ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2011.134.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 134

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
21 май 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2011/294/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 13 май 2011 година за сключване на Протокол за определяне на възможностите за риболов и финансовата помощ, предвидени в Споразумението за партньорство в сектора рибарство между Европейската общност и Съюза Коморски острови

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 494/2011 на Комисията от 20 май 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на приложение XVII (кадмий) ( 1 )

2

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 495/2011 на Комисията от 20 май 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 109/2007 по отношение на състава на фуражната добавка монензин натрий ( 1 )

6

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 496/2011 на Комисията от 20 май 2011 година относно разрешителното за натриев бензоат като фуражна добавка за отбити прасенца (притежател на разрешителното Kemira Oyj) ( 1 )

9

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 497/2011 на Комисията от 18 май 2011 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

11

 

*

Регламент (ЕС) № 498/2011 на Комисията от 18 май 2011 година за забрана на риболова на скумрия в зони VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe; води на ЕС и международни води от зона Vb; международните води от зони IIa, XII и XIV от страна на съдове под флага на Испания

13

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 499/2011 на Комисията от 18 май 2011 година за изменение на Регламент (ЕС) № 945/2010 за приемане на план относно разпределянето между държавите-членки на ресурси, начислими към 2011 бюджетна година, за снабдяването с храна от интервенционните складове в полза на най-нуждаещите се лица в ЕС и за дерогация от някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 807/2010

15

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 500/2011 на Комисията от 20 май 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

20

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2011/295/ЕС

 

*

Решение на Европейската централна банка от 20 април 2011 година относно подбора на доставчици на мрежови услуги на TARGET2-Securities (ЕЦБ/2011/5)

22

 

 

Поправки

 

*

Поправка на заглавието на Процедурен правилник — 7-и парламентарен мандат — март 2011 (ОВ L 116, 5.5.2011 г.)

27

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

21.5.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 134/1


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 13 май 2011 година

за сключване на Протокол за определяне на възможностите за риболов и финансовата помощ, предвидени в Споразумението за партньорство в сектора рибарство между Европейската общност и Съюза Коморски острови

(2011/294/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, във връзка с член 218, параграф 6, буква а) от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

На 5 октомври 2006 г. Съветът прие Регламент (ЕО) № 1563/2006 относно сключването на Споразумение за партньорство в сектора рибарство между Европейската общност и Съюза Коморски острови (1). Към споразумението е приложен протокол.

(2)

Европейският съюз договори със Съюза на Коморските острови (наричан по-нататък „Коморските осторви“) нов протокол, с който на корабите на ЕС се предоставят възможности за риболов във водите, над които Коморските острови упражняват суверенитет или юрисдикция в областта на рибарството.

(3)

В резултат на преговорите на 21 май 2010 г. бе парафиран нов протокол, който бе изменен с размяна на писма на 16 септември 2010 г.

(4)

В съответствие с Решение 2010/783/ЕС на Съвета (2) новият протокол бе подписан от името на Европейския съюз на 31 декември 2010 г. и се прилага временно.

(5)

Новият протокол следва да бъде сключен,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Протоколът за определяне на възможностите за риболов и финансовата помощ, предвидени в Споразумението за партньорство в сектора рибарство между Европейската общност и Съюза Коморски острови, се одобрява от името на Европейския съюз.

Член 2

Председателят на Съвета извършва от името на Европейския съюз нотификацията, предвидена в член 14 от протокола (3).

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 13 май 2011 година.

За Съвета

Председател

MARTONYI J.


(1)  ОВ L 290, 20.10.2006 г., стр. 6.

(2)  ОВ L 335, 18.12.2010 г., стр. 1.

(3)  Датата на влизане в сила на протокола ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз от Генералния секретариат на Съвета.


РЕГЛАМЕНТИ

21.5.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 134/2


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 494/2011 НА КОМИСИЯТА

от 20 май 2011 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на приложение XVII (кадмий)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (1), и по-специално член 131 от него,

като има предвид, че:

(1)

Със своята резолюция от 25 януари 1988 г. относно програма за действие на Общността (2) Съветът призова Комисията да води борба със замърсяването на околната среда с кадмий.

(2)

Във вписването с номер 23 от таблицата в приложение ХVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 са посочени ограниченията относно употребата и пускането на пазара на кадмий в смеси и изделия.

(3)

Кадмий и кадмиев окис са класифицирани като канцерогенни в категория 1В и в категория 1 за остра и хронична водна токсичност.

(4)

От 31 декември 1992 г. насам по силата на Директива 76/769/ЕИО на Съвета от 27 юли 1976 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати (3) е забранена употребата на кадмий като оцветител в редица полимери и бои, както и като стабилизатор в поливинилхлорид (PVC) в редица приложения, а нанасянето на кадмиево покритие (кадмирането) е забранено в редица приложения. Директива 76/769/ЕИО бе отменена и заменена с Регламент (ЕО) № 1907/2006, считано от 1 юни 2009 г.

(5)

През 2007 г. бе завършена европейската оценка на риска по отношение на кадмий (4), изготвена в рамките на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета от 23 март 1993 г. относно оценка и контрол на рисковете от съществуващите вещества (5). На 14 юни 2008 г. Комисията публикува Съобщение относно резултатите от оценката на рисковете и стратегиите за тяхното ограничаване при веществата: кадмий и кадмиев окис (6), в което препоръчва ограничаване на пускането на пазара и употребата на кадмий в пръти за запояване и бижута.

(6)

В съобщението се подчертава необходимостта от специфични мерки за ограничаване на рисковете, произтичащи от използването на пръти за запояване, съдържащи кадмий, и от носенето на съдържащи кадмий бижута. Професионалните, също както и непрофесионалните ползватели са изложени на изпаренията по време на запояване. Потребителите, в това число и децата, са изложени на кадмия, съдържащ се в бижутата, чрез контакт с кожата или с устата.

(7)

Комисията възложи провеждането на проучване на социално-икономическото въздействие на евентуалното осъвременяване на ограниченията за пускане на пазара и употреба на кадмий в бижутерийните изделия, твърдите припои и PVC. Резултатите от проучването бяха публикувани през януари 2010 г. (7)

(8)

Съществуващите разпоредби относно боите, съдържащи цинк, следва да бъдат формулирани по-ясно, за да се определи високото съдържание на цинк. Също така следва да бъдат формулирани по-ясно разпоредбите относно боята, нанесена върху боядисаните изделия.

(9)

От 2001 г. насам европейският PVC отрасъл поде инициативата за доброволно ограничаване на употребата на кадмий като стабилизатор в новопроизведения PVC за приложенията, които все още не са уредени с Директива 76/769/ЕИО. Тази доброволна инициатива в крайна сметка доведе до постепенното преустановяване на употребата на кадмий в PVC.

(10)

Забраната за използване на кадмий следва да се разпростре върху всички изделия от PVC с оглед постигането на целта за предотвратяване на замърсяването с кадмий.

(11)

Следва да се предостави дерогация за смесите, произведени от отпадъци от PVC и наричани по-долу „рециклиран PVC“, за да се позволи пускането им на пазара с цел употреба в определени строителни продукти.

(12)

Следва да се насърчи използването на рециклиран PVC в производството на някои строителни продукти, тъй като това позволява повторната употреба на стар PVC, който обаче може да съдържа кадмий. Съответно за тези строителни продукти следва да се определи по-висока гранична стойност за съдържание на кадмий. По този начин се предотвратява депонирането на PVC в депа за отпадъци или изгарянето му, което води до изпускане на въглероден диоксид и кадмий в околната среда.

(13)

Настоящият регламент следва да започне да се прилага шест месеца след влизането му в сила, за да се даде възможност на операторите да се съобразят с неговите разпоредби.

(14)

Вследствие на забраната за употреба на кадмий в нов PVC се предвижда постепенно да намалява съдържанието на кадмий в строителни продукти, произведени от рециклиран PVC. Поради това граничната стойност за кадмий следва да бъде съответно преразгледана и Европейската агенция по химикали (ECHA) следва да вземе участие в преразглеждането на ограниченията, в съответствие с предвиденото в член 69 от Регламент (ЕО) № 1907/2006.

(15)

В съответствие с посочените в член 137, параграф 1, буква а) от регламента REACH разпоредби относно преходните мерки, е необходимо приложение ХVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 да бъде изменено.

(16)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден по силата на член 133 от Регламент (ЕО) № 1907/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 10 януари 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 20 май 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 30, 4.2.1988 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 201.

(4)  http://ecb.jrc.ec.europa.eu/documents/Existing-chemicals/RISK_ASSESSMENT/REPORT/cdmetalreport303.pdf

(5)  ОВ L 84, 5.4.1993 г., стр. 1.

(6)  ОВ C 149, 14.6.2008 г., стр. 6.

(7)  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/markrestr/study-cadmium_en.pdf


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 таблицата, в която се посочват наименованията на веществата, групите от вещества и смесите, както и условията на ограничение, се изменя, както следва:

1.

Във втората колона на вписването с номер 23 параграфи 1—4 се заменят със следното:

 

„1.

Не се употребяват в смеси и изделия, произведени от синтетични органични полимери (наричани по-долу „пластмаса“), като:

полимери и съполимери от винилхлорид (PVC) [3904 10] [3904 21]

полиуретан (PUR) [3909 50]

полиетилен с ниска плътност (LDPE), с изключение на полиетилен с ниска плътност, използван при дребносерийно производство [3901 10]

целулозен ацетат (CA) [3912 11]

целулозен ацетат бутират (CAB) [3912 11]

епоксидни смоли [3907 30]

меламин-формалдехидни (MF) смоли [3909 20]

карбамид-формалдехидни (UF) смоли [3909 10]

ненаситени полиестери (UP) [3907 91]

полиетилен терефталат (PET) [3907 60]

полибутилен терефталат (PBT)

прозрачен полистирен за масова употреба [3903 11]

акрилонитрил метилметакрилат (AMMA)

армиран полиетилен (VPE)

високоустойчив полистирен

полипропилен (PP) [3902 10]

полиетилен с висока плътност (HDPE) [3901 20]

акрилонитрил бутадиен стирен (ABS) [3903 30]

поли(метилметакрилат) (PMMA) [3906 10].

Смесите и изделията, произведени от пластмаса, не трябва да се пускат на пазара, ако концентрацията на кадмий (изразена като кадмий метал) е равна на или е по-висока от 0,01 тегловни % от пластмасата.

Чрез дерогация втора алинея не се прилага за изделия, пуснати на пазара преди 10 януари 2012 г.

Първа и втора алинея се прилагат, без да се засягат Директива 94/62/ЕО на Съвета (1) и актовете, приети въз основа на нея.

2.

Не се употребяват в бои [3208] [3209].

За бои със съдържание на цинк, надвишаващо 10 тегловни % от боята, концентрацията на кадмий (изразена като кадмий метал) не трябва да е равна или по-висока от 0,1 тегловни %.

Боядисани изделия не трябва да се пускат на пазара, ако концентрацията на кадмий (изразена като кадмий метал) е равна на или е по-висока от 0,1 тегловни % от боята, нанесена върху боядисаното изделие.

3.

Чрез дерогация параграфи 1 и 2 не се прилагат за изделия, оцветени със смеси, съдържащи кадмий, от съображения за безопасност.

4.

Чрез дерогация параграф 1, втора алинея не се прилага за:

смеси, произведени от PVC отпадъци, наричани по-долу „рециклиран PVC“,

смеси и изделия, съдържащи рециклиран PVC, ако концентрацията на кадмий в тях (изразена като кадмий метал) не надвишава 0,1 тегловни % от пластмасата в следните твърди PVC приложения:

а)

профили и твърди платна за строителни приложения,

б)

врати, прозорци, капаци, стени, щори, огради и покривни улуци,

в)

палуби и тераси,

г)

кабелни канали,

д)

тръби за непитейна вода, ако рециклираният PVC е използван в средния слой на многослойна тръба и е изцяло покрит със слой новопроизведен PVC в съответствие с параграф 1 по-горе.

Преди да бъдат пуснати за първи път на пазара смесите и изделията, съдържащи рециклиран PVC, доставчиците следят за това, те да са обозначени по видим, четлив и незаличим начин, както следва: „Съдържа рециклиран PVC“ или чрез следната пиктограма:

Image

В съответствие с член 69 от настоящия регламент дерогацията, предоставена в параграф 4, ще бъде преразгледана, а именно, за да се намали граничната стойност за кадмий и за да се направи повторна оценка на дерогацията за посочените в букви а)—д) приложения, преди 31 декември 2017 г.

2.

Във втората колона на вписването с номер 23 се добавят следните параграфи 8, 9, 10 и 11:

 

„8.

Не се употребяват в пълнители за запояване в концентрация, равна на или по-висока от 0,01 тегловни %.

На пазара не трябва да се пускат пълнители за запояване, ако концентрацията на кадмий в тях (изразена като кадмий метал) е равна на или е по-висока от 0,01 тегловни %.

За целите на настоящия параграф „спояване с твърд припой“ означава техника за съединяване чрез използване на припои при температура над 450 °C.

9.

Чрез дерогация параграф 8 не се прилага за пълнители за запояване, използвани в отбранителни и авиационно-космически приложения, и за пълнители за запояване, използвани от съображения за безопасност.

10.

Не трябва да се употребяват или пускат на пазара, ако концентрацията е равна на или е по-висока от 0,01 тегловни % от метала, в:

i)

метални перли и други метални съставни елементи за изработване на бижутерийни изделия,

ii)

метални части на бижутерийни изделия и изделия — бижутерийна имитация, както и аксесоари за коса, в това число:

гривни, колиета и пръстени,

пиърсинг бижутерия,

ръчни часовници и гривни,

брошки и ръкавели.

11.

Чрез дерогация параграф 10 не се прилага за изделия, пуснати на пазара преди 10 януари 2012 г., и за бижутерийни изделия, по-стари от 50 години, считано към 10 януари 2012 г.“


(1)  ОВ L 365, 31.12.1994 г., стр. 10.“


21.5.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 134/6


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 495/2011 НА КОМИСИЯТА

от 20 май 2011 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 109/2007 по отношение на състава на фуражната добавка монензин натрий

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 година относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 13, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда възможността разрешителното за дадена фуражна добавка да се изменя след подаване на заявление от притежателя на разрешителното и след получаване на становището на Европейския орган за безопасност на храните (наричан по-нататък „Органът“).

(2)

Монензин натрий, който принадлежи към групата „кокцидиостатици и хистомоностатици“, беше разрешен за използване като фуражна добавка за срок от 10 години при пилета за угояване и при пуйки с Регламент (ЕО) № 109/2007 на Комисията (2).

(3)

Притежателят на разрешителното подаде заявление за изменение на разрешителното за монензин натрий по отношение на допълнителен състав на тази фуражна добавка. В подкрепа на заявлението бяха представени съответните данни.

(4)

Органът заключи в становището си от 1 февруари 2011 г. (3), че използването на този нов състав на добавката при пилета за угояване и при пуйки не поражда никакви допълнителни опасения за здравето на животните, човешкото здраве или за околната среда, както и че с този състав добавката е ефикасна при борбата с кокцидиоза. Той също така провери доклада относно метода на анализ на фуражната добавка във фуражите, представен от референтната лаборатория за фуражни добавки, създадена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(5)

Условията, предвидени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003, са изпълнени.

(6)

Поради това Регламент (ЕО) № 109/2007 следва да бъде съответно изменен.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕО) № 109/2007 се заменя с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 20 май 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  ОВ L 31, 6.2.2007 г., стр. 6.

(3)  EFSA Journal 2011 г.; 9(2):2009.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Наименование на притежателя на разрешителното

Добавка

(търговско наименование)

Състав, химична формула, описание, аналитичен метод

Видове или категория животни

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други условия

Срок на валидност на разрешителното

Временни максимално допустими остатъчни количества (МДОК) в съответните хранителни продукти от животински произход

mg активно вещество на kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Кокцидиостатици и хистомоностатици

51701

Huvepharma NV Белгия

Монензин натрий

(Coxidin)

 

Състав на добавката

 

Техническо вещество, наречено монензин натрий, чието действие е равно на това на монензина: 25 %

 

Перлит: 15 % - 20 %

 

Пшенични трици 55-60 %

 

Активно вещество

C36H61O11Na

Натриева сол на полиетерната монокарбоксилна киселина, получена от Streptomyces cinnamonensis 28682, LMG S-19095 под формата на прах.

Факторен състав

 

Монензин A: не по-малко от 90 %

 

Монензин A + B: не по-малко от 95 %

 

Монензин C: 0,2-0,3 %

 

Аналитичен метод  (1)

Метод за определяне на активното вещество: високоефективна течна хроматография (HPLC) със следколонна дериватизация и UV откриване (λ = 520nm)

Пилета за угояване

100

125

1.

Забранява се употребата най-малко един ден преди клане.

2.

Добавката се смесва с комбинираните фуражи под формата на премикс.

3.

Максимална разрешена доза монензин натрий в допълващите фуражи:

625 mg/kg при пилета за угояване;

500 mg/kg при пуйки.

4.

Монензин натрий не трябва да се комбинира с други кокцидиостатици.

5.

Да се посочи в указанията за употреба:

„Опасен за еднокопитни животни. Този фураж съдържа йонофор: да се избягва едновременното му прилагане с тиамулин и да се следи за възможни неблагоприятни реакции, когато се използва заедно с други лекарствени препарати.“

6.

Да се използват подходящи предпазни облекла, ръкавици и предпазни средства за очите/лицето. При недостатъчна вентилация в помещението да се носят подходящи средства за дихателна защита.

6.2.2017 г.

25 μg монензин натрий на kg кожа и мазнина (пресни).

8 μg монензин натрий на kg черен дроб, бъбреци и мускулна тъкан (пресни).

Пуйки

16 седмици

60

100

51701

Huvepharma NV Белгия

Монензин натрий

(Coxidin)

 

Състав на добавката

 

Техническо вещество, наречено монензин натрий, чието действие е равно на това на монензина: 25 %

 

Перлит: 15 % - 20 %

 

Калциев карбонат: qs. 100 %

 

Активно вещество

C36H61O11Na

Натриева сол на полиетерната монокарбоксилна киселина, получена от Streptomyces cinnamonensis 28682, LMG S-19095 под формата на прах.

Факторен състав

 

Монензин A: не по-малко от 90 %

 

Монензин A + B: не по-малко от 95 %

 

Монензин C: 0,2-0,3 %

 

Аналитичен метод  (1)

Метод за определяне на активното вещество: високоефективна течна хроматография (HPLC) със следколонна дериватизация и UV-VIS откриване (EN ISO стандартен метод 14183:2008)

Пилета за угояване

100

125

1.

Забранява се употребата най-малко един ден преди клане.

2.

Добавката се смесва с комбинираните фуражи под формата на гранулиран премикс.

3.

Монензин натрий не трябва да се комбинира с други кокцидиостатици.

4.

Да се посочи в указанията за употреба:

„Опасен за еднокопитни животни. Този фураж съдържа йонофор: да се избягва едновременното му прилагане с тиамулин и да се следи за възможни неблагоприятни реакции, когато се използва заедно с други лекарствени препарати.“

5.

Да се използват подходящи предпазни облекла, ръкавици и предпазни средства за очите/лицето. При недостатъчна вентилация в помещението да се носят подходящи средства за дихателна защита.

10.6.2021 г.

25 μg монензин натрий на kg кожа и мазнина (пресни).

8 μg монензин натрий на kg черен дроб, бъбреци и мускулна тъкан (пресни)

Пуйки

16 седмици

60

100


(1)  Подробна информация относно аналитичните методи може да бъде намерена на следния интернет адрес на референтната лаборатория на Европейския съюз за фуражни добавки: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx“


21.5.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 134/9


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 496/2011 НА КОМИСИЯТА

от 20 май 2011 година

относно разрешителното за натриев бензоат като фуражна добавка за отбити прасенца (притежател на разрешителното Kemira Oyj)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда издаване на разрешително за използването на добавки при храненето на животните, както и основанията и процедурите за предоставянето на такова разрешително.

(2)

В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 беше подадено заявление за издаване на разрешително за натриев бензоат. Това заявление беше придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

Заявлението се отнася до издаването на разрешително за използването на натриев бензоат като фуражна добавка за отбити прасенца, която да бъде класифицирана в категорията „зоотехнически добавки“.

(4)

Европейският орган за безопасност на храните (наричан по-нататък „Органът“) заключи в становището си от 1 февруари 2011 г. (2), че при предложените условия на употреба веществото, посочено в приложението, не се отразява неблагоприятно върху здравето на животните, човешкото здраве или върху околната среда, както и че тази добавка е в състояние значително да увеличи крайното телесно тегло и да подобри ефективността при преработката на фуража при целевите видове животни. Органът не счита, че е налице необходимост от специфични изисквания за наблюдение след пускането на продукта на пазара. Той също така провери доклада за метода за анализ на фуражната добавка във фуражите, представен от референтната лаборатория, създадена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(5)

Оценката на веществото показва, че условията за разрешителното, определени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003, са изпълнени. Поради това използването на посоченото вещество следва да бъде разрешено съгласно предвиденото в приложението към настоящия регламент.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Посоченото в приложението вещество, което принадлежи към категорията „зоотехнически добавки“ и към функционалната група „други зоотехнически добавки“, се разрешава като добавка при храненето на животните при условията, определени в същото приложение.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 20 май 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  EFSA Journal 2011 г.; 9(2):2005.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Наименование на притежателя на разрешителното

Добавка

Състав, химична формула, описание, аналитичен метод

Вид или категория животни

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други условия

Срок на разрешителното

mg активно вещество на kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Зоотехнически добавки: други зоотехнически добавки (подобряване на параметрите)

4d 5

Kemira Oyj

Натриев бензоат

 

Състав на добавката

Натриев бензоат: ≥ 99,9 %

 

Активно вещество

Натриев бензоат

C7H5O2Na

 

Аналитичен метод  (1)

 

За определянето на натриев бензоат във фуражни добавки: титриметричен метод (монография 01/2008:0123 от Европейската фармакопея)

 

За определянето на натриев бензоат в премикси и във фуражи: HPLC метод с UV-откриване.

Прасенца (отбити)

4 000

1.

Добавката не се смесва с други източници на бензоена киселина или бензоати.

2.

Не се разрешава храненето на прасенца с допълващи фуражи, съдържащи натриев бензоат.

3.

За прасенца (отбити) до 35 kg.

4.

Препоръчителна минимална доза 4 000 mg/kg.

5.

Мерки за безопасност: носене на предпазна (дихателна) маска, предпазни очила и ръкавици по време на работа.

10 юни 2021 г.


(1)  Подробна информация относно аналитичните методи може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


21.5.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 134/11


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 497/2011 НА КОМИСИЯТА

от 18 май 2011 година

относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (1), и по-специално член 9, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се осигури еднакво прилагане на Комбинираната номенклатура, приложена към Регламент (ЕИО) № 2658/87, е необходимо да се приемат мерки относно класирането на стоките, посочени в приложението към настоящия регламент.

(2)

Регламент (ЕИО) № 2658/87 определя общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура. Тези правила се прилагат също така и към всяка друга номенклатура, която изцяло или частично се основава на нея или добавя допълнителни подраздели към нея и която е създадена със специални разпоредби на Съюза, с оглед на прилагането на тарифни и други мерки, свързани с търговията със стоки.

(3)

Съгласно тези общи правила стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, следва да бъдат класирани по кодовете по КН, посочени в колона 2, на основание на посоченото в колона 3 от същата таблица.

(4)

Уместно е да се предвиди обвързващата тарифна информация, която е издадена от митническите органи на държавите-членки във връзка с класирането на стоки в Комбинираната номенклатура, но която не е в съответствие с настоящия регламент, да може да продължи да бъде ползвана от титуляря за срок от три месеца съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (2).

(5)

Комитетът по Митническия кодекс не е изразил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, се класират в Комбинираната номенклатура по кода по КН, посочен в колона 2 от същата таблица.

Член 2

Обвързващата тарифна информация, издадена от митническите органи на държавите-членки, която не е в съответствие с настоящия регламент, може да продължи да бъде ползвана за срок от три месеца съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 май 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

Algirdas ŠEMETA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Описание на стоките

Класиране

(код по КН)

Основания

(1)

(2)

(3)

1.

Ароматизирана течност с консистенция на сироп със следния състав (в тегловни проценти):

Вода

65,13

Захар от захарна тръстика

28,47

Сок от лайм

3,18

Лимонена киселина

1,49

Сок от лимони

1,18

Ароматни вещества

0,46

Оцветители

0,0003

Помощни вещества

 

След разреждане с вода или алкохол препаратът е готов за пиене като коктейл.

2106 90 59

Класирането се определя от общи правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура и от описанието на кодове по КН 2106, 2106 90 и 2106 90 59.

Тъй като продуктът не е готов за пиене, следва да се изключи класиране в глава 22 като напитка.

Поради своя състав продуктът, съдържащ ароматизиращи и оцветяващи вещества, следва да бъде класиран като ароматизиран захарен сироп в код по КН 2106 90 59.

Вж. също обяснителните бележки към ХС за позиция 2106, точка 12.

2.

Ароматизирана течност с консистенция на сироп със следния състав (в тегловни проценти):

Вода

51,27

Захар от захарна тръстика

28,40

Сок от малини

10,60

Пюре от малини

8,20

Ароматни вещества

0,18

Оцветители

0,02

Помощни вещества

 

След разреждане с вода или алкохол препаратът е готов за пиене като коктейл.

2106 90 98

Класирането се определя от общи правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура и от описанието на кодове по КН 2106, 2106 90 и 2106 90 98.

Тъй като продуктът не е готов за пиене, следва да се изключи класиране в глава 22 като напитка.

Поради своя състав продуктът с по-високо съдържание на плодов сок и плодово пюре е по-сложен от ароматизираните захарни сиропи от код по КН 2106 90 59.

Поради това продуктът следва да бъде класиран като препарат за производство на напитки в код по КН 2106 90 98. Вж. също обяснителните бележки към ХС за позиция 2106, точка 12.


21.5.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 134/13


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 498/2011 НА КОМИСИЯТА

от 18 май 2011 година

за забрана на риболова на скумрия в зони VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe; води на ЕС и международни води от зона Vb; международните води от зони IIa, XII и XIV от страна на съдове под флага на Испания

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 36, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 57/2011 на Съвета от 18 януари 2011 г. за установяване на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси за 2011 г., приложими във водите на ЕС и за корабите на ЕС в някои води извън ЕС (2), се определят квотите за 2011 г.

(2)

Съгласно информацията, получена от Комисията, с улова на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от плавателни съдове под флага на посочената в същото приложение държава-членка или регистрирани в нея, е изчерпана отпуснатата за 2011 г. квота.

(3)

Следователно е необходимо да се забрани риболовната дейност за посочения рибен запас,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2011 г. на определената в същото приложение държава-членка, се счита за изчерпана от датата, указана в същото приложение.

Член 2

Забрани

Забранява се риболовната дейност за посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на плавателни съдове, плаващи под флага на или регистрирани в посочената в същото приложение държава-членка, считано от указаната в приложението дата. По-специално се забраняват задържането на борда, преместването, трансбордирането или разтоварването на суша на този рибен запас, уловен от горепосочените плавателни съдове след тази дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 май 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

Lowri EVANS

Генерален директор на Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 24, 27.1.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

3/T&Q

Държава-членка

ИСПАНИЯ

Рибен запас

MAC/2CX14-

Вид

Скумрия (Scomber scombrus)

Зона

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe; води на ЕС и международни води от зона Vb; международни води от зони IIa, XII и XIV

Дата

14 януари 2011 г.


21.5.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 134/15


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 499/2011 НА КОМИСИЯТА

от 18 май 2011 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 945/2010 за приемане на план относно разпределянето между държавите-членки на ресурси, начислими към 2011 бюджетна година, за снабдяването с храна от интервенционните складове в полза на най-нуждаещите се лица в ЕС и за дерогация от някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 807/2010

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 43, букви е) и ж), във връзка с член 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2799/98 на Съвета от 15 декември 1998 г. за определяне на агромонетарния режим на еврото (2), и по-специално член 3, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 3, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 807/2010 на Комисията от 14 септември 2010 г. относно установяване на подробни правила за снабдяването с храна от интервенционни складове в полза на най-нуждаещите се лица в ЕС (3), няколко държави-членки информираха Комисията, че няма да могат да използват известни количества продукти, които са им разпределени по плана за 2011 г., приет с Регламент (ЕС) № 945/2010 на Комисията (4).

(2)

Съгласно член 3, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 807/2010, Комисията може да разпредели наличните ресурси на други държави-членки, въз основа на техните искания и действителната употреба от тяхна страна на разполагаемите продукти, както и на разпределенията, направени през предходните финансови години.

(3)

Тъй като преразглеждането на плана за 2011 г. се прави по време, когато вече са почти приключени националните административни мерки за изпълнението му, целесъобразно е преразпределените количества да не се вземат под внимание при изчислението дали държавите-членки са спазили задължението си по първия параграф на член 3 от Регламент (ЕС) № 945/2010 и по втората алинея от параграф 2 на член 3 от Регламент (ЕС) № 807/2010, а именно да изтеглят в посочените в тях срокове 70 % от количествата семена на зърнени култури.

(4)

Поради това Регламент (ЕС) № 945/2010 следва да бъде съответно изменен.

(5)

Управителният комитет за общата организация на селскостопанските пазари не е представил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 945/2010 се изменя както следва:

а)

В член 5 се добавя следният параграф:

„По отношение на плана за разпределение за 2011 г., първият параграф на настоящия член, както и първото изречение във втората алинея от параграф 2 на член 3 от Регламент (ЕС) № 807/2010, не са валидни за следните количества семена на зърнени култури, складирани във Финландия:

12 856 тона, разпределени за Италия, и

306 тона, разпределени за Словения.“

б)

Приложения I и III се изменят съгласно приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 май 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 349, 24.12.1998 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 242, 15.9.2010 г., стр. 9.

(4)  ОВ L 278, 22.10.2010 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения I и III към Регламент (ЕС) № 945/2010 се изменят, както следва:

1.

Приложение I се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА 2011 г.

а)

Финансови средства, предоставени за изпълнението на плана за 2011 г. във всяка държава-членка:

(в евро)

Държава-членка

Разпределение

Belgique/België

10 935 075

България

11 042 840

Česká republika

45 959

Eesti

755 405

Éire/Ireland

1 196 457

Elláda

20 045 000

España

74 731 353

France

72 741 972

Italia

102 023 445

Latvija

6 723 467

Lietuva

7 781 341

Luxembourg

107 483

Magyarország

14 146 729

Malta

640 243

Polska

75 422 222

Portugal

20 513 026

România

49 578 143

Slovenija

2 441 755

Slovakia

4 809 692

Suomi/Finland

4 318 393

Общо

480 000 000

б)

Количество от всеки вид продукт, който следва да се изтегли от интервенционните складове на ЕС, за да бъде разпределен във всяка държава-членка в границите на максималните суми, определени в буква а) от настоящото приложение:

(в тонове)

Държава-членка

Семена на зърнени култури

Масло

Обезмаслено мляко на прах

Захар

Belgique/België

74 030

1 687

 

България

103 318

 

Česká Republika

401

9

Eesti

7 068

Éire/Ireland

250

109

 

Elláda

88 836

976

 

España

305 207

23 507

 

France

491 108

11 305

 

Italia

480 539

28 281

 

Latvija

50 663

730

 

Lietuva

61 000

704

 

Luxembourg (1)

 

Magyarország

132 358

 

Malta

5 990

 

Polska

441 800

15 743

 

Portugal

61 906

458

5 000

 

România

370 000

5 600

 

Slovenija

14 465

500

 

Slovakia

45 000

 

Suomi/Finland

25 338

899

 

Общо

2 759 277

1 543

93 956

9

2.

Приложение III се изменя, както следва:

а)

буква а) се заменя със следното:

„а)

Разрешени прехвърляния на семена на зърнени култури в рамките на ЕС според плана за бюджетната 2011 година:

 

Количество

(тонове)

Титуляр

Получател

1.

39 080

BLE, Deutschland

BIRB, Belgique

2.

57 631

Pôdohospodárska platobná agentúra, Slovenská Republika

Държавен фонд „Земеделие“ — Разплащателна агенция, България

3.

250

FranceAgriMer, France

OFI, Ireland

4.

88 836

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyarország

OPEKEPE, Elláda

5.

305 207

FranceAgriMer, France

FEGA, España

6.

467 683

BLE, Deutschland

AGEA, Italia

7.

27 670

PRIA, Eesti

Rural Support Service, Latvia

8.

5 990

AMA, Austria

Ministry for Resources and Rural Affairs Paying Agency, Malta

9.

75 912

BLE, Deutschland

ARR, Polska

10.

61 906

FranceAgriMer, France

IFAP I.P., Portugal

11.

146 070

SZIF, Česká republika

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, România

12.

162 497

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyarország

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, România

13.

14 159

AMA, Austria

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Slovenija

14.

12 856

Agency for Rural Affairs, Suomi/Finland

AGEA, Italia

15.

306

Agency for Rural Affairs, Suomi/Finland

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Slovenija“

б)

В буква б) ред 4 се заменя със следното:

„4.

13 147

BLE, Deutschland

ARR, Polska“


(1)  Люксембург: предоставени средства на Люксембург за закупуване на пазара на ЕС на млечни продукти: 101 880 евро, които да се отчетат по позицията за предоставяне на Люксембург на обезмаслено мляко на прах.“


21.5.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 134/20


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 500/2011 НА КОМИСИЯТА

от 20 май 2011 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 21 май 2011 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 20 май 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

JO

50,2

MA

40,8

TN

91,1

TR

89,8

ZZ

68,0

0707 00 05

TR

108,9

ZZ

108,9

0709 90 70

MA

86,8

TR

120,8

ZZ

103,8

0709 90 80

EC

23,2

ZZ

23,2

0805 10 20

EG

56,8

IL

59,0

MA

49,2

TR

74,4

ZZ

59,9

0805 50 10

AR

72,2

TR

76,7

ZA

112,0

ZZ

87,0

0808 10 80

AR

113,9

BR

76,6

CA

108,5

CL

82,7

CN

108,5

CR

69,1

NZ

106,2

US

125,9

UY

60,0

ZA

85,3

ZZ

93,7


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


РЕШЕНИЯ

21.5.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 134/22


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 20 април 2011 година

относно подбора на доставчици на мрежови услуги на TARGET2-Securities

(ЕЦБ/2011/5)

(2011/295/ЕС)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (наричан по-долу „Устава на ЕСЦБ“), и по-специално членове 3.1, 12.1, 17, 18 и 22 от него,

като има предвид, че:

(1)

TARGET2-Securities (наричан по-долу „T2S“) има за цел да улесни интеграцията на услугите след сключване на сделки с ценни книжа, като предлага основен, неутрален и безграничен общоевропейски сетълмент — паричен и на ценни книжа, с пари на централна банка, така че централните депозитари на ценни книжа (ЦДЦК) да могат да предоставят на клиентите си уеднаквени и стандартизирани сетълмент услуги — „доставка срещу плащане“, в интегрирана техническа среда с трансгранични възможности.

(2)

Във връзка с третия междинен доклад за напредъка на T2S през февруари 2011 г. Съветът за програмата T2S реши, че Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France и Banca d’Italia (наричани по-долу „четирите ЦБ“) ще направят необходимата подготовка, за да има най-много трима доставчици на мрежови услуги на T2S, които да предоставят услуги за свързаност на платформата T2S, и че Banca d’Italia ще ръководи процедурата по подбор.

(3)

Във връзка с четвъртия доклад за напредъка на T2S на своето заседание от 21 април 2010 г. Управителният съвет реши, че предоставянето на мрежови услуги в T2S ще бъде предмет на конкурс и че ще се предоставят най-много три лиценза.

(4)

Във връзка с петия доклад за напредъка на T2S през юли 2010 г. Съветът за програмата T2S реши, че Banca d’Italia ще действа като оперативно звено на Евросистемата при процедурата по подбора. Освен това реши, че Съветът за програмата T2S е компетентен да определи членовете на комисията по подбор, тъй като централните банки от Евросистемата са компетентни и отговорни за критериите за подбор и за резултата от решението на комисията по подбор, което се основава на критериите за подбор. Banca d’Italia отговаря за правилното провеждане на процедурата по подбор и конкретната ѝ отговорност във връзка с процедурата по подбор е различна от тази на четирите ЦБ по споразумението между ниво 2 и ниво 3.

(5)

На 13 август 2010 г. Съветът за програмата T2S реши, че отговорността на Banca d’Italia ще бъде конкретизирана в мандат от централните банки от Евросистемата на Banca d’Italia за провеждане на процедура по подбор.

(6)

Целта на процедурата по подбор е да възложи на доставчиците на мрежови услуги предоставянето на набор от предварително определени услуги за свързаност, на базата на които доставчиците на мрежови услуги на T2S разработват, въвеждат, предоставят и обслужват решения за свързаност, целящи сигурен обмен на работна информация между директно свързаните участници в T2S и платформата на Т2S.

(7)

Въпреки че процедурата по подбор на доставчиците на мрежови услуги на T2S е извън приложното поле на Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки (1), правилата, установени в Директива 2004/18/ЕО, процедурите, определени в Решение ЕЦБ/2008/17 от 17 ноември 2008 г. за определяне на рамката за съвместно възлагане на обществени поръчки на Евросистемата (2) и националното законодателство за прилагане на Директива 2004/18/ЕО, когато е приложимо към оправомощената централна банка, се използват като общи насоки.

(8)

Banca d’Italia беше избрана от Управителния съвет да проведе процедурата по подбор на доставчици на мрежови услуги на T2S.

(9)

Banca d’Italia прие избора и потвърди готовността си да действа в съответствие с настоящото решение,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Определения

За целите на настоящото решение се прилагат следните определения:

а)

„централна банка“ (central bank) означава Европейската централна банка (ЕЦБ) или национална централна банка (НЦБ) от еврозоната, или друга централна банка, която предоставя своята валута в T2S;

б)

„централен депозитар на ценни книжа“ (ЦДЦК) (central securities depository, CSD) е лице, което: а) осигурява обработката и сетълмента на транзакции с ценни книжа по безналичен начин; б) предоставя попечителски услуги, например администриране на корпоративни действия и обратни изкупувания; и в) има активна роля при осигуряването на интегритета на емисиите ценни книжа;

в)

„Съвет за програмата Т2S“ (T2S Programme Board) е ръководният орган на Евросистемата, създаден съгласно Решение ЕЦБ/2009/6 от 19 март 2009 г. относно създаването на Съвет за програмата TARGET2-Securities („TARGET2-Securities Programme Board“) (3), който има задачата да изготвя предложения до Управителния съвет по основни стратегически въпроси и да изпълнява задачи от чисто техническо естество във връзка с Т2S, или неговият наследник;

г)

„доставчик на мрежови услуги на T2S“ (T2S network service provider) означава доставчик на мрежови услуги, подписал лицензионен договор за предоставяне на услуги за свързаност;

д)

„услуги за свързаност“ (connectivity services) са директната мрежова връзка към платформата на T2S, която директно свързан участник в T2S изисква от доставчик на мрежови услуги на T2S, за да се възползва от услугите на T2S или да изпълнява задачи и задължения, свързани с услугите на T2S;

е)

„лиценз“ (licence) означава акт на предоставяне от централните банки от Евросистемата на правото на доставчик на мрежови услуги на T2S да предоставя на директно свързаните участници в T2S набор от предварително определени услуги за свързаност, на базата на които доставчикът на мрежови услуги на T2S разработва, въвежда и обслужва решения за сигурен обмен на електронни данни между директно свързаните участници в T2S и платформата на T2S;

ж)

„комисия по подбор“ (selection panel) е комисия от петима експерти, включваща един представител от оправомощената централна банка (действащ като председател), един представител от четирите ЦБ, един представител от Службата за координиране на обществените поръчки на Евросистемата (EPCO), както и двама представители от централните банки от Евросистемата, всеки един от които е определен от Съвета за програмата T2S и е официално назначен от оправомощената централна банка;

з)

„Службата за координиране на обществените поръчки на Евросистемата“ (Eurosystem Procurement Coordination Office, EPCO) е орган, създаден с Решение ЕЦБ/2008/17, за да координира съвместното възлагане на обществени поръчки в Евросистемата;

и)

„централна банка от Евросистемата“ (Eurosystem central bank) е НЦБ от еврозоната или ЕЦБ;

й)

„споразумение между ниво 2 и ниво 3“ (Level 2-Level 3 agreement) е споразумението за доставка и обслужване, което е договорено между Съвета за програмата Т2S и четирите ЦБ, одобрено от Управителния съвет и впоследствие подписано от централните банки от Евросистемата и четирите ЦБ. То съдържа допълнителните подробности относно задачите и отговорностите на четирите ЦБ, Съвета за програмата T2S и централните банки от Евросистемата;

к)

„директно свързан участник в T2S“ (directly connected T2S actor) означава лице, което е оправомощено да обменя електронни данни с платформата на Т2S;

л)

„оправомощена централна банка“ означава НЦБ от еврозоната, избрана от Управителния съвет да проведе процедурата по подбор на доставчиците на мрежови услуги на T2S и оправомощена от централните банки от Евросистемата да подпише лицензионни договори с избраните участници от името и в интерес на централните банки от Евросистемата;

м)

„услуги на Т2S“ (T2S services) са услугите, които се предоставят от централните банки от Евросистемата на ЦДЦК и централни банки;

н)

„лицензионен договор“ (licence agreement) означава договор, който се урежда от германското право и който е предложен от Съвета за програмата T2S и е одобрен от Управителния съвет, установяващ взаимните права и задължения на централните банки от Евросистемата и тези на съответния доставчик на мрежови услуги на T2S;

о)

„избран участник“ (selected participant) означава участник в процедурата по подбор на доставчици на мрежови услуги на T2S, на който е възложен лицензионен договор;

п)

„известие за обществена поръчка“ (contract notice) означава съобщението за процедурата по подбор, което се публикува в Официален вестник на Европейския съюз и в националния официален вестник на държавата-членка, където се намира оправомощената централна банка;

р)

„правила за възлагане“ (awarding rules) са подробните правила, уреждащи процедурата по подбор и представляващи част от документите по подбора, които предстои да бъдат публикувани;

с)

„документи по подбора“ (selection acts) са обявлението за възлагане, известието за обществена поръчка, правилата за възлагане, както и анексите и приложенията към тях;

т)

„НЦБ от еврозоната“ (euro area NCB) е НЦБ на държава-членка, чиято парична единица е еврото;

у)

„изпитване на концепцията“ (proof of concept) означава тест, който следва да се извърши от доставчик на мрежови услуги на T2S след подписването на лицензионния договор с цел проверка на съответствието на предложеното от него решение с основните изисквания за функционалност, устойчивост и сигурност;

ф)

„дата на влизане в сила“ (go-live date) означава датата, на която първият ЦДЦК започва използването на услугите на T2S.

Член 2

Оправомощена централна банка

Оправомощената централна банка извършва следното в полза на централните банки от Евросистемата:

а)

провежда процедурата по подбор на доставчици на мрежови услуги на T2S в пълно сътрудничество със Съвета за програмата T2S и комисията по подбор, от свое име и в интерес на централните банки от Евросистемата, като осигурява необходимите материални и човешки ресурси, за да гарантира, че процедурата по подбор съответства на приложимото право в държавата-членка на оправомощената централна банка; и

б)

съобразно решението на комисията по подбор подписва съответния лицензионен договор от името и в интерес на централните банки от Евросистемата с доставчиците на мрежови услуги на T2S, чийто общ брой във всеки един момент не трябва да надвишава двама.

Член 3

Условия за подбор и възлагане

1.   Оправомощената централна банка провежда процедурата по подбор на доставчици на мрежови услуги на T2S съобразно общите принципи, съдържащи се в Договора за функционирането на Европейския съюз, включващи прозрачност, пропорционалност, равнопоставеност, равен достъп и недискриминация.

2.   Общият брой на доставчиците на мрежови услуги на T2S във всеки един момент не трябва да надвишава двама.

3.   При провеждане на процедурата по подбор оправомощената централна банка по-специално съблюдава следните условия:

а)

тя провежда открита процедура за възлагане на лицензионни договори, при което всеки заинтересован икономически оператор може да подаде оферта;

б)

всички документи по подбора се изготвят съвместно от централните банки от Евросистемата и оправомощената централна банка и се одобряват от Съвета за програмата T2S;

в)

доставчиците на мрежови услуги на T2S се избират въз основа на най-ниската максимална цена за стандартен набор от услуги, които да бъдат предоставени на кръга от пряко свързани участници в T2S съобразно одобрения от Съвета за програмата T2S модел;

г)

всички документи по подбора се публикуват на английски език. Оправомощената централна банка може също така да публикува известието за обществена поръчка на своя официален език. Участниците в процедурата по подбор подават своите оферти и всички допълнителни документи на английски език;

д)

оправомощената централна банка посочва в известието за обществена поръчка, че процедурата по подбор се провежда от нейно име и в неин интерес, както и в интерес на централните банки от Евросистемата;

е)

оправомощената централна банка публикува известието за обществена поръчка поне във: i) Официален вестник на Европейския съюз; ii) националния официален вестник, използван за публикуване на известия за обществена поръчка от оправомощената централна банка; iii) два национални вестника; и iv) Financial Times и The Economist. Документите по подбора се публикуват на уебсайта на оправомощената централна банка. Известието за обществена поръчка се публикува и на уебсайта на ЕЦБ с връзка към уебсайта на оправомощената централна банка, за да се осигури достъп до всички документи по подбора;

ж)

оправомощената централна банка отговаря на искания за изясняване на процедурата по подбор, изпратени на посочения в известието за обществена поръчка електронен адрес. Всички отговори се публикуват от оправомощената централна банка и ЕЦБ на техните уебсайтове;

з)

членовете на комисията по подбор се определят от Съвета за програмата T2S и се назначават официално от оправомощената централна банка веднага след края на срока за подаване на оферти;

и)

членовете на комисията по подбор са задължени да подпишат декларация за отсъствие на конфликт на интереси, одобрена от Съвета за програмата T2S;

й)

оправомощената централна банка поема оперативните аспекти на процедурата по подбор;

к)

комисията по подбор проучва, inter alia, административната и техническата документация и взема решения по отстраняването от процедурата по подбор на участници, които не отговарят на изискванията за участие. Комисията по подбор оценява необичайно ниски оферти съобразно предвидените в документите по подбора правила. Комисията по подбор класира участниците, които не са отстранени от процедурата по подбор, по възходящ ред на техните икономически оферти;

л)

оправомощената централна банка уведомява официално заинтересованите участници за всички решения на комисията по подбор чрез сигурни и бързи средства за писмена комуникация.

4.   След като комисията по подбор е класирала участниците съгласно параграф 3, буква к) (предварително възлагане), оправомощената централна банка, на своя отговорност, предприема вътрешна проверка за законосъобразност, за да се увери в надлежното провеждане на процедурата по подбор. Ако резултатите от проверката са положителни, оправомощената централна банка обявява окончателното възлагане и проверява дали избраните участници отговарят на изискванията за участие и дали декларациите им са достоверни. Ако резултатите от проверката са отрицателни, окончателното възлагане се отлага и оправомощената централна банка се обръща за указания по въпроса към Съвета за програмата T2S.

5.   Оправомощената централна банка действа от свое име и в свой интерес, както и в интерес на централните банки от Евросистемата по отношение на правата и задълженията, произтичащи от процедурата по подбор. Тя също докладва за тях и се съобразява с решенията на Съвета за програмата T2S.

6.   Оправомощената централна банка сама покрива разходите си, свързани с провеждането на процедурата по подбор.

Член 4

Лицензионен договор

1.   След като оправомощената централна банка е приключила процедурата по подбор и възлагане при посочените по-горе условия, оправомощената централна банка и комисията по подбор предприемат всички необходими действия по подготовката на сключването на лицензионен договор между оправомощената централна банка и всеки един от избраните участници от името и в интерес на централните банки от Евросистемата. За тази цел централните банки от Евросистемата предоставят на оправомощената централна банка правото да подписва лицензионни договори чрез отделно пълномощно за извършване на действия от името и в интерес на централните банки от Евросистемата (чрез явно представителство).

2.   След подписването на лицензионния договор доставчикът на мрежови услуги на T2S извършва изпитване на концепцията. Ако извършеното от доставчика на мрежови услуги на T2S изпитване на концепцията е неуспешно, лицензионният договор се прекратява. При тези обстоятелства оправомощената централна банка възлага лицензионен договор на участника в процедурата по подбор, класиран в списъка непосредствено след избраните участници.

3.   Без да се засягат следващите параграфи, лицензионен договор, възложен в първоначалната процедура по подбор, изтича седем години след датата на влизане в сила.

4.   Ако лицензионен договор с доставчик на мрежови услуги на T2S бъде прекратен преди изтичането му, но след успешно проведено изпитване на концепцията, по преценка на Съвета за програмата T2S, лицензионен договор може да бъде предложен на участника в процедурата по подбор, класиран в списъка непосредствено след избраните участници, или на друг доставчик на мрежови услуги след провеждане на нова процедура по подбор от оправомощената централна банка или от друга централна банка от Евросистемата, избрана от Управителния съвет. Новият лицензионен договор се сключва за срок от седем години.

5.   По искане на Съвета за програмата T2S оправомощената централна банка удължава срока на всички лицензионни договори два пъти с по една година.

6.   Оправомощената централна банка получава мандат да представлява централните банки от Евросистемата заедно пред доставчиците на мрежови услуги на T2S и други трети страни във връзка с услугите за свързаност, както и да управлява текущо лицензионните договори от името и в интерес на централните банки от Евросистемата чрез, inter alia, налагане на спазването на правата и задълженията на централните банки от Евросистемата, включително в съдебни производства, в това число, но не само, при нарушаване на договор, вреди, прекратяване, оспорвания или други промени в договора. Оправомощената централна банка докладва за това и изпълнява указанията, издадени от Съвета за програмата T2S.

7.   Оправомощената централна банка предприема всички необходими мерки за изпълнението на свързаните с лицензионните договори ангажименти и задължения на централните банки от Евросистемата и, ако има такива, на оправомощената централна банка и докладва за тях на Съвета за програмата T2S, като се съобразява с всички дадени от същия указания в тази връзка.

8.   Оправомощената централна банка получава всички съобщения, декларации и преписи от искови молби, включително и призовките, свързани с даден лицензионен договор, за да може да упражни и изпълни свързаните с него права и задължения на централните банки от Евросистемата и, ако има такива, на оправомощената централна банка.

9.   Без да се засяга член 5, централните банки от Евросистемата възстановяват на оправомощената централна банка всички оправдани разходи, извършени от нея във връзка с управлението и контрола върху лицензионните договори съгласно параграфи от 6 до 8.

Член 5

Искания за обезщетение

1.   Оправомощената централна банка е отговорна пред централните банки от Евросистемата без ограничение за всяка загуба или вреда, породена от измама или умишлено нарушение при упражняване на правата и изпълнение на задълженията си по силата на настоящото решение. Тя носи отговорност пред централните банки от Евросистемата за всяка загуба или вреда, породена от нейната груба небрежност при изпълнение на нейните задължения по силата на настоящото решение, като в този случай нейната отговорност се ограничава до максималната обща сума от 2 000 000 EUR за всяка календарна година.

2.   Когато трета страна понася загуби или вреди в резултат на измама или умишлено нарушение от страна на оправомощената централна банка при изпълнение на задълженията ѝ по силата на настоящото решение, оправомощената централна банка носи отговорност за обезщетението, което трябва да се плати на въпросната трета страна.

3.   Когато трета страна понася загуби или вреди в резултат на груба небрежност или непредпазливост от страна на оправомощената централна банка при изпълнение на задълженията ѝ по силата на настоящото решение, оправомощената централна банка носи отговорност за обезщетението, което трябва да се плати на въпросната трета страна. Централните банки от Евросистемата възстановяват на оправомощената централна банка всяко обезщетение, което надвишава максималната обща сума от 2 000 000 EUR за календарна година, на основание на съдебно решение или извънсъдебно споразумение между оправомощената централна банка и съответната трета страна, при условие че въпросното извънсъдебно споразумение е било предварително одобрено от Съвета за програмата T2S.

4.   Централните банки от Евросистемата възстановяват на оправомощената централна банка напълно и незабавно всяко платено от нея обезщетение на трети страни, когато то е свързано с: а) изискванията за участие и критериите за възлагане; б) решение на комисията по подбор, взето въз основа на изискванията за участие и критериите за възлагане; в) неправилно поведение на комисията по подбор, освен ако същата не е действала съобразно писменото становище на оправомощената централна банка или не е получила предварително актуално писмено становище от оправомощената централна банка по този въпрос; г) всякакво решение или събитие извън контрола на оправомощената централна банка, включително такива, които могат да засегнат ефективността на предоставените лицензи.

5.   Централните банки от Евросистемата не възстановяват на оправомощената централна банка платени на трети страни обезщетения в резултат от оперативни дейности и други процедурни действия, които са в рамките на нейната отговорност, освен ако оправомощената централна банка, противно на своето становище, не е действала съобразно указания от Съвета по програмата T2S по силата на член 3, параграф 5.

6.   Когато предприети от трети страни правни действия са свързани с действия или бездействия по отношение на процедурата по подбор, за които централните банки от Евросистемата трябва да поемат изключителна отговорност, централните банки от Евросистемата, след консултация с оправомощената централна банка, дават своевременно указания на същата относно мерките, които да предприеме, например представителство от външен консултант или от вътрешния правен отдел на оправомощената централна банка. След като е взето решение по отношение на курса на действие в такова производство, свързаните с въпросните действия съдебни разходи и такси се поемат от централните банки от Евросистемата.

7.   Централните банки от Евросистемата носят отговорност за действия и бездействия на отделни членове на комисията по подбор във връзка с процедурата по подбор.

8.   Когато трети страни предприемат правни действия във връзка с действия или бездействия, свързани с процедура по подбор, за които оправомощената централна банка носи изключителна отговорност, оправомощената централна банка определя в тясно сътрудничество с централните банки от Евросистемата мерките, които трябва да предприеме, например представителство от външен консултант или от нейния вътрешен правен отдел, и поема последващите разходи.

9.   Когато централните банки от Евросистемата и оправомощената централна банка носят солидарна отговорност за загуби или вреди, понесени от трета страна, те си поделят разходите.

Член 6

Заключителни разпоредби

1.   Всеки мандат е с продължителност седем години след датата на влизане в сила.

2.   Изтичането на мандата не засяга валидността на съответните лицензионни договори.

Член 7

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила два дни след приемането му.

Съставено във Франкфурт на Майн на 20 април 2011 година.

Председател на ЕЦБ

Jean-Claude TRICHET


(1)  ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 114.

(2)  ОВ L 319, 29.11.2008 г., стр. 76.

(3)  ОВ L 102, 22.4.2009 г., стр. 12.


Поправки

21.5.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 134/27


Поправка на заглавието на Процедурен правилник — 7-и парламентарен мандат — март 2011

( Официален вестник на Европейския съюз L 116 от 5 май 2011 г. )

В съдържанието на корицата и на стр. 1 заглавието

вместо:

да се чете: