ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2011.140.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 140

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
27 май 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Известие относно временното прилагане на Споразумението между Кралство Норвегия и Европейския съюз за финансов механизъм на Норвегия за периода 2009—2014 г.

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 520/2011 на Комисията от 25 май 2011 година за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от беналаксил, боскалид, бупрофезин, карбофуран, карбосулфан, циперметрин, флуопиколид, хекситиазокс, индоксакарб, метафлумизон, метоксифенозид, паракват, прохлораз, спиродиклофен, протиоконазол и зоксамид във или върху определени продукти ( 1 )

2

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 521/2011 на Комисията от 26 май 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 620/2009 за управление на тарифна квота за внос на висококачествено говеждо месо

48

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 522/2011 на Комисията от 26 май 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

50

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 523/2011 на Комисията от 26 май 2011 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за 2010/11 пазарна година

52

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2011/311/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 19 май 2011 година за назначаване на член от Дания в Комитета на регионите

54

 

*

Решение 2011/312/ОВППС на Съвета от 26 май 2011 година за изменение и удължаване на срока на действие на Съвместно действие 2005/889/ОВППС за създаване на мисия на Европейския съюз за подпомагане на контролно-пропускателен пункт Рафа (EU BAM Rafah)

55

 

 

2011/313/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 26 май 2011 година за адаптиране на корекционните коефициенти, които се прилагат от 1 февруари 2010 г., 1 март 2010 г., 1 април 2010 г., 1 май 2010 г. и 1 юни 2010 г. спрямо възнагражденията на длъжностните лица, временно наетите служители и договорно наетите служители на Европейския съюз на служба в трети държави

56

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

27.5.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 140/1


Известие относно временното прилагане на Споразумението между Кралство Норвегия и Европейския съюз за финансов механизъм на Норвегия за периода 2009—2014 г.

Споразумението между Кралство Норвегия и Европейския съюз за финансов механизъм на Норвегия за периода 2009—2014 г. (1), подписано в Брюксел на 28 юли 2010 г., се прилага временно от 1 януари 2011 г. по силата на член 9, трета алинея от Споразумението.


(1)  ОВ L 291, 9.11.2010 г., стр. 10.


РЕГЛАМЕНТИ

27.5.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 140/2


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 520/2011 НА КОМИСИЯТА

от 25 май 2011 година

за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от беналаксил, боскалид, бупрофезин, карбофуран, карбосулфан, циперметрин, флуопиколид, хекситиазокс, индоксакарб, метафлумизон, метоксифенозид, паракват, прохлораз, спиродиклофен, протиоконазол и зоксамид във или върху определени продукти

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 14, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

Максимално допустимите граници на остатъчни вещества (МДГОВ) за беналаксил, карбофуран, карбосулфан, циперметрин, индоксакарб, метоксифенозид, паракват, прохлораз и зоксамид са установени в приложение II и в част Б на приложение III към Регламент (ЕО) № 396/2005. МДГОВ за боскалид, бупрофезин, флуопиколид, хекситиазокс, метафлумизон, протиоконазол и спиродиклофен са установени в част А на приложение III към Регламент (ЕО) № 396/2005.

(2)

В съответствие с член 6, параграфи 2 и 4 от Регламент (ЕО) № 396/2005 беше представено заявление за изменение на съществуващите МДГОВ за боскалид в голям брой растителни култури. Разрешеното използване на боскалид в държавите от Северноамериканското споразумение за свободна търговия (NAFTA) доведе до по-високи стойности на остатъчните вещества, отколкото МДГОВ в приложение III към Регламент (ЕО) № 396/2005. За да се избегнат търговските пречки при вноса на череши, лук, зелен лук, домати, патладжан, краставици, пъпеши, броколи, главесто зеле, босилек, сушен фасул, сушен грах, слънчогледово семе и рапично семе, е налице необходимост от по-високи МДГОВ.

(3)

В съответствие с член 8 от Регламент (ЕО) № 396/2005 посоченото заявление бе подложено на оценка от съответната държава-членка и докладът за оценка бе изпратен на Комисията.

(4)

Европейският орган за безопасност на храните (наричан по-долу „органът“) направи оценка на заявлението и на доклада за оценка, като обърна специално внимание на рисковете за потребителите, а където е приложимо — и за животните, и даде аргументирано становище по предложените МДГОВ (2). Той изпрати становището си до Комисията и до държавите-членки, като го направи и обществено достъпно.

(5)

В своето аргументирано становище органът стигна до заключението, че са спазени всички изисквания по отношение на данните и че препоръчаните от органа изменения на МДГОВ са приемливи от гледна точка на безопасността на потребителите, което се основава на оценка на експозицията на потребителите от 27 конкретни европейски потребителски групи. Той взе предвид най-актуалната информация относно токсикологичните свойства на веществата. Нито дългогодишната експозиция на посочените вещества чрез консумация на всички хранителни продукти, които биха могли да ги съдържат, нито краткотрайната експозиция, дължаща се на прекомерна консумация на съответните култури, показаха, че има риск от превишаване на допустимата дневна доза (ДДД) или острата референтна доза (ОРД).

(6)

На 9 юли 2010 г. комисията на Codex Alimentarius (CAC) прие допустими стойности по Codex (CXL) за беналаксил, боскалид, бупрофезин, карбофуран, карбосулфан, циперметрин, флуопиколид, хекситиазокс, индоксакарб, метафлумизон, метоксифенозид, паракват, прохлораз, спиродиклофен, протиоконазол и зоксамид. Посочените CXL следва да бъдат включени в Регламент (ЕО) № 396/2005 като МДГОВ, с изключение на тези от тях, които не са безопасни за европейска група потребители и по отношение на които Съюзът е направил резерва пред Комисията на Codex Alimentarius (3), въз основа на научен доклад на органа.

(7)

Въз основа на мотивираното становище на органа и като се вземат под внимание факторите, които са от значение във връзка с разглеждания въпрос, съответните изменения на МДГОВ отговарят на изискванията на член 14, параграф 2, букви а)—д) от Регламент (ЕО) № 396/2005.

(8)

Поради това приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 следва да бъдат съответно изменени.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и срещу тях не изказаха възражения нито Европейският парламент, нито Съветът,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 25 май 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1.

(2)  Научните доклади на ЕОБХ са достъпни на адрес: http://www.efsa.europa.eu:

Мотивирано становище на ЕОБХ, изготвено от отдела по пестициди (PRAPeR) относно изменението на съществуващата МДГОВ за боскалид в различни култури, EFSA Journal 2010 г.; 8(9):1780. Публикувано: 16 септември 2010 г. Прието: 12 септември 2010 г.

Научен доклад на ЕОБХ. Научна и техническа подкрепа при изготвянето на позиция на ЕС на 42-та сесия на Комитета по Кодекса за пестицидните остатъци (CCPR), EFSA Journal 2010 г.; 8(11):1560, Публикуван: 26 ноември 2010 г. Приет: 24 март 2010 г.

(3)  Докладът на Комитета по Кодекса за пестицидните остатъци е достъпен на следния адрес: http://www.codexalimentarius.net/web/archives.jsp?year=10

ALINORM 10/33/REP. СЪВМЕСТНА ПРОГРАМА НА ФАО И СЗО ОТНОСНО СТАНДАРТИТЕ ЗА ХРАНИТЕ. КОМИСИЯ НА CODEX ALIMENTARIUS. ДОПЪЛНЕНИЯ II и III. Тридесет и трета сесия. Международен конферентен център, Женева, Швейцария, 5—9 юли 2010 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 се изменят, както следва:

(1)

В приложение II графите за беналаксил, карбофуран, карбосулфан, циперметрин, индоксакарб, метоксифенозид, паракват, прохлораз и зоксамид се заменят със следното:

Остатъчни вещества от пестициди и максимално допустими граници на остатъчни вещества в mg/kg

Номер на код

Групи и примери за отделни продукти, за които се прилагат МДГОВ (1)

Беналаксил, включително други смеси от съставни изомери, сред които и беналаксил-М (сума от изомери)

Карбофуран (сума от карбофуран и 3-хидрокси-карбофуран, изразени като карбофуран)

Карбосулфан

Циперметрин (циперметрин, включително други смеси от съставни изомери (сума от изомери)) (F)

Индоксакарб, изразен като сума от изомерите S и R (F)

Метоксифенозид (F)

Паракват

Прохлораз (сума от прохлораз и неговите метаболити, съдържащи 2,4,6-трихлорофенол, наполовина изразен като прохлораз)

Зоксамид

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

0100000

1.

ПРЕСНИ ИЛИ ЗАМРАЗЕНИ ПЛОДОВЕ; ЯДКИ

 

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

0110000

i)

Цитрусови плодове

0,05 (2)

 

 

2

0,02 (2)

1

 

10

0,02 (2)

0110010

Грейпфрут (Шедок, тропически грейпфрут, тангело (без тангело от вид минеола), угли и други хибриди)

 

0,3

0,05 (2)

 

 

 

 

 

 

0110020

Портокали (Бергамот, горчив портокал, шиното и други хибриди)

 

0,5

0,1

 

 

 

 

 

 

0110030

Лимони (Цитрон, лимон)

 

0,3

0,05 (2)

 

 

 

 

 

 

0110040

Сладки лимони

 

0,3

0,05 (2)

 

 

 

 

 

 

0110050

Мандарини (Клементини, червена мандарина, тангело от вид минеола и други хибриди)

 

0,5

0,1

 

 

 

 

 

 

0110990

Други

 

0,3

0,05 (2)

 

 

 

 

 

 

0120000

ii)

Дървесни ядки (с черупка или без)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

 

0,1 (2)

0,02 (2)

0120010

Бадеми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120020

Бразилски орехи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120030

Кашу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120040

Кестени

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120050

Кокосови орехи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120060

Лешници (Filbert (вид едър лешник))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120070

Макадамия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120080

Американски орех

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120090

Ядки от пинии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120100

Шам фъстък

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120110

Орехи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120990

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130000

iii)

Ябълкови плодове

0,05 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

1

 

2

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0130010

Ябълки (Киселица)

 

 

 

 

0,5

 

 

 

 

0130020

Круши (Ориенталска круша)

 

 

 

 

0,3

 

 

 

 

0130030

Дюли

 

 

 

 

0,3

 

 

 

 

0130040

Мушмула

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0130050

Ериботрея

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0130990

Други

 

 

 

 

0,3

 

 

 

 

0140000

iv)

Костилкови плодове

0,05 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

2

1

 

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0140010

Кайсии

 

 

 

 

 

0,3

 

 

 

0140020

Череши (Сладки череши, вишни)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0140030

Праскови (Нектарини и подобни хибриди)

 

 

 

 

 

0,3

 

 

 

0140040

Сливи (Трънкослива, джанка, мирабел, трънка)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0140990

Други

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0150000

v)

Ягодови и други малки плодове

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

 

 

 

0,05 (2)

 

0151000

a)

десертно и винено грозде

0,3

 

 

0,5

2

1

 

 

5

0151010

Десертно грозде

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0151020

Винено грозде

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0152000

б)

ягоди

0,05 (2)

 

 

0,07

0,02 (2)

2

 

 

0,02 (2)

0153000

в)

храстови

0,05 (2)

 

 

0,5

 

0,02 (2)

 

 

0,02 (2)

0153010

Къпини

 

 

 

 

0,5

 

 

 

 

0153020

Едри къпини (Кръстоски, кръстоска между къпина и малина, и диви къпини)

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

 

0153030

Малини (Японска малина, арктическа къпина (Rubus arcticuс), сладка малина (хибрид Rubus arcticus x idaeus))

 

 

 

 

0,5

 

 

 

 

0153990

Други

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

 

0154000

г)

други малки ягодови плодове

0,05 (2)

 

 

0,05 (2)

1

 

 

 

0,02 (2)

0154010

Боровинки (Сини боровинки)

 

 

 

 

 

4

 

 

 

0154020

Червени боровинки (Червени боровинки от вида Vaccinium vitisidaea)

 

 

 

 

 

0,7

 

 

 

0154030

Касис (червен, черен и бял)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0154040

Цариградско грозде (Включително хибриди с други гроздови видове)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0154050

Шипки

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154060

Черници (Арбутус)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154070

Азарол (средиземноморска мушмула) (Киви от вида актинидия (Actinidia arguta))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154080

Плодове от бъз (Арониев храст планински ясен, азарол, зърнастец, глог, вид дребни безкостилкови плодове и други дървесни безкостилкови плодове)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154990

Други

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0160000

vi)

Смесени плодове

0,05 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

0161000

а)

с ядлива кора

 

 

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

0161010

Фурми

 

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0161020

Смокини

 

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0161030

Трапезни маслини

 

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0161040

Кумкват (Кумкват (с кръгла форма), кумкват (с овална форма), лаймкват (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0161050

Карамбола (Билимби)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161060

Северноамериканска слива

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161070

Ямболан (явайска слива) (Ябълка от остров Ява (водна ябълка), померак, розова ябълка, бразилска череша, суринамска череша (grumichama Eugenia uniflora),)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161990

Други

 

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0162000

б)

с неядлива кора, дребни

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

0,05 (2)

 

0162010

Киви

 

 

 

0,05 (2)

 

1

 

 

 

0162020

Личи (Пуласан, рамбутан (мъхнато личи), мангостан)

 

 

 

2

 

0,02 (2)

 

 

 

0162030

Пасионфрут

 

 

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

 

 

 

0162040

Бодлива круша (плод на кактус)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162050

Вечнозелено дърво

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162060

Американски пасионфрут (Virginia kaki) (Черна, бяла, зелена сапота, канистел (жълта сапота) и сорт на сапота)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162990

Други

 

 

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

 

 

 

0163000

в)

с неядлива кора, едри

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163010

Авокадо

 

 

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,7

 

5

 

0163020

Банани (Банан джудже, вид банан, ябълков банан)

 

 

 

0,05 (2)

0,2

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

0163030

Манго

 

 

 

0,7

0,02 (2)

0,02 (2)

 

5

 

0163040

Папая

 

 

 

0,5

0,02 (2)

1

 

5

 

0163050

Нар

 

 

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

0163060

Вид субтропичен плод (Анона ябълка, захарна ябълка, и други средно високи растения от анониев род)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163070

Гуава (Червена питая или драконов плод (Hylocereus undatus))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163080

Ананас

 

 

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

 

5

 

0163090

Хлебно дърво (Джекфрут)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163100

Дурлан

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163110

Гуанабана

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163990

Други

 

 

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

0200000

2.

ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПРЕСНИ ИЛИ ЗАМРАЗЕНИ

 

0,02 (2)

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

0210000

i)

Грудкови и кореноплодни

0,05 (2)

 

 

0,05 (2)

 

 

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0211000

а)

картофи

 

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

 

0212000

б)

грудкови и тропични кореноплодни

 

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

 

0212010

Маниока (Таро, едо (японско таро), таниа)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212020

Сладки картофи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212030

Сладки тропични картофи (Вид сладки картофи, мексикански сладък картоф)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212040

Тропическо растение

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0212990

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213000

в)

други грудкови и кореноплодни, без захарно цвекло

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Червено цвекло

 

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

 

0213020

Моркови

 

 

0,1

 

0,02 (2)

0,5

 

 

 

0213030

Целина

 

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

 

0213040

Земна ябълка (гулия) (Корени от ангелика, корени от девесил, корени от тинтява,)

 

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

 

0213050

Йерусалимски артишок

 

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

 

0213060

Пащърнак

 

 

0,1

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

 

0213070

Корен от магданоз

 

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

 

0213080

Репички (Черна, японска, малка репичка и подобни сортове, земен бадем (чуфа) (Cyperus esculentus))

 

 

0,05 (2)

 

0,2

0,4

 

 

 

0213090

Европейски ядлив корен (Кокеш, испански овесен корен)

 

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

 

0213100

Шведско цвекло

 

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

 

0213110

Ряпа

 

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

 

0213990

Други

 

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

 

0220000

ii)

Луковични

 

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0,02 (2)

0220010

Чесън

0,05 (2)

 

 

0,1

 

 

 

0,5

 

0220020

Лук (Сребърен лук)

0,2

 

 

0,1

 

 

 

0,05 (2)

 

0220030

Дребен лук

0,05 (2)

 

 

0,1

 

 

 

5

 

0220040

Пролетен лук (Уелски лук и подобни сортове)

0,05 (2)

 

 

0,05 (2)

 

 

 

0,05 (2)

 

0220990

Други

0,05 (2)

 

 

0,05 (2)

 

 

 

0,05 (2)

 

0230000

iii)

Плодни зеленчуци

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0,05 (2)

 

0231000

а)

семейство Solanacea

 

 

 

0,5

 

 

 

 

 

0231010

Домати (Чери домати, доматено дърво, физалис, лициuум (Lycium barbarum and L. chinense))

0,5

 

 

 

0,5

2

 

 

0,5

0231020

Чушки (Люти чушки)

0,2

 

 

 

0,3

1

 

 

0,02 (2)

0231030

Патладжан (Пепино)

0,5

 

 

 

0,5

0,5

 

 

0,02 (2)

0231040

Хибискус

0,05 (2)

 

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0,02 (2)

0231990

Други

0,05 (2)

 

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0,02 (2)

0232000

б)

кратункови — с ядлива кора

0,05 (2)

 

 

0,2

0,5

0,02 (2)

 

 

2

0232010

Краставици

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232020

Корнишон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232030

Тиквичка (Лятна тиква, тиквичка)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232990

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0233000

в)

кратункови — с неядлива кора

 

 

 

0,2

0,5

0,02 (2)

 

 

2

0233010

Пъпеш (Кивано)

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

0233020

Тиква (Зимна тиква)

0,05 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0233030

Диня

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

0233990

Други

0,05 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0234000

г)

сладка царевица

0,05 (2)

 

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0,02 (2)

0239000

д)

други плодни зеленчуци

0,05 (2)

 

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

 

0240000

iv)

Зеленчуци от рода на зелето

0,05 (2)

 

0,05 (2)

 

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0241000

а)

цветно зеле

 

 

 

 

0,3

 

 

 

 

0241010

Броколи (Калабрезе, китайски броколи, рапон)

 

 

 

1

 

 

 

 

 

0241020

Карфиол

 

 

 

0,5

 

 

 

 

 

0241990

Други

 

 

 

1

 

 

 

 

 

0242000

б)

зелеви, на глави

 

 

 

1

 

 

 

 

 

0242010

Брюкселско зеле

 

 

 

 

0,1

 

 

 

 

0242020

Зеле (Заострено, червено, савойско (зимно къдраво зеле), бяло зеле)

 

 

 

 

3

 

 

 

 

0242990

Други

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

 

0243000

в)

листни зелеви

 

 

 

1

 

 

 

 

 

0243010

Китайско зеле (Индийски (китайски) синап, пакчои, китайско плоско зеле (таи гоо чои), петсай)

 

 

 

 

0,2

 

 

 

 

0243020

Кел (Къдраво зеле, зелено зеле, португалски кейл, португалско зеле, фуражно зеле)

 

 

 

 

0,2

 

 

 

 

0243990

Други

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

 

0244000

г)

алабаш

 

 

 

1

0,02 (2)

 

 

 

 

0250000

v)

Листни зеленчукови и пресни тревисти

 

 

0,05 (2)

 

 

0,02 (2)

 

 

0,02 (2)

0251000

а)

марули и други салатни растения, включително и Brassicacea

 

 

 

2

 

 

 

5

 

0251010

Люцерна (Италианска валерианела)

0,05 (2)

 

 

 

1

 

 

 

 

0251020

Маруля (Глависта маруля, лоло росо, айсбергова маруля, салатка)

1

 

 

 

2

 

 

 

 

0251030

Цикория (Дива цикория, червенолистна цикория, италианска цикория, къдрава цикория, захарна цикория)

0,05 (2)

 

 

 

2

 

 

 

 

0251040

Кресон

0,05 (2)

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

 

0251050

Земен кресон

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0251060

Аругула (Дива аругула)

0,05 (2)

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

 

0251070

Червен синап

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0251080

Листа и разсади от зелеви (Японска мизуна, листа от грах и репички, както и други семена на зелеви растения с крехки листа (култури, добивани до фаза 8 същински лист))

0,05 (2)

 

 

 

1

 

 

 

 

0251990

Други

0,05 (2)

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

 

0252000

б)

спанак и подобни (листа)

0,05 (2)

 

 

0,7

 

 

 

 

 

0252010

Спанак (Новозеландски спанак, амарант)

 

 

 

 

2

 

 

0,05 (2)

 

0252020

Тученица (Зимна тученица (миньорска маруля), градинска тученица, обикновена тученица, киселец, гласуорт, вълмо (Salsola soda))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0252030

Листа от цвекло (Листа от червено цвекло)

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

0,05 (2)

 

0252990

Други

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

0,05 (2)

 

0253000

в)

лозови листа (4)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0254000

г)

воден кресон

0,05 (2)

 

 

0,7

0,02 (2)

 

 

0,05 (2)

 

0255000

д)

цикория-витлуф

0,05 (2)

 

 

0,05 (2)

0,02 (2)

 

 

0,05 (2)

 

0256000

е)

билки

0,05 (2)

 

 

2

 

 

 

5

 

0256010

Кервел

 

 

 

 

2

 

 

 

 

0256020

Тревист лук

 

 

 

 

2

 

 

 

 

0256030

Листа от целина (Листа от копър, кориандър, копър, кимион, ловаж, пищялка, сладък чизел и други сложноцветни)

 

 

 

 

2

 

 

 

 

0256040

Магданоз

 

 

 

 

2

 

 

 

 

0256050

Градински чай (Зимен градински чай, летен градински чай)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256060

Розмарин

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256070

Мащерка (Майорана, риган)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256080

Босилек (Листа от маточина, мента)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256090

Дафинов лист

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256100

Тарагон (Исоп)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256990

Други (Ядивни цветя)

 

 

 

 

2

 

 

 

 

0260000

vi)

Бобови грахови (пресни)

0,05 (2)

 

0,05 (2)

0,7

0,02 (2)

 

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0260010

Фасул (с шушулките) (Зелен боб (френски, начупен боб), червен пълзящ боб, гладък боб, змийски боб)

 

 

 

 

 

2

 

 

 

0260020

Фасул (без шушулките) (Бакла, флажоле, тропически зелен боб, канавалия)

 

 

 

 

 

0,3

 

 

 

0260030

Грах (с шушулките) (Червенозърнест боб зелен (захарен боб))

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0260040

Грах (без шушулките) (Градински, зелен грах, леблебия)

 

 

 

 

 

0,3

 

 

 

0260050

Леща

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0260990

Други

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0270000

vii)

Стеблени (пресни)

0,05 (2)

 

0,05 (2)

 

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0270010

Аспержи

 

 

 

0,1

0,02 (2)

 

 

 

 

0270020

Вид артишок

 

 

 

0,05 (2)

0,02 (2)

 

 

 

 

0270030

Целина

 

 

 

0,05 (2)

2

 

 

 

 

0270040

Копър

 

 

 

0,05 (2)

0,02 (2)

 

 

 

 

0270050

Артишок — овален

 

 

 

2

0,1

 

 

 

 

0270060

Праз

 

 

 

0,5

0,02 (2)

 

 

 

 

0270070

Ревен

 

 

 

0,05 (2)

0,02 (2)

 

 

 

 

0270080

Бамбукови кълнове

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0270090

Палмово зеле

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0270990

Други

 

 

 

0,05 (2)

0,02 (2)

 

 

 

 

0280000

viii)

Гъби

0,05 (2)

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0,02 (2)

0280010

Култивирани (Обикновени, стридени, ши-таке гъби)

 

 

 

0,05 (2)

 

 

 

3

 

0280020

Диворастящи (Пачи крак, трюфел, мръчкула, сеп)

 

 

 

1

 

 

 

0,05 (2)

 

0280990

Други

 

 

 

0,05 (2)

 

 

 

0,05 (2)

 

0290000

ix)

Морски бурени

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0300000

3.

ВАРИВА, СУХИ

0,05 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

 

 

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0300010

Фасул (Бакла, флажоле, тропически зелен боб, канавалиа, полски боб, червенозърнест боб)

 

 

 

 

0,1

5

 

0,05 (2)

 

0300020

Леща

 

 

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

0300030

Грах (Леблебия, полски грах, тревист грах)

 

 

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,3

 

0300040

Вълчи боб

 

 

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

0300990

Други

 

 

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

0400000

4.

МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ

0,05 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

0,02 (2)

 

 

0401000

i)

Маслодайни семена

 

0,1

 

 

 

 

 

 

0,05 (2)

0401010

Ленено семе

 

 

 

0,2

0,05 (2)

0,05 (2)

 

0,5

 

0401020

Фъстъци

 

 

 

0,1

0,05 (2)

0,05 (2)

 

0,1 (2)

 

0401030

Маково семе

 

 

 

0,2

0,05 (2)

0,05 (2)

 

0,1 (2)

 

0401040

Сусамово семе

 

 

 

0,2

0,05 (2)

0,05 (2)

 

0,1 (2)

 

0401050

Слънчогледово семе

 

 

 

0,2

0,05 (2)

0,05 (2)

 

0,5

 

0401060

Рапично семе (Птиче рапично семе, ряпа)

 

 

 

0,2

0,05 (2)

0,05 (2)

 

0,5

 

0401070

Соеви зърна

 

 

 

0,05 (2)

0,5

2

 

0,1 (2)

 

0401080

Синапено семе

 

 

 

0,1

0,05 (2)

0,05 (2)

 

0,1 (2)

 

0401090

Памуково семе

 

 

 

0,2

0,05 (2)

2

 

0,1 (2)

 

0401100

Тиквено семе (Други семена от семейство Тиквови)

 

 

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

 

0,1 (2)

 

0401110

Шафран

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401120

Пореч

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401130

Вид кръстоцветни

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401140

Конопено семе

 

 

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

 

0,1 (2)

 

0401150

Бобъров боб

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401990

Други

 

 

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

 

0,1 (2)

 

0402000

ii)

Маслодайни плодове

 

 

 

0,05 (2)

0,02 (2)

 

 

 

 

0402010

Маслини за производство на масло

 

0,02 (2)

 

 

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0402020

Кокосов орех (палмово масло)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402030

Палмов плод

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402040

Капок (растителен пух)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402990

Други

 

0,05 (2)

 

 

 

0,05 (2)

 

0,1 (2)

0,05 (2)

0500000

5.

ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ

0,05 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

 

0,02 (2)

0500010

Ечемик

 

 

 

2

 

 

0,02 (2)

1

 

0500020

Елда (Амарант, киноа)

 

 

 

0,3

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0500030

Царевица

 

 

 

0,3

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0500040

Просо (Китайско просо, африканско житно растение)

 

 

 

0,3

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0500050

Овес

 

 

 

2

 

 

0,02 (2)

1

 

0500060

Ориз

 

 

 

2

 

 

0,05

1

 

0500070

Ръж

 

 

 

2

 

 

0,02 (2)

0,5

 

0500080

Сорго

 

 

 

0,3

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0500090

Пшеница (Шпелта, тритикале)

 

 

 

2

 

 

0,02 (2)

0,5

 

0500990

Други

 

 

 

0,3

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0600000

6.

ЧАЙ, КАФЕ, БИЛКОВИ НАСТОЙКИ И КАКАО

0,1 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

 

 

0,05 (2)

0,05 (2)

 

0,05 (2)

0610000

i)

Чай (изсушени листа и стъбла, ферментирали или различни от Camellia sinensis)

 

 

 

0,5

0,05 (2)

 

 

0,1 (2)

 

0620000

ii)

Кафе

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0630000

iii)

Билкови настойки (изсушени)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631000

а)

цветя

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631010

Лайка

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631020

Хибискус

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631030

Роза

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631040

Жасмин (Бъз (Sambucus nigra))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631050

Липа

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631990

Други

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632000

б)

листа

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632010

Ягодови листа

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632020

Листа от ройбос (Листа от гинко)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632030

Мате

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632990

Други

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633000

в)

корени

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633010

Корен от валериан

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633020

Корен от женшен

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633990

Други

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0639000

г)

други билкови настойки

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0640000

iv)

Какао (ферментирали зърна)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0650000

v)

Рожкови

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0700000

7.

ХМЕЛ (сушен), включително хмелни зърна и неконцентриран прах

0,1 (2)

0,05 (2)

1

30

0,05 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

0800000

8.

ПОДПРАВКИ

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810000

i)

Семена

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810010

Анасон

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810020

Черен кимион

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810030

Семе от целина

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810040

Семе от кориандър

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810050

Семе от кимион

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810060

Семе от копър

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810070

Семе от друг вид копър

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810080

Гръцко сено

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810090

Индийско орехче

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810990

Други

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820000

ii)

Дребни безкостилкови и обикновени плодове

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820010

Бахар

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820020

Анасонова чушка (японска чушка)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820030

Кимион

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820040

Кардамон

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820050

Хвойна

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820060

Чушка, черна и бяла (Дълга чушка, розова чушка)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820070

Ванилови шушулки

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820080

Тамаринд

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820990

Други

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0830000

iii)

Кора

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0830010

Канела (Касиа)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0830990

Други

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840000

iv)

Корени или коренища

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840010

Сладък корен

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840020

Джинджифил

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840030

Куркума

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840040

Хрян

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840990

Други

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850000

v)

Пъпки

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850010

Карамфил

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850020

Средиземноморски храст

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850990

Други

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0860000

vi)

Цветни близалца

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0860010

Жълт минзухар

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0860990

Други

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0870000

vii)

Арилус

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0870010

Сушена кора от индийско орехче

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0870990

Други

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900000

9.

ЗАХАРНИ РАСТЕНИЯ

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900010

Захарно цвекло (корени)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900020

Захарна тръстика

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900030

Корени от цикория

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900990

Други

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1000000

10.

ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД — СУХОЗЕМНИ ЖИВОТНИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1010000

i)

Месо, месни заготовки, карантия, кръв, животински мазнини охладени или замразени, осолени, потопени в саламура, сушени, пушени или обработени с обикновено или царевично брашно други обработени продукти като наденички и хранителни продукти на основата на тези

0,05 (2)

0,1 (2)

 

 

 

 

 

 

 

1011000

а)

свине

 

 

0,05

 

 

 

 

0,1 (2)

 

1011010

Месо

 

 

 

2

2

0,2

 

 

 

1011020

Месо без мазнини и тлъстини

 

 

 

2

2

0,2

 

 

 

1011030

Черен дроб

 

 

 

0,2

0,05

0,1

 

 

 

1011040

Бъбрек

 

 

 

0,2

0,05

0,1

 

 

 

1011050

Карантия, годна за консумация

 

 

 

0,2

0,05

0,1

 

 

 

1011990

Други

 

 

 

0,2

0,01 (2)

0,01 (2)

 

 

 

1012000

б)

животни от рода на едрия рогат добитък

 

 

0,05

 

 

 

 

 

 

1012010

Месо

 

 

 

2

2

0,2

 

0,1 (2)

 

1012020

Мазнини

 

 

 

2

2

0,2

 

0,2

 

1012030

Черен дроб

 

 

 

0,2

0,05

0,1

 

2

 

1012040

Бъбрек

 

 

 

0,2

0,05

0,1

 

0,5

 

1012050

Карантия, годна за консумация

 

 

 

0,2

0,05

0,1

 

0,1 (2)

 

1012990

Други

 

 

 

0,2

0,01 (2)

0,01 (2)

 

0,1 (2)

 

1013000

в)

овце

 

 

 

 

 

 

 

0,1 (2)

 

1013010

Месо

 

 

0,05

2

2

0,2

 

 

 

1013020

Мазнини

 

 

0,05

2

2

0,2

 

 

 

1013030

Черен дроб

 

 

0,05

0,2

0,05

0,1

 

 

 

1013040

Бъбрек

 

 

0,05

0,2

0,05

0,1

 

 

 

1013050

Карантия, годна за консумация

 

 

0,05

0,2

0,05

0,1

 

 

 

1013990

Други

 

 

 

0,2

0,01 (2)

0,01 (2)

 

 

 

1014000

г)

кози

 

 

 

 

 

 

 

0,1 (2)

 

1014010

Месо

 

 

0,05

2

2

0,2

 

 

 

1014020

Мазнини

 

 

0,05

2

2

0,2

 

 

 

1014030

Черен дроб

 

 

0,05

0,2

0,05

0,1

 

 

 

1014040

Бъбрек

 

 

0,05

0,2

0,05

0,1

 

 

 

1014050

Карантия, годна за консумация

 

 

0,05

0,2

0,05

0,1

 

 

 

1014990

Други

 

 

 

0,2

0,01 (2)

0,01 (2)

 

 

 

1015000

д)

коне, магареа, катъри или мулета

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015010

Месо

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015020

Мазнини

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015030

Черен дроб

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015040

Бъбрек

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015050

Карантия, годна за консумация

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015990

Други

 (3)

 (3)

 (