ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2011.261.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 261

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
6 октомври 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Информация относно датата на сключване на Протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Демократична република Сао Томе и Принсипи

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 990/2011 на Съвета от 3 октомври 2011 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на велосипеди с произход от Китайската народна република след провеждането на преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009

2

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 991/2011 на Комисията от 5 октомври 2011 година за изменение на приложение II към Решение 2007/777/ЕО и приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 по отношение на вписванията за Южна Африка в списъците на трети страни или части от тях по отношение на високопатогенната инфлуенца по птиците ( 1 )

19

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 992/2011 на Комисията от 5 октомври 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

23

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2011/649/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 20 септември 2011 година за назначаване на двама членове и на заместник-член от Ирландия в Комитета на регионите

25

 

 

2011/650/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 20 септември 2011 година за назначаване на член от Люксембург и заместник-член от Люксембург в Комитета на регионите

26

 

 

2011/651/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 29 юни 2011 година относно държавна помощ в сектора на екарисажа през 2003 г. Държавна помощ C 23/05 (ex NN 8/04 и ex N 515/03) (нотифицирано под номер C(2011) 4425)  ( 1 )

27

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

6.10.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 261/1


Информация относно датата на сключване на Протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Демократична република Сао Томе и Принсипи

На 13 юли 2011 г. Европейският съюз уведоми правителството на Демократична република Сао Томе и Принсипи за одобрението си, на 12 юли 2011 г., на Протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството.

На 28 август 2011 г. Демократична република Сао Томе и Принсипи писмено уведоми генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз за приключването на процедурите, необходими за влизането в сила на Протокола.

Следователно Протоколът влиза в сила от 29 август 2011 г. съгласно член 14 от него.


РЕГЛАМЕНТИ

6.10.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 261/2


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 990/2011 НА СЪВЕТА

от 3 октомври 2011 година

за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на велосипеди с произход от Китайската народна република след провеждането на преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (1) (наричан по-долу „основният регламент“), и по-специално член 9, параграф 4 и член 11, параграфи 2, 5 и 6 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия (наричана по-долу „Комисията“), представено след консултация с консултативния комитет,

като има предвид, че:

А.   ПРОЦЕДУРА

1.   Действащи мерки

(1)

С Регламент (ЕИО) № 2474/93 (2) Съветът наложи окончателно антидъмпингово мито от 30,6 % върху вноса на велосипеди с произход от Китайската народна република (наричано по-нататък „първоначалните мерки“). След разследване относно заобикаляне на мерките, проведено съгласно член 13 от основния регламент, обхватът на посоченото мито беше разширен с Регламент (ЕО) № 71/97 на Съвета (3) върху вноса на някои велосипедни части с произход от Китайската народна република (КНР). Също така бе взето решение за предоставяне на освобождаване от мито съгласно член 13, параграф 2 от основния регламент. Подробна информация относно посоченото освобождаване е представена в Регламент (ЕО) № 88/97 на Комисията (4). За да бъдат освободени от плащането на разширеното мито, производителите на велосипеди в Съюза следва да спазят условията, определени в член 13, параграф 2 от основния регламент, по-конкретно изискването делът на китайските велосипедни части, използвани в комплектования продукт, да бъде по-малко от 60 % или добавянето на повече от 25 % към стойността на всички вложени части. Към момента освобождаване е предоставено в повече от 250 случая.

(2)

След преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките, проведено съгласно член 11, параграф 2 от основния регламент, Съветът взе решение тези мерки да бъдат запазени с Регламент (ЕО) № 1524/2000 (5).

(3)

След междинно преразглеждане, проведено съгласно член 11, параграф 3 от основния регламент (наричано по-нататък „предишното разследване“), с Регламент (ЕО) № 1095/2005 (6) Съветът взе решение за увеличаване на действащото антидъмпингово мито на 48,5 %.

2.   Настоящо разследване

(4)

На 13 юли 2010 г. Комисията обяви с известие (наричано по-долу „известието за започване на процедура“) (7), публикувано в Официален вестник на Европейския съюз, започването на преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на антидъмпинговите мерки, приложими към вноса на велосипеди с произход от КНР.

(5)

Преразглеждането започна след мотивирано искане, подадено от Европейската асоциация на производителите на велосипеди (EBMA, наричана по-нататък „заявителят“) от името на производители от Съюза, представляващи основен дял, в конкретния случай — над 25 % от общото производство на велосипеди в Съюза.

(6)

Искането се основаваше на вероятността изтичането на срока на действие на мерките да доведе до продължаване на дъмпинга и до повторно нанасяне на вреда на промишлеността на Съюза.

3.   Засегнати от разследването страни

(7)

Комисията официално уведоми заявителя, производителите от Съюза, посочени в искането, всички други известни производители от Съюза, производителите износители, вносителите, както и известните заинтересовани сдружения и органите в КНР за започването на разследване.

(8)

На заинтересованите страни бе предоставена възможност да изложат становищата си в писмен вид и в срока, посочен в известието за започване на процедурата, да поискат изслушване.

(9)

Становища изразиха няколко производители от Съюза, представлявани от заявителя, други съдействащи производители от Съюза, производители износители, вносители и сдружения на потребителите.

(10)

Бяха изслушани всички заинтересовани страни, поискали това и доказали, че са налице специални основания да бъдат изслушани.

4.   Изготвяне на представителна извадка

(11)

Поради големия брой производители износители, производители от Съюза и вносители, участващи в разследването, в известието за започване на процедурата бе предвидена представителна извадка в съответствие с член 17 от основния регламент.

(12)

С цел Комисията да прецени необходимостта от представителна извадка и при нужда да я изготви от производителите износители и действащите от тяхно име представители, от производителите от Съюза, както и от вносителите бе поискано да се представят и да предоставят информацията, посочена в известието за започване. Комисията се свърза също така с известни сдружения на производители износители, както и със съответните органи на КНР. Тези страни не повдигнаха възражения срещу използването на представителна извадка.

(13)

Общо седем износители/производители, около сто производители от Съюза, както и четирима вносители представиха необходимата информация в определения срок.

(14)

Тъй като само седем китайски производители изпратиха необходимата за съставяне на представителната извадка информация, поискана в известието за започване, бе взето решение да не се използва представителна извадка. На посочените седем дружества бяха изпратени въпросници, като само три дружества изпратиха отговор. Само две от трите дружества обявиха износ за Съюза на разглеждания продукт по време на периода между 1 април 2009 г. и 31 март 2010 г. (наричан по-нататък „разследван период в рамките на преразглеждането“ или „РПП“).

(15)

По отношение на производителите от Съюза, съгласно член 17, параграф 1 от основния регламент представителната извадка бе подбрана с тяхно съгласие и след консултации със съответното сдружение въз основа на най-големия представителен обем от продажби и производство в рамките на Съюза. В резултат на това в представителната извадка бяха подбрани осем производители от Съюза. Комисията изпрати въпросници на осемте включени в представителната извадка дружества, които представиха пълни отговори.

(16)

Предвид ограничения брой вносители, отговорили и изявили желание да съдействат (четирима вносители), бе взето решение, че използването на представителна извадка по отношение на вносителите не е необходимо. Комисията изпрати въпросници на четиримата вносители. Впоследствие само един вносител изпрати попълнен въпросник, но отговорите бяха непълни, тъй като вносителят бе в процес на преустановяване на дейността си.

(17)

Комисията изиска и провери цялата информация, която счете за необходима с цел да се определи вероятността от продължаването или повтарянето на дъмпинга и причинената от него вреда, както и интересът на Съюза. Предоставената от следните дружества информация бе проверена на място:

а)

Производители в Съюза:

Accell Group N.V., Heerenveen, Кралство Нидерландия,

Decathlon S.A., Villeneuve d’Ascq, Франция,

Cycleurope Industries S.A.S., Romilly sur Seine, Франция,

Denver S.R.L., Dronero, Италия,

Derby Cycle Werke GmbH, Cloppenburg, Германия,

MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG, Sangerhausen, Германия,

Sprick Rowery Sp.zo.o., Świebodzin, Полша и Sprick Cycle GmbH, Gütersloh, Германия,

UAB Baltik Vairas и UAB Baltic Bicycle Trade, Šiauliai, Литва, и Pantherwerke AG и Onyx Cycle GmbH, Löhne, Германия.

б)

Производители износители от КНР

Oyama Bicycles (Taicang) Co., Китай,

Tianjin Golden Wheel Bicycle (Group) Co. Ltd., Китай.

(18)

Разследването на дъмпинговия внос и вредата от него обхвана РПП. Проверката на тенденциите в контекста на анализа на вредата обхвана периода от януари 2007 г. до края на РПП („разглежданият период“).

Б.   РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ И СХОДЕН ПРОДУКТ

(19)

Разглежданият продукт е идентичен с продукта, попадащ в обхвата на Регламент (ЕО) № 1524/2000, по-конкретно велосипеди (включително велосипеди на три колела за пренасяне на товари, но с изключение на велосипеди с едно колело) без двигател, класирани понастоящем под кодове по КН ex 8712 00 10, 8712 00 30 и ex 8712 00 80.

(20)

Както и при предишното разследване, велосипедите са класифицирани в следните категории:

А) ATB (велосипеди за всякакви терени, включително планински велосипеди 24″ или 26″),

Б) за преходи/градски/хибридни/за всякакви настилки/туристически велосипеди 26″ или 28″,

В) юношески (BMX) и детски велосипеди 16″ или 20″,

Г) други велосипеди (с изключение на велосипеди с едно колело).

(21)

Всички видове велосипеди, определени по-горе, имат едни и същи основни физически и технически характеристики. Освен това те се продават чрез сходни дистрибуторски канали, например специализирани търговци на дребно, спортни вериги и търговци, предлагащи масов асортимент на пазара на Съюза. Тъй като основното приложение и използване на велосипедите е идентично,те до голяма степен са взаимозаменяеми и моделите от различните категории се конкурират помежду си. Въз основа на това се стигна до заключението, че всички категории представляват един общ продукт.

(22)

Разследването показа също така, че велосипедите, произвеждани от промишлеността на Съюза и продавани на пазара на Съюза, тези, произвеждани и продавани на пазара на държавата аналог, както и тези, внасяни на пазара на Съюза с произход от КНР, имат едни и същи основни физически и технически характеристики, както и същото основно приложение.

(23)

След оповестяването на информацията една от страните изказа твърдение, че конкуренцията между китайските велосипеди и велосипедите, произведени на пазара на Съюза, е слаба или липсва. Същевременно в досието нямаше информация, потвърждаваща това твърдение, нито бяха представени документи в негова подкрепа. В тази връзка следва да се отбележи, че, както е посочено в съображение 26 по-долу, съдействието от страна на китайските производители износители бе много слабо и предоставената от тях информация бе много ограничена по отношение на продуктите, които се произвеждат и продават от китайските производители на пазара на Съюза. Поради това и като се има предвид липсата на друга по-надеждна информация, посоченото твърдение бе отхвърлено.

(24)

Следователно велосипедите, произвеждани от промишлеността на Съюза и продавани на пазара на Съюза, тези, произвеждани и продавани на пазара на държавата аналог, както и тези, внасяни на пазара на Съюза с произход от КНР, се считат за сходни по смисъла на член 1, параграф 4 от основния регламент.

В.   ВЕРОЯТНОСТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ ИЛИ ПОВТАРЯНЕ НА ДЪМПИНГА

1.   Предварителни бележки

(25)

В съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент беше разгледан въпросът, дали има вероятност дъмпингът да продължи или да се повтори при евентуално изтичане на срока на действащите мерки.

(26)

Оказваното в рамките на настоящата процедура съдействие беше слабо още от момента на започването ѝ. Както е посочено в съображение 14, само трима китайски производители подадоха попълнен въпросник и в началото изявиха желание да съдействат. Само две от трите дружества обявиха износ за Съюза на разглеждания продукт по време на РПП, като заедно делът им представлява по-малко от 10 % от общия износ на разглеждания продукт за Съюза.

(27)

Бяха извършени проверки на място в помещенията на двете дружества, обявили продажби за износ за Съюза. За едно от тях обаче не бе възможно да бъде проверена информацията, попълнена като отговор във въпросника, тъй като дружеството не представи документи в подкрепа на предоставените от него данни. Второто дружество оказа съдействие в задоволителна степен, но неговият износ за Съюза по време на РПП представлява по-малко от 5 % от общия износ на разглеждания продукт от КНР за Съюза.

(28)

Въз основа на гореизложеното китайските органи и трите дружества бяха уведомени за възможността да бъде приложен член 18 от основния регламент поради ниската степен на съдействие от страна на производителите износители и им бе предоставена възможност да представят своите коментари. Комисията не получи коментари в отговор на това съобщение. Следователно заключенията изложени по-долу относно вероятността за продължаване или повтаряне на дъмпинга се основават на наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент, а именно на търговската статистика и на предоставените от заинтересованите страни документи, включително подаденото искане.

2.   Китайски дъмпингов внос по време на РПП

2.1.   Държава аналог

(29)

В известието за започване на преразглеждане бе предвидено Мексико да послужи като държава аналог с цел определяне на нормалната стойност за КНР. Заинтересованите страни бяха приканени да изразят становището си относно целесъобразността на този избор.

(30)

В становището си за това доколко изборът на Мексико като държава аналог е уместен, една от страните изрази мнение, че цените на велосипедите на вътрешния пазар в Мексико не са надеждни и не са подходящи за целите на разследването. Като алтернатива бе предложена Индия. Това предложение обаче не бе надлежно обосновано и бе отхвърлено.

(31)

При предишни разследвания Мексико е използвано като държава аналог и не бяха установени нови или различни обстоятелства, които да налагат промяна в тази връзка. Характеристиките на мексиканския пазар по отношение на разглеждания продукт, броя на стопанските субекти, вътрешната конкуренция, както и особеностите на производствения процес потвърждават, че Мексико все още е целесъобразен избор на държава аналог.

(32)

Въпросници бяха изпратени на три мексикански дружества. Само едно от трите дружества пожела да съдейства и предостави попълнен въпросник.

2.2.   Нормална стойност

(33)

Средната нормална стойност бе определена въз основа на продажните цени на вътрешния пазар на държавата аналог чрез използване на осреднения за РПП валутен курс на еврото спрямо песото с цел получаване на среднопретеглена цена франко завод в евро.

2.3.   Експортна цена

(34)

Вследствие прилагането на член 18 и предвид отсъствието на друга надеждна информация експортните цени бяха определени главно въз основа на данни от Евростат и на информацията, предоставена от единствения китайски износител, оказал съдействие.

(35)

При предходното разследване бе установено, че цените, определени от Евростат не са достатъчно безспорни за целите на анализа (8). Поради ниската степен на съдействие от китайските износители обаче Комисията счете, че вносните цени за КНР на Евростат са приемлив източник за целите на настоящото разследване. Същевременно Комисията е наясно с ограничения характер на този анализ, както и с това, че той може да послужи единствено като ориентир за тенденциите в цените.

(36)

Определената от Евростат експортна цена е цена CIF и тя трябваше да бъде коригирана за всяка сделка по отношение на разходите за морски превоз с цел да се изчисли цената франко завод. Средните разходи за морски превоз бяха определени въз основа на информацията, посочена в отговора на единствения китайски производител, оказал съдействие, и бяха изчислени на 8,30 EUR за единица. Експортната цена франко завод за Съюза на единственото китайско дружество, оказало съдействие, бе определена на подобна основа. Изчислената в резултат на това единична цена впоследствие бе използвана за изчисляване на среднопретеглената цена франко завод за КНР.

2.4.   Сравнение

(37)

Съгласно член 2, параграф 11 от основния регламент среднопретеглената нормална стойност, установена за Мексико, бе сравнена със среднопретеглената експортна цена франко завод за КНР. Така бе установен среднопретегленият дъмпингов марж.

2.5.   Дъмпингов марж

(38)

Изчисленията на дъмпинга показаха над 20 % дъмпингов марж в национален мащаб. Това равнище обаче би следвало да се счита за занижено поради факта, че данните на Евростат не вземат под внимание значителните разлики между цените на различните видове от разглеждания продукт. В тази връзка следва да се отбележи, че според информацията, включена в искането, дъмпинговите маржове са достигали нива от над 100 %.

3.   Развитие на вноса при евентуална отмяна на мерките

3.1.   Предварителна бележка

(39)

Вероятното развитие на вноса от КНР беше анализирано по отношение на очакваните тенденции в цените и обема.

3.2.   Свободен капацитет на китайските производители износители

(40)

Според информацията, представена в искането, китайската промишленост за производство на велосипеди е най-голямата по обем в света. Производственият капацитет на КНР е 100—110 милиона велосипеда, а производството е около 80 милиона велосипеда на година. Китайската промишленост за производство на велосипеди е експортно ориентирана: от произвежданите 80 милиона велосипеда годишно 25 милиона са за вътрешния пазар, а останалите 55 милиона, или 69 % от общото производство на велосипеди, са за износ.

(41)

Приблизителната оценка за свободния капацитет в КНР е около 20—30 милиона велосипеда годишно, което e повече от двойния размер на настоящото производство в Съюза, както е посочено в съображение 66. Освен това информацията, получена по време на разследването, показва, че капацитетът за производство на велосипеди в КНР може лесно да бъде увеличен, ако търсенето нарасне, inter alia, чрез наемане на допълнителна работна ръка.

(42)

Следователно с оглед на гореизложеното не може да бъде изключена възможността при отсъствие на антидъмпингови мерки свободният капацитет, който е налице в КНР, да бъде използван за увеличаване на износа за Съюза.

(43)

След оповестяването на информацията една от страните изрази мнение, че посоченият в регламента обем на китайския производствен капацитет е необоснован и се основава само на предположения. В тази връзка следва да се припомни, че съдействието, оказано от китайските производители износители бе много слабо и че до голяма степен констатациите трябваше да бъдат направени въз основа на наличните факти. В случая, както е посочено в съображение 40 по-горе, при отсъствието на друга по-надеждна информация Комисията използва доказателствата prima facie, включени в искането. При разследването не бе разкрита никаква информация, която би могла да сочи, че тези prima facie доказателства са били неточни. Съответната страна също не предостави друга информация или доказателства, които биха показали значително по-различни нива на свободен капацитет в КНР. Поради това твърдението бе отхвърлено.

3.3.   Привлекателност на пазара на Съюза и експортни цени за трети държави

(44)

Данните от Евростат, както и тези, посочени в искането, показват, че Съюзът е привлекателен пазар за китайските производители износители.

(45)

Информацията за цените, предоставена от единственото оказало съдействие дружество износител от КНР, сочи, че среднопретеглените експортни цени на продукта франко завода за трети държави са по-ниски от средните продажни цени франко завода в Съюза по време на РПП. Като се имат предвид производственият капацитет в КНР и търсенето на пазара на Съюза, е силно вероятно при отпадане на мерките китайските производители незабавно да увеличат своя износ на велосипеди за Съюза. Освен това съществуващият свободен капацитет дава на китайските производители възможността да присъстват на европейския пазар на много ниски цени.

3.4.   Заключение относно вероятността от продължаване на дъмпинга

(46)

С оглед на факта, че дори като се вземат предвид действащите в момента мерки, предпазливото сравнение въз основа на цифри от Евростат, както и информацията, подадена от единствения оказал съдействие китайски износител, показаха над 20-процентов дъмпингов марж за китайския износ по време на РПП, е много вероятно дъмпингът да продължи при отсъствието на мерките.

(47)

Направеният по-горе анализ показа, че вносът от КНР на пазара на Съюза е продължил да се осъществява на дъмпингови цени. Като се има предвид именно наличният в КНР свободен капацитет, който лесно би могъл да бъде увеличен още повече при необходимост, както и анализът на ценовите равнища в Съюза и в други трети държави, може да се направи заключението, че има вероятност дъмпингът да продължи, ако мерките бъдат премахнати.

Г.   СЪСТОЯНИЕ НА ПАЗАРА НА СЪЮЗА

1.   Производство на Съюза и промишленост на Съюза

(48)

По време на настоящото разследване бе установено, че велосипеди се произвеждат от около 100 производители от Съюза, които са заявили себе си като такива в рамките на разследването, както и от други производители, повечето от които са представлявани от своите национални сдружения. Тези дружества представляват промишлеността на Съюза по смисъла на член 4, параграф 1 от основния регламент. Освен това разследването показа, че промишлеността се ползва от освобождаването от мито, описано в съображение 1 по-горе.

(49)

За установяване на общото производство на Съюза бе използвана цялата налична информация, включително информацията, представена в искането, данните, събрани от производителите от Съюза и националните сдружения преди и след започването на разследването, както и обща статистика за производството.

2.   Потребление на пазара на Съюза

(50)

Продажбите на производителите от Съюза бяха оценени въз основа на данни, събрани от производителите в отговор на въпросника за представителната извадка, както и на данни, посочени в подаденото от заявителя искане. Данните в искането бяха събрани от няколко сдружения на производители на велосипеди в Съюза.

(51)

Видимото потребление на Съюза бе установено въз основа на продажбите на всички производители от Съюза на пазара на Съюза според приблизителните изчисления, изложени в съображение 68, плюс вноса от всички държави съгласно данните на Евростат.

(52)

Между 2007 г. и РПП потреблението на Съюза е намаляло с 11 % от 22 912 066 единици през 2007 г. на 20 336 813 единици по време на РПП. Потреблението е отбелязало спад по-специално между 2008 г. и 2009 г. Подробните данни, изразени в единици, са, както следва:

Таблица 1 —   Потребление

 

2007 г.

2008 г.

2009 г.

РПП

Обем (единици)

 

 

 

 

+ Общ внос

10 073 428

10 017 551

8 973 969

9 202 752

+ Производство на Съюза, продадено на пазара на Съюза

12 838 638

12 441 446

11 604 072

11 134 061

= Потребление

22 912 066

22 458 997

20 578 041

20 336 813

Индекс (2007 г. = 100)

100

98

90

89

3.   Обем и пазарен дял на дъмпинговия внос от Китайската народна република

(53)

Обемът на вноса на разглеждания продукт бе определен въз основа на статистическа информация, предоставена от Евростат. Обемът на дъмпинговия внос на разглеждания продукт с произход от КНР е намалял с 38 % през разглеждания период до 615 920 единици през РПП (вж. таблица 2). Вносът на разглеждания продукт от КНР в началото на разглеждания период е бил с 26 % повече спрямо вноса по време на РПП при предишното разследване (от 1 април 2003 г. до 31 март 2004 г.: 733 901 единици (9)). Най-големият спад на вноса на разглеждания продукт е бил между 2008 г. и 2009 г., което е в съответствие със спада в общото потребление на Съюза (вж. таблици 1 и 2).

(54)

Тъй като вносът от КНР е намалял повече от потреблението по време на разглеждания период, пазарният дял на КНР е спаднал слабо от 4,4 % през 2007 г. до 3,1 % през РПП.

(55)

Развитието на вноса и на пазарния дял на велосипедите с произход от КНР по време на разглеждания период е показано в таблицата по-долу:

Таблица 2 —   Внос от КНР

 

2007 г.

2008 г.

2009 г.

РПП

Обем на вноса от разглежданата държава (единици)

986 514

941 522

598 565

615 920

Индекс (2007 г. = 100)

100

95

61

62

Пазарен дял на вноса от разглежданата държава

4,4 %

4,3 %

3,0 %

3,1 %

4.   Цени на разглеждания внос

4.1.   Движение на цените

(56)

Както бе обяснено в съображение 35, Комисията счете, че вносните цени на Евростат за КНР са приемлив източник за целите на настоящото разследване.

(57)

Съгласно данните на Евростат среднопретеглените вносни цени от КНР, посочени по-долу с индекс, са се увеличили със 125 % между 2007 г. и РПП. Вносните цени са нараснали значително през 2009 г., а след това са се запазили почти постоянни. Подробни данни са представени в таблицата по-долу:

Таблица 3 —   Цени на разглеждания внос

 

2007 г.

2008 г.

2009 г.

РПП

КНР

 

 

 

 

Индекс (2007 г. = 100)

100

128

224

225

4.2.   Подбиване на цените

(58)

За да определи подбиването на цените, предизвикано от велосипедите с произход от КНР, за основа на анализа си Комисията използва информацията, предоставена в процеса на разследването от включените в представителната извадка производители от Съюза, както и средните цени от Евростат. Съответните продажни цени на промишлеността на Съюза бяха цените за независимите клиенти, коригирани при необходимост до цена франко завод. Сравнението показа, че след приспадане на антидъмпинговото мито вносът от КНР е подбивал цените на промишлеността на Съюза с 53 %.

5.   Внос от други държави

(59)

Според данни на Евростат вносът от други трети държави е спаднал от 9 087 000 единици през 2007 г. до 8 587 000 единици през РПП, или е отбелязал общ спад от 6 %. Вносът е следвал тенденцията към спад в потреблението на Съюза (– 11 %), но с по-бавни темпове. Пазарният дял, заеман от трети държави, се е увеличил от 40 % на 42 % по време на разглеждания период. Както е посочено в съображения 35 и 56 обаче, цените на Евростат не отчитат различните продуктови асортименти за всяка държава и затова за представяне на тенденциите в цените се използват само индекси. Тъй като продуктовият асортимент при вноса от други трети държави не е известен, е безпредметно да се сравняват посочените по-долу вносни цени с тези на промишлеността на Съюза. Въпреки това бе потърсена и получена допълнителна информация за вноса от държавите, от които се осъществява по-голямата част от останалия внос на велосипеди. По-долу са представени подробни данни:

Таблица 4 —   Внос от други държави

 

2007 г.

2008 г.

2009 г.

РПП

Всички видове

хил. единици

пазарен дял

цена EUR/единица

хил. единици

пазарен дял

цена EUR/единица

хил. единици

пазарен дял

цена EUR/единица

хил. единици

пазарен дял

цена EUR/единица

Тайван

3 186

14 %

 

3 428

15 %

 

2 949

14 %

 

2 958

15 %

 

Индекс

100

100

100

108

110

104

93

103

125

93

105

125

Тайланд

1 534

7 %

 

1 522

7 %

 

1 384

7 %

 

1 397

7 %

 

Индекс

100

100

100

99

101

107

90

100

127

91

103

127

Филипини

690

3 %

 

437

2 %

 

449

2 %

 

476

2 %

 

Индекс

100

100

100

63

65

105

65

73

106

69

78

103

Малайзия

475

2 %

 

361

2 %

 

193

1 %

 

265

1 %

 

Индекс

100

100

100

76

77

106

41

45

116

56

63

99

Шри Ланка

574

3 %

 

749

3 %

 

1 017

5 %

 

1 101

5 %

 

Индекс

100

100

100

131

133

107

177

197

108

192

216

107

Тунис

550

2 %

 

527

2 %

 

530

3 %

 

495

2 %

 

Индекс

100

100

100

96

98

105

96

107

113

90

101

113

Други

2 078

9 %

 

2 052

9 %

 

1 854

9 %

 

1 895

9 %

 

Индекс

100

100

100

99

101

110

89

99

131

91

103

127

ОБЩО

9 087

40 %

 

9 076

40 %

 

8 375

41 %

 

8 587

42 %

 

Индекс

100

100

100

100

102

109

92

103

125

94

106

122

1.   Тайван

(60)

Вносът от Тайван е намалял по време на разглеждания период от 3 158 600 единици през 2007 г. на 2 958 000 единици по време на РПП, а пазарният му дял слабо се е увеличил от 14 % до 15 % по време на същия период. Вносът на велосипеди от Тайван е насочен към пазара на продукти от висок ценови клас. По време на разследването чрез сравняване на модели се установи, че както и през периода на предишното разследване (10), вносните продукти от Тайван се продават на по-високи цени, отколкото подобни модели, произведени от промишлеността на Съюза. Освен това през разглеждания период вносните цени са показали тенденция на нарастване, като са отбелязали повишение от 25 % по време на РПП в сравнение с 2007 г.

2.   Тайланд

(61)

Вносът с произход от Тайланд е намалял по време на разглеждания период от 1 534 000 единици през 2007 г. до 1 397 000 единици по време на РПП. Намаляването на вноса е било в съответствие с тенденцията в потреблението, тъй като пазарният му дял е останал постоянен на равнище от 7 %. Велосипедите, внасяни от Тайланд, обаче са от среден клас, а чрез сравняване на моделите разследването показа, че вносните продукти от Тайланд се продават на по-високи цени, отколкото подобни модели, произведени от промишлеността на Съюза. Освен това през разглеждания период вносните цени са показали тенденция на нарастване, като са отбелязали повишение от 27 % по време на РПП в сравнение с 2007 г.

3.   Шри Ланка

(62)

Вносът от Шри Ланка се е увеличил почти двойно по време на разглеждания период от 574 000 единици през 2007 г. до 1 101 000 единици по време на РПП, а пазарният му дял е достигнал равнище от 5 % в края на разглеждания период. Една от страните обаче изказа твърдение, че китайските износители заобикалят антидъмпинговите мита чрез претоварване в Шри Ланка. Към настоящия момент Комисията не разполага с достатъчна информация, за да направи заключение за ситуацията по отношение на този внос. При посочените обстоятелства не може да бъде изключена възможността вносът, отчитан като внос от Шри Ланка, да допринася за вредата, която се понася от промишлеността на Съюза.

(63)

След оповестяването на информацията една от заинтересованите страни заяви, че заключенията относно възможно заобикаляне на вноса през Шри Ланка са само предположение и че всяко твърдение, касаещо практики за заобикаляне на вноса през Шри Ланка, не следва да се взема предвид при окончателните заключения. В отговор на това твърдение следва да се подчертае, че, както ясно е посочено в съображение 62 по-горе, Комисията не е направила никакво заключение по този въпрос.

6.   Икономическо състояние на промишлеността на Съюза

6.1.   Предварителни бележки

(64)

Съгласно член 3, параграф 5 от основния регламент Комисията разгледа всички относими икономически фактори и показатели, имащи отражение върху състоянието на промишлеността на Съюза.

(65)

Както бе пояснено по-горе, с оглед на големия брой жалбоподатели сред производителите от Съюза трябваше да се използват разпоредбите относно представителната извадка. За целите на анализа на вредата показателите за вредата бяха установени, както следва:

Макроикономическите елементи (производствен капацитет, обем на продажбите, пазарен дял, заетост, производителност, растеж, размер на дъмпинговия марж и възстановяване от въздействието на предишен дъмпинг) бяха оценени на равнището на цялото производство на Съюза въз основа на информацията, събрана от националните сдружения на производителите от Съюза и отделните дружества. Тези фактори бяха подложени на допълнителна проверка, когато бе възможно, чрез сравнение с цялостната информация в съответната официална статистика.

Анализът на микроикономическите елементи (запаси, продажни цени, паричен поток, рентабилност, възвръщаемост на инвестициите, способност за привличане на капитали, инвестиции и заплати) бе извършен за отделните дружества, т.е. на равнището на включените в представителната извадка производители от Съюза.

6.2.   Макроикономически показатели

а)   Производство, производствен капацитет и използване на капацитета

(66)

Производството на промишлеността на Съюза е отбелязало слаб спад по време на разглеждания период. До края на РПП производството е намаляло с 11 % в сравнение с 2007 г. в съответствие с тенденцията в потреблението. Подробни данни са представени в таблица 5:

Таблица 5 —   Общо производство на Съюза

 

2007 г.

2008 г.

2009 г.

РПП

Обем (единици)

 

 

 

 

Производство

13 813 966

13 541 244

12 778 305

12 267 037

Индекс (2007 г. = 100)

100

98

93

89

(67)

Производственият капацитет се е увеличил слабо с 2 % между 2007 г. и РПП. В резултат на намалялото производство използването на капацитета е отбелязало общ спад от 13 % между 2007 г. и РПП, като по време на РПП е достигнато ниво на използване на капацитета от 81 %. По-долу са представени подробни данни:

Таблица 6 —   Производствен капацитет и използване на капацитета

 

2007 г.

2008 г.

2009 г.

РПП

Обем (единици)

 

 

 

 

Производствен капацитет

14 785 000

15 804 000

15 660 000

15 118 000

Индекс (2007 г. = 100)

100

107

106

102

Използване на капацитета

93 %

86 %

82 %

81 %

Индекс (2007 г. = 100)

100

92

87

87

б)   Обем на продажбите

(68)

Обемът на продажбите на промишлеността на Съюза към несвързани клиенти на пазара на Съюза е намалял с 13 % между 2007 г. и РПП. Това развитие е в съответствие с общата тенденция към спад в потреблението на пазара на Съюза. По-долу са представени подробни данни:

Таблица 7 —   Продажби към несвързани клиенти

 

2007 г.

2008 г.

2009 г.

РПП

Обем (единици)

12 838 638

12 441 446

11 604 072

11 134 061

Индекс (2007 г. = 100)

100

97

90

87

в)   Пазарен дял

(69)

Пазарният дял, заеман от промишлеността на Съюза, е отбелязал слаби колебания между 2007 г. и РПП. Като цяло е бил налице спад от 1,3 процентни пункта по време на разглеждания период. По-долу са представени подробни данни:

Таблица 8 —   Пазарен дял на Съюза

 

2007 г.

2008 г.

2009 г.

РПП

Пазарен дял на Съюза

56,0 %

55,4 %

56,4 %

54,7 %

Индекс (2007 г. = 100)

100

99

101

98

г)   Заетост и производителност

(70)

Заетостта е намаляла с 9 % през разглеждания период от 14 925 заети лица през 2007 г. до 13 646 заети лица по време на РПП.

(71)

Производителността слабо се е увеличила през 2008 г. в сравнение с 2007 г., но след това е намаляла. Като цяло производителността слабо е намаляла с 3 % по време на разглеждания период. По-долу са представени подробни данни:

Таблица 9 —   Обща заетост и обща производителност на Съюза

 

2007 г.

2008 г.

2009 г.

РПП

Брой на заетите лица

14 925

14 197

14 147

13 646

Индекс (2007 г. = 100)

100

95

95

91

Производителност (единици/година)

926

954

903

899

Индекс (2007 г. = 100)

100

103

98

97

д)   Растеж

(72)

Като цяло следва да се отбележи, че пазарният дял на всички производители от Съюза отбелязва слаб спад от 1,3 процентни пункта, а нивото на потреблението намалява с 11 %, което ясно показва, че те не са могли да отбележат растеж.

е)   Размер на дъмпинговия марж

(73)

Дъмпингът от КНР продължи по време на РПП. Както бе обяснено в съображение 34, дъмпингът е изчислен въз основа на цените от Евростат поради ниската степен на съдействие от страна на китайските износители. Както е посочено в съображение 35, средните цени на Евростат съдържат ограничена информация относно продуктовия асортимент, което е от съществено значение за изчисляването на дъмпинговия марж; предвид свободния капацитет в КНР обаче въздействието на действителните дъмпингови маржове върху промишлеността на Съюза не може да се смята за пренебрежимо.

ж)   Възстановяване след предишен дъмпинг

(74)

Бе направен анализ на това, дали промишлеността на Съюза се е възстановила от въздействието на предишния дъмпинг. Заключението беше, че очакваното възстановяване на промишлеността на Съюза от въздействието на предишния дъмпинг не се е осъществило в предвидената степен, както става ясно в частност от трайно ниските нива на рентабилност и от спада в използването на капацитета.

6.3.   Микроикономически показатели

з)   Стоково-материални запаси

(75)

Един от производителите не можа да представи непротиворечива информация за стоково-материалните запаси през разглеждания период поради вътрешната си структура към този момент. Данните от това дружество трябваше съответно да бъдат изключени при анализа на стоково-материалните запаси през разглеждания период.

(76)

Стоково-материалните запаси от велосипеди са нараснали за периода на анализа от 880 935 единици през 2007 г. на 1 091 516 единици през РПП, което представлява увеличение от 24 %. По-долу са представени подробни данни:

Таблица 10 —   Стоково-материални запаси

 

2007 г.

2008 г.

2009 г.

РПП

Обем (единици)

 

 

 

 

Крайни стоково-материални запаси

880 935

1 132 612

818 276

1 091 516

Индекс (2007 г. = 100)

100

129

93

124

и)   Продажни цени и разходи

(77)

През разглеждания период средната продажна цена франко завод на промишлеността на Съюза към несвързани клиенти в Съюза е следвала тенденция към слабо повишаване. Като цяло промишлеността на Съюза е отбелязала увеличение на цените с 9 % между 2007 г. и РПП в съответствие с увеличението на производствените разходи, както е обяснено в съображение 79.

Таблица 11 —   Единична цена на пазара на Съюза

 

2007 г.

2008 г.

2009 г.

РПП

Единични цени на продажбите на Съюза (в евро за единица)

163

170

176

178

Индекс (2007 г. = 100)

100

104

108

109

(78)

Производствените разходи бяха изчислени въз основа на среднопретеглените стойности на всички видове сходен продукт, произведен от включените в представителната извадка производители.

(79)

По време на периода производствените разходи са се увеличили с 9 %. Това увеличение се дължи главно на промяна в продуктовия асортимент. По-долу са представени подробни данни:

Таблица 12 —   Разходи за единица продукция

 

2007 г.

2008 г.

2009 г.

РПП

Разходи за единица продукция (евро за единица)

165

169

180

180

Индекс (2007 г. = 100)

100

102

109

109

(80)

След оповестяването на информацията една от страните изрази мнение, че нарастването на цената на производството се е осъществило на фона на значителен спад в стойността на някои суровини, по-конкретно на стоманата и алуминия, което би означавало, че има самопричиняване на вреда. Това твърдение обаче не бе обосновано с достатъчно доказателства. Съответната страна в разследването предостави единствено данни, които в много общи линии показват развитието на цените на алуминия и стоманата по време на разглеждания период, но не посочват до каква степен това развитие би оказало въздействие върху общите разходи за производство на велосипеди. Освен това този аргумент бе приведен едва след оповестяването на информацията, т.е. в напреднал етап на процедурата, поради което вече не бе възможно той да бъде проверен. Поради това твърдението бе отхвърлено.

й)   Рентабилност

(81)

През първата година от разглеждания период общата рентабилност на включените в представителната извадка производители по отношение на разглеждания продукт е била отрицателна (– 1,7 %). През 2008 г. производителите от Съюза са реализирали печалба. Между 2009 г. и РПП обаче промишлеността отново е отбелязала загуби.

(82)

Посочената тенденция показва, че състоянието на промишлеността е нестабилно в сравнение с предходното разследване, когато рентабилността на промишлеността на Съюза бе 3,6 % по време на РПП.

Таблица 13 —   Рентабилност

 

2007 г.

2008 г.

2009 г.

РПП

Рентабилност на продажбите на Съюза

–1,7 %

0,6 %

–2,2 %

–1,1 %

Индекс (2007 г. = 100)

– 100

33

– 129

–68

(83)

След оповестяването на информацията бе изказано твърдението, без обаче да бъде подкрепено с документи, че промишлеността на Съюза не е успяла да подобри своята ефективност и резултати. Разследването обаче показа, че промишлеността на Съюза е положила явни усилия за адаптиране към ценовия натиск от дъмпинговия внос чрез преместване на производствените съоръжения в рамките на Съюза, а също и за увеличаване на разходната ефективност, както е посочено в съображение 85 по-долу. Поради това посочените твърдения бяха отхвърлени.

к)   Възвръщаемост на инвестициите

(84)

Инвестициите в стопанската дейност с разглеждания продукт значително са намалели по време на разглеждания период — от 21 491 000 EUR през 2007 г. на 11 738 000 EUR по време на РПП. Това до голяма степен може да бъде обяснено с икономическата криза, която започна през 2008 г. и достигна най-силното си проявление по време на РПП, когато достъпът до нови капитали бе по-труден от всякога, а прогнозите за продажбите бяха песимистични.

(85)

Следва да се отбележи, че значителна част от инвестициите е целяла повишаване на ефективността на производствения процес и внедряване на най-новите технологии. При този процес част от производствения капацитет е била прехвърлена от западноевропейски към източноевропейски страни, като по този начин производствената база се е разширила до почти всички държави-членки, което е показателно за жизнеспособността и усилията за поддържане на конкурентоспособността на промишлеността на Съюза.

Таблица 14 —   Инвестиции и възвръщаемост на инвестициите

 

2007 г.

2008 г.

2009 г.

РПП

Инвестиции (в хил. евро)

21 491

21 743

10 701

11 738

Индекс (2007 г. = 100)

100

101

50

55

Възвръщаемост на инвестициите

–16 %

5 %

–20 %

–10 %

(86)

Поради вътрешната си структура един от производителите не успя да представи непротиворечива информация относно нетното производство на база дълготрайни активи през разглеждания период за целите на изчисляването на възвръщаемостта на инвестициите. Данните от това дружество трябваше съответно да бъдат изключени при анализа на възвръщаемостта на инвестициите през разглеждания период.

(87)

Възвръщаемостта на инвестициите е следвала тенденцията на рентабилността. През 2007 г. включените в представителната извадка производители от Съюза са отбелязали отрицателна възвръщаемост на инвестициите в размер на 16 %, която по време на РПП слабо е нараснала до отрицателното ниво от 10 %.

л)   Паричен поток и способност за привличане на капитал

(88)

Един от производителите не можа да представи непротиворечива информация за паричните потоци през разглеждания период поради своята структура, която не позволи оценка на паричния поток само за свързания с велосипедите дял в рамките на цялостната дейност на производителя. Данните от това дружество трябваше съответно да бъдат изключени при анализа на паричните потоци през разглеждания период.

(89)

Паричният поток, който отразява способността на промишлеността сама да финансира дейността си, се е запазил положителен през периода, за който се провежда разследването. Между 2007 г. и РПП обаче е бил отбелязан спад с около 33 %. По-долу са представени подробни данни:

Таблица 15 —   Паричен поток

 

2007 г.

2008 г.

2009 г.

РПП

Паричен поток (хил. евро)

19 981

20 767

19 261

13 350

Индекс (2007 г. = 100)

100

104

96

67

(90)

Включените в представителната извадка производители набират капитал или вътрешно, когато принадлежат към група от дружества, или чрез банкови заеми. В други случаи паричният поток, генериран от дружеството, се използва като източник на финансиране. Нито един от включените в представителната извадка производители не е срещнал съществени трудности при набирането на капитал.

м)   Заплати

(91)

През разглеждания период разходите за заплата на едно заето лице са се повишили с 11 %. Това отразява изместване на производството към някои малко по-сложни продукти.

Таблица 16 —   Заплати

 

2007 г.

2008 г.

2009 г.

РПП

Разходи за заплати на едно заето лице (в евро)

20 239

20 880

22 499

22 541

Индекс (2007 г. = 100)

100

103

111

111

(92)

След оповестяването на информацията бе изказано твърдението, че разходите за заплати на едно заето лице са нараствали, а същевременно търсенето е спадало, което би означавало, че има самопричиняване на вреда. Действително, както е показано в таблицата по-горе, разходите за заплати на едно заето лице са се увеличили с 11 % по време на разглеждания период. Както е обяснено в съображение 70 обаче, броят на заетите лица е намалял с 9 %. Следователно общите разходи за заплати са се увеличили едва с 2 %. Така бе установено, че въздействието, оказано като цяло върху рентабилността на промишлеността на Съюза, е било доста слабо.

7.   Заключение относно вредата

(93)

Действащите антидъмпингови мерки определено са оказали въздействие върху състоянието на промишлеността на Съюза. Съществуващите мерки действително са помогнали до известна степен за запазването на стабилен пазарен дял на промишлеността на Съюза. Производството на Съюза обаче е намаляло, а маржът на печалбата е останал недостатъчен. Натискът, породен от цените и обема на дъмпинговия внос, е бил пречка за постигане на допълнителен растеж и на печалби.

(94)

Както е посочено в съображение 53, обемът на вноса от КНР е намалял в периода между 2007 г. и РПП. Най-големият спад в обема на вноса обаче е между 2008 г. и 2009 г., когато вносните цени от КНР значително са се увеличили. Въпреки това увеличението на цените, установено при разследването и обяснено в съображение 58, не е било достатъчно, за да доведе до подобряване на състоянието на промишлеността. Вносът от КНР на практика е подбивал цената на промишлеността на Съюза с 53 %.

(95)

Промишлеността реализира загуби и поради това състоянието ѝ определено е несигурно. По време на разглеждания период почти всички показатели за вредата, свързани с финансовите резултати на производителите на Съюза, като рентабилност, възвръщаемост на инвестициите и парични потоци са се влошили. Следователно не може да се направи заключението, че състоянието на промишлеността на Съюза е стабилно. Освен това посоченото състояние може да е било допълнително влошено поради натиск от внос, осъществяван при възможно заобикаляне на мерките.

(96)

На тази основа се стига до заключението, че промишлеността на Съюза като цяло остава в икономически уязвимо положение и продължава да търпи съществена вреда по смисъла на член 3 от основния регламент.

8.   Въздействие на дъмпинговия внос и на други фактори

8.1.   Въздействие на дъмпинговия внос

(97)

Успоредно със свиването на потреблението в Съюза пазарният дял на вноса от КНР слабо е намалял от 4,4 % на 3,1 % (вж. съображение 53). Както е посочено в съображение 58 по-горе, според изчислението, при което се изключва антидъмпинговото мито, вносът от КНР е подбивал цените на промишлеността на Съюза с 53 % през РПП. Следва да се припомни, че митническата ставка възлиза на 48,5 %. Следователно нивото на подбиване на цените показва, от една страна, ефикасността на действащите мита, а от друга страна — необходимостта от запазване на мерките. В подкрепа на това заключение е и фактът, че констатираното подбиване на цените е било на същото ниво, както при последното разследване за преразглеждане. Следователно ценовото въздействие на дъмпинговия внос от КНР, причиняващо вреда на промишлеността на Съюза, е било значително и, както е посочено в съображение 58 по-горе, е вероятно то да продължи.

8.2.   Въздействие на икономическата криза

(98)

Поради отрицателното влияние на икономическите условия, преобладаващи по време на РПП, потреблението на велосипеди е намаляло. Производството и заетостта също са намалели, следвайки тенденцията в потреблението. Тъй като в промишлеността за производство на велосипеди постоянните разходи не са високи, спадът в производството не е оказал въздействие върху рентабилността на промишлеността на Съюза за производство на велосипеди.

(99)

След оповестяването на информацията бе изказано твърдението, че при спада на потреблението в Съюза промишлеността на Съюза е създала допълнителен производствен капацитет, което се е отразило неблагоприятно върху състоянието на промишлеността на Съюза. Това твърдение противоречи на развитието на потреблението и капацитета, описано в съображения 52 и 67 по-горе. В действителност потреблението основно е спадало между 2008 г. и 2009 г., докато производственият капацитет вече е бил повишен една година преди това, а именно през 2007 г. и 2008 г. Поради това посоченото твърдение бе отхвърлено.

8.3.   Внос от други държави

(100)

Както е посочено в съображение 59, обемът на вноса от други трети държави е намалял с 6 % в съответствие с тенденцията в потреблението. Пазарният дял на вноса от други държави се е увеличил от 40 % през 2007 г. на 42 % през РПП. Средната цена на вноса от тези държави е намаляла с 6 % в периода между 2007 г. и РПП. Основните държави, от които е внасян разглежданият продукт, са Тайван, Тайланд и Шри Ланка.

(101)

Пазарният дял на вноса от Тайван слабо е нараснал през разглеждания период (от 14 % на 15 %). Наличната информация обаче показва, че, както е посочено в съображение 60, вносът от Тайван се конкурира с произведените в Съюза велосипеди при равни условия.

(102)

Пазарният дял на вноса от Тайланд се е запазил постоянен по време на разглеждания период. Както е посочено в съображение 61, наличната информация показва, че по време на РПП вносът от Тайланд се е продавал на конкурентни цени спрямо подобни велосипеди, произвеждани в Съюза.

(103)

Вносът с произход от Шри Ланка е нараснал с 92 % по време на разглеждания период. Пазарният му дял по време на РПП е бил 5 %. Както е посочено в съображение 62 обаче, се предполага, че вносът от Шри Ланка включва велосипеди с произход от КНР.

(104)

В заключение, вносът от Тайван и Тайланд, които са сред най-големите износители на велосипеди за Съюза, не е могъл да окаже отрицателно въздействие върху състоянието на промишлеността на Съюза основно поради съответните равнища на цените (подобни или дори по-високи от цените на промишлеността на Съюза). За разлика от това не може да бъде изключена възможността вносът, отчитан като внос от Шри Ланка, да допринася за вредата, която се понася от промишлеността на Съюза.

8.4.   Заобикаляне

(105)

Бе изказано и подкрепено с доказателства твърдението, че китайските износители постоянно заобикалят мерките чрез внос през няколко държави, който причинява вреда на промишлеността на Съюза. Като се имат предвид доказателствата, установени в миналото от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), по-конкретно относно внос, осъществяван през Филипините, не може се изключи възможността подобно неправомерно поведение все още да е налице на пазара и да причинява вреда на промишлеността на Съюза.

Д.   ВЕРОЯТНОСТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ВРЕДАТА

1.   Предварителни бележки

(106)

Както бе изложено в съображения 66—91, налагането на антидъмпинговите мерки е позволило на промишлеността на Съюза да се възстанови от нанесената ѝ вреда, но само до известна степен. По време на разглеждания период промишлеността на Съюза се е оказала в несигурна и уязвима позиция, като все още е била изложена на причиняващия вреда ефект от дъмпинговия внос от КНР.

(107)

В съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент вносът от разглежданата държава бе подложен на оценка с цел да се установи дали съществува вероятност от продължаване на вредата.

2.   Обем на китайския износ

(108)

Както е посочено в съображение 40, промишлеността за производство на велосипеди в КНР е експортно ориентирана. Велосипеди с произход от КНР присъстват на основните пазари в световен мащаб, и по-специално в САЩ и Япония, където те имат господстващо положение. Както е посочено при предишно разследване (11), в края на деветдесетте години, след двегодишно отсъствие от американския пазар вследствие налагането на антидъмпингови мита, китайските производители износители са успели в много кратък срок от време съществено да увеличат присъствието си на този пазар. През 2009 г. износът на велосипеди от КНР за САЩ е бил около 14 055 000 единици от общо потребление, възлизащо на 14 888 000 единици.

(109)

Тази ситуация показва, че китайските производители са способни бързо да осъществяват износ и да проникват на нови пазари, както и да запазват господстващо положение на пазара за дълъг период от време.

(110)

След оповестяването на информацията една от страните заяви, че ако бъде допуснато срокът на действие на мерките да изтече, не би имало съществено увеличение на вноса на китайски велосипеди, тъй като китайските износители срещат трудности при изпълняването на изискванията на европейските стандарти за безопасност на велосипедите (EN 14764, EN 14765, EN 14766 и EN 14781). Това твърдение обаче не бе доказано с документи. Разследването показа, че значителна част от велосипедите и велосипедните части вече са внесени от КНР, тоест отговарят на съответните стандарти за безопасност. Следователно няма причина да се смята, че китайските производители не са в състояние да изпълнят изискванията на действащите стандарти за безопасност на велосипедите. Поради това посоченото твърдение бе отхвърлено.

3.   Свободен капацитет на пазара на КНР

(111)

Както е описано в съображение 41, събраните по време на разследването данни показаха, че КНР разполага със значителен свободен капацитет. Установени бяха ясни данни, които сочат, че при отсъствието на антидъмпингови мерки голяма част от този свободен капацитет би могла да се използва за увеличаване на износа за Съюза. В частност това се потвърждава от отсъствието на данни, че пазарите на трети държави или китайският вътрешен пазар биха могли да поемат допълнително производство от КНР.

(112)

В допълнение, след оповестяването на информацията бе изказано твърдението, че нарастването на разходите за труд в КНР силно ще ограничи увеличаването на китайския производствен капацитет. В тази връзка следва да се отбележи, че, както е посочено в съображение 26, съдействието от страна на китайските производители износители бе много слабо и не бяха предоставени данни за разходите за труд и за капацитета в КНР. Освен това засегнатата страна не предостави доказателства в подкрепа на посоченото твърдение. Поради това то трябваше да бъде отхвърлено.

4.   Предполагаемо заобикаляне

(113)

Както е посочено в съображение 105, бе изказано и подкрепено с доказателства твърдението, че китайските износители трайно заобикалят мерките чрез внос през няколко държави. Това е потвърдено и от OLAF в случая с Филипините. Тези практики показват силен интерес на китайските износители към привлекателния пазар на Съюза.

5.   Заключение

(114)

От години промишлеността на Съюза е подложена на неблагоприятното въздействие на дъмпинговия внос от КНР и в момента все още се намира в несигурно икономическо положение.

(115)

Както бе посочено по-горе, промишлеността на Съюза е успяла да се възстанови от китайските дъмпингови практики благодарение на действащите антидъмпингови мерки. През РПП обаче тя се е оказала в трудно икономическо положение. В този контекст, ако промишлеността на Съюза бъде изложена на по-висок по обем дъмпингов внос на ниски цени от разглежданата държава, това вероятно би довело до допълнително влошаване на продажбите, пазарния дял и продажните цени на промишлеността на Съюза, както и до по-нататъшно влошаване на нейното финансово състояние.

(116)

Освен това, както е посочено в съображение 58 по-горе, бе установено, че подбиването на цените на промишлеността на Съюза от продажните цени на китайските производители средно с 53 % явно свидетелства за вероятността, при отсъствие на мерки, китайските производители износители да изнасят разглеждания продукт за пазара на Съюза на цени, значително по-ниски от цените на промишлеността на Съюза.

(117)

С оглед на направените по време на разследването констатации, а именно за свободния капацитет в КНР, за експортно ориентирания характер на китайската промишленост, както и за предишни практики на китайските износители на външни пазари, става ясно, че всяка отмяна на мерките би довела до вероятност от продължаване на вредата.

(118)

Накрая, както е посочено в съображения 105 и 113, заобикалянето на мерките значително допринася за извода относно вероятността от продължаване на вредата. Това е ясно доказателство, че пазарът на Съюза продължава да бъде привлекателен пазар за китайските производители, които при отсъствие на антидъмпингови мерки вероятно биха насочили по-висок обем износ за Съюза.

Е.   ИНТЕРЕС НА СЪЮЗА

1.   Въведение

(119)

В съответствие с член 21 от основния регламент бе проучен въпросът дали независимо от извода за причиняващия вреда дъмпинг може да се направи ясно заключение, че запазването на антидъмпинговите мерки срещу вноса от КНР не противоречи на интереса на Съюза.

(120)

Следва да се отбележи, че в хода на предишните разследвания бе счетено, че приемането на мерките не противоречи на интереса на Съюза. Освен това фактът, че настоящото разследване представлява преразглеждане и съответно включва анализ на ситуация, в която вече е имало действащи антидъмпингови мерки, позволява да се направи оценка на всяко необичайно отрицателно въздействие на настоящите антидъмпингови мерки върху засегнатите страни.

(121)

Интересът на Съюза бе определен на основата на оценка на различните засегнати интереси, т.е. тези на промишлеността на Съюза, на вносителите и на ползвателите.

2.   Интерес на промишлеността на Съюза

(122)

Промишлеността за производство на велосипеди в Съюза е доказала, че при честни пазарни условия е жизнеспособна и конкурентна. Разследването обаче установи, че промишлеността все още се намира в слаба позиция, а финансовите резултати са близки до нулева рентабилност. Следователно е необходимо на пазара на Съюза да бъдат възстановени условия за ефективна конкуренция.

(123)

Освен това, тъй като новите модели велосипеди се разработват до голяма степен от промишлеността на Съюза, такова развитие ще окаже благоприятен ефект и върху тях по отношение на обема на продажбите и на цените, при условие че натискът от дъмпинговия внос бъде контролиран чрез прилагане на мерки.

(124)

Счита се, че продължаването на мерките би било от полза за промишлеността на Съюза, която в този случай би била в състояние да запази и евентуално да увеличи обема на продажбите, както вероятно и на продажните цени, като по този начин достигне необходимото ниво на възвръщаемост, което би ѝ позволило да продължи да инвестира в нови технологии.

(125)

За разлика от това, ако мерките спрямо вноса от КНР бъдат премахнати, има вероятност от по-нататъшно изкривяване на търговията, което неизбежно би довело до спиране на процеса на възстановяване на промишлеността на Съюза. Като се има предвид свободният капацитет в КНР и предишните практики на китайските износители на външните пазари, е ясно, че при отсъствие на мерките би било много трудно, ако не невъзможно, за промишлеността на Съюза да се възстанови и дори да запази настоящата си позиция. В противен случай е вероятно състоянието на вече нанесена вреда, в което промишлеността на Съюза се намира, да се влоши допълнително, което може да доведе до по-нататъшно ограничаване на производствения капацитет в Съюза и до затваряне на някои производствени дружества. Следователно се прави заключението, че антидъмпинговите мерки са в интерес на промишлеността на Съюза.

(126)

С оглед на заключенията относно състоянието на промишлеността на Съюза, изложени в съображения 93—96 по-горе, и в съответствие с доводите, произтичащи от анализа на вероятността от повтаряне на вредата, представени в съображения 106—117, може да се приеме също така, че има вероятност от сериозно влошаване на финансовото състояние на промишлеността на Съюза, в случай че се допусне срокът на действие на антидъмпинговите мита да изтече.

3.   Интерес на ползвателите

(127)

Настоящото разследване се подкрепя от Европейската федерация на велосипедистите (ECF), която обединява в обща организация националните сдружения на велосипедистите в Европа.

(128)

Според ECF Европа е най-важният пазар на модерни велосипеди и свързани продукти с високи стандарти в качеството и безопасността, а притокът на продукти от КНР би снижил тези стандарти. В допълнение ECF твърди, че в икономиката на Съюза съществува огромен потенциал за растеж на промишлеността за производство на велосипеди, който би бил застрашен, ако действието на антидъмпинговите мита бъде прекратено.

(129)

Следва да се припомни, че при предишните разследвания бе установено, че налагането на мерките няма да окаже значително въздействие върху ползвателите. Независимо от съществуването на мерките, вносителите/ползвателите в Съюза са били в състояние да продължат да ползват като източник за своите доставки, inter alia, КНР. Не бяха представени никакви данни за трудности при намирането на алтернативни източници. Следователно се прави заключението, че запазването на антидъмпинговите мерки вероятно няма да окаже сериозно въздействие върху ползвателите в Съюза.

4.   Интерес на доставчиците

(130)

Сдружението на производителите на велосипедни части (COLIPED) заяви себе си като такова по време на разследването. COLIPED изказа твърдението, че в Съюза има около 300 фабрики, които доставят компоненти на производителите на велосипеди и в които работят около 7 300 души, както и че бъдещото съществуване на отрасъла на доставките следователно зависи неизбежно от запазването на производството на велосипеди в Европа. В това отношение беше констатирано, че без прилагането на мерките може да се очаква по-нататъшно закриване на обекти на производството на велосипеди в Европа, което ще има отрицателни последици за промишлеността на Съюза за производство на компоненти и ще застраши заетостта в отрасъла на доставките. Следователно се прави заключението, че налагането на антидъмпингови мерки би било в интерес на доставчиците.

5.   Интерес на вносителите

(131)

От страна на несвързаните вносители бе получен само един попълнен въпросник за вноса от КНР, но отговорите бяха непълни, тъй като дружеството бе в процес на подготовка за прекратяване на дейността си по необявени причини.

(132)

Преди всичко трябва да се отбележи, че предвид ниската степен на съдействие от страна на вносителите бе невъзможно да се извърши подобаващо цялостна оценка на възможните последици от налагането или неналагането на мерките. Следва да се припомни също така, че целта на антидъмпинговите мерки не е предотвратяване на вноса, а възстановяване на справедливата търговия, както и гарантиране, че вносът не се осъществява на причиняващи вреда дъмпингови цени. Тъй като на пазара на Съюза все още ще се допуска навлизането на внос на справедливи цени и вносът от трети държави също ще продължи, вероятно е традиционната стопанска дейност на вносителите да не бъде засегната съществено. Също така е ясно, че производителите от Съюза разполагат с достатъчен капацитет да осигурят производство при евентуално увеличение в търсенето на велосипеди. Нещо повече, както се вижда от таблицата в съображение 59, вносът от други трети държави показва значителен капацитет за производство на велосипеди в тези държави. Следователно е малко вероятно да възникне недостиг на велосипеди.

(133)

Тъй като на пазара на Съюза все още ще се допуска навлизането на внос при справедливи цени, вероятно е традиционната стопанска дейност на вносителите да продължи, дори антидъмпинговите мерки срещу дъмпинговия внос от КНР да бъдат запазени. Този извод допълнително се потвърждава от ниската степен на съдействие от страна на несвързаните вносители, както и от факта, че след налагането на мерки по отношение на КНР при разследването не можаха да бъдат събрани никакви доказателства за съществени трудности, срещани от вносителите.

6.   Заключение

(134)

Продължаването на мерките по отношение на вноса на велосипеди с произход от КНР определено би било в интерес на промишлеността на Съюза, на потребителите, както и в интерес на доставчиците от Съюза на велосипедни части. Това ще позволи на промишлеността на Съюза да отбележи растеж и да подобри състоянието си при условия на възстановена справедлива конкуренция. Освен това вносителите няма да бъдат засегнати съществено, тъй като на пазара ще продължава да има велосипеди на справедливи цени. За разлика от това, ако мерките не бъдат наложени, производителите на велосипеди от Съюза вероятно ще прекратят дейността си, като това би застрашило също и дейността на доставчиците от Съюза на велосипедни части.

(135)

Предвид гореизложеното се стигна до заключението, че няма основателни причини да не бъдат налагани антидъмпингови мита върху вноса на велосипеди с произход от КНР.

Ж.   ОКОНЧАТЕЛНИ АНТИДЪМПИНГОВИ МЕРКИ

(136)

С оглед на гореизложеното антидъмпинговите мерки по отношение на велосипедите следва да бъдат запазени. В съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент удължаването на мерките след провеждането на преразглеждане с оглед изтичането на срока обикновено се прилага за период от пет години, освен ако няма конкретни основания или обстоятелства, налагащи по-кратък срок.

(137)

В тази връзка следва да се отбележи, че при настоящата процедура са налице конкретни обстоятелства, описани в съображения 1 и 48, които следва да бъдат отразени по подходящ начин при определянето на продължителността на антидъмпинговите мерки. На практика промишлеността на Съюза е облагодетелствана от един нетипичен набор от мерки, включващи комбинация от адвалорни мита върху готовия продукт (велосипед) и освобождаване от мито, което позволява на промишлеността да използва китайски велосипедни части, които не са подложени на мита срещу заобикаляне на мерките, ако са спазени определени условия.

(138)

Настоящото преразглеждане с оглед изтичане срока на мерките потвърждава сложността на сектора за производство на велосипеди и силната му взаимосвързаност със сектора за велосипедни части. Преразглеждането показа, че промишлеността на Съюза за производство на велосипеди до голяма степен използва, както е посочено в съображение 1, освобождаването от мито при вноса на велосипедни части. Следователно е важно редовно да бъдат извършвани прегледи на действието на мерките. Въз основа на това бе разгледана възможността срокът на действащите мерки да бъде ограничен до три години.

(139)

След оповестяването на информацията няколко производители от Съюза и техните сдружения изказаха твърдението, че мерките следва да бъдат удължени за период от пет години. Според тези страни в разследването производителите на велосипеди са готови да направят инвестиции в производството на велосипедни части, за да намалят зависимостта си от вноса на китайски велосипедни части, но тригодишният период не би бил достатъчен за постигане на положителна възвръщаемост от инвестициите.

(140)

В тази връзка аргументът, че някои страни в разследването са направили или планират да направят инвестиции в сектора за производство на велосипеди или на велосипедни части, няма отношение, в контекста на преразглеждането с оглед изтичането на срока на мерките, към определянето на необходимостта и срока на антидъмпинговите мерки. Последното може да се основава единствено на преценката доколко е вероятно изтичането на срока на мерките да доведе до продължаване или повтаряне на дъмпинга и вредата от него.

(141)

Следва да се припомни, че, както бе обяснено в съображение 137 по-горе, след първоначалното налагане на мерките през 1993 г. и разширяването на обхвата им и върху велосипедни части през 1997 г., състоянието на производството на велосипеди в Съюза съществено се е променило, като освобождаване от мито е било предоставено в повече от 250 случая. В допълнение мерките по отношение на велосипедите са пряко свързани с мерките, чийто обхват е разширен и върху велосипедните части, както и със създадената система за освобождаване от мито. С оглед на това заключението за необходимостта от преразглеждане на мерките, както е посочено в съображение 138 по-горе, все още е приложимо. В тази връзка Съветът отбелязва, че Комисията има възможност да започне ex officio междинно преразглеждане относно дъмпинга, вредата от него, както и различните аспекти на освобождаването от мито в съответствие с член 11, параграф 3 от основния регламент.

(142)

На това основание и предвид факта, че въпросът за срока на мерките във всички случаи ще бъде разгледан в хода на други преразглеждания, на този етап от настоящото преразглеждане с оглед изтичане на срока на мерките е твърде рано да се прецени дали съществуват специални основания или обстоятелства, които налагат срок, различен от нормалния петгодишен срок, установен в член 11, параграф 2 от основния регламент. Това не е в противоречие с факта, че срокът на настоящите антидъмпингови мерки може да бъде преразгледан при следващи случаи, ако има такива, на цялостно междинно преразглеждане, в зависимост от направените констатации.

З.   ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

(143)

Всички страни бяха информирани за съществените факти и съображения, на които се основава намерението да бъде препоръчано запазване на съществуващите мерки. След оповестяването на тази информация на страните също така бе даден срок да представят коментари. Документите и коментарите бяха надлежно взети предвид, когато това бе обосновано.

(144)

От изложеното по-горе следва, че антидъмпинговите мита следва да бъдат запазени за срок от пет години,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Налага се окончателно антидъмпингово мито върху вноса на велосипеди (включително велосипеди на три колела за пренасяне на товари, но с изключение на велосипеди с едно колело) без двигател, класирани понастоящем под кодове по КН ex 8712 00 10 (код по ТАРИК 8712001090), 8712 00 30 и ex 8712 00 80 (код по ТАРИК 8712008090) с произход от Китайската народна република.

2.   Ставката на окончателното антидъмпингово мито, приложимо към нетната цена франко граница на Съюза преди обмитяване за продуктите, описани в параграф 1, е в размер на 48,5 %.

3.   Прилагат се действащите разпоредби в областта на митническото облагане, освен ако не е предвидено друго.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Люксембург на 3 октомври 2011 година.

За Съвета

Председател

J. FEDAK


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51.

(2)  ОВ L 228, 9.9.1993 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 16, 18.1.1997 г., стр. 55.

(4)  ОВ L 17, 21.2.1997 г., стр. 17.

(5)  ОВ L 175, 14.7.2000 г., стр. 39.

(6)  ОВ L 183, 14.7.2005 г., стр. 1.

(7)  ОВ C 188, 13.7.2010 г., стр. 5.

(8)  ОВ L 183, 14.7.2005 г., стр. 20.

(9)  ОВ L 183, 14.7.2005 г., стр. 19.

(10)  ОВ L 183, 14.7.2005 г., стр. 30.

(11)  ОВ L 175, 14.7.2000 г., стр. 49.


6.10.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 261/19


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 991/2011 НА КОМИСИЯТА

от 5 октомври 2011 година

за изменение на приложение II към Решение 2007/777/ЕО и приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 по отношение на вписванията за Южна Африка в списъците на трети страни или части от тях по отношение на високопатогенната инфлуенца по птиците

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2002/99/ЕО на Съвета от 16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински произход за консумация от човека (1), и по-специално член 8, уводното изречение, член 8, точка 1, първа алинея и член 8, точка 4 от нея,

като взе предвид Директива 2009/158/ЕО на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно ветеринарно-санитарните изисквания за вътреобщностната търговия и вноса от трети държави на домашни птици и яйца за люпене (2), и по специално член 23, параграф 1 и член 24, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2007/777/ЕО на Комисията от 29 ноември 2007 г. за определяне на ветеринарно-санитарни и здравни изисквания и образци на сертификати за внос от трети страни на определени месни продукти и обработени стомаси, пикочни мехури и черва за консумация от човека и за отмяна на Решение 2005/432/ЕО (3) се определят правила за вноса в Съюза и транзита и складирането в Съюза на пратки от месни продукти и пратки от обработени стомаси, пикочни мехури и черва, определени в Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (4).

(2)

С Решение 2007/777/ЕО се определят също списъци на трети страни и части от тях, от които се разрешава такъв внос, транзит и складиране, както и образците на здравни и ветеринарно-санитарни сертификати и разпоредбите по отношение на произхода и обработките, които се изискват за посочените внасяни продукти.

(3)

С Регламент (ЕО) № 798/2008 на Комисията от 8 август 2008 г. за установяване на списък от трети страни, територии, зони или подразделения, от които са разрешени вносът и транзитът през Общността на домашни птици и продукти от домашни птици, и относно изискванията за ветеринарно сертифициране (5) се определят изискванията за ветеринарно сертифициране по отношение на вноса и транзита, в това число складирането при транзит, през Съюза на домашни птици, яйца за люпене, еднодневни пилета и яйца, свободни от определени патогени, както и на месо, мляно месо и механично отделено месо от домашни птици, включително от щраусови птици и пернат дивеч, яйца и яйчни продукти. В посочения регламент се предвижда посочените стоки да бъдат внасяни в Съюза само от трети страни, територии, зони или подразделения, изброени в част 1 от приложение I към същия регламент.

(4)

Във връзка с неотдавнашната поява на огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците (HPAI) в Южна Африка, Решение 2007/777/ЕО и Регламент (ЕО) № 798/2008 бяха изменени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 536/2011 на Комисията (6) с цел да се препоръча специално третиране на внасяните от Южна Африка месни продукти, обработени стомаси, пикочни мехури и черва за консумация от човека, получени от отглеждани в стопанства щраусови птици, и на пастърма и пастьоризирани месни продукти, състоящи се от или съдържащи месо от пернат дивеч, щраусови птици и дивечови птици, което е достатъчно да отстрани ветеринарно-санитарните рискове, свързани с посочените стоки, и да се забрани вносът на щраусови птици за отглеждане или разплод, на еднодневни пилета, яйца за люпене и месо от щраусови птици от цялата територия на Южна Африка, обхваната от Регламент (ЕО) № 798/2008.

(5)

Южна Африка предостави на Комисията информация за мерките за контрол, предприети във връзка с появилото се наскоро огнище на високопатогенна инфлуенца по птиците. Комисията оцени получената информация и епидемиологичната ситуация, формирала се вследствие на появата на посочените огнища в Южна Африка.

(6)

Освен това ветеринарният екип за извънредни ситуации на Съюза осъществи мисия в Южна Африка с цел да оцени ситуацията и да направи препоръки за подобряване на борбата с болестта.

(7)

С цел борба с болестта и ограничаване на нейното разпространение, Южна Африка пристъпи към изпълнението на политика за унищожаване на птиците. По отношение на инфлуенцата по птиците Южна Африка провежда дейности за наблюдение, които отговарят на изискванията на част II от приложение IV към Регламент (ЕО) № 798/2008.

(8)

Положителните резултати от оценката на ситуацията по отношение на болестта и епидемиологичните проучвания, извършени от Южна Африка, позволяват ограниченията върху вноса на месо от щраусови птици в Съюза да се запазят само по отношение на засегнатите от болестта части от Южна Африка, за които се прилагат ограничителни мерки от страна на Южна Африка. Ограниченията за внос на живи щраусови птици и яйца за люпене от тях трябва обаче да се запазят по отношение на цялата територия на Южна Африка поради по-високия риск от въвеждане на вируса в Съюза.

(9)

По отношение на третирането, посочено в Решение 2007/777/ЕО, на вноса на някои месни продукти, обработени стомаси, пикочни мехури и черва за консумация от човека и на пастърма и пастьоризирани месни продукти, третирането, прилагано преди появата на огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците, следва да се възобнови за посочените стоки с произход от незасегнатите от болестта части от територията на Южна Африка.

(10)

В част 1 от приложение II към Решение 2007/777/ЕО се съдържа списък на териториите на трети страни и на части от тях, към които се прилага разделяне на региони във връзка с ветеринарно-санитарни съображения. Вписването за Южна Африка следва да бъде актуализирано, за да се вземе предвид новата ситуация по отношение на високопатогенната инфлуенца по птиците в посочената трета държава и произтичащите от нея последици за ограниченията на вноса в Съюза на засегнатите стоки.

(11)

Поради това Решение 2007/777/ЕО и Регламент (ЕО) № 798/2008 следва да бъдат съответно изменени.

(12)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение II към Решение 2007/777/ЕО се изменя в съответствие с приложение I към настоящия регламент.

Член 2

Приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 5 октомври 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11.

(2)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 74.

(3)  ОВ L 312, 30.11.2007 г., стр. 49.

(4)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55.

(5)  ОВ L 226, 23.8.2008 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 147, 2.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложение II към Решение 2007/777/ЕО се изменя, както следва:

1)

в част 1 вписването относно Южна Африка се заменя със следното:

„Южна Африка

ZA

01/2005

Цялата територия

ZA-1

01/2005

Цялата страна с изключение на:

част от контролната за болестта шап зона, разположена във ветеринарните области Mpumalanga и северните провинции, в област Ingwavuma във ветеринарната област Natal и по границата с Ботсуана на изток от дължина 28°, и област Camperdown в провинция KwaZuluNatal.

ZA-2

01/2011

Цялата страна с изключение на:

частта от територията в следните граници:

на север: планинската верига Swart Berg;

на юг: планинската верига Outeniqua;

на изток: път R339, свързващ планинската верига SwartBerg с планинската верига Outeniqua, от Barandas през Uniondale

на запад: планините Gamka, свързващи планинската верига SwartBerg с река Gamka в южна посока към планините Outeniqua.“

2)

в част 2 вписването относно Южна Африка се заменя със следното:

„ZA-0

Южна Африка (1)

цялата страна ZA-0

C

C

C

A

D

D

A

C

C

A

A

D

XXX

ZA-2

Южна Африка ZA-2 (1)

XXX

XXX

XXX

XXX

D

A

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

D

XXX“

3)

в част 3 вписването относно Южна Африка се заменя със следното:

„ZA

Южна Африка

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

A

A

D

XXX

Южна Африка ZA-1

E

E

XXX

XXX

XXX

XXX

A

E

XXX

A

A

XXX

XXX

Южна Африка ZA-2

XXX

XXX

XXX

XXX

E

E

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

E

XXX“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

В част 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 вписването относно Южна Африка се заменя със следното:

„ZA — Южна Африка

ZA-0

Цялата територия

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4“

BPR

I

P2

9.4.2011 г.

 

A

 

 

DOR

II

HER

III

ZA-1

Цялата територия без ZA-2

RAT

VII

 

 

9.10.2011 г.

 

 

 

ZA-2

Частта от територията в следните граници:

на север: планинската верига Swart Berg;

на юг: планинската верига Outeniqua;

на изток: път R339, свързващ планинската верига SwartBerg с планинската верига Outeniqua, от Barandas през Uniondale;

на запад: планините Gamka, свързващи планинската верига SwartBerg с река Gamka в южна посока към планините Outeniqua.

RAT

VII

P2

9.4.2011 г.

 

 

 

 


6.10.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 261/23


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 992/2011 НА КОМИСИЯТА

от 5 октомври 2011 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранни търговски преговори Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 посочва критериите за определяне от страна на Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A към същия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 6 октомври 2011 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 5 октомври 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

BR

31,9

MK

38,5

ZZ

35,2

0707 00 05

EG

98,1

MK

44,0

TR

126,8

ZZ

89,6

0709 90 70

TR

123,0

ZZ

123,0

0805 50 10

AR

69,4

BR

41,3

CL

60,5

TR

64,6

UY

68,8

ZA

75,1

ZZ

63,3

0806 10 10

CL

79,6

EG

65,0

MK

82,2

TR

108,1

ZA

62,4

ZZ

79,5

0808 10 80

CL

90,0

CN

82,6

NZ

116,9

US

114,5

ZA

85,4

ZZ

97,9

0808 20 50

CN

50,2

TR

107,9

ZA

60,3

ZZ

72,8


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


РЕШЕНИЯ

6.10.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 261/25


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 20 септември 2011 година

за назначаване на двама членове и на заместник-член от Ирландия в Комитета на регионите

(2011/649/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 305 от него,

като взе предвид предложението на правителството на Ирландия,

като има предвид, че:

(1)

На 22 декември 2009 г. и на 18 януари 2010 г. Съветът прие решения 2009/1014/ЕС (1) и 2010/29/ЕС (2) за назначаване на членове и заместник-членове на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2010 г. до 25 януари 2015 г.

(2)

След изтичането на мандата на г-жа Michelle MULHERIN и на г-н Denis LANDY се освободиха две места за членове на Комитета на регионите. След изтичането на мандата на г-н Terry BRENNAN се освободи едно място за заместник-член на Комитета на регионите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Назначават се в Комитета на регионите за остатъка от мандата, а именно до 25 януари 2015 г.:

а)

за членове:

г-н John SHEAHAN, Member of Limerick County Council

г-н Des HURLEY, Member of Carlow Local Authorities (County and Town)

както и

б)

за заместник-член:

г-жа Catherine YORE, Member of Meath County Council.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 20 септември 2011 година.

За Съвета

Председател

M. SAWICKI


(1)  ОВ L 348, 29.12.2009 г., стр. 22.

(2)  ОВ L 12, 19.1.2010 г., стр. 11.


6.10.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 261/26


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 20 септември 2011 година

за назначаване на член от Люксембург и заместник-член от Люксембург в Комитета на регионите

(2011/650/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 305 от него,

като взе предвид предложението на правителството на Люксембург,

като има предвид, че:

(1)

На 22 декември 2009 г. и на 18 януари 2010 г. Съветът прие решения 2009/1014/ЕС (1) и 2010/29/ЕС (2) за назначаване на членове и заместник-членове на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2010 г. до 25 януари 2015 г.

(2)

След изтичането на мандата на г-н Paul-Henri MEYERS се освободи едно място за член на Комитета на регионите. С назначаването на г-н Gilles ROTH за член на Комитета на регионите се освобождава едно място за заместник-член на Комитета на регионите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Назначават се в Комитета на регионите за остатъка от мандата, а именно до 25 януари 2015 г.:

а)

за член:

г-н Gilles ROTH, Bourgmestre de la Commune de Mamer,

и

б)

за заместник-член:

г-н Pierre WIES, Bourgmestre de la Commune de Larochette.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 20 септември 2011 година.

За Съвета

Председател

M. SAWICKI


(1)  ОВ L 348, 29.12.2009 г., стр. 22.

(2)  ОВ L 12, 19.1.2010 г., стр. 11.


6.10.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 261/27


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 29 юни 2011 година

относно държавна помощ в сектора на екарисажа през 2003 г. Държавна помощ C 23/05 (ex NN 8/04 и ex N 515/03)

(нотифицирано под номер C(2011) 4425)

(само текстът на френски език е автентичен)

(текст от значение за ЕИП)

(2011/651/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 108, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

I.   ПРОЦЕДУРА

(1)

С писмо от 7 ноември 2003 г. Постоянното представителство на Франция към Европейския съюз уведоми Комисията в съответствие с член 108, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз (наричан по-долу „ДФЕС“) (1) за освобождаване от такса „екарисаж“ на някои предприятия, които продават месо на дребно.

(2)

Първоначалното уведомление се отнасяше, от една страна, до помощта, отпусната през 2003 г., и, от друга страна, до помощта, предвидена за периода от 2004 г. нататък. Тъй като част от помощта беше вече отпусната, Комисията тогава реши да раздели досието. От помощта, отпусната през 2003 г., в рамките на настоящото решение се проучва само освобождаването от такса „екарисаж“.

(3)

Таксата „екарисаж“ беше премахната на 1 януари 2004 г. След това финансирането на публичната услуга за екарисаж беше осигурено чрез въвеждането на „такса клане“, по отношение на която Комисията не възрази (2).

(4)

В рамките на разследването на случая „такса клане“ (държавна помощ № N 515A/03) френските власти изпратиха на Комисията информация, отнасяща се и до разглеждания случай, по-специално с писмо от 29 декември 2003 г.

(5)

С писмо от 7 април 2005 г., регистрирано на 12 април 2005 г., френските власти предоставиха допълнителна информация, поискана от Комисията с писмо от 4 март 2005 г.

(6)

Комисията откри процедурата, предвидена в член 108, параграф 2 от ДФЕС относно въпросната помощ с писмо № SG(2005)D/ 202956 от 7 юли 2005 г.

(7)

Решението за откриване на процедурата бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (3). Комисията прикани другите държави-членки и заинтересованите трети страни да представят своите съображения относно въпросната помощ.

(8)

Френските власти изпратиха своите коментари с писма от 20 септември 2005 г. и 15 ноември 2005 г., регистрирани на 17 ноември 2005 г.

(9)

Комисията получи съображенията на Конфедерацията на месарите, колбасарите и месопреработвателите (Confédération de la boucherie, boucherie-charcuterie, traiteurs, наричана по-долу „CFBCT“) от 18 октомври 2005 г. и съображенията на едно частно дружество от 17 октомври 2005 г. (4) и от 11 юли 2008 г.

(10)

С писмо от 18 април 2011 г. френските власти потвърдиха, че освобождаването от плащане на таксата за закупуване на месо (наречена „такса екарисаж“), предоставено през 2003 г. на някои предприятия за търговия със селскостопански продукти, е в съответствие с Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. за прилагане на членове 87 и 88 от договора към минималната помощ (5).

II.   ОПИСАНИЕ

(11)

Въпросната мярка се отнася до финансирането за 2003 г. на публичната услуга за екарисаж и за унищожаването на месни и костни брашна, които нямат вече търговска стойност.

(12)

Публичната услуга за екарисаж е била преди това финансирана от таксата „екарисаж“, учредена с член 302а ZD от Общия кодекс за данъците във Франция, въведен с член 1 от Закон № 96-1139 от 26 декември 1996 г. относно събирането и унищожаването на животински трупове и отпадъци от кланици (наричан по-долу „Законът от 1996 г.“).

(13)

Таксата „екарисаж“ се е отнасяла до закупуване на месо и други посочени продукти от всяко лице, което реализира продажби на дребно на тези продукти. Таксата се е налагала по принцип на всяко лице, което продава на дребно. Нейната основа е била образувана от стойността без данък върху добавената стойност (ДДС) на закупените продукти независимо от произхода им:

меса и карантии, пресни или варени, охладени или замразени, от птици, зайци, дивеч или от говеда, овце, кози, свине, коне, магарета и техни кръстоски,

солени специалитети, колбаси, свинска мас, месни консерви и преработени карантии,

фураж на базата на меса и карантии.

(14)

Предприятията, чийто оборот през предходната календарна година е бил под 2 500 000 френски франка (FRF) (6) (381 122 EUR) без ДДС, са били освободени от таксата. Ставките на таксите са били определени на 0,5 % върху закупени месечни количества на стойност без ДДС до 125 000 FRF (19 056 EUR) и на 0,9 % над 125 000 FRF. Член 35 от Финансовия закон за изменения през 2000 г. (Закон № 2000-1353 от 30 декември 2000 г.) е внесъл някои изменения в механизма на таксата „екарисаж“, влезли в сила на 1 януари 2001 г. Тези изменения са имали за цел да неутрализират последиците от кризата със спонгиформната енцефалопатия по говедата (СЕГ) и причинените от нея допълнителни разходи. По-късно основата на таксата е била разширена с „други месни продукти“. Ставката на таксата е била определена на 2,1 % върху закупени месечни количества на стойност до 125 000 FRF (19 056 EUR) и на 3,9 % — над 125 000 FRF. Освен това всички предприятия, чийто оборот през предходната календарна година е бил под 5 000 000 FRF (762 245 EUR) без ДДС, са били освободени от таксата.

(15)

Първоначално, т.е. считано от 1 януари 1997 г., приходът от таксата е постъпвал в специално създаден за тази цел фонд, чието предназначение е било да финансира услугата за събиране и унищожаване на животински трупове и отпадъци от кланици, признати за негодни за консумация от човека и животните, т.е. дейностите, определени като задача за обществена услуга от член 264 от Селскостопанския кодекс (Code rural). Фондът е бил управляван от Националния център за управление на структурите на земеделските стопанства (Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles, CNASEA).

(16)

Считано от 1 януари 2001 г., приходът от таксата „екарисаж“ е бил внасян непосредствено в общия държавен бюджет, а не вече във фонда, създаден за тази цел. За 2003 г. са открити бюджетни кредити при Министерството на земеделието, храните, рибарството и селските въпроси (Ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales) с Наредба № 2002-1580 от 30 декември 2002 г. относно прилагането на Финансовия закон за 2003 г. Те са вписани като основни разходи на това министерство в дял IV, „Публично подпомагане“, част 4, „Икономически мерки, поощрения и подпомагане“. За 2003 г. приходът от тази такса е достигнал 550 млн. EUR.

(17)

Уведомлението от 2003 г. е предвиждало помощ за съхраняването и унищожаването на животинските брашна, както и помощ за транспорта и унищожаването на животни, които са открити мъртви, и на отпадъци от кланици. Освен това Законът от 1996 г. е предвиждал освобождаването на предприятията, които продават месо на дребно и чийто годишен оборот е под 762 245 EUR. Според данните, с които разполага Комисията, Законът от 1996 г. е бил в сила през цялата 2003 година.

(18)

В решението си за откриване на процедура Комисията заключи, че мерките за помощ относно прибирането и унищожаването на животни, които са намерени мъртви, както и за съхраняването и унищожаването на животински брашна и отпадъци от кланици, не заплашват да се отразят неблагоприятно на условията за търговията до степен, която противоречи на общия интерес. Те могат следователно да се възползват от дерогацията, определена в член 107, параграф 3, буква в) от ДФЕС, като мерки, които могат да допринесат за развитието на сектора. От друга страна, Комисията реши да открие процедурата, предвидена в член 108, параграф 2 от ДФЕС, във връзка с наличието и съвместимостта на помощта в полза на търговията, освободена от заплащането на таксата „екарисаж“.

(19)

При откриването на процедурата за разследване Комисията счете, че освобождаването от заплащане на таксата „екарисаж“ се очаква да доведе до загуба на ресурси за държавата и не изглежда оправдано от естеството и устройството на системата за данъчно облагане, чиято цел е да осигури приходите за държавата. В действителност, според данните, с които разполага Комисията, освобождаването не е било свързано с оборота, реализиран при продажби на месо, а с общата сума на продажбите.

(20)

Тъй като таксата „екарисаж“ се изчислява въз основата на стойността на месни продукти, не изглежда оправдано да бъде освободено от заплащането на таксата предприятие с оборот, който включва по-големи продажби на месо, докато неговият конкурент, който реализира по-малък оборот от продажба на месо, ще трябва да заплати таксата.

(21)

Следователно това освобождаване би представлявало избирателно предимство. Това би означавало помощ в полза на продавачите, които, освободени от таксата, ще получат облекчаване на данъчната тежест. Въз основа на числените данни за търговията с месо Комисията заключи, че освобождаването през 2003 г. от таксата на търговци с оборот под 762 245 EUR, е предимство, което би могло да представлява държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от ДФЕС.

(22)

Комисията не можеше да изключи, че освобождаването от таксата може да засегне търговията между държавите-членки, по-специално в пограничните райони.

(23)

Следователно изглеждаше, че освобождаването от тази такса на търговците с годишен оборот под 762 245 EUR представлява държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от ДФЕС.

(24)

В разглеждания случай изглеждаше, че освобождаването се състои в облекчаване на данъчната тежест, лишено от какъвто и да било стимулиращ елемент и от каквато и да било насрещна престация от страна на получателите, и чиято съвместимост с правилата за защита на конкуренцията не е доказана.

(25)

Комисията счете следователно, че помощта попада в обхвата на точка 3.5 от Насоките на Общността относно държавната помощ в селското стопанство (7), които бяха в сила през разглеждания период. Тази точка определяше, че за да бъде разглеждана като съвместима с общия пазар, всяка мярка за помощ трябва да съдържа известен стимулиращ елемент или да изисква насрещна престация от страна на получателя. Следователно, освен изключенията, предвидени изрично в законодателството на Общността или в нейните насоки, едностранната държавна помощ, предназначена просто за подобряване на финансовото положение на производителите, но без какъвто и да е принос за развитието на сектора, се разглежда като оперативна помощ, несъвместима с общия пазар.

(26)

За търговията, освободена от заплащане на таксата „екарисаж“, Комисията не можеше да изключи наличието на държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от ДФЕС, нито това, че става въпрос за оперативна помощ, относно чиято съвместимост с вътрешния пазар Комисията имаше своите съмнения.

III.   СЪОБРАЖЕНИЯ, ПРЕДСТАВЕНИ ОТ ФРАНЦИЯ

(27)

Френските власти представиха своите съображения с писма от 20 септември 2005 г. и 15 ноември 2005 г. В тези писма те потвърдиха, че не може да се отрече, че освобождаването от такса, от което са се възползвали неподлежащите на такса предприятия, представлява помощ по смисъла на Договора за ЕО. Комисията е включила впрочем подобно определение в своето Решение 2005/474/ЕО (8) относно освобождаването, прилагано между 1 януари 1997 г. и 31 декември 2002 г. (помощ NN 17/01, прекласифицирана C 49/02).

(28)

От друга страна, френските власти са изтъкнали преди влизането в сила на Регламент (ЕО) № 1998/2006, че помощта попада в обхвата на Регламент (ЕО) № 69/2001 на Комисията от 12 януари 2001 г. за прилагане на членове 87 и 88 от договора към минималната помощ (9). Те подчертаха, че броят на въпросните предприятия, който е възлизал средно на повече от 100 000 годишно, както и прагът на годишния оборот, определен за освобождаването (762 245 EUR), означават, че размерът на освобождаването, който би могъл да представлява държавна помощ, е във всички случаи под прага от 100 000 EUR за период от три години, определен от Регламент (ЕО) № 69/2001.

(29)

За да докажат, че размерът на освобождаването, предоставено на тези предприятия през 2003 г., е бил систематично под 100 000 EUR за три години, френските власти използваха два метода.

(30)

На първо място френските власти определиха годишния оборот на предприятие, което би заплатило такса от 100 000 EUR за три години, т.е. средно за една година 33 333 EUR. На базата на тази сума, разделена на части в зависимост от ставките на таксуване (2,1 % и 3,9 %), те пресметнаха основата на таксата, отговаряща на покупките на месо от предприятието. Накрая, въз основа на стойността на тези покупки на месо, френските власти стигнаха до оценка на годишния оборот, изхождайки от хипотезата (максималистична), че става въпрос за предприятие, което е специализирано за търговия с месо. Така този метод им дава възможност да стигнат до годишен оборот на предприятието, който е далеч над прага за освобождаване от таксата. Прагът на освобождаване от 762 245 EUR се оказва следователно далеч надхвърлен, което значи, че предприятие, което би заплатило такса от 100 000 EUR за три години, не може по никакъв начин да бъде освободено от таксата върху покупките на месо.

(31)

На второ място, френските власти определиха размера на таксата на предприятие, специализирано за месо, чийто годишен оборот е малко под прага на освобождаване от 762 000 EUR. На базата на съотношение между покупките и оборота 0,58 (10) френските власти изчислиха стойността на покупките на месо от това предприятие, а именно 441 960 EUR (762 000 × 0,58). Този втори метод доказва, че максималната сума на освобождаване е 13 132 EUR годишно за едно предприятие — т.е. сума, която остава във всички случаи по-малка от 100 000 EUR за три години.

(32)

След влизането в сила на Регламент (ЕО) № 1998/2006 френските власти потвърдиха, че освобождаването от плащане на таксата върху покупките на месо (наречена „такса екарисаж“), предоставено през 2003 г. на някои предприятия за търговия със селскостопански продукти, попада в обхвата на посочения регламент, и по-специално на член 5 от него във връзка с преходните мерки.

IV.   СЪОБРАЖЕНИЯ, ПРЕДСТАВЕНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

(33)

На първо място Конфедерацията на месарите, колбасарите и месопреработвателите (наричана по-долу „CFBCT“) изтъкна, че въпросната мярка не отговаря на критериите за определяне на държавна помощ и че механизмът на таксуване, приложен към някои предприятия в зависимост от размера на техния оборот, е напълно обоснован от принципите на общото устройство на системата за облагане. Според CFBCT таксата върху покупките на месо се събира и контролира съгласно правилата, приложими към ДДС и приравнените към него данъци. Определянето на прага на освобождаване от таксата е направено въз основа на обективен и рационален критерий, както и при критериите, приложими при определянето на прага за други данъци. Законът от 1996 г. се вписва в логиката на френската система за събиране на ДДС. Той следователно не е имал за цел да предостави извънредно предимство на някои предприятия, а чрез въвеждането на праг на таксуване всъщност е бил насочен към отчитане на способността за плащане на предприятията, и по-специално на жизнеспособността на занаятчиите месари.

(34)

На второ място, според CFBCT тази мярка не засяга вътреобщностната търговия. Всъщност изключително малкият размер на предприятията, засегнати от въпросната мярка, както и изключително ограниченият от гледна точка на територията пазар, на който те действат, будят съмнения в наличието на държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от ДФЕС.

(35)

Дори ако следва да се приеме, че предприятията, освободени от плащането на таксата, са получили наистина помощ, CFBCT твърди, че тази помощ е във всички случаи съвместима с правилата на Договора.

(36)

Комисията следва да има предвид, че освобождаването на малките месарници и занаятчиите месари е в случая оправдано от съображения от общ интерес: управлението на кризата с „лудата крава“ и необходимата преработка на опасните продукти. Освен това тази мярка засяга само малките и средните предприятия и попада потенциално в обхвата на регламентите за освобождаване, които са били в сила през въпросния период, а именно на Регламент (ЕО) № 70/2001 на Комисията от 12 януари 2001 г. за прилагане на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на държавните помощи за малките и средните предприятия (11) и на Регламент (ЕО) № 1/2004 на Комисията от 23 декември 2003 г. за прилагането на членове 87 и 88 от Договора за ЕО към държавните помощи за малки и средни предприятия, които произвеждат, преработват и търгуват със селскостопански продукти (12).

(37)

Във всички случаи CFBCT твърди, че изискването за възстановяване на помощта, което би влязло в сила, ако мярката бъде определена като несъвместима държавна помощ, би нарушило член 14 от Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета от 22 март 1999 г. за установяване на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за ЕО (13), тъй като евентуално отрицателно решение с възстановяване не би взело предвид оправданите правни очаквания на предприятията получатели.

(38)

При всички обстоятелства последващата оценка на размера на помощта въз основа на облагане със задна дата вероятно ще бъде под праговете на минималната помощ, тъй като потенциалните получатели на тази помощ са били в преобладаващата си част микропредприятия.

(39)

Според информацията, с която разполага Комисията, въпросното частно дружество развива търговия с хранителни продукти във Франция. Тъй като е изплатила таксата „екарисаж“ през периода 2001—2003 г. и е поискала възстановяване на сумата, изплатена на френските данъчни служби, дружеството счита, че е заинтересовано да представи своите съображения в рамките на настоящата процедура.

(40)

Дружеството твърди, че противно на заключението на Комисията в нейното решение за откриване на процедура от 5 юли 2005 г. (2005/C 228/06) (14), не липсва връзка между помощта в сектора на екарисажа и таксата върху покупките на месо. То счита, че таксата „екарисаж“, изплатена през 2003 г., се основава на член 302а ZD от Общия кодекс за данъците и финансира механизъм за държавна помощ по смисъла на член 107 от ДФЕС. Тъй като Комисията не е била предварително уведомена за този механизъм, той следва да бъде обявен за незаконосъобразен.

(41)

Освен това дружеството твърди, че освобождаването от таксата е несъвместимо съгласно член 107 от ДФЕС и че това би довело до несъвместимост на таксата с принципа на равнопоставеност пред публичните органи и съответно — с правилата за конкуренция.

V.   ОЦЕНКА НА ПОМОЩТА

(42)

В съответствие с член 107, параграф 1 от ДФЕС, с изключение на дерогациите, определени от посочения Договор, всяка помощ, предоставена от държава-членка или чрез ресурси на държава-членка, под каквато и да било форма, която нарушава или заплашва да наруши конкуренцията чрез поставяне в по-благоприятно положение на определени предприятия или производството на някои стоки, доколкото засяга търговията между държавите-членки, е несъвместима с вътрешния пазар.

(43)

Членове 107—109 от ДФЕС се прилагат за сектора на свинското месо в съответствие с член 21 от Регламент (ЕИО) № 2759/75 на Съвета от 29 октомври 1975 г. относно общата организация на пазара на свинско месо (15). Те се прилагат за сектора на говеждото и телешкото месо в съответствие с член 40 от Регламент (ЕО) № 1254/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на говеждо и телешко месо (16). Преди приемането на Регламент (CE) № 1254/1999 членове 107—109 от ДФЕС се прилагаха за сектора на говеждото и телешкото месо в съответствие с член 24 от Регламент (ЕИО) № 805/68 на Съвета (17). Те се прилагат за сектора на овчето и козето месо в съответствие с член 22 от Регламент (ЕО) № 2467/98 на Съвета от 3 ноември 1998 г. относно общата организация на пазара на овче и козе месо (18). Същите членове се прилагат за сектора на птичето месо в съответствие с член 19 от Регламент (ЕИО) № 2777/75 на Съвета от 29 октомври 1975 г. относно общата организация на пазара на птиче месо (19). Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (20) отмени тези отделни регламенти и предвижда в своя член 180, че правилата в областта на държавната помощ се прилагат за посочените по-горе продукти.

(44)

Френските власти потвърдиха, че освобождаването от плащане на таксата за закупуване на месо (наречена „такса екарисаж“), предоставено през 2003 г. на някои предприятия за търговия със селскостопански продукти, попада в обхвата на Регламент (ЕО) № 1998/2006.

(45)

Съгласно Регламент (ЕО) № 1998/2006 помощта, която отговаря на условията, определени от него, се разглежда като неотговаряща на всички критерии на член 107, параграф 1 от ДФЕС и следователно като неподлежаща на задължението за уведомяване, предвидено в член 108, параграф 3 от ДФЕС.

(46)

Регламент (ЕО) № 1998/2006 се прилага за помощта, отпусната на предприятията от всички сектори, но в случая с предприятията, осъществяващи дейност по преработка и търговия със селскостопанските продукти, посочени в приложение I към Договора за ЕО, той се прилага само ако размерът на помощта не е определен въз основа на цената или количеството на продуктите от този вид, закупени от първични производители или пуснати на пазара от въпросните предприятия, и ако помощта не зависи от това дали се предоставя частично или изцяло на първични производители.

(47)

В съответствие с член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1998/2006 същият се прилага към помощите, предоставени преди влизането му в сила на предприятия, осъществяващи дейност по преработка и търговия със селскостопански продукти, ако съответната помощ изпълнява всички условия, посочени в член 1 и член 2. Регламент (ЕО) № 1998/2006 влезе в сила на 29 декември 2006 г.

(48)

В съответствие с член 2, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 1998/2006 общият размер на минималната помощ, предоставена на едно и също предприятие, не може да надхвърля 200 000 EUR за период от три данъчни години. Определеният таван се изразява като безвъзмездна помощ в паричен еквивалент. Всички използвани цифри са в брутно изражение, т.е. преди приспадане на данъци или други такси. Когато помощта се предоставя под форма, различна от безвъзмездна помощ, за размер на помощта се приема брутният еквивалент на помощта.

(49)

Въпросните предприятия са осъществявали дейност по преработка и търговия с продуктите, посочени в приложение I от Договора за ЕО, и с други продукти, и са били освободени от таксата „екарисаж“ през 2003 г. Съгласно преходните мерки, определени в член 5 от него, Регламент (ЕО) № 1998/2006 е следователно приложим в конкретния случай.

(50)

Френските власти установиха, че условията, поставени от Регламент (ЕО) № 1998/2006, са изпълнени, като доказаха, че брутният еквивалент на помощта, предоставена поотделно от всеки получател, не надхвърля в никой случай 200 000 EUR за период от три години, тъй като максималната сума на освобождаване е 13 132 EUR годишно за едно предприятие (вж. съображение 29).

(51)

Като има предвид изложеното по-горе, Комисията счита, че освобождаването на предприятията, които продават месо на дребно и чийто годишен оборот е под 762 245 EUR през 2003 г., попада в обхвата на Регламент (ЕО) № 1998/2006 и отговаря на определените в него условия. Ето защо освобождаването не представлява държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от ДФЕС,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Освобождаването от таксата „екарисаж“ за 2003 година на предприятията, които продават месо на дребно и чийто годишен оборот е под 762 245 EUR, не представлява помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от ДФЕС.

Член 2

Адресат на настоящото решение е Френската република.

Съставено в Брюксел на 29 юни 2011 година.

За Комисията

Dacian CIOLOȘ

Член на Комисията


(1)  Считано от 1 декември 2009 г., членове 87 и 88 от Договора за ЕО са заменени съответно с членове 107 и 108 от ДФЕС. Двете групи разпоредби са идентични по същество. По целесъобразност, за нуждите на настоящото решение позоваванията на членове 107 и 108 от ДФЕС трябва да се разбират като позовавания съответно на членове 87 и 88 от Договора за ЕО.

(2)  Държавна помощ № N 515A/03, писмо до френските власти № C(2004) 936fin от 30.3.2004 г.

(3)  ОВ C 228, 17.9.2005 г., стр. 13.

(4)  Дружеството пожела да бъде запазена анонимността му.

(5)  ОВ L 379, 28.12.2006 г., стр. 5.

(6)  На базата на 1 FRF = 0,15 EUR.

(7)  ОВ C 28, 1.2.2000 г., стр. 2.

(8)  ОВ L 176, 8.7.2005 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 10, 13.1.2001 г., стр. 30.

(10)  Данни на френските власти въз основа на отраслови източници (Центрове за управление на Конфедерацията на месарите).

(11)  ОВ L 10, 13.1.2001 г., стр. 33.

(12)  ОВ L 1, 3.1.2004 г., стр. 1.

(13)  ОВ L 83, 27.3.1999 г., стр. 1.

(14)  Виж. бележка под линия на стр. 3.

(15)  ОВ L 282, 1.11.1975 г., стр. 1.

(16)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 21.

(17)  ОВ L 148, 28.6.1968 г., стр. 24.

(18)  ОВ L 312, 20.11.1998 г., стр. 1.

(19)  ОВ L 282, 1.11.1975 г., стр. 77.

(20)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.