ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2011.199.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 199

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
2 август 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 753/2011 на Съвета от 1 август 2011 година относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в Афганистан

1

 

*

Регламент (ЕС) № 754/2011 на Съвета от 1 август 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 881/2002 за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните

23

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 755/2011 на Съвета от 1 август 2011 година за изпълнение на Регламент (ЕС) № 442/2011 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия

33

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 756/2011 на Комисията от 27 юли 2011 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

35

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 757/2011 на Комисията от 27 юли 2011 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

37

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 758/2011 на Комисията от 1 август 2011 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1291/2009 относно избора на отчетни стопанства с цел определяне на доходите на земеделските стопанства

40

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 759/2011 на Комисията от 1 август 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

44

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 760/2011 на Комисията от 1 август 2011 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за 2010/11 пазарна година

46

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2011/70/Евратом на Съвета от 19 юли 2011 година за създаване на рамка на Общността за отговорно и безопасно управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци

48

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение 2011/486/ОВППС на Съвета от 1 август 2011 година относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в Афганистан

57

 

*

Решение 2011/487/ОВППС на Съвета от 1 август 2011 година за изменение на Обща позиция 2002/402/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Осама бен Ладен, членовете на организацията Ал Кайда и талибаните и други лица, групи, предприятия и образувания, свързани с тях

73

 

*

Решение за изпълнение 2011/488/ОВППС на Съвета от 1 август 2011 година за изпълнение на Решение 2011/273/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия

74

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (ОВ L 275, 25.10.2003 г., стp. 32) (Специално издание на български език 2007 г., глава 15, том 10, стр. 78)

76

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

2.8.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 199/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 753/2011 НА СЪВЕТА

от 1 август 2011 година

относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в Афганистан

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215, параграф 2 от него,

като взе предвид Решение 2011/486/ОВППС на Съвета от 1 август 2011 г. относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в Афганистан (1), прието в съответствие с дял V, глава 2 от Договора за Европейския съюз,

като взе предвид съвместното предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 17 юни 2011 г. Съветът за сигурност на ООН („СС на ООН“), действайки в съответствие с глава VII от Устава на Организацията на обединените нации, прие Резолюция 1988 (2011) относно положението в Афганистан, което все още представлява заплаха за международния мир и сигурност.

(2)

На 1 август 2011 г. Съветът на Европейския съюз прие Решение 2011/486/ОВППС, в което се предвижда замразяването на финансови средства и икономически ресурси, ограничения за допускане в Съюза, забрана на пряката и непряка доставка, продажба или трансфер на оръжия и военно оборудване и забрана на предоставянето на свързана с това помощ и услуги на лица, групи, предприятия и образувания, посочени в списъка на комитета, създаден с Резолюция 1988 (2011) на СС на ООН, или преди приемането на тази резолюция, от комитета, създаден с резолюции 1267 (1999) и 1333 (2000) на СС на ООН.

(3)

Някои от тези мерки попадат в обхвата на Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и следователно за тяхното прилагане е необходим регулиране на равнището на Съюза, по-специално с цел да се осигури еднаквото им прилагане от икономическите оператори във всички държави-членки.

(4)

Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати по-специално от Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално правото на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес и правото на защита на личните данни. Настоящият регламент следва да се прилага в съответствие с тези права.

(5)

Настоящият регламент зачита изцяло и задълженията на държавите-членки съгласно Устава на Организацията на обединените нации, както и правно обвързващия характер на резолюциите на СС на ООН.

(6)

Правомощието за изменение на списъка в приложение I към настоящия регламент следва да се упражнява от Съвета с оглед на специфичната заплаха за международния мир и сигурност, създадена от положението в Афганистан, и за да се осигури съгласуваност с процеса на изменение и преразглеждане на приложението към Решение 2011/486/ОВППС.

(7)

Процедурата за изменение на списъка в приложение I към настоящия регламент следва да включва запознаването на посочените физически или юридически лица, групи, предприятия и образувания с основанията за включването им в списъците, за да им се даде възможност да подадат възражения. Когато има подадени възражения от страна на определените физически или юридически лица, групи, предприятия и образувания или когато са представени нови съществени доказателства, Съветът следва да преразгледа решението си предвид тези възражения и да информира засегнатото лице, група, предприятие или образувание за това.

(8)

За прилагането на настоящия регламент и с оглед на създаването на максимална правна сигурност в рамките на Съюза, имената и други лични данни на физически и юридически лица, групи, предприятия и образувания, чиито финансови средства и икономически ресурси следва да бъдат замразени в съответствие с настоящия регламент, трябва да бъдат публично оповестени. Всяко обработване на лични данни следва да е в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (2) и с Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (3).

(9)

За да се гарантира, че предвидените в настоящия регламент мерки са ефективни, настоящият регламент следва да влезе в сила вденя на публикуването му,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„финансови средства“ означава финансови активи и ползи от всякакъв вид, включително, но не само:

i)

пари в брой, чекове, парични вземания, ордери, платежни нареждания и други платежни инструменти;

ii)

депозити във финансови институции или други образувания, баланси по сметки, дългове и дългови облигации;

iii)

публично и частно търгувани ценни книжа и дългови инструменти, включително акции и дялове, сертификати, представляващи ценни книжа, облигации, записи на заповед, варанти, дългосрочни облигации с фиксирана лихва и договори за деривативи;

iv)

лихви, дивиденти или други приходи или стойност, натрупани или получени от активи;

v)

кредити, право на прихващане, гаранции, гаранции за изпълнение или други финансови задължения;

vi)

акредитиви, коносаменти, договори за продажба;

vii)

документи, удостоверяващи дялове във фондове или притежание на финансови ресурси;

б)

„замразяване на финансови средства“ означава предотвратяване на всяко движение, прехвърляне, изменение, използване, достъп или боравене с финансови средства по всякакъв начин, който би довел до промяна в тяхното количество, размер, местонахождение, собственост, владение, вид, предназначение или друга промяна, която би позволила използване на финансовите средства, включително управление на портфейл;

в)

„икономически ресурси“ означава активи от всякакъв вид, независимо дали са материални или нематериални, движими или недвижими, които не са финансови средства, но могат да бъдат използвани за получаване на финансови средства, стоки или услуги;

г)

„замразяване на икономически ресурси“ означава предотвратяване на използването им с цел получаване на финансови средства, стоки или услуги по всякакъв начин, включително, но не само, чрез тяхната продажба, отдаване под наем или ипотекиране;

д)

„техническа помощ“ означава всяка техническа помощ, свързана с поправка, разработка, производство, сглобяване, изпитване, поддръжка или друго техническо обслужване, и може да бъде под формата на инструктаж, съвет, обучение, предаване на работни знания и умения или консултантски услуги, включително оказване на помощ в устна форма;

е)

„Комитет по санкциите“ означава комитетът на СС на ООН, който е създаден съгласно точка 30 от Резолюция 1988 (2011) на СС на ООН;

ж)

„Комитета, създаден с Резолюция 1267 (1999)“ означава комитетът на СС на ООН, който е създаден в съответствие с резолюции 1267 (1999) и 1333 (2000) на СС на ООН;

з)

„основания за включване“ означава частта от изложението по даден случай, предоставено от Комитета по санкциите, до която може да се осигури публичен достъп, и/или, когато е целесъобразно, описателно обобщение на причините за включване в списъка, както са предоставени от Комитета по санкциите; или в случай на лице, група, предприятие или образувание, посочени в приложение I към настоящия регламент, които преди това са били посочени в приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета от 27 май 2002 г. за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните (4), изложението по даден случай и/или описателно обобщение на основанията, представени от Комитета, създаден с Резолюция 1267 (1999);

и)

„територия на Съюза“ означава териториите на държавите-членки, спрямо които се прилага ДФЕС съгласно условията, предвидени в него, включително тяхното въздушно пространство.

Член 2

Забраняват се:

а)

предоставянето, пряко или непряко, на техническа помощ по отношение на стоките и технологиите, изброени в Общия списък на оръжията на Европейския съюз (5) (Общ списък на оръжията), или по отношение на снабдяването, производството, поддръжката и използването на включените в този списък стоки, на всяко лице, група, предприятие или образувание, посочени в приложение I;

б)

съзнателното и намерено участие в дейности, чиято цел или резултат е да се заобиколят забраните, посочени в буква а).

Член 3

1.   Всички финансови средства и икономически ресурси, принадлежащи, собственост, във владение на или контролирани от физическо или юридическо лице, група, предприятие или образувание, посочени в приложение I, се замразяват.

2.   Не се предоставят, пряко или косвено, финансови средства или икономически ресурси на или в полза на физическо или юридическо лице, група, предприятие или образувание, посочени в приложение I.

3.   Забранява се съзнателното и умишленото участие в действия, чийто предмет или резултат е прякото или косвеното заобикаляне на мерките, посочени в параграфи 1 и 2.

Член 4

1.   Приложение I включва списък на физическите или юридическите лица, групи, предприятия и образувания, които:

а)

са били посочени непосредствено преди датата на приемане на Резолюция 1988 (2011) на СС на ООН — като талибани и други лица, групи, предприятия и образувания, свързани с тях — в раздел А („Лица, свързани с талибаните“) и раздел Б („образувания и други групи и предприятия, свързани с талибаните“) в консолидирания списък на Комитета, създаден с Резолюция 1267(1999); или

б)

са били определени от Комитета по санкциите като лица, групи, предприятия и образувания, свързани с талибаните, които представляват заплаха за мира, стабилността и сигурността на Афганистан.

2.   В приложение I са посочени основанията за включване на изброените в списъка физически или юридически лица, групи, предприятия или образувания, както се предвижда от СС на ООН или от Комитета по санкциите.

3.   Освен това приложение I включва, когато е налице, необходимата информация за идентифициране на съответните физически или юридически лица, групи, предприятия и образувания, предоставена от СС на ООН или от Комитета по санкциите. По отношение на физическите лица тази информация може да включва имена, в т.ч. псевдоними, дата и място на раждане, гражданство, номер на паспорта и на личната карта, пол, адрес (ако е известен) и длъжност или професия. По отношение на юридическите лица, групи, предприятия и образувания тази информация може да включва наименованията, мястото и датата на регистрация, регистрационния номер и мястото на дейността. В приложение I се включва също датата на посочване от СС на ООН или от Комитета по санкциите.

Член 5

1.   Чрез дерогация от член 3 компетентните органи на държавите-членки, посочени на уебсайтовете, изброени в приложение II, могат да разрешат освобождаването на определени замразени средства или икономически ресурси или предоставянето на определени средства или икономически ресурси при условия, които те сметнат за необходими, след като установят, че съответните средства или икономически ресурси са:

а)

необходими за основните разходи на лицата, посочени в приложение I, и на зависимите от тях членове на семейството им, по-специално предназначени за плащане на разходи за храна, наем или плащания по ипотечни кредити, лекарствени средства и медицинско обслужване, данъци, застрахователни премии и такси за комунални услуги;

б)

предназначени изключително за заплащане на професионални възнаграждения в разумен размер и възстановяване на разходи, направени във връзка с предоставянето на правни услуги;

в)

предназначени изключително за плащане на такси или услуги, свързани с текущото държане или поддържане на замразени финансови средства или икономически ресурси;

при условие че съответната държава-членка е уведомила Комитета по санкциите за своето решение и намерението си да предостави разрешение и Комитетът по санкциите не е възразил срещу този начин на действие в рамките на три работни дни от уведомлението.

2.   Чрез дерогация от член 3 компетентните органи на държавите-членки, посочени на уебсайтовете, изброени в приложение II, могат да разрешат освобождаването на определени замразени финансови средства или икономически ресурси или предоставянето на определени финансови средства или икономически ресурси, след като установят, че замразените финансови средства или икономически ресурси са необходими за извънредни разходи, при условие че съответните държави-членки са уведомили за това решение Комитета по санкциите и че решението е одобрено от този комитет.

3.   Всяко лице, група, предприятие или образувание, което желае да се възползва от освобождавнията, посочени в параграфи 1 или 2, отправя своето искане до съответния компетентен орган на държавата-членка, посочен в приложение II.

Компетентният орган, посочен в приложение II, своевременно уведомява писмено както лицето, групата, предприятието или образуванието, отправило/а искането, така и всяко друго лице, група, предприятие или образувание, за които се знае, че са пряко засегнати, за това дали искането е удовлетворено.

Съответната държава-членка уведомява също останалите държави-членки и Комисията дали искането за такова освобождаване е било разрешено.

4.   Финансови средства, които са били освободени и трансферирани в рамките на Съюза, за да покрият разходи, или са били признати съгласно настоящия член, не са предмет на допълнителни ограничителни мерки в съответствие с член 3.

5.   За лица, групи, предприятия или образувания, посочени в приложение I към настоящия регламент, които преди това са били посочени в приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002, продължават да се прилагат разрешителните, които са издадени преди това от компетентните органи в държавите-членки, посочени на уебсайтовете, изброени в приложение II, по отношение на категориите дерогации, описани в параграфи 1 и 2 от настоящия член.

Член 6

1.   Член 3, параграф 2 не се прилага за добавянето към замразени сметки на:

а)

лихви или други печалби по тези сметки; или

б)

плащания, дължими по договори, споразумения или задължения, сключени или възникнали преди датата, на която сметката става предмет на настоящия регламент, или — за лица, групи, предприятия или образувания, посочени в приложение I към настоящия регламент, които преди това са били посочени в приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 — датата, от която към тях са започнали да се прилагат Регламент (ЕО) № 337/2000 (6), Регламент (ЕО) № 467/2001 (7) или Регламент (ЕО) № 881/2002,

при условие че тези лихви, други приходи и плащания са замразени в съответствие с член 3, параграф 1.

2.   Член 3, параграф 2 не възпрепятства финансовите или кредитните институции в Европейския съюз да превеждат суми по замразени сметки, когато те получат финансови средства, прехвърлени по сметката на посочено в списъка физическо или юридическо лице, група, предприятие или образувание, при условие че всякакви допълнителни средства по такива сметки също ще бъдат замразени. Финансовата или кредитната институция незабавно информира съответния компетентен орган за всяка подобна трансакция.

Член 7

1.   Замразяването на финансови средства и икономически ресурси или отказът да се предоставят финансови средства или икономически ресурси, предприети добросъвестно въз основа на това, че подобно действие е в съответствие с настоящия регламент, не поражда никаква отговорност за физическото или юридическото лице, образуванието или органа, който го извършва, нито за техните ръководители или служители, освен ако не бъде доказано, че финансовите средства и икономическите ресурси са били замразени или задържани в резултат на небрежност.

2.   Забраната, установена в член 3, параграф 2, не поражда никаква отговорност за физическите и юридическите лица, образуванията или органите, които са предоставили финансови средства или икономически ресурси, ако те не са знаели и не са имали основателна причина да предполагат, че действията им ще са в нарушение на тази забрана.

Член 8

1.   Без да се засягат приложимите правила относно докладването, поверителността и служебната тайна, физическите и юридическите лица, образуванията и органите:

а)

съобщават незабавно всяка информация, която би улеснила спазването на настоящия регламент, като сметки и суми, замразени в съответствие с член 3, на компетентния орган на държавата-членка, в която пребивават или са разположени, посочен на уебсайтовете, изброени в приложение II, и предават тази информация на Комисията пряко или чрез държавите-членки; както и

б)

сътрудничат с компетентния орган при евентуална проверка на тази информация.

2.   Всяка информация, предоставена или получена в съответствие с настоящия член, се използва единствено за целите, за които е предоставена или получена.

Член 9

Държавите-членки и Комисията незабавно се уведомяват взаимно за мерките, предприети съгласно настоящия регламент, и си предоставят всякаква друга значима информация, с която разполагат във връзка с настоящия регламент, по-специално информация по отношение на нарушенията и проблемите с прилагането, както и по отношение на решенията, постановени от национални съдилища.

Член 10

Комисията се оправомощава да изменя приложение II въз основа на информация, предоставена от държавите членки.

Член 11

1.   Когато СС на ООН или Комитетът по санкциите включи в списъка физически или юридически лица, групи, предприятия или образувания, Съветът включва в списъка в приложение I тези физически или юридически лица, групи, предприятия или образувания.

2.   Съветът уведомява физическите или юридическите лица, групи, предприятия или образувания, посочени в параграф 1, относно решението си, включително основанията за включване, или пряко, ако адресът е известен, или чрез публикуване на известие, за да се предостави възможност на физическите или юридическите лица, групи, предприятия или образувания да представят възражения.

3.   Когато има представени възражения или когато има представени нови съществени доказателства, Съветът преразглежда решението си и информира физическите или юридическите лица, групи, предприятия или образувания за това.

4.   Когато Организацията на обединените нации реши да извади от списъка физически или юридически лица, групи, предприятия или образувания или да измени идентификационните данни на включени в списъка физически или юридически лица, групи, предприятия и образувания, Съветът изменя съответно приложение I.

5.   Параграфи 2 и 3 се прилагат и по отношение на физически или юридически лица, групи, предприятия или образувания, включени в списъка в приложение I към настоящия регламент, които преди това са били включени в списъка в приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002.

Член 12

1.   Държавите-членки определят правилата относно санкциите, приложими при нарушения на разпоредбите на настоящия регламент, и вземат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното изпълнение. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

2.   Държавите-членки нотифицират Комисията за тези правила веднага след влизането в сила на настоящия регламент и я уведомяват за всякакви последващи изменения.

Член 13

Когато в настоящия регламент се съдържа изискване за уведомяване и информиране на Комисията или пък се предвижда друг вид комуникация с нея, адресът и останалите данни за връзка, които следва да се използват за тази цел, са посочените в приложение II.

Член 14

Настоящият регламент се прилага:

а)

на територията на Съюза, включително неговото въздушно пространство;

б)

на борда на всички въздухоплавателни средства или плавателни съдове под юрисдикцията на държава-членка;

в)

спрямо всяко лице на територията на Съюза или извън нея, което е гражданин на държава-членка;

г)

спрямо всяко юридическо лице, група, предприятие или образувание, създадено или учредено съгласно законодателството на държава-членка;

д)

спрямо всяко юридическо лице, група, предприятие или образувание, във връзка с всякакъв вид стопанска дейност, извършвана изцяло или частично на територията на Съюза.

Член 15

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 1 август 2011 година.

За Съвета

Председател

M. DOWGIELEWICZ


(1)  Вж. страница 57от настоящия брой на Официален вестник.

(2)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

(4)  ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9.

(5)  ОВ C 69, 18.3.2010 г., стр. 19.

(6)  Регламент (ЕО) № 337/2000 на Съвета от 14 февруари 2000 г. за забраната на полети и замразяването на средства и други финансови ресурси по отношение на талибаните в Афганистан (ОВ L 43, 16.2.2000 г., стр. 1).

(7)  Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета от 6 март 2001 г. за забрана на износа на някои стоки и услуги за Афганистан, за засилване на забраната на полети и удължаване на замразяването на средства и други финансови ресурси по отношение на талибаните в Афганистан (ОВ L 67, 9.3.2001 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПИСЪК НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ГРУПИТЕ, ПРЕДПРИЯТИЯТА И ОБРАЗУВАНИЯТА, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 4

1.

Abdul Baqi.

Звание: а) мевлеви; б) молла. Основания за включване: а) губернатор на провинциите Khost и Paktika при талибанския режим; б) заместник-министър на информацията и културата при талибанския режим; в) консулски отдел, Министерство на външните работи при талибанския режим. Дата на раждане: около 1962 г. Място на раждане: град Джелалабад, провинция Нангархар, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Други сведения: счита се, че намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Дата на посочване от ООН:23.2.2001 г.

2.

Abdul Qadeer Abdul Baseer.

Звание: а) генерал; б) мевлеви. Основания за включване: военен аташе, талибанско „посолство“, Исламабад, Пакистан. Дата на раждане: 1964 г. Място на раждане: Нангархар, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Паспорт №: афганистански паспорт № D 000974. Други сведения: репатриран в Афганистан през февруари 2006 г. Дата на посочване от ООН:25.1.2001 г.

3.

Amir Abdullah (известен още като Amir Abdullah Sahib).

Адрес: Карачи, Пакистан. Дата на раждане: около 1972 г. Място на раждане: провинция Paktika, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН:20.7.2010 г.Дата на посочването по член 6, параграф 1, буква б):20.7.2010 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Amir Abdullah е служил като ковчежник на висшия талибански лидер Abdul Ghani Baradar (TI.B.24.01) и е бил бивш заместник на талибанския губернатор на провинция Кандахар, Афганистан. Amir Abdullah е пътувал до Кувейт, Саудитска Арабия, Либия и Обединените арабски емирства, за да набира средства за талибаните. Освен това е съдействал за комуникациите на талибанското ръководство и е координирал срещи на високо равнище в къщата за гости към резиденцията си в Пакистан. Abdullah е помогнал на много високопоставени талибански ръководители, избягали от Афганистан през 2001 г., да се установят в Пакистан.

4.

Abdul Manan.

Звание: а) г-н; б) мевлеви. Основания за включване: търговски аташе, талибанско „посолство“, Абу Даби. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН:25.1.2001 г.

5.

Abdul Razaq.

Звание: мевлеви. Дата на раждане: около 1958 г. Място на раждане: област Arghandab, провинция Кандахар, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Други сведения: а) министър на търговията при талибанския тежим, б) през 2003 г. арестуван в провинция Кандахар в Афганистан. Дата на посочване от ООН:31.1.2001 г.

6.

Abdul Wahab.

Звание: мевлеви. Основания за включване: талибански шарже д’афер в Рияд при талибанския режим. Дата на раждане: около 1973 г. Място на раждане: провинция Faryab, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН:25.1.2001 г.

7.

Abdul Rahman Agha.

Звание: мевлеви. Основания за включване: председател на Военния съд на талибанския режим. Дата на раждане: около 1958 г. Място на раждане: област Arghandab, провинция Кандахар, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН:25.1.2001 г.

8.

Abdul Wasay Mu’tasim Agha. (известен още като: а) Mutasim Aga Jan; б) Agha Jan; в) Abdul Wasay Agha Jan Motasem).

Звание: молла. Основания за включване: министър на финансите при талибанския режим. Дата на раждане: около 1968 г. Място на раждане: град Кандахар, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН:31.1.2001 г.Дата на посочването по член 6, параграф 1, буква б):31.1.2001 г.

9.

Janan Agha.

Звание: молла. Основания за включване: губернатор на провинция Fariab (Афганистан) при талибанския режим. Дата на раждане: около 1958 г. Място на раждане: централната част на провинция Uruzgan, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН:23.2.2001 г.

10.

Sayed Mohammad Azim Agha (известен още като а) Sayed Mohammad Azim Agha; б) Agha Saheb).

Звание: мевлеви. Основания за включване: чиновник от паспортния и визов отдел при талибанския режим. Дата на раждане: около 1966 г. Място на раждане: провинция Кандахар, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН:23.2.2001 г.

11.

Sayyed Ghiassouddine Agha (известен още като а) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin; б) Sayyed Ghayasudin; в) Sayed Ghias).

Звание: мевлеви. Основания за включване: а) министър по въпросите на хаджа и по религиозните въпроси при талибанския режим; б) министър на образованието при талибанския режим. Дата на раждане: между 1958 г. и 1963 г. Място на раждане: провинция Faryab, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Други сведения: а) член на талибаните, отговорен за провинция Faryab, Афганистан, от май 2007 г.; б) замесен в трафика на наркотици. Дата на посочване от ООН:31.1.2001 г.

12.

Mohammad Ahmadi.

Звание: а) молла; б) хаджи. Основания за включване: председател на банка Da Afghanistan при талибанския режим. Дата на раждане: около 1963 г. Място на раждане: област Daman, провинция Кандахар, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН:23.2.2001 г.

13.

Mohammad Shafiq Ahmadi.

Звание: молла. Основания за включване: губернатор на провинция Samangan (Афганистан) при талибанския режим. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН:23.2.2001 г.

14.

Ahmadullah (известен още като Ahmadullа)

Звание: кари. Основания за включване: министър на сигурността (разузнаването) при талибанския режим. Дата на раждане: около 1975 г. Място на раждане: област Qarabagh, провинция Ghazni, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Други сведения: по получени данни починал през декември 2001 г. Дата на посочване от ООН:25.1.2001 г.Дата на посочването по член 6, параграф 1, буква б):25.1.2001 г.

15.

Abdul Bari Akhund (известен още като Haji Mullah Sahib).

Звание: а) мевлеви; б) молла. Основания за включване: губернатор на провинция Helmand при талибанския режим. Дата на раждане: около 1953 г. Място на раждане: провинция Helmand, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Други сведения: а) член на седемчленния комитет на талибанските лидери в Кандахар, Афганистан от май 2007 г.; б) счита се, че намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Дата на посочване от ООН:23.2.2001 г.

16.

Ahmed Jan Akhund.

Звание: мевлеви. Основания за включване: министър на водите и електроенергията при талибанския режим. Дата на раждане: между 1953 г. и 1958 г. Място на раждане: провинция Кандахар, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН:25.1.2001 г.

17.

Attiqullah Akhund.

Звание: мевлеви. Основания за включване: заместник-министър на земеделието при талибанския режим. Дата на раждане: около 1953 г. Място на раждане: област Shawali Kott, Кандахар, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН:23.2.2001 г.

18.

Hamidullah Akhund.

Звание: молла. Основания за включване: началник на афганистанските авиолинии „Ariana“ при талибанския режим. Дата на раждане: около 1968 г. Място на раждане: провинция Кандахар, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН:25.1.2001 г.

19.

Mohammad Hassan Akhund.

Звание: а) молла; б) хаджи. Основания за включване: а) пръв заместник-председател на Съвета на министрите при талибанския режим; б) външен министър преди Wakil Ahmad Mutawakil при талибанския режим; в) губернатор на Кандахар при талибанския режим. Дата на раждане: около 1958 г. Място на раждане: Кандахар, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Други сведения: а) от фракцията Malwhavi Khaalis, една от седемте фракции на Джихада срещу Съветския съюз, б) дипломиран в медресе в Quetta, Пакистан, в) близък сътрудник на молла Omar. Дата на посочване от ООН:25.1.2001 г.

20.

Mohammad Abbas Akhund.

Звание: молла. Основания за включване: министър на здравеопазването при талибанския режим. Дата на раждане: около 1963 г. Място на раждане: Кандахар, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН:25.1.2001 г.

21.

Mohammad Essa Akhund.

Звание: а) хаджи (Alhaj); б) молла. Основания за включване: министър на водите, хигиенизирането и електроенергията при талибанския режим. Дата на раждане: около 1958 г. Място на раждане: област Spinboldak, провинция Кандахар, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН:25.1.2001 г.

22.

Ubaidullah Akhund (известен още като а) Obaidullah Akhund; б) Obaid Ullah Akhund).

Звание: а) молла; б) хаджи; в) мевлеви. Основания за включване: министър на отбраната при талибанския режим. Дата на раждане: около 1968 г. Място на раждане: провинция Кандахар, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Други сведения: а) един от заместниците на молла Omar; б) член на талибанското ръководство, отговарящ за военните операции. Дата на посочване от ООН:25.1.2001 г.

23.

Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada (известен още като а) Ahmad Jan Akhunzada б) Ahmad Jan Akhund Zada).

Звание: а) мевлеви; б) молла. Основания за включване: губернатор на провинция Zabol (Афганистан) при талибанския режим. Място на раждане: провинция Uruzgan, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Други сведения: член на талибаните, отговорен за провинция Uruzgan, Афганистан от началото на 2007 г. Дата на посочване от ООН:25.1.2001 г.Дата на посочването по член 6, параграф 1, буква б):25.1.2001 г.

24.

Mohammad Eshaq Akhunzada.

Звание: мевлеви. Основания за включване: губернатор на провинция Laghman (Афганистан) при талибанския режим. Дата на раждане: между 1963 г. и 1968 г. Място на раждане: област Qarabajh, провинция Ghazni, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН:23.2.2001 г.

25.

Agha Jan Alizai (известен още като а) Haji Agha Jan Alizai б) Hajji Agha Jan в) Agha Jan Alazai г) Haji Loi Lala д) Loi Agha).

Звание: хаджи. Дата на раждане: а)15.10.1963 г.; б)14.2.1973 г.; в) 1967 г.; г) около 1957 г. Място на раждане: а) село Hitemchai, провинция Helmand, Афганистан; б) Кандахар, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН:4.11.2010 г.Дата на посочването по член 6, параграф 1, буква б):4.11.2010 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Agha Jan Alizai е управлявал една от най-големите мрежи за трафик на наркотици в Helmand, Афганистан и е предоставял средства на талибаните в замяна на закрила за наркотрафикантската си дейност. През 2008 г. група от наркотрафиканти, сред които и Alizai, се договаря да плаща на талибаните данък за земята, върху която е засаден опиев мак, като в замяна талибаните се съгласяват да организират превоза на наркотични материали. Талибаните се съгласяват също да осигурят охрана за наркотрафикантите и техните складове, а трафикантите от своя страна предоставят подслон и транспорт за талибанските бойци. Освен това Alizai е бил замесен в закупуването на оръжия за талибаните и редовно е пътувал до Пакистан, за да се среща с високопоставени талибански ръководители. Alizai е съдействал за набавянето на фалшиви ирански паспорти за талибани с цел пътуване до Иран за обучение. През 2009 г. Alizai набавя паспорт и средства за талибански командир, за да пътува до Иран.

26.

Allahdad (известен още като Akhund).

Звание: мевлеви. Основания за включване: министър на строителството при талибанския режим. Дата на раждане: около 1953 г. Място на раждане: област Spinboldak, провинция Кандахар, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН:31.1.2001 г.

27.

Aminullah Amin.

Звание: мевлеви. Основания за включване: губернатор на провинция Saripul (Афганистан) при талибанския режим. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН:23.2.2001 г.

28.

Mohammad Sadiq Amir Mohammad.

Звание: а) хаджи (Alhaj); б) мевлеви. Основания за включване: директор на афганистанската агенция по търговия в Пешавар, Пакистан при талибанския режим. Дата на раждане: 1934 г. Място на раждане: Ghazni, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Паспорт №: афганистански паспорт № SE011252. Дата на посочване от ООН:25.1.2001 г.

29.

Muhammad Taher Anwari (известен още като а) Mohammad Taher Anwari, б) Haji Mudir).

Звание: молла. Основания за включване: а) отговарящ за административните въпроси при талибанския режим; б) министър на финансите при талибанския режим. Дата на раждане: около 1961 г. Място на раждане: област Zurmat, провинция Paktia, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН:23.2.2001 г.

30.

Arefullah Aref.

Звание: мевлеви. Основания за включване: заместник-министър на финансите при талибанския режим. Дата на раждане: около 1958 г. Място на раждане: област Zurmat, провинция Paktia, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН:31.1.2001 г.

31.

Sayed Esmatullah Asem (известен още като Esmatullah Asem). Звание: мевлеви. Основания за включване: а) заместник-министър на предотвратяването на пороците и пропагандирането на добродетелта при талибанския режим; б) генерален секретар на афганистанското общество на червения полумесец (ARCS) при талибанския режим. Дата на раждане: около 1967 г. Място на раждане: провинция Ningarhar, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Други сведения: а) член на талибанското ръководство от май 2007 г.; б) счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан; в) член на съвета на талибаните в Пешавар. Дата на посочване от ООН:23.2.2001 г.

32.

Atiqullah.

Звание: а) хаджи; б) молла. Основания за включване: заместник-министър на общественото строителство при талибанския режим. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН:31.1.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

 

След превземането на Кабул от талибаните през 1996 г. Atiqullah бива назначен на длъжност в Кандахар. През 1999 г. или 2000 г. е назначен за първи заместник-министър на земеделието, а след това за заместник-министър на общественото строителство при талибанския режим.

 

След падането на талибанския режим Atiqullah става талибански оперативен служител в южната част на Афганистан. През 2008 г. става заместник на талибанския губернатор на провинция Helmand, Афганистан.

33.

Azizirahman.

Звание: г-н. Основания за включване: трети секретар, талибанско посолство, Абу Даби. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН:25.1.2001 г.

34.

Abdul Ghani Baradar (известен още като Mullah Baradar Akhund).

Звание: молла. Основания за включване: заместник-министър на отбраната при талибанския режим. Дата на раждане: около 1968 г. Място на раждане: село Weetmak, област Dehrawood, провинция Uruzgan, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Други сведения: а) принадлежи към племето Popalzai; б) висш талибански военен командир и член на талибанския съвет в Quetta от май 2007 г.; в) счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Дата на посочване от ООН:23.2.2001 г.

35.

Shahabuddin Delawar.

Звание: мевлеви. Основания за включване: заместник-председател на Висшия съд на талибанския режим. Дата на раждане: 1957 г. Място на раждане: провинция Logar, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Други сведения: счита се, че намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Дата на посочване от ООН:23.2.2001 г.

36.

Dost Mohammad (известен още като Doost Mohammad).

Звание: а) молла; б) мевлеви. Основания за включване: губернатор на провинция Ghazni при талибанския режим. Дата на раждане: между 1968 г. и 1973 г. Място на раждане: област Daman, провинция Кандахар, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Други сведения: а) един от талибанските военни командири от май 2007 г.; б) счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Дата на посочване от ООН:25.1.2001 г.

37.

Mohammad Azam Elmi.

Звание: мевлеви. Основания за включване: заместник-министър на минното дело и индустрията при талибанския режим. Дата на раждане: около 1968 г. Гражданство: Афганистан. Други сведения: според непотвърдени данни починал през 2005 г. Дата на посочване от ООН:23.2.2001 г.

38.

Faiz.

Звание: мевлеви. Основания за включване: началник на информационния отдел в Министерството на външните работи при талибанския режим. Дата на раждане: около 1969 г. Място на раждане: провинция Ghazni, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН:23.2.2001 г.

39.

Rustum Hanafi Habibullah (известен още като Rostam Nuristani).

Звание: мевлеви. Основания за включване: заместник-министър на общественото строителство при талибанския режим. Дата на раждане: около 1963 г. Място на раждане: Dara Kolum, област Do Aab, провинция Nuristan, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Други сведения: член на талибаните, отговорен за провинция Nuristan, Афганистан, от май 2007 г. Дата на посочване от ООН:25.1.2001 г.

40.

Gul Ahmad Hakimi.

Звание: мевлеви. Основания за включване: търговски аташе, талибанско „генерално консулство“, Карачи. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН:25.1.2001 г.

41.

Abdullah Hamad.

Звание: мевлеви. Основания за включване: генерален консул, талибанско „генерално консулство“, Quetta, Пакистан. Дата на раждане: 1972 г. Място на раждане: Helmand, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Паспорт №: D 00857 (издаден на 20.11.1997 г.). Дата на посочване от ООН:25.1.2001 г.

42.

Hamdullah.

Звание: мевлеви. Основания за включване: аташе по репатрирането, талибанско „генерално консулство“, Quetta. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН:25.1.2001 г.

43.

Zabihullah Hamidi;

Основания за включване: заместник-министър на висшето образование при талибанския режим. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН:23.2.2001 г.

44.

Din Mohammad Hanif (известен още като кари Din Mohammad).

Звание: кари. Основания за включване: а) министър на планирането при талибанския режим; б) министър на висшето образование при талибанския режим. Дата на раждане: около 1955 г. Място на раждане: провинция Badakhshan, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН:25.1.2001 г.

45.

Abdul Jalil Haqqani (известен още като Nazar Jan).

Звание: а) мевлеви; б) молла. Основания за включване: заместник-министър на външните работи при талибанския режим. Дата на раждане: около 1963 г. Място на раждане: област Arghandaab, провинция Кандахар, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Други сведения: а) счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан; б) член на Съвета на талибанското ръководство от май 2007 г.; в) член на финансовата комисия на съвета на талибаните. Дата на посочване от ООН:25.1.2001 г.

46.

Badruddin Haqqani (известен още като Atiqullah).

Адрес: Miram Shah, Пакистан. Дата на раждане: около 1975—1979 г. Други сведения: а) оперативен командир на мрежата „Haqqani“ и член на съвета на талибаните („шура“) в Miram Shah; б) съдействал за провеждането на нападения срещу цели в югоизточен Афганистан; в) син на Jalaluddin Haqqani, брат на Sirajuddin Jallaloudine Haqqani и Nasiruddin Haqqani, племенник на Khalil Ahmed Haqqani. Дата на посочване от ООН:11.5.2011 г.Дата на посочването по член 6, параграф 1, буква б):11.5.2011 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

 

Badruddin Haqqani е оперативен командир на мрежата „Haqqani“ — свързана с талибаните група активисти, която действа от окръг North Waziristan във федерално администрираните племенни райони на Пакистан. Мрежата „Haqqani“ е заемала челна позиция в бунтовническата дейност в Афганистан и е отговорна за множество нападения със значим отзвук. Ръководството на мрежата „Haqqani“ се състои от тримата най-големи синове на нейния основател Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01), който се присъединява към талибанския режим на молла Mohammed Omar (TI.O.4.01) в средата на деветдесетте. Badruddin е син на Jalaluddin и брат на Nasiruddin Haqqani (TI.H.146.10) и Sirajuddin Haqqani (TI.H.144.07), както и племенник на Khalil Ahmed Haqqani (TI.H.150.11).

 

Badruddin помага за ръководенето на свързани с талибаните бунтовници и чуждестранни бойци в нападенията срещу цели в югоизточен Афганистан. Badruddin е член на съвета на талибаните („шура“) в Miram Shah, на който се подчинява дейността на мрежата „Haqqani“.

 

Освен това се смята, че Badruddin е натоварен с отвличанията за мрежата „Haqqani“. Отговорен е за отвличането на многобройни афганистанци и чуждестранни граждани в граничната зона между Афганистан и Пакистан.

47.

Ezatullah Haqqani.

Звание: мевлеви. Основания за включване: заместник-министър на планирането при талибанския режим. Дата на раждане: около 1957 г. Място на раждане: провинция Laghman, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Други сведения: счита се, че намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Дата на посочване от ООН:23.2.2001 г.

48.

Jalaluddin Haqqani (известен още като а) Jalaluddin Haqani; б) Jallalouddin Haqqani; в) Jallalouddine Haqani).

Звание: мевлеви. Основания за включване: министър на граничните въпроси при талибанския режим. Дата на раждане: около 1942 г. Място на раждане: провинция Khost, област Zadran, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Други сведения: а) баща на Sirajuddin Jallaloudine Haqqani; б) счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан; в) има сведения, че е починал през юни 2007 г., но е бил жив през май 2008 г. Дата на посочване от ООН:31.1.2001 г.Дата на посочването по член 6, параграф 1, буква б):31.1.2001 г.

49.

Khalil Ahmed Haqqani (известен още като а) Khalil Al-Rahman Haqqani; б) Khalil ur Rahman Haqqani; в) Khaleel Haqqani).

Звание: хаджи. Адрес: а) Пешавар, Пакистан; б) близо до медресето на Dergey Manday в село Dergey Manday, близо до Miram Shah, окръг North Waziristan (NWA), федерално администрирани племенни райони (FATA), Пакистан; в) село Kayla близо до Miram Shah, окръг North Waziristan (NWA), федерално администрирани племенни райони (FATA), Пакистан; г) село Sarana Zadran, провинция Paktia, Афганистан. Дата на раждане: а)1.1.1966 г.; б) между 1958 г. и 1964 г. Гражданство: Афганистан. Други сведения: а) висш член на мрежата „Haqqani“, която действа от North Waziristan във федерално администрираните племенни райони на Пакистан; б) преди е пътувал и е набирал средства в Дубай, Обединените арабски емирства; в) брат на Jalaluddin Haqqani и чичо на Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Дата на посочване от ООН:9.2.2011 г.Дата на посочването по член 6, параграф 1, буква б):9.2.2011 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

 

Khalil Ahmed Haqqani е високопоставен член на мрежата „Haqqani“ — свързана с талибаните група активисти, която действа от окръг North Waziristan във федерално администрираните племенни райони на Пакистан. Мрежата „Haqqani“, която е заемала челна позиция в бунтовническата дейност в Афганистан, е основана от брата на Khalil Haqqani — Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01), който се присъединява към талибанския режим на молла Mohammed Omar (TI.O.4.01) в средата на деветдесетте.

 

Khalil Haqqani се занимава с дейности за набиране на средства от името на талибаните и мрежата „Haqqani“, като често пътува по света, за да се среща с финансови поддръжници. От септември 2009 г. Khalil Haqqani е пътувал до държавите от Персийския залив и е набрал средства от тамошни източници, както и от източници в южна и източна Азия.

 

Освен това Khalil Haqqani оказва подкрепа на талибаните и мрежата „Haqqani“, действащи в Афганистан. От началото на 2010 г. Khalil Haqqani доставя средства на талибанските звена в провинция Logar, Афганистан. През 2009 г. Khalil Haqqani предоставя и контролира около 160 бойци в провинция Logar, Афганистан, и е един от няколкото, отговорни за задържането на неприятелски пленници, заловени от талибаните и мрежата „Haqqani“. За талибанските операции Khalil Haqqani се подчинява на заповедите на своя племенник Sirajuddin Haqqani (TI.H.144.07).

 

Khalil Haqqani е действал също и от името на Ал Кайда (QE.A.4.01) и е бил свързан с военните ѝ операции. През 2002 г. Khalil Haqqani се включва с подкрепления, за да подсили образуванията на Ал Кайда в провинция Paktia, Афганистан.

50.

Mohammad Moslim Haqqani (известен още като Moslim Haqqani).

Звание: мевлеви. Основания за включване: а) заместник-министър по въпросите на хаджа и по религиозните въпроси при талибанския режим; б) заместник-министър на висшето образование при талибанския режим. Дата на раждане: около 1958 г. Място на раждане: провинция Baghlan, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Други сведения: Счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Дата на посочване от ООН:25.1.2001 г.Дата на посочването по член 6, параграф 1, буква б):25.1.2001 г.

51.

Mohammad Salim Haqqani.

Звание: мевлеви. Основания за включване: заместник-министър на предотвратяването на пороците и пропагандирането на добродетелта при талибанския режим. Дата на раждане: около 1967 г. Гражданство: Афганистан. Други сведения: от провинция Laghman. Дата на посочване от ООН:31.1.2001 г.

52.

Nasiruddin Haqqani (известен още като а) Naseer Haqqani, б) д-р Naseer Haqqani, в) Nassir Haqqani, г) Nashir Haqqani, д) Naseruddin, е) д-р Alim Ghair).

Адрес: Пакистан. Дата на раждане: около 1970—1973 г. Място на раждане: Афганистан. Гражданство: Афганистан. Други сведения: Свързан е с мрежата „Haqqani“, която действа от North Waziristan във федерално администрираните племенни райони на Пакистан. Дата на посочване от ООН:20.7.2010 г.Дата на посочването по член 6, параграф 1, буква б):20.7.2010 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

 

Мрежата „Haqqani“ е свързана с талибаните група активисти, която действа от окръг North Waziristan във федерално администрираните племенни райони на Пакистан. Мрежата „Haqqani“ е заемала челна позиция в бунтовническата дейност в Афганистан и е отговорна за множество нападения със значим отзвук. Ръководството на мрежата „Haqqani“ се състои от тримата най-възрастни синове на Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01), единият от които е Nasiruddin Haqqani.

 

Nasiruddin Haqqani работи като емисар на мрежата „Haqqani“, като дейността му е свързана предимно с набиране на средства. През 2004 г. Haqqani пътува до Саудитска Арабия със свой съмишленик с цел набиране на средства за талибаните. През 2004 г. отпуска пари на активисти в Афганистан за възпрепятстване на президентските избори. Най-малко от 2005 г. до 2008 г. Nasiruddin Haqqani е събирал средства за мрежата „Haqqani“, като за целта е извършвал различни пътувания, включително редовни посещения на Обединените арабски емирства през 2007 г. и пътуване в друга страна от Персийския залив през 2008 г. По непотвърдени данни, от средата на 2007 г. Haqqani разполага с три основни източника на финансиране: дарения от Залива, наркотрафик и плащания от Ал Кайда (QE.A.4.01). Към края на 2009 г. Nasiruddin Haqqani получава няколкостотин хиляди долара от свързани с Ал Кайда лица в Арабския полуостров, предназначени за дейностите на мрежата „Haqqani“.

53.

Sayyed Mohammed Haqqani (известен още като Sayyed Mohammad Haqqani).

Звание: молла. Основания за включване: а) отговарящ за административните въпроси при талибанския режим; б) отговарящ за информацията и културата в провинция Кандахар по време на талибанския режим. Дата на раждане: около 1965 г. Място на раждане: провинция Кандахар, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Други сведения: а) завършил медресето Haqqaniya в Пакистан; б) счита се, че е бил близък на талибанския лидер молла Mohammad Omar; в) Счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Дата на посочване от ООН:31.1.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

 

Sayyed Mohammed Haqqani е свързан с Gulbbudin Hekmatyar (QI.H.88.03) и дълго време е бил поддръжник на молла Mohammed Omar (TI.O.4.01). В качеството си на отговарящ за административните въпроси при талибанския режим той осигурява афганистански лични карти на чужденци, свързани с Ал Кайда, които се бият в Афганистан, и събира от тях значителни средства.

 

Sayyed Mohammed Haqqani се е срещал многократно с Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri (QI.A.6.01) и със секретаря на Mohammed Omar — Farhad, през 2003 г. и 2004 г. Отваря книжарница в базара „Qissa Khwani“, Пешавар, Пакистан, с която подпомага финансирането на талибаните. През март 2009 г. все още е активен ръководител на талибанските бунтовници.

54.

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (известен още като а) Siraj Haqqani; б) Serajuddin Haqani; в) Siraj Haqani; г) Saraj Haqani; д) Khalifa).

Основания за включване: Na’ib Amir (заместник-командир). Адрес: а) околностите на Kela/околностите на Danda, Miramshah, North Waziristan, Пакистан; б) медресе Manba’ul uloom, Miramshah, North Waziristan, Пакистан; в) медресе Dergey Manday, Miramshah, North Waziristan, Пакистан. Дата на раждане: около 1977—1978 г. Място на раждане: а) Danda, Miramshah, North Waziristan, Пакистан; б) село Srana, област Garda Saray, провинция Paktia, Афганистан; в) област Neka, провинция Paktika, Афганистан; г) провинция Khost, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Други сведения: а) от 2004 г. е главен оперативен командир в източните и южните райони на Афганистан. б) син на Jallaloudine Haqani. в) принадлежи към фракцията Sultan Khel на племето Zardan от Garda Saray в провинция Paktia, Афганистан. г) счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Дата на посочване от ООН:13.9.2007 г.

55.

Abdul Hai Hazem.

Звание: мевлеви. Основания за включване: първи секретар, талибанско „генерално консулство“, Quetta, Пакистан. Дата на раждане: 1971 г. Място на раждане: Ghazni, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Паспорт №: D 0001203. Дата на посочване от ООН:25.1.2001 г.

56.

Hidayatullah (известен още като Abu Turab).

Основания за включване: заместник-министър на гражданското въздухоплаване при талибанския режим. Дата на раждане: около 1968 г. Място на раждане: област Arghandab, провинция Кандахар, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН:8.3.2001 г.

57.

Abdul Rahman Ahmad Hottak (известен още като Hottak Sahib).

Звание: мевлеви. Основания за включване: заместник-министър (култура) на информацията и културата при талибанския режим. Дата на раждане: около 1957 г. Място на раждане: провинция Ghazni, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН:25.1.2001 г.

58.

Najibullah Haqqani Hydayetullah (известен още като Najibullah Haqani).

Звание: мевлеви. Основания за включване: заместник-министър на финансите при талибанския режим. Дата на раждане: около 1964 г. Гражданство: Афганистан. Други сведения: а) от източен Афганистан; б) член на „съвета“ на талибаните в провинция Kunar, Афганистан, от май 2007 г.; в) братовчед на Moulavi Noor Jalal. Дата на посочване от ООН:23.2.2001 г.

59.

Gul Agha Ishakzai (известен още като: а) Mullah Gul Agha; б) Mullah Gul Agha Akhund; в) Hidayatullah; г) Haji Hidayatullah; д) Hayadatullah). Адрес: Пакистан. Дата на раждане: около 1972 г. Място на раждане: Band-e-Timor, Кандахар, Афганистан. Други сведения: член на наскоро създадения съвет на талибаните, който координира събирането на зекят (zakat) (ислямски данък) от провинция Baluchistan в Пакистан. Дата на посочване от ООН:20.7.2010 г.Дата на посочването по член 6, параграф 1, буква б):20.7.2010 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

 

Gul Agha Ishakzai ръководи талибанската финансова комисия и членува в наскоро създадения съвет на талибаните, който координира събирането на зекят (zakat) (ислямски данък) от провинция Baluchistan в Пакистан. Събирал е парични средства и за самоубийствени атентати в Кандахар, Афганистан, и е свързан с отпускането на средства за талибански бойци и семействата им.

 

Приятел от детинство на талибанския лидер молла Mohammad Omar (TI.O.4.01), Gul Agha Ishakzai е бил основен финансов сътрудник на Omar и един от най-близките му съветници. През определен период никой не е бил допускан до среща с молла Omar, без да бъде одобрен от него. По време на талибанския режим е живял в президентския дворец с Omar.

 

През декември 2005 г. Gul Agha Ishakzai съдейства за изпращането на хора и стоки в талибанските тренировъчни лагери; към края на 2006 г. пътува извън страната, за да се снабди с оръжейни части.

60.

Noor Jalal (известен още като Nur Jalal).

Звание: мевлеви. Основания за включване: заместник-министър (административни въпроси) на вътрешните работи при талибанския режим. Дата на раждане: около 1960 г. Място на раждане: провинция Kunar, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН:23.2.2001 г.

61.

Qudratullah Jamal (известен още като Haji Sahib).

Звание: мевлеви. Основания за включване: министър на информацията при талибанския режим. Дата на раждане: около 1963 г. Място на раждане: Gardez, провинция Paktia, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Други сведения: счита се, че намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Дата на посочване от ООН:25.1.2001 г.

62.

Saleh Mohammad Kakar (известен още като Saleh Mohammad).

Дата на раждане: около 1962 г. Място на раждане: село Nulgham, област Panjwai, Кандахар, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Други сведения: притежавал е автокъща в Кандахар, Афганистан. Дата на посочване от ООН:4.11.2010 г.Дата на посочването по член 6, параграф 1, буква б):4.11.2010 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Saleh Mohammad Kakar е наркотрафикант, ръководил организирана контрабандна мрежа в провинциите Кандахар и Helmand, Афганистан, подпомагала талибаните с финансови средства и логистика. Преди да бъде арестуван от афганистанските власти, Saleh Mohammad Kakar ръководи защитавани от талибаните лаборатории за преработване на хероин в Band-e-Timor, провинция Кандахар. Kakar е бил във връзка с високопоставени талибански лидери, набирал е парични средства от наркотрафиканти от тяхно име, управлявал е и е укривал средства на високопоставени талибански представители. Отговарял е също за събирането от наркотрафикантите на такси за талибаните. Притежавал е автокъща в Кандахар и е осигурявал на талибаните автомобили за целите на самоубийствени атентати.

63.

Rahamatullah Kakazada (известен още като: а) Rehmatullah; б) Kakazada; в) Mullah Nasir).

Звание: а) мевлеви; б) молла. Основания за включване: генерален консул, талибанско „генерално консулство“, Карачи, Пакистан. Дата на раждане: 1968 г. Място на раждане: Ghazni, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Паспорт №: D 000952 (афганистански паспорт, издаден на 7.1.1999 г.) Други сведения: талибански „губернатор“ на провинция Ghazni, Афганистан, от май 2007 г. Дата на посочване от ООН:25.1.2001 г.

64.

Abdul Rauf Khadem.

Звание: молла. Основания за включване: командир на централния корпус при талибанския режим. Дата на раждане: между 1958 г. и 1963 г. Място на раждане: Uruzgan/Кандахар, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН:23.2.2001 г.

65.

Khairullah Khairkhwah (известен още като Mullah Khairullah Khairkhwah).

Звание: а) мевлеви; б) молла. Основания за включване: а) губернатор на провинция Herat (Афганистан) при талибанския режим; б) говорител на талибанския режим; в) губернатор на провинция Кабул при талибанския режим; г) министър на вътрешните работи при талибанския режим. Дата на раждане: около 1963 г. Място на раждане: област Arghistan, провинция Кандахар, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Други сведения: задържан от юни 2007 г. Дата на посочване от ООН:25.1.2001 г.Дата на посочването по член 6, параграф 1, буква б):25.1.2001.

66.

Abdul Razaq Akhund Lala Akhund.

Звание: молла. Основания за включване: а) министър на вътрешните работи при талибанския режим; б) началник на полицията в Кабул при талибанския режим. Дата на раждане: около 1958 г. Място на раждане: област Spin Boldak, провинция Кандахар, Афганистан, в района, граничещ с област Chaman, Quetta, Пакистан. Други сведения: счита се, че намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Дата на посочване от ООН:25.1.2001 г.

67.

Jan Mohmmad Madani.

Звание: г-н Основания за включване: шарже д’афер, талибанско посолство в Абу Даби. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН:25.1.2001 г.

68.

Zia-ur-Rahman Madani (известен още като: а) Ziaurrahman Madani; б) Zaia u Rahman Madani; в) Madani Saheb).

Звание: мевлеви. Основания за включване: губернатор на провинция Logar (Афганистан) при талибанския режим. Дата на раждане: около 1960 г. Място на раждане: Taliqan, провинция Takhar, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Други сведения: а) замесен в трафика на наркотици; б) отговорен за военните действия на талибаните в провинция Takhar, Афганистан, от май 2007 г.; в) отговорен за провинция Nangahar. Дата на посочване от ООН:23.2.2001 г.

69.

Abdul Latif Mansur (известен още като Abdul Latif Mansoor).

Звание: мевлеви. Основания за включване: министър на земеделието при талибанския режим. Дата на раждане: около 1968 г. Място на раждане: област Zurmat, провинция Paktia, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Други сведения: член на талибанския съвет в Miram Shah от май 2007 г. Дата на посочване от ООН:31.1.2001 г.

70.

Mohammadullah Mati.

Звание: мевлеви. Основания за включване: министър на общественото строителство при талибанския режим. Място на раждане: област Arghandab, провинция Кандахар, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН:25.1.2001 г.

71.

Matiullah;

Звание: молла. Основания за включване: директор на Кабулската митница при талибанския режим. Дата на раждане: около 1973 г. Място на раждане: област Daman, провинция Кандахар, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН:23.2.2001 г.

72.

Akhtar Mohammad Maz-Hari.

Звание: мевлеви. Основания за включване: аташе по образованието, талибанско „генерално консулство“, Пешавар, Пакистан. Дата на раждане: 1970 г. Място на раждане: Kunduz, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Паспорт №: SE 012820 (афганистански паспорт, издаден на 4.11.2000 г.) Други сведения: по непотвърдени данни починал през 2007 г. Дата на посочване от ООН:25.1.2001 г.

73.

Fazl Mohammad Mazloom (известен още като: а) Molah Fazl; б) Fazel Mohammad Mazloom).

Звание: молла. Основания за включване: заместник-началник на щаба на армията на талибанския режим. Дата на раждане: между 1963 г. и 1968 г. Място на раждане: Uruzgan, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочването по член 6, параграф 1, буква б):23.2.2001 г.Дата на посочване от ООН:23.2.2001 г.

74.

Nazar Mohammad.

Звание: мевлеви. Основания за включване: губернатор на провинция Kunduz (Афганистан) при талибанския режим. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН:23.2.2001 г.

75.

Mohammad Homayoon.

Звание: Инж. Основания за включване: заместник-министър на водите и електроенергията при талибанския режим. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН:23.2.2001 г.

76.

Mohammad Shafiq Mohammadi.

Звание: мевлеви. Основания за включване: губернатор на провинция Khost (Афганистан) при талибанския режим. Дата на раждане: около 1948 г. Място на раждане: провинция Uruzgan, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН:25.1.2001 г.

77.

Abdul Kabir Mohammad Jan (известен още като A. Kabir).

Звание: мевлеви. Основания за включване: а) втори заместник по икономическите въпроси в Съвета на министрите при талибанския режим; б) губернатор на провинция Nangahar при талибанския режим; в) ръководител на източната зона при талибанския режим. Дата на раждане: около 1963 г. Място на раждане: племето Zardran, провинция Paktja, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Други сведения: активен участник в терористични операции в Източен Афганистан; б) счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Дата на посочване от ООН:25.1.2001 г.

78.

Mohammad Rasul.

Звание: мевлеви. Основания за включване: губернатор на провинция Nimroz (Афганистан) при талибанския режим. Дата на раждане: между 1958 г. и 1963 г. Място на раждане: област Spinboldak, провинция Кандахар, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН:23.2.2001 г.

79.

Mohammad Wali.

Звание: мевлеви. Основания за включване: министър на департамента по превенция на порока и пропагандиране на добродетелта при талибанския режим. Дата на раждане: около 1965 г. Място на раждане: провинция Kandahar, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН:31.1.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

При упражняването на функциите си в министерството по превенция на порока и пропагандиране на добродетелта при талибанския режим Mohammad Wali често е прибягвал до изтезания и други начини за сплашване на населението. След падането на талибанския режим Mohammad Wali продължава да работи активно сред талибаните в провинция Кандахар, Афганистан.

80.

Mohammad Yaqoub.

Звание: мевлеви. Основания за включване: ръководител на BIA при талибанския режим. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН:23.2.2001 г.

81.

Amir Khan Motaqi (известен още като Amir Khan Muttaqi).

Звание: молла. Основания за включване: а) министър на образованието при талибанския режим; б) представител на талибаните по време на водените от ООН преговори с талибанския режим. Дата на раждане: около 1968 г. Място на раждане: провинция Helmand, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН:25.1.2001 г.

82.

Abdulhai Motmaen.

Звание: мевлеви. Основания за включване: директор, информационен и културен отдел, Кандахар, Афганистан, по време на талибанския режим. Дата на раждане: около 1973 г. Място на раждане: провинция Zabul, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН:23.2.2001 г.

83.

Allah Dad Tayeb Wali Muhammad (известен още като: а) Allah Dad Tayyab; б) Allah Dad Tabeeb).

Звание: а) молла; б) хаджи. Основания за включване: заместник-министър на съобщенията при талибанския режим. Дата на раждане: около 1963 г. Място на раждане: град Kandahar, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН:25.1.2001 г.

84.

Najibullah Muhammad Juma (известен още като Najib Ullah).

Звание: мевлеви. Основания за включване: генерален консул, талибанско „генерално консулство“, Пешавар, Пакистан. Дата на раждане: 1954 г. Място на раждане: Farah. Гражданство: Афганистан. Паспорт №: 00737 (афганистански паспорт, издаден на 20.10.1996 г.). Дата на посочване от ООН:25.1.2001 г.

85.

Mohammad Naim (известен още като Mullah Naeem).

Звание: молла. Основания за включване: заместник-министър на гражданското въздухоплаване при талибанския режим. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН:23.2.2001 г.

86.

Nik Mohammad.

Звание: мевлеви. Основания за включване: заместник-министър на търговията при талибанския режим. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН:31.1.2001 г.

87.

Hamdullah Nomani.

Звание: мевлеви. Основания за включване: високопоставен чиновник в министерството на висшето образование при талибанския режим. Дата на раждане: около 1968 г. Място на раждане: провинция Ghazni, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН:23.2.2001 г.

88.

Mohammad Aleem Noorani.

Звание: мюфтия. Основания за включване: първи секретар, талибанско „генерално консулство“, Карачи. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН:25.1.2001 г.

89.

Nurullah Nuri.

Звание: мевлеви. Основания за включване: а) губернатор на провинция Balkh (Афганистан) при талибанския режим; б) ръководител на северната зона при талибанския режим. Дата на раждане: около 1958 г. Място на раждане: област Shahjoe, провинция Zabul, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН:25.1.2001 г.

90.

Abdul Manan Nyazi (известен също като а) Abdul Manan Nayazi, б) Abdul Manan Niazi, в) Baryaly, г) Baryalai).

Звание: молла. Основания за включване: губернатор на провинция Кабул по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1968 г. Място на раждане: пущунската област Zarghoon, провинция Herat, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Други сведения: член на талибаните, отговарящ за провинция Herat. Счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Дата на посочване от ООН:25.1.2001 г.Дата на посочването по член 6, параграф 1, буква б):25.1.2001 г.

91.

Mohammed Omar.

Звание: молла. Основания за включване: лидер на вярващите („Amir ul-Mumineen“), Афганистан. Дата на раждане: около 1966 г. Място на раждане: провинция Uruzgan, село Adehrawood. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН:31.1.2001 г.

92.

Abdul Jabbar Omari.

Звание: мевлеви. Основания за включване: губернатор на провинция Baghlan (Афганистан) при талибанския режим. Дата на раждане: около 1958 г. Място на раждане: Zabul, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН:23.2.2001 г.

93.

Mohammad Ibrahim Omari.

Звание: хаджи (Alhaj). Основания за включване: заместник-министър на граничния контрол при талибанския режим. Дата на раждане: около 1958 г. Място на раждане: долината Zadran, провинция Khost, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН:23.2.2001 г.

94.

Nooruddin Turabi Muhammad Qasim (известен още като Noor ud Din Turabi).

Звание: а) молла; б) мевлеви. Основания за включване: министър на правосъдието при талибанския режим. Дата на раждане: около 1963 г. Място на раждане: а) Кандахар, Афганистан; б) област Chora, провинция Uruzgan, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН:25.1.2001 г.Дата на посочването по член 6, параграф 1, буква б):25.1.2001 г.

95.

Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul (известен още като: а) Abdussalam Hanifi; б) Hanafi Saheb).

Звание: а) молла; б) мевлеви. Основания за включване: заместник-министър на образованието при талибанския режим. Дата на раждане: около 1968 г. Място на раждане: област Darzab, провинция Faryab, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Други сведения: а) член на талибаните, отговорен за северен Афганистан, от май 2007 г.; б) замесен в трафика на наркотици. Дата на посочване от ООН:23.2.2001 г.

96.

Abdul Ghafar Qurishi (известен още като Abdul Ghaffar Qureshi).

Звание: мевлеви. Основания за включване: аташе по репатрирането, талибанско „посолство“, Исламабад. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН:25.1.2001 г.

97.

Yar Mohammad Rahimi.

Звание: молла. Основания за включване: министър на съобщенията при талибанския режим. Дата на раждане: около 1953 г. Място на раждане: област Panjwaee, провинция Кандахар, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН:25.1.2001 г.

98.

Mohammad Hasan Rahmani.

Звание: молла. Основания за включване: губернатор на провинция Кандахар (Афганистан) при талибанския режим. Дата на раждане: около 1963 г. Място на раждане: област Panjwae, провинция Кандахар, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН:23.2.2001 г.

99.

Habibullah Reshad.

Звание: молла. Основания за включване: ръководител на Службата за разследвания при талибанския режим. Дата на раждане: между 1968 г. и 1973 г. Място на раждане: провинция Ghazni, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН:23.2.2001 г.

100.

Abdulhai Salek.

Звание: мевлеви. Основания за включване: губернатор на провинция Uruzgan (Афганистан) при талибанския режим. Гражданство: Афганистан. Други сведения: по непотвърдени данни починал. Дата на посочване от ООН:23.2.2001 г.Дата на посочването по член 6, параграф 1, буква б):23.2.2001 г.

101.

Sanani.

Звание: мевлеви. Основания за включване: ръководител на Dar-ul-Efta при талибанския режим. Дата на раждане: около 1923 г. Място на раждане: провинция Zabul, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН:23.2.2001 г.

102.

Noor Mohammad Saqib.

Основания за включване: председател на Върховния съд при талибанския режим. Дата на раждане: около 1958 г. Място на раждане: област Bagrami, провинция Кабул, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН:25.1.2001 г.

103.

Ehsanullah Sarfida.

Звание: мевлеви. Основания за включване: заместник-министър на сигурността (разузнаването) при талибанския режим. Дата на раждане: около 1963 г. Място на раждане: област Qarabagh, провинция Ghazni, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН:23.2.2001 г.

104.

Saduddin Sayyed (известен още като: а) Sadudin Sayed; б) Sadruddin).

Звание: а) мевлеви; б) хаджи (Alhaj); в) молла. Основания за включване: а) заместник-министър на заетостта и социалните въпроси при талибанския режим; б) кмет на Кабул при талибанския режим; Дата на раждане: около 1968 г. Място на раждане: област Chaman, Пакистан. Дата на посочване от ООН:25.1.2001 г.

105.

Qari Abdul Wali Seddiqi.

Основания за включване: трети секретар при талибанския режим. Дата на раждане: 1974 г. Място на раждане: Ghazni, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Паспорт №: D 000769 (афганистански паспорт, издаден на 2.2.1997 г.). Дата на посочване от ООН:25.1.2001 г.

106.

Abdul Wahed Shafiq.

Звание: мевлеви. Основания за включване: заместник-губернатор на провинция Кабул (Афганистан) при талибанския режим. Дата на раждане: около 1968 г. Място на раждане: провинция Ningarhar, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН:23.2.2001 г.

107.

Said Ahmed Shahidkhel.

Звание: мевлеви. Дата на раждане: около 1975 г. Място на раждане: централната част на провинция Ghazni, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Други сведения: а) заместник-министър на образованието (талибански режим); б) задържан през юли 2003 г. в Кабул, Афганистан. Дата на посочване от ООН:23.2.2001 г.

108.

Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed (известен още като: а) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad; б) Akhtar Muhammad Mansoor, в) Akhtar Mohammad Mansoor).

Звание: а) мевлеви; б) молла. Основания за включване: министър на гражданското въздухоплаване и транспорта при талибанския режим. Дата на раждане: около 1960 г. Място на раждане: а) Кандахар, Афганистан; б) Kalanko Joftian, област Zurmat, провинция Paktia, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Други сведения: а) репатриран в Афганистан през септември 2006 г.; б) член на талибанското ръководство; в) замесен в трафика на наркотици; г) действа в провинциите Khost, Paktia и Paktika, Афганистан, от май 2007 г.; талибански „губернатор“ на Кандахар от май 2007 г. Дата на посочване от ООН:25.1.2001 г.

109.

Shamsudin.

Звание: мевлеви. Основания за включване: губернатор на провинция Wardak (Maidan), Афганистан, при талибанския режим. Дата на раждане: около 1968 г. Място на раждане: област Keshim, провинция Badakhshan, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН:23.2.2001 г.

110.

Mohammad Sharif.

Основания за включване: заместник-министър на вътрешните работи при талибанския режим. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН:25.1.2001 г.

111.

Shams Ur-Rahman Sher Alam (известен още като: а) Shamsurrahman; б) Shams-u-Rahman).

Звание: а) молла; б) мевлеви. Основания за включване: заместник-министър на земеделието при талибанския режим. Място на раждане: област Suroobi, провинция Кабул, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Други сведения: счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Дата на посочването по член 6, параграф 1, буква б):23.2.2001 г.Дата на посочване от ООН:23.2.2001 г.

112.

Abdul Ghafar Shinwari.

Звание: хаджи. Основания за включване: трети секретар, талибанско „генерално консулство“, Карачи, Пакистан. Дата на раждане:29.3.1965 г.Място на раждане: Кандахар, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Паспорт №: D 000763 (издаден на 9.1.1997 г.). Дата на посочване от ООН:25.1.2001 г.

113.

Mohammad Sarwar Siddiqmal.

Основания за включване: трети секретар, талибанско „посолство“, Исламабад. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН:25.1.2001 г.

114.

Sher Mohammad Abbas Stanekzai.

Основания за включване: заместник-министър на здравеопазването при талибанския режим. Дата на раждане: около 1963 г. Място на раждане: провинция Logar, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН:25.1.2001 г.

115.

Taha.

Звание: мевлеви. Основания за включване: губернатор на провинция Paktia (Афганистан) при талибанския режим. Дата на раждане: около 1963 г. Място на раждане: провинция Ningarhar, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН:23.2.2001 г.

116.

Tahis.

Звание: хаджи. Основания за включване: заместник-министър на гражданското въздухоплаване при талибанския режим. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН:31.1.2001 г.

117.

Abdul Raqib Takhari.

Звание: мевлеви. Основания за включване: министър на репатрирането при талибанския режим. Дата на раждане: между 1968 г. и 1973 г. Място на раждане: провинция Takhar, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН:25.1.2001 г.

118.

Walijan.

Звание: мевлеви. Основания за включване: губернатор на провинция Jawzjan (Афганистан) при талибанския режим. Дата на раждане: около 1968 г. Място на раждане: Quetta, Пакистан. Дата на посочване от ООН:23.2.2001 г.

119.

Nazirullah Ahanafi Waliullah (известен още като Nazirullah Aanafi Waliullah).

Звание: а) мевлеви; б) хаджи. Основания за включване: търговски аташе, талибанско „посолство“, Исламабад, Пакистан. Дата на раждане: 1962 г. Място на раждане: Кандахар, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Паспорт №: D 000912 (афганистански паспорт, издаден на 30.6.1998 г.) Други сведения: репатриран в Афганистан през октомври 2006 г. Дата на посочване от ООН:25.1.2001 г.Дата на посочването по член 6, параграф 1, буква б):25.1.2001 г.

120.

Abdul-Haq Wasiq (известен още като Abdul-Haq Wasseq).

Звание: мевлеви. Основания за включване: заместник-министър на сигурността (разузнаването) при талибанския режим. Дата на раждане: около 1975 г. Място на раждане: централната част на провинция Ghazni, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН:31.1.2001 г.Дата на посочването по член 6, параграф 1, буква б):31.1.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Abdul-Haq Wassiq е свързан с Gulbuddin Hekmatyar (QI.H.88.03). При талибанския режим е бил неколкократно местен командир в провинциите Nimroz и Кандахар. По-късно става заместник генерален директор на разузнаването, който докладва пред кари Ahmadullah (TI.A.81.01). Като такъв отговаря за отношенията със свързаните с Ал Кайда чуждестранни бойци и за тренировъчните им лагери в Афганистан. Известен също с репресивните си методи срещу опонентите на талибаните в южната част на Афганистан.

121.

Mohammad Jawad Waziri.

Основания за включване: отдел за ООН, министерство на външните работи при талибанския режим. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН:23.2.2001 г.

122.

Abdul Rahman Zahed (известен още като Abdul Rehman Zahid).

Звание: молла. Основания за включване: заместник-министър на външните работи при талибанския режим. Дата на раждане: между 1963 г. и 1968 г. Място на раждане: провинция Logar, област Kharwar, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН:25.1.2001 г.

123.

Mohammad Zahid.

Звание: молла. Основания за включване: трети секретар, талибанско „посолство“, Исламабад, Пакистан. Дата на раждане: 1971 г. Място на раждане: Logar, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Паспорт №: D 001206 (издаден на 17.7.2000 г.). Дата на посочване от ООН:25.1.2001 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

СПИСЪК НА КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ И АДРЕС ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЯ ДО ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

(да се попълни от държавите-членки)

A.

Компетентни органи на всяка държава-членка:

 

БЕЛГИЯ

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

БЪЛГАРИЯ

http://www.mfa.government.bg

 

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

ДАНИЯ

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

ГЕРМАНИЯ

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

ЕСТОНИЯ

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

ИРЛАНДИЯ

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id = 28519

 

ГЪРЦИЯ

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral + Diplomacy/Global + Issues/International + Sanctions/

 

ИСПАНИЯ

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/ Sanciones_%20Internacionales.aspx

 

ФРАНЦИЯ

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

ИТАЛИЯ

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

 

КИПЪР

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

ЛАТВИЯ

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

ЛИТВА

http://www.urm.lt

 

ЛЮКСЕМБУРГ

http://www.mae.lu/sanctions

 

УНГАРИЯ

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

 

МАЛТА

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

НИДЕРЛАНДИЯ

http://www.minbuza.nl/sancties

 

АВСТРИЯ

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id = 12750&LNG = en&version=

 

ПОЛША

http://www.msz.gov.pl

 

ПОРТУГАЛИЯ

http://www.min-nestrangeiros.pt

 

РУМЪНИЯ

http://www.mae.ro/node/1548

 

СЛОВЕНИЯ

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

СЛОВАКИЯ

http://www.foreign.gov.sk

 

ФИНЛАНДИЯ

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

ШВЕЦИЯ

http://www.ud.se/sanktioner

 

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Б.

Адрес за уведомления или друга кореспонденция с Европейската комисия:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments

CHAR 12/106

1049 Bruxelles/Brussel

Белгия

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Тел.: +32 22955585


2.8.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 199/23


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 754/2011 НА СЪВЕТА

от 1 август 2011 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 881/2002 за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215, параграф 2 от него,

като взе предвид Решение 2011/487/ОПВВС на Съвета от 1 август 2011 г. за изменение на Обща позиция 2002/402/ОПВВС относно ограничителни мерки срещу Осама бен Ладен, членовете на организацията Ал Кайда и талибаните и други лица, групи, предприятия и образувания, свързани с тях (1), прието в съответствие с дял V, глава 2 от Договора за Европейския съюз,

като взе предвид съвместното предложение на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 27 май 2002 г. Съветът прие Обща позиция 2002/402/ОПВВС (2) и Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета (3).

(2)

На 17 юни 2011 г. Съветът за сигурност на Организацията на обединените нации, действайки съгласно глава VII от Устава на Организацията на обединените нации, прие Резолюция 1989 (2011) относно заплахите за международния мир и сигурност, предизвикани от терористични актове.

(3)

На 1 август 2011 г. Съветът прие Решение 2011/487/ОПВВС.

(4)

Следователно Регламент (ЕО) № 881/2002 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя, както следва:

1.

Заглавието се заменя със следното:

2.

В член 1, параграф 5 думите „и талибаните“ се заличават.

3.

В член 2, параграф 3 думите „Осама бен Ладен,“ и „и талибаните“ се заличават.

Член 2

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 1 август 2011 година.

За Съвета

Председател

M. DOWGIELEWICZ


(1)  Вж. стр. 73 от настоящия брой на Официален вестник.

(2)  ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 4.

(3)  ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 в категорията „Физически лица“ се заличават следните вписвания:

1.

„Abdul Baqi. Титла: a) Maulavi б) Mullah. Длъжност: а) губернатор на провинциите Khost и Paktika по време на талибанския режим; б) заместник-министър на информацията и културата по време на талибанския режим; в) консулски отдел, министерство на външните работи по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1962 г. Място на раждане: град Jalalabad, провинция Nangarhar, Афганистан. Националност:афганистанска. Други сведения: счита се, че намира в граничната област между Афганистан и Пакистан.“

2.

„Abdul Qadeer Abdul Baseer. Титла: а) генерал, б) Maulavi. Длъжност: военно аташе, талибанско „посолство“ в Исламабад, Пакистан. Дата на раждане: 1964 г. Място на раждане: Нангархар, Афганистан. Националност:афганистанска. Паспорт №: D 000974 (афганистански паспорт). Други сведения: репатриран в Афганистан през февруари 2006 г.“

3.

„Abdul Ghafoor. Титла: Maulavi. Длъжност: заместник-министър на селското стопанство на талибанския режим. Място на раждане: провинция Kunar, Афганистан. Националност: афганистанска.“

4.

„Amir Abdullah (известен още като Amir Abdullah Sahib). Адрес: Карачи, Пакистан. Дата на раждане: около 1972 г. Място на раждане: провинция Пактика, Афганистан. Националност: афганистанска. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 20.7.2010 г.“

5.

„Abdul Manan. Титла: а) Mr, б) Mawlawi. Длъжност: търговско аташе, талибанско „посолство“ в Абу Даби. Националност: афганистанска.“

6.

„Abdul Razaq. Титла: Maulavi. Дата на раждане: приблизително 1958 г. Място на раждане: район Arghandab, провинция Кандахар, Афганистан. Националност: афганистанска. Друга информация: а) министър на търговията (по време на талибанския режим), б) арестуван през 2003 г. в провинция Кандахар в Афганистан.“

7.

„Abdul Wahab. Титла: Malawi. Длъжност: шарже д’афер в Рияд на талибанския режим по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1973 г. Място на раждане: провинция Faryab, Афганистан. Националност: афганистанска.“

8.

„Abdul Rahman Agha Титла: Maulavi.Длъжност: председател на Военния съд на талибанския режим. Дата на раждане:приблизително 1958 г. Място на раждане: район Arghandab, провинция Кандахар,Афганистан. Националност: афганистанска.“

9.

„Abdul Wasay Mu’tasim Agha. (известен още като: a) Mutasim Aga Jan, б) Agha Jan, в) Abdul Wasay Agha Jan Motasem). Титла: мулах. Длъжност: министър на финансите на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1968 г. Място на раждане: град Kandahar, Афганистан.Националност: афганистанска. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф4, буква б): 31.1.2001 г.“

10.

„Janan Agha. Титла: Mullah. Длъжност: губернатор на провинция Fariab (Афганистан) по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1958 г. Месторождение: централната част на провинция Uruzgan, Афганистан. Националност: афганистанска.“

11.

„Sayed Mohammad Azim Agha. (известен също като a) Sayed Mohammad Azim Agha, б) AghaSaheb). Титла: Maulavi. Длъжност: чиновник от паспортния и визов отдел на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1966 г. Място на раждане:провинция Kandahar, Афганистан. Националност: афганистанска.“

12.

„Sayyed Ghiassouddine Agha (известен също като a) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin, б) Sayyed Ghayasudin, в) Sayed Ghias). Титла: Maulavi. Длъжност: а) министър на хаджа и религиозните въпроси по време на талибанския режим, б) министър на образованието по време на талибанския режим. Дата на раждане: между 1958 г. и1963 г. Място на раждане: провинция Faryab, Афганистан. Националност:афганистанска. Други сведения: а) член на талибаните, отговорен за провинция Faryab, Афганистан от май 2007 г., б) замесен в трафика на наркотици.“

13.

„Mohammad Ahmadi. Титла: а) Mullah, б) Haji. Длъжност: Председател на банка Da Afghanistan по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1963 г. Място на раждане: район Daman, провинция Кандахар, Афганистан. Националност: афганистанска.“

14.

„Mohammad Shafiq Ahmadi. Титла: Mullah. Длъжност: губернатор на провинция Samangan (Афганистан) по време на талибанския режим. Националност: афганистанска.“

15.

Ahmadullah (известен също като Ahmadulla) Титла: Qari. Длъжност: министър на сигурността (разузнаването) на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1975 г. Място на раждане: район Qarabagh, провинция Ghazni, Афганистан. Националност: афганистанска. Друга информация: по получени данни починал през декември 2001 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.“

16.

„Abdul Bari Akhund (известен също като Haji Mullah Sahib). Титла: a) Maulavi, б)Mullah. Длъжност: губернатор на провинция Helmand по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1953 г. Място на раждане: провинция Helmand, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: a) член на седемчленния комитет на талибанските лидери в Кандахар, Афганистан от май 2007 г., б) счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан.“

17.

„Ahmed Jan Akhund. Титла: Maulavi.Длъжност: министър на водите и електроенергията на талибанския режим. Дата на раждане: между 1953 г. и 1958 г. Място на раждане: провинция Кандахар,Афганистан. Националност: афганистанска.“

18.

„Attiqullah Akhund. Титла: Maulavi.Длъжност: заместник-министър на селското стопанство на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1953 г. Място на раждане: Района на Shawali Kott, Кандахар, Афганистан. Националност: афганистанска.“

19.

„Hamidullah Akhund. Титла: Mullah. Длъжност: началник на афганистанската авиолиния „Ariana“ по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1968 г. Място на раждане: провинция Kandahar, Афганистан. Националност: афганистанец.“

20.

„Mohammad Hassan Akhund. Титла: а) Mullah, б) Haji. Длъжност: a) пръв заместник-председател на Съвета на министрите на талибанския режим, б) външен министър преди Wakil Ahmad Mutawakil по време на талибанския режим, в) губернатор на провинция Кандахар по време на талибанския режим. Дата на раждане: Приблизително 1958 г. Място на раждане:Kandahar, Афганистан. Националност: афганистанска. Друга информация: а) от фракцията Malwhavi Khaalis, една от седемте фракции на Джихада срещу Съветския съюз, б) дипломиран в мadrrassa в Quetta, Пакистан, г) близък сътрудник на Mullah Omar.“

21.

„Mohammad Abbas Akhund. Титла: Mullah. Длъжност: министър на здравеопазването по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1963 г. Място на раждане: Kandahar, Афганистан. Националност: афганистанска.“

22.

„Mohammad Essa Akhund. Титла: a) Alhaj, б) Mullah. Длъжност: министър на водите, хигиенизирането и електроенергията на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1958 г. Място на раждане: район Spinboldak, провинция Кандахар, Афганистан. Националност: афганистанска.“

23.

„Ubaidullah Akhund (известенсъщо като а) Obaidullah Akhund, б) Obaid UllahAkhund). Титла: a) Mullah, б) Hadji, в) Maulavi. Длъжност: министър на отбраната на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1968 г. Място на раждане: провинция Кандахар, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: a) един от заместниците на Mullah Omar, б) член на талибанското ръководство, отговарящ за военните операции.“

24.

„Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada (известен също като a) Ahmad Jan Akhunzada б) Ahmad Jan Akhund Zada). Титла: a) Maulavi б) Mullah. Длъжност: губернатор на провинция Zabol (Афганистан) по време на талибанския режим. Място на раждане: провинция Uruzgan, Афганистан. Националност: афганистанска. Друга информация: член на талибаните, отговорен за провинция Uruzgan, Афганистан към началото на 2007 г.Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.“

25.

„Mohammad Sediq Akhundzada. Длъжност: заместник-министър по въпросите на мъченичеството и репатриацията на талибанския режим. Дата на раждане: между 1953 г. и 1958 г. Място на раждане:провинция Кабул, Афганистан. Националност: афганистанска.“

26.

„Mohammad Eshaq Akhunzada Титла:Maulavi. Длъжност: губернатор на провинция Laghman (Афганистан) по време на талибанския режим. Дата на раждане: между 1963 г. и 1968 г. Място на раждане: район Qarabajh, провинция Ghazni, Афганистан. Националност: афганистанска.“

27.

„Agha Jan Alizai (известен също като: a) Haji Agha Jan Alizai, б) Hajji Agha Jan, в) Agha Jan Alazai, г) Haji Loi Lala, д) Loi Agha). Титла: Хаджи. Дата на раждане: a) 15.10.1963 г., б) 14.2.1973 г., в) 1967 г., г) приблизително 1957 г. Място на раждане: a) село Hitemchai, провинция Helmand, Афганистан, б) Kandahar, Афганистан. Националност: афганистанска. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 4.11.2010.“

28.

Allahdad (известен също като Akhund).Титла: Maulavi. Длъжност: министър на строителството на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1953 г. Място на раждане: район Spinboldak, провинция Кандахар, Афганистан. Националност: афганистанска.“

29.

„Aminullah Amin. Титла: Maulavi.Длъжност: губернатор на провинция Saripul (Афганистан) по време на талибанския режим. Националност: афганистанска.“

30.

„Mohammad Sadiq Amir Mohammad. Титла: a) Alhaj, б) Maulavi. Длъжност: директор на афганистанската агенция по търговия, Пешавар, Пакистан по време на талибанския режим. Дата на раждане: 1934 г. Място на раждане: Ghazni, Афганистан. Националност: афганистанска. Паспорт №: SE011252 (афганистански паспорт).“

31.

„Muhammad Taher Anwari (известен също като a) Mohammad Taher Anwari, б) Haji Mudir).Титла: Mullah. Длъжност: а) директор по административни въпроси на талибанския режим, б) министър на финансите на талибаните. Дата на раждане: приблизително 1961 г. Място на раждане: район Zurmat, провинция Paktia, Афганистан.Националност: афганистанска.“

32.

„Arefullah Aref. Титла: Maulavi.Длъжност: заместник-министър на финансите на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1958 г. Място на раждане: област Zurmat, провинция Paktia, Афганистан. Националност: афганистанска.“

33.

„Sayed Esmatullah Asem (известен също като Esmatullah Asem). Титла: Maulavi. Длъжност: а) заместник-министър по превенция на порока и пропагандиране на добродетелта на талибанския режим, б) генерален секретар на афганистанското общество на червения полумесец (ARCS) по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1967 г. Място на раждане: провинция Ningarhar, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: а) член на талибанското ръководство от май 2007 г.; б) счита се, че се намира в граничната област между Пакистан и Афганистан, в) член на съвета на талибаните в Пешавар.“

34.

„Sayed Allamuddin Atheer (известен още като Sayed Allamuddin Athear) Длъжност: втори секретар, талибанско „генерално консулство“, Пешавар, Пакистан. Дата на раждане: 15.2.1955 г. Място на раждане:Badakhshan, Афганистан. Националност: афганистанска. Номер на паспорта: D000994 (афганистански паспорт). Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.“

35.

Atiqullah. Титла: a) Hadji, б) Molla. Длъжност: заместник-министър на общественото строителство на талибанския режим.Националност: афганистанска.“

36.

Azizirahman. Титла: Mr. Длъжност: трети секретар, талибанско посолство в Абу Даби. Националност: афганистанска.“

37.

„Abdul Ghani Baradar (известен също като Mullah Baradar Akhund). Титла: Mullah. Длъжност: заместник-министър на отбраната на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1968 г. Място на раждане: село Weetmak, област Dehrawood, провинция Uruzgan, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: a) принадлежи към племето Popalzai; б) висш талибански военен командир и член на талибанския „Quetta Council“ от май 2007 г.; в) счита се, че живее в граничната област между Афганистан и Пакистан.“

38.

„Mohammad Daud. Длъжност: административно аташе, талибанско „Посолство“, Исламабад, Пакистан. Дата на раждане: 1956 г. Място на раждане: Кабул, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Паспортен №: D 00732.“

39.

„Arsalan Rahmani Mohammad Daulat (известен също като Arsala Rahmani). Титла: Maulavi. Длъжност: заместник-министър на висшето образование на талибанския режим. Адрес: Dehbori district Ward, Kabul, Afghanistan. Дата на раждане:1941 г. Място на раждане: село Khaleqdad, област Urgond, провинция Paktikа, Афганистан. Национален идентификационен номер: 106517. Националност: афганистанска. Други сведения: a) член на горната камара (Mashrano Jerga) наафганистанския парламент; б) ръководител на образователния и религиозен комитет на парламента от май 2007 г.“

40.

„Shahabuddin Delawar. Титла: Maulavi.Длъжност: заместник-председател на Висшия съд на талибанския режим. Дата на раждане: 1957 г. Място на раждане: провинция Logar, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: счита се, че намира в граничната област между Афганистан и Пакистан.“

41.

Dost Mohammad (известен също като Doost Mohammad). Титла: a) Mullah, б) Maulavi. Длъжност: губернатор на провинция Ghaznid по време на талибанския режим. Дата на раждане: между 1968 и 1973 г. Място на раждане: район Daman, провинция Кандахар, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: a) един от военните командири на талибаните от май 2007 г.; б) счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан.“

42.

„Mohammad Azam Elmi. Титла: Maulavi. Длъжност: заместник-министър на минодобива и индустрията на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1968 г. Националност: афганистанска. Други сведения: по получени данни починал през 2005 г.“

43.

Faiz. Титла: Maulavi. Длъжност: началник на информационния отдел, Министерство на външните работи по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1969 г. Място на раждане: провинция Ghazni, Афганистан.Националност: афганистанска.“

44.

„Habibullah Fawzi (известен още като: а) Habibullah Faizi; б) Habibullah Fauzi). Титла: ислямски съдия (Qazi). Длъжност: а) втори секретар, талибанско „посолство“ в Исламабад, Пакистан; б) първи секретар, талибанско „посолство“ в Исламабад, Пакистан; в)„посланик“ с неограничени пълномощия, г) началник на отдела за Организацията на обединените нации в Министерството на външните работи на талибанския режим. Адрес: Dehbori district Ward, Кабул,Афганистан. Дата на раждане: 1961. Място на раждане: село Atal, област Ander,Ghazni, Афганистан. Националност: афганистанска. Паспорт №: а) D 010678(афганистански паспорт, издаден на 19.12.1993 г.); б) OR 733375 (афганистански паспорт, издаден на 28.6.2005 г., валиден до 2010 г.). Допълнителна информация: име на бащата: Mohammad Mangal. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.“

45.

„Rustum Hanafi Habibullah (известен също като Rostam Nuristani). Титла: Maulavi. Длъжност: заместник-министър на общественото строителство на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1963 г. Място на раждане: Dara Kolum, област DoAab, провинция Nuristan, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: член на талибаните, отговорен за провинция Nuristan, Афганистан от май 2007 г.“

46.

„Gul Ahmad Hakimi. Титла: Maulavi. Длъжност: търговско аташе, талибанско „генерално консулство“, Карачи. Националност: афганистанска.“

47.

„Abdullah Hamad. Титла Maulavi. Длъжност: генерален консул, талибанско „Генерално консулство“, Quetta, Пакистан. Дата на раждане: 1972 г. Място на раждане: Helmand, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Паспорт №: D 00857 (издаден на 20.11.1997 г.).“

48.

Hamdullah. Титла: Maulavi. Длъжност: Аташе по репатриацията, талибанско „генерално консулство“, Quetta. Националност: афганистанска.“

49.

„Zabihullah Hamidi; Длъжност: заместник-министър на висшето образование на талибанския режим. Националност: афганистанска.“

50.

„Din Mohammad Hanif (известен също като Qari Din Mohammad). Титла: Qari. Длъжност: a) министър на планирането по време на талибанския режим; б) министъ на висшето образование по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1955 г. Място на раждане: провинция Badakhshan, Афганистан. Националност: афганистанска.“

51.

„Sayeedur Rahman Haqani (известен също като Sayed Urrahman). Титла: Maulavi. Длъжност: а) заместник-министър на минния добив и индустрията на талибанския режим; б) министър на общественото строителство на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1952 г. Място на раждане: провинция Kunar, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: от провинция Laghman, Афганистан.“

52.

„Abdul Jalil Haqqani (известен също като Nazar Jan). Титла: а) Maulavi; б) Mullah. Длъжност: заместник-министър на външните работи на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1963 г. Място на раждане: район Arghandaab, провинция Кандахар, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: а) счита се, че се намира в граничната област между Пакистан и Афганистан; б) члена на лидерския съвет на талибаните от май 2007 г.; в) член на финансовата комисия на талибанския съвет.“

53.

„Badruddin Haqqani (известен още като Atiqullah). Адрес: Miram Shah, Пакистан. Дата на раждане: около 1975—1979 г. Други сведения: a) оперативен командир на мрежата Haqqani и член на талибанското консултативно събрание (шура) в Miram Shah; б) спомогнал за провеждането на атаки срещу цели в югоизточен Афганистан; в) син на Jalaluddin Haqqani, брат на Sirajuddin Jallaloudine Haqqani и Nasiruddin Haqqani, племенник на Khalil Ahmed Haqqani. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 11.5.2011 г.“

54.

„Ezatullah Haqqani. Титла: Maulavi.Длъжност: заместник-министър на планирането на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1957 г. Място на раждане: провинция Laghman, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан.“

55.

„Jallalouddine Haqani (известен още като: a) Jalaluddin Haqani, б) Jallalouddin Haqqani, в) Jallalouddine Haqani). Титла: учен по ислямско учение (Maulavi). Длъжност: министър на граничните въпроси на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1942 г. Място на раждане: провинция Khost, област Zadran, Афганистан. Националност: афганистанска. Допълнителна информация: а) баща на Sirajuddin Jallaloudine Haqqani; б) счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан; в) въпреки сведения, че е починал през юни 2007 г., все още е бил жив през май 2008 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 31.1.2001 г.“

56.

„Khalil Ahmed Haqqani (известен още като: а) Khalil Al-Rahman Haqqani; б) Khalil ur Rahman Haqqani; в) Khaleel Haqqani). Титла: Haji. Адрес: а) Peshawar, Пакистан; б) близо до Dergey Manday Madrasa в село Dergey Manday, близо до Miram Shah, агенция Северен Вазиристан (NWA), федерално администрираните племенни райони (FATA), Пакистан, в) село Kayla близо до Miram Shah, агенция Северен Вазиристан (NWA), федерално администрирани племенни райони (FATA), Пакистан; г) село Sarana Zadran, провинция Paktia, Афганистан. Дата на раждане: а) 1.1.1966 г., б) между 1958 и 1964 г. Гражданство: афганистанско. Други сведения: а) висш член на мрежата Haqqani, която действа от Северен Вазиристан във федерално администрираните племенни райони на Пакистан; б) преди е пътувал до и е набирал средства в Дубай, Обединените арабски емирства; в) брат на Jalaluddin Haqqani и чичо на Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 9.2.2011 г.“

57.

„Mohamad Moslim Haqqani (известен още като Moslim Haqqani). Титла: учен по ислямско учение (Maulavi). Длъжност: а) заместник-министър по хаджа и религиозните въпроси по време на талибанския режим; б) заместник-министър на висшето образование по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1958 г. Място на раждане: провинция Baghlan, Афганистан. Националност: афганистанска. Допълнителна информация: счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.“

58.

„Mohammad Salim Haqqani. Титла: Maulavi. Длъжност: заместник-министър на предотвратяването на пороците и пропагандирането на добродетелта на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1967 г. Националност: афганистанска. Други сведения: от провинция Laghman.“

59.

„Nasiruddin Haqqani (известен още като: а) Naseer Haqqani; б) Dr. Naseer Haqqani; в) Nassir Haqqani; г) Nashir Haqqani; д) Naseruddin; е) Dr. Alim Ghair). Адрес: Пакистан. Дата на раждане: около 1970—1973 г. Място на раждане: Афганистан. Националност: афганистанска. Друга информация: свързан е с мрежата Haqqani, която действа от Северен Вазиристан във федерално управляваните племенни територии на Пакистан. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 20.7.2010 г.“

60.

„Sayyed Mohammed Haqqani (известен също като Sayyed Mohammad Haqqani). Титла: Mullah. Длъжност: а) директор по административните въпроси на талибанския режим; б)отговарящ за информацията и културата в провинция Кандахар по време на режима на талибаните. Дата на раждане: приблизително 1965 г. Място на раждане: провинция Kandahar, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: a) дипломирал се в Haqqaniya Madrrassa в Пакистан; б) счита се, че е бил в близки отношения с талибанския лидер Mullah Mohammad Omar, в) счита се, че се намира в граничния район между Пакистан и Афганистан.“

61.

„Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (известен също като a) Siraj Haqqani; б)Serajuddin Haqani; в) Siraj Haqani; г) Saraj Haqani, д) Khalifa). Длъжност: Na’ib Amir (заместник-командир). Адрес: a) околностите на Kela/околностите на Danda, Miramshah, Северен Waziristan, Пакистан; б) Manba’ul uloom Madrasa, Miramshah, Северен Waziristan, Пакистан; в) Dergey Manday Madrasa, Miramshah, Северен Waziristan, Пакистан. Дата на раждане: приблизително 1977/1978 г. Място на раждане: a) Danda, Miramshah, Северен Waziristan, Пакистан; б) Srana village, област Garda Saray, провинция Paktia, Афганистан; в) област Neka, провинция Paktika, Афганистан; г) провинция Khost, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: a) от 2004 г. е главен оперативен командир в източните и южните райони на Афганистан; б) сина на Jallaloudine Haqani; в) принадлежи към фракцията на Sultan Khel, племето Zardan от Garda Saray на провинция Paktia, Афганистан; г) счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан.“

62.

„Abdul Hai Hazem. Титла: Maulavi. Длъжност: първи секретар, талибанско „Генерално консулство“, Quetta, Пакистан. Дата на раждане: 1971 г. Място на раждане: Ghazni, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Паспорт №: D 0001203.“

63.

Hidayatullah (известен също като Abu Turab). Длъжност: заместник-министър на гражданската авиация на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1968 г. Място на раждане: район Arghandab, провинция Кандахар, Афганистан. Националност: афганистанска.“

64.

„Abdul Rahman Ahmad Hottak (известен също като Hottak Sahib). Титла: Maulavi. Длъжност: заместник-министър на информацията и културата на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1957 г. Място на раждане: провинция Ghazni, Афганистан. Националност: афганистанска.“

65.

„Najibullah Haqqani Hydayetullah (известен също като Najibullah Haqani). Титла: Maulavi. Длъжност: заместник-министър на финансите на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1964 г. Националност: афганистанска. Други сведения: а)от източен Афганистан, б) член на талибанския „съвет“ в провинция Kunar, Афганистан от май 2007 г., в) братовчед на Moulavi Noor Jalal.“

66.

„Gul Agha Ishakzai (известен още като: а) Mullah Gul Agha, б) Mullah Gul Agha Akhund, в) Hidayatullah, г) Haji Hidayatullah, д) Hayadatullah). Адрес: Пакистан. Дата на раждане: около 1972 г. Място на раждане: Band-e-Timor, Кандахар, Афганистан. Друга информация: член е на наскоро създадения талибански съвет, който координира събирането на зекят (ислямски данък) от провинция Белуджистан в Пакистан. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 20.7.2010 г.“

67.

„Noor Jalal (известен iсще като Nur Jalal). Титла: Maulavi. Длъжност: заместник-министър на вътрешните работи по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1960 г. Място на раждане: провинция Ghazni, Афганистан. Националност: афганистанец.“

68.

„Qudratullah Jamal (известен също като Haji Sahib). Титла: Maulavi. Длъжност:министър на информацията на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително1963 г. Място на раждане: Gardez, провинция Paktia, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: счита се, че намира в граничната област между Афганистан и Пакистан.“

69.

„Saleh Mohammad Kakar (известен също като: Saleh Mohammad). Дата на раждане: приблизително 1962 г. Място на раждане: село Nulgham, област Panjwai, Kandahar, Афганистан. Националност: афганистанска. Друга информация: притежавал е автокъща в Kandahar, Афганистан. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 4.11.2010 г.“

70.

„Rahamatullah Kakazada (известен също като a) Rehmatullah, б) Kakazada, в) Mullah Nasir). Титла: a) Maulavi, б)Mullah. Длъжност: генерален консул, талибанско „генерално консулство“, Карачи, Пакистан. Дата на раждане: 1968 г. Място на раждане: Ghazni, Афганистан. Националност: афганистанска. Паспорт №: D 000952 (афганистански паспорт, издаден на 7.1.1999 г.) Други сведения: талибански „губернатор“ отговорен за провинция Ghazni, Афганистан от май 2007 г.“

71.

„Abdul Rauf Khadem. Титла: Mullah. Длъжност: командир на централния корпус по време на талибанския режим. Дата на раждане: между 1958 и 1963 г. Място на раждане: Урузган/Кандахар, Афганистан. Националност: афганистанска.“

72.

„Khairullah Khairkhwah (известен още като Mullah Khairullah Khairkhwah). Титла:a) Maulavi б) Mullah. Длъжност: a) губернатор на провинция Херат (Афганистан) по време на талибанския режим, б) говорител на талибанския режим, в) губернатор на провинция Кабул при талибанския режим, г) министър на вътрешните работи при талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1963 г. Място на раждане: район Arghistan, провинция Кандахар, Афганистан. Националност: афганистанска. Друга информация: задържан е към юни 2007 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.“

73.

„Shamsullah Kmalzada (известен още като Shamsalah Kmalzada). Пол: мъжки. Длъжност: втори секретар, талибанско „посолство“ в Абу Даби. Националност: афганистанска. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.“

74.

„Abdul Razaq Akhund Lala Akhund. Титла: Mullah. Длъжност: а) министър на вътрешните работи по време на талибанския режим, б) началник на полицията в Кабул по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1958 г. Място на раждане: район Spin Boldak, провинция Kandahar, Афганистан, в района, граничещ с област Chaman, Quetta, Пакистан. Други сведения: счита се, че намира в граничната област между Афганистан и Пакистан.“

75.

„Jan Mohmmad Madani. Титла: Mr. Длъжност: шарже д’афер, талибанско посолство в Абу Даби. Националност: афганистанска.“

76.

„Zia-ur-Rahman Madani (известен също като a) Ziaurrahman Madani, б) Zaia u Rahman Madani, в)Madani Saheb) Титла: Maulavi. Длъжност: губернатор на провинция Logar (Афганистан) по време на талибанския режим. Дата на раждане:приблизително 1960 г. Място на раждане: Taliqan, провинция Takhar, Афганистан.Националност: афганистанска. Други сведения: а) замесен в трафика на наркотици, б) отговорен за военните действия на талибаните в провинция Takhar, Афганистан от май 2007 г., в) отговорен за провинция Nangahar.“

77.

„Abdul Latif Mansur (известен също като Abdul Latif Mansoor). Титла: Maulavi. Длъжност: министър на селското стопанство на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1968 г. Място на раждане: област Zurmat, провинция Paktia, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: член на талибанския „Miram Shah Council“ от май 2007 г.“

78.

„Mohammadullah Mati. Титла: Maulavi. Длъжност: министър на общественото строителство на талибанския режим. Място на раждане: район Arghandab, провинция Кандахар, Афганистан. Националност: афганистанска.“

79.

Matiullah. Титла: Mullah. Длъжност: директор на Кабулската митница по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1973 г. Място на раждане: район Daman, провинция Кандахар, Афганистан. Националност: афганистанска.“

80.

„Akhtar Mohammad Maz-Hari. Титла: Maulavi. Длъжност: аташе по образованието, талибанско „генерално консулство“, Пешавар, Пакистан. Дата на раждане: 1970 г. Място на раждане: Kunduz, Афганистан. Националност: афганистанска. Паспорт №: SE 012820 (афганистански паспорт, издаден на 4.11.2000 г.) Други сведения: по получени данни починал през 2007 г.“

81.

„Fazl Mohammad Mazloom (известен още като: а) Molah Fazl, б) Fazel Mohammad Mazloom). Титла: мулах. Длъжност: заместник-началник на щаба на армията по време на талибанския режим. Дата на раждане: между 1963 г. и 1968 г. Място на раждане: Урузган, Афганистан. Националност: афганистанска. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 23.2.2001.“

82.

„Nazar Mohammad. Титла: Maulavi. Длъжност: губернатор на провинция Кундуз (Афганистан) по време на талибанския режим. Националност: афганистанска.“

83.

„Rahmatullah Wahidyar Faqir Mohammad (известен също като Ramatullah Wahidyar). Длъжност:заместник-министър по въпросите на мъченичеството и репатриацията на талибанския режим. Адрес: Dehbori district Ward, Kabul, Afghanistan. Дата на раждане: 1957 г. Място на раждане: село Kotakhel, област Zormat, провинция Paktiа, Афганистан. Националност: афганистанска. Национален идентификационен номер: 110675.“

84.

„Mohammad Homayoon. Титла: Eng. Длъжност: заместник-министър на водите и електроенергията на талибанския режим. Националност: афганистанска.“

85.

„Mohammad Shafiq Mohammadi. Титла: Maulavi. Длъжност: губернатор на провинция Khost (Афганистан) по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1948 г. Място на раждане: провинция Урузган, Афганистан. Националност: афганистанска.“

86.

„Abdul Kabir Mohammad Jan (известен също като A. Kabir). Титла: Maulavi. Длъжност: а)втори заместник по икономическите въпроси в министерския съвет на талибанския режим, б) губернатор на провинция Nangahar по време на талибанския режим, в)ръководител на източната зона по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1963 г. Място на раждане: племето Zardran, провинция Paktja,Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: активен участник в терористични операции в Източен Афганистан, б) счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан.“

87.

„Mohammad Rasul. Титла: Maulavi. Длъжност: губернатор на провинция Nimroz (Афганистан) по време на талибанския режим. Дата на раждане:между 1958 и 1963 г. Място на раждане: район Spinboldak, провинция Кандахар, Афганистан. Националност: афганистанска.“

88.

„Mohammad Wali. Титла: Maulavi. Длъжност: министър на департамента по превенция на порока и пропагандиране на добродетелта на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1965 г. Място на раждане: провинция Кандахар, Афганистан. Националност: афганистанска.“

89.

„Mohammad Yaqoub. Титла: Maulavi. Длъжност: ръководител на BIA на талибанския режим. Националност: афганистанска.“

90.

„Amir Khan Motaqi (известен също като Amir Khan Muttaqi).Титла: Mullah. Длъжност: a) министър на образованието на талибанския режим, б)представител на талибаните по време на водените от ООН преговори с талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1968 г. Място на раждане: провинция Helmand, Афганистан. Националност: афганистанска.“

91.

„Abdulhai Motmaen. Титла: Maulavi. Длъжност: директор, информационен и културен отдел, Кандахар, Афганистан по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1973 г. Място на раждане: провинция Zabul, Афганистан. Националност: афганистанска.“

92.

„Rafiullah Muazen. Титла: Maulavi.Длъжност: заместник-председател на Висшия съд на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1943 г. Място на раждане: провинция Paktia, Афганистан.Националност: афганистанска.“

93.

„Allah Dad Tayeb Wali Muhammad (известен също като a) Allah Dad Tayyab, б) Allah Dad Tabeeb). Титла: а) Mullah, б) Hadji. Длъжност: заместник- министър на съобщенията на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1963 г. Място на раждане: град Kandahar, Афганистан. Националност: афганистанска.“

94.

„Najibullah Muhammad Juma (известен още като Najib Ullah). Звание:Maulavi. Длъжност: генерален консул, талибанско „генерално консулство“, Пешавар, Пакистан. Дата на раждане: 1954 г. Място на раждане: Фара. Националност: афганистанска. Паспорт №: 00737 (афганистански паспорт, издаден на 20.10.1996 г.).“

95.

„Mohammad Husayn Mustas’id (известен още като: a) Mohammad Hassan Mastasaeed, б) Mstasaeed, в) Mostas’eed, г) Mohammad Husayn Mastasaeed). Титла: мулах. Длъжност: ръководител на Академията на науките по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1964 г. Допълнителна информация: счита се, че намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 23.2.2001 г.“

96.

„Mohammad Naim (известен също като Mullah Naeem). Титла: Mullah. Длъжност:заместник-министър на гражданската авиация на талибанския режим. Националност: афганистанец.“

97.

Nik Mohammad. Титла: Maulavi. Длъжност: заместник-министър на търговията на талибанския режим. Националност: афганистанска.“

98.

„Hamdullah Nomani. Титла: Maulavi.Длъжност: високопоставен чиновник в министерството на образованието на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1968 г. Място на раждане: провинция Ghazni, Афганистан. Националност: афганистанска.“

99.

„Mohammad Aleem Noorani. Титла: Mufti. Длъжност: първи секретар, талибанско „генерално консулство“, Карачи. Националност: афганистанска.“

100.

„Nurullah Nuri. Титла: Maulavi. Длъжност: a) губернатор на провинция Balkh (Афганистан) по време на талибанския режим, б) ръководител на северната зона по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1958 г. Място на раждане: район Shahjoe, провинция Zabul, Афганистан. Националност: афганистанска.“

101.

„Abdul Manan Nyazi (известен също като а) Abdul Manan Nayazi, б) Abdul Manan Niazi, в) Baryaly, г) Baryalai). Титла: Mullah. Длъжност: губернатор на провинция Kabul по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1968 г. Място на раждане: пущунската област Zarghoon, провинция Herat, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: член на талибаните, отговарящ за провинция Herat. Счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан.Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.“

102.

„Mohammed Omar. Титла: Mullah. Длъжност: лидер на вярващите („Amir ul-Mumineen“), Афганистан. Дата на раждане: приблизително 1966 г. Място на раждане: провинция Урузган, Афганистан. Националност: афганистанска.“

103.

„Abdul Jabbar Omari. Титла: Maulavi. Длъжност: губернатор на провинция Baghlan (Афганистан) по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1958 г. Място на раждане: провинция Zabul, Афганистан. Националност: афганистанска.“

104.

„Mohammad Ibrahim Omari. Титла: Alhaj. Длъжност: министър на граничния контрол по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1958 г. Място на раждане: долината Zadran, провинция Khost, Афганистан. Националност: афганистанска.“

105.

„Nooruddin Turabi Muhammad Qasim (известен също като Noor ud Din Turabi). Титла: a) Mullah б)Maulavi. Длъжност: министър на правосъдието на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1963 г. Място на раждане: a) Kandahar, Афганистан, б) район Chora, провинция Uruzgan, Афганистан. Националност: афганистанска. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.“

106.

„Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul (известен също като a) Abdussalam Hanifi, б) Hanafi Saheb). Титла: а) Mullah, б) Maulavi. Длъжност: заместник-министър на образованието на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1968 г. Място на раждане:област Darzab, провинция Faryab, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: а) член на талибаните, отговорен за Северен Афганистан от май 2007 г., б) замесен в трафика на наркотици.“

107.

„Abdul Ghafar Qurishi (известен също като Abdul Ghaffar Qureshi). Титла: Maulavi. Длъжност: аташе по репатрирането, талибанско „посолство“ в Исламабад, Пакистан. Националност: афганистанска.“

108.

„Mohammad Rabbani. Титла: Mullah. Дата на раждане: приблизително 1961 г. Място на раждане: Kandahar, Афганистан.Националност: афганистанска. Друга информация: а) председател на Управителния съвет (режима на талибаните), б) оглавяващ Съвета на министрите (режима на талибаните), в) по получени данни починал през април 2001 г.“

109.

„Yar Mohammad Rahimi. Титла: Mullah. Длъжност: министър на комуникациите на талибанския режим. Дата на раждане:приблизително 1953 г. Място на раждане: район Panjwaee, провинция Кандахар, Афганистан. Националност: афганистанска.“

110.

„Mohammad Hasan Rahmani. Титла: Mullah. Длъжност: губернатор на провинция Кандахар (Афганистан) по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1963 г. Място на раждане: район Panjwae, провинция Кандахар, Афганистан. Националност: афганистанска.“

111.

„Habibullah Reshad. Титла: Mullah. Длъжност: ръководител на следствения отдел по време на талибанския режим. Дата на раждане: между 1968 и 1973 г. Място на раждане: провинция Ghazni, Афганистан. Националност: афганистанска.“

112.

„Abdulhai Salek. Титла: учен по ислямско учение (Maulavi). Длъжност: губернатор на провинция Uruzgan (Афганистан) по време на талибанския режим. Националност: афганистанска. Допълнителна информация: по получена инфромация е починал. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 23.2.2001 г.“

113.

Sanani. Титла: Maulavi. Длъжност: ръководител на Dar-ul-Efta на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително1923 г. Място на раждане: провинция Zabul, Афганистан. Националност: афганистанска.“

114.

„Noor Mohammad Saqib. Длъжност: главен съдия на Върховния съд на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително1958 г. Място на раждане: район Bagrami, провинция Кабул, Афганистан. Националност: афганистанска.“

115.

„Qalamudin Sar Andaz (известен също като Qalamuddin). Титла: Maulavi. Длъжност: a) заместник-министър по въпросите на хаджа по време на талибанския режим, б) оглавяващ олимпийския комитет на талибанския режим. Адрес: област Baraki Barak, провинция Logar, Афганистан. Дата на раждане: между 1958 г. и1963 г. Място на раждане: област Baraki Barak, провинция Logar, Афганистан .Националност: афганистанска. Други сведения: задържан е през юли 2003 г. в Кабул, Афганистан. Освободен от затвора през 2005 г.“

116.

„Ehsanullah Sarfida. Титла: Maulavi. Длъжност: заместник-министър на сигурността (разузнаването) на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1963 г. Място на раждане: район Qarabagh, провинция Ghazni, Афганистан. Националност: афганистанска.“

117.

„Saduddin Sayyed (известен също като a) Sadudin Sayed, б) Sadruddin). Титла: а) Maulavi, б) Alhaj, в) Mullah. Длъжност: а) заместник-министър на заетостта и социалните грижи по време на талибанския режим, б) кмет на Кабул по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1968 г. Място на раждане:област Chaman, Пакистан.“

118.

„Qari Abdul Wali Seddiqi. Длъжност:трети секретар по време на талибанския режим. Дата на раждане: 1974 г. Място на раждане: Ghazni, Афганистан. Националност: афганистанска. Паспорт №: D 000769(афганистански паспорт, издаден на 2.2.1997 г.).“

119.

„Abdul Wahed Shafiq. Титла: Maulavi.Длъжност: заместник-губернатор на провинция Кабул (Афганистан) по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1968 г. Място на раждане:провинция Ningarhar, Афганистан. Националност: афганистанска.“

120.

„Mohammad Sohail Shaheen. Длъжност: втори секретар, талибанско посолство в Исламабад. Националност: афганистанска.“

121.

„Said Ahmed Shahidkhel. Титла: Maulavi. Дата на раждане: приблизително 1975 г. Място на раждане: централна провинция Ghazni, Афганистан. Националност: афганистанец. Друга информация: а) заместник-министър на образованието (режима на талибаните), б) задържан през юли 2003 г. в Кабул, Афганистан.“

122.

„Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed (известен също като a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad, б) Akhtar Muhammad Mansoor, в) Akhtar Mohammad Mansoor). Титла: а) Maulavi, б) Mullah. Длъжност: министър на гражданската авиация и транспорта на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1960 г. Място на раждане: а) Kandahar, Афганистан, б) Kalanko Joftian, област Zurmat, провинция Paktia, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: а) репатриран в Афганистан през септември 2006 г., б) член на талибанското ръководство, в) замесен в трафика на наркотици, г) действа в провинциите Khost, Paktia и Paktika в Афганистан от май 2007 г.; талибански „губернатор“ на Кандахар от май 2007 г.“

123.

Shamsudin. Титла: Maulavi. Длъжност: губернатор на провинция Wardak (Вардак) (Афганистан) по време на талибанския режим. Дата на раждане:приблизително 1968 г. Място на раждане: район Keshim, провинция Badakhshan, Афганистан. Националност: афганистанска.“

124.

„Mohammad Sharif. Длъжност: заместник-министър на вътрешните работи на талибанския режим. Националност: афганистанска.“

125.

„Shams Ur-Rahman Sher Alam (известен също като a) Shamsurrahman б) Shams-u-Rahman).Титла: a) Mullah б) Maulavi. Длъжност: заместник- министър на селското стопанство на талибанския режим. Място на раждане: район Suroobi, провинция Kabul, Афганистан. Националност: афганистанска. Друга информация: счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 23.2.2001 г.“

126.

„Abdul Ghafar Shinwari. Титла: Хаджи.Длъжност: трети секретар, талибанско „Генерално консулство“, Карачи, Пакистан. Дата на раждане: 29.3.1965 г. Място на раждане: Кандахар, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Паспорт №: D 000763 (издаден на 9.1.1997 г.).“

127.

„Mohammad Sarwar Siddiqmal. Длъжност: трети секретар, талибанско посолство в Исламабад. Националност: афганистанска.“

128.

„Sher Mohammad Abbas Stanekzai. Длъжност: заместник-министър на здравеопазването на талибанския режим. Дата нараждане: приблизително 1963 г. Място на раждане: провинция Logar, Афганистан. Националност: афганистанска.“

129.

Taha. Титла: Maulavi. Длъжност: губернатор на провинция Paktia (Афганистан) по време на талибанския режим. Дата на раждане:приблизително 1963 г. Място на раждане: провинция Ningarhar, Афганистан. Националност: афганистанска.“

130.

Tahis. Титла: Hadji. Длъжност: заместник-министър на гражданската авиация на талибанския режим. Националност: афганистанска.“

131.

„Abdul Raqib Takhari. Титла: Maulavi. Длъжност: министър на репатриацията на талибанския режим. Дата на раждане: между 1968 и 1973 г. Място на раждане: провинция Takhar, Афганистан. Националност: афганистанска.“

132.

Walijan. Титла: Maulavi. Длъжност: губернатор на провинция Jawzjan (Афганистан) по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1968 г. Място на раждане: Quetta, Пакистан.“

133.

„Nazirullah Ahanafi Waliullah (известен още като: Nazirullah Aanafi Waliullah). Титла: а) учен по ислямско учение (Maulavi), б) хаджия (Hadji). Длъжност: търговско аташе, талибанско„посолство“ в Исламабад, Пакистан. Дата на раждане: 1962 г. Място на раждане: Кандахар, Афганистан. Националност: афганистанска. Паспорт №: D 000912 (афганистански паспорт, издаден на 30.6.1998 г.) Допълнителна информация: репатриран в Афганистан през октомври 2006 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.“

134.

„Abdul-Haq Wasiq (известен още като: Abdul-Haq Wasseq).Титла: учен по ислямско учение (Maulavi). Длъжност: заместник-министър на сигурността (разузнаването) на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1975 г. Място на раждане: централната част на провинция Ghazni,Афганистан. Националност: афганистанска. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 31.1.2001 г.“

135.

„Mohammad Jawad Waziri. Длъжност: отдел за ООН, министерство на външните работи на талибанския режим. Националност: афганистанска.“

136.

„Abdul Rahman Zahed (известен също като Abdul Rehman Zahid). Титла: Mullah.Длъжност: заместник-министър на външните работи на талибанския режим. Дата на раждане: между 1958 и 1963 г. Място на раждане: провинция Logar, област Kharwar, Афганистан. Националност: афганистанска.“

137.

„Mohammad Zahid. Титла: Mullah.Длъжност: трети секретар, Талибанско„Посолство“, Исламабад, Пакистан. Дата на раждане: 1971 г. Място на раждане: Logar, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Паспорт №: D 001206 (издаден на 17.7.2000 г.).“

138.

„Rahimullah Zurmati. Титла: Maulavi. Длъжност: заместник-министър на информацията и културата (публикации) на талибанския режим. Дата на раждане: между 1953 и 1958 г. Място на раждане: област Zurmat, провинция Paktia, Афганистан. Националност: афганистанска.“


2.8.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 199/33


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 755/2011 НА СЪВЕТА

от 1 август 2011 година

за изпълнение на Регламент (ЕС) № 442/2011 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 442/2011 на Съвета от 9 май 2011 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия (1), и по-специално член 14, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 9 май 2011 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 442/2011.

(2)

С оглед на сериозната обстановка в Сирия и в съответствие с Решение за изпълнение 2011/488/ОВППС на Съвета от 1 август 2011 г. за изпълнение на Решение 2011/273/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия (2) в списъка на подлежащите на ограничителни мерки физически и юридически лица, образувания и органи, който се съдържа в приложение II към Регламент (ЕС) № 442/2011, следва да бъдат добавени нови лица,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Лицата, изброени в приложението към настоящия регламент, се добавят в списъка на физическите и юридическите лица, образуванията и органите, който се съдържа в приложение II към Регламент (ЕС) № 442/2011.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 1 август 2011 година.

За Съвета

Председател

M. DOWGIELEWICZ


(1)  ОВ L 121, 10.5.2011 г., стр. 1.

(2)  Вж. стр. 74 от настоящия брой на Официален вестник.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Лица, посочени в член 1

A.   Лица

 

Име

Идентификационни данни (дата на раждане, място на раждане…)

Основания

Дата на включване в списъка

1.

Г-н Mohammad Mufleh

 

Началник на сирийското военно разузнаване в град Hama; замесен в репресиите срещу протестиращите.

1.8.2011 г.

2.

Генерал-майор Tawfiq Younes

 

Началник на отдела за вътрешна сигурност на Генерална дирекция „Разузнаване“; замесен в насилието срещу цивилното население.

1.8.2011 г.

3.

Г-н Mohammed Makhlouf (известен още като Abu Rami)

Роден в Latakia, Сирия на 19.10.1932 г.

Близък сътрудник и чичо по майчина линия на Bashar и Mahir al-Assad. Бизнес партньор и баща на Rami, Ihab и Iyad Makhlouf.

1.8.2011 г.

4.

Ayman Jabir

Роден в Latakia.

Сътрудник на Mahir al-Assad за милицията „Шабиха“. Пряк участник в репресиите и насилието срещу цивилното население и координатор на групировките на милицията „Шабиха“.

1.8.2011 г.

5.

Генерал Ali Habib Mahmoud

Роден през 1939 г. в Tartous. Назначен за министър на отбраната на 3 юни 2009 г.

Министър на отбраната. Отговорен за провеждането на операции на сирийските въоръжение сили, участвали в репресиите и насилието срещу цивилното население.

1.8.2011 г.


2.8.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 199/35


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 756/2011 НА КОМИСИЯТА

от 27 юли 2011 година

относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (1), и по-специално член 9, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се осигури еднакво прилагане на Комбинираната номенклатура, приложена към Регламент (ЕИО) № 2658/87, е необходимо да се приемат мерки относно класирането на стоките, посочени в приложението към настоящия регламент.

(2)

В Регламент (ЕИО) № 2658/87 се определят общи правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура. Тези правила се прилагат също така към всяка друга номенклатура, която изцяло или частично се основава на нея, или която добавя допълнителни подраздели към нея и която е създадена със специфични разпоредби на Съюза с оглед на прилагането на тарифни и други мерки, свързани с търговията със стоки.

(3)

Съгласно тези общи правила стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, следва да бъдат класирани в кода по КН, посочен в колона 2, на основание на посоченото в колона 3 от същата таблица.

(4)

Уместно е да се предвиди обвързващата тарифна информация, която е издадена от митническите органи на държавите-членки във връзка с класирането на стоки в Комбинираната номенклатура, но която не е в съответствие с настоящия регламент, да може да продължи да бъде ползвана от титуляря за срок от три месеца съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 година относно създаване на Митнически кодекс на Общността (2).

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стоките, описани в колона 1 от таблицата, поместена в приложението, се класират в Комбинираната номенклатура в кода по КН, посочен в колона 2 от същата таблица.

Член 2

Обвързващата тарифна информация, издадена от митническите органи на държавите-членки, която не е в съответствие с настоящия регламент, може да продължи да бъде ползвана за срок от три месеца съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 27 юли 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

Algirdas ŠEMETA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 256, 07.9.1987 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Описание на стоките

Класиране

(код по КН)

Основания

(1)

(2)

(3)

Продукт, съставен от (в тегловни проценти):

сурова риба (на парчета) от рода Mullus

64

сурови скариди

10

сурови зеленчуци

26

представени на дървен шиш.

1604 19 98

Класирането се определя от разпоредбите на Общи правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура, забележка 2 към глава 16 и описанието на кодове по КН 1604, 1604 19 и 1604 19 98.

Добавянето на зеленчуци към (суровото) месо от риба / (суровите) скариди, представени на дървен шиш, се счита за обработка. Следователно трябва да се изключи класиране в глава 3, тъй като продуктът е бил обработен по начин, различен от предвидените за тази глава (вж. Обяснителните бележки към Хармонизираната система, глава 3, Общи разпоредби, пета алинея).

Следователно продуктът трябва да се класира в позиция 1604 като приготвена храна от риба в код по КН 1604 19 98.


2.8.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 199/37


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 757/2011 НА КОМИСИЯТА

от 27 юли 2011 година

относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (1), и по-специално член 9, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се осигури еднакво прилагане на Комбинираната номенклатура, приложена към Регламент (ЕИО) № 2658/87, е необходимо да се приемат мерки относно класирането на стоките, посочени в приложението към настоящия регламент.

(2)

Регламент (ЕИО) № 2658/87 определя общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура. Тези правила се прилагат и към всяка друга номенклатура, която изцяло или частично се основава на нея или добавя допълнителни подраздели към нея и която е създадена със специални разпоредби на Съюза с оглед на прилагането на тарифни и други мерки, свързани с търговията със стоки.

(3)

Съгласно тези общи правила стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, следва да бъдат класирани в кода по КН, посочен в колона 2, на основание на посоченото в колона 3 от същата таблица.

(4)

Целесъобразно е да се предвиди възможността обвързващата тарифна информация, издадена от митническите органи на държавите-членки във връзка с класирането на стоки в Комбинираната номенклатура, която обаче не е в съответствие с настоящия регламент, да продължи да бъде използвана от титуляря за срок от три месеца съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (2).

(5)

Комитетът по Митническия кодекс не е изразил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, се класират в Комбинираната номенклатура в кода по КН, посочен в колона 2 от същата таблица.

Член 2

Обвързващата тарифна информация, издадена от митническите органи на държавите-членки, която не е в съответствие с настоящия регламент, може да продължи да бъде използвана за срок от три месеца съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 27 юли 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

Algirdas ŠEMETA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Описание на стоките

Класиране

(код по КН)

Основания

(1)

(2)

(3)

Обувки, подходящи и за двата пола и непокриващи глезена, с вътрешни ходила с дължина над 24 см.

Външната част на подметката е от гума, а средната — от полимери с ниска плътност.

Горната част се състои от парчета текстил, кожа и пластмаса.

Сив текстилен материал покрива цялата повърхност на горната част, с изключение на парче бял текстил (филц) [2 (1)] откъм петата на обувката (вж. снимка № 655 B).

Белият текстилен материал е покрит с няколко парчета сива кожа. Той е покрит предимно с едно парче откъм петата [C (1)] и частично с две парчета от двете страни на обувката [D (1)], както и с две парчета около горната част на стъпалото [B (1)] (вж. снимка № 655 C).

В най-крайната част на петата, този бял текстилен материал е покрит с парче черен непромокаем текстилен материал и парче тъмносива пластмаса [b (1)], пришито отгоре (вж. снимка № 655 C). Черният текстилен материал се вижда през малки дупчици в пластмасовата част.

Гореупоменатите сиви текстилни материали са пришити един към друг и прикрепени към подметката. От едната страна на обувката две парчета сив текстил са прикрепени със зигзагообразен бод, както и с допълнителен бод от двете страни на зигзага (вж. снимка № 655 D). Същите допълнителни бодове фиксират текстилна лента под двете текстилни парчета, за да подсилят прикачването.

В предната част на обувката парче сива пластмаса [a (1)] покрива сивия текстилен материал, намиращ се отдолу.

От двете страни на обувката към текстилния материал са прикрепени парчета сива кожа [A (1)], като също така върху нея и сивия текстилен материал са добавени четири вертикални текстилни ленти [1 (1)] (вж. снимки № 655 А и 655 D). Също така откъм ходилото на обувката една текстилна лента е прикрепена като гайка към текстилния материал.

(обувки за тренировки)

(Вж. снимки № 655 А, 655 B, 655 C и 655 D) (2)

6404 11 00

Класирането се определя от общи правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура, забележка 4, букви а) и б) към глава 64 от Комбинираната номенклатура, допълнителна забележка 1 към глава 64 и описанието на кодове по КН 6404 и 6404 11 00.

При определянето на съставляващия материал на горната част по смисъла на забележка 4, буква а) към глава 64 не се взема предвид сивото парче от пластмасовата обвивка на предната част на обувката [a (1)], защото тя предпазва пръстите на краката, като подсилва сивия текстилен материал отдолу.

Също така не трябва да се вземат предвид четирите вертикални текстилни ленти [1 (1)] от двете страни на обувката, защото те подсилват стените на обувката, както и текстилната гайка откъм петата на обувката, защото тя е помощен аксесоар при обуване.

Също така не трябва да се вземат предвид парчетата сива кожа към сивия текстилен материал от двете страни на обувката [A (1)], тъй като те също служат за подсилване на страните на обувката.

Белият текстилен материал [2 (1)] също не се счита за съставляващ материал на горната част, защото дори частично не е видим откъм външната повърхност на обувката (виж Обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура за глава 64, Общи разпоредби, точка 1, буква а), първото изречение на втория параграф).

Тези парчета сива кожа [B, C, D (1)], които основно или частично покриват белия текстилен материал [2 (1)] (вж. снимки № 655 B и № 655 С) са съставляващи материали на горната част, тъй като повърхността им е частично или изцяло видима от външната страна и също така те не са нито допълнения, нито подсилващи елементи.

Черният непромокаем текстилен материал под тъмносивия пластмасов материал, намиращ се откъм петата на обувката [b (1)] не се определя като съставляващ материал на горната част, защото той е вмъкнат само за да предпазва от проникване на вода през пластмасовите отвори. Поради това парчето тъмносива пластмаса откъм петата на обувката също се определя като съставляващ материал на горната част по смисъла на забележка 4, буква а) към глава 64.

Сивите текстилни материали са съставляващ материал на горната част по смисъла на забележка 4, буква а) към глава 64, тъй като те са свързвани помежду си, както и с другите гореупоменати съставляващи материали на горната част [B, C, D, b (1)] по траен начин на прикрепване (виж Обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура за глава 64, Общи разпоредби, точка 1, буква а), последното изречение на втория параграф, както и точка 1, буква в), последното изречение на втория параграф).

Освен това гореупоменатите съставляващи материали на горната част [B, C, D, b (1) и сивите текстилни материали] (вж. снимка № 655 C) притежават особеностите на горна част, тоест осигуряват достатъчна опора на крака, която позволява на ползвателя да ходи с обувките (виж второто изречение от първия параграф на допълнителна забележка 1 към глава 64).

След премахването на горепосочените подсилващи материали и допълнения (вж. снимка № 655 C), сивите текстилни материали имат по-голяма външна площ в сравнение с другите материали [B, C, D, b (1)], посочени по-горе като съставляващи материали на горната част и следователно се счита, че горната част на обувката е направена от текстилни материали по смисъла на забележка 4, буква а) към глава 64.

Частта на подметката, която е в контакт със земята, е направена от гума по смисъла на забележка 4, буква б) към глава 64. Следователно външната част на подметката на обувката е от гума.

Image


(1)  Цифрите/буквите отговарят на цифрите/буквите на снимките.

(2)  Снимките са само за информация.


2.8.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 199/40


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 758/2011 НА КОМИСИЯТА

от 1 август 2011 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 1291/2009 относно избора на отчетни стопанства с цел определяне на доходите на земеделските стопанства

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1217/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно създаване на система за събиране на счетоводна информация за доходите и икономическата дейност на земеделските стопанства в Европейската общност (1), и по-специално член 5, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 2 от Регламент (ЕС) № 1291/2009 на Комисията от 18 декември 2009 г. относно избора на отчетни стопанства с цел определяне на доходите на земеделските стопанства (2) се определя прагът за икономическия размер на стопанствата за отчетната 2010 година и за следващите отчетни години.

(2)

Структурната промяна в Ирландия доведе до намаляване броя на най-малките стопанства и техния принос към съвкупната земеделска продукция, като по този начин отпадна необходимостта да бъдат използвани, за да може наблюдението да обхване най-значимата част от земеделската дейност.

(3)

В случая с Франция структурата на земеделския сектор в районите Guadeloupe, Martinique и La Réunion не се отразява от прага, приложим към Франция като цяло.

(4)

Следователно в случая с Ирландия е препоръчително прагът да се увеличи на 8 000 EUR, а в случая с Франция прагът за районите Guadeloupe, Martinique и La Réunion следва да бъде определен на 15 000 EUR.

(5)

В приложението към Регламент (ЕС) № 1291/2009 общият брой на отчетните стопанства за Ирландия бе установен на 1 300. Той не е променян от 1982 г. независимо от намаляването на броя на стопанствата в Ирландия и увеличаването на средния им размер. Поради това следва да бъде постигната задоволителна представителност въз основа на по-малка от сегашната извадка.

(6)

В случая с Франция добавянето на новите райони Guadeloupe, Martinique и La Réunion следва да бъде отразено и броят на отчетните стопанства във всеки френски район следва да бъде коригиран на нива, които осигуряват задоволителна представителност на извадката.

(7)

В случая с Унгария е необходимо да се отрази намаляването на броя на районите.

(8)

Поради това Регламент (ЕС) № 1291/2009 следва да бъде съответно изменен.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета на Общността за системата за земеделска счетоводна информация,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 1291/2009 се изменя, както следва:

1.

Член 2 се изменя, както следва:

а)

тирето, което се отнася за Ирландия, се заменя със следния текст:

„—

Ирландия: 8 000 EUR“;

б)

тирето, което се отнася за Франция, се заменя със следния текст:

„—

Франция (с изключение на Guadeloupe, Martinique и La Réunion): 25 000 EUR

Франция (само Guadeloupe, Martinique и La Réunion): 15 000 EUR“.

2.

Приложението се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 2012 отчетна година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 1 август 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 328, 15.12.2009 г., стр. 27.

(2)  ОВ L 347, 24.12.2009 г., стр. 14.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Регламент (ЕС) № 1291/2009 се изменя, както следва:

1.

Редът, който се отнася за Ирландия, се заменя със следното:

„380

ИРЛАНДИЯ

900“

2.

Редовете, които се отнасят за Франция, се заменя със следното:

 

„ФРАНЦИЯ

през 2012 г.

от 2013 г.

121

Île-de-France

200

190

131

Champagne-Ardenne

370

370

132

Picardie

270

270

133

Haute-Normandie

170

170

134

Centre

410

410

135

Basse-Normandie

240

240

136

Bourgogne

350

340

141

Nord-Pas de Calais

280

280

151

Lorraine

230

230

152

Alsace

200

200

153

Franche-Comté

210

210

162

Pays de la Loire

460

460

163

Bretagne

480

480

164

Poitou-Charentes

360

360

182

Aquitaine

550

550

183

Midi-Pyrénées

480

480

184

Limousin

220

220

192

Rhône-Alpes

480

480

193

Auvergne

370

360

201

Languedoc-Roussillon

430

430

203

Provence-Alpes-Côte d'Azur

430

420

204

Corse

170

170

205

Guadeloupe

65

80

206

Martinique

65

80

207

La Réunion

130

160

 

Общо Франция

7 620

7 640“

3.

Редовете, който се отнасят за Унгария, се заменят със следното:

 

„УНГАРИЯ

 

764

Alföld

1 016

767

Dunántúl

675

768

Észak-Magyarország

209

 

Общо Унгария

1 900“


2.8.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 199/44


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 759/2011 НА КОМИСИЯТА

от 1 август 2011 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранни търговски преговори Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 посочва критериите за определяне от страна на Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A към същия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 2 август 2011 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 1 август 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

AR

23,8

ZA

27,3

ZZ

25,6

0707 00 05

TR

100,6

ZZ

100,6

0709 90 70

TR

115,3

ZZ

115,3

0805 50 10

AR

65,7

CL

79,0

TR

60,0

UY

69,6

ZA

76,0

ZZ

70,1

0806 10 10

CL

54,3

EG

166,4

MA

198,0

TN

223,5

TR

164,0

ZA

98,7

ZZ

150,8

0808 10 80

AR

93,3

BR

84,1

CL

89,4

CN

78,9

NZ

110,2

US

131,3

ZA

91,9

ZZ

97,0

0808 20 50

AR

75,9

CL

105,9

CN

51,0

NZ

127,9

ZA

108,5

ZZ

93,8

0809 20 95

CL

267,8

TR

290,0

ZZ

278,9

0809 30

TR

139,7

ZZ

139,7

0809 40 05

BA

51,5

IL

150,1

XS

57,7

ZA

70,8

ZZ

82,5


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


2.8.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 199/46


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 760/2011 НА КОМИСИЯТА

от 1 август 2011 година

относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за 2010/11 пазарна година

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 951/2006 на Комисията от 30 юни 2006 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на обмена с трети страни в сектора на захарта (2), и по-специално член 36, параграф 2, втора алинея, второ изречение,

като има предвид, че:

(1)

Размерът на представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за бяла захар, сурова захар и някои сиропи, за 2010/11 пазарна година се определя от Регламент (ЕC) № 867/2010 на Комисията (3). Тези цени и мита са последно изменени с Регламент за изменение (ЕC) № 751/2011 на Комисията (4).

(2)

Данните, с които Комисията разполага понастоящем, предполагат изменение на посочения размер в съответствие с правилата и процедурите, предвидени в Регламент (ЕО) № 951/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за продуктите, посочени в член 36 от Регламент (ЕО) № 951/2006, определени в Регламент (ЕC) № 867/2010, за 2010/11 пазарна година, се изменят и се съдържат в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 2 август 2011 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 1 август 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 24.

(3)  ОВ L 259, 1.10.2010 г., стр. 3.

(4)  ОВ L 198, 30.7.2011 г., стр. 25.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Изменен размер на представителните цени и на допълнителните вносни мита за бяла захар, сурова захар и продуктите с код по КН 1702 90 95, приложим считано от 2 август 2011 година

(EUR)

Код по КН

Размер на представителната цена за 100 kg нето от съответния продукт

Размер на допълнителното мито за 100 kg нето от съответния продукт

1701 11 10 (1)

49,99

0,00

1701 11 90 (1)

49,99

0,00

1701 12 10 (1)

49,99

0,00

1701 12 90 (1)

49,99

0,00

1701 91 00 (2)

54,48

1,13

1701 99 10 (2)

54,48

0,00

1701 99 90 (2)

54,48

0,00

1702 90 95 (3)

0,54

0,20


(1)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка III от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(2)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка II от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)  Определяне за 1 % съдържание на захароза.


ДИРЕКТИВИ

2.8.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 199/48


ДИРЕКТИВА 2011/70/ЕВРАТОМ НА СЪВЕТА

от 19 юли 2011 година

за създаване на рамка на Общността за отговорно и безопасно управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално членове 31 и 32 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия, изготвено след получаване на становището на група лица, определени от Научния и технически комитет измежду научни експерти на държавите-членки,

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като има предвид, че:

(1)

В член 2, буква б) от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия (наричан по-нататък „Договорът за Евратом“) се предвижда установяването на единни стандарти за сигурност с цел опазване здравето на работниците и на населението.

(2)

В член 30 от Договора за Евратом се предвижда установяването на основни стандарти за опазване здравето на населението и на работещите срещу опасностите, произтичащи от йонизиращите лъчения.

(3)

В член 37 от Договора за Евратом се изисква държавите-членки да предоставят на Комисията общи данни за всеки план за погребване на радиоактивни отпадъци.

(4)

В Директива 96/29/Евратом на Съвета (3) се определят основните стандарти на безопасност за защита на здравето на работниците и населението срещу опасностите, произтичащи от йонизиращото лъчение. Посочената директива е допълнена от по-конкретно законодателство.

(5)

Както се признава от Съда на Европейския съюз в неговата практика, разпоредбите на глава 3 от Договора за Евратом относно здравеопазването и безопасността съставляват единно цяло, предоставящо на Комисията правомощия с широк обхват с цел защита на населението и опазване на околната среда от рисковете от радиоактивно замърсяване (4).

(6)

С Решение 87/600/Евратом на Съвета от 14 декември 1987 г. относно договорености на Общността за ранен обмен на информация в случай на радиационна опасност (5) се създаде рамка за уведомяване и предоставяне на информация, която да бъде използвана от държавите-членки с цел защита на населението в случай на радиационна опасност. С Директива 89/618/Евратом на Съвета от 27 ноември 1989 г. за информиране на широката общественост относно мерки, които да бъдат наложени за защита на здравето, и стъпките, които да се предприемат в случай на радиационна авария (6) на държавите-членки се налагат задължения да информират населението в случай на радиационна авария.

(7)

В Директива 2003/122/Евратом на Съвета (7) се предвижда контрол на високоактивните закрити радиоактивни източници и безстопанствените източници, включително на извадените от употреба източници. В съответствие с Единната конвенция за безопасност при управление на отработено гориво и за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци (наричана по-нататък „Единната конвенция“) и с Кодекса на поведение за безопасност и сигурност на радиоактивните източници на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), както и със сегашните промишлени практики, извадените от употреба закрити източници могат да бъдат използвани отново, рециклирани или погребани. В много случаи за тази цел е необходимо източникът или оборудването заедно с източника да се върне на доставчика или производителя за преквалифициране или преработване.

(8)

Директива 2006/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. относно управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии (8) се прилага за управлението на отпадъците от миннодобивните отрасли, които могат да бъдат радиоактивни, но като се изключват специфичните за радиоактивността аспекти, които са въпроси, уредени в Договора за Евратом.

(9)

С Директива 2006/117/Евратом на Съвета (9) се създава система на Европейската общност за атомна енергия (наричана по-нататък „Общността“) за надзор и контрол на трансграничния превоз на радиоактивни отпадъци и отработено гориво. Посочената директива бе допълнена от Препоръка 2008/956/Евратом на Комисията от 4 декември 2008 г. относно критериите за износ на радиоактивни отпадъци и отработено гориво за трети страни (10).

(10)

С Директива 2009/71/Евратом на Съвета от 25 юни 2009 г. за установяване на общностна рамка за ядрената безопасност на ядрените инсталации (11) на държавите-членки се налага задължението да създадат и поддържат национална рамка за ядрена безопасност. Въпреки че посочената директива се отнася основно до ядрената безопасност на ядрените инсталации, в нея се посочва, че е важно също така да се гарантира безопасното управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци, включително в съоръженията за съхранение и погребване. Следователно тези съоръжения, които се уреждат както в Директива 2009/71/Евратом, така и в настоящата директива, не следва да бъдат предмет на непропорционални или ненужни задължения, особено по отношение на докладите.

(11)

Директива 2003/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за осигуряване участието на обществеността при изготвянето на определени планове и програми, отнасящи се до околната среда (12) се прилага за някои планове и програми, попадащи в приложното поле на Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 г. относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда (13).

(12)

Препоръка 2006/851/Евратом на Комисията от 24 октомври 2006 г. относно управлението на финансови ресурси за извеждането от експлоатация на ядрени инсталации, отработено гориво и радиоактивни отпадъци (14) е насочена основно към достатъчност на финансирането, неговата финансова сигурност и неговата прозрачност с цел да се гарантира, че средствата се използват само за набелязаните цели.

(13)

Съгласно специалните условия на присъединяване на Литва, Словакия и България към Европейския съюз, при които някои атомни електроцентрали бяха затворени предсрочно, Общността взе участие в набирането на финансови средства и, при определени условия, предоставя финансова подкрепа на различни проекти за извеждане от експлоатация, включително за управление на радиоактивни отпадъци и отработено гориво.

(14)

Единната конвенция, сключена под егидата на МААЕ, представлява инструмент за насърчаване, който цели при управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци да бъде постигнато и поддържано високо ниво на безопасност в световен мащаб чрез засилване на националните мерки и международното сътрудничество.

(15)

Някои държави-членки вече са участвали и възнамеряват и занапред да участват в осъществяваната от САЩ и Русия програма, наречена Global Threat Reduction Initiative (Инициатива за намаляване на глобалната заплаха), като изпращат отработено гориво от изследователски реактори в Съединените американски щати и в Руската федерация.

(16)

През 2006 г. МААЕ актуализира структурата от стандарти и публикува „Основни принципи за безопасност“, които бяха спонсорирани съвместно от Общността, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие/Агенцията за атомна енергия и други международни организации. Прилагането на основните принципи за безопасност ще улесни прилагането на международните стандарти за безопасност и ще спомогне за по-голяма съгласуваност между мерките в различните държави.

(17)

В резултат на поканата на Съвета за създаване на група на високо равнище на ниво ЕС, отбелязана в заключенията му от 8 май 2007 г. за ядрена безопасност и безопасно управление на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци, с Решение 2007/530/Евратом на Комисията от 17 юли 2007 г. за създаване на Европейска група на високо равнище за ядрена безопасност и управление на отпадъците (15) бе създадена Група на европейските регулатори в областта на ядрената безопасност (ENSREG) с цел да допринесе за постигането на целите на Общността в областта на управлението на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци. Заключенията и препоръките на ENSREG бяха отразени в Резолюцията на Съвета от 16 декември 2008 г. относно управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци и в заключенията на Съвета от 10 ноември 2009 г. относно доклада на Групата на европейските регулатори в областта на ядрената безопасност.

(18)

На 10 май 2007 г. Европейският парламент прие Резолюцията „Оценка на Евратом — 50 години европейска политика за ядрена енергия“, в която призова за хармонизирани стандарти за управление на радиоактивните отпадъци и прикани Комисията да преразгледа съответните проекти на своето законодателно предложение и да представи ново предложение за директива относно управлението на радиоактивни отпадъци.

(19)

При все че всяка държава-членка има право сама да определя своя енергиен микс, всички държави-членки генерират радиоактивни отпадъци при производството на електричество или при осъществяването на дейности в областта на промишлеността, селското стопанство, медицината и научните изследвания, или чрез извеждане от експлоатация на ядрени инсталации или в случаи на възстановяване и намеса.

(20)

При експлоатацията на ядрените реактори се генерира отработено гориво. Всяка държава-членка има право сама да определя своята политика за горивния цикъл. Отработеното гориво може да се разглежда като ценен ресурс, който може да бъде преработен, или като радиоактивен отпадък, който може да бъде предназначен направо за погребване. Който и вариант да бъде избран, следва да се разгледа възможността за погребването на високоактивните отпадъци, получени при преработване на отработеното гориво, или на отработеното гориво, разглеждано като отпадък.

(21)

Радиоактивните отпадъци, включително отработеното гориво, разглеждано като отпадък, изискват мерки за съхраняване и изолиране от хората и жизнената среда в дългосрочен план. Особеното им естество, а именно фактът, че съдържат радионуклиди, изисква мерки за защита на човешкото здраве и околната среда срещу опасностите, произтичащи от йонизиращи лъчения, включително погребване в подходящи съоръжения като крайна точка за разполагането им. Съхраняването на радиоактивни отпадъци, включително дългосрочното съхраняване, е временно решение, но не и алтернатива на погребването.

(22)

Посочените мерки следва да бъдат допълнени с национална схема за класификация на радиоактивните отпадъците, която е напълно съобразена със специфичните видове и свойства на радиоактивните отпадъци.

(23)

Типичната концепция за погребването на ниско- и средноактивни отпадъци е да се погребват близо до повърхността. На техническо ниво е широко възприето, че дълбокото геоложко погребване на този етап представлява най-безопасният и най-устойчив вариант за крайна точка на управлението на високоактивни отпадъци и отработено гориво, разглеждано като отпадък. Като запазват своята отговорност за съответните си политики по отношение на управлението на своето отработено гориво и ниско-, средно- и високоактивните радиоактивни отпадъци, държавите-членки следва да включат планирането и прилагането на варианти за погребване в своите национални политики. Тъй като проектирането и изграждането на отделно съоръжение за погребване ще продължи много десетилетия, при много програми се признава, че е необходимо да останат гъвкави и приспособими, например за да се включат нови знания за характеристиките на площадката или за евентуалното развитие на системата за погребване. Дейностите, извършвани в рамките на „Технологичната платформа за прилагане на геоложко погребване на радиоактивни отпадъци“, биха могли да улеснят достъпа до експертни познания и технологии в това отношение. За тази цел обратимостта на процеса и изваждането на отпадъците като критерии при експлоатацията и проектирането могат да бъдат използвани като насоки за техническото разработване на система за погребване. Все пак тези критерии не следва да заместват добре проектирани съоръжения за погребване, чието затваряне може да бъде осъществено на приемливо основание. Необходим е компромис, тъй като управлението на радиоактивни отпадъци и отработено гориво е основано на последните достижения на науката и технологиите.

(24)

Всяка държава-членка следва да има моралното задължение да избягва прехвърлянето върху идните поколения на неоправдана тежест, свързана с отработено гориво и радиоактивни отпадъци, включително всякакви радиоактивни отпадъци, очаквани от извеждането от експлоатация на съществуващите ядрени инсталации. Чрез изпълнението на настоящата директива държавите-членки ще покажат, че са предприели разумни стъпки, за да осигурят постигането на тази цел.

(25)

Крайната отговорност на държавите-членки за безопасността на управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци е основен принцип, потвърден в Единната конвенция. Този принцип за национална отговорност, както и принципът, че притежателят на лицензия носи основната отговорност за безопасността на управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци под надзора на своя компетентен регулаторен орган, следва да бъдат засилени, а ролята и независимостта на компетентния регулаторен орган — допълнително затвърдени с настоящата директива.

(26)

Приема се, че използването от страна компетентния регулаторен орган на радиоактивни източници с цел изпълнение на регулаторните му задачи не влияе на неговата независимост.

(27)

Държавите-членки следва да гарантират наличието на подходящо финансиране за управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци.

(28)

Държавите-членки следва да изготвят национални програми, за да се гарантира отразяването на политическите решения в ясни разпоредби за своевременно предприемане на всички стъпки по управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци — от генерирането до погребването им. Следва да е възможно подобни национални програми да бъдат под формата на единен базов документ или на набор от документи.

(29)

Приема се, че националните мерки за безопасност на управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци ще се прилагат чрез някакъв вид правен, регулаторен или организационен инструмент, изборът на който е от компетентността на държавите-членки.

(30)

Различните етапи при управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци са тясно взаимосвързани. Решения, взети на един отделен етап, могат да повлияят върху последващ етап. Следователно тези взаимовръзки следва да бъдат взети предвид при разработването на националните програми.

(31)

Важно е да има прозрачност при управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци. Прозрачността следва да бъде осигурена чрез изискване за ефективно информиране на общността и възможности за участие на всички заинтересовани страни, включително на местните власти и обществеността, в процесите на вземане на решения в съответствие с националните и международните задължения.

(32)

Сътрудничеството между държавите-членки и на международно равнище може да улесни и ускори вземането на решения чрез осигуряване на достъп до експертни познания и технологии.

(33)

Някои държави-членки считат, че съвместното ползване на съоръжения за отработено гориво и радиоактивни отпадъци, включително на съоръжения за погребване, може да бъде полезен, безопасен и икономически ефективен вариант, когато е основан на споразумение между съответните държави-членки.

(34)

Документирането на процеса на вземане на решения, които се отнасят до безопасността, следва да бъде съответно на нивото на опасност (степенуван подход) и следва да осигурява основа за решенията, свързани с управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци. Това следва да даде възможност да бъдат установени областите на несигурност, върху които трябва да се съсредоточи вниманието при оценките на безопасността. Решенията, свързани с безопасността, следва да се основават на резултатите от оценката на безопасността и информацията за точността и надеждността на тази оценка на безопасността, както и на допусканията, направени в нея. Ето защо процесът на вземане на решения следва да се основава на набора от аргументи и доказателства, чиято цел е да покажат, че изискваният стандарт на безопасност е постигнат за дадено съоръжение или дейност, свързани с управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци. В конкретния случай на съоръжение за погребване документацията следва да подобри разбирането на онези аспекти, които влияят върху безопасността на системата за погребване, включително природните (геоложки) и изкуствено създадените бариери, и върху очакваното развитие на системата за погребване с течение на времето.

(35)

Държава-членка, която няма отработено гориво, няма непосредствени перспективи да има отработено гориво, нито има текущи или планирани дейности, свързани с отработено гориво, би се оказала непропорционално и ненужно задължена, ако трябва да транспонира и изпълнява разпоредбите на настоящата директива по отношение на отработеното гориво. Ето защо такава държава-членка следва да бъде освободена от задължението да транспонира и изпълнява свързаните с отработеното гориво разпоредби на настоящата директива, докато не вземе решение да развива някаква дейност, свързана с ядрено гориво.

(36)

Съществува Договор между правителството на Република Словения и правителството на Република Хърватия относно регулирането на статуса и други правни отношения, свързани с инвестирането, използването и извеждането от експлоатация на атомната електроцентрала Krško, който урежда съсобствеността върху атомна електроцентрала. Този договор предвижда споделена отговорност за управлението и погребването на радиоактивни отпадъци и отработено гориво. Поради това следва да се предвиди освобождаване от някои разпоредби на настоящата директива, за да не се възпрепятства пълното прилагане на този двустранен договор.

(37)

Въпреки че свързаните с радиацията и останалите опасности, съпътстващи отработеното гориво и радиоактивните отпадъци, следва да бъдат взети предвид в националната рамка, настоящата директива не се прилага за опасностите, които не са свързани с радиацията и които попадат в приложното поле на Договора за функционирането на Европейския съюз.

(38)

Поддържането и доразвиването на компетенции и умения в областта на управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци като основен елемент за осигуряване на високи нива на безопасност, следва да се основават на трупане на знания посредством експлоатационен опит.

(39)

Научните изследвания и технологичните разработки, за които допринася техническото сътрудничество между участниците, могат да открият нови възможности за подобряване на безопасното управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци, както и да спомогнат за намаляването на опасността от радиотоксичност на високоактивните отпадъци.

(40)

Партньорските проверки биха могли да послужат като отлично средство за изграждане на доверие в управлението на радиоактивни отпадъци и отработено гориво в Европейския съюз с цел да се развива и обменя опит и да бъдат гарантирани високи стандарти,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

ГЛАВА 1

ПРИЛОЖНО ПОЛЕ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБЩИ ПРИНЦИПИ

Член 1

Предмет

1.   С настоящата директива се създава рамка на Общността за осигуряване на отговорно и безопасно управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци, за да се избегне прехвърлянето на неоправдана тежест върху идните поколения.

2.   С нея се гарантира, че държавите-членки вземат подходящи национални мерки за постигането на високо ниво на безопасност на управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци с цел защита на работниците и на населението от опасностите, произтичащи от йонизиращи лъчения.

3.   С нея се гарантира предоставянето на необходимата информация и участието на обществеността във връзка с управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци, като същевременно в нея надлежно се вземат предвид въпросите, свързани със сигурността и правата на интелектуална собственост върху информацията.

4.   Настоящата директива допълва основните стандарти, посочени в член 30 от Договора за Евратом, по отношение на ядрената безопасност на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци, без да се засяга Директива 96/29/Евратом.

Член 2

Приложно поле

1.   Настоящата директива се прилага за всички етапи на:

а)

управлението на отработено гориво, когато отработеното гориво е резултат от граждански дейности;

б)

управлението на радиоактивни отпадъци от генерирането до погребването им, когато радиоактивните отпадъци са резултат от граждански дейности.

2.   Настоящата директива не се прилага за:

а)

отпадъци от миннодобивните отрасли, които могат да бъдат радиоактивни и които попадат в приложното поле на Директива 2006/21/ЕО;

б)

разрешени изхвърляния.

3.   Член 4, параграф 4 от настоящата директива не се прилага за:

а)

репатриране на излезли от употреба закрити източници към доставчик или производител;

б)

изпращането на отработено гориво от изследователски реактори в държавата, в която се доставя или произвежда гориво за изследователски реактори, като се отчитат приложимите международни споразумения;

в)

отпадъците и отработеното гориво от съществуващата атомна електроцентрала Krško, когато става въпрос за превози между Словения и Хърватия.

4.   Настоящата директива не засяга правото на държава-членка или на предприятие в тази държава-членка след преработване да върне радиоактивните отпадъци в държавата по произход, когато:

а)

радиоактивните отпадъци трябва да бъдат изпратени на тази държава-членка или предприятие за преработване; или

б)

на тази държава-членка или предприятие трябва да бъде изпратен друг материал с цел извличане на радиоактивните отпадъци.

Настоящата директива не засяга правото на държава-членка или на предприятие в тази държава-членка, в която отработеното гориво трябва да бъде изпратено за обработване или преработване, да върне в държавата по произход радиоактивните отпадъци, извлечени при операцията по обработване или преработване, или договорен еквивалент.

Член 3

Определения

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

1.

„затваряне“ означава завършване на всички операции в определен момент след разполагането на отработено гориво или радиоактивни отпадъци в съоръжение за погребване, включително заключителните инженерни или други работи, необходими за привеждане на съоръжението в състояние, което е безопасно в дългосрочен план;

2.

„компетентен регулаторен орган“ означава орган или система от органи, определени в държава-членка в областта на регулирането на безопасността на управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци, съгласно посоченото в член 6;

3.

„погребване“ означава разполагане на отработено гориво или радиоактивни отпадъци в съоръжение без намерение за изваждане;

4.

„съоръжение за погребване“ означава всяко съоръжение или инсталация, чието основно предназначение е погребване на радиоактивни отпадъци;

5.

„лицензия“ означава всеки юридически документ, предоставен в рамките на юрисдикцията на държава-членка, за провеждане на всякакви дейности, свързани с управление на отработено гориво или радиоактивни отпадъци, или с който се предоставя отговорност за избор на площадка, проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация, експлоатация, извеждане от експлоатация или затваряне на съоръжение за управление на отработено гориво или съоръжение за управление на радиоактивни отпадъци;

6.

„притежател на лицензия“ означава юридическо или физическо лице, което носи цялата отговорност за всякакви дейности или съоръжения, свързани с управлението на отработено гориво или радиоактивни отпадъци, съгласно посоченото в лицензията;

7.

„радиоактивни отпадъци“ означава радиоактивен материал в газообразно, течно или твърдо състояние, за който не се предвижда или обмисля по-нататъшна употреба от държавата-членка или от физическо или юридическо лице, с чието решение е съгласна държавата-членка, и който се регулира като радиоактивен отпадък от компетентен регулаторен орган съгласно законодателната и регулаторната рамка на държавата-членка;

8.

„управление на радиоактивни отпадъци“ означава всички дейности, които са свързани с манипулирането, предварителното обработване, обработването, кондиционирането, съхраняването или погребването на радиоактивни отпадъци, с изключение на превозването извън площадката;

9.

„съоръжение за управление на радиоактивни отпадъци“ означава всяко съоръжение или инсталация, чието основно предназначение е управление на радиоактивни отпадъци;

10.

„преработване“ означава процес или действие, чиято цел е извличане на делящи се и използваеми материали от отработено гориво за по-нататъшна употреба;

11.

„отработено гориво“ означава ядрено гориво, което е било облъчено в активната зона на ядрен реактор и е окончателно извадено от нея; отработеното гориво може да се счита за използваем ресурс, който може да се преработи, или да е предназначено за погребване, ако се счита за радиоактивен отпадък;

12.

„управление на отработено гориво“ означава всички дейности, които са свързани с манипулирането, съхраняването, преработването или погребването на отработено гориво, с изключение на превозването извън площадката;

13.

„съоръжение за управление на отработено гориво“ означава всяко съоръжение или инсталация, чието основно предназначение е управление на отработено гориво;

14.

„съхраняване“ означава складиране на отработено гориво или радиоактивни отпадъци в съоръжение с намерение за изваждане.

Член 4

Общи принципи

1.   Държавите-членки създават и поддържат национални политики за управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци. Без да се засяга член 2, параграф 3, всяка държава-членка носи крайната отговорност за управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци, генерирани в нея.

2.   Когато радиоактивните отпадъци или отработеното гориво бъдат изпратени за преработване в държава-членка или трета държава, крайната отговорност за безопасното и отговорно погребване на тези материали, включително на всякакви отпадъци, получени като страничен продукт, се носи от тази държава-членка или трета държава, от която са изпратени радиоактивните материали.

3.   Националните политики се основават на всички принципи, изброени по-долу:

а)

генерирането на радиоактивни отпадъци се поддържа на практически възможния минимум по отношение както на активността, така и на обема, посредством подходящи мерки за проектиране и практики на експлоатация и извеждане от експлоатация, включително рециклиране и повторна употреба на материалите;

б)

вземат се предвид взаимовръзките между всички етапи на генерирането и управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци;

в)

отработеното гориво и радиоактивните отпадъци се управляват безопасно, включително в дългосрочен план с елементи на пасивна безопасност;

г)

изпълнението на мерките става съгласно степенуван подход;

д)

разходите за управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци се поемат от тези, които са генерирали тези материали;

е)

прилага се основан на доказателства и документиран процес на вземане на решения по отношение на всички етапи на управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци.

4.   Радиоактивните отпадъци се погребват в държавата-членка, в която са генерирани, освен ако по време на изпращането между съответната държава-членка и друга държава-членка или трета държава не е влязло в сила споразумение за използване на съоръжение за погребване в една от тях, като това споразумение е съобразено с установените от Комисията критерии в съответствие с член 16, параграф 2 от Директива 2006/117/Евратом.

Преди изпращането в трета държава държавата-членка износител уведомява Комисията за съдържанието на всяко такова споразумение и взема разумни мерки, за да се увери, че:

а)

държавата по местоназначение е сключила с Общността споразумение за управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци или е страна по Единната конвенция за безопасност при управление на отработено гориво и за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци (наричана по-нататък „Единната конвенция“);

б)

държавата по местоназначение има програми за управление и погребване на радиоактивните отпадъци с цели, насочени към постигането на високо ниво на безопасност, които са равностойни на установените с настоящата директива; и

в)

съоръжението за погребване в държавата по местоназначение е получило разрешение за изпращаните радиоактивни отпадъци, влязло е в експлоатация преди тяхното изпращане и е ръководено в съответствие с изискванията, определени в програмата за управление и погребване на радиоактивните отпадъци на държавата по местоназначение.

ГЛАВА 2

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Член 5

Национална рамка

1.   Държавите-членки създават и поддържат национална законодателна, регулаторна и организационна рамка (наричана по-нататък „национална рамка“) за управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци, с която се разпределя отговорността и се осигурява координацията между съответните компетентни органи. Националната рамка включва всички елементи, изброени по-долу:

а)

национална програма за прилагането на политиката за управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци;

б)

национални мерки за безопасност на управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци. Определянето на начина на приемането на тези мерки и на инструмента за прилагането им е от компетентността на държавите-членки;

в)

система за лицензиране на дейности, съоръжения или на двете, за управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци, включително за забраната на дейности за управление на отработено гориво или радиоактивни отпадъци или на експлоатацията на съоръжение за управление на отработено гориво или радиоактивни отпадъци без лицензия, или за забрана на двете, като установява по целесъобразност условия за по-нататъшното управление на дейностите, на съоръжението или на двете;

г)

система за подходящ контрол, система за управление, регулаторни инспекции, задължения за документиране и докладване за дейностите, съоръженията за управление на радиоактивни отпадъци и отработено гориво или за двете, включително подходящи мерки за периода след затваряне на съоръженията за погребване;

д)

действия за осигуряване на изпълнението, включително прекратяване на дейности и изменение, изтичане на срока на валидност или отнемане на лицензия, ако е целесъобразно, заедно с изисквания за алтернативни решения, които водят до по-голяма безопасност;

е)

разпределението на отговорностите на органите, участващи в различните етапи на управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци. По-конкретно, националната рамка възлага основната отговорност за отработеното гориво и радиоактивните отпадъци на лицата, които са ги генерирали, или, при особени обстоятелства, на притежателя на лицензия, на когото тази отговорност е била възложена от компетентни органи;

ж)

национални изисквания за информирането на обществеността и нейното участие;

з)

схемата(ите) за финансиране на управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци в съответствие с член 9.

2.   Държавите-членки гарантират, че националната рамка се подобрява, когато е целесъобразно, при отчитане на експлоатационния опит, изводите, направени в процеса на вземане на решения, посочен в член 4, параграф 3, буква е), и развитието на съответните технологии и научни изследвания.

Член 6

Компетентен регулаторен орган

1.   Всяка държава-членка създава и поддържа компетентен регулаторен орган в областта на безопасността на управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци.

2.   Държавите-членки гарантират, че компетентният регулаторен орган е функционално отделен от всеки друг орган или организация, свързана с насърчаването или използването на ядрена енергия или радиоактивен материал, включително производство на електроенергия и приложения на радиоактивни изотопи, или с управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци, с цел да гарантират действителна независимост от неоправдано влияние върху неговата регулаторна функция.

3.   Държавите-членки гарантират, че компетентният регулаторен орган разполага със законовите правомощия и с човешките и финансови ресурси, които са му необходими за изпълнение на неговите задължения във връзка с националната рамка, описани в член 5, параграф 1, букви б), в), г) и д).

Член 7

Притежатели на лицензии

1.   Държавите-членки гарантират, че основната отговорност за ядрената безопасност на съоръженията и/или дейностите за управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци се носи от притежателя на лицензия. Тази отговорност не може да се делегира.

2.   Държавите-членки гарантират, че в установената национална рамка се изисква от притежателите на лицензия под регулаторния контрол на компетентния регулаторен орган, редовно да оценяват, верифицират и непрекъснато да подобряват, в рамките на разумно постижимото, безопасността на съоръжението или на дейността за управление на радиоактивни отпадъци и отработено гориво по систематичен и подлежащ на проверка начин. Това се постига чрез подходяща оценка на безопасността, други аргументи и доказателства.

(3)   Като част от процеса на лицензиране на дадено съоръжение или дейност демонстрацията на безопасността включва развитието и реализацията на дадена дейност и разработването, експлоатацията и извеждането от експлоатация на дадено съоръжение или затварянето на съоръжение за погребване, както и периода след затваряне на дадено съоръжение за погребване. Обхватът на демонстрацията на безопасността е съответен на сложността на операциите и размера на опасностите, свързани с радиоактивни отпадъци и отработено гориво, и със съоръжението или дейността. Процесът на лицензиране допринася за безопасността на съоръжението или дейността при нормални условия на експлоатация, очаквани експлоатационни събития и проектни аварии. Чрез него се осигурява необходимата увереност относно безопасността на съоръжението или на дейността. Въвеждат се мерки за предотвратяване на инциденти и за смекчаване на последиците от инциденти, включително проверки на физическите бариери и на административните процедури за защита на притежателя на лицензия, които би следвало да са нарушени, преди работниците и населението да бъдат засегнати в значителна степен от йонизираща радиация. С този подход се установява и намалява несигурността.

4.   Държавите-членки гарантират, че в националната рамка се изисква притежателите на лицензия да създават и прилагат интегрирани системи за управление, включително за осигуряване на качеството, в които се дава необходимият приоритет на цялостното управление на безопасността на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци и които биват редовно проверявани от компетентния регулаторен орган.

5.   Държавите-членки гарантират, че в националната рамка се изисква от притежателите на лицензия да осигуряват и поддържат достатъчни финансови и човешки ресурси за изпълнение на своите задължения във връзка с безопасността при управлението на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци, предвидени в параграфи 1—4.

Член 8

Експертни познания и умения

Държавите-членки гарантират, че в националната рамка се изисква от всички лица да вземат мерки за образованието и обучението на своите служители, както и за свързани с научни изследвания и разработки дейности, които да покрият нуждите на националните програми за управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци, за да се придобият, поддържат и доразвиват необходимите експертни познания и умения.

Член 9

Финансови ресурси

Държавите-членки гарантират, че в националната рамка се изисква наличието на достатъчни финансови ресурси, когато те са необходими за изпълнението на националните програми, посочени в член 11, особено за управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци, при надлежно отчитане на отговорността на лицата, които генерират отработено гориво и радиоактивни отпадъци.

Член 10

Прозрачност

1.   Държавите-членки гарантират, че необходимата информация за управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци е на разположение на работниците и на населението. Това задължение включва и гарантиране на това, че компетентният регулаторен орган информира населението в рамките на своята компетентност. Информацията се предоставя на населението в съответствие с националното законодателство и международните задължения, при условие че това не излага на опасност други интереси, като inter alia сигурността, признати в националното законодателство или чрез международни задължения.

2.   Държавите-членки гарантират, че на населението се предоставят необходимите възможности да участва ефективно в процеса на вземане на решения относно управлението на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци в съответствие с националното законодателство и международните задължения.

Член 11

Национални програми

1.   Всяка държава-членка прави необходимото за изпълнение на своята национална програма за управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци (наричана по-нататък „национална програма“), която се прилага за всички видове отработено гориво и радиоактивни отпадъци под нейна юрисдикция, както и за всички етапи на управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци — от генерирането до погребването им.

2.   Всяка държава-членка редовно прави преглед на своята национална програма и я актуализира, като отчита по целесъобразност техническия и научния напредък, както и препоръките, извлечените поуки и добрите практики от партньорски проверки.

Член 12

Съдържание на националните програми

1.   В националните програми се посочва как държавите-членки възнамеряват да прилагат своите национални политики, посочени в член 4, за отговорно и безопасно управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци, така че да гарантират изпълнението на целите на настоящата директива; в тези програми са включени всички елементи, изброени по-долу:

а)

общите цели на националната политика на държавата-членка по отношение на управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци;

б)

важните етапи и ясни срокове за завършването на тези етапи предвид водещите цели в националните програми;

в)

отчет за цялото количество отработено гориво и радиоактивни отпадъци и прогнози за бъдещите количества, включително тези от извеждане от експлоатация, в който ясно се посочва местоположението и количеството на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво в съответствие с подходяща класификация на радиоактивните отпадъци;

г)

концепциите или плановете и техническите решения за управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци от генерирането до погребването;

д)

концепциите или плановете за периода след затваряне от жизнения цикъл на съоръжението за погребване, включително периода, през който се поддържа подходящ контрол, и средствата, които се използват за съхраняване на информация за съоръжението в дългосрочен план;

е)

научните изследвания, развойните и демонстрационни дейности, които са необходими за прилагането на решенията за управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци;

ж)

отговорността за изпълнението на националната програма и ключовите показатели за наблюдението на напредъка по изпълнението;

з)

оценка на разходите по националната програма и използваните за тази оценка основа и хипотези, която трябва да включва част, отразяваща развитието във времето;

и)

действащата(ите) схема(и) за финансиране;

й)

политика или процес на прозрачност съгласно посоченото в член 10;

к)

ако има такова(ива), споразумението(ята), сключено(и) с държава-членка или трета държава за управление на отработено гориво или радиоактивни отпадъци, включително за употребата на съоръжения за погребване.

2.   Националната програма и националната политика могат да бъдат изложени в един или в няколко отделни документа.

Член 13

Уведомяване

1.   Държавите-членки уведомяват Комисията за своите национални програми и за всякакви значими последващи промени.

2.   В рамките на шест месеца след уведомяването Комисията може да поиска разяснения и/или да изрази своето становище относно това, дали съдържанието на националните програми е в съответствие с член 12.

3.   В срок от шест месеца след получаване на отговора на Комисията държавите-членки осигуряват исканите разяснения и/или информират Комисията за всяко преразглеждане на националните програми.

4.   При вземането на решение относно предоставянето на финансова или техническа помощ на Общността за съоръжения или дейности за управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци Комисията взема под внимание разясненията на държавите-членки и напредъка по националните програми.

Член 14

Доклади

1.   Държавите-членки представят на Комисията доклад относно изпълнението на настоящата директива за първи път до 23 август 2015 г. и на всеки три години след това, като използват прегледа и докладването съгласно Единната конвенция.

2.   Въз основа на докладите на държавите-членки Комисията представя на Европейския парламент и Съвета:

а)

доклад за напредъка, постигнат по изпълнението на настоящата директива и

б)

отчет за радиоактивните отпадъци и отработеното гориво на територията на Общността, както и прогнози за бъдещето.

3.   Периодично и най-малко веднъж на 10 години държавите-членки организират самооценки на своята национална рамка, компетентен регулаторен орган, национална програма и нейното прилагане и отправят покана за международна партньорска проверка на националната рамка, компетентния регулаторен орган и/или националната програма с цел постигане на високи стандарти на безопасност при управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци. Резултатите от всички партньорски проверки се докладват на Комисията и на останалите държави-членки и могат да бъдат оповестени публично, когато това не засяга изискванията за сигурност и правата на интелектуална собственост върху информацията.

ГЛАВА 3

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 15

Транспониране

1.   Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, преди 23 август 2013 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Задълженията за транспониране и изпълнение на разпоредбите от настоящата директива, свързани с отработеното гориво, не се прилагат за Дания, Естония, Ирландия, Кипър, Латвия, Люксембург и Малта, докато те не вземат решение да развиват някаква дейност, свързана с ядрено гориво.

3.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива, както и всички последващи изменения на тези разпоредби.

4.   Държавите-членки уведомяват за пръв път Комисията за съдържанието на своята национална програма, която включва всички елементи, предвидени в член 12, възможно най-скоро и не по-късно от 23 август 2015 г.

Член 16

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 17

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 19 юли 2011 година.

За Съвета

Председател

M. SAWICKI


(1)  Становище от 4 май 2011 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Становище от 23 юни 2011 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  ОВ L 159, 29.6.1996 г., стр. 1.

(4)  C-187/87 (Сборник от 1988 г., стр. 5013) и C-29/99 (Сборник от 2002 г., стр. I-11221)

(5)  ОВ L 371, 30.12.1987 г., стр. 76.

(6)  ОВ L 357, 7.12.1989 г., стр. 31.

(7)  ОВ L 346, 31.12.2003 г., стр. 57.

(8)  ОВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 15.

(9)  ОВ L 337, 5.12.2006 г., стр. 21.

(10)  ОВ L 338, 17.12.2008 г., стр. 69.

(11)  ОВ L 172, 2.7.2009 г., стр. 18.

(12)  ОВ L 156, 25.6.2003 г., стр. 17.

(13)  ОВ L 197, 21.7.2001 г., стр. 30.

(14)  ОВ L 330, 28.11.2006 г., стр. 31.

(15)  ОВ L 195, 17.7.2007 г., стр. 44.


РЕШЕНИЯ

2.8.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 199/57


РЕШЕНИЕ 2011/486/ОВППС НА СЪВЕТА

от 1 август 2011 година

относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в Афганистан

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 27 май 2002 г. Съветът прие Обща позиция 2002/402/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Осама бен Ладен, членовете на организацията Ал Кайда и талибаните и други лица, групи, предприятия и образувания, свързани с тях (1).

(2)

На 17 юни 2011 г. Съветът за сигурност на Организацията на обединените нации прие Резолюция (по-нататък „Резолюция на СС на ООН“) 1988 (2011), в която отчита, че положението със сигурността в Афганистан е претърпяло развитие и че някои талибани са постигнали примирие с правителството на Афганистан, отхвърлили са терористичната идеология на Ал Кайда и нейните последователи и подкрепят мирното решение на продължаващия конфликт в Афганистан.

(3)

В Резолюция 1988 (2011) на СС на ООН се отчита също, че независимо от развитието на положението в Афганистан и напредъка в процеса на помирение, положението продължава да бъде заплаха за международния мир и международната сигурност и се потвърждава отново необходимостта от борба с тази заплаха.

(4)

С Резолюция 1988 (2011) на СС на ООН бяха същот така наложени определени ограничителни мерки по отношение на лица и образувания, определени преди 17 юни 2011 г. като талибани и други свързани с тях лица, групи, предприятия и образувания, посочени в раздел А („Лица, свързани с талибаните“) и раздел Б („Образувания и други групи и предприятия, свързани с талибаните“) от Консолидирания списък на комитета, създаден, считано от 17 юни 2011 г., съгласно резолюции 1267 (1999) и 1333 (2000) на СС на ООН, както и по отношение на други лица, групи, предприятия и образувания, свързани с талибаните като представляващи заплаха за мира, стабилността и сигурността в Афганистан, посочени от комитета на Съвета за сигурност, създаден съгласно точка 30 от Резолюция 1988 (2011) на СС на ООН (по-нататък „Комитетът по санкциите“).

(5)

Необходими са по-нататъшни действия от страна на Съюза за изпълнение на определени мерки,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Предвидените в член 2, член 3, параграф 1 и член 4, параграфи 1 и 2 ограничителни мерки се налагат по отношение на лицата и образуванията, определени преди 17 юни 2011 г. като талибани и други свързани с тях лица, групи, предприятия и образувания, посочени в раздел А („Лица, свързани с талибаните“) и раздел Б („Образувания и други групи и предприятия, свързани с талибаните“) от Консолидирания списък на комитета, създаден по съгласно резолюции 1267 (1999) и 1333 (2000) на СС на ООН, считано от 17 юни 2011 г., както и по отношение на други лица, групи, предприятия и образувания, свързани с талибаните, които представляват заплаха за мира, стабилността и сигурността в Афганистан, които са посочени от Комитета по санкциите.

2.   Засегнатите лица, групи, предприятия и образувания са изброени в списъка в приложението.

Член 2

Държавите-членки предприемат необходимите мерки за предотвратяването на пряката или непряката доставка, продажба или трансфер по отношение на лицата, групите, предприятията и образуванията, посочени в член 1, от територията на държавите-членки или от граждани на държавите-членки, или чрез използване на плаващи под тяхно знаме плавателни съдове или въздухоплавателни средства на всякакъв вид въоръжение и свързано с него оборудване, включително оръжия и боеприпаси, военни транспортни средства и оборудване, паравоенно оборудване и резервни части за тях, както и техническа консултация, помощ или обучение, свързани с военни дейности.

Член 3

1.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки за предотвратяване на влизането в техните територии или транзитното преминаване през тях на лицата, посочени в член 1.

2.   Параграф 1 не задължава държавите-членки да отказват на собствените си граждани право да влизат на териториите им.

3.   Параграф 1 не се прилага, когато влизането или транзитното преминаване е необходимо за провеждане на съдебен процес или когато Комитетът по санкциите определи за всеки случай поотделно, че влизането или транзитното преминаване е обосновано, включително когато това е пряко свързано с оказването на подкрепа за усилията на правителството на Афганистан да насърчава помирението.

4.   В случаи, при които съгласно параграф 3 държава-членка разреши влизането в своя територия или транзитното преминаване през нея на лица, посочени от Комитета по санкциите, това разрешение се ограничава до целта, за която е дадено, и до лицата, за които е предоставено.

Член 4

1.   Замразяват се всички финансови средства и други финансови активи или икономически ресурси на лицата, групите, предприятията и образуванията, посочени в член 1, в това число финансови средства, получени от имущество, притежавано или контролирано пряко или непряко от тях или от лица, действащи от тяхно име или по тяхно указание.

2.   Никакви финансови средства, финансови активи или икономически ресурси не се предоставят пряко или непряко на лицата, групите, предприятията и образуванията, посочени в параграф 1, или в тяхна полза.

3.   Държавите-членки могат да разрешат освобождаване от мерките, посочени в параграфи 1 и 2, на финансови средства, други финансови активи или икономически ресурси, които:

а)

са необходими за покриване на основни разходи, включително заплащане на храна, наем или плащания по ипотечни кредити, лекарствени средства и медицинско обслужване, данъци, застрахователни премии и такси за комунални услуги;

б)

са предназначени изключително за заплащане на професионални възнаграждения в разумен размер и възстановяване на разходи, направени във връзка с предоставянето на правни услуги;

в)

са предназначени изключително за плащане на такси или услуги, свързани с текущото държане или поддържане на замразени финансови средства, други финансови активи или икономически ресурси;

г)

са необходими за извънредни разходи, след нотификация от съответната държава-членка до Комитета по санкциите и одобрение от него;

4.   Освобождаването, посочено в параграф 3, букви а), б) и в), може да бъде предоставено, след като съответната държава-членка нотифицира Комитета по санкциите за намерението си да разреши, когато е уместно, достъпа до такива финансови средства, активи или икономически ресурси и при липса на отрицателно решение от Комитета по санкциите в рамките на три работни дни от датата на нотификацията.

5.   Параграф 2 не се прилага за добавянето към замразени сметки на:

а)

лихви или други доходи от тези сметки; или

б)

плащания, дължими по договори, споразумения или задължения, сключени или възникнали преди датата, на която тези сметки са станали предмет на ограничителните мерки,

при условие че към всички такива лихви, други доходи и плащания продължава да се прилага параграф 1.

Член 5

Съветът съставя списъка, който се съдържа в приложението, и го изменя съгласно определеното от Съвета за сигурност или от Комитета по санкциите.

Член 6

1.   Когато Съветът за сигурност или Комитетът по санкциите включи в списъка лице, група, предприятие или образувание, Съветът включва това лице, група, предприятие или образувание в приложението. Съветът уведомява засегнатото лице, група, предприятие или образувание относно решението си, включително относно основанията за включването в списъка, или пряко, ако адресът е известен, или чрез публикуване на обявление, за да предостави възможност на това лице, група, предприятие или образувание да представи възражения.

2.   Когато има представени възражения или когато има представени нови съществени доказателства, Съветът преразглежда решението си и съответно информира засегнатото лице, група, предприятие или образувание.

Член 7

1.   В приложението се излагат основанията за включване в списъка на изброените в него лица, групи, предприятия или образувания, както се предвижда от Съвета за сигурност или от Комитета по санкциите.

2.   В приложението се включват също сведения (ако такива са налични), предоставени от Съвета за сигурност или от Комитета по санкциите, които са необходими за идентифициране на засегнатите лица, групи, предприятия или образувания. По отношение на лицата сведенията може да включват имена, в т.ч. псевдоними, дата и място на раждане, гражданство, номер на паспорта и на личната карта, пол, адрес (ако е известен) и длъжност или професия. По отношение на групите, предприятията или образуванията сведенията може да включват наименование, място и дата на регистрация, регистрационен номер и място на дейност. В приложението се включва също датата на посочване от страна на Съвета за сигурност или на Комитета по санкциите.

Член 8

Настоящото решение подлежи на преглед, изменение или отмяна, в зависимост от случая, в съответствие с приложимите решения на Съвета за сигурност.

Член 9

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 1 август 2011 година.

За Съвета

Председател

M. DOWGIELEWICZ


(1)  ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 4.


ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ГРУПИТЕ, ПРЕДПРИЯТИЯТА И ОБРАЗУВАНИЯТА, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 1

A.   Лица, свързани с талибаните

1.

Abdul Baqi.

Звание: а) мевлеви; б) молла. Основания за включване: а) губернатор на провинциите Khost и Paktika при талибанския режим; б) заместник-министър на информацията и културата при талибанския режим; в) консулски отдел, Министерство на външните работи при талибанския режим. Дата на раждане: около 1962 г. Място на раждане: град Джелалабад, провинция Нангархар, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Други сведения: счита се, че намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Дата на посочване от ООН: 23.2.2001 г.

2.

Abdul Qadeer Abdul Baseer.

Звание: а) генерал; б) мевлеви. Основания за включване: военен аташе, талибанско „посолство“, Исламабад, Пакистан. Дата на раждане: 1964 г. Място на раждане: Нангархар, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Паспорт №: афганистански паспорт № D 000974. Други сведения: репатриран в Афганистан през февруари 2006 г. Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

3.

Amir Abdullah (известен още като Amir Abdullah Sahib).

Адрес: Карачи, Пакистан. Дата на раждане: около 1972 г. Място на раждане: провинция Paktika, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН: 20.7.2010 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Amir Abdullah е служил като ковчежник на висшия талибански лидер Abdul Ghani Baradar (TI.B.24.01.) и е бил бивш заместник на талибанския губернатор на провинция Кандахар, Афганистан. Amir Abdullah е пътувал до Кувейт, Саудитска Арабия, Либия и Обединените арабски емирства, за да набира средства за талибаните. Освен това е съдействал за комуникациите на талибанското ръководство и е координирал срещи на високо равнище в къщата за гости към резиденцията си в Пакистан. Abdullah е помогнал на много високопоставени талибански ръководители, избягали от Афганистан през 2001 г., да се установят в Пакистан.

4.

Abdul Manan.

Звание: а) г-н; б) мевлеви. Основания за включване: търговски аташе, талибанско „посолство“, Абу Даби. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

5.

Abdul Razaq.

Звание: мевлеви. Дата на раждане: около 1958 г. Място на раждане: област Arghandab, провинция Кандахар, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Други сведения: а) министър на търговията при талибанския тежим, б) през 2003 г. арестуван в провинция Кандахар в Афганистан. Дата на посочване от ООН: 31.1.2001 г.

6.

Abdul Wahab.

Звание: мевлеви. Основания за включване: талибански шарже д’афер в Рияд при талибанския режим. Дата на раждане: около 1973 г. Място на раждане: провинция Faryab, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

7.

Abdul Rahman Agha.

Звание: мевлеви. Основания за включване: председател на Военния съд на талибанския режим. Дата на раждане: около 1958 г. Място на раждане: област Arghandab, провинция Кандахар, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

8.

Abdul Wasay Mu’tasim Agha. (известен още като: а) Mutasim Aga Jan; б) Agha Jan; в) Abdul Wasay Agha Jan Motasem).

Звание: молла. Основания за включване: министър на финансите при талибанския режим. Дата на раждане: около 1968 г. Място на раждане: град Кандахар, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН: 31.1.2001 г.

9.

Janan Agha.

Звание: молла. Основания за включване: губернатор на провинция Fariab (Афганистан) при талибанския режим. Дата на раждане: около 1958 г. Място на раждане: централната част на провинция Uruzgan, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН: 23.2.2001 г.

10.

Sayed Mohammad Azim Agha (известен още като а) Sayed Mohammad Azim Agha; б) Agha Saheb).

Звание: мевлеви. Основания за включване: чиновник от паспортния и визов отдел при талибанския режим. Дата на раждане: около 1966 г. Място на раждане: провинция Кандахар, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН: 23.2.2001 г.

11.

Sayyed Ghiassouddine Agha (известен още като а) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin; б) Sayyed Ghayasudin; в) Sayed Ghias).

Звание: мевлеви. Основания за включване: а) министър по въпросите на хаджа и по религиозните въпроси при талибанския режим; б) министър на образованието при талибанския режим. Дата на раждане: между 1958 г. и 1963 г. Място на раждане: провинция Faryab, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Други сведения: а) член на талибаните, отговорен за провинция Faryab, Афганистан, от май 2007 г.; б) замесен в трафика на наркотици. Дата на посочване от ООН: 31.1.2001 г.

12.

Mohammad Ahmadi.

Звание: а) молла; б) хаджи. Основания за включване: председател на банка Da Afghanistan при талибанския режим. Дата на раждане: около 1963 г. Място на раждане: област Daman, провинция Кандахар, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН: 23.2.2001 г.

13.

Mohammad Shafiq Ahmadi.

Звание: молла. Основания за включване: губернатор на провинция Samangan (Афганистан) при талибанския режим. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН: 23.2.2001 г.

14.

Ahmadullah (известен още като Ahmadullа)

Звание: кари. Основания за включване: министър на сигурността (разузнаването) при талибанския режим. Дата на раждане: около 1975 г. Място на раждане: област Qarabagh, провинция Ghazni, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Други сведения: по получени данни починал през декември 2001 г. Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

15.

Abdul Bari Akhund (известен още като Haji Mullah Sahib).

Звание: а) мевлеви; б) молла. Основания за включване: губернатор на провинция Helmand при талибанския режим. Дата на раждане: около 1953 г. Място на раждане: провинция Helmand, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Други сведения: а) член на седемчленния комитет на талибанските лидери в Кандахар, Афганистан от май 2007 г.; б) счита се, че намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Дата на посочване от ООН: 23.2.2001 г.

16.

Ahmed Jan Akhund.

Звание: мевлеви. Основания за включване: министър на водите и електроенергията при талибанския режим. Дата на раждане: между 1953 г. и 1958 г. Място на раждане: провинция Кандахар, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

17.

Attiqullah Akhund.

Звание: мевлеви. Основания за включване: заместник-министър на земеделието при талибанския режим. Дата на раждане: около 1953 г. Място на раждане: област Shawali Kott, Кандахар, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН: 23.2.2001 г.

18.

Hamidullah Akhund.

Звание: молла. Основания за включване: началник на афганистанските авиолинии „Ariana“ при талибанския режим. Дата на раждане: около 1968 г. Място на раждане: провинция Кандахар, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

19.

Mohammad Hassan Akhund.

Звание: а) молла; б) хаджи. Основания за включване: а) пръв заместник-председател на Съвета на министрите при талибанския режим; б) външен министър преди Wakil Ahmad Mutawakil при талибанския режим; в) губернатор на Кандахар при талибанския режим. Дата на раждане: около 1958 г. Място на раждане: Кандахар, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Други сведения: а) от фракцията Malwhavi Khaalis, една от седемте фракции на Джихада срещу Съветския съюз, б) дипломиран в медресе в Quetta, Пакистан, в) близък сътрудник на молла Omar. Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

20.

Mohammad Abbas Akhund.

Звание: молла. Основания за включване: министър на здравеопазването при талибанския режим. Дата на раждане: около 1963 г. Място на раждане: Кандахар, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

21.

Mohammad Essa Akhund.

Звание: а) хаджи (Alhaj); б) молла. Основания за включване: министър на водите, хигиенизирането и електроенергията при талибанския режим. Дата на раждане: около 1958 г. Място на раждане: област Spinboldak, провинция Кандахар, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

22.

Ubaidullah Akhund (известен още като а) Obaidullah Akhund; б) Obaid Ullah Akhund).

Звание: а) молла; б) хаджи; в) мевлеви. Основания за включване: министър на отбраната при талибанския режим. Дата на раждане: около 1968 г. Място на раждане: провинция Кандахар, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Други сведения: а) един от заместниците на молла Omar; б) член на талибанското ръководство, отговарящ за военните операции. Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

23.

Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada (известен още като а) Ahmad Jan Akhunzada б) Ahmad Jan Akhund Zada).

Звание: а) мевлеви; б) молла. Основания за включване: губернатор на провинция Zabol (Афганистан) при талибанския режим. Място на раждане: провинция Uruzgan, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Други сведения: член на талибаните, отговорен за провинция Uruzgan, Афганистан от началото на 2007 г. Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

24.

Mohammad Eshaq Akhunzada.

Звание: мевлеви. Основания за включване: губернатор на провинция Laghman (Афганистан) при талибанския режим. Дата на раждане: между 1963 г. и 1968 г. Място на раждане: област Qarabajh, провинция Ghazni, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН: 23.2.2001 г.

25.

Agha Jan Alizai (известен още като а) Haji Agha Jan Alizai б) Hajji Agha Jan в) Agha Jan Alazai г) Haji Loi Lala д) Loi Agha).

Звание: хаджи. Дата на раждане: а)15.10.1963 г.; б)14.2.1973 г.; в) 1967 г.; г) около 1957 г. Място на раждане: а) село Hitemchai, провинция Helmand, Афганистан; б) Кандахар, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН: 4.11.2010 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Agha Jan Alizai е управлявал една от най-големите мрежи за трафик на наркотици в Helmand, Афганистан и е предоставял средства на талибаните в замяна на закрила за наркотрафикантската си дейност. През 2008 г. група от наркотрафиканти, сред които и Alizai, се договаря да плаща на талибаните данък за земята, върху която е засаден опиев мак, като в замяна талибаните се съгласяват да организират превоза на наркотични материали. Талибаните се съгласяват също да осигурят охрана за наркотрафикантите и техните складове, а трафикантите от своя страна предоставят подслон и транспорт за талибанските бойци. Освен това Alizai е бил замесен в закупуването на оръжия за талибаните и редовно е пътувал до Пакистан, за да се среща с високопоставени талибански ръководители. Alizai е съдействал за набавянето на фалшиви ирански паспорти за талибани с цел пътуване до Иран за обучение. През 2009 г. Alizai набавя паспорт и средства за талибански командир, за да пътува до Иран.

26.

Allahdad (известен още като Akhund).

Звание: мевлеви. Основания за включване: министър на строителството при талибанския режим. Дата на раждане: около 1953 г. Място на раждане: област Spinboldak, провинция Кандахар, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН: 31.1.2001 г.

27.

Aminullah Amin.

Звание: мевлеви. Основания за включване: губернатор на провинция Saripul (Афганистан) при талибанския режим. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН: 23.2.2001 г.

28.

Mohammad Sadiq Amir Mohammad.

Звание: а) хаджи (Alhaj); б) мевлеви. Основания за включване: директор на афганистанската агенция по търговия в Пешавар, Пакистан при талибанския режим. Дата на раждане: 1934 г. Място на раждане: Ghazni, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Паспорт №: афганистански паспорт № SE011252. Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

29.

Muhammad Taher Anwari (известен още като а) Mohammad Taher Anwari, б) Haji Mudir).

Звание: молла. Основания за включване: а) отговарящ за административните въпроси при талибанския режим; б) министър на финансите при талибанския режим. Дата на раждане: около 1961 г. Място на раждане: област Zurmat, провинция Paktia, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН: 23.2.2001 г.

30.

Arefullah Aref.

Звание: мевлеви. Основания за включване: заместник-министър на финансите при талибанския режим. Дата на раждане: около 1958 г. Място на раждане: област Zurmat, провинция Paktia, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН: 31.1.2001 г.

31.

Sayed Esmatullah Asem (известен още като Esmatullah Asem).

Звание: мевлеви. Основания за включване: а) заместник-министър на предотвратяването на пороците и пропагандирането на добродетелта при талибанския режим; б) генерален секретар на афганистанското общество на червения полумесец (ARCS) при талибанския режим. Дата на раждане: около 1967 г. Място на раждане: провинция Ningarhar, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Други сведения: а) член на талибанското ръководство от май 2007 г.; б) счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан; в) член на съвета на талибаните в Пешавар. Дата на посочване от ООН: 23.2.2001 г.

32.

Atiqullah.

Звание: а) хаджи; б) молла. Основания за включване: заместник-министър на общественото строителство при талибанския режим. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН: 31.1.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

 

След превземането на Кабул от талибаните през 1996 г. Atiqullah бива назначен на длъжност в Кандахар. През 1999 г. или 2000 г. е назначен за първи заместник-министър на земеделието, а след това за заместник-министър на общественото строителство при талибанския режим.

 

След падането на талибанския режим Atiqullah става талибански оперативен служител в южната част на Афганистан. През 2008 г. става заместник на талибанския губернатор на провинция Helmand, Афганистан.

33.

Azizirahman.

Звание: г-н. Основания за включване: трети секретар, талибанско посолство, Абу Даби. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

34.

Abdul Ghani Baradar (известен още като Mullah Baradar Akhund).

Звание: молла. Основания за включване: заместник-министър на отбраната при талибанския режим. Дата на раждане: около 1968 г. Място на раждане: село Weetmak, област Dehrawood, провинция Uruzgan, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Други сведения: а) принадлежи към племето Popalzai; б) висш талибански военен командир и член на талибанския съвет в Quetta от май 2007 г.; в) счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Дата на посочване от ООН: 23.2.2001 г.

35.

Shahabuddin Delawar.

Звание: мевлеви. Основания за включване: заместник-председател на Висшия съд на талибанския режим. Дата на раждане: 1957 г. Място на раждане: провинция Logar, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Други сведения: счита се, че намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Дата на посочване от ООН: 23.2.2001 г.

36.

Dost Mohammad (известен още като Doost Mohammad).

Звание: а) молла; б) мевлеви. Основания за включване: губернатор на провинция Ghazni при талибанския режим. Дата на раждане: между 1968 г. и 1973 г. Място на раждане: област Daman, провинция Кандахар, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Други сведения: а) един от талибанските военни командири от май 2007 г.; б) счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

37.

Mohammad Azam Elmi.

Звание: мевлеви. Основания за включване: заместник-министър на минното дело и индустрията при талибанския режим. Дата на раждане: около 1968 г. Гражданство: Афганистан. Други сведения: според непотвърдени данни починал през 2005 г. Дата на посочване от ООН: 23.2.2001 г.

38.

Faiz.

Звание: мевлеви. Основания за включване: началник на информационния отдел в Министерството на външните работи при талибанския режим. Дата на раждане: около 1969 г. Място на раждане: провинция Ghazni, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН: 23.2.2001 г.

39.

Rustum Hanafi Habibullah (известен още като Rostam Nuristani).

Звание: мевлеви. Основания за включване: заместник-министър на общественото строителство при талибанския режим. Дата на раждане: около 1963 г. Място на раждане: Dara Kolum, област Do Aab, провинция Nuristan, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Други сведения: член на талибаните, отговорен за провинция Nuristan, Афганистан, от май 2007 г. Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

40.

Gul Ahmad Hakimi.

Звание: мевлеви. Основания за включване: търговски аташе, талибанско „генерално консулство“, Карачи. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

41.

Abdullah Hamad.

Звание: мевлеви. Основания за включване: генерален консул, талибанско „генерално консулство“, Quetta, Пакистан. Дата на раждане: 1972 г. Място на раждане: Helmand, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Паспорт №: D 00857 (издаден на 20.11.1997 г.). Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

42.

Hamdullah.

Звание: мевлеви. Основания за включване: аташе по репатрирането, талибанско „генерално консулство“, Quetta. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

43.

Zabihullah Hamidi;

Основания за включване: заместник-министър на висшето образование при талибанския режим. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН: 23.2.2001 г.

44.

Din Mohammad Hanif (известен още като кари Din Mohammad).

Звание: кари. Основания за включване: а) министър на планирането при талибанския режим; б) министър на висшето образование при талибанския режим. Дата на раждане: около 1955 г. Място на раждане: провинция Badakhshan, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

45.

Abdul Jalil Haqqani (известен още като Nazar Jan).

Звание: а) мевлеви; б) молла. Основания за включване: заместник-министър на външните работи при талибанския режим. Дата на раждане: около 1963 г. Място на раждане: област Arghandaab, провинция Кандахар, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Други сведения: а) счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан; б) член на Съвета на талибанското ръководство от май 2007 г.; в) член на финансовата комисия на съвета на талибаните. Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

46.

Badruddin Haqqani (известен още като Atiqullah).

Адрес: Miram Shah, Пакистан. Дата на раждане: около 1975—1979 г. Други сведения: а) оперативен командир на мрежата „Haqqani“ и член на съвета на талибаните („шура“) в Miram Shah; б) съдействал за провеждането на нападения срещу цели в югоизточен Афганистан; в) син на Jalaluddin Haqqani, брат на Sirajuddin Jallaloudine Haqqani и Nasiruddin Haqqani, племенник на Khalil Ahmed Haqqani. Дата на посочване от ООН: 11.5.2011 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

 

Badruddin Haqqani е оперативен командир на мрежата „Haqqani“ — свързана с талибаните група активисти, която действа от окръг North Waziristan във федерално администрираните племенни райони на Пакистан. Мрежата „Haqqani“ е заемала челна позиция в бунтовническата дейност в Афганистан и е отговорна за множество нападения със значим отзвук. Ръководството на мрежата „Haqqani“ се състои от тримата най-големи синове на нейния основател Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01.), който се присъединява към талибанския режим на молла Mohammed Omar (TI.O.4.01.) в средата на деветдесетте. Badruddin е син на Jalaluddin и брат на Nasiruddin Haqqani (TI.H.146.10.) и Sirajuddin Haqqani (TI.H.144.07.), както и племенник на Khalil Ahmed Haqqani (TI.H.150.11.).

 

Badruddin помага за ръководенето на свързани с талибаните бунтовници и чуждестранни бойци в нападенията срещу цели в югоизточен Афганистан. Badruddin е член на съвета на талибаните („шура“) в Miram Shah, на който се подчинява дейността на мрежата „Haqqani“.

 

Освен това се смята, че Badruddin е натоварен с отвличанията за мрежата „Haqqani“. Отговорен е за отвличането на многобройни афганистанци и чуждестранни граждани в граничната зона между Афганистан и Пакистан.

47.

Ezatullah Haqqani.

Звание: мевлеви. Основания за включване: заместник-министър на планирането при талибанския режим. Дата на раждане: около 1957 г. Място на раждане: провинция Laghman, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Други сведения: счита се, че намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Дата на посочване от ООН: 23.2.2001 г.

48.

Jalaluddin Haqqani (известен още като а) Jalaluddin Haqani; б) Jallalouddin Haqqani; в) Jallalouddine Haqani).

Звание: мевлеви. Основания за включване: министър на граничните въпроси при талибанския режим. Дата на раждане: около 1942 г. Място на раждане: провинция Khost, област Zadran, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Други сведения: а) баща на Sirajuddin Jallaloudine Haqqani; б) счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан; в) има сведения, че е починал през юни 2007 г., но е бил жив през май 2008 г. Дата на посочване от ООН: 31.1.2001 г.

49.

Khalil Ahmed Haqqani (известен още като а) Khalil Al-Rahman Haqqani; б) Khalil ur Rahman Haqqani; в) Khaleel Haqqani).

Звание: хаджи. Адрес: а) Пешавар, Пакистан; б) близо до медресето на Dergey Manday в село Dergey Manday, близо до Miram Shah, окръг North Waziristan (NWA), федерално администрирани племенни райони (FATA), Пакистан; в) село Kayla близо до Miram Shah, окръг North Waziristan (NWA), федерално администрирани племенни райони (FATA), Пакистан; г) село Sarana Zadran, провинция Paktia, Афганистан. Дата на раждане: а)1.1.1966 г.; б) между 1958 г. и 1964 г. Гражданство: Афганистан. Други сведения: а) висш член на мрежата „Haqqani“, която действа от North Waziristan във федерално администрираните племенни райони на Пакистан; б) преди е пътувал и е набирал средства в Дубай, Обединените арабски емирства; в) брат на Jalaluddin Haqqani и чичо на Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Дата на посочване от ООН: 9.2.2011 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

 

Khalil Ahmed Haqqani е високопоставен член на мрежата „Haqqani“ — свързана с талибаните група активисти, която действа от окръг North Waziristan във федерално администрираните племенни райони на Пакистан. Мрежата „Haqqani“, която е заемала челна позиция в бунтовническата дейност в Афганистан, е основана от брата на Khalil Haqqani — Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01.), който се присъединява към талибанския режим на молла Mohammed Omar (TI.O.4.01.) в средата на деветдесетте.

 

Khalil Haqqani се занимава с дейности за набиране на средства от името на талибаните и мрежата „Haqqani“, като често пътува по света, за да се среща с финансови поддръжници. От септември 2009 г. Khalil Haqqani е пътувал до държавите от Персийския залив и е набрал средства от тамошни източници, както и от източници в южна и източна Азия.

 

Освен това Khalil Haqqani оказва подкрепа на талибаните и мрежата „Haqqani“, действащи в Афганистан. От началото на 2010 г. Khalil Haqqani доставя средства на талибанските звена в провинция Logar, Афганистан. През 2009 г. Khalil Haqqani предоставя и контролира около 160 бойци в провинция Logar, Афганистан, и е един от няколкото, отговорни за задържането на неприятелски пленници, заловени от талибаните и мрежата „Haqqani“. За талибанските операции Khalil Haqqani се подчинява на заповедите на своя племенник Sirajuddin Haqqani (TI.H.144.07.).

 

Khalil Haqqani е действал също и от името на Ал Кайда (QE.A.4.01.) и е бил свързан с военните ѝ операции. През 2002 г. Khalil Haqqani се включва с подкрепления, за да подсили образуванията на Ал Кайда в провинция Paktia, Афганистан.

50.

Mohammad Moslim Haqqani (известен още като Moslim Haqqani).

Звание: мевлеви. Основания за включване: а) заместник-министър по въпросите на хаджа и по религиозните въпроси при талибанския режим; б) заместник-министър на висшето образование при талибанския режим. Дата на раждане: около 1958 г. Място на раждане: провинция Baghlan, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Други сведения: Счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

51.

Mohammad Salim Haqqani.

Звание: мевлеви. Основания за включване: заместник-министър на предотвратяването на пороците и пропагандирането на добродетелта при талибанския режим. Дата на раждане: около 1967 г. Гражданство: Афганистан. Други сведения: от провинция Laghman. Дата на посочване от ООН: 31.1.2001 г.

52.

Nasiruddin Haqqani (известен още като а) Naseer Haqqani, б) д-р Naseer Haqqani, в) Nassir Haqqani, г) Nashir Haqqani, д) Naseruddin, е) д-р Alim Ghair).

Адрес: Пакистан. Дата на раждане: около 1970—1973 г. Място на раждане: Афганистан. Гражданство: Афганистан. Други сведения: Свързан е с мрежата „Haqqani“, която действа от North Waziristan във федерално администрираните племенни райони на Пакистан. Дата на посочване от ООН: 20.7.2010 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

 

Мрежата „Haqqani“ е свързана с талибаните група активисти, която действа от окръг North Waziristan във федерално администрираните племенни райони на Пакистан. Мрежата „Haqqani“ е заемала челна позиция в бунтовническата дейност в Афганистан и е отговорна за множество нападения със значим отзвук. Ръководството на мрежата „Haqqani“ се състои от тримата най-възрастни синове на Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01.), единият от които е Nasiruddin Haqqani.

 

Nasiruddin Haqqani работи като емисар на мрежата „Haqqani“, като дейността му е свързана предимно с набиране на средства. През 2004 г. Haqqani пътува до Саудитска Арабия със свой съмишленик с цел набиране на средства за талибаните. През 2004 г. отпуска пари на активисти в Афганистан за възпрепятстване на президентските избори. Най-малко от 2005 г. до 2008 г. Nasiruddin Haqqani е събирал средства за мрежата „Haqqani“, като за целта е извършвал различни пътувания, включително редовни посещения на Обединените арабски емирства през 2007 г. и пътуване в друга страна от Персийския залив през 2008 г. По непотвърдени данни, от средата на 2007 г. Haqqani разполага с три основни източника на финансиране: дарения от Залива, наркотрафик и плащания от Ал Кайда (QE.A.4.01.). Към края на 2009 г. Nasiruddin Haqqani получава няколкостотин хиляди долара от свързани с Ал Кайда лица в Арабския полуостров, предназначени за дейностите на мрежата „Haqqani“.

53.

Sayyed Mohammed Haqqani (известен още като Sayyed Mohammad Haqqani).

Звание: молла. Основания за включване: а) отговарящ за административните въпроси при талибанския режим; б) отговарящ за информацията и културата в провинция Кандахар по време на талибанския режим. Дата на раждане: около 1965 г. Място на раждане: провинция Кандахар, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Други сведения: а) завършил медресето Haqqaniya в Пакистан; б) счита се, че е бил близък на талибанския лидер молла Mohammad Omar; в) Счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Дата на посочване от ООН: 31.1.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Sayyed Mohammed Haqqani е свързан с Gulbbudin Hekmatyar (QI.H.88.03.) и дълго време е бил поддръжник на молла Mohammed Omar (TI.O.4.01.). В качеството си на отговарящ за административните въпроси при талибанския режим той осигурява афганистански лични карти на чужденци, свързани с Ал Кайда, които се бият в Афганистан, и събира от тях значителни средства.

Sayyed Mohammed Haqqani се е срещал многократно с Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri (QI.A.6.01.) и със секретаря на Mohammed Omar — Farhad, през 2003 г. и 2004 г. Отваря книжарница в базара „Qissa Khwani“, Пешавар, Пакистан, с която подпомага финансирането на талибаните. През март 2009 г. все още е активен ръководител на талибанските бунтовници.

54.

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (известен още като а) Siraj Haqqani; б) Serajuddin Haqani; в) Siraj Haqani; г) Saraj Haqani; д) Khalifa).

Основания за включване: Na’ib Amir (заместник-командир). Адрес: а) околностите на Kela/околностите на Danda, Miramshah, North Waziristan, Пакистан; б) медресе Manba’ul uloom, Miramshah, North Waziristan, Пакистан; в) медресе Dergey Manday, Miramshah, North Waziristan, Пакистан. Дата на раждане: около 1977—1978 г. Място на раждане: а) Danda, Miramshah, North Waziristan, Пакистан; б) село Srana, област Garda Saray, провинция Paktia, Афганистан; в) област Neka, провинция Paktika, Афганистан; г) провинция Khost, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Други сведения: а) от 2004 г. е главен оперативен командир в източните и южните райони на Афганистан. б) син на Jallaloudine Haqani. в) принадлежи към фракцията Sultan Khel на племето Zardan от Garda Saray в провинция Paktia, Афганистан. г) счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Дата на посочване от ООН: 13.9.2007 г.

55.

Abdul Hai Hazem.

Звание: мевлеви. Основания за включване: първи секретар, талибанско „генерално консулство“, Quetta, Пакистан. Дата на раждане: 1971 г. Място на раждане: Ghazni, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Паспорт №: D 0001203. Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

56.

Hidayatullah (известен още като Abu Turab).

Основания за включване: заместник-министър на гражданското въздухоплаване при талибанския режим. Дата на раждане: около 1968 г. Място на раждане: област Arghandab, провинция Кандахар, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН: 8.3.2001 г.

57.

Abdul Rahman Ahmad Hottak (известен още като Hottak Sahib).

Звание: мевлеви. Основания за включване: заместник-министър (култура) на информацията и културата при талибанския режим. Дата на раждане: около 1957 г. Място на раждане: провинция Ghazni, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

58.

Najibullah Haqqani Hydayetullah (известен още като Najibullah Haqani).

Звание: мевлеви. Основания за включване: заместник-министър на финансите при талибанския режим. Дата на раждане: около 1964 г. Гражданство: Афганистан. Други сведения: а) от източен Афганистан; б) член на „съвета“ на талибаните в провинция Kunar, Афганистан, от май 2007 г.; в) братовчед на Moulavi Noor Jalal. Дата на посочване от ООН: 23.2.2001 г.

59.

Gul Agha Ishakzai (известен още като: а) Mullah Gul Agha; б) Mullah Gul Agha Akhund; в) Hidayatullah; г) Haji Hidayatullah; д) Hayadatullah).

Адрес: Пакистан. Дата на раждане: около 1972 г. Място на раждане: Band-e-Timor, Кандахар, Афганистан. Други сведения: член на наскоро създадения съвет на талибаните, който координира събирането на зекят (zakat) (ислямски данък) от провинция Baluchistan в Пакистан. Дата на посочване от ООН: 20.7.2010 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

 

Gul Agha Ishakzai ръководи талибанската финансова комисия и членува в наскоро създадения съвет на талибаните, който координира събирането на зекят (zakat) (ислямски данък) от провинция Baluchistan в Пакистан. Събирал е парични средства и за самоубийствени атентати в Кандахар, Афганистан, и е свързан с отпускането на средства за талибански бойци и семействата им.

 

Приятел от детинство на талибанския лидер молла Mohammad Omar (TI.O.4.01.), Gul Agha Ishakzai е бил основен финансов сътрудник на Omar и един от най-близките му съветници. През определен период никой не е бил допускан до среща с молла Omar, без да бъде одобрен от него. По време на талибанския режим е живял в президентския дворец с Omar.

 

През декември 2005 г. Gul Agha Ishakzai съдейства за изпращането на хора и стоки в талибанските тренировъчни лагери; към края на 2006 г. пътува извън страната, за да се снабди с оръжейни части.

60.

Noor Jalal (известен още като Nur Jalal).

Звание: мевлеви. Основания за включване: заместник-министър (административни въпроси) на вътрешните работи при талибанския режим. Дата на раждане: около 1960 г. Място на раждане: провинция Kunar, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН: 23.2.2001 г.

61.

Qudratullah Jamal (известен още като Haji Sahib).

Звание: мевлеви. Основания за включване: министър на информацията при талибанския режим. Дата на раждане: около 1963 г. Място на раждане: Gardez, провинция Paktia, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Други сведения: счита се, че намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

62.

Saleh Mohammad Kakar (известен още като Saleh Mohammad).

Дата на раждане: около 1962 г. Място на раждане: село Nulgham, област Panjwai, Кандахар, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Други сведения: притежавал е автокъща в Кандахар, Афганистан. Дата на посочване от ООН: 4.11.2010 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Saleh Mohammad Kakar е наркотрафикант, ръководил организирана контрабандна мрежа в провинциите Кандахар и Helmand, Афганистан, подпомагала талибаните с финансови средства и логистика. Преди да бъде арестуван от афганистанските власти, Saleh Mohammad Kakar ръководи защитавани от талибаните лаборатории за преработване на хероин в Band-e-Timor, провинция Кандахар. Kakar е бил във връзка с високопоставени талибански лидери, набирал е парични средства от наркотрафиканти от тяхно име, управлявал е и е укривал средства на високопоставени талибански представители. Отговарял е също за събирането от наркотрафикантите на такси за талибаните. Притежавал е автокъща в Кандахар и е осигурявал на талибаните автомобили за целите на самоубийствени атентати.

63.

Rahamatullah Kakazada (известен още като: а) Rehmatullah; б) Kakazada; в) Mullah Nasir).

Звание: а) мевлеви; б) молла. Основания за включване: генерален консул, талибанско „генерално консулство“, Карачи, Пакистан. Дата на раждане: 1968 г. Място на раждане: Ghazni, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Паспорт №: D 000952 (афганистански паспорт, издаден на 7.1.1999 г.) Други сведения: талибански „губернатор“ на провинция Ghazni, Афганистан, от май 2007 г. Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

64.

Abdul Rauf Khadem.

Звание: молла. Основания за включване: командир на централния корпус при талибанския режим. Дата на раждане: между 1958 г. и 1963 г. Място на раждане: Uruzgan/Кандахар, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН: 23.2.2001 г.

65.

Khairullah Khairkhwah (известен още като Mullah Khairullah Khairkhwah).

Звание: а) мевлеви; б) молла. Основания за включване: а) губернатор на провинция Herat (Афганистан) при талибанския режим; б) говорител на талибанския режим; в) губернатор на провинция Кабул при талибанския режим; г) министър на вътрешните работи при талибанския режим. Дата на раждане: около 1963 г. Място на раждане: област Arghistan, провинция Кандахар, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Други сведения: задържан от юни 2007 г. Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

66.

Abdul Razaq Akhund Lala Akhund.

Звание: молла. Основания за включване: а) министър на вътрешните работи при талибанския режим; б) началник на полицията в Кабул при талибанския режим. Дата на раждане: около 1958 г. Място на раждане: област Spin Boldak, провинция Кандахар, Афганистан, в района, граничещ с област Chaman, Quetta, Пакистан. Други сведения: счита се, че намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

67.

Jan Mohmmad Madani.

Звание: г-н Основания за включване: шарже д’афер, талибанско посолство в Абу Даби. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

68.

Zia-ur-Rahman Madani (известен още като: а) Ziaurrahman Madani; б) Zaia u Rahman Madani; в) Madani Saheb).

Звание: мевлеви. Основания за включване: губернатор на провинция Logar (Афганистан) при талибанския режим. Дата на раждане: около 1960 г. Място на раждане: Taliqan, провинция Takhar, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Други сведения: а) замесен в трафика на наркотици; б) отговорен за военните действия на талибаните в провинция Takhar, Афганистан, от май 2007 г.; в) отговорен за провинция Нангархар. Дата на посочване от ООН: 23.2.2001 г.

69.

Abdul Latif Mansur (известен още като Abdul Latif Mansoor).

Звание: мевлеви. Основания за включване: министър на земеделието при талибанския режим. Дата на раждане: около 1968 г. Място на раждане: област Zurmat, провинция Paktia, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Други сведения: член на талибанския съвет в Miram Shah от май 2007 г. Дата на посочване от ООН: 31.1.2001 г.

70.

Mohammadullah Mati.

Звание: мевлеви. Основания за включване: министър на общественото строителство при талибанския режим. Място на раждане: област Arghandab, провинция Кандахар, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

71.

Matiullah;

Звание: молла. Основания за включване: директор на Кабулската митница при талибанския режим. Дата на раждане: около 1973 г. Място на раждане: област Daman, провинция Кандахар, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН: 23.2.2001 г.

72.

Akhtar Mohammad Maz-Hari.

Звание: мевлеви. Основания за включване: аташе по образованието, талибанско „генерално консулство“, Пешавар, Пакистан. Дата на раждане: 1970 г. Място на раждане: Kunduz, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Паспорт №: SE 012820 (афганистански паспорт, издаден на 4.11.2000 г.) Други сведения: по непотвърдени данни починал през 2007 г. Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

73.

Fazl Mohammad Mazloom (известен още като: а) Molah Fazl; б) Fazel Mohammad Mazloom).

Звание: молла. Основания за включване: заместник-началник на щаба на армията на талибанския режим. Дата на раждане: между 1963 г. и 1968 г. Място на раждане: Uruzgan, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН: 23.2.2001 г.

74.

Nazar Mohammad.

Звание: мевлеви. Основания за включване: губернатор на провинция Kunduz (Афганистан) при талибанския режим. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН: 23.2.2001 г.

75.

Mohammad Homayoon.

Звание: Инж. Основания за включване: заместник-министър на водите и електроенергията при талибанския режим. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН: 23.2.2001 г.

76.

Mohammad Shafiq Mohammadi.

Звание: мевлеви. Основания за включване: губернатор на провинция Khost (Афганистан) при талибанския режим. Дата на раждане: около 1948 г. Място на раждане: провинция Uruzgan, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

77.

Abdul Kabir Mohammad Jan (известен още като A. Kabir).

Звание: мевлеви. Основания за включване: а) втори заместник по икономическите въпроси в Съвета на министрите при талибанския режим; б) губернатор на провинция Нангархар при талибанския режим; в) ръководител на източната зона при талибанския режим. Дата на раждане: около 1963 г. Място на раждане: племето Zardran, провинция Paktja, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Други сведения: активен участник в терористични операции в Източен Афганистан; б) счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

78.

Mohammad Rasul.

Звание: мевлеви. Основания за включване: губернатор на провинция Nimroz (Афганистан) при талибанския режим. Дата на раждане: между 1958 г. и 1963 г. Място на раждане: област Spinboldak, провинция Кандахар, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН: 23.2.2001 г.

79.

Mohammad Wali.

Звание: мевлеви. Основания за включване: министър на департамента по превенция на порока и пропагандиране на добродетелта при талибанския режим. Дата на раждане: около 1965 г. Място на раждане: провинция Кандахар, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН: 31.1.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

При упражняването на функциите си в министерството по превенция на порока и пропагандиране на добродетелта при талибанския режим Mohammad Wali често е прибягвал до изтезания и други начини за сплашване на населението. След падането на талибанския режим Mohammad Wali продължава да работи активно сред талибаните в провинция Кандахар, Афганистан.

80.

Mohammad Yaqoub.

Звание: мевлеви. Основания за включване: ръководител на BIA при талибанския режим. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН: 23.2.2001 г.

81.

Amir Khan Motaqi (известен още като Amir Khan Muttaqi).

Звание: молла. Основания за включване: а) министър на образованието при талибанския режим; б) представител на талибаните по време на водените от ООН преговори с талибанския режим. Дата на раждане: около 1968 г. Място на раждане: провинция Helmand, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

82.

Abdulhai Motmaen.

Звание: мевлеви. Основания за включване: директор, информационен и културен отдел, Кандахар, Афганистан, по време на талибанския режим. Дата на раждане: около 1973 г. Място на раждане: провинция Zabul, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН: 23.2.2001 г.

83.

Allah Dad Tayeb Wali Muhammad (известен още като: а) Allah Dad Tayyab; б) Allah Dad Tabeeb).

Звание: а) молла; б) хаджи. Основания за включване: заместник-министър на съобщенията при талибанския режим. Дата на раждане: около 1963 г. Място на раждане: град Кандахар, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

84.

Najibullah Muhammad Juma (известен още като Najib Ullah).

Звание: мевлеви. Основания за включване: генерален консул, талибанско „генерално консулство“, Пешавар, Пакистан. Дата на раждане: 1954 г. Място на раждане: Farah. Гражданство: Афганистан. Паспорт №: 00737 (афганистански паспорт, издаден на 20.10.1996 г.). Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

85.

Mohammad Naim (известен още като Mullah Naeem).

Звание: молла. Основания за включване: заместник-министър на гражданското въздухоплаване при талибанския режим. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН: 23.2.2001 г.

86.

Nik Mohammad.

Звание: мевлеви. Основания за включване: заместник-министър на търговията при талибанския режим. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН: 31.1.2001 г.

87.

Hamdullah Nomani.

Звание: мевлеви. Основания за включване: високопоставен чиновник в министерството на висшето образование при талибанския режим. Дата на раждане: около 1968 г. Място на раждане: провинция Ghazni, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН: 23.2.2001 г.

88.

Mohammad Aleem Noorani.

Звание: мюфтия. Основания за включване: първи секретар, талибанско „генерално консулство“, Карачи. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

89.

Nurullah Nuri.

Звание: мевлеви. Основания за включване: а) губернатор на провинция Balkh (Афганистан) при талибанския режим; б) ръководител на северната зона при талибанския режим. Дата на раждане: около 1958 г. Място на раждане: област Shahjoe, провинция Zabul, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

90.

Abdul Manan Nyazi (известен още като а) Abdul Manan Nayazi, б) Abdul Manan Niazi, в) Baryaly, г) Baryalai).

Звание: молла. Основания за включване: губернатор на провинция Кабул по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1968 г. Място на раждане: пущунската област Zarghoon, провинция Herat, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Други сведения: член на талибаните, отговарящ за провинция Herat. Счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

91.

Mohammed Omar.

Звание: молла. Основания за включване: лидер на вярващите („Amir ul-Mumineen“), Афганистан. Дата на раждане: около 1966 г. Място на раждане: провинция Uruzgan, село Adehrawood. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН: 31.1.2001 г.

92.

Abdul Jabbar Omari.

Звание: мевлеви. Основания за включване: губернатор на провинция Baghlan (Афганистан) при талибанския режим. Дата на раждане: около 1958 г. Място на раждане: Zabul, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН: 23.2.2001 г.

93.

Mohammad Ibrahim Omari.

Звание: хаджи (Alhaj). Основания за включване: заместник-министър на граничния контрол при талибанския режим. Дата на раждане: около 1958 г. Място на раждане: долината Zadran, провинция Khost, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН: 23.2.2001 г.

94.

Nooruddin Turabi Muhammad Qasim (известен още като Noor ud Din Turabi).

Звание: а) молла; б) мевлеви. Основания за включване: министър на правосъдието при талибанския режим. Дата на раждане: около 1963 г. Място на раждане: а) Кандахар, Афганистан; б) област Chora, провинция Uruzgan, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

95.

Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul (известен още като: а) Abdussalam Hanifi; б) Hanafi Saheb).

Звание: а) молла; б) мевлеви. Основания за включване: заместник-министър на образованието при талибанския режим. Дата на раждане: около 1968 г. Място на раждане: област Darzab, провинция Faryab, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Други сведения: а) член на талибаните, отговорен за северен Афганистан, от май 2007 г.; б) замесен в трафика на наркотици. Дата на посочване от ООН: 23.2.2001 г.

96.

Abdul Ghafar Qurishi (известен още като Abdul Ghaffar Qureshi).

Звание: мевлеви. Основания за включване: аташе по репатрирането, талибанско „посолство“, Исламабад. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

97.

Yar Mohammad Rahimi.

Звание: молла. Основания за включване: министър на съобщенията при талибанския режим. Дата на раждане: около 1953 г. Място на раждане: област Panjwaee, провинция Кандахар, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

98.

Mohammad Hasan Rahmani.

Звание: молла. Основания за включване: губернатор на провинция Кандахар (Афганистан) при талибанския режим. Дата на раждане: около 1963 г. Място на раждане: област Panjwae, провинция Кандахар, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН: 23.2.2001 г.

99.

Habibullah Reshad.

Звание: молла. Основания за включване: ръководител на Службата за разследвания при талибанския режим. Дата на раждане: между 1968 г. и 1973 г. Място на раждане: провинция Ghazni, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН: 23.2.2001 г.

100.

Abdulhai Salek.

Звание: мевлеви. Основания за включване: губернатор на провинция Uruzgan (Афганистан) при талибанския режим. Гражданство: Афганистан. Други сведения: по непотвърдени данни починал. Дата на посочване от ООН: 23.2.2001 г.

101.

Sanani.

Звание: мевлеви. Основания за включване: ръководител на Dar-ul-Efta при талибанския режим. Дата на раждане: около 1923 г. Място на раждане: провинция Zabul, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН: 23.2.2001 г.

102.

Noor Mohammad Saqib.

Основания за включване: председател на Върховния съд при талибанския режим. Дата на раждане: около 1958 г. Място на раждане: област Bagrami, провинция Кабул, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

103.

Ehsanullah Sarfida.

Звание: мевлеви. Основания за включване: заместник-министър на сигурността (разузнаването) при талибанския режим. Дата на раждане: около 1963 г. Място на раждане: област Qarabagh, провинция Ghazni, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН: 23.2.2001 г.

104.

Saduddin Sayyed (известен още като: а) Sadudin Sayed; б) Sadruddin).

Звание: а) мевлеви; б) хаджи (Alhaj); в) молла. Основания за включване: а) заместник-министър на заетостта и социалните въпроси при талибанския режим; б) кмет на Кабул при талибанския режим; Дата на раждане: около 1968 г. Място на раждане: област Chaman, Пакистан. Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

105.

Qari Abdul Wali Seddiqi.

Основания за включване: трети секретар при талибанския режим. Дата на раждане: 1974 г. Място на раждане: Ghazni, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Паспорт №: D 000769 (афганистански паспорт, издаден на 2.2.1997 г.). Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

106.

Abdul Wahed Shafiq.

Звание: мевлеви. Основания за включване: заместник-губернатор на провинция Кабул (Афганистан) при талибанския режим. Дата на раждане: около 1968 г. Място на раждане: провинция Ningarhar, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН: 23.2.2001 г.

107.

Said Ahmed Shahidkhel.

Звание: мевлеви. Дата на раждане: около 1975 г. Място на раждане: централната част на провинция Ghazni, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Други сведения: а) заместник-министър на образованието (талибански режим); б) задържан през юли 2003 г. в Кабул, Афганистан. Дата на посочване от ООН: 23.2.2001 г.

108.

Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed (известен още като: а) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad; б) Akhtar Muhammad Mansoor, в) Akhtar Mohammad Mansoor).

Звание: а) мевлеви; б) молла. Основания за включване: министър на гражданското въздухоплаване и транспорта при талибанския режим. Дата на раждане: около 1960 г. Място на раждане: а) Кандахар, Афганистан; б) Kalanko Joftian, област Zurmat, провинция Paktia, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Други сведения: а) репатриран в Афганистан през септември 2006 г.; б) член на талибанското ръководство; в) замесен в трафика на наркотици; г) действа в провинциите Khost, Paktia и Paktika, Афганистан, от май 2007 г.; талибански „губернатор“ на Кандахар от май 2007 г. Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

109.

Shamsudin.

Звание: мевлеви. Основания за включване: губернатор на провинция Wardak (Maidan), Афганистан, при талибанския режим. Дата на раждане: около 1968 г. Място на раждане: област Keshim, провинция Badakhshan, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН: 23.2.2001 г.

110.

Mohammad Sharif.

Основания за включване: заместник-министър на вътрешните работи при талибанския режим. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

111.

Shams Ur-Rahman Sher Alam (известен още като: а) Shamsurrahman; б) Shams-u-Rahman).

Звание: а) молла; б) мевлеви. Основания за включване: заместник-министър на земеделието при талибанския режим. Място на раждане: област Suroobi, провинция Кабул, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Други сведения: счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Дата на посочване от ООН: 23.2.2001 г.

112.

Abdul Ghafar Shinwari.

Звание: хаджи. Основания за включване: трети секретар, талибанско „генерално консулство“, Карачи, Пакистан. Дата на раждане: 29.3.1965 г.Място на раждане: Кандахар, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Паспорт №: D 000763 (издаден на 9.1.1997 г.). Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

113.

Mohammad Sarwar Siddiqmal.

Основания за включване: трети секретар, талибанско „посолство“, Исламабад. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

114.

Sher Mohammad Abbas Stanekzai.

Основания за включване: заместник-министър на здравеопазването при талибанския режим. Дата на раждане: около 1963 г. Място на раждане: провинция Logar, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

115.

Taha.

Звание: мевлеви. Основания за включване: губернатор на провинция Paktia (Афганистан) при талибанския режим. Дата на раждане: около 1963 г. Място на раждане: провинция Ningarhar, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН: 23.2.2001 г.

116.

Tahis.

Звание: хаджи. Основания за включване: заместник-министър на гражданското въздухоплаване при талибанския режим. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН: 31.1.2001 г.

117.

Abdul Raqib Takhari.

Звание: мевлеви. Основания за включване: министър на репатрирането при талибанския режим. Дата на раждане: между 1968 г. и 1973 г. Място на раждане: провинция Takhar, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

118.

Walijan.

Звание: мевлеви. Основания за включване: губернатор на провинция Jawzjan (Афганистан) при талибанския режим. Дата на раждане: около 1968 г. Място на раждане: Quetta, Пакистан. Дата на посочване от ООН: 23.2.2001 г.

119.

Nazirullah Ahanafi Waliullah (известен още като Nazirullah Aanafi Waliullah).

Звание: а) мевлеви; б) хаджи. Основания за включване: търговски аташе, талибанско „посолство“, Исламабад, Пакистан. Дата на раждане: 1962 г. Място на раждане: Кандахар, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Паспорт №: D 000912 (афганистански паспорт, издаден на 30.6.1998 г.) Други сведения: репатриран в Афганистан през октомври 2006 г. Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

120.

Abdul-Haq Wasiq (известен още като Abdul-Haq Wasseq).

Звание: мевлеви. Основания за включване: заместник-министър на сигурността (разузнаването) при талибанския режим. Дата на раждане: около 1975 г. Място на раждане: централната част на провинция Ghazni, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН: 31.1.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Abdul-Haq Wassiq е свързан с Gulbuddin Hekmatyar (QI.H.88.03.). При талибанския режим е бил неколкократно местен командир в провинциите Nimroz и Кандахар. По-късно става заместник генерален директор на разузнаването, който докладва пред кари Ahmadullah (TI.A.81.01.). Като такъв отговаря за отношенията със свързаните с Ал Кайда чуждестранни бойци и за тренировъчните им лагери в Афганистан. Известен също с репресивните си методи срещу опонентите на талибаните в южната част на Афганистан.

121.

Mohammad Jawad Waziri.

Основания за включване: отдел за ООН, министерство на външните работи при талибанския режим. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН: 23.2.2001 г.

122.

Abdul Rahman Zahed (известен още като Abdul Rehman Zahid).

Звание: молла. Основания за включване: заместник-министър на външните работи при талибанския режим. Дата на раждане: между 1963 г. и 1968 г. Място на раждане: провинция Logar, област Kharwar, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

123.

Mohammad Zahid.

Звание: молла. Основания за включване: трети секретар, талибанско „посолство“, Исламабад, Пакистан. Дата на раждане: 1971 г. Място на раждане: Logar, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Паспорт №: D 001206 (издаден на 17.7.2000 г.). Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

Б.   Образувания и други групи и предприятия, свързани с талибаните


2.8.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 199/73


РЕШЕНИЕ 2011/487/ОВППС НА СЪВЕТА

от 1 август 2011 година

за изменение на Обща позиция 2002/402/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Осама бен Ладен, членовете на организацията Ал Кайда и талибаните и други лица, групи, предприятия и образувания, свързани с тях

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 27 май 2002 г. Съветът прие Обща позиция 2002/402/ОВППС (1).

(2)

На 17 юни 2011 г. Съветът за сигурност на Организацията на обединените нации прие резолюция 1989 (2011) („Резолюция 1989 (2011) на ССООН“), като отбеляза с безпокойство заплахата, която Ал Кайда и други лица, групи, предприятия и образувания, свързани с тях, все още представляват за международния мир и сигурност и потвърди отново решимостта на Съвета за сигурност да се справи с всички аспекти на тази заплаха.

(3)

В този контекст Резолюция 1989 (2011) на ССООН запази ограничителните мерки във вида, в който те бяха наложени от параграф 8, буква в от Резолюция 1333 (2000) и параграфи 1 и 2 от Резолюция 1390 (2002) относно Ал Кайда и други лица, групи, предприятия и образувания, свързани с тях, включително мерките, посочени в раздел В („Лица, свързани с Ал Кайда“) и раздел Г („Образувания и други групи и предприятия, свързани с Ал Кайда“) от консолидирания списък, изготвен съгласно Резолюции 1267 (1999) и 1333 (2000), както и мерките, определени след датата на приемане на Резолюция 1989 (2011) на ССООН.

(4)

Обща позиция 2002/402/ОВППС следва да бъде съответно изменена.

(5)

Мерките за изпълнение на Съюза са изложени в Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета (2),

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Обща позиция 2002/402/ОВППС се изменя, както следва:

1.

Заглавието се заменя със следното:

2.

Член 1 се заменя със следното:

„Член 1

Настоящата обща позиция се прилага по отношение на членовете на организацията Ал Кайда и други свързани с тях лица, групи, предприятия и образувания, посочени в изготвения въз основа на Резолюции 1267(1999) и 1333(2000) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации списък, който подлежи на редовно актуализиране от комитета, създаден съгласно Резолюция 1267(1999) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации.“

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 1 август 2011 година.

За Съвета

Председател

M. DOWGIELEWICZ


(1)  ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 4.

(2)  Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета от 27 май 2002 г. за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета за забрана на износа на някои стоки и услуги за Афганистан, за засилване на забраната на полети и удължаване на замразяването на средства и други финансови ресурси по отношение на талибаните в Афганистан (ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9.).


2.8.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 199/74


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 2011/488/ОВППС НА СЪВЕТА

от 1 август 2011 година

за изпълнение на Решение 2011/273/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 31, параграф 2 от него,

като взе предвид Решение 2011/273/ОВППС на Съвета от 9 май 2011 г. относно ограничителни мерки срещу Сирия (1), и по-специално член 5, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 9 май 2011 г. Съветът прие Решение 2011/273/ОВППС.

(2)

С оглед на сериозната обстановка в Сирия в списъка на подлежащите на ограничителни мерки лица и образувания, който се съдържа в приложението към Решение 2011/273/ОВППС, следва да бъдат добавени нови лица,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Лицата, изброени в приложението към настоящото решение, се добавят в списъка на лицата и образуванията, който се съдържа в приложението към Решение 2011/273/ОВППС.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на неговото приемане.

Съставено в Брюксел на 1 август 2011 година.

За Съвета

Председател

M. DOWGIELEWICZ


(1)  ОВ L 121, 10.5.2011 г., стр. 11.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Лица, посочени в член 1

А.   Лица

 

Име

Идентификационни данни (дата на раждане, място на раждане…)

Основания

Дата на включване в списъка

1.

Mohammad Mufleh

 

Началник на сирийското военно разузнаване в град Hama; замесен в репресиите срещу протестиращите.

1.8.2011 г.

2.

Генерал-майор Tawfiq Younes

 

Началник на отдела за вътрешна сигурност на Генерална дирекция „Разузнаване“; замесен в насилието срещу цивилното население.

1.8.2011 г.

3.

Mohammed Makhlouf (известен още като Abu Rami)

Роден в Latakia, Сирия на 19.10.1932 г.

Близък сътрудник и чичо по майчина линия на Bashar и Mahir al-Assad. Бизнес партньор и баща на Rami, Ihab и Iyad Makhlouf.

1.8.2011 г.

4.

Ayman Jabir

Роден в Latakia.

Сътрудник на Mahir al-Assad за милицията „Шабиха“. Пряк участник в репресиите и насилието срещу цивилното население и координатор на групировките на милицията „Шабиха“.

1.8.2011 г.

5.

Генерал Ali Habib Mahmoud

Роден през 1939 г. в Tartous. Назначен за министър на отбраната на 3 юни 2009 г.

Министър на отбраната. Отговорен за провеждането на операции на сирийските въоръжение сили, участвали в репресиите и насилието срещу цивилното население.

1.8.2011 г.


Поправки

2.8.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 199/76


Поправка на Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета

( Официален вестник на Европейския съюз L 275 от 25 октомври 2003 г., стp. 32 )

(Специално издание на български език 2007 г., глава 15, том 10, стр. 78)

На страница 85 заглавието на член 25

вместо:

„с други схеми за търговия с емисии на парникови газове“

да се чете:

„Връзка с други схеми за търговия с емисии на парникови газове“.