ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2011.159.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 159

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
17 юни 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2011/343/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 9 март 2011 година за сключването на Споразумението между Европейската общност и Хашемитско кралство Йордания за научно и технологично сътрудничество

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 572/2011 на Съвета от 16 юни 2011 година за изменение на Регламент (ЕС) № 204/2011 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

2

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 573/2011 на Съвета от 16 юни 2011 година за прилагане на член 16, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 204/2011 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

5

 

*

Регламент (ЕС) № 574/2011 на Комисията от 16 юни 2011 година за изменение на приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници за нитрити, меламин, Ambrosia spp и при преминаването на някои кокцидиостатици и хистомоностатици, и за консолидиране на приложения I и II към директивата ( 1 )

7

 

*

Регламент (ЕС) № 575/2011 на Комисията от 16 юни 2011 година относно Каталога на фуражните суровини ( 1 )

25

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 576/2011 на Комисията от 16 юни 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 543/2008 относно въвеждането на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на определени стандарти за предлагането на пазара на месо от домашни птици

66

 

*

Регламент за изпълнение (EC) № 577/2011 на Комисията от 16 юни 2011 година за изменение за 149-и път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните

69

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 578/2011 на Комисията от 16 юни 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

86

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2011/344/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Съвета от 30 май 2011 година за предоставяне на финансова помощ за Португалия от страна на Съюза

88

 

*

Решение за изпълнение 2011/345/ОВППС на Съвета от 16 юни 2011 година за изпълнение на Решение 2011/137/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

93

 

 

2011/346/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 20 юли 2010 година относно държавна помощ C 33/09 (ex NN 57/09, CP 191/09), приведена в действие от Португалия под формата на държавна гаранция за ВРР (нотифицирано под номер C(2010) 4932)  ( 1 )

95

 

 

2011/347/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 16 юни 2011 година за определяне на финансовото участие на Съюза в провеждането на епидемиологично проучване и мерките за надзор на болестта син език в контекста на предприетите спешни мерки за борба с тази болест в Нидерландия през 2006 и 2007 г. (нотифицирано под номер C(2011) 4146)

105

 

 

IV   Актове, приети преди 1 декември 2009 г. по силата на Договора за ЕО, Договора за ЕС и Договора за Евратом

 

 

2011/348/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 10 ноември 2009 година за подписването от името на Общността и временното прилагане на Споразумението между Европейската общност и Хашемитско кралство Йордания за научно и технологично сътрудничество

107

Споразумение между Европейската общност и правителството на Хашемитското кралство Йордания за научно и технологично сътрудничество

108

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

17.6.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 159/1


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 9 март 2011 година

за сключването на Споразумението между Европейската общност и Хашемитско кралство Йордания за научно и технологично сътрудничество

(2011/343/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 186 във връзка с член 218, параграф 6, буква а), подточка v) от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

Комисията договори от името на Общността Споразумение между Европейската общност и Хашемитско кралство Йордания за научно и технологично сътрудничество.

(2)

Споразумението бе подписано от представителите на страните на 30 ноември 2009 г. в Брюксел и се прилага временно от подписването му съгласно член 7, параграф 2 от Споразумението до сключването му.

(3)

Вследствие на влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. Европейският съюз замести Европейската общност и е неин правоприемник.

(4)

Споразумението следва да бъде сключено от името на Съюза,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Споразумението между Европейската общност и Хашемитското кралство Йордания за научно и технологично сътрудничество, се одобрява от името на Съюза (1).

Член 2

Председателят на Съвета извършва от името на Съюза нотификацията, предвидена в член 7, параграф 2 от Споразумението, и нотифицира Хашемитското кралство Йордания за следното:

„Вследствие на влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. Европейският съюз замести Европейската общност и е неин правоприемник, като от тази дата упражнява всички права и поема всички задължения на Европейската общност. Следователно позоваванията на „Европейската общност“ в текста на Споразумението се считат, където е уместно, за позовавания на „Европейския съюз“.“

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 9 март 2011 година.

За Съвета

Председател

CSÉFALVAY Z.


(1)  Вж. страница 108 от настоящия брой на Официален вестник.


РЕГЛАМЕНТИ

17.6.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 159/2


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 572/2011 НА СЪВЕТА

от 16 юни 2011 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 204/2011 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215 от него,

като взе предвид Решение 2011/137/ОВППС на Съвета от 28 февруари 2011 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия (1),

като взе предвид съвместното предложение на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската Комисия,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2011/137/ОВППС, изменено с Решение 2011/332/ОВППС (2) се предвижда конкретна дерогация във връзка със замразяването на активите на някои образувания (пристанища).

(2)

Целесъобразно е да се осигури провеждането на хуманитарни операции и предоставянето на материали и стоки за удовлетворяване на основните нужди на гражданското население, както и провеждането на операции, необходими за евакуации от Либия.

(3)

Тези мерки попадат в обхвата на Договора за функционирането на Европейския съюз и следователно за тяхното прилагане е необходим нормативен акт на равнището на Съюза, по-специално с цел да се осигури еднаквото им прилагане от страна на икономическите оператори във всички държави-членки.

(4)

С оглед на сериозното положение в Либия и в съответствие с Решение 2011/137/ОВППС, в списъка на лицата и образуванията, на които са наложени ограничителни мерки, съдържащ се в приложение III към Регламент (ЕС) 204/2011 на Съвета (3), следва да бъдат добавени още образувания.

(5)

За да се гарантира, че предвидените в настоящия регламент мерки са ефективни, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 204/2011 се изменя, както следва:

(1)

Член 8а се заменя със следното:

„Член 8а

Чрез дерогация от член 5 компетентните органи в държавите-членки, изброени в приложение IV, могат да разрешат освобождаването на замразени финансови средства или икономически ресурси, принадлежащи на лицата, образуванията или органите, изброени в приложение III, или предоставянето на определени финансови средства или икономически ресурси на лицата, образуванията или органите, изброени в приложение III, при условия, които считат за целесъобразни, когато сметнат, че това е необходимо за хуманитарни цели, като предоставяне и улесняване на предоставянето на хуманитарна помощ, за предоставяне на материали и стоки, необходими за удовлетворяване на основните нужди на гражданското население, включително храни и земеделски материали за нейното производство, медицински материали и снабдяване с електроенергия, или за евакуации от Либия. Съответната държава-членка информира другите държави-членки и Комисията за разрешенията, дадени съгласно този член в срок от две седмици след даване на разрешението.“

(2)

Вмъква се следният член:

„Член 10а

Чрез дерогация от член 5, параграф 2 компетентните органи в държавите-членки, както са определени на уебсайтовете, изброени в приложение IV, могат да разрешат предоставянето на определени финансови средства или икономически ресурси на пристанищните органи, изброени в приложение III, във връзка с изпълнението до 15 юли 2011 г. на договори, сключени преди 7 юни 2011 г., с изключение на договори, свързани с нефт, газ и рафинирани нефтопродукти. Държавата-членка информира другите държави-членки и Комисията за разрешенията, дадени съгласно този член в срок от две седмици след даване на разрешението“.

Член 2

Образуванията, изброени в приложението към настоящия регламент се добавят в списъка, съдържащ се в приложение III към Регламент (ЕС) № 204/2011.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 16 юни 2011 година.

За Съвета

Председател

MARTONYI J.


(1)  ОВ L 58, 3.3.2011 г., стр. 53.

(2)  ОВ L 149, 8.6.2011 г., стр. 10.

(3)  ОВ L 58, 3.3.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Образувания, посочени в член 2

 

Наименование

Идентифицираща информация

Основания

Дата на вписване

 

Пристанищни власти в Триполи

Port Authority:

Socialist Ports Company (във връзка с експлоатацията на пристанището в Триполи)

Tel.: +218 21 43946

Под контрола на режима на Кадафи

7.6.2011

 

Пристанищни власти в Al Khoms

Port Authority:

Socialist Ports Company (във връзка с експлоатацията на пристанището в Триполи)

Tel.: +218 21 43946

Под контрола на режима на Кадафи

7.6.2011

 

Пристанищни власти в Brega

 

Под контрола на режима на Кадафи

7.6.2011

 

Пристанищни власти в Ras Lanuf

Port Authority:

Veba Oil Operations BV

Address: PO Box 690

Tripoli, Libya

Tel.: +218 21 333 0081

Под контрола на режима на Кадафи

7.6.2011

 

Пристанищни власти в Zawia

 

Под контрола на режима на Кадафи

7.6.2011

 

Пристанищни власти в Zuwara

Port Authority:

Port Authority of Zuwara

Address: PO Box 648

Port Affairs and Marine Transport

Tripoli

Libya

Tel.: +218 25 25305

Под контрола на режима на Кадафи

7.6.2011


17.6.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 159/5


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 573/2011 НА СЪВЕТА

от 16 юни 2011 година

за прилагане на член 16, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 204/2011 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 204/2011 на Съвета от 2 март 2011 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия (1), и по-специално член 16, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

с оглед на развитието на събитията в Либия списъкът на лицата и образуванията, на които са наложени ограничителни мерки, съдържащ се в приложение III към Регламент (ЕС) № 204/2011, следва да бъде изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Вписването относно лицето, посочено в приложението към настоящия регламент, се заличава от списъка в приложение III към Регламент (ЕС) № 204/2011.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 16 юни 2011 година.

За Съвета

Председател

MARTONYI J.


(1)  ОВ L 58, 3.3.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Лице, посочено в член 1

14.

ZARTI, Mustafa


17.6.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 159/7


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 574/2011 НА КОМИСИЯТА

от 16 юни 2011 година

за изменение на приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници за нитрити, меламин, Ambrosia spp и при преминаването на някои кокцидиостатици и хистомоностатици, и за консолидиране на приложения I и II към директивата

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 май 2002 г. относно нежеланите вещества в храните за животни (1), и по-специално член 8, параграф 1 и член 8, параграф 2, първо тире от нея,

като има предвид, че:

(1)

В Директива 2002/32/ЕО се предвижда, че използването на продукти, предназначени за хранене на животни, в които нивата на нежелани вещества надвишават максимално допустимите граници, установени в приложение I към посочената директива, е забранено. За някои нежелани вещества държавите-членки провеждат разследване, за да установят произхода на тези вещества, ако са надвишени праговете, определени в приложение II към посочената директива.

(2)

Що се отнася до нитритите, беше установено, че в продуктите и страничните продукти от захарно цвекло и захарна тръстика, както и в тези от производството на нишесте, се съдържат при някои обстоятелства нитрити в количества, които надвишават установените наскоро в приложение I към Директива 2002/32/ЕО максимално допустими граници. Освен това изглежда, че аналитичните методи за определяне на нитрити във фуражите невинаги предоставят достоверни аналитични резултати по отношение на продуктите и страничните продукти от захарно цвекло и захарна тръстика, както и на тези от производството на нишесте. С оглед на това, че в становището си от 25 март 2009 г. (2) Европейският орган по безопасност на храните (ЕОБХ) заключи, че наличието на нитрити в продуктите от животински произход не предизвиква опасения за здравето на човека, съответните продукти следва да бъдат освободени засега от изискванията за максимални допустими граници за нитрити във фуражите, а нивата на нитритите в тези продукти и съответните методи за анализ да бъдат допълнително изследвани.

(3)

Що се отнася до веществото меламин, на 18 март 2010 г. ЕОБХ прие научно становище относно меланина в храните и фуражите (3). От констатациите на ЕОБХ става ясно, че експозицията на меламин може да доведе до образуването на кристали в уринарния тракт. Тези кристали увреждат проксималния тубул и са наблюдавани при животни и деца вследствие на инциденти с примеси на меламин във фуражи и храни за кърмачета, които в някои случаи са довели до смърт. Комисията за Кодекс алиментариус е установила максимално допустими граници за меламин във фуражите и храните (4). Целесъобразно е, за да се опази здравето на хората и животните, тези максимално допустими граници да бъдат включени в приложение I към Директива 2002/32/ЕО, тъй като те са в съответствие със заключенията от становището на ЕОБХ. Целесъобразно е някои фуражни добавки да бъдат освободени от изискването за максимално допустимите граници, тъй като поради нормалния производствен процес те неизбежно съдържат количества меланин над максимално допустимите граници.

(4)

Що се отнася до Ambrosia spp., в становището си от 4 юни 2010 г. (5) ЕОБХ заключава, че храните за птици могат да представляват важен канал за разпространение на Ambrosia spp., особено в незаразени области, тъй като в тях често се съдържат непреработени семена от Ambrosia spp. Поради това е много вероятно чрез предотвратяване на употребата на замърсени с необработени семена на Ambrosia spp. храни за птици да се ограничи по-нататъшното разпространение на Ambrosia spp. в Съюза. Растенията от видовете Ambrosia spp. са заплаха за общественото здраве поради алергенните свойства на техните полени. Вдишването на полените на растението може да причини риноконюнктивит и астма, както и други болестни състояния,. Съществуват също така доказателства за алергичност към полена на Ambrosia spp. при животните. Следователно е целесъобразно да се ограничи наличието на семена на Ambrosia spp. във фуражните суровини и комбинираните фуражи, съдържащи несмлени зърна и семена, и да се установи такава максимално допустима граница за семена на Ambrosia spp. в несмлени зърна и семена, която е толкова ниска, колкото е разумно постижимо (принцип „ALARA“) посредством добри селскостопански практики и техники за почистване.

(5)

Що се отнася до кокцидиостатиците и хистомоностатиците, преминаване може да настъпи, когато тези вещества са използвани като разрешени фуражни добавки. Такова преминаване може да доведе до замърсяване на фуражи, произведени впоследствие, поради наличието на технически неизбежни следи от такива вещества, наричано също „неизбежно преминаване“ или „кръстосано замърсяване“, във фуражи, в които не е разрешена употребата на кокцидиостатици и хистомоностатици, наричани още „нецелеви фуражи“. Като се отчита прилагането на добрите производствени практики, максимално допустимите граници за неизбежното преминаване на кокцидиостатици или хистомоностатици в нецелеви фуражи следва да бъде определено въз основа на принципа „ALARA“ („толкова ниски, колкото е разумно постижимо“). За да се даде възможност на производителите на фуражи да управляват неизбежното преминаване, следва да се предвиди стойност на преминаване от приблизително 3 % от максимално разрешеното съдържание по отношение на фуражите за по-слабо чувствителните нецелеви животински видове и от приблизително 1 % от максимално разрешеното съдържание за фуражите, предназначени за чувствителни нецелеви животински видове, и за фуражите, които се използват в периода преди клането на животните. Стойността на преминаване от 1 % следва да се смята за приемлива и за кръстосаното замърсяване както на други фуражи за целеви видове, в които не се добавят кокцидиостатици или хистомоностатици, така и по отношение на нецелевите фуражи за „животни, отглеждани за продължително производство на храни“, като например млечни крави или кокошки носачки, когато е установено преминаване от фуражи в храни от животински произход. Когато се дават фуражни суровини директно на животни или се използват допълващи фуражи, тяхната употреба не следва да води до експозиция на животните на по-високи нива на кокцидиостатици или хистомоностатици, отколкото съответстващите максимално допустими граници на експозиция, когато се използват единствено пълноценни фуражи в дневната дажба.

(6)

Що се отнася до коксидиостатиците наразин, никарбазин и лазалоцид натрий, приложение I към Директива 2002/32/ЕО следва да бъде изменено, за да се вземат предвид скорошните промени в разрешителните за тези вещества, а Регламент (ЕО) № 124/2009 на Комисията от 10 февруари 2009 г. за определяне на максимално допустимите граници за наличието на кокцидиостатици или хистомоностатици в храни в резултат на неизбежното преминаване на тези вещества в нецелеви фуражи (6) следва да бъде изменен впоследствие.

(7)

Приложения I и II към Директива 2002/32/ЕО вече неколкократно са били съществено адаптирани в миналото. Следователно е целесъобразно посочените приложения да бъдат консолидирани. Целесъобразно е, за да се подобри яснотата и четивността на посочените приложения, те да бъдат преструктурирани и да се хармонизира използваната терминология. Целесъобразно е, с оглед на това, че разпоредбите на приложенията са директно приложими и задължителни в своята цялост, посочените приложения да бъдат установени с регламент.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и нито Европейският парламент, нито Съветът изказаха възражения срещу тях,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения I и II към Директива 2002/32/ЕО се заменят с текста на приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 юли 2011 г.

Разпоредбите по отношение на Ambrosia spp. се прилагат от 1 януари 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 16 юни 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 140, 30.5.2002 г., стр. 10.

(2)  Експертна група на ЕОБХ по замърсителите в хранителната верига, „Научно становище относно нитритите като нежелани вещества във фуражите“, The EFSA Journal (2009) 1017, стр. 1-47. Публикувано онлайн на: http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1017.pdf.

(3)  Експертна група на ЕОБХ по замърсителите в хранителната верига и Експертна група на ЕОБХ по материали, които влизат в контакт с храни, ензими, аромати и спомагателни средства за обработка; Научно становище относно меламина в храните и фуражите. EFSA Journal 2010 г.; 8(4):1573. [145 стр.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1573. Публикувано онлайн на: http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1573.pdf.

(4)  Доклад от тридесет и третата сесия на съвместната програма на ФАО и СЗО относно стандартите за храните; Комисия за Кодекс алиментариус, Женева, Швейцария, 5—9 юли 2010 г. (ALINORM 10/33/REP).

(5)  Експертна група на ЕОБХ по замърсителите в хранителната верига (CONTAM) и Експертна група на ЕОБХ по материали, които влизат в контакт с храни, ензими, аромати и спомагателни средства за обработка (PLH); Научно становище относно въздействието, което наличието на Ambrosia spp. в храните за животни оказва върху общественото здраве, здравето на животните или околната среда. EFSA Journal 2010 г.; 8(6):1566 [37 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1566. Публикувано онлайн на: http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1566.pdf.

(6)  ОВ L 140, 11.2.2009 г., стр. 7.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения I и II към Директива 2002/32/ЕО се заменят със следното:

ПРИЛОЖЕНИЕ I

МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМИ ГРАНИЦИ ЗА НЕЖЕЛАНИ ВЕЩЕСТВА, КАКТО Е ПОСОЧЕНО В ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФ 2

РАЗДЕЛ I:   НЕОРГАНИЧНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ И АЗОТНИ СЪЕДИНЕНИЯ

Нежелано вещество

Продукти, предназначени за хранене на животни

Максимално съдържание в mg/kg (ppm), съотнесено към фуражи със съдържание на влага 12 %

1.

Арсен (1)

Фуражни суровини

2

с изключение на:

 

брашна от трева, от сушена люцерна и от сушена детелина и изсушен пулп от захарно цвекло и изсушен меласиран пулп от захарно цвекло;

4

експелер от ядки на маслодайна палма;

4 (2)

фосфати и варовити морски водорасли;

10

калциев карбонат;

15

магнезиев оксид и магнезиев карбонат;

20

риба, други водни животни и продукти, получени от тях;

25 (2)

брашно от морски водорасли и фуражни суровини, получени от морски водорасли;

40 (2)

Железни частици, използвани като средство за проследяване (маркери).

50

Фуражни добавки от функционалната група на съединенията на микроелементите,

30

с изключение на:

 

меден сулфат пентахидрат и меден карбонат;

50

цинков оксид, манганов оксид и меден оксид.

100

Допълващи фуражи,

4

с изключение на:

 

минерални фуражи.

12

Пълноценни фуражи,

2

с изключение на:

 

пълноценни фуражи за риба и животни с ценна кожа.

10 (2)

2.

Кадмий

Фуражни суровини от растителен произход.

1

Фуражни суровини от животински произход.

2

Фуражни суровини от минерален произход,

2

с изключение на:

 

фосфати.

10

Фуражни добавки от функционалната група на съединенията на микроелементите,

10

с изключение на:

 

меден оксид, манганов оксид, цинков оксид и манганов сулфат монохидрат.

30

Фуражни добавки от функционалните групи на свързващите вещества и противослепващите агенти.

2

Премикси (6)

15

Допълващи фуражи,

0,5

с изключение на:

 

минерални фуражи

 

- -

съдържащи < 7 % фосфор (8);

5

- -

съдържащи ≥ 7 % фосфор (8);

0,75 на 1 % фосфор (8) и най-много 7,5

допълващи храни за домашни любимци.

2

Пълноценни фуражи,

0,5

с изключение на:

 

пълноценни фуражи за едър рогат добитък (с изключение на телета), овце (с изключение на агнета), кози (с изключение на ярета) и риба;

1

пълноценни храни за домашни любимци.

2

3.

Флуор (7)

Фуражни суровини,

150

с изключение на:

 

фуражни суровини от животински произход, с изключение на морски ракообразни животни, като например морски крил;

500

морски ракообразни животни, като например морски крил;

3 000

фосфати;

2 000

калциев карбонат;

350

магнезиев оксид;

600

варовикови морски водорасли.

1 000

Вермикулит (E 561).

3 000

Допълващи фуражи:

 

съдържащи ≤ 4 % фосфор (8);

500

съдържащи > 4 % фосфор (8).

125 на 1 % фосфор (8)

Пълноценни фуражи,

150

с изключение на:

 

пълноценни фуражи за прасета;

100

пълноценни фуражи за домашни птици (с изключение на пилета) и риба;

350

пълноценни фуражи за пилета;

250

пълноценни фуражи за едър рогат добитък, овце и кози

 

- -

в лактация;

30

- -

други.

50

4.

Олово

Фуражни суровини,

10

с изключение на:

 

тревни фуражи (3);

30

фосфати и варовикови морски водорасли;

15

калциев карбонат;

20

дрожди.

5

Фуражни добавки от функционалната група на съединенията на микроелементите,

100

с изключение на:

 

цинков оксид;

400

манганов оксид, железен карбонат, меден карбонат.

200

Фуражни добавки от функционалната група на свързващите вещества и противослепващите агенти,

30

с изключение на:

 

клиноптилолит с вулканичен произход.

60

Премикси (6).

200

Допълващи фуражи,

10

с изключение на:

 

минерални фуражи.

15

Пълноценни фуражи.

5

5.

Живак (4)

Фуражни суровини,

0,1

с изключение на:

 

риба, други водни животни и продукти, получени от тях;

0,5

калциев карбонат.

0,3

Комбинирани фуражи,

0,1

с изключение на:

 

минерални фуражи;

0,2

комбинирани фуражи за риба;

0,2

комбинирани храни за кучета, котки и животни с ценна кожа.

0,3

6.

Нитрити (5)

Фуражни суровини,

15

с изключение на:

 

рибно брашно;

30

силажи;

продукти и странични продукти от захарно цвекло и захарна тръстика, както и от производството на нишесте.

Пълноценни фуражи,

15

с изключение на:

 

пълноценни храни за кучета и котки със съдържание на влага над 20 %.

7.

Меламин (9)

Фуражи,

2,5

с изключение на фуражните добавки:

 

гуанидин оцетна киселина (ГОК)

урея;

биурет.


РАЗДЕЛ II:   МИКОТОКСИНИ

Нежелано вещество

Продукти, предназначени за хранене на животни

Максимално съдържание в mg/kg (ppm), съотнесено към фуражи със съдържание на влага 12 %

1.

Афлатоксин В1

Фуражни суровини

0,02

Допълващи и пълноценни фуражи

0,01

с изключение на:

 

комбинирани фуражи за млечни крави и телета, млечни овце и агнета, млечни кози и ярета, прасенца и млади домашни птици;

0,005

комбинирани фуражи за едър рогат добитък (без млечни крави и телета), овце (без млечни овце и агнета), кози (без млечни кози и ярета), прасета (без прасенца) и домашни птици (без млади домашни птици).

0,02

2.

Мораво рогче (Claviceps purpurea)

Фуражни суровини и комбинирани фуражи, съдържащи несмлени зърна.

1 000


РАЗДЕЛ III:   ПРИСЪЩИ НА РАСТЕНИЯТА ТОКСИНИ

Нежелано вещество

Продукти, предназначени за хранене на животни

Максимално съдържание в mg/kg (ppm), съотнесено към фуражи със съдържание на влага 12 %

1.

Свободен госипол

Фуражни суровини,

20

с изключение на:

 

памучно семе;

5 000

кюспе и храни от памучно семе.

1 200

Пълноценни фуражи,

20

с изключение на:

 

пълноценни фуражи за едър рогат добитък (без телета);

500

пълноценни фуражи за овце (без агнета) и кози (без ярета);

300

пълноценни фуражи за домашни птици (без кокошки носачки) и телета;

100

пълноценни фуражи за зайци, агнета, ярета и прасета (без прасенца).

60

2.

Циановодородна киселина

Фуражни суровини,

50

с изключение на:

 

ленено семе;

250

кюспе от ленено семе;

350

продукти от маниока и бадемово кюспе.

100

Пълноценни фуражи,

50

с изключение на:

 

пълноценни фуражи за пилета (< 6 седмици).

10

3.

Теобромин

Пълноценни фуражи,

300

с изключение на:

 

пълноценни фуражи за прасета;

200

пълноценни храни за кучета, пълноценни фуражи за зайци, коне и животни с ценна кожа.

50

4.

Винил тиооксазолидон (5-винилоксазолидин-2-тион)

Пълноценни фуражи за домашни птици,

1 000

с изключение на:

 

пълноценни фуражи за кокошки носачки.

500

5.

Етерично синапено масло (10)

Фуражни суровини,

100

с изключение на:

 

кюспе от рапично семе.

4 000

Пълноценни фуражи,

150

с изключение на:

 

пълноценни фуражи за едър рогат добитък (без телета), овце (без агнета) и кози (без ярета);

1 000

пълноценни фуражи за прасета (без прасенца) и домашни птици.

500


РАЗДЕЛ IV:   ОРГАНОХЛОРНИ СЪЕДИНЕНИЯ (БЕЗ ДИОКСИНИ И ПОЛИХЛОРИРАНИ БИФЕНИЛИ)

Нежелано вещество

Продукти, предназначени за хранене на животни

Максимално съдържание в mg/kg (ppm), съотнесено към фуражи със съдържание на влага 12 %

1.

Алдрин (11)

Фуражни суровини и комбинирани фуражи,

0,01 (12)

2.

Диелдрин (11)

с изключение на:

 

мазнини и масла;

0,1 (12)

комбинирани фуражи за риба.

0,02 (12)

3.

Камфехлор (токсафен) — сума от индикаторни сродни CHB 26, 50 и 62 (13)

Риба, други водни животни и продукти, получени от тях,

0,02

с изключение на

 

рибено масло.

0,2

Пълноценни фуражи за риба.

0,05

4.

Хлордан (сума от цис- и транс-изомери и на оксихлордан, изразено като хлордан)

Фуражни суровини и комбинирани фуражи,

0,02

с изключение на:

 

мазнини и масла.

0,05

5.

DDT (сума от DDT-, DDD- (или TDE) и DDE-изомери, изразена като DDT

Фуражни суровини и комбинирани фуражи,

0,05

с изключение на:

 

мазнини и масла.

0,5

6.

Ендосулфан (сума от алфа- и бета-изомери и ендосулфан сулфат, изразена като ендосулфан)

Фуражни суровини и комбинирани фуражи,

0,1

с изключение на:

 

царевица и царевични продукти, получени от преработката на царевица;

0,2

маслодайни семена и продукти, получени от тяхната преработка, без сурово растително масло;

0,5

сурово растително масло;

1,0

пълноценни фуражи за риба.

0,005

7.

Ендрин (сума от ендрин и делта-кетои-ендрин, изразено като ендрин)

Фуражни суровини и комбинирани фуражи,

0,01

с изключение на:

 

мазнини и масла.

0,05

8.

Хептахлор (сума от хептахлор и хептахлорепоксид, изразено като хептахлор)

Фуражни суровини и комбинирани фуражи,

0,01

с изключение на:

 

мазнини и масла.

0,2

9.

Хексахлоробензен (HCB)

Фуражни суровини и комбинирани фуражи,

0,01

с изключение на:

 

мазнини и масла.

0,2

10.   

Хексахлороциклохексан (HCH)

алфа-изомери

Фуражни суровини и комбинирани фуражи,

0,02

с изключение на:

 

мазнини и масла.

0,2

бета-изомери

Фуражни суровини,

0,01

с изключение на:

 

мазнини и масла.

0,1

Комбинирани фуражи,

0,01

с изключение на:

 

комбинирани фуражи за млечни крави.

0,005

гама-изомери

Фуражни суровини и комбинирани фуражи,

0,2

с изключение на:

 

мазнини и масла.

2,0


РАЗДЕЛ V:   ДИОКСИНИ И ПОЛИХЛОРИРАНИ БИФЕНИЛИ (PCB)

Нежелано вещество

Продукти, предназначени за хранене на животни

Максимално съдържание в ng WHO-PCDD/F- TEQ/kg (ppt) ( (14), (15)), съотнесено към фуражи със съдържание на влага 12 %

1.

Диоксини (сума от полихлорирани дибензо пара-диоксини (PCDD) и полихлорирани дибензофурани (PCDF), изразени в зададените от Световната здравна организация (СЗО) токсични еквиваленти, с използване на WHO-TEFs (фактори за токсична еквивалентност на СЗО 1997 г(4))

Фуражни суровини от растителен произход,

0,75

с изключение на:

 

растителни масла и техните странични продукти.

0,75

Фуражни суровини от минерален произход

1,0

Фуражни суровини от животински произход:

 

животински мазнини, включително млечни и яйчни мазнини;

2,0

други продукти от сухоземни животни, включително мляко и млечни продукти и яйца и яйчни продукти;

0,75

рибено масло;

6,0

риба, други водни животни и продукти, получени от тях, без рибено масло и рибни протеинови хидролизати, съдържащи повече от 20 % мазнина (16);

1,25

рибни протеинови хидролизати, съдържащи повече от 20 % мазнина.

2,25

Добавките каолин, калциев сулфат дихидрат, вермикулит, натролит-фонолит, синтетични калциеви алуминати и клиноптилолит от наносен произход от функционалните групи на свързващите вещества и противослепващите агенти.

0,75

Фуражни добавки от функционалната група на съединенията на микроелементите

1,0

Премикси

1,0

Комбинирани фуражи,

0,75

с изключение на:

 

комбинирани храни за домашни любимци и комбинирани фуражи за риба;

2,25

комбинирани фуражи за животни с ценна кожа.

2.

Сума от диоксини и диоксиноподобни PCB (сума от полихлорирани дибензо-пара-диоксини (PCDD), полихлорирани дибензофурани (PCDF) и полихлорирани бифенили (PCB), изразена в зададените от Световната здравна организация (СЗО) токсични еквиваленти, с използване на WHO-TEFs (фактори за токсична еквивалентност на СЗО 1997 г(4))

Фуражни суровини от растителен произход,

1,25

с изключение на:

 

растителни масла и техните странични продукти

1,5

Фуражни суровини от минерален произход

1,5

Фуражни суровини от животински произход:

 

животински мазнини, включително млечни и яйчни мазнини;

3,0

други продукти от сухоземни животни, включително мляко и млечни продукти и яйца и яйчни продукти;

1,25

рибено масло;

24,0

риба, други водни животни и продукти, получени от тях, без рибено масло и рибни протеинови хидролизати, съдържащи повече от 20 % мазнина (16);

4,5

рибни протеинови хидролизати, съдържащи повече от 20 % мазнина.

11,0

Добавките каолин, калциев сулфат дихидрат, вермикулит, натролит-фонолит, синтетични калциеви алуминати и клиноптилолит от наносен произход от функционалните групи на свързващите вещества и противослепващите агенти.

1,5

Фуражни добавки от функционалната група на съединенията на микроелементите

1,5

Премикси

1,5

Комбинирани фуражи,

1,5

с изключение на:

 

комбинирани храни за домашни любимци и комбинирани фуражи за риба;

7,0

комбинирани фуражи за животни с ценна кожа.


РАЗДЕЛ VI:   ВРЕДНИ БОТАНИЧЕСКИ ПРИМЕСИ

Нежелано вещество

Продукти, предназначени за хранене на животни

Максимално съдържание в mg/kg (ppm), съотнесено към фуражи със съдържание на влага 12 %

1.

Семена от плевели и несмлени и несмачкани плодове, съдържащи алкалоиди, глюкозиди или други токсични вещества поотделно или в комбинация, включително

Фуражни суровини и комбинирани фуражи

3 000

Datura spp

 

1 000

2.

Crotalaria spp

Фуражни суровини и комбинирани фуражи

100

3.

Семена и люспи от Ricinus communis L., Croton tiglium L. и Abrus precatorius L., както и техните преработени производни (17) — поотделно или в комбинация

Фуражни суровини и комбинирани фуражи

10 (18)

4.

Необелени букови жълъди — Fagus silvatica L.

5.

Ятрофа — Jathropha curcas L.

6.

Индийски синап — Brassica juncea (L.) Czern. And Coss. ssp. integrifolia (West.) Thell.

7.

Сарепски синап — Brassica juncea (L.) Czern. And Coss. ssp.juncea

8.

Китайски синап — Brassica juncea (L.) Czern. And Coss. ssp. juncea var. lutea Batalin

9.

Черен синап — Brassica nigra (L.) Koch

10.

Етиопски синап — Brassica carinata A. Braun

Фуражни суровини и комбинирани фуражи

Семената и плодовете на растителните видове, изброени в най-лявата графа, а също и получените чрез преработка техни производни могат да присъстват във фуражите само в незначителни количества, които не могат да бъдат количествено определени

11.

Семена от Ambrosia spp.

Фуражни суровини,

50

с изключение на

 

просо (зърна от Panicum milaceum L.) и сорго (зърна от Sorghum bicolour (L) Moench s.l.), с които животните не се изхранват директно;

200

Комбинирани фуражи, съдържащи несмлени зърна и семена

50


РАЗДЕЛ VII:   РАЗРЕШЕНИ ФУРАЖНИ ДОБАВКИ, НАМИРАЩИ СЕ В НЕЦЕЛЕВИ ФУРАЖИ В РЕЗУЛТАТ НА НЕИЗБЕЖНО ПРЕМИНАВАНЕ

Кокцидиостатик

Продукти, предназначени за хранене на животни (19)

Максимално съдържание в mg/kg (ppm), съотнесено към фуражи със съдържание на влага 12 %

1.

Декоквинат

Фуражни суровини

0,4

Комбинирани фуражи за:

 

птици носачки и пилета, отглеждани за носачки (> 16 седмици);

0,4

пилета за угояване за периода преди клането, в който е забранена употребата на декоквинат (фуражи за предкланичния период);

0,4

други животински видове.

1,2

Премикси за употреба във фуражи, в които не е разрешена употребата на декоквинат.

 (20)

2.

Диклазурил

Фуражни суровини

0,01

Комбинирани фуражи за:

 

птици носачки, пилета, отглеждани за носачки (> 16 седмици) и пуйки за угояване (> 12 седмици);

0,01

зайци за угояване и за разплод за периода преди клането, в който е забранена употребата на диклазурил (фуражи за предкланичния период);

0,01

други животински видове, различни от пилета, отглеждани за носачки (< 16 седмици), пилета за угояване, токачки и пуйки за угояване (< 12 седмици).

0,03

Премикси за употреба във фуражи, в които не е разрешена употребата на диклазурил.

 (20)

3.

Халофугинон хидробромид

Фуражни суровини

0,03

Комбинирани фуражи за:

 

птици носачки, пилета, отглеждани за носачки, и пуйки (> 12 седмици);

0,03

пилета за угояване и пуйки (< 12 седмици) за периода преди клането, в който употребата на халофугинон хидробромид е забранена (фуражи за предкланичния период);

0,03

други животински видове.

0,09

Премикси за употреба във фуражи, в които не е разрешена употребата на халофугинон хидробромид.

 (20)

4.

Лазалоцид натрий

Фуражни суровини

1,25

Комбинирани фуражи за:

 

кучета, телета, зайци, нечифтокопитни животни, млечни животни, птици носачки, пуйки (> 16 седмици) и пилета, отглеждани за носачки (> 16 седмици);

1,25

пилета за угояване, пилета, отглеждани за носачки (< 16 седмици) и пуйки (< 16 седмици) за периода преди клането, в който е забранена употребата на лазалоцид натрий (фуражи за предкланичния период);

1,25

други животински видове.

3,75

Премикси за употреба във фуражи, в които не е разрешена употребата на лазалоцид натрий.

 (20)

5.

Мадурамицин амоний алфа

Фуражни суровини

0,05

Комбинирани фуражи за:

 

нечифтокопитни животни, зайци, пуйки (> 16 седмици), птици носачки и пилета, отглеждани за носачки (> 16 седмици);

0,05

пилета за угояване и пуйки (< 16 седмици) за периода преди клането, в който е забранена употребата на мадурамицин амоний алфа (фуражи за предкланичния период);

0,05

други животински видове.

0,15

Премикси за употреба във фуражи, в които не е разрешена употребата на мадурамицин амоний алфа.

 (20)

6.

Монензин натрий

Фуражни суровини

1,25

Комбинирани фуражи за:

 

нечифтокопитни животни, кучета, дребни преживни животни (овце и кози), патици, едър рогат добитък, млечни крави, птици носачки, пилета, отглеждани за носачки (> 16 седмици) и пуйки (> 16 седмици);

1,25

пилета за угояване, пилета, отглеждани за носачки (< 16 седмици) и пуйки (< 16 седмици) за периода преди клането, в който употребата на монензин натрий е забранена (фуражи за предкланичния период);

1,25

други животински видове.

3,75

Премикси за употреба във фуражи, в които не е разрешена употребата на монензин натрий.

 (20)

7.

Наразин

Фуражни суровини

0,7

Комбинирани фуражи за:

 

пуйки, зайци, нечифтокопитни животни, птици носачки и пилета, отглеждани за носачки (> 16 седмици);

0,7

други животински видове.

2,1

Премикси за употреба във фуражи, в които не е разрешена употребата на наразин.

 (20)

8.

Никарбазин

Фуражни суровини

1,25

Комбинирани фуражи за:

 

нечифтокопитни животни, птици носачки и пилета, отглеждани за носачки (> 16 седмици);

1,25

други животински видове.

3,75

Премикси за употреба във фуражи, в които не е разрешена употребата на никарбазин (самостоятелно или в комбинация с наразин).

 (20)

9.

Робенидин хидрохлорид

Фуражни суровини

0,7

Комбинирани фуражи за:

 

птици носачки и пилета, отглеждани за носачки (> 16 седмици);

0,7

пилета за угояване, зайци за угояване и за разплод и пуйки за периода преди клането, в който употребата на робенидин хидрохлорид е забранена (фуражи за предкланичния период);

0,7

други животински видове.

2,1

Премикси за употреба във фуражи, в които не е разрешена употребата на робенидин хидрохлорид.

 (20)

10.

Салиномицин натрий

Фуражни суровини

0,7

Комбинирани фуражи за:

 

нечифтокопитни животни, пуйки, птици носачки и пилета, отглеждани за носачки (> 12 седмици);

0,7

пилета за угояване, пилета, отглеждани за носачки (< 12 седмици), и зайци за угояване за периода преди клането, в който употребата на салиномицин натрий е забранена (фуражи за предкланичния период);

0,7

други животински видове.

2,1

Премикси за употреба във фуражи, в които не е разрешена употребата на салиномицин натрий.

 (20)

11.

Семдурамицин натрий

Фуражни суровини

0,25

Комбинирани фуражи за:

 

птици носачки и пилета, отглеждани за носачки (> 16 седмици);

0,25

пилета за угояване за периода преди клането, в който е забранена употребата на семдурамицин натрий (фуражи за предкланичния период);

0,25

други животински видове.

0,75

Премикси за употреба във фуражи, в които не е разрешена употребата на семдурамицин натрий.

 (20)

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРАГОВЕ, ПРИ КОИТО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ ЗАПОЧВАТ РАЗСЛЕДВАНЕ, КАКТО Е ПОСОЧЕНО В ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 2

РАЗДЕЛ:

ДИОКСИНИ И ПОЛИХЛОРИРАНИ БИФЕНИЛИ (PCB)

Нежелани вещества

Продукти, предназначени за хранене на животни

Праг в ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (ppt) (22), (23), съотнесен към фуражи със съдържание на влага 12 %

Забележки и допълнителна информация (напр. характер на разследванията, които трябва да се проведат)

1.

Диоксини (сума от полихлорирани дибензо пара-диоксини (PCDD), полихлорирани дибензофурани (PCDF), изразени в зададените от Световната здравна организация (СЗО) токсични еквиваленти, с използване на WHO-TEFs (фактори за токсична еквивалентност на СЗО 1997 г. (21))

Фуражни суровини от растителен произход,

0,5

 (24)

с изключение на:

 

 

растителни масла и техните странични продукти.

0,5

 (24)

Фуражни суровини от минерален произход

0,5

 (24)

Фуражни суровини от животински произход:

 

 

животински мазнини, включително млечни и яйчни мазнини;

1,0

 (24)

други продукти от сухоземни животни, включително мляко и млечни продукти и яйца и яйчни продукти;

0,5

 (24)

рибено масло;

5,0

 (25)

риба и други водни животни, продукти от тях и странични продукти, без рибено масло и хидролизирани рибни протеини, съдържащи повече от 20 % мазнина (23);

1,0

 (25)

рибни протеинови хидролизати, съдържащи повече от 20 % мазнина.

1,75

 (25)

Фуражни добавки от функционалните групи на свързващите вещества и противослепващите агенти.

0,5

 (25)

Фуражни добавки от функционалната група на съединенията на микроелементите

0,5

 (24)

Премикси

0,5

 (24)

Комбинирани фуражи,

0,5

 (24)

с изключение на:

 

 

комбинирани храни за домашни любимци и комбинирани фуражи за риба;

1,75

 (25)

комбинирани фуражи за животни с ценна кожа.

 

2.

Диоксиноподобни PCB (сума от полихлорирани бифенили (PCB), изразени в зададените от Световната здравна организация (СЗО) токсични еквиваленти, с използване на WHO-TEFs (фактори за токсична еквивалентност на СЗО 1997 г. (21))

Фуражни суровини от растителен произход,

0,35

 (24)

с изключение на:

 

 

растителни масла и техните странични продукти.

0,5

 (24)

Фуражни суровини от минерален произход

0,35

 (24)

Фуражни суровини от животински произход:

 

 

животински мазнини, включително млечни и яйчни мазнини;

0,75

 (24)

други продукти от сухоземни животни, включително мляко и млечни продукти и яйца и яйчни продукти;

0,35

 (24)

рибено масло;

14,0

 (25)

риба, други водни животни и продукти, получени от тях, без рибено масло и рибни протеинови хидролизати, съдържащи повече от 20 % мазнина (23);

2,5

 (25)

рибни протеинови хидролизати, съдържащи повече от 20 % мазнина.

7,0

 (25)

Фуражни добавки от функционалните групи на свързващите вещества и противослепващите агенти.

0,5

 (24)

Фуражни добавки от функционалната група на съединенията на микроелементите

0,35

 (24)

Премикси

0,35

 (24)

Комбинирани фуражи,

0,5

 (24)

с изключение на:

 

 

комбинирани храни за домашни любимци и комбинирани фуражи за риба;

3,5

 (25)

комбинирани фуражи за животни с ценна кожа.

 


(1)  Максималните допустими граници се отнасят за общото количество арсен.

(2)  При поискване от компетентните органи отговорният оператор трябва да проведе анализ, за да докаже, че съдържанието на неорганичен арсен е по-ниско от 2 ppm. Посоченият анализ е от особено значение при морските водорасли от вида Hizikia fusiforme.

(3)  Тревните фуражи включват продукти, предназначени за хранене на животни, като например слама, силаж, свежа трева и др.

(4)  Максимално допустимите граници се отнасят за общото количество живак.

(5)  Максимално допустимите граници са изразени като натриев нитрит.

(6)  При максимално допустимата граница, установена за премиксите, са взети предвид добавките с най-високо съдържание на олово и кадмий, а не чувствителността на различните животински видове към олово и кадмий. Съгласно предвиденото в член 16 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29) с цел опазване на здравето на хората и животните производителят на премиксите носи отговорност да гарантира, в допълнение към съблюдаването на максимално допустимите граници за премиксите, че инструкциите за употреба на премиксите са в съответствие с максимално допустимите граници за допълващите и пълноценните фуражи.

(7)  Максимално допустимите граници се отнасят до аналитичното определяне на флуор, при което екстракцията се извършва в солна киселина 1 N в продължение на 20 минути при температура на околната среда. Могат да се използват равностойни процедури за екстракция, за които може да се докаже, че използваната процедура за екстракция дава еднакъв резултат по отношение на ефикасността на екстракцията.

(8)  Процентният дял на фосфора се отнася до фуражи със съдържание на влага 12 %.

(9)  Максимално допустимите граници се отнасят единствено за меламина. Включването на структурно свързаните съединения цианурова киселина, амелин и амелид към максимално допустимата граница ще бъде разгледано на по-късен етап.

(10)  Максимално допустимите граници са изразени като алил изотиоцианат.

(11)  Самостоятелно или в съчетание, изразено като диелдрин

(12)  Максимално допустима граница за алдрин и диелдрин, самостоятелно или в съчетание, изразено като диелдрин.

(13)  Система на номерация съгласно Parlar, с представка „CHB“ или „Parlar“:

 

CHB 26: 2-ендо,3-ексо,5-ендо,6-ексо,8,8,10,10-октохлороборнан,

 

CHB 50: 2-ендо,3-ексо,5-ендо,6-ексо,8,8,9,10,10-нонахлороборнан,

 

CHB 62: 2,2,5,5,8,9,9,10,10- нонахлороборнан.

(14)  Горни граници на концентрацията; горните граници на концентрацията се изчисляват, като се приема, че всички стойности на отделните сродни съединения под границата на количествено определените нива са равни на границата на количествено определяне.

(15)  Отделната максимално допустима граница за диоксини (PCDD/F) остава временно приложима. През периода на временно приложение предназначените за хранене на животни продукти, посочени в точка 1, трябва да отговарят както на максимално допустимите граници за диоксини, така и на максимално допустимите граници за сумата от диоксини и диоксиноподобни PCB.

(16)  Прясна риба и други водни животни, незабавно доставени и използвани без междинна преработка за производството на фуражи за животни с ценна кожа, не подлежат на изискването за максимално допустими граници, докато максимално допустимите граници от 4,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg продукт и 8,0 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg продукт са приложими за прясна риба, а 25,0 WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg продукт за рибен черен дроб, използвани пряко за хранене на домашни любимци и животни в зоологически градини и циркове или използвани като фуражни суровини за производството на храни за домашни любимци. Продуктите или преработените животински протеини, получени от тези животни (животни с ценна кожа, домашни любимци, животни в зоологически градини и циркове), не могат да се внасят в хранителната верига и не могат да се дават на селскостопански животни, които се отглеждат, угояват и развъждат за производството на храни.

Сродно химично съединение

Стойност на TEF

Дибензо-p-диоксини („PCDD“) и дибензофурани („PCDF“)

2,3,7,8-TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0001

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,05

2,3,4,7,8-PeCDF

0,5

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0001

„Диоксиноподобни“ PCB Не-орто PCB + Моно-орто PCB

 

 

Не-орто PCB

PCB 77

0,0001

PCB 81

0,0001

PCB 126

0,1

PCB 169

0,01

Моно-орто PCB

PCB 105

0,0001

PCB 114

0,0005

PCB 118

0,0001

PCB 123

0,0001

PCB 156

0,0005

PCB 157

0,0005

PCB 167

0,00001

PCB 189

0,0001

 

 

 

 

Използвани съкращения: „T“ = тетра; „Pe“ = пента; „Hx“ = хекса; „Hp“ = хепта; „О“ = окта; „CDD“ = хлородибензодиоксин; „CDF“ = хлородибензофуран; „CB“ = хлоробифенил.

(17)  Доколкото може да се определи чрез аналитична микроскопия.

(18)  Включва също части от семенната обвивка.

(19)  Без да се засягат разпоредбите относно разрешените нива в рамките на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29).

(20)  Максимално допустимата граница на веществото в премикса е концентрацията, която не води до ниво на веществото, по-високо от 50 % от установените за фуражите максимално допустими граници, при спазване на указанията за използване на премикса.

(21)  Факторите за токсична еквивалентност на СЗО за оценка на риска за човешкото здраве (WHO-TEFs) се основават на заключенията от заседанието на Световната здравна организация в Стокхолм, Швеция, 15—18 юни 1997 г. (Van den Berg et al., (1998), „Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for Humans and for Wildlife“, сп. Environmental Health Perspectives, брой 106(12), стр. 775).

(22)  Горни граници на концентрацията; горните граници на концентрацията се изчисляват, като се приема, че всички стойности на отделните сродни съединения под границата на количествено определените нива са равни на границата на количествено определяне.

(23)  Комисията ще прегледа тези прагове едновременно с прегледа на максимално допустимите граници за сумата от диоксините и диоксиноподобните PCB.

(24)  Идентифициране на източника на замърсяване. Веднъж установен, се вземат подходящи мерки, където е възможно, за да се ограничи въздействието на източника на замърсяване или последният да се премахне.

(25)  В много случаи може да не се наложи разследване на източника на замърсяване, тъй като фоновото ниво за дадени области е близко до праговото или го надвишава. Все пак в случаите, когато прагът е надвишен, цялата информация, като например периода на вземане на пробите, географския произход, видовете риба и т.н., трябва да бъде записана с оглед на бъдещи мерки за управление на наличието на диоксини и диоксиноподобни съединения в тези суровини за хранене на животни.

Сродно химично съединение

Стойност на TEF

Дибензо-p-диоксини („PCDD“) и дибензофурани („PCDFs“)

2,3,7,8-TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0001

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,05

2,3,4,7,8-PeCDF

0,5

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0001

„Диоксиноподобни“ PCB Не-орто PCB + Моно-орто PCB

 

 

Не-орто PCB

PCB 77

0,0001

PCB 81

0,0001

PCB 126

0,1

PCB 169

0,01

Моно-орто PCB

PCB 105

0,0001

PCB 114

0,0005

PCB 118

0,0001

PCB 123

0,0001

PCB 156

0,0005

PCB 157

0,0005

PCB 167

0,00001

PCB 189

0,0001

 

 

 

 

Използвани съкращения: „T“ = тетра; „Pe“ = пента; „Hx“ = хекса; „Hp“ = хепта; „O“ = окта; „CDD“ = хлородибензодиоксин; „CDF“ = хлородибензофуран; „CB“ = хлоробифенил.


17.6.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 159/25


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 575/2011 НА КОМИСИЯТА

от 16 юни 2011 година

относно Каталога на фуражните суровини

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 767/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно пускането на пазара и употребата на фуражи, за изменение на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета, за отмяна на Директива 79/373/ЕИО на Съвета, Директива 80/511/ЕИО на Комисията, директиви 82/471/ЕИО, 83/228/ЕИО, 93/74/ЕИО, 93/113/ЕО и 96/25/ЕО на Съвета, както и на Решение 2004/217/ЕО на Комисията (1), и по-специално член 26, параграфи 2 и 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 242/2010 на Комисията от 19 март 2010 г. за съставяне на Каталог на фуражните суровини (2) бе създаден първият вариант на каталога на фуражните суровини. Той се състои от списък на фуражни суровини, вече изброени в част Б от приложението към Директива 96/25/ЕО и в графи 2, 3 и 4 от приложението към Директива 82/471/ЕИО, както и от речник, поместен в част А, точка IV от приложението към Директива 96/25/ЕО.

(2)

В проведена с други заинтересовани страни консултация и в сътрудничество с компетентните национални органи, и вземайки предвид съответния опит от издадените от Европейския орган по безопасност на храните становища, както и развитието на науката или технологиите, съответните представители на операторите във фуражния сектор в Европа изготвиха изменения на Регламент (ЕС) № 242/2010. Тези изменения са свързани с нови вписвания и с внасяне на подобрения в съществуващите вписвания.

(3)

Комисията подложи на оценка представените изменения и като се увери, че е спазена процедурата и са изпълнени условията по член 26 от Регламент (ЕО) № 767/2009, предостави съгласието си за измененията съгласно промените, направени в тях в хода на процедурата по оценка.

(4)

Като се има предвид твърде големият брой изменения, които следва да бъдат направени в Регламент (ЕС) № 242/2010, от съображения за последователност, яснота и опростяване е целесъобразно посоченият регламент да бъде отменен и заменен с нов.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Посоченият в член 24 от Регламент (ЕО) № 767/2009 Каталог на фуражните суровини се създава съгласно установеното в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Регламент (ЕС) № 242/2010 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 16 юни 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 229, 01.9.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 77, 24.3.2010 г., стр. 17.


ПРИЛОЖЕНИЕ

КАТАЛОГ НА ФУРАЖНИТЕ СУРОВИНИ

ЧАСТ A

Общи разпоредби

(1)

Използването на настоящия каталог от операторите във фуражния сектор е доброволно. Наименование на фуражна суровина, което е посочено в част В обаче, може да бъде използвано само за фуражна суровина, която отговаря на изискванията за съответното вписване.

(2)

Всички вписвания в списъка на фуражните суровини в част В са в съответствие с ограниченията за употреба на фуражните суровини в съответствие с приложимото законодателство на Съюза. Операторите от фуражния сектор, които използват вписана в каталога фуражна суровина, гарантират, че тя е в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 767/2009.

(3)

В съответствие с добрите производствени практики, посочени в член 4 от Регламент (ЕО) № 183/2005, фуражните суровини не съдържат химически примеси, получени от техния производствен процес и от технологични спомагателни вещества, освен ако в каталога не е определено специално максимално съдържание.

(4)

Ботаническата чистота на дадена фуражна суровина трябва да е най-малко 95 %. Ботаническите примеси, като остатъци от други маслодайни семена или маслодайни плодове, получени от предишен производствен процес, не трябва обаче да превишават 0,5 % за всеки вид маслодайно семе или маслодаен плод. Като дерогация от настоящите общи правила, в списъка на фуражните суровини в част В се установява специално съдържание.

(5)

Общоприетото наименование/определение на един или повече процеси, изброени в последната графа от речника на процесите в част Б, може да бъде добавено към наименованието на фуражната суровина, за да се обозначи, че тя е била подложена на съответния(ите) процес(и).

(6)

Ако производственият процес на фуражната суровина се различава от описанието на съответния процес, посочен в речника на процесите в част Б, производственият процес се посочва в описанието на съответната фуражна суровина.

(7)

За редица фуражни суровини могат да бъдат използвани синоними. Те се включват в квадратни скоби в графата „наименование“ на вписването за съответната фуражна суровина в списъка на фуражните суровини в част В.

(8)

В описанието на фуражните суровини в списъка на фуражните суровини в част В вместо думите „страничен продукт“ е използвана думата „продукт“, за да се отрази положението на пазара и използваната в практиката от операторите във фуражния сектор терминология, с която се подчертава търговската стойност на фуражните суровини.

(9)

Ботаническото наименование на дадено растение е посочено само в описанието на първото вписване в списъка на фуражните суровини в част В по отношение това растение.

(10)

Принципът, който е в основата на задължителното етикетиране на аналитични съставки на определени фуражни суровини в каталога, е дали даден продукт съдържа високи концентрации на конкретна съставка или производственият процес е променил хранителните характеристики на продукта.

(11)

В член 15, буква ж) от Регламент (ЕО) № 767/2009 във връзка с точка 6 от приложение I към посочения регламент са установени изискванията при етикетиране по отношение на съдържанието на влага. В член 16, параграф 1, буква б) от посочения регламент във връзка с приложение V към него са установени изискванията при етикетиране по отношение на други аналитични съставки. Освен това в точка 5 от приложение I към Регламент (ЕО) № 767/2009 се изисква посочване на съдържанието на пепел, неразтворима в солна киселина, ако то превишава 2,2 % като цяло, или — за определени фуражни суровини — ако то превишава установеното съдържание в съответния раздел от приложение V към посочения регламент. Някои от вписванията в списъка на фуражните суровини в част В обаче се отклоняват от посочените правила, както следва:

а)

задължително посочваната информация относно аналитичните съставки в списъка на фуражните суровини в част В заменя задължителните декларации, установени в съответния раздел от приложение V към Регламент (ЕО) № 767/2009.

б)

ако в графата, която се отнася до задължително посочваната информация в списъка на фуражните суровини в част В, не са посочени аналитичните съставки, които би следвало да се посочват съгласно съответния раздел от приложение V към Регламент (ЕО) № 767/2009, то не е необходимо да се етикетира нито една от тези съставки. По отношение на пепел, неразтворима в солна киселина, обаче, когато не е посочено съдържание в списъка на фуражните суровини в част В, съдържанието се посочва, ако то превишава 2,2 %.

в)

Когато в графата „задължително посочвана информация“ в списъка на фуражните суровини в част В са установени едно или няколко специални съдържания на влага, тези съдържания се прилагат вместо съдържанията в точка 6 от приложение I към Регламент (ЕО) № 767/2009. Ако обаче съдържанието на влага е под 14 %, не е задължително то да се посочва. Когато в посочената графа не е установено специално съдържание на влага, се прилага точка 6 от приложение I към Регламент (ЕО) № 767/2009.

(12)

„Технически чист“ означава, че дадено вещество е произведено в хода на контролиран химически или физически процес, който отговаря на съответните изисквания съгласно законодателството на Съюза относно фуражите.

(13)

Оператор от фуражния сектор, който твърди, че дадена фуражна суровина притежава повече качества освен посочените в графа „описание“ в списъка на фуражните суровини в част В, е длъжен да спазва член 13 от Регламент (ЕО) № 767/2009. Освен това фуражните суровини могат да удовлетворяват специфична хранителна цел в съответствие с членове 9 и 10 от Регламент (ЕО) № 767/2009.

ЧАСТ Б

Речник на процесите

 

Процес

Определение

Общоприето наименование/определение

1

Въздушно разделяне

Сепариране на зърно по аеродинамична характеристика.

Въздушно разделен

2

Аспириране

Процес, при който се отстраняват прах, фини частици и други фини зърнени частици от насипно зърно при пресипването му посредством въздушен поток.

Аспириран

3

Бланширане

Процес, който се състои в топлинната обработка на органично вещество чрез варене или обработване с пара, така че да се денатурират естествените ензими, да омекнат тъканите и да бъде премахнат мирисът на сурово, като той е последван от потапяне в студена вода, което спира процеса на готвене.

Бланширан

4

Избелване

Премахване на естествения цвят.

Избелен

5

Охлаждане

Понижаване на температурата под тази на околната среда, но над точката на замръзване, за да се способства съхраняването.

Охладен

6

Нарязване

Намаляване размера на частиците посредством използването на един или повече ножове.

Нарязан

7

Почистване

Отстраняване на предмети (замърсители, например камъни) или вегетативни части от растението, като например отделни части от слама, люспи или плевели.

Почистен

8

Концентриране (1)

Увеличаване на определено съдържание чрез отстраняването на вода и/или други съставки.

Концентрат

9

Кондензиране

Преминаване на дадено вещество от газообразно в течно състояние.

Кондензиран

10

Готвене

Прилагането на топлина, за да се променят физическите и химическите характеристики на фуражните суровини.

Готвен

11

Раздробяване

Намаляване размера на частиците посредством използването на дробилка.

Натрошен, раздробен

12

Кристализиране

Пречистване посредством образуването на твърди кристали от течен разтвор. В решетъчната структура на кристала обикновено не се съдържат примесите от течността.

Кристализиран

13

Декортикация (2)

Пълно или частично отстраняване на външните обвивки на зърна, семена, плодове, ядки и други.

Олющен, частично олющен

14

Олющване/шелване

Отстраняване на външните обвивки на зърна от бобови и зърнени култури и семена, обикновено посредством използването на механични средства.

Олющен или шелван

15

Депектинизиране

Извличане на пектини от фуражната суровина.

Депектинизиран

16

Изсушаване

Процес на извличане на влагата.

Изсушен

17

Обезслузяване

Процес, използван за отстраняване на слуз от повърхността.

Обезслузен

18

Обеззахаряване

Пълно или частично отстраняване на моно- и дизахаридите от меласа и други суровини, съдържащи захар, чрез химически или физически средства.

Обеззахарен, частично обеззахарен

19

Детоксикация

Процес, посредством който се унищожават токсичните примеси или се намалява тяхната концентрация.

Детоксикиран

20

Дестилация

Фракциониране на течности посредством кипене и събиране на кондензираната пара в отделен съд.

Дестилиран

21

Сушене

Обезводняване чрез изкуствени или естествени процеси.

Изсушен (на слънце или изкуствено)

22

Силажиране

Съхраняване на фуражни суровини в силоз, като е възможно да се добавят консерванти или като се използват анаеробни условия при възможна употреба на добавки за силажиране.

Силажиран

23

Изпаряване

Намаляване на съдържанието на вода.

Изпарен

24

Експандиране

Термичен процес, при който поради рязкото изпаряване на съдържанието на вода в продукта той увеличава първоначалния си размер.

Експандиран

25

Експелиране

Извличане на масло/мазнини чрез пресоване.

Експелер/кюспе и масло/мазнина

26

Екстракция

Извличане било чрез органичен разтворител на мазнина/масло от определени суровини, или чрез воден разтворител на захар или други водоразтворими съставки.

Екстрахиран/шрот и мазнина/масло, меласа/пулп и захар или други водоразтворими съставки

27

Екструдиране

Термичен процес, при който поради рязкото изпаряване на съдържанието на вода в продукта той увеличава първоначалния си размер, като същевременно чрез преминаването му през отвор му се придава специфична форма.

Екструдиран

28

Ферментация

Процес, при който се размножават микроорганизми като бактерии, плесени или дрожди, или се използва въздействието им върху суровините, за да се способства изменение в техния химичен състав/свойства.

Ферментирал

29

Филтриране

Разделяне на смес от течни и твърди материали посредством прекарването на течността през порьозно средство или мембрана.

Филтриран

30

Флейкване

Валцуване на влажна топлинно обработена суровина.

Флейки

31

Мелене на брашно

Намаляване на размера на сухо зърно за улесняване разделянето на съставни фракции (предимно брашно, трици и отсевки).

Брашно, трици, отсевки (3), паспал

32

Фракциониране

Разделяне на съставките на фуражна суровина посредством пресяване и/или обработване с въздушна струя, която отстранява леките парчета от обвивки (люспи).

Фракциониране

33

Фрагментиране

Процес, при който фуражната суровина се раздробява на частици.

Фрагментиран

34

Пържене

Процес на готвене на фуражните суровини в масло или мазнина.

Пържен

35

Желиране

Процес на образуване на желе, гъста, гелообразна маса, която по свойства може да бъде от мека и полутечна до твърда и жилава, обикновено посредством използването на желиращи агенти.

Желиран

36

Гранулиране

Обработка на фуражни суровини за получаване на частици с определен размер и консистенция.

Гранулиран

37

Смилане/мелене

Намаляване на размера на частиците на твърди фуражни суровини в сух или влажен процес.

Смлян или мелен

38

Нагряване

Извършени при определени условия процеси на топлинна обработка.

Топлинно обработен

39

Хидрогениране

Трансформиране посредством използването на катализатор на ненаситени глицериди в наситени (при масла и мазнини) или в свободни мастни киселини или разпадането на захари до съответни аналожни поливалентни алкохоли.

Хидрогениран, частично хидрогениран

40

Хидролиза

Намаляване на размера на молекулите посредством подходяща обработка с вода и ензими или киселини/основи.

Хидролизиран

41

Втечняване

Преминаване от твърдо или газообразно състояние в течно състояние.

Втечнен

42

Мацерация

Намаляване на размера на фуражните суровини посредством използването на механични средства, често при наличието на вода или други течности.

Мацериран

43

Малцуване

Процес, при който зърното се оставя да започне да покълва, за да се активират естествено образуващите се ензими, които могат да разградят скорбялата до въглехидрати, а протеините — до аминокиселини и пептиди.

Малцуван

44

Топене

Преминаване от твърдо в течно състояние посредством използването на топлина.

Стопен

45

Микронизиране

Процес на намаляване на средния диаметър на частиците на твърда суровина до порядъка на микрометри.

Микронизиран

46

Пропарване

Процес на обработка с пара за кратък период.

Пропарен

47

Пастьоризиране

Нагряване до критична температура за определен период от време с цел да бъдат унищожени вредни микроорганизми, последвано от бързо охлаждане.

Пастьоризиран

48

Белене

Отстраняване на кожата/кората на плодове и зеленчуци.

Белен

49

Гранулиране/брикетиране

Оформяне чрез натиск през матрица.

Гранула/брикета, гранулиран/брикетиран

50

Полиране

Полиране на олющени зърна (например ориз) посредством ротиране в барабан, като в резултат на това зърната стават светли и лъскави на вид.

Полиран

51

Прежелатиниране

Модифициране на нишестето, за да се подобри значително свойството му да набъбва в студена вода.

Прежелатиниран (4)

52

Пресоване (5)

Физическо извличане на течности като мазнина, масло, вода или сок от твърди продукти.

Експелер/кюспе (при богати на мазнини суровини)

Пулп, пюре (при плодове и т.н.)

Пресован пулп (при захарно цвекло)

53

Рафиниране

Пълно или частично отстраняване на примеси или нежелани съставки посредством химична/физическа обработка.

Рафиниран, частично рафиниран

54

Печене

Нагряване на фуражни суровини в сухо състояние за подобряване на смилаемостта, насищане на цвета и/или намаляване на естествено съдържащите се антихранителни фактори.

Печен

55

Валцуване

Намаляване на размера на частиците, посредством преминаването фуражната суровина, например зърно, между двойка валци.

Валцуван

56

Предпазване от разграждане в търбуха

Процес, при който посредством физическа преработка с използване на топлина, налягане, пара и съчетание от такива условия и/или посредством действието на технологични спомагателни вещества се цели да се предпазят хранителните вещества от разграждане в търбуха.

Предпазен от разграждане в търбуха

57

Пресяване/Почистване

Разделяне на частици по геометрични характеристики с различен размер посредством преминаването на фуражната суровина през сито(а), като се разклаща или изсипва.

Пресят, почистен

58

Обезмасляване

Отделяне с механични средства на плуващия повърхностен слой на течност, например млечна мазнина.

Обезмаслен

59

Нарязване на резени

Нарязване на фуражните суровини на резени.

Нарязан на резени

60

Киснене

Навлажняване и омекване на фуражни суровини, обикновено семена, за да се намали времето за готвене, да се спомогне за отстраняването на обвивките на семената, да се улесни поемането на вода за активиране на процеса на кълнене или да се намали концентрацията на естествено съдържащите се антихранителни фактори.

Киснат

61

Пулверизационно сушене

Намаляване на съдържанието на влага в течност посредством разпръскване или пулверизиране на фуражната суровина, така че да се увеличи съотношението на повърхността към теглото, като през нея преминава топла въздушна струя.

Пулверизационно изсушен

62

Обработване с пара

Процес на нагряване и готвене чрез използването на пара под налягане с цел повишаване на смилаемостта.

Обработен с пара

63

Тостиране

Нагряване посредством използването на суха топлина, което обичайно се прилага към маслодайни семена, за да се намалят или отстранят естествено съдържащите се антихранителни фактори.

Тостиран

64

Ултрафилтриране

Филтриране на течности през мембрана, която пропуска само малки по размер молекули.

Ултрафилтриран

ЧАСТ В

Списък на фуражните суровини

1.   Зърнени култури и получавани от тях продукти

Номер

Наименование

Описание

Задължително посочвана информация

1.1.1

Ечемик

Зърна от Hordeum vulgare L. Може да бъде предпазен от разграждане в търбуха

Метод за предпазване от разграждане в търбуха, ако е приложим

1.1.2

Ечемик, прежелатиниран

Продукт, получен от смлян или начупен ечемик чрез преработка във влажна, топла среда и под налягане.

Скорбяла

1.1.3

Ечемик, печен

Отчасти печен, блед на цвят продукт, получен при печене на ечемика.

Скорбяла, ако е > 10 %

Суров протеин, ако е > 15 %

1.1.4

Ечемичени флейки

Продукт, получен чрез обработка с пара и валцуване на олющен ечемик. Може да съдържа малка част ечемичени люспи. Може да бъде предпазен от разграждане в търбуха.

Скорбяла

Метод за предпазване от разграждане в търбуха, ако е приложим

1.1.5

Ечемичени влакнини

Продукт от производството на ечемичено нишесте. Състои се от частици от ендосперма и основно от влакнини.

Сурови влакнини

Суров протеин, ако е > 10 %

1.1.6

Ечемичени люспи

Продукт от производството на етанол от скорбяла след сухо смилане, пресяване и лющене на ечемичени зърна.

Сурови влакнини

Суров протеин, ако е > 10 %

1.1.7

Ечемични отсевки

Продукт, получен при преработката на пресят, олющен ечемик в перлен ечемик, грис или брашно. Състои се основно от частици от ендосперма с фини парченца от външните обвивки и известно количество зърнени отсевки.

Сурови влакнини

Скорбяла

1.1.8

Ечемичен протеин

Продукт, получен от ечемик след отделянето на нишестето и триците. Състои се основно от протеин.

Суров протеин

Скорбяла

1.1.9

Паспал от ечемичен протеин

Продукт, получен от ечемик след отделянето на нишестето. Състои се главно от протеин и частици от ендосперма. Може да бъде изсушен.

Влага, ако е < 45 % или > 60 %

Ако влагата е < 45 %:

Суров протеин

Скорбяла

1.1.10

Ечемичен извлек

Продукт, получен от ечемик след мокра екстракция на протеин и скорбяла.

Суров протеин

1.1.11

Ечемичени трици

Продукт от производството на брашно, получен от пресяти зърна на олющен ечемик. Той се състои основно от парченца от външната обвивка и частици от зърното, от което е била отстранена по-голямата част от ендосперма.

Сурови влакнини

1.1.12

Ечемичено нишесте, течно

Вторична фракция на нишестето от производството на нишесте от ечемик.

Ако влагата е < 50 %:

Скорбяла

1.1.13

Отсевки от пивоварен ечемик

Продукт от почистването на пивоварен ечемик, който се състои от малки малцувани ечемичени зърна и парченца от начупени малцувани ечемичени зърна, отделени преди малцуването.

Сурови влакнини

Сурова пепел, ако е > 2,2 %

1.1.14

Пивоварен ечемик и пречистен малц

Аспирирани фини зърнени частици при операции по пресипване на зърното.

Сурови влакнини

1.1.15

Люспи от пивоварен ечемик

Продукт от почистването на пивоварен ечемик, който се състои от люспи и фини частици.

Сурови влакнини

1.1.16

Ечемичена спиртоварска каша, мокра

Продукт от производството на етанол от ечемик. Съдържа твърда фуражна фракция от дестилацията.

Влага, ако е < 65 % или > 88 %

Ако влагата е < 65 %:

Суров протеин

1.1.17

Извлек от ечемичен дестилат, мокър

Продукт от производството на етанол от ечемик. Съдържа разтворима фуражна фракция от дестилацията.

Влага, ако е < 45 % или > 70 %

Ако влагата е < 45 %:

Суров протеин

1.1.18

Малц (6)

Продукт от покълнали зърнени култури, изсушени, смлени и/или екстрахирани.

 

1.1.19

Кълнове от малцувани зърна (6)

Продукт от малцуването на покълнали зърнени култури и почистването на малц, който се състои от кълнове, фини зърнени частици, люспи и малки начупени зърна от малцувани зърнени култури. Може да бъде млян.

 

1.2.1

Царевица (7)

Зърна от Zea mays L. ssp. mays. Могат да бъдат предпазени от разграждане в търбуха.

Метод за предпазване от разграждане в търбуха, ако е приложим.

1.2.2

Царевични флейки

Продукт, получен чрез обработване с пара и валцуване на олющена царевица. Може да съдържа малка част царевични люспи.

Скорбяла

1.2.3

Царевични отсевки

Продукт от производството на брашно или грис от царевица. Състои се основно от парченца от външните обвивки и от частици зърно, от които е отстранена по-малка част от ендосперма отколкото при царевичните трици.

Сурови влакнини

Скорбяла

1.2.4

Царевични трици

Продукт от производството на брашно или грис от царевица. Състои се основно от външни обвивки и известно количество парченца от царевичен зародиш с известно количество частици от ендосперма.

Сурови влакнини

1.2.5

Царевични кочани

Сърцевина на царевичния плод. Състои се от неотделени стволове, зърна и листа.

Сурови влакнини

Скорбяла

1.2.6

Царевични отсевки

Частици от царевица, останали след процеса на пресяване.

 

1.2.7

Царевични влакнини

Продукт от производството на царевично нишесте. Състои се основно от влакнини.

Влага, ако е < 50 % или > 70 %

Ако влагата е < 50 %:

Сурови влакнини

1.2.8

Царевичен глутен

Продукт от производството на царевично нишесте. Състои се основно от глутен, получен при отделянето на нишестето.

Суров протеин

Влага, ако е < 70 % или > 90 %

1.2.9

Паспал от царевичен глутен

Продукт от производството на царевично нишесте. Състои се от трици и царевичен извлек. Продуктът може да съдържа и начупена царевица и остатъци от екстракцията на масло от царевичен зародиш. Могат да бъдат добавяни други продукти от скорбяла и от рафинирането или ферментацията на продукти от скорбяла. Може да бъде изсушен.

Влага, ако е < 40 % или > 65 %

Ако влагата е < 40 %:

Суров протеин

Сурови влакнини

Скорбяла

Сурови мазнини

1.2.10

Царевичен зародиш

Продукт от производството на грис, брашно или нишесте от царевица. Състои се предимно от царевичен зародиш, външни обвивки и части от едносперма.

Влага, ако е < 40 % или > 60 %

Ако влагата е < 40 %:

Суров протеин

Сурови мазнини

1.2.11

Експелер от царевичен зародиш

Продукт от производството на масло, получен чрез пресоване на преработен царевичен зародиш, към който все още може да са прилепнали части от ендосперма и семенната обвивка (теста).

Суров протеин

Сурови мазнини

1.2.12

Шрот от царевичен зародиш

Продукт от производството на масло, получен чрез пресоване на преработен царевичен зародиш.

Суров протеин

1.2.13

Сурово масло от царевичен зародиш

Продукт, получен от царевичен зародиш.

Сурови мазнини

1.2.14

Царевица, прежелатинирана

Продукт, получен от смляна или начупена царевица чрез преработка във влажна, топла среда и под налягане.

Скорбяла

1.2.15

Царевичен течен екстракт

Концентрирана течна фракция, получена от кисненето на царевица.

Влага, ако е < 45 % или > 65 %

Ако влагата е < 45 %:

Суров протеин

1.2.16

Силаж от сладка царевица

Страничен продукт от преработката на сладка царевица, който се състои от нарязани и отцедени или пресовани сърцевини на кочани, люспи и зърна. Образува се при нарязването на кочани, люспи и листа от сладка царевица при наличието на зърна от сладка царевица.

Сурови влакнини

1.3.1

Просо

Зърна от Panicum miliaceum L.

 

1.4.1

Овес

Зърна от Avena sativa L. и други култивари на овеса

Метод за предпазване от разграждане в търбуха, ако е приложим.

1.4.2

Олющен овес

Олющени зърна от овес. Може да бъде обработен с пара.

 

1.4.3

Овесени флейки

Продукт, получен чрез обработка с пара и валцуване на лющен овес. Може да съдържа малка част овесени люспи.

Скорбяла

1.4.4

Овесени отсевки

Продукт, получен при преработката на пресят, олющен овес в овесени ядки и брашно. Състои се основно от овесени трици и известно количество ендосперм.

Сурови влакнини

Скорбяла

1.4.5

Овесени трици

Продукт от производството на брашно, получен от пресяти зърна на олющен овес. Той се състои основно от парченца от външната обвивка и частици от зърното, от което е била отстранена по-голямата част от ендосперма.

Сурови влакнини

1.4.6

Овесени люспи

Продукт, получен от лющенето на овесени зърна.

Сурови влакнини

1.4.7

Овес, прежелатиниран

Продукт, получен от смлян или начупен овес чрез обработка във влажна, топла среда и под налягане.

Скорбяла

1.4.8

Овесени ядки

Почистен овес с отстранени люспи.

Сурови влакнини

Скорбяла

1.4.9

Овесено брашно

Продукт, получен чрез смилане на овесени зърна.

Сурови влакнини

Скорбяла

1.4.10

Фуражно овесено брашно

Продукт от овес с високо съдържание на скорбяла, след декортикация.

Сурови влакнини

1.4.11

Овесен паспал

Продукт, получен при преработката на пресят, олющен овес в овесени ядки и брашно. Състои се основно от овесени трици и известно количество ендосперм.

Сурови влакнини

1.5.1

Семена от киноа, екстрахирани

Почистени цели семена от растението киноа (Chenopodium quinoa Willd.), от които е отстранен съдържащият се във външната обвивка на семената сапонин.

 

1.6.1

Ориз, начупен

Продукт от смилането на ориз (Oryza sativa L.), който се състои основно от дребни и/или начупени зърна, получени в процеса на обработка.

Скорбяла

1.6.2

Обработен ориз

Олющен ориз, от който чрез обработка изцяло или отчасти са отстранени триците и зародишът.

Скорбяла

1.6.3

Прежелатиниран ориз

Продукт, получен от обработен или начупен ориз чрез обработка във влажна, топла среда и под налягане.

Скорбяла

1.6.4

Екструдиран ориз

Продукт, получен чрез екструдиране на оризово брашно.

Скорбяла

1.6.5

Оризови флейки;

[Прежелатиниран ориз]

Продукт, получен чрез флейкване на прежелатинирани оризови зърна или от начупени зърна.

Скорбяла

1.6.6

Олющен ориз/кафяв

Суров ориз, на който е отстранена само люспата.

Скорбяла

Сурови влакнини

1.6.7

Млян фуражен ориз

Продукт, получен от смилането на фуражен ориз, състоящ се от зелени, тебеширени на вид или неузрели зърна, отсети при смилането на олющения ориз, или от нормални олющени зърна, които са жълти на цвят или на петна.

Скорбяла

1.6.8

Оризово брашно

Продукт, получен от смилането на обработен ориз.

Скорбяла

1.6.9

Брашно от кафяв ориз

Продукт, получен от смилането на кафяв ориз.

Сурови влакнини

Скорбяла

1.6.10

Оризови трици

Продукт от обработката на олющен ориз, който се състои от външните обвивки на зърното (околоплодник (перикарп), семенна обвивка, ядка и алейурон) с части от зародиша.

Сурови влакнини

1.6.11

Оризови трици с калциев карбонат

Продукт от полирането на олющения ориз, който се състои основно от сребристи обвивки, частици от алейуроновия слой, ендосперма и зародиша; съдържа различни количества калциев карбонат, получени при процеса на полиране.

Сурови влакнини

Калциев карбонат

1.6.12

Обезмаслени оризови трици

Оризови трици, получени след екстракция на маслото.

Сурови влакнини

1.6.13

Масло от оризови трици

Масло, екстрахирано от стабилизирани оризови трици.

Сурови мазнини

1.6.14

Оризови отсевки

Продукт от производството на брашно и нишесте от ориз, получен чрез сухо или мокро смилане и пресяване. Състои се главно от скорбяла, протеин, мазнини и влакнини.

Скорбяла, ако е > 20 %

Суров протеин, ако е > 10 %

Сурови мазнини, ако са > 5 %

Сурови влакнини

1.6.15

Фуражно брашно от пропарен ориз

Продукт от полирането на олющения пропарен ориз, който се състои основно от сребристи обвивки, частици от алейуроновия слой, ендосперма и зародиша; съдържа различни количества калциев карбонат, получени в процеса на полиране.

Сурови влакнини

Калциев карбонат

1.6.16

Пивоварен ориз

Най-малките начупени оризови частици при смилането на ориза, обикновено една четвърт от цялото зърно.

Скорбяла

1.6.17

Оризов зародиш

Продукт, който се състои главно от отстранения при смилането на ориза и отделен от триците зародиш.

Сурови мазнини

Суров протеин

1.6.18

Експелер от оризов зародиш

Продукт от производството на масло, получен чрез пресоването на оризов зародиш, към който все още са прилепнали части от ендосперма и семенната обвивка (теста).

Суров протеин

Сурови мазнини

Сурови влакнини

1.6.19

Шрот от оризов зародиш

Продукт от производството на масло, получен чрез екстракция на зародиша на ориза, към който все още са прилепнали части от ендосперма и семенната обвивка (теста).

Суров протеин

1.6.20

Оризов протеин

Продукт от производството на оризово нишесте от начупен ориз, получен чрез мокро смилане, пресяване, разделяне, концентриране и сушене.

Суров протеин

1.6.21

Течен паспал от полиран ориз

Концентриран течен продукт, получен от мокрото смилане и пресяване на ориз.

Скорбяла

1.7.1

Ръж

Зърна от Secale cereale L.

 

1.7.2

Ръжени отсевки

Продукт от производството на брашно, получен от пресята ръж. Състои се основно от частици от ендосперма, с фини парченца от външните обвивки и известно количество различни части на зърното.

Скорбяла

Сурови влакнини

1.7.3

Ръжен паспал

Продукт от производството на брашно, получен от пресята ръж. Състои се основно от парченца от външните обвивки и от частици от зърното, от което е била отстранена по-малка част от ендосперма отколкото при ръжените трици.

Скорбяла

Сурови влакнини

1.7.4

Ръжени трици

Продукт от производството на брашно, получен от пресята ръж. Състои се основно от парченца от външните обвивки и от частици от зърното, от което е била отстранена по-голямата част от ендосперма.

Скорбяла

Сурови влакнини

1.8.1

Сорго; [метлина]

Зърна/семена от Sorghum bicolor (L.) Moench

 

1.8.2

Бяло сорго

Зърна от бяло сорго.

 

1.8.3

Паспал от соргов глутен

Изсушен продукт, получен при отделянето на соргово нишесте. Състои се основно от трици и малко количество глутен. Продуктът може да съдържа изсушени остатъци от използваната за мацерация вода, като могат да бъдат добавени зародиши.

Суров протеин

1.9.1

Спелта

Зърна от спелта Triticum spelta L., Triticum dicoccum Schrank, Triticum monococcum.

 

1.9.2

Трици от спелта

Продукт от производството на брашно от спелта. Той се състои основно от външни обвивки и известно количество части от зародиш от спелта с известно количество частици от ендосперма.

Сурови влакнини

1.9.3

Люспи от спелта

Продукт, получен при лющенето на зърна от спелта.

Сурови влакнини

1.9.4

Отсевки от спелта

Продукт, получен при преработката на пресята, олющена спелта в брашно от спелта. Състои се основно от частици от ендосперма с фини парченца от външните обвивки и известно количество зърнени отсевки.

Сурови влакнини

Скорбяла

1.10.1

Тритикале

Зърна от хибрида Triticum X Secale cereale.

 

1.11.1

Пшеница

Зърна от Triticum aestivum L., Triticum durum Desf. и други култивари на пшеницата. Могат да бъдат предпазени от разграждане в търбуха.

Метод за предпазване от разграждане в търбуха, ако е приложим.

1.11.2

Пшеничени кълнове

Продукт от малцуването на покълнала пшеница и почистването на малц, който се състои от кълнове, фини зърнени частици, люспи и малки начупени зърна от малцувана пшеница.

 

1.11.3

Прежелатинирана пшеница

Продукт, получен от смляна или начупена пшеница чрез обработка във влажна, топла среда и под налягане.

Скорбяла

1.11.4

Пшеничени отсевки

Продукт от производството на брашно, получен от пресяти зърна на пшеница или олющена спелта. Състои се основно от частици от ендосперма с фини парченца от външните обвивки и известно количество зърнени отсевки.

Сурови влакнини

Скорбяла

1.11.5

Пшеничени флейки

Продукт, получен чрез обработка с пара и валцуване на лющена пшеница. Може да съдържа малка част пшеничени люспи. Може да бъде предпазен от разграждане в търбуха.

Сурови влакнини

Скорбяла

Метод за предпазване от разграждане в търбуха, ако е приложим.

1.11.6

Пшеничен паспал

Продукт от производството на брашно или малц, получен от пресяти зърна на пшеница или олющена спелта. Той се състои основно от парченца от външната обвивка и частици от зърното, от които е била отстранена по-малка част от ендосперма отколкото при пшеничните трици.

Сурови влакнини

1.11.7

Пшеничени трици (8)

Продукт от производството на брашно или малц, получен от пресяти зърна на пшеница или олющена спелта. Той се състои основно от парченца от външната обвивка и частици от зърното, от което е била отстранена по-голямата част от ендосперма.

Сурови влакнини

1.11.8

Малцувани ферментирали частици от пшеница

Продукт, получен чрез процес, в който се съчетават малцуването и ферментацията на пшеница и пшеничени трици. След това продуктът се изсушава и смила.

Скорбяла

Сурови влакнини

1.11.10

Пшеничени влакнини

Влакнини, екстрахирани при преработката на пшеница. Състоят се основно от влакнини.

Влага, ако е < 60 % или > 80 %

Ако влагата е < 60 %:

Сурови влакнини

1.11.11

Пшеничен зародиш

Продукт от меленето на брашно, състоящ се основно от пшеничен зародиш, валцуван или обработен по друг начин, към който все още може да са прилепнали части от ендосперма и външната обвивка.

Суров протеин

Сурови мазнини

1.11.12

Ферментирал пшеничен зародиш

Продукт от ферментацията на пшеничен зародиш с инактивирани микроорганизми.

Суров протеин

Сурови мазнини

1.11.13

Експелер от пшеничен зародиш

Продукт от производството на масло, получен при пресоването на пшеничен зародиш (Triticum aestivum L., Triticum durum Desf. и други култивари на пшеница и олющена спелта (Triticum spelta L., Triticum dicoccum Schrank, Triticum monococcum L.)), към който все още може да са прилепнали части от ендосперма и семенната обвивка (теста).

Суров протеин

1.11.15

Пшеничен протеин

Пшеничен протеин, екстрахиран при производството на нишесте или етанол, може да бъде частично хидролизиран.

Суров протеин

1.11.16

Паспал от пшеничен глутен

Продукт от производството на пшеничено нишесте и глутен. Състои се от трици, от които зародишите може да са частично отстранени. Могат да бъдат добавени пшеничен извлек, начупена пшеница и други продукти, получени от скорбяла и от рафинирането на продукти от скорбяла.

Влага, ако е < 45 % или > 60 %

Ако влагата е < 45 %:

Суров протеин

Скорбяла

1.11.18

Витален пшеничен глутен

Пшеничен протеин, характеризиращ се с висока вискоеластичност в хидратирано състояние, с най-малко 80 % протеин (N × 6.25) и най-много 2 % пепел от сухо вещество.

Суров протеин

1.11.19

Пшеничено нишесте, течно

Продукт, получен от производството на нишесте/глюкоза и глутен от пшеница.

Влага, ако е < 65 % или > 85 %

Ако влагата е < 65 %:

Скорбяла

1.11.20

Пшеничено нишесте, съдържащо протеин, частично обеззахарено

Продукт, получен при производството на пшеничено нишесте, който съдържа главно частично озахарена скорбяла, разтворими протеини и други разтворими части от едносперма.

Суров протеин

Скорбяла

Общо съдържание на захар, изчислено като захароза

1.11.21

Пшеничен извлек

Продукт от пшеница, получен след мокра екстракция на протеин и скорбяла. Може да бъде хидролизиран.

Влага, ако е < 55 % или > 85 %

Ако влагата е < 55 %:

Суров протеин

1.11.22

Концентрат от пшеничена мая

Мокър страничен продукт, който се отделя след ферментацията на пшенична скорбяла за производството на алкохол.

Влага, ако е < 60 % или > 80 %

Ако влагата е < 60 %:

Суров протеин

1.11.23

Малцувани пшенични отсевки

Продукт от почистването на малцувана пшеница, който се състои от малки малцувани зърна от пшеница и парченца от начупени малцувани пшеничени зърна, отделени преди малцуването.

Сурови влакнини

1.11.24

Малцувана пшеница и фини малцувани частици

Фини зърнени частици, аспирирани при операции по пресипване на зърното.

Сурови влакнини

1.11.25

Малцувани пшеничени люспи

Продукт от почистването на малцувана пшеница, който се състои от люспи и фини частици.

Сурови влакнини

1.12.2

Брашно от зърно (9)

Брашно от смлени зърна.

Скорбяла

Сурови влакнини

1.12.3

Протеинов концентрат от зърно (9)

Концентриран и изсушен продукт, получен от зърно след отстраняване на скорбялата чрез предизвикана от дрожди ферментация.

Суров протеин

1.12.4

Зърнени отсевки (9)

Остатък от пресяването на зърно и малц.

Сурови влакнини

1.12.5

Зърнен зародиш (9)

Продукт от смилането на брашно и производството на нишесте, състоящ се основно от зърнен зародиш, валцуван или обработен по друг начин, към който все още може да са прилепнали части от ендосперма и външната обвивка.

Суров протеин,

Сурови мазнини

1.12.6

Сироп от остатъчен неферментирал зърнен малц (9)

Продукт от зърно, получен чрез сгъстяването чрез изпаряване на концентрата от остатъчния неферментирал малц при ферментацията и дестилацията на зърно, използвано при производството на алкохол от зърнени култури.

Влага, ако е < 45 % или > 70 %

Ако влагата е < 45 %:

Суров протеин

1.12.7

Влажна спиртоварска каша (9)

Влажен продукт, произведен като твърда фракция чрез центрофугирането и/или филтрирането на остатъчния неферментирал малц от ферментиралите и дестилирани зърна, използвани при производството на алкохол от зърнени култури.

Влага, ако е < 65 % или > 88 %

Ако влагата е < 65 %:

Суров протеин

1.12.8

Концентрирани извлеци от спиртоварска каша (9)

Влажен продукт от производството на алкохол чрез дестилирането на шира от пшеница и захарен сироп след предварителното отделяне на триците и глутена.

Влага, ако е < 65 % или > 88 %

Ако влагата е < 65 %:

Суров протеин, ако е > 10 %

1.12.9

Спиртоварска каша и извлеци (9)

Продукт, получен при производството на алкохол посредством дестилацията на шира от зърно и/или други съдържащи скорбяла и захари продукти. Може да бъде предпазен от разграждане в търбуха.

Влага, ако е < 60 % или > 80 %

Ако влагата е < 60 %:

Суров протеин

Метод за предпазване от разграждане в търбуха, ако е приложим.

1.12.10

Изсушена спиртоварска каша (9)

Продукт от дестилацията на алкохол, получен чрез изсушаване на твърдите остатъци от ферментирало зърно. Може да бъде предпазен от разграждане в търбуха.

Суров протеин

Метод за предпазване от разграждане в търбуха, ако е приложим.

1.12.11

Тъмна спиртоварска каша (9); [изсушена спиртоварска каша и извлеци] (9)

Продукт от дестилацията на алкохол, получен чрез изсушаване на твърдите остатъци от ферментирало зърно, към които е бил добавен бирен сироп или сгъстен чрез изпаряване остатъчен неферментирал малц. Може да бъде предпазен от разграждане в търбуха.

Суров протеин

Метод за предпазване от разграждане в търбуха, ако е приложим.

1.12.12

Пивоварна каша

Продукт от пивоварството, съставен от остатъци от малцувани и немалцувани зърнени култури и други съдържащи скорбяла продукти, които могат да съдържат суровини от хмел. Обикновено се предлага на пазара в течно състояние, но може да бъде и в изсушен вид.

Влага, ако е < 65 % или > 88 %

Ако влагата е < 65 %:

Суров протеин

1.12.13

Каша от зърно (джибри)

Твърд продукт от производството на малцово уиски. Състои се от остатъците след екстракция на малцуван ечемик с гореща вода. Обикновено се предлага на пазара в течно състояние след отстраняването на екстракта чрез утаяване.

Влага, ако е < 65 % или > 88 %

Ако влагата е < 65 %:

Суров протеин

1.12.14

Филтърна зърнена шира

Твърд продукт, получен чрез производството на бира, малцов екстракт и уиски. Състои се от остатъците от екстракцията на смлян малц с гореща вода и евентуално други смеси с високо съдържание на захар или скорбяла. Обикновено се предлага на пазара в мокро състояние след отстраняването на екстракта чрез пресоване.

Влага, ако е < 65 % или > 88 %

Ако влагата е < 65 %:

Суров протеин

1.12.15

Бирен дестилат

Остатъчният продукт в дестилатора от първата дестилация на малцов алкохол.

Суров протеин, ако е > 10 %

1.12.16

Бирен сироп

Продукт от първата дестилация на малцов алкохол, произведен чрез сгъстяването на останалия в дестилатора бирен дестилат

Влага, ако е < 45 % или > 70 %

Ако влагата е < 45 %:

Суров протеин


2.   Маслодайни семена, маслодайни плодове и получавани от тях продукти

Номер

Наименование

Описание

Задължително посочвана информация

2.1.1

Експелер от бабасу

Продукт от производството на масло, получен чрез пресоване на ядките на палма бабасу от рода Orbignya.

Суров протеин

Сурови мазнини

Сурови влакнини

2.2.1

Семена от камелина

Семена от Camelina sativa L. Crantz.

 

2.2.2

Камелина, експелер

Продукт от производството на масло, получен чрез пресоване на семена от камелина.

Суров протеин

Сурови мазнини

Сурови влакнини

2.2.3

Шрот от камелина

Продукт от производството на масло, получен чрез екстракция и подходяща топлинна обработка на експелер от семена от камелина.

Суров протеин

2.3.1

Какаови люспи

Обвивки на изсушените и печени зърна от Theobroma cacao L.

Сурови влакнини

2.3.2

Какаови шушулки

Продукт, получен при преработката на какаови зърна.

Сурови влакнини

Суров протеин

2.3.3

Шрот от какаови зърна, частично олющени

Продукт от производството на масло, получен чрез екстракция на изсушени и печени зърна от какао Theobroma cacao L., от които е била отстранена част от люспите

Суров протеин

Сурови влакнини

2.4.1

Експелер от копра

Продукт от производството на масло, получен чрез пресоване на изсушената ядка (ендосперм) и външната люспа (обвивка) на семето на кокосовата палма Cocos nucifera L.

Суров протеин

Сурови мазнини

Сурови влакнини

2.4.2

Експелер от копра, хидролизиран

Продукт от производството на масло, получен чрез пресоване и ензимна хидролизация на изсушената ядка (ендосперм) и външната люспа (обвивка) на семето на кокосовата палма Cocos nucifera L.

Суров протеин

Сурови мазнини

Сурови влакнини

2.4.3

Шрот от копра

Продукт от производството на масло, получен чрез екстракция на изсушената ядка (ендосперм) и външната люспа (обвивка) на семето на кокосовата палма.

Суров протеин

2.5.1

Памучно семе

Семена от Gossypium ssp., от които са били отстранени влакнините. Могат да бъдат предпазени от разграждане в търбуха.

Метод за предпазване от разграждане в търбуха, ако е приложим.

2.5.2

Шрот от частично олющено памучно семе

Продукт от производството на масло, получен чрез екстракция на семена от памук, от които са били отстранени влакната и част от люспите.

(Максимално съдържание на сурови влакнини: 22,5 % от сухото вещество). Може да бъде предпазен от разграждане в търбуха.

Суров протеин

Сурови влакнини

Метод за предпазване от разграждане в търбуха, ако е приложим.

2.5.3

Експелер от памучно семе

Продукт от производството на масло, получен чрез пресоване на памучни семена, от които са били отстранени влакната.

Суров протеин

Сурови влакнини

Сурови мазнини

2.6.1

Експелер от частично олющени фъстъци

Продукт от производството на масло, получен чрез пресоване на частично олющени фъстъци Arachis hypogaea L. и други видове от род Arachis.

(максимално съдържание на сурови влакнини 16 % от сухото вещество)

Суров протеин

Сурови мазнини

Сурови влакнини

2.6.2

Шрот от частично олющени фъстъци

Продукт от производството на масло, получен чрез екстракция на експелер от частично олющени фъстъци.

(максимално съдържание на сурови влакнини 16 % от сухото вещество)

Суров протеин

Сурови влакнини

2.6.3

Експелер от олющени фъстъци

Продукт от производството на масло, получен чрез пресоване на олющени фъстъци.

Суров протеин

Сурови мазнини

Сурови влакнини

2.6.4

Шрот от олющени фъстъци

Продукт от производството на масло, получен чрез екстракция на експелер от олющени фъстъци.

Суров протеин

Сурови влакнини

2.7.1

Експелер от капок

Продукт от производството на масло, получен чрез пресоване на семената от капок (Ceiba pentadra L. Gaertn.).

Суров протеин

Сурови влакнини

2.8.1

Ленено семе

Семена от лен Linum usitatissimum L. (Минимална ботаническа чистота 93 %), цели, валцувани или смлени. Могат да бъдат предпазени от разграждане в търбуха

Метод за предпазване от разграждане в търбуха, ако е приложим.

2.8.2

Експелер от ленено семе

Продукт от производството на масло, получен чрез пресоване на ленено семе. (Минимална ботаническа чистота 93 %)

Суров протеин

Сурови мазнини

Сурови влакнини

2.8.3

Шрот от ленено семе

Продукт от производството на масло, получен чрез екстракция и подходяща топлинна обработка на експелер от ленено семе.

Може да съдържа най-много 1 % от използвана белилна пръст от съоръжения за съчетано преработване и рафиниране или технологични спомагателни вещества за филтриране. Може да бъде предпазен от разграждане в търбуха

Суров протеин

Метод за предпазване от разграждане в търбуха, ако е приложим.

2.9.1

Синапени трици

Продукт от производството на синап (Brassica juncea L.). Състои се от парченца от външните обвивки и от частици зърно.

Сурови влакнини

2.9.2

Шрот от синапено семе

Продукт, получен чрез екстракцията на летливо синапено масло от синапено семе.

Суров протеин

2.10.1

Семена от гуизотия

Семена от растението Guizotia abyssinica (L. F.) Cass.

 

2.10.2

Експелер от семена от гуизотия

Продукт от производството на масло, получен чрез пресоване на семена от растението гуизотия. (пепел, неразтворима в HCl: максимум 3,4 %)

Суров протеин

Сурови мазнини

Сурови влакнини

2.11.1

Маслинов пулп

Продукт от производството на масло, получен чрез екстракция на пресовани маслини Olea europea L., разделени възможно най-добре от частите от костилките

Суров протеин

Сурови влакнини

Сурови мазнини

2.12.1

Експелер от палмови ядра

Продукт от производството на масло, получен чрез пресоване на палмови ядра Elaeis guineensis Jacq., Corozo oleifera (HBK) L. H. Bailey (Elaeis melanococca auct.), от които е била отстранена възможно най-голяма част от твърдата черупка.

Суров протеин

Сурови влакнини

Сурови мазнини

2.12.2

Шрот от палмови ядра

Продукт от производството на масло, получен чрез екстракция на палмови ядра, от които е била отстранена възможно най-голяма част от твърдата черупка

Суров протеин

Сурови влакнини

2.13.1

Тиквено семе

Семена от Cucurbita pepo L. и растения от рода Cucurbita.

 

2.13.2

Експелер от тиквено семе

Продукт от производството на масло, получен чрез пресоване на семената от Cucurbita pepo и растения от рода Cucurbita.

Суров протеин

Сурови мазнини

2.14.1

Рапично семе (10)

Семена от рапица Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk., индийски сарсон Brassica napus L. var. glauca (Roxb.) O.E. Schulz и от рапица Brassica rapa ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk. (Минимална ботаническа чистота 94 %). Могат да бъдат предпазени от разграждане в търбуха.

Метод за предпазване от разграждане в търбуха, ако е приложим.

2.14.2

Експелер от рапично семе

Продукт от производството на масло, получен чрез пресоване на семена от рапица. Може да съдържа най-много 1 % от използвана белилна пръст от съоръжения за съчетано преработване и рафиниране или технологични спомагателни вещества за филтриране. Може да бъде предпазен от разграждане в търбуха

Суров протеин

Сурови мазнини

Сурови влакнини

Метод за предпазване от разграждане в търбуха, ако е приложим.

2.14.3

Шрот от рапично семе

Продукт от производството на масло, получен чрез екстракция и подходяща топлинна обработка на експелер от рапично семе. Може да съдържа най-много 1 % от използвана белилна пръст от съоръжения за съчетано преработване и рафиниране или технологични спомагателни вещества за филтриране. Може да бъде предпазен от разграждане в търбуха

Суров протеин

Метод за предпазване от разграждане в търбуха, ако е приложим.

2.14.4

Екструдирано рапично семе

Продукт, получен от цели рапични семена чрез обработка във влажна, топла среда и под налягане, която повишава желатинизирането на нишестето. Може да бъде предпазен от разграждане в търбуха.

Суров протеин

Сурови мазнини

Метод за предпазване от разграждане в търбуха, ако е приложим.

2.14.5

Протеинов концентрат от рапично семе

Продукт от производството на масло, получен чрез разделяне на протеиновата фракция на рапичен експелер или на рапично семе.

Суров протеин

2.15.1

Сафлорово семе

Семена от сафлор Carthamus tinctorius L.

 

2.15.2

Шрот от частично олющено сафлорово семе

Продукт от производството на масло, получен чрез екстракция на частично олющени сафлорови семена.

Суров протеин

Сурови влакнини

2.15.3

Люспи от сафлорово семе

Продукт, получен при лющенето на сафлорово семе.

Сурови влакнини

2.16.1

Сусамено семе

Семена от Sesamum indicum L.

 

2.17.1

Сусамено семе, частично лющено

Продукт от производството на масло, получено чрез отстраняване на част от люспите.

Суров протеин

Сурови влакнини

2.17.2

Люспи от сусам

Продукт, получен при лющенето на семена от сусам.

Сурови влакнини

2.17.3

Експелер от сусамово семе

Продукт от производството на масло, получен чрез пресоване на семената на растението сусам (пепел, неразтворима в HCl: максимум 5 %)

Суров протеин

Сурови влакнини

Сурови мазнини

2.18.1

Тостирана соя (зърно)

Соеви зърна (Glycine max. L. Merr.), подложени на подходяща топлинна обработка. (Уреазна активност: максимум 0,4 mg N/g × min.). Могат да бъдат предпазени от разграждане в търбуха.

Метод за предпазване от разграждане в търбуха, ако е приложим.

2.18.2

Експелер от соя (зърно)

Продукт от производството на масло, получен чрез пресоване на семена от соя.

Суров протеин

Сурови мазнини

Сурови влакнини

2.18.3

Шрот от соя (зърно)

Продукт от производството на масло, получен от соеви зърна след екстракция и подходяща топлинна обработка. (Уреазна активност: максимум 0,4 mg N/g × min.).

Може да съдържа най-много 1 % от използвана белилна пръст от съоръжения за съчетано преработване и рафиниране или технологични спомагателни вещества за филтриране. Може да бъде предпазен от разграждане в търбуха

Суров протеин

Сурови влакнини

ако са > 8 % в сухо вещество

Метод за предпазване от разграждане в търбуха, ако е приложим.

2.18.4

Шрот от лющена соя (зърно)

Продукт от производството на масло, получен от лющени соеви зърна след екстракция и подходяща топлинна обработка. Може да съдържа най-много 1 % от използвана белилна пръст от съоръжения за съчетано преработване и рафиниране или технологични спомагателни вещества за филтриране. (Уреазна активност: максимум 0,5 mg N/g × min.). Може да бъде предпазен от разграждане в търбуха.

Суров протеин

Метод за предпазване от разграждане в търбуха, ако е приложим.

2.18.5

Люспи от соя (зърно)

Продукт, получен при лющенето на соевите зърна.

Сурови влакнини

2.18.6

Екструдирана соя (зърно)

Продукт, получен от соеви зърна чрез обработка във влажна, топла среда и под налягане, която повишава желатинизирането на нишестето. Може да бъде предпазен от разграждане в търбуха

Суров протеин

Сурови мазнини

Метод за предпазване от разграждане в търбуха, ако е приложим.

2.18.7

Протеинов концентрат от соя (зърно)

Продукт, получен от олющени соеви зърна, от които е екстрахирана мазнината, след ферментация или повторна екстракция за намаляване нивото на безазотния остатък.

Суров протеин

2.18.8

Пулп от соя (зърно) [Паста от соеви зърна]

Продукт, получен при екстракция на соеви зърна за хранителни заготовки

Суров протеин

2.18.9

Меласа от соя (зърно)

Продукт, получен при преработката на соеви зърна.

Суров протеин

Сурови мазнини

2.18.10

Страничен продукт от преработката на соя зърно

Продукти, получени при преработката на соеви зърна за получаване на хранителни заготовки от соеви зърна.

Суров протеин

2.19.1

Слънчогледово семе

Семена от слънчоглед Helianthus annuus L. Могат да бъдат предпазени от разграждане в търбуха

Метод за предпазване от разграждане в търбуха, ако е приложим.

2.19.2

Експелер от слънчогледово семе

Продукт от производството на масло, получен чрез пресоване на семената на слънчоглед.

Суров протеин

Сурови мазнини

Сурови влакнини

2.19.3

Шрот от слънчогледово семе

Продукт от производството на масло, получен чрез екстракция и подходяща топлинна обработка на експелер от слънчогледово семе. Може да съдържа най-много 1 % от използвана белилна пръст от съоръжения за съчетано преработване и рафиниране или технологични спомагателни вещества за филтриране. Може да бъде предпазен от разграждане в търбуха

Суров протеин

Метод за предпазване от разграждане в търбуха, ако е приложим.

2.19.4

Шрот от лющено слънчогледово семе

Продукт от производството на масло, получен чрез екстракция и подходяща топлинна обработка на семената на слънчогледа, от които е била отстранена част от люспите или всички люспи. Може да съдържа най-много 1 % от използвана белилна пръст от съоръжения за съчетано преработване и рафиниране или технологични спомагателни вещества за филтриране.

(Максимално съдържание на сурови влакнини: 27,5 % от сухото вещество)

Суров протеин

Сурови влакнини

2.19.5

Люспи от слънчогледово семе

Продукт, получен при лющенео на семена от слънчоглед.

Сурови влакнини

2.20.1

Растителни масла и мазнини (11)

Масла и мазнини, получени от растения (с изключение на рициновото масло от растението рицин), могат да бъдат обезслузени, рафинирани и/или хидрогенирани.

Влага, ако е > 1 %

2.21.1

Сурови лецитини

Фосфолипиди, получени при обезслузяването на сурово масло от маслодайни семена и плодове.

 

2.22.1

Конопено семе

Контролирано конопено семе Cannabis sativa L. с максимално съдържание на THC в съответствие със законодателството на ЕС.

 

2.22.2

Експелер от конопено семе

Продукт от производството на масло, получен чрез пресоване на конопено семе.

Суров протеин

Сурови влакнини

2.22.3

Конопено масло

Продукт от производството на масло, получен чрез пресоване на конопени растения и конопено семе.

Суров протеин

Сурови мазнини

Сурови влакнини

2.23.1

Маково семе

Семена от Papaver somniferum L.

 

2.23.2

Шрот от маково семе

Продукт от производството на масло, получен чрез екстракция на експелер от маково семе.

Суров протеин


3.   Семена от бобови култури и получавани от тях продукти

Номер

Наименование

Описание

Задължително посочвана информация

3.1.1

Фасул, тостиран

Семена от Phaseolus spp. или Vigna spp., подложени на подходяща топлинна обработка. Могат да бъдат предпазени от разграждане в търбуха.

Метод за предпазване от разграждане в търбуха, ако е приложим.

3.1.2

Протеинов концентрат от фасул

Продукт, получен от отделената вода от зърното на фасула при производството на нишесте.

Суров протеин

3.2.1

Сушен рожков

Сушени плодове на рожковеното дърво Ceratonia siliqua L.

Сурови влакнини

3.2.3

Сушени рожковени шушулки

Продукт, получен от раздробяването на сушените плодове (шушулки) на рожковеното дърво, от които са били отстранени зърната на рожкова.

Сурови влакнини

3.2.4

Брашно от изсушени рожкови шушулки, микронизиран

Продукт, получен от микронизирането на изсушените плодове на рожковеното дърво, от които са били отстранени зърната на рожкова.

Сурови влакнини

Общо захар, изчислена като захароза

3.2.5

Рожковен зародиш

Зародиш от зърната на рожковеното дърво.

Суров протеин

3.2.6

Експелер от рожковен зародиш

Продукт от производството на масло, получен чрез пресоване на рожковен зародиш.

Суров протеин

3.2.7

Зърна от рожков (семена)

Зърна на рожковеното дърво.

Сурови влакнини

3.3.1

Нахут

Семена на Cicer arietinum L.

 

3.4.1

Бурчак

Семена на Ervum ervilia L.

 

3.5.1

Семена от сминдух

Семена от сминдух (Trigonella foenum-graecum).

 

3.6.1

Гуаров шрот

Продукт, получен след екстракцията на клея от семената на гуар Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.

Суров протеин

3.6.2

Шрот от гуаров зародиш

Продукт, получен след екстракцията на клея от зародиша от семена от гуар.

Суров протеин

3.7.1

Бакла

Семена на Vicia faba L. ssp. faba var. equina Pers. и var. minuta (Alef.) Mansf.

 

3.7.2

Флейки от бакла

Продукт, получен чрез обработка с пара и валцуване на олющена бакла.

Скорбяла

Суров протеин

3.7.3

Обвивки от бакла; [люспи от бакла]

Продукт, получен при лющенето на зърната от бакла, който се състои основно от външните обвивки.

Сурови влакнини

Суров протеин

3.7.4

Олющена бакла

Продукт, получен при лющенето на зърната от бакла, който се състои основно от ядрата на зърната от бакла.

Суров протеин

Сурови влакнини

3.7.5

Протеин от бакла

Продукт, получен чрез смилане и въздушно разделяне на бакла.

Суров протеин

3.8.1

Леща

Зърна от Lens culinaris a.o. Medik

 

3.8.2

Люспи от леща

Продукт, получен при лющенето на зърна от леща.

Сурови влакнини

3.9.1

Сладка лупина

Зърна от Lupinus ssp. с ниско съдържание на горчиви вещества в семената.

 

3.9.2

Олющена сладка лупина

Олющени зърна от лупина.

Суров протеин

3.9.3

Лупинови люспи [лупинови обвивки]

Продукт, получен при лющенето на зърната от лупина, който се състои основно от външните обвивки.

Суров протеин

Сурови влакнини

3.9.4

Лупинов пулп

Продукт, получен след екстракцията на съставките на лупина.

Сурови влакнини

3.9.5

Лупинови отсевки

Продукт, получен при производството на брашно от лупина. Състои се основно от частици от котиледона и в по-малка степен от обвивките на семената.

Суров протеин

Сурови влакнини

3.9.6

Лупинов протеин

Продукт, получен от отделената вода от лупина при производството на нишесте или след смилане и въздушно разделяне.

Суров протеин

3.9.7

Брашно от лупинов протеин

Продукт от преработката на лупина за производството на брашно с високо съдържание на протеин.

Суров протеин

3.10.1

Папуда

Зърна от Vigna radiata L.

 

3.11.1

Грах

Зърна на Pisum ssp. Може да бъде предпазен от разграждане в търбуха.

Метод за предпазване от разграждане в търбуха, ако е приложим.

3.11.2

Грахови трици

Продукт, получен при производството на грахово брашно. Състои се основно от обвивките на зърната, отстранени при обелването и почистването на граха.

Сурови влакнини

3.11.3

Грахови флейки

Продукт, получен чрез обработка с пара и валцуване на лющени грахови зърна.

Скорбяла

3.11.4

Грахово брашно

Продукт, получен при смилането на грах.

Суров протеин

3.11.5

Грахови обвивки

Продукт, получен при производството на грахово брашно. Състои се основно от обвивките на зърната, отстранени при обелването и почистването на граха и в по-малка степен от ендосперма.

Сурови влакнини

3.11.6

Лющен грах

Обелени грахови зърна.

Суров протеин

Сурови влакнини

3.11.7

Отсевки от грах

Продукт, получен при производството на грахово брашно. Състои се основно от частици от котиледона и в по-малка степен от обвивките на зърната.

Суров протеин

Сурови влакнини

3.11.8

Грах, отсевки

Частици от грах след процеса на пресяване.

Сурови влакнини

3.11.9

Грахов протеин

Продукт, получен от отделената вода от зърното на граха при производството на нишесте или след смилане и въздушно разделяне.

Суров протеин

3.11.10

Пулп от грах

Продукт, получен от мокра екстракция на скорбяла и протеин от грах. Състои се основно от вътрешни влакнини и скорбяла.

Влага, ако е < 70 % или > 85 %

Скорбяла

Сурови влакнини

Пепел, неразтворима в HCl, ако е > 3,5 % от сухото вещество

3.11.11

Извлек от грах

Продукт, получен от мокра екстракция на скорбяла и протеин от грах. Състои се основно от разтворими протеини и олигозахариди.

Влага, ако е < 60 % или > 85 %

Общо захар

Суров протеин

3.11.12

Влакнини от грах

Продукт, получен чрез екстракция след смилане и пресяване на олющен грах.

Сурови влакнини

3.12.1

Фий

Семена на Vicia sativa L. var. sativa и други сортове.

 

3.13.1

Секирче (12)

Семена на Lathyrus sativus L., подложени на подходяща топлинна обработка.

 

3.14.1

Монанта

Семена на Vicia monanthos Desf.

 


4.   Клубеплодни, кореноплодни и получавани от тях продукти

Номер

Наименование

Описание

Задължително посочвана информация

4.1.1

Захарно цвекло

Кореноплод от Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell

 

4.1.2

Корени и чела от захарно цвекло

Пресен продукт от производството на захар, който се състои основно от изчистени парчета от захарно цвекло с или без части от листата на цвеклото.

Пепел, неразтворима в HCl, ако е > 5 % от сухото вещество

Влага, ако е < 50 %

4.1.3

(Цвеклова) захар; [захароза]

Захар, екстрахирана от захарно цвекло чрез използването на вода.

Захароза

4.1.4

Меласа от (захарно) цвекло

Сироповиден продукт, получен по време на производството или рафинирането на захар от захарно цвекло.

Общо захар, изчислена като захароза

Влага, ако е > 28 %

4.1.5

Меласа от (захарно) цвекло, частично обеззахарена и/или от която е бил отстранен бетаинът

Продукт, получен след допълнителна екстракция чрез използването на вода от захароза и/или бетаин от меласа от (захарно) цвекло.

Общо захар, изчислена като захароза

Влага, ако е > 28 %

4.1.6

Меласа от изомалтулоза

Некристализирана фракция от производството на изомалтулоза чрез ензимно превръщане на захароза от захарно цвекло.

Влага, ако е > 40 %

4.1.7

Влажен пулп от (захарно) цвекло

Продукт от производството на захар, състоящ се от екстрахирани чрез използването на вода резени от захарно цвекло. Минимално съдържание на влага: 82 %. Захарното съдържание е ниско и клони към нула поради (млечно кисела) ферментация.

Пепел, неразтворима в HCl, ако е > 5 % от сухото вещество

Влага, ако е < 82 % или > 92 %

4.1.8

Пресован пулп от (захарно) цвекло

Продукт от производството на захар, състоящ се от екстрахирани чрез използването на вода и механично пресовани резени от захарно цвекло Максимално съдържание на влага: 82 %. Захарното съдържание е ниско и клони към нула поради (млечно кисела) ферментация.

Пепел, неразтворима в HCl, ако е > 5 % от сухото вещество

Влага, ако е < 65 % или > 82 %

4.1.9

Пресован пулп от (захарно) цвекло, меласиран

Продукт от производството на захар, състоящ се от екстрахирани чрез използването на вода и механично пресовани резени от захарно цвекло с добавяне на меласа. Максимално съдържание на влага: 82 %. Захарното съдържание намалява поради (млечно кисела) ферментация.

Пепел, неразтворима в HCl, ако е > 5 % от сухото вещество

Влага, ако е < 65 % или > 82 %

4.1.10

Изсушен пулп от (захарно) цвекло

Продукт от производството на захар, състоящ се от екстрахирани чрез използването на вода и изсушени резени от захарно цвекло

Пепел, неразтворима в HCl, ако е > 3,5 % от сухото вещество

Общо захар, изчислена като захароза, ако е >10,5 %

4.1.11

Изсушен пулп от (захарно) цвекло, меласиран

Продукт от производството на захар, състоящ се от екстрахирани чрез използването на вода и изсушени резени от захарно цвекло с добавяне на меласа

Пепел, неразтворима в HCl, ако е > 3,5 % от сухото вещество

Общо захар, изчислена като захароза

4.1.12

Захарен сироп

Продукт, получен чрез производството на захар и/или меласа

Общо захар, изчислена като захароза

Влага, ако е > 35 %

4.1.13

Резени от (захарно) цвекло, сварени

Продукт от производството на сироп от захарно цвекло, годен за консумация, който може да бъде пресован или изсушен.

Ако е изсушен:

Пепел, неразтворима в HCl, ако е > 3,5 % от сухото вещество

Ако е пресован:

 

Пепел, неразтворима в HCl, ако е > 5 % от сухото вещество

 

Влага, ако е > 50 %

4.1.14

Фрукто-олигозахариди

Продукт, получен от захар от захарно цвекло чрез ензимен процес.

Влага, ако е > 28 %

4.2.1

Сок от цвекло

Сок от пресоването на червено цвекло (Beta vulgaris convar. crassa var. conditiva) с последващо концентриране и пастьоризиране, като се запазят типичният зеленчуков вкус и аромат.

Влага, ако е < 50 % или > 60 %

Пепел, неразтворима в HCl, ако е > 3,5 % от сухото вещество

4.3.1

Моркови

Кореноплод на жълтия или на червения морков Daucus carota L.

 

4.3.2

Обелки от моркови, парени

Влажен продукт от обработването на моркови, който се състои от обелките, отстранени от моркова чрез обработка с пара, към които може външно да бъде добавена желатинова скорбяла за моркови. Максимално съдържание на влага: 97 %.

Скорбяла

Сурови влакнини

Пепел, неразтворима в HCl, ако е > 3,5 % от сухото вещество

Влага, ако е < 87 % или > 97 %

4.3.3

Остатъци от моркови

Влажен продукт, който се получава чрез механично разделяне при обработката на моркови и който се състои главно от изсушени моркови и останки от моркови. Продуктът може да е бил предмет на топлинна обработка. Максимално съдържание на влага: 97 %.

Скорбяла

Сурови влакнини

Пепел, неразтворима в HCl, ако е > 3,5 % от сухото вещество

Влага, ако е < 87 % или > 97 %

4.3.4

Морковени флейки

Продукт, получен чрез флейкване на жълт или червен морков, който впоследствие е изсушен.

 

4.3.5

Морков, изсушен

Кореноплод от жълт или червен морков, без значение от начина, по който се предлага, който впоследствие е изсушен.

Сурови влакнини

4.3.6

Морковен паспал, изсушен

Продукт, съставен от вътрешна пулпа и външни обвивки, които са изсушени.

Сурови влакнини

4.4.1

Корени от цикория

Кореноплоди от Cichorium intybus L.

 

4.4.2

Корени и чела от цикория

Пресен продукт от обработката на цикория. Състои се главно от изчистени парчета цикория и части от листа.

Пепел, неразтворима в HCl, ако е > 3,5 % от сухото вещество

Влага, ако е < 50 %

4.4.3

Семе от цикория

Семе от Cichorium intybus L.

 

4.4.4

Пресован пулп от цикория

Продукт от производството на инулин от кореноплоди от Cichorium intybus L., съставен от екстрахирани и механично пресовани парчета цикория. (Разтворимите) въглехидрати и водата в цикорията са отчасти отстранени

Сурови влакнини

Пепел, неразтворима в HCl, ако е > 3,5 % от сухото вещество

Влага, ако е < 65 % или > 82 %

4.4.5

Изсушен пулп от цикория

Продукт от производството на инулин от кореноплоди от Cichorium intybus L., съставен от екстрахирани и механично пресовани парчета цикория, които впоследствие са изсушени. (Разтворимите) въглехидрати в цикорията са отчасти екстрахирани

Сурови влакнини

Пепел, неразтворима в HCl, ако е > 3,5 % от сухото вещество

4.4.6

Кореноплоди от цикория на прах

Продукт, получен чрез нарязване, сушене и смилане на кореноплоди от цикория

Сурови влакнини

Пепел, неразтворима в HCl, ако е > 3,5 % от сухото вещество

4.4.7

Меласа от цикория

Продукт от обработката на цикория, получен чрез производството на инулин и олигофруктоза

Суров протеин

Влага, ако е < 20 % или > 30 %

4.4.8

Винаса от цикория

Продукт от обработката на цикория, получен чрез рафинирането на инулин и олигофруктоза

Суров протеин

Влага, ако е < 30 % или > 40 %

4.4.9

Инулин от цикория

Инулинът е фруктан, екстрахиран от кореноплод от Cichorium intybus L.

 

4.4.10

Олигофруктозен сироп

Продукт, получен чрез частична хидролиза на инулин от Cichorium intybus L.

Влага, ако е < 20 % или > 30 %

4.4.11

Олигофруктоза, изсушена

Продукт, получен чрез частична хидролиза на инулин от Cichorium intybus L. и последващо сушене

 

4.5.1

Чесън, изсушен

Бял до жълт прах от чист, смлян чесън, Allium sativum L.

 

4.6.1

Маниока [тапиока]; [касава]

Кореноплоди от Manihot esculenta Crantz, независимо от начина, по който са представени

Влага, ако е < 60 % или > 70 %

4.6.2

Маниока, изсушена

Кореноплоди от маниока, независимо от от начина, по който са представени, които впоследствие са изсушени

Скорбяла

Пепел, неразтворима в HCl, ако е > 3,5 % от сухото вещество

4.7.1

Пулп от лук

Влажен продукт, който се отделя при обработката на лук (genus Allium) и съдържа обвивки и цели лучени глави. Ако е от производството на лучено масло, съдържа главно сготвени остатъци от лук

Сурови влакнини

Пепел, неразтворима в HCl, ако е > 3,5 % от сухото вещество

4.7.2

Лук, пържен

Изпържен обелен и счукан лук

Сурови влакнини

Пепел, неразтворима в HCl, ако е > 3,5 % от сухото вещество

Сурови мазнини

4.8.1

Картофи

Клубени от Solanum tuberosum L.

Влага, ако е < 72 % или > 88 %

4.8.2

Картофи, обелени

Картофи, чиято обвивка е отстранена посредством обработка с пара

Скорбяла

Сурови влакнини

Пепел, неразтворима в HCl, ако е > 3,5 % от сухото вещество

4.8.3

Обелки от картофи, парени

Влажен продукт от обработването на картофи, който се състои от обелките, отстранени от картофения клубен чрез обработка с пара, към които може външно да бъде добавено желатиново картофено нишесте. Може да бъде направен на пюре.

Влага, ако е < 82 % или > 93 %

Скорбяла

Сурови влакнини

Пепел, неразтворима в HCl, ако е > 3,5 % от сухото вещество

4.8.4

Картофени резени, сурови

Продукт, който се отделя при подготовката на картофени продукти за консумация от човека, които може да са обелени

Влага, ако е < 72 % или > 88 %

Скорбяла

Сурови влакнини

Пепел, неразтворима в HCl, ако е > 3,5 % от сухото вещество

4.8.5

Остатъци от картофи

Продукт, който се отделя при механично разделяне при обработката на картофи и който се състои главно от изсушени картофи и остатъци от картофи. Продуктът може да е бил предмет на топлинна обработка.

Влага, ако е < 82 % или > 93 %

Скорбяла

Сурови влакнини

Пепел, неразтворима в HCl, ако е > 3,5 % от сухото вещество

4.8.6

Пюре от картофи

Бланширан или сварен и впоследствие направен на пюре картофен продукт

Скорбяла

Сурови влакнини

Пепел, неразтворима в HCl, ако е > 3,5 % от сухото вещество

4.8.7

Картофени флейки

Продукт, получен чрез ротационно сушене на измити, обелени или необелени парени картофи

Скорбяла

Сурови влакнини

Пепел, неразтворима в HCl, ако е > 3,5 % от сухото вещество

4.8.8

Картофен пулп

Продукт от производството на картофено нишесте, който се състои от екстрахирани смлени картофи

Влага, ако е < 77 % или > 88 %

4.8.9

Картофен пулп, изсушен

Изсушен продукт от производството на картофено нишесте, който се състои от екстрахирани смлени картофи

 

4.8.10

Картофен протеин

Продукт от производството на нишесте, съставен предимно от протеинови вещества, получени след отделянето на скорбялата

Суров протеин

4.8.11

Картофен протеин, хидролизиран

Протеин, получен чрез контролирана ензимна хидролиза на картофени протеини

Суров протеин

4.8.12

Картофен протеин, ферментирал

Продукт, получен от ферментацията на картофен протеин и последващо пулверизационно сушене

Суров протеин

4.8.13

Картофен протеин, ферментирал, течен

Течен продукт, получен чрез ферментация на картофен протеин

Суров протеин

4.8.14

Картофен сок, концентриран

Концентриран продукт от производството на картофено нишесте, който се състои от остатъчната субстанция след частичното отстраняване на влакнини, протеини и скорбяла от целия картофен пулп и изпаряване на част от водата.

Влага, ако е < 50 % или > 60 %

Ако влагата е < 50 %:

Суров протеин

Сурова пепел

4.8.15

Картофени гранули

Изсушени картофи (картофи след измиване, белене, намаляване на големината — рязане, оформяне на люспи, и т.н. и отстраняване на водното съдържание)

 

4.9.1

Батат (сладък картоф)

Клубени от Ipomoea batatas L., независимо от начина, по който се предлагат

Влага, ако е < 57 % или > 78 %

4.10.1

Йерусалимски артишок; [Topinambur]

Клубени от Helianthus tuberosus L., независимо от начина, по който се предлагат

Влага, ако е < 75 % или > 80 %


5.   Други семена и плодове и получавани от тях продукти

Номер

Наименование

Описание

Задължително посочвана информация

5.1.1

Жълъд

Цели плодове на обикновения дъб Quercus robur L., зимен дъб Quercus petraea (Matt.) Liebl., корков дъб на Quercus suber L. или други видове дъб

 

5.1.2

Жълъд, белен

Продукт, получен при беленето на жълъди

Суров протеин

Сурови влакнини

5.2.1

Бадем

Цял или натрошен плод на Prunus dulcis, с или без черупка

 

5.2.2

Бадемови люспи

Бадемови люспи, получени от обелени бадемови ядки чрез физическо отделяне от ядките и смлени

Сурови влакнини

5.3.1

Семе от анасон

Семена от Pimpinella anisum

 

5.4.1

Ябълков пулп, изсушен; [Ябълково пюре, изсушено]

Продукт, получен от производството на сок от Malus domestica или от производството на сайдер. Той е съставен главно от вътрешен пулп и външни обвивки, които са изсушени. От него може да е отстранен пектинът.

Сурови влакнини

5.4.2

Ябълков пулп, пресован; [Ябълково пюре, пресовано]

Влажен продукт, получен от производството на ябълков сок и на сайдер. Той е съставен главно от вътрешен пулп и външни обвивки, които са пресовани. От него може да е отстранен пектинът.

Сурови влакнини

5.4.3

Ябълкова меласа

Продукт, получен след производството на пектин от ябълков пулп. От него може да е отстранен пектинът.

Суров протеин

Сурови влакнини

Сурови мазнини, ако са > 10 %

5.5.1

Семе от захарно цвекло

Семена от захарно цвекло

 

5.6.1

Елда

Семена на Fagopyrum esculentum

 

5.6.2

Люспи и трици от елда

Продукт, получен по време на смилането на зърно от елда

Сурови влакнини

5.6.3

Отсевки от елда

Продукт от производството на брашно, получен от пресята елда. Той се състои основно от ендосперм, с фини парченца от външните обвивки и някои други части на зърното Той не може да съдържа повече от 10 % сурови влакнини.

Сурови влакнини

Скорбяла

5.7.1

Семе от червено зеле

Семена на Brassica oleracea var. capitata f. Rubra.

 

5.8.1

Канарено семе

Семена на Phalaris canariensis.

 

5.9.1

Семе от кимион

Семена от Carum carvi L.

 

5.12.1

Начупени кестени

Продукт от производството на кестеново брашно, състоящ се главно от ендосперма, с фини частици от обвивки и известно количество остатъци от кестен (Castanea spp.)

Суров протеин

Сурови влакнини

5.13.1

Цитрусов пулп

Продукт, получен чрез пресоване на цитрусови плодове Citrus (L.) spp. или по време на производството на цитрусов сок. От него може да е отстранен пектинът.

Сурови влакнини

5.13.2

Цитрусов пулп, изсушен

Продукт, получен чрез пресоването на цитрусови плодове или при производството на цитрусов сок, който в последствие е изсушен. От него може да е отстранен пектинът.

Сурови влакнини

5.14.1

Семе от червена детелина

Семена от Trifolium pratense L.

 

5.14.2

Семе от бяла детелина

Семена от Trifolium repens L.

 

5.15.1

Люспи на кафе

Продукт, получен от олющени зърна на растението Coffea.

Сурови влакнини

5.16.1

Семе от синя метличина

Семена от Centaurea cyanus L.

 

5.17.1

Семе от краставица

Семена от Cucumis sativus L.

 

5.18.1

Семе от кипарис

Семена от Cupressus L.

 

5.19.1

Плод на фурма

Плодове на Phoenix dactylifera L. Могат да бъдат изсушени.

 

5.19.2

Семе от фурма

Цели семена от фурма.

Сурови влакнини

5.20.1

Семе от див копър

Семена от Foeniculum vulgare Mill.

 

5.21.1

Плод на смокиня

Плодове на Ficus carica L. Могат да бъдат изсушени.

 

5.22.1

Ядки на плодове (13)

Продукт, състоящ се от вътрешните ядливи семки или плодова костилка, годни за консумация

 

5.22.2

Плодов пулп (13)

Продукт, получен при производството на плодов сок и плодово пюре. От него може да е отстранен пектинът.

Сурови влакнини

5.22.3

Плодов пулп, изсушен (13)

Продукт, получен по време на производството на плодов сок и плодово пюре, който впоследствие е изсушен. От него може да е отстранен пектинът.

Сурови влакнини

5.23.1

Градински кресон

Семена от Lepidium sativum L.

Сурови влакнини

5.24.1

Тревни семена

Семена от треви от семействата Poaceae, Cyperaceae и Juncaceae.

 

5.25.1

Гроздови семки

Семки, отстранени от гроздов пулп, от които не е било отстранено маслото

Сурови мазнини

Сурови влакнини

5.25.2

Шрот от гроздови семки

Продукт, получен по време на екстракцията на масло от гроздовите семки

Сурови влакнини

5.25.3

Гроздов пулп

Гроздов пулп, изсушен веднага след екстракцията на алкохол, от които са били отстранени възможно най-голяма част от чепките и семките.

Сурови влакнини

5.26.1

Лешник

Цял или натрошен плод на Corylus (L.) spp., с или без черупка

 

5.27.1

Пектин

Пектин, екстрахиран от подходящ растителен материал.

 

5.28.1

Семе от перила

Семена от Perilla frutescens L. и продукти от неговото смилане.

 

5.29.1

Борови семки (ядки)

Семена от Pinus (L.) spp.

 

5.30.1

Шам фъстък

Плод на Pistacia vera L.

 

5.31.1

Семе от живовляк

Семена от Plantago (L.) spp.

 

5.32.1

Семе от репички

Семена от Raphanus sativus L.

 

5.33.1

Семе от спанак

Семена от Spinacia oleracea L.

 

5.34.1

Семе от бял трън

Семена от Carduus marianus L.

 

5.35.1

Доматен пулп [доматено пюре]

Продукт, получен чрез пресоване на домати Solanum lycopersicum L. при производството на доматен сок. Той се състои главно от доматени люспи и семки.

Сурови влакнини

5.36.1

Семе от бял равнец

Семена от Achillea millefolium L.

 


6.   Тревни и груби фуражи и получавани от тях продукти

Номер

Наименование

Описание

Задължително посочвана информация

6.1.1

Листа от цвекло

Листа от Beta spp.

 

6.2.1

Зърнени растения (14)

Цели растения от зърнени видове или части от тях. Може да бъде изсушен, пресен или обработен.

 

6.3.1

Слама от зърнено-житни култури (14)

Слама от зърнени култури

 

6.3.2

Слама от зърнено-житни култури, обработена (14)  (15)

Продукт, получен чрез подходяща обработка на слама от зърнени култури

Натрий, ако е третирана с NaOH

6.4.1

Детелиново брашно

Продукт, получен чрез сушене и смилане на детелина Trifolium spp. Може да съдържа до 20 % люцерна (Medicago sativa L. и Medicago var. Martyn) или други тревни култури, изсушени и смлени заедно с детелината.

Суров протеин

Сурови влакнини

Пепел, неразтворима в HCl, ако е > 3,5 % от сухото вещество

6.5.1

Фуражно брашно (16); [Тревно брашно] (16); [Зелено брашно] (16)

Продукт, получен чрез сушене и смилане, и в някои случаи пресоване на тревни растения

Суров протеин

Сурови влакнини

Пепел, неразтворима в HCl, ако е > 3,5 % от сухото вещество

6.6.1

Трева, изсушена на открито, [сено]

Всички видове трева, изсушена на открито

Пепел, неразтворима в HCl, ако е > 3,5 % от сухото вещество

6.6.2

Трева, изсушена при висока температура

Продукт, получен от трева (всички видове), която е била изкуствено дехидратирана (във всякаква форма)

Суров протеин

Влакна

Пепел, неразтворима в HCl, ако е > 3,5 % от сухото вещество

6.6.3

Трева, билки, бобови растения [зелени фуражи]

Пресни, силажирани или изсушени обработваеми култури, състоящи се от трева, бобови култури или билки, наричани общо силаж, сенаж, слама или зелен фураж

Пепел, неразтворима в HCl, ако е > 3,5 % от сухото вещество

6.7.1

Конопено брашно

Брашно, получено от смлени сухи листа на Cannabis sativa L.

Суров протеин

6.7.2

Конопени влакнини

Продукт, получен по време на преработката на коноп, със зелен цвят, изсушен, влакнест

 

6.8.1

Слама от бакла

Слама от бакла.

 

6.9.1

Ленена слама

Слама от лен (Linum usitatissimum L.).

 

6.10.1

Люцерна

Растения Medicago sativa L. и Medicago var. Martyn или части от тях

Пепел, неразтворима в HCl, ако е > 3,5 % от сухото вещество

6.10.2

Люцерна, изсушена на открито

Люцерна, изсушена на открито

Пепел, неразтворима в HCl, ако е > 3,5 % от сухото вещество

6.10.3

Люцерна, изсушена при висока температура

Изкуствено дехидратирана люцерна, независимо от формата

Суров протеин

Сурови влакнини

Пепел, неразтворима в HCl, ако е > 3,5 % от сухото вещество

6.10.4

Люцерна, екструдирана

Гранули от люцерна, които са екструдирани

 

6.10.5

Брашно от люцерна (17)

Продукт, получен чрез сушене и смилане на люцерна. Може да съдържа до 20 % детелина или други фуражни култури, изсушени и смлени заедно с люцерната.

Суров протеин

Сурови влакнини

Пепел, неразтворима в HCl, ако е > 3,5 % от сухото вещество

6.10.6

Люцерново кюспе

Изсушен продукт, получен чрез пресоване на сока от люцерната.

Суров протеин

Сурови влакнини

6.10.7

Протеинов концентрат от люцерна

Продукт, получен чрез изкуствено сушене на фракции от пресован люцернов сок, които са били отделени чрез центрофугиране и топлинно обработени за преципитиране на протеините.

Суров протеин

Каротин

6.10.8

Извлек от люцерна

Продукт, получен след екстракция на протеини от сок от люцерна, може да бъде изсушен

Суров протеин

6.11.1

Царевичен силаж

Силажирани растения или части от растения на Zea mays L. ssp. mays.

 

6.12.1

Слама от грах

Слама от Pisum spp.

 


7.   Други растения, водорасли и получавани от тях продукти

Номер

Наименование

Описание

Задължително посочвана информация

7.1.1

Водорасли (18)

Водорасли, живи или преработени, независимо от начина, по който се предлагат, в това число пресни, охладени или замразени водорасли.

Суров протеин

Сурови мазнини

Сурова пепел

7.1.2

Изсушени водорасли (18)

Продукт, получен чрез сушене на водорасли. Този продукт може да е бил промит за намаляване съдържанието на йод.

Суров протеин

Сурови мазнини

Сурова пепел

7.1.3

Шрот от водорасли (18)

Продукт от производството на масло от водорасли, получен чрез екстракция на водорасли

Суров протеин

Сурови мазнини

Сурова пепел

7.1.4

Масло от водорасли (18)

Продукт от производството на масло от водорасли, получен чрез екстракция

Сурови мазнини

Влага, ако е > 1 %

7.1.5

Екстракт от водорасли (18); [Фракции от водорасли] (18)

Воден или алкохолен екстракт на водорасли, който съдържа главно въглехидрати.

 

7.2.6

Брашно от морски водорасли

Продукт, получен чрез сушене и раздробяване на макро-водорасли, и по-специално кафяви морски водорасли. Този продукт може да е бил промит за намаляване съдържанието на йод.

Сурова пепел

7.3.1

Кора на дърво (11)

Изчистена и изсушена кора на дървета или храсти.

Сурови влакнини

7.4.1

Цветове (11), изсушени

Всички части на изсушени цветове на ядливи растения и техните фракции

Сурови влакнини

7.5.1

Броколи, изсушени

Продукт, получен чрез сушенето на растението Brassica oleracea L. след измиване, намаляване на големината (нарязване, оформяне на люспи, и т.н.) и отстраняване на водното съдържание.

 

7.6.1

Меласа от (захарна) тръстика

Сироповиден продукт, получен по време на производството или рафинирането на захар от Saccharum L.

Общо захар, изчислена като захароза

Влага, ако е > 30 %

7.6.2

(Захарна) тръстика

Меласа, частично обеззахарена

Продукт, получен след допълнителна екстракция чрез използването на вода от захароза от меласа от (захарна) тръстика

Общо захар, изчислена като захароза

Влага, ако е > 28 %

7.6.3

(Тръстикова) захар [захароза]

Захар, екстрахирана от захарна тръстика чрез използването на вода

Захароза

7.6.4

Сухи отпадъци от захарна тръстика

Продукт, получен чрез екстракция с използване на вода от захар от захарна тръстика. Състои се основно от влакнини.

Сурови влакнини

7.7.1

Листа, изсушени (11)

Изсушени листа от ядливи растения и техните фракции

Сурови влакнини

7.8.1

Лигноцелулоза (11)

Продукт, получен посредством механична обработка на сурова, естествена, суха дървесина, който се състои главно от лигноцелулоза

Сурови влакнини

7.9.1

Корен от женско биле (сладък корен)

Корен от Glycyrrhiza L.

 

7.10.1

Мента

Продукт, получен чрез сушене на надземните части на растенията Mentha apicata, Mentha piperita или Mentha viridis (L.), независимо от начина, по който се предлагат.

 

7.11.1

Спанак, изсушен

Продукт, получен от сушенето на растението Spinacia oleracea L., независимо от начина, по който се предлага.

 

7.12.1

Юка от Мохаве

Yucca schidigera Roezl. на прах.

Сурови влакнини

7.13.1

Растителен въглен; [дървени въглища]

Продукт, получен чрез карбонизация на органичен растителен материал.

Сурови влакнини

7.14.1

Дървесина (11)

Необработена с химически вещества зряла дървесина или дървесни влакнини.

Сурови влакнини


8.   Млечни продукти и получавани от тях продукти

Номер

Наименование

Описание

Задължително посочвана информация

8.1.1

Масло и продукти от масло

Масло и продукти, получени при производството или преработката на масло (например маслен серум), освен ако не са посочени отделно в списъка.

Суров протеин

Сурови мазнини

Лактоза

Влага, ако е > 6 %

8.2.1

Мътеница/Концентрат от мътеница/Мътеница на прах (19)

Продукт, получен след избиването на маслото от сметана или от сходни процеси.

Може да се приложи концентриране или сушене.

Суров протеин

Сурови мазнини

Лактоза

Влага, ако е > 6 %

8.3.1

Казеин

Продукт, получен от обезмаслено мляко или мътеница чрез сушене на казеина, преципитиран с киселини или сирищен ензим.

Суров протеин

Влага, ако е > 10 %

8.4.1

Казеинат

Продукт, екстрахиран от извара или казеин чрез използване на неутрализиращи субстанции и сушене.

Суров протеин

Влага, ако е > 10 %

8.5.1

Сирене и продукти от него

Сирене и продукти, получени от сирене и млечни продукти

Суров протеин

Сурови мазнини

8.6.1

Коластра

Течността, добита от секреция на млечната жлеза на млекодайни животни до пет дена след раждане.

Суров протеин

8.7.1

Странични млечни продукти

Продукти, получени при производството на млечни продукти (в това число, но не само: млечни продукти, които вече не се използват за храна, центрофужна или сепараторна утайка, бяла вода, млечни минерали).

Влага

Суров протеин

Сурови мазнини

Общо захар

8.8.1

Ферментирали млечни продукти

Продукти, получени при ферментацията на мляко (например кисело мляко и др.)

Суров протеин

Сурови мазнини

8.9.1

Лактоза

Захарта, отделена от млякото или суроватката чрез пречистване и сушене

Лактоза

Влага, ако е > 5 %

8.10.1

Мляко/Млечен концентрат/Мляко на прах (19)

Обикновена секреция на млечна жлеза, получена от едно или повече доене. Може да се приложи концентриране или сушене.

Суров протеин

Сурови мазнини

Влага, ако е > 5 %

8.11.1

Обезмаслено мляко/Концентрат от обезмаслено мляко/Обезмаслено мляко на прах (19)

Мляко, чието мастно съдържание е намалено чрез разделяне.

Може да се приложи концентриране или сушене.

Суров протеин

Влага, ако е > 5 %

8.12.1

Млечни мазнини

Продукт, получен след обезмасляване на мляко

Сурови мазнини

8.13.1

Млечен протеин на прах

Продукт, получен чрез сушене на протеиновите вещества, екстрахирани от мляко чрез химическа или физическа обработка

Суров протеин

Влага, ако е > 8 %

8.14.1

Кондензирано и сгъстено мляко и продукти от тях

Кондензирано и сгъстено мляко и продукти, получени при производството или преработката на тези продукти.

Суров протеин

Сурови мазнини

Влага, ако е > 5 %

8.15.1

Млечен пермеат/Млечен пермеат на прах (19)

Продукт, получен чрез филтриране (ултра-, нано- или микро-) на мляко (проникващо през мембраната) и от който може частично да е била отстранена лактозата.

Могат да се приложат обратна осмоза и сушене.

Сурова пепел

Суров протеин

Лактоза

Влага, ако е > 8 %

8.16.1

Млечен ретензат/Млечен ретензат на прах (19)

Продукт, получен при филтриране (ултра-, нано- или микро-) на мляко (задържано от мембраната).

Може да се приложи сушене.

Суров протеин

Сурова пепел

Лактоза

Влага, ако е > 8 %

8.17.1

Суроватка/Суроватъчен концентрат/Суроватка на прах (19)

Продукт от производството на сирене, извара или казеин или от сходни процеси.

Може да се приложи концентриране или сушене.

Суров протеин

Лактоза

Влага, ако е > 8 %

Сурова пепел

8.18.1

Суроватка, от която е отстранена лактозата/Суроватка на прах, от която е отстранена лактозата (19)

Суроватка, от която лактозата е била частично отстранена.

Може да се приложи сушене.

Суров протеин

Лактоза

Влага, ако е > 8 %

Сурова пепел

8.19.1

Суроватъчен протеин/Суроватъчен протеин на прах (19)

Продукт, получен при сушене на протеиновите вещества, екстрахирани от суроватка чрез химическа или физическа обработка Може да се приложи сушене.

Суров протеин

Влага, ако е > 8 %

8.20.1

Суроватка, от която са отстранени минералите и лактозата/Суроватка на прах, от която са отстранени минералите и лактозата (19)

Суроватка, от която лактозата и минералите са били частично отстранени.

Може да се приложи сушене.

Суров протеин

Лактоза

Сурова пепел

Влага, ако е > 8 %

8.21.1

Суроватъчен пермеат/Суроватъчен пермеат на прах (19)

Продукт, получен чрез филтриране (ултра-, нано- или микро-) на суроватка (проникващо през мембраната) и от който може частично да е била отстранена лактозата.

Могат да се приложат обратна осмоза и сушене.

Сурова пепел

Суров протеин

Лактоза

Влага, ако е > 8 %

8.22.1

Суроватъчен ренензат/Суроватъчен ретензат на прах (19)

Продукт, получен след филтриране (ултра-, нано- или микро-) на суроватка (задържано от мембраната).

Може да се приложи сушене.

Суров протеин

Сурова пепел

Лактоза

Влага, ако е > 8 %


9.   Продукти от сухоземни животни и получавани от тях продукти

Номер

Наименование

Описание

Задължително посочвана информация

9.1.1

Странични животински продукти (20)

Целите или части от топлокръвни сухоземни животни, пресни, замразени, сготвени, обработени с киселина или изсушени

Суров протеин

Сурови мазнини

Влага, ако е > 8 %

9.2.1

Животинска мазнина (20)

Продукт, съставен от мазнина от топлокръвни сухоземни животни

Сурови мазнини

Влага, ако е > 1 %

9.3.1

Странични продукти от пчеларството

Мед, пчелен восък, пчелно млечице, прополис или пчелен прашец, преработени или непреработени

Общо съдържание на захар, изчислено като захароза

9.4.1

Преработен животински протеин (20)

Продукт, получен чрез нагряване, сушене и смилане на цели или на части от топлокръвни сухоземни животни, от които може да е била частично екстрахирана или физически отстранена мазнината.

Суров протеин

Сурови мазнини

Сурова пепел

Влага, ако е > 8 %

9.5.1

Протеини, получени чрез желатинов процес (20)

Изсушени животински протеини с хранителни качества, получени от производството на желатин.

Суров протеин

Сурови мазнини

Сурова пепел

Влага, ако е > 8 %

9.6.1

Хидролизирани животински протеини (20)

Хидролизирани протеини, получени при химическа, микробиологична или ензимна хидролиза на животински протеин

Суров протеин

Влага, ако е > 8 %

9.7.1

Кръвно брашно (20)

Продукт, получен при топлинната обработка на кръв от заклани топлокръвни животни.

Суров протеин

Влага, ако е > 8 %

9.8.1

Кръвни продукти (20)

Продукт, получен от кръв или фракции от кръв от заклани топлокръвни животни. Понятието включва изсушена/замразена/течна плазма, изсушена цяла кръв, изсушени/замразени/течни червени кръвни клетки или фракции от тях, както и комбинации от тях.

Суров протеин

Влага, ако е > 8 %

9.9.1

Кухненски отпадъци [Кухненско рециклиране]

Цялата отпадъчна храна, съдържаща суровина от животински произход, включително използвано олио за готвене в ресторанти, обекти за обществено хранене и кухни, включително централни кухни и кухни в домакинства.

Суров протеин

Сурови мазнини

Сурова пепел

Влага, ако е > 8 %

9.10.1

Колаген (20)

Продукт на основата на протеин, получен от кости от животни, кожи и сухожилия.

Суров протеин

Влага, ако е > 8 %

9.11.1

Брашно от пера

Продукт, получен чрез сушене и смилане на пера от заклани животни, може да е хидролизиран.

Суров протеин

Влага, ако е > 8 %

9.12.1

Желатин (20)

Естествен, разтворим протеин, желиран или нежелиран, получен чрез частична хидролиза на колаген, получен от кости, кожи, сухожилия и мускули на животни.

Суров протеин

Влага, ако е > 8 %

9.13.1

Пръжки (20)

Продукт, получен от производството на лой, мас и други екстрахирани или физически извлечени мазнини от животински произход, пресен, замразен или изсушен.

Суров протеин

Сурови мазнини

Сурова пепел

Влага, ако е > 8 %

9.14.1

Продукти от животински произход (20)

Продукти, които вече не са предназначени за консумация от човека поради търговски причини или поради производствени проблеми или опаковъчни или други недостатъци, от които не произтича риск за общественото здраве или здравето на животните; с или без обработка, т.е пресни, замразени, изсушени.

Суров протеин

Сурови мазнини

Влага, ако е > 8 %

9.15.1

Яйца

Цели яйца от Gallus gallus L. с или без черупки.

 

9.15.2

Албумин

Продукт, получен от яйца след отделянето на черупките и жълтъка, пастьоризирани и евентуално денатурирани.

Суров протеин

Метод на денатуриране, ако е приложим.

9.15.3

Яйчни продукти, изсушени

Продукти, състоящи се от пастьоризирани изсушени яйца, без черупки или смес от изсушен албумин и изсушен яйчен жълтък в различни пропорции.

Суров протеин

Сурови мазнини

Влага, ако е > 5 %

9.15.4

Яйчен прах, подсладен

Изсушени цели подсладени яйца или части от тях

Суров протеин

Сурови мазнини

Влага, ако е > 5 %

9.15.5

Яйчни черупки, изсушени

Продукт, получен от птичи яйца, след отстраняването на съдържанието (жълтък и албумин). Черупките са изсушени.

Сурова пепел

9.16.1

Сухоземни безгръбначни (20)

Цели или части от сухоземни безгръбначни през всички стадии на техния живот, с изключение на патогенните за хората и животните видове; с или без обработка, т.е пресни, замразени, изсушени.

 


10.   Риба, други водни животни и получавани от тях продукти

Номер

Наименование

Описание

Задължително посочвана информация

10.1.1

Водни безгръбначни (21)

Цели или части от морски или сладководни безгръбначни през всички стадии на техния живот, с изключение на патогенните за хората и животните видове; с или без обработка, т.е пресни, замразени, изсушени

 

10.2.1

Странични продукти от водни животни (21)

От обекти или предприятия, приготвящи или произвеждащи продукти за консумация от човека; с или без обработка, т.е пресни, замразени, изсушени.

Суров протеин

Сурови мазнини

Сурова пепел

10.3.1

Брашно от ракообразни водни животни

Продукт, произведен при нагряването, пресоването и сушенето на цели или части от ракообразни водни животни, включително на диви и отглеждани скариди.

Суров протеин

Сурови мазнини

Сурова пепел, ако е > 20 %

Влага, ако е > 8 %

10.4.1

Риба (22)

Цяла риба или части от риба: прясна, замразена, сготвена, обработена с киселина или изсушена

Суров протеин

Влага, ако е > 8 %

10.4.2

Рибно брашно (22)

Продукт, получен чрез нагряване, пресоване и сушене на цяла риба или на части от риба, към която преди сушенето може да са били добавени отново рибни разтвори

Суров протеин

Сурови мазнини

Сурова пепел, ако е > 20 %

Влага, ако е > 8 %

10.4.3

Рибни разтвори

Кондензиран продукт, получен по време на производството на рибно брашно, който е бил отделен и стабилизиран чрез подкиселяване или сушене.

Суров протеин

Сурови мазнини

Влага, ако е > 5 %

10.4.4

Рибен протеин, хидролизиран

Продукт, получен посредством киселинна хидролиза на цяла риба или на части от риба, често концентриран чрез сушене.

Суров протеин

Сурови мазнини

Сурова пепел, ако е > 20 %

Влага, ако е > 8 %

10.4.5

Брашно от рибна кост

Продукт, получен чрез нагряване, пресоване и сушене на части от риба. Състои се основно от рибна кост.

Сурова пепел

10.4.6

Рибено масло

Масло, получено от риба или части от риба, която е подложена на центрофугиране, за да бъде отстранена водата (може да съдържа определени подробности за вида, например масло от черен дроб на треска).

Сурови мазнини

Влага, ако е > 1 %

10.4.7

Рибено масло, хидрогенирано

Масло, получено от хидрогениране на рибено масло

Влага, ако е > 1 %

10.5.1

Масло от крил

Масло, получено от сготвен и пресован морски планктонен крил, който след това е подложен на центрофугиране, за да бъде отделена водата.

Влага, ако е > 1 %

10.5.2

Концентрат на крилов протеин, хидролизиран

Продукт, получен чрез ензимна хидролиза на цяла риба или на части от риба, често концентриран чрез сушене.

Суров протеин

Сурови мазнини

Сурова пепел, ако е > 20 %

Влага, ако е > 8 %

10.6.1

Брашно от морски прешленести червеи

Продукт, произведен чрез нагряване и сушене на цели морски прешленести червеи или на части от тях, включително на Nereis virens.M. Sars.

Мазнина

Пепел, ако е > 20 %

Влага, ако е > 8 %

10.7.1

Брашно от морски зоопланктон

Продукт, произведен чрез нагряване, пресоване и сушене на морски зоопланктон, например крил

Суров протеин

Сурови мазнини

Сурова пепел, ако е > 20 %

Влага, ако е > 8 %

10.7.2

Масло от морски зоопланктон

Масло, получено от сготвен и пресован морски зоопланктон, който в последствие е подложен на центрофугиране, за да бъде отделена водата.

Влага, ако е > 1 %

10.8.1

Брашно от мекотели

Продукт, произведен чрез нагряване и сушене на цели мекотели или на части от мекотели, включително на сепия и двучерупкови мекотели.

Суров протеин

Сурови мазнини

Сурова пепел, ако е > 20 %

Влага, ако е > 8 %

10.9.1

Брашно от сепия

Продукт, произведен чрез нагряване, пресоване и сушене на цяла сепия или на части от сепия.

Суров протеин

Сурови мазнини

Сурова пепел, ако е > 20 %

Влага, ако е > 8 %


11.   Минерали и и получавани от тях продукти

Номер

Наименование

Описание

Задължително посочвана информация

11.1.1

Калциев карбонат (23) [Варовик]

Продукт, получен чрез смилане на източници на калциев карбонат, като например варовик, или чрез утаяване от кисел разтвор.

Калций, пепел, неразтворима в HCl (твърд остатък), ако е > 5 %

11.1.2

Варовити морски раковини

Продукт с естествен произход, получен от морски раковини, смлени или гранулирани, като например стридени или мидени черупки.

Калций, пепел, неразтворима в HCl (твърд остатък), ако е > 5 %

11.1.3

Калциев и магнезиев карбонат

Природна смес от калциев карбонат и магнезиев карбонат.

Калций, магнезий, пепел, неразтворима в HCl (твърд остатък), ако е > 5 %

11.1.4

Мерл

Продукт с естествен произход, получен от варовити водорасли, смлени или гранулирани.

Калций, пепел, неразтворима в HCl (твърд остатък), ако е > 5 %

11.1.5

Дълбоководно червено водорасло

Продукт с естествен произход, получен от варовити морски водорасли, (Phymatolithon calcareum (Pall.)), смлени или гранулирани

Калций, пепел, неразтворима в HCl (твърд остатък), ако е > 5 %

11.1.6

Калциев хлорид

Калциев хлорид с квалификация „технически чист“

Калций, пепел, неразтворима в HCl (твърд остатък), ако е > 5 %

11.1.7

Калциев хидроксид

Калциев хидроксид с квалификация „технически чист“

Калций, пепел, неразтворима в HCl (твърд остатък), ако е > 5 %

11.1.8

Калциев сулфат, безводен

Безводен калциев сулфат с квалификация „технически чист“, получен чрез смилане на безводен калциев сулфат или дехидратиране на дихидрат на калциев сулфат.

Калций, пепел, неразтворима в HCl (твърд остатък), ако е > 5 %

11.1.9

Калциев сулфат, полухидрат

Калциев сулфат, полухидрат, с квалификация „технически чист“, получен чрез частично дехидратиране на калциев сулфат, дихидрат.

Калций, пепел, неразтворима в HCl (твърд остатък), ако е > 5 %

11.1.10

Калциев сулфат, дихидрат

Дихидрат на калциев сулфат с квалификация „технически чист“, получен чрез смилане на калциев сулфат, дихидрат или хидратиране на калциев сулфат, полухидрат.

Калций, пепел, неразтворима в HCl (твърд остатък), ако е > 5 %

11.1.11

Калциеви соли на органични киселини (24)

Калциеви соли на органични киселини, годни за хранителна консумация, с най-малко 4 въглеродни атома.

Калций, органична киселина

11.1.12

Калциев оксид

Калциев оксид с квалификация „технически чист“, получен от калциране на естествен варовик.

Калций, пепел, неразтворима в HCl (твърд остатък), ако е > 5 %

11.1.13

Калциев глюконат

Калциева сол на глюконовата киселина, която обикновено се представя с формулата Ca(C6H11O7), и нейните хидратирани форми.

Калций, пепел, неразтворима в HCl (твърд остатък), ако е > 5 %

11.1.15

Калциев сулфат/карбонат

Продукт, получен по време на производството на натриев карбонат

Калций, пепел, неразтворима в HCl (твърд остатък), ако е > 5 %

11.1.16

Калциев пидолат

L-Калциев пидолат с квалификация „технически чист“

Калций, пепел, неразтворима в HCl (твърд остатък), ако е > 5 %

11.2.1

Магнезиев оксид

Калциниран магнезиев оксид (MgO), не по малко от 70 % MgO

Магнезий, пепел, неразтворима в HCl (твърд остатък), ако е > 15 %

11.2.2

Магнезиев сулфат хептахидрат

Магнезиев сулфат с квалификация „технически чист“ (MgSO4 × 7 H2O).

Магнезий, сяра, пепел, неразтворима в HCl (твърд остатък), ако е > 15 %

11.2.3

Магнезиев сулфат монохидрат

Магнезиев сулфат с квалификация „технически чист“ (MgSO4 × H2O).

Магнезий, сяра, пепел, неразтворима в HCl (твърд остатък), ако е > 15 %

11.2.4

Магнезиев сулфат, безводен

Магнезиев сулфат, безводен с квалификация „технически чист“ (MgSO4).

Магнезий, сяра, пепел, неразтворима в HCl (твърд остатък), ако е > 10 %

11.2.5

Магнезиев пропионат

Магнезиев пропионат с квалификация „технически чист“

Магнезий

11.2.6

Магнезиев хлорид

Магнезиев хлорид с квалификация „технически чист“ или разтвор, получен чрез естествено концентриране на морска вода след отделяне на натриев хлорид.

Магнезий, хлор, пепел, неразтворима в HCl (твърд остатък), ако е > 10 %

11.2.7

Магнезиев карбонат

Природен магнезиев карбонат

Магнезий, пепел, неразтворима в HCl (твърд остатък), ако е > 10 %

11.2.8

Магнезиев хидроксид

Магнезиев хидроксид с квалификация „технически чист“

Магнезий, пепел, неразтворима в HCl (твърд остатък), ако е > 10 %

11.2.9

Магнезиево- калиев сулфат

Магнезиево-калиев сулфат с квалификация „технически чист“

Магнезий, калий, пепел, неразтворима в HCl (твърд остатък), ако е > 10 %

11.2.10

Магнезиеви соли на органични киселини (24)

Магнезиеви соли на органични киселини, годни за хранителна консумация, с най-малко 4 въглеродни атома

Магнезий, органична киселина

11.3.1

Дикалциев фосфат (25) [Калциев хидроген ортофосфат]

Калциев монохидроген фосфат с квалификация „технически чист“, получен от кости или неорганични суровини (CaHPO4 × H2O)

Ca/P > 1,2

Калций, общ фосфор, P неразтворим в 2 %-на лимонена киселина, ако е > 10 %, пепел, неразтворима в HCl (твърд остатък), ако е > 5 %.

11.3.2

Моно-дикалциев фосфат

Продукт, получен по химически път, съставен от дикалциев и монокалциев фосфат (CaHPO4. Ca(H2PO4)2 × H2O)

0,8< Ca/P < 1,3

Общ фосфор, калций, P неразтворим в 2 %-на лимонена киселина, ако е > 10 %

11.3.3

Монокалциев фосфат; [Калциев дихидроген фосфат]