ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2011.275.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 275

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
20 октомври 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 1043/2011 на Комисията от 19 октомври 2011 година за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на оксалова киселина с произход от Индия и Китайската народна република

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1044/2011 на Комисията от 19 октомври 2011 година за вписване на название в Регистъра на храните с традиционно специфичен характер [Kabanosy (ХТСХ)]

16

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1045/2011 на Комисията от 19 октомври 2011 година относно неодобряване на активното вещество асулам в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на Решение 2008/934/ЕО на Комисията ( 1 )

23

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1046/2011 на Комисията от 19 октомври 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

25

 

 

Реламент за изпълнение (ЕС) № 1047/2011 на Комисията от 19 октомври 2011 година относно издаването на лицензии за внос на чесън за подпериода от 1 декември 2011 г. до 29 февруари 2012 г.

27

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2011/695/ЕС

 

*

Решение на председателя на Европейската комисия от 13 октомври 2011 година относно функцията и мандата на служителя по изслушването в някои производства по конкуренция ( 1 )

29

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

 

2011/696/ЕС

 

*

Препоръка на Комисията от 18 октомври 2011 година относно определението за наноматериали ( 1 )

38

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

20.10.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 275/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1043/2011 НА КОМИСИЯТА

от 19 октомври 2011 година

за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на оксалова киселина с произход от Индия и Китайската народна република

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (1) (наричан по-нататък „основният регламент“), и по-специално член 7 от него,

след консултация с Консултативния комитет,

като има предвид, че:

1.   ПРОЦЕДУРА

1.1.   Откриване

(1)

На 26 януари 2011 г. Европейската комисия (наричана по-нататък „Комисията“) обяви чрез известие, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (2) (наричано по-нататък „известието за откриване“), откриването на антидъмпингово производство във връзка с вноса в Съюза на оксалова киселина с произход от Индия и Китайската народна република („КНР“) или (наричани по-нататък „засегнатите държави“).

(2)

Антидъмпинговото производство беше открита след жалба, подадена на 13 декември 2010 г. от Европейския съвет на химическата промишленост (CEFIC) от името на дружеството Oxaquim S.A. („жалбоподателят“), представляващо голяма част — в случая над 25 % — от общото производство на оксалова киселина в Съюза. Жалбата съдържаше доказателства prima facie за дъмпинг на посочения продукт и за произтичаща от това съществена вреда, което беше счетено за достатъчно основание за започване на производство.

1.2.   Страни, засегнати от производството

(3)

Комисията официално уведоми за откриването на производството жалбоподателя, другите известни производители от Съюза, производителите износители и представителите на засегнатите държави, вносителите, потребителите и асоциациите, за които е известно, че са засегнати. На заинтересованите страни беше предоставена възможност да представят становищата си в писмена форма и да поискат изслушване в срока, посочен в известието за откриване на процедурата. На всички заинтересовани страни, които поискаха да бъдат изслушани и показаха, че са налице конкретни причини, заради които следва да бъдат изслушани, беше предоставена такава възможност.

(4)

С оглед на явно големия брой производители износители от засегнатите държави в известието за откриване беше предвидено изготвянето на извадка за определяне на дъмпинга и вредата в съответствие с член 17 от основния регламент. За да може Комисията да реши дали ще е необходима извадка и ако това е така, да подбере такава, всички производители износители от засегнатите държави бяха помолени да заявят своя интерес пред Комисията и да предоставят, както е посочено в известието за откриване, основна информация за своите дейности, свързани с разглеждания продукт, за периода 1 януари 2010 г. — 31 декември 2010 г. Четири индийски дружества, едно от които не е докладвало никакви продажби в Съюза, и три групи на дружества от КНР отговориха на мярката за изготвяне на извадка. С оглед на ограничения брой оказващи съдействие дружества или групи на дружества изготвянето на извадка не беше счетено за необходимо нито за Индия, нито за КНР и всички страни бяха уведомени, че няма да се подбира извадка.

(5)

Впоследствие една група на дружества от КНР прекрати съдействието си на разследването на ранен етап. В допълнение, едно индийско дружество отказа достъп на Комисията до производствената си инсталация за извършването на проверка. Вследствие, за него беше счетено, че не оказва съдействие съгласно член 18, параграф 1 от основния регламент и надлежно беше уведомено за възможните последици от това.

(6)

За да се даде възможност на производителите износители от КНР да подадат заявление за третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика („ТДПИ“), или за индивидуално третиране („ИТ“), Комисията изпрати формуляри за заявления на оказващите съдействие китайски производители износители и на органите на КНР в срока, определен в известието за откриване. Една китайска група на дружества поиска ТДПИ съгласно член 2, параграф 7, буква б) от основния регламент, или при отказ на такова — ИТ, докато друга група на дружества поиска само ИТ.

(7)

Въпросници бяха изпратени на всички известни засегнати страни. Отговори бяха получени от три дружества от Индия и от две групи от дружества от КНР, както и от жалбоподателя. Другият производител от Съюза не оказа съдействие. Отговори на въпросника бяха получени също така от трима потребители и осем вносители, от които бяха посетени всички потребители и четирима вносители.

(8)

Комисията поиска и провери цялата информация, която счете за необходима за временното определяне на дъмпинг, произтичащата от него вреда и интереса на Съюза, и извърши проверки на територията на следните дружества:

а)

Производители от Съюза

Oxaquim S.A. (Испания)

б)

Потребители

OMG Kokkola (Финландия)

P.A.G. Srl (Италия)

Третият потребител пожела самоличността му да не бъде разкривана

в)

Вносители

Brenntag BV (Нидерландия)

Brenntag Sp. z o.o. (Полша)

Norkem Limited (Обединено кралство)

Geratech Marketing (Белгия)

г)

Производители износители от Индия

Punjab Chemicals and Crop Protection Limited

Star Oxochem Pvt. Ltd

д)

Производители износители от Китай

Shandong Fengyuan Chemicals Stock Co., Ltd; Shandong Fengyuan Uranus Advanced Material Co., Ltd и Qingdao Fengyuan Unite International Trade Co., Ltd. („група Shandong Fengyuan“)

Yuanping Changyuan Chemicals Co., Ltd; Shanxi Reliance Chemicals Co., Ltd и Tianjin Chengyi International Trading Co., Ltd. („група Shanxi Reliance“)

1.3.   Разследван период

(9)

Разследването за дъмпинг и вреда обхваща периода 1 януари 2010 г. — 31 декември 2010 г. („разследван период“ или „РП“). Проучването на тенденциите, които са от значение за оценката на вредата, обхвана периода от 1 януари 2007 г. до края на разследвания период („разглеждан период“).

2.   РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ И СХОДЕН ПРОДУКТ

2.1.   Разглеждан продукт

(10)

Разглежданият продукт е оксалова киселина, независимо дали е под формата на дихидрат (номер по CUS 0028635-1 и номер по CAS 6153-56-6) или на анхидрид (номер по CUS 0021238-4 и номер по CAS 144-62-7) и независимо дали е под формата на воден разтвор или не, понастоящем попадаща в код по КН ex 2917 11 00 и с произход Индия или КНР. Съществуват два типа оксалова киселина: нерафинирана оксалова киселина и рафинирана оксалова киселина. Рафинираната оксалова киселина, която се произвежда в КНР и не се произвежда в Индия, се произвежда посредством процес на пречистване на нерафинирана оксалова киселина, като целта е отстраняването на желязото, хлоридите, следите от метали и другите примеси.

(11)

Оксаловата киселина се използва за широк кръг приложения, напр. като редуциращо или избелващо вещество, във фармакологичния синтез и при производството на химикали.

2.2.   Сходен продукт

(12)

Разследването показа, че оксаловата киселина, която се произвежда и продава в Съюза от промишлеността на Съюза, оксаловата киселина, която се произвежда и продава на вътрешните пазари на Индия и на КНР, и оксаловата киселина, която се внася в Съюза от Индия и КНР, като цяло имат еднакви основни физически и химически характеристики и еднакви основни крайни употреби.

(13)

Поради това посочените продукти се приемат временно за сходни по смисъла на член 1, параграф 4 от основния регламент.

3.   ДЪМПИНГ

3.1.   Индия

3.1.1.   Предварителна бележка

(14)

По време на посещението за проверка в Индия едно дружество не предостави поисканата информация нито навреме, нито в исканата форма. В резултат на това Комисията не беше в състояние да провери информацията, подадена в отговор на антидъмпинговия въпросник. Дружеството беше уведомено писмено, че може да бъде счетено като страна, която не оказва съдействие, и че заключението може да се изготви въз основа на наличните факти. В отговора си дружеството изтъкна смекчаващи обстоятелства, които обаче не бяха такива, че да доведат до различно заключение. Вследствие, за това дружество беше приложен член 18 и заключението беше изготвено въз основа на наличните факти. В съответствие с това само за един производител износител от Индия беше счетено, че оказва съдействие на Комисията в настоящото разследване.

3.1.2.   Нормална стойност

(15)

В съответствие с член 2, параграф 2 от основния регламент Комисията първо проучи дали вътрешните продажби на сходния продукт на независими клиенти от страна на производителя износител са представителни. Тъй като тези продажби са представлявали над 5 % от обема на продажбите му в Съюза на разглеждания продукт, тя стигна до заключението, че общите продажби на сходния продукт са представителни.

(16)

След това Комисията провери дали вътрешните продажби на производителя износител могат да се считат за извършени при обичайните търговски условия в съответствие с член 2, параграф 4 от основния регламент. Това беше направено чрез определяне на дела на рентабилните вътрешни продажби на сходния продукт на независими клиенти от всичките продажби на сходния продукт.

(17)

Когато рентабилните продажби възлизат най-малко на 80 % от всички продажби, нормалната стойност ще бъде изчислена на базата на всички продажби, включително и нерантабилните. От друга страна, ако рентабилните продажби възлизат на по-малко от 80 %, но над 20 % от всички продажби, и ако среднопретеглената стойност на пълните разходи е по-висока от среднопретеглената цена, нормалната стойност ще бъде изчислена на базата само на рентабилните продажби. За дадена продажба се счита, че е рентабилна, когато единичната цена е равна или надхвърля разходите за производство.

(18)

Анализът на Комисията на вътрешните продажби показа, че 41 % от всички продажби на разглеждания продукт са били рентабилни и среднопретеглената стойност на пълните разходи е по-висока от среднопретеглената цена. Съответно нормалната стойност е изчислена като среднопретеглена цена само от рентабилните продажби.

3.1.3.   Износна цена

(19)

И двамата производители износители от Индия са изнасяли разглеждания продукт пряко за независими клиенти в Съюза. Поради това в съответствие с член 2, параграф 8 от основния регламент износните цени са установени на базата на цените, които действително са платени или са платими от тези независими клиенти за разглеждания продукт, когато се изнася за Съюза.

3.1.4.   Сравнение

(20)

Сравнението между нормалната стойност и износната цена беше направено на базата на цената франко завод. За да се гарантира обективност на сравнението между нормалната стойност и износната цена, бяха направени необходимите промени под формата на корекции за разликите, които влияят на цените и тяхната сравнимост в съответствие с член 2, параграф 10 от основния регламент.

(21)

Съответно бяха направени корекции за транспортните разходи, разходите за застраховане, обработка и опаковане, разходите за кредитиране и комисионни.

3.1.5.   Дъмпингов марж

(22)

В съответствие с член 2, параграфи 11 и 12 от основния регламент дъмпинговият марж за оказващия съдействие производител от Индия е определен въз основа на сравнение между среднопретеглената нормална стойност и среднопретеглената износна цена.

(23)

На тази основа временно приетият дъмпингов марж, изразен като процент от цената CIF на границата на Съюза, без платено мито, е 22,8 % за Punjab Chemicals and Crop Protection Limited (PCCPL).

(24)

За да се изчисли дъмпинговият марж за цялата държава, приложим за всички други производители износители от Индия, степента на съдействие беше установена чрез сравнение между обема на износа за Съюза, който е съобщен от съдействащия производител износител, и статистическите данни от Евростат. Като се има предвид, че съдействието от Индия беше слабо, т.е. 38 %, е счете за целесъобразно дъмпинговият марж за цялата държава, приложим за всички износители от Индия, да се определи въз основа на най-дъмпинговата трансакция на съдействащия производител.

(25)

Въз основа на това равнището на дъмпинга за цялата държава е определено временно на 43,6 % от цената CIF на границата на Съюза, без платено мито.

3.2.   Китайска народна република

3.2.1.   Третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика (ТДПИ)/Индивидуално третиране (ИТ)

(26)

В съответствие с член 2, параграф 7, буква б) от основния регламент нормалната стойност за вноса от КНР се определя в съответствие с параграфи 1—6 от същия член за производителите, за които се установи, че отговарят на критериите по член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент. Накратко и единствено с цел по-лесна справка тези критерии са представени в обобщен вид по-долу:

стопанските решения се вземат в отговор на сигнали от пазара без значителна намеса на държавата и разходите отразяват пазарните стойности;

дружествата имат добър комплект от основна счетоводна документация, която е подлагана на независим одит в съответствие с международните счетоводни стандарти и е прилагана за всички цели;

на пазара няма съществени изкривявания, пренесени от предишната система на непазарна икономика;

законите относно несъстоятелността и собствеността гарантират стабилност и правна сигурност; и

определянето на обменните курсове е в съответствие с пазарните курсове.

(27)

Една група на дружества от КНР поиска ТДПИ и подаде формуляри за ТДПИ за трите дружества, участващи в производството и търговията с разглеждания продукт. Предоставената информация впоследствие беше проверена от Комисията на място във въпросните дружества.

(28)

Проучването за ТДПИ показа, че едно от дружествата не отговаря на изискванията на критерии 1—3. Първо, то не показа, че разходите му отразяват пазарните стойности поради значителната финансова намеса на държавата, която влияе на структурата на разходите на дружеството под формата напр. на временни данъчни облекчения и безлихвени заеми. Второ, проучването за ТДПИ установи редица сериозни недостатъци и грешки в неговото счетоводство и това, че не е одитирано в съответствие с международните счетоводни стандарти (МСС). Трето, по отношение на правата на земеползване на дружеството бяха открити изкривявания, пренесени от предишната непазарна икономическа система. По-специално дружеството е получило сертификат за земеползване, без да отговаря на договорните условия или да е платило пълната стойност.

(29)

В допълнение друго дружество от групата не показа, че отговаря на критерий 2, предвид факта, че на сметките му не е извършен независим одит.

(30)

Комисията запозна засегнатата група от дружества и жалбоподателя с резултатите от проучването за ТДПИ и им предостави възможността да представят коментари. С резултатите от проучването бяха запознати и органите на КНР. Комисията не получи коментари.

(31)

С оглед на гореизложеното се стигна до заключението, че две от дружествата в групата не отговарят на критериите за ТДПИ. В съответствие с постоянната практика на Съюза да проучва дали дадена група на свързани дружества отговаря като цяло на условията за ТДПИ, на групата като цяло беше отказано ТДПИ.

(32)

Както е упоменато в съображение 6 по-горе, и двете съдействащи групи от дружества от Китай поискаха ИТ. Тъй като беше установено, че и двете групи отговарят на всички критерии от член 9, параграф 5 от основния регламент, на временна основа беше решено, че ще им бъде предоставено ИТ.

3.2.2.   Държава аналог

(33)

Съгласно член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент нормалната стойност за производителите износители, на които не е предоставено ТДПИ, трябва да бъде установена на базата на вътрешните цени или на конструираната нормална стойност в държава аналог.

(34)

В известието за откриване на процедурата Комисията посочи намерението си да използва Индия като подходящата държава аналог за установяване на нормалната стойност и прикани заинтересованите страни да представят коментари. Не бяха получени коментари. Във всички случаи Комисията счита Индия като подходяща държава аналог, тъй като единствената друга произвеждаща държава извън Съюза — Япония, има монополен пазар, който е затворен за конкуренция и произвежда оксалова киселина по уникален метод, който не е сравним с този в КНР. За разлика от това индийските производители използват производствен метод, сравним с този в КНР, и са подложени на конкуренция на вътрешния си пазар.

3.2.3.   Нормална стойност

(35)

Китайските дружества произвеждат и изнасят два типа оксалова киселина за Съюза: нерафинирана оксалова киселина и рафинирана оксалова киселина. Рафинираната оксалова киселина, която не се произвежда в държавата аналог, се произвежда чрез процес на пречистване на нерафинирана оксалова киселина, като целта е отстраняване на желязото, хлоридите, следите от метали и другите примеси. Допълнителните разходи за производството на рафинирана оксалова киселина се оценяват на 12 % в сравнение с производството на нерафинирана оксалова киселина. Съответно Комисията счете за целесъобразно да установи нормална стойност за двата типа оксалова киселина.

(36)

По отношение на нерафинираната оксалова киселина нормалната стойност беше установена на базата на нормалната стойност, определена за Индия в съответствие с член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент. Нормалната стойност беше установена, както е описано в съображение 18 по-горе, на базата само на рентабилните продажби. По отношение на рафинираната оксалова киселина, която не се произвежда в държавата аналог, в съответствие с член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент нормалната стойност беше конструирана на базата на производствените разходи за нерафинирана оксалова киселина в държавата аналог. Производствените разходи се завишават с 12 %, за да се вземат предвид допълнителните производствени разходи (вж. съображение 35 по-горе) плюс разходите за реализация, общите и административните разходи и печалбата.

(37)

Разходите за реализация, общите и административните разходи и печалбата бяха установени аналогично на член 2, параграф 6 от основния регламент, посредством събиране на разходите за реализация, общите и административните разходи и печалбата за вътрешните продажби на нерафинирана оксалова киселина, осъществени от съдействащия производител износител в държавата аналог.

3.2.4.   Износна цена

(38)

Тъй като и на двете групи беше предоставено ИТ, износната цена беше установена на базата на действително платените или платими цени от първия независим клиент в Съюза в съответствие с член 2, параграф 8 от основния регламент.

(39)

И двамата производители износители от КНР са изнасяли оксалова киселина за Съюза посредством свързани търговци, което допълнително е повишило цената, платена на производителите. Тази надценка се взема предвид, когато се сравнява износната цена с установената нормална стойност (вж. съображение 42 по-долу).

3.2.5.   Сравнение

(40)

По отношение на нерафинираната оксалова киселина износната цена на ниво франко завод беше сравнена с нормалната стойност, установена за държавата аналог.

(41)

Износната цена за рафинирана оксалова киселина на ниво франко завод беше сравнена с конструираната нормална стойност (вж. съображение 36 по-горе).

(42)

За да се гарантира обективност на сравнението между нормалната стойност или конструираната нормална стойност и износната цена, бяха направени необходимите промени под формата на корекции в съответствие с член 2, параграф 10 от основния регламент. По-специално беше извършена корекция по силата на член 2, параграф 10, буква и) за комисионните, получени от свързани търговци.

(43)

В това отношение следва да се отбележи, че Комисията е установила, че свързаните търговци, посредством които производителите износители от КНР са изнасяли оксалова киселина за ЕС, не могат да бъдат считани за вътрешни търговски поделения, тъй като търгуват също така с оксалова киселина и с други химически продукти, които си набавят от несвързани доставчици, независимо дали с цел износ и/или вътрешни продажби. Поради това се стигна до заключението, че функциите на тези търговци са сходни с тези на агент, който работи на базата на комисионни. Съответно надценката, прилагана от търговците, беше извадена, за да се гарантира обективност на сравнението между износната цена и нормалната стойност. Корекцията беше изчислена на базата на печалбата на един несвързан търговец от ЕС и разходите за реализация, общите и административните разходи на съответния китайски търговец.

(44)

Освен това допълнителни корекции бяха направени по целесъобразност по отношение на непрякото данъчно облагане, разходите за транспорт, застраховка, обработка и съпътстващите разходи, разходите за опаковане и кредитиране, в случаите, в които беше установено, че са били разумни, точни и подкрепени от проверени доказателства.

3.2.6.   Дъмпингови маржове

(45)

По силата на член 2, параграфи 11 и 12 от основния регламент дъмпинговите маржове бяха установени на базата на сравнение между среднопретеглената нормална стойност на всеки тип продукт със среднопретеглената износна цена на всяко дружество на разглеждания продукт за Съюза, както е посочено по-горе.

(46)

На тази основа временните дъмпингови маржове, изразени като процент от цената CIF на границата на Съюза, без платено мито, са:

Дружество

Временен дъмпингов марж

Shandong Fengyuan Chemicals Stock Co., Ltd и Shandong Fengyuan Uranus Advanced Material Co., Ltd

37,7 %

Yuanping Changyuan Chemicals Co., Ltd

14,6 %

(47)

За да се изчисли дъмпинговият марж за цялата държава, приложим за всички други производители износители от КНР, степента на съдействие беше установена чрез сравнение между обемите на износа за Съюза, които са съобщени от съдействащите производители износители, и статистическите данни от Евростат.

(48)

Като се има предвид, че съдействието от Китай беше слабо — около 46 %, се счете за целесъобразно, че дъмпинговият марж за цялата държава, приложим за всички други износители от КНР, следва да бъде установен въз основа на най-дъмпинговата трансакция на съдействащите износители.

(49)

Въз основа на това равнището на дъмпинга за цялата държава е определено временно на 52,2 % от цената CIF на границата на Съюза, без платено мито.

4.   ВРЕДА

4.1.   Производство на Съюза и промишленост на Съюза

(50)

Жалбата беше подадена от Европейския съвет на химическата промишленост (CEFIC) от името на Oxaquim S.A., наричано по-нататък „жалбоподателят“ — производител на оксалова киселина в Съюза, представляващ голяма част от общото производство в Съюза през РП. Втори производител от Съюза — Clariant, не се противопостави на започването на разследване, но реши да не съдейства. Понастоящем в Съюза няма друг производител на разглеждания продукт. На тази база, двамата производители Oxaquim S.A. и Clariant съставляват промишлеността на Съюза по смисъла на член 4, параграф 1 от основния регламент и представляват 100 % от производството на Съюза. По-нататък те ще бъдат наричани „промишлеността на Съюза“.

(51)

За установяването на общото производство на Съюза беше използвана цялата налична информация относно двамата производители Oxaquim S.A. и Clariant, включително информацията, предоставена в жалбата, и данните, събрани от жалбоподателя преди и след започването на разследването. На тази база, общото производство на Съюза беше определено в интервала 11 000—15 000 тона за разглеждания период.

4.2.   Определяне на съответния пазар на Съюза

(52)

Беше установено, че един от производителите от Съюза е използвал част от производството си на оксалова киселина като междинна суровина за производството на оксалати (тетра-оксалат, acetosella и натриеви биоксалати). Тази оксалова киселина само е била прехвърляна (без фактуриране) в рамките на същото дружество. Това вътрешно използване на оксалова киселина не влиза на свободния пазар и така не се излага на пряка конкуренция от вноса на разглеждания продукт. За разлика от това беше установено, че производството, предназначено за продажба на свободния пазар, е в пряка конкуренция с вноса на разглеждания продукт.

(53)

За да се създаде възможно най-пълна картина на състоянието на промишлеността на Съюза, бяха събрани и анализирани данни за цялата дейност с оксалова киселина и след това беше определено дали производството е било предназначено за вътрешно използване или за свободния пазар.

(54)

По отношение на следните икономически показатели, свързани с промишлеността на Съюза, беше установено, че анализът и оценката трябва да се съсредоточат върху ситуацията, която преобладава на свободния пазар: обем на продажбите и продажни цени на пазара на Съюза, пазарен дял, растеж, обем на износа, цени, рентабилност, възвръщаемост на инвестициите и паричен поток.

(55)

По отношение на другите икономически показатели обаче на базата на разследването беше установено, че те могат да бъдат проучени в достатъчна степен само ако се разглежда цялостната дейност. Действително, производството (както за вътрешно използване, така и предназначеното за свободния пазар), капацитетът, използването на капацитета, инвестициите, складовите наличности, заетостта, производителността, възнагражденията и способността за привличане на капитал зависят от цялостната дейност, независимо от това дали производството е предназначено за вътрешно използване или е продавано на свободния пазар.

4.3.   Потребление на Съюза

(56)

Като се има предвид, че оксаловата киселина е част от код по КН, който включва и други продукти, установяването на обемите на вноса на базата на данните от Евростат не беше възможно. Съответно потреблението беше установено на базата на данни за обемите на вноса, предоставени от жалбоподателя, сверени с проверените данни, предоставени от производителите износители от засегнатите държави, както и обема на общите продажби на пазара на Съюза от промишлеността на Съюза.

(57)

Предвид малкия брой доставчици и необходимостта да се защити поверителната търговска информация в съответствие с член 19 от основния регламент, развитието на потреблението през разглеждания период беше индексирано.

Таблица 1

Потребление в Съюза

Индекс 2007 г. = 100

2007 г.

2008 г.

2009 г.

РП

Общо потребление

100

124

61

95

(58)

През 2008 г. е имало рязко увеличение на общото потребление в Съюза с 24 %, докато през следващата година потреблението е спаднало с 50 %, преди отново да се увеличи през РП. Като цяло потреблението на пазара на ЕС е намаляло с 5 % през разглеждания период.

5.   ВНОС ОТ ЗАСЕГНАТИТЕ ДЪРЖАВИ

5.1.   Кумулативна оценка на въздействието на засегнатия внос

(59)

Комисията проучи дали вносът на оксалова киселина от КНР и Индия следва да се оценява кумулативно в съответствие с член 3, параграф 4 от основния регламент.

(60)

По отношение на въздействието на вноса с произход от КНР и Индия разследването показа, че дъмпинговите маржове са били над прага de minimis, както е определен в член 9, параграф 3 от основния регламент, и че обемът на дъмпинговия внос от всяка от двете засегнати държави не е пренебрежимо малък по смисъла на член 5, параграф 7 от основния регламент.

(61)

По отношение на условията на конкуренция между дъмпинговия внос от КНР и Индия от една страна, и между дъмпинговия внос от Китай и Индия и сходния продукт, от друга страна, разследването установи, че са сходни. По-точно внесените продукти са продавани посредством същите канали за продажба и на сходни категории клиенти, като по този начин са се конкурирали един с друг и с оксаловата киселина, произведена в Съюза.

(62)

С оглед на гореизложеното временно се приема, че са изпълнени всички критерии, определени в член 3, параграф 4 от основния регламент, и че вносът от КНР и Индия следва да се разглежда кумулативно.

5.2.   Обем и пазарен дял на дъмпинговия внос от засегнатите държави

(63)

Разследването показа, че вносът на оксалова киселина от КНР и Индия се е развил, както следва:

Таблица 2

Внос от КНР и Индия

Обеми на вноса (MT)

2007 г.

2008 г.

2009 г.

РП

КНР и Индия

7 629

11 763

4 707

7 969

Индекс (2007 г. = 100)

100

154

62

104

Пазарен дял

 

 

 

 

Индекс (2007 г. = 100)

100

125

101

110

Източник: Информация от жалбоподателя и от отговори на въпросника

(64)

През разглеждания период вносът от засегнатите държави е нараснал с 4 % по обем, докато през същия период общото потребление на пазара на ЕС е намаляло с 5 % (вж. таблица 1 по-горе). Както е показано в таблицата по-горе, между 2007 г. и 2008 г. налице е бил също така значителен растеж на пазарния дял от 25 %, а през разглеждания период — от 10 %.

5.3.   Цена на дъмпинговия внос и подбиване на цената

(65)

Развитието на средните цени на вноса от засегнатите държави е както следва:

Таблица 3

Цена на вноса от КНР и Индия

Цени на вноса (EUR/MT)

2007 г.

2008 г.

2009 г.

РП

КНР и Индия

470

641

474

545

Индекс (2007 г. = 100)

100

136

101

116

(66)

Между 2007 г. и 2008 г. цените на вноса са се повишили с 36 %, преди да спаднат през 2009 г. до равнища, сходни с тези през 2007 г. През РП цените отново са се повишили с почти 15 %. През разглеждания период цените са се увеличили с 16 %. Въпреки това се вижда, че между 2008 г. и РП цените на вноса са се понижили с 20 % независимо от увеличението на цените в този период на основните изходни суровини (въглеродни източници и енергия).

(67)

За целите на анализа на подбиването на цената среднопретеглените продажни цени, прилагани от промишлеността на Съюза за несвързани клиенти на пазара на Съюза, коригирани за франко завод, т.е. без да са включени разходите за транспорт в Съюза и след като са извадени отстъпките и рабатите, бяха сравнени със съответните среднопретеглени цени на съдействащите износители от КНР и Индия за първия независим клиент на пазара на Съюза, т.е. с извадени отстъпки и коригирани, когато е необходимо, към цената CIF на границата на Съюза, надлежно коригирана с разходите за митническото освобождаване и с разходите след осъществяването на вноса.

(68)

Сравнението показа, че през РП разглежданият дъмпингов продукт с произход от КНР и Индия, който е бил продаван в Съюза, е подбивал продажните цени на промишлеността на Съюза между 16,9 % и 34,6 %. Това ниво на подбиване е било комбинирано с отрицателно развитие на цените на пазара, като това е довело да значително свиване на цените.

6.   ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ НА ПРОМИШЛЕНОСТТА НА СЪЮЗА

6.1.   Предварителни бележки

(69)

В съответствие с член 3, параграф 5 от основния регламент изследването на въздействието на дъмпинговия внос върху промишлеността на Съюза включваше оценка на всички икономически фактори и показатели, свързани със състоянието на промишлеността на Съюза от 2007 г. до края на РП.

(70)

Макроикономическите показатели (производство, капацитет, използван капацитет, обеми на продажбите, пазарен дял, заетост, производителност, възнаграждения и размер на дъмпинговите маржове) бяха оценени на нивото на промишлеността на Съюза, докато микроикономическите показатели (складова наличност, продажни цени, рентабилност, паричен поток и възвръщаемост на инвестициите, способност за привличане на капитали и инвестиции, производствени разходи) се основаваха на информацията, получена от надлежно проверените въпросници, предадени от единствения съдействащ производител от Съюза.

(71)

Като се има предвид, че данните за анализ на вредата главно са получени само от един източник, данните, свързани с промишлеността на Съюза, трябва да бъдат индексирани с цел да се запази поверителността в съответствие с член 19 от основния регламент.

6.2.   Данни, свързани с промишлеността на Съюза (макроикономически показатели)

6.2.1.   Производство, производствен капацитет и използване на капацитета

Таблица 4

Общо производство, производствен капацитет и използване на капацитета на Съюза

Индекс (2007 г. = 100)

2007 г.

2008 г.

2009 г.

РП

Общо производство

100

101

89

106

Общ производствен капацитет

100

100

77

77

Общо използване на капацитета

100

101

116

138

(72)

Горната таблица включва данни за производството, производствения капацитет и използването на капацитета на промишлеността на Съюза, както и данни за 2007 г. и 2008 г. за един друг производител от Съюза, който е спрял да произвежда оксалова киселина през 2008 г.

(73)

Както е показано в таблицата по-горе, производството на промишлеността на Съюза е било сравнително стабилно през 2007 г. и 2008 г. преди да спадне рязко през 2009 г. Производството се е увеличило през РП. Като цяло през разглеждания период производството се е увеличило с 6 %.

(74)

Поради затварянето през 2008 г. на производствените съоръжения на един друг производител от Съюза, през същата година производственият капацитет на промишлеността на Съюза е спаднал рязко с 23 %.

(75)

Комбинацията от тези два фактора, т.е. увеличаване на обема на производството и намаляване на производствения капацитет, дължащо се на затварянето от 2008 г. насам на производствена единица от третия производител от Съюза, е довело до значително нарастване на използването на капацитета с 38 % през разглеждания период.

6.2.2.   Обеми на продажбите и пазарен дял

Таблица 5

Обеми на продажбите и пазарен дял

Индекс (2007 г. = 100)

2007 г.

2008 г.

2009 г.

РП

Общ обем на продажбите

100

97

61

86

Пазарен дял (%)

100

79

99

91

(76)

Обемите на продажбите за 2007 г. и 2008 г. включват продажбите от страна на производителя от Съюза, който от 2008 г. е спрял производството си.

(77)

Докато през разглеждания период потреблението на Съюза е намаляло с 5 % (вж. съображение 58 по-горе), през същия период обемът на продажбите на разглеждания продукт от страна на промишлеността на Съюза на независими клиенти на пазара на Съюза е намалял с 14 %, което се е изразило в загуба на пазарен дял от 9 %.

(78)

Когато се разглежда развитието през разглеждания период, спадът от 14 % в обема на продажбите на промишлеността на Съюза е много по-ясно изразен от намалението от 5 % на потреблението на Съюза. Вследствие на това през същия период пазарният дял на промишлеността на Съюза също е намалял значително с 9 процентни пункта.

6.2.3.   Заетост, производителност и възнаграждения

Таблица 6

Заетост, производителност и възнаграждения

Индекс (2007 г. = 100)

2007 г.

2008 г.

2009 г.

РП

Общ брой на заетите лица

100

119

108

96

Обща производителност (единица/заето лице)

100

85

83

111

Общ размер на годишните възнаграждения

100

121

110

99

Средни разходи за труд за заето лице

100

119

118

104

(79)

През разглеждания период броят на заетите лица е намалял с 4 %. Следва да се отбележи, че производството на оксалова киселина не е трудоемко.

(80)

През разглеждания период общата производителност на заето лице се е увеличила с 11 %, тъй като производството се е увеличило, а е имало спад в броя на заетите лица.

(81)

През целия разглеждан период възнагражденията са намалели с 1 %. След първоначално увеличение на възнагражденията с 21 % между 2007 г. и 2008 г. до началото на РП те непрекъснато са спадали.

6.2.4.   Размер на действителния дъмпингов марж

(82)

Дъмпинговите маржове са посочени по-горе в раздела за дъмпинга. Всички установени маржове са значително над нивото de minimis. Освен това, предвид обемите и цените на дъмпинговия внос, въздействието на действителните дъмпингови маржове не може да се счита за пренебрежимо малко.

6.3.   Данни, свързани със съдействащия производител от Съюза (микроикономически показатели)

6.3.1.   Обща бележка

(83)

Анализът на микроикономическите показатели (продажни цени и производствени разходи, складови наличности, рентабилност, паричен поток, възвръщаемост на инвестициите, способност за привличане на капитали и инвестиции) беше направен само на равнище жалбоподател, тъй като не бяха получени никакви данни от другия производител от ЕС, както е описано в съображение 70.

6.3.2.   Средни единични цени на съдействащия производител от Съюза и производствени разходи

Таблица 7

Продажни цени

Индекс 2007 г. = 100

2007 г.

2008 г.

2009 г.

РП

Средна единична продажна цена

100

143

136

131

Източник: отговор на въпросника

(84)

Средните продажни цени франко завод на промишлеността на Съюза за несвързани клиенти на пазара на Съюза са се повишили с 31 % през разглеждания период.

Таблица 8

Производствени разходи

Индекс 2007 г. = 100

2007 г.

2008 г.

2009 г.

РП

Средни ПР/тон

100

103

102

98

Източник: отговор на въпросника

(85)

Разследването показа, че средните производствени разходи на съдействащия производител от Съюза са били относително стабилни през годините, поради постоянното подобряване на производствения му процес, което е било възможно само благодарение на големи инвестиции (вж. таблици 9 и 11 по-горе).

6.3.3.   Складови наличности

(86)

Предвид характера на разглеждания продукт, не се съхраняват складови наличности. Разглежданият продукт съхне бързо и след това се превръща в кек, поради което производителите произвеждат само продукция за незабавно транспортиране.

6.3.4.   Рентабилност, паричен поток, възвръщаемост на инвестициите, способност за привличане на капитали и инвестиции

Таблица 9

Рентабилност

Индекс (2007 г. = – 100)

2007 г.

2008 г.

2009 г.

РП

Рентабилност (в ЕС)

- 100

4

-2

3

Източник: отговор на въпросника

(87)

Рентабилността на сходния продукт беше установена чрез изразяване на чистата печалба (преди данъците) от продажбите на сходния продукт от жалбоподателя като процент от оборота от тези продажби.

(88)

След като е натрупал големи загуби през 2007 г., жалбоподателят е реализирал малка печалба през 2008 г. преди отново да реализира загуби през 2009 г. През РП жалбоподателят е реализирал малка печалба, благодарение на намаляването на някои елементи на ПР, както е показано в таблица 8 по-горе.

Таблица 10

Паричен поток

Индекс (2007 г. = – 100)

2007 г.

2008 г.

2009 г.

РП

Паричен поток

- 100

3 054

1 994

868

Източник: отговор на въпросника

(89)

Тенденцията по отношение на паричния поток, който е израз способността на промишлеността да финансира самостоятелно дейностите си, в голяма степен отразява развитието на рентабилността. Вследствие, паричният поток е бил отрицателен през 2007 г., и независимо от известните подобрения през 2008 г., е намалял между 2008 г. и РП, като по този начин е отслабил финансовото състояние на съдействащия производител от Съюза.

Таблица 11

Инвестиции

Индекс 2007 г. = 100

2007 г.

2008 г.

2009 г.

РП

Общ размер на инвестициите

100

111

185

277

Източник: отговор на въпросника

(90)

Таблицата по-горе показва, че жалбоподателят е увеличил инвестициите си в разглеждания продукт, дори когато се е сблъсквал с ниска рентабилност. Инвестициите са били главно за въвеждането на нови производствени средства и въвеждането на нови производствени процеси с цел подобряване на ефикасността. Нарастването на инвестициите показва, че промишлеността не е била изправена пред трудности при привличането на капитал, което показва нейната непрекъсната жизнеспособност.

(91)

През разглеждания период инвестициите са се увеличили със 177 %.

(92)

Като увеличава инвестициите за подобряване на производствените процеси, промишлеността, която е интензивна на капитали, все така е показала способност да привлича капитали; при все това тази способност е ограничена от спад на продажбите и увеличаващи се трудности при генерирането на паричен поток.

Таблица 12

Възвръщаемост на инвестициите (ВИ)

Индекс (2007 г. = – 100)

2007 г.

2008 г.

2009 г.

РП

Възвръщаемост на инвестициите

- 100

13

-14

-51

Източник: отговор на въпросника

(93)

Въпреки увеличението на инвестициите, ВИ на разглеждания продукт не отговаря на очакваната възвръщаемост. Въпреки че през 2008 г. е съществувало известно подобрение, ВИ е останала отрицателна през разглеждания период.

(94)

Поради това растежът на промишлеността е ограничен и очевидно непропорционален на направените през последните години инвестиции.

7.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТНОСНО ВРЕДАТА

(95)

Разследването показа, че някои показатели за вредата показват тенденция на нарастване: обемът на производството се е увеличил с 6 %, използването на капацитета се е увеличило с 38 %, инвестициите са се увеличили със 177 %, давайки възможност на предприятието да достигне някаква относителна печалба (от значителна загуба през 2007 г. до малка печалба през РП). Въпреки че както е показно по-горе, редица показатели, свързани с икономическото състояние на промишлеността на Съюза, са се влошили значително през разглеждания период.

(96)

След затварянето на производствените съоръжения на един производител от Съюза, обемът на продажбите е намалял с 14 %. Заетостта е трябвало да бъде намалена с 4 %, а производственият капацитет намален с 23 %. Докато потреблението е намаляло само с 5 %, пазарният дял е намалял с почти 9 %. Поради това рентабилността е била ниска, влияейки отрицателно върху възвращаемостта на инвестициите и паричния поток, особено между 2008 г. и РП. Степента на рентабилност се подобрила през разглеждания период, но е останала ниска през РП и е недостатъчна да поддържа производството в средносрочен план.

(97)

Въпреки че цялостното производство се е увеличило, промишлеността на Съюза е загубила значителен пазарен дял. В същото време дъмпинговият внос от засегнатите държави е отбелязал значително увеличение.

(98)

Предвид гореизложеното временно се прие заключението, че на промишлеността на Съюза е нанесена съществена вреда през РП по смисъла на член 3, параграф 5 от основния регламент.

8.   ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНА ВРЪЗКА

8.1.   Въведение

(99)

В съответствие с член 3, параграфи 6 и 7 от основния регламент беше проучено дали претърпяната от промишлеността на Съюза съществена вреда е била причинена от дъмпинговия внос от засегнатите държави. Освен това бяха разгледани и други известни фактори, освен дъмпинговия внос, които е възможно да са нанесли вреда на промишлеността на Съюза, с цел да се гарантира, че евентуалната вреда, причинена от тези фактори, не се дължи на дъмпинговия внос.

8.2.   Въздействие на дъмпинговия внос

(100)

През разглеждания период потреблението на Съюза на оксалова киселина е намаляло с 5 %, докато през същия период дъмпинговият внос от засегнатите държави се е увеличил с над 4 %. Най-голямото нарастване на дъмпинговия внос е отбелязано между 2007 г. и 2008 г., когато се е увеличил с 54 %. Вносът от засегнатите държави е увеличил пазарният им дял с 25 % между 2007 г. и 2008 г., което съвпада с намаление от 21 % на пазарния дял на промишлеността на Съюза в същия този период.

(101)

Докато през разглеждания период средните цени на вноса са се увеличили с 16 %, цените на вноса са подбивали цените на съдействащия производител от Съюза средно с 21,9 % през РП, като по този начин са упражнявали натиск върху цената на промишлеността на Съюза и са възпрепятствали съдействащия производител от Съюза да повиши цените до по-рентабилни равнища.

(102)

Следва да се припомни, че промишлеността на Съюза претърпя значителен спад на обема на продажбите (– 14 %). Този спад на продажбите обаче е много по-изразен от спада в търсенето и е довел до загуба на пазарен дял от 9 %. Същевременно пазарният дял на засегнатите държави се е увеличил с 10 %. Това показва, че пазарният дял на промишлеността на Съюза до голяма степен е бил превзет от дъмпинговия внос от засегнатите държави.

(103)

Поради това се счита, че непрекъснатият натиск, упражняван от дъмпинговия внос на ниски цени от засегнатите държави върху пазара на Съюза, не е позволил на промишлеността на Съюза да адаптира продажните си цени към увеличените разходи за суровини и енергия. Това е довело до загубата на пазарен дял и до непрекъснато лошо състояние на рентабилността на промишлеността на Съюза.

(104)

Поради гореизложеното временно се прие заключението, че рязкото увеличение на дъмпинговия внос на ниски цени от засегнатите държави е оказало значително отрицателно въздействие върху икономическото състояние на промишлеността на Съюза.

8.3.   Въздействие от други фактори

(105)

Другите фактори, които бяха разгледани във връзка с причинно-следствената връзка, са развитието на търсенето на пазара на Съюза, цените на суровините, износните показатели на промишлеността на Съюза, вносът от други държави на разглеждания продукт, вътрешното използване от промишлеността на оксаловата киселина, както и икономическата криза.

8.3.1.   Развитие на търсенето на пазара на Съюза

(106)

Както е показано в таблица 1 по-горе, потреблението на Съюза на оксалова киселина първо се е увеличило с 24 % през 2008 г., през следващата година е спаднало с 39 %, за да се увеличи отново през РП. Общо потреблението на пазара на ЕС е намаляло с 5 % през разглеждания период. През същия период промишлеността на Съюза е загубила пазарен дял.

(107)

Въпреки че разследването показа, че вносът от засегнатите държави също е бил засегнат от спад в търсенето на пазара на Съюза през 2009 г., заслужава да се отбележи, че през разглеждания период износителите от засегнатите държави са успели да увеличат обемите на продажбите си и пазарния си дял посредством натиска върху цените, упражнен на пазара от дъмпинговия внос.

(108)

Съответно временно се прие заключението, че влошаването на икономическото състояние на промишлеността на Съюза се дължи главно на рязкото увеличение на дъмпинговия внос от засегнатите държави и на подбиването на цените, практикувано от износителите от засегнатите държави, а не на намаляващо потребление. Въпреки че свиването на търсенето е допринесло за вредата, то не би могло да прекъсне причинно-следствената връзка между претърпяната съществена вреда и увеличението на дъмпинговия внос.

8.3.2.   Цени на основната суровина

(109)

Както е показано в таблица 8 по-горе, средните производствени разходи са се запазили относително стабилни, независимо от рязкото увеличение на разходите за основната суровина (захар). Всъщност разследването показа, че производствените разходи на съдействащия производител от Съюза не следват същата тенденция като развитието на цените на основните суровини за производството на оксалова киселина. Рязкото увеличение на средните цени на захарта с 50 % през разглеждания период е било омекотено от инвестициите, направени от съдействащия производител от Съюза, за подобряване на производствените процеси. Поради това общият нетен ефект е бил намаляване с 12 % на производствените разходи. Независимо от това, както е показно в таблица 7 по-горе, през разглеждания период единичните продажни цени са се увеличили с 31 %. Беше установено, че износителите от засегнатите държави са били подложени на същите икономически условия по отношение на развитието на цените на суровините, тъй като единичните цени на вноса са следвали същата тенденция като единичните продажни цени на съдействащия производител от Съюза, независимо от това, че са били по-ниски.

(110)

При отсъствието на нанасящ вреда дъмпинг е можело да се очаква, че цените редовно ще се адаптират, за да отразят развитието на различните компоненти на производствените разходи. Това обаче не се е случило. Съдействащият производител от Съюза не е могъл да постигне стабилни маржове на печалба, каквито са необходими на този интензивен на капитали производител, и поради това паричният му поток също е намалял.

(111)

Съответно временно се счита, че дъмпинговият внос от засегнатите държави, който е подбивал цените на съдействащия производител от Съюза, свил е цените на пазара на Съюза и е попречил на съдействащия производител от Съюза да увеличи продажните си цени, за да покрие разходите си или да постигне разумно ниво на рентабилност.

(112)

Предвид факта, че цените на суровината са влияли също така върху износителите от засегнатите държави, временно беше прието заключението, че увеличението на цените на суровините не би могло да повлияе върху съществената вреда, претърпяна от промишлеността на Съюза през разглеждания период.

8.3.3.   Износни показатели на промишлеността на Съюза

Таблица 13

Обем на износа и единични цени

Индекс 2007 г. = 100

2007 г.

2008 г.

2009 г.

РП

Износ в тонове

100

80

140

152

Средна износна цена

100

104

103

91

Източник: отговор на въпросника

(113)

Проучени бяха и показателите на износа като едни от известните фактори, различни от дъмпинговия внос, които същевременно биха могли да са нанесли вреда на промишлеността на Съюза, за да се гарантира, че евентуалната вреда, причинена от тези други фактори, не се приписва на дъмпинговия внос.

(114)

Анализът показа, че износните продажби на несвързани страни, реализирани от съдействащия производител от Съюза, представляват важна част от общите му продажби (около 30 %). През разглеждания период обемите на износа на съдействащия износител от Съюза са се увеличили с 52 %, докато единичната износна цена е намаляла значително за разлика от продажната цена в рамките на Съюза на съдействащия производител от Съюза, която се е увеличила значително. Разследването показа, че износът е изиграл важна роля за поддържането на висока степен на използване на капацитета за покриването на фиксираните разходи и разходите за инвестиции в машинно оборудване. Въпреки че износните продажби са били при цени, по-ниски от тези на пазара на Съюза, тези ниски цени са били в резултат на конкуренция с евтина оксалова киселина на износните пазари от износителите от засегнатите държави. Разследването показа, че този износ е позволил на съдействащия производител от Съюза да смекчи вредата, претърпяна на пазара на ЕС, но не е бил такъв, че да прекъсне причинно-следствената връзка, установена между дъмпинговия внос от засегнатите държави и вредата, претърпяна от промишлеността на Съюза.

8.3.4.   Внос от други трети държави

(115)

При отсъствието на всякакъв внос от държави, различни от засегнатите държави, този елемент не е имал въздействие на пазара на ЕС.

8.3.5.   Вътрешно използване

(116)

Както е упоменато в съображения 52—55 по-горе, вътрешното използване е ограничено до вътрешни прехвърляния в рамките на единия от производителите на Съюза, при които оксаловата киселина се преобразува в оксалати в рамките на дружеството. Печалбите, реализирани от продажбата на оксалати, са значителни и всъщност са позволили на производителя да продължи дейността си въпреки загубите от оксаловата киселина. Поради това този елемент не допринася за съществената вреда, претърпяна от промишлеността на Съюза.

8.3.6.   Икономическа криза

(117)

През 2009 г. потреблението на Съюза на оксалова киселина е намаляло наполовина в сравнение с 2008 г. поради икономическата криза и е допринесло за загуби по обем (– 40 %) и по стойност (– 45 %) на продажбите за промишлеността на Съюза. Въпреки това като е намалила цените през този период с около 5 %, промишлеността е била в състояние да спечели пазарен дял (11 %) и така да сведе до минимум отрицателното въздействие от кризата. В действителност промишлеността е била близо до постигането на равновесие през 2009 г.

(118)

Въпреки че икономическата криза през 2008—2009 г. може да е допринесла за лошите резултати на промишлеността на Съюза, общо погледнато не може да се счита, че тя е повлияла в такава степен, че да прекъсне причинно-следствената връзка между дъмпинговия внос и състоянието на вече нанесена вреда на промишлеността на Съюза.

8.4.   Заключение относно причинно-следствената връзка

(119)

Горният анализ доказа, че е имало увеличение на обема на продажбите и на пазарния дял на засегнатите държави през разглеждания период. В допълнение беше установено, че този внос е бил осъществен на дъмпингови цени, които през РП са били значително по-ниски, с почти 22 %, от цените, практикувани от промишлеността на Съюза на пазара на Съюза за разглеждания продукт.

(120)

Това увеличаване на обема и на пазарния дял на дъмпингов внос на ниски цени от засегнатите държави е било постигнато независимо от факта, че през разглеждания период е имало общо намаляване на търсенето на пазара на Съюза. Растящият пазарен дял на вноса е съвпаднал през същия период с отрицателното развитие на пазарния дял на промишлеността на Съюза. В същото време е било наблюдавано отрицателно развитие на главните показатели за икономическото и финансово състояние на промишлеността на Съюза, както е показано по-горе.

(121)

Спадът на потреблението на пазара на Съюза през 2009 г. е повлиял отрицателно на резултатите на промишлеността на Съюза. Като цяло обаче за този и другите фактори не може да се счита, че са имали такова въздействие, че да се прекъсне причинно-следствената връзка между дъмпинговия внос и ситуацията на нанасяне на вреда на промишлеността на Съюза.

(122)

На базата на гореизложения анализ, в който въздействието на всички известни фактори върху състоянието на промишлеността на Съюза е ясно разграничено и отделено от нанасящото вреда въздействие на дъмпинговия внос, временно беше прието заключението, че дъмпинговият внос от засегнатите държави е причинил съществена вреда на промишлеността на Съюза по смисъла на член 3, параграф 6 от основния регламент.

9.   ИНТЕРЕС НА СЪЮЗА

9.1.   Предварителна бележка

(123)

В съответствие с член 21 от основния регламент беше проучено дали независимо от временното заключение за нанасящ вреда дъмпинг, е имало наложителни причини, поради които да се заключи, че не е в интерес на Съюза да приема временни антидъмпингови мерки в този конкретен случай. Анализът на интереса на Съюза се основаваше на преценка на всички различни намесени интереси, включително тези на промишлеността на Съюза, на вносителите и на потребителите на разглеждания продукт.

9.2.   Интерес на промишлеността на Съюза

(124)

Промишлеността на Съюза се състои от двама производители, със заводи, разположени в различни държави-членки на Съюза, в които са заети пряко 30—50 души в производството и продажбата на сходния продукт.

(125)

Един от двамата производители от Съюза не възрази срещу започването на разследване, но не предостави допълнителна информация и не съдейства по време на разследването.

(126)

Промишлеността на Съюза е претърпяла съществена вреда, предизвикана от дъмпинговия внос от засегнатите държави. Следва да се припомни, че повечето от съответстващите показатели за вреда са показали отрицателна тенденция на развитие през разглеждания период. По-специално сериозно са били засегнати показателите за вреда, свързани с финансовите резултати на промишлеността на Съюза, като рентабилност, паричен поток и възвръщаемост на инвестициите. Ако не се приемат мерки, се счита, че възстановяването в сектора на оксаловата киселина няма да е достатъчно, за да позволи възстановяване на финансовото състояние на промишлеността на Съюза и би могло допълнително да се влоши.

(127)

Очаква се, че налагането на мерки ще възстанови ефективните и справедливи търговски условия на пазара на Съюза, позволявайки на промишлеността на Съюза да промени цените на оксаловата киселина така, че да отразяват производствените разходи. Може да се очаква, че налагането на мерки ще позволи на промишлеността на Съюза да си възвърне поне част от пазарния дял, загубен през разглеждания период, с допълнително положително въздействие върху нейното икономическо състояние и рентабилност.

(128)

Поради това беше направено заключението, че налагането на временни антидъмпингови мерки върху вноса на оксалова киселина с произход от КНР и Индия ще бъде в интерес на промишлеността на Съюза.

9.3.   Интерес на вносителите

(129)

Отговори на въпросника бяха получени от осем несвързани вносители. Трима от тези вносители само са внасяли малки количества от разглеждания продукт и биха могли да прехвърлят увеличението на цената върху клиентите си. Някои от тях са посочили, че могат да разгледат изваждане на продукта от асортимента си, в случай че бъдат наложени антидъмпингови мита.

(130)

Четвъртият вносител заяви, че клиентите му биха могли да използват режима на активно усъвършенстване за всички свои крайни продукти, при производствения процес на които се използва оксалова киселина, и да реекспортират извън ЕС. Съответно въздействието от налагането на антидъмпингови мерки върху този вносител не би било значително.

(131)

Въз основа на гореизложеното временно се прие заключението, че налагането на мерки не би следвало като цяло да има значително въздействие върху вносителите. Като цяло за вносителите маржовете на печалба за оксаловата киселина са доста високи и за тях се счита, че ще могат да прехвърлят увеличението на цените върху клиентите си.

9.4.   Интерес на потребителите на разглеждания продукт

(132)

Съдействащите потребители представляват 22 % от потреблението на Съюза на оксалова киселина през РП. Разследването показа, че правенето на разлика между приложенията на нерафинирана оксалова киселина и на рафинирана оксалова киселина е важно за изпитването за интереса на ЕС по отношение на потребителите на оксалова киселина. Съдействащата промишленост на Съюза произвежда нерафинирана, докато другият несъдействащ производител от ЕС произвежда рафинирана оксалова киселина, която се използва главно във фармацевтичния сектор, сектора на храните и сектора на извличане на фин метален прах.

(133)

Потребителите на нерафинирана оксалова киселина твърдят, че налагането на мерки би довело до увеличение на цената от страна на съдействащата промишленост на Съюза, която е единственият доставчик от ЕС. От друга страна, потребителите споменаха също така, че не би било желателно да зависят изцяло от внос отвън.

(134)

За потребители, които произвеждат почистващи и избелващи продукти, оксаловата киселина представлява само малка част от вложеното и вероятно ще са в състояние да прехвърлят увеличението на цената, резултат от антидъмпинговите мита, върху клиентите си или да променят формулите на продуктите, където е възможно да се използват заместители на мястото на оксаловата киселина.

(135)

За потребителите, които произвеждат полиращи продукти, оксаловата киселина представлява голям дял от вложените разходи и не може да бъде заменена. Не изглежда вероятно потребителите да са в състояние да прехвърлят увеличението на цената върху клиентите си, поради конкуренцията от производители извън ЕС. При все това те изнасят 95 % от продуктите си извън ЕС и биха могли да си възстановят митата в рамката на режима на активно усъвършенстване.

(136)

За потребители, които използват оксалова киселина за други приложения като рециклирането на метали от вторични суровини, оксаловата киселина представлява значителна част от общите производствени разходи за крайния продукт, за който е използвана оксалова киселина. Пазарът на крайния продукт е много нестабилен. Оксаловата киселина не може да бъде заменена в производствения процес. Основният преработвател на вторични суровини в Съюза понастоящем закупува цялото необходимо количество оксалова киселина от производителите от Съюза. С налагането на антидъмпингови мита промишлеността ще може да избира до каква степен да увеличи цените, ако изобщо ги увеличава, за да се възползва от налагането на митата. Поради това въздействието от налагането на мерките върху този потребител е неясно. При все това, имайки предвид, че този потребител понастоящем реализира малка печалба от продажбите си на завършения продукт, всяко увеличение на цената ще има отрицателно въздействие, ако дружеството не е в състояние да го прехвърли върху клиентите.

(137)

„Рафинирана“ оксалова киселина се използва, наред с другото, за производството на прах от някои метали. Оксаловата киселина представлява значителна част от общите производствени разходи. В този процес оксаловата киселина не може да бъде заменена. Печалбите в този сектор обаче могат да са значителни. Тъй като годишните договори в този сектор са нещо обичайно, в краткосрочен план прехвърлянето на увеличенията на цените върху клиентите няма да е лесно. Въпреки това, като се има предвид, че най-ниската предложена митническа ставка е 14,6 % и че се реализират големи печалби, в краткосрочен план би било възможно всяко увеличение на цените да бъде абсорбирано.

(138)

Един от потребителите твърди, че производството на рафинирана оксалова киселина не е било достатъчно, за да отговори на търсенето. В това отношение беше установено, че недостигът в Съюза при производството на рафинирания тип спрямо потреблението е бил около 1 000—2 000 тона/година. Като се има предвид, че огромната част крайни продукти, при производствения процес на които се използва рафинирана оксалова киселина, се изнасят, във всички случаи потребителите могат, ако желаят, да работят по силата на режима на активно усъвършенстване.

9.5.   Заключение относно интереса на Съюза

(139)

С оглед на гореизложеното временно беше прието заключението, че като цяло според наличната информация относно интереса на Съюза няма наложителни причини срещу налагането на временни мерки върху вноса на оксалова киселина с произход от КНР и Индия.

10.   ВРЕМЕННИ АНТИДЪМПИНГОВИ МЕРКИ

10.1.   Степен на отстраняване на вредата

(140)

С оглед на направените заключения по отношение на дъмпинга, вредата, причинно-следствената връзка и интереса на Съюза следва да бъдат наложени временни антидъмпингови мерки, за да се предотврати по-нататъшното нанасяне на вреда на промишлеността на Съюза от дъмпинговия внос.

(141)

За определянето на нивото на тези мерки бяха взети под внимание установените дъмпингови маржове и размерът на митото, необходимо за отстраняване на вредата, претърпяна от промишлеността на Съюза.

(142)

При изчисляване на размера на митото, необходимо за отстраняване на последиците от нанасящия вреда дъмпинг, беше счетено, че мерките следва да предоставят възможност на промишлеността на Съюза да покрие производствените си разходи и да реализира печалба, преди облагането с данъци, каквато разумно може да се очаква да бъде реализирана в сектора от промишленост от този вид при нормални условия на конкуренция, т.е. при отсъствието на дъмпингов внос, от продажбата на сходния продукт в Съюза. Счита се че печалбата, която може да се постигне при отсъствието на дъмпингов внос, е 8 % от оборота и че този марж на печалбата може да се счита за разумен минимум, който промишлеността на Съюза е можела да очаква да получи при отсъствието на нанасящ вреда дъмпинг.

(143)

На тази основа беше изчислена цена на сходния продукт, която не нанася вреда на промишлеността на Съюза. Тази ненанасяща вреда цена беше получена чрез прибавяне на гореспоменатия марж на печалбата от 8 % към производствените разходи.

(144)

След това необходимото увеличение на цената беше определено въз основа на сравнение за всеки продуктов тип между среднопретеглената цена на вноса на съдействащите производители износители от КНР и Индия, надлежно коригирана за разходите по вноса и митата, и ненанасящата вреда цена на продуктовите типове, продавани от промишлеността на Съюза на пазара на Съюза през РП. Всяка разлика в резултат на това сравнение след това беше изразена като процент от средната стойност CIF на вноса от сравняваните типове.

10.2.   Временни мерки

(145)

С оглед на гореизложеното се счита, че в съответствие с член 7, параграф 2 от основния регламент спрямо вноса с произход от КНР и Индия следва да бъдат наложени временни антидъмпингови мерки на равнището на по-ниския от дъмпинговия марж и маржа на вредата, съгласно правилото за по-ниското мито.

(146)

Индивидуалните антидъмпинговите митнически ставки за дружествата, определени в настоящия регламент, са установени въз основа на констатациите от настоящото разследване. Поради това те отразяват състоянието, констатирано по време на разследването по отношение на тези дружества. Така че тези митнически ставки (за разлика от митото за цялата държава, приложимо по отношение на „всички други дружества“) са приложими изключително към вноса на продукти с произход от КНР и Индия и които са произведени от тези дружества, т.е. от упоменатите конкретни правни субекти. Внасяните продукти, произведени от което и да е друго дружество, което не е изрично упоменато в постановителната част на настоящия регламент, включително субектите, свързани с изрично упоменатите, не могат да се ползват от тези ставки и се облагат с митническата ставка, приложима за „всички други дружества“.

(147)

Всякакви искания за прилагането на тези индивидуални антидъмпингови митнически ставки за дружествата (напр. след смяна на наименованието на субекта или след създаването на нови производствени или търговски субекти) трябва да се отправят към Комисията (3), като съдържат цялата съответна информация, по-специално всяка промяна в дейностите на дружеството, свързана с производството, вътрешните продажби и продажбите за износ, свързани например с промяна на наименованието или промяна в производствените и търговските субекти. Ако е целесъобразно, регламентът ще бъде съответно изменян посредством актуализиране на списъка на дружествата, които се ползват от индивидуални митнически ставки.

(148)

За да се осигури правилното прилагане на антидъмпинговото мито, нивото на остатъчното мито следва да се прилага не само за неоказващите съдействие производители износители, но и за тези производители, които през РП не са имали износ за Съюза.

(149)

Установените маржове на дъмпинга и вредата са, както следва:

Държава

Дружество

Дъмпингов марж

(%)

Марж на вредата

(%)

Индия

Punjab Chemicals and Crop Protection Limited (PCCPL)

22,8

40,8

Всички други дружества

43,6

50,7

КНР

Shandong Fengyuan Chemicals Stock Co., Ltd и Shandong Fengyuan Uranus Advanced Material Co., Ltd

37,7

54,5

Yuanping Changyuan Chemicals Co., Ltd;

14,6

22,1

Всички други дружества

52,2

66,3

11.   ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

(150)

Всеки производител износител на оксалова киселина от КНР, който все още не е заявил своя интерес, тъй като счита, че не отговаря нито на критериите за ТДПИ, нито за ИТ, но който счита, че трябва да бъде определена отделна митническа ставка, се приканва да заяви своя интерес пред Европейската комисия в срок от десет дни след публикуването на настоящия регламент в Официален вестник на Европейския съюз  (4).

(151)

В интерес на доброто управление следва да се определи период, в който заинтересованите страни, които са заявили интереса си в срока, определен в известието за откриване, могат да представят становищата си в писмен вид и да поискат изслушване.

(152)

Направените за целите на настоящия регламент констатации във връзка с налагането на антидъмпингови мита са временни и може да се наложи да бъдат преразгледани за целите на изготвянето на окончателните констатации,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   С настоящото се налага временно антидъмпингово мито на вноса на оксалова киселина, независимо дали е под формата на дихидрат (номер по CUS 0028635-1 и номер по CAS 6153-56-6) или на анхидрид (номер по CUS 0021238-4 и номер по CAS 144-62-7) и независимо дали е под формата на воден разтвор или не, понастоящем попадаща в код по КН ex 2917 11 00 (код по TARIC 2917110091) и с произход Китайската народна република и Индия.

2.   Ставката на временното антидъмпингово мито, приложима към нетната цена франко границата на Съюза преди обмитяване, на продукта, описан в параграф 1 и произведен от изброените по-долу дружества, е следната:

Държава

Дружество

Временно мито

(%)

Допълнителен код по ТАРИК

Индия

Punjab Chemicals and Crop Protection Limited

22,8

B230

Всички други дружества

43,6

B999

КНР

Shandong Fengyuan Chemicals Stock Co., Ltd; Shandong Fengyuan Uranus Advanced Material Co., Ltd.

37,7

B231

Yuanping Changyuan Chemicals Co., Ltd;

14,6

B232

Всички други дружества

52,2

B999

3.   Допускането на продукта, посочен в параграф 1, за свободно обращение в Съюза се извършва след представянето на обезпечение, равностойно на сумата на временното мито.

4.   Освен ако е предвидено друго, се прилагат действащите разпоредби относно митата.

Член 2

1.   Без да се засягат разпоредбите на член 20 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета, заинтересованите страни могат да поискат да бъдат информирани за основните факти и съображения, въз основа на които е приет настоящият регламент, да представят своите становища в писмена форма и да поискат да бъдат изслушани от Комисията в срок от един месец от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

2.   В съответствие с член 21, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета засегнатите страни могат да представят коментари относно прилагането на настоящия регламент в срок от един месец от датата на влизането му в сила.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 1 от настоящия регламент се прилага за период от шест месеца.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 октомври 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51.

(2)  ОВ C 24, 26.1.2011 г., стр. 8.

(3)  European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, 1049 Brussels, Белгия.

(4)  В такива случаи Комисията ще събира информация с оглед на съображенията, изразени от апелативния орган на Световната търговска организация в доклада му DS 397 (ЕО—скрепителни елементи), и по-специално в точки 371—384 от него (вж. www.wto.org). Обаче фактът, че Комисията събира тази информация, няма отношение към това дали Европейският съюз ще извлече от посоченото решение изводи, които да приложи спрямо настоящото разследване, както и какви биха били те.


20.10.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 275/16


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1044/2011 НА КОМИСИЯТА

от 19 октомври 2011 година

за вписване на название в Регистъра на храните с традиционно специфичен характер [Kabanosy (ХТСХ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 509/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно селскостопански и хранителни продукти с традиционно специфичен характер (1), и по-специално член 9, параграф 5, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 509/2006 подадената от Полша заявка, получена на 22 януари 2007 г., за регистрация на наименованието „Kabanosy“ е била публикувана в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Чешката република, Австрия и Германия предявиха възражения срещу регистрацията съгласно член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 509/2006. Техните възражения бяха счетени за допустими въз основа на член 9, параграф 3, първа алинея, буква а) от посочения регламент.

(3)

С писма от 26 януари 2010 г. Комисията прикани съответните държави-членки да започнат необходимите консултации.

(4)

В определения срок бяха постигнати споразумения между Австрия и Полша, както и между Чешката република и Полша, но не и между Германия и Полша. Следователно Комисията трябва да вземе решение в съответствие с процедурата, посочена в член 18, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 509/2006.

(5)

Предявените възражения засягаха неспазването на условията, предвидени в членове 2 и 4 от Регламент (ЕО) № 509/2006.

(6)

Относно предполагаемото неспазване на параграф 2 от Регламент (ЕО) № 509/2006 по отношение на специфичния характер на „Kabanosy“ не беше установена явна грешка. По характеристиките си, определени в спецификацията (характеристики на месото, вкуса и уникалната форма), „Kabanosy“ ясно се различават от други подобни продукти от същата категория и съответно отговарят на дефиницията за специфичен характер съгласно член 2, параграф 1, буква а) от посочения регламент. В спецификацията „Kabanosy“ са описани като дълги, тънки пръчки сух колбас, усукани от единия край, равномерно набръчкани и прегънати на две, което следва да се разглежда като присъща физическа особеност на продукта и следователно не е въпрос на неговото представяне. И накрая, националната стандартизация на „Kabanosy“ не възпрепятства регистрацията на наименованието, тъй като стандартът е бил създаден с цел да се дефинира специфичността на продукта и следователно продуктът е обхванат от дерогацията, посочена в член 2, параграф 2, трета алинея от същия регламент.

(7)

По отношение на възраженията, основаващи се на неспазване на условията, определени в член 4 от Регламент (ЕО) № 509/2006, също не беше установена явна грешка. Наименованието „Kabanosy“ не се отнася само до твърдения от общ характер, използвани за група от продукти, нито е подвеждащо. Следователно член 4, параграф 3, втора алинея от посочения регламент не се отнася за него. Освен това специфичният характер на продукта не се дължи на географския му произход или на произхода на суровините. Спецификацията на продукта по-скоро установява критерий за качество на популацията от свине, който оказва влияние върху качеството на готовия продукт, а оттам действително и върху специфичния характер на „Kabanosy“. Основните елементи от традиционния характер на „Kabanosy“ се състоят както в използването на традиционни суровини, така и на традиционен метод на производство, следователно тези елементи са в съответствие с член 4, параграф 1 от посочения регламент.

(8)

Относно съществуването на няколко различни езикови и правописни варианта на наименованието трябва да се отбележи, че се иска регистрация само на „Kabanosy“, в съответствие с член 6, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 509/2006.

(9)

Освен това не беше поискана предвидената в член 13, параграф 2 от същия регламент защита. Регистриране без запазване на наименованието позволява регистрираното наименование да продължи да се използва при етикетирането на продукти, неотговарящи на регистрираната спецификация, без обаче да фигурират указанието „храна с традиционно специфичен характер“, съкращението „ХТСХ“ или съответното лого на ЕС. И след регистрирането на „Kabanosy“ ще бъде възможно да се произвеждат и предлагат на пазара подобни на „Kabanosy“ продукти под наименованието „Kabanosy“, но без позоваване на регистрация на ЕС. По този начин регистрирането на „Kabanosy“ като храна с традиционно специфичен характер по никакъв начин няма да наруши правата на други производители да използват подобно или дори идентично наименование за продуктите си.

(10)

Като се има предвид справедливото и традиционно използване на наименованието и за да се избегне действителната възможност от объркване, при етикетиране на „Kabanosy“ следва да се добави указание на езиците на държавите, в които продуктът се предлага, което информира потребителите, че продуктът е произведен съгласно полската традиция.

(11)

Предвид гореизложеното наименованието „Kabanosy“ следва да бъде вписано в регистъра на храните с традиционно специфичен характер и продуктовата спецификация следва да бъде съответно актуализирана.

(12)

Предвидените в настоящия регламент мерки са в съответствие със становището на Постоянния комитет за гарантирани традиционни специалитети,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Наименованието, посочено в приложение I към настоящия регламент, се вписва в Регистъра на храните с традиционно специфичен характер.

Член 2

Консолидираната продуктова спецификация фигурира в приложение II към настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 октомври 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 156, 9.9.2009 г., стр. 27.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Продукти по приложение I към Договора за създаване на ЕО, предназначени за консумация от човека:

Клас 1.2 —   Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

ПОЛША

Kabanosy (ХТСХ)


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ХТСХ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 509/2006 НА СЪВЕТА

„KABANOSY“

ЕО №: PL-TSG-0007-0050-22.1.2007

1.   Име и адрес на групата заявител

Име:

Związek „Polskie Mięso“

Адрес:

ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warsaw

Тел.:

+48 22 830 26 57

Факс:

+48 22 830 16 48

E-mail:

info@polskie-mieso.pl.

2.   Държава-членка или трета държава

Полша

3.   Спецификация на продукта

3.1.   Наименование(я) за регистрация (член 2 от Регламент (ЕО) № 1216/2007)

„Kabanosy“

Върху етикета трябва да има указание „Произведено съгласно полска традиция“, преведено на езика на държавата, в която се предлага на пазара.

3.2.   Наименованието

е специфично само по себе си

Image

изразява специфичния характер на селскостопанския или хранителния продукт

Наименованието изразява специфичния характер на продукта. През ХIХ век в Полша и Литва думата „kaban“ или умалителното „kabanek“ са били използвани за екстензивно отглежданите и угоявани тогава главно с картофи млади прасета, а полученото от тях месо обичайно се е наричало „kabanina“. Наименованието „Kabanos“ е производно от наименованието, използвано за обозначаване на тези свине.

3.3.   Изисква ли се запазването на наименованието по член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 509/2006?

Регистрация със запазване на наименованието

Image

Регистрация без запазване на наименованието

3.4.   Вид на продукта

Клас 1.2 —

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

3.5.   Описание на селскостопанския или хранителния продукт, за който се отнася наименованието по точка 3.1 (член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1216/2007)

„Kabanosy“ са дълги, тънки пръчки сух колбас, усукани от единия край и с равномерно набраздена кожица. Колбасът е огънат на две, като на мястото на сгъването личи отпечатъкът на куката

Повърхността на „Kabanosy“ е с тъмночервен цвят с алени нюанси. При нарязване на колбаса се виждат тъмночервено месо и кремави парченца мас.

При допир повърхността е гладка, суха и равномерно набраздена.

„Kabanosy“ имат силен вкус на осолено, печено свинско месо и лек привкус на пушек, напомнящ за кимион и черен пипер.

Химически състав:

съдържание на протеини — над или равно на 15 %

водно съдържание — под или равно на 60 %

съдържание на мазнини — под или равно на 35 %

съдържание на сол — под или равно на 3,5 %

съдържание на нитрат (III) и нитрат (V) под формата на NaNO2 — под или равно на 0,0125 %

Този химически състав гарантира традиционното качество на продукта. Полученото крайно количество продукт трябва да бъде под 68 % от количеството използвано като суровина месо.

3.6.   Описание на метода на производство на селскостопанския или хранителния продукт, за който се отнася наименованието по точка 3.1 (член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1216/2007 на Комисията)

Съставки

 

Месо (за100 kg суровина):

свинско месо категория I със съдържание на мазнини под или равно на 15 %: 30 kg,

свинско месо категория IIA със съдържание на мазнини под или равно на 20 %: 40 kg

свинско месо от категория IIБ със съдържание на мазнини под или равно на 40 %: 30 kg.

 

Подправки (на 100 kg месо)

натурален черен пипер — 0,15 kg

индийско орехче — 0,05 kg

кимион — 0,07 kg

захар — 0,20 kg

 

Други добавки:

осолителна смес за консервиране [на базата на смес от готварска сол (NaCl) и натриев нитрит (NaNO2)] — около 2 kg

Хранене на свинете, от които се получава месото за производството на „Kabanosy“

Храненето е насочено към угояване за натрупване на сланина и месо. Целта е да се произвеждат свине с живо тегло до 120 kg на животно и повишено съдържание на междумускулната сланина (над 3 %).

Угояват се свине от породи, които късно достигат полова зрялост, и при подходящ начин на угояване може да се достигне желаното съдържание на междумускулна сланина. Използваните за угояване породи не притежават гена RN, а генът RYR 1T е налице в 20 % от популацията.

Угояването се осъществява на три етапа — етап 1-ви до около 60 kg, етап 2-ри до около 90 kg и етап 3-ти до около 120 kg.

Угояването до достигане на 90 kg живо тегло се извършва въз основа на два вида фуражни смески (дажби). В тях влизат следните съставки:

—   енергийни компоненти: едросмлени житни растения — пшеница, ечемик, ръж, овес, тритикале или царевица; едросмляната царевица и ярма от разновидности голозърнест овес представляват до 30 % от смеските;

—   белтъчни компоненти: едросмлени лупина, дребносеменна бакла и грах, трици от соя, трици или кюспе от рапица, фуражни дрожди или изсушен зелен фураж.

Фуражните смески (дажбите) за животните от 90 до 120 kg съдържат:

—   енергийни компоненти: едросмлени пшеница, ечемик, ръж тритикале. В тези смески (дажби) не трябва да се използват едросмляна царевица и ярма от разновидности голозърнест овес;

—   белтъчни компоненти: едросмлени бобови култури (лупина, дребносеменна бакла и грах), трици от соя, трици или кюспе от рапица и изсушен зелен фураж.

През целия цикъл на угояване не трябва да се използва следното: растителни мазнини и хранителни съставки от животински произход, напр. мляко на прах, изсушена суроватка, рибно брашно.

На всички етапа на угояването количеството метаболитна енергия (МЕ) в смеските възлиза на 12—13 MJ ME/kg смеска. Съдържанието на протеини в смеските следва да е 16—18 % през първия етап на угояването, 15—16 % — през втория и около 14 % — през третия.

Дажбите за свинете за угояване могат да се състоят само от хранителни смески или от хранителни смески и насипен фураж, например картофи и зелени фуражи.

Етапи на производство на „kabanosy“

Етап 1

Предварително нарязване на всички месни суровини. Хомогенизиране на размера на парчетата месо (да имат диаметър приблизително 5 cm).

Етап 2

Традиционно осоляване (на сухо) за около 48 часа, като се използва осолителна смес.

Етап 3

Раздробяване на месото от категория I на парчета по около 10 mm всяко, на месото от категория IIА и IIB на парчета по около 8 mm.

Етап 4

Смесване на всички месни съставки и подправките: черен пипер, индийско орехче, кимион и захар.

Етап 5

Пълнене на тънки овнешки черва с диаметър между 20 и 22 mm със сместа, усукване от единия край, за да се получат пръчки с дължина около 25 cm.

Етап 6

Окачване и престояване на продукта в продължение на два часа при максимална температура от 30 °C. Предварително изсушаване на повърхността; слягане на съставките вътре в колбаса.

Етап 7

Изсушаване на повърхността и традиционно опушване на горещ дим за около 150 min, изпичане докато температурата във вътрешността на пръчките достигне най-малко 70 °C.

Етап 8

Престояване в загасената пушилня, където „Kabanosy“ се оставят за около един час, след което се охлаждат и се изстудяват до температура под 10 °C.

Етап 9

Изсушаване в продължение на 3—5 дни при температура от 14—18 °C и влажност на въздуха от 80 %, до получаване на желаното количество (най-много 68 % от суровините).

3.7.   Специфичен характер на селскостопанския или хранителния продукт (член 3, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1216/2007 на Комисията)

Специфичният характер на „Kabanosy“ е резултат от различни особености, които са типични за продукта:

крехкост и сочност, както и специфичните свойства на месото;

изключителен вкус и аромат;

еднаква характерна форма.

Крехкост и сочност, както и специфичните свойства на месото

Съществена съставна част на „Kabanosy“, която допринася за специфичния им характер, е свинското месо от породи, които късно достигат полова зрялост, угоени до телесна маса от около 120 kg и притежаващи описаните в точка 3.6. генетични характеристики. При спазване на тези изисквания се постига съдържание на междумускулна сланина по-високо от 3 %, което гарантира, че месото притежава съответните вкусови и технологични свойства, необходими за производството на „Kabanosy“. Използването на тези суровини и спазването на традиционния метод на производство, по-специално с оглед на етапите раздробяване, осоляване и опушване, гарантират, че „Kabanosy“ са изключително крехки и сочни. Характерно за „Kabanosy“ е и ясно чуващото се изхрускване при разделянето на колбаса на две части. То е резултат от крехкостта на месото и начина на приготвяне на „Kabanosy“, по-специално изсушаването и опушването.

Изключителен вкус и аромат

Вкусът и ароматът на „Kabanosy“ са характеристиките, които ги различават от други колбаси. Те се дължат на използването в производствения процес на грижливо подбрани подправки в подходящи пропорции: черен пипер, индийско орехче, кимион и захар, както и на специфичния процес на опушване, който допълнително подобрява вкуса на продукта.

Еднаква характерна форма

Специфичният характер на „Kabanosy“ е свързан до голяма степен и с уникалната им форма. „Kabanosy“ са дълги, тънки пръчки сух колбас, усукани от единия край и с равномерно набраздена кожица.

3.8.   Традиционен характер на селскостопанския или хранителния продукт (член 3, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1216/2007)

Традиционен метод на производство и съхранение

Потреблението на „Kabanosy“ — тънки, сушени и пушени свински колбаси в овнешки черва — е било голямо в цяла Полша още през 20-те и 30-те години на ХХ век. Те са се произвеждали в малки местни месарници под едно и също име, но в различни регионални варианти. Различавали са се по отношение на използваните подправки, но и по отношение на качеството на самите колбаси. Тогавашните готварски книги и публикации, посветени на храненето, като например „Wyrób wędlin i innych przetworów mięsnych sposobem domowym“ (Собствено производство на наденици и други месни продукти) на M. Karczewska, издадено във Варшава през 1937 г., са разпространявали рецептите и съдействали за стандартизиране на производствените технологии на „Kabanosy“, както и за консолидиране на марката и подобряване на качеството. Колбасите са били вкусни и благодарение на технологиите на консервиране, като опушване и изсушаване, са се запазвали дълго време.

След 1945 г. са изработени стандарти с цел да се подобри качеството на продукта. С постановление на министрите на снабдяването, промишлеността и търговията от 15 септември 1948 г. (Държавен вестник № 44, статия 334) официално се разрешава предлагането на „Kabanosy“ на пазара. След това са въведени стандарти за технологията и производството (стандарт RN-54/MPMIM1-Mięs-56 от 30 декември 1954 г.), а през 1964 г. Главното управление на месната промишленост във Варшава издава стандартна рецепта за „Kabanosy“ въз основа на традиционните производствени методи (Вътрешни правила № 21).

През комунистическия период на страната (1945—1989 г.) „Kabanosy“ са много популярни. По това време всички ги купуват. Украсяват празничните трапези, практични са като храна за из път, подходящи за подарък или мезе за водката. Заедно с шунката и бекона се превръщат в полски специалитет за износ.

Традиционна съставка — свинско месо

„Kabanosy“ се произвеждат от месото на специално угоявани прасета, известни в миналото като „kabany“. Понятието „kaban“ фигурира в епичната поема „Пан Тадеуш“ (1834 г.) на полския народен поет Адам Мицкевич. Първоначално с тази дума са се обозначавали диво прасе, глиган и дори кон, но още през ХIХ век тя е била общоприета за обозначаване на добре охранено, тлъсто младо прасе, както е документирано в том 13 от „Encyklopedyja Powszechna“ (Обща енциклопедия), издадена през 1863 г. Свинете са угоявани по специален начин, за да се получи крехко, висококачествено месо с високо съдържание на междумускулна сланина, което придава на произвежданите от него продукти изразения специфичен вкус, крехкост и сочност. Също така широко разпространено е било понятието „kabanina“, производно от „kaban“. Съгласно определението в публикувания през 1861 г. в град Вилнюс „Речник на полския език“ то се отнася обичайно за свинско месо.

Месото на свинете, отглеждани за производство на „Kabanosy“, трябва да има съдържание на междумускулна сланина от над 3 %; именно това мрамориране придава на продукта желаната крехкост, сочност и изключителния вкус. Използването на този тип месо има решаващо влияние върху качеството и специфичния характер на крайния продукт и съответства на традиционния метод на производство.

3.9.   Минимални изисквания и процедури за проверка на специфичния характер (член 4 от Регламент (ЕО) № 1216/2007)

С оглед на специфичния характер на „Kabanosy“ проверката трябва да включва предимно следните аспекти:

1.

Качеството на използваните в производството суровини (свинско месо, подправки), включително:

технологична пригодност на месото;

начин на угояване;

продължителност на осоляване;

подправките, използвани в производството на „Kabanosy“, и тяхното съотношение.

2.

Процесът на опушване на „Kabanosy“

В рамките на инспекцията трябва да се провери следното:

спазване на температурата, необходима за традиционното опушване на горещ дим и за загряване;

спазване на продължителността и температурата на последващото опушване на студен дим;

използване на букови трески за опушване на студен дим.

3.

Качеството на крайния продукт:

съдържание на протеини;

водно съдържание;

съдържание на мазнини;

съдържание на натриев хлорид;

съдържание на нитрати (III) и нитрати (V);

вкус и аромат.

4.

Формата на продукта.

Честотата на проверките

Горепосочените етапи трябва да бъдат проверявани веднъж на всеки два месеца. Когато всички етапи са преминати според правилата, честотата на проверките може да бъде снижена до два пъти годишно.

При констатиране на нарушения на даден етап честотата за него се увеличава (проверка веднъж на всеки два месеца). Останалите етапи могат да продължат да бъдат проверявани два пъти годишно.

4.   Власти или органи, удостоверяващи съответствие с продуктовата спецификация

4.1.   Име и адрес

Име:

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Адрес:

ul. Wspólna 30, 00-930 Warsaw, Полша

Тел.:

+48 22 623 29 01

Факс:

+48 22 623 20 99

E-mail:

Image

Публични

 Частни

4.2.   Специфични задачи на компетентните власти или органи

Посоченият по-горе инспекционен орган отговаря за проверките на цялата спецификация.


20.10.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 275/23


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1045/2011 НА КОМИСИЯТА

от 19 октомври 2011 година

относно неодобряване на активното вещество асулам в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на Решение 2008/934/ЕО на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 13, параграф 2 и член 78, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 80, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 1107/2009 Директива 91/414/ЕИО на Съвета (2) се прилага — по отношение на процедурата и условията за одобряване — за активните вещества, за които е била установена пълнота в съответствие с член 16 от Регламент (ЕО) № 33/2008 на Комисията от 17 януари 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Директива 91/414/ЕИО на Съвета във връзка с редовна и ускорена процедура за оценката на активни вещества, които са били част от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от същата директива, но не са били включени в приложение I към нея (3). Асулам е активно вещество, за което е установена пълнота в съответствие с посочения регламент.

(2)

С регламенти (ЕО) № 451/2000 (4) и (ЕО) № 1490/2002 (5) на Комисията се определят подробните правила за изпълнението на втория и третия етап от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО, и се установяват списъци с активни вещества, които да бъдат оценени с оглед на евентуалното им включване в приложение I към Директива 91/414/ЕИО. В тези списъци е включен асулам.

(3)

В съответствие с член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1095/2007 на Комисията от 20 септември 2007 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1490/2002 за установяване на допълнителни подробни правила за изпълнение на третия етап на работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО на Съвета и Регламент (ЕО) № 2229/2004 за определяне на допълнителни подробни правила за изпълнение на четвъртия етап на работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО на Съвета (6) нотификаторът оттегли подкрепата си за включването на това активно вещество в приложение I към Директива 91/414/ЕИО в двумесечен срок от влизането в сила на Регламент (ЕО) № 1095/2007. Вследствие на това относно невключването на асулам беше прието Решение 2008/934/ЕО на Комисията от 5 декември 2008 г. относно невключването на някои активни вещества в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и отнемането на разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи тези вещества (7).

(4)

В съответствие с член 6, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО първоначалният нотификатор (наричан по-долу „заявителят“) подаде ново заявление, в което поиска прилагане на ускорената процедура, предвидена в членове 14—19 от Регламент (ЕО) № 33/2008.

(5)

Заявлението беше подадено до Обединеното кралство, което беше определено за държава-членка докладчик по силата на Регламент (ЕО) № 1490/2002. Установеният срок за ускорената процедура беше спазен. Спецификацията на активното вещество и одобрените видове употреба са идентични с онези, които са предмет на Решение 2008/934/ЕО. Посоченото заявление отговаря също така и на останалите съществени и процедурни изисквания на член 15 от Регламент (ЕО) № 33/2008.

(6)

Обединеното кралство направи оценка на представените от заявителя допълнителни данни и подготви допълнителен доклад. На 6 ноември 2009 г. Обединеното кралство предостави този доклад на Европейския орган за безопасност на храните (наричан по-долу „Органът“) и на Комисията. Органът сведе допълнителния доклад до знанието на другите държави-членки и на заявителя за коментари и препрати получените коментари на Комисията. В съответствие с член 20, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 33/2008 и по искане на Комисията на 23 септември 2010 г. Органът представи на Комисията своето заключение от извършената оценка на риска за асулам (8). Проектът на доклада от оценката, допълнителният доклад и заключението на Органа бяха разгледани от държавите-членки и Комисията в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и бяха окончателно оформени на 14 юли 2011 г. като доклад на Комисията за преглед на асулам.

(7)

При оценката на това активно вещество бяха открити някои проблеми. По-специално те бяха следните. Не е възможно да се направи надеждна оценка на експозицията на потребителите, тъй като липсват данни за наличието и токсичността на метаболита сулфаниламид, както и относно наличието на други потенциално значими метаболити, които не са анализирани в съществуващите изпитвания за наличие на остатъчни вещества и в изследванията на преработката. Същевременно в техническата спецификация на активното вещество не се съдържат данни за токсикологичната значимост на примесите. Освен това е установен висок риск за птиците.

(8)

Комисията прикани заявителя да представи своите коментари относно заключението на Органа. В съответствие с член 21, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 33/2008 Комисията прикани заявителя да представи и коментари относно проекта на доклада за прегледа. Заявителят представи своите коментари и те бяха разгледани внимателно.

(9)

Заявителят представи аргументи, но те не можаха да елиминират проблемите, посочени в съображение 7. Следователно не беше доказано, че може да се очаква, че при предлаганите условия на употреба продуктите за растителна защита, съдържащи асулам, ще отговорят като цяло на изискванията, определени в член 5, параграф 1, букви а) и б) от Директива 91/414/ЕИО.

(10)

Поради това асулам следва да не се одобрява в съответствие с член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.

(11)

За продуктите за растителна защита, за които държавите-членки дават гратисен период в съответствие с член 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, този период следва да изтече най-късно на 31 декември 2012 г., както е определено в член 3, втора алинея от Решение 2008/934/ЕО.

(12)

Настоящият регламент не засяга подаването на ново заявление за асулам по реда на член 7 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.

(13)

В интерес на яснотата вписването за асулам в приложението към Решение 2008/934/ЕО следва да бъде заличено.

(14)

Поради това е целесъобразно Решение 2008/934/ЕО да бъде съответно изменено.

(15)

Постоянният комитет по хранителната верига и здравето на животните не представи становище. Бе сметнато за необходимо да бъде изготвен акт за изпълнение и председателят предаде проекта на акта за изпълнение на апелативния комитет за по-нататъшно обсъждане. Апелативният комитет не представи становище,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Неодобряване на активно вещество

Активното вещество асулам не се одобрява.

Член 2

Преходни мерки

Държавите-членки гарантират, че разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи асулам, се отнемат до 31 декември 2011 г.

Член 3

Гратисен период

Всеки гратисен период, определен от държавите-членки в съответствие с член 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, трябва да бъде възможно най-кратък и да изтича не по-късно от 31 декември 2012 г.

Член 4

Изменения на Решение 2008/934/ЕО

В приложението към Решение 2008/934/ЕО вписването за асулам се заличава.

Член 5

Влизане в сила и дата на прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 октомври 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 15, 18.1.2008 г., стр. 5.

(4)  ОВ L 55, 29.2.2000 г., стр. 25.

(5)  ОВ L 224, 21.8.2002 г., стр. 23.

(6)  ОВ L 246, 21.9.2007 г., стр. 19.

(7)  ОВ L 333, 11.12.2008 г., стр. 11.

(8)  Европейски орган за безопасност на храните. Заключение относно партньорския преглед на оценката на риска от пестициди за активното вещество асулам. EFSA Journal 2010 г.; 8(12):1822. [71 стр.] doi:10.2903/j.efsa.2010.1822. Публикувано онлайн на: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.


20.10.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 275/25


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1046/2011 НА КОМИСИЯТА

от 19 октомври 2011 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранни търговски преговори Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 посочва критериите за определяне от страна на Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A към същия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 20 октомври 2011 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 октомври 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

EC

31,1

MA

43,8

MK

53,3

ZA

35,6

ZZ

41,0

0707 00 05

TR

142,5

ZZ

142,5

0709 90 70

EC

33,4

TR

133,8

ZZ

83,6

0805 50 10

AR

54,2

CL

60,5

TR

65,3

UY

56,8

ZA

75,9

ZZ

62,5

0806 10 10

BR

217,2

CL

71,4

MK

110,6

TR

122,0

ZA

64,2

ZZ

117,1

0808 10 80

AR

61,9

BR

62,6

CA

105,4

CL

99,9

CN

58,0

NZ

119,3

US

82,9

ZA

94,8

ZZ

85,6

0808 20 50

AR

50,6

CN

63,2

TR

129,3

ZZ

81,0


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


20.10.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 275/27


РЕЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1047/2011 НА КОМИСИЯТА

от 19 октомври 2011 година

относно издаването на лицензии за внос на чесън за подпериода от 1 декември 2011 г. до 29 февруари 2012 г.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос (2), и по-специално член 7, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 341/2007 на Комисията (3) предвижда откриването на тарифни квоти и определя тяхното управление, а също така въвежда система от лицензии за внос и сертификати за произход за чесън и други селскостопански продукти, внесени от трети страни.

(2)

Количествата, за които през първите седем дни на месец октомври 2011 г. традиционните и новите вносители са подали заявления за лицензии „А“ съгласно член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 341/2007, надвишават допустимите количества за продукти, произхождащи от Китай и всички трети държави, различни от Китай и Аржентина.

(3)

Необходимо е също така, съгласно член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1301/2006, да се установи в каква степен могат да бъдат удовлетворени заявленията за лицензии „А“, изпратени до Комисията не по-късно от четиринадесето число на месец октомври 2011 г. в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 341/2007.

(4)

С цел да се гарантира ефективното управление на процедурата за издаване на лицензии за внос, настоящият регламент следва да влезе в сила веднага след неговото публикуване,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Заявленията за лицензии за внос „А“, подадени през първите седем дни на месец октомври 2011 г. съгласно член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 341/2007, и изпратени на Комисията до четиринадесето число на месец октомври 2011 г., се приемат според процента на заявените количества, както е определено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 октомври 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13.

(3)  ОВ L 90, 30.3.2007 г., стр. 12.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Произход

Пореден номер

Коефициент на разпределение

Аржентина

Традиционни вносители

09.4104

84,959795 %

Нови вносители

09.4099

1,064155 %

Китай

Традиционни вносители

09.4105

43,180341 %

Нови вносители

09.4100

0,381865 %

Други трети страни

Традиционни вносители

09.4106

100 %

Нови вносители

09.4102

1,910605 %


РЕШЕНИЯ

20.10.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 275/29


РЕШЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

от 13 октомври 2011 година

относно функцията и мандата на служителя по изслушването в някои производства по конкуренция

(текст от значение за ЕИП)

(2011/695/ЕС)

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство,

като взе предвид Процедурния правилник на Комисията (1), и по-специално член 22 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно системата за правоприлагане в областта на конкуренцията, установена по силата на Договора за функционирането на Европейския съюз (по-долу „Договора“), Комисията разследва и решава дела чрез административни решения, които подлежат на съдебния контрол, упражняван от Съда на Европейския съюз (по-долу „Съда“).

(2)

Комисията трябва да води своите производства по конкуренция по справедлив, безпристрастен и обективен начин и да направи необходимото процесуалните права на засегнатите страни да бъдат спазени, както е определено в Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 г. относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора (2), Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета от 20 януари 2004 г. относно контрола върху концентрациите между предприятия (Регламента за сливанията) (3), Регламент (ЕО) № 773/2004 на Комисията от 7 април 2004 г. относно водените от Комисията производства съгласно членове 81 и 82 от Договора за ЕО (4) и Регламент (ЕО) № 802/2004 на Комисията от 7 април 2004 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета за контрола върху концентрациите между предприятията (5), както и в съответната съдебна практика на Съда. По-специално правото на засегнатите страни да бъдат изслушани преди вземането на индивидуално решение, което ги засяга неблагоприятно, представлява основно право в законодателството на Европейския съюз, признато в Хартата на основните права, и по-специално член 41 от нея (6).

(3)

За да бъде гарантирано ефективното упражняване на процесуалните права на засегнатите страни, на другите засегнати страни по смисъла на член 11, буква б) от Регламент (ЕО) № 802/2004 („други засегнати страни“), на жалбоподателите по смисъла на член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1/2003 („жалбоподатели“) и на лица, различни от посочените в членове 5 и 11 от Регламент (ЕО) № 773/2004 и трети лица по смисъла на член 11 от Регламент (ЕО) № 802/2004 („трети лица“), участващи в производства по конкуренция, отговорността за това тези права да бъдат зачитани следва да бъде възложена на независимо лице с опит по въпросите на конкуренцията, което притежава необходимата почтеност, за да допринесе за обективността, прозрачността и ефективността на тези производства.

(4)

За тази цел през 1982 г. Комисията създаде функцията на служител по изслушването и я преразгледа в Решение 94/810/ЕОВС на Комисията, ЕО от 12 декември 1994 г. относно мандата на служителите по изслушването в производства по конкуренция пред Комисията (7) и в Решение 2001/462/ЕО, ЕОВС на Комисията от 23 май 2001 г. относно мандата на служителите по изслушването в някои производства по конкуренция (8). Вече е необходимо ролята на служителя по изслушването да бъде пояснена и допълнително засилена и да се адаптира мандатът на служителя по изслушването с оглед на развитието на правото по конкуренция на Съюза.

(5)

Функцията на служителя по изслушването се възприема най-общо като важен принос към производствата по конкуренция пред Комисията благодарение на независимостта и експертните познания, които служителите по изслушването внасят в тези производства. С цел да се гарантира постоянната независимост на служителя по изслушването спрямо Генерална дирекция „Конкуренция“ той следва да бъде прикрепен по административни съображения към члена на Комисията, който отговаря конкретно за конкуренцията.

(6)

Служителят по изслушването следва да бъде назначен в съответствие с правилата, определени в Правилника за длъжностните лица и условията за работа на другите служители на Европейския съюз. Съгласно тези правила е възможно да бъдат взети предвид и кандидати, които не са длъжностни лица на Комисията. Следва да се гарантира прозрачност по отношение на назначаването, неговото прекратяване и прехвърлянето на служителите по изслушването.

(7)

Комисията може да назначи един или повече служители по изслушването и следва да осигури помощен персонал за тях. Когато служителят по изслушването счита, че съществува конфликт на интереси при изпълнението на неговите или нейните функции, служителят по изслушването следва да спре работата си по съответното дело. Ако служителят по изслушването е възпрепятстван, неговата или нейната роля следва да се изпълнява от друг служител по изслушването.

(8)

Служителят по изслушването следва да действа като независим арбитър, който се стреми да решава въпросите, засягащи ефективното упражняване на процесуалните права на засегнатите страни, на другите засегнати страни, жалбоподателите или заинтересованите трети лица, когато такива въпроси не могат да бъдат решени чрез предварителни контакти със службите на Комисията, които отговарят за провеждането на производства по конкуренция, при които трябва да се спазват тези процесуални права.

(9)

Мандатът на служителя по изслушването в производства по конкуренция следва да бъде определен по такъв начин, че да гарантира ефективното упражняване на процесуалните права в рамките на производства пред Комисията по членове 101 и 102 от Договора и Регламент (ЕО) № 139/2004, и по-специално на правото на изслушване.

(10)

За да бъде засилена неговата роля, на служителя по изслушването следва да бъде възложена функцията да гарантира ефективното упражняване на процесуалните права на предприятията и на сдруженията на предприятия в контекста на правомощията за разследване, дадени на Комисията съгласно глава V от Регламент (ЕО) № 1/2003, както и съгласно член 14 от Регламент (ЕО) № 139/2004, който оправомощава Комисията да налага глоби на предприятията и на сдруженията на предприятия. Освен това на служителя по изслушването следва да бъдат възложени специфични функции по време на фазата на разследване по отношение на: претенциите за поверителност на отношенията между адвокати и клиенти, принципа за забрана на самоуличаването, крайните срокове за отговор на решения, чрез които се изисква информация съгласно член 18, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1/2003, както и по отношение на правото на предприятията и на сдруженията на предприятия, предмет на мярка за разследване от страна на Комисията съгласно глава V от Регламент (ЕО) № 1/2003, да бъдат информирани за техния процесуален статут, а именно дали подлежат на разследване и, ако е така, за предмета и целта на това разследване. При оценяването на претенции, свързани с принципа за забрана на самоуличаването, служителят по изслушването може да прецени дали претенциите на предприятията за защита са явно неоснователни и направени единствено с цел забавяне.

(11)

Служителят по изслушването следва да е в състояние да улесни вземането на решения относно твърдения, че даден документ се ползва със защита на поверителността на отношенията между адвокати и клиенти. За тази цел, ако предприятието или сдружението на предприятия, което претендира за поверителност, даде съгласието си, служителят по изслушването ще бъде допуснат да разгледа съответния документ и да направи подходяща препоръка, като се позове на приложимата съдебна практика на Съда.

(12)

Служителят по изслушването следва да отговаря за вземането на решението дали трето лице доказва достатъчен интерес, за да бъде изслушано. По принцип следва да се счита, че сдруженията на потребители, които подават заявления за изслушване, имат достатъчен интерес, когато производството засяга продукти или услуги, използвани от крайните потребители, или продукти или услуги, които пряко се влагат в такива продукти или услуги.

(13)

Служителят по изслушването следва да реши дали да допусне жалбоподателите и заинтересованите трети лица до устно изслушване, като взема предвид приноса, който те могат да направят за изясняването на съответните факти по делото.

(14)

Правото на изслушване на засегнатите страни преди да бъде взето окончателно решение, което засяга неблагоприятно техните интереси, е гарантирано чрез правото им да отговорят писмено на предварителната позиция на Комисията, както е определено в изложението на възраженията, и правото им да изложат своите аргументи, ако поискат това, по време на устното изслушване. С цел ефективно упражняване на тези права, страните, до които е адресирано изложението на възраженията, имат право на достъп до преписката по разследването на Комисията.

(15)

За да бъде гарантирано ефективното упражняване на правата на защита на страните, до които е адресирано изложение на възражения, служителят по изслушването следва да гарантира разрешаването на споровете относно достъпа до преписката или относно защитата на търговските тайни и друга поверителна информация между тези страни и Генерална дирекция „Конкуренция“ на Комисията. При извънредни обстоятелства служителят по изслушването може да спре отчитането на срока, в който адресатът на изложението на възражения следва да отговори на това изложение, докато бъде разрешен спорът относно достъпа до преписката, при условие че адресатът не е в състояние да отговори в предоставения му срок и удължаването на този срок няма да представлява адекватно решение към този момент.

(16)

За да бъде гарантирано ефективното упражняване на процесуалните права, като същевременно се спазват законните интереси по отношение на поверителността, служителят по изслушването следва, когато е уместно, да може да разпореди специални мерки за предоставяне на достъп до преписката на Комисията. По-специално служителят по изслушването следва да разполага с правомощието да реши части от преписката да бъдат достъпни по ограничен начин за страната, която иска достъп, например като бъде ограничен броят или категорията на лицата с достъп и като бъде ограничено използването на информацията, до която се получава достъп.

(17)

Служителят по изслушването следва да бъде отговорен за вземане на решения по искания за удължаване на срокове, определени за отговор на изложение на възражения, на допълнително изложение на възражения или на писмо с изложение на фактите, или за удължаване на сроковете, в рамките на които другите засегнати страни, жалбоподателите или заинтересованите лица могат да правят коментари в случай на несъгласие между някое от тези лица и Генерална дирекция „Конкуренция“.

(18)

Служителят по изслушването следва да насърчава ефективността на устното изслушване, inter alia като взема всички подходящи подготвителни мерки своевременно преди изслушването, включително разпространението на неокончателен списък с участниците и предварителен дневен ред.

(19)

Устното изслушване позволява на страните, до които Комисията е адресирала изложение на възражения, и на другите засегнати страни да продължат да упражняват своето право на изслушване, като представят устно своите аргументи пред Комисията, която следва да бъде представлявана от Генерална дирекция „Конкуренция“, както и от други служби, допринасящи за изготвянето на решението на Комисията. То следва да осигурява допълнителна възможност да се гарантира, че всички релевантни факти са изяснени в максимална степен, независимо дали са благоприятни или не за засегнатите страни, включително фактическите елементи, свързани с тежестта и продължителността на предполагаемото нарушение. Устното изслушване следва също да позволи на страните да представят своите аргументи по въпроси, които могат да имат значение за евентуалното налагане на глоби.

(20)

За да гарантира ефективността на устните изслушвания, служителят по изслушването може да позволи на страните, до които е адресирано изложение на възражения, на другите засегнати страни, жалбоподателите, другите лица, поканени на изслушването, службите на Комисията и органите на държавите-членки да задават въпроси по време на изслушването. Устното изслушване не следва да бъде публично, за да се гарантира, че всички участници могат да се изказват свободно. Поради това информацията, разкрита по време на изслушването, следва да се използва единствено за целите на съдебни и/или административни производства за прилагане на членове 101 и 102 от Договора. Когато това се оправдава с цел защита на търговски тайни и друга поверителна информация, служителят по изслушването следва да може да изслуша лица на заседание при закрити врати.

(21)

Страните по производството, които предлагат да поемат ангажименти съгласно член 9 от Регламент (ЕО) № 1/2003, както и страните, които участват в процедури за постигане на споразумение при дела за картели съгласно член 10а от Регламент (ЕО) № 773/2004, следва да могат да се свържат със служителя по изслушването във връзка с ефективното упражняване на своите процесуални права.

(22)

Служителят по изслушването следва да докладва за спазването на ефективното упражняване на процесуалните права през цялата продължителност на производствата по конкуренция. Освен това и независимо от неговата функция да докладва, служителят по изслушването следва също така да е в състояние да представи констатациите си относно напредъка и обективността на производството и по този начин да допринесе за това, производствата по конкуренция да приключват въз основа на разумна оценка на всички релевантни факти.

(23)

Когато разкрива информация за физически лица, служителят по изслушването следва да обърне внимание, по-специално, на Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (9).

(24)

Решение 2001/462/ЕО, ЕОВС следва да бъде отменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

ГЛАВА 1

РОЛЯ, НАЗНАЧАВАНЕ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЛУЖИТЕЛЯ ПО ИЗСЛУШВАНЕТО

Член 1

Служител по изслушването

1.   В производствата по конкуренция се назначават един или повече служители по изслушването, чиито правомощия и функции са определени в настоящото решение.

2.   Служителят по изслушването гарантира ефективното упражняване на процесуалните права през цялата продължителност на производствата по конкуренция пред Комисията за целите на прилагането на членове 101 и 102 от Договора и съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004(по-долу „производства по конкуренция“).

Член 2

Назначаване, прекратяване на назначението и заместване

1.   Комисията назначава служителя по изслушването. Назначаването се публикува в Официален вестник на Европейския съюз. Всяко прекъсване, прекратяване на назначение или прехвърляне на служител по изслушването подлежи на мотивирано решение на Комисията. Това решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Служителят по изслушването се прикрепя по административни съображения към члена на Комисията, отговарящ конкретно за конкуренцията (по-долу „компетентния член на Комисията“).

3.   Когато служителят по изслушването не е в състояние да изпълнява задълженията си, неговата роля се поема от друг служител по изслушването. Ако нито един служител по изслушването не е в състояние да изпълни задълженията си, когато е уместно и след консултация със служителя по изслушването, компетентният член на Комисията определя друг компетентен служител на Комисията, който не е свързан със съответното дело, за да изпълни задълженията на служителя по изслушването.

4.   В случай на действителен или потенциален конфликт на интереси служителят по изслушването се въздържа от предприемане на действия по дадено дело. Прилага се параграф 3.

Член 3

Начин на функциониране

1.   При изпълнение на своите функции служителят по изслушването действа по независим начин.

2.   При изпълнение на своите функции служителят по изслушването взема предвид необходимостта от ефективно прилагане на правилата в областта на конкуренцията в съответствие с действащото законодателство на Съюза и с принципите, установени от Съда.

3.   При изпълнение на своите функции служителят по изслушването има достъп до всички преписки, свързани с производствата по конкуренция пред Комисията съгласно членове 101 и 102 от Договора и съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004.

4.   Служителят по изслушването трябва да бъде информиран от директора, отговарящ за разследването на делото в Генерална дирекция „Конкуренция“ (по-долу „отговорния директор“) относно развитието на процедурата.

5.   Служителят по изслушването може да представи констатациите си на компетентния член на Комисията по всеки въпрос, възникнал при всяко производство по конкуренция на Комисията.

6.   Ако служителят по изслушването даде обосновани препоръки на компетентния член на Комисията или вземе решения, както е предвидено в настоящото решение, служителят по изслушването предоставя копие от тези документи на отговорния директор и на правната служба на Комисията.

7.   Всеки въпрос, свързан с ефективното упражняване на процесуалните права на засегнатите страни, другите засегнати страни по смисъла на член 11, буква б) от Регламент (ЕО) № 802/2004 (по-долу „други засегнати страни“), жалбоподателите по смисъла на член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1/2003 (по-долу „жалбоподатели“) и заинтересованите трети лица по смисъла на член 5 от настоящото решение, участващи в такова производство, първо се повдига пред Генерална дирекция „Конкуренция“ от тези лица. Ако въпросът не бъде решен, той може да бъде отнесен до служителя по изслушването, за да бъде направена независима оценка. Исканията, свързани с мярка, за която е предвиден краен срок, трябва да се правят своевременно в рамките на първоначалния срок.

ГЛАВА 2

РАЗСЛЕДВАНЕ

Член 4

Процесуални права във фазата на разследване

1.   Служителят по изслушването гарантира ефективното упражняване на процесуалните права, които възникват в контекста на упражняването на правомощията на Комисията за разследване съгласно глава V от Регламент (ЕО) № 1/2003 и по време на производството, което може да доведе до налагане на глоби съгласно член 14 от Регламент (ЕО) № 139/2004.

2.   По-специално служителят по изслушването има следните функции, при спазване на член 3, параграф 7:

а)

Предприятията или сдруженията на предприятия могат да поискат от служителя по изслушването да разгледа твърдения, че документ, изискан от Комисията в изпълнение на правомощията, които са ѝ предоставени съгласно член 18, член 20 или член 21 от Регламент (ЕО) № 1/2003, при проверките съгласно член 13 от Регламент (ЕО) № 139/2004 или в контекста на мерки за разследване в производство, което може да доведе до налагане на глоби съгласно член 14 от Регламент (ЕО) № 139/2004 и чието съдържание не е разкрито на Комисията, се ползва със защита на поверителността на отношенията между адвокати и клиенти по смисъла на съдебната практика на Съда. Служителят по изслушването може да разгледа въпроса единствено ако предприятието или сдружението на предприятия, което прави такова твърдение, се съгласи служителят по изслушването да прегледа информацията, за която се твърди, че се ползва със защита на поверителността на отношенията между адвокати и клиенти, както и свързани с нея документи, които са необходими според служителя по изслушването за въпросния преглед. Без да разкрива потенциалното поверително съдържание на информацията, служителят по изслушването съобщава своето предварително мнение на отговорния директор и на засегнатото предприятие или сдружение на предприятия и може да предприеме подходящите мерки, за да насърчи постигането на взаимно приемливо решение. Ако не бъде постигнато решение, служителят по изслушването може да изготви обоснована препоръка до компетентния член на Комисията, без да разкрива потенциалното поверително съдържание на документа. Страната, която претендира за поверителност, получава копие от тази препоръка.

б)

Когато адресатът на искане за предоставяне на информация по силата на член 18, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1/2003 откаже да отговори на въпрос, поставен в такова искане, като се позове на принципа за забрана на самоуличаването, както е определено от съдебната практика на Съда, той може своевременно да отнесе въпроса до служителя по изслушването, след като искането е получено. В съответните случаи и предвид необходимостта да се избегне ненужно забавяне на производството служителят по изслушването може да направи обоснована препоръка относно това дали е приложим принципът за забрана на самоуличаването и да информира отговорния директор за направените заключения, които трябва да бъдат взети предвид в случай на взето впоследствие решение по силата на член 18, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1/2003. Адресатът на искането получава копие от обоснованата препоръка.

в)

Когато адресатът на решение за предоставяне на информация, отправено по силата на член 18, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1/2003, счита, че определеният срок за отговор е твърде кратък, той може своевременно да отнесе въпроса до служителя по изслушването преди изтичането на първоначално определения срок. Служителят по изслушването решава дали срокът следва да бъде удължен, като взема предвид продължителността и сложността на искането за предоставяне на информация и нуждите на разследването.

г)

Предприятията или сдруженията на предприятия, предмет на мярка за разследване от страна на Комисията съгласно глава V от Регламент (ЕО) № 1/2003, имат право да бъдат информирани за своя процесуален статут, а именно дали подлежат на разследване и, ако това е така, да се запознаят с предмета и целта на това разследване. Ако предприятие или сдружение на предприятия счита, че не е било правилно информирано от Генерална дирекция „Конкуренция“ за своя процесуален статут, то може да отнесе въпроса до служителя по изслушването с цел вземане на решение. Служителят по изслушването взема решение Генерална дирекция „Конкуренция“ да информира предприятието или сдружението на предприятия, отправило искането, относно техния процесуален статут. Това решение се съобщава на предприятието или сдружението на предприятия, отправило искането.

ГЛАВА 3

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗСЛУШВАНЕ

Член 5

Заинтересовани трети лица

1.   Заявленията за изслушване от трети лица, различни от посочените в членове 5 и 11 от Регламент (ЕО) № 773/2004 и трети лица по смисъла на член 11 от Регламент (ЕО) № 802/2004 („трети лица“), се подават в съответствие с член 13, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 773/2004 и член 16 от Регламент (ЕО) № 802/2004. Заявленията се подават в писмен вид и в тях се уточнява интереса на заявителя от изхода на процедурата.

2.   След консултация с отговорния директор служителят по изслушването решава дали трети лица да бъдат изслушани. Когато извършва оценка дали трето лице доказва достатъчен интерес, служителят по изслушването взема предвид дали и до каква степен заявителят е достатъчно засегнат от поведението, обект на производството по конкуренция, или дали заявителят отговаря на изискванията на член 18, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004.

3.   Когато служителят по изслушването счита, че даден заявител не е доказал достатъчен интерес да бъде изслушан, той информира заявителя писмено за своите основания. На заявителя се определя срок, в който да изложи своето становище в писмен вид. Ако заявителят изложи своето становище в писмен вид в рамките на срока, определен от служителя по изслушването, и то не доведе до различна оценка, тази констатация се отбелязва в мотивирано решение, което се съобщава на заявителя.

4.   Служителят по изслушването съобщава на страните по производството по конкуренция идентичността на заинтересованите трети лица, които ще бъдат изслушани, от момента на откриването на производството съгласно член 11, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1/2003 или член 6, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 139/2004, освен ако такова разкриване би навредило значително на физическо лице или предприятие.

Член 6

Право на устно изслушване, участие на жалбоподатели и трети лица в устното изслушване

1.   По искане на страните, до които Комисията е адресирала изложение на възражения или други засегнати страни, служителят по изслушването провежда устно изслушване, така че тези страни да могат да доразвият своите аргументи, представени в писмените бележки.

2.   Когато е уместно и след консултация с отговорния директор, служителят по изслушването може да реши да предостави възможност на жалбоподателите и заинтересованите трети лица по смисъла на член 5 да изразят своите становища на устното изслушване на страните, за които е издадено изложение на възражения, при условие че са заявили това в своите писмени коментари. Служителят по изслушването може да покани и представители на органите по конкуренция от трети държави да присъстват на устното изслушване като наблюдатели в съответствие със споразуменията, сключени между Съюза и трети държави.

ГЛАВА 4

ДОСТЪП ДО ПРЕПИСКАТА, ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ТЪРГОВСКИ ТАЙНИ

Член 7

Достъп до преписката и достъп до документи и информация

1.   Когато страна, която е упражнила своето право на достъп до преписката, има основание да счита, че Комисията разполага с документи, които не са били разкрити пред нея и че тези документи са необходими за правилното упражняване на правото на изслушване, тя може да подаде обосновано искане за достъп до тези документи до служителя по изслушването, при спазване на член 3, параграф 7.

2.   При спазване на член 3, параграф 7 другите засегнати страни, жалбоподателите и заинтересованите трети лица по смисъла на член 5 могат да подадат обосновано искане до служителя по изслушването при посочените по-долу обстоятелства:

а)

Други засегнати страни, които имат основание да считат, че не са били информирани за възраженията, адресирани до нотифициращите страни в съответствие с член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 802/2004.

б)

Жалбоподател, който е бил информиран от Комисията за намерението ѝ да отхвърли жалба по силата на член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 773/2004 и който има основание да счита, че Комисията разполага с документи, които не са били разкрити пред него, и че тези документи са необходими за правилното упражняване на неговите права в съответствие с член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 773/2004.

в)

Жалбоподател, който счита, че не е получил копие от неповерителната версия на изложението на възраженията в съответствие с член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 773/2004 или че неповерителната версия на изложението на възраженията не е изготвена по начин, който му позволява да упражнява ефективно своите права с изключение на случаите, в които се прилага процедурата за постигане на споразумение.

г)

Заинтересовано трето лице по смисъла на член 5 от настоящото решение, което има основание да счита, че не е било информирано относно естеството и предмета на процедура в съответствие с член 13, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 773/2004 и член 16, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 802/2004. Същото се отнася за жалбоподател в случаите, в които се прилага процедурата за постигане на споразумение, който има основание да счита, че не е бил информиран относно естеството и предмета на процедурата в съответствие с член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 773/2004.

3.   Служителят по изслушването взема мотивирано решение по всяко искане, адресирано до него съгласно параграф 1 или параграф 2, и съобщава това решение на лицето, което е направило искането и на всяко друго лице, засегнато от процедурата.

Член 8

Търговски тайни и друга поверителна информация

1.   Когато Комисията възнамерява да разкрие информация, която може да представлява търговска тайна или друга поверителна информация, притежавана от дадено предприятие или лице, Генерална дирекция „Конкуренция“ информира последното в писмен вид относно това намерение и основанията за него. Определя се краен срок, в рамките на който засегнатото предприятие или лице може да представи писмени коментари.

2.   Когато засегнатото предприятие или лице възрази срещу разкриването на информацията, то може да отнесе въпроса до служителя по изслушването. Ако служителят по изслушването установи, че информацията може да бъде разкрита, тъй като не представлява търговска тайна или друга поверителна информация или тъй като е налице първостепенен интерес от нейното разкриване, това следва да бъде изложено в мотивирано решение, което се съобщава на засегнатото предприятие или лице. В решението се определя датата, след която информацията ще бъде разкрита. Тази дата не може да бъде по-рано от една седмица, считано от датата на уведомлението.

3.   Параграфи 1 и 2 се прилагат mutatis mutandis към разкриването на информация чрез публикуване в Официален вестник на Европейския съюз.

4.   Когато е уместно, с цел балансиране на ефективното упражняване на правата на защита на страната и законните интереси по отношение на поверителността, служителят по изслушването може да разреши на страната, която иска достъп, да бъдат предоставени ограничени части от преписката, които са абсолютно необходими за упражняването на правата на защита на страната, като подробностите се определят от служителя по изслушването.

ГЛАВА 5

УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКОВЕ

Член 9

Искане за удължаване на срокове

1.   Ако адресат на изложение на възражения счита, че определеният срок за отговор на изложението на възражения е твърде кратък, той може да поиска удължаване на този срок посредством обосновано искане, адресирано до отговорния директор. Такова искане трябва да бъде направено своевременно преди изтичането на първоначалния срок при производствата съгласно членове 101 и 102 от Договора и най-малко пет работни дни преди изтичането на първоначалния срок при производствата съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004. Ако такова искане не бъде удовлетворено или адресатът на изложението на възражения, който прави искането, не е съгласен с предоставеното удължаване, той може да отнесе въпроса за преразглеждане от служителя по изслушването преди изтичането на първоначалния срок. След като изслуша отговорния директор, служителят по изслушването решава дали е необходимо удължаване на срока, за да бъде позволено на адресата на изложението на възражения да упражни ефективно своето право на изслушване, като взема предвид и необходимостта да се избегне ненужно забавяне на производството. При производствата съгласно членове 101 и 102 от Договора служителят по изслушването взема предвид, наред с останалото, следните елементи:

а)

обема и сложността на преписката;

б)

дали адресатът на изложението на възражения, който прави искането, е имал предварителен достъп до информация;

в)

други обективни пречки, с които може да се сблъска адресатът на изложението на възражения, който прави искането, когато представя своите констатации.

За целите на оценката по буква а) от първа алинея, могат да бъдат взети предвид броят на нарушенията, предполагаемата продължителност на нарушението(ята), обемът и броят на документите, и обемът и сложността на експертните проучвания.

2.   Ако другите засегнати страни, жалбоподателят или заинтересовано трето лице по смисъла на член 5 считат, че срокът за излагане на техните становища е твърде кратък, те могат да поискат удължаване на този срок посредством обосновано искане, адресирано до отговорния директор своевременно преди изтичането на първоначалния срок. Ако такова искане не бъде удовлетворено или другата засегната страна, жалбоподателят или заинтересованото трето лице не са съгласни с това решение, те могат да отнесат въпроса за преразглеждане от служителя по изслушването. След като изслуша отговорния директор, служителят по изслушването решава дали следва да бъде разрешено удължаване на срока.

ГЛАВА 6

УСТНО ИЗСЛУШВАНЕ

Член 10

Организация и функция

1.   Служителят по изслушването организира и провежда изслушванията, предвидени в разпоредбите за прилагане на членове 101 и 102 от Договора и Регламент (ЕО) № 139/2004.

2.   Устното изслушване се провежда от служителя по изслушването в условията на пълна независимост.

3.   Служителят по изслушването гарантира, че изслушването е правилно проведено и допринася за обективността на самото изслушване и на всяко решение, взето впоследствие.

4.   Служителят по изслушването гарантира, че устното изслушване предоставя достатъчна възможност на адресатите на изложение на възражения, другите засегнати страни, както и на жалбоподателите и заинтересованите трети лица по смисъла на член 5, които са допуснати до устното изслушване, да изложат своите становища по отношение на предварителните констатации на Комисията.

Член 11

Подготовка за устно изслушване

1.   Служителят по изслушването е отговорен за подготовката на устното изслушване и взема всички подходящи мерки в това отношение. С цел да гарантира правилната подготовка на устното изслушване служителят по изслушването може, след консултация с отговорния директор, да предостави предварително на поканените на изслушването лица списък с въпросите, по които те се приканват да изложат становищата си. Освен това служителят по изслушването може да съобщи на лицата, поканени на изслушването, основните въпроси за разглеждане, като по-специално се вземат предвид фактите и въпросите, които адресатите на изложението на възражения, поискали устно изслушване, желаят да повдигнат.

2.   За тази цел след консултация с отговорния директор служителят по изслушването може да проведе среща с лицата, поканени на изслушването, и, когато е уместно, със службите на Комисията с цел да подготви самото изслушване.

3.   Служителят по изслушването може също така да поиска от лицата, поканени на изслушването, да го уведомят предварително в писмен вид относно основното съдържание на изявленията, които се очаква да направят.

4.   Служителят по изслушването може да определи срок, в рамките на който всички лица, поканени на устното изслушване, трябва да представят списък на участниците, които ще присъстват от тяхно име. Служителят по изслушването предоставя този списък на всички лица, поканени на устното изслушване, своевременно преди датата на изслушването.

Член 12

Определяне на дата и час и провеждане

1.   След консултация с отговорния директор служителят по изслушването определя датата, продължителността и мястото на провеждане на изслушването. Когато бъде поискано отлагане, служителят по изслушването решава дали да го разреши или не.

2.   Служителят по изслушването решава дали да бъдат допуснати нови документи по време на изслушването и кои лица да бъдат изслушани от името на дадена страна.

3.   Служителят по изслушването може да позволи на страните, до които е адресирано изложение на възражения, на другите засегнати страни, жалбоподателите, другите лица, поканени на изслушването, службите на Комисията и органите на държавите-членки да задават въпроси по време на изслушването. Служителят по изслушването може да позволи отговорът на даден въпрос да бъде даден в писмен вид в рамките на определен срок, доколкото на този въпрос по изключение не може да бъде отговорено цялостно или частично на устното изслушване. Такъв писмен отговор се разпространява до всички участници в устното изслушване, освен ако служителят по изслушването не реши друго с цел да защити правата на защита на адресата на изложение на възражения или търговските тайни или друга поверителна информация на дадено лице.

4.   Когато необходимостта да се гарантира правото на изслушване го изисква, служителят по изслушването може, след консултация с отговорния директор, да предостави на засегнатите страни, другите засегнати страни, жалбоподателите или заинтересованите трети лица по смисъла на член 5 възможността да представят допълнителни писмени коментари след устното изслушване. Служителят по изслушването определя дата, до която може да се представя такава информация. Комисията не е длъжна да вземе предвид писмени коментари, получени след тази дата.

Член 13

Защита на търговските тайни и поверителност на устното изслушване

По принцип всяко лице се изслушва в присъствието на всички останали лица, поканени да присъстват на устното изслушване. Служителят по изслушването може също да реши да изслуша лицата отделно на заседание при закрити врати, като вземе под внимание техните законни интереси за защита на техните търговски тайни и друга поверителна информация.

ГЛАВА 7

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД И ПРАВО ДА СЕ ПРАВЯТ КОНСТАТАЦИИ

Член 14

Междинен доклад и констатации

1.   Служителят по изслушването предава междинен доклад на компетентния член на Комисията относно изслушването и заключенията, направени от него по отношение на ефективното упражняване на процесуалните права. Констатациите, съдържащи се в този доклад, се отнасят до процесуални въпроси, включително следното:

а)

оповестяването на документи и достъп до преписката;

б)

срокове за предоставяне на отговори на изложение на възражения;

в)

спазване на правото на изслушване;

г)

правилното провеждане на устното изслушване.

Копие от доклада се дава на генералния директор на Генерална дирекция „Конкуренция“, на отговорния директор и на другите компетентни служби на Комисията.

2.   В допълнение към доклада, посочен в параграф 1, и отделно от него, служителят по изслушването може да изложи своите констатации по отношение на напредъка и безпристрастността на производството. По този начин служителят по изслушването се стреми да гарантира по-специално, че при подготовката на проекти за решения на Комисията надлежно се вземат предвид всички релевантни факти, независимо дали са благоприятни или неблагоприятни за засегнатите страни, включително фактическите елементи, релевантни за тежестта и продължителността на всяко нарушение. Такива констатации може да бъдат свързани, inter alia, с необходимостта от допълнителна информация, оттеглянето на определени възражения, формулирането на допълнителни възражения или предлагането на допълнителни мерки за разследване по силата на глава V от Регламент (ЕО) № 1/2003.

Генералният директор на Генерална дирекция „Конкуренция“, отговорният директор и правната служба се информират за тези констатации.

ГЛАВА 8

АНГАЖИМЕНТИ И СПОРАЗУМЕНИЯ

Член 15

Ангажименти и споразумения

1.   Страните по производството, които предлагат да поемат ангажименти, за да преодолеят загрижеността, която Комисията е изразила по отношение на тях в своята предварителна оценка съгласно член 9 Регламент (ЕО) № 1/2003, могат да се свържат със служителя по изслушването на всеки етап от процедурата съгласно член 9, за да се гарантира ефективното упражняване на техните процесуални права.

2.   За да се гарантира ефективното упражняване на техните процесуални права, страните по производството в дела за картели, които започват разговори за постигане на споразумение съгласно член 10а от Регламент (ЕО) № 773/2004, могат да се свържат със служителя по изслушването на всеки етап от процедурата за постигане на споразумение.

ГЛАВА 9

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД

Член 16

Съдържание и предаване на доклада преди приемането на решение

1.   Въз основа на проект на решение, който трябва да бъде представен на Консултативния комитет, служителят по изслушването изготвя окончателен писмен доклад относно зачитането на ефективното упражняване на процесуалните права, както е посочено в член 14, параграф 1, на всеки етап от процедурата. В този доклад се разглежда също въпросът дали в проекта на решението се вземат под внимание единствено възраженията, по отношение на които на страните е била предоставена възможността да изложат становищата си.

2.   Окончателният доклад се представя на компетентния член на Комисията, на генералния директор на Генерална дирекция „Конкуренция“, на отговорния директор и на другите компетентни служби на Комисията. Той се съобщава на отговорните органи в държавите-членки и в съответствие с разпоредбите за сътрудничество, съдържащи се в Протокол № 23 и Протокол № 24 от Споразумението за ЕИП, на Надзорния орган на Европейската асоциация за свободна търговия.

Член 17

Представяне на доклада пред Комисията и публикуване на доклада

1.   Окончателният доклад на служителя по изслушването се предава на Комисията заедно с проекта на решението, което ѝ е представено, с цел да се гарантира, че при вземането на решение по конкретен случай Комисията разполага с цялата релевантна информация относно хода на процедурата и че ефективното упражняване на процесуалните права е спазено през цялата продължителност на производството.

2.   Окончателният доклад може да бъде изменен от служителя по изслушването в зависимост от измененията на проекта на решението, преди Комисията да го е приела.

3.   Комисията изпраща на адресатите на решението доклада на служителя по изслушването заедно с решението. Тя публикува в Официален вестник на Европейския съюз окончателния доклад на служителя по изслушването заедно с решението, като взема предвид законните интереси на предприятията за защита на техните търговски тайни.

ГЛАВА 10

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 18

Отмяна и преходна разпоредба

1.   Решение 2001/462/ЕО, ЕОВС се отменя.

2.   Процесуалните мерки, които вече са взети съгласно Решение 2001/462/ЕО, ЕОВС, остават в сила. По отношение на мерките за разследване, които са взети преди настоящото решение да влезе в сила, служителят по изслушването може да откаже да упражни своите правомощия съгласно член 4.

В случаите, в които откриването на производство по член 11, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1/2003 или откриването на производство по член 6, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 139/2004 се е състояло, преди настоящото решение да влезе в сила, междинният доклад съгласно член 14 от настоящото решение и окончателният доклад съгласно член 16 не обхващат фазата на разследване, освен ако служителят по изслушването не реши друго.

Член 19

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 13 октомври 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 308, 8.12.2000 г., стр. 26.

(2)  ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 123, 27.4.2004 г., стр. 18.

(5)  ОВ L 133, 30.4.2004 г., стр. 1.

(6)  ОВ C 303, 14.12.2007 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 330, 21.12.1994 г., стр. 67.

(8)  ОВ L 162, 19.6.2001 г., стр. 21.

(9)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.


ПРЕПОРЪКИ

20.10.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 275/38


ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА

от 18 октомври 2011 година

относно определението за наноматериали

(текст от значение за ЕИП)

(2011/696/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 292 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съобщението на Комисията от 7 юни 2005 г.„Нанонауки и нанотехнологии: план за действие за Европа 2005—2009“ (1) се определят редица обособени и взаимосвързани действия за незабавното прилагане на безопасен, интегрален и отговорен подход по отношение на нанонауките и нанотехнологиите.

(2)

В съответствие със задълженията, поети в плана за действие, Комисията внимателно разгледа съответното законодателство на Съюза с цел да установи приложимостта на съществуващите разпоредби към възможните рискове, свързани с наноматериалите. Резултатът от този преглед беше публикуван в съобщението на Комисията от 17 юни 2008 г.„Наноматериалите от гледна точка на регулаторната уредба“ (2). В съобщението се стига до извода, че понятието „наноматериали“ не се споменава изрично в законодателството на Съюза, но действащото законодателство обхваща като цяло потенциалните рискове за здравето, безопасността и околната среда във връзка с наноматериалите.

(3)

В своята резолюция от 24 април 2009 г. (3) относно наноматериалите от гледна точка на регулаторната уредба Европейския парламент призовава inter alia към въвеждане на изчерпателно и научнообосновано определение за наноматериалите в законодателството на Съюза.

(4)

Посоченото в настоящата препоръка определение следва да се използва като критерий при определянето дали даден материал следва да се разглежда като „наноматериал“ за целите на законодателството и политиката в Съюза. Определението на понятието „наноматериал“ в законодателството на Съюза следва да се основава единствено на размера на съставните частици на материала, без оглед на опасността или риска. Това определение, основано единствено на размера на материала, важи за естествени, съпътстващи или произведени материали.

(5)

Определението на понятието „наноматериал“ следва да се основава на наличните научни знания.

(6)

Установяването на размера и разпределението на големините при наноматериалите представлява предизвикателство в много от случаите и е възможно резултатите, получени с различни методи на измерване, да не бъдат сравними. Трябва да бъдат разработени хармонизирани методи за измерване, за да се гарантира, че прилагането на определението води до последователни резултати при различни материали и в рамките на продължителен период от време. До приемането на хармонизирани методи за измерване следва да бъдат прилагани най-добрите налични алтернативни методи.

(7)

В базовия доклад на Съвместния изследователски център на Европейската комисия „Съображения относно определението за наноматериали за целите на регулаторната уредба“ (4) се предлага за наноматериалите да бъде дадено определение, разглеждащо съставените от частици наноматериали, което е широко приложимо в законодателството на Съюза и е съобразено с други подходи по света. Размерът следва да бъде единственото определящо качество, което налага да бъдат посочени ясно границите на наномащаба.

(8)

Комисията упълномощи Научния комитет по възникващи и идентифицирани нови здравни рискове (НКВИНЗР) да предостави научно становище относно елементите, които трябва да се вземат под внимание при разработването на определение на термина „наноматериал“ за регулаторни цели. Становището Научна основа на определението на термина „наноматериал“ беше предмет на публична консултация през 2010 г. В своето становище от 8 декември 2010 г. (5) НКВИНЗР стига до заключението, че размерът е качество, всеобщо приложимо към наноматериалите, и представлява най-подходящият критерий, като определянето на допустимия обхват на размерите би спомогнало за еднообразно тълкуване. Беше предложено като долна граница да се използва стойността от 1 nm. Като горна граница широко се използва стойността от 100 nm, макар да няма научни доказателства в подкрепа на пригодността на тази стойност. Възможно е използването на единна стойност за горната граница да се окаже твърде ограничаващо по отношение класифицирането на наноматериалите и един диференциран подход да бъде по-подходящото решение. За регулаторни цели следва също да бъде взето предвид разпределението на относителния брой на частиците с определен размер, като се използват средният размер и стандартното отклонение на размера, за да се прецизира определението. Разпределението на размерите в материала следва да се представи въз основа на относителния брой на частици с определен размер (т.е. броя на обектите, чийто размер е в определен обхват, разделен на общия брой на обектите), а не като масова част на частиците с наномащаб в наноматериала, тъй като най-големият брой частици може да се съдържа в малка масова част. НКВИНЗР откри някои специални случаи, в които прилагането на определението може да бъде улеснено, ако като критерий дали даден материал може да се причисли към наномащаба се използва специфичната повърхнина в даден обем.

(9)

Международната организация по стандартизация определя термина „наноматериал“ като „материал, чиито външни размери, вътрешна или повърхностна структура са в рамките на наномащаба“. Терминът „наномащаб“ се определя като размер приблизително от 1 до 100 nm (6).

(10)

Разпределението на относителния брой на частиците с определен размер следва да отчита факта, че наноматериалите най-често се състоят от множество частици с различни размери, които са разпределени по определен начин. Без да се уточни разпределението на относителния брой на частиците с определен размер, би било трудно да се определи дали конкретен материал отговаря на определението, когато някои частици са под 100 nm, а други не са. Този подход е в съответствие със становището на НКВИНЗР, че разпределението на частиците в даден материал следва да се представя като разпределение въз основа на относителния брой на частици с определен размер (т.е. броя на частиците).

(11)

Няма единно научно виждане относно долната граница за бройния дял на частиците в обхвата 1—100 nm, под която не се очаква материали, съдържащи тези частици, да притежават свойства, характерни за наноматериалите. Научното становище предложи да се използва статистически подход, основан на стандартното отклонение с прагова стойност от 0,15 %. Предвид широкото разпространение на материали, които могат да бъдат обхванати при посочения праг, и необходимостта от приспособяване на обхвата на определението за регулаторни цели този праг следва да бъде по-висок. Съгласно определението в настоящата препоръка броят на частиците с размер между 1 и 100 nm в наноматериалите не следва да бъде под 50 %. В съответствие със становището на НКВИНЗР дори при малък брой частици в обхвата 1—100 nm в някои случаи може да бъде обоснована целенасочена оценка. Би било подвеждащо обаче, ако такива материали се категоризират като наноматериали. Въпреки това може да има специфични случаи в законодателството, когато опасения за околната среда, здравеопазването, безопасността и конкурентоспособността оправдават прилагането на праг под 50 %.

(12)

Агломерати или агрегати на частици могат да имат същите характеристики като необвързани частици. Освен това в жизнения цикъл на наноматериалите може да има случаи, в които агломератите или агрегатите освобождават частици. Поради това определението в настоящата препоръка следва също да включва частици, обвързани в агломерати или агрегати, когато съставните частици са в обхвата 1—100 nm.

(13)

Понастоящем е възможно да се измери специфична повърхнина в даден обем при сухи твърди материали или прахообразни материали с помощта на метода с адсорбция на азот („BET-method“). В тези случаи специфичната повърхнина може да се използва като критерий за откриване на потенциални наноматериали. Възможно е в бъдеще нови научни знания да разширят полето на прилагане на този и други методи върху други видове материали. Може да има несъответствие между стойностите, измерени за специфичната повърхнина и за разпределението на относителния брой на частиците с определен размер за различните материали. Поради това следва да се уточни, че резултатите за разпределението на относителния брой на частиците с определен размер следва да се използват с предимство и специфичната повърхнина не може да се използва, за да се докаже, че даден материал не е наноматериал.

(14)

Технологиите и науката продължават да се развиват и напредват с голяма скорост. Поради това определението, включително и описанията, следва да бъде преразгледано до декември 2014 г., за да се гарантира, че отговаря на потребностите. При този преглед следва по-специално да се оцени дали прагът от 50 % за относителния брой на частиците с определен размер следва да бъде увеличен или намален и дали материали с вътрешна или повърхностна структура в наномащаба, например сложни съставни наноматериали, включително използваните в някои сектори нанопорести и нанокомпозитни материали, да бъдат включени в категорията наноматериали.

(15)

Следва да бъдат разработени насоки и стандартизирани методи за измерване и следва да бъдат развити познания за типичните концентрации на наночастици в представителен набор от материали в случаите, когато това е възможно и се очаква основателно да улесни прилагането на определението в даден правен контекст.

(16)

Определението, изложено в настоящата препоръка, не следва да предопределя, нито да отразява приложното поле на която и да било част от законодателството на Съюза или разпоредба, установяваща потенциално допълнителни изисквания към тези материали, включително на онези от тях, свързани с управлението на риска. В някои случаи може да се окаже необходимо да се изключат определени материали от приложното поле на определено законодателство или законодателни разпоредби, дори ако те отговарят на определението. Също така може да се окаже необходимо да се включат допълнителни материали, например материали с размери под 1 nm или над 100 nm, в приложното поле на определено законодателство или нормативни разпоредби, предвидени за наноматериалите.

(17)

Предвид преобладаващите във фармацевтичния сектор специални обстоятелства и специализираните наноструктурирани системи, които вече са в експлоатация, определението в настоящата препоръка не следва да засяга използването на термина „нано“ при определянето на някои фармацевтични продукти и медицински изделия,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ПРЕПОРЪКА

1.

Държавите-членки, агенциите на Съюза и стопанските субекти се приканват да използват посоченото по-долу определение на термина „наноматериал“ при приемането и прилагането на закони и политики, както и в програмите за изследвания, засягащи продукти на нанотехнологиите.

2.

„Наноматериал“ означава естествен, съпътстващ или произведен материал, съдържащ частици в необвързано състояние или под формата на агрегат или агломерат, при което външният размер в едно или повече измерения на поне 50 % от общия брой частици е в обхвата 1—100 nm.

В специални случаи и когато това е обосновано от опасения за околната среда, здравеопазването, безопасността и конкурентоспособността, прагът от 50 % за относителния брой на частиците с определен размер може да бъде заменен със стойност между 1 и 50 %.

3.

Чрез дерогация от точка 2 фулерените, графените и еднослойните въглеродни нанотръби с външен размер в едно или повече измерения под 1 nm следва да се считат за наноматериали.

4.

За целите на точка 2 термините „частица“, „агломерат“ и „агрегат“ се определят, както следва:

а)

„частица“ означава миниатюрно парченце материал с ясни физически граници;

б)

„агломерат“ означава набор от слабо обвързани частици или агрегати, като получената външна повърхнина приблизително съответства на сумата от повърхнините на отделните компоненти;

в)

„агрегат“ означава частица, която се състои от силно обвързани или слети частици.

5.

Когато е технически осъществимо и се изисква от дадено законодателство, съответствието с определението в точка 2 може да се установи въз основа на специфичната повърхнина в даден обем. Следва да се счита, че даден материал отговаря на определението в точка 2, когато неговата специфична повърхнина в даден обем надвишава 60 m2/cm3. Все пак материал, който се причислява към наноматериалите въз основа на относителния брой на частиците с определен размер, следва да се счита за съответстващ на определението от точка 2, дори ако неговата специфична повърхнина в даден обем е под 60 m2/cm3.

6.

До декември 2014 г. определението, изложено в точки 1—5, ще бъде преразгледано в светлината на събрания опит и развитието на науката и технологията. Този преглед следва да се съсредоточи върху въпроса дали прагът от 50 % за относителния брой на частиците с определен размер следва да бъде увеличен или намален.

7.

Настоящата препоръка е адресирана до държавите-членки, агенциите на Съюза и стопанските субекти.

Съставено в Брюксел на 18 октомври 2011 година.

За Комисията

Janez POTOČNIK

Член на Комисията


(1)  COM(2005) 243 окончателен.

(2)  COM(2008) 366 окончателен.

(3)  P6_TA(2009) 0328.

(4)  EUR 24403 EN, юни 2010 г.

(5)  http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/scenihr_o_032.pdf

(6)  http://cdb.iso.org