ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2011.160.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 160

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
18 юни 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2011/349/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 7 март 2011 година за сключване от името на Европейския съюз на Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, по отношение по-специално на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси и полицейското сътрудничество

1

Протокол между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген

3

 

 

2011/350/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 7 март 2011 година за сключване от името на Европейския съюз на Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, по отношение на премахването на проверките по вътрешните граници и движението на хора

19

Протокол между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген

21

 

 

2011/351/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 7 март 2011 година относно сключването на Протокол между Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на държавата, която е компетентна да разгледа молба за убежище, подадена в държава-членка или в Швейцария

37

Протокол между Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на държавата, която е компетентна за разглеждането на молба за убежище, подадена в държава-членка или в Швейцария

39

 

*

Известие относно влизането в сила на Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген

50

 

*

Известие относно влизането в сила на Протокола между Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на държавата, която е компетентна за разглеждането на молба за убежище, подадена в държава-членка или в Швейцария

50

 

*

Известие относно влизането в сила, между Европейската общност и Княжество Лихтенщайн, на Протокола между Европейската общност, Швейцария и Лихтенщайн към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на държавата, която е компетентна за разглеждането на молба за убежище, подадена в държава-членка или в Швейцария

51

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 583/2011 на Съвета от 9 юни 2011 година за изменение на списъците с производства по несъстоятелност, производства по ликвидация и ликвидатори в приложения А, Б и В към Регламент (ЕО) № 1346/2000 относно производството по несъстоятелност и за кодифициране на приложения А, Б и В към този регламент

52

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 584/2011 на Комисията от 17 юни 2011 година за одобрение на промени, които не са минимални, в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания (Grana Padano (ЗНП)

65

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 585/2011 на Комисията от 17 юни 2011 година за определяне на временни извънредни мерки за подпомагане на сектора на плодовете и зеленчуците

71

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 586/2011 на Комисията от 17 юни 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

80

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 587/2011 на Комисията от 17 юни 2011 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за 2010/11 пазарна година

82

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2011/352/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 9 юни 2011 година за прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, отнасящи се до Шенгенската информационна система, в Княжество Лихтенщайн

84

 

 

2011/353/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 17 юни 2011 година за определяне на финансовото участие на Съюза в разходите, направени в контекста на спешните мерки, предприети за борба с инфлуенцата по птиците в Германия през 2007 г. (нотифицирано под номер C(2011) 4161)

88

 

 

2011/354/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 17 юни 2011 година за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук GHB614 (BCS-GHØØ2-5), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2011) 4177)  ( 1 )

90

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

18.6.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 160/1


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 7 март 2011 година

за сключване от името на Европейския съюз на Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, по отношение по-специално на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси и полицейското сътрудничество

(2011/349/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 16, член 79, параграф 2, буква в), член 82, параграф 1, букви б) и г), член 87, параграфи 2 и 3, член 89 и член 114 във връзка с член 218, параграф 6, буква а) от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

След упълномощаването на председателството, подпомагано от Комисията, на 27 февруари 2006 г., преговорите с Княжество Лихтенщайн и Конфедерация Швейцария за Протокол относно присъединяването на Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген приключиха.

(2)

В съответствие с решения 2008/261/ЕО (1) и 2008/262/ПВР (2) на Съвета и при условие сключването му на по-късна дата Протоколът бе подписан от името на Европейския съюз на 28 февруари 2008 г.

(3)

Вследствие влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. Европейският съюз замести Европейската общност и е неин правоприемник.

(4)

Протоколът следва да бъде одобрен.

(5)

Доколкото се засяга развитието на достиженията на правото от Шенген, които попадат в обхвата на дял V от Договора за функционирането на Европейския съюз, е уместно Решение 1999/437/ЕО на Съвета от 17 май 1999 г. относно определени условия по прилагането на Споразумението между Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия за асоцииране на тези две държави при изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (3) да стане приложимо mutatis mutandis към отношенията с Лихтенщайн.

(6)

Обединеното кралство участва в настоящото решение в съответствие с член 5, параграф 1 от Протокола относно достиженията на правото от Шенген, включени в рамките на Европейския съюз, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, и член 8, параграф 2 от Решение 2000/365/ЕО на Съвета от 29 май 2000 г. относно искането на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (4).

(7)

Ирландия участва в настоящото решение в съответствие с член 5, параграф 1 от Протокола относно достиженията на правото от Шенген, включени в рамките на Европейския съюз, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, и член 6, параграф 2 от Решение 2002/192/ЕО на Съвета от 28 февруари 2002 г. относно искането на Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (5).

(8)

Настоящото решение не засяга позицията на Дания съгласно Протокола относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Протоколът между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген и свързаните с него документи се одобряват от името на Европейския съюз.

Текстовете на Протокола и на свързаните с него документи са приложени към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение се прилага в областите, обхванати от разпоредбите, изброени в член 2, параграфи 1 и 2 от Протокола, и към тяхното развитие, доколкото тези разпоредби са изброени в решения 2000/365/ЕО и 2002/192/ЕО.

Член 3

Разпоредбите на членове 1—4 от Решение 1999/437/ЕО се прилагат по същия начин за асоциирането на Лихтенщайн към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген.

Член 4

Председателят на Съвета се оправомощава да посочи лицето, упълномощено да депозира от името на Европейския съюз инструмента за одобрение, предвиден в член 9 от Протокола, за да изрази съгласието на Европейския съюз да бъде обвързан, както и да направи следната нотификация:

„Вследствие на влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. Европейският съюз замести Европейската общност и е неин правоприемник, като от тази дата упражнява всички права и поема всички задължения на Европейската общност. Следователно позоваването на „Европейската общност“ в Протокола, както и в Споразумението, където е подходящо, трябва да се разбира като позоваване на „Европейския съюз“.“

Член 5

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Член 6

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 7 март 2011 година.

За Съвета

Председател

CZOMBA S.


(1)  Решение 2008/261/ЕО на Съвета от 28 февруари 2008 г. за подписването от името на Европейската общност и за временното прилагане на някои разпоредби от Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн за присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (ОВ L 83, 26.3.2008 г., стр. 3).

(2)  Решение 2008/262/ПВР на Съвета от 28 февруари 2008 г. за подписването от името на Европейския съюз и временното прилагане на някои разпоредби от Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн за присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (ОВ L 83, 26.3.2008 г., стр. 5).

(3)  ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 31.

(4)  ОВ L 131, 1.6.2000 г., стр. 43.

(5)  ОВ L 64, 7.3.2002 г., стр. 20.


ПРОТОКОЛ

между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ

и

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ,

както и

КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ,

както и

КНЯЖЕСТВО ЛИХТЕНЩАЙН,

наричани по-долу „договарящи страни“,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Споразумението от 26 октомври 2004 г. между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (1) („Споразумението за асоцииране“),

КАТО ПРИПОМНЯТ, че член 16 от него, който предвижда възможност Княжество Лихтенщайн да се присъедини към Споразумението за асоцииране с протокол,

КАТО ОТЧИТАТ географското положение на Княжество Лихтенщайн,

КАТО ОТЧИТАТ тесните връзки между Княжество Лихтенщайн и Конфедерация Швейцария, които се изразяват в пространство без вътрешен граничен контрол между Княжество Лихтенщайн и Конфедерация Швейцария,

КАТО ОТЧИТАТ желанието на Княжество Лихтенщайн съответно да установи и поддържа пространство без граничен контрол с всички Шенгенски страни и да се асоциира към достиженията на правото от Шенген,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че Споразумението, сключено на 18 май 1999 г. от Съвета на Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия (2), асоциира последните две държави към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че е желателно Княжество Лихтенщайн да се асоциира на равноправна основа с Исландия, Норвегия и Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че следва да бъде сключен протокол между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн, който да определя права и задължения за Лихтенщайн, подобни на договорените между Съвета на Европейския съюз, от една страна, и Исландия и Норвегия, както и Швейцария, от друга,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че разпоредбите на дял IV от Договора за създаване на Европейската общност и актовете, приети на основата на този дял, не се прилагат за Кралство Дания съгласно Протокола за позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност, и като имат предвид, че решенията, целящи да развият достиженията на правото от Шенген при прилагане на този дял, които Дания е транспонирала в националното си законодателство, могат да породят само международни законови задължения между Дания и останалите държави-членки,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че Ирландия и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия участват в някои разпоредби на достиженията на правото от Шенген в съответствие с решенията, взети съгласно Протокола за интегриране на достиженията на правото от Шенген в правната рамка на Европейския съюз и приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност (3),

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че е необходимо да се гарантира, че държавите, с които Европейският съюз е установил асоцииране за целите на изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, прилагат тези достижения и във взаимоотношенията помежду си,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че правилното функциониране на достиженията на правото от Шенген изисква настоящият протокол да бъде прилаган едновременно със споразуменията между различните страни, асоциирани към или участващи в изпълнението и развитието на достиженията на правото от Шенген, уреждащи техните взаимоотношения,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Протокола за присъединяване на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на държавата, компетентна за разглеждането на молба за убежище, подадена в някоя от държавите-членки или в Швейцария (4),

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД връзката между достиженията на правото от Шенген и това на Общността относно установяването на критерии и механизми за определяне на държавата, компетентна за разглеждането на молба за убежище, подадена в някоя от държавите-членки, и относно създаването на системата „Евродак“,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че тази връзка изисква достиженията на правото от Шенген да се прилагат едновременно с достиженията на правото на Общността относно установяването на критерии и механизми за определяне на държавата, компетентна за разглеждането на молба за убежище, подадена в някоя от държавите-членки, и тези относно създаването на системата „Евродак“,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

В съответствие с член 16 от Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (наричано по-долу „Споразумението за асоцииране“) Княжество Лихтенщайн (наричано по-долу „Лихтенщайн“) се присъединява към Споразумението за асоцииране при реда и условията, изложени в настоящия протокол.

Това присъединяване поражда взаимни права и задължения между договарящите страни в съответствие с изложените в него правила и процедури.

Член 2

1.   Разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, изброени в приложение А и приложение Б към Споразумението за асоцииране, така както се прилагат към държавите-членки на Европейския съюз, се изпълняват и прилагат от Лихтенщайн при условията, предвидени в тези приложения.

2.   Освен това разпоредбите на актовете на Европейския съюз и на Европейската общност, посочени в приложението към настоящия протокол, които са заменили или развили разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, се изпълняват и прилагат от Лихтенщайн.

3.   Актовете и мерките, предприети от Европейския съюз и от Европейската общност, които изменят или развиват разпоредбите на достиженията на правото от Шенген и за които са приложени процедурите, посочени в Споразумението за асоцииране, във връзка с настоящия протокол, също се приемат, изпълняват и прилагат от Лихтенщайн, без да се засяга член 5.

Член 3

Правата и задълженията, посочени в член 3, параграфи 1—4, членове 4—6, 8—10, член 11, параграфи 2, 3 и 4 и член 13 от Споразумението за присъединяване, се прилагат за Лихтенщайн.

Член 4

Длъжността на председател на смесения комитет, създаден с член 3 от Споразумението за присъединяване, се заема на експертно ниво от представителя на Европейския съюз. На ниво висши служители и министри тя се заема последователно, за период от шест месеца, от представителя на Европейския съюз и съответно от представителя на правителството на Лихтенщайн или Швейцария.

Член 5

1.   Приемането на нови актове или мерки, свързани с въпросите, посочени в член 2, се запазва за компетентните институции на Европейския съюз. При спазване на разпоредбите на параграф 2 такива актове или мерки влизат в сила едновременно за Европейския съюз, Европейската общност и техните съответни държави-членки и за Лихтенщайн, освен ако в същите не е предвидено друго. В тази връзка следва да се държи точна сметка за периода от време, посочен от Лихтенщайн в Смесения комитет като необходим, за да му позволи изпълнение на конституционните изисквания.

2.

а)

Съветът на Европейския съюз (наричан по-долу „Съветът“) нотифицира Лихтенщайн незабавно за приемането на актовете или мерките, посочени в параграф 1, за които се прилага процедурата, посочена в настоящия протокол. Лихтенщайн решава дали да приеме съдържанието им и дали да ги приложи във вътрешната си правна уредба. Това решение се съобщава на Съвета и на Комисията на Европейските общности (наричана по-долу „Комисията“) в рамките на тридесет дни от приемането на съответните актове или мерки.

б)

Ако съдържанието на такъв акт или мярка може да обвърже Лихтенщайн само след изпълнение на определени конституционни изисквания, Лихтенщайн информира Съвета и Комисията за това към момента на нотифицирането. Лихтенщайн своевременно информира писмено Съвета и Комисията за изпълнението на всички конституционни изисквания. В случаите, когато не се изисква референдум, нотифицирането се извършва най-късно тридесет дни след изтичане на крайния срок за референдум. Ако се изисква референдум, Лихтенщайн разполага с осемнадесет месеца след датата, на която е бил нотифициран от Съвета, за да направи своята нотификация. От датата, определена за влизането в сила на акта или мярката за Лихтенщайн, до отправянето на нотификация за изпълнение на конституционните изисквания Лихтенщайн прилага временно, доколкото е възможно, въпросния акт или мярка.

Ако Лихтенщайн не може да прилага временно въпросния акт или мярка и това води до затруднения, които нарушават Шенгенското сътрудничество, възникналата ситуация се разглежда от смесения комитет. Европейският съюз и Европейската общност могат да предприемат пропорционални и целесъобразни мерки срещу Лихтенщайн, за да гарантират правилното функциониране на Шенгенското сътрудничество.

3.   Приемането от Лихтенщайн на актовете и мерките, посочени в параграф 2, поражда права и задължения между Лихтенщайн, от една страна, и Европейския съюз, Европейската общност и държавите-членки, доколкото те са обвързани от тези актове и мерки, и Швейцария, от друга страна.

4.   Когато:

а)

Лихтенщайн нотифицира решението си да не приема съдържанието на акт или мярка по параграф 2, към които са били приложени определените в настоящия протокол процедури; или

б)

Лихтенщайн не отправи нотификация в рамките на тридесетдневния срок, посочен в параграф 2, буква а) или параграф 5, буква а); или

в)

Лихтенщайн не отправи нотификация най-късно тридесет дни след изтичане на крайния срок за референдум или, в случай на референдум, в рамките на определения в параграф 2, буква б) осемнадесетмесечен срок, или не предвиди споменатото в същата точка временно прилагане от датата, посочена за влизане в сила на съответния акт или мярка,

настоящият протокол се счита за прекратен, освен ако смесеният комитет не реши друго в рамките на деветдесет дни, след внимателно разглеждане на начините за продължаване на протокола. Прекратяването на настоящия протокол поражда действие три месеца след изтичането на деветдесетдневния период.

5.

а)

Ако разпоредбите на нов акт или мярка имат за ефект възпрепятстването на държавите-членки да поставят изпълнението на молбите за взаимопомощ по наказателноправни въпроси или за признаване на заповедите от други държави-членки за претърсване на помещения и/или изземване на доказателствени материали в зависимост от условията, изложени в член 51 от Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген (5), Лихтенщайн може да нотифицира Съвета и Комисията в периода от тридесет дни, посочен в параграф 2, буква а), че няма да приеме или приложи тези разпоредби във вътрешната си правна уредба, когато те се отнасят за искания или заповеди за претърсване и изземване, представени за целите на разследване или наказателно преследване на престъпления в областта на прякото подоходно облагане, които, ако са извършени в Лихтенщайн, не са наказуеми по законодателството на Лихтенщайн с наказание, свързано със задържане под стража. В този случай настоящият протокол не се счита за прекратен, независимо от разпоредбите на параграф 4.

б)

Смесеният комитет се събира до два месеца след представянето на искане от някой от неговите членове и, като взема предвид международното развитие, дискутира положението, произтичащо от нотификация по буква а).

След като Смесеният комитет е постигнал споразумение за пълното приемане и изпълнение от Лихтенщайн на съответните разпоредби от новия акт или мярка, се прилагат параграф 2, буква б) и параграфи 3 и 4. Информацията, посочена в първото изречение от параграф 2, буква б), се предоставя до тридесет дни от постигане на споразумението от смесения комитет.

Член 6

При изпълняване на задълженията си по отношение на Шенгенската информационна система и Визовата информационна система Лихтенщайн може да използва техническата инфраструктура на Швейцария за достъп до тези системи.

Член 7

По отношение на административните разходи, свързани с изпълнението на настоящия протокол, Лихтенщайн внася в общия бюджет на Европейските общности годишна вноска от 0,071 % от сумата от 8 100 000 EUR, подлежаща на годишна корекция, която отразява инфлацията в Европейския съюз.

Член 8

1.   Настоящият протокол не засяга Споразумението за Европейското икономическо пространство или други споразумения, сключени между Европейската общност и Лихтенщайн.

2.   Настоящият протокол не засяга споразуменията, обвързващи Лихтенщайн, от една страна, и една или повече държави-членки, от друга, доколкото тези споразумения са съвместими с настоящия протокол. Ако тези споразумения са несъвместими с настоящия протокол, последният има предимство.

3.   Настоящият протокол не засяга по никакъв начин бъдещите споразумения, които ще се сключат с Лихтенщайн от Европейската общност или между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Лихтенщайн, от друга, или споразуменията, сключени на основата на членове 24 и 38 от Договора за Европейския съюз.

4.   Настоящият протокол не засяга споразуменията между Лихтенщайн и Швейцария дотолкова, доколкото са съвместими с него. Ако тези споразумения са несъвместими с настоящия протокол, последният има предимство.

Член 9

1.   Настоящият протокол влиза в сила един месец след деня, в който генералният секретар на Съвета, в качеството си на негов депозитар, е установил, че са спазени всички формални изисквания по отношение изразяване на съгласие от или от името на страните, които се обвързват с настоящия протокол.

2.   Членове 1, 4 и член 5, параграф 2, буква а), първо изречение от настоящия протокол и правата и задълженията, изложени в член 3, параграфи 1—4 и членове 4—6 от Споразумението за присъединяване, се прилагат временно за Лихтенщайн, считано от датата на подписването на настоящия протокол.

3.   По отношение на актовете или мерките, приети след подписването на настоящия протокол, но преди влизането му в сила, тридесетдневният срок, посочен в последното изречение на член 5, параграф 2, буква а), започва да тече от датата на влизане в сила на настоящия протокол.

Член 10

1.   Разпоредбите, посочени в член 2, влизат в сила за Лихтенщайн от дата, определена от Съвета, който взема решение с единодушие на членовете, представляващи правителствата на онези държави-членки, които прилагат разпоредбите, посочени в член 2, след консултация със Смесения комитет и след като се е уверил, че предварителните условия за прилагането на съответните разпоредби са били изпълнени от Лихтенщайн.

Членовете на Съвета, представляващи правителствата на Ирландия и на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, участват във вземането на това решение, доколкото то се отнася до разпоредбите на достиженията на правото от Шенген и до актовете, основаващи се на него или свързани с него, в които участват тези държави-членки.

Членовете на Съвета, представляващи правителствата на държавите-членки, за които, съгласно техните договори за присъединяване, се прилагат само някои от разпоредбите, посочени в член 2, участват във вземането на това решение, доколкото то се отнася до разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, които вече са приложими за тях.

2.   Прилагането на разпоредбите, посочени в параграф 1, поражда права и задължения между Швейцария и Лихтенщайн, от една страна, и между Лихтенщайн и Европейския съюз, Европейската общност и държавите-членки, от друга страна, доколкото те са обвързани от тези разпоредби.

3.   Настоящият протокол се прилага, само ако се прилагат и споразуменията, които следва да бъдат сключени от Лихтенщайн и посочени в член 13 от Споразумението за асоцииране.

4.   Освен това настоящият протокол се прилага, само ако се прилага и протоколът между Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за критериите и механизмите за определяне на държавата, която е компетентна за разглеждане на молба за убежище, подадена в държава-членка или в Швейцария.

Член 11

1.   Настоящият протокол може да бъде денонсиран от Лихтенщайн или от Швейцария, или по решение на Съвета, който взема решение с единодушие на членовете си. Депозитарят се нотифицира за денонсирането, което влиза в сила шест месеца след нотифицирането.

2.   В случай на денонсиране на настоящия протокол или на Споразумението за асоцииране от Швейцария или в случай на прекратяване на Споразумението за асоцииране по отношение на Швейцария Споразумението за асоцииране и настоящият протокол остават в сила спрямо отношенията между Европейския съюз, от една страна, и Лихтенщайн, от друга. В такъв случай Съветът взема решение за необходимите мерки след консултация с Лихтенщайн. Все пак тези мерки са обвързващи за Лихтенщайн, само ако Лихтенщайн приеме това.

3.   Настоящият протокол се счита за прекратен, ако Лихтенщайн прекрати някое от споразуменията, посочени в член 13 от Споразумението за асоцииране, сключени от Лихтенщайн, или прекрати протокола, посочен в член 10, параграф 4.

Член 12

Настоящият протокол е съставен в три екземпляра на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, фински, френски, чешки, унгарски и шведски език, като текстовете на всеки език са еднакво автентични.

В потвърждение на което долуподписаните упълномощени представители положиха подписите си под настоящото.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми февруари две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de febrero de dos mil ocho.

V Bruselu dne dvacátého osmého února dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende februar to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Februar zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta veebruarikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of February in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit février deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto febbraio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada divdesmit astotajā februārī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų vasario dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év február huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta’ Frar tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste februari tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego lutego roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Fevereiro de dois mil e oito.

Încheiat la Bruxelles, la douăzeci și opt februarie în anul două mii opt.

V Bruseli dňa dvadsiateho ôsmeho februára dvetisícosem.

V Bruslju, dne osemindvajsetega februarja leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde februari tjugohundraåtta.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

På Europeiska unionens vägnar

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération Suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarskou konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжество Лихтенщайн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensleinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image


(1)  ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 52.

(2)  ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 36.

(3)  ОВ L 64, 7.3.2002 г., стр. 20 и ОВ L 131, 1.6.2000 г., стр. 43, съответно.

(4)  Вж. стр. 39 от настоящия брой на Официален вестник.

(5)  Конвенция за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г. между правителствата на държавите от икономическия съюз Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република относно постепенното премахване на контрола по техните общи граници (ОВ L 239, 22.9.2000 г., стр. 19).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение към протокола за присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген

Разпоредби, посочени в член 2, параграф 2, които Лихтенщайн прилага от датата, определена от Съвета в съответствие с член 10:

Регламент № 2007/2004/ЕО на Съвета от 26 октомври 2004 г. за учредяване на Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз (ОВ L 349, 25.11.2004 г., стр. 1);

Регламент № 2252/2004/ЕО на Съвета от 13 декември 2004 г. относно стандартите за защитни и биометрични елементи в паспортите и пътните документи, издавани от държавите-членки (ОВ L 385, 29.12.2004 г., стр. 1); Решение на Комисията от 28 февруари 2005 г., за определяне техническите спецификации на стандартите за защитни и биометрични елементи в паспортите и пътните документи, издавани от държавите-членки (C(2005) 409 окончателно) и Решение на Комисията от 28 юни 2006 г. за определяне техническите спецификации на стандартите за защитни и биометрични елементи в паспортите и пътните документи, издавани от държавите-членки (C(2006) 2909 окончателно);

Решение № 2005/211/ПВР на Съвета от 24 февруари 2005 г. за въвеждане на нови функции в Шенгенската информационна система, включително с оглед борбата срещу тероризма (ОВ L 68, 15.3.2005 г., стр. 44);

Решение 2005/719/ПВР на Съвета от 12 октомври 2005 г. за определяне на датата за прилагане на някои разпоредби на Решение 2005/211/ПВР за въвеждането на нови функции в Шенгенската информационна система, включително с оглед борбата срещу тероризма (ОВ L 271, 15.10.2005 г., стр. 54);

Решение 2005/727/ПВР на Съвета от 12 октомври 2005 г. за определяне на датата за прилагане на някои разпоредби от Решение 2005/211/ПВР за въвеждане на нови функции в Шенгенската информационна система, включително с оглед борбата срещу тероризма (ОВ L 273, 19.10.2005, стр. 25);

Решение 2006/228/ПВР на Съвета от 9 март 2006 г. за определяне на датата за прилагане на някои разпоредби от Решение 2005/211/ПВР за въвеждане на нови функции в Шенгенската информационна система, включително с оглед борбата срещу тероризма (ОВ L 81, 18.3.2006, стр. 45);

Решение 2006/229/ПВР на Съвета от 9 март 2006 г. за определяне на датата за прилагане на някои разпоредби от Решение 2005/211/ПВР за въвеждане на нови функции в Шенгенската информационна система, включително с оглед борбата срещу тероризма (ОВ L 81, 18.3.2006, стр. 46);

Решение 2006/631/ПВР на Съвета от 24 юли 2006 г. за определяне на датата за прилагане на някои разпоредби от Решение 2005/211/ПВР за въвеждане на нови функции в Шенгенската информационна система, включително с оглед борбата срещу тероризма (ОВ L 256, 20.9.2006, стр. 18);

Решение 2005/267/ЕО на Съвета от 16 март 2005 г. за създаване на сигурна интернет-базирана Информационна и координационна мрежа за Службите за управление на миграцията на държавите-членки (ОВ L 83, 1.4.2005, стр. 48);

Решение на Комисията от 15 декември 2005 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Решение № 2005/267/ЕО на Съвета за създаване на сигурна интернет-базирана Информационна и координационна мрежа за Службите за управление на миграцията на държавите-членки (C (2005) 5159 окончателно);

Регламент (ЕО) № 851/2005 на Съвета от 2 юни 2005 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите-членки, както и тези, чиито граждани се освободени от това изискване (ОВ L 141, 4.6.2005 г., стр. 3)

Решение 2005/451/ПВР на Съвета от 13 юни 2005 г. за определяне на датата за прилагане на някои разпоредби на Регламент (ЕО) 871/2004 за въвеждане на нови функции в Шенгенската информационна система, включително с оглед борбата срещу тероризма (ОВ L 158, 21.6.2005, стр. 26);

Регламент (ЕО) № 1160/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2005 г., за изменение на Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г., за постепенното премахване на контрола по общите граници, по отношение достъпа до Шенгенската информационна система от службите на държавите-членки, компетентни за издаването на регистрационни документи за превозни средства (ОВ L 191, 22.7.2005, стр. 18);

Препоръка 2005/761/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 септември 2005 г. за улесняване на издаването от държавите-членки на еднотипни краткосрочни визи за научно-изследователски работници от трети страни, пътуващи в рамките на Общността с цел провеждане на научни изследвания (ОВ L 289, 3.11.2005, стр. 23);

Решение на Комисията от 29 септември 2005 г. (2005/687/ЕО) относно формата на доклада за дейността на мрежите от служители за връзка по имиграцията и относно положението на приемащата страна по въпроси, свързани с незаконната имиграция (ОВ L 264, 8.10.2005 г., стр. 8);

Решение 2005/728/ПВР на Съвета от 12 октомври 2005 г. за определяне на датата за прилагане на някои разпоредби на Регламент (ЕО) 871/2004 за въвеждане на нови функции в Шенгенската информационна система, включително с оглед борбата срещу тероризма (ОВ L 273, 19.10.2005, стр. 26);

Регламент (ЕО) № 2046/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2005 г., относно мерките предвидени за улесняване процедурите за подаване на искане и издаване на визи за членовете на Олимпийското семейство, които ще вземат участие в Олимпийските и/или Параолимпийските зимни игри в Торино 2006 г. (ОВ L 334, 20.12.2005, стр. 1);

Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (ОВ L 105, 13.4.2006, стр. 1);

Решение 2006/440/ЕО на Съвета от 1 юни 2006 г. за изменение на приложение 12 към Общите консулски инструкции и приложение 14а към Общия наръчник за таксите, които се събират в съответствие с административните разходи за обработване на заявления за виза (ОВ L 175, 29.6.2006, стр. 77);

Решение (2006/628/ЕО) на Съвета от 24 юли 2006 г. за определяне на датата за прилагане на член 1, параграфи 4 и 5 от Регламент (ЕО) 871/2004, относно въвеждането на нови функции в Шенгенската информационна система, включително с оглед борбата срещу тероризма (ОВ L 256, 20.9.2006, стр. 15);

Решение (2006/648/ЕО) на Комисията от 22 септември 2006 г. за определяне на техническите спецификации относно стандартите за биометрични характеристики, свързани с разработването на Визова информационна система (ОВ L 267, 27.9.2006, стр. 41 и поправка ОВ L 267, 27.9.2006, стр. 41);

Поправка на Решение 2004/512/ЕО на Съвета от 8 юни 2004 г. за създаване на Визова информационна система (ВИС) (ОВ L 271, 30.9.2006, стр. 85)

Решение (2006/757/ЕО) на Комисията от 22 септември 2006 г. за изменение на Наръчника Sirene (ОВ L 317, 16.11.2006 г., стр. 1)

Решение (2006/758/ЕО) на Комисията от 22 септември 2006 г. за изменение на Наръчника Sirene (ОВ L 317, 16.11.2006 г., стр. 41)

Решение (2006/684/ЕО) на Съвета от 5 октомври 2006 г. за изменение на приложение 2, списък А към Общите консулски инструкции относно визовите изисквания за притежателите на индонезийски дипломатически и служебни паспорти (ОВ L 208, 12.10.2006, стр. 29);

Решение (2006/752/ЕО) на Комисията от 3 ноември 2006 г. за установяване на местата за Визовата информационна система през фазата на разработване (ОВ L 305, 4.11.2006 г., стр. 13);

Препоръка на Комисията от 6 ноември 2006 г. за създаване на общ "Практически наръчник за граничната охрана (Наръчник по Шенген)", който да се използва от компетентните органи на държавите-членки при извършване на граничен контрол на лица (C(2006) 5186 окончателен);

Рамково решение 2006/960/ПВР НА Съвета от 18 декември 2006 г. за опростяване обмена на информация и сведения между правоприлагащите органи на държавите-членки на Европейския съюз (ОВ L 386, 29.12.2006 г., стр. 89 и Поправка в ОВ L 75, 15.3.2007 г., стр. 26);

Регламент (ЕО) № 1986/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно достъпа до Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) на службите на държавите-членки, отговорни за издаването на свидетелства за регистрация на превозни средства (ОВ L 381, 28.12.2006, стр. 1);

Регламент (ЕО) № 1987/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаването, функционирането и използването на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II) (ОВ L 381, 28.12.2006, стр. 4);

Регламент (ЕО) № 1931/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за определяне на правилата за местния граничен трафик на външните сухопътни граници на държавите-членки и за изменение на разпоредбите на Шенгенската конвенция (ОВ L 405, 30.12.2006 г., стр. 1. Поправен вариант в ОВ L 29, 3.2.2007 г., стр. 3);

Регламент (ЕО) № 1932/2006 на Съвета от 21 декември 2006 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите-членки, както и тези, чиито граждани се освободени от това изискване (ОВ L 405, 30.12.2006 г., стр. 23. Поправен вариант в ОВ L 29, 3.2.2007 г., стр. 10);

Регламент (ЕО) № 1988/2006 на Съвета от 21 декември 2006 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 2424/2001 за разработване на второ поколение Шенгенска информационна система (SIS II) (ОВ L 411, 30.12.2006 г., стр. 1. Поправен вариант в ОВ L 27, 2.2.2007 г., стр. 3);

Решение 2006/1007/ПВР на Съвета от 21 декември 2006 г. за изменение на Решение 2001/886/ПВР за разработване на второ поколение Шенгенска информационна система (SIS II) (ОВ L 411, 30.12.2006 г., стр. 78. Поправен вариант в ОВ L 27, 2.2.2007 г., стр. 43);

Решение (2007/170/ЕО) на Комисията от 16 март 2007 г. относно определяне на мрежовите изисквания за Шенгенската информационна система II (1-ви стълб) (ОВ L 79, 20.3.2007 г., стp. 20);

Решение (2007/171/ЕО) на Комисията от 16 март 2007 г. относно определяне на мрежовите изисквания за Шенгенската информационна система II (3-ти стълб) (ОВ L 79, 20.3.2007 г., стp. 20);

Решение № 574/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 май 2007 г. за създаване на Фонд за външните граници за периода от 2007 до 2013 г. като част от Общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“ (ОВ L 144, 6.6.2007 г., стp. 22);

Решение 2007/533/ПВР на Съвета от 12 юни 2007 г. относно създаването, функционирането и използването на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II) (ОВ L 205, 7.8.2007 г., стp. 63)

Решение 2007/472/ЕО на Съвета от 25 юни 2007 г. за изменение на Решение на изпълнителния комитет, създаден по силата на Шенгенската конвенция от 1990 г., за изменение на финансовия регламент относно разходите по въвеждането и експлоатацията на техническата поддръжка на Шенгенската информационна система (Ц.ШИС) (ОВ L 179, 7.7.2007 г., стp. 50);

Регламент (ЕО) № 863/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. за установяване на механизъм за създаване на екипи за бърза гранична намеса и за изменение на Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета по отношение на този механизъм, и за регулиране на задълженията и правомощията на гост-служителите (ОВ L 199, 31.7.2007 г., стp. 30);

Решение 2007/519/ЕО на Съвета от 16 юли 2007 г. за изменение на част 2 от Шенгенската консултативна мрежа (технически спецификации) (ОВ L 192, 24.7.2007 г., стp. 26);

Решение 2007/599/ЕО на Комисията от 27 август 2007 година за прилагане на Решение № 574/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно приемането на стратегическите насоки за периода от 2007 до 2013 г. (ОВ L 233, 5.9.2007 г., стp. 3);

Решение 2007/866/ЕО на Съвета от 6 декември 2007 г. за изменение на част 1 на Шенгенската консултативна мрежа (технически спецификации) (ОВ L 340, 22.12.2007 г., стp. 92).


ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН АКТ

Упълномощените представители на

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ

и

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

и

КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ

и

КНЯЖЕСТВО ЛИХТЕНЩАЙН

наричани по-долу „договарящи страни“,

на заседание в Брюксел на двадесет и осми февруари 2008 година за подписването на Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, приеха протокола.

Упълномощените представители на договарящите страни приеха следните декларации, изброени по-долу и приложени към настоящия заключителен акт:

Съвместна декларация на договарящите страни за Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз;

Съвместна декларация на договарящите страни по член 23, параграф 7 от Конвенцията от 29 май 2000 г. за взаимопомощ по наказателно-правни въпроси между държавите-членки на Европейския съюз (1);

Декларация от Европейската общност и Лихтенщайн за външните отношения;

Декларация от Лихтенщайн за взаимопомощ по наказателноправни въпроси;

Декларация от Лихтенщайн по член 5, параграф 2, буква б);

Декларация от Лихтенщайн за прилагане на Европейската Конвенция за взаимопомощ по наказателно-правни въпроси и на Европейската Конвенция за екстрадицията;

Декларация от Европейската общност относно Фонда за външните граници за периода 2007—2013 г.;

Декларация на Европейската комисия за представянето на предложения;

Съвместна декларация за съвместни заседания.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

På Europeiska unionens vägnar

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarskou konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжество Лихтенщайн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensleinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image


(1)  ОВ C 197, 12.7.2000 г., стр. 1.

СЪВМЕСТНИ ДЕКЛАРАЦИИ НА ДОГОВАРЯЩИТЕ СТРАНИ

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДОГОВАРЯЩИТЕ СТРАНИ ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ВЪНШНИТЕ ГРАНИЦИ НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Договарящите страни вземат предвид, че ще се сключват по-нататъшни споразумения за присъединяването на Швейцария и Лихтенщайн към Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз, по примера на споразуменията договорени с Норвегия и Исландия.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДОГОВАРЯЩИТЕ СТРАНИ ПО ЧЛЕН 23, ПАРАГРАФ 7 ОТ КОНВЕНЦИЯТА ОТ 29 МАЙ 2000 Г. ЗА ВЗАИМОПОМОЩ ПО НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ ВЪПРОСИ МЕЖДУ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Договарящите страни се споразумяват, че Лихтенщайн може, съгласно разпоредбите на член 23, параграф 1, буква в) от Конвенцията за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите-членки на Европейския съюз, да поиска при някои по-специфични обстоятелства, освен ако съответната държава-членка е получила съгласието на лицето, личните данни да не бъдат използвани за целите, посочени в член 23, параграф 1, букви а) и б), без предварителното съгласие на Лихтенщайн при производства, при които Лихтенщайн би могъл да откаже или ограничи предоставянето или използването на лични данни съгласно Конвенцията, или използването на инструментите, посочени в член 1 от нея.

Ако, при някой по-специален случай, Лихтенщайн откаже да даде съгласието си за искане от държава-членка, съгласно предходните разпоредби, той трябва да посочи писмени мотиви за своето решение.

ДРУГИ ДЕКЛАРАЦИИ

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И ЛИХТЕНЩАЙН ЗА ВЪНШНИТЕ ОТНОШЕНИЯ

Европейската общност и Лихтенщайн се договарят, че Европейската общност се задължава да насърчава трети страни или международни организации, с които тя сключва споразумения в сфери, свързани с Шенгенското сътрудничество, включително визовата политика, да сключат подобни споразумения с Княжество Лихтенщайн, без да се засягат компетенциите на последното да сключва такива споразумения.

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ЛИХТЕНЩАЙН ЗА ВЗАИМОПОМОЩ ПО НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ ВЪПРОСИ

Лихтенщайн декларира, че данъчните нарушения, които се разследват от властите на Лихтенщайн, могат да не водят до подвеждане под отговорност пред съдебната власт, компетентна, inter alia, да изслушва наказателни дела.

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ЛИХТЕНЩАЙН ПО ЧЛЕН 5, ПАРАГРАФ 2, БУКВА б)

(Срок за приемане на новите достижения на правото от Шенген)

Максималният срок от осемнадесет месеца, определен в член 5, параграф 2, буква б), обхваща както одобряването, така и прилагането на съответния акт или мярка. Той включва следните етапи:

подготвителен етап,

парламентарна процедура,

тридесет дневен краен срок за референдум,

където е приложимо, референдум (организация и гласуване),

обнародване от княза.

Правителството на Лихтенщайн информира незабавно Съвета и Комисията за приключването на всеки един от изброените етапи.

Правителството на Лихтенщайн се задължава да използва всички налични средства, за да осигури възможно най-бързото протичане на гореспоменатите етапи.

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ЛИХТЕНЩАЙН ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ВЗАИМОПОМОЩ ПО НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ ВЪПРОСИ И НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ЕКСТРАДИЦИЯТА

Лихтенщайн се задължава да се въздържа от позоваване на своите резерви и декларации, направени при ратифициране на Европейската конвенция за екстрадиция от 13 декември 1957 г. и на Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси от 20 април 1959 г., доколкото те са несъвместими с настоящото споразумение.

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ОТНОСНО ФОНДА ЗА ВЪНШНИТЕ ГРАНИЦИ ЗА ПЕРИОДА 2007—2013 г.

Европейската общност понастоящем създава Фонд за външните граници за периода 2007—2013 г., за който ще бъдат сключени допълнителни договорености с третите страни, асоциирани към достиженията на правото от Шенген.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Когато представя предложения, свързани с настоящото споразумение пред Съвета на Европейския съюз и пред Европейския парламент, Комисията предоставя копия от тези предложения на Лихтенщайн.

Участие в комитети, които подпомагат Европейската комисия при упражняване на изпълнителните ѝ правомощия:

Съветът упълномощи Комисията на 1 юни 2006 г. да започне преговори с Република Исландия, Кралство Норвегия, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн, предвид сключването на споразумение за асоциирането на последното към работата на комитетите, които подпомагат Европейската комисия при упражняване на изпълнителните ѝ правомощия във връзка с изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген.

До сключването на това споразумение, за Лихтенщайн се прилага споразумението под формата на размяна на писма между Съвета на Европейския съюз и Конфедерация Швейцария относно комитетите, които подпомагат Европейската комисия при упражняване на изпълнителните ѝ правомощия, като се взема предвид, че, що се отнася до Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (1), участието на Лихтенщайн се урежда от член 100 от Споразумението за Европейското икономическо пространство.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪВМЕСТНИ ЗАСЕДАНИЯ

Делегациите, представляващи правителствата на държавите-членки на Европейския съюз,

Делегацията на Европейската комисия,

Делегациите, представляващи правителствата на Република Исландия и Кралство Норвегия,

Делегацията, представляваща правителството на Конфедерация Швейцария,

Делегацията, представляваща правителството на Княжество Лихтенщайн,

Отбелязват, че Лихтенщайн се присъединява към Смесения комитет, учреден със Споразумението относно асоциирането на Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, чрез протокол към това споразумение.

Решиха да организират съвместно срещите на Смесения комитет, учреден със Споразумението относно асоциирането на Исландия и Норвегия към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, от една страна, и със Споразумението относно асоциирането на Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, допълнено от Протокола за асоциирането на Лихтенщайн, от друга страна, независимо от нивото на срещата.

Отбелязаха, че провеждането на тези срещи съвместно изисква прагматични договорености относно длъжността на председател на тези срещи, когато това председателство следва да се осъществява от асоцииралите се страни, съгласно споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, допълнена от Протокола за асоциирането на Лихтенщайн, или Споразумението, сключено от Съвета на Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия, относно асоциирането на последните към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген.

Отбелязва желанието на асоциираните държави да отстъпят, когато е необходимо, упражняването на своето председателство и да го упражняват помежду си на ротационен принцип по азбучен ред на имената от влизането в сила на Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген и от влизане в сила на Протокола за асоциирането на Лихтенщайн.


(1)  ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 29 септември 2003 г. (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).


18.6.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 160/19


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 7 март 2011 година

за сключване от името на Европейския съюз на Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, по отношение на премахването на проверките по вътрешните граници и движението на хора

(2011/350/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 16, член 74, член 77, параграф 2 и член 79, параграф 2, букви а) и в) във връзка с член 218, параграф 6, буква а) от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

след като получи одобрението на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

След упълномощаването на Комисията на 27 февруари 2006 г., преговорите с Княжество Лихтенщайн и Конфедерация Швейцария за Протокол относно присъединяването на Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген приключиха.

(2)

В съответствие с решения 2008/261/ЕО (1) и 2008/262/ПВР (2) на Съвета и при условие сключването му на по-късна дата Протоколът бе подписан от името на Европейската общност на 28 февруари 2008 г.

(3)

Вследствие на влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. Европейският съюз замести Европейската общност и е неин правоприемник.

(4)

Протоколът следва да бъде одобрен.

(5)

Доколкото се засяга развитието на достиженията на правото от Шенген, които попадат в обхвата на дял V от Договора за функционирането на Европейския съюз, е уместно Решение 1999/437/ЕО на Съвета от 17 май 1999 г. относно определени условия по прилагането на Споразумението между Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия за асоцииране на тези две държави при изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (3) да стане приложимо mutatis mutandis към отношенията с Лихтенщайн.

(6)

Настоящото решение представлява развитие на разпоредби от достиженията на правото от Шенген, в които Обединеното кралство не участва в съответствие с Решение 2000/365/ЕО на Съвета от 29 май 2000 г. относно искането на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (4); следователно Обединеното кралство не участва в приемането му и не е обвързано от него, нито от неговото прилагане.

(7)

Настоящото решение представлява развитие на разпоредби от достиженията на правото от Шенген, в които Ирландия не участва в съответствие с Решение 2002/192/ЕО на Съвета от 28 февруари 2002 г. относно искането на Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (5); следователно Ирландия не участва в приемането му и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане.

(8)

Настоящото решение не засяга позицията на Дания съгласно Протокола относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Протоколът между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген и свързаните с него документи се одобряват от името на Европейския съюз.

Текстовете на Протокола и свързаните с него документи са приложени към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение се прилага в областите, обхванати от разпоредбите, изброени в член 2, параграфи 1 и 2 от Протокола, и към тяхното развитие, доколкото тези разпоредби не са изброени в решения 2000/365/ЕО и 2002/192/ЕО.

Член 3

Разпоредбите на членове 1—4 от Решение 1999/437/ЕО се прилагат по същия начин за асоциирането на Лихтенщайн към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген.

Член 4

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицето, упълномощено да депозира от името на Европейския съюз инструмента за одобрение, предвиден в член 9 от Протокола, за да изрази съгласието на Европейския съюз да бъде обвързан, както и да направи следната нотификация:

„Вследствие на влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. Европейският съюз замести Европейската общност и е неин правоприемник, като от тази дата упражнява всички права и поема всички задължения на Европейската общност. Следователно позоваването на „Европейската общност“ в Протокола, както и в Споразумението, където е приложимо, трябва да се разбира като позоваване на „Европейския съюз“.“

Член 5

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Член 6

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 7 март 2011 година.

За Съвета

Председател

CZOMBA S.


(1)  Решение 2008/261/ЕО на Съвета от 28 февруари 2008 г. за подписването от името на Европейската общност и за временното прилагане на някои разпоредби от Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн за присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (ОВ L 83, 26.3.2008 г., стр. 3).

(2)  Решение 2008/262/ПВР на Съвета от 28 февруари 2008 г. за подписването от името на Европейския съюз и временното прилагане на някои разпоредби от Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн за присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (ОВ L 83, 26.3.2008 г., стр. 5).

(3)  ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 31.

(4)  ОВ L 131, 1.6.2000 г., стр. 43.

(5)  ОВ L 64, 7.3.2002 г., стр. 20.


ПРОТОКОЛ

между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ

и

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ,

както и

КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ,

както и

КНЯЖЕСТВО ЛИХТЕНЩАЙН,

наричани по-долу „договарящи страни“,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Споразумението от 26 октомври 2004 г. между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (1) („Споразумението за асоцииране“),

КАТО ПРИПОМНЯТ, че член 16 от него, който предвижда възможност Княжество Лихтенщайн да се присъедини към Споразумението за асоцииране с протокол,

КАТО ОТЧИТАТ географското положение на Княжество Лихтенщайн,

КАТО ОТЧИТАТ тесните връзки между Княжество Лихтенщайн и Конфедерация Швейцария, които се изразяват в пространство без вътрешен граничен контрол между Княжество Лихтенщайн и Конфедерация Швейцария,

КАТО ОТЧИТАТ желанието на Княжество Лихтенщайн съответно да установи и поддържа пространство без граничен контрол с всички Шенгенски страни и да се асоциира към достиженията на правото от Шенген,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че Споразумението, сключено на 18 май 1999 г. от Съвета на Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия (2), асоциира последните две държави към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че е желателно Княжество Лихтенщайн да се асоциира на равноправна основа с Исландия, Норвегия и Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че следва да бъде сключен протокол между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн, който да определя права и задължения за Лихтенщайн, подобни на договорените между Съвета на Европейския съюз, от една страна, и Исландия и Норвегия, както и Швейцария, от друга,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че разпоредбите на дял IV от Договора за създаване на Европейската общност и актовете, приети на основата на този дял, не се прилагат за Кралство Дания съгласно Протокола за позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност, и като имат предвид, че решенията, целящи да развият достиженията на правото от Шенген при прилагане на този дял, които Дания е транспонирала в националното си законодателство, могат да породят само международни законови задължения между Дания и останалите държави-членки,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че Ирландия и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия участват в някои разпоредби на достиженията на правото от Шенген в съответствие с решенията, взети съгласно Протокола за интегриране на достиженията на правото от Шенген в правната рамка на Европейския съюз и приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност (3),

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че е необходимо да се гарантира, че държавите, с които Европейският съюз е установил асоцииране за целите на изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, прилагат тези достижения и във взаимоотношенията помежду си,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че правилното функциониране на достиженията на правото от Шенген изисква настоящият протокол да бъде прилаган едновременно със споразуменията между различните страни, асоциирани към или участващи в изпълнението и развитието на достиженията на правото от Шенген, уреждащи техните взаимоотношения,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Протокола за присъединяване на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на държавата, компетентна за разглеждането на молба за убежище, подадена в някоя от държавите-членки или в Швейцария (4),

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД връзката между достиженията на правото от Шенген и това на Общността относно установяването на критерии и механизми за определяне на държавата, компетентна за разглеждането на молба за убежище, подадена в някоя от държавите-членки, и относно създаването на системата „Евродак“,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че тази връзка изисква достиженията на правото от Шенген да се прилагат едновременно с достиженията на правото на Общността относно установяването на критерии и механизми за определяне на държавата, компетентна за разглеждането на молба за убежище, подадена в някоя от държавите-членки, и тези относно създаването на системата „Евродак“,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

В съответствие с член 16 от Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (наричано по-долу „Споразумението за асоцииране“) Княжество Лихтенщайн (наричано по-долу „Лихтенщайн“) се присъединява към Споразумението за асоцииране при реда и условията, изложени в настоящия протокол.

Това присъединяване поражда взаимни права и задължения между договарящите страни в съответствие с изложените в него правила и процедури.

Член 2

1.   Разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, изброени в приложение А и приложение Б към Споразумението за асоцииране, така както се прилагат към държавите-членки на Европейския съюз, се изпълняват и прилагат от Лихтенщайн при условията, предвидени в тези приложения.

2.   Освен това разпоредбите на актовете на Европейския съюз и на Европейската общност, посочени в приложението към настоящия протокол, които са заменили или развили разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, се изпълняват и прилагат от Лихтенщайн.

3.   Актовете и мерките, предприети от Европейския съюз и от Европейската общност, които изменят или развиват разпоредбите на достиженията на правото от Шенген и за които са приложени процедурите, посочени в Споразумението за асоцииране, във връзка с настоящия протокол, също се приемат, изпълняват и прилагат от Лихтенщайн, без да се засяга член 5.

Член 3

Правата и задълженията, посочени в член 3, параграфи 1—4, членове 4—6, 8—10, член 11, параграфи 2, 3 и 4 и член 13 от Споразумението за присъединяване, се прилагат за Лихтенщайн.

Член 4

Длъжността на председател на смесения комитет, създаден с член 3 от Споразумението за присъединяване, се заема на експертно ниво от представителя на Европейския съюз. На ниво висши служители и министри тя се заема последователно, за период от шест месеца, от представителя на Европейския съюз и съответно от представителя на правителството на Лихтенщайн или Швейцария.

Член 5

1.   Приемането на нови актове или мерки, свързани с въпросите, посочени в член 2, се запазва за компетентните институции на Европейския съюз. При спазване на разпоредбите на параграф 2 такива актове или мерки влизат в сила едновременно за Европейския съюз, Европейската общност и техните съответни държави-членки и за Лихтенщайн, освен ако в същите не е предвидено друго. В тази връзка следва да се държи точна сметка за периода от време, посочен от Лихтенщайн в Смесения комитет като необходим, за да му позволи изпълнение на конституционните изисквания.

2.

а)

Съветът на Европейския съюз (наричан по-долу „Съветът“) нотифицира Лихтенщайн незабавно за приемането на актовете или мерките, посочени в параграф 1, за които се прилага процедурата, посочена в настоящия протокол. Лихтенщайн решава дали да приеме съдържанието им и дали да ги приложи във вътрешната си правна уредба. Това решение се съобщава на Съвета и на Комисията на Европейските общности (наричана по-долу „Комисията“) в рамките на тридесет дни от приемането на съответните актове или мерки.

б)

Ако съдържанието на такъв акт или мярка може да обвърже Лихтенщайн само след изпълнение на определени конституционни изисквания, Лихтенщайн информира Съвета и Комисията за това към момента на нотифицирането. Лихтенщайн своевременно информира писмено Съвета и Комисията за изпълнението на всички конституционни изисквания. В случаите, когато не се изисква референдум, нотифицирането се извършва най-късно тридесет дни след изтичане на крайния срок за референдум. Ако се изисква референдум, Лихтенщайн разполага с осемнадесет месеца след датата, на която е бил нотифициран от Съвета, за да направи своята нотификация. От датата, определена за влизането в сила на акта или мярката за Лихтенщайн, до отправянето на нотификация за изпълнение на конституционните изисквания Лихтенщайн прилага временно, доколкото е възможно, въпросния акт или мярка.

Ако Лихтенщайн не може да прилага временно въпросния акт или мярка и това води до затруднения, които нарушават Шенгенското сътрудничество, възникналата ситуация се разглежда от смесения комитет. Европейският съюз и Европейската общност могат да предприемат пропорционални и целесъобразни мерки срещу Лихтенщайн, за да гарантират правилното функциониране на Шенгенското сътрудничество.

3.   Приемането от Лихтенщайн на актовете и мерките, посочени в параграф 2, поражда права и задължения между Лихтенщайн, от една страна, и Европейския съюз, Европейската общност и държавите-членки, доколкото те са обвързани от тези актове и мерки, и Швейцария, от друга страна.

4.   Когато:

а)

Лихтенщайн нотифицира решението си да не приема съдържанието на акт или мярка по параграф 2, към които са били приложени определените в настоящия протокол процедури; или

б)

Лихтенщайн не отправи нотификация в рамките на тридесетдневния срок, посочен в параграф 2, буква а) или параграф 5, буква а); или

в)

Лихтенщайн не отправи нотификация най-късно тридесет дни след изтичане на крайния срок за референдум или, в случай на референдум, в рамките на определения в параграф 2, буква б) осемнадесетмесечен срок, или не предвиди споменатото в същата точка временно прилагане от датата, посочена за влизане в сила на съответния акт или мярка,

настоящият протокол се счита за прекратен, освен ако смесеният комитет не реши друго в рамките на деветдесет дни, след внимателно разглеждане на начините за продължаване на протокола. Прекратяването на настоящия протокол поражда действие три месеца след изтичането на деветдесетдневния период.

5.

а)

Ако разпоредбите на нов акт или мярка имат за ефект възпрепятстването на държавите-членки да поставят изпълнението на молбите за взаимопомощ по наказателноправни въпроси или за признаване на заповедите от други държави-членки за претърсване на помещения и/или изземване на доказателствени материали в зависимост от условията, изложени в член 51 от Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген (5), Лихтенщайн може да нотифицира Съвета и Комисията в периода от тридесет дни, посочен в параграф 2, буква а), че няма да приеме или приложи тези разпоредби във вътрешната си правна уредба, когато те се отнасят за искания или заповеди за претърсване и изземване, представени за целите на разследване или наказателно преследване на престъпления в областта на прякото подоходно облагане, които, ако са извършени в Лихтенщайн, не са наказуеми по законодателството на Лихтенщайн с наказание, свързано със задържане под стража. В този случай настоящият протокол не се счита за прекратен, независимо от разпоредбите на параграф 4.

б)

Смесеният комитет се събира до два месеца след представянето на искане от някой от неговите членове и, като взема предвид международното развитие, дискутира положението, произтичащо от нотификация по буква а).

След като Смесеният комитет е постигнал споразумение за пълното приемане и изпълнение от Лихтенщайн на съответните разпоредби от новия акт или мярка, се прилагат параграф 2, буква б) и параграфи 3 и 4. Информацията, посочена в първото изречение от параграф 2, буква б), се предоставя до тридесет дни от постигане на споразумението от смесения комитет.

Член 6

При изпълняване на задълженията си по отношение на Шенгенската информационна система и Визовата информационна система Лихтенщайн може да използва техническата инфраструктура на Швейцария за достъп до тези системи.

Член 7

По отношение на административните разходи, свързани с изпълнението на настоящия протокол, Лихтенщайн внася в общия бюджет на Европейските общности годишна вноска от 0,071 % от сумата от 8 100 000 EUR, подлежаща на годишна корекция, която отразява инфлацията в Европейския съюз.

Член 8

1.   Настоящият протокол не засяга Споразумението за Европейското икономическо пространство или други споразумения, сключени между Европейската общност и Лихтенщайн.

2.   Настоящият протокол не засяга споразуменията, обвързващи Лихтенщайн, от една страна, и една или повече държави-членки, от друга, доколкото тези споразумения са съвместими с настоящия протокол. Ако тези споразумения са несъвместими с настоящия протокол, последният има предимство.

3.   Настоящият протокол не засяга по никакъв начин бъдещите споразумения, които ще се сключат с Лихтенщайн от Европейската общност или между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Лихтенщайн, от друга, или споразуменията, сключени на основата на членове 24 и 38 от Договора за Европейския съюз.

4.   Настоящият протокол не засяга споразуменията между Лихтенщайн и Швейцария дотолкова, доколкото са съвместими с него. Ако тези споразумения са несъвместими с настоящия протокол, последният има предимство.

Член 9

1.   Настоящият протокол влиза в сила един месец след деня, в който генералният секретар на Съвета, в качеството си на негов депозитар, е установил, че са спазени всички формални изисквания по отношение изразяване на съгласие от или от името на страните, които се обвързват с настоящия протокол.

2.   Членове 1, 4 и член 5, параграф 2, буква а), първо изречение от настоящия протокол и правата и задълженията, изложени в член 3, параграфи 1—4 и членове 4—6 от Споразумението за присъединяване, се прилагат временно за Лихтенщайн, считано от датата на подписването на настоящия протокол.

3.   По отношение на актовете или мерките, приети след подписването на настоящия протокол, но преди влизането му в сила, тридесетдневният срок, посочен в последното изречение на член 5, параграф 2, буква а), започва да тече от датата на влизане в сила на настоящия протокол.

Член 10

1.   Разпоредбите, посочени в член 2, влизат в сила за Лихтенщайн от дата, определена от Съвета, който взема решение с единодушие на членовете, представляващи правителствата на онези държави-членки, които прилагат разпоредбите, посочени в член 2, след консултация със Смесения комитет и след като се е уверил, че предварителните условия за прилагането на съответните разпоредби са били изпълнени от Лихтенщайн.

Членовете на Съвета, представляващи правителствата на Ирландия и на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, участват във вземането на това решение, доколкото то се отнася до разпоредбите на достиженията на правото от Шенген и до актовете, основаващи се на него или свързани с него, в които участват тези държави-членки.

Членовете на Съвета, представляващи правителствата на държавите-членки, за които, съгласно техните договори за присъединяване, се прилагат само някои от разпоредбите, посочени в член 2, участват във вземането на това решение, доколкото то се отнася до разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, които вече са приложими за тях.

2.   Прилагането на разпоредбите, посочени в параграф 1, поражда права и задължения между Швейцария и Лихтенщайн, от една страна, и между Лихтенщайн и Европейския съюз, Европейската общност и държавите-членки, от друга страна, доколкото те са обвързани от тези разпоредби.

3.   Настоящият протокол се прилага, само ако се прилагат и споразуменията, които следва да бъдат сключени от Лихтенщайн и посочени в член 13 от Споразумението за асоцииране.

4.   Освен това настоящият протокол се прилага, само ако се прилага и протоколът между Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за критериите и механизмите за определяне на държавата, която е компетентна за разглеждане на молба за убежище, подадена в държава-членка или в Швейцария.

Член 11

1.   Настоящият протокол може да бъде денонсиран от Лихтенщайн или от Швейцария, или по решение на Съвета, който взема решение с единодушие на членовете си. Депозитарят се нотифицира за денонсирането, което влиза в сила шест месеца след нотифицирането.

2.   В случай на денонсиране на настоящия протокол или на Споразумението за асоцииране от Швейцария или в случай на прекратяване на Споразумението за асоцииране по отношение на Швейцария Споразумението за асоцииране и настоящият протокол остават в сила спрямо отношенията между Европейския съюз, от една страна, и Лихтенщайн, от друга. В такъв случай Съветът взема решение за необходимите мерки след консултация с Лихтенщайн. Все пак тези мерки са обвързващи за Лихтенщайн, само ако Лихтенщайн приеме това.

3.   Настоящият протокол се счита за прекратен, ако Лихтенщайн прекрати някое от споразуменията, посочени в член 13 от Споразумението за асоцииране, сключени от Лихтенщайн, или прекрати протокола, посочен в член 10, параграф 4.

Член 12

Настоящият протокол е съставен в три екземпляра на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, фински, френски, чешки, унгарски и шведски език, като текстовете на всеки език са еднакво автентични.

В потвърждение на което долуподписаните упълномощени представители положиха подписите си под настоящото.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми февруари две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de febrero de dos mil ocho.

V Bruselu dne dvacátého osmého února dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende februar to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Februar zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta veebruarikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of February in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit février deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto febbraio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada divdesmit astotajā februārī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų vasario dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év február huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta’ Frar tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste februari tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego lutego roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Fevereiro de dois mil e oito.

Încheiat la Bruxelles, la douăzeci și opt februarie în anul două mii opt.

V Bruseli dňa dvadsiateho ôsmeho februára dvetisícosem.

V Bruslju, dne osemindvajsetega februarja leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde februari tjugohundraåtta.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

På Europeiska unionens vägnar

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération Suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarskou konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжество Лихтенщайн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensleinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image


(1)  ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 52.

(2)  ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 36.

(3)  ОВ L 64, 7.3.2002 г., стр. 20 и ОВ L 131, 1.6.2000 г., стр. 43, съответно.

(4)  Вж. стр. 39 от настоящия брой на Официален вестник.

(5)  Конвенция за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г. между правителствата на държавите от икономическия съюз Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република относно постепенното премахване на контрола по техните общи граници (ОВ L 239, 22.9.2000 г., стр. 19).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение към протокола за присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген

Разпоредби, посочени в член 2, параграф 2, които Лихтенщайн прилага от датата, определена от Съвета в съответствие с член 10:

Регламент (ЕО) № 2007/2004/ЕО на Съвета от 26 октомври 2004 г. за учредяване на Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз (ОВ L 349, 25.11.2004 г., стр. 1),

Регламент (ЕО) № 2252/2004/ЕО на Съвета от 13 декември 2004 г. относно стандартите за защитни и биометрични елементи в паспортите и пътните документи, издавани от държавите-членки (ОВ L 385, 29.12.2004 г., стр. 1); Решение на Комисията от 28 февруари 2005 г. за определяне техническите спецификации на стандартите за защитни и биометрични елементи в паспортите и пътните документи, издавани от държавите-членки (C(2005) 409 окончателен) и Решение на Комисията от 28 юни 2006 г. за определяне техническите спецификации на стандартите за защитни и биометрични елементи в паспортите и пътните документи, издавани от държавите-членки (C(2006) 2909 окончателен),

Решение № 2005/211/ПВР на Съвета от 24 февруари 2005 г. за въвеждане на нови функции в Шенгенската информационна система, включително с оглед борбата срещу тероризма (ОВ L 68, 15.3.2005 г., стр. 44),

Решение 2005/719/ПВР на Съвета от 12 октомври 2005 г. за определяне на датата за прилагане на някои разпоредби на Решение 2005/211/ПВР за въвеждането на нови функции в Шенгенската информационна система, включително с оглед борбата срещу тероризма (ОВ L 271, 15.10.2005 г., стр. 54),

Решение 2005/727/ПВР на Съвета от 12 октомври 2005 г. за определяне на датата за прилагане на някои разпоредби от Решение 2005/211/ПВР за въвеждане на нови функции в Шенгенската информационна система, включително с оглед борбата срещу тероризма (ОВ L 273, 19.10.2005 г., стр. 25),

Решение 2006/228/ПВР на Съвета от 9 март 2006 г. за определяне на датата за прилагане на някои разпоредби от Решение 2005/211/ПВР за въвеждане на нови функции в Шенгенската информационна система, включително с оглед борбата срещу тероризма (ОВ L 81, 18.3.2006 г., стр. 45),

Решение 2006/229/ПВР на Съвета от 9 март 2006 г. за определяне на датата за прилагане на някои разпоредби от Решение 2005/211/ПВР за въвеждане на нови функции в Шенгенската информационна система, включително с оглед борбата срещу тероризма (ОВ L 81, 18.3.2006 г., стр. 46),

Решение 2006/631/ПВР на Съвета от 24 юли 2006 г. за определяне на датата за прилагане на някои разпоредби от Решение 2005/211/ПВР за въвеждане на нови функции в Шенгенската информационна система, включително с оглед борбата срещу тероризма (ОВ L 256, 20.9.2006 г., стр. 18),

Решение 2005/267/ЕО на Съвета от 16 март 2005 г. за създаване на сигурна интернет-базирана Информационна и координационна мрежа за Службите за управление на миграцията на държавите-членки (ОВ L 83, 1.4.2005 г., стр. 48),

Решение на Комисията от 15 декември 2005 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Решение 2005/267/ЕО на Съвета за създаване на сигурна интернет-базирана Информационна и координационна мрежа за Службите за управление на миграцията на държавите-членки (C(2005) 5159 окончателен),

Регламент (ЕО) № 851/2005 на Съвета от 2 юни 2005 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите-членки, както и тези, чиито граждани се освободени от това изискване (ОВ L 141, 4.6.2005 г., стр. 3),

Решение 2005/451/ПВР на Съвета от 13 юни 2005 г. за определяне на датата за прилагане на някои разпоредби на Регламент (ЕО) № 871/2004 за въвеждане на нови функции в Шенгенската информационна система, включително с оглед борбата срещу тероризма (ОВ L 158, 21.6.2005 г., стр. 26),

Регламент (ЕО) № 1160/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2005 г., за изменение на Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г., за постепенното премахване на контрола по общите граници по отношение достъпа до Шенгенската информационна система от службите на държавите-членки, компетентни за издаването на регистрационни документи за превозни средства (ОВ L 191, 22.7.2005 г., стр. 18),

Препоръка 2005/761/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 септември 2005 г. за улесняване на издаването от държавите-членки на еднотипни краткосрочни визи за научноизследователски работници от трети страни, пътуващи в рамките на Общността с цел провеждане на научни изследвания (ОВ L 289, 3.11.2005 г., стр. 23),

Решение на Комисията от 29 септември 2005 г. (2005/687/ЕО) относно формата на доклада за дейността на мрежите от служители за връзка по имиграцията и относно положението на приемащата страна по въпроси, свързани с незаконната имиграция (ОВ L 264, 8.10.2005 г., стр. 8),

Решение 2005/728/ПВР на Съвета от 12 октомври 2005 г. за определяне на датата за прилагане на някои разпоредби на Регламент (ЕО) № 871/2004 за въвеждане на нови функции в Шенгенската информационна система, включително с оглед борбата срещу тероризма (ОВ L 273, 19.10.2005 г., стр. 26),

Регламент (ЕО) № 2046/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2005 г. относно мерките, предвидени за улесняване процедурите за подаване на искане и издаване на визи за членовете на Олимпийското семейство, които ще вземат участие в Олимпийските и/или Параолимпийските зимни игри в Торино 2006 г. (ОВ L 334, 20.12.2005 г., стр. 1),

Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (ОВ L 105, 13.4.2006 г., стр. 1),

Решение 2006/440/ЕО на Съвета от 1 юни 2006 г. за изменение на приложение 12 към Общите консулски инструкции и приложение 14а към Общия наръчник за таксите, които се събират в съответствие с административните разходи за обработване на заявления за виза (ОВ L 175, 29.6.2006 г., стр. 77),

Решение (2006/628/ЕО) на Съвета от 24 юли 2006 г. за определяне на датата за прилагане на член 1, параграфи 4 и 5 от Регламент (ЕО) № 871/2004 относно въвеждането на нови функции в Шенгенската информационна система, включително с оглед борбата срещу тероризма (ОВ L 256, 20.9.2006 г., стр. 15),

Решение (2006/648/ЕО) на Комисията от 22 септември 2006 г. за определяне на техническите спецификации относно стандартите за биометрични характеристики, свързани с разработването на Визова информационна система (ОВ L 267, 27.9.2006 г., стр. 41),

Поправка на Решение 2004/512/ЕО на Съвета от 8 юни 2004 г. за създаване на Визова информационна система (ВИС) (ОВ L 271, 30.9.2006 г., стр. 85),

Решение (2006/757/ЕО) на Комисията от 22 септември 2006 г. за изменение на Наръчника SIRENE (ОВ L 317, 16.11.2006 г., стр. 1),

Решение (2006/758/ЕО) на Комисията от 22 септември 2006 г. за изменение на Наръчника SIRENE (ОВ L 317, 16.11.2006 г., стр. 41),

Решение (2006/684/ЕО) на Съвета от 5 октомври 2006 г. за изменение на приложение 2, списък А към Общите консулски инструкции относно визовите изисквания за притежателите на индонезийски дипломатически и служебни паспорти (ОВ L 280, 12.10.2006 г., стр. 29),

Решение (2006/752/ЕО) на Комисията от 3 ноември 2006 г. за установяване на местата за Визовата информационна система през фазата на разработване (ОВ L 305, 4.11.2006 г., стр. 13),

Препоръка на Комисията от 6 ноември 2006 г. за създаване на общ „Практически наръчник за граничната охрана (Наръчник по Шенген)“, който да се използва от компетентните органи на държавите-членки при извършване на граничен контрол на лица (C(2006) 5186 окончателен),

Рамково решение 2006/960/ПВР на Съвета от 18 декември 2006 г. за опростяване обмена на информация и сведения между правоприлагащите органи на държавите-членки на Европейския съюз (ОВ L 386, 29.12.2006 г., стр. 89 и поправка в ОВ L 75, 15.3.2007 г., стр. 26),

Регламент (ЕО) № 1986/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно достъпа до Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) на службите на държавите-членки, отговорни за издаването на свидетелства за регистрация на превозни средства (ОВ L 381, 28.12.2006 г., стр. 1),

Регламент (ЕО) № 1987/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаването, функционирането и използването на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II) (ОВ L 381, 28.12.2006 г., стр. 4),

Регламент (ЕО) № 1931/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за определяне на правилата за местния граничен трафик на външните сухопътни граници на държавите-членки и за изменение на разпоредбите на Шенгенската конвенция (ОВ L 405, 30.12.2006 г., стр. 1. Поправен вариант в ОВ L 29, 3.2.2007 г., стр. 3),

Регламент (ЕО) № 1932/2006 на Съвета от 21 декември 2006 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите-членки, както и тези, чиито граждани се освободени от това изискване (ОВ L 405, 30.12.2006 г., стр. 23. Поправен вариант в ОВ L 29, 3.2.2007 г., стр. 10),

Регламент (ЕО) № 1988/2006 на Съвета от 21 декември 2006 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 2424/2001 за разработване на второ поколение Шенгенска информационна система (ШИС II) (ОВ L 411, 30.12.2006 г., стр. 1. Поправен вариант в ОВ L 27, 2.2.2007 г., стр. 3),

Решение 2006/1007/ПВР на Съвета от 21 декември 2006 г. за изменение на Решение 2001/886/ПВР за разработване на второ поколение Шенгенска информационна система (ШИС II) (ОВ L 411, 30.12.2006 г., стр. 78. Поправен вариант в ОВ L 27, 2.2.2007 г., стр. 43),

Решение (2007/170/ЕО) на Комисията от 16 март 2007 г. относно определяне на мрежовите изисквания за Шенгенската информационна система II (1-ви стълб) (ОВ L 79, 20.3.2007 г., стр. 20),

Решение (2007/171/ЕО) на Комисията от 16 март 2007 г. относно определяне на мрежовите изисквания за Шенгенската информационна система II (3-ти стълб) (ОВ L 79, 20.3.2007 г., стр. 29),

Решение № 574/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 май 2007 г. за създаване на Фонд за външните граници за периода от 2007 до 2013 г. като част от Общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“ (ОВ L 144, 6.6.2007 г., стр. 22),

Решение 2007/533/ПВР на Съвета от 12 юни 2007 г. относно създаването, функционирането и използването на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II) (ОВ L 205, 7.8.2007 г., стр. 63),

Решение 2007/472/ЕО на Съвета от 25 юни 2007 г. за изменение на Решение на изпълнителния комитет, създаден по силата на Шенгенската конвенция от 1990 г., за изменение на финансовия регламент относно разходите по въвеждането и експлоатацията на техническата поддръжка на Шенгенската информационна система (Ц.ШИС) (ОВ L 179, 7.7.2007 г., стр. 50),

Регламент (ЕО) № 863/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. за установяване на механизъм за създаване на екипи за бърза гранична намеса и за изменение на Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета по отношение на този механизъм, и за регулиране на задълженията и правомощията на гост-служителите (ОВ L 199, 31.7.2007 г., стр. 30),

Решение 2007/519/ЕО на Съвета от 16 юли 2007 г. за изменение на част 2 от Шенгенската консултативна мрежа (технически спецификации) (ОВ L 192, 24.7.2007 г., стр. 26),

Решение 2007/599/ЕО на Комисията от 27 август 2007 г. за прилагане на Решение № 574/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно приемането на стратегическите насоки за периода от 2007 до 2013 г. (ОВ L 233, 5.9.2007 г., стр. 3),

Решение 2007/866/ЕО на Съвета от 6 декември 2007 г. за изменение на част 1 от Шенгенската консултативна мрежа (технически спецификации) (ОВ L 340, 22.12.2007 г., стр. 92).


ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН АКТ

Упълномощените представители на

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ

и

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ,

и

КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ,

и

КНЯЖЕСТВО ЛИХТЕНЩАЙН,

наричани по-долу „договарящи страни“,

на заседание в Брюксел на двадесет и осми февруари 2008 година за подписването на Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген приеха протокола.

Упълномощените представители на договарящите страни приеха следните декларации, изброени по-долу и приложени към настоящия заключителен акт:

Съвместна декларация на договарящите страни за Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз,

Съвместна декларация на договарящите страни по член 23, параграф 7 от Конвенцията от 29 май 2000 г. за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите-членки на Европейския съюз (1),

Декларация от Европейската общност и Лихтенщайн за външните отношения,

Декларация от Лихтенщайн за взаимопомощ по наказателноправни въпроси,

Декларация от Лихтенщайн по член 5, параграф 2, буква б),

Декларация от Лихтенщайн за прилагане на Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси и на Европейската конвенция за екстрадицията,

Декларация от Европейската общност относно Фонда за външните граници за периода 2007—2013 г.,

Декларация на Европейската комисия за представянето на предложения,

Съвместна декларация за съвместни заседания.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

På Europeiska unionens vägnar

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжество Лихтенщайн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta' Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image


(1)  ОВ C 197, 12.7.2000 г., стр. 1.

СЪВМЕСТНИ ДЕКЛАРАЦИИ НА ДОГОВАРЯЩИТЕ СТРАНИ

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДОГОВАРЯЩИТЕ СТРАНИ ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ВЪНШНИТЕ ГРАНИЦИ НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Договарящите страни вземат предвид, че ще се сключват по-нататъшни споразумения за присъединяването на Швейцария и Лихтенщайн към Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз по примера на споразуменията, договорени с Норвегия и Исландия.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДОГОВАРЯЩИТЕ СТРАНИ ПО ЧЛЕН 23, ПАРАГРАФ 7 ОТ КОНВЕНЦИЯТА ОТ 29 МАЙ 2000 Г. ЗА ВЗАИМОПОМОЩ ПО НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ ВЪПРОСИ МЕЖДУ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Договарящите страни се споразумяват, че Лихтенщайн може, съгласно разпоредбите на член 23, параграф 1, буква в) от Конвенцията за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите-членки на Европейския съюз, да поиска при някои по-специфични обстоятелства, освен ако съответната държава-членка е получила съгласието на лицето, личните данни да не бъдат използвани за целите, посочени в член 23, параграф 1, букви а) и б), без предварителното съгласие на Лихтенщайн при производства, при които Лихтенщайн би могъл да откаже или ограничи предоставянето или използването на лични данни съгласно Конвенцията, или използването на инструментите, посочени в член 1 от нея.

Ако, при някой по-специален случай, Лихтенщайн откаже да даде съгласието си за искане от държава-членка съгласно предходните разпоредби, той трябва да посочи писмени мотиви за своето решение.

ДРУГИ ДЕКЛАРАЦИИ

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И ЛИХТЕНЩАЙН ЗА ВЪНШНИТЕ ОТНОШЕНИЯ

Европейската общност и Лихтенщайн се договарят, че Европейската общност се задължава да насърчава трети страни или международни организации, с които тя сключва споразумения в сфери, свързани с Шенгенското сътрудничество, включително визовата политика, да сключат подобни споразумения с Княжество Лихтенщайн, без да се засягат компетенциите на последното да сключва такива споразумения.

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ЛИХТЕНЩАЙН ЗА ВЗАИМОПОМОЩ ПО НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ ВЪПРОСИ

Лихтенщайн декларира, че данъчните нарушения, които се разследват от властите на Лихтенщайн, могат да не водят до подвеждане под отговорност пред съдебната власт, компетентна, inter alia, да изслушва наказателни дела.

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ЛИХТЕНЩАЙН ПО ЧЛЕН 5, ПАРАГРАФ 2, БУКВА Б)

(Срок за приемане на новите достижения на правото от Шенген)

Максималният срок от осемнадесет месеца, определен в член 5, параграф 2, буква б), обхваща както одобряването, така и прилагането на съответния акт или мярка. Той включва следните етапи:

подготвителен етап,

парламентарна процедура,

тридесетдневен краен срок за референдум,

където е приложимо, референдум (организация и гласуване),

обнародване от княза.

Правителството на Лихтенщайн информира незабавно Съвета и Комисията за приключването на всеки един от изброените етапи.

Правителството на Лихтенщайн се задължава да използва всички налични средства, за да осигури възможно най-бързото протичане на гореспоменатите етапи.

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ЛИХТЕНЩАЙН ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ВЗАИМОПОМОЩ ПО НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ ВЪПРОСИ И НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ЕКСТРАДИЦИЯТА

Лихтенщайн се задължава да се въздържа от позоваване на своите резерви и декларации, направени при ратифициране на Европейската конвенция за екстрадиция от 13 декември 1957 г. и на Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси от 20 април 1959 г., доколкото те са несъвместими с настоящото споразумение.

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ОТНОСНО ФОНДА ЗА ВЪНШНИТЕ ГРАНИЦИ ЗА ПЕРИОДА 2007—2013 Г.

Европейската общност понастоящем създава Фонд за външните граници за периода 2007—2013 г., за който ще бъдат сключени допълнителни договорености с третите страни, асоциирани към достиженията на правото от Шенген.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Когато представя предложения, свързани с настоящото споразумение, пред Съвета на Европейския съюз и пред Европейския парламент, Комисията предоставя копия от тези предложения на Лихтенщайн.

Участие в комитети, които подпомагат Европейската комисия при упражняване на изпълнителните ѝ правомощия:

Съветът упълномощи Комисията на 1 юни 2006 г. да започне преговори с Република Исландия, Кралство Норвегия, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн, предвид сключването на споразумение за асоциирането на последното към работата на комитетите, които подпомагат Европейската комисия при упражняване на изпълнителните ѝ правомощия във връзка с изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген.

До сключването на това споразумение за Лихтенщайн се прилага споразумението под формата на размяна на писма между Съвета на Европейския съюз и Конфедерация Швейцария относно комитетите, които подпомагат Европейската комисия при упражняване на изпълнителните ѝ правомощия, като се взема предвид, че, що се отнася до Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (1), участието на Лихтенщайн се урежда от член 100 от Споразумението за Европейското икономическо пространство.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪВМЕСТНИ ЗАСЕДАНИЯ

Делегациите, представляващи правителствата на държавите-членки на Европейския съюз,

делегацията на Европейската комисия,

делегациите, представляващи правителствата на Република Исландия и Кралство Норвегия,

делегацията, представляваща правителството на Конфедерация Швейцария,

делегацията, представляваща правителството на Княжество Лихтенщайн,

отбелязват, че Лихтенщайн се присъединява към Смесения комитет, учреден със Споразумението относно асоциирането на Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, чрез протокол към това споразумение.

Решиха да организират съвместно срещите на Смесения комитет, учреден със Споразумението относно асоциирането на Исландия и Норвегия към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, от една страна, и със Споразумението относно асоциирането на Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, допълнено от Протокола за асоциирането на Лихтенщайн, от друга страна, независимо от нивото на срещата.

Отбелязаха, че провеждането на тези срещи съвместно изисква прагматични договорености относно длъжността на председател на тези срещи, когато това председателство следва да се осъществява от асоцииралите се страни, съгласно споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, допълнена от Протокола за асоциирането на Лихтенщайн, или Споразумението, сключено от Съвета на Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия, относно асоциирането на последните към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген.

Отбелязва желанието на асоциираните държави да отстъпят, когато е необходимо, упражняването на своето председателство и да го упражняват помежду си на ротационен принцип по азбучен ред на имената от влизането в сила на Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген и от влизане в сила на Протокола за асоциирането на Лихтенщайн.


(1)  ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).


18.6.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 160/37


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 7 март 2011 година

относно сключването на Протокол между Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на държавата, която е компетентна да разгледа молба за убежище, подадена в държава-членка или в Швейцария

(2011/351/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 78, параграф 2, буква д) във връзка с член 218, параграф 6, буква а) от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

След упълномощаването на Комисията на 27 февруари 2006 г. преговорите с Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн за Протокол между Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на държавата, която е компетентна да разгледа молба за убежище, подадена в държава-членка или в Швейцария (наричан по-долу „Протоколът“), приключиха.

(2)

В съответствие с Решение на Съвета от 28 февруари 2008 г. и при условие сключването на по-късна дата Протоколът бе подписан от името на Европейската общност на 28 февруари 2008 г.

(3)

Вследствие на влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. Европейският съюз замести Европейската общност и е неин правоприемник.

(4)

Протоколът следва да бъде одобрен.

(5)

В съответствие с член 3 от Протокола относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, тези държави-членки вземат участие в приемането и прилагането на настоящото решение.

(6)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокола относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не взема участие в приемането на настоящото решение и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Протоколът между Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на държавата, която е компетентна да разгледа молба за убежище, подадена в държава-членка или в Швейцария, и декларациите, приложени към него, се одобряват от името на Европейския съюз.

Текстът на Протокола, заключителния акт и свързаните с него декларации са приложени към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицето, упълномощено да депозира от името на Съюза инструмента за одобрение, предвиден в член 8, параграф 1 от Протокола, за да изрази съгласието на Съюза да бъде обвързан, както и да направи следната нотификация:

„Вследствие на влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. Европейският съюз замести Европейската общност и е неин правоприемник, като от тази дата упражнява всички права и поема всички задължения на Европейската общност. Следователно позоваването на „Европейската общност“ в Протокола, както и в Споразумението, където е подходящо, трябва да се разбира като позоваване на „Европейския съюз“.“

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Член 4

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 7 март 2011 година.

За Съвета

Председател

CZOMBA S.


ПРОТОКОЛ

между Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на държавата, която е компетентна за разглеждането на молба за убежище, подадена в държава-членка или в Швейцария

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

и

КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ,

както и

КНЯЖЕСТВО ЛИХТЕНЩАЙН,

наричани по-долу „договарящи се страни“,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на държавата, която е компетентна за разглеждането на молба за убежище, подадена в държава-членка или в Швейцария, подписано на 26 октомври 2004 г. (1) (наричано по-долу „Споразумението между Европейската общност и Швейцария“),

КАТО ПРИПОМНЯТ, че член 15 от него предвижда възможността Княжество Лихтенщайн да се присъедини към споразумението посредством протокол,

КАТО ОТЧИТАТ географското положение на Княжество Лихтенщайн,

КАТО ОТЧИТАТ желанието на Княжество Лихтенщайн да се присъедини към законодателството на Общността, обхващащо регламентите „Дъблин“ и „Евродак“ (наричани по-долу „достиженията на правото „Дъблин/Евродак“),

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че на 19 януари 2001 г. Европейската общност е сключила споразумение с Република Исландия и Кралство Норвегия относно критериите и механизмите за определяне на държавата, която е компетентна за разглеждането на молба за убежище, подадена в държава-членка или в Исландия, или Норвегия, въз основа на Дъблинската конвенция (2),

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че е желателно Княжество Лихтенщайн да се асоциира на равноправна основа с Исландия, Норвегия и Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото „Дъблин/Евродак“,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че следва да бъде сключен протокол между Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн, който да определя права и задължения за Лихтенщайн, подобни на договорените между Европейската общност, от една страна, и Исландия и Норвегия, както и Швейцария, от друга,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че разпоредбите на дял IV от Договора за създаване на Европейската общност и актовете, приети въз основа на този дял, не се прилагат в Кралство Дания съгласно Протокола за позицията на Дания, приложен по силата на Договора от Амстердам към Договора за Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност, но въпреки това следва да бъде предоставена възможност на Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн, от една страна, и на Дания, от друга, да прилагат основните разпоредби на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария в своите взаимоотношения, както е предвидено в член 11, параграф 1 от Споразумението между Европейската общност и Швейцария,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че е необходимо да се гарантира държавите, с които Европейската общност се е асоциирала за целите на изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото „Дъблин/Евродак“, да прилагат тези достижения и във взаимоотношенията помежду си,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че правилното функциониране на достиженията на правото „Дъблин/Евродак“ изисква настоящият протокол да бъде прилаган едновременно със споразуменията между различните страни, свързани или участващи в изпълнението и развитието на достиженията на правото „Дъблин/Евродак“ и уреждащи техните взаимоотношения,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и свободното движение на тези данни (3) трябва да бъде прилагана от Княжество Лихтенщайн по начина, по който се прилага от държавите-членки на Европейския съюз при обработването на данни за целите на настоящия протокол,

КАТО ВЗЕМАТ ПРЕДВИД Протокола за присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (4),

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ връзката между достиженията на правото на Общността относно установяването на критериите и механизмите за определяне на държавата, която е компетентна за разглеждането на молба за убежище, подадена в една от държавите-членки, и относно създаването на Евродак и достиженията на правото от Шенген,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че тази връзка изисква достиженията на правото от Шенген да се прилагат едновременно с достиженията на правото на Общността относно установяването на критериите и механизмите за определяне на държавата, която е компетентна за разглеждането на молба за убежище, подадена в една от държавите-членки, и тези относно създаването на Евродак,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

1.   В съответствие с член 15 от Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на държавата, която е компетентна за разглеждането на молба за убежище, подадена в държава-членка или в Швейцария (наричано по-долу „Споразумението между Европейската общност и Швейцария“), Княжество Лихтенщайн (наричано по-долу „Лихтенщайн“) се присъединява към това споразумение при условията и по реда, установени в настоящия протокол.

2.   Настоящият протокол създава взаимни права и задължения между договарящите се страни, които се подчиняват на установените в него правила и процедури.

Член 2

1.   Разпоредбите на:

Регламент „Дъблин“ (5),

Регламент „Евродак“ (6),

Регламент за прилагане на „Евродак“ (7), и

Регламент за прилагане на Регламент „Дъблин“ (8)

се изпълняват от Лихтенщайн и се прилагат в отношенията му с държавите-членки на Европейския съюз, както и с Швейцария.

2.   Актовете и мерките, приемани от Европейската общност с оглед изменение и допълнение на посочените в параграф 1 разпоредби, както и решенията, взети в съответствие с определените в тези разпоредби процедури, без да се засягат разпоредбите на член 5, също се приемат, изпълняват и прилагат от Лихтенщайн.

3.   За целите на параграфи 1 и 2 изразът „държави-членки“ в разпоредбите по параграф 1 включва и Лихтенщайн.

Член 3

Правата и задълженията, определени в член 2, член 3, параграфи 1—4, членове 5—7, член 8, параграф 1, втора алинея и параграф 2, както и в членове 9, 10 и 11 от Споразумението между Европейската общност и Швейцария, се прилагат mutatis mutandis за Лихтенщайн.

Член 4

Представител на правителството на Лихтенщайн става член на Смесения комитет, създаден по силата на член 3 от Споразумението между Европейската общност и Швейцария.

Функцията на председател на Смесения комитет се изпълнява последователно за шестмесечен период от представител на Европейската комисия и съответно от представител на правителството на Лихтенщайн или на Швейцария.

Член 5

1.   При спазване на разпоредбите на параграф 2, когато Съветът приеме актове или мерки за изменение или допълнение на разпоредбите на член 2 и когато тези актове или мерки се приемат в съответствие с процедурите, установени в същите разпоредби, въпросните актове или мерки се прилагат едновременно от държавите-членки и Лихтенщайн, освен ако не съществуват изрични разпоредби в противоположния смисъл.

2.   Комисията нотифицира незабавно Лихтенщайн за приемането на актовете или мерките по параграф 1. Лихтенщайн решава дали да приеме съдържанието им и дали да ги въведе във вътрешната си правна уредба. Решенето се нотифицира на Комисията в срок от тридесет дни от приемането на съответните актове или мерки.

3.   Ако съдържанието на акт или мярка може да обвърже Лихтенщайн само след изпълнение на определени конституционни изисквания, Лихтенщайн информира за това Комисията в момента на нотифицирането. Лихтенщайн своевременно информира писмено Съвета и Комисията за изпълнението на всички конституционни изисквания. В случаите, когато не се изисква референдум, нотифицирането се извършва най-късно 30 дни след изтичане на крайния срок за референдум. Ако се изисква референдум, Лихтенщайн разполага най-много с осемнадесет месеца след датата, на която е била уведомена Комисията, за да отправи своята нотификация. От датата, определена за влизането в сила на акта или мярката за Лихтенщайн, до отправянето на нотификация за изпълнение на конституционните изисквания Лихтенщайн прилага временно, доколкото е възможно, въпросния акт или мярка.

4.   Ако Лихтенщайн не може да прилага временно акта или мярката и това води до затруднения, които нарушават сътрудничеството по Дъблин/Евродак, възникналата ситуация се разглежда от Смесения комитет. Европейската общност може да предприеме пропорционални и целесъобразни мерки срещу Лихтенщайн, за да осигури правилното функциониране на сътрудничеството по Дъблин/Евродак.

5.   Приемането на актовете и мерките по параграф 1 от Лихтенщайн поражда права и задължения между Лихтенщайн, Швейцария и държавите-членки на Европейския съюз.

6.   Настоящият протокол се суспендира, ако:

а)

Лихтенщайн нотифицира решението си да не приема съдържанието на акт или мярка по параграф 1, към които са били приложени определените в настоящия протокол процедури; или

б)

Лихтенщайн не отправи нотификация в рамките на тридесетдневния срок, посочен в параграф 2; или

в)

Лихтенщайн не отправи нотификация най-късно 30 дни след изтичане на крайния срок за референдум или, в случай на референдум, в рамките на определения в параграф 3 осемнадесетмесечен срок, или не предвиди споменатото в същия параграф временно прилагане от датата, установена за влизане в сила на съответния акт или мярка.

7.   Смесеният комитет разглежда въпроса, довел до суспендирането, и се стреми да преодолее причините за неприемането и нератифицирането в рамките на деветдесет дни. След като разгледа всички други възможности за осигуряване на нормално функциониране на настоящия протокол, включително възможността да се констатира еквивалентност на законите и нормативната уредба на договарящите страни, Комитетът може да реши единодушно да възобнови действието на настоящия протокол. Ако след изтичане на деветдесет дни настоящият протокол все още е суспендиран, той се счита за прекратен.

Член 6

Във връзка с административните и експлоатационните разходи, свързани с изграждането и функционирането на централното звено на Евродак, Лихтенщайн внася в общия бюджет на Европейските общности 0,071 % от начална референтна сума от 11 675 000 EUR, а считано от финансовата 2004 г. — годишна вноска от 0,071 % от съответните бюджетни кредити за въпросната финансова година.

Член 7

Настоящият протокол не засяга споразумения между Лихтенщайн и Швейцария дотолкова, доколкото са съвместими с него. Ако тези споразумения са несъвместими с настоящия протокол, последният има предимство.

Член 8

1.   Настоящият протокол се ратифицира или одобрява от договарящите страни. Инструментите за ратификация или одобрение се депозират при генералния секретар на Съвета, който е депозитар.

2.   Настоящият протокол влиза в сила на първо число от месеца, след като депозитарът нотифицира договарящите страни за депозирането на последния инструмент за ратификация или одобрение.

3.   Членове 1, 4 и член 5, параграф 2, първо изречение от настоящия протокол, както и правата и задълженията, определени в член 2 и член 3, параграфи 1—4 от Споразумението между Европейската общност и Швейцария, временно се прилагат за Лихтенщайн, считано от датата на подписване на настоящия протокол.

Член 9

При спазване на актовете или мерките, приети след подписването, но преди влизането в сила на настоящия протокол, тридесетдневният срок, посочен в член 5, параграф 2, последно изречение, започва да тече от датата на влизане в сила на настоящия протокол.

Член 10

1.   Настоящият протокол се прилага, само ако се прилагат също споразуменията, посочени в член 11 от Споразумението между Европейската общност и Швейцария, които е необходимо да бъдат сключени от Лихтенщайн.

2.   Освен това настоящият протокол се прилага, само ако се прилага също и протоколът, сключен между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген.

Член 11

1.   Настоящият протокол може да бъде денонсиран от всяка една от договарящите страни. Депозитарът се нотифицира за денонсирането, което влиза в сила шест месеца след нотификацията.

2.   В случай на денонсиране на настоящия протокол или на Споразумението между Европейската общност и Швейцария от страна на Швейцария или на прекратяване на Споразумението между Европейската общност и Швейцария спрямо Швейцария Споразумението между Европейската общност и Швейцария и настоящият протокол остават в сила спрямо отношенията между Европейската общност, от една страна, и Лихтенщайн, от друга.

3.   Настоящият протокол се счита за прекратен, ако Лихтенщайн прекрати или едно от споразуменията, посочени в член 11 от Споразумението между Европейската общност и Швейцария, които са били сключени от Лихтенщайн, или протокола по член 10, параграф 2.

Член 12

Настоящият протокол е съставен в три екземпляра на английски, български, гръцки, датски, естонски, ирландски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, словашки, словенски, фински, френски, чешки, унгарски и шведски език, като всеки един от текстовете е с еднаква сила.

В ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА КОЕТО долуподписаните упълномощени представители поставиха собственоръчен подпис под настоящия протокол.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми февруари две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de febrero de dos mil ocho.

V Bruselu dne dvacátého osmého února dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende februar to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Februar zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta veebruarikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of February in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit février deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto febbraio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada divdesmit astotajā februārī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų vasario dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év február huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta’ Frar tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste februari tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego lutego roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Fevereiro de dois mil e oito.

Încheiat la Bruxelles, la douăzeci și opt februarie în anul două mii opt.

V Bruseli dňa dvadsiateho ôsmeho februára dvetisícosem.

V Bruslju, dne osemindvajsetega februarja leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde februari tjugohundraåtta.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vārdā

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisee

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Állmszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suiça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжество Лихтенщайн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για τо Πριγκιπάτо τоυ Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image


(1)  ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 52).

(2)  ОВ L 93, 3.4.2001 г., стр. 38.

(3)  ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

(4)  Вж. стр. 3 от настоящия брой на Официален вестник.

(5)  РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 343/2003 на Съвета от 18 февруари 2003 г. за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата-членка, която е компетентна за разглеждането на молба за убежище, подадена в една от държавите-членки от гражданин на трета държава (ОВ L 50, 25.2.2003 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕО) № 1560/2003 на Комисията от 2 септември 2003 г. за определяне условията за прилагане на Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата-членка, която е компетентна за разглеждането на молба за убежище, подадена в една от държавите-членки от гражданин на трета държава (ОВ L 222, 5.9.2003 г., стр. 3).

(7)  Регламент (ЕО) № 2725/2000 на Съвета от 11 декември 2000 г. относно създаването на система „Евродак“ за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Дъблинската конвенция (ОВ L 316, 15.12.2000 г., стр. 1).

(8)  Регламент (ЕО) № 407/2002 на Съвета от 28 февруари 2002 г. за определяне на някои условия за прилагането на Регламент (ЕО) № 2725/2000 относно създаването на системата „Евродак“ за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Дъблинската конвенция (ОВ L 62, 5.3.2002 г., стр. 1).


ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН АКТ

Упълномощените представители на

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

и

КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ

и

КНЯЖЕСТВО ЛИХТЕНЩАЙН,

наричани по-долу „договарящи страни“,

на заседание в Брюксел на двадесет и осми февруари 2008 година за подписването на Протокола между Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на държавата, която е компетентна за разглеждането на молба за убежище, подадена в държава-членка или в Швейцария, приеха протокола.

Упълномощените представители на договарящите страни приеха следните декларации, изброени по-долу и приложени към настоящия заключителен акт:

Обща декларация на договарящите страни относно тесен диалог,

Декларация на Лихтенщайн по член 5, параграф 3,

Съвместна декларация относно съвместни заседания на смесените комитети.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vārdā

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisee

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Állmszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suiça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжество Лихтенщайн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για τо Πριγκιπάτо τоυ Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image

ОБЩА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДОГОВАРЯЩИТЕ СТРАНИ ОТНОСНО ТЕСЕН ДИАЛОГ

Договарящите се страни подчертават значимостта на поддържането на тесен, ползотворен диалог между всички страни, участващи в прилагането на изброените в член 2, параграф 1 разпоредби на настоящия протокол.

В съответствие с член 3, параграф 1 от Споразумението между Европейската общност и Швейцария Комисията ще покани експерти от държавите-членки да участват в заседанията на Смесения комитет с цел обмен на мнения с Лихтенщайн по всички въпроси, обхванати от Споразумението между Европейската общност и Швейцария.

Договарящите страни отбелязват, че държавите-членки са готови да приемат тази покана и да участват в такъв обмен на мнения с Лихтенщайн по всички въпроси, обхванати от Споразумението между Европейската общност и Швейцария.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЛИХТЕНЩАЙН ПО ЧЛЕН 5, ПАРАГРАФ 3

(Срок за приемането на нови елементи в развитието на достиженията на правото „Дъблин/Евродак“)

Максималният срок от 18 месеца, определен в член 5, параграф 3, обхваща както одобряването, така и прилагането на съответния акт или мярка. Той включва следните етапи:

подготвителен етап,

парламентарна процедура,

30-дневен краен срок за референдум,

където е приложимо, референдум (организация и гласуване),

обнародване от княза.

Правителството на Лихтенщайн информира незабавно Съвета и Комисията за приключването на всеки един от изброените етапи.

Правителството на Лихтенщайн се задължава да използва всички налични средства, за да осигури възможно най-бързото протичане на гореспоменатите етапи.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО СЪВМЕСТНИ ЗАСЕДАНИЯ НА СМЕСЕНИТЕ КОМИТЕТИ

Делегацията на Европейската комисия,

делегациите, представляващи правителствата на Република Исландия и Кралство Норвегия,

делегацията, представляваща правителството на Конфедерация Швейцария,

делегацията, представляваща правителството на Княжество Лихтенщайн,

отбелязват, че Лихтенщайн се присъединява към Смесения комитет, установен по силата на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на държавата, която е компетентна за разглеждането на молба за убежище, подадена в държава-членка или в Швейцария, посредством протокол към това споразумение.

Решиха съвместно да организират заседания на Смесените комитети, установени по силата на Споразумението между Европейската общност и Исландия и Норвегия относно критериите и механизмите за определяне на държавата, която е компетентна за разглеждането на молба за убежище, подадена в държава-членка или в Исландия или Норвегия, от една страна, и Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на държавата, която е компетентна за разглеждането на молба за убежище, подадена в държава-членка или в Швейцария, допълнено с протокол относно присъединяването на Лихтенщайн, от друга страна.

Отбелязват, че съвместното провеждане на тези заседания налага наличието на практическа договореност относно председателството им, когато последното се осъществява от асоциираните държави съгласно Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на държавата, която е компетентна за разглеждането на молба за убежище, подадена в държава-членка или в Швейцария, допълнено с протокол относно присъединяването на Лихтенщайн, или Споразумението между Европейската общност и Република Исландия и Кралство Норвегия относно критериите и механизмите за определяне на държавата, която е компетентна за разглеждането на молба за убежище, подадена в държава-членка или в Исландия или Норвегия.

Отбелязват желанието на асоциираните държави да отстъпят при необходимост упражняването на председателството и да го осъществяват на ротационен принцип помежду си по азбучен ред на имената, считано от влизането в сила на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на държавата, която е компетентна за разглеждането на молба за убежище, подадена в държава-членка или в Швейцария, допълнено с протокол относно присъединяването на Лихтенщайн.


18.6.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 160/50


Известие относно влизането в сила на Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген

На 7 март 2011 г. бяха приключени процедурите, необходими за влизането в сила на посочения по-горе протокол (1), подписан на 28 февруари 2008 г. в Брюксел. Ето защо този протокол влезе в сила на 7 април 2011 г. съгласно член 9, параграф 1 от същия.


(1)  Вж. страница 3 от настоящия брой на Официален вестник.


18.6.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 160/50


Известие относно влизането в сила на Протокола между Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на държавата, която е компетентна за разглеждането на молба за убежище, подадена в държава-членка или в Швейцария

Процедурите, необходими за влизането в сила на посочения по-горе протокол (1), подписан в Брюксел на 28 февруари 2008 г., приключиха на 7 март 2011 г. Във връзка с това, в съответствие с член 8, параграф 2 от протокола, той влезе в сила на 1 април 2011 г.


(1)  Виж страница 39 от настоящия брой на Официален вестник.


18.6.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 160/51


Известие относно влизането в сила, между Европейската общност и Княжество Лихтенщайн, на Протокола между Европейската общност, Швейцария и Лихтенщайн към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на държавата, която е компетентна за разглеждането на молба за убежище, подадена в държава-членка или в Швейцария

Посоченият по-горе протокол (1), подписан в Брюксел на 28 февруари 2008 г., влезе в сила между Европейската общност и Конфедерация Швейцария на 1 декември 2008 г., след приключването на необходимите процедури на 24 октомври 2008 г.

Тъй като процедурите, необходими за влизането в сила на протокола между Европейската общност и Княжество Лихтенщайн, приключиха на 7 март 2011 г., съгласно член 5, трета алинея от същия протокол той ще влезе в сила по отношение на Княжество Лихтенщайн на 1 май 2011 г.


(1)  ОВ L 161, 24.6.2009 г., стр. 8.


РЕГЛАМЕНТИ

18.6.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 160/52


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 583/2011 НА СЪВЕТА

от 9 юни 2011 година

за изменение на списъците с производства по несъстоятелност, производства по ликвидация и ликвидатори в приложения А, Б и В към Регламент (ЕО) № 1346/2000 относно производството по несъстоятелност и за кодифициране на приложения А, Б и В към този регламент

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1346/2000 на Съвета от 29 май 2000 г. относно производството по несъстоятелност (1), и по-специално член 45 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Приложения А, Б и В към Регламент (ЕО) № 1346/2000 изброяват наименованията, дадени в националните законодателства на държавите-членки на производствата и ликвидаторите, за които се прилага същият регламент. Приложение А изброява производствата по несъстоятелност, посочени в член 2, буква а) от същия регламент. Приложение Б изброява производствата по ликвидация, посочени в член 2, буква в), а приложение В изброява ликвидаторите, посочени в член 2, буква б) от същия регламент.

(2)

На 15 септември 2010 г. Австрия нотифицира Комисията съгласно член 45 от Регламент (ЕО) № 1346/2000 за изменения на списъците, които се съдържат в приложения А, Б и В към посочения регламент.

(3)

На 23 ноември 2010 г. Латвия нотифицира Комисията съгласно член 45 от Регламент (ЕО) № 1346/2000 за изменения на списъците, които се съдържат в приложения А и Б към посочения регламент.

(4)

Като се вземат предвид измененията на приложения А, Б и В към Регламент (ЕО) № 1346/2000 вследствие на посочените по-горе нотификации от страна на Австрия и на Латвия, приложения А, Б и В към регламента следва да се кодифицират с цел да се осигури необходимата правна сигурност за всички страни, участващи в производства по несъстоятелност, които са визирани от този регламент.

(5)

Обединеното кралство и Ирландия са обвързани с Регламент (ЕО) № 1346/2000 и следователно, съгласно член 45 от този регламент, участват в приемането и прилагането на настоящия регламент.

(6)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокола относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не участва в приемането на настоящия регламент и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане.

(7)

Следователно приложения А, Б и В към Регламент (ЕО) № 1346/2000 следва да бъдат изменени и кодифицирани съответно,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1346/2000 се изменя, както следва:

1.

Приложение А се изменя както следва:

а)

наименованията по отношение на Латвия се заменят със следното:

„LATVIJA

Tiesiskās aizsardzības process

Juridiskās personas maksātnespējas process

Fiziskās personas maksātnespējas process“;

б)

наименованията по отношение на Австрия се заменят със следното:

„ÖSTERREICH

Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren)

Das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren)

Das Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren)

Das Schuldenregulierungsverfahren

Das Abschöpfungsverfahren

Das Ausgleichsverfahren“.

2.

Приложение Б се изменя, както следва:

а)

наименованията по отношение на Латвия се заменят със следното:

„LATVIJA

Juridiskās personas maksātnespējas process;

Fiziskās personas maksātnespējas process“;

б)

наименованията по отношение на Австрия се заменят със следното:

„ÖSTERREICH

Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren)“;

3.

В приложение В наименованията по отношение на Австрия се заменят със следното:

„ÖSTERREICH

Masseverwalter

Sanierungsverwalter

Ausgleichsverwalter

Besonderer Verwalter

Einstweiliger Verwalter

Sachwalter

Treuhänder

Insolvenzgericht

Konkursgericht“.

Член 2

Приложения А, Б и В към Регламент (ЕО) № 1346/2000, изменени в съответствие с член 1 от настоящия регламент, се кодифицират и се заменят с текстовете, дадени в приложения I, II и III към настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите-членки в съответствие с Договорите.

Съставено в Люксембург на 9 юни 2011 година.

За Съвета

Председател

PINTÉR S.


(1)  ОВ L 160, 30.6.2000 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

„ПРИЛОЖЕНИЕ А

Производства по несъстоятелност, посочени в член 2, буква а)

BELGIË/BELGIQUE

Het faillissement/La faillite

De gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord/La réorganisation judiciaire par accord collectif

De gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag/La réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice

De collectieve schuldenregeling/Le règlement collectif de dettes

De vrijwillige vereffening/La liquidation volontaire

De gerechtelijke vereffening/La liquidation judiciaire

De voorlopige ontneming van beheer, bepaald in artikel 8 van de faillissementswet/Le dessaisissement provisoire, visé à l’article 8 de la loi sur les faillites

БЪЛГАРИЯ

Производство по несъстоятелност

ČESKÁ REPUBLIKA

Konkurs

Reorganizace

Oddlužení

DEUTSCHLAND

Das Konkursverfahren

Das gerichtliche Vergleichsverfahren

Das Gesamtvollstreckungsverfahren

Das Insolvenzverfahren

EESTI

Pankrotimenetlus

ΕΛΛΑΣ

Η πτώχευση

Η ειδική εκκαθάριση

Η προσωρινή διαχείριση εταιρείας. Η διοίκηση και διαχείριση των πιστωτών

Η υπαγωγή επιχείρησης υπό επίτροπο με σκοπό τη σύναψη συμβιβασμού με τους πιστωτές

ESPAÑA

Concurso

FRANCE

Sauvegarde

Redressement judiciaire

Liquidation judiciaire

IRELAND

Compulsory winding-up by the court

Bankruptcy

The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent

Winding-up in bankruptcy of partnerships

Creditors’ voluntary winding-up (with confirmation of a court)

Arrangements under the control of the court which involve the vesting of all or part of the property of the debtor in the Official Assignee for realisation and distribution

Company examinership

ITALIA

Fallimento

Concordato preventivo

Liquidazione coatta amministrativa

Amministrazione straordinaria

ΚΥΠΡΟΣ

Υποχρεωτική εκκαθάριση από το Δικαστήριο

Εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές κατόπιν Δικαστικού Διατάγματος

Εκούσια εκκαθάριση από μέλη

Εκκαθάριση με την εποπτεία του Δικαστηρίου

Πτώχευση κατόπιν Δικαστικού Διατάγματος

Διαχείριση της περιουσίας προσώπων που απεβίωσαν αφερέγγυα

LATVIJA

Tiesiskās aizsardzības process

Juridiskās personas maksātnespējas process

Fiziskās personas maksātnespējas process

LIETUVA

Įmonės restruktūrizavimo byla

Įmonės bankroto byla

Įmonės bankroto procesas ne teismo tvarka

LUXEMBOURG

Faillite

Gestion contrôlée

Concordat préventif de faillite (par abandon d’actif)

Régime spécial de liquidation du notariat

MAGYARORSZÁG

Csődeljárás

Felszámolási eljárás

MALTA

Xoljiment

Amministrazzjoni

Stralċ volontarju mill-membri jew mill-kredituri

Stralċ mill-Qorti

Falliment f’każ ta’ negozjant

NEDERLAND

Het faillissement

De surséance van betaling

De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

ÖSTERREICH

Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren)

Das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren)

Das Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren)

Das Schuldenregulierungsverfahren

Das Abschöpfungsverfahren

Das Ausgleichsverfahren

POLSKA

Postępowanie upadłościowe

Postępowanie układowe

Upadłość obejmująca likwidację

Upadłość z możliwością zawarcia układu

PORTUGAL

Processo de insolvência

Processo de falência

Processos especiais de recuperação de empresa, ou seja:

Concordata

Reconstituição empresarial

Reestruturação financeira

Gestão controlada

ROMÂNIA

Procedura insolvenței

Reorganizarea judiciară

Procedura falimentului

SLOVENIJA

Stečajni postopek

Skrajšani stečajni postopek

Postopek prisilne poravnave

Prisilna poravnava v stečaju

SLOVENSKO

Konkurzné konanie

Reštrukturalizačné konanie

SUOMI/FINLAND

Konkurssi/konkurs

Yrityssaneeraus/företagssanering

SVERIGE

Konkurs

Företagsrekonstruktion

UNITED KINGDOM

Winding-up by or subject to the supervision of the court

Creditors’ voluntary winding-up (with confirmation by the court)

Administration, including appointments made by filing prescribed documents with the court

Voluntary arrangements under insolvency legislation

Bankruptcy or sequestration“.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

„ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Производства по ликвидация, посочени в член 2, буква в)

BELGIË/BELGIQUE

Het faillissement/La faillite

De vrijwillige vereffening/La liquidation volontaire

De gerechtelijke vereffening/La liquidation judiciaire

De gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag/La réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice

БЪЛГАРИЯ

Производство по несъстоятелност

ČESKÁ REPUBLIKA

Konkurs

DEUTSCHLAND

Das Konkursverfahren

Das Gesamtvollstreckungsverfahren

Das Insolvenzverfahren

EESTI

Pankrotimenetlus

ΕΛΛΑΣ

Η πτώχευση

Η ειδική εκκαθάριση

ESPAÑA

Concurso

FRANCE

Liquidation judiciaire

IRELAND

Compulsory winding-up

Bankruptcy

The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent

Winding-up in bankruptcy of partnerships

Creditors’ voluntary winding-up (with confirmation of a court)

Arrangements under the control of the court which involve the vesting of all or part of the property of the debtor in the Official Assignee for realisation and distribution

ITALIA

Fallimento

Concordato preventivo con cessione dei beni

Liquidazione coatta amministrativa

Amministrazione straordinaria con programma di cessione dei complessi aziendali

Amministrazione straordinaria con programma di ristrutturazione di cui sia parte integrante un concordato con cessione dei beni

ΚΥΠΡΟΣ

Υποχρεωτική εκκαθάριση από το Δικαστήριο

Εκκαθάριση με την εποπτεία του Δικαστηρίου

Εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές (με την επικύρωση του Δικαστηρίου)

Πτώχευση

Διαχείριση της περιουσίας προσώπων που απεβίωσαν αφερέγγυα

LATVIJA

Juridiskās personas maksātnespējas process

Fiziskās personas maksātnespējas process

LIETUVA

Įmonės bankroto byla

Įmonės bankroto procesas ne teismo tvarka

LUXEMBOURG

Faillite

Régime spécial de liquidation du notariat

MAGYARORSZÁG

Felszámolási eljárás

MALTA

Stralċ volontarju

Stralċ mill-Qorti

Falliment inkluż il-ħruġ ta’ mandat ta’ qbid mill-Kuratur f’każ ta’ negozjant fallut

NEDERLAND

Het faillissement

De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

ÖSTERREICH

Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren)

POLSKA

Postępowanie upadłościowe

Upadłość obejmująca likwidację

PORTUGAL

Processo de insolvência

Processo de falência

ROMÂNIA

Procedura falimentului

SLOVENIJA

Stečajni postopek

Skrajšani stečajni postopek

SLOVENSKO

Konkurzné konanie

SUOMI/FINLAND

Konkurssi/konkurs

SVERIGE

Konkurs

UNITED KINGDOM

Winding-up by or subject to the supervision of the court

Winding-up through administration, including appointments made by filing prescribed documents with the court

Creditors’ voluntary winding-up (with confirmation by the court)

Bankruptcy or sequestration.“


ПРИЛОЖЕНИЕ III

„ПРИЛОЖЕНИЕ В

Ликвидатори, посочени в член 2, буква б)

BELGIË/BELGIQUE

De curator/Le curateur

De gedelegeerd rechter/Le juge-délégué

De gerechtsmandataris/Le mandataire de justice

De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes

De vereffenaar/Le liquidateur

De voorlopige bewindvoerder/L’administrateur provisoire

БЪЛГАРИЯ

Назначен предварително временен синдик

Временен синдик

(Постоянен) синдик

Служебен синдик

ČESKÁ REPUBLIKA

Insolvenční správce

Předběžný insolvenční správce

Oddělený insolvenční správce

Zvláštní insolvenční správce

Zástupce insolvenčního správce

DEUTSCHLAND

Konkursverwalter

Vergleichsverwalter

Sachwalter (nach der Vergleichsordnung)

Verwalter

Insolvenzverwalter

Sachwalter (nach der Insolvenzordnung)

Treuhänder

Vorläufiger Insolvenzverwalter

EESTI

Pankrotihaldur

Ajutine pankrotihaldur

Usaldusisik

ΕΛΛΑΣ

Ο σύνδικος

Ο προσωρινός διαχειριστής. Η διοικούσα επιτροπή των πιστωτών

Ο ειδικός εκκαθαριστής

Ο επίτροπος

ESPAÑA

Administradores concursales

FRANCE

Mandataire judiciaire

Liquidateur

Administrateur judiciaire

Commissaire à l’exécution du plan

IRELAND

Liquidator

Official Assignee

Trustee in bankruptcy

Provisional Liquidator

Examiner

ITALIA

Curatore

Commissario giudiziale

Commissario straordinario

Commissario liquidatore

Liquidatore giudiziale

ΚΥΠΡΟΣ

Εκκαθαριστής και Προσωρινός Εκκαθαριστής

Επίσημος Παραλήπτης

Διαχειριστής της Πτώχευσης

Εξεταστής

LATVIJA

Maksātnespējas procesa administrators

LIETUVA

Bankrutuojančių įmonių administratorius

Restruktūrizuojamų įmonių administratorius

LUXEMBOURG

Le curateur

Le commissaire

Le liquidateur

Le conseil de gérance de la section d’assainissement du notariat

MAGYARORSZÁG

Vagyonfelügyelő

Felszámoló

MALTA

Amministratur Proviżorju

Riċevitur Uffiċjali

Stralċjarju

Manager Speċjali

Kuraturi f’każ ta’ proċeduri ta’ falliment

NEDERLAND

De curator in het faillissement

De bewindvoerder in de surséance van betaling

De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

ÖSTERREICH

Masseverwalter

Sanierungsverwalter

Ausgleichsverwalter

Besonderer Verwalter

Einstweiliger Verwalter

Sachwalter

Treuhänder

Insolvenzgericht

Konkursgericht

POLSKA

Syndyk

Nadzorca sądowy

Zarządca

PORTUGAL

Administrador da insolvência

Gestor judicial

Liquidatário judicial

Comissão de credores

ROMÂNIA

Practician în insolvență

Administrator judiciar

Lichidator

SLOVENIJA

Upravitelj prisilne poravnave

Stečajni upravitelj

Sodišče, pristojno za postopek prisilne poravnave

Sodišče, pristojno za stečajni postopek

SLOVENSKO

Predbežný správca

Správca

SUOMI/FINLAND

Pesänhoitaja/boförvaltare

Selvittäjä/utredare

SVERIGE

Förvaltare

Rekonstruktör

UNITED KINGDOM

Liquidator

Supervisor of a voluntary arrangement

Administrator

Official Receiver

Trustee

Provisional Liquidator

Judicial factor“.


18.6.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 160/65


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 584/2011 НА КОМИСИЯТА

от 17 юни 2011 година

за одобрение на промени, които не са минимални, в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания (Grana Padano (ЗНП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 7, параграф 4, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 9, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕО) № 510/2006 Комисията разгледа заявката на Италия за одобрение на промените на елементите в спецификацията на защитеното наименование за произход „Grana Padano“, регистрирано по силата на Регламент (ЕО) № 1107/96 на Комисията (2).

(2)

Предвид това, че по смисъла на член 9 от Регламент (ЕО) № 510/2006 въпросните промени не са минимални, Комисията публикува в Официален вестник на Европейския съюз  (3) заявката за промени в съответствие с член 6, параграф 2, първа алинея от горепосочения регламент.

(3)

До Комисията беше изпратено възражение съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006 от дружеството Chäs & Co Käsehandel GmbH, Inhaber Urs Reichen, Grubenstr 39, 8045 Zürich, Швейцария, чрез швейцарските власти. С писмо от 6.4.2010 г. Комисията призова заинтересованите страни да проведат необходимите консултации.

(4)

Тъй като в срок шест месеца бе постигнато споразумение относно минимални промени в спецификацията, Комисията следва да вземе решение.

(5)

С оглед на тези съображения промените следва да бъдат одобрени и измененият единен документ следва да бъде публикуван,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобряват се промените в спецификацията, поместена в приложение 2 и свързана с посоченото в приложение 1 към настоящия регламент название.

Член 2

Прилага се измененият единен документ, поместен в приложение 2 към настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 17 юни 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(2)  ОВ L 148, 21.6.1996 г., стр. 1.

(3)  ОВ C 199, 25.8.2009 г., стр. 24.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Предназначени за консумация от човека земеделски продукти, посочени в приложение I към Договора:

Клас 1.3.   Сирена

ИТАЛИЯ

Grana Padano (ЗНП)


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ЕДИНЕН ДОКУМЕНТ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 510/2006 НА СЪВЕТА

„GRANA PADANO“

ЕО №: IT-PDO-0217-0011-26.7.2006

ЗГУ ( ) ЗНП (Х)

1.   Наименование

„GRANA PADANO“

2.   Държава-членка или трета държава

Италия

3.   Описание на земеделския продукт или храна

3.1.   Вид продукт (приложение III)

Клас 1.3 —

Сирена

3.2.   Описание на продукта, за който се отнася наименованието от точка 1

Твърдо сирене от варено мляко, с дълъг период на зреене, произвеждано през цялата година, консумирано като трапезно или за настъргване, произведено от сурово, отчасти обезмаслено краве мляко, като основната храна на кравите се състои от зелен или консервиран фураж, а млякото произхожда от две издоявания на ден. Допуска се също преработване на млякото само от едно издояване или от две смесени издоявания. Сиренето има цилиндрична форма, леко изпъкнала или почти права странична стена, с гладка, леко поръбена горна и долна повърхност.

Диаметърът на питата е от 35 до 45 cm при височина на страничната стена от 18 до 25 cm в зависимост от техническите условия на производство.

Тегло: от 24 до 40 kg; кора: твърда и гладка, с дебелина от 4 до 8 mm.

Сиренето е твърдо, с фина зърнеста структура, с люспеста повърхност на напречния разрез и едва видими шупли. Съдържанието на мазнини в сухото вещество е не по-малко от 32 %. Цветът на кората е тъмен или златистожълт, а този на сиренето отвътре е бял или сламеножълт. Сиренето има уханен аромат и деликатен вкус.

3.3.   Суровини (само за преработени продукти)

Сурово краве мляко, естествени млечни ферменти, телешко сирище.

Млякото произхожда от крави, отглеждани в района, определен в т. 4.

3.4.   Фураж (само за продукти от животински произход)

Основната храна на млекодайните крави се състои от зелен или консервиран фураж и се дава на лактиращи или пресушени крави и на юници над 7-месечна възраст.

Храната на млекодайните крави се основава на използването на смески, получени при отглеждането на насаждения в самото стопанство или в района на производство на ЗНП „Grana Padano“.

В дневната дажба не по-малко от 50 % от сухото вещество трябва да се състои от фуражи със съотношение фуражи/смески спрямо сухото вещество, не по-малко от 1.

Поне 75 % от сухото вещество на фуражите от дневната дажба трябва да произхожда от храни, произведени в района на производство на млякото.

Разрешените храни са изброени в списък, който включва:

фуражи: пресни фуражи, сено, слама, силаж (недопустим за производството на сирене от типа „Trentingrana“),

суровини за смески, групирани по категории, допустими за примесване във фуражите: зърнени храни и техни производни, маслодайни семена и производните им, грудки и корени и техните продукти, сухи фуражи, производни продукти от захарната индустрия, бобови култури, мазнини, минерали, добавки.

3.5.   Специфични етапи на производство, които трябва да бъдат извършени в определения географски район

Операциите по производство и зреене трябва да се извършват в района на производство, определен в т. 4.

3.6.   Специфични правила за рязане, настъргване, опаковане и др.

Операциите по настъргване и опаковане трябва да се извършват в района на производството, определен в т. 4, тъй като прясното настъргано сирене е много чувствителен продукт и запазването на неговите органолептични свойства предполага незабавно опаковане в условия, при които се избягва всякакво изсъхване. Освен това незабавното опаковане в опаковка, носеща наименование за произход, може по-добре да гарантира автентичността на настъргания продукт, който поради естеството си се идентифицира по-трудно, отколкото цяла пита (както потвърждава решението на Съда на Европейските общности от 20 май 2003 г.).

Използването на остатъци от рязането и опаковането на ЗНП „Grana Padano“ и на парчета с различно и/или точно определено тегло, на блокчета, кубчета, хапки и т.н. за производството на настъргано ЗНП „Grana Padano“ се допуска единствено при следните условия: когато е спазено изискването максималният дял на кората да е 18 %; когато е винаги гарантирано проследяването на целите пити от ЗНП „Grana Padano“, от които произхождат остатъците; ако не се използват веднага и/или се прехвърлят от едно предприятие в друго, остатъците трябва да се държат отделно според номера и месеца на производство; прехвърлянето на остатъците се допуска само в рамките на същото предприятие или група от предприятия и само в границите на района на произход. Затова се забранява пускането на пазара на остатъци, които да се използват за производство на настъргано „Grana Padano“.

3.7.   Специфични правила за етикетиране

Официалният знак, доказващ, че продуктът отговаря на критериите за използване на защитеното наименование за произход „Grana Padano“, и който трябва да е поставен както върху целите пити, така и върху всички опаковки с нарязано или настъргано сирене ЗНП „Grana Padano“, представлява ромб, в който с главни печатни букви са изписани думите „GRANA“ и „PADANO“. В горния и долния ъгъл на ромба, чиито върхове са заоблени, са изписани съответно инициалите „G“ и „P“.

Маркиращите ленти, които нанасят със студен печат означението за произход върху питите при поставянето им във форми, се образуват от поредица ромбове с пунктирани линии, в които в редуваща се последователност са отпечатани думите „GRANA“ и „PADANO“, както и данни за идентифициране на мандрата производител и за месеца и годината на производство.

Единствено за ЗНП „Grana Padano“, произведено в автономната провинция Trento, и при условие че в производството е използвано мляко от крави, хранени през цялата година с фураж без какъвто и да е силаж, е позволена употребата на маркиращите ленти, предвидени специално за сирене от типа „Trentingrana“. Тези ленти се състоят от два реда ромбове с пунктирани линии, върху които е изписана думата „TRENTINO“; в централната част между стилизираните форми на планини от ляво на дясно и от дясно на ляво е изписана думата „TRENTINO“.

Обозначението на произхода с помощта на маркиращите ленти се допълва от поставянето на казеинова плочка с надпис „GRANA PADANO“, годината на производство и буквено-цифров код, който по недвусмислен начин идентифицира всяка пита.

Сиренето „Grana Padano“, узрявало в продължение на не по-малко от 20 месеца след поставянето му във форми в района на производство, може да бъде обозначено с „RISERVA“ [резерва]. Принадлежността към категорията „Grana Padano Riserva“ се определя от втори знак, маркиран с топъл печат върху страничната стена на питите по искане на производителите по същия начин като предвидения за полагането на означението ЗНП. Посоченото означение представлява изображение на кръг, пресечен през центъра от думата „RISERVA“. В горния полукръг е изписана думата „OLTRE“ [повече от] и числото 20, а в долния полукръг е изписана думата „MESI“ [месеци].

По отношение на опакования продукт се предвиждат следните категории: „Grana Padano Oltre 16 Mesi“ [Grana Padano на повече от 16 месеца] и „Grana Padano Riserva“ [Grana Padano Резерва].

На опаковките от сирене от категория „Grana Padano Oltre 16 Mesi“ логото „GRANA PADANO“ се допълва от уточнението „OLTRE 16 MESI“, разположено само на един ред между две успоредни линии.

На опаковките със сирене от категорията „Grana Padano Riserva“ освен логото „Grana Padano“, се появява копие на маркировката с топъл печат „Riserva“.

4.   Кратко определение на географския район

Районът на производство и настъргване на ЗНП „Grana Padano“ обхваща територията на следните провинции: Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova — отляво на р. Пo, Milano, Monza, Pavia, Sondrio, Varese, Trento, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, Bologna — отдясно на р. Рено, Ferrara, Forlì, Cesena, Piacenza, Ravenna и Rimini. Районът на производство включва освен това следните общини от провинция Bolzano: Anterivo, Lauregno, Proves, Senale-S. Felice и Trodena.

5.   Връзка с географския район

5.1.   Специфична характеристика на географския район

Районът на производство на ЗНП „Grana Padano“ съвпада в голямата си част с региона на долината на р. По, т.е. географската област на коритото на р. По, характерна с крайречни, наносни, речно-ледникови терени с малък наклон, които са богати на води и са сред най-плодородните в света и най-подходящите за производство на фуражи.

Тези почвени характеристики, наред със специфичния микроклимат на района, благоприятстват за производството на царевица, която е най-важната фуражна суровина за кравите, даващи мляко, предназначено за производството на ЗНП „Grana Padano“. На практика царевицата може да съставлява до 50 % от погълнатото сухо вещество.

Мелиорацията и напояването в областта по долината на р. По, извършвани още от ХI век, са били предпоставка за развитието на говедовъдството по тези места. Наличието на значителни количества мляко, надвишаващи всекидневните нужди на селското население, насърчило и наложило преработката му в сирене, което да може да се съхранява дълго време. И днес наличието на големи количества местни, най-вече царевични фуражи, свързано с голямото водно богатство, представлява основен елемент за поддържането на говедовъдството и на производството на мляко.

5.2.   Специфична характеристика на продукта

Специфичната характеристика на ЗНП „Grana Padano“ се свързва със следните елементи:

размерите и теглото на питата,

особената морфологична характеристика на консистенцията, свързана с техниката на производство, отличаваща се със зърнеста тъкан, която поражда типичната люспеста структура,

белия или сламеножълт цвят на сиренето, с деликатен вкус и уханен аромат, дължащ се основно на широката употреба на восъчна царевица във фуража на кравите,

съдържанието на вода и мазнини, почти равно на съдържанието на белтъчини,

повишеното естествено разграждане на белтъчините в пептони, пептиди и свободни аминокиселини,

издръжливостта на продължително зреене, дори над 20 месеца.

5.3.   Причинно-следствена връзка между географския район и качеството или характеристиките на продукта (за ЗНП) или между географския район и специфичното качество, репутацията или друга характеристика на продукта (за ЗГУ)

Причинно-следствената връзка между ЗНП „Grana Padano“ и неговия район на произход се свързва със следните елементи:

големите възможности за напояване по долината на р. По и като последица от това наличието на фуражи, основно восъчна царевица, с която могат да се свържат специфичните характеристики на белия или сламеножълтия цвят, вкусът и уханието на сиренето, посочени в т. 5.2,

използването на царевичен силаж — или восъчна царевица — води непосредствено до включването в хранителния режим на млекодайните крави на по-малко цветни съставки, като каротини, антоцианини, хлорофил, в сравнение с храненето на базата на фуражни растения със зелен цвят или на различни видове сено. Този беден на цветни съставки хранителен режим е пряко следствие от силажирането на царевицата,

използването на сурово мляко, което при подсирването добавя типични за територията млечни бактерии,

използването на естествени млечни ферменти, които създават непрекъсната микробиологична връзка с района на производство. В действителност млякото, под формата на суроватка и следователно естествен млечен фермент, от една страна е свързващото звено между района на производство и подсирването, а от друга гарантира непрекъснатото и постоянно внасяне на типични млечни бактерии от района на произход, на които се дължат главните характерни качества на сиренето ЗНП „Grana Padano“.

За причинно-следствената връзка между характеристиките на продукта и неговия район на произход допринася и „мандраджията“, който винаги е имал централна и основна роля в производството на ЗНП „Grana Padano“.

И днес преработката на мляко в ЗНП „Grana Padano“ се възлага на мандраджии, а не на технически лица или на научни работници.

Препратка към публикуваната спецификация

Настоящата администрация е започнала националната процедура за възражение по отношение на предложението за изменение на защитеното наименование за произход „Grana Padano“.

Справка с консолидирания текст на продуктовата спецификация може да бъде направена:

на следния уебсайт:

http://www.politcheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/335

или

като се отвори директно началната страница на уебсайта на министерството (www.politicheagricole.it) и се щракне върху „Qualità e sicurezza“ (Качество и безопасност) (горе вдясно на екрана) и след това върху „Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE (Reg CE 510/2006)“ (Спецификации, представени за проучване от ЕС (Регламент (ЕО) № 510/2006).


18.6.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 160/71


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 585/2011 НА КОМИСИЯТА

от 17 юни 2011 година

за определяне на временни извънредни мерки за подпомагане на сектора на плодовете и зеленчуците

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1), и по-специално член 191 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Пазарът на плодове и зеленчуци на Европейския съюз се намира в ситуация на безпрецедентна криза след възникване на огнища на смъртоносната ентерохеморагична бактерия Ешерихия коли (E. coli) в Германия, което се свързва с консумирането на определени пресни плодове и зеленчуци. Кризата започна на 26 май 2011 г., когато в пресата беше изнесена информация относно твърдения, че причината за огнищата са краставиците.

(2)

Няколко държави-членки и трети държави предприеха предпазни мерки и внезапната загуба на потребителско доверие поради възприеманите рискове за общественото здраве предизвиква много сериозно смущение на пазара на Европейския съюз на плодове и зеленчуци, особено по отношение на краставиците, доматите, сладките пиперки, тиквичките и някои продукти от семействата на марулите и ендивията, произведени в Съюза.

(3)

Необходимо е да бъдат приети извънредни спешни мерки за ограничен период от време предвид настоящото и очакваното положение на пазара и предвид факта, че в Регламент (ЕО) № 1234/2007 и Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), които от 22 юни 2011 г. ще бъдат заменени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (3), не се предвиждат изрично специфични за сектора адекватни инструменти за справяне с практическите проблеми, възникнали в сектора на плодовете и зеленчуците.

(4)

Тъй като краставиците, доматите, сладките пиперки, тиквичките и някои продукти от семействата на марулите и ендивията са основните продукти, засегнати от кризата в сектора на плодовете и зеленчуците, е уместно обхватът на извънредните мерки да бъде ограничен до тези продукти.

(5)

Предвид специфичното естество на сектора на плодовете и зеленчуците мерките за управление на кризи и подпомагане на пазара, посочени в член 103в, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, са най-подходящи за подпомагане на организациите на производители, одобрени за производството на плодове и зеленчуци.

(6)

Съюзът следва да отпусне допълнителна помощ по отношение на изтеглянето от пазара, брането, докато са още зелени, и небрането на краставици, домати, сладки пиперки, тиквички и някои продукти от семействата на марулите и ендивията, предназначени за консумация в прясно състояние. Като се има предвид значителното смущение на пазара на плодове и зеленчуци и относително ограниченото членство на производители в организации на производители в някои държави-членки, е необходимо Съюзът да предостави помощ за такива мерки на производителите на плодове и зеленчуци, които не са членове на признати организации на производители и които са сключили договор с такава организация за изтегляне на краставици, домати, сладки пиперки, тиквички и някои продукти от семействата на марулите и ендивията.

(7)

С цел постигане на хармонизация и избягване на прекомерните обезщетения на равнището на Съюза следва да бъдат определени максималните нива на допълнително подпомагане от Съюза за изтегляне, бране на плодове и зеленчуци, докато са още зелени, и небране. С оглед да се отчетат специфичните характеристики на операциите по небране и бране на плодове и зеленчуци, докато са още зелени, държавите-членки следва да превърнат основания на килограм подход при изтеглянето в подход, основан на хектари, на основата на добива.

(8)

Организациите на производители са основните участници в сектора на плодовете и зеленчуците и са в най-подходяща позиция да гарантират, че производителите, които не са членове на призната организация на производители, получават подпомагане от Съюза. Те следва да гарантират, че подпомагането от Съюза се изплаща на производителите, които не са членове на призната организация на производители, чрез сключване на договор. Тъй като не всички държави-членки разполагат с еднаква степен на организация по отношение на доставките на пазара на плодове и зеленчуци, е подходящо на компетентните органи на държавите-членки да бъде позволено да изплащат подпомагането от Съюза пряко на производителите, когато това е надлежно обосновано.

(9)

С цел запазване на бюджетната дисциплина е необходимо да бъде осигурен таван за разходите, които да бъдат финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ), както и система за уведомяване и наблюдение, в рамките на която държавите-членки да информират Комисията относно своите операции по изтегляне, небране и бране на плодове и зеленчуци, докато са още зелени.

(10)

С оглед да се ограничи въздействието на щетите, причинени върху сектора на плодовете и зеленчуците, настоящият регламент следва да обхване период с начало 26 май 2011 г. Поради неотложния характер на ситуацията настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му.

(11)

Управителният комитет за общата организация на селскостопанските пазари не е представил становище в рамките на срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Обхват

1.   На организациите на производители, посочени в член 122, буква а), подточка iii) от Регламент (ЕО) № 1234/2007, и на производителите, които не са членове на тези организации, се предоставя извънредно подпомагане за периода от 26 май 2011 г. до 30 юни 2011 г. по отношение на следните продукти от сектора на плодовете и зеленчуците, предназначени за консумация в прясно състояние:

а)

домати, включени в код по КН 0702 00 00;

б)

марули, включени в кодове по КН 0705 11 00 и 0705 19 00, и къдраволистна и широколистна ендивия, включена в код по КН 0705 29 00;

в)

краставици, включени в код по КН 0707 00 05;

г)

сладки пиперки, включени в код по КН 0709 60 10;

д)

тиквички, включени в код по КН 0709 90 70.

2.   Мерките, взети съгласно настоящия регламент, се считат за интервенционни мерки за регулиране на селскостопанските пазари по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета (4).

Член 2

Максимален размер на помощта

Общите разходи на Съюза, направени за целите на настоящия регламент, не надвишават 210 000 000 EUR. Те се финансират от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и се използват единствено с цел финансиране на мерките, предвидени съгласно настоящия регламент.

Член 3

Приложимост на правилата

Освен ако в настоящия регламент изрично е предвидено друго, Регламент (ЕО) № 1234/2007, Регламент (ЕО) № 1580/2007 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 се прилагат по отношение на организациите на производители и техните членове и се прилагат mutatis mutandis по отношение на производителите, посочени в член 5.

Член 4

Организации на производители

1.   Таванът от 5 %, посочен в член 80, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1580/2007 и в член 79, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, не се прилага по отношение на продуктите, посочени в член 1, параграф 1 от настоящия регламент, когато тези продукти са изтеглени по време на периода, посочен в този член.

2.   Що се отнася до продуктите и по време на периода, посочени в член 1, параграф 1 от настоящия регламент, мерките за небране, посочени в член 85, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1580/2007 и в член 84, параграф 1, буква б) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, могат да бъдат предприети дори когато търговската продукция е добита от въпросната производствена площ по време на нормалния производствен цикъл. В такива случаи сумите за обезщетение, посочени в член 86, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1580/2007 и в член 85, параграф 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, се намаляват пропорционално на вече събраната продукция, както е установено на базата на счетоводните и/или данъчните данни на съответните организации на производители.

3.   Приносът на Европейския съюз към максималните размери, определени от държавите-членки в съответствие с член 80 от Регламент (ЕО) № 1580/2007 или с член 79 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, не надвишава сумите, определени в част А от приложение I към настоящия регламент, в случай на изтегляне за определени местоназначения, различни от безплатно разпространение. Тези суми се удвояват в случай на безплатно разпространение.

4.   Таванът от една трета от разходите, посочен в член 103в, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1234/2007, и максималният таван от 25 % за увеличението на размера на оперативния фонд, посочен в член 67, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 1580/2007 и в член 66, параграф 3, буква в) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, не се прилага по отношение на разходите, направени за мерките, посочени в параграфи 1 и 2 от настоящия член в периода, посочен в член 1, параграф 1.

5.   Допълнително подпомагане от Съюза се предоставя по отношение на операциите по изтегляне от пазара, небране и бране на плодове и зеленчуци, докато са още зелени, осъществени по отношение на продуктите и по време на периода, посочени в член 1, параграф 1. Подпомагането за бране на плодове и зеленчуци, докато са още зелени, обхваща единствено продуктите, които физически се намират на полето и които действително се прибират, докато са още зелени.

Допълнителното подпомагане от Съюза не се включва в оперативните програми на организациите на производители и не се взема предвид при изчисляването на таваните от 4,1 % и 4,6 %, посочени в член 103г, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

Размерът на допълнителното подпомагане от Съюза за изтегляне е определен в част Б от приложение I към настоящия регламент.

В случай на небране и бране на плодове и зеленчуци, докато са още зелени, държавите-членки определят размера на допълнителното подпомагане от Съюза за хектар така, че то да покрива не повече от 90 % от сумите за изтегляне, определени в част Б от приложение I към настоящия регламент.

Допълнително подпомагане от Съюза се предоставя дори ако организациите на производителите не са предвидили тези операции в рамките на своите оперативни програми.

6.   Разходите, направени в съответствие с настоящия член, представляват част от оперативния фонд на организациите на производителите. Член 103б, параграф 2 и член 103г, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 не се прилагат за допълнителното подпомагане от Съюза, посочено в параграф 5 от настоящия член.

Член 5

Производители, които не са членове на организации на производители

1.   На производителите на плодове и зеленчуци, които не са членове на призната организация на производители (наричани по-долу „производители, които не са членове“), се предоставя подпомагане от Съюза за извършване на операции по изтегляне, небране и бране на плодове и зеленчуци, докато са още зелени, по отношение на продуктите и по време на периода, посочени в член 1, параграф 1. Когато признаването на дадена организация на производители е било временно преустановено в съответствие с член 116, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1580/2007 или член 114, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, за целите на настоящия регламент нейните членове се считат за производители, които не са членове.

Подпомагането за бране на плодове и зеленчуци, докато са още зелени, обхваща единствено продуктите, които физически се намират на полето и които действително се прибират, докато са още зелени.

2.   В случай на изтегляне от пазара, производителите, които не са членове, подписват договор с призната организация на производители.

Подпомагането от Съюза на такива производители се изплаща от организацията на производители, с която са сключили такъв договор. Член 4, параграф 5, втора и пета алинея и член 4, параграф 6 се прилагат mutatis mutandis.

3.   Размерът на подпомагането, което да бъде предоставено съгласно параграф 1 в ситуацията, посочена в параграф 2, представлява сумата, определена в част Б от приложение I, минус сумите, които съответстват на действителните разходи, направени от организацията на производителите за изтегляне на съответните продукти, които тази организация задържа. Представят се доказателства за тези разходи под формата на фактури. Организациите на производителите приемат всички обосновани искания на производители, които не са членове на организация на производители, за целите на настоящия регламент.

4.   При надлежно обосновани причини, като например ограничената степен на членство на производителите в организации в съответната държава-членка, и по начин, който не позволява дискриминация, държавите-членки имат право да разрешат на производител, който не е член, да отправи уведомление до компетентния орган на тази държава-членка, вместо да подпише договора, посочен в параграф 2. За такова уведомление член 79 от Регламент (ЕО) № 1580/2007 или член 78 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 се прилага mutatis mutandis.

В тези случаи компетентният орган на държавата-членка плаща подпомагането от Съюза пряко на производителя в съответствие със законодателството на съответната държава. Размерът на подпомагането представлява сумата, определена в част Б от приложение I.

5.   В случай на операции по небране и бране на плодове и зеленчуци, докато са още зелени, производителите, които не са членове, отправят необходимото уведомление до компетентния орган на държавата-членка в съответствие с подробните разпоредби, приети от държавата-членка съгласно член 86, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1580/2007 или съгласно член 85, параграф 1, буква а) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011.

Размерът на подпомагането на Съюза за операции по небране и бране на плодове и зеленчуци, докато са още зелени, представлява сумата, определена съгласно член 4, параграф 5, четвърта алинея.

Член 6

Проверки на операциите по изтегляне, небране и бране на плодове и зеленчуци, докато са още зелени

1.   Операциите по изтегляне, посочени в членове 4 и 5, подлежат на проверки на първо ниво в съответствие с член 110 от Регламент (ЕО) № 1580/2007 и член 108 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011. При все това тези проверки са ограничени до 10 % от количеството на продуктите, изтеглени от пазара.

За операциите по изтегляне, посочени в член 5, параграф 4, проверките на първо ниво обхващат 100 % от количеството на изтеглените продукти.

2.   Операциите по небране и бране на плодове и зеленчуци, докато са още зелени, посочени в членове 4 и 5, подлежат на проверките и условията, предвидени в член 112 от Регламент (ЕО) № 1580/2007 и член 110 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, освен по отношение на изискването да не се извършва частично бране. Проверките се ограничават до 10 % от производствените площи, посочени в член 4, параграф 2.

За операциите по небране и бране на плодове и зеленчуци, докато са още зелени, посочени в член 5, параграф 5, проверките обхващат 100 % от производствените площи.

Член 7

Уведомления

1.   Държавите-членки уведомяват Комисията всяка сряда (преди 12,00 ч. брюкселско време) от деня на влизане в сила на настоящия регламент относно уведомленията, получени през предходната седмица от организации на производители и от производители, които не са членове. Тези уведомления се отнасят за операциите, които ще бъдат предприети за целите на настоящия регламент, по отношение на количествата, площта и максималните разходи на Съюза за всеки от петте продукта, посочени в член 1, параграф 1.

Държавите-членки използват образците от приложение II.

На 22 юни 2011 г. държавите-членки представят на Комисията информацията, посочена в първата алинея, като използват образците от приложение II по отношение на операциите по изтегляне, небране или бране на плодове и зеленчуци, докато са още зелени, предприети между 26 май 2011 г. и датата на влизане в сила на настоящия регламент.

2.   Държавите-членки представят на Комисията до 18 юли 2011 г. информацията за общите изтеглени количества, общата площ, на която са предприети операции по небране или бране на плодове и зеленчуци, докато са още зелени, и исканията за общото подпомагане от Съюза за съответните операции по изтегляне и небране.

Държавите-членки използват образеца от приложение III.

Подпомагане от Съюза не се отпуска за операции по изтегляне, небране или бране на плодове и зеленчуци, докато са още зелени, за които Комисията не е уведомена в съответствие с настоящия параграф.

3.   Когато исканията за подпомагане от Съюза, за които е получено уведомление в съответствие с параграф 2, превишават максималния размер на подпомагането, посочен в член 2, Комисията определя без съдействие от комитета, посочен в член 195, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, коефициент на разпределение за отпускане на цялото налично подпомагане от Съюза на базата на получените искания. Ако исканията за подпомагане не превишават максималния размер на подпомагане, коефициентът на разпределение се определя на 100 %.

Държавите-членки прилагат коефициента на разпределение за всички заявления, посочени в член 8.

Член 8

Заявление за и плащане на подпомагане от Европейския съюз

1.   Организациите на производителите подават заявление за изплащане на подпомагането от Съюза, посочено в член 4, параграф 5 и член 5, параграф 2, в срок до 11 юли 2011 г.

2.   Чрез дерогация от крайните срокове, определени съгласно член 73 от Регламент (ЕО) № 1580/2007 и член 72 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, организациите на производители подават заявление за общото подпомагане от Съюза, посочено в член 4, параграфи 1—4 от настоящия регламент, в съответствие с процедурата, посочена в член 73 от Регламент (ЕО) № 1580/2007 и в член 72 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, в срок до 11 юли 2011 г.

Не се прилага таванът от 80 % на първоначално одобрения размер на подпомагането по оперативната програма, установен в член 73, трета алинея от Регламент (ЕО) № 1580/2007 и член 72 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011.

3.   В срок до 11 юли 2011 г. производителите, които не са членове, подават заявление пред компетентните органи на държавите-членки за изплащане на подпомагането от Съюза в ситуациите, посочени в член 5, параграфи 4 и 5. Държавите-членки определят кои са компетентните органи в срок до 30 юни 2011 г.

4.   Заявлението за подпомагане от Съюза, посочено в параграфи 1, 2 и 3, се придружава от подкрепящи документи, които посочват размера на исканото подпомагане от Съюза и съдържат писмено уверение, че заявителят не е получил двойно финансиране от Съюза или национално финансиране или компенсация по застрахователна полица по отношение на операциите, отговарящи на изискванията за подпомагане от Съюза съгласно настоящия регламент.

5.   Компетентните органи на държавите-членки не извършват плащания преди определянето на коефициента на разпределение, посочен в член 7, параграф 3. Те гарантират, че всички плащания по настоящия регламент ще бъдат направени най-късно до 15 октомври 2011 г.

Член 9

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 17 юни 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЧАСТ А

Максимален размер на вноската на Съюза за подпомагане на изтеглянето от пазара, посочено в член 4, параграф 3

Продукти, посочени в член 1, параграф 1

Максимално подпомагане (EUR/100 kg)

Марули и къдраволистна и широколистна ендивия

15,5

Краставици

9,6

Сладки пиперки

17,8

Тиквички

11,8


ЧАСТ Б

Максимален размер на допълнителното подпомагане от Съюза за изтеглянето от пазара, посочено в член 4, параграф 5

Продукти, посочени в член 1, параграф 1

Максимално подпомагане (EUR/100 kg)

Домати

33,2

Марули и къдраволистна и широколистна ендивия

38,9

Краставици

24,0

Сладки пиперки

44,4

Тиквички

29,6


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Образци за уведомление, както е посочено в член 7, параграф 1

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

Държава:

 

Дата  (1):

 

Продукт (2)

ОП

Производители, които не са членове

Общо подпомага не от ес

в евро

Количества, които следва да бъдат изтеглени

(t)

Допълнителн о подпомагане от ЕС

в евро

(член 4, параграф 5 от настоящия регламент)

Подпомагане от оперативен фонд на ЕС

в евро

(член 80, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1580/2007/член 79, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕC) № 543/2011) (3)

Общо подпомага не от ес

в евро

Количества, които следва да бъдат изтеглени

(t)

Допълнително подпомагане от ЕС

в евро

(член 5, параграфи 3 и 4 от настоящия регламент)

Краставици

 

 

 

 

 

 

 

Домати

 

 

 

 

 

 

 

Марули и ендивия

 

 

 

 

 

 

 

Сладки пиперки

 

 

 

 

 

 

 

Тиквички

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

 

 

 

 

Следната таблица се попълва в първия ден от уведомяването:

Максимални размери на подпомагането, определени от държавата-членка съгласно член 80, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1580/2007/член 79, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕC) № 543/2011:

 

Вноска на Съюза

(EUR/100 kg)

Вноска на ОП

(EUR/100 kg)

Краставици

 

 

Марули и ендивия

 

 

Сладки пиперки

 

 

Тиквички

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА НЕБРАНЕ

Държава:

 

Дата  (4):

 

Продукт (5)

ОП

Производители, който не са членове

Общо подпомага не от ес

в евро

Площ

(ha) (6)

Подпомагане от оперативен фонд на ЕС

в евро

(член 86, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1580/2007/ чле н 85, параграф 4 от Регламент за изпълнение (ЕC) № 543/2011) (7)

Допълнителн о подпомагане от ЕС

в евро

(член 4, параграф 5 от настоящия регламент)

Общо подпомага не от ес

в евро

Площ

(ha) (6)

Подпомагане от ЕС

в евро

(член 5, параграф 5 от настоящия регламент)

Краставици

 

 

 

 

 

 

 

Домати

 

 

 

 

 

 

 

Марули и ендивия

 

 

 

 

 

 

 

Сладки пиперки

 

 

 

 

 

 

 

Тиквички

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

 

 

 

 

Следната таблица се попълва в първия ден от уведомяването:

Максимални размери на подпомагането, определени от държавата-членка съгласно член 86, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1580/2007/член 85, параграф 4 от Регламент за изпълнение (ЕC) № 543/2011:

 

На открито

В оранжерия

Вноска на Съюза

(EUR/ha)

Вноска на ОП

(EUR/ha)

Вноска на Съюза

(EUR/ha)

Вноска на ОП

(EUR/ha)

Домати

 

 

 

 

Краставици

 

 

 

 

Марули и ендивия

 

 

 

 

Сладки пиперки

 

 

 

 

Тиквички

 

 

 

 


(1)  За всяка седмица се попълва различна таблица в Excel (включително нулеви уведомления за седмиците без операции, в случай че държавите- членки са отправили предишно уведомление).

(2)  Продукти съгласно определението в член 1, параграф 1.

(3)  При изчисляването се взема предвид единствено вноската на Съюза, например за домати 3,6325 EUR/100 kg.

(4)  За всяка седмица се попълва различна таблица в Excel (включително нулеви уведомления за седмиците без операции, в случай че държавите-членки са отправили предишно уведомление)

(5)  Продукти съгласно определението в член 1, параграф 1.

(6)  Когато търговската продукция вече е събрана, стойността, която трябва да бъде регистрирана, показва еквивалентната площ с продукция.

(7)  При изчисляването се взема предвид единствено вноската на Съюза.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Образци за уведомление, както е посочено в член 7, параграф 2

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

Държава:

 

Дата:

от 26 май до 30 юни 2011 г.

Продукт (1)

ОП

Производители, които не са членове

Общо подпомага не от ес

в евро

Общо изтеглени количества

(t)

Допълнително подпомагане от ЕС

в евро

(член 4, параграф 5 от настоящия регламент)

Подпомагане от оперативен фонд на ЕС

в евро

(член 80, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1580/2007/член 79, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011) (2)

Общо подпомага не от ес

в евро

Общо изтеглени количества

(t)

Допълнително подпомагане от ЕС

в евро

(член 5, параграфи 3 и 4 от настоящия регламент)

Краставици

 

 

 

 

 

 

 

Домати

 

 

 

 

 

 

 

Марули и ендивия

 

 

 

 

 

 

 

Сладки пиперки

 

 

 

 

 

 

 

Тиквички

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА НЕБРАНЕ

Държава:

 

Дата:

от 26 май до 30 юни 2011 г.

Продукт (3)

Оп

Производители, които не са членове

Общо подпомага не от ес

в евро

Площ

(ha) (4)

Допълнително подпомагане от ЕС

в евро

(член 86, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1580/2007/член 85, параграф 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011) (5)

Допълнителн о подпомагане от ЕС

в евро

(член 4, параграф 5 от настоящия регламент)

Общо подпомага не от ес

в евро

Площ

(ha) (4)

Подпомагане от ЕС

в евро

(член 5, параграф 5 от настоящия регламент)

Краставици

 

 

 

 

 

 

 

Краставици Домати

 

 

 

 

 

 

 

Марули и ендивия

 

 

 

 

 

 

 

Сладки пиперки

 

 

 

 

 

 

 

Тиквички

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Продукти съгласно определението в член 1, параграф 1.

(2)  При изчисляването се взема предвид единствено вноската на Съюза, например за домати 3,6325 EUR/100 kg.

(3)  Продукти съгласно определението в член 1, параграф 1.

(4)  Когато търговската продукция вече е събрана, стойността, която трябва да бъде регистрирана, показва еквивалентната площ с продукция.

(5)  При изчисляването се взема предвид единствено вноската на Съюза.


18.6.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 160/80


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 586/2011 НА КОМИСИЯТА

от 17 юни 2011 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 18 юни 2011 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 17 юни 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MA

57,8

MK

31,8

TR

54,0

ZZ

47,9

0707 00 05

TR

97,3

ZZ

97,3

0709 90 70

TR

111,4

ZZ

111,4

0805 50 10

AR

65,2

BR

40,6

TR

76,6

ZA

100,1

ZZ

70,6

0808 10 80

AR

90,6

BR

79,3

CL

84,5

CN

80,6

NZ

97,4

UY

98,4

ZA

85,5

ZZ

88,0

0809 10 00

TR

158,2

ZZ

158,2

0809 20 95

TR

385,5

XS

175,4

ZZ

280,5


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


18.6.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 160/82


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 587/2011 НА КОМИСИЯТА

от 17 юни 2011 година

относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за 2010/11 пазарна година

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 951/2006 на Комисията от 30 юни 2006 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на обмена с трети страни в сектора на захарта (2), и по-специално член 36, параграф 2, втора алинея, второ изречение,

като има предвид, че:

(1)

Размерът на представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за бяла захар, сурова захар и някои сиропи, за 2010/11 пазарна година се определя от Регламент (ЕC) № 867/2010 на Комисията (3). Тези цени и мита са последно изменени с Регламент за изменение (ЕC) № 570/2011 на Комисията (4).

(2)

Данните, с които Комисията разполага понастоящем, предполагат изменение на посочения размер в съответствие с правилата и процедурите, предвидени в Регламент (ЕО) № 951/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за продуктите, посочени в член 36 от Регламент (ЕО) № 951/2006, определени в Регламент (ЕC) № 867/2010, за 2010/11 пазарна година, се изменят и се съдържат в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 18 юни 2011 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 17 юни 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 24.

(3)  ОВ L 259, 1.10.2010 г., стр. 3.

(4)  ОВ L 158, 16.6.2011 г., стр. 31.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Изменен размер на представителните цени и на допълнителните вносни мита за бяла захар, сурова захар и продуктите с код по КН 1702 90 95, приложим считано от 18 юни 2011 година

(EUR)

Код по КН

Размер на представителната цена за 100 kg нето от съответния продукт

Размер на допълнителното мито за 100 kg нето от съответния продукт

1701 11 10 (1)

47,19

0,00

1701 11 90 (1)

47,19

0,75

1701 12 10 (1)

47,19

0,00

1701 12 90 (1)

47,19

0,45

1701 91 00 (2)

50,08

2,45

1701 99 10 (2)

50,08

0,00

1701 99 90 (2)

50,08

0,00

1702 90 95 (3)

0,50

0,22


(1)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка III от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(2)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка II от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)  Определяне за 1 % съдържание на захароза.


РЕШЕНИЯ

18.6.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 160/84


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 9 юни 2011 година

за прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, отнасящи се до Шенгенската информационна система, в Княжество Лихтенщайн

(2011/352/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (Протокола) (1), който беше подписан на 28 февруари 2008 г. (2) и влезе в сила на 7 април 2011 г., и по-специално член 10, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 10, параграф 1 от Протокола се предвижда, че разпоредбите на достиженията на правото от Шенген се привеждат в действие от Княжество Лихтенщайн само след решение на Съвета в този смисъл, след като Съветът е потвърдил, че от Княжество Лихтенщайн са изпълнени необходимите условия за въвеждането на достиженията на правото от Шенген.

(2)

Съветът направи проверка дали Княжество Лихтенщайн осигурява задоволителни нива на защита на данните, като предприе следните стъпки: на Княжество Лихтенщайн бе изпратен пълен въпросник, отговорите на който бяха записани, и в Княжество Лихтенщайн бяха проведени посещения за проверка и оценка в съответствие с приложимите шенгенски процедури за оценка, посочени в Решението на Изпълнителния комитет от 16 септември 1998 г. за създаване на Постоянен комитет за оценка и прилагане на Споразумението от Шенген (SCH/Com-ex (98) 26 def.) (3) (решението на изпълнителния комитет от 16 септември 1998 г.) в областта на защитата на данните.

(3)

На 9 юни 2011 г. Съветът стигна до заключение, че Княжество Лихтенщайн е изпълнило условията в областта на защитата на данните. Ето защо е възможно да се определи дата, от която достиженията на правото от Шенген, отнасящи се до Шенгенската информационна система („ШИС“), да могат да се прилагат за Княжество Лихтенщайн.

(4)

Влизането в сила на настоящото решение следва да позволи прехвърлянето на действителни данни от ШИС към Княжество Лихтенщайн. Конкретното използване на тези данни следва да позволи на Съвета, посредством приложимите шенгенски процедури за оценка, посочени в решението на изпълнителния комитет от 16 септември 1998 г., да направи проверка на правилното прилагане в Княжество Лихтенщайн на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, отнасящи се до ШИС. След извършване на тези оценки Съветът следва да вземе решение относно отмяна на проверките по вътрешните граници с Княжество Лихтенщайн.

(5)

В Споразумението между Княжество Лихтенщайн, Република Исландия и Кралство Норвегия относно въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген и относно критериите и механизмите за определяне на държавата, отговорна за разглеждане на молби за убежище, подадени в Лихтенщайн, Исландия или Норвегия, се посочва, че то ще породи действие по отношение на въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген на същата дата, на която породи действие Протоколът.

(6)

Следва да бъде прието отделно решение на Съвета, в което да се определи дата за отмяна на проверките по вътрешните граници. До посочената в това решение дата следва да бъдат наложени определени ограничения върху използването на ШИС,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, отнасящи се до ШИС, които са посочени в приложение I, се прилагат от 19 юли 2011 г. за Княжество Лихтенщайн в отношенията му с Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Република Унгария, Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия и Кралство Швеция.

2.   Разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, отнасящи се до ШИС, които са посочени в приложение II, се прилагат от датата, предвидена в тези разпоредби, за Княжество Лихтенщайн в отношенията му с Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Република Унгария, Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия и Кралство Швеция.

3.   От 9 юни 2011 г. към Княжество Лихтенщайн могат да се прехвърлят действителни данни от ШИС.

От 19 юли 2011 г. на Княжество Лихтенщайн се позволява да въвежда данни в ШИС и да използва данни от ШИС, при спазване на параграф 4.

4.   До датата на отмяна на проверките по вътрешните граници с Княжество Лихтенщайн, Княжество Лихтенщайн:

а)

не е задължено да отказва влизане на негова територия или да експулсира граждани на трети държави, за които друга държава-членка е изпратила сигнал по ШИС с цел да им бъде отказано влизане;

б)

се въздържа от въвеждане на данните, попадащи в приложното поле на член 96 от Конвенцията от 19 юни 1990 г. за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 година между правителствата на държавите от Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република за постепенното премахване на контрола по техните общи граници (4) („Шенгенската конвенция“).

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Член 3

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Люксембург на 9 юни 2011 година.

За Съвета

Председател

PINTÉR S.


(1)  Все още непубликуван в Официален вестник.

(2)  Решения 2008/261/ЕО (ОВ L 83, 26.3.2008 г., стр. 3) и 2008/262/ЕО (ОВ L 83, 26.3.2008 г., стр. 5) на Съвета.

(3)  ОВ L 239, 22.9.2000 г., стр. 138.

(4)  ОВ L 239, 22.9.2000 г., стр. 19.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, отнасящи се до ШИС, които да станат приложими за Княжество Лихтенщайн

1.

По отношение на разпоредбите на Шенгенската конвенция:

член 64 и членове 92—119 от Шенгенската конвенция.

2.

По отношение на решенията и декларациите относно ШИС на Изпълнителния комитет, създаден по силата на Шенгенската конвенция:

а)

Решение на Изпълнителния комитет от 15 декември 1997 г. за изменение на Финансовия регламент относно Ц.ШИС (SCH/Com-ex (97) 35) (1);

б)

Декларация на Изпълнителния комитет от 18 април 1996 г. за определяне на понятието „чужденец“ (SCH/Com-ex (96) decl. 5) (2);

Декларация на Изпълнителния комитет от 28 април 1999 г. за структурата на ШИС (SCH/Com-ex (99) decl. 2 rev) (3).

3.

По отношение на други правни инструменти относно ШИС:

а)

Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (4), доколкото е приложима по отношение на обработката на данни в рамките на ШИС;

б)

Решение 2000/265/ЕО на Съвета от 27 март 2000 г. за съставяне на финансов регламент, уреждащ бюджетните аспекти на управлението от страна на заместник-генералния секретар на Съвета, на сключени от него, в качеството му на представител на определени държави-членки договори, свързани с изграждането и функционирането на комуникационната инфраструктура на Шенгенското пространство — „Sisnet“ (5);

в)

Наръчник SIRENE (6);

г)

Регламент (ЕО) № 871/2004 на Съвета от 29 април 2004 г. за въвеждане на някои нови функции в Шенгенската информационна система, включително в борбата с тероризма (7), и всички последващи решения относно началната дата на прилагане на тези функции;

д)

Решение 2005/211/ПВР на Съвета от 24 февруари 2005 г. за въвеждане на нови функции в Шенгенската информационна система, включително и с оглед борбата срещу тероризма (8), и всички последващи решения относно началната дата на прилагане на тези функции;

е)

Регламент (ЕО) № 1160/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2005 г. за изменение на Конвенцията за прилагането на Шенгенското споразумение от 14 юни 1985 година относно постепенното премахване на проверките на общите граници, по отношение на достъпа до Шенгенската информационна система на службите в държавите-членки, които отговарят за издаването на сертификати за регистрация на превозните средства (9);

ж)

член 5, параграф 4, буква а) и разпоредбите на дял II и приложенията към него, отнасящи се за Шенгенската информационна система (ШИС), от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (10);

з)

Регламент (ЕО) № 1104/2008 на Съвета от 24 октомври 2008 година относно миграцията от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) (11);

и)

Решение 2008/839/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно миграцията от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) (12).


(1)  ОВ L 239, 22.9.2000 г., стр. 444.

(2)  ОВ L 239, 22.9.2000 г., стр. 458.

(3)  ОВ L 239, 22.9.2000 г., стр. 459.

(4)  ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

(5)  ОВ L 85, 6.4.2000 г., стр. 12.

(6)  Части от наръчника SIRENE бяха публикувани в ОВ C 38, 17.2.2003 г., стр. 1. Наръчникът беше изменен с решения 2006/757/ЕО (ОВ L 317, 16.11.2006 г., стр. 1) и 2006/758/ЕО (ОВ L 317, 16.11.2006 г., стр. 41) на Комисията.

(7)  ОВ L 162, 30.4.2004 г., стр. 29.

(8)  ОВ L 68, 15.3.2005 г., стр. 44.

(9)  ОВ L 191, 22.7.2005 г., стр. 18.

(10)  ОВ L 105, 13.4.2006 г., стр. 1.

(11)  ОВ L 299, 8.11.2008 г., стр. 1.

(12)  ОВ L 299, 8.11.2008 г., стр. 43.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, отнасящи се до ШИС, които да станат приложими за Княжество Лихтенщайн от датата, предвидена в тези разпоредби

1.

Регламент (ЕО) № 1986/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно достъпа до Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) на службите на държавите-членки, отговорни за издаването на свидетелства за регистрация на превозни средства (1);

2.

Регламент (ЕО) № 1987/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаването, функционирането и използването на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II) (2);

3.

Решение 2007/533/ПВР на Съвета от 12 юни 2007 г. относно създаването, функционирането и използването на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II) (3).


(1)  ОВ L 381, 28.12.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 381, 28.12.2006 г., стр. 4.

(3)  ОВ L 205, 7.8.2007 г., стр. 63.


18.6.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 160/88


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 17 юни 2011 година

за определяне на финансовото участие на Съюза в разходите, направени в контекста на спешните мерки, предприети за борба с инфлуенцата по птиците в Германия през 2007 г.

(нотифицирано под номер C(2011) 4161)

(само текстът на немски език е автентичен)

(2011/353/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Решение 2009/470/ЕО на Съвета от 25 май 2009 година относно разходите във ветеринарната област (1), и по-специално член 4, параграфи 2 и 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 75 от Финансовия регламент и член 90, параграф 1 от Правилата за прилагане поемането на разходи от бюджета на Съюза се предхожда от решение за финансиране, в което се съдържат основните елементи на предполагащото разход действие и което е прието от институцията или от органите, на които институцията е делегирала правомощия.

(2)

С Решение 2009/470/ЕО се определят процедурите, уреждащи финансовото участие на Съюза при изпълнението на конкретни ветеринарни мерки, включително спешни мерки. С цел да помогне за ликвидирането на инфлуенцата по птиците възможно най-бързо Съюзът следва да има финансово участие в приемливите разходи, направени от държавите-членки. В член 4, параграф 3, първо и второ тире от посоченото решение се определят правила относно процента, който трябва да се приложи спрямо разходите, направени от държавите-членки.

(3)

С Регламент (ЕО) № 349/2005 на Комисията (2) се определят правила относно финансирането от Общността на спешни мерки и на кампанията за борба с някои болести по животните съгласно Решение 90/424/ЕИО на Съвета. В член 3 от посочения регламент се определят правила относно разходите, приемливи за финансова подкрепа от страна на Съюза.

(4)

С Решение 2008/441/ЕО на Комисията от 4 юни 2008 година относно финансовото участие на Общността в спешните мерки за борба с инфлуенцата по птиците в Германия през 2007 година (3) се разрешава финансово участие от страна на Съюза в разходите на Германия, направени за ликвидирането на инфлуенцата по птиците. В съответствие с посоченото решение беше преведен първи транш от 320 000,00 EUR.

(5)

На 13 май 2008 г. и на 25 юли 2008 г. Германия подаде официална молба за възстановяване на разходите, както е предвидено в член 7, параграф 1 и член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 349/2005. На 9 февруари 2009 г. беше започнат предварителен одит. Окончателните заключения на Комисията бяха съобщени на Германия в писмо от 20 септември 2010 г. и бяха потвърдени в писмо от 21 февруари 2011 г.

(6)

Изплащането на финансовото участие на Съюза трябва да бъде обвързано с действителното изпълнение на планираните дейности и с предоставянето от страна на компетентните органи на цялата необходима информация в рамките на установените срокове.

(7)

Германските власти са изпълнили изцяло техническите и административните си задължения, както е предвидено в член 4, параграф 1 от Решение 2009/470/ЕО и в член 7 от Регламент (ЕО) № 349/2005.

(8)

С оглед на изложените по-горе съображения понастоящем следва да бъде определен общият размер на финансовото участие на Съюза за приемливите разходи, направени във връзка с ликвидирането на инфлуенцата по птиците в Германия през 2007 г.

(9)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Финансовото участие от страна на Съюза в разходите, свързани с ликвидирането на инфлуенцата по птиците в Германия през 2007 г., се определя на 1 141 550,98 EUR. Това решение представлява решение за финансиране по смисъла на член 75 от Финансовия регламент.

Член 2

Остатъкът от размера на финансовото участие се определя на 821 550,98 EUR.

Член 3

Адресат на настоящото решение е Федерална република Германия.

Съставено в Брюксел на 17 юни 2011 година.

За Комисията

John DALLI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 155, 18.6.2009 г., стр. 30.

(2)  ОВ L 55, 1.3.2005 г., стр. 12.

(3)  ОВ L 156, 14.6.2008 г., стр. 14.


18.6.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 160/90


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 17 юни 2011 година

за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук GHB614 (BCS-GHØØ2-5), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета

(нотифицирано под номер C(2011) 4177)

(само текстът на немски език е автентичен)

(текст от значение за ЕИП)

(2011/354/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи (1), и по-специално член 7, параграф 3 и член 19, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 18 януари 2008 г. в съответствие с членове 5 и 17 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 Bayer CropScience AG подаде до компетентния орган на Нидерландия заявление за пускане на пазара на храни, хранителни съставки и фуражи, съдържащи, състоящи се или произведени от памук GHB614 (наричано по-долу „заявлението“).

(2)

Заявлението също така обхваща пускането на пазара на продукти, различни от храни и фуражи, съдържащи или състоящи се от памук GHB614, предназначени за същата употреба, както всяка друга разновидност на памука, с изключение на отглеждането. Поради това в съответствие с член 5, параграф 5 и член 17, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 заявлението включва данните и информацията, изисквани в приложения III и IV към Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 март 2001 г. относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и за отмяна на Директива 90/220/ЕИО на Съвета (2), както и информация и заключения относно оценката на риска, извършена в съответствие с принципите, посочени в приложение II към Директива 2001/18/ЕО. То включва и план за наблюдение на въздействието върху околната среда, съобразен с приложение VII към Директива 2001/18/ЕО.

(3)

На 10 март 2009 г. Европейският орган за безопасност на храните (наричан по-долу „ЕОБХ“) даде положително становище в съответствие с членове 6 и 18 от Регламент (ЕО) № 1829/2003. Той стигна до заключението, че памукът GHB614 е толкова безопасен, колкото и съответстващият му генетично немодифициран аналог по отношение на евентуалното въздействие върху здравето на човека и на животните или върху околната среда. Поради това органът заключи, че е малко вероятно пускането на пазара на продуктите, съдържащи, състоящи се или произведени от памук GHB614, както са описани в заявлението (наричани по-долу „продуктите“), да окаже отрицателно въздействие върху здравето на човека или на животните или върху околната среда в рамките на предвидените видове употреба (3). В становището си ЕОБХ взе предвид всички конкретни въпроси и опасения, изразени от държавите-членки в контекста на консултацията с националните компетентни органи, както е предвидено в член 6, параграф 4 и член 18, параграф 4 от посочения регламент.

(4)

По-специално ЕОБХ стигна до заключението, че като състав и агрономични характеристики памук GHB614 е равностоен на съответния му генетично немодифициран аналог и на другите обикновени разновидности на памука, с изключение на внесената характеристика, и че молекулната характеристика не дава сведения за нежелани ефекти от генното модифициране, поради което не са необходими изследвания за безвредност за животните на целите храни/фуражи (напр. 90-дневно изследване за токсичност при плъхове).

(5)

В становището си ЕОБХ също така стигна до заключението, че предложеният от заявителя план за наблюдение на околната среда, включващ план за общ надзор, е в съответствие с предвидената употреба на продуктите. Въпреки това, предвид физичните характеристики на семената от памук и начините на превозване, ЕОБХ препоръча в рамките на процедурите за общ надзор да се въведат конкретни мерки за активно наблюдение за поява на диворастящ памук в зоните, където е вероятно разпиляване и поникване на семена.

(6)

С цел да се опишат по-добре изискванията на наблюдението и да се осигури съответствие с препоръките на ЕОБХ, предложеният от заявителя план за наблюдение беше изменен. В плана са предвидени специални мерки за ограничаване на загубите и разпиляването на семена и за изкореняване на случайно поникнали памукови растения.

(7)

Предвид посочените съображения следва да се предостави разрешение за продуктите.

(8)

За всеки ГМО следва да се посочи единен идентификатор, както е предвидено в Регламент (ЕО) № 65/2004 на Комисията от 14 януари 2004 г. за създаване на система за разработване и оценка на единните идентификатори за генетично модифицирани организми (4).

(9)

Въз основа на становището на ЕОБХ не са необходими специални изисквания, различни от предвидените в член 13, параграф 1 и член 25, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1829/2003, за етикетиране на храни, хранителни съставки и фуражи, съдържащи, състоящи се или произведени от памук GHB614. За да се гарантира обаче употребата на продуктите в рамките на разрешението, предвидено в настоящото решение, етикетирането на фуражите, съдържащи или състоящи се от ГМО, и на продукти, различни от храни и фуражи, съдържащи или състоящи се от ГМО, за които е поискано разрешение, следва да бъде допълнено с ясно обозначение, че въпросните продукти не трябва да бъдат използвани за отглеждане.

(10)

В член 4, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1830/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно проследяването и етикетирането на генетично модифицирани организми и проследяването на храни и фуражи от генетично модифицирани продукти и за изменение на Директива 2001/18/ЕО (5) се определят изисквания за етикетиране на продукти, съдържащи или състоящи се от ГМО. Изискванията за проследяване на продукти, съдържащи или състоящи се от ГМО, са определени в член 4, параграфи 1—5, а тези за храни и фуражи, произведени от ГМО, са определени в член 5 от посочения регламент.

(11)

Титулярят на разрешението следва да представя годишни доклади относно изпълнението и резултатите от дейностите, посочени в плана за наблюдение на въздействието върху околната среда. Тези резултати следва да бъдат представени в съответствие с Решение 2009/770/ЕО на Комисията от 13 октомври 2009 г. за утвърждаване на стандартните формуляри за отчитане на резултатите от наблюдението на съзнателното освобождаване в околната среда на генетично модифицирани организми като продукти или като съставка на продукти с цел пускане на пазара съгласно Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (6). Становището на ЕОБХ не оправдава налагането на специални условия или ограничения за пускането на пазара и/или специални условия или ограничения за употребата и работата с продуктите, включително изисквания за наблюдение след пускане на пазара за употребата на храни и фуражи, или специални условия за защита на определени екосистеми/околна среда и/или географски зони, както е предвидено в член 6, параграф 5, буква д) и член 18, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1829/2003.

(12)

Цялата необходима информация относно разрешаването на продуктите следва да бъде вписана в регистъра на Общността за генетично модифицирани храни и фуражи, както е предвидено в Регламент (ЕО) № 1829/2003.

(13)

Страните по Протокола от Картахена по биобезопасност към Конвенцията за биологично разнообразие трябва да бъдат уведомени за настоящото решение посредством информационната система „Клирингова къща по биобезопасност“ съгласно член 9, параграф 1 и член 15, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕО) № 1946/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2003 г. относно трансграничното придвижване на генетично модифицирани организми (7).

(14)

Проведени бяха консултации със заявителя относно предвидените в настоящото решение мерки.

(15)

Постоянният комитет по хранителната верига и здравето на животните не предостави становище в рамките на срока, определен от неговия председател, поради което Комисията предостави на Съвета предложение, свързано с тези мерки. След като на свое заседание на 17 март 2011 г. Съветът не успя да вземе решение с квалифицирано мнозинство „за“ или „против“ предложението и посочи, че работата му по това досие е приключена, тези мерки следва да бъдат приети от Комисията,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Генетично модифициран организъм и единен идентификатор

На генетично модифицирания памук (Gossypium hirsutum) GHB614, посочен в буква б) от приложението към настоящото решение, се присвоява единният идентификатор BCS-GHØØ2-5, както е предвидено в Регламент (ЕО) № 65/2004.

Член 2

Разрешение

Следните продукти са разрешени за целите на член 4, параграф 2 и член 16, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 в съответствие с условията, определени в настоящото решение:

а)

храни и хранителни съставки, съдържащи, състоящи се или произведени от памук BCS-GHØØ2-5;

б)

фуражи, съдържащи, състоящи се или произведени от памук BCS-GHØØ2-5;

в)

продукти, различни от храни и фуражи, съдържащи или състоящи се от памук BCS-GHØØ2-5 за същата употреба, както всяка друга разновидност на памука, с изключение на отглеждането.

Член 3

Етикетиране

1.   За целите на изискванията за етикетиране, установени в член 13, параграф 1 и член 25, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 и в член 4, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1830/2003, „името на организма“ е „памук“.

2.   Надписът „не е предназначено за отглеждане“ се вижда на етикета и в придружаващата документация на продуктите, съдържащи или състоящи се от памук BCS-GHØØ2-5, посочени в член 2, букви б) и в).

Член 4

Наблюдение на въздействието върху околната среда

1.   Титулярят на разрешението осигурява изготвянето и изпълнението на плана за наблюдение на въздействието върху околната среда, както е определен в буква з) от приложението.

2.   Титулярят на разрешението представя на Комисията годишни доклади относно изпълнението и резултатите от дейностите, посочени в плана за наблюдение, в съответствие с Решение 2009/770/ЕО.

Член 5

Регистър на Общността

Информацията, посочена в приложението към настоящото решение, се вписва в регистъра на Общността за генетично модифицирани храни и фуражи, предвиден в член 28 от Регламент (ЕО) № 1829/2003.

Член 6

Титуляр на разрешението

Титуляр на разрешението е Bayer CropScience AG.

Член 7

Валидност

Настоящото решение се прилага за период 10 години от датата на неговото нотифициране.

Член 8

Адресат

Адресат на настоящото решение е Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim am Rhein, Германия.

Съставено в Брюксел на 17 юни 2011 година.

За Комисията

John DALLI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 106, 17.4.2001 г., стр. 1.

(3)  http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2006-020

(4)  ОВ L 10, 16.1.2004 г., стр. 5.

(5)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 24.

(6)  ОВ L 275, 21.10.2009 г., стр. 9.

(7)  ОВ L 287, 5.11.2003 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

а)   Заявител и титуляр на разрешението

Име

:

Bayer CropScience AG

Адрес

:

Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim am Rhein — Germany

б)   Обозначение и спецификация на продуктите

1.

храни и хранителни съставки, съдържащи, състоящи се или произведени от памук BCS-GHØØ2-5;

2.

фуражи, съдържащи, състоящи се или произведени от памук BCS-GHØØ2-5;

3.

продукти, различни от храни и фуражи, съдържащи или състоящи се от памук BCS-GHØØ2-5, предназначени за същата употреба, както всяка друга разновидност на памука, с изключение на отглеждането.

Генетично модифицираният памук BCS-GНØØ2-5 (Gossypium hirsutum), както е описан в заявлението, експресира протеина 2mEPSPS, придаващ поносимост към хербицида глифозат.

в)   Етикетиране

1.

За целите на специалните изисквания за етикетиране, установени в член 13, параграф 1 и член 25, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 и в член 4, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1830/2003, „името на организма“ е „памук“.

2.

Надписът „не е предназначено за отглеждане“ се вижда на етикета и в придружаващата документация на продуктите, съдържащи или състоящи се от памук BCS-GHØØ2-5, посочени в член 2, букви б) и в) от настоящото решение.

г)   Метод на откриване

Специфичен за явлението метод в реално време, основаващ се на полимеразно-верижна реакция (PCR) за количественото определяне на памук BCS-GHØØ2-5.

Утвърден върху семена от референтната лаборатория на Общността, създадена по силата на Регламент (ЕО) № 1829/2003, публикуван на адрес http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdoss.htm.

Референтен материал: AOCS 1108-A и AOCS 0306-А, достъпни посредством Американското дружество на химиците в областта на маслата и мазнините (American Oil Chemists Society) на следния адрес: http://www.aocs.org/tech/crm/.

д)   Единен идентификатор

BCS-GHØØ2-5

е)   Информация, изисквана съгласно разпоредбите на приложение II към Протокола от Картахена по биобезопасност към Конвенцията за биологично разнообразие

Информационна система „Клирингова къща по биобезопасност“, регистрационен номер: вж. [попълва се при нотификацията]

ж)   Условия или ограничения за пускането на пазара, употребата или работата с продуктите

Не се изискват.

з)   План за наблюдение

План за наблюдение на въздействието върху околната среда, съобразен с приложение VII към Директива 2001/18/ЕО.

[Връзка: план, публикуван в Интернет]

и)   Изисквания за наблюдение след пускане на пазара за употребата на храни за консумация от човека

Няма.

Забележка: Възможно е в бъдеще да се наложат промени на връзките за достъп до необходимите документи. Тези промени ще станат публично достояние чрез актуализиране на регистъра на Общността за генетично модифицираните храни и фуражи.