ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2011.264.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 264

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
8 октомври 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2011/663/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 16 юни 2011 година за подписване, от името на Съюза, и временно прилагане на Споразумението между Европейския съюз и правителството на Република Индонезия относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги

1

Споразумение между Европейския съюз и правителството на Република Индонезия относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги

2

 

 

2011/664/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 12 септември 2011 година за подписването, от името на Европейския съюз, и за временното прилагане на изменен Устав и Процедурен правилник на Международната група за изследване на каучука

12

 

*

Устав на Международната група за изследване на каучука

14

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 996/2011 на Комисията от 7 октомври 2011 година за изменение на регламенти (ЕО) № 657/2008, (ЕО) № 1276/2008 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 относно задълженията за уведомление в рамките на общата организация на селскостопанските пазари

25

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 997/2011 на Комисията от 7 октомври 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

28

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 998/2011 на Комисията от 7 октомври 2011 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент за изменение (ЕC) № 971/2011 за 2011/12 пазарна година

30

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2011/665/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 4 октомври 2011 година относно Европейския регистър на разрешените типове железопътни превозни средства (нотифицирано под номер C(2011) 6974)  ( 1 )

32

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Решение 2010/592/ЕС на представителите на правителствата на държавите-членки от 29 септември 2010 година за назначаване на един съдия в Съда (ОВ L 261, 5.10.2010 г.)

55

 

*

Поправка на Решение 2010/629/ЕС на представителите на правителствата на държавите-членки от 20 октомври 2010 година за назначаване на съдия в Общия съд (ОВ L 278, 22.10.2010 г.)

55

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

8.10.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 264/1


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 16 юни 2011 година

за подписване, от името на Съюза, и временно прилагане на Споразумението между Европейския съюз и правителството на Република Индонезия относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги

(2011/663/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 100, параграф 2 във връзка с член 218, параграф 5 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

С решението си от 5 юни 2003 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори с трети държави за замяната на някои разпоредби в съществуващи двустранни споразумения със споразумение на равнище Съюз.

(2)

От името на Съюза Комисията договори споразумение с правителството на Република Индонезия относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги („споразумението“) в съответствие с механизмите и насоките, дадени в приложението към решението на Съвета от 5 юни 2003 г.

(3)

Споразумението следва да бъде подписано и временно прилагано, при условие на сключването му,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Подписването на Споразумението между Европейския съюз и правителството на Република Индонезия относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги („споразумението“) се одобрява от името на Съюза при условие на сключването на посоченото споразумение.

Текстът на споразумението е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицето/лицата, упълномощено(и) да подпише(ат) споразумението от името на Съюза при условие на сключването му.

Член 3

До влизането му в сила споразумението се прилага временно от първия ден на първия месец след датата, на която страните са се нотифицирали взаимно за приключването на необходимите за целта процедури (1).

Член 4

Председателят на Съвета се упълномощава да извърши нотификацията, предвидена в член 8, параграф 2 от споразумението.

Член 5

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 16 юни 2011 година.

За Съвета

Председател

VÖLNER P.


(1)  Датата, от която споразумението ще се прилага временно, ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз от генералния секретариат на Съвета.


СПОРАЗУМЕНИЕ

между Европейския съюз и правителството на Република Индонезия относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ наричан по-нататък „Съюзът“,

от една страна, и

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЯ наричано по-нататък „Индонезия“,

от друга страна,

наричани по-нататък „страните“,

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ, че са сключени двустранни споразумения за въздухоплавателни услуги между няколко държави-членки на Съюза и Индонезия, съдържащи разпоредби, които са в противоречие с правото на Съюза,

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ, че Съюзът има изключителна компетентност по отношение на някои аспекти, които е възможно да са включени в двустранните споразумения за авиационни услуги между държави-членки на Съюза и трети държави,

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ, че съгласно правото на Съюза установените в държава-членка въздушни превозвачи от Съюза имат право на недискриминационен достъп до въздушни маршрути между държавите-членки на Съюза и трети държави,

КАТО ВЗЕМАТ ПРЕДВИД споразуменията между Съюза и някои трети държави, предвиждащи възможността граждани на тези трети държави да стават собственици на въздушни превозвачи, лицензирани в съответствие с правото на Съюза,

КАТО ОТЧИТАТ, че някои разпоредби на двустранните споразумения за въздухоплавателни услуги между държави-членки на Съюза и Индонезия, които са в противоречие с правото на Съюза, трябва да бъдат приведени в съответствие с него, за да се създаде солидна правна основа за извършването на въздухоплавателни услуги между Съюза и Индонезия, както и за да се осигури тяхната непрекъснатост,

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ, че съгласно правото на Съюза въздушните превозвачи по принцип не могат да сключват споразумения, които могат да засегнат търговията между държави-членки на Съюза и чиито предмет или резултат са възпрепятстването, ограничаването или нарушаването на конкуренцията,

КАТО ПРИЗНАВАТ, че разпоредбите на двустранните споразумения за въздухоплавателни услуги, сключени между държави-членки на Съюза и Индонезия, които i) изискват или благоприятстват приемането на споразумения между предприятия, решения на сдружения на предприятия или съгласувани практики, които възпрепятстват, нарушават или ограничават конкуренцията между въздушни превозвачи по съответните маршрути; или ii) засилват последиците от което и да е такова споразумение, решение или съгласувана практика; или iii) делегират на въздушните превозвачи или други частни икономически оператори отговорността за вземането на мерки, които възпрепятстват, нарушават или ограничават конкуренцията между въздушните превозвачи по съответните маршрути, могат да направят неефективни правилата за конкуренцията, приложими за предприятията,

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ, че целта на Съюза, като част от настоящото споразумение, не е да увеличи общия обем на въздушния трафик между Съюза и Индонезия, нито да наруши баланса между въздушните превозвачи на Съюза и тези на Индонезия, или да договаря изменения на разпоредбите на действащите двустранни споразумения за въздухоплавателните услуги относно търговските права,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Общи разпоредби

1.   За целите на настоящото споразумение „държави-членки“ означава държавите-членки на Съюза, „Договорите на ЕС“ означава Договорът за Европейския съюз и Договорът за функционирането на Европейския съюз.

2.   Позоваването във всяко от споразуменията, изброени в приложение 1, на граждани на държавата-членка, която е страна по посоченото споразумение, се счита, че се отнася за граждани на държавите-членки на Съюза.

3.   Позоваването във всяко от споразуменията, изброени в приложение 1, на въздушни превозвачи или авиокомпании на държавата-членка, която е страна по посоченото споразумение, се счита, че се отнася за въздушни превозвачи или авиокомпании, определени от тази държава-членка.

Член 2

Определяне от държава-членка

1.   Разпоредбите на параграфи 2 и 3 от настоящия член заменят съответните разпоредби в членовете, изброени в приложение 2, букви а) и б), съответно, във връзка с определянето на въздушен превозвач от съответната държава-членка, неговите разрешения или позволения, предоставени от Индонезия, както и съответно отказа, отмяната, спиране действието или ограничаването на разрешенията или позволенията на въздушния превозвач.

2.   При получаване на определяне от държава-членка, Индонезия предоставя съответните разрешения или позволения при минимален процедурен срок, при условие че:

а)

въздушният превозвач е установен на територията на определящата държава-членка съгласно Договорите на ЕС и притежава валиден оперативен лиценз в съответствие с правото на Съюза; и

б)

от държавата-членка, отговорна за издаването на свидетелство за авиационен оператор, се упражнява и поддържа ефективен регулаторен контрол върху въздушния превозвач и съответният авиационен орган е ясно идентифициран при определянето; и

в)

въздушният превозвач е притежаван, пряко или чрез мажоритарно участие, и се контролира ефективно от държави-членки и/или граждани на държави-членки, и/или от други държави, изброени в приложение 3, и/или от граждани на такива други държави.

3.   Индонезия може да откаже, отмени, спре действието или ограничи разрешенията или позволенията на въздушен превозвач, определен от държава-членка, когато:

а)

въздушният превозвач не е установен на територията на определящата държава-членка съгласно Договорите на ЕС или не притежава валиден оперативен лиценз в съответствие с правото на Съюза; или

б)

не се упражнява или не се поддържа ефективен регулаторен контрол върху въздушния превозвач от държавата-членка, отговорна за издаването на неговото свидетелство за авиационен оператор, или съответният авиационен орган не е ясно идентифициран при определянето; или

в)

въздушният превозвач не е притежаван пряко или чрез мажоритарно участие, или не се контролира ефективно от държави-членки и/или граждани на държави-членки, и/или от други държави, изброени в приложение 3, и/или от граждани на други такива държави; или

г)

въздушният превозвач вече има разрешение за дейност съгласно двустранно споразумение между Индонезия и друга държава-членка, и Индонезия може да докаже, че чрез упражняването на търговските права съгласно настоящото споразумение по маршрут, който включва точка в тази друга държава-членка, въздушният превозвач би заобиколил ограниченията върху търговските права, наложени с това друго споразумение; или

д)

определеният въздушен превозвач притежава свидетелство за авиационен оператор, издадено от държава-членка, и не е налице двустранно споразумение за въздухоплавателни услуги между Индонезия и тази държава-членка, както и държавата-членка е отказала търговски права на въздушния превозвач, определен от Индонезия.

При упражняването на правото си по настоящия параграф Индонезия не дискриминира между въздушните превозвачи на Съюза на основание на тяхната националност.

Член 3

Безопасност

1.   Разпоредбите на параграф 2 от настоящия член допълват съответните разпоредби на членовете, изброени в приложение 2, буква в).

2.   Когато държава-членка е определила въздушен превозвач, регулаторният контрол над който се упражнява и поддържа от друга държава-членка, правата на Индонезия съгласно разпоредбите за безопасност на споразумението между държавата-членка, която е определила въздушния превозвач и Индонезия, се прилагат еднакво по отношение на приемането, упражняването или поддържането на стандарти за безопасност от тази друга държава-членка и по отношение на оперативния лиценз на този въздушен превозвач.

Член 4

Данъчно облагане на авиационно гориво

1.   Разпоредбите на параграф 2 от настоящия член допълват съответните разпоредби на членовете, изброени в приложение 2, буква г).

2.   Независимо от всяка друга разпоредба с обратен смисъл, нищо от споразуменията, изброени в приложение 2, буква г), не възпрепятства държава-членка да налага, на недискриминационна основа, данъци, налози, мита, тарифи или такси върху горивото, доставяно на нейна територия за ползване във въздухоплавателно средство на определен въздушен превозвач на Индонезия, който изпълнява полети от точка на територията на тази държава-членка до друга точка на територията на тази държава-членка или на територията на друга държава-членка.

Член 5

Съвместимост с правилата за конкуренция

1.   Независимо от която и да било друга разпоредба с обратен смисъл, нищо от споразуменията, изброени в приложение 1, i) не благоприятства приемането на споразумения между предприятия, решения на сдружения на предприятия или съгласувани практики, които възпрепятстват, нарушават или ограничават конкуренцията; ii) не засилва последиците от което и да такова споразумение, решение или съгласувана практика; или iii) не делегира на частни икономически оператори отговорността за прилагане на мерки, възпрепятстващи, нарушаващи или ограничаващи конкуренцията.

2.   Разпоредбите, съдържащи се в споразуменията, изброени в приложение 1, които са несъвместими с параграф 1 от настоящия член, не се прилагат.

Член 6

Приложения към настоящото споразумение

Приложенията към настоящото споразумение представляват неразделна част от него.

Член 7

Преразглеждане или изменение

Страните могат по всяко време да преразгледат или изменят настоящото споразумение по взаимно съгласие.

Член 8

Влизане в сила и временно прилагане

1.   Настоящото споразумение влиза в сила след като страните се нотифицират взаимно в писмен вид за приключването на съответните им вътрешни процедури, необходими за влизането му в сила.

2.   Без да се засягат разпоредбите на параграф 1, страните се съгласяват да прилагат временно настоящото споразумение от първия ден на месеца след датата, на която страните са се нотифицирали взаимно за приключването на необходимите за тази цел процедури.

3.   Настоящото споразумение се прилага за всички споразумения и договорености, изброени в приложение 1, включително и за тези, които към датата на подписване на настоящото споразумение все още не са влезли в сила и не се прилагат временно.

Член 9

Прекратяване

1.   В случай на прекратяване на споразумение, изброено в приложение 1, всички разпоредби на настоящото споразумение, които се отнасят до съответното споразумение, посочено в приложение 1, се прекратяват по същото време.

2.   В случай, че всички споразумения, изброени в приложение 1, бъдат прекратени, настоящото споразумение се прекратява по същото време.

В ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА КОЕТО, долуподписаните, надлежно упълномощени лица, подписаха настоящото споразумение.

Съставено в два еднообразни екземпляра в Брюксел на двадесет и девети юни две хиляди и единадесета година на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки, шведски и индонезийски език, като всички текстове са еднакво автентични.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Untuk Uni Eropa

Image

За правителството на Република Индонезия

Por el Gobierno de la República de Indonesia

Za vládu Indonéské republiky

For Republiken Indonesiens regeringen

Für die Regierung der Republik Indonesien

Indoneesia Vabariigi valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ινδονησίας

For the Government of the Republic of Indonesia

Pour le gouvernement de la République d'Indonésie

Per il governo della Repubblica di Indonesia

Indonēzijas Republikas valdības vārdā –

Indonezijos Respublikos vyriausybės vardu

Az Indonéz Köztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika tal-Indoneżja

Voor de regering van de Republiek Indonesië

W imieniu rządu Republiki Indonezji

Pelo Governo da República da Indonésia

Pentru Guvernul Republicii Indonezia

Za vládu Indonézskej republiky

Za vlado Republike Indonezije

Indonesian tasavallan hallituksen puolesta

För Republiken Indonesiens regeringen

Untuk Pemerintah Republik Indonesia

Image

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Списък на споразуменията, посочени в член 1 от споразумението

Споразумения и други договорености за въздухоплавателни услуги между Република Индонезия и държавите-членки на Европейския съюз, както са променени или изменени, които към датата на подписването на споразумението са били сключени, подписани или парафирани:

Споразумение за въздушен транспорт между Австрийското федерално правителство и правителството на Република Индонезия относно редовния въздушен транспорт, подписано във Виена на 19 март 1987 г., наричано по-нататък „Споразумение Индонезия—Австрия“ в приложение 2;

Споразумение между правителството на Кралство Белгия и правителството на Република Индонезия за въздухоплавателни услуги между и извън териториите им, съставено в Джакарта на 12 март 1971 г., наричано по-нататък „Споразумение Индонезия—Белгия“ в приложение 2;

Споразумение за въздушен транспорт между правителството на Република България и правителството на Република Индонезия за въздухоплавателни услуги между и извън съответните им територии, съставено в Джакарта на 22 юни 1992 г., наричано по-нататък „Споразумение Индонезия—България“ в приложение 2;

Споразумение за въздушен транспорт между правителството на Чехословашката социалистическа република и правителството на Република Индонезия, подписано на 10 май 1972 г. в Прага, наричано по-нататък „Споразумение Индонезия—Чешка република“ в приложение 2;

Споразумение между правителството на Дания и правителството на Република Индонезия за въздухоплавателни услуги между съответните им територии, подписано в Копенхаген на 23 юни 1971 г., наричано по-нататък „Споразумение Индонезия—Дания“ в приложение 2;

Споразумение за въздухоплавателни услуги между правителството на Република Финландия и правителството на Република Индонезия, подписано в Джакарта на 7 ноември 1997 г., наричано по-нататък „Споразумение Индонезия—Финландия“ в приложение 2;

Споразумение между правителството на Френската република и правителството на Република Индонезия за въздухоплавателни услуги между и отвъд съответните им територии, съставено в Джакарта на 24 ноември 1967 г., наричано по-нататък „Споразумение Индонезия—Франция“ в приложение 2;

Споразумение между Федерална република Германия и Република Индонезия за въздухоплавателни услуги между и отвъд съответните им територии, подписано в Джакарта на 4 декември 1969 г., наричано по-нататък „Споразумение Индонезия—Германия“ в приложение 2;

Споразумение за въздухоплавателни услуги между правителството на Република Гърция и правителството на Република Индонезия, съставено в Джакарта на 24 юни 2008 г., наричано по-нататък „Споразумението Индонезия—Гърция“ в приложение 2;

Споразумение за въздушен транспорт между правителството на Република Унгария и правителството на Република Индонезия, подписано в Джакарта на 20 септември 1994 г., наричано по-нататък „Споразумение Индонезия—Унгария“ в приложение 2;

Споразумение между правителството на Италианската република и правителството на Република Индонезия за въздухоплавателни услуги между и отвъд съответните им територии, подписано в Джакарта на 7 декември 1966 г., наричано по-нататък „Споразумение Индонезия—Италия“ в приложение 2;

Проект на споразумение между правителството на Великото херцогство Люксембург и правителството на Република Индонезия за въздухоплавателни услуги, парафирано в Денпасар на 15 март 2005 г., наричано по-нататък „Споразумение Индонезия—Люксембург“ в приложение 2;

Споразумение за въздушен транспорт между правителството на Кралство Нидерландия и правителството на Република Индонезия, подписано в Хага на 23 ноември 1990 г., наричано по-нататък „Споразумение Индонезия—Нидерландия“ в приложение 2;

Споразумение за въздушен транспорт между правителството на Република Полша и Република Индонезия относно редовния въздушен транспорт, подписано в Джакарта на 13 декември 1991 г., наричано по-нататък „Споразумение Индонезия—Полша“ в приложение 2;

Споразумение за въздухоплавателни услуги между правителството на Румъния и правителството на Република Индонезия, подписано в Джакарта на 7 септември 1993 г., наричано по-нататък „Споразумение Индонезия—Румъния“ в приложение 2;

Споразумение за въздушен транспорт между правителството на Словашката република и правителството на Република Индонезия, парафирано в Джакарта на 28 март 1995 г., наричано по-нататък „Споразумение Индонезия—Словакия“ в приложение 2;

Споразумение за въздушен транспорт между правителството на Кралство Испания и правителството на Република Индонезия относно редовния въздушен транспорт, съставено в Мадрид на 5 октомври 1993 г., наричано по-нататък „Споразумение Индонезия—Испания“ в приложение 2;

Споразумение между правителството на Швеция и правителството на Република Индонезия за въздухоплавателни услуги между съответните им територии, подписано в Копенхаген на 23 юни 1971 г., наричано по-нататък „Споразумение Индонезия—Швеция“ в приложение 2;

Споразумение между правителството на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и правителството на Република Индонезия за въздухоплавателни услуги между и отвъд съответните им територии, подписано в Джакарта на 28 юни 1973 г., наричано по-нататък „Споразумение Индонезия—Обединено кралство“ в приложение 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Списък на членовете от споразуменията, изброени в приложение 1 и посочени в членове 2—4 от споразумението

а)

Определяне от държава-членка:

 

член 3 от Споразумението Индонезия—Австрия;

 

член 3 от Споразумението Индонезия—Белгия;

 

член III от Споразумението Индонезия—България;

 

член 3 от Споразумението Индонезия—Чешка република;

 

член 3 от Споразумението Индонезия—Дания;

 

член 3 от Споразумението Индонезия—Финландия;

 

член 3 от Споразумението Индонезия—Франция;

 

член 3, параграф 4 от Споразумението Индонезия—Германия;

 

член 3 от Споразумението Индонезия—Унгария;

 

член 3 от Споразумението Индонезия—Италия;

 

член III от Споразумението Индонезия—Люксембург;

 

член 3 от Споразумението Индонезия—Нидерландия;

 

член 3 от Споразумението Индонезия—Полша;

 

член 3 от Споразумението Индонезия—Румъния;

 

член 3 от Споразумението Индонезия—Словакия;

 

член III от Споразумението Индонезия—Испания;

 

член 3 от Споразумението Индонезия—Швеция;

 

член 3 от Споразумението Индонезия—Обединено кралство.

б)

Отказ, отмяна, спиране действието или ограничаване на разрешения или позволителни:

 

членове 3 и 4 от Споразумението Индонезия—Австрия;

 

член 3 от Споразумението Индонезия—Белгия;

 

член IV от Споразумението Индонезия—България;

 

член 3 от Споразумението Индонезия—Чешка република;

 

член 3 от Споразумението Индонезия—Дания;

 

членове 3 и 4 от Споразумението Индонезия—Финландия;

 

член 3 от Споразумението Индонезия—Франция;

 

член 3, параграф 6 от Споразумението Индонезия—Германия;

 

член 4 от Споразумението Индонезия—Унгария;

 

член 3 от Споразумението Индонезия—Италия;

 

член IV от Споразумението Индонезия—Люксембург;

 

членове 3 и 4 от Споразумението Индонезия—Нидерландия;

 

членове 3 и 4 от Споразумението Индонезия—Полша;

 

член 4 от Споразумението Индонезия—Румъния;

 

член 4 от Споразумението Индонезия—Словакия;

 

членове III и IV от Споразумението Индонезия—Испания;

 

член 3 от Споразумението Индонезия—Швеция;

 

член 3 от Споразумението Индонезия—Обединено кралство.

в)

Безопасност:

 

членове 3 и 6 от Споразумението Индонезия—Австрия;

 

член 3 от Споразумението Индонезия—Белгия;

 

член 3 от Споразумението Индонезия—Чешка република;

 

член 3 от Споразумението Индонезия—Дания;

 

член 16 от Споразумението Индонезия—Финландия;

 

член 3 от Споразумението Индонезия—Франция;

 

Приложение 4 от Договорения протокол, подписан в Бон на 4 юни 2003 г. от делегациите, представляващи въздухоплавателните органи на Федерална република Германия и Република Индонезия;

 

член 7 от Споразумението Индонезия—Гърция;

 

член 16 от Споразумението Индонезия—Унгария;

 

член 3 от Споразумението Индонезия—Италия;

 

член VII от Споразумението Индонезия—Люксембург;

 

Приложение IV от Меморандума за разбирателство между въздухоплавателните органи на Република Индонезия и Кралство Нидерландия, съставено в Хага на 19 август 2009 г.;

 

член 6 от Споразумението Индонезия—Словакия;

 

член VI от Споразумението Индонезия—Испания;

 

член 3 от Споразумението Индонезия—Швеция.

г)

Данъчно облагане на авиационното гориво:

 

член 7 от Споразумението Индонезия—Австрия;

 

член 4 от Споразумението Индонезия—Белгия;

 

член VI от Споразумението Индонезия—България;

 

член 5 от Споразумението Индонезия—Чешка република;

 

член 4 от Споразумението Индонезия—Дания;

 

член 6 от Споразумението Индонезия—Финландия;

 

член 4 от Споразумението Индонезия—Франция;

 

член 5 от Споразумението Индонезия—Германия;

 

член 10 от Споразумението Индонезия—Гърция;

 

член 6 от Споразумението Индонезия—Унгария;

 

член 4 от Споразумението Индонезия—Италия;

 

член IХ от Споразумението Индонезия—Люксембург;

 

член 10 от Споразумението Индонезия—Нидерландия;

 

член 6 от Споразумението Индонезия—Полша;

 

член 9 от Споразумението Индонезия—Румъния;

 

член 8 от Споразумението Индонезия—Словакия;

 

член VIII от Споразумението Индонезия—Испания;

 

член 4 от Споразумението Индонезия—Швеция;

 

член 4 от Споразумението Индонезия—Обединено кралство.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Списък на други държави, посочени в член 2 от споразумението

а)

Република Исландия (съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство);

б)

Княжество Лихтенщайн (съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство);

в)

Кралство Норвегия (съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство);

г)

Конфедерация Швейцария (съгласно Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за въздушен транспорт)


8.10.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 264/12


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 12 септември 2011 година

за подписването, от името на Европейския съюз, и за временното прилагане на изменен Устав и Процедурен правилник на Международната група за изследване на каучука

(2011/664/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207, параграфи 3 и 4, във връзка с член 218, параграф 5 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

След няколко кръга преговори, на 14 юли 2011 г. ръководителите на делегации към Международната група за изследване на каучука („Групата“) се споразумяха за текста на изменен Устав и Процедурен правилник на Групата.

(2)

Съюзът е член на Групата.

(3)

Тези държави-членки на Съюза, които са били членове на Групата, са депозирали официални уведомления за напускане и са я напуснали, считано от 1 юли 2011 г.

(4)

Приемането на изменен Устав и Процедурен правилник на Групата е задължително условие, за да се утвърди новото седалище на Групата и да се установят изрични разпоредби относно статута на Съюза в нея, както и за да се внесат промени в организационната ѝ структура, вноските в бюджета и процедурите за вземане на решения,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Подписването на изменен Устав и Процедурен правилник на Международната група за изследване на каучука („Групата“), както е договорен от ръководителите на делегации на заседание, проведено на 14 юли 2011 г. в Сингапур, се разрешава от името на Съюза, при условие за сключването им.

Член 2

Измененият Устав и Процедурен правилник се прилагат временно (1) до приключване на процедурите за сключването им.

Член 3

Настоящото решение се изпълнява от Комисията под формата на писмо, което се изпраща на Групата в потвърждение на съгласието на Съюза по отношение на изменения Устав и Процедурен правилник и за указване на временното прилагане на изменения Устав и Процедурен правилник от Съюза до приключване на процедурите за сключването им.

Комисията е упълномощена също да депозира декларацията за компетентност, приложена към настоящото решение, при генералния секретар на Групата в съответствие с член XVI, параграф 2 от изменения Устав.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 12 септември 2011 година.

За Съвета

Председател

M. DOWGIELEWICZ


(1)  Датата, от която измененият Устав и Процедурен правилник ще се прилагат временно, ще се публикува в Официалния вестник на Европейския съюз от Генералния секретариат на Съвета.


Декларация на Европейския съюз в съответствие с член XVI, параграф 2 от Устава

В съответствие с член XVI, параграф 2 от Устава на Международната група за изследване на каучука, настоящата декларация посочва правомощията, прехвърлени на Европейския съюз от неговите държави-членки по въпросите, уредени в Устава.

Европейският съюз декларира, че в съответствие с Договора за функционирането на Европейския съюз, има изключителна компетентност по отношение на международни търговски въпроси в рамките на своята обща търговска политика, включително производство на статистически данни.

Тъй като поради своя характер обхватът на компетенциите на Европейския съюз и тяхното упражняване са в постоянно развитие, Европейският съюз се задължава, при необходимост, да попълва или изменя настоящата декларация в съответствие с член XVI, параграф 2 от Устава.


8.10.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 264/14


УСТАВ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ГРУПА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КАУЧУКА

УВОД

Международната група за изследване на каучука (наричана по-нататък „Групата“) е създадена в Обединеното кралство през 1944 г. със статут на призната международна организация. От 1 юли 2008 г. Групата е базирана в Сингапур и е призната за международна организация.

I   Цели

1.

Групата предоставя форум за обсъждане на въпроси, засягащи производството, потреблението и търговията с естествен и синтетичен каучук. Целта на Групата е да събира и да разпространява обстойна статистическа информация за световната каучукова промишленост, допринасяйки за по-голяма прозрачност на пазарите и тенденциите в производството и потреблението на каучук.

2.

Групата може да си сътрудничи с други международни организации, които са от значение за постигане на целите ѝ.

II   Дейности

1.

Групата провежда периодични заседания в удобно за членовете ѝ време и място за разглеждане на статистическите данни и обсъждане на общи проблеми на каучуковата промишленост.

2.

По свое усмотрение Групата извършва или възлага прегледи и изследвания за състоянието на световната каучукова промишленост, като обръща особено внимание на предоставянето на обстойна информация за търсенето и предлагането и вероятното им развитие.

III   Определения

1.

„Групата“ означава Международната група за изследване на каучука (МГИК).

2.

„Ръководители на делегации“ означава върховния орган на Групата, съставен от представители на членовете.

3.

„Държава домакин“ означава държавата-членка, с която Групата има сключено Споразумение за седалището на организацията.

4.

Всяко споменаване на „член“ или „държава“ в настоящия устав включва Европейския съюз и всяка междуправителствена организация, в чиято изключителна компетентност попадат въпросите, уредени в Устава, и в чиито отговорности влизат договарянето, сключването и прилагането на международни споразумения, по-специално стокови споразумения.

5.

„Световна среща на високо равнище за каучука“ означава публична конференция за представители на отрасъла и правителствата, организирана от МГИК.

6.

„Производител на естествен каучук“ е всеки член, чието производство на естествен каучук надвишава потреблението му на естествен каучук.

7.

„Потребител на каучук“ е всеки член, който не е производител на естествен каучук.

8.

„Естествен каучук“ означава продукта, добит от каучуков сок от дървесния вид бразилска хевея (Hevea brasiliensis).

9.

„Синтетичен каучук“ включва термореактивните еластомери, получени чрез процес на полимеризация, т.е. химическо свързване на мономери за образуването на полимер.

10.

„Каучук“ означава естествен или синтетичен каучук, с изключение на регенерираните каучуци.

11.

„Обикновено мнозинство“ означава мнозинство от гласовете.

IV   Седалище на организацията

Седалището на Групата е на територията на неин член, където Групата поддържа секретариат за осъществяване на дейността си.

V   Членство

1.

Членството в Групата е отворено за държави, заинтересовани от производството, потреблението и търговията с естествен и синтетичен каучук.

2.

Членовете на Групата могат да бъдат два вида: производители на естествен каучук и потребители на каучук.

VI   Задължения на членовете

1.

Членовете полагат максимални усилия, за да предоставят на секретариата точни статистически данни за производството, потреблението и търговията с каучук на своя територия, както и всякаква друга информация, свързана с текущи оценки и бъдещи тенденции.

2.

Ако в продължение на две последователни години някой член не предостави точни статистически данни и исканата информация, без да постъпи задоволително обяснение за това, ръководителите на делегации предприемат целесъобразни според тях действия.

VII   Права и процедури за гласуване

1.   Всички членове притежават общо 100 гласа.

2.   Гласовете се разпределят между членовете в съответствие с годишния дял на вноските им.

3.   При промяна в броя на членовете или ако правата на глас на някой член бъдат временно прекратени или възстановени съгласно дадена разпоредба, гласовете се преизчисляват и преразпределят между членовете преди следващото гласуване.

4.   Всеки член има право да гласува с пълния брой гласове, които притежава; никой член няма право да разделя гласовете си.

5.   С писмено искане до председателя на ръководителите на делегации, до Статистическия и икономически комитет или други комитети всеки производител на естествен каучук може да упълномощи всеки друг производител на естествен каучук и всеки потребител на каучук може да упълномощи всеки друг потребител на каучук да представлява интересите му и да гласува с гласовете му на дадено заседание.

6.   За постигането на кворум на заседанията на Групата е необходимо наличие на обикновено мнозинство от членовете, в което има поне двама производители на естествен каучук и двама потребители на каучук.

7.   Процедури при гласуване

7.1.

Решенията на всички заседания се приемат по възможност с единодушие и без гласове „против“, официални възражения или резерви. Председателите на заседанията винаги се стремят да постигнат единодушие по всички решения, а когато има изразени резерви, стига да е възможно, отделят достатъчно време за постигане на компромис и единодушие.

7.2.

В случай че според председателя на заседанието не съществува възможност да бъде постигнато единодушие по даден въпрос, въпросът се подлага на гласуване.

7.3.

Обикновено гласуването се провежда така, че да осигури максимална прозрачност при вземането на решения; по усмотрение на председателя на заседанието то става с вдигане на ръка или чрез поименно гласуване. При извънредни обстоятелства председателят може да реши, че се налага тайно гласуване или гласуване по пощата на съответните членове. По искане на един или повече от членовете председателят обявява тайно гласуване.

7.4.

Като се имат предвид разпоредбите на параграфи 7.5 и 7.6 по-долу, решенията с гласуване обикновено се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите и гласувалите, при условие че най-малко двама производители на естествен каучук и двама потребители на каучук гласуват „за“. При гласуване „въздържал се“ се смята, че членът не е подал гласовете си.

Ако някой член използва разпоредбите на параграф 5 от настоящия член и гласовете му бъдат дадени от друг по време на заседанието, за целите на параграфи 7.4, 7.5 и 7.6 от настоящия член се счита, че този член е присъствал и гласувал.

7.5.

Решения с гласуване, отнасящи се до:

а)

избор на генерален секретар;

б)

приемане на бюджета; и

в)

временно прекратяване на правата на член на групата в съответствие с член ХIV, параграф 4,

се вземат с обикновено мнозинство в групата на присъстващите и гласували производители на естествен каучук и в групата на присъстващите и гласували потребители на каучук, като общият брой на гласовете в двете групи представлява мнозинство от поне две трети от всички присъстващи и гласували.

7.6.

Решения, отнасящи се до:

а)

преразглеждане или прекратяване на споразумението за седалището на организацията;

б)

изменение или прекратяване на Устава;

в)

местоположение на седалището на организацията; и

г)

приемане на резултатите от предварителен одит на финансовите отчети,

се вземат единствено с единодушие.

VIII   Световна среща на високо равнище за каучука

Групата провежда ежегодни заседания на територията на свой член. Ако обаче Световната среща на високо равнище за каучука се провежда на територията на държава, която не е член на организацията, заседанията на Групата могат да се проведат там. В случай че не бъде получена и приета друга покана, Световната среща на високо равнище за каучука се провежда в държавата домакин. За участие в Световната среща на високо равнище за каучука могат да бъдат поканени държави и организации, които не членуват в Групата, съветници от отрасъла и други експерти и наблюдатели.

IX   Ръководители на делегации

1.

Всеки член на Групата определя по един представител, който може да бъде придружен от съветници на всяко заседание на ръководителите на делегации.

2.

Председателят и заместник-председателят се избират от ръководителите на делегации и заемат длъжността си за срок от две финансови години на Групата; те могат да бъдат преизбирани за още един мандат.

3.

Ръководителите на делегации заседават в седалището на организацията или на друго избрано от тях място.

4.

Ръководителите на делегации провеждат най-малко едно заседание през първата половина на всяка календарна година и винаги, когато вземат решение за това.

5.

В случай че представителят на някой от членовете е възпрепятстван да присъства на заседание на групата, той може да бъде представляван от негов заместник. Заместникът получава всички привилегии на представителя, включително правото да гласува.

6.

Ръководителите на делегации могат да определят други комитети или консултативни съвети, каквито счетат за необходимо в даден момент, и да определят техния членски състав и функции.

7.

Ръководителите на делегации определят независими одитори, които проверяват финансовите отчети на групата.

8.

Ръководителите на делегации разрешават изготвянето и публикуването на изследвания за състоянието на световната каучукова промишленост и други подходящи според тях теми.

9.

Ръководителите на делегации приемат Процедурния правилник на Групата.

X   Секретариат и Генерален секретар

1.

За доброто осъществяване на дейността на Групата се създава секретариат.

2.

Генералният секретар е изпълнителният ръководител на секретариата и отговаря пред Групата за неговата работа.

3.

Генералният секретар се назначава от ръководителите на делегации за срок от четири години и може да бъде преизбран за още един мандат до четири години. Правилата за избор се определят от ръководителите на делегации.

4.

Ръководителите на делегации решават какви да бъдат задълженията на генералния секретар.

5.

Секретариатът има следните функции:

а)

да осигурява възможно най-точни статистически данни и информация за икономически въпроси от по-общ характер, свързани с каучука;

б)

да изготвя и изпълнява работната програма;

в)

да поддържа връзка между членовете по въпроси, свързани с каучука, във времето между заседанията;

г)

да осъществява необходимата подготовка за заседанията; и

д)

да поддържа връзка с другите международни организации и отрасли, чиято работа е свързана с дейността на Групата и представлява интерес за нея.

XI   Статистически и икономически комитет

1.

В състава на Статистическия и икономически комитет влизат всички членове, които желаят да участват в него.

2.

Комитетът се опира на експертния опит на Отрасловия консултативен съвет.

3.

Комитетът избира председател и заместник-председател от своите членове или от членовете на Отрасловия консултативен съвет. Те заемат длъжността си за срок от две финансови години и могат да бъдат преизбирани за още един мандат.

4.

Комитетът заседава веднъж всяка календарна година и винаги, когато вземе решение за това.

5.

Комитетът:

а)

анализира и разглежда предоставените от секретариата статистически данни за търсенето/предлагането на каучук;

б)

приема, следи и преглежда работната програма на секретариата, като взема предвид всякакви мнения и препоръки, представени на вниманието му от Отрасловия консултативен съвет; и

в)

отправя препоръки към ръководителите на делегации относно започването, продължаването и публикуването на разработки, изготвени в рамките на работната програма, включително представянето на доклад за това за одобрение от ръководителите на делегации.

XII   Отраслов консултативен съвет

1.

Ръководителите на делегации създават Отраслов консултативен съвет с цел да се осигури канал за връзка с участието на всички страни в каучуковия отрасъл, включително промишлено производство, търговия, образование, научно-изследователска и технологична дейност. Ръководителите на делегации създават прозрачна процедура за избор на членовете на Отрасловия консултативен съвет.

2.

Отрасловият консултативен съвет избира свой председател и заместник-председател. Те заемат длъжността си за срок от две финансови години и могат да бъдат преизбирани за още един мандат.

3.

Отрасловият консултативен съвет:

а)

дава мнения и препоръки за съставянето на работната програма на секретариата;

б)

подпомага Статистическия и икономически комитет да следи и преглежда работната програма на секретариата;

в)

подпомага Статистическия и икономически комитет при оценката на предложения за проекти, финансирани от други институции; и

г)

изготвя доклади и препоръки по усмотрение на ръководителите на делегации.

4.

Отрасловият консултативен съвет заседава поне веднъж годишно и винаги, когато вземе решение за това. Когато това е целесъобразно, членовете имат статут на наблюдатели на заседанията на Отрасловия консултативен съвет.

5.

Когато това е целесъобразно, Отрасловият консултативен съвет, представляван от своя председател или заместник-председател, присъства като наблюдател на всички заседания на ръководителите на делегации.

XIII   Статут

1.

Групата има правосубектност. По-специално тя има правоспособност да сключва договори, да придобива и да се разпорежда с движимо и недвижимо имущество и да води съдебни дела съгласно установеното в Споразумението за седалището на организацията, сключено между държавата домакин и Групата.

2.

Статутът, привилегиите и имунитетите на Групата, генералния секретар, нейните служители, експерти и представителите на членовете, докато те са на територията на държавата домакин, за да упражняват служебните си задължения, са уредени в Споразумението за седалището на организацията, сключено между държавата домакин и Групата.

XIV   Бюджет и финансов правилник

1.

Членовете внасят въз основа на постигнато съгласие вноски, необходими за дейността на Групата. Всички суми, дължими от членовете, са във валутата на държавата домакин.

2.

Общо 60 % от одобрения годишен бюджет се покриват от основните вноски, които се плащат в еднакъв размер от всички членове. Останалите 40 % от одобрения бюджет се плащат от членовете пропорционално на средното им производство или потребление на каучук (в зависимост от това кое от двете е по-голямо) през трите календарни години, предхождащи съответната финансова година. При липса на необходимите статистически данни генералният секретар определя дължимата вноска въз основа на наличната информация и кани засегнатите членове да се съгласят с така направената оценка.

3.

Нови членове, които постъпват в Групата в хода на финансовата година, плащат пропорционална вноска (изчислена на месечна база) за оставащата част от годината. Вноските, получени от нови членове, нямат отражение върху вноските от действащи членове за съответната финансова година, но се вземат предвид при оценката на вноските за следващата година.

4.

Правата на членове, които не са плащали своите вноски в продължение на две години, временно се прекратяват, докато не изплатят неизплатените суми за всички предходни години и вноските за текущата година, освен ако Групата не реши друго.

XV   Изменения

1.

В съответствие с член VII, параграф 7.6 ръководителите на делегации единодушно приемат изменения в настоящия устав. Секретариатът уведомява членовете за измененията.

2.

Ръководителите на делегации определят датата и реда за прилагане на измененията.

XVI   Постъпване в Групата, напускане и изключване

1.

Постъпването в Групата става с известие до генералния секретар.

2.

При постъпването си в Групата Европейският съюз или друга междуправителствена организация, посочена в член III, параграф 4, депозира в секретариата декларация, издадена от съответния свой орган, с която уточнява естеството и степента на своята компетентност по въпросите, уредени в настоящия устав, и впоследствие уведомява секретариата за всякакви съществени промени в тази компетентност. В случай че Европейският съюз или друга междуправителствена организация декларира изключителна компетентност по всички въпроси, уредени в настоящия устав, държавите-членки на такива организации нямат право на членство в Групата, а действащите членове трябва да напуснат Групата.

3.

До 1 ноември членовете подават до генералния секретар писмено известие за напускане, което влиза в сила, считано от 30 юни следващата календарна година. Членове, подали известие след 1 ноември, дължат вноски за членство за следващата финансова година.

4.

Ако ръководителите на делегации решат, че някой член не изпълнява задълженията си по настоящия устав, те могат с единодушие да го изключат от Групата. Член, който не изпълнява задълженията си, не гласува по собствения си случай.

5.

Финансови задължения към Групата, дължими от членове по настоящия устав преди тяхното напускане или изключване, не се прекратяват с напускането или изключването им.

6.

Член, който е напуснал Групата или е бил изключен от нея, няма право на дял от приходите при ликвидация или на други активи на Групата, нито е длъжен да изплати някаква част от дефицита на Групата, ако има такъв, при прекратяване на настоящия Устав.

XVII   Прекратяване

1.

Този устав остава в сила, освен ако ръководителите на делегации на вземат единодушно решение за прекратяването му.

2.

Независимо от прекратяването на настоящия устав ръководителите на делегации продължават да заемат длъжността си за период, не по-дълъг от 18 месеца, за да извършат ликвидацията на Групата, включително приключване на сметките ѝ, и съгласно условията на съответните решения, взети единодушно в съответствие с член VII, параграф 7.6, като в рамките на този период притежават необходимите за целта правомощия и функции.


ПРОЦЕДУРЕН ПРАВИЛНИК НА МЕЖДУНАРОДНАТА ГРУПА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КАУЧУКА

УВОД

Процедурният правилник на Международната група за изследване на каучука е изготвен в съответствие с изискванията на член IX, параграф 9 от Устава на Международната група за изследване на каучука. Настоящият процедурен правилник е приет от Групата на заседание на ръководителите на делегации, проведено на … г. в …

1.   Финансов процедурен правилник

Финансовата година започва на 1 юли и завършва на 30 юни.

1.1.   Вноски за членство

1.1.1.

Вноските за членство се дължат всяка година на 1 юли след получаване на официална фактура от секретариата.

1.1.2.

В случай че някой член не внесе вноската си в пълен размер до 1 декември, генералният секретар отправя спешно искане за незабавно изплащане на задължението.

1.1.3.

В случай че вноската не бъде изплатена в пълен размер до 1 февруари, генералният секретар докладва за неизплатеното задължение на ръководителите на делегации. Ръководителите на делегации разглеждат предложение за временно прекратяване на всички права на глас на този член, освен при гласуване на въпроси, пряко произтичащи от решение за ликвидация на Групата.

1.1.4.

В случай че вноската не бъде изплатена в пълен размер до 1 април, ръководителите на делегации, освен ако предвид конкретните обстоятелства не решат друго, спират всички услуги на секретариата за този член на Групата.

1.1.5.

В случай че някой член не изплати вноската си в пълен размер до края на финансовата година, стойността на дължимото плащане се запазва посредством увеличаването му с годишния коефициент на инфлацията в държавата домакин, използван за изчисляване на бюджета за всяка година, за която е дължимо плащането, освен ако ръководителите на делегации не решат друго.

1.1.6.

Генералният секретар уведомява члена за преизчислената сума на задължението в края на всяко тримесечие на финансовата година.

1.1.7.

Никое решение или действие, предприето по силата на разпоредбите на тази клауза, не засягат правата на съответния член.

1.2.   Банкова сметка

1.2.1.

В държавата домакин се поддържа банкова сметка на името на Международната група за изследване на каучука.

1.2.2.

Операциите по банковата сметка се извършват с чекове/електронно банкиране, заверено с подписа на:

а)

генералния секретар;

б)

в негово отсъствие завеждащия отдел „Икономика и статистика“, или

в)

в тяхно отсъствие, определения представител на държавата домакин при ръководителите на делегации.

1.2.3.

За чекове/електронно банкиране за суми над 15 000 сингапурски долара се изискват два подписа — един от секретариата и един от определения представител на държавата домакин при ръководителите на делегации.

1.2.4.

Сметките на секретариата се водят от завеждащия отдел „Управление и администрация“.

1.2.5.

Секретариатът упражнява надзор на всички активни банкови сметки на територията на държавата домакин.

1.2.6.

Всички получени парични средства незабавно се депозират в банката. Генералният секретар поддържа авансова сметка за дребни плащания и вземания в размер до 1 000 сингапурски долара.

1.3.   Правила за провеждане на търгове

Секретариатът възлага поръчки за услуги чрез някой от описаните по-долу методи въз основа на оценка за стойността на поръчката (ОСП). Секретариатът няма право да разбива на части ОСП с цел да се избегнат съответните процедури за възлагане на поръчки.

1.3.1.

Малки поръчки при ОСП, която не надвишава 3 000 сингапурски долара без ДСУ (данък върху стоките и услугите). Покупки могат да се правят направо от доставчика, когато а) цената на артикулите (стоки или услуги) е известна от предишна покупка, или б) цената е оповестена от доставчици, в медиите или друг източник на надеждна информация, например листовки или интернет. Артикулите следва да бъдат на разумна цена.

1.3.2.

Поръчки чрез събиране на оферти при ОСП, която не надвишава 70 000 сингапурски долара без ДСУ, секретариатът трябва да изпрати покани за оферта най-малко до трима подходящи доставчици и избира предложената най-ниска цена, когато това е осъществимо. В случаите, когато не бъде избрана най-ниската цена, основанията за това надлежно се документират за всяка отделна поръчка. За всяко решение за възлагане на поръчка е необходимо одобрението на генералния секретар.

1.3.3.

Поръчки чрез обявяване на търг при ОСП, която надвишава 70 000 сингапурски долара без ДСУ. Секретариатът трябва да изпрати покани за участие в търга най-малко до трима подходящи доставчици. Секретариатът трябва да изготви доклад до ръководителите на делегации с оценка на подадените в търга оферти и с необходимите препоръки и констатации. За всяко решение за възлагане на поръчка е необходимо одобрението на ръководителите на делегации.

1.4.   Определяне на одитори

1.4.1.

Одитори в съответствие с член IX, параграф 7 от Устава се определят по препоръка на генералния секретар, който има отговорността да следи работата им. На всеки четири години генералният секретар изпраща покани за оферта най-малко до три надлежно регистрирани одиторски дружества.

1.4.2.

Финансовите отчети, заверени от независим одитор, се представят на членовете възможно най-скоро след приключването на финансовата година, но не по-късно от шест месеца след тази дата, и се внасят за одобрение от ръководителите на делегации на следващото им подходящо за целта заседание. Заверените отчети и баланс се публикуват в обобщен вид на уебсайта на МГИК.

1.5.   Бюджет

1.5.1.

Генералният секретар носи отговорност за съставянето на проектобюджет за следващата финансова година, който се представя за одобрение от ръководителите на делегации не по-късно от 31 март всяка година.

1.5.2.

Генералният секретар носи отговорност за представяне на одобрения бюджет на членовете.

1.5.3.

Членовете сами заплащат пътните и дневните си разходи за участие в заседанията на Групата.

1.6.   Годишен финансов отчет

1.6.1.

Възможно най-скоро след края на финансовата година генералният секретар изпраща на членовете годишен финансов отчет. След приемането му от ръководителите на делегации годишният финансов отчет се заверява от председателя или заместник-председателя, генералния секретар и одиторите.

1.6.2.

Надлежно подписаният и заверен отчет се съхранява в секретариата.

2.   Заседания на ръководителите на делегации

2.1.

Ръководителите на делегации могат да провеждат извънредни заседания по искане на обикновено мнозинство от членовете или по искане на генералния секретар със съгласието на председателя.

2.2.

Генералният секретар съгласува с председателя и изпраща на членовете уведомление за всяко заседание, предварителен дневен ред и писмено обяснение за заседанието най-малко 30 дни преди обявената дата освен при извънредни обстоятелства, когато уведомлението се изпраща най-малко 15 дни предварително. При извънредни обстоятелства уведомлението съдържа информация за естеството на тези обстоятелства.

2.3.

Генералният секретар изготвя и съгласува с председателя предварителен дневен ред за всяко заседание. Ако някой член желае определен въпрос да бъде обсъден на заседание, той трябва по възможност да уведоми генералния секретар 60 дни преди началото на заседанието, като в уведомлението включи писмено обяснение.

2.4.

Всеки член полага усилия да уведоми генералния секретар най-късно пет дни преди началото на заседанието за имената на делегатите, техните заместници и съветници, определени да го представляват на съответното заседание.

3.   Назначаване на генерален секретар

3.1.

Ръководителите на делегации назначават генерален секретар в съответствие с член X, параграф 3 от Устава въз основа на препоръка от специално създадена за целта комисия за избор.

3.2.

Ръководителите на делегации съставят комисията за избор обикновено поне дванадесет месеца преди да изтече мандатът на действащия генерален секретар.

3.3.

В състава на комисията за избор влизат председателят и заместник-председателят на ръководителите на делегации, които стават съответно неин председател и заместник-председател, както и всеки друг член, който пожелае да участва в нея.

3.4.

Действащият генерален секретар участва в заседанията на комисията за избор като съветник без право на глас.

3.5.

Всички разходи и разноски на техни представители за участие в заседанията на комисията и в процедурата за избор се поемат от самите членове.

3.6.

Комисията за избор определя критериите и одобрява обявата за избор на генерален секретар. Обявата се публикува в подходящи международни средства за информация и чрез каналите на МГИК. Обявата се предоставя на всички членове, за да осигурят разпространението ѝ в своите държави.

3.7.

Заявленията за кандидатстване се получават от генералния секретар, който отговаря за административната страна на процеса за набиране на кандидати.

3.8.

Комисията за избор се събира, колкото пъти е необходимо, и след предварителен подбор съставя списък с не повече от шест кандидати, с които да бъде проведено събеседване. Кандидатите трябва да бъдат с националността или гражданството на членовете.

3.9.

Събеседванията с кандидатите от списъка се провеждат с цел да се избере единодушно или с консенсус кандидат, притежаващ необходимия опит, лични качества, безпристрастност и способност да работи ефективно с високопоставени представители на членовете и други правителства, международни и частни организации, след което на ръководителите на делегации се препоръчва да назначат кандидата за генерален секретар. В случай че избраният кандидат е възпрепятстван да заеме поста по здравословни или други причини, се посочва алтернативен кандидат. В случай че не бъде постигнато съгласие за една-единствена кандидатура, на ръководителите на делегации се представят двама кандидати, избрани с консенсус.

3.10.

Условията на назначението и договора се определят от ръководителите на делегации.

3.11.

За предсрочно прекратяване на договора по вина на назначения кандидат е необходимо обикновено мнозинство в групата на присъстващите и гласували производители на естествен каучук и в групата на присъстващите и гласували потребители на каучук, като общият брой на гласовете в двете групи трябва да представлява мнозинство от поне две трети от всички присъстващи и гласували.

4.   Дейност на секретариата

4.1.

При изпълнението на задълженията си секретариатът няма право да участва в никакви дейности, които пораждат конфликт на интереси.

4.2.

Секретариатът не търси и не получава указания от отделните членове или от други органи извън Групата. Генералният секретар и служителите се въздържат от всякакви действия, които могат да се отразят неблагоприятно върху положението им на международни служители, отговарящи единствено пред ръководителите на делегации.

4.3.

Всеки член зачита отговорностите на генералния секретар и другите служители и няма право да се опитва да им влияе при изпълнението на задълженията им.

4.4.

Секретариатът полага усилия да гарантира, че оповестената информация с нищо не накърнява поверителния характер на дейността на лицата и предприятията, ангажирани с производство, преработка, продажба или потребление на каучук.

4.5.

Секретариатът редовно публикува Статистически бюлетин за каучука и Доклад за каучуковата промишленост, както и доклади по проекти и изследвания.

5.   Отраслов консултативен съвет

5.1.

В състава на Отрасловия консултативен съвет влизат не повече от тридесет души, избрани от ръководителите на делегации заради специфичния им експертен опит за срок не повече от три години. Членството им може да бъде подновено за още един тригодишен период.

5.2.

След като ръководителите на делегации вземат решение за съставяне на нов Отраслов консултативен съвет, секретариатът изпраща покана до членовете, Отрасловия консултативен съвет и асоциираните членове да номинират кандидати.

5.3.

Секретариатът отправя препоръка към ръководителите на делегации за разглеждане и утвърждаване на кандидатите.

5.4.

Утвърдените нови членове започват дейността си с решение на ръководителите на делегации.

5.5.

Заседанията на Отрасловия консултативен съвет се водят от генералния секретар.

5.6.

Отрасловият консултативен съвет създава свой собствен процедурен правилник, съгласуван с разпоредбите на устава на Международната група за изследване на каучука и настоящия процедурен правилник.

5.7.

Във връзка с Устава статутът на наблюдател на всички заседания на Групата не се прилага при обсъждане на поверителни теми, бюджетни и финансови въпроси.

5.8.

Членовете на Отрасловия консултативен съвет сами заплащат пътните и дневните си разходи за участие в заседанията.

6.   Асоциирани членове

6.1.

Асоцииран член може да бъде всяко дружество или организация с интерес в областта на каучуковата промишленост, при положение че заплати годишна вноска за членство.

6.2.

Годишната вноска за членство е в размер на 3 000 сингапурски долара за организации или лица, чието седалище е на територията на членове на Групата, и 6 000 сингапурски долара, когато седалището им е в държави, които не са членове на Групата.

6.3.

Асоциираните членове имат право на безплатен достъп до цялата информация, налична на уебсайта и предназначена за асоциираните членове. Всяко допълнително искане се заплаща.

7.   Световна среща на високо равнище за каучука

В случай че дадена държава, независимо дали е член на Групата или не, отправи покана да стане домакин на Световната среща на високо равнище за каучука, Групата разглежда поканата и я приема единствено ако са налице достатъчни финансови средства.

8.   Изменения и преразглеждане

Ръководителите на делегации могат единствено с единодушие по всяко време да изменят или да преразгледат настоящия процедурен правилник.


РЕГЛАМЕНТИ

8.10.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 264/25


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 996/2011 НА КОМИСИЯТА

от 7 октомври 2011 година

за изменение на регламенти (ЕО) № 657/2008, (ЕО) № 1276/2008 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 относно задълженията за уведомление в рамките на общата организация на селскостопанските пазари

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 102, член 103з, член 170, буква в) и член 192, параграф 2 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 792/2009 на Комисията от 31 август 2009 г. за установяване на подробни правила за нотифицирането на Комисията от страна на държавите-членки на информацията и документите във връзка с прилагането на общата организация на пазарите, режима на директните плащания, насърчаването на продажбата на селскостопански продукти и правилата, приложими за най-отдалечените райони и малките острови в Егейско море (2) предвижда общи правила за съобщаване на информация и предаване на документи от компетентните органи на държавите-членки на Комисията. Тези правила обхващат по-специално задължението за държавите-членки да използват информационните системи, предоставени от Комисията, и заверяването на правата на достъп на органите или отделните лица, упълномощени да изпращат уведомления. Освен това в посочения регламент са формулирани общи принципи, приложими за информационните системи, така че те да гарантират автентичността, целостта и четливостта на документите във времето и да осигуряват защита на личните данни.

(2)

Съгласно Регламент (ЕО) № 792/2009 задължението за използване на информационните системи в съответствие с посочения регламент трябва да бъде предвидено в регламентите, установяващи специфично задължение за уведомление.

(3)

Комисията разработи информационна система, която позволява управлението по електронен път на документи и процедури в рамките на собствените вътрешни работни процедури, както и в своите отношения с органите, участващи в общата селскостопанска политика.

(4)

Чрез тази система могат да бъдат изпълнени няколко задължения за уведомление в съответствие с Регламент (ЕО) № 792/2009, и по-специално — предвидените в Регламент (ЕО) № 657/2008 на Комисията от 10 юли 2008 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на отпускането на помощ от Общността за доставяне на мляко и някои млечни продукти на учениците в учебните заведения (3), в Регламент (ЕО) № 1276/2008 на Комисията от 17 декември 2008 година относно контрола чрез физически проверки върху износа на селскостопански продукти, за които са отпуснати възстановявания или други суми (4) и в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (5).

(5)

В интерес на ефикасното администриране и предвид натрупания опит някои уведомления следва да бъдат опростени и уточнени в посочените регламенти.

(6)

Регламенти (ЕО) № 657/2008, (ЕО) № 1276/2008 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 следва да бъдат съответно изменени.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Член 17 от Регламент (ЕО) № 657/2008 се заменя със следния текст:

„Член 17

Уведомления

1.   До 31 януари след предходния период от 1 август до 31 юли държавите-членки представят на Комисията следната информация, разбита по заявители, както е посочено в член 6 от настоящия регламент:

а)

брой на заявителите;

б)

брой на проверените заявители;

в)

общ брой на учебните заведения, снабдявани от проверените заявители с продукти, които отговарят на условията за предоставяне на помощ от Общността, и брой на учебните заведения, където са извършени проверки на място;

г)

брой на проверките на състава на продуктите;

д)

размер на заявената, изплатената и проверената на място помощ (в евро);

е)

намаляване на помощта след административна проверка (в евро);

ж)

намаляване на помощта поради забавено подаване на заявление съгласно член 11, параграф 3 (в евро);

з)

възстановена помощ след проверки на място съгласно член 15, параграф 9 (в евро);

и)

наложени санкции съгласно член 15, параграф 10 в случай на измама;

к)

брой на заявителите, чието одобрение е оттеглено или прекратено съгласно член 10.

2.   Преди 31 януари всяка година държавите-членки представят на Комисията най-малко следната информация, свързана с предходния период от 1 август до 31 юли:

а)

количества мляко и млечни продукти, разбити по категории и подкатегории, за които е изплатена помощ;

б)

максимално допустимо количество;

в)

разходи на ЕС;

г)

предполагаем брой ученици, участващи в схемата за раздаване на мляко в училищата;

д)

национално доплащане.

3.   Уведомленията, посочени в настоящия регламент, се извършват в съответствие с Регламент (ЕО) № 792/2009 на Комисията (6).

Член 2

В член 16 от Регламент (ЕО) № 1276/2008 втора алинея се заменя със следния текст:

„Уведомленията, посочени в първа алинея, се извършват в съответствие с Регламент (ЕО) № 792/2009 на Комисията (7).

Член 3

Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 се изменя, както следва:

1.

В член 97 второто изречение от буква б) се заменя със следния текст:

„Годишният отчет съдържа по-специално информацията, посочена в приложение XIV, и се нотифицира в съответствие с Регламент (ЕО) № 792/2009 на Комисията (8);

2.

В приложение XIV, част А, точка 1, буква б) се заличава.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 7 октомври 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 228, 1.9.2009 г., стр. 3.

(3)  ОВ L 183, 11.7.2008 г., стр. 17.

(4)  ОВ L 339, 18.12.2008 г., стр. 53.

(5)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 228, 1.9.2009 г., стр. 3.“

(7)  ОВ L 228, 1.9.2009 г., стр. 3.“

(8)  ОВ L 228, 1.9.2009 г., стр. 3.“


8.10.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 264/28


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 997/2011 НА КОМИСИЯТА

от 7 октомври 2011 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранни търговски преговори Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 посочва критериите за определяне от страна на Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A към същия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 8 октомври 2011 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 7 октомври 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MA

61,3

MK

47,9

ZZ

54,6

0707 00 05

EG

98,1

MK

64,0

TR

126,8

ZZ

96,3

0709 90 70

TR

119,4

ZZ

119,4

0805 50 10

AR

68,2

BR

41,3

CL

60,5

TR

62,7

UY

56,8

ZA

75,6

ZZ

60,9

0806 10 10

BR

238,8

CL

79,6

MK

50,0

PE

228,3

TR

112,3

US

275,5

ZA

65,0

ZZ

149,9

0808 10 80

CL

69,1

CN

86,4

NZ

117,1

US

114,5

ZA

79,8

ZZ

93,4

0808 20 50

CN

53,8

TR

107,9

ZA

60,3

ZZ

74,0


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


8.10.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 264/30


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 998/2011 НА КОМИСИЯТА

от 7 октомври 2011 година

относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент за изменение (ЕC) № 971/2011 за 2011/12 пазарна година

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 951/2006 на Комисията от 30 юни 2006 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на обмена с трети страни в сектора на захарта (2), и по-специално член 36, параграф 2, втора алинея, второ изречение,

като има предвид, че:

(1)

Размерът на представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за бяла захар, сурова захар и някои сиропи, за 2011/12 пазарна година се определя от Регламент за изменение (ЕC) № 971/2011 на Комисията (3). Тези цени и мита са последно изменени с Регламент за изменение (ЕC) № 995/2011 на Комисията (4).

(2)

Данните, с които Комисията разполага понастоящем, предполагат изменение на посочения размер в съответствие с правилата и процедурите, предвидени в Регламент (ЕО) № 951/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за продуктите, посочени в член 36 от Регламент (ЕО) № 951/2006, определени в Регламент за изменение (ЕC) № 971/2011, за 2011/12 пазарна година, се изменят и се съдържат в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 8 октомври 2011 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 7 октомври 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 24.

(3)  ОВ L 254, 30.9.2011 г., стр. 12.

(4)  ОВ L 263, 7.10.2011 г., стр. 7.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Изменен размер на представителните цени и на допълнителните вносни мита за бяла захар, сурова захар и продуктите с код по КН 1702 90 95, приложим считано от 8 октомври 2011 година

(EUR)

Код по КН

Размер на представителната цена за 100 kg нето от съответния продукт

Размер на допълнителното мито за 100 kg нето от съответния продукт

1701 11 10 (1)

46,32

0,00

1701 11 90 (1)

46,32

1,01

1701 12 10 (1)

46,32

0,00

1701 12 90 (1)

46,32

0,71

1701 91 00 (2)

49,18

2,72

1701 99 10 (2)

49,18

0,00

1701 99 90 (2)

49,18

0,00

1702 90 95 (3)

0,49

0,22


(1)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка III от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(2)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка II от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)  Определяне за 1 % съдържание на захароза.


РЕШЕНИЯ

8.10.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 264/32


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 4 октомври 2011 година

относно Европейския регистър на разрешените типове железопътни превозни средства

(нотифицирано под номер C(2011) 6974)

(текст от значение за ЕИП)

(2011/665/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността (1), и по-специално член 34, параграф 4 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 34, параграф 1 от Директива 2008/57/ЕО Европейската железопътна агенция (наричана по-долу „Агенцията“) създава и поддържа регистър на типовете превозни средства, разрешени от държавите-членки за въвеждане в експлоатация по железопътната мрежа на Общността.

(2)

По отношение на някои съществуващи превозни средства е невъзможно да се установи съответствие с тип превозно средство, което е разрешено в съответствие с член 26 от Директива 2008/57/ЕО. При все това за железопътния сектор може да бъде от полза техническите характеристики на всички превозни средства в експлоатация да се включат в един общ регистър.

(3)

Ограниченията по отношение на това как може да се използва превозното средство, посочени в член 33, параграф 2, буква д) от Директива 2008/57/ЕО в повечето случаи са свързани с конкретен код. Тези кодове на ограниченията следва да бъдат хармонизирани. Национални кодове на ограниченията следва да се използват само за ограниченията, които отразяват специфичните характеристики на съществуващата железопътна система на дадена държава-членка и за които има малка вероятност да се прилагат в същия смисъл в други държави-членки. Агенцията следва да поддържа актуализиран списък на хармонизираните кодове на ограниченията и националните кодове и да го публикува на своя уебсайт.

(4)

В съответствие с член 34, параграф 3 от Директива 2008/57/ЕО, когато разрешение за тип е предоставено, изменено, спряно или оттеглено в държава-членка, националният орган по безопасността на тази държава-членка информира Агенцията, за да може последната да актуализира регистъра. Регистърът следва да съдържа типовете превозни средства, разрешени в съответствие с член 26 от Директива 2008/57/ЕО. Поради това когато националните органи по безопасността информират Агенцията, те следва да посочат кои параметри от въпросния тип са били проверени в съответствие с нотифицираните национални правила. Посочването на тази информация следва да се установи в съответствие с референтния документ, посочен в член 27, параграф 4 от Директива 2008/57/ЕО.

(5)

На 20 декември 2010 г. Европейската железопътна агенция представи своята препоръка ERA/REC/07-2010/INT на Комисията.

(6)

Предвидените в настоящото решение мерки са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 29 от Директива 2008/57/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Предмет

В настоящото решение се установява спецификацията за Европейския регистър на разрешените типове превозни средства, посочен в член 34 от Директива 2008/57/ЕО.

Член 2

Спецификация на Европейския регистър на разрешените типове превозни средства

1.   Агенцията разработва, обслужва и поддържа Европейския регистър на разрешените типове превозни средства въз основа на спецификацията, определена в приложения I и II.

2.   Европейският регистър на разрешените типове превозни средства (ЕРРТПС) съдържа данни относно типовете превозни средства, разрешени от държавите-членки в съответствие с член 26 от Директива 2008/57/ЕО.

3.   За типовете превозни средства, разрешени от дадена държава-членка преди 19 юли 2010 г., за които в една или повече държави-членки са разрешени едно или повече превозни средства в съответствие с член 22 или 24 от Директива 2008/57/ЕО, след 19 юли 2010 г. се счита, че попадат в обхвата на разпоредбите на член 26 от Директива 2008/57/ЕО и те се регистрират в ЕРРТПС. В този случай данните, които следва да се въведат, могат да бъдат ограничени до параметрите, които са били проверени по време на процеса на издаване на разрешение за тип.

4.   Типовете превозни средства, които могат да бъдат регистрирани доброволно, са определени в раздел 1 от приложение I.

5.   Структурата на номера, който се дава на всеки тип превозно средство, следва описанието в приложение III.

6.   Регистърът започва да функционира не по-късно от 31 декември 2012 г. Междувременно Агенцията публикува информацията, свързана с разрешените типове превозни средства, на своя уебсайт.

Член 3

Информация, която следва да се изпрати от националните органи по безопасността

1.   Държавите-членки гарантират, че националните органи по безопасността предоставят информацията относно разрешенията за тип, които са издали, както е определено в приложение II.

2.   Националните органи по безопасността предоставят информацията, посочена в параграф 1 от настоящия член, в съответствие с правилата, определени в раздел 5.2 от приложение I.

3.   Националните органи по безопасността представят информацията чрез уебсайт, като попълват съответните полета в стандартния електронен формуляр.

4.   Националните органи по безопасността представят информацията, свързана с разрешенията на типове превозни средства, които са издали след 19 юли 2010 г. и преди влизането в сила на настоящото решение, не по-късно от четири месеца след датата на влизане в сила на настоящото решение.

Член 4

Кодове на ограниченията

1.   Във всички държави-членки се прилагат хармонизирани кодове на ограниченията.

Списъкът с хармонизирани кодове на ограниченията за цялата железопътна система на Европейския съюз се поддържа в актуално състояние от Агенцията и се публикува на нейния уебсайт.

Ако национален орган по безопасността счете, че към списъка с хармонизирани кодове на ограниченията трябва да се добави нов код, той отправя искане до Агенцията да оцени включването на този нов код.

Агенцията оценява искането в консултация с другите национални органи по безопасността. Ако е уместно, Агенцията включва нов код на ограничение в списъка. Преди публикуването на изменения списък Агенцията съобщава за него на Комисията заедно с искането за промяна и нейната оценка.

Комисията текущо информира държавите-членки чрез комитета, създаден съгласно член 29, параграф 1 от Директива 2008/57/ЕО.

2.   Агенцията поддържа списъка с националните кодове на ограниченията в актуално състояние. Национални кодове на ограниченията се използват само за ограниченията, които отразяват специфичните характеристики на съществуващата железопътна система на дадена държава-членка и за които има малка вероятност да се прилагат в същия смисъл в други държави-членки.

За видовете ограничения, които не са включени в списъка, посочен в параграф 1, националният орган по безопасността отправя искане до Агенцията за включване на нов код в списъка с национални кодове на ограниченията. Агенцията оценява искането в консултация с другите национални органи по безопасността. Ако е уместно, Агенцията включва нов код на ограничение в списъка. Преди публикуването на изменения списък Агенцията съобщава за него на Комисията заедно с искането за промяна и нейната оценка.

Комисията текущо информира държавите-членки чрез комитета, създаден съгласно член 29, параграф 1 от Директива 2008/57/ЕО.

3.   Кодовете на ограниченията за многонационални органи по безопасността се третират като национални кодове на ограниченията.

4.   Без кодове се използват само ограниченията, които поради специфичното си естество е малко вероятно да бъдат прилагани по отношение на няколко типа превозни средства.

Член 5

Заключителни разпоредби

1.   Агенцията публикува и поддържа актуализиран наръчник за прилагане на Европейския регистър на разрешените типове превозни средства. Наред с други указания, в наръчника се включва препратка към клаузите на техническите спецификации за оперативна съвместимост по отношение на всеки параметър, в които се посочват изискванията за този параметър.

2.   Агенцията представя препоръка до Комисията относно евентуалното включване в регистъра на типове превозни средства, които са били разрешени преди 19 юли 2010 г., и относно евентуалното изменение на настоящото решение въз основа на придобития опит не по-късно от осемнадесет месеца след влизането в сила на настоящото решение.

Член 6

Дата на прилагане

Настоящото решение се прилага от 15 април 2012 г.

Член 7

Адресати

Адресати на настоящото решение са Европейската железопътна агенция и държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 4 октомври 2011 година.

За Комисията

Siim KALLAS

Заместник-председател


(1)  ОВ L 191, 18.7.2008 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИТЕ ТИПОВЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

1.   ТИПОВЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ РЕГИСТРИРАТ ДОБРОВОЛНО

Типовете превозни средства, разрешени преди 19 юли 2010 г., за които след 19 юли 2010 г. не са били разрешавани нови превозни средства, могат да се регистрират доброволно в ЕРРТПС.

Освен това следните типове превозни средства могат да се регистрират доброволно:

превозни средства, разрешени за въвеждане в експлоатация преди 19 юли 2010 г., за които е било дадено допълнително разрешение за въвеждане в експлоатация съгласно член 23 или 25 от Директива 2008/57/ЕО,

превозни средства, разрешени за въвеждане в експлоатация преди 19 юли 2010 г., за които е било дадено ново разрешение за въвеждане в експлоатация след модернизиране или подновяване,

превозни средства с произход от трети държави, разрешени на територията на ЕС в съответствие с Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF), 1999 г. и по-специално допълнения F и G към нея, или

превозни средства с произход от трети държави, разрешени съгласно разпоредбите на член 21, параграф 11 от Директива 2008/57/ЕО

В тези четири случая на доброволна регистрация, данните, които следва да бъдат въведени, могат да се ограничат до параметрите, които са били проверени по време на процеса на издаване на разрешение.

Временни разрешения, например разрешения за тестове и изпитвания, не се въвеждат в ЕРРТПС.

2.   ФУНКЦИОНАЛНА АРХИТЕКТУРА

2.1.   Администриране на ЕРРТПС

Агенцията хоства и поддържа ЕРРТПС. Агенцията създава потребителски профили и предоставя права за достъп по искане на националните органи по безопасността в съответствие с настоящата спецификация.

2.2.   Адрес на ЕРРТПС

ЕРРТПС е уеб базирано приложение. Адресът на ЕРРТПС е достъпен от уебсайта на Агенцията.

2.3.   Потребители и права за достъп на потребителите

ЕРРТПС обслужва следните потребители:

Потребители

Права за достъп

Влизане, потребителски профили

Националният орган по безопасността на всяка държава-членка

Предоставяне на данни, свързани с тази държава-членка, които се валидират от Агенцията

Неограничени справки за всякакви данни, включително данни, които все още не са преминали процес на валидиране

Влизане с потребителско име и парола

Не се предоставят функционални или анонимни профили. Могат да се създадат няколко профила, ако националният орган по безопасността поиска това.

Агенцията

Валидиране по отношение на спазването на настоящата спецификация и публикуване на данните, представени от национален орган по безопасността

Неограничени справки за всякакви данни, включително данни, които все още не са преминали процес на валидиране

Влизане с потребителско име и парола

Публични

Справки за валидирани данни

Не се прилага

2.4.   Интерфейс към външни системи

Всеки регистриран тип превозно средство (т.e. валидиран и оповестен публично) в ЕРРТПС е достъпен чрез хиперлинк. Тези хиперлинкове могат да се използват от външни приложения.

Отделя се внимание на евентуалните връзки между ЕРРТПС и Европейския централизиран виртуален регистър на возилата (ЕЦ ВРВ) (1).

2.5.   Връзки към други регистри и бази данни

При разработването на ЕРРТПС Агенцията изцяло взема под внимание връзките, включително координираните преходни периоди, към следните регистри и бази данни:

Национални регистри на возилата (2) (НРВ) и ЕЦ ВРВ: форматът на данните относно типа превозни средства в ЕЦ ВРВ съответства на определението на типовете и по целесъобразност на версиите на типа в ЕРРТПС.

Регистър на инфраструктурата (РИНФ) (3): списъците с параметрите и форматът на данните в РИНФ и ЕРРТПС си съответстват, включително всички актуализации или изменения на спецификациите на РИНФ и ЕРРТПС.

Референтен документ на националните правила (член 27 от Директива 2008/57/ЕО): след като референтният документ стане достъпен, списъкът с параметрите, за които се прави оценка на съответствието с националните правила, посочени в ЕРРТПС, съответства изцяло на списъка с параметри, посочен в референтния документ. В ЕРРТПС не трябва да се разрешават препратки към друг параметър, който не е включен в референтния документ.

2.6.   Достъпност

По принцип ЕРРТПС е достъпен 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината, като се цели системата да е на разположение 98 % от времето. При все това в случай на авария извън обичайното работно време на Агенцията възстановяването на услугата се извършва на следващия работен ден на Агенцията след възникване на аварията. Недостъпността на системата по време на техническата поддръжка трябва да е минимална.

2.7.   Сигурност

Потребителските профили и пароли, създадени от Агенцията, не трябва да се разкриват на трети страни и трябва да се използват единствено в съответствие с настоящата спецификация.

3.   ТЕХНИЧЕСКА АРХИТЕКТУРА

3.1.   Системна архитектура

ЕРРТПС е уеб базирано приложение, което се хоства и поддържа от Агенцията.

ЕРРТПС разполага с капацитет за съхранение на пълната информация за 35 000 типа превозни средства.

Потребителите имат възможност да се свържат с ЕРРТПС чрез стандартна интернет връзка.

Архитектурата на ЕРРТПС е показана на следващата графика:

Image

3.2.   Системни изисквания

За връзка към ЕРРТПС са необходими уеб браузър и достъп до интернет.

4.   ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РЕЖИМ

ЕРРТПС разполага със следните експлоатационни режими:

Нормален режим: по време на нормалния режим са достъпни всички функции.

Режим на техническа поддръжка: по време на техническата поддръжка е възможно ЕРРТПС да не е достъпен за потребителите.

5.   ПРАВИЛА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ДАННИ

5.1.   Общи принципи

Всеки национален орган по безопасността представя информация, свързана с разрешенията на типове превозни средства, които е издал.

ЕРРТПС съдържа уеб базиран инструмент за обмен на информация между националните органи по безопасността и Агенцията. Този инструмент позволява обмен на следната информация:

1)

подаване на данни за регистъра от националния орган по безопасността до Агенцията, включително:

а)

данни, свързани с издаване на разрешение за нов тип превозни средства (в този случай националният орган по безопасността предоставя пълния набор от данни, посочен в приложение II),

б)

данни, свързани с издаване на разрешение за тип превозни средства, който преди това е бил регистриран в ЕРРТПС (в този случай националният орган по безопасността предоставя единствено данните, свързани със самото разрешение, т.е. по полетата в раздел 3 от списъка, посочен в приложение II),

в)

данни, свързани с изменение на съществуващо разрешение (в този случай националният орган по безопасността предоставя само данните по полетата, чието съдържание трябва да се измени; това не включва изменение на данните, свързани с характеристиките на превозното средство),

г)

данни, свързани със спиране на действието на съществуващо разрешение (в този случай националният орган по безопасността предоставя единствено датата на спиране на действието),

д)

данни, свързани с повторното активиране на съществуващо разрешение (в този случай националният орган по безопасността предоставя единствено данни по полетата, чието съдържание трябва да се измени), като се прави разграничение между:

повторно активиране без изменение на данни,

повторно активиране с изменение на данни (тези данни не могат да са свързани с характеристиките на превозното средство),

е)

данни, свързани с оттегляне на разрешение,

ж)

данни, свързани с коригиране на грешка,

2)

изпращане на искания от Агенцията до национален орган по безопасността за поясняване и/или коригиране на данни,

3)

изпращане на отговори от национален орган по безопасността на исканията за поясняване и/или коригиране, отправени от Агенцията.

Националният орган по безопасността представя данните за актуализиране на регистъра по електронен път посредством уеб базирано приложение и чрез стандартния електронен формуляр в интернет, като попълва съответните полета в съответствие с приложение II.

Агенцията проверява данните, представени от националния орган по безопасността във връзка с тяхното спазване на настоящата спецификация, и ги валидира или отправя искане за пояснение.

Ако Агенцията счете, че данните, представени от националния орган по безопасността, не съответстват на настоящата спецификация, Агенцията изпраща на националния орган по безопасността искане за коригиране или пояснение на представените данни.

При всяко актуализиране на данните относно тип превозно средство системата генерира съобщение за потвърждаване, което се изпраща по електронна поща до потребителите в рамките на националния орган по безопасността, представил данните, до националните органи по безопасността на всички други държави-членки, където този тип е разрешен, и до Агенцията.

5.2.   Представяне на данни от националния орган по безопасността

5.2.1.   Издаване на разрешение за нов тип превозно средство

Националният орган по безопасността информира Агенцията за всяко разрешение на нов тип превозно средство в срок от двадесет (20) работни дни след издаването на разрешението.

Агенцията проверява информацията, представена от националния орган по безопасността, и в срок от двадесет (20) работни дни след получаването на тази информация я валидира и издава номер на типа превозни средства, както е посочено в приложение III, или отправя искане за коригиране или пояснение. По-специално, с оглед да се предотврати непреднамерено дублиране на типове в ЕРРТПС, Агенцията проверява, доколкото позволяват данните в ЕРРТПС, дали този тип е бил регистриран преди това от друга държава-членка.

След валидирането на информацията, представена от националния орган по безопасността, Агенцията определя номер на новия тип превозни средства. Правилата за определяне на номера на типа превозни средства са описани в приложение III.

5.2.2.   Издаване на разрешение на тип превозни средства, който преди това е бил регистриран в ЕРРТПС

Националният орган по безопасността информира Агенцията за всички разрешения на тип превозни средства, който вече е регистриран в ЕРРТПС (например тип, разрешен от друга държава-членка), в срок от двадесет (20) работни дни след издаването на разрешението.

Агенцията проверява информацията, представена от националния орган по безопасността, и я валидира или отправя искане за нейното коригиране или пояснение в срок от десет (10) работни дни след получаване на тази информация.

След валидиране на информацията, представена от националния орган по безопасността, Агенцията допълва данните, свързани с този тип превозни средства, с данните, свързани с разрешението в държавата-членка на националния орган по безопасността, издал това разрешение.

5.2.3.   Изменение на съществуващо разрешение

Националният орган по безопасността информира Агенцията за всяко изменение на съществуващо разрешение на тип превозни средства в срок от двадесет (20) работни дни след издаването на изменение на разрешението.

Агенцията проверява информацията, представена от националния орган по безопасността, и я валидира или отправя искане за нейното коригиране или пояснение в срок от десет (10) работни дни след получаване на тази информация. По-специално Агенцията проверява дали поисканите промени действително представляват изменение на разрешение на съществуващ тип (например изменение на условията на разрешението, изменения на сертификата за изследване на типа) и не представляват нов тип превозни средства.

След валидиране на информацията, представена от националния орган по безопасността, Агенцията публикува информацията.

5.2.4.   Спиране на действието

Националният орган по безопасността информира Агенцията за всяко спиране на действието на съществуващо разрешение за тип превозни средства в срок от пет (5) работни дни след временното спиране на разрешението.

Агенцията проверява информацията, представена от националния орган по безопасността, и я валидира или отправя искане за нейното коригиране или пояснение в срок от пет (5) работни дни след получаване на тази информация.

5.2.5.   Повторно активиране без изменение

Националният орган по безопасността информира Агенцията за повторно активиране на разрешение за тип превозни средства, чието действие е било спряно, в срок от двадесет (20) работни дни след повторното активиране на разрешението. Националният орган по безопасността потвърждава, че първоначалното разрешение се активира повторно без никакви изменения.

Агенцията проверява информацията, представена от националния орган по безопасността, и я валидира или отправя искане за нейното коригиране или пояснение в срок от десет (10) работни дни след получаване на тази информация.

5.2.6.   Повторно активиране с изменение

Националният орган по безопасността информира Агенцията за повторно активиране на разрешение за тип превозни средства, чието действие е било спряно, в срок от двадесет (20) работни дни след повторното активиране на разрешението. Националният орган по безопасността посочва, че повторното активиране се придружава от изменение на първоначалното разрешение. Националният орган представя информация относно това изменение.

Прилага се процесът, посочен в клауза 5.2.3 по-горе за изменение на разрешение.

5.2.7.   Оттегляне

Националният орган по безопасността информира Агенцията за оттегляне на съществуващо разрешение за тип превозни средства в срок от пет (5) работни дни след оттеглянето на разрешението.

Агенцията проверява информацията, представена от националния орган по безопасността, и я валидира или отправя искане за нейното коригиране или пояснение в срок от пет (5) работни дни след получаване на тази информация.

В случай че разрешението има срок на валидност, информационната система автоматично променя статуса на разрешението на „изтекъл“ в съответствие със срока на валидност, посочен от съответния национален орган по безопасността.

5.2.8.   Изменение на разрешение, което може да доведе до изменение на регистриран тип превозни средства

Преди да поиска изменение на разрешение, което може да доведе до изменение на регистриран тип превозни средства, националният орган по безопасността координира действията си с националните органи по безопасността, издали разрешение за този регистриран тип, и по-специално с органа, който е регистрирал типа в ЕРРТПС.

5.3.   Въвеждане или изменение на данни от агенцията

Обикновено Агенцията не въвежда данни в регистъра. Данните се представят от националния орган по безопасността и ролята на Агенцията се състои единствено във валидиране и публикуване.

В извънредни обстоятелства, например техническа невъзможност да се следва обичайната процедура, след получаване на искане от национален орган по безопасността Агенцията може да въведе или измени данни в ЕРРТПС. В този случай националният орган по безопасността, поискал въвеждането или изменението на данни, удостоверява данните, въведени или изменени от Агенцията, а Агенцията надлежно документира процеса. Прилага се графикът за въвеждане на данни в ЕРРТПС, посочен в раздел 5.2.

5.4.   Публикуване на данни от агенцията

Агенцията оповестява публично данните, които са били валидирани.

5.5.   Коригиране на грешки в представените данни

ЕРРТПС позволява коригиране на грешки във въведените данни. В случай на коригиране на грешка в ЕРРТПС се посочва датата на корекцията.

5.6.   Възможни търсения на данни и справки

ЕРРТПС позволява получаването на следните справки:

1)

Предназначени за национален орган по безопасността и Агенцията

за информацията, посочена в приложение II, която е представена от национален орган по безопасността и не е валидирана от Агенцията, за който и да е тип превозни средства с активно, спряно или оттеглено разрешение (включително разрешения с изтекъл срок), доколкото тази информация се съдържа в записите за минали периоди;

всички справки, достъпни за обществеността.

2)

Предназначени за обществеността

за информацията, посочена в приложение II, която е представена от национален орган по безопасността и е валидирана от Агенцията, за който и да е тип превозни средства с активно, спряно или оттеглено разрешение (включително разрешения с изтекъл срок), доколкото тази информация се съдържа в записите за минали периоди.

ЕРРТПС позволява на широката общественост да извършва търсене поне по следните критерии и по всяка комбинация от тях:

по код за тип,

по име за тип или част от него,

по име на производителя или част от него,

по категория/подкатегория превозно средство,

по ТСОС, на която или които отговаря типа,

по държава-членка или комбинация от държави-членки, в които е разрешен типът превозни средства,

по статус на разрешението,

по която и да е от техническите характеристики.

По целесъобразност критериите за търсене позволяват посочването на обхват на техническа характеристика.

5.7.   Записи за предишни периоди

В ЕРРТПС се съхранява пълен архив на всички изменения, включително коригиране на грешки, искания за пояснение и отговори, свързани с регистриран тип превозни средства, в продължение на 10 години от датата на оттегляне на разрешението във всички държави-членки и за 10 години от датата на оттегляне на регистрацията от който и да е НРВ на последното превозно средство от този тип, в зависимост кое от двете се пада на по-късна дата.

5.8.   Автоматично уведомление за промени

След изменение, спиране на действието, повторно активиране или оттегляне на разрешението на даден тип превозни средства, информационната система изпраща автоматично електронно писмо относно промяната до националните органи по безопасността на всички държави-членки, в които тези типове превозни средства са разрешени.

В случай че дадено разрешение има срок на валидност, информационната система изпраща на съответните национални органи по безопасността автоматично електронно писмо относно предстоящата дата на изтичане три (3) месеца преди тази дата.

6.   ТЪЛКОВЕН РЕЧНИК

Термин или съкращение

Определение

Превозно средство

Железопътно превозно средство съгласно определението в член 2, буква в) от Директива 2008/57/ЕО

Тип

Превозно средство съгласно определението в член 2, буква ц) от Директива 2008/57/ЕО. Типът трябва да отразява превозното средство, предмет на оценка на съответствието и разрешението. Това превозно средство може да е единично превозно средство, състав от превозни средства или влакова композиция.

Версия

Версия на тип, обхванат от сертификат за изследване на типа

Производител

Всяко физическо или юридическо лице, което произвежда дадено превозно средство или за което се проектира или произвежда дадено превозно средство и което предлага на пазара въпросното превозно средство под своето име или търговска марка. Посочването на производителя в ЕРРТПС се прави само за информация; то не засяга правата върху интелектуалната собственост, договорните задължения или гражданската отговорност.

Титуляр на разрешението

Лице, което кандидатства и получава разрешение за тип превозни средства

Ограничение

Всяко условие или ограничение, посочено в разрешението на тип превозни средства, което се прилага по отношение на въвеждането в експлоатация или използването на всяко превозно средство в съответствие с този тип. Ограниченията не обхващат технически характеристики, които са включени в раздел 4 от приложение II (списък и формат на параметрите).

Изменение на разрешение

Решение, взето от национален орган по безопасността, в съответствие с което трябва да се изменят определени условия от дадено разрешение за тип превозни средства, издадено преди това от този национален орган по безопасността. Изменението на разрешение може да включва, но не е ограничено до ограничения, изменение на датата на валидност, подновяване на разрешението след промяна на правилата.

Спиране на действието на разрешение

Решение, взето от национален орган по безопасността, в съответствие с което временно се спира действието на разрешение за тип превозни средства и не се разрешава въвеждане в експлоатация на нови превозни средства въз основа на тяхното съответствие с въпросния тип, докато причините за спиране на действието бъдат анализирани. Спиране на действието на разрешение за тип превозни средства не се прилага по отношение на превозни средства, които вече са въведени в експлоатация.

Повторно активиране на разрешение

Решение, взето от национален орган по безопасността, в съответствие с което се прекратява разпоредено преди това спиране на действието на разрешение.

Оттегляне на разрешение

Решение, взето от национален орган по безопасността, в съответствие с което се прекратява валидността на разрешение за тип превозни средства и не се разрешава въвеждане в експлоатация на нови превозни средства въз основа на тяхното съответствие с въпросния тип. Оттеглянето на разрешение за тип превозни средства не се прилага по отношение на превозни средства, които вече са въведени в експлоатация.

Грешка

Предадени или публикувани данни, които не отговарят на съответното разрешение за тип превозни средства. Изменението на разрешение не попада в това определение.


(1)  Предвиден в Решение 2007/756/ЕО на Комисията от 9 ноември 2007 г. за приемане на обща спецификация на националния регистър на подвижния състав, предвиден в член 14, параграфи 4 и 5 от директиви 96/48/ЕО и 2001/16/ЕО (ОВ L 305, 23.11.2007 г., стр. 30).

(2)  Предвидени в Решение 2007/756/ЕО.

(3)  Предвиден в Решение за изпълнение 2011/633/ЕС на Комисията от 15 септември.2011 г. относно общите спецификации на регистъра на железопътната инфраструктура (ОВ L 256, 1.10.2011 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ДАННИ, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ РЕГИСТРИРАНИ, И ФОРМАТ

За всеки разрешен тип превозни средства в ЕРРТПС се въвеждат следните данни:

идентификация за типа,

производител,

съответствие с ТСОС,

разрешения, издадени в различни държави-членки, включително обща информация относно тези разрешения, техният статус (активни, спрени или оттеглени), списък с параметри, чието съответствие с националните правила е било проверено,

технически характеристики.

По-долу са посочени данните, които следва да бъдат регистрирани в ЕРРТПС за всеки тип превозни средства, и техният формат. Данните, които следва да бъдат регистрирани, зависят от категорията на превозното средство, както е посочено по-долу.

Посочените стойности за параметрите, свързани с техническите характеристики, са стойностите, вписани в техническата документация, придружаваща сертификата за изследване на типа.

В случай че възможните стойности за даден параметър са ограничени до предварително определен списък, тези списъци се поддържат и актуализират от Агенцията.

За типовете превозни средства, които не съответстват на всички съответни ТСОС в сила, националният орган по безопасността, издал разрешението за типа, може да ограничи информацията, която следва да се предостави относно техническите характеристики, посочени в раздел 4 по-долу, до параметрите, проверени съгласно приложимите правила.

Параметър

Формат на данните

Приложимост към категории превозни средства (да, не, незадължително (НЗ), отворен въпрос (ОВ)

1.

Тягови возила

2.

Теглени пътнически возила

3.

Товарни вагони

4.

Специални возила

0

Идентификация за типа

Позиция (няма данни)

 

 

 

 

0.1

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР НА ТИП

[номер] XX-XXX-XXXX-X (съгласно приложение III)

ДА

ДА

ДА

ДА

0.2

Версии, включени в този тип

[номер] XXX + [символен низ] (съгласно приложение III)

ДА

ДА

ДА

ДА

0.3

Дата на въвеждане в ЕРРТПС

[дата] ДД-MM-ГГГГ

ДА

ДА

ДА

ДА

1

Обща информация

Позиция (няма данни)

 

 

 

 

1.1

Име на типа

[символен низ] (максимум 256 символа)

НЗ

НЗ

НЗ

НЗ

1.2

Алтернативно име на типа

[символен низ] (максимум 256 символа)

НЗ

НЗ

НЗ

НЗ

1.3

Наименование на производителя:

[символен низ] (максимум 256 символа) Подбор от предварително определен списък, възможност за добавяне на нови производители

ДА

ДА

ДА

ДА

1.4

Категория

[символен низ] Подбор от предварително определен списък (съгласно приложение III)

ДА

ДА

ДА

ДА

1.5

Подкатегория

[символен низ] Подбор от предварително определен списък (съгласно приложение III)

ДА

ДА

ДА

ДА

2

Съответствие с ТСОС

Позиция (няма данни)

 

 

 

 

2.1

Съответствие с ТСОС

За всяка ТСОС:

[символен низ] ДА/НЕ/Частично/Неприложимо Подбор от предварително определен списък с ТСОС, свързани с превозни средства (както в сила понастоящем, така и такива, които преди това са били в сила) (възможно е избирането на повече от един вариант)

ДА

ДА

ДА

ДА

2.2

Препратка към „ЕО сертификати за изследване на типа“ (ако се прилага модул SB) и/или „ЕО сертификати за изследване на проекта“ (ако се прилага модул SH1)

[символен низ] (възможност да се посочат няколко сертификата, например сертификат за подсистема „Подвижен състав“, сертификат за подсистема „Контрол, управление и сигнализация“ и др.)

ДА

ДА

ДА

ДА

2.3

Приложими специфични случаи (специфични случаи, за които е било оценено съответствието)

[символен низ] Подбор от предварително определен списък (възможно е избирането на повече от един вариант) въз основа на ТСОС (за всяка ТСОС, маркирана с Y или P)

ДА

ДА

ДА

ДА

2.4

Неспазени раздели от ТСОС

[символен низ] Подбор от предварително определен списък (възможно е избирането на повече от един вариант) въз основа на ТСОС (за всяка ТСОС, маркирана с P)

ДА

ДА

ДА

ДА

3

Разрешения

Позиция (няма данни)

 

 

 

 

3.1

Разрешение във

Позиция (няма данни)

 

 

 

 

3.1.1

Държава-членка, в която е издадено разрешението

[символен низ] Подбор от предварително определен списък Кодовете са официално публикувани и актуализирани на европейския уебсайт в Междуинституционалните указания за оформяне на актовете

ДА

ДА

ДА

ДА

3.1.2

Настоящ статус

Позиция (няма данни)

 

 

 

 

3.1.2.1

Статус

[символен низ] + [дата] Полето се попълва автоматично от системата. Възможни варианти: Активно, Спряно ДД-MM-ГГГГ, Оттеглено ДД-MM-ГГГГ, Изтекло ДД-MM-ГГГГ

ДА

ДА

ДА

ДА

3.1.2.2

Валидност на разрешението (ако е определена)

[дата] ДД-MM-ГГГГ

ДА

ДА

ДА

ДА

3.1.2.3

Кодирани ограничения

[символен низ] Код, определен от Агенцията

ДА

ДА

ДА

ДА

3.1.2.4

Некодирани ограничения

[символен низ]

ДА

ДА

ДА

ДА

3.1.3

Исторически

Позиция (няма данни)

 

 

 

 

3.1.3.1

Първоначално разрешение

Позиция (няма данни)

ДА

ДА

ДА

ДА

3.1.3.1.1

Дата

[дата] ДД-MM-ГГГГ

ДА

ДА

ДА

ДА

3.1.3.1.2

Титуляр на разрешението

[символен низ] (максимум 256 символа) Подбор от предварително определен списък, възможност да се добавят нови организации

ДА

ДА

ДА

ДА

3.1.3.1.3

Препратка към документа на разрешението

[символен низ] (EIN)

ДА

ДА

ДА

ДА

3.1.3.1.4

Препратки към национални сертификати (ако е приложимо)

[символен низ]

ДА

ДА

ДА

ДА

3.1.3.1.5

Параметри, за които е оценено съответствието с приложимите национални правила

[символен низ] Подбор от предварително определен списък (възможно е избирането на повече от един вариант) въз основа на Решение 2009/965/ЕО на Комисията

ДА

ДА

ДА

ДА

3.1.3.1.6

Коментари

[символен низ] (максимум 1 024 символа)

НЗ

НЗ

НЗ

НЗ

3.1.3.X

Изменение на разрешението

Позиция (няма данни) (X нараства от 2 нататък в зависимост от това колко пъти са били издавани изменения на разрешенито на типа)

ДА

ДА

ДА

ДА

3.1.3.X.1

Вид изменение

[символен низ] Текст от предварително определен списък (изменение, спиране на действието, повторно активиране, оттегляне)

ДА

ДА

ДА

ДА

3.1.3.X.2

Дата

[дата] ДД-MM-ГГГГ

ДА

ДА

ДА

ДА

3.1.3.X.3

Титуляр на разрешението (ако е приложимо)

[символен низ] (максимум 256 символа) Подбор от предварително определен списък, възможност да се добавят нови организации

ДА

ДА

ДА

ДА

3.1.3.X.4

Препратка към документ за изменение на разрешението

[символен низ]

ДА

ДА

ДА

ДА

3.1.3.X.5

Препратки към национални сертификати (ако е приложимо)

[символен низ]

ДА

ДА

ДА

ДА

3.1.3.X.6

Приложими национални правила (ако е приложимо)

[символен низ] Подбор от предварително определен списък (възможно е избирането на повече от един вариант) въз основа на Решение 2009/965/ЕО на Комисията

ДА

ДА

ДА

ДА

3.1.3.X.7

Коментари

[символен низ] (максимум 1 024 символа)

НЗ

НЗ

НЗ

НЗ

3.X

Разрешение във

Позиция (няма данни) (X нараства с единица от 2 нататък всеки път, когато се издава разрешение за този тип (включително спрени и оттеглени разрешения). Този раздел съдържа същите полета като раздел 3.1

ДА

ДА

ДА

ДА

4

Технически характеристики на превозното средство

Позиция (няма данни)

 

 

 

 

4.1

Общи технически характеристики

Позиция (няма данни)

 

 

 

 

4.1.1

Брой на кабините на машинистите

[брой] 0/1/2

ДА

ДА

ДА

ДА

4.1.2

Скорост

Позиция (няма данни)

 

 

 

 

4.1.2.1

Максимална проектна скорост

[стойност] km/h

ДА

ДА

ДА

ДА

4.1.2.2

Максимална скорост, когато превозното средство е празно

[стойност] km/h

НЕ

НЕ

ДА

НЕ

4.1.3

Габарит на колооста

[символен низ] Подбор от предварително определен списък

ДА

ДА

ДА

ДА

4.1.4

Условия за използване по отношение на влаковата композиция

[символен низ] Подбор от предварително определен списък

ДА

ДА

НЕ

ДА

4.1.5

Максимален брой влакови композиции или композирани локомотиви за многоцелева експлоатация

[брой]

ДА

НЕ

НЕ

НЕ

4.1.6

Брой елементи в състава от товарни вагони (само за подкатегорията „състав от товарни вагони“)

[брой]

НЕ

НЕ

ДА

НЕ

4.1.7

Маркировка

[символен низ] Подбор от предварително определен списък (съгласно приложение П към ТСОС „Експлоатация и управление на трафика“)

НЕ

НЕ

ДА

НЕ

4.1.8

Типът отговаря на необходимите изисквания, за да е валидно разрешението за превозните средство, издадено от една държава-членка, в другите държави-членки

[символен низ] Подбор от предварително определен списък

ДА

ДА

ДА

ДА

4.1.9

Опасни стоки, за които е подходящо превозното средство (код на цистерна)

[символен низ] Код на цистерна

НЕ

НЕ

ДА

НЕ

4.1.10

Структурна категория

[символен низ] Подбор от предварително определен списък

ДА

ДА

ДА

ДА

4.2

Кинематичен габарит на превозното средство

Позиция (няма данни)

 

 

 

 

4.2.1

Кинематичен габарит на превозното средство (оперативно съвместим габарит)

[символен низ] Подбор от предварително определен списък (възможно е избирането на повече от един вариант) (списъкът ще бъде различен за отделните категории в зависимост от приложимата ТСОС)

ДА

ДА

ДА

ДА

4.2.2

Кинематичен габарит на превозното средство (други габарити, оценени по кинематичния метод)

[символен низ] Подбор от предварително определен списък (възможно е избирането на повече от един вариант)

НЗ

НЗ

НЗ

НЗ

4.3

Условия на околната среда

Позиция (няма данни)

 

 

 

 

4.3.1

Температурен диапазон

[символен низ] Подбор от предварително определен списък (възможно е избирането на повече от един вариант)

ДА

ДА

ДА

ДА

4.3.2

Диапазон за надморската височина

[символен низ] Подбор от предварително определен списък

ДА

ДА

НЕ

ДА

4.3.3

Сняг, лед и градушка

[символен низ] Подбор от предварително определен списък

ДА

ДА

НЕ

ДА

4.3.4

Изхвърляне на баласт вследствие на завихряне (само за превозни средства с v≥ 190km/h)

Отворен въпрос

ОВ

ОВ

НЕ

НЕ

4.4

Пожарна безопасност

Позиция (няма данни)

 

 

 

 

4.4.1

Категория на пожарна безопасност

[символен низ] Подбор от предварително определен списък

ДА

ДА

НЕ

ДА

4.5

Проектна маса и товари

Позиция (няма данни)

 

 

 

 

4.5.1

Допустим полезен товар за различни категории от линии

[стойност] t за категория от линии [символен низ]

ОВ

ОВ

ДА

ОВ

4.5.2

Проектна маса

Позиция (няма данни)

 

 

 

 

4.5.2.1

Проектна маса в работен режим

[стойност] kg

ДА

ДА

НЗ

ДА

4.5.2.2

Проектна маса при нормален полезен товар

[стойност] kg

ДА

ДА

НЗ

ДА

4.5.2.3

Проектна маса при изключителен полезен товар

[стойност] kg

ДА

ДА

НЕ

ДА

4.5.3

Статично натоварване на осите

Позиция (няма данни)

 

 

 

 

4.5.3.1

Статично натоварване на осите в работен режим

[стойност] kg

ДА

ДА

НЗ

ДА

4.5.3.2

Статично натоварване на осите при нормален полезен товар/максимално възможен полезен товар за товарни вагони

[стойност] kg

ДА

ДА

НЗ

ДА

4.5.3.3

Статично натоварване на осите при изключителен полезен товар

[стойност] kg

ДА

ДА

НЕ

ДА

4.5.4

Квазистатична насочваща сила (ако превишава границата, определена в ТСОС, или ако не е определена в ТСОС)

[стойност] kN

ДА

ДА

НЕ

ДА

4.6

Динамично поведение на подвижния състав

Позиция (няма данни)

 

 

 

 

4.6.1

Недостиг на надвишение (максимално некомпенсирано странично ускорение), за който е било изпитано превозното средство

[стойност] mm

За превозни средства с двоен габарит се посочват стойности за всеки габарит

ДА

ДА

НЗ

ДА

4.6.2

Превозно средство, оборудвано със система за компенсиране на недостиг на надвишение („накланящо се превозно средство“)

[логическа стойност] ДА/НЕ

ДА

ДА

ДА

ДА

4.6.3

Експлоатационни гранични стойности на еквивалентна коничност (или профил на износено колело), за които е изпитано превозното средство

Отворен въпрос

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

4.7

Спиране

Позиция (няма данни)

 

 

 

 

4.7.1

Максимално отрицателно ускорение на влака

[стойност] m/s2

ДА

НЕ

НЕ

ДА

4.7.2

Спиране при нормално движение

Позиция (няма данни)

 

 

 

 

4.7.2.1

Ефективност на спирането върху стръмни наклони с нормален полезен товар

Позиция (няма данни)

 

 

 

 

4.7.2.1.1

Еталонен случай в ТСОС

[символен низ] от предварително определен списък

ДА

ДА

ДА

ДА

4.7.2.1.2

Скорост (ако не е посочен еталонен случай)

[стойност] km/h

ДА

ДА

ДА

ДА

4.7.2.1.3

Наклон (ако не е посочен еталонен случай)

[стойност] ‰ (mm/m)

ДА

ДА

ДА

ДА

4.7.2.1.4

Разстояние (ако не е посочен еталонен случай)

[стойност] km

ДА

ДА

ДА

ДА

4.7.2.1.5

Време (ако не е посочено разстояние) (ако не е посочен еталонен случай)

[стойност] min

ДА

ДА

ДА

ДА

4.7.3

Спирачка за застопоряване при спряно състояние

Позиция (няма данни)

 

 

 

 

4.7.3.1

Всички превозни средства от този тип трябва да бъдат оборудвани със спирачка за застопоряване при спряно състояние (спирачката за застопоряване при спряно състояние е задължителна за превозни средства от този тип)

[логическа стойност] ДА/НЕ

НЕ

НЕ

ДА

ДА

4.7.3.2

Тип спирачка за застопоряване при спряно състояние (ако превозното средство е оборудвано с такава)

[символен низ] от предварително определен списък

ДА

ДА

ДА

ДА

4.7.3.3

Максимален наклон, на който превозното средство се задържа неподвижно единствено от спирачката за застопоряване при спряно състояние (ако превозното средство е оборудвано с такава)

[стойност] ‰ (mm/m)

ДА

ДА

ДА

ДА

4.7.4

Спирачни системи, с които е оборудвано превозното средство

Позиция (няма данни)

 

 

 

 

4.7.4.1

Индукционна спирачка с вихрови токове

Позиция (няма данни)

 

 

 

 

4.7.4.1.1

Монтирана индукционна спирачка с вихрови токове

[логическа стойност] ДА/НЕ

ДА

ДА

НЕ

ДА

4.7.4.1.2

Възможност за предотвратяване на използването на индукционна спирачка с вихрови токове (само ако е монтирана индукционна спирачка с вихрови токове)

[логическа стойност] ДА/НЕ

ДА

ДА

НЕ

ДА

4.7.4.2

Магнитна спирачка

Позиция (няма данни)

 

 

 

 

4.7.4.2.1

Монтирана магнитна спирачка

[логическа стойност] ДА/НЕ

ДА

ДА

НЕ

ДА

4.7.4.2.2

Възможност за предотвратяване на използването на магнитна спирачка (само ако е монтирана магнитна спирачка)

[логическа стойност] ДА/НЕ

ДА

ДА

НЕ

ДА

4.7.4.3

Рекуперативна спирачка (само за превозни средства с електрическо задвижване)

Позиция (няма данни)

 

 

 

 

4.7.4.3.1

Монтирана рекуперативна спирачка

[логическа стойност] ДА/НЕ

ДА

НЕ

НЕ

ДА

4.7.4.3.2

Възможност за предотвратяване на използването на рекуперативната спирачка (само ако е монтирана рекуперативна спирачка)

[логическа стойност] ДА/НЕ

ДА

НЕ

НЕ

ДА

4.8

Геометрични характеристики

Позиция (няма данни)

 

 

 

 

4.8.1

Дължина на превозното средство

[стойност] m

ДА

ДА

ДА

ДА

4.8.2

Минимален експлоатационен диаметър на колелото

[стойност] mm

ДА

ДА

ДА

ДА

4.8.3

Ограничения при маневриране

[логическа стойност] ДА/НЕ

НЕ

НЕ

ДА

НЕ

4.8.4

Минимален радиус на хоризонтална крива

[стойност] m

ДА

ДА

ДА

ДА

4.8.5

Минимален радиус на вертикална изпъкнала крива

[стойност] m

НЗ

НЗ

НЗ

НЗ

4.8.6

Минимален радиус на вертикална вдлъбната крива

[стойност] m

НЗ

НЗ

НЗ

НЗ

4.8.7

Височина на товарната платформа (за платформени вагони и комбиниран транспорт)

[стойност] mm

НЕ

НЕ

ДА

НЕ

4.8.8

Възможност за превоз на ферибот

[логическа стойност] ДА/НЕ

ДА

ДА

ДА

ДА

4.9

Оборудване

Позиция (няма данни)

 

 

 

 

4.9.1

Тип крайно скачване (посочват се силите на опън и натиск)

[символен низ] От предварително определен списък (възможно е избирането на повече от един вариант)

ДА

ДА

ДА

ДА

4.9.2

Следене на състоянието на буксовите лагери (откриване на прегрети букси)

[символен низ] От предварително определен списък (възможно е избирането на повече от един вариант)

ДА

ДА

ДА

ДА

4.9.3

Смазване на ребордите

Позиция (няма данни)

 

 

 

 

4.9.3.1

Монтирано оборудване за смазване на ребордите

[логическа стойност] ДА/НЕ

ДА

ДА

НЕ

ДА

4.9.3.2

Възможност за предотвратяване на използването на оборудването за смазване (само ако е монтирано оборудване за смазване на ребордите)

[логическа стойност] ДА/НЕ

ДА

НЕ

НЕ

ДА

4.10

Електрозахранване

Позиция (няма данни)

 

 

 

 

4.10.1

Система за електрозахранване

[символен низ] От предварително определен списък (възможно е избирането на повече от един вариант)

ДА

ДА

НЕ

ДА

4.10.2

Максимална мощност (обозначава се за всяка система за електрозахранване, за която е оборудвано превозното средство)

[стойност] kW за [системата за електрозахранване се попълва автоматично]

НЗ

НЗ

НЕ

НЗ

4.10.3

Максимален номинален ток от контактната мрежа (обозначава се за всяка система за електрозахранване, за която е оборудвано превозното средство)

[стойност] A за [Напрежението се попълва автоматично]

ДА

ДА

НЕ

ДА

4.10.4

Максимален ток за пантограф в спряно състояние (обозначава се за всяка система за постоянен ток, за която е оборудвано превозното средство)

[стойност] A за [Напрежението се попълва автоматично]

ДА

ДА

НЕ

ДА

4.10.5

Височина на взаимодействие на пантографа с контактните проводници (над горната повърхност на релсата) (обозначава се за всяка система за електрозахранване, за която е оборудвано превозното средство)

[стойност] От [m] до [m] (с два знака след десетичната запетая)

ДА

ДА

НЕ

ДА

4.10.6

Плъзгач на пантограф (обозначава се за всяка система за електрозахранване, за която е оборудвано превозното средство)

[символен низ] за [системата за електрозахранване се попълва автоматично]

От предварително определен списък (възможно е избирането на повече от един вариант)

ДА

ДА

НЕ

ДА

4.10.7

Брой пантографи в контакт с въздушната контактна линия (OCL) (обозначава се за всяка система за електрозахранване, за която е оборудвано превозното средство)

[брой]

ДА

ДА

НЕ

ДА

4.10.8

Най-късо разстояние между два пантографа в контакт с OCL (обозначава се за всяка система за електрозахранване, за която е оборудвано превозното средство; посочва се за всяка едноцелева и, ако е приложимо, многоцелева експлоатация) (само ако броят на вдигнатите пантографи е повече от 1)

[стойност] [m]

ДА

ДА

НЕ

ДА

4.10.9

Вид използвана OCL за изпитването на ефективността на токоприемането (обозначава се за всяка система за електрозахранване, за която е оборудвано превозното средство) (само ако броят на вдигнатите пантографи е повече от 1)

[символен низ] за [системата за електрозахранване се попълва автоматично]

От предварително определен списък (възможно е избирането на повече от един вариант)

ДА

НЕ

НЕ

ДА

4.10.10

Материал на контактната накладка на пантографа, с която може да е оборудвано превозното средство (обозначава се за всяка система за електрозахранване, за която е оборудвано превозното средство)

[символен низ] за [системата за електрозахранване се попълва автоматично]

От предварително определен списък (възможно е избирането на повече от един вариант)

ДА

ДА

НЕ

ДА

4.10.11

Монтирано устройство за автоматично спускане (ADD) (обозначава се за всяка система за електрозахранване, за която е оборудвано превозното средство)

[логическа стойност] ДА/НЕ

ДА

ДА

НЕ

ДА

4.10.12

Уред за измерване на енергията в съответствие с ТСОС с цел фактуриране, монтиран на борда

[логическа стойност] ДА/НЕ

ДА

ДА

НЕ

ДА

4.11

Характеристики, свързани с шума

Позиция (няма данни)

 

 

 

 

4.11.1

Ниво на шум при преминаване (dB(A)

[стойност] (dB(A)

НЗ

НЗ

НЗ

НЗ

4.11.2

Нивото на шум при преминаване е било измерено при стандартни условия

[логическа стойност] ДА/НЕ

ДА

ДА

ДА

ДА

4.11.3

Ниво на шум при престой (dB(A)

[стойност] (dB(A)

НЗ

НЗ

НЗ

НЗ

4.11.4

Ниво на шум при потегляне (dB(A)

[стойност] (dB(A)

НЗ

НЕ

НЕ

НЗ

4.12

Характеристики, свързани с пътниците

Позиция (няма данни)

 

 

 

 

4.12.1

Общи характеристики, свързани с пътниците

Позиция (няма данни)

 

 

 

 

4.12.1.1

Брой на неподвижните седалки

От [брой] до [брой]

НЗ

НЗ

НЕ

НЕ

4.12.1.2

Брой на тоалетните

[брой]

НЗ

НЗ

НЕ

НЕ

4.12.1.3

Брой на спалните места

От [брой] до [брой]

НЗ

НЗ

НЕ

НЕ

4.12.2

Характеристики, свързани с лица с намалена подвижност (ЛНП)

Позиция (няма данни)

 

 

 

 

4.12.2.1

Брой на местата за сядане с предимство

От [брой] до [брой]

ДА

ДА

НЕ

НЕ

4.12.2.2

Брой на пространствата за инвалидни колички

От [брой] до [брой]

ДА

ДА

НЕ

НЕ

4.12.2.3

Брой на тоалетните, достъпни за ЛНП

От [брой] до [брой]

ДА

ДА

НЕ

НЕ

4.12.2.4

Брой на спалните места, достъпни за инвалидни колички

От [брой] до [брой]

ДА

ДА

НЕ

НЕ

4.12.3

Достъп и излизане на пътниците

Позиция (няма данни)

 

 

 

 

4.12.3.1

Височини на платформите, за които е проектирано превозното средство.

[брой] от предварително определен списък (възможно е избирането на повече от един вариант)

ДА

ДА

НЕ

НЕ

4.12.3.2

Описание на интегрираните помощни средства за качване (ако има такива)

[символен низ] От предварително определен списък (възможно е избирането на повече от един вариант)

ДА

ДА

НЕ

НЕ

4.12.3.3

Описание на преносимите помощни средства за качване, ако са включени в проекта на превозното средство, за да се отговори на изискванията на ТСОС „Лица с намалена подвижност“ (PRM TSI)

[символен низ] Избор от предварително определен списък (възможно е избирането на повече от един вариант)

ДА

ДА

НЕ

НЕ

4.13

Оборудване за контрол, управление и сигнализация (CCS) на борда (само за превозни средства с кабина на машиниста)

Позиция (няма данни)

 

 

 

 

4.13.1

Сигнализация

Позиция (няма данни)

 

 

 

 

4.13.1.1

Оборудване от системата ETCS на борда и неговото ниво

[символен низ] От предварително определен списък

ДА

ДА

ДА

ДА

4.13.1.2

ETCS референции.версия (x.y). Ако версията не е напълно съвместима, тя се посочва в скоби

[символен низ] От предварително определен списък

ДА

ДА

ДА

ДА

4.13.1.3

Бордово оборудване от системата ETCS за приемане на информация чрез функция за допълнително предаване на данни (in-fill) по кабелна линия или GSM-R

[символен низ] От предварително определен списък (възможно е избирането на повече от един вариант)

ДА

ДА

ДА

ДА

4.13.1.4

Внедрени национални приложения за ETCS (NID_XUSER от пакет 44)

[брой] От предварително определен списък съгласно списъка за променливи по ETCS (възможно е избирането на повече от един вариант)

ДА

ДА

ДА

ДА

4.13.1.5

Монтирани влакови защитни, контролни и предупредителни системи от клас B или други (система и, ако е приложимо, версия)

[символен низ] От предварително определен списък (възможно е избирането на повече от един вариант)

ДА

ДА

ДА

ДА

4.13.1.6

Специални условия, въведени на борда за превключване между различни влакови защитни, контролни и предупредителни системи.

[символен низ] От комбинация на системи, монтирани на борда („Система XX“/ „Система YY“) (възможно е избирането на повече от един вариант)

ДА

ДА

ДА

ДА

4.13.2

Радиооборудване

Позиция (няма данни)

 

 

 

 

4.13.2.1

Бордово GSM-R оборудване и неговата версия (FRS и SRS)

[символен низ] От предварително определен списък

ДА

ДА

ДА

ДА

4.13.2.2

Брой мобилни GSM-R комплекти в кабината на машиниста за предаване на данни

[брой]: 0, 1, 2 или 3

ДА

ДА

ДА

ДА

4.13.2.3

Монтирани радиосистеми от клас B или други (система и, ако е приложимо, версия)

[символен низ] От предварително определен списък (възможно е избирането на повече от един вариант)

ДА

ДА

ДА

ДА

4.13.2.4

Специални условия, въведени на борда за превключване между различни радиосистеми.

[Символен низ] От комбинация от системи, монтирани на борда („Система XX“/ „Система YY“) (възможно е избирането на повече от един вариант)

ДА

ДА

ДА

ДА

4.14

Съвместимост със системите за установяване на наличието на влак

Позиция (няма данни)

 

 

 

 

4.14.1

Вид системи за установяване на наличието на влак, за които е проектирано и изпитано превозното средство

[символен низ] От предварително определен списък (възможно е избирането на повече от един вариант)

ДА

ДА

ДА

ДА

4.14.2

Подробни характеристики на превозното средство, свързани със съвместимостта със системите за установяване на наличието на влак

Позиция (няма данни)

ДА

ДА

ДА

ДА

4.14.2.1

Максимално разстояние между последователно разположените оси

[стойност] mm

ДА

ДА

ДА

ДА

4.14.2.2

Минимално разстояние между последователно разположените оси

[стойност] mm

ДА

ДА

ДА

ДА

4.14.2.3

Разстояние между първата и последната ос

[стойност] mm

ДА

ДА

ДА

ДА

4.14.2.4

Максимална дължина на челото на возилото

[стойност] mm

ДА

ДА

ДА

ДА

4.14.2.5

Минимална ширина на бандажа на колелото

[стойност] mm

ДА

ДА

ДА

ДА

4.14.2.6

Минимален диаметър на колелото

[стойност] mm

ДА

ДА

ДА

ДА

4.14.2.7

Минимална дебелина на ребордите

[стойност] mm

ДА

ДА

ДА

ДА

4.14.2.8

Минимална височина на ребордите

[брой] mm

ДА

ДА

ДА

ДА

4.14.2.9

Максимална височина на ребордите

[брой] mm

ДА

ДА

ДА

ДА

4.14.2.10

Минимално натоварване на оста

[брой] t

ДА

ДА

ДА

ДА

4.14.2.11

Пространство без метал и индуктивни компоненти между колелата

Отворен въпрос

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

4.14.2.12

Материалът на колелата е феромагнитен

[логическа стойност] ДА/НЕ

ДА

ДА

ДА

ДА

4.14.2.13

Максимална мощност на опесъчаване

[стойност] g за [стойност] s

ДА

НЕ

НЕ

ДА

4.14.2.14

Възможност за предотвратяване на използването на опесъчаване

ДА/НЕ

ДА

НЕ

НЕ

ДА

4.14.2.15

Метална маса на превозното средство

Отворен въпрос

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

4.14.2.16

Максимална стойност за импеданса между противоположни колела от колоос

[стойност] Ω

ДА

ДА

ДА

ДА

4.14.2.17

Минимална стойност за импеданса на превозното средство (между колелата и пантографа) (само за превозни средства, оборудвани за прав ток с напрежение 1 500 V или 3 000 V)

[стойност] Ω за [стойност] Hz (възможен е повече от един ред)

ДА

НЕ

НЕ

ДА

4.14.2.18

Електромагнитни смущения, причинени от обратен ток в релсите

Отворен въпрос

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

4.14.2.19

Електромагнитно излъчване от влака по отношение на съвместимостта със системите за установяване на наличието на влак

Отворен въпрос

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

Забележки:

1.

Когато в приложимата ТСОС е определен параметър, посочената стойност за параметъра е стойността, оценена в процедурата по проверка.

2.

Предварително определените списъци се поддържат и актуализират от Агенцията съгласно съответната ТСОС в сила, включително ТСОС, които могат да се прилагат по време на преходен период.

3.

За параметри, посочени като „отворен въпрос“, не се въвеждат данни до приключване на „отворения въпрос“ в съответната ТСОС.

4.

За параметри, посочени като „незадължителни“, посочването на данни е по усмотрение на заявителя за разрешение за тип.

5.

Полета 0.1-0.3 се попълват от Агенцията.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

СТРУКТУРА НА НОМЕР НА ТИП

Всяко превозно средство получава номер, който се състои от 10 цифри със следната структура:

XX

XXX

XXXX

X

Категория

Фамилия

(Перон)

Възходящо число

Контролна цифра

Подкатегория

 

 

 

Поле 1

Поле 2

Поле 3

Поле 4

Където:

Поле 1 (цифри 1 и 2) се попълва в съответствие с категорията и подкатегорията на типа превозно средство съгласно следната таблица:

Код

Категория

Подкатегория

11

Тягови превозни средства

Локомотив

12

Запазена област

13

Самоходна пътническа влакова композиция (включително мотриси)

14

Запазена област

15

Самоходна товарна влакова композиция

16

Запазена област

17

Маневрен локомотив

18

Запазена област

19

Други (трамваи, леки железопътни превозни средства и др.)

31

Теглени пътнически возила

Пътнически вагон (включително спални вагони, вагон-ресторанти и др.)

32

Запазена област

33

Фургон

34

Запазена област

35

Вагон за превоз на коли

36

Запазена област

37

Обслужващо возило (например кухня)

38

Запазена област

39

Неразчленяем състав от вагони

40

Запазена област

41

Други

42-49

Запазена област

51

Товарни вагони (теглени)

Товарен вагон

52

Запазена област

53

Неразчленяем състав от товарни вагони

54-59

Запазена област

71

Специални возила

Самоходно специално возило

72

Запазена област

73

Теглено специално возило

74-79

Запазена област

Поле 2 (цифри 3—5) се попълва в съответствие с фамилията, към която принадлежи превозното средство. За нови фамилии (т.е. фамилии, които все още не са регистрирани в ЕРРТПС) цифрите нарастват с единица всеки път, когато Агенцията получи заявление за регистриране на тип превозни средства, който принадлежи към нова фамилия.

Поле 3 (цифри 6—9) е възходящо число, което нараства с единица всеки път, когато Агенцията получи заявление за регистриране на тип превозни средства, който принадлежи към дадена фамилия.

Поле 4 (цифра 10) е контролна цифра, което се определя по следния начин (алгоритъм на Лун или модул 10):

цифрите на четни места в основния номер (полета 1—9, като се брои отдясно наляво) се вземат по собствената им десетична стойност;

цифрите в нечетни позиции на основния номер (като се брои отдясно наляво) се умножават по 2;

след това се изчислява сумата, получена от цифрите в четни позиции и всички цифри, които съставляват частичните произведения, получени от нечетните позиции;

взема се цифрата на единиците на тази сума;

контролната цифра представлява допълнението на цифрата на единиците до 10; ако тази цифра на единиците е равна на нула, контролната цифра също ще бъде нула.

Примери за определяне на контролната цифра:

1 -

Нека основният номер е

3

3

8

4

4

7

9

6

1

Коефициент за умножение

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

3

16

4

8

7

18

6

2

Сума: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 = 52

Цифрата на единиците на тази сума е 2.

Тогава контролната цифра ще бъде 8 и основният номер става съответно регистрационен номер 33 844 7961 - 8.

2 -

Нека основният номер е

3

1

5

1

3

3

2

0

4

Коефициент за умножение

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

1

10

1

6

3

4

0

8

Сума: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 8 = 30

Цифрата на единиците на тази сума е 0.

Тогава контролната цифра ще бъде 0 и основният номер става съответно регистрационен номер 31 513 3204 - 0.

Ако сертификатът за изследване на типа или сертификатът за изследване на проекта обхваща повече от една версия на типа превозни средства, всяка от тези версии се идентифицира чрез възходящо трицифрено число.


Поправки

8.10.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 264/55


Поправка на Решение 2010/592/ЕС на представителите на правителствата на държавите-членки от 29 септември 2010 година за назначаване на един съдия в Съда

( Официален вестник на Европейския съюз L 261 от 5 октомври 2010 г. )

На страница 5 подписът

вместо:

За Съвета

Председател

J. DE RUYT“

да се чете:

Председател

J. DE RUYT“


8.10.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 264/55


Поправка на Решение 2010/629/ЕС на представителите на правителствата на държавите-членки от 20 октомври 2010 година за назначаване на съдия в Общия съд

( Официален вестник на Европейския съюз L 278 от 22 октомври 2010 г. )

На страница 29 подписът

вместо:

„За Съвета

Председател

J. De RUYT“

да се чете:

Председател

J. DE RUYT“.