ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2011.296.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 296

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
15 ноември 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 1150/2011 на Съвета от 14 ноември 2011 година за изменение на Регламент (ЕС) № 442/2011 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1151/2011 на Съвета от 14 ноември 2011 година за изпълнение на Регламент (ЕС) № 442/2011 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия

3

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 1152/2011 на Комисията от 14 юли 2011 година за допълване на Регламент (ЕО) № 998/2003 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на превантивните здравни мерки за контрол на заразяването с Echinococcus multilocularis при кучетата ( 1 )

6

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 1153/2011 на Комисията от 30 август 2011 година за изменение на приложение Iб към Регламент (ЕО) № 998/2003 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на техническите изисквания за ваксинацията срещу бяс ( 1 )

13

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1154/2011 на Комисията от 10 ноември 2011 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Zgornjesavinjski želodec (ЗГУ)]

14

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1155/2011 на Комисията от 10 ноември 2011 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Šebreljski želodec (ЗГУ)

16

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1156/2011 на Комисията от 10 ноември 2011 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Kočevski gozdni med (ЗНП)]

18

 

*

Регламент (ЕС) № 1157/2011 на Комисията от 10 ноември 2011 година за забрана на риболова на херинга във водите на ЕС и международните води от зони Vb, VIb и VIaN от страна на съдове под флага на Франция

20

 

*

Регламент (ЕС) № 1158/2011 на Комисията от 11 ноември 2011 година относно установяване на забрана за риболова на пикша в зона IIIa; във води на ЕС от подучастъци 22—32 от страна на съдове под флага на Швеция

22

 

*

Регламент (ЕС) № 1159/2011 на Комисията от 11 ноември 2011 година за забрана на риболова на треска в норвежки води от зони I и II от страна на съдове под флага на Испания

24

 

*

Регламент (ЕС) № 1160/2011 на Комисията от 14 ноември 2011 година относно разрешаване и отказ за разрешаване на някои здравни претенции за храните във връзка с намаляване на риска от заболяване ( 1 )

26

 

*

Регламент (ЕС) № 1161/2011 на Комисията от 14 ноември 2011 година за изменение на Директива 2002/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 953/2009 на Комисията по отношение на списъците с минерални вещества, които могат да бъдат влагани в храни ( 1 )

29

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1162/2011 на Комисията от 14 ноември 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

31

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1163/2011 на Комисията от 14 ноември 2011 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент за изменение (ЕC) № 971/2011 за 2011/12 пазарна година

33

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2011/90/ЕС на Комисията от 14 ноември 2011 година за изменение на част II на приложение I към Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, в която са предвидени допълнителни допускания за изчисляването на годишния процент на разходите ( 1 )

35

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2011/734/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 12 юли 2011 година отправено към Гърция с оглед засилване и задълбочаване на фискалния надзор и за отправяне на предизвестие към Гърция за предприемането на считаните за необходими мерки за коригирането на положението на прекомерен дефицит

38

 

*

Решение 2011/735/ОВППС на Съвета от 14 ноември 2011 година за изменение на Решение 2011/273/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия

53

 

*

Решение за изпълнение 2011/736/ОВППС на Съвета от 14 ноември 2011 година за изпълнение на Решение 2011/273/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия

55

 

 

2011/737/ЕС, Евратом

 

*

Решение на Комисията от 9 ноември 2011 година за изменение на своя Процедурен правилник

58

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

15.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 296/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1150/2011 НА СЪВЕТА

от 14 ноември 2011 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 442/2011 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215 от него,

като взе предвид Решение 2011/273/ОВППС на Съвета относно ограничителни мерки срещу Сирия (1),

като взе предвид съвместното предложение на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 9 май 2011 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 442/2011 (2) относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия.

(2)

На 2 септември 2011 г. Съветът измени (3) Регламент (ЕС) № 442/2011, за да разшири обхвата на мерките срещу Сирия, като критериите за включване в списъка бяха разширени с цел замразяване на финансови средства и икономически ресурси, и бе въведена забрана за закупуването, вноса и транспорта на суров нефт от Сирия. На 23 септември 2011 г. Съветът измени (4) Регламент (ЕС) № 442/2011, за да разшири допълнително обхвата на мерките срещу Сирия, като включи забрана за инвестирането в сектора на суровия нефт, добавяне на допълнителни списъци и забрана за предоставяне на сирийски банкноти и монети на Сирийската централна банка. На 13 октомври 2011 г. Съветът отново измени (5) Регламент (ЕС) № 442/2011 г., като включи в списъка едно допълнително образувание и като направи дерогация, която позволява, за ограничен период, използването на замразени средства, получени впоследствие от това образувание във връзка с финансирането на търговията с невписани лица и образувания.

(3)

С оглед на продължаващите брутални репресии и нарушаване на човешките права от правителството на Сирия, на 14 ноември 2011 г. Съветът прие Решение 2011/735/ОВППС за изменение на Решение 2011/273/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия (6) което предвижда допълнителна мярка, а именно да се забрани на Европейската инвестиционна банка да превежда суми или да прави други плащания по или във връзка със съществуващи кредитни споразумения със Сирия, както и да се спре действието на всички съществуващи договори за услуги за техническа помощ за държавни проекти в Сирия.

(4)

Тази мярка попада в обхвата на Договора за функционирането на Европейския съюз и следователно, с оглед осигуряването на еднаквото й прилагане от икономическите оператори във всички държави-членки, е необходимо регулаторно действие на равнището на Съюза за изпълнението й.

(5)

Освен това, Решение 2011/735/ОВППС предвижда актуализация на информацията, отнасяща се за едно лице от списъка в приложение I към Решение 2011/273/ОВППС.

(6)

Регламент (ЕС) № 442/2011 следва да бъде съответно изменен.

(7)

За да се гарантира, че предвидените в настоящия регламент мерки са ефективни, настоящият регламент трябва да влезе в сила незабавно,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В Регламент (ЕС) № 442/2011 се вмъква следният член:

„Член 3г

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ):

а)

няма право да превежда суми или да прави други плащания по или във връзка със съществуващи кредитни споразумения, сключени между държавата Сирия или публичен орган на тази държава и ЕИБ;

б)

спре действието на всички съществуващи договори за услуги за техническа помощ, отнасящи се до проекти, които да се изпълняват в Сирия, финансирани по линия на кредитните споразумения, посочени в буква а), и които са предназначени да осигурят пряка или косвена полза на държавата Сирия или на публичен орган на тази държава.“

Член 2

Приложение II към Регламент (ЕС) № 442/2011 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 14 ноември 2011 година.

За Съвета

Председател

C. ASHTON


(1)  ОВ L 121, 10.5.2011 г., стр. 11.

(2)  ОВ L 121, 10.5.2011 г., стр. 1

(3)  Регламент (ЕС) № 878/2011 на Съвета, ОВ L 228, 3.9.2011 г., стр. 1.

(4)  Регламент (ЕС) № 950/2011 на Съвета, ОВ L 247, 24.9.2011 г., стр. 3.

(5)  Регламент (ЕС) № 1011/2011 на Съвета, ОВ L 269, 14.10.2011 г., стр. 18.

(6)  Вж. страница 53 от настоящия брой на Официален вестник.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Вписването за Nizar AL-ASSAAD в Приложение II към Регламент (ЕС) № 442/2011 се заменя със следното:

 

Име

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

“38.

Nizar Al-Assad

(Image)

Братовчед на Bashar Al-Assad; преди ръководител на компанията „Nizar Oilfield Supplies“.

Много близък до ключови правителствени длъжностни лица. Финансира милицията „Shabiha“ в област Латакия.

23.08.2011 г.”.


15.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 296/3


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1151/2011 НА СЪВЕТА

от 14 ноември 2011 година

за изпълнение на Регламент (ЕС) № 442/2011 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 442/2011 на Съвета от 9 май 2011 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия (1), и по-специално член 14, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 9 май 2011 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 442/2011 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия.

(2)

С оглед на сериозната обстановка в Сирия и в съответствие с Решение за изпълнение 2011/736/ОВППС на Съвета от 14 ноември 2011 г. за изпълнение на Решение 2011/273/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия (2), в списъка на подлежащите на ограничителни мерки лица, образувания и органи, който се съдържа в приложение II към Регламент (ЕС) № 442/2011, следва да бъдат включени и други лица,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Лицата, изброени в приложението към настоящия регламент, се добавят в списъка, който се съдържа в приложение II към Регламент (ЕС) № 442/2011.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 14 ноември 2011 година.

За Съвета

Председател

C. ASHTON


(1)  ОВ L 121, 10.5.2011 г., стр. 1.

(2)  Виж стр. 55 от настоящия брой на Официален вестник.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на лицата, посочени в член 1

 

Име

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

1.

Генерал-майор Jumah Al-Ahmad

 

Командир на Специалните сили. Отговорен за използването на насилие срещу протестиращите на цялата територия на Сирия.

14.11.2011

2.

Полковник Lu'ai al-Ali

 

Началник на сирийското военно разузнаване, клон Dera'a. Отговорен за насилието срещу протестиращите в Dera'a.

14.11.2011

3.

Генерал-лейтенант Ali Abdullah Ayyub

 

Заместник-началник на генералния щаб (личен състав и войски). Отговорен за използването на насилие срещу протестиращите на цялата територия на Сирия.

14.11.2011

4.

Генерал-лейтенант Jasim al-Furayj

 

Началник на генералния щаб. Отговорен за използването на насилие срещу протестиращите на цялата територия на Сирия.

14.11.2011

5.

Генерал Aous (Aws) ASLAN

Дата на раждане: 1958 г.

Командир на батальон от Републиканската гвардия. Приближен на Maher al-ASSAD и на президента al-ASSAD Участие в силовите репресии срещу цивилното население на цялата територия на Сирия.

14.11.2011

6.

Генерал Ghassan BELAL

 

Главнокомандващ специалното бюро на 4-та дивизия. Съветник на Maher al-ASSAD и координатор на операциите за сигурност. Отговорен за силовите репресии срещу цивилното население на цялата територия на Сирия.

14.11.2011

7.

Abdullah BERRI

 

Ръководи милициите на семейство BERRI Отговаря за проправителствените милиции, замесени в силовите репресии срещу цивилното население в ALEP.

14.11.2011

8.

George CHAOUI

 

Член на електронната армия на Сирия. Участие в силовите репресии и призоваване към насилие срещу цивилното население на цялата територия на Сирия.

14.11.2011

9.

Генерал-майор Zuhair Hamad

 

Заместник-началник на външното разузнаване (General Intelligence Directorate). Отговорен за използването на насилие на цялата територия на Сирия, както и за сплашването и подлагането на мъчения на протестиращите.

14.11.2011

10.

Amar ISMAEL

 

Цивилен началник на електронната армия на Сирия (разузнавателната служба на сухопътните сили). Участие в силовите репресии и призоваване към насилие срещу цивилното население на цялата територия на Сирия.

14.11.2011

11.

Mujahed ISMAIL

 

Член на електронната армия на Сирия. Участие в силовите репресии и призоваване към насилие срещу цивилното население на цялата територия на Сирия.

14.11.2011

12.

Saqr KHAYR BEK

 

Заместник-министър на вътрешните работи. Отговорен за силовите репресии, използвани срещу цивилното население на Сирия.

14.11.2011

13.

Генерал-майор Nazih

 

Заместник-директор на дирекция „Общо разузнаване“ (General Intelligence Directorate). Отговорен за използването на насилие на цялата територия на Сирия, както и за сплашването и подлагането на мъчения на протестиращите.

14.11.2011

14.

Kifah MOULHEM

 

Командир на батальон в 4-та дивизия. Отговорен за силовите репресии, използвани срещу цивилното население в Deïr el-Zor.

14.11.2011

15.

Генерал-майор Wajih Mahmud

 

Командир на 18-та бронирана дивизия. Отговорен за насилието срещу протестиращите в Homs

14.11.2011

16.

Bassam SABBAGH

Дата на раждане: 24.8.1959 г. Място на раждане: Damas. Адрес: Kasaa, ул. „ Anwar al Attar“, сграда „al Midani“, Damas. Сирийски паспорт № 004326765, изд. на 2.11.2008 г., валиден до ноември 2014 г.

Управител на Sabbagh и Сие (Damas), съдебен адвокат в Париж. Юридически съветник, финансист, управляващ деловата дейност на Rami Makhlouf и Khaldoun Makhlouf. Съдружник на Bachar al-Assad във финансирането на проект за недвижима собственост в Lattaquié. Оказвал подкрепа за финансирането на режима.

14.11.2011

17.

Генерал-лейтенант Tala Mustafa Tlass

 

Заместник-началник на генералния щаб (логистика и продоволствия). Отговорен за използването на насилие срещу протестиращите на цялата територия на Сирия.

14.11.2011

18.

Генерал-майор Fu'ad Tawil

 

Заместник-началник на сирийското военновъздушно разузнаване. Отговорен за използването на насилие на цялата територия на Сирия, както и за сплашването и подлагането на мъчения на протестиращите.

14.11.2011


15.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 296/6


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1152/2011 НА КОМИСИЯТА

от 14 юли 2011 година

за допълване на Регламент (ЕО) № 998/2003 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на превантивните здравни мерки за контрол на заразяването с Echinococcus multilocularis при кучетата

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 998/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. относно ветеринарно-санитарните изисквания, които са приложими при движение с нетърговска цел на домашни любимци, и за изменение на Директива 92/65/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 5, параграф 1, втора алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 998/2003 се определят ветеринарно-санитарните изисквания, приложими за движението с нетърговска цел на домашни любимци. В него по-специално се определят правилата, приложими за движението с нетърговска цел към държавите-членки на кучета, котки и порове, и се предвижда, където е необходимо, чрез делегирани актове да се приемат превантивни здравни мерки, за да се осигури контрол на заболяванията, различни от бяс, които е вероятно да се разпространят поради движението на тези животни. Тези мерки трябва да бъдат научно обосновани и пропорционални на риска от разпространение на тези болести в резултат на такова движение.

(2)

Освен това в Регламент (ЕО) № 998/2003 се предвижда домашните любимци да бъдат придружавани от паспорт, издаден от оторизиран от компетентните органи ветеринарен лекар и удостоверяващ, ако е необходимо, че спрямо въпросното животно са предприети превантивни здравни мерки по отношение на заболявания, различни от бяс.

(3)

Алвеоларната ехинококоза е паразитно заболяване, предизвикано от тенията Echinococcus multilocularis. На местата, където е установено заболяването, типичният цикъл на предаване на паразита в Европа се базира на диви животни и включва диви хищници като крайни гостоприемници и няколко вида бозайници, особено дребни гризачи, като междинни гостоприемници, които се заразяват чрез поглъщане на яйца, разпръснати в околната среда с фекалиите на крайните гостоприемници.

(4)

Макар да са по-малко важни за поддържането на жизнения цикъл на паразита в ендемична среда, кучетата също могат да се заразят чрез поглъщане на заразени гризачи. Като потенциални крайни гостоприемници и поради близките си контакти с хората, те могат да се превърнат в източник на заразяване за хората, както и в източник на заразяване на околната среда, включително и на свободни от паразити райони зад природни бариери. Няма данни за поровете като крайни гостоприемници и съгласно актуалните познания приносът на котките към цикъла на предаване е съмнителен.

(5)

Когато хора биват засегнати като необичайни междинни гостоприемници на ларвната форма на тенията, след дълъг инкубационен период се наблюдават сериозни клинични и патологични проявления на болестта и при нелекувани или неадекватно лекувани пациенти смъртността може да надвиши 90 %. Нарастващото разпространение на заболяването сред дивите животни и паралелно с това, сред хората в някои части на Европа предизвиква сериозна загриженост у органите за обществено здравеопазване в много държави-членки.

(6)

Докато инфекцията с Echinococcus multilocularis при животните се наблюдава в северното полукълбо, включително части от Централна и Северна Европа, Азия и Северна Америка, в някои части на Европейския съюз досега не е регистриран случай при домашни и диви крайни гостоприемници, въпреки непрекъснатото наблюдение на дивите животни и неограничения достъп на кучета.

(7)

В своето научно становище за оценката на риска от внасянето на ехинококоза в Обединеното кралство, Ирландия, Швеция, Малта и Финландия в резултат на отмяната на националните правила (2) Европейският орган по безопасност на храните (EFSA) определи презграничното движение на заразени диви животни като основния потенциален път за паразита Echinococcus multilocularis, особено в райони, където няма ефективни физически бариери, например в открито море. EFSA смята, че епидемиологичната роля на кучетата в ендемична среда е с ограничено значение за жизнения цикъл на паразита.

(8)

EFSA обаче е на мнение, че рискът от установяване на цикъла на предаване на паразита Echinococcus multilocularis в подходящи диви междинни и крайни гостоприемници в райони, които преди са били свободни от паразита, не е незначителен, ако паразитът се въведе чрез движението на заразени кучета, които разпръскват яйцата на тенията.

(9)

Според EFSA, рискът от въвеждане на паразита Echinococcus multilocularis в райони, които преди това са били свободни от него, може да се намали, ако кучетата от ендемични райони се подложат на лечение. За да се предотврати повторно заразяване, това лечение следва да се прилага възможно най-непосредствено преди влизане в райони, свободни от паразита. Необходим е обаче минимален период от 24 часа след лечението, за да се предотврати разпръскването на остатъчни количества заразни яйца в околната среда на свободния от паразити район.

(10)

За да се гарантира ефективността на лекарствените продукти за контрола на заразата с Echinococcus multilocularis при кучетата, на продуктите следва да е било издадено разрешително за пускане на пазара съгласно Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. относно кодекса на Общността за ветеринарните лекарствени продукти (3) или Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата (4) или продуктът трябва да е бил одобрен или лицензиран от компетентните органи на третата страна на произход на животното.

(11)

В член 16 от Регламент (ЕО) № 998/2003 е предвидено, че по отношение на ехинококозата Финландия, Ирландия, Малта, Швеция и Обединеното кралство могат да подчинят влизането на домашни любимци на тяхна територия на специалните правила, приложими към датата на влизане в сила на посочения регламент. Тъй като член 16 от посочения регламент е в сила само до 31 декември 2011 г., е необходимо преди тази дата да се предприемат мерки за осигуряване на непрекъснатата защита на държавите-членки, посочени във въпросния член, които заявяват, че са свободни от паразита в резултат на прилагането на националните правила.

(12)

Опитът показва, че прозорецът на лечение от 24 до 48 часа, изискван от някои държави-членки съгласно националните им правила в съответствие с член 16 от Регламент (ЕО) № 998/2003, може да бъде прекалено утежняващ и дори неприложим за собственици на домашни любимци, особено когато лечението трябва да се проведе през уикенди и официални празници или когато отпътуването след лечението се отлага по причини извън контрола на собственика.

(13)

Като се има предвид опитът на други държави-членки, които съгласно националните си правила в съответствие с член 16 от Регламент (ЕО) № 998/2003 допускат по-голям прозорец за лечение и са останали свободни от паразита, едно разумно увеличаване на този прозорец на период от 24 до 120 часа не би увеличило значително риска от повторно заразяване с паразита Echinococcus multilocularis при подложените на лечение кучета от ендемични райони.

(14)

Превантивните здравни мерки за контрола на заразите с Echinococcus multilocularis при кучетата следва да се състоят от документирано прилагане от страна на ветеринарен лекар на ефективен разрешен или лицензиран лекарствен продукт, който гарантира своевременното елиминиране на чревните форми на паразита Echinococcus multilocularis.

(15)

Лечението следва да се документира в съответния раздел на паспорта, определен в Решение 2003/803/ЕО на Комисията от 26 ноември 2003 г. за установяване на образец на паспорт за движение в Общността на кучета, котки и порове (5) или здравния сертификат, установен с Решение 2004/824/ЕО на Комисията от 1 декември 2004 г. за установяване на образец на здравен сертификат за движение с нетърговска цел на кучета, котки и порове от трети страни в Общността (6).

(16)

Предвид тежестта, произтичаща от превантивните здравни мерки, те трябва да се прилагат пропорционално на риска от разпространяване на заразата с Echinococcus multilocularis чрез движението с нетърговска цел на домашни кучета. Следователно е приемливо такива рискове да се намаляват чрез прилагане на превантивните здравни мерки, предвидени в настоящия регламент, по отношение на движението с нетърговска цел на кучета, влизащи на територията на държавите-членки или части от нея, където заразата не е регистрирана, а именно държавите-членки, изброени в приложение I, част А от настоящия регламент.

(17)

Освен това превантивните здравни мерки следва да се прилагат за строго ограничен период от време и с цел предотвратяване на повторното внасяне на паразита Echinococcus multilocularis в държави-членки или части от тях, където се наблюдава слабо разпространение на паразита и се прилага задължителна програма за премахването му при дивите крайни гостоприемници, а именно държавите-членки, изброени в приложение I, част Б от настоящия регламент.

(18)

Директива 92/65/ЕИО на Съвета от 13 юли 1992 г. за определяне на ветеринарно-санитарните изисквания относно търговията и вноса в Общността на животни, сперма, яйцеклетки и ембриони, които не са предмет на ветеринарно-санитарните изисквания, определени в специалните правила на Общността, посочени в раздел I от приложение А към Директива 90/425/ЕИО (7), предвижда между другото ветеринарно-санитарни правила за търговия и внос на кучета от трети страни. Санитарните изисквания в членове 10 и 16 от посочената директива се отнасят до Регламент (ЕО) № 998/2003. Следователно, в интерес на последователността в законодателството на Съюза, е подходящо програмите за премахване на заразата с Echinococcus multilocularis в диви крайни гостоприемници да се разработват и представят на Комисията, като включват по-специално елементите, посочени в член 14, параграф 1 от Директива 92/65/ЕИО.

(19)

Тъй като движението на кучета от район, свободен от зараза с Echinococcus multilocularis, представлява пренебрежимо малък риск за разпространение на заболяването, превантивните здравни мерки не следва да се изискват по отношение на кучета, идващи от държави-членки или части от тях, изброени в приложение I, част А от настоящия регламент.

(20)

Швеция докладва случаи на зараза с Echinococcus multilocularis при диви животни от януари 2011 г. насам, а Ирландия, Финландия и Обединеното кралство са предали на Комисията резултатите от наблюденията си върху паразита Echinococcus multilocularis в диви крайни гостоприемници и те поддържат твърденията им за отсъствието на паразита от съответните им екосистеми.

(21)

Малта предостави доказателства, че на острова липсват подходящи за крайни гостоприемници диви животни, че паразитът Echinococcus multilocularis никога не е бил регистриран при местни домашни крайни гостоприемници и че околната среда не поддържа значителна популация от животни, потенциални междинни гостоприемници.

(22)

От информацията, предоставена от Ирландия, Малта, Финландия и Обединеното кралство е видно, че тези държави-членки спазват едно от условията за вписване в приложение I, част А от настоящия регламент за цялата им територия. Съответно следва да им се разреши да прилагат превантивните здравни мерки, предвидени в настоящия регламент, от 1 януари 2012 г., когато изтича срокът на действие на преходната мярка, предвидена в член 16 от Регламент (ЕО) № 998/2003.

(23)

Съгласно становището на EFSA от 2006 г., разпръскването на заразни яйца на паразита Echinococcus multilocularis започва едва след изтичането на 28 дни от поглъщането на заразен междинен гостоприемник. Следователно настоящият регламент следва да предвиди условия за предоставяне на дерогации, в случай че кучетата пребивават по-малко от 28 дни след прилагането на превантивни здравни мерки на територията на държавите-членки или части от тях, изброени в приложение I към настоящия регламент, тъй като тези кучета не представляват риск от въвеждането на паразита,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и обхват

Настоящият регламент установява превантивни здравни мерки за контрола на заразата с Echinococcus multilocularis при кучета, предназначени за движение с нетърговска цел на териториите на държавите-членки или части от тях, които се определят на базата на:

а)

Липсата на Echinococcus multilocularis у животни крайни гостоприемници; или

б)

прилагането на програма за премахването на паразита Echinococcus multilocularis в диви крайни гостоприемници в определен срок.

Член 2

Географско приложение на превантивните здравни мерки

1.   Държавите-членки, изброени в приложение I, прилагат превантивните здравни мерки, предвидени в член 7 („превантивните здравни мерки“), спрямо кучета, предназначени за движение с нетърговска цел, влизащи на територията на тези държави-членки или части от нея, изброени в посоченото приложение.

2.   Държавите-членки, изброени в приложение I, част А, няма да прилагат превантивните здравни мерки спрямо кучетата, предназначени за движение с нетърговска цел, които идват непосредствено от друга държава-членка или част от нея, посочена в същата част.

3.   Държавите-членки, изброени в приложение I, част Б, няма да прилагат превантивните здравни мерки спрямо кучетата, предназначени за движение с нетърговска цел, които идват непосредствено от друга държава-членка или част от нея, посочена в част А.

Член 3

Условия за включването на държави-членки или части от тях в приложение I, част А

Държави-членки биват включвани в приложение I, част А с цялата си територия или части от нея, ако са представили искане до Комисията, което документира спазването на поне едно от следните условия:

а)

декларирали са съгласно процедурата, препоръчана в глава 1.4, член 1.4.6, параграф 3 от Здравния кодекс за земните животни, издание 2010 г., том 1, на Световната организация за здравето на животните (OIE), че цялата им територия или част от нея е свободна от зараза с Echinococcus multilocularis при животни крайни гостоприемници и в националното законодателство съществуват правила за задължително уведомяване за заразата с Echinococcus multilocularis при животни гостоприемници;

б)

през петнадесетте години преди представянето на искането и без прилагането на патоген-специфична програма за наблюдение не са регистрирани случаи на зараза с Echinococcus multilocularis при животни гостоприемници, стига през десетте години преди представяне на искането да са били изпълнени следните условия:

i)

националното законодателство предвижда ред за задължително уведомяване при зараза на животни гостоприемници с Echinococcus multilocularis;

ii)

налице е система за ранно откриване на зараза с Echinococcus multilocularis при животни гостоприемници;

iii)

налице са подходящи мерки за предотвратяване на внасянето на паразита Echinococcus multilocularis чрез домашни животни като крайни гостоприемници;

iv)

не е известно заразата с паразита Echinococcus multilocularis да е налична у диви гостоприемници на тяхната територия;

в)

през последните три дванадесетмесечия преди да бъде внесено искането се е провеждала патоген-специфична програма за наблюдение, която съответства на изискванията на приложение II и не е документирана поява на зараза с Echinococcus multilocularis в диви крайни гостоприемници, а такива зарази подлежат на задължително уведомяване съгласно националното законодателство.

Член 4

Условия за включването на държави-членки или части от тях в приложение I, част Б

Държавите-членки ще бъдат вписвани в част Б от приложение I за не повече от пет дванадесетмесечни периода на наблюдение, ако са представили на Комисията искане, удостоверяващо, че:

а)

на цялата им територия или тази част от нея, чието вписване се иска, е била проведена задължителна програма съгласно тиретата на член 14, параграф 1 от Директива 92/65/ЕИО за премахването на заразата с Echinococcus multilocularis при диви крайни гостоприемници;

б)

националното законодателство предвижда ред за задължително уведомяване при зараза на животни гостоприемници с Echinococcus multilocularis.

Член 5

Задължения на държавите-членки, изброени в приложение I

1.   Държавите-членки, изброени в приложение I, имат:

а)

ред за задължително уведомяване при зараза на животни гостоприемници с Echinococcus multilocularis, предвиден в националното законодателство;

б)

система за ранно откриване на зараза с Echinococcus multilocularis при животни гостоприемници.

2.   Държавите-членки, изброени в приложение I, прилагат патоген-специфична програма за наблюдение, изготвена и провеждана в съответствие с приложение II.

3.   Държавите-членки, изброени в приложение I, уведомяват незабавно Комисията и другите държави-членки при откриването на зараза с Echinococcus multilocularis в проби, взети от животни крайни гостоприемници:

а)

през изминалия дванадесетмесечен период на наблюдение, в случай на държави-членки или части от тях, изброени в приложение I, част А; или

б)

след първите 24 месеца след началото на задължителната програма за премахване на заразата с Echinococcus multilocularis в диви крайни гостоприемници, предвидена в член 4, в държави-членки или части от тях, изброени в приложение I, част Б.

4.   Държавите-членки, изброени в приложение I, докладват на Комисията резултатите от патоген-специфичната програма за наблюдение, посочена в параграф 2, до 31 май след края на всеки дванадесетмесечен период на наблюдение.

Член 6

Условия за изваждане на държавите-членки или части от тях от приложение I

Комисията ще заличава държави-членки или части от тях от съответния списък в приложение I, когато:

а)

условията, посочени в член 5, параграф 1, вече не са приложими; или

б)

случаите на зараза с Echinococcus multilocularis при животни крайни гостоприемници са регистрирани през периода на наблюдение, посочен в член 5, параграф 3; или

в)

докладът, посочен в член 5, параграф 4, не е бил представен на Комисията в определения в член 5, параграф 4 срок; или

г)

програмата за премахване, предвидена в член 4, е била прекратена.

Член 7

Превантивни здравни мерки

1.   При кучетата, предназначени за движение с нетърговска цел към държави-членки или части от тях, изброени в приложение I, се провежда лечение срещу зрели и незрели чревни форми на паразита Echinococcus multilocularis в рамките на период от не повече от 120 часа и не по-малко от 24 часа преди предвиденото им влизане в посочените държави-членки или части от тях.

2.   Предвиденото в параграф 1 лечение се прилага от ветеринарен лекар и се състои в приемането на лекарствен продукт:

а)

който съдържа необходимата доза:

i)

празиквантел; или

ii)

фармакологично активни вещества, които отделно или в комбинация с други доказано намаляват наличието на зрели и незрели чревни форми на паразита Echinococcus multilocularis в засегнатия вид гостоприемник;

б)

на който е било издадено:

i)

разрешително за пускане на пазара в съответствие с член 5 от Директива 2001/82/ЕО или член 3 от Регламент (ЕО) № 726/2004; или

ii)

одобрение или разрешително от компетентния орган на третата страна на произход на кучето, предназначено за движение с нетърговска цел.

3.   Лечението, предвидено в параграф 1, се удостоверява от:

а)

лекуващия ветеринарен лекар в съответния раздел на паспорта по образец, установен с Решение 2003/803/ЕО, в случай на движение с нетърговска цел на кучета в рамките на Съюза; или

б)

упълномощен ветеринарен лекар в съответния раздел на здравния сертификат по образец, установен с Решение 2004/824/ЕО, в случай на движение с нетърговска цел на кучета от трета страна.

Член 8

Дерогация от прилагането на превантивните здравни мерки

1.   Чрез дерогация от член 7, параграф 1 движението с нетърговска цел към държави-членки или части от тях, изброени в приложение I, се разрешава за кучета, които са били подложени на превантивни здравни мерки, както е предвидено във:

а)

член 7, параграф 2 и параграф 3, буква а), поне два пъти в интервал от най-много 28 дни, след което лечението е повтаряно на равни интервали, не по-големи от 28 дни;

б)

член 7, параграфи 2 и 3, не по-малко от 24 часа преди времето на влизане, и не повече от 28 дни преди датата на завършване на транзита, като в този случай въпросните кучета трябва да преминат през пътническа точка на влизане, посочена от въпросната държава-членка съгласно член 13 от Регламент (ЕО) № 998/2003.

2.   Дерогацията, предвидена в параграф 1, се прилага само за движението на кучета, влизащи в държавите-членки или части от тях, изброени в приложение I, които:

а)

са уведомили Комисията за условията на контрол на такова движение; както и

б)

са оповестили публично тези условия.

Член 9

Преразглеждане

Комисията:

а)

преразглежда настоящия регламент не по-късно от пет години след датата на влизането му в сила с оглед научните достижения, засягащи заразата с Echinococcus multilocularis при животни;

б)

представя резултатите от преразглеждането на Европейския парламент и на Съвета.

По-специално преразглеждането включва оценка на пропорционалността и на научната обосновка на превантивните здравни мерки.

Член 10

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 14 юли 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 146, 13.6.2003 г., стр. 1.

(2)  The EFSA Journal (2006) 441, 1—54 (http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/441.pdf).

(3)  ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 136, 30.4.2004 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 312, 27.11.2003 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 358, 3.12.2004 г., стр. 12.

(7)  ОВ L 268, 14.9.1992 г., стр. 54.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЧАСТ А

Списък на държавите-членки или части от тях, които изпълняват условията, посочени в член 3

ISO код

Държава-членка

Част от територията

FI

ФИНЛАНДИЯ

Цялата територия

GB

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

Цялата територия

IE

ИРЛАНДИЯ

Цялата територия

MT

МАЛТА

Цялата територия


ЧАСТ Б

Списък на държавите-членки или части от тях, които изпълняват условията, посочени в член 4

ISO код

Държава-членка

Част от територията

 

 

 


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Изисквания към патоген-специфичната програма за наблюдение, предвидена в член 3, буква в)

1.

Патоген-специфичната програма за наблюдение е предназначена за установяване на разпространение от не повече от 1 % при ниво на сигурност не по-малко от 95 %, в рамките на епидемиологично меродавни географски единици в държавите-членки или части от тях.

2.

Патоген-специфичната програма за наблюдение използва подходящи проби, базирани на риск или представителни, което гарантира установяването на паразита Echinococcus multilocularis, ако той е наличен в която и да било част на държавата-членка при посочената в точка 1 степен на разпространение.

3.

Патоген-специфичната програма за наблюдение се състои в постоянно събиране на проби от диви крайни гостоприемници или в случай на доказана липса на диви крайни гостоприемници в държавата-членка или част от нея, от домашни крайни гостоприемници, което се извършва в рамките на дванадесетмесечен период на наблюдение, като анализът се извършва чрез изследване на:

а)

чревното съдържимо, за установяване на паразита Echinococcus multilocularis чрез метода на утаяване и броене или друг метод със същата чувствителност и специфичност; или

б)

фекалиите, за установяване на специфичната за вида дезоксирибонуклеинова киселина (ДНК) от тъкани или яйца на паразита Echinococcus multilocularis чрез полимеразна верижна реакция (PCR) или друг метод със същата чувствителност и специфичност.


15.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 296/13


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1153/2011 НА КОМИСИЯТА

от 30 август 2011 година

за изменение на приложение Iб към Регламент (ЕО) № 998/2003 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на техническите изисквания за ваксинацията срещу бяс

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 998/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. относно ветеринарно-санитарните изисквания, които са приложими при движение с нетърговска цел на домашни любимци, и за изменение на Директива 92/65/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 19а, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 998/2003 се определят ветеринарно-санитарните изисквания, приложими при движение с нетърговска цел на кучета, котки и порове между държавите-членки, както са посочени в части А и Б от приложение I към него. В регламента се предвижда, че животните трябва да бъдат придружени от паспорт, който удостоверява, че животното има валидна ваксинация срещу бяс съгласно приложение Iб. Регламент (ЕО) № 998/2003 предвижда също, че техническите изисквания по отношение на ваксинацията срещу бяс, както е посочено в приложение Iб, може да бъдат изменяни с делегирани актове.

(2)

Приложение Iб към Регламент (ЕО) № 998/2003 предвижда, че ваксинацията срещу бяс може да бъде смятана за валидна, ако inter alia датата на ваксинацията не предшества датата на поставянето на микрочип, указана в паспорта или придружаващия ветеринарно-санитарен сертификат. Животно, което има ясно четлива татуировка, поставена преди 3 юли 2011 г., обаче също се разглежда като идентифицирано в съответствие с посочения регламент. Необходимо е във връзка с горното и с оглед на яснотата на законодателството на Съюза да се измени приложение Iб към Регламент (ЕО) № 998/2003, така че да се посочва, че ваксинацията срещу бяс може да се смята за валидна, ако inter alia датата на ваксинацията срещу бяс не предшества датата на поставянето на микрочип или татуирането.

(3)

Приложение Iб към Регламент (ЕО) № 998/2003 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В приложение Iб към Регламент (ЕО) № 998/2003 точка 2, буква б) се заменя със следното:

„б)

датата, посочена в буква а), не трябва да предхожда датата, на която е поставен микрочипът или на която е направена татуировката, посочена във:

i)

раздел III, точка 2 или раздел III, точка 5 на паспорта; или

ii)

съответния раздел на придружаващия ветеринарно-санитарен сертификат;“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 30 август 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 146, 13.6.2003 г., стр. 1.


15.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 296/14


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1154/2011 НА КОМИСИЯТА

от 10 ноември 2011 година

за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Zgornjesavinjski želodec (ЗГУ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 7, параграф 4, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 6, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 510/2006 заявката за регистрация на названието „Zgornjesavinjski želodec“, подадена от Словения, бе публикувана в Официален вестник на Европейския съюз.  (2)

(2)

Тъй като Комисията не е получила никакви възражения съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006, посоченото название следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се названието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 10 ноември 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

Dacian CIOLOȘ

Член на Комисията


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(2)  ОВ C 45, 12.2.2011 г., стр. 28.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Земеделски продукти, предназначени за консумация от човека, посочени в приложение I към Договора:

Клас 1.2.   Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

СЛОВЕНИЯ

Zgornjesavinjski želodec (ЗГУ)


15.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 296/16


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1155/2011 НА КОМИСИЯТА

от 10 ноември 2011 година

за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Šebreljski želodec (ЗГУ)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 7, параграф 4, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 6, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 510/2006 заявката за регистрация на названието „Šebreljski želodec“, подадена от Словения, бе публикувана в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не е получила никакви възражения съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006, посоченото название следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се названието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 10 ноември 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

Dacian CIOLOȘ

Член на Комисията


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(2)  ОВ L 45, 12.2.2011 г., стр. 25.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Земеделски продукти, предназначени за консумация от човека, посочени в приложение I към Договора:

Клас 1.2.   Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

СЛОВЕНИЯ

Šebreljski želodec (ЗГУ)


15.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 296/18


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1156/2011 НА КОМИСИЯТА

от 10 ноември 2011 година

за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Kočevski gozdni med (ЗНП)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 година относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 7, параграф 4, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 6, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 510/2006 заявката за регистрация на названието „Kočevski gozdni med“, подадена от Словения, бе публикувана в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не е получила никакви възражения съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006, названието следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се названието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 10 ноември 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

Dacian CIOLOȘ

Член на Комисията


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(2)  ОВ C 70, 4.3.2011 г., стр. 11.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Земеделски продукти, предназначени за консумация от човека, посочени в приложение I към Договора:

Клас 1.4.   Други продукти от животински произход (яйца, мед, различни млечни продукти с изключение на масло и др.)

СЛОВЕНИЯ

Kočevski gozdni med (ЗНП)


15.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 296/20


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1157/2011 НА КОМИСИЯТА

от 10 ноември 2011 година

за забрана на риболова на херинга във водите на ЕС и международните води от зони Vb, VIb и VIaN от страна на съдове под флага на Франция

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 36, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 57/2011 на Съвета от 18 януари 2011 г. за установяване на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси за 2011 година, приложими във водите на ЕС и за корабите на ЕС в някои води извън ЕС (2) се определят квотите за 2011 г.

(2)

Съгласно информацията, получена от Комисията, с улова на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на плавателни съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава-членка или регистрирани в нея, е изчерпана отпуснатата за 2011 г. квота.

(3)

Следователно е необходимо да се забрани риболовната дейност за посочения рибен запас,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2011 г. на определената в същото приложение държава-членка, се счита за изчерпана от датата, указана в същото приложение.

Член 2

Забрани

Забранява се риболовната дейност за посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на плавателни съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава-членка или регистрирани в нея, считано от указаната в приложението дата. По-специално се забраняват задържането на борда, преместването, трансбордирането или разтоварването на суша на този рибен запас, уловен от горепосочените плавателни съдове след тази дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 10 ноември 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

Lowri EVANS

Генерален директор на Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 24, 27.1.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

66/T&Q

Държава-членка

Франция

Рибен запас

HER/5B6ANB

Вид

Херинга (Clupea harengus)

Зона

Води на ЕС и международни води от зони Vb, VIb и VIaN

Дата

12.10.2011 г.


15.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 296/22


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1158/2011 НА КОМИСИЯТА

от 11 ноември 2011 година

относно установяване на забрана за риболова на пикша в зона IIIa; във води на ЕС от подучастъци 22—32 от страна на съдове под флага на Швеция

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 36, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 57/2011 на Съвета от 18 януари 2011 г. за установяване на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси за 2011 година, приложими във водите на ЕС и за корабите на ЕС в някои води извън ЕС (2) се определят квотите за 2011 г.

(2)

Съгласно информацията, получена от Комисията, с улова на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от плавателни съдове под флага на посочената в същото приложение държава-членка или регистрирани в нея, е изчерпана отпуснатата за 2011 г. квота.

(3)

Следователно е необходимо да се забрани риболовната дейност за посочения рибен запас,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2011 г. на определената в същото приложение държава-членка, се счита за изчерпана от датата, указана в същото приложение.

Член 2

Забрани

Забранява се риболовната дейност за посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на плавателни съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава-членка или регистрирани в нея, считано от указаната в приложението дата. По-специално се забраняват задържането на борда, преместването, трансбордирането или разтоварването на суша на този рибен запас, уловен от горепосочените плавателни съдове след тази дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 11 ноември 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

Lowri EVANS

Генерален директор на Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 24, 27.1.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

69/T&Q

Държава-членка

Швеция

Рибен запас

HAD/3A/BCD

Вид

Пикша (Melanogrammus aeglefinus)

Зона

Зона IIIa; Води на ЕС от подучастъци 22—32

Дата

24.10.2011 г.


15.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 296/24


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1159/2011 НА КОМИСИЯТА

от 11 ноември 2011 година

за забрана на риболова на треска в норвежки води от зони I и II от страна на съдове под флага на Испания

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 36, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 57/2011 на Съвета от 18 януари 2011 г. за установяване на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси за 2011 година, приложими във водите на ЕС и за корабите на ЕС в някои води извън ЕС (2) се определят квотите за 2011 г.

(2)

Съгласно информацията, получена от Комисията, с улова на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от плавателни съдове под флага на посочената в същото приложение държава-членка или регистрирани в нея, е изчерпана отпуснатата за 2011 г. квота.

(3)

Следователно е необходимо да се забрани риболовната дейност за посочения рибен запас,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2011 г. на определената в същото приложение държава-членка, се счита за изчерпана от датата, указана в същото приложение.

Член 2

Забрани

Забранява се риболовната дейност за посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на плавателни съдове, плаващи под флага на или регистрирани в посочената в същото приложение държава-членка, считано от указаната в приложението дата. По-специално се забраняват задържането на борда, преместването, трансбордирането или разтоварването на суша на този рибен запас, уловен от горепосочените плавателни съдове след тази дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 11 ноември 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

Lowri EVANS

Генерален директор на Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 24, 27.1.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

67/T&Q

Държава-членка

Испания

Рибен запас

COD/1N2AB.

Вид

Треска (Gadus morhua)

Зона

Норвежки води от зони I и II

Дата

6.7.2011 г.


15.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 296/26


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1160/2011 НА КОМИСИЯТА

от 14 ноември 2011 година

относно разрешаване и отказ за разрешаване на някои здравни претенции за храните във връзка с намаляване на риска от заболяване

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно хранителни и здравни претенции за храните (1), и по-специално член 17, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Регламент (ЕО) № 1924/2006 здравните претенции за храните са забранени, освен ако не са разрешени от Комисията в съответствие с посочения регламент и не са включени в списък на разрешените претенции.

(2)

В Регламент (ЕО) № 1924/2006 се предвижда също, че заявленията за разрешаване на здравни претенции могат да бъдат подавани от ръководителите на хранителни предприятия до националния компетентен орган на дадена държава-членка. Националният компетентен орган препраща валидните заявления на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), наричан по-долу „Органът“.

(3)

След получаването на заявление Органът информира незабавно останалите държави-членки и Комисията за него и се произнася със становище по съответната здравна претенция.

(4)

Комисията се произнася относно разрешаването на здравните претенции, като взема предвид становището на Органа.

(5)

Във връзка с подадено от CreaNutrition AG заявление на основание член 14, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1924/2006 Органът трябваше да се произнесе със становище по здравна претенция относно въздействието на овесения бета-глюкан за намаляване на холестерола в кръвта (въпрос № EFSA-Q-2008-681) (2). Предложената от заявителя претенция беше формулирана както следва: „Включването на овесения бета-глюкан като част от балансиран хранителен режим може да активизира намаляването/понижаването на нивото на холестерол LDL (липопротеини с ниска плътност) в кръвта, както и общото ниво на холестерола“.

(6)

Въз основа на предоставените данни, в становището на Органа, получено от Комисията и държавите-членки на 8 декември 2010 г., се стига до заключението, че е установена причинно-следствена връзка между консумацията на овесен бета-глюкан и намаляването на нивото на LDL-холестерола в кръвта. Здравната претенция, която отразява посоченото заключение, следва съответно да бъде счетена за съответстваща на изискванията на Регламент (ЕО) № 1924/2006 и следва да бъде включена в списъка на Съюза на разрешените претенции.

(7)

В член 16, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1924/2006 се предвижда, че в становищата, поддържащи разрешаването на здравна претенция, следва да бъдат включени някои подробности. Тези подробности следва да бъдат изложени съответно в приложение I към настоящия регламент по отношение на разрешената претенция и да включват, според случая, преформулирания текст на претенцията, специфичните условия за използването на претенцията и когато това е приложимо — условията или ограниченията за използване на храната и/или допълнителна информация или предупреждение в съответствие с правилата, установени в Регламент (ЕО) № 1924/2006, и в съответствие със становищата на Органа.

(8)

Една от целите на Регламент (ЕО) № 1924/2006 е да гарантира, че здравните претенции съдържат вярна, ясна, надеждна и полезна за потребителя информация и че във връзка с това е обърнато внимание на формулировката и представянето. Следователно когато формулировката на претенциите има същото значение за потребителя, каквото има и разрешена здравна претенция, тъй като изразява същата връзка като съществуващата между здравето и дадена категория храна, определена храна или някоя от нейните съставки, то те следва да се подчиняват на същите условия за употреба, посочени в приложението към настоящия регламент.

(9)

Във връзка с подадено заявление от HarlandHall Ltd (от името на Асоциацията за соеви протеини — Soya Protein Association, Европейската федерация за зеленчукови протеини — European Vegetable Protein Federation и Европейската асоциация на производителите на натурални соеви храни — European Natural Soyfood Manufacturers Association) на основание член 14, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1924/2006 Органът трябваше да се произнесе със становище по здравна претенция относно въздействието на соевия протеин върху понижаване на нивото на холестерола в кръвта (въпрос № EFSA-Q-2009-00672) (3). Предложената от заявителя претенция беше формулирана по следния начин: „Установено е, че соевият протеин намалява/понижава холестерола в кръвта; намаленото ниво на холестерола в кръвта може да понижи риска от (коронарна) болест на сърцето“.

(10)

Въз основа на предоставените данни, в становището на Органа, получено от Комисията и държавите-членки на 30 юли 2010 г., се стига до заключението, че не е установена причинно-следствена връзка между консумацията на соев протеин и ефекта, който е предмет на претенцията. Тъй като претенцията не отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 1924/2006, съответно следва тя да не бъде разрешена.

(11)

Във връзка с подадено от Danone France заявление на основание член 14, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1924/2006 Органът трябваше да се произнесе със становище по здравна претенция относно въздействието на Actimel®, ферментирал млечен продукт, съдържащ Lactobacillus casei DN-114 001 и млечно-кисели култури, върху понижаване на наличието на токсините от Clostridium difficile в червата (въпрос № EFSA-Q-2009-0076) (4). Предложената от заявителя претенция беше формулирана, както следва: „Ферментиралото мляко, съдържащо пробиотик Lactobacillus casei DN-114001 и млечно-кисели култури, намалява наличието на токсини от Clostridium difficile в червата (при уязвими възрастни хора). Наличието на токсини от Clostridium difficile се свързва с прояви на остра диария“.

(12)

Въз основа на предоставените данни, в становището на Органа, получено от Комисията и държавите-членки на 8 декември 2010 г., се стига до заключението, че предоставената информация не е достатъчна, за да бъде установена причинно-следствена връзка между консумацията на Actimel® и намаления риск от диария, причинена от C. difficile чрез понижаване наличието на токсини от C. difficile. Тъй като претенцията не отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 1924/2006, съответно следва тя да не бъде разрешена.

(13)

При изготвянето на мерките, предвидени в настоящия регламент, бяха взети под внимание коментарите на заявителите и на отделни граждани, получени от Комисията в съответствие с член 16, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1924/2006.

(14)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и не бяха обект на възражение нито от страна на Европейския парламент, нито от страна на Съвета,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Описаната в приложение I към настоящия регламент здравна претенция може да бъде използвана по отношение на храни на пазара на Европейския съюз при спазване на условията, определени в посоченото приложение.

2.   Здравната претенция, посочена в параграф 1, се включва в списъка на Съюза на разрешените претенции, предвиден в член 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1924/2006.

Член 2

Изброените в приложение II към настоящия регламент здравни претенции не се включват в посочения в член 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1924/2006 списък на Съюза на разрешените претенции.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след дата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 14 ноември 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 404, 30.12.2006 г., стр. 9.

(2)  The EFSA Journal 2010 г.; 8(12):1885.

(3)  The EFSA Journal 2010 г.; 8(7):1688.

(4)  The EFSA Journal 2010 г.; 8(12):1903.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

РАЗРЕШЕНА ЗДРАВНА ПРЕТЕНЦИЯ

Заявление — съответни разпоредби от Регламент (ЕО) № 1924/2006

Заявител — адрес

Хранително вещество, вещество, храна или категория храна

Претенция

Условия за използването на претенцията

Условия и/или ограничения за употребата на храната и/или допълнителна информация или предупреждение

Номер на становището на ЕОБХ

Член 14, параграф 1, буква а) — здравна претенция за намаляване на риска от заболяване

CreaNutrition AG, Business Park, 6301 Zug, Switzerland

Овесен бета-глюкан

Установено е, че овесеният бета-глюкан намалява/понижава холестерола в кръвта. Високото ниво на холестерол е рисков фактор за развитието на коронарно сърдечно заболяване.

Информация за потребителя, че благоприятният ефект се получава при дневен прием на 3 g овесен бета-глюкан.

Претенцията може да се използва за храни, които съдържат поне 1 g овесен бета-глюкан на количествено определена порция

 

Q-2008-681


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ОТХВЪРЛЕНИ ЗДРАВНИ ПРЕТЕНЦИИ

Заявление — съответни разпоредби от Регламент (ЕО) № 1924/2006

Хранително вещество, вещество, храна или категория храна

Претенция

Номер на становището на ЕОБХ

Член 14, параграф 1, буква а) — здравна претенция за намаляване на риска от заболяване

Соев протеин

Установено е, че соевият протеин намалява/понижава холестерола в кръвта; намаленото ниво на холестерола в кръвта може да понижи риска от (коронарна) болест на сърцето.

Q-2009-00672

Член 14, параграф 1, буква а) — здравна претенция за намаляване на риска от заболяване

ACTIMEL® Lactobacillus casei DN-114 001 и млечно-кисели култури

Ферментиралото мляко, съдържащо пробиотик Lactobacillus casei DN-114 001 и млечно-кисели култури, намалява наличието на токсини от Clostridium difficile в червата (при уязвими възрастни хора). Наличието на токсини от Clostridium difficile се свързва с прояви на остра диария.

Q-2009-00776


15.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 296/29


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1161/2011 НА КОМИСИЯТА

от 14 ноември 2011 година

за изменение на Директива 2002/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 953/2009 на Комисията по отношение на списъците с минерални вещества, които могат да бъдат влагани в храни

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2002/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 10 юни 2002 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки по отношение на добавките към храни (1), и по-специално член 4, параграф 5 от нея,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно влагането на витамини, минерали и някои други вещества в храните (2), и по-специално член 3, параграф 3 от него,

като взе предвид Директива 2009/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно храни, предназначени за специфична хранителна употреба (3), и по-специално член 4, параграф 3 от нея,

след консултация с Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ),

като има предвид, че:

(1)

В приложение II към Директива 2002/46/ЕО е определен списъкът с витамини и минерални вещества, които могат да бъдат използвани при производството на добавки към храните. Приложения I и II към Директива 2002/46/ЕО бяха заменени с Регламент (ЕО) № 1170/2009 на Комисията (4). Измененията, въведени чрез посочения регламент в списъка, посочен в приложение II към Директива 2002/46/ЕО, следва да се приемат в съответствие с изискванията, изложени в член 4 от посочената директива, и в съответствие с процедурата, упомената в член 13, параграф 3 от нея.

(2)

В приложение II към Регламент (ЕО) № 1925/2006 е определен списъкът с витамини и минерални вещества, които могат да бъдат влагани в храни.

(3)

В приложението към Регламент (ЕО) № 953/2009 на Комисията (5) е определен списъкът от вещества, които могат да бъдат добавяни за специални хранителни цели в храни за специална хранителна употреба.

(4)

Нови минерални вещества бяха оценени от ЕОБХ по отношение на използването им в храни. Веществата, за които ЕОБХ изрази положително становище, следва да бъдат добавени към списъците, съдържащи се в посочените актове.

(5)

Чрез Консултативната група по хранителната верига и здравето на животните и растенията бяха проведени консултации със заинтересованите страни и предоставените становища бяха взети предвид.

(6)

Следователно Директива 2002/46/ЕО, Регламент (ЕО) № 1925/2006 и Регламент (ЕО) № 953/2009 следва да бъдат съответно изменени.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и не са обект на възражение нито от страна на Европейския парламент, нито от страна на Съвета,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Част Б от приложение II към Директива 2002/46/ЕО се изменя, както следва:

а)

след вписването „железен фосфат“ се добавят следните вписвания:

„амониево-железен фосфат

ферихелат на натриев етилендиаминтетраацетат“

б)

след вписването „натриеви соли на ортофосфорната киселина“ се добавят следните вписвания:

„натриев сулфат

калиев сулфат“.

Член 2

Глава 2 от приложение II към Регламент (ЕО) № 1925/2006 се изменя, както следва:

а)

след вписването „железен сулфат“ се добавят следните вписвания:

„амониево-железен фосфат

ферихелат на натриев етилендиаминтетраацетат“

б)

след вписването „хромен (III) сулфат и неговите хексахидрати“ се добавя следното вписване:

„хромен пиколинат“.

Член 3

Категория 2 (Минерали) от приложението към Регламент (ЕО) № 953/2009 се изменя, както следва:

а)

след вписването „железен сулфат“ се добавят следните вписвания:

„амониево-железен фосфат

x

 

ферихелат на натриев етилендиаминтетраацетат

x“

 

б)

след вписването „хромен (III) сулфат и неговите хексахидрати“ се добавя следното вписване:

„хромен пиколинат

x“

 

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 14 ноември 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 183, 12.7.2002 г., стр. 51.

(2)  ОВ L 404, 30.12.2006 г., стр. 26.

(3)  ОВ L 124, 20.5.2009 г., стр. 21.

(4)  ОВ L 314, 1.12.2009 г., стр. 36.

(5)  ОВ L 269, 14.10.2009 г., стр. 9.


15.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 296/31


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1162/2011 НА КОМИСИЯТА

от 14 ноември 2011 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранни търговски преговори Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 посочва критериите за определяне от страна на Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A към същия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 15 ноември 2011 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 14 ноември 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

AL

64,0

AR

40,4

MA

67,1

TR

89,1

ZZ

65,2

0707 00 05

AL

64,0

TR

143,9

ZZ

104,0

0709 90 70

AR

61,1

MA

59,0

TR

129,4

ZZ

83,2

0805 20 10

MA

115,3

ZA

71,4

ZZ

93,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

29,1

IL

75,8

MA

79,7

TR

82,5

UY

54,6

ZZ

64,3

0805 50 10

TR

61,0

ZA

59,4

ZZ

60,2

0806 10 10

BR

235,4

EC

65,7

LB

271,1

TR

145,0

US

266,1

ZA

77,5

ZZ

176,8

0808 10 80

CA

86,1

CL

90,0

CN

67,2

NZ

182,1

US

142,4

ZA

142,9

ZZ

118,5

0808 20 50

CL

73,3

CN

46,3

TR

133,1

ZA

73,2

ZZ

81,5


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


15.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 296/33


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1163/2011 НА КОМИСИЯТА

от 14 ноември 2011 година

относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент за изменение (ЕC) № 971/2011 за 2011/12 пазарна година

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 951/2006 на Комисията от 30 юни 2006 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на обмена с трети страни в сектора на захарта (2), и по-специално член 36, параграф 2, втора алинея, второ изречение,

като има предвид, че:

(1)

Размерът на представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за бяла захар, сурова захар и някои сиропи, за 2011/12 пазарна година се определя от Регламент за изменение (ЕC) № 971/2011 на Комисията (3). Тези цени и мита са последно изменени с Регламент за изменение (ЕC) № 1137/2011 на Комисията (4).

(2)

Данните, с които Комисията разполага понастоящем, предполагат изменение на посочения размер в съответствие с правилата и процедурите, предвидени в Регламент (ЕО) № 951/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за продуктите, посочени в член 36 от Регламент (ЕО) № 951/2006, определени в Регламент за изменение (ЕC) № 971/2011, за 2011/12 пазарна година, се изменят и се съдържат в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 15 ноември 2011 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 14 ноември 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 24.

(3)  ОВ L 254, 30.9.2011 г., стр. 12.

(4)  ОВ L 292, 10.11.2011 г., стр. 10.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Изменен размер на представителните цени и на допълнителните вносни мита за бяла захар, сурова захар и продуктите с код по КН 1702 90 95, приложим считано от 15 ноември 2011 година

(EUR)

Код по КН

Размер на представителната цена за 100 kg нето от съответния продукт

Размер на допълнителното мито за 100 kg нето от съответния продукт

1701 11 10 (1)

43,24

0,00

1701 11 90 (1)

43,24

1,93

1701 12 10 (1)

43,24

0,00

1701 12 90 (1)

43,24

1,64

1701 91 00 (2)

47,87

3,11

1701 99 10 (2)

47,87

0,00

1701 99 90 (2)

47,87

0,00

1702 90 95 (3)

0,48

0,23


(1)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка III от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(2)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка II от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)  Определяне за 1 % съдържание на захароза.


ДИРЕКТИВИ

15.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 296/35


ДИРЕКТИВА 2011/90/ЕС НА КОМИСИЯТА

от 14 ноември 2011 година

за изменение на част II на приложение I към Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, в която са предвидени допълнителни допускания за изчисляването на годишния процент на разходите

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. относно договорите за потребителски кредити и за отмяна на Директива 87/102/ЕИО на Съвета (1) („Директива за потребителските кредити“), и по-специално член 19, параграф 5 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Натрупаният опит от държавите-членки във връзка с изпълнението на Директива 2008/48/ЕО сочи, че допусканията, изложени в част II на приложение I към посочената директива, не са достатъчни за изчисляване на годишния процент на разходите по еднакъв начин и вече не отговарят на търговската конюнктура на пазара.

(2)

Необходимо е те да бъдат допълнени с нови допускания за стандартите за изчисляване на годишния процент на разходите за кредити без установен срок или кредити, които периодично се погасяват изцяло. Необходимо е също да се въведат стандарти за определяне на момента на първоначалното усвояване на кредита и дължимите от потребителя плащания.

(3)

Поради това част II на приложение I към Директива 2008/48/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(4)

Предвидените в настоящата директива мерки са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 25, параграф 1 от Директива 2008/48/ЕО и нито Европейският парламент, нито Съветът са се противопоставили на тези мерки,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Част II на приложение I към Директива 2008/48/ЕО се изменя в съответствие с приложението към настоящата директива.

Член 2

1.   Държавите-членки приемат и публикуват не по-късно от 31 декември 2012 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно информират Комисията за това.

Те прилагат тези разпоредби от 1 януари 2013 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите- членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 14 ноември 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 133, 22.5.2008 г., стр. 66.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Част II на приложение I към Директива 2008/48/ЕО се заменя със следното:

„II.

Допълнителните допускания за изчисляването на годишния процент на разходите са, както следва:

а)

Ако договорът за кредит предоставя на потребителя свобода на усвояване, се смята, че общата сума на кредита е усвоена незабавно и изцяло.

б)

Ако договорът за кредит като цяло предоставя на потребителя свобода на усвояване, но предвижда ограничения по отношение на сумата и срока при различните начини на усвояване, сумата на кредита се смята за усвоена на най-ранната дата, предвидена в договора, и при съответните ограничения относно усвояването.

в)

Ако договорът за кредит предвижда различни начини на усвояване с различни разходи или лихвени проценти, общата сума на кредита се смята за усвоена при най-високите разходи и лихвен процент, прилагани за най-обичайния механизъм за усвояване при този вид договор за кредит.

г)

В случай на овърдрафт общата сума по кредита се смята за усвоена изцяло и за целия срок на договора за кредит. Ако срокът на овърдрафта не е известен, годишният процент на разходите се изчислява въз основа на допускането, че срокът на кредита е три месеца.

д)

При безсрочен договор за кредит, различен от овърдрафт, се прави допускането, че:

i)

кредитът се предоставя за срок от една година, считано от датата на първоначалното му усвояване, и че окончателното плащане от страна на потребителя погасява остатъка от капитала, лихвата и други разходи, ако има такива;

ii)

капиталът се погасява от потребителя на равни месечни вноски, които започват един месец след датата на първоначалното усвояване. В случаите обаче, когато капиталът трябва да бъде погасен изцяло с еднократно плащане в рамките на всеки погасителен период, се смята, че последователните усвоявания и погасявания на целия капитал от страна на потребителя се осъществяват в рамките на една година. Лихвата и другите разходи се начисляват в съответствие с тези усвоявания и погасявания на капитала и съобразно разпоредбите в договора за кредит.

За целите на тази точка „безсрочен договор за кредит“ означава договор за кредит без установен срок, включително кредити, които трябва да бъдат погасени изцяло в рамките на определен срок или след него, но след погасяването им се предоставят отново за усвояване.

е)

При договор за кредит, различен от овърдрафт и безсрочен кредит като посочените в допусканията от точки г) и д):

i)

ако датата или сумата на дължимата от потребителя вноска за погасяване на капитала не може да бъде установена, се смята, че погасяването е извършено на най-ранната дата, предвидена в договора за кредит, и в най-малкия размер, предвиден в договора;

ii)

ако датата, на която е сключен договорът за кредит, не е известна, за дата на първоначалното усвояване се смята датата, от която остава най-кратък интервал до датата, на която потребителят трябва да направи първата вноска.

ж)

Когато датата или сумата на дължимата от потребителя вноска не може да бъде установена въз основа на договора за кредит или допусканията, посочени в точки г), д) или е), се смята, че плащането е извършено съобразно с изискваните от кредитора дати и условия, а ако те не са известни, че:

i)

лихвите се плащат заедно с погасяването на капитала;

ii)

разход, който не представлява лихва и е във вид на еднократна сума, се плаща на датата, на която е сключен договорът за кредит;

iii)

разходи, които не представляват лихви и са във вид на няколко плащания, се плащат на равни интервали, започвайки от датата на първото погасяване на капитала, а ако сумата на тези плащания не е известна, се смята, че те са с равни суми;

iv)

окончателното плащане погасява остатъка от капитала, лихвите и другите разходи, ако има такива.

з)

Ако не е договорена горната граница на кредита, се смята, че тя е 1 500 EUR.

и)

Ако за ограничен период или сума се предлагат различни лихвени проценти и разходи, се приема, че лихвеният процент и разходите са най-високите за целия срок на договора за кредит.

й)

При договори за потребителски кредит, за които е договорен фиксиран лихвен процент за началния период, в края на който се определя нов лихвен процент, който впоследствие периодично се коригира съгласно договорен показател, изчисляването на годишния процент на разходите се основава на допускането, че в края на срока, за който има фиксиран лихвен процент, лихвеният процент е същият като в момента на изчислението на годишния процент на разходите, въз основа на стойността на договорения показател към този момент.“


РЕШЕНИЯ

15.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 296/38


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 12 юли 2011 година

отправено към Гърция с оглед засилване и задълбочаване на фискалния надзор и за отправяне на предизвестие към Гърция за предприемането на считаните за необходими мерки за коригирането на положението на прекомерен дефицит

(преработен текст)

(2011/734/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 126, параграф 9 и член 136 от него,

като взе предвид препоръката на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Решение 2010/320/ЕС на Съвета от 10 май 2010 г. отправено към Гърция с оглед засилване и задълбочаване на фискалния надзор и за предизвестие за Гърция за предприемане на преценените за необходими мерки за коригирането на прекомерния дефицит (1), бе многократно съществено изменяно (2). С оглед постигане на яснота и предвид това че предстоят по-нататъшни изменения, посоченото решение следва да бъде преработено.

(2)

В член 136, параграф 1 на Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) се предвижда възможността от приемане на конкретни мерки, отнасящи се до държавите-членки, чиято парична единица е еврото, с оглед засилване на координацията и наблюдението на тяхната бюджетна дисциплина.

(3)

В член 126 ДФЕС се постановява, че държавите-членки следва да избягват прекомерен бюджетен дефицит и се определя процедура при прекомерен дефицит за тази цел. Пактът за стабилност и растеж, който въвежда тази процедура сред своите корективни мерки, осигурява рамката, подкрепяща държавните политики с оглед бързо възстановяване на стабилното състояние на бюджета при отчитане на икономическата ситуация.

(4)

На 27 април 2009 г. в съответствие с член 104, параграф 6 от Договора за създаване на Европейската общност (ДЕО) Съветът реши, че в Гърция е налице прекомерен дефицит, и в съответствие с член 104, параграф 7 ДЕО и член 3, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1467/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит (3) отправи препоръки за коригиране на прекомерния дефицит най-късно до 2010 г. Съветът също така определи 27 октомври 2009 г. за краен срок за Гърция за предприемане на ефективни действия. На 30 ноември 2009 г. в съответствие с член 126, параграф 8 ДФЕС Съветът установи, че Гърция не е предприела ефективни действия; в резултат на това на 16 февруари 2010 г. в съответствие с член 126, параграф 9 ДФЕС Съветът отправи предизвестие към Гърция за коригиране на положението на прекомерен дефицит най-късно до 2012 г. (по-нататък „Решението на Съвета по член 126, параграф 9“). Съветът също така определи 15 май 2010 г. за краен срок за предприемане на ефективни действия.

(5)

Съгласно член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1467/97, ако в съответствие с член 126, параграф 9 ДФЕС са били предприети ефективни действия и ако след отправянето на предизвестие са възникнали неочаквани неблагоприятни икономически събития със значими отрицателни последици за държавните финанси, Съветът може да реши по препоръка от Комисията да даде коригирано предизвестие съгласно член 126, параграф 9 ДФЕС.

(6)

Според прогнозите на службите на Комисията от есента на 2009 г., послужили за основа на първоначалното предизвестие, отправено към Гърция, БВП се очакваше да се свие с 0,25 % през 2010 г. и да възстанови растежа си след това, като през 2011 г. се увеличи с 0,7 %. През 2010 г. бе отбелязано още по-сериозно свиване на реалния БВП, което се очаква да продължи и през 2011 г. Постепенното възстановяване на растежа се очаква през следващите години. Това подчертано влошаване на икономическия сценарий предполага съответно влошаване и на прогнозите за публичните финанси, при условие че политиката не бъде променена. Тук следва да се добави и коригираната във възходяща посока оценка на бюджетния дефицит за 2009 г. (от 12,7 % от БВП по време на приемането на решението на Съвета по член 126, параграф 9 на 13,6 % от БВП съгласно предоставеното от Гърция на 1 април 2010 г. фискално уведомление) (4), а впоследствие и до 15,4 % от БВП след приключване на разследването, проведено от Евростат съвместно с гръцките статистически органи (5). Освен това перспективите пред публичните финанси предизвикаха тревога на финансовите пазари, изразила се в рязкото покачване на рисковите премии по държавните облигации на страната, което допълнително затрудни контролирането на изменението на бюджетния дефицит и държавния дълг.

(7)

Към края на 2009 г. брутният държавен дълг възлезе на 127,1 % от БВП. Това е най-високото съотношение на дълга в ЕС, и съществено надхвърлящо посочената в Договора референтна стойност от 60 % от БВП. Постигането на намаляване на дефицита, считано за необходимо и осъществимо при сегашните обстоятелства, предполага обръщане от 2013 г. нататък на тенденцията на увеличаване на дълга. Освен постоянно високият държавен дефицит, някои финансови операции допринесоха значително за увеличаването на дълга. Тези фактори повлияха отрицателно на доверието на пазарите в способността на правителството на Гърция да обслужва задълженията си в бъдеще. Крайно необходимо е Гърция спешно да предприеме решителни действия с безпрецедентен мащаб за овладяване на дефицита и на останалите фактори, допринасящи за увеличаването на дълга с оглед намаляване на съотношението на дълга към БВП и възобновяване при първа възможност на финансиране от пазара.

(8)

Изключително острото влошаване на финансовото положение на правителството на Гърция накара другите държави-членки от еврозоната, да решат да предоставят помощ в подкрепа на стабилността на Гърция с оглед запазване на финансовата стабилност на еврозоната като цяло, в съчетание с предоставената от Международния валутен фонд многостранна помощ. Помощта, предоставена от държавите-членки от еврозоната, ще бъде под формата на пул от двустранни заеми, координиран от Комисията. Заемодателите решиха, че тяхната подкрепа се предоставя при условие на спазване от страна на Гърция на настоящото решение. По-специално от Гърция се очаква да приложи посочените в настоящото решение мерки в съответствие с предвидения за тях график.

(9)

През юни 2011 г. стана очевидно, че предвид бюджетните отклонения от 2010 г. и изпълнението на бюджета до м.май, с непроменени политики, отклонението от целта за дефицита за 2011 г. ще бъде значително и това може да застраши общата надеждност на програмата. Следователно се появи необходимост от актуализиране на някои бюджетни мерки, за да се позволи на Гърция да се придържа към бюджетната цел през 2011 г. и да спази посочените в Решение 2010/320/ЕС на Съвета пределни стойности на дефицита за следващите години. Тези мерки бяха подробно обсъдени с гръцкото правителство и по тях бе постигнато общо съгласие между Европейската комисия, Европейската централна банка и Международния валутен фонд.

(10)

Предвид горните съображения е целесъобразно Решение 2010/320/ЕС да бъде изменено в редица отношения, като срокът за коригиране на прекомерния дефицит остане непроменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Гърция прекратява настоящото положение на прекомерен дефицит във възможно най-кратък срок, но най-късно до 2014 г.

2.   Планът за коригиране на прекомерния дефицит цели постигане на равнище на консолидиран държавен дефицит, което не надхвърля 18 508 милиона евро (8,0 % от БВП) през 2010 г., 17 065 милиона евро (7,6 % от БВП) през 2011 г., 14 916 милиона евро (6,5 % от БВП) през 2012 г., 11 399 милиона евро (4,8 % от БВП) през 2013 г. и 6 385 милиона евро (2,6 % от БВП) през 2014 г. За тази цел ще трябва да бъде постигнато подобряване на структурното салдо минимум с 10 % от БВП за периода 2009—2014 г.

3.   Посоченият в параграф 2 план за корекция изисква годишното изменение на консолидирания брутен държавен дълг да не надхвърля 34 058 милиона евро през 2010 г., 17 365 милиона евро през 2011 г., 15 016 милиона евро през 2012 г., 11 599 милиона евро през 2013 г. и 7 885 милиона евро през 2014 г. Въз основа на прогнозите за БВП от май 2011 г. съответният план за съотношението на дълга към БВП не надвишава 143 % през 2010 г., 154 % през 2011 г., 158 % през 2012 г., 159 % през 2013 г. и 157 % през 2014 г.

Член 2

1.   Гърция приема следните мерки до края на юни 2010 г.:

а)

закон, с който се въвежда прогресивна скала за данъчно облагане върху всички източници на доходи и единно хоризонтално третиране на доходите от труд и капиталови активи;

б)

закон, с който се отменят всички освобождавания от данъци и автономни данъчни разпоредби в системата на данъчното облагане, включително и по отношение на доходите от специални надбавки, изплащани на държавните служители;

в)

отменяне на бюджетните кредити в резерва за непредвидени разходи с цел да бъдат спестени 700 милиона евро;

г)

отменяне на повечето бюджетни кредити за помощите от солидарност (с изключение на тези за преодоляване на бедността) с цел да бъдат спестени 400 милиона евро;

д)

намаляване на най-високите пенсии с цел да бъдат спестени 500 милиона евро за период от една цяла година (350 милиона евро за 2010 г.);

е)

намаляване на великденските, летните и коледните премии на държавните служители с цел да бъдат спестени 1 500 милиона евро за период от една цяла година (1 100 милиона евро за 2010 г.);

ж)

премахване на великденските, летните и коледните надбавки на пенсионерите, като бъдат обаче защитени тези с ниски пенсии, с цел да бъдат спестени 1 900 милиона евро за период от една цяла година (1 500 милиона евро за 2010 г.);

з)

увеличаване на ставката на ДДС с разчет за допълнителни постъпления от минимум 1 800 милиона евро за период от една цяла година (800 милиона евро за 2010 г.);

и)

увеличаване на акциза за гориво, тютюн и алкохол с разчет за допълнителни постъпления от минимум 1 050 милиона евро за период от една цяла година (450 милиона евро за 2010 г.);

й)

приемане на законодателство за имплементиране на Директивата за услугите (6);

к)

приемане на закон за реформиране и опростяване на структурата на местната публична администрация с оглед намаляване на оперативните разходи;

л)

създаването на специален екип, чиито усилия да бъдат насочени към повишаване на равнището на усвояване на структурните фондове и кохезионния фонд;

м)

приемане на закон за опростяване започването на стопанска дейност;

н)

намаляване на публичните инвестиции с 500 милиона евро спрямо планираните;

о)

насочване на бюджетните кредити за съфинансиране на структурните фондове и Кохезионния фонд към специална централна сметка, която да не може да се използва за никаква друга цел;

п)

създаване на независим фонд за финансова стабилност, който да бъде използван в случаите на потенциален недостиг на капитал и за запазване на стабилността на финансовия сектор, посредством предоставяне при нужда на собствен капитал на банките;

р)

засилване на надзора над банките с повече човешки ресурси, по-често предоставяне на отчети, както и тримесечни стрес-тестове.

2.   Гърция приема следните мерки до края на септември 2010 г.:

а)

включване в проектобюджета за 2011 г. на мерки за фискална консолидация на стойност минимум 3,2 % от БВП (4,3 % от БВП, ако се отчитат и пренесените резултати от въведените през 2010 г. мерки): намаляване на междинното потребление на сектор „Държавно управление“ с минимум 300 милиона евро спрямо равнището през 2010 г. (в допълнение към посочените в настоящия параграф икономии от реформата на публичната администрация и местните органи на власт); замразяване на индексацията на пенсиите (с цел да бъдат спестени 100 милиона евро); временен кризисен данък върху изключително печелившите дружества (с разчет за увеличаване на постъпленията с 600 милиона евро през 2011, 2012 и 2013 г.); облагане на свободните професии с патентен данък (с разчет за постъпления от минимум 400 милиона евро през 2011 г. и увеличаващи се постъпления от поне 100 милиона евро през 2012 и 2013 г.); разширяване на данъчната основа за облагане с ДДС чрез включването на някои понастоящем освободени от ДДС услуги и чрез прехвърлянето на 30 % от стоките и услугите от намалената към обичайната ставка (с разчет за постъпления от 1 милиард евро); поетапно въвеждане на екологичен данък върху емисиите на CO2 (с разчет за постъпления от минимум 300 милиона евро през 2011 г.); приемане и прилагане от правителството на законодателство, с което да се реформира публичната администрация и да се реорганизират местните органи на власт (с цел да се намалят разходите с минимум 500 милиона евро през 2011 г. и допълнителни 500 милиона евро годишно през 2012 и 2013 г.); съкращаване на финансираните от правителството инвестиции (с минимум 500 милиона евро) чрез даване на приоритет на финансираните от структурните фондове на ЕС инвестиционни проекти; насърчителни мерки за уреждане на случаите на нарушения при земеползването (с разчет за постъпления от минимум 1 500 милиона евро от 2011 до 2013 г., от които минимум 500 милиона евро през 2011 г.); набавяне на постъпления от лицензирането на хазарта (минимум 500 милиона евро от предоставянето на лицензи и 200 милиона евро от годишни такси); разширяване на данъчната основа на данъка върху недвижимата собственост чрез актуализиране на стойността на активите (с разчет за допълнителни постъпления от минимум 400 милиона евро); увеличаване на облагането на възнагражденията в натура, включително чрез облагане на лизинговите плащания за автомобили (с разчет за постъпления от минимум 150 милиона евро); увеличаване на облагането на луксозните стоки (с разчет за постъпления от минимум 100 милиона евро); въвеждане на специален данък върху незаконните сгради (с разчет за постъпления от минимум 800 милиона евро годишно) и заместване на само 20 % от пенсиониращите се служители в публичния сектор (централно управление, местно държавно управление, социалноосигурителни фондове, публични дружества, държавни агенции и други публични институции). Мерки за постигане на съпоставими бюджетни икономии могат да бъдат обмислени след консултации с Комисията;

б)

засилване на ролята и ресурсите на Върховната сметна палата, както и въвеждането на защитни механизми срещу евентуални политически намеси в областта на данните и счетоводното отчитане;

в)

проект за реформа на законодателството в областта на възнагражденията в публичния сектор, която по-специално да включва създаването на единен разплащателен орган за изплащането на възнагражденията, въвеждането на единни принципи и график за установяването на рационална и хармонизирана скала за възнагражденията в публичния сектор, обхващаща централното управление, местното държавно управление и останалите агенции;

г)

законодателство за подобряване на ефикасността на данъчната администрация и контрола;

д)

въвеждане на независими прегледи на централната администрация и съществуващите социални програми;

е)

публикуване на месечни статистически данни (на касова основа) за приходите, разходите, операциите по финансиране и разходите за просрочени плащания — за сектор „Държавно управление“ и неговите подсектори;

ж)

план за действие за подобряване на събирането и обработването на данните за сектор „Държавно управление“, по-специално чрез подобряване на механизмите за контрол в статистическите органи и във Върховната сметна палата, както и осигуряване на ефективна лична отговорност в случай на невярно декларирани данни, за да се гарантира своевременното предоставяне на надеждните данни за сектор „Държавно управление“, изисквани съгласно регламенти (ЕО) № 2223/96 (7), (ЕО) № 264/2000 (8), (ЕО) № 1221/2002 (9), (ЕО) № 501/2004 (10), (ЕО) № 1222/2004 (11), (ЕО) № 1161/2005 (12), (ЕО) № 223/2009 (13) и (ЕО) № 479/2009 (14);

з)

редовно публикуване на информация за финансовото състояние на публичните предприятия и другите публични структури, непринадлежащи към сектор „Държавно управление“ (подробни отчети за доходите, баланси, данни за заетостта и възнагражденията);

и)

създаване на подробен централен регистър на публичните предприятия;

й)

приемане на план за действие с график за провеждането на конкретни действия, насочени към създаването на централен орган за обществени поръчки;

к)

приемане на акт, с който за периода 2011—2013 г. се определя горна граница в размер на 50 милиона евро на годишното публично финансиране за целите на изпълнението на задължението за обществена услуга на железопътните оператори, както и се установява принципът, че държавата не предоставя допълнителна явна или скрита подкрепа за железопътните оператори;

л)

приемане на бизнес план за гръцките железници. В бизнес плана се посочват начините за постигане на печалба от оперативната дейност, като още от 2011 г. започнат да се покриват амортизационните разходи чрез закриване на губещи маршрути, увеличаване на цените и намаляване на заплатите и персонала; прави се и подробен анализ на чувствителността за въздействието, което могат да окажат върху разходите за заплати различните варианти на колективно споразумение, и се предоставя информация за няколко възможности за персонала, като се предвижда и преструктуриране на холдинга, включително чрез продажба на земя и други активи;

м)

закон за реформиране на системата на договаряне на възнагражденията в частния сектор с оглед намаляване на ставките за заплащане на извънредния труд, увеличена гъвкавост при управлението на работното време и предоставяне на възможността за сключване на местни териториални споразумения за нарастване на възнагражденията под договореното за съответния сектор;

н)

реформа на законодателството за защита на труда с цел увеличаване на една година на изпитателния срок при нови договори и улесняване на по-широкото използване на срочни договори и договори за работа при намалено работно време;

о)

изменение на уредбата на системата за арбитраж, с което се позволява всяка от страните да поиска арбитраж, ако не са съгласни с предложението на медиатора;

п)

реформа на арбитражното производство, която гарантира неговото провеждане в съответствие с прозрачни и обективни критерии, с независим състав от арбитри, който разполага със свобода на вземане на решение, без да е подложен на въздействие от страна на правителството.

3.   Гърция приема следните мерки до края на декември 2010 г.:

а)

окончателно приемане на мерките, посочени в параграф 2, буква а);

б)

прилагане на законодателство, с което се засилва фискалната рамка. Това следва да включва по-специално утвърждаването на средносрочна фискална рамка, заделянето на задължителен резерв за непредвидени разходи в бюджета, съответстващ на 5 % от общите бюджетни кредити за правителствения сектор, различни от тези за заплати, пенсии и плащания на лихви, създаването на по-добър механизъм за наблюдение на разходите, както и на бюджетна служба към Парламента;

в)

значително повишаване на равнището на усвояване на структурните фондове и Кохезионния фонд;

г)

законодателни актове, с които се опростява и се ускорява процесът на лицензиране на предприятия, промишлени дейности и свободни професии;

д)

изменение на институционалната рамка на гръцкия орган по конкуренцията с оглед увеличаване на независимостта му, определяне на разумни срокове за разследване на случаи и издаване на решения, както и предоставяне на правомощия за отхвърляне на жалби;

е)

мерки за премахване на съществуващите ограничения пред свободното предоставяне на услуги;

ж)

нормативен акт, забраняващ на местните органи на власт да имат дефицит най-малко до 2014 г.; намаление на трансферите към местните органи на власт в съответствие с планираните икономии и прехвърляне на компетентност;

з)

публикуване на междинни дългосрочни разчети за пенсионните разходи до 2060 г. съгласно законодателната реформа от юли 2010 г., обхващащи основните пенсионни схеми (IKA, включително пенсионната схема за държавните служители, OGA и OAEE);

и)

въвеждане на единна електронна система за предписване на лекарства; публикуване на целия списък с цените на лекарствата на пазара; прилагане на списъка на лекарствата, за които не се предвижда възстановяване на разходите, и на списъка на лекарствата, които се продават без рецепта; публикуване на новия списък на лекарствата, за които се предвижда възстановяване на разходите, чрез използване на новата система на референтни цени; използване на информацията, получена чрез електронната система за предписване на лекарства и сканиране, за събирането на отстъпките от фармацевтичните предприятия; въвеждане на механизъм за наблюдение, позволяващ ежемесечно оценяване на разходите за лекарствени продукти; въвеждане на доплащане в размер на 5 евро за редовните амбулаторни услуги и предвиждане на доплащане при необосновани посещения в отделенията за спешна помощ; публикуване на одитираните отчети на болниците и здравните центрове и създаване на независима работна група от специалисти по здравеопазване, чиято задача е до края на май 2011 г. да изготви подробен доклад за цялостна реформа на системата на здравеопазването, целяща подобряване на ефикасността и ефективността ѝ;

й)

допълнително намаление на оперативните разходи най-малко с 5 %, което да доведе до икономии в размер най-малко 100 милиона евро;

к)

допълнително намаление на трансферите, което да доведе до икономии за държавния бюджет в размер най-малко 100 милиона евро. Публичните структури, които получават тези трансфери, ще осигурят съответно намаление на разходите си, за да няма натрупване на просрочени задължения;

л)

въвеждане на проверка на имущественото състояние за отпускането на семейни надбавки от януари 2011 г., което да доведе до икономии в размер най-малко 150 милиона евро (след приспадане на съответните административни разходи);

м)

ограничаване на покупките на военно оборудване (доставки) най-малко с 500 милиона евро в сравнение с действителното равнище от 2010 г.;

н)

намаление на разходите за лекарствени продукти от страна на социалноосигурителните фондове с 900 милиона евро — чрез допълнително намаление на цените на лекарствата и нови процедури за обществени поръчки, и намаление на разходите от страна на болниците (включително разходите за оборудване) най-малко с 350 милиона евро;

о)

промени в управлението, ценообразуването и заплатите в публичните предприятия с цел реализиране на икономии в размер най-малко 800 милиона евро;

п)

увеличение на намалените ставки на ДДС съответно от 5,5 % на 6,5 % и от 11 % на 13 %, което да доведе до допълнителни приходи в размер най-малко 880 милиона евро, и намаление на ставката на ДДС за лекарствата и хотелските услуги по настаняване от 11 % на 6,5 %, което да доведе до разходи в размер най-много 250 милиона евро без икономиите на социалноосигурителните фондове и болниците в резултат на по-ниската ставка на ДДС за лекарствата;

р)

засилване на борбата с контрабандата на горива (най-малко 190 милиона евро);

с)

увеличаване на съдебните такси (най-малко 100 милиона евро);

т)

въвеждане на план за ускоряване на събирането на просрочените данъчни вземания (най-малко 200 милиона евро);

у)

ускоряване на събирането на глобите за нарушения на данъчното законодателство (най-малко 400 милиона евро);

ф)

събиране на приходи в резултат на новата уредба на данъчните спорове и производства (най-малко 300 милиона евро);

х)

приходи от подновяването на лицензите за далекосъобщителни дейности, чийто срок на валидност изтича (най-малко 350 милиона евро);

ц)

приходи от концесии (най-малко 250 милиона евро);

ч)

план за преструктуриране на мрежата за градски транспорт в Атина (OASA). Целта на плана е намаляване на оперативните загуби на предприятието и осигуряване на икономическата му жизнеспособност. Планът включва намаление на оперативните разходи на предприятието и повишение на цените на услугите. Необходимите действия се предприемат до март 2011 г.;

ш)

акт за ограничаване на назначенията в целия сектор „Държавно управление“ до съотношение от най-много един новоназначен на пет пенсионирани или съкратени служители, без да се допускат изключения за отделни сектори, като тук се включват служителите, които са прехвърлени от преструктурираните публични предприятия към държавните служби;

щ)

актове, с които се укрепва пазарът на труда и в които се предвижда, че: споразуменията на ниво отделно предприятие се ползват с приоритет пред тези на ниво сектор или професия, без да се допускат неоправдани ограничения; колективните споразумения на ниво отделно предприятие не се ограничават чрез изисквания за минимален размер на предприятието; премахва се възможността за разширяване действието на споразуменията на ниво сектор или професия по отношение на лица, неучаствали в преговорите; удължава се изпитателният срок при нова работа; премахват се времевите ограничения за използване на агенции за временна заетост; премахват се пречките за по-широко използване на срочни договори; отменя се разпоредбата за по-високо почасово заплащане на лицата, работещи при намалено работно време; допуска се по-гъвкава уредба на работното време, включително работа на смени при намалено работно време.

4.   Гърция приема следните мерки до края на март 2011 г.:

а)

публикуване на подробни дългосрочни разчети за пенсионните разходи до 2060 г. съгласно законодателната реформа от юли 2010 г. Разчетите обхващат допълнителните (помощните) схеми, като се основават на подробен набор от данни, събрани и обработени от Националния актюерски институт. По отношение на разчетите следва да бъде извършена партньорска проверка от страна на Комитета по икономическа политика и да бъдат утвърдени от него;

б)

правителството погасява просрочените си задължения, натрупани през 2010 г., и намалява тези от предходните години;

в)

план за борба с укриването на данъци, включващ количествени показатели за изпълнение, по които да се отчита данъчната администрация; законодателство за рационализиране на административните производства при данъчни спорове и производствата за обжалване по съдебен ред, както и необходимите актове и процедури за по-успешно предприемане на мерки срещу нарушенията, корупцията и неефективността на служителите от данъчната администрация, включително съдебно преследване при нарушение на служебните задължения; публикуване на месечни доклади на петте работни групи по предотвратяването на укриването на данъци, включително на набор от показатели за напредъка;

г)

подробен план за действие с график за завършване и въвеждане на опростената система за възнагражденията; подготвяне на средносрочен план за човешките ресурси за периода до 2013 г. в съответствие с правилото „1 назначение за 5 напуснали служители“, като се посочат и плановете за преразпределяне на квалифицирания персонал към приоритетните области; публикуване на месечни данни за движенията на персонала (назначения, напускания, трансфери между структури) на различните правителствени отдели;

д)

извършване на всеобхватната реформа на системата на здравеопазването, започната през 2010 г., с цел публичните разходи за здравеопазване да не превишават 6 % от БВП; мерки за икономии от разходите за лекарства в размер на поне 2 милиарда евро спрямо 2010 г., от които поне 1 милиард евро през 2011 г.; подобряване на системите за счетоводна отчетност и фактуриране на болниците чрез: окончателно въвеждане на системата на двустранно счетоводство на начислена основа във всички болници; използване на единната система за кодиране и общ регистър за доставките на медицински продукти; изчисляване на наличностите и потоците на медицински продукти във всички болници, използващи единната система за кодиране; навременно фактуриране на разходите за лечение (не по-късно от два месеца) на гръцките фондове за социално осигуряване, другите държави-членки и частните здравни осигурители; гарантиране, че поне 50 % от обема на лекарствата, използвани от държавните болници до края на 2011 г., се състоят от генерични и незащитени с патент лекарства, чрез въвеждане на задължението всички държавни и общински болници да обявяват обществени поръчки за лекарствени продукти въз основа на активното вещество;

е)

с цел борба с излишните разходи и неефикасното управление в държавните предприятия и осигуряване на най-малко 800 милиона евро бюджетни икономии, акт за намаляване на основните възнаграждения в публичните предприятия най-малко с 10 % на равнището на предприятието, за ограничаване на допълнителните възнаграждения до 10 % от основните възнаграждения; за въвеждане на максимален размер на брутния доход от 4 000 евро месечно (12 плащания годишно); за повишаване на цените за пътуване с градския транспорт с поне 30 %; за въвеждане на мерки с цел намаляване на оперативните разходи на публичните предприятия с 15—25 %; и акт за преструктуриране на OASA;

ж)

нова регулаторна рамка за улесняване на сключването на концесионни споразумения за регионалните летища;

з)

създаване на независима работна група по образователната политика с цел повишаване на ефикасността на системата на общественото образование (основно, средно и висше) и по-ефикасно използване на ресурсите;

и)

приемане на закон за създаване на единен орган за обществени поръчки в съответствие с плана за действие; изготвяне на информационна платформа за електронни обществени поръчки и определяне на междинни основни етапи в съответствие с плана за действие, включително: тестване на пилотна версия, наличност на всички функции за всички договори и постепенно въвеждане на задължителното използване на системата за електронни обществени поръчки за поръчките за доставки на стоки, услуги и строителни работи;

5.   Гърция приема следните мерки до края на юли 2011 г.:

а)

представя на Парламента рационална и унифицирана скала за възнагражденията в публичния сектор, обхващаща централното управление, местното държавно управление и останалите агенции, която да се въвежда постепенно в рамките на три години, като възнагражденията са функция на производителността и служебните задължения;

б)

средносрочен план за броя на служителите за периода до 2015 г. в съответствие с правилото „1 назначен за 5 напуснали служители“ (през 2011 г. съотношението е 1 към 10). Планът включва по-строги правила за временните служители, закриване на незаетите места по щатното разписание и преразпределение на квалифицираните служители към приоритетните области и отчита увеличаването на работното време в публичния сектор;

в)

представяне на подробен план за действие с график за завършване и въвеждане на опростената система за възнагражденията, които да съответстват на заплатите в частния сектор, като целта е намаление на общите разходи за заплати. Този план се основава на резултатите от доклада, публикуван от Министерството на финансите и Единния разплащателен орган. Въвеждането на законодателни актове за опростената система за възнагражденията се извършва постепенно в рамките на три години. Заплатите на служителите в държавните предприятия са в съответствие с новата схема за заплатите в публичния сектор.

г)

укрепване на инспектората по труда чрез достатъчно осигуряване на квалифициран персонал и с количествени цели във връзка с броя на проверките, които предстои да бъдат проведени;

д)

акт за преразглеждане на основните параметри на пенсионната система с цел ограничаване на увеличаването на бюджетните разходи за пенсии за периода 2009—2060 г. под 2,5 % от БВП, ако дългосрочните разчети покажат, че увеличаването на бюджетните разходи за пенсии се очаква да надхвърли този праг Националният актюерски институт продължава да представя дългосрочни прогнози за пенсионните разходи до 2060 г. съгласно приетите мерки за реформа. Прогнозите включват най-важните допълнителни (помощни) пенсионни схеми (ETEAM, TEADY, MTPY) и се основават на подробните данни, събирани и обработвани от Националния актюерски институт;

е)

преразглеждане на списъка на професиите, които се характеризират с тежки и вредни условия на труд, така че в тях да не се включват повече от 10 % от наетите лица; новият списък с професии, които се характеризират с тежки и вредни условия на труд, се прилага за всички настоящи и бъдещи служители, считано от 1 август 2011 г.;

ж)

законодателен акт за създаване на единен орган за обществени поръчки; мандатът, целите, компетентността и правомощията му, както и графикът за започването на дейността му съответстват на предвиденото в плана за действие;

з)

допълнителни мерки за насърчаване на използването на генерични лекарства чрез: задължително предписване на лекарствата въз основа на активното вещество посредством електронната система за предписване и задължително предписване на по-евтини генерични лекарства, когато има такива; определяне на по-нисък процент на участие на пациентите в разходите за генерични лекарства, които имат значително по-ниска цена от референтната (под 60 % от референтната цена) въз основа на опита на другите държави-членки на ЕС; определяне на максималната цена на генеричните лекарства на равнище 60 % от цената на патентованите лекарства с подобно активно вещество;

и)

публикуване на списък на държавните активи, включително на участията в предприятия, чиито акции се търгуват или не се търгуват на фондовите борси, и на търговско реализируемата недвижима собственост и земя; създава се Генерален секретариат за развитие в областта на недвижимата собственост, за да се подобри управлението на активите, изразяващи се в недвижими имоти, да се освободят от тежести и да се подготвят за приватизация

й)

средносрочната фискална стратегия (по-нататък „СФС“) до 2015 г., както е посочена в приложение I към настоящото решение, и съответните актове за прилагане. СФС се основава на постоянните мерки за фискална консолидация, които подсигуряват, че не се надхвърля горната граница за дефицита за 2011—2015 г., установена от решение на Съвета, както и че съотношението на дълга към БВП намалява устойчиво;

к)

приватизация на активи на стойност най-малко 390 милиона евро; приемане на програма за приватизация с цел събиране на най-малко 15 милиарда евро до края на 2012 г., 22 милиарда евро до края на 2013 г., 35 милиарда евро до края на 2014 г. и най-малко 50 милиарда евро до края на 2015 г.; постъпленията от приватизация на активи (недвижими имоти, концесии и финансови активи) се използват за погасяване на дългове и няма да намалят усилията за фискална консолидация с оглед спазването на горните граници за дефицита, посочени в член 1, параграф 2;

л)

създаване на приватизационен фонд със стабилно управление с оглед на ускоряване на процеса на приватизация и гарантиране на неговата необратимост и професионално управление. Фондът придобива собственост върху активите, които подлежат на приватизация. Фондът не може да залага активите си, по начин, които би осуетил целта му, а именно приватизацията на активи;

м)

внася законодателство за закриване, сливане и намаляване на нежизнеспособни предприятия;

н)

мерки за засилване контрола върху разходите: решение, в което се посочват квалификацията и отговорностите на счетоводителите, които предстои да бъдат назначени във всички министерства и които ще отговарят за осигуряване на ефективен финансов контрол;

о)

нови критерии и условия за сключване на договори от фондовете за социална сигурност с всички доставчици на здравни услуги с цел постигане на целевото съкращаване на разходите; съвместно закупуване на медицински услуги и стоки за постигане на сериозно намаляване на разходите с поне 25 % спрямо 2010 г. чрез споразумения за по-ниски цени при високи обеми;

п)

публикуване на задължителни насоки за предписване на рецепти за общопрактикуващи лекари въз основа на международни указания за рецепти, за да се осигури ефективно използване на лекарствата от гледна точка на разходите; публикуване и непрекъснато актуализиране на позитивния списък на лекарства, за които се възстановяват разходите;

р)

подготовка на план за преобразуване и преструктуриране на болници в краткосрочен и средносрочен план с оглед ограничаване на неефективните дейности, като се направят икономии от мащаба и обхвата и се подобри грижата за пациентите. Целта е да се намалят разходите на болниците с най-малко 10 % през 2011 г. и с още 5 % през 2012 г. спрямо предходната година.

6.   Гърция приема следните мерки до края на септември 2011 г.:

а)

бюджет за 2012 г. в съответствие със СФС и целта за спазване на горните граници за дефицита, определени в член 1, параграф 2;

б)

смекчаване на данъчните пречки пред сливанията и придобивания;

в)

опростяване на митническите процедури при внос и износ;

г)

допълнително повишаване на равнището на усвояване на структурните фондове и Кохезионния фонд;

д)

пълно изпълнение на плана за по-добро регулиране с оглед намаляване на административната тежест с 20 % (спрямо 2008 г.);

е)

законодателство за закриване, сливане и намаляване на нежизнеспособни предприятия;

ж)

мерки, позволяващи намаляване на обществените поръчки и разходи на трети страни в държавни предприятия, актуализация на тарифите и създаване на нови бизнес линии и намаляване на разходите за персонал посредством завършване и прилагане на план за ограничаване на заетостта. Спрямо излишния персонал, който не може да бъде намален чрез правилото за наемане на един служител на петима напуснали (1 на 10 за 2011 г.), ще бъдат прилагани недоброволни съкращения и излизане в дългосрочни отпуски (трудов резерв). Това правило се прилага за всички сектори без изключение; то се прилага също така и към персонал, прехвърлен от публични предприятия към други правителствени структури след преглед на професионалните квалификации от страна на ASEP съгласно неговите критерии за оценка. Служителите в трудовия резерв получават възнаграждение в размер на 60 % от тяхната заплата, но за не повече от 12 месеца, след изтичането на които се освобождават.

з)

правна рамка, която позволява бързи решения в областта на земеползването и ускоряване на регистрацията на собственост върху държавна земя.

и)

акт за насърчаването на инвестициите в туристическия сектор (туристически курорти и ваканционни жилища), който, наред със закона за земеползването, ще позволи ускоряване на приватизационния процес на терени, управлявани от гръцката Агенция за туристически недвижими имоти (ЕТА).

й)

финализиране на функционалния преглед на съществуващите социални програми; оценка от страна на правителството на резултатите от втората и последна фаза от независимия функционален преглед на централната администрация; законодателство и мерки за прилагане на оперативните препоръки от първия етап на прегледа на функционирането на централната администрация и от пълния преглед на действащите социални програми;

к)

задълбочен преглед на функционирането на вторичните/допълнителните публични пенсионни фондове, включително социалните фондове и схемите за еднократно изплащане на суми. Целта на прегледа е да стабилизира пенсионните разходи, да гарантира бюджетната неутралност на тези схеми и да осигури средносрочна и дългосрочна устойчивост на системата. Прегледът ще постигне: допълнително съкращаване на броя на наличните фондове; премахване на неравновесията във фондовете с дефицити; стабилизиране на текущите разходи на устойчиво равнище посредством подходящи корекции, които ще бъдат направени от 1 януари 2012 г. дългосрочна устойчивост на вторичните схеми посредством строго обвързване на вноските с пенсионните права.

л)

определяне на схемите, за които еднократните суми, изплащани при пенсиониране, не са в съответствие с платените вноски с оглед коригиране на плащанията до края на декември 2011 г.

м)

по-нататъшни мерки за разширяване на ефективния от гледна точка на разходите метод на електронно предписване на лекарства, диагностика и изпращането от страна на лекарите на всички фондове за социална сигурност, здравни центрове и болници. В съответствие с правилата на ЕС за обществените поръчки правителството организира съответните тръжни процедури за въвеждане на всеобхватна и единна здравна информационна система (система за електронно здравеопазване).

н)

допълнителни мерки, за да се подсигури, че поне 30 % от обема на лекарствата, използвани от държавните болници, се състоят от генерични лекарства с цена под тази на сходни маркови продукти, както и от и незащитени с патент лекарства, чрез въвеждане на задължението всички държавни болници да обявяват обществени поръчки за лекарствени продукти въз основа на активното вещество.

о)

решения за създаването и утвърждаването на длъжности за Единния орган за възлагане на обществени поръчки (ЕОВОП), както и за организацията на неговите човешки ресурси и служби в съответствие с разпоредбите на закона за ЕОВОП; назначаване на членове на ЕОВОП.

п)

публикуване на месечни данни за движенията на персонала (назначения, напускания, трансфери между структури) на различните правителствени дирекции;

7.   Гърция приема следните мерки до края на декември 2011 г.:

а)

окончателно приемане на бюджета за 2012 г.;

б)

засилване на управленския капацитет на всички управителни органи и междинни структури на оперативните програми по националната стратегическа референтна рамка за 2007—2013 г., както и сертифицирането им по ISO 9001:2008 (управление на качеството);

в)

въвеждане на система за остойностяване на разходите за болнично лечение в зависимост от случаите, която да бъде използвана за целите на бюджетирането от 2013 г. нататък;

г)

актове за изпълнение на препоръките за оперативни мерки от първия етап на прегледа на функционирането на централната администрация и от пълния преглед на действащите социални програми; оценка на резултатите от втората и последна фаза от независимия функционален преглед на централната администрация;

д)

начало на дейността на Единния орган за обществени поръчки, който разполага с необходимите ресурси за изпълнението на задачите и целите си и за упражняването на правомощията си съгласно плана за действие;

е)

преглед на таксите за медицински услуги, прехвърлени за външно изпълнение от частни доставчици на услуги с цел намаляване на съответните разходи с най-малко 15 % през 2011 г. и с още 15 % през 2012 г.

ж)

мерки за опростяване на данъчната система, разширяване на основите и намаляване на данъчните ставки по неутрален от фискална гледна точка начин по отношение на данъка върху дохода на физически лица, корпоративния подоходен данък и ДДС.

з)

допълнителни мерки, за да се гарантира, че поне 50 % от обема на лекарствата, използвани от държавните болници до края на 2011 г., се състоят от генерични и незащитени с патент лекарства, чрез въвеждане на задължението всички държавни болници да обявяват обществени поръчки за лекарствени продукти въз основа на активното вещество.

8.   Гърция приема следните мерки до края на март 2012 г.:

а)

реформа на вторичните/допълнителните пенсионни схеми чрез сливане на фондове и започване на изчисляването на пенсионните права въз основа на новата система за теоретични определени вноски; замразяване на номиналните допълнителни пенсии и намаляване на процентите на замяна за придобитите права във фондове с дефицит въз основа на актюерското проучване, изготвено от Националния актюерски институт. В случай че актюерското проучване не е готово, процентите на замяна ще бъдат намалени, считано от 1 януари 2012 г., за да се избегнат дефицити.

б)

изчисляване на маржа на печалбата на аптеките като фиксирана сума или фиксирана такса, комбинирана с малък марж на печалба с цел ограничаване на целия марж на печалбата до не повече от 15 %, включително и за най-скъпите лекарства.

Член 3

Гърция изцяло сътрудничи с Комисията и при мотивирано искане от нея незабавно предоставя всички данни или документи, необходими за наблюдение спазването на настоящото решение.

Член 4

1.   Всяко тримесечие Гърция предоставя на Съвета и на Комисията доклад с мерките, взети с оглед спазване на настоящото решение.

2.   Докладите, посочени в параграф 1, съдържат подробна информация относно:

а)

конкретно приложените към датата на доклада мерки за спазване на настоящото решение, включително тяхното въздействие върху бюджета в количествено изражение;

б)

конкретните планирани мерки, които ще бъдат приложени след датата на доклада, за спазване на настоящото решение, техния график за изпълнение и прогноза за тяхното въздействие върху бюджета;

в)

месечното изпълнение на държавния бюджет;

г)

изпълнението в рамките на годината на социалноосигурителния и на местните бюджети, както и на извънбюджетните фондове;

д)

емитирането и погасяването на държавен дълг;

е)

информация относно постоянните и временните тенденции при заетостта в публичния сектор;

ж)

публични разходи за предстоящи плащания, с посочване на просрочените плащания;

з)

финансовото положение на публичните предприятия и останалите публични структури.

3.   Комисията и Съветът анализират докладите, за да преценят до каква степен Гърция спазва настоящото решение. В контекста на тези оценки Комисията може да посочи необходимите мерки за спазване на плана за корекция, установен с настоящото решение за коригиране на прекомерния дефицит.

Член 5

Решение 2010/320/ЕС се отменя.

Позоваванията на отмененото решение се считат за позовавания на настоящото решение и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение III.

Член 6

Настоящото решение поражда действие в деня на нотифицирането му.

Член 7

Адресат на настоящото решение е Република Гърция.

Съставено в Брюксел на 12 юли 2011 година.

За Съвета

Председател

M. SAWICKI


(1)  ОВ L 145, 11.6.2010 г., стр. 6.

(2)  Вж. приложение I.

(3)  ОВ L 209, 2.8.1997 г., стр. 6.

(4)  Бюлетин на Евростат № 55/2010, 22 април 2010 г.

(5)  Бюлетин на Евростат № 60/2011, 26 април 2011 г.

(6)  Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар (ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 36).

(7)  Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета от 25 юни 1996 г. относно Европейската система от национални и регионални сметки в Общността (ОВ L 310, 30.11.1996 г., стр. 1).

(8)  Регламент (ЕО) № 264/2000 на Комисията от 3 февруари 2000 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета по отношение на краткосрочните статистически данни за публичните финанси (ОВ L 29, 4.2.2000 г., стр. 4).

(9)  Регламент (ЕО) № 1221/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 10 юни 2002 г. за тримесечните нефинансови сметки за публичната администрация (ОВ L 179, 9.7.2002 г., стр. 1).

(10)  Регламент (ЕО) № 501/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. относно тримесечните финансови сметки на сектора на публичната администрация (ОВ L 81, 19.3.2004 г., стр. 1).

(11)  Регламент (ЕО) № 1222/2004 на Съвета от 28 юни 2004 г. относно съставяне и предаване на данни за тримесечния държавен дълг (ОВ L 233, 2.7.2004 г., стр. 1).

(12)  Регламент (ЕО) № 1161/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2005 г. относно изготвянето на тримесечни нефинансови сметки по институционален сектор (ОВ L 191, 22.7.2005 г., стр. 22).

(13)  Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно европейската статистика и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 за предоставянето на поверителна статистическа информация на Статистическата служба на Европейските общности, на Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета относно статистиката на Общността и на Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета за създаване на Статистически програмен комитет на Европейските общности (ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 164).

(14)  Регламент (ЕО) № 479/2009 на Съвета от 25 май 2009 г. за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност (ОВ L 145, 10.6.2009 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Мерки във връзка със средносрочната фискална стратегия

(както е посочено в член 2, параграф 5 от настоящото решение)

Средносрочната фискална стратегия (СФС) за периода до 2015 г. ще включва следното:

 

Съкращение на общите разходи за заплати в публичния сектор с поне 770 милиона евро през 2011 г. и с още 600 милиона евро през 2012 г., с 448 милиона евро през 2013 г., с 306 милиона евро през 2014 г. и със 71 милиона евро през 2015 г. посредством намаляване на щата чрез прилагане на правилото за наемане на един служител на 5 напуснали (1 на 10 през 2011 г.); увеличаване на работните часове на седмица за публичния сектор от 37,5 на 40 часа и намаляване на плащанията за извънреден труд; намаляване на броя на комитетите и съветите, за които се получава възнаграждение; намаляване на допълнителните възнаграждения, надбавки и премии; намаляване на временно наетите лица (с 50 % през 2011 г. и допълнителни 10 % от 2012 г.); временно замразяване на автоматичното увеличение; прилагане на нова схема за възнаграждения; въвеждане на работа на непълен работен ден в публичния сектор и неплатен отпуск; намаляване на приема във военни и политически академии, прехвърляне на излишния личен състав към трудов резерв с възнаграждение в размер на 60 % от основната заплата за срок до 12 месеца и съкращаване на надбавките за производителност с 50 %.

 

Съкращение на държавните оперативни разходи с поне 190 милиона евро през 2011 г. и с още 92 милиона евро през 2012 г., със 161 милиона евро през 2013 г., с 323 милиона евро през 2014 г. и с 370 милиона евро през 2015 г. посредством прилагане на електронни процедури за всички обществени поръчки; рационализиране на енергийните разходи на публичните служби; намаляване на разходите за наеми, като публичната собственост се използва по-ефикасно; намаляване на всички телекомуникационни разходи, премахване на безплатното разпространение на вестници; понижаване на оперативните разходи в обичайния бюджет във всички сектори; прилагане на референтни стойности за публичните разходи след едногодишно действие на информационна система за управление на бюджетните разходи.

 

Съкращения на разходите на извънбюджетните фондове и трансферите от тях към други структури с поне 540 милиона евро през 2011 г. и допълнителни 150 милиона евро през 2012 г., 200 милиона евро през 2013 г., 200 милиона евро през 2014 г. и 150 милиона евро през 2015 г. чрез оценка на мандата, жизнеспособността и разходите на всички структури, субсидирани от публичния сектор, и техните сливания и закриване; сливане/закриване и намаляване на субсидиите за образователни институции (училища, висши учебни заведения); намаляване на държавните помощи за структурите извън сектор „Държавно управление“ и план за действие за тяхното закриване, сливане и намаляване на размера.

 

Икономии в държавните предприятия в размер на най-малко 414 милиона евро през 2012 г., още 329 милиона евро през 2013 г., 297 милиона евро през 2014 г. и 274 милиона евро през 2015 г. посредством увеличаване на приходите от OSE, OASA и други предприятия, прилагането на планове за преструктуриране и приватизация на Hellenic Defence Systems, Hellenic Aeronautical Industry, Hellenic Horse Racing Corporation; продажба на активи на предприятия, които не са свързани с основната дейност; намаляване на разходите за персонал; намаляване на оперативните разходи и сливане и закриване на предприятия.

 

Съкращение на оперативните разходи за отбрана с най-малко 133 милиона евро през 2013 г. и с още 133 милиона евро през 2014 г. и със 134 милиона евро през 2015 г. в допълнение към намаляването на обществените поръчки за военно оборудване с 830 милиона евро за периода 2010—2015 г.

 

Съкращение на разходите за здравеопазване и лекарства с поне 310 милиона евро през 2011 г. и с още 697 милиона евро през 2012 г., с 349 милиона евро през 2013 г., със 303 милиона евро през 2014 г. и с 463 милиона евро през 2015 г. посредством прилагането на нов „план за здравеопазването“ и съответно намаляване на болничните разходи; преразглеждане на мандата и разходите на регулираните извънболнични медицински заведения; въвеждане на система за централизирани обществени поръчки; намаляване на средните разходи за пациент чрез въвеждане на най-добрите практики за лечението на всички случаи на заболяване; намаляване на услугите, предоставяни на неосигурени лица (контрол на достъпа до услуги); въвеждане на такси за услугите, предоставяни на чуждестранни граждани; активизиране на Националната организация за първична здравна помощ (НОПЗП); сканиране от IKA на рецепти, написани на ръка; разширяване на списъка на лекарства, за които не се изисква рецепта; нови цени на лекарствата; установяване на застрахователна цена от сектора на социалната сигурност и въвеждане в пълна степен на електронното предписване на лекарства.

 

Съкращения на социалните помощи с най-малко 1 188 милиона евро през 2011 г., още 1 230 милиона евро през 2012 г., 1 025 милиона евро през 2013 г., 1 010 милиона евро през 2014 г. и 700 милиона евро през 2015 г. посредством корекции в схемите за допълнителна пенсия и последващо замразяване до 2015 г.; замразяване на основните пенсии; реформиране на системата за пенсиониране по инвалидност; преброяване на пенсионерите, проверка за засичане на личните данни, масово използване на осигурителни номера и въвеждане на тавани за пенсиите; рационализиране на критериите за пенсионерите (EKAS); рационализиране на помощите и получателите на OEE-OEK и OAED; намаляване на еднократно изплащаната сума при пенсиониране; проверка с цел засичане на личните данни от въвеждането на тавани за работодатели, които могат да се присъединят към схемите на OAED; намаляване на основната пенсия на OGA и понижаване на пенсионните прагове на други фондове за социална сигурност, както и затягане на критериите въз основа на постоянното местожителство; намаляване на разходите за социални помощи посредством проверка със засичане на данните; единно регулиране на здравните помощи за всички фондове за социална сигурност; единни договори с частни болници и медицински центрове; преглед на социалните помощи в пари или в натура с цел премахване на най-слабо ефективните сред тях; увеличаване на специалната вноска за пенсионери (Законодателен акт 3863/2010) за пенсионерите, чиято месечна пенсия надхвърля 1 700 евро, увеличаване на специалната вноска, плащана от пенсионери под 60 години, чиято месечна пенсия надхвърля 1 700 евро; въвеждане на специални вноски за категории доходи за допълнителни пенсии над 300 евро месечно и намаляване на прехвърлянията към NAT (схемата за пенсии на моряци) и пенсионната схема ОТЕ със съпътстващо намаляване на пенсионните разходи или увеличаване на вноските от бенефициерите.

 

Намаления на трансферите от държавния бюджет към органите на местна власт с поне 150 милиона евро през 2011 г. и с още 355 милиона евро през 2012 г., 345 милиона евро през 2013 г., 350 милиона евро през 2014 г. и 305 милиона евро през 2015 г. Тези намаления ще бъдат постигнати главно чрез съкращения на разходите в подсектор „Местно държавно управление“ с поне 150 милиона евро през 2011 г. и с още 250 милиона евро през 2012 г., 175 милиона евро през 2013 г., 170 милиона евро през 2014 г. и 160 милиона евро през 2015 г. Освен това собствените приходи на подсектор „Местно държавно управление“ ще нараснат най-малко със 105 милиона евро през 2012 г. и с още 170 милиона евро през 2013 г., 130 милиона евро през 2014 г. и 145 милиона евро през 2015 г. чрез увеличение на приходите от пътни такси за изминато разстояние, такси, права и други източници вследствие на сливането на местните администрации и чрез по-добра събираемост на местните данъци вследствие на въвеждането на изискване за удостоверение за данъчните задължения към местните органи на власт.

 

Съкращения на разходите от бюджета за публични инвестиции (вътрешно финансирани публични инвестиции и безвъзмездни помощи, свързани с инвестиции) и на административните разходи с 950 милиона евро през 2011 г., от които 350 милиона евро от които ще бъдат трайно съкратени, и с още 154 милиона евро (административни разходи) през 2012 г.

 

Увеличение на данъците най-малко с 2 017 милиарда евро през 2011 г. и допълнителни 3 678 милиарда евро през 2012 г., 156 милиона евро през 2013 г. и 685 милиона евро през 2014 г. чрез увеличение на ставката на ДДС за ресторантите и баровете от 13 % на 23 % от септември 2011 г.; увеличаване на данъците върху недвижимото имущество; намаление на необлагаемия минимум за подоходния данък на 8 000 евро и въвеждане на прогресивна солидарна вноска; увеличение на патентните данъци и налози за самостоятелно заетите лица; намаляване на данъчните облекчения или признатите разходи; промяна в данъчния режим за тютюневите изделия с ускоряване на плащането на акциза и промяна в структурата на облагането; въвеждане на акциз за безалкохолните напитки; въвеждане на акцизи за природния газ и за втечнения газ; премахване на данъчното облекчение за мазута за отопление (за предприятията — от октомври 2011 г. нататък, а за домакинствата — постепенно от октомври 2011 г. до октомври 2013 г.); увеличаване на данъка върху превозните средства; въвеждане на извънредни данъчни вноски за автомобилите, мотоциклетите и басейните; увеличаване на глобите за незаконно строителство и събиране на глобите за нарушаване на градоустройствените планове; въвеждане на данъчно облагане на частните кораби и яхти; въвеждане на специален налог върху скъпите недвижими имоти; въвеждане на специална такса за пространствата за пушене.

 

Повишаване на събираемостта на данъците най-малко с 878 милиона евро през 2013 г. и с допълнителни 975 милиона евро през 2014 г. и 1,147 милиарда евро през 2015 г.

 

Увеличаване на приходите от социалноосигурителни вноски най-малко с 629 милиона евро през 2011 г. и с още 259 милиона евро през 2012 г., 714 милиона евро през 2013 г., 1,139 милиарда евро през 2014 г. и 504 милиона евро през 2015 г. чрез пълно въвеждане на единен метод за плащане на заплати и социалноосигурителни вноски; увеличаване на ставките за вноските на осигурените в схемите OGA и ETAA; създаване на солидарен фонд за осигурените в схемата OAEE; корекции на вноските за осигуряване срещу безработица за служителите в частния сектор; въвеждане на вноска за осигуряване срещу безработица за самостоятелно заетите лица; въвеждане на вноска за осигуряване срещу безработица за заетите в публичния сектор, включително в държавните предприятия, местните органи на власт и други публични структури.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Отменено решение със списък на последващите му изменения

Решение 2010/320/ЕС на Съвета от 10 май 2010 г.

(ОВ L 145, 11.6.2010 г., стр. 6)

Решение 2010/486/ЕС на Съвета от 7 септември 2010 г.

(ОВ L 241, 14.9.2010 г., стр. 12)

Решение 2011/57/ЕС на Съвета от 20 декември 2010 г.

(ОВ L 26, 29.1.2011 г., стр. 15)

Решение 2011/257/ЕС на Съвета от 7 март 2011 г.

(ОВ L 110, 29.4.2011 г., стр. 26)


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Таблица на съответствията

Решение 2010/320/ЕС

Настоящото решение

Член 1

Член 1

Член 2, параграф 1

Член 2, параграф 1

Член 2, параграф 2, уводен текст

Член 2, параграф 2, уводен текст

Член 2, параграф 2, буква а)

Член 2, параграф 2, буква а)

Член 2, параграф 2, буква в)

Член 2, параграф 2, буква б)

Член 2, параграф 2, буква г)

Член 2, параграф 2, буква в)

Член 2, параграф 2, буква д)

Член 2, параграф 2, буква г)

Член 2, параграф 2, буква е)

Член 2, параграф 2, буква д)

Член 2, параграф 2, буква ж)

Член 2, параграф 2, буква е)

Член 2, параграф 2, буква з)

Член 2, параграф 2, буква ж)

Член 2, параграф 2, буква и)

Член 2, параграф 2, буква з)

Член 2, параграф 2, буква й)

Член 2, параграф 2, буква и)

Член 2, параграф 2, буква к)

Член 2, параграф 2, буква й)

Член 2, параграф 2, буква л)

Член 2, параграф 2, буква к)

Член 2, параграф 2, буква м)

Член 2, параграф 2, буква л)

Член 2, параграф 2, буква н)

Член 2, параграф 2, буква м)

Член 2, параграф 2, буква о)

Член 2, параграф 2, буква н)

Член 2, параграф 2, буква п)

Член 2, параграф 2, буква о)

Член 2, параграф 2, буква р)

Член 2, параграф 2, буква п)

Член 2, параграф 3, уводен текст

Член 2, параграф 3, уводен текст

Член 2, параграф 3, буква а)

Член 2, параграф 3, буква а)

Член 2, параграф 3, буква б)

Член 2, параграф 3, буква б)

Член 2, параграф 3, буква е)

Член 2, параграф 3, буква в)

Член 2, параграф 3, буква и)

Член 2, параграф 3, буква г)

Член 2, параграф 3, буква й)

Член 2, параграф 3, буква д)

Член 2, параграф 3, буква к)

Член 2, параграф 3, буква л)

Член 2, параграф 3, буква е)

Член 2, параграф 3, буква м)

Член 2, параграф 3, буква ж)

Член 2, параграф 3, буква н)

Член 2, параграф 3, буква з)

Член 2, параграф 3, буква о)

Член 2, параграф 3, буква и)

Член 2, параграф 3, буква р)

Член 2, параграф 3, буква й)

Член 2, параграф 3, буква с)

Член 2, параграф 3, буква к)

Член 2, параграф 3, буква т)

Член 2, параграф 3, буква л)

Член 2, параграф 3, буква у)

Член 2, параграф 3, буква м)

Член 2, параграф 3, буква ф)

Член 2, параграф 3, буква н)

Член 2, параграф 3, буква х)

Член 2, параграф 3, буква о)

Член 2, параграф 3, буква ц)

Член 2, параграф 3, буква ч)

Член 2, параграф 3, буква п)

Член 2, параграф 3, буква ш)

Член 2, параграф 3, буква р)

Член 2, параграф 3, буква щ)

Член 2, параграф 3, буква с)

Член 2, параграф 3, буква аа)

Член 2, параграф 3, буква т)

Член 2, параграф 3, буква бб)

Член 2, параграф 3, буква у)

Член 2, параграф 3, буква вв)

Член 2, параграф 3, буква ф)

Член 2, параграф 3, буква гг)

Член 2, параграф 3, буква х)

Член 2, параграф 3, буква дд)

Член 2, параграф 3, буква ц)

Член 2, параграф 3, буква ее)

Член 2, параграф 3, буква ч)

Член 2, параграф 3, буква жж)

Член 2, параграф 3, буква ш)

Член 2, параграф 3, буква зз)

Член 2, параграф 3, буква щ)

Член 2, параграф 4, уводен текст

Член 2, параграф 4, уводен текст

Член 2, параграф 4, буква б)

Член 2, параграф 4, буква а)

Член 2, параграф 4, буква в)

Член 2, параграф 4, буква б)

Член 2, параграф 4, буква г)

Член 2, параграф 4, буква д)

Член 2, параграф 4, буква в)

Член 2, параграф 4, буква е)

Член 2, параграф 4, буква г)

Член 2, параграф 4, буква ж)

Член 2, параграф 4, буква д)

Член 2, параграф 4, буква з)

Член 2, параграф 4, буква е)

Член 2, параграф 4, буква и)

Член 2, параграф 4, буква ж)

Член 2, параграф 4, буква й)

Член 2, параграф 4, буква з)

Член 2, параграф 4, буква к)

Член 2, параграф 4, буква и)

Член 2, параграф 4, буква л)

Член 2, параграф 5, уводен текст

Член 2, параграф 5, уводен текст

Член 2, параграф 5, буква а)

Член 2, параграф 5, буква а)

Член 2, параграф 5, буква б)

Член 2, параграф 5, букви б) и в)

Член 2, параграф 5, буква в)

Член 2, параграф 5, буква г)

Член 2, параграф 5, буква г)

Член 2, параграф 5, буква д)

Член 2, параграф 5, буква д)

Член 2, параграф 5, буква е)

Член 2, параграф 5, буква е)

Член 2, параграф 5, буква ж)

Член 2, параграф 5, буква ж)

Член 2, параграф 5, буква з)

Член 2, параграф 5, буква з)

Член 2, параграф 5, буква и)

Член 2, параграф 5, буква и)

Член 2, параграф 5, букви й)—р)

Член 2, параграф 6, уводен текст

Член 2, параграф 6, уводен текст

Член 2, параграф 6, буква а)

Член 2, параграф 6, буква а)

Член 2, параграф 6, буква б)

Член 2, параграф 6, буква б)

Член 2, параграф 6, буква в)

Член 2, параграф 6, буква в)

Член 2, параграф 6, буква г)

Член 2, параграф 6, буква г)

Член 2, параграф 6, буква д)

Член 2, параграф 6, буква д)

Член 2, параграф 6, буква е)

Член 2, параграф 6, букви е)—п)

Член 2, параграф 7, уводен текст

Член 2, параграф 7, уводен текст

Член 2, параграф 7, буква а)

Член 2, параграф 7, буква а)

Член 2, параграф 7, буква б)

Член 2, параграф 7, буква б)

Член 2, параграф 7, буква г)

Член 2, параграф 7, буква в)

Член 2, параграф 7, буква д)

Член 2, параграф 7, буква г)

Член 2, параграф 7, буква е)

Член 2, параграф 7, буква д)

Член 2, параграф 7, букви е)—з)

Член 2, параграф 8, уводен текст

Член 2, параграф 8, уводен текст

Член 2, параграф 8, буква а)

Член 2, параграф 8, буква а)

Член 2, параграф 8, буква б)

Член 3

Член 3

Член 4

Член 4

Член 5

Член 5

Член 6

Член 6

Член 7

Приложения I, II и III


15.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 296/53


РЕШЕНИЕ 2011/735/ОВППС НА СЪВЕТА

от 14 ноември 2011 година

за изменение на Решение 2011/273/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 9 май 2011 г. Съветът прие Решение 2011/273/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия (1).

(2)

На 23 октомври 2011 г. Европейският съвет заяви, че ЕС би наложил допълнителни мерки срещу режима в Сирия, докато репресиите срещу цивилното население продължават.

(3)

Предвид сериозната обстановка в Сирия, Съветът счита за необходимо да наложи допълнителни ограничителни мерки.

(4)

Европейската инвестиционна банка следва да спре превеждането на суми или други плащания по или във връзка със съществуващи кредитни споразумения със Сирия, както и да спре действието на съществуващи договори за услуги за техническа помощ за държавни проекти в Сирия.

(5)

Освен това следва да се актуализира информацията, отнасяща се за едно лице от списъка в приложение I към Решение 2011/273/ОВППС.

(6)

Решение 2011/273/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В Решение 2011/273/ОВППС се добавя следния член:

„Член 2д

Забранява се следното:

а)

всяко превеждане на суми или друго плащане от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) по или във връзка със съществуващи кредитни споразумения, сключени между Сирия и ЕИБ;

б)

продължаването от ЕИБ на съществуващите договори за услуги за техническа помощ за държавни проекти в Сирия.“.

Член 2

В приложение I към Решение 2011/273/ОВППС вписването за Nizar AL-ASSAAD се заменя с вписването, дадено в приложението към настоящото решение.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 14 ноември 2011 година.

За Съвета

Председател

C. ASHTON


(1)  ОВ L 121, 10.5.2011 г., стр. 11.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Лице, посочено в член 2

 

Име

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

1.

Nizar Al-Assad

(Image)

Братовчед на Bashar Al-Assad; преди ръководител на компанията „Nizar Oilfield Supplies“.

Много близък до ключови правителствени длъжностни лица. Финансира милицията „Shabiha“ в област Латакия.

23.08.2011 г.


15.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 296/55


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 2011/736/ОВППС НА СЪВЕТА

от 14 ноември 2011 година

за изпълнение на Решение 2011/273/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 31, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 9 май 2011 г. Съветът прие Решение 2011/273/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия (1)

(2)

На 23 октомври 2011 г. Европейският съвет заяви, че ЕС би наложил допълнителни мерки срещу режима в Сирия, докато репресиите срещу цивилното население продължават.

(3)

Предвид сериозната обстановка в Сирия Съветът счита за необходимо да наложи допълнителни ограничителни мерки.

(4)

В списъка на подлежащите на ограничителни мерки лица и образувания, посочени в приложение I към Решение 2011/273/ОВППС, следва да се добавят и други лица.

(5)

Решение 2011/273/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Лицата, изброени в приложението към настоящото решение, се добавят в списъка, съдържащ се в приложение I към Решение 2011/273/ОВППС.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 14 ноември 2011 година.

За Съвета

Председател

C. ASHTON


(1)  ОВ L 121, 10.5.2011 г., стр. 11.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на лицата, посочени в член 1

 

Име

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

1.

Генерал-майор Jumah Al-Ahmad

 

Командир на Специалните сили. Отговорен за използването на насилие срещу протестиращите на цялата територия на Сирия.

14.11.2011

2.

Полковник Lu'ai al-Ali

 

Началник на сирийското военно разузнаване, клон Dera'a. Отговорен за насилието срещу протестиращите в Dera'a.

14.11.2011

3.

Генерал-лейтенант Ali Abdullah Ayyub

 

Заместник-началник на генералния щаб (личен състав и войски). Отговорен за използването на насилие срещу протестиращите на цялата територия на Сирия.

14.11.2011

4.

Генерал-лейтенант Jasim al-Furayj

 

Началник на генералния щаб. Отговорен за използването на насилие срещу протестиращите на цялата територия на Сирия.

14.11.2011

5.

Генерал Aous (Aws) ASLAN

Дата на раждане: 1958 г.

Командир на батальон от Републиканската гвардия. Приближен на Maher al-ASSAD и на президента al-ASSAD Участие в силовите репресии срещу цивилното население на цялата територия на Сирия.

14.11.2011

6.

Генерал Ghassan BELAL

 

Главнокомандващ специалното бюро на 4-та дивизия. Съветник на Maher al-ASSAD и координатор на операциите за сигурност. Отговорен за силовите репресии срещу цивилното население на цялата територия на Сирия.

14.11.2011

7.

Abdullah BERRI

 

Ръководи милициите на семейство BERRI Отговаря за проправителствените милиции, замесени в силовите репресии срещу цивилното население в ALEP.

14.11.2011

8.

George CHAOUI

 

Член на електронната армия на Сирия. Участие в силовите репресии и призоваване към насилие срещу цивилното население на цялата територия на Сирия.

14.11.2011

9.

Генерал-майор Zuhair Hamad

 

Заместник-началник на външното разузнаване (General Intelligence Directorate). Отговорен за използването на насилие на цялата територия на Сирия, както и за сплашването и подлагането на мъчения на протестиращите.

14.11.2011

10.

Amar ISMAEL

 

Цивилен началник на електронната армия на Сирия (разузнавателната служба на сухопътните сили). Участие в силовите репресии и призоваване към насилие срещу цивилното население на цялата територия на Сирия.

14.11.2011

11.

Mujahed ISMAIL

 

Член на електронната армия на Сирия. Участие в силовите репресии и призоваване към насилие срещу цивилното население на цялата територия на Сирия.

14.11.2011

12.

Saqr KHAYR BEK

 

Заместник-министър на вътрешните работи. Отговорен за силовите репресии, използвани срещу цивилното население на Сирия.

14.11.2011

13.

Генерал-майор Nazih

 

Заместник-директор на дирекция „Общо разузнаване“ (General Intelligence Directorate). Отговорен за използването на насилие на цялата територия на Сирия, както и за сплашването и подлагането на мъчения на протестиращите.

14.11.2011

14.

Kifah MOULHEM

 

Командир на батальон в 4-та дивизия. Отговорен за силовите репресии, използвани срещу цивилното население в Deïr el-Zor.

14.11.2011

15.

Генерал-майор Wajih Mahmud

 

Командир на 18-та бронирана дивизия. Отговорен за насилието срещу протестиращите в Homs

14.11.2011

16.

Bassam SABBAGH

Дата на раждане: 24.8.1959 г. Място на раждане: Damas. Адрес: Kasaa, ул. „ Anwar al Attar“, сграда „ al Midani“, Damas. Сирийски паспорт № 004326765, изд. на 2.11.2008 г., валиден до ноември 2014 г.

Управител на Sabbagh и Сие (Damas), съдебен адвокат в Париж. Юридически съветник, финансист, управляващ деловата дейност на Rami Makhlouf и Khaldoun Makhlouf. Съдружник на Bachar al-Assad във финансирането на проект за недвижима собственост в Lattaquié. Оказвал подкрепа за финансирането на режима.

14.11.2011

17.

Генерал-лейтенант Tala Mustafa Tlass

 

Заместник-началник на генералния щаб (логистика и продоволствия). Отговорен за използването на насилие срещу протестиращите на цялата територия на Сирия.

14.11.2011

18.

Генерал-майор Fu'ad Tawil

 

Заместник-началник на сирийското военновъздушно разузнаване. Отговорен за използването на насилие на цялата територия на Сирия, както и за сплашването и подлагането на мъчения на протестиращите.

14.11.2011


15.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 296/58


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 9 ноември 2011 година

за изменение на своя Процедурен правилник

(2011/737/ЕС, Евратом)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 249 от него,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а от него,

като взе предвид своето Решение 2010/138/ЕС, Евратом от 24 февруари 2010 година за изменение на нейния процедурен правилник (1),

като взе предвид решението на председателя на Комисията C(2011)8000 от 27 октомври 2011 година,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Към член 12 от Процедурния правилник на Комисията се добавя нова точка 5 със следния текст:

„5.   Всеки член на Комисията, който желае да спре писмена процедура в областта на координацията и надзора на икономическите и бюджетните политики на държавите-членки, по-специално в еврозоната, отправя за тази цел мотивирано искане до председателя, в което изрично се посочват елементите на проекторешението, към които се отнася искането, въз основа на безпристрастна и обективна оценка на момента, структурата, аргументацията и резултата от предложеното решение.

Ако председателят прецени, че обосновката е неоснователна, и ако искането за спиране не бъде оттеглено, той може да го отхвърли и да реши продължаването на писмената процедура. В такъв случай генералният секретар иска становището на останалите членове на Комисията, за да се гарантира, че е спазен кворумът, определен в член 250 от Договора за функционирането на Европейския съюз. С цел този въпрос да бъде приет, председателят може също така да го включи в дневния ред на следващото заседание на Комисията.“

Член 2

Към член 23 от Процедурния правилник на Комисията се добавя нова точка 5а със следния текст:

„5а.   Консултацията с генералната дирекция, отговаряща за икономическите и финансовите въпроси, е задължителна за всички инициативи, засягащи или потенциално оказващи въздействие върху растежа, конкурентоспособността и икономическата стабилност в Европейския съюз и в еврозоната.“

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на първия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 9 ноември 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 55, 5.3.2010 г., стр. 60.