ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2011.147.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 147

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
2 юни 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 536/2011 на Комисията от 1 юни 2011 година за изменение на приложение II към Решение 2007/777/ЕО и приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 по отношение на вписванията за Южна Африка в списъците на трети страни или части от тях ( 1 )

1

 

*

Регламент (ЕС) № 537/2011 на Комисията от 1 юни 2011 година относно механизма за разпределяне на количествата контролирани вещества, чието използване за лабораторни и аналитични нужди е разрешено по силата на Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно вещества, които нарушават озоновия слой

4

 

*

Регламент (ЕС) № 538/2011 на Комисията от 1 юни 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 607/2009 за определяне на някои подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по отношение на защитените наименования за произход и защитените географски указания, традиционните наименования, етикетирането и представянето на определени лозаро-винарски продукти

6

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 539/2011 на Комисията от 1 юни 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

13

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2011/63/ЕС на Комисията от 1 юни 2011 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на бензиновите и дизеловите горива

15

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2011/326/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Съвета от 30 май 2011 година за изменение на Решение за изпълнение 2011/77/ЕС за предоставяне на финансова помощ за Ирландия от страна на Съюза

17

 

 

2011/327/ЕС

 

*

Решение на представителите на правителствата на държавите-членки от 1 юни 2011 година относно обработката на документи от граждански мисии по управление на кризи и военни операции на ЕС и за отмяна на Решение 2008/836

20

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

2.6.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 147/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 536/2011 НА КОМИСИЯТА

от 1 юни 2011 година

за изменение на приложение II към Решение 2007/777/ЕО и приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 по отношение на вписванията за Южна Африка в списъците на трети страни или части от тях

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2002/99/ЕО на Съвета от 16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински произход за консумация от човека (1), и по-специално член 8, уводното изречение, член 8, параграф 1, алинея първа и член 8, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 2009/158/ЕО на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно ветеринарно-санитарните изисквания за вътреобщностната търговия и вноса от трети държави на домашни птици и яйца за люпене (2), и по специално член 23, параграф 1 и член 24, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2007/777/ЕО на Комисията от 29 ноември 2007 г. за определяне на ветеринарно-санитарни и здравни изисквания и образци на сертификати за внос от трети страни на определени месни продукти и обработени стомаси, пикочни мехури и черва за консумация от човека и за отмяна на Решение 2005/432/ЕО (3) се определят правила за вноса в Съюза и транзита и складирането в Съюза на пратки от месни продукти, съгласно определението в точка 7.1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (4) и пратки от обработени стомаси, мехури и черва, съгласно определението в точка 7.9 от същото приложение.

(2)

С Решение 2007/777/ЕО се определят също списъци на трети страни и части от тях, от които се разрешава такъв внос, транзит и складиране, както и образците на здравни и ветеринарно-санитарни сертификати и обработките, които се изискват за посочените продукти.

(3)

В част 2 на приложение II към Решение 2007/777/ЕО се определя списък на трети страни или части от тях, вносът от които в ЕС на месни продукти и обработени стомаси, пикочни мехури и черва, подлежащ на различни видове обработка, посочени в част 4 от посоченото приложение, е разрешен.

(4)

Южна Африка е включена в част 2 на приложение II към Решение 2007/777/ЕО като страна, от която е разрешен вносът на месни продукти, обработени стомаси, мехури и черва за консумация от човека, получени от месо от щраусоподобни, отглеждани в стопанство, които не се подлагат на специална обработка и за които не е указана никаква минимална температура („обработка A“).

(5)

В част 3 на приложение II към Решение 2007/777/ЕО се определя списък на трети страни или части от тях, от които е разрешен вносът в ЕС на пастърма и пастьоризирани месни продукти, подлежащи на различни видове обработка, посочени в част 4 от същото приложение.

(6)

Южна Африка е включена в част 3 на приложение II към Решение 2007/777/ЕО като страна, от която е разрешен вносът на пастърма и пастьоризирани месни продукти, съставени от или съдържащи месо от домашни птици, пернат дивеч, отглеждан в стопанство, щраусоподобни и пернат дивеч, подлежащи на специална обработка („обработка E“).

(7)

С Регламент (ЕО) № 798/2008 на Комисията от 8 август 2008 г. за установяване на списък от трети страни, територии, зони или подразделения, от които са разрешени вносът и транзитът през Общността на домашни птици и продукти от домашни птици, и относно изискванията за ветеринарно сертифициране (5) се определят изискванията за ветеринарно сертифициране по отношение на вноса и транзита през Съюза на домашни птици, яйца за люпене, еднодневни пилета и яйца, свободни от определени патогени, както и на месо, мляно месо и механично отделено месо от домашни птици, включително от щраусови и пернат дивеч, яйца и яйчни продукти. В посочения регламент се предвижда обхванатите от него стоки да бъдат внасяни и да преминават транзитно през Съюза само от трети страни, територии, зони или подразделения, изброени в таблицата в част 1 на приложение I към същия регламент.

(8)

Южна Африка е включена в част 1 на приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 като страна, от която е разрешен вносът на щраусови птици за отглеждане и разплод и еднодневни пилета, яйца за люпене и месо от щраусови птици.

(9)

Също така в Регламент (ЕО) № 798/2008 се определят условията, при които дадена трета страна, територия, зона или подразделение се считат за свободни от високопатогенен птичи грип (HPAI), както и изискванията за ветеринарно сертифициране в това отношение за стоки, предназначени за внос в Съюза.

(10)

Южна Африка съобщи на Комисията за епидемия от HPAI от подтип H5N2, потвърдена на територията ѝ на 9 април 2011 г.

(11)

Поради потвърдената епидемия от HPAI територията на Южна Африка вече не може да бъде считана за свободна от тази болест. По тази причина ветеринарните органи на Южна Африка преустановиха с незабавен ефект издаването на ветеринарни сертификати за пратки от засегнатите стоки. Поради това вписването за Южна Африка в част 1 на приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 следва да бъде съответно изменено.

(12)

Освен това, вследствие на епидемията от HPAI Южна Африка вече не отговаря на ветеринарно-санитарните условия за прилагане на „обработка А“ към стоки, съставени или съдържащи месо от щраусоподобни, отглеждани в стопанство, или обработен стомах, мехури и черва за консумация от човека, изброени в част 2 на приложение II към Решение 2007/777/ЕО и за прилагане на „обработка E“ към пастърма и пастьоризирани месни продукти, съставени от или съдържащи месо от домашни птици, пернат дивеч, отглеждан в стопанство, щраусоподобни и пернат дивеч, включени в част 3 от същото приложение. Тези обработки са недостатъчни за отстраняването на ветеринарно-санитарните рискове, свързани с тези стоки. Вписванията относно Южна Африка за тези стоки в части 2 и 3 на приложение II към Решение 2007/777/ЕО поради това следва да бъдат изменени, с цел да бъде предвидена подходяща обработка за тях.

(13)

Поради това Решение 2007/777/ЕО и Регламент (ЕО) № 798/2008 следва да бъдат съответно изменени.

(14)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение II към Решение 2007/777/ЕО се изменя в съответствие с приложение I към настоящото решение.

Член 2

Приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 1 юни 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11.

(2)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 74.

(3)  ОВ L 312, 30.11.2007 г., стр. 49.

(4)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55.

(5)  ОВ L 226, 23.8.2008 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложение II към Решение 2007/777/ЕО се изменя, както следва:

(1)

в част 2 вписването относно Южна Африка се заменя със следното:

„ZA

Южна Африка (1)

C

C

C

A

D

D

A

C

C

A

A

D

XXX“

(2)

в част 3 вписването относно Южна Африка се заменя със следното:

„ZA

Южна Африка

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

A

A

D

XXX“

Южна Африка ZA-1

E

E

XXX

XXX

D

D

A

E

XXX

A

A

D

 


ПРИЛОЖЕНИЕ II

В част 1 на приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 вписването относно Южна Африка се заменя със следното:

„ZA — Южна Африка

ZA-0

Цялата страна

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4“

BPR

I

P2

9.4.2011 г.

 

A

 

 

DOR

II

 

 

HER

III

 

 

RAT

VII

P2

9.4.2011 г.

 

 

 


2.6.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 147/4


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 537/2011 НА КОМИСИЯТА

от 1 юни 2011 година

относно механизма за разпределяне на количествата контролирани вещества, чието използване за лабораторни и аналитични нужди е разрешено по силата на Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно вещества, които нарушават озоновия слой

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно вещества, които нарушават озоновия слой (1), и по-специално член 10, параграф 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

Механизмът за разпределяне на количествата контролирани вещества, чието използване е разрешено за лабораторни и аналитични нужди, следва да гарантира, че годишното разрешено с лицензии количество за отделни производители и вносители не надхвърля 130 % от средното годишно изчислено равнище на контролирани вещества, лицензирани за съответния производител или износител за основна лабораторна или аналитична употреба за периода 2007—2009 г., както и че общото годишно разрешено количество, включително по лицензиите за хлорофлуоровъглеводородите в съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1005/2009, не надхвърля 110 тона озононарушаващ потенциал (ОНП).

(2)

Общото количество контролирани вещества, разрешено за лабораторни и аналитични нужди на производители или вносители за периода 2007—2009 г., не може да надхвърля 77 243,181 килограма ОНП, изчислени въз основа на лицензираното производство и износ през базовия период.

(3)

Остатъкът до максималното количество от 110 тона ОНП (32 756,819 килограма ОНП), както и количествата, за които не са подадени декларации от предприятията, които са осъществявали производство или внос с лицензии през периода 2007—2009 г., се разпределят на предприятията, на които не са издавани лицензии за производство или внос за посочения период. Механизмът на разпределение следва да гарантира, че всички предприятия, които искат нова квота, получават подходящ дял от подлежащите на разпределяне количества.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден с член 25, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1005/2009,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Квотите за контролирани вещества за лабораторна и аналитична употреба се разпределят на производителите и вносителите, на които не са издавани лицензии за производство или внос за периода 2007—2009 г., в съответствие с определения в приложението механизъм.

Член 2

Настоящият регламент се прилага от 1 януари 2011 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 1 юни 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 286, 31.10.2009 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Механизъм на разпределяне

1.   Определяне на подлежащото на разпределяне количество на предприятията, на които не са издавани лицензии за производство или внос на контролирани вещества за лабораторна и аналитична употреба за периода 2007—2009 г. (нови предприятия)

Всяко предприятие, което за периода 2007—2009 г. е било лицензирано да произвежда или внася контролирани вещества за лабораторна и аналитична употреба, получава квота, равна на заявеното от него количество в посочената в член 10, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1005/2009 декларация, което обаче не надхвърля 130 % от средното годишно изчислено равнище на контролирани вещества, което му е било разрешено за посочения период.

За да се определи количеството, подлежащо на разпределяне на новите предприятия (количество за разпределяне на етап 1), сборът на тези количества се изважда от 110 тона ОНП.

2.   Етап 1

Всяко ново предприятие получава количество, съответстващо на заявеното от него в декларацията, което обаче не надхвърля процентния дял от подлежащото на разпределяне на етап 1 количество. Процентният дял се изчислява като броят на новите предприятия се раздели на 100. За да се определи подлежащото на разпределяне на етап 2 количество, сборът на разпределените на етап 1 квоти се изважда от подлежащото на разпределяне на етап 1 количество.

3.   Етап 2

Всяко ново предприятие, което на етап 1 не е получило 100 % от заявеното в декларацията количество, получава допълнително количество, равно на разликата между заявеното и полученото на етап 1 количество, което обаче не надхвърля процентния дял от подлежащото на разпределяне на етап 2 количество. Процентният дял се изчислява като броят на новите предприятия, допустими да получат количества на етап 2, се раздели на 100. За да се определи подлежащото на разпределяне на етап 3 количество, сборът на разпределените на етап 2 квоти се изважда от подлежащото на разпределяне на етап 2 количество.

4.   Етап 3

Етап 2 се повтаря аналогично, докато оставащото за разпределяне количество в следващия етап стане по-малко от 1 тон ОНП.


2.6.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 147/6


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 538/2011 НА КОМИСИЯТА

от 1 юни 2011 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 607/2009 за определяне на някои подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по отношение на защитените наименования за произход и защитените географски указания, традиционните наименования, етикетирането и представянето на определени лозаро-винарски продукти

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 121, параграф 1, букви к), л) и м) и член 203б във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Според член 18 от Регламент (ЕО) № 607/2009 на Комисията (2)„Регистърът на защитените наименования за произход и защитените географски указания“ (наричан по-долу „регистъра“), поддържан от Комисията, както е предвидено в член 118н от Регламент (ЕО) № 1234/2007, е включен в електронната база данни „E-Bacchus“.

(2)

С цел опростяване списъкът на представителните търговски организации и техните членове, поместен в приложение XI към Регламент (ЕО) № 607/2009, следва да се публикува в Интернет. Следователно член 30, параграф 2 следва да бъде съответно изменен.

(3)

С оглед избягването на всякакво неравностойно третиране на вината с произход от Европейския съюз и на внесените от трети страни, следва да се поясни, че наименования, които традиционно се използват в трети страни, могат да получат признаване и защита като традиционни наименования в Европейския съюз и в случаите, когато се използват във връзка с географски указания или наименования за произход, регламентирани от тези трети страни.

(4)

За повече яснота защитените традиционни наименования, изброени в приложение XII, следва да бъдат прехвърлени в електронната база данни „E-Bacchus“, като по този начин защитените наименования за произход, защитените географски указания и защитените традиционни наименования ще бъдат обхванати от единна електронна база от данни и това ще улесни извършването на справки.

(5)

С оглед осигуряване на актуална информация, свързана с традиционните наименования, информацията от приложение ХII към Регламент (ЕО) № 607/2009 следва да се прехвърли в електронната база данни „E-Bacchus“ и новата информация, свързана със защитата на традиционните наименования, следва да се въвежда единствено в тази база данни.

(6)

С оглед изясняване на връзката между защитените традиционни наименования и търговските марки е необходимо да се уточни правното основание, на което следва да се опира оценката на всяко заявление за търговска марка, съдържаща или състояща се от защитено традиционно наименование, в съответствие с Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките (3) или Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 г. относно марката на Общността (4).

(7)

С оглед постигане на повече прозрачност при правилата за традиционните наименования, по-специално поради факта, че те биват преместени в електронната база данни „E-Bacchus“, всяка промяна, свързана с традиционни наименования, следва да се извършва съгласно изрично определена процедура.

(8)

Следва да се предвидят правила за означаването на алкохолното съдържание по обем на някои специфични лозаро-винарски продукти, за да се осигури на обществеността точна информация.

(9)

С оглед улесняване на етикетирането в някои случаи може да не се изисква определена информация, свързана с името и адреса на бутилиращото предприятие.

(10)

С оглед подобряване на контрола при някои лозаро-винарски продукти, държавите-членки следва да имат възможност да регламентират използването на данни, отнасящи се до производителя и преработвателя.

(11)

За по-голяма яснота член 42, параграф 1 и член 56, параграф 3 следва да бъдат изменени.

(12)

Използването на определен тип бутилка и приспособление за затваряне при пенливите вина, качествените пенливи вина и качествените пенливи ароматизирани вина, както е предвидено в член 69 от Регламент (ЕО) № 607/2009, следва да е задължително единствено за предлагането на пазара и износа на такива вина, произведени в Европейския съюз.

(13)

Що се отнася до предаването на техническите досиета на съществуващи защитени наименования на вино, посочени в член 118т от Регламент (ЕО) № 1234/2007, изискването от член 118в, параграф 1, буква б) от същия регламент да се посочат името и адресът на подателя на заявка за съществуващо наименование на вино може да представлява трудност за някои държави-членки, тъй като тези съществуващи защитени наименования на вино са регламентирани на национално равнище без да се упоменава определен заявител. С оглед по-лесното преминаване от предвидените в Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета (5) разпоредби към тези от Регламент (ЕО) № 1234/2007, следва да се предвидят преходни мерки, за да се осигури спазване на националните законодателства на тези държави-членки.

(14)

Необходимо е да се измени приложение VIII към Регламент (ЕО) № 607/2009 по отношение на предходни права, които могат да бъдат предявени в случай на възражение срещу заявление за защита на традиционно наименование.

(15)

Следователно Регламент (ЕО) № 607/2009 следва да бъде съответно изменен.

(16)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменение на Регламент (ЕО) № 607/2009

Регламент (ЕО) № 607/2009 се изменя, както следва:

1.

В член 30 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   В случай на заявление, подадено от представителна професионална организация, установена в трета страна, се представят също подробни данни за представителната професионална организация. Комисията публикува в интернет списък на съответните трети страни, имената на представителните професионални организации и членовете на тези представителни професионални организации.“

2.

Член 32 се заменя със следното:

„Член 32

Правила относно традиционни наименования на трети страни

1.   Определението за традиционно наименование от член 118ф, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 се прилага mutatis mutandis към наименования, традиционно използвани в трети страни за лозаро-винарски продукти, обхванати от географски указания или наименования за произход съгласно законодателството на тези трети страни.

2.   Вина с произход от трети страни, на чиито етикети има традиционни означения, различни от традиционните наименования, изброени в електронната база данни „E-Bacchus“, могат да използват тези традиционни означения върху етикетите на вината в съответствие с правилата, приложими във въпросните трети страни, включително и с тези, определени от представителни професионални организации.“

3.

Член 40 се заменя със следното:

„Член 40

Обща закрила

1.   Ако дадено заявление за защита на традиционно наименование отговаря на условията, предвидени в член 118ф, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 и в членове 31 и 35 от настоящия регламент и не е отхвърлено по членове 36, 38 и 39 от настоящия регламент, традиционното наименование се включва в електронната база данни „E-Bacchus“, като се посочва:

а)

езика, както е посочено в член 31;

б)

категорията или категориите лозаро-винарски продукти, за които се отнася защитата;

в)

националното законодателство на държавата-членка, в която е определено и регламентирано традиционното наименование, или правилата, приложими към производителите на вино в трети страни, включително правилата, определени от представителни професионални организации, и

г)

резюме на определението или условията за употреба.

2.   Традиционните наименования, изброени в електронната база данни „E-Bacchus“, са защитени само на езика и за категориите лозаро-винарски продукти, посочени в заявлението, срещу:

а)

всяка злоупотреба, дори ако защитеното наименование е придружено от изрази като „стил“, „тип“, „метод“, „както е произведено в“, „имитация“, „с аромат на“, „като“ или друг подобен израз;

б)

всяко друго невярно или въвеждащо в заблуждение означение на естеството, характеристиките или основните свойства на продукта, върху вътрешната или външната опаковка, рекламни материали или документи, свързани с него;

в)

всяка друга практика, която би могла да въведе в заблуждение потребителите и по-специално да създава впечатление, че виното отговаря на условията за използване на защитеното традиционно наименование.“

4.

В член 41 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Когато дадено традиционно наименование е защитено по силата на настоящия регламент, регистрацията на търговска марка, чието използване би нарушило член 40, параграф 2, се преценява в съответствие с Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (6) или с Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета (7).

Търговски марки, регистрирани в нарушение на първа алинея, се обявяват за недействителни при поискване в съответствие с приложимите процедури, както е посочено в Директива 2008/95/ЕО или в Регламент (ЕО) № 207/2009.

5.

В член 42 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Наименование, за което е подадено заявление и което изцяло или отчасти е омоним с традиционно наименование, което е вече защитено съгласно настоящата глава, подлежи на защита, като се спазва местното и традиционно използване и се отчита възможният риск от въвеждане в заблуждение.

Омонимно наименование, което въвежда в заблуждение потребителите относно естеството, качеството или истинския произход на продуктите, не се регистрира, дори ако наименованието е точно.

Използването на защитено омонимно наименование зависи от наличието на достатъчно отличия в практиката между омонима, защитен впоследствие, и традиционното наименование, поместено в електронната база данни „E-Bacchus“, като се взема предвид необходимостта заинтересованите производители да бъдат третирани равнопоставено и потребителите да не се въвеждат в заблуждение.“

6.

Вмъква се нов член 42а:

„Член 42а

Изменение

Заявителят, посочен в член 29, може да подаде заявление за одобрение на изменение на традиционно наименование, на посочения език, на виното или вината или на резюмето на определението или условията за употреба на въпросното традиционно наименование.

Членове 33—39 се прилагат mutatis mutandis към заявленията за изменение.“

7.

В член 47 параграф 5 се заменя със следното:

„5.   Когато една отмяна породи действие, Комисията заличава съответното наименование от списъка в електронната база данни „E-Bacchus“.“

8.

В член 54 се добавя следният нов параграф 3:

„3.   В случай на частично ферментирала гроздова мъст или на младо вино в процес на ферментация, действителното и/или общото алкохолно съдържание по обем се отбелязва върху етикета. Когато общото алкохолно съдържание по обем е отбелязано на етикета цифрите са последвани от „% vol.“ и могат да се предхождат от думите „общо алкохолно съдържание“ или „общо алкохол“.“

9.

Член 56 се изменя, както следва:

а)

в параграф 2, трета алинея се добавя следното второ изречение:

„Тези изисквания не се прилагат, когато бутилирането се извършва на място, което е в непосредствена близост до бутилиращото предприятие.“;

б)

параграф 3 се заменя със следното:

„Името и адресът на производителя или търговеца се допълват от думите „производител“ или „произведено от“ и „търговец“ или „продава се от“, или еквивалентен израз.

Държавите-членки могат да решат:

а)

да направят задължително указването на производителя;

б)

да позволят замяната на думите „производител“ или „произведено от“ с „преработвател“ или съответно „преработено от“.“

10.

Член 69 се заменя със следното:

„Член 69

Правила относно представяне на определени продукти

1.   Пенливото вино, качественото пенливо вино и качественото ароматизирано пенливо вино, произведено в Европейския съюз, се предлага на пазара или се изнася в стъклени бутилки от вида „за пенливо вино“, затворени със:

а)

за бутилки с номинална вместимост над 0,20 литра: тапа с формата на гъба, направена от корк или друг подходящ материал, разрешен за контакт с хранителни продукти, тапата е прикрепена към бутилката с приспособление за закрепване и е покрита, ако е необходимо, с калпаче и обвита с фолио, което покрива напълно тапата и изцяло или отчасти гърлото на бутилката;

б)

за бутилки с номинална вместимост, която не надвишава 0,20 литра: всяко друго подходящо приспособление за затваряне.

Други продукти, произведени в Европейския съюз, не се предлагат на пазара и не се изнасят нито в стъклени бутилки от вида „за пенливо вино“, нито с приспособление за затваряне, както е описано в първа алинея, буква а).

2.   Чрез дерогация от параграф 1, втора алинея, държавите-членки могат да решат, че следните продукти могат да се предлагат на пазара или изнасят в стъклени бутилки от вида „за пенливо вино“ и/или с приспособление за затваряне, както е описано в параграф 1, първа алинея, буква а):

а)

продукти, традиционно бутилирани в такива бутилки и които:

i)

са изброени в член 113г, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1234/2007,

ii)

са изброени в точки 7, 8 и 9 от приложение ХIб към Регламент (ЕО) № 1234/2007;

iii)

са изброени в Регламент (ЕИО) № 1601/1991 на Съвета (8), или

iv)

имат действително алкохолно съдържание по обем не по-голямо от 1,2 % об.;

б)

продукти, различни от посочените в буква а), при условие че не въвеждат в заблуждение потребителите относно истинското естество на продукта.

11.

В член 71 се добавя следният нов параграф 3:

„3.   Чрез дерогация от член 2, параграф 2 от настоящия регламент, по отношение на предаването на техническите досиета, както е посочено в член 118т, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 1234/2007 органите на държавите-членки могат да се смятат за заявители за целите на прилагането на член 118в, параграф 1, буква б) от посочения регламент.“

12.

Приложение II се заменя с приложение I към настоящия регламент.

13.

Приложение VIII се заменя с приложение II към настоящия регламент.

14.

Приложения XI и XII се заличават.

Член 2

Преходни разпоредби

1.   Преди заличаването на приложения XI и XII към Регламент (ЕО) № 607/2009 с член 1, параграф 14 от настоящия регламент, Комисията ще копира и:

а)

ще публикува в интернет съдържанието на приложение XI, и

б)

ще въведе в електронната база данни „E-Bacchus“ традиционните наименования, изброени в приложение XII.

2.   Всяко изменение, свързано с традиционно наименование, признато от държава-членка или от трета страна и нотифицирано до Комисията до датата на влизане в сила на настоящия регламент и което не е включено в приложение XII към Регламент (ЕО) № 607/2009, не е предмет на процедурата по член 42а, въведена с член 1, параграф 6 от настоящия регламент. Комисията ще отрази изменението в електронната база данни „E-Bacchus“.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 1 юни 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 193, 24.7.2009 г., стр. 60.

(3)  ОВ L 299, 8.11.2008 г., стр. 25.

(4)  ОВ L 78, 24.3.2009 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 179, 14.7.1999 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 299, 8.11.2008 г., стр. 25.

(7)  ОВ L 78, 24.3.2009 г., стр. 1.“

(8)  ОВ L 149, 14.6.1991 г., стр. 1.“


ПРИЛОЖЕНИЕ I

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

ЕДИНЕН ДОКУМЕНТ

Дата на получаване (ДД/MM/ГГГГ) …

[попълва се от Комисията]

Брой страници (включително настоящата страница) …

Език, на който е подадено заявлението …

Номер на досието [попълва се от Комисията]

Заявител

Име на юридическото или физическото лице …

Пълен адрес (улица и номер, град/населено място и пощенски код, страна)

Правен статут (за юридически лица)

Гражданство …

Посредник

Държава-членка (държави-членки) (*) …

Орган на третата страна (*) …

[(*) ненужното се зачерква]

Име (имена) на посредника (посредниците) …

Пълен адрес (адреси) (улица и номер, град/населено място и пощенски код, страна)

Наименование за регистрация

Наименование за произход (*) …

Географско указание (*) …

[(*) ненужното се зачерква]

Описание на виното (вината) (1)

Обозначение на традиционните наименования, както е посочено в член 118ф, параграф 1  (2), които са свързани с това наименование за произход или географско указание

Специфични енологични практики  (3)

Определен район

Максимален добив (добиви) от хектар …

Одобрени винени сортове лози

Връзка с географския район  (4)

Допълнителни условия  (3)

Позоваване на спецификацията на продукта


(1)  Включва данни за продуктите от обхвата на член 118а, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(2)  Член 118ф, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)  Не е задължително.

(4)  Описва се специфичното естество на продукта, географския район и причинно-следствената връзка между тях.“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

„ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

ИСКАНЕ ЗА ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ ТРАДИЦИОННО НАИМЕНОВАНИЕ

Дата на получаване (ДД/MM/ГГГГ) …

[попълва се от Комисията]

Брой страници (включително настоящата страница) …

Език на искането за възражение …

Номер на досието [попълва се от Комисията]

Подател на възражението

Име на юридическото или физическото лице …

Пълен адрес (улица и номер, град/населено място и пощенски код, страна) …

Гражданство …

Телефон, факс, e-mail …

Посредник

Държава-членка (държави-членки) (*) …

Орган на трета страна (не е задължително) (*) …

[(*)ненужното се зачерква]

Име (имена) на посредника (посредниците) …

Пълен адрес (адреси) (улица и номер, град/населено място и пощенски код, страна) …

Традиционно наименование, срещу което се възразява

Предходни права

Защитено наименование за произход (*) …

Защитено географско указание (*) …

Национално географско указание (*)

[(*)ненужното се зачерква]

Име …

Регистрационен номер …

Дата на регистрация (ДД/MM/ГГГГ) …

Съществуващо защитено традиционно наименование …

Търговска марка

Знак …

Списък на продуктите и услугите …

Регистрационен номер …

Дата на регистриране …

Страна на произход …

Репутация/известност (*) …

[(*)ненужното се зачерква]

Основания за възражението

Член 31 (*)

Член 35 (*)

Член 40, параграф 2, буква а) (*)

Член 40, параграф 2, буква б) (*)

Член 40, параграф 2, буква в) (*)

Член 41, параграф 3 (*)

Член 42, параграф 1 (*)

Член 42, параграф 2 (*)

Член 54 от Регламент (ЕО) № 479/2008

[(*) ненужното се зачерква]

Обосновка на основанието (основанията)

Име на подписващото лице …

Подпис …“


2.6.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 147/13


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 539/2011 НА КОМИСИЯТА

от 1 юни 2011 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 2 юни 2011 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 1 юни 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

AL

64,0

MA

133,3

TR

82,0

ZZ

93,1

0707 00 05

MK

28,2

TR

100,7

ZZ

64,5

0709 90 70

EG

82,4

MA

86,8

TR

126,4

ZZ

98,5

0709 90 80

EC

18,6

ZZ

18,6

0805 50 10

AR

72,2

TR

65,1

ZA

91,9

ZZ

76,4

0808 10 80

AR

78,8

BR

75,6

CA

142,4

CL

84,2

CN

95,4

NZ

108,6

US

116,1

UY

96,7

ZA

88,9

ZZ

98,5

0809 20 95

TR

392,6

US

392,9

XS

198,4

ZZ

328,0


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


ДИРЕКТИВИ

2.6.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 147/15


ДИРЕКТИВА 2011/63/ЕС НА КОМИСИЯТА

от 1 юни 2011 година

за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на бензиновите и дизеловите горива

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 1998 г. относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 93/12/ЕИО на Съвета (1), и по-специално на член 10, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 98/70/ЕО определя спецификациите, свързани с опазването на околната среда, както и методите за анализ за бензинови и дизелови горива, разпространявани на пазара.

(2)

Гореспоменатите методи за анализ се основават на определени стандарти, установени от Европейския комитет за стандартизация (СEN). Тъй като поради техническия напредък CEN е заменил споменатите стандарти с нови, е уместно да се актуализират препратките към тези стандарти в приложения I и II към Директива 98/70/ЕО.

(3)

Приложение III към Директива 98/70/ЕО определя разрешените превишения за налягането на парите на бензинови горива, съдържащи етанол. Числата от това приложение са закръглени до втория знак след запетаята. Стандартът EN ISO (Международната организация по стандартизация) 4259:2006 определя правилата за закръгляване на резултатите според точността на изпитвателния метод и изисква закръгляване до първия знак след запетаята. Следователно е целесъобразно числата, дадени в приложение III към Директива 98/70/ЕО, да бъдат съответно изменени.

(4)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Комитета по качеството на горивата, създаден съгласно член 11, параграф 1 от Директива 98/70/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 98/70/ЕО се изменя, както следва:

(1)

Приложение I се изменя, както следва:

а)

Бележка под линия 1 се заменя със следното:

„(1)

Методите на изпитване са определените в EN 228:2008. Държавите-членки могат да възприемат метода за анализ, посочен в заменящия стандарт EN 228:2008, ако може да се покаже, че той дава максимум същата грешка и поне същата степен на точност като метода за анализ, който заменя.“

б)

Бележка под линия 6 се заменя със следното:

„(6)

Други моноалкохоли и етери с температура на изкипяването (температура на края на кипенето) не по-висока от определената в EN 228:2008.“

(2)

В приложение II бележка под линия 1 се заменя със следния текст:

„(1)

Методите на изпитване са определените в EN 590:2009. Държавите членки могат да възприемат метода за анализ, посочен в заменящия стандарт EN 590:2009, ако може да се покаже, че той дава максимум същата грешка и поне същата степен на точност като метода за анализ, който заменя.“

(3)

Приложение III се заменя с текста, посочен в приложението към настоящата директива.

Член 2

1.   Държавите-членки приемат и публикуват законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, в рамките на 12 месеца след публикуването ѝ в Официален вестник.

Те започват да прилагат тези разпоредби в рамките на 12 месеца след публикуването ѝ в Официален вестник.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното право, които те приемат в областта, обхваната от настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след датата на публикуването ѝ Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 1 юни 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 350, 28.12.1998 г., стр. 58.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ III

ДОПУСТИМО ПРЕВИШЕНИЕ НА НАЛЯГАНЕТО НА ПАРИТЕ, РАЗРЕШЕНО ЗА БЕНЗИН, СЪДЪРЖАЩ БИОЕТАНОЛ

Съдържание на биоетанол (обемни %)

Разрешено превишение на налягането на парите (kPa) (1)

0

0

1

3,7

2

6,0

3

7,2

4

7,8

5

8,0

6

8,0

7

7,9

8

7,9

9

7,8

10

7,8

Разрешеното превишение на налягането на парите при междинна стойност на съдържанието на биоетанол, явяваща се между стойностите от таблицата, се определя чрез линейна интерполация въз основа на съдържанието на биоетанол непосредствено над и съдържанието непосредствено под междинната стойност.“


(1)  Посочените в спецификацията стойности са „реални стойности“. При установяването на съответните пределни стойности са използвани положенията на EN ISO 4259:2006 „Нефтопродукти — определяне и прилагане на данни за прецизност относно методите на изпитване“, а при определянето на минимална стойност е отчетена минимална поправка от 2R над нулата (където R е възпроизводимостта). Резултатите от отделните измервания се интерпретират въз основа на критериите, описани в EN ISO 4259:2006.


РЕШЕНИЯ

2.6.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 147/17


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 30 май 2011 година

за изменение на Решение за изпълнение 2011/77/ЕС за предоставяне на финансова помощ за Ирландия от страна на Съюза

(2011/326/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 407/2010 на Съвета от 11 май 2010 г. за създаване на европейски механизъм за финансово стабилизиране (1), и по-специално член 3, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

По искане на Ирландия Съветът предостави финансова помощ на страната (Решение за изпълнение 2011/77/ЕС (2)) в подкрепа на една амбициозна програма за икономически и финансови реформи, чиято цел е възстановяване на доверието, връщане на устойчивия икономически растеж и осигуряване на финансова стабилност в Ирландия, еврозоната и Съюза.

(2)

Съгласно член 3, параграф 9 от Решение за изпълнение 2011/77/ЕС Комисията извърши заедно с Международния валутен фонд (МВФ) и в сътрудничество с Европейската централна банка (ЕЦБ) първия преглед на напредъка на ирландските власти по изпълнението на договорените мерки, както и на ефективността и социално-икономическото въздействие на тези мерки.

(3)

Съгласно текущите прогнози на Комисията за растежа на номиналния БВП (– 3,6 % през 2010 г., 1,3 % през 2011 г., 2,8 % през 2012 г. и 4,0 % през 2013 г.) планът за фискални корекции съответства най-общо на препоръката на Съвета от 7 декември 2010 г. с оглед на прекратяването на съществуващия прекомерен дефицит в Ирландия, съгласно член 126, параграф 7 от Договора, както и на плана за постигане на съотношение на дълга към БВП от 96,2 % през 2010 г., 112,0 % през 2011 г., 117,9 % през 2012 г. и 120,3 % през 2013 г. Следователно съотношението на дълга към БВП ще се стабилизира през 2013 г. и след това ще започне да намалява, като се допуска, че ще продължи и намалението на бюджетния дефицит. Върху изменението на равнището на дълга влияят редица извънбюджетни операции, в т.ч. вливането на капитал в банките през 2011 г., което води до нетно нарастване на дълга с около 6 процентни пункта от БВП, както и допускането за поддържане на високи касови резерви и разликите между отчитането на лихвените плащания на начислена и на касова основа.

(4)

Рекапитализацията на Allied Irish Bank, Bank of Ireland и EBS Building Society до постигането на 12 % коефициент на базовия капитал от първи ред (според анализа на собствения капитал съгласно пруденциалните изисквания от 2010 г.), която трябваше да бъде извършена до февруари 2011 г., бе отложена от предишното правителство поради наближаващите общи избори.

(5)

На 31 март 2011 г. Централната банка на Ирландия обяви резултатите от анализа на собствения капитал съгласно пруденциалните изисквания и анализа на ликвидността съгласно пруденциалните изисквания. Въз основа на тези анализи бе установено, че четирите анализирани ирландски банки (Allied Irish Bank, Bank of Ireland, EBS Building Society и Irish Life & Permanent) имат нужда общо от 24 милиарда евро допълнителен капитал, в т.ч. условен капитал в размер на 3 милиарда евро, за да запазят адекватна капитализация в случай на криза.

(6)

На 31 март 2011 г. новото правителство, което бе съставено след изборите на 25 февруари 2011 г., обяви стратегията си за засилване и реформиране на ирландските банки, включително чрез задоволяване на потребността от капитализация, установена при извършените анализи съгласно пруденциалните изисквания на собствения капитал и на ликвидността. Така до края на юли 2011 г. коефициентът на базовия капитал от първи ред би надхвърлил (при съответстваща корекция във връзка с очакваните продажби на активи в случая на Irish Life & Permanent) значително равнището, което се очакваше да бъде достигнато до февруари 2011 г.

(7)

Централната банка на Ирландия следва да наложи на Allied Irish Bank, Bank of Ireland, EBS Building Society и Irish Life & Permanent задължението да постигнат съотношение на кредитите спрямо депозитите от 122,5 % до края на 2013 г., предотвратявайки същевременно спешната продажба на активи. Освен това ирландските власти следва внимателно да следят развитието на нетния коефициент на стабилност на финансирането и коефициента на краткосрочното ликвидно покритие на банките, за да осигурят сближаването им към стандартите по споразумението Базел III. Властите следва да осигурят постигането на целите чрез създаване на надеждна рамка за проследяване на напредъка, основаваща се на междинни цели и механизми за управление с подходящи стимули в рамките на банките.

(8)

При започването на работата си новото правителство започна цялостен анализ на разходите, чиято цел е откриване на възможности за икономии чрез повишаване на ефикасността и привеждане на приоритетите във връзка с фискалната консолидация в съответствие с приоритетите за национално възстановяване, установени в Програмата за управление (2011—2016 г.), обявена на 7 март 2011 г.

(9)

Предвид на това развитие Решение за изпълнение 2011/77/ЕС следва да бъде изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Член 3 от Решение за изпълнение 2011/77/ЕС се изменя, както следва:

1)

В параграф 5 буква а) се заменя със следното:

„а)

при необходимост взема мерки, за да гарантира, че ирландските банки разполагат със собствен капитал в адекватен размер, осигурявайки спазването на минималното регулаторно изискване за коефициент на базовия капитал от първи ред от 10,5 % през целия срок на програмата на ЕС за финансова помощ, като същевременно намаляват задлъжнялостта си с цел до края на 2013 г. да постигнат съотношение на кредитите към депозитите от 122,5 %;“

2)

Параграф 7 се изменя, както следва:

а)

в буква б) се добавя следното изречение:

„След консултация с Комисията, МВФ и ЕЦБ, Ирландия може да въведе бюджетни промени по отношение на горепосочените мерки, за да оползотвори напълно възможностите за нарастване на ефикасността, които ще бъдат открити при извършването на цялостния анализ на разходите, и да постигне приоритетните цели на Програмата за управление при спазване на общата цел за осигуряване постигането с бюджета за 2012 г. на фискална консолидация от най-малко 3,6 милиарда евро;“

б)

буква д) се заменя със следното:

„д)

приемане на мерки за по-амбициозна и надеждна бюджетна стратегия и за укрепване на бюджетната рамка. Ирландия трябва да приеме и прилага фискални правила, според които всички допълнителни извънредни приходи през периода 2011—2015 г. ще се използват за намаляването на дефицита и дълга. Ирландия трябва да създаде фискален консултативен съвет, който да извършва независимо оценяване на състоянието на държавния бюджет и прогнозите на правителството. Ирландия трябва да приеме закон за фискалната отговорност, с който да се въведе средносрочна рамка за разходите със задължителни многогодишни максимални размери на разходите във всяка област. При това трябва да се вземат под внимание всички актуализирани мерки за реформиране на икономическото управление на равнището на Съюза и да се допълват вече започнатите реформи;“

в)

буква ж) се заменя със следното:

„ж)

рекапитализация на ирландските банки до края на юли 2011 г. (при съответстваща корекция във връзка с очакваните продажби на активи в случая на Irish Life & Permanent) съгласно констатациите от анализа на собствения капитал съгласно пруденциалните изисквания и анализа на ликвидността съгласно пруденциалните изисквания, обявени от Централната банка на Ирландия на 31 март 2011 г.;“

г)

буква л) се заменя със следното:

„л)

засилване на конкуренцията на свободните пазари. За тази цел законодателството се изменя с цел осигуряване на по-надеждни възпиращи разпоредби, предвиждащи ефективни наказания за нарушения на ирландското законодателство в областта на конкуренцията и членове 101 и 102 от Договора и гарантиращи ефективното функциониране на Органа по конкуренцията. Освен това властите ще гарантират за срока на програмата, че няма да бъдат допускани повече изключения от нормативните разпоредби в областта на конкуренцията, освен ако напълно съответстват на целите на програмата на Съюза за финансова помощ и на потребностите на икономиката;“

д)

добавят се следните букви:

„н)

намаляване на задлъжнялостта на ирландските банки и постигане на целите за съотношението на кредитите към депозитите, които са определени в рамките на анализа на ликвидността съгласно пруденциалните изисквания от 2011 г.;

о)

изготвяне на план за повишаване на платежоспособността и жизнеспособността на кредитните кооперации с ниска капитализация, в т.ч. чрез предоставяне на необходимите правомощия на Централната банка на Ирландия при необходимост да стимулира консолидацията в сектора чрез сливания, при необходимост подпомагани финансово от държавата;

п)

предаване на националния парламент (Oireachtas) на законопроекти за подпомагане на кредитните кооперации чрез по-строга нормативна уредба, включваща по-ефективни изисквания за управлението и регулаторни изисквания.“

3)

Параграф 8 се изменя, както следва:

а)

в буква а) се добавя следното изречение:

„След консултация с Европейската комисия, МВФ и ЕЦБ, Ирландия може да въведе бюджетни промени по отношение на горепосочените мерки, за да оползотвори напълно възможностите за нарастване на ефикасността, които ще бъдат открити при извършването на цялостния анализ на разходите, и да постигне приоритетните цели на Програмата за управление при спазване на общата цел за осигуряване постигането с бюджета за 2013 г. на фискална консолидация от най-малко 3,1 милиарда евро;“

б)

добавя се следната буква:

„в)

намаляване на задлъжнялостта на ирландските банки и постигане на целите за съотношението на кредитите към депозитите, които са определени в рамките на анализа на ликвидността съгласно пруденциалните изисквания от 2011 г.“

Член 2

Адресат на настоящото решение е Ирландия.

Член 3

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 30 май 2011 година.

За Съвета

Председател

CSÉFALVAY Z.


(1)  ОВ L 118, 12.5.2010 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 30, 4.2.2011 г., стр. 34.


2.6.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 147/20


РЕШЕНИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

от 1 юни 2011 година

относно обработката на документи от граждански мисии по управление на кризи и военни операции на ЕС и за отмяна на Решение 2008/836

(2011/327/ЕС)

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като имат предвид, че:

(1)

В Решение 2008/836 на представителите на правителствата на държавите-членки на Европейския съюз от 29 октомври 2008 г. относно обработката на документи от граждански мисии по управление на кризи и военни операции на ЕС (1) се предвижда, че документи от граждански мисии по управление на кризи и военни операции на ЕС при прекратяване на мисиите и операциите се архивират от генералния секретариат на Съвета (ГСС). За целите на прилагането на Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (2), и на Регламент (ЕИО, Евратом) № 354/83 на Съвета от 1 февруари 1983 г. относно отваряне за обществеността на историческите архиви на Европейската икономическа общност и на Европейската общност за атомна енергия (3), документите от граждански мисии по управление на кризи и военни операции на ЕС се считат за документи, съхранявани от Съвета.

(2)

Член 11, параграф 2 от Решение 2010/427/ЕС на Съвета от 26 юли 2010 г. за определяне на организацията и функционирането на Европейската служба за външна дейност (4) („ЕСВД“), предвижда че съответните архиви на отделите, прехвърлени от генералния секретариат на Съвета и от Комисията, се прехвърлят към ЕСВД.

(3)

С цел да се осигури съгласуваност, е необходимо документи от граждански мисии по управление на кризи и военни операции на ЕС да се архивират от ЕСВД при прекратяване на тези мисии и операции.

(4)

Съгласно член 10 от Решение 2010/427/ЕС ЕСВД следва да гарантира, че документите, класифицирани от държавите-членки или от други органи, са защитени в съответствие с правилата за сигурност за ЕСВД.

(5)

Документите от граждански мисии по управление на кризи и военни операции на ЕС следва да се съхраняват на определено място в архивите на ЕСВД. Персоналът, който обработва тези документи, следва да получи за тази цел обучение относно документи на общата политика по сигурност и отбрана и относно обработването на класифицирана информация.

(6)

С оглед постигането на по-голяма яснота е целесъобразно Решение 2008/836 да бъде отменено,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   За целите на прилагането на Регламент (ЕО) № 1049/2001 и на Регламент (ЕИО, Евратом) № 354/83, документи от приключили, продължаващи и бъдещи граждански мисии по управление на кризи и военни операции на ЕС, проведени под егидата на Съвета, при прекратяване на тези мисии и операции, се архивират от ЕСВД и следователно се считат за документи, съхранявани от ЕСВД.

2.   Посочените в параграф 1 документи не включват документи, свързани с въпроси относно персонала, договори с трети страни и документи, имащи отношение към тях, или документи с кратък живот.

3.   Държавите-членки съдействат на ЕСВД за получаването на документите, посочени в параграф 1.

Член 2

Решение 2008/836 от 29 октомври 2008 г. се отменя.

Член 3

1.   Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Прилага се от деня, на който генералният секретар на Съвета на Европейския съюз и изпълнителният генерален секретар на Европейската служба за външна дейност постигнат съгласие относно наличието на необходимите операционни и архивни съоръжения в ЕСВД.

Съставено в Брюксел на 1 юни 2011 година.

Председател

GYÖRKÖS P.


(1)  ОВ L 299, 8.11.2008 г., стр. 34.

(2)  ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.

(3)  ОВ L 43, 15.2.1983 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 201, 3.8.2010 г., стр. 30.