ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2011.202.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 202

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
5 август 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2011/491/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 12 юли 2011 година относно подписването, от името на Европейския съюз, и временното прилагане на Протокола между Европейския съюз и Кралство Мароко за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Кралство Мароко

1

Протокол между Европейския съюз и Кралство Мароко за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Кралство Мароко

3

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 779/2011 на Съвета от 12 юли 2011 година относно разпределянето на възможностите за риболов съгласно Протокола между Европейския съюз и Кралство Мароко за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Кралство Мароко

31

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 780/2011 на Комисията от 4 август 2011 година за дерогация от Регламент (ЕО) № 1122/2009 и Регламент (ЕС) № 65/2011 по отношение на намаляването на помощите при просрочено подаване на единни заявления за 2011 г. за континентална Португалия

34

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 781/2011 на Комисията от 4 август 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

37

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 782/2011 на Комисията от 4 август 2011 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за 2010/11 пазарна година

39

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

5.8.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 202/1


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 12 юли 2011 година

относно подписването, от името на Европейския съюз, и временното прилагане на Протокола между Европейския съюз и Кралство Мароко за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Кралство Мароко

(2011/491/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43 във връзка с член 218, параграф 5 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 22 май 2006 г. Съветът прие Регламент (ЕО) № 764/2006 относно сключване на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Кралство Мароко (1).

(2)

Срокът на действие на Протокола за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в посоченото Споразумение за партньорство, изтече на 27 февруари 2011 г.

(3)

Съюзът договори с Кралство Мароко нов протокол, с който на корабите на ЕС се предоставят възможности за риболов във водите, по отношение на които Мароко упражнява суверенитет или юрисдикция.

(4)

Предвид приключването на преговорите Протоколът за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Кралство Мароко (наричан по-нататък „Протоколът“) бе парафиран на 25 февруари 2011 г.

(5)

С цел да се позволи на корабите на ЕС да осъществяват своята риболовна дейност, член 12 от Протокола предвижда временното му прилагане считано от 28 февруари 2011 г.

(6)

Уместно е Протоколът да се подпише и да се прилага временно до приключване на процедурите, необходими за неговото сключване,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Подписването на Протокола между Европейския съюз и Кралство Мароко за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Кралство Мароко (наричан по-нататък „Протоколът“), се разрешава от името на Съюза, при условие за сключването на посочения Протокол.

Текстът на Протокола е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицето/лицата, упълномощено(и) да подпише(ат) Протокола от името на Съюза при условие за неговото сключване.

Член 3

Протоколът се прилага временно, считано от 28 февруари 2011 г. до приключване на процедурите, необходими за сключването му.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 12 юли 2011 година.

За Съвета

Председател

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  ОВ L 141, 29.5.2006 г., стр. 1.


ПРОТОКОЛ

между Европейския съюз и Кралство Мароко за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Кралство Мароко

Член 1

Срок на прилагане и възможности за риболов

1.   За срок от една година, считано от 28 февруари 2011 г., възможностите за риболов, предоставени съгласно член 5 от Споразумението, са определените в таблицата, приложена към настоящия Протокол.

2.   Параграф 1 се прилага при условията на разпоредбите на членове 4 и 5 от настоящия Протокол.

3.   Съгласно член 6 от Споразумението кораби, плаващи под знамето на държава-членка на Европейския съюз (ЕС), могат да осъществяват риболовни дейности в мароканските риболовни зони само ако притежават разрешително за риболов, издадено по силата на настоящия Протокол и съгласно описаните в приложението към него условия.

Член 2

Финансово участие — начини на плащане

1.   За срока, посочен в член 1, финансовото участие, посочено в член 7 от Споразумението се определя на 36 100 000 EUR (1).

2.   Параграф 1 се прилага при условията на разпоредбите на членове 4, 5, 6 и 10 от настоящия Протокол.

3.   ЕС заплаща финансовото участие, предвидено в параграф 1, не по-късно от четири месеца след датата на подписването на настоящия Протокол.

4.   Финансовото участие се заплаща на главния ковчежник на Кралство Мароко, по сметка, открита в Държавната хазна на Кралство Мароко, данни за която се съобщават на мароканските власти.

5.   При условията на разпоредбите на член 6 от настоящия Протокол, използването на финансовото участие е от изключителната компетенция на мароканските власти.

Член 3

Научно сътрудничество

1.   Двете страни поемат задължението да поощряват отговорен риболов в мароканските риболовни зони, на основата на принципа на недискриминация между различните флоти, намиращи се в тези води.

2.   През срока на действие на настоящия Протокол, ЕС и мароканските власти си сътрудничат с цел контрол на състоянието на ресурсите в мароканските риболовни зони в рамките на съвместни научни срещи, съгласно член 4, параграф 1 от Споразумението.

3.   Въз основа на заключенията от тези срещи и предвид най-добрите налични научни становища двете страни се консултират взаимно в рамките на Съвместния комитет, предвиден в член 10 от Споразумението и когато е необходимо и по взаимно съгласие, вземат мерки, за да осигурят устойчивото управление на рибните ресурси.

Член 4

Преразглеждане на възможностите за риболов

1.   Възможностите за риболов, посочени в член 1, могат да бъдат завишени по взаимно съгласие, доколкото заключенията от посочените в член 3 научни срещи потвърждават, че подобно завишение няма да застраши устойчивото управление на мароканските ресурси. В такъв случай финансовото участие предвидено в член 2, параграф 1, се увеличава пропорционално и pro rata temporis. Общият размер на финансовото участие на ЕС обаче не може да надвишава удвоения размер на сумата, посочена в член 2, параграф 1.

2.   Обратно, ако страните се споразумеят да вземат мерките, посочени в член 3, които водят до намаляване на възможностите за риболов, предвидени в член 1, финансовото участие се намалява пропорционално и pro rata temporis. Без да се засягат разпоредбите на член 6 от настоящия Протокол, това финансово участие може да се спре от ЕС, ако общият размер на риболовното усилие, определено в настоящия Протокол, не може да се оползотвори.

3.   Разпределянето на възможностите за риболов между различните категории кораби може също да се преразгледа по взаимно съгласие между страните и при спазване на всички препоръки вследствие научните срещи относно управлението на запасите, на които може да се отрази това преразпределяне. Страните се договарят за съответстващо коригиране на финансовото участие, когато това се оправдава от преразпределянето на възможностите за риболов.

4.   Преразглеждането на възможностите за риболов, предвидени в параграф 1, параграф 2, първото изречение и параграф 3, се договаря по взаимно съгласие между двете страни в рамките на Съвместния комитет, предвиден в член 10 от Споразумението.

Член 5

Проучвателен риболов

Страните насърчават проучвателния риболов в мароканските риболовни зони, въз основа на резултатите от изследванията, извършени под ръководството на Съвместния научен комитет, предвиден в настоящото Споразумение. За тази цел те провеждат консултации винаги, когато една от страните поиска това и определят, по отделно за всеки един случай, съответните видове (например сюнгери), условията и други параметри.

Разрешенията за проучвателен риболов се издават за изпитателни цели за максимален срок от шест месеца.

Когато страните достигнат до заключение, че рейсовете за проучвателен риболов са дали положителни резултати, ЕС може да получи нови възможности за риболов, след консултативната процедура, предвидена в член 4 и до изтичане срока на действие на настоящия Протокол. Като резултат може да се увеличи финансовото участие.

Член 6

Принос на Споразумението за партньорство за въвеждане на секторна политика за рибарството в Мароко

1.   От сумата на финансовото участие, предвидено в член 2, параграф 1 от настоящия Протокол се отпускат 13 500 000 EUR за разработване и прилагане на секторна политика за рибарството в Мароко, с оглед въвеждането на устойчив и отговорен риболов в неговите води.

2.   Това участие се разпределя и управлява от Мароко в съответствие с целите и програмите за постигането им, набелязани от двете страни по взаимно съгласие в рамките на Съвместния комитет, и в съответствие със стратегията „Halieutis“ за развитие на сектор „Рибарство“.

Член 7

Прилагане на подкрепата за въвеждане на отговорен риболов

1.   По предложение на Мароко и за целите на прилагане на член 6 по-горе, ЕС и Мароко се договарят в рамките на Съвместния комитет, предвиден в член 10 от Споразумението, след подписването на Протокола, относно:

а)

насоките за прилагане на приоритетите в мароканската политика за рибарството, целящи въвеждането на устойчив и отговорен риболов, и по-специално тези, посочени в член 6, параграф 2;

б)

целите, които да бъдат постигнати, както и критериите и показателите, които да се използват за оценка на получените резултати.

2.   Всяко изменение в тези насоки, цели, критерии и показатели за оценка се одобрява от двете страни в рамките на Съвместния комитет.

3.   Целите, за които ще бъде използвана от Мароко сумата, посочена в член 6, параграф 2, се съобщават на ЕС при одобряването на насоките, целите, критериите и показателите за оценка в рамките на Съвместния комитет.

4.   В края на месеца, предшестващ изтичането на срока на действие на Протокола, Мароко докладва за плановете си относно секторната подкрепа, предвидена с настоящия Протокол, по-специално относно очакваните икономически и социални резултати и тяхното географско разпределение.

5.   Двете страни продължават да наблюдават прилагането на секторната подкрепа, ако е необходимо, след изтичането на срока на действие на настоящия Протокол, както и по време на периодите на спиране на действието, посочени в член 9 по-долу, и в съответствие с разпоредбите на настоящия Протокол.

Член 8

Икономическа интеграция на оператори от ЕС в мароканския сектор „Рибарство“

1.   Двете страни се задължават да поощряват икономическата интеграция на оператори от ЕС в целия марокански риболовен отрасъл.

2.   С подкрепата на Европейската комисия ще започне инициатива за повишаване информираността сред частните икономически оператори от ЕС относно търговските и промишлените възможности на цялата мароканска риболовна промишленост, включително и по отношение на преките инвестиции.

3.   Освен това, Мароко предоставя като стимул намаление на таксите, в съответствие с разпоредбите на Приложението, за операторите от ЕС, разтоварващи в марокански пристанища, по-специално за целите на продажба на местната промишленост, добавяща стойност към тези продукти в Мароко или транспортираща по суша улова от марокански риболовни зони.

4.   Двете страни вземат също решение относно създаването на работна група, която да установи пречките пред преките инвестиции от ЕС в промишлеността и да посочи мерките, които ще олекотят условията, уреждащи тези инвестиции.

Член 9

Спорове — спиране на прилагането на Протокола

1.   Всеки спор между страните относно тълкуването на разпоредбите на настоящия Протокол и неговото прилагане подлежи на консултации между страните в рамките на предвидения в член 10 от Споразумението Съвместен комитет, ако е необходимо в рамките на специално заседание.

2.   Прилагането на Протокола може да се спре по инициатива на една от страните, ако спорът между двете страни се счита за сериозен и ако консултациите по параграф 1 в рамките на Съвместния комитет не доведат до уреждане на спора по взаимно съгласие.

3.   Спирането на прилагането на Протокола задължава заинтересованата страна да уведоми за намерението си в писмена форма най-малко три месеца преди датата, на която спирането ще породи действие.

4.   В случай на спиране, страните продължават да се консултират с оглед уреждане на спора по взаимно съгласие. При достигане на решение, прилагането на Протокола се възобновява и сумата на финансовото участие се намалява пропорционално и pro rata temporis за периода, през който действието на Протокола е било спряно.

Член 10

Спиране на прилагането на Протокола при неплащане

При условията на разпоредбите на член 4, ако ЕС не извърши предвиденото в член 2 плащане, прилагането на настоящия Протокол може да бъде спряно при следните условия:

а)

компетентните марокански власти уведомяват Европейската комисия за неизвършеното плащане. Тя от своя страна извършва необходимите проверки и, ако е необходимо, превежда сумата в максимален срок от 30 работни дни от датата на получаване на уведомлението;

б)

в случай, че без основателни причини не бъде извършено плащането в срока, посочен в член 2, параграф 3, компетентните марокански власти имат правото да спрат прилагането на Протокола. Те незабавно уведомяват за това Европейската комисия;

в)

прилагането на Протокола се възобновява веднага след извършване на въпросното плащане.

Член 11

Приложими разпоредби от националното законодателство

Дейностите на кораби, осъществявани в приложение на настоящия Протокол и приложението към него, по-специално претоварване, използване на пристанищни услуги и покупка на материали и т.н., се уреждат от приложимото национално законодателство на Мароко.

Член 12

Временно прилагане

Настоящият Протокол и приложението към него се прилагат временно считано от 28 февруари 2011 г.

Член 13

Влизане в сила

Настоящият Протокол и приложението към него влизат в сила на датата, на която страните се уведомят взаимно за приключването на процедурите, необходими за тази цел.

Възможности за риболов

Вид риболов

Дребномащабен риболов

Дънен риболов

Промишлен пелагичен риболов

Пелагичен риболов на север: грибове

Дребномащабен риболов на юг: въдици, рибни капани

Дребномащабен риболов на север: кораби с дънни парагади

Дребномащабен риболов на риба тон: Кораби за риболов с въдици

Дънни парагади, дънни тралове и дълбоководни многонишкови статични хрилни мрежи

Запас В

 

 

 

 

 

Тонаж:

60 000 тона

20 кораба

20 кораба

30 кораба

27 кораба

22 кораба

 

Съставено в Брюксел на тринадесети юли две хиляди и единадесета година.

Hecho en Bruselas, el trece de julio de dos mil once.

V Bruselu dne třináctého července dva tisíce jedenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den trettende juli to tusind og elleve.

Geschehen zu Brüssel am dreizehnten Juli zweitausendelf.

Kahe tuhande üheteistkümnenda aasta juulikuu kolmeteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα τρεις Ιουλίου δύο χιλιάδες έντεκα.

Done at Brussels on the thirteenth day of July in the year two thousand and eleven.

Fait à Bruxelles, le treize juillet deux mille onze.

Fatto a Bruxelles, addì tredici luglio duemilaundici.

Briselē, divi tūkstoši vienpadsmitā gada trīspadsmitajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai vienuoliktų metų liepos tryliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenegyedik év július tizenharmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tlettax-il jum ta’ Lulju tas-sena elfejn u ħdax.

Gedaan te Brussel, de dertiende juli tweeduizend elf.

Sporządzono w Brukseli dnia trzynastego lipca roku dwa tysiące jedenastego.

Feito em Bruxelas, em treze de Julho de dois mil e onze.

Întocmit la Bruxelles la treisprezece iulie două mii unsprezece.

V Bruseli dňa trinásteho júla dvetisícjedenásť.

V Bruslju, dne trinajstega julija leta dva tisoč enajst.

Tehty Brysselissä kolmantenatoista päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattayksitoista.

Som skedde i Bryssel den trettonde juli tjugohundraelva.

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Кралство Мароко

Por el Reino de Marruecos

Za Marocké království

For Kongeriget Marokko

Für das Königreich Marokko

Maroko Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο του Μαρόκου

For the Kingdom of Morocco

Pour le Royaume du Maroc

Per il Regno del Marocco

Marokas Karalistes vārdā –

Maroko Karalystės vardu

A Marokkói Királyság részéről

Għar-Renju tal-Marokk

Voor het Koninkrijk Marokko

W imieniu Królestwa Maroka

Pelo Reino de Marrocos

Pentru Regatul Maroc

Za Marocké kráľovstvo

Za Kraljevino Maroko

Marokon kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Marocko

Image

Image


(1)  Към тази сума се добавя сумата на таксите, дължими от корабособствениците за разрешителните за риболов, предоставени в приложение на член 6 от Споразумението и съгласно условията, предвидени в глава I, точки 4 и 5 от приложението към настоящия Протокол.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Условия за осъществяване на риболов в мароканските риболовни зони от корабите на Европейския съюз

ГЛАВА I

РАЗПОРЕДБИ ПРИЛОЖИМИ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ

Заявления за разрешителни

1.

Разрешително за риболов в мароканските риболовни зони могат да получат само кораби, отговарящи на изискванията.

2.

При отсъствие на възбрана за риболов във водите на Мароко на името на корабособственика, капитана или на самия кораб, се приема, че корабът отговаря на изискванията. Корабите трябва да са изрядни пред мароканските власти по отношение на изпълнението на всички предходни задължения, свързани с техните риболовни дейности в Мароко в рамките на сключени с ЕС споразумения за рибарство.

3.

Съответните органи на ЕС предоставят на Министерството на земеделието и морското рибарство — дирекция „Морско рибарство“ (наричана по-нататък „Дирекцията“) списъците на корабите, подали заявления за риболовни дейности в рамките на ограниченията, определени в техническите фишове, приложени към Протокола, най-малко 20 дни преди началната дата на срока на валидност на поисканите разрешителни.

4.

Списъците съдържат по категория риболов и по зона, използвания тонаж, броя на корабите и за всеки кораб — неговите основни характеристики и сумата на плащанията, разбити по глави. В категориите „Кораби с парагади“ и „Дребномащабен риболов“ се посочва също за всеки кораб, какво риболовно съоръжение или уреди ще бъдат използвани за срока на разрешителното.

5.

Заявлението за разрешително е придружено и от файл с всички данни, необходими за издаване на разрешителни за риболов, във формат, съвместим със софтуера, използван от Дирекцията.

6.

Индивидуални заявления се изпращат до Дирекцията с формуляр чийто образец е даден в допълнение 1.

7.

Към заявлението за издаване на разрешително се прилагат следните документи:

копие от удостоверението за тонаж, надлежно заверено от държавата-членка на знамето, посочващо тонажа на кораба;

скорошна заверена цветна снимка на един от бордовете на кораба в актуалното му състояние. Минимални размери на снимката: 15 cm × 10 cm;

документи, доказващи заплащането на таксите за разрешително за риболов, другите такси и разноските на наблюдателите;

всеки друг документ или удостоверение, които се изискват по силата на конкретните разпоредби, приложими за дадения вид кораб в съответствие с настоящия Протокол.

Издаване на разрешителни

1.

Дирекцията издава разрешителни за риболов на Делегацията на ЕС в Мароко (наричана по-нататък „Делегацията“) за всички кораби в срок от 15 дни от получаването на всички документи, посочени в точка 6 по-горе.

2.

Разрешителните за риболов се изготвят съгласно данните, съдържащи се в техническите фишове, приложени към Протокола, и се посочва по-специално риболовната зона, разстоянието от брега, разрешените риболовни уреди, основните видове, разрешените размери на окото на мрежата, допустимите прилови и квотата за улов от пелагични траулери.

3.

Разрешителни за риболов се издават само за кораби, спазили всички административни формалности, необходими за издаването на разрешително.

4.

Двете страни работят в посока насърчаване въвеждането на система за електронни разрешителни.

Валидност и използване на разрешителните

1.

Разрешителните са валидни от 28 февруари 2011 г. до 27 февруари 2012 г.

2.

Разрешителните за риболов са валидни само за срока, за който се отнасят платените такси, и за риболовната зона, видовете риболовни уреди и категорията риболов, посочени във въпросното разрешително.

3.

Разрешителните за риболов се издават на името на конкретен кораб и не могат да бъдат прехвърляни; същевременно, при форсмажорни обстоятелства, надлежно установени от компетентните органи на държавата-членка, под чието знаме плава корабът, и по молба на ЕС, разрешително, издадено за определен кораб, може да бъде заменено възможно най-бързо от разрешително, издадено за друг кораб от същата категория, при условие че не се превишава тонажа, разрешен за тази категория.

4.

Собственикът на първия кораб или неговият представител връща чрез Делегацията отмененото разрешително за риболов на Дирекцията.

5.

Разрешителните за риболов се съхраняват винаги на борда и се представят на инспектиращите органи при всяка проверка.

6.

Разрешителните за риболов са валидни една година, шест месеца или три месеца. За промишлен пелагичен риболов обаче, може да се издават и подновяват месечни разрешителни за риболов.

Такси за разрешително за риболов и други такси

1.

Годишните такси за разрешителни за риболов се определят от действащото мароканско законодателство.

2.

Таксите за разрешително покриват календарната година, в която е издадено разрешителното, и се заплащат при подаване на първото за текущата година заявление за разрешително. Сумите на таксите за тези разрешителни включват всички други такси и данъци, с изключение на пристанищните такси и таксите за обслужване.

3.

Както таксите за разрешително за риболов, така и другите такси се изчисляват за всеки кораб въз основа на ставките, определени в техническите фишове, приложени към Протокола.

4.

Таксите се изчисляват пропорционално на периода, за който разрешението за риболов е действително валидно.

5.

Всяко изменение в законодателството, уреждащо разрешителните за риболов, се съобщава на Делегацията не по-късно от два месеца преди влизането му в сила.

Начини на плащане

Таксите за разрешително за риболов, другите такси и разноските за наблюдателите се заплащат на името на главния министерски ковчежник към Министерството на земеделието и морското рибарство, по банкова сметка номер 001 810 0078251501 1075 61 71 в Bank Al Maghrib (Мароко), преди издаването на разрешителните за риболов.

Таксата за улови от пелагични траулери се плащат на тримесечни вноски, в края на всяко тримесечие, следващо тримесечието, в което са извършени тези улови.

ГЛАВА II

РАЗПОРЕДБИ, ПРИЛОЖИМИ ЗА КОРАБИТЕ, ИЗВЪРШВАЩИ РИБОЛОВ НА ДАЛЕКОМИГРИРАЩИ ВИДОВЕ (КОРАБИ ЗА УЛОВ НА РИБА ТОН)

1.

Таксата се определя в размер на 25 EUR за тон улов в мароканските риболовни зони.

2.

Разрешителните се издават за срок от една календарна година след авансово плащане на фиксирана сума в размер на 5 000 EUR за кораб.

3.

Авансовото плащане се изчислява пропорционално на срока на валидност на разрешителното.

4.

Капитаните на кораби с разрешителни за риболов на далекомигриращи видове водят редовно риболовен дневник съгласно образеца в допълнение 6 към приложението.

5.

Те изпращат също копие от него до своите компетентни органи не по-късно от 15 дни преди края на третия месец, следващ месеца, за който се отнася дневникът. Въпросните органи препращат незабавно копията до Делегацията, която ги изпраща до Дирекцията преди края на третия месец, следващ месеца, за който те се отнасят.

6.

До 30 април Делегацията изпраща до Дирекцията отчет за дължимите за предходната риболовна година такси въз основа на декларациите за улов, подадени от всеки корабособственик и потвърдени от научните институти, отговорни за проверката на данните за уловите в държавите-членки, като например IRD (Institut de recherche pour le développement), IEO (Instituto Español de Oceanografía), INIAP (Instituto Nacional de Investigação Agrária e das Pescas) и INRH (Institut national de recherche halieutique).

7.

Отчетът за дължимите за предходната година такси се предоставя в срок от четири месеца след изтичане срока на действие на Протокола.

8.

Окончателният отчет се изпраща на заинтересованите корабособственици, които, след уведомлението за одобрение на сумите от Дирекцията, разполагат с 30 дни да погасят своите финансови задължения към компетентните национални органи. Известие за плащането, извършено в евро на името на главния ковчежник на Мароко по сметката, посочена в глава I, точка 5 се изпраща от Делегацията до Дирекцията не по-късно от месец и половина след уведомлението.

9.

Същевременно, в случай че сумата по окончателния отчет е по-малка от аванса, разликата не подлежи на възстановяване.

10.

Корабособствениците предприемат всички необходими стъпки, за да гарантират, че са изпратени копия от риболовния дневник и че всички допълнителни плащания са извършени в рамките на крайните срокове по точки 6 и 7.

11.

Ако корабособственик не изпълни задълженията си по точки 6 и 7, това води до автоматично спиране на действието на разрешителното за риболов, докато той не изпълни тези задължения.

ГЛАВА III

РИБОЛОВНИ ЗОНИ

Риболовните зони за всеки вид риболовна дейност в атлантическата зона на Мароко са определени в техническите фишове (допълнение 2). Средиземноморската зона на Мароко, разположена източно от 35° 48′ N — 6° 20′ W (нос Spartel), не е включена в настоящия Протокол.

ГЛАВА IV

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОУЧВАТЕЛЕН РИБОЛОВ

Двете страни решават съвместно кои европейски оператори ще извършват проучвателен риболов, кой е най-благоприятният период за този риболов и приложимите условия. С оглед улесняване на проучвателната работа на корабите Дирекцията изпраща всички налични научни данни, както и други основни данни.

Мароканският риболовен сектор участва активно (координиране и диалог по условията за осъществяване на проучвателен риболов).

Продължителност на кампаниите е най-много шест месеца и най-малко три месеца, освен ако страните не се споразумеят за промяна.

Избор на кандидатите за извършване на рейсове за проучвателен риболов:

Европейската комисия изпраща на мароканските власти заявленията за разрешителни за проучвателен риболов. Тя предоставя техническа документация, посочваща:

техническите характеристики на кораба;

професионалната квалификация на корабните офицери за такъв вид риболов;

предложение за техническите параметри на рейса (продължителност, риболовно съоръжение, райони за проучване и т.н.).

Дирекцията организира диалог относно техническите аспекти с Европейската комисия, от една страна, и заинтересованите корабособственици, от друга, ако смята това за необходимо.

Преди отплаване корабособствениците предоставят на мароканските власти и на Европейската комисия:

декларация за вече наличния на борда улов;

техническите характеристики на риболовния уред, който ще се използва по време на рейса;

уверение, че спазват мароканското законодателство в областта на рибарството.

По време на рейса за проучвателен риболов, заинтересованите корабособственици:

изпращат на мароканските власти и на Европейската комисия седмичен доклад с подробни данни за дневните улови и за всеки един улов — техническите параметри на рейса (местоположение, дълбочина, дата и час, улови и други наблюдения или коментари),

съобщават местоположението на кораба, скоростта и курса чрез системата за спътниково наблюдение на кораби (VMS),

гарантират, че на борда има марокански научен наблюдател или избран от мароканските власти наблюдател. Ролята на наблюдателя е да събира научна информация въз основа на уловите, както и проби от тях. Отношението към наблюдателите е като към офицери на кораба, като корабособственикът поема техните дневни разноски за престоя им на борда. Решението за времето на наблюдателите на борда, продължителността на техния престой и пристанището на качване и слизане се определя по взаимно съгласие с мароканските власти. Ако страните не решат другояче, корабът не е длъжен да влиза в пристанище повече от един път на два месеца,

разрешават инспектирането на кораба преди напускане на мароканските води, ако мароканските власти поискат това,

спазват мароканското законодателство в областта на рибарството.

Уловите, включително приловите, от рейс за проучвателен риболов, остават притежание на корабособственика, при условие че отговарят на съответните разпоредби, приети от Съвместния комитет.

Мароканските власти посочват лице за контакт, отговорно за отстраняване на непредвидени препятствия пред развитието на проучвателния риболов.

ГЛАВА V

РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО СПЪТНИКОВОТО НАБЛЮДЕНИЕ НА РИБОЛОВНИТЕ КОРАБИ НА ЕС, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТ В МАРОКАНСКИТЕ РИБОЛОВНИ ЗОНИ ВЪЗ ОСНОВА НА НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

1.

Риболовните кораби с обща дължина над 15 метра, извършващи дейност в рамките на настоящото Споразумение, се проследяват от спътник, когато се намират в мароканските риболовни зони.

2.

За целите на спътниковото наблюдение, мароканските власти съобщават на ЕС координатите (географска дължина и ширина) на мароканските риболовни зони.

Мароканските власти предоставят тази информация в електронен вид, изразена в градуси, минути и секунди.

3.

Съгласно условията, определени в точки 5 и 7, страните обменят сведения относно адресите X.25 и използваните спецификации в електронния обмен на информация между своите контролни центрове. Тази информация включва по възможност имена, телефонни и факс номера и електронни адреси (интернет или X.400), които могат да се използват за обща комуникация между контролните центрове.

4.

Местоположението на корабите се определя с допустима грешка по-малко от 500 m и доверителен интервал от 99 %.

5.

Когато кораб, извършващ риболов съгласно Споразумението и който подлежи на спътниково наблюдение съгласно законодателството на ЕС, навлезе в мароканските риболовни зони, последващите доклади за местоположението му (идентификация на кораба, дължина, ширина, курс и скорост) се предават незабавно от контролния център на държавата на знамето на мароканския Център за наблюдение и контрол на рибарството (CSC) през интервали, не по-дълги от два часа. Тези съобщения се обозначават като „Доклади за местоположението“.

6.

Определените в точка 5 съобщения се предават по електронен път във формат Х.25 или чрез друг защитен протокол. Тези съобщения се предават в реално време във формата, определен в таблица II.

7.

Когато в монтираното на борда на риболовния кораб оборудване за непрекъснато спътниково наблюдение възникне техническа повреда или престане да функционира, капитанът на кораба изпраща своевременно по факс до контролния център на държавата на знамето и до мароканския CSC информацията, посочена в точка 5. При тези обстоятелства е необходимо на всеки 4 часа да се изпраща общ доклад за местоположението. Този общ доклад за местоположението включва докладите за местоположение, записвани от капитана на кораба на всеки 2 часа, съгласно изискванията, определени в точка 5.

Контролният център на държавата на знамето изпраща незабавно тези съобщения до мароканския CSC. Повреденото оборудване се поправя или сменя в срок до 1 месец. След този срок въпросният кораб трябва да напусне мароканските риболовни зони или да се върне в мароканско пристанище.

8.

Контролните центрове на държавите на знамето наблюдават движенията на своите кораби в марокански води през едночасови интервали. Ако корабите не се наблюдават съгласно определените условия, мароканският CSC незабавно се информира и се прилага процедурата по точка 7.

9.

Ако мароканският CSC установи, че държавата на знамето не изпраща информацията по точка 5, незабавно се информират компетентните служби на Европейската комисия.

10.

Данните за наблюдението, изпратени до другата страна съгласно настоящите разпоредби, са предназначени единствено за мароканските власти за целите на контрол и наблюдение на флота на ЕС, който извършва риболов съгласно Споразумението за рибарство между ЕС и Мароко. При никакви обстоятелства тези данни не могат да се съобщават на други страни.

11.

Софтуерните и хардуерните компоненти на системата за спътниково наблюдение следва да са надеждни и да не позволяват въвеждането или предаването на неверни данни за местоположението или да дават възможност за ръчно манипулиране на данните.

Системата трябва да е напълно автоматична и да може да функционира по всяко време, независимо от климатичните и природните условия. Забранено е унищожаването, повреждането, изваждането от строя или манипулирането на системата за спътниково наблюдение.

Капитаните на кораби гарантират, че:

данните не се фалшифицират по никакъв начин;

не се пречи по никакъв начин на антената или антените, свързани към оборудването за спътниково наблюдение;

електрозахранването на оборудването за спътниково наблюдение не се прекъсва по никакъв начин;

оборудването за спътниково наблюдение не се демонтира.

12.

С оглед прилагането на настоящите разпоредби, страните се споразумяват при поискване да обменят информация във връзка с оборудването за спътниково наблюдение, с цел проверка на съответствието на всеки елемент от оборудването с изискванията на другата страна. Първото заседание за тази цел се организира преди влизането в сила на Протокола.

13.

Всеки спор, възникнал във връзка с тълкуването или прилагането на настоящите разпоредби, подлежи на консултации между страните в рамките на предвидения в член 10 от Споразумението Съвместен комитет.

14.

Страните се договарят да изменят, ако е необходимо, тези разпоредби в рамките на Съвместния комитет, предвиден в член 10 от Споразумението.

ГЛАВА VI

ДЕКЛАРИРАНЕ НА УЛОВА

Риболовен дневник

1.

Капитаните на кораби използват риболовен дневник, специално пригоден към риболова в мароканската риболовна зони и го водят съгласно разпоредбите на обяснителната забележка към този риболовен дневник.

2.

Корабособствениците изпращат копие от риболовния дневник до своите компетентни органи не по-късно от 15 дни преди края на третия месец, следващ месеца, за който той се отнася. Въпросните органи препращат незабавно копията до Делегацията, която ги изпраща до Дирекцията преди края на третия месец, следващ месеца, за който те се отнасят.

3.

В случай, че корабособствениците не изпълнят задълженията по параграфи 1 и 2, това води до автоматично спиране на действието на разрешителното за риболов, докато задълженията не бъдат изпълнени.

Тримесечни декларации за улова

1.

До края на третия месец на всяко тримесечие Делегацията уведомява Дирекцията за уловените количества от всички кораби на ЕС през предходното тримесечие.

2.

Тази информация се разбива по месеци, по вид риболов, по кораби и по видовете, посочени в риболовния дневник.

3.

Тези данни се изпращат също и до Дирекцията в компютърен файл във формат, съвместим със софтуера, използван от Министерството.

Достоверност на данните

Информацията, съдържаща се в документите, посочени в точки 1 и 2 по-горе трябва да отразява действителния риболов, за да послужи като един от елементите за наблюдение на промените в запасите.

ГЛАВА VII

НАЕМАНЕ НА МАРОКАНСКИ МОРЯЦИ

1.

Корабособствениците с разрешителни за риболов по настоящото Споразумение вземат на борда марокански моряци, за целия период на своето присъствие в марокански води, както следва:

а)

пелагични траулери:

с тонаж, по-малък от 150 БТ: доброволно наемане на марокански моряци,

с тонаж по-малък от 5 000 БТ: шестима моряци,

5 000 БТ или повече: осем моряци.

Същевременно, ако корабите извършват риболов по-малко от един месец годишно в мароканската риболовна зони, те се освобождават от задължението да наемат марокански моряци.

Освен това, ако разрешителните за риболов на тези кораби се подновяват за срок от повече от един месец на година, съответните корабособственици заплащат фиксираната сума, предвидена в точка 10 от настоящата глава, за първия месец. От първия ден на втория месец на валидност на разрешителното за риболов от тях се изисква да спазват своето задължение да наемат марокански моряци;

б)

дребномащабен риболов на север: доброволно наемане на марокански моряци;

в)

дребномащабен риболов на юг: двама моряци;

г)

сейнери на север: двама моряци;

д)

дълбоководни тралове и кораби с дънни парагади: осем моряци;

е)

кораби за риболов на риба тон с въдици: трима моряци.

2.

Корабособствениците са свободни сами да избират моряците, които ще вземат на борда на своите кораби.

3.

Трудовият договор на моряците рибари се изготвя между корабособствениците или техните представители, и моряците рибари.

4.

Корабособственикът или неговият представител информират Дирекцията за имената на мароканските моряци, взети на борда на кораба, като посочват и тяхната длъжност в екипажа.

5.

Декларацията на Международната организация на труда (МОТ) за основните принципи и права в областта на труда се прилага по право за наетите от европейски кораби моряци. Това се отнася по-специално за свободата на сдружаване и ефективното признаване на правото на колективно договаряне на работниците и за премахване на дискриминацията в областта на заетостта и упражняването на професия.

6.

Трудовите договори на мароканските моряци, копие от които се дава на подписалите ги страни, се съставят между представителя(ите) на корабособствениците и моряците и/или техните профсъюзи или представители, консултирайки компетентните марокански власти. Тези договори гарантират на моряците възможността да се ползват от приложимия за тях режим на социална сигурност, включително застраховка „Живот“ и застраховка за болест и злополука.

7.

Корабособствениците или техните представители, в срок от два месеца след издаване на разрешителното, изпращат пряко до Дирекцията копие от този договор, надлежно заверен от компетентните органи на съответната държава-членка.

8.

Заплатите на мароканските моряци се изплащат от корабособствениците. Те се определят преди да бъдат издадени разрешителните, по взаимно съгласие между корабособствениците или техните представители и съответните марокански моряци или техните представители. Същевременно, условията на заплащане на мароканските моряци, не могат да бъдат по-лоши от тези на мароканските екипажи, и съответстват на стандартите на МОТ, като при никакви обстоятелства не спадат под тези стандарти.

9.

Ако един или повече наети моряци не се яви в определения за отплаване час, корабът може да отплава, след като уведоми компетентните пристанищни власти за недостига в необходимия брой моряци и след като е поправил съответно списъка на екипажа. Пристанищните власти уведомяват за това Дирекцията.

Корабособственикът взема необходимите мерки за наемане на необходимия по настоящото Споразумение брой моряци на борда на кораба най-късно за следващия рейс.

10.

Когато на борда не са взети никакви марокански моряци по причини, различни от посочените в предходната точка, корабособствениците на съответните кораби от ЕС са длъжни да заплатят фиксирана сума от 20 EUR за ден риболов в мароканската риболовна зони за моряк, в срок от максимум три месеца.

Тази сума се използва за обучение на марокански моряци рибари и се заплаща по сметката, посочена в глава I, точка 5.

11.

На 1 юли 2011 г. и на 1 януари 2012 г. Делегацията изпраща до Дирекцията списък на мароканските моряци, взети на борда на кораби на ЕС, с подробности за тяхната регистрация като членове на екипажа на въпросните кораби.

12.

С изключение на обстоятелствата, описани в точка 9, многократното неспазване на задължението за наемане на изисквания брой марокански моряци от страна корабособствениците води до автоматично спиране на действието на разрешителното за риболов на кораба, докато не бъдат изпълнени тези задължения.

ГЛАВА VIII

МОНИТОРИНГ И НАБЛЮДЕНИЕ НА РИБОЛОВА

Наблюдение на риболова

1.

Корабите с разрешение за риболов в мароканските риболовни зони в рамките на Споразумението, качват на борда наблюдатели, посочени от Мароко, при изложените по-долу условия.

1.1.

25 % от корабите с разрешително с тонаж над 100 БТ вземат на борда наблюдатели всяко тримесечие.

1.2.

Корабите за промишлен пелагичен риболов качват на борда си научен наблюдател през целия период на дейност в марокански води.

1.3.

Другите риболовни кораби на ЕС с тонаж под или равен на 100 БТ подлежат на наблюдение по време на максимално десет рейса годишно и за категория риболов.

1.4.

Дирекцията изготвя списък на корабите, определени да качат наблюдател на борда, и списък на посочените наблюдатели. Тези списъци се изпращат до Делегацията веднага след изготвянето им.

1.5.

Дирекцията информира въпросните корабособственици, чрез Делегацията, за името на посочения наблюдател, който ще бъде качен на борда на техния кораб, по времето, когато се издава разрешителното или не по-късно от 15 дни преди датата на планираното качване на наблюдателя.

2.

На борда на пелагичните траулери има постоянно присъствие на наблюдател. При останалите категории риболов наблюдателите правят по един рейс с всеки кораб.

3.

Условията, при които се качват наблюдатели на борда, се договарят между корабособствениците или техните представители и мароканските власти.

4.

Наблюдателите се качват на борда в пристанище, избрано от корабособственика, в началото на първия рейс в марокански води след изпращането на списъка с определените кораби.

5.

В рамките на две седмици и с десетдневно предизвестие съответните корабособственици посочват на кои марокански пристанища и на кои дати е предвидено наблюдателите да бъдат качени на борда.

6.

Когато на борда се качват наблюдатели в чуждестранно пристанище, транспортните им разходи се поемат от корабособственика. Ако кораб с марокански наблюдател на борда напусне мароканските риболовни зони, се вземат всички мерки за връщането на наблюдателя в Мароко възможно най-скоро, за сметка на корабособственика.

7.

В случай на пропуснати рейсове от научните наблюдатели, когато корабособствениците не са изпълнили задълженията си, същите изплащат на научните наблюдатели пътни разноски и дневни, равни на тези, получавани от мароканските длъжностни лица с равностоен ранг, за пропуснатите работни дни на наблюдателите. Аналогично, в случай на закъснение за качване на борда по вина на корабособственика, същият изплаща на научния наблюдател дневните разноски, описани по-горе.

Всякакви изменения в правилата и разпоредбите относно дневните разноски се съобщават на Делегацията не по-късно от два месеца преди влизането им в сила.

8.

Ако наблюдателят не се яви на уговореното място и време, и в срок от 12 часа след уговореното време, корабособственикът автоматично се освобождава от задължението да качи наблюдател на борда.

9.

На борда, отношението към наблюдателите е като към офицери. Те извършват следните задачи:

9.1.

наблюдават риболовните дейности на корабите;

9.2.

проверяват местоположението на корабите, извършващи риболовни дейности;

9.3.

извършват дейности по вземане на биологични проби в рамките на научни програми;

9.4.

записват данни за използваните риболовни съоръжения;

9.5.

проверяват данните за уловите в марокански води, вписани в риболовния дневник;

9.6.

проверяват процентите на приловите и изчисляват ориентировъчно изхвърлените количества от видовете риба, ракообразни и главоноги;

9.7.

докладват данните за риболова по факс или чрез радиовръзка, включително количеството улови и прилови на борда.

10.

Капитаните правят всичко възможно да осигурят физическата безопасност и добри битови условия на наблюдателите при изпълнението на техните задачи.

11.

Наблюдателите разполагат с всички условия, необходими за упражняване на функциите им. Капитаните улесняват техния достъп до средствата за комуникация, необходими за изпълнение на задълженията им, до документите, пряко свързани с риболовните дейности на кораба, и по-специално до риболовния дневник и навигационния дневник, и до онези части на кораба, необходими за лесното изпълнение на техните задачи на наблюдатели.

12.

Докато са на борда, наблюдателите:

12.1.

предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че условията на тяхното качване и пребиваване на борда не прекъсват и не възпрепятстват риболовните дейности;

12.2.

се отнасят с грижата на добри стопани към имуществото и оборудването на борда на кораба и спазват поверителността на всички корабни документи.

13.

В края на периода на наблюдение и преди да напуснат кораба, наблюдателите изготвят доклад за дейността си, който се изпраща до компетентните власти в Мароко, с копие до Делегацията на Европейския съюз. Те го подписват в присъствието на капитана, който може да добави или да поиска да бъдат добавени всякакви забележки, които той счита за уместни, след което се подписва и той. При слизане от борда научният наблюдател връчва копие от доклада си на капитана.

14.

Разходите за настаняване и храна на наблюдателите се поемат от корабособственика при условията, предвидени за офицерите, в съответствие с практическите възможности на кораба.

15.

Заплатата и социалните осигуровки на наблюдателя се поемат от компетентните марокански органи.

16.

За да бъдат възстановени на Мароко разходите, свързани с присъствието на наблюдателите на борда на корабите, към таксата, която плащат корабособствениците, се прибавят и „разходи за научни наблюдатели“ в размер на 3,5 EUR на БТ, на тримесечие и на кораб, извършващ риболов в мароканските риболовни зони.

Тези разходи се заплащат едновременно с тримесечните плащания съгласно разпоредбите на глава I, точка 5 от приложението.

17.

Ако корабособственикът не изпълни задълженията си по точка 4, това води до автоматично спиране на действието на разрешителното за риболов, докато задълженията не бъдат изпълнени.

Съвместен мониторинг на риболова

Договарящите се страни установяват система за съвместен мониторинг и наблюдение на проверките при разтоварване на уловите, с цел подобряване ефективността на контрола, за да се гарантира спазване на разпоредбите на настоящото Споразумение.

За тази цел, компетентните органи на всяка договаряща се страна посочват представител, който да присъства на проверките при разтоварване на уловите и да наблюдава организацията за провеждане на тези проверки, като посочва неговото име на другата договаряща се страна.

Представителят на мароканските власти присъства като наблюдател на проверките при разтоварванията на кораби, извършвали дейност в мароканските риболовни зони, които се осъществяват от националните инспектиращи органи на държавите-членки.

Представителят придружава националните инспектиращи длъжностни лица при техните посещения на пристанищата, на борда на корабите, на доковете, на борсите, на тържищата на едро, хладилните складове и другите помещения за разтоварване на риба преди пускането ѝ на пазара, и разполага с достъп до проверяваните документи.

Представителят на мароканския орган изготвя и представя доклад, в който описва подробно проверките, на които е присъствал.

Дирекцията отправя покана с десетдневно предизвестие към Делегацията да присъства на посещения за инспекции, планирани в пристанищата на разтоварване.

По молба на Европейската комисия, европейски инспектори по риболова могат да присъстват като наблюдатели на проверките, извършвани от мароканските органи при операции по разтоварване на кораби на ЕС в марокански пристанища.

Практическите разпоредби за тези операции се определят по взаимно съгласие между компетентните органи на двете страни.

ГЛАВА IХ

МОНИТОРИНГ

1.   ЕС води актуализиран списък на корабите с издадено разрешително за риболов по настоящия Протокол. Списъкът се изпраща на мароканските власти, отговорни за инспекциите в рибарството, веднага след изготвянето му и при всяко актуализиране.

2.   Технически инспекции

2.1.

Веднъж годишно и след всяко изменение в тонажа или промяна на категорията риболов, които налагат използването на различен вид риболовни уреди, европейските кораби, посочени в точка 1 по-горе докладват за това в мароканското пристанище, за да подлежат на проверките, изисквани от действащото законодателство. Тези проверки се извършват задължително в рамките на 48 часа след пристигането на кораба в пристанището.

2.2.

След удовлетворителното завършване на инспекцията, на капитана на кораба се издава удостоверение със същия срок на валидност, както разрешителното и което фактически се удължава за корабите, които подновяват разрешителното си през същата година. Същевременно максималният срок на валидност не може да надвишава една година. Във всеки един момент това удостоверение трябва да се съхранява на борда на кораба.

2.3.

Техническата инспекция проверява съблюдаването на техническите характеристики и на риболовния уред и спазването на разпоредбите относно мароканския екипаж на кораба.

2.4.

Разходите по инспекцията се поемат от корабособственика съгласно тарифите, заложени в мароканското законодателство. Те не могат да надвишават сумите, които други кораби обичайно заплащат за същите услуги.

2.5.

Неспазването на предвидените в точки 2.1 и 2.2 по-горе разпоредби води до автоматично спиране на действието на разрешителното за риболов до момента, в който корабособственикът изпълни тези задължения.

3.   Влизане в зоната и напускането ѝ:

3.1.

Корабите на ЕС уведомяват Дирекцията най-малко четири часа предварително за намерението си да навлязат в мароканските риболовни зони или да ги напуснат.

3.2.

При уведомяване за напускане корабите съобщават и местоположението си, количеството улов и видовете риба, съхранявани на борда. Тази информация се предава за предпочитане по факса, или за корабите, които нямат факс, по радиото. Подробностите за съдържанието на информацията са дадени в допълнение 8.

3.3.

Кораб, за който се установи, че извършва риболов, без да е уведомил Дирекцията, се счита за кораб без разрешително.

3.4.

Номерата на факса, телефона и адресът на електронната поща се съобщават при издаване на разрешителното за риболов.

4.   Процедури за контрол

4.1.

Капитаните на кораби на ЕС, извършващи риболов в марокански води, разрешават и улесняват качването на борда и извършването на задълженията им, на всички марокански длъжностни лица, отговорни за инспекцията и контрола на риболовните дейности.

4.2.

Престоят на тези служители на борда се ограничава до необходимото за изпълнението на техните задължения време.

4.3.

След приключване на инспекцията и контрола се издава удостоверение на капитана на кораба.

5.   Задържане за проверка

5.1.

Дирекцията информира Европейската комисия, в срок до 48 часа, за всички задържания и санкции, наложени на кораби на ЕС в марокански води.

5.2.

Европейската комисия същевременно получава кратък доклад за обстоятелствата и причините, довели до задържането за проверка.

6.   Протокол от задържането за проверка

6.1.

След като мароканските власти, отговорни за инспекцията, изготвят протокол, капитанът на кораба го подписва.

6.2.

Подписването на протокола не засяга правата на капитана и не го лишава от възможността да се защити срещу твърденията за нарушение.

6.3.

Капитанът отвежда кораба до пристанище, посочено от мароканските власти, отговорни за инспекцията. Корабът, нарушил действащото мароканско законодателството за морски риболов, остава в пристанището до приключване на обичайните административни формалности, отнасящи се до задържането за проверка.

7.   Уреждане на нарушения

7.1.

Преди да се образува съдебно производство се търси споразумение по взаимно съгласие относно предполагаемото нарушение. Процедурата за постигане на споразумение по взаимно съгласие приключва най-късно до три работни дни след задържането за проверка.

7.2.

В случай на споразумение по взаимно съгласие, сумата на глобата се определя съгласно мароканското законодателство в областта на рибарството.

7.3.

Ако случаят не може да се реши със споразумение по взаимно съгласие и трябва да се отнесе към компетентна съдебна инстанция, корабособственикът открива банкова гаранция, възлизаща на разходите по задържането за проверка, глобите и компенсацията, дължими от отговорните за нарушението страни, по банкова сметка, посочена от компетентните марокански власти.

7.4.

Банковата гаранция е неотменима до приключване на съдебното производство. Тя се освобождава, ако съдебното производство завърши с оправдателна присъда. Аналогично, в случай на осъдителна присъда и глоба, по-малка от откритата гаранция, разликата се освобождава от компетентните марокански власти.

7.5.

На кораба се разрешава да напусне пристанището:

след изпълнение на задълженията, произтичащи от уреждането на спора със споразумение по взаимно съгласие, или

когато банковата гаранция по точка 7.3 се открие и приеме от компетентния марокански орган, до приключване на съдебното производство.

8.   Претоварване

8.1.

Забранява се всякакво претоварване в морето на улов в мароканската риболовна зона. Пелагични траулери на ЕС обаче, които желаят да претоварват улов в марокански води, правят това в мароканско пристанище или на друго място, посочено от компетентните марокански власти, след разрешение от Дирекцията. Такова претоварване се извършва под надзора на наблюдателя или на представител на Делегацията за морско рибарство и на контролните органи. Всеки нарушител на тази разпоредба подлежи на санкциите, предвидени в действащото мароканско законодателство.

8.2.

Преди всяко претоварване, корабособствениците трябва да съобщят следната информация на Дирекцията най-малко 24 часа предварително:

имената на риболовните кораби, които ще извършват претоварване,

имената на товарните кораби, техните знамена, регистрационни номера и позивни,

тонажа на улова по видове, който ще се претоварва,

местоназначението на уловите,

датата и деня на претоварване.

Мароканската страна си запазва правото да откаже претоварване, ако товарният кораб е извършил незаконен, необявен или неконтролиран риболов във или извън морските зони под мароканска юрисдикция.

8.3.

Претоварването се счита за излизане от мароканската риболовна зона. Следователно корабите трябва да предадат на Дирекцията своите декларации за улов и да уведомят дали възнамеряват да продължат риболова или да напуснат мароканската риболовна зона.

Капитаните на пелагични траулери на ЕС, които разтоварват или претоварват в мароканско пристанище, разрешават и улесняват контрола над такива операции от страна на марокански инспектори. След всяка инспекция и контрол на капитана на кораба се издава удостоверение.

ГЛАВА Х

РАЗТОВАРВАНЕ НА УЛОВА

Договарящите се страни, осъзнаващи преимуществата на разширяващата се интеграция с оглед съвместното развитие на съответните сектори рибарство, се договарят да приемат следните разпоредби, отнасящи се до разтоварване в марокански пристанища на част от уловите, извършени от кораби на ЕС в марокански води.

Частта от улова, предмет на задължително разтоварване, се посочва в техническите фишове, приложени към Споразумението.

Финансови стимули:

1.   Разтоварвания

Европейски кораби за улов на риба тон, които избират да разтоварят своя улов в мароканско пристанище, ползват отстъпка в размер на 2,5 EUR на тон улов в марокански води от таксата, посочена в технически фиш № 5.

Допълнително намаление от 2,5 EUR на тон се предоставя, когато рибните продукти се продават на местните рибни пазари.

Този механизъм ще се прилага за всички кораби на ЕС до максимум 50 % от окончателното изчисление на улова (както е определено в глава II от приложението).

Пелагични траулери на ЕС, които изберат да разтоварят количество над 25 % от задължителния улов, посочен в технически фиш № 6, в мароканско пристанище, получават намаление от 10 % от таксата за всеки тон, разтоварен доброволно.

2.   Подробни правила за прилагане

Рибните пазари издават разписки за теглото при операциите за разтоварване, което служи като основа за проследяване на продукта.

За продажбите на рибните пазари се изготвя отчет за продажбите и намаленията.

Копия от посочените по-горе разписки за тегло и от отчетите се изпращат на Делегацията за морско рибарство в пристанището на разтоварване. След като те бъдат одобрени от Дирекцията, въпросните корабособственици биват информирани за сумата, която ще им се възстанови. Тези суми се приспадат от дължимите такси за бъдещи заявления за разрешителни.

3.   Оценяване

Нивото на финансовите стимули се регулира в рамките на Съвместния комитет, в съответствие със социално-икономическото отражение от разтоварванията.

Допълнения

а)

Формуляр за заявление за разрешително за риболов

б)

Технически фишове

в)

Изпращане на VMS-съобщения до Мароко, доклад за местоположението

г)

Граници на мароканските риболовни зони, координати на риболовни зони

д)

Адрес на мароканския CSC

е)

Риболовен дневник на IССАТ за риба тон

ж)

Формуляр за деклариране на улова. Образец, който трябва да се хармонизира

з)

Данни за радиостанцията на мароканската дирекция „Морско рибарство“

Допълнение 1

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА РИБОЛОВ МАРОКО — ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ФОРМУЛЯР ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РИБОЛОВ

Image

Допълнение 2

Технически фиш за риболов № 1

Дребномащабен риболов на север: пелагични видове

Брой разрешени кораби

20

Разрешено съоръжение

Гриб

Максимални разрешени размери, съответстващи на условията в зоната: 500 m × 90 m.

Забрана за риболов с лампари.

Вид на кораба:

< 100 БТ

Такси

67 EUR на БТ за тримесечие

Географско ограничение

Северно от 34° 18′ 00″

Повече от 2 мили

Риболов на

Сардина, хамсия и други малки пелагични видове

Изискване за разтоварване

25 %

Период на естествено възстановяване

Два месеца: февруари и март.

Коментари

 

Условията за риболов при всяка категория се договарят всяка година преди издаването на разрешителните.

Технически фиш за риболов № 2

Дребномащабен риболов на север

Брой разрешени кораби

30

Разрешено съоръжение

Дънни парагади,

Категория (а): Максимален разрешен брой куки на парагада: 2 000.

Категория (б): Максималният разрешен брой куки на парагада се определя на по-късна дата от Съвместния комитет в съответствие с научните становища и мароканското законодателство.

Вид на кораба:

а)

< 40 БТ: 27 разрешителни

б)

> 40 БТ и < 150 БТ: 3 разрешителни

Такси

60 EUR на БТ на тримесечие

Географско ограничение

Северно от 34° 18′ 00″ N

Повече от 6 морски мили

Риболов на

Черна риба сабя, спаридови и други дънни видове

Изискване за разтоварване

Доброволно разтоварване

Период на естествено възстановяване

От 15 март до 15 май

Прилов

0 % риба меч и плитководни акули

Условията за риболов при всяка категория се договарят всяка година преди издаването на разрешителните.

Технически фиш за риболов № 3

Дребномащабен риболов на юг

Брой разрешени кораби

20

Разрешено съоръжение

Въдици и рибни капани, ограничени до максимум два типа риболовно съоръжение за кораб.

Използването на парагади, многостенни мрежи, статични хрилни мрежи, плаващи мрежи, влачещи въдици и мрежи за сенегалски горбил се забранява.

Вид на кораба:

< 80 БТ

Такси

60 EUR на БТ на тримесечие

Географско ограничение

Южно от 30° 40′ N

Повече от 3 морски мили

Риболов на

Сем. Минокопови и сем. Спаридови

Изискване за разтоварване

Доброволно разтоварване

Период на естествено възстановяване

Разрешена мрежа

8 mm мрежа за улов на стръв, повече от две морски мили

Прилов

0 % главоноги и ракообразни, с изключение на 10 % краб; целевият улов на краб се забранява.

10 % от други дънни видове.

Условията за риболов при всяка категория се договарят всяка година преди издаването на разрешителните.

Технически фиш за риболов № 4

Ддънни видове

Брой разрешени кораби

22 кораба и максимум 11 траулера годишно.

Разрешено съоръжение

За кораби с парагади:

дънни парагади;

дълбоководна многонишкова статична хрилна мрежа,

за траулери: дънен трал

Вид на кораба:

Среден тонаж 275 БТ, за риболов на дълбочина повече от 200 m за траулерите

Такси

53 EUR на БТ на тримесечие

Географско ограничение

Южно от 29° N

Отвъд 200-метровата изобата за траулерите (и 12 морски мили за корабите с парагади)

Риболов на

Черна мерлуза, черна риба сабя, лихия/паламуд

Изискване за разтоварване

50 % от уловите, извършени в Мароко

Период на естествено възстановяване

Приложимо само за траулерите.

Периодът на естествено възстановяване е същият като определения за главоногите.

Разрешена мрежа

Тралене: мрежа с око минимум 70 mm.

Забранено е дублирането на траловия джоб.

Забранено е дублирането на влакната на траловия джоб.

Максималният разрешен брой куки на парагада се определя на по-късна дата от Съвместния комитет в съответствие с научните становища и мароканското законодателство.

Прилов

0 % главоноги и ракообразни, с изключение на краб (5 %)

Условията за риболов при всяка категория се договарят всяка година преди издаването на разрешителните.

Технически фиш за риболов № 5

Риболов на риба тон

Брой разрешени кораби

27

Разрешено съоръжение

Въдици

Грибове за риболов с жива стръв

Географско ограничение

Повече от 3 мили

Улов на стръв —повече от 2 мили

Цялата атлантическа зона на Мароко с изключение на защитената зона източно от линията, свързваща точките 33° 30′ N/7° 35′ W и 35° 48′ N/6° 20′ W

Риболов на

Риба тон

Изискване за разтоварване

Част от улова трябва да се разтовари в Мароко по международни пазарни цени

Период на естествено възстановяване

Няма

Разрешена мрежа

Улов на стръв с грибове с око 8 mm

Такси

25 EUR за тон улов

Авансово плащане

При заявления за годишни разрешителни се заплаща фиксирана авансова сума от 5 000 EUR

Коментари

 

Условията за риболов при всяка категория се договарят всяка година преди издаването на разрешителните.

Технически фиш за риболов № 6

Промишлен пелагичен риболов

Разрешено съоръжение

Пелагичен или полупелагичен

Разпределена квота

60 000 тона годишно, максимум 10 000 тона на месец

Вид на кораба:

Промишлен пелагичен траулер

Брой разрешени кораби

Максимум:

5—6 кораба (1) над 3 000 БТ/кораб

2—3 кораба между 150—3 000 БТ/кораб

10 кораба под 150 БТ/кораб

Разрешен общ тонаж на кораби

Максимално:

Географско ограничение

Южно от 29° N, на повече от 15 морски мили от крайбрежията, изчислени от линията на най-големия отлив

Риболов на

Сардина, сардинела, скумрия, сафрид и хамсия

Изискване за разтоварване

Всеки кораб трябва да разтовари 25 % от улова си в Мароко

Период на естествено възстановяване

Риболовните кораби с разрешително трябва да съблюдават всички периоди на естествено възстановяване, определени от Министерството в разрешената риболовна зона, и да преустановяват всяка риболовна дейност в нея. Мароканските власти уведомяват за своето решение Комисията предварително, като посочват периода или периодите, за които има забрана за риболов, както и въпросните зони.

Разрешена мрежа

Минималният размер на окото на разпънатия пелагичен или полупелагичен трал е 40 mm. Джобът на пелагичния или полупелагичния трал може да бъде подсилен с мрежа с минимални размери на окото 400 mm в отворено положение и с ленти, разположени най-малко метър и половина (1,5 m) една от друга, с изключение на тази, намираща се в края на трала, която не може да се намира на по-малко от 2 m от прозореца на джоба. Подсилването или дублирането на джоба по какъвто и да е друг начин е забранено и с трала не трябва да се извършва риболов на каквито и да е други видове освен разрешените дребни пелагични видове.

Прилов

Максимално: 3,5 % от други видове.

Уловът на главоноги, ракообразни и други дънни и придънни (бентични) видове е строго забранен.

Промишлена преработка

Промишлената преработка на уловите в рибно брашно и/или рибно олио е строго забранена. Същевременно, повредената риба и отпадъкът при манипулирането на улова могат да се преработват в рибно брашно или рибно олио, в рамките на максималната граница от 5 % от общия разрешен улов.

Забележки

Корабите са разделени на три категории:

Категория 1: бруто тонаж до 3 000 БТ, таван от 12 500 тона годишно на кораб;

Категория 2: бруто тонаж над 3 000 БТ, но по-малък или равен на 5 000 БТ, таван от 17 500 тона годишно на кораб;

Категория 3: бруто тонаж над 5 000 БТ, таван от 25 000 тона годишно на кораб.

Брой кораби/такси:

Максимален брой кораби с разрешение за риболов по едно и също време: 18.

Такси за корабособственика на тон разрешен улов: 20 EUR/тон.

Такси за корабособственика на тон над разрешения улов: 50 EUR/тон.

Условията за риболов при всяка категория се договарят всяка година преди издаването на разрешителните.


(1)  Броят на корабите може да бъде изменен единствено след споразумение между двете страни. Промишленият пелагичен риболов се управлява чрез ограничаване на броя на корабите, които извършват риболов едновременно.

Допълнение 3

ИЗПРАЩАНЕ НА VMS-СЪОБЩЕНИЯ ДО МАРОКО

ДОКЛАД ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО

Данни

Код

Задължително/незадължително?

Коментари

Начало на запис

SR

З

Данни за системата — указва начало на запис

Получател

AD

З

Данни за съобщението — получател. Код Алфа-3 ISO код на държавата

Подател

FR

З

Данни за съобщението — подател. Код Алфа-3 ISO на държавата

Държава на знамето

FS

Н

 

Вид на съобщението

TM

З

Информация за съобщението — вид на съобщението „POS“

Радиопозивна

RC

З

Данни за кораба — международна радиопозивна на кораба

Вътрешен референтен номер на договарящата страна

IR

Н

Данни за кораба — уникален номер на договарящата страна (код ISO-3 на държавата на знамето, следван от номер)

Външен регистрационен номер

XR

З

Данни за кораба — страничен номер на кораба

Ширина

LA

З

Данни за местоположението на кораба — в градуси и минути N/S ГГММ (WGS-84)

Дължина

LO

З

Данни за местоположението на кораба — в градуси и минути E/W ГГММ (WGS-84)

Курс

CO

З

Курс на кораба в мащаб от 360°

Скорост

SP

З

Скорост на кораба в десетки възли

Дата

DA

З

Данни за местоположението на кораба — дата на регистриране на местоположението по TUC (координирано универсално време) (ГГГГММДД)

Час

TI

З

Данни за местоположението на кораба — час на регистриране на местоположението по TUC (координирано универсално време) (ЧЧММ)

Край на записа

ER

З

Данни за системата — указва край на запис

Набор от знаци: ISO 8859.1

Предаването на данни е структурирано по следния начин:

две наклонени черти (//) и код на полето указват началото на съобщението,

една наклонена черта (/) разделя кода на полето от данните.

Незадължителните данни трябва да бъдат поместени между началото и края на записа.

Допълнение 4

ГРАНИЦИ НА МАРОКАНСКИТЕ РИБОЛОВНИ ЗОНИ

КООРДИНАТИ НА РИБОЛОВНИ ЗОНИ/ПРОТОКОЛ НА ЕС ЗА VMS

Технически фиш

Категория

Риболовна зона (географска ширина)

Разстояние от брега

1

Дребномащабен риболов на север: пелагични видове

34°18′00″N — 35°48′00″N

Повече от 2 мили

2

Дребномащабен риболов на север: парагади

34°18′00″N — 35°48′00″N

Повече от 6 мили

3

Дребномащабен риболов на юг

Южно от 30°40′00″

Повече от 3 мили

4

Дънен риболов

Южно от 29°00′00″

Кораби с парагади: повече от 12 мили

Траулери: Отвъд 200-метровата изобата

5

Риболов на риба тон

Целия Атлантик, освен областта, ограничена от следните координати: 35°48′N; 6°20′W/33°30′N; 7°35′W

Повече от 3 мили и повече от 2 мили за стръв

6

Промишлен пелагичен риболов

Южно от 29°00′00″N

Повече от 15 мили

Допълнение 5

КООРДИНАТИ НА МАРОКАНСКИЯ CSC

Име на FMC (Център за мониторинг на рибарството): CSC (Център за наблюдение и контрол на рибарството)

SSN Тел.: + 212 5 37 68 81 46

SSN Факс: + 212 5 37 68 81 34

SSN е-mail: alaouihamd@mpm.gov.ma; fouima@mpm.gov.ma

DSPCM Тел.:

DSPCM факс:

Адрес X25 = не се използва

Декларация за навлизане/напускане: чрез радиостанция (допълнение 8)

Допълнение 6

БОРДОВИ ДНЕВНИК НА ICCAT ЗА РИБОЛОВ НА РИБА ТОН

Image

Допълнение 7

Image

Допълнение 8

ДАННИ ЗА РАДИОСТАНЦИЯТА НА МАРОКАНСКАТА ДИРЕКЦИЯ „МОРСКО РИБАРСТВО“

MMSI:

242 069 000

Позивна:

CNA 39 37

Местонахождение:

Рабат

Честотен обхват:

1,6 до 30 MHz

Клас на излъчване:

SSB-AIA-J2B

Предавателна мощност:

800 W


Работни честоти

Ленти

Канали

Предаване

Приемане

Лента 8

831

8 285 kHz

8 809 kHz

Лента 12

1206

12 245 kHz

13 092 kHz

Лента 16

1612

16 393 kHz

17 275 kHz


Работно време на станцията

Период

Работно време

Работни дни

От 8.30 часа до 16.30 часа

Събота, неделя и официални празнични дни

От 9.30 часа до 14.00 часа


УКВ:

Канал 16

Канал 70 ASN

Радио телекс:

 

 

 

Тип:

DP-5

 

Клас на излъчване:

ARQ-FEC

 

Номер:

31356

Факс:

 

 

 

Номера

212 5 37 68 82 13/45


РЕГЛАМЕНТИ

5.8.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 202/31


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 779/2011 НА СЪВЕТА

от 12 юли 2011 година

относно разпределянето на възможностите за риболов съгласно Протокола между Европейския съюз и Кралство Мароко за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Кралство Мароко

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 3 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 22 май 2006 г. Съветът прие Регламент (ЕО) № 764/2006 относно сключване на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Кралство Мароко (1) (наричано по-нататък „Споразумението за партньорство“).

(2)

Срокът на действие на Протокола за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство, изтече на 27 февруари 2011 г. и на 25 февруари 2011 г. бе парафиран нов протокол между Европейския съюз и Кралство Мароко за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство (2) (наричан по-нататък „протоколът“). Протоколът предоставя на корабите на Съюза възможности за риболов във водите, по отношение на които Мароко упражнява суверенитет или юрисдикция.

(3)

На 12 юли 2011 г. Съветът прие Решение 2011/491/ЕС (3) относно подписването и временното прилагане на протокола.

(4)

Методът за разпределяне на възможностите за риболов между държавите-членки следва да се определи за срока на прилагане на протокола.

(5)

В съответствие с член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета от 29 септември 2008 г. относно разрешения за риболовни дейности на риболовните кораби на Общността извън водите на Общността и достъпа на кораби на трети държави до водите на Общността (4), ако се установи, че възможностите за риболов, предоставени на Съюза по силата на протокола, не са използвани напълно, Комисията уведомява съответните държави-членки. Липсата на отговор в рамките на срок, който се определя от Съвета, се смята за потвърждение, че корабите на съответната държава-членка не използват напълно възможностите си за риболов през въпросния период. Срокът за отговор следва да бъде определен.

(6)

Тъй като срокът на действие на предишния протокол изтече на 27 февруари 2011 г. и протоколът се прилага временно от 28 февруари 2011 г., е уместно настоящият регламент да се прилага от 28 февруари 2011 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Възможностите за риболов, определени в Протокола между Европейския съюз и Кралство Мароко за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство между Европейската общност и Кралство Мароко (наричан по-нататък „протоколът“), се разпределят между държавите-членки, както следва:

Риболовна категория

Тип кораб

Държава-членка

Разрешения или квота

Дребномащабен риболов на север, пелагични видове

Сейнери

Испания

20

Дребномащабен риболов на север

Кораби с дънни парагади, < 40 БТ

Испания

20

Португалия

7

Кораби с дънни парагади, > 40 БТ < 150 БТ

Португалия

3

Дребномащабен риболов на юг

 

Испания

20

Дънен риболов

Кораби с дънни парагади

Испания

7

Португалия

4

Траулери

Испания

10

Италия

1

Риболов на риба тон

Кораби за риболов с въдици

Испания

23

Франция

4

Промишлен риболов на пелагични видове

 

Германия

4 850 т

Литва

15 520 т

Латвия

8 730 т

Нидерландия

19 400 т

Ирландия

2 500 т

Полша

2 500 т

Обединено кралство

2 500 т

Испания

400 т

Португалия

1 333 т

Франция

2 267 т

2.   Регламент (ЕО) № 1006/2008 се прилага, без да се засяга Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Кралство Мароко.

3.   В случай че заявленията за разрешения за риболов от държавите-членки, посочени в параграф 1, не изчерпват всички възможности за риболов, определени в протокола, Комисията взема предвид заявленията за разрешения за риболов, подадени от всяка друга държава-членка в съответствие с член 10 от Регламент (ЕО) № 1006/2008.

Срокът, предвиден в член 10, параграф 1 от посочения регламент, се определя на 10 работни дни.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 28 февруари 2011 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 12 юли 2011 година.

За Съвета

Председател

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  ОВ L 141, 29.5.2006 г., стр. 1.

(2)  Виж страница 3 от настоящия брой на Официален вестник.

(3)  Виж страница 1 от настоящия брой на Официален вестник.

(4)  ОВ L 286, 29.10.2008 г., стр. 33.


5.8.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 202/34


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 780/2011 НА КОМИСИЯТА

от 4 август 2011 година

за дерогация от Регламент (ЕО) № 1122/2009 и Регламент (ЕС) № 65/2011 по отношение на намаляването на помощите при просрочено подаване на единни заявления за 2011 г. за континентална Португалия

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (1), и по-специално член 91 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани, за изменение на регламенти (ЕО) № 1290/2005, (ЕО) № 247/2006, (ЕО) № 378/2007 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1782/2003 (2), и по-специално член 142, буква в) от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 23, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1122/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета относно кръстосано спазване, модулация и интегрираната система за администриране и контрол по схемите за директно подпомагане на земеделски производители, както и за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно кръстосаното спазване по предвидената схема за подпомагане на лозаро-винарския сектор (3) са предвидени намаления, които се прилагат в случай на просрочено подаване на заявление за подпомагане, както и на документи, договори или декларации, които са съществени за установяване на допустимостта на подпомагането.

(2)

Съгласно член 8, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 65/2011 на Комисията от 27 януари 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони (4) членове 22 и 23 от Регламент (ЕО) № 1122/2009 се прилагат mutatis mutandis за искания за плащане по част II, дял I от Регламент (ЕС) № 65/2011.

(3)

Португалия е въвела система за единно заявление за подпомагане, която обхваща няколко схеми за подпомагане в съответствие с член 19, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009. По-специално заявления по схемата за единно плащане от дял III от Регламент (ЕО) № 73/2009, заявления за премия за овце и кози по член 35 от Регламент (ЕО) № 1121/2009 на Комисията от 29 октомври 2009 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета по отношение на схемите за подпомагане на земеделски производители, предвидени в дялове IV и V от него (5), както и някои заявления за подпомагане, предоставяно съгласно Регламент (ЕО) № 1698/2005, съставляват част от единното заявление.

(4)

Съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1122/2009 и член 8, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 65/2011 Португалия е определила 15 май в годината на кандидатстване като краен срок за подаване на единни заявления за 2011 г. По отношение на единните заявления, включващи заявление за премия за овце и кози, в съответствие с член 35, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1121/2009 Португалия е определила 30 април в годината на кандидатстване като краен срок за подаване на заявленията за премия за овце и кози за 2011 г.

(5)

Съгласно член 22 от Регламент (ЕО) № 1122/2009, когато крайната дата за представяне на дадена молба за помощи или оправдателни документи, договори или декларации по част II, дял II от Регламент (ЕО) № 1122/2009 е официален празник, събота или неделя, се смята, че тя се пада на първия следващ работен ден. Следователно през 2011 г. единни заявления могат да се подават най-късно до 16 май 2011 г., който е първият работен ден след 15 май 2011 г. По-специално по отношение на единните заявления, включително заявления за премиите за овце и кози, такива могат да се подават най-късно до 2 май 2011 г., който е първият работен ден след 30 април 2011 г.

(6)

Член 6 от Регламент (ЕО) № 1122/2009 изисква от държавите-членки да гарантират надлежното идентифициране на селскостопанските парцели и да изискват единното заявление да бъде придружено от документи, позволяващи идентифицирането на парцелите, с оглед на прилагането на системата за контрол.

(7)

В отговор на редовно установяваните в миналото недостатъци в идентифицирането на земеделските парцели Португалия в сътрудничество с Комисията въведе „План за действие“. Този ангажимент включва по-специално актуализирането на системата за идентифициране на земеделските парцели (СИЗП) в Португалия.

(8)

Във връзка с изпълнението на тези ангажименти Португалия повиши административния си капацитет за приемане на заявления за подпомагане и в сравнение с 2010 г. изтегли напред датата за започване на приемането на 1 февруари 2011 г.

(9)

Налице са обаче извънредни обстоятелства в областта на обработването на единните заявления за 2011 г. по отношение на континентална Португалия. По-специално поради забавеното приключване на фотоинтерпретирането на 1 800 000 парцела от външен изпълнител СИЗП не можа да бъде актуализирана в рамките на предвидения график. Поради това актуализираната информация беше предоставена на земеделските производители считано от 21 февруари 2011 г.

(10)

Като се има предвид съществуващият технически капацитет в Португалия, който вече беше увеличен в очакване на изпълнението на „Плана за действие“, ситуацията засегна възможността на подателите да внесат единните си заявления за подпомагане за континентална Португалия в предвидените в член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1122/2009 и член 35, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1121/2009 срокове.

(11)

Тези затруднения бяха задълбочени от факта, че процедурата за подаване на заявления в Португалия е особено времеемка, като се вземат под внимание референтните граници на парцелите, които земеделските производители следва да проверят внимателно след актуализацията на СИЗП. Поради това е особено трудно да се спазят посочените срокове — съответно 16 май 2011 г. и 2 май 2011 г., в общия контекст на „Плана за действие“, както и ангажиментите, които Португалия пое за подобряване на интегрираната си система за администрация и контрол.

(12)

Следователно е целесъобразно да не се прилагат намаленията, предвидени в Регламент (ЕО) № 1122/2009 за просрочено подаване на единни заявления по отношение на тези земеделски производители, които са подали своите единни заявления за континентална Португалия чрез системата за електронни заявления най-късно до 16 май 2011 г., а в случая на премията за овце и кози — най-късно до 2 май 2011 г., и които са завършили и предали заявленията си най-късно 14 календарни дни след 16 май 2011 г., съответно след 2 май 2011 г.

(13)

Също така, чрез дерогация от член 8, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 65/2011 и по отношение на исканията за плащане във връзка с континентална Португалия по част II, дял I от Регламент (ЕС) № 65/2011 е целесъобразно да не се прилагат намаления на основание просрочено подаване на единни заявления, които са били създадени в електронната система за заявления най-късно до 16 май 2011 г. и са били завършени и предадени най-късно 14 календарни дни след 16 май 2011 г.

(14)

Тъй като предложените дерогации се отнасят до молби за помощи, представени за 2011 г., е целесъобразно настоящият регламент да се прилага със задна дата.

(15)

Мерките, предвидени с настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за развитие на селските райони и на Управителния комитет за преките плащания,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Чрез дерогация от член 23, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1122/2009 по отношение на заявленията за 2011 г. няма да се прилагат намаления поради просрочено подаване на единните заявления спрямо тези земеделски производители, които са създали единните си заявления за континентална Португалия чрез системата за електронни заявления най-късно до 16 май 2011 г. и които са ги завършили и предали най-късно 14 календарни дни след 16 май 2011 г.

2.   Чрез дерогация от член 23, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1122/2009 по отношение на единните заявления за 2011 г., които включват заявления за премия за овце и кози, няма да се прилагат намаления поради просрочено подаване на единните заявления за тази премия спрямо тези земеделски производители, които са създали единните си заявления за континентална Португалия чрез системата за електронни заявления най-късно до 2 май 2011 г. и които са ги завършили и предали най-късно 14 календарни дни след 2 май 2011 г.

Член 2

Чрез дерогация от член 8, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 65/2011 относно исканията за плащане за 2011 г. по отношение на континентална Португалия няма да се прилагат предвидените в член 23, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1122/2009 намаления на основание просрочено подаване на единни заявления по част II, дял I от Регламент (ЕС) № 65/2011, които са били създадени в електронната система за заявления най-късно до 16 май 2011 г. и са били завършени и предадени най-късно 14 календарни дни след 16 май 2011 г.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2011 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 4 август 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 277, 21.10.2005 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 30, 31.1.2009 г., стр. 16.

(3)  ОВ L 316, 2.12.2009 г., стр. 65.

(4)  ОВ L 25, 28.1.2011 г., стр. 8.

(5)  ОВ L 316, 2.12.2009 г., стр. 27.


5.8.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 202/37


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 781/2011 НА КОМИСИЯТА

от 4 август 2011 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранни търговски преговори Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 посочва критериите за определяне от страна на Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A към същия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 5 август 2011 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 4 август 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

ZA

27,3

ZZ

27,3

0707 00 05

TR

105,8

ZZ

105,8

0709 90 70

TR

116,3

ZZ

116,3

0805 50 10

AR

67,4

CL

76,3

TR

56,0

UY

72,6

ZA

70,8

ZZ

68,6

0806 10 10

EG

172,4

MA

187,3

TR

167,0

ZA

98,7

ZZ

156,4

0808 10 80

AR

118,6

BR

73,2

CL

99,7

CN

56,8

NZ

102,5

US

100,4

ZA

87,3

ZZ

91,2

0808 20 50

AR

70,0

CL

102,2

CN

50,2

NZ

105,7

ZA

88,2

ZZ

83,3

0809 20 95

CA

870,0

TR

302,1

ZZ

586,1

0809 30

TR

116,6

ZZ

116,6

0809 40 05

BA

52,0

IL

149,1

XS

57,7

ZZ

86,3


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


5.8.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 202/39


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 782/2011 НА КОМИСИЯТА

от 4 август 2011 година

относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за 2010/11 пазарна година

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 951/2006 на Комисията от 30 юни 2006 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на обмена с трети страни в сектора на захарта (2), и по-специално член 36, параграф 2, втора алинея, второ изречение,

като има предвид, че:

(1)

Размерът на представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за бяла захар, сурова захар и някои сиропи, за 2010/11 пазарна година се определя от Регламент (ЕC) № 867/2010 на Комисията (3). Тези цени и мита са последно изменени с Регламент за изменение (ЕC) № 778/2011 на Комисията (4).

(2)

Данните, с които Комисията разполага понастоящем, предполагат изменение на посочения размер в съответствие с правилата и процедурите, предвидени в Регламент (ЕО) № 951/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за продуктите, посочени в член 36 от Регламент (ЕО) № 951/2006, определени в Регламент (ЕC) № 867/2010, за 2010/11 пазарна година, се изменят и се съдържат в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 5 август 2011 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 4 август 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 24.

(3)  ОВ L 259, 1.10.2010 г., стр. 3.

(4)  ОВ L 201, 4.8.2011 г., стр. 14.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Изменен размер на представителните цени и на допълнителните вносни мита за бяла захар, сурова захар и продуктите с код по КН 1702 90 95, приложим считано от 5 август 2011 година

(EUR)

Код по КН

Размер на представителната цена за 100 kg нето от съответния продукт

Размер на допълнителното мито за 100 kg нето от съответния продукт

1701 11 10 (1)

46,44

0,00

1701 11 90 (1)

46,44

0,97

1701 12 10 (1)

46,44

0,00

1701 12 90 (1)

46,44

0,68

1701 91 00 (2)

50,57

2,30

1701 99 10 (2)

50,57

0,00

1701 99 90 (2)

50,57

0,00

1702 90 95 (3)

0,51

0,21


(1)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка III от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(2)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка II от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)  Определяне за 1 % съдържание на захароза.