ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2011.289.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 289

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
8 ноември 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1116/2011 на Комисията от 31 октомври 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2368/2002 на Съвета относно въвеждане на схема за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес за международна търговия с необработени диаманти

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1117/2011 на Комисията от 31 октомври 2011 година за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Lough Neagh Eel (ЗГУ)]

6

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1118/2011 на Комисията от 31 октомври 2011 година за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Coppa di Parma (ЗГУ)]

8

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1119/2011 на Комисията от 31 октомври 2011 година за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Brovada (ЗНП)]

10

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1120/2011 на Комисията от 31 октомври 2011 година за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Carciofo Brindisino (ЗГУ)]

12

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1121/2011 на Комисията от 31 октомври 2011 година за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Native Shetland Wool (ЗНП)]

14

 

*

Регламент (ЕС) № 1122/2011 на Комисията от 31 октомври 2011 година за забрана на риболова на морски дявол в норвежки води от зона IV от страна на съдове под флага на Нидерландия

16

 

*

Регламент (ЕС) № 1123/2011 на Комисията от 31 октомври 2011 година за забрана на риболова на треска в зони I и IIb от страна на съдове под флага на Испания

18

 

*

Регламент (ЕС) № 1124/2011 на Комисията от 31 октомври 2011 година за забрана на риболова на морски дявол в зони VIIIc, IX и X; води на ЕС от зона CECAF 34.1.1 от страна на съдове под флага на Испания

20

 

*

Регламент (ЕС) № 1125/2011 на Комисията от 31 октомври 2011 година за забрана на риболова на обикновен морски език в зони VIIIa и VIIIb от страна на съдове под флага на Испания

22

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1126/2011 на Комисията от 7 ноември 2011 година за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 1120/2009 относно сумите за финансиране на специфичното подпомагане, предвидено в Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета

24

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1127/2011 на Комисията от 7 ноември 2011 година относно неодобряването на активното вещество 2-нафтилоксиоцетна киселина в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита ( 1 )

26

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1128/2011 на Комисията от 7 ноември 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

28

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2011/724/ЕС

 

*

Решение на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2011/003 DE/Arnsberg и Düsseldorf — автомобилна промишленост, подадено от Германия)

30

 

 

2011/725/ЕС

 

*

Решение на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2010/017 DK/Midtjylland Machinery от Дания)

31

 

 

2011/726/ЕС

 

*

Решение на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2010/026 PT/Rohde от Португалия)

32

 

 

2011/727/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 7 ноември 2011 година за определяне на финансовото участие на Съюза в разходите, направени в контекста на спешните мерки, предприети за борба с инфлуенцата по птиците в Дания през 2010 г. (нотифицирано под номер C(2011) 7850)

33

 

 

2011/728/ЕС

 

*

Решение на Европейската централна банка от 31 октомври 2011 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/15 относно администрирането на заеми от EFSF за държавите-членки, чиято парична единица е еврото, и за изменение на Решение ЕЦБ/2010/31 относно откриването на сметки за обработката на плащания, свързани със заеми от EFSF за държави-членки, чиято парична единица е еврото (ЕЦБ/2011/16)

35

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

8.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 289/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1116/2011 НА КОМИСИЯТА

от 31 октомври 2011 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 2368/2002 на Съвета относно въвеждане на схема за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес за международна търговия с необработени диаманти

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2368/2002 от 20 декември 2002 г. относно въвеждане на схема за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес за международна търговия с необработени диаманти (1), и по-специално член 20 от него,

като има предвид, че:

(1)

На пленарното заседание в Йерусалим през ноември 2010 г. участниците в Кимбърлийския процес временно одобриха с решение на пленарното заседание добавянето на Свазиленд в списъка на участниците в Кимбърлийския процес, като одобрението трябва да бъде потвърдено с известие от председателя на Кимбърлийския процес веднага щом бъде намерено решение на някои нерешени въпроси.

(2)

На 30 май 2011 г. председателят на Кимбърлийския процес потвърди с известие, че Свазиленд вече е допусната като участник в Кимбърлийския процес.

(3)

Приложение II към Регламент (ЕО) № 2368/2002 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение II към Регламент (ЕО) № 2368/2002 се заменя с текста от приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 31 октомври 2011 година.

За Комисията

Catherine ASHTON

Заместник-председател


(1)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 28.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на участниците в схемата за сертифициране на Кимбърлийския процес и техните надлежно определени компетентни органи, както е посочено в членове 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 и 20

АНГОЛА

Ministry of Geology and Mines

Rua Hochi Min

C.P # 1260

Luanda

Angola

АРМЕНИЯ

Department of Gemstones and Jewellery

Ministry of Trade and Economic Development

M. Mkrtchyan 5

Yerevan

Armenia

АВСТРАЛИЯ

Department of Foreign Affairs and Trade

Trade Development Division

R.G. Casey Building

John McEwen Crescent

Barton ACT 0221

Australia

БАНГЛАДЕШ

Export Promotion Bureau

TCB Bhaban

1, Karwan Bazaar

Dhaka

Bangladesh

БЕЛАРУС

Ministry of Finance

Department for Precious Metals and Precious Stones

Sovetskaja Str., 7

220010 Minsk

Republic of Belarus

БОТСУАНА

Ministry of Minerals, Energy & Water Resources

PI Bag 0018

Gaborone

Botswana

БРАЗИЛИЯ

Ministry of Mines and Energy

Esplanada dos Ministérios - Bloco “U” – 4o andar

70065 - 900 Brasilia - DF

Brazil

КАНАДА

 

International:

Department of Foreign Affairs and International Trade

Peace Building and Human Security Division

Lester B Pearson Tower B - Room: B4-120

125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2

Canada

 

General Enquiries:

Kimberley Process Office

Minerals and Metals Sector (MMS)

Natural Resources Canada (NRCan)

580 Booth Street, 9th floor

Ottawa, Ontario

Canada K1A 0E4

ЦЕНТРАЛНОАФРИКАНСКА РЕПУБЛИКА

Secrétariat Permanent du Processus de Kimberley

BP 26

Bangui

Central African Republic

КИТАЙСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА

Department of Inspection and Quarantine Clearance

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)

9 Madiandonglu

Haidian District, Beijing 100088

People’s Republic of China

ХОНКОНГ, СПЕЦИАЛЕН АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН НА КИТАЙСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА

Department of Trade and Industry

Hong Kong Special Administrative Region

Peoples Republic of China

Room 703, Trade and Industry Tower

700 Nathan Road

Kowloon

Hong Kong

China

ДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА КОНГО

Centre d’Evaluation, d’Expertise et de Certification (CEEC)

17th floor, BCDC Tower

30th June Avenue

Kinshasa

Democratic Republic of Congo

РЕПУБЛИКА КОНГО

Bureau d’expertise, d’évaluation et de certification (BEEC)

Ministère des Mines, des Industries Minières et de la Géologie

BP 2474

Brazzaville

Republic of Congo

ХЪРВАТИЯ

Ministry of Economy, Labour and Entrepreneurship of the Republic of Croatia

Ulica grada Vukovara 78

10000 Zagreb

Croatia

ЕВРОПЕЙСКА ОБЩНОСТ

European Commission

DG External Relations/A/2

170, rue de la Loi

B-1049 Brussels

Belgium

ГАНА

Precious Minerals Marketing Company (Ltd.)

Diamond House,

Kinbu Road,

P.O. Box M. 108

Accra

Ghana

ГВИНЕЯ

Ministry of Mines and Geology

BP 2696

Conakry

Guinea

ГВИАНА

Geology and Mines Commission

P O Box 1028

Upper Brickdam

Stabroek

Georgetown

Guyana

ИНДИЯ

The Gem & Jewellery Export Promotion Council

Diamond Plaza, 5th Floor 391-A

Mumbai 400 004

India

ИНДОНЕЗИЯ

Directorate-General of Foreign Trade

Ministry of Trade

JI M.I. Ridwan Rais No. 5

Blok I Iantai 4

Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110

Jakarta

Indonesia

ИЗРАЕЛ

Ministry of Industry, Trade and Labor

Office of the Diamond Controller

3 Jabotinsky Road

Ramat Gan 52520

Israel

ЯПОНИЯ

United Nations Policy Division

Foreign Policy Bureau

Ministry of Foreign Affairs

2-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku

100-8919 Tokyo, Japan

Japan

РЕПУБЛИКА КОРЕЯ

Export Control Policy Division

Ministry of Knowledge Economy

Government Complex

Jungang-dong 1, Gwacheon-si

Gyeonggi-do 427-723

Seoul

Korea

ЛАОСКА НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА

Department of Import and Export

Ministry of Industry and Commerce

Vientiane

Laos

ЛИВАН

Ministry of Economy and Trade

Lazariah Building

Down Town

Beirut

Lebanon

ЛЕСОТО

Department of Mines and Geology

P.O. Box 750

Maseru 100

Lesotho

ЛИБЕРИЯ

Government Diamond Office

Ministry of Lands, Mines and Energy

Capitol Hill

P.O. Box 10-9024

1000 Monrovia 10

Liberia

МАЛАЙЗИЯ

Ministry of International Trade and Industry

Trade Cooperation and Industry Coordination Section

Blok 10

Komplek Kerajaan Jalan Duta

50622 Kuala Lumpur

Malaysia

МЕКСИКО

Secretaría de Economía

Dirección General de Política Comercial

Alfonso Reyes No. 30, Colonia Hipodromo Condesa, Piso 16.

Delegación Cuactemoc, Código Postal: 06140 México, D.F.

Mexico

МАВРИЦИЙ

Import Division

Ministry of Industry, Small & Medium Enterprises, Commerce & Cooperatives

4th Floor, Anglo Mauritius Building

Intendance Street

Port Louis

Mauritius

НАМИБИЯ

Diamond Commission

Ministry of Mines and Energy

Private Bag 13297

Windhoek

Namibia

НОВА ЗЕЛАНДИЯ

 

Certificate Issuing authority:

Middle East and Africa Division

Ministry of Foreign Affairs and Trade

Private Bag 18 901

Wellington

New Zealand

 

Import and Export Authority:

New Zealand Customs Service

PO Box 2218

Wellington

New Zealand

НОРВЕГИЯ

Section for Public International Law

Department for Legal Affairs

Royal Ministry of Foreign Affairs

P.O. Box 8114

0032 Oslo

Norway

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

Gokhran of Russia

14, 1812 Goda St.

121170 Moscow

Russia

СИЕРА ЛЕОНЕ

Ministry of Mineral Resources

Gold and Diamond Office (GDO)

Youyi Building

Brookfields

Freetown

Sierra Leone

СИНГАПУР

Ministry of Trade and Industry

100 High Street

#0901, The Treasury,

Singapore 179434

ЮЖНА АФРИКА

South African Diamond and Precious Metals Regulator

SA Diamond Centre

240 Commissioner Street

Johannesburg 2000

South Africa

ШРИ ЛАНКА

National Gem and Jewellery Authority

25, Galleface Terrace

Colombo 03

Sri Lanka

СВАЗИЛЕНД

Office for the Commissioner of Mines

Ministry of Natural Resources and Energy

Mining department

Lilunga House (3rd floor, Wing B)

Somhlolo Road

PO Box 9,

Mbabane H100

Swaziland

ШВЕЙЦАРИЯ

State Secretariat for Economic Affairs (SECO)

Task Force Sanctions

Effingerstrasse 27

3003 Berne

Switzerland

ОТДЕЛНА МИТНИЧЕСКА ТЕРИТОРИЯ ТАЙВАН, ПЕНГУ, КИНМЕН И МАТЦУ

Export/Import Administration Division

Bureau of Foreign Trade

Ministry of Economic Affairs

1, Hu Kou Street

Taipei, 100

Taiwan

ТАНЗАНИЯ

Commission for Minerals

Ministry of Energy and Minerals

PO Box 2000

Dar es Salaam

Tanzania

ТАЙЛАНД

Department of Foreign Trade

Ministry of Commerce

44/100 Nonthaburi 1 Road

Muang District, Nonthaburi 11000

Thailand

ТОГО

Ministry of Mine, Energy and Water

Head Office of Mines and Geology

B.P. 356

216, Avenue Sarakawa

Lomé

Togo

ТУРЦИЯ

Foreign Exchange Department

Undersecretariat of Treasury

T.C. Bașbakanlık Hazine

Müsteșarlığı İnönü Bulvarı No:36

06510 Emek - Ankara

Turkey

Import and Export Authority:

Istanbul Gold Exchange

Rıhtım Cad. No:81

34425 Karaköy – İstanbul

Turkey

УКРАЙНА

Ministry of Finance

State Gemological Center

Degtyarivska St. 38-44

Kiev 04119

Ukraine

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

U.A.E Kimberley Process Office

Dubai Multi Commodities Center

Dubai Airport Free Zone

Emirates Security Building

Block B, 2nd Floor, Office # 20

Dubai

United Arab Emirates

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

United States Kimberley Process Authority

11 West 47 Street 11th floor

New York, NY 10036

United States of America

U.S. Department of State

Room 4843 EB/ESC

2201 C Street, NW

Washington D.C. 20520

United States of America

ВИЕТНАМ

Ministry of Industry and Trade

Import Export Management Department

54 Hai Ba Trung

Hanoi

Vietnam

ЗИМБАБВЕ

Principal Minerals Development Office

Ministry of Mines and Mining Development

Private Bag 7709, Causeway

Harare

Zimbabwe”


8.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 289/6


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1117/2011 НА КОМИСИЯТА

от 31 октомври 2011 година

за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Lough Neagh Eel (ЗГУ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 7, параграф 4, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 6, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 510/2006 заявката за регистрация на названието „Lough Neagh Eel“, подадена от Обединеното кралство, бе публикувана в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не е получила никакви възражения съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006, названието следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се названието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 31 октомври 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

Dacian CIOLOȘ

Член на Комисията


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(2)  ОВ C 47, 15.2.2011 г., стр. 12.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Земеделски продукти, предназначени за консумация от човека, посочени в приложение I към Договора:

Клас 1.7.   Прясна риба, мекотели и ракообразни и продукти от тях

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

Lough Neagh Eel (ЗГУ)


8.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 289/8


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1118/2011 НА КОМИСИЯТА

от 31 октомври 2011 година

за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Coppa di Parma (ЗГУ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 7, параграф 4, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 6, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 510/2006 заявката за регистрация на названието „Coppa di Parma“, подадена от Италия, бе публикувана в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не е получила никакви възражения съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006, названието следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се названието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 31 октомври 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

Dacian CIOLOȘ

Член на Комисията


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(2)  ОВ C 37, 5.2.2011 г., стр. 24.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Земеделски продукти, предназначени за консумация от човека, посочени в приложение I към Договора:

Клас 1.2.   Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

ИТАЛИЯ

Coppa di Parma (ЗГУ)


8.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 289/10


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1119/2011 НА КОМИСИЯТА

от 31 октомври 2011 година

за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Brovada (ЗНП)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 7, параграф 4, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 6, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 510/2006 заявката за регистрация на названието „Brovada“, подадена от Италия, бе публикувана в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не е получила никакви възражения съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006, посоченото название следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се названието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 31 октомври 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

Dacian CIOLOȘ

Член на Комисията


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(2)  ОВ C 35, 4.2.2011 г., стр. 19.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Земеделски продукти, предназначени за консумация от човека, посочени в приложение I към Договора:

Клас 1.6.   Плодове, зеленчуци и зърнени култури, пресни или преработени

ИТАЛИЯ

Brovada (ЗНП)


8.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 289/12


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1120/2011 НА КОМИСИЯТА

от 31 октомври 2011 година

за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Carciofo Brindisino (ЗГУ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 7, параграф 4, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 6, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 510/2006 заявката за регистрация на названието „Carciofo Brindisino“, подадена от Италия, бе публикувана в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не е получила никакви възражения съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006, названието следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се названието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 31 октомври 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

Dacian CIOLOȘ

Член на Комисията


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(2)  ОВ С 29, 29.1.2011 г., стр. 27.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Земеделски продукти, предназначени за консумация от човека, посочени в приложение I към Договора:

Клас 1.6.   Плодове, зеленчуци и зърнени култури, пресни или преработени

ИТАЛИЯ

Carciofo Brindisino (ЗГУ)


8.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 289/14


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1121/2011 НА КОМИСИЯТА

от 31 октомври 2011 година

за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Native Shetland Wool (ЗНП)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 7, параграф 4, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 6, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 510/2006 заявката за регистрация на названието „Native Shetland Wool“, подадена от Обединеното кралство, бе публикувана в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не е получила никакви възражения съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006, названието следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се названието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 31 октомври 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

Dacian CIOLOȘ

Член на Комисията


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(2)  ОВ C 45, 12.2.2011 г., стр. 21.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Земеделски продукти, посочени в приложение II към Регламент (ЕО) № 510/2006:

Клас 3.6.   Вълна

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

Native Shetland Wool (ЗНП)


8.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 289/16


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1122/2011 НА КОМИСИЯТА

от 31 октомври 2011 година

за забрана на риболова на морски дявол в норвежки води от зона IV от страна на съдове под флага на Нидерландия

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 36, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 57/2011 на Съвета от 18 януари 2011 г. за установяване на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси за 2011 година, приложими във водите на ЕС и за корабите на ЕС в някои води извън ЕС (2), се определят квотите за 2011 г.

(2)

Съгласно информацията, получена от Комисията, с улова на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от плавателни съдове под флага на посочената в същото приложение държава-членка или регистрирани в нея, е изчерпана отпуснатата за 2011 г. квота.

(3)

Следователно е необходимо да се забрани риболовната дейност за посочения рибен запас,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2011 г. на определената в същото приложение държава-членка, се счита за изчерпана от датата, указана в същото приложение.

Член 2

Забрани

Забранява се риболовната дейност за посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на плавателни съдове, плаващи под флага на или регистрирани в посочената в същото приложение държава-членка, считано от указаната в приложението дата. По-специално се забраняват задържането на борда, преместването, трансбордирането или разтоварването на суша на този рибен запас, уловен от горепосочените плавателни съдове след тази дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 31 октомври 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

Lowri EVANS

Генерален директор на Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 24, 27.1.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

61/T&Q

Държава-членка

Нидерландия

Рибен запас

ANF/04-N.

Вид

Морски дявол (Lophiidae)

Зона

Норвежки води от зона IV

Дата

10.10.2011 г.


8.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 289/18


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1123/2011 НА КОМИСИЯТА

от 31 октомври 2011 година

за забрана на риболова на треска в зони I и IIb от страна на съдове под флага на Испания

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 36, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 57/2011 на Съвета от 18 януари 2011 г. за установяване на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси за 2011 година, приложими във водите на ЕС и за корабите на ЕС в някои води извън ЕС (2), се определят квотите за 2011 г.

(2)

Съгласно информацията, получена от Комисията, с улова на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на плавателни съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава-членка или регистрирани в нея, е изчерпана отпуснатата за 2011 г. квота.

(3)

Следователно е необходимо да се забрани риболовната дейност за посочения рибен запас,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2011 г. на определената в същото приложение държава-членка, се счита за изчерпана от датата, указана в същото приложение.

Член 2

Забрани

Забранява се риболовната дейност за посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на плавателни съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава-членка или регистрирани в нея, считано от указаната в приложението дата. По-специално се забраняват задържането на борда, преместването, трансбордирането или разтоварването на суша на този рибен запас, уловен от горепосочените плавателни съдове след тази дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 31 октомври 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

Lowri EVANS

Генерален директор на Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 24, 27.1.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

64/T&Q

Държава-членка

Испания

Рибен запас

COD/1/2B.

Вид

Треска (Gadus morhua)

Зона

I и IIb

Дата

26.9.2011 г.


8.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 289/20


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1124/2011 НА КОМИСИЯТА

от 31 октомври 2011 година

за забрана на риболова на морски дявол в зони VIIIc, IX и X; води на ЕС от зона CECAF 34.1.1 от страна на съдове под флага на Испания

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 36, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 57/2011 на Съвета от 18 януари 2011 г. за установяване на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси за 2011 година, приложими във водите на ЕС и за корабите на ЕС в някои води извън ЕС (2), се определят квотите за 2011 г.

(2)

Съгласно информацията, получена от Комисията, с улова на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от плавателни съдове под флага на посочената в същото приложение държава-членка или регистрирани в нея, е изчерпана отпуснатата за 2011 г. квота.

(3)

Следователно е необходимо да се забрани риболовната дейност за посочения рибен запас,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2011 г. на определената в същото приложение държава-членка, се счита за изчерпана от датата, указана в същото приложение.

Член 2

Забрани

Забранява се риболовната дейност за посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на плавателни съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава-членка или регистрирани в нея, считано от указаната в приложението дата. По-специално се забраняват задържането на борда, преместването, трансбордирането или разтоварването на суша на този рибен запас, уловен от горепосочените плавателни съдове след тази дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 31 октомври 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

Lowri EVANS

Генерален директор на Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 24, 27.1.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

63/T&Q

Държава-членка

Испания

Рибен запас

ANF/8C3411

Вид

Морски дявол (Lophiidae)

Зона

VIIIc, IX и X; води на ЕС от зона CECAF 34.1.1

Дата

28.9.2011 г.


8.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 289/22


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1125/2011 НА КОМИСИЯТА

от 31 октомври 2011 година

за забрана на риболова на обикновен морски език в зони VIIIa и VIIIb от страна на съдове под флага на Испания

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 36, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 57/2011 на Съвета от 18 януари 2011 г. за установяване на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси за 2011 година, приложими във водите на ЕС и за корабите на ЕС в някои води извън ЕС (2), се определят квотите за 2011 г.

(2)

Съгласно информацията, получена от Комисията, с улова на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от плавателни съдове под флага на посочената в същото приложение държава-членка или регистрирани в нея е изчерпана отпуснатата за 2011 г. квота.

(3)

Следователно е необходимо да се забрани риболовната дейност за посочения рибен запас,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2011 г. на определената в същото приложение държава-членка, се счита за изчерпана от датата, указана в същото приложение.

Член 2

Забрани

Забранява се риболовната дейност за посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на плавателни съдове, плаващи под флага на или регистрирани в посочената в същото приложение държава-членка, считано от указаната в приложението дата. По-специално се забраняват задържането на борда, преместването, трансбордирането или разтоварването на суша на този рибен запас, уловен от горепосочените плавателни съдове след тази дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 31 октомври 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

Lowri EVANS

Генерален директор на Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 24, 27.1.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

62/T&Q

Държава-членка

Испания

Рибен запас

SOL/8AB.

Вид

Обикновен морски език (Solea solea)

Зона

VIIIa и VIIIb

Дата

28.9.2011 г.


8.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 289/24


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1126/2011 НА КОМИСИЯТА

от 7 ноември 2011 година

за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 1120/2009 относно сумите за финансиране на специфичното подпомагане, предвидено в Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани, за изменение на регламенти (ЕО) № 1290/2005, (ЕО) № 247/2006, (ЕО) № 378/2007 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1782/2003 (1), и по-специално член 69, параграф 7, четвърта алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 49, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1120/2009 на Комисията от 29 октомври 2009 г. за определяне на подробни правила за прилагането на схемата за единно плащане, предвидена в дял III от Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители (2) държавите-членки могат да поискат до 1 август на всяка календарна година от 2010 г. нататък преразглеждане на сумите, посочени в член 69, параграф 6, буква а) от Регламент (ЕО) № 73/2009, когато сумата, получена от прилагане на изчислението, посочено в член 69, параграф 7, първа алинея от същия регламент, за съответната финансова година се различава с повече от 20 % от сумата, определена в приложение III към Регламент (ЕО) № 1120/2009.

(2)

Дания, Финландия и Словения изпратиха до Комисията искане за преразглеждане на сумите, посочени в член 69, параграф 6, буква а) от Регламент (ЕО) № 73/2009, влизащи в сила от 2012 г.

(3)

След като бяха получени исканията на Дания, Финландия и Словения, Комисията извърши необходимите изчисления, за да се увери, че прагът от 20 % съгласно член 49, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1120/2009 е бил достигнат през финансовата 2010 година. За целите на прилагане на член 69, параграф 7, буква а) от Регламент (ЕО) № 73/2009 Комисията използва средната ставка на модулация, изчислена съответно за Дания, Финландия и Словения, при установяване на нетните тавани, посочени в приложение IV към Регламент (ЕО) № 73/2009.

(4)

Тези изчисления показват, че в случая на Дания, Финландия и Словения сумата, получена от прилагане на изчислението по член 69, параграф 7, първа алинея от Регламент (ЕО) № 73/2009, за финансовата 2010 година се различава съответно с 47 %, 29 % и 47 % от сумата, посочена в приложение III към Регламент (ЕО) № 1120/2009.

(5)

Сумата, посочена в приложение III към Регламент (ЕО) № 1120/2009 за Дания, Финландия и Словения, следва да бъде преразгледана. Преразгледаните суми следва да се прилагат от 2012 календарна година нататък в съответствие с член 49, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1120/2009.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за директните плащания,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение III към Регламент (ЕО) № 1120/2009 се изменя, както следва:

а)

редът, отнасящ се за Дания, се заменя със следното:

„Дания

23,25“

б)

редът, отнасящ се за Финландия, се заменя със следното:

„Финландия

6,19“

в)

редът, отнасящ се за Словения, се заменя със следното:

„Словения

3,52“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 7 ноември 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 130, 31.1.2009 г., стр. 16.

(2)  ОВ L 316, 2.12.2009 г., стр. 1.


8.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 289/26


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1127/2011 НА КОМИСИЯТА

от 7 ноември 2011 година

относно неодобряването на активното вещество 2-нафтилоксиоцетна киселина в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 13, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 80, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 1107/2009 Директива 91/414/ЕИО на Съвета (2) се прилага — по отношение на процедурата и условията за одобряване — за активните вещества, за които е била установена пълнота в съответствие с член 16 от Регламент (ЕО) № 33/2008 на Комисията от 17 януари 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Директива 91/414/ЕИО на Съвета във връзка с редовна и ускорена процедура за оценката на активни вещества, които са били част от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от същата директива, но не са били включени в приложение I към нея (3). 2-нафтилоксиоцетна киселина е активно вещество, за което е установена пълнота в съответствие с посочения регламент.

(2)

С регламенти (ЕО) № 1112/2002 (4) и (ЕО) № 2229/2004 (5) на Комисията се определят подробни правила за изпълнението на четвъртия етап от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО, и се установява списък с активни вещества, които трябва да бъдат оценени с оглед на евентуалното им включване в приложение I към Директива 91/414/ЕИО. В този списък е включена 2-нафтилоксиоцетна киселина.

(3)

В съответствие с член 24е от Регламент (ЕО) № 2229/2004 и член 25, параграф 1, буква а) и параграф 2, буква б) от посочения регламент беше прието Решение 2009/65/ЕО на Комисията от 26 януари 2009 г. относно невключването на 2-нафтилоцетна киселина в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и отнемането на разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи това вещество (6).

(4)

В съответствие с член 6, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО първоначалният нотификатор (наричан по-долу „заявителят“) подаде ново заявление с искане да бъде приложена ускорената процедура, предвидена в членове 14—19 от Регламент (ЕО) № 33/2008.

(5)

Заявлението беше подадено до Италия, която замени Франция, определена първоначално за докладваща държава-членка по силата на Регламент (ЕО) № 2229/2004. Установеният срок за ускорената процедура беше спазен. Спецификацията на активното вещество и одобрените видове употреба са идентични с онези, които са предмет на Решение 2009/65/ЕО. Посоченото заявление отговаря също така на останалите съществени и процедурни изисквания на член 15 от Регламент (ЕО) № 33/2008.

(6)

Италия подложи на оценка подадените от заявителя допълнителни данни и изготви допълнителен доклад. На 21 май 2010 г. тя предостави този доклад на Европейския орган за безопасност на храните (наричан по-долу „Органът“) и на Комисията. Органът сведе допълнителния доклад до знанието на другите държави-членки и на заявителя за коментари и препрати получените коментари на Комисията. В съответствие с член 20, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 33/2008 и по искане на Комисията на 28 април 2011 г. Органът представи на Комисията своето заключение от проведената оценка на риска за 2-нафтилоксиоцетна киселина (7). Проектът на доклад за оценка, допълнителният доклад и заключението на Органа бяха разгледани от държавите-членки и Комисията в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и бяха окончателно оформени на 27 септември 2011 г. под формата на доклад на Комисията за преглед на 2-нафтилоксиоцетна киселина.

(7)

На основание на новите данни, подадени от заявителя и включени в допълнителния доклад, се определи допустима дневна доза. При оценката на това активно вещество обаче възникнаха редица други опасения. По-специално не беше възможно да се направи оценка на експозицията на потребителите поради недостатъчна информация относно експозицията на добитъка, метаболизма на растенията, изпитванията за наличие на остатъчни вещества, изследванията на преработката и определението на растителните остатъци. Освен това липсваха данни, за да се направи заключение относно риска за пчели, земни червеи и почвени макроорганизми.

(8)

Комисията прикани заявителя да представи своите коментари относно заключението на Органа. Също така в съответствие с член 21, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 33/2008 Комисията прикани заявителя да предостави коментари относно проекта на доклада за преглед. Заявителят представи своите коментари, които бяха разгледани внимателно.

(9)

Въпреки изложените от заявителя аргументи обаче посочените в съображение 7 опасения не можаха да бъдат разсеяни. Следователно не беше доказано, че може да се очаква, че при предлаганите условия на употреба продуктите за растителна защита, съдържащи 2-нафтилоксиоцетна киселина, ще отговорят като цяло на изискванията, определени в член 5, параграф 1, букви а) и б) от Директива 91/414/ЕИО.

(10)

Поради това 2-нафтилоксиоцетната киселина следва да не се одобрява в съответствие с член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.

(11)

От съображения за яснота Решение 2009/65/ЕО следва да бъде отменено.

(12)

Настоящият регламент не засяга подаването на ново заявление за 2-нафтилоксиоцетна киселина по реда на член 7 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.

(13)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Неодобряване на активно вещество

Активното вещество 2-нафтилоксиоцетна киселина не се одобрява.

Член 2

Отмяна

Решение 2009/65/ЕО се отменя.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 7 ноември 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 15, 18.1.2008 г., стр. 5.

(4)  ОВ L 168, 27.6.2002 г., стр. 14.

(5)  ОВ L 379, 24.12.2004 г., стр. 13.

(6)  ОВ L 23, 27.1.2009 г., стр. 33.

(7)  Европейски орган за безопасност на храните; заключение относно партньорския преглед на оценката на риска от пестициди за активното вещество 2-нафтилоксиоцетна киселина. Бюлетин на ЕОБХ (EFSA Journal), 2011 г.; 9(5):2152 [52 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2152. Публикувано онлайн на: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm


8.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 289/28


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1128/2011 НА КОМИСИЯТА

от 7 ноември 2011 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранни търговски преговори Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 посочва критериите за определяне от страна на Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A към същия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 8 ноември 2011 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 7 ноември 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

AL

61,3

MA

47,5

MK

61,4

TR

85,9

ZZ

64,0

0707 00 05

AL

62,0

EG

161,4

TR

138,1

ZZ

120,5

0709 90 70

MA

69,6

TR

108,8

ZZ

89,2

0805 20 10

MA

70,7

ZA

130,9

ZZ

100,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

54,5

HR

32,0

IL

76,2

MA

79,7

TR

77,1

UY

69,9

ZZ

64,9

0805 50 10

AR

58,5

BO

59,5

TR

53,6

ZA

36,5

ZZ

52,0

0806 10 10

BR

249,3

CL

73,3

EC

65,7

LB

291,0

TR

140,7

US

249,8

ZA

80,8

ZZ

164,4

0808 10 80

CA

145,0

CL

90,0

CN

86,4

MK

41,0

NZ

127,6

ZA

82,8

ZZ

95,5

0808 20 50

CN

44,1

TR

133,1

ZZ

88,6


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


РЕШЕНИЯ

8.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 289/30


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 25 октомври 2011 година

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2011/003 DE/Arnsberg и Düsseldorf — автомобилна промишленост, подадено от Германия)

(2011/724/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (1), и по-специално точка 28 от него,

като взеха предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (2), и по-специално член 12, параграф 3 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) е създаден с цел да се предоставя допълнителна подкрепа на работниците, съкратени в резултат на големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, и да се подпомага тяхната реинтеграция на пазара на труда.

(2)

Обхватът на ЕФПГ бе разширен за заявления, подадени от 1 май 2009 г. нататък, за да включи подкрепа за работници, съкратени като пряка последица от глобалната финансова и икономическа криза.

(3)

Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. дава възможност за мобилизиране на средства от ЕФПГ в рамките на годишен таван от 500 милиона евро.

(4)

На 9 февруари 2011 г. Германия подаде заявление за мобилизиране на средства от ЕФПГ във връзка със съкращения в пет предприятия, чийто предмет на дейност попада в обхвата на разделение 29 („Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“) от NACE Rev. 2 в региони на ниво NUTS II — Arnsberg (DEA5) и Düsseldorf (DEA1), и представи допълнителни данни до 28 април 2011 г. Заявлението отговаря на изискванията за определяне на финансовото участие, установени в член 10 от Регламент (ЕО) № 1927/2006. Следователно Комисията предлага да бъдат мобилизирани средства в размер на 4 347 868 EUR.

(5)

Поради това следва да бъдат мобилизирани средства от ЕФПГ за предоставяне на финансово участие по заявлението, подадено от Германия,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В рамките на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2011 година се мобилизират средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за осигуряване на 4 347 868 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания.

Член 2

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Страсбург на 25 октомври 2011 година.

За Европейския парламент

Председател

J. BUZEK

За Съвета

Председател

M. DOWGIELEWICZ


(1)  ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.


8.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 289/31


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 25 октомври 2011 година

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2010/017 DK/Midtjylland Machinery от Дания)

(2011/725/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (1), и по-специално точка 28 от него,

като взеха предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (2), и по-специално член 12, параграф 3 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) е създаден с цел да се предоставя допълнителна подкрепа на работниците, съкратени в резултат на големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, и да се подпомага тяхната реинтеграция на пазара на труда.

(2)

Обхватът на ЕФПГ беше разширен за подадените след 1 май 2009 г. заявления, за да се включи подкрепа за работниците, чието съкращаване е пряк резултат от глобалната финансова и икономическа криза.

(3)

Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. дава възможност за мобилизиране на средства от ЕФПГ в рамките на годишен таван от 500 милиона евро.

(4)

На 11 май 2010 г. Дания подаде заявление за мобилизиране на средства от ЕФПГ във връзка със съкращения в 6 предприятия, чийто предмет на дейност попада в обхвата на разделение 28 („Производство на машини и оборудване“) от NACE Rev. 2 в регион на равнище NUTS II — Централна Ютландия (Midtjylland — DK04), и представи допълнителни данни до 21 март 2011 г. Заявлението отговаря на изискванията за определяне на финансовото участие, установени в член 10 от Регламент (ЕО) № 1927/2006. Поради това Комисията предлага да бъдат мобилизирани средства в размер на 3 944 606 EUR.

(5)

Поради това следва да бъдат мобилизирани средства от ЕФПГ за предоставяне на финансово участие по заявлението, подадено от Дания,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В рамките на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2011 година се мобилизират средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за осигуряване на 3 944 606 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания.

Член 2

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Страсбург на 25 октомври 2011 година.

За Европейския парламент

Председател

J. BUZEK

За Съвета

Председател

M. DOWGIELEWICZ


(1)  ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.


8.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 289/32


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 25 октомври 2011 година

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2010/026 PT/Rohde от Португалия)

(2011/726/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (1), и по-специално точка 28 от него,

като взеха предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (2), и по-специално член 12, параграф 3 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) е създаден с цел да се предоставя допълнителна подкрепа на работниците, съкратени в резултат на големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, и да се подпомага тяхното повторно интегриране на пазара на труда.

(2)

Обхватът на ЕФПГ бе разширен за заявления, подадени от 1 май 2009 г. нататък, за да включи подкрепа за работници, съкратени като пряка последица от глобалната финансова и икономическа криза.

(3)

Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. дава възможност за мобилизиране на средства от ЕФПГ в рамките на годишен таван от 500 милиона евро.

(4)

Португалия е внесла заявление за мобилизиране на ЕФПГ във връзка със случаи на съкращения в предприятието „Rohde“ на 26 ноември 2010 г., което е било допълнено с нова информация на 19 май 2011 г. Заявлението отговаря на изискванията за определяне на финансовото участие, установени в член 10 от Регламент (ЕО) № 1927/2006. Следователно Комисията предлага да бъдат мобилизирани средства в размер на 1 449 500 EUR.

(5)

Поради това следва да бъдат мобилизирани средства от ЕФПГ за предоставяне на финансово участие по заявлението, подадено от Португалия,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В рамките на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2011 година се мобилизират средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за осигуряването на 1 449 500 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания.

Член 2

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Страсбург на 25 октомври 2011 година.

За Европейския парламент

Председател

J. BUZEK

За Съвета

Председател

M. DOWGIELEWICZ


(1)  ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.


8.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 289/33


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 7 ноември 2011 година

за определяне на финансовото участие на Съюза в разходите, направени в контекста на спешните мерки, предприети за борба с инфлуенцата по птиците в Дания през 2010 г.

(нотифицирано под номер C(2011) 7850)

(само текстът на датски език е автентичен)

(2011/727/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Решение 2009/470/ЕО на Съвета от 25 май 2009 г. относно разходите във ветеринарната област (1), и по-специално член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 75 от Финансовия регламент и член 90, параграф 1 от Правилата за прилагане поемането на разходи от бюджета на Съюза се предхожда от решение за финансиране, в което се установяват основните елементи на предполагащото разход действие и което е прието от институцията или от органите, на които институцията е делегирала правомощия.

(2)

С Решение 2009/470/ЕО се определят процедурите, уреждащи финансовото участие на Съюза при изпълнението на конкретни ветеринарни мерки, включително спешни мерки. С цел да помогне за възможно най-бързото ликвидиране на инфлуенцата по птиците, Съюзът трябва да осигури финансово участие по отношение на направените от държавите-членки допустими разходи. Правилата относно процента, който трябва да се приложи спрямо направените от държавите-членки разходи, са установени в член 4, параграф 3, първо и второ тире от посоченото решение.

(3)

В член 3 от Регламент (ЕО) № 349/2005 на Комисията от 28 февруари 2005 г. за определяне на правила относно финансирането от Общността на спешни мерки и на кампанията за борба с някои болести по животните съгласно Решение 90/424/ЕИО на Съвета (2) са установени правилата относно разходите, допустими за финансова помощ от Съюза.

(4)

С Решение за изпълнение 2011/204/ЕС на Комисията от 31 март 2011 г. относно финансовото участие на Съюза за спешните мерки за борба с инфлуенцата по птиците в Дания и Нидерландия през 2010 г. (3) на Дания бе предоставено финансово участие на Съюза за спешни мерки за борба с инфлуенцата по птиците през 2010 г.

(5)

На 26 май 2011 г. Дания подаде официално искане за възстановяване на разходите, както е предвидено в член 7, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 349/2005.

(6)

Изплащането на финансовото участие на Съюза следва да бъде обвързано с действителното изпълнение на планираните дейности и предоставянето от страна на компетентните органи на цялата необходима информация в рамките на установените срокове. Наблюденията, методът на изчисление на допустимите разходи и окончателните заключения на Комисията бяха съобщени на Дания в писмо, изпратено по електронна поща на 14 юни 2011 г. Съгласие от страна на Дания бе получено по електронна поща на 14 юни 2011 г.

(7)

Властите в Дания са изпълнили изцяло техническите и административните си задължения, както е предвидено в член 3, параграф 4 от Решение 2009/470/ЕО и член 7 от Регламент (ЕО) № 349/2005.

(8)

С оглед на изложените по-горе съображения понастоящем следва да бъде определен общият размер на финансовото участие на Съюза в допустимите разходи, свързани с ликвидирането на инфлуенцата по птиците в Дания през 2010 г.

(9)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Финансовото участие от страна на Съюза в разходите, свързани с ликвидирането на инфлуенцата по птиците в Дания през 2010 г., се определя на 183 858,72 EUR.

Член 2

Адресат на настоящото решение, което по смисъла на член 75 от Финансовия регламент има силата на решение за финансиране, е Кралство Дания.

Съставено в Брюксел на 7 ноември 2011 година.

За Комисията

John DALLI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 155, 18.6.2009 г., стр. 30.

(2)  ОВ L 55, 1.3.2005 г., стр. 12.

(3)  ОВ L 86, 1.4.2011 г., стр. 73.


8.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 289/35


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 31 октомври 2011 година

за изменение на Решение ЕЦБ/2010/15 относно администрирането на заеми от EFSF за държавите-членки, чиято парична единица е еврото, и за изменение на Решение ЕЦБ/2010/31 относно откриването на сметки за обработката на плащания, свързани със заеми от EFSF за държави-членки, чиято парична единица е еврото

(ЕЦБ/2011/16)

(2011/728/ЕС)

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално членове 17 и 21 от него,

като има предвид, че:

(1)

Решение ЕЦБ/2010/15 от 21 септември 2010 г. относно администрирането на заеми от EFSF за държавите-членки, чиято парична единица е еврото (1) установява разпоредбите относно откриването на парични сметки на името на European Financial Stability Facility (EFSF) при Европейската централна банка (ЕЦБ) за изпълнението на споразуменията за заем (наричани по-долу „споразуменията за заем“) съгласно Рамковото споразумение за EFSF, което влезе в сила на 4 август 2010 г. (наричано по-долу „рамковото споразумение за EFSF“).

(2)

Решение ЕЦБ/2010/31 от 20 декември 2010 г. относно откриването на сметки за обработката на плащания, свързани със заеми от EFSF за държави-членки, чиято парична единица е еврото (2) установява разпоредбите относно откриването на парични сметки при ЕЦБ на името на националната централна банка на съответната държава-членка заемател за изпълнението на споразуменията за заем по рамковото споразумение за EFSF.

(3)

Рамковото споразумение за EFSF беше изменено с допълнително споразумение за изменение, което влезе в сила на 18 октомври 2011 г. Измененото рамково споразумение за EFSF създаде допълнителни инструменти, които EFSF може да използва, за да предоставя финансова помощ. В съответствие със съображение 2 от преамбюла и член 2, параграф 1 от измененото рамково споразумение за EFSF, EFSF може да прави плащания по заеми, да предоставя превантивни инструменти, инструменти за финансиране на рекапитализацията на финансовите институции в държавите-членки от еврозоната (чрез кредити към правителствата на тези държави-членки, включително на държави, които не участват в програмата (non-programme countries), инструменти за изкупуване на облигации на вторичния пазар или инструменти за изкупуване на облигации на първичния пазар (всички тези инструменти представляват „финансова помощ“) чрез споразумения за финансова помощ (наричани по-долу „споразумения за финансова помощ“). Споразуменията за заем могат да продължават да съществуват слез влизането в сила на измененото рамково споразумение за EFSF.

(4)

Поради това решения ЕЦБ/2010/15 и ЕЦБ/2010/31 следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение ЕЦБ/2010/15 се изменя, както следва:

1.

Член 2 се заменя със следното:

„Член 2

Приемане на плащания по паричната сметка

ЕЦБ приема извършването на плащания от или към паричната сметка, открита на името на EFSF, само ако тези плащания възникват във връзка със споразуменията за заем или споразуменията за финансова помощ.“

2.

Член 4 се заменя със следното:

„Член 4

Салдо по паричната сметка

Не се допуска кредитно салдо по паричната сметка, открита на името на EFSF, след извършването на плащанията по споразумение за заем или споразумение за финансова помощ, и не се превеждат суми по такава парична сметка преди деня, в който трябва да бъдат извършени плащанията във връзка със споразумение за заем или споразумение за финансова помощ. Никога не се допуска дебитно салдо по паричната сметка, открита на името на EFSF. Поради това не се извършват плащания от паричната сметка, открита на името на EFSF, надвишаващи кредитните салда по тази сметка.“

Член 2

Решение ЕЦБ/2010/31 се изменя, както следва:

1.

Член 1 се заменя със следното:

„Член 1

Откриване на парични сметки

При искане от НЦБ на държава-членка заемател ЕЦБ може да открие парична сметка на името на тази НЦБ за обработката на плащания по споразумение за заем или споразумение за финансова помощ (наричана по-долу „парична сметка на НЦБ“).“

2.

Член 2 се заменя със следното:

„Член 2

Приемане на плащания по паричните сметки

Паричната сметка на НЦБ се използва единствено за обработка на плащания по споразумение за заем или споразумение за финансова помощ.“

Член 3

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на 2 ноември 2011 г.

Съставено във Франкфурт на Майн на 31 октомври 2011 година.

Председател на ЕЦБ

Jean-Claude TRICHET


(1)  ОВ L 253, 28.9.2010 г., стр. 58.

(2)  ОВ L 10, 14.1.2011 г., стр. 7.