ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2011.228.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 228

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
3 септември 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 878/2011 на Съвета от 2 септември 2011 година за изменение на Регламент (ЕС) № 442/2011 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 879/2011 на Комисията от 2 септември 2011 година за изменение на Регламент (ЕС) № 57/2011 на Съвета по отношение на ограниченията върху улова на норвежки паут и на свързания с него прилов в зона IIIа на ICES и във водите на Съюза от зони IIа и IV на ICES

6

 

*

Регламент (ЕС) № 880/2011 на Комисията от 2 септември 2011 година за поправка на Регламент (ЕС) № 208/2011 за изменение на приложение VII към Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета и на регламенти (ЕО) № 180/2008 и (ЕО) № 737/2008 на Комисията по отношение на списъците на референтни лаборатории на ЕС и имената на тези лаборатории ( 1 )

8

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 881/2011 на Комисията от 2 септември 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1137/2007 по отношение на състава на добавката препарат от Bacillus subtilis DSM 17299 (притежател на разрешителното Chr. Hansen A/S) и на нейната употреба във фураж, съдържащ мравчена киселина ( 1 )

9

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 882/2011 на Комисията от 2 септември 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

11

 

*

Регламент (ЕС) № 883/2011 на Европейската централна банка от 25 август 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 25/2009 относно баланса на сектор Парично-финансови институции (ЕЦБ/2008/32) (ЕЦБ/2011/12)

13

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение 2011/522/ОВППС на Съвета от 2 септември 2011 година за изменение на Решение 2011/273/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия

16

 

 

2011/523/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 2 септември 2011 г. за частично спиране на прилагането на Споразумението за сътрудничество между Европейската икономическа общност и Сирийската арабска република

19

 

 

2011/524/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 23 март 2011 година относно държавна помощ C 28/05 (ex NN 18/05, ex N 517/2000), приведена в действие от Германия в полза на Glunz AG и OSB Deutschland GmbH (нотифицирано под номер C(2011) 1764)  ( 1 )

22

 

 

НАСОКИ

 

 

2011/525/ЕС

 

*

Насоки на Европейската централна банка от 25 август 2011 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2007/9 относно паричната статистика и статистиката на финансовите институции и пазари (ЕЦБ/2011/13)

37

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

3.9.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 228/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 878/2011 НА СЪВЕТА

от 2 септември 2011 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 442/2011 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215 от него,

като взе предвид Решение 2011/273/ОВППС на Съвета от 9 май 2011 г. относно ограничителни мерки срещу Сирия (1), прието в съответствие с дял V, глава 2 от Договора за Европейския съюз,

като взе предвид съвместното предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 9 май 2011 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 442/2011 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия (2).

(2)

Решение 2011/522/ОВППС на Съвета от 2 септември 2011 г. за изменение на Решение 2011/273/ОВППС (3) предвижда допълнителни мерки, които да бъдат приети и които включват забрана за закупуването, вноса или транспорта на суров нефт и нефтопродукти от Сирия и замразяването на финансови средства и икономически ресурси на допълнителни лица и образувания, които получават ползи от или подкрепят режима. Допълнителните лица, образувания или органи, към които се прилага замразяването на финансови средства и икономически ресурси, са изброени в приложението към посоченото решение.

(3)

Някои от тези мерки попадат в обхвата на Договора за функционирането на Европейския съюз и поради това за прилагането им, по-специално с оглед на осигуряването на еднаквото им прилагане от страна на икономическите оператори във всички държави-членки, е необходим нормативен акт на равнище Съюз.

(4)

Частично прекратяване на Споразумението за сътрудничество със Сирия (4) беше постановено с Решение 2011/523/EC на Съвета от 2 септември 2011 г. (5)

(5)

За да се гарантира, че предвидените в настоящия регламент мерки са ефективни, настоящият регламент трябва да влезе в сила незабавно.

(6)

Следва да се поясни, че представянето и препращането до банкова институция на необходимите документи за целите на окончателното им предаване на лице, образувание или структура, които не са включени в списъка, с оглед на извършването на плащания, разрешени съгласно член 9 от настоящия регламент, не представлява предоставяне на финансови средства по смисъла на член 4, параграф 2 от настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 442/2011 се изменя, както следва:

1.

В член 1 се вмъкват следните букви:

„ж)

„застраховане“ означава обещание или ангажимент, с който едно или повече физически или юридически лица са задължени, срещу заплащане, да предоставят на едно или повече други лица, в случай на материализирането на риск, на обезщетение или полза, както са определени от обещанието или ангажимента;

з)

„презастраховане“ означава дейност, която се състои в приемането на рискове, цедирани от застрахователно предприятие или от друго презастрахователно предприятие, или в случая на сдружението на застрахователи, познато като Lloyd’s, дейността, която се състои в приемането на рискове, цедирани от който и да е член на Lloyd’s от застрахователно или презастрахователно предприятие, различно от сдружението на застрахователи, познато като Lloyd’s;

и)

„нефтопродукти“ означава продуктите, изброени в приложение IV.“

2.

Вмъкват се следните членове:

„Член 3а

Забранява се:

а)

вносът на суров нефт или нефтопродукти в Съюза, ако са:

i)

с произход от Сирия; или

ii)

са били изнесени от Сирия;

б)

закупуването на суров нефт или нефтопродукти, които се намират в Сирия или които са с произход от Сирия;

в)

транспортът на суров нефт или нефтопродукти, ако произлизат от Сирия или са били изнесени от Сирия в която и да е друга държава;

г)

предоставянето пряко или непряко на финансиране или финансова помощ, включително финансови деривати, както и застраховане и презастраховане, свързани със забраните по букви а), б) и в); и

д)

съзнателното и преднамерено участие в дейности, чиято пряка или непряка цел или резултат е заобикалянето на забраните по букви а), б), в) или г).

Член 3б

Забраните в член 3а не се прилагат по отношение на:

а)

изпълнението на или преди 15 ноември 2011 г. на задължение, произтичащо от договор, сключен преди 2 септември 2011 г., при условие че физическото или юридическото лице, образуванието или органът, искащ да изпълни въпросното задължение е уведомил за дейността или транзакцията най-малко 7 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен, както е посочен на уебсайтовете, изброени в приложение III; или

б)

закупуването на суров нефт или нефтопродукти, които са били изнесени от Сирия преди 2 септември 2011 г. или когато износът е бил извършен съгласно буква а) на или преди 15 ноември 2011 г.“

3.

Член 5, параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Приложение II се състои от списък на физически или юридически лица, образувания и органи, които в съответствие с член 4, параграф 1 от Решение 2011/273/ОВППС са били определени от Съвета като лица, отговорни за тежките репресии спрямо гражданското население в Сирия, лица и образувания, които получават ползи от или подкрепят режима, или лица и образувания, свързани с тях.“

4.

Член 6 се изменя, както следва:

а)

в първата алинея букви в) и г) се заменят със следното:

„в)

предназначени изключително за плащане на такси или разходи за обслужване за обичайно държане или поддържане на замразени финансови средства или икономически ресурси;

г)

необходими за извънредни разходи, при условие че поне две седмици преди да издаде разрешение съответният компетентен орган е уведомил компетентните органи на другите държави-членки и Комисията за основанията, поради които счита, че конкретното разрешение следва да бъде дадено;“

б)

в първата алинея се добавят следните букви:

„д)

предназначени за плащане по или от сметка на дипломатическа или консулска мисия или международна организация, ползваща се с имунитети в съответствие с международното право, дотолкова доколкото предназначението на такива плащания е да бъдат използвани за официални цели на дипломатическата или консулската мисия или международната организация; или

е)

необходими за хуманитарни цели, като предоставяне или улесняване на предоставянето на хуманитарна помощ, за предоставяне на материали и стоки, необходими за удовлетворяване на основните нужди на гражданското население, включително храни и земеделски материали за тяхното производство, медицински материали, или за евакуации от Сирия.“

в)

втората алинея се заменя със следното:

„Засегнатата държава-членка информира другите държави-членки и Комисията за всяко разрешение, предоставено съгласно настоящия член, до четири седмици от предоставянето на разрешението.“

5.

Вмъква се следният член:

„Член 10а

Никакви искове, включително за компенсиране или всякакъв друг иск от този вид, като иск за обезщетение или иск по силата на гаранции във връзка с какъвто и да е договор или транзакция, чието изпълнение е било засегнато пряко или непряко, изцяло или частично, от мерките, наложени с настоящия регламент, не следва да бъдат удовлетворявани на правителството на Сирия или на всяко друго лице или образувание, предявяващи иск чрез него или в негова полза.“

Член 2

С настоящото, приложение II към Регламент (ЕС) № 442/2011 се изменя в съответствие с приложение I към настоящия регламент.

Член 3

С настоящото, приложение II към настоящия регламент се вмъква като приложение IV към Регламент (ЕС) № 442/2011.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 2 септември 2011 година.

За Съвета

Председател

M. DOWGIELEWICZ


(1)  ОВ L 121, 10.5.2011 г., стр. 11.

(2)  ОВ L 121, 10.5.2011 г., стр. 1.

(3)  Вж. страница 16 от настоящия брой на Официален вестник.

(4)  ОВ L 269, 27.9.1978 г., стр. 2.

(5)  Вж. страница 19 от настоящия брой на Официален вестник.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

А.   Лица

 

Име

Идентификационни данни

(дата на раждане, място на раждане…)

Основания

Дата на включване в списъка

1.

Fares CHEHABI

 

Председател на търговската и промишлена камара в гр. Алепо. Оказва икономическа подкрепа на сирийския режим.

2.09.2011

2.

Emad GHRAIWATI

 

Председател на индустриалната камара в Дамаск (Zuhair Ghraiwati Sons). Оказва икономическа подкрепа на сирийския режим.

2.09.2011

3.

Tarif AKHRAS

 

Основател на Akhras Group (суровини, търговия, преработка и логистика), Хомс. Оказва икономическа подкрепа на сирийския режим.

2.09.2011

4.

Issam ANBOUBA

 

Председател на Issam Anbouba Est. for agro-industry. Оказва икономическа подкрепа на сирийския режим.

2.09.2011


Б.   Образувания

 

Име

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

1.

„Mada Transport“

Филиал на холдинг „Cham“

(Sehanya daraa Highway, PO Box 9525, тел.: 00 963 11 99 62)

Икономическо образувание, оказващо финансова подкрепа на режима.

2.09.2011

2.

Инвестиционна група „Cham“

Филиал на холдинг „Cham“

(Sehanya daraa Highway, PO Box 9525, тел.: 00 963 11 99 62)

Икономическо образувание, оказващо финансова подкрепа на режима.

2.09.2011

3.

Кредитна банка за недвижимо имущество (Real Estate Bank)

Insurance Bldg - Yousef Al-Azmeh

sqr. Damascus

P.O.Box: 2337 Damascus

Syrian Arab Republic

Тел.: (+963) 11 2456777 и 2218602

Факс: (+963) 11 2237938 и 2211186

Е-mail: Publicrelations@reb.sy

Уебсайт: www.reb.sy

Държавна банка, оказваща финансова подкрепа на режима.

2.09.2011


ПРИЛОЖЕНИЕ II

„ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Списък на нефтопродукти и код по ХС

Код по ХС

Описание

2709 00

Сурови нефтени масла и сурови масла от битуминозни минерали:

2710

Нефтени масла или масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде препарати, съдържащи тегловно 70 % или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, които масла са основен компонент на тези препарати; отпадъчни масла:

2711

Нефтени газове и други газообразни въглеводороди:

2712

Вазелин; парафин, микрокристален нефтен восък, суров парафин (slack wax), озокерит, лигнитен восък, торфен восък, други минерални восъци и подобни продукти, получени по синтетичен или друг начин, дори оцветени:

2713

Нефтен кокс, нефтен битум и други остатъци от нефтени масла или от масла от битуминозни минерали:

2714

Природни битуми и природни асфалти; битуминозни или нефтени шисти и пясъци; асфалтити и асфалтени скали:

2715 00 00

Битумни смеси на базата на природни асфалт или битум, нефтен битум, минерален катран или пек от минерален катран (например битумен маджун, разредени битумни смеси)“.


3.9.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 228/6


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 879/2011 НА КОМИСИЯТА

от 2 септември 2011 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 57/2011 на Съвета по отношение на ограниченията върху улова на норвежки паут и на свързания с него прилов в зона IIIа на ICES и във водите на Съюза от зони IIа и IV на ICES

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 57/2011 на Съвета от 18 януари 2011 г. за установяване на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси за 2011 г., приложими във водите на ЕС и за корабите на ЕС в някои води извън ЕС (1), и по-специално член 5, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение IA към Регламент (ЕС) № 57/2011 ограниченията върху улова на норвежки паут и съпътстващите видове в зона IIIa на ICES и във водите на Съюза от зони IIa и IV на ICES бяха определени на нула.

(2)

Въз основа на научната информация, събрана през първата половина на 2011 г., Научно-техническият и икономически комитет по рибарство е на мнение, че улов до 6 000 тона през 2011 г. би съответствал на смъртност от риболов в размер на 0,02 и се очаква запасът да се запази над предпазните равнища.

(3)

Норвежкият паут е рибен запас в Северно море, ловен съвместно с Норвегия, но в момента не се управлява съвместно от двете страни. Мерките, предвидени в настоящия регламент, следва да бъдат в съответствие с консултациите, проведени с Норвегия съгласно условията на съгласувания протокол за заключенията от консултациите в областта на рибарството между Европейския съюз и Норвегия от 3 декември 2010 г.

(4)

Вследствие на това делът на Съюза в улова на норвежки паут в зона IIIа на ICES и във водите на Съюза от зони IIа и IV на ICES следва да бъде определен на 75 % от 6 000 тона.

(5)

Видовете пикша и меджид са прилов при риболова на норвежки паут. Следователно е уместно този улов да се отчита като част от квотите на държавите-членки за норвежки паут и съпътстващите видове, но за да се избегне прекомерен улов, количествата от тези видове, които могат да се отчитат като част от тази квота, следва да се ограничат до 5 % от общия обем.

(6)

Поради това приложение IA към Регламент (ЕС) № 57/2011 следва да бъде съответно изменено.

(7)

Норвежкият паут е вид с кратък живот. Следователно новите ограничения върху улова следва да се приложат колкото е възможно по-бързо с цел да се осигури непрекъснатост на този вид риболовна дейност. Следователно настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след публикуването му.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по рибарство и аквакултури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение IA към Регламент (ЕС) № 57/2011 се изменя съгласно приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставен в Брюксел на 2 септември 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 24, 27.1.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение IA към Регламент (ЕС) № 57/2011 текстът относно запаса от норвежки паут и свързания с него прилов в зона IIIа на ICES и във водите на Съюза от зони IIа и IV на ICES се заменя със следното:

„Вид

:

Норвежки паут и свързан прилов

Trisopterus esmarki

Зона

:

Зона IIIa; води на ЕС от зони IIa и IV

NOP/2A3A4.

Дания

4 496 (1)

Аналитичен ОДУ.

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Германия

1 (1)  (2)

Нидерландия

3 (1)  (2)

ЕС

4 500 (1)

Норвегия

0

ОДУ

Неприложимо


(1)  Най-малко 95 % от разтоварванията на суша трябва да се състоят от норвежки паут. Приловът от пикша и меджид се отчита като част от оставащите 5 % от ОДУ.

(2)  Риболовът в рамките на квотата е разрешен единствено във водите на ЕС от зони IIa, IIIa и IV на ICES.“


3.9.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 228/8


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 880/2011 НА КОМИСИЯТА

от 2 септември 2011 година

за поправка на Регламент (ЕС) № 208/2011 за изменение на приложение VII към Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета и на регламенти (ЕО) № 180/2008 и (ЕО) № 737/2008 на Комисията по отношение на списъците на референтни лаборатории на ЕС и имената на тези лаборатории

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (1), и по-специално член 32, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 882/2004 се определят общите задачи, задължения и изисквания към референтните лаборатории на ЕС в областта на фуражите и храните, опазването на здравето на животните и живите животни. Референтните лаборатории на ЕС за опазване здравето на животните и живите животни са изброени в част II от приложение VII към посочения регламент.

(2)

С Регламент (ЕС) № 87/2011 на Комисията от 2 февруари 2011 г. за определяне на референтна лаборатория на ЕС за здравето на пчелите, за установяване на допълнителни отговорности и задачи за тази лаборатория и за изменение на приложение VII към Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета (2) се определя референтна лаборатория на ЕС в областта на здравето на пчелите, като същата се добавя към списъка на референтните лаборатории на ЕС за опазване здравето на животните и живите животни.

(3)

С Регламент (ЕС) № 208/2011 на Комисията от 2 март 2011 г. за изменение на приложение VII към Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета и на регламенти (ЕО) № 180/2008 и (ЕО) № 737/2008 на Комисията по отношение на списъците на референтните лаборатории на ЕС и имената на тези лаборатории (3) беше заменено приложение VII към Регламент (ЕО) № 882/2004. Референтната лаборатория на ЕС в областта на здравето на пчелите обаче беше пропусната в списъка на референтните лаборатории на ЕС за опазване здравето на животните и живите животни, включен в част II от приложение VII към Регламент (ЕО) № 882/2004, изменено с Регламент (ЕС) № 208/2011.

(4)

Важно е списъкът на референтните лаборатории на ЕС, установен в Регламент (ЕО) № 882/2004, да бъде актуализиран. Следователно пропускът в Регламент (ЕС) № 208/2011 следва да бъде поправен.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В приложението към Регламент (ЕС) № 208/2011, в списъка на референтните лаборатории на ЕС за опазване здравето на животните и живите животни в част II от приложение VII към Регламент (ЕО) № 882/2004 се добавя следната точка 18:

„18.   Референтна лаборатория на ЕС за здравето на пчелите

ANSES - Sophia-Antipolis Laboratory

Sophia-Antipolis

Франция.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 2 септември 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 165, 30.4.2004 г. стр. 1.

(2)  ОВ L 29, 3.2.2011 г. стр. 1.

(3)  ОВ L 58, 3.3.2011 г. стр. 29.


3.9.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 228/9


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 881/2011 НА КОМИСИЯТА

от 2 септември 2011 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1137/2007 по отношение на състава на добавката „препарат от Bacillus subtilis DSM 17299“ (притежател на разрешителното Chr. Hansen A/S) и на нейната употреба във фураж, съдържащ мравчена киселина

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 13, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Препаратът от Bacillus subtilis DSM 17299, спадащ към категорията „зоотехническите добавки“, е разрешен за десет години като фуражна добавка за пилета за угояване с Регламент (ЕО) № 1137/2007 на Комисията (2).

(2)

В съответствие с член 13, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 притежателят на разрешителното предложи да се променят условията за разрешаване на Bacillus subtilis DSM 17299 с цел да се промени съставът на добавката, като се увеличи минималната концентрация, и да се позволи използването му във фуражи за пилета за угояване, съдържащи мравчена киселина. Заявлението бе придружено от съответните данни, подкрепящи искането за промяна. Комисията препрати заявлението до Европейския орган за безопасност на храните (наричан по-надолу „Органът“).

(3)

В становището си от 15 март 2011 г. Органът заключи, че увеличаването на минималната концентрация от 1,6 × 109 на 1,6 × 1010 CFU/g няма вероятност да създаде нови опасности и че измененият състав е съвместим с мравчената киселина. Той също така провери доклада относно метода за анализ на фуражната добавка във фуражите, представен от референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(4)

Условията, посочени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003, са изпълнени.

(5)

Поради това Регламент (ЕО) № 1137/2007 следва да бъде съответно изменен.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕО) № 1137/2007 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 2 септември 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  ОВ L 265, 2.10.2007 г., стр. 5.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Регламент (ЕО) № 1137/2007 се заменя със следния текст:

„ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Наименование на притежателя на разрешителното

Добавка

Състав, химична формула, описание, аналитичен метод

Вид или категория животни

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешителното

CFU/kg пълноценен фураж със съдържание на 12 % влага

Категория „зоотехнически добавки“. Функционална група: „стабилизатори на чревната флора“.

4b1821

Chr. Hansen A/S

Bacillus subtilis

DSM 17299

 

Състав на добавката:

Препарат от Bacillus subtilis DSM 17299, съдържащ минимум 1,6 × 1010 CFU/g добавка

 

Характеристика на активното вещество:

Bacillus subtilis DSM 17299 концентрат от спори

 

Аналитичен метод  (1):

метод за преброяване чрез разстилане в триптон-соев агар с предварителна топлинна обработка на пробите фураж

Пилета за угояване

8 × 108

1,6 × 109

1.

В указанията за употреба на добавката и на премикса да се посочат температурата на съхранение, допустимата продължителност на съхранение и устойчивостта на гранулиране.

2.

Използването е разрешено във фуражи, съдържащи някой от следните кокцидиостатици: диклазурил, халофугинон, робенидин, декоквинат, наразин/никарбацин, лазалоцид натрий, мадурамицин амоний, монензин натрий, наразин, салиномицин натрий или семдурамицин натрий.

3.

Съвместимостта на настоящата добавка с мравчена киселина е доказана.

22 октомври 2017 г.


(1)  Подробна информация относно аналитичните методи може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.“


3.9.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 228/11


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 882/2011 НА КОМИСИЯТА

от 2 септември 2011 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранни търговски преговори Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 посочва критериите за определяне от страна на Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A към същия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 3 септември 2011 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 2 септември 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

EC

32,6

ZZ

32,6

0707 00 05

TR

130,3

ZZ

130,3

0709 90 70

AR

40,2

TR

123,3

ZZ

81,8

0805 50 10

AR

70,5

CL

75,3

MX

39,8

PY

33,5

TR

65,0

UY

50,7

ZA

79,1

ZZ

59,1

0806 10 10

EG

149,9

IL

80,3

MA

175,2

TR

125,8

ZA

59,8

ZZ

118,2

0808 10 80

AR

118,9

CL

110,0

CN

50,3

NZ

100,3

ZA

90,5

ZZ

94,0

0808 20 50

CI

48,9

CN

42,6

TR

124,7

ZA

92,2

ZZ

77,1

0809 03

TR

129,5

ZZ

129,5

0809 40 05

BA

41,6

ZZ

41,6


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


3.9.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 228/13


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 883/2011 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 25 август 2011 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 25/2009 относно баланса на сектор „Парично-финансови институции“ (ЕЦБ/2008/32)

(ЕЦБ/2011/12)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид член 5 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка (1), и по-специално член 5, параграф 1 и член 6, параграф 4,

като взе предвид становището на Европейската комисия (2),

като има предвид, че:

(1)

Директива 2009/110/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно предприемането, упражняването и пруденциалния надзор на дейността на институциите за електронни пари и за изменение на директиви 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО, и за отмяна на Директива 2000/46/ЕО (3) позволи юридически лица да издават електронни пари, без да е необходимо да придобиват статут на кредитни институции.

(2)

Вследствие на това и за да продължи събирането на статистическа информация в сектора „Парично-финансови институции“ (ПФИ) относно институции за електронни пари, които са основно ангажирани с финансово посредничество под формата на издаване на електронни пари, е необходимо коригиране на определението на ПФИ, а оттук и актуализиране на определенията на „институция за електронни пари“ и „електронни пари“ в настоящия регламент. Институциите за електронни пари в рамките на сектора „ПФИ“ следва да бъдат класифицирани в категорията „други ПФИ“.

(3)

Измененията на определението на институции за електронни пари и на предвидените за тях изисквания съгласно Директива 2009/110/ЕО направиха неактуални разпоредбите на Регламент (ЕО) № 25/2009 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2008/32) (4) относно предоставянето на дерогации от изискванията за отчетност по отношение на институции за електронни пари, поради което съответните разпоредби на Регламент (ЕО) № 25/2009 (ЕЦБ/2008/32) следва да бъдат заличени.

(4)

Насоките относно общо определение на европейски фондове на паричния пазар (ФПП), издадени на 19 май 2010 г. от Европейския комитет на регулаторите на ценни книжа (Committee of European Securities Regulators — CESR), предшественика на Европейския орган за ценни книжа и пазари, имат за цел да подобрят защитата на инвеститорите чрез определяне на критерии, които се прилагат от всеки фонд, който желае да се представя на пазара като ФПП, и да служат като препоръка за европейските национални законодатели за целите на надзора. В тази връзка е уместно в Регламент (ЕО) № 25/2009 (ЕЦБ/2008/32) да се въведат съответни нови критерии за идентифициране на ФПП за статистически цели на Европейската система на централните банки, така че съвкупността от ФПП да съответства на критериите за идентифициране, които се очаква да се прилагат за целите на надзора, следвайки горепосочените насоки на CESR. Същевременно тази промяна има за цел да повиши пазарната прозрачност и да улесни управленската отчетност относно фондовете,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 25/2009 (ЕЦБ/2008/32) се изменя, както следва:

1.

Член 1 се изменя, както следва:

а)

първото тире се заменя със следното:

„—

„парично-финансова институция“ (ПФИ) означава резидентно предприятие, което принадлежи към някой от следните сектори:

i)

централни банки;

ii)

кредитни институции съгласно определението в член 4, параграф 1 от Директива 2006/48/ЕО;

iii)

други ПФИ, т.е. 1) други финансови институции, чиято дейност е i) да приемат депозити и/или близки заместители на депозити от лица, различни от ПФИ, и ii) за своя собствена сметка (поне в икономически смисъл) да предоставят кредити и/или да инвестират в ценни книжа; или 2) такива институции за електронни пари, които са основно ангажирани с финансово посредничество под формата на издаване на електронни пари;

iv)

фондове на паричния пазар (ФПП) съгласно определението в член 1а.

Относно критерия по точка iii), точка 1), подточка i) по-горе, степента на заменяемост между инструментите, емитирани от други ПФИ, и депозитите, вложени в кредитни институции, определя тяхната класификация като ПФИ, при условие че те отговарят на критерия по точка iii), точка 1), подточка ii),“;

б)

осмото тире се заменя със следното:

„—

„институция за електронни пари“ и „електронни пари“ означават институция за електронни пари и електронни пари съгласно определенията в член 2, параграфи 1 и 2 от Директива 2009/110/ЕО (5).

2.

Добавя се следният член 1a:

„Член 1а

Идентифициране на ФПП

За целите на настоящия правен акт като ФПП ще се третират предприятия за колективно инвестиране, които отговарят на всички посочени по-долу критерии, при което:

а)

преследват инвестиционната цел да поддържат главница на фонд и да осигуряват възвръщаемост, съизмерима с лихвените проценти на инструментите на паричния пазар;

б)

инвестират в инструменти на паричния пазар, които отговарят на критериите за инструменти на паричния пазар, определени в Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) (6) или в депозити в кредитни институции, или като алтернатива, гарантират, че ликвидността и стойността на портфейла, в който инвестират, са оценени на еквивалентна основа;

в)

гарантират, че инструментите на паричния пазар, в които инвестират, са с високо качество съгласно определеното от управляващото дружество. Качеството на инструмент на паричния пазар се определя, inter alia, въз основа на следните фактори:

кредитното качество на инструмента на паричния пазар,

естеството на категориите активи, представени от инструмента на паричния пазар,

за структурирани финансови инструменти, оперативния риск и риска, свързан с контрагента, присъщи на структурираната финансова транзакция,

ликвидния профил;

г)

гарантират, че техният портфейл има среднопретеглен матуритет не повече от шест месеца и среднопретеглен срок на живот не повече от дванадесет месеца;

д)

представят ежедневно нетна стойност на активите и изчисление на цената на техните акции/дялове, както и ежедневно записване и изкупуване на акции/дялове;

е)

ограничават инвестициите в ценни книжа до такива с остатъчен матуритет до датата на обратно изкупуване, по-малък от или равен на две години, при условие че оставащият срок до датата на следваща актуализация на лихвения процент е по-малък от или равен на 397 дни, при което ценните книжа с плаващ лихвен процент следва да се актуализират спрямо лихвен процент или индекс на паричния пазар;

ж)

ограничават инвестициите в други предприятия за колективно инвестиране до такива, отговарящи на определението на ФПП;

з)

не поемат преки или непреки капиталови или стокови експозиции, включително чрез деривативи, и използват деривативи само в съответствие със стратегията на фонда за инвестиране на паричния пазар. Деривативи, които водят до валутна експозиция, могат да бъдат използвани само с цел хеджиране. Инвестиции в ценни книжа, които не са в основна валута, са разрешени, при условие че валутната експозиция е изцяло хеджирана;

и)

имат постоянна или променлива нетна стойност на активите.

3.

В член 8 параграф 4 се заличава.

4.

Без да се засяга член 2 от настоящия регламент, в част 1 от приложение I раздел 2 се заменя със следното:

Раздел 2:     Спецификации за критериите за идентифициране на ФПП

За целите на член 1а от настоящия регламент:

а)

инструментът на паричния пазар се счита с високо кредитно качество, ако му е присъден един от двата най-високи възможни краткосрочни кредитни рейтинга от всяка призната агенция за кредитен рейтинг, която е оценила този инструмент, или ако не е оценен, инструментът е с равностойно качество съгласно установеното чрез вътрешния процес на определяне на кредитни рейтинги на управляващото дружество. Когато призната агенция за кредитен рейтинг разделя своя най-висок краткосрочен кредитен рейтинг на две категории, тези два рейтинга се считат за една категория и следователно за най-високия възможен рейтинг;

б)

фондът на паричния пазар може като изключение от изискването в буква а) да държи държавна емисия поне с инвестиционен рейтинг, при което „държавна емисия“ означава инструменти на паричния пазар, които са емитирани или гарантирани от органи на централната, регионалната или местната власт, централна банка на държава-членка, ЕЦБ, Европейския съюз или Европейската инвестиционна банка;

в)

при изчисляване на среднопретегления срок на живот за ценни книжа, включително структурирани финансови инструменти, изчисляването на матуритета се основава на остатъчния матуритет до обратното изкупуване на инструментите. Когато обаче финансов инструмент включва пут опция, датата на упражняване на пут опцията може да бъде използвана вместо законния остатъчен матуритет, само ако по всяко време са изпълнени следните условия:

пут опцията може да бъде свободно упражнена от управляващото дружество на датата на нейното упражняване,

цената на упражняване на пут опцията остава близка до очакваната стойност на инструмента на следващата дата на упражняване,

инвестиционната стратегия на ФПП предполага съществуване на голяма вероятност опцията да бъде упражнена на следващата дата на упражняване;

г)

при изчисляване на среднопретегления срок на живот и на среднопретегления матуритет се вземат предвид влиянието на финансовите деривативни инструменти, депозитите и техниките за ефективно управление на портфейла;

д)

„среднопретеглен матуритет“ означава мярка за средната продължителност на времето до матуритета на всички основни ценни книжа във фонда, претеглена така, че да отразява относителния дял във всеки от държаните инструменти, допускайки, че матуритетът на инструменти с плаващ лихвен процент е времето, оставащо до датата на следваща актуализация на лихвения процент спрямо лихвения процент на паричния пазар, а не оставащото време преди момента, в който трябва да се погаси стойността на главницата на ценните книжа. На практика среднопретегленият матуритет се използва за измерване на чувствителността на ФПП към променящите се лихвени проценти на паричния пазар;

е)

„среднопретеглен срок на живот“ означава среднопретеглен остатъчен матуритет на всяка държана във фонда ценна книга, представляващ времето до пълното погасяване на главницата, независимо от лихвения процент и без дисконтиране. За разлика от изчисляването на среднопретегления матуритет, изчисляването на среднопретегления срок на живот за ценните книжа с плаващ лихвен процент и структурираните финансови инструменти не позволява използването на дати на актуализация на лихвения процент, а вместо това използва единствено посочения краен матуритет на ценната книга. Среднопретегленият срок на живот се използва за измерване на кредитния риск, като колкото повече се отлага изплащането на главницата, толкова по-голям е кредитният риск. Среднопретегленият срок на живот също така се използва за ограничаване на ликвидния риск;

ж)

„инструменти на паричния пазар“ означава инструменти, които обичайно се търгуват на паричния пазар и които са ликвидни и имат стойност, която може да бъде точно определена по всяко време;

з)

„управляващо дружество“ означава дружество, чиято обичайна дейност е управление на портфейла на ФПП.“

Член 2

Преходна разпоредба

Националните централни банки (НЦБ) могат да продължават да събират статистическа информация съгласно Регламент (ЕО) № 25/2009 (ЕЦБ/2008/32) от ФПП, които са резиденти в техните държави-членки и които са идентифицирани в съответствие с предишния раздел 2 от приложение I, част 1 към Регламент (ЕО) № 25/2009 (ЕЦБ/2008/32), най-късно до 31 януари 2012 г. Те уведомяват всички засегнати ФПП за решението си да прилагат настоящата преходна разпоредба. НЦБ започват да събират статистическа информация от ФПП, идентифицирани в съответствие с член 1а от Регламент (ЕО) № 25/2009 (ЕЦБ/2008/32), най-късно от 1 февруари 2012 г.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено във Франкфурт на Майн на 25 август 2011 година.

За Управителния съвет на ЕЦБ

Председател на ЕЦБ

Jean-Claude TRICHET


(1)  ОВ L 318, 27.11.1998 г., стр. 8.

(2)  C(2011) 5090 окончателен.

(3)  ОВ L 267, 10.10.2009 г., стр. 7.

(4)  ОВ L 15, 20.1.2009 г., стр. 14.

(5)  ОВ L 267, 10.10.2009 г., стр. 7.“

(6)  ОВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 32.“


РЕШЕНИЯ

3.9.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 228/16


РЕШЕНИЕ 2011/522/ОВППС НА СЪВЕТА

от 2 септември 2011 година

за изменение на Решение 2011/273/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 9 май 2011 г. Съветът прие Решение 2011/273/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия (1).

(2)

На 18 август 2011 г. Съюзът осъди най-решително жестоката кампания, която Башар ел Асад и неговият режим водят срещу собствения си народ и която доведе до много убити или ранени сирийски граждани. Съюзът многократно е изтъквал, че жестоките репресии трябва да бъдат прекратени, задържаните демонстранти да бъдат освободени, да се разреши свободен достъп на международните хуманитарни организации, организациите по правата на човека и медиите и да се постави началото на реален национален диалог с участието на всички страни. Въпреки това сирийските ръководители продължават да се държат предизвикателно спрямо призивите на Съюза и широката международна общност.

(3)

В този контекст Съюзът реши да приеме допълнителни ограничителни мерки срещу сирийския режим.

(4)

Ограниченията за влизане и замразяването на финансови средства и икономически ресурси следва да се приложат към допълнителни лица и образувания, които се ползват от режима или го подкрепят, по-специално към лицата и образуванията, които финансират или оказват логистична подкрепа на режима, особено на апарата за сигурност, или които подкопават усилията за мирен преход към демокрация в Сирия.

(5)

Освен това следва да се забрани закупуването, вносът или транспортът на суров петрол и петролни продукти от Сирия.

(6)

Поради това следва да се отбележи, че Съветът взе решение за частично спиране на Споразумението за сътрудничество между Европейската икономическа общност и Сирийската арабска република (2) с Решение 2011/523/EC (3) от 2 септември 2011 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2011/273/ОВППС на Съвета се изменя, както следва:

1)

Добавят се следните членове:

„Член 2а

1.   Забранява се закупуването, вносът или транспортът на суров петрол и петролни продукти от Сирия.

2.   Забранява се, пряко или непряко, финансирането или финансовата помощ, включително финансовите деривативи, както и застраховането и презастраховането, свързани със забраните, посочени в параграф 1.

3.   Забранява се съзнателното или умишленото участие в дейности, които целят или имат за резултат заобикалянето на забраните, посочени в параграфи 1 и 2.

Член 2б

Забраните по член 2а не засягат изпълнението до 15 ноември 2011 г. на задължения, предвидени в договори, сключени преди 2 септември 2011 г.“

„Член 4а

Не се удовлетворяват искове, включително за обезщетения, нито други подобни искове — като искове за компенсации или искове по гаранции във връзка с договор или транзакция, чието изпълнение е засегнато пряко или непряко, изцяло или частично вследствие на мерките, предприети в съответствие с настоящото решение — на посочените лица или образувания, включени в приложението, или на други лица или образувания в Сирия, включително правителството на Сирия, или на лица или образувания, които предявяват искове чрез или за сметка на такива лица или образувания.“

2)

Член 3, параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки за предотвратяване на влизането или транзитното преминаване през техните територии на лицата, отговорни за жестоките репресии срещу гражданското население в Сирия, на лицата, които се ползват от режима или го подкрепят, както и на свързаните с тях лица, посочени в приложението.“

3)

Член 4, параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.   Замразяват се всички финансови средства и икономически ресурси, принадлежащи, притежавани, държани или контролирани от лица, отговорни за жестоките репресии срещу гражданското население в Сирия, както и от физически или юридически лица, които се ползват от режима или го подкрепят и свързаните с тях физически и юридически лица, изброени в приложението.“

4)

В член 4, параграф 3 се добавят следните букви:

„д)

необходими за хуманитарни цели, като оказването или улесняване оказването на помощ, в т.ч. медицински доставки, храна, служители на хуманитарни организации и свързаната с тях помощ, или за евакуирането на чужди граждани от Сирия;

е)

платими по или от банкова сметка на дипломатическо или консулско представителство или на международна организация, ползваща се с имунитети съгласно международното право, доколкото тези плащания са предназначени за официални цели на дипломатическото или консулско представителство или международната организация.“

Член 2

Лицата и образуванията, изброени в приложението към настоящото решение, се добавят към списъка в приложението към Решение 2011/273/ОВППС.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 2 септември 2011 година.

За Съвета

Председател

M. DOWGIELEWICZ


(1)  ОВ L 121, 10.5.2011 г., стр. 11.

(2)  ОВ L 269, 27.9.1978 г., стр. 2.

(3)  Вж. страница 19 от настоящия брой на Официален вестник.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Лица и образувания, посочени в член 2

А.   Лица

 

Име

Идентификационни данни

(дата на раждане, място на раждане …)

Основания

Дата на включване в списъка

1.

Fares CHEHABI

 

Председател на търговската и промишлена камара в гр. Алепо. Оказва икономическа подкрепа на сирийския режим.

2.09.2011

2.

Emad GHRAIWATI

 

Председател на индустриалната камара в Дамаск (Zuhair Ghraiwati Sons). Оказва икономическа подкрепа на сирийския режим.

2.09.2011

3.

Tarif AKHRAS

 

Основател на Akhras Group (суровини, търговия, преработка и логистика), Хомс. Оказва икономическа подкрепа на сирийския режим.

2.09.2011

4.

Issam ANBOUBA

 

Председател на Issam Anbouba Est. for agro-industry. Оказва икономическа подкрепа на сирийския режим.

2.09.2011


Б.   Образувания

 

Име

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

1.

„Mada Transport“

Филиал на холдинг „Cham“

(Sehanya daraa Highway, PO Box 9525, тел.: 00 963 11 99 62)

Икономическо образувание, оказващо финансова подкрепа на режима.

2.09.2011

2.

Инвестиционна група „Cham“

Филиал на холдинг „Cham“

(Sehanya daraa Highway, PO Box 9525, тел.: 00 963 11 99 62)

Икономическо образувание, оказващо финансова подкрепа на режима.

2.09.2011

3.

Кредитна банка за недвижимо имущество (Real Estate Bank)

Insurance Bldg - Yousef Al-Azmeh

sqr. Damascus

P.O. Box: 2337 Damascus

Syrian Arab Republic

Тел.: (+963) 11 2456777 и 2218602

Факс: (+963) 11 2237938 и 2211186

Е-mail: Publicrelations@reb.sy

Уебсайт: www.reb.sy

Държавна банка, оказваща финансова подкрепа на режима.

2.09.2011


3.9.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 228/19


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 2 септември 2011 г.

за частично спиране на прилагането на Споразумението за сътрудничество между Европейската икономическа общност и Сирийската арабска република

(2011/523/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207 във връзка с член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)

На 18 януари 1977 г. Европейската икономическа общност и Сирийската арабска република сключиха Споразумение за сътрудничество (1) („Споразумението за сътрудничество“), за да се насърчи цялостното сътрудничество с цел да се укрепят взаимоотношенията между договарящите страни.

(2)

Споразумението за сътрудничество се основава на общото желание на договарящите страни да запазят и укрепят приятелските си взаимоотношения в съответствие с принципите на хартата на Обединените нации.

(3)

Съгласно член 3, параграф 5 от Договора за европейския съюз, в отношенията си с останалата част от света, Съюзът значително допринася за мира, сигурността и защитата на правата на човека, както и за стриктното спазване и развитието на международното право, и по-специално зачитането на принципите на Устава на Организацията на обединените нации.

(4)

Съгласно член 21, параграф 1 от Договора за европейския съюз, дейността на Съюза на международната сцена се ръководи от основополагащите принципи за неговото създаване, развитие и разширяване, които той цели да насърчава в останалата част от света: демокрацията, правовата държава, универсалността и неделимостта на правата на човека и на основните свободи, зачитането на човешкото достойнство, принципите на равенство и солидарност и зачитането на принципите на Устава на Организацията на обединените нации и на международното право.

(5)

От март 2011 г. нараснаха протестите срещу определени злоупотреби с властта на висши сирийски длъжностни лица на общия фон на растящо недоволство от икономическото и политическото положение. Плахите протести, започнали в крайни и бедни райони на страната, прераснаха във повсеместно въстание Сирийските власти отвърнаха и продължават да отвръщат по много ожесточен начин, включително чрез разстрелване на мирни протестиращи.

(6)

На 18 август 2011 г. в изявление за 17-та специална сесия на Съвета за правата на човека относно „Положението с правата на човека в Сирийската арабска република“ върховният комисар на ООН по правата на човека припомни, че в доклада си от 18 август информационната мисия в Сирия, изпълнена по искане на Съвета за правата на човека, е установила, че съществува модел на широкоразпространени или систематични нарушения на правата на човека от страна на сирийските сили за сигурност и сирийските въоръжени сили, в т.ч. убийства, насилствено изчезване, изтезания, лишаване от свобода и преследване. Върховният комисар счете, че по мащаб и характер тези действия могат да представляват престъпления срещу човечеството, и прикани членовете на Съвета за сигурност да разгледат възможността за сезиране на Международния наказателен съд относно положението в Сирия.

(7)

На същата дата Съюзът осъди бруталната кампания, която Башар ал Асад и неговият режим извършват срещу собствения си народ и която доведе до убийството или нараняването на много сирийски граждани. Съюзът многократно е изтъквал, че жестоките репресии трябва да бъдат прекратени, задържаните демонстранти да бъдат освободени, че трябва да се разреши свободен достъп за международните организации за хуманитарна помощ и по правата на човека, както и за медиите, и да се постави началото на реален национален диалог с всички страни. Въпреки това сирийските ръководители продължават да се държат предизвикателно пред призивите на Съюзът и широката международна общност.

(8)

На 23 август 2011 г. Съветът по правата на човека прие резолюция относно тежките нарушения на човешките права в Сирийската арабска република, в която силно заклейми продължаващите много тежки нарушения на човешките права от сирийските власти, повтори призива си към сирийските власти да изпълнят задълженията си съгласно международното право, подчерта нуждата от международно, прозрачно, независимо и бързо разследване на предполагаемите нарушения на международното право, включително действията, които могат да представляват престъпления срещу човечеството, както и за търсене на отговорност от извършителите, и реши да изпрати независима международна комисия за проучване и разследване на нарушенията в Сирия на международното право за човешките права.

(9)

Съгласно преамбюла към Споразумението за сътрудничество като сключват Споразумението договарящите страни искат да покажат общото си желание да запазят и укрепят приятелските си взаимоотношения в съответствие с принципите на Хартата на Обединените нации. При сегашните обстоятелства Съюзът счита, че настоящата ситуация в Сирия е в нарушение на принципите на Хартата на Обединените нации, които представляват основата за сътрудничеството между Сирия и Съюза.

(10)

Предвид изключителната сериозност на насилията, извършвани от страна на Сирия в нарушение на общото международно право и на принципите на Устава на Организацията на обединените нации, Съюзът реши да приеме допълнителни ограничителни мерки срещу режима в Сирия.

(11)

Поради това прилагането на Споразумението за сътрудничество следва частично да бъде спряно, докато сирийските власти поставят край на систематичното нарушаване на човешките права и докато отново може да се счита, че спазват общото международно право и принципите, съставляващи основата на Споразумението за сътрудничество.

(12)

Предвид това, че спирането следва да е насочено само към сирийските власти, но не и към народа на Сирия, то трябва да е ограничено. Тъй като понастоящем суровият нефт и нефтопродуктите са продуктите, търговията с които носи най-голяма полза на режима в Сирия и по този начин подкрепя неговата репресивната политика, спирането на Споразумението следва да се ограничи до суровия нефт и нефтопродуктите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Спира се действието на членове 12, 14 и 15 от Споразумението за сътрудничество между Европейската икономическа общност и Сирийската арабска република по отношение на мерките, изброени в приложението към настоящото решение.

Член 2

Сирийската арабска република се уведомява за решението.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 2 септември 2011 година.

За Съвета

Председател

M. DOWGIELEWICZ


(1)  ОВ L 269, 27.9.1978 г., стр. 2.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на мерките, посочени в член 1

1.

Вносът на суров нефт и нефтопродукти в Съюза, ако

а)

са с произход от Сирия или

б)

са били изнесени от Сирия.

2.

Закупуването на суров нефт и нефтопродукти, които се намират в Сирия или които са с произход от Сирия;

3.

Транспорта на суров нефт или нефтопродукти, ако произлизат от Сирия или са били изнесени от Сирия в която и да е друга държава;

4.

Предоставянето, пряко или непряко, на финансиране или финансова помощ, включително финансови деривати, както и застраховане и презастраховане, свързани с точки 1, 2 и 3, и

5.

Съзнателното и преднамерено участие в дейности, чиято пряка или непряка цел или резултат е заобикалянето на забраните в точки 1, 2, 3 или 4.


3.9.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 228/22


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 23 март 2011 година

относно държавна помощ C 28/05 (ex NN 18/05, ex N 517/2000), приведена в действие от Германия в полза на Glunz AG и OSB Deutschland GmbH

(нотифицирано под номер C(2011) 1764)

(само текстът на немски език е автентичен)

(текст от значение за ЕИП)

(2011/524/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 108, параграф 2, първа алинея (1) от него,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, и по-специално член 62, параграф 1, буква а) от него,

като покани заинтересованите страни да представят мненията си в съответствие с посочените по-горе разпоредби (2) и като взе предвид техните мнения,

като има предвид, че:

I.   ПРОЦЕДУРА

(1)

С писмо от 4 август 2000 г., регистрирано на 7 август 2000 г., Германия уведоми Комисията за своето намерение да предостави помощ с интензитет от 35 % за инвестиционен проект за създаването на интегриран център за дървообработване в Нетгау (Саксония-Анхалт) от Glunz AG и OSB Deutschland GmbH. Планираната помощ беше регистрирана под номер N 517/2000.

(2)

След предоставянето на допълнителна информация, на 25 юли 2001 г. Комисията прие решение да не повдига възражения срещу интензитет на помощта в размер на 35 % в съответствие с многосекторната рамка за регионалната помощ за големи инвестиционни проекти (3) (наричана по-долу „МСР от 1998 г.“).

(3)

С решение от 1 декември 2004 г. по дело T-27/02 (4), Kronofrance/Комисия, Общият съд реши да отмени горепосоченото решение на Комисията.

(4)

Поради това Комисията трябва да приеме ново решение въз основа на уведомлението от Германия от 7 август 2000 г.

(5)

С писмо от 17 декември 2004 г. Комисията отправи запитване до Германия дали тя желае да предостави допълнителна информация към уведомлението от 7 август 2000 г. във връзка с отмяната на решението на Комисията. Комисията изпрати напомнително писмо на 3 март 2005 г. Германия отговори с писмо от 23 март 2005 г., но на този етап не предостави допълнителна информация.

(6)

През февруари 2000 г. Германия предостави настоящата помощ с уговорката, че тя бъде одобрена от Комисията. Германия е започнала да изплаща помощта след решението на Комисията от 25 юли 2001 г. да не повдига възражения.

(7)

След отмяната на решението от 25 юли 2001 г. от Общия съд то трябва да се разглежда като несъществуващо, т.е. следва да се смята, Германия не е получила одобрение от Комисията относно предложения интензитет на помощта (5). В съответствие с това Комисията прехвърли делото в регистъра на неправомерно отпуснатите помощи под номер NN 18/05.

(8)

С писмо от 20 юли 2005 г. Комисията уведоми Германия, че е взела решение да открие процедурата, посочена в член 108, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), по отношение на помощта.

(9)

Решението на Комисията да започне процедурата беше публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (6). Комисията покани заинтересованите страни да представят мненията си относно помощта.

(10)

Комисията получи едно мнение от заинтересована страна. То беше препратено на Германия, която имаше възможност да отговори; становището на Германия беше получено с писма от 24 октомври 2005 г. и 24 януари 2006 г.

(11)

С писмо от 28 февруари 2006 г. Германия поиска преустановяване на официалната процедура по разследване по смисъла на член 7, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета от 22 март 1999 г. за установяване на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за ЕО (7) с оглед на подлежащите на разглеждане жалби, подадени от Германия и Glunz AG пред Съда на Европейския съюз (съединени дела C-75/05 P и C-80/05 P) срещу решението на Общия съд по дело Kronofrance/Комисия.

(12)

С писмо от 9 март 2006 г. Комисията разреши преустановяването на процедурата до произнасянето на решението на Съда по съединени дела C-75/05 P и C-80/05 P, Федерална република Германия и други/Kronofrance SA.

(13)

В своето решение от 11 септември 2008 г. (8) Съдът потвърди решението на Общия съд. Вследствие официалната процедура по разследване по дело C 28/05 беше възобновена.

(14)

Германия предостави допълнителна информация с писмо от 4 август 2009 г. и, след отправено искане за информация от Комисията, с писмо от 19 юли 2010 г.

II.   ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА ПОМОЩТА

2.1.   МЯРКАТА ЗА ПОМОЩ

(15)

На 29 февруари 2000 г. Landesförderinstitut Sachsen-Anhalt реши да отпусне инвестиционна помощ за създаването на интегриран център за дървообработване в Нетгау (Саксония-Анхалт) от Glunz AG и OSB Deutschland GmbH. Общият размер на помощта възлиза на 69 797 988 EUR.

(16)

Съгласно уведомлението от 4 август 2000 г. помощта се отпуска под формата на субсидия в размер на 46 201 868 EUR съгласно 28-ия рамков план за целта от общ интерес „Подобряване на регионалната икономическа структура“ (28. Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (9)), одобрена от Комисията. Тази субсидия съответства на 23,17 % от брутния размер на приемливите разходи.

(17)

Освен това въз основа на Закона за инвестиционните премии (Investitionszulagegesetz) от 1999 г. (10) е предоставена одобрена от Комисията инвестиционна премия (Investitionszulage) в размер на 23 596 120 EUR. Тази инвестиционна премия покрива 11,83 % от брутния размер на приемливите инвестиционни разходи.

(18)

Съгласно информацията, предоставена от Германия, вече е била изплатена сума в размер на […] (11) EUR въз основа на 28-ия рамков план за целта от общ интерес „Подобряване на регионалната икономическа структура“ и сума в размер на […] EUR под формата на инвестиционна премия (Investitionszulage). Така Германия вече е изплатила на получателите помощ в общ размер на […] EUR (от договорената обща сума, възлизаща на 69 797 988 EUR).

2.2.   ПОЛУЧАТЕЛЯТ

(19)

Има двама получатели на помощта.

(20)

Единият от получателите на помощта е Glunz AG (по-нататък наричано „Glunz“) със седалище в град Хам (Северен Рейн-Вестфалия), основано през 1932 г. и по това време имащо за свой предмет на дейност търговия с дървесина. От шестдесетте години насам дружеството произвежда и предлага на пазара изключително плочи от пресовани дървени частици (ПДЧ), дървесновлакнести плочи със средна плътност (MDF — Mittel-dichte Faserplatte), плочи от ориентирани частици (OSB — Oriented Strand Board) и шперплат. Към момента на подаване на уведомлението Tableros De Fibras S.A. (по-нататък наричано „TAFISA“), което принадлежи на португалската група SONAE, притежава 96,03 % от акциите на Glunz AG.

(21)

Другият получател на помощта е OSB Deutschland GmbH (наричано по-долу „OSBD“), което е 100 % собственост на TAFISA и следователно е свързано дружество сестра на Glunz AG, тъй като и двете са дъщерни дружества на TAFISA. OSBD е създадено на 16 юли 1999 г. и след пълното осъществяване на инвестицията в Нетгау започва да произвежда и предлага на пазара продукти от OSB.

2.3.   ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПРОЕКТ

(22)

Инвестиционният проект се осъществява в Нетгау (Саксония-Анхалт), подпомаган регион по силата на член 107, параграф 3, буква а) от ДФЕС. В този регион максималният разрешен интензитет на помощта за подпомагането на нови инвестиции от големи предприятия към момента на подаване на уведомлението възлиза бруто на 35 %.

(23)

Glunz и OSBD са построили върху терен, който до момента не е използван за промишлени цели, интегриран център за дървообработване, който се състои от два завода, които са свързани един с друг. Първият завод, собственост на OSBD, произвежда продукти от OSB. Вторият завод, собственост на Glunz, произвежда плочи от дървесни частици. Германия посочва, че производствените съоръжения на двата завода са свързани помежду си с обща техническа инфраструктура. Както плочите от OSB, така и плочите от дървесни частици преминават допълнителна и фина обработка на една и съща шлифовъчна линия, с едно и също оборудване за ламиниране и за нутоване. Освен това според нея частици, образувани при преработката на OSB, се използват в намиращия се в съседство завод за плочи от дървесни частици. И двата завода, включително дейностите в областта на маркетинга, снабдяването и продажбите, ще се управляват от една и съща централна администрация.

(24)

Според Германия интегрираният център за дървообработване на Glunz и OSBD предлага няколко преимущества благодарение на оптимизираната концепция на завода и единната техническа инфраструктура, особено що се отнася до обработката на произведените дървени плочи. Тя изтъква, че това позволява оптимално използване на асортимента на дървен материал, включително по-добро усвояване на суровините и вътрешно рециклиране.

(25)

В уведомлението от 7 август 2000 г. се посочва, че част от помощта ще бъде отпусната в полза на завода за OSB, а друга част — в полза на завода за плочи от дървесни частици. Помощта, предвидена в полза на завода за OSB, възлиза на 28,61 млн. евро за приемливи инвестиционни разходи в размер на 81,8 млн. евро, което съответства на брутен интензитет от 35 %. Помощта, отпусната в полза на завода за плочи от дървесни частици, възлиза на 41,18 млн. евро за приемливи инвестиционни разходи в размер на 117,6 млн. евро, което също съответства на брутен интензитет от 35 %.

(26)

Към момента на подаване на уведомлението Германия е изчислила, че в интегрирания център за дървообработване в Нетгау ще бъдат разкрити 355 постоянни работни места: 234 работни места в завода за плочи от дървесни частици и 121 — в завода за OSB. Германия е посочила, че във въпросните подпомагани региони ще бъдат създадени 520 непреки работни места, като 33 от тях ще осигурят запазването на съществуващи работни места. Новата инвестиция в Нетгау е трябвало да бъде реализирана между януари 2000 г. и края на 2002 г. Предвиждало се е производството да започне през 2001 г., а пълният производствен капацитет да бъде достигнат след две години.

(27)

Било е изчислено, че през 2002 г. производственият капацитет на новия завод за OSB ще достигне […] м3. През 1999 г. капацитетът за производство на продукти от вида OSB на групата TAFISA е […] м3.

(28)

През 1999 г. капацитетът за производство на плочи от дървесни частици в групата Glunz възлиза на […] м3. Според Германия вследствие на капацитета от […] м3 на новия завод в Нетгау общият производствен капацитет ще достигне […] м3.

III.   ОСНОВАНИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОФИЦИАЛНАТА ПРОЦЕДУРА ПО РАЗСЛЕДВАНЕ

(29)

Максималният допустим интензитет на помощта съгласно МСР от 1998 г. се определя на базата на изчисление, което включва прилагането на редица фактори за оценка, и по-специално на фактора, показващ състоянието на конкуренцията в разглеждания стопански сектор („фактор Т“). Този фактор може да приема 4 стойности: 0,25, 0,5, 0,75 или 1. Той може да бъде определен като 1, единствено ако в сектора (определен като най-ниското ниво по NACE) не е налице свръхкапацитет (тест за свръхкапацитет) и/или ако съответният пазар (определен чрез разглеждания продукт и неговите заместители) не бележи относителен спад (тест за спадащ пазар).

(30)

В своето решение за откриване на процедурата, посочена в член 108, параграф 2 от ДФЕС, Комисията изрази съмнения относно определението на съответния пазар, към който принадлежат OSB, вследствие на което за целите на определянето на фактор за състоянието на конкуренцията „T“ не можа да установи дали пазарът бележи спад.

IV.   МНЕНИЯ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

(31)

На 22 ноември 2005 г. Комисията получи съвместно становище (12) от конкуренти, принадлежащи към KronoGroup Switzerland (Kronotex GmbH & Co. KG, Kronoply GmbH & Co. KG и Kronofrance S.A.).

(32)

В своето становище дружествата от KronoGroup се изказват в подкрепа на определението на пазара, включващо OSB и шперплат от мека дървесина. Според тях шперплатът от твърда дървесина е значително по-скъп и намира приложение предимно в области (производството на мебели и вътрешно обзавеждане), в които OSB и шперплатът от мека дървесина се използват рядко или изобщо не се използват. В подкрепа на това твърдение те се позовават на проучване, осъществено от Jaakko Pöyry (13), и на публикация на Финландския институт за изследване на горите.

(33)

KronoGroup изрази мнение и по други въпроси, които могат да бъдат обобщени, както следва:

(34)

KronoGroup поддържа мнението, че когато изчислява дали пазарът бележи спад, Комисията следва да използва данни за периода до 1999 г., тъй като към момента на първоначалното решение за разрешение (юли 2001 г.), което по-късно е отменено от Общия съд, е била налице само тази информация. Предприятието твърди също, че в периода 1995—1999 г. пазарът на плочи от дървесни частици бележи среден спад от - 4,626 %. При все това KronoGroup признава, че в периода 1994—1999 г. пазарът на плочи от дървесни частици бележи среден годишен растеж от 0,456 % (независимо че той е по-малък от растежа на производствената промишленост в ЕИП като цяло).

(35)

KronoGroup твърди също, че вместо да изчислява общ интензитет на помощта за целия проект, Комисията трябва да оцени поотделно помощта за завода за OSB и за завода за плочи от дървесни частици, тъй като двете инвестиции, двете производствени линии и двата продуктови пазара могат да бъдат ясно разграничени. Това би означавало отделно изчисляване на всички фактори за оценка за двата завода.

(36)

Освен това KronoGroup твърди, че успоредно със своята инвестиция в Нетгау Glunz е закрило своя завод за плочи от дървесни частици в Засенбург (разположен на 30 км разстояние, въпреки че се намира в друга провинция, а именно в Долна Саксония (14)). Предприятието цитира статии от вестници, според които цялата работна сила на завода в Засенбург е поета от новия завод в Нетгау. Според KronoGroup това е в противоречие с целта на МСР от 1998 г. за създаване на работни места в подпомагания регион в полза на живеещите в региона и тези работни места не трябва да се вземат предвид при определянето на фактора „вложен капитал/работни места“ и фактора „регионално въздействие“, определени в МСР от 1998 г. (и двата фактора се изчисляват въз основа на броя работни места, създадени чрез инвестицията).

(37)

Накрая KronoGroup твърди, че Комисията е трябвало да разпореди временно възстановяване на помощта в съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 659/1999 (разпореждане за възстановяване на неправомерна помощ), тъй като Glunz и OSBD са получили значителни конкурентни предимства чрез частично изплатената помощ.

V.   МНЕНИЕ НА ГЕРМАНИЯ

(38)

Съображенията на Германия могат да бъдат обобщени, както следва.

5.1.   МНЕНИЕ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НА СЪОТВЕТНИЯ ПАЗАР ЗА OSB

(39)

Германия счита, че съответният пазар по отношение на OSB се състои от OSB и шперплат за крайни приложения в областта на амбалажа, оградните платна, покривните и подовите покрития и вътрешните/стенните облицовки. При този пазар не се наблюдава спад.

(40)

Крайните приложения, при които OSB заместват шперплата, като цяло съответстват на основните сфери на приложение на шперплата от мека дървесина. Поради своите технически характеристики обаче OSB не могат да се използват в ключови области на приложение на шперплата от твърда дървесина (мебелната промишленост, строителството и оборудването на транспортни превозни средства). Включването на OSB в общия пазар на шперплат от твърда и мека дървесина следователно не би отговаряло на реалните условия на съответните пазари. Това е потвърдено в експертното становище от 21 октомври 2005 г., изготвено от Jaakko Pöyry.

(41)

Jaakko Pöyry изчислява следните проценти по отношение на потенциала на заместване на OSB в горепосочените области на приложение: амбалаж: 40—60 %; оградни платна: 70—80 %; покривни покрития: 70—90 %; подови покрития: 50—80 %; вътрешни/стенни облицовки 70—90 %.

(42)

В мебелната промишленост OSB не са подходящи за приложение във видимите елементи поради повърхностните им характеристики. Повърхността на OSB не е привлекателна на външен вид, тъй като те се произвеждат от ориентирани дървесни ивици (oriented strands), което ги прави груби и неравни. Поради това на OSB не може да бъде поставено декоративно покритие. Те са подходящи само за скрити мебелни елементи (например носещи конструкции за тапицирани мебели). В сферата на скритите мебелни елементи обаче OSB не могат да се конкурират по отношение на цената с далеч по-евтините видове плочи от дървесни частици, които обикновено се използват в този сегмент.

(43)

В строителството (кофражните работи) е от решаващо значение материалите за облицовка, използвани при изливането на бетон на място, да имат гладка повърхност. Поради неравностите в резултат на производствения процес при OSB за бетон с гладка повърхност специално трябва да бъде нанесено покритие, за да се осигури равномерната повърхност на този вид бетон. Тази допълнителна обработка е скъпа и повишава цената на крайния продукт. За разлика от шперплата OSB са конкурентни само когато могат да се използват многократно като кофраж. Поради практически причини обаче случаят невинаги е такъв. Тъй като плочите се използват интензивно на строителните обекти, тяхната повърхност може да се наруши. Ако се появят пукнатини, съществува опасност OSB да се изкривят от вода или влага или да се деформират по друг начин. По тази причина многократната употреба на скъпи обработени OSB невинаги е възможна. Освен това ръбовете на OSB може да са неустойчиви и податливи на влага. В допълнение материалите, използвани като кофраж за бетон, трябва да са много устойчиви на сцепване и огъване. В това отношение OSB не удовлетворяват изискванията, които строителната промишленост поставя за кофражните материали. От друга страна, с оглед на неговата сравнително ниска цена и равномерна повърхност, шперплатът от мека дървесина е много подходящ за тази употреба, както е видно от реално използваните обеми при кофражни работи.

(44)

В сферата на транспортните средства също е важно повърхността да бъде равномерна, тъй като плочите, използвани в тях, често трябва да бъдат с покритие. По различни причини облицоването на OSB невинаги е лесно изпълнимо. Дори ако OSB са с покритие, например от меламинова хартия, съществува риск покритието да се напука поради неравната структура на повърхността на OSB. При товарене с мотокар върху някои места от повърхността се оказва натиск. В такива случаи при наличие на влага или вода съществува опасност в плочата да се просмуче вода, която да доведе до нейното деформиране или изкривяване. Устойчиво повърхностно покритие може да се гарантира само чрез скъпа допълнителна обработка. Повърхността на OSB, за разлика от шперплата от твърда дървесина, който е сравнително устойчив спрямо надраскване, точки на напрежение и др. предвид особената твърдост на неговата повърхност, и без друго не е достатъчно устойчива, за да понесе натиска при транспорт.

(45)

Оценката на възможността за заменяне на OSB с шперплат от мека дървесина, от една страна, и такъв от твърда дървесина, от друга, се основава главно на техническите свойства и възможните приложения на OSB, както и на ценовата разлика в сравнение с шперплата от твърда дървесина. Шперплатът от твърда дървесина превъзхожда този от мека дървесина и OSB във всички технически аспекти, същевременно ценовата разлика между шперплата от твърда дървесина, от една страна, и този от мека дървесина и OSB, от друга, означава, че шперплатът от твърда дървесина не е конкурентоспособен в сферите на приложение, в които преобладават OSB и шперплатът от мека дървесина. Следователно е неправилно да се приеме, че OSB могат да се заменят с всички видове шперплат, включително с шперплат от твърда дървесина.

(46)

Налице е значително припокриване между пазара на OSB и шперплат за крайни приложения в областта на амбалажа, оградните платна, покривните и подовите покрития и вътрешните/стенните облицовки, от една страна, и пазара на OSB и шперплат от мека дървесина, от друга. Разлика в двете определения на пазара съществува единствено в строителството (кофражните работи). OSB са неподходящи за тази сфера, докато шперплатът от мека дървесина е изключително приложим и действително се използва. Основният общ извод е, че шперплатът от твърда дървесина не трябва да се включва в пазара на OSB.

5.2.   МНЕНИЯ ОТНОСНО РАЗВИТИЕТО НА ПАЗАРА НА ПЛОЧИ ОТ ДЪРВЕСНИ ЧАСТИЦИ

(47)

Германия счита, че на фактора за състоянието на конкуренцията на пазара на плочи от дървесни частици също следва да бъде зададена стойност 1. Той не трябва да бъде разглеждан като пазар, бележещ спад, тъй като е налице ясно изразена възходяща тенденция по смисъла на параграф 7.8 от МСР от 1998 г.

(48)

За да подкрепи с доказателства това твърдение, Германия представи експертното мнение на професор Stefan Collignon (Харвардски университет, Център за европейски изследвания Minda de Gunzburg (Harvard University, Minda de Gunzburg Center for European Studies)) (15), според което дългосрочният темп на растеж на пазара на плочи от дървесни частици между 1972 и 2003 г. е бил с 36 % по-бърз в сравнение с този на производствената промишленост като цяло. Германия е на мнение, че съгласно параграф 7.8 от МСР от 1998 г. тази ясно изразена дългосрочна възходяща тенденция означава, че пазарът на плочи от дървесни частици не може да се разглежда като бележещ спад.

5.3.   МНЕНИЯ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА ЗА ОТДЕЛНИТЕ ЧАСТИ НА ПРОЕКТА

(49)

Германия е на мнение, че ако Комисията въпреки това счита, че факторът за състоянието на конкуренцията T е 0,75 за пазара на плочи от дървесни частици, докато за OSB е 1, общият интензитет на помощта за целия проект в Нетгау трябва да се определи въз основа на маржовете на приноса на двете производствени съоръжения, т.e. за производството на OSB и за производството на плочи от дървесни частици.

(50)

Маржът на приноса е сумата, с която даден продукт участва в покриването на фиксираните разходи и във формирането на нетната печалба на дружеството. Той се изчислява като разликата между приходите и променливите разходи, понесени пряко за този продукт.

(51)

Чрез използване на маржовете на приноса като отправна точка интензитетът на помощта ще бъде определен за отделните части на инвестиционния проект в Нетгау в съответствие с действителния принос на OSB и на плочите от дървесни частици към резултатите от дейността.

5.4.   МНЕНИЯ ОТНОСНО ДРУГИ ВЪПРОСИ, ПОВДИГНАТИ ОТ KRONOGROUP

(52)

Германия счита, че оценката на помощта следва да се основава на фактите, известни към 7 август 2000 г., т.е. към момента на уведомяване.

(53)

Според Германия това произтича от тълкуването на МСР от 1998 г. В това отношение Германия се позовава на точка 3.1 от МСР от 1998 г., която предвижда, че максималният допустим интензитет на помощта се определя въз основа на тавана за регионалните помощи, приложим към момента на подаване на уведомлението. Освен това точка 3.6 от МСР от 1998 г. предвижда изчисляване на пазарния дял преди кандидатстването за помощта. Също така в приложението към МСР от 1998 г. в раздела „Последващ контрол“ се предвижда възможността Комисията да провери точността на информацията, предоставена в рамките на уведомлението.

(54)

Освен това Германия твърди, че към момента на подаване на уведомлението не са били известни данни относно видимото потребление за 1999 г. При всички случаи, за да бъде получен средният годишен прираст на видимото потребление за последните пет години, както се изисква в точка 7.8 от МСР от 1998 т., са необходими данни за видимото потребление, обхващащи шестгодишен, а не петгодишен период, както твърди KronoGroup. Това се дължи на факта, че темпът на растеж за определена година се изчислява чрез сравняване на потреблението през две последователни години.

(55)

Що се отнася до твърденията за преместване на работни места, Германия потвърждава закриването на завода в Засенбург. По този въпрос Германия разяснява, че заводът в Засенбург е най-старото съоръжение за производство на плочи от дървесни частици на Glunz и че то е реализирало значителни загуби. Поради това заводът не е имал шансове за оцеляване и се е налагало да бъде закрит независимо от новата инвестиция в Нетгау. […] работници, които преди са работили в Засенбург, са прехвърлени в Нетгау (което се равнява на […] % от работната сила там).

(56)

В своите коментари по съображенията на KronoGroup Германия допълва, че във всеки случай в МСР от 1998 г. се изисква единствено новите работни места да са създадени в съответния подпомаган регион, без да е необходимо те да са заети от работници от този регион. Основната цел е да се насърчи развитието на въпросния подпомаган регион.

(57)

Германия посочва, че някои от машините също са прехвърлени от Засенбург в Нетгау; те обаче са изключени от приемливите разходи по проекта и следователно за тяхното прехвърляне не е получена помощ. Във всички случаи със своята счетоводна стойност от около […] EUR тези машини представляват много малка част от целия инвестиционен проект.

VI.   ОЦЕНКА НА ПОМОЩТА

(58)

Настоящата оценка се основава на фактите, цифрите и обстоятелствата, известни към момента на уведомяване на 7 август 2000 г. Тъй като между първоначалното уведомление и настоящото решение е изтекъл известен период от време, обстоятелствата може да са се променили, пазарите може да са се развили и фактите, свързани с проекта, може да са се изменили по различен от първоначално запланувания начин. Това обаче не може да бъде взето предвид от Комисията в настоящата оценка. По принцип Комисията трябва да приеме решение преди фактическото осъществяване на инвестицията въз основа на прогнозни оценки на бъдещите перспективи и на пазарните данни. Въпреки това, ако след няколко години се окаже, че например пазарите са се развили по различен начин, интензитетите на помощта няма да бъдат адаптирани. Макар че в настоящия случай Комисията трябва да вземе решение повече от 10 години след като е подадено първоначалното уведомление, тя трябва да обоснове своята оценка с фактите и обстоятелствата, които са били известни в момента на уведомяване, а не на появила се по-късно информация.

6.1.   НАЛИЧИЕ НА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 107, ПАРАГРАФ 1 ОТ ДФЕС

(59)

Настоящата мярка за помощ се предоставя от държава-членка и чрез държавни ресурси по смисъла на член 107, параграф 1 от ДФЕС (вж. точка 2.1 от настоящото решение). Помощта дава предимство на Glunz и OSBD, тъй като в противен случай те биха поели сами целите разходи за инвестицията. Тъй като значително количество от разглежданите дървени плочи се транспортира през международни граници, в рамките на въпросната дърводобивна и дървообработваща промишленост съществува международна търговия. Следователно финансовите предимства, облагодетелстващи двете разглеждани дружества, могат да нарушат конкуренцията по начин, който може да се отрази на търговията между държавите-членки. Поради това Комисията счита, че мярката, за която е подадено уведомление, представлява държавна помощ в полза на Glunz AG и OSBD по смисъла на член 107, параграф 1 от ДФЕС.

6.2.   ИЗИСКВАНЕ ЗА УВЕДОМЯВАНЕ

(60)

Съгласно член 108, параграф 3 от ДФЕС държавите-членки трябва да подадат уведомление за всички мерки за помощ, преди да започне прилагането им. Предложената помощ се предоставя в рамките на две схеми за регионална помощ, които вече са одобрени от Комисията.

(61)

Съгласно правилата, постановени в МСР от 1998 г., интензитетът на помощта за големи инвестиционни проекти се изключва от обхвата на приложение на одобрени схеми, ако съответната помощ надвишава определени прагове.

(62)

Размерът на планираната помощ възлиза на 69 797 988 EUR. Ако помощта се разглежда като отнасяща се до един инвестиционен проект, задължението за уведомяване, определено в точка 2.1.ii) от МСР от 1998 г., е изпълнено, тъй като общият размер на помощта е над 50 000 000 EUR.

(63)

Както е посочено в параграф 2.3 от настоящото решение, в своето уведомление Германия привежда доводи, че настоящата мярка за помощ се отнася до един инвестиционен проект.

(64)

В точка 7.2, втора алинея от МСР от 1998 г. е постановено, че инвестиционният проект не трябва изкуствено да се разделя на подпроекти с цел избягване на задължението за уведомление. В настоящия случай обаче такава ситуация не е налице. Дори ако се счете, че инвестицията се отнася до два отделни инвестиционни проекта, е налице задължение за уведомяване по отношение на помощите за инвестиции в завода на Glunz и на OSBD.

(65)

Следователно Комисията заключава, че помощта е предмет на уведомяване и оценка съгласно МСР от 1998 г.

6.3.   ТРИТЕ КРИТЕРИЯ ЗА ОЦЕНКА ОТ МСР ОТ 1998 г.

(66)

За да определи максималния допустим интензитет на помощта за дадено предложение за предоставяне на помощ, съгласно МСР от 1998 г. Комисията следва да установи максималния интензитет на помощта (таван на регионалната помощ), който дадено предприятие може да получи в съответния подпомаган регион съгласно разрешената схема за регионална помощ, която е в сила към датата на уведомлението.

(67)

Тъй като уведомлението е подадено на 7 август 2000 г., е приложима картата за регионална помощ за периода 2000—2006 година (16). Нетгау (Саксония-Анхалт) е регион за подпомагане, попадащ в обхвата на член 107, параграф 3, буква а) от ДФЕС, с таван на регионалната помощ в размер на 35 % брутен еквивалент на помощта към момента на уведомяване. Комисията отбелязва, че предложеният брутен интензитет на помощта от 35 % не надвишава приложимия таван на регионалната помощ.

(68)

Съгласно правилата, определени в МСР от 1998 т., Комисията трябва да предложи три корекционни коефициента към процентната величина 35 %, за да изчисли максималния допустим интензитет на помощта за въпросния проект, а именно фактора за състоянието на конкуренцията (T), фактора „вложен капитал/работни места“ (I) и фактора „регионално въздействие“ (M).

(69)

Следва да се припомни, че според KronoGroup вместо да изчислява общ интензитет на помощта за целия проект, Комисията трябва да оцени поотделно помощта за завода за OSB и помощта за завода за плочи от дървесни частици, тъй като двете инвестиции и двата продуктови пазара могат да бъдат ясно разграничени.

(70)

В този контекст Комисията отбелязва, че точка 7.2 от МСР от 1998 г. определя понятието „инвестиционен проект“ като първоначална инвестиция в дълготрайни активи на едно предприятие, свързана със създаването на ново предприятие, с разширяването на съществуващо предприятие или със започването на дейност, която води до напълно нов продукт или до съществена промяна в производствения процес на съществуващо предприятие.

(71)

Германия привежда подробни аргументи относно връзките, съществуващи между двата завода, построени в един и същ район от две дъщерни дружества на една и съща група. Производствените съоръжения на двата завода са свързани помежду си с обща техническа инфраструктура. Както OSB, така и плочите от дървесни частици преминават допълнителна и фина обработка на една и съща шлифовъчна линия, с едно и също оборудване за нутиране. В допълнение частиците, образувани при преработката на OSB, се използват в намиращия се в съседство завод за плочи от дървесни частици. Също така една централна администрация управлява и двата завода, включително дейностите им в областта на маркетинга, снабдяването и продажбите.

(72)

С оглед на тесните технически, функционални и административни връзки, които съществуват между двата завода, построени в един и същ район, инвестициите в завода за OSB и в завода за плочи от дървесни частици съставляват един инвестиционен проект, а именно за създаването на ново предприятие. Следователно максималният допустим интензитет на помощта ще се изчислява за този инвестиционен проект като цяло.

6.3.1.   ФАКТОР ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА КОНКУРЕНЦИЯТА (T)

6.3.1.1.    Приложими правила

(73)

Съгласно точка 3.2 от МСР от 1998 г. разрешаването на помощ за предприятия, работещи в сектори, в които е налице структурен свръхкапацитет, е свързано с особено голям риск от нарушаване на конкуренцията. Всяко увеличаване на капацитета, което не се компенсира с намаляване на капацитета другаде, ще изостри проблема със структурния свръхкапацитет. Комисията отбелязва, че проектът, за който е подадено уведомление, ще създаде нов капацитет на европейския пазар. Следователно за да бъде установен факторът за състоянието на конкуренцията, трябва да се анализира дали предложеният проект ще се изпълнява в сектор или в подсектор, засегнат от структурен свръхкапацитет.

(74)

Съгласно точка 3.3 от МСР от 1998 г., когато са налични достатъчни данни относно използването на капацитета, Комисията трябва да ограничи определянето на фактора за състоянието на конкуренцията до наличието или липсата на структурен/значителен свръхкапацитет в съответния сектор или подсектор.

(75)

Съгласно точка 3.4 от МСР от 1998 г. Комисията разглежда дали инвестицията се извършва на пазар, бележещ спад, единствено при липса на достатъчно данни относно използването на капацитета. Въпреки това след Решение T-27/02, Kronofrance SA/Комисия Общият съд постанови, че точки 3.4 и 3.10 от МСР от 1998 г. трябва да се тълкуват в смисъл, че когато данните за използването на капацитета в съответния сектор не ѝ позволяват да заключи с положителност относно съществуването на структурен свръхкапацитет, Комисията трябва да провери дали разглежданият пазар бележи спад. С решение по дело Германия и други/Kronofrance SA Съдът потвърди решението на Общия съд.

(76)

Ето защо Комисията ще анализира първо дали са налични достатъчно данни относно използването на капацитета, а след това, ако данните относно използването на капацитета са недостатъчни или ако показват, че няма структурен свръхкапацитет, ще анализира дали пазарът бележи спад въз основа на данните относно видимото потребление. Допълнително, в изпълнение на точка 3.6 от МСР от 1998 г., след това Комисията трябва да анализира дали получателите на помощта са имали пазарен дял в размер на 40 %, преди да кандидатстват за помощта.

(77)

Пазарните данни относно използването на капацитета трябва да бъдат установени на най-ниското налично ниво на класификацията NACE. Освен това, за да се установи дали пазарът бележи спад и дали горната граница за пазарен дял е превишена, Комисията трябва също да определи съответния пазар на засегнатия/засегнатите от инвестиционния проект продукт/продукти.

6.3.1.2.    Засегнати продукти

(78)

Инвестиционният проект се отнася до производството на OSB (Oriented Strand Board и плочи от дървесни частици.

(79)

Плочите от дървесни частици се произвеждат от нарязани на дребно дървени стърготини от кръгли трупи и/или рециклирани дървени стърготини, които са агломерирани с органично свързващо вещество. Те се използват предимно в мебелната промишленост и за вътрешна облицовка на жилищни сгради.

(80)

Плоскостите от OSB се произвеждат, като борови дървесни частици се пресоват на три слоя. OSB се използват предимно в областта на сглобяемите строителни елементи, амбалажната промишленост и за реставрацията на стари сгради. OSB са създадени през петдесетте години в Северна Америка. През осемдесетте и деветдесетте години те се наложиха на пазара на дървени плоскости и оттогава се използват като заместител на по-скъпия шперплат (от мека дървесина).

6.3.1.3.    Съответен пазар

(81)

Съгласно точка 7.6 от МСР от 1998 г. съответният продуктов пазар обхваща продуктите, предвидени в инвестиционния проект, и продуктите, считани за техни заместители от потребителя (поради особените им характеристики, цени и предназначение) или от производителя (поради гъвкавостта на производствените инсталации). Съответният географски пазар обхваща по принцип ЕИП или съществена част от пазара в ЕИП, ако условията на конкуренция в нея се различават съществено от тези, които преобладават в останалата част на ЕИП.

(82)

Проектът се отнася до производството на плочи от OSB и дървесни частици. Според Германия производствените съоръжения не позволяват производството на няколко различни продукта, а само на варианти на един и същ продукт с различно качество на повърхностното покритие. Следователно според Германия по отношение на производството заместването въз основа на гъвкавостта на производствените инсталации следва да се изключи.

(83)

По отношение на потреблението плочите от дървесни частици и OSB до известна степен са взаимозаместими, а именно в сферата на производството на сглобяеми строителни елементи. Тази взаимозаместимост обаче може да се определи като ограничена, тъй като засяга по-малко от 10 % от размера на пазара (17), което изглежда се дължи на разликата в крайните приложения и на значителната разлика в цените (285 EUR/м3 за OSB спрямо 117 EUR/м3 за плочи от дървесни частици). Комисията счита, че взаимозаместимостта е твърде незначителна, за да даде основания за отнасяне на OSB и плочите от дървесни частици към един и същ продуктов пазар.

(84)

В своето решение за откриване на процедурата, предвидена в член 108, параграф 2 от ДФЕС, Комисията счете, че плочите от дървесни частици представляват отделен продуктов пазар. Тъй като тази констатация не е оспорена, Комисията заключава, че за целите на настоящата оценка плочите от дървесни частици формират самостоятелен съответен продуктов пазар.

(85)

Що се отнася до OSB, в решението за откриване на процедурата, предвидена в член 108, параграф 2 от ДФЕС, се посочва, че в ЕИП е налице известна заместимост между OSB и (някои видове/категории) шперплат.

(86)

Шперплатът представлява продукт от слепени с полимер листове дървесина, който има многобройни приложения. По принцип той се състои от нечетен брой тънки пластове дървесина, слепени във фурнир със синтетично или естествено слепващо вещество. Съществува шперплат от мека дървесина и шперплат от твърда дървесина. Дърветата с мека дървесина, като например ела, бор, смърч са (в голямата си част) вечнозелени иглолистни (понятието не се отнася до твърдостта на дървесината), докато дърветата с твърда дървесина са широколистни, т.е. раждат плодове или ядки и обикновено през зимата са в покой).

(87)

За да има яснота относно степента на заместимост на OSB и различните видове/категории шперплат, Комисията покани заинтересованите страни да представят мненията си относно съответния пазар, към който принадлежат OSB.

(88)

Мненията, получени от Германия и от един от основните конкуренти на получателя на помощта, а именно KronoGroup, насочват към един и същ съответен пазар, който включва OSB и шперплат за крайни приложения в областта на амбалажа, оградните платна, покривните и подовите покрития и вътрешните/стенните облицовки. Само при тези крайни приложения е налице потенциал на заместване между OSB и шперплата, превишаващ 50 %. В същото време поради различните характеристики на материалите потенциалът на заместване при транспортните средства (съотношението якост/тегло) и в мебелната промишленост (оптични качества) е твърде ограничен (под 20 %). Тези доводи и степента на заместимост при различните крайни приложения са подкрепени с няколко проучвания, изготвени от Jaakko Pöyry (18).

(89)

Посочените в съображение 88 крайни приложения са почти еднакви с тези на шперплата от мека дървесина (единствената разлика е тази, че шперплатът от мека дървесина се използва широко също и в строителството, където OSB не са подходящи. От друга страна заместимостта между OSB и шперплата от твърда дървесина не е достатъчно голяма, че да позволява разглеждането им като принадлежащи към един и същ съответен пазар.

(90)

По тази причина Комисията определя съответния пазар, към който принадлежат OSB, като OSB и шперплат за крайни приложения в областта на амбалажа, оградните платна, покривните и подовите покрития и вътрешните/стенните облицовки, което до голяма степен съответства на пазара на OSB и шперплат от мека дървесина.

(91)

Въпреки че значително количество дървени плочи се транспортира през международните граници, става въпрос за обемист, тежък продукт. Поради това че като цяло транспортът на големи разстояния е скъп, териториалният обхват на транспортиране е ограничен до около 800 км. Отделните райони на доставка могат да се разглеждат като серия припокриващи се окръжности с център съответното производствено съоръжение. С оглед на разпръснатостта на отделните производствени съоръжения и на различните степени на припокриване на естествените райони на доставка ефектите отчасти се предават от една окръжност към друга и следователно може да се предположи, че Европейското икономическо пространство е съответният географски пазар и за двата разглеждани продукта (19).

6.3.1.4.    Данни относно използването на капацитета

(92)

В съответствие с точка 7.7 от МСР от 1998 г. се счита, че е налице структурен свръхкапацитет, когато средно през последните пет години процентът на използване на капацитета в разглеждания сектор или подсектор е с повече от два процентни пункта по-нисък от този в целия производствен сектор. Счита се, че е налице значителен структурен свръхкапацитет, когато разликата спрямо средната стойност за производствения сектор надвишава пет процентни пункта.

(93)

Съгласно бележка под линия 13 от МСР от 1998 г. пазарните данни относно използването на капацитета трябва да бъдат установени на най-ниското ниво от класификацията NACE. Комисията счита, че производството на OSB и на плочи от дървесни частици от Glunz и OSBD отговаря на клас по NACE 20.20 (Производство на плочи от фурнир, шперплат, дървесина и дървесни частици), тъй като производството на плочи от дървесни частици, шперплат и OSB формира 81 % от цялото производство на дървени плоскости в Европа (20). Поради това Комисията смята за уместно да основе своята оценка на използването на капацитета на класа по NACE 20.20.

(94)

Германия предостави данни за средния годишен процент на натоварване за периода 1994—1998 г. (това са петте години, за които към момента на подаване на уведомлението са съществували данни) в ЕИП за клас по NACE 20.20 по отношение на производството на дървени плочи. Тези данни, получени от проучването на независим експерт (21), отговарят на изискванията на точка 7.7 от Многосекторната рамка, тъй като съответстват на отрасъла в най-ниското ниво по NACE.

(95)

Експертът е определил базата за изчисляване на годишния капацитет като дневния (23-часов) капацитет на една производствена мощност за 300 дни годишно. Тази база за изчисляване на годишния капацитет е пресметната въз основа на информацията, получена от индустрията, и собствената база данни на експерта (Wood-Based Panel Mill Databank), в които се включва информация относно капацитета на отделни заводи и пресовъчни съоръжения. Получената формула (23 часа/300 дни) отчита разликите във вида/възрастта на машините и конфигурациите на заводите.

(96)

В проучването се заключава, че средният годишен процент на използване на капацитета за периода 1994—1998 г. (това са годините, за които към момента на подаване на уведомлението са съществували данни) в ЕИП достига 88,8 % за плочи от дървесни частици, 80,4 % за OSB, 88,8 % комбинирано за плочи от дървесни частици и OSB и 85 % за дървени плоскости като цяло (NACE 20.20).

(97)

Съвкупното използване на капацитета в производството на дървесни плоскости (NACE 20.20) в ЕИП е описано подробно в следващата таблица:

 

1994 г.

1995 г.

1996 г.

1997 г.

1998 г.

Общо производство (в 1 000 m3)

30,673

32,412

32,566

35,178

36,481

Общ капацитет (в 1 000 m3)

36,776

37,148

40,034

40,545

41,787

Процент на използване

83 %

87 %

81 %

87 %

87 %

(98)

Комисията е взела предвид и второ проучване (22), осъществено по нейно искане. В това проучване при заложен дневен капацитет от 22 часа на ден и 345 дни годишно за периода 1995—1997 г. се изчислява средна стойност на използване на капацитета от 81,8 %. Това проучване обаче изглежда се основава на средния годишен капацитет само на модерни заводи; освен това в него не се предоставят никакви данни за оставащите години от периода 1994—1998 г.

(99)

В съответствие с точка 3.1 от МСР от 1998 г. Комисията ще използва по целесъобразност външни независими данни за оценката на вероятното въздействие върху конкуренцията на съответния пазар. Когато обаче набавянето на такива данни е трудно, Комисията се позовава изцяло на данните, представени от държавите-членки. В настоящия случай Комисията счита проучването, предоставено от Германия, за достатъчно надеждно. Освен това второто проучване, макар и да не предоставя пълна информация, води до същите заключения.

(100)

През периода 1994—1998 г. средният годишен процент на използване на капацитета за цялата производствена промишленост в ЕС възлиза на 81,72 %.

(101)

Предвид гореизложеното Комисията заключава, че инвестиционният проект ще доведе до увеличаване на капацитета в сектор, в който не е налице свръхкапацитет. Съгласно решението на Съда по Делото Kronofrance/Комисия обаче, когато заключи, че не е налице структурен свръхкапацитет, какъвто е настоящият случай, Комисията трябва да анализира дали пазарът бележи спад.

6.3.1.5.    Данни относно видимото потребление

(102)

Съгласно точка 3.4 от МСР от 1998 г., за да установи дали пазарът бележи спад, Комисията сравнява развитието на видимото потребление на разглежданите продукти (с други думи продукцията плюс прибавения внос минус износя) с процента на растеж на производствената промишленост в ЕИП като цяло.

(103)

В съответствие с точка 7.8 от МСР от 1998 г. се смята, че пазарът на въпросния продукт или продукти бележи спад, ако през последните пет години средният годишен растеж на видимото потребление на въпросния продукт е значително (с поне 10 %) под средния годишен ръст на производствената промишленост в ЕИП като цяло, освен ако няма ясно изразена възходяща тенденция в относителния растеж на потреблението. Пазар с абсолютен спад е пазарът, на който средният годишен растеж на видимото потребление е бил отрицателен през последните пет години.

(104)

Средният годишен растеж на производствената промишленост в ЕИП като цяло за периода 1993—1998 г. (23) е 5,78 %.

(105)

Проучването от независим консултант (24), което предоставя данни относно стойността на видимото потребление на плочи от дървесни частици (в милиарди евро), показва следните резултати за годините 1993—1998 г. (това са шестте години, за които съществуват данни към момента на подаване на уведомлението):

Млрд. евро

1993 г.

1994 г.

1995 г.

1996 г.

1997 г.

1998 г.

Растеж/г.

Плочи от дървесни частици

4,61

4,78

5,91

4,98

5,71

5,65

4,15 %

(106)

Комисията отбелязва, че разликата в растежа (между 5,78 и 4,15 %) е над 10 %. Резултатът би бил същият, ако се вземат предвид данни до 1999 г. (т.e. за периода 1994—1999 г.), за което излага доводи KronoGroup.

(107)

В своите съображения Германия се позовава на точка 7.8 от МСР от 1998 г., в съответствие с която пазарът (дори когато средният годишен растеж е под този на производствената промишленост в ЕИП като цяло) не се разглежда като пазар с относителен спад, ако е налице ясно изразена възходяща тенденция по отношение на относителния растеж на търсенето на този продукт. Германия обосновава това твърдение с проучване, което показва, че през периода 1973—2003 г. видимото потребление на плочи от дървесни частици нараства с 36 % по-бързо от добавената стойност в производствената промишленост.

(108)

Комисията счита, че този довод не е достатъчен за доказване на наличието на ясно изразена възходяща тенденция в относителния растеж на търсенето на плочи от дървесни частици. Това условие в МСР от 1998 г. е насочено към ситуация, при която въпреки факта, че през последните пет години средният годишен растеж на съответния пазар е бил нисък, в последните няколко години обаче се наблюдава ясно изразена тенденция на растеж, която може да бъде преустановена през следващите години, т.e. в краткосрочен план, когато подпомогнатата инвестиция стане ефективна. Това би гарантирало, че отрицателното въздействие на помощта ще остане ограничено.

(109)

Проучването обаче се основава на данни за твърде дълъг период и не позволява правенето на прогнози за непосредственото бъдеще, което има по-голямо отношение към оценката на въздействието на инвестицията. Освен това то съдържа данни до 2003 г., които не са били достъпни към момента на подаване на първоначалното уведомление през 2000 г.

(110)

Ето защо Комисията счита, че пазарът на плочи от дървесни частици бележи относителен спад по смисъла на точка 7.8 от МСР от 1998 г. и на фактора за състоянието на конкуренцията T за този продукт трябва да бъде дадена стойност 0,75.

(111)

Средният годишен растеж на производствената промишленост в ЕИП като цяло за периода 1993—1998 г. възлиза на 5,78 %.

(112)

В уведомлението си Германия се позовава на проучване от независим консултант (25), което представя следните данни относно стойността на видимото потребление в ЕИП за периода 1993—1998 г. на OSB и шперплат за крайни приложения в областта на амбалажа, оградните платна, покривните и подовите покрития и вътрешните облицовки (в милиарди евро):

 

1993 г.

1994 г.

1995 г.

1996 г.

1997 г.

1998 г.

Растеж/г.

OSB

0,05

0,06

0,08

0,10

0,13

0,18

31,321 %

Категории шперплат

0,46

0,55

0,55

0,48

0,50

0,49

1,175 %

OSB и категории шперплат  (26)

0,51

0,61

0,63

0,58

0,63

0,67

5,765 %

(113)

Следователно за съответния пазар, състоящ се от OSB и категориите шперплат за крайни приложения в областта на амбалажа, оградните платна, покривните и подовите покрития и вътрешните облицовки, разликата в растежа (5,78 % спрямо 5,765 %) не превишава 10 %. Оттук съгласно точка 7.8 от МСР от 1998 г. следва, че този съответен пазар не бележи спад и за пазара, към който принадлежат OSB, е приложим фактор за състоянието на конкуренцията T със стойност 1.

6.3.1.6.    Пазарни дялове на съответния пазар

(114)

Съгласно точка 3.6 от МСР от 1998 г., когато оценява фактора за състоянието на конкуренцията, Комисията трябва да провери също дали пазарният дял на съответния пазар на групата, към която принадлежат Glunz и OSBD, възлиза на поне 40 %, което би означавало, че съществува риск предоставянето на помощ в максималните нива, които обикновено са разрешени в съответния регион, да предизвика неоправдано нарушаване на конкуренцията.

(115)

Германия представи следните данни за пазарните дялове на равнище ЕИП (27) за групата SONAE, което е дружеството майка на TAFISA, към което принадлежат Glunz и OSBD, за 1999 г. (преди инвестицията) и 2002 г. (след инвестицията):

Продуктови пазари

1999 г. (преди инвестицията)

2002 г. (след инвестицията)

Плочи от дървесни частици

[…] %

[…] %

OSB и категории шперплат (28)

[…] %

[…] %

(116)

Предоставените данни показват, че пазарният дял на групата SONAE към момента на подаване на уведомлението не е превишавал 40 % на съответните пазари. Следователно не е необходимо определените фактори за състоянието на конкуренцията да бъдат намалявани.

6.3.2.   ФАКТОР „ВЛОЖЕН КАПИТАЛ/РАБОТНИ МЕСТА“

(117)

В предоставеното от нея мнение KronoGroup изразява становище, че преместените работни места след закриването на завода за производство на плочи от дървесни частици на Glunz в Засенбург не трябва да се вземат предвид при определянето на фактора „вложен капитал/работни места“ и фактора „регионално въздействие“ (и двата фактора се изчисляват въз основа на броя работни места, създадени чрез инвестицията). Според KronoGroup отчитането на тези работни места би било в противоречие със заявената цел в МСР от 1998 г. за създаване на работни места в съответния регион в полза на живеещите в региона.

(118)

Комисията счита, че понятието „създаване на работни места“ по смисъла на МСР от 1998 г. трябва да се тълкува в контекста на подпомагания регион, тъй като именно чрез създаването на работни места в този регион проектът допринася за регионалното развитие. По тази причина изглежда обосновано работните места, които са нови за съответния регион, да се считат за „създадени работни места“. Освен това създаването на работни места в подпомагания регион поради т.нар. ефект на разпространението е от полза на този регион дори когато работите места се попълват с работници, които пътуват от съседен район (който в настоящия случай не е подпомаган регион в същата държава-членка), и по този начин изпълнява основната цел на регионалната помощ.

(119)

Ето защо при определянето на факторите „вложен капитал/работни места“ и „регионално въздействие“, приложими за инвестиционния проект, Комисията ще вземе предвид тези работни места.

(120)

МСР от 1998 г. съдържа фактор „вложен капитал/работни места“, с който се коригира максималният допустим интензитет на помощта с цел да бъдат подкрепени тези проекти, които допринасят по-ефективно и в по-голяма степен за намаляване на безработицата чрез създаването на сравнително по-голям брой нови преки работни места.

(121)

Различните фактори за съотношението „вложен капитал/работни места“ са описани в точка 3.10.2 от МСР от 1998 г. В настоящия случай с общ размер на инвестицията от 199 400 000 EUR се създават 355 работни места. Това отговаря на съотношение 561 700 EUR/работно място, т.е. с цел коригиране на максималния допустим интензитет на помощта на фактора I трябва да бъде зададена стойност 0,8.

6.3.3.   ФАКТОР „РЕГИОНАЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ“ (M)

(122)

При фактора „регионално въздействие“ се взема предвид полезният ефект от нова подпомагана инвестиция върху икономиката на подпомагания регион. Създаването на работни места може да се използва като показател за приноса на един проект за развитието на съответния регион. Дадена капиталоемка инвестиция може да създаде значителен брой непреки работни места в разглеждания подпомаган регион, както и в съседни подпомагани региони. Под „създаване на работни места“ в този контекст се разбират работните места, създадени пряко от проекта, както и работните места, създадени от преките доставчици и клиенти в отговор на подпомаганата инвестиция.

(123)

Към момента на подаване на уведомлението от 7 август 2000 г. Германия е посочила, че непреките работни места, които ще бъдат създадени в резултат на инвестицията след цялостното завършване на центъра за дървообработване, ще достигнат общо 520, като те се подразделят според нуждите на всяко производство, както следва:

 

Производство на OSB

Непреки работни места

Производство на OSB

Допълнителни работни места

Производство на плочи от дървесни частици

Непреки работни места

Производство на плочи от дървесни частици

Допълнителни работни места

Общо

Обработка на дървесина

61

11

70

12

154

Транспорт на дървен материал до заводите

42

8

77

14

141

Транспорт на свързващ компонент до заводите

5

 

8

 

13

Транспорт на гориво до заводите

2

 

3

 

5

Транспорт на меламинова хартия

 

 

1

 

1

Транспорт от завода до клиентите

50

9

76

14

149

Доставка на услуги (поддръжка, ремонт на съоръжения)

17

3

17

3

40

Услуги по почистване

5

 

5

 

10

Жилищно настаняване, потребителски стоки за персонала

2

 

5

 

7

Общо

184

31

262

43

520

(124)

Прогнозният брой създадени нови работни места се основава на следното изчисление:

(125)

Според Германия най-важният източник на създаване на непреки работни места — 309, създадени от двете производствени области, е снабдяването на заводите с материали и доставката на готова продукция до клиентите.

(126)

Предвижданото производство на приблизително […] м3 продукт от вида OSB ще доведе до оборот от около […] м3. За производството на 1 m3 готова продукция са необходими около […] м3 дървесина, което прави приблизително […] м3 дървесина годишно. Нуждата от свързващ компонент и химикали се оценява на […] тона годишно, а от гориво — на […] тона годишно.

(127)

Суровината за продуктите от OSB е 100 % дървесина, която се добива в радиус от около 100 км около завода. Необходимият дневен обем на заводите се изчислява на […] м3, транспортирани в камиони с вместимост […] м3. При два курса на ден и вместимост от […] м3, работата на 39 камиона и 39 водачи, 8 допълнителни работници и 3 механици води до създаването на общо 50 непреки работни места. Комисията все пак счита, че работните места на допълнителните работници не отговарят на определението за работни места, заложено в точки 3.7 и 7.5 от МСР от 1998 г. (29) Следователно тя приема, че непреките нови работни места за транспортирането на материали към заводите са 42.

(128)

Предвижданите продажби в размер на […] м3 за период от 251 работни дни биха довели до продукция от OSB от […] м3 на ден, транспортирана в камиони с вместимост […] м3. За 46 курса на ден ще са необходими 46 водачи, 9 допълнителни работници и 4 механици, което се равнява на общо 59 нови непреки работни места. След приспадане на допълнителните работници създадените непреки работни места за превоз на готова продукция до клиентите възлизат на 50.

(129)

Производственият капацитет в завода за плочи от дървесни частици се изчислява на около […] м3 сурови плочи от дървесни частици и […] м3 плочи с покритие. Предвижданите продажби достигат […] м3 за първия и […] м3 за втория продукт. Разликата между така предвиждания капацитет и прогнозните продажби се дължи на факта, че на значителна част от плочите от дървесни частици ще бъде направено покритие. Съвкупното търсене на дървесина се изчислява общо на […] м3 годишно. Нуждите от свързващ компонент и химикали възлизат на […] тона годишно, а за гориво — на […] тона годишно.

(130)

Дървесината за плочите от дървесни частици се добива също в обсег от около 100 км около завода. Необходимите количества на ден се изчисляват на […] м3 стволова дървесина, допълнителни […] м3 дървесина за амбалаж и […] м3 дървени стърготини. Транспортният капацитет се определя на […] м3 за стволова дървесина и […] м3 за амбалажна дървесина и дървени стърготини. Това прави 72 курса на ден, извършвани от 72 водачи, 14 допълнителни работници и 5 механици, което прави 91 непреки нови работни места. След приспадане на допълнителните работници създадените непреки работни места за превоз на материали до завода за плочи от дървесни частици възлизат на 77.

(131)

Предвижданият оборот в размер на […] м3 годишно при 251 работни дни би означавал обем на плочите от дървесни частици от […] м3 на ден, които се транспортират в камиони с вместимост […] м3. Когато от прогнозната бройка от 71 водачи, 14 допълнителни работници и 5 механици се извадят 14-те допълнителни работници, Комисията може да приеме, че за превоза на готова продукция до клиентите ще бъдат създадени 76 непреки работни места.

(132)

Германия не представя пояснения относно създаването на 19 непреки работни места за превоз на свързващ компонент, гориво и меламинова хартия за двата завода. Комисията обаче намира тази цифра за реалистична.

(133)

В заключение Комисията счита, че общият брой на новосъздадените непреки работни места в транспортния сектор може да се установи на 264.

(134)

Обработката на дървесина е втората по значимост област по отношение на създаването на непреки работни места, като за нея се приема, че се извършва 251 дни годишно.

(135)

За производството на OSB е необходима дървесина в обем от […] м3 на ден, 95 % от която се преработва механично, а 5 % — ръчно. За механичната преработка на […] м3 са необходими 25 екипа от по 2 машинисти и 2 горски работници, плюс един допълнителен работник на всеки 6 екипа; всеки екип произвежда по […] м3 на ден. Оттук се формират 54 работни места. За ръчната преработка от […] м3 са необходими 13 горски работници, всеки от които произвежда по […] м3 на ден. Според изчисленията на Германия в допълнение към създадените по косвен път 67 работни места ще бъдат създадени 13 допълнителни работни места, с което броят на непреките работни места става 80. От 67 създадени непреки работни места обаче само 61 са създадени в подпомагания регион и в съседните подпомагани региони и следователно само те ще бъдат взети предвид.

(136)

За производството на плочи от дървесни частици са необходими […] м3 дървесина на ден, 95 % от която се преработва механично, а 5 % — ръчно. Въз основа на същите изчисления като направените в случая на подготвителните дейности в горското стопанство за производството на OSB Германия пресмята, че създадените непреки работни места са 41, включително 5 работни места за допълнителни работници. От 41-те създадени непреки работни места обаче само 32 са създадени в подпомагания регион и в съседните подпомагани региони и следователно само те ще бъдат взети предвид.

(137)

По отношение на количеството дървесина за амбалаж в размер на […] м3 дневно Германия изчислява, че 36 непреки работни места ще бъдат създадени в областта на получаването, превоза и оразмеряването, други 7 за допълнителни работници и 7 работни места в областта на закупуването на материали, логистиката и т.н. От тези 43 непреки работни места само 38 ще бъдат създадени в подпомагания регион и в съседните подпомагани региони.

(138)

Комисията счита, че в свързаните с горското стопанство дейности може да бъде определена бройка от общо 131 създадени непреки работни места.

(139)

Германия не представи данни относно създадените 51 непреки работни места и шестте допълнителни работни места в сектора на услугите, както и за жилищното настаняване и потребителските стоки. Като има предвид, че някои от тези работни места следва да са общи за двата завода, Комисията счита, че реалистичният брой за създадените непреки работни места е само 45.

(140)

С оглед на гореизложеното общият брой на непреките работни места, създадени в подпомагания регион и съседните подпомагани региони, възлиза на 440. Ако не се включват защитените непреки работни места, общият брой непреки работни места би бил 407. При съпоставяне с общия брой от 355 разкрити преки работни места, при всички случаи се стига до съотношение, което и в двата случая (440 или 407) превишава 100 %, което води до стойност на фактора „регионално въздействие“ (M) от 1,5.

6.3.4.   МАКСИМАЛЕН ДОПУСТИМ ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА ЗА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ

(141)

Максималният допустим интензитет на помощта се изчислява по формулата R × T × I × M (30) съгласно точка 3.10 от МСР от 1998 г.

(142)

Тъй като факторът за състоянието на конкуренцията T е различен за двата разглеждани продукта (1 за OSB и 0,75 за плочите от дървесни частици), трябва да се определи как да бъде изчислен комбиниран фактор за състоянието на конкуренцията за целия проект. МСР от 1998 г. не предоставя насоки в този контекст.

(143)

При подобен случай в обхвата на МСР от 1998 г., който се отнася до два отделни продукта с различни фактори за състоянието на конкуренцията (дело C 15/2006 Pilkington  (31)), Комисията отбелязва, че тъй като въпросният проект засяга напълно интегриран производствен обект, би било изкуствено двата фактора за състоянието на конкуренцията да се претеглят с относителния дял на инвестициите за всеки от двата продукта. Ето защо в този случай Комисията използва за претеглянето съотношението между капацитетите, създадени за двата продукта.

(144)

Както е пояснено в точка 2.3 от настоящото решение, в настоящия случай се разглеждат два завода (един за OSB и един за плочи от дървесни частици), свързани помежду си от обща техническа инфраструктура и обща администрация. Приемливите за финансиране разходи за всеки един от тези заводи могат да бъдат установени. Поради това, за разлика от решението Pilkington, е възможно да бъде изчислен общ фактор за състоянието на конкуренцията, като се използва съотношението на приемливите за финансиране разходи за двата продукта.

(145)

В своето становище относно решението за откриване на процедурата Германия предложи трети метод за претегляне на различните фактори за състоянието на конкуренцията за двата продукта, а именно въз основа на маржа на приноса (32) (Deckungsbeitrag) на двете производствени съоръжения. Според Германия това би гарантирало отчитането на приноса на всеки от разглежданите продукти към приходите от дейността.

(146)

В зависимост от използвания метод обединеният фактор за състоянието на конкуренцията за инвестиционния проект като цяло би бил 0,86 (когато изчислението се основава на относителните капацитети (33)), 0,85 (когато изчислението се основава на относителните инвестиционни разходи (34)) или 0,92 (когато изчислението се основава на относителните маржове на приноса (35)).

(147)

Тъй като другите два фактора за оценка, необходими за изчисляването на максималния допустим интензитет на помощта, са 0,8 (факторът вложен капитал/работни места, „I“) и 1,5 (факторът „регионално въздействие“, „M“), то окончателният максимален интензитет на помощта според формулата R × T × I × M, посочена в точка 3.10 от МСР от 1998 г., възлиза съответно на 36,12 %, 35,70 % и 38,64 %. Следователно при всички случаи интензитетът на помощта от 35 %, за който Германия е подала уведомление, е в съответствие с МСР от 1998 г.

(148)

Следователно не е необходимо да се взема решение кой от методите за изчисляване на комбинирания фактор за състоянието на конкуренцията трябва да се използва. При всички случаи обаче методът, предложен от Германия (който дава най-благоприятен резултат), следва да бъде отхвърлен, тъй като при него се използват данни от 2004 г., които не са били налични към момента на подаване на уведомлението.

6.3.5.   ЛИПСА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

(149)

Следва да се припомни, че Германия вече е изплатила на получателите помощ в общ размер на […] EUR (от договорената обща сума от 69 797 988 EUR).

(150)

В своето становище KronoGroup твърди, че Комисията е трябвало да разпореди временно възстановяване на помощта по реда на член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 659/1999.

(151)

Издаването на разпореждане за възстановяване е мярка, която се взема в извънредни случаи и която Комисията може да предприеме, когато са изпълнени специалните условия, определени в член 11 от Регламент (ЕО) № 659/1999. KronoGroup не е представила убедителни доводи, показващи изпълнението на тези условия; във всеки случай Комисията е на мнение, че в настоящия случай разпореждането за възстановяване не би било уместно.

VII.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(152)

Комисията установява, че Германия е привела в действие неправомерно въпросната помощ в нарушение на член 108, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз. При все това интензитетът на помощта от 35 %, приложен от Германия, е в съответствие с разпоредбите на МСР от 1998 г. Следователно въпросната помощ може да се разглежда като съответстваща на вътрешния пазар.

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Държавната помощ, приведена в действие от Германия в полза на Glunz AG и OSB Deutschland GmbH, в размер на 69 797 988 EUR, е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Член 2

Адресат на настоящото решение е Федерална република Германия.

Съставено в Брюксел на 23 март 2011 година.

За Комисията

Joaquín ALMUNIA

Заместник-председател


(1)  На 1 декември 2009 г. членове 87 и 88 от Договора за ЕО станаха съответно членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Позоваванията на член 107 и член 108 от ДФЕС в настоящото решение следва да се тълкуват като позовавания на член 87 и член 88 от ДЕО, където това е уместно. По същество двете групи разпоредби са идентични.

(2)  ОВ C 263, 22.10.2005 г., стр. 7.

(3)  ОВ C 107, 7.4.1998 г., стр. 7.

(4)  Recueil, 2004 г., стр. II-4177.

(5)  Вж. дело C-199/06 (CELF), Сборник (2008 г.), стр. I-469, параграфи 60—64.

(6)  Вж. бележка под линия 2.

(7)  ОВ L 83, 27.3.1999 г., стр. 1.

(8)  Сборник (2008 г.), стр. II-6619.

(9)  Държавна помощ N 209/99, Писмо на Комисията D/105751, 2.8.2000 г.

(10)  Държавна помощ N 702/97, Писмо на Комисията D/12438, 30.12.1999 г.

(11)  Представлява професионална тайна.

(12)  Информацията беше представена от правната кантората „Luther Willma Buchholz Baierlein und Nierer“ от името на дружествата в групата KronoGroup.

(13)  Търсене и предлагане на строителни панели в Европа, 10 декември 2003 г. („Structural Panel Supply and Demand in Europe“).

(14)  Съгласно картата за регионална помощ за Германия, приложима за периода 2000—2006 г., тази област не е подпомаган регион.

(15)  Професор Collignon е член на управителния съвет на Glunz AG.

(16)  ОВ C 340, 27.11.1999 г., стр. 8.

(17)  Jaako Pöyry Consulting, „Развитие на производството на дървесни плоскости — процент на използване на капацитета и заменяемост между OSB и плоскостите от дървесни частици в Европейското икономическо пространство през периода 1993—1998 г.“, 20.6.2000 г. („The Development of Wood-Based Panel Industry – Capacity Utilisation Rate and Substitution between OSB and Particle board in the European Economic Area 1993-1998“).

(18)  „Експертно становище относно потенциала на заместване между OSB и шперплата и изчисляване на производствения капацитет“. Jaakko Pöyry, 15 септември 2000 г. („Expert Opinion on OSB Substitution Potential of Plywood and Mill Capacity Calculations“, Jaakko Pöyry,). „Заместване между OSB и шперплата в Европейското икономическо пространство“, Jaakko Pöyry, 13 февруари 2001 г. („Substitution between OSB and Plywood in the European Economic Area“).

(19)  Вж. също дело № IV/M.599, Noranda Forest/Glunz (ОВ C 298, 11.11.1995 г.).

(20)  Michel Vernois, Centre Technique du Bois et de l’Ameublement, Париж, експертен доклад „Структура на пазара и конкуренция в европейската дърводобивна и дървопреработвателна промишленост“, 2001 г. („Market Structure and Competition in the European Wood Industry“)

(21)  Jaako Pöyry Consulting, „Развитие на потреблението на плоскости от дървесни частици и OSB и на процента на използване на капацитета в ЕИП през периода 1993—1998 г.“, 14.4.2000 г. („The Development of Particle board and OSB Consumption and Capacity Utilisation Rate in the EEA 1993-1998“).

(22)  Вж. бележка под линия 19.

(23)  За изчисляване на средния годишен растеж за петгодишен период са необходими данни относно видимото потребление за шест години.

(24)  Jaakko Pöyry, „Развитие на потреблението на плоскости на основата на дървесина в ЕИП през периода 1993—1999 г.“ („The development of wood-based panels consumption in the EEA 1993-1999“).

(25)  Доклад на Jaakko Pöyry, „Развитие на потреблението на OSB и шперплат в Европейското икономическо пространство през периода 1993—1998 г.“ („The development of OSB and Plywood Consumption in the European Economic Area 1993-1998“)

(26)  За крайните приложения в областта на амбалажа, оградните платна, покривните и подовите покрития и вътрешните облицовки.

(27)  Към момента на подаване на първоначалното уведомление през 2000 г.

(28)  За крайните приложения в областта на амбалажа, оградните платна, покривните и подовите покрития и вътрешните облицовки.

(29)  Постоянни работни места на пълен работен ден в пряка връзка с проекта.

(30)  „R“ е разрешеният максимален интензитет на помощта за големи предприятия в съответния подпомаган регион, „T“ е факторът за състоянието на конкуренцията, „I“ е факторът „вложен капитал/работни места“, а „M“ е факторът „регионално въздействие“.

(31)  ОВ L 49, 20.2.2009 г., стр. 18.

(32)  Маржът на приноса е разликата между приходите и променливите разходи, свързани с даден продукт. Маржът на приноса може да се разглежда като сумата, с която даден продукт участва в компенсирането на фиксираните разходи. Казано по друг начин, маржът на приноса представлява размера на печалбата на всяка продадена бройка продукция.

(33)  В уведомлението е изчислен производственият капацитет на новия завод за OSB в размер на […] м3 (42 %) и на новия завод за плочи от дървесни частици — […] м3 (58 %). Следователно обединеният фактор за състоянието на конкуренцията ще бъде 0,42 × 1 + 0,58 × 0,75 = 0,86.

(34)  Приемливите за финансиране разходи на завода за OSB възлизат на 81,8 млн. евро (41 %), докато приемливите разходи на завода за плоскости от дървесни частици достигат 117,6 млн. евро (59 %). Така се формира обединен фактор за състоянието на конкуренцията, равен на 0,41 × 1 + 0,59 × 0,75 = 0,85.

(35)  Според Германия през 2004 г. относителният марж на приноса на завода за OSB е бил 68,5 %, а този на завода за плочи от дървесни частици — 31,5 %. Следователно обединеният фактор за състоянието на конкуренцията се изчислява на: 0,685 × 1 + 0,315 × 0,75 = 0,92.


НАСОКИ

3.9.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 228/37


НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 25 август 2011 година

за изменение на Насоки ЕЦБ/2007/9 относно паричната статистика и статистиката на финансовите институции и пазари

(ЕЦБ/2011/13)

(2011/525/ЕС)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално членове 5.1, 12.1 и 14.3 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 25/2009 на Европейската централна банка от 19 декември 2008 г. относно баланса на сектор „Парично-финансови институции“ (ЕЦБ/2008/32) (2),

като има предвид, че:

(1)

Директива 2009/110/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно предприемането, упражняването и пруденциалния надзор на дейността на институциите за електронни пари и за изменение на директиви 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО, и за отмяна на Директива 2000/46/ЕО (3) отне на институциите за електронни пари статута на кредитни институции.

(2)

Вследствие на това е необходимо да се измени обхватът, периодичността и срокът на отчитане от институциите за електронни пари, за да се осигури съответното събиране на статистиката на електронните пари. По-специално отчитането следва да позволява цялостно наблюдение на всички издатели на електронни пари, които не са кредитни институции, независимо от това дали отговарят на определението за „парично-финансови институции“. Освен това речникът в Насоки ЕЦБ/2007/9 от 1 август 2007 г. относно паричната статистика и статистиката на финансовите институции и пазари (4) следва да се коригира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИТЕ НАСОКИ:

Член 1

Насоки ЕЦБ/2007/9 се изменят, както следва:

1.

Член 5 се заменя със следното:

„Член 5

Статистика на електронните пари

ЕЦБ в сътрудничество с НЦБ определя и отчита ежегодно характеристиките на схемите за електронни пари в ЕС, наличието на съответната статистическа информация и методите за съставянето ѝ. НЦБ предоставят статистическа информация за електронните пари, издадени от ПФИ, на които не е предоставена дерогация съгласно член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 25/2009 (ЕЦБ/2008/32), в съответствие със списъка на показателите в таблица 1 от част 2 от приложение III към настоящите насоки.

Месечните или тримесечните данни се предоставят на ЕЦБ най-малко два пъти годишно до последния работен ден на април (данни до края на март) и октомври (данни до края на септември). В зависимост от наличието на данни на НЦБ, данни могат да бъдат предоставяни с по-голяма честота с месечна или тримесечна периодичност до последния работен ден на месеца, следващ края на отчетния период. При липсата на данни и ако това е възможно, НЦБ използват приблизителни оценки или предварителни данни.

Това отчитане обхваща институции за електронни пари, които са основно ангажирани с финансово посредничество под формата на издаване на електронни пари и които по този начин отговарят на определението на ПФИ, както и институции за електронни пари, които не са основно ангажирани с финансово посредничество под формата на издаване на електронни пари и които по този начин не отговарят на определението на ПФИ. Това отчитане също така включва отчитане от малки ПФИ, на които е предоставена дерогация съгласно член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 25/2009 (ЕЦБ/2008/32), независимо дали са кредитни институции или не.

НЦБ отчитат статистическа информация в съответствие със списъка на показателите в таблица 2 от част 2 от приложение III към настоящите насоки. Данните за издатели на електронни пари, които не отговарят на определението на ПФИ и към които следователно не се прилагат изискванията за редовна статистическа отчетност на балансовите показатели, се отчитат доколкото НЦБ могат да ги получат от техните съответни надзорни органи или от други подходящи източници.

Редовете се отчитат ежегодно на ЕЦБ до последния работен ден на месеца, следващ края на отчетния период. При липсата на данни и ако това е възможно, НЦБ използват приблизителни оценки или предварителни данни.“

2.

Приложение III се изменя в съответствие с приложение I към настоящите насоки.

3.

Речникът се изменя в съответствие с приложение II към настоящите насоки.

Член 2

Влизане в сила

Настоящите насоки влизат в сила на двадесетия ден след публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 3

Адресати

Адресати на настоящите насоки са всички централни банки на Евросистемата.

Съставено във Франкфурт на Майн на 25 август 2011 година.

За Управителния съвет на ЕЦБ

Председател на ЕЦБ

Jean-Claude TRICHET


(1)  ОВ L 318, 27.11.1998 г., стр. 8.

(2)  ОВ L 15, 20.1.2009 г., стр. 14.

(3)  ОВ L 267, 10.10.2009 г., стр. 7.

(4)  ОВ L 341, 27.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Част 2 от приложение III се заменя със следното:

„ЧАСТ 2

Статистика на електронните пари

Данни за други ПФИ (салда)

Таблица 1

Месечни или тримесечни изисквания за статистическа отчетност, за които не е предоставена дерогация съгласно член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 25/2009 (ЕЦБ/2008/32)

БАЛАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

A.

Местни

B.

Други участващи държави-членки

C.

Останал свят

D.

Неразпределени

ПАСИВИ

9

Депозити (всички валути)

 

 

 

 

9e

Депозити — евро

 

 

 

 

9.1e

Овърнайт депозити

 

 

 

 

В т.ч. електронни пари

 

 

 

 

9.1.1e

Хардуерно базирани електронни пари

 

 

 

 

9.1.2e

Софтуерно базирани електронни пари

 

 

 

 

9x

Депозити — чуждестранни валути

 

 

 

 

9.1х

Овърнайт депозити

 

 

 

 

В т.ч. електронни пари

 

 

 

 

9.1.1х

Хардуерно базирани електронни пари

 

 

 

 

9.1.2х

Софтуерно базирани електронни пари

 

 

 

 

Общо електронни пари

 

 

 

 


Таблица 2

Годишни изисквания за статистическа отчетност на електронни пари, издавани от всички институции за електронни пари, които не са кредитни институции

БАЛАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

A.

Местни

B.

Други участващи държави-членки

C.

Останал свят

D.

Неразпределени

Общо активи/пасиви

 

 

 

 

В т.ч. депозити на електронни пари (всички валути)“

 

 

 

 


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Речникът се изменя, както следва:

1.

Определението на „електронни пари“ се заменя със следното:

„Електронни пари (Electronic money): означава парична стойност, съхранявана в електронна, включително магнитна форма, представена чрез вземане към издателя, която се издава при получаване на средства с цел извършване на платежни транзакции и се приема от физическо или юридическо лице, различно от издателя на електронни пари.“

2.

Определението на „институция за електронни пари“ се заменя със следното:

„Институция за електронни пари (Electronic money institution): означава юридическо лице, на което е предоставен лиценз за издаване на електронни пари.“

3.

Определението на „средства“ се заменя със следното:

„Средства (Funds): означава пари в брой, пари по сметки и електронни пари.“

4.

Определението на „фондове на паричния пазар (ФПП)“ се заменя със следното:

„Фондове на паричния пазар (ФПП) (Money Market Funds (MMFs): са определени в член 1а от Регламент (ЕО) № 25/2009 (ЕЦБ/2008/32).“