ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2011.183.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 183

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
13 юли 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Информация за влизането в сила на Споразумението между Европейския съюз и Междуправителствената организация за международни железопътни превози за присъединяване на Европейския съюз към Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF) от 9 май 1980 г., изменена с Протокола от Вилнюс от 3 юни 1999 г.

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 668/2011 на Съвета от 12 юли 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 174/2005 за налагане на ограничения върху оказването на помощ, свързана с военни действия в Кот д’Ивоар

2

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 669/2011 на Комисията от 12 юли 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 376/2008 за определяне на общи подробни правила за прилагане на режима на лицензии за внос и износ и сертификати за предварително фиксиране за селскостопанските продукти

4

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 670/2011 на Комисията от 12 юли 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 607/2009 за определяне на някои подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по отношение на защитените наименования за произход и защитените географски указания, традиционните наименования, етикетирането и представянето на определени лозаро-винарски продукти

6

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 671/2011 на Комисията от 12 юли 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

14

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение 2011/411/ОВППС на Съвета от 12 юли 2011 година за определяне на статута, седалището и реда и условията за дейността на Европейската агенция по отбраната, и за отмяна на Съвместно действие 2004/551/ОВППС

16

 

*

Решение 2011/412/ОВППС на Съвета от 12 юли 2011 година за изменение на Решение 2010/656/ОВППС за подновяване на ограничителните мерки срещу Кот д’Ивоар

27

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

 

2011/413/ЕС

 

*

Препоръка на Комисията от 11 юли 2011 година относно научноизследователската инициатива за съвместно планиране По-дълъг и по-добър живот — потенциал и предизвикателства на демографските промени

28

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Решение 2011/122/ЕС на Комисията от 22 февруари 2011 година за дерогация от правилата за произход, определени с Решение 2001/822/ЕО на Съвета относно някои рибни продукти, внесени от Сен Пиер и Микелон (ОВ L 49, 24.2.2011 г.)

31

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

13.7.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 183/1


Информация за влизането в сила на Споразумението между Европейския съюз и Междуправителствената организация за международни железопътни превози за присъединяване на Европейския съюз към Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF) от 9 май 1980 г., изменена с Протокола от Вилнюс от 3 юни 1999 г.

Посоченото по-горе споразумение, подписано на 23 юни 2011 г. в Берн, Швейцария, влезе в сила на 1 юли 2011 г. в съответствие с член 9 от Споразумението.


РЕГЛАМЕНТИ

13.7.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 183/2


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 668/2011 НА СЪВЕТА

от 12 юли 2011 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 174/2005 за налагане на ограничения върху оказването на помощ, свързана с военни действия в Кот д’Ивоар

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215 от него,

като взе предвид Решение 2011/412/ОВППС на Съвета от 12 юли 2011 г. за изменение на Решение 2010/656/ОВППС за подновяване на ограничителните мерки срещу Кот д’Ивоар (1),

като взе предвид съвместното предложение на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 29 октомври 2010 г. Съвета прие Решение 2010/656/ОВППС (2) за подновяване на ограничителните мерки срещу Кот д’Ивоар.

(2)

С Регламент (ЕО) № 174/2005 (3) бяха наложени ограничения върху оказването на помощ, свързана с военните действия в Кот д’Ивоар.

(3)

Решение 2011/412/ОВППС измени Решение 2010/656/ОВППС в светлината на Резолюция № 1980 (2011) на Съвета за сигурност на ООН. В него се предвижда също специална дерогация във връзка със забраната за предоставяне на оборудване за вътрешни репресии на Кот д’Ивоар.

(4)

Тези мерки попадат в обхвата на Договора за функционирането на Европейския съюз и следователно за тяхното прилагане е необходим нормативен акт на равнището на Съюза, по-специално с цел да се осигури еднаквото им прилагане от страна на икономическите оператори във всички държави-членки.

(5)

Следователно Регламент (ЕО) № 174/2005 следва да бъде съответно изменен.

(6)

За да се гарантира, че предвидените в настоящия регламент мерки са ефективни, настоящият регламент следва да влезе в сила незабавно след публикуването му,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 174/2005 се изменя, както следва:

1)

Член 4, параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Чрез дерогация от член 2 забраните, посочени в него, не се прилагат за:

а)

предоставянето на техническа помощ, финансиране и финансова помощ, свързани с оръжия и оръжеен материал, където такава помощ или дейности са предназначени единствено за подкрепа на и ползване от операцията на Обединените нации в Кот д’Ивоар (UNOCI) и френските въоръжени сили, които подпомагат тази операция;

б)

предоставянето на техническа помощ, свързана с несмъртоносно военно оборудване, предназначено единствено за използване с хуманитарна или защитна цел, включително такова оборудване, предназначено за операции за управление на кризи на Европейския съюз, ООН, Африканския съюз и Икономическата общност на западноафриканските държави (ECOWAS), когато тези действия също са предварително одобрени от Комитета по санкциите;

в)

предоставянето на финансиране или финансова помощ във връзка с несмъртоносно военно оборудване, предназначено единствено за използване с хуманитарна или защитна цел, включително такова оборудване, предназначено за операции за управление на кризи на Европейския съюз, ООН, Африканския съюз и ECOWAS;

г)

предоставянето на техническа помощ, свързана с оръжия и оръжеен материал, предназначени единствено за подкрепата на или използване в процеса на реформа на сектора на сигурността в Кот д’Ивоар, след официално искане от правителството на Кот д’Ивоар и предварително одобрено от Комитета по санкциите;

д)

предоставянето на финансиране или финансова помощ, свързани с оръжия и оръжеен материал, предназначени единствено за подкрепа на или за ползване в процеса на реформа на сектора на сигурността в Кот д’Ивоар, след официално искане от правителството на Кот д’Ивоар;

е)

продажбите или доставките, временно трансферирани или изнесени за Кот д’Ивоар, за въоръжените сили на държава, която провежда действия в съответствие с международното право, единствено и пряко за да улесни евакуацията на нейните граждани и на онези, за които тя носи консулска отговорност в Кот д’Ивоар, когато тези дейности също са били предварително съобщени на Комитета по санкциите;

ж)

предоставянето на техническа помощ, финансиране или финансова помощ, свързани с несмъртоносно военно оборудване, чиято единствена цел е да предостави възможност на силите за сигурност в Кот д’Ивоар да прилагат само адекватни и пропорционални силови мерки при поддържането на обществения ред.“

2)

Член 4а се заменя със следното:

„Член 4а

1.   Чрез дерогация от член 3 компетентният орган, включен в приложение II, на държавата-членка, в която износителят или доставчикът на услугата е установен, може да разреши при условия, които сметне за уместни, продажбата, доставката, трансфера или износа на несмъртоносно оборудване, изброено в приложение I, или доставката на техническа помощ, финансиране или финансова помощ, свързани с такова несмъртоносно оборудване, след като компетентният орган е установил, че съответното несмъртоносно оборудване има за цел единствено да предостави възможност на силите за сигурност в Кот д’Ивоар да прилагат единствено адекватни и пропорционални силови мерки при поддържането на обществения ред.

2.   Чрез дерогация от член 3 компетентният орган, включен в приложение II, на държавата-членка, в която износителят или доставчикът на услугата е установен, може да разреши при условия, които сметне за уместни, продажбата, доставката, трансфера или износа на оборудване, което може да се използва за вътрешни репресии, така както е изброено в приложение I, което има за цел единствено подкрепата на процеса на реформа на сектора на сигурността в Кот д’Ивоар, както и предоставянето на финансиране, финансова или техническа помощ, свързани с такова оборудване.

3.   Съответната държава-членка информира останалите държави-членки и Европейската комисия за всяко разрешение, дадено съгласно настоящия член, в срок от две седмици след даването на разрешението.

4.   Не се дават разрешения за вече проведени дейности.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 12 юли 2011 година.

За Съвета

Председател

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  Виж страница 27 от настоящия брой на Официален вестник.

(2)  ОВ L 285, 30.10.2010 г., стр. 28.

(3)  ОВ L 29, 2.2.2005 г., стр. 5.


13.7.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 183/4


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 669/2011 НА КОМИСИЯТА

от 12 юли 2011 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 376/2008 за определяне на общи подробни правила за прилагане на режима на лицензии за внос и износ и сертификати за предварително фиксиране за селскостопанските продукти

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 134 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

За целите на управлението на вноса и износа Комисията е оправомощена да определя продуктите, чийто внос или/и износ следва да бъде подчинен на представянето на лицензия. При преценяване на необходимостта от въвеждане на режим на лицензии Комисията следва да взема предвид подходящите средства за управление на пазарите, и по-специално — за наблюдение на вноса.

(2)

Регламент (ЕО) № 376/2008 на Комисията (2) въведе задължението да бъдат представяни лицензии при внос на пресни ябълки с код по КН 0808 10 80, след като производителите на ябълки в Европейския съюз се оказаха в затруднено положение, дължащо се, освен всичко друго, на значителното увеличение на вноса на ябълки от трети държави от Южното полукълбо.

(3)

Понастоящем ефективното наблюдение на вноса може да се извършва и с други средства. В интерес на опростяването и с цел да се облекчи административната тежест за държавите-членки и съответните оператори, изискването да се представят лицензии за внос на ябълки се отменя след изтичането на настоящия срок на прилагане, посочен в приложение XVIII към Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (3).

(4)

Регламент (ЕО) № 376/2008 следва съответно да бъде изменен.

(5)

В интерес на яснотата е целесъобразно да се формулират правила за лицензиите, издадени за внос на пресни ябълки с код по КН 0808 10 80, които са все още валидни към датата на прилагане на настоящия регламент.

(6)

Управителният комитет за общата организация на селскостопанските пазари не е представил становище в рамките на срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ

Член 1

Точка Ж от част I от приложение II към Регламент (ЕО) № 376/2008 се заменя със следното:

„Ж.   Плодове и зеленчуци (част IX от приложение I към Регламент (ЕО) № 1234/2007)

Код по КН

Описание

Размер на гаранцията

Срок на валидност

Количества нето (4)

0703 20 00

Чесън, пресен или охладен, включително продукти, внесени в рамките на тарифни квоти, както е посочено в член 1, параграф 2, буква а), подточка iii)

50 EUR/t

3 месеца от датата на издаване съгласно член 22, параграф 1

(—)

ех 0703 90 00

Други лукови зеленчуци, пресни или охладени, включително продукти, внесени в рамките на тарифни квоти, както е посочено в член 1, параграф 2, буква а), подточка iii)

50 EUR/t

3 месеца от датата на издаване съгласно член 22, параграф 1

(—)

(—)

За всяко количество се изисква лицензия или сертификат.“

Член 2

По искане на заинтересованите страни, внесените гаранции за издаването на лицензии за внос на пресни ябълки с код по КН 0808 10 80 се освобождават при изпълнение на следните условия:

а)

срокът на валидност на лицензиите не е изтекъл към датата на прилагане на настоящия регламент;

б)

лицензиите са използвани само частично или не са използвани изобщо към датата на прилагане на настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 септември 2011 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 12 юли 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 114, 26.4.2008 г., стр. 3.

(3)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.

(4)  Максимални количества, за които не е необходимо да се представя лицензия или сертификат съгласно член 4, параграф 1, буква г). Тези ограничения не се прилагат за внос по преференциален режим или в рамките на тарифни квоти.

(—)

За всяко количество се изисква лицензия или сертификат.“


13.7.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 183/6


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 670/2011 НА КОМИСИЯТА

от 12 юли 2011 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 607/2009 за определяне на някои подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по отношение на защитените наименования за произход и защитените географски указания, традиционните наименования, етикетирането и представянето на определени лозаро-винарски продукти

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1), и по-специално член 121, първа алинея, букви к), л) и м) и член 203б във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 792/2009 на Комисията от 31 август 2009 г. за установяване на подробни правила за нотифицирането на Комисията от страна на държавите-членки на информацията и документите във връзка с прилагането на общата организация на пазарите, режима на директните плащания, насърчаването на продажбата на селскостопански продукти и правилата, приложими за най-отдалечените райони и малките острови в Егейско море (2) се определят общи правила за представянето на Комисията на информация и документи от компетентните органи на държавите-членки. Тези правила включват по-специално задължението на държавите-членки да използват информационните системи, предоставени им от Комисията, както и потвърждаването правото за достъп на органите и лицата, оправомощени да извършват нотифициране. Освен това посоченият регламент установява общи принципи, приложими към информационните системи, за да се гарантират във времето истинността, целостта и яснотата на тези документи, и предвижда защитата на личните данни.

(2)

В рамките на вътрешната си дейност и на отношенията си с органите, участващи в управлението на защитените наименования за произход, на защитените географски указания и на традиционните наименования, Комисията създаде съгласно дял II, глава I, раздел IА от Регламент (ЕО) № 1234/2007 информационна система, даваща възможност за управление по електронен път на документите и процедурите, изисквани в съответствие с Регламент (ЕО) № 1234/2007 и Регламент (ЕО) № 607/2009 на Комисията от 14 юли 2009 г. за определяне на някои подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по отношение на защитените наименования за произход и защитените географски указания, традиционните наименования, етикетирането и представянето на определени лозаро-винарски продукти (3), както с компетентните органи в държавите-членки и в трети страни, така и с професионалните организации и физическите или юридическите лица, заинтересовани да действат в рамките на тези разпоредби.

(3)

Счита се, че тази система дава възможност да се осъществяват, в съответствие с Регламент (ЕО) № 792/2009 или при прилагане mutatis mutandis на установените от него принципи, някои нотификации, предвидени от Регламент (ЕО) № 607/2009, по-специално по отношение на процедурите, приложими за защитата на географските указания, наименованията за произход и традиционните наименования, за воденето на базата данни на съответните наименования и на регистрите, свързани със защитата на тези наименования.

(4)

Освен това вече въведените оперативно от Комисията информационни системи за предаване на информация, която засяга компетентните органи и организации, отговорни за проверките в рамките на общата селскостопанска политика, позволяват изпълнението на конкретните цели в тази област по отношение на географските указания, на наименованията за произход и на традиционните наименования. Целесъобразно е тези системи да се пригодят и за предаване на информация, която засяга органите, на които е възложено разглеждането на заявленията за правна закрила на наименованията в държавите-членки или в трети страни, както и за предаване на информация, която засяга органите, отговарящи за сертификацията на вина без регистрация за защитено наименование за произход или защитено географско указание.

(5)

За по-голяма ефективност на административното управление и предвид опита от използването на информационните системи, въведени от Комисията, е уместно да се опрости комуникацията и да се подобри начинът на управление и предоставяне на информацията съгласно Регламент (ЕО) № 607/2009 и в съответствие с Регламент (ЕО) № 792/2009. В този смисъл и с оглед осигуряването на възможност на компетентните органи в държавите-членки да се запознаят със законовите, подзаконовите и административните разпоредби, въведени на национално равнище в съответствие с член 118щ, параграф 2 и член 120а от Регламент (ЕО) № 1234/2007, както и за опростяване и улесняване на предвидените в Регламент (ЕО) № 555/2008 на Комисията (4) контрол и сътрудничество между държавите-членки, е целесъобразно от тях да се изисква да съобщават на Комисията определена информация от особен интерес в контекста на сертифицирането на продуктите и да се предвиди Комисията да предоставя тази информация на компетентните органи и обществеността, ако тази информация е полезна за потребителите.

(6)

Целесъобразно е освен това да се определи, за повече яснота и за намаляване на административните тежести, съдържанието на някои съобщения, предвидени в Регламент (ЕО) № 607/2009, и да се опростят процедурите.

(7)

Преходните мерки, предприети за улесняване на преминаването от разпоредбите на регламенти (ЕО) № 1493/1999 (5) и (ЕО) № 479/2008 (6) на Съвета към тези на Регламент (ЕО) № 1234/2007, създават затруднения при тълкуването на обхвата и продължителността на приложимите процедури. Необходимо е, от друга страна, да се уточни обхватът на отменените разпоредби на член 118т от Регламент (ЕО) № 1234/2007 във връзка с тези на член 118р по отношение на естеството на обхванатите промени, референтните периоди и продължителността на преходния период.

(8)

Следователно е необходимо Регламент (ЕО) № 607/2009 да бъде съответно изменен.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 607/2009 се изменя, както следва:

1.

Член 3 се заменя със следния текст:

„Член 3

Заявление за предоставяне на правна закрила

Заявлението за правна закрила на наименование за произход или на географско указание се състои от документите, които се изискват съгласно членове 118в и 118г от Регламент (ЕО) № 1234/2007, от спецификацията и от единния документ.

Заявлението и единният документ се подават до Комисията в съответствие с член 70а, параграф 1 от настоящия регламент.“

2.

Член 9 се заменя със следния текст:

„Член 9

Подаване на заявлението

1.   Датата на подаване на заявление до Комисията е датата, на която заявлението е получено от Комисията.

2.   Комисията потвърждава получаването на заявлението пред компетентните органи на държавата-членка или пред тези на третата страна, или пред заявителя, установен във въпросната трета страна, и определя номер на досие на заявлението.

Потвърждението включва най-малко следните данни:

а)

номер на досието;

б)

наименованието, което трябва да бъде регистрирано;

в)

датата на получаване на заявлението.“

3.

Член 11 се заменя със следния текст:

„Член 11

Допустимост на заявлението

1.   Заявлението е допустимо, ако единният документ е надлежно попълнен и ако са приложени подкрепящите документи. Единният документ се счита за надлежно попълнен, ако са попълнени всички задължителни рубрики, представени в информационните системи, посочени в член 70а.

В такъв случай заявлението се смята за допустимо от датата на получаването му от Комисията. Заявителят се уведомява за това.

Тази дата се оповестява публично.

2.   Ако заявлението не е попълнено или е попълнено само отчасти, или ако подкрепящите документи, посочени в параграф 1, не са представени едновременно със заявлението или някои от тях липсват, заявлението е недопустимо.

3.   В случай на недопустимост компетентните органи в държавата-членка или в третата страна, или заявителят, установен във въпросната трета страна, се уведомяват относно основанията за недопустимост с уточнението, че могат да подадат ново, надлежно попълнено заявление.“

4.

В член 12 параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.   Ако обявено за допустимо заявление не отговаря на изискванията, определени в членове 118б и 118в от Регламент (ЕО) № 1234/2007, Комисията уведомява органите на държавата-членка или третата страна, или заявителя, установен във въпросната трета страна, за основанията за отказа, като определя краен срок, не по-малък от два месеца, за оттегляне или изменяне на заявлението или за представяне на забележки.“

5.

Член 14 се заменя със следния текст:

„Член 14

Подаване на възражения съгласно процедурата на Общността

1.   Възраженията, посочени в член 118з от Регламент (ЕО) № 1234/2007, се подават в съответствие с член 70а, параграф 1 от настоящия регламент. Датата на подаване на възражението до Комисията е датата, на която заявлението е получено от Комисията. Тази дата се съобщава на органите и лицата, до които се отнася настоящият регламент.

2.   Комисията потвърждава получаването и определя на възражението номер на досие.

Потвърждението включва най-малко следните данни:

а)

номер на досието;

б)

датата на получаване на възражението.“

6.

Член 18 се заменя със следния текст:

„Член 18

Регистър

1.   Регистър на защитените наименования за произход и защитените географски указания, наричан по-долу „регистърът“, се завежда и поддържа от Комисията в съответствие с член 118н от Регламент (ЕО) № 1234/2007. Той се завежда в електронната база данни „E-Bacchus“ въз основа на решенията, даващи правна закрила на въпросните наименования.

2.   Одобрено наименование за произход или географско указание се вписва в регистъра.

В случай на наименования, регистрирани в съответствие с член 118т, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, Комисията вписва в регистъра данните, посочени в параграф 3 от настоящия член.

3.   Комисията вписва в регистъра следните данни:

а)

защитеното наименование;

б)

номерът на досието;

в)

уточнение за регистрацията на наименованието като защитено географско указание или като защитено наименование за произход;

г)

името на страната или имената на страните на произход;

д)

датата на регистрацията;

е)

позоваването на правния инструмент, въз основа на който е защитено наименованието;

ж)

позоваването на единния документ.

4.   Регистърът е публичен.“

7.

В член 20 параграфи 1, 2 и 3 се заменят със следния текст:

„1.   Заявлението за одобрение на промените в спецификацията на защитено наименование за произход или на защитено географско указание, подадено от заявител по смисъла на член 118д от Регламент (ЕО) № 1234/2007, се подава в съответствие с член 70а, параграф 1 от настоящия регламент.

2.   Заявлението за одобрение на промените в спецификацията на продукта съгласно член 118р, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 е допустимо, ако информацията, изисквана съгласно член 118в, параграф 2 от посочения регламент, и надлежно попълненото заявление са били подадени до Комисията.

3.   За целите на прилагането на член 118р, параграф 2, първо изречение от Регламент (ЕО) № 1234/2007 членове 9—18 от настоящия регламент се прилагат mutatis mutandis.“

8.

Член 21 се заменя със следния текст:

„Член 21

Подаване на искане за отмяна

1.   Искането за отмяна, подадено в съответствие с член 118с от Регламент (ЕО) № 1234/2007, се подава в съответствие с член 70а, параграф 1 от настоящия регламент. Датата на подаване на искането за отмяна до Комисията е датата, на която заявлението е получено от Комисията. Тази дата се оповестява публично.

2.   Комисията потвърждава получаването на искането за отмяна и определя на искането номер на досие.

Потвърждението включва най-малко следните данни:

а)

номер на досието;

б)

датата на получаване на искането.

3.   Параграфи 1 и 2 не се прилагат, когато отмяната е по инициатива на Комисията.“

9.

В член 22 се добавя следният параграф 5:

„5.   Съобщенията до Комисията, посочени в параграф 3, се подават в съответствие с член 70а, параграф 1.“

10.

В член 23, параграф 1 се добавя следната трета алинея:

„Информацията до Комисията, посочена в първа и втора алинея, се подава в съответствие с член 70а, параграф 1.“

11.

В член 28, параграф 1 втората алинея се заменя със следния текст:

„Искането се подава съгласно член 70а, параграф 1. Датата на подаване на искането за преобразуване до Комисията е датата, на която искането е получено от Комисията.“

12.

Член 30 се заменя със следния текст:

„Член 30

Заявление за предоставяне на правна закрила

1.   Заявлението за предоставяне на правна закрила на традиционно наименование се подава от компетентните органи на държавите-членки или от тези на третите страни, или от представителните професионални организации в съответствие с член 70а, параграф 1. То се придружава от законодателните разпоредби на държавата-членка или от правилата, приложими към винопроизводителите в третите страни, уреждащи използването на съответното наименование, и от позоваването на тези законодателни разпоредби или на тези правила.

2.   В случай на заявление, подадено от представителна професионална организация, установена в трета страна, заявителят представя на Комисията сведения за представителната професионална организация и нейните членове в съответствие с член 70а, параграф 1. Комисията прави тази информация публична.“

13.

Член 33 се заменя със следния текст:

„Член 33

Подаване на заявление

1.   Датата на подаване на заявление до Комисията е датата, на която заявлението е получено от Комисията.

2.   Комисията потвърждава получаването на заявлението пред органите на държавата-членка или на третата страна, или пред заявителя, установен във въпросната трета страна, и определя номер на досие на заявлението.

Потвърждението за получаване включва най-малко следните данни:

а)

номер на досието;

б)

традиционното наименование;

в)

датата на получаване на заявлението.“

14.

Член 34 се заменя със следния текст:

„Член 34

Допустимост

1.   Заявлението е допустимо, ако формулярът за заявление е попълнен надлежно и ако необходимата документация съгласно разпоредбите на член 30 е приложена към заявлението. Формулярът за заявление се счита за надлежно попълнен, ако са попълнени всички задължителни рубрики, представени в информационните системи, посочени в член 70а.

В този случай заявлението се смята за допустимо към датата на получаването му от Комисията. Заявителят се уведомява за това.

Тази дата се оповестява публично.

2.   Ако формулярът за заявление не е попълнен или е попълнен само отчасти, или ако документите, посочени в параграф 1, не са представени едновременно със заявлението или някои от тях липсват, заявлението е недопустимо.

3.   В случай на недопустимост органите в държавата-членка или в третата страна, или заявителят, установен във въпросната трета страна, се уведомяват относно основанията за недопустимост с уточнението, че могат да подадат ново, надлежно попълнено заявление.“

15.

В член 37 параграфи 2 и 3 се заменят със следния текст:

„2.   Възражението се подава съгласно член 70а, параграф 1. Датата на подаване на възражението до Комисията е датата, на която възражението е получено от Комисията.

3.   Комисията потвърждава получаването и определя номер на досие на възражението.

Потвърждението включва най-малко следните данни:

а)

номер на досието;

б)

датата на получаване на възражението.“

16.

Член 40 се заменя със следния текст:

„Член 40

Обща закрила

1.   Ако традиционното наименование, за което се иска закрила, отговаря на условията, посочени в член 118ф, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, и в членове 31 и 35 от настоящия регламент, и не е отхвърлено съгласно членове 36, 38 и 39 от настоящия регламент, традиционното наименование се регистрира и определя в електронната база данни „E-Bacchus“ в съответствие с член 118ф, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, въз основа на информацията, съобщена на Комисията в съответствие с член 70а, параграф 1 от настоящия регламент, като се посочват следните данни:

а)

езикът, посочен в член 31, параграф 1;

б)

категорията или категориите на лозаро-винарския продукт, за който се отнася закрилата;

в)

позоваване на националното законодателство на държавата-членка или на третата страна, в която е определено и контролирано традиционното наименование, или на правилата, приложими за винопроизводителите в третите страни, включително тези, определени от представителни професионални организации, при липса на национално законодателство в тези трети страни;

г)

резюме на определението или на условията за използване;

д)

името на страната или имената на страните на произход;

е)

датата на включване в електронната база данни „E-Bacchus“.

2.   Традиционните наименования, регистрирани в електронната база данни „E-Bacchus“, са защитени само на езика и за категориите лозаро-винарски продукти, посочени в заявлението, срещу:

а)

всяка злоупотреба, дори ако защитеното наименование е придружено от израз като „стил“, „тип“, „метод“, „както е произведено в“, „имитация“, „с аромат на“, „като“ или друг подобен израз;

б)

всяко друго невярно или въвеждащо в заблуждение означение на естеството, характеристиките или основните свойства на продукта, върху вътрешната или външната опаковка, в рекламни материали или в документи, свързани с него;

в)

всяка друга практика, която би могла да въведе в заблуждение потребителите, и по-специално да създаде впечатлението, че виното отговаря на условията за защитено традиционно наименование.

3.   Традиционните наименования, регистрирани в електронната база данни „E-Bacchus“, се оповестяват публично.“

17.

В член 42, параграф 1 третата алинея се заменя със следния текст:

„Използването на защитени омонимни наименования зависи от наличието на достатъчно разграничения в практиката между омонима, защитен впоследствие, и вече регистрираното в електронната база данни „E-Bacchus“ традиционно наименование, като се взема предвид необходимостта от равнопоставено третиране на заинтересованите производители и от това, да не се въвеждат в заблуждение потребителите.“

18.

Член 45 се заменя със следния текст:

„Член 45

Подаване на искане за отмяна

1.   Надлежно обосновано искане за отмяна може да бъде подадено до Комисията от държава-членка, трета страна или физическо или юридическо лице, което има законен интерес съгласно член 70а, параграф 1. Датата на подаване на искането за отмяна до Комисията е датата, на която искането е получено от Комисията. Тази дата се оповестява публично.

2.   Комисията потвърждава получаването на искането за отмяна и определя на искането номер на досие.

Потвърждението включва най-малко следните данни:

а)

номер на досието;

б)

датата на получаване на искането.

3.   Параграфи 1 и 2 не се прилагат, когато отмяната е по инициатива на Комисията.“

19.

В член 47 параграф 5 се заменя със следния текст:

„5.   Когато една отмяна породи действие, Комисията заличава съответното наименование от списъка в електронната база данни „E-Bacchus“.“

20.

В член 63 параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.   Държавите-членки определят компетентния орган или компетентните органи, отговорни за сертифицирането, предвидено в член 118щ, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 1234/2007, в съответствие с критериите, изложени в член 4 от Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета (7).

До 1 октомври 2011 г. всяка държава-членка подава до Комисията следните данни, както и евентуални техни изменения, в съответствие с член 70а, параграф 1 от настоящия регламент:

а)

наименованието, адресът и точките за контакт, включително електронните адреси, на органа или органите, отговорни за прилагането на настоящия член;

б)

когато е приложимо, наименованието, адресът и точките за контакт, включително електронните адреси, на всички организации, оправомощени от орган, отговорен за прилагането на настоящия член;

в)

мерките, предприети за прилагането на настоящия член, когато тези мерки са от особено значение за целите на сътрудничеството между държавите-членки, посочено в Регламент (ЕО) № 555/2008;

г)

винените сортове лози, спрямо които се прилагат член 118щ, параграф 2 и член 120а от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

Комисията изготвя и поддържа списък с наименованията и адресите на компетентните органи и организации, както и на разрешените винени сортове лози, въз основа на данните, подадени от държавите-членки. Комисията оповестява този списък публично.

21.

В глава V се вмъкват следните нови членове 70а и 70б:

„Член 70а

Начин за комуникация между Комисията, държавите-членки, трети страни и други оператори

1.   При позоваване на настоящия параграф документите и данните, необходими за прилагането на настоящия регламент, се подават до Комисията, както следва:

а)

за компетентните органи на държавите-членки — чрез информационната система, предоставена им от Комисията съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 792/2009;

б)

за компетентните органи и представителните професионални организации на третите страни, както и за физическите или юридическите лица, заинтересовани да съобразят дейността си с настоящия регламент — по електронен път, използвайки методите и формулярите, определени от Комисията и предоставени при условията, посочени в приложение ХVIII към настоящия регламент.

Същевременно подаването може да се осъществи на хартиен носител чрез посочените формуляри.

За подаването на заявление и за съдържанието на съобщените данни отговарят, в зависимост от случая, компетентните органи, определени от третите страни, представителните професионални организации или съответните физически или юридически лица.

2.   Изпращането и предоставянето на информация от Комисията на органите и лицата, до които се отнася настоящият регламент, и — според случая — на обществеността, става чрез информационните системи, въведени от Комисията.

Органите и лицата, засегнати от настоящия регламент, могат да се обръщат към Комисията в съответствие с приложение ХIХ, за да получат информация относно практическите аспекти на достъпа до информационните системи, изпращането и предоставянето на информация.

3.   Член 5, параграф 2 и членове 6, 7 и 8 от Регламент (ЕО) № 792/2009 се прилагат mutatis mutandis към изпращането и предоставянето на информация, посочени в параграф 1, буква б) и параграф 2 от настоящия член.

4.   За целите на прилагането на параграф 1, буква б) предоставянето на права за достъп до информационните системи на компетентните органи и представителните професионални организации на третите страни, както и на физическите или юридическите лица, заинтересовани да съобразят дейността си с настоящия регламент, се извършва от отговарящите за информационните системи в Комисията.

Отговарящите за информационните системи в Комисията одобряват правата за достъп, в зависимост от случая, въз основа на:

а)

данните за компетентните органи, определени от третите страни, с техните точки за контакт и електронни адреси, на разположение на Комисията в рамките на международните споразумения или предоставени на Комисията по силата на тези споразумения;

б)

официално искане от трета страна, посочващо данните, отнасящи се до органите, отговорни за подаването на документи и информация, необходими за целите на прилагането на параграф 1, буква б), както и точките за контакт и електронните адреси на съответните органи;

в)

искане на представителна професионална организация в трета страна или на физическо или юридическо лице с удостоверена самоличност, законен интерес в действията и електронен адрес.

След като правата за достъп бъдат одобрени, те се активират от отговарящите за информационните системи в Комисията.

Член 70б

Съобщаване и предоставяне на данни, отнасящи се до компетентните органи, за проучване на заявленията на национално равнище

1.   До 1 октомври 2011 г. държавите-членки съобщават на Комисията в съответствие с член 70а, параграф 1 наименованието, адреса и точките за контакт, включително електронните адреси, на органа или органите, отговорни за прилагането на член 118е, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, както и евентуалните им изменения.

2.   Комисията изготвя и поддържа списък с наименованията и адресите на компетентните органи на държавите-членки или на третите страни въз основа на данните, подадени от държавите-членки в съответствие с параграф 1 или от трети страни в съответствие с международните споразумения, сключени със Съюза. Комисията оповестява този списък публично.“

22.

В член 71 параграфи 1 и 2 се заменят със следния текст:

„Член 71

Наименования на вина, защитени съгласно Регламент (ЕО) № 1493/1999

1.   Подаването на документацията, посочена в член 118т, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, наричана по-долу „досието“, и на промените в спецификацията, посочени в член 73, параграф 1, букви в) и г) и параграф 2 от настоящия регламент, се извършва от държавите-членки в съответствие с член 70а, параграф 1 от настоящия регламент съгласно следните правила и процедури:

а)

Комисията потвърждава получаването на досието или на промяната по начина, посочен в член 9 от настоящия регламент;

б)

досието или промяната се смятат за допустими към датата на тяхното получаване от Комисията при условията, определени в член 11 от настоящия регламент, и ако са получени от Комисията най-късно на 31 декември 2011 г.;

в)

Комисията потвърждава регистрирането на съответното наименование за произход или географско указание в регистъра в съответствие с член 18 от настоящия регламент, с евентуалните промени, и му определя номер на досие;

г)

Комисията проучва валидността на досието, при необходимост вземайки предвид получените промени, в сроковете, определени в член 12, параграф 1 от настоящия регламент.

2.   Комисията може да вземе решение за отмяна на съответно наименование за произход или географско указание в съответствие с член 118т, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 въз основа на документите, представени ѝ съгласно член 118т, параграф 2 от посочения регламент.“

23.

Член 73 се заменя със следния текст:

„Член 73

Преходни разпоредби

1.   Процедурата, посочена в член 118т от Регламент (ЕО) № 1234/2007, се прилага в следните случаи:

а)

за всяко наименование на вино, подадено до държава-членка като наименование за произход или географско указание и признато от нея до 1 август 2009 г.;

б)

за всяко наименование на вино, подадено до държава-членка като наименование за произход или географско указание до 1 август 2009 г. и признато от нея, и за което Комисията е уведомена до 31 декември 2011 г.;

в)

за всяка промяна в спецификацията на продукта, подадена до държава-членка до 1 август 2009 г. и за която държавата-членка е уведомила Комисията до 31 декември 2011 г.;

г)

за всяка минимална промяна в спецификацията на продукта, подадена до държавата-членка след 1 август 2009 г. и за която държавата-членка е уведомила Комисията до 31 декември 2011 г.

2.   Процедурата, посочена в член 118р от Регламент (ЕО) № 1234/2007, не се прилага към промените в спецификацията, подадени до държава-членка след 1 август 2009 г. и за които държавата-членка е уведомила Комисията до 30 юни 2014 г., когато тези промени имат за цел единствено да приведат в съответствие с член 118в от Регламент (ЕО) № 1234/2007 и с настоящия регламент спецификацията, изпратена до Комисията съгласно член 118т, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

3.   Вината, пуснати на пазара или етикетирани до 31 декември 2010 г., които отговарят на разпоредбите, приложими до 1 август 2009 г., могат да се предлагат на пазара до изчерпване на количествата.“

24.

Приложения I—IХ, ХI и ХII се заличават.

25.

Добавят се приложения ХVIII и ХIХ в съответствие с текста от приложения I и II към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Същевременно член 1, точка 20 от настоящия регламент относно член 63, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 607/2009, както и член 1, точка 21 от настоящия регламент относно член 70б от Регламент (ЕО) № 607/2009 се прилагат от 1 септември 2011 г.

Информацията, подадена доброволно от компетентните органи на държавите-членки чрез информационните системи, въведени от Комисията, в съответствие с Регламент (ЕО) № 607/2009, изменен с член 1 от настоящия регламент, между 1 юни 2011 г. и датата на влизане в сила на настоящия регламент, се смята за представена в съответствие с Регламент (ЕО) № 607/2009 преди неговото изменение с настоящия регламент.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 12 юли 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 228, 1.9.2009 г., стр. 3.

(3)  ОВ L 193, 24.7.2009 г., стр. 60.

(4)  ОВ L 170, 30.6.2008 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 179, 14.7.1999 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 148, 6.6.2008 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1.“


ПРИЛОЖЕНИЕ I

„ПРИЛОЖЕНИЕ XVIII

Достъп до методите и електронните формуляри, посочени в член 70а, параграф 1, буква б)

Методите и електронните формуляри, посочени в член 70а, параграф 1, буква б), са общодостъпни в електронната база данни „E-Bacchus“, създадена от Комисията, посредством информационните ѝ системи:

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

„ПРИЛОЖЕНИЕ XIX

Практически условия за изпращане и предоставяне на информация, посочени в член 70а, параграф 2

Органите и лицата, засегнати от настоящия регламент, отправят исканията си за допълнителна информация относно практическите аспекти на достъпа до информационните системи, изпращането и предоставянето на информация до Комисията на адрес:

Служебен електронен адрес: AGRI-CONTACT-EBACCHUS@ec.europa.eu“


13.7.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 183/14


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 671/2011 НА КОМИСИЯТА

от 12 юли 2011 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранни търговски преговори Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 посочва критериите за определяне от страна на Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A към същия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 13 юли 2011 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 12 юли 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

AL

49,0

EC

20,9

MK

51,0

ZZ

40,3

0707 00 05

TR

101,4

ZZ

101,4

0709 90 70

AR

27,2

EC

26,5

TR

111,6

ZZ

55,1

0805 50 10

AR

63,8

BR

42,9

TR

64,0

UY

63,2

ZA

69,9

ZZ

60,8

0808 10 80

AR

133,9

BR

87,5

CA

106,0

CL

95,4

CN

87,0

EC

60,7

NZ

108,0

US

161,2

UY

50,2

ZA

96,6

ZZ

98,7

0808 20 50

AR

101,7

AU

75,6

CL

115,8

CN

81,6

NZ

118,4

ZA

99,4

ZZ

98,8

0809 10 00

AR

75,0

TR

198,5

ZZ

136,8

0809 20 95

CL

298,8

SY

253,3

TR

307,8

ZZ

286,6

0809 40 05

BA

62,0

EC

75,9

ZZ

69,0


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


РЕШЕНИЯ

13.7.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 183/16


РЕШЕНИЕ 2011/411/ОВППС НА СЪВЕТА

от 12 юли 2011 година

за определяне на статута, седалището и реда и условията за дейността на Европейската агенция по отбраната, и за отмяна на Съвместно действие 2004/551/ОВППС

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално членове 42 и 45 от него,

като има предвид, че:

(1)

Европейската агенция по отбраната (по-нататък „Агенцията“) беше създадена със Съвместно действие 2004/551/ОВППС на Съвета (1) от 12 юли 2004 г. (по-нататък „Съвместно действие 2004/551/ОВППС“) с цел да подкрепя Съвета и държавите-членки в усилията им да усъвършенстват отбранителните способности на Съюза в областта на управлението на кризи и да утвърждава европейската политика за сигурност и отбрана.

(2)

В одобрената от Европейския съвет на 12 декември 2003 г. Европейска стратегия за сигурност се посочва, че създаването на агенция по отбраната е важен елемент в развитието на по-гъвкави и ефикасни европейски военни ресурси.

(3)

В доклада относно изпълнението на Европейската стратегия за сигурност от 11 декември 2008 г. се потвърждава водещата роля на Агенцията в процеса на развитие на ключови отбранителни способности за общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО).

(4)

Съвместно действие 2004/551/ОВППС следва да бъде отменено и заменено, за да се вземат предвид измененията в Договора за Европейския съюз (ДЕС), направени с Договора от Лисабон.

(5)

Член 45 от ДЕС предвижда Съветът да приеме решение, което определя статута, седалището и реда и условията за дейността на Агенцията и което следва да отчита степента на ефективно участие на държавите-членки в действията на Агенцията.

(6)

Агенцията следва да допринесе за осъществяването на общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС), и по-конкретно на ОПСО.

(7)

Структурата на Агенцията следва да осигури възможности за реагиране на оперативните нужди на Съюза и държавите-членки във връзка с ОПСО и при необходимост да изпълнява функциите ѝ за сътрудничество с трети страни, организации и образувания.

(8)

Агенцията следва да развие тесни работни отношения със съществуващите договорености, групи и организации като например рамковото споразумение „Писмо за намеренията“, Организацията за сътрудничество в областта на въоръженията (OCCAR) и Европейската космическа агенция (ЕКА).

(9)

Съгласно член 18, параграф 2 от ДЕС върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ВП) следва да има водеща роля в структурата на Агенцията и да осигурява основната връзка между Агенцията и Съвета.

(10)

При изпълнението на ролята си в политическия надзор и определянето на политиката Съветът следва да дава насоки на Агенцията.

(11)

Поради характерът им, приемането на финансовата рамка на Агенцията, както е посочено в член 4, параграф 4 и сключването на административни договорености между Агенцията и трети страни, организации и структури трябва да бъде одобрено от Съвета с единодушие.

(12)

Когато приема насоки и решения във връзка с работата на Агенцията, Съветът следва да заседава в състав министри на отбраната.

(13)

Всички приети от Съвета насоки или решения във връзка с работата на Агенцията следва да се изготвят в съответствие с член 240 от ДФЕС.

(14)

Компетентността на подготвителните и консултативните органи на Съвета, особено на Комитета на постоянните представители по член 240 от ДФЕС, Комитета по политика и сигурност (КПС) по член 38 ДЕС и Военния комитет на ЕС (EUMC), следва да остане непроменена.

(15)

Националните директори по въоръженията, директорите на военни способности, директорите за научни изследвания и технологии и директорите по отбранителната политика следва да получават доклади и да дават принос по въпроси от своята компетентност при подготовката на решенията на Съвета във връзка с Агенцията.

(16)

Агенцията следва да има необходимата правосубектност за изпълнение на функциите си и постигане на целите си, като същевременно поддържа тясна връзка със Съвета и напълно зачита отговорностите на Европейския съюз и неговите институции.

(17)

Следва да се предвиди управляваните от Агенцията бюджети да имат възможност във всеки отделен случай да получават вноски за неадминистративните разходи от общия бюджет на Европейския съюз при пълно зачитане на правилата, процедурите и процесите на вземане на решения, които се прилагат към него, включително член 41, параграф 2 от ДЕС.

(18)

Като остава отворена за участието на всички държави-членки, Агенцията следва също така да предвиди възможността отделни групи държави-членки да създават ad hoc проекти или програми.

(19)

При решение на Съвета за установяване на постоянно структурирано сътрудничество в съответствие с член 42, параграф 6 и член 46 от ДЕС и с Протокол (№ 10) относно постоянното структурирано сътрудничество, установено с член 42 от ДЕС, приложен към ДЕС и към ДФЕС, Агенцията следва да подпомага осъществяването на постоянното структурирано сътрудничество.

(20)

Агенцията следва да има процедури за вземане на решения, които ѝ дават възможност да изпълнява ефективно задачите си, като същевременно зачита националната сигурност и отбранителните политики на участващите държави-членки.

(21)

Агенцията следва да изпълнява мисията си при пълно зачитане на член 40 от ДЕС.

(22)

Агенцията следва да работи, като се съобразява изцяло със стандартите и правилата за сигурност на Съвета.

(23)

В съответствие с член 5 от Протокол (№ 22) относно позицията на Дания, приложен към ДЕС и към ДФЕС, Дания не участва в изготвянето и изпълнението на решения и действия на Съюза, свързани с въпросите на отбраната. Следователно Дания няма да бъде обвързана от настоящото решение,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

ГЛАВА 1

СЪЗДАВАНЕ, МИСИЯ И ЗАДАЧИ НА АГЕНЦИЯТА

Член 1

Създаване

1.   Със Съвместно действие 2004/551/ОВППС първоначално беше създадена агенция в областта на развитието на отбранителните способности, научните изследвания, придобиването на военна техника и въоръжаване (по-нататък „Европейска агенция по отбраната“ или „Агенцията“), която продължава да съществува в съответствие със следващите разпоредби.

2.   Агенцията действа под ръководството на Съвета в подкрепа на ОВППС и ОПСО в единната институционална рамка на Европейския съюз и без да засяга отговорностите на институциите на ЕС и органите на Съвета. Мисията на Агенцията не засяга останалите области на компетентност на Европейския съюз при пълно зачитане на член 40 от ДЕС.

3.   Агенцията е отворена за всички държави-членки, които желаят да участват в нея. Държавите-членки, които вече участват в Агенцията към момента на приемане на настоящото решение, продължават да са участващи държави-членки.

4.   Всяка държава-членка, която пожелае да участва в Агенцията след влизането в сила на настоящото решение или да се оттегли от Агенцията, нотифицира Съвета за намерението си и информира ВП. Всички необходими технически и финансови договорености за това участие или оттегляне се определят от Управителния съвет, посочен в член 8.

5.   Седалището на Агенцията е в Брюксел.

Член 2

Мисия

1.   Мисията на Агенцията е да подкрепя Съвета и държавите-членки в усилията им да усъвършенстват отбранителните способности на ЕС в областта на управлението на кризи и да утвърждава ОПСО в сегашната ѝ форма и в бъдещото ѝ развитие.

2.   Агенцията определя оперативните нужди, насърчава мерки за удовлетворяването им, допринася за определянето и при необходимост за изпълнението на всички необходими мерки за засилване на производствената и технологична база в сектора на отбраната, участва в определянето на европейска политика в областта на способностите и въоръжаването и подпомага Съвета при оценката на подобряването на военните способности.

3.   Мисията на Агенцията не засяга компетентността на държавите-членки по въпросите на отбраната.

Член 3

Определения

За целите на настоящото решение се използват следните определения:

а)

„участващи държави-членки“ означава държавите-членки на Европейския съюз, които участват в Агенцията;

б)

„допринасящи държави-членки“ означава участващите държави-членки на Европейския съюз, които допринасят за конкретен проект или програма на Агенцията.

Член 4

Политически надзор и договорености за представяне на доклади на Съвета

1.   Агенцията действа под ръководството и политическия надзор на Съвета, на който редовно представя доклади и от който редовно получава насоки.

2.   Агенцията редовно представя на Съвета доклади за своята дейност, и по-конкретно:

а)

представя на Съвета през ноември всяка година доклад за дейността на Агенцията през текущата година и информация за работната програма и бюджетите на Агенцията за следващата година;

б)

при решение на Съвета за установяване на постоянно структурирано сътрудничество, поне веднъж годишно представя на Съвета информация за приноса на Агенцията в дейностите по оценяване в контекста на постоянното структурно сътрудничество, посочено в член 5, параграф 3, буква е), подточка ii).

Агенцията предоставя своевременно на Съвета информация по важни въпроси, които се представят пред Управителния съвет за вземане на решение.

3.   Съветът с единодушие и по препоръка на КПС или други компетентни органи на Съвета, в зависимост от случая, всяка година приема насоки във връзка с работата на Агенцията, особено по отношение на нейната работна програма. Работната програма на Агенцията се разработва в рамките на тези насоки.

4.   Всяка година Съветът одобрява с единодушие финансова рамка за Агенцията за следващите три години. Финансовата рамка съдържа договорените приоритети, свързани с тригодишния работен план на Агенцията, и представлява правно обвързващ таван за първата година и планирани стойности за втората и третата година. Не по-късно от 31 март всяка година Агенцията представя проект за финансова рамка и свързан с него работен план за разглеждане от Управителния съвет.

5.   Агенцията може да отправя препоръки до Съвета и на Комисията, според необходимото за изпълнението на мисията ѝ.

Член 5

Функции и задачи

1.   При изпълнението на своите функции и задачи Агенцията зачита останалите области на компетентност на Европейския съюз и на институциите на ЕС.

2.   Изпълнението на функциите и задачите на Агенцията не засяга компетентността на държавите-членки по въпросите на отбраната.

3.   Агенцията, под ръководството на Съвета, има следните задачи:

а)

Да допринася за определяне целите на военните способности на държавите-членки и да оценява спазването на поетите от държавите-членки ангажименти относно тези способности, по-специално като:

i)

определя съвместно с компетентните органи на Съвета, включително EUMC, бъдещите нужди на ЕС от отбранителни способности и използва наред с другото механизма за развитие на способностите и евентуален последващ механизъм;

ii)

координира изпълнението на плана за развитие на способностите и евентуален последващ план;

iii)

оценява според критерии, които предстои да бъдат договорени от държавите-членки, ангажиментите спрямо способностите, които държавите-членки поемат, наред с другото в процеса по плана за развитие на способностите и в рамките на механизма за развитие на способностите и евентуални последващи инструменти.

б)

Да насърчава хармонизирането на оперативните нужди и възприемането на ефективни и съвместими методи на снабдяване, по-специално като:

i)

насърчава и съгласува хармонизацията на военните нужди;

ii)

насърчава икономически целесъобразни и ефикасни доставки чрез откриване и разпространяване на най-добрите практики;

iii)

разработва оценки на финансовите приоритети за развитие на способностите и придобиване на военна техника.

в)

Да предлага многостранни проекти за изпълнение на целите в областта на военните способности, да осигурява координирането на програмите, изпълнявани от държавите-членки, както и управлението на специфични програми за сътрудничество, по-специално като:

i)

насърчава и предлага нови проекти за многостранно сътрудничество;

ii)

определя и предлага дейности за оперативно сътрудничество;

iii)

работи за съгласуване на действащите програми, които се изпълняват от държавите-членки;

iv)

по искане на държавите-членки поема отговорност за управлението на конкретни програми;

v)

по искане на държавите-членки изготвя програми за управление от OCCAR или чрез други договорености, в зависимост от случая.

г)

Да подкрепя научните изследвания в областта на отбранителните технологии, да координира и планира съвместни научноизследователски дейности и разработки на технически решения, съответстващи на бъдещите оперативни нужди, по-специално като:

i)

насърчава, когато е подходящо в сътрудничество с научноизследователските дейности на Съюза, научни изследвания, насочени към удовлетворяване на бъдещите нужди от способности в областта на отбраната и сигурността, като по този начин укрепва европейския производствен и технологичен потенциал в тази област;

ii)

насърчава по-ефективно целенасочени съвместни научни изследвания в областта на отбранителните технологии;

iii)

ускорява научните изследвания в областта на отбранителните технологии чрез проучвания и проекти;

iv)

управлява договори за научни изследвания в областта на отбранителните технологии;

v)

работи съвместно с Комисията за максимално взаимно допълване и синергия между отбранителните и гражданските или научноизследователски програми по въпросите на сигурността.

д)

Да допринася за определянето и при необходимост да прилага всяка полезна мярка за укрепване на производствената и технологичната база в сектора на отбраната и с оглед подобряването на ефективността на военните разходи, по-специално като:

i)

допринася за създаването на конкурентен в международен план европейски пазар за отбранителна техника без да се засягат правилата на вътрешния пазар и компетентността на Комисията в тази област;

ii)

разработва съответни политики и стратегии в консултации с Комисията и в подходящи случаи с производителите;

iii)

в консултации с Комисията и в рамките на задачите на Агенцията се стреми към разработване и хармонизация на равнището на ЕС на съответните процедури.

д)

При решение на Съвета за установяване на постоянно структурирано сътрудничество да подпомага това сътрудничество, по-специално като:

i)

улеснява мащабни съвместни или европейски инициативи за развитие на способностите;

ii)

подпомага редовното оценяване на приноса на участващите държави-членки в областта на оперативните способности, по-специално на приноса им според критериите, които ще се определят, inter alia, въз основа на член 2 от Протокол (№ 10) относно постоянното структурирано сътрудничество, приложен към ДЕС и към ДФЕС, като най-малко веднъж годишно изготвя доклад за това.

Член 6

Правосубектност

Агенцията има правосубектност за изпълнение на функциите си и постигане на целите си. Държавите-членки гарантират, че Агенцията има най-широката правоспособност, предоставяна на юридическите лица съгласно националното им законодателство. Агенцията има право по-конкретно да придобива и да се разпорежда с движимо и недвижимо имущество и да бъде страна в съдебни производства. Агенцията е правоспособна да сключва договори с частни лица, публични органи или организации.

ГЛАВА II

ОРГАНИ И ПЕРСОНАЛ НА АГЕНЦИЯТА

Член 7

Ръководител на Агенцията

1.   Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ВП) е ръководител на Агенцията.

2.   Ръководителят на Агенцията отговаря за цялостната организация и функционирането на Агенцията и гарантира, че дадените от Съвета насоки и решенията на Управителния съвет се изпълняват от изпълнителния директор, който докладва на ръководителя на Агенцията.

3.   Ръководителят на Агенцията представя пред Съвета докладите на Агенцията, посочени в член 4, параграф 2.

4.   Ръководителят на Агенцията отговаря за постигането на административни договорености с трети страни и други организации, групи или образувания в съответствие с дадените от Управителния съвет указания. В рамките на тези договорености, одобрени от Управителния съвет, ръководителят на Агенцията отговаря за установяването на подходящи работни отношения с тях.

Член 8

Управителен съвет

1.   Органът на Агенцията за вземане на решения е Управителният съвет, съставен от по един представител на всяка участваща държава-членка с правомощия да обвързва своето правителство и представител на Комисията. Управителният съвет действа в рамките на дадените от Съвета насоки.

2.   Управителният съвет заседава на равнище министри на отбраната на участващите държави-членки или техни представители. По принцип Управителният съвет провежда поне две заседания годишно на равнище министри на отбраната.

3.   Ръководителят на Агенцията свиква и председателства заседанията на Управителния съвет. По искане на дадена участваща държава-членка ръководителят на Агенцията свиква заседание в едномесечен срок.

4.   Ръководителят на Агенцията може да делегира правомощието да председателства заседанията на Управителния съвет на равнище представители на министрите на отбраната.

5.   Управителният съвет може да провежда заседания в специфичен състав (като национални директори по въоръженията, директори на военни способности, директори за научни изследвания и технологии или директори по отбранителната политика).

6.   На заседанията на Управителния съвет присъстват:

а)

изпълнителният директор на Агенцията, посочен в член 10 или негов представител,

б)

председателят на EUMC или негов представител,

в)

представители на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД).

7.   Управителният съвет може да реши да покани по въпроси от общ интерес:

а)

генералния секретар на НАТО или негов представител,

б)

ръководителите/председателите на други договорености, групи или организации, чиято работа има отношение към работата на Агенцията (като например рамковото споразумение „Писмо за намеренията“, OCCAR и ЕКА),

в)

според случая — представители на други трети страни.

Член 9

Задачи и правомощия на Управителния съвет

1.   В рамките на дадените от Съвета насоки, посочени в член 4, параграф 1, Управителният съвет:

а)

одобрява докладите, които се представят на Съвета;

б)

на основата на проект, внесен от ръководителя на Агенцията и не по-късно от 31 декември всяка година, одобрява годишната работна програма на Агенцията за следващата година;

в)

приема общия бюджет на Агенцията не по-късно от 31 декември всяка година предвид стойностите в утвърдената от Съвета финансова рамка за Агенцията;

г)

одобрява създаването в рамките на Агенцията на ad hoc проекти или програми съгласно член 19;

д)

назначава изпълнителния директор и до двама негови заместници;

е)

взема решение на Агенцията да бъде възложено от една или повече държави-членки административното и финансовото управление на някои дейности в рамките на нейната компетентност съгласно член 17;

ж)

одобрява всяка препоръка до Съвета или Комисията;

з)

приема процедурен правилник на Агенцията;

и)

може да изменя финансовите разпоредби за изпълнението на общия бюджет на Агенцията;

й)

може да изменя правилата и разпоредбите, приложими към договорно наетия персонал и командированите национални експерти;

к)

определя техническите и финансовите договорености по отношение на участието или оттеглянето на държави-членки, посочено в член 1, параграф 4;

л)

приема указания относно постигането на административни договорености от ръководителя на Агенцията;

м)

одобрява ad hoc договорености, посочени в член 22, параграф 1;

н)

сключва административните договорености между Агенцията и трети страни, посочени в член 24, параграф 1;

о)

одобрява годишните отчети и счетоводния баланс;

п)

взема всички други необходими решения във връзка с изпълнението на мисията на Агенцията.

2.   Освен когато е предвидено друго в настоящото решение, Управителният съвет взема решения с квалифицирано мнозинство. Гласовете на участващите държави-членки се претеглят съгласно член 16, параграфи 4 и 5 от ДЕС. В гласуването вземат участие само представителите на участващите държави-членки.

3.   Ако представител на участваща държава-членка заяви в Управителния съвет, че поради важни причини, които излага, свързани с националната политика, възнамерява да се противопостави на приемането на решение, за което се изисква квалифицирано мнозинство, не се пристъпва към гласуване. Представителят може да отнесе въпроса чрез ръководителя на Агенцията до Съвета с оглед даване на насоки на Управителния съвет според случая. Алтернативният подход е Управителният съвет с квалифицирано мнозинство да вземе решение да отнесе въпроса до Съвета за решение. Съветът действа с единодушие.

4.   По предложение на изпълнителния директор или на участваща държава-членка Управителният съвет може да вземе решение да създаде:

а)

комитети за подготовка на административни и бюджетни решения на Управителния съвет в състав от делегати на участващите държави-членки и представител на Комисията;

б)

специализирани комитети по конкретни въпроси в рамките на компетентността на Агенцията. Тези комитети са съставени от делегати на участващите държави-членки и освен ако Управителният съвет не реши друго — представител на Комисията.

В решението за създаване на такива комитети се посочват техният мандат и срок.

Член 10

Изпълнителен директор

1.   Изпълнителният директор и неговият(те) заместник(ци) се назначават от Управителния съвет по предложение на ръководителя на Агенцията за тригодишен срок. Управителният съвет може да удължи този срок с две години. Изпълнителният директор и до двама негови заместници работят под ръководството на ръководителя на Агенцията и в съответствие с решенията на Управителния съвет.

2.   Изпълнителният директор, подпомаган от своя(ите) заместник(ци), предприема всички необходими мерки, за да гарантира ефективността и ефикасността на работата на Агенцията. Изпълнителният директор отговаря за надзора и координацията на функционалните звена, за да осигури последователност в цялостната им работа. Изпълнителният директор ръководи персонала на Агенцията.

3.   Изпълнителният директор отговаря за:

а)

осигуряване на изпълнението на годишната работна програма на Агенцията;

б)

подготовката на работата на Управителния съвет, особено проекта за годишна работна програма на Агенцията;

в)

изготвянето на проекта за годишен общ бюджет, който се представя на Управителния съвет;

г)

изготвянето на тригодишния работен план, който се представя на Управителния съвет;

д)

изготвянето на тригодишната финансова рамка, която се представя на Съвета;

е)

осигуряване на тясно сътрудничество с подготвителните органи на Съвета, особено КПС и EUMC, и предоставянето на информация;

ж)

изготвянето на докладите, посочени в член 4, параграф 2;

з)

изготвянето на отчета за приходите и разходите и изпълнението на общия бюджет на Агенцията и на бюджетите на ad hoc проекти или програми, поверени на Агенцията;

и)

текущото административно ръководство на Агенцията;

й)

всички аспекти на сигурността;

к)

всички въпроси във връзка с персонала.

4.   В рамките на работната програма и общия бюджет на Агенцията изпълнителният директор има правомощия да сключва договори и да наема персонал. Изпълнителният директор е разпоредител с бюджетни кредити, който отговаря за изпълнението на управляваните от Агенцията бюджети.

5.   Изпълнителният директор се отчита пред Управителния съвет.

6.   Изпълнителният директор е законният представител на Агенцията.

Член 11

Персонал

1.   Персоналът на Агенцията, включващ изпълнителния директор, се състои от договорно наети и постоянни служители, подбрани сред кандидати от всички участващи държави-членки на възможно най-широка географска основа и от институциите на ЕС. Персоналът на Агенцията се подбира от изпълнителния директор в зависимост от съответните компетенции и експертни познания и чрез провеждане на справедливи и прозрачни конкурсни процедури. Изпълнителният директор предварително публикува данни за всички свободни длъжности и критериите за подбор. Във всички случаи набирането на персонал има за цел да осигури на Агенцията услугите на персонал с най-високо ниво на компетентност и ефикасност.

2.   По предложение на изпълнителния директор и след консултация с Управителния съвет ръководителят на Агенцията назначава и подновява договорите на персонала на Агенцията на висше управленско ниво.

3.   Персоналът на Агенцията се състои от:

а)

персонал, нает пряко от Агенцията на срочни договори, подбран сред граждани на участващите държави-членки. Съветът с единодушие е одобрил правилника, приложим за тази категория персонал (2). Управителният съвет, при необходимост, преразглежда и изменя правилника, когато последният предвижда това.

б)

национални експерти, командировани от участващите държави-членки на длъжности в организационната структура на Агенцията или за конкретни задачи и проекти. Съветът с единодушие е одобрил правилника, приложим за тази категория персонал (3). Управителният съвет, при необходимост, преразглежда и изменя правилника, когато последният предвижда това.

в)

длъжностни лица на Съюза, командировани в Агенцията за определен срок и/или за конкретни задачи или проекти според нуждите.

4.   Съдът на Европейския съюз е компетентен при спорове между Агенцията и всяко лице, спрямо което се прилага правилникът за персонала на Агенцията.

ГЛАВА III

БЮДЖЕТНИ И ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ

Член 12

Бюджетни принципи

1.   Бюджетите, изготвени в евро, са актовете, които за всяка бюджетна година определят и разрешават всички приходи и разходи, управлявани от Агенцията.

2.   Въведените в бюджета бюджетни кредити се разрешават за бюджетната година, която започва на 1 януари и завършва на 31 декември същата година.

3.   За всеки бюджет приходната и разходната част трябва да бъдат балансирани. Всички приходи и разходи се въвеждат напълно в съответната бюджетна част без всякакви насрещни корекции.

4.   Бюджетът съдържа диференцирани бюджетни кредити, които се състоят от бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания, и недиференцирани бюджетни кредити.

5.   Бюджетните кредити за поети задължения покриват пълната стойност на правните задължения, поети през текущата бюджетна година. Задълженията, обаче, могат да бъдат поемани общо или на годишни вноски. Задълженията се записват по сметките въз основа на поетите до 31 декември правни задължения.

6.   Бюджетните кредити за плащания обхващат плащанията, извършени в изпълнение на правните задължения, поети през текущата бюджетна година и/или през предходни бюджетни години. Плащанията се записват по сметките въз основа на поетите до 31 декември бюджетни задължения.

7.   Приходите за една бюджетна година се записват в сметките за бюджетната година въз основа на събраните суми през бюджетната година.

8.   Приходите и разходите не могат да бъдат изпълнени по друг начин, освен чрез разпределяне в съответния бюджетен ред и в рамките на бюджетните кредити, определени в него.

9.   Бюджетните кредити се използват при спазване на принципа на добро финансово управление, и по-специално при спазване на принципите на икономичност, ефикасност и ефективност.

Член 13

Общ бюджет

1.   До 31 март всяка година ръководителят на Агенцията представя на Управителния съвет цялостна прогноза на проекта за общ бюджет за следващата година, като зачита определените във финансовата рамка граници.

2.   До 30 септември всяка година ръководителят на Агенцията предлага на Управителния съвет проекта за общ бюджет. Проектът включва:

а)

считаните за необходими бюджетни кредити:

i)

за покриване на текущите разходи на Агенцията, разходите за персонал и разходите за провеждане на срещи;

ii)

за осигуряване на външни консултации, главно за оперативен анализ, които имат съществено значение за изпълнението на задачите на Агенцията и за конкретни научни и технологични дейности в обща полза на всички участващи държави-членки, по-конкретно технически казуси и предварителни проучвания за осъществимост;

б)

прогноза за приходите, необходими за покриване на разходите.

3.   Управителният съвет се стреми да гарантира, че бюджетните кредити, посочени в параграф 2, буква а), подточка ii), представляват значителен дял от общия размер на бюджетните кредити, посочени в параграф 2. Тези бюджетни кредити отразяват действителните потребности и осигуряват изпълнението на оперативната роля на Агенцията.

4.   Проектът за общ бюджет се придружава от подробно щатно разписание на персонала и подробна обосновка.

5.   Управителният съвет с единодушие може да вземе решение проектът за общ бюджет да включи и конкретен проект или програма, когато това очевидно е от обща полза за всички участващи държави-членки.

6.   Бюджетните кредити се класифицират в дялове и глави, като разходите се обединяват по вид или цел и, според необходимостта, се подразделят в статии.

7.   Всеки дял може да включва глава, озаглавена „Временни бюджетни кредити“. Тези бюджетни кредити се вписват в тази глава при наличието на несигурност, основана на сериозни съображения, относно размера на необходимите бюджетни кредити или възможността за изпълнение на вписаните кредити.

8.   Приходите се състоят от:

а)

вноски, платими от участващите в Агенцията държави-членки въз основа на размера на брутния национален доход (БНД);

б)

други приходи.

Проектът за общ бюджет съдържа редове за целеви приходи и по възможност посочва предвидените по тях суми.

9.   Управителният съвет приема проекта за общ бюджет до 31 декември всяка година в границите на финансовата рамка на Агенцията. При приемането, Управителният съвет се председателства от ръководителя на Агенцията или от посочен от ръководителя на Агенцията представител, или от поканен от ръководителя на Агенцията член на Управителния съвет. Изпълнителният директор обявява, че бюджетът е приет и нотифицира участващите държави-членки.

10.   Ако в началото на дадена бюджетна година проектът за общ бюджет не е бил приет, то сума, равна на не повече от една дванадесета от бюджетните кредити за предходната бюджетна година, може да бъде изразходвана всеки месец по отношение на всяка глава или друго подразделение на бюджета. Тази разпоредба обаче не води до предоставяне на разположение на Агенцията на бюджетни кредити, които превишават една дванадесета от кредитите, предвидени в при изготвянето на проекта за общ бюджет. По предложение на изпълнителния директор Управителният съвет може с квалифицирано мнозинство да разреши да бъдат извършени разходи, надвишаващи тази една дванадесета, при условие че всички бюджетни кредити за текущата бюджетна година не надвишават тези за предходната бюджетна година. Изпълнителният директор може да отправи искане за вноските, необходими за покриване на разрешените по тази разпоредба бюджетни кредити, които са платими в рамките на 30 дни след отправяне на искането.

Член 14

Коригиращи бюджети

1.   В случай на неизбежни, изключителни или непредвидени обстоятелства, изпълнителният директор може да предложи проект за коригиращ бюджет в границите, определени във финансовата рамка.

2.   Проектът за коригиращ бюджет се изготвя, предлага и приема и се нотифицира в съответствие със същата процедура както за общия бюджет в границите, определени във финансовата рамка. Управителният съвет действа съобразно неотложността.

3.   В случаите, когато определените във финансовата рамка граници се считат за недостатъчни поради изключителни и непредвидени обстоятелства и като се вземат предвид правилата, определени в член 13, параграфи 2 и 3, Управителният съвет представя коригиращ бюджет за приемане от Съвета, като взема решение с единодушие.

Член 15

Целеви приходи

1.   Агенцията може да получава в общия си бюджет финансови вноски под формата на целеви приходи за специални цели, предназначени за покриване на разходи, различни от посочените в член 13, параграф 2, буква а), подточка i):

а)

от общия бюджет на Европейския съюз, като се решава поотделно за всеки случай, при пълно спазване на приложимите за него правила, процедури и процеси на вземане на решения;

б)

от държавите-членки, трети държави или други трети страни.

2.   Целевите приходи могат да се използват само за конкретната цел, за която са предназначени.

Член 16

Вноски и възстановяване на суми

1.   Определяне на вноските, когато е приложим размерът на БНД:

а)

Когато е приложим размерът на БНД, разбивката на вноските между държавите-членки, от които се изисква участие под формата на вноски, се определя в съответствие с размера на брутния национален продукт, както е посочено в член 41, параграф 2 от Договора за ЕС, и в съответствие с Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности (4), или в съответствие с всяко друго решение на Съвета, което може да го замени.

б)

Данните за изчисляването на всяка вноска са данните от колоната „Собствен ресурс на база БНД“ от таблицата „Обобщение на финансирането на общия бюджет по видове собствени ресурси и по държави-членки“, приложена към последния бюджет на Европейския съюз. Дължимата от всяка държава-членка вноска е пропорционална на дела на БНД на съответната държава-членка в общия съвкупен БНД на държавите-членки, които дължат вноски.

2.   Схема за плащане на вноските

а)

Вноските, предназначени за финансиране на общия бюджет на Агенцията, се заплащат от участващите държави-членки на три равни дяла — до 15 февруари, 15 юни и 15 октомври на съответната бюджетна година.

б)

Когато е приет коригиращ бюджет, необходимите вноски се заплащат от съответните държави-членки в рамките на 60 дни от отправяне на искането за вноски.

в)

Всяка държава-членка поема банковите такси във връзка с плащането на собствените си вноски.

г)

Ако годишният бюджет не е одобрен да края на ноември, по искане на държава-членка, Агенцията може да отправи отделно предварително искане за вноски от тази държава-членка.

Член 17

Управление на разходи от Агенцията от името на държави-членки

1.   Управителният съвет, по предложение на изпълнителния директор или на държава-членка, може да реши, че Агенцията може да бъде натоварена от държавите-членки с административното и финансово управление на някои дейности в рамките на нейната компетентност.

2.   В своето решение Управителният съвет може да упълномощи Агенцията да сключва договори от името на определени държави-членки. Той може да упълномощи Агенцията да събира необходимите средства от тези държави-членки предварително, за да изпълнява сключените договори.

Член 18

Изпълнение на бюджета

1.   Финансовите разпоредби, приложими към общия бюджет на Агенцията, се приемат от Съвета с единодушие (5). Управителният съвет, с единодушие, преразглежда и изменя при необходимост тези разпоредби.

2.   По предложение на изпълнителния директор при необходимост Управителният съвет приема правила за приложение във връзка с изпълнението и контрола на общия бюджет, по-специално по отношение на обществените поръчки, без да се нарушават съответните правила на ЕС. Управителният съвет гарантира по-конкретно, че изискванията за сигурност на доставките и защита на отбранителната тайна и правата върху интелектуалната собственост са надлежно взети предвид.

3.   Предвидените в настоящия член финансови разпоредби и правила не се прилагат за ad hoc проекти и програми, посочени в членове 19 и 20.

ГЛАВА IV

AD HOC ПРОЕКТИ ИЛИ ПРОГРАМИ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ БЮДЖЕТИ

Член 19

Одобряване на ad hoc проекти или програми категория А (клауза за отказ) и свързаните с тях ad hoc бюджети

1.   Една или повече участващи държави-членки или изпълнителният директор могат да представят пред Управителния съвет ad hoc проект или програма в рамките на компетентност на Агенцията, който предполага общо участие на участващите държави-членки. Управителният съвет се уведомява относно ad hoc бюджета във връзка с предложения проект или програма, ако има такъв, и относно потенциалния финансов принос на трети страни.

2.   Всички участващи държави-членки по принцип имат принос. Те уведомяват изпълнителния директор относно своите намерения във връзка с това.

3.   Управителният съвет одобрява създаването на ad hoc проект или програма.

4.   Управителният съвет, по предложение на изпълнителния директор или на участваща държава-членка, може да вземе решение да сформира комитет за надзор на управлението и изпълнението на ad hoc проект или програма. Комитетът е съставен от делегати от всяка допринасяща държава-членка и от представител на Комисията, ако Съюзът има финансов принос за проекта или програмата. Решението на Управителния съвет уточнява мандата на комитета и срока, за който ще действа.

5.   За всеки ad hoc проект или програма допринасящите държави-членки, заседаващи в рамките на Управителния съвет, одобряват:

а)

правилата, регулиращи управлението на проекта или програмата;

б)

при необходимост свързания с проекта или програмата ad hoc бюджет, формулата за разпределение на вноските и необходимите правила за изпълнение;

в)

участието на трети страни в комитета по параграф 4. Тяхното участие не засяга независимостта на Съюза при вземане на решения.

6.   Когато Съюзът има финансов принос за ad hoc проект или програма, Комисията участва във вземането на решенията по параграф 5 при пълно спазване на процедурите за вземане на решения, приложими за общия бюджет на Европейския съюз.

Член 20

Одобряване на ad hoc проекти или програми категория Б (клауза за участие) и свързаните с тях ad hoc бюджети

1.   Една или повече участващи държави-членки могат да уведомят Управителния съвет, че възнамеряват да създадат ad hoc проект или програма в рамките на компетентност на Агенцията и при необходимост свързан с тях ad hoc бюджет. Управителният съвет се уведомява относно ad hoc бюджета във връзка с предложения проект или програма, ако има такъв, относно необходимите човешки ресурси за проекта или програмата, ако е приложимо, и относно потенциалния финансов принос на трети страни.

2.   С оглед на осигуряването на максимални възможности за сътрудничество, всички участващи държави-членки получават своевременно информация за ad hoc проекта или програмата, включително за основанието, на което участието може евентуално да се разшири, за да може всяка участваща държава да заяви интерес за присъединяване. Освен това инициаторът (инициаторите) на проекта или програмата полагат усилия да разширят членството си колкото е възможно. Участието се определя от инициаторите за всеки конкретен случай.

3.   Впоследствие ad hoc проектът или програмата се разглежда като проект или програма на Агенцията, освен ако Управителният съвет не реши друго в едномесечен срок от получаването на посочената в параграф 1 информация.

4.   Всяка участваща държава-членка, която на по-късен етап изяви желание за участие в ad hoc проект или програма, уведомява допринасящите държави-членки за своите намерения. В двумесечен срок от получаването на уведомлението допринасящите държави-членки вземат решение за участието на съответната държава-членка, като имат предвид основанието, посочено при информирането на държавите-членки за проекта или програмата.

5.   Допринасящите държави-членки вземат решенията, необходими за създаването и изпълнението на ad hoc проект или програма и за свързания с тях бюджет, когато е необходимо. Когато Съюзът има финансов принос в такъв проект или програма, Комисията участва във вземането на решенията по настоящия параграф при пълно спазване на процедурите за вземане на решения, приложими за общия бюджет на Европейския съюз. Допринасящите държави-членки информират Управителния съвет по целесъобразност за развитието във връзка с такъв проект или програма.

Член 21

Вноски от общия бюджет на Европейския съюз в ad hoc бюджети

В ad hoc бюджети, предвидени за ad hoc проекти или програми по членове 19 и 20, могат да се правят вноски от общия бюджет на Европейския съюз.

Член 22

Участие на трети страни

1.   Трети страни могат да имат финансово участие в конкретни ad hoc проекти или програми, създадени в съответствие с член 19 или 20, и в свързаните с тях бюджети. Управителният съвет, с квалифицирано мнозинство, одобрява при необходимост ad hoc договорености между Агенцията и третите страни за всеки конкретен проект или програма.

2.   За проектите по член 19 допринасящите държави-членки, заседаващи в рамките на Управителния съвет, одобряват необходимите ред и условия във връзка с финансовия принос на съответните трети страни.

3.   За проектите по член 20 допринасящите държави-членки вземат решения за всички необходими условия във връзка с финансовия принос на съответните трети страни.

4.   Когато Съюзът има финансов принос в ad hoc проект или програма, Комисията участва във вземането на решенията по параграфи 2 и 3.

ГЛАВА V

ОТНОШЕНИЯ С КОМИСИЯТА

Член 23

Включване в дейността на Агенцията

1.   Комисията е член на Управителния съвет без право на глас и е изцяло включена в дейността на Агенцията.

2.   Комисията може също да участва в проекти и програми на Агенцията.

3.   Агенцията установява необходимите административни договорености и работни отношения с Комисията, по-конкретно по отношение на обмена на експертен опит и консултации в областите, където дейностите на Съюза имат отношение към мисиите на Агенцията и дейностите на Агенцията са свързани с тези на Съюза.

4.   Между Агенцията и Комисията или между допринасящите държави-членки и Комисията по взаимно съгласие се договарят за всеки конкретен случай необходимите условия за покриване на вноски от общия бюджет на Европейския съюз съгласно членове 15 и 21.

ГЛАВА VI

ОТНОШЕНИЯ С ТРЕТИ ДЪРЖАВИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ОБРАЗУВАНИЯ

Член 24

Административни договорености и други въпроси

1.   За целите на изпълнението на мисията си Агенцията може да сключва административни договорености с трети държави, организации и образувания. Договореностите обхващат, по-специално:

а)

принципа на взаимоотношенията между Агенцията и третата страна;

б)

предоставянето на консултации по въпроси, свързани с дейността на Агенцията;

в)

въпроси, свързани със сигурността.

При сключването на тези договорености Агенцията зачита единната институционална рамка и независимостта на ЕС при вземане на решения. Всяка договореност се сключва от Управителния съвет с единодушното одобрение на Съвета.

2.   Агенцията развива тесни работни отношения с членовете на OCCAR и страните по рамковото споразумение „Писмо за намеренията“, с оглед на евентуалното им включване в работата или на навременното усвояване на техните принципи и практики, по целесъобразност и взаимно съгласие.

3.   Чрез прилагането на процедурите на механизма за развитие на способностите се осигурява реципрочност по отношение на прозрачността и последователно развитие в областта на способностите. Други работни отношения между Агенцията и съответните органи на НАТО се определят чрез административните договорености по параграф 1 при пълно зачитане на установената рамка на сътрудничество и посредством консултации между ЕС и НАТО.

4.   В рамките на договореностите по параграф 1, Агенцията има право да установява работни отношения с организации и образувания, различни от посочените в параграфи 2 и 3, за да се улесни евентуалното участие в проектите и програмите.

5.   В рамките на договореностите по параграф 1, Агенцията има право да установява работни отношения с трети държави, за да се улесни евентуалното участие в проекти и програми.

6.   На бившите членове на Западноевропейската група по въоръженията, които не членуват в ЕС, се осигурява възможно най-голяма прозрачност по отношение на конкретните проекти и програми на Агенцията с оглед на евентуалното им участие, когато е целесъобразно. За тази цел се сформира консултативен комитет, който играе ролята на форум за обмен на мнения и информация по въпроси от общ интерес, попадащи в обхвата на мисията на Агенцията. Той се председателства от изпълнителния директор или негов представител. Консултативният комитет включва по един представител от всяка участваща държава-членка и представител на Комисията, както и представители на бившите членове на Западноевропейската група по въоръженията, които не членуват в ЕС, в съответствие с условията, които бъдат договорени с тях.

7.   Други държави-членки на НАТО, които не членуват в ЕС, могат по тяхна молба да участват в консултативния комитет по параграф 6 в съответствие с условията, които бъдат договорени с тях.

8.   Консултативният комитет по параграф 6 може да служи и като форум за диалог с трети страни по конкретни въпроси от взаимен интерес в рамките на компетентност на Агенцията и може да осигурява пълната информираност на членовете по развоя на събитията от общ интерес и по възможностите за бъдещо сътрудничество.

ГЛАВА VII

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Член 25

Привилегии и имунитети

Привилегиите и имунитетите на изпълнителния директор и на служителите на Агенцията са предвидени в Решението на представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета относно привилегиите и имунитетите, предоставени на Европейската агенция по отбраната и на нейните служители, от 10 ноември 2004 г.

Привилегиите и имунитетите на Агенцията са предвидени в Протокол (№ 7) за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз.

Член 26

Клауза за преразглеждане

Не по-късно от 14 юли 2014 г. ръководителят на Агенцията представя пред Управителния съвет доклад за изпълнението на настоящото решение с оглед евентуалното му преразглеждане от Съвета.

Член 27

Юридическа отговорност

1.   Договорната отговорност на Агенцията се регламентира от приложимото за съответния договор законодателство.

2.   Съдът на Европейския съюз е компетентен да се произнася по силата на всяка арбитражна клауза, съдържаща се в сключен от Агенцията договор.

3.   Личната отговорност на служителите по отношение на Агенцията се определя от съответните правила, приложими за Агенцията.

Член 28

Достъп до документи

Правилата, установени в Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (6) се прилага за документите, съхранявани от Агенцията.

Член 29

Сигурност

1.   Агенцията прилага разпоредбите на Съвета относно сигурността, приети с Решение 2001/264/ЕО на Съвета (7).

2.   Агенцията гарантира необходимата сигурност във външните комуникации.

Член 30

Езиков режим

Езиковият режим на Агенцията се определя от Съвета с единодушие.

Член 31

Отмяна на Съвместно действие 2004/551/ОВППС

Настоящото решение отменя и заменя Съвместно действие 2004/551/ОВППС за създаването на Европейска агенция по отбрана.

Член 32

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 12 юли 2011 година.

За Съвета

Председател

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  ОВ L 245, 17.7.2004 г., стр. 17.

(2)  Решение 2004/676/ЕС на Съвета от 24 септември 2004 г. относно правилник за персонала на Европейската агенция по отбраната (ОВ L 310, 7.10.2004 г., стр. 9).

(3)  Решение 2004/677/ЕС на Съвета от 24 септември 2004 г. относно правилника, приложим за националните експерти и военния персонал, командировани в Европейската агенция по отбраната (ОВ L 310, 7.10.2004 г., стр. 64).

(4)  ОВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17.

(5)  Решение 2007/643/ОВППС на Съвета от 18 септември 2007 г. относно финансовите правила на Европейската агенция по отбраната и относно правилата за възлагане на обществени поръчки и правилата за финансовите вноски от оперативния бюджет на Европейската агенция по отбраната (ОВ L 269, 12.10.2007 г., стр. 1).

(6)  ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.

(7)  ОВ L 101, 11.4.2001 г., стр. 1.


13.7.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 183/27


РЕШЕНИЕ 2011/412/ОВППС НА СЪВЕТА

от 12 юли 2011 година

за изменение на Решение 2010/656/ОВППС за подновяване на ограничителните мерки срещу Кот д’Ивоар

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 29 октомври 2010 г. Съветът прие Решение 2010/656/ОВППС за подновяване на ограничителните мерки срещу Кот д’Ивоар (1).

(2)

На 28 април 2011 г. Съветът за сигурност на ООН прие Резолюция 1980 (2011) на ССООН за подновяване до 30 април 2012 г. на мерките срещу Кот д’Ивоар, наложени с Резолюция 1572 (2004) на ССООН, с точка 5 от Резолюция 1946 (2010) на ССООН и с точка 12 от Резолюция 1975 (2011) на ССООН, и за изменение на ограничителните мерки за оръжията.

(3)

Освен освобождаванията по отношение на оръжейното ембарго, предвидени в Резолюция 1980 (2011) на ССООН, е целесъобразно да се изменят ограничителните мерки, за да се предвидят освобождавания за друго оборудване, включено едностранно от Съюза.

(4)

Следователно Решение 2010/656/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В Решение 2010/656/ОВППС член 2 се изменя, както следва:

1.

Буква д) се заменя със следното:

„д)

продажбата, доставката, трансфера или износа на въоръжение и свързано с него оборудване и техническо обучение и помощ, предназначени единствено за подпомагане на процеса на реформа в областта на сигурността в Кот д’Ивоар, съгласно официално искане от правителството на Кот д’Ивоар, предварително одобрено от Комитета по санкциите;“

2.

Добавя се следната буква:

„ж)

продажбата, доставката, трансфера или износа на оборудване, което би могло да се използва за вътрешни репресии, чиято единствена цел е подпомагане на процеса на реформа в областта на сигурността в Кот д’Ивоар, както и предоставянето на финансиране, финансова помощ или техническа помощ и обучение, свързани с такова оборудване.“

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 12 юли 2011 година.

За Съвета

Председател

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  ОВ L 285, 30.10.2010 г., стр. 28.


ПРЕПОРЪКИ

13.7.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 183/28


ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА

от 11 юли 2011 година

относно научноизследователската инициатива за съвместно планиране „По-дълъг и по-добър живот — потенциал и предизвикателства на демографските промени“

(2011/413/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 181 от него,

като има предвид, че:

(1)

Очаква се броят на европейците на възраст над 65 години да нарасне значително с 42 % — от 87 милиона през 2010 г. до 124 милиона през 2030 г. (1). Това постоянно увеличаване на продължителността на живота е важно постижение от недалечното минало. В същото време обаче съществува риск това да упражни допълнителен натиск върху икономиката, обществото и устойчивостта на публичните финанси.

(2)

Вследствие на застаряването на населението ще се увеличи необходимостта от публично осигуряване на трансфери и услуги, свързани с възрастта на населението. Поради това се очаква застаряването да даде значително отражение върху бюджета в почти всички държави-членки. Като цяло въз основа на днешните мерки се предвижда до 2060 г. публичните разходи в ЕС, свързани с възрастта на населението, да нараснат средно с около 4¾ процентни пункта от БВП, най-вече заради разходите за пенсии, здравеопазване и дългосрочни грижи (полагането на грижи се комбинира и с намаляването на работната ръка и нейните често незадоволителни умения) (2).

(3)

Намаляването на населението в трудоспособна възраст с около 50 милиона души между 2010 и 2060 г. и съответното увеличение на коефициента на зависимост, което ще настъпи до голяма степен дори преди 2030 г., може да доведе до спад на ръста на БВП, освен ако това не се компенсира с по-голямо участие и по-висок процент на заетост във всички прослойки на работната сила и с по-голям ръст на производителността (3).

(4)

Предвид намаляването и застаряването на населението обществото може да се облагодетелства много, ако се удължи активният и здравословен живот на възрастните хора, ако те бъдат интегрирани по-добре в икономиката и обществото и ако им се съдейства да останат независими по-дълго време, като по този начин ще се повиши качеството на живот на възрастните граждани и на грижещите се за тях лица, ще се подобри устойчивостта на системите за социална закрила (пенсии, здравеопазване и дългосрочни системи за полагане на грижи) и ще се създаде значителна нова пазарна възможност за прилагане на новаторски решения с цел напредване във възрастта в добри условия.

(5)

В стратегията „Европа 2020“ демографското застаряване се възприема едновременно като предизвикателство и като възможност за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. В нея са посочени водещите инициативи „Програма в областта на цифровите технологии за Европа“ (4), „Съюз за иновации“ (5), „Програма за нови умения и работни места“ и „Европейска платформа срещу бедността“, в които този въпрос се разглежда приоритетно. Мерките за гъвкава сигурност в рамките на Европейската стратегия за заетост отчитат необходимостта от обхватен подход в политиките за човешките ресурси и нуждата от базиран на жизнения цикъл подход към работата, за да се стимулира участието на пазара на труда и да се отстранят съществуващите пречки.

(6)

На 6 септември 2010 г. Комисията предложи 2012 година да бъде обявена за Европейска година на активния живот на възрастните хора, която ще подкрепя държавите-членки в усилията им да помогнат на възрастните хора да се задържат в редиците на работната сила и да споделят своя опит, да запазят активната си роля в обществото и да живеят по възможно най-здравословен, независим и пълноценен начин (6).

(7)

Необходимо е спешно да се подсили базата знания за самия процес на стареене и за социално-икономическото му въздействие, за да се съдейства за създаването на основана на достоверни факти политика.

(8)

За да се справим с горепосоченото предизвикателство и да извлечем максимална полза от предлаганите възможности, е необходимо да улесним сътрудничеството в областта на висококачествените научни изследвания, чиято цел е да осигурят научни доказателства в подкрепа на съответните действия.

(9)

По време на своята среща на 26 май 2010 г. (7) Съветът по въпросите на конкурентоспособността идентифицира и конкретизира набор от потенциални инициативи за съвместно планиране (наричани по-долу ИСП), включително „По-дълъг и по-добър живот — потенциал и предизвикателства на демографските промени“, като сфери, в които съвместното планиране на научни изследвания ще придаде голяма добавена стойност на фрагментарните усилия, полагани понастоящем от държавите-членки. В тази връзка Съветът прие заключения, в които признава необходимостта от стартиране на инициатива за съвместно планиране в тази област и прикани Комисията да вземе участие в нейната подготовка.

(10)

Държавите-членки потвърдиха участието си в тази ИСП, като изпратиха официални писма за потвърждение на поетия от тях ангажимент.

(11)

Съвместното планиране на научни изследвания в областта на демографските промени и застаряването на населението би довело до координиране на научноизследователската дейност в тази област, допринасяйки значително за създаването на напълно функциониращо Европейско научноизследователско пространство в сферата на застаряването и затвърждавайки водещата позиция на Европа и конкурентоспособността на научноизследователската ѝ дейност в тази област.

(12)

За да се постигнат определените в настоящата препоръка цели, държавите-членки следва да оказват съдействие и да дават допълнителен принос за важни инициативи в тази връзка, като Съвместната програма за интелигентна заобикаляща среда (8) и Партньорството за иновации в областта на активния живот на възрастните хора и остаряването в добро здраве, научноизследователската дейност, която се подкрепя от Рамковата програма за научни изследвания, по-специално в областта на ИКТ, здравеопазването и социологията, както и други инициативи в областта на научните изследвания като SHARE ERIC (9) и ERA-AGE II (10).

(13)

За да може Комисията да докладва на Европейския парламент и на Съвета, държавите-членки следва редовно да докладват на Комисията за напредъка по тази инициатива за съвместно планиране,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ПРЕПОРЪКА:

1.

Държавите-членки се насърчават да разработят и поддържат обща визия за това как сътрудничеството и координацията в областта на научноизследователската дейност на равнището на Съюза могат да помогнат за справяне с демографските промени и за извличане на максимална полза от възможностите, които предлагат.

2.

Държавите-членки се насърчават да разработят обща програма за стратегически научни изследвания, определяща научноизследователските потребности в средносрочен и дългосрочен план и целите в областта на демографските промени. Програмата за стратегически научни изследвания следва да съдържа план за прилагане със заложени в него приоритети и срокове, както и необходимите за изпълнението му действия, инструменти и ресурси.

3.

Държавите-членки се насърчават да включат следните мерки в програмата за стратегически научни изследвания и в плана за прилагането ѝ:

а)

определяне и обмен на информация относно съответните национални програми и научноизследователски дейности;

б)

укрепване на действията за съвместно прогнозиране и на капацитета за технологична оценка;

в)

обмен на информация, ресурси, най-добри практики, методологии и насоки;

г)

установяване на областите или научноизследователските дейности, които биха спечелили от координиране, от съвместни покани за представяне на предложения или от обединяване на ресурсите;

д)

определяне на реда и условията за научноизследователската дейност, която ще бъде провеждана съвместно в областите, посочени в буква г);

е)

отчитане на променящите се нужди на възрастните хора, както и на нуждите на техните професионални и непрофесионални болногледачи при определянето на целите на програмите за изследване на застаряването;

ж)

съвместно използване, когато е уместно, на съществуващите научноизследователски инфраструктури или изграждане на нови съоръжения, като координирани бази данни, или разработване на модели за изучаване на процесите на застаряване;

з)

насърчаване на по-доброто сътрудничество между публичния и частния сектор, както и отворен достъп до иновациите между различните научноизследователски дейности и бизнес сектори, които имат отношение към демографските промени и застаряването на населението;

и)

изнасяне и разпространение на знания, иновации и интердисциплинарни методологични подходи;

й)

създаване на мрежи между центровете, които се занимават с изследване на демографските промени и на застаряването на населението.

4.

Държавите-членки се насърчават да поддържат ефикасна обща управленска структура в областта на изследванията на демографските промени и на застаряването на населението, с пълномощия за определяне на общи условия, правила и процедури за сътрудничество и координация, както и за надзор на изпълнението на програмата за стратегически изследвания.

5.

Държавите-членки се окуражават да прилагат съвместно програмата за стратегически изследвания посредством техните национални програми за научноизследователска дейност в съответствие с насоките за рамковите условия за съвместно планиране, изготвено от групата на високо равнище на Съвета по въпросите на съвместното планиране.

6.

Държавите-членки се насърчават да си сътрудничат с Комисията с оглед проучване на евентуалните инициативи, които Комисията би могла да подеме, за да им помогне при изготвянето и изпълнението на програмата за стратегически научни изследвания и за да координира съвместната програма с други инициативи на Съюза в тази област, като Партньорството за иновации в областта на активния живот на възрастните хора и остаряването в добро здраве и Съвместната програма за интелигентна заобикаляща среда.

7.

Държавите-членки се насърчават да докладват редовно на Комисията за постигнатия напредък по тази инициатива за съвместно планиране, представяйки годишни доклади за постигнатия напредък.

Съставено в Брюксел на 11 юли 2011 година.

За Комисията

Neelie KROES

Заместник-председател


(1)  През следващите 50 години броят на европейците на възраст над 65 години ще се увеличи почти два пъти — от 87 милиона през 2010 г. те ще станат 153 милиона през 2060 г. (данни на Евростат, прогнози за населението „Europop2010“).

(2)  Пак там.

(3)  COM(2009) 180 окончателен: Справяне с последиците от застаряването на населението в ЕС (Доклад от 2009 г. за застаряването на населението).

(4)  9981/1/10 REV 1

(5)  14035/10

(6)  Заключения на Съвета (Съвет по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, декември 2010 г.) 18132/10.

(7)  10246/10.

(8)  Доклад по процедурата за съвместно вземане на решение, съобщение за медиите — http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=en&type=IM-PRESS&reference=20080121IPR19252

(9)  http://www.share-project.org/t3/share/fileadmin/press_information/SHARE_ERIC-EN_upload.pdf

(10)  http://futurage.group.shef.ac.uk/


Поправки

13.7.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 183/31


Поправка на Решение 2011/122/ЕС на Комисията от 22 февруари 2011 година за дерогация от правилата за произход, определени с Решение 2001/822/ЕО на Съвета относно някои рибни продукти, внесени от Сен Пиер и Микелон

( Официален вестник на Европейския съюз L 49 от 24 февруари 2011 г. )

Поради техническа грешка на страница 39 в таблицата от приложението срещу пореден номер 09.1625 в колоната „код по ХС“

вместо:

„ex 0307 39

ex 1605 90“

да се чете:

„ex 1605 90“.