВНОСНИ МИТА НА МАТЕРИАЛИ С ОБРАЗОВАТЕЛЕН, НАУЧЕН ИЛИ КУЛТУРЕН ХАРАКТЕР В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 43 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1186/2009

Член 4

За да получат освобождаване от вносни мита на стоки по член 43 от Регламент (ЕО) № 1186/2009, ръководителите на институциите или организациите, до които са изпратени стоките, или упълномощените им представители представят заявление на компетентните органи в държавата-членка, където са установени институциите или организациите.

Това заявление се придружава задължително от цялата информация, която компетентните органи считат за необходима, за да определят дали са изпълнени условията за освобождаване от вносни мита.

ГЛАВА IV

ОСОБЕНИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ВНОСНИ МИТА НА НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ И АПАРАТИ ПО ЧЛЕНОВЕ 44 И 46 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1186/2009

Член 5

За целите на член 46, буква а) от Регламент (ЕО) № 1186/2009, под обективни технически характеристики на един научен инструмент или апарат се разбират тези характеристики, които са резултат от конструкцията на дадения инструмент или апарат или от доработки на един стандартен инструмент или апарат, които правят възможно да се получат функционални качества от по-високо ниво над тези, изисквани нормално при промишлено или търговско използване.

Там, където е невъзможно да се установи на основата на неговите обективни технически характеристики дали един инструмент или апарат следва да се счита за научен инструмент или апарат, е необходимо да се вземе предвид приложението на инструмента или апарата, за които се иска безмитен внос. Ако при този преглед се установи, че инструментът или апаратът се използват за научни цели, те ще се смятат, че са с научен характер.

Член 6

1.   За да получат освобождаване от вносни мита на научен инструмент или апарат по реда на член 44, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1186/2009, ръководителите на институциите или организациите, до които са изпратени въпросните стоки, или упълномощените им представители представят заявление на компетентните органи в държавата-членка, където са установени институцията или организацията.

2.   Заявлението, посочено в параграф 1, съдържа следната информация, отнасяща се до въпросните инструменти или апарати:

а)

точното търговско описание на инструмента или апарата, използвано от производителя, неговото предполагаемо класиране в Комбинираната номенклатура и обективните технически характеристики, на основата на които инструментът или апаратът се приемат за научни;

б)

името или търговското наименование и адрес на производителя и, ако е налично, името на доставчика;

в)

страната на произход на инструмента или апарата;

г)

мястото, където ще се използват инструмента или апарата;

д)

точната употреба, за която са предназначени инструментът или апаратът;

е)

цената на инструмента или апарата или тяхната стойност за митнически цели;

ж)

количеството на въпросните инструменти или апарати.

Заедно със заявлението се представят документни доказателства съдържащи цялата информация за характеристиките и техническите спецификации на инструмента или апарата.

Член 7

Компетентните органи на държавата-членка, в която се намира институцията или организацията, за които са предназначени стоките, във всички случаи вземат пряко решение по заявленията по член 6.

Член 8

Разрешенията за освобождаване от вносни мита са валидни за срок от шест месеца.

При наличие на специални обстоятелства за всеки отделен случай компетентните органи могат да определят по-дълъг срок.

ГЛАВА V

ОСОБЕНИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ВНОСНИ МИТА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, СЪСТАВНИ ЧАСТИ, СПЕЦИФИЧНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ ПО ЧЛЕН 45 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1186/2009

Член 9

За целите на член 45, буква а) от Регламент (ЕО) № 1186/2009 „специфични принадлежности“ означава тези артикули, които са проектирани конкретно за употреба с определен научен инструмент или апарат за подобряване на качествата и възможностите му.

Член 10

За да получат освобождаване от вносни мита на резервни части, съставни части или специфични принадлежности или на технически съоръжения съгласно член 45 от Регламент (ЕО) № 1186/2009, ръководителите на институциите или организациите, до които са изпратени въпросните стоки, или упълномощените им представители представят заявление на компетентните органи в държавата-членка, където са установени институцията или организацията.

Заявлението се придружава от цялата информация, считана за необходима от компетентните органи, за да се определи дали са спазени условията по член 45 от Регламент (ЕО) № 1186/2009.

Член 11

Компетентните органи на държавата-членка, в която се намира институцията или организацията, за която са предназначени стоките, във всички случаи вземат пряко решение за заявленията по член 10.

Член 12

Член 8 се прилага mutatis mutandis за разрешения, издавани за освобождаване от вносни мита по член 45 от Регламент (ЕО) № 1186/2009.

ГЛАВАVI

ОСОБЕНИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ВНОСНИ МИТА НА МЕДИЦИНСКИ ИНСТРУМЕНТИ ИЛИ АПАРАТИ СЪГЛАСНО ЧЛЕНОВЕ 57 И 58 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1186/2009

Член 13

1.   С цел освобождаването от вносни мита на медицински инструменти или апарати, посочени в членове 57 и 58 от Регламент (ЕО) № 1186/2009, ръководителите на институциите или организациите, за които са предназначени, или упълномощените им представители, представят заявление пред компетентния орган на държавата-членка, в която се намират институцията или организацията.

2.   Заявлението, посочено в параграф 1, съдържа следната информация за въпросните инструменти или апарати:

а)

точното търговско описание на инструмента или апарата, използвано от производителя и неговото предполагаемо класиране в Комбинираната номенклатура;

б)

името и адреса на производителя и, ако е налично, името на доставчика;

в)

страна на произход на инструмента или апарата;

г)

мястото, където инструментът или апаратът ще се използват;

д)

употребата, за която са предназначени инструментът или апаратът.

3.   В случай на дарение заявлението включва също:

а)

името или търговското наименование и адреса на дарителя;

б)

декларация от заявителя, че:

i)

дарението на въпросния инструмент или апарат не прикрива търговско намерение от страна на дарителя;

ii)

дарителят по никакъв начин не е свързан с производителя на инструментите или апаратите, за които се иска освобождаване от вносни мита.

Член 14

Компетентните органи на държавата-членка, в която се намира институцията или организацията, за които са предназначени стоките, във всички случаи вземат пряко решение по заявленията.

Член 15

Членове 13 и 14 се прилагат mutatis mutandis за резервните части, съставните части, специфичните принадлежности и техническите съоръжения, които се използват за поддръжката, контрола, калибровката или поправката на инструментите или апаратите, освободени от вносни мита в съответствие с член 57, параграф 2, букви а) и б) от Регламент (ЕО) № 1186/2009.

Член 16

Разпоредбите на член 8 се прилагат mutatis mutandis.

ГЛАВА VII

ПРЕДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ДО КОМИСИЯТА И ДЪРЖАВИТЕ- ЧЛЕНКИ

Член 17

1.   Всяка държава-членка изпраща на Комисията списък на инструментите и апаратите, резервните части, съставните части, принадлежностите и техническите съоръжения, за които цената или стойността за митнически цели надвишава 5 000 EUR и по отношение на които тя е разрешила или отказала безмитен внос по членове 7, 11 или 14.

В списъка се посочват точното търговско описание на стоките, посочени в първата алинея, и осемцифрения код по Комбинираната номенклатура. Той включва също името на производителя или производителите, страната или страните на произход и цената или митническата стойност на въпросните стоки.

2.   Списъците, посочени в параграф 1, се изпращат през първото и третото тримесечие на всяка година и съдържат подробности за онези стоки, за които е било разрешено освобождаване от вносни мита или им е било отказано такова през предходните шест месеца.

3.   Комисията препраща тези списъци на другите държави-членки.

Член 18

За да се гарантира еднаквото прилагане на разпоредбите на Съюза, списъците, посочени в член 17, се преглеждат периодично от Комитета по Митническия кодекс.

ГЛАВА VIII

ОСОБЕНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕТО НА БЕЗМИТЕН ВНОС НА ОБОРУДВАНЕ СЪГЛАСНО ЧЛЕНОВЕ 51 И 52 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1186/2009

Член 19

1.   С цел да се получи разрешение за безмитен внос съгласно членове 51 и 52 от Регламент (ЕО) № 1186/2009, ръководителите на научноизследователските институции или организации, намиращи се извън Съюза, или техни упълномощени представители, представят заявление на компетентния орган на държавата-членка, в която установените в Съюза научноизследователски институции или организации се намират.

2.   Заявлението, посочено в параграф 1, съдържа следната информация:

а)

копие от споразумението за научно сътрудничество между изследователските институции, намиращи се в Съюза и в трети страни;

б)

точното търговско описание на оборудването, както и неговото количество и стойност и, когато е приложимо — неговото предполагаемо класиране по Комбинираната номенклатура;

в)

страната на произход и на изпращане на оборудването;

г)

мястото, където ще се използва оборудването;

д)

целта, за която е предназначено оборудването, и продължителността на използване.

Член 20

1.   Когато компетентният орган на държавата-членка, в която се намира институцията или организацията, установени в Съюза, получи заявление за освобождаване от вносни мита на оборудване съгласно член 51 от Регламент (ЕО) № 1186/2009, заявлението и свързаната с него информация се изпраща на Комисията, за да бъде проверена от Комитета по Митническия кодекс, преди да се вземе решение от посочения компетентен орган.

За целите на тази проверка допълнителна информация се изпраща на Комисията по нейно искане.

2.   Компетентният орган, посочен в параграф 1, информира Комисията за решението, което е взел, по отношение на разрешението за освобождаване от вносни мита.

Член 21

Член 8 се прилага mutatis mutandis.

ГЛАВА IX

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 22

Регламент (ЕИО) № 2290/83 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение III.

Член 23

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 28 ноември 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 324, 10.12.2009 г., стр. 23.

(2)  ОВ L 220, 11.8.1983 г., стp. 20.

(3)  Виж приложение II.

(4)  ОВ L 253, 11.10.1993 г., стp. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Вписвания, посочени в член 3, параграф 2

„Стоки на ЮНЕСКО: продължаването на митническите освобождавания подлежи на спазване на член 48, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1186/2009“;

„Objeto UNESCO: se mantiene la franquicia subordinada al respeto del artículo 48, apartado 2, primer párrafo, del Reglamento (CE) n. 1186/2009“;

„Zboží UNESCO: zachování osvobození za předpokladu splnění podmínek čl. 48 odst. 2 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1186/2009“;

„UNESCO-varer: Fortsat fritagelse betinget af overholdelse af artikel 48, stk. 2, første afsnit, i forordning (EF) nr. 1186/2009“;

„UNESCO-Gegenstand: Weitergewährung der Zollbefreiung abhängig von der Voraussetzung des Artikels 48 Absatz 2 erster Unterabsatz der Verordnung (EG) Nr. 1186/2009“;

„UNESCO kaup: impordimaksudest vabastamise jätkamine, tingimusel et täidetakse määruse (EÜ) nr 1186/2009 artikli 48 lõike 2 esimest lõiku“;

„Αντικείμενο UNESCO: Διατήρηση της ατέλειας εξαρτώμενη από την τήρηση του άρθρου 48 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1186/2009“;

„UNESCO goods: continuation of relief subject to compliance with the first subparagraph of Article 48(2) of Regulation (EC) No 1186/2009“;

„Objet UNESCO: maintien de la franchise subordonné au respect de l'article 48 paragraphe 2 premier alinéa du règlement (CE) no 1186/2009“;

„Oggetto UNESCO: è mantenuta la franchigia a condizione che venga rispettato l'articolo 48, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CE) n. 1186/2009“;

„UNESCO preces: atbrīvojuma turpmāka piemērošana atkarīga no atbilstības Regulas (EK) Nr. 1186/2009 48. panta 2. punkta pirmajai daļai“;

„UNESCO prekės: atleidimo nuo muitų taikymo pratęsimas laikantis Reglamento (EB) Nr. 1186/2009 48 straipsnio 2 dalies pirmosios pastraipos nuostatų“;

„UNESCO-áruk: a vámmentesség fenntartása az 1186/2009/EK rendelet 48. cikke (2) bekezdésének első albekezdésében foglalt feltételek teljesítése esetén“;

„Oġġetti tal-UNESCO: tkomplija ta' ħelsien mid-dazju suġġetta għal osservanza ta' l-ewwel subparagrafu ta' l-Artikolu 48(2) tar-Regolament (KE) Nru 1186/2009“;

„UNESCO-voorwerp: handhaving van de vrijstelling is afhankelijk van de nakoming van artikel 48, lid 2, eerste alinea van Verordening (EG) nr. 1186/2009“;

„Towary UNESCO: kontynuacja zwolnienia z zastrzeżeniem zachowania warunków określonych w art. 48 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1186/2009“;

„Objectos UNESCO: é mantida a franquia desde que seja respeitado o n.o 2, primeiro parágrafo do artigo 48.o do Regulamento (CE) n.o 1186/2009“;

„Articole UNESCO: menținerea scutirii este condiționată de respectarea prevederilor articolului 48 alineatul 2 primul paragraf din Regulamentul (CE) Nr. 1186/2009“;

„Tovar UNESCO: naďalej oslobodený, pokiaľ spĺňa podmienky ustanovené v článku 48 odseku 2 prvom pododseku nariadenia (ES) č. 1186/2009“;

„Blago UNESCO: ohranitev oprostitve v skladu s prvim pododstavkom člena 48(2) Uredbe (ES) št. 1186/2009“;

‘UNESCO-tavarat: tullittomuus jatkuu, edellyttäen että asetuksen (EY) N:o 1186/2009 48 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ehtoja noudatetaan’;

„UNESCO-varor: Fortsatt tullfrihet under förutsättning att villkoren i artikel 48.2 första stycket i förordning (EG) nr 1186/2009 uppfylls“.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Отмененият регламент и списък на неговите последователни изменения

Регламент (ЕИО) № 2290/83 на Комисията

(ОВ L 220, 11.8.1983 г., стр. 20)

 

Регламент (ЕИО) № 1745/85 на Комисията

(ОВ L 167, 27.6.1985 г., стр. 21)

 

Точка I.19 от приложение I към Акта за присъединяване от 1985 г.

(ОВ L 302, 15.11.1985, стр. 139)

 

Регламент (ЕИО) № 3399/85 на Комисията

(ОВ L 322, 3.12.1985 г., стр. 10)

Единствено член 1, точка 4

Регламент (ЕИО) № 3893/88 на Комисията

(ОВ L 346, 15.12.1988 г., стр. 32)

 

Регламент (ЕИО) № 1843/89 на Комисията

(ОВ L 180, 27.6.1989 г., стр. 22)

 

Регламент (ЕИО) № 734/92 на Комисията

(ОВ L 81, 26.3.1992 г., стр. 15)

 

Точка XIII A.II.5 от приложение I към Акта за присъединяване от 1994 г.

(ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 274)

 

Точка 19.B.2 от приложение II към Акта за присъединяване от 2003 г.

(ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 772)

 

Регламент (ЕО) № 1792/2006 на Комисията

(ОВ L 362, 20.12.2006 г., стр. 1)

Единствено точка 11.Б.2 от приложението


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Таблица на съответствието

Регламент (ЕИО) № 2290/83

Настоящият регламент

Член 1

Член 1

Член 2, параграф 1, първа алинея, уводна фраза

Член 2, параграф 1, първа алинея, уводна фраза

Член 2, параграф 1, първа алинея, първо тире

Член 2, параграф 1, първа алинея, буква а)

Член 2, параграф 1, първа алинея, второ тире

Член 2, параграф 1, първа алинея, буква б)

Член 2, параграф 1, първа алинея, трето тире

Член 2, параграф 1, първа алинея, буква в)

Член 2, параграф 1, втора алинея

Член 2, параграф 1, втора алинея

Член 2, параграф 2

Член 2, параграф 2

Член 3, параграф 1

Член 3, параграф 1

Член 3, параграф 2, първа алинея

Член 3, параграф 2, първа алинея

Член 3, параграф 2, втора алинея, уводна фраза

Член 3, параграф 2, втора алинея

Член 3, параграф 2, втора алинея, списък с вписвания

Приложение I

Член 3, параграф 3

Член 3, параграф 3

Член 4

Член 4

Член 5

Член 5

Член 6

Член 6

Член 7

Член 7

Член 8

Член 8

Член 12

Член 9

Член 13

Член 10

Член 14

Член 11

Член 15

Член 12

Член 15a

Член 13

Член 15в

Член 14

Член 15г

Член 15

Член 15д

Член 16

Член 16

Член 17

Член 18

Член 18

Член 18a

Член 19

Член 18б

Член 20

Член 18в

Член 21

Член 19

Член 22

Член 20

Член 23

Приложение II

Приложение III


29.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 314/29


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1226/2011 НА КОМИСИЯТА

от 28 ноември 2011 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранни търговски преговори Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 посочва критериите за определяне от страна на Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A към същия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 29 ноември 2011 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 28 ноември 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

AL

59,8

IL

98,1

MA

52,7

TN

143,0

TR

82,9

ZZ

87,3

0707 00 05

EG

188,1

TR

108,0

ZZ

148,1

0709 90 70

MA

36,3

TR

131,9

ZZ

84,1

0805 20 10

MA

67,0

ZZ

67,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

50,4

IL

77,8

TR

76,7

ZZ

68,3

0805 50 10

TR

59,7

ZA

49,5

ZZ

54,6

0808 10 80

CA

104,5

CL

90,0

CN

74,9

MK

36,4

NZ

41,5

US

134,2

ZA

148,1

ZZ

89,9

0808 20 50

CN

72,7

TR

137,2

ZZ

105,0


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


ДИРЕКТИВИ

29.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 314/31


ДИРЕКТИВА 2011/94/ЕС НА КОМИСИЯТА

от 28 ноември 2011 година

за изменение на Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно свидетелства за управление на превозни средства

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно свидетелства за управление на превозни средства (1), и по-специално член 8 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В приложение I към Директива 2006/126/ЕО се определя образецът, на основата на който от държавите-членки се изисква да въведат национални свидетелства за управление. След влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. упоменаването на Общността в свидетелството за управление следва да бъде заменено с упоменаване на Европейския съюз. Образецът следва също да бъде актуализиран, така че да отразява присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз.

(2)

В съответствие с приложение I към Директива 2006/126/ЕО в образеца на Европейския съюз за свидетелство за управление трябва да се посочва категорията на превозното средство, което притежателят на свидетелството има право да управлява.

(3)

Необходимо е да се актуализира образецът на Европейския съюз за свидетелство за управление с оглед на новите категории превозни средства, въведени с Директива 2006/126/ЕО. По-специално от 19 януари 2013 г. се въвеждат и ще бъдат валидни свидетелства за управление на превозно средство от категория АМ (мотопеди) и категория А2 (мотоциклети). Поради това образецът на Европейския съюз за свидетелство за управление трябва да бъде адаптиран.

(4)

Директива 2006/126/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(5)

Държавите-членки се насърчават да изготвят за собствено ползване и в интерес на Съюза таблици, илюстриращи (доколкото е възможно) взаимодействието между настоящата директива и мерките за нейното транспониране, и да ги направят обществено достояние.

(6)

Предвидените в настоящата директива мерки са в съответствие със становището на Комитета за свидетелства за управление на МПС,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение I към Директива 2006/126/ЕО се изменя, както е посочено в приложението към настоящия документ.

Член 2

Транспониране

1.   Държавите-членки приемат и публикуват не по-късно от 30 юни 2012 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно информират Комисията за това.

Те прилагат тези разпоредби от 19 януари 2013 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите- членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 28 ноември 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 403, 30.12.2006 г., стр. 18.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Директива 2006/126/ЕО се изменя, както следва:

1.

Заглавието се заменя със следното:

РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ОБРАЗЕЦА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

2.

В точка 1 думите „образеца на свидетелството за управление на превозно средство на Общността“ се заменят с думите „образеца на Европейския съюз за свидетелство за управление на превозно средство“.

3.

Буква в) в точка 3 се заменя със следния текст:

„в)

отличителния знак на държавата-членка, която издава свидетелството за управление, отпечатан в негатив в син правоъгълник и обкръжен от дванадесет жълти звезди; отличителните знаци са, както следва:

B: Белгия

BG: България

CZ: Чешка република

DK: Дания

D: Германия

EST: Естония

GR: Гърция

E: Испания

F: Франция

IRL: Ирландия

I: Италия

CY: Кипър

LV: Латвия

LT: Литва

L: Люксембург

H: Унгария

M: Малта

NL: Нидерландия

A: Австрия

PL: Полша

P: Португалия

RO: Румъния

SLO: Словения

SK: Словакия

FIN: Финландия

S: Швеция

UK: Обединено кралство“.

4.

В точка 3, относно първата страница от свидетелството за управление, буква д) се заменя със следния текст:

„д)

думите „образец на Европейския съюз“ на езика (езиците) на държавата-членка, която издава свидетелството за управление, и думите „свидетелство за управление на превозно средство“ на другите езици на Общността, отпечатани в розово, формиращи фона на свидетелството:

 

Свидетелство за управление на МПС

 

Permiso de Conducción

 

Řidičský průkaz

 

Kørekort

 

Führerschein

 

Juhiluba

 

Άδεια Οδήγησης

 

Driving Licence

 

Permis de conduire

 

Ceadúas Tiomána

 

Patente di guida

 

Vadītāja apliecība

 

Vairuotojo pažymėjimas

 

Vezetői engedély

 

Liċenzja tas-Sewqan

 

Rijbewijs

 

Prawo Jazdy

 

Carta de Condução

 

Permis de conducere

 

Vodičský preukaz

 

Vozniško dovoljenje

 

Ajokortti

 

Körkort;“

5.

В точка 3, относно втората страница от свидетелството за управление:

В буква а), подточки 10 и 11 се заменят със следния текст:

„10.

датата на първо издаване за всяка категория (тази дата трябва да бъде повторена в новото свидетелство в случай на последващо подменяне или заменяне); всяко от полетата на датата се изписва с две цифри и в следната последователност: ден.месец.година (ДД.ММ.ГГ);

11.

датата на изтичане за всяка категория; всяко от полетата на датата се изписва с две цифри и в следната последователност: ден.месец.година (ДД.ММ.ГГ);“

В буква а), подточка 12, първо тире думите „хармонизирани кодове на Общността“ се заменят с думите „хармонизирани кодове на Европейския съюз“.

В буква а), подточка 12 код 95 се заменя със следното:

„95.

Водач на превозно средство, който притежава свидетелство за квалификация, отговарящо на задължението за професионална пригодност, предвидена с Директива 2003/59/ЕО до… [например: 95(01.01.12)]“

Буква б) се заменя със следното:

„б)

обяснение на следните номерирани позиции, които се появяват на първа и втора страница на свидетелството: 1, 2, 3, 4, буква а), 4, буква б), 4, буква в), 5, 10, 11 и 12.

Ако държава-членка желае да направи вписване на национален език различен от следните езици: български, чешки, датски, нидерландски, английски, естонски, фински, френски, немски, гръцки, унгарски, италиански, латвийски, литовски, малтийски, полски, румънски, португалски, словашки, словенски, испански или шведски, тя изготвя двуезична версия на свидетелството, като използва един от езиците, посочени по-горе, без да се накърняват разпоредбите на настоящото приложение;“

В буква в) думите „образеца на свидетелство на Общността“ се заменят с думите „образеца на Европейския съюз за свидетелство“.

6.

В точка 4 се добавя следната буква в):

„в)

Информацията, нанесена върху лицевата и обратната страна на свидетелството, трябва да може да се чете с невъоръжено око, като минималната височина на символите е 5 пункта за разположените на обратната страна позиции 9—12.“

7.

Образецът на Общността за свидетелство за управление се заменя със следното:

ОБРАЗЕЦ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Страница 1

Image

Страница 2

Image

8.

Спесименът на образеца на свидетелството се заличава.


РЕШЕНИЯ

29.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 314/35


РЕШЕНИЕ 2011/764/ОВППС НА СЪВЕТА

от 28 ноември 2011 година

за отмяна на Решение 2011/210/ОВППС относно военна операция на Европейския съюз в подкрепа на операциите за хуманитарна помощ, в отговор на кризисното положение в Либия („EUFOR Libya“)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 42, параграф 4 и член 43, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 1 април 2011 г. Съветът прие Решение 2011/210/ОВППС (1).

(2)

С писмо от 27 октомври 2011 г. командващият операцията на Европейския съюз съобщи за закриването на щаба на операцията на 10 ноември 2011 г. Следователно Решение 2011/210/ОВППС следва да бъде отменено в съответствие с член 13, параграф 3 от него, считано от 10 ноември 2011 г.

(3)

С Решение 2008/975/ОВППС на Съвета от 18 декември 2008 г. за създаване на механизъм за администриране на финансирането на общите разходи за операциите на Европейския съюз с военни или отбранителни последици („ATHENA“) (2) се установяват процедурите за одита и представянето на счетоводните отчети по дадена операция,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2011/210/ОВППС се отменя, считано от 10 ноември 2011 г. Неговата отмяна не засяга процедурите, установени в Решение 2008/975/ОВППС във връзка с одита и представянето на счетоводните отчети по операцията.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила от датата на приемането му.

Съставено в Брюксел на 28 ноември 2011 година.

За Съвета

Председател

K. SZUMILAS


(1)  ОВ L 89, 5.4.2011 г., стр. 17.

(2)  ОВ L 345, 23.12.2008 г., стр. 96.


29.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 314/36


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 22 ноември 2011 година

относно критериите за признаване на центрове за обучение, участващи в обучението на машинисти, относно критериите за признаване на изпитващи и критериите за организиране на изпити в съответствие с Директива 2007/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(нотифицирано под номер C(2011) 7966)

(текст от значение за ЕИП)

(2011/765/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2007/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. за сертифициране на машинисти, управляващи локомотиви и влакове в рамките на железопътната система на Общността (1), и по-специално член 23, параграф 3, буква б) и член 25, параграф 5 от нея,

като има предвид, че:

(1)

За постигане на подходящо и сравнимо равнище на качеството на обучение и изпитване на машинисти и кандидат-машинисти с оглед на тяхното сертифициране във всички държави-членки, е необходимо да се определят общи критерии на равнището на Съюза по отношение на процедурите за признаване на центровете за обучение и на изпитващите на машинисти.

(2)

Обучението и изпитите следва да се извършат по подходящ начин и при разумно и сравнимо равнище на качество във всички държави-членки, което да позволи взаимното признаване на изпитите.

(3)

Центровете за обучение следва да бъдат компетентни по отношение на обучението, което извършват. По-специално центровете за обучение следва да разполагат с техническа и оперативна компетентност и годност за организиране на курсове за обучение, както и с необходимия персонал и оборудване.

(4)

Следва да се заложат специални разпоредби за центровете за обучение, които принадлежат към железопътните предприятия или към управителите на инфраструктури и които кандидатстват за сертификати за безопасност или разрешителни за безопасност. С цел да се намали административната тежест, държавите-членки следва да могат да предвиждат възможността за съчетаване на признаването на такива центрове за обучение с процеса на издаването на сертификати за безопасност или разрешителни за безопасност.

(5)

Изпитващите на машинисти следва да бъдат квалифицирани и компетентни по отношение на предмета на изпитите, които желаят да провеждат. Изискванията за компетентност на изпитващия следва да се отнасят до аспекти като изпитни методи, умения и педагогическа компетентност. Компетентният орган следва да проверява на индивидуална основа дали компетентността на дадено лице или субект, подаващи заявление за признаване като изпитващ на машинисти, е подходяща за целите на провеждането на изпити в съответните области на компетентност.

(6)

Изпитващите на машинисти следва да провеждат изпитите по независим и безпристрастен начин. За тази цел лица или субекти, които кандидатстват за процедурата по признаване, следва да докажат пред компетентния орган съответствието си с тези изисквания.

(7)

Предвидените в настоящото решение мерки са в съответствие със становището на Комитета, посочен в член 32 от Директива 2007/59/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

ГЛАВА 1

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет и обхват

Настоящото решение определя критериите за признаване на центрове за обучение, предоставящи професионално обучение на машинисти и кандидат-машинисти, за признаване на изпитващи на машинисти и кандидат-машинисти, и за организиране на изпити в съответствие с Директива 2007/59/ЕО.

То се прилага към:

а)

центровете за обучение, предоставящи курсове за обучение за машинисти и кандидат-машинисти по задачите на обучението, посочени в член 23 от Директива 2007/59/ЕО;

б)

изпитващите на машинистите, на които е разрешено да проверяват компетентността на кандидат-машинистите или на машинистите, които следва да бъдат сертифицирани в съответствие с член 25 от Директива 2007/59/ЕО.

Член 2

Дефиниции

За целите на настоящото решение се прилагат следните определения:

а)

„заявител“ означава субект или едно лице, което е създало предприятие, което кандидатства за признаване на компетентността да предоставя курсове за обучение, отнасящи се до задачи на обучението, посочени в член 23, параграфи 5 и 6 от Директива 2007/59/ЕО, включително едно лице, което подава заявление за признаване като изпитващ, както е посочено в член 25, параграфи 1 и 2 от Директива 2007/59/ЕО;

б)

„обучаващ“ означава лице с необходимите умения и компетентност да подготвя, организира и провежда курсове за обучение;

в)

„изпитващ“ означава лице, което притежава необходимите умения и компетентност и е признато за компетентно да провежда и оценява изпити за целите на Директива 2007/59/ЕО;

г)

„изпит“ означава процес на проверка на компетентността на машинист или кандидат-машинист в съответствие с Директива 2007/59/ЕО по един или повече начини, като писмен, устен и практически;

д)

„изпитен център“ означава субект, създаден за провеждане на изпити за машинисти в съответствие с член 25 от Директива 2007/59/ЕО;

е)

„признаване“ означава официално заявление, издадено от орган, определен за тази цел от държавата-членка, че дадено лице или субект е компетентно да изпълнява задачи на обучението или да провежда изпити;

ж)

„компетентен орган“ означава компетентният орган по смисъла на член 3 от Директива 2007/59/ЕО, или всеки друг орган, определен от държавата-членка или на когото чрез делегиране от компетентния орган е поверена задачата за признаване на центровете за обучение и на изпитващите.

ГЛАВА 2

ЦЕНТРОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Член 3

Независимост и безпристрастност

Центровете за обучение провеждат обучения по начин, който е безпристрастен по отношение на всички участници.

По-специално, когато център за обучение предоставя обучение на лица, наети от предприятието, притежаващо този център за обучение, както и на други лица, обучението се осъществява независимо от интересите на предприятието, притежаващо центъра за обучение и е безпристрастно по отношение на всички участници. Центровете за обучение прилагат еднакви правила за лицата, наети от предприятието, притежаващо центъра за обучение, и за другите лица. Държавите-членки гарантират, че са взети мерки за спазване на този принцип.

Член 4

Изисквания за компетентност

1.   Заявителят следва да докаже техническа и оперативна компетентност и годност за организиране на курсове за обучение, съответстващи на задачите на обучението. Той следва да разполага с необходимия персонал и оборудване и да извършва дейността си в среда, която е подходяща за обучение, насочено към подготовката на машинисти за изпити за получаване или подновяване на свидетелства и удостоверения, в съответствие с Директива 2007/59/ЕО.

2.   По-специално заявителите следва да:

а)

имат ефективна управленска структура, която гарантира, че обучаващите притежават подходяща квалификация и опит за предоставяне на обучение в съответствие с изискванията, посочени в Директива 2007/59/ЕО;

б)

разполагат с необходимия персонал, средства, оборудване и помещения, съответстващи на предлаганото обучение и на очаквания брой обучаеми;

в)

гарантират, че практическото обучение се провежда от обучаващи, които притежават както валидно свидетелство за машинист, така и валидно удостоверение, покриващо предмета на обучение или подобен тип линия/подвижен състав, и които притежават професионална практика по управление с минимална продължителност от три години. Ако обучаващият не притежава валидно удостоверение за съответната инфраструктура/подвижен състав, водач, притежаващ удостоверение за тази инфраструктура/подвижен състав, следва да присъства на обучението, в съответствие с член 4, параграф 2, буква д) от Директива 2007/59/ЕО;

г)

предоставят методологията, която възнамеряват да използват за гарантиране на съдържанието, организацията и продължителността на курсовете за обучение, плановете за обучение и схемите за компетентност;

д)

предоставят системи за вписване на дейностите, свързани с обучението, включително информация относно участниците, обучаващите и броя и целта на курсовете;

е)

притежават система за управление на качеството (или еквивалентни процедури) за наблюдаване на съответствието и адекватността на системите и процедурите, която гарантира, че предоставяното обучение удовлетворява изискванията, посочени в Директива 2007/59/ЕО;

ж)

предоставят управление на компетентността, текущо обучение и мерки за актуализиране на професионалните умения на обучаващите;

з)

докажат наличието на процедури за актуализиране на методите за обучение, средствата и оборудването, включително литература за обучение, софтуер за обучение, предоставени от управителя на инфраструктурата документи, като например правилници с правила за експлоатация, сигнали или системи за безопасност.

3.   Държавите-членки могат да установяват допълнителни изисквания към обучението, свързани с инфраструктурата на тяхната собствена територия.

4.   Заявителите за обучение по специфична комуникация и терминология за железопътна експлоатация и процедури за безопасност изпращат заявлението си до компетентния орган на държавата-членка, в която се намира инфраструктурата, на която комуникацията и терминологията се позовават.

Член 5

Центрове за обучение, принадлежащи на железопътно предприятие или на управител на инфраструктура

1.   Държавите-членки могат да разрешат заявител, който принадлежи на железопътното предприятие или на управител на инфраструктура, предоставя обучение изключително на служители на предприятието, на което принадлежи, и отговаря на всички изисквания, предвидени в член 4 от настоящото решение, да се признава в съчетание с процеса по издаване на сертификат за безопасност или разрешително за безопасност в съответствие с Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2).

2.   В този случай заявлението за признаване може да бъде вписано в съответния сертификат за безопасност или разрешително за безопасност.

3.   Организацията на работа и управление на заявителя, посочен в параграф 1, се организират и структурират с оглед избягване на всякакъв конфликт на интереси.

Член 6

Нова или новооборудвана линия и нововъведен подвижен състав

По отношение на нови или новооборудвани линии или нововъведен подвижен състав държавата-членка може да определи условия, при които признат учебен център може да организира практическо обучение чрез дерогация от член 4, параграф 2, буква в).

Използването на тази дерогация е строго ограничено до случая, в който все още няма обучаващ с удостоверение, което обхваща новата или новооборудвана линия, или нововъведения подвижен състав.

Обучаващият следва да изпълнява всички останали изисквания на член 4, параграф 2, буква в) по отношение на свидетелството и удостоверението, предвидени в членове 14 и 15 от Директива 2007/59/ЕО, както и по отношение на изисквания период на професионална практика.

ГЛАВА 3

ИЗПИТВАЩИ

Член 7

Независимост и безпристрастност

Заявителите следва да потвърдят, че ще провеждат изпитите по безпристрастен начин и без дискриминация, че не са подложени на никакъв натиск и стимул, които биха могли да повлияят на преценката или на резултатите от изпита и на начина за провеждане на изпита.

За тази цел компетентният орган разработва декларация, включена в заявление по образец, която трябва да бъде подписана от заявителя.

Член 8

Изисквания за компетентност

1.   Заявителите следва да притежават компетентност и опит по отношение на предмета на изпита, който желаят да проведат.

Изискваният опит следва да е придобит по време на професионална практика с минимална продължителност четири години в рамките на период от не повече от пет години преди датата на заявлението.

Изискваният период на професионален опит може да включва периоди на опит като ръководител на машинисти, който притежава валидно свидетелство за машинист и допълнително удостоверение, или като обучаващ по задачи на обучение, съответстващи на подаденото заявление.

2.   По отношение на практическите изпити във влаковете, заявителят следва да притежава както валидно свидетелство за машинист, така и валидно удостоверение, обхващащо предмета на изпита или подобен тип линия/подвижен състав. Ако изпитващият не притежава валидно удостоверение за съответната инфраструктура/подвижен състав, предмет на изпита, водач, притежаващ удостоверение за тази инфраструктура/подвижен състав, следва да присъства на изпита, в съответствие с член 4, параграф 2, буква д) от Директива 2007/59/ЕО.

Заявителят следва да притежава професионална практика по управление с минимална продължителност четири години, придобита в рамките на период от не повече от пет години преди датата на заявлението. Познанията на заявителя следва да бъдат актуални към момента на подаване на заявлението.

3.   Освен това, заявителите следва да отговарят на следните минимални критерии:

а)

те трябва да са компетентни по отношение на слушане и участие в разговор на минимално ниво B2 от Европейската рамка за езикова компетентност, разработена от Съвета на Европа (3), на езика на изпита;

б)

те следва да притежават умения и педагогическа компетентност, необходими за целите на провеждането на изпити, както и задълбочени познания относно съответните изпитни методи и документи;

в)

те следва да удостоверят по какъв начин ще поддържат в актуализиран вид своята професионална компетентност по отношение на темите, по които изпитват;

г)

те следва да познават схемата за сертифициране на машинисти.

4.   Държавите-членки могат да установяват допълнителни изисквания за изпитващи, провеждащи изпити, които се отнасят до тяхната собствена инфраструктура.

ГЛАВА 4

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗПИТИТЕ

Член 9

Общи критерии за организиране на изпитите

Изпитите, организирани за оценка компетентността на машинистите в съответствие с член 25 от Директива 2007/59/ЕО, трябва да отговарят на следните критерии:

а)

в случай на изпити, проведени от две или повече лица, най-малко лицето, което води изпита, следва да бъде изпитващ, признат в съответствие с разпоредбите на настоящото решение;

б)

когато изпитът се отнася до практическата част от компетенциите по управление на влак, изпитващият следва да притежава свидетелство за машинист и допълнително удостоверение, което дава право на използване на инфраструктурата и за управление на подвижния състав, който е обект на изпита, или подобен тип линия/подвижен състав; ако изпитващият не притежава валидно удостоверение за съответната инфраструктура/подвижен състав, предмет на изпита, водач, притежаващ удостоверение за тази инфраструктура/подвижен състав, следва да присъства на изпита, в съответствие с член 4, параграф 2, буква д) от Директива 2007/59/ЕО;

в)

изпитите се провеждат по прозрачен начин и трябва да имат подходяща продължителност с оглед доказване с достатъчно документирани доказателства, че са обхванати всички съответни теми на приложенията към Директива 2007/59/ЕО;

г)

в случаите, когато изпитващият, който участва в изпита, е провел с машиниста или с кандидат-машиниста обучението по темата на изпита, втори изпитващ, който не е бил включен в подготвителното обучение, провежда изпита;

д)

изпитът следва да бъде подготвен с особено внимание по отношение на поверителността на въпросите, предвидени по време на изпита.

Член 10

Нова или новооборудвана линия и нововъведен подвижен състав

По отношение на нови или новооборудвани линии или нововъведен подвижен състав държавата-членка може да определи условия, при които признат обучаващ може да провежда изпити чрез дерогация от член 9.

Използването на тази дерогация е строго ограничено до случая, в който все още няма изпитващ с удостоверение, което обхваща новата или новооборудвана линия, или нововъведения подвижен състав.

Изпитващият следва да изпълнява всички останали изисквания на член 4, параграф 2, буква в) по отношение на свидетелството и на удостоверението, предвидени в членове 14 и 15 от Директива 2007/59/ЕО, както и по отношение на изисквания период на професионална практика.

ГЛАВА 5

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 11

Преходен период

Ако железопътно предприятие или управител на инфраструктура вече са избрали изпитващи за целите на провеждане на изпити за своя персонал, в съответствие с националните разпоредби и изисквания, приложими преди влизането в сила на настоящото решение, държава-членка може да реши, че избраните изпитващи могат да продължат да провеждат изпити в съответствие със следните условия:

а)

железопътното предприятие или управителят на инфраструктурата са избрали изпитващия в рамките на сертификат за безопасност или разрешително за безопасност, издадени в съответствие с Директива 2004/49/ЕО и в рамките на обхвата, определен от компетентния орган, до изтичане срока на този сертификат за безопасност или разрешително за безопасност;

б)

по отношение на избраните от тях изпитващи, железопътното предприятие или управителят на инфраструктурата проверяват изпълнението на изискванията, предвидени в настоящото решение; когато изпитващ не отговаря на някое изискване, железопътното предприятие или управителят на инфраструктура следва да предприемат съответните мерки за постигане изпълнението на изискванията за изпитващите.

Член 12

Прилагане

Настоящото решение се прилага от 15 май 2012 година.

За центровете за обучение, които вече предоставят услуги по обучение към датата на прилагане на настоящото решение, настоящото решение се прилага от 1 юли 2013 г.

Член 13

Адресати

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 22 ноември 2011 година.

За Комисията

Siim KALLAS

Заместник-председател


(1)  ОВ L 315, 3.12.2007 г., стр. 51.

(2)  ОВ L 164, 30.4.2004 г., стр. 44.

(3)  Единни европейски критерии за познания по езици: Учене, преподаване, оценка, 2001 г. (Cambridge University Press за версията на английски език – ISBN 0-521-00531-0). Също и на уебсайта на Съвета на Европа: http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/documents/Common%20European%20Framework%20hyperlinked.pdf


ПРЕПОРЪКИ

29.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 314/41


ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА

от 22 ноември 2011 година

относно процедурата за признаване на центрове за обучение и на изпитващи на машинисти, в съответствие с Директива 2007/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

(2011/766/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 292 от него,

като има предвид, че:

(1)

С цел постигане на подходящо и сравнимо равнище на качество на обучение и на изпити за машинисти и кандидат-машинисти с оглед тяхното сертифициране във всички държави-членки се препоръчва да се използват общи условия и процедури на равнище Европейски съюз по отношение както на процедурите за признаване на центрове за обучение и на изпитващи на машинисти и кандидат-машинисти, така и на качествените изисквания относно изпита, които трябва да бъдат изпълнени.

(2)

Обучението и изпитите следва да се провеждат по подходящ начин и на разумно и сравнимо равнище на качество във всички държави-членки, така че да позволяват взаимното признаване на изпити.

(3)

В официалното заявление за признаване следва да се посочват областите на компетентност, в които центърът за обучение е признат да предлага курсове за обучение и в които изпитващият е признат да провежда изпити за машинисти. В рамките на областите на компетентност, посочени в официалното заявление за признаване, признатият център за обучение следва да бъде оправомощен да провежда курсове за обучение и признатият изпитващ следва да бъде оправомощен да провежда изпити на цялата територия на Съюза.

(4)

По отношение на общата езикова компетентност на машинистите компетентният орган може да не разполага със специфичния опит и компетентност, изисквани за признаването на центрове за обучение и на изпитващи във връзка с общата езикова компетентност на машинистите. В този случай държавите-членки могат да приемат удостоверения за компетентност, издадени от центровете за обучение в съответствие с „Европейската рамка за езикова компетентност“, установена от Съвета на Европа.

(5)

В някои държави-членки вече са създадени или ще бъдат създадени изпитни центрове, които да организират изпити за машинисти. В този случай държавата-членка може да делегира задачата за признаване на изпитващи на изпитния център съгласно специфичните национални условия,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ПРЕПОРЪКА:

Предмет

1.

В настоящата препоръка се определят препоръчителни практики и процедури за признаване на центрове за обучение, предлагащи професионално обучение на машинисти и на кандидат-машинисти, и за признаване на изпитващи на машинисти и кандидат-машинисти в съответствие с Директива 2007/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1).

Заявление за признаване на център за обучение

2.

Центърът за обучение подава писмено заявление за признаване, за неговото подновяване или изменение до компетентния орган на държавата-членка, в която се намира или ще се намира основното място на дейност на центъра за обучение, с изключение на случая, посочен в точка 6.

3.

Когато даден център за обучение се състои от повече от едно юридическо лице, всяко от юридическите лица кандидатства поотделно за признаване.

4.

Заявленията включват документи, доказващи изпълнението на изискванията, определени в Директива 2007/59/ЕО и в Решение 765/2011 на Комисията (2).

5.

В заявленията се посочват задачите на обучението, за които заявителят подава заявление за признаване. В заявлението може да се посочват задачи на обучението, принадлежащи към една или повече области на компетентност. То е структурирано в съответствие със следните области на компетентност:

а)

общи професионални познания в съответствие с приложение IV към Директива 2007/59/ЕО;

б)

професионални познания, свързани с подвижния състав, в съответствие с приложение V към Директива 2007/59/ЕО;

в)

професионални познания за инфраструктурата в съответствие с приложение VI към Директива 2007/59/ЕО;

г)

езикови познания в съответствие с приложение VI към Директива 2007/59/ЕО (общи езикови познания и/или специфична комуникация и терминология за експлоатация на железници и процедури за безопасност).

6.

Центърът за обучение, чието основно място на дейност се намира в държава-членка, различна от държавата-членка, в която е разположена дадена инфраструктура, може да бъде признат от компетентния орган на държавата-членка, в която е разположена инфраструктурата.

7.

Когато даден заявител, подаващ заявление за признаване на задачи за обучение, свързани с познания за инфраструктурата, вече е бил признат в съответствие с настоящата препоръка и Решение 765/2011 от компетентен орган на държава-членка, компетентните органи на други държави-членки ограничават своята оценка до изискванията, които са специфични за въпросното обучение, свързано с инфраструктурата, и се въздържат от оценка на аспекти, които вече са били оценени в хода на предишното признаване.

Издаване на официално заявление за признаване на център за обучение

8.

Компетентният орган издава официално заявление за признаване не по-късно от два месеца след получаване на всички необходими документи.

9.

Компетентният орган взема решение относно заявлението въз основа на възможността на заявителя да демонстрира как са гарантирани независимостта, компетентността и безпристрастността.

10.

Официалното заявление за признаване съдържа следната информация:

а)

наименование и адрес на компетентния орган;

б)

наименование и адрес на центъра за обучение;

в)

задачите на обучението, за които центърът за обучение има право да предлага курсове за обучение в съответствие с точка 5;

г)

идентификационен номер на центъра за обучение, посочен в съответствие с точка 15;

д)

дата на изтичане на срока на валидност на официалното заявление за признаване.

Валидност, изменение, подновяване на официалното заявление за признаване на център за обучение

11.

Официалното заявление за признаване на даден център за обучение е валидно за срок от пет години. Компетентният орган може да съкрати срока на валидност по отношение на всички или на част от задачите за обучение, посочени в официалното заявление за признаване, в обосновани случаи.

12.

Център за обучение, притежаващ валидно официално заявление за признаване, може по всяко време да подаде заявление за разширяване обхвата на задачите на обучение. Измененото официално заявление за признаване се издава въз основа на подходящите допълнителни документи, представени от заявителя. В този случай датата на изтичане на срока на валидност на измененото официално заявление за признаване не се променя.

13.

Когато изискванията за една или повече задачи на обучение, посочени в официалното заявление за признаване, вече не са изпълнени, признатият център за обучение незабавно преустановява предлагането на обучение по отношение на съответните задачи и уведомява писмено компетентния орган, издал официалното заявление за признаване. Компетентният орган оценява информацията и издава изменено официално заявление за признаване. В този случай датата на изтичане на срока на валидност на официалното заявление за признаване не се променя.

14.

Официалното заявление за признаване се подновява по искане на центъра за обучение и се издава при същите условия, както първоначалното официално заявление за признаване. Компетентният орган може да въведе опростена процедура, като условията за признаване остават непроменени. Предоставя се документацията относно дейностите по обучението, извършени през предходните две години. Когато предходният период на валидност е бил съкратен на по-малко от две години в съответствие с точка 11, се предоставя документацията за целия период.

Регистър на центровете за обучение

15.

Всеки признат център за обучение се обозначава с индивидуален идентификационен номер в регистъра, посочен в член 20, параграф 3 от Директива 2007/59/ЕО. Идентификационният номер се основава на националните разпоредби; той включва обаче съкратеното наименование на държавата-членка, в която е признат центърът за обучение.

16.

Регистърът съдържа най-малко следната информация:

а)

наименование и адрес на признатия център за обучение;

б)

задачите на обучението, за които центърът за обучение е признат да предлага курсове за обучение, чрез позоваване на съответните приложения към Директива 2007/59/ЕО;

в)

идентификационен номер;

г)

дата на изтичане на срока на валидност на официалното заявление за признаване;

д)

информация за контакт.

17.

С цел поддържане на регистъра в актуално състояние признатите центрове за обучение уведомяват компетентния орган, издал официалното заявление за признаване, за всяка промяна в данните, публикувани в регистъра. Националните разпоредби могат да изискват съхраняването на допълнителни данни в регистъра и информация за промените в тях.

Спиране на действието и оттегляне на признаването

18.

Когато в резултат от дейностите по оценка или надзор, провеждани от компетентния орган или държава-членка в съответствие с членове 26, 27 или 29 от Директива 2007/59/ЕО, са получени доказателства, че даден център за обучение не отговаря на изискванията за признаване, компетентният орган оттегля или спира действието на съответното официално заявление за признаване.

19.

Ако компетентен орган установи, че даден център за обучение, признат от компетентния орган на друга държава-членка, не изпълнява задълженията по Директива 2007/59/ЕО и Решение 765/2011, той уведомява компетентния орган в другата държава-членка, която е издала официалното заявление за признаване. Компетентният орган, издал официалното заявление за признаване, проверява тази информация в срок от 4 седмици и уведомява компетентния орган, представил искането, за резултатите от своите проверки и решения.

20.

Когато компетентният орган установи, че центърът за обучение вече не отговаря на изискванията за признаване, компетентният орган оттегля или спира действието на официалното заявление за признаване.

Процедура по обжалване

21.

Компетентният орган незабавно уведомява в писмена форма центъра за обучение за мотивите за своите решения.

22.

В случай на спиране на действието или оттегляне на признаването компетентният орган предоставя ясна информация на центъра за обучение относно изискванията, които вече не се изпълняват. Компетентният орган може, преди влизане в сила на спирането на действието или оттеглянето, да предвиди период на предизвестие, в рамките на който центърът за обучение може да съобрази своите практики с оглед на съответствие с изискванията за признаване. Той уведомява центъра за обучение за процедурата по обжалване, установена, за да се даде възможност на съответния център за обучение да поиска преразглеждане на решението.

23.

Компетентният орган гарантира, че е установена административна процедура по обжалване, даваща възможност на съответния център за обучение да поиска преразглеждане на оспорвани решения.

Центрове за обучение, предлагащи езиково обучение

24.

По отношение на обучението относно общата езикова компетентност дадена държава-членка може да признае заявителя като център за обучение въз основа на удостоверение, което потвърждава компетентността на заявителя да предлага общоезиково обучение. Тази компетентност е в съответствие с принципите и методологията на „Европейската рамка за езикова компетентност“, установена от Съвета на Европа (3). Държавата-членка може да определи допълнителни разпоредби, за да се уточни използването на тази възможност, като се вземе предвид националната практика във връзка със сертифицирането на всички центрове за езиково обучение.

25.

По отношение на обучението относно специфична комуникация и терминология за експлоатация на железници и процедури за безопасност се изисква признаване в съответствие с разпоредбите на настоящата препоръка. Заявленията за признаване като център за обучение, предлагащ обучение относно специфична комуникация и терминология за експлоатация на железници и процедури за безопасност, се подават до компетентния орган на държавата-членка, в която е разположена инфраструктурата, за която се отнасят комуникацията и терминологията.

Заявление за признаване като изпитващ

26.

Заявител, подаващ заявление за признаване като изпитващ, подава писмено заявление до компетентния орган на съответната държава-членка.

27.

Когато заявлението се отнася до признаване като изпитващ в областта на познания за инфраструктурата, включително познаване на маршрути и правила за експлоатация, компетентният орган на държавата-членка, в която е разположена инфраструктурата, отговаря за признаването.

28.

Заявлението може да бъде подадено и от името на заявителя от неговия работодател.

29.

Заявленията включват документи, доказващи изпълнението на изискванията, определени в Директива 2007/59/ЕО и Решение 765/2011.

30.

В заявленията се посочва(т) областта(ите) на компетентност, за която(ито) се кандидатства за признаване като изпитващ. Заявлението може да се отнася до една или повече области на компетентност. То е структурирано в съответствие със следните области на компетентност:

а)

общи професионални познания в съответствие с приложение IV към Директива 2007/59/ЕО;

б)

професионални познания, свързани с подвижния състав, в съответствие с приложение V към Директива 2007/59/ЕО;

в)

професионални познания за инфраструктурата в съответствие с приложение VI към Директива 2007/59/ЕО;

г)

езикови познания в съответствие с приложение VI към Директива 2007/59/ЕО (общи езикови познания и/или специфична комуникация и терминология за експлоатация на железници и процедури за безопасност).

Издаване на официално заявление за признаване на изпитващ

31.

Компетентният орган оценява всички документи, подадени от заявителя. Когато всички изисквания са изпълнени, той издава официално заявление за признаване възможно най-скоро и не по-късно от два месеца след получаване на всички необходими документи.

32.

Официалното заявление за признаване съдържа най-малко следната информация:

а)

наименование и адрес на компетентния орган;

б)

име или имена, адрес и дата на раждане на заявителя; месторождението на заявителя може да бъде посочено в официалното заявление за признаване по избор;

в)

областта(ите) на компетентност, за която(ито) изпитващият има право да провежда изпити;

г)

езиците, на които кандидатът е признат да провежда изпити;

д)

идентификационен номер на изпитващия, посочен в съответствие с точка 10, буква г);

е)

дата на изтичане на срока на валидност на официалното заявление за признаване.

Валидност, изменение, подновяване на официалното заявление за признаване на изпитващ

33.

Официалното заявление за признаване на изпитващ е валидно за срок от пет години. Компетентният орган може да съкрати срока на валидност по отношение на всички или на част от областите на компетентност, посочени в официалното заявление за признаване, в обосновани случаи.

34.

Притежателят на валидно официално заявление за признаване може по всяко време да подаде заявление за изменение с цел добавяне на област(и) на компетентност. Измененото официално заявление за признаване се издава въз основа на подходящите допълнителни документи, представени от заявителя. Датата на изтичане на срока на валидност на измененото официално заявление за признаване не се променя.

35.

В случай на настъпили промени, които изискват изменение на официалното заявление за признаване вследствие на това, че изисквания за една или повече области на компетентност, посочени в него, вече не са спазени, признатият изпитващ незабавно преустановява провеждането на изпити в тези области на компетентност и уведомява писмено компетентния орган. Компетентният орган оценява информацията и издава изменено официално заявление за признаване. Датата на изтичане на срока на валидност на измененото официално заявление за признаване не се променя.

36.

Официалното заявление за признаване се подновява по искане на изпитващия и се издава при същите условия, както първоначалното официално заявление за признаване. Компетентният орган може да въведе опростена процедура, при която условията във връзка с предходно признаване остават непроменени. Във всеки случай изпитващите, подаващи заявление за подновяване, предоставят документация относно компетентността, която са придобили по време на предишния срок на валидност, както и относно изпитните дейности, извършени през последните две години. Когато предишният срок на валидност е бил съкратен на по-малко от две години в съответствие с точка 33, съответно се предоставя документация за целия срок.

Регистър на изпитващите

37.

В регистъра, посочен в член 20, параграф 3 от Директива 2007/59/ЕО, всеки изпитващ се обозначава с индивидуален идентификационен номер. Идентификационният номер се основава на националните разпоредби; той включва обаче съкратеното наименование на държавата-членка, в която е признат изпитващият.

38.

Регистърът съдържа най-малко следната информация:

а)

име, адрес, дата на раждане на признатия изпитващ;

б)

областта(ите) на компетентност, за която(ито) изпитващият е признат да провежда изпити;

в)

езика(ците), на който(ито) изпитващият е признат да провежда изпити;

г)

идентификационния номер на изпитващия, представен в съответствие с точка 37;

д)

когато даден работодател подава заявление от името на изпитващия в съответствие с точка 28 — наименованието и адреса на работодателя (в други случаи наименованието и адресът на работодателя на изпитващия могат да бъдат посочени по избор);

е)

дата на изтичане на срока на валидност на официалното заявление за признаване;

ж)

информация за контакт.

39.

С цел поддържане на регистъра в актуално състояние признатият изпитващ или неговият работодател уведомяват компетентния орган, издал официалното заявление за признаване, за всяка промяна в данните, съдържащи се в регистъра. Националните разпоредби могат да предвиждат съхраняването на допълнителни данни в регистъра и информация за промените в тях.

40.

Данните, посочени в точка 38, букви а), б) и в), са публично достъпни. Други данни, съдържащи се в точка 38, се публикуват в съответствие с националните разпоредби за защита на личните данни.

Спиране на действието и оттегляне на признаването

41.

Когато в резултат от дейностите по оценка или надзор, провеждани от компетентния орган в съответствие с членове 26, 27 или 29 от Директива 2007/59/ЕС, се докаже, че даден изпитващ не отговаря на изискванията за признаване, компетентният орган оттегля или спира действието на съответното официално заявление за признаване.

42.

Ако компетентен орган установи, че даден изпитващ, признат от компетентния орган на друга държава-членка, не отговаря на едно или на повече от изискванията на Директива 2007/59/ЕО и на Решение 765/2011, той уведомява компетентния орган в държавата-членка, която е издала официалното заявление за признаване, и изисква от нея да извърши подходящите проверки.

43.

Ако компетентният орган на тази държава-членка установи, че изпитващият вече не отговаря на изискванията, той оттегля или спира действието на официалното заявление за признаване, уведомява незабавно изпитващия в писмена форма за мотивите за своите решения и съобщава своето решение на компетентния орган, който е съобщил за неизпълнението на изискванията.

Процедура по обжалване

44.

Компетентният орган незабавно уведомява в писмена форма изпитващия за мотивите за своите решения.

45.

В случай на спиране на действието или оттегляне на признаването компетентният орган предоставя ясна информация относно изискванията, които вече не се изпълняват. Компетентният орган може, преди влизане в сила на спирането на действието или оттеглянето, да предвиди период за предизвестие, в рамките на който изпитващият може да съобрази своите практики с оглед на съответствие с изискванията за признаване.

46.

Компетентният орган гарантира, че е установена административна процедура по обжалване, която дава възможност заявителите или изпитващите да поискат преразглеждане на оспорвани решения.

Изпитващи, оценяващи езиковата компетентност

47.

По отношение на изпитването на общата езикова компетентност и с цел признаване на заявителя като изпитващ дадена държава-членка може да признае заявителя въз основа на удостоверение, издадено в съответствие с общоприетата практика в сектора за езиково обучение. Това удостоверение потвърждава компетентността на заявителя да провежда изпити в съответствие с принципите и методологията на „Европейската рамка за езикова компетентност“, установена от Съвета на Европа. Държавата-членка може да определи допълнителни разпоредби, за да се уточни използването на тази възможност, като се вземе предвид националната практика във връзка със сертифицирането на езиковата компетентност на изпитващите.

48.

По отношение на изпитването относно специфична комуникация и терминология за експлоатация на железници и процедури за безопасност се изисква признаване в съответствие с разпоредбите на настоящата препоръка. Заявленията за признаване като изпитващ за целите на провеждане на изпити относно специфична комуникация и терминология за експлоатация на железници и процедури за безопасност се подават до компетентния орган на държавата-членка, в която е разположена инфраструктурата, за която се отнасят комуникацията и терминологията.

Признаване на изпитни центрове

49.

Дадена държава-членка може да реши да изисква признаване на изпитни центрове въз основа на писмено заявление, подадено до компетентния орган.

50.

Компетентният орган предоставя официално заявление за признаване на изпитния център, като следва националните разпоредби и процедури и въз основа на критериите за независимост, компетентност и безпристрастност. Точки 26—48 се прилагат по отношение на признаването на изпитни центрове.

51.

Компетентният орган би могъл също да делегира на тези изпитни центрове признаването на своите собствени изпитващи, при условие че те изпълняват изискванията, посочени в точка 53.

52.

За целите на точка 54 изпитният център поддържа актуален регистър на всички изпитващи, признати от него. Този регистър съдържа информацията, посочена в точка 38.

53.

Изпитният център осигурява подходящи мерки за управление на своите изпитващи и за гарантиране, че неговите изпитващи притежават компетентностите, изисквани в съответствие с Директива 2007/59/ЕО и Решение 765/2011.

54.

На изпитващите е разрешено да провеждат изпити само в рамките на дейностите на изпитния център, към който те принадлежат.

55.

Информацията относно признатия изпитен център е публично достъпна в регистъра по точка 38, без да се предоставя информация за отделните изпитващи, принадлежащи към този изпитен център. Посочва се наименованието на изпитния център вместо идентификационния номер, посочен в точка 37.

56.

Компетентният орган незабавно уведомява в писмена форма изпитния център за мотивите за своите решения.

57.

В случай на спиране на действието или оттегляне на признаването компетентният орган предоставя ясна информация относно изискванията, които вече не се изпълняват. Компетентният орган може, преди влизане в сила на спирането на действието или оттеглянето, да предвиди период на предизвестие, в рамките на който изпитният център може да съобрази своите практики с оглед на съответствие с изискванията за признаване.

58.

Компетентният орган гарантира, че е установена административна процедура по обжалване, която дава възможност заявителите или изпитните центрове да поискат преразглеждане на оспорвани решения.

Прозрачни правила за оценка

59.

Принципите на оценка и точкуване и видът на резултатите се обявяват преди провеждане на изпитите.

60.

На машинистите или кандидат-машинистите се разрешава да разгледат оценката на изпитните резултати и да поискат преразглеждане в случай на обосновано отрицателно становище по отношение на положените от тях изпити.

Проверки на качеството и надзор от компетентния орган

61.

Компетентният орган може, с оглед съответствие на неговите дейности по надзор с членове 26, 27 или 29 от Директива 2007/59/ЕО, да изисква:

а)

достъп до всички съответни документи, свързани с подготовката, провеждането и оценката на изпити;

б)

приемането на процедура по докладване, която изисква предоставяне на определена информация редовно или при поискване;

в)

наблюдение на изпитите от представители на компетентен орган.

Съставено в Брюксел на 22 ноември 2011 година.

За Комисията

Siim KALLAS

Заместник-председател


(1)  ОВ L 315, 3.12.2007 г., стр. 51.

(2)  Вж. стр. 36 от настоящия брой на Официален вестник.

(3)  Обща европейска референтна рамка за езиците: учене, преподаване, оценяване, 2001 г. (Cambridge University Press за текста на английски език — ISBN 0-521-00531-0). Достъпна и на уебсайта на Съвета на Европа: http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/documents/Common%20European%20Framework%20hyperlinked.pdf