ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2011.153.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 153

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
11 юни 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията от 25 май 2011 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на одобрените активни вещества ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 541/2011 на Комисията от 1 юни 2011 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на одобрените активни вещества ( 1 )

187

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 542/2011 на Комисията от 1 юни 2011 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на одобрените активни вещества, за да се вземе предвид Директива 2011/58/ЕС за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с оглед на подновяване на включването на карбендазим като активно вещество ( 1 )

189

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2011/328/ЕС

 

*

Регламент за изпълнение на Комисията от 1 юни 2011 година относно невключването на флурпримидол в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета (нотифицирано под номер C(2011) 3733)  ( 1 )

192

 

 

2011/329/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 1 юни 2011 година относно невключването на диклоран в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета (нотифицирано под номер C(2011) 3731)  ( 1 )

194

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

11.6.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 153/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 540/2011 НА КОМИСИЯТА

от 25 май 2011 година

за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на одобрените активни вещества

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 78, параграф 3 от него,

след като се консултира с Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 активните вещества, включени в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (2), следва да се считат за одобрени съгласно посочения регламент.

(2)

Поради това е необходимо с оглед на прилагането на Регламент (ЕО) № 1107/2009 да бъде приет регламент, съдържащ списъка на активните вещества, включени в приложение I към Директива 91/414/ЕИО към момента на приемането на настоящия регламент.

(3)

В този контекст следва да се има предвид, че вследствие отмяната на Директива 91/414/ЕИО с член 83 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 разпоредбите на директивите, в които бяха включени активните вещества, изброени в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, изменящи посочената директива, загубиха актуалност. Автономните разпоредби на същите директиви обаче ще продължат да се прилагат,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Активните вещества, включени в приложението към настоящия регламент, се считат за одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 14 юни 2011 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставенo в Брюксел на 25 май 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА, ОДОБРЕНИ ЗА УПОТРЕБА В ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Общи разпоредби, приложими за всички вещества, изредени в настоящото приложение:

за прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, във връзка с всяко от веществата се вземат под внимание заключенията в доклада за преглед на съответното вещество, и по-специално допълнения I и II към него;

държавите-членки следва да осигурят достъп до всички доклади за преглед (освен в случаите на поверителна информация по смисъла на член 63 от Регламент (ЕО) № 1107/2009) за справка на която и да е от заинтересованите страни или следва да осигурят достъп при специално поискване.

Номер

Популярно наименование, идентификационни номера

Наименование по IUPAC

Чистота (1)

Дата на одобрението

Изтичане срока на одобрението

Специфични разпоредби

1

Имазалил

CAS № 73790-28-0, 35554-44-0

CIPAC № 335

(+)-1-(бета-алил-окси-2,4-дихлорофенилетил) имидазол или (+) -алил 1- (2,4-дихлорофенил)-2-имидазол-1-илетил етер

975 g/kg

1 януари 1999 г.

31 декември 2011 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като фунгицид.

Прилагат се следните специфични условия за изброените употреби:

третиране след прибиране на реколтата от плодове, зеленчуци и картофи, може да бъде разрешено само когато е налице подходяща система за обеззаразяване или когато оценката на риска при разрешаването в съответната държава-членка е показала, че изхвърлянето на работния разтвор не представлява неприемлив риск за околната среда и в частност — за водните организми;

третиране след прибиране на реколтата от картофи може да бъде разрешено само когато оценката на риска при разрешаването в съответната държава членка е показала, че при изхвърлянето на отпадъци от третирани картофи не представлява неприемлив риск за околната среда и в частност — за водните организми;

листно приложение на открито може да бъде разрешено само когато оценката на риска при разрешаването в съответната държава членка е доказала, че тази употреба не оказва неприемливи въздействия върху здравето на човека и животните и върху околната среда.

Дата на заседанието на Постоянния фитосанитарен комитет, на което е финализиран докладът за преглед: 11 юли 1997 г.

2

Азоксистробин

CAS № 131860-33-8

CIPAC № 571

Метил (Е)-2-{2[6-(2-цианофенокси)пиримидин-4-илокси] фенил}-3-метоксиакрилат

930 g/kg (Z изомер макс. 25 g/kg)

1 юли 1998 г.

31 декември 2011 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като фунгицид.

При вземане на решение, в съответствие с единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, особено внимание следва да бъде отделено на въздействието върху водните организми. Условията за разрешаване трябва да включват съответни мерки за ограничаване на риска.

Дата на заседанието на Постоянния фитосанитарен комитет, на което е финализиран докладът за преглед: 22 април 1998 г.

3

Крезоксим-метил

CAS № 143390-89-0

CIPAC № 568

Метил-(Е)-2-метоксимино-2-[2-(о-толилоксиметил) фенил] ацетат

910 g/kg

1 февруари 1999 г.

31 декември 2011 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като фунгицид.

При вземане на решение, в съответствие с единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, особено внимание трябва да бъде отделено на опазването на подпочвените води в рискови условия.

Дата на заседанието на Постоянния фитосанитарен комитет, на което е финализиран докладът за преглед: 16 октомври 1998 г.

4

Спироксамин

CAS № 1181134-30-8

CIPAC № 572

(8-терт-бутил-1,4-диокса-спиро [4,5] декан-2-илметил)-етил—пропил-амин

940 g/kg (диастереомери A и Б комбинирани)

1 септември 1999 г.

31 декември 2011 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като фунгицид.

При вземане на решение, в съответствие с единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, държавите-членки:

трябва да отделят особено внимание на безопасността на оператора и да гарантират, че условията за разрешаване включват съответните защитни мерки,

трябва да отделят особено внимание на въздействието върху водните организми и да гарантират, че условията за разрешаване включват, когато е целесъобразно, съответни мерки за ограничаване на риска.

Дата на заседанието на Постоянния фитосанитарен комитет, на което е финализиран докладът за преглед: 12 май 1999 г.

5

Азимсулфурон

CAS № 120162-55-2

CIPAC № 584

1-(4,6-диметоксипиримидин -2-ил)-3-[1-метил-4 -(2-метил-2Н-тетразол-5-ил)-пиразол-5-илсулфонил]-урея

980 g/kg

1 октомври 1999 г.

31 декември 2011 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

Не може да бъдат разрешавани приложения с авиационна техника.

При вземане на решение, в съответствие с единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, държавите-членки трябва да отделят особено внимание на въздействието върху водните организми и сухоземните неприцелни растения и трябва да гарантират, че условията за разрешаване включват, когато е целесъобразно, съответни мерки за ограничаване на риска (например: при отглеждането на ориз, определяне на минимални периоди за задържане на вода преди заустване).

Дата на заседанието на Постоянния фитосанитарен комитет, на което е финализиран докладът за преглед: 2 юли 1999 г.

6

Флуроксипир

CAS № 69377-81-7

CIPAC № 431

4-амино-3,5-дихлоро-6-флуоро-2-пиридилокси-оцетна киселина

950 g/kg

1 декември 2000 г.

31 декември 2011 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

При вземане на решение, в съответствие с единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, държавите-членки:

вземат под внимание допълнителната информация, изисквана по точка 7 от доклада за преглед,

трябва да отделят особено внимание на опазването на подпочвените води,

трябва да отделят особено внимание на въздействието върху водните организми и да гарантират, че условията за разрешаване включват, когато е целесъобразно, съответни мерки за ограничаване на риска.

Държавите-членки информират Комисията, ако изискваните допълнителни изпитвания и информация, както е посочено в точка 7 от доклада за преглед, не са внесени до 1 декември 2000 г.

Дата на заседанието на Постоянния фитосанитарен комитет, на което е финализиран докладът за преглед: 30 ноември 1999 г.

7

Метсулфурон-метил

CAS № 74223-64-6

Метил-2- (4-метокси-6-метил- 1,3,5,-триазин-2-илкарбамоилсулфамоил)бензоат

960 g/kg

1 юли 2001 г.

31 декември 2015 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

При вземане на решение, в съответствие с единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, държавите-членки:

трябва да отделят особено внимание на опазването на подпочвените води;

трябва да отделят особено внимание на въздействието върху водните организми и да гарантират, че условията за разрешаване включват, когато е целесъобразно, съответни мерки за ограничаване на риска.

Дата на заседанието на Постоянния фитосанитарен комитет, на което е финализиран докладът за преглед: 16 юни 2000 г.

8

Прохексадион-калций

CAS № 127277-53-6

CIPAC № 567

Калций 3,5-диоксо-4-пропионилциклохексанкарбоксилат

890 g/kg

1 октомври 2000 г.

31 декември 2011 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като растежен регулатор.

Дата на заседанието на Постоянния фитосанитарен комитет, на което е финализиран докладът за преглед: 16 юни 2000 г.

9

Триасулфурон

CAS № 82097-50-5

CIPAC № 480

1-[2- (2-хлороетокси)фенилсулфонил]-3-(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил) урея

940 g/kg

1 август 2001 г.

31 декември 2015 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

При вземане на решение, в съответствие с единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, държавите-членки:

трябва да отделят особено внимание на опазването на подпочвените води;

трябва да отделят особено внимание на въздействието върху водните организми и да гарантират, че условията за разрешаване включват, когато е целесъобразно, съответни мерки за ограничаване на риска.

Дата на заседанието на Постоянния фитосанитарен комитет, на което е финализиран докладът за преглед: 13 юли 2000 г.

10

Есфенвалерат

CAS № 66230-04-4

CIPAC № 481

(S)-α-Циано-3-феноксибензил-(S)-2-(4-хлорофенил)-3-метилбутират

830 g/kg

1 август 2001 г.

31 декември 2015 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като инсектицид.

При вземане на решение, в съответствие с единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, държавите-членки:

трябва да отделят особено внимание на потенциалното въздействие върху водните организми и неприцелните членестоноги и да гарантират, че условията за разрешаване включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска.

Дата на заседанието на Постоянния фитосанитарен комитет, на което е финализиран докладът за преглед: 13 юли 2000 г.

11

Бентазон

CAS № 25057-89-0

CIPAC № 366

3-изопропил-(1Н)-2,1,3-бензо-тиадиазин-4-(3Н)-он-2,2-диоксид

960 g/kg

1 август 2001 г.

31 декември 2015 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

При вземане на решение, в съответствие с единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, държавите-членки трябва да отделят особено внимание на опазването на подпочвените води.

Дата на заседанието на Постоянния фитосанитарен комитет, на което е финализиран докладът за преглед: 13 юли 2000 г.

12

Ламбда-цихалотрин

CAS № 91465-08-6

CIPAC № 463

Смес в съотношение 1:1 от:

 

(S)-α-циано-3-феноксибензил (Z)-(1R,3R)-3-(2-хлоро-3,3,3-трифлуоропропенил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат

и

 

(R)-α-циано-3-феноксибензил (Z)-(1S,3S)-3-(2-хлоро-3,3,3-трифлуоропропенил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат

810 g/kg

1 януари 2002 г.

31 декември 2015 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като инсектицид.

При вземане на решение, в съответствие с единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, държавите-членки:

трябва да отделят особено внимание на безопасността на операторите;

трябва да отделят особено внимание на потенциалното въздействие върху водните организми и неприцелните членестоноги, включително пчелите, и да гарантират, че условията за разрешаване включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска;

трябва да отделят особено внимание на остатъчните вещества в хранителните продукти и особено острите въздействия от тях.

Дата на заседанието на Постоянния фитосанитарен комитет, на което е финализиран докладът за преглед: 19 октомври 2000 г.

13

Фенхексамид

CAS № 126833-17-8

CIPAC № 603

N-(2,3-дихлоро-4-хидроксифенил)-1-метилциклохексанкарбоксамид

≥ 950 g/kg

1 юни 2001 г.

31 декември 2015 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като фунгицид.

При вземане на решение съгласно единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, държавите-членки трябва да отделят особено внимание на потенциалното въздействие върху водните организми и трябва да гарантират, че условията за разрешаване включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска.

Дата на заседанието на Постоянния фитосанитарен комитет, на което е финализиран докладът за преглед: 19 октомври 2000 г.

14

Амитрол

CAS № 61-82-5

CIPAC № 90

H-[1,2,4]-триазол-3-иламин

900 g/kg

1 януари 2002 г.

31 декември 2015 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно амитрол, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния фитосанитарен комитет на 12 декември 2000 г. При тази цялостна оценка държавите-членки:

трябва да отделят особено внимание на защитата на операторите;

трябва да отделят особено внимание на опазването на подпочвените води в уязвимите райони, по-специално по отношение на неземеделските употреби;

трябва да отделят особено внимание на опазването на полезните членестоноги;

трябва да отделят особено внимание на защитата и опазването на птиците и дивите бозайници. Употребата на амитрол по време на размножителния период може да бъде разрешена само когато съответната оценка на риска е доказала, че не е налице неприемливо въздействие и когато условията за разрешаване включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска.

15

Дикват

CAS № 2764-72-9 (йон), 85-00-7 (дибромид)

CIPAC № 55

9,10-Дихидро-8a,10a-диазониафенантрен йон (дибромид)

950 g/kg

1 януари 2002 г.

31 декември 2015 г.

Въз основа на наличната информация може да се разреши единствено употребата като земен хербицид и изсушаващо средство (десикант). Не (може да) се разрешава употреба за борба с водни плевели.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно дикват, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния фитосанитарен комитет на 12 декември 2000 г. При тази цялостна оценка държавите-членки:

трябва да отделят особено внимание на потенциалното въздействие върху водните организми и да гарантират, че условията за разрешаване включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска;

трябва да отделят особено внимание на безопасността на операторите при непрофесионална употреба и да гарантират, че условията за разрешаване включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска.

16

Пиридат

CAS № 55512-33.9

CIPAC № 447

6-хлоро-3-фенилпиридазин-4-ил S-октил тиокарбонат

900 g/kg

1 януари 2002 г.

31 декември 2015 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно пиридат, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния фитосанитарен комитет на 12 декември 2000 г. При тази цялостна оценка държавите-членки:

трябва да отделят особено внимание на опазването на подпочвените води;

трябва да отделят особено внимание на потенциалното въздействие върху водните организми и да гарантират, че условията за разрешаване включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска.

17

Тиабендазол

CAS № 148-79-8

CIPAC № 323

2-тиазол-4-ил-1H-бензимидазол

985 g/kg

1 януари 2002 г.

31 декември 2015 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като фунгицид. Не се разрешава приложение за пръскане на листа на растения.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно тиабендазол, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния фитосанитарен комитет на 12 декември 2000 г. При тази цялостна оценка държавите-членки:

трябва да отделят особено внимание на опазването на водните организми и на организмите в наносите и да гарантират, че условията за разрешаване включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска.

Следва да се прилагат подходящи мерки за ограничаване на риска (например, очистване с инфузорна пръст или активен въглен), за предпазване на повърхностните води от неприемливи нива на замърсяване от отпадъчните води.

18

Paecilomyces fumosoroseus

разновидност Apopka 97, PFR 97 или CG 170, ATCC20874

Не се прилага

Липсата на вторични метаболити трябва да бъде проверена във всяка ферментационна среда с HPLC-техника

1 юли 2001 г.

31 декември 2015 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като инсектицид.

Всяка ферментационна среда следва да бъде проверена с HPLC-техника, за да е сигурно, че липсват каквито и да било вторични метаболити.

Дата на заседанието на Постоянния фитосанитарен комитет, на което е финализиран докладът за преглед: 27 април 2001 г.

19

DPX KE 459 (флупирсулфурон-метил)

CAS № 144740-54-5

CIPAC № 577

2-(4,6-диметоксипиримидин-2-илкарбамоилсулфамоил)-6-трифлурометилникотинатна мононатриева сол

903 g/kg

1 юли 2001 г.

31 декември 2015 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

При вземането на решение съгласно единните принципи държавите-членки трябва да отделят особено внимание на опазването на подпочвените води.

Дата на заседанието на Постоянния фитосанитарен комитет, на което е финализиран докладът за преглед: 27 април 2001 г.

20

Ацибензолар-S-метил

CAS № 135158-54-2

CIPAC № 597

бензо[1,2,3]тиадиазол-7-S-метилов естер на тиокарбоксиловата киселина

970 g/kg

1 ноември 2001 г.

31 декември 2015 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като активатор.

Дата на заседанието на Постоянния фитосанитарен комитет, на което е финализиран докладът за преглед: 29 юни 2001 г.

21

Цикланилид

CAS № 113136-77-9

CIPAC № 586

Няма налично

960 g/kg

1 ноември 2001 г.

31 декември 2015 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като растежен регулатор при растения.

Максимално допустимото съдържание на онечистване от 2,4-дихлороанилин (2,4-ДХА) в произведеното активно вещество следва да е 1 g/kg.

Дата на заседанието на Постоянния фитосанитарен комитет, на което е финализиран докладът за преглед: 29 юни 2001 г.

22

Железен фосфат

CAS № 10045-86-0

CIPAC № 629

Железен фосфат

990 g/kg

1 ноември 2001 г.

31 декември 2015 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като молускицид.

Дата на заседанието на Постоянния фитосанитарен комитет, на което е финализиран докладът за преглед: 29 юни 2001 г.

23

Пиметрозин

CAS № 123312-89-0

CIPAC № 593

(Е)-6-метил-4-[(пиридин-3-илметилен)амино]-4,5-дихидро-2H[1,2,4]-триазин-3 он

950 g/kg

1 ноември 2001 г.

31 декември 2015 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като инсектицид.

При вземането на решение съгласно единните принципи държавите-членки трябва да отделят особено внимание на опазването на водните организми.

Дата на заседанието на Постоянния фитосанитарен комитет, на което е финализиран докладът за преглед: 29 юни 2001 г.

24

Пирафлуфен-етил

CAS № 129630-19-9

CIPAC № 605

Етил 2-хлоро-5-(4-хлоро-5-дифлуорометокси-1-метилпиразол-3-ил)-4-флуорофеноксиацетат

956 g/kg

1 ноември 2001 г.

31 декември 2015 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

При вземането на решение съгласно единните принципи държавите-членки трябва да отделят особено внимание на опазването на водораслите и водните растения и да прилагат, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска.

Дата на заседанието на Постоянния фитосанитарен комитет, на което е финализиран докладът за преглед: 29 юни 2001 г.

25

Глифозат

CAS № 1071-83-6

CIPAC № 284

N-(фосфонометил)-глицин

950 g/kg

1 юли 2002 г.

31 декември 2015 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно глифозат, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния фитосанитарен комитет на 29 юни 2001 г. При тази цялостна оценка държавите-членки:

трябва да отделят особено внимание на опазването на подпочвените води в уязвимите райони, по-специално по отношение на неземеделските употреби.

26

Тифенсулфурон-метил

CAS № 79277-27-3

CIPAC № 452

Метил 3-(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-илкарбамоил-сулфамоил) тиофен-2-карбоксилат

960 g/kg

1 юли 2002 г.

31 декември 2015 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно тифенсулфурон-метил, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния фитосанитарен комитет на 29 юни 2001 г. При тази цялостна оценка държавите-членки:

трябва да отделят особено внимание на опазването на подпочвените води;

трябва да отделят особено внимание на въздействието върху водните растения и да гарантират, че условията за разрешаване включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска.

27

2,4-D

CAS № 94-75-7

CIPAC № 1

(2,4-дихлорофенокси) оцетна киселина

960 g/kg

1 октомври 2002 г.

31 декември 2015 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно 2,4-D, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния фитосанитарен комитет на 2 октомври 2001 г. При тази цялостна оценка държавите-членки:

трябва да отделят особено внимание на опазването на подпочвените води, когато активното вещество се прилага в уязвими поради своите почвени и/или климатични условия райони;

трябва да отделят особено внимание на абсорбцията му от кожата;

трябва да отделят особено внимание на опазването на неприцелните членестоноги и да гарантират, че условията за разрешаване включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска.

28

Изопротурон

CAS № 34123-59-6

CIPAC № 336

3-(4-изопропилфенил)-l,l-диметилурея

970 g/kg

1 януари 2003 г.

31 декември 2015 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно изопротурон, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния фитосанитарен комитет на 7 декември 2001 г. При тази цялостна оценка държавите-членки:

трябва да отделят особено внимание на опазването на подпочвените води, когато активното вещество се прилага в уязвими поради своите почвени и/или климатични условия райони, или когато то се използва в по-големи дози от тези, описани в доклада за преглед, и да прилагат, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска;

трябва да отделят особено внимание на опазването на водните организми и да гарантират, че условията за разрешаване включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска.

29

Етофумезат

CAS № 26225-79-6

CIPAC № 223

(±)-2-етокси-2,3-дихидро-3,3-диметилбензофуран-5-илметансулфонат

960 g/kg

1 март 2003 г.

28 февруари 2013 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно етофумезат, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния фитосанитарен комитет на 26 февруари 2002 г. При тази цялостна оценка е важно държавите-членки да отделят особено внимание на опазването на подпочвените води, когато активното вещество се прилага в райони, уязвими поради своите почвени или климатични условия и да прилагат, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска.

30

Ипроваликарб

CAS № 140923-17-7

CIPAC № 620

{2-Метил-1-[1-(4-метилфенил)етилкарбонил]пропил}- изопропилестер на карбаминовата киселина

950 g/kg (временна спецификация)

1 юли 2002 г.

31 декември 2015 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като фунгицид.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно ипроваликарб, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния фитосанитарен комитет на 26 февруари 2002 г. При тази цялостна оценка:

спецификациите на произведения за търговски цели технически материал трябва да бъдат потвърдени и подкрепени от съответните аналитични данни. Лабораторният материал, използван в досието за токсичност, следва да бъде сравнен и проверен спрямо тази спецификация на техническия материал;

държавите-членки трябва да отделят особено внимание на защитата на операторите.

31

Просулфурон

CAS № 94125-34-5

CIPAC № 579

1-(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)-3-[2-(3,3,3-трифлуоропропил)фенилсулфонил]урея

950 g/kg

1 юли 2002 г.

31 декември 2015 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно просулфурон, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния фитосанитарен комитет на 26 февруари 2002 г. При тази цялостна оценка държавите-членки:

трябва внимателно да преценят риска за водните растения, ако активното вещество се прилага в близост до повърхностни води. Когато е целесъобразно, следва да се прилагат мерки за ограничаване на риска;

трябва да отделят особено внимание на опазването на подпочвените води, когато активното вещество се прилага в райони, уязвими поради своите почвени или климатични условия. Когато е целесъобразно, следва да се прилагат мерки за ограничаване на риска.

32

Сулфосулфурон

CAS № 141776-32-1

CIPAC № 601

1-(4,6-диметоксипиримидин-2-ил)-3-[2-етансулфонил-имидазо[1,2- a]пиридин) сулфонил] урея

980 g/kg

1 юли 2002 г.

31 декември 2015 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно сулфосулфурон, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 26 февруари 2002 г. При тази цялостна оценка:

държавите-членки трябва да отделят особено внимание на опазването на водните растения и водораслите. Когато е целесъобразно, следва да се прилагат мерки за ограничаване на риска;

държавите-членки трябва да отделят особено внимание на опазването на подпочвените води, когато активното вещество се прилага в райони, уязвими поради своите почвени или климатични условия.

33

Цинидон-етил

CAS № 142891-20-1

CIPAC № 598

(Z)-етил 2-хлоро-3-[2-хлоро-5-циклохекс-1-ен-1,2-дикарбоксимидо)фенил]акрилат

940 g/kg

1 октомври 2002 г.

31 декември 2015 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно цинидон-етил, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 19 април 2002 г. При тази цялостна оценка държавите-членки:

следва да отделят особено внимание на риска от замърсяване на подпочвените води, когато активното вещество се прилага в райони с уязвими почвени (например почви с неутрални или високи стойности на рН) и/или климатични условия;

следва да отделят особено внимание на организмите, живеещи във водна среда.

Условията за разрешаване трябва да включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска.

34

Цихалофоп бутил

CAS № 122008-85-9

CIPAC № 596

Бутил-(R)-2-[4(4-циано-2-флуорофенокси) фенокси]пропионат

950 g/kg

1 октомври 2002 г.

31 декември 2015 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно цихалофопбутил, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 19 април 2002 г. При тази цялостна оценка:

държавите-членки трябва внимателно да преценят потенциалното въздействие на приложенията с авиационна техника върху неприцелните организми и по-специално върху водните видове. Условията за разрешаване трябва да включват, когато е целесъобразно, ограничения или мерки за ограничаване на риска.

държавите-членки трябва внимателно да преценят потенциалното въздействие на земните приложения върху водните организми, обитаващи оризовите полета. Условията за разрешаване трябва да включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска.

35

Фамоксадон

CAS № 131807-57-3

CIPAC № 594

3-анилино-5-метил-5-(4-феноксифенил)-1,3-оксазолидин-2,4-дион

960 g/kg

1 октомври 2002 г.

31 декември 2015 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като фунгицид.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно фамоксадон, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 19 април 2002 г. При тази цялостна оценка:

държавите-членки трябва да отделят особено внимание на потенциалните хронични рискове на изходното вещество или на метаболитите за земните червеи;

държавите-членки трябва да отделят особено внимание на опазването на водните организми и да гарантират, че условията за разрешаване включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска;

държавите-членки следва да отделят особено внимание на защитата на операторите.

36

Флорасулам

CAS № 145701-23-1

CIPAC № 616

2′, 6′, 8-Трифлуоро-5-метокси-[1,2,4]-триазоло [1,5-c] пиримидин-2-сулфонанилид

970 g/kg

1 октомври 2002 г.

31 декември 2015 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно флорасулам, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 19 април 2002 г. При тази цялостна оценка държавите-членки:

държавите-членки следва да отделят особено внимание на потенциалния риск от замърсяване на подпочвените води в случаите, в които препаратът се прилага в райони, уязвими поради своите почвени или климатични условия. Условията за разрешаване трябва да включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска.

37

Металаксил-M

CAS № 70630-17-0

CIPAC № 580

Метил (R)-2-{[(2,6-диметилфенил)метоксиацетил] амино} пропионат

910 g/kg

1 октомври 2002 г.

31 декември 2015 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като фунгицид.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно металаксил-M, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 19 април 2002 г. При тази цялостна оценка:

следва да бъде отделено особено внимание на риска от замърсяване на подпочвените води от активното вещество или от неговите разпадни продукти CGA 62826 и CGA 108906, когато активното вещество се прилага в райони, уязвими поради своите почвени или климатични условия. Когато това е целесъобразно, следва да се прилагат мерки за ограничаване на риска.

38

Пиколинафен

CAS № 137641-05-5

CIPAC № 639

4′-Флуоро-6-[(α,α,α-трифлуоро-м-толил)окси] пиколинанилид

970 g/kg

1 октомври 2002 г.

31 декември 2015 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно пиколинафен, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 19 април 2002 г. При тази цялостна оценка държавите-членки:

трябва да отделят особено внимание на защитата на водните организми. Условията за разрешаване следва да включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска.

39

Флумиоксазин

CAS № 103361-09-7

CIPAC № 578

N-(7-флуоро-3,4-дихидро-3-оксо-4-проп-2-инил-2H-1,4-бензоксазин-6-ил)циклохекс-1-ен-1,2-дикарбоксимид

960 g/kg

1 януари 2003 г.

31 декември 2015 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно флумиоксазин, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 28 юни 2002 г. При тази цялостна оценка държавите-членки:

трябва внимателно да преценят риска за водните растения и водораслите. Условията за разрешаване трябва да включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска.

40

Делтаметрин

CAS № 52918-63-5

CIPAC № 333

(S)-α-циано-3-феноксибензил (1R, 3R)-3-(2,2-дибромовинил)-2,2-диметилциклопропан карбоксилат

980 g/kg

1 ноември 2003 г.

31 октомври 2013 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като инсектицид.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно делтаметрин, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 18 октомври 2002 г. При тази цялостна оценка държавите-членки:

трябва да отделят особено внимание на безопасността на операторите и трябва да гарантират, че условията за разрешаване включват съответните защитни мерки;

следва да наблюдават случаите на остра експозиция на потребителите чрез храната предвид на бъдещо преразглеждане на максимално допустимите граници на остатъчни вещества;

трябва да отделят особено внимание на защитата на водните организми, пчелите и неприцелните членестоноги и да гарантират, че условията за разрешаване включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска.

41

Имазамокс

CAS № 114311-32-9

CIPAC № 619

(±)-2-(4-изопропил-4-метил-5-оксо-2-имидазолин-2-ил)-5-(метоксиметил) никотинова киселина

950 g/kg

1 юли 2003 г.

30 юни 2013 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно имазамокс, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 3 декември 2002 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки следва да отделят особено внимание на потенциалния риск от замърсяване на подпочвените води в случаите, в които препаратът се прилага в райони, уязвими поради своите почвени или климатични условия. Когато е целесъобразно, следва да се прилагат мерки за ограничаване на риска.

42

Оксасулфурон

CAS № 144651-06-9

CIPAC № 626

Оксетан-3-ил 2[(4,6-диметилпиримидин-2-ил) карбамоил-сулфамоил]бензоат

930 g/kg

1 юли 2003 г.

30 юни 2013 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно оксасулфурон, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 3 декември 2002 г.

Държавите-членки трябва да отделят особено внимание на опазването на подпочвените води, когато активното вещество се прилага в райони, уязвими поради своите почвени или климатични условия.

Когато е целесъобразно, следва да се прилагат мерки за ограничаване на риска.

43

Етоксисулфурон

CAS № 126801-58-9

CIPAC № 591

3-(4,6-диметоксипиримидин-2-ил)-1-(2-етоксифенокси-сулфонил)карбамид

950 g/kg

1 юли 2003 г.

30 юни 2013 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно етоксисулфурон, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 3 декември 2002 г.

Държавите-членки следва да отделят особено внимание на опазването на неприцелните водни растения и водорасли в дренажните канали. Когато е целесъобразно, следва да се прилагат мерки за ограничаване на риска.

44

Форамсулфурон

CAS № 173159-57-4

CIPAC № 659

1-(4,6-диметоксипиримидин-2-ил)-3-(-диметилкарбамоил-5-формамидофенилсулфонил)урея

940 g/kg

1 юли 2003 г.

30 юни 2013 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно форамсулфурон, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 3 декември 2002 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки следва да отделят особено внимание на опазването на водните растения. Когато това е целесъобразно, следва да се прилагат мерки за ограничаване на риска.

45

Оксадиаржил

CAS № 39807-15-3

CIPAC № 604

5-терт-бутил-3-(2,4-дихлоро-5-пропаргилоксифенил)-1,3,4 оксадиазол-2-(3Н)-он

980 g/kg

1 юли 2003 г.

30 юни 2013 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно оксадиаржил, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 3 декември 2002 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки следва да отделят особено внимание на опазването на водораслите и водните растения. Когато е целесъобразно, следва да се прилагат мерки за ограничаване на риска.

46

Циазофамид

CAS № 120116-88-3

CIPAC № 653

4-хлоро-2циано-N,N-диметил-5-Р-толимидазол-1-сулфонамид

935 g/kg

1 юли 2003 г.

30 юни 2013 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като фунгицид.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно циазофамид, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 3 декември 2002 г. При тази цялостна оценка:

държавите-членки трябва да отделят особено внимание на защитата на водните организми,

държавите-членки трябва да отделят особено внимание на кинетиката и на разлагането на метаболита СТСА в почвата, по-специално в северните области на Европа.

Когато е целесъобразно, следва да се прилагат мерки за ограничаване на риска.

47

2,4-ДБ

CAS № 94-82-6

CIPAC № 83

4-(2,4-дихлорфенокси) бутиринова киселина

940 g/kg

1 януари 2004 г.

31 декември 2013 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно 2,4-ДБ, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 3 декември 2002 г. При тази цялостна оценка държавите-членки:

трябва да отделят особено внимание на опазването на подпочвените води, когато активното вещество се прилага в райони, уязвими поради своите почвени или климатични условия. Когато това е целесъобразно, следва да се прилагат мерки за ограничаване на риска.

48

Бета-цифлутрин

CAS № 68359-37-5 (неустановена стереохимия)

CIPAC № 482

(1RS, 3RS; 1RS, 3SR)3-(2,2-дихлоровинил)-2,2-диметилциклопроп анкарбоксилна киселина (SR)-α-циано-(4-флуоро-3-феноксифенил)метил естер

965 g/kg

1 януари 2004 г.

31 декември 2013 г.

Разрешава се единствено употребата като инсектицид.

Употребите, различни от тези върху декоративни растения в култивационни съоръжения и за третиране на посевен материал, понастоящем не са подкрепени с достатъчно документация и не изглеждат приемливи с оглед на критериите, предвидени с единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009. За да се издадат разрешения за тези употреби, в тяхна подкрепа трябва да бъдат създадени и предоставени на държавите-членки данни и информация, които да доказват, че са приемливи за консумация от човека и за околната среда. По-специално, става дума за данни, които да позволяват подробна оценка на рисковете, които са поети за третирането на открито на листата и хранителните рискове от листното третиране върху ядивни култури.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно бета-цифлутрин, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 3 декември 2002 г. При тази цялостна оценка:

държавите-членки трябва да отделят особено внимание на опазването на неприцелните членестоноги. Условията за разрешаване следва да включват съответни мерки за ограничаване на риска.

49

Цифлутрин

CAS № 68359-37-5 (неустановена стереохимия)

CIPAC № 385

(RS),-α-циано-4-флуоро-3-феноксибензил-(1 RS, 3RS; 1RS, 3SR)-3-(2,2-дихлоровинил)-2,2-диметилциклопанкарбоксилат

920 g/kg

1 януари 2004 г.

31 декември 2013 г.

Разрешава се единствено употребата като инсектицид.

Употребите, различни от тези върху декоративни растения в култивационни съоръжения и за третиране на посевен материал, понастоящем не са подкрепени с достатъчно документация и не изглеждат приемливи с оглед на критериите, предвидени с единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009. За да се издадат разрешения за тези употреби, трябва да бъдат създадени и предоставени на държавите-членки данни и информация, които да доказват, че са приемливи за консумация от човека и за околната среда. По-специално, става дума за данни, които да позволяват подробна оценка на рисковете, които са поети за третирането на открито на листата и хранителните рискове от листното третиране върху ядивни култури.

За прилагането на единните принципи се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно цифлутрин, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 3 декември 2002 г. При тази цялостна оценка:

държавите-членки трябва да отделят особено внимание на опазването на неприцелните членестоноги. Условията за разрешаване следва да включват съответни мерки за ограничаване на риска.

50

Ипродион

CAS № 36734-19-7

CIPAC № 278

3-(3,5-дихлорофенил)-низопропил-2,4-диоксо-имидазолидин-1-карбоксимид

960 g/kg

1 януари 2004 г.

31 декември 2013 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като фунгицид и нематоцид.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно ипродион, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 3 декември 2002 г. При тази цялостна оценка държавите-членки:

следва да отделят особено внимание на потенциалния риск от замърсяване на подпочвените води, когато активното вещество се прилага във високо съдържание (по-конкретно в торф) върху кисели почви (pH под 6) при уязвими климатични условия,

трябва внимателно да преценят риска за водните безгръбначни организми, ако активното вещество се прилага в близост до повърхностни води. Когато това е целесъобразно, следва да се прилагат мерки за ограничаване на риска.

51

Линурон

CAS № 330-55-2

CIPAC № 76

3-(3,4-дихлорофенил)-1-метокси-1-метилурея

900 g/kg

1 януари 2004 г.

31 декември 2013 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно линурон, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 3 декември 2002 г. При тази цялостна оценка държавите-членки:

трябва да отделят особено внимание на опазването на дивите бозайници, на неприцелните членестоноги и на водните организми. Условията за разрешаване следва да включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска.

трябва да отделят особено внимание на защитата на операторите.

52

Малеинов хидразид

CAS № 123-33-1

CIPAC № 310

6-хидрокси-2Н-пиридазин-3-он

940 g/kg

1 януари 2004 г.

31 декември 2013 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като растежен регулатор при растения.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно малеинов хидразид, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 3 декември 2002 г. При тази цялостна оценка държавите-членки:

трябва да отделят особено внимание на опазването на неприцелните членестоноги и да гарантират, че условията за разрешаване включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска.

държавите-членки следва да отделят особено внимание на потенциалния риск от замърсяване на подпочвените води в случаите, в които препаратът се прилага в райони, уязвими поради своите почвени или климатични условия. Когато това е целесъобразно, следва да се прилагат мерки за ограничаване на риска.

53

Пендиметалин

CAS № 40487-42-1

CIPAC № 357

N-(1-етилпропил)-2,6-динитро-3,4-ксилиден

900 g/kg

1 януари 2004 г.

31 декември 2013 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно пендиметалин, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 19 април 2002 г. При тази цялостна оценка държавите-членки трябва:

да отделят особено внимание на защитата на водните организми и на неприцелните земни растения. Условията за разрешаване трябва да включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска;

да отделят особено внимание на възможността за пренос на късо разстояние на активното вещество във въздуха.

54

Пропинеб

CAS № 12071-83-9 (мономер), 9016-72-2 (хомополимер)

CIPAC № 177

Полимерен цинк 1,2-пропиленбис (дитиокарбамат)

Техническото активно вещество следва да съответства на ФАО спецификацията

1 януари 2004 г.

31 март 2014 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като фунгицид.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно пропинеб, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 26 февруари 2003 г. При тази цялостна оценка:

държавите-членки следва да отделят особено внимание на потенциалния риск от замърсяване на подпочвените води в случаите, в които активното вещество се прилага в райони, уязвими поради своите почвени или климатични условия.

държавите-членки следва да отделят особено внимание на защитата на дребните бозайници, на водните организми и на неприцелните членестоноги. Условията за разрешаване следва да включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска;

държавите-членки следва да наблюдават случаите на остра експозиция на потребителите чрез храната предвид бъдещо преразглеждане на максимално допустимите граници на остатъчни вещества.

55

Пропизамид

CAS № 23950-58-5

CIPAC № 315

3,5-дихлоро-N-(1,1-диметил-проп-2-инил) бензамид

920 g/kg

1 април 2004 г.

31 март 2014 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно пропизамид, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния фитосанитарен комитет на 26 февруари 2003 г. При тази цялостна оценка държавите-членки:

трябва да отделят особено внимание на защитата на операторите и да гарантират, че условията за разрешаване включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска.

трябва да отделят особено внимание на защитата на птиците и дивите бозайници, по-специално в случаите, в които веществото се прилага по време на размножителния период. Условията за разрешаване следва да включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска.

56

Мекопроп

CAS № 7085-19-0

CIPAC № 51

(RS)-2-(4-хлоро-о-толилокси)-пропионова киселина

930 g/kg

1 юни 2004 г.

31 май 2014 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно мекопроп, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 15 април 2003 г. При тази цялостна оценка:

държавите-членки следва да отделят особено внимание на потенциалния риск от замърсяване на подпочвените води в случаите, в които активното вещество се прилага в райони, уязвими поради своите почвени или климатични условия. Условията за разрешаване следва да включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска.

държавите-членки следва да отделят особено внимание на опазването на неприцелните членестоноги. Когато това е целесъобразно, следва да се прилагат мерки за ограничаване на риска.

57

Мекопроп-Р

CAS № 16484-77-8

CIPAC № 475

(R)-2-(4-хлоро-о-толилокси)-пропионова киселина

860 g/kg

1 юни 2004 г.

31 май 2014 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно мекопроп-P, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 15 април 2003 г. При тази цялостна оценка:

държавите-членки следва да отделят особено внимание на потенциалния риск от замърсяване на подпочвените води в случаите, в които активното вещество се прилага в райони, уязвими поради своите почвени или климатични условия. Условията за разрешаване следва да включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска.

58

Пропиконазол

CAS № 60207-90-1

CIPAC № 408

(±)-1-[2-(2,4-дихлорофенил)-4-пропил-1,3-диоксолан-2-илметил]-1Н-1,2,4-триазол

920 g/kg

1 юни 2004 г.

31 май 2014 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като фунгицид.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно пропиконазол, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 15 април 2003 г. При тази цялостна оценка:

Държавите-членки следва да отделят особено внимание на защитата на неприцелните членестоноги и на водните организми. Условията за разрешаване следва да включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска;

Държавите-членки следва да отделят особено внимание на защитата на организмите, обитаващи почвата, при прилагането на съдържание над 625 g a.i./hа (например: употреби върху тревни площи). Условията за разрешаване следва да включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска (например: система за прилагане по места).

59

Трифлоксистробин

CAS № 141517-21-7

CIPAC № 617

Метил (Е)-метоксиимино-{(E)-a-[1-a-(a,a,a-трифлуоро-m-толил) етилиденеаминооксил]-о-толил}ацетат

960 g/kg

1 октомври 2003 г.

30 септември 2013 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като фунгицид.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно трифлоксистробин, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 15 април 2003 г. При тази цялостна оценка:

държавите-членки следва да отделят особено внимание на опазването на подпочвените води, когато активното вещество се прилага в райони, уязвими поради своите почвени или климатични условия.

Когато това е целесъобразно, следва да се прилагат мерки за ограничаване на риска и/или програми за наблюдение.

60

Карфентразон-етил

CAS № 128639-02.1

CIPAC № 587

Етил-(RS)-2-хлоро-3-[2-хлоро-5-(4-дифлуорометил-4,5-дихидро-3-метил-5оксо-1Н 1,2,4-триазол-1-ил)-4-флуорофенил]пропионат

900 g/kg

1 октомври 2003 г.

30 септември 2013 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно карфентразон-етил, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 15 април 2003 г. При тази цялостна оценка:

държавите-членки следва да отделят особено внимание на опазването на подпочвените води, когато активното вещество се прилага в райони, уязвими поради своите почвени и/или климатични условия.

Когато е целесъобразно, следва да се прилагат мерки за ограничаване на риска.

61

Мезотрион

CAS № 104206-8

CIPAC № 625

2-(4-мезил-2-нитробензоил)циклохексан –1,3-дион

920 g/kg

Произведеното онечистване 1-циано-6-(метилсулфонил)-7-нитро-9Н-ксантен-9-он се счита за токсикологичен проблем и трябва да бъде под 0,0002 %(w/w) в техническия продукт.

1 октомври 2003 г.

30 септември 2013 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно мезотрион, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 15 април 2003 г.

62

Фенамидон

CAS № 161326-34-7

CIPAC № 650

(S)-5-метил-2-метилтио-5-фенил-3-фениламино-3,5-дихидроимидазол-4-он

975 g/kg

1 октомври 2003 г.

30 септември 2013 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като фунгицид.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно фенамидон, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 15 април 2003 г. При тази цялостна оценка държавите-членки:

следва да отделят особено внимание на опазването на подпочвените води, когато активното вещество се прилага в райони, уязвими поради своите почвени или климатични условия;

следва да отделят особено внимание на опазването на неприцелните членестоноги;

следва да отделят особено внимание на водните организми.

Когато е целесъобразно, следва да се прилагат мерки за ограничаване на риска.

63

Изоксафлутол

CAS № 141112-29-0

CIPAC № 575

5-циклопропил-4-(2-метилсулфонил-4-трифлуорометил-бензоил) изоксазол

950 g/kg

1 октомври 2003 г.

30 септември 2013 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно изоксафлутол, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 15 април 2003 г. При тази цялостна оценка държавите-членки:

трябва да отделят особено внимание на опазването на подпочвените води, когато активното вещество се прилага в райони, уязвими поради своите почвени или климатични условия. Когато това е целесъобразно, следва да се прилагат мерки за ограничаване на риска.

64

Флуртамон

CAS № 96525-23-4

(RS)-5-метиламино-2-фенил-4-(a,a,a-3-флуоро-m-толил)фуран-3(2Н)-он

960 g/kg

1 януари 2004 г.

31 декември 2013 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно флуртамон, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 4 юли 2003 г. При тази цялостна оценка държавите-членки:

следва да отделят особено внимание на опазването на подпочвените води, когато активното вещество се прилага в райони, уязвими поради своите почвени или климатични условия;

следва да отделят особено внимание на опазването на водораслите и на другите водни растения.

Когато е целесъобразно, следва да се прилагат мерки за ограничаване на риска.

65

Флуфенацет

CAS № 142459-58-3

CIPAC № 588

4′-флуоро-N-изопропил-2-[5-(трифлуорометил) -1,3,4-тиадизол-2-илокси]ацетанилид

950 g/kg

1 януари 2004 г.

31 декември 2013 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно флуфенацет, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 4 юли 2003 г. При тази цялостна оценка държавите-членки:

следва да отделят особено внимание на опазването на подпочвените води, когато активното вещество се прилага в райони, уязвими поради своите почвени или климатични условия.

следва да отделят особено внимание на опазването на водораслите и на водните растения;

следва да отделят особено внимание на защитата на операторите.

Когато е целесъобразно, следва да се прилагат мерки за ограничаване на риска.

66

Йодосулфурон

CAS № 185119-76-0 (изходно вещество)

144550-36-7 (йодосулфурон-метил-натрий)

CIPAC № 634 (изходно вещество)

634.501 (йодосулфурон-метил-натрий)

4-йодо-2-[3-(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)-уреидосулфонил]бензоат

910 g/kg

1 януари 2004 г.

31 декември 2013 г.

Може да бъде разрешена динствено употребата като хербицид.

З прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно йодосулфурон, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния фитосанитарен комитет на 4 юли 2003 г. При тази цялостна оценка държавите-членки:

следва да отделят особено внимание на потенциалния риск от замърсяване на подпочвените води с йодосулфурон и неговите метаболити в случаите, в които активното вещество се прилага в райони, уязвими поради своите почвени или климатични условия;

следва да отделят особено внимание на водните растения.

Когато е целесъобразно, следва да се прилагат мерки за ограничаване на риска.

67

Диметенамид-p

CAS № 163515-14-8

CIPAC № 638

S-2-хлоро-N-(2,4-диметил-3-тиенил)N–(2-метокси-1-метилетил)-ацетамид

890 g/kg (предварителна стойност, основана на пилотен завод)

1 януари 2004 г.

31 декември 2013 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно диметенамид-P, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 4 юли 2003 г. При тази цялостна оценка държавите-членки:

следва да отделят особено внимание на потенциалния риск от замърсяване с метаболитите на диметенамид-P на подпочвените води в случаите, в които активното вещество се прилага в райони, уязвими поради своите почвени или климатични условия.

следва да отделят особено внимание на опазването на водните екосистеми, по-специално на водните растения.

Когато е целесъобразно, следва да се прилагат мерки за ограничаване на риска.

Държавите-членки уведомяват Комисията, в съответствие с член 38 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 за спецификата на техническия материал, произведен за търговски цели.

68

Пикоксистробин

CAS № 117428-22-5

CIPAC № 628

Метил (Е)-3-метокси-2-{2-[6-(трифлуорометил) –2-пиридилоксиметил]фенил}акрилат

950 g/kg (предварителна стойност, основана на пилотен завод)

1 януари 2004 г.

31 декември 2013 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като фунгицид.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно пикоксистробин, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 4 юли 2003 г. При тази цялостна оценка държавите-членки:

следва да отделят особено внимание на опазването на подпочвените води, когато активното вещество се прилага в райони, уязвими поради своите почвени или климатични условия.

следва да отделят особено внимание на опазването на организмите, обитаващи почвата,

следва да отделят особено внимание на опазването на водните екосистеми.

Когато е целесъобразно, следва да се прилагат мерки за ограничаване на риска.

Държавите-членки уведомяват Комисията, в съответствие с член 38 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 за спецификата на техническия материал, произведен за търговски цели.

69

Фостиазат

CAS № 98886-44-3

CIPAC № 585

(RS)-S-сек-бутил O-етил 2-оксо-1,3-тиазолидин-3-илфосфонотиоат

930 g/kg

1 януари 2004 г.

31 декември 2013 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като инсектицид или нематоцид.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно фостиазат, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 4 юли 2003 г. При тази цялостна оценка държавите-членки:

следва да отделят особено внимание на опазването на подпочвените води, когато активното вещество се прилага в райони, уязвими поради своите почвени или климатични условия;

следва да отделят особено внимание на опазването на птиците и дивите бозайници, по-специално, ако веществото се прилага по време на размножителния период;

следва да отделят особено внимание на опазването на неприцелните организми, които обитават почвата.

Когато е целесъобразно, следва да се прилагат мерки за ограничаване на риска. За да се ограничи потенциалният риск за малките птици, разрешителните за продукта трябва да изискват постигането на много високо равнище на проникване на гранулите в почвата.

Държавите-членки уведомяват Комисията, в съответствие с член 38 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 за спецификата на техническия материал, произведен за търговски цели.

70

Силтиофам

CAS № 175217-20-6

CIPAC № 635

N-алил-4,5-диметил-2-(триметилсилил)тиофен-3-карбоксамид

950 g/kg

1 януари 2004 г.

31 декември 2013 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като фунгицид.

Понастоящем, други употреби, освен за обработката на посевния материал, не са подкрепени с достатъчно данни. За да се издадат разрешения за тези употреби, трябва да бъдат създадени и предоставени на държавите-членки данни и информация, които да доказват, че са приемливи за консумация от човека и за околната среда.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно силтиофам, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 4 юли 2003 г. При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да отделят особено внимание на защитата на операторите. Когато това е целесъобразно, следва да се прилагат мерки за ограничаване на риска.

71

Coniothyrium minitans

Щам CON/M/91-08 (DSM 9660)

CIPAC № 614

Не се прилага

За подробна информация относно онечистването и контрола на производството вж. доклада за преглед

1 януари 2004 г.

31 декември 2013 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като фунгицид.

При издаването на разрешения се вземат под внимание заключенията на доклада за преглед относно Coniothyrium minitans, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 4 юли 2003 г.

При тази цялостна оценка:

държавите-членки трябва да отделят особено внимание на безопасността на операторите и трябва да гарантират, че условията за разрешаване включват съответните защитни мерки.

72

Молинат

CAS № 2212-67-1

CIPAC № 235

 

S-етил азепан-1-карботиоат;

 

S-етил перхидроазепин-1- карботиоат;

 

S-етил перхидроазепин-1-тиокарбоксилат;

950 g/kg

1 август 2004 г.

31 юли 2014 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно молинат, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 4 юли 2003 г. При тази цялостна оценка:

държавите-членки следва да отделят особено внимание на потенциалния риск от замърсяване на подпочвените води в случаите, в които активното вещество се прилага в райони, уязвими поради своите почвени или климатични условия. Условията за разрешаване следва да включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска;

държавите-членки следва да отделят особено внимание на възможността за превоз на късо разстояние на активното вещество във въздуха.

73

Тирам

CAS № 137-26-8

CIPAC № 24

 

Тетраметилтиурам дисулфид;

 

Бис (диметилтиокарба-моил)-дисулфид

960 g/kg

1 август 2004 г.

31 юли 2014 г.

Могат да бъдат разрешени единствено употребите като фунгицид или репелент.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно тирам, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 4 юли 2003 г. При тази цялостна оценка:

Държавите-членки следва да отделят особено внимание на защитата на водните организми. Когато това е целесъобразно, следва да се прилагат мерки за ограничаване на риска.

Държавите-членки следва да отделят особено внимание на защитата на дребните бозайници и птици в случаите, в които веществото се използва за пролетна обработка на посевен материал. Когато това е целесъобразно, следва да се прилагат мерки за ограничаване на риска.

74

Цирам

CAS № 137-30-4

CIPAC № 31

Цинк бис (диметилдитиокарбамат)

950 g/kg (ФАО спецификация)

 

Макс. съдържание на арсен: 250 mg/kg

 

вода: макс. 1,5 %

1 август 2004 г.

31 юли 2014 г.

Могат да бъдат разрешени единствено употребите като фунгицид или репелент.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно цирам, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 4 юли 2003 г. При тази цялостна оценка:

Държавите-членки следва да отделят особено внимание на опазването на неприцелните членестоноги и на водните организми. Когато това е целесъобразно, следва да се прилагат мерки за ограничаване на риска.

държавите-членки следва да наблюдават случаите на остра експозиция на потребителите чрез храната предвид бъдещо преразглеждане на максимално допустимите граници на остатъчни вещества.

75

Мезосулфурон

CAS № 400852-66-6

CIPAC № 441

2-[4,6-диметоксипиримидин-2-илкарбамоил)сулфамоил]-α-(метансулфонамидо)-p-толуенова киселина

930 g/kg

1 април 2004 г.

31 март 2014 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно мезосулфурон, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния фитосанитарен комитет на 3 октомври 2003 г. При тази цялостна оценка държавите-членки:

следва да отделят особено внимание на опазването на водните растения;

държавите-членки следва да отделят особено внимание на потенциалния риск от замърсяване на подпочвените води с мезосулфурон и неговите метаболити в случаите, в които препаратът се прилага в райони, уязвими поради своите почвени или климатични условия.

Когато е целесъобразно, следва да се прилагат мерки за ограничаване на риска.

76

Пропоксикарбазон

CAS № 145026-81-9

CIPAC № 655

2-(4,5-дихидро-4-метил-5-оксо-3-пропокси-1H-1,2,4-триазол-1-ил) карбоксамидосулфонилбензоена киселина-метилестер

≥ 950 g/kg (изразени като натриев пропоксикарбазон)

1 април 2004 г.

31 март 2014 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно пропоксикарбазон, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 3 октомври 2003 г. При тази цялостна оценка държавите-членки:

следва да отделят особено внимание на потенциалния риск от замърсяване на подпочвените води с пропоксикарбазон и неговите метаболити в случаите, в които препаратът се прилага в райони, уязвими поради своите почвени или климатични условия;

следва да отделят особено внимание на опазването на водните екосистеми, по-специално на водните растения.

Когато е целесъобразно, следва да се прилагат мерки за ограничаване на риска.

77

Зоксамид

CAS № 156052-68-5

CIPAC № 640

(RS)-3,5-дихлоро-N-(3-хлоро-1-етил-1-метилацетонил)-р-толуамид

950 g/kg

1 април 2004 г.

31 март 2014 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като фунгицид.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно зоксамид, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 3 октомври 2003 г.

78

Хлорпрофам

CAS № 101-21-3

CIPAC № 43

Изопропил 3-хлорофенилкарбамат

975 g/kg

1 февруари 2005 г.

31 януари 2015 г.

Може да се разреши само употребата му като хербицид и като средство за потискане на растежа на филизи.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно хлорпрофам, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 28 ноември 2003 г. При тази цялостна оценка държавите-членки следва да отделят особено внимание на защитата на операторите и потребителите, както и на неприцелните членестоноги. Условията за разрешаване следва да включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска.

79

Бензоена киселина

CAS № 65-85-0

CIPAC № 622

бензоена киселина

990 g/kg

1 юни 2004 г.

31 май 2014 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като дезинфектант.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно бензоена киселина, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 28 ноември 2003 г.

80

Флазасулфурон

CAS № 104040-78-0

CIPAC № 595

1-(4,6-диметоксипиримидин-2-ил)-3-(3-трифлуорометил-2-пиридилсулфонил)урея

940 g/kg

1 юни 2004 г.

31 май 2014 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно флазасулфурон, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 28 ноември 2003 г. При тази цялостна оценка държавите-членки:

следва да отделят особено внимание на потенциалния риск от замърсяване на подпочвените води в случаите, в които активното вещество се прилага в райони, уязвими поради своите почвени или климатични условия;

следва да отделят особено внимание на опазването на водните растения.

Когато това е целесъобразно, следва да се прилагат мерки за ограничаване на риска.

Държавите-членки уведомяват Комисията, в съответствие с член 38 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 за спецификата на техническия материал, произведен за търговски цели.

81

Пираклостробин

CAS № 175013-18-0

CIPAC № 657

Метил N-(2-{[1-(4-хлорофенил)-1Н-пиразол-3-ил]окси-метил}фенил) N-метокси карбамат

975 g/kg

Производственият примес диметил сулфат се счита за токсикологичен проблем и концентрацията му в техническия продукт не трябва да надвишава 0,0001 %.

1 юни 2004 г.

31 май 2014 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като фунгицид или растежен регулатор при растения.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно пираклостробин, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 28 ноември 2003 г. При тази цялостна оценка държавите-членки:

следва да отделят особено внимание на опазването на водните организми, и по-специално рибите,

следва да отделят особено внимание на опазването на земните членестоноги и земните червеи.

Когато това е целесъобразно, следва да се прилагат мерки за ограничаване на риска.

Държавите-членки уведомяват Комисията, в съответствие с член 38 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 за спецификата на техническия материал, произведен за търговски цели.

82

Квиноксифен

CAS № 124495-18-7

CIPAC № 566

5,7-дихлоро-4(р-флуорофенокси)квинолин

970 g/kg

1 септември 2004 г.

31 август 2014 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като фунгицид.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно квиноксифен, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 28 ноември 2003 г.

Държавите-членки следва да отделят особено внимание на опазването на водните организми. Когато това е целесъобразно, в уязвимите райони трябва да се прилагат мерки, целящи ограничаване на риска и програми за наблюдение.

83

Алфа-циперметрин

CAS № 67375-30-8

CIPAC №

Рацемична смес от

 

(S)-α циано-3 феноксибензил-(1R)-цис-3-(2,2-дихлоровинил)-2,2-диметилциклопропан карбоксилат

и

 

(R)-α циано-3 феноксибензил-(1S)-цис-3-(2,2-дихлоровинил)-2,2-диметилциклопропан карбоксилат

(=цис-2 изомерна двойка на циперметрин)

930 g/kg ЦИС-2

1 март 2005 г.

28 февруари 2015 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като инсектицид.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно алфа-циперметрин, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 13 февруари 2004 г. При тази цялостна оценка:

държавите-членки трябва да отделят особено внимание на опазването на водните организми, пчелите и неприцелните членестоноги и да гарантират, че условията за разрешаване включват мерки за ограничаване на риска;

държавите-членки трябва да отделят особено внимание на безопасността на операторите и трябва да гарантират, че условията за разрешаване включват съответни защитни мерки.

84

Беналаксил

CAS № 71626-11-4

CIPAC № 416

Метил N-фенилацетил- N-2,6-ксилил-DL-аланинат

960 g/kg

1 март 2005 г.

28 февруари 2015 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като фунгицид.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно беналаксил, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 13 февруари 2004 г. При тази цялостна оценка държавите-членки следва да отделят особено внимание на потенциалния риск от замърсяване на подпочвените води в случаите, в които активното вещество се прилага в райони, уязвими поради своите почвени или климатични условия. Условията за разрешаване следва да включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска.

85

Бромоксинил

CAS № 1689-84-5

CIPAC № 87

3,5-дибромо-4-хидроксибензонитрил

970 g/kg

1 март 2005 г.

28 февруари 2015 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно бромоксинил, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 13 февруари 2004 г. При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да отделят особено внимание на опазването на птиците и дивите животни, по-специално ако веществото се прилага през зимата, както и на водните организми. Условията за разрешаване следва да включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска.

86

Десмедифам

CAS № 13684-56-5

CIPAC № 477

 

Етил 3’-фенилкарбамоилокси-карбанилат

 

Етил 3-фенилкарбамоилокси-фенилкарбамат

Мин. 970 g/kg

1 март 2005 г.

28 февруари 2015 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно десмедифам, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 13 февруари 2004 г. При тази цялостна оценка държавите-членки следва да отделят особено внимание на опазването на водните организми и земните червеи. Когато това е целесъобразно, следва да се прилагат мерки за ограничаване на риска.

87

Иоксинил

CAS № 13684-83-4

CIPAC № 86

4-хидрокси-3,5-ди-йодобензонитрил

960 g/kg

1 март 2005 г.

28 февруари 2015 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно иоксинил, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 13 февруари 2004 г. При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да отделят особено внимание на опазването на птиците и дивите животни, по-специално ако веществото се прилага през зимата, както и на водните организми. Условията за разрешаване следва да включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска.

88

Фенмедифам

CAS № 13684-63-4

CIPAC № 77

 

Метил 3-( 3-метилкарбанилои-локси)карбанилат;

 

3-метоксикар-бонинофенил 3’-метилкарбанилат

Мин. 970 g/kg

1 март 2005 г.

28 февруари 2015 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно фенмедифам, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 13 февруари 2004 г. При тази цялостна оценка държавите-членки отделят особено внимание на опазването на водните организми. Условията за разрешаване следва да включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска.

89

Pseudomonas chlororaphis

Щам: MA 342

CIPAC № 574

Не се прилага

Количеството вторичен метаболит 2,3-деепокси-2,3-дидехидро-ризоксин (DDR) във фермента на етапа на формулиране на препарата не трябва да надвишава LOQ (2 mg/l)

1 октомври 2004 г.

30 септември 2014 г.

Може да бъде разрешенa единствено употребата за третиране на семена в затворени съоръжения за торене на семена.

При издаването на разрешения се вземат под внимание заключенията на доклада за преглед за Pseudomonas chlororaphis, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 30 март 2004 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки следва да отделят особено внимание на безопасността на операторите и работниците. Когато е целесъобразно, следва да се прилагат мерки за ограничаване на риска.

90

Мепанипирим

CAS № 110235-47-7

CIPAC № 611

N-(4-метил-6-проп-1-инил-пиримидин-2-ил)анилин

960 g/kg

1 октомври 2004 г.

30 септември 2014 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като фунгицид.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно мепанипирим, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 30 март 2004 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки следва да отделят особено внимание на опазването на водните организми. Когато е целесъобразно, следва да се прилагат мерки за ограничаване на риска.

91

Ацетамиприд

CAS № 160430-64-8

CIPAC № Все още неопределен

(E)-N1-[(6-хлоро-3-пиридил)метил]-N2-циано-N1-метилацетамидин

≥ 990 g/kg

1 януари 2005 г.

31 декември 2014 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като инсектицид.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно ацетамиприд, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 29 юни 2004 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки:

следва да отделят особено внимание на експозицията на работниците,

следва да отделят особено внимание на организмите, живеещи във водна среда.

Когато е целесъобразно, следва да се прилагат мерки за ограничаване на риска.

92

Тиаклоприд

CAS № 111988-49-9

CIPAC № 631

(Z)-N-{3-[(6-хлоро-3-пиридинил)метил]-1,3-тиазолан-2-илиден}цианамид

≥ 975 g/kg

1 януари 2005 г.

31 декември 2014 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като инсектицид.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно тиаклоприд, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 29 юни 2004 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки:

следва да отделят особено внимание на защитата на неприцелните членестоноги,

следва да отделят особено внимание на опазването на водните организми,

следва да отделят особено внимание на потенциалния риск от замърсяване на подпочвените води в случаите, в които препаратът се прилага в райони, уязвими поради своите почвени и/или климатични условия.

Когато е целесъобразно, следва да се прилагат мерки за ограничаване на риска.

93

Ampelomyces quisqualis

Щам: АQ 10

Колекция на култури № CNCM I-807

CIPAC №

Не е определен

Не се прилага

 

1 април 2005 г.

31 март 2015 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като фунгицид.

При издаването на разрешения се вземат под внимание заключенията на доклада за преглед относно Ampelomyces quisqalis, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 8 октомври 2004 г.

94

Имазосулфурон

CAS № 122548-33-8

CIPAC № 590

1-(2-хлоромидазo [1,2-α]пиридин-3-илсулфонил)-3-(4,6-диметоксипиримидин-2-ил)урея

≥ 980 g/kg

1 април 2005 г.

31 март 2015 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно имазосулфурон, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 8 октомври 2004 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки следва да отделят особено внимание на опазването на водните и земните неприцелни растения. Когато е целесъобразно, следва да се прилагат мерки за ограничаване на риска.

95

Ламинарин

CAS № 9008-22-4

CIPAC № 671

(1→3)-β-D-глукан

(съгласно IUPAC-IUB Съвместна Комисия за Биохимична Номенклатура)

≥ 860 g/kg сухо вещество

1 април 2005 г.

31 март 2015 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като елиситор на естествените механизми за защита на културата.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно ламинарин, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 8 октомври 2004 г.

96

Метоксифенозид

CAS № 161050-58-4

CIPAC № 656

N-tert-бутил-N′-(3-метокси-о-толуоил)-3,5-ксилохидразид

≥ 970 g/kg

1 април 2005 г.

31 март 2015 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като инсектицид.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно метоксифенозид, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 8 октомври 2004 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки следва да отделят особено внимание на опазването на земните и водните неприцелни членестоноги.

Когато е целесъобразно, следва да се прилагат мерки за ограничаване на риска.

97

S-метолахлор

CAS № 87392-12-9

(S)-изомер

178961-20-1 (R-изомер)

CIPAC № 607

Смес от:

 

(aRS, 1 S)-2-хлоро-N-(6-етил-о-толил)-N- (2-метокси-1-метилетил)ацетамид (80-100 %)

и

 

(aRS, 1 S)-2-хлоро-N-(6- етил-о-толил)-N- (2-метокси-1- метилетил)ацетамид (20-0 %)

≥ 960 g/kg

1 април 2005 г.

31 март 2015 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно s-метолахлор, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 8 октомври 2004 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки:

следва да отделят особено внимание на потенциалния риск от замърсяване на подпочвените води, по-специално от активното вещество и от неговите метаболити CGA 51202 и CGA 354743, когато активното вещество се прилага в райони, уязвими поради своите почвени и/или климатични условия,

следва да отделят особено внимание на опазването на водните организми.

Когато е целесъобразно, следва да се прилагат мерки за ограничаване на риска.

98

Gliocladium catenulatum

Щам: J1446

Колекция на култури № DSM 9212

CIPAC №

Не е определен

Не се прилага

 

1 април 2005 г.

31 март 2015 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като фунгицид.

При издаването на разрешения се вземат под внимание заключенията на доклада за преглед относно Gliocladium catenulatum, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 30 март 2004 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки следва да отделят особено внимание на защитата на операторите и работниците. Когато е целесъобразно, следва да се прилагат мерки за ограничаване на риска.

99

Етоксазол

CAS № 153233-91-1

CIPAC № 623

(RS)-5-tert-бутил-2-[2-(2,6-дифлуоро-фенил)-4,5-дихидро-1,3-оксазол-4-ил]фенетол

≥ 948 g/kg

1 юни 2005 г.

31 май 2015 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като акарицид.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно етоксазол, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 3 декември 2004 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки следва да отделят особено внимание на опазването на водните организми.

Когато е целесъобразно, следва да се прилагат мерки за ограничаване на риска.

100

Тепралоксидим

CAS № 149979-41-9

CIPAC № 608

(EZ)-(RS)-2-{1-[(2Е)-3-хлороалилоксиимино]пропил}-3-хидрокси-5-перхидропиран-4-илциклохекс-2-ен-1-он

≥ 920 g/kg

1 юни 2005 г.

31 май 2015 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно тепралоксидим, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 3 декември 2004 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки следва да отделят особено внимание на опазването на земните неприцелни членестоноги.

Когато е целесъобразно, следва да се прилагат мерки за ограничаване на риска.

101

Хлороталонил

CAS № 1897-45-6

CIPAC № 288

Тетрахлороизофталонитрил

985 g/kg

Хексахлоробензен: не повече от 0,04 g/kg

Декахлоробифенил: не повече от 0,03 g/kg

1 март 2006 г.

28 февруари 2016 г.

ЧАСТ A

Може да бъде разрешена единствено употребата като фунгицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно хлороталонил, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 15 февруари 2005 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки следва да отделят особено внимание на опазването на:

водните организми,

подпочвените води, по-специално по отношение на активното вещество и неговите метаболити R417888 и R611965 (SDS46851), когато веществото се прилага в райони, уязвими поради своите почвени и/или климатични условия.

Условията за разрешаване следва да включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска.

102

Хлоротолурон (неустановена стереохимия)

CAS № 15545-48-9

CIPAC № 217

3-(3-хлоро-p-толил)-1,1-диметилурея

975 g/kg

1 март 2006 г.

28 февруари 2016 г.

ЧАСТ A

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно хлоротолурон, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 15 февруари 2005 г. При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да отделят особено внимание на опазването на подпочвените води, когато активното вещество се прилага в райони, уязвими поради своите почвени и/или климатични условия. Условията за разрешаване следва да включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска.

103

Циперметрин

CAS № 52315-07-8

CIPAC № 332

(RS)-α-φиано-3 феноксибензил-(1RS)-цис, транс-3-(2,2-дихлоровинил)-2,2-диметилциклопропан карбоксилат

(4 изомерни двойки: цис-1, цис-2, транс-3, транс-4)

900 g/kg

1 март 2006 г.

28 февруари 2016 г.

ЧАСТ A

Разрешава се единствено употребата като инсектицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно циперметрин, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 15 февруари 2005 г. При тази цялостна оценка:

Държавите-членки трябва да отделят особено внимание на опазването на водните организми, пчелите и неприцелните членестоноги. Условията за разрешаване следва да включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска,

държавите-членки трябва да отделят особено внимание на безопасността на операторите. Условията за разрешаване следва да включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска.

104

Даминозид

CAS № 1596-84-5

CIPAC № 330

N-диметиламиносук-цинамидова киселина

990 g/kg

Онечиствания:

N-нитросодиметиламин: не повече от 2,0 mg/kg

1,1-диметилхидразид: не повече от 30 mg/kg

1 март 2006 г.

28 февруари 2016 г.

ЧАСТ A

Може да бъде разрешена единствено употребата като растежен регулатор при неядивни култури.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно даминозид, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 15 февруари 2005 г. При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да отделят особено внимание на безопасността на операторите и работниците при повторно влизане. Условията за разрешаване следва да включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска.

105

Тиофанат-метил (неустановена стереохимия)

CAS № 23564-05-8

CIPAC № 262

Диметил 4,4′-(o-фенилен)бис(3-тиоалофанат)

950 g/kg

1 март 2006 г.

28 февруари 2016 г.

ЧАСТ A

Може да бъде разрешена единствено употребата като фунгицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно тиофанат-метил, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 15 февруари 2005 г. При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да отделят особено внимание на опазването на водните организми, земните червеи и други организми, обитаващи почвата. Условията за разрешаване следва да включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска.

106

Трибенурон

CAS № 106040-48-6 (трибенурон)

CIPAC № 546

2-[4-метокси-6-метил- 1,3,5-триазин-2-ил(метил) карбамоилсулфамоил] бензоена киселина

950 g/kg (изразени като трибенурон-метил)

1 март 2006 г.

28 февруари 2016 г.

ЧАСТ A

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно трибенурон, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 15 февруари 2005 г. При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да отделят особено внимание на опазването на неприцелните земни растения, висшите водни растения и подпочвените води в рискови условия. Условията за разрешаване следва да включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска.

107

МСРА

CAS № 94-74-6

CIPAC № 2

4-хлоро-o-толилоксиоцетна киселина

≥ 930 g/kg

1 май 2006 г.

30 април 2016 г.

ЧАСТ A

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно МСРА, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 15 април 2005 г.

Държавите-членки следва да отделят особено внимание на потенциалния риск от замърсяване на подпочвените води в случаите, в които активното вещество се прилага в райони, уязвими поради своите почвени и/или климатични условия. Условията за разрешаване следва да включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска.

Държавите-членки трябва да отделят особено внимание на опазването на водните организми и да гарантират, че условията за разрешаване включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска, като например буферни зони.

108

MCPB

CAS № 94-81-5

CIPAC № 50

4-(4-хлоро-o-толилокси) бутиринова киселина

≥ 920 g/kg

1 май 2006 г.

30 април 2016 г.

ЧАСТ A

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно MCPB, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 15 април 2005 г.

Държавите-членки следва да отделят особено внимание на потенциалния риск от замърсяване на подпочвените води в случаите, в които активното вещество се прилага в райони, уязвими поради своите почвени и/или климатични условия. Условията за разрешаване следва да включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска.

Държавите-членки трябва да отделят особено внимание на опазването на водните организми и да гарантират, че условията за разрешаване включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска, като например създаване на буферни зони.

109

Бифеназат

CAS № 149877-41-8

CIPAC № 736

Изопропил 2-(4-метоксибифенил-3-ил) хидразиноформат

≥ 950 g/kg

1 декември 2005 г.

30 ноември 2015 г.

ЧАСТ A

Може да бъде разрешена единствено употребата като акарицид.

ЧАСТ Б

При оценката на заявленията за разрешаване за продукти за растителна защита, съдържащи бифеназат, за друго приложение освен за третиране на декоративни растения в парници, държавите-членки отделят особено внимание на критериите в член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 и гарантират, че всички необходими данни и информация се представят преди да бъде издадено това разрешение.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно бифеназат, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 3 юни 2005 г.

110

Милбемектин

Милбемектин е смес от M.A3 и M.A4

CAS №

 

M.A3: 51596-10-2

 

M.A4: 51596-11-3

CIPAC № 660

 

M.A3: (10E,14E,16E,22Z)- (1R,4S,5′S,6R,6′R,8R,13R,20R,21R,24S)-21,24-дихидрокси-5′,6′,11,13,22-пентаметил-3,7,19-триоксатетрацикло[15.6.1.14,8.020,24] пентакоза-10,14,16,22- тетраен-6-спиро-2′-тетрахидропиран-2-он

 

M.A4: (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6R,6′R,8R,13R, 20 R,21R,24S)-6′-етил-21,24- дихидрокси-5′,11,13,22-тетраметил-3,7,19-триоксатетрацикло[15.6.1. 14,8020,24) пентакоза-10,14,16,22-тетраен-6-спиро-2′-тетрахидропиран-2-он

≥ 950 g/kg

1 декември 2005 г.

30 ноември 2015 г.

ЧАСТ A

Може да бъде разрешена единствено употребата като акарицид или инсектицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно милбемектин, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 3 юни 2005 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки следва да отделят особено внимание на опазването на водните организми.

Когато е целесъобразно, следва да се прилагат мерки за ограничаване на риска.

111

Хлорпирифос

CAS № 2921-88-2

CIPAC № 221

O,O-диетил-O-3,5,6-трихлоро-2-пиридил фосфоротиоат

≥ 970 g/kg

Онечистването O,O,O,O-тетраетил дитиопирофосфат (сулфотеп) се счита за токсикологичен проблем и е определено максимално ниво от 3 g/Kg.

1 юли 2006 г.

30 юни 2016 г.

ЧАСТ A

Може да бъде разрешена единствено употребата като инсектицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно хлорпирифос, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 3 юни 2005 г.

Държавите-членки трябва да отделят особено внимание на опазването на птиците, бозайниците, водните организми, пчелите и неприцелните членестоноги и да гарантират, че условията за разрешаване включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска, като например буферни зони.

С оглед потвърждаването на оценката на риска за птиците и бозайниците държавите-членки изискват предоставянето на допълнителни проучвания. Те гарантират, че нотификаторите, по чието искане хлорпирифос е бил включен в настоящото приложение, предоставят тези проучвания на Комисията в рамките на две години от датата на одобрението.

112

Хлорпирифос-метил

CAS № 5598-13-0

CIPAC № 486

O,O-диметил-O-3,5,6-трихлоро-2-пиридил фосфоротиоат

≥ 960 g/Kg

Неочистванията O,O,O,O-тетраметил дитиопирофосфат (Сулфотемп) и OOO-триметил-O-(3,5,6-трихлоро-2-пиридинил) дифосфородитиоат (Сулфотемп-естер) се считат за токсикологичен проблем и е определено максимално ниво от 5 g/kg.

1 юли 2006 г.

30 юни 2016 г.

ЧАСТ A

Може да бъде разрешена единствено употребата като инсектицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно хлорпирифос-метил, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 3 юни 2005 г.

Държавите-членки трябва да отделят особено внимание на опазването на птиците, бозайниците, водните организми, пчелите и неприцелните членестоноги и да гарантират, че условията за разрешаване включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска, като например буферни зони.

С оглед потвърждаването на оценката на риска за птиците и бозайниците в случай на употреба на открито държавите-членки изискват предоставянето на допълнителни проучвания. Те гарантират, че нотификаторите, по чието искане хлорпирифос-метил е бил включен в настоящото приложение, предоставят тези проучвания на Комисията в рамките на две години от датата на одобрението.

113

Манеб

CAS № 12427-38-2

CIPAC № 61

манганиев етиленбис (дитиокарбамат) (полимерен)

≥ 860 g/kg

Производственото онечистване етилен тиоурея се счита за токсикологичен проблем и не трябва да превишава 0,5 % от съдържанието на манеб.

1 юли 2006 г.

30 юни 2016 г.

ЧАСТ A

Може да бъде разрешена единствено употребата като фунгицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно манеб, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 3 юни 2005 г.

Държавите-членки трябва да отделят особено внимание на потенциалния риск от замърсяване на подпочвените води, когато активното вещество се прилага в райони, уязвими поради своите почвени и/или екстремни климатични условия.

Държавите-членки трябва да отделят особено внимание на остатъчните количества вещество в храните и да правят оценка на експозицията на потребителите чрез храната.

Държавите-членки трябва да отделят особено внимание на опазването на птиците, бозайниците, водните организми и неприцелните членестоноги и да гарантират, че условията за разрешаване включват мерки за ограничаване на риска.

С оглед потвърждаването на оценката на риска за птиците и бозайниците, както и на токсичността по отношение на развитието, държавите-членки изискват предоставянето на допълнителни проучвания.

Те гарантират, че нотификаторът, по чието искане манеб е бил включен в настоящото приложение, предоставя тези проучвания на Комисията в рамките на две години от датата на одобрението.

114

Манкоцеб

CAS № 8018-01-7 (предишен 8065-67-5)

CIPAC № 34

Манганиев етиленбис (дитиокарбамат) (полимерен) комплекс с цинкова сол

≥ 800 g/kg

Производственото онечистване етилен тиоурея се счита за токсикологичен проблем и не трябва да надвишава 0,5 % от съдържанието на манкоцеб.

1 юли 2006 г.

30 юни 2016 г.

ЧАСТ A

Може да бъде разрешена единствено употребата като фунгицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно манкоцеб, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 3 юни 2005 г.

Държавите-членки трябва да отделят особено внимание на потенциалния риск от замърсяване на подпочвените води, когато активното вещество се прилага в райони, уязвими поради своите почвени условия и/или екстремни климатични условия.

Държавите-членки трябва да отделят особено внимание на остатъчните количества вещество в храните и да правят оценка на експозицията на потребителите чрез храната.

Държавите-членки трябва да отделят особено внимание на опазването на птиците, бозайниците, водните организми и неприцелните членестоноги и да гарантират, че условията за разрешаване включват мерки за ограничаване на риска.

С оглед потвърждаването на оценката на риска за птиците и бозайниците, както и на токсичността по отношение на развитието, държавите-членки изискват предоставянето на допълнителни проучвания.

Те гарантират, че нотификаторът, по чието искане манкоцеб е бил включен в настоящото приложение, предоставя тези проучвания на Комисията в рамките на две години от датата на одобрението.

115

Метирам

CAS № 9006-42-2

CIPAC № 478

Цинков амониат етиленбис (дитиокарбамат) — поли [етиленбис (тиурамдисулфид)]

≥ 840 g/kg

Производственото онечистване етилен тиоурея се счита за токсикологичен проблем и не трябва да надвишава 0,5 % от съдържанието на метирам.

1 юли 2006 г.

30 юни 2016 г.

ЧАСТ A

Може да бъде разрешена единствено употребата като фунгицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно метирам, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 3 юни 2005 г.

Държавите-членки трябва да отделят особено внимание на потенциалния риск от замърсяване на подпочвените води в случаите, в които активното вещество се прилага в райони, уязвими поради своите почвени условия и/или с екстремни климатични условия.

Държавите-членки трябва да отделят особено внимание на остатъчните количества вещество в храните и да правят оценка на експозицията на потребителите чрез храната.

Държавите-членки трябва да отделят особено внимание на опазването на птиците, бозайниците, водните организми и неприцелните членестоноги и да гарантират, че условията за разрешаване включват мерки за ограничаване на риска.

С оглед потвърждаването на оценката на риска за птиците и бозайниците държавите-членки изискват предоставянето на допълнителни проучвания. Те гарантират, че нотификаторите, по чието искане метирам е бил включен в настоящото приложение, предоставят тези проучвания на Комисията в рамките на две години от датата на одобрението.

116

Оксамил

CAS № 23135-22-0

CIPAC № 342

N.N-диметил-2-метилкарбамоилоксиимино-2-(метилтио) ацетамид

970 g/kg

1 август 2006 г.

31 юли 2016 г.

ЧАСТ A

Може да бъде разрешена единствено употребата като нематоцид и инсектицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно оксамил, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 15 юли 2005 г. При тази цялостна оценка:

държавите-членки трябва да отделят особено внимание на опазването на птиците и бозайниците, земните червеи, водните организми, повърхностните води и подпочвените води, в рискови условия.

Условията за разрешаване следва да включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска.

Държавите-членки трябва да отделят особено внимание на безопасността на операторите. Условията за разрешаване следва да включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска.

С оглед потвърждаването на оценката на риска от замърсяване на подпочвените води в кисели почви и на риска за птиците, бозайниците и земните червеи заинтересованите държави-членки изискват предоставянето на допълнителни проучвания. Те гарантират, че нотификаторът, по чието искане оксамил е бил включен в настоящото приложение, предоставя тези проучвания на Комисията в рамките на две години от датата на одобрението.

117

1-метилциклопропен (общоприетото наименование по ISO не се взема предвид при това активно вещество)

CAS № 3100-04-7

CIPAC № не е определен

1-метилциклопропен

≥ 960 g/kg

Производствените онечиствания 1-хлоро-2-метилпропен и 3-хлоро-2-метилпропен се считат за токсикологичен проблем и съдържанието им не трябва да надвишава 0,5 g/kg в техническия материал.

1 април 2006 г.

31 март 2016 г.

ЧАСТ A

Може да се разреши само използването му като растежен регулатор при растения при складиране в запечатани складове след прибиране.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно 1-метилциклопропен, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 23 септември 2005 г.

118

Форхлорфенурон

CAS № 68157-60-8

CIPAC № 633

1-(2 хлоро-4-пиридинил)-3-фенилурея

≥ 978 g/kg

1 април 2006 г.

31 март 2016 г.

ЧАСТ A

Може да бъде разрешена единствено употребата като растежен регулатор при растения.

ЧАСТ Б

При оценката на заявленията за разрешаване за продукти за растителна защита, съдържащи форхлорфенурон, за друго приложение освен за третиране на дървета киви, държавите-членки отделят особено внимание на критериите, посочени в член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, и гарантират, че всички необходими данни и информация са представени преди да бъде издадено такова разрешение

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно форхлорфенурон, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 23 септември 2005 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да отделят особено внимание на потенциалния риск от замърсяване на подпочвените води в случаите, в които активното вещество се прилага в райони, уязвими поради своите почвени и/или климатични условия.

Когато е целесъобразно, следва да се прилагат мерки за ограничаване на риска.

119

Индоксакарб

CAS № 173584-44-6

CIPAC № 612

метил (S)-N-[7-хлоро-2,3,4a,5- тетрахидро-4a-(метоксикарбонил) индено[1,2-e][1,3,4]оксадиазин -2-илкарбонил]-4′-(трифлуорометокси) карбанилат

ТМ (технически ватериал): ≥ 628 g/kg индоксакарб

1 април 2006 г.

31 март 2016 г.

ЧАСТ A

Може да бъде разрешена единствено употребата като инсектицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно индоксакарб, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 23 септември 2005 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да отделят особено внимание на опазването на водните организми.

Условията за разрешаване следва да включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска.

120

Варфарин

CAS № 81-81-2

CIPAC № 70

(RS)-4-хидрокси-3-(3-оксо-1-фенилбутил) кумарин 3-(α-ацетонилбензил)-4-хидроксикумарин

≥ 990 g/kg

1 октомври 2006 г.

30 септември 2013 г.

ЧАСТ A

Разрешава се единствено употребата като унищожител на гризачи, под формата на предварително приготвена стръв, при целесъобразност поставена в специални саморазтоварващи се хранилки.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно варфарин, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 23 септември 2005 г. При тази цялостна оценка държавите-членки следва да отделят особено внимание на защитата на операторите, опазването на птиците и на неприцелните бозайници.

Когато е целесъобразно, следва да се прилагат мерки за ограничаване на риска.

121

Клотианидин

CAS № 210880-92-5

CIPAC № 738

(E)-1-(2-хлоро-1,3-тиазол-5-илметил)-3-метил-2-нитрогуанидин

≥ 960 g/kg

1 август 2006 г.

31 юли 2016 г.

ЧАСТ A

Може да бъде разрешена единствено употребата като инсектицид.

С цел защита на неприцелните организми, и по-специално на медоносните пчели, при приложение за третиране на семена:

покриването на семената с препарата се извършва единствено в професионално оборудвани помещения за третиране на семена. В тези помещения трябва да се използват най-добрите налични техники, за да се постигне максимално ограничаване на отделянето на прах при прилагането върху семената, съхранението и транспортирането,

използва се подходящо сеитбено оборудване, за да се гарантира висока степен на проникване в почвата и максимално ограничаване на риска от разливане на количества от препарата и отделяне на прах от него.

Държавите-членки гарантират, че:

етикетът на третираните семена включва означението за третиране на семената с клотианидин и определя мерките за ограничаване на риска, предвидени в разрешението,

условията за разрешаване, по-специално при прилагане чрез пръскане, включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска с цел опазване на медоносните пчели,

се въвеждат програми за наблюдение, чрез които по целесъобразност да бъде проверена действителната експозиция на медоносните пчели на клотианидин в районите, които те активно използват за паша или които се използват от пчеларите.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно клотианидин, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 27 януари 2006 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки:

трябва да отделят особено внимание на опазването на подпочвените води, когато активното вещество се прилага в райони, уязвими поради своите почвени и/или климатични условия,

трябва да отделят особено внимание на риска за зърноядните птици и бозайници, когато веществото се използва за третиране на семена.

Условията за разрешаване следва да включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска.

122

Петоксамид

CAS № 106700-29-2

CIPAC № 655

2-хлоро-N-(2-етоксиетил)-N-(2-метил-1-фенилпроп-1-енил)ацетамид

≥ 940 g/kg

1 август 2006 г.

31 юли 2016 г.

ЧАСТ A

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно петоксамид, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 27 януари 2006 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки:

трябва да отделят особено внимание на опазването на подпочвените води, когато активното вещество се прилага в райони, уязвими поради своите почвени и/или климатични условия.

трябва да отделят особено внимание на защитата на морската среда, и по-специално на висшите водни растения.

Условията за разрешаване следва да включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска.

Държавите-членки уведомяват Комисията, в съответствие с член 38 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 за спецификацията на техническия материал, произведен за търговски цели.

123

Клодинафоп

CAS № 114420-56-3

CIPAC № 683

(R)-2-(4-(5-хлоро-3-флоро-2 пиридилокси)-фенокси)-пропионова киселина

≥ 950 g/kg (количество клодинафоп-пропаргил)

1 февруари 2007 г.

31 януари 2017 г.

ЧАСТ A

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно клодинафоп, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 27 януари 2006 г.

124

Пиримикарб

CAS № 23103-98-2

CIPAC № 231

2-диметиламино -5,6-диметилпиримидин-4-ил диметилкарбамат

≥ 950 g/kg

1 февруари 2007 г.

31 януари 2017 г.

ЧАСТ A

Може да бъде разрешена единствено употребата като инсектицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно пиримикарб, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 27 януари 2006 г.

Държавите-членки трябва да отделят особено внимание на безопасността на операторите и да гарантират, че условията на употреба налагат използването на подходящи средства за лична защита.

Държавите-членки трябва да отделят особено внимание на опазването на водните организми и да гарантират, че условията за разрешаване включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска, като например създаване на буферни зони.

С оглед потвърждаването на дългосрочната оценка на риска по отношение на птиците и по отношение на евентуалното замърсяване на подпочвените води, по-специално с метаболита R35140, съответните държави-членки изискват предоставянето на допълнителни проучвания. Те гарантират, че нотификаторът, по чието искане пиримикарб е бил включен в настоящото приложение, предоставя тези проучвания на Комисията в рамките на две години от датата на одобрението.

125

Римсулфорон

CAS № 122931-48-0 (римсулфурон)

CIPAC № 716

1-(4-6 диметоксипиримидин-2-ил)-3-(3-етилсулфонил-2-пиридилсулфонил)урея

≥ 960 g/kg (изразени като римсулфорон)

1 февруари 2007 г.

31 януари 2017 г.

ЧАСТ A

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно римсулфорон, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 27 януари 2006 г.

Държавите-членки трябва да отделят особено внимание на защитата на растенията, които не са визирани, и на подпочвените води, които са особено уязвими. Условията за разрешаване следва да включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска.

126

Толклофос-метил

CAS № 57018-04-9

CIPAC № 479

 

O-2,6-дихлоро-p-толил О,О-диметил фосфоротиоат

 

O-2,6-дихлоро-4-метилфенил О,О-диметил фосфоротиоат

≥ 960 g/kg

1 февруари 2007 г.

31 януари 2017 г.

ЧАСТ A

Може да бъде разрешена единствено употребата като фунгицид.

ЧАСТ Б

При оценката на заявленията за разрешаване за продукти за растителна защита, съдържащи толклофос-метил, за друго приложение освен третиране на предварителното засаждане на грудки (семена) и третиране на почвите за засаждане на марули в култивационни съоръжения, държавите-членки отделят особено внимание на критериите в член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 и гарантират, че всички необходими данни и информация се представят преди да бъде издадено това разрешение.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно толклофос-метил, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 27 януари 2006 г.

127

Тритиконазол

CAS № 131983-72-7

CIPAC № 652

(±)-(E)-5-(4-хлоробензилиден)-2,2-диметил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)циклопентанол

≥ 950 g/kg

1 февруари 2007 г.

31 януари 2017 г.

ЧАСТ A

Може да бъде разрешена единствено употребата като фунгицид.

ЧАСТ Б

При оценката на заявленията за разрешаване за продукти за растителна защита, съдържащи тритиконазол, за друго приложение освен за третиране на семена, държавите-членки отделят особено внимание на критериите в член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 и гарантират, че всички необходими данни и информация се представят преди да бъде издадено това разрешение.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно тритиконазол, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 27 януари 2006 г. При тази цялостна оценка държавите-членки:

трябва да отделят особено внимание на безопасността на операторите. Условията за разрешаване следва да включват, когато е целесъобразно, защитни мерки;

трябва да отделят особено внимание на потенциалния риск от замърсяване на подпочвените води в уязвимите райони, по-специално с високоустойчивото активно вещество и неговия метаболит RPA 406341;

трябва да отделят особено внимание на защитата на зърноядните птици (дългосрочен риск).

Условията за разрешаване следва да включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска.

С оглед потвърждаването на оценката на риска за зърноядните птици държавите-членки изискват предоставянето на допълнителни проучвания. Те гарантират, че нотификаторът, по чието искане тритиконазол е бил включен в настоящото приложение, предоставя тези проучвания на Комисията в рамките на две години от датата на одобрението.

128

Димоксистробин

CAS № 149961-52-4

CIPAC № 739

(Е)-о-(2,5-диметилфенокси-метил)-2-метоксиимино-N-метилфенилацетамид

≥ 980 g/kg

1 октомври 2006 г.

30 септември 2016 г.

ЧАСТ A

Може да бъде разрешена единствено употребата като фунгицид.

ЧАСТ Б

При оценката на заявленията за разрешаване за продукти за растителна защита, съдържащи димоксистробин, за приложения на закрито, държавите-членки отделят особено внимание на критериите в член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 и гарантират, че всички необходими данни и информация се представят преди да бъде издадено това разрешение.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно димоксистробин, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 27 януари 2006 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки:

трябва да отделят особено внимание на опазването на подпочвените води, когато активното вещество се използва в условията на нисък коефициент на усвояване от земеделските култури, или в райони, уязвими поради своите почвени и/или климатични условия;

трябва да отделят особено внимание на опазването на водните организми.

Условията за разрешаване следва да включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска.

Засегнатите държави-членки следва да изискват предоставянето на:

подробен анализ на риска за птиците и бозайниците, като се отчита формулацията на активното вещество;

изчерпателна оценка на риска за водната среда, като се отчитат високият хроничен риск за рибата и ефективността на мерките за ограничаване на потенциалния риск, като се имат предвид по-специално отичането и отцеждането.

Те гарантират, че нотификаторът, по чието искане димоксистробин е бил включен в настоящото приложение, предоставя тези проучвания на Комисията в рамките на две години от датата на одобрението.

129

Клопиралид

CAS № 1702-17-6

CIPAC № 455

3, 6-дихлоропиридин-2-карбоксилна киселина

≥ 950 g/kg

1 май 2007 г.

30 април 2017 г.

ЧАСТ A

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

ЧАСТ Б

При оценката на заявленията за разрешаване за продукти за растителна защита, съдържащи клопиралид, за друго приложение освен чрез пръскане, държавите-членки отделят особено внимание на критериите в член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, и гарантират, че всички необходими данни и информация се представят преди да бъде издадено това разрешение.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно клопиралид, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 4 април 2006 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да отделят особено внимание на:

защитата на неприцелните растения и на подпочвените води в рискови условия. Условията за разрешаване следва да включват мерки за ограничаване на риска и следва да се въведат програми за наблюдение, с цел да се удостовери потенциално замърсяване на подпочвените води в уязвимите райони, когато това е целесъобразно.

С оглед потвърждаването на резултатите относно метаболизма на животните съответните държави-членки следва да изискват предоставянето на допълнителни проучвания. Те гарантират, че нотификаторът, по чието искане клопиралид е бил включен в настоящото приложение, предоставя тези проучвания на Комисията в рамките на две години от датата на одобрението.

130

Ципродинил

CAS № 121522-61-2

CIPAC № 511

(4-циклопропил-6-метил-пиримидин-2-ил)-фенил-амин

≥ 980 g/kg

1 май 2007 г.

30 април 2017 г.

ЧАСТ A

Може да бъде разрешена единствено употребата като фунгицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно ципродинил, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 4 април 2006 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки:

трябва да отделят особено внимание на безопасността на операторите и да гарантират, че условията на употреба налагат използването на подходящи средства за лична защита,

трябва да отделят особено внимание на опазването на птиците, бозайниците и водните организми. Условията за разрешаване следва да включват мерки за ограничаване на риска, като например създаване на буферни зони.

С оглед потвърждаването на оценката на риска за птиците и бозайниците и относно възможното наличие на остатъци от метаболита CGA 304075 в храните от животински произход засегнатите държави-членки изискват предоставянето на допълнителни проучвания. Те гарантират, че нотификаторът, по чието искане ципродинил е бил включен в настоящото приложение, предоставя тези проучвания на Комисията в рамките на две години от датата на одобрението.

131

Фосетил

CAS № 15845-66-6

CIPAC № 384

Етил хидроген фосфонат

≥ 960 g/kg (изразени като фосетил-Аl)

1 май 2007 г.

30 април 2017 г.

ЧАСТ A

Може да бъде разрешена единствено употребата като фунгицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно фосетил, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 4 април 2006 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки:

трябва да отделят особено внимание на опазването на птиците, бозайниците, водните организми и неприцелните членестоноги.

Условията за разрешаване следва да включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска, като например създаване на буферни зони.

С оглед потвърждаването на оценката на риска за неприцелните членестоноги, по-специално по отношение на полевото възстановяване, както и за тревопасните бозайници, съответните държави-членки следва да изискват предоставянето на допълнителни проучвания. Те гарантират, че нотификаторът, по чието искане фосетил е бил включен в настоящото приложение, предоставя тези проучвания на Комисията в рамките на две години от датата на одобрението.

132

Тринексапак

CAS № 104273-73-6

CIPAC № 732

4-(циклопропил-хидроксиметилен)-3,5-диоксоциклохексанкарбоксилна киселина

≥ 940 g/kg (изразени като тринексапак-етил)

1 май 2007 г.

30 април 2017 г.

ЧАСТ A

Може да бъде разрешена единствено употребата като растежен регулатор при растения.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно тринексапак, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 4 април 2006 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки:

трябва да отделят особено внимание на опазването на птиците и бозайниците.

Условията за разрешаване следва да включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска.

133

Дихлорпроп-P

CAS № 15165-67-0

CIPAC № 476

(R)-2-(2,4-дихлорофенокси пропанова киселина

≥ 900 g/kg

1 юни 2007 г.

31 май 2017 г.

ЧАСТ A

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно дихлорпроп-P, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 23 май 2006 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки:

трябва да отделят особено внимание на защитата на птиците, бозайниците, водните организми и неприцелните растения. Условията за разрешаване следва да включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска.

С оглед потвърждаването на резултатите относно метаболизма на животните и от анализа на риска за силно и краткотрайно излагане на въздействието на тези продукти на птиците, както и от силното излагане на въздействието им на тревопасните бозайници, засегнатите държави-членки изискват предоставянето на допълнителни проучвания.

Те гарантират, че нотифициращите лица, по чието искане дихлорпроп-P е бил включен в настоящото приложение, предоставя тези проучвания на Комисията в рамките на две години от датата на одобрението.

134

Метконазол

CAS № 125116-23-6 (неустановена стереохимия)

CIPAC № 706

(1RS, 5RS;1RS,5SR)-5-(4-хлоробензил)-2,2-диметил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил) циклопентанол

≥ 940 g/kg

(съчетание от цис- и транс-изомери)

1 юни 2007 г.

31 май 2017 г.

ЧАСТ A

Може да бъде разрешена единствено употребата като фунгицид и като растежен регулатор при растения.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно метконазол, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 23 май 2006 г.

При тази цялостна оценка:

държавите-членки трябва да отделят особено внимание на опазването на водните организми, птиците и бозайниците. Условията за разрешаване следва да включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска,

държавите-членки трябва да отделят особено внимание на безопасността на операторите. Условията за разрешаване следва да включват, когато е целесъобразно, защитни мерки.

135

Пириметанил

CAS № 53112-28-0

CIPAC № не е определен

N-(4,6-диметилпиримидин-2-ил) анилин

≥ 975 g/kg

(производственото онечистване цианамид се счита за токсикологичен проблем и не трябва да надвишава 0,5 g/kg в техническия материал)

1 юни 2007 г.

31 май 2017 г.

ЧАСТ A

Може да бъде разрешена единствено употребата като фунгицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно пириметанил, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 23 май 2006 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки:

трябва да отделят особено внимание на опазването на водните организми. Условията за разрешаване следва да включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска, като създаване на буферни зони,

трябва да отделят особено внимание на безопасността на оператора и да гарантират, че условията на употреба налагат използването на подходящи средства за лична защита.

С оглед потвърждаването на оценката на риска по отношение на рибите съответните държави-членки следва да изискват предоставянето на допълнителни проучвания. Те гарантират, че нотификаторът, по чието искане пириметанил е бил включен в настоящото приложение, предоставя тези проучвания на Комисията в рамките на две години от датата на одобрението.

136

Триклопир

CAS № 055335-06-3

CIPAC № 376

3,5,6-трихлоро-2-пиридилоксиоцетна киселина

≥ 960 g/kg

(като Триклопир бутоксиетил естер)

1 юни 2007 г.

31 май 2017 г.

ЧАСТ A

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

ЧАСТ Б

При оценката на заявленията за разрешаване за продукти за растителна защита, съдържащи триклопир, за друго приложение освен чрез пръскане на пасища и ливади, държавите-членки отделят особено внимание на критериите в член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 и гарантират, че всички необходими данни и информация се представят преди да бъде издадено това разрешение.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно триклопир, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 23 май 2006 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки:

трябва да отделят особено внимание на опазването на подпочвените води в рискови условия. Когато е целесъобразно, условията за разрешаване следва да включват мерки за ограничаване на риска и в уязвимите райони следва да се въведат програми за наблюдение;

трябва да отделят особено внимание на безопасността на работещите с това вещество и да гарантират, че условията на употреба да налагат използването на подходящи средства за лична защита,

трябва да отделят особено внимание на опазването на птиците, бозайниците, водните организми и неприцелните растения. Условията за разрешаване следва да включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска.

С оглед потвърждаването на оценката на риска от силно и краткотрайно излагане на въздействието на птиците и бозайниците и на риска за водните организми от излагане на въздействието на метаболита 6-хлоро-2-пиридинол засегнатите държави-членки изискват предоставянето на допълнителни проучвания. Те гарантират, че нотификаторът, по чието искане триклопир е бил включен в настоящото приложение, предоставя тези проучвания на Комисията в рамките на две години от датата на одобрението.

137

Метрафенон

CAS № 220899-03-6

CIPAC № 752

3’-бромо-2,3,4,6’-тетраметокси-2’,6-диметил бензофенон

≥ 940 g/kg

1 февруари 2007 г.

31 януари 2017 г.

ЧАСТ A

Може да бъде разрешена единствено употребата като фунгицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно метрафенон, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 14 юли 2006 г.

Държавите-членки уведомяват Комисията, в съответствие с член 38 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 за спецификацията на техническия материал, произведен за търговски цели.

138

Bacillus subtilis

(Cohn 1872)

Щам QST 713, идентичен с щам AQ 713

Микробна колекция №: NRRL B-21661

CIPAC № не е определен

Не се прилага

 

1 февруари 2007 г.

31 януари 2017 г.

ЧАСТ A

Може да бъде разрешена единствено употребата като фунгицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно Bacillus subtilis, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 14 юли 2006 г.

139

Спинозад

CAS № 131929-60-7 (Спинозин A)

131929-63-0 (Спинозин D)

CIPAC № 636

 

Спинозин A:

(2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-деокси-2,3,4-три-O-метил-α-L-манопиранозилокси)-13-(4-диметиламино-2,3,4,6-тетрадеокси-ß-D-еритропиранозилокси)-9-етил-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-хексадекахидро-14-метил-1H-8-оксациклододека[b]as-индацин-7,15-дион

 

Спинозин D:

(2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-(6-деокси-2,3,4-три-O-метил-α-L- манопиранозилокси)-13-(4-диметиламино-2,3,4,6-тетрадеокси-ß-D- еритропиранозилокси)-9-етил-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-хексадекахидро-4,14-диметил-1H-8-оксациклододека[b]as-индацин-7,15-дион

Спинозад е смес от 50—95 % спинозин А и 5—50 % спинозин D

≥ 850 g/kg

1 февруари 2007 г.

31 януари 2017 г.

ЧАСТ A

Може да бъде разрешена единствено употребата като инсектицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно спинозад, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 14 юли 2006 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки:

трябва да отделят особено внимание на опазването на водните организми;

трябва да отделят особено внимание на риска за земните червеи, когато веществото се използва в оранжерии.

Условията за разрешаване следва да включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска.

140

Тиаметоксам

CAS № 153719-23-4

CIPAC № 637

(E,Z)-3-(2-хлоротиазол-5-илметил)-5-метил-[1,3,5]оксадиазинан-4-илидин-N-нитроамин

≥ 980 g/kg

1 февруари 2007 г.

31 януари 2017 г.

ЧАСТ A

Може да бъде разрешена единствено употребата като инсектицид.

С цел защита на неприцелните организми, и по-специално на медоносните пчели, при приложение за третиране на семена:

покриването на семената с препарата се извършва единствено в професионално оборудвани помещения за третиране на семена. В тези помещения трябва да се използват най-добрите налични техники, за да се постигне максимално ограничаване на отделянето на прах при прилагането върху семената, съхранението и транспортирането,

използва се подходящо сеитбено оборудване, за да се гарантира високо ниво на проникване в почвата и максимално ограничаване на риска от разливане на количества от препарата и отделяне на прах от него.

Държавите-членки гарантират, че:

етикетът на третираните семена включва означението за третиране на семената с тиаметоксам и определя мерките за ограничаване на риска, предвидени в разрешението,

условията за разрешаване, по-специално при прилагане чрез пръскане, включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска с цел защита на медоносните пчели,

по целесъобразност се въвеждат програми за наблюдение, чрез които да бъде проверена действителната експозиция на медоносните пчели на тиаметоксам в районите, които те активно използват за паша или които се използват от пчеларите.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно тиаметоксам, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 14 юли 2006 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки:

трябва да отделят особено внимание на потенциалния риск от замърсяване на подпочвените води, по-специално от активното вещество и от неговите метаболити NOA 459602, SYN 501406 и CGA 322704, когато активното вещество се прилага в райони, уязвими поради своите почвени и/или климатични условия,

трябва да отделят особено внимание на защитата на водните организми,

трябва да отделят особено внимание на дългосрочния риск за малките тревопасни животни, ако веществото се използва за третиране на семена.

Условията за разрешаване следва да включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска.

141

Фенамифос

CAS № 22224-92-6

CIPAC № 692

(RS)- етил 4-метилтио-м-толил изопропил-фосфорамидат

≥ 940 g/kg

1 август 2007 г.

31 юли 2017 г.

ЧАСТ A

Разрешава се единствено употребата като нематоцид, прилаган чрез капково напояване в култивационни съоръжения с постоянна конструкция.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно фенамифос, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 14 юли 2006 г.

При тази цялостна оценка:

държавите-членки трябва да отделят особено внимание на опазването на водните организми, неприцелните организми, обитаващи почвата, и на подпочвените води в рискови условия.

Когато е целесъобразно, условията за разрешаване следва да включват мерки за ограничаване на риска и следва да се въведат програми за наблюдение с цел да се удостовери потенциално замърсяване на подпочвените води в уязвимите райони.

142

Етефон

CAS № 16672-87-0

CIPAC № 373

2-хлороетил-фосфониева киселина

≥ 910 g/kg (технически материал — ТС)

Производствените онечиствания MEPHA (моно 2-хлороетил естер, 2-хлороетил фосфониева киселина) и 1,2-дихлороетан се счита за токсикологичен проблем и не трябва да превишават съответно 20 g/kg и 0,5 g/kg в техническия материал.

1 август 2007 г.

31 юли 2017 г.

ЧАСТ A

Може да бъде разрешена единствено употребата като растежен регулатор при растения.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно етефон, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 14 юли 2006 г.

143

Флузилазол (2)

CAS № 85509-19-9

CIPAC № 435

Бис (4-флуорофенил)(метил)(1H-1,2.4-триазол-1-илметил)силан

925 g/kg

1 януари 2007 г.

30 юни 2008 г.

ЧАСТ A

Може да бъде разрешена само употребата като фунгицид при следните култури:

зърнени култури, различни от ориз (2),

царевица (2),

семена от репица (2),

захарно цвекло (2),

в концентрации, които не надвишават 200 g активно вещество на хектар за едно третиране.

Следните видове употреба не бива да бъдат разрешавани:

приложение с авиационна техника,

приложение с пръскачки за носене на гръб или апарати за носене в ръка, нито от частни, нито от професионални потребители,

в личните стопанства.

Държавите-членки гарантират, че се прилагат всички подходящи мерки за ограничаване на риска. По-специално внимание трябва да се обърне на опазването на:

водните организми. Трябва да се спазва подходяща дистанция между третираните площи и повърхностните водни обекти. Тази дистанция може да зависи от това дали се прилагат или не техники или средства, които намаляват разпръскването,

птиците и бозайниците. Условията за разрешаване включват мерки за ограничаване на риска, като например разумно определяне на времето на приложение и подбор на формулировки, които в резултат на своето физическо представяне или наличието на агенти, гарантиращи съответна степен на ограничаване на въздействието, свеждат до минимум експозицията за съответните видове,

операторите, които трябва да носят подходящи защитни дрехи, по-специално ръкавици, работни комбинезони, гумени ботуши и защита на лицето или предпазни очила по време на смесване, товарене, употреба и почистване на оборудването, освен ако експозицията на активното вещество не е избегната чрез проектното решение и конструкцията на самото оборудване или чрез монтирането на специални защитни компоненти към това оборудване.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията в доклада за преглед относно флузилазол, и по-специално допълнения I и II към него.

Държавите-членки трябва да гарантират, че притежателите на разрешения докладват най-късно на 31 декември всяка година за възникнали здравословни проблеми на оператори. Държавите-членки могат да изискват елементите, като данни за продажби и проучване на моделите за използване, да бъдат представени така, че да може да бъде получена реална картина на условията за използване и възможното токсикологично въздействие на флузилазол.

С оглед предотвратяване на потенциално предизвикващите смущения на ендокринната система свойства на флузилазол държавите-членки изискват предоставянето на допълнителни проучвания в рамките на две години след приемането на Насоките от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)за изпитвания относно нарушаването на функциите на ендокринната система. Те гарантират, че нотификаторът, по чието искане флузилазол е бил включен в настоящото приложение, предоставя тези проучвания на Комисията в рамките на две години от датата на одобрението.

144

Карбендазим (неустановена стереохимия)

CAS № 10605-21-7

CIPAC № 263

Метил бензимидазол-2-илкарбамат

980 g/kg

1 януари 2007 г.

13 юни 2011 г.

ЧАСТ A

Може да бъде разрешена само употребата като фунгицид при следните култури:

зърнени култури

семена от репица

захарно цвекло

царевица

в концентрации, които не надвишават

0,25 kg активно вещество на хектар за едно третиране за зърнени култури и семена от репица,

0,075 kg активно вещество на хектар за едно третиране за захарно цвекло,

0,1 kg активно вещество на хектар за едно третиране за царевица.

Следните видове употреба не бива да бъдат разрешавани:

приложение с авиационна техника,

приложение с машини за пръскане, които се носят на гръб или ръчни машини за пръскане, нито от любители, нито от професионални потребители,

в личните стопанства.

Държавите-членки гарантират, че се прилагат всички съответни мерки за ограничаване на риска. По-специално внимание трябва да се отдели на опазването на:

водните организми. Трябва да се спазва подходяща дистанция между третираните площи и повърхностните водни обекти. Тази дистанция може да зависи от това дали се прилагат или не техники или средства, които намаляват разпръскването,

дъждовни червеи и други макроорганизми в почвата. Условията за разрешаване включват мерки за ограничаване на риска, като например подбор на най-подходящото съчетание на броя на третиранията и времето и честотата на приложение и, при необходимост, степента на концентрация на активното вещество;

птиците и бозайниците. Условията за разрешаване включват мерки за ограничаване на риска, като например разумно определяне на времето на приложение и подбор на формулировки, които в резултат на физическото си представяне или наличието на агенти, гарантиращи съответна степен на ограничаване на въздействието, свеждат до минимум експозицията за съответните видове,

операторите, които трябва да носят подходящо защитно облекло, по-специално ръкавици, работни комбинезони, гумени ботуши и защита на лицето или предпазни очила по време на смесване, товарене, прилагане и почистване на оборудването, освен ако експозицията на активното вещество не е съответно предотвратена посредством проектното решение и конструкцията на самото оборудване или чрез монтирането на специални защитни компоненти към това оборудване.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед на карбендазим, и по-специално допълнения I и II към него.

Държавите-членки трябва да гарантират, че притежателите на разрешения докладват най-късно на 31 декември всяка година за възникнали здравословни проблеми при оператори. За да може да бъде получена реална представа за условията на употреба и вероятното токсикологично въздействие на карбендазим, държавите-членки могат да изискват предоставянето на информация като данни за продажбите и проучване на тенденциите при употребата.

145

Каптан

CAS № 133-06-02

CIPAC № 40

N-(трихлорометилтио) циклохекс-4-ен-1,2-дикарбоксимид

≥ 910 g/kg

Онечиствания:

 

Перхлорометилмеркаптан (R005406): не повече от 5 g/kg

 

Фолпет: не повече от 10 g/kg

 

Въглероден тетрахлорид: не повече от 0,1 g/kg

1 октомври 2007 г.

30 септември 2017 г.

ЧАСТ A

Може да бъде разрешена единствено употребата като фунгицид.

ЧАСТ Б

При оценката на заявленията за разрешаване за продукти за растителна защита, съдържащи каптан, за друго приложение освен за третиране на домати, държавите-членки отделят особено внимание на критериите в член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 и гарантират, че всички необходими данни и информация се представят преди да бъде издадено това разрешение.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно каптан, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 29 септември 2006 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да отделят особено внимание на:

безопасността на операторите и работниците. Разрешените условия на употреба трябва да налагат използването на подходящи средства за лична защита и мерки за ограничаване на риска с оглед намаляването на експозицията;

експозицията на потребителите чрез храната предвид бъдещи промени в максимално допустимите граници на остатъчни вещества;

опазването на подпочвените води в рискови условия. Когато е целесъобразно, условията за разрешаване следва да включват мерки за ограничаване на риска и да се въведат програми за наблюдение в уязвимите райони;

опазването на птиците, бозайниците и водните организми. Условията за разрешаване следва да включват мерки за ограничаване на риска.

С оглед потвърждаването на дългосрочната оценка на риска по отношение на птиците и бозайниците, както и на токсикологичната оценка на метаболитите, присъстващи в подпочвените води в рискови условия, засегнатите държави-членки изискват предоставянето на допълнителни проучвания. Те гарантират, че нотификаторът, по чието искане каптан е бил включен в настоящото приложение, предоставя тези проучвания на Комисията в рамките на две години от датата на одобрението.

146

Фолпет

CAS № 133-07-3

CIPAC № 75

N-(трихлорометилтио) фталимид

≥ 940 g/kg

Онечиствания:

 

Перхлорометилмеркаптан (R005406): не повече от 3,5 g/kg

 

Въглероден тетрахлорид: не повече от 4 g/kg

1 октомври 2007 г.

30 септември 2017 г.

ЧАСТ A

Може да бъде разрешена единствено употребата като фунгицид.

ЧАСТ Б

При оценката на заявленията за разрешаване за продукти за растителна защита, съдържащи фолпет, за друго приложение освен за третиране на зимна пшеница, държавите-членки отделят особено внимание на критериите в член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 и гарантират, че всички необходими данни и информация се представят преди да бъде издадено това разрешение.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно фолпет, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 29 септември 2006 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да отделят особено внимание на:

безопасността на операторите и работниците. Разрешените условия на употреба трябва да налагат използването на подходящи средства за лична защита,

експозицията на потребителите чрез храната предвид бъдещи промени в максимално допустимите граници на остатъчни вещества;

опазването на птиците, бозайниците, водните и почвените организми. Условията за разрешаване следва да включват мерки за ограничаване на риска.

С оглед потвърждаването на оценката на риска за птиците, бозайниците и земните червеи, съответните държави-членки изискват предоставянето на допълнителни проучвания. Те гарантират, че нотификаторът, по чието искане фолпет е бил включен в настоящото приложение, предоставя тези проучвания на Комисията в рамките на две години от датата на одобрението.

147

Форметанат

CAS № 23422-53-9

CIPAC № 697

3-диметиламинометиленаминофенил метилкарбамат

≥ 910 g/kg

1 октомври 2007 г.

30 септември 2017 г.

ЧАСТ A

Може да бъде разрешена единствено употребата като инсектицид и акарицид.

ЧАСТ Б

При оценката на заявленията за разрешаване за продукти за растителна защита, съдържащи форметанат, за друго приложение освен аз третиране на полски домати и декоративни храсти, държавите-членки отделят особено внимание на критериите в член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 и гарантират, че всички необходими данни и информация се представят преди да бъде издадено това разрешение.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно форметанат, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 29 септември 2006 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки:

трябва да отделят особено внимание на опазването на птиците, бозайниците, неприцелните членестоноги и пчелите и да гарантират, че условията за разрешаване включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска;

трябва да отделят особено внимание на безопасността на операторите и да гарантират, че условията на употреба налагат използването на подходящи средства за лична защита;

трябва да отделят особено внимание на експозицията на потребителите чрез храната предвид бъдещи изменения на максимално допустимите граници на остатъчни вещества.

С оглед потвърждаването на оценката на риска за птиците, бозайниците и неприцелните членестоноги държавите-членки изискват предоставянето на допълнителни проучвания. Те гарантират, че нотификаторът, по чието искане форметанат е бил включен в настоящото приложение, предоставя тези проучвания на Комисията в рамките на две години от датата на одобрението.

148

Метиокарб

CAS № 2032-65-7

CIPAC № 165

4-метилтио-3,5-ксилил метилкарбамат

≥ 980 g/kg

1 октомври 2007 г.

30 септември 2017 г.

ЧАСТ A

Може да бъде разрешена единствено употреба като репелент за третиране на семена, инсектицид и молюскоцид.

ЧАСТ Б

При оценката на заявленията за разрешаване за продукти за растителна защита, съдържащи метиокарб, за друго приложение освен за третиране на семена от царевица, държавите-членки отделят особено внимание на критериите в член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 и гарантират, че всички необходими данни и информация се представят преди да бъде издадено това разрешение.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно метиокарб, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 29 септември 2006 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки:

трябва да отделят особено внимание на опазването на птиците, бозайниците и неприцелните членестоноги и да гарантират, че условията за разрешаване включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска;

трябва да отделят особено внимание на безопасността на операторите и страничните лица и да гарантират, че условията на употреба налагат използването на подходящи средства за лична защита;

трябва да отделят особено внимание на експозицията на потребителите чрез храната предвид бъдещи промени в максимално допустимите граници на остатъчни вещества.

С оглед потвърждаването на оценката на риска за птиците, бозайниците и неприцелните членестоноги, както и с оглед потвърждаването на токсикологичната оценка относно метаболитите, които евентуално присъстват в културите, заинтересованите държави-членки изискват предоставянето на допълнителни проучвания. Те гарантират, че нотификаторът, по чието искане метиокарб е бил включен в настоящото приложение, предоставя тези проучвания на Комисията в рамките на две години от датата на одобрението.

149

Диметоат

CAS № 60-51-5

CIPAC № 59

O,O-диметил-S-(N-метилкарбамоилметил)фосфородитиоат; 2-диметоксифосфинотиоилтио-N-метилацетамид

≥ 950 g/kg

Онечиствания:

ометоат: не повече от 2 g/kg

изодиметоат: не повече от 3 g/kg

1 октомври 2007 г.

30 септември 2017 г.

ЧАСТ A

Може да бъде разрешена единствено употребата като инсектицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно диметоат, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 24 ноември 2006 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки:

трябва да отделят особено внимание на опазването на птиците, бозайниците, водните организми и други неприцелни членестоноги. Условията за разрешаване следва да включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска, като например създаване на буферни зони, намаляване на повърхностния отток и отводнителни системи;

трябва да отделят особено внимание на експозицията на потребителите чрез храната,

трябва да отделят особено внимание на безопасността на операторите и да гарантират, че условията на употреба налагат използването на подходящи средства за лична защита.

С оглед потвърждаването на оценката на риска за птиците, бозайниците и неприцелните членестоноги, както и с оглед потвърждаването на токсикологичната оценка на метаболитите, които евентуално присъстват в културите, заинтересованите държави-членки изискват предоставянето на допълнителни проучвания.

Те гарантират, че нотификаторът, по чието искане диметоат е бил включен в настоящото приложение, предоставя тези проучвания на Комисията в рамките на две години от датата на одобрението.

150

Диметоморф

CAS № 110488-70-5

CIPAC № 483

(E,Z) 4-[3-(4-хлорофенил)-3-(3,4-диметоксифенил)акрилоил]морфолин

≥ 965 g/kg

1 октомври 2007 г.

30 септември 2017 г.

ЧАСТ A

Може да бъде разрешена единствено употребата като фунгицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно диметоморф, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 24 ноември 2006 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да отделят особено внимание на:

безопасността на операторите и работниците. Разрешените условия на употреба трябва да налагат използването на подходящи средства за лична защита;

опазването на птиците, бозайниците и водните организми.

Условията за разрешаване следва да включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска.

151

Глюфозинат

CAS № 77182-82-2

CIPAC № 437.007

Амониум(DL)-хомоаланин-4-ил(метил)фосфинат

950 g/kg

1 октомври 2007 г.

30 септември 2017 г.

ЧАСТ A

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

ЧАСТ Б

При оценката на заявленията за разрешаване за продукти за растителна защита, съдържащи глюфозинат, за друго приложение освен за третиране на ябълкови овощни градини, по-специално по отношение на експозицията на операторите и потребителите, държавите-членки отделят особено внимание на критериите в член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 и гарантират, че всички необходими данни и информация се представят преди да бъде издадено това разрешение.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно глюфозинат, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 24 ноември 2006 г. При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да отделят особено внимание на:

безопасността на операторите, работниците и страничните лица. Условията за разрешаване следва да включват, когато е целесъобразно, защитни мерки;

потенциалния риск от замърсяване на подпочвените води в случаите, в които препаратът се прилага в райони, уязвими поради своите почвени и/или климатични условия;

опазването на бозайниците, неприцелните членестоноги и неприцелните растения.

Условията за разрешаване следва да включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска.

С оглед потвърждаването на оценката на риска за бозайниците и неприцелните членестоноги в ябълкови овощни градини заинтересованите държави-членки изискват предоставянето на допълнителни проучвания. Те гарантират, че нотификаторът, по чието искане глюфозинат е бил включен в настоящото приложение, предоставя тези проучвания на Комисията в рамките на две години от датата на одобрението.

152

Метрибузин

CAS № 21087-64-9

CIPAC № 283

4-амино-6-терт-бутил-3-метилтио-1,2,4-триазин-5(4Н)-он

≥ 910 g/kg

1 октомври 2007 г.

30 септември 2017 г.

ЧАСТ A

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

ЧАСТ Б

При оценката на заявленията за разрешаване за продукти за растителна защита, съдържащи метрибузин, за друго приложение освен като селективен хербицид за обработка след поникване на картофите, държавите-членки отделят особено внимание на критериите в член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 и гарантират, че всички необходими данни и информация се представят преди да бъде издадено това разрешение.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно метрибузин, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 24 ноември 2006 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки:

трябва да отделят особено внимание на опазването на водораслите, водните растения и неприцелните растения извън третираната площ и да гарантират, че условията за разрешаване включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска.

трябва да отделят особено внимание на безопасността на операторите и да гарантират, че условията на употреба налагат използването на подходящи средства за лична защита.

С оглед потвърждаването на оценката на риска за подпочвените води съответните държави-членки изискват предоставянето на допълнителни данни. Те гарантират, че нотификаторът, по чието искане метрибузин е бил включен в настоящото приложение, предоставя тези проучвания на Комисията в рамките на две години от датата на одобрението.

153

Фосмет

CAS № 732-11-6

CIPAC № 318

О,О-диметил S-фталимидометил фосфородитионат; N-(диметоксифосфинотиоилтиометил)фаталимид

≥ 950 g/kg

Онечиствания:

фосмет оксон: не повече от 0,8 g/kg

изо фосмет: не повече от 0,4 g/kg

1 октомври 2007 г.

30 септември 2017 г.

ЧАСТ A

Може да бъде разрешена единствено употребата като инсектицид и акарицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно фосмет, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 24 ноември 2006 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки:

трябва да отделят особено внимание на опазването на птиците, бозайниците, водните организми, пчелите и други неприцелни членестоноги. Условията за разрешаване трябва да включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска, като създаване на буферни зони, намаляване на повърхностния отток и отводнителни системи,

трябва да отделят особено внимание на безопасността на операторите и да гарантират, че условията на употреба налагат използването на подходящи средства за лична и респираторна защита.

С оглед потвърждаването на оценката на риска за птиците (остър риск) и тревопасните бозайници (дългосрочен риск) заинтересованите държави-членки изискват предоставянето на допълнителни проучвания. Те гарантират, че нотификаторът, по чието искане фосмет е бил включен в настоящото приложение, предоставя тези проучвания на Комисията в рамките на две години от датата на одобрението.

154

Пропамокарб

CAS № 24579-73-5

CIPAC № 399

Пропил 3-(диметиламино)пропилкарбамат

≥ 920 g/kg

1 октомври 2007 г.

30 септември 2017 г.

ЧАСТ A

Може да бъде разрешена единствено употребата като фунгицид.

ЧАСТ Б

При оценката на заявленията за разрешаване за продукти за растителна защита, съдържащи пропамокарб, за друго приложение освен листно, държавите-членки отделят особено внимание на критериите в член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, и гарантират, че всички необходими данни и информация се представят преди да бъде издадено това разрешение.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно пропамокарб, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 24 ноември 2006 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да отделят особено внимание на:

безопасността на операторите и работниците. Условията за разрешаване следва да включват, когато е целесъобразно, защитни мерки;

прехвърлянето на остатъчни количества почва за други култури от сеитбообращението или следващи култури;

опазването на повърхностните и подпочвените води в уязвимите райони;

опазването на птиците, бозайниците и водните организми. Условията за разрешаване следва да включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска.

155

Етопрофос

CAS № 13194-48-4

CIPAC № 218

O-етил S,S-дипропил фосфородитиоат

> 940 g/kg

1 октомври 2007 г.

30 септември 2017 г.

ЧАСТ A

Може да бъде разрешена единствено употребата като нематоцид и инсектицид в почвата.

Разрешения следва да се издават само на професионални потребители.

ЧАСТ Б

При оценката на заявленията за разрешаване за продукти за растителна защита, съдържащи етопрофос, за друго приложение освен за третиране на картофи, които не са отглеждани за консумация от хора или животни, държавите-членки отделят особено внимание на критериите в член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 и гарантират, че всички необходими данни и информация се представят преди да бъде издадено това разрешение.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно етопрофос, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 16 март 2007 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да отделят особено внимание на:

остатъчните вещества и да оценят експозицията на потребителите чрез храната предвид бъдещо преразглеждане на максимално допустимите граници на остатъчни вещества;

безопасността на оператора. Разрешените условия на употреба трябва да налагат използването на подходящи средства за лична и респираторна защита, както и други мерки за ограничаване на риска, като използване на затворена система за транспортиране при разпространяването на продукта;

опазването на птиците, бозайниците и водните организми, както и на повърхностните или подпочвените води в рискови условия. Условията за разрешаване следва да включват мерки за ограничаване на риска, като например създаване на буферни зони и постигане на пълно разтваряне на гранулите в почвата.

С оглед потвърждаването на оценката на риска в краткосрочен и дългосрочен план за птиците и бозайниците, които се хранят със земни червеи, заинтересованите държави-членки изискват предоставянето на допълнителни проучвания. Те гарантират, че нотификаторът, по чието искане етопрофос е бил включен в настоящото приложение, предоставя тези проучвания на Комисията в рамките на две години от датата на одобрението.

156

Пиримифос-метил

CAS № 29232-93-7

CIPAC № 239

 

O-2-диетиламино-6-метилпиримидин-4-ил

 

O,O-диметилфосфоротиоат

> 880 g/kg

1 октомври 2007 г.

30 септември 2017 г.

ЧАСТ A

Може да бъде разрешена единствено употребата като инсектицид при складирана реколта.

Не се разрешава приложение при използване на преносими механични устройства.

ЧАСТ Б

При оценката на заявленията за разрешаване за продукти за растителна защита, съдържащи пиримифос-метил, за друго приложение освен прилагане с автоматизирана система в празни складове за зърнени култури, държавите-членки отделят особено внимание на критериите в член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 и гарантират, че всички необходими данни и информация се представят преди да бъде издадено това разрешение.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно пиримифос-метил, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 15 март 2007 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да отделят особено внимание на:

безопасността на операторите. Разрешените условия на употреба трябва да налагат използването на подходящи средства за лична защита, включително средства за респираторна защита и мерки за ограничаване на риска, с цел да се намали експозицията;

експозицията на потребителите чрез храната предвид бъдещо преразглеждане на максимално допустимите граници на остатъчни вещества.

157

Фипронил

CAS № 120068-37-3

CIPAC № 581

(±)-5-амино-1-(2,6-дихлоро-α,α,α-трифлуоро-пара-толил)-4-трифлуорометилсулфинил-пиразол-3-карбонитрил

≥ 950 g/kg

1 октомври 2007 г.

30 септември 2017 г.

ЧАСТ A

Може да бъде разрешена единствено употребата като инсектицид за третиране на семена.

С оглед на опазването на неприцелните организми, и по-специално на медоносните пчели:

покриването на семената с препарата се извършва единствено в професионално оборудвани помещения за третиране на семена. В тези помещения трябва да се използват най-добрите налични техники, за да се постигне максимално ограничаване на отделянето на прах при прилагането върху семената, съхранението и транспортирането,

използва се подходящо сеитбено оборудване, за да се гарантира високо ниво на проникване в почвата и максимално ограничаване на риска от разливане на количества от препарата и отделяне на прах от него.

Държавите-членки гарантират, че:

етикетът на третираните семена включва означение, че семената са третирани с фипронил и определя мерките за ограничаване на риска, предвидени в разрешението,

по целесъобразност се въвеждат програми за наблюдение, чрез които да бъде проверена действителната експозиция на медоносните пчели на фипронил в районите, които те активно използват за паша или които се използват от пчеларите.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно фипронил, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 16 март 2007 г. При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да отделят особено внимание на:

опаковката на пуснатите на пазара продукти, за да се предотврати появата на опасни продукти на фоторазграждането;

опасността от замърсяване на подпочвените води, особено с метаболити, които са по-устойчиви от изходните съединения, в случаите, в които активното вещество се прилага в райони, уязвими поради своите почвени и/или климатични условия;

опазването на зърноядните птици и бозайници, водните организми, неприцелните членестоноги и медоносните пчели.

Условията за разрешаване следва да включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска.

С оглед потвърждаването на оценката на риска за зърноядните птици, бозайниците, медоносните пчели и по-специално пчелните люпила, засегнатите държави-членки изискват предоставянето на допълнителни проучвания. Те гарантират, че нотификаторът, по чието искане фипронил е бил включен в настоящото приложение, предоставя тези проучвания на Комисията в рамките на две години от датата на одобрението.

158

Бефлубутамид

CAS № 113614-08-7

CIPAC № 662

(RS)-N-бензил-2-(4-флуоро-3-трифлуорометилфенокси) бутанамид

≥ 970 g/kg

1 декември 2007 г.

30 ноември 2017 г.

ЧАСТ A

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно бефлубутамид, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 15 май 2007 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки:

трябва да отделят особено внимание на риска за водните организми.

Условията за разрешаване следва да включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска.

159

Spodoptera exigua клетъчен полихидрозен вирус

CIPAC №

Не е определен

Не се прилага

 

1 декември 2007 г.

30 ноември 2017 г.

ЧАСТ A

Може да бъде разрешена единствено употребата като инсектицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно Spodoptera exigua клетъчен полихидрозен вирус, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 15 май 2007 г.

160

Просулфокарб

CAS № 52888-80-9

CIPAC № 539

S-бензил дипропил(тиокарбамат)

970 g/kg

1 ноември 2008 г.

31 октомври 2018 г.

ЧАСТ A

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно просулфокарб, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 9 октомври 2007 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да отделят особено внимание на:

безопасността на оператора, като гарантират, че условията на употреба предписват използването на подходящи средства за лична защита;

защитата на водните организми и да гарантират, че условията за разрешаване включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска, като например създаване на буферни зони;

защитата на неприцелните растения, като трябва да гарантират, че условията за разрешаване включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска, като например създаване на буферна зона в третираната площ, в която не се пръска.

161

Флудиоксонил

CAS № 131341-86-1

CIPAC № 522

4-(2,2-дифлуоро-1,3-бензодиоксол-4-ил)-1H-пирол-3-карбонитрил

950 g/kg

1 ноември 2008 г.

31 октомври 2018 г.

ЧАСТ A

Може да бъде разрешена единствено употребата като фунгицид.

ЧАСТ Б

При оценката на заявленията за разрешаване за продукти за растителна защита, съдържащи флудиоксонил, за друго приложение освен за третиране на семена, държавите-членки отделят особено внимание на критериите в член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 и гарантират, че всички необходими данни и информация се представят преди да бъде издадено това разрешение.

трябва да отделят особено внимание на потенциалния риск от замърсяване на подпочвените води в уязвимите райони, по-специално от замърсяване на почвата с метаболитите CGA 339833 и CGA 192155, получени в резултат на фотолиза;

трябва да отделят особено внимание на защитата на рибите и на водните безгръбначни.

Условията за разрешаване следва да включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно флудиоксонил, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 9 октомври 2007 г.

162

Кломазон

CAS № 81777-89-1

CIPAC № 509

2-(2-хлоробензил)-4,4-диметил-1,2-оксазолидин-3-он

960 g/kg

1 ноември 2008 г.

31 октомври 2018 г.

ЧАСТ A

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно кломазон, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 9 октомври 2007 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да отделят особено внимание на:

безопасността на операторите, като гарантират, че условията на употреба налагат използването на подходящи средства за лична защита;

защитата на неприцелните растения, като трябва да гарантират, че условията за разрешаване включват, когато е необходимо, мерки за ограничаване на риска, като например създаване на буферни зони.

163

Бентиаваликарб

CAS № 413615-35-7

CIPAC № 744

[(S)-1-{[(R)-1-(6-флуоро-1,3-бензотиазол-2-ил) етил]карбамоил-2-метилпропил]карбаминова киселина

≥ 910 g/kg

Следните производствени онечиствания се считат за токсикологичен проблем и всеки от тях не бива да надвишава определено количество в техническия материал:

 

6,6′-дифлуоро-2,2′-дибензотиазол: < 3,5 mg/kg

 

бис(2-амино-5-флуорофенил) дисулфид: < 14 mg/kg

1 август 2008 г.

31 юли 2018 г.

ЧАСТ A

Може да бъде разрешена единствено употребата като фунгицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно бентиаваликарб, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 22 януари 2008 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да отделят особено внимание на:

безопасността на операторите;

защитата на неприцелните членестоноги.

Условията за разрешаване следва да включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска.

При оценката на заявленията за разрешаване за продукти за растителна защита, съдържащи бентиаваликарб, за друго приложение освен в парници, държавите-членки отделят особено внимание на критериите в член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 и гарантират, че всички необходими данни и информация се представят преди да бъде издадено това разрешение.

Държавите-членки уведомяват Комисията, в съответствие с член 38 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, за спецификацията на техническия материал, произведен за търговски цели.

164

Боскалид

CAS № 188425-85-6

CIPAC № 673

2-хлоро-N-(4′-хлоробифенил-2-ил)никотинамид

≥ 960 g/kg

1 август 2008 г.

31 юли 2018 г.

ЧАСТ A

Може да бъде разрешена единствено употребата като фунгицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно боскалид, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 22 януари 2008 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да отделят особено внимание на:

безопасността за оператора,

дългосрочния риск за птиците и почвените организми,

риска от натрупване в почвата, ако веществото се използва за многогодишни култури или за следващите култури от сеитбообращението.

Условията за разрешаване следва да включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска.

165

Карвон

CAS № 99-49-0 (d/l смес)

CIPAC № 602

5-изопропенил-2-метилциклохекс-2-ен-1-он

≥ 930 g/kg с d/l съотношение поне 100:1

1 август 2008 г.

31 юли 2018 г.

ЧАСТ A

Може да бъде разрешена единствено употребата като растежен регулатор при растения.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно карвон, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 22 януари 2008 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да отделят особено внимание на безопасността на операторите.

Условията за разрешаване включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска.

166

Флуоксастробин

CAS № 361377-29-9

CIPAC № 746

(E)-{2-[6-(2-хлорофенокси)-5-флуоропиримидин-4-илокси]фенил}(5,6-дихидро-1,4,2-диоксацин-3-ил)метанон O-метилоксим

≥ 940 g/kg

1 август 2008 г.

31 юли 2018 г.

ЧАСТ A

Може да бъде разрешена единствено употребата като фунгицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно флуоксастробин, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 22 януари 2008 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да отделят особено внимание на:

безопасността на операторите, особено когато боравят с неразтворен концентрат. Условията на употреба включват съответни защитни мерки, например употреба на маска за лице,

опазването на водните организми. Когато е целесъобразно, се прилагат мерки за ограничаване на риска, като например създаване на буферни зони,

нивата на остатъчни вещества от метаболитите на флуоксастробин, когато като фураж се използва слама от третираните райони. Условията на употреба следва да включват ограничения за храненето на животните, където това е целесъобразно;

риска от натрупване по повърхността на почвата, ако веществото се използва за многогодишни култури или за следващите култури от сеитбообращението.

Условията за разрешаване включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска.

Съответните държави-членки изискват предоставянето на:

данни, които позволяват изчерпателна оценка на риска, която взема предвид остатъчния прах, отцеждането, отичането и ефективността на мерките за ограничаване на потенциалния риск,

данни за токсичността на метаболитите, които не са от плъх, ако за фураж се използва слама от третирани райони.

Те гарантират, че нотификаторът, по чието искане флуоксастробин е бил включен в настоящото приложение, предоставя тези проучвания на Комисията в рамките на две години от датата на одобрението.

167

Paecilomyces lilacinus (Thom)

Samson 1974, вид 251 (AGAL: № 89/030550)

CIPAC № 753

Не се прилага

 

1 август 2008 г.

31 юли 2018 г.

ЧАСТ A

Може да бъде разрешена единствено употребата като нематоцид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно Paecilomyces lilacinus, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 22 януари 2008 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да отделят особено внимание на:

безопасността на работещия с веществото (въпреки че не е необходимо да се определя ДНЕО, като цяло микроорганизмите следва да се смятат за потенциални сенсибилизатори);

опазването на листните неприцелни членестоноги.

Условията за разрешаване включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска.

168

Протиоконазол

CAS № 178928-70-6

CIPAC № 745

(RS)-2-[2-(1-хлороциклопропил)-3-(2-хлорофенил)-2-хидроксипропил]-2,4-дихидро-1,2,4-триазол-3-тион

≥ 970 g/kg

Следните производствени онечиствания се считат за токсикологичен проблем и всеки от тях не бива да надвишава определено количество в техническия материал:

Толуен: < 5 g/kg

протиоконазол-дестио(2-(1-хлороциклопропил)1-(2-хлорфенил)-3-(1,2,4-триазол-1-ил)-пропан-2-ол): < 0,5 g/kg (LOD)

1 август 2008 г.

31 юли 2018 г.

ЧАСТ A

Може да бъде разрешена единствено употребата като фунгицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно протиоконазол, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 22 януари 2008 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да отделят особено внимание на:

безопасността на работещия с веществото, когато то е под формата на спрей. Условията на употреба следва да включват адекватни предпазни мерки;

опазването на водните организми. Когато е целесъобразно, се прилагат мерки за ограничаване на риска, като например създаване на буферни зони,

опазването на птиците и дребните бозайници. Когато е целесъобразно, се прилагат мерки за ограничаване на риска.

Условията на употреба включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска.

Съответните държави-членки изискват предоставянето на:

информация, която ще позволи оценката на експозицията на потребителите на въздействието на триазолни метаболитни деривати от първични култури, ротационни култури и продукти с животински произход,

сравнение на начина на действие на веществото протиоконазол и триазолните метаболитни деривати, за да се направи оценка на токсичността, която е резултат от комбинираното въздействие на тези съединения,

информация за по-нататъшното справяне с дълготрайния риск за зърноядните птици и бозайници, който произтича от употребата на протиоконазол като средство за третиране на семената.

Те гарантират, че нотификаторът, по чието искане Протиоконазол е бил включен в настоящото приложение, предоставя тези проучвания на Комисията в рамките на две години от датата на одобрението.

169

Амидосулфурон

CAS № 120923-37-7

CIPAC № 515

 

3-(4,6-диметоксипиримидин -2-ил)-1-(N-метил-N-метилсулфонил)-аминосулфонил)урея

или

 

1-(4,6-диметоксипиримидин-2-ил)-3-мезил(метил) сулфамоилурея

≥ 970 g/kg

1 януари 2009 г.

31 декември 2018 г.

ЧАСТ А

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

ЧАСТ Б

При оценката на заявленията за разрешаване за продукти за растителна защита, съдържащи амидосулфурон, за друго приложение освен за третиране на ливади и пасища, държавите-членки отделят особено внимание на критериите, посочени в член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, и гарантират, че всички необходими данни и информация са представени, преди да бъде издадено такова разрешение.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно амидосулфурон, и по-специално допълнения I и II към него, така, както е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 22 януари 2008 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на:

опазването на подпочвените води с оглед на опасността от замърсяване на подпочвените води с някои продуктите от разграждането на веществото при прилагането му в райони, уязвими от гледна точка на своите почвени и/или климатични условия,

опазването на водните растения.

Във връзка с така определените рискове следва да се предприемат мерки за ограничаване на риска, като например създаване на буферни зони, когато е целесъобразно.

170

Никосулфурон

CAS № 111991-09-4

CIPAC № 709

 

2-[(4,6-диметоксипиримидин-2-илкарбамоил)сулфамоил]-N,N-диметилникотинамид

или

 

1-(4,6-диметоксипиримидин-2-ил)-3-(3-диметилкарбамоил-2-пиридилсулфонил)урея

≥ 910 g/kg

1 януари 2009 г.

31 декември 2018 г.

ЧАСТ А

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно никосулфурон, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 22 януари 2008 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на:

евентуалното излагане на водната среда на метаболита DUDN при употребата на никосулфурон в райони с райони, уязвими от гледна точка на своите почвени условия;

опазването на водните растения, като трябва да гарантират, че условията за разрешаване включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска, като например създаване на буферни зони;

опазването на неприцелните растения, като трябва да гарантират, че условията за разрешаване включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска, като например буферна зона в обработваемата площ, в която не се пръска;

опазването на подпочвените и повърхностните води при уязвими почвени или климатични условия.

171

Клофентезин

CAS № 74115-24-5

CIPAC № 418

3,6-бис(2-хлорофенил)-1,2,4,5-тетразин

≥ 980 g/kg (сухо вещество)

1 януари 2009 г.

31 декември 2018 г.

ЧАСТ А

Може да бъде разрешена единствено употребата като акарицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно клофентезин, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 11 май 2010 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на:

спецификациите на произведения за търговски цели технически материал, които трябва да бъдат потвърдени и подкрепени от съответните аналитични данни. Използваното в документацията за токсичност опитно вещество се сравнява и проверява спрямо спецификацията на техническия материал;

безопасността на операторите и работника, като гарантират, че условията на употреба предписват използването на подходяща лична предпазна екипировка, когато е целесъобразно;

потенциала за пренасяне на големи разстояния по въздуха;

риска за неприцелните организми. Условията за разрешаване включват мерки за ограничаване на риска, когато е целесъобразно.

Съответните държави-членки гарантират, че не по-късно от 31 юли 2011 г. нотификаторът представя пред Комисията програма за наблюдение, за да се оцени потенциалът на клофентезин за пренасяне на големи разстояния по въздуха и свързаните с това рискове за околната среда. Резултатите от програмата за наблюдение се представят под формата на доклад за наблюдение пред докладващата държава-членка и пред Комисията не по-късно от 31 юли 2013 г.

Съответните държави-членки гарантират, че не по-късно от 30 юни 2012 г. нотификаторът представя пред Комисията потвърждаващи изследвания относно метаболитите на клофентезин във връзка с оценката за техния токсикологичен риск и риска за околната среда.

172

Дикамба

CAS № 1918-00-9

CIPAC № 85

3,6-дихлоро-2-метилбензоена киселина

≥ 850 g/kg

1 януари 2009 г.

31 декември 2018 г.

ЧАСТ А

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно дикамба, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните.

173

Дифеноконазол

CAS № 119446-68-3

CIPAC № 687

3-хлоро-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-метил-2-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)-1,3-диоксолан-2-ил]фенил4-хлорофенил етер

≥ 940 g/kg

1 януари 2009 г.

31 декември 2018 г.

ЧАСТ А

Може да бъде разрешена единствено употребата като фунгицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно дифеноконазол, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните.

При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на:

опазването на водните организми.

Когато е целесъобразно, условията за употреба включват подходящи мерки за ограничаване на риска.

174

Дифлубензурон

CAS № 35367-38-5

CIPAC № 339

1-(4-хлорофенил)-3-(2,6-дифлуоробензоил) урея

≥ 950 g/kg онечистване: макс. 0,03 g/kg 4-хлороанилин

1 януари 2009 г.

31 декември 2018 г.

ЧАСТ А

Може да бъде разрешена единствено употребата като инсектицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно дифлубензурон, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 11 май 2010 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на:

спецификациите на произведения за търговски цели технически материал, които трябва да бъдат потвърдени и подкрепени от съответните аналитични данни. Използваното в документацията за токсичност опитно вещество се сравнява и проверява спрямо спецификацията на техническия материал;

опазването на водните организми;

опазването на земните организми;

опазването на неприцелните членестоноги, включително пчели.

Когато е целесъобразно, условията за употреба включват подходящи мерки за ограничаване на риска.

Съответните държави-членки гарантират, че не по-късно от 30 юни 2011 г. нотификаторът представя пред Комисията допълнителни изследвания относно потенциалната токсикологична значимост на онечистванията и метаболит 4-хлоранилин (PCA).

175

Имазаквин

CAS № 81335-37-7

CIPAC № 699

2-[(RS)-4-изопропил-4-метил-5-оксо-2-имидазолин-2-ил]квинолин-3-карбоксилна киселина

≥ 960 g/kg (рацемична смес)

1 януари 2009 г.

31 декември 2018 г.

ЧАСТ А

Може да бъде разрешена единствено употребата като растежен регулатор при растения.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно имазаквин, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните.

176

Ленацил

CAS № 2164-08-1

CIPAC № 163

3-циклохексил-1,5,6,7-тетрахидроциклопентапиримидин-2,4(3H)-дион

≥ 975 g/kg

1 януари 2009 г.

31 декември 2018 г.

ЧАСТ А

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно ленацил, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 11 май 2010 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на:

риска за водните организми, особено за водораслите и водните растения. Условията за разрешаване включват мерки за ограничаване на риска, като например буферни зони между третираните площи и повърхностните водни обекти;

опазването на подпочвените води, когато активното вещество се прилага в райони, уязвими от гледна точка на своите почвени или климатични условия. Условията за разрешаване включват мерки за ограничаване на риска и въвеждане програми за наблюдение, за да се установи потенциалното замърсяване на подпочвените води от метаболитите IN-KF 313, M1, M2 и M3 в уязвимите райони, когато е целесъобразно.

Съответните държави-членки гарантират, че нотификаторът представя пред Комисията потвърждаваща информация за състава и характеристиките на установените в лизиметричните изследвания почвени метаболити Polar B и Polars и метаболити M1, M2 и M3, както и потвърждаващи данни за ротационните култури, включително възможните фитотоксични въздействия. Те гарантират, че нотификаторът предоставя тази информация на Комисията не по-късно от 30 юни 2012 г.

Ако с решение относно класифицирането на ленацил съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета (3) се установи необходимост от допълнителна информация за значимостта на метаболитите IN-KE 121, IN-KF 313, M1; M2, M3, Polar B и Polars, съответните държави-членки изискват представянето на такава информация. Те гарантират, че нотификаторът предоставя посочената информация на Комисията в срок от шест месеца от нотифицирането на решението относно класифицирането.

177

Оксадиазон

CAS № 19666-30-9

CIPAC № 213

5-терт-бутил-3-(2,4-дихлоро-5-изопропоксифенил)-1,3,4-оксадиазол-2(3H)-он

≥ 940 g/kg

1 януари 2009 г.

31 декември 2018 г.

ЧАСТ А

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно оксадиазон, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на 11 май 2010 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на:

спецификациите на произведения за търговски цели технически материал, които трябва да бъдат потвърдени и подкрепени от съответните аналитични данни. Използваното в документацията за токсичност опитно вещество се сравнява и проверява спрямо спецификацията на техническия материал;

потенциала за замърсяване на подпочвените води с метаболита AE0608022, ако активното вещество се прилага в ситуации, при които може да се очаква да възникнат продължителни анаеробни условия или в райони, уязвими от гледна точка на своите почвени или климатични условия. Условията за разрешаване трябва да включват мерки за ограничаване на риска, когато е целесъобразно.

Съответните държави-членки гарантират, че нотификаторът представя пред Комисията:

допълнителни изследвания относно потенциалната токсикологична значимост на дадено онечистване в предложената техническа спецификация;

информация за допълнително изясняване на появата на метаболит AE0608033 в първични култури и ротационни култури;

допълнителни изпитвания върху ротационни култури (а именно кореноплодни и зърнено-житни култури) и изследване на метаболизма на преживните животни, за да се потвърди оценката на риска за потребителите;

информация, която да послужи за допълнителни мерки по отношение на риска за хранещи се със земни червеи птици и бозайници, както и риска в дългосрочен план за рибите.

Те гарантират, че нотификаторът предоставя тази информация на Комисията не по-късно от 30 юни 2012 г.

178

Пиклорам

CAS № 1918-02-1

CIPAC № 174

4-амино-3,5,6-трихлоропиридин-2-карбоксилна киселина

≥ 920 g/kg

1 януари 2009 г.

31 декември 2018 г.

ЧАСТ А

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно пиклорам, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на 11 май 2010 г.

При цялостната оценка държавите-членки трябва да отделят особено внимание на:

потенциала за замърсяване на подпочвените води, ако пиклорам се прилага в райони, уязвими от гледна точка на своите почвени или климатични условия. Условията за разрешаване трябва да включват мерки за ограничаване на риска, когато е целесъобразно;

Съответните държави-членки гарантират, че нотификаторът представя пред Комисията:

допълнителна информация, която потвърждава, че аналитичният метод за наблюдение, приложен при изпитванията за наличие на остатъчни вещества правилно определя остатъчните количества пиклорам и от неговите комбинации;

изследване на фотолизата в почвата, за да се потвърди оценката за разграждането на пиклорам.

Те гарантират, че нотификаторът предоставя тази информация на Комисията не по-късно от 30 юни 2012 г.

179

Пирипроксифен

CAS № 95737-68-1

CIPAC № 715

4-феноксифенил (RS)-2-(2-пиридилокси)пропил етер

≥ 970 g/kg

1 януари 2009 г.

31 декември 2018 г.

ЧАСТ А

Може да бъде разрешена единствено употребата като инсектицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно пирипроксифен, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на 11 май 2010 г.

При цялостната оценка държавите-членки трябва да отделят особено внимание на:

безопасността на операторите, като гарантират, че условията на употреба предписват използването на подходяща лична предпазна екипировка, когато е целесъобразно;

риска за водните организми. Когато е целесъобразно, условията за употреба включват подходящи мерки за ограничаване на риска.

Съответните държави-членки гарантират, че нотификаторът представя пред Комисията допълнителна информация, потвърждаваща оценката на риска по отношение на две точки, а именно риска за водните насекоми, породен от пирипроксифен и метаболита DPH-pyr, и риска, който пирипроксифен представлява за опрашителите. Те гарантират, че нотификаторът предоставя тази информация на Комисията не по-късно от 30 юни 2012 г.

180

Бифенокс

CAS № 42576-02-3

CIPAC № 413

Метил 5-(2,4-дихлорофенокси)-2-нитробензоат

≥ 970 g/kg онечиствания:

 

макс. 3 g/kg 2,4-дихлорофенол

 

макс. 6 g/kg 2,4-дихлороанизол

1 януари 2009 г.

31 декември 2018 г.

ЧАСТ А

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно бифенокс, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на 14 март 2008 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на:

безопасността на операторите, като гарантират, че условията на употреба предписват използването на подходяща лична предпазна екипировка, когато е целесъобразно,

експозицията на потребителите чрез храната на остатъчни вещества от бифенокс в продукти от животински произход и в редуващи се ротационни култури.

Съответните държави-членки изискват предоставянето на:

информация относно остатъчни вещества от бифенокс и неговия метаболит хидрокси-бифеноксна киселина в храни от животински произход и относно остатъчни вещества от бифенокс в ротационни култури,

информация, която да послужи за допълнителни мерки по отношение на риска в дългосрочен план за тревопасните бозайници, породен от употребата на бифенокс.

Те гарантират, че нотификаторът предоставя такива потвърждаващи данни и информация на Комисията в срок от две години след одобряването.

181

Дифлуфеникан

CAS № 83164-33-4

CIPAC № 462

2′,4′-дифлуоро-2-(α,α,α-трифлуоро-m-толилокси) никотинанилид

≥ 970 g/kg

1 януари 2009 г.

31 декември 2018 г.

ЧАСТ А

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно дифлуфеникан, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на 14 март 2008 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на:

опазването на водните организми. прилагат се мерки за ограничаване на риска, като например създаване на буферни зони, когато е целесъобразно,

опазването на неприцелните растения; Когато е целесъобразно, се прилагат мерки за ограничаване на риска, като например буферна зона в обработваемата площ, в която не се пръска.

182

Феноксапроп-Р

CAS № 113158-40-0

CIPAC № 484

(R)-2[4-[(6-хлоро-2-бензоксазолил)окси]-фенокси]-пропионова киселина

≥ 920 g/kg

1 януари 2009 г.

31 декември 2018 г.

ЧАСТ А

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно феноксапроп-Р, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 14 март 2008 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на:

безопасността на операторите, като гарантират, че условията на употреба предписват използването на подходяща лична предпазна екипировка;

опазването на неприцелните растения;

наличието на антидотa мефенпир-диетил при формулирани продукти във връзка с експозицията на оператори, работници и случайни лица;

устойчивостта на веществото и на някои от продуктите, получени вследствие на разграждането му, в студени зони и райони, в които е възможно да възникнат анаеробни условия.

Условията за разрешаване следва да включват мерки за ограничаване на риска, когато е целесъобразно.

183

Фенпропидин

CAS № 67306-00-7

CIPAC № 520

(R,S)-1-[3-(4-терт-бутилфенил)-2-метилпропил]-пиперидин

≥ 960 g/kg (рацемат)

1 януари 2009 г.

31 декември 2018 г.

ЧАСТ А

Може да бъде разрешена единствено употребата като фунгицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно фенпропидин, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на 14 март 2008 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на:

безопасността на операторите и работника, като гарантират, че условията на употреба предписват, предписват използването на подходяща лична предпазна екипировка, когато е целесъобразно;

опазването на водните растения, като трябва да гарантират, че условията за разрешаване включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска, като например създаване на буферни зони;

Съответните държави-членки изискват предоставянето на:

информация, която да послужи за допълнителни мерки по отношение на риска в дългосрочен план за тревоядните и насекомоядните птици, породен от употребата на фенпропидин.

Те гарантират, че нотификаторът предоставя такива потвърждаващи данни и информация на Комисията в срок от две години след одобряването.

184

Хинокламин

CAS № 2797-51-5

CIPAC № 648

2-амино-3-хлоро-1,4-нафтохинон

≥ 965 g/kg онечистване:

дихлон (2,3-дихлоро-1,4-нафтохинон) макс. 15 g/kg

1 януари 2009 г.

31 декември 2018 г.

ЧАСТ А

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

ЧАСТ Б

При оценката на заявленията за разрешаване за продукти за растителна защита, съдържащи хинокламин, за друго приложение освен за третиране на декоративни растения и растения в разсадници, държавите-членки отделят особено внимание на критериите, посочени в член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, и гарантират, че всички необходими данни и информация са представени, преди да бъде издадено такова разрешение.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно хинокламин, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на 14 март 2008 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на:

безопасността на операторите и работника и случайните лица, като гарантират, че условията на употреба предписват използването на подходяща лична предпазна екипировка, когато е целесъобразно;

опазването на водните организми;

опазването на птиците и дребните бозайници.

Когато е целесъобразно, условията за употреба включват подходящи мерки за ограничаване на риска.

185

Хлоридазон

CAS № 1698-60-8

CIPAC № 111

5-амино-4-хлоро-2-фенилпиридазин-3(2H)-он

920 g/kg

Производственото онечистване 4-амино-5-хлоро-изомер се смята за токсикологичен проблем и е определено максимално допустимо съдържание от 60 g/kg.

1 януари 2009 г.

31 декември 2018 г.

ЧАСТ А

Разрешава се единствено употребата като хербицид в максимално допустими количества от 2,6 kg/ha единствено всяка трета година за една и съща обработваема площ.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно хлоридазон, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 4 декември 2007 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на:

безопасността на операторите, като гарантират, че условията на употреба предписват използването на подходяща лична предпазна екипировка, когато е целесъобразно;

опазването на водните организми;

опазването на подпочвените води, когато активното вещество се прилага в райони, уязвими от гледна точка на своите почвени и/или климатични условия.

Условията за разрешаване следва да включват мерки за ограничаване на риска и въвеждане на програми за наблюдение, за да се установи потенциалното замърсяване на подпочвените води от метаболитите B и B1 в уязвимите райони, когато е целесъобразно.

186

Тритосулфурон

CAS № 142469-14-5

CIPAC № 735

1-(4-метокси-6-трифлуорометил-1,3,5-триазин-2-ил)-3-(2-трифлуорометил-бензенсулфонил)урея

≥ 960 g/kg

Следното производствено онечистване представлява токсикологичен проблем и не трябва да превишава определено количество в техническия материал:

2-амино-4-метокси-6-трифлуорометил-1,3,5-триазин: < 0,2 g/kg

1 декември 2018 г.

30 ноември 2018 г.

ЧАСТ А

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно тритосулфурон, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 20 май 2008 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на:

потенциалното замърсяване на подпочвените води при прилагането на активното вещество в райони, уязвими от гледна точка на своите почвени и/или климатични условия,

опазването на водните организми;

опазването на дребните бозайници;

Когато е целесъобразно, условията за употреба включват подходящи мерки за ограничаване на риска.

187

Флутоланил

CAS № 66332-96-5

CIPAC № 524

α,α,α-трифлуоро-3′-изопрокси-o-толуанилид

≥ 975 g/kg

1 март 2009 г.

28 февруари 2019 г.

ЧАСТ А

Може да бъде разрешена единствено употребата като фунгицид.

ЧАСТ Б

При оценката на заявленията за разрешаване за продукти за растителна защита, съдържащи флутоланил, за друго приложение освен за третиране на картофени клубени, държавите-членки отделят особено внимание на критериите, посочени в член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, и гарантират, че всички необходими данни и информация са представени, преди да бъде издадено такова разрешение.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно флутоланил, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 20 май 2008 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на:

опазването на подпочвените води, когато активното вещество се прилага в райони, уязвими от гледна точка на своите почвени и/или климатични условия.

Условията за разрешаване трябва да включват мерки за ограничаване на риска, когато е целесъобразно.

188

Бенфлуралин

CAS № 1861-40-1

CIPAC № 285

N-бутил-N-етил-α,α,α-трифлуоро-2,6-динитро-p-толуидин

≥ 960 g/kg

Онечиствания:

етил-бутил-нитрозамин: макс.0,1 mg/kg

1 март 2009 г.

28 февруари 2019 г.

ЧАСТ А

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

ЧАСТ Б

При оценката на заявленията за разрешаване за продукти за растителна защита, съдържащи бенфлуралин, за друго приложение освен за третиране на марули и ендивия, държавите-членки отделят особено внимание на критериите, посочени в член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, и гарантират, че всички необходими данни и информация са представени, преди да бъде издадено такова разрешение.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно бенфлуралин, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 20 май 2008 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на:

защитата на безопасността на операторите. Разрешените условия на употреба трябва да предписват използването на подходяща лични предпазна екипировка и въвеждането на мерки за ограничаване на риска с оглед намаляването на експозицията,

остатъчните вещества в храни от растителен и животински произход и оценката на експозицията на потребителите чрез храната,

опазването на птиците, бозайниците, повърхностните води и водните организми. Във връзка с така определените рискове следва да се предприемат мерки за ограничаване на риска, като например създаване на буферни зони, когато е целесъобразно.

Съответните държави-членки изискват представянето на допълнителни изследвания на метаболизма на ротационните култури и потвърждаване на оценката на риска за метаболит B12 и за водните организми. Те гарантират, че нотификаторите, по чието искане бенфлуралин е включен в настоящото приложение, представят на Комисията такива изследвания в срок от две години от одобряването.

189

Флуазинам

CAS № 79622-59-6

CIPAC № 521

3-хлоро-N-(3-хлоро-5-трифлуорометил-2-пиридил)-α,α,α-трифлуоро-2, 6-динитро-p-толуидин

≥ 960 g/kg

Онечиствания:

5-хлоро-N-(3-хлоро-5-трифлуорометил-2-пиридил)-α,α,α-трифлуоро-4, 6-динитро-p-толуидин

не повече от 2 g/kg

1 март 2009 г.

28 февруари 2019 г.

ЧАСТ А

Може да бъде разрешена единствено употребата като фунгицид.

ЧАСТ Б

При оценката на заявленията за разрешаване за продукти за растителна защита, съдържащи флуазинам, за друго приложение освен за третиране на картофи, държавите-членки отделят особено внимание на критериите, посочени в член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, и гарантират, че всички необходими данни и информация са представени, преди да бъде издадено такова разрешение.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно флуазинам, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 20 май 2008 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на:

защитата на безопасността на операторите и работниците. Разрешените условия на употреба трябва да предписват използването на подходяща лични предпазна екипировка и въвеждането на мерки за ограничаване на риска с оглед намаляването на експозицията,

остатъчните вещества в храни от растителен и животински произход и оценката на експозицията на потребителите чрез храната,

опазването на водните организми. Във връзка с така определените рискове следва да се предприемат мерки за ограничаване на риска, като например създаване на буферни зони, когато е целесъобразно.

Съответните държави-членки изискват представянето на допълнителни изследвания за потвърждаване на оценката на риска за водните организми и за почвените макроорганизми. Те гарантират, че нотификаторите, по чието искане флуазинам е включен в настоящото приложение, представят на Комисията такива изследвания в срок от две години от одобряването.

190

Фуберидазол

CAS № 3878-19-1

CIPAC № 525

2-(2′-фурил)бензимидазол

≥ 970 g/kg

1 март 2009 г.

28 февруари 2019 г.

ЧАСТ А

Може да бъде разрешена единствено употребата като фунгицид.

ЧАСТ Б

При оценката на заявленията за разрешаване за продукти за растителна защита, съдържащи фуберидазол, за друго приложение освен за третиране на семена, държавите-членки отделят особено внимание на критериите, посочени в член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, и гарантират, че всички необходими данни и информация са представени, преди да бъде издадено такова разрешение.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно фуберидазол, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 20 май 2008 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на:

безопасността на операторите, като гарантират, че условията на употреба предписват използването на подходяща лична предпазна екипировка,

риска в дългосрочен план за бозайниците и трябва да гарантират, че условията за разрешаване включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска. В такъв случай се използва подходящо оборудване, което да гарантира високо ниво на проникване в почвата и свеждане до минимум на риска от загуби при прилагането.

Когато е целесъобразно, условията за употреба включват подходящи мерки за ограничаване на риска.

191

Мепикват

CAS № 15302-91-7

CIPAC № 440

1,1-диметилпиперидин хлорид (мепикват хлорид)

≥ 990 g/kg

1 март 2009 г.

28 февруари 2019 г.

ЧАСТ А

Може да бъде разрешена единствено употребата като растежен регулатор при растения.

ЧАСТ Б

При оценката на заявленията за разрешаване за продукти за растителна защита, съдържащи мепикват, за друго приложение освен за третиране на ечемик, държавите-членки отделят особено внимание на критериите, посочени в член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, и гарантират, че всички необходими данни и информация са представени, преди да бъде издадено такова разрешение.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно мепикват, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 20 май 2008 г.

Държавите-членки трябва да отделят особено внимание на остатъчните вещества в храни от растителен и животински произход и оценката на експозицията на потребителите чрез храната.

192

Диурон

CAS № 330-54-1

CIPAC № 100

3-(3,4-дихлорофенил)-1,1-диметилурея

≥ 930 g/kg

1 октомври 2008 г.

30 септември 2018 г.

ЧАСТ А

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид в съотношение, непревишаващо 0,5 kg/ha (средно за площ).

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно диурон, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 11 юли 2008 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на:

безопасността на операторите: условията на употреба трябва да предписват използването на подходяща лична предпазна екипировка, когато е целесъобразно,

опазването на водните организми и неприцелните растения.

Условията за разрешаване включват мерки за ограничаване на риска, когато е целесъобразно.

193

Bacillus thuringiensis подвид aizawai

ЩАМ: ABTS-1857

Микробна колекция: № SD-1372,

ЩАМ: GC-91

Микробна колекция: № NCTC 11821

Не се прилага

Без онечиствания от значение

1 май 2009 г.

30 април 2019 г.

ЧАСТ А

Може да бъде разрешена единствено употребата като инсектицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно Bacillus thuringiensis, подвид aizawai ABTS-1857 (SANCO/1539/2008) и GC-91 (SANCO/1538/2008), и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните.

Когато е целесъобразно, условията за употреба включват подходящи мерки за ограничаване на риска.

194

Bacillus thuringiensis, подвид. Israeliensis (серотип H-14)

ЩАМ: AM65-52

Микробна колекция: № ATCC -1276

Не се прилага

Без онечиствания от значение

1 май 2009 г.

30 април 2019 г.

ЧАСТ А

Може да бъде разрешена единствено употребата като инсектицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно Bacillus thuringiensis, подвид. Israeliensis (серотип H-14) AM65-52 (SANCO/1540/2008), и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните.

Когато е целесъобразно, условията за употреба включват подходящи мерки за ограничаване на риска.

195

Bacillus thuringiensis, подвид kurstaki

 

ЩАМ: ABTS351

Микробна колекция: № ATCC SD-1275

 

ЩАМ: PB 54

Микробна колекция: № CECT 7209

 

ЩАМ: SA 11

Микробна колекция: № NRRL B-30790

 

ЩАМ: SA 12

Микробна колекция: № NRRL B-30791

 

ЩАМ: EG 2348

Микробна колекция: № NRRL B-18208

Не се прилага

Без онечиствания от значение

1 май 2009 г.

30 април 2019 г.

ЧАСТ А

Може да бъде разрешена единствено употребата като инсектицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно Bacillus thuringiensis, подвид kurstaki ABTS 351 (SANCO/1541/2008), PB 54 (SANCO/1542/2008), SA 11, SA 12 и EG 2348 (SANCO/1543/2008), и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните.

Когато е целесъобразно, условията за употреба включват подходящи мерки за ограничаване на риска.

196

Bacillus thuringiensis подвид Tenebrionis

ЩАМ: NB 176 (TM 14 1)

Микробна колекция: № SD-5428

Не се прилага

Без онечиствания от значение

1 май 2009 г.

30 април 2019 г.

ЧАСТ А

Може да бъде разрешена единствено употребата като инсектицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно Bacillus thuringiensis, подвид Tenebrionis, NB 176 (SANCO/1545/2008), и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните.

Когато е целесъобразно, условията за употреба включват подходящи мерки за ограничаване на риска.

197

Beauveria bassiana

 

ЩАМ: ATCC 74040

Микробна колекция: № ATCC 74040

 

ЩАМ: GHA

Микробна колекция: № ATCC 74250

Не се прилага

Максимално ниво на съдържание на боверицин: 5 mg/kg

1 май 2009 г.

30 април 2019 г.

ЧАСТ А

Може да бъде разрешена единствено употребата като инсектицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно Beauveria bassiana ATCC 74040 (SANCO/1546/2008) и GHA (SANCO/1547/2008), и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните.

Когато е целесъобразно, условията за употреба включват подходящи мерки за ограничаване на риска.

198

Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)

Не се прилага

Заразни микроорганизми (Bacillus cereus) < 1 × 106 CFU/g

1 май 2009 г.

30 април 2019 г.

ЧАСТ А

Може да бъде разрешена единствено употребата като инсектицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) (SANCO/1548/2008), и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните.

Когато е целесъобразно, условията за употреба включват подходящи мерки за ограничаване на риска.

199

Lecanicillium muscarium

(известен по-рано като Verticilium lecanii)

ЩАМ: Ve 6

Микробна колекция: № CABI (=IMI) 268317, CBS 102071, ARSEF 5128

Не се прилага

Без онечиствания от значение

1 май 2009 г.

30 април 2019 г.

ЧАСТ А

Може да бъде разрешена единствено употребата като инсектицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно Lecanicillium muscarium, известен по-рано като Verticilium lecanii, Ve 6 (SANCO/1861/2008), и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните.

Когато е целесъобразно, условията за употреба включват подходящи мерки за ограничаване на риска.

200

Metarhizium anisopliae var. anisopliae

(известен по-рано като Metarhizium anisopliae)

ЩАМ: BIPESCO 5/F52

Микробна колекция: № M.a. 43; № 275-86 (акроними V275 или KVL 275); № KVL 99-112 (Ma 275 или V 275); № DSM 3884; № ATCC 90448; № ARSEF 1095.

Не се прилага

Без онечиствания от значение

1 май 2009 г.

30 април 2019 г.

ЧАСТ А

Може да бъде разрешена единствено употребата като инсектицид и акарицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно Metarhizium anisopliae var. anisopliae (известен по-рано като Metarhizium anisopliae) BIPESCO 5 и F52 (SANCO/1862/2008), и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните.

Когато е целесъобразно, условията за употреба включват подходящи мерки за ограничаване на риска.

201

Phlebiopsis gigantea

 

ЩАМ: VRA 1835

Микробна колекция: № ATCC 90304

 

ЩАМ: VRA 1984

Микробна колекция: № DSM16201

 

ЩАМ: VRA 1985

Микробна колекция: № DSM 16202

 

ЩАМ: VRA 1986

Микробна колекция: № DSM 16203

 

ЩАМ: FOC PG B20/5

Микробна колекция: № IMI 390096

 

ЩАМ: FOC PG SP log 6

Микробна колекция: № IMI 390097

 

ЩАМ: FOC PG SP log 5

Микробна колекция: № IMI 390098

 

ЩАМ: FOC PG BU 3

Микробна колекция: № IMI 390099

 

ЩАМ: FOC PG BU 4

Микробна колекция: № IMI 390100

 

ЩАМ: FOC PG 410.3

Микробна колекция: № IMI 390101

 

ЩАМ: FOC PG97/1062/116/1.1

Микробна колекция: № IMI 390102

 

ЩАМ: FOC PG B22/SP1287/3.1

Микробна колекция: № IMI 390103

 

ЩАМ: FOC PG SH 1

Микробна колекция: № IMI 390104

 

ЩАМ: FOC PG B22/SP1190/3.2

Микробна колекция: № IMI 390105

Не се прилага

Без онечиствания от значение

1 май 2009 г.

30 април 2019 г.

ЧАСТ А

Може да бъде разрешена единствено употребата като фунгицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно Phlebiopsis gigantea (SANCO/1863/2008), и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните.

Когато е целесъобразно, условията за употреба включват подходящи мерки за ограничаване на риска.

202

Pythium oligandrum

ЩАМОВЕ: ICC080 M1

Микробна колекция № ATCC 38472

Не се прилага

Без онечиствания от значение

1 май 2009 г.

30 април 2019 г.

ЧАСТ А

Може да бъде разрешена единствено употребата като фунгицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно Pythium oligandrum M1 (SANCO/1864/2008), и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните.

Когато е целесъобразно, условията за употреба включват подходящи мерки за ограничаване на риска.

203

Streptomyces K61 (известен по-рано като S. griseoviridis)

ЩАМ: K61

Микробна колекция: № DSM 7206

Не се прилага

Без онечиствания от значение

1 май 2009 г.

30 април 2019 г.

ЧАСТ А

Може да бъде разрешена единствено употребата като фунгицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно Streptomyces K61 (известен по-рано като S. griseoviridis) K61 (SANCO/1865/2008), и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните.

Когато е целесъобразно, условията за употреба включват подходящи мерки за ограничаване на риска.

204

Trichoderma atroviride

(известен по-рано като T. harzianum)

 

ЩАМ: IMI 206040

Микробна колекция: № IMI 206040, ATCC 20476;

 

ЩАМ: T11

Микробна колекция: №

Испанска колекция за типови култури CECT 20498, идентична с IMI 352941

Не се прилага

Без онечиствания от значение

1 май 2009 г.

30 април 2019 г.

ЧАСТ А

Може да бъде разрешена единствено употребата като фунгицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно Trichoderma atroviride (известен по-рано като T. harzianum), IMI 206040 (SANCO/1866/2008) и T-11 (SANCO/1841/2008) съответно, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните.

Когато е целесъобразно, условията за употреба включват подходящи мерки за ограничаване на риска.

205

Trichoderma polysporum

ЩАМ: Trichoderma polysporum IMI 206039

Микробна колекция: № IMI 206039, ATCC 20475

Не се прилага

Без онечиствания от значение

1 май 2009 г.

30 април 2019 г.

ЧАСТ А

Може да бъде разрешена единствено употребата като фунгицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно Trichoderma polysporum IMI 206039 (SANCO/1867/2008), и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните.

Когато е целесъобразно, условията за употреба включват подходящи мерки за ограничаване на риска.

206

Trichoderma harzianum Rifai

 

ЩАМ:

Trichoderma harzianum T-22;

Микробна колекция: № ATCC 20847

 

ЩАМ: Trichoderma harzianum ITEM 908;

Микробна колекция: № CBS 118749

Не се прилага

Без онечиствания от значение

1 май 2009 г.

30 април 2019 г.

ЧАСТ А

Може да бъде разрешена единствено употребата като фунгицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно Trichoderma harzianum T-22 (SANCO/1839/2008) и ITEM 908 (SANCO/1840/208) съответно, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните.

Когато е целесъобразно, условията за употреба включват подходящи мерки за ограничаване на риска.

207

Trichoderma asperellum

(известен по-рано като T. harzianum)

 

ЩАМ: ICC012

Микробна колекция № CABI CC IMI 392716

 

ЩАМ: Trichoderma asperellum

(известен по-рано като T. viride T25)

Микробна колекция: № CECT 20178

 

ЩАМ: Trichoderma asperellum

(известен по-рано като T. viride TV1) TV1

Микробна колекция: № MUCL 43093

Не се прилага

Без онечиствания от значение

1 май 2009 г.

30 април 2019 г.

ЧАСТ А

Може да бъде разрешена единствено употребата като фунгицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно Trichoderma asperellum (известен по-рано като T. harzianum) и Trichoderma asperellum (известен по-рано като T. viride T25 и TV1) (SANCO/1868/2008), и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните.

Когато е целесъобразно, условията за употреба включват подходящи мерки за ограничаване на риска.

208

Trichoderma gamsii (известен по-рано като T. viride)

ЩАМОВЕ:

ICC080

Микробна колекция: № IMI CC номер 392151 CABI

Не се прилага

Без онечиствания от значение

1 май 2009 г.

30 април 2019 г.

ЧАСТ А

Може да бъде разрешена единствено употребата като фунгицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно Trichoderma viride (SANCO/1868/2008), и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните.

Когато е целесъобразно, условията за употреба включват подходящи мерки за ограничаване на риска.

209

Verticillium albo-atrum

(известен по-рано като Verticillium dahliae)

ЩАМ: Verticillium albo-atrum изолат WCS850

Микробна колекция: № CBS 276.92

Не се прилага

Без онечиствания от значение

1 май 2009 г.

30 април 2019 г.

ЧАСТ А

Може да бъде разрешена единствено употребата като фунгицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно Verticillium albo-atrum (известен по-рано като Verticillium dahliae) WCS850 (SANCO/1870/2008), и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните.

Когато е целесъобразно, условията за употреба включват подходящи мерки за ограничаване на риска.

210

 

Абамектин

CAS № 71751-41-2

 

avermectin B1a

CAS № 65195-55-3

 

avermectin B1b

CAS № 65195-56-4

 

абамектин

CIPAC № 495

 

Avermectin B1a

(10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5’S,6S,6’R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6’-[(S)-сек-бутил]-21,24-дихидрокси-5’,11.13,22-тетраметил-2-оксо-3.7,19-триоксатетрацикло [15.6.1.14,8020,24]пентакоса-10.14,16,22-тетрен-6-спиро-2’-(5’,6’-дихидро-2’H-пиран)-12-ил 2,6-дидеокси-4-O-(2,6-дидеокси-3-O-метил-α-L-арабино-хексопиранозил)-3-O-метил-α-L-арабинохексопиранозид

 

AvermectinB1b

(10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5’S,6S,6’R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-21,24-дихидрокси-6’-изопропил-5’,11.13,22-тетраметил-2-оксо-3.7,19-триоксатетрацикло [15.6.1.14,8020,24]пентакоса-10.14,16,22-тетраен-6-спиро-2’-(5’,6’-дихидро-2’H-пиран)-12-ил 2,6-дидеокси-4-O-(2,6-дидеокси-3-O-метил-α-L-арабино-хексопиранозил)-3-O-метил-α-L-арабино-хексопиранозид

≥ 850 g/kg

1 май 2009 г.

30 април 2019 г.

ЧАСТ А

Разрешава се единствено за употреба като инсектицид, акарицид

ЧАСТ Б

При оценката на заявленията за разрешаване за продукти за растителна защита, съдържащи абамектин, за друго приложение освен за третиране на цитруси, марули и домати, държавите-членки отделят особено внимание на критериите, посочени в член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, и гарантират, че всички необходими данни и информация са представени, преди да бъде издадено такова разрешение.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно абамектин, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 11 юли 2008 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на:

безопасността на операторите, като гарантират, че условията на употреба предписват използването на подходяща лична предпазна екипировка, когато е целесъобразно,

остатъчните вещества в храни от растителен произход и оценката на експозицията на потребителите чрез храната;

опазването на пчелите, неприцелните членестоноги, птиците, бозайниците и водните организми. Във връзка с така определените рискове следва да се предприемат мерки за ограничаване на риска, като например определяне на буферни зони и периоди на изчакване, когато е целесъобразно.

Съответните държави-членки изискват предоставянето на:

допълнителни проучвания на спецификацията;

информация, която да послужи за допълнителни мерки по отношение на риска за на риска за птиците и бозайниците;

информация, която да послужи за допълнителни мерки по отношение на риска за водните организми по отношение на основните метаболити в почвата;

информация, която да послужи за допълнителни мерки по отношение на риска за подпочвените води по отношение на метаболита U8.

Те гарантират, че нотификаторите представят такива проучвания пред Комисията в срок от две години след одобряването.

211

Епоксиконазол

CAS № 135319-73-2 (известен по-рано като 106325-08-0)

CIPAC № 609

(2RS, 3SR)-1-[3-(2-хлорофенил)-2,3-епокси-2-(4-флуорофенил)пропил]-1H-1.2,4-триазол

≥ 920 g/kg

1 май 2009 г.

30 април 2019 г.

ЧАСТ А

Може да бъде разрешена единствено употребата като фунгицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно епоксиконазол, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 11 юли 2008 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на:

безопасността на операторите, като гарантират, че условията на употреба предписват използването на подходяща лична предпазна екипировка, когато е целесъобразно;

експозицията на потребителите чрез храната на метаболити на епоксиконазол (триазол);

потенциала за пренасяне на големи разстояния по въздуха;

риска за водните животни, птиците и бозайниците. Условията за разрешаване включват мерки за ограничаване на риска, когато е целесъобразно.

Съответните държави-членки гарантират, че нотификаторът представя пред Комисията допълнителни изследвания във връзка с потенциалните свойства на епоксиконазол да наруши функциите на ендокринната система, в срок от две години след приемането на указанията за изпитвания на ОИСР относно нарушаването на функциите на ендокринната система, като друг вариант, на съгласувани в Общността указания за изпитвания.

Съответните държави-членки гарантират, че не по-късно от 30 юни 2009 г. нотификаторът представя пред Комисията програма за наблюдение, за да се оцени риска от преносимостта му на далечни разстояния по въздух и свързаните с околната среда рискове. Резултатите от това наблюдение се представят на Комисията под формата на доклад за наблюдение най-късно не по-късно от 31 декември 2011 г.

Съответните държави-членки гарантират, че в срок най-късно от две години след одобряването нотификаторът предоставя информация за остатъчните количества от метаболитите на епоксиконазол в първични култури, ротационни култури и продукти с животински произход, както и информация, която да послужи за допълнителни мерки по отношение на риска в дългосрочен план за тревоядни птици и бозайници.

212

Фенпропиморф

CAS № 67564-91-4

CIPAC № 427

(RS)-цис-4-[3-(4-терт-бутилфенил)-2-метилпропил]-2,6-диметилморфолин

≥ 930 g/kg

1 май 2009 г.

30 април 2019 г.

ЧАСТ А

Може да бъде разрешена единствено употребата като фунгицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно фенпропиморф, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 11 юли 2008 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на:

безопасността на операторите и работниците. Разрешените условия на употреба трябва да предвиждат използването на подходяща лична предпазна екипировка и мерки за ограничаване на риска с оглед намаляването на експозицията на операторите, като например скъсяване на работния ден;

опазването на подпочвените води, когато активното вещество се прилага в райони, уязвими от гледна точка на своите почвени и/или климатични условия.

опазването на водните организми. Условията за разрешаване следва да включват мерки за ограничаване на риска, когато е целесъобразно, като определяне на буферни зони, дюзи за намаляване на повърхностния отток и изтичането.

Съответните държави-членки изискват представянето на допълнителни изследвания с цел потвърждаване на преносимостта в почвата на метаболита BF-421-7. Те гарантират, че нотификаторите, по чието искане фенпропиморф е включен в настоящото приложение, представят на Комисията такива изследвания в срок от две години от одобряването.

213

Фенпироксимат

CAS № 134098-61-6

CIPAC № 695

терт-бутил (E)-алфа-(1,3-диметил-5-феноксипиразол-4-илметиленамино-окси)-p-толуат

> 960 g/kg

1 май 2009 г.

30 април 2019 г.

ЧАСТ А

Може да бъде разрешена единствено употребата като акарицид.

Следните видове употреба не трябва да бъдат разрешавани:

приложения при високи култури, където има голям риск от носене във въздуха на капки при пръскането, например от монтирана върху трактор пръскачка с въздушен разпръсквач и приложения от оперирани ръчно уреди.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно фенпироксимат, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 11 юли 2008 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на:

безопасността на операторите и работника, като гарантират, че условията на употреба предписват, когато е целесъобразно, използването на подходяща лична предпазна екипировка;

въздействието върху водните организми и неприцелните членестоноги и трябва да гарантират, че условията за разрешаване включват, когато е целесъобразно, мерки за огранчаване на риска.

Съответните държави-членки изискват предоставянето на следната информация, с която да се обърне внимание на:

риска за водните организми от метаболити, съдържащи бензилови частици;

риска от биомултипликация във водните хранителни вериги.

Те гарантират, че нотификаторите, по чието искане фенпироксимат е включен в настоящото приложение, представят на Комисията такава информация в срок от две години от одобряването.

214

Тралкоксидим

CAS № 87820-88-0

CIPAC № 544

(RS)-2-[(EZ)-1-(етоксиимино)пропил]-3-хидрокси-5-мезитилциклохекс-2-ен-1-он

≥ 960 g/kg

1 май 2009 г.

30 април 2019 г.

ЧАСТ А

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно тралкоксидим, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 11 юли 2008 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на:

опазването на подпочвените води, особено от почвения метаболит R173642, когато активното вещество се прилага в райони, уязвими от гледна точка на своите почвени и/или климатични условия;

опазването на тревопасните бозайници.

Условията за разрешаване включват мерки за ограничаване на риска, когато е целесъобразно.

Съответните държави-членки изискват предоставянето на:

информация, която да послужи за допълнителни мерки по отношение на риска в дългосрочен план за тревопасните бозайници, породен от употребата на тралкоксидим.

Те гарантират, че нотификаторите, по чието искане тралкоксидим е включен в настоящото приложение, представят на Комисията такава информация в срок от две години от одобрението.

215

Аклонифен

CAS № 74070-46-5

CIPAC № 498

2-хлоро-6-нитро-3-феноксианилин

≥ 970 g/kg

Онечистването фенол представлява токсикологичен проблем и е установено максимално ниво от 5 g/kg.

1 август 2009 г.

31 юли 2019 г.

ЧАСТ А

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

ЧАСТ Б

При оценката на заявленията за разрешаване за продукти за растителна защита, съдържащи аклонифен, за друго приложение освен за третиране на слънчоглед, държавите-членки отделят особено внимание на критериите, посочени в член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, и гарантират, че всички необходими данни и информация са представени, преди да бъде издадено такова разрешение.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно аклонифен, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 26 септември 2008 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на:

спецификациите на произведения за търговски цели технически материал, които трябва да бъдат потвърдени и подкрепени от съответните аналитични данни. Използваното в документацията за токсичност опитно вещество се сравнява и проверява спрямо спецификацията на техническия материал;

защитата на безопасността на операторите. Разрешените условия на употреба трябва да предписват използването на подходяща лични предпазна екипировка и въвеждането на мерки за ограничаване на риска с оглед намаляването на експозицията,

остатъчните вещества в ротационни култури и оценката на експозицията на потребителите чрез храната,

опазването на птиците, бозайниците, водните организми и неприцелните растения. Във връзка с така определените рискове следва да се предприемат мерки за ограничаване на риска, като например създаване на буферни зони, когато е целесъобразно.

Съответните държави-членки изискват представянето на допълнителни проучвания на остатъчните вещества в ротационните култури и съответната информация за потвърждаване на оценката на риска за птиците, бозайниците, водните организми и неприцелните растения.

Те гарантират, че нотификаторът предоставя такива потвърждаващи данни и информация на Комисията в срок от две години след одобряването.

216

Имидаклоприд

CAS № 138261-41-3

CIPAC № 582

(Е)-1-(6-хлоро-3-пиридинилметил)-N-нитроимидазолидин-2-илиденеамин

≥ 970 g/kg

31 декември 2018 г.

31 юли 2019 г.

ЧАСТ А

Може да бъде разрешена единствено употребата като инсектицид.

С цел защита на неприцелните организми, и по-специално на медоносните пчели, при приложение за третиране на семена:

покриването на семената с препарата се извършва единствено в професионално оборудвани помещения за третиране на семена. В тези помещения трябва да се използват най-добрите налични техники, за да се постигне максимално ограничаване на отделянето на прах при прилагането върху семената, съхранението и транспортирането,

използва се подходящо сеитбено оборудване, за да се гарантира високо ниво на проникване в почвата и максимално ограничаване на риска от изтичане на количества от препарата и отделяне на прах от него.

Държавите-членки гарантират, че:

етикетът на третираните семена съдържа означение, че семената са били третирани с имидаклоприд и посочва мерките за ограничаване на риска, предвидени в разрешението,

условията на разрешението, по-специално при приложение за пръскане, включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска с цел опазване на медоносните пчели,

се въвеждат програми за наблюдение, чрез които по целесъобразност се проверява действителната експозиция на медоносните пчели на имидаклоприд в районите, които екстензивно се използват от пчелите за паша или от пчеларите.

ЧАСТ Б

При оценката на заявленията за разрешаване за продукти за растителна защита, съдържащи имидаклоприд, за друго приложение освен за третиране на домати в оранжерии, държавите-членки отделят особено внимание на критериите, посочени в член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, и гарантират, че всички необходими данни и информация са представени, преди да бъде издадено такова разрешение.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно имидаклоприд, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 26 септември 2008 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на:

безопасността на операторите и работника, като гарантират, че условията на употреба предписват, когато е целесъобразно, използването на подходяща лична предпазна екипировка;

въздействието върху водните организми и неприцелните членестоноги, земните червеи и други макроорганизми и трябва да гарантират, че условията за разрешаване включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска.

Съответните държави-членки изискват предоставянето на:

информация, която да послужи за допълнителни мерки по отношение на риска за риска за операторите и работниците,