ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2011.265.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 265

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
11 октомври 2011 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2011/77/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 27 септември 2011 година за изменение на Директива 2006/116/ЕО за срока за закрила на авторското право и някои сродни права

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 999/2011 на Съвета от 10 октомври 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки по отношение на Беларус

6

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1000/2011 на Съвета от 10 октомври 2011 година за прилагане на член 8а, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки по отношение на Беларус

8

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1001/2011 на Комисията от 10 октомври 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

15

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение 2011/666/ОВППС на Съвета от 10 октомври 2011 година за изменение на Решение 2010/639/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Беларус

17

 

 

2011/667/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 10 октомври 2011 година относно условията за съгласувано прилагане на правилата за привеждане в изпълнение по отношение на мобилни спътникови услуги (МСУ) съгласно член 9, параграф 3 от Решение № 626/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2011) 7001)  ( 1 )

25

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

 

2011/668/ЕС

 

*

Препоръка на Съвета от 15 февруари 2011 година относно освобождаване на Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на операциите на Европейския фонд за развитие (Девети ЕФР) за финансовата 2009 година

28

 

 

2011/669/ЕС

 

*

Препоръка на Съвета от 4 октомври 2011 година относно назначаването на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка

29

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Решение 2010/703/ЕС на представителите на правителствата на държавите-членки от 18 ноември 2010 година за назначаване на съдия в Общия съд (ОВ L 306, 23.11.2010 г.)

30

 

*

Поправка на Решение 2010/762/ЕС на представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета от 25 февруари 2010 година за определяне на седалището на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (ОВ L 324, 9.12.2010 г.)

30

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Законодателни актове

ДИРЕКТИВИ

11.10.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 265/1


ДИРЕКТИВА 2011/77/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 27 септември 2011 година

за изменение на Директива 2006/116/ЕО за срока за закрила на авторското право и някои сродни права

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 53, параграф 1, член 62 и член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид че:

(1)

Съгласно Директива 2006/116/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3) срокът на закрила на изпълнителите и продуцентите на звукозаписи е 50 години.

(2)

За изпълнителите този срок започва да тече от изпълнението или, ако записът на изпълнението е законно публикуван или законно публично съобщен в рамките на 50 години след изпълнението, от първото такова публикуване или първото такова публично съобщаване, което от двете събития настъпи по-рано.

(3)

За продуцентите на звукозаписи срокът започва да тече от създаването на звукозаписа или от законното му публикуване в рамките на 50 години след създаването, или, ако не е така публикуван — от законното му публичното съобщаване в рамките на 50 години след създаването.

(4)

Социално признатото значение на творческия принос на изпълнителите следва да се отрази в нивото на закрила, което да отбелязва техния творчески и артистичен принос.

(5)

Изпълнителите обикновено започват своята кариера млади и настоящият 50-годишен срок на закрила, приложим към записа на изпълненията, често не защитава техните изпълнения през целия им живот. В резултат на това някои изпълнители имат по-ниски доходи в края на живота си. Освен това изпълнителите често не могат да се позоват на правата си, за да предотвратят или да ограничат нежелателно използване на изпълненията им приживе.

(6)

Приходите, получени от изключителни права на възпроизвеждане и предоставяне на разположение, предвидени в Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество (4), както и справедливо обезщетение за възпроизвеждане за лично ползване по смисъла на същата директива, и от изключителни права на разпространение и отдаване под наем по смисъла на Директива 2006/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за правото на отдаване под наем и в заем, както и за някои права, свързани с авторското право в областта на интелектуалната собственост (5), следва да бъдат на разположение на изпълнителите най-малко докато са живи.

(7)

Следователно срокът на закрила на записи на изпълнения и на звукозаписи следва да бъде удължен до 70 години след съответното събитие.

(8)

Правата върху записа на изпълнението следва да се върнат обратно при изпълнителя, ако продуцентът на звукозаписи не предлага за продажба достатъчен брой екземпляри от даден звукозапис по смисъла на Международната конвенция за закрила на артистите изпълнители, продуцентите на звукозаписи и излъчващите организации, който при липса на удължаване на срока на закрила би станал обществено достояние, или ако продуцентът не предоставя на разположение на публиката този звукозапис. Тази опция следва да се предоставя след изтичането на разумен срок, в който продуцентът на звукозаписи да изпълни и двете действия, свързани с използването на звукозаписа. Правата на продуцента на звукозаписи върху звукозаписа следва да се погасят, за да се избегне положение, при което те съществуват едновременно с правата на изпълнителя върху записа на изпълнението, въпреки че вече не са прехвърлени или преотстъпени на продуцента.

(9)

При встъпването в договорни взаимоотношения с продуцент на звукозаписи, изпълнителите обикновено трябва да прехвърлят или преотстъпят на продуцента на звукозаписи своите изключителни права на възпроизвеждане, разпространение, отдаване под наем и предоставяне на разположение на записите на изпълненията си. В замяна на това на някои изпълнители се плащат авансово авторски възнаграждения, като те получават плащанията си само след като продуцентът на звукозаписи си е приспаднал първоначалните авансови плащания и е направил всички договорно определени удръжки. Други изпълнители прехвърлят или преотстъпват своите изключителни права срещу еднократно заплащане (непериодично възнаграждение). Такъв е по-специално случаят с изпълнителите, които свирят в акомпанимент и не се появяват в списъка с имената на изпълнителите („неизвестни изпълнители“), а понякога и с изпълнителите, които се появяват в списъка с имената на изпълнителите („известни изпълнители“).

(10)

Следва да бъдат въведени редица съпътстващи мерки, за да се гарантира, че изпълнителите, които са прехвърлили или преотстъпили своите изключителни права на продуцентите на звукозаписи, действително имат полза от удължаване на срока.

(11)

Първата съпътстваща мярка следва да бъде въвеждането на задължение за продуцентите на звукозаписи да заделят, поне веднъж годишно, сума, съответстваща на 20 % от прихода от изключителни права на разпространение, възпроизвеждане и предоставяне на разположение на звукозаписи. „Приход“ означава приходът, получен от продуцента на звукозаписи, преди приспадане на разходите.

(12)

Тези суми следва да бъдат изплащани единствено в полза на изпълнителите, на чиито изпълнения е направен звукозапис, и които са прехвърлили или преотстъпили своите права на продуцента на звукозаписи срещу еднократно заплащане. Заделените по този начин суми следва да бъдат разпределяни между неизвестните изпълнители най-малко веднъж годишно на индивидуален принцип. Това разпределение следва да бъде възложено на дружества за колективно управление на права, като за приходите, които не подлежат на разпределение, могат да се прилагат национални правила. За да се избегне налагането на несъразмерна тежест при събирането и управлението на тези приходи, държавите-членки следва да могат да регулират степента, в която микропредприятията са обвързани със задължението да дават своя дял, когато подобни плащания биха изглеждали неразумни, що се отнася до разходите по събирането и управлението на приходите.

(13)

Член 5 от Директива 2006/115/ЕО обаче вече дава на изпълнителите неотменимо право на справедливо възнаграждение за отдаване под наем inter alia на звукозаписи. Също така съгласно установените договорни практики изпълнителите обикновено не прехвърлят, нито преотстъпват на продуцентите на звукозаписи правото си да претендират еднократно справедливо възнаграждение за излъчване и публично съобщаване съгласно член 8, параграф 2 от Директива 2006/115/ЕО и на справедливо обезщетение за възпроизвеждането за лично ползване съгласно член 5, параграф 2, буква б) от Директива 2001/29/ЕО. Следователно при изчисляването на общата сума, която да бъде заделена от продуцентите на звукозаписи за плащане на допълнителното възнаграждение, приходите на продуцента на звукозаписи, получени от отдаване под наем на звукозаписи, или еднократните справедливи възнаграждения за излъчване и публично съобщаване, или справедливото обезщетение, получено за възпроизвеждането за лично ползване, следва да бъдат изключени.

(14)

Втора съпътстваща мярка, предназначена да възстанови равновесието в договорите, чрез които изпълнителите прехвърлят срещу авторски възнаграждения своите изключителни права на продуценти на звукозаписи, следва да бъде „изчистването на старите задължения“ за изпълнителите, които са преотстъпили своите гореспоменати изключителни права на продуценти на звукозаписи срещу авторско или друго възнаграждение. За да могат изпълнителите да се възползват изцяло от удължения срок на закрила, държавите-членки следва да гарантират, че по силата на сключени договори между продуцентите на звукозаписи и изпълнителите за времето на удължения срок на изпълнителите се изплаща авторско или друго възнаграждение, без оглед на авансови плащания или договорно определени удръжки.

(15)

В интерес на правната сигурност следва да бъде предвидено, че при отсъствие на ясни указания в договора за противното, договорното преотстъпване или прехвърляне на права върху записа на изпълнението, сключено преди датата, до която държавите-членки следва да приемат мерките за изпълнение на настоящата директива, ще продължи да поражда правно действие по време на удължения срок.

(16)

Държавите-членки следва да могат да предвидят възможност за предоговаряне на определени условия в тези договори, предвиждащи периодични плащания, в полза на изпълнителите. Държавите-членки следва да разполагат с подходящи процедури, в случай че предоговарянето се окаже неуспешно.

(17)

Настоящата директива не следва да засяга националните правила и споразумения, които са съвместими с нейните разпоредби, като колективни договори, сключени в държавите-членки между организации, представляващи изпълнителите, и организации, представляващи продуцентите.

(18)

В някои държави-членки се прилага единен срок на закрила по отношение на музикални композиции с текст, който срок се изчислява от смъртта на последния преживял автор, докато в други държави-членки се прилагат отделни срокове на закрила по отношение на музиката и на текста. Повечето от музикалните композиции с текст се пишат в съавторство. Например операта често е плод на труда на либретист и композитор. Още повече, че в музикални жанрове като джаз, рок и поп музика, творческият процес често се извършва в сътрудничество.

(19)

Следователно хармонизацията на срока на закрила на музикалните композиции с текст, чиито текст и музика са създадени с цел да се използват заедно, е непълна и възпрепятства свободното движение на стоки и услуги, като например трансгранични услуги по колективно управление. С цел да се гарантира премахването на подобни пречки, всички такива творби, намиращи се под закрила към датата, до която държавите-членки се изисква да транспонират настоящата директива, следва да имат еднакъв хармонизиран срок на закрила във всички държави-членки.

(20)

Директива 2006/116/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(21)

Доколкото целите на съпътстващите мерки не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки, доколкото националните мерки в тази област биха довели до нарушаване на конкуренцията или биха засегнали обхвата на изключителните права на продуцентите на звукозаписи, определени от законодателството на Съюза, и могат да бъдат по-добре постигнати на равнище Съюз, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(22)

В съответствие с точка 34 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество (6) държавите-членки се поощряват да изготвят, за самите себе си и в интерес на Съюза, свои собствени таблици, които доколкото е възможно илюстрират съответствието между настоящата директива и приетите от тях мерки по нейното транспониране, и да ги предоставят на разположение на обществеността,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменения на Директива 2006/116/ЕО

Директива 2006/116/ЕО се изменя, както следва:

1)

В член 1 се добавя следният параграф:

„7.   Срокът на закрила на музикална композиция с текст изтича 70 години след смъртта на последното от следните преживели лица, независимо дали тези лица са посочени като съавтори: автора на текста и композитора на музикалната композиция, при условие че и двата вида принос към творбата са били създадени конкретно за съответната музикална композиция с текст.“

2)

Член 3 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 второто изречение се заменя със следното:

„Обаче

ако записът на изпълнението е законно публикуван или законно публично съобщен по друг начин различен от звукозапис в рамките на този период, правата изтичат 50 години след датата на първото публикуване или първото публично съобщаване, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано;

ако записът на изпълнението чрез звукозапис е законно публикуван или законно публично съобщен в рамките на този период, правата изтичат 70 години след датата на първото публикуване или първото публично съобщаване, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.“;

б)

в параграф 2 второто и третото изречение числото „50“ се заменя с числото „70“;

в)

вмъкват се следните параграфи:

„2а.   Ако 50 години след законното публикуване на звукозапис, или ако той не е бил публикуван — 50 години след неговото законно публично съобщаване, продуцентът на звукозаписи не предлага достатъчно екземпляри от звукозаписа за продажба или не го предоставя на разположение на обществеността по жичен или безжичен път, по такъв начин, че членовете на обществеността да могат да получат достъп до него по време и от място, които лично са избрали, изпълнителят може да прекрати договора, с който той е прехвърлил или преотстъпил своите права върху записа на своето изпълнение на продуцента на звукозаписи (по-нататък „договор за прехвърляне или преотстъпване на права“). Правото на прекратяване на договора за прехвърляне или преотстъпване на права може да бъде упражнено, ако продуцентът не изпълни, в срок до една година от получаване на уведомлението на изпълнителя за намерението му да прекрати договора за прехвърляне или преотстъпване на права съгласно предходното изречение, и двете действия по използването, посочени в това изречение. Отказът на изпълнителя от правото да прекрати договора е недействителен. Когато звукозаписът съдържа запис на изпълненията на няколко изпълнители, те могат да прекратят своите договори за прехвърляне или преотстъпване на права в съответствие с приложимото национално законодателство. Ако договорът за прехвърляне или преотстъпване на права бъде прекратен съгласно настоящия параграф, правата на продуцента на звукозаписи върху звукозаписа се погасяват.

2б.   Когато по силата на договор за прехвърляне или преотстъпване на права изпълнителят има право да претендира непериодично възнаграждение, изпълнителят има правото да получава допълнително годишно възнаграждение от продуцента на звукозаписи за всяка пълна година след петдесетата година от законното публикуване на звукозаписа, или ако той не е бил публикуван — петдесетата година от неговото законно публично съобщаване. Отказът на изпълнителя от правото на допълнително годишно възнаграждение е недействителен.

2в.   Общата сума, която да бъде заделена от продуцент на звукозаписи за плащане на годишното допълнително възнаграждение, посочено в параграф 2б, съответства на 20 % от приходите, получени от продуцент на звукозаписи през годината, предхождаща годината, за която се плаща въпросното възнаграждение, от възпроизвеждане, разпространение и предоставяне на разположение на тези звукозаписи, след петдесетата година от законното публикуване на звукозаписа, или ако той не е бил публикуван — петдесетата година от неговото законно публично съобщаване.

Държавите-членки гарантират, че продуцентите на звукозаписи са длъжни при поискване да предоставят на изпълнителите, които имат право на годишно допълнително възнаграждение, посочено в параграф 2б, всякаква информация, която може да бъде необходима за осигуряване на плащането на това възнаграждение.

2г.   Държавите-членки гарантират, че правото на получаване на допълнително годишно възнаграждение, посочено в параграф 2б, се управлява от дружества за колективно управление на права.

2д.   Когато изпълнител има право на периодични плащания, след петдесетата година от законното публикуване на звукозаписа, или ако той не е бил публикуван — след петдесетата година от неговото законно публично съобщаване, от плащанията за изпълнителя не се приспадат нито авансови плащания, нито договорно определени удръжки.“

3)

В член 10 се добавят следните параграфи:

„5.   Член 3, параграфи 1—2д във версията в сила на 31 октомври 2011 г., се прилагат за записи на изпълнения и за звукозаписи, по отношение на които правата на изпълнителя и на продуцента на звукозаписи по силата на тези разпоредби във версията в сила на 30 октомври 2011 г. продължават да са защитени към 1 ноември 2013 г., както и за записи на изпълнения и звукозаписи, създадени след тази дата.

6.   Член 1, параграф 7 се прилага спрямо музикални композиции с текст, от които поне музикалната композиция или текстът се ползват със закрила в минимум една държава-членка на 1 ноември 2013 г., както и спрямо музикални композиции с текст, създадени след тази дата.

Първа алинея от настоящия параграф не засяга действия по използването, осъществени преди 1 ноември 2013 г. Държавите-членки приемат необходимите разпоредби за закрила, по-специално, на правата, придобити от трети страни.“

4)

Вмъква се следният член:

„Член 10а

Преходни мерки

1.   При липса на ясни указания в договора за противното се счита, че договор за прехвърляне или преотстъпване на права, сключен преди 1 ноември 2013 г., продължава да има правно действие и след момента, в който по силата на член 3, параграф 1 във версията от 30 октомври 2011 г., правата на изпълнителя престават да се ползват със закрила.

2.   Държавите-членки могат да предвидят, че договори за прехвърляне или преотстъпване на права, по които изпълнител има право на периодични плащания, сключени преди 1 ноември 2013 г., могат да бъдат изменени след петдесетата година от законното публикуване на звукозаписа, или ако той не е бил публикуван — след петдесетата година от неговото законно публично съобщаване.“

Член 2

Транспониране

1.   Държавите-членки привеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива до 1 ноември 2013 г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Докладване

1.   До 1 ноември 2016 г. Комисията представя на Европейския парламент, на Съвета и на Европейския икономически и социален комитет доклад относно прилагането на настоящата директива, предвид развитието на пазара на цифрови технологии, придружен ако е необходимо от съответни предложения за последващо изменение на Директива 2006/116/ЕО.

2.   До 1 януари 2012 г. Комисията представя на Европейския парламент, на Съвета и на Европейския икономически и социален комитет доклад за оценка на евентуалната необходимост от удължаване срока на закрила на правата на изпълнителите и продуцентите в аудиовизуалния сектор. Ако е подходящо Комисията прави предложения за последващо изменение на Директива 2006/116/ЕО.

Член 4

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 5

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 27 септември 2011 година.

За Европейския парламент

Председател

J. BUZEK

За Съвета

Председател

M. DOWGIELEWICZ


(1)  ОВ C 182, 4.8.2009 г., стр. 36.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 23 април 2009 г. (ОВ C 184 E, 8.7.2010 г., стр. 331) и Решение на Съвета от 12 септември 2011 г.

(3)  ОВ L 372, 27.12.2006 г., стр. 12.

(4)  ОВ L 167, 22.6.2001 г., стр. 10.

(5)  ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 28.

(6)  ОВ C 321, 31.12.2003 г., стр. 1.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

11.10.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 265/6


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 999/2011 НА СЪВЕТА

от 10 октомври 2011 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки по отношение на Беларус

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215 от него,

като взе предвид Решение 2011/666/ОВППС на Съвета от 10 октомври 2011 година за изменение на Решение 2010/639/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Беларус (1),

като взе предвид съвместното предложение на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 765/2006 на Съвета от 18 май 2006 г. (2) предвижда замразяване на активите на президента Лукашенко и някои длъжностни лица на Беларус.

(2)

С Регламент (ЕС) № 588/2011 на Съвета от 20 юни 2011 г. (3) Съветът добави още имена в списъка на лицата, обхванати от замразяването на активи. Тези допълнителни имена включват образувания.

(3)

С Решение 2011/666/ОВППС на Съвета Съветът реши, че трябва да се предостави дерогация от замразяването на активи, за да не бъдат възпрепятствани дружествата от ЕС да си възстановяват средствата, които включени в списъка образувания им дължат по договори, сключени преди включването на посочените образувания в списъка.

(4)

Тази мярка попада в обхвата на Договора и следователно за нейното прилагане е необходим нормативен акт на равнището на Съюза, по-специално с цел да се осигури еднаквото ѝ прилагане от страна на икономическите оператори във всички държави-членки.

(5)

Следователно Регламент (ЕС) № 765/2006 на Съвета следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В Регламент (ЕО) № 765/2006 се вмъква следният член:

„Член 4а

Чрез дерогация от член 2, параграф 1, когато е дължимо плащане от физическо или юридическо лице, образувание или орган, включени в списъка в приложение I или приложение IA, съгласно договор или споразумение, сключени от съответното физическо или юридическо лице, образувание или орган, или съгласно задължение, което е възникнало за съответното физическо или юридическо лице, образувание или орган, преди датата, на която въпросното лице, образувание или орган е включено в списъка, компетентните органи на държавите-членки, посочени в уебсайтовете, изброени в приложение II, могат да разрешат, при условията, които смятат за уместни, освобождаване на определени замразени финансови средства или икономически ресурси, ако са изпълнени следните условия:

i)

съответният компетентен орган е установил, че плащането не е, пряко или непряко, за или в полза на лице,образувание или орган, включен в приложение I или приложение IA; и

ii)

съответната държава-членка е уведомила останалите държави-членки и Комисията за установеното и за намерението си да предостави разрешението най-малко две седмици преди предоставянето на разрешението.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Люксембург на 10 октомври 2011 година.

За Съвета

Председател

C. ASHTON


(1)  Виж страница 17 на настоящия Официален вестник.

(2)  ОВ L 134, 20.5.2006 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 161, 21.6.2011 г., стр. 1.


11.10.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 265/8


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1000/2011 НА СЪВЕТА

от 10 октомври 2011 година

за прилагане на член 8а, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки по отношение на Беларус

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 765/2006 на Съвета от 18 май 2006 г. относно ограничителни мерки по отношение на Беларус (1), и по-специално член 8а, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 18 май 2006 г. Съветът прие Регламент (ЕО) № 765/2006.

(2)

Предвид тежкото положение в Беларус следва да бъдат включени още лица в списъка на физически и юридически лица, образувания и органи, на които са наложени ограничителни мерки, съдържащ се в приложение IА към Регламент (ЕО) № 765/2006.

(3)

Освен това, следва да бъде актуализирана информацията, отнасяща се до определени лица и до едно образувание в списъка в приложение IА към същия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Лицата, посочени в приложение I към настоящия регламент, се добавят към списъка, съдържащ се в приложение IА към Регламент (ЕО) № 765/2006.

Член 2

В приложение IА към Регламент (ЕО) № 765/2006 вписванията относно следните лица и следното образувание се заменят със съответните вписвания от приложение II към настоящия регламент:

(1)

Mazouka Siarhei;

(2)

Bazanau, Aliaksandr Viktaravich

(3)

Peftiev Vladimir

(4)

Ipatau, Vadzim Dzmitryevich

(5)

Bushnaia, Natallia Uladzimirauna

(6)

Bushchyk, Vasil Vasilievich

(7)

Katsuba, Sviatlana Piatrouna

(8)

Kisialiova, Nadzeia Mikalaeuna

(9)

Padaliak, Eduard Vasilievich

(10)

Rakhmanava, Maryna Iurievna

(11)

Shchurok, Ivan Antonavich

(12)

Sport-Pari

(13)

Shadryna, Hanna Stanislavauna.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Люксембург на 10 октомври 2011 година.

За Съвета

Председател

C. ASHTON


(1)  OJ L 134, 20.5.2006 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Лица, посочени в член 1

 

Имена

Транскрипция на изписването на беларуски език

Транскрипция на изписването на руски език

Имена

(изписване на беларуски език)

Имена

(изписване на руски език)

Място и дата на раждане

Длъжност

1.

Kamisarau, Valery Mikalayevich

Komissarov, Valeri Nikolaevich

Камiсараў Валерый Мiкалаевiч

Комиссаров Валерий Николаевич

 

Съдия в Ленински окръжен съд на гр. Минск. Като главен съдия отхвърля обжалването на присъдите срещу политическите и граждански активисти Дмитрий Дашкевич, Едуард Лобов, Александър Отрощенков, Дмитрий Новик, Александър Молчанов. Тези процеси представляваха явно нарушение на Наказателния кодекс.

2.

Stsiapurka, Uladzimir Mikhailavich

Stepurko, Vladimir Mikhailovich

Сцяпурка Уладзiмiр Мiхайлавiч

Степурко Владимир Михайлович

 

Съдия в градския съд на гр. Минск. Като главен съдия отхърля обжалването на присъдите срещу политическите и граждански активисти Ирина Халип, Сергей Марцелев, Павел Северинец, Дмитрий Бондаренко, Дмитрий Доронин, Сергей Казаков, Владимир Лобан, Виталий Мацукевич, Евгений Секрет и Олег Федоркевич. Тези процеси представляваха явно нарушение на Наказателния кодекс.

3.

Khrypach, Siarhei Fiodaravich

Khripach, Sergei Fiodorovich

Хрыпач Сяргей Фёдаравiч

Хрипач Сергей Федорович

 

Съдия в градския съд на гр. Минск. Като главен съдия отхвърля обжалването на присъдите срещу бившите кандидати за президент Андрей Санников, Николай Статкевич, Дмитрий Ус, Владимир Некляев, политическите и гражданските активисти Андрей Дмитриев, Иля Василевич, Фьодор Мирзаянов, Олег Гнедчик, Владимир Яроменок, Андрей Позняк, Александър Класковский, Александър Квяткевич, Артьом Грибков, Дмитрий Буланов, а като помощник-съдия — обжалването на присъдите срещу Дмитрий Дашкевич, Едуард Лобов, Александър Отрощенков, Дмитрий Новик, Александър Молчанов. Тези процеси представляваха явно нарушение на Наказателния кодекс.

4.

Nazaranka, Vasil Andreyevich

Nazarenko, Vasili Andreevich

Назаранка Васiль Андрэевiч

Назаренко Василий Андреевич

 

Съдия в градския съд на гр. Минск. Като главен съдия прекратява делата за обжалване на присъдите срещу политическия и граждански активист Василий Парфьонков, а като помощник-съдия — на делата срещу политическите и граждански активисти Дмитрий Дашкевич, Едуард Лобов. Тези процеси представляваха явно нарушение на Наказателния кодекс.

5.

Kamarouskaya, Volha Paulauna

Komarovskaia, Olga Pavlovna

Камароўская Вольга Паўлаўна

Комаровская Ольга Павловна

 

Съдия в градския съд на гр. Минск. Като помощник-съдия прекратява делата за обжалване на присъдите срещу бившия кандидат за президент Андрей Санников, срещу политическите и граждански активисти Ирина Халип, Сергей Марцелев, Павел Северинец, Александър Отрощенков, Дмитрий Новик, Александър Молчанов, Иля Василевич, Фьодор Мирзаянов, Олег Гнедчик, Владимир Яроменок, Дмитрий Доронин, Сергей Казаков, Владимир Лобан, Виталий Мацукевич, Евгений Секрет и Олег Федоркевич Тези процеси представляваха явно нарушение на Наказателния кодекс.

6.

Zaitsava, Viktoryia Henadzeuna

Zaitseva, Viktoria Gennadievna

Зайцава Вiкторыя Генадзеўна

Зайцева Виктория Геннадьевна

 

Съдия в градския съд на гр. Минск. Като помощник-съдия прекратява делата за обжалване на присъдите срещу бившия кандидат за президент Андрей Санников, срещу политическите и гражданските активисти Иля Василевич, Фьодор Мирзаянов, Олег Гнедчик и Владимир Яроменок. Този процес представляваше явно нарушение на Наказателния кодекс.

7.

Unukevich, Tamara Vasileuna

Vnukevich, Tamara Vasilievna

Унукевiч Тамара Васiлеўна

Внукевич Тамара Васильевна

 

Съдия в градския съд на гр. Минск. Като помощник-съдия прекратява делата за обжалване на присъдите срещу политическите и гражданските активисти Ирина Халип, Сергей Марцелев, Павел Северинец. Процесът представляваше явно нарушение на Наказателния кодекс.

8.

Krot, Ihar Uladzimiravich

Krot, Igor Vladimirovich

Крот Iгар Уладзiмiравiч

Крот Игорь Владимирович

 

Съдия в градския съд на гр. Минск. Като помощник-съдия прекратява делото за обжалване на присъдата срещу политическия активист Василий Парфьонков. Процесът представляваше явно нарушение на Наказателния кодекс.

9.

Khrobastau, Uladzimir Ivanavich

Khrobostov, Vladimir Ivanovich

Хробастаў Уладзiмiр Iванавiч

Хробостов Владимир Иванович

 

Съдия в градския съд на гр. Минск. Като помощник-съдия прекратява делото за обжалване на присъдата срещу политическия активист Василий Парфьонков. Процесът представляваше явно нарушение на Наказателния кодекс.

10.

Ihnatovich-Mishneva, Liudmila

Ignatovich-Mishneva, Liudmila

Iгнатовiч-Мiшнева Людмiла

Игнатович-Мишнева Людмила

 

Прокурор в градския съд на гр. Минск, който се занимава с отхвърлянето на делата за обжалване на присъдите срещу Дмитрий Дашкевич и Едуар Лобов, активисти на „Молодой фронт“. Процесът представляваше явно нарушение на Наказателния кодекс.

11.

Yarmalitski, Siarhei Uladzimiravich

Ermolitski, Sergei Vladimirovich

(Yermolitski, Sergei Vladimirovich)

Ярмалiцкi Сяргей Уладзiмiравiч

Ермолицкий Сергей Владимирович

 

Директор на затворническия лагер в Шклов. Отговорен е за нечовешкото отношение към задържаните и за преследването срещу бившия кандидат за президент Николай Статкевич, който е вкаран в затвора във връзка със събитията от 19 декември 2010 г., както и срещу други задържани.

12.

Kavaliou, Aliaksandr Mikhailavich

Kovalev, Aleksandr Mikhailovich

Кавалёў Аляксандр Мiхайлавiч

Ковалёв Александр Михайлович

 

Директор на затворническия лагер в Горки. Отговорен е за нечовешкото отношение към задържаните, особено за преследването и изтезанията на гражданския активист Дмитрий Дашкевич, който е вкаран в затвора във връзка с изборите от 19 декември 2010 г., както и за репресиите срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

13.

Paluyan, Uladzimir Mikalayevich

Paluyan, Vladimir Nikolaevich

Палуян Уладзiмiр Мiкалаевiч

Полуян Владимир Николаевич

Село Некрашевичи, Кореличски район, Гродненска област 1961 г.

Министър на данъците и таксите. Упражнява надзор върху данъчните власти, които подкрепят наказателното дело срещу Белецкий под претекст за укриване на данъци. Белецкий активно е защитавал и подпомагал пострадалите от репресиите във връзка с изборите от 19 декември 2010 г. и от репресивните мерки срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

14.

Kornau, Uladzimir Uladzimiravich

Kornov, Vladimir Vladimirovich

Корнаў Уладзiмiр Уладзiмiравiч

Корнов Владимир Владимирович

 

Съдия в градския съд на гр. Минск, който дава разрешението да бъде отхвърлено обжалването, подадено от адвоката на Белецкий. Белецкий активно е защитавал и подпомагал пострадалите от репресиите във връзка с изборите от 19 декември 2010 г. и от репресивните мерки срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

15.

Shastakou Maksim Aleksandrauvich

(Shastakou Maksim Aleksandravich, Shastakou Maxim Aleksandrauvich, Shastakou Maxim Aleksandravich, Shastakou Maxsim Aleksandrauvich, Shastakou Maxsim Aleksandrauvich)

Shestakov, Maksim Aleksandrovich

Шастакоў Максiм Александравiч

Шестаков Максим Александрович

 

Прокурор, който внася делото срещу Белецкий в Първомайския районен съд на гр. Минск след обжалването от страна на Белецкий на решението на съда за задържането му. Белецкий активно е защитавал и подпомагал пострадалите от репресиите във връзка с изборите от 19 декември 2010 г. и от репресивните мерки срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

16.

Herasimovich Volha Ivanavna

(Herasimovich Volha Ivanovna)

Gerasimovich Olga Ivanovna

Герасiмовiч Вольга Иванаўна

(Герасiмовiч Вольга Иваноўна)

Герасимович Ольга Ивановна

 

Прокурор, който внася делото срещу Белецкий в градския съд на гр. Минск след обжалването от страна на Белецкий на решението на съда за задържането му. Белецкий активно е защитавал и подпомагал пострадалите от репресиите във връзка с изборите от 19 декември 2010 г. и от репресивните мерки срещу гражданското общество и демократичната опозиция.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Лица и образувание, посочени в член 2

 

Име

Транскрипция на изписването на беларуски език

Транскрипция на изписването на руски език

Име на беларуски език)

Име на руски език)

Дата и място на раждане

Длъжност

1.

Mazouka, Kiryl Viktaravich

Mazovka, Kirill Viktorovich

Мазоўка Кiрыл Вiктаравiч

Мазовка Кирилл Викторович

 

Прокурор по делото Дашкевич—Лобов. Дмитрий Дашкевич и Едуард Лобов, активисти на „Молодой фронт“, бяха осъдени на няколко години затвор за „хулиганство“. Истинската причина за вкарването им в затвора беше, че и двамата участваха активно в предизборната кампания през декември 2010 г. в подкрепа на един от опозиционните кандидати.

2.

Bazanau, Aliaksandr Viktaravich

Bazanov, Aleksandr Viktorovich

Базанаў Аляскандр Вiктаравiч

Базанов Александр Викторович

Казахстан, 26.11.1962 г.

Директор, Център за информация и анализи към президента

3.

Peftiev Vladimir

Peftiev Vladimir Pavlovich

Пефцiеў Уладзiмiр Паўлавiч

Пефтиев Владимир Павлович

1 юли 1957 г., Бердянск, Запорожска област, Украйна, настоящ паспорт №: MP2405942

Лице, свързано с Александър Лукашенко, Виктор Лукашенко и Дмитрий Лукашенко. Икономически съветник на президента Лукашенко и основен финансов спонсор на режима на Лукашенко. Мажоритарен акционер и председател на съвета на акционерите на „Белтехекспорт“, едно от най-големите дружества в Беларус за внос и износ на продукти на отбранителната промишленост.

4.

Ipatau, Vadzim Dzmitryevich

Ipatov, Vadim Dmitrievich

Iпатаў Вадзiм Дзмiтрыевiч

ИПАТОВ Вадим Дмитриевич

 

Заместник-председател, Централна избирателна комисия (ЦИК). Като член на Централната избирателна комисия носи съвместна отговорност за нарушаването на международните изборни стандарти по време на президентските избори от 19 декември 2010 г.

5.

Bushnaia, Natallia Uladzimirauna (Bushnaya, Natallia Uladzimirauna)

Bushnaia, Natalia Vladimirovna (Bushnaya, Natalya Vladimirovna)

Бушная Наталля Уладзiмiраўна

Бушная, Наталья Владимировна

1953 г., Могильов

Член на ЦИК. Като член на Централната избирателна комисия носи съвместна отговорност за нарушаването на международните изборни стандарти по време на президентските избори от 19 декември 2010 г.

6.

Bushchyk, Vasil Vasilievich

Bushchik, Vasili Vasilievich

Бушчык Васiль Васiльевiч

Бущик, Василий Васильевич

 

Член на ЦИК. Като член на Централната избирателна комисия носи съвместна отговорност за нарушаването на международните изборни стандарти по време на президентските избори от 19 декември 2010 г.

7.

Katsuba, Sviatlana Piatrouna

Katsubo, Svetlana Petrovna

Кацуба Святлана Пятроўна

Кацубо, Светлана Петровна

 

Член на ЦИК. Като член на Централната избирателна комисия носи съвместна отговорност за нарушаването на международните изборни стандарти по време на президентските избори от 19 декември 2010 г.

8.

Kisialiova, Nadzeia Mikalaeuna (Kisyaliova, Nadzeya Mikalaeuna)

Kiseleva, Nadezhda Nikolaevna

Кiсялёва Надзея Мiкалаеўна

Киселева, Надежда Николаевна

 

Член на ЦИК. Като член на Централната избирателна комисия носи съвместна отговорност за нарушаването на международните изборни стандарти по време на президентските избори от 19 декември 2010 г.

9.

Padaliak, Eduard Vasilievich (Padalyak, Eduard Vasilyevich)

Podoliak, Eduard Vasilievich (Podolyak, Eduard Vasilyevich)

Падаляк Эдуард Васiльевiч

Подоляк, Эдуард Васильевич

 

Член на ЦИК. Като член на Централната избирателна комисия носи съвместна отговорност за нарушаването на международните изборни стандарти по време на президентските избори от 19 декември 2010 г.

10.

Rakhmanava, Maryna Iurievna

Rakhmanova, Marina Iurievna

Рахманава Марына Юр’еўна

Рахманова, Марина Юрьевна

 

Член на ЦИК. Като член на Централната избирателна комисия носи съвместна отговорност за нарушаването на международните изборни стандарти по време на президентските избори от 19 декември 2010 г.

11.

Shchurok, Ivan Antonavich

Shchurok, Ivan Antonovich

Шчурок Iван Антонавiч

Щурок, Иван Антонович

 

Член на ЦИК. Като член на Централната избирателна комисия носи съвместна отговорност за нарушаването на международните изборни стандарти по време на президентските избори от 19 декември 2010 г.

12.

Sport-Pari

 

„ЗАО Спорт- пари“ (оператор республиканской лотереи)

 

Образувание, контролирано от г-н Владимир Пефтиев съвместно с Дмитрий Александрович Лукашенко, посредством контрола на последния над Спортния клуб на президента, който държи задължителния мажоритарен дял на държавата в „ЗАО Спорт- пари“.

13.

Shadryna, Hanna Stanislavauna

Shadrina, Anna Stanislavovna

Шадрына Ганна Станiславаўна

Шадрина Анна Станиславовна

 

Бивш заместник главен редактор на вестник „Советская Беларус“


11.10.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 265/15


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1001/2011 НА КОМИСИЯТА

от 10 октомври 2011 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранни търговски преговори Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 посочва критериите за определяне от страна на Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A към същия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 11 октомври 2011 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 10 октомври 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

AL

58,3

EC

36,3

MA

56,6

MK

58,0

ZZ

52,3

0707 00 05

AL

65,0

EG

98,1

MK

64,2

TR

126,8

ZZ

88,5

0709 90 70

TR

118,8

ZZ

118,8

0805 50 10

AR

70,6

BR

41,3

CL

60,5

TR

62,3

UY

56,8

ZA

67,7

ZZ

59,9

0806 10 10

BR

245,7

CL

79,6

MK

85,4

PE

228,3

TR

111,5

US

275,5

ZA

65,0

ZZ

155,9

0808 10 80

CL

81,3

CN

86,4

NZ

116,4

US

114,5

ZA

77,6

ZZ

95,2

0808 20 50

CN

54,5

TR

107,9

ZA

60,3

ZZ

74,2


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


РЕШЕНИЯ

11.10.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 265/17


РЕШЕНИЕ 2011/666/ОВППС НА СЪВЕТА

от 10 октомври 2011 година

за изменение на Решение 2010/639/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Беларус

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 25 октомври 2010 г. Съветът прие Решение 2010/639/ОВППС относно ограничителни мерки срещу някои длъжностни лица на Беларус (1).

(2)

Срокът на ограничителните мерки следва да бъде удължен до 31 октомври 2012 г. въз основа на преразглеждане на Решение 2010/639/ОВППС.

(3)

Предвид тежкото положение в Беларус в списъка на подлежащите на ограничителни мерки лица и образувания, който се съдържа в приложение IIIА към Решение 2010/639/ОВППС, следва да бъдат добавени още лица.

(4)

Освен това, следва да се актуализира информацията, отнасяща се до определени лица и до едно образувание в списъка в приложение IIIА към посоченото решение.

(5)

Необходимо е в Решение 2010/639/ОВППС да се въведе дерогация по отношение на замразяването на активи, за да се гарантира, че дружествата от ЕС не са възпрепятствани да си възстановяват средствата, които включени в списъка образувания им дължат по договори, сключени преди включването на посочените образувания в списъка.

(6)

Решение 2010/639/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2010/639/ОВППС се изменя, както следва:

1.

В член 3 се добавя следният параграф:

„3.   Член 2, параграф 1 не възпрепятства посочено физическо или юридическо лице, образувание или орган да извършва плащане, дължимо по договор, сключен преди датата на включване на това физическо или юридическо лице, образувание или орган в списъка, при условие че съответната държава-членка е установила, че плащането не се получава пряко или косвено от физическо или юридическо лице, образувание или орган, посочен(о) в член 2, параграф 1.“

2.

Член 7, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Настоящото решение се прилага до 31 октомври 2012 г. То е обект на постоянно преразглеждане. То може да бъде подновено или изменено, според необходимостта, ако Съветът прецени, че целите му не са постигнати.“

Член 2

Лицата, изброени в приложение I към настоящото решение, се добавят в списъка, съдържащ се в приложение IIIA към Решение 2010/639/ОВППС.

Член 3

В приложение IIIА към Решение 2010/639/ОВППС вписванията относно следните лица и следното образувание се заменят със съответните вписвания от приложение II към настоящото решение:

(1)

Mazouka Siarhei;

(2)

Bazanau, Aliaksandr Viktaravich

(3)

Peftiev Vladimir

(4)

Ipatau, Vadzim Dzmitryevich

(5)

Bushnaia, Natallia Uladzimirauna

(6)

Bushchyk, Vasil Vasilievich

(7)

Katsuba, Sviatlana Piatrouna

(8)

Kisialiova, Nadzeia Mikalaeuna

(9)

Padaliak, Eduard Vasilievich

(10)

Rakhmanava, Maryna Iurievna

(11)

Shchurok, Ivan Antonavich

(12)

Sport-Pari

(13)

Shadryna, Hanna Stanislavauna.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 10 октомври 2011 година.

За Съвета

Председател

C. ASHTON


(1)  ОВ L 280, 26.10.2010 г., стр. 18.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Лица, посочени в член 2

 

Имена

Транскрипция на изписването на беларуски език

Транскрипция на изписването на руски език

Имена

(изписване на беларуски език)

Имена

(изписване на руски език)

Място и дата на раждане

Длъжност

1.

Kamisarau, Valery Mikalayevich

Komissarov, Valeri Nikolaevich

Камiсараў Валерый Мiкалаевiч

Комиссаров Валерий Николаевич

 

Съдия в Ленински окръжен съд на гр. Минск. Като главен съдия отхвърля обжалването на присъдите срещу политическите и граждански активисти Дмитрий Дашкевич, Едуард Лобов, Александър Отрощенков, Дмитрий Новик, Александър Молчанов. Тези процеси представляваха явно нарушение на Наказателния кодекс.

2.

Stsiapurka, Uladzimir Mikhailavich

Stepurko, Vladimir Mikhailovich

Сцяпурка Уладзiмiр Мiхайлавiч

Степурко Владимир Михайлович

 

Съдия в градския съд на гр. Минск. Като главен съдия отхърля обжалването на присъдите срещу политическите и граждански активисти Ирина Халип, Сергей Марцелев, Павел Северинец, Дмитрий Бондаренко, Дмитрий Доронин, Сергей Казаков, Владимир Лобан, Виталий Мацукевич, Евгений Секрет и Олег Федоркевич. Тези процеси представляваха явно нарушение на Наказателния кодекс.

3.

Khrypach, Siarhei Fiodaravich

Khripach, Sergei Fiodorovich

Хрыпач Сяргей Фёдаравiч

Хрипач Сергей Федорович

 

Съдия в градския съд на гр. Минск. Като главен съдия отхвърля обжалването на присъдите срещу бившите кандидати за президент Андрей Санников, Николай Статкевич, Дмитрий Ус, Владимир Некляев, политическите и гражданските активисти Андрей Дмитриев, Иля Василевич, Фьодор Мирзаянов, Олег Гнедчик, Владимир Яроменок, Андрей Позняк, Александър Класковский, Александър Квяткевич, Артьом Грибков, Дмитрий Буланов, а като помощник-съдия — обжалването на присъдите срещу Дмитрий Дашкевич, Едуард Лобов, Александър Отрощенков, Дмитрий Новик, Александър Молчанов. Тези процеси представляваха явно нарушение на Наказателния кодекс.

4.

Nazaranka, Vasil Andreyevich

Nazarenko, Vasili Andreevich

Назаранка Васiль Андрэевiч

Назаренко Василий Андреевич

 

Съдия в градския съд на гр. Минск. Като главен съдия прекратява делата за обжалване на присъдите срещу политическия и граждански активист Василий Парфьонков, а като помощник-съдия — на делата срещу политическите и граждански активисти Дмитрий Дашкевич, Едуард Лобов. Тези процеси представляваха явно нарушение на Наказателния кодекс.

5.

Kamarouskaya, Volha Paulauna

Komarovskaia, Olga Pavlovna

Камароўская Вольга Паўлаўна

Комаровская Ольга Павловна

 

Съдия в градския съд на гр. Минск. Като помощник-съдия прекратява делата за обжалване на присъдите срещу бившия кандидат за президент Андрей Санников, срещу политическите и граждански активисти Ирина Халип, Сергей Марцелев, Павел Северинец, Александър Отрощенков, Дмитрий Новик, Александър Молчанов, Иля Василевич, Фьодор Мирзаянов, Олег Гнедчик, Владимир Яроменок, Дмитрий Доронин, Сергей Казаков, Владимир Лобан, Виталий Мацукевич, Евгений Секрет и Олег Федоркевич Тези процеси представляваха явно нарушение на Наказателния кодекс.

6.

Zaitsava, Viktoryia Henadzeuna

Zaitseva, Viktoria Gennadievna

Зайцава Вiкторыя Генадзеўна

Зайцева Виктория Геннадьевна

 

Съдия в градския съд на гр. Минск. Като помощник-съдия прекратява делата за обжалване на присъдите срещу бившия кандидат за президент Андрей Санников, срещу политическите и гражданските активисти Иля Василевич, Фьодор Мирзаянов, Олег Гнедчик и Владимир Яроменок. Този процес представляваше явно нарушение на Наказателния кодекс.

7.

Unukevich, Tamara Vasileuna

Vnukevich, Tamara Vasilievna

Унукевiч Тамара Васiлеўна

Внукевич Тамара Васильевна

 

Съдия в градския съд на гр. Минск. Като помощник-съдия прекратява делата за обжалване на присъдите срещу политическите и гражданските активисти Ирина Халип, Сергей Марцелев, Павел Северинец. Процесът представляваше явно нарушение на Наказателния кодекс.

8.

Krot, Ihar Uladzimiravich

Krot, Igor Vladimirovich

Крот Iгар Уладзiмiравiч

Крот Игорь Владимирович

 

Съдия в градския съд на гр. Минск. Като помощник-съдия прекратява делото за обжалване на присъдата срещу политическия активист Василий Парфьонков. Процесът представляваше явно нарушение на Наказателния кодекс.

9.

Khrobastau, Uladzimir Ivanavich

Khrobostov, Vladimir Ivanovich

Хробастаў Уладзiмiр Iванавiч

Хробостов Владимир Иванович

 

Съдия в градския съд на гр. Минск. Като помощник-съдия прекратява делото за обжалване на присъдата срещу политическия активист Василий Парфьонков. Процесът представляваше явно нарушение на Наказателния кодекс.

10.

Ihnatovich-Mishneva, Liudmila

Ignatovich-Mishneva, Liudmila

Iгнатовiч-Мiшнева Людмiла

Игнатович-Мишнева Людмила

 

Прокурор в градския съд на гр. Минск, който се занимава с отхвърлянето на делата за обжалване на присъдите срещу Дмитрий Дашкевич и Едуар Лобов, активисти на „Молодой фронт“. Процесът представляваше явно нарушение на Наказателния кодекс.

11.

Yarmalitski, Siarhei Uladzimiravich

Ermolitski, Sergei Vladimirovich

(Yermolitski, Sergei Vladimirovich)

Ярмалiцкi Сяргей Уладзiмiравiч

Ермолицкий Сергей Владимирович

 

Директор на затворническия лагер в Шклов. Отговорен е за нечовешкото отношение към задържаните и за преследването срещу бившия кандидат за президент Николай Статкевич, който е вкаран в затвора във връзка със събитията от 19 декември 2010 г., както и срещу други задържани.

12.

Kavaliou, Aliaksandr Mikhailavich

Kovalev, Aleksandr Mikhailovich

Кавалёў Аляксандр Мiхайлавiч

Ковалёв Александр Михайлович

 

Директор на затворническия лагер в Горки. Отговорен е за нечовешкото отношение към задържаните, особено за преследването и изтезанията на гражданския активист Дмитрий Дашкевич, който е вкаран в затвора във връзка с изборите от 19 декември 2010 г., както и за репресиите срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

13.

Paluyan, Uladzimir Mikalayevich

Paluyan, Vladimir Nikolaevich

Палуян Уладзiмiр Мiкалаевiч

Полуян Владимир Николаевич

Село Некрашевичи, Кореличски район, Гродненска област

1961 г.

Министър на данъците и таксите. Упражнява надзор върху данъчните власти, които подкрепят наказателното дело срещу Белецкий под претекст за укриване на данъци. Белецкий активно е защитавал и подпомагал пострадалите от репресиите във връзка с изборите от 19 декември 2010 г. и от репресивните мерки срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

14.

Kornau, Uladzimir Uladzimiravich

Kornov, Vladimir Vladimirovich

Корнаў Уладзiмiр Уладзiмiравiч

Корнов Владимир Владимирович

 

Съдия в градския съд на гр. Минск, който дава разрешението да бъде отхвърлено обжалването, подадено от адвоката на Белецкий. Белецкий активно е защитавал и подпомагал пострадалите от репресиите във връзка с изборите от 19 декември 2010 г. и от репресивните мерки срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

15.

Shastakou Maksim Aleksandrauvich

(Shastakou Maksim Aleksandravich, Shastakou Maxim Aleksandrauvich, Shastakou Maxim Aleksandravich, Shastakou Maxsim Aleksandrauvich, Shastakou Maxsim Aleksandrauvich)

Shestakov, Maksim Aleksandrovich

Шастакоў Максiм Александравiч

Шестаков Максим Александрович

 

Прокурор, който внася делото срещу Белецкий в Първомайския районен съд на гр. Минск след обжалването от страна на Белецкий на решението на съда за задържането му. Белецкий активно е защитавал и подпомагал пострадалите от репресиите във връзка с изборите от 19 декември 2010 г. и от репресивните мерки срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

16.

Herasimovich Volha Ivanavna

(Herasimovich Volha Ivanovna)

Gerasimovich Olga Ivanovna

Герасiмовiч Вольга Иванаўна

(Герасiмовiч Вольга Иваноўна)

Герасимович Ольга Ивановна

 

Прокурор, който внася делото срещу Белецкий в градския съд на гр. Минск след обжалването от страна на Белецкий на решението на съда за задържането му. Белецкий активно е защитавал и подпомагал пострадалите от репресиите във връзка с изборите от 19 декември 2010 г. и от репресивните мерки срещу гражданското общество и демократичната опозиция.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Лица и образувание, посочени в член 3

 

Име

Транскрипция на изписването на беларуски език

Транскрипция на изписването на руски език

Име на беларуски език

Име на руски език

Дата и място на раждане

Длъжност

1.

Mazouka, Kiryl Viktaravich

Mazovka, Kirill Viktorovich

Мазоўка Кiрыл Вiктаравiч

Мазовка Кирилл Викторович

 

Прокурор по делото „Дашкевич—Лобов“. Дмитри Дашкевич и Едуард Лобов, активисти на „Молодой фронт“, бяха осъдени на няколко години затвор за „хулиганство“. Истинската причина за вкарването им в затвора беше, че и двамата участваха активно в предизборната кампания през декември 2010 г. в подкрепа на един от опозиционните кандидати

2.

Bazanau, Aliaksandr Viktaravich

Bazanov, Aleksandr Viktorovich

Базанаў Аляскандр Вiктаравiч

Базанов Александр Викторович

Казахстан 26.11.1962 г.

Директор, Център за информация и анализи към президента

3.

Peftiev Vladimir

Peftiev Vladimir Pavlovich

Пефцiеў Уладзiмiр Паўлавiч

Пефтиев Владимир Павлович

1 юли 1957 г., град Бердянск, Запорожская област, Украйна, паспорт № MP2405942

Лице, свързано с Александър Лукашенко, Виктор Лукашенко и Дмитри Лукашенко. Икономически съветник на президента Лукашенко и основен финансов спонсор на режима на Лукашенко. Мажоритарен акционер и председател на Съвета на акционерите на „Белтехекспорт“ — едно от най-големите дружества в Беларус за внос и износ на продукти на отбранителната промишленост.

4.

Ipatau, Vadzim Dzmitryevich

Ipatov, Vadim Dmitrievich

Iпатаў Вадзiм Дзмiтрыевiч

Ипатов Вадим Дмитриевич

 

Заместник-председател, Централна избирателна комисия (ЦИК); Като член на Централната избирателна комисия носи съвместна отговорност за нарушаването на международните изборни стандарти по време на президентските избори от 19 декември 2010 г.

5.

Bushnaia, Natallia Uladzimirauna (Bushnaya, Natallia Uladzimirauna)

Bushnaia, Natalia Vladimirovna (Bushnaya, Natalya Vladimirovna)

Бушная Наталля Уладзiмiраўна

Бушная, Наталья Владимировна

1953 г., Могильов

Член на ЦИК. Като член на Централната избирателна комисия носи съвместна отговорност за нарушаването на международните изборни стандарти по време на президентските избори от 19 декември 2010 г.

6.

Bushchyk, Vasil Vasilievich

Bushchik, Vasili Vasilievich

Бушчык Васiль Васiльевiч

Бущик, Василий Васильевич

 

Член на ЦИК. Като член на Централната избирателна комисия носи съвместна отговорност за нарушаването на международните изборни стандарти по време на президентските избори от 19 декември 2010 г.

7.

Katsuba, Sviatlana Piatrouna

Katsubo, Svetlana Petrovna

Кацуба Святлана Пятроўна

Кацубо, Светлана Петровна

 

Член на ЦИК. Като член на Централната избирателна комисия носи съвместна отговорност за нарушаването на международните изборни стандарти по време на президентските избори от 19 декември 2010 г.

8.

Kisialiova, Nadzeia Mikalaeuna (Kisyaliova, Nadzeya Mikalaeuna)

Kiseleva, Nadezhda Nikolaevna

Кiсялёва Надзея Мiкалаеўна

Киселева, Надежда Николаевна

 

Член на ЦИК. Като член на Централната избирателна комисия носи съвместна отговорност за нарушаването на международните изборни стандарти по време на президентските избори от 19 декември 2010 г.

9.

Padaliak, Eduard Vasilievich (Padalyak, Eduard Vasilyevich)

Podoliak, Eduard Vasilievich (Podolyak, Eduard Vasilyevich)

Падаляк Эдуард Васiльевiч

Подоляк, Эдуард Васильевич

 

Член на ЦИК. Като член на Централната избирателна комисия носи съвместна отговорност за нарушаването на международните изборни стандарти по време на президентските избори от 19 декември 2010 г.

10.

Rakhmanava, Maryna Iurievna

Rakhmanova, Marina Iurievna

Рахманава Марына Юр’еўна

Рахманова, Марина Юрьевна

 

Член на ЦИК. Като член на Централната избирателна комисия носи съвместна отговорност за нарушаването на международните изборни стандарти по време на президентските избори от 19 декември 2010 г.

11.

Shchurok, Ivan Antonavich

Shchurok, Ivan Antonovich

Шчурок Iван Антонавiч

Щурок, Иван Антонович

 

Член на ЦИК. Като член на Централната избирателна комисия носи съвместна отговорност за нарушаването на международните изборни стандарти по време на президентските избори от 19 декември 2010 г.

12.

Sport-Pari

 

„ЗАО Спорт- пари“ (оператор республиканской лотереи)

 

Образувание, контролирано от г-н Владимир Пефтиев съвместно с Дмитрий Александрович Лукашенко, посредством контрола на последния над Спортния клуб на президента, който държи задължителния мажоритарен дял на държавата в „ЗАО Спорт- пари“.

13.

Shadryna, Hanna Stanislavauna

Shadrina, Anna Stanislavovna

Шадрына Ганна Станiславаўна

Шадрина Анна Станиславовна

 

Бивш заместник главен редактор на вестник „Советская Беларус“


11.10.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 265/25


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 10 октомври 2011 година

относно условията за съгласувано прилагане на правилата за привеждане в изпълнение по отношение на мобилни спътникови услуги (МСУ) съгласно член 9, параграф 3 от Решение № 626/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(нотифицирано под номер C(2011) 7001)

(текст от значение за ЕИП)

(2011/667/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Решение № 626/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 юни 2008 г. относно подбора и издаването на разрешения за системите, предоставящи мобилни спътникови услуги (МСУ) (1), и по-специално член 9, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Целта на Решение № 626/2008/ЕО е да улесни развитието на конкурентоспособен вътрешен пазар за мобилни спътникови услуги (МСУ) в целия Европейски съюз и да гарантира постепенно покритие във всички държави-членки от операторите, избрани да предоставят тези услуги.

(2)

По-специално то създава процедура за общ подбор на оператори на мобилни спътникови системи, които да използват честотните ленти в обхвата 2 GHz, включващи радиочестотния спектър от 1 980 до 2 010 MHz за съобщения земя-космос, както и от 2 170 до 2 200 MHz за съобщения космос-земя.

(3)

Решение 2009/449/ЕО на Комисията от 13 май 2009 г. относно подбора на оператори на общоевропейски системи, предоставящи мобилни спътникови услуги (МСУ) (2), съдържа списък на избраните оператори и съответните честоти.

(4)

В съответствие с член 7, параграф 1 от Решение № 626/2008/ЕО държавите-членки следва да гарантират, че избраните кандидати имат право да използват конкретните радиочестоти, посочени в Решение 2009/449/ЕО, както и право да експлоатират мобилна спътникова система в съответствие със сроковете и зоната, в която се предоставят услугите, за които са поели ангажимент избраните кандидати.

(5)

Правата за използване на конкретни радиочестоти и за експлоатация на мобилна спътникова система са предмет на общите условия, посочени в член 7, параграф 2 от Решение № 626/2008/ЕО. По-специално избраните оператори трябва да използват предоставения им радиочестотен спектър за предоставяне на МСУ, да са изпълнили основни етапи от шест до девет, посочени в приложението към гореспоменатото решение, в срок до 13 май 2011 г., и да спазват всички задължения, които са поели в своите заявления.

(6)

Наблюдаване за спазването на тези общи условия и тяхното правоприлагане следва да се предприема на национално равнище, включително окончателната оценка за всяко нарушение на общите условия.

(7)

Националните правила за привеждане в изпълнение следва да бъдат в съответствие с правото на Европейския съюз, по-специално член 10 от Директива 2002/20/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно разрешението на електронните съобщителни мрежи и услуги (3).

(8)

Трансграничният характер на общите условия, посочени в член 7, параграф 2 от Решение 626/2008/ЕО, изисква съгласуване на равнището на Съюза на националните процедури за привеждане в изпълнение от държавите-членки. Несъответствия в прилагането на национални процедури за привеждане в изпълнение, по-специално по отношение на разследването, сроковете и естеството на предприетите мерки, биха довели до голямо разнообразие от мерки по прилагане, което е в противоречие с паневропейското естество на МСУ.

(9)

Настоящото решение не следва да обхваща привеждането в изпълнение на чисто национални условия, нито да е приложимо към мерки по прилагане, отнасящи се до условия, различни от общите условия, посочени в член 7, параграф 2 от Решение № 626/2008/ЕО. С оглед на главно националното по характер измерение на всяко конкретно условие, свързано с допълнителни наземни компоненти на мобилните спътникови системи, привеждането в изпълнение на общите условия, посочени в член 8, параграф 3 от Решение № 626/2008/ЕО, не следва да бъде включено в обхвата на настоящото решение.

(10)

С цел да се гарантира спазването на общите условия, залегнали в общото разрешение, и/или на правата за използване на предоставените честоти, могат да бъдат предприемани мерки по прилагане съгласно член 10 от Директива 2002/20/ЕО от държавите-членки, които са издали разрешения на избраните оператори.

(11)

Член 10 от Директива 2002/20/ЕО предвижда постепенен подход към привеждането в изпълнение, като по време на първата фаза се разследва предполагаемото нарушение и се предприемат мерки, насочени към гарантиране спазването на условията, ако това е приложимо. В съответствие с член 10, параграф 3 от Директива 2002/20/ЕО следва да се определи разумен срок за изпълнение на мерките от оператора. В общия случай при определяне на разумен срок за изпълнение следва да се има предвид специфичният характер на спътниковата промишленост, на съответните нередности и на предвиденото им отстраняване. По-конкретно, когато е необходимо изстрелването на спътник, с цел да се постигне спазване на някое от съответните общи условия, предприетите мерки могат да предвиждат пътна карта, включително незабавни стъпки и съответни срокове. Втората фаза, предизвикана от неотстраняването на тежки и повторни нарушения, може да доведе до отнемане на правата за използване.

(12)

Настоящото решение не следва да засяга правомощията на съответните национални органи да предприемат временни мерки в съответствие с условията, предвидени в член 10, параграф 6 от Директива 2002/20/ЕО.

(13)

Нотификациите до Комисията за констатации, направени от разрешаващите държави-членки в съответствие с настоящото решение, не засягат възможността на всяка държава-членка да внася писмени становища с оглед обсъжданията в Комитета по съобщенията.

(14)

Докато общите условия, предвидени в член 7, параграф 2 от Решение № 626/2008/ЕО, са неразделна част от националната правна рамка, регулираща дейността на получилите разрешение оператори, наблюдаването на спазването на условията във всяка държава-членка, и по-специално анализът на фактите, залегнали в основата на предполагаемото нарушение на тези общи условия, изисква познаване на всички фактически елементи от трансгранично естество и на последствията, като може да изисква информация за предоставянето на услугата в други държави-членки. Обмяната на констатации между различните компетентни национални органи и на становищата, изразени от засегнатите оператори, получили разрешения, би спомогнало за постигане на по-голяма последователност и ефективност при привеждането в изпълнение в целия Европейски съюз. Освен това съгласуването на сроковете за привеждане в изпълнение би увеличило правната сигурност за съответните получили разрешение оператори.

(15)

В съответствие с член 10, параграф 5 от Директива 2002/20/ЕО може да се вземе решение за забрана за предоставяне на услугите и за прекратяване или отнемане на правото за използване на конкретна радиочестота в случай на тежки и повторни нарушения, когато не се постигне изпълнение на мерките, насочени към гарантиране спазването на условията в рамките на разумен срок. В конкретния случай на предоставяне на МСУ решението за отнемане или прекратяване на правата за използване има съответни трансгранични последици. Освен това в зависимост от националната процедура могат да са необходими адекватни мерки, водещи до окончателното отнемане на разрешението, например прекратяване на правото за предоставяне на МСУ. Поради това мерките по отнемане или прекратяване следва да се предприемат само след обмяна и обсъждане на становищата на държавите-членки в рамките на Комитета по съобщенията.

(16)

Тъй като целта на настоящото решение, а именно да определи условията за съгласувано прилагане в целия ЕС на правилата за привеждане в изпълнение на общите условия, приложени към разрешението за предоставяне на МСУ, и/или правото за използване на избраните честоти, не може да се постигне в достатъчна степен от самите държави-членки и следователно поради мащаба и последиците от тези действия може да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, установен в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящото решение не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(17)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета по съобщения,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Предмет, цел и обхват

1.   Настоящото решение посочва условията за съгласувано прилагане от държавите-членки на правилата за привеждане в изпълнение, приложими към получил разрешение оператор на мобилни сателитни системи, в случай на предполагаемо нарушение на общите условия, приложени към неговото разрешение.

(2)   Като се има предвид трансграничният характер на МСУ, съгласуването със съдействието на Комитета по съобщения цели по-конкретно да улесни общото разбиране на фактите, залегнали в основата на всяко предполагаемо нарушение, и неговата тежест, което да доведе до последователно прилагане на национални правила за привеждане в изпълнение в целия Европейски съюз, включително съгласуване на сроковете за всички предприети мерки, и по-специално в случаите на подобни по характер нарушения.

3.   Настоящото решение не е приложимо към мерките по прилагане, свързани с условия, различни от общите условия, посочени в член 7, параграф 2 от Решение № 626/2008/ЕО.

Член 2

Определения

1.   За целите на настоящото решение се прилагат определенията, установени в Решение № 626/2008/ЕО.

2.   Прилагат се и следните определения:

„получил разрешение оператор“ означава оператор, който е избран в съответствие с Решение 2009/449/ЕО, на когото в рамките на общо разрешение или на индивидуални права за използване е предоставено правото да използва конкретни радиочестоти, посочени в Решение 2009/449/ЕО, и/или правото да експлоатира мобилна спътникова система;

„общи условия“ означава общите условия, на които са предмет правата на получил разрешение оператор, в съответствие с член 7, параграф 2 от Решение № 626/2008/ЕО;

„разрешаваща държава-членка“ означава държава-членка, която е предоставила на получилите разрешение оператори права в рамките на общо разрешение или индивидуални права за използване да използват конкретните радиочестоти, посочени в Решение 2009/449/ЕО, и/или правото да експлоатират мобилна сателитна система.

Член 3

Съгласуване на привеждането в изпълнение на общите условия

1.   Когато разрешаваща държава-членка установи, че получил разрешение оператор не спазва едно или повече от общите условия, и уведоми този оператор за своите заключения съгласно член 10, параграф 2 от Директива 2002/20/ЕО, тя същевременно уведомява Комисията, която на свой ред уведомява другите държави-членки.

2.   След като Комисията предаде на държавите-членки информацията, посочена в параграф 1, другите разрешаващи държави-членки разследват дали има нарушение на съответните общи условия в рамките на тяхната компетентност и предоставят на съответния получил разрешение оператор възможност за изразяване на становище.

3.   В рамките на пет месеца от предаването на посочената в параграф 1 информация от Комисията на държавите-членки разрешаващите държави-членки предоставят обобщение на своите констатации и на становищата, подадени от съответния получил разрешение оператор, на Комисията, която уведомява всички други държави-членки. В рамките на осем месеца от предаването на посочената в параграф 1 информация от Комисията на държавите-членки Комисията свиква заседание на Комитета по съобщения, с цел да се разгледа предполагаемото нарушение и, ако е приложимо, да се обсъдят адекватни мерки, насочени към гарантиране спазването на условията в съответствие с целите, посочени в член 1, параграф 2.

4.   Държавите-членки се въздържат от приемане на каквото и да е окончателно решение относно предполагаемото нарушение преди заседанието на Комитета по съобщения, както е посочено в параграф 3.

5.   След заседанието на Комитета по съобщения, както е посочено в параграф 3, всяка разрешаваща държава-членка, която е уведомила съответния получил разрешение оператор за своите констатации съгласно член 10, параграф 2 от Директива 2002/20/ЕО, и заключи, че са били нарушени едно или повече общи условия, предприема адекватни и пропорционални мерки, включително финансови санкции, насочени към гарантиране спазването на общите условия от страна на съответния получил разрешение оператор, с изключение на отнемане или прекратяване, ако това е приложимо в съответствие с тяхното национално законодателство, на което и да е разрешение или право за използване, което притежава съответният получил разрешение оператор.

6.   В случай на тежки или повторни нарушения на общите условия всяка разрешаваща държава-членка, която след предприемане на мерките, посочени в параграф 5, възнамерява да приеме решение за отнемане на разрешението съгласно член 10, параграф 5 от Директива 2002/20/ЕО, уведомява Комисията за своето намерение и предоставя обобщение на всички предприети от получилия разрешение оператор мерки с цел изпълнение на мерките по прилагане. Комисията предава тази информация на другите държави-членки.

7.   В срок от три месеца от предаването на посочената в параграф 6 информация от Комисията на държавите-членки се свиква заседание на Комитета по съобщения, с цел всяко отнемане на разрешение да се съгласува в съответствие с целите, посочени в член 1, параграф 2. Междувременно всички разрешаващи държави-членки се въздържат от приемане на решения, водещи до отнемане или прекратяване, ако това е приложимо в съответствие с тяхното национално законодателство, на което и да е разрешение или право за използване, което притежава съответният получил разрешение оператор.

8.   След заседанието на Комитета по съобщения, както е посочено в параграф 7, разрешаващите държави-членки могат да приемат адекватни решения с оглед отнемане на разрешението, предоставено на съответния получил разрешение оператор.

9.   Всяко решение за привеждане в изпълнение, посочено в параграфи 5 и 8, както и причините, на които то се основава, се съобщават на съответния получил разрешение оператор в срок от една седмица от неговото приемане, както и на Комисията, която уведомява другите държави-членки.

Член 4

Адресати

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 10 октомври 2011 година.

За Комисията

Neelie KROES

Заместник-председател


(1)  ОВ L 172, 2.7.2008 г., стр. 15.

(2)  ОВ L 149, 12.6.2009 г., стр. 65.

(3)  ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 21.


ПРЕПОРЪКИ

11.10.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 265/28


ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА

от 15 февруари 2011 година

относно освобождаване на Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на операциите на Европейския фонд за развитие (Девети ЕФР) за финансовата 2009 година

(2011/668/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 г. (1), изменено със споразумение, подписано в Люксембург на 25 юни 2005 г. (2),

като взе предвид Вътрешното споразумение между представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно финансирането и управлението на помощта от Общността по Финансовия протокол към Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейската общност и нейните държави-членки, подписано в Котону (Бенин) на 23 юни 2000 г., и относно разпределянето на финансовата помощ за отвъдморските страни и територии, по отношение на които се прилага четвърта част от Договора за ЕО (3) („Вътрешното споразумение“), за създаване, наред с другото, на Деветия европейски фонд за развитие (Девети ЕФР), и по-специално член 32, параграф 3 от него,

като взе предвид Финансовия регламент от 27 март 2003 г., приложим за Деветия европейски фонд за развитие (4), и по-специално членове 96—103 от него,

като разгледа приходните и разходните сметки и счетоводния баланс за операциите на Деветия ЕФР към 31 декември 2009 г. и Годишния доклад на Сметната палата относно дейностите, финансирани от осмия, деветия и десетия Европейски фонд за развитие (ЕФР) за финансовата 2009 година (5), заедно с отговорите на Комисията, съдържащи се в този годишен доклад,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 32, параграф 3 от Вътрешното споразумение Европейският парламент освобождава Комисията от отговорност за финансовото управление на Деветия ЕФР по препоръка на Съвета.

(2)

Цялостното изпълнение на операциите на Деветия ЕФР през финансовата 2009 година от страна на Комисията е удовлетворително,

ПРЕПОРЪЧВА на Европейския парламент да освободи Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на операциите на Деветия ЕФР за финансовата 2009 година.

Съставено в Брюксел на 15 февруари 2011 година.

За Съвета

Председател

MATOLCSY Gy.


(1)  ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 3.

(2)  ОВ L 287, 28.10.2005 г., стр. 4.

(3)  ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 355.

(4)  ОВ L 83, 1.4.2003 г., стр. 1.

(5)  ОВ C 303, 9.11.2010 г., стр. 243.


11.10.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 265/29


ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА

от 4 октомври 2011 година

относно назначаването на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка

(2011/669/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 283, параграф 2 от него,

като взе предвид Протокола за устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 11.2 от него,

ПРЕПОРЪЧВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ:

да назначи г-н Jörg ASMUSSEN за член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка с осемгодишен мандат.

Съставено в Люксембург на 4 октомври 2011 година.

За Съвета

Председател

J. VINCENT-ROSTOWSKI


Поправки

11.10.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 265/30


Поправка на Решение 2010/703/ЕС на представителите на правителствата на държавите-членки от 18 ноември 2010 година за назначаване на съдия в Общия съд

( Официален вестник на Европейския съюз L 306 от 23 ноември 2010 г. )

На страница 76 подписът

вместо:

За Съвета

Председател

J. DE RUYT“

да се чете:

Председател

J. DE RUYT“.


11.10.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 265/30


Поправка на Решение 2010/762/ЕС на представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета от 25 февруари 2010 година за определяне на седалището на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището

( Официален вестник на Европейския съюз L 324 от 9 декември 2010 г. )

На страница 47 подписът

вместо:

За Съвета

Председател

A. PÉREZ RUBALCABA“

да се чете:

Председател

A. PÉREZ RUBALCABA“.