ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2011.227.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 227

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
2 септември 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 871/2011 на Съвета от 26 август 2011 година за прекратяване на преразглеждането с оглед изтичане на срока на мерките, както и на частичното междинно преразглеждане на антидъмпинговите мерки по отношение на вноса на някои отливки с произход от Китайската народна република и за отмяна на посочените мерки

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 872/2011 на Съвета от 1 септември 2011 година за прилагане на член 16, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 204/2011 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 873/2011 на Комисията от 27 юли 2011 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 874/2011 на Комисията от 31 август 2011 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

7

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 875/2011 на Комисията от 31 август 2011 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

9

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 876/2011 на Комисията от 1 септември 2011 година за изменение за 157-ти път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда

11

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 877/2011 на Комисията от 1 септември 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

13

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение 2011/521/ОВППС на Съвета от 1 септември 2011 година за изпълнение на Решение 2011/137/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

15

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

2.9.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 227/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 871/2011 НА СЪВЕТА

от 26 август 2011 година

за прекратяване на преразглеждането с оглед изтичане на срока на мерките, както и на частичното междинно преразглеждане на антидъмпинговите мерки по отношение на вноса на някои отливки с произход от Китайската народна република и за отмяна на посочените мерки

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (1) (наричан по-долу „основният регламент“), и по-специално член 9 и член 11, параграфи 2, 3, 5 и 6 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия (наричана по-долу „Комисията“), представено след консултация с Консултативния комитет,

като има предвид, че:

1.   ПРОЦЕДУРА

1.1.   Действащи мерки

(1)

След проведено антидъмпингово разследване в съответствие с член 5 от основния регламент, с Регламент (ЕО) № 1212/2005 (2) Съветът наложи окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои отливки с произход от Китайската народна република. Посоченият регламент беше последно изменен с Регламент (ЕО) № 500/2009 (3).

(2)

Индивидуалните митнически ставки бяха между 0 и 37,9 % в зависимост от производителя на разглеждания продукт, а нивото на остатъчното мито бе определено на 47,8 %.

1.2.   Искания за преразглеждане

(3)

След публикуването на известие за предстоящо изтичане на срока на определени антидъмпингови мерки, приложими към вноса на някои отливки с произход от Китайската народна република (4), на 25 март 2010 г. Комисията получи искане за преразглеждане съгласно член 11, параграф 3 от основния регламент, а на 29 април 2010 г. беше получено следващо искане за преразглеждане съгласно член 11, параграф 2 от основния регламент.

(4)

Искането съгласно член 11, параграф 2 от основния регламент беше внесено от Eurofonte, действащ от името на седем от членовете си, и от Fundiciones de Odena („заявителите“) от името на производители, които представляват основен дял, в конкретния случай повече от 25 %, от производството на някои отливки в Съюза.

(5)

Искането съдържа prima facie доказателства, които сочат, че изтичането на срока на действие на мерките вероятно ще доведе до продължаване или повтаряне на дъмпинга и на причиняваната от него вреда на промишлеността на Съюза.

(6)

Искането съгласно член 11, параграф 3 от основния регламент беше подадено от дружеството Shandong Lulong Group Co. Ltd., производител износител от Китайската народна република. Обхватът на преразглеждането бе сведен до разглеждане на дъмпинга, що се отнася до дружеството Shandong Lulong Group Co. Ltd.

1.3.   Започване на процедурите за преразглеждане

(7)

След консултация с Консултативния комитет Комисията съответно публикува в Официален вестник на Европейския съюз известие за започване (5) на преразглеждане с оглед изтичане на срока на антидъмпинговите мерки, приложими към вноса на някои отливки, които към момента попадат под кодове по КН 7325 10 50, 7325 10 92, ex 7325 10 99 (код по TARIC 7325109910) и ex 7325 99 10 (код по TARIC 7325991010) с произход от Китайската народна република.

(8)

Комисията официално уведоми производителите износители, засегнатите вносители, представителите на Китайската народна република, представителните ползватели, а също и производителите от Съюза за започването на разследване в рамките на преразглеждането. На заинтересованите страни беше предоставена възможност да изложат становищата си в писмена форма и в рамките на срока, посочен в известието за започване на преразглеждането, да поискат изслушване.

(9)

Комисията също така публикува в Официален вестник на Европейския съюз  (6) известие за започване на частично междинно преразглеждане на антидъмпинговите мерки, посочени в съображение 7, като обхватът му е сведен до разглеждане на дъмпинга, що се отнася до дружеството Shandong Lulong Group Co. Ltd.

2.   ОТТЕГЛЯНЕ НА ИСКАНЕТО ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ С ОГЛЕД ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА МЕРКИТЕ

(10)

С писмо до Комисията от 9 юни 2011 г. заявителите официално оттеглиха своето искане. В писмото си заявителите изказаха мнение, че предвид колебанията в съответните икономически параметри в бъдеще не би могло да бъде изключен дъмпинг, причиняващ вреда. При тези обстоятелства те считат, че рязкото увеличаване на вноса от Китай би могло да постави под съмнение рентабилността на промишлеността на Съюза, поради което заявителите смятат, че Комисията трябва активно да наблюдава вноса на разглеждания продукт и да бъде готова да започне нова процедура в кратки срокове.

(11)

Комисията признава, че през последната година пазарът на отливки претърпя значителни промени, в частност поради възникналата неотдавна икономическа криза, която даде съществено отражение върху строителната промишленост и предизвика съкращаване на публичните разходи за инфраструктурни проекти. Това стана причина за общ спад на търсенето, включително по отношение на вноса на някои отливки. Тъй като не е ясно по какъв начин ще се развива пазарът в краткосрочен и средносрочен план, възможността за повтаряне на причиняващ вреда дъмпинг не може изцяло да бъде изключена. Следователно е целесъобразно вносът на разглеждания продукт с произход от Китайската народна република да бъде наблюдаван. Периодът на наблюдение не трябва да надхвърля 24 месеца от датата на публикуване на известието за приключване на настоящата процедура. Освен това Комисията не изключва възможността за започване на ново разследване по отношение на същия продукт, ако и когато бъдат представени доказателства за причиняващ вреди дъмпинг в съответствие с изискванията, посочени в основния регламент.

(12)

В съответствие с член 9, параграф 1 и член 11, параграф 2 от основния регламент при оттегляне на искането за преразглеждане процедурата може да бъде прекратена, освен ако прекратяването не противоречи на интереса на Съюза.

(13)

Преценено бе, че настоящата процедура следва да бъде прекратена, тъй като при разследването не бяха установени никакви съображения, които да сочат, че прекратяването противоречи на интереса на Съюза. Заинтересованите страни бяха информирани съответно за това и им бе предоставена възможност за коментар. Не бяха получени обаче никакви коментари, които да обосноват друго заключение.

(14)

Следователно се стигна до заключението, че процедурата по преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на антидъмпинговите мерки относно вноса на някои отливки с произход от Китайската народна република следва да бъде прекратена, а съществуващите мерки — да бъдат отменени.

(15)

Вследствие на това бе преценено също така, че следва да бъде прекратено и частичното междинно преразглеждане, чийто обхват бе сведен до разглеждане на дъмпинга, що се отнася до дружеството Shandong Lulong Group Co. Ltd.,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Прекратява се преразглеждането с оглед изтичане на срока на действие на антидъмпинговите мерки, както и частичното междинно преразглеждане на антидъмпинговите мерки по отношение на вноса на отливки от нековък чугун и от сферографитен чугун (пластичен чугун) от вида, използван за покриване и/или предоставяне достъп до надземни или подземни системи и части от тях, било обработени машинно, с покритие или боядисани, или съоръжени с други материали, с изключение на пожарни кранове, които към момента попадат под кодове по КН 7325 10 50, 7325 10 92, ex 7325 10 99 (код по ТАРИК 7325109910) и ex 7325 99 10 (код по ТАРИК 7325991010), с произход от Китайската народна република, а посочените мерки се отменят.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 26 август 2011 година.

За Съвета

Председател

M. DOWGIELEWICZ


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51.

(2)  ОВ L 199, 29.7.2005 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 151, 16.6.2009 г., стр. 6.

(4)  ОВ C 72, 20.3.2010 г., стр. 11.

(5)  ОВ C 203, 27.7.2010 г., стр. 2.

(6)  ОВ C 324, 1.12.2010 г., стр. 21.


2.9.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 227/3


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 872/2011 НА СЪВЕТА

от 1 септември 2011 година

за прилагане на член 16, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 204/2011 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 204/2011 на Съвета от 2 март 2011 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия (1), и по-специално член 16, параграф 2 от него,

като има предвид, че с оглед на развитието на събитията в Либия, списъкът на физическите и юридическите лица, образувания и органи които са подложени на ограничителни мерки, съдържащ се в приложение III към Регламент (ЕС) № 204/2011, следва да бъде изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Вписванията относно образуванията, посочени в приложението към настоящия регламент, се заличават от списъка, съдържащ се в приложение III към Регламент (ЕС) № 204/2011.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 1 септември 2011 година.

За Съвета

Председател

M. DOWGIELEWICZ


(1)  ОВ L 58, 3.3.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Образувания, посочени в член 1

2.

Фонд за икономическо и социално развитие

8.

Национална търговска банка (National Commercial Bank)

9.

Банка „Gumhouria“

10.

Банка „Sahara“

11.

Azzawia (Azawiya) Refining

12.

Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company (RASCO)

13.

Brega

14.

Sirte Oil Company

15.

Waha Oil Company

17.

Tamoil Africa Holdings Limited (изв. още като Oil Libya Holding Company)

23.

First Gulf Libyan Bank

25.

National Oil Wells and Drilling and Workover Company (изв. още като National Oil Wells Chemical and Drilling and Workover Equipment Co.; изв. още като National Oil Wells Drilling And Workover Equipment Co.)

26.

North African Geophysical Exploration Company (изв. още като NAGECO; изв. още като North African Geophysical Exploration)

27.

National Oil Fields and Terminals Catering Company

28.

Mabruk Oil Operations

30.

Harouge Oil Operations (изв. още като Harouge; изв. още като Veba Oil Libya GMBH)

31.

Jawaby Property Investment Limited

32.

Tekxel Limited

39.

Mediterranean Oil Services Company (изв. още като Mediterranean Sea Oil Services Company)

40.

Mediterranean Oil Services GMBH (изв. още като MED OIL OFFICE DUESSELDORF, изв. още като MEDOIL)

41.

Libyan Arab Airlines

43.

Пристанищни власти в Триполи

44.

Пристанищни власти в Al Khoms

45.

Пристанищни власти в Brega

46.

Пристанищни власти в Ras Lanuf

47.

Пристанищни власти в Zawia

48.

Пристанищни власти в Zuwara

49.

Al-Sharara Oil Services Company (изв. още като: Al Sharara, Al-shahara oil service company, Sharara Oil Service Company, Sharara, Al-Sharara al-Dhahabiya Oil Service Company)


2.9.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 227/5


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 873/2011 НА КОМИСИЯТА

от 27 юли 2011 година

относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (1), и по-специално член 9, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се осигури еднакво прилагане на Комбинираната номенклатура, приложена към Регламент (ЕИО) № 2658/87, е необходимо да се приемат мерки относно класирането на стоките, посочени в приложението към настоящия регламент.

(2)

Регламент (ЕИО) № 2658/87 определя общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура. Тези правила се прилагат и към всяка друга номенклатура, която изцяло или частично се основава на нея или добавя допълнителни подраздели към нея и която е създадена със специални разпоредби на Съюза с оглед на прилагането на тарифни и други мерки, свързани с търговията със стоки.

(3)

Съгласно тези общи правила стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, следва да бъдат класирани в кода по КН, посочен в колона 2, на основание на посоченото в колона 3 от същата таблица.

(4)

Целесъобразно е при спазване на мерките, които са в сила в Европейския съюз относно системите за двоен контрол и за предварителен и последващ надзор на вноса на текстилни продукти в Европейския съюз, обвързващата тарифна информация, издадена от митническите органи на държавите-членки по отношение на класирането на стоките в Комбинираната номенклатура и която не е в съответствие с настоящия регламент, да може да продължи да бъде използвана от титуляря за срок от 60 дни съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (2).

(5)

Комитетът по Митническия кодекс не е изразил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, се класират в Комбинираната номенклатура в кода по КН, посочен в колона 2 от същата таблица.

Член 2

При спазване на мерките, които са в сила в Европейския съюз относно системите за двоен контрол и за предварителен и последващ надзор на вноса на текстилни продукти в Европейския съюз, обвързващата тарифна информация, издадена от митническите органи на държавите-членки, която не е в съответствие с настоящия регламент, може да продължи да бъде използвана за срок от 60 дни съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 27 юли 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

Algirdas ŠEMETA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Описание на стоките

Класиране

(код по КН)

Основания

(1)

(2)

(3)

Сложен артикул, състоящ се от дунапренена пореста пластмаса (полиуретан) (11,5 cm × 8,2 cm × 1,1 cm) и трикотажна тъкан от полиестер, покриваща дунапрена.

Тъканта е изработена от текстурирана прежда от полиестер, вплетена с полиестерни влакна, които имат алуминиево покритие (произведени чрез парово метализиране). Дунапренът е изцяло вмъкнат в тъканта.

(почистваща кърпа)

(Вж. снимки 656 А и 656 Б) (1)

6307 10 10

Класирането се определя от разпоредбите на общи правила 1, 3, буква б) и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура, забележкa 7, буква д) към раздел XI и забележка 1 към глава 63 и текстовете на кодове по КН 6307, 6307 10 и 6307 10 10.

Изделието е сложен артикул по смисъла на общо правило 3, буква б), защото дунапренът е прикрепен към тъканта по такъв начин, че да съставляват практически неделимо цяло. [Вж. също Обяснителната бележка към Хармонизираната система (ОБ към ХС) към общо правило 3, буква б), (IX)].

Тъканта, която е текстилно изделие, представлява конфекционирано изделие по смисъла на забележка 7, буква д) към раздел XI, тъй като трикотажната тъкан се свързва с лепене. Освен това дунапренът се вмъква в конфекционирано текстилно изделие и това прави цялата стока конфекционирана. По този начин изделието попада в обхвата на подглава I към глава 63 по смисъла на забележка 1 към глава 63.

Трикотажната тъкан и дунапренът притежават обективни характеристики на изделия, които са предназначени за почистване с вода и препарати. При все това грапавата повърхност на трикотажната тъкан определя основния характер на изделието по смисъла на общо правило 3, буква б), защото заради грапавата си повърхност той е предназначен за почистване на засъхнали петна от гладки повърхности. Дунапренът служи само за да увеличи свойството на тъканта да абсорбира вода и препарат. По този начин основният характер на сложния артикул се определя от текстилния материал.

Следователно изделието трябва да бъде класирано в код по КН 6307 10 10 като трикотажна почистваща кърпа.


Image

Image

656 A

656 B


(1)  Снимките имат само информативен характер.


2.9.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 227/7


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 874/2011 НА КОМИСИЯТА

от 31 август 2011 година

относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (1), и по-специално член 9, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се осигури еднакво прилагане на Комбинираната номенклатура, приложена към Регламент (ЕИО) № 2658/87, е необходимо да се приемат мерки относно класирането на стоките, посочени в приложението към настоящия регламент.

(2)

Регламент (ЕИО) № 2658/87 определя общи правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура. Тези правила се прилагат също така към всяка друга номенклатура, която изцяло или частично се основава на нея, или която добавя допълнителни подраздели към нея и която е създадена със специфични разпоредби на Съюза с оглед на прилагането на тарифни и други мерки, свързани с търговията със стоки.

(3)

Съгласно тези общи правила стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, следва да бъдат класирани в кода по КН, посочен в колона 2, на основание на посоченото в колона 3 от същата таблица.

(4)

Уместно е да се предвиди обвързващата тарифна информация, която е издадена от митническите органи на държавите-членки във връзка с класирането на стоки в Комбинираната номенклатура, но която не е в съответствие с настоящия регламент, да може да продължи да бъде ползвана от титуляря за срок от три месеца съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 година относно създаване на Митнически кодекс на Общността (2).

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стоките, описани в колона 1 от таблицата, поместена в приложението, се класират в Комбинираната номенклатура в кода по КН, посочен в колона 2 от същата таблица.

Член 2

Обвързващата тарифна информация, издадена от митническите органи на държавите-членки, която не е в съответствие с настоящия регламент, може да бъде ползвана за срок от три месеца съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 31 август 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

Algirdas ŠEMETA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Описание на стоката

Класиране

(код по КН)

Основания

(1)

(2)

(3)

Суров прополис, представен в насипно състояние като кафяви блокове с неправилна форма Продуктът основно се състои от следните компоненти (в тегловни проценти):

растителни смоли и растителни балсами

55

восъци

30

етерични масла

от 8 до 10

цветен прашец

5

Тези събрани от пчелите суровини се трансформират от ензимите в тяхната слюнка.

Продуктът се използва при производството на фармацевтични продукти и хранителни добавки.

0410 00 00

Класирането се определя от общи правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура и от описанието на код по КН 0410 00 00.

Класирането в глава 13 е изключено, тъй като продуктът съдържа съставки, получени от действия на животни.

Предвид характеристиките му продуктът следователно трябва да се класира в позиция 0410, в която се включват продукти от животински произход, годни за консумация, неупоменати, нито включени другаде.


2.9.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 227/9


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 875/2011 НА КОМИСИЯТА

от 31 август 2011 година

относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (1), и по-специално член 9, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се осигури еднакво прилагане на Комбинираната номенклатура, приложена към Регламент (ЕИО) № 2658/87, е необходимо да се приемат мерки относно класирането на стоките, посочени в приложението към настоящия регламент.

(2)

Регламент (ЕИО) № 2658/87 определя общи правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура. Тези правила се прилагат също така към всяка друга номенклатура, която изцяло или частично се основава на нея, или която добавя допълнителни подраздели към нея и която е създадена със специфични разпоредби на Съюза с оглед на прилагането на тарифни и други мерки, свързани с търговията със стоки.

(3)

Съгласно тези общи правила стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, следва да бъдат класирани в кода по КН, посочен в колона 2, на основание на посоченото в колона 3 от същата таблица.

(4)

Уместно е да се предвиди, обвързващата тарифна информация, издадена от митническите органи на държавите-членки във връзка с класирането на стоки в Комбинираната номенклатура, която обаче не е в съответствие с настоящия регламент, да може да бъде ползвана от титуляря за срок от три месеца съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (2).

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стоките, описани в колона 1 от таблицата, поместена в приложението, се класират в Комбинираната номенклатура в кода по КН, посочен в колона 2 от същата таблица.

Член 2

Обвързващата тарифна информация, издадена от митническите органи на държавите-членки, която не е в съответствие с настоящия регламент, може да бъде ползвана за срок от три месеца съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 31 август 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

Algirdas ŠEMETA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Описание на стоките

Класиране

Код по КН

Основания

(1)

(2)

(3)

Подводна кутия за цифрови фотоапарати, направена основно от пластмаса по смисъла на забележка 1 към глава 39.

Изделието се състои от две прозрачни половини, които са снабдени с ръчно задействани бутони, въртящи копчета за управление или задействане, направени от метал, както и с рамки със закопчалки от пластмаса. Може да бъде снабдено и с екран против отблясъци, устройство за закрепване и допълнителна дръжка.

Водонепроницаемата кутия има отпред кухина, в която влиза обективът, която се състои от стъклено прозорче и метална гривна с вътрешна резба за спомагателни лещи. В задната част има тапицирано пространство за визьора на фотоапарата.

Предназначението на изделието е в него да се постави цял цифров фотоапарат и да може той да се използва в условията на влага и прах.

(виж снимки 1 и 2) (1)

3926 90 97

Класирането е определено от общи правила 1, 3, буква б) и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура, забележка 1 към глава 39 и от текста на кодове по КН 3926, 3926 90 и 3926 90 97.

Класиране в позиция 4202 като калъф за фотоапарат се изключва. Калъфите за фотоапарати са включени в позиция 4202. Подводната кутия обаче не само е контейнер за поставяне на цифрови фотоапарати, а и изделие със самостоятелна функция. Предвид наличието на бутони и копчета за управление или задействане, изделието не следва да бъде считано за контейнер.

Класиране в позиция 8529 се изключва тъй като, въпреки че изделието е принадлежност за фотоапарат, то не може да бъде считано за част от цифров апарат, защото не е от основно значение за работата на цифровия апарат.

Класиране в позиции 9006 или 9007 съгласно забележка 2, буква б) към глава 90 също се изключва тъй като споменатите позиции обхващат традиционните фотоапарати и кинокамери, а не цифрови фотоапарати.

Изделието се състои от различни материали и следователно трябва да бъде класирано според градивния материал, който му придава основната характеристика, прилагайки общо правило 3, буква б).

Тъй като пластмасата придава на изделието неговата основна характеристика, то следва да бъде класирано в позиция 3926 като друго изделие от пластмаса от код по КН 3926 90 97.


Image

Image

Снимка 1

Снимка 2


(1)  Снимките са само за информация.


2.9.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 227/11


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 876/2011 НА КОМИСИЯТА

от 1 септември 2011 година

за изменение за 157-ти път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета от 27 май 2002 г. за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда (1), и по-специално член 7, параграф 1, буква а), член 7а, параграф 1 и член 7а, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се посочват лицата, групите и образуванията, засегнати от замразяването на средства и икономически ресурси по този регламент.

(2)

На 19 август 2011 г. Комитетът по санкциите към Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации реши да извади едно физическо лице от списъка на лицата, групите и образуванията, спрямо които следва да се прилага замразяването на средства и икономически ресурси. На 22 август 2011 г. Комитетът реши да добави едно физическо лице в списъка.

(3)

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 следва да бъде съответно актуализирано.

(4)

За да се гарантира, че предвидените в настоящия регламент мерки са ефективни, настоящият регламент следва да влезе в сила незабавно,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 1 септември 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

Началникът на Службата за инструментите на външната политика


(1)  ОВ L 139, 29.5.2002 г, стр. 9.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя, както следва:

(1)

В заглавието „Физически лица“ се прибавя следното вписване:

„Mati ur-Rehman (известен също като a) Mati-ur Rehman, б) Mati ur Rehman, в) Matiur Rahman, г) Matiur Rehman, д) Matti al-Rehman, е) Abdul Samad, ж) Samad Sial, з) Abdul Samad Sial). Дата на раждане: приблизително 1977 г. Гражданство: пакистанско. Други сведения: Mati ur-Rehman е главен командир на операциите в Lashkar i Jhangvi. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 22.8.2011 г.“

(2)

В заглавието „Физически лица“ се заличава следното вписване:

„Abdul Latif Saleh (известен също като a) Abdul Latif A.A. Saleh, б) Abdyl Latif Saleh, в) Abd al-Latif Saleh, г) Abdul Latif A.A. Saleh Abu Hussein, д) Abd al-Latif Salih, е) Abu Amir). Титла: Доктор. Адрес: Последно известно местожителство: Обединените арабски емирства. Дата на раждане: 5.3.1957 г. Място на раждане: Багдад, Ирак. Гражданство: a) йорданско, б) албанско (от 1992 г.). Паспорт №: a) D366 871 (йордански паспорт), б) 314772 (албански паспорт, издаден на 8.3.1993 г.), в) 0334695 (албански паспорт, издаден на 1.12.1995 г.). Други сведения: изгонен от Албания през 1999 г.“


2.9.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 227/13


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 877/2011 НА КОМИСИЯТА

от 1 септември 2011 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранни търговски преговори Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 посочва критериите за определяне от страна на Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A към същия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 2 септември 2011 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 1 септември 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0707 00 05

TR

121,5

ZZ

121,5

0709 90 70

TR

120,5

ZZ

120,5

0805 50 10

AR

70,8

CL

81,4

PY

39,4

TR

65,0

UY

81,8

ZA

84,4

ZZ

70,5

0806 10 10

EG

155,4

IL

80,3

MA

175,6

TR

126,3

ZZ

134,4

0808 10 80

AR

118,9

CL

100,7

CN

50,3

NZ

106,6

US

142,8

ZA

89,2

ZZ

101,4

0808 20 50

AR

132,0

CI

48,9

CN

42,6

NZ

91,3

TR

127,0

ZA

73,2

ZZ

85,8

0809 30

TR

130,4

ZZ

130,4

0809 40 05

BA

41,6

ZZ

41,6


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


РЕШЕНИЯ

2.9.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 227/15


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 2011/521/ОВППС НА СЪВЕТА

от 1 септември 2011 година

за изпълнение на Решение 2011/137/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 31, параграф 2 от него,

като взе предвид Решение 2011/137/ОВППС на Съвета от 28 февруари 2011 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия (1), и по-специално член 8, параграф 2 от него,

като има предвид, че с оглед на развитието на събитията в Либия, списъкът на лицата и образуванията, които подлежат на ограничителни мерки, съдържащ се в приложение IV към Решение 2011/137ОВППС, следва да бъде изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Вписванията относно образуванията, посочени в приложението към настоящото решение, се заличават от списъка, съдържащ се в приложение IV към Решение 2011/137/ОВППС.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 1 септември 2011 година.

За Съвета

Председател

M. DOWGIELEWICZ


(1)  ОВ L 58, 3.3.2011 г., стр. 53.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Образувания, посочени в член 1

2.

Фонд за икономическо и социално развитие

8.

Национална търговска банка (National Commercial Bank)

9.

Банка „Gumhouria“

10.

Банка „Sahara“

11.

Azzawia (Azawiya) Refining

12.

Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company (RASCO)

13.

Brega

14.

Sirte Oil Company

15.

Waha Oil Company

17.

Tamoil Africa Holdings Limited (изв. още като Oil Libya Holding Company)

23.

First Gulf Libyan Bank

25.

National Oil Wells and Drilling and Workover Company (изв. още като National Oil Wells Chemical and Drilling and Workover Equipment Co.; изв. още като National Oil Wells Drilling And Workover Equipment Co.)

26.

North African Geophysical Exploration Company (изв. още като NAGECO; изв. още като North African Geophysical Exploration)

27.

National Oil Fields and Terminals Catering Company

28.

Mabruk Oil Operations

30.

Harouge Oil Operations (изв. още като Harouge; изв. още като Veba Oil Libya GMBH)

31.

Jawaby Property Investment Limited

32.

Tekxel Limited

39.

Mediterranean Oil Services Company (изв. още като Mediterranean Sea Oil Services Company)

40.

Mediterranean Oil Services GMBH (изв. още като MED OIL OFFICE DUESSELDORF, изв. още като MEDOIL)

41.

Libyan Arab Airlines

43.

Пристанищни власти в Триполи

44.

Пристанищни власти в Al Khoms

45.

Пристанищни власти в Brega

46.

Пристанищни власти в Ras Lanuf

47.

Пристанищни власти в Zawia

48.

Пристанищни власти в Zuwara

49.

Al-Sharara Oil Services Company (изв. още като: Al Sharara, Al-shahara oil service company, Sharara Oil Service Company, Sharara, Al-Sharara al-Dhahabiya Oil Service Company)