ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2011.130.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 130

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
17 май 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2011/278/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 27 април 2011 година за определяне на валидни за целия Европейски съюз преходни правила за хармонизираното безплатно разпределяне на квоти за емисии съгласно член 10а от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2011) 2772)

1

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕШЕНИЯ

17.5.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 130/1


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 27 април 2011 година

за определяне на валидни за целия Европейски съюз преходни правила за хармонизираното безплатно разпределяне на квоти за емисии съгласно член 10а от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(нотифицирано под номер C(2011) 2772)

(2011/278/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на Схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (1), и по-специално член 10а от нея,

като имат предвид, че:

(1)

В член 10а от цитираната директива е формулирано изискване, че чрез обхващащи цялата Общност и напълно хармонизирани приложни мерки по отношение на разпределянето на безплатните квоти за емисии следва, доколкото е възможно, да бъдат определени предварително зададени показатели (ex-ante benchmarks), за да се осигури провеждането на безплатното разпределяне на квотите по начин, който да насърчи намаляването на емисиите на парникови газове и прилагането на енергийно ефективни начини на работа, като се вземат предвид най-ефективните технологии, заместители и алтернативни производствени процеси, високоефективната когенерация, енергоефективното използване на отпадни газове, използването на биомаса и улавянето и съхранението на въглероден диоксид — когато съществуват съответни съоръжения, и без да се стимулира повишаване на емисиите. Разпределянето на квотите трябва да бъде направено преди началото на съответния период на търгуване, така че да се даде възможност за добро функциониране на пазара.

(2)

При дефиниране на принципите за определяне на ex-ante показатели за отделните отрасли и подотрасли, отправна точка следва да бъдат средните работни показатели за емисиите на най-ефективните 10 % от инсталациите в даден отрасъл или подотрасъл в ЕС за периода 2007—2008 г. Показателите следва да се изчисляват по-скоро за видове продукти, а не на база на входящите суровини и енергия — с оглед постигането на максимални намаления на емисиите на парникови газове и подобрения на енергийната ефективност в рамките на всеки производствен процес в дадения отрасъл или подотрасъл.

(3)

При определянето на показателите Комисията проведе консултации със съответните заинтересовани страни, включително засегнатите отрасли и подотрасли. Необходимата за определяне на показателите информация, включително данни за производството, емисиите и енергопотреблението на съответни инсталации, бе събрана във вида ѝ от февруари 2009 г. — респективно от индустриални асоциации, държави-членки и източници на платена информация, както и чрез анкета с участието на операторите на отделни инсталации.

(4)

Доколкото това бе възможно, Комисията разработи показатели за продуктите, както и за търгуваните между инсталациите междинни продукти, които се произвеждат при дейностите по приложение I към Директива 2003/87/ЕО. По принцип, за всеки продукт следва да бъде определен един показател. Ако някой продукт е пряк заместител на друг продукт, и за двата следва да бъде валиден един и същ продуктов показател, както и съответно определение на продукта.

(5)

Комисията прецени, че определянето на показател за даден продукт е възможно в тези случаи, при които — имайки предвид сложността на производствените процеси — съществуват определения и класификации, даващи възможност за верификация на производствените данни и за еднакво прилагане на продуктовия показател в целия Европейски съюз за целите на разпределянето на квоти за емисии. Не е правено каквото и да е разграничаване на база на географското разположение или на използваните технологии, суровини или горива, за да не се изкривява картината на „въглеродната“ ефективност в икономиката на Европейския съюз като цяло, както и за да се засили хармонизацията при преходното безплатно разпределяне на квоти за емисии.

(6)

Стойностите на показателите следва да обхващат всички свързани със съответното производство преки емисии, включително емисиите от генерирането на използвана в производството измерима топлинна енергия, независимо дали тази измерима топлинна енергия е генерирана в съответния обект, или от друга инсталация. Емисиите, дължащи се на електропроизводство и на подавана извън инсталацията измерима топлинна енергия, включително — в случаите на екзотермични процеси — избегнатите емисии от алтернативно генериране на топлинна енергия или електроенергия или, също така, избегнатите емисии в случаите на генериране на електроенергия без преки емисии, бяха приспаднати при определянето на стойностите на показателите. В случай че не е възможно да се приспаднат емисиите, дължащи се на подавана извън инсталацията измерима топлинна енергия, то за тази топлинна енергия не би следвало да могат да се разпределят безплатни квоти за емисии.

(7)

За да се осигури, че въздействието на показателите води до намаление на емисиите на парникови газове, за някои производствени процеси, при които до известна степен са взаимнозаменяеми преките емисии (отговарящи на условията за безплатно разпределяне на квоти) и непреките емисии от електропроизводството (неотговарящи на условията за безплатно разпределяне на квоти съгласно Директива 2003/87/ЕО), при определянето на стойностите на показателите са взети предвид общите емисии, включително и непреките емисии от електропроизводството, така че да се осигурят равностойни условия за инсталациите с интензивно използване съответно на електроенергия и на горива. Но при разпределянето на квоти за емисии въз основа на такива показатели следва да се взема под внимание само делът на преките емисии в общите емисии — за да не се разпределят безплатно квоти за емисии, генерирани при електропроизводство.

(8)

При определянето на стойностите на показателите Комисията използва като отправна точка средноаритметичната стойност на данните за емисиите на парникови газове през 2007 и 2008 г. на емисионно най-ефективните 10 % от инсталациите, за които са събрани данни. Също така, в съответствие с член 10а, параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО, за всички отрасли, за които има посочен показател в приложение I, Комисията проведе анализи — въз основа на получена от различни източници допълнителна информация, както и въз основа на специализирано проучване за най-ефективните техники и за потенциала за намаление на емисиите на европейско и международно ниво — дали тези отправни точки достатъчно добре отразяват най-ефективните техники, заместителите, алтернативните производствени процеси, високоефективната когенерация, ефективното оползотворяване на енергията на отпадните газове, използването на биомаса и улавянето и съхранението на въглероден диоксид (в случаите, когато съществуват подобни съоръжения). Данните, използвани за определяне на стойностите на показателите, са събрани от широк кръг източници с оглед да покриват максимален брой инсталации, които през 2007 и 2008 г. са произвеждали съответния продукт. Най-напред данни за емисиите на парникови газове на инсталациите, влизащи в обхвата на Европейската схема за търговия с емисии и произвеждащи продукти, за които са определени показатели, бяха събрани от (или от името на) съответните европейски отраслови асоциации, в съответствие с определени правила — така наречените „отраслови правилници“ (sector rule books). В допълнение към тези правилници Комисията предостави указания за критериите за качество и верификация на данните, използвани за определяне на показателите в рамките на Европейската схема за търговия с емисии. Второ, в допълнение на данните от европейските отраслови асоциации, данни бяха събирани и от консултанти, действащи от името на Европейската комисия (специално за такива инсталации, за които отсъстваха данни от отрасловите асоциации), а също така бяха предоставени данни и анализи от компетентни органи на държави-членки.

(9)

За да се осигури, че стойностите на показателите се базират на верни и съответстващи данни, Комисията проведе, с помощта на консултанти, задълбочени проверки на съответствието на отрасловите правилници, както и проверки на достоверността на отправните стойности, получени въз основа на съответните данни. В съответствие с изискванията в указанията за качество и верификация данните бяха верифицирани в необходимата степен от независими верификатори.

(10)

В случаите, когато съществуват инсталации, произвеждащи по няколко продукта, и разпределянето на емисиите за отделните продукти е счетено за невъзможно, в данните и при определянето на показателите са включени само такива инсталации, които произвеждат по един продукт. Това се отнася за продуктовите показатели за производството на вар, доломитна вар, бутилки и буркани от безцветно стъкло, бутилки и буркани от цветно стъкло, облицовъчни тухли, настилъчни тухли, изсушени чрез пулверизация прахообразни материали, непокрита висококачествена хартия, хартия тип тишу, хартия за гладки пластове на велпапе и хартия за навълняване, непокрит картон и покрит картон. За да се подобри значимостта и да се провери достоверността на резултатите, стойностите за средните работни показатели за емисиите на най-ефективните 10 % от инсталациите бяха сравнени с литературни данни за най-ефективните техники.

(11)

В случаите на липса на данни или когато събраните данни не бяха в съответствие с методиката за определяне на показателите, бе използвана за тази цел информация относно настоящите равнища на емисии и консумация при използване на най-ефективните техники — главно въз основа на справочните документи за най-добрите налични техники (BREFs), съставени съгласно Директива 2008/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (2). По-специално, поради липсата на данни за третирането на отпадните газове, подаваната извън инсталацията топлинна енергия и производството на електроенергия, стойностите на продуктовите показатели за кокса и течните черни метали (hot metal) са получени чрез изчисления на преките и непреките емисии на база на информация за съответните енергийни потоци от справочните документи за най-добрите налични техники (BREFs) и приетите обичайни стойности на коефициентите на емисиите, посочени в Решение 2007/589/ЕО на Комисията от 18 юли 2007 г. за формулиране на указания за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3). При определянето на продуктовия показател за агломерат данните бяха също коригирани въз основа на информация за енергийните потоци на база на съответния справочен документ за най-добрите налични техники, като бе взето под внимание и използването като гориво на отпадни газове, което се практикува в този отрасъл.

(12)

В случаите, при които не е възможно извеждане на продуктов показател, но въпреки това съществуват емисии на парникови газове, отговарящи на условията за безплатно разпределяне на квоти, тези квоти следва да бъдат разпределяни на базата на непреки видове подход за определяне на емисиите (fallback approaches) за отделни видове производства. Разработена бе йерархична последователност от три вида непряк подход, с оглед да се постигнат максимални намаления на емисиите и енергоспестявания, поне в някои части от съответните производствени процеси. Топлинният показател (heat benchmark) е подходящ за тези съпроводени с консумация на топлинна енергия процеси, при които се използва измерим топлоносител. Горивният показател (fuel benchmark) е подходящ за случаите, когато използваната в процеса топлина не може да се мери. Стойностите на топлинните и горивните показатели бяха изведени в съответствие с принципите за прозрачност и простота, като бяха използвани референтни стойности на КПД, съответстващи на широко разпространени видове горива; тези подходи могат да бъдат характеризирани като следващата по ред най-добра възможност (след пряко определените продуктови показатели за емисиите) от гледна точка на постигането на емисионна ефективност, тъй като топлинните и горивните показатели отчитат прилагането на енергоефективни техники. За технологичните емисии (process emissions) е подходящо квотите да бъдат разпределяни въз основа на исторически данни за емисиите. За да се осигури, че безплатното разпределяне на квоти за такива емисии дава достатъчни стимули за намаляване на емисиите на парникови газове, както и за да се избегне различно третиране на технологичните емисии, за които се разпределят квоти на база на исторически данни за емисиите (от една страна) и на такива технологични емисии, които попадат в обхвата на продуктов показател (от друга страна), при определяне на броя на безплатните квоти за емисии историческото равнище на активността на всяка инсталация следва да се умножава по коефициент 0,9700.

(13)

От 2013 г. нататък всички безплатни разпределения на квоти по член 10а от Директива 2003/87/ЕО следва да се правят съгласно тези правила. За да бъде задействана преходната система (предвидена в член 10а, параграф 11 от Директива 2003/87/ЕО), при която безплатно разпределяните квоти за емисии следва да намаляват — от 80 % от общото количество квоти през 2013 г. до 30 % от това количество през 2020 г., с оглед през 2027 г. да се постигне прекратяване на безплатното разпределяне на квоти — се въвеждат коефициентите, посочени в приложение VI. В случаите, когато даден отрасъл или подотрасъл е включен в списъка, определен с Решение 2010/2/ЕС на Комисията от 24 декември 2009 г. за определяне, съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на списък с отрасли и подотрасли, за които се смята, че са изложени на съществен риск от изместване на въглеродни емисии (4), тези коефициенти не се прилагат. Разпределените съгласно настоящото решение квоти ще бъдат вземани предвид при определянето на бъдещи списъци на отрасли и подотрасли, за които се смята, че за изложени на значителен риск от изместване на въглеродни емисии.

(14)

За да се улеснят събирането на данни от операторите и изчисляването на количествата квоти за емисии, които следва да бъдат разпределени от държавите-членки, всяка инсталация (в случаите, когато това е необходимо) следва да бъде разделена на подинсталации. Държавите-членки следва да осигуряват правилно определяне на емисиите на съответните подинсталации, без да има припокриване между подинсталациите.

(15)

Също така държавите-членки следва да осигуряват пълнота, съответствие и възможно най-висока точност на данните, получавани от операторите и използвани за разпределянето на квоти. Тези данни следва да бъдат верифицирани от независим верификатор, така че да се гарантира, че безплатното разпределяне на квоти за емисии се основава на сигурни и надеждни данни. Настоящото решение следва да съдържа специфични минимални изисквания за събирането и верификацията на данни с оглед да се улесни хармонизираното и съгласувано прилагане на правилата за разпределяне на квоти.

(16)

Количеството безплатно разпределяни квоти на работещи инсталации следва да се основава на исторически данни за производството им. За да се осигури, че референтният период е във възможно най-голяма степен представителен за индустриалните цикли, че обхваща съответния период, за който има налични данни с добро качество и че отчита в най-малка степен въздействието на специални обстоятелства, като например временно спиране на инсталациите, историческите равнища на активност следва да се базират на статистическата медиана на обема на производството през периода от 1 януари 2005 г. до 31 декември 2008 г. или, в случай че дадено равнище на активност е станало впоследствие по-високо — на статистическата медиана на обема на производството в периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2010 г. Също така е уместно да се взема предвид всяка значителна промяна в капацитета, настъпила през съответния период. За нови участници определянето на равнищата на активност следва да се базира на стандартно използване на капацитета, определено на база на информация за съответния сектор, или на специфично за дадената инсталация използване на капацитета.

(17)

Събраната от държавите-членки информация следва да улеснява прилагането на настоящото решение от компетентните органи и от Комисията.

(18)

С оглед да се избегне всякакво изкривяване на конкурентната среда и за да се осигури правилно функциониране на пазара за права на емисии, държавите-членки следва да осигурят при определянето на квотите за отделните инсталации отсъствие на каквото и да е двойно отчитане и дублирано разпределяне на квоти. Във връзка с това държавите-членки следва да обръщат особено внимание на случаите, когато един продукт (за който има определен показател) се произвежда в повече от една инсталация или когато повече от един продукт (за който има определени показатели) се произвеждат в една и съща инсталация, или когато има подаване на междинни продукти извън границите на съответните инсталации.

(19)

За да се осигури, че системата за търговия с емисии ще предизвиква намаления на емисиите във времето, в Директива 2003/87/ЕО е предвидено, че общото количество на квотите в ЕС следва да намалява линейно. Като се има предвид, че това намаляващо количество на квотите за целия ЕС се използва при определянето на максималното годишно количество квоти по член 10а, параграф 5 от Директива 2003/87/ЕО, следва също така всички безплатни квоти за емисии, разпределяни въз основа на настоящото решение на инсталации, чиито квоти не попадат в максималното годишно количество по член 10а, параграф 5, да бъдат коригирани по същата линейна зависимост както общото количество на квотите в ЕС, като за базова година се използва 2013 г.

(20)

Единният коефициент за междусекторна корекция (uniform cross-sectoral correction factor), който трябва да се прилага ежегодно в периода 2013—2020 г. за инсталациите, които не са определени като произвеждащи електроенергия и които не са нови участници съгласно член 10а, параграф 5 от Директива 2003/87/ЕО, следва да бъде определен въз основа на предварителното общо годишно количество на квотите за емисии през периода 2013—2020 г., изчислявано за тези инсталации съгласно настоящото решение, включително за инсталациите, които могат да бъдат изключени съгласно член 27 от цитираната директива. Това количество безплатни квоти за емисии, разпределяни за всяка година от посочения период, следва да бъде сравнявано с годишното количество на квотите, изчислявано съгласно член 10а, параграф 5 от Директива 2003/87/ЕО за инсталации, които не са производители на електроенергия или нови участници, като се взема предвид съответният дял в общото годишно количество квоти в ЕС, определено съгласно член 9 от цитираната директива, както и съответното количество емисии, които се включват в Европейската схема за търговия с емисии едва в периода от 2013 г. нататък.

(21)

В случаите на подаване на измерима топлинна енергия между две или повече инсталации разпределянето на безплатни квоти за емисии следва да се базира на потреблението на топлинна енергия на дадена инсталация, като се има предвид и рискът от изместване на въглеродни емисии. По този начин, за да се осигури, че броят на разпределяните безплатни квоти за емисии не зависи от структурата на снабдяването с топлинна енергия, квотите за емисии следва да се разпределят на потребителя на топлинна енергия.

(22)

За да се подобри значимостта на наличните данни за емисиите на парникови газове на инсталациите, обхванати от Европейската схема за търговия с емисии, продуктовите показатели за сулфитна, термомеханична и механична целулоза, както и за целулоза от вторично използвана хартия, се базират на информацията от справочни документи (BREF) за най-добрите налични техники, отразяващи използването на минерални разпалващи горива, както и използването на минерални горива (за сулфитната, термомеханичната и механичната целулоза) и на топлинна енергия (за вторичните хартиени суровини). Продуктовият показател за вестникарска хартия също се базира на най-ефективните техники, като в случая за получаването на достоверна стойност на показателя е отразено използването на топлинна енергия.

(23)

За да бъдат взети предвид допълнителните емисии на парникови газове, които не са отразени в данните, използвани при определяне на стойностите на показателите за някои видове инсталации, по-специално емисиите на метан, както и за да се осигури, че безплатното разпределяне на квоти за емисии на базата на съответните продуктови показатели отчита ефективността на процесите по отношение на емисиите на парникови газове и не създава стимули за увеличаване на емисиите, точките на индивидуалните данни по кривата на показателите за производството на азотна киселина бяха коригирани въз основа на предоставена от отрасъла информация за средната стойност на съответните емисии, както и информация от справочните документи за най-добри налични техники. Тази корекция е отразена в продуктовия показател за производството на азотна киселина.

(24)

За да се вземат предвид различията в конфигурациите на рафинериите, продуктовият показател за нефтохимическия отрасъл следва да се базира на подхода с използване на „приведени по СО2 тонове“ (наричан по-долу „CWT“). По този начин СWT се превръща в единствения продукт на рафинерията и съответният обем на производството се изчислява на база на определени видове производствени блокове, чиито продукти се „претеглят“ чрез емисионни коефициенти (отнесени спрямо емисиите при дестилация на суров нефт), наречени CWT коефициенти и изразяващи интензивността на емисиите на CO2 при средно равнище на енергийна ефективност, за един и същ стандартен вид гориво във всеки производствен блок с горивен процес и за средни технологични емисии на производствения блок. На тази база са получени изразяващите данните точки, използвани при определяне на продуктовия показател — чрез съпоставяне на действителните емисии на всяка рафинерия с нейното общо количество CWT. След което, за да се определи количеството на безплатните квоти за емисии, които да се разпределят на рафинериите, се прави корекция за изключване на потреблението и производството на електроенергия, за да бъде спазено изискването от член 10а, параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО.

(25)

Като се има предвид широкият обхват на качествените характеристики на съответните продукти, продуктовите показатели за вар и доломитна вар се отнасят за вар със стандартно съдържание на калциев оксид и магнезиев оксид. Що се отнася до емисиите от горивния процес, използваните данни за специфичните емисии от горенето при производството на тези стандартни продукти са на база Решение 2007/589/ЕО.

(26)

При все че при определянето на редица продуктови показатели, като например тези за производството на амоняк и калцинирана сода, е прието, че всичкият получен при производствения процес CO2 се отделя в атмосферата, тези емисии следва да са обект на мониторинг и докладване в съответствие с регламента за мониторинг и докладване на емисиите от дейностите, посочени в приложение I, който следва да бъде приет до 31 декември 2011 г. съгласно член 14, параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО, като се приема, че всичкият получен CO2 в резултат от тези производствени процеси се отделя в атмосферата, независимо от възможното използване на СО2 като суровина в химични производствени процеси.

(27)

Показателят за крекинг с водна пара не обхваща така наречените ценни химични вещества от добавъчно захранване, които не се произвеждат в рамките на основния процес, както и съответните емисии, но в съответните случаи на добавъчно захранване следва да се разглежда възможността за разпределяне на безплатни квоти за емисии, като се използват коефициентите за специфични емисии.

(28)

С оглед да се осигурят равностойни условия във връзка с производството на ароматни съединения в рафинериите и химичните заводи, разпределянето на безплатни квоти за емисии при производството на ароматни съединения следва да се базира на подхода CWT и да се прилага стойността на продуктовия показател за рафинерии.

(29)

Отчитайки, че при производството на винилхлориден мономер водородът се използва до известна степен и като гориво, замествайки конвенционални горива, например природен газ, като по този начин се намаляват преките емисии от горивния процес, но отчитайки също, че използването на водорода като суровина е за предпочитане от гледна точка на общата ефективност по отношение на емисиите на парникови газове, в показателя за винилхлоридния мономер използването на водород като гориво е отчетено като използване на природен газ.

(30)

С оглед да се осигурят равностойни условия във връзка с производството на водород и генераторен газ в рафинериите и химичните заводи, показателите за тези продукти следва да се базират на подхода CWT и на стойността на показателя за рафинерии. И за двата продукта продуктовите показатели се отнасят за определена обемна концентрация на водорода.

(31)

Тъй като от 2013 г. нататък по правило всички квоти за емисии от енергийния сектор ще се разпределят чрез тръжна продажба, имайки предвид възможностите на този отрасъл да прехвърля и на свои клиенти увеличените разходи за емисиите на въглероден диоксид, и че няма да има безплатно разпределяне на квоти за емисии за каквото и да е електропроизводство (с изключение на преходното безплатно разпределение в случаите на модернизация на генерирането на електроенергия и на електропроизводство от отпадни газове), в настоящото решение не следва да се разглежда безплатно разпределяне на квоти за емисии във връзка с производството или потреблението на електроенергия. От друга страна, съгласно член 10а, параграф 6 от Директива 2003/87/ЕО отраслите или подотраслите, за които се смята, че са изложени на значителен риск от изместване на въглеродни емисии, могат да бъдат компенсирани за разходите във връзка с отразяването на емисиите на парникови газове в цените на електроенергията посредством финансови мерки, приети от държавите-членки в съответствие с действащите правила за държавната помощ, както и финансови мерки, които Комисията предстои да приеме в тази област.

(32)

Също така е уместно продуктовите показатели да отчитат ефективното оползотворяване на енергия от отпадни газове и емисиите, свързани с тяхното използване. За тази цел при определянето на стойностите на показателите за продукти, при чието производство се генерират отпадни газове, в голяма степен е отчетено въглеродното съдържание на тези отпадни газове. В случаите, когато отпадните газове при производствения процес се подават извън системните граници на съответния продуктов показател и се изгарят за производството на топлинна енергия извън системните граници на даден процес, определен в приложение I, съответните емисии следва да бъдат взети под внимание посредством разпределяне на допълнителни квоти за емисии на база на топлинния или горивния показател. Във връзка с общия принцип, че няма да се разпределят безплатни квоти за емисии от каквото и да е електропроизводство и за да се избегнат излишни изкривявания на конкурентната среда на пазара за електроснабдяване на промишлени инсталации и, също така, като се взема предвид наличието на въглеродна компонента в цената на електроенергията, е уместно в случаите, при които отпадни газове се подават при производствения процес извън системните граници на съответния продуктов показател и се изгарят с цел производство на електроенергия, да не се разпределят никакви допълнителни квоти, надхвърлящи въглеродното съдържание в отпадния газ, отразено в съответния продуктов показател.

(33)

Продуктовите показатели отчитат също така историческите емисии от изгаряне във факел на отпадни газове във връзка с производството на даден продукт, като горивото, използвано за необходимо за безопасността изгаряне във факел, следва да се разглежда като гориво, използвано за производството на неизмерима топлинна енергия, така че да бъде отчетен задължителният характер на наличието на такива факли.

(34)

За борбата с изменението на климата и намаляването на въглеродната интензивност на икономиките са необходими значителни инвестиции. Следователно настоящото решение следва да се прилага по начин, който да насърчава инвестициите в чисти технологии във всеки един отрасъл и подотрасъл. В съответствие с Директива 2003/87/ЕО е възможно в бъдеще други политики и мерки да допълнят настоящите цели и да насърчават ефективното използване на квотите за генериране на значителни инвестиции в енергийно по-ефективни технологии. По-специално ако окончателното годишно количество на безплатните квоти за всички работещи инсталации, определено в съответствие с настоящото решение, падне значително под максималното годишно количество на квотите по член 10а, параграф 5 от Директива 2003/87/ЕО, с изменение на настоящото решение би могло да се осигурят стимули за по-нататъшно намаляване на емисиите на парникови газове съгласно член 10а, параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО чрез разпределяне на квоти на инсталации, които са в състояние да приложат новаторски технологии и допълнително да намалят емисиите на парникови газове.

(35)

Инвестициите в значителни увеличения на капацитета, даващи достъп до резерва за нови участници по член 10а, параграф 7 от Директива 2003/87/ЕО, следва да бъдат безспорни и в съответен размер, така че да се избегне ранно изчерпване на резерва от квоти, създаден за нови участници, а също изкривявания на конкурентната среда и излишни административни натоварвания, и да се осигури равноправно третиране на инсталациите в различните държави-членки. Ето защо е уместно да се определи праг за значителните промени на капацитета — да надхвърлят 10 % от инсталирания капацитет, както и да се въведе изискване, че промяната в инсталирания капацитет следва да води до значително по-висока или по-ниска активност на съответната инсталация. Също така при преценяването дали този праг е достигнат следва да бъдат вземани под внимание и постепенните увеличения или намаления на капацитета.

(36)

Като се има предвид, че броят на квотите в резерва за нови участници е ограничен, е уместно при предоставянето на значителни количества от такива квоти на нови участници да се прави оценка дали е гарантиран справедлив и равноправен достъп до оставащите количества квоти в този резерв. В зависимост от резултата от тази оценка може да бъде предвидена система за чакане на ред. В устройството на тази система и при определянето на съответните критерии за участие следва да бъдат отчетени различните разрешителни практики в държавите-членки, както и да се избегне всякаква злоупотреба и да не се предоставят стимули за използване на резервни квоти в неразумно продължителен период от време.

(37)

За да се осигури, че не се разпределят безплатни квоти за емисии на инсталации, които са излезли от експлоатация, в настоящото решение следва да бъдат предвидени мерки за дефиниране на такива инсталации и за забрана на издаването на квоти за тях, освен ако може да бъде установено, че съответната инсталация ще поднови своята работа след определен и разумно продължителен период от време.

(38)

За да може да се адаптира броят на квотите за емисии, разпределени на инсталация, която частично е излязла от експлоатация, са дефинирани специфични прагове за сравнение на намаленото и първоначалното равнище на активност. В такъв случай броят на разпределяните квоти за емисии следва да бъде уточнен, започвайки от следващата година след годината, в която инсталацията частично е излязла от експлоатация. В случай че такава инсталация отново достигне степен на активност над съответните прагове, първоначалният брой на квотите за емисии следва да бъде частично или дори изцяло възстановен, в зависимост от степента на експлоатация на инсталацията.

(39)

Където е необходимо, следва да се отчитат указанията за тълкуване на приложение I към Директива 2003/87/ЕО.

(40)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета по изменение на климата,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

В настоящото решение са формулирани валидни за целия Европейски съюз преходни правила за хармонизираното безплатно разпределяне на квоти за емисии съгласно Директива 2003/87/ЕО в периода от 2013 г. нататък.

Член 2

Обхват

Настоящото решение се отнася за безплатното разпределяне на квоти за емисии по глава III (стационарни инсталации) от Директива 2003/87/ЕО в периодите за търгуване от 2013 г. нататък, с изключение на преходното безплатно разпределяне на квоти за емисии за модернизация на електрогенериращи инсталации съгласно член 10в от Директива 2003/87/ЕО.

Член 3

Определения

За целите на настоящото решение се прилагат следните определения:

а)

„работеща инсталация“ („incumbent installation“) означава всяка инсталация, извършваща една или повече от дейностите, посочени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО, или дейност, обхваната за пръв път от Европейската схема за търговия с емисии съгласно член 24 от цитираната директива, която:

i)

е получила разрешително за емисии на парникови газове преди 30 юни 2011 г.; или

ii)

реално се експлоатира, получила е преди 30 юни 2011 г. всички съответни екологични разрешителни, включително, ако е необходимо, комплексно разрешително по Директива 2008/1/ЕО, и е постигнала преди 30 юни 2011 г. съответствие с всички останали критерии, определени в националната нормативна уредба на съответната държава-членка, въз основа на които инсталацията е получила разрешително за емисии на парникови газове;

б)

„подинсталация с продуктов показател“ („product benchmark sub-installation“) се определя от входящите и изходящите потоци и съответните емисии, свързани с производството на даден продукт, за който е формулиран показател в приложение I;

в)

„подинсталация с топлинен показател“ („heat benchmark sub-installation“) се определя от входящите и изходящите потоци и съответните емисии, които не са обхванати от подинсталация с продуктов показател и са свързани с производство или получаване от друга инсталация или обект, попадаща/попадащ в обхвата на Европейската схема за търговия с емисии (или и производство, и получаване) на измерима топлинна енергия в границите на инсталацията, ако тази измерима топлинна енергия:

се използва за производството на продукти, за получаване на механична енергия (но не и механична енергия, използвана за електропроизводство), за отопление или охлаждане (но не и за електропроизводство), или

се подава на друга инсталация или обект, която/който е извън рамките на Европейската схема за търговия с емисии, но не и ако топлинната енергия се подава за производство на електроенергия;

г)

„подинсталация с горивен показател“ („fuel benchmark sub-installation“) се определя от входящите и изходящите потоци и съответните емисии, които не са обхванати от подинсталация с продуктов показател и са свързани с получаването или производството чрез изгаряне на горива на неизмерима топлинна енергия — ако тази неизмерима топлинна енергия се използва за производството на продукти или за получаване на механична енергия (но не и за електропроизводство), за отопление или охлаждане (но не и за електропроизводство), като се включва и поддържането на необходимо за безопасността изгаряне във факел;

д)

„измерима топлинна енергия“ („measurable heat“) означава нетен пренос на топлинна енергия по установими тръбопроводи или газоходи, като се използва топлоносител — например (по-специално) пара, горещ въздух, вода, масла, течни метали или соли — на чийто поток е инсталиран или може да бъде инсталиран топломер;

е)

„топломер“ („heat meter“) означава топломер по смисъла на приложение MI-004 към Директива 2004/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (5) или всяко друго устройство, предназначено да измерва и записва количеството топлинна енергия на база на измерване на дебити и температури;

ж)

„неизмерима топлинна енергия“ („non-measurable heat“) означава всяка топлинна енергия, различна от измеримата топлинна енергия;

з)

„подинсталация с технологични емисии“ се определя от емисиите на различни от въглероден диоксид парникови газове, посочени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО, отделяни извън системните граници на съответния продуктов показател по приложение I, или също така от емисиите на въглероден диоксид, отделяни извън системните граници на съответния продуктов показател по приложение I в резултат на някоя от посочените по-долу дейности, или също така емисии, дължащи се на изгарянето на недоокислен въглерод, получен в резултат от тези посочени по-долу дейности, което изгаряне се извършва с цел производство на измерима топлинна енергия, неизмерима топлинна енергия или електроенергия, при условие че бъдат извадени емисиите, които биха се отделили от изгарянето на такова количество природен газ, което е с еквивалентна топлотворна способност на технически използваемото енергийно съдържание на недоокисления въглерод:

i)

химична или електролитна редукция на металните съставки в руди, концентрати или вторични материали;

ii)

отстраняване на примеси от метали и метални съставки;

iii)

разлагане на карбонати, с изключение на карбонатите, използвани в скрубери за димни газове;

iv)

реакции на химичен синтез с участие на въглеродосъдържащ материал, ако основната цел на реакциите не е производство на топлинна енергия;

v)

използване на въглеродосъдържащи добавки или суровини, чиято основна цел не е производство на топлинна енергия;

vi)

химична или електролитна редукция на оксиди на металоидни (т.е. полуметални) и на неметални елементи, като например на силициеви оксиди и на фосфати;

и)

„значително увеличение на капацитета“ („significant capacity extension“) означава значително нарастване на първоначалния инсталиран капацитет на дадена подинсталация, свързано с наличието на всяко от следните събития:

i)

настъпили са една или повече определими физически промени във връзка с нейната техническа конфигурация и функциониране, по-значителни от обикновена замяна на съществуваща производствена линия; и

ii)

подинсталацията може да бъде експлоатирана при капацитет, който е поне с 10 % по-висок от първоначалния инсталиран капацитет на подинсталацията преди промяната; или

iii)

подинсталацията, за която се отнасят физическите промени, има значително по-високо равнище на активност, което води до допълнително разпределяне на квоти за емисии в размер на над 50 000 квоти годишно, представляващи поне 5 % от предварителния годишен брой на безплатните квоти за емисии, разпределени на тази подинсталация преди промяната;

й)

„значително намаление на капацитета“ („significant capacity reduction“) означава една или повече определими физически промени, довели до значително понижение на първоначалния инсталиран капацитет на дадена подинсталация и на нейното равнище на активност, сравнимо по големина със значително увеличение на капацитета;

к)

„значителна промяна на капацитета“ („significant capacity change“) означава значително увеличение или намаление на капацитета;

л)

„добавен капацитет“ („added capacity“) означава разликата между първоначалния инсталиран капацитет на дадена подинсталация и инсталирания капацитет на същата подинсталация след негово значително увеличение, определен на база средната стойност на двата най-големи месечни обема на производството в рамките на първите 6 месеца на експлоатация след промяната;

м)

„отпаднал капацитет“ („reduced capacity“) означава разликата между първоначалния инсталиран капацитет на дадена подинсталация и капацитета на същата подинсталация след негово значително намаление, определен на база средната стойност на двата най-големи месечни обема на производството в рамките на първите 6 месеца на експлоатация след промяната;

н)

„начало на нормална експлоатация“ („start of normal operation“) означава верифицираният и одобрен първи ден от 90-дневен период на непрекъсната работа или в случаите, когато производственият цикъл в съответния отрасъл не предвижда непрекъсната работа — първият ден от 90-дневен период, състоящ се от специфични за отрасъла производствени цикли, през който инсталацията се експлоатира с поне 40 % от капацитета, за който са проектирани съоръженията, като в случаите, когато това е уместно, се отчитат специфичните за съответната инсталация експлоатационни условия;

о)

„начало на променена експлоатация“ („start of changed operation“) означава верифицираният и одобрен първи ден от 90-дневен период на непрекъсната работа или в случаите, когато производственият цикъл в съответния отрасъл не предвижда непрекъсната работа — първият ден от 90-дневен период, състоящ се от специфични за отрасъла производствени цикли, през който инсталацията се експлоатира с поне 40 % от променения капацитет, за който са проектирани съоръженията, като в случаите, когато това е уместно, се отчитат специфичните за съответната инсталация експлоатационни условия;

п)

„необходимо за безопасността изгаряне във факел“ („safety flaring“) означава изгарянето на факелни горива (pilot fuels) и силно променливи количества технологични или остатъчни газове в открито за атмосферни въздействия устройство, което изрично се изисква от съответните разрешения за инсталацията по причини за осигуряване на безопасността;

р)

„частно жилище“ („private household“) означава жилищна единица, в рамките на която лицата уреждат, индивидуално или по групи, своето снабдяване с измерима топлинна енергия;

с)

„верификатор“ („verifier“) означава компетентно и независимо лице или верификационна организация, поело(а) задължение да извърши и докладва процеса на верификация в съответствие с подробните изисквания, формулирани от държавите-членки съгласно приложение V към Директива 2003/87/ЕО;

т)

„разумна убеденост“ („reasonable assurance“) означава висока, но не абсолютна степен на убеденост, изразена категорично във верификационното становище, че в подложените на верификация данни липсват съществени неистини;

у)

„степен на убеденост“ („level of assurance“) означава степента, в която верификаторът е убеден в заключенията от верификацията, че е доказано дали в представените данни за инсталацията липсват или присъстват съществени неистини;

ф)

„съществени неистини“ („material misstatement“) означава значими неистини (пропуски, неверни твърдения или грешки, надхвърлящи допустимата неопределеност) в предоставените данни, които, съгласно професионалната преценка на верификатора, биха могли да повлияят значително на последващото използване на данните от страна на компетентния орган при пресмятане на количеството разпределяни квоти за емисии.

Член 4

Компетентен орган и закръгляване на резултатите от изчисленията

1.   Държавите-членки трябва да предприемат необходимите административни мерки, включително определяне на подходящ компетентен орган или органи съгласно член 18 от Директива 2003/87/ЕО, за прилагането на разпоредбите на настоящото решение.

2.   Резултатите от всички изчисления относно броя на квотите, извършвани в съответствие с настоящото решение, се закръгляват до най-близкото цяло число квоти.

ГЛАВА II

РАБОТЕЩИ ИНСТАЛАЦИИ

Член 5

Идентифициране на инсталациите

1.   Всяка държава-членка трябва да идентифицира всички инсталации на своя територия, отговарящи на условията за безплатно разпределяне на квоти по член 10а от Директива 2003/87/ЕО.

2.   Също така всяка държава-членка трябва да идентифицира всички произвеждащи топлинна енергия електропроизводители и малките инсталации, които могат да бъдат изключени от Европейската схема за търговия с емисии съгласно член 27 от Директива 2003/87/ЕО.

Член 6

Разделяне на подинсталации

1.   За целите на настоящото решение държавите-членки трябва да разделят условно всяка инсталация, отговаряща на условията за безплатно разпределяне на квоти за емисии по член 10а от Директива 2003/87/ЕО, на една или повече от следните видове подинсталации, както е необходимо в съответния случай:

а)

подинсталация с продуктов показател;

б)

подинсталация с топлинен показател;

в)

подинсталация с горивен показател;

г)

подинсталация с технологични емисии.

Тези подинсталации трябва да отговарят, доколкото е възможно, на реални физически части от инсталацията.

По отношение на подинсталациите с топлинен показател, горивен показател и технологични емисии държавите-членки трябва да правят ясно разграничение, въз основа на кодовете на NACE и Prodcom, по въпроса дали съответният процес е в отрасъл или подотрасъл, за който се смята, че е изложен на значителен риск от изместване на въглеродни емисии съгласно посоченото в Решение 2010/2/ЕС.

Когато дадена включена в Европейската схема за търговия с емисии инсталация е произвела и подала измерима топлинна енергия на инсталация или друга инсталация или обект, които не са включени в тази схема, държавите-членки ще считат, че съответният процес в подинсталацията с топлинен показател, водещ до производството на тази топлинна енергия, не обслужва отрасъл или подотрасъл, за който се смята, че е изложен на значителен риск от изместване на въглеродни емисии съгласно посоченото в Решение 2010/2/ЕС, освен ако компетентният орган е убеден, че потребителят на измеримата топлинна енергия принадлежи към отрасъл или подотрасъл, за който се смята, че е изложен на значителен риск от изместване на въглеродни емисии съгласно посоченото в Решение 2010/2/ЕС.

2.   Сборът от входящите потоци, от изходящите потоци и от емисиите на всички подинсталации не трябва да надхвърля съответно входящите потоци, изходящите потоци и общите емисии на инсталацията.

Член 7

Събиране на базови данни

1.   За всяка работеща инсталация, отговаряща на условията за безплатно разпределяне на квоти по член 10а от Директива 2003/87/ЕО, включително инсталациите, които се експлоатират само в отделни случаи, по-специално инсталациите които се държат в резерв или в готовност за включване, и инсталациите, работещи по сезонен график, държавите-членки трябва да съберат от съответния оператор цялата съответна информация и данни относно посочените в приложение IV параметри за периода, през който инсталацията е работила от 1 януари 2005 г. до 31 декември 2008 г. или съответно, в случаите, когато това е приложимо — от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2010 г.

2.   Държавите членки трябва да съберат отделни данни за всяка подинсталация. Ако е необходимо, държавите-членки могат да поискат от съответния оператор допълнителна информация.

В случаите, когато поне 95 % от входящите потоци, изходящите потоци и съответните емисии на подинсталация с топлинен показател, подинсталация с горивен показател или подинсталация с технологични емисии обслужват отрасли или подотрасли, за които се смята, съгласно посоченото в Решение 2010/2/ЕС, че са изложени на значителен риск от изместване на въглеродни емисии, или когато поне 95 % от входящите потоци, изходящите потоци и съответните емисии на подинсталация с топлинен показател, подинсталация с горивен показател или подинсталация с технологични емисии съответно обслужват отрасли или подотрасли, за които се смята, че не са изложени на значителен риск от изместване на въглеродни емисии, държавите-членки могат да освободят съответния оператор от задължението да предостави данни, даващи възможност да се определи доколко съществува такъв риск.

3.   Държавите-членки трябва да изискат от операторите да представят стойността на първоначалния инсталиран капацитет на всяка подинсталация с продуктов показател, която се определя, както следва:

а)

по принцип първоначалният инсталиран капацитет се определя на база средната стойност на 2-та най-големи месечни обема на производството в периода от 1 януари 2005 г. до 31 декември 2008 г., като се приема, че подинсталацията работи при такова натоварване 720 часа месечно в течение на 12 месеца в годината;

б)

в случаите, когато не е възможно да се определи първоначалният инсталиран капацитет съгласно посоченото в буква а), трябва да се направи експериментална проверка на капацитета на подинсталацията под надзора на верификатор, за да се гарантира, че използваните параметри са типични за съответния отрасъл и че резултатите от експерименталната верификация са представителни.

4.   В случаите, когато дадена подинсталация е имала значителна промяна на капацитета си в периода от 1 януари 2005 г. до 30 юни 2011 г., държавите-членки трябва да изискват от оператора да представи, в допълнение към първоначалния инсталиран капацитет на съответната инсталация, определен съгласно параграф 3 преди началото на експлоатацията след промяната, също и стойността на добавения или съответно на отпадналия капацитет, както и стойността на инсталирания капацитет на подинсталацията след настъпилата значима промяна в капацитета (определен на база средната стойност на двата най-големи месечни обема на производството в рамките на първите 6 месеца на експлоатация след промяната). Държавите-членки ще считат този инсталиран капацитет след настъпилата значителна промяна на капацитета за първоначален инсталиран капацитет при оценяването на всяка една последваща значителна промяна на капацитета.

5.   Държавите-членки трябва да получават, съхраняват и документират данни по начин, позволяващ тяхното съответно използване от компетентния орган.

Държавите-членки могат да поискат от оператора да използва електронен образец за попълване на данните или да специфицират файловия формат за подаване на данните. Държавите-членки са длъжни обаче да приемат ползването от оператора на всякакъв електронен образец или всякаква спецификация на файлов формат, публикувани от Комисията за целите на събирането на данни по настоящия член, освен ако съответният образец или спецификация на файлов формат на държавата-членка не изискват попълването поне на същите данни.

6.   Входящите потоци, изходящите потоци и съответните емисии, за които са налице само данни за инсталацията като цяло, трябва да бъдат разпределени пропорционално на съответните подинсталации, както следва:

а)

в случаите, когато в една и съща производствена линия се произвеждат един след друг различни продукти, входящите потоци, изходящите потоци и съответните емисии трябва да бъдат разпределени последователно, въз основа на времето на годишно използване на всяка подинсталация;

б)

в случаите, когато не е възможно да се разпределят входящите потоци, изходящите потоци и съответните емисии съгласно посоченото в буква а), те трябва да бъдат разпределени на база на масите или обемите на отделните произвеждани продукти или като се използват оценки на съотношението на стойностите на свободната енергия на Гибс (free reaction enthalpies) при съответните химични реакции, или на база на друг подходящ начин на разпределяне, базиращ се на обоснована научна методика.

7.   Държавите-членки трябва да изискват от операторите да представят пълни и съответстващи данни и да гарантират, че няма припокривания между инсталациите и двойно отчитане. По-специално държавите-членки трябва да осигурят прилагането от страна на операторите на надлежно усърдие и подаването на данни с най-високата възможна точност, така че да бъде осигурена разумна убеденост в достоверността на данните.

За тази цел държавите-членки трябва да осигурят подаване от страна на всеки оператор на доклад за използваната методика, съдържащ по-специално описание на инсталацията, на използваната методика за компилиране на данните, на различните източници на данни, на стъпките в изчисленията и, където случаят е такъв, на направените допускания и приложената методика за разпределяне на емисиите на съответните подинсталации съгласно параграф 6. Държавите-членки могат да изискват от операторите да демонстрират точността и пълнотата на предоставените данни.

8.   В случаите на липса на данни държавите-членки трябва да изискват от оператора надлежно да оправдае всяка липса на данни.

Държавите-членки трябва да изискват от съответния оператор да замести всички липсващи данни с консервативни оценки, които по-специално да се основават на най-добрата индустриална практика и на актуалните научно-технически знания — преди или най-късно по време на верификацията от страна на верификатора.

Ако са налице частични данни, консервативна оценка означава екстраполираната стойност да не надхвърля 90 % от стойността, получена въз основа на наличните данни.

В случай че липсват данни за измеримите топлинни потоци в подинсталация с топлинен показател, може да бъде получена приблизителна стойност въз основа на съответната вложена енергия, умножена по измерения КПД на топлопроизводството, верифициран от верификатор. Ако не са налице такива данни за КПД, трябва да се използва референтна стойност на КПД, равна на 70 %, и да се умножи по съответната вложена енергия за производството на топлинна енергия.

9.   Всяка държава-членка трябва при поискване да предоставя на Комисията достъп до данните, събрани в съответствие с посоченото в параграфи 1—6.

Член 8

Верификация

1.   В процеса на събиране на данните съгласно член 7 държавите-членки трябва да приемат само такива данни, които са верифицирани като задоволителни от верификатор. Процесът на верификация трябва да се отнася до доклада за използваната методика и докладваните параметри, посочени в член 7 и приложение IV. При верификацията трябва да се разгледат надеждността, достоверността и точността на данните, предоставени от оператора, и да се достигне до верификационно становище, в което с разумна убеденост да бъде заявено дали в представените данни присъстват или не съществени неистини.

2.   Държавите-членки трябва да осигурят, че верификаторът е независим от оператора, че той извършва дейностите си по правилен и обективен професионален начин и че разбира всяко от следните положения:

а)

разпоредбите на настоящото решение, както и всички съответни стандарти и указания;

б)

законодателните, регулаторните и административните изисквания, свързани с дейностите, които се верифицират;

в)

генерирането на цялата информация, свързана с всеки параметър или източник на емисии в инсталацията, по-специално във връзка със събирането, измерването, изчисляването и докладването на данните.

3.   В допълнение към изискванията, формулирани в Решение 2007/589/ЕО, държавите-членки трябва да осигурят спазването на всяко от следните минимални изисквания:

а)

верификаторът трябва да е планирал и извършил верификацията от позицията на професионална скептичност, осъзнавайки, че може да съществуват обстоятелства, които биха довели до съществени неистини в представените данни и информация;

б)

верификаторът трябва да е валидирал само такива докладвани параметри, които са определени с висока степен на сигурност. За постигането на висока степен на сигурност се изисква операторът да покаже, че:

i)

в докладваните параметри липсват несъответствия;

ii)

събирането на данните за параметрите е извършено в съответствие с приложимите научни стандарти или указания;

iii)

съответните записи на данни за инсталацията са пълни и съвместими помежду си;

в)

верификаторът трябва да е започнал верификационния процес със стратегически анализ на всички съответни дейности, извършвани в инсталацията, и да има общ поглед върху всички дейности и тяхното значение във връзка с разпределянето на квоти;

г)

верификаторът трябва да е взел предвид информацията, съдържаща се в разрешителното за емисии на парникови газове или в другите съответни екологични разрешителни, като например в комплексното разрешително съгласно Директива 2008/1/ЕО, по-специално във връзка с оценяването на първоначалния инсталиран капацитет на подинсталациите;

д)

верификаторът трябва да е анализирал присъщите рискове и рисковете при измерването и регулирането, свързани с обхвата и сложността на дейностите на оператора и във връзка с параметрите за разпределяне на квоти, които могат да доведат до съществени неистини, и да е съставил план за верификация в съответствие с този анализ на рисковете;

е)

верификаторът трябва, ако това е уместно, да е посетил обекта, за да инспектира работата на измервателните уреди и мониторинговите системи, да е провел срещи и да е събрал достатъчно информация и доказателства. Ако верификаторът е преценил, че не е необходимо посещение на обекта, той трябва да може изцяло да обоснове своето решение пред съответния компетентен орган;

ж)

верификаторът трябва да е изпълнил верификационния план, като е събрал данни в съответствие с определените методи за вземане на проби, проверки чрез обхождане, прегледи на документацията, аналитични процедури, процедури по преглед на данни, включително всякакви съответни доказателства, на които да бъде обосновано верификационното становище;

з)

верификаторът трябва да е поискал от оператора да предостави всякакви евентуално липсващи данни или да допълни липсващи раздели от одиторските проследявания, да обясни вариациите на параметрите или данните за емисиите, да преразгледа изчисленията или да коригира докладваните данни;

и)

верификаторът трябва да е изготвил вътрешен верификационен доклад. Във верификационния доклад трябва да са посочени данните, показващи, че стратегическият анализ, анализът на рисковете и верификационният план са изпълнени изцяло, както и да е дадена достатъчно информация в подкрепа на верификационните становища. Вътрешният верификационен доклад трябва да улеснява потенциална оценка при извършване на одит от страна на компетентния орган и акредитиращия орган;

й)

въз основа на констатациите от вътрешния верификационен доклад верификаторът трябва да е дал заключение дали докладваните параметри съдържат каквито и да са съществени неистини и дали са налице други въпроси, имащи отношение към верификационното становище;

к)

верификаторът трябва да е представил верификационната методика, своите констатации и верификационното становище във верификационния доклад, адресиран до оператора, който трябва да бъде подаден от оператора, заедно с доклада за методиката и докладваните параметри, до компетентния орган.

4.   Държавите-членки трябва да не разпределят безплатни квоти за емисии на инсталация, за която съответните данни не са верифицирани като задоволителни.

Единственият случай, при който държава-членка може да реши да разпредели безплатни квоти за емисии на инсталация, при положение че данните за тази инсталация не са верифицирани като задоволителни, е ако държавата-членка се е убедила, че пропуските в данните, довели до отрицателно становище на верификатора, се дължат на изключителни или непредвидени обстоятелства, които не е било възможно да бъдат избегнати, дори и при полагане на всички надлежни грижи, и които са били извън контрола на оператора на съответната инсталация, по-специално обстоятелства от рода на природни бедствия, война, заплаха за война, терористични актове, революция, бунт, саботаж или актове на вандализъм.

5.   Чрез верификациите държавите-членки трябва да осигуряват по-специално липса на припокривания между подинсталации и на двойно отчитане.

Член 9

Историческо равнище на активност

1.   По отношение на работещите инсталации държавите-членки трябва да определят историческите равнища на активност на всяка инсталация за базовия период от 1 януари 2005 г. до 31 декември 2008 г. или, в случай че дадено равнище на активност е станало впоследствие по-високо — за базовия период от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2010 г., въз основа на данните, събрани съгласно член 7.

2.   Продуктовото историческо равнище на активност се определя за всеки продукт, за който има определен продуктов показател съгласно посоченото в приложение I, от статистическата медиана на годишния обем на производството на този продукт в съответната инсталация през базовия период.

3.   Топлинното историческо равнище на активност се определя от статистическата медиана за базовия период на историческото годишно количество получена измерима топлинна енергия (идваща от инсталация, влизаща в Европейската схема за търговия с емисии) или произведена измерима топлинна енергия, или и двете, използвана в рамките на границите на инсталацията за производство на продукти, на механична енергия (но не и механична енергия, използвана за електропроизводство), за отопление или охлаждане (но не и за електропроизводство), или подадена на друга инсталация или обект, която/който е извън Европейската схема за търговия с емисии (но не и ако подадената топлинна енергия се използва за електропроизводство), като така определеното количество измерима топлинна енергия се изразява в тераджаули/година.

4.   Горивното историческо равнище на активност се определя от статистическата медиана за базовия период на историческото годишно потребление на горива за производството на неизмерима топлинна енергия, използвана за производството на продукти, на механична енергия (но не и механична енергия, използвана за електропроизводство), за отопление и охлаждане (но не и за електропроизводство), включително за необходимо заради безопасността изгаряне във факел, като така определеното количество неизмерима топлинна енергия се изразява в тераджаули/година.

5.   За технологичните емисии, дължащи се на производството на продукти през посочения в параграф 1 базов период, историческото равнище на активност се определя от статистическата медиана на годишните исторически технологични емисии през базовия период, изразени в тонове СО2 еквивалент/година.

6.   За целите на определяне на стойностите на статистическата медиана по параграфи 1—5 трябва да се вземат предвид само такива календарни години, в които инсталацията е работила поне 1 ден.

Ако инсталацията е работила в по-малко от две календарни години по време на съответния базов период, историческите равнища на активност трябва да бъдат изчислени въз основа на първоначалния инсталиран капацитет на всяка подинсталация, определен съгласно методиката по член 7, параграф 3, умножен по съответния коефициент на използване на капацитета, определен съгласно член 18, параграф 2.

7.   Въз основа на дерогация от посоченото в параграф 2 държавите-членки трябва да определят продуктовите исторически равнища на активност за продуктите, за които са формулирани продуктови показатели в приложение III, въз основа на статистическата медиана на годишните исторически обеми на производството, определени по посочените в същото приложение формули.

8.   Работещите инсталации, които се експлоатират при известни случаи, включително, по-специално, поддържаните в резерв или в режим на готовност инсталации, както и инсталациите, които работят по сезонен график и не са били експлоатирани поне един ден в дадена календарна година от базовия период, се вземат предвид при определянето на стойностите на статистическата медиана по параграф 1, ако са изпълнени всички от следните условия:

а)

трябва да бъде ясно показано, че съответната инсталация се използва при известни случаи — по-специално че редовно се експлоатира в режим на готовност или като резервна мощност или че редовно се експлоатира по сезонен график;

б)

инсталацията трябва да е обхваната от разрешително за емисии на парникови газове и от всички останали разрешителни по националната нормативна уредба на държавата-членка, необходими за експлоатация на инсталацията;

в)

технически е възможно инсталацията бързо да бъде включена да работи и съответните ремонтни работи се провеждат редовно.

9.   В случай че на дадена работеща инсталация е изпълнено значително увеличение или намаление на капацитета през периода от 1 януари 2005 г. до 30 юни 2011 г., историческите равнища на активност на съответната инсталация трябва да се определят като сбор от определените съгласно параграф 1 стойности на статистическата медиана от преди значителната промяна в капацитета и съответните исторически равнища на активност на добавения или отпадналия капацитет.

Историческите равнища на активност на добавения или отпадналия капацитет се определят, като се изчислят разликите между първоначално инсталираните капацитети (определени съгласно член 7, параграф 3, преди да е започнала експлоатацията след промяната) и инсталираните капацитети след промяната (определени съгласно член 7, параграф 4) на всяка подинсталация, в която е настъпила значителна промяна на капацитета, и тези разлики бъдат умножени по историческата средна стойност на използване на капацитета на съответната инслация в годините преди началото на експлоатацията на променения капацитет.

Член 10

Разпределяне на квоти за емисии на ниво инсталация

1.   Въз основа на данните, събрани съгласно член 7, държавите-членки трябва да изчисляват за всяка година броя на квотите за емисии, разпределяни безплатно в периода от 2013 г. нататък на всяка работеща инсталация на тяхна територия, в съответствие с посоченото в параграфи 2—8.

2.   За целите на това изчисляване държавите-членки трябва първо да определят предварителния годишен брой на безплатните квоти за емисии поотделно за всяка подинсталация, както следва:

а)

за всяка подинсталация с продуктов показател — предварителният годишен брой на безплатните квоти за емисии за дадена година се определя от стойността на този продуктов показател, посочена в приложение I, умножена по съответното историческо равнище на активност, отнасящо се за продукта;

б)

съответно за останалите видове подинсталации:

i)

за подинсталация с топлинен показател — предварителният годишен брой на безплатните квоти за емисии за дадена година се определя от стойността на топлинния показател за измерима топлинна енергия, посочена в приложение I, умножена по съответното историческо равнище на активност на консумацията на измерима топлинна енергия;

ii)

за подинсталация с горивен показател — предварителният годишен брой на безплатните квоти за емисии за дадена година се определя от стойността на горивния показател, посочена в приложение I, умножена по съответното историческо равнище на активност на консумацията на гориво;

iii)

за подинсталация с технологични емисии — предварителният годишен брой на безплатните квоти за емисии за дадена година трябва да съответства на стойността на историческата активност във връзка с технологичните емисии, умножена по 0,9700.

3.   Доколкото се подава измерима топлинна енергия към частни жилища и предварителният годишен брой на квотите за емисии, определен съгласно параграф 2, буква б), подточка i) за 2013 г., е по-малък от медианната стойност на годишните исторически емисии във връзка с производството на измерима топлинна енергия за частни жилища от тази подинасталация в периода от 1 януари 2005 г. до 31 декември 2008 г., предварителният годишен брой на квотите за емисии за 2013 г. трябва да бъде уточнен със съответната разлика. За всяка от годините в периода от 2014 до 2020 г. предварителният годишен брой на квотите за емисии, определен съгласно параграф 2, буква б), подточка i), трябва да бъде уточнен с разликата, с която предварителният годишен брой на емисиите за тази година е по-малък от съответен процент от гореспоменатата медианна стойност на годишните исторически емисии. Този процент ще е съответно 90 % за 2014 г. и ще намалява с 10 процентни пункта за всяка следваща година.

4.   За целите по прилагането на член 10а, параграф 11 от Директива 2003/87/ЕО трябва стойностите на предварителния годишен брой на безплатните квоти за емисии (определени за всяка подинсталация съгласно параграф 2 от настоящия член, за съответната година, в случаите, когато тези подинсталации обслужват отрасли и подотрасли, за които се смята, че не са изложени на риск от изместване на въглеродни емисии — съгласно посоченото в Решение 2010/2/ЕС) да бъдат умножени по съответния коефициент, посочен в приложение VI.

В случаите, когато процесите в тези подинсталации обслужват отрасли или подотрасли, за които се смята, че са изложени на значителен риск от изместване на въглеродни емисии — съгласно посоченото в Решение 2010/2/ЕС коефициентът, по който трябва да бъдат умножени тези стойности за 2013 и 2014 г., е 1. Отраслите и подотраслите, за които съответният коефициент ще продължи да бъде 1 и за периода 2015—2020 г., ще бъдат определени съгласно член 10а, параграф 13 от Директива 2003/87/ЕО.

5.   В случаите, когато поне 95 % от историческото равнище на активност на подинсталация с топлинен показател, подинсталация с горивен показател или подинсталация с технологични емисии обслужва отрасли или подотрасли, за които съгласно посоченото в Решение 2010/2/ЕС се смята, че са изложени на значителен риск от изместване на въглеродни емисии, се приема, че подинсталацията като цяло е изложена на такъв значителен риск от изместване на въглеродни емисии.

В случаите, когато поне 95 % от историческото равнище на активност на подинсталация с топлинен показател, подинсталация с горивен показател или подинсталация с технологични емисии обслужват отрасли или подотрасли, за които съгласно посоченото в Решение 2010/2/ЕС се смята, че не са изложени на значителен риск от изместване на въглеродни емисии, се приема, че подинсталацията като цяло не е изложена на такъв значителен риск от изместване на въглеродни емисии.

6.   Предварителният годишен брой на безплатните квоти за емисии за подинсталациите, получили измерима топлинна енергия от подинсталации, произвеждащи продукти, попадащи в обхвата на посочените в приложение I показатели за азотна киселина, трябва да бъде намален със стойността на историческата годишна консумация на такава топлина по време на базовия период (посочен в член 9, параграф 1), умножена по стойността на посочения в приложение I топлинен показател.

7.   Предварителното годишно количество на безплатните квоти за емисии, които трябва да бъдат разпределени на всяка инсталация, се определя като сбор от съответните предварителни годишни количества на безплатните квоти за емисии на всяка от подинсталациите, изчислени съгласно посоченото в параграфи 2, 3, 4, 5 и 6.

В случаите, когато дадена инсталация включва подинсталации, произвеждащи целулоза (късовлакнеста сулфатна целулоза, дълговлакнеста сулфатна целулоза, термомеханична и механична целулоза, сулфитна целулоза или други видове целулоза, непопадащи в обхвата на продуктов показател) и подаващи измерима топлинна енергия към други технически свързани с тях подинсталации, при определянето на предварителния общ брой на безплатните квоти за емисии, без това да засяга предварителния годишен брой на безплатните квоти за емисии, предоставяни на други подинсталации на съответната инсталация, трябва да се отчита само предварителният годишен брой на емисиите за производството на тези продукти, които се продават на пазара и не се преработват в хартия в рамките на същата инсталация или на други технически свързани с нея инсталации.

8.   При определянето на предварителния общ брой на безплатните квоти за емисии, разпределяни на всяка инсталация, държавите-членки трябва да осигурят, че емисиите не се отчитат двойно и че разпределяното количество квоти не е отрицателно. По-специално в случаите, когато даден междинен продукт, попадащ в обхвата на продуктов показател съгласно определението на съответните системни граници, както е посочено в приложение I, бива внесен в дадена инсталация, съответните емисии не трябва да бъдат двойно отчетени при определянето на първоначалния общ брой на безплатните квоти за емисии, разпределяни на двете съответни инсталации.

9.   Окончателният общ годишен брой на безплатните квоти за емисии, разпределяни на всяка работеща инсталация, освен за инсталациите, попадащи в обхвата на посоченото в член 10а, параграф 3 от Директива 2003/87/ЕО, се определя чрез умножаване на предварителния общ годишен брой на безплатните квоти за емисии, определен съгласно посоченото в параграф 7, по общия коефициент за междусекторна корекция, определен съгласно член 15, параграф 3.

За инсталациите, попадащи в обхвата на член 10а, параграф 3 от Директива 2003/87/ЕО и отговарящи на условията за разпределяне на безплатни квоти за емисии, окончателният общ годишен брой на безплатните квоти за емисии трябва да отговаря на предварителния общ годишен брой на безплатните квоти за емисии за всяка инсталация, определен съгласно посоченото в параграф 7 и коригиран годишно с линейния коефициент, посочен в член 10а, параграф 4 от Директива 2003/87/ЕО, като се използва за базово количество предварителният общ годишен брой на безплатните квоти за емисии, разпределени за съответната инсталация за 2013 г.

Член 11

Разпределяне на квоти за емисии за крекинг с водна пара

Въз основа на дерогация от член 10, параграф 2, буква а) предварителният годишен брой на безплатните квоти за емисии на подинсталация с продуктов показател, разпределяни във връзка с производството на ценни химически вещества (high value chemicals — наричани по-долу „HVC“), трябва да отговаря на: стойността на посочения в приложение I продуктов показател за крекинг с водна пара, умножена по историческото равнище на активност, определено съгласно приложение III, и умножена по отношението между общите преки емисии (включително емисиите във връзка с нетната внесена топлинна енергия) през базовия период по член 9, параграф 1 от настоящото решение, изразени като тонове СО2 еквивалент, върху сбора на тези общи преки емисии и съответните косвени емисии през базовия период по член 9, параграф 1 от настоящото решение, изчислени съгласно член 14, параграф 2. Към резултата от това изчисление трябва да се добавят: 1,78 тона въглероден диоксид за тон водород от медианното историческо производство на водород от добавъчно захранване, изразено в тонове водород, 0,24 тона въглероден диоксид за тон етилен от медианното историческо производство на етилен от добавъчно захранване, изразено в тонове етилен, и 0,16 тона въглероден диоксид за тон други HVC от медианното историческо производство на други HVC (освен водород и етилен) от добавъчно захранване, изразено в тонове HVC.

Член 12

Разпределяне на квоти за емисии при производството на винилхлориден мономер

Въз основа на дерогация от член 10, параграф 2, буква а) предварителният годишен брой на безплатните квоти за емисии на подинасталация с продуктов показател, разпределяни във връзка с производството на винилхлориден мономер (наричан по-долу „VCM“), трябва да отговаря на стойността на продуктовия показател за VCM, умножена по историческото равнище на активност за производството на VCM, изразено в тонове, и умножена по отношението между: преките емисии за производството на VCM (включително емисиите за нетната получена отвън топлинна енергия) през базовия период по член 9, параграф 1 от настоящото решение, изчислени съгласно член 14, параграф 2 и изразени като тонове СО2 еквивалент, върху сбора на тези преки емисии и историческите косвени емисии във връзка с водорода, използван за производството на VCM през базовия период по член 9, параграф 1 от настоящото решение, изразени като тонове СО2 еквивалент и изчислени на база на историческата консумация на топлинна енергия, получена чрез изгаряне на водород и изразена в тераджаули (TJ), умножена по 56,1 тона въглероден диоксид за тераджаул.

Член 13

Подаване на топлинна енергия между инсталации

В случаите, когато подинсталация с продуктов показател включва измерима топлинна енергия, получена от инсталация или друг обект, които не са включени в Европейската схема за търговия с емисии, първоначалният годишен брой на безплатните квоти за емисии, разпределяни на подинсталацията с продуктов показател, определен съгласно член 10, параграф 2, буква а), трябва да бъде намален с историческото количество топлинна енергия, получено през съответната година от инсталация или друг обект, които не са включени в Европейската схема за търговия с емисии, умножено по стойността на посочения в приложение I показател за измерима топлинна енергия.

Член 14

Заменяемост на гориво и електроенергия

1.   За всеки вид подинсталация с продуктов показател, посочена в приложение I, в раздела с отчитане на заменяемостта на горивото и електроенергията, предварителният годишен брой на безплатните квоти за емисии трябва да отговаря на: стойността на посочения в приложение I съответен продуктов показател, умножена по историческото равнище на активност за този продукт и умножена по отношението между общите преки емисии във връзка с нетната получена отвън топлинна енергия през базовия период по член 9, параграф 1 от настоящото решение, изразени като тонове СО2 еквивалент, върху сбора на тези общи преки емисии и съответните косвени емисии през базовия период по член 9, параграф 1 от настоящото решение.

2.   За целите на изчислението по параграф 1 съответните косвени емисии се получават на база на съответното електропотребление (съгласно определението на обхванатите процеси и емисии в приложение I) през базовия период по член 9, параграф 1 от настоящото решение, предназначено за производството на съответния продукт и изразено в мегаватчасове, умножено по 0,465 тона въглероден диоксид за мегаватчас, което дава косвените емисии, изразени в тонове въглероден диоксид.

За целите на изчислението по параграф 1 емисиите за нетната получена отвън топлинна енергия се получават на база на количеството измерима топлинна енергия, използвана за производството на съответния продукт и получена от инсталации, влизащи в Европейската схема за търговия с емисии през базовия период по член 9, параграф 1 от настоящото решение, умножено по стойността на посочения в приложение I показател за топлинна енергия.

ГЛАВА III

РЕШЕНИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА КВОТИ

Член 15

Национални мерки за изпълнение

1.   Съгласно член 11, параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО държавите-членки трябва в срок до 30 септември 2011 г. да представят на Комисията списък на инсталациите на тяхна територия, попадащи в обхвата на Директива 2003/87/ЕО, включително инсталациите, идентифицирани в съответствие с член 5, като се използва предоставеният от Комисията електронен образец.

2.   Списъкът по параграф 1 трябва да съдържа следните данни за всяка работеща инсталация:

а)

идентификация на инсталацията и нейните граници, като се използва идентификационният код на инсталацията в Независимия дневник на транзакциите в Общността (CITL);

б)

идентификация на всяка подинсталация в дадена инсталация;

в)

за всяка подинсталация с продуктов показател — първоначалния инсталиран капацитет и годишните обеми на производството на съответния продукт в периода от 1 януари 2005 г. до 31 декември 2008 г.;

г)

за всяка инсталация и подинсталация — информация дали тя принадлежи или не към отрасъл или подотрасъл, за който се смята, че е изложен на значителен риск от изместване на въглеродни емисии съгласно посоченото в Решение 2010/2/ЕС;

д)

за всяка подинсталация — предварителния годишен брой на безплатните квоти за емисии за периода от 2013 до 2020 г., определен съгласно член 10, параграф 2;

е)

в допълнение към данните по буква г), за инсталациите, които не обслужат отрасъл или подотрасъл, за който се смята, че е изложен на значителен риск от изместване на въглеродни емисии съгласно посоченото в Решение 2010/2/ЕС — предварителния годишен брой на безплатните квоти за емисии за периода от 2013 до 2020 г., намаляващ с еднакви годишни количества, от 80 % от съответното количество през 2013 г. до 30 % през 2020 г., съгласно член 10, параграф 4;

ж)

за всяка инсталация — предварителния общ годишен брой на безплатните квоти за емисии за периода от 2013 до 2020 г., определен съгласно член 10, параграф 6.

В списъка трябва също да са посочени всички произвеждащи топлинна енергия електропроизводители и малките инсталации, които могат да бъдат изключени от Европейската схема за търговия с емисии съгласно член 27 от Директива 2003/87/ЕО.

3.   След получаване на списъка по параграф 1 от настоящия член Комисията трябва да направи оценка на включването на всяка инсталация в списъка и на съответния предварителен общ брой на безплатните квоти за емисии.

След нотификация от всички държави-членки на предварителния общ брой на безплатните квоти за емисии за разпределяне в периода от 2013 до 2020 г. Комисията трябва да определя единния коефициент за междусекторна корекция съгласно посоченото в член 10а, параграф 5 от Директива 2003/87/ЕО. Този корекционен коефициент ще бъде определян чрез сравняване на сбора на предварителните общи годишни количества безплатни квоти за емисии, разпределяни на инсталациите, които не са производители на електроенергия, за всяка година от периода 2013—2020 г. (без да са коригирани с коефициентите по приложение VI), с годишното количество на квотите, изчислявано съгласно член 10а, параграф 5 от Директива 2003/87/ЕО за инсталации, които не са производители на електроенергия или нови участници, като се взема предвид съответният дял в общото годишно количество квоти в ЕС, определено съгласно член 9 от цитираната директива, както и съответното количество емисии, които се включват в Европейската схема за търговия с емисии едва в периода от 2013 г. нататък.

4.   Ако Комисията не отхвърли включването на дадена инсталация в този списък, включително съответните предварителни общи годишни количества безплатни квоти за емисии, разпределени на тази инсталация, съответната държава-членка трябва да продължи с определянето на окончателното количество безплатни квоти за емисии за всяка година в периода от 2013 до 2020 г., в съответствие с член 10, параграф 9 от настоящото решение.

5.   След определянето на окончателния годишен брой на квотите за емисии за всички работещи инсталации на тяхна територия държавите-членки трябва да представят на Комисията списък на стойностите на окончателния годишен брой на безплатните квоти за емисии за периода от 2013 до 2020 г., определени съгласно член 10, параграф 9.

Член 16

Промени в степента на риска от изместване на въглеродни емисии

В рамките на 3 месеца след приемането на списъка по член 10а, параграф 13 от Директива 2003/87/ЕО за годините от 2015 до 2020 г. или след приемането на всякаква добавка на списъка по Решение 2010/2/ЕС за 2013 и 2014 г. всяка държава-членка трябва да преразгледа списъка по член 15, параграф 1 от настоящото решение, като ясно посочи промените в оценяваната степен на наличие на инсталациите и подинсталациите на риск от изместване на въглеродни емисии, както и съответните промени в предварителното годишно количество на безплатните квоти за емисии (в случаите, при които са необходими такива промени) и да представи този преразгледан списък на Комисията.

ГЛАВА IV

НОВИ УЧАСТНИЦИ И ЗАКРИВАНИЯ

Член 17

Заявка за безплатни квоти за емисии

1.   При получаване на заявка от страна на нов участник държавите-членки трябва въз основа на настоящите правила да определят количеството на безплатните квоти за емисии, които трябва да бъдат разпределени, след като съответната инсталация влезе в нормална експлоатация и бъде определен нейният първоначален инсталиран капацитет.

2.   Държавите-членки трябва да приемат само такива заявки, които са подадени на компетентния орган в рамките на една година след началото на нормална експлоатация на съответната инсталация или подинсталация.

3.   Държавите-членки трябва да разделят съответната инсталация на подинсталации съгласно посоченото в член 6 от настоящото решение и трябва да изискват от оператора да подаде на съответния компетентен орган заедно със заявката по параграф 1 цялата съответна информация и данни относно всеки параметър, включен в списъка в приложение V, поотделно за всяка подинсталация. Ако е необходимо, държавите-членки могат да поискат от оператора да представи и по-детайлизирани данни.

4.   За инсталациите по член 3, буква з) от Директива 2003/87/ЕО, с изключение на инсталациите, в които е настъпило значително увеличение на капацитета след 30 юни 2011 г., държавите-членки трябва да изискат от оператора да определи първоначалния инсталиран капацитет на всяка подинсталация съгласно методиката, зададена в член 7, параграф 3, като използва като основа непрекъснатия 90-дневен период, на база на който е определено началото на нормална експлоатация. Стойностите на първоначалния инсталиран капацитет на всяка подинсталация трябва да бъдат одобрени от съответната държава-членка, преди държавите-членки да изчисляват разпределяните квоти за емисии за съответната инсталация.

5.   Държавите-членки трябва да приемат само такива данни, подадени съгласно настоящия член, които са верифицирани като задоволителни от верификатор съгласно изискванията по член 8, за да се осигури, че докладваните данни са надеждни и верни.

Член 18

Равнища на активност

1.   За инсталациите по член 3, буква з) от Директива 2003/87/ЕО, с изключение на инсталациите със значително увеличение на капацитета след 30 юни 2011 г., държавите-членки трябва да определят равнищата на активност на всяка инсталация, както следва:

а)

продуктовото историческо равнище на активност се определя за всеки продукт, за който има определен продуктов показател съгласно посоченото в приложение I, от първоначалния инсталиран капацитет за производството на този продукт на съответната инсталация, умножен по стандартния коефициент на използване на капацитета;

б)

топлинното историческо равнище на активност се определя от първоначалния инсталиран капацитет за получаване от инсталации, влизащи в Европейската схема за търговия с емисии, за производство, или и за двете, на измерима топлинна енергия, използвана в границите на инсталацията за производство на продукти, за получаване на механична енергия (но не и за електропроизводство), за отопление или охлаждане (но не и за електропроизводство) или за подаване на топлинната енергия на друга инсталация или обект, които не влизат в Европейската схема за търговия с емисии (но не и ако подадената топлинна енергия се използва за електропроизводство), умножен по съответния коефициент на използване на капацитета;

в)

горивното равнище на активност се определя от първоначалния инсталиран капацитет за потребление на горива, използвани за производството на неизмерима топлинна енергия, консумирана за производството на продукти, за получаване на механична енергия (но не и за електропроизводство), за отопление и охлаждане (но не и за електропроизводство) в съответната инсталация, включително за необходимо заради безопасността изгаряне във факел, умножен по съответния коефициент на използване на капацитета;

г)

равнището на активност по отношение на технологичните емисии се определя от първоначалния инсталиран капацитет за генериране на технологични емисии на производствения блок, умножен по съответния коефициент на използване на капацитета.

2.   Стандартният коефициент на използване на капацитета, споменат в параграф 1, буква а), трябва да бъде изчислен и публикуван от Комисията въз основа на данните, събрани от държавите-членки съгласно член 7 от настоящото решение. За всеки посочен в приложение I продуктов показател той ще е равен на 80-ия перцентил на средните стойности на годишните коефициенти на използване на капацитета за всички инсталации, произвеждащи съответния продукт. Средната стойност на годишния коефициент на използване на капацитета за всяка инсталация, произвеждаща съответния продукт, се определя, като се раздели средната годишна продукция за периода 2005—2008 г. на първоначалния инсталиран капацитет.

Съответният коефициент на използване на капацитета, споменат в параграф 1, букви б)—г), трябва да бъде определен от държавите-членки въз основа на надлежно обоснована и независимо верифицирана информация за прогнозната нормална експлоатация на инсталацията, ремонтите, обичайния производствен цикъл, енергоефективните техники и типичното използване на капацитета в съответния отрасъл, в съпоставка със специфична за отрасъла информация.

При определяне на съответния коефициент на използване на капацитета по параграф 1, буква г), в съответствие с посоченото в предходното изречение, държавите-членки трябва също да вземат предвид надлежно обоснована и независимо верифицирана информация за емисионната интензивност на входящите материали и за използването на емисионно ефективни техники.

3.   За инсталациите, в които е настъпило значително увеличение на капацитета след 30 юни 2011 г., държавите-членки трябва да определят, в съответствие с параграф 1, равнищата на активност само на добавения капацитет на подинсталациите, за които се отнася значителното увеличение на капацитета.

За инсталациите, в които е настъпило значително намаление на капацитета след 30 юни 2011 г., държавите-членки трябва да определят, в съответствие с параграф 1, равнищата на активност само на добавения капацитет на подинсталациите, за които се отнася значителното намаление на капацитета.

Член 19

Разпределяне на квоти за емисии на нови участници

1.   За целите на разпределянето на квоти за емисии на нови участници, с изключение на квотите за инсталации по член 3, буква з), трето тире от Директива 2003/87/ЕО, държавите-членки трябва да изчисляват предварителния годишен брой на безплатните квоти за емисии от момента на началото на нормална експлоатация на инсталацията, за всяка подинсталация поотделно, както следва:

а)

за всяка подинсталация с продуктов показател предварителният годишен брой на безплатните квоти за емисии за дадена година трябва да съответства на стойността на този продуктов показател, умножена по съответното равнище на активност, отнасящо се за продукта;

б)

за всяка подинсталация с топлинен показател предварителният годишен брой на безплатните квоти за емисии за дадена година се определя от стойността на този топлинен показател за измерима топлинна енергия съгласно посоченото в приложение I, умножена по съответното равнище на активност при консумацията на измерима топлинна енергия;

в)

за всяка подинсталация с горивен показател предварителният годишен брой на безплатните квоти за емисии за дадена година се определя от стойността на горивния показател съгласно посоченото в приложение I, умножена по съответното равнище на активност на консумацията на гориво;

г)

за всяка подинсталация с технологични емисии предварителният годишен брой на безплатните квоти за емисии за дадена година трябва да съответства на стойността на активност във връзка с технологичните емисии, умножена по 0,9700.

При изчисляването на предварителния годишен брой на безплатните квоти за емисии са валидни mutatis mutandis разпоредбите в член 10, параграфи 4—6 и 8 и в членове 11, 12, 13 и 14 от настоящото решение.

2.   За независимо верифицираните емисии на нови участници, генерирани преди започването на нормална експлоатация, трябва да бъдат разпределени допълнителни квоти въз основа на историческите емисии, изразени в тонове СО2 еквивалент.

3.   Предварителният общ годишен брой на безплатните квоти за емисии се определя като сбор от съответните предварителни годишни количества на безплатните квоти за емисии на всички подинсталации, изчислени съгласно посоченото в параграф 1, и допълнителните квоти по параграф 2. Трябва да се прилага разпоредбата от член 10, параграф 7, второ изречение.

4.   Държавите-членки следва без забавяне да нотифицират до Комисията предварителния общ годишен брой на безплатните квоти за емисии. Квотите за емисии от резерва за нови участници, създаден съгласно член 10а, параграф 7 от Директива 2003/87/ЕО, се разпределят на база на принципа „пръв дошъл — пръв обслужен“, като се гледа датата на получаване на горепосочената нотификация.

Комисията може да отхвърли предварителния общ годишен брой на безплатните квоти за емисии за съответната инсталация. Ако Комисията не отхвърли този предварителен общ годишен брой на безплатните квоти за емисии, съответната държава-членка пристъпва към определянето на окончателния годишен брой на безплатните квоти за емисии.

5.   Окончателният годишен брой на безплатните квоти за емисии трябва да съответства на предварителния общ годишен брой на безплатните квоти за всяка инсталация, определен в съответствие с параграф 3 от настоящия член и коригиран с коефициента на линейно намаление, посочен в член 10а, параграф 7 от Директива 2003/87/ЕО, като за базова стойност се използва окончателният годишен брой на безплатните квоти за емисии за 2013 г.

6.   Когато бъдат издадени или планирани да бъдат издадени половината от квотите, заделени до 2020 г. като резерв за нови участници съгласно член 10а, параграф 7 от Директива 2003/87/ЕО, без да се смята количеството квоти, което е разполагаемо по член 10а, параграф 8 от Директива 2003/87/ЕО, Комисията ще прецени дали да въведе система за чакане на ред, така че да се осигури справедливост при управлението на резерва.

Член 20

Разпределяне на квоти за емисии по реда за нови участници при значително увеличение на капацитета

1.   В случай че в някоя инсталация е настъпило значително увеличение на капацитета след 30 юни 2011 г., държавите-членки трябва, въз основа на заявка от оператора и без това да накърнява разпределянето на квоти на съответната инсталация по член 10, да определят въз основа на формулираната в член 19 методика броя на квотите за емисии, които трябва да бъдат разпределени във връзка с увеличението на капацитета.

2.   Държавите-членки трябва да изискват от оператора да предостави заедно със заявката доказателства, показващи, че са изпълнени критериите за значително увеличение на капацитета, както и да предостави информацията по член 17, параграф 3, необходими като придружителна документация за всяко решение за разпределяне на квоти за емисии. По-специално държавите-членки трябва да изискват от оператора да представи допълнителния капацитет и инсталирания капацитет на съответната подинсталация, след като данните за нейното значително увеличение на капацитета бъдат верифицирани от верификатор като задоволителни, съгласно изискванията по член 8. При оценяване на следваща значителна промяна в капацитета държавите-членки трябва да считат този значително увеличен капацитет за първоначален инсталиран капацитет.

Член 21

Значително намаление на капацитета

1.   В случай че в някоя инсталация е настъпило значително намаление на капацитета след 30 юни 2011 г., държавите-членки трябва да определят с колко трябва да бъде намалено количеството на безплатните квоти във връзка с това намаление на капацитета. За тази цел държавите-членки трябва да поискат от оператора да представи отпадналия капацитет и инсталирания капацитет на подинсталацията, след като данните за нейното значително намаление на капацитета бъдат верифицирани от верификатор като задоволителни, съгласно изискванията по член 8. При оценяване на следваща значителна промяна в капацитета държавите-членки трябва да считат този значително намален капацитет за първоначален инсталиран капацитет.

2.   Държавите-членки трябва да намалят предварителния годишен брой на безплатните квоти за емисии за всяка подинсталация със съответния предварителен годишен брой на безплатните квоти за емисии на тази подинсталация, изчислен съгласно член 19, параграф 1, съответстващ на намалението на капацитета.

След това държавите-членки трябва да определят предварителния общ годишен брой квоти на съответната инсталация, като използват методиката, която е била приложена за определяне на предварителния общ годишен брой квоти преди значителното намаление на капацитета, както и окончателния общ годишен брой на безплатните квоти за емисии на съответната инсталация, в съответствие с член 10, параграф 9.

3.   Количеството разпределени квоти за инсталацията трябва да бъде съответно коригирано, считано от следващата година след годината, в която е настъпило значителното намаление на капацитета, или ако значителното намаление на капацитета е настъпило преди 2013 г. — считано от 2013 г.

Член 22

Спиране на експлоатацията на дадена инсталация

1.   За дадена инсталация се счита, че експлоатацията ѝ е спряла, ако е изпълнено някое от следните условия:

а)

изтекъл е срокът на разрешителното за емисии на парникови газове, на комплексното разрешително съгласно Директива 2008/1/ЕО или на всяко друго съответно екологично разрешително;

б)

разрешителното по буква а) е било оттеглено;

в)

експлоатацията на инсталацията е технически невъзможна;

г)

инсталацията не работи, въпреки че по-рано е работила, като подновяването на експлоатацията е технически невъзможно;

д)

инсталацията не работи, въпреки че по-рано е работила, като операторът не може да потвърди дали експлоатацията на тази инсталация ще бъде подновена в рамките на 6 месеца след спирането на експлоатацията. Държавите-членки могат да удължават този период до максимум 18 месеца, ако операторът може да се обоснове, че инсталацията не може да поднови дейността си в рамките на 6 месеца поради изключителни и непредвидими обстоятелства, които не е било възможно да бъдат избегнати при упражняване на цялото надлежно старание и които са извън контрола на оператора на съответната инсталация поради събития от рода на природни бедствия, войни, заплахи за война, терористични актове, революции, бунтове, саботажи или актове на вандализъм.

2.   Условието в параграф 1, буква д) не е в сила по отношение на инсталации, които се държат в резерв или в режим на готовност, и на инсталации, които се експлоатират по сезонен график, ако са изпълнени всички условия, както следва:

а)

операторът има разрешително за емисии на парникови газове, както и всички други съответни разрешителни;

б)

технически е възможно да се започне експлоатация, без да се правят физически промени в инсталацията;

в)

провеждат се редовно ремонти.

3.   В случаите, когато експлоатацията на дадена инсталация е спряна, съответната държава-членка трябва да не издава квоти за емисии от тази инсталация, считано от следващата година след спирането на експлоатацията.

4.   Държавите-членки могат временно да прекратят издаването на квоти за емисии на инсталация в състоянието по параграф 1, буква д), докато не бъде установено, че експлоатацията на съответната инсталация ще бъде подновена.

Член 23

Частично спиране на експлоатацията на дадена инсталация

1.   Счита се, че експлоатацията на дадена инсталация е частично спряла, ако една подинсталация, за която са разпределени поне 30 % от окончателния годишен брой на безплатните квоти за емисии на тази инсталация, или над 50 000 квоти, намали своето равнище на активност през дадена календарна година с поне 50 % в сравнение с равнището на активност, използвано за изчисляване на квотите за подинсталацията съгласно член 9, или в съответните случаи — съгласно член 18 (което равнище на активност по-долу се нарича „първоначално равнище на активност“).

2.   Разпределените квоти за емисии на инсталация с частично спряла експлоатация трябва да бъдат коригирани, считано от следващата година след годината, в която експлоатацията частично е спряла, или ако частичното спиране е настъпило преди 1 януари 2013 г. — считано от 2013 г., както следва:

 

Ако равнището на активност на подинсталацията по параграф 1 е намаляло в интервала от 50 до 75 % от първоначалното равнище на активност, тази подинсталация трябва да получи само половината от първоначално разпределените квоти.

 

Ако равнището на активност на подинсталацията по параграф 1 е намаляло в интервала от 75 до 90 % от първоначалното равнище на активност, тази подинсталация трябва да получи само 25 % от първоначално разпределените квоти.

 

Ако равнището на активност на подинсталацията по параграф 1 е намаляло с 90 % или повече в сравнение с първоначалното равнище на активност, за тази подинсталация не трябва да се разпределят безплатни квоти.

3.   Ако равнището на активност на подинсталацията по параграф 1 достигне стойност над 50 % от първоначалното равнище на активност, инсталацията с частично спряла експлоатация трябва да получи първоначално разпределените ѝ квоти, считано от годината, следваща след календарната година, в която равнището на активност е надхвърлило прага от 50 %.

4.   Ако равнището на активност на подинсталацията по параграф 1 достигне стойност над 25 % от първоначалното равнище на активност, инсталацията с частично спряла експлоатация трябва да получи половината от първоначално разпределените ѝ квоти, считано от годината, следваща календарната година, в която равнището на активност е надхвърлило прага от 25 %.

Член 24

Промени в експлоатацията на дадена инсталация

1.   Държавите-членки трябва да осигурят предоставяне от операторите на компетентния орган ежегодно — в срок до 31 декември, на цялата съответна информация за всякакви планирани или реално настъпили промени в капацитета, равнището на активност и експлоатацията на дадена инсталация.

2.   В случай че има промяна в капацитета на инсталацията, равнището на активност или експлоатацията, които имат значение за разпределението на квоти за инсталацията, държавите-членки трябва да представят на Комисията, използвайки предоставения от Комисията електронен образец, цялата съответна информация, включително преразгледаното предварително общо годишно количество на безплатните квоти за емисии от съответната инсталация, определено в съответствие с настоящото решение, преди да определят окончателното общо годишно количество на безплатните квоти за емисии. Комисията може да отхвърли преразгледаното предварително общо количество на безплатните квоти за емисии от съответната инсталация.

ГЛАВА V

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Член 25

Адресати

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 27 април 2011 година.

За Комисията

Connie HEDEGAARD

Член на Комисията


(1)  ОВ L 275, 25.10.2003, стр. 32.

(2)  ОВ L 24, 29.1.2008 г., стр. 8.

(3)  ОВ L 229, 31.8.2007 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 1, 5.1.2010 г., стр. 10.

(5)  ОВ L 135, 30.4.2004 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРОДУКТОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

1.   Определения на продуктовите показатели и дефиниране на границите на съответните системи, без отчитане на заменяемост между ползването на гориво и на електроенергия

Продуктови показатели

Определения на обхванатите от показателите продукти

Определения на обхванатите от показателите процеси и емисии (граници на системите)

Наличие на риск от изместване на емисии, съгласно посоченото за 2013 и 2014 г. в Решение 2010/2/ЕС

Стойности на показателите

(квоти/t)

Показател за кокс

Металургичен кокс (получен от карбонизиране на коксуващи се въглища при висока температура) или газгенераторен кокс (страничен продукт на газгенераторите), изразен в тонове сух кокс. Показателят не се отнася за кокс от лигнитни въглища.

Включват се всички процеси, които са пряко или косвено свързани със следните коксови съоръжения: коксовите пещи, изгарянето на H2S/NH3, подгряването (размразяването) на въглища, екстракторите на коксов газ, съоръженията за десулфуризация, за дестилация, парогенераторна инсталация, регулирането на налягането в коксовите батерии, биологичното пречистване на отпадъчни води, разните подгрявания на странични продукти и водородните сепаратори са включени в обхвата на показателя. Включва се пречистването на коксов газ.

да

0,286

Показател за агломерат

Агломериран продукт със съдържание на желязо, съдържащ дребни фракции желязна руда, флюси и желязосъдържащи рециклирани материали, с необходимите химични и физични характеристики, като например основност, механична якост и пропускливост, даващи възможност за получаване на чугун и на необходимите флюсови материали при процесите на редукция на желязна руда.

Включват се всички процеси, пряко или косвено свързани със следните съоръжения: агломерационна машина, запалване, съоръжения за подготовка на суровините, устройство за горещо пресяване, устройство за охлаждане на агломерата, устройство за студено пресяване и парогенераторен блок.

да

0,171

Показател за течни черни метали

Течни черни метали, наситени с въглерод, предназначени за по-нататъшна обработка.

Включват се всички процеси, пряко или косвено свързани със следните видове съоръжения: доменна пещ, съоръжения за третиране на разтопения метал, вентилатори на доменната пещ, въздухоподгреватели на доменната пещ, конвертор, съоръжения за вторична (следпещна) металургична обработка, вакуумни кофи за отстраняване на примеси от течна стомана, съоръжения за разливане на метала, включително за срязване, устройство за третиране на шлака, шихтоподготовка, устройство за третиране на доменния газ, прахоулавящи устройства, подгряване на скрапа, сушене на въглищата за прахово впръскване, подгревателни секции за кокили, подгревателни секции за лети стоманени блокове, производство на компресорен въздух, устройство за третиране на уловения прах (брикетиране), устройство за третиране на утайките (брикетиране), инжектиране на водна пара в доменната пещ, парогенераторна инсталация, охлаждане на конверторния газ и разни подобни съоръжения.

да

1,328

Показател за предварително изпечен анод

Аноди за електролиза на алуминий, състоящи се от нефтен кокс, катран и (обикновено) от рециклирани аноди, които са оформени така, че да отговарят на формата на конкретна топилна пещ и са изпечени в анодни пещи при температура около 1 150 °C.

Включват се всички процеси, пряко или косвено свързани с производството на предварително изпечени аноди.

да

0,324

Показател за алуминий

Несплавен и необработен лят алуминий.

Включват се всички процеси, пряко или косвено свързани с производствения етап на електролизата.

да

1,514

Показател за клинкер за сив цимент

Клинкер за сив цимент, изразен като общо произведен клинкер.

Включват се всички процеси, пряко или косвено свързани с производството на клинкер за сив цимент.

да

0,766

Показател за клинкер за бял цимент

Клинкер за бял цимент, предназначен за използване като основна свързваща компонента в състава на материали, като пълнители за фуги, лепила за керамични плочи, изолационни и анкерни строителни разтвори, промишлени подови строителни разтвори, готови гипсови смески, строителни разтвори за ремонтни работи и водонепропускливи покрития, с максимално съдържание на Fe2O3 в размер на 0,4 % (тегл.), на Cr2O3 — 0,003 % (тегл.), и на Mn2O3 — 0,03 % (тегл.).

Включват се всички процеси, пряко или косвено свързани с производството на клинкер за бял цимент.

да

0,987

Показател за вар

Негасена вар: калциев оксид (СаО), получен чрез декарбонизация на варовик (CaCO3) като „стандартна чиста“ вар, със съдържание на свободен CaO в размер на 94,5 %. Настоящият показател не включва варта, която се произвежда и консумира в една и съща инсталация с пречиствателни цели.

Включват се всички процеси, пряко или косвено свързани с производството на вар.

да

0,954

Показател за доломитна вар

Доломитна вар или калциниран доломит, представляващи смес от калциев оксид и магнезиев оксид, произведена чрез декарбонизация на доломит (CaCO3.MgCO3), с остатъчен CO2 надхвърлящ 0,25 %, съдържание на свободен MgO между 25 и 40 % и насипна плътност на търговския продукт под 3,05 g/cm3.

Доломитната вар трябва да бъде изразена количествено като „стандартна чиста доломитна вар“, със съдържание на свободен CaO в размер на 57,4 % и съдържание на свободен MgO в размер на 38,0 %.

Включват се всички процеси, пряко или косвено свързани с производството на доломитна вар.

да

1,072

Показател за синтерована доломитна вар

Смес от калциев оксид и магнезиев оксид, използвана изключително за производството на огнеупорни тухли и други огнеупорни продукти, с минимална насипна плътност 3,05 g/cm3.

Включват се всички процеси, пряко или косвено свързани с производството на синтерована доломитна вар.

да

1,449

Показател за флоатно стъкло

Флоатно/шлифовано/полирано стъкло (изразено като тонове стъкло на изхода от темперирането).

Включват се всички процеси, пряко или косвено свързани с производствените етапи на топилната стъкларска пещ, рафинирането, частичното охлаждане, флоатната баня и темперирането.

да

0,453

Показател за бутилки и буркани от безцветно стъкло

Бутилки от безцветно стъкло, с номинална вместимост < 2,5 l, за напитки и хранителни продукти (без бутилки, покрити с кожа или изкуствена кожа; бутилки за хранене на бебета), с изключение на продукти от свръхбяло флинтово стъкло, със съдържание на железен оксид, (изразено като тегловни проценти Fe2O3) под 0,03 %, и цветни координати, както следва: по L в интервала от 100 до 87, по а в интервала от 0 до – 5 и по b в интервала от 0 до 3 (като се използва цветовото пространство CIELAB, препоръчвано от Commission internationale d’éclairage), изразени като тонове опакована продукция.

Включват се всички процеси, пряко или косвено свързани със следните производствени етапи: манипулации със суровините, стопяване, формоване, допълнителна обработка, опаковане и спомагателни процеси.

да

0,382

Показател за бутилки и буркани от цветно стъкло

Бутилки от цветно стъкло с номинална вместимост < 2,5 l, за напитки и хранителни продукти (без бутилки, покрити с кожа или изкуствена кожа; бутилки за хранене на бебета), изразени в тонове опакована продукция.

Включват се всички процеси, пряко или косвено свързани със следните производствени етапи: манипулации със суровините, стопяване, формоване, допълнителна обработка, опаковане и спомагателни процеси.

да

0,306

Показател за продукти от стъклени влакна с непрекъс-ната нишка

Течно стъкло за производството на стъклени влакна с непрекъсната нишка, по-специално нарязани снопчета, ровинги, стъклени прежди, щапелни стъклени влакна и мата от стъклени влакна, изразено в тонове течно стъкло на изхода от работното пространство на пещта.

Не се включват продуктите от стъклена/минерална вата, използвани за топлинна, звукова и противопожарна изолация.

Включват се всички процеси, пряко или косвено свързани с производствените етапи на топенето на стъклото в стъкларски пещи и рафинирането на стъклото в работното пространство на пещите. По-нататъшните процеси за превръщане на стъклените влакна в търговски продукти не са включени в този продуктов показател.

да

0,406

Показател за облицовъчни тухли

Облицовъчни тухли с плътност > 1 000 kg/m3, използвани за зидарии на база на стандарта EN 771-1, с изключение на настилъчни тухли, клинкерови тухли и опушени облицовъчни тухли.

Включват се всички процеси, пряко или косвено свързани с производствените етапи на: подготовка на суровините, смесване на компонентите, оформяне, оцветяване, изсушаване и изпичане на изделията, окончателна обработка и очистване на димните газове.

не

0,139

Показател за настилъчни тухли

Глинени тухли, използвани за подови настилки, съгласно стандарта EN 1344.

Включват се всички процеси, пряко или косвено свързани с производствените етапи на: подготовка на суровините, смесване на компонентите, оформяне, оцветяване, изсушаване и изпичане на изделията, окончателна обработка и очистване на димните газове.

не

0,192

Показател за керемиди

Глинени керемиди съгласно определението в стандарта EN 1304:2005, с изключение на опушените керемиди и спомагателни изделия.

Включват се всички процеси, пряко или косвено свързани с производствените етапи на: подготовка на суровините, смесване на компонентите, оформяне, оцветяване, изсушаване и изпичане на изделията, окончателна обработка и очистване на димните газове.

не

0,144

Показател за изсушени чрез пулверизация прахообразни материали

Изсушени чрез пулверизация прахообразни материали, предназначени за производството на стенни и подови тухли, изразени в тонове произведен прахообразен материал.

Включват се всички процеси, пряко или косвено свързани с производството на изсушени чрез пулверизация прахообразни материали.

да

0,076

Показател за гипсови материали

Гипсови материали, състоящи се от калциниран гипс или калциев сулфат, включително за използване в строителството, за апретура на вълнени тъкани или хартиени тапети и настилки, за използване в стоматологията и за рекултивирането на земи), изразени в тонове полухидратен гипс (CaSO4*1/2H2O).

Показателят не се отнася за алфа-гипс.

Включват се всички процеси, пряко или косвено свързани с производствените етапи на смилане, сушене и калциниране.

не

0,048

Показател за изсушен вторичен гипс

Изсушен вторичен гипс (синтетичен гипс, произведен като рециклиран страничен продукт на електроенергетиката, или рециклиран материал от строителни отпадъци или отпадъци от разрушителни работи), изразен като тонове продукт.

Включват се всички процеси, пряко или косвено свързани с производството на вторичен гипс.

не

0,017

Показател за късовлакнеста сулфатна целулоза

Късовлакнестата сулфатна целулоза е дървесна целулоза, произведена чрез сулфатен химичен процес с използване на варилен разтвор, характеризираща се с дължина на влакната 1—1,5 mm, която се използва главно за продукти, изискващи специфична гладкост и маса (като например тишу или хартия за печатане), изразена като нетна продукция за продан, в тонове въздушно изсушена маса (Air Dried Tonnes — Adt).

Включват се всички процеси, които представляват част от целулозното производство (по-специално целулозната инсталация, содорегенерационния котел, секцията за сушене на целулозата и варната пещ, както и свързаните с тях енергийни съоръжения (котел/когенерационна централа). Останалите дейности на обекта, които не са част от производството на целулоза, като например дъскорезните дейности, производството на химични вещества за продажба, третирането на отпадъци (третирането им в рамките на обекта вместо извън обекта — сушене, производство на пелети, изгаряне, депониране), производството на преципитат от калциев карбонат (PCC), третирането на миризливи газове и топлофикационните дейности, не са включени в показателя.

да

0,12

Показател за дълговлакнеста сулфатна целулоза

Дълговлакнестата сулфатна целулоза е дървесна целулоза, произведена чрез сулфатен химичен процес с използване на варилен разтвор, характеризираща се с дължина на влакната 3—3,5 mm, която се използва главно за продукти, при които е важна тяхната здравина (като например амбалажна хартия), изразена като нетна продукция за продан, в тонове въздушно изсушена маса (Adt).

Включват се всички процеси, които представляват част от целулозното производство (по-специално целулозната инсталация, содорегенерационният котел, секцията за сушене на целулозата и варната пещ, както и свързаните с тях енергийни съоръжения (котел/когенерационна централа). Останалите дейности на обекта, които не са част от производството на целулоза, като например дъскорезните дейности, производството на химични вещества за продажба, третирането на отпадъци (третирането им в рамките на обекта вместо извън обекта — сушене, производство на пелети, изгаряне, депониране), производството на преципитат от калциев карбонат (PCC), третирането на миризливи газове и топлофикационните дейности, не са включени в показателя.

да

0,06

Показател за сулфитна целулоза, термо-механична и механична целулоза

Сулфитна целулоза, произведена по специфичен процес за получаване на целулоза, включващ варене на технологични трески в съд под налягане в присъствието на бисулфитен варилен разтвор, изразена като нетна продукция за продан, в тонове въздушно изсушена маса (Adt). Сулфитната целулоза може да бъде избелена или неизбелена.

Класове механична целулоза: термомеханична целулоза (TMP) и дървесна каша, изразени като нетна продукция за продан в тонове въздушно изсушена маса (Adt). Механичната целулоза може да бъде избелена или неизбелена.

В тази група не са включени по-малките подгрупи на полуцелулозата, химично-термомеханичната целулоза (CTMP) и разтворимата целулоза (dissolving pulp)

Включват се всички процеси, които представляват част от целулозното производство (по-специално целулозната инсталация, содорегенерационният котел, секцията за сушене на целулозата и варната пещ, както и свързаните с тях енергийни съоръжения (котел/когенерационна централа). Останалите дейности на обекта, които не са част от производството на целулоза, като например дъскорезните дейности, производството на химични вещества за продажба, третирането на отпадъци (третирането им в рамките на обекта вместо извън обекта — сушене, производство на пелети, изгаряне, депониране), производството на преципитат от калциев карбонат (PCC), третирането на миризливи газове и топлофикационните дейности, не са включени в показателя.

да

0,02

Показател за целулоза от вторично използвана хартия

Целулоза, получена от вторично използвани (отпадъчни или бракувани) хартия или картон, или от други влакнести целулозни материали, изразена като нетна продукция за продан, в тонове въздушно изсушена маса (Adt).

Включват се всички процеси, които представляват част от производството на целулоза от вторично използвана хартия, както и свързаните с тях енергийни съоръжения (котел/когенерационна централа). Останалите дейности на обекта, които не са част от производството на целулоза, като например дъскорезните дейности, производството на химични вещества за продажба, третирането на отпадъци (третирането им в рамките на обекта вместо извън обекта — сушене, производство на пелети, изгаряне, депониране), производството на преципитат от калциев карбонат (PCC), третирането на миризливи газове и топлофикационните дейности, не са включени в показателя.

да

0,039

Показател за вестникарска хартия

Специфичен клас хартия (на роли или листове), изразена като нетна продукция за продан, в тонове въздушно изсушена маса (Adt), използвана за печатане на вестници и произведена от дървесна каша и/или механична целулоза, или рециклирани влакна, или от всякакви комбинации от тях. Специфичното ѝ тегло е обикновено в интервала от 40 до 52 g/m2, но може да достигне и до 65 g/m2. Вестникарската хартия е с машинна гладкост или леко каландрована, бяла или леко оцветена и се използва на роли за висок печат, офсетов печат или флексография.

Включват се всички процеси, които представляват част от хартиеното производство (по-специално хартиената или картонената машина, както и свързаните с тях енергийни съоръжения (котел/когенерационна централа и пряко използване на гориво за технологични цели). Останалите дейности на обекта, които не са част от производството на хартия, като например дъскорезните дейности, дървообработването, производството на химични вещества за продажба, третирането на отпадъци (третирането им в рамките на обекта вместо извън обекта — сушене, производство на пелети, изгаряне, депониране), производството на преципитат от калциев карбонат (PCC), третирането на миризливи газове и топлофикационните дейности, не са включени в показателя.

да

0,298

Показател за непокрита висококачествена хартия

Непокритата висококачествена хартия, включваща както непокритата хартия със съдържание на дървесинна маса, така също и непокритата чисто целулозна хартия, изразена като нетна продукция за продан, в тонове въздушно изсушена маса (Adt):

1.

Непокрити чисто целулозни хартии за печат или други графични предназначения, произведени от различни, главно първични влакнести маси, с различно количество минерални пълнители и разни процеси за окончателна обработка. В този клас влизат повечето хартии за офисно ползване, като например служебни формуляри, копирна хартия, компютърна хартия, хартия за картички/покани и за книги.

2.

Непокрити хартии със съдържание на дървесинна маса включват специфични класове хартия, произведена от механична целулоза, използвана за опаковки или графични предназначения/списания.

Включват се всички процеси, които представляват част от хартиеното производство (по-специално хартиената или картонената машина, както и свързаните с тях енергийни съоръжения (котел/когенерационна централа и пряко използване на гориво за технологични цели). Останалите дейности на обекта, които не са част от производството на хартия, като например дъскорезните дейности, дървообработването, производството на химични вещества за продажба, третирането на отпадъци (третирането им в рамките на обекта вместо извън обекта — сушене, производство на пелети, изгаряне, депониране), производството на преципитат от калциев карбонат (PCC), третирането на миризливи газове и топлофикационните дейности, не са включени в показателя.

да

0,318

Показател за висококачествена покрита хартия

Покритата висококачествена хартия, включваща както покритата хартия със съдържание на дървесинна маса, така също и чисто целулозната покрита хартия, изразена като нетна продукция за продан, в тонове въздушно изсушена маса (Adt):

1.

Покрити чисто целулозни хартии, произведени от влакнеста маса, получена главно чрез химичен процес за производство на целулоза, които са с покритие с оглед на различни приложения и са известни още като „coated freesheet“. Тази група хартии се използва главно за печатни цели.

2.

Покрити хартии със съдържание на дървесинна маса, получени от механична целулоза, използвани за графични цели/списания. Тази група е известна също с наименованието „coated groundwood“.

Включват се всички процеси, които представляват част от хартиеното производство (по-специално хартиената или картонената машина, както и свързаните с тях енергийни съоръжения (котел/когенерационна централа и пряко използване на гориво за технологични цели). Останалите дейности на обекта, които не са част от производството на хартия, като например дъскорезните дейности, дървообработването, производството на химични вещества за продажба, третирането на отпадъци (третирането им в рамките на обекта вместо извън обекта — сушене, производство на пелети, изгаряне, депониране), производството на преципитат от калциев карбонат (PCC), третирането на миризливи газове и топлофикационните дейности, не са включени в показателя.

да

0,318

Показател за хартия тип тишу

Хартии тип тишу, изразени като нетна продукция за продан във вид на роли, включват широк клас от хартии с хигиенно предназначение за използване в домакинството или в стопански или промишлени сгради, като например тоалетна хартия, книжни салфетки, хартиени кърпи за ръце и за използване в промишлеността, бебешки пелени, дамски превръзки и др. Изсушеното чрез въздушно продухване тишу (TAD – Trough Air Dried Tissue) не е част от тази група.

Включват се всички процеси, които представляват част от хартиеното производство (по-специално хартиената или картонената машина, както и свързаните с тях енергийни съоръжения (котел/когенерационна централа и пряко използване на гориво за технологични цели). Останалите дейности на обекта, които не са част от производството на хартия, като например дъскорезните дейности, дървообработването, производството на химични вещества за продажба, третирането на отпадъци (третирането им в рамките на обекта вместо извън обекта — сушене, производство на пелети, изгаряне, депониране), производството на преципитат от калциев карбонат (PCC), третирането на миризливи газове и топлофикационните дейности, не са включени в показателя. Преобразуването на теглото от състоянието преди сваляне от ролката в състоянието на окончателно завършени продукти не е обхванато от този продуктов показател.

да

0,334

Хартия за външни гладки пластове на велпапе и хартия за навълняване

Външни гладки пластове за велпапе и хартия за навълняване, изразени като нетна продукция за продан, в тонове въздушно изсушена маса (Adt):

1.

Външните гладките пластове за велпапе представляват дебели хартиени листове, които издържат специфични тестове на амбалажната индустрия, така че да могат да отговарят на изискванията за външен слой на велпапето на транспортните контейнери. Гладките пластове за велпапе се произвеждат главно от влакнеста маса, получена от рециклирани материали.

2.

Хартията за навълняване представлява средният сегмент на велпапето на транспортните контейнери, и от двете страни на което се поставят гладки пластове. Хартията за навълняване включва главно хартии, произведени от рециклирана влакнеста маса, но тук се включват и дебели хартиени листове, произведени от химична целулоза или полуцелулоза.

Включват се всички процеси, които представляват част от хартиеното производство (по-специално хартиената или картонената машина, както и свързаните с тях енергийни съоръжения (котел/когенерационна централа и пряко използване на гориво за технологични цели). Останалите дейности на обекта, които не са част от производството на хартия, като например дъскорезните дейности, дървообработването, производството на химични вещества за продажба, третирането на отпадъци (третирането им в рамките на обекта вместо извън обекта — сушене, производство на пелети, изгаряне, депониране), производството на преципитат от калциев карбонат (PCC), третирането на миризливи газове и топлофикационните дейности, не са включени в показателя.

да

0,248

Показател за непокрит картон

Този показател се отнася за широк клас продукти от непокрит картон (изразени като нетна продукция за продан, в тонове въздушно изсушена маса (Adt), които могат да са единични или в няколко слоя. Непокритият картон се използва главно за амбалажни цели и неговата най-важна характеристика е здравината и коравината му, а търговските аспекти като информационен носител са с второстепенно значение. Картонът се произвежда от първични и/или рециклирани влакнести маси, има добри свойства за прегъване, коравина и способност за набраздяване. Използва се главно в картонени опаковки за потребителски продукти като замразени храни, козметични продукти и съдове с течности; известен е още с наименованията „solid board“, „folding box board“, „boxboard“, „carrier board“ или „core board“.

Включват се всички процеси, които представляват част от хартиеното производство (по-специално хартиената или картонената машина, както и свързаните с тях енергийни съоръжения (котел/когенерационна централа и пряко използване на гориво за технологични цели). Останалите дейности на обекта, които не са част от производството на хартия, като например дъскорезните дейности, дървообработването, производството на химични вещества за продажба, третирането на отпадъци (третирането им в рамките на обекта вместо извън обекта — сушене, производство на пелети, изгаряне, депониране), производството на преципитат от калциев карбонат (PCC), третирането на миризливи газове и топлофикационните дейности, не са включени в показателя.

да

0,237

Показател за покрит картон

Този показател се отнася за широк клас продукти от покрит картон (изразени като нетна продукция за продан, в тонове въздушно изсушена маса (Adt), които може да са единични или в няколко слоя. Покритият картон има главно търговско приложение, когато е необходимо да се покаже отпечатана на опаковката търговска информация, която да е видима на лавицата в магазина — за опаковане на хранителни, фармацевтични, козметични и други продукти. Картонът се произвежда от първични и/или рециклирани влакнести маси, има добри свойства за прегъване, коравина и способност за набраздяване. Използва се главно в картонени опаковки за потребителски продукти, като замразени храни, козметични продукти и съдове с течности; известен е още с наименованията „solid board“, „folding box board“, „boxboard“, „carrier board“ или „core board“.

Включват се всички процеси, които представляват част от хартиеното производство (по-специално хартиената или картонената машина, както и свързаните с тях енергийни съоръжения (котел/когенерационна централа и пряко използване на гориво за технологични цели). Останалите дейности на обекта, които не са част от производството на хартия, като например дъскорезните дейности, дървообработването, производството на химични вещества за продажба, третирането на отпадъци (третирането им в рамките на обекта вместо извън обекта — сушене, производство на пелети, изгаряне, депониране), производството на преципитат от калциев карбонат (PCC), третирането на миризливи газове и топлофикационните дейности, не са включени в показателя.

да

0,273

Показател за азотна киселина

Азотна киселина (HNO3), отчита се в тонове HNO3 (100 %).

Включват се всички процеси, пряко или косвено свързани с производството на този продукт, както и процесът на разграждане на N2O, с изключение на производството на амоняк.

да

0,302

Показател за адипинова киселина

Адипинова киселина, отчита се в тонове суха пречистена адипинова киселина, складирана в силози или опакована в (големи) чували.

Включват се всички процеси, пряко или косвено свързани с производството на този продукт, както и процесът на разграждане на N2O.

да

2,79

Показател за винилхлориден мономер

Винилхлориден мономер (хлороетилен)

Включват се всички процеси, пряко или косвено свързани с производствените етапи на хлориране, оксихлориране и крекинг на дихлоретилен до получаването на винилхлориден мономер.

да

0,204

Показател за фенол/ацетон

Сборът на количествата на фенола, ацетона и страничния продукт алфа-метилстирен, като общо производство.

Включват се всички процеси, пряко или косвено свързани с получаването на фенол и ацетон, по-специално производството на компресорен въздух, хидропероксидирането, улавянето на отработения въздух, концентрирането и разцепването, фракционирането и пречистването на продукцията, крекингът на катрана, улавянето и пречистването на ацетофенона, улавянето на алфа-метил стирен за подаване извън инсталацията, хидрогениране на алфа-метилстирен за рециклиране в границите на системата, първоначално пречистване на отпадъчната вода (първи сепаратор за отпадъчната вода), генериране на охлаждаща вода (напр. в охладителни кули), използване на охлаждащата вода (циркулационни помпи), изгаряне във факел и в инсинератори (дори ако физически са разположени извън границите на системата), както и всякакви помощни операции във връзка с консумацията на гориво.

да

0,266

Показател за суспензионен поливинилхлорид (S-PVC)

Поливинил хлорид; несмесен с каквито и да са други вещества, във вид на ПВЦ прах с размер на частиците между 50 и 200 μm.

Включват се всички процеси, пряко или косвено свързани с производството на суспензионния поливинилхлорид, с изключение на производството на винилхлоридния мономер.

да

0,085

Показател за емулсионен (E-PVC)

Поливинил хлорид; несмесен с каквито и да са други вещества, във вид на ПВЦ прах с размер на частиците между 0,1 и 3 μm.

Включват се всички процеси, пряко или косвено свързани с производството на емулсионния поливинилхлорид, с изключение на производството на винилхлоридния мономер.

да

0,238

Калцинирана сода

Двунатриев карбонат, изразен като обща брутна продукция, с изключение на тежката калцинирана сода, която е страничен продукт на производствени мрежи за капролактам.

Включват се всички процеси, пряко или косвено свързани с производствените съоръжения за: пречистване на солна луга, калциниране на варовик и производство на варно мляко, абсорбция на амоняк, утаяване на NaHCO3, филтриране или сепарация на кристали NaHCO3 от матерния разтвор, разлагане на NaHCO3 до Na2CO3, улавяне на амоняка и сгъстяване или получаване на плътна калцинирана сода.

да

0,843

Ако не е посочено нещо друго, всички продуктови показатели се отнасят за 1 тон произведен продукт, изразен като нетна продукция за продан, при 100 % чистота на съответното вещество.

Във всички определения на обхванатите процеси и емисии (границите на системите) се включва и изгарянето във факел (flare), когато има такова.

Наличието на риск от изместване на емисии при производството на продуктите с показатели се основава на Решение 2010/2/ЕС и е валидно за 2013 и 2014 г. Възможно е за 2013 и 2014 г. с решение на Комисията да бъдат добавени към този списък допълнителни отрасли.

2.   Определения на продуктовите показатели и дефиниране на границите на съответните системи, с отчитане на заменяемост между ползването на гориво и на електроенергия

Продуктови показатели

Определения на обхванатите от показателите продукти

Определения на обхванатите от показателите процеси и емисии (граници на системите)

Наличие на риск от изместване на емисии съгласно посоченото за 2013 и 2014 г. в Решение 2010/2/ЕС

Стойности на показателите

(квоти/t)

Нефтохимически продукти

Смес от нефтохимически продукти, включващ над 40 % леки продукти: бензин за двигатели (включително авиационен бензин), други леки нефтопродукти и препарати, керосин (включително керосин за реактивни двигатели), газьоли, изразени в приведени по СО2 тонове (CWT).

Включват се всички процеси в рафинериите, отговарящи на дефинициите на технологични съоръжения за включени в CWT продукти, както и спомагателните нетехнологични съоръжения, работещи в границите на рафинерията, като например резервоари, смесители, съоръжения за третиране на отпадните флуиди и др.

За определяне на непреките емисии трябва да се отчита цялото потребление на електроенергия в границите на системата.

да

0,0295

Показател за въглеродна стомана от електродъгова пещ

Стомана, съдържаща под 8 % метални сплавни елементи и примеси в такива концентрации, които ограничават приложението ѝ само за случаите, при които не са необходими специални повърхностни характеристики и обработваемост.

Включват се всички процеси, пряко или косвено свързани със следните видове технологични съоръжения: електродъгова пещ, съоръжения за вторична (следпещна) металургична обработка, разливане и срязване, следгоривно съоръжение, прахоуловител, подгревателни секции за кокили, подгревателни секции за лети стоманени блокове, съоръжения за сушене на скрапа и за подгряване на скрапа.

За определяне на непреките емисии трябва да се отчита цялото потребление на електроенергия в границите на системата.

да

0,283

Показател за високолегирана стомана от електродъгова пещ

Стомана, със съдържание на метални сплавни елементи, равно на или по-голямо от 8 %, или отговаряща на изисквания за високи повърхностни характеристики и висока степен на обработваемост

Включват се всички процеси, пряко или косвено свързани със следните видове технологични съоръжения: електродъгова пещ, съоръжения за вторична (следпещна) металургична обработка, разливане и срязване, следгоривно съоръжение, прахоуловител, подгревателни секции за кокили, подгревателни секции за лети стоманени блокове, съоръжения за сушене на скрапа и за подгряване на скрапа. Не са включени технологичните съоръжения: FeCr конвертор и съоръжение за криогенно съхранение на промишлени газове.

За определяне на непреките емисии трябва да се отчита цялото потребление на електроенергия в границите на системата.

да

0,352

Показател за леене на чугун

Леярски чугун, изразен като тонове течен чугун, сплавен, почистен от шлак и готов за леене.

Включват се всички процеси, пряко или косвено свързани с производствените етапи на топилния цех, леярския цех, цехa за леярски сърца и цеха за окончателна обработка.

За определяне на непреките емисии трябва да се отчита само електропотреблението за топилните процеси в границите на системата.

да

0,325

Показател за минерална/стъклена вата

Изолационни продукти от минерална вата за топлинна, звукова и противопожарна изолация, произведени с използването на стъкло, скална маса или шлак.

Включват се всички процеси, пряко или косвено свързани с производствените етапи на топене, изтегляне на влакна и инжектиране на свързващи материали, втвърдяване, оцветяване и оформяне.

За определяне на непреките емисии трябва да се отчита цялото потребление на електроенергия в границите на системата.

не

0,682

Показател за гипсови плоскости

Показателят се отнася за плоскости, листове, панели, плочи и други подобни продукти от гипс или от смеси на гипсова основа, покрити/усилени (или не) единствено с хартия или картон, без да се включват продукти със свързващо вещество гипс (изразени в тонове полухидратен гипс, т.е. CaSO4*1/2H2O — на английски „stucco“). Този продуктов показател не се отнася за високоплътните гипсови дървесни плоскости.

Включват се всички процеси, пряко или косвено свързани с производствените етапи на смилане, сушене, калциниране и изсушаване във вид на плоскости.

За определяне на непреките емисии трябва да се отчита само потреблението на електроенергия от термопомпите, използвани във фазата на сушене.

не

0,131

Показател за технически въглерод

Пещен технически въглерод. Този показател не се отнася за газови и лампени сажди.

Включват се всички процеси, пряко или косвено свързани с производството на пещен технически въглерод, както и окончателната обработка, опаковането и факелното горене.

За определяне на непреките емисии трябва да се отчита цялото потребление на електроенергия в границите на системата.

да

1,954

Показател за амоняк

Амоняк (NH3), отчита се в тонове продукция.

Включват се всички процеси, пряко или косвено свързани с производството на амоняк, както и на междинния продукт водород.

За определяне на непреките емисии трябва да се отчита цялото потребление на електроенергия в границите на системата.

да

1,619

Показател за крекинг с водна пара

Смес от ценни химични вещества (HVC), изразенa като обща маса на ацетилен, етилен, пропилен, бутадиен, бензен и водород, но без да включват HVC от добавъчно захранване (водород, етилен и други HVC), със съдържание на етилен в общата продуктова смес поне 30 тегловни процента и съдържание на HVC, горивен газ, бутени и течни въглеводороди общо поне 50 тегловни процента от общата продуктова смес.

Включват се всички процеси, пряко или косвено свързани с производството на посочените ценни химични вещества (HVC) като пречистен продукт или междинен продукт с концентрирано съдържание на съответното ценно химично вещество в неговата възможно най-самостоятелна търговска форма (сурови C4 въглеводороди, нехидрогениран пиролизен бензин), с изключение на процесите за екстракция от C4 въглеводороди (бутадиенова инсталация), хидрогениране на C4 въглеводороди, хидротретиране на пиролизен бензин и екстракция на ароматни въглеводороди, както и превози, снабдяване и складови дейности за ежедневната експлоатация.

За определяне на непреките емисии трябва да се отчита цялото потребление на електроенергия в границите на системата.

да

0,702

Показател за ароматни съединения

Смес от ароматни съединения, изразена в приведени по СО2 тонове (CWT)

Включват се всички процеси, пряко или косвено свързани с подинсталациите за производство на ароматни съединения: съоръженията за хидрообезсеряване на пиролизен бензин, екстракция на бензен, толуен, ксилен (BTX extraction), диспропорциониране на толуен (TDP), хидродеалкилация (HDA), изомеризация на ксилен, съоръжения за p-ксилен, производство на кумен и на циклохексан.

За определяне на непреките емисии трябва да се отчита цялото потребление на електроенергия в границите на системата.

да

0,0295

Показател за стирен

Стиренов мономер, винилбензен, CAS номер: 100-42-5)

Включват се всички процеси, пряко или косвено свързани с производството на стирен, както и на междинния продукт етилбензен (в количеството, използвано като суровина за производството на стирен).

За определяне на непреките емисии трябва да се отчита цялото потребление на електроенергия в границите на системата.

да

0,527

Показател за водород

Чист водород и смеси на водород и въглероден оксид, с водородно съдържание ≥ 60 % молен дял в общото съдържание на водород и въглероден оксид, на база сумиране на всички водородосъдържащи и СО съдържащи продуктови потоци, излизащи от съответната подинсталация, изразен като 100 % водород.

Включват се всички съответни технологични елементи, пряко или косвено свързани с производството на водород и сепарацията на водорода и въглеродния оксид. Тези елементи са между следните точки:

а)

точката (точките) на входа на въглеводородната суровина (суровини) и, ако е различна — на горивото (горивата);

б)

точките на изхода на продуктовите потоци, съдържащи водород и/или въглероден оксид;

в)

точката (точките) на входа или изхода на получаваната или подаваната топлинна енергия.

За определяне на непреките емисии трябва да се отчита цялото потребление на електроенергия в границите на системата.

да

8,85

Показател за генераторен газ

Смеси на водород и въглероден оксид с водородно съдържание < 60 % молен дял в общото съдържание на водород и въглероден диоксид, на база сумиране на всички водородосъдържащи и СО съдържащи продуктови потоци, излизащи от съответната подинсталация, приведени към водородно съдържание от 47 обемни процента.

Включват се всички съответни процесни елементи, пряко или косвено свързани с производството на генераторен газ и сепарацията на водорода и въглеродния оксид. Тези елементи са между следните точки:

а)

точката (точките) на входа на въглеводородната суровина (суровини) и, ако е различна — на горивото (горивата);

б)

точките на изхода на продуктовите потоци, съдържащи водород и/или въглероден оксид;

в)

точката (точките) на входа или изхода на получаваната или подаваната топлинна енергия.

За определяне на непреките емисии следва да се отчита цялото потребление на електроенергия в границите на системата.

да

0,242

Показател за етиленов оксид/ етиленгликоли

Показателят за етиленов оксид/етилен гликол включва продуктите етиленов оксид (ЕО, с висока чистота), моноетилен гликол (MEG, стандартен клас + клас за влакна (с висока степен на чистота), диетилен гликол (DEG), триетилен гликол (TEG).

Общото количество на продуктите се изразява в еквивалент на етиленов оксид (ЕОЕ), дефиниран като количеството (по маса) етиленов оксид, присъстващо в една масова мярка от съответния вид гликол.

Включват се всички процеси, пряко или косвено свързани със съоръженията за производство на етиленов оксид, пречистването на етиленов оксид и гликолните секции.

Този продуктов показател включва цялото потребление на електроенергия (и съответните непреки емисии) в границите на съответната система.

да

0,512

Ако не е посочено друго, всички продуктови показатели се отнасят за 1 тон произведен продукт, изразен като нетна продукция за продан, при 100 % чистота на съответното вещество.

Във всички определения на обхванатите процеси и емисии (границите на системите) се включва и изгарянето във факел (flare), когато има такова.

Наличието на риск от изместване на емисии при производството на продуктите с показатели се основава на Решение 2010/2/ЕС и е валидно за 2013 и 2014 г. Възможно е с решение на Комисията да бъдат добавени към този списък допълнителни отрасли.

3.   Топлинни и горивни показатели

Вид показател

Стойност на показателя

(квоти/TJ)

Топлинен показател

62,3

Горивен показател

56,1


РИЛОЖЕНИЕ II

СПЕЦИФИЧНИ ПРОДУКТОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

1.   Показател за рафинериите: CWT дейности

CWT дейност

Описание

Вид база за коефициента (в хил.t/г.)

CWT коефициент

Атмосферна дестилация на суров нефт

Агрегат за атмосферна дестилация на суров нефт при умерена температура, агрегат за атмосферна дестилация на суров нефт при стандартна температура

F

1,00

Вакуумна дестилация

Вакуумна ректификация при умерени условия, стандартна вакуумна колона, вакуумна ректификационна колона.

Коефициентът за вакуумна дестилация включва също средната енергия и емисиите за агрегата за вакуумна дестилация на тежки захранвани материали (heavy feed). Тъй като са винаги в комбинация с устройствата за вакуумна дестилация при умерени условия (MVU), капацитетът на агрегатите за тежки захранвани материали (HFV) не се отчита поотделно

F

0,85

Деасфалтиране с разтворител

Конвенционален разтворител, свръхкритичен разтворител

F

2,45

Висбрекинг

Устройства за: остатъчните продукти от атмосферна дестилация (без реакционна камера), остатъчните продукти от атмосферна дестилация (с реакционна камера), за дънните продукти от вакуумна дестилация (без реакционна камера), за дънните продукти от вакуумна дестилация (с реакционна камера).

Коефициентът за висбрекинг включва също средната енергия и емисии за вакуумната колона за фракционна дестилация, но капацитетът не се отчита поотделно

F

1,40

Термичен крекинг

Коефициентът за термичен крекинг включва също средната енергия и емисии за вакуумната колона за фракционна дестилация, но капацитетът не се отчита отделно

F

2,70

Забавено коксуване

Забавено коксуване

F

2,20

Поточно коксуване

Поточно коксуване

F

7,60

Флекси-коксуване

Флекси-коксуване

F

16,60

Калциниране на кокс

Вертикална пещ, хоризонтална въртяща се пещ

P

12,75

Каталитичен крекинг с псевдокипящ катализатор

Каталитичен крекинг с псевдокипящ катализатор, недълбок каталитичен крекинг на мазут, каталитичен крекинг на мазут

F

5,50

Други видове каталитичен крекинг

Каталитичен крекинг на Houdry, каталитичен крекинг „термофор“

F

4,10

Крекинг във водородна среда на дестилат/газьол

Недълбок крекинг във водородна среда, дълбок крекинг във водородна среда, крекинг във водородна среда за получаване на лигроин

F

2,85

Крекинг във водородна среда на мазут

Процеси на H-Oil, LC-Fining™ и Hycon

F

3,75

Хидрообезсеряване на лигроин/бензин

Насищане на бензен, десулфуризация на C4–C6 захранвани материали, конвенционално хидрообезсеряване на лигроин, насищане на диолефини до олефини, насищане на диолефини до олефини на захранвани материали за алкилиране, хидрообезсеряване на крекинг бензин с минимална октанова загуба (FCC Gasoline hydrotreating with minimum octane loss), олефинно алкилиране на тиофенна сяра (Thio S), процес S-Zorb™, селективно хидрообезсеряване на пиролизен бензин/лигроин, обезсеряване на пиролизен бензин/лигроин, селективно хидрообезсеряване на пиролизен бензин/лигроин.

Коефициентът за хидрообезсеряване на лигроин включва енергията и емисиите при реакторното селективно хидрообезсеряване (NHYT RXST), но капацитетът не се отчита отделно

F

1,10

Хидрообезсеряване на керосин/дизелово гориво

Насищане на ароматните съединения, конвенционално хидрообезсеряване, хидрогениране на ароматни разтворители, конвенционално хидрообезсеряване на дестилати, дълбоко хидрообезсеряване на дестилати, свръхдълбоко обезсеряване на дестилати, обезпарафиняване на междинни дестилати, процес S-Zorb™, селективно хидрообезсеряване на дестилати

F

0,90

Хидрообезсеряване на мазут

Обезсеряване на мазут от атмосферна дестилация, обезсеряване на мазут от вакуумна дестилация

F

1,55

Хидрообезсеряване на вакуумно дестилиран газьол

Хидрообезсеряване/денитрификация, хидрообезсеряване

F

0,90

Производство на водород

Риформинг на метан с водна пара, риформинг на лигроин с водна пара, агрегати за частично окисляване на леки захранвани материали.

Коефициентът за производство на водород включва също енергията и емисиите при пречистването (H2PURE), но капацитетът не се отчита отделно

P

300,00

Каталитичен риформинг

С непрекъсната регенерация, цикличен, полурегенеративен, AROMAX

F

4,95

Алкилиране

Алкилиране с флуороводородна киселина, алкилиране със сярна киселина, полимеризация на С3 олефинови захранвани материали, полимеризация на С3/С4 захранвани материали, процес Dimersol.

Коефициентът за алкилиране/полимеризация включва също енергията и емисиите при регенериране на киселината (ACID), но капацитетът не се отчита отделно

P

7,25

Изомеризация (C4)

C4 изомеризация

Коефициентът включва също енергията и емисиите, свързани със средните за страните от ЕС-27 показатели за специално фракциониране (в деизобутанизатор — DIB) във връзка с C4 изомеризацията.

R

3,25

Изомеризация (C5/С6)

C5/C6 изомеризация

Коефициентът включва също енергията и емисиите, свързани със средните за страните от ЕС-27 показатели за специално фракциониране (в деизохексанизатор — DIH) във връзка с C5 изомеризацията

R

2,85

Производство на обогатени с кислород вещества

Агрегати за дестилация на метил терт бутил етер (MTBE), агрегати за екстракция на метил терт бутил етер (MTBE), за производство на етил терт бутил етер (ETBE), терт амил метил етер (ТАМЕ) и изооктен

P

5,60

Производство на пропилен

С качество на химичен реагент, с качество за полимеризация

F

3,45

Производство на асфалт

Производство на асфалт и битум

Произведеното количество трябва да включва и полимерно модифицирания асфалт. CWT коефициентът включва продухването

P

2,10

Смесване на съставките на полимерно модифициран асфалт

Смесване на съставките на полимерно модифициран асфалт

P

0,55

Улавяне на сярата

Улавяне на сярата

Коефициентът за улавянето на сярата включва също енергията и емисиите за улавянето на остатъчния газ (TRU), както и на устройството за отстраняване на H2S (U32), но капацитетът не се отчита отделно

P

18,60

Екстракция на ароматни съединения чрез разтворители (ASE)

ASE: екстракционна дестилация, ASE: екстракция течност/течност, ASE: екстракция течност/течност, в съчетание с екстракционна дестилация.

CWT коефициентът обхваща всички захранвани материали, включително пиролизния бензин след хидрообезсеряването. Хидрообезсеряването на пиролизния бензин трябва да се отчита в рамките на показателя за хидрообезсеряването на лигроин

F

5,25

Хидродеалкилиране

Хидродеалкилиране

F

2,45

Диспропорциониране/деалкилиране на толуен (TDP/TDA)

Диспропорциониране/деалкилиране на толуен

F

1,85

Производство на циклохексан

Производство на циклохексан

P

3,00

Изомеризация на ксилен

Изомеризация на ксилен

F

1,85

Производство на параксилен

Адсорбция на параксилен, кристализация на параксилен.

Коефициентът включва също енергията и емисиите за отделителя на ксилен и на рециркулационната колона за ортоксилен

P

6,40

Производство на метаксилен

Производство на метаксилен

P

11,10

Производство на фталов анхидрид

Производство на фталов анхидрид

P

14,40

Производство на малеионов анхидрид

Производство на малеионов анхидрид

P

20,80

Производство на етилбензен

Производство на етилбензен

Коефициентът включва също енергията и емисиите за дестилация на етилбензен

P

1,55

Производство на кумен

Производство на кумен

P

5,00

Производство на фенол

Производство на фенол

P

1,15

Екстракция на смазочно масло с разтворител

Екстракция на смазочно масло с разтворител: с разтворител фурфурол, с разтворител N-метилпиролидон (NMP), с разтворител фенол, с разтворител SO2

F

2,10

Отстраняване с разтворител на парафина от смазочно масло

Отстраняване с разтворител на парафина от смазочно масло: с разтворител хлоровъглерод, с разтворител метил етил кетон/толуен (МЕК/толуен), с разтворител метил етил кетон/метил изобутил кетон (MEK/MIBK), с разтворител пропан

F

4,55

Каталитична изомеризация на парафини

Каталитична изомеризация на парафини и отстраняване на парафини, селективен крекинг на парафини

F

1,60

Агрегат за крекинг на смазочно масло във водородна среда

Агрегат за крекинг на смазочно масло с мултифракционна дестилация, агрегат за крекинг на смазочно масло с вакуумен сепаратор

F

2,50

Обезмасляване на парафини

Обезмасляване на парафини: с разтворител хлоровъглерод, с разтворител метил етил кетон/толуен (МЕК/толуен), с разтворител метил етил кетон/метил изобутил кетон (MEK/MIBK), с разтворител пропан

P

12,00

Хидрообезсеряване на масла/парафини

Агрегат за хидрофракциониране на смазочно масло с вакуумен сепаратор, агрегат за хидрообезсеряване на смазочно масло с мултифракционна дестилация, агрегат за хидрообезсеряване на смазочно масло с вакуумен сепаратор, агрегат за хидрофракциониране на парафини с вакуумен сепаратор, агрегат за хидрообезсеряване на парафини с мултифракционна дестилация, агрегат за хидрообезсеряване на парафини с вакуумен сепаратор

F

1,15

Хидрообезсеряване на разтворители

Хидрообезсеряване на разтворители

F

1,25

Фракциониране на разтворители

Фракциониране на разтворители

F

0,90

Моларно сито за парафини C10+

Моларно сито за парафини C10+

P

1,85

Частично окисляване на захранвани тежки фракции за получаване на синтетичен горивен газ

Частично окисляване за производство на синтетичен горивен газ

SG

8,20

Частично окисляване на захранвани тежки фракции за получаване на водород или метанол

Частично окислен синтетичен газ, предназначен за получаване на водород или метанол, частично окислен синтетичен газ, предназначен за получаване на метанол

Коефициентът включва енергията и емисиите за отстраняването на СО и пречистването на H2 (U71), но капацитетът не се отчита отделно

SG

44,00

Получаване на метанол от синтетичен газ

Метанол

P

–36,20

Сепарация на въздуха

Сепарация на въздуха

P (MNm3 O2)

8,80

Фракциониране на закупени течни смеси на етан, пропан и бутан

Фракциониране на закупени течни смеси на етан, пропан и бутан (natural gas liquids — NGL)

F

1,00

Очистване на димните газове

Очистване от серни и азотни оксиди

F (MNm3)

0,10

Третиране и сгъстяване на горивен газ за продажба

Третиране и сгъстяване на горивен газ за продажба

kW

0,15

Обезсоляване на морска вода

Обезсоляване на морска вода

P

1,15

База, към която се отнасят CWT коефициентите: нетни суровинни захранвани материали (F), реакторни захранвани материали (R, включва и рециклиране), продуктови захранвани материали (P), произведен синтетичен газ в агрегатите за частично окисляване (SG).

2.   Показател за ароматни съединения: CWT дейности

CWT дейност

Описание

Вид база за коефи- циента (в хил.t/г.)

CWT коефи-циент

Хидрообезсеряване на лигроин/бензин

Насищане на бензен, десулфуризация на C4–C6 захранвани материали, конвенционално хидрообезсеряване на лигроин, насищане на диолефини до олефини, насищане на диолефини до олефини на захранвани материали за алкилиране, хидрообезсеряване на крекинг бензин с минимална октанова загуба, олефинно алкилиране на тиофенна сяра, процес S-Zorb™, селективно хидрообезсеряване на пиролизен бензин/лигроин, обезсеряване на пиролизен бензин/лигроин, селективно хидрообезсеряване на пиролизен бензин/лигроин.

Коефициентът за хидрообезсеряване на лигроин включва енергията и емисиите при реакторното селективно хидрообезсеряване (NHYT RXST), но капацитетът не се отчита отделно

F

1,10

Екстракция на ароматни съединения чрез разтворители (ASE)

ASE: екстракционна дестилация, ASE: екстракция течност/течност, ASE: екстракция течност/течност, в съчетание с екстракционна дестилация.

CWT коефициентът обхваща всички захранвани материали, включително пиролизния бензин след хидрообезсеряването. Хидрообезсеряването на пиролизния бензин следва да се отчита в рамките на показателя за хидрообезсеряването на лигроин

F

5,25

Диспропорциониране/деалкилиране на толуен (TDP/TDA)

Диспропорциониране/деалкилиране на толуен

F

1,85

Хидродеалкилиране

Хидродеалкилиране

F

2,45

Изомеризация на ксилен

Изомеризация на ксилен

F

1,85

Производство на параксилен

Адсорбция на параксилен, кристализация на параксилен.

Коефициентът включва също енергията и емисиите за отделителя на ксилен и на рециркулационната колона за ортоксилен

P

6,40

Производство на циклохексан

Производство на циклохексан

P

3,00

Производство на кумен

Производство на кумен

P

5,00

База, към която се отнасят CWT коефициентите: нетни сурови захранвани материали (F), продуктови захранвани материали (Р).


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ИСТОРИЧЕСКО РАВНИЩЕ НА АКТИВНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СПЕЦИФИЧНИТЕ ПРОДУКТОВИ ПОКАЗАТЕЛИ, СЪГЛАСНО ПОСОЧЕНОТО В ЧЛЕН 9, ПАРАГРАФ 7

1.

Държавите-членки трябва да определят продуктовото историческо равнище на активност през базовия период за продуктите, за които се отнася определеният в приложение I продуктов показател за нефтохимически продукти, въз основа на посочените в приложение II данни за различните дейности, към които се прилага подходът CWT, техните определения, вида на използваната база (изразяваща количеството обработени материали) и CWT коефициентите, по следната формула:

Formula

където:

HALCWT

:

историческо равнище на активност, изразено в CWT

TPi,k

:

количество обработен материал по i-тата CWT дейност в k-тата година от базовия период

CWTi

:

CWT коефициент за i-тата CWT дейност

TPAD,k

:

количество обработен материал по CWT дейността „атмосферна дестилация на суров нефт“ в k-тата година от базовия период

2.

Държавите-членки трябва да определят продуктовото историческо равнище на активност през базовия период за продуктите, за които се отнася посоченият в приложение I продуктов показател за вар, по следната формула:

Formula

където:

HALlime,standard

:

историческо равнище на активност за производство на вар, изразено в тонове „стандартна чиста“ вар (т.е. негасена вар със съдържание на свободен CaO 94,5 %)

mCO,i

:

съдържание на свободен CaO във варта, произведена в k-тата година от базовия период, изразено в тегловни проценти.

В случай че няма данни за съдържанието на свободен CaO, следва да се използва консервативна оценка за съдържание, не по-ниско от 85 %

mMgO,k:

:

съдържание на свободен MgO във варта, произведена в k-тата година от базовия период, изразено в тегловни проценти.

В случай че няма данни за съдържанието на свободен MgO, следва да се използва консервативна оценка за съдържание, не по-ниско от 0,5 %

HALlime,uncorrected,k

:

некоригирано историческо равнище на активност при производството на вар в k-тата година от базовия период, изразено в тонове вар

3.

Държавите-членки трябва да определят продуктовото историческо равнище на активност през базовия период за продуктите, за които се отнася посоченият в приложение I продуктов показател за доломитна вар, по следната формула:

Formula

където:

HALdolime,standard

:

историческо равнище на активност, изразено в тонове „стандартна чиста“ доломитна вар (т.е. доломитна вар със съдържание на свободен CaO 57,4 % и съдържание на свободен MgO 38,0 %)

mCaO,k

:

съдържание на свободен CaO в доломитната вар, произведена в k-тата година от базовия период, изразено в тегловни проценти.

В случай че няма данни за съдържанието на свободен CaO, следва да се използва консервативна оценка за съдържание, не по-ниско от 52 %

mMgO,k

:

съдържание на свободен MgO в доломитната вар, произведена в k-тата година от базовия период, изразено в тегловни проценти.

В случай че няма данни за съдържанието на свободен MgO, следва да се използва консервативна оценка за съдържание, не по-ниско от 33 %.

HALdolime,uncorrected,k

:

некоригирано историческо равнище на активност при производството на доломитна вар в k-тата година от базовия период, изразено в тонове доломитна вар

4.

Държавите-членки трябва да определят продуктовото историческо равнище на активност през базовия период за продуктите, за които се отнася посоченият в приложение I продуктов показател за крекинг с водна пара, по следната формула:

Formula

където:

HALHVC,net

:

историческо равнище на активност на производството на „ценни химични вещества“ (HVC, т.е. ацетилен, етилен, пропилен, бутадиен, бензен и водород), получени от добавъчно захранване, изразено в тонове „ценни химични вещества“

HALHVC,total,k

:

историческо равнище на активност на общото производството на „ценни химични вещества“ в k-тата година от базовия период, изразено в тонове „ценни химически вещества“

HSFH,k

:

историческо равнище на добавъчно захранвания водород в k-тата година от базовия период, изразено в тонове водород

HSFE,k

:

историческо равнище на добавъчно захранвания етилен в k-тата година от базовия период, изразено в тонове етилен

HSFO,k

:

историческо равнище на добавъчно захранвани други видове „ценни химични вещества“ (различни от водород и етилен) в k-тата година от базовия период, изразено в тонове „ценни химични вещества“

5.

Държавите-членки трябва да определят продуктовото историческо равнище на активност през базовия период за продуктите, за които се отнася определеният в приложение I продуктов показател за ароматни съединения, въз основа на посочените в приложение II данни за различните дейности, към които се прилага подходът CWT, техните определения, вида на използваната база (изразяваща количеството обработени материали) и CWT коефициентите, по следната формула:

Formula

където:

HAL CWT

:

историческо равнище на активност, изразено в CWT

TPi,k

:

количество обработен материал по i-тата CWT дейност в k-тата година от базовия период

CWTi

:

CWT коефициент за i-тата CWT дейност

6.

Държавите-членки трябва да определят продуктовото историческо равнище на активност през базовия период за продуктите, за които се отнася посоченият в приложение I продуктов показател за водород, по следната формула:

Formula

където:

HALH2

:

историческо равнище на активност на производството на водород, изразено на база 100 % водород

VFH2,k

:

исторически обем на производството на фракция чист водород в k-тата година от базовия период

HALH2 + CO,k

:

историческо равнище на активност на производството на водород на база историческата стойност на водородното съдържание, изразено в нормални кубични метри годишно (при температура 0 °C и налягане 101,325 kPa) в k-тата година от базовия период

7.

Държавите-членки трябва да определят продуктовото историческо равнище на активност през базовия период за продуктите, за които се отнася посоченият в приложение I продуктов показател за генераторен газ, по следната формула:

Formula

където:

HALsyngas

:

историческо равнище на активност на производството на генераторен газ, изразено на база 47 % водородно съдържание

VFH2,k

:

исторически обем на производството на фракция чист водород в k-тата година от базовия период

HALH2 + CO,k

:

историческо равнище на активност на производството на синтетичен газ на база историческата стойност на водородното съдържание, изразено в нормални кубични метри годишно (при температура 0 °C и налягане 101,325 kPa) в k-тата година от базовия период

8.

Държавите-членки трябва да определят продуктовото историческо равнище на активност през базовия период за продуктите, за които се отнася посоченият в приложение I продуктов показател за етилен оксид/етилен гликоли, по следната формула:

Formula

където:

HALEO/EG

:

историческо равнище на активност на производството на етиленов оксид/етилен гликоли, изразено в тонове еквивалент на етиленов оксид

HALi,k

:

историческо равнище на активност на производството на етиленов оксид или i-тия гликол в k-тата година от базовия период, изразено в тонове

CFEOE,i

:

коефициент на преобразуване на етиленовия оксид или i-тия гликол по отношение на етиленовия оксид.

Следва да се използват следните коефициенти на преобразуване:

 

За етиленов оксид: 1,000

 

За моноетилен гликол: 0,710

 

За диетилен гликол: 0,830

 

За триетилен гликол: 0,880


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ПАРАМЕТРИ, ЗА КОИТО ДА СЕ СЪБИРАТ ДАННИ ЗА БАЗОВИЯ ПЕРИОД НА РАБОТЕЩИ ИНСТАЛАЦИИ

За целите на събирането на данни за базовия период съгласно член 7, параграф 1 държавите-членки трябва да изискват от операторите на инсталации и подинсталации да подадат като минимум посочените по-долу видове данни на ниво инсталация и подинсталация за всички календарни години от базовия период, избран съгласно посоченото в член 9, параграф 1 (2005—2008 г. или 2009—2010 г.). В съответствие с член 7, параграф 2 държавите-членки могат да поискат, ако е необходимо, и допълнителни данни:

Параметри

Забележки

Първоначален инсталиран капацитет

Само за всяка подинсталация с продуктов показател; следва да е изразен в съответната единица мярка, определена за съответния продукт в приложение I

Добавеният или отпаднал капацитет, както и инсталираният капацитет на подинсталацията след значителна промяна на капацитета, настъпила между 1 януари 2009 г. и 30 юни 2011 г.

Капацитетите трябва да бъдат изразени, както следва:

1)

за подинсталациите с продуктов показател — в единицата мярка, определена за съответния продукт в приложение I;

2)

за подинсталациите с топлинен показател — в тераджаули годишно измерима топлинна енергия, използвани за производството на продукти или за получаване на механична енергия (но не и електроенергия), или за отопление и охлаждане в границите на инсталацията;

3)

за подинсталациите с горивен показател — в тераджаули годишно топлинно съдържание на въведеното гориво;

4)

за подинсталациите с технологични емисии — в тонове емисии на СО2 еквивалент годишно

Наименование на продукта (продуктите)

 

Кодове по NACE за дейностите

 

Кодове по PRODCOM на продукта (продуктите)

 

Идентифициране дали е производител на електроенергия

 

Исторически равнища на активност

В зависимост от вида на подинсталацията; включително, за подинсталациите с продуктов показател — всички годишни обеми на продукцията, на база на които е определена стойността на статистическата медиана

Количество обработен материал в рамките на всички съответни дейности, към които се прилага подходът CWT

Само по отношение на продуктовите показатели за нефтохимически продукти и за ароматни съединения

Данни, използвани в изчислението на историческите равнища на активност

Поне по отношение на следните продуктови показатели: за вар, за доломитна вар, за крекинг с водна пара, за водород и за генераторен газ

Общо емисии на парникови газове

Само преките емисии; само ако не всички емисии от съответната инсталация попадат в обхвата на продуктови показатели

Емисии на парникови газове от изгарянето на горива

Само преките емисии; само ако не всички емисии от съответната инсталация попадат в обхвата на продуктови показатели

Емисии на парникови газове от технологични процеси

Само ако не всички емисии от съответната инсталация попадат в обхвата на продуктови показатели

Общо енергиен принос в инсталацията на горива

Само ако не всички емисии от съответната инсталация попадат в обхвата на продуктови показатели

Енергиен принос в инсталацията на горива, които не се използват за производството на измерима топлинна енергия

Само ако не всички емисии от съответната инсталация попадат в обхвата на продуктови показатели

Енергиен принос в инсталацията на горива, които се използват за производството на измерима топлинна енергия

Само ако не всички емисии от съответната инсталация попадат в обхвата на продуктови показатели

Консумирана измерима топлинна енергия

Само ако не всички емисии от съответната инсталация попадат в обхвата на продуктови показатели

Получавана отвън измерима топлинна енергия

 

Емисии на парникови газове във връзка с производството на топлинна енергия, подавана към частни жилища

 

Подавана навън измерима топлинна енергия

Само ако е подадена на потребители, които не са включени в Европейската схема за търговия с емисии, като трябва ясно да е посочено дали потребителят е или не е частно жилище

Консумирана електроенергия съгласно съответното определение на границите на системата

Само за подинсталации, обхванати от показател, при който е валидна заменимостта между топлинна енергия и електроенергия

Количество на водорода, използван като гориво при производството на винилхлориден мономер

Само за подинсталации, попадащи в обхвата на показателя за винилхлориден мономер


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Параметри, за които да се събират данни за нови участници

Параметри

Забележки

Наименование на продукта (продуктите)

 

Код по NACE на дейността

 

Код (кодове) по PRODCOM на продукта (продуктите)

 

Първоначален инсталиран капацитет преди неговото значително увеличение

Само за подинсталации, за които се декларира значително увеличение на капацитета

Допълнителен капацитет (в случай на значително увеличение на капацитета

Само за подинсталации, за които се декларира значително увеличение на капацитета

Инсталиран капацитет след неговото значително увеличение

Само за подинсталации, за които се декларира значително увеличение на капацитета

Първоначален инсталиран капацитет

Само за нови участници, извършващи една или повече от дейностите, посочени в приложение I от Директива 2003/87/ЕО, получили за пръв път разрешително за емисии на парникови газове след 30 юни 2011 г. или извършващи дейност, включена за пръв път в схемата на общността по член 24, параграф 1 или параграф 2.

Стойностите трябва да бъдат изразени, както следва:

1)

за подинсталациите с продуктов показател — в единицата мярка, определена за съответния продукт в приложение I;

2)

за подинсталациите с топлинен показател — в тераджаули годишно измерима топлинна енергия, използвани за производството на продукти или за получаване на механична енергия (но не и електроенергия), или за отопление и охлаждане в границите на инсталацията;

3)

за подинсталациите с горивен показател — в тераджаули годишно топлинно съдържание на въведеното гориво;

4)

за подинсталациите с технологични емисии — в тонове емисии на СО2 еквивалент годишно

Съответен коефициент на използване на капацитета (RCUF)

За подинсталациите, които не са подинсталации с продуктов показател

Прогнозно количество получавана отвън измерима топлинна енергия

 

Прогнозно количество консумирана електроенергия, в съответствие с определението на границите на системата (приложение I)

Само за подинсталации, обхванати от показател, при който е валидна заменимостта между топлинна енергия и електроенергия

Прогнозно количество водород, използван като гориво при производството на винилхлориден мономер

Само за подинсталации, попадащи в обхвата на показателя за винилхлориден мономер

Начало на нормална експлоатация

Да се посочи датата

Дата на първоначалното пускане

 

Емисии на парникови газове

Преди началото на нормалната експлоатация, изразени в тонове СО2 еквивалент


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

КОЕФИЦИЕНТ, ОСИГУРЯВАЩ ДЕЙСТВИЕТО НА ПРЕХОДНАТА СИСТЕМА, ВОДЕЩА ДО НАМАЛЕНИЕ НА БЕЗПЛАТНИТЕ КВОТИ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 10a, ПАРАГРАФ 11 ОТ ДИРЕКТИВА 2003/87/ЕО

Година

Стойност на коефициента

2013

0,8000

2014

0,7286

2015

0,6571

2016

0,5857

2017

0,5143

2018

0,4429

2019

0,3714

2020

0,3000