ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2011.136.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 136

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
24 май 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Информация относно датата на подписване на Протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Демократична република Сао Томе и Принсипи

1

 

*

Регламент (ЕС) № 501/2011 на Съвета от 24 февруари 2011 година за разпределяне на възможностите за риболов съгласно Протокола към Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Демократична република Сао Томе и Принсипи

2

 

 

2011/296/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 24 февруари 2011 година за подписване от името на Съюза и временно прилагане на Протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Демократична република Сао Томе и Принсипи

4

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 502/2011 на Съвета от 23 май 2011 година за изпълнение на Регламент (ЕС) № 204/2011 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

24

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 503/2011 на Съвета от 23 май 2011 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 961/2010 относно ограничителни мерки срещу Иран

26

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 504/2011 на Съвета от 23 май 2011 година за изпълнение на Регламент (ЕС) № 442/2011 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия

45

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 505/2011 на Съвета от 23 май 2011 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки срещу президента Лукашенко и някои длъжностни лица на Беларус

48

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 506/2011 на Комисията от 23 май 2011 година за изменение на Регламент (ЕС) № 297/2011 за налагане на специални условия, регулиращи вноса на фуражи и храни с произход или изпратени от Япония, след аварията в ядрената централа Фукушима ( 1 )

52

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 507/2011 на Комисията от 23 май 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

56

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива за изпълнение 2011/60/ЕС на Комисията от 23 май 2011 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с оглед включването на тебуфенозид като активно вещество и за изменение на Решение 2008/934/ЕО на Комисията ( 1 )

58

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение 2011/297/ОВППС на Съвета от 23 май 2011 година за изменение на Съвместно действие 2001/555/ОВППС за създаването на Сателитен център на Европейския съюз

62

 

*

Решение 2011/298/ОВППС на Съвета от 23 май 2011 година за изменение на Решение 2010/279/ОВППС относно полицейската мисия на Европейския съюз в Афганистан (EUPOL АФГАНИСТАН)

64

 

*

Решение 2011/299/ОВППС на Съвета от 23 май 2011 година за изменение на Решение 2010/413/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Иран

65

 

*

Решение за изпълнение 2011/300/ОВППС на Съвета от 23 май 2011 година за изпълнение на Решение 2011/137/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

85

 

*

Решение за изпълнение 2011/301/ОВППС на Съвета от 23 май 2011 година за изпълнение на Решение 2010/639/ОВППС относно ограничителните мерки срещу някои длъжностни лица на Беларус

87

 

*

Решение за изпълнение 2011/302/ОВППС на Съвета от 23 май 2011 година за изпълнение на Решение 2011/273/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия

91

 

 

2011/303/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 20 май 2011 година за даване на разрешение за методи за класификация на кланични трупове на свине в Нидерландия (нотифицирано под номер C(2011) 3427)

95

 

 

2011/304/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 23 май 2011 година за предоставяне на някои страни на освобождаване от разширяването на обхвата, по отношение на някои велосипедни части, на антидъмпинговото мито за велосипеди с произход от Китайската народна република, наложено с Регламент (ЕИО) № 2474/93 на Съвета, последно оставено в сила и изменено с Регламент (ЕО) № 1095/2005, и за отмяна на разрешените на някои страни, съгласно Регламент (ЕО) № 88/97 на Комисията, временно спиране и освобождаване от плащането на антидъмпинговото мито, наложено и върху някои велосипедни части с произход от Китайската народна република (нотифицирано под номер C(2011) 3543)

99

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) № 494/2011 на Комисията от 20 май 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на приложение XVII (кадмий) (ОВ L 134, 21.5.2011 г.)

105

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

24.5.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 136/1


Информация относно датата на подписване на Протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Демократична република Сао Томе и Принсипи

На 13 май 2011 г. в Брюксел Европейският съюз и правителството на Демократична република Сао Томе и Принсипи подписаха Протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството.

Следователно Протоколът се прилага временно от 13 май 2011 г. съгласно член 13 от него.


24.5.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 136/2


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 501/2011 НА СЪВЕТА

от 24 февруари 2011 година

за разпределяне на възможностите за риболов съгласно Протокола към Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Демократична република Сао Томе и Принсипи

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 3 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 23 юли 2007 г. Съветът прие Регламент (ЕО) № 894/2007 за сключване на Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Демократична република Сао Томе и Принсипи и Европейската общност (1) (наричано по-долу „споразумението“). Към него бе приложен Протокол относно възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в споразумението (2) (наричан по-долу „предходният протокол“). Действието на предходния протокол изтече на 31 май 2010 г.

(2)

На 15 юли 2010 г. бе парафиран нов протокол за определяне на възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Демократична република Сао Томе и Принсипи (наричан по-долу „протоколът“). С този протокол на корабите на ЕС се предоставят възможности за риболов във водите, над които Демократична република Сао Томе и Принсипи упражнява суверенитет или юрисдикция в областта на рибарството.

(3)

На 24 февруари 2011 г. Съветът прие Решение 2011/296/ЕС (3) за подписване и временно прилагане на протокола.

(4)

Следва да бъде определен методът за разпределяне на възможностите за риболов между държавите-членки за целия срок на действие на протокола.

(5)

В съответствие с член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета от 29 септември 2008 г. относно разрешения за риболовни дейности на риболовните кораби на Общността извън водите на Общността и достъпа на кораби на трети държави до водите на Общността (4), ако се установи, че възможностите за риболов, предоставени на Съюза съгласно протокола, не се използват напълно, Комисията уведомява за това съответните държави-членки. Липсата на отговор в рамките на определен от Съвета срок се счита за потвърждение, че корабите на съответната държава-членка не използват напълно възможностите си за риболов за дадения период. Следва да бъден определен този срок.

(6)

Настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Възможностите за риболов, определени в протокола, приложен към Решение 2011/296/ЕС за неговото подписване и временно прилагане, се разпределят между държавите-членки, както следва:

а)

сейнери за риба тон:

Испания

16 кораба

Франция

12 кораба

б)

кораби с парагади за улов на повърхността:

Испания

9 кораба

Португалия

3 кораба

Регламент (ЕО) № 1006/2008 се прилага, без да се засягат разпоредбите на споразумението и на протокола. Ако заявленията за разрешение за риболов от посочените в първа алинея държави-членки не изчерпват определените в протокола възможности за риболов, Комисията разглежда заявления за разрешение за риболов от всяка друга държава-членка съгласно член 10 от Регламент (ЕО) № 1006/2008. Срокът, посочен в член 10, параграф 1 от същия регламент, се определя на десет работни дни.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 24 февруари 2011 година.

За Съвета

Председател

PINTÉR S.


(1)  ОВ L 205, 7.8.2007 г., стр. 35.

(2)  ОВ L 205, 7.8.2007 г., стр. 40.

(3)  Вж. стр. 4 от настоящия брой на Официален вестник.

(4)  ОВ L 286, 29.10.2008 г., стр. 33.


24.5.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 136/4


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 24 февруари 2011 година

за подписване от името на Съюза и временно прилагане на Протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Демократична република Сао Томе и Принсипи

(2011/296/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43 във връзка с член 218, параграф 5 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 23 юли 2007 г. Съветът прие Регламент (ЕО) № 894/2007 за сключване на Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Демократична република Сао Томе и Принсипи и Европейската общност (1) (наричано по-долу „споразумението“). Към него бе приложен Протокол относно възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в споразумението (2) (наричан по-долу „предходният протокол“). Действието на предходния протокол изтече на 31 май 2010 г.

(2)

Впоследствие Съюзът договори с Демократична република Сао Томе и Принсипи нов протокол за определяне на възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството (наричан по-долу „протоколът“), с който на корабите на ЕС се предоставят възможности за риболов във водите, над които Демократична република Сао Томе и Принсипи упражнява суверенитет или юрисдикция в областта на рибарството.

(3)

В резултат на тези преговори протоколът бе парафиран на 15 юли 2010 г.

(4)

Протоколът се прилага временно от датата на подписването му в съответствие с член 13 от него.

(5)

Предвид изтичането на действието на предходния протокол и за да се гарантира бързото възобновяване на риболовните дейности на корабите на ЕС, е от основно значение новият протокол да започне да се прилага възможно най-скоро.

(6)

Следователно протоколът следва да бъде подписан и прилаган временно до приключване на необходимите за сключването му процедури,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Подписването на Протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Демократична република Сао Томе и Принсипи (наричан по-долу „протоколът“), се одобрява от името на Съюза при условие за сключването на посочения протокол.

Текстът на протокола е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицето(лицата), упълномощено(и) да подпише(ат) протокола от името на Съюза при условие за сключването му.

Член 3

Протоколът се прилага временно от датата на подписването му в съответствие с член 13 от него до приключване на необходимите за сключването му процедури (3).

Член 4

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 24 февруари 2011 година.

За Съвета

Председател

PINTÉR S.


(1)  ОВ L 205, 7.8.2007 г., стр. 35.

(2)  ОВ L 205, 7.8.2007 г., стр. 40.

(3)  Датата на подписване на протокола ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз от генералния секретариат на Съвета.


ПРОТОКОЛ

за определяне на възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Демократична република Сао Томе и Принсипи

Член 1

Срок на прилагане и възможности за риболов

1.   За период от 3 години възможностите за риболов, предоставени на корабите на Европейския съюз съгласно член 5 от Споразумението за партньорство в областта на рибарството, се определят, както следва:

Далекомигриращи видове (видовете, изброени в приложение 1 към Конвенцията на ООН по морско право от 1982 г.):

сейнери за риба тон: 28 кораба

кораби с парагади за улов на повърхността: 12 кораба.

2.   Параграф 1 се прилага при спазване на разпоредбите на членове 5, 6, 8 и 9 от настоящия протокол.

Член 2

Финансови средства. Начини на плащане

1.   Финансовите средства, посочени в член 7 от Споразумението за партньорство в областта на рибарството, се определят на 2 047 500 EUR за периода, посочен в член 1.

2.   Финансовите средства включват:

а)

годишна сума за достъп до изключителната икономическа зона (ИИЗ) на Сао Томе и Принсипи в размер на 455 000 EUR, която съответства на референтен тонаж от 7 000 тона годишно; и

б)

специална сума в размер на 227 500 EUR годишно, предназначена за подкрепа на прилагането на секторната политика на Сао Томе и Принсипи в областта на рибарството.

3.   Параграф 1 се прилага при спазване на разпоредбите на членове 3, 4, 5, 8 и 9 от настоящия протокол и на членове 12 и 13 от Споразумението за партньорство в областта на рибарството.

4.   Финансовите средства, посочени в член 1, се изплащат от Европейския съюз в размер на 682 500 EUR годишно за срока на прилагане на настоящия протокол, което съответства на общия размер на годишните суми, посочени в параграф 2, букви а) и б).

5.   Ако общото количество на улова от корабите на Европейския съюз във водите на Сао Томе и Принсипи превиши 7 000 тона годишно, общият размер на финансови средства за годината се увеличават с 65 EUR за всеки допълнителен тон улов. Същевременно общата годишна сума, плащана от Европейския съюз, не може да надхвърли двукратния размер на сумата, посочена в параграф 2, буква а). Когато уловът от страна на кораби на Европейския съюз превиши количеството, съответстващо на удвоената обща годишна сума, дължимата сума за превишаващото това ограничение количество улов се плаща през следващата година.

6.   Плащането за първата година се извършва не по-късно от шестдесет (60) дни след посоченото в член 14 влизане в сила на протокола и не по-късно от датата на годишнината на протокола за следващите години.

7.   Властите на Сао Томе и Принсипи разполагат с изключителното право за вземане на решения относно използването на финансовите средства, посочени в параграф 2, буква а).

8.   Общият размер на финансовите средства, посочени в параграф 1 от настоящия член, се плаща по сметка на държавната хазна в Централната банка на Сао Томе и Принсипи.

Член 3

Насърчаване на устойчив и отговорен риболов във водите на Сао Томе и Принсипи

1.   Най-късно три (3) месеца след влизането в сила на настоящия протокол страните съгласуват помежду си в рамките на съвместния комитет, предвиден в член 9 от Споразумението за партньорство в областта на рибарството, многогодишна секторна програма и подробни правила за прилагането ѝ, по-специално:

а)

годишните и многогодишните насоки за използване на финансовите средства, посочени в член 2, параграф 2, буква б);

б)

годишните и многогодишните цели, които трябва да бъдат изпълнени с оглед установяване на устойчив и отговорен риболов, като се вземат под внимание приоритетите, определени от Сао Томе и Принсипи в националната ѝ политика в областта на рибарството или в други области, свързани или имащи въздействие върху установяването на отговорен и устойчив риболов;

в)

критериите и процедурите за изготвяне на годишна оценка на постигнатите резултати.

2.   Всяко предложение за изменение на многогодишната секторна програма подлежи на одобрение от двете страни в рамките на съвместния комитет.

3.   Всяка година органите на Сао Томе и Принсипи могат да вземат решение за предоставяне на допълнителна сума към частта от финансовите средства, посочена в член 2, параграф 2, буква б), с оглед изпълнението на многогодишната програма. Европейският съюз се уведомява за тази допълнителна сума най-късно два (2) месеца преди датата на годишнината на настоящия протокол.

4.   Всяка година двете страни извършват оценка на резултатите от изпълнението на многогодишната секторна програма. В случай че тази годишна оценка сочи незадоволително осъществяване на целите, финансирани пряко от частта от финансовите средства, посочена в член 2, параграф 2, буква б) от настоящия протокол, Европейската комисия си запазва правото да намали тази част от финансовите средства, за да приведе отделената за изпълнение на програмата сума в съответствие с резултатите.

Член 4

Научно сътрудничество за отговорен риболов

1.   Двете страни се задължават да насърчават отговорния риболов във водите на Сао Томе и Принсипи въз основа на принципа на недискриминация между различните флоти, извършващи риболов в тези води.

2.   През периода, обхванат от настоящия протокол, Европейският съюз и Сао Томе и Принсипи се ангажират да си сътрудничат за наблюдение на състоянието на риболовните ресурси в риболовната зона на Сао Томе и Принсипи.

3.   Двете страни спазват препоръките и резолюциите на Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT) по отношение на отговорното управление на риболовните дейности.

4.   В съответствие с член 4 от Споразумението за партньорство в областта на рибарството, въз основа на приетите в рамките на ICCAT препоръки и резолюции и предвид най-добрите научни становища до момента страните провеждат консултации в рамките на съвместния комитет, предвиден в член 9 от Споразумението за партньорство в областта на рибарството, с оглед приемане на мерки, насочени към устойчиво управление на обхванатите от настоящия протокол рибни видове и засягащи дейностите на корабите на Европейския съюз.

Член 5

Коригиране на възможностите за риболов по взаимно съгласие

1.   Посочените в член 1 възможности за риболов могат да бъдат коригирани по взаимно съгласие, когато приетите от ICCAT препоръки и резолюции потвърждават, че тази корекция гарантира устойчиво управление на рибните видове, посочени в настоящия протокол. В такъв случай посочените в член 2, параграф 2, буква а) финансови средства се коригират пропорционално и на принципа pro rata temporis. Същевременно общият годишен размер на финансовите средства, изплащан от Европейския съюз, не може да надхвърли двукратния размер на сумата, посочена в член 2, параграф 2, буква а).

Член 6

Нови възможности за риболов

1.   В случай че кораби на Европейския съюз са заинтересовани от риболовни дейности, които не са посочени в член 1, страните се консултират помежду си, преди да бъде дадено разрешение от органите на Сао Томе и Принсипи. Където е целесъобразно, страните се договарят относно условията, приложими по отношение на тези нови възможности за риболов, и ако е необходимо, изменят настоящия протокол и приложението към него.

Член 7

Условия за риболовни дейности. Клауза за изключителни права

1.   Без да се засяга член 6 от споразумението, риболовните съдове, плаващи под знамето на държава-членка на Европейския съюз, могат да извършват риболовни дейности във водите на Сао Томе и Принсипи, само ако притежават разрешение за риболов, издадено в рамките на настоящия протокол и съгласно описаните в приложението към него условия.

Член 8

Спиране и преразглеждане на плащането на финансовите средства

1.   Плащането на финансовите средства, посочени в член 2, параграф 2, букви а) и б), може да бъде преразгледано или спряно, ако бъде констатирано наличието на едно или повече от следните условия:

а)

провеждането на риболовни дейности в ИИЗ на Сао Томе и Принсипи е възпрепятствано от необичайни обстоятелства по смисъла на член 2, буква з) от Споразумението за партньорство в областта на рибарството;

б)

в резултат на значителни промени в политическите насоки, довели до сключването на настоящия протокол, една от двете страни иска преразглеждане на неговите разпоредби с оглед на евентуалното им изменение;

в)

Европейският съюз констатира, че органите на Сао Томе и Принсипи са нарушили основни и важни елементи на правата на човека, предвидени в член 9 от споразумението от Котону.

2.   Европейският съюз си запазва правото да спре, частично или изцяло, плащането на специалните финансови средства, предвидени в член 2, параграф 2, буква б) от настоящия протокол:

а)

когато след оценка, извършена от съвместния комитет, се установи, че постигнатите резултати не отговарят на програмата;

б)

в случай на неусвояване на тези финансови средства.

3.   Плащането на финансовите средства се подновява след консултации и съгласие на двете страни веднага след възстановяване на положението, съществувало преди посочените в параграф 1 събития, и/или когато резултатите от финансовото изпълнение, посочени в параграф 2, оправдават подновяването.

Член 9

Спиране прилагането на протокола

1.   Прилагането на настоящия протокол може да бъде спряно по инициатива на една от страните, ако бъде констатирано наличието на едно или повече от следните условия:

а)

провеждането на риболовни дейности в ИИЗ на Сао Томе и Принсипи е възпрепятствано от необичайни обстоятелства по смисъла на член 2, буква з) от Споразумението за партньорство в областта на рибарството;

б)

в резултат на значителни промени в политическите насоки, довели до сключването на настоящия протокол, една от двете страни иска преразглеждане на неговите разпоредби с оглед на евентуалното им изменение;

в)

една от страните констатира нарушение на съществени и основни елементи на правата на човека, предвидени в член 9 от споразумението от Котону;

г)

не е извършено плащане от страна на Европейския съюз на финансовите средства, предвидени в член 2, параграф 2, буква а), по причини, различни от предвидените в член 8 от настоящия протокол;

д)

на борда на корабите, обхванати от настоящия протокол, не са се качили наблюдатели на Сао Томе и Принсипи в съответствие с разпоредбите на глава V от приложението;

е)

между двете страни възникне спор във връзка с тълкуването на настоящия протокол;

ж)

една от страните не спазва разпоредбите на настоящия протокол, приложението и допълненията към него.

2.   Прилагането на протокола може да бъде спряно по инициатива на една от страните, ако спорът между тях не е могъл да бъде решен при консултациите, проведени в рамките на съвместния комитет.

3.   Спирането на прилагането на протокола изисква заинтересованата страна да нотифицира писмено за своето намерение най-малко три месеца преди датата, на която прилагането ще бъде спряно.

4.   В случай на спиране страните продължават да провеждат консултации помежду си с цел намирането на решение на спора по взаимно съгласие. При намиране на решение прилагането на протокола се подновява и размерът на финансовите средства се намалява пропорционално и на принципа pro rata temporis съобразно срока, през който прилагането на протокола е било спряно.

Член 10

Приложими разпоредби от националното законодателство

1.   Дейностите на риболовните съдове на Европейския съюз, плаващи във водите на Сао Томе и Принсипи, се уреждат от приложимото право на Сао Томе и Принсипи, освен ако не е предвидено друго в Споразумението за партньорство в областта на рибарството, настоящия протокол и приложението и допълненията към него.

2.   Органите на Сао Томе и Принсипи уведомяват Европейската комисия за всички промени или нови законодателни актове, които се отнасят до сектора на рибарството.

3.   Европейската комисия уведомява органите на Сао Томе и Принсипи за всички промени или нови законодателни актове, които се отнасят до риболовните дейности на флота за далечно плаване на Европейския съюз.

Член 11

Срок на действие

Настоящият протокол и приложението към него се прилагат за срок от 3 години, считано от началото на временното прилагане съгласно членове 13 и 14, освен при денонсиране съгласно член 12.

Член 12

Денонсиране

1.   В случай на денонсиране на настоящия протокол заинтересованата страна нотифицира писмено другата за намерението си да денонсира протокола най-малко шест (6) месеца преди датата, на която денонсирането ще породи действие.

2.   С изпращането на посочената в предходния параграф нотификация започват консултации между страните.

Член 13

Временно прилагане

Настоящият протокол се прилага временно от датата на неговото подписване.

Член 14

Влизане в сила

1.   Настоящият протокол и приложението към него влизат в сила на датата, на която страните се нотифицират взаимно за приключването на необходимите за това процедури.

ПРИЛОЖЕНИЕ

УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РИБОЛОВНА ДЕЙНОСТ В РИБОЛОВНАТА ЗОНА НА САО ТОМЕ И ПРИНСИПИ ОТ КОРАБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ГЛАВА I

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА РИБОЛОВ

РАЗДЕЛ 1

Издаване на разрешения за риболов

1.   Само отговарящи на изискванията кораби могат да получат разрешение за риболов (лиценз за риболов) в риболовната зона на Сао Томе и Принсипи.

2.   За да отговаря даден кораб на изискванията, корабособственикът, капитанът и самият кораб не трябва да имат наложена забрана за упражняване на риболовни дейности в Сао Томе и Принсипи. Те трябва да са изправни по отношение на администрацията на Сао Томе и Принсипи, доколкото трябва да са изпълнили всички предходни задължения, произтичащи от риболовните им дейности в Сао Томе и Принсипи по сключени с Европейския съюз споразумения в областта на рибарството. Освен това те трябва да спазват разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1006/2008 (1) по отношение на разрешенията за риболов.

3.   Всички кораби на Европейския съюз, подаващи заявление за разрешение за риболов, трябва да са представлявани от агент, установен в Сао Томе и Принсипи. Името и адресът на агента се посочват в заявлението за издаване на разрешението за риболов.

4.   Компетентните органи на Европейския съюз представят по електронен път пред министерството, отговарящо за рибарството в Сао Томе и Принсипи, заявление за всеки кораб, желаещ да извършва риболов съгласно Споразумението за партньорство в областта на рибарството, най-малко петнадесет (15) работни дни преди началната дата на срока на валидност на разрешението, за което се кандидатства. Освен ако не е договорено друго в рамките на съвместния комитет, компетентният орган на Европейския съюз за целите на прилагане на настоящото приложение е делегацията на Европейския съюз в Габон.

5.   Заявленията се представят пред министерството, отговарящо за рибарството, в съответствие с формулярите, чийто образец е даден в допълнение 1. Органите на Сао Томе и Принсипи вземат всички необходими мерки да гарантират поверителността на данните, получени като част от заявлението за разрешение за риболов. Тези данни се използват изключително в рамките на прилагането на Споразумението за партньорство в областта на рибарството.

6.   Всяко заявление за разрешение за риболов се придружава от следните документи:

доказателство за извършено авансово плащане на определената за срока на валидност сума,

всеки друг документ или удостоверение, което се изисква съгласно специалните разпоредби, приложими в зависимост от вида кораб в съответствие с настоящия протокол.

7.   Таксата се плаща по сметката, посочена от органите на Сао Томе и Принсипи в съответствие с член 2, параграф 8 от протокола.

8.   Тя включва всички национални и местни такси, с изключение на пристанищните такси и разходите за обслужване.

9.   Разрешенията за риболов за всички кораби се издават на корабособствениците или на техните представители чрез делегацията на Европейския съюз в Габон в срок от 15 работни дни след получаването на всички документи, посочени в точка 6 по-горе, от министерството, отговарящо за рибарството в Сао Томе и Принсипи.

10.   Ако в момента на подписване на разрешението за риболов офисите на делегацията на Европейския съюз са затворени, то се изпраща директно на агента на кораба, с копие до делегацията.

11.   Разрешението за риболов се издава на името на конкретен кораб и не може да бъде прехвърляно.

12.   По искане на Европейския съюз и при доказано наличие на непреодолима сила обаче разрешението за риболов на даден кораб се заменя с ново разрешение за риболов, издадено на името на друг кораб от същата категория като тази на замествания кораб съгласно член 1 от протокола, без да се дължи нова такса. В този случай изчисляването на улова за определяне на евентуалното допълнително плащане се извършва въз основа на общия улов на двата кораба.

13.   Собственикът на замествания кораб или негов представител връща обезсиленото разрешение за риболов на министерството, отговарящо за рибарството в Сао Томе и Принсипи, чрез делегацията на Европейския съюз в Габон.

14.   Новото разрешение за риболов е валидно от датата на връщане на обезсиленото разрешение за риболов на министерството, отговарящо за рибарството в Сао Томе и Принсипи. Делегацията на Европейския съюз в Габон се уведомява за прехвърлянето на разрешението за риболов.

15.   Разрешението за риболов се съхранява на борда във всеки един момент.

РАЗДЕЛ 2

Условия на разрешенията за риболов. такси и авансови плащания

1.   Разрешенията за риболов са валидни за период от една година.

2.   Таксата се определя на 35 EUR за тон улов в риболовната зона на Сао Томе и Принсипи за сейнерите за риба тон и корабите с парагади за улов на повърхността.

3.   Разрешенията за риболов се издават, след като на компетентните национални органи се платят следните предварително определени такси:

6 125 EUR на сейнер за риба тон, съответстващи на таксите, дължими за 175 тона годишно,

2 275 EUR на кораб с парагади за улов на повърхността, съответстващи на таксите, дължими за 65 тона годишно.

4.   Европейската комисия изчислява размера на таксите за година n най-късно шестдесет (60) дни след датата на годишнината на протокола през година n + 1 въз основа на декларациите за улова, изготвени от всеки корабособственик и потвърдени от научните институти, отговарящи за проверката на данните за улова в държавите-членки, като например IRD (Institut de Recherche pour le Développement), IEO (Instituto Español de Oceanografia), IPIMAR (Instituto Português de Investigaçao Maritima), чрез делегацията на Европейския съюз в Габон.

5.   Този отчет се изпраща едновременно до министерството, отговарящо за рибарството в Сао Томе и Принсипи, и до корабособствениците.

6.   Всяко допълнително плащане (за уловените количества, надхвърлящи 175 тона за сейнерите за риба тон и 65 тона за корабите с парагади за улов на повърхността) се извършва от корабособствениците на компетентните национални органи на Сао Томе и Принсипи най-късно три (3) месеца след датата на годишнината на протокола през година n + 1 по сметката, посочена в раздел 1, параграф 7 от настоящата глава, въз основа на 35 EUR на тон.

7.   Ако обаче сумата при окончателното отчитане е по-ниска от авансово платената сума, посочена в точка 3 от настоящия раздел, остатъкът не се възстановява на корабособственика.

ГЛАВА II

РИБОЛОВНИ ЗОНИ

1.   Корабите на Европейския съюз, плаващи в рамките на настоящия протокол във водите на Сао Томе и Принсипи, могат да извършват риболов във водите отвъд 12 морски мили от изходните линии за сейнерите за риба тон и за корабите с парагади за улов на повърхността.

2.   Координатите на изключителната икономическа зона на Сао Томе и Принсипи са посочени в допълнение 3.

3.   Забранява се без изключения каквато и да е риболовна дейност в зоната, предназначена за общо ползване от страна на Сао Томе и Принсипи и Нигерия, която е ограничена от посочените в допълнение 3 координати.

ГЛАВА III

НАБЛЮДЕНИЕ И НАДЗОР

РАЗДЕЛ 1

Режим на регистрация на улова

1.   Капитаните на всички кораби, действащи в рамките на настоящия протокол във водите на Сао Томе и Принсипи, са длъжни да съобщават улова си на министерството, отговарящо за рибарството в Сао Томе и Принсипи, така че да се даде възможност за проверка на уловените количества, които се потвърждават от компетентните научни институти в съответствие с процедурата, посочена в глава I, раздел 2, точка 5 от настоящото приложение. Данните за улова се съобщават, както следва:

1.1.

Корабите на Съюза, плаващи в рамките на настоящия протокол във водите на Сао Томе и Принсипи, попълват ежедневно корабния дневник (допълнение 2) за всеки рейс, осъществен във водите на Сао Томе и Принсипи. Корабният дневник се попълва дори и при липса на улов.

1.2.

Капитаните на корабите изпращат копия от корабния дневник на министерството, отговарящо за рибарството в Сао Томе и Принсипи, както и на научните институти, посочени в глава I, раздел 2, точка 4.

2.   Изразът „Извън ИИЗ на Сао Томе и Принсипи“ се вписва задължително в корабния дневник за периодите, през които съответният кораб не е бил във водите на Сао Томе и Принсипи.

3.   Формулярите се попълват четливо и се подписват от капитана на кораба или от неговия законен представител.

4.   При неспазване на разпоредбите на настоящата глава правителството на Сао Томе и Принсипи отнема временно разрешението за риболов на заподозрения кораб до приключването на процедурата и налага на корабособственика санкцията, предвидена в действащата правна уредба в Сао Томе и Принсипи. Европейската комисия и държавата-членка на знамето биват незабавно информирани за това.

5.   В декларациите се посочва количеството на улова, извършен от кораба при всеки рейс. Те се предават на министерството, отговарящо за рибарството в Сао Томе и Принсипи, на електронен носител с копие до Европейската комисия в края на всеки рейс, и при всички случаи преди корабът да напусне водите на Сао Томе и Принсипи. До кораба се изпраща незабавно електронно потвърждение за получаване и от двата адресата, с копие един до друг.

6.   Оригиналите на декларациите за една година от срока на валидност на разрешението за риболов по смисъла на глава I, раздел 2, точка 1 от настоящото приложение се изпращат на министерството, отговарящо за рибарството в Сао Томе и Принсипи, на материален носител в срок 45 дни след края на последния рейс, извършен през посочения период. Едновременно с това се изпращат копия на материален носител до Европейската комисия.

7.   Двете страни се задължават да направят всичко необходимо, за да въведат и пуснат в действие система за деклариране на улова, основана изключително на електронен обмен на всички данни: за целта двете страни трябва да предвидят бърза замяна на декларацията за улов на хартиен носител с декларация за улов в електронен формат.

8.   В случай на техническа неизправност след въвеждането в експлоатация на системата за електронни декларации за улов докладването за улова се извършва в съответствие с предходните точки 5 и 6 до възстановяване на системата.

РАЗДЕЛ 2

Съобщаване на улова, влизане и напускане на водите на Сао Томе и Принсипи

1.   За целите на настоящото приложение времетраенето на един рейс на кораб на Европейския съюз, плаващ в рамките на настоящия протокол във водите на Сао Томе и Принсипи, се определя, както следва:

периодът между момента на влизане и напускане на риболовната зона на Сао Томе и Принсипи, или

периодът между момента на влизане в риболовната зона на Сао Томе и Принсипи и прехвърляне във водите на Сао Томе и Принсипи, или

периодът между момента на влизане във водите на Сао Томе и Принсипи и разтоварване на суша в Сао Томе и Принсипи.

2.   Корабите на Европейския съюз, плаващи в рамките на настоящия протокол във водите на Сао Томе и Принсипи, уведомяват компетентните органи на Сао Томе и Принсипи най-малко три (3) часа предварително за намерението си да влязат или да напуснат водите на Сао Томе и Принсипи.

3.   Без да се засягат разпоредбите в раздел 2, едновременно с уведомлението за влизане/напускане на ИИЗ на Сао Томе и Принсипи корабите съобщават и своето местоположение, както и улова, който вече се намира на борда. Тези съобщения се изпращат по електронна поща или по факс на адресите и във формата, определени в допълнение 4. Въпреки това компетентните органи на Сао Томе и Принсипи могат да освободят от това задължение корабите с парагади за улов на повърхността, които не разполагат с горепосочените технически средства за връзка, и да им разрешат да предават тази информация чрез радиовръзка. Препоръчително е уведомяването да се извършва по електронна поща (dpescas1@cstome.net) или по факс (++239 2222828), или, ако това не е възможно, чрез радиовръзка (позивна: 12.00 Hz от 8,00 ч. до 10,00 ч. и 8634 Hz от 14,00 ч. до 17,00 ч.).

4.   Кораб, който извършва риболовна дейност, без да е информирал компетентния орган на Сао Томе и Принсипи, се счита за кораб без разрешение за риболов и търпи последиците, предвидени в националното законодателство.

5.   Адресът на електронната поща, номерата на факса и телефона, както и радиокоординатите се съобщават при издаване на разрешението за риболов.

РАЗДЕЛ 3

Прехвърляне

1.   Всички кораби на Европейския съюз, плаващи в рамките на настоящия протокол във водите на Сао Томе и Принсипи и осъществяващи прехвърляне на улов в същите води, извършват тази операция на рейд до пристанищата на Сао Томе и Принсипи.

1.1.

Собствениците на тези кораби съобщават на компетентните органи на Сао Томе и Принсипи най-малко 24 часа предварително следните данни:

имената на корабите, които ще извършват прехвърляне,

името на транспортния товарен кораб,

тонажа на улова за прехвърляне по видове; с посочване на зоната на улов,

датата на прехвърляне,

получателя на прехвърления улов.

2.   Прехвърлянето е разрешено само в следните зони: Fernão Dias, Neves, Ana Chaves.

3.   Прехвърлянето се счита за напускане на водите на Сао Томе и Принсипи. Корабите са длъжни да предоставят на компетентните органи на Сао Томе и Принсипи декларации за улова и да ги уведомят дали ще продължат риболова, или ще напуснат водите на Сао Томе и Принсипи.

4.   Всяка друга операция по прехвърляне, която не е предвидена в горните точки, е забранена във водите на Сао Томе и Принсипи. Всяко лице, което нарушава тази разпоредба, подлежи на санкциите, предвидени в действащата правна уредба на Сао Томе и Принсипи.

РАЗДЕЛ 4

Сателитно наблюдение

Корабите на Европейския съюз, плаващи в рамките на настоящия протокол, се наблюдават, inter alia, от системата за сателитно наблюдение, без дискриминация и в съответствие със следните разпоредби:

1.

За целите на сателитното наблюдение органите на Сао Томе и Принсипи съобщават географските координати на границите на риболовната зона на Сао Томе и Принсипи на представителите или агентите на корабособствениците и на центровете за наблюдение на държавите на знамето.

2.

Въз основа на образеца в допълнение 4 страните обменят информация относно адресите https и спецификациите, използвани при електронните съобщения между техните центрове за наблюдение, съгласно условията, предвидени в точки 4 и 6. Тази информация включва, доколкото е възможно, имената, телефонните, телексните и факсовите номера и електронните адреси, които могат да се използват за обща комуникация между центровете за наблюдение.

3.

Допустимото отклонение при определяне на местоположението на корабите е под 500 m при доверителен интервал 99 %.

4.

Когато кораб на Европейския съюз, който действа в рамките на настоящия протокол във водите на Сао Томе и Принсипи и е обект на сателитно наблюдение в съответствие със законодателството на Европейския съюз, навлезе в риболовната зона на Сао Томе и Принсипи, последващите доклади за местоположението се предават незабавно от центъра за наблюдение на държавата, под чието знаме плава корабът, на Центъра за наблюдение на риболова на Сао Томе и Принсипи, на интервали, не по-дълги от 2 часа. Тези съобщения се обозначават като „доклади за местоположението“.

5.

Съобщенията, посочени в точка 4, се предават по електронен път във формат https, без допълнителен протокол. Съобщенията се предават в реално време, в представения в таблица формат в допълнение 4.

5.1.

Забранено е корабите да изключват устройството за сателитно наблюдение, когато плават във водите на Сао Томе и Принсипи.

6.

При техническа неизправност или повреда на инсталираното на борда на риболовния кораб устройство за постоянно сателитно наблюдение капитанът своевременно изпраща на центъра за наблюдение на държавата на знамето предвидените в точка 4 сведения. При тези обстоятелства е необходимо да се изпраща доклад за местоположението на всеки 24 часа, докато корабът е във водите на Сао Томе и Принсипи.

6.1.

Този общ доклад за местоположението включва ежечасните позиции, регистрирани от капитана на кораба през тези 24 часа.

6.2.

Центърът за наблюдение на държавата на знамето или самият кораб предават незабавно тези съобщения на Центъра за наблюдение на риболова на Сао Томе и Принсипи.

6.3.

При необходимост или съмнения компетентните органи на Сао Томе и Принсипи могат да поискат от центъра за наблюдение на държавата на знамето допълнителни сведения по отношение на даден кораб.

7.

Повреденото оборудване се ремонтира или заменя веднага след като корабът приключи риболовния си рейс, във всеки случай в рамките на най-много един месец. След този краен срок въпросният кораб не може да предприема други риболовни рейсове, докато оборудването не се ремонтира или замени.

8.

Софтуерните и хардуерните елементи на системата за сателитно наблюдение трябва да са защитени срещу външна намеса, т.е. да не позволяват въвеждането или извеждането на неверни позиции и да не могат да бъдат манипулирани. Системата трябва да бъде напълно автоматизирана и да работи непрекъснато, независимо от условията на околната среда. Забранява се унищожаване, повреждане, изваждане от действие или намеса в работата на устройството за сателитно наблюдение.

8.1.

Капитанът на кораба следи по-специално:

данните да не се изменят по никакъв начин,

да не се заглушава(т) по никакъв начин антената или антените, свързана(и) с устройството за сателитно проследяване,

да не се прекъсва по никакъв начин електрическото захранване на устройството за сателитно проследяване,

устройството за проследяване на кораби да не се отстранява от кораба или от мястото, където е монтирано първоначално,

компетентните органи на Сао Томе и Принсипи да се уведомяват незабавно за всяка подмяна на устройството за сателитно проследяване на кораби.

8.2.

Всяко нарушение на горните задължения може да доведе до подвеждане под отговорност на капитана и корабособственика съгласно законовите и подзаконовите актове на Сао Томе и Принсипи, ако корабът плава във водите на Сао Томе и Принсипи.

9.

Центровете за наблюдение на държавите на знамето следят движението на своите кораби във водите на Сао Томе и Принсипи. В случай че наблюдението не се извършва съобразно предвидените условия, Центърът за наблюдение на риболова на Сао Томе и Принсипи се информира незабавно за това и от момента на установяване на несъответствието се прилага процедурата, предвидена в точка 6.

10.

Центровете за наблюдение на държавите на знамето и Центърът за наблюдение на риболова на Сао Томе и Принсипи си сътрудничат, за да гарантират прилагането на тези разпоредби. Ако Центърът за наблюдение на риболова на Сао Томе и Принсипи установи, че дадена държава на знамето не предава данните, посочени в точка 4, другата страна бива информирана незабавно. Последната изпраща отговор в срок 24 часа от получаване на уведомлението, като информира Центъра за наблюдение на риболова на Сао Томе и Принсипи относно причините за непредаването и посочва разумен срок за изпълнение на тези разпоредби. В случай на неизпълнение в определения срок двете страни решават спора писмено или както е предвидено в точка 14 по-долу.

11.

Данните от наблюдението, съобщавани на другата страна в съответствие с настоящите разпоредби, са предназначени единствено за упражняване на контрол и наблюдение от страна на органите на Сао Томе и Принсипи на флота на Европейския съюз, извършващ риболовна дейност в рамките на Споразумението за партньорство в областта на рибарството. Тези данни не могат да се предават при никакви обстоятелства на трети лица.

12.

С оглед прилагането на настоящите разпоредби страните се споразумяват при поискване да обменят информация във връзка с оборудването за сателитно наблюдение, с цел проверка на съответствието на всеки елемент от оборудването с изискванията на другата страна.

13.

Страните се споразумяват да преразглеждат настоящите разпоредби, когато това е уместно, по-специално в случай на неправилно функциониране или аномалии, свързани с корабите. Компетентният орган на Сао Томе и Принсипи уведомява държавата на знамето за тези случаи най-малко 15 дни преди заседанието за преразглеждане.

14.

Всеки спор относно тълкуването или прилагането на настоящите разпоредби е предмет на консултации между страните в рамките на съвместния комитет, предвиден в член 9 от Споразумението за партньорство в областта на рибарството.

ГЛАВА IV

КАЧВАНЕ НА МОРЯЦИ НА БОРДА

1.   Собствениците на кораби за риболов на риба тон и на кораби с парагади за улов на повърхността наемат граждани на държавите от АКТБ при следните условия и ограничения:

по отношение на сейнерите за риболов на риба тон — най-малко 20 % от моряците на борда по време на сезона за риболов на риба тон в риболовната зона на третата държава да са от Сао Томе и Принсипи или евентуално от държава от АКТБ,

по отношение на корабите с парагади за улов на повърхността — най-малко 20 % от моряците на борда по време на риболовния сезон в риболовната зона на третата държава да са от Сао Томе и Принсипи или евентуално от държава от АКТБ.

2.   Корабособствениците полагат усилия да вземат на борда допълнителен брой моряци от Сао Томе и Принсипи.

3.   Корабособствениците са свободни да избират моряците, които вземат на борда на корабите си, измежду имената, включени в списъка на годни и правоспособни моряци, предоставен от агентите в Сао Томе и Принсипи.

4.   Корабособственикът или неговият представител съобщава на компетентния орган на Сао Томе и Принсипи имената на моряците на борда на съответния кораб, като посочва тяхната длъжност в екипажа.

5.   Декларацията на Международната организация на труда (МОТ) за основните принципи и трудови права се прилага по право за моряците на борда на корабите на Европейския съюз. Това се отнася по-специално за свободата на сдружаване и ефективното признаване на правото на работниците на колективно договаряне и за премахване на дискриминацията в областта на заетостта и упражняването на професия.

6.   Договорите за наемане на работа на моряците от Сао Томе и Принсипи и от държавите от АКТБ, копие от които се предоставя на Министерството на труда, на министерството, отговарящо за рибарството, и на подписалите тези договори лица, се изготвят между представителя(ите) на корабособственика и моряците и/или техните синдикати или представители. Тези договори гарантират на моряците възможността да се ползват от приложимия за тях режим на социална сигурност в съответствие с приложимия закон, включително застраховка „Живот“ и застраховка за заболяване и злополука.

7.   Заплатите на моряците се плащат от корабособствениците. Те се определят по взаимно съгласие между корабособствениците или техните представители и моряците и/или техните синдикати или представители. Същевременно условията на заплащане на моряците не могат да бъдат по-лоши от тези, приложими за екипажите от техните съответни държави, и при никакви обстоятелства няма да бъдат под стандартите на МОТ.

8.   Всички моряци, наети на борда на кораби на Европейския съюз, се явяват пред капитана на посочения кораб в деня преди предложената дата за качване на борда. При неявяване на моряка в предвидения за качване на борда ден и час корабособственикът автоматично се освобождава от задължението си да вземе този моряк на борда.

9.   Когато на борда на кораба не се наемат моряци от Сао Томе и Принсипи или от държави от АКТБ по причини, различни от причината, посочена в предходната точка, собствениците на съответните кораби са длъжни да платят за всеки ден от риболовния рейс във водите на Сао Томе и Принсипи предварително определена сума в размер на 20 EUR/ден на кораб. Плащането на тази сума се извършва най-късно в сроковете, определени в глава I, раздел 2, точка 4 от настоящото приложение.

10.   Тази сума се използва за обучение на риболовци от АКТБ и се плаща по сметката, посочена от органите на Сао Томе и Принсипи.

ГЛАВА V

НАБЛЮДАТЕЛИ

1.   Корабите на Европейския съюз, плаващи в рамките на настоящия протокол във водите на Сао Томе и Принсипи, вземат на борда си наблюдатели, определени от министерството, отговарящо за рибарството в Сао Томе и Принсипи, при посочените по-долу условия:

1.1.

По искане на компетентните органи на Сао Томе и Принсипи корабите на Европейския съюз вземат на борда си назначен от тези органи наблюдател с оглед проверка на извършвания улов във водите на Сао Томе и Принсипи.

1.2.

Компетентните органи на Сао Томе и Принсипи изготвят списък с кораби, на които ще бъдат качени наблюдатели, както и списък с наблюдателите, които ще бъдат изпратени на борда им. Тези списъци се актуализират. Те се изпращат на Европейската комисия веднага след съставянето им и на всеки три месеца след това, когато се актуализират.

1.3.

Компетентните органи на Сао Томе и Принсипи информират съответните корабособственици или техните представители за името на определения да бъде приет на борда на кораба им наблюдател при издаване на разрешението за риболов или най-късно до 15 дни преди предвидената за качването на наблюдателя дата.

2.   Престоят на наблюдателя на борда е за един риболовен рейс. При изрично искане от компетентните органи на Сао Томе и Принсипи обаче престоят може да бъде за няколко рейса в зависимост от средната продължителност на предвидените рейсове за съответния кораб. Искането се прави от компетентния орган при съобщаване на името на определения да се качи на съответния кораб наблюдател.

3.   Условията, при които наблюдателят се взема на борда, се определят по взаимно съгласие между корабособственика или неговия представител и компетентния орган.

4.   Качването и слизането на наблюдателя от кораба става в избрано от корабособственика пристанище. Качването на борда става в началото на първия рейс във водите на Сао Томе и Принсипи след уведомяването за списъка на определените кораби.

5.   В срок от две седмици и с десетдневно предизвестие съответните корабособственици съобщават датите и пристанищата в подрегиона, предвидени за качване и слизане на наблюдателите.

6.   Когато наблюдателите се вземат на борда от държава извън Сао Томе и Принсипи, пътните им разходи се поемат от корабособственика. Ако кораб с наблюдател на борда напусне риболовната зона на Сао Томе и Принсипи, се вземат всички мерки, за да се осигури възможно най-бързото връщане на наблюдателя за сметка на корабособственика.

7.   Ако наблюдателят не се яви на датата и часа или най-късно до дванайсет часа след договорения за качването му час, корабособственикът автоматично се освобождава от задължението си да приеме на борда този наблюдател.

8.   На борда наблюдателите се третират като офицери. Когато корабът плава във водите на Сао Томе и Принсипи, наблюдателят извършва следните задачи:

8.1.

наблюдава риболовните дейности на корабите;

8.2.

проверява местоположението на корабите, извършващи риболовни операции;

8.3.

отбелязва използваните риболовни съоръжения;

8.4.

проверява записаните в корабния дневник данни за улова във водите на Сао Томе и Принсипи;

8.5.

проверява процента на прилова и изготвя оценка на количеството на изхвърлянията от видовете риби, които са предназначени за търговия;

8.6.

изпраща до своя компетентен орган по някой от определените за целта начини данните за улова, в това число обема на улова и прилова на борда.

9.   Капитаните правят всичко, което е по възможностите им, за да осигурят физическата безопасност и доброто отношение към наблюдателите при изпълнение на техните задължения.

10.   На наблюдателите се предоставят всички условия, необходими за упражняване на функциите им. Капитанът им осигурява достъп до комуникационните средства, необходими за изпълнението на задълженията им, до документите, пряко свързани с риболовните дейности на кораба, включително по-специално корабния дневник и навигационния дневник, и до частите на кораба, необходими, за да се улесни изпълнението на задачите им.

11.   По време на престоя си на борда наблюдателят:

11.1.

предприема всички необходими мерки с цел неговото качване, както и присъствието му на борда да не прекъсват или възпрепятстват риболовните операции;

11.2.

пази имуществото и оборудването, които се намират на борда, и спазва поверителност по отношение на всички документи, които принадлежат на съответния кораб.

12.   В края на периода на наблюдение и преди да напусне кораба, наблюдателят изготвя доклад за дейността си, който предоставя на компетентните органи на Сао Томе и Принсипи с копие до Европейската комисия. Той го подписва в присъствието на капитана, който може да добави или да поиска да бъдат добавени всички наблюдения, които счита за полезни, последвани от подписа му. При слизане от борда наблюдателят връчва копие от доклада си на капитана.

13.   Разходите за настаняване и прехрана на наблюдателите се поемат от корабособственика при условията, предвидени за офицерите, в съответствие с практическите възможности на кораба.

14.   Заплатата и социалните осигуровки на наблюдателя се поемат от Сао Томе и Принсипи.

ГЛАВА VI

КОНТРОЛ

Европейските риболовни съдове спазват мерките и препоръките, приети от ICCAT, относно риболовните уреди и техните технически спецификации, както и всички други технически мерки, приложими към риболовните им дейности.

1.   Списък на корабите

1.1.

Европейският съюз поддържа и актуализира проект на списък на корабите, за които е издадено разрешение за риболов (лиценз за риболов) в съответствие с разпоредбите на настоящия протокол. Този списък се съобщава на отговорните за контрола на риболова органи на Сао Томе и Принсипи веднага след изготвянето му и впоследствие — при всяко негово актуализиране.

2.   Процедури за контрол

2.1.

Капитаните на кораби на Европейския съюз, имащи разрешение и извършващи риболовни дейности във водите на Сао Томе и Принсипи, позволяват и улесняват качването на борда и изпълнението на задълженията на служителите на Сао Томе и Принсипи, отговарящи за проверката и контрола на риболовните дейности.

2.2.

Присъствието на борда на тези служители се ограничава до необходимото за изпълнение на задачата им време.

2.3.

След приключване на проверката и контрола копие от доклада за проверката се предоставя на капитана на кораба и на делегацията на Европейския съюз в Габон.

2.4.

С оглед да се улеснят процедурите за безопасна проверка, без да се засяга законодателството на Сао Томе и Принсипи, контролът трябва да се извършва по такъв начин, че инспекционните платформи и инспекторите да могат да бъдат разпознати като служители, оправомощени от Сао Томе и Принсипи.

2.5.

Капитаните на кораби на Европейския съюз, извършващи операции по прехвърляне в зоните на Сао Томе и Принсипи, посочени в глава III, раздел 3, точка 2, позволяват и улесняват контрола на тези операции от страна на инспекторите на Сао Томе и Принсипи.

ГЛАВА VII

НАРУШЕНИЯ

1.1.

В срок от 24 часа компетентните органи на Сао Томе и Принсипи уведомяват държавата на знамето и Европейската комисия за всяка проверка, при която е констатирано нарушение, извършено от кораб на Европейския съюз.

1.2.

Едновременно с това държавата на знамето и Европейската комисия получават кратък доклад относно обстоятелствата и причините, довели до тази констатация.

2.   Протокол от проверката

2.1.

След вписване на констатирания факт в протокола, съставен от компетентния орган на Сао Томе и Принсипи, капитанът подписва документа.

2.2.

Този подпис не засяга правата на капитана или каквито и да е средства за защита, които той може да използва по отношение на предполагаемото нарушение, в което е обвинен.

2.3.

Капитанът отвежда кораба до пристанището, посочено от органите на Сао Томе и Принсипи. В случай на незначителни нарушения компетентният орган на Сао Томе и Принсипи може да позволи на проверявания кораб да продължи своите риболовни дейности.

3.   Консултативно заседание в случай на нарушение

3.1.

Преди разглеждането на каквато и да е мярка по отношение на капитана или екипажа на кораба или по отношение на товара и оборудването с цел, различна от тази за съхраняване на доказателства във връзка с предполагаемото нарушение, в рамките на един работен ден след получаване на горепосочената информация се провежда консултативно заседание между Европейската комисия и компетентните органи на Сао Томе и Принсипи с евентуалното участие на представител на засегнатата държава-членка.

3.2.

По време на това заседание страните обменят всякакви полезни документи или информация, която може да допринесе за изясняване на обстоятелствата във връзка с установените факти. Корабособственикът или неговият представител бива информиран за резултата от заседанието, както и за всички мерки, които могат да произтекат от задържането.

4.   Уреждане на задържането

4.1.

Преди започване на съдебно производство, с изключение на случаите, предвидени в наказателния закон, се търси уреждане на предполагаемото нарушение чрез помирителна процедура. Тази процедура приключва най-късно до три работни дни след задържането.

4.2.

При решаване чрез помирителна процедура размерът на глобата се определя в съответствие със законодателството на Сао Томе и Принсипи.

4.3.

Ако случаят не е могъл да бъде разрешен чрез помирителна процедура и бъде предаден на компетентния съдебен орган, банковата гаранция, която е определена, като се вземат под внимание разходите по задържането за проверка, размерът на глобите и обезщетенията, които могат да се изискат от нарушителите, се превежда от корабособственика в посочена от компетентните органи на Сао Томе и Принсипи банка.

4.4.

Банковата гаранция е неотменима до приключване на съдебното производство. Тя се освобождава, ако производството завърши с оправдателна присъда. По същия начин в случай на присъда, водеща до глоба в размер, по-малък от дадената гаранция, остатъкът се освобождава от компетентните органи на Сао Томе и Принсипи.

4.5.

Корабът се освобождава и на екипажа му се разрешава да напусне пристанището:

след изпълнение на задълженията, произтичащи от помирителната процедура, или

след откриване на банковата гаранция, посочена в точка 4.3 по-горе, и нейното приемане от компетентните органи на Сао Томе и Принсипи до приключване на съдебното производство.


(1)  ОВ L 286, 29.10.2008 г., стр. 33.

Допълнения

1.

Формуляр на заявление за разрешение за риболов

2.

Корабен дневник

3.

Координати на забранената за риболов зона

4.

Предаване на VMS-съобщения до Сао Томе и Принсипи

5.

Граници на ИИЗ на Сао Томе и Принсипи — координати на ИИЗ

6.

Данни за връзка с Центъра за наблюдение на риболова на Сао Томе и Принсипи

7.

Данни за връзка с ЦНР на държавите-членки на Европейския съюз, заинтересовани от протокола към Споразумението за партньорство в областта на рибарството

Допълнение 1

МИНИСТЕРСТВО, ОТГОВАРЯЩО ЗА РИБАРСТВОТО В САО ТОМЕ И ПРИНСИПИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА РИБОЛОВ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ КОРАБИ ЗА ПРОМИШЛЕН РИБОЛОВ

1.

Име на корабособственика: …

2.

Адрес на корабособственика: …

3.

Име на представителя или агента: …

4.

Адрес на представителя или на местния агент на корабособственика: …

5.

Име на капитана: …

6.

Име на кораба: …

7.

Регистрационен номер: …

8.

Номер на факс: …

9.

Електронен адрес: …

10.

Радиокод: …

11.

Дата и място на построяване: …

12.

Държава на знамето: …

13.

Пристанище на регистрация: …

14.

Пристанище на оборудване: …

15.

Обща дължина: …

16.

Широчина: …

17.

Брутен тонаж: …

18.

Вместимост на трюмовете: …

19.

Капацитет на охлаждане и дълбоко замразяване: …

20.

Тип и мощност на двигателя: …

21.

Риболовни уреди: …

22.

Брой на моряците: …

23.

Комуникационна система: …

24.

Радиопозивна: …

25.

Опознавателни знаци: …

26.

Риболовни операции: …

27.

Място на разтоварване: …

28.

Риболовни зони: …

29.

Целеви видове за улов: …

30.

Срок на валидност: …

31.

Специални условия: …

Становище на Генерална дирекция „Рибарство и аквакултури“: …

Бележки на министерството, отговарящо за рибарството: …

Допълнение 2

Image

Допълнение 3

Географска ширина

Географска дължина

Градуси

Минути

Секунди

Градуси

Минути

Секунди

03

02

22

N

07

07

31

E

02

50

00

N

07

25

52

E

02

42

38

N

07

36

25

E

02

20

59

N

06

52

45

E

01

40

12

N

05

57

54

E

01

09

17

N

04

51

38

E

01

13

15

N

04

41

27

E

01

21

29

N

04

24

14

E

01

31

39

N

04

06

55

E

01

42

50

N

03

50

23

E

01

55

18

N

03

34

33

E

01

58

53

N

03

53

40

E

02

02

59

N

04

15

11

E

02

05

10

N

04

24

56

E

02

10

44

N

04

47

58

E

02

15

53

N

05

06

03

E

02

19

30

N

05

17

11

E

02

22

49

N

05

26

57

E

02

26

21

N

05

36

20

E

02

30

08

N

05

45

22

E

02

33

37

N

05

52

58

E

02

36

38

N

05

59

00

E

02

45

18

N

06

15

57

E

02

50

18

N

06

26

41

E

02

51

29

N

06

29

27

E

02

52

23

N

06

31

46

E

02

54

46

N

06

38

07

E

03

00

24

N

06

56

58

E

03

01

19

N

07

01

07

E

03

01

27

N

07

01

46

E

03

01

44

N

07

03

07

E

03

02

22

N

07

07

31

E

Допълнение 4

ПРЕДАВАНЕ НА VMS-СЪОБЩЕНИЯ ДО САО ТОМЕ И ПРИНСИПИ

Таблица II   Формат на VMS-данните

Данни

Код

 

Бележки

Начало на записа

SR

 

Системни данни — указват началото на записа

Получател

AD

 

Данни за съобщението – получател. Код ISO Алфа 3 на държавата

Подател

FR

 

Данни за съобщението – подател. Код ISO Алфа 3 на държавата

Държава на знамето

FS

 

 

Вид на съобщението

TM

 

Информация за съобщението – вид на съобщението „POS“

Радиопозивна

RC

 

Данни за кораба – международна радиопозивна на кораба

Вътрешен референтен номер на договарящата страна

IR

 

Данни за кораба – уникален номер на договарящата страна (код ISO-3 на държавата на знамето, следван от номер)

Външен регистрационен номер

XR

 

Данни за кораба – страничен номер на кораба

Географска ширина

LA

 

Данни за местоположението на кораба – изразено в градуси и минути N/S ГГММ (WGS-84)

Географска дължина

LO

 

Данни за местоположението на кораба – изразено в градуси и минути E/W ГГММ (WGS-84)

Курс

CO

 

Курс на кораба по 360° скала

Скорост

SP

 

Скорост на кораба в десети от възела

Дата

DA

 

Данни за местоположението на кораба – дата на регистриране на местоположението, изразена в световно координирано време (ГГГГММДД)

Час

TI

 

Данни за местоположението на кораба – час на регистриране на местоположението, изразен в световно координирано време (ЧЧММ)

Край на записа

ER

 

Системни данни – указват края на записа

Набор от символи: ISO 8859.1

Предаването на данните е структурирано по следния начин:

с две наклонени черти (//) и код се отбелязва началото на предаването,

с една наклонена черта (/) се отбелязва интервалът между кода и информацията.

Незадължителната информация трябва да се включи в предаваното съобщение.

Формат за съобщаване на данни за улова и доклади от риболовните съдове

Доклад „Улов при влизане в ИИЗ“

Доклад „Улов при прехвърляне“

Доклад „Улов при напускане на ИИЗ“

Допълнение 5

ГРАНИЦИ НА ИИЗ НА САО ТОМЕ И ПРИНСИПИ

КООРДИНАТИ НА ИИЗ

http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/losic/losic9ef.pdf

Допълнение 6

ДАННИ ЗА ВРЪЗКА С ЦЕНТЪРА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА РИБОЛОВА НА САО ТОМЕ И ПРИНСИПИ

Име на Центъра за наблюдение на риболова (ЦНР):

Телефон SSN:

Телефакс SSN:

E-mail SSN:

Телефон DSPG:

Телефакс DSPG:

Адрес X25 =

Декларация за влизане/напускане:

Допълнение 7

ДАННИ ЗА ВРЪЗКА С ЦНР НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ОТ ПРОТОКОЛА КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО В ОБЛАСТТА НА РИБАРСТВОТО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И САО ТОМЕ И ПРИНСИПИ


РЕГЛАМЕНТИ

24.5.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 136/24


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 502/2011 НА СЪВЕТА

от 23 май 2011 година

за изпълнение на Регламент (ЕС) № 204/2011 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 204/2011 на Съвета от 2 март 2011 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия (1), и по-специално член 16, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 2 март 2011 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 204/2011 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия.

(2)

Предвид сериозната обстановка в Либия и в съответствие с Решение за изпълнение 2011/300/ОВППС на Съвета от 23 май 2011 г. за изпълнение на Решение 2011/137/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия (2), в списъка на подложените на ограничителни мерки лица и образувания, който се съдържа в приложение III към Регламент (ЕС) № 204/2011, следва да бъдат включени още едно лице и още едно образувание,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Лицето и образуванието, посочени в приложението към настоящия регламент, се добавят в списъка в приложение III към Регламент (ЕС) № 204/2011.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 май 2011 година.

За Съвета

Председател

C. ASHTON


(1)  ОВ L 58, 3.3.2011 г., стр. 1.

(2)  Виж страница 85 от настоящия брой на Официален вестник.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ЛИЦЕ И ОБРАЗУВАНИЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 1

Лица

 

Име

Информация за идентифициране

Основания

Дата на включване в списъка

1.

Полковник Taher Juwadi

Четвърти в командната верига на Революционната гвардия

Ключов член на режима на Qadhafi.

23.05.2011


Образувания

 

Наименование

Информация за идентифициране

Основания

Дата на включване в списъка

1.

Авиокомпания „Afriqiyah Airways“

Afriqiyah Airways

1st Floor

Waha Building

273, Omar Almokhtar Street

P.O.Box 83428

Tripoli, Libya

Е-mail: afriqiyah@afriqiyah.aero

Либийско дъщерно дружество на/притежавано от Libyan African Investment Portfolio — образувание, притежавано и контролирано от режима и посочено в регламента на ЕС.

23.05.2011


24.5.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 136/26


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 503/2011 НА СЪВЕТА

от 23 май 2011 година

за прилагане на Регламент (ЕС) № 961/2010 относно ограничителни мерки срещу Иран

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 961/2010 на Съвета от 25 октомври 2010 г. относно ограничителни мерки срещу Иран (1), и по-специално член 36, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 25 октомври 2010 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 961/2010 относно ограничителни мерки срещу Иран и за отмяна на Регламент (ЕО) № 423/2007.

(2)

В съответствие с Решение 2011/299/ОВППС на Съвета от 23 май 2011 г. за изменение на Решение 2010/413/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Иран (2) в списъка на лицата и образуванията, които подлежат на ограничителни мерки, посочени в приложение VIII към Регламент (ЕС) № 961/2010, следва да бъдат добавени допълнителни лица и образувания.

(3)

Следва да бъдат изменени вписванията за някои лица и образувания, включени в приложение VIII към Регламент (ЕС) № 961/2010,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Лицата и образуванията, изброени в приложение I към настоящия регламент, се добавят към списъка, който се съдържа в приложение VIII към Регламент (ЕС) № 961/2010.

Член 2

В приложение VIII към Регламент (ЕС) № 961/2010 вписванията за следните лица и образувания:

1.

г-н Ali Akbar Salehi;

2.

Iran Centrifuge Technology Company (известно още като TSA или TESA);

3.

Министерство на отбраната и логистиката на въоръжените сили (MODAFL);

4.

Research Institute of Nuclear Science and Technology (известен още като Nuclear Science & Technology Research Institute),

се заменят с вписванията, които се съдържат в приложение II към настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 май 2011 година.

За Съвета

Председател

C. ASHTON


(1)  ОВ L 281, 27.10.2010 г., стр. 1.

(2)  Виж страница 65 от настоящия брой на Официален вестник.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЛИЦА И ОБРАЗУВАНИЯ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 1

I.   Лица и образувания, участващи в дейности, свързани с ядрената програма или с балистични ракети

A.   Физически лица

 

Име

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

1.

Mohammad Ahmadian

 

Бивш изпълняващ длъжността ръководител на Организацията за атомна енергия на Иран (AEOI) и настоящ заместник-ръководител на AEOI AEOI наблюдава ядрената програма на Иран и е посочена по силата на Резолюция 1737 (2006) на ССООН.

23.05.2011

2.

Engineer Naser Rastkhah

 

Заместник-ръководител на AEOI. AEOI наблюдава ядрената програма на Иран и е посочена по силата на Резолюция 1737 (2006) на ССООН.

23.05.2011

3.

Behzad Soltani

 

Заместник-ръководител на AEOI. AEOI наблюдава ядрената програма на Иран и е посочена по силата на Резолюция 1737 (2006) на ССООН.

23.05.2011

4.

Massoud Akhavan-Fard

 

Заместник-ръководител на AEOI по планирането, международните и парламентарните въпроси. AEOI наблюдава ядрената програма на Иран и е посочена по силата на Резолюция 1737 (2006) на ССООН.

23.05.2011

5.

Mohammad Hossein Dajmar

Дата на раждане: 19 февруари 1956 г. Паспорт: K13644968 (Иран), изтича през май 2013 г.

Председател и управителен директор на IRISL. Председател е и на Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Co. (SSA), Safiran Payam Darya Shipping Co. (SAPID) и Hafiz Darya Shipping Co. (HDS), за които е известно, че са свързани с IRISL.

23.05.2011


Б.   Юридически лица, образувания и органи

 

Име

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

1.

Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH)

Централен офис: Depenau 2, D-20095 Хамбург; Клон в Киш, Sanaee Avenue, PO Box 79415/148, остров Киш 79415

Клон в Техеран, No. 1655/1, Valiasr Avenue, PO Box 19656 43 511, Техеран, Иран

EIH има основа роля, като подпомага редица ирански банки с алтернативни начини за извършване на трансакции, прекъснати от санкциите на ЕС срещу Ирак. Установено е, че EIH действа като авизираща банка и банка посредник по отношение на трансакции с посочени ирански образувания.

Например в началото на август 2010 г. EIH замрази сметките в EIH Хамбург на посочените от ЕС банки Saderat Иран и Mellat. Скоро след това EIH поднови операциите в евро с банките Mellat и Saderat Иран, като използва сметки на EIH с иранска банка, която не е посочена от ЕС. През август 2010 г. EIH беше в процес на създаване на система, която позволява да се правят рутинни плащания на банка Saderat Лондон и Future Bank Бахрейн по такъв начин, че да се избегнат санкциите на ЕС. Към октомври 2010 г. EIH продължаваше да действа като посредник на плащания от ирански банки, срещу които има наложени санкции, включително Mellat и Saderat.

Тези банки с наложени санкции насочват плащанията си към EIH чрез Банката на индустрията и минното дело на Иран. През 2009 г. EIH беше използвана от Пощенска банка в схема за заобикаляне на санкциите, което включваше извършване на трансакции от името на посочената от ООН банка Sepah. Посочената от ЕС банка Mellat е една от банките майки на EIH.

23.05.2011

2.

Onerbank ZAO (известна още като Eftekhar Bank, Honor Bank)

Улица „Клара Цеткин“ 51, Минск 220004, Беларус

Банка със седалище в Беларус, собственост на банка Refah Kargaran, банка Saderat и Банка за развиване на износа на Иран

23.05.2011

3.

Aras Farayande

Unit 12, No 35 Kooshesh Street, Техеран

Има участие в доставка на материали за дружеството Iran Centrifuge Technology Company, срещу което има наложени санкции от ЕС

23.05.2011

4.

EMKA Company

 

Дъщерно дружество на TAMAS, на което има наложени санкции от ООН, отговорно за откриването и добива на уран.

23.05.2011

5.

Neda Industrial Group

No 10 & 12, 64th Street, Yusef Abad, Техеран

Дружество за промишлена автоматизация, работило за Kalaye Electric Company (KEC), срещу което има наложени санкции на ООН, в завода за обогатяване на уран в Natanz.

23.05.2011

6.

Neka Novin

Unit 7, No 12, 13th Street, Mir-Emad St, Motahary Avenue, Техеран, 15875-6653

Има участие в доставката на специализирано оборудване и материали с пряко приложение в иранската ядрена програма.

23.05.2011

7.

Noavaran Pooyamoj

No 15, Eighth Street, Pakistan Avenue, Shahid Beheshti Avenue, Техеран

Има участие в доставката на материали, които са контролирани и имат пряко приложение в производството на центрофуги за иранската програма за обогатяване на уран.

23.05.2011

8.

Noor Afza Gostar, (известно още като Noor Afzar Gostar)

Opp Seventh Alley, Zarafrshan Street, Eivanak Street, Qods Township

Дружество, което е дъщерно дружество на Организацията за атомна енергия на Иран (AEOI). Има участие в доставката на оборудване на ядрената програма.

23.05.2011

9.

Pouya Control

No 2, Sharif Alley, Shariati Street, Техеран

Дружество, имащо участие в доставката на инвертори за забранената иранска програма за обогатяване на уран.

23.05.2011

10.

Raad Iran (известно още като Raad Automation Company)

Unit 1, No 35, Bouali Sina Sharghi, Chehel Sotoun Street, Fatemi Square, Техеран

Дружество, имащо участие в доставката на инвертори за забранената иранска програма за обогатяване на уран. RaadIran е създадено с цел производство и проектиране на контролни и системи и се занимава с продажбата и инсталирането на инвертори и програмируеми цифрови контролери.

23.05.2011

11.

SUREH (Nuclear Reactors Fuel Company)

Централен офис: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, Tehran Complex: Persian Gulf Boulevard, Km20 SW Esfahan Road

Дружество, което е подчинено на Организацията за атомна енергия на Иран (AEOI) и се състои от завод за преработка на уран, завод за производство на гориво и завод за производство на цирконий.

23.05.2011

12.

Sun Middle East FZ Company

 

Дружество, което доставя чувствителни стоки за компанията за гориво за ядрени реактори (SUREH). Sun Middle East използва посредници, опериращи извън Иран, за доставяне на стоките, необходими за SUREH. Sun Middle East дава на тези посредници фалшива информация за крайния потребител, когато стоките ще се изпращат в Иран, като по този начин се опитват да заобиколят митническия режим на съответната страна.

23.05.2011

13.

Ashtian Tablo

Ashtian Tablo - No 67, Ghods mirheydari St, Yoosefabad, Техеран

Производител на електрическо оборудване (комутационна апаратура), имащо участие в изграждането на обекта Fordow (Qom), построен, без да бъде обявен пред МААЕ.

23.05.2011

14.

Bals Alman

 

Производител на електрическо оборудване (комутационна апаратура), имащ участие в продължаващото изграждане на обекта Fordow (Qom), строен, без да бъде обявен пред МААЕ.

23.05.2011

15.

Hirbod Co

Hirbod Co - Flat 2, 3 Second Street, Asad Abadi Avenue, Техеран 14316

Дружество, доставяло стоки и оборудване, предназначени за иранската ядрена програма и програмата за балистични ракети на Kalaye Electric Company (KEC), срещу което има наложени санкции от ООН.

23.05.2011

16.

Iran Transfo

15 Hakim Azam St, Shirazeh, Shomali St, Mollasadra, Vanak Sq, Техеран

Производител на трансформатори, имащ участие в продължаващото изграждане на обекта Fordow (Qom), строен, без да бъде обявен пред МААЕ.

23.05.2011

17.

Marou Sanat (известна още като Mohandesi Tarh Va Toseh Maro Sanat Company)

9, Ground Floor, Zohre Street, Mofateh Street, Техеран

Фирма за доставка, работила за Mesbah Energy, която е посочена по Резолюция 1737 на ССООН.

23.05.2011

18.

Paya Parto (известно още като Paya Partov)

 

Дъщерно дружество на Novin Energy, срещу което има наложени санкции по Резолюция 1747 на ССООН, имащо участие в лазерно заваряване.

23.05.2011

19.

Safa Nicu

 

Комуникационна фирма, доставяла оборудване за обекта Fordow (Qom), строен, без да бъде обявен пред МААЕ.

23.05.2011

20.

Taghtiran

 

Инженерна фирма, която доставя оборудване за иранския реактор с тежка вода IR-40.

23.05.2011

21.

Pearl Energy Company Ltd

Level 13(E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Лабуан 87000 Малайзия

Pearl Energy Company Ltd. е дъщерно дружество, изцяло притежавано от First East Export Bank (FEEB), посочена по Резолюция 1929 на Съвета за сигурност на ООН през юни 2010 г. Pearl Energy Company е създадена от FEEB, за да извършва научни изследвания в областта на икономиката по отношение на редица индустрии в света.

Ръководителят на банка Mellat, Ali Divandari, е председател на управителния съвет на Pearl Energy Company.

23.05.2011

22.

Pearl Energy Services, SA

15 Avenue de Montchoisi, Лозана, 1006 VD, Швейцария;

документ за бизнес регистрация № CH-550.1.058.055-9

Pearl Energy Services S.A. е дъщерно дружество, изцяло притежавано от намиращото се в Швейцария дружество Pearl Energy Company Ltd; мисията му е да осигурява финансиране и експертни консултации на образувания, които желаят да започнат дейност в иранския петролен сектор.

23.05.2011

23.

West Sun Trade GMBH

Winterhuder Weg 8, Хамбург 22085, Германия; тел.: 0049 40 2270170; документ за бизнес регистрация № HRB45757 (Германия)

Образувание, притежавано или контролирано от Machine Sazi Arak.

23.05.2011

24.

MAAA Synergy

Малайзия

Образувание, имащо участие в доставката на компоненти за ирански бойни самолети.

23.05.2011

25.

Modern Technologies FZC (MTFZC)

PO Box 8032, Sharjah, Обединени арабски емирства

Образувание, имащо участие в доставката на компоненти за иранската ядрена програма.

23.05.2011

26.

Qualitest FZE

Level 41, Emirates Towers, Sheikh Zayed Road, PO Box 31303, Дубай, Обединени арабски емирства

Образувание, имащо участие в доставката на компоненти за иранската ядрена програма.

23.05.2011

27.

Bonab Research Center (BRC)

Jade ye Tabriz (km 7), Източен Азербайджан, Иран

Научноизследователски център, свързан с AEOI

23.05.2011

28.

Tajhiz Sanat Shayan (TSS)

Unit 7, No. 40, Yazdanpanah, Afriqa Blvd., Техеран, Иран

Образувание, имащо участие в доставката на компоненти за иранската ядрена програма.

23.05.2011

29.

Институт за приложна физика (IAP)

 

Провежда научни изследвания за военни приложения от иранската ядрена програма.

23.05.2011

30.

Aran Modern Devices (AMD)

 

Образувание, свързано с мрежата MTFZC

23.05.2011

31.

Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (дружество, известно още като Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG)

8, Shahin Lane, Tavanir Rd., Valiasr Av., Техеран, Иран

Има участие в дейностите по доставка за иранската ракетна програма

23.05.2011

32.

Electronic Components Industries (ECI)

Hossain Abad Avenue, Shiraz, Иран

Дъщерно дружество на Iran Electronics Industries

23.05.2011

33.

Shiraz Electronics Industries

Mirzaie Shirazi, P.O. Box 71365-1589, Shiraz, Иран

Дъщерно дружество на Iran Electronics Industries

23.05.2011

34.

Iran Marine Industrial Company (SADRA)

Sadra Building No. 3, Shafagh St., Poonak Khavari Blvd., Shahrak Ghods, P.O. Box 14669-56491, Техеран, Иран

Дружество, притежавано или контролирано от Khatam al-Anbiya Construction Headquarters.

23.05.2011

35.

Университет Shahid Beheshti

Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., P.O. Box 19839-63113, Техеран, Иран

Притежаван или контролиран от Министерството на отбраната и Министерство на отбраната и логистиката на въоръжените сили (MODAFL). Извършва научни изследвания в областта на ядреното оръжие.

23.05.2011

36.

Bonyad Taavon Sepah (известно още като IRGC Cooperative Foundation; Bonyad-e Ta'avon-Sepah; Sepah Cooperative Foundation)

Niayes Highway, Seoul Street, Техеран, Иран

Образуванието Bonyad Taavon Sepah, известно още като IRGC Cooperative Foundation, е създадено от командващите Ислямската революционна армия (IRGC), за да структурира инвестициите на IRGC. Контролира се от IRGC. Ръководният съвет на Bonyad Taavon Sepah се състои от деветима членове, осем от които са членове на IRGC. Тези офицери са главнокомандващият IRGC, който е председател на ръководния съвет, представителят на върховния ръководител за IRGC, командващият Basij, командващият сухопътните сили на IRGC, командващият военновъздушните сили на IRGC, командващият военноморските сили на IRGC, ръководителят на организацията за информационна сигурност на IRGC, висш офицер на IRGC от генералния щаб на въоръжените сили и висш офицер на IRGC от MODAFL.

23.05.2011

37.

Ansar Bank (известна още като Ansar Finance and Credit Fund; Ansar Financial and Credit Institute; Ansae Institute; Ansar al-Mojahedin No-Interest Loan Institute; Ansar Saving and Interest Free-Loans Fund)

No. 539, North Pasdaran Avenue, Tehran; Ansar Building, North Khaje Nasir Street, Техеран, Иран

Bonyad Taavon Sepah създава Ansar Bank, за да предоставя финансови и кредитни услуги на персонала на IRGC. Първоначално Ansar Bank функционира като кредитен съюз, а в средата на 2009 г. се трансформира в истинска банка, след като получава лиценз от Централната банка на Иран. Ansar Bank, известна по-рано като Ansar al Mojahedin, е свързана с IRGC в продължение на повече от 20 години. Членовете на IRGC са получавали заплатите си чрез Ansar Bank.

В допълнение Ansar Bank предоставя специални услуги на персонала на IRGC, включително намален процент за обзавеждане на дома и безплатни или по-евтини здравни услуги.

23.05.2011

38.

Mehr Bank (наричана още Mehr Finance and Credit Institute; Mehr Interest-Free Bank)

204 Taleghani Ave., Техеран, Иран

Mehr Bank се контролира от Bonyas Taavon Sepah и IRGC. Mehr Bank предоставя финансови услуги на IRGC. Съгласно едно интервю от отворен източник с ръководителя на Bonyad Taavon Sepah, Parviz Fattah (роден през 1961 г.), Bonyad Taavon Sepah създава Mehr Bank, за да обслужва Basij (паравоенна фракция на IRGC).

23.05.2011

39.

Darya Capital Administration GMBH

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; документ за бизнес регистрация № HRB94311 (Германия) издаден на 21 юли 2005 г.Schottweg 6, 22087 Хамбург, Германия;

бизнес регистрационен номер HRB96253, издаден на 30 януари 2006 г.

Darya Capital Administration е дъщерно дружество, изцяло притежавано от IRISL Europe GmbH. Управителният директор е Mohammad Talai.

23.05.2011

40.

Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; документ за бизнес регистрация # HRA102485 (Германия), издаден на 19 август 2005 г.; тел.: 004940278740

Образуванието е собственост на Ocean Capital Administration и IRISL Europe. Ahmad Sarkandi е директор и на Ocean Capital Administration GmbH и Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG.

23.05.2011

41.

Ocean Capital Administration GmbH

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; документ за бизнес регистрация № HRB92501 (Германия), издаден на 4 януари 2005 г.; тел.: 004940278740

Холдингово дружество на IRISL със седалище в Германия, което заедно с IRISL Europe, притежава Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG. Ocean Capital Administration и Nari Shipping and Chartering са на същия адрес в Германия като IRISL Europe GmbH.

23.05.2011

42.

First Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; документ за бизнес регистрация № HRB94311 (Германия), издаден на 21 юли 2005 г.

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

42.a.

First Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Техеран, Иран; документ за бизнес регистрация № HRA102601 (Германия), издаден на 19 септември 2005 г.

E-mail: smd@irisl.net; website: www.irisl.net; тел.: 00982120100488; факс: 00982120100486

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

43.

Second Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; документ за бизнес регистрация № HRB94312 (Германия), издаден на 21 юли 2005 г.

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

43.a.

Second Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Техеран, Иран; документ за бизнес регистрация № HRA102502 (Germany) issued 24 Aug 2005; E-mail: info@hdslines.com; website: www.hdslines.com; тел.: 00982126100733; факс: 00982120100734

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

44.

Third Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; документ за бизнес регистрация № HRB94313 (Германия), издаден на 21 юли 2005 г.

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

44.a.

Third Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Техеран, Иран; документ за бизнес регистрация № HRA102520 (Германия), издаден на 29 август 2005 г.; E-mail: smd@irisl.net; website: www.irisl.net; тел.: 00982120100488; факс: 00982120100486

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

45.

Fourth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; документ за бизнес регистрация № HRB94314 (Германия), издаден на 21 юли 2005 г.

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

45.a.

Fourth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Техеран, Иран; документ за бизнес регистрация № HRA102600 (Германия), издаден на 19 септември 2005 г.; E-mail: smd@irisl.net; website: www.irisl.net; тел.: 00494070383392; тел.: 00982120100488; факс: 00982120100486

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

46.

Fifth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; документ за бизнес регистрация № HRB94315 (Германия), издаден на 21 юли 2005 г.

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

46.a.

Fifth Ocean GMBH & CO. KG

c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Техеран, Иран; Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; документ за бизнес регистрация № HRA102599 (Германия), издаден на 19 септември 2005 г-; E-mail: info@hdslines.com; website: www.hdslines.com;тел.: 00494070383392; тел.: 00982126100733; факс: 00982120100734

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

47.

Sixth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; документ за бизнес регистрация № HRB94316 (Германия), издаден на 21 юли 2005 г.

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

47.a.

Sixth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Техеран, Иран;

документ за бизнес регирстрация № HRA102501 (Германия), издаден на 24 август 2005 г.; E-mail: info@hdslines.com; website: www.hdslines.com; тел.: 00982126100733; факс: 00982120100734

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

48.

Seventh Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; документ за бизнес регистрация № HRB94829 (Германия), издаден на 19 септември 2005 г.

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

48.a.

Seventh Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Техеран, Иран; документ за бизнес регистрация № HRA102655 (Германия), издаден на 26 септември 2005 г.; E-mail: smd@irisl.net; website: www.irisl.net; тел.: 00982120100488; факс: 00982120100486

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

49.

Eighth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; документ за бизнес регистрация № HRB94633 (Германия), издаден на 24 август 2005 г.

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

49.a.

Eighth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Техеран, Иран; Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; документ за бизнес регистрация № HRA102533 (Германия), издаден на 1 септември 2005 г.; E-mail: smd@irisl.net; website: www.irisl.net; тел.: 00982120100488; факс: 00982120100486

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

50.

Ninth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; документ за бизнес регистрация № HRB94698 (Германия), издаден на 9 септември 2005 г.

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

50.a.

Ninth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Техеран, Ирен; документ за бизнес регистрация № HRA102565 (Германия), издаден на 15 септември 2005 г.; E-mail: smd@irisl.net; website: www.irisl.net; тел.: 00982120100488; факс: 00982120100486

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

51.

Tenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

51.a.

Tenth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Техеран, Иран; Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; документ за бизнес регистрация № HRA102679 (Германия), издаден на 27 септември 2005 г.; E-mail: smd@irisl.net; website: www.irisl.net; тел.: 00982120100488; факс: 00982120100486

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

52.

Eleventh Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; документ за бизнес регистрация № HRB94632 (Германия), издаден на 24 август 2005 г.

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

52.a.

Eleventh Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Техеран, Иран; Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; документ за бизнес регистрация № HRA102544 (Германия), издаден на 9 септември 2005 г.; E-mail: smd@irisl.net; website: www.irisl.net;тел.: 004940302930; тел.: 00982120100488; факс: 00982120100486

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

53.

Twelfth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; документ за бизнес регистрация № HRB94573 (Германия), издаден на 18 август 2005 г.

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

53.a.

Twelfth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Техеран, Иран; Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; документ за бизнес регистрация № HRA102506 (Германия), издаден на 25 август 2005 г.; E-mail: info@hdslines.com; website: www.hdslines.com; тел.: 00982126100733; факс: 00982120100734

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

54.

Thirteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

54.a.

Thirteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Техеран, Иран; документ за бизнес регистрация № HRA104149 (Германия), издаден на 10 юли 2006 г.; E-mail: smd@irisl.net; website: www.irisl.net; тел.: 00982120100488; факс: 00982120100486

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

55.

Fourteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

55.a.

Fourteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Техеран, Иран; документ за бизнес регистрация № HRA104174 (Германия), издаден на 12 юли 2006 г.; E-mail: smd@irisl.net; website: www.irisl.net; тел.: 00982120100488; факс: 00982120100486

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

56.

Fifteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

56.a.

Fifteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Техеран, Иран; документ за бизнес регистрация № HRA104175 (Германия), издаден на 12 юли 2006 г.; E-mail: smd@irisl.net; website: www.irisl.net; тел.: 00982120100488; факс: 00982120100486

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

57.

Sixteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

57.a.

Sixteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Техеран, Иран; E-mail: smd@irisl.net; website: www.irisl.net; тел.: 00982120100488; факс: 00982120100486

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

58.

Loweswater Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, остров Ман, IM1 3DA

Дружество, администрирано на остров Ман, което контролира компании корабособственици в Хонконг. Корабите се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), срещу което има наложени санкции на ЕС и което е поела услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

Хонконгските дружества са: Insight World Ltd, Kingdom New Ltd, Logistic Smart Ltd, Neuman Ltd и New Desire Ltd.

Техническото управление на съдовете се извършва от дружеството Soroush Saramin Asatir (SSA), срещу което има наложени санкции от ЕС.

23.05.2011

58.a

Insight World Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Хонконг

Insight World Ltd е дружество, базирана в Хонконг, собственост на Loweswater Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

23.05.2011

58.б.

Kingdom New Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Хонконг

Kingdom New Ltd е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Loweswater Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

23.05.2011

58.в.

Logistic Smart Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Хонконг

Logistic Smart Ltd е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Loweswater Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

23.05.2011

58.г.

Neuman Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Хонконг

Neuman Ltd е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Loweswater Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

23.05.2011

58.д.

New Desire LTD

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Хонконг

New Desire LTD е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Loweswater Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

23.05.2011

59.

Mill Dene Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, остров Ман. IM1 3DA

Дружество, администрирано на остров Ман, което контролира компании корабособственици в Хонконг. Корабите се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), срещу което има наложени санкции на ЕС и което е поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

Един от акционерите е Gholamhossein Golpavar, управителен директор на SAPID shipping, търговски директор на IRISL.

Хонконгските дружества са: Advance Novel, Alpha Effort Ltd, Best Precise Ltd, Concept Giant Ltd и Great Method Ltd.

Техническото управление на съдовете се извършва от дружеството Soroush Saramin Asatir (SSA), срещу което има наложени санкции от ЕС.

23.05.2011

59.a.

Advance Novel

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Хонконг

Advance Novel е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Mill Dene Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

23.05.2011

59.б.

Alpha Effort Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Хонконг

Alpha Effort Ltd е дружество, базирана в Хонконг, собственост на Mill Dene Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

23.05.2011

59.в.

Best Precise Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Хонконг

Best Precise Ltd е дружество, базирана в Хонконг, собственост на Mill Dene Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

23.05.2011

59.г.

Concept Giant Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Хонконг

Concept Giant Ltd е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Mill Dene Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

23.05.2011

59.д.

Great Method Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Хонконг

Great Method Ltd е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Mill Dene Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

23.05.2011

60.

Shallon Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, остров Ман. IM1 3DA

Дружество, администрирано на остров Ман, което контролира компании корабособственици в Хонконг. Корабите се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), срещу което има наложени санкции на ЕС и което е поела услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

Един от акционерите е Mohammed Mehdi Rasekh, член на управителния съвет на IRISL.

The Hong Kong companies are Smart Day Holdings Ltd, System Wise Ltd (AKA Sysyem Wise Ltd), Trade Treasure, True Honour Holdings Ltd.

Technical management of the vessels is carried out by EU-sanctioned Soroush Saramin Asatir (SSA).

23.05.2011

60.a.

Smart Day Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Хонконг

Smart Day Holdings Ltd е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Shallon Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

23.05.2011

60.б.

System Wise Ltd (a.k.a Sysyem Wise Ltd)

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Хонконг

System Wise Ltd е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Shallon Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

23.05.2011

60.в.

Trade Treasure

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Хонконг

Trade Treasure е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Shallon Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

23.05.2011

60.г.

True Honour Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Хонконг

True Honour Holdings Ltd е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Shallon Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

23.05.2011

61.

Springthorpe Limited

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, остров Ман, IM1 3DA

Дружество, администрирано на остров Ман, което контролира компании корабособственици в Хонконг. Корабите се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), което е поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL. Един от акционерите е Mohammed Hossein Dajmar, управителният директор на IRISL.

Хонконгските дружества са: New Synergy Ltd, Partner Century Ltd, Sackville Holdings Ltd, Sanford Group и Sino Access Holdings.

Техническото управление на съдовете се извършва от дружеството Soroush Saramin Asatir (SSA), срещу което има наложени санкции от ЕС.

23.05.2011

61.a.

New Synergy Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Хонконг

New Synergy Ltd е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Springthorpe Limited, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

23.05.2011

61.б.

Partner Century Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Хонконг

Partner Century Ltd е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Springthorpe Limited, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

23.05.2011

61.в.

Sackville Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Хонконг

Sackville Holdings Ltd е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Springthorpe Limited, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

23.05.2011

61.г.

Sanford Group

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Хонконг

Sanford Group е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Springthorpe Limited, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

23.05.2011

61.д.

Sino Access Holdings

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Хонконг

Sino Access Holdings е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Springthorpe Limited, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

23.05.2011

62.

Kerman Shipping Company Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Малта. C37423, инкорпорирано в Малта през 2005 г.

Kerman Shipping Company Ltd е дъщерно дружество, изцяло притежавано от IRISL.

Намира се на същия адрес в Малта като Woking Shipping Investments Ltd и дружествата, които притежава.

23.05.2011

63.

Woking Shipping Investments Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Малта. C39912, издадено през 2006 г.

Woking Shipping Investments Ltd е дъщерно дружество на IRISL, което притежава Shere Shipping Company Limited, Tongham Shipping Co. Ltd., Uppercourt Shipping Company Limited, Vobster Shipping Company, които се намират на един и същи адрес в Малта.

23.05.2011

63.a

Shere Shipping Company Limited

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Малта

Shere Shipping Company Limited е дъщерно дружество, изцяло притежавано от дружеството Woking Shipping Investments Ltd, притежавано от IRISL.

23.05.2011

63.б.

Tongham Shipping Co. Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Малта

Tongham Shipping Co. Ltd е дъщерно дружество, изцяло притежавано от дружеството Woking Shipping Investments Ltd, притежавано от IRISL.

23.05.2011

63.в.

Uppercourt Shipping Company Limited

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Малта

Uppercourt Shipping Company Limited е дъщерно дружество, изцяло притежавано от дружеството Woking Shipping Investments Ltd, притежавано от IRISL.

23.05.2011

63.г.

Vobster Shipping Company

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Малта

Vobster Shipping Company е дъщерно дружество, изцяло притежавано от дружеството Woking Shipping Investments Ltd, притежавано от IRISL.

23.05.2011

64.

Lancelin Shipping Company Ltd

Fortuna Court, Block B, 284 Archiepiskopou Makariou C'

Avenue, 2nd Floor, 3105 Лимасол, Кипър.

Бизнес регистрационен № C133993 (Кипър), издаден през 2002 г.

Дружеството Lancelin Shipping Company Ltd е изцяло притежавано от IRISL.

Управителят на Lancelin Shipping е Ahmad Sarkandi.

23.05.2011

65.

Ashtead Shipping Company Ltd

Бизнес регистрационен № 108116C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, остров Ман

Ashtead Shipping Company Ltd е дружество за прикритие на IRISL, намиращо се на остров Ман. То е 100 % собственост на IRISL и е регистрираният собственик на съд, притежаван от IRISL или дружество, свързано с IRISL.

Директор на компанията е Ahmad Sarkandi.

23.05.2011

66.

Byfleet Shipping Company Ltd

Byfleet Shipping Company Ltd — бизнес регистрационен № 118117C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, остров Ман

Byfleet Shipping Company Ltd е дружество за прикритие на IRISL, намиращо се на остров Ман. То е 100 % собственост на IRISL и е регистрираният собственик на съд, притежаван от IRISL или дружество, свързано с IRISL.

Директор на компанията е Ahmad Sarkandi.

23.05.2011

67.

Cobham Shipping Company Ltd

Бизнес регистрационен № 108118C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, остров Ман

Cobham Shipping Company Ltd е дружество за прикритие на IRISL, намиращо се на остров Ман. То е 100 % собственост на IRISL и е регистрираният собственик на съд, притежаван от IRISL или дружество, свързано с IRISL.

Директор на компанията е Ahmad Sarkandi.

23.05.2011

68.

Dorking Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, остров Ман,

бизнес регистрационен № 108119C

Dorking Shipping Company Ltd е дружество за прикритие на IRISL, намиращо се на остров Ман. То е 100 % собственост на IRISL и е регистрираният собственик на съд, притежаван от IRISL или дружество, свързано с IRISL.

Директор на компанията е Ahmad Sarkandi.

23.05.2011

69.

Effingham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, остров Ман,

бизнес регистрационен № 108120C

Effingham Shipping Company Ltd е дружество за прикритие на IRISL, намиращо се на остров Ман. То е 100 % собственост на IRISL и е регистрираният собственик на съд, притежаван от IRISL или дружество, свързано с IRISL.

Директор на компанията е Ahmad Sarkandi.

23.05.2011

70.

Farnham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, остров Ман,

бизнес регистрационен № 108146C

Farnham Shipping Company Ltd е дружество за прикритие на IRISL, намиращо се на остров Ман. То е 100 % собственост на IRISL и е регистрираният собственик на съд, притежаван от IRISL или дружество, свързано с IRISL.

Директор на компанията е Ahmad Sarkandi.

23.05.2011

71.

Gomshall Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, остров Ман,

бизнес регистрационен № 111998C

Gomshall Shipping Company Ltd е дружество за прикритие на IRISL, намиращо се на остров Ман. То е 100 % собственост на IRISL и е регистрираният собственик на съд, притежаван от IRISL или дружество, свързано с IRISL.

Директор на компанията е Ahmad Sarkandi.

23.05.2011

72.

Horsham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, остров Ман

Horsham Shipping Company Ltd — бизнес регистрационен № 111999C

Horsham Shipping Company Ltd е дружество за прикритие на IRISL, намиращо се на остров Ман. То е 100 % собственост на IRISL и е регистрираният собственик на съд, притежаван от IRISL или дружество, свързано с IRISL.

Директор на компанията е Ahmad Sarkandi.

23.05.2011


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ЛИЦА И ОБРАЗУВАНИЯ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 2

А.   Лица

 

Име

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

1.

Ali Akbar SALEHI

 

Министър на външните работи. Бивш ръководител на Организацията за атомна енергия на Иран (AEOI). AEOI наблюдава ядрената програма на Иран и е посочена по силата на Резолюция 1737 (2006) на ССООН.

23.05.2011


Б.   Образувания

 

Име

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

1.

Research Institute of Nuclear Science and Technology, известен още като Nuclear Science and Technology Research Institute — Научноизследователски институт за ядрена наука и технология

AEOI, PO Box 14395-836, Техеран

Подчинен на AEOI и продължаващ работата на нейното бивше научноизследователско поделение. Управителният директор на института е заместник-председателят на AEOI Mohammad Ghannadi (посочен в Резолюция 1737 на ССООН).

23.05.2011

2.

Ministry Of Defense And Support For Armed Forces Logistics — Министерство на отбраната и логистиката на въоръжените сили (известно още като Ministry Of Defense For Armed Forces Logistics; като MODAFL; като MODSAF)

Разположено на западната страна на улица, Dabestan, район Abbas Abad, Техеран, Иран

Отговаря за научноизследователските, развойните и производствените програми на Иран в областта на отбраната, включително подкрепа за ракетната и ядрената програма.

23.05.2011

3.

Iran Centrifuge Technology Company (известно още като TSA или TESA)

156 Golestan Street, Saradr-e Jangal, Техеран.

Iran Centrifuge Technology Company пое дейностите на Farayand Technique (посочено в Резолюция 1737 на ССООН). Дружеството произвежда части за центрофуги за обогатяване на уран и подкрепя пряко дейност, чувствителна по отношение на разпространението, която Резолюцията на ССООН изисква от Иран да спре. Изпълнява работа вместо Kalaye Electric Company (посочено в Резолюция 1737 на ССООН).

23.05.2011


24.5.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 136/45


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 504/2011 НА СЪВЕТА

от 23 май 2011 година

за изпълнение на Регламент (ЕС) № 442/2011 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 442/2011 на Съвета от 9 май 2011 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия (1), и по-специално член 14, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 9 май 2011 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 442/2011.

(2)

Предвид сериозната обстановка в Сирия и в съответствие с Решение за изпълнение 2011/302/ОВППС на Съвета от 23 май 2011 г. за изпълнение на Решение 2011/273/ОВППС относно ограничителните мерки срещу Сирия (2), в списъка на подлежащите на ограничителни мерки лица, образувания и органи, който се съдържа в приложение II към Регламент (ЕС) № 442/2011, следва да бъдат добавени лица.

(3)

Информацията, отнасяща се за определени лица, включени в списъка в приложение II към посочения регламент, следва да се актуализира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение II към Регламент (ЕС) № 442/2011 се заменя с текста, изложен в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 май 2011 година.

За Съвета

Председател

C. ASHTON


(1)  ОВ L 121, 10.5.2011 г., стр. 1.

(2)  Виж страница 91 от настоящия брой на Официален вестник.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

СПИСЪК НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ОБРАЗУВАНИЯТА И ОРГАНИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 4

Лица

 

Име

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

1.

Bashar Al-Assad

Роден на 11.9.1965 г. в Дамаск;

дипломатически паспорт № D1903

Президент на републиката; Поръчител и главен ръководител на репресиите срещу протестиращите.

23.05.2011

2.

Mahir (известен също като Maher) Al-Assad

Роден на 8.12.1967 г.;

дипломатически паспорт № 4138

Командир на 4-та бронирана дивизия, член на централното командване на партия Baath, силово лице в Републиканската гвардия; брат на президента Bashar Al-Assad; главен ръководител на насилието над протестиращите.

23.05.2011

3.

Ali Mamluk (известен също като Mamlouk)

Роден на 19.2.1946 г. в Дамаск;

дипломатически паспорт № 983

Началник на сирийската Генерална разузнавателна дирекция (General Intelligence Directorate, GID); замесен в насилието над протестиращите.

23.05.2011

4.

Muhammad Ibrahim Al-Sha’ar (известен също като Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

 

Министър на вътрешните работи; замесен в насилието над протестиращите.

23.05.2011

5.

Atej (известен също като Atef, Atif) Najib

 

Бивш началник на дирекция „Политическа сигурност“ (Political Security Directorate) в Deraa; братовчед на президента Bashar Al-Assad; замесен в насилието над протестиращите.

23.05.2011

6.

Hafiz Makhluf (известен също като Hafez Makhlouf)

Роден на 2.4.1971 г. в Дамаск;

дипломатически паспорт № 2246

Полковник, началник на звено в Генералната разузнавателна дирекция, клон Дамаск; братовчед на президента Bashar Al-Assad; близък на Mahir Al-Assad; замесен в насилието над протестиращите.

23.05.2011

7.

Muhammad Dib Zaytun (известен също като Mohammed Dib Zeitoun)

Роден на 20.5.1951 г. в Дамаск;

дипломатически паспорт № D 000 00 13 00

Началник на дирекция „Политическа сигурност“; замесен в насилието над протестиращите.

23.05.2011

8.

Amjad Al-Abbas

 

Началник „Политическа сигурност“ в Banyas; замесен в насилието над протестиращите в Baida.

23.05.2011

9.

Rami Makhlouf

Роден на 10.7.1969 г. в Дамаск;

паспорт № 454224

Сирийски бизнесмен; съдружник на Mahir Al-Assad; братовчед на президента Bashar Al-Assad; финансира режима, с което прави възможно насилието над протестиращите.

23.05.2011

10.

Abd Al-Fatah Qudsiyah

Роден през 1953 г. в Hama;

дипломатически паспорт № D0005788

Началник на сирийското военно разузнаване (Syrian Military Intelligence, SMI); замесен в репресиите срещу цивилното население.

23.05.2011

11.

Jamil Hassan

 

Началник на разузнаването на сирийските военновъздушни сили; замесен в репресиите срещу цивилното население.

23.05.2011

12.

Rustum Ghazali

Роден на 3.5.1953 г. в Deraa;

дипломатически паспорт № D000000887

Началник на клона на сирийското военно разузнаване за провинция Дамаск; замесен в репресиите срещу цивилното население.

23.05.2011

13.

Fawwaz Al-Assad

Роден на 18.6.1962 г. в Kerdala;

паспорт № 88238

Замесен в репресиите срещу цивилното население като част от милицията „Shabiha“.

23.05.2011

14.

Munzir Al-Assad

Роден на 1.3.1961 г. в Lattaquié;

паспорт № 86449 и № 842781

Замесен в репресиите срещу цивилното население като част от милицията „Shabiha“.

23.05.2011

15.

Asif Shawkat

Роден на 15.1.1950 г. в Al-Madehleh, Tartus

Заместник началник щаб по въпросите на сигурността и разузнаването; замесен в репресиите срещу цивилното население.

23.05.2011

16.

Hisham Ikhtiyar

Роден през 1941 г.

Ръководител на Националното бюро по сигурността на Сирия; замесен в репресиите срещу цивилното население.

23.05.2011

17.

Faruq Al Shar’

Роден на 10.12.1938 г.

Вицепрезидент на Сирия; замесен в репресиите срещу цивилното население.

23.05.2011

18.

Muhammad Nasif Khayrbik

Роден на 10.4.1937 г. (или на 20.5.1937 г.) в Hama,

дипломатически паспорт № 0002250

Помощник вицепрезидент на Сирия по въпросите на националната сигурност; замесен в репресиите срещу цивилното население.

23.05.2011

19.

Mohamed Hamcho

Роден на 20.5.1966 г.;

паспорт № 002954347

Зет на Mahir Al-Assad; бизнесмен и местен агент на много чуждестранни дружества; финансира режима, с което прави възможни репресиите срещу протестиращите.

23.05.2011

20.

Iyad (известен също като Eyad) Makhlouf

Роден на 21.1.1973 г. в Дамаск;

паспорт № N001820740

Брат на Rami Makhlouf и служител в Генералната разузнавателна дирекция, замесен в репресиите срещу цивилното население.

23.05.2011

21.

Bassam Al Hassan

 

Съветник на президента по стратегическите въпроси; замесен в репресиите срещу цивилното население.

23.05.2011

22.

Dawud Rajiha

 

Началник на щаба на въоръжените сили, отговорен за участието на военните в репресиите срещу мирните демонстранти.

23.05.2011

23.

Ihab (известен също като Ehab, Iehab) Makhlouf

Роден на 21.1.1973 г. в Дамаск;

паспорт № N002848852

Вицепрезидент на SyriaTel и отговарящ за компанията на Rami Makhlouf в САЩ; финансира режима, с което прави възможно насилието над протестиращите.

23.05.2011“


24.5.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 136/48


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 505/2011 НА СЪВЕТА

от 23 май 2011 година

за прилагане на Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки срещу президента Лукашенко и някои длъжностни лица на Беларус

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договорa за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 765/2006 на Съвета от 18 май 2006 г. относно ограничителни мерки срещу президента Лукашенко и някои длъжностни лица на Беларус (1), и по-специално член 8а, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 18 май 2006 г. Съветът прие Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки срещу президента Лукашенко и някои длъжностни лица на Беларус.

(2)

С оглед на тежкото положение в Беларус и в съответствие с Решение за изпълнение 2011/301/ОВППС на Съвета от 23 май 2011 г. за изпълнение на Решение 2010/639/ОВППС относно ограничителните мерки срещу някои длъжностни лица на Беларус (2) в списъка на лицата, на които са наложени ограничителни мерки, съдържащ се в приложение IА към Регламент (ЕО) № 765/2006, следва да бъдат добавени още лица,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Лицата, изброени в приложението към настоящия регламент, се добавят в списъка, съдържащ се в приложение IА към Регламент (ЕО) № 765/2006.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 май 2011 година.

За Съвета

Председател

C. ASHTON


(1)  ОВ L 134, 20.5.2006 г., стр. 1.

(2)  Виж страница 87 от настоящия брой на Официален вестник.


ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 1

 

Имена

(транскрипция на изписването на беларуски език)

(транскрипция на изписването на руски език)

Имена (изписване на беларуски език)

Имена (изписване на руски език)

Дата и място на раждане

Длъжност

1.

Shykarou, Uladzislau

Shikarov, Vladislav

Шыкароў Уладзiслаў

Шикаров Владислав

 

Съдия от съда на Железнодорожни район във Витебск. Осъжда няколко протестиращи по време на апелативния процес, независимо от факта, че Първоинстанционният съд не ги е счел за виновни.

2.

Merkul, Natallia Viktarauna

Merkul, Natalia Viktorovna

(Merkul, Natalya Viktorovna)

Меркуль Наталля Вiктараўна

Меркуль Наталья Викторовна

Дата на раждане:

13.11.1964 г.

Директор на гимназията в град Талков, Пукховичи район. На 27 януари 2011 г. уволнява Наталия Илинич, високо ценена учителка в гимназията, заради политическите ѝ убеждения и участието ѝ в събитията от 19 декември 2010 г.

3.

Akulich, Sviatlana Rastsislavauna

Okulich, Svetlana Rostislavovna

Акулiч Святлана Расцiславаўна

Окулич Светлана Ростиславовна

Дата на раждане:

27.8.1948 г. или 1949 г.

Съдия от съда в Пукховичи район. Неправомерно отхвърля иска на Наталия Илинич да бъде възстановена като учителка в гимназията в град Талков.

4.

Pykina, Natallia

Pykina, Natalia

(Pykina, Natalya)

Пыкiна Наталля

Пыкина Наталья

 

Съдия от съда в Партизански район, отговаря за случая „Лиховид“. Осъжда г-н Лиховид, активист на „Движението за свобода“, на три и половина години затвор при строг режим.

5.

Mazouka, Siarhei

Mazovka, Sergei

(Mazovko, Sergey)

Мазоўка Сяргей

Мазовка Сергей / Мазовко Сергей

 

Прокурор по случая „Дашкевич—Лобов“. Дмитрий Дашкевич и Едуард Лобов, активисти на Младежкия фронт, са осъдени на няколко години затвор за хулиганство. Истинската причина за лишаването им от свобода е активното участие на двамата в кампанията за изборите през декември 2010 г., в която подкрепят един от кандидатите на опозицията.

6.

Aliaksandrau, Dzmitry Piatrovich

Aleksandrov, Dmitri Petrovich

Аляксандраў Дзмiтрый Пятровiч

Александров Дмитрий Петрович

 

Съдия от Висшия икономически съд. Потвърждава забраната на независимата радиостанция „Авторадио“. („Авторадио“ е забранена по обвинение за „излъчване на призиви за масови безредици по време на президентската кампания през декември 2010 г.“ По силата на действащ договор радиостанцията излъчва предизборната програма на г-н Санников, един от кандидатите на опозицията, в която се заявява „бъдещето ще се реши не в кухнята, а на площада!“).

7.

Vakulchyk, Valery

Vakulchik, Valeri

Вакульчык Валерый

Вакульчик Валерий

 

Ръководител на Центъра за анализи в администрацията на президента, отговарящ за телекомуникациите, по-специално наблюдението, филтрирането, подслушването, контрола и спирането на различни канали за комуникация, например интернет.

8.

Chatviartkova, Natallia

Chetvertkova, Natalia

(Chetvertkova, Natalya)

Чатвярткова Наталля

Четверткова Наталья

 

Съдия от съда в Партизански район на Минск. Тя разглежда процеса на бившия кандидат за президент Андрей Санников, активиста и представител на гражданското общество Иля Василевич, Федор Мирзоянов, Олег Гнедчик и Владимир Еременко. Начинът, по който води процеса, е в явно нарушение на Наказателно-процесуалния кодекс. Тя приема срещу обвиняемите да се използват доказателства и свидетелски показания, които нямат отношение към тях.

9.

Bulash, Ala

Bulash, Alla

Булаш Ала

Булаш Алла

 

Съдия от съда в Октомврийски район на Минск. Тя разглежда делото на Павел Виноградов, Дмитрий Дрозд, Александър Киркевич, Андрей Протасеня, Владимир Хомиченко. Начинът, по който води процеса, е в явно нарушение на Наказателно-процесуалния кодекс. Тя приема срещу обвиняемите да се използват доказателства и свидетелски показания, които нямат отношение към тях.

10.

Barovski Aliaksandr Genadzevich

Borovski Aleksandr Gennadievich

Бароўскi Аляксандр Генадзевiч

Боровский Александр Геннадиевич

 

Прокурор от съда в Октомврийски район на Минск. Той разглежда делото на Павел Виноградов, Дмитрий Дрозд, Александър Киркевич, Владимир Хомиченко. Повдигнатото от него обвинение има ясна и непосредствена политическа мотивация и е в явно нарушение на Наказателно-процесуалния кодекс. То се основава на погрешна класификация на събитията от 19 декември 2010 г., която не се подкрепя от доказателствата и свидетелските показания.

11.

Simanouski Dmitri Valerevich

Simanovski Dmitri Valerievich

Сiманоўскi Дмiтрый Валер'евiч

Симановский Дмитрий Валериевич

 

Прокурор от съда в Първомайски район на Минск. Той разглежда делото на Дмитрий Бондаренко. Повдигнатото от него обвинение има ясна и непосредствена политическа мотивация и е в явно нарушение на Наказателно-процесуалния кодекс. То се основава на погрешна класификация на събитията от 19 декември 2010 г., която не се подкрепя от доказателствата и свидетелските показания.

12.

Brysina, Zhanna

Brysina, Zhanna

(Brisina, Zhanna)

Брысiна Жанна

Брысина Жанна / Брисина Жанна

 

Съдия от съда в Заводски район на Минск, разглежда делото на Ирина Халип, Сергей Марцелев, Павел Северинец — изтъкнати представители на гражданското общество. Начинът, по който води процеса, е в явно нарушение на Наказателно-процесуалния кодекс. Тя приема срещу обвиняемите да се използват доказателства и свидетелски показания, които нямат отношение към тях.

13.

Zhukovski, Sergei Konstantynovych

Жукоўскi Сяргей Канстанцiнавiч

Жуковский, Сергей Константинович

 

Прокурор от съда в Заводски район на Минск, който разглежда делото на Ирина Халип, Сергей Марцелев, Павел Северинец — изтъкнати представители на гражданското общество. Повдигнатото от него обвинение има ясна и непосредствена политическа мотивация и е в явно нарушение на Наказателно-процесуалния кодекс. То се основава на погрешна класификация на събитията от 19 декември 2010 г., която не се подкрепя от доказателствата и свидетелските показания.


24.5.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 136/52


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 506/2011 НА КОМИСИЯТА

от 23 май 2011 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 297/2011 за налагане на специални условия, регулиращи вноса на фуражи и храни с произход или изпратени от Япония, след аварията в ядрената централа „Фукушима“

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (1), и по-специално член 53, параграф 1, буква б), подточка ii) от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 53 от Регламент (ЕО) № 178/2002 се предвижда възможността за приемане от страна на Съюза на подходящи спешни мерки за храни и фуражи, които са внесени от трета страна, с цел защита на общественото здраве, здравето на животните или околната среда, когато рискът не може да бъде задоволително овладян чрез предприетите поотделно от държавите-членки мерки.

(2)

След аварията в ядрената централа „Фукушима“ от 11 март 2011 г. Комисията бе уведомена, че нивата на радионуклиди в някои хранителни продукти с произход от Япония, като мляко и спанак, са надвишили приложимите в Япония нива, при които се предприемат действия по отношение на храните. Това замърсяване може да представлява заплаха за общественото здраве и здравето на животните в Съюза и поради това на 25 март 2011 г. бе приет Регламент за изпълнение (ЕС) № 297/2011 на Комисията за налагане на специални условия, регулиращи вноса на фуражи и храни с произход или изпратени от Япония, след аварията в ядрената централа „Фукушима“ (2).

(3)

На 12 май 2011 г. Комисията бе уведомена за констатирано високо ниво на радиоактивен цезий в листа от зелен чай с произход от префектура Канагава. Тази констатация бе потвърдена на 13 май 2011 г. от други три случая на констатирано високо ниво на радиоактивен цезий в листа от зелен чай от посочената префектура. Тя не е сред 12-те префектури на засегнатата зона, за които е налице изискване всички фуражи и храни с произход от тези префектури да бъдат тествани преди износ за ЕС. С оглед на тези наскоро направени констатации е целесъобразно Канагава да бъде добавена като 13-та префектура на засегнатата зона.

(4)

Целесъобразно е да се даде по-голяма яснота относно изискванията за продуктите, изпращани от засегнатата зона, но с произход от регион извън нея.

(5)

Поради това е подходящо Регламент (ЕС) № 297/2011 да бъде съответно изменен.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 297/2011 се изменя, както следва:

(1)

Член 2, параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Всяка пратка от продуктите, посочени в член 1, която напуска Япония, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент, се придружава от декларация, удостоверяваща, че:

продуктът е събран и/или преработен преди 11 март 2011 г., или

продуктът е с произход и е изпратен от префектура, различна от Фукушима, Гунма, Ибараки, Точиги, Мияги, Ямагата, Нийгата, Нагано, Яманаши, Сайтама, Токио, Чиба и Канагава, или

продуктът е изпратен от префектурите Фукушима, Гунма, Ибараки, Точиги, Мияги, Ямагата, Нийгата, Нагано, Яманаши, Сайтама, Токио, Чиба и Канагава, но не е с произход от някоя от тези префектури и не е бил изложен на радиоактивност по време на транзита, или

в случай че продуктът е с произход от префектурите Фукушима, Гунма, Ибараки, Точиги, Мияги, Ямагата, Нийгата, Нагано, Яманаши, Сайтама, Токио, Чиба и Канагава, продуктът не сдържа радионуклидите йод-131, цезий-134 и цезий-137 на нива, които надвишават максималните нива, предвидени в приложение II към настоящия регламент. Настоящата разпоредба се прилага и за продуктите с произход от крайбрежните води на посочените префектури, независимо от това къде на брега са разтоварени продуктите.“

(2)

Член 5, параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Компетентните органи на ГИВП или DPE осъществяват документна проверка и проверка за идентичност на всички пратки от продуктите, посочени в параграф 1, попадащи в обхвата на настоящия регламент, както и физическа проверка, в това число лабораторен анализ, за наличието на йод-131, цезий-134 и цезий-137 на най-малко 10 % от такива пратки от продуктите, посочени в член 2, параграф 3, четвърто тире, и на най-малко 20 % от такива пратки от продуктите, посочени в член 2, параграф 3, второ и трето тире.“

(3)

В член 9, втора алинея датата „30 юни 2011 г.“ се заменя с „30 септември 2011 г.“.

(4)

Приложение I се заменя с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 май 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 80, 26.3.2011 г., стр. 5.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

Image Image


24.5.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 136/56


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 507/2011 НА КОМИСИЯТА

от 23 май 2011 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 24 май 2011 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 май 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

JO

50,2

MA

35,3

TN

91,1

TR

112,0

ZZ

72,2

0707 00 05

TR

108,2

ZZ

108,2

0709 90 70

AR

34,9

MA

86,8

TR

116,8

ZZ

79,5

0709 90 80

EC

23,2

ZZ

23,2

0805 10 20

EG

52,8

IL

62,4

MA

45,5

TR

74,4

ZZ

58,8

0805 50 10

AR

72,2

TR

91,2

ZA

176,3

ZZ

113,2

0808 10 80

AR

91,3

BR

86,2

CA

108,5

CL

78,5

CN

102,4

CR

69,1

NZ

116,9

US

102,7

UY

60,0

ZA

85,7

ZZ

90,1


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


ДИРЕКТИВИ

24.5.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 136/58


ДИРЕКТИВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 2011/60/ЕС НА КОМИСИЯТА

от 23 май 2011 година

за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с оглед включването на тебуфенозид като активно вещество и за изменение на Решение 2008/934/ЕО на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (1), и по-специално член 6, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С регламенти (ЕО) № 451/2000 (2) и (ЕО) № 1490/2002 (3) на Комисията се определят подробните правила за изпълнението на третия етап от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО, и се установява списък с активни вещества, които да бъдат оценени с оглед на възможното им включване в приложение I към Директива 91/414/ЕИО. Посоченият списък включва тебуфенозид.

(2)

В съответствие с член 11д от Регламент (ЕО) № 1490/2002 нотификаторът оттегли подкрепата си за включването на това активно вещество в приложение I към Директива 91/414/ЕИО в срок от два месеца от получаването на проектодоклада за оценка. В резултат на това беше прието Решение 2008/934/ЕО на Комисията от 5 декември 2008 г. относно невключването на някои активни вещества в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и отнемането на разрешенията за съдържащите ги продукти за растителна защита (4), отнасящо се до невключването на тебуфенозид.

(3)

В съответствие с член 6, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО първоначалният нотификатор (наричан по-долу „заявителят“) подаде ново заявление с искане да бъде приложена ускорената процедура, предвидена в членове 14—19 от Регламент (ЕО) № 33/2008 на Комисията от 17 януари 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Директива 91/414/ЕИО на Съвета във връзка с редовна и ускорена процедура за оценката на активни вещества, които са били част от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от същата директива, но не са били включени в приложение I към нея (5).

(4)

Заявлението бе подадено до Германия, която е определена за докладваща държава-членка по силата на Регламент (ЕО) № 1490/2002. Установеният срок за ускорената процедура беше спазен. Спецификацията на активното вещество и предвижданите видове употреба са идентични с онези, които са били предмет на Решение 2008/934/ЕО. Посоченото заявление отговаря и на останалите съществени и процедурни изисквания на член 15 от Регламент (ЕО) № 33/2008.

(5)

Германия извърши оценка на подадените от заявителя допълнителни данни и изготви допълнителен доклад. На 23 ноември 2009 г. докладът бе предоставен на Европейския орган за безопасност на храните (наричан по-долу „органът“) и на Комисията. Органът сведе допълнителния доклад до знанието на другите държави-членки и на заявителя за предоставяне на становища и препрати получените становища на Комисията. В съответствие с член 20, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 33/2008 и по искане на Комисията, на 19 октомври 2010 г. органът представи пред Комисията заключението си относно тебуфенозид (6). Проектодокладът за оценка, допълнителният доклад и заключението на органа бяха разгледани от държавите-членки и от Комисията в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и бяха окончателно приети на 11 март 2011 г. под формата на доклад на Комисията за преглед на тебуфенозид.

(6)

От направените различни проучвания е видно, че може да се очаква продуктите за растителна защита, съдържащи тебуфенозид, принципно да отговарят на изискванията, определени в член 5, параграф 1, букви а) и б) от Директива 91/414/ЕИО, по-специално по отношение на видовете употреба, разгледани и подробно изложени в доклада на Комисията за преглед. Следователно е целесъобразно тебуфенозид да бъде включен в приложение I, за да се гарантира, че във всички държави-членки разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи това активно вещество, могат да се издават в съответствие с разпоредбите на тази директива.

(7)

Без да се засяга това заключение, е целесъобразно да бъде получена допълнителна информация по някои конкретни въпроси. В член 6, параграф 1 от Директива 91/414/ЕИО се предвижда, че включването на дадено вещество в приложение I може да бъде обвързано с определени условия. Поради това е целесъобразно да се изиска от заявителя да предостави информация, която да потвърди значението на метаболитите RH-6595 (7), RH-2651 (8), M2 (9), разграждането на тебуфенозид в алкални почви и риска за нецелеви насекоми от разред Люспестокрили (Lepidoptera).

(8)

Следва да се предостави разумен срок преди включването на дадено активно вещество в приложение I, за да се даде възможност на държавите-членки и на заинтересованите страни да се подготвят за произтичащите от това нови изисквания.

(9)

Без да се засягат задълженията, определени с Директива 91/414/ЕИО като последица от включването на дадено активно вещество в приложение I, на държавите-членки следва да се предостави срок от шест месеца след включването, през който да преразгледат съществуващите разрешения за продукти за растителна защита, които съдържат тебуфенозид, за да се гарантира, че са изпълнени изискванията, определени с Директива 91/414/ЕИО, по-специално в член 13 от нея, и съответните условия, посочени в приложение I. Държавите-членки следва да изменят, заменят или отнемат по целесъобразност съществуващите разрешения в съответствие с разпоредбите на Директива 91/414/ЕИО. Чрез дерогация от горепосочения срок следва да се предвиди по-дълъг срок за представяне и оценка на пълната документация по приложение III за всеки предвиден вид употреба на всеки продукт за растителна защита в съответствие с единните принципи, установени в Директива 91/414/ЕИО.

(10)

Натрупаният опит от предишни включвания в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на активни вещества, които са били обект на оценка в рамките на Регламент (ЕИО) № 3600/92 на Комисията от 11 декември 1992 г. относно определяне на подробни правила за изпълнението на първия етап от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (10) показа, че е възможно да възникнат трудности при тълкуването на задълженията на притежателите на съществуващи разрешения във връзка с достъпа до данни. Поради това, за да се избегнат допълнителни затруднения, е необходимо да се уточнят задълженията на държавите-членки, особено задължението да се проверява дали притежателят на разрешение може да докаже достъп до документация, която отговаря на изискванията на приложение II към посочената директива. От това уточнение обаче не произтичат нови задължения за държавите-членки или за притежателите на разрешения в сравнение с приетите до настоящия момент директиви за изменение на приложение I.

(11)

Поради това е целесъобразно Директива 91/414/ЕИО да бъде съответно изменена.

(12)

Решение 2008/934/ЕО предвижда невключването на тебуфенозид и отнемането на разрешенията за съдържащите го продукти за растителна защита до 31 декември 2011 г. Редът относно тебуфенозид в приложението към посоченото решение следва да бъде заличен.

(13)

Поради това е целесъобразно Решение 2008/934/ЕО да бъде съответно изменено.

(14)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение I към Директива 91/414/ЕИО се изменя, както е посочено в приложението към настоящата директива.

Член 2

Редът относно тебуфенозид в приложението към Решение 2008/934/ЕО се заличава.

Член 3

Държавите-членки приемат и публикуват не по-късно от 30 ноември 2011 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби и прилагат таблица на съответствието между разпоредбите и настоящата директива.

Те прилагат тези разпоредби, считано от 1 декември 2011 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите- членки.

Член 4

1.   При необходимост до 30 ноември 2011 г. държавите-членки изменят или отнемат в съответствие с Директива 91/414/ЕИО съществуващите разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи тебуфенозид като активно вещество.

До тази дата те проверяват по-специално дали са изпълнени условията от приложение I към посочената директива по отношение на тебуфенозид, с изключение на условията, определени в част Б от текста за това активно вещество, както и дали притежателят на разрешението разполага с документация, отговаряща на изискванията на приложение II към посочената директива в съответствие с условията на член 13 от нея, или има достъп до такава документация.

2.   Чрез дерогация от разпоредбите на параграф 1 за всеки разрешен продукт за растителна защита, който съдържа тебуфенозид като единствено или едно от няколко активни вещества, всички от които са изброени в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, най-късно до 31 май 2011 г. държавите-членки извършват повторна оценка на продукта съгласно единните принципи, предвидени в приложение VI към Директива 91/414/ЕИО, въз основа на документация, отговаряща на изискванията на приложение III към посочената директива, и като вземат предвид част Б от текста в приложение I към посочената директива относно тебуфенозид. Въз основа на тази оценка те определят дали продуктът отговаря на условията, посочени в член 4, параграф 1, букви б), в), г) и д) от Директива 91/414/ЕИО.

След като това бъде извършено, държавите-членки:

а)

за продукт, съдържащ тебуфенозид като единствено активно вещество, при необходимост изменят или отнемат разрешението не по-късно от 31 май 2015 г.; или

б)

за продукт, съдържащ тебуфенозид като едно от няколко активни вещества, при необходимост изменят или отнемат разрешението до 31 май 2015 г. или до датата, определена за такова изменение или отнемане в съответната директива или директиви, с която/които съответното вещество или вещества са добавени в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, в зависимост от това коя от двете дати е по-късна.

Член 5

Настоящата директива влиза в сила на 1 юни 2011 г.

Член 6

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 23 май 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 55, 29.2.2000 г., стр. 25.

(3)  ОВ L 224, 21.8.2002 г., стр. 23.

(4)  ОВ L 333, 11.12.2008 г., стр. 11.

(5)  ОВ L 15, 18.1.2008 г., стр. 5.

(6)  Европейски орган за безопасност на храните; заключение относно партньорската проверка на оценката на риска от пестициди за активното вещество тебуфенозид. Резюме: EFSA Journal (бюлетин на ЕОБХ) 2010; 8(12):1871. [120 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1871. Публикувано онлайн на адрес: www.efsa.europa.eu.

(7)  N’-[(4-ацетилфенил)карбонил]-N-терт-бутил-3,5-диметилбензохидразид.

(8)  4-({2-терт-бутил-2-[(3,5-диметилфенил)карбонил]хидразинил}карбонил)бензоена киселина.

(9)  Все още няма установено химическо наименование.

(10)  ОВ L 366, 15.12.1992 г., стр. 10.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Следният текст се добавя в края на таблицата в приложение I към Директива 91/414/ЕИО:

Популярно наименование, идентификационни номера

Наименование по IUPAC

Чистота (1)

Влизане в сила

Изтичане срока на включването

Специални разпоредби

„355

Тебуфенозид

CAS №: 112410-23-8

CIPAC №: 724

N-терт-бутил-N’-(4-етилбензоил)-3,5-диметилбензохидразид

≥ 970 g/kg

Значим примес

t-бутил хидразин < 0,001 g/kg

1 юни 2011 г.

31 май 2021 г.

ЧАСТ A

Могат да бъдат разрешени единствено употреби като инсектицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, следва да се отчитат заключенията в доклада за преглед на тебуфенозид, по-специално неговите допълнения I и II, в окончателния им вид, изготвен от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 11 март 2011 г.

В тази цялостна оценка държавите-членки следва да:

1.

обърнат особено внимание на безопасността на операторите и работниците след повторно навлизане и да гарантират, че в условията на разрешението се предписват подходащи предпазни средства;

2.

обърнат особено внимание на опазването на подпочвените води, когато активното вещество се прилага в региони, уязвими по отношение на почвените и/или климатичните условия;

3.

обърнат особено внимание на опазването на водните организми и да гарантират, че в условията на употреба се предписват подходящи мерки за намаляване на риска;

4.

обърнат особено внимание на риска за нецелеви насекоми от разред Люспестокрили (Lepidoptera).

По целесъобразност условията на разрешението трябва да включват мерки за намаляване на риска.

Засегнатите държави-членки изискват да бъде предоставена информация, която да потвърди:

1.

значението на метаболитите RH-6595, RH-2651, M2;

2.

разграждането на тебуфенозид в анаеробни и алкални почви.

Засегнатите държави-членки гарантират, че заявителят ще предостави на Комисията информация по точки 1 и 2 до 31 май 2013 г.“


(1)  Допълнителни данни за идентичността и спецификацията на активното вещество са посочени в доклада за преглед.


РЕШЕНИЯ

24.5.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 136/62


РЕШЕНИЕ 2011/297/ОВППС НА СЪВЕТА

от 23 май 2011 година

за изменение на Съвместно действие 2001/555/ОВППС за създаването на Сателитен център на Европейския съюз

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 28 от него,

като има предвид, че:

(1)

След прекратяването на изменения Договор от Брюксел от 1954 г. за създаване на Западноевропейския съюз („ЗЕС“), е необходимо да се осигури — от името на десетте държави-членки, участващи в ЗЕС — продължаване на изпълнението на някои остатъчни административни задачи на ЗЕС след закриването му на 30 юни 2011 г., по-специално управлението на пенсиите на персонала на ЗЕС и на социалния план на ЗЕС, както и уреждането на евентуални спорове между ЗЕС и бивши членове на неговия персонал.

(2)

За тази цел необходимите административни задачи следва да се поемат от Сателитния център на Европейския съюз, създаден със Съвместно действие 2001/555/ОВППС на Съвета (1).

(3)

Всички разходи, свързани с посочените по-горе задачи, следва да се покрият от вноски на десетте държави-членки, които са страни по изменения Договор от Брюксел от 1954 г. за създаване на ЗЕС.

(4)

Съвместно действие 2001/555/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Съвместно действие 2001/555/ОВППС на Съвета се изменя, както следва:

1)

В член 2 се добавя следният параграф:

„5.   Считано от 1 юли 2011 г., след разпускането на Западноевропейския съюз („ЗЕС“), Центърът изпълнява административните задачи, посочени в член 23a.“

2)

Вмъква се следният член:

„Член 23a

Административни задачи след разпускането на ЗЕС

1.   Считано от 1 юли 2011 г. Центърът, от името на Белгия, Германия, Гърция, Испания, Франция, Италия, Люксембург, Нидерландия, Португалия и Обединеното кралство (по-нататък „десетте държави-членки“), изпълнява следните остатъчни административни задачи на ЗЕС:

а)

управление на пенсиите на бивши членове на персонала на ЗЕС;

б)

управление на социалния план на ЗЕС;

в)

уреждане на евентуални спорове между ЗЕС и бивши членове на неговия персонал и изпълнение на решенията на компетентната комисия по жалбите;

г)

подпомагане на десетте държави-членки във връзка с ликвидацията на активите на ЗЕС.

2.   Управлението на пенсиите на бивши членове на персонала на ЗЕС:

а)

се извършва в съответствие с правилата на ЗЕС относно пенсиите, които са в сила към 30 юни 2011 г. Ако е необходимо, тези правила могат да бъдат изменяни от борда, както е посочено в параграф 6, в рамките на правилата на Координираните организации относно пенсиите;

б)

се извършва от Съвместния административен отдел за пенсиите в рамките на Координираните организации (по-нататък „САОП“). За тази цел до 30 юни 2011 г. Центърът, от името на десетте държави-членки, сключва меморандум за разбирателство. ЗЕС също може да бъде страна по този меморандум за разбирателство. Меморандумът за разбирателство се одобрява от борда, както е посочено в параграф 6, и се подписва от неговия председател.

Всички спорове, свързани с пенсиите на бивши членове на персонала на ЗЕС, се уреждат в съответствие с параграф 3.

3.   Всички спорове между ЗЕС и бивши членове на неговия персонал се уреждат съгласно правилата на ЗЕС за уреждане на спорове в сила към 30 юни 2011 г.

Правилата за уреждане на спорове се актуализират от борда, както е посочено в параграф 6, с оглед на тяхното прилагане считано от 1 юли 2011 г. в рамките на Центъра.

Статутът на бившите членове на персонала на ЗЕС се определя от правилника за персонала на ЗЕС, който е в сила към 30 юни 2011 г., приложимите договори, други приложими решения на ЗЕС и социалния план на ЗЕС.

4.   Управлението на социалния план на ЗЕС се извършва в съответствие със социалния план, приет от ЗЕС на 22 октомври 2010 г. То е в съответствие и с всички последващи обвързващи решения на компетентната комисия по жалбите и с всички решения на ЗЕС или на борда, както е посочено в параграф 6, за изпълнение на такива решения.

5.   Подпомагането в процеса на ликвидация на активите на ЗЕС включва уреждането на всички правни или финансови въпроси, произтичащи от закриването на ЗЕС, като това се върши по указание на борда, както е посочено в параграф 6.

6.   Всички решения във връзка със задачите, посочени в настоящия член, включително решенията на борда, посочени в настоящия член, се приемат с единодушие от борда, който е съставен от представители на десетте държави-членки. Бордът в посочения състав взема решение за председателството, което се поема от един от неговите членове. Директорът на Центъра или негов представител може да присъства на заседанията на борда в посочения състав. Бордът се свиква от председателя най-малко един път годишно или по искане на най-малко трима от неговите членове. Извънредни заседания на борда могат да се свикват на експертно равнище за разглеждане на конкретни теми или въпроси. Решения на борда могат да се вземат с писмена процедура.

7.   Центърът наема необходимия персонал за изпълнение на посочените в параграф 1 задачи. Ако някоя от десетте държави-членки предложи да командирова дадено лице за тази цел, това лице се наема на работа. Ако няма такива предложения или командироването на служители не дава възможност да бъдат заети всички изисквани длъжности, необходимият персонал се наема на договор. Правилникът за персонала на Центъра се прилага съгласно разпоредбите на настоящия член.

8.   Всички разходни и приходни позиции, свързани с прилагането на настоящия член, са част от отделен бюджет на Центъра. Този бюджет се съставя за всяка финансова година, която съответства на календарната година, и се приема от борда, както е посочено в параграф 7, който действа по предложение на своя председател, до 1 септември на всяка година. Приходите и разходите, отразени в бюджета, са балансирани. В бюджета е включен списък на служителите, наети да изпълняват посочените в параграф 6 задачи. Приходите се състоят от вноски на десетте държави-членки, определени в съответствие с приложимите правила за техните вноски в бюджета на ЗЕС, които са в сила към 30 юни 2011 г., както и от други приходи. С оглед на създаването на стартов фонд от 5,3 милиона евро, до 30 юни 2011 г. се правят начални вноски, възлизащи на 20 % от тази сума. Бордът, както е посочено в параграф 6, приема необходимите финансови правила, като се основава във възможно най-голяма степен на финансовите правила на Центъра, както и правилата за бюджетния контрол и процедурата по освобождаване от отговорност. До приемането на такива правила се прилагат правилата на ЗЕС.

9.   До 30 юни 2011 г. Центърът ще сключи споразумение или административна договореност със ЗЕС относно прилагането на настоящия член, които се одобряват от борда, както е посочено в параграф 6, и се подписват от неговия председател.“.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила от датата на неговото приемане.

Съставено в Брюксел на 23 май 2011 година.

За Съвета

Председател

C. ASHTON


(1)  ОВ L 200, 25.7.2001 г., стр. 5.


24.5.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 136/64


РЕШЕНИЕ 2011/298/ОВППС НА СЪВЕТА

от 23 май 2011 година

за изменение на Решение 2010/279/ОВППС относно полицейската мисия на Европейския съюз в Афганистан (EUPOL АФГАНИСТАН)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 28 и член 43, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 30 май 2007 г. Съветът прие Съвместно действие 2007/369/ОВППС (1) относно установяване на Полицейска мисия на Европейския съюз в Афганистан (EUPOL АФГАНИСТАН).

(2)

На 18 май 2010 г. Съветът прие Решение 2010/279/ОВППС (2), с което срокът на EUPOL АФГАНИСТАН се удължава до 31 май 2013 г.

(3)

Референтната сума, предвидена в Решение 2010/279/ОВППС и предназначена да покрие свързаните с EUPOL АФГАНИСТАН разходи до 31 май 2011, следва да покрива периода до 31 юли 2011 г.

(4)

Решение 2010/279/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В член 13 от Решение 2010/279/ОВППС параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Референтната сума, предназначена за покриване на разходите, свързани с EUPOL АФГАНИСТАН до 31 юли 2011 г., е в размер на 54 600 000 EUR.“

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 23 май 2011 година.

За Съвета

Председател

C. ASHTON


(1)  ОВ L 139, 31.5.2007 г., стр. 33.

(2)  ОВ L 123, 19.5.2010 г., стр. 4.


24.5.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 136/65


РЕШЕНИЕ 2011/299/ОВППС НА СЪВЕТА

от 23 май 2011 година

за изменение на Решение 2010/413/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Иран

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 26 юли 2010 г. Съветът прие Решение 2010/413/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Иран и за отмяна на Обща позиция 2007/140/ОВППС (1).

(2)

В списъка на лицата и образуванията, които подлежат на ограничителни мерки, посочени в приложение II към Решение 2010/413/ОВППС следва да бъдат добавени допълнителни лица и образувания.

(3)

Вписванията за някои лица и образувания, включени в приложение II към Решение 2010/413/ОВППС, следва да бъдат изменени.

(4)

Прилагането на ограниченията за пътуване следва да бъде спряно по отношение на г-н Ali Akbar Salehi.

(5)

Решение 2010/413/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В член 26 от Решение 2010/413/ОВППС се добавя следният параграф:

„4.   Спира се прилагането на мерките, посочени в член 19, параграф 1, буква б), по отношение на г-н Ali Akbar Salehi.“

Член 2

Лицата и образуванията, изброени в приложение I към настоящото решение, се добавят към списъка в приложение II към Решение 2010/413/ОВППС.

Член 3

В приложение II към Решение 2010/413/ОВППС вписванията относно следните лица и образувания:

1.

Г-н Ali Akbar Salehi;

2.

Iran Centrifuge Technology Company (известно още като TSA или TESA);

3.

Министерство на отбраната и логистиката на въоръжените сили (MODAFL);

4.

Research Institute of Nuclear Science and Technology (известен още като Nuclear Science & Technology Research Institute),

се заменят с вписванията, които се съдържат в приложение II към настоящото решение.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 23 май 2011 година.

За Съвета

Председател

C. ASHTON


(1)  ОВ L 195, 27.7.2010 г., стр. 39.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЛИЦА И ОБРАЗУВАНИЯ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 2

I.   Лица и образувания, участващи в дейности, свързани с ядрената програма или с балистични ракети

A.   Лица

 

Име

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

1.

Mohammad Ahmadian

 

Бивш изпълняващ длъжността ръководител на Организацията за атомна енергия на Иран (AEOI) и настоящ заместник-ръководител на AEOI AEOI наблюдава ядрената програма на Иран и е посочена по силата на Резолюция 1737 (2006) на ССООН.

23.05.2011

2.

Инженер Naser Rastkhah

 

Заместник ръководител на AEOI. AEOI наблюдава ядрената програма на Иран и е посочена по силата на Резолюция 1737 (2006) на ССООН.

23.05.2011

3.

Behzad Soltani

 

Заместник ръководител на AEOI. AEOI наблюдава ядрената програма на Иран и е посочена по силата на Резолюция 1737 (2006) на ССООН.

23.05.2011

4.

Massoud Akhavan-Fard

 

Заместник-ръководител на AEOI по планирането, международните и парламентарните въпроси. AEOI наблюдава ядрената програма на Иран и е посочена по силата на Резолюция 1737 (2006) на ССООН.

23.05.2011


Б.   Образувания

 

Име

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

1.

Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH)

Централен офис: Depenau 2, D-20095 Хамбург; Клон в Киш, Sanaee Avenue, PO Box 79415/148, остров Киш 79415

Клон в Техеран, No. 1655/1, Valiasr Avenue, PO Box 19656 43 511, Техеран, Иран

EIH има основа роля, като подпомага редица ирански банки с алтернативни начини за извършване на трансакции, прекъснати от санкциите на ЕС срещу Ирак. Установено е, че EIH действа като авизираща банка и банка посредник по отношение на трансакции с посочени ирански образувания.

Например в началото на август 2010 г. EIH замрази сметките в EIH Хамбург на посочените от ЕС банки Saderat Иран и Mellat. Скоро след това EIH поднови операциите в евро с банките Mellat и Saderat Иран, като използва сметки на EIH с иранска банка, която не е посочена от ЕС. През август 2010 г. EIH беше в процес на създаване на система, която позволява да се правят рутинни плащания на банка Saderat Лондон и Future Bank Бахрейн по такъв начин, че да се избегнат санкциите на ЕС.

Към октомври 2010 г. EIH продължаваше да действа като посредник на плащания от ирански банки, срещу които има наложени санкции, включително Mellat и Saderat. Тези банки с наложени санкции насочват плащанията си към EIH чрез Банката на индустрията и минното дело на Иран. През 2009 г. EIH беше използвана от Пощенска банка в схема за заобикаляне на санкциите, което включваше извършване на трансакции от името на посочената от ООН банка Sepah. Посочената от ЕС банка Mellat е една от банките майки на EIH.

23.05.2011

2.

Onerbank ZAO (известна още като Eftekhar Bank, Honor Bank)

Улица „Клара Цеткин“ 51, Минск 220004, Беларус

Банка със седалище в Беларус, собственост на банка Refah Kargaran, банка Saderat и Банка за развиване на износа на Иран

23.05.2011

3.

Aras Farayande

Unit 12, No 35 Kooshesh Street, Техеран

Има участие в доставка на материали за дружеството Iran Centrifuge Technology Company, срещу което има наложени санкции от ЕС

23.05.2011

4.

EMKA Company

 

Дъщерно дружество на TAMAS, на което има наложени санкции от ООН, отговорно за откриването и добива на уран.

23.05.2011

5.

Neda Industrial Group

No 10 & 12, 64th Street, Yusef Abad, Техеран

Дружество за промишлена автоматизация, работило за Kalaye Electric Company (KEC), срещу което има наложени санкции на ООН, в завода за обогатяване на уран в Natanz.

23.05.2011

6.

Neka Novin

Unit 7, No 12, 13th Street, Mir-Emad St, Motahary Avenue, Техеран, 15875-6653

Има участие в доставката на специализирано оборудване и материали с пряко приложение в иранската ядрена програма.

23.05.2011

7.

Noavaran Pooyamoj

No 15, Eighth Street, Pakistan Avenue, Shahid Beheshti Avenue, Техеран

Има участие в доставката на материали, които са контролирани и имат пряко приложение в производството на центрофуги за иранската програма за обогатяване на уран.

23.05.2011

8.

Noor Afza Gostar, (известно още като Noor Afzar Gostar)

Opp Seventh Alley, Zarafrshan Street, Eivanak Street, Qods Township

Дружество, което е дъщерно дружество на Организацията за атомна енергия на Иран (AEOI). Има участие в доставката на оборудване на ядрената програма.

23.05.2011

9.

Pouya Control

No 2, Sharif Alley, Shariati Street, Техеран

Дружество, имащо участие в доставката на инвертори за забранената иранска програма за обогатяване на уран.

23.05.2011

10.

Raad Iran (известно още като Raad Automation Company)

Unit 1, No 35, Bouali Sina Sharghi, Chehel Sotoun Street, Fatemi Square, Техеран

Дружество, имащо участие в доставката на инвертори за забранената иранска програма за обогатяване на уран. RaadIran е създадено с цел производство и проектиране на контролни и системи и се занимава с продажбата и инсталирането на инвертори и програмируеми цифрови контролери.

23.05.2011

11.

SUREH (Nuclear Reactors Fuel Company)

Централен офис: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, Tehran Complex: Persian Gulf Boulevard, Km20 SW Esfahan Road

Дружество, което е подчинено на Организацията за атомна енергия на Иран (AEOI) и се състои от завод за преработка на уран, завод за производство на гориво и завод за производство на цирконий.

23.05.2011

12.

Sun Middle East FZ Company

 

Дружество, което доставя чувствителни стоки за компанията за гориво за ядрени реактори (SUREH). Sun Middle East използва посредници, опериращи извън Иран, за доставяне на стоките, необходими за SUREH. Sun Middle East дава на тези посредници фалшива информация за крайния потребител, когато стоките ще се изпращат в Иран, като по този начин се опитват да заобиколят митническия режим на съответната страна.

23.05.2011

13.

Ashtian Tablo

Ashtian Tablo - No 67, Ghods mirheydari St, Yoosefabad, Техеран

Производител на електрическо оборудване (комутационна апаратура), имащо участие в изграждането на обекта Fordow (Qom), построен, без да бъде обявен пред МААЕ.

23.05.2011

14.

Bals Alman

 

Производител на електрическо оборудване (комутационна апаратура), имащ участие в продължаващото изграждане на обекта Fordow (Qom), строен, без да бъде обявен пред МААЕ.

23.05.2011

15.

Hirbod Co

Hirbod Co - Flat 2, 3 Second Street, Asad Abadi Avenue, Техеран 14316

Дружество, доставяло стоки и оборудване, предназначени за иранската ядрена програма и програмата за балистични ракети на Kalaye Electric Company (KEC), срещу което има наложени санкции от ООН.

23.05.2011

16.

Iran Transfo

15 Hakim Azam St, Shirazeh, Shomali St, Mollasadra, Vanak Sq, Техеран

Производител на трансформатори, имащ участие в продължаващото изграждане на обекта Fordow (Qom), строен, без да бъде обявен пред МААЕ.

23.05.2011

17.

Marou Sanat (известна още като Mohandesi Tarh Va Toseh Maro Sanat Company)

9, Ground Floor, Zohre Street, Mofateh Street, Техеран

Фирма за доставка, работила за Mesbah Energy, която е посочена по Резолюция 1737 на ССООН.

23.05.2011

18.

Paya Parto (известно още като Paya Partov)

 

Дъщерно дружество на Novin Energy, срещу което има наложени санкции по Резолюция 1747 на ССООН, имащо участие в лазерно заваряване.

23.05.2011

19.

Safa Nicu

 

Комуникационна фирма, доставяла оборудване за обекта Fordow (Qom), строен, без да бъде обявен пред МААЕ.

23.05.2011

20.

Taghtiran

 

Инженерна фирма, която доставя оборудване за иранския реактор с тежка вода IR-40.

23.05.2011

21.

Pearl Energy Company Ltd

Level 13(E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Лабуан 87000, Малайзия

Pearl Energy Company Ltd. е дъщерно дружество, изцяло притежавано от First East Export Bank (FEEB), посочена по Резолюция 1929 на Съвета за сигурност на ООН през юни 2010 г. Pearl Energy Company е създадено от FEEB, за да извършва научни изследвания в областта на икономиката по отношение на редица индустрии в света.

Ръководителят на банка Mellat, Ali Divandari, е председател на управителния съвет на Pearl Energy Company.

23.05.2011

22.

Pearl Energy Services, SA

15 Avenue de Montchoisi, Лозана, 1006 VD, Швейцария; документ за бизнес регистрация № CH-550.1.058.055-9

Pearl Energy Services S.A. е дъщерно дружество, изцяло притежавано от намиращото се в Швейцария дружество Pearl Energy Company Ltd; мисията му е да осигурява финансиране и експертни консултации на образувания, които желаят да започнат дейност в иранския петролен сектор.

23.05.2011

23.

West Sun Trade GMBH

Winterhuder Weg 8, Хамбург 22085, Германия; тел.: 0049 40 2270170; документ за бизнес регистрация № HRB45757 (Германия)

Образувание, притежавано или контролирано от Machine Sazi Arak.

23.05.2011

24.

MAAA Synergy

Малайзия

Образувание, имащо участие в доставката на компоненти за ирански бойни самолети.

23.05.2011

25.

Modern Technologies FZC (MTFZC)

PO Box 8032, Sharjah, Обединени арабски емирства

Образувание, имащо участие в доставката на компоненти за иранската ядрена програма.

23.05.2011

26.

Qualitest FZE

Level 41, Emirates Towers, Sheikh Zayed Road, PO Box 31303, Дубай, Обединени арабски емирства

Образувание, имащо участие в доставката на компоненти за иранската ядрена програма.

23.05.2011

27.

Bonab Research Center (BRC)

Jade ye Tabriz (km 7), Източен Азербайджан, Иран

Научноизследователски център, свързан с AEOI

23.05.2011

28.

Tajhiz Sanat Shayan (TSS)

Unit 7, No. 40, Yazdanpanah, Afriqa Blvd., Техеран, Иран

Образувание, имащо участие в доставката на компоненти за иранската ядрена програма.

23.05.2011

29.

Институт за приложна физика (IAP)

 

Провежда научни изследвания за военни приложения от иранската ядрена програма.

23.05.2011

30.

Aran Modern Devices (AMD)

 

Образувание, свързано с мрежата MTFZC

23.05.2011

31.

Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (дружество, известно още като Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG)

8, Shahin Lane, Tavanir Rd., Valiasr Av., Техеран, Иран

Има участие в дейностите по доставка за иранската ракетна програма

23.05.2011

32.

Electronic Components Industries (ECI)

Hossain Abad Avenue, Shiraz, Иран

Дъщерно дружество на Iran Electronics Industries

23.05.2011

33.

Shiraz Electronics Industries

Mirzaie Shirazi, P.O. Box 71365-1589, Shiraz, Иран

Дъщерно дружество на Iran Electronics Industries

23.05.2011

34.

Iran Marine Industrial Company (SADRA)

Sadra Building No. 3, Shafagh St., Poonak Khavari Blvd., Shahrak Ghods, P.O. Box 14669-56491, Техеран, Иран

Дружество, притежавано или контролирано от Khatam al-Anbiya Construction Headquarters.

23.05.2011

35.

Университет Shahid Beheshti

Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., P.O. Box 19839-63113, Техеран, Иран

Притежаван или контролиран от Министерството на отбраната и Министерство на отбраната и логистиката на въоръжените сили (MODAFL).

Извършва научни изследвания в областта на ядреното оръжие.

23.05.2011

II.   Ислямска революционна гвардия (IRGC)

Образувания

 

Име

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

1.

Bonyad Taavon Sepah (образувание, известно още като. IRGC Cooperative Foundation; Bonyad-e Ta'avon-Sepah; Sepah Cooperative Foundation)

Niayes Highway, Seoul Street, Техеран, Иран

Образуванието Bonyad Taavon Sepah, известно още като IRGC Cooperative Foundation, е създадено от командващите Ислямската революционна армия (IRGC), за да структурира инвестициите на IRGC. Контролира се от IRGC. Ръководният съвет на Bonyad Taavon Sepah се състои от деветима членове, осем от които са членове на IRGC. Тези офицери са главнокомандващият IRGC, който е председател на ръководния съвет, представителят на върховния ръководител за IRGC, командващият Basij, командващият сухопътните сили на IRGC, командващият военновъздушните сили на IRGC, командващият военноморските сили на IRGC, ръководителят на организацията за информационна сигурност на IRGC, висш офицер на IRGC от генералния щаб на въоръжените сили и висш офицер на IRGC от MODAFL.

23.05.2011

2.

Ansar Bank (известна още като Ansar Finance and Credit Fund; Ansar Financial and Credit Institute; Ansae Institute; Ansar al-Mojahedin No-Interest Loan Institute; Ansar Saving and Interest Free-Loans Fund)

No. 539, North Pasdaran Avenue, Tehran; Ansar Building, North Khaje Nasir Street, Техеран, Иран

Bonyad Taavon Sepah създава Ansar Bank, за да предоставя финансови и кредитни услуги на персонала на IRGC. Първоначално Ansar Bank функционира като кредитен съюз, а в средата на 2009 г. се трансформира в истинска банка, след като получава лиценз от Централната банка на Иран. Ansar Bank, известна по-рано като Ansar al Mojahedin, е свързана с IRGC в продължение на повече от 20 години. Членовете на IRGC са получавали заплатите си чрез Ansar Bank.

В допълнение Ansar Bank предоставя специални услуги на персонала на IRGC, включително намален процент за обзавеждане на дома и безплатни или по-евтини здравни услуги.

23.05.2011

3.

Mehr Bank (наричана още Mehr Finance and Credit Institute; Mehr Interest-Free Bank)

204 Taleghani Ave., Техеран, Иран

Mehr Bank се контролира от Bonyas Taavon Sepah и IRGC. Mehr Bank предоставя финансови услуги на IRGC. Съгласно едно интервю от отворен източник с ръководителя на Bonyad Taavon Sepah, Parviz Fattah (роден през 1961 г.), Bonyad Taavon Sepah създава Mehr Bank, за да обслужва Basij (паравоенна фракция на IRGC).

23.05.2011

III.   Членове и образувания на корабната компания на Ислямска република Иран (Islamic Republic of Iran Shipping Lines, IRISL)

A.   Лице

 

Име

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

1.

Mohammad Hossein Dajmar

Дата на раждане: 19 февруари 1956 г. Паспорт: K13644968 (Иран), изтича през май 2013 г.

Председател и управителен директор на IRISL. Председател е и на Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Co. (SSA), Safiran Payam Darya Shipping Co. (SAPID) и Hafiz Darya Shipping Co. (HDS), за които е известно, че са свързани с IRISL.

23.05.2011


Б.   Образувания

 

Име

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

1.

Darya Capital Administration GMBH

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; документ за бизнес регистрация № HRB94311 (Германия) издаден на 21 юли 2005 г.Schottweg 6, 22087 Хамбург, Германия; бизнес регистрационен номер HRB96253, издаден на 30 януари 2006 г.

Darya Capital Administration е дъщерно дружество, изцяло притежавано от IRISL Europe GmbH. Управителният директор е Mohammad Talai.

23.05.2011

2.

Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; документ за бизнес регистрация # HRA102485 (Германия), издаден на 19 август 2005 г.; тел.: 004940278740

Образуванието е собственост на Ocean Capital Administration и IRISL Europe. Ahmad Sarkandi е директор и на Ocean Capital Administration GmbH и Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG.

23.05.2011

3.

Ocean Capital Administration GmbH

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; документ за бизнес регистрация № HRB92501 (Германия), издаден на 4 януари 2005 г.; тел.: 004940278740

Холдингово дружество на IRISL със седалище в Германия, което заедно с IRISL Europe, притежава Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG. Ocean Capital Administration и Nari Shipping and Chartering са на същия адрес в Германия като IRISL Europe GmbH.

23.05.2011

4.

First Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; документ за бизнес регистрация № HRB94311 (Германия), издаден на 21 юли 2005 г.

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

4.a.

First Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Техеран, Иран;

документ за бизнес регистрация № HRA102601 (Германия), издаден на 19 септември 2005 г.

E-mail: smd@irisl.net; website: www.irisl.net; тел.: 00982120100488; факс: 00982120100486

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

5.

Second Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; документ за бизнес регистрация № HRB94312 (Германия), издаден на 21 юли 2005 г.

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

5.a.

Second Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Техеран, Иран; документ за бизнес регистрация № HRA102502 (Germany) issued 24 Aug 2005; E-mail: info@hdslines.com; website: www.hdslines.com; тел.: 00982126100733; факс: 00982120100734

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

6.

Third Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; документ за бизнес регистрация № HRB94313 (Германия), издаден на 21 юли 2005 г.

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

6.a.

Third Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Техеран, Иран; документ за бизнес регистрация № HRA102520 (Германия), издаден на 29 август 2005 г.;

E-mail: smd@irisl.net; website: www.irisl.net; тел.: 00982120100488; факс: 00982120100486

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

7.

Fourth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; документ за бизнес регистрация № HRB94314 (Германия), издаден на 21 юли 2005 г.

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

7.a.

Fourth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Техеран, Иран; документ за бизнес регистрация № HRA102600 (Германия), издаден на 19 септември 2005 г.; E-mail: smd@irisl.net; website: www.irisl.net; тел.: 00494070383392; тел.: 00982120100488; факс: 00982120100486

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

8.

Fifth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; документ за бизнес регистрация № HRB94315 (Германия), издаден на 21 юли 2005 г.

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

8.a.

Fifth Ocean GMBH & CO. KG

c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Техеран, Иран; Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; документ за бизнес регистрация № HRA102599 (Германия), издаден на 19 септември 2005 г.; E-mail: info@hdslines.com; website: www.hdslines.com; тел.: 00494070383392; тел.: 00982126100733; факс: 00982120100734

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

9.

Sixth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; документ за бизнес регистрация № HRB94316 (Германия), издаден на 21 юли 2005 г.

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

9.a.

Sixth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Техеран, Иран; документ за бизнес регирстрация № HRA102501 (Германия), издаден на 24 август 2005 г.; E-mail: info@hdslines.com; website: www.hdslines.com; тел.: 00982126100733; факс: 00982120100734

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

10.

Seventh Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; документ за бизнес регистрация № HRB94829 (Германия), издаден на 19 септември 2005 г.

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

10.a.

Seventh Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Техеран, Иран; документ за бизнес регистрация № HRA102655 (Германия), издаден на 26 септември 2005 г.; E-mail: smd@irisl.net; website: www.irisl.net; тел.: 00982120100488; факс: 00982120100486

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

11.

Eighth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; документ за бизнес регистрация № HRB94633 (Германия), издаден на 24 август 2005 г.

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

11.a.

Eighth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Техеран, Иран; Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; документ за бизнес регистрация № HRA102533 (Германия), издаден на 1 септември 2005 г.; E-mail: smd@irisl.net; website: www.irisl.net; тел.: 00982120100488; факс: 00982120100486

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

12.

Ninth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; документ за бизнес регистрация № HRB94698 (Германия), издаден на 9 септември 2005 г.

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

12.a.

Ninth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Техеран, Ирен; документ за бизнес регистрация № HRA102565 (Германия), издаден на 15 септември 2005 г.; E-mail: smd@irisl.net; website: www.irisl.net; тел.: 00982120100488; факс: 00982120100486

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

13.

Tenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

13.a.

Tenth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Техеран, Иран; Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; документ за бизнес регистрация № HRA102679 (Германия), издаден на 27 септември 2005 г. E-mail: smd@irisl.net; website: www.irisl.net; тел.: 00982120100488; факс: 00982120100486

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

14.

Eleventh Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; документ за бизнес регистрация № HRB94632 (Германия), издаден на 24 август 2005 г.

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

14.a.

Eleventh Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Техеран, Иран; Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; документ за бизнес регистрация № HRA102544 (Германия), издаден на 9 септември 2005 г.; E-mail: smd@irisl.net; website: www.irisl.net; тел.: 004940302930; тел.: 00982120100488; факс: 00982120100486

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

15.

Twelfth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; документ за бизнес регистрация № # HRB94573 (Германия), издаден на 18 август 2005 г.

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

15.a.

Twelfth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Техеран, Иран; Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; документ за бизнес регистрация № HRA102506 (Германия), издаден на 25 август 2005 г.; E-mail: info@hdslines.com; website: www.hdslines.com; тел.: 00982126100733; факс: 00982120100734

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

16.

Thirteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

16.a.

Thirteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Техеран, Иран; документ за бизнес регистрация № HRA104149 (Германия), издаден на 10 юли 2006 г.; E-mail: smd@irisl.net; website: www.irisl.net; тел.: 00982120100488; факс: 00982120100486

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

17.

Fourteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

17.a.

Fourteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Техеран, Иран; документ за бизнес регистрация № HRA104174 (Германия), издаден на 12 юли 2006 г.; E-mail: smd@irisl.net; website: www.irisl.net; тел.: 00982120100488; факс: 00982120100486

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

18.

Fifteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

18.a.

Fifteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Техеран, Иран; документ за бизнес регистрация № HRA104175 (Германия), издаден на 12 юли 2006 г.; E-mail: smd@irisl.net; website: www.irisl.net; тел.: 00982120100488; факс: 00982120100486

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

19.

Sixteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

19.a.

Sixteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Техеран, Иран; E-mail: smd@irisl.net; website: www.irisl.net; тел.: 00982120100488; факс: 00982120100486

Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

23.05.2011

20.

Loweswater Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, остров Ман, IM1 3DA

Дружество, администрирано на остров Ман, което контролира компании корабособственици в Хонконг. Корабите се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), срещу което има наложени санкции на ЕС и което е поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използва съдове, които са били собственост на IRISL.

Хонконгските дружества са: Insight World Ltd, Kingdom New Ltd, Logistic Smart Ltd, Neuman Ltd и New Desire Ltd.

Техническото управление на съдовете се извършва от дружеството Soroush Saramin Asatir (SSA), срещу което има наложени санкции от ЕС.

23.05.2011

20.a

Insight World Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Хонконг

Insight World Ltd е дружество, базирана в Хонконг, собственост на Loweswater Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

23.05.2011

20.b.

Kingdom New Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Хонконг

Kingdom New Ltd е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Loweswater Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

23.05.2011

20.c.

Logistic Smart Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Хонконг

Logistic Smart Ltd е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Loweswater Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

23.05.2011

20.d.

Neuman Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Хонконг

Neuman Ltd е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Loweswater Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

23.05.2011

20.e.

New Desire LTD

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Хонконг

New Desire LTD е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Loweswater Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

23.05.2011

21.

Mill Dene Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, остров Ман. IM1 3DA

Дружество, администрирано на остров Ман, което контролира компании корабособственици в Хонконг. Корабите се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), срещу което има наложени санкции на ЕС и което е поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

Един от акционерите е Gholamhossein Golpavar, управителен директор на SAPID shipping, търговски директор на IRISL.

Хонконгските дружества са: Advance Novel, Alpha Effort Ltd, Best Precise Ltd, Concept Giant Ltd и Great Method Ltd.

Техническото управление на съдовете се извършва от дружеството Soroush Saramin Asatir (SSA), срещу което има наложени санкции от ЕС.

23.05.2011

21.a.

Advance Novel

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Хонконг

Advance Novel е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Mill Dene Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

23.05.2011

21.б

Alpha Effort Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Хонконг

Alpha Effort Ltd е дружество, базирана в Хонконг, собственост на Mill Dene Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

23.05.2011

21.в.

Best Precise Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Хонконг

Best Precise Ltd е дружество, базирана в Хонконг, собственост на Mill Dene Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

23.05.2011

21.г

Concept Giant Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Хонконг

Concept Giant Ltd е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Mill Dene Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

23.05.2011

21.д.

Great Method Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Хонконг

Great Method Ltd е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Mill Dene Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

23.05.2011

22.

Shallon Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, остров Ман. IM1 3DA

Дружество, администрирано на остров Ман, което контролира компании корабособственици в Хонконг. Корабите се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), срещу което има наложени санкции на ЕС и което е поела услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

Един от акционерите е Mohammed Mehdi Rasekh, член на управителния съвет на IRISL.

Хонконгските дружества са: Smart Day Holdings Ltd, System Wise Ltd (известно още като Sysyem Wise Ltd), Trade Treasure, True Honour Holdings Ltd.

Техническото управление на съдовете се извършва от дружеството Soroush Saramin Asatir (SSA), срещу което има наложени санкции от ЕС.

23.05.2011

22.a.

Smart Day Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Хонконг

Smart Day Holdings Ltd е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Shallon Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

23.05.2011

22.б.

System Wise Ltd (известно още като Sysyem Wise Ltd)

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Хонконг

System Wise Ltd е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Shallon Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

23.05.2011

22.в.

Trade Treasure

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Хонконг

Trade Treasure е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Shallon Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

23.05.2011

22.г.

True Honour Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Хонконг

True Honour Holdings Ltd е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Shallon Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

23.05.2011

23.

Springthorpe Limited

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, остров Ман, IM1 3DA

Дружество, администрирано на остров Ман, което контролира компании корабособственици в Хонконг. Корабите се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), което е поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL. Един от акционерите е Mohammed Hossein Dajmar, управителният директор на IRISL.

Хонконгските дружества са: New Synergy Ltd, Partner Century Ltd, Sackville Holdings Ltd, Sanford Group и Sino Access Holdings.

Техническото управление на съдовете се извършва от дружеството Soroush Saramin Asatir (SSA), срещу което има наложени санкции от ЕС.

23.05.2011

23.a.

New Synergy Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Хонконг

New Synergy Ltd е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Springthorpe Limited, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

23.05.2011

23.б.

Partner Century Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Хонконг

Partner Century Ltd е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Springthorpe Limited, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

23.05.2011

23.в.

Sackville Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Хонконг

Sackville Holdings Ltd е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Springthorpe Limited, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

23.05.2011

23.г.

Sanford Group

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Хонконг

Sanford Group е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Springthorpe Limited, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

23.05.2011

23.д.

Sino Access Holdings

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Хонконг

Sino Access Holdings е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Springthorpe Limited, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

23.05.2011

24.

Kerman Shipping Company Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Малта. C37423, инкорпорирано в Малта през 2005 г.

Kerman Shipping Company Ltd е дъщерно дружество, изцяло притежавано от IRISL.

Намира се на същия адрес в Малта като Woking Shipping Investments Ltd и дружествата, които притежава.

23.05.2011

25.

Woking Shipping Investments Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Малта. C39912, издадено през 2006 г.

Woking Shipping Investments Ltd е дъщерно дружество на IRISL, което притежава Shere Shipping Company Limited, Tongham Shipping Co. Ltd., Uppercourt Shipping Company Limited, Vobster Shipping Company, които се намират на един и същи адрес в Малта.

23.05.2011

25.a

Shere Shipping Company Limited

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Малта

Shere Shipping Company Limited е дъщерно дружество, изцяло притежавано от дружеството Woking Shipping Investments Ltd, притежавано от IRISL.

23.05.2011

25.б.

Tongham Shipping Co. Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Малта

Tongham Shipping Co. Ltd е дъщерно дружество, изцяло притежавано от дружеството Woking Shipping Investments Ltd, притежавано от IRISL.

23.05.2011

25.в.

Uppercourt Shipping Company Limited

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Малта

Uppercourt Shipping Company Limited е дъщерно дружество, изцяло притежавано от дружеството Woking Shipping Investments Ltd, притежавано от IRISL.

23.05.2011

25.г.

Vobster Shipping Company

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Малта

Vobster Shipping Company е дъщерно дружество, изцяло притежавано от дружеството Woking Shipping Investments Ltd, притежавано от IRISL.

23.05.2011

26.

Lancelin Shipping Company Ltd

Fortuna Court, Block B, 284 Archiepiskopou Makariou C' Avenue, 2nd Floor, 3105 Лимасол, Кипър.

Бизнес регистрационен № C133993 (Кипър), издаден през 2002 г.

Дружеството Lancelin Shipping Company Ltd е изцяло притежавано от IRISL.

Управителят на Lancelin Shipping е Ahmad Sarkandi.

23.05.2011

27.

Ashtead Shipping Company Ltd

Бизнес регистрационен № 108116C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, остров Ман

Ashtead Shipping Company Ltd е дружество за прикритие на IRISL, намиращо се на остров Ман. То е 100 % собственост на IRISL и е регистрираният собственик на съд, притежаван от IRISL или дружество, свързано с IRISL.

Директор на компанията е Ahmad Sarkandi.

23.05.2011

28.

Byfleet Shipping Company Ltd

Byfleet Shipping Company Ltd — бизнес регистрационен № 118117C,

Бизнес регистрационен № 108116C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, остров Ман

Byfleet Shipping Company Ltd е дружество за прикритие на IRISL, намиращо се на остров Ман. То е 100 % собственост на IRISL и е регистрираният собственик на съд, притежаван от IRISL или дружество, свързано с IRISL.

Директор на компанията е Ahmad Sarkandi.

23.05.2011

29.

Cobham Shipping Company Ltd

Бизнес регистрационен № 108118C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, остров Ман

Cobham Shipping Company Ltd е дружество за прикритие на IRISL, намиращо се на остров Ман. То е 100 % собственост на IRISL и е регистрираният собственик на съд, притежаван от IRISL или дружество, свързано с IRISL.

Директор на компанията е Ahmad Sarkandi.

23.05.2011

30.

Dorking Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, остров Ман бизнес регистрационен № 108119C

Dorking Shipping Company Ltd е дружество за прикритие на IRISL, намиращо се на остров Ман. То е 100 % собственост на IRISL и е регистрираният собственик на съд, притежаван от IRISL или дружество, свързано с IRISL.

Директор на компанията е Ahmad Sarkandi.

23.05.2011

31.

Effingham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, остров Ман бизнес регистрационен № 108120C

Effingham Shipping Company Ltd е дружество за прикритие на IRISL, намиращо се на остров Ман. То е 100 % собственост на IRISL и е регистрираният собственик на съд, притежаван от IRISL или дружество, свързано с IRISL.

Директор на компанията е Ahmad Sarkandi.

23.05.2011

32.

Farnham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, остров Ман бизнес регистрационен № 108146C

Farnham Shipping Company Ltd е дружество за прикритие на IRISL, намиращо се на остров Ман. То е 100 % собственост на IRISL и е регистрираният собственик на съд, притежаван от IRISL или дружество, свързано с IRISL.

Директор на компанията е Ahmad Sarkandi.

23.05.2011

33.

Gomshall Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, остров Ман бизнес регистрационен № 111998C

Gomshall Shipping Company Ltd е дружество за прикритие на IRISL, намиращо се на остров Ман. То е 100 % собственост на IRISL и е регистрираният собственик на съд, притежаван от IRISL или дружество, свързано с IRISL.

Директор на компанията е Ahmad Sarkandi.

23.05.2011

34.

Horsham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, остров Ман Horsham Shipping Company Ltd — бизнес регистрационен № 111999C

Horsham Shipping Company Ltd е дружество за прикритие на IRISL, намиращо се на остров Ман. То е 100 % собственост на IRISL и е регистрираният собственик на съд, притежаван от IRISL или дружество, свързано с IRISL.

Директор на компанията е Ahmad Sarkandi.

23.05.2011


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ЛИЦА И ОБРАЗУВАНИЯ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 3

А.   Лица

 

Име

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

1.

Ali Akbar SALEHI

 

Министър на външните работи. Бивш ръководител на Организацията за атомна енергия на Иран (AEOI). AEOI наблюдава ядрената програма на Иран и е посочена по силата на Резолюция 1737 (2006) на ССООН.

23.05.2011


Б.   Образувания

 

Име

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

1.

Research Institute of Nuclear Science and Technology, известен още като Nuclear Science and Technology Research Institute — Научноизследователски институт за ядрена наука и технология

AEOI, PO Box 14395-836, Техеран

Подчинен на AEOI и продължаващ работата на нейното бивше научноизследователско поделение. Управителният директор на института е заместник-председателят на AEOI Mohammad Ghannadi (посочен в Резолюция 1737 на ССООН).

23.05.2011

2.

Ministry Of Defense And Support For Armed Forces Logistics — Министерство на отбраната и логистиката на въоръжените сили (известно още като Ministry Of Defense For Armed Forces Logistics; като MODAFL; като MODSAF)

Разположено на западната страна на улица, Dabestan, район Abbas Abad, Техеран, Иран

Отговаря за научноизследователските, развойните и производствените програми на Иран в областта на отбраната, включително подкрепа за ракетната и ядрената програма.

23.05.2011

3.

Iran Centrifuge Technology Company (известно още като TSA или TESA)

156 Golestan Street, Saradr-e Jangal, Техеран.

Iran Centrifuge Technology Company пое дейностите на Farayand Technique (посочено в Резолюция 1737 на ССООН). Дружеството произвежда части за центрофуги за обогатяване на уран и подкрепя пряко дейност, чувствителна по отношение на разпространението, която Резолюцията на ССООН изисква от Иран да спре. Изпълнява работа вместо Kalaye Electric Company (посочено в Резолюция 1737 на ССООН).

23.05.2011


24.5.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 136/85


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 2011/300/ОВППС НА СЪВЕТА

от 23 май 2011 година

за изпълнение на Решение 2011/137/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 31, параграф 2 от него,

като взе предвид Решение 2011/137/ОВППС на Съвета от 28 февруари 2011 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия (1), и по-специално член 8, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 28 февруари 2011 г. Съветът прие Решение 2011/137/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия.

(2)

Предвид на сериозната обстановка в Либия в списъците на подложените на ограничителни мерки лица и образувания, които се съдържат в приложения II и IV към Решение 2011/137/ОВППС, следва да бъдат включени още едно лице и още едно образувание,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Лицето, посочено в приложение I към настоящото решение, се добавя в списъците в приложения II и IV към Решение 2011/137/ОВППС.

2.   Образуванието, посочено в приложение II към настоящото решение се добавя в списъка в приложение IV към Решение 2011/137/ОВППС.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 23 май 2011 година.

За Съвета

Председател

C. ASHTON


(1)  ОВ L 58, 3.3.2011 г., стр. 53.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЛИЦЕ, ПОСОЧЕНО В ЧЛЕН 1, ПАРАГРАФ 1

 

Наименование

Информация за идентифициране

Основания

Дата на включване в списъка

1.

Полковник Taher Juwadi

Четвърти в командната верига на Революционната гвардия

Ключов член на режима на Qadhafi.

23.05.2011


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ОБРАЗУВАНИЕ, ПОСОЧЕНО В ЧЛЕН 1, ПАРАГРАФ 2

 

Наименование

Информация за идентифициране

Основания

Дата на включване в списъка

1.

Авиокомпания „Afriqiyah Airways“

Afriqiyah Airways

1st Floor

Waha Building

273, Omar Almokhtar Street

P.O.Box 83428

Tripoli, Libya

Е-mail: afriqiyah@afriqiyah.aero

Либийско дъщерно дружество на/притежавано от Libyan African Investment Portfolio — образувание, притежавано и контролирано от режима и посочено в регламента на ЕС.

23.05.2011


24.5.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 136/87


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 2011/301/ОВППС НА СЪВЕТА

от 23 май 2011 година

за изпълнение на Решение 2010/639/ОВППС относно ограничителните мерки срещу някои длъжностни лица на Беларус

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договорът за Европейския съюз, по-специално член 31, параграф 2 от него,

като взе предвид Решение 2010/639/ОВППС на Съвета от 25 октомври 2010 г. относно ограничителните мерки срещу някои длъжностни лица на Беларус (1), и по-специално член 4, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 25 октомври 2010 г. Съветът прие Решение 2010/639/ОВППС относно ограничителните мерки срещу някои длъжностни лица на Беларус.

(2)

С оглед на тежкото положение в Беларус в списъка на лицата, на които са наложени ограничителни мерки, съдържащ се в приложение IIIА към Решение 2010/639/ОВППС, следва да бъдат добавени още лица,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Лицата, изброени в приложението към настоящото решение, се добавят в списъка, съдържащ се в приложение IIIA към Решение 2010/639/ОВППС.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 23 май 2011 година.

За Съвета

Председател

C. ASHTON


(1)  ОВ L 280, 26.10.2010 г., стр. 18.


ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 1

 

Имена

(транскрипция на изписването на беларуски език)

(транскрипция на изписването на руски език)

Имена (изписване на беларуски език)

Имена (изписване на руски език)

Дата и място на раждане

Длъжност

1.

Shykarou, Uladzislau

Shikarov, Vladislav

Шыкароў Уладзiслаў

Шикаров Владислав

 

Съдия от съда на Железнодорожни район във Витебск. Осъжда няколко протестиращи по време на апелативния процес, независимо от факта, че Първоинстанционният съд не ги е счел за виновни.

2.

Merkul, Natallia Viktarauna

Merkul, Natalia Viktorovna

(Merkul, Natalya Viktorovna)

Меркуль Наталля Вiктараўна

Меркуль Наталья Викторовна

Дата на раждане:

13.11.1964 г.

Директор на гимназията в град Талков, Пукховичи район. На 27 януари 2011 г. уволнява Наталия Илинич, високо ценена учителка в гимназията, заради политическите ѝ убеждения и участието ѝ в събитията от 19 декември 2010 г.

3.

Akulich, Sviatlana Rastsislavauna

Okulich, Svetlana Rostislavovna

Акулiч Святлана Расцiславаўна

Окулич Светлана Ростиславовна

Дата на раждане:

27.8.1948 г. или 1949 г.

Съдия от съда в Пукховичи район. Неправомерно отхвърля иска на Наталия Илинич да бъде възстановена като учителка в гимназията в град Талков.

4.

Pykina, Natallia

Pykina, Natalia

(Pykina, Natalya)

Пыкiна Наталля

Пыкина Наталья

 

Съдия от съда в Партизански район, отговаря за случая „Лиховид“. Осъжда г-н Лиховид, активист на „Движението за свобода“, на три и половина години затвор при строг режим.

5.

Mazouka, Siarhei

Mazovka, Sergei (Mazovko, Sergey)

Мазоўка Сяргей

Мазовка Сергей/Мазовко Сергей

 

Прокурор по случая „Дашкевич—Лобов“. Дмитрий Дашкевич и Едуард Лобов, активисти на Младежкия фронт, са осъдени на няколко години затвор за хулиганство. Истинската причина за лишаването им от свобода е активното участие на двамата в кампанията за изборите през декември 2010 г., в която подкрепят един от кандидатите на опозицията.

6.

Aliaksandrau, Dzmitry Piatrovich

Aleksandrov, Dmitri Petrovich

Аляксандраў Дзмiтрый Пятровiч

Александров Дмитрий Петрович

 

Съдия от Висшия икономически съд. Потвърждава забраната на независимата радиостанция „Авторадио“. („Авторадио“ е забранена по обвинение за „излъчване на призиви за масови безредици по време на президентската кампания през декември 2010 г.“ По силата на действащ договор радиостанцията излъчва предизборната програма на г-н Санников, един от кандидатите на опозицията, в която се заявява „бъдещето ще се реши не в кухнята, а на площада!“).

7.

Vakulchyk, Valery

Vakulchik, Valeri

Вакульчык Валерый

Вакульчик Валерий

 

Ръководител на Центъра за анализи в администрацията на президента, отговарящ за телекомуникациите, по-специално наблюдението, филтрирането, подслушването, контрола и спирането на различни канали за комуникация, например интернет.

8.

Chatviartkova, Natallia

Chetvertkova, Natalia

(Chetvertkova, Natalya)

Чатвярткова Наталля

Четверткова Наталья

 

Съдия от съда в Партизански район на Минск. Тя разглежда процеса на бившия кандидат за президент Андрей Санников, активиста и представител на гражданското общество Иля Василевич, Федор Мирзоянов, Олег Гнедчик и Владимир Еременко. Начинът, по който води процеса, е в явно нарушение на Наказателно-процесуалния кодекс. Тя приема срещу обвиняемите да се използват доказателства и свидетелски показания, които нямат отношение към тях.

9.

Bulash, Ala

Bulash, Alla

Булаш Ала

Булаш Алла

 

Съдия от съда в Октомврийски район на Минск. Тя разглежда делото на Павел Виноградов, Дмитрий Дрозд, Александър Киркевич, Андрей Протасеня, Владимир Хомиченко. Начинът, по който води процеса, е в явно нарушение на Наказателно-процесуалния кодекс. Тя приема срещу обвиняемите да се използват доказателства и свидетелски показания, които нямат отношение към тях.

10.

Barovski Aliaksandr Genadzevich

Borovski Aleksandr Gennadievich

Бароўскi Аляксандр Генадзевiч

Боровский Александр Геннадиевич

 

Прокурор от съда в Октомврийски район на Минск. Той разглежда делото на Павел Виноградов, Дмитрий Дрозд, Александър Киркевич, Владимир Хомиченко. Повдигнатото от него обвинение има ясна и непосредствена политическа мотивация и е в явно нарушение на Наказателно-процесуалния кодекс. То се основава на погрешна класификация на събитията от 19 декември 2010 г., която не се подкрепя от доказателствата и свидетелските показания.

11.

Simanouski Dmitri Valerevich

Simanovski Dmitri Valerievich

Сiманоўскi Дмiтрый Валер'евiч

Симановский Дмитрий Валериевич

 

Прокурор от съда в Първомайски район на Минск. Той разглежда делото на Дмитрий Бондаренко. Повдигнатото от него обвинение има ясна и непосредствена политическа мотивация и е в явно нарушение на Наказателно-процесуалния кодекс. То се основава на погрешна класификация на събитията от 19 декември 2010 г., която не се подкрепя от доказателствата и свидетелските показания.

12.

Brysina, Zhanna

Brysina, Zhanna (Brisina, Zhanna)

Брысiна Жанна

Брысина Жанна/Брисина Жанна

 

Съдия от съда в Заводски район на Минск, разглежда делото на Ирина Халип, Сергей Марцелев, Павел Северинец — изтъкнати представители на гражданското общество. Начинът, по който води процеса, е в явно нарушение на Наказателно-процесуалния кодекс. Тя приема срещу обвиняемите да се използват доказателства и свидетелски показания, които нямат отношение към тях.

13.

Zhukovski, Sergei Konstantynovych

Жукоўскi Сяргей Канстанцiнавiч

Жуковский, Сергей Константинович

 

Прокурор от съда в Заводски район на Минск, който разглежда делото на Ирина Халип, Сергей Марцелев, Павел Северинец — изтъкнати представители на гражданското общество. Повдигнатото от него обвинение има ясна и непосредствена политическа мотивация и е в явно нарушение на Наказателно-процесуалния кодекс. То се основава на погрешна класификация на събитията от 19 декември 2010 г., която не се подкрепя от доказателствата и свидетелските показания.


24.5.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 136/91


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 2011/302/ОВППС НА СЪВЕТА

от 23 май 2011 година

за изпълнение на Решение 2011/273/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 31, параграф 2 от него,

като взе предвид Решение 2011/273/ОВППС на Съвета от 9 май 2011 г. относно ограничителни мерки срещу Сирия (1), и по-специално член 5, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 9 май 2011 г. Съветът прие Решение 2011/273/ОВППС.

(2)

Предвид сериозната обстановка в Сирия в списъка на подлежащите на ограничителни мерки лица и образувания, който се съдържа в приложението към Решение 2011/273/ОВППС, следва да бъдат добавени лица.

(3)

Информацията, отнасяща се за определени лица от списъка в приложението към посоченото решение, следва да се актуализира,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение 2011/273/ОВППС се заменя с текста, изложен в приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила от датата на неговото приемане.

Съставено в Брюксел на 23 май 2011 година.

За Съвета

Председател

C. ASHTON


(1)  ОВ L 121, 10.5.2011 г., стр. 11.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСЪК НА ЛИЦАТА И ОБРАЗУВАНИЯТА, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕНОВЕ 3 И 4

Лица

 

Име

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

1.

Bashar Al-Assad

Роден на 11.9.1965 г. в Дамаск; дипломатически паспорт № D1903

Президент на републиката; Поръчител и главен ръководител на репресиите срещу протестиращите.

23.05.2011

2.

Mahir (известен също като Maher) Al-Assad

Роден на 8.12.1967 г.; дипломатически паспорт № 4138

Командир на 4-та бронирана дивизия, член на централното командване на партия Baath, силово лице в Републиканската гвардия; брат на президента Bashar Al-Assad; главен ръководител на репресиите срещу протестиращите.

23.05.2011

3.

Ali Mamluk (известен също като Mamlouk)

Роден на 19.2.1946 г. в Дамаск; дипломатически паспорт № 983

Началник на сирийската Генерална разузнавателна дирекция (General Intelligence Directorate, GID); замесен в насилието над протестиращите.

23.05.2011

4.

Muhammad Ibrahim Al-Sha’ar (известен също като Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

 

Министър на вътрешните работи; замесен в насилието над протестиращите.

23.05.2011

5.

Atej (известен също като Atef, Atif) Najib

 

Бивш началник на дирекцията по политическа сигурност (Political Security Directorate) в Deraa; братовчед на президента Bashar Al-Assad; замесен в насилието над протестиращите.

23.05.2011

6.

Hafiz Makhluf (известен също като Hafez Makhlouf)

Роден на 2.4.1971 г. в Дамаск; дипломатически паспорт № 2246

Полковник, началник на звено в Генералната разузнавателна дирекция, клон Дамаск; братовчед на президента Bashar Al-Assad; близък на Mahir Al-Assad; замесен в насилието над протестиращите.

23.05.2011

7.

Muhammad Dib Zaytun (известен също като Mohammed Dib Zeitoun)

Роден на 20.5.1951 г. в Дамаск; дипломатически паспорт № D 000 00 13 00

Началник на дирекция „Политическа сигурност“; замесен в насилието над протестиращите.

23.05.2011

8.

Amjad Al-Abbas

 

Началник „Политическа сигурност“ в Banyas; замесен в насилието над протестиращите в Baida.

23.05.2011

9.

Rami Makhlouf

Роден на 10.7.1969 г. в Дамаск; паспорт № 454224

Сирийски бизнесмен; съдружник на Mahir Al-Assad; братовчед на президента Bashar Al-Assad; финансира режима, с което прави възможно насилието над протестиращите.

23.05.2011

10.

Abd Al-Fatah Qudsiyah

Роден през 1953 г. в Hama; дипломатически паспорт № D0005788

Началник на сирийското военно разузнаване (Syrian Military Intelligence, SMI); участвал в репресиите срещу цивилното население.

23.05.2011

11.

Jamil Hassan

 

Началник на разузнаването на сирийските военновъздушни сили; участвал в репресиите срещу цивилното население.

23.05.2011

12.

Rustum Ghazali

Роден на 3.5.1953 г. в Deraa; дипломатически паспорт № D 000 000 887

Началник на клона на сирийското военно разузнаване за провинция Дамаск; замесен в репресиите срещу цивилното население.

23.05.2011

13.

Fawwaz Al-Assad

Роден на 18.6.1962 г. в Kerdala; паспорт № 88238

Замесен в репресиите срещу цивилното население като част от милицията „Shabiha“.

23.05.2011

14.

Munzir Al-Assad

Роден на 1.3.1961 г. в Lattaquié; паспорт № 86449 и № 842781

Замесен в репресиите срещу цивилното население като част от милицията „Shabiha“.

23.05.2011

15.

Asif Shawkat

Роден на 15.1.1950 г. в Al-Madehleh, Tartus

Заместник началник щаб по въпросите на сигурността и разузнаването; замесен в репресиите срещу цивилното население.

23.05.2011

16.

Hisham Ikhtiyar

Роден през 1941 г.

Ръководител на Националното бюро по сигурността на Сирия; замесен в репресиите срещу цивилното население.

23.05.2011

17.

Faruq Al Shar'

Роден на 10.12.1938 г.

Вицепрезидент на Сирия; замесен в репресиите срещу цивилното население.

23.05.2011

18.

Muhammad Nasif Khayrbik

Роден на 10.4.1937 г. (или на 20.5.1937 г.) в Hama, дипломатически паспорт № 0002250

Помощник вицепрезидент на Сирия по въпросите на националната сигурност; замесен в репресиите срещу цивилното население.

23.05.2011

19.

Mohamed Hamcho

Роден на 20.5.1966 г.; паспорт № 002954347

Зет на Mahir Al-Assad; бизнесмен и местен агент на много чуждестранни дружества; финансира режима, с което прави възможни репресиите срещу протестиращите.

23.05.2011

20.

Iyad (изв. също като Eyad) Makhlouf

Роден на 21.1.1973 г. в Дамаск; паспорт № N001820740

Брат на Rami Makhlouf и служител в Генералната разузнавателна дирекция, замесен в репресиите срещу цивилното население.

23.05.2011

21.

Bassam Al Hassan

 

Съветник на президента по стратегическите въпроси; замесен в репресиите срещу цивилното население.

23.05.2011

22.

Dawud Rajiha

 

Началник на щаба на въоръжените сили, отговорен за участието на военните в репресиите срещу мирните демонстранти.

23.05.2011

23.

Ihab (известен също като Ehab, Iehab) Makhlouf

Роден на 21.1.1973 г. в Дамаск; паспорт № N002848852

Вицепрезидент на SyriaTel и отговарящ за компанията на Rami Makhlouf в САЩ; финансира режима, с което прави възможно насилието над протестиращите.

23.05.2011“


24.5.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 136/95


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 20 май 2011 година

за даване на разрешение за методи за класификация на кланични трупове на свине в Нидерландия

(нотифицирано под номер C(2011) 3427)

(само текстът на нидерландски език е автентичен)

(2011/303/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 43, буква м) във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

В буква Б, раздел IV, точка 1 от приложение V към Регламент (ЕО) № 1234/2007 се предвижда, че за класификацията на кланичните трупове на свинете съдържанието на постно месо в кланичния труп се оценява чрез методи на класификация, разрешени от Комисията, като това могат да са единствено статистически доказани методи за оценка, които почиват на физическо измерване на една или повече анатомични части на кланичния труп на свиня. Разрешаването на един или друг метод за класификация зависи от неговото съответствие на максимално допустимата статистическа грешка при оценката. Допустимата грешка е определена в член 23, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/2008 на Комисията от 10 декември 2008 г. за установяване на подробни правила за прилагане на скалите на Общността за класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце и за отчитане на цените, свързани с тях (2).

(2)

С Решение 2005/627/ЕО (3) Комисията разреши използването на два метода за класификация на кланични трупове на свине в Нидерландия.

(3)

Поради техническа адаптация и факта, че се очаква промяна в популацията от свине в Нидерландия, а именно кастрираните мъжки екземпляри да изчезнат в близко бъдеще, Нидерландия поиска Комисията да разреши три метода за класификация на кланични трупове на свине на нейната територия и представи подробно описание на пробното разрязване, като указа принципите, на които се основават тези методи, резултатите от пробното разрязване и уравненията, използвани за изчисляване на процента постно месо в протокола, предвиден в член 23, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1249/2008.

(4)

След разглеждане на това искане бе установено, че условията за разрешаване на горепосочените методи за класификация са изпълнени. Поради това тези методи за класификация следва да бъдат разрешени в Нидерландия.

(5)

Не трябва да се допускат изменения на уредите или методите за класификация, освен ако не са изрично разрешени чрез решение на Комисията.

(6)

С цел яснота и правна сигурност Решение 2005/627/ЕО следва да бъде отменено.

(7)

Като се вземат предвид техническите обстоятелства при въвеждане на нови уреди и нови уравнения, методите за класификация на кланични трупове на свине, разрешени от настоящото решение, следва да се прилагат от 3 октомври 2011 г.

(8)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Съгласно буква Б, раздел IV, точка 1 от приложение V към Регламент (ЕО) № 1234/2007 с настоящото се разрешава използването на следните методи за класификация на кланични трупове на свине в Нидерландия:

уреда Hennessy Grading Probe (HGP 7) и съответните методи за оценка към него, подробности за които са дадени в част 1 от приложението;

уреда Capteur Gras/Maigre — Sydel (CGM) и съответните методи за оценка към него, подробности за които са дадени в част 2 от приложението;

уреда CSB Image-Meater (CSB) и съответните методи за оценка към него, подробности за които са дадени в част 3 от приложението.

Член 2

Не се допускат изменения на уредите или методите за класификация, освен ако не са изрично разрешени чрез решение на Комисията.

Член 3

Решение 2005/627/ЕО се отменя.

Член 4

Настоящото решение се прилага, считано от 3 октомври 2011 г.

Член 5

Адресат на настоящото решение е Кралство Нидерландия.

Съставено в Брюксел на 20 май 2011 година.

За Комисията

Dacian CIOLOŞ

Член на Комисията


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 337, 16.12.2008 г., стр. 3.

(3)  ОВ L 224, 30.8.2005 г., стр. 17.


ПРИЛОЖЕНИЕ

МЕТОДИ ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА КЛАНИЧНИ ТРУПОВЕ НА СВИНЕ В НИДЕРЛАНДИЯ

ЧАСТ 1

Hennessy Grading Probe (HGP 7)

1.

Предвидените в тази част правила се прилагат, когато класификацията на кланичните трупове на свине се извършва с уреда, известен като „Hennessy grading probe (HGP 7)“.

2.

Уредът е снабден със сонда с диаметър 5,95 mm (и има по 6,3 mm острие от всяка от страните на сондата при върха ѝ), съдържаща фотодиод (светодиод на Siemens от типа LYU 260-EO и фотоприемник от типа 58 MR) и с работно разстояние между 0 и 120 mm. Резултатите от измерванията се превръщат в оценено съдържание на постно месо с помощта на самия HGP 7, както и на компютър, свързан към него.

3.

Съдържанието на постно месо в кланичните трупове се изчислява по следната формула:

LMP = 65,92 – 0,6337 * Сланина + 0,0446 * Мускул

където:

LMP

=

оцененото процентно съдържание на постно месо в кланичния труп,

Сланина

=

измерената от HGP7 дебелина на сланината (включително кожата) в милиметри, от третото до четвъртото ребро, считано от последното ребро, на 6 cm от медианата на трупа,

Мускул

=

измерената от HGP7 дебелина на мускула (включително кожата) в милиметри, измерена по същото време и на същото място като Сланината.

Тази формула се отнася до кланични трупове с тегло между 73,5 и 107,5 килограма.

ЧАСТ 2

Capteur Gras/Maigre — Sydel (CGM)

1.

Предвидените в тази част правила се прилагат, когато класификацията на кланичните трупове на свине се извършва с уреда, известен като „Capteur Gras/Maigre — Sydel (CGM)“.

2.

Уредът е снабден със сонда Sydel с висока разделителна способност и диаметър 8 mm, инфрачервен светодиод (Honeywell) и два светлинни сензора (Honeywell). Работното разстояние е между 0 и 95 mm.

Резултатите от измерванията се трансформират в оценено съдържание на постно месо от самия уред CGM.

3.

Съдържанието на постно месо в кланичните трупове се изчислява по следната формула:

LMP = 66,86 – 0,6549 * Сланина + 0,0207 * Мускул

където:

LMP

=

оцененото процентно съдържание на постно месо в кланичния труп,

Сланина

=

измерената от CGM дебелина на сланината (включително кожата) в милиметри, от третото до четвъртото ребро, считано от последното ребро, на 6 cm от медианата на трупа,

Мускул

=

измерената от CGM дебелина на мускула (включително кожата) в милиметри, измерена по същото време и на същото място като Сланината.

Тази формула се отнася до кланични трупове с тегло между 73,5 и 107,5 килограма.

ЧАСТ 3

CSB Image-Meater (CSB)

1.

Правилата в тази част се прилагат, когато класификацията на кланичните трупове на свине се извършва с уреда, известен като „CSB Image-Meater (CSB)“.

2.

Уредът CSB Image-Meater се състои по-специално от видеокамера, компютър, снабден с карта за анализ на изображенията, екран, принтер, команден механизъм, пусков механизъм и интерфейси. Променливите на Image-Meater (16 на брой) се измерват по линията на разреза в областта на бута (около мускула gluteus medius):

Резултатите от измерванията се трансформират в приблизително процентно съдържание на постно месо с помощта на компютър.

3.

Съдържанието на постно месо в кланичните трупове се изчислява по следната формула:

LMP = 65,2212 – 0,2741 S + 0,0160 F – 0,0302 ML – 0,2648 MS + 0,0831 MF – 0,1002 WL – 0,0509 WaS + 0,0172 WaF – 0,0169 WbS + 0,0006 WbF + 0,0341 WcS – 0,0097 WcF + 0,0223 WdS – 0,0008 WdF + 0,0132 ES – 0,0124 IS,

където 16-те параметъра, измерени със CSB по линията на разреза, са:

LMP

=

оцененото процентно съдържание на постно месо в кланичния труп,

S

=

дебелината на сланината, минимална дебелина на сланината върху мускула gluteus medius (mm),

F

=

дебелината на мускула, минимална дебелина на мускула между предния край на мускула gluteus medius и гръбния край на медуларния канал (mm),

ML

=

дължината на мускула gluteus medius (mm),

MS

=

средната дебелина на бекона под мускула gluteus medius (mm),

MF

=

дебелината на постното месо под мускула gluteus medius (mm),

WL

=

средната дължина на прешлените, включително гръбначните дискове (mm),

Wa,b,c,dS

=

средната дебелина на бекона под първия измерен прешлен (a) и три други прешлена (b, c, d) (mm),

Wa,b,c,dF

=

средната дебелина на постното месо под първия измерен прешлен (a) и три други прешлена (b, c, d) (mm),

ES

=

средната дебелина на външния бекон над четирите измерени прешлена (mm),

IS

=

средна дебелина на вътрешния бекон над четирите измерени прешлена (mm).

4.

Описанието на точките за измерване е дадено в част II от протокола, представен на Комисията от Нидерландия в съответствие с член 23, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1249/2008.

Тази формула се отнася до кланични трупове с тегло между 73,5 и 107,5 килограма.


24.5.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 136/99


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 23 май 2011 година

за предоставяне на някои страни на освобождаване от разширяването на обхвата, по отношение на някои велосипедни части, на антидъмпинговото мито за велосипеди с произход от Китайската народна република, наложено с Регламент (ЕИО) № 2474/93 на Съвета, последно оставено в сила и изменено с Регламент (ЕО) № 1095/2005, и за отмяна на разрешените на някои страни, съгласно Регламент (ЕО) № 88/97 на Комисията, временно спиране и освобождаване от плащането на антидъмпинговото мито, наложено и върху някои велосипедни части с произход от Китайската народна република

(нотифицирано под номер C(2011) 3543)

(2011/304/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (1) (наричан по-долу „основният регламент“),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 71/97 на Съвета (2) (наричан по-долу „регламентът за разширяване“) за разширяване обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент (ЕИО) № 2474/93 (3) по отношение на велосипедите с произход от Китайската народна република, върху вноса на някои велосипедни части от Китайската народна република и за събиране на митото с разширен обхват, наложено и върху този внос, регистриран съгласно Регламент (ЕО) № 703/96,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 88/97 на Комисията от 20 януари 1997 г. за разрешаване освобождаването на вноса на някои велосипедни части с произход от Китайската народна република от разширяването с Регламент (ЕО) № 71/97 на Съвета на антидъмпинговото мито, наложено с Регламент (ЕИО) № 2474/93 на Съвета (4), (наричан по-долу „регламентът за освобождаване“), и по-специално член 7 от него,

след консултация с Консултативния комитет,

като има предвид, че:

(1)

След влизането в сила на регламента за освобождаване редица дружества, чиято дейност се състои в комплектоването на велосипеди, подадоха заявления съгласно член 3 от посочения регламент за освобождаване от антидъмпинговото мито, което бе наложено и върху вноса на някои велосипедни части от Китайската народна република с Регламент (ЕО) № 71/97 (наричано по-долу „антидъмпингово мито с разширен обхват“). Комисията публикува в Официален вестник серия от списъци на дружества, чиято дейност се състои в комплектоването на велосипеди (5), за които плащането на антидъмпинговото мито с разширен обхват по отношение на осъществявания от тях внос на основни велосипедни части, декларирани за свободно обращение, беше временно спряно съгласно член 5, параграф 1 от регламента за освобождаване.

(2)

След последното публикуване на списъка на подложените на проверка страни (6) беше избран основен период на проверка. Този период бе определен от 1 януари 2010 г. до 31 август 2010 г. Бе поискана допълнителна информация за 2008 и 2009 година. До всички страни, които е трябвало да бъдат оценени, е бил изпратен въпросник с искане да предоставят информация за операциите по комплектоване, осъществени през съответния период на проверка.

(3)

Комисията бе също така уведомена за ликвидацията на две дружества, освободени от антидъмпинговото мито с разширен обхват върху велосипедни части. Освен това още едно дружество не изпълни условията на Регламент (ЕО) № 88/97 на Комисията. За тези дружества освобождаването от мито ще бъде отменено.

А.   ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ МИТО, ЗА КОИТО ПРЕДИ ТОВА Е БИЛО РАЗРЕШЕНО ВРЕМЕННО СПИРАНЕ

A.1.   Приемливи заявления за освобождаване от мито

(4)

Комисията получи от страните, изброени в таблица 1 по-долу, цялата информация, необходима, за да бъде определено доколко са приемливи техните заявления. На тези страни вече беше разрешено временно спиране на плащането на мито, което влезе в сила от деня, в който Комисията получи първата пълна документация за заявлението. Новата поискана и предоставена информация бе разгледана и проверена, като при необходимост това бе извършено в помещенията на съответните страни. Въз основа на тази информация Комисията установи, че заявленията, подадени от страните, изброени в таблица 1 по-долу, са приемливи съгласно член 4, параграф 1 от регламента за освобождаване.

Таблица 1

Име

Адрес

Държава

Допълнителен код по ТАРИК

Sektor S.R.L.

Via Don Peruzzi 27/B, 36027 Rosa’ (VI)

Италия

A956

Sintema Sport S.R.L.

Via delle Valli 7, 20042 Albiate (MB) (postal code will change to 20847)

Италия

A970

Wilier Triestina S.P.A.

Via Fratel M. Venzo 11/1, 36028 Rossano Veneto (VI)

Италия

A963

(5)

Окончателно установените от Комисията факти показват, че за всички операции по комплектоване на велосипеди на тези заявители стойността на частите с произход от Китайската народна република, използвани при комплектоването, не надвишава 60 % от общата стойност на частите, използвани при комплектоването. Следователно те не попадат в обхвата на член 13, параграф 2 от основния регламент.

(6)

Поради тази причина и в съответствие с член 7, параграф 1 от регламента за освобождаване посочените в горната таблица страни следва да бъдат освободени от антидъмпинговото мито с разширен обхват.

(7)

Съгласно член 7, параграф 2 от регламента за освобождаване, освобождаването на страните, изброени в таблица 1, от антидъмпинговото мито с разширен обхват следва да влезе в сила от датата на получаване на техните заявления. Освен това тяхното митническо задължение, произтичащо от антидъмпинговото мито с разширен обхват, следва да се счита за недействително, считано от датата на получаване на заявленията им за освобождаване от мито.

(8)

Дружество Sintema Sport S.R.L. уведоми Комисията, че от април 2011 г. пощенският код на дружеството ще се промени от 20042 на 20847, поради това, че община Albiate вече не влиза в състава на провинция Милано, а в този на провинция Монца.

A.2.   Неприемливи заявления за освобождаване от мито

(9)

Страните, включени в таблица 2 по-долу, също подадоха заявление за освобождаване от антидъмпинговото мито с разширен обхват.

Таблица 2

Име

Адрес

Държава

Допълнителен код по ТАРИК

Bicicletas JL

C/Alhama № 64, 14900 Lucena

Испания

A982

Eddy Merckx Cycles N.V.

Birrebeekstraat 1, 1860 Meise

Белгия

A954

Euro-Bike Produktionsgesellschaft mbH

Biaser Strasse 29, 39261 Zerbst

Германия

A873

KHK Bike Handels GmbH

Industriestrasse 21a, 97483 Eltmann

Германия

A965

S.C. Rich Euro Bike S.R.L.

Bucuresti-Urziceni Route, № 54A, 077010 Afumati, Ilfov County

Румъния

A895

Trade Invest spol. s r.o.

Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10

Чешка република

A962

(10)

Две страни не са използвали велосипедни части, предмет на антидъмпингово мито, в операциите си по комплектоване, извършени през периода на проверка. Една страна уведоми Комисията, че за в бъдеще няма да се нуждае от освобождаване от мито. Две страни не отговориха на въпросника и заявиха, че не са използвали велосипедни части, предмет на антидъмпингово мито, в операциите си по комплектоване. Една страна е в ликвидация.

(11)

Тъй като страните, изброени в таблица 2, не отговарят на критериите за освобождаване от мито Комисията трябва да отхвърли заявлението им за освобождаване от мито в съответствие с член 7, параграф 3 от регламента за освобождаване. С оглед на гореизложеното временното спиране на плащането на антидъмпинговото мито с разширен обхват по член 5 от регламента за освобождаване трябва да бъде отменено, а антидъмпинговото мито с разширен обхват трябва да се събира, считано от датата на получаване на подаденото от тази страна заявление.

A.3   Отмяна

(12)

Освобождаването от мито на страните, включени в таблица 3 по-долу, трябва да бъде отменено.

Таблица 3

Име

Адрес

Държава

Допълнителен код по ТАРИК

Biria Bike GmbH

Hauptstrasse 37, 01904 Neukirch/Lausitz

Германия

8062

Moore Large & Co.

Gramplan Buildings, Sinfin Lane, DE24 9GL Derby

Обединеното кралство

8963

N&W Cycle GmbH

Mühlenhof 5, 51598 Friesenhagen

Германия

A852

(13)

Тези дружества са били освободени от антидъмпинговото мито с разширен обхват, наложено върху велосипедни части. Комисията бе уведомена за това, че дейността на едно от тези дружества вече е прекратена, а друго е в производство по ликвидация. Приведени до знанието на Комисията доказателства сочат, че друго дружество е преустановило операциите си по комплектоване и е препродало внесените части на страна, която не е освободена от митото. Въпреки че този внос попада извън обхвата на режима на освобождаване, дружеството е продължило да внася, като използва режима на освобождаване. Поради това, че дружеството не извършва комплектоване, то не изпълнява задълженията си по член 8 от регламента за освобождаване, а именно да гарантира, че комплектоването не попада в обхвата на член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009, както и не могат да се приведат убедителни доказателства за употребата на получените доставки. Поради това освобождаването от мито трябваше да бъде отменено в съответствие с член 10 от регламента за освобождаване.

Б.   ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ МИТО, ЗА КОИТО ПРЕДИ ТОВА НЕ Е БИЛО РАЗРЕШЕНО ВРЕМЕННО СПИРАНЕ

(14)

С настоящото заинтересованите страни се уведомяват, че бяха получени допълнителни заявления за освобождаване от мито съгласно член 3 от регламента за освобождаване от страните, изброени в таблица 3. В резултат от тези заявления временното спиране на плащането на митото с разширен обхват следва да влезе в сила, считано от датата, посочена в колоната, озаглавена „Дата на влизане в сила“:

Таблица 4

Име

Адрес

Държава

Дата на влизане в сила

Допълнителен код по ТАРИК

Bikeworks AC GmbH

Ernst-Abbe-Strasse 28, 52249 Eschweiler

Германия

11.6.2010 г.

A980

Blue Factory Team S.L.

Elche Parque Industrial, C/Torres y Villarroel, 6, 03203 Elche

Испания

16.7.2010 г.

A984

Code X Sp. z o.o.

Olszanka 109, 33-386 Podegrodzie (initially ul. Krolewska nr 16, 00-103 Warszawa)

Полша

22.1.2010 г.

A966

JETLANE SAS (initially JET’LEAN)

4, boulevard de Mons, 59650 Villeneuve d’Ascq

Франция

18.2.2010 г.

A968

Maxtec Ltd.

1, Goliamokonarsko Shosse, 4204 Tsaratsovo, Plovdiv

България

15.10.2010 г.

A991

Metelli di Staffoni Mario & C.S.A.S.

Via Trento 68, 25030 Trenzano (BS)

Италия

13.4.2010 г.

A979

Müller GmbH

Riedlerweg 7, 8054 Graz

Австрия

30.3.2010 г.

A978 (първоначално A977)

Unicykel AB

Aröds Industrieväg 14, 422 43 Hisings Backa

Швеция

11.1.2010 г.

A967

(15)

За дружество Code X Sp. z o.o. временното спиране на плащането на митото влезе в сила на 22 януари 2010 г. Междувременно обаче дружеството промени адреса на своето седалище от ul. Krolewska nr 16, 00-103 Warszawa на Olszanka 109, 33-386 Podegrodzie. Тази промяна на седалището не засяга първоначалното заявление за временно спиране на плащането на митото. За дружество JET’LEAN временното спиране на плащането на митото влезе в сила на 18 февруари 2010 г. Междувременно обаче юридическото наименование на дружеството бе променено от JET’LEAN на JETLANE. Тази промяна в наименованието не засяга първоначалното заявление за временно спиране на плащането на митото. За дружество Müller GmbH временното спиране на плащането на митото влезе в сила на 30 март 2010 г. Допълнителният код по ТАРИК A977, който първоначално бе определен за дружество Müller GmbH, бе определен по погрешка два пъти и бе оттеглен. Считано от 3 юни 2010 г. за дружество Müller GmbH бе определен допълнителен код по ТАРИК A978. Тази промяна в кода не засяга първоначалното заявление за временно спиране на плащането на митото.

(16)

Всички дружества, изброени в таблици 1—4 по-горе, бяха уведомени и им бе предоставена възможност да направят коментар. Противно на първоначалната информация, с която разполагаше Комисията, бе установено, че дружество IMACycles Bicicletas e Motociclos Lda в действителност не е било в ликвидация. Вследствие на това освобождаването от плащане за това дружество няма да бъде отменено и името на дружеството бе извадено от таблица 3. Нито един от другите получени коментари не бе от такова естество, че да промени заключенията, изложени в настоящото решение,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Страните, изброени по-долу в таблица 1, се освобождават от установеното с Регламент (ЕО) № 71/97 на Съвета разширяване на обхвата на окончателното антидъмпингово мито за велосипеди с произход от Китайската народна република върху вноса на някои велосипедни части с произход от Китайската народна република, наложено с Регламент (ЕИО) № 2474/93 на Съвета, последно изменено и оставено в сила с Регламент (ЕО) № 1095/2005.

Освобождаването от плащането на митото влиза в сила за всяка една страна, считано от съответната дата, посочена в колоната, озаглавена „Дата на влизане в сила“.

Таблица 1

Списък на страните, които следва да се освободят от плащането на митото

Име

Адрес

Държава

Освобождаване съгласно Регламент (ЕО) № 88/97

Дата на влизане в сила

Допълнителен код по ТАРИК

Sektor S.R.L.

Via Don Peruzzi 27/B, 36027 Rosa’ (VI)

Италия

Член 7

27.5.2009 г.

A956

Sintema Sport S.R.L.

Via delle Valli 7, 20042 Albiate (MB) (postal code will change to 20847)

Италия

Член 7

22.2.2010 г.

A970

Wilier Triestina S.P.A.

Via Fratel M. Venzo 11/1, 36028 Rossano Veneto (VI)

Италия

Член 7

3.11.2009 г.

A963

Член 2

Заявленията за освобождаване от плащането на антидъмпинговото мито с разширен обхват съгласно член 3 от Регламент (ЕО) № 88/97, подадени от страните, изброени по-долу в таблица 2, се отхвърлят.

Временното спиране на плащането на антидъмпинговото мито с разширен обхват съгласно член 5 от Регламент (ЕО) № 88/97 се отменя за разглежданите страни, считано от съответната дата, посочена в колоната, озаглавена „Дата на влизане в сила“.

Таблица 2

Списък на страните, за които да се отмени временното спиране на плащането на митото

Име

Адрес

Държава

Временно спиране съгласно Регламент (ЕО) № 88/97

Дата на влизане в сила

Допълнителен код по ТАРИК

Bicicletas JL

C/Alhama № 64, 14900 Lucena

Испания

Член 5

5.7.2010 г.

A982

Eddy Merckx Cycles N.V.

Birrebeekstraat 1, 1860 Meise

Белгия

Член 5

30.4.2009 г.

A954

Euro-Bike Produktionsgesellschaft mbH

Biaser Strasse 29, 39261 Zerbst

Германия

Член 5

15.10.2007 г.

A873

KHK Bike Handels GmbH

Industriestrasse 21a, 97483 Eltmann

Германия

Член 5

3.12.2009 г.

A965

S.C. Rich Euro Bike S.R.L.

Bucuresti-Urziceni Route, № 54A, 077010 Afumati, Ilfov County

Румъния

Член 5

10.7.2008 г.

A895

Trade Invest spol. s r.o.

Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10

Чешка република

Член 5

20.10.2009 г.

A962

Член 3

Освобождаването от плащането на антидъмпинговото мито с разширен обхват съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 88/97 за страните, изброени по-долу в таблица 3, следва да се отмени съгласно член 10 от регламента за освобождаване.

Освобождаването от плащането на антидъмпинговото мито с разширен обхват се отменя за разглежданите страни, считано от съответната дата, посочена в колоната, озаглавена „Дата на влизане в сила“.

Таблица 3

Списък на страните, за които да се отмени освобождаването от плащане на митото

Име

Адрес

Държава

Освобождаване съгласно Регламент (ЕО) № 88/97

Дата на влизане в сила

Допълнителен код по ТАРИК

Biria Bike GmbH

Hauptstrasse 37, 01904 Neukirch/Lausitz

Германия

Член 7

1 ден след публикуването на настоящото решение

8062

Moore Large & Co.

Gramplan Buildings, Sinfin Lane, DE24 9GL Derby

Обединеното кралство

Член 7

1 ден след публикуването на настоящото решение

8963

N&W Cycle GmbH

Mühlenhof 5, 51598 Friesenhagen

Германия

Член 7

1 ден след публикуването на настоящото решение

A852

Член 4

В таблица 4 по-долу се съдържа актуализираният списък на подложените на проверка страни съгласно член 3 от Регламент (ЕО) № 88/97. Временното спиране на плащането на митото с разширен обхват вследствие на подадените от тези страни заявления влезе в сила от съответната дата, посочена в колоната, озаглавена „Дата на влизане в сила“ в таблица 4.

Таблица 4

Списък на подложените на проверка страни

Име

Адрес

Държава

Спиране съгласно Регламент (ЕО) № 88/97

Дата на влизане в сила

Допълнителен код по ТАРИК

Bikeworks AC GmbH

Ernst-Abbe-Strasse 28, 52249 Eschweiler

Германия

Член 5

11.6.2010 г.

A980

Blue Factory Team S.L.

Elche Parque Industrial, C/Torres y Villarroel, 6, 03203 Elche

Испания

Член 5

16.7.2010 г.

A984

Code X Sp. z o.o.

Olszanka 109, 33-386 Podegrodzie (initially ul Krolewska nr 16, 00-103 Warszawa)

Полша

Член 5

22.1.2010 г.

A966

JETLANE SAS (initially JET’LEAN)

4, boulevard de Mons, 59650 Villeneuve d’Ascq

Франция

Член 5

18.2.2010 г.

A968

Maxtec Ltd.

1, Goliamokonarsko Shosse, 4204 Tsaratsovo, Plovdiv

България

Член 5

15.10.2010 г.

A991

Metelli di Staffoni Mario & C.S.A.S.

Via Trento 68, 25030 Trenzano (BS)

Италия

Член 5

13.4.2010 г.

A979

Müller GmbH

Riedlerweg 7, 8054 Graz

Австрия

Член 5

30.3.2010 г.

A978 (първоначално A977)

Unicykel AB

Aröds Industrieväg 14, 422 43 Hisings Backa

Швеция

Член 5

11.1.2010 г.

A967

Член 5

Адресати на настоящото решение са държавите-членки и страните, изброени в членове 1, 2, 3 и 4. То се публикува и в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 23 май 2011 година.

За Комисията

Karel DE GUCHT

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51.

(2)  ОВ L 16, 18.1.1997 г., стр. 55.

(3)  ОВ L 228, 9.9.1993 г., стр. 1. Регламент, оставен в сила с Регламент (ЕО) № 1524/2000 (ОВ L 175, 14.7.2000 г., стр. 39) и изменен с Регламент (ЕО) № 1095/2005 (ОВ L 183, 14.7.2005 г., стр. 1).

(4)  ОВ L 17, 21.1.1997 г., стр. 17.

(5)  ОВ C 45, 13.2.1997 г., стр. 3, ОВ C 112, 10.4.1997 г., стр. 9, ОВ C 220, 19.7.1997 г., стр. 6, ОВ C 378, 13.12.1997 г., стр. 2, ОВ C 217, 11.7.1998 г., стр. 9, ОВ C 37, 11.2.1999 г., стр. 3, ОВ C 186, 2.7.1999 г., стр. 6, ОВ C 216, 28.7.2000 г., стр. 8, ОВ C 170, 14.6.2001 г., стр. 5, ОВ C 103, 30.4.2002 г., стр. 2, ОВ C 35, 14.2.2003 г., стр. 3, ОВ C 43, 22.2.2003 г., стр. 5, ОВ C 54, 2.3.2004 г., стр. 2, ОВ C 299, 4.12.2004 г., стр. 4., ОВ L 17, 21.1.2006 г., стр. 16 и ОВ L 313, 14.11.2006 г., стр. 5, ОВ L 81, 20.3.2008 г., стр. 73., ОВ C 310, 5.12.2008 г., стр. 19, ОВ L 19, 23.1.2009 г., стр. 62, ОВ L 314, 1.12.2009 г., стр. 106.

(6)  ОВ L 314, 1.12.2009 г., стр. 106.


Поправки

24.5.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 136/105


Поправка на Регламент (ЕС) № 494/2011 на Комисията от 20 май 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на приложение XVII (кадмий)

( Официален вестник на Европейския съюз L 134 от 21 май 2011 г. )

На страница 3 в член 2 втората алинея:

вместо:

„Той се прилага от 10 януари 2012 г.“

да се чете:

„Той се прилага от 10 декември 2011 г.“

На страница 4 в точка 1 от приложението, в параграф 1 третата алинея от изменената таблица:

вместо:

„Чрез дерогация втора алинея не се прилага за изделия, пуснати на пазара преди 10 януари 2012 г.“

да се чете:

„Чрез дерогация втора алинея не се прилага за изделия, пуснати на пазара преди 10 декември 2011 г.“

На страница 5 в точка 2 от приложението параграф 11 от изменената таблица:

вместо: