ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2011.158.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 158

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
16 юни 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 566/2011 на Комисията от 8 юни 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 567/2011 на Комисията от 14 юни 2011 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Porchetta di Ariccia (ЗГУ)

25

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 568/2011 на Комисията от 14 юни 2011 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Miód drahimski (ЗГУ)

27

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 569/2011 на Комисията от 15 юни 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

29

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 570/2011 на Комисията от 15 юни 2011 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за 2010/11 пазарна година

31

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 571/2011 на Комисията от 15 юни 2011 година относно определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 16 юни 2011 година

33

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2011/341/ОВППС

 

*

Решение Atalanta/2/2011 на Комитета по политика и сигурност от 15 юни 2011 година за назначаването на командващ операцията на ЕС за военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия (Atalanta)

36

 

 

2011/342/ЕС

 

*

Решение на Европейската централна банка от 9 май 2011 година за изменение на Решение ЕЦБ/2004/3 относно публичния достъп до документите на Европейската централна банка (ЕЦБ/2011/6)

37

 

 

IV   Актове, приети преди 1 декември 2009 г. по силата на Договора за ЕО, Договора за ЕС и Договора за Евратом

 

*

Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 341/09/COL от 23 юли 2009 година относно схемата за данъчни облекчения в полза на някои кооперативни дружества, за която е постъпило уведомление (Норвегия)

39

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) № 446/2011 на Комисията от 10 май 2011 г. за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на някои мастни алкохоли и техните смеси с произход от Индия, Индонезия и Малайзия (ОВ L 122, 11.5.2011 г.)

54

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

16.6.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 158/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 566/2011 НА КОМИСИЯТА

от 8 юни 2011 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 г. за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (1), и по-специално член 4, параграф 4, член 5, параграф 3 и член 8 от него,

като взе предвид Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (Рамкова директива (2)), по-специално член 39, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 715/2007 се установяват общи технически изисквания за типовото одобрение на моторни превозни средства („превозни средства“) и на резервни части по отношение на техните емисии и се определят правила за съответствието в експлоатация, дълготрайността на устройствата за контрол на замърсяването, системите за бордова диагностика („СБД“), измерването на разхода на гориво и достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства.

(2)

С Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията от 18 юли 2008 година за прилагане и изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (3) от Комисията се изисква да въведе нови процедури за изпитване за масата и броя на частиците, изпускани от лекотоварни превозни средства.

(3)

В Директива 76/756/ЕИО на Съвета от 27 юли 1976 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно инсталирането на светлинни и светлинносигнални устройства на моторни превозни средства и техните ремаркета (4), по съображения за безопасност се изисква да бъдат използвани дневните светлини. Ефектът от тези устройства, които са постоянно включени по време на работа на превозното средство, следва да бъдат отразени по подходящ начин при измерването на замърсителите и на емисиите на въглероден диоксид (CO2).

(4)

Поради риска от вмешателства и от пълни откази на филтрите за прахови частици от дизелови двигатели („ФПЧ“), е необходимо следене на ФПЧ, независимо от надхвърлянето на приложимите прагови стойности на СБД.

(5)

Поради непрекъснатия му характер, следенето на електрическите вериги следва да бъде освободено от задължението за докладване, произтичащо от изискванията към отношението при работа в реални условия на системата за бордова диагностика.

(6)

Поради ограничения брой ситуации на пътя, при които може да се обслужват параметри на следене на системата за регулиране на налягането от компресора или параметри на следене, за които е необходимо пускане при студен двигател, се налага въвеждането на специални изисквания за тези параметри на следене.

(7)

Статистическите условия, при които по подразбиране се оценява съответствието с изискванията към отношението при работа в реални условия, следва да бъдат хармонизирани.

(8)

Ако е установено вмешателство в системата за селективна каталитична редукция (СКР) чрез директно следене на емисиите на азотни оксиди (NОx), условията, при които нейната система за предупреждение на водача се активира, следва да бъдат по-добре определени.

(9)

Записването на активирането на системата за предупреждение на водача следва да бъде изяснено с оглед на възможното бъдещо използване на тази информация при проверки на годността за движение по пътищата.

(10)

Защитата на компютъра за контрол на емисиите срещу вмешателство следва да бъде отворена за технически подобрения, произтичащи от нововъведения.

(11)

Записването и докладването на данни са важна част от задължителното следене на СБД и не следва да бъдат премахвани поради твърдени недостатъци, по-специално не систематично, когато производителят избира определени стандарти за комуникация между бордовия и външен компютър.

(12)

За да се осигури ефективна конкуренция на пазара на услуги, свързани с информационните услуги относно ремонта и техническото обслужване на превозни средства, и за да се стане ясно, че съответната информация обхваща също сведения, които трябва да бъдат предоставени на други независими оператори освен сервизите, така че да се гарантира, че независимите пазари за ремонтни услуги и поддръжка на превозни средства като цяло могат да се конкурират с упълномощените търговци, независимо от това дали производителят на превозното средство предава пряко такава информация на упълномощените търговци и сервизи, са необходими допълнителни разяснения за подробната информация, която се предоставя съгласно на Регламент (ЕО) № 715/2007.

(13)

Предвид принципa за пропорционалност, докато производителите на превозни средства не следва да бъдат принуждавани да събират данни от трети страни относно изменения, направени в отделни превозни средства, изключително за целите на Регламент (ЕО) № 715/2007 и актовете за неговото прилагане, независимите оператори следва да получават актуализация на данните за компонентите на превозните средства, доколкото те са на разположение на упълномощените търговци и сервизи, за да се гарантира конкуренцията на пазара за ремонтни услуги и поддръжка.

(14)

За независимите оператори работните единици представляват важна информация за ремонта и техническото обслужване. Пояснението, че работните единици са обхванати от член 6 от Регламент (ЕО) № 715/2007, се очаква да предостави търговска сигурност на участниците на пазара.

(15)

Когато по отношение на данните от ремонт и техническо обслужване, които собствениците на превозни средства могат да направят достъпни за независимите сервизи, за да могат последните да впишат информация за извършените ремонт и техническо обслужване, производителите на превозни средства решат тези данни повече да не се съхраняват на физически носител в превозното средство, а да се запазват в централната база данни на производителя, тези данни трябва, със съгласието на собственика на превозното средство, да са достъпни за независими сервизи, което да им позволи да продължат да вписват данни за свършената работа по поддръжка и техническо обслужване и да се даде възможност на собствениците на превозни средства да разполагат с един документ, доказващ всички тези дейности.

(16)

По-голяма гъвкавост следва да се прилага при препрограмирането на управляващите устройства на превозното средство и за обмена на данни между производителите на превозни средства и независимите оператори, за да се вземат под внимание иновации и да се пестят разходи.

(17)

Следва да се гарантира, че превозните средства, одобрени в съответствие с приложимото правило на Икономическата комисия за Европа на ООН (ИКЕ на ООН), което е равностойно на изискванията относно емисиите, определени в Регламент (ЕО) № 715/2007 и в Регламент (ЕО) № 692/2008, и които отговарят на изискванията за достъп до информация съгласно тези регламенти, са одобрени в съответствие с Регламент (ЕО) № 715/2007 без административни пречки.

(18)

Тъй като понастоящем не съществува общ структуриран процес за обмен на данни за компонентите на превозните средства между производителите на превозни средства и независимите оператори, е целесъобразно да бъдат създадени принципи за този обмен на данни. Един бъдещ общ структуриран процес за стандартизирания формат на обменяните данни следва да бъде официално разработен от Европейския комитет по стандартизация (CEN), като мандатът, даден на CEN, не предопределя нивото на задълбоченост, което се предоставя с този стандарт. По-специално, работата на CEN следва да отразява интересите и нуждите както на производителите на автомобили, така и на независимите оператори, и следва да проучи решения като например отворени формати за данни, описани с помощта на набор от точно определени метаданни, за адаптиране към съществуващата цифрова информационна инфраструктура.

(19)

Регламенти (ЕО) № 715/2007 и (ЕО) № 692/2008 следва да бъдат съответно изменени.

(20)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Техническия комитет по моторните превозни средства,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 715/2007 се изменя, както следва:

1.

Член 6 се изменя, както следва:

а)

Параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Посочената в параграф 1 информация включва:

а)

ясна идентификация на превозното средство;

б)

наръчници за техническо обслужване, включително регистри за ремонт и поддръжка;

в)

технически ръководства;

г)

информация за компоненти и диагностика (като минимални и максимални теоретични стойности при измерване);

д)

електрически схеми;

е)

диагностични кодове за неизправности (включително специфичните кодове на производителя);

ж)

идентификационният номер на софтуера за калибриране, приложим за типа превозно средство;

з)

осигурената информация, отнасяща се за и предоставена чрез частни съоръжения и оборудване;

и)

информация за записване на данни и двупосочни данни за мониторинг и изпитвания; и

й)

стандартните работни единици или периоди за ремонт и техническо обслужване, ако те са предоставени от производителя на неговите упълномощени търговци и сервизи пряко или чрез трета страна.“

б)

Добавя се следният параграф 8:

„8.   Когато данните за ремонта и поддръжката на превозно средство се съхраняват в централна база данни от производителя на превозното средство или от негово име, независимите сервизи, одобрени и упълномощени според изискванията в точка 2.2 от приложение XIV към Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията (5), имат безплатен достъп до тези данни при същите условия като упълномощените търговци или сервизи, за да имат въвеждат информация за извършените дейности по ремонт и поддръжка.

2.

В член 7 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Производителите предоставят информация относно ремонта и техническото обслужване на превозното средство, включително последващи услуги като препрограмиране или техническа помощ, на часова, ежедневна, ежемесечна и годишна основа, като таксите за достъп до такава информация варират в зависимост от съответните периоди, за които се предоставя достъп. В допълнение към достъпа за определени периоди от време, производителите могат да предлагат достъп на базата на транзакция, за което се събират такси за всяка транзакция, а не за периода от време, за който е предоставен достъпът. Когато и двете системи за достъп се предлагат от производителите, независимите сервизи избират предпочитаната система за достъп, или на база време, или на база транзакция.“

3.

В приложение I, бележки 1 и 2 от таблица 1 и бележки 1, 2 и 5 от таблица 2 се заличават.

Член 2

Регламент (ЕО) № 692/2008 се изменя, както следва:

1.

В член 2 се добавя следната точка 33:

„33.

„Пускане при студен двигател“ означава температура на охлаждащата течност на двигателя (или еквивалентна температура) при пускане на двигателя по-ниска или равна на 35oС и с най-много със 7 K по-висока от температурата на околната среда (ако има данни за нея) при пускане на двигателя.“

2.

В член 6, параграф 1 се добавят следните четвърта и пета алинеи:

„Приема се, че приложимите изисквания са спазени, когато са изпълнени следните условия:

а)

изискванията на член 13 са спазени;

б)

превозното средство е одобрено в съответствие с правило № 83 на ИКЕ на ООН, серия от изменения 06 и Правило № 101, серия от изменения 01 и в случая на превозни средства със запалване чрез сгъстяване – № 24, част III, серия от изменения 03.

В случаите, посочени в четвърта алинея, член 14 също се прилага.“

3.

В член 10, параграф 1 се добавят следните трета и четвърта алинеи:

„Приема се, че приложимите изисквания са спазени, когато са изпълнени следните условия:

а)

изискванията на член 13 са спазени;

б)

резервните устройства за контрол на замърсяването са одобрени в съответствие с Правило № 103 на ИКЕ на ООН.

В случая, посочен в трета алинея, член 14 също се прилага.“

4.

Член 13, параграф 9 се заменя със следния текст:

„9.   ъздава се Форум за достъп до информация за превозни средства („Форумът“).

Форумът преценява дали достъпът до информация се отразява върху напредъка по отношение намаляването на кражбите на превозни средства и ще направи препоръки за подобряване на изискванията, свързани с достъпа до информация. По-специално, Форумът дава препоръки на Комисията за създаването на процес за одобряване и упълномощаване от акредитирани организации на независими оператори, които да получат правото на достъп до информацията за сигурността на превозно средство.

Комисията може да реши да запази поверителни обсъжданията във Форума и резултатите от тях.“

5.

Приложения I, III, IV, VIII, IХ, XI, XII, XIV, XVI и ХVIII се изменят в съответствие с приложение I към настоящия регламент.

6.

Приложение II се заменя с текста, съдържащ се в приложение II към настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 8 юни 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 171, 29.6.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 263, 9.10.2007 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 199, 28.7.2008 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 199, 28.7.2008 г., стр. 1.“


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Изменения на някои приложения към Регламент (ЕО) № 692/2008

1.

Приложение I се изменя, както следва:

а)

Точка 2.3.1 се заменя със следния текст:

„2.3.1.

Всяко превозно средство с компютър за контрол на емисиите трябва да има защита, която предотвратява изменение, освен разрешеното от производителя. Производителят разрешава изменения, когато те са необходими за диагностиката, обслужването, инспекцията, модернизацията или ремонта на превозното средство. Всички препрограмируеми кодове или оперативни параметри трябва да са защитени срещу вмешателства и да предлагат ниво на защита, поне еквивалентно на разпоредбите на стандарта ISO 15031-7; от 15 март 2001 г. (SAE J2186 от октомври 1996 г.). Всички заменяеми калибриращи запаметяващи интегрални схеми трябва да са залети и запечатани в корпус или защитени чрез електронни алгоритми и не трябва да могат да се сменят без използването на специализирани инструменти и процедури. По този начин могат да бъдат защитени само характеристики, пряко свързани с калибриране на емисиите или предотвратяване на кражба на превозното средство.“

б)

Таблица I.2.4 се заменя със следната таблица:

Таблица I.2.4

Прилагане на изискванията за изпитвания за одобряване на типа и разширявания

 

Превозни средства с двигател с принудително запалване, включително хибридни превозни средства

Превозни средства с двигатели със запалване чрез сгъстяване, включително хибридни превозни средства

Едногоривни превозни средства

Двугоривни превозни средства (1)

Многогоривни превозни средства (1)

Многогоривни превозни средства

Едногоривни превозни средства

Еталонно гориво

Бензин (E5)

LPG

ПГ/биометан

Водород

Бензин (E5)

Бензин (E5)

Бензин (E5)

Бензин (E5)

Дизелово гориво (B5)

Дизелово гориво (B5)

LPG

ПГ/биометан

Водород

Етанол (E85)

Биодизел

Замърсяващи газове

(изпитване от тип 1)

Да

Да

Да

 

Да

(и двата вида гориво)

Да

(и двата вида гориво)

Да

(само бензин) (2)

Да

(и двата вида гориво)

Да

(само В5) (2)

Да

Маса на праховите частици и Брой прахови частици

(изпитване от тип 1)

Да

 

Да

(само бензин)

Да

(само бензин)

Да

(само бензин) (2)

Да

(и двата вида гориво)

Да

(само В5) (2)

Да

Емисии при работа на празен ход

(изпитване от тип 2)

Да

Да

Да

 

Да

(и двата вида гориво)

Да

(и двата вида гориво)

Да

(само бензин) (2)

Да

(и двата вида гориво)

Картерни газове

(изпитване от тип 3)

Да

Да

Да

 

Да

(само бензин)

Да

(само бензин)

Да

(само бензин) (2)

Да

(бензин)

Емисии от изпаряване

(изпитване от тип 4)

Да

 

Да

(само бензин)

Да

(само бензин)

Да

(само бензин) (2)

Да

(бензин)

Трайност

(изпитване от тип 5)

Да

Да

Да

 

Да

(само бензин)

Да

(само бензин)

Да

(само бензин) (2)

Да

(бензин)

Да

(само В5) (2)

Да

Емисии при работа при ниски температури

(изпитване от тип 6)

Да

 

Да

(само бензин)

Да

(само бензин)

Да

(само бензин) (2)

Да

(и двата вида гориво) (3)

 

 

Съответствие в експлоатация

Да

Да

Да

 

Да

(и двата вида гориво)

Да

(и двата вида гориво)

Да

(само бензин) (2)

Да

(и двата вида гориво)

Да

(само В5) (2)

Да

Система за бордова диагностика

Да

Да

Да

 

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Емисии на CO2 и разход на гориво

Да

Да

Да

 

Да

(и двата вида гориво)

Да

(и двата вида гориво)

Да

(само бензин)

Да

(и двата вида гориво)

Да

(само В5) (2)

Да

Димност

 

Да

(само В5) (2)

Да

в)

В допълнение 3 точка 3.4.8 се заменя със следното:

„Електрически пробег на превозното средство … km (в съответствие с приложение 9 към Правило № 101 на ИКЕ на ООН)“

г)

В допълнение 4 точка 3.2 се заменя със следното:

„3.2.

Ред и условия за достъп (т.е. продължителност на достъпа, цена на достъпа за час, ден, месец, година или за транзакция) до интернет страниците, посочени в раздел 3.1: …“

д)

В допълнение 6 към легендата на таблица 1 се добавя следното:

„Норма за емисиите Евро 5б= на пълните изисквания Евро 5 по отношение на емисиите включително и ревизираната процедура за измерване на прахови частици, нормата за бройната концентрация на частиците и изпитване при ниска температура за емисиите на превозно средство, предназначено за работа със смес от горива, работещо с биодизел.

Норма за емисиите Евро 6б= на пълните изисквания Евро 6 включително ревизираната процедура за измерване на прахови частици, нормата за бройната концентрация на частиците и изпитване при ниска температура за емисиите на превозно средство, предназначено за работа със смес от горива, работещо с биодизел.

Норми Евро 5 за СБД= на основните изисквания Евро 5 за СБД и изключва отношението при работа в реални условия (IUPR), следенето на стойностите на NOx за превозни средства, работещи с бензин, както и по-строги гранични стойности за праховите частици от дизелови превозни средства.

Норма Евро 6 за СБД= на пълните изисквания Евро 6 за СБД.“

2.

Приложение III се изменя, както следва:

а)

Точка 3.1 се заменя със следното:

„3.1.

Техническите изисквания са тези, определени в приложение 4 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН, като важат изключенията, изложени в точки 3.2—3.12 Считано от датите, определени във второто изречение на член 10, параграф 6 на Регламент (ЕО) № 715/2007, масата на частиците (PM) и броят на частици (P) се определят съгласно процедурата за изпитване на емисиите, определена в раздел 6 от приложение 4а към правило № 83 на ИКЕ на ООН, серия изменения 05, притурка 07, като се използва оборудването за изпитване, описано в точки съответно 4.4 и 4.5 от него.“

б)

В точка 3.4 се добавя следното:

„C1 H2.61 O0 329 за етанол (E75)

d = 0,886 g/l“

в)

Таблицата в точка 3.8 се заменя със следното:

„Гориво

X

Бензин (E5)

13,4

Дизелово гориво (B5)

13,5

ВНГ

11,9

ПГ/биометан

9,5

Етанол (E85)

12,5

Етанол (E75)

12,7“

г)

В точка 3.10 се добавя следната таблица:

„QTHC = 0,932 в случая на етанол (E75)“

д)

Добавя се следната точка 3.14:

„3.14.

Считано от датите, определени в член 2 на Директива 2008/89/ЕО на Комисията (4), дневните светлини на превозните средства, определени в раздел 2 на Правило № 48 на ИКЕ на ООН (5), се включват през изпитвателния цикъл. Изпитваното превозно средство следва да бъде оборудвано със система от дневни лампи, която има най-високия разход на електроенергия сред системите от дневни лампи, които са монтирани от производителя на превозни средства от групата, представлявана от одобрения тип превозно средство. Производителят предоставя на органите за типово одобрение подходяща за това техническа документация.

3.

В приложение IV точка 2.2 от допълнение 1 се заменя със следното:

„2.2.

Атомните отношения, определени в точка 5.3.7.3., се разбират по следния начин:

 

Hcv = атомно отношение на водород към въглерод

за бензин (E5) 1,89

за ВНГ 2,53

за ПГ/биометан 4,0

за етанол (E85) 2,74

за етанол (E75) 2,61

 

Ocv = атомно отношение на кислород към въглерод

за бензин (E5) 0,016

за ВНГ 0,0

за ПГ/биометан 0,0

за етанол (E85) 0,39

за етанол (E75) 0,329“

4.

В приложение VIII, точка 2.3 се заменя със следното:

„2.3.

Граничните стойности, посочени в точка 5.3.5.2 от Правило № 83 на ИКЕ на ООН, са свързани с граничните стойности, показани в приложение 1, таблица 4 към Регламент (ЕО) № 715/2007.“

5.

В края на приложение IX, раздел Б, текстът „Спецификации за еталонните горива следва да бъдат разработени преди датите, определени в член 10, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 715/2007“ се заменя със следната таблица:

„Параметър

Мерна единица

Пределни стойности (6)

Метод на изпитване (7)

Минимална

Максимална

Октаново число, определено по метода на изследването, RON

 

95

EN ISO 5164

Двигателно октаново число, MON

 

85

EN ISO 5163

Плътност при 15 °C

kg/m3

Отчет

EN ISO 12185

Парно налягане

kPa

50

60

EN ISO 13016-1 (DVPE)

Съдържание на сяра (8)  (9)

mg/kg

10

EN ISO 20846

EN ISO 20884

Устойчивост на окисление

min.

360

EN ISO 7536

Фактическо съдържание на смоли (отмити с разтворител)

mg/100 ml

4

EN ISO 6246

Външният вид се определя при по-високата стойност от температурата на околната среда и 15 °C

 

Прозрачен и светъл, видимо без наличието на суспендирани или утаени замърсители

Визуална проверка

Етанол и висши алкохоли (12)

% (обемни)

70

80

EN 1601

EN 13132

EN 14517

Висши алкохоли (C3—C8)

% (обемни))

2

 

Метанол

 

0,5

 

Бензин (10)

% (обемни))

Везни

EN 228

Фосфор

mg/l

0,30 (11)

ASTM D 3231

EN 15487

Водно съдържание

% (обемни))

0,3

ASTM E 1064

EN 15489

Съдържание на неорганичен хлорид

mg/l

1

ISO 6227 - EN 15492

pHe

 

6,50

9

ASTM D 6423

EN 15490

Корозия върху медна пластина (3h при 50 °C)

Норма

Клас 1

 

EN ISO 2160

Киселинност (като оцетна киселина CH3COOH)

% (тегловни)

 

0,005

ASTM D1613

EN 15491

mg/l

 

40

Съотношение въглерод/водород

 

Отчет

 

Съотношение въглерод/кислород

 

Отчет

 

6.

Приложение XI се изменя, както следва:

а)

Добавя се следната точка 2.14:

„2.14.

Считано от 1 септември 2011 г., в отклонение от точка 3.3.5 на приложение 11 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН, филтър за частици, монтиран като отделна единица или интегриран в комбинирано устройството за контрол на емисиите, винаги трябва да бъде следен най-малкото за пълен отказ или демонтиране, когато тя е причинена от превишаване на приложимите норми за допустими емисии. Той трябва също да бъде следен за всякакви повреди, които биха довели до надхвърляне на приложимите прагови стойности на СБД.“

б)

Точка 3.3 се заменя със следното:

„3.3.

Одобряващият орган отхвърля всяко непълно искане за регистрация, което се характеризира с пълно отсъствие на изискван диагностичен параметър на следене или на официално разрешено записване и отчитане на данни, свързани с параметър на следене.“

в)

Допълнение 1 се изменя както следва:

i)

Точки 3.1.7. и 3.1.8. се заменят със следното:

„3.1.7.

Не по-късно от 18 месеца след края на календарната година производителят трябва да докаже на одобряващия орган, а при поискване и на Комисията, че тези статистически условия са изпълнени за всички параметри на следене, които СБД трябва да отчита съгласно точка 3.6 на настоящото допълнение и не по-късно от 18 месеца след навлизането на пазара на първия тип превозни средства с IUPR от дадена фамилия СБД и на всеки 18 месеца след това. За тази цел за фамилии СБД, състоящи се от над 1 000 регистрации в Съюза, които трябва да се вземат предвид в извадката през нейния период, се използва процедурата, описана в приложение II, без да се засягат разпоредбите на точка 3.1.9. от настоящото Допълнение.

В допълнение към изискванията, посочени в приложение II, и независимо от резултата от проверката, описана в раздел 2 от приложение II, органът, издал одобрението, извършва проверка на съответствието в експлоатация за IUPR, описани в допълнение 1 към приложение II в подходящ брой на произволно определени случаи. „В подходящ брой произволно определени случаи“ означава, че тази мярка има възпиращ ефект срещу неспазване на изискванията на раздел 3 от настоящото приложение, или срещу предоставяне на манипулирани, фалшиви или непредставителни данни за одита. Ако не се прилагат специални условия и може да бъде доказано от органите за одобряване на типа, произволното прилагане на проверка на съответствието в експлоатация върху 5 % от одобрения тип фамилии СБД, се счита за достатъчно за спазването на това изискване. За тази цел одобряващите органи могат да се договорят с производителя за намаляване на дублиране на типовите изпитвания на дадена фамилия СБД, доколкото тези договорености не вредят на възпиращия ефект от собствените проверки на съответствието в експлоатация, извършвани от органа, по отношение на неспазването на изискванията на раздел 3 от настоящото приложение. Данните, събрани от държавите-членки при програми за надзорни изпитвания могат да се използват за проверки на съответствието в експлоатация. При поискване органите за типово одобрение предоставят на Комисията и на други типово одобряващи органи данни относно одитите и извършените на случаен принцип проверки на съответствието в експлоатация, включително и относно методиката, използвана за идентифициране на тези случаи, които са предмет на извършените на случаен принцип проверки на съответствието в експлоатация.

3.1.8.

За цялата извадка от превозни средства за изпитване производителят трябва да предостави на компетентните органи всички данни за работата в реални условия, които СБД следва да отчита съгласно точка 3.6 на настоящото допълнение заедно с идентификацията на изпитваното превозно средство и методиката, използвана при подбора на изпитваните превозни средства от парка. При поискване типово одобряващият орган, издаващ одобрението, предоставя тези данни и резултатите от статистическата оценка на Комисията и на други одобряващи органи.“

ii)

В допълнение 1 се добавя точка 3.1.10:

„3.1.10.

Неспазването на изискванията на точка 3.1.6, установени от изпитванията, описани в точки 3.1.7 или 3.1.9, се счита за нарушение, подлежащо на санкции, предвидени в член 13 от Регламент (ЕО) № 715/2007. Това позоваване не ограничава прилагането на подобни наказания за други нарушения на други разпоредби от Регламент (ЕО) № 715/2007 или на настоящия регламент, които не са изрично свързани с член 13 от Регламент (ЕО) № 715/2007.“

iii)

В точка 3.3.2 се добавят следните букви д) и е):

„д)

Без да се засягат изискванията за увеличаване на знаменателите на другите параметри на следене, знаменателите на параметри на следене на следните компоненти следва да бъдат увеличени само ако и цикълът на движение е започнал с пускане при студен двигател:

i)

датчици за температурата на течностите (масло, охлаждаща течност на двигателя, гориво, реагент за селективна каталитична редукция);

ii)

датчици за температурата на чистия въздух (околен въздух, входящ въздух, въздух от компресора, всмукателен колектор);

iii)

датчици за температурата на отработилите газове (рециркулация на отработилите газове/охлаждане, компресорно пълнене със задвижване от отработилите газове, катализатор);

е)

Знаменателите на параметри на следене на системата за контрол на налягането от компресора следва да бъде увеличени, ако са изпълнени всички от следните условия:

i)

изпълнени са общите условия за знаменателя;

ii)

системата за контрол на налягането от компресора е активна за период по-голям или равен на 15 секунди.“

iv)

Точка 3.6.2 се заменя със следното:

„3.6.2.

За конкретни компоненти или системи, имащи множество параметри на следене, които трябва да бъдат отчитани съгласно настоящата точка (напр. група 1 от кислородни датчици (ламбда-сонди) може да има няколко параметри на следене за реакцията на датчика или на други характеристики на датчика), СБД трябва отделно да проследява числители и знаменатели за всеки отделен параметър на следене с изключение на тези, които съответстват на късо съединение или отворена верига, и да отчита само съответния числител и знаменател за конкретния параметър на следене, който е с най-ниско отношение. Когато два или повече конкретни параметъра на следене са с еднакви отношения, се отчита съответният числител и знаменател за параметъра на следене, който е с най-висок знаменател.“

7.

Приложение XII се изменя, както следва:

а)

Точка 2.3 се заменя със следното:

„2.3.

Точка 5.2.4 от Правило № 101 на ИКЕ на ООН гласи следното:

(1)

плътност: измерена за горивото на изпитването съгласно ISO 3675 или по еквивалентен метод. При бензин, дизелово гориво, биодизел и етанол (E85 и E75) се използва плътността, измерена при 15 °C; при ВНГ и природен газ/биометан се използва еталонна плътност, както следва:

 

0,538 kg/l за ВНГ;

 

0,654 kg/m3 за ПГ (3)

(2)

съотношение водород/въглерод/кислород: използват се фиксирани стойности, както следва:

 

C1H1,89O0,016 за бензин,

 

C1H1,86O0,005 за дизелово гориво,

 

C1H2,525 за ВНГ (втечнен нефтен газ),

 

CH4 за ПГ (природен газ) и биометан,

 

C1H2,74O0,385 за етанол (E85),

 

C1 H2,61 O0,329 за етанол (E75).“

б)

Добавя се следната точка 3.5:

„3.5.

По време на изпитвателния цикъл, използван за определяне на емисиите на CO2 и разхода на гориво на превозното средство, се прилагат разпоредбите на точка 3.14 от приложение III.“

8.

Приложение XIV се изменя, както следва:

а)

в точка 2.1 се добавя следното:

„Информация за всички части на превозното средство, както са определени в неговия идентификационен номер (VIN), и всички допълнителни критерии, като например междуосието, мощността на двигателя, ниво на оборудване или екстри, с които то е снабдено от своя производител и които могат да бъдат заменени с резервни части, предлагани от производителя на превозното средство на своите упълномощени сервизи, търговци или трети страни чрез позоваване на номера на частите от оригиналното оборудване (ОЕ), са предоставя на независимите оператори в лесно достъпна база данни.

Тази база данни се състоят от VIN, номера на частите, от ОЕ, наименование на частите от оригиналното оборудване, информация за валидност (дати на валидност от-до), инструкции за монтаж и, когато е приложимо, характеристики на сглобяването.

Информацията в базата данни се актуализира редовно. Актуализацията включва, по-специално, всички изменения на отделни превозни средства след тяхното производство, ако тази информация е съобщена на упълномощените търговци.“

б)

Точки 2.2 и 2.3 се заменят със следното:

„2.2.

Независимите оператори получават достъп до информация за елементите за сигурност на превозно средство, използвана от упълномощени търговци и сервизи, под защитата на технология за сигурност при спазване на следните изисквания:

i)

данните се обменят като се гарантира поверителност, неприкосновеност и защита срещу възпроизвеждане;

ii)

използва се стандартът https // ssl-tls (RFC4346);

iii)

за взаимно удостоверяване между независимите оператори и производителите се използват сертификати за сигурност, които отговарят на ISO 20828;

iv)

частният ключ на независимите оператори е защитен посредством сигурна хардуерна защита.

Във Форума за достъп до информация за превозни средства, предвиден в член 13, параграф 9, се определят параметрите за изпълнение на тези изисквания в зависимост от текущото технологично равнище и познания.

Независимият оператор трябва да бъде одобрен и оправомощен за целта въз основа на документи, доказващи, че извършва законна търговска дейност и не е бил осъждан за криминална дейност в съответната област.

2.3.

Препрограмирането на управляващите блокове на превозните средства, произведени след 31 август 2010 г., трябва да се извършва в съответствие или с ISO 22900, или със SAE J2534, независимо от датата на одобрението на типа. За валидирането на съвместимостта на собственото приложение на производителя с интерфейса за комуникация на превозното средство (VCI), отговарящи на ISO 22900 или SAE J2534, производителят предлага или валидиране на независимо разработени VCI, или информацията, и предоставя за ползване всякаква апаратна част, необходима на производителя на VCI, за да извършва самостоятелно такова валидиране. Условията по член 7, параграф 1 на Регламент (ЕО) № 715/2007 се прилагат при събиране на такси за такова валидиране, информация или апаратура.

За превозни средства, произведени преди 1 септември 2010 г. производителят може да предлага или пълно препрограмиране в съответствие или с ISO 22900 или със SAE J2534, или препрограмиране посредством продажба или отдаване под наем на своя собствен уред/инструмент. В последния случай трябва да се даде достъп на недискриминиращ, незабавен и съразмерен принцип, като уредът/инструментът трябва да се предостави в подходящ за използване вид. Разпоредбите на член 7 на Регламент (ЕО) № 715/2007 се прилагат при събиране на такси за достъпа до тези инструменти.“

в)

Точка 2.8 се заменя със следното:

„2.8.

Производителите трябва да определят такси за почасов, дневен, месечен, годишен достъп, както и достъп за отделна транзакция, до интернет страниците си с информация за ремонт и поддръжка, които следва да са обосновани и съразмерни.“

9.

Приложение XVI се изменя, както следва:

а)

В точка 6.2 се добавя следното:

„За целите на настоящата точка се приема, че тези ситуации възникват, ако са надхвърлени умножените по коефициент 1,5 приложими гранични стойности на емисиите на NOx, определени в таблица 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2007. За превозни средства, одобрени съгласно временните гранични стойности на СБД по Евро 6 от точка 2.3.2 на приложение XI към настоящия регламент, по изключение се приема, че тези ситуации възникват, ако са надхвърлени със 100 mg или повече граничните стойности на емисиите на NOx, определени в таблица 2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2007. Емисиите на NOx по време на изпитването за доказване на съответствие с тези изисквания трябва да бъдат не повече от 20 % по-високи от стойностите, посочени в първото и второто изречение.“

б)

Точка 7.1 се заменя със следното:

„7.1.

Когато е направено позоваване на настоящата точка, трябва да се съхрани неизтриваем идентификатор на параметър (PID), идентифициращ причината за задействане на системата за предупреждение и пробега на превозното средство, докато тя е била задействана. В превозното средство трябва да се съхрани запис на PID за най-малко 800 дни или 30 000 km експлоатация. Съгласно разпоредбите на точка 6.5.3.1 от допълнение 1 на приложение 11 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН и съгласно точка 2.5 от допълнение 1 към приложение XI към този регламент PID трябва да е достъпен през серийния порт на стандартен диагностичен съединител при заявка от четящо устройство. От датите, посочени в член 17, информацията, съхранявана в PID се свързва с периода на натрупана експлоатация на превозното средство, по време на който е имало активиране, с точност не по-малко от 300 дни или 10 000 km.“

10.

Точка 3.4.8. от приложение XVIII се заменя със следното:

„3.4.8.

Пробег на превозното средство в електрически режим на задвижване … km (съгласно приложение 9 към Правило № 101 на ИКЕ на ООН)“


(1)  Когато двугоривно превозно средство се комбинира с многогоривно превозно средство, са приложими и двете изисквания за изпитване.

(2)  Тази разпоредба е временна. По-нататък ще бъдат направени предложения за биодизел и водород.

(3)  Изпитване с бензин само преди датите, определени в член 10, параграф 6 на Регламент (ЕО) № 715/2007. Изпитването ще се проведе и с двата вида гориво след тези дати. Следва да се използва еталонното изпитвателно гориво E75, специфицирано в приложение IX, раздел Б.“

(4)  ОВ L 257, 25.9.2008 г., стр. 14.

(5)  ОВ L 135, 23.5.2008 г., стр. 1.“

(6)  Стойностите, посочени в спецификациите, са „действителни стойности“. За установяване на граничните стойности са приложени условията на стандарт ISO 4259, „Нефтопродукти. Определяне и прилагане на данни за прецизност относно методите за изпитване“. При определянето на минимална стойност е взета под внимание минимална разлика от 2R над нулата. За фиксирането на максимална и минимална стойност използваната минималната разлика е от 4R (R = възпроизводимост на измерванията). Въпреки тази процедура, необходима по технически причини, производителят на горива трябва да се стреми към нулева стойност, когато максималната изисквана стойност е 2R, и към средната стойност, когато са посочени максимална и минимална граница. Когато е необходимо да се изясни дали дадено гориво отговаря на изискванията на спецификациите, се прилагат условията на стандарта ISO 4259.

(7)  В случаи на спорове се прилагат процедурите за решаването им и за обясняване на резултатите въз основа на точността на изпитвателния метод, описани в EN ISO 4259.

(8)  В случай на национален спор относно съдържанието на сяра се прави позоваване на EN ISO 20846 или EN ISO 20884, подобно на позоваването в националното допълнение към EN 228.

(9)  Отчита се действителното съдържание на сяра в горивото за изпитване от тип 6.

(10)  Съдържанието на безоловен бензин може да бъде определено като 100 минус сборът на съдържанието на вода и алкохоли, изразено в проценти.

(11)  Към това еталонно гориво не трябва да се добавят целенасочено съединения, съдържащи фосфор, желязо, манган или олово.

(12)  Единственият окислител, който целенасочено се добавя към еталонното гориво, е етанол, отговарящ на спецификациите EN 15376.“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРИЛОЖЕНИЕ II

СЪОТВЕТСТВИЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

1.   ВЪВЕДЕНИЕ

1.1.   В настоящото приложение се определят изискванията за съответствие в експлоатация на превозни средства, получили типово одобрение съгласно настоящия регламент по отношение на емисиите от изпускателната уредба и СБД (включително и IUPRM).

2.   ПРОВЕРКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

2.1.   Проверката на съответствието в експлоатация се извършва от одобряващия орган въз основа на съответната информация, с която разполага производителят, съгласно същите процедури като тези за съответствие на продукцията, определени в член 12, параграфи 1 и 2 на Директива 2007/46/ЕО и точки 1 и 2 на приложение X към тази директива. Предоставените от производителя протоколи за следене в експлоатация могат да бъдат допълнени от информация от надзорни изпитвания, проведени от одобряващия орган и държави-членки.

2.2.   Фигурата, посочена в точка 9 на допълнение 2 към настоящото приложение, и фигура 4/2 от допълнение 4 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН (само за емисии от изпускателната уредба) онагледяват процедурата за проверка на съответствието в експлоатация. Процесът за съответствие в експлоатация е описан в допълнение 3 към настоящото приложение.

2.3.   Като част от информацията, предоставена за целите на контрола на съответствието в експлоатация, по искане на органа, издаващ типовото одобрение, производителят му предоставя отчет за подадени рекламации в гаранционен срок, извършени дейности по рекламации в гаранционен срок и регистрирани при обслужването неизправности на СБД във формат, договорен при издаването на типовото одобрение. Информацията трябва да посочва в подробности честотата и същността на неизправностите на компоненти и системи, свързани с емисиите. Отчетите за всеки модел превозно средство се подават поне веднъж годишно в периода, определен в член 9, параграф 4 от настоящия регламент.

2.4.   Параметри, определящи експлоатационната фамилия превозни средства по отношение на емисиите от изпускателната уредба

Експлоатационната фамилия превозни средства може да се определи чрез основни конструктивни параметри, общи за превозните средства, принадлежащи към тази фамилия. Типовете превозни средства съответно могат да се смятат за принадлежащи на същата експлоатационна фамилия, ако следните им параметри са еднакви или в обявените граници:

2.4.1.

процес на горене (двутактов, четиритактов, ротационен);

2.4.2.

брой цилиндри;

2.4.3.

разположение на цилиндрите (редово, V-образно, радиално, хоризонтално срещуположно, друго). Наклонът или ориентирането на цилиндрите не е критерий;

2.4.4.

метод на подаване на гориво към двигателя (напр. недиректно или директно впръскване);

2.4.5.

тип охладителна уредба (въздух, вода, масло);

2.4.6.

метод на засмукване на въздуха (атмосферно пълнене, принудително пълнене);

2.4.7.

гориво, за което е конструиран двигателят (бензин, дизелово гориво, ПГ, ВНГ и т.н.). Двугоривните превозни средства могат да се групират с едногоривни превозни средства, когато едно от горивата е общо;

2.4.8.

тип на каталитичния преобразувател (трипътен катализатор, филтър за NОx с ниска концентрация, селективна каталитична редукция (SCR), катализатор за NОx с ниска концентрация или друго(и));

2.4.9.

Тип на уловителя на прахови частици (със или без);

2.4.10.

рециркулация на отработилите газове (със или без, с охлаждане или без охлаждане); както и

2.4.11.

работен обем на най-мощния двигател от фамилията превозни средства минус 30 %.

2.5.   Изисквания за информацията

Проверка на съответствието в експлоатация се провежда от органа за одобряване на типа въз основа на информация, предоставена от производителя. Тази информация трябва да включва, по-специално, следното:

2.5.1.

наименованието и адреса на производителя;

2.5.2.

името, адреса, номера на телефона и на факса, както и адреса на електронна поща на неговия упълномощен представител за географските зони, за които се отнася информацията на производителя;

2.5.3.

наименованието(-ята) на моделите превозни средства, включени в информацията на производителя;

2.5.4.

когато е уместно — списък на типовете превозни средства, включени в информацията на производителя, т.е. за емисиите от изпускателната уредба, експлоатационната фамилия превозни средства в съответствие с точка 2.4, а за СБД и IUPRM, фамилията СБД съгласно допълнение 2 към приложение XI;

2.5.5.

кодове на идентификационен номер на превозното средство (VIN), приложими за типовете превозни средства, принадлежащи на фамилията (представка VIN);

2.5.6.

номерата на типовите одобрения, приложими за типовете превозни средства, принадлежащи на фамилията, включително, където е приложимо, номерата на всички разширения и корекции на място и/или извеждания от експлоатация за отстраняване на дефекти (доработка);

2.5.7.

подробности за разширенията на типовите одобрения, корекциите на място и/или извежданията от експлоатация за отстраняване на дефекти за тези типови одобрения на превозните средства, включени в информацията на производителя (при поискване от одобряващия орган);

2.5.8.

период, през който е събирана информацията на производителя;

2.5.9.

периодът на производство на превозните средства, включен в информацията на производителя (напр. превозни средства, произведени през календарната 2007 г.);

2.5.10.

процедура за проверка на съответствието в експлоатация, прилагана от производителя, включително:

i)

метод за установяване на местоположението на превозните средства;

ii)

критерии за избор или за отхвърляне на превозните средства;

iii)

изпитвателни типове и процедури, използвани за програмата;

iv)

критерии за приемане/отхвърляне, прилагани от производителя за групата превозни средства, принадлежащи на експлоатационната фамилия;

v)

географска(и) зона(и), в рамките на която (които) производителят е събирал информацията;

vi)

размер на извадката и план за правене на извадки, които са използвани;

2.5.11.

резултатите от процедурата за проверка на съответствието в експлоатация, прилагана от производителя, включително:

i)

идентификация на превозните средства, включени в програмата (които са или не са били подложени на изпитване). Идентификацията трябва да включва следните елементи:

наименование на модела,

идентификационен номер на превозното средство (VIN код),

регистрационен номер на превозното средство,

дата на производство,

регион на експлоатация (когато е известен),

гуми, с които е оборудвано превозното средство (само по отношение на емисиите от изпускателната уредба);

ii)

основание(я) за отхвърляне на превозно средство от извадката;

iii)

данни за извършени сервизни дейности за всяко превозно средство от извадката (включително евентуалните доработки);

iv)

данни за извършените ремонтни дейности по всяко превозно средство от извадката (когато са известни);

v)

данни за изпитванията, включващи:

дата на изпитването/изтегляне,

място на изпитването/изтегляне,

разстояние, отчетено от километража на превозното средство;

vi)

данни от изпитвания само по отношение на емисиите от изпускателната уредба:

спецификации на горивото, използвано при изпитването (например еталонно гориво или гориво от търговската мрежа),

условия на изпитването (температура, влажност, инерционна маса на динамометричния стенд),

регулировка на динамометричния стенд (напр. регулировка на мощността),

резултати от изпитването (за най-малко три различни превозни средства от една фамилия);

vii)

данни от изпитвания само за IUPRM:

всички необходими данни, свалени от превозното средство

за всеки параметър на следене се отчита само отношението при работа в реални условия IUPRM

2.5.12.

записи на показанията на СБД;

2.5.13.

за снемане на извадки за IUPRM следното:

средната стойност на отношенията при работа в реални условия IUPRM на всички подбрани превозни средства за всеки параметър на следене съгласно точки 3.1.4 и 3.1.5 от допълнение 1 към приложение XI;

процентът на подбрани превозни средства, чието IUPRM е по-голямо или равно на минималната стойност, приложима за параметър на следене съгласно точки 3.1.4 и 3.1.5 от допълнение 1 към приложение XI.

3.   ПОДБОР НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

3.1.   Информацията, събрана от производителя, трябва да бъде достатъчно изчерпателна, за да гарантира, че представянето в експлоатация може да бъде оценено за нормални експлоатационни условия. Извадката на производителя трябва да произлиза от поне две държави-членки, предлагащи значително различаващи се експлоатационни условия за превозните средства (освен ако се продава само в една държава-членка). При избора на държавите-членки трябва да бъдат взети предвид такива фактори като различията в горивата, условията на околната среда, средната скорост на движение по пътищата и комбинацията от движение в градски условия и по автомагистрали.

За изпитванията, свързани с IUPRM на СБД, в извадката на изпитването сe включват само превозните средства, които отговарят на критериите от точка 2.2.1 на допълнение 1.

3.2.   При избирането на държавите-членки за подбор на превозни средства, производителят може да избере превозни средства от държава-членка, която се смята за представителна в особено голяма степен. В такъв случай производителят трябва да докаже на одобряващия орган, издал одобрението на тип, че изборът е представителен (напр. поради това, че на пазара се реализират най-големите годишни продажби от дадена фамилия превозни средства в рамките на Съюза). Когато за дадена фамилия е необходимо да се подложат на изпитване повече от една извадкова партида, както е определено в точка 3.5., превозните средства от втората и третата извадкова партида трябва да отразяват такива експлоатационни условия за превозните средства, които се различават от условията за първата извадка.

3.3.   Изпитването за емисии може да бъде осъществено в изпитвателни съоръжения, намиращи се на различен пазар или в различен регион от тези, където са били избрани превозните средства.

3.4.   Производителят трябва да извършва непрекъснато изпитванията за съответствие в експлоатация на емисиите от изпускателната уредба, отразявайки производствения цикъл на подходящи типове превозни средства, принадлежащи към дадена експлоатационна фамилия. Максималният период между започването на две проверки на съответствието в експлоатация не може да надвишава 18 месеца. В случая на типове превозни средства, обхванати от разширение на типовото одобрение, което не е изисквало изпитване за емисии, този период може да бъде удължен най-много до 24 месеца.

3.5.   Размер на извадките

3.5.1.

При прилагането на статистическата процедура, определена в допълнение 2 (т.е. за емисиите от изпускателната уредба), броят на извадковите партиди зависи от обема на годишните продажби в Съюза на дадена експлоатационна фамилия, както е определено в следната таблица:

Регистрации в ЕС

на календарна година (за емисиите от изпускателната уредба)

на превозни средства от СБД фамилия с IUPR през периода на извадката.

Брой на извадковите партиди

до 100 000

1

между 100 001 и 200 000

2

над 200 000

3

3.5.2.

За IUPR броят на извадковите партиди, който трябва да бъде взет, е описан в таблицата в точка 3.5.1 и се основава на броя на превозните средства във фамилия СБД, които са одобрени с IUPR (предмет на извадката).

За първия извадков период на дадена фамилия СБД, всички одобрени типове превозни средства с IUPR в нея, се вземат предвид за извадката. За следващите извадкови периоди, за извадката се вземат предвид само типове превозни средства, които не са били подложени на изпитване или не са били обхванати от одобрения за емисии, които са разширени от предходния извадков период.

За фамилии, състоящи се от по-малко от 5 000 регистрации в ЕС, които се вземат предвид за извадката през извадковия период, минималният брой превозни средства в извадкова партида е шест. За всички останали фамилии минималният брой превозни средства в извадкова партида е петнадесет.

Всяка извадкова партида представя по подходящ начин структурата на продажбите, т.е. така че да бъдат представени поне видовете превозни средства в големи бройки (≥ 20 % от общите продажби за дадена фамилия).

4.   Въз основа на проверката, посочена в раздел 2, одобряващият орган предприема едно от следните решения и действия:

а)

решава, че съответствието в експлоатация за тип превозно средство, експлоатационна фамилия превозни средства или фамилия СБД превозни средства е задоволително и не предприема по-нататъшни действия;

б)

решава, че предоставената от производителя информация е недостатъчна за целите на вземане на решение и отправя искане към производителя за допълнителна информация или за данни от изпитвания;

в)

решава въз основа на данни от програми за надзорни изпитвания на одобряващия орган или на държава-членка, че предоставената от производителя информация е недостатъчна за целите на вземане на решение и отправя искане към производителя за допълнителна информация или данни от изпитвания;

г)

решава, че съответствието в експлоатация на тип превозно средство в състава на експлоатационна фамилия или на фамилия СБД е незадоволително и предприема стъпки за подлагане на този тип превозно средство или на фамилия СБД на изпитванията в съответствие с допълнение 1.

Ако според проверката на IUPRM критериите за изпитване на точки 6.1.2, букви а) или б) от допълнение 1 са изпълнени за превозни средства в извадкова партида, органът, издаващ одобрението, трябва да предприеме по-нататъшните действия, описани в буква г) от настоящата точка.

4.1.   Когато се счете, че за да се провери съответствието на устройствата за контрол на емисиите с изискванията за тяхното функциониране по време на експлоатация, е необходимо да се проведат изпитвания от тип 1, тези изпитвания трябва да се проведат съгласно процедура за изпитване, отговаряща на статистическите критерии, определени в допълнение 2.

4.2.   Одобряващият орган съвместно с производителя избира извадка от превозни средства с достатъчен пробег, за които може да се приеме, че са използвани при нормални условия. При избора на образци трябва да се извърши консултация с производителя и да му се разреши да присъства на потвърждаващите проверки на превозните средства.

4.3.   Производителят има право под надзора на одобряващия орган да извърши проверки, дори и от разрушително естество, на онези превозни средства, чиито нива на емисиите надвишават граничните стойности, с оглед установяване на възможните причини за влошаване, които не могат да бъдат отдадени на самия производител (напр. употребата на бензин, съдържащ олово, преди датата на изпитването). Когато резултатите от проверките потвърдят съществуването на такива причини, тези резултати се изключват от проверката за съответствие.

Допълнение 1

Проверка на съответствие в експлоатация

1.   ВЪВЕДЕНИЕ

1.1.

В настоящото допълнение се определят критериите за подбор на превозните средства за изпитване, посочени в раздел 4, и процедурите за контрол на съответствието на превозните средства в експлоатация.

2.   КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

Критериите за приемане на избрано превозно средство по отношение на емисиите от изпускателната уредба са определени в точки 2.1—2.8, а за IUPRM в точки 2.1—2.5.

2.1.

Превозното средство трябва да принадлежи към тип превозни средства, одобрен съгласно настоящия регламент и включен в сертификат за съответствие съгласно Директива 2007/46/ЕО. За проверка на IUPRM превозното средство трябва да бъде одобрено съгласно стандартите за СБД Евро 5 +, Евро 6 – plus IUPR или по-нови. То трябва да е регистрирано и да е било използвано в Съюза.

2.2.

Превозното средство трябва да е било в експлоатация най-малко 15 000 km или 6 месеца — под внимание се взема настъпилото по-късно от двете събития, и най-много 100 000 km или 5 години — под внимание се взема настъпилото по-рано от двете събития.

2.2.1.

За проверка на IUPRM в извадката се включват само превозни средства, за които:

а)

са събрани достатъчно експлоатационни данни, необходими за изпитване на параметъра на следене.

За параметри на следене, които трябва да отговарят на и да проследяват и доставят данни за това отношение съгласно точка 3.6.1 от допълнение 1 към приложение XI, достатъчно експлоатационни данни за дадено превозно средство означава знаменател, който отговаря на критериите, посочени по-долу. Както е определено в точки 3.3 и 3.5 от допълнение 1 към приложение XI, за параметър на следене, който трябва да се подложи на изпитване, знаменателят трябва да е равен или по-голям от една от следните стойности:

i)

75 за параметри на следене на системата за бензинови пари, на системата за вторичен въздух и за параметри на следене с увеличен знаменател в съответствие с точка 3.3.2 букви а), б) или в) от допълнение 1 към приложение XI (например параметри на следене за пускане при студен двигател, на климатична система и т.н.), или

ii)

25 за параметри на следене на филтъра за частици и на катализатора на окисляването, използващи увеличен знаменател в съответствие с точка 3.3.2, буква г) от допълнение 1 към приложение XI, или

iii)

150 за параметри на следене на катализатора, кислородния датчик, рециркулацията на отработили газове, системата за променливо газоразпределение и всички останали компоненти;

б)

не са били подлагани на неправомерна външна употреба или намеса или са оборудвани с допълнителни или изменени части, което би довело до това системата за бордова диагностика да не отговаря на изискванията на приложение XI.

2.3.

Трябва да има сервизна документация, удостоверяваща, че превозното средство е поддържано правилно, т.е. е било подложено на сервизни обслужвания съгласно препоръките на производителя.

2.4.

Превозното средство не показва признаци на неправилно използване (напр. за състезателни цели, претоварване, зареждане с неподходящо гориво и др.), или други фактори (напр. вмешателство), които биха могли да повлияят на показателите на емисиите. Вземат се под внимание кодовете за неизправност и данните за пробега, запаметени в компютъра. Превозното средство не се избира за изпитване, ако запаметената в компютъра информация показва, че то е било използвано след възникване на код за неизправност и не е бил извършен своевременен ремонт.

2.5.

Не трябва да е извършван неразрешен съществен ремонт на двигателя или на превозното средство.

2.6.

Съдържанието на олово и сяра в проба гориво, взета от резервоара на превозното средство, трябва да отговаря на действащите стандарти, посочени в Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1) и не трябва да има доказателства за използването на неподходящо гориво. Могат да бъдат извършени проверки в изпускателната уредба.

2.7.

Не трябва да има признаци за проблеми, които биха могли да изложат на опасност персонала в лабораторията.

2.8.

Всички компоненти на системата против замърсяване в превозното средство трябва да отговарят на действащото типово одобрение.

3.   ДИАГНОСТИКА И ПОДДРЪЖКА

Диагностиката и всяка друга необходима обичайна поддръжка на превозните средства, одобрени за изпитване, трябва да се извърша преди да се измерят емисиите от изпускателната уредба в съответствие с процедурата, определена в точки 3.1—3.7.

3.1.

Извършват се следните проверки: проверки на въздушния филтър, на всички задвижващи ремъци, нивото на всички течности, капачката на радиатора, на целостта на всички гъвкави тръбопроводи под налягане и електрическите проводници, свързани със системата против замърсяване; проверки за неправилни регулировки на и/или вмешателство върху компонентите на запалването, дозирането на гориво и устройството за контрол на замърсяването. Всички несъответствия трябва да бъдат документирани.

3.2.

Проверява се нормалното функциониране на СБД. Всички признаци за неправилно функциониране в паметта на СБД трябва да бъдат документирани и да се извършат необходимите ремонти. В случай че се задейства индикатор за неизправност на по време на цикъла за предварителна подготовка, повредата може да бъде идентифицирана и отстранена. Изпитването може да бъде повторено и да бъдат използвани резултатите на ремонтираното превозно средство.

3.3.

Запалителната система трябва да бъде проверена и дефектните части да се подменят, например запалителни свещи, електрически проводници и т.н.

3.4.

Трябва да бъде проверено сгъстяването. В случай, че резултатът е незадоволителен, превозното средство не се приема.

3.5.

Параметрите на двигателя трябва да се проверят съгласно спецификациите на производителя и да се регулират при необходимост.

3.6.

Ако в рамките на 800 km превозното средство трябва да премине през планово техническо обслужване, то трябва да се проведе съгласно инструкциите на производителя. Независимо от показанието на километропоказателя, при желание на производителя масленият и въздушният филтър могат да се сменят.

3.7.

При приемане на превозното средство горивото трябва да се замени със съответното еталонно гориво за изпитване на емисиите, освен когато производителят се съгласи да се използва гориво от търговската мрежа.

4.   ИЗПИТВАНЕ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

4.1.

Когато е необходимо да се направи проверка на превозни средства, се извършва изпитване за измерване на емисиите им в съответствие с Приложение III, върху превозни средства, преминали предварителна подготовка и избрани в съответствие с изискванията в раздели 2 и 3 на настоящото допълнение. Това изпитване включва единствено измерването на бройната концентрация на частиците в емисиите на превозни средства, получили одобрение съгласно нормата за емисии Евро 6 в категории W, X и Y, както са определени в таблица 1 от допълнение 6 към приложение I. Подготвителни цикли в допълнение на тези, определени в точка 5.3 на приложение 4 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН, се разрешават единствено ако са представителни за нормално шофиране.

4.2.

Превозни средства, оборудвани със СБД, могат да бъдат проверявани за нормалното функциониране на индикацията за неизправности и др., свързани с нивата на емисиите (напр. граничните стойности на индикацията за неизправности, определени в приложение XI), сравнено с типово одобрените спецификации.

4.3.

СБД може да бъде проверявана например за нива на емисиите над действащите гранични стойности, без да е налице индикация за неизправност, за системно погрешно задействане на индикатора за неизправност и за компоненти на СБД с установени дефекти или с влошено качество.

4.4.

Когато компонент или система работят по начин, който не е включен в сертификата за одобряване на типа и/или в информационния пакет за този тип превозно средство, и когато съгласно член 13, параграфи 1 или 2 от Директива 2007/46/ЕО не се разрешава такова отклонение, а СБД не отчита неизправност, този компонент или система не трябва да се подменят преди изпитване за емисиите, освен ако не е установено, че компонентът или системата са били подложени на неправомерна употреба или намеса или повредени по начин, който не позволява СБД да установи произтичащата от това неизправност.

5.   ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТВАНИЯТА ЗА ЕМИСИИ

5.1.

Резултатите от изпитванията се подлагат на процедурата за оценяване в съответствие с допълнение 2.

5.2.

Резултатите от изпитванията не трябва да се умножават по коефициенти на влошаване.

6.   ПЛАН ЗА КОРИГИРАЩИ МЕРКИ

6.1.

Органът за одобрение на типа изисква от производителя да представи план за коригиращи действия с оглед да се отстрани това състояние на несъответствие, когато:

6.1.1.

явно надвишаващи пределните стойности относно емисиите от следните условия:

а)

условията, определени в точка 3.2.3 на допълнение 4 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН, и ако одобряващият орган и производителят са съгласни, че наднормените емисии се дължат на същата причина; или

б)

условията, определени в точка 3.2.4 на допълнение 4 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН, ако одобряващият орган е установил, че наднормените емисии се дължат на същата причина.

6.1.2.

За IUPRM за конкретен параметър на следене са спазени следните статистически условия в извадката за изпитване, чийто размер се определя съгласно точка 3.5 на настоящото приложение:

а)

За превозни средства, сертифицирани за отношение 0,1 в съответствие с точка 3.1.5 от допълнение 1 към приложение XI, събираните от превозните средства данни показват поне за един параметър на следене М в извадката за изпитване, че или средното отношение при работа в реални условия на извадката за изпитване е по-малко от 0,1, или че за 66 % или повече от превозните средства, съставляващи извадката за изпитване отношението при работа в реални условия е по-малко от 0,1.

б)

За превозни средства, сертифицирани за пълни отношения в съответствие с точка 3.1.4 от допълнение 1 към приложение XI, събираните от превозните средства данни показват поне за един параметър на следене М в извадката за изпитване, че или средното отношението при работа в реални условия в извадката за изпитване е по-малко от стойността на Testmin(M), или че за 66 % или повече от превозните средства, съставляващи извадката за изпитване, отношението при работа в реални условия е по-малко от Testmin(M).

Стойността на Test min(M) е, както следва:

i)

0,230, ако параметърът на следене М трябва да има отношение при работа в реални условия от 0,26;

ii)

0,460, ако параметърът на следене М трябва да има отношение при работа в реални условия от 0,52;

iii)

0,297, ако параметърът на следене М трябва да има отношение при работа в реални условия от 0,336,

съгласно точка 3.1.4 от допълнение 1 на приложение XI.

6.2.

Планът за коригиращи мерки трябва да бъде предоставен на органа, издаващ типовото одобрение, не по-късно от 60 работни дни, считано от датата на уведомлението, посочено в точка 6.1. Орган, издаващ одобрение на тип, обявява в срок от 30 работни дни дали одобрява или не одобрява плана за коригиращи мерки. Ако обаче производителят може да убеди компетентния одобряващ орган, че е необходимо повече време за проучване на несъответствието с цел предоставяне на план за коригиращи мерки, тогава срокът се удължава.

6.3.

Коригиращите мерки важат за всички превозни средства, за които има вероятност да бъдат засегнати от същата неизправност. Преценява се необходимостта от промени на документите за одобряване на типа.

6.4.

Производителят предоставя екземпляр от всички съобщения, отнасящи се до плана за коригиращи мерки, и също води отчет за кампанията за отстраняване на дефектите на продукцията и предоставя периодични отчети за състоянието пред одобряващия орган.

6.5.

Планът за коригиращи мерки включва изискванията, определени в точки 6.5.1—6.5.11. Производителят трябва да даде уникално идентификационно име или номер на плана за коригиращи мерки.

6.5.1.

Описание на всеки тип превозно средство, включен в плана за коригиращи мерки.

6.5.2.

Описание на специфичните модификации, изменения, ремонти, корекции, настройки или други промени, които трябва да се извършат с цел привеждане в съответствие на превозните средства, включително кратко описание на данните и на техническите проучвания в подкрепа на решението на производителя да предприеме конкретните за случая мерки за отстраняване на несъответствието.

6.5.3.

Описание на начина, по който производителят уведомява собствениците на превозните средства.

6.5.4.

Описание на правилната поддръжка или експлоатация, ако има такива, които производителят поставя като условие за правото на ремонт по плана за коригиращи мерки, както и обяснение на мотивите на производителя да наложи такива условия. Не могат да се налагат никакви условия за поддръжка или експлоатация, освен ако не е възможно да се докаже, че те са свързани с несъответствието и коригиращите мерки.

6.5.5.

Описание на процедурата за отстраняване на несъответствието, която трябва да се следва от собствениците на превозните средства. Това описание трябва да включва дата, след която могат да се предприемат коригиращите мерки, предполагаемото време за ремонта в сервиза, както и мястото, където той може да се извърши. Ремонтът трябва да бъде извършен своевременно, в разумен срок след предаването на превозното средство.

6.5.6.

Копие от информацията, изпратена на собственика на превозното средство.

6.5.7.

Кратко описание на системата, която използва производителят, за да гарантира доставянето на достатъчно компоненти или системи за изпълнение на коригиращите операции. Трябва да се посочи датата, на която ще са налични достатъчно компоненти или системи за започване на кампанията.

6.5.8.

Копие от всички инструкции, които трябва да бъдат изпратени на онези лица, които ще извършат ремонта.

6.5.9.

Описание на въздействието на предлаганите коригиращи мерки върху емисиите, разхода на гориво, управляемостта и безопасността на всеки тип превозно средство, включен в плана за коригиращи мерки, заедно с данни и технически проучвания, които подкрепят тези заключения.

6.5.10.

Всякаква друга информация, отчети или данни, които органът за одобряване на типа може да прецени за необходими за оценка на плана за коригиращи мерки.

6.5.11.

Когато планът за коригиращи мерки включва извеждане от експлоатация за отстраняване на дефекти, на органа за одобряване на типа се предоставя описание на метода за удостоверяване на извършения ремонт. Когато се използва етикет, се предоставя също и образец от него.

6.6.

От производителя може да се изиска да проведе разумно проектирани и необходими изпитвания на компоненти и превозни средства, които са били променени, ремонтирани или модифицирани съгласно предложение, с цел демонстриране ефективността на промяната, ремонта, или модификацията.

6.7.

Производителят е отговорен за воденето на документация за всяко върнато и ремонтирано превозно средство, както и за сервиза, в който е извършен ремонтът. При поискване, на органа за одобряване на типа трябва да бъде предоставен достъп до документацията за период от 5 години от осъществяването на плана за коригиращи мерки.

6.8.

Ремонтът и модификациите или добавянето на ново оборудване трябва да бъдат отразени в сертификат, предоставен от производителя на собственика на превозното средство.

Допълнение 2

Статистическа процедура за изпитване на съответствието на превозни средства в експлоатация по отношение на емисиите от изпускателната уредба

1.

Настоящата процедура се използва за проверка на изискванията за съответствие на превозните средства в експлоатация при изпитване от тип 1. Прилага се съответният статистически метод, определен в допълнение 4 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН, като важат изключенията, описани в раздели 2—9 от настоящото допълнение.

2.

Бележка 1 не се прилага.

3.

Точка 3.2 се разбира, както следва:

Дадено превозно средство се определя като източник на замърсяване, когато са изпълнени условията, посочени в точка 3.2.2.

4.

Точка 3.2.1 не се прилага.

5.

В точка 3.2.2, препратката към ред Б на таблицата в точка 5.3.1.4 се разбира като препратка към таблица 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2007 за превозни средства, отговарящи на норма Евро 5, и към таблица 2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2007 за превозни средства, отговарящи на норма Евро 6.

6.

В точки 3.2.3.2.1 и 3.2.4.2, препратката към раздел 6 на допълнение 3 се разбира като препратка към раздел 6 на допълнение 1 към приложение II към настоящия регламент.

7.

В бележки 2 и 3 препратката към ред А на таблицата в точка 5.3.1.4 се разбира като препратка към таблица 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2007 за превозни средства, отговарящи на норма Евро 5, и към таблица 2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2007 за превозни средства, отговарящи на норма Евро 6.

8.

В точка 4.2, препратката към точка 5.3.1.4 се разбира като препратка към таблица 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2007 за превозни средства, отговарящи на норма Евро 5, и към таблица 2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2007 за превозни средства, отговарящи на норма Евро 6.

9.

Фигура 4/1 се заменя със следната фигура:

Фигура 4/1

Image

Допълнение 3

Отговорности за съответствие в експлоатация

1.

Процесът на проверка на съответствието в експлоатация е онагледен на фигура.1.

2.

Производителят трябва да събере всичката необходима информация, за да отговори на изискванията на настоящото приложение. Одобряващият орган може също така да вземе предвид информация от надзорни програми.

3.

Одобряващият орган провежда всички процедури и изпитвания, които са необходими да гарантират, че са изпълнени изискванията относно съответствието в експлоатация (етапи 2—4).

4.

В случай, че възникнат различия или разногласия при оценката на предоставената информация, одобряващият орган отправя искане за разяснение към техническата служба, провела изпитването за одобряване на типа.

5.

Производителят трябва да състави и изпълни план за коригиращи мерки. Този план трябва да бъде одобрен от одобряващия орган преди неговото изпълнение (етап 5).

Фигура 1

Онагледяване на процеса на проверка на съответствието в експлоатация

Image


(1)  ОВ L 350, 28.12.1998 г., стр. 58.


16.6.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 158/25


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 567/2011 НА КОМИСИЯТА

от 14 юни 2011 година

за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Porchetta di Ariccia (ЗГУ)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 7, параграф 4, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 6, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 510/2006 заявката за регистрация на названието „Porchetta di Ariccia“, подадена от Италия, бе публикувана в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не е получила никакви възражения съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006, посоченото название следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се названието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 14 юни 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

Dacian CIOLOŞ

Член на Комисията


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(2)  ОВ C 256, 23.9.2010 г., стр. 10.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Земеделски продукти, изброени в приложение I към Договора, предназначени за консумация от човека:

Клас 1.2.   Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

ИТАЛИЯ

Porchetta di Ariccia (ЗГУ)


16.6.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 158/27


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 568/2011 НА КОМИСИЯТА

от 14 юни 2011 година

за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Miód drahimski (ЗГУ)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 7, параграф 4, първа алинея от него,

като има предвид, че

(1)

В съответствие с член 6, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 510/2006 заявката за регистрация на названието „Miód drahimski“, подадена от Полша, бе публикувана в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не е получила никакви възражения съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006, названието следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се названието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 14 юни 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

Dacian CIOLOŞ

Член на Комисията


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(2)  ОВ C 248, 15.9.2010 г., стр. 8.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Предназначени за консумация от човека земеделски продукти, посочени в приложение I към Договора:

Клас 1.4.   Други продукти от животински произход (яйца, мед, различни млечни продукти с изключение на масло и др.)

ПОЛША

Miód drahimski (ЗГУ)


16.6.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 158/29


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 569/2011 НА КОМИСИЯТА

от 15 юни 2011 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 16 юни 2011 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 15 юни 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MA

90,3

MK

31,8

TR

93,0

ZZ

71,7

0707 00 05

TR

112,2

ZZ

112,2

0709 90 70

TR

117,4

ZZ

117,4

0805 50 10

AR

74,7

CL

79,9

TR

63,4

ZA

98,2

ZZ

79,1

0808 10 80

AR

107,8

BR

74,6

CL

95,6

CN

99,6

NZ

114,6

US

178,7

UY

57,7

ZA

99,5

ZZ

103,5

0809 10 00

TR

166,5

ZZ

166,5

0809 20 95

TR

409,3

XS

175,4

ZZ

292,4


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


16.6.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 158/31


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 570/2011 НА КОМИСИЯТА

от 15 юни 2011 година

относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за 2010/11 пазарна година

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 951/2006 на Комисията от 30 юни 2006 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на обмена с трети страни в сектора на захарта (2), и по-специално член 36, параграф 2, втора алинея, второ изречение,

като има предвид, че:

(1)

Размерът на представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за бяла захар, сурова захар и някои сиропи, за 2010/11 пазарна година се определя от Регламент (ЕC) № 867/2010 на Комисията (3). Тези цени и мита са последно изменени с Регламент за изменение (ЕC) № 565/2011 на Комисията (4).

(2)

Данните, с които Комисията разполага понастоящем, предполагат изменение на посочения размер в съответствие с правилата и процедурите, предвидени в Регламент (ЕО) № 951/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за продуктите, посочени в член 36 от Регламент (ЕО) № 951/2006, определени в Регламент (ЕC) № 867/2010, за 2010/11 пазарна година, се изменят и се съдържат в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 16 юни 2011 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 15 юни 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 24.

(3)  ОВ L 259, 1.10.2010 г., стр. 3.

(4)  ОВ L 156, 15.6.2011 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Изменен размер на представителните цени и на допълнителните вносни мита за бяла захар, сурова захар и продуктите с код по КН 1702 90 95, приложим считано от 16 юни 2011 година

(EUR)

Код по КН

Размер на представителната цена за 100 kg нето от съответния продукт

Размер на допълнителното мито за 100 kg нето от съответния продукт

1701 11 10 (1)

47,19

0,00

1701 11 90 (1)

47,19

0,75

1701 12 10 (1)

47,19

0,00

1701 12 90 (1)

47,19

0,45

1701 91 00 (2)

48,59

2,89

1701 99 10 (2)

48,59

0,00

1701 99 90 (2)

48,59

0,00

1702 90 95 (3)

0,49

0,22


(1)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка III от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(2)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка II от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)  Определяне за 1 % съдържание на захароза.


16.6.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 158/33


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 571/2011 НА КОМИСИЯТА

от 15 юни 2011 година

относно определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 16 юни 2011 година

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент (ЕC) № 642/2010 на Комисията от 20 юли 2010 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на вносните мита в сектора на зърнените култури (2) и по-специално член 2, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 се предвижда, че за продукти, включени в кодове по КН 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (висококачествена мека пшеница), 1002, ex 1005, с изключение на хибридни семена, и ex 1007, с изключение на хибриди за посев, вносното мито се равнява на интервенционната цена, валидна за тези продукти при вноса и увеличена с 55 %, минус вносната цена CIF, приложима за съответната доставка. Това мито обаче не може да надхвърля размера на митото в Общата митническа тарифа.

(2)

В член 136, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 се предвижда, че за целите на изчисляване на вносното мито, посочено в параграф 1 от същия член, се определят периодично представителни цени CIF за разглежданите продукти.

(3)

Съгласно член 2, параграф 2 от Регламент (ЕC) № 642/2010, цената, която трябва да се използва за изчисляване на вносното мито върху продукти от кодове по КН 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (висококачествена мека пшеница), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 и 1007 00 90, е средната от ежедневните представителни цени CIF, определени по метода, посочен в член 5 от същия регламент.

(4)

Необходимо е да се определят вносни мита за периода, започващ от 16 юни 2011 година, които да са приложими до влизането в сила на ново определяне,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

От 16 юни 2011 година вносните мита в сектора на зърнените култури, посочени в член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, се определят в приложение I към настоящия регламент на основата на елементи, изложени в приложение II.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 16 юни 2011 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 15 юни 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 187, 21.7.2010 г., стр. 5.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Вносни мита за продуктите, посочени в член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, приложими от 16 юни 2011 година

Код по КН

Описание на стоките

Вносно мито (1)

(EUR/t)

1001 10 00

ПШЕНИЦА твърда висококачествена

0,00

със средно качество

0,00

с ниско качество

0,00

1001 90 91

ПШЕНИЦА мека, за посев

0,00

ex 1001 90 99

ПШЕНИЦА мека висококачествена, различна от тази за посев

0,00

1002 00 00

РЪЖ

0,00

1005 10 90

ЦАРЕВИЦА за посев, различна от хибридна

0,00

1005 90 00

ЦАРЕВИЦА, различна от тази за посев (2)

0,00

1007 00 90

СОРГО на зърна, различно от хибрид за посев

0,00


(1)  За стоките, пристигащи в Съюза през Атлантическия океан или през Суецкия канал, вносителят може, прилагайки член 2, параграф 4 от Регламент (ЕC) № 642/2010, да се ползва от намаление на митата със:

3 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Средиземно или Черно море,

2 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Дания, Естония, Ирландия, Литва, Латвия, Полша, Финландия, Швеция, Обединеното кралство или на атлантическия бряг на Иберийския полуостров.

(2)  Вносителят може да ползва фиксирано намаление от 24 EUR/t, когато са изпълнени условията, установени в член 3, от Регламент (ЕC) № 642/2010.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Елементи за изчисляване на митата, определени в приложение I

31.5.2011-14.6.2011

1.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 642/2010:

(EUR/t)

 

Мека пшеница (1)

Царевица

Твърда пшеница, висококачествена

Твърда пшеница със средно качество (2)

Твърда пшеница с ниско качество (3)

Ечемик

Борса

Minnéapolis

Chicago

Котировка

270,51

205,35

Цена CAF САЩ

338,30

328,30

308,30

172,34

Премия за Залива

16,15

Премия за Големите езера

92,13

2.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 642/2010:

Разходи за навло: Мексикански залив–Ротердам:

17,78 EUR/t

Разходи за навло: Големите езера–Ротердам:

47,92 EUR/t


(1)  Позитивна премия от 14 EUR/t инкорпорирано (член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 642/2010).

(2)  Негативна премия от 10 EUR/t (член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 642/2010).

(3)  Негативна премия от 30 EUR/t (член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 642/2010).


РЕШЕНИЯ

16.6.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 158/36


РЕШЕНИЕ ATALANTA/2/2011 НА КОМИТЕТА ПО ПОЛИТИКА И СИГУРНОСТ

от 15 юни 2011 година

за назначаването на командващ операцията на ЕС за военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия (Atalanta)

(2011/341/ОВППС)

КОМИТЕТЪТ ПО ПОЛИТИКА И СИГУРНОСТ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 38 от него,

като взе предвид Съвместно действие 2008/851/ОВППС на Съвета от 10 ноември 2008 г. относно военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия (1) (Atalanta), и по-специално член 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 6 от Съвместно действие 2008/851/ОВППС Съветът упълномощи Комитета по политика и сигурност да взема решения за назначаването на командващия операцията на ЕС.

(2)

Обединеното кралство предложи контраадмирал Duncan POTTS да замени генерал-майор Buster HOWES като командващ операцията на ЕС.

(3)

Военният комитет на ЕС подкрепя това предложение.

(4)

В съответствие с член 5 от Протокол (№ 22) относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не участва в изготвянето и изпълнението на решения и действия на Съюза, свързани с въпросите на отбраната,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Контраадмирал Duncan POTTS се назначава за командващ операцията на ЕС за военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на 1 август 2011 г.

Съставено в Брюксел на 15 юни 2011 година.

За Комитета по политика и сигурност

Председател

O. SKOOG


(1)  ОВ L 301, 12.11.2008 г., стр. 33.


16.6.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 158/37


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 9 май 2011 година

за изменение на Решение ЕЦБ/2004/3 относно публичния достъп до документите на Европейската централна банка

(ЕЦБ/2011/6)

(2011/342/ЕС)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 12.3 от него,

като взе предвид Решение ЕЦБ/2004/2 от 19 февруари 2004 г. за приемане на Процедурния правилник на Европейската централна банка (1) и по-специално член 23 от него,

като имат предвид, че:

(1)

По силата на член 127, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз, Съветът може да възложи на Европейската централна банка (ЕЦБ) специфични задачи по политиките, свързани с надзора за благоразумие на кредитните институции и на други финансови институции, с изключение на застрахователните предприятия. Съветът е упражнил тази възможност и по силата на член 2 от Регламент (ЕС) № 1096/2010 на Съвета от 17 ноември 2010 г. за възлагане на Европейската централна банка на специфични задачи, свързани с дейността на Европейския съвет за системен риск (2) е възложил на ЕЦБ задачата да осигури секретариат на Европейския съвет за системен риск (ЕССР), като по този начин предоставя аналитична, статистическа, логистична и административна помощ на ЕССР. В този контекст ЕЦБ също така изготвя или съхранява документи, отнасящи се до нейни дейности и политики, свързани с ЕССР или решения, които се определят като документи на ЕЦБ по смисъла на Решение ЕЦБ/2004/3 от 4 март 2004 г. относно публичния достъп до документите на Европейската централна банка (3).

(2)

Макар че по силата на член 7, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1096/2010 секретариатът на ЕССР осигурява прилагането на Решение ЕЦБ/2004/3, което определя условията и ограниченията, съобразно които ЕССР трябва да предоставя достъп до документи на ЕССР, ЕЦБ следва да адаптира Решение ЕЦБ/2004/3, за да отрази факта, че ЕЦБ изготвя или съхранява документи, отнасящи се до нейни дейности и политики, свързани с ЕССР или решения, които се определят като документи на ЕЦБ по смисъла на Решение ЕЦБ/2004/3.

(3)

Необходимо е да се гарантира, че ЕЦБ може да отказва достъп до документи, отнасящия се до нейни дейности и политики или решения по силата на член 127, параграфи 5 и 6 от Договора, които са изготвени или съхранявани от нея в областта на финансовата стабилност, включително документи, отнасящи се до нейната помощ за ЕССР, когато тяхното разкриване би подкопало защитата на обществения интерес по отношение на стабилността на финансовата система в Съюза.

(4)

Необходимите изменения следва също така да бъдат направени в Решение ЕЦБ/2004/3, за да отразят терминологичните промени и промяната на номерацията на членовете след влизането в сила на Договора от Лисабон,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение ЕЦБ/2004/3 се изменя, както следва:

1.

Член 4, параграф 1 се изменя, както следва:

а)

в буква а) се добавя следното тире:

„—

стабилността на финансовата система в Съюза или в държава-членка;“

б)

думата „Общността“ се заменя със „Съюза“.

2.

В член 4, параграф 4 се добавя следното изречение:

„По отношение на исканията за достъп до документите на Европейския съвет за системен риск се прилага Решение ЕССР/2011/5 на Европейския съвет за системен риск от 3 юни 2011 г. относно публичния достъп до документите на Европейския съвет за системен риск (4), прието въз основа на член 7 от Регламент (ЕС) № 1096/2010 на Съвета от 17 ноември 2010 г. за възлагане на Европейската централна банка на специфични задачи, свързани с дейността на Европейския съвет за системен риск (5).

3.

В член 8 позоваванията на член 230 се заменят с позовавания на член 263, а позоваванията на член 195 — с позовавания на член 228 от Договора.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на 18 юни 2011 г.

Съставено във Франкфурт на Майн на 9 май 2011 година.

Председател на ЕЦБ

Jean-Claude TRICHET


(1)  ОВ L 80, 18.3.2004 г., стр. 33.

(2)  ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 162.

(3)  ОВ L 80, 18.3.2004 г., стр. 42.

(4)  ОВ C 176, 16.6.2011 г., стр. 3.

(5)  ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 162.“


IV Актове, приети преди 1 декември 2009 г. по силата на Договора за ЕО, Договора за ЕС и Договора за Евратом

16.6.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 158/39


РЕШЕНИЕ НА НАДЗОРНИЯ ОРГАН НА ЕАСТ

№ 341/09/COL

от 23 юли 2009 година

относно схемата за данъчни облекчения в полза на някои кооперативни дружества, за която е постъпило уведомление (Норвегия)

НАДЗОРНИЯТ ОРГАН НА ЕАСТ (1),

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД Споразумението за Европейското икономическо пространство (2), и по-специално членове 61—63 и протокол 26 към него,

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД Споразумението на държавите от ЕАСТ за създаването на Надзорен орган и Съд (3), и по-специално член 24 от него,

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД част I, член 1, параграф 2 и част II, член 4, параграф 4, член 6 и член 7, параграф 5 от протокол 3 към Споразумението за надзор и съд (4),

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД Насоките на Органа за прилагането и тълкуването на членове 61 и 62 от Споразумението за ЕИП (5), и по-специално главата за помощ за данъчно облагане на предприятия,

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД Решение № 195/04/COL от 14 юли 2004 г. за прилагане на разпоредбите, предвидени в част II, член 27 от протокол 3 (6),

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД Решение № 719/07/COL от 19 декември 2007 г. за откриване на процедурата, предвидена в член 1, параграф 2 от протокол 3 към Споразумението за надзор и съд във връзка със схемата, предмет на уведомление, относно данъчните облекчения за кооперативни дружества,

КАТО ПРИКАНИ заинтересованите страни да представят своите коментари (7) и като взе предвид техните коментари,

като има предвид, че:

I.   ФАКТИ

1.   ПРОЦЕДУРА

С писмо от 28 юни 2007 г. от норвежкото Министерство на правителствената администрация и реформата, получено и регистрирано от Надзорния орган на 29 юни 2007 г. (документ № 427327) и писмо от Министерството на финансите от 22 юни 2007 г., получено и регистрирано от Надзорния орган на 4 юли 2007 г. (документ № 428135), норвежките органи уведомиха за предложените изменения на правилата за данъчно облагане на кооперативни дружества, изложени в раздел 10-50 от данъчния закон, съгласно част I, член 1, параграф 3 от протокол 3 към Споразумението за надзор и съд.

След размяна на кореспонденция (8), с писмо от 19 декември 2007 г. Надзорният орган уведоми норвежките органи, че е решил да открие процедурата, посочена в част I, член 1, параграф 2 от протокол 3, по отношение на схемата, предмет на уведомление, относно данъчни облекчения за някои кооперативни дружества. С писмо от 20 февруари 2008 г. (документ № 465882) норвежките органи представиха коментарите си по Решение № 719/07COL за откриване на официална процедура по разследване.

Решение № 719/07COL беше публикувано в Официален вестник на Европейския съюз и притурката за ЕИП към него (9). Надзорният орган прикани заинтересованите страни да представят своите мнения за него.

Надзорният орган получи мнения от няколко заинтересовани страни (10). С писмо от 23 май 2008 г. (документ № 478026) Надзорният орган препрати мненията до норвежките органи, на които беше предоставена възможност да вземат отношение, но решиха да не представят допълнителни коментари.

2.   ОПИСАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНАТА МЯРКА

2.1.   КОНТЕКСТ

През 1992 г. норвежките органи въведоха схема относно специални данъчни облекчения за някои кооперативни дружества. Съгласно схемата някои кооперативни дружества от земеделския, горския и риболовния сектор, както и потребителските кооперации имат право на данъчни облекчения за увеличаване на собствения капитал. Схемата не обхваща други видове кооперативни дружества. Облекчението е ограничено до максимум 15 % от годишните нетни приходи и се прилага само за частта от печалбата, произтичаща от търговия с членовете на кооперативното дружество. Облекчение, равняващо се на допустимия максимум, би означавало намаляване на нормалната ставка на корпоративния данък в размер на 28 % до ставка от 23,8 %. Целта на схемата беше да предостави данъчно облекчение на кооперативните дружества, тъй като се счита, че достъпът до собствен капитал на кооперативните дружества е по-труден, отколкото при други предприятия (11).

Схемата беше отменена считано от данъчната 2005 година. При все това, във връзка с държавния бюджет за 2007 г., норвежките органи предложиха да въведат отново схемата в леко изменена форма (12). Вследствие на това Надзорния орган получи уведомление за схемата.

2.2.   ЦЕЛ НА СХЕМАТА

Съгласно уведомлението кооперативните дружества трябва да получат помощ поради обществения интерес да се запазят предприятия, основани на принципи като демокрация, взаимопомощ, отговорност, равнопоставеност, безпристрастност и солидарност, като алтернатива на дружествата с ограничена отговорност. Следователно, за да се гарантира общественият нематериален интерес от запазване на кооперативните дружества като алтернатива на дружествата с ограничена отговорност, има нужда кооперативните дружества да бъдат компенсирани за неизгодното положение, в което се намират в сравнение с други дружества. В съответствие с уведомлението целта на схемата, предмет на уведомление, е да компенсира някои от недостатъците, свързани с набавянето на капитал.

2.3.   ПРЕДЛОЖЕНАТА МЯРКА

Мярката, предмет на уведомление, е посочена в новия раздел 10-50 от данъчния закон, съгласно който кооперативните дружества могат да имат право на данъчно облекчение. Текстът гласи:

„[…] може да бъде направено облекчение за добавяне на част от печалбата към общия собствен капитал до 15 % от приходите. Облекчението се дава само по отношение на приходите, произтичащи от търговия с членове. Търговията с членовете и равностойната търговия трябва да е отразена в счетоводните документи и трябва да е обоснована.“ (13)

Според норвежките органи изразът „общ собствен капитал“ не се отнася за балансова позиция на кооперативните дружества, а е чисто данъчен израз. Следователно общият собствен капитал може да се състои от удържан капитал, премиални средства, които представляват премии на членовете, запазени в кооперативното дружество в „резерв за последващи плащания“ (14), и от индивидуални средства под формата на премия, която е била прехвърлена в капиталовите сметки на членовете в кооперативното дружество (15).

„Равностойна търговия“ е определена в параграф 3 от раздел 10-50 от данъчния закон като риболовни търговски организации, които купуват от членове на друга риболовна търговска организация, ако са изпълнени определени условия, земеделско кооперативно дружество, което купува от същия вид кооперативно дружество с цел регулиране на пазара, и покупки, наложени от държавен орган (16).

От предложената разпоредба следва, че като цяло данъчно облекчение се прави само по отношение на приходи, произтичащи от търговия с членове. Следователно не се прави данъчно облекчение за приходи, които произтичат от търговия с други субекти. Както се посочва в проекта за раздел 10-50 от данъчния закон, трябва да е възможно да се определи търговията с членове и равностойната търговия въз основа на счетоводните документи на кооперативното дружество. Следователно отделното осчетоводяване за търговия с членове и търговия с трети страни е от огромно значение. Кооперативните дружества трябва да могат да обосноват търговията с членове и равностойната търговия.

В уведомлението норвежките органи изчислиха, че загубата на данъчни постъпления вследствие на схемата ще възлезе на между 35 милиона NOK и 40 милиона NOK (приблизително 4—5 милиона EUR) за данъчна година 2007.

2.4.   ПОЛУЧАТЕЛИ

Схемата ще се прилага за кооперативните дружества, посочени в параграфи 2 и 4—6 от предложения раздел l0-50 от данъчния закон. От тези разпоредби следва, че схемата, предмет на уведомление, включва най-вече някои потребителски кооперации и кооперативни дружества с дейност в земеделския, горския и риболовния сектор.

По отношение на потребителските кооперации от параграф 2, буква а) от предложения раздел 10-50 от данъчния закон следва, че само потребителски кооперации, при които повече от 50 % от редовния оборот произтичат от търговия с членове, имат право да се възползват от схемата, предмет на уведомление.

Освен това кооперативните строителни дружества, които попадат в приложното поле на Закона за кооперативните строителни дружества (17), също могат да се възползват от данъчното облекчение. Това представлява разширяване на схемата в сравнение със схемата в сила до 2005 г., вж. раздел I-2.1 по-горе.

Кооперативните дружества, които не са посочени изрично в раздел 10-50 от данъчния закон, няма да бъдат обхванати от схемата. Според норвежките органи допустимите кооперативни дружества се избират въз основа на предположението, че съществува голяма нужда от компенсация за допълнителните разходи в секторите, обхванати от схемата, предмет на уведомление. Кооперативните дружества в сектори, които няма да бъдат обхванати от схемата, според норвежките органи са като цяло по-малки дружества с ограничена икономическа дейност или неикономическа дейност.

2.5.   ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА КООПЕРАТИВНИ ДРУЖЕСТВА В НОРВЕЖКОТО ПРАВО

Кооперативното дружество е определено в раздел 1, параграф 2 от закона за кооперативните дружества (18) като предприятие

„чиято основна цел е да насърчава икономическите интереси на своите членове чрез тяхното участие в дружеството в качеството им на купувачи, доставчици или по друг подобен начин, когато

1.

печалбата, с изключение на нормалната печалба от инвестиран капитал, или остава в рамките на дружеството, или се разпределя между членовете въз основа на техния дял от търговията с групата, и

2.

никой от членовете не носи лична отговорност за задълженията на групата нито изцяло, нито за части, които заедно представляват общите задължения.“ (19)

Освен това от раздел 3, параграф 2 от Закона за кооперативните дружества следва, че членовете на кооперативното дружество не са задължени да внасят капитал в кооперативните дружества, освен ако отделните членове не са се споразумели писмено за това, когато са се присъединили като членове, или в отделно споразумение. Това изискване се отменя, само ако задължението да се плаща членски внос е посочено в устава на кооперативното дружество. Освен това от същата разпоредба следва, че всяко задължение за внасяне на капитал трябва да бъде ограничено или до определена сума, или по друг начин.

2.6.   КООПЕРАТИВНОТО ДВИЖЕНИЕ В НОРВЕГИЯ (20)

В Норвегия има приблизително 4 000 кооперативни дружества с общо над 2 милиона членове. Кооперативните дружества работят предимно в земеделския, риболовния, жилищния и потребителския сектор, но също така и в други сфери на икономиката, като застрахователна дейност, транспорт, енергоснабдяване, здравеопазване, медии и др.

Федерацията на норвежките земеделски кооперативи (ФНЗК) включва 14 национални организации, които се занимават с дейности като преработка, продажба и закупуване на земеделски продукти и стоки, използвани за производство в земеделието (торове, машини и др.), животновъдството, кредити и застраховки. Земеделските кооперативни дружества имат над 50 000 отделни членове (земеделски стопани), около 19 000 служители и годишният им оборот е над 58 млрд. NOK (приблизително 6 млрд. EUR). Земеделските кооперативни дружества са собственици на някои от най-известните норвежки марки, като TINE (млечни продукти), Gilde (месо) и Prior (яйца и птиче месо). Основните цели на земеделските кооперативни дружества са предоставянето на канали за преработка и предлагане на пазара на селскостопанска продукция, както и осигуряването на добри условия за достъп до капитал и различни изделия, свързани с производството във всяка ферма.

Според норвежкия закон за суровата риба (21) търговските организации на норвежките кооперативни дружества имат изключително право да извършват цялото пряко предлагане на пазара на риба и черупчести, с изключение на отглеждана в развъдници риба. В този сектор има шест търговски организации на кооперативни дружества. Оперативната сфера на всяка организация е свързана или с географски район, и/или с определен вид риба. Търговските организации на кооперативните дружества са собственост на самите рибари. Освен функциите, свързани с предлагане на пазара, търговските организации имат и контролни функции във връзка с опазването на морските ресурси. Стойността на прякото предлагане на пазара на риба и черупчести е приблизително 6 млрд. NOK (приблизително 620 млн. EUR). 90 % от цялото количество риба и черупчести се изнася.

Coop NKL BA е централната организация на норвежките потребителски кооперации. Coop е верига за хранителни стоки, която има приблизително 1,1 млн. отделни членове, организирани в 140 кооперативни дружества. Тя управлява над 1 350 магазина с годишен оборот от приблизително 34 млрд. NOK (приблизително 3,6 млрд. EUR) и около 22 000 служители. Пазарният дял е 24 % от пазара на хранителни стоки. Coop също така участва в преработката на храни и си сътрудничи с други скандинавски организации на кооперативни дружества в сектора на търговията на дребно във връзка със закупуване и преработка. Основните цели на потребителските кооперации са да предоставят на членовете си добри и полезни стоки и услуги на конкурентни цени и в същото време да защитават интересите на своите членове по потребителски въпроси.

Норвежката федерация на кооперативните жилищни асоциации (НФКЖА) е национална асоциация, представляваща кооперативни жилищни асоциации, и се състои от 772 000 отделни членове и 378 000 жилищни единици в близо 5 100 членуващи в нея жилищни кооперативни дружества. Кооперативните жилищни асоциации са различни по размер, със от 100 до 190 000 отделни членове. Жилищните кооперативни дружества притежават значителен дял от жилищния пазар в градовете, в Осло пазарният дял е близо 40 %, а на национално ниво е средно 15 %. Основните цели са да се обезпечат добри и удобни жилища за членовете и да се гарантират добри и стабилни условия на кооперативните жилища.

2.7.   ПРАВИЛА ЗА КОРПОРАТИВНО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЪСТОЯНИЕТО НА КООПЕРАТИВНИТЕ ДРУЖЕСТВА В НОРВЕГИЯ

Общият корпоративен данък в Норвегия към настоящия момент е 28 %. Данъкът се прилага по отношение на нетния облагаем приход на предприятията със стопанска цел. Прилага се също така, когато приходът се добавя към собствения капитал на дружеството. Норвежкият върховен съд обаче заключи, че предоставянето на дялове представлява необлагаем приход за дружеството-получател (22). Причината е, че вноските се считат за вече обложени с данък върху доходите на приносителя. Следователно когато едно предприятие трябва да плати 28 % данък върху собствен капитал, финансиран чрез приходите на предприятието, не се плаща данък върху вноската на дялове от акционери или от публично предлагане. Следователно предприятия, организирани като дружества с ограничена отговорност и др., могат да увеличат собствения си капитал чрез внасяне на необлагаеми дялове от акционерите или от публично предлагане.

Кооперативните дружества обаче нямат тази възможност. В съответствие с норвежкия Закон за кооперативните дружества те не могат да предлагат дялове публично или да издават други капиталови сертификати или ценни книги. Освен това се счита, че принципът за свободно членство ограничава размера на капиталовите вноски, които кооперативните дружества могат да изискват от членовете си.

В съответствие с уведомлението задълженията и ограниченията, наложени на кооперативните дружества по закон, се разглеждат от норвежките органи като основни и присъщи за кооперативните принципи. Следователно норвежките органи считат, че вдигането на тези ограничения би нарушило основни кооперативни принципи. Норвежките органи отбелязват, че норвежкият Закон за кооперативните дружества може да е по-строг по този въпрос, отколкото законодателството относно кооперативните дружества в други европейски държави. Като пример норвежките органи се позовават на член 64 от Регламента на ЕО относно устава на Европейското кооперативно дружество (23), съгласно който кооперативните дружества могат да предвидят издаването на ценни книги, различни от дялове, които могат да бъдат закупени както от членове, така и от външни лица. Въпреки това норвежките органи считат, че наложените на кооперативните дружества в Норвегия ограничения са необходими.

3.   ОСНОВАНИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

С Решение № 719/07/COL Надзорният орган реши да открие официална процедура по разследване във връзка със схемата, предмет на уведомление. В решението за откриване на процедурата предварителното мнение на Надзорния орган беше, че схемата представлява държавна помощ по смисъла на член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП.

На първо място, Надзорният орган счете, че предложеното данъчно облекчение за кооперативните дружества предоставя предимство на кооперативните дружества. На второ място, Органът счете, че данъчното облекчение за кооперативните дружества е избирателно и изрази съмнения дали би било обосновано от естеството на общата схема на норвежката данъчна система. Поради това, че схемата ще намали дължимия от обхванатите кооперативни дружества корпоративен данък, Надзорният орган изрази съмнения дали схемата няма да наруши или да породи опасност от нарушаване на конкуренцията. На последно място, Надзорният орган изрази съмнения дали може да се приеме, че схемата, предмет на уведомление, съответства на някое от изключенията, посочени в член 61 от Споразумението за ЕИП, и поради това да бъде призната за съвместима с правилата за държавна помощ на Споразумението за ЕИП.

4.   КОМЕНТАРИ НА НОРВЕЖКИТЕ ОРГАНИ

Норвежките органи твърдят, че предложеното данъчно облекчение не предоставя предимство на кооперативните дружества. От една страна, норвежките органи са на мнение, че данъчното облекчение трябва да се разглежда като „част от договаряне, според което данъчната схема представлява плащания от държавата на кооперативни дружества за адаптиране към настоящата правна рамка за кооперативни дружества“ (24). По този начин държавата защитава кооперативната форма като алтернатива на дружествата с ограничена отговорност, което се счита за нематериално преимущество от обществен интерес. От друга страна, норвежките органи твърдят, че данъчното облекчение трябва да се разглежда като компенсация за допълнителните разходи на кооперативните дружества поради наложените им ограничения във връзка с достъпа до собствен капитал, което се счита за структурен недостатък за кооперативното дружество. Норвежките органи заявяват, че според тях въпросната мярка само компенсира и неутрализира основния недостатък, наложен на кооперативните дружества по отношение на достъпа до собствен капитал.

Във връзка с двата аргумента норвежките органи посочват, че схемата е в съответствие с принципа на пазарния инвеститор. Аргументът изглежда се основава на гледището, че помощта, отпусната съгласно схемата, няма да надвишава допълнителните разходи, свързани с дейността като кооперативно дружество, нито ползата за обществеността от защитата на кооперативната форма.

Освен това норвежките органи твърдят, че използването на данъчна мярка не пречи на използването на принципа на пазарния инвеститор, тъй като формата на помощ, избрана от държавата, не би трябвало да е от значение.

От практиката на европейските съдилища и на Европейската комисия следва, че фактът, че дадена мярка компенсира неблагоприятно положение на едно предприятие, не означава, че мярката не може да бъде разглеждана като предоставяща предимство за предприятието. Според норвежките органи тази практика не е приложима към настоящия случай. Всички дружества с ограничена отговорност разполагат с възможността да увеличат собствения си капитал чрез вноски, които са необлагаем приход за дружеството. Схемата просто компенсира неблагоприятното положение и поставя кооперативните дружества в равни условия с другите дружества. Норвежките органи също така твърдят, че настоящият случай може да бъде разграничен от решението на Европейската комисия по делото OTE  (25), тъй като в настоящия случай данъчното облекчение и допълнителните разходи, свързани със задължението възникват едновременно. Според тълкуването на норвежките органи параграф 101 от делото OTE е индикация, че това може да е от значение за класифицирането като държавна помощ.

По отношение на избирателността на схемата норвежките органи твърдят, че вследствие на схемата кооперативните дружества са третирани така, сякаш собственият капитал е бил финансиран от акционерите. Данъчното облекчение позволява на кооперативните дружества — получатели, да добавят същата сума като собствен капитал, без да се налага да плащат данък, както ако са получили подобна сума като капиталова вноска. Следователно, според норвежките органи, общото правило относно собствените дялове става приложимо по отношение на кооперативните дружества.

В допълнение норвежките органи твърдят, че схемата, предмет на уведомление, е в съответствие с правилата на ЕИП за държавна помощ и принципите, посочени в съобщението на Комисията относно кооперативните дружества (26). Норвежките органи се позовават по-специално на раздел 3.2.6 от съобщението на Комисията, според който специфичното данъчно третиране на кооперативните дружества може да бъде приветствано.

И на последно място, по отношение на нарушаването на конкуренцията норвежките органи твърдят, че схемата само неутрализира съществуващо нарушаване на конкуренцията в ущърб на кооперативните дружества и поради това се предполага, че повишава ефективността на засегнатите пазари.

5.   КОМЕНТАРИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

След публикуването на Решение № 719/07/COL за откриване на официална процедура по разследване на помощта, предмет на уведомление, за някои кооперативни дружества Надзорният орган на ЕАСТ получи коментари от редица трети страни.

Коментарите на френското правителство по същество касаят специалния характер на кооперативните дружества и подчертават, че схемата, предмет на уведомление, е предназначена единствено за компенсиране на кооперативните дружества за структурните им недостатъци.

Cooperatives Europe представлява кооперативни дружества в цяла Европа и цели да подпомага и развива кооперативните предприятия. Първоначално организацията се позовава на специфичното естество на кооперативните дружества, признато от органите на Общността. Cooperatives Europe е на мнение, че специфичните схеми, от които се възползват кооперативните дружества, не бива да бъдат сравнявани със схемите, които се прилагат по отношение на други форми на предприятия, тъй като схемите изразяват в оперативен план кооперативните принципи. Освен това Cooperatives Europe твърди, че специфичните данъчни спогодби за кооперативните дружества не целят и не пораждат нелоялна конкуренция, а по-скоро са разработени с цел да вземат предвид и да компенсират ограниченията, присъщи на кооперативната форма, по пропорционален начин. Според Cooperatives Europe схемата е обоснована от принципа за равенство, тъй като кооперативите са поставени в неблагоприятно положение, inter alia, по отношение на достъпа до капитал. Cooperatives Europe счита, че кооперативните дружества са предмет на автономна правна схема, която взима предвид техните специфични характеристики. Аргументацията е, че ако данъчната схема, специфична за кооперативните дружества, съответства на логиката на правната система в държавата-членка и ако произтича от режимите на оперативно функциониране на кооперативното дружество, ако е свързана с кооперативните принципи и ценности и е пропорционална на ограниченията, наложени от тези режими на функциониране на кооперативните дружества, тя не може да бъде считана за държавна помощ или предимство, а е просто схема, която произтича от логиката на функциониране, което се различава от други форми на предприятия, и е обоснована от равнопоставеното третиране на различните форми на предприятия. На последно място, Cooperatives Europe твърди, че схемата компенсира неблагоприятното положение на кооперативните дружества и така признава логиката на кооперативната система и правото ѝ да се конкурира при равни условия.

Kooperativa Förbundet, организация на потребителски кооперации в Швеция, подкрепя аргументите, представени от Cooperatives Europe.

Confcooperative — Confederazione Cooperative Italiane е организация на италиански кооперативни дружества. Тя подчертава взаимната цел на кооперативните дружества и със заключението, че норвежкото законодателство е в съответствие с това на държавите-членки, които целят да намалят недостатъците, с които се сблъскват кооперативните дружества, особено по отношение на набирането на капитал, подчертава, че всички допълнителни плащания в кооперативното дружество от членовете остават собственост на съответния член и следователно не могат да бъдат обложени с данък като собственост на кооперативното дружество.

Legacoop — Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue е организация на италиански кооперативни дружества от всички сектори. Legacoop се позовава на неразпределената печалба, реализирана от кооперативни дружества, за които е характерно, че техните членове временно се отказват от своята премия. Организацията счита, че схемата е в съответствие с гражданското и данъчното законодателство относно европейските кооперативни дружества и че схемата ще спомогне за намаляването на недостатъците за кооперативните дружества по отношение на набавянето на капитал.

Coop de France е организация на френски кооперативни дружества в земеделския сектор. Организацията се позовава на европейската правна рамка, която признава специфичната роля, изпълнявана от кооперативните дружества, независимо в кой сектор от икономиката развиват дейността си, и е разработила инструменти, които им осигуряват правна сигурност. Освен това организацията твърди, че схемата не представлява помощ, а просто компенсира кооперативните дружества за структурните недостатъци, присъщи на тяхната правна форма. В допълнение се твърди, че схемата е в обхвата на логиката на системата и следователно не е избирателна. Това се основава най-вече на аргумента, че капиталът на кооперативните дружества е неделим и се състои от неразпределени печалби на членовете. Coop de France също така се позовава на трудностите за кооперативните дружества по отношение на достъпа до собствен капитал поради невъзможността да предлагат дялове, ограничения брой потенциални членове въз основа на целта на кооперативното дружество и невъзможността кооперативните дружества да използват финансови инструменти.

Landbrugsrådet е организация на кооперативни дружества в земеделския сектор в Дания. Организацията твърди, че схемата създава равни и справедливи условия за различните видове предприятия, като зачита естеството на кооперативните дружества и кооперативните принципи. Схемата не облагодетелства кооперативните дружества, а коригира структурен недостатък.

CECOP-CICOPA-Europe представлява кооперативни дружества в сектора на промишлеността и услугите. Организацията твърди, че специфичните схеми, от които се възползват кооперативните дружества, не бива да бъдат сравнявани със схемите, които се прилагат за други форми на предприятия, тъй като те се основават на принципите, от които се регулират кооперативните дружества. По-нататък организацията твърди, че когато Надзорният орган сравнява ситуацията за кооперативните дружества с други дружества, изглежда установява йерархия на правните форми, в която схемата за кооперативните дружества се приема като изключение. Това не е в съответствие с Договора за създаване на Европейската общност или регламента за устава на Европейското дружество. Позовавайки се на съобщението на Комисията относно кооперативните дружества, организацията твърди, че мярката, предмет на уведомление, взима предвид и компенсира ограниченията, които са присъщи на кооперативната форма, по пропорционален начин.

Главната конфедерация на земеделските кооперативни дружества в ЕС (COGECA) представлява цялостния икономически интерес на земеделски, земеделски хранително-вкусови, горски и риболовни кооперативни дружества в Европа. Организацията се позовава на основната роля на кооперативните дружества в тези сектори, която е призната от много държави-членки на ЕС, и на факта, че в уставите на кооперативните дружества е заложена загриженост за общността (устойчиво развитие). Организацията изразява тревога, че еднаквото данъчно третиране на кооперативните дружества и другите предприятия може да доведе до ситуация, в която кооперативните дружества да приемат други правни видове на организация, и така да се затрудни достъпът до пазара за земеделските стопани.

CCAE Confederación de Cooperativas Agrarias de España, организация на земеделски кооперативни дружества, подкрепя аргументите, представени от COGECA, Coop de France и Cooperatives Europe.

Groupement National de la Coopération е организация на кооперативното движение във Франция. Тя твърди, че благоприятното данъчно третиране на кооперативните дружества във Франция и други европейски държави е предназначено да гарантира лоялната конкуренция между кооперативни дружества и други предприятия и не нарушава конкуренцията. Организацията се позовава на отличителните характеристики на кооперативните дружества и подчертава, че за да съществуват и да се развиват, кооперативните дружества се нуждаят от определена правна и данъчна рамка, която взима предвид техните специфични характеристики и условията, съгласно които извършват дейностите си. Тя подкрепя мнението на норвежките органи, че схемата не предоставя предимство на кооперативните дружества и твърди, че схемата няма да наруши конкуренцията, тъй като не би било възможно да има еднакви правила за различни форми на предприятия с различни характеристики. Въз основа на това организацията подчертава, че помощта не би била непропорционална.

Норвежкият постоянен комитет за кооперативите (наричан по-долу „NSCC“) е организация за норвежките кооперативни дружества. NSCC заявява първо, че съществува основна разлика между кооперативните дружества и други правни форми на предприятия, а именно че отношенията между кооперативното дружество и членовете му са различни от тези между дружество с ограничена отговорност и акционер. Това ще окаже въздействие и върху данъчните мерки, налагани на кооперативните дружества.

NSCC твърди на първо място, че мярката не представлява държавна помощ, тъй като е обоснована от естеството на общата схема на данъчната система. В тази връзка NSCC твърди, че кооперативните дружества натрупват собствения си капитал, като не изплащат премии на членовете си. Обикновено подобна неразпределена печалба трябва да се изплати на членовете на кооперативното дружество, тъй като всъщност представлява отсрочена корекция на цената, която не принадлежи на кооперативното дружество, а на членовете. Ако се извърши възстановяване, то ще се приспада от данъците на кооперативното дружество. Ако излишъкът не бъде възстановен, той всъщност ще представлява вноска към собствения дял на членовете на кооперативното дружество. Следователно според логиката на системата излишъкът трябва да бъде освободен от данъчно облагане, независимо дали е оставен като собствен капитал, или е изплатен като възстановяване на средствата на членовете. В допълнение са приложими основанията да се избегне облагането на сумата два пъти. Също както частните капиталовложения се освобождават от данъчно облагане за дружествата с ограничена отговорност, тъй като вече са били обложени като притежание на акционера, вноската към собствения дял от страна на член на кооперативното дружество би трябвало да се освобождава от данъчно облагане в кооперативното дружество, тъй като вече е била обложена като притежание на съответния член. Въз основа на това NSCC счита, че вместо да се съпоставя схемата с правилата относно подоходния данък, правната рамка следва да се състои от правила за вноските на акционерите към собствения капитал.

На второ място, NSCC твърди, че мярката не представлява предимство, тъй като само компенсира структурните недостатъци, присъщи на правната структура на кооперативните дружества. Във връзка с решението за откриване на процедурата NSCC също така твърди, че не е от значение дали структурните недостатъци се компенсират от други елементи в режима за кооперативните дружества в Норвегия, а че правният тест следва да бъде дали конкретният недостатък, който мярката цели да балансира, се компенсира от други мерки.

На трето място, NSCC твърди, че мярката не е селективна, тъй като различно данъчно третиране на кооперативните дружества и други предприятия отразява разликите, присъщи на дружественото право. Поради това, тъй като разглежданата данъчна мярка се прилага само за предприятия, организирани като кооперативни дружества, тя засяга само правната форма на предприятие, която е открита за всеки. Следователно мярката не е избирателна.

II.   ОЦЕНКА

1.   ОБХВАТ НА РЕШЕНИЕТО

Както е посочено в раздел I-2.4 по-горе, потенциалните бенефициери по схемата са основно кооперативни дружества с дейност в земеделския, горския и риболовния сектор, някои потребителски кооперации и кооперативни строителни дружества.

Член 8 от Споразумението за ЕИП определя обхвата на споразумението. От параграф 3, член 8 следва:

„Освен ако не е предвидено друго, разпоредбите на настоящото споразумение се прилагат само за:

а)

продуктите, които се съдържат в глави от 25 до 97 от хармонизираната система за описание и кодиране на стоките, с изключение на продуктите, изброени в протокол 2;

б)

продуктите, които се съдържат в протокол 3, като се имат предвид предвидените в посочения протокол специални изисквания.“

Въз основа на това земеделският и риболовният сектор до голяма степен попадат извън обхвата на правилата за държавна помощ на Споразумението за ЕИП.

Следователно настоящото решение се прилага по отношение на предложеното данъчно предимство за кооперативни дружества, но не засяга кооперативни дружества с дейност в земеделския и риболовния сектор, доколкото дейностите на тези кооперативни дружества попадат извън обхвата на правилата за държавна помощ на Споразумението за ЕИП.

2.   НАЛИЧИЕ НА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ

2.1.   ВЪВЕДЕНИЕ

Член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП гласи:

„Освен изключенията, предвидени в настоящото споразумение, за несъвместими с функционирането му се считат помощите, отпускани от държавите-членки на ЕО, от страните от ЕАСТ или отпускани чрез държавни ресурси под каквато и да е форма, доколкото те засягат търговията между договарящите се страни, които нарушават или заплашват да нарушат конкуренцията, като подпомагат някои предприятия или производства.“

Надзорният орган припомня, че като правило самата данъчна система на държава от ЕАСТ не попада в обхвата на Споразумението за ЕИП. Всяка държава-членка на ЕАСТ определя и прилага своя данъчна система съгласно избраната от нея политика. Въпреки това прилагането на данъчна мярка като облекчение от корпоративния данък за някои кооперативни дружества може да има последствия, които да доведат до ситуация, в която тази мярка попада в обхвата на член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП. Според съдебната практика (27) член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП не прави разграничение между мерките за държавна намеса в зависимост от техните причини или цели, а ги определя във връзка с техните последици.

2.2.   НАЛИЧИЕ НА ДЪРЖАВНИ РЕСУРСИ

За да представлява държавна помощ по смисъла на член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП, помощта трябва да бъде отпусната от държавата или чрез държавни ресурси.

Надзорният орган припомня, че според установената съдебна практика определението за помощ е по-общо от това за субсидия, защото включва не само положителни ползи като самите субсидии, но също така държавни мерки, облекчаващи под различни форми разходите, които обикновено се включват в бюджета на предприятието и които по този начин, без да са субсидии в тесния смисъл на понятието, са сходни по характер и имат същите последици (28).

Според схемата, предмет на уведомление, кооперативните дружества, посочени в раздел 10-50 от данъчния закон, ще имат право на специална форма на данъчно облекчение. Следователно тези кооперативни дружества могат приспаднат от своите облагаеми приходи вноските към собствения капитал. Данъчното облекчение означава, че дължимият данък от кооперативните дружества, обхванати от схемата, се намалява. Мярката води до загуба на приходи от данъци за Норвегия, която според оценката на норвежките органи приблизително възлиза на 35—40 млн. NOK (приблизително 4—5 милиона EUR) за данъчна година 2007. Според установената съдебна практика мярка, чрез която публичните органи освобождават някои предприятия от данъчно облагане, което, макар и да не включва прехвърляне на държавни средства, поставя предприятията, за които се прилага освобождаването от данъчно облагане, в по-благоприятно финансово положение, отколкото други данъкоплатци, представлява помощ, отпусната от държавата или чрез държавни ресурси (29). Следователно Надзорният орган счита, че схемата, предмет на уведомление, включва държавни ресурси.

2.3.   ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВО НА ОПРЕДЕЛЕНИ СТОКИ

2.3.1.    Избирателност

На първо място, мярката за помощ трябва да бъде избирателна от гледна точка на облагодетелстването на „определени предприятия или производството на определени стоки“.

Кооперативните дружества, отговарящи на условията на схемата, са предприятия по смисъла на правилата за държавна помощ на Споразумението за ЕИП. Според установената съдебна практика понятието „предприятие“ обхваща всяко предприятие, което извършва икономическа дейност, независимо от правния му статут и начина, по който се финансира (30).

С оглед да се определи дали мярката е избирателна, е уместно да се разгледа дали в контекста на конкретна правна система тази мярка представлява предимство за някои предприятия в сравнение с други, които са в сходно правно и фактическо положение (31).

Надзорният орган ще разгледа по-долу тези елементи във връзка с данъчното облекчение в полза на някои кооперативни дружества, посочени в раздел 10-50 от данъчния закон.

С оглед да бъде класифицирана една данъчна мярка като избирателна Надзорният орган трябва като начало да идентифицира и проучи общия или „нормалния“ режим съгласно приложимата данъчна система, която представлява съответната референтна рамка (32).

В Норвегия кооперативните дружества подлежат на облагане с общия приложим корпоративен данък. Целта на корпоративния данък е да се обложат с данък печалбите (нетните приходи) на дружествата. Според предложения раздел 10-50 от данъчния закон обаче някои потребителски кооперации, кооперативни дружества с дейност в земеделския, риболовния и горския сектор и кооперативни строителни дружества имат право на приспадане до 15 % от приходите, произтичащи от търговия с техни членове. Следователно данъчната основа на тези предприятия се намалява, а оттам и корпоративният им данък. Това данъчно правило се отклонява от нормалните правила за дължимия от предприятията корпоративен данък в Норвегия.

В уведомлението норвежките органи твърдят, че съответната референтна система в настоящия случай е общата рамка за набавяне на капитал. Надзорният орган е на различно мнение. Тъй като освобождаването от данъчно облагане на някои кооперативни дружества представлява дерогация от общоприложимия корпоративен данък, според Надзорния орган съответната референтна система, в съответствие с която трябва да бъде оценена мярката, предмет на уведомление, е системата за корпоративен данък. Следователно корпоративният данък представлява съответната референтна рамка, спрямо която трябва да се измерва дерогацията.

На следващо място, Надзорният орган трябва да оцени дали съгласно конкретна правна схема (в този случай корпоративния данък) държавната мярка облагодетелства определени предприятия или производството на определени стоки по смисъла на член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП в сравнение с други предприятия, които са в сравнима фактическа и правна ситуация в контекста на целите на въпросната мярка (33).

Надзорният орган съответно трябва да оцени и определи дали предимство, предоставено чрез въпросната данъчна мярка, може да бъде избирателно, като демонстрира, че мярката е дерогация от общия режим до такава степен, че прави разграничение между икономически оператори, които, с оглед на целта на данъчната система на засегната държава, са в сравнима фактическа и правна ситуация (34).

Поради това, следвайки горепосочената съдебна практика, Надзорният орган трябва да оцени дали съгласно корпоративния данък облекчението от 15 % от печалбата на кооперативните дружества, произтичаща от търговия с техни членове, облагодетелства определени кооперативни дружества по смисъла на член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП в сравнение с други предприятия, които са в сравнима правна и фактическа ситуация в контекста на целта на корпоративния данък.

Както беше посочено по-горе, целта на корпоративния данък е да обложи печалбите на дружествата.

В този контекст Надзорният орган съзнава специфичните характеристики на кооперативните дружества. По-специално Надзорният орган отбелязва, че според съобщението на Комисията относно кооперативните дружества „[к]ооперативните дружества работят в интерес на своите членове, които в същото време са и потребители, и не се управляват според интересите на външни инвеститори. Печалбите се получават от членовете пропорционално на работата им с кооперативното дружество, а ресурсите и активите се използват колективно, не се разпределят и са предназначени за общите интереси на членовете. Тъй като личните връзки между членовете са по принцип силни и важни, новите членове подлежат на одобрение, въпреки че правата на глас не са непременно пропорционални на дяловете на акционерите (едно лице, един глас). Напускането дава право на съответния член да получи възстановяване на вноските и води до намаляване на капитала.“ (35)

Следователно изцяло взаимното кооперативно дружество се определя, на първо място, от специфична връзка с членовете на кооперативното дружество, което означава, че членовете участват активно в управлението на дейността на кооперативното дружество и че съществува голяма степен на взаимодействие между членовете и кооперативното дружество, която надхвърля рамките на чисто търговската връзка. На второ място, активите на кооперативното дружество се използват колективно от членовете и печалбите се разпределят изключително между членовете на кооперативното дружество въз основа на дейността на членовете с кооперативното дружество.

Въз основа на посочените по-горе принципи Надзорният орган не изключва възможността да се счита, че изцяло взаимните кооперативни дружества и други дружества не са в сравнима правна и фактическа ситуация във връзка с целта на данъка върху корпоративните печалби.

В настоящия случай обаче изглежда, че изцяло взаимният характер на някои от кооперативните дружества, обхванати от схемата, предмет на уведомление, е под въпрос. Голяма част от дейността на някои кооперативни дружества, обхванати от схемата, не е свързана с търговията с техни членове, а с търговия с други клиенти. В тази връзка Надзорният орган се позовава на ограничението, посочено в раздел 10-50 от данъчния закон, според което само потребителски кооперации, при които над 50 % от редовните приходи са свързани с търговия с членове, имат право да се възползват от схемата, предмет на уведомление. Надзорният орган е на мнение, че такива преобладаващо взаимни кооперативни дружества се различават доста от изцяло кооперативния модел, описан в съобщението на Комисията относно кооперативните дружества.

Освен това схемата обхваща само кооперативните дружества, посочени в проекта на раздел 10-50 от данъчния закон, а именно някои потребителски кооперации, кооперативни дружества с дейност в земеделския, риболовния и горския сектор и кооперативни строителни дружества. Само тези кооперативни дружества имат право на облекчение до 15 % от частта от тяхната печалба, която произтича от търговията с техни членове. Следователно съответното данъчно предимство се дава въз основа на правната форма на предприятието като кооперативно дружество и на секторите, в които предприятието извършва дейностите си. Поради това е ясно, че мярката е избирателна по отношение на други сравними икономически оператори.

Чрез прилагането на различно данъчно облагане на печалбите на някои кооперативни дружества от търговия с техни членове в зависимост от сектора, в който извършват дейността си, Надзорният орган счита, че раздел 10-50 от норвежкия данъчен закон прави разграничение между икономически оператори, които, с оглед на целта на системата за корпоративен данък, а именно данъчно облагане на печалбите, са в сравнима фактическа и правна ситуация.

Според установената съдебна практика понятието за държавна помощ не се отнася за държавни мерки, които въвеждат разграничения между предприятията и които поради това са prima facie избирателни, когато разликата възниква поради естеството или цялостната структура на системата, от която са част (36). В съдебната практика на Съда на ЕАСТ и съдилищата на Общността е установено, че специфична данъчна мярка, предназначена частично или изцяло да облекчи предприятия в конкретен сектор от разходи, възникващи от нормалното прилагане на общата система, може да се обоснове от вътрешната логика на данъчната система, ако е в съответствие с нея (37).

Поради това Надзорният орган трябва да определи дали разликата между някои кооперативни дружества и други предприятия въпреки това не е избирателна, защото възниква вследствие на естеството или общата схема на системата за разходи, от които е част. Следователно той трябва да определи дали разликите произтичат пряко от основните или ръководните принципи на тази система (38).

От съдебната практика следва, че държавата — членка на ЕИП, която е въвела такова разграничение, трябва да покаже, че то е обосновано от естеството или общата схема на въпросната система (39). Норвежките органи твърдят, че данъчното облекчение, приложимо за някои кооперативни дружества, е обосновано от естеството или общата схема, тъй като предполага, че норвежката система за финансиране на собствен капитал за корпорациите чрез получаване на данъчно необлагаеми дялове се прилага и за кооперативните дружества. С други думи, схемата би била насочена към балансиране на неравностойното положение за кооперативните дружества, което е присъщо на тяхната правна форма.

Според Надзорния орган в разглеждания случай обосновката, предоставена от норвежките органи, че облекчението в ставката на корпоративния данък следва да бъде разглеждано като компенсация за допълнителните разходи, понесени от кооперативните дружества поради трудния им достъп до капитал, не може да се разглежда като попадаща в обхвата на логиката на системата за корпоративен данък. Корпоративният данък е данък, налаган върху приходите на дружеството от нормална търговия, докато дяловите вноски и други вноски към собствения капитал не се класифицират като приход според норвежкото данъчно право (40). Следователно, макар целта на норвежките органи да е похвална, тя изглежда не произтича пряко от основните или ръководните принципи на системата, в която е заложена мярката, а именно данъчната система. Органът напомня, че според последователната съдебна практика целта на държавните мерки не е достатъчна за незабавното изключване на такива мерки от класификацията като помощ за целите на член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (41).

Освен това в настоящия случай Надзорният орган отбелязва, че схемата, предмет на уведомление, не е предназначена да се прилага за всички кооперативни дружества, които по принцип би трябвало да са засегнати от същия структурен недостатък, както посочват норвежките органи. Напротив, схемата обхваща само кооперативни дружества в секторите, които са изрично посочени в проекта на раздел 10-50 от данъчния закон. Норвежките органи не представиха аргументи, които да показват, че ограничаването на схемата до тези кооперативни дружества е в съответствие с естеството и общата схема на данъчната система. Подготвителните документи към раздел 10-50 от данъчния закон определят кооперативните дружества, обхванати от схемата, просто като представители на традиционния кооперативен сектор (42), съображение, което е без значение в рамката на корпоративното данъчно облагане. Освен това според норвежките органи ограничаването се основава на предположението, че кооперативните дружества, които ще бъдат обхванати от схемата, имат по-голяма нужда от помощта, отколкото кооперативните дружества в други сектори. Норвежките органи обаче не представиха обективна информация в подкрепа на тяхното предположение, нито друга обективна, основателна обосновка за това разграничаване.

В съответствие със съдебната практика (43) Надзорният орган счита, че нуждата да се вземат предвид определени изисквания (в този случай особеностите на кооперативните дружества като организации), независимо от тяхната легитимност, не може да обоснова изключването на избирателни мерки, дори специфични, от обхвата на член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП, тъй като във всеки случай може да се вземат предвид съответните цели, когато съвместимостта на мярката за държавна помощ се оценява съгласно член 61, параграф 3 от Споразумението за ЕИП.

В допълнение Надзорният орган се позовава на коментарите на Норвежкия постоянен комитет за кооперативите и на твърдението, че освобождаването от данъчно облагане за кооперативните дружества би могло да се обоснове въз основа на аргументите за двойно данъчно облагане и съответно попада в рамките на естеството и логиката на системата за корпоративен данък. Въз основа на предоставената му информация обаче Надзорният орган не може да изключи възможността, че ще има ситуации, в които капиталът няма да бъде облаган нито като притежание на кооперативното дружество, нито като притежание на членовете.

Освен това, по отношение на настоящия случай и в отсъствието на убедителни аргументи в подкрепа на противното, Надзорният орган е на мнение, че прилагането на благоприятно данъчно третиране само за някои кооперативни дружества, без да се предостави обективна обосновка за това разграничаване, не може да се счита съответстващо на логиката на данъчната система (44). Дори ако въпросната данъчна мярка определя обхвата си въз основа на обективни критерии, остава фактът, че тя е избирателна по характер (45).

В този контекст Надзорният орган счита, че данъчното облекчение, приложимо за някои кооперативни дружества, представлява дерогация от обичайния режим за корпоративен данък, не изглежда да е обосновано от естеството или общата схема на системата и поради това трябва да се счита за избирателно (46).

2.3.2.    Предимство

На второ място, с оглед да определи дали на кооперативните дружества, обхванати от схемата, е дадено икономическо предимство, Надзорният орган трябва да оцени дали мярката освобождава бенефициерите от разходите, които обичайно биха понесли при извършване на дейността си. Надзорният орган е на мнение, че въпросът дали схемата предоставя предимство на кооперативните дружества, които обхваща, трябва да бъде разгледан в контекста на системата за корпоративен данък, която се прилага както за предприятията с цел печалба, така и за кооперативните дружества, включително тези, които не са обхванати от схемата.

Според схемата, предмет на уведомление, на някои кооперативни дружества се дава право да приспаднат до 15 % от частта от приходите, която произтича от търговията с техни членове. Следователно данъчната основа на тези предприятия се намалява, а оттам и корпоративният им данък. Вследствие на това мярката ги облекчава от разходи, които обикновено се поемат от бюджета им. Това данъчно правило се отклонява от нормалните правила за дължимия от предприятията корпоративен данък в Норвегия.

Норвежките органи и някои от третите страни, които предоставиха коментари към решението за откриване на процедурата, твърдят, че предложеното данъчно облекчение не предоставя предимство за кооперативните дружества. На първо място, според норвежките органи схемата е в съответствие с принципа на пазарния инвеститор и следва да се разглежда като плащане за кооперативните дружества за поддържане на правната им форма, която е от обществен интерес. На второ място, данъчното облекчение е компенсация за допълнителните разходи, понасяни от кооперативните дружества поради наложените ограничения, по-специално по отношение на достъпа до собствен капитал, и не включва свръхкомпенсация.

На първо място, що се отнася до принципа на пазарния инвеститор, аргументацията изглежда се основава на мнението, че помощта, отпусната съгласно схемата, няма да надвишава допълнителните разходи за предприятие, което работи като кооперативно дружество (свръхкомпенсация), нито ползата за обществеността от защитата на кооперативните дружества. Норвежките органи твърдят, че принципът на пазарния инвеститор е приложим в случаи, когато държавата купува нематериални преимущества от обществен интерес на пазарна цена, поне когато нематериалното преимущество за държавата е изцяло външно спрямо интересите на засегнатото предприятие (47).

Надзорният орган счита, че съществуват няколко причини, поради които принципът на пазарния инвеститор не е приложим в настоящия случай. Първо, Надзорният орган не е съгласен с позицията на норвежките органи, че дейността като кооперативно дружество не включва предимства за предприятието. В тази връзка Надзорният орган се позовава на съобщението на Комисията относно кооперативните дружества, в което Европейската комисия заявява, inter alia, че кооперативният модел може да бъде „средство за изграждане или увеличаване на икономическата сила на малките и средните предприятия (МСП)“ (48).

Освен това Надзорният орган счита, че нематериалното преимущество, което държавата възнамерява да „закупи“ в настоящия случай, е запазването на кооперативния сектор в Норвегия при настоящите условия, когато става въпрос за ограничения по отношение на достъпа до личен капитал. Надзорният орган е на мнение, че в този случай е невъзможно да се приложи принципът на пазарния инвеститор по простата причина, че никой частен инвеститор на пазара не би направил транзакция, подобна на предложената от норвежките органи. В този случай държавата не действа като пазарен инвеститор или като предприятие. Напротив, държавата изпълнява своите върховни и административни функции, като налагането на данъци е един от основните компоненти на тези функции. Следователно Надзорният орган не вижда как принципът на пазарния инвеститор е приложим.

Норвежките органи също така твърдят, че схемата не включва свръхкомпенсация и че отпусната помощ не надхвърля ползата за обществеността от защитата на кооперативните дружества. Надзорният орган отбелязва, че норвежките органи не са представили никакви стойности или друга информация в тази връзка, а само са посочили, че предполагат, че случаят е такъв. Поради това Надзорният орган не може да приеме този аргумент.

На второ място Надзорният орган ще разгледа дали може да се заключи, че схемата не включва предимство за кооперативните дружества, обхванати от нея, на основата, че помощта се отпуска, за да компенсира кооперативните дружества за структурни недостатъци. Признава се, че структурните недостатъци могат в някои специфични ситуации да бъдат компенсирани чрез мерки за помощ (49). Компенсирането на недостатък не се счита за предимство в някои ситуации, по-специално когато монополисти, бивша собственост на държавата, се преструктурират и се превръщат в участници на пазара при неговото отваряне за конкуренция. Тези прецеденти касаят фактическа ситуация, която се различава от ситуацията в настоящия случай. Освен това изглежда нито съдебната практика на европейските съдилища, нито практиката на Европейската комисия подкрепят твърдението, че мярка като тази, за която беше уведомено, не предоставя предимство на въпросното предприятие, само защото компенсира „недостатък“, който то понася (50).

В този контекст заключението на Надзорния орган е, че предложеното данъчно предимство предоставя предимство на кооперативните дружества, обхванати от схемата.

2.4.   НАРУШАВАНЕ НА КОНКУРЕНЦИЯТА И ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ТЪРГОВИЯТА МЕЖДУ ДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ

По отношение на критериите в член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП относно помощ, която нарушава или заплашва да наруши конкуренцията, доколкото засяга търговията между договарящите се страни, от съдебната практика следва, че не е необходимо да се установи, че помощта оказва действително въздействие върху търговията между договарящите се страни и че конкуренцията действително е нарушена, а само да се проучи дали помощта може да окаже въздействие върху търговията и да наруши конкуренцията (51).

Норвежките органи твърдят, че целта на схемата е да коригира съществуващото неблагоприятно конкурентно положение за кооперативните дружества по отношение на достъпа до собствен капитал. Въз основа на това те твърдят, че схемата не нарушава и не заплашва да наруши конкуренцията. Надзорният орган отбелязва, че ефектът на схемата е намаляване на корпоративния данък на кооперативните дружества, обхванати от схемата, в сравнение с други дружества. Поради това конкурентната позиция на тези кооперативни дружества укрепва. Фактът, че кооперативните дружества подлежат на някои ограничения съгласно норвежкото право, които не са наложени inter alia на дружества с ограничена отговорност, не може да бъде решаващ в това отношение.

Освен това когато помощта, отпусната от държавата, укрепва позицията на едно предприятие в сравнение с други предприятия, които се конкурират в търговията в рамките на ЕИП, последното трябва да се разглежда като засегнато от помощта. Напротив, не е необходимо самото предприятие получател да участва в посочената търговия (52). Предложеното данъчно облекчение укрепва позицията на кооперативните дружества спрямо техните конкуренти, които имат различна организация. Данъчното облекчение се прилага по отношение на всички основни форми на кооперативни дружества и поне някои от тях също така са участници на пазари в рамките на ЕИП. В тази връзка Надзорният орган отбелязва, че потребителската кооперация Coop NKL BA има пазарен дял на пазара за хранителни стоки в Норвегия от 24 %. Освен това Coop NKL BA си сътрудничи с други скандинавски кооперативни организации за търговия на дребно във връзка с покупки и преработка.

Въз основа на това Надзорният орган заключава, че схемата, предмет на уведомление, може да наруши конкуренцията и да окаже въздействие върху търговията между договарящите страни по Споразумението за ЕИП.

2.5.   СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО КООПЕРАТИВНИТЕ ДРУЖЕСТВА

Норвежките органи изглежда твърдят, че схемата, предмет на уведомление, не представлява държавна помощ, тъй като е в съответствие с принципите, изразени в съобщението на Комисията относно кооперативните дружества. Норвежките органи се позовават по-специално на раздел 3.2.6 от съобщението на Комисията, в който Европейската комисия inter alia твърди, че специфичното данъчно третиране на кооперативните дружества може да бъде приветствано. Този раздел гласи следното:

„Някои държави-членки (като Белгия, Италия и Португалия) считат, че ограниченията, присъщи на специфичното естество на кооперативния капитал, заслужават специфично данъчно третиране: например фактът, че дяловете на кооперативните дружества не се предлагат на борсата и поради това не са широко достъпни за закупуване, прави почти невъзможно реализирането на капиталова печалба; фактът, че дяловете се възстановяват на тяхната номинална стойност (нямат рискова стойност) и всяка печалба (дивидент) обикновено е ограничена, може попречи на присъединяването на нови членове. Освен това следва да се посочи, че кооперативните дружества често са предмет на строги изисквания по отношение на разпределянето на резерви. Специфичното данъчно третиране може да бъде приветствано, но във всички аспекти на регулирането на кооперативните дружества трябва да се спазва принципът, че защитата или преимуществата, предоставени на определен вид предприятие, трябва да бъдат пропорционални на правните ограничения, социалната добавена стойност или ограничения, присъщи на тази форма, и не бива да водят до нелоялна конкуренция. В допълнение, всички предоставени „предимства“ не бива да позволяват нежелателното използване на кооперативната форма от нецелесъобразни кооперативни дружества като средство да се избегнат съответните изисквания за прозрачност и корпоративно управление. Комисията приканва държавите-членки, когато обмислят уместно и пропорционално данъчно третиране за собствен капитал и резерви на кооперативните дружества, да се погрижат тези разпоредби да не създават ситуации, противоречащи на конкуренцията (…).“

Надзорният орган обаче отбелязва, че в раздел 3.2.7 от съобщението на Комисията е посочено: „[к]ооперативни дружества, които извършват икономическа дейност, се считат за „предприятия“ по смисъла на членове 81, 82 и 86—88 от Договора за създаване на Европейската общност (ЕО). Поради това те са изцяло предмет на европейските правила за конкуренция и държавна помощ и също така на различни изключения, прагове и правила de minimis.“

Въз основа на това Надзорният орган е на мнение, че макар да е необходимо да се вземат предвид специфичните характеристики на кооперативните дружества, когато се разглежда настоящият случай, съобщението на Комисията, разглеждано в цялост, не може да бъде използвано, за да се твърди, че държавната помощ, отпусната на кооперативните дружества, не попада в обхвата на правилата за държавна помощ на Споразумението за ЕИП.

Поради това Надзорният орган счита, че съобщението на Комисията относно кооперативните дружества, разглеждано в своята цялост, не налага необходимостта от промени в заключението, че предложеното данъчно облекчение предоставя предимство на кооперативните дружества, обхванати от схемата.

2.6.   ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОТНОСНО НАЛИЧИЕТО НА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ

Въз основа на съображенията, изложени по-горе, Надзорният орган достигна до заключението, че схемата, предмет на уведомление, относно данъчното предимство за някои кооперативни дружества представлява държавна помощ по смисъла на член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП.

3.   ПРОЦЕДУРНИ ИЗИСКВАНИЯ

Съгласно част I, член 1, параграф 3 от Протокол 3 „Надзорният орган на ЕАСТ следва да бъде информиран в разумен срок, който да му даде възможност да представи своите коментари по отношение на всякакви планове за предоставянето или изменението на помощта (…). Заинтересованата държава-членка не може да започне прилагането на предложените мерки, докато тази процедура не доведе до постановяването на окончателно решение.“

Норвежките органи изпратиха уведомление за предложената схема относно данъчни облекчения за някои кооперативни дружества с писма от 28 юни 2007 г. и 16 октомври 2007 г. и не са приложили схемата, тъй като очакват окончателното решение на Надзорния орган.

Поради това Надзорният орган може да заключи, че норвежките органи са зачели задълженията си съгласно част I, член 1, параграф 3 от Протокол 3.

4.   СЪВМЕСТИМОСТ НА ПОМОЩТА

Органът отбелязва, че норвежките органи не са представили аргументи относно съвместимостта на помощта нито в уведомлението си за схемата, нито в коментарите си към решението на Надзорния орган за откриване на процедурата. Независимо от този факт Надзорният орган оцени съвместимостта на мярката, предмет на уведомление, с член 61 от Споразумението за ЕИП въз основа на предоставената му информация.

Надзорният орган счита, че никоя от дерогациите, посочени в член 61, параграф 2 от Споразумението за ЕИП, не може да се приложи в разглеждания случай.

Що се отнася до прилагането на член 61, параграф 3 от Споразумението за ЕИП, не може да се счита, че данъчното облекчение за кооперативните дружества попада в обхвата на член 61, параграф 3, буква а) от Споразумението за ЕИП, тъй като никой от норвежките региони не отговаря на изискванията на тази разпоредба, която изисква необичайно нисък стандарт на живот или сериозна степен на безработица. Схемата също така изглежда не насърчава изпълнението на важен проект от общ европейски интерес или преодоляването на сериозни затруднения в икономиката на Норвегия, каквито са изискванията за съвместимост въз основа на член 61, параграф 3, буква б) от Споразумението за ЕИП.

Във връзка с член 61, параграф 3, буква в) от Споразумението за ЕИП помощта може да се счита за съвместима със Споразумението за ЕИП, ако улеснява развитието на определени икономически дейности или на определени икономически райони, без да засяга по неблагоприятен начин условията за търговия до степен, която противоречи на общия интерес. Надзорният орган отбелязва, че мярката не е ограничена до регионите, обхванати от норвежката регионална карта за помощ, нито попада в обхвата на някоя от съществуващите насоки за държавна помощ относно съвместимостта със Споразумението за ЕИП въз основа на член 61, параграф 3, буква в) от него.

Тъй като няма пряко приложими насоки към схемата, предмет на уведомление, Надзорния орган ще оцени съвместимостта на схемата пряко в съответствие с член 61, параграф 3, буква в) от Споразумението за ЕИП (53). Дерогациите по смисъла на член 61, параграф 3, буква в) от Споразумението за ЕИП трябва да бъдат тълкувани тясно (54) и могат да бъдат предоставени само когато може да се установи, че помощта ще допринесе за постигането на цел от общ интерес, която не може да бъде постигната само съгласно нормалните пазарни условия. Така нареченият принцип за „компенсаторна обосновка“ беше приет от Съда на Европейските общности по делото Philip Morris  (55).

Оценяването на съвместимостта на държавната помощ се състои основно в балансиране на отрицателните последици от помощта върху конкуренцията с положителните последици по отношение на общия интерес (56). За да бъде обявена за съвместима с член 61, параграф 3, буква в) от Споразумението за ЕИП, схемата за държавна помощ трябва:

да бъде насочена към ясно определена цел от общ интерес,

да бъде ясно планирана за постигането на целта от общ интерес и в тази връзка да представлява подходящ инструмент, да има стимулиращо въздействие и да бъде пропорционална,

да не нарушава конкуренцията и търговията в рамките на ЕИП до степен, която противоречи на общия интерес (57).

Надзорният орган трябва да оцени дали целта на мярката е необходима, дали е в съответствие с целите от общ интерес и, в случай че е така, дали това е методът, който води до най-малки нарушения, за да се постигне тази цел.

Норвежките органи твърдят, че крайната цел на мярката, предмет на уведомление, е да гарантира запазването на кооперативната форма. Норвежките органи твърдят, че улесняването на достъпа на кооперативните дружества до собствен капитал е от основно значение за постигането на тази цел.

Надзорният орган признава, че кооперативните дружества имат някои специфични характеристики, както е посочено в съобщението на Комисията относно кооперативните дружества. Съобщението на Комисията гласи, че насърчаването на кооперативния модел може по принцип да доведе до по-ефективно функциониране на икономиката и да окаже положително социално въздействие. Съобщението на Комисията изглежда посочва, че с оглед на широкообхватните ползи във връзка със собствения капитал, социални и свързани с координация ползи, които кооперативният модел се счита, че предоставя, и които в противен случай не биха били налични на пазара, запазването на кооперативния модел може да бъде разглеждано като цел от общ интерес. Освен това се подчертават вероятната роля на кооперативния модел като средство за изграждане или увеличаване на икономическата сила на МСП, предоставянето на услуги, които дружествата с цел печалба не биха предоставили, и приносът за изграждане на общество, основано на знанията (58). Трябва да се има предвид обаче, че определението за кооперативно дружество в съобщението на Комисията изглежда сравнително тясно, тъй като съобщението на Комисията като цяло изглежда се отнася за изцяло взаимните кооперативни дружества (59).

Въз основа на това Надзорният орган е на мнение, че схемата е предназначена за постигането на ясна цел от общ интерес до степента, в която е насочена към изцяло взаимни кооперативни дружества.

Втората стъпка е да се оцени дали помощта е правилно планирана, за да постигне целта от общ интерес, в този случай да гарантира запазването на кооперативната форма, като улесни достъпа на кооперативните дружества до собствен капитал.

Може да бъде направена разлика между изцяло взаимните кооперативни дружества и тези, които не са изцяло взаимни, като взаимността е основният отличителен белег на кооперативните дружества. Колкото по-ясно се характеризира кооперативното дружество с взаимност, толкова повече кооперативното дружество би могло да се счита за различно от предприятията с цел печалба. Поради това целта от общ интерес да се запазят кооперативните дружества, както е определена в съобщението на Комисията относно кооперативните дружества, може най-добре да бъде постигната, като се отпусне помощ на кооперативните дружества, които са наистина взаимни.

По отношение на понятието взаимни кооперативни дружества Надзорният орган има съмнения дали, за да бъде признато за взаимно кооперативно дружество по смисъла на съобщението на Комисията относно кооперативните дружества, е достатъчно то да търгува предимно с членовете си. Надзорният орган е на мнение, че класифицирането на кооперативно дружество като наистина взаимно също така би зависило от няколко други фактора, като честота на контактите между кооперативното дружество и членовете; активното участие на членовете в ръководството на кооперативното дружество; активното участие на членовете в управлението и взимането на решения в кооперативното дружество; отсъствието на автоматично предоставяне на членство в кооперативното дружество за сметка на активно кандидатстване и одобрение от съществуващи членове; изплащане на голяма част от премиите на членовете пропорционално на печалбите; запазване на голяма част от ползите за членовете в сравнение с ползите за клиенти, които не са членове; и др. Според Надзорния орган оценката дали едно кооперативно дружество наистина е взаимно ще трябва да вземе предвид тези и други подобни критерии.

Надзорният орган отбелязва, че някои от кооперативните дружества, които трябва да бъдат обхванати от настоящата схема, са изцяло взаимни кооперативни дружества, докато други са предимно взаимни кооперативни дружества. По отношение на потребителските кооперации в проекта на раздел 10-50 от данъчния закон е посочено, че само предимно взаимните потребителски кооперации се обхващат от схемата (60). Следователно в настоящия случай изглежда, че изцяло взаимният характер на някои от кооперативните дружества, обхванати от схемата, предмет на уведомление, е под въпрос. Например голяма част от дейността на някои кооперативни дружества, обхванати от схемата, по-специално потребителските кооперации, не е свързана с търговия с техни членове, а с търговия с други клиенти. Освен това поради размера на някои кооперативни дружества, обхванати от схемата, активното участие на членовете в ръководството и управлението на кооперативното дружество ще бъде ограничено. В допълнение членството, изглежда, до голяма степен се дава автоматично, поне по отношение на потребителските кооперации и жилищните кооперативни дружества. Следователно, според Надзорния орган, схемата не е предназначена да обхваща само кооперативни дружества с особено силна взаимна идентичност.

Освен това, във връзка с оценката дали схемата е ясно планирана за постигане на целта от общ интерес, трябва да се вземе предвид дали целевата дейност води до допълнителни разходи, които се компенсират с помощта. Надзорният орган отбелязва, че норвежките органи не са предоставили данни, които да позволят на Надзорния орган да определи, по пряк или непряк начин, съответните разходи за дадено предприятие, за да приеме кооперативната форма. Следователно също така не е възможно Надзорният орган да оцени дали помощта е необходима и пропорционална на целта.

От друга страна, надзорният орган отбелязва по положителен начин, че съгласно уведомлението предложеното данъчно облекчение ще бъде отпуснато само по отношение на приходите, произтичащи от търговия с членовете и равностойна търговия. В допълнение схемата, предмет на уведомление, изисква отделно осчетоводяване за търговия с членове и за търговия с други страни, за да получат кооперативните дружества помощ съгласно схемата.

Въпреки това, поради горепосочените причини, Надзорният орган има съмнения дали схемата, предмет на уведомление, е добре планирана за постигане на целта от общ интерес, която е да се запази кооперативната форма, и по-специално изцяло взаимните кооперативни дружества, като се улесни достъпът до собствен капитал.

На последно място, трябва да се направи оценка дали възможността за нарушаване на конкуренцията и търговията в Европейското икономическо пространство е от естество, противоречащо на общия интерес.

По отношение на потенциалното нарушаване на конкуренцията и търговията Надзорният орган отбелязва, че схемата трябва да бъда класифицирана като оперативна помощ, тъй като е свързана с бенефициерите на разходи, които обикновено се понасят от предприятията при обичайното извършване на техните търговски дейности, в този случай корпоративния данък.

Оперативната помощ може само по изключение да бъде счетена за съвместима със Споразумението за ЕИП, ако дава възможност за насърчаване на цел от общ интерес, която в противен случай не би могла да бъде постигната. Надзорният орган повдига въпроса дали целта на норвежките органи за запазване на кооперативната форма на кооперативните дружества чрез улесняване на достъпа им до собствен капитал не би могла да бъде постигната чрез други, по-пропорционални мерки. По-специално Надзорният орган подчертава факта, че някои кооперативни дружества, обхванати от схемата, са големи предприятия с дейност на силно конкурентни пазари в рамките на ЕИП.

Както е посочено по-горе, Надзорният орган счита, че схемата би била предназначена за постигането на ясно определена цел от общ интерес, поне до степента, до която е насочена към изцяло взаимни кооперативни дружества. Изглежда обаче, че изцяло взаимният характер на някои от кооперативните дружества, обхванати от схемата, не е доказан. Следователно Надзорният орган е на мнение, че помощта не може да се счита за добре насочена. Освен това Надзорният орган не е в състояние да оценява дали помощта е необходима и пропорционална за целта.

Въз основа на изложеното по-горе Надзорният орган счита, че макар целта на схемата да може да бъде счетена за добре определена цел от общ интерес, норвежките органи не са доказали, че положителните последици от помощта ще надвишат отрицателните последици. Поради това схемата не може да бъде счетена за съвместима с член 61, параграф 3, буква в) от Споразумението за ЕИП.

5.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Въз основа на горепосочената оценка Надзорният орган счита, че освобождаването от данъчно облагане на някои кооперативни дружества, предмет на уведомление, е държавна помощ, несъвместима с правилата за държавна помощ на Споразумението за ЕИП.

Надзорният орган би искал да подчертае, че настоящото решение, както е посочено в раздел II-1 по-горе, не се прилага за кооперативни дружества с дейност в земеделския и риболовния сектор, доколкото дейностите на тези кооперативни дружества попадат извън обхвата на правилата за държавна помощ на Споразумението за ЕИП,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Планираната схема относно освобождаване от данъчно облагане на някои кооперативни дружества представлява държавна помощ, която е несъвместима с функционирането на Споразумението за ЕИП по смисъла на член 61 от Споразумението за ЕИП.

Член 2

Схемата, предмет на уведомление, не може да бъде приведена в действие.

Член 3

Адресат на настоящото решение е Кралство Норвегия.

Член 4

Само текстът на английски език е автентичен.

Съставено в Брюксел на 23 юли 2009 година.

За Надзорния орган на ЕАСТ

Per SANDERUD

Председател

Kristján A. STEFÁNSSON

Член на колегията


(1)  Наричан по-долу „Надзорният орган“.

(2)  Наричано по-долу „Споразумението за ЕИП“.

(3)  Наричано по-долу „Споразумението за надзор и съд“

(4)  Наричан по-долу „протокол 3“.

(5)  Насоки за прилагането и тълкуването на членове 61 и 62 от Споразумението за ЕИП и член 1 от протокол 3 към Споразумението за надзор и съд, приети и издадени от Надзорния орган на ЕАСТ на 19 януари 1994 г., публикувани в ОВ L 231, 3.9.1994 г., стр. 1, и притурка за ЕИП № 32, 3.9.1994 г., наричани по-долу „Насоки за държавна помощ“.

(6)  Решение № 195/04/COL от 14 юли 2004 г., публикувано в ОВ L 139, 25.5.2006 г., стр. 37 и в притурка за ЕИП № 26, 25.5.2006 г., стр. 1, както е изменено. Актуализираната версия на Насоките за държавна помощ е публикувана на уебсайта на Надзорния орган: http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/

(7)  Публикувани в ОВ C 96, 17.4.2008 г., стр. 27 и притурка за ЕИП № 20, 17.4.2008 г., стр. 44.

(8)  По-подробна информация за писмата, разменени между Надзорния орган и норвежките органи, се съдържа в решението на Надзорния орган да открие официална процедура по разследване, Решение № 719/07/COL, публикувано в ОВ C 96, 17.4.2008 г., стр. 27 и притурка за ЕИП № 20, 17.4.2008 г., стр. 44.

(9)  Вж. бележка под линия 8 за позоваването на ОВ.

(10)  Раздел I-5 по-долу.

(11)  Раздел 12.2 от предложение на норвежкото правителство от 29 септември 2006 г. (Ot.prp. nr. 1 (2006-2007) Skatte- og avgiftsopplegget 2007 - lovendringer).

(12)  Ot.prp. nr. 1 (2006-2007) Skatte- og avgiftsopplegget 2007 - lovendringer.

(13)  Неофициален превод на Надзорния орган. Оригиналният текст на норвежки език гласи: „[…] I tillegg kan det gis fradrag for avsetning til felleseid andelskapital med inntil 15 prosent av inntekten. Fradrag gis bare i inntekt av omsetning med medlemmene. Omsetning med medlemmene og likestilt omsetning må fremgå av regnskapet og kunne legitimeres.

(14)  Раздел 28 от Закона за кооперативните дружества.

(15)  Раздел 29 от Закона за кооперативните дружества.

(16)  Норвежките органи заявиха, че тази разпоредба е свързана само с кооперативни дружества, чиято дейност попада извън обхвата на Споразумението за ЕИП, вж. писмо от норвежките органи от 6 юли 2009 г. (документ № 523765), стр. 3. Поради това Надзорният орган няма да прави анализ на понятието „равностойна търговия“.

(17)  Lov 6. juni 2003 № 38 Lov om bustadbyggjelag (bustadbyggjelagslova).

(18)  Lov 29. juni 2007 № 8l Lov om samvirkeforetak (samvirkelova).

(19)  Превод от уебсайта на норвежкия кооперативен център www.samvirke.org.

(20)  Информацията в този раздел до голяма степен се основава на уебсайта на норвежкия кооперативен център, който представлява център за информация, документация и съвети относно кооперативните дружества и е собственост на основните кооперативни организации в Норвегия, www.samvirke.org.

(21)  Lov 14. desember 1951 № 3 om omsetning av råfisk (Råfiskloven), вж. по-специално раздел 3.

(22)  Rt. 1917 стр. 627 и Rt. 1927 стр. 869.

(23)  Регламент (ЕО) № 1435/2003 на Съвета от 22 юли 2003 г. относно устава на Европейското кооперативно дружество (ОВ L 207, 18.8.2003 г., стр. 1).

(24)  Писмо от норвежките органи от 20 февруари 2008 г. (документ № 465882), стр. 2.

(25)  Решение на Европейската комисия по дело C 2/2006 OTE.

(26)  Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно насърчаването на кооперативните дружества в Европа COM(2004)18 от 23 февруари 2004 г., наричано по-долу „съобщението на Комисията относно кооперативните дружества“ или „съобщението на Комисията“.

(27)  Дело E-6/98 Норвегия/Надзорен орган на ЕАСТ (1999 г.). Доклад на Съда на ЕАСТ, стр. 76, параграф 34; съединени дела E-5/04, E-6/04 и E-7/04 Fesil и Finnfjord, PIL и други и Норвегия/Надзорния орган на ЕАСТ (2005 г.). Доклад на Съда на ЕАСТ, стр. 121, параграф 76; дело 173/73 Италия/Комисия (1974 г.), ECR 709, параграф 13; и дело C-241/94 Франция/Комисия (1996 г.), ECR I-4551, параграф 20.

(28)  Вж. по-специално дело C-143/99 Adria-Wien Pipeline и Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke (2001 г.), ECR I-8365, параграф 38; дело C-501/00 Испания/Комисия (2004 г.), ECR I-6717, параграф 90; и дело C-66/02 Италия/Комисия (2005 г.), ECR I-10901, параграф 77.

(29)  В тази връзка вж. дело C-387/92 Banco Exterior de España ([1994 г.), ECR I-877, параграф 14, и дело C-222/04 Cassa di Risparmio di Firenze и други (2006 г.), ECR I-289, параграф 132.

(30)  Дело C-222/04 Cassa di Risparmio di Firenze и други (2006 г.), ECR I-289, параграф 107 и следващи и съдебната практика, цитирана там.

(31)  Дело C-487/06 P, British Aggregates Association/Комисия, параграф 82 и следващи; дело C-409/00 Испания/Комисия (2003 г.), ECR I-1487, параграф 47; съединени дела от C-428/06 до C-434/06 UGT-Rioja и други, все още непубликувани, параграф 46.

(32)  Дела T-211/04 и T-215/04 Правителство на Гибралтар/Комисия, все още непубликувани, параграф 143.

(33)  Дело C- 75/97 Белгия/Комисия (1999 г.), ECR I-3671, параграфи 28—31.

(34)  Дела T-211/04 и T-215/04 Правителство на Гибралтар/Комисия, все още непубликувани, параграф 143 с допълнителни препратки.

(35)  Раздел 1.1 от съобщението на Комисията относно кооперативните дружества.

(36)  Дело 173/73 Италия/Комисия (1974 г.), ECR 709, параграф 33; дело C-143/99 Adria-Wien Pipeline и Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke (2001 г.), ECR I-8365, параграф 42.

(37)  Дело E-6/98 Норвегия/Надзорен орган на ЕАСТ, цитирано по-горе, параграф 38; съединени дела E-5/04, E-6/04 и E-7/04 Fesil и Finnfjord, PIL и други и Норвегия/Надзорен орган на ЕАСТ, цитирано по-горе, параграфи 84—85; съединени дела T-127/99, T-129/99 и T-148/99 Territorio Histórico de Alava et a/Комисия (2002 г.), ECR II-1275, параграф 163; дело C-143/99 Adria-Wien Pipeline (2001 г.), ECR I-8365, параграф 42; дело T-308/00 Salzgitter/Комисия (2004 г.), ECR II-1933, параграф 42; дело C-172/03 Wolfgang Heiser (2005 г.), ECR I-1627, параграф 43.

(38)  Дела T-211/04 и T-215/04 Правителство на Гибралтар/Комисия, все още непубликувани, параграф 144 с допълнителни препратки.

(39)  Дело C-159/01 Нидерландия/Комисия (2004 г.), ECR I-4461, параграфи 43—47.

(40)  Вж. раздел I-2.3 по-горе.

(41)  Дело C-241/94 Франция/Комисия (1996 г.), ECR I-4551, параграф 21, дело C-342/96 Испания/Комисия (1999 г.), ECR I-2459, параграф 23.

(42)  Ot.prp. nr. 1 (2006-2007) Skatte- og avgiftsopplegget 2007 - lovendringer.

(43)  Дело C-487/06 P, British Aggregates Association/Комисия, параграф 92.

(44)  В тази връзка Надзорният орган се позовава на решението на Европейската комисия относно датската схема за компенсация за емисиите на CO2, вж. дело C 41/2006 (ex № 318/2004), все още непубликувано. В параграф 44 от решението Комисията заявява, че въпросната схема обхваща само някои от предприятията, които са във фактическата ситуация, която схемата, според датските органи, цели да промени. Според Комисията това е отклоняване от общата логика, която датските органи следва да прилагат, и заключава, че поради това схемата не е в съответствие с тази логика.

(45)  Съединени дела T-92/00 и T-103/00, Territorio Histórico de Álava - Diputación Foral de Álava и други/Комисия (2002 г.), ECR II-1385, параграф 58.

(46)  Дело C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze (2006 г.), ECR I-289, параграфи 134—138; дело C-148/04 Unicredito Italiano (2005 г.), ECR I-11137, параграфи 48—49.

(47)  Норвежките органи се позовават на становището на генерален адвокат Fennelly по дело 251/97 Република Франция/Комисия, за да обосноват аргументацията си. Според аргументацията, изложена от френските органи по това дело, е възможно да се твърди по същество, че когато държавата закупува стоки или услуги, или по-нематериални преимущества от обществен интерес на пазарна цена, изобщо не съществува елемент на помощ или че има помощ, която поне потенциално е съвместима, вж. параграф 20 от становището. Генералният адвокат обаче не следва аргументацията на френските органи в това дело.

(48)  Раздел 2.1.1 от съобщението на Комисията относно кооперативните дружества.

(49)  Дело T-157/01 Danske Busvognmænd/Комисия (2004 г.), ECR II-917.

(50)  Дело 30/59 Gezamenlijke Steenkolenmijnen (1961 г.), ECR стр. 3, 29—30; дело C-173/73 Италия/Комисия (1974 г.), ECR 709, параграфи 12—13; дело C-241/94 Франция/Комисия (1996 г.), ECR I-4551, параграфи 25 и 35; дело C-251/97 Франция/Комисия (1999 г.), ECR I-6639, параграфи 41, 46—47 и решенията на Комисията по дело C 2/2006 OTE, параграф 92.

(51)  Дело C-372/97 Италия/Комисия (2004 г.), ECR I-3679, параграф 44; дело C-66/02 Италия/Комисия, параграф 111 и дело C-148/04 Unicredito Italiano (2005 г.), ECR I-11137, параграф 54.

(52)  Дело C-66/02 Италия/Комисия, цитирано по-горе, параграфи 115 и 117 и дело C-148/04 Unicredito Italiano, цитирано по-горе, параграфи 56 и 58.

(53)  Дело T-288/97, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia/Комисията (2001 г.), ECR II-1169, параграф 72.

(54)  Дело C-301/96 Германия/Комисията (2003 г.), ECR I-9919, параграфи 66 и 105.

(55)  Дело 730/79 Philip Morris/Комисията (1980 г.), ECR I-2671.

(56)  Вж. План за действие за държавни помощи на Комисията от 7 юни 2005 г., COM(2005) 107, параграф 11.

(57)  Вж. решението на Комисията от 24 януари 2007 г. C(2006) 6630 по дело № 270/2006, параграф 67.

(58)  Раздел 2.1.1 от съобщението на Комисията относно кооперативните дружества.

(59)  Раздел II-2.3.1 по-горе.

(60)  Това условие не е приложимо по отношение на други кооперативни дружества и Надзорният орган няма информация дали кооперативни дружества, които не са предимно взаимни, в други сектори ще бъдат обхванати от схемата.


Поправки

16.6.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 158/54


Поправка на Регламент (ЕС) № 446/2011 на Комисията от 10 май 2011 г. за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на някои мастни алкохоли и техните смеси с произход от Индия, Индонезия и Малайзия

( Официален вестник на Европейския съюз L 122 от 11 май 2011 г. )

На страница 61 в член 1, параграф 2

вместо:

„VVF Limited, Sion (East), Мумбай“

да се чете:

„VVF Ltd., Taloja, Maharashtra“.