ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2011.252.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 252

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
28 септември 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2011/637/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 26 септември 2011 година за изменение и удължаване на периода на прилагане на Решение 2007/641/ЕО за приключване на консултациите с Република Фиджи съгласно член 96 от Споразумението за партньорство АКТБ—ЕО и член 37 от Инструмента за сътрудничество за развитие

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 960/2011 на Комисията от 26 септември 2011 година за изменение за 158-ми път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда

8

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 961/2011 на Комисията от 27 септември 2011 година за налагане на специални условия, регулиращи вноса на фуражи и храни с произход или изпратени от Япония, след аварията в ядрената централа Фукушима и за отмяна на Регламент (ЕС) № 297/2011 ( 1 )

10

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 962/2011 на Комисията от 27 септември 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

16

 

 

Регламент за изпълнение (ЕC) № 963/2011 на Комисията от 27 септември 2011 година за определяне на коефициента на разпределение за издаването на лицензии за внос, заявени в периода от 8 до 14 септември 2011 г., за захарни продукти в рамките на някои тарифни квоти и за преустановяване на подаването на заявления за такива лицензии

18

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2011/638/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 26 септември 2011 година относно индикативните критерии за безвъзмездно разпределяне на квотите за емисии на парникови газове между операторите на въздухоплавателни средства съгласно член 3д от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

20

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕC) № 15/2011 на Комисията от 10 януари 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2074/2005 по отношение на признатите методи за изпитване на морски биотоксини в живи двучерупчести мекотели (ОВ L 6, 11.1.2011 г.)

22

 

*

Поправка на Насоки на Европейската централна банка от 16 септември 2004 година за възлагане на поръчка за еуробанкноти (ЕЦБ/2004/18) (ОВ L 320, 21.10.2004 г.) (Специално издание 2007 г., глава 10, том 05, стр. 271)

22

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

28.9.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 252/1


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 26 септември 2011 година

за изменение и удължаване на периода на прилагане на Решение 2007/641/ЕО за приключване на консултациите с Република Фиджи съгласно член 96 от Споразумението за партньорство АКТБ—ЕО и член 37 от Инструмента за сътрудничество за развитие

(2011/637/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 217 от него,

като взе предвид Споразумението за партньорство между членовете на Групата държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 г. (1), последно изменено в Уагадугу на 22 юни 2010 г. (2) („Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС“), и по-специално член 96 от него,

като взе предвид Вътрешното споразумение между представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно мерките, които трябва да се вземат, и процедурите, които трябва да се следват за изпълнението на Споразумението за партньорство АКТБ—ЕО (3), и по-специално член 3 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1905/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. за създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие (наричан по-нататък „Инструментът за сътрудничество за развитие“) (4), и по-специално член 37 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Решение 2007/641/ЕО на Съвета (5) беше прието с цел прилагане на подходящи мерки след нарушаване на основните елементи, посочени в член 9 от Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС, както и на ценностите, посочени в член 3 от Инструмента за сътрудничество за развитие.

(2)

Периодът на прилагане на тези мерки бе удължен с Решение 2009/735/ЕО на Съвета (6) и впоследствие с решения 2010/208/ЕС (7), 2010/589/ЕС (8) и 2011/219/ЕС (9) на Съвета, тъй като Република Фиджи не само все още не е изпълнила важните ангажименти по отношение на основните елементи от Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС и Инструмента за сътрудничество за развитие, които е поела по време на проведените през април 2007 г. консултации, но също така са настъпили и значителни неблагоприятни промени във връзка с редица от тези ангажименти.

(3)

Решение 2007/641/ЕО изтича на 30 септември 2011 г. Уместно е да се удължи валидността му, а съдържанието на подходящите мерки да бъде актуализирано в съответствие с това,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2007/641/ЕО се изменя, както следва:

1)

В член 3 втората алинея се заменя със следното:

„Срокът му на действие изтича на 30 септември 2012 г. То се преразглежда редовно най-малко на всеки шест месеца.“;

2)

Приложението се заменя с приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресат на писмото в приложението към настоящото решение е Република Фиджи.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 26 септември 2011 година.

За Съвета

Председател

M. KOROLEC


(1)  ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 3.

(2)  ОВ L 287, 4.11.2010 г., стр. 3.

(3)  ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 376.

(4)  ОВ L 378, 27.12.2006 г., стр. 41.

(5)  ОВ L 260, 5.10.2007 г., стр. 15.

(6)  ОВ L 262, 6.10.2009 г., стр. 43.

(7)  ОВ L 89, 9.4.2010 г., стр. 7.

(8)  ОВ L 260, 2.10.2010 г., стр. 10.

(9)  ОВ L 93, 7.4.2011 г., стр. 2.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Негово Превъзходителство Ratu Epeli NAILATIKAU

Президент на Република Фиджи

Сува

Република Фиджи

Ваше Превъзходителство,

Европейският съюз (ЕС) придава особена важност на разпоредбите на член 9 от Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС и член 3 от Инструмента за сътрудничество за развитие. Партньорството АКТБ—ЕС се основава на зачитането на правата на човека, демократичните принципи и върховенството на закона, които са основни елементи на Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС и съставляват основата на нашите отношения.

На 11 декември 2006 г. Съветът на ЕС осъди военния преврат в Република Фиджи (Фиджи).

Съгласно член 96 от Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС и като счита, че военният преврат от 5 декември 2006 г. представлява нарушение на основните елементи, посочени в член 9 от същото споразумение, ЕС покани Фиджи за участие в консултации, както е предвидено в Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС, с цел внимателно да се проучи ситуацията и ако е необходимо, да се предприемат мерки за подобряването ѝ.

Официалната част от тези консултации започна на 18 април 2007 г. в Брюксел. ЕС изрази своето задоволство, че по това време временното правителство потвърди редица ключови ангажименти по отношение на правата на човека и основните свободи, зачитането на демократичните принципи и върховенството на закона, както е посочено по-долу, и предложи положителни мерки за тяхното изпълнение.

За съжаление оттогава бяха наблюдавани редица неблагоприятни промени, по-специално през април 2009 г., което означава, че понастоящем Фиджи е в нарушение на редица поети ангажименти. Това се отнася най-вече до отмяната на Конституцията, значителното отлагане на провеждането на парламентарни избори и нарушаването на правата на човека. Въпреки че изпълнението на ангажиментите е значително забавено, повечето от тези ангажименти продължават да бъдат от съществено значение за сегашното положение на Фиджи и затова са изброени в приложението към настоящото писмо. Едностранното решение на Фиджи да наруши редица ключови ангажименти доведе до загуби за Фиджи във връзка с фондовете за развитие.

Въпреки това, в духа на партньорство, залегнал в основата на Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС, ЕС изразява готовността си да участва в нови официални консултации веднага щом бъде налице разумна перспектива за успешно приключване на такива консултации. На 1 юли 2009 г. временният министър-председател представи план за реформи и за възстановяване на демократичния ред. ЕС е готов да участва в диалог относно този план и да обмисли възможността той да послужи като основа за нови консултации. Ето защо, с цел да създаде възможност за нови консултации, ЕС реши да удължи периода на прилагане на съществуващите подходящи мерки по отношение на Фиджи. Някои от мерките вече не са актуални, но бе решено, че вместо да ги актуализира едностранно, ЕС предпочита да продължи да търси възможности за нови консултации с Фиджи. Затова е от особена важност временното правителство да поеме ангажимент за приобщаващ вътрешен политически диалог и за гъвкавост по отношение на времевата рамка за плана. Позицията на ЕС е и винаги ще бъде водена от съществените елементи на Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС, както и от основните принципи на ЕС, по-конкретно по отношение на ключовата роля на диалога и изпълнението на взаимните задължения, но се подчертава, че от страна на ЕС няма предварителни заключения относно изхода на бъдещите консултации.

Ако новите консултации доведат до съществени ангажименти от страна на Фиджи, ЕС е готов за ранно, положително преразглеждане на подходящите мерки. Обратно, ако положението във Фиджи не се промени, загубите за Фиджи на средства за развитие ще продължат. По-конкретно при вземане на предстоящите решения относно съпътстващите мерки за страните по Протокола за захарта и националната индикативна програма за Фиджи в рамките на 10-ия европейски фонд за развитие (ЕФР) ЕС ще се ръководи от оценката на напредъка, постигнат за възстановяването на конституционния ред.

До провеждането на нови консултации ЕС приканва Фиджи да продължи и ускори засиления политически диалог.

Подходящите мерки са следните:

хуманитарната помощ и прякото подпомагане на гражданското общество и уязвимото население могат да продължат;

текущите дейности за сътрудничество, по-конкретно по 8-ия и 9-ия ЕФР, могат да продължат;

дейностите за сътрудничество, които биха подпомогнали връщането към демокрация и биха подобрили управлението, могат да продължат, освен при много изключителни обстоятелства;

изпълнението на съпътстващите мерки за 2006 г. по реформата на захарната промишленост може да продължи. Споразумението за финансиране бе подписано на техническо равнище от Фиджи на 19 юни 2007 г. Отбелязва се, че финансовото споразумение включва клауза за временно прекратяване;

може да се продължи с подготовката и евентуалното подписване на многогодишната индикативна програма за съпътстващите мерки по реформата на захарната промишленост за 2011—2013 г.;

завършването, подписването на техническо равнище и прилагането на стратегическия документ за страната и националната индикативна програма за 10-ия ЕФР заедно с индикативен финансов пакет, както и възможното отпускане на насърчителен транш в размер до 25 % от тази сума, зависят от изпълнението на ангажиментите в областта на правата на човека и върховенството на закона, по-специално: зачитането на Конституцията от временното правителство; пълното зачитане на независимостта на съдебната власт и възможно най-скорошната отмяна на указите за извънредно положение, въведени отново на 6 септември 2007 г.; разследването или разглеждането в съответствие с предвидените от законите на Фиджи процедури и органи на всички твърдения за нарушения на правата на човека, както и полагането на всички възможни усилия от временното правителство за предотвратяване на изявления от страна на агенции по сигурността, целящи всяване на страх;

полагаемата сума за 2007 г. за захарната промишленост е нула;

отпускането на полагаемата сума за 2008 г. за захарната промишленост зависеше от наличието на доказателства за надеждна и навременна подготовка на избори в съответствие с договорените ангажименти, по-специално по отношение на преброяването на населението, преначертаването на границите на избирателните райони и изборната реформа в съответствие с Конституцията, както и от вземането на мерки, които да осигурят функционирането на избирателната служба, включително и назначаването в съответствие с Конституцията на надзорно лице за изборите до 30 септември 2007 г. Полагаемата сума за 2008 г. за захарната промишленост бе загубена на 31 декември 2009 г.;

полагаемата сума за 2009 г. за захарната промишленост бе отменена през май 2009 г., тъй като временното правителство реши да отложи общите избори за септември 2014 г.;

полагаемата сума за 2010 г. бе отменена преди 1 май 2010 г., тъй като не бе постигнат напредък в продължаването на демократичния процес; въпреки това, предвид на критичната ситуация в захарния сектор, част от сумата бе заделена за пряка помощ за населението, която пряко зависи от производството на захар, с цел смекчаване на неблагоприятните социални последици. Тези средства се управляват централно от Делегацията на ЕС в Сува и не се разпределят посредством правителството;

отпускането на индикативната сума по многогодишната индикативна програма за съпътстващите мерки за бившите страни по Протокола за захарта за 2011—2013 г. ще зависи от постигането на споразумение в процеса на консултации; ако такова споразумение не бъде постигнато, за финансиране чрез тази полагаема сума ще се разглеждат единствено мерки за смекчаване на социалните последствия;

може да бъде обсъдена специална подкрепа за подготовката и изпълнението на ключови ангажименти, и по-конкретно за подготовката и/или провеждането на избори;

регионалното сътрудничество и участието на Фиджи в него остават незасегнати.

Мониторингът на поетите ангажименти ще бъде в съответствие с посочените в приложението към настоящото писмо условия, свързани с редовния диалог, ефективното сътрудничество с мисиите за оценка и мониторинг, както и с представянето на доклади.

Освен това ЕС очаква от Фиджи да окаже пълно съдействие на Форума на тихоокеанските острови, що се отнася до изпълнението на препоръките на Групата от изтъкнати личности, които бяха приети от външните министри на Форума по време на срещата им във Вануату на 16 март 2007 г.

ЕС ще продължи да следи отблизо ситуацията във Фиджи. Съгласно член 8 от Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС с Фиджи ще бъде провеждан засилен политически диалог, за да се гарантира спазването на правата на човека, възстановяването на демокрацията и зачитането на върховенството на закона, докато и двете страни не стигнат до заключението, че засиленият характер на диалога е изпълнил целта си.

Ако е налице забавяне, прекратяване или промяна в посоката на изпълнение на поетите ангажименти от страна на временното правителство, ЕС си запазва правото да адаптира подходящите мерки.

ЕС подчертава, че привилегиите на Фиджи в сътрудничеството на страната с ЕС зависят от спазването на основните елементи на Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС и на принципите, залегнали в Инструмента за сътрудничество за развитие. За да се убеди ЕС, че временното правителство е напълно готово да следва поетите ангажименти, от особена важност ще бъде постигането на бърз и значителен напредък по тяхното изпълнение.

С уважение,

Съставено в Брюксел на

За Съвета на Европейския съюз

За Европейската комисия

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПРИЛОЖЕНИЕТО

ДОГОВОРЕНИ АНГАЖИМЕНТИ С РЕПУБЛИКА ФИДЖИ

А.   Спазване на демократичните принципи

Ангажимент № 1

Провеждане на свободни и честни парламентарни избори в срок от 24 месеца, считано от 1 март 2007 г., в зависимост от заключенията на оценка, която трябва да бъде извършена от независимите експерти, назначени от секретариата на Форума на тихоокеанските острови. Процесите на подготовка и провеждане на изборите ще бъдат съвместно наблюдавани, адаптирани и преразглеждани, когато е необходимо, на базата на взаимно договорени показатели. По-конкретно това означава, че:

до 30 юни 2007 г. временното правителство приема график на датите за приключване на различните стъпки, които трябва да бъдат предприети при подготовката на новите парламентарни избори,

графикът посочва точно сроковете за преброяване на населението, преначертаването на границите на избирателните райони и провеждането на избирателна реформа,

определянето на границите на избирателните райони и избирателната реформа се провеждат в съответствие с Конституцията,

вземат се мерки, които да гарантират функционирането на избирателната служба, включително и назначаването до 30 септември 2007 г. на надзорно лице за изборите в съответствие с Конституцията,

назначаването на вицепрезидент се извършва в съответствие с Конституцията.

Ангажимент № 2

При приемането на важни законодателни, фискални и други инициативи и промени по различни политики временното правителство взема предвид консултациите с гражданското общество и други заинтересовани страни.

Б.   Върховенство на закона

Ангажимент № 1

Временното правителство полага всички усилия за предотвратяване на изявления от органи по сигурността, целящи всяване на страх.

Ангажимент № 2

Временното правителство се придържа към Конституцията от 1997 г. и гарантира нормалната и независима работа на институциите, предвидени в Конституцията, като Комисията на Република Фиджи за правата на човека, Комисията за държавната администрация и Конституционната комисия. Запазват се значителната независимост и функционирането на Висшия съвет на старейшините.

Ангажимент № 3

Напълно се зачита независимостта на съдебната власт и ѝ се позволява да работи свободно, като нейните решения се спазват от всички заинтересовани страни, и по-специално:

временното правителство предприема необходимите мерки за назначаването на съда, предвиден в раздел 138 (3) от Конституцията, в срок до 15 юли 2007 г.,

всяко назначаване и/или отстраняване на съдии се извършва оттук нататък в пълно съответствие с разпоредбите на Конституцията и процедурните правила,

няма случаи на намеса, под каквато и да била форма, на военните и полицията или на временното правителство в работата на съдебната система, включително пълно зачитане на юридическата професия.

Ангажимент № 4

Всички наказателни производства, свързани със случаи на корупция, се провеждат по съответния съдебен ред и се гарантира, че всеки друг орган, който може да бъде създаден за разследване на предполагаеми случаи на корупция, действа в рамките, определени от Конституцията.

В.   Защита на правата на човека и основните свободи

Ангажимент № 1

Временното правителство взема всички необходими мерки за улесняване на разследването или разглеждането на всички твърдения за нарушения на правата на човека съгласно различните процедури и органи, предвидени в законите на Република Фиджи.

Ангажимент № 2

Временното правителство отменя указите за извънредно положение през май 2007 г., при условие че липсват заплахи за националната сигурност и обществения ред и безопасност.

Ангажимент № 3

Временното правителство се ангажира да осигури пълната независимост на Комисията за правата на човека на Фиджи при изпълнението на нейните функции в съответствие с разпоредбите на Конституцията.

Ангажимент № 4

Гарантира се пълната свобода на изразяване на мнение и свободата на медиите във всичките им форми, както е предвидено в Конституцията.

Г.   Последващи мерки по отношение на поетите ангажименти

Ангажимент № 1

Временното правителство се задължава да поддържа редовен диалог, който да позволи проверка на постигнатия напредък и да предостави на органите/представителите на ЕС и на Европейската комисия пълен достъп до информация по всички въпроси, свързани с правата на човека, мирното възстановяване на демокрацията и върховенството на закона в Република Фиджи.

Ангажимент № 2

Временното правителство оказва пълно сътрудничество на всички мисии на ЕС за оценка и мониторинг на напредъка.

Ангажимент № 3

Временното правителство изпраща на всеки три месеца, считано от 30 юни 2007 г., доклади за напредъка по основните елементи на Споразумението от Котону и по ангажиментите.

Отбелязва се, че по някои въпроси може да бъде постигнат ефективен напредък само ако се възприеме прагматичен подход, който отчита реалността на настоящето и се съсредоточава върху бъдещето.


РЕГЛАМЕНТИ

28.9.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 252/8


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 960/2011 НА КОМИСИЯТА

от 26 септември 2011 година

за изменение за 158-ми път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета от 27 май 2002 г. за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда (1), и по-специално член 7, параграф 1, буква а) и член 7а, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се посочват лицата, групите и образуванията, засегнати от замразяването на средства и икономически ресурси по този регламент.

(2)

На 15 септември 2011 г. Комитетът по санкциите към Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации реши да добави две физически лица към списъка на лицата, групите и образуванията, спрямо които следва да се прилага замразяването на средства и икономически ресурси.

(3)

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 следва да бъде съответно актуализирано.

(4)

За да се гарантира, че предвидените в настоящия регламент мерки са ефективни, настоящият регламент следва да влезе в сила незабавно,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 26 септември 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

Началникът на Службата за инструментите на външната политика


(1)  ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя, както следва:

Под заглавието „Физически лица“ се добавят следните вписвания:

а)

„Hassan Muhammad Abu Bakr Qayed (известен също като a) Hasan Muhammad Abu Bakr Qa'id, б) Al-Husain Muhammad Abu Bakr Qayid, в) Muhammad Hassan Qayed, г) Mohammad Hassan Abu Bakar, д) Hasan Qa'id, е) Muhammad Hasan al-Libi, ж) Abu Yahya al-Libi, з) Abu Yahya, и) Sheikh Yahya, й) Abu Yahya Yunis al Sahrawi, к) Abu Yunus Rashid, л) al-Rashid, м) Abu al-Widdan, н) Younes Al-Sahrawi, о) Younes Al-Sahraoui). Адрес: Wadi 'Ataba, Либия (предишно местонахождение през 2004 г.). Дата на раждане: a) 1963 г., б) 1969 г. Място на раждане: Marzaq, Либийска арабска джамахирия. Гражданство: либийско. Паспорт №: 681819/88 (либийски паспорт). Национален идентификационен номер: 5617/87 (либийски национален идентификационен номер). Други сведения: а) Старши лидер на Ал Кайда, който от края на 2010 г. е ръководел други висши кадри на Ал Кайда; б) От 2010 г. насам командир на Ал Кайда в Пакистан; предоставя финансова подкрепа на бойците на Ал Кайда в Афганистан, в) водещ стратег и полеви командир на Ал Кайда в Афганистан и инструктор в тренировъчен лагер на Ал Кайда; г) Името на майка му е Al-Zahra Amr Al-Khouri (известна още като al Zahra’ ‘Umar). Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 15.9.2011 г.“

б)

„Abd Al-Rahman Ould Muhammad Al- Husayn Ould Muhammad Salim (известен още като: a) Abdarrahmane ould Mohamed el Houcein ould Mohamed Salem, б) Yunis al-Mauritani, в) Younis al-Mauritani, г) Sheikh Yunis al-Mauritani, д) Shaykh Yunis the Mauritanian, е) Salih the Mauritanian, ж) Mohamed Salem, з) Youssef Ould Abdel Jelil, и) El Hadj Ould Abdel Ghader, й) Abdel Khader, к) Abou Souleimane, л) Chingheity). Дата на раждане: около 1981 г. Място на раждане: Саудитска Арабия. Гражданство: мавританско. Други сведения: а) старши лидер на Ал Кайда, базиран в Пакистан, чието име се свързва също така с организацията на Ал Кайда в ислямския Магреб; б) издирван от мавританските власти. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 15.9.2011 г.“


28.9.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 252/10


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 961/2011 НА КОМИСИЯТА

от 27 септември 2011 година

за налагане на специални условия, регулиращи вноса на фуражи и храни с произход или изпратени от Япония, след аварията в ядрената централа „Фукушима“ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 297/2011

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (1), и по-специално член 53, параграф 1, буква б), подточка ii) от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 53 от Регламент (ЕО) № 178/2002 се предвижда възможността за приемане от страна на Съюза на подходящи спешни мерки за храни и фуражи, които са внесени от трета страна, с цел защита на общественото здраве, здравето на животните или околната среда, когато рискът не може да бъде задоволително овладян чрез предприетите поотделно от държавите-членки мерки.

(2)

След аварията в ядрената централа „Фукушима“ от 11 март 2011 г. Комисията бе уведомена, че нивата на радионуклиди в някои хранителни продукти с произход от Япония, като мляко и спанак, са надвишили приложимите в Япония нива, при които се предприемат действия по отношение на храните. Това замърсяване може да представлява заплаха за общественото здраве и здравето на животните в Съюза и поради това бе приет Регламент за изпълнение (ЕС) № 297/2011 на Комисията за налагане на специални условия, регулиращи вноса на фуражи и храни с произход или изпратени от Япония, след аварията в ядрената централа „Фукушима“ (2).

(3)

Регламент (ЕС) № 297/2011 беше неколкократно изменян, за да се вземе предвид развитието на ситуацията. Тези изменения засягаха приемането на максимални нива на радиоактивност, приложими по отношение на фуражи и храни с произход от Япония, добавянето на префектури към зоната, за която се прилагат специфични ограничения, след като в тези префектури беше открито замърсяване на нива, които надвишават максималните нива, както и изваждането на префектури от зоната на специфични ограничения, в случаите, в които с широкообхватен мониторинг бяха получени данни, че тези префектури не са засегнати в значителна степен от радиоактивно замърсяване.

(4)

В средата на юли 2011 г. Комисията беше уведомена от японските органи за констатирани високи нива на цезий в говеждо месо от добитък, отглеждан в различни префектури на Япония. Тъй като вносът на говеждо месо от Япония в ЕС не е разрешен по причини, свързани със здравето на животните и общественото здраве, различни от радиоактивността, тези констатации не засягат европейските потребители. Също така неотдавна беше констатирано, че нови хранителни продукти съдържат нива на радиоактивност, които надхвърлят максималните нива. Тези констатации и фактът, че нови/други селскостопански/градински култури се отглеждат и събират в замърсената зона служат като доказателство, че е целесъобразно да се продължи действието на сегашните мерки и след 30 септември 2011 г. Следователно е целесъобразно да се продължи прилагането на настоящия регламент до 31 декември 2011 г., вместо до първоначално предвидената дата 30 септември 2011 г. Продължава да действа принципът на месечното преразглеждане на прилагането на регламента.

(5)

Предвид това, че Регламент (ЕС) № 297/2011 беше неколкократно изменян в кратък период, е целесъобразно да се замени Регламент (ЕС) № 297/2011 с нов регламент.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложно поле

Настоящият регламент се прилага за храни и фуражи по смисъла на член 1, параграф 2 от Регламент (Евратом) № 3954/87 (3), с произход или изпратени от Япония, с изключение на продуктите, които са напуснали Япония преди 28 март 2011 г., и на продуктите, които са събрани и/или преработени преди 11 март 2011 г.

Член 2

Удостоверение

1.   Всички пратки от продуктите, посочени в член 1, са предмет на установените в настоящия регламент условия.

2.   Пратки от продуктите, посочени в член 1, които са извън приложното поле на Директива 97/78/ЕО на Съвета от 18 декември 1997 г. за определяне на принципите, които регулират организацията на ветеринарните проверки на продуктите, въведени в Общността от трети страни (4), се въвеждат на територията на Съюза през определен граничен пункт по смисъла на член 3, буква б) от Регламент (ЕО) № 669/2009 на Комисията (наричан по-долу „определен граничен пункт“) (5).

3.   Всяка пратка от продуктите, посочени в член 1, се придружава от декларация, удостоверяваща, че:

а)

продуктът е събран и/или преработен преди 11 март 2011 г., или

б)

продуктът е с произход и е изпратен от префектура, различна от Фукушима, Гунма, Ибараки, Точиги, Мияги, Нагано, Яманаши, Сайтама, Токио, Чиба, Канагава и Шизуока, или

в)

продуктът е изпратен от префектурите Фукушима, Гунма, Ибараки, Точиги, Мияги, Нагано, Яманаши, Сайтама, Токио, Чиба, Канагава и Шизуока, но не е с произход от някоя от тези префектури и не е бил изложен на радиоактивност по време на транзита, или

г)

когато продуктът е с произход от префектурите Фукушима, Гунма, Ибараки, Точиги, Мияги, Нагано, Яманаши, Сайтама, Токио, Чиба, Канагава и Шизуока, продуктът не сдържа радионуклидите йод-131, цезий-134 и цезий-137 на нива, които надвишават максималните нива, предвидени в приложение II към настоящия регламент.

4.   Параграф 3, буква г) се прилага и за продуктите, уловени или събрани в крайбрежните води на посочените в нея префектури, независимо от това къде на брега са разтоварени продуктите.

5.   Декларацията, посочена в параграф 3, се съставя в съответствие с образеца, определен в приложение I. Тя се подписва от упълномощен представител на японския компетентен орган. За продуктите, посочени в параграф 3, буква г), декларацията се придружава от аналитичен доклад, съдържащ резултатите от пробите и анализа.

Член 3

Идентификация

Всяка пратка от продуктите, посочени в член 1, се идентифицира посредством код, който се вписва в декларацията, посочена в член 2, параграф 3, в аналитичния доклад, посочен в член 2, параграф 5, във ветеринарно-санитарния сертификат и във всички търговски документи, които придружават пратката.

Член 4

Предварително уведомяване

Стопанските субекти в областта на фуражите и храните или техните представители предварително уведомяват компетентните органи на граничния инспекционен ветеринарен пункт или на определения граничен пункт за пристигането на всяка една пратка от продуктите, посочени в член 1, най-малко два работни дни преди нейното физическо пристигане.

Член 5

Официален контрол

1.   Компетентните органи на граничния инспекционен ветеринарен пункт или на определения граничен пункт извършват следното:

а)

документна проверка и проверка за идентичност на всички пратки от продуктите, посочени в член 1, и

б)

физическа проверка, в това число лабораторен анализ, за наличието на йод-131, цезий-134 и цезий-137 на най-малко:

10 % от пратките от продуктите, посочени в член 2, параграф 3, буква г), и

20 % от пратките от продуктите, посочени в член 2, параграф 3, букви б) и в).

2.   Пратките остават под официален контрол за максимум 5 работни дни в очакване на резултатите от лабораторния анализ.

3.   За допускане за свободно обращение на пратките е необходимо стопанският субект в областта на фуражите и храните или неговият представител да представи на митническите органи посочената в член 2, параграф 3 декларация, надлежно заверена от компетентния орган на граничния инспекционен ветеринарен пункт или на определения граничен пункт, с което се доказва, че официалният контрол, посочен в параграф 1, е осъществен и че резултатите от физическата проверка, когато такава е била направена, са благоприятни.

Член 6

Разходи

Всички разходи, произтичащи от официалния контрол, посочен в член 5, параграфи 1 и 2, и от мерки, предприети вследствие на несъответствие, са за сметка на стопанския субект в областта на фуражите и храните.

Член 7

Продукти, за които е установено несъответствие

Фуражи и храни с произход или изпратени от Япония, които не съответстват на максималните нива, посочени в приложение II, не се пускат на пазара. Тези несъответстващи фуражи и храни се унищожават по безопасен начин или се връщат в държавата по произход.

Член 8

Доклади

Държавите-членки уведомяват всеки месец Комисията за всички получени резултати от анализи чрез Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF) и чрез Системата на Европейския съюз за обмен на спешна радиологична информация (ECURIE).

Член 9

Отмяна

Регламент (ЕС) № 297/2011 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент.

Член 10

Влизане в сила и срок на прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от датата на влизане в сила до 31 декември 2011 г. Регламентът се преразглежда всеки месец, като се взема предвид развитието на ситуацията със замърсяването.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 27 септември 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 80, 26.3.2011 г., стр. 5.

(3)  ОВ L 371, 30.12.1987 г., стр. 11.

(4)  ОВ L 24, 30.1.1998 г., стр. 9.

(5)  ОВ L 194, 25.7.2009 г., стр. 11.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Максимални нива, приложими за храни  (1) (Bq/kg)

 

Храни за кърмачета и малки деца

Мляко и млечни продукти

Други храни с изключение на течни храни

Течни храни

Сума на изотопи на стронций, по-специално Sr-90

75

125

750

125

Сума на изотопи на йод, по-специално I-131

100 (2)

300 (2)

2 000

300 (2)

Сума на Алфа-емитиращи изотопи на плутоний и трансплутониеви елементи, по-специално Pu-239, Am-241

1

1 (2)

10 (2)

1 (2)

Сума на всички останали нуклиди с период на полуразпад над 10 дни, по-специално Cs-134 и Cs-137, с изключение на C-14 и H-3

200 (2)

200 (2)

500 (2)

200 (2)

Максимални нива, приложими за фуражи  (3) (Bq/kg)

 

Фуражи

Сума на Cs-134 и Cs-137

500 (4)

Сума на изотопи на йод, по-специално I-131

2 000 (5)


(1)  Нивото, приложимо за концентрирани или изсушени продукти, се изчислява на базата на продукта, възстановен във вида, в който е готов за консумация.

(2)  С оглед осигуряването на съответствие с приложимите понастоящем в Япония нива, при които се предприемат действия, тези стойности временно заменят стойностите, установени в Регламент (Евратом) № 3954/87 на Съвета.

(3)  Максималното ниво се отнася за фураж със съдържание на влага 12 %.

(4)  С оглед осигуряването на съответствие с приложимите понастоящем в Япония нива, при които се предприемат действия, тази стойност временно заменя стойността, установена в Регламент (Евратом) № 770/90 на Съвета.

(5)  Тази стойност е установена на временна основа и на същото ниво, както стойността за храните, в очакване на оценка на коефициентите на трансфер на йод от фуражите към хранителните продукти.


28.9.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 252/16


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 962/2011 НА КОМИСИЯТА

от 27 септември 2011 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранни търговски преговори Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 посочва критериите за определяне от страна на Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A към същия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 28 септември 2011 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 27 септември 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

AR

25,3

EC

25,3

MK

52,7

ZZ

34,4

0707 00 05

MK

44,0

TR

107,2

ZZ

75,6

0709 90 70

TR

121,6

ZZ

121,6

0805 50 10

AR

72,7

CL

69,1

TR

68,8

UY

67,6

ZA

78,4

ZZ

71,3

0806 10 10

CL

69,0

IL

136,9

MK

82,2

TR

102,0

ZA

63,5

ZZ

90,7

0808 10 80

BZ

86,4

CL

142,0

NZ

95,3

US

90,6

ZA

101,7

ZZ

103,2

0808 20 50

AR

47,4

CN

68,0

TR

120,5

ZA

61,3

ZZ

74,3

0809 30

TR

166,1

ZZ

166,1


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


28.9.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 252/18


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕC) № 963/2011 НА КОМИСИЯТА

от 27 септември 2011 година

за определяне на коефициента на разпределение за издаването на лицензии за внос, заявени в периода от 8 до 14 септември 2011 г., за захарни продукти в рамките на някои тарифни квоти и за преустановяване на подаването на заявления за такива лицензии

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос (2), и по-специално член 7, параграф 2 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 891/2009 на Комисията от 25 септември 2009 г. за откриване и управление на някои тарифни квоти на Общността в сектора на захарта (3), и по-специално член 5, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Количествата, обхванати от заявленията за лицензии за внос, подадени до компетентните органи от 8 до 14 септември 2011 г. в съответствие с Регламент (ЕО) № 891/2009, превишават наличното количество с пореден номер 09.4320.

(2)

Количествата в заявленията за внос, подадени до компетентните органи от 8 до 14 септември 2011 г. в съответствие с Регламент (ЕО) № 891/2009, са равни на наличното количество с пореден номер 09.4317.

(3)

При тези обстоятелства, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1301/2006 следва да бъде определен коефициент на разпределение за подлежащите на издаване лицензии по отношение на пореден номер 09.4320.

(4)

В съответствие с Регламент (ЕО) № 891/2009, до края на пазарната година следва да се преустанови подаването на допълнителни заявления за лицензии за поредни номера 09.4317 и 09.4320,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Количествата, за които по силата на Регламент (ЕО) № 891/2009 са подадени заявления за лицензии за внос в периода от 8 до 14 септември 2011 г., се умножават по коефициентите на разпределение, посочени в приложението към настоящия регламент.

2.   Подаването на допълнителни заявления за лицензии, съответстващи на посочените в приложението поредни номера, се преустановява до края на 2011/2012 пазарна година.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 27 септември 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13.

(3)  ОВ L 254, 26.9.2009 г., стр. 82.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Захар от концесии по план CXL

Пазарна година 2011/2012

Заявления, подадени от 8.9.2011 г. до 14.9.2011 г.

Пореден №

Държава

Коефициент на разпределение

(в %)

Допълнителни заявления

09.4317

Австралия

 (1)

Преустановено

09.4318

Бразилия

 

09.4319

Куба

 

09.4320

Други трети държави

4,761909

Преустановено

09.4321

Индия

 

Не се прилага: в Комисията не е получено заявление за лицензия.


Захар от Балканите

Пазарна година 2011/2012

Заявления, подадени от 8.9.2011 г. до 14.9.2011 г.

Пореден №

Държава

Коефициент на разпределение

(в %)

Допълнителни заявления

09.4324

Албания

 

09.4325

Босна и Херцеговина

 

09.4326

Сърбия

 (2)

 

09.4327

Бивша югославска република Македония

 

09.4328

Хърватия

 (2)

 

Не се прилага: в Комисията не е получено заявление за лицензия.


Захар от извънреден и индустриален внос

Пазарна година 2011/2012

Заявления, подадени от 8.9.2011 г. до 14.9.2011 г.

Пореден №

Тип

Коефициент на разпределение

(в %)

Допълнителни заявления

09.4380

Извънреден внос

 

09.4390

Индустриален внос

 (3)

 

Не се прилага: в Комисията не е получено заявление за лицензия.


(1)  Не се прилага: заявленията не надхвърлят наличните количества и са изцяло удовлетворени.

(2)  Не се прилага: заявленията не надхвърлят наличните количества и са изцяло удовлетворени.

(3)  Не се прилага: заявленията не надхвърлят наличните количества и са изцяло удовлетворени.


РЕШЕНИЯ

28.9.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 252/20


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 26 септември 2011 година

относно индикативните критерии за безвъзмездно разпределяне на квотите за емисии на парникови газове между операторите на въздухоплавателни средства съгласно член 3д от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

(2011/638/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (1), и по-специално член 3д, параграф 3, буква д) от нея,

като има предвид, че:

(1)

Е необходимо да се приемат индикативни критерии за безвъзмездното разпределяне на квоти между операторите на въздухоплавателни средства в периода на търгуване от 1 януари до 31 декември 2012 г., посочен в член 3в, параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО, и в периода на търгуване от 1 януари 2013 г. до 31 декември 2020 г., посочен в член 13, параграф 1 във връзка с член 3в, параграф 2 от същата директива.

(2)

Квотите в съответствие с тези критерии следва да бъдат фиксирани до 2020 г. освен когато актове, приети в съответствие с член 25а от Директива 2003/87/ЕО, изискват последващи изменения.

(3)

След като Директива 2008/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел включване на авиационните дейности в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността (2) беше включена в споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП) с решение на Съвместния комитет на ЕИП № 6/2011 от 1 април 2011 г. за изменение на приложение XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП (3), индикативните критерии трябва да се прилагат в рамките на ЕИП.

(4)

Поради това е необходимо индикативните критерии да се основават на броя на безвъзмездните квоти в рамките на ЕИП, определен с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 93/2011 от 20 юли 2011 г. за изменение на приложение XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП (4).

(5)

Индикативните критерии следва да се изчисляват чрез разделяне на броя на безвъзмездните квоти в рамките на ЕИП, приложими съответно за периода на търгуване от 1 януари до 31 декември 2012 г. и за периода на търгуване от 1 януари 2013 г. до 31 декември 2020 г., на сумата от тонкилометрите, посочени в заявленията, изпратени на Комисията в съответствие с член 3д, параграф 2 от Директива 2003/87/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Без да се засягат разпоредбите на член 25а от Директива 2003/87/ЕО, индикативният критерий, който трябва да се използва при безвъзмездното разпределяне на квотите за емисии на парникови газове между операторите на въздухоплавателни средства съгласно член 3д, параграф 1 от посочената директива за периода от 1 януари до 31 декември 2012 г., е 0,000679695907431681 броя квоти за тонкилометър.

2.   Без да се засягат разпоредбите на член 25а от Директива 2003/87/ЕО, индикативният критерий, който трябва да се използва при безвъзмездното разпределяне на квотите за емисии на парникови газове между операторите на въздухоплавателни средства съгласно член 3д, параграф 1 от посочената директива за периода от 1 януари 2013 г. до 31 декември 2020 г., е 0,000642186914222035 броя квоти за тонкилометър.

Член 2

Резултатите от изчисления, отнасящи се до броя на квотите, които следва да се разпределят в съответствие с индикативните критерии, определени в член 1, се закръглят надолу до най-близкото цяло число.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на третия ден след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 26 септември 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32.

(2)  ОВ L 8, 13.1.2009 г., стр. 3.

(3)  ОВ L 93, 7.4.2011 г., стр. 35.

(4)  Все още непубликувано в Официален вестник.


Поправки

28.9.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 252/22


Поправка на Регламент (ЕC) № 15/2011 на Комисията от 10 януари 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2074/2005 по отношение на признатите методи за изпитване на морски биотоксини в живи двучерупчести мекотели

( Официален вестник на Европейския съюз L 6 от 11 януари 2011 г. )

На страница 3, съображение 6, второто изречение:

вместо:

„Такива методи следва да са утвърдени на междулабораторно ниво и да са успешно изпитани в условията на призната схема за тестване на ефективността.“

да се чете:

„Такива методи следва да са утвърдени на вътрешнолабораторно ниво и да са успешно изпитани в условията на призната схема за изпитване на пригодност.“

На страница 5 в приложението, точка 4, буква б), второто изречение:

вместо:

„Такива методи следва да са утвърдени на междулабораторно ниво и да са успешно изпитани в условията на призната схема за тестване на ефективността.“

да се чете:

„Такива методи следва да са утвърдени на вътрешнолабораторно ниво и да са успешно изпитани в условията на призната схема за изпитване на пригодност.“


28.9.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 252/22


Поправка на Насоки на Европейската централна банка от 16 септември 2004 година за възлагане на поръчка за еуробанкноти (ЕЦБ/2004/18)

( Официален вестник на Европейския съюз L 320 от 21 октомври 2004 г. )

(Специално издание 2007 г., глава 10, том 05, стр. 271)

Навсякъде вместо „еуробанкноти“ да се чете „евробанкноти“.

Навсякъде вместо „еуробанкнота“ да се чете „евробанкнота“.

Навсякъде вместо „еуробанкнотите“ да се чете „евробанкнотите“.

Навсякъде вместо „еуро“ да се чете „евро“.

Навсякъде вместо „еурото“ да се чете „еврото“.

Навсякъде вместо „Еуросистема“ да се чете „Евросистема“.

Навсякъде вместо „Еуросистемата“ да се чете „Евросистемата“.