ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2011.111.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 111

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
30 април 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 419/2011 на Съвета от 29 април 2011 година за изпълнение на Регламент (ЕО) № 560/2005 за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени към определени лица и стопански субекти, с оглед ситуацията в Кот д’Ивоар

1

 

*

Регламент (ЕС) № 420/2011 на Комисията от 29 април 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1881/2006 за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните ( 1 )

3

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 421/2011 на Комисията от 29 април 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

7

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 422/2011 на Комисията от 29 април 2011 година относно определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 1 май 2011 година

9

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 423/2011 на Комисията от 29 април 2011 година относно продажните цени на зърнени култури за единадесетите индивидуални покани за търг в рамките на тръжните процедури, открити с Регламент (ЕС) № 1017/2010

12

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 424/2011 на Комисията от 29 април 2011 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за 2010/11 пазарна година

14

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 425/2011 на Комисията от 29 април 2011 година за определяне на коефициента за разпределение, приложим към заявленията за лицензии за износ на някои млечни продукти за Доминиканската република в рамките на квотата, посочена в Регламент (ЕО) № 1187/2009

16

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение 2011/261/ОВППС на Съвета от 29 април 2011 година за изпълнение на Решение 2010/656/ОВППС за подновяване на ограничителните мерки срещу Кот д’Ивоар

17

 

 

2011/262/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 27 април 2011 година относно невключването на пропизохлор в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и за изменение на Решение 2008/941/ЕО на Комисията (нотифицирано под номер C(2011) 2726)  ( 1 )

19

 

 

2011/263/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 28 април 2011 година за формулиране на екологични критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС на детергенти за съдомиялни машини (нотифицирано под номер C(2011) 2806)  ( 1 )

22

 

 

2011/264/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 28 април 2011 година за формулиране на екологични критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС на детергенти за перални машини (нотифицирано под номер C(2011) 2815)  ( 1 )

34

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

30.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 111/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 419/2011 НА СЪВЕТА

от 29 април 2011 година

за изпълнение на Регламент (ЕО) № 560/2005 за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени към определени лица и стопански субекти, с оглед ситуацията в Кот д’Ивоар

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 560/2005 на Съвета от 12 април 2005 г. за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени към определени лица и стопански субекти, с оглед ситуацията в Кот д’Ивоар (1), и по-специално член 11а, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 12 април 2005 г. Съветът прие Регламент (ЕО) № 560/2005.

(2)

С оглед на събитията в Кот д’Ивоар списъкът на лицата и образуванията, обхванати от ограничителните мерки, установен в приложение IА към Регламент (ЕО) № 560/2005, следва да бъде изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Образуванията, изброени в приложението към настоящия регламент, се заличават от списъка в приложение IА към Регламент (ЕО) № 560/2005.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 април 2011 година.

За Съвета

Председател

MARTONYI J.


(1)  ОВ L 95, 14.4.2005 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ОБРАЗУВАНИЯ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 1

1.

PETROCI (Национално дружество за петролни операции на Кот д’Ивоар)

2.

BNI (Национална инвестиционна банка)

3.

BFA (Банка за финансиране на селското стопанство)

4.

Versus Bank

5.

Caisse d’Epargne de Côte d’Ivoire (Спестовна каса на Кот д’Ивоар)

6.

Banque de l’Habitat de Côte d’Ivoire (BHCI) (Банка на жилищния фонд на Кот д’Ивоар)


30.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 111/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 420/2011 НА КОМИСИЯТА

от 29 април 2011 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1881/2006 за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 315/93 на Съвета от 8 февруари 1993 г. за установяване на общностни процедури относно замърсителите в храните (1), и по-специално член 2, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Комисията от 19 декември 2006 г. за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните (2) са установени максимално допустимите количества на замърсители в редица храни.

(2)

Предвид съществуващите различия в тълкуванията във връзка с размера на подлежащата на изследване проба от крабове с цел съпоставка с максимално допустимите количества на кадмий, следва да се изясни, че максимално допустимите количества на кадмий в ракообразните, посочени в приложението към Регламент (ЕО) № 1881/2006, се прилагат за мускулно месо от крайници (крака и щипки) и корем. При крабовете и крабоподобните ракообразни максимално допустимите количества се прилагат само за крайници. В това определение не се включват други части от ракообразните, като например главогръда при крабовете и неядивните части (черупка, опашка). Главогръдът обхваща храносмилателните органи (хепатопанкреас), които са известни с високото си съдържание на кадмий. Тъй като съществува вероятност в някои държави-членки потребителите да консумират редовно части от главогръда, може да е от полза предоставянето на съвети за потребителите на равнище държава-членка да ограничат консумацията си на тези части с цел да се намали експозицията на кадмий. На уебсайта на главна дирекция „Здравеопазване и потребители“ на Европейската комисия беше публикувана информационна бележка по този въпрос (3).

(3)

Поради съображения за последователност размерът на пробата от ракообразни, за която се прилагат максимално допустимите количества от други замърсители (олово, живак, диоксини и PCB и полициклични ароматни въглеводороди), следва да бъде съответно изменен.

(4)

Двучерупчестите мекотели, като например зелените двучерупчести миди и стридите, имат свойството да натрупват кадмий подобно на морските водорасли. Тъй като прахът от зелени двучерупчести миди и прахът от стриди, подобно на изсушените морски водорасли, се продава като хранителна добавка, максимално допустимото количество на кадмий в изсушените двучерупчести мекотели следва да бъде същото като понастоящем установеното за изсушените морски водорасли и производните им продукти.

(5)

Разпоредбите относно листното зеле следва да бъдат приведени в съответствие с тези за другите листни зеленчуци. Следователно листното зеле следва да бъде изключено от прилаганото по принцип максимално допустимо количество на кадмий за „зеленчуци и плодове“ в точка 3.2.15. и следва да бъде включено в точка 3.2.17.

(6)

Не би било реалистично прилаганото по принцип максимално допустимо количество на олово и кадмий в плодовете и зеленчуците да бъде прилагано и за морските водорасли, които по принцип могат да съдържат и по-големи количества. Следователно морските водорасли следва да бъдат изключени от прилаганите по принцип максимално допустими количества за олово и кадмий в плодовете и зеленчуците (точки 3.1.10 и 3.2.15). Следва да бъдат събрани повече данни за случаи на наличие, за да може да бъде взето решение относно необходимостта от определяне на специфични по-реалистични максимално допустими количества олово и кадмий в морските водорасли.

(7)

Съществува известна непоследователност по отношение на наименованията на групите от храни/продукти, изброени в Регламент (ЕО) № 1881/2006 и наименованията на групите от храни/продукти, изброени в Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (4). Тъй като Регламент (ЕО) № 1881/2006 се отнася за групите от продукти, изброени в Регламент (ЕО) № 396/2005, тези наименования следва да бъдат приведени в съответствие с посочения регламент.

(8)

Целесъобразно е да бъдат актуализирани разпоредбите относно мониторинга и докладването, като се вземат предвид скорошните препоръки във връзка с мониторинга на етилкарбамат (5), перфлуороалкилираните вещества (6) и акриламид (7). Тъй като Решение 2006/504/ЕО на Комисията (8) беше отменено и заменено с Регламент (ЕО) № 1152/2009 на Комисията (9), позоваването на Решение 2006/504/ЕО следва да бъде заменено с позоваване на Регламент (ЕО) № 1152/2009. Също така следва да бъде изяснено кои данни се докладват пред Комисията и кои — пред ЕОБХ.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и не бяха обект на възражение от страна на Европейския парламент и Съвета,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1881/2006 се изменя, както следва:

1.

Член 9 се изменя, както следва:

а)

параграфи 2 и 3 се заменят със следното:

„2.   Държавите-членки и заинтересованите страни съобщават всяка година на Комисията резултатите от предприетите проучвания, включително и данните за случаи на наличие и за напредъка по отношение на изпълнението на превантивните мерки, за да се избегне замърсяването с охратоксин А, деоксиниваленол, зеараленон, фумонизин В1 и В2, Т-2 и НТ-2 токсини. Комисията предоставя тези резултати на държавите-членки. Свързаните данни за случаи на наличие се докладват пред ЕОБХ.

3.   Държавите-членки докладват пред Комисията констатациите си относно наличието на афлатоксини, формулирани в съответствие с Регламент (ЕО) № 1152/2009 на Комисията (10). Държавите-членки докладват пред ЕОБХ относно констатациите си за наличие на фуран, етилкарбамат, перфлуороалкилирани вещества и акриламид, формулирани в съответствие с препоръки 2007/196/ЕО (11), 2010/133/ЕС (12), 2010/161/ЕС (13) и 2010/307/ЕС (14) на Комисията.

б)

добавя се следният параграф 4:

„4.   Данните за случаи на наличие на замърсители, събрани от държавите-членки, следва по целесъобразност също да бъдат докладвани пред ЕОБХ.“

2.

Приложението се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 април 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 37, 13.2.1993 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 364, 20.12.2006 г., стр. 5.

(3)  http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/cadmium_en.htm

(4)  ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 52, 3.3.2010 г., стр. 53.

(6)  ОВ L 68, 18.3.2010 г., стр. 22.

(7)  ОВ L 137, 3.6.2010 г., стр. 4.

(8)  ОВ L 199, 21.7.2006 г., стр. 21.

(9)  ОВ L 313, 28.11.2009 г., стр. 40.

(10)  ОВ L 313, 28.11.2009 г., стр. 40.

(11)  ОВ L 88, 29.3.2007 г., стр. 56.

(12)  ОВ L 52, 3.3.2010 г., стр. 53.

(13)  ОВ L 68, 18.3.2010 г., стр. 22.

(14)  ОВ L 137, 3.6.2010 г., стр. 4.“;


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Регламент (ЕО) № 1881/2006 се изменя, както следва:

(1)

В раздел 3.1 относно оловото точки 3.1.6, 3.1.9, 3.1.10 и 3.1.11 се заменят със следното:

Храни (1)

Максимално допустими количества (mg/kg мокро тегло)

„3.1.6

Ракообразни (26): мускулно месо от крайници и корем (44). В случай на крабове и крабоподобни ракообразни (Brachyura and Anomura) – мускулно месо от крайници.

0,50“

„3.1.9

Бобови зеленчуци (27), зърнени храни и варива

0,20“

„3.1.10

Зеленчуци, с изключение на зеле, листни зеленчуци, свежи подправки, гъби и морски водорасли (27). Максимално допустимото количество за картофите се отнася за белените картофи.

0,10“

„3.1.11

Зеленчуци от рода на зелето, листни зеленчуци (43) и следните гъби (27): Agaricus bisporus (двуспорова печурка), Pleurotus ostreatus (гъба кладница), Lentinula edodes (гъба Шиитаке)

0,30“

(2)

В раздел 3.2 относно кадмия точки 3.2.9, 3.2.15, 3.2.16, 3.2.17 и 3.2.20 се заменят със следното:

Храни (1)

Максимално допустими количества (mg/kg мокро тегло)

„3.2.9

Ракообразни (26): мускулно месо от крайници и корем (44). В случай на крабове и крабоподобни ракообразни (Brachyura and Anomura) — мускулно месо от крайници.

0,50“

„3.2.15

Зеленчуци и плодове, с изключение на листни зеленчуци, свежи подправки, листно зеле, гъби, стеблени зеленчуци, кореноплодни и грудкови и морски водорасли (27)

0,050“

„3.2.16

Стеблени зеленчуци, кореноплодни и грудкови, с изключение на целина (27). Максимално допустимото количество за картофите се отнася за белените картофи.

0,10“

„3.2.17

Листни зеленчуци, свежи подправки, листно зеле, целина и следните гъби (27): Agaricus bisporus (двуспорова печурка), Pleurotus ostreatus (гъба кладница), Lentinula edodes (гъба Шиитаке)

0,20“

„3.2.20

Хранителни добавки (39), състоящи се изключително или предимно от изсушени морски водорасли или от продукти, получени от морски водорасли, или от изсушени двучерупчести мекотели

3,0“

(3)

В раздел 3.3 относно живака, точка 3.3.1 се заменя със следния текст:

Храни (1)

Максимално допустими количества (mg/kg мокро тегло)

„3.3.1

Рибни продукти (26) и мускулно месо от риба (24) (25), с изключение на видовете, посочени в точка 3.3.2. Максимално допустимото количество за ракообразни се прилага за мускулно месо от крайници и корем (44). В случай на крабове и крабоподобни ракообразни (Brachyura and Anomura) – мускулно месо от крайници.

0,50“

(4)

В раздел 5 относно диоксините и PCB точка 5.3 се заменя със следния текст:

Храни

Максимално допустими количества

Общо диоксини (WHO-PCDD/F-TEQ) (32)

Общо диоксини и диоксиноподобни PCBs (WHO-PCDD/F-TEQ) (32)

„5.3

Мускулно месо от риба и рибни продукти и продукти, получени от тях, с изключение на змиорка (25) (34). Максимално допустимото количество за ракообразни се прилага за мускулно месо от крайници и корем (44). В случай на крабове и крабоподобни ракообразни (Brachyura and Anomura) — мускулно месо от крайници.

4,0 pg/g мокро тегло

8,0 pg/g мокро тегло“

(5)

В раздел 6 относно полицикличните ароматни въглеводороди точки 6.1.3 и 6.1.5 се заменят със следния текст:

Храни (1)

Максимално допустими количества (μg/kg мокро тегло)

„6.1.3

Мускулно месо от пушена риба и пушени рибни продукти (25) (36), с изключение на двучерупчести мекотели. Максимално допустимото количество за пушени ракообразни се прилага за мускулно месо от крайници и корем (44). В случай на пушени крабове и крабоподобни ракообразни (Brachyura and Anomura) то се прилага за мускулно месо от крайници.

5,0“

„6.1.5

Ракообразни, главоноги, различни от пушени (26). Максимално допустимото количество за ракообразни се прилага за мускулно месо от крайници и корем (44). В случай на крабове и крабоподобни ракообразни (Brachyura and Anomura) то се прилага за мускулно месо от крайници.

5,0“

(6)

Бележка под линия 3 се заменя със следното:

„(3)

Храните, изброени в настоящата категория, са както са определени в Директива 2006/125/ЕО на Комисията от 5 декември 2006 г. относно преработени храни на зърнена основа и детски храни за кърмачета и малки деца (ОВ L 339, 6.12.2006 г., стр. 16).“

(7)

Бележка под линия 16 се заменя със следния текст:

„(16)

Кърмачета и малки деца, както са определени в Директива 2006/141/ЕО (ОВ L 401, 30.12.2006 г., стр. 1) и Директива 2006/125/ЕО.“

(8)

Добавят се следните бележки по линия 43 и 44:

„(43)

Максимално допустимите граници за листни зеленчуци не се прилагат по отношение на свежите подправки (класирани под кодов номер 0256000 в приложение I към Регламент (ЕО) № 396/2005).

(44)

Главогръдът на ракообразните не попада в обхвата на настоящото определение.“


30.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 111/7


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 421/2011 НА КОМИСИЯТА

от 29 април 2011 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 30 април 2011 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 април 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

JO

78,3

MA

40,0

TN

118,7

TR

79,7

ZZ

79,2

0707 00 05

AL

107,4

EG

152,2

TR

133,0

ZZ

130,9

0709 90 70

JO

78,3

MA

78,8

TR

112,9

ZZ

90,0

0709 90 80

EC

33,0

ZZ

33,0

0805 10 20

EG

57,0

IL

81,1

MA

42,7

TN

56,8

TR

77,9

ZZ

63,1

0805 50 10

TR

49,1

ZZ

49,1

0808 10 80

AR

82,1

BR

73,4

CA

111,8

CL

83,0

CN

82,8

MA

86,7

MK

50,2

NZ

112,4

US

128,6

UY

67,8

ZA

88,1

ZZ

87,9

0808 20 50

AR

87,0

CL

104,3

CN

74,0

ZA

112,7

ZZ

94,5


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


30.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 111/9


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 422/2011 НА КОМИСИЯТА

от 29 април 2011 година

относно определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 1 май 2011 година

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент (ЕC) № 642/2010 на Комисията от 20 юли 2010 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на вносните мита в сектора на зърнените култури (2) и по-специално член 2, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 се предвижда, че за продукти, включени в кодове по КН 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (висококачествена мека пшеница), 1002, ex 1005, с изключение на хибридни семена, и ex 1007, с изключение на хибриди за посев, вносното мито се равнява на интервенционната цена, валидна за тези продукти при вноса и увеличена с 55 %, минус вносната цена CIF, приложима за съответната доставка. Това мито обаче не може да надхвърля размера на митото в Общата митническа тарифа.

(2)

В член 136, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 се предвижда, че за целите на изчисляване на вносното мито, посочено в параграф 1 от същия член, се определят периодично представителни цени CIF за разглежданите продукти.

(3)

Съгласно член 2, параграф 2 от Регламент (ЕC) № 642/2010, цената, която трябва да се използва за изчисляване на вносното мито върху продукти от кодове по КН 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (висококачествена мека пшеница), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 и 1007 00 90, е средната от ежедневните представителни цени CIF, определени по метода, посочен в член 5 от същия регламент.

(4)

Необходимо е да се определят вносни мита за периода, започващ от 1 май 2011 година, които да са приложими до влизането в сила на ново определяне,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

От 1 май 2011 година вносните мита в сектора на зърнените култури, посочени в член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, се определят в приложение I към настоящия регламент на основата на елементи, изложени в приложение II.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 1 май 2011 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 април 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 187, 21.7.2010 г., стр. 5.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Вносни мита за продуктите, посочени в член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, приложими от 1 май 2011 година

Код по КН

Описание на стоките

Вносно мито (1)

(EUR/t)

1001 10 00

ПШЕНИЦА твърда висококачествена

0,00

със средно качество

0,00

с ниско качество

0,00

1001 90 91

ПШЕНИЦА мека, за посев

0,00

ex 1001 90 99

ПШЕНИЦА мека висококачествена, различна от тази за посев

0,00

1002 00 00

РЪЖ

0,00

1005 10 90

ЦАРЕВИЦА за посев, различна от хибридна

0,00

1005 90 00

ЦАРЕВИЦА, различна от тази за посев (2)

0,00

1007 00 90

СОРГО на зърна, различно от хибрид за посев

0,00


(1)  За стоките, пристигащи в Съюза през Атлантическия океан или през Суецкия канал, вносителят може, прилагайки член 2, параграф 4 от Регламент (ЕC) № 642/2010, да се ползва от намаление на митата със:

3 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Средиземно или Черно море,

2 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Дания, Естония, Ирландия, Литва, Латвия, Полша, Финландия, Швеция, Обединеното кралство или на атлантическия бряг на Иберийския полуостров.

(2)  Вносителят може да ползва фиксирано намаление от 24 EUR/t, когато са изпълнени условията, установени в член 3, от Регламент (ЕC) № 642/2010.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Елементи за изчисляване на митата, определени в приложение I

15.4.2011-28.4.2011

1.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 642/2010:

(EUR/t)

 

Мека пшеница (1)

Царевица

Твърда пшеница, висококачествена

Твърда пшеница със средно качество (2)

Твърда пшеница с ниско качество (3)

Ечемик

Борса

Minnéapolis

Chicago

Котировка

251,20

203,16

Цена CAF САЩ

245,25

235,25

215,25

166,16

Премия за Залива

15,22

Премия за Големите езера

72,40

2.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 642/2010:

Разходи за навло: Мексикански залив–Ротердам:

16,72 EUR/t

Разходи за навло: Големите езера–Ротердам:

48,90 EUR/t


(1)  Позитивна премия от 14 EUR/t инкорпорирано (член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 642/2010).

(2)  Негативна премия от 10 EUR/t (член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 642/2010).

(3)  Негативна премия от 30 EUR/t (член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 642/2010).


30.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 111/12


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 423/2011 НА КОМИСИЯТА

от 29 април 2011 година

относно продажните цени на зърнени култури за единадесетите индивидуални покани за търг в рамките на тръжните процедури, открити с Регламент (ЕС) № 1017/2010

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1), и по-специално член 43, буква е) във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 1017/2010 на Комисията (2) беше открита продажбата на зърнени култури в Европейския съюз с тръжни процедури съгласно условията, предвидени в Регламент (ЕС) № 1272/2009 на Комисията от 11 декември 2009 г. за установяване на общи подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно изкупуване и продаване на селскостопански продукти при публична интервенция (3).

(2)

В съответствие с процедурата, посочена в член 46, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1272/2009 и в член 4 от Регламент (ЕС) № 1017/2010, с оглед на офертите, получени вследствие на индивидуалните покани за търг, Комисията определя за всяка зърнена култура и за всяка държава-членка минимална продажна цена или решава да не определя минимална продажна цена.

(3)

Въз основа на офертите, получени за единадесетите индивидуални покани за търг, беше решено за зърнените култури и за държавите-членки да бъде определена минимална продажна цена.

(4)

С цел да се подаде бърз сигнал на пазара и да се гарантира ефективното управление на мярката настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

По отношение на единадесетите индивидуални покани за търг за продажбите на зърнени култури в рамките на тръжните процедури, открити с Регламент (ЕС) № 1017/2010, за които крайният срок за подаване на оферти изтече на 27 април 2011 г., решенията относно продажната цена за всяка зърнена култура и за всяка държава-членка се посочват в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 април 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 293, 11.11.2010 г., стр. 41.

(3)  ОВ L 349, 29.12.2009 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Решения по отношение на продажбите

(ЕUR/тон)

Държава-членка

Минимална продажна цена

обикновена пшеница

ечемик

царевица

код по КН 1001 90

код по КН 1003 00

код по КН 1005 90 00

Belgique/België

X

X

X

България

X

X

X

Česká republika

X

170,66

X

Danmark

X

X

X

Deutschland

X

171,00

X

Eesti

X

X

X

Eire/Ireland

X

X

X

Elláda

X

X

X

España

X

X

X

France

X

°

X

Italia

X

X

X

Kypros

X

X

X

Latvija

X

X

X

Lietuva

X

X

X

Luxembourg

X

X

X

Magyarország

X

X

X

Malta

X

X

X

Nederland

X

X

X

Österreich

X

X

X

Polska

X

X

X

Portugal

X

X

X

România

X

X

X

Slovenija

X

X

X

Slovensko

X

X

X

Suomi/Finland

X

156,00

X

Sverige

X

172,80

X

United Kingdom

X

170,28

X

Не се определя минимална продажна цена (отхвърлени са всички оферти)

°

Няма оферти

X

Няма налице зърнени култури за продажба

#

Неприложимо


30.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 111/14


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 424/2011 НА КОМИСИЯТА

от 29 април 2011 година

относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за 2010/11 пазарна година

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 951/2006 на Комисията от 30 юни 2006 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на обмена с трети страни в сектора на захарта (2), и по-специално член 36, параграф 2, втора алинея, второ изречение,

като има предвид, че:

(1)

Размерът на представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за бяла захар, сурова захар и някои сиропи, за 2010/11 пазарна година се определя от Регламент (ЕC) № 867/2010 на Комисията (3). Тези цени и мита са последно изменени с Регламент (ЕC) № 418/2011 на Комисията (4).

(2)

Данните, с които Комисията разполага понастоящем, предполагат изменение на посочения размер в съответствие с правилата и процедурите, предвидени в Регламент (ЕО) № 951/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за продуктите, посочени в член 36 от Регламент (ЕО) № 951/2006, определени в Регламент (ЕC) № 867/2010, за 2010/11 пазарна година, се изменят и се съдържат в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 30 април 2011 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 април 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 24.

(3)  ОВ L 259, 1.10.2010 г., стр. 3.

(4)  ОВ L 110, 29.4.2011 г., стр. 24.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Изменен размер на представителните цени и на допълнителните вносни мита за бяла захар, сурова захар и продуктите с код по КН 1702 90 95, приложим считано от 30 април 2011 година

(EUR)

Код по КН

Размер на представителната цена за 100 kg нето от съответния продукт

Размер на допълнителното мито за 100 kg нето от съответния продукт

1701 11 10 (1)

44,04

0,00

1701 11 90 (1)

44,04

1,69

1701 12 10 (1)

44,04

0,00

1701 12 90 (1)

44,04

1,40

1701 91 00 (2)

41,51

5,02

1701 99 10 (2)

41,51

1,88

1701 99 90 (2)

41,51

1,88

1702 90 95 (3)

0,42

0,27


(1)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка III от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(2)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка II от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)  Определяне за 1 % съдържание на захароза.


30.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 111/16


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 425/2011 НА КОМИСИЯТА

от 29 април 2011 година

за определяне на коефициента за разпределение, приложим към заявленията за лицензии за износ на някои млечни продукти за Доминиканската република в рамките на квотата, посочена в Регламент (ЕО) № 1187/2009

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1187/2009 на Комисията от 27 ноември 2009 г. за определяне на специалните подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на лицензиите за износ и възстановяванията при износ за мляко и млечни продукти (2), и по-специално член 31, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В глава III, раздел 3 от Регламент (ЕО) № 1187/2009 се определя процедурата за разпределяне на лицензии за износ на някои млечни продукти за Доминиканската република в рамките на квотата, открита за посочената държава.

(2)

Заявленията, подадени за квотната 2011/2012 година, обхващат количества, които са по-малки от наличните. В резултат на това и в съответствие с член 31, параграф 2, четвърта алинея от Регламент (ЕО) № 1187/2009 е целесъобразно да се предвиди разпределянето на останалите количества. За издаването на лицензии за износ за такива останали количества следва да се изисква уведомяване на компетентния орган относно приетите количества от съответния оператор и предоставяне на гаранция от заинтересованите оператори,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приемат се заявленията за лицензии за износ, подадени от 1 до 10 април 2011 г., за квотата, която се отнася за периода от 1 юли 2011 г. до 30 юни 2012 г.

Количествата, обхванати от заявленията за лицензии за износ по първа алинея от настоящия член, които се отнасят за продуктите, посочени в член 27, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1187/2009, се умножават по следните коефициенти на разпределение:

1,160149 за подадените заявления за частта от квотата, посочена в член 28, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1187/2009,

1,311859 за подадените заявления за частта от квотата, посочена в член 28, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1187/2009.

Лицензиите за износ за количествата, надвишаващи количествата, за които са подадени заявления, и които са разпределени в съответствие с коефициентите, посочени във втора алинея, се издават след приемане от страна на оператора в едноседмичен срок от датата на публикуване на настоящия регламент и при условие че е предоставена приложимата гаранция.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 април 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 318, 4.12.2009 г., стр. 1.


РЕШЕНИЯ

30.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 111/17


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 2011/261/ОВППС НА СЪВЕТА

от 29 април 2011 година

за изпълнение на Решение 2010/656/ОВППС за подновяване на ограничителните мерки срещу Кот д’Ивоар

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Решение 2010/656/ОВППС на Съвета от 29 октомври 2010 г. за подновяване на ограничителните мерки срещу Кот д’Ивоар (1), и по-специално член 6, параграф 2 от него във връзка с член 31, параграф 2 от Договора за Европейския съюз,

като има предвид, че:

(1)

На 29 октомври 2010 г. Съветът прие Решение 2010/656/ОВППС.

(2)

С оглед на събитията в Кот д’Ивоар списъкът на лицата и образуванията, обхванати от ограничителните мерки, установен в приложение II към Решение 2010/656/ОВППС, следва да бъде изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Образуванията, изброени в приложението към настоящото решение, се заличават от списъка в приложение II към Решение 2010/656/ОВППС.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 29 април 2011 година.

За Съвета

Председател

MARTONYI J.


(1)  ОВ L 285, 30.10.2010 г., стр. 28.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ОБРАЗУВАНИЯ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 1

1.

PETROCI (Национално дружество за петролни операции на Кот д’Ивоар)

2.

BNI (Национална инвестиционна банка)

3.

BFA (Банка за финансиране на селското стопанство)

4.

Versus Bank

5.

Caisse d’Epargne de Côte d’Ivoire (Спестовна каса на Кот д’Ивоар)

6.

Banque de l’Habitat de Côte d’Ivoire (BHCI) (Банка на жилищния фонд на Кот д’Ивоар)


30.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 111/19


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 27 април 2011 година

относно невключването на пропизохлор в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и за изменение на Решение 2008/941/ЕО на Комисията

(нотифицирано под номер C(2011) 2726)

(текст от значение за ЕИП)

(2011/262/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (1), и по-специално член 6, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С регламенти (ЕО) № 1112/2002 (2) и (ЕО) № 2229/2004 (3) на Комисията се определят подробните правила за изпълнението на четвъртия етап от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО, и се установява списък с активни вещества, които да бъдат оценени с оглед на евентуалното им включване в приложение I към Директива 91/414/ЕИО. Този списък включва пропизохлор.

(2)

В съответствие с член 24д от Регламент (ЕО) № 2229/2004 нотификаторът оттегли подкрепата си за включването на посоченото активно вещество в приложение I към Директива 91/414/ЕИО в двумесечен срок от получаването на проекта на доклада за оценка. В резултат на това беше прието Решение 2008/941/ЕО на Комисията от 8 декември 2008 г. относно невключването на някои активни вещества в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и отнемането на разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи тези вещества (4), което се отнася до невключването на пропизохлор.

(3)

В съответствие с член 6, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО първоначалният нотификатор (наричан по-долу „заявителят“) подаде ново заявление, с което иска да бъде приложена ускорената процедура, предвидена в членове 14—19 от Регламент (ЕО) № 33/2008 на Комисията от 17 януари 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Директива 91/414/ЕИО на Съвета във връзка с редовна и ускорена процедура за оценката на активни вещества, които са били част от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от същата директива, но не са били включени в приложение I (5) към нея.

(4)

Заявлението беше подадено до Унгария, която беше определена за държава-членка докладчик по силата на Регламент (ЕО) № 2229/2004. Установеният срок за ускорената процедура беше спазен. Спецификацията на активното вещество и предвижданите видове употреба са идентични с онези, които са били предмет на Решение 2008/941/ЕО. Посоченото заявление отговаря и на останалите съществени и процедурни изисквания на член 15 от Регламент (ЕО) № 33/2008.

(5)

Унгария направи оценка на представените от заявителя допълнителни данни и подготви допълнителен доклад. На 30 ноември 2009 г. тя предостави този доклад на Европейския орган за безопасност на храните (наричан по-долу „Органът“) и на Комисията. Органът сведе допълнителния доклад до знанието на другите държави-членки и на заявителя за коментари и препрати получените коментари на Комисията. В съответствие с член 20, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 33/2008 и по искане на Комисията на 9 септември 2010 г. Органът представи на Комисията своето заключение относно пропизохлор (6), което е изготвено на базата на данните, представени съгласно Регламент (ЕО) № 33/2008. Проектодокладът за оценка, допълнителният доклад и заключението на Органа бяха разгледани от държавите-членки и от Комисията в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и бяха окончателно приети на 24 март 2011 г. под формата на доклад на Комисията за прегледа във връзка с пропизохлор.

(6)

При оценяването на това активно вещество бяха установени редица опасения. По-специално не беше възможно да се извърши надеждна оценка на риска за потребителите и да се даде заключение за определение на остатъчно количество по отношение на пропизохлор и неговите метаболити поради липса на данни за токсикологичната значимост на няколко метаболита (М2 (7), М7 (8), М12 (9), М14 (10), М17 (11), М20 (12), М22 (13) и М35 (14). В допълнение на това вредното въздействие върху подпочвените води не може да бъде изключено по отношение на няколко метаболита (М1 (15), М2, М5 (16), М7 и М9 (17) с неизвестна токсикологична и екотоксикологична значимост, чиито нива превишават максимално позволената концентрация от 0,1 μg/l, както е определена в Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 г. относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (18), при някои от разгледаните варианти на просмукване в подпочвените води. На последно място, наличните данни не бяха достатъчни, за да се даде заключение за експозицията на почвата, седимента и на подпочвените води по отношение на основния почвен метаболит М9 и за да се приключи с оценката на риска за водните организми.

(7)

Комисията покани заявителя да представи своите коментари относно резултатите от партньорската проверка. Също така в съответствие с член 21, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 33/2008 Комисията прикани заявителя да представи коментари относно проекта на доклада за прегледа. Заявителят представи своите коментари, които бяха разгледани внимателно.

(8)

Въпреки изложените от страна на заявителя доводи обаче установените опасения не бяха отхвърлени и оценките, направени въз основа на информацията, която беше представена съгласно Регламент (ЕО) № 33/2008 и беше анализирана по време на заседанията на Органа, не показаха, че при предложените условия на употреба може да се очаква продуктите за растителна защита, съдържащи пропизохлор, да отговарят като цяло на изискванията, определени в член 5, параграф 1, букви а) и б) от Директива 91/414/ЕИО.

(9)

Поради това веществото пропизохлор не следва да бъде включено в приложение I към Директива 91/414/ЕИО.

(10)

Настоящото решение не накърнява правото да бъде подадено ново заявление по отношение на пропизохлор в съответствие с член 6, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО и глава II от Регламент (ЕО) № 33/2008.

(11)

От съображения за яснота текстът за пропизохлор в приложението към Решение 2008/941/ЕО следва да бъде заличен.

(12)

Поради това е целесъобразно Решение 2008/941/ЕО да бъде съответно изменено.

(13)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Пропизохлор не се включва като активно вещество в приложение I към Директива 91/414/ЕИО.

Член 2

Държавите-членки гарантират, че:

а)

разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи пропизохлор, се отнемат най-късно до 27 октомври 2011 г.;

б)

не се предоставят, нито се подновяват разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи пропизохлор, считано от датата на публикуване на настоящото решение.

Член 3

Всеки гратисен период, предоставен от държавите-членки в съответствие с разпоредбите на член 4, параграф 6 от Директива 91/414/ЕИО, е възможно най-кратък и изтича най-късно на 27 октомври 2012 г.

Член 4

Текстът за пропизохлор в приложението към Решение 2008/941/ЕО се заличава.

Член 5

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 27 април 2011 година.

За Комисията

John DALLI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 168, 27.6.2002 г., стр. 14.

(3)  ОВ L 379, 24.12.2004 г., стр. 13.

(4)  ОВ L 335, 13.12.2008 г., стр. 91.

(5)  ОВ L 15, 18.1.2008 г., стр. 5.

(6)  Европейски орган за безопасност на храните; заключение относно партньорската проверка на оценката на риска от пестициди за активното вещество пропизохлор. EFSA Journal 2010 г.; 8(9):1769. [60pp].doi:10.2903/j.efsa.2010.1769. Публикувано онлайн на адрес: www.efsa.europa.eu.

(7)  2-[(2-етил-6-метилфенил) (изопропоксиметил)амино]-2-оксоетан сулфонова киселина.

(8)  ({2-[(2-етил-6-метилфенил) (изопропоксиметил)амино]-2-оксоетил}сулфинил) оцетна киселина.

(9)  Неидентифицирано вещество във фураж от царевица и в слънчогледово семе.

(10)  3-({2-[(2-етил-6-метилфенил)амино]-2-оксоетил}сулфинил)-2-хидроксипропанова киселина.

(11)  N-(2-етил-6-метилфенил)-2-(хексопираносилокси)-N-[(пропан-2-илокси)метил]ацетамид.

(12)  Метил3-[(2-{(2-етил-6-метилфенил)[(пропан-2-илокси)метил]амино}-2-оксоетил)сулфинил]-2-хидроксипропаноат.

(13)  Неидентифицирано вещество в царевични зърна, корени на захарно цвекло и в слънчогледово семе.

(14)  Неидентифицирано вещество в слънчогледово семе.

(15)  2-[(2-етил-6-метилфенил) амино]-2-оксоетан сулфонова киселина.

(16)  N-(2-етил-6-метилфенил)-2-хидрокси-N-[(изопропоксиметил)ацетамид.

(17)  Димер на N-(2-етил-6-метил фенил)-N-(изопропоксиметил)-2-(меркапто) ацетамид.

(18)  ОВ L 330, 5.12.1998 г., стр. 32.


30.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 111/22


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 28 април 2011 година

за формулиране на екологични критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС на детергенти за съдомиялни машини

(нотифицирано под номер C(2011) 2806)

(текст от значение за ЕИП)

(2011/263/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно екомаркировката на ЕС (1), и по-специално член 8, параграф 2 от него,

след консултация със Съвета по екомаркировката на Европейския съюз,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010, екомаркировката на ЕС може да бъде присъждана на такива продукти, които имат намалено въздействие върху околната среда през целия си жизнен цикъл.

(2)

В Регламент (ЕО) № 66/2010 е предвидено, че следва да бъдат формулирани специфични критерии за екомаркировка на ЕС по групи продукти.

(3)

В Решение 1999/427/ЕО на Комисията (2) са формулирани екологичните критерии по отношение на детергентите за съдомиялни машини, както и съответните изисквания за оценяване и удостоверяване. След ревизиране на формулираните в цитираното решение критерии, в Решение 2003/31/ЕО на Комисията (3) бяха формулирани ревизирани критерии, които са валидни до 30 април 2011 г.

(4)

Тези критерии бяха допълнително преразгледани в светлината на техническите нововъведения. При преразглеждането бе установено, че е необходимо да се промени определението на групата продукти, така че тя да включи нова подгрупа продукти, както и да се формулират нови критерии. Тези нови критерии, както и съответните изисквания за оценяване и удостоверяване, следва да бъдат валидни за период от четири години, започващ от датата на приемане на настоящото решение.

(5)

Следователно, с цел постигане на по-голяма яснота, Решение 2003/31/ЕО следва да бъде заменено.

(6)

Следва да бъде предоставен преходен период за производителите, на чиито продукти е присъдена екомаркировка за детергенти за съдомиялни машини въз основа на критериите съгласно Решение 2003/31/ЕО, така че те да разполагат с достатъчно време, за да приспособят своите продукти към преразгледаните критерии и изисквания. Също така, на производителите следва да бъде разрешено до изтичането на срока на валидност на Решение 2003/31/ЕО да подават заявления или съгласно критериите, формулирани в цитираното решение, или съгласно критериите, формулирани в настоящото решение.

(7)

Предвидените в настоящото решение мерки са в съответствие със становището на Комитета, създаден по член 16 от Регламент (ЕО) № 66/2010,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Групата продукти „Детергенти за съдомиялни машини“ включва детергентите за съдомиялни машини и продуктите, използвани като подобрители на изплакването (rinse aids), изработени във вид на прах, течност или под каквато и да е друга форма, които са предназначени да се разпространяват на пазара и използват изключително като миещи средства за автоматични домашни съдомиялни машини и за автоматични съдомиялни машини за професионална употреба, чийто размер и начин на ползване са подобни на тези на домашните съдомиялни машини.

Член 2

За целите на настоящото решение се прилагат следните определения:

„Вещество“ („substance“) означава химичен елемент или негови съединения, в естествено състояние, или получени чрез какъвто и да е производствен процес, включително всякаква добавка, необходима за запазването на устойчивостта на продуктите и всякакъв примес, който е резултат от използвания процес, но с изключение на всякакви разтворители, които могат да се отделят без да се наруши устойчивостта на веществото или да се промени неговият състав.

Член 3

За да получи екомаркировка на ЕС съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010, детергентът за съдомиялни машини трябва да попада в групата продукти „Детергенти за съдомиялни машини“, дефинирана в член 1, и трябва да съответства на критериите, формулирани в приложението към настоящото решение.

Член 4

Критериите за групата продукти „Детергенти за съдомиялни машини“, както и съответните изисквания за оценяване и удостоверяване, са валидни четири години от датата на приемане на настоящото решение.

Член 5

Кодовият номер за означаване на групата продукти „Детергенти за съдомиялни машини“ за административни цели е „015“.

Член 6

Решение 2003/31/ЕО се отменя.

Член 7

1.   Чрез дерогация от член 6, заявленията за присъждане на екомаркировка на ЕС на продукти, попадащи в групата продукти „Детергенти за съдомиялни машини“, които са подадени преди датата на приемане на настоящото решение, се оценяват в съответствие с условията, формулирани в Решение 2003/31/ЕО.

2.   Заявленията за присъждане на екомаркировка на ЕС за продукти, попадащи в групата продукти „Детергенти за съдомиялни машини“, подадени след датата на приемане на настоящото решение, но не по-късно от 30 април 2011 г., могат да бъдат съобразени или с критериите, посочени в Решение 2003/31/ЕО, или с критериите, посочени в настоящото решение.

Тези заявления ще бъдат оценявани в съответствие с критериите, с които са съобразени.

3.   Когато екомаркировката на ЕС е присъдена въз основа на заявление, оценено съгласно критериите в Решение 2003/31/ЕО, тази екомаркировка може да бъде използвана до изтичането на 12 месеца от датата на приемане на настоящото решение.

Член 8

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 28 април 2011 година.

За Комисията

Janez POTOČNIK

Член на Комисията


(1)  ОВ L 27, 30.1.2010 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 167, 2.7.1999 г., стр. 38.

(3)  ОВ L 9, 15.1.2003 г., стр. 11.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Цели на критериите

Критериите са насочени, по-специално, към насърчаване на продуктите, които имат намалено въздействие върху водните екосистеми, съдържат ограничено количество опасни вещества и чието миещо действие е опитно установено.

КРИТЕРИИ

Настоящите критерии обхващат следните области:

1.

Обща доза химикали

2.

Изключени или ограничени вещества и смеси

3.

Токсичност за водни организми: критичен обем на разреждане

4.

Биоразградимост на органичните вещества

5.

Миещо действие

6.

Изисквания към опаковката

7.

Информация за потребителите

8.

Информация в знака за екомаркировка на ЕС

1.   Оценяване и удостоверяване

а)   Изисквания

Специфичните изисквания за оценяване и удостоверяване са посочени в описанието на всеки критерий.

Когато от заявителя се изисква да представи декларации, документация, анализи, протоколи от изпитвания или други доказателства, удостоверяващи съответствието с критериите, това означава, че тези документи могат да се представят от заявителя и/или от неговия(-те) доставчик(-ци) и т.н., според случая.

Когато е възможно, изпитванията следва да бъдат извършени от лаборатории, които отговарят на общите изисквания на стандарта EN ISO 17025 или негов еквивалент.

Когато е подходящо, могат да бъдат използвани изпитателни методи, които са различни от тези, посочени за всеки критерий, ако компетентният орган, оценяващ заявлението, приеме тяхната еквивалентност.

В допълнение I има позоваване на базата данни за съставки на детергенти (Списъка DID), включваща най-често използваните съставки на детергенти. Този списък трябва да се използва за определяне на входните данни за изчисляването на критичния обем на разреждане (Critical Dilution Volume — CDV) и за оценката на биоразградимостта на съставките. За веществата, които не са включени в Списъка DID, са дадени указания как да се изчисляват или екстраполират съответните данни. Най-актуалната версия на Списъка DID е достъпна в уебсайта за екомаркировката на ЕС (EU Ecolabel), или чрез уебсайтовете на компетентните органи.

Когато е уместно, компетентните органи могат да изискват допълнителна документация и да извършват независими верификации.

б)   Измерителни прагове

Съставните вещества, чиято концентрация надхвърля 0,010 тегловни процента от препарата, следва да съответстват на екологичните критерии.

За консервантите, оцветителите и ароматизиращите съставки се изисква съответствие с критериите независимо от тяхната концентрация, с изключение на веществата, за които се отнася изискването по критерий 2, буква б) относно съдържанието на опасни вещества и смеси.

Като входящи вещества се определят всички вещества в продукта, включително добавките (например консерванти или стабилизатори) в съответните съставки. Примесите, дължащи се на добива и производството на суровини, които присъстват в концентрации над 0,010 тегловни процента от крайния продукт, също трябва да съответстват на критериите.

Ако продуктът е с водоразтворимо фолио, което не се отстранява преди миенето, фолиото трябва да се разглежда като част от състава на продукта по отношение на всички изисквания.

2.   Функционална единица

Функционална единица е количеството продукт, необходимо за измиване на 12 комплекта посуда със стандартно замърсяване (както е дефинирано в DIN или ISO стандартите).

3.   Референтна доза

За референтна доза при стандартни условия се приема препоръчаната от производителя на потребителите доза за измиване на 12 комплекта посуда с нормално замърсени съдове, съгласно посоченото в изпитването на IKW за миещо действие, цитирано в критерий 5.

Изисквания във връзка с оценяването и удостоверяването по точка 2 (Функционална единица) и точка 3 (Референтна доза): на компетентния орган трябва да бъде представена пълната формулировка, включително със следните данни за всички входящи в продукта съставки (независимо от тяхната концентрация): търговско наименование, химично наименование, CAS номер, DID номер (1), входящо количество с вода и без вода, и функция. Също така, на компетентния орган трябва да бъде представен образец на етикета, включващ препоръките за дозиране.

На компетентния орган трябва да бъдат представени и информационни листове за безопасност (safety data sheets) за всички съставки, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (2).

Списъкът DID може да бъде намерен на уебсайта за екомаркировката на ЕС: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_products/categories/did_list_en.htm

КРИТЕРИИ ЗА ЕКОМАРКИРОВКАТА НА ЕС

Критерий 1 —   Обща доза химикали

Общата доза химикали (ТС) представлява препоръчаната доза от препарата, в g/измиване, минус неговото водно съдържание.

Общата доза химикали трябва да не надвишава следните количества:

а)

За еднофункционалните детергенти за съдомиялни машини: TCmax = 20,0 g/измиване

б)

За многофункционалните детергенти за съдомиялни машини: TCmax = 22,0 g/измиване

При изчисляване на критичния обем на разреждане (CDV), на аеробно неразградимите органични съставки (aNBO) и на анаеробно неразградимите органични съставки (anNBO), трябва да се добавя доза от 3 милилитра подобрител на изплакването (rinse aid).

Оценяване и удостоверяване: Заявителят трябва да представи изчисление на общата доза химикали (ТС) на продукта. При течни продукти трябва да бъде обявена плътността (g/ml).

Критерий 2 —   Изключени или ограничени вещества и смеси

а)   Изрично изключени съставки

Следните съставки не трябва да бъдат включени в продукта, нито като част от състава, нито като част от включена състава смес:

Фосфати

Диетилентриаминпентаацетат (DTPA)

Перборати

Реактивни хлорни съединения

Етилендиаминотетраацетат (EDTA)

Нитромускуси и полициклични мускуси.

Оценяване и удостоверяване: Заявителят трябва да представи попълнена и подписана декларация за съответствие.

б)   Опасни вещества и смеси

Съгласно член 6, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 66/2010 относно екомаркировката на ЕС, продуктът или която и да е негова част не трябва да съдържат вещества или смеси, съответстващи на критериите за класифициране в посочените по-долу класове или категории опасни вещества съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008, нито да съдържат вещества, посочени в член 57 от Регламент (ЕО) № 1907/2006.

Списък на предупреждения за опасност:

Предупреждение за опасност съгласно Глобалната хармонизирана система (GHS) (3)

Европейска фраза за риск (4)

H300 Смъртоносно при поглъщане

R28

H301 Токсично при поглъщане

R25

H304 Може да е смъртоносно при поглъщане и навлизане в дихателните пътища

R65

H310 Смъртоносно при контакт с кожата

R27

H311 Токсично при контакт с кожата

R24

H330 Смъртоносно при вдишване

R23/26

H331 Токсично при вдишване

R23

H340 Може да причини генетични дефекти

R46

H341 Предполага се, че причинява генетични дефекти

R68

H350 Може да причини рак

R45

H350i Може да причини рак при вдишване.

R49

H351 Предполага се, че причинява рак

R40

H360F Може да увреди плодовитостта

R60

H360D Може да увреди плода

R61

H360FD Може да увреди плодовитостта. Може да увреди плода

R60/61/60-61

H360Fd Може да увреди плодовитостта. Предполага се, че уврежда плода

R60/63

H360Df Може да увреди плода. Предполага се, че уврежда плодовитостта

R61/62

H361f Предполага се, че уврежда плодовитостта

R62

H361d Предполага се, че уврежда плода

R63

H361fd Предполага се, че уврежда плодовитостта. Предполага се, че уврежда плода

R62-63

H362 Може да причини увреждания при кърмачета

R64

H370 Причинява увреждания на органи

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Може да причини увреждания на органи

R68/20/21/22

H372 Причинява увреждания на органи при продължително или няколкократно въздействие

R48/25/24/23

H373 Може да причини увреждания на органи при продължително или няколкократно въздействие

R48/20/21/22

H400 Силно токсично за водни организми

R50

H410 Силно токсично за водни организми, с дълготрайни последици

R50-53

H411 Токсично за водни организми, с дълготрайни последици

R51-53

H412 Вредно за водни организми, с дълготрайни последици

R52-53

H413 Може да причини дълготрайни вредни последици за водни организми

R53

EUH059 Опасно за озонния слой

R59

EUH029 При контакт с вода отделя токсичен газ

R29

EUH031 При контакт с киселини отделя токсичен газ

R31

EUH032 При контакт с киселини отделя силно токсичен газ

R32

EUH070 Токсично при контакт с очите

R39-41

Сенсибилизиращи вещества

H334: Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения в дишането при вдишване

R42

H317: Може да предизвика алергична реакция на кожата

R43

Този критерий се отнася за всички съставки, присъстващи в концентрации ≥ 0,010 %, включително за консервантите, оцветителите и ароматизиращите съставки.

От горепосоченото изискване се освобождава използването на вещества или смеси, които при обработка променят своите свойства по такъв начин, че установената опасност престава да съществува (например веществата или смесите престават да бъдат биоусвоими, или претърпяват химично изменение).

Дерогации — следните видове вещества или смеси са специално освободени от настоящото изискване:

Повърхностноактивни вещества

При стойности на концентрацията в продукта < 25 %

H400 Силно токсично за водни организми

R 50

Биоциди, използвани за консервиране (5)

H410 Силно токсично за водни организми, с дълготрайни последици

R50-53

H411 Токсично за водни организми, с дълготрайни последици

R51-53

Ароматизиращи вещества

H412 Вредно за водни организми, с дълготрайни последици

R52-53

Биоциди, използвани за консервиране (5)

Ензими (6)

H334: Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения в дишането при вдишване

R42

Ензими (6)

H317: Може да предизвика алергична реакция на кожата

R43

Нитрилтриацетат (NTA) като примес в метилглициндиацетат (MGDA) и в глутаминдиацетат (GLDA) (7)

H351 Предполага се, че причинява рак

R40

Оценяване и удостоверяване: Заявителят трябва да представи на компетентния орган точната формулировка на продукта. Също така, заявителят трябва да представи декларация за съответствие с този критерий, заедно със съответната документация, например подписани декларации за съответствие от доставчиците на суровините и копия от съответните информационни листове за безопасност (Safety Data Sheets) за веществата и смесите.

в)   Вещества, вписани съгласно член 59, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1907/2006

Не се предоставя дерогация от изключването по член 6, параграф 6 относно веществата, идентифицирани като вещества, пораждащи сериозно безпокойство, и включени в списъка, предвиден в член 59 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, които присъстват в смеси, в концентрации по-високи от 0,010 %.

Оценяване и удостоверяване: Списъкът на веществата, идентифицирани като пораждащи сериозно безпокойство вещества и включени в списъка с предложени вещества по член 59 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, може да бъде намерен чрез следния линк: http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Позоваването на списъка трябва да се прави във вида му към датата на подаване на заявлението. Заявителят трябва да представи на компетентния орган точната формулировка на продукта. Също така, заявителят трябва да представи декларация за съответствие с този критерий, заедно със съответната документация, например подписани декларации за съответствие от доставчиците на суровините и копия от съответните информационни листове за безопасност (Safety Data Sheets) за веществата и смесите.

г)   Изрично ограничени съставки — ароматизиращи съставки

Всички съставки, добавяни към продукта като ароматизиращи вещества, трябва да са произведени и да е боравено с тях в съответствие с правилника за практическа дейност (code of practice) на Международната асоциация за ароматите (IFRA). Този правилник може да бъде намерен на уебсайта на IFRA: http://www.ifraorg.org.

Производителят трябва да спазва препоръките в стандартите на IFRA за забрана, ограничено ползване и специфични критерии за чистота на материалите.

Ароматизиращите вещества, които са обект на изискването за деклариране, предвидено в Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно детергентите (приложение VII) и които не са вече изключени по критерий 2, буква б), както и (други) ароматизиращи вещества, класифицирани към предупреждението за опасност H317/R43 (Може да причини алергична реакция на кожата) и/или H334/R42 (Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения в дишането при вдишване) не трябва да присъстват в концентрации ≥ 0,010 % (≥ 100 ppm) в съответното вещество.

Оценяване и удостоверяване: Заявителят трябва да представи подписана декларация за съответствие, в която да са посочени количествата на ароматизиращите вещества в продукта. Също така, заявителят трябва да представи декларация от производителя на ароматизиращите вещества, в която да е уточнено съдържанието в тях на всяко от веществата, вписани в част I от приложение III към Директива 76/768/ЕИО на Съвета, както и съдържанието на (други) вещества, за които са предписани фразите за риск H317/R43 и/или H334/R42.

д)   Биоциди

i)

Продуктът може да включва биоциди само с цел съхранение на продукта и само в дозировка, подходяща за тази цел. Това не се отнася за повърхностноактивните вещества, които може да имат също и биоцидни свойства.

Оценяване и удостоверяване: Заявителят трябва да предостави копия от информационните листове за безопасност (safety data sheets) на всички добавени консерванти, заедно с информация за тяхната точна концентрация в продукта. Производителят или доставчикът на консервантите трябва да предостави информация за дозировката, необходима за съхранение на продукта (т.е. резултати от експеримент с дразнител или еквивалентно изпитание).

ii)

Забранено е да се твърди или внушава върху опаковката или по какъвто и да е друг начин, че продуктът има антимикробно действие.

Оценяване и удостоверяване: Заявителят трябва да предостави на компетентния орган текстовете и оформлението, използвани върху всеки тип опаковка и/или пример за всеки различен тип опаковка.

Критерий 3 —   Токсичност за водни организми: критичен обем на разреждане (CDV)

Критичният обем на разреждане (CDVchronic) на продукта не трябва да надхвърля следните гранични стойности за CDVchronic:

Видове продукти

Гранична стойност за CDVchronic

Еднофункционални детергенти за съдомиялни машини

25 000 литра/измиване

Многофункционални детергенти за съдомиялни машини

30 000 литра/измиване

Подобрители на изплакването

10 000 литра/измиване

Критичният обем на разреждане по отношение на токсичността (CDVchronic) се изчислява за всички съставки (i) в продукта по следната формула:

Formula

където:

weight (i)

=

е теглото на i-тата съставка в препоръчаната доза;

DF

=

е съответният коефициент на разграждане;

TF

=

е коефициентът на хронична токсичност на веществото, както е посочен в Списъка DID.

Консервантите, оцветителните агенти и ароматизиращите съставки в продукта следва също да бъдат включени при изчисляването на критичния обем на разреждане, дори ако съответната им концентрация е по-ниска от 0,010 % (100 ppm).

Оценяване и удостоверяване: Заявителят трябва да представи изчисление на CDVchronic на продукта. На уебсайта за екомаркировката на ЕС (EU Ecolabel) е предоставена електронна таблица, която може да се използва за изчисляване на стойността на критичния обем на разреждане.

Стойностите на параметрите DF и TF трябва да са както са посочени в базата данни за съставките на детергентите (Списъка DID). Ако съответното вещество не може да бъде открито в Списъка DID, параметрите следва да бъдат изчислени в съответствие с указанията в част Б на Списъка DID, като се приложи съответната документация.

Критерий 4 —   Биоразградимост на органичните вещества

Съдържанието на органични вещества в продукта, които са аеробно небиоразградими (т.е. които не са лесно биоразградими — not readily biodegradable) (aNBO) и/или анаеробно небиоразградими (anNBO), не трябва да надхвърля следните гранични стойности:

Видове продукти

aNBO вещества

anNBO вещества

Детергенти за съдомиялни машини

1,0 g/измиване

5,50 g/измиване

Подобрители на изплакването

0,15 g/измиване

0,50 g/измиване

Оценяване и удостоверяване: Заявителят трябва да представи изчисление на съдържанието на aNBO вещества и anNBO вещества в продукта. На уебсайта за екомаркировката на ЕС (EU Ecolabel) е предоставена електронна таблица, която може да се използва за изчисляване на съдържанието на aNBO вещества и anNBO вещества.

Следва да се прави позоваване на информацията в Списъка DID. За съставки, които не са включени в Списъка DID, трябва да бъде предоставена съответната информация от литературни или други източници, или подходящи опитни резултати, показващи че съответните вещества са аеробно или анаеробно биоразградими. Вж. допълнение I.

Следва да се отбележи, че тетраацетилетилендиаминът (TAED) се смята за анаеробно биоразградим.

Критерий 5 —   Миещо действие (годност за употреба)

Продуктът трябва да притежава задоволително миещо действие при препоръчаната дозировка според стандартното изпитване, разработено от IKW, или изпитването съгласно изменения стандарт EN 50242, както е посочено по-долу.

Изпитванията трябва да се извършват при 55 °С или при по-ниска температура — ако се твърди, че продуктът е ефективен при такава по-ниска температура.

Ако в заявлението е посочен определен подобрител на изплакването, който да се използва в комбинация със съответния детергент за съдомиялни машини, то при изпитването следва да се използва точно този подобрител на изплакването, вместо референтния такъв.

При многофункционалните продукти заявителят трябва да представи документация, доказваща ефекта от функциите, за които се твърди, че се изпълняват от продукта.

Оценяване и удостоверяване: На компетентния орган трябва да се представи протокола от изпитването. Освен изпитването по IKW или изпитването по изменената версия на стандарта EN 50242, може да бъде използвано и друго изпитване, ако оценяващият заявлението компетентен орган приеме неговата еквивалентност.

Ако се използва изпитването по стандарта EN 50242:2008, в сила са следните изменения:

изпитванията трябва да се извършват при 55 °С ± 2 °C (или при по-ниска температура — ако се твърди, че продуктът е ефективен при температура под 55 °C) и със студено предварително миене без детергент;

използваната при изпитването съдомиялна машина трябва да бъде свързана с източник на студена вода и да побира 12 комплекта посуда с показател на измиване (washing index) между 3,35 и 3,75;

изсушаващата програма на машината трябва да се използва, но при изпитването се оценява само чистотата на съдовете;

трябва да се използва слабо киселинен подобрител на изплакването (rinsing agent), в съответствие със стандарта (формула III);

настройката за подобрителя на изплакването (rinsing agent) следва да е между 2 и 3;

дозировката на детергента за съдомиялни машини следва да бъде препоръчаната от производителя;

трябва да се извършат три опита, при твърдост на водата в съответствие със стандарта;

един опит се състои от пет измивания, при които резултатът се отчита след петото измиване, без съдовете да се почистват между измиванията;

резултатът след петото измиване трябва да е по-добър или идентичен в сравнение с използването на референтния детергент;

рецептите за референтния детергент (детергент B IEC 436) и за подобрителя на изплакването (формула III) са дадени в допълнение Б към стандарта EN 50242:2008 (повърхностноактивните вещества следва да се съхраняват на хладно място във водонепропускаеми контейнери, ненадхвърлящи 1 kg, и следва да се използват в рамките на три месеца).

Ако функцията на подобряване на изплакването и на солта за съдомиялни машини са част от функциите на многофункционален продукт, съответният ефект трябва да бъде документиран при изпитването.

Заявителят трябва да може да документира и ефекта на другите функции на многофункционалните детергенти.

Критерий 6 —   Изисквания към опаковките

а)   Първична опаковка на функционална единица

Първичната опаковка не трябва да надхвърля 2,0 g/измиване.

б)   Картонени опаковки

Първичните картонени опаковки трябва да са изработени от ≥ 80 % рециклиран материал.

в)   Етикетиране на пластмасовите опаковки

За да се даде възможност за идентифициране на различните части на опаковките във връзка с рециклирането, пластмасовите елементи на първичната опаковка трябва да бъдат маркирани в съответствие с DIN 6120, част 2, или съгласно еквивалентни изисквания. Капачките и помпичките са освободени от това изискване.

г)   Пластмасови опаковки

В пластмасовите опаковки могат да се използват само такива видове фталати, на които към момента на подаване на заявлението е направена оценка на риска и не са класифицирани по критерий 2, буква б).

Оценяване и удостоверяване: Заявителят трябва да предостави на компетентния орган изчисление на количеството продукт в първичната опаковка и декларация относно процента на рециклирания материал в картонените опаковки. Заявителят трябва да представи попълнена и подписана декларация за съответствие с изискването по критерий 6, буква г).

Критерий 7 —   Информация за потребителите

а)   Информация върху опаковката

Следният текст (или еквивалентнен на него текст) трябва да присъства върху или в продукта:

„Този детергент с екомаркировка на ЕС действа добре при ниски температури (8). Избирайте нискотемпературни измиващи програми на съдомиялната машина, измивайте при пълно натоварване и не надхвърляйте препоръчаната дозировка на детергента. Това ще сведе до минимум консумацията както на енергия, така и на вода, и ще намали замърсяването на водите.

б)   Инструкции за дозиране

Върху опаковките на продукта трябва да присъстват инструкции за дозиране. Препоръчаните дози трябва да бъдат уточнени в съответствие с интервалите на стойностите на твърдостта на водата в района, където продуктът се предлага на пазара. В инструкциите трябва да е посочено как най-добре да се използва продуктът в зависимост от замърсяването.

Заявителят трябва да предприеме подходящи стъпки, за да подпомогне потребителя да спазва препоръчаното дозиране, например чрез предоставянето на дозиращо приспособление (за продукти на прах или течни продукти), и/или чрез посочване на препоръчаното дозиране поне в милилитри (за продукти на прах или течни продукти).

в)   Информация за съставките и означаването им на етикета

Върху опаковките трябва да бъде посочен видът на ензимите.

Оценяване и удостоверяване: Заявителят трябва да представи мостра на етикета на продукта, заедно с декларация за съответствие с всяко от изискванията по букви а), б) и в) на настоящия критерий.

Критерий 8 —   Информация в знака за екомаркировка на ЕС

Незадължителният етикет с текстова рамка (text box) трябва да съдържа следния текст:

„—

Намалено въздействие върху водните екосистеми

Ограничено съдържание на опасни вещества

Опитно проверено миещо действие“

Указанията за използване на незадължителния етикет с текстова рамка могат да бъдат намерени в „Guidelines for use of the Ecolabel logo“ („Указания за използване на знака за екомаркировка“), на следния уебсайт: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/logos_en.htm

Оценяване и удостоверяване: Заявителят трябва да предостави мостра на етикета.


(1)  DID номер е номерът на съответната съставка в Списъка DID („База данни за съставките на детергентите“), и се използва при определянето на съответствие с критерий 3 и критерий 4. Вж. допълнение I.

(2)  ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

(3)  Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на Директива 67/548/ЕИО и Директива 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1).

(4)  Директива 67/548/ЕИО, със съответното уточнение по отношение на Регламент (ЕО) № 1907/2006, направено в Директива 2006/121/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Директива 1999/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, изменена

(5)  Разгледани са в критерий 2, буква д). Посоченото тук освобождаване се прилага при условие че потенциалите за биоакумулиране на тези биоциди се характеризират с log Pow (логаритмичен коефициент на разпределяне на разтварянето в октанол/вода) < 3,0 или с експериментално определен коефициент на биологично натрупване (BCF) ≤ 100.

(6)  Включително стабилизатори и други помощни вещества в препаратите

(7)  С концентрация под 1,0 % в суровината, при условие че общата концентрация в крайния продукт е по-ниска от 0,10 %

(8)  Заявителят трябва да посочи на това място препоръчаната температура или температурен интервал, които следва да не надхвърлят 55 °С.“

Допълнение I

База данни за съставките на детергентите (Списък DID)

Списъкът DID (част А) представлява списък, съдържащ информация за токсичността и биоразградимостта във водна среда на съставките, които обичайно се използват в състава на детергентите. Списъкът включва информация за токсичността и биоразградимостта на редица вещества, използвани в миещите и почистващите продукти. Списъкът не е изчерпателен, но в неговата част Б са дадени указания за определяне на съответните изчислителни параметри за веществата, които не са включени в него (например коефициента на токсичност (TF) и коефициента на разграждане (DF), които се използват при изчисляването на критичния обем на разреждане). Списъкът е общ източник на информация и включването на някое вещество в него не означава автоматично, че то е одобрено да бъде използвано в продукти с екомаркировка на ЕС. Списъкът DID (части А и Б) може да бъде намерен на уебсайта за екомаркировката на ЕС (EU Ecolabel).

За веществата, за които няма данни за тяхната токсичност и биоразградимост във водна среда, за оценяването на TF и DF могат да се използват структурни аналогии с подобни вещества. Тези структурни аналогии трябва да бъдат одобрени от компетентния орган, присъждащ правото за ползване на екомаркировката на ЕС. Друг начин на действие е да се приложи подходът за най-тежкия възможен случай, като се използват дадените по-долу параметри:

Подход на най-тежкия възможен случай:

 

Остра токсичност

Хронична токсичност

Разграждане

Съставка

LC50/EC50

SF(acute)

TF(acute)

NOEC (1)

SF(chronic)  (1)

TF(chronic)

DF

Аеробно

Анаеробно

„Име“

1 mg/l

10 000

0,0001

 

 

0,0001

1

P

N

Документация за лесна биоразградимост (ready biodegradability)

Трябва да се използват следните изпитвателни методи за установяване на лесна биоразградимост:

(1)

До 1 декември 2010 г. и по време на преходния период от 1 декември 2010 г. до 1 декември 2015 г.:

 

Изпитвателните методи за установяване на лесна биоразградимост, които са посочени в Директива 67/548/ЕИО на Съвета, и по-специално методите, описани подробно в Приложение V.В4 към тази Директива, или съответните еквивалентни изпитвателни методи 301 А–F на OECD, или еквивалентните им изпитвания по ISO.

 

Принципът „10-дневен междинен период“ (10 days window principle) не се прилага по отношение на повърхностноактивните вещества. Нивата, определящи положителен резултат, са 70 % разграждане за изпитванията съгласно Приложение V.В4–А и В4–Б към Директива 67/548/ЕИО (и съответните еквивалентни изпитвателни методи на OECD 301 А и Е, както и еквивалентните им изпитвания по ISO), и съответно 60 % разграждане за изпитванията В4–В, Г, Д и Е (и съответните еквивалентни методи за изпитване на OECD 301 В, С, D и F, както и еквивалентните им изпитвания по ISO).

(2)

След 1 декември 2015 г. и по време на преходния период от 1 декември 2010 г. до 1 декември 2015 г.:

Методите за изпитване, посочени в Регламент (ЕО) № 1272/2008.

Документация за анаеробна биоразградимост

Референтното изпитване за анаеробна биоразградимост е EN ISO 11734, ECETOC № 28 (юни 1988 г.), OECD 311 или еквивалентен изпитвателен метод, като изискването за положителен резултат е 60 % окончателно разграждане в анаеробни условия. Изпитвателните методи, симулиращи условията в съответна анаеробна среда, също могат да бъдат използвани за документиране, че е било постигнато 60 % крайно разграждане в анаеробни условия.

Екстраполиране за вещества, които не са включени в Списъка DID

В случаите, когато съставките не са включени в Списъка DID списъка, може да се използва следният подход за осигуряване на необходимата документация за анаеробна биоразградимост:

(1)

Прилага се подходяща екстраполация. Използват се опитни резултати, получени за един вид суровина, за да се определи чрез екстраполация крайната анаеробна разградимост на други повърхностноактивни вещества с подобна структура. Ако анаеробната биоразградимост е потвърдена за дадено повърхностноактивно вещество (или група хомолози) от Списъка DID, може да се предположи, че подобен тип повърхностноактивно вещество е също анаеробно биоразградимо (например, С12-15 А 1-3 ЕО сулфат (№ 8 в Списъка DID) е анаеробно биоразградимо и подобна биоразградимост може да се предположи и за С12-15 А 6 ЕО сулфат). Ако анаеробната биоразградимост на дадено повърхностноактивно вещество е била потвърдена чрез използването на подходящ изпитвателен метод, може да се приеме, че подобен тип повърхностноактивно вещество е също анаеробно биоразградимо (например литературни данни, потвърждаващи анаеробната биоразградимост на повърхностноактивни вещества, принадлежащи към групата на алкил естер амониевите соли, могат да бъдат използвани като документация за подобна анаеробна биоразградимост на други четвъртични амониеви соли, съдържащи естерни връзки в алкилната/ите верига/и).

(2)

Прави се скрининг тест за анаеробна разградимост. Ако е необходимо ново изпитване, провежда се скрининг тест по стандарта EN ISO 11734, ЕСЕТОС № 28 (юни 1988 г.), по метода OECD 311 или по друг еквивалентен метод.

(3)

Провежда се изпитване за разградимост при малка доза. Ако е необходимо провеждането на ново изпитване, както и в случай на експериментални проблеми при скрининг теста (например инхибиране, дължащо се на токсичност на изпитваната субстанция), изпитването се повтаря, като се използва ниска дозировка на повърхностноактивното вещество и се наблюдава разградимостта чрез измерване на въглерод 14 или чрез химически анализи. Изпитването при малки дози може да бъде извършено, като се използва методът OECD 308 (август 2000 г.) или друг еквивалентен метод.


(1)  Ако не се открият приемливи данни за хроничната токсичност, тези колони се оставят празни. В този случай стойността на хроничната токсичност TF(chronic) се определя като равна на стойността на острата токсичност TF(acute).


30.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 111/34


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 28 април 2011 година

за формулиране на екологични критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС на детергенти за перални машини

(нотифицирано под номер C(2011) 2815)

(текст от значение за ЕИП)

(2011/264/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно екомаркировката на ЕС (1), и по-специално член 8, параграф 2 от него,

след консултация със Съвета по екомаркировка на Европейския съюз,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010, екомаркировката на ЕС може да бъде присъждана на такива продукти, които имат намалено въздействие върху околната среда през целия си жизнен цикъл.

(2)

В Регламент (ЕО) № 66/2010 е предвидено, че следва да бъдат формулирани специфични критерии за екомаркировка по групи продукти.

(3)

В Решение 1999/476/ЕО на Комисията (2) са формулирани екологичните критерии и съответните изисквания за оценяване и удостоверяване за детергентите за перални машини. След преразглеждане на формулираните в цитираното решение критерии, в Решение 2003/200/ЕО на Комисията (3) бяха формулирани ревизирани критерии, които са валидни до 30 април 2011 г.

(4)

Тези критерии бяха допълнително преразгледани в светлината на техническите нововъведения. При преразглеждането бе установено, че е необходимо да се промени определението на групата продукти, така че да включи нова подгрупа продукти, както и да се формулират нови критерии. Тези нови критерии, както и съответните изисквания за оценяване и удостоверяване, следва да бъдат валидни за период от четири години, започващ от датата на приемане на настоящото решение.

(5)

Следователно, с цел постигане на по-голяма яснота, Решение 2003/200/ЕО следва да бъде заменено.

(6)

Следва да бъде предоставен преходен период за производителите, на чиито продукти е присъдена екомаркировка за детергенти за перални машини въз основа на критериите съгласно Решение 2003/200/ЕО, така че те да разполагат с достатъчно време, за да приспособят своите продукти към преразгледаните критерии и изисквания. Също така, на производителите следва да бъде разрешено до изтичането на срока на валидност на Решение 2003/200/ЕО да подават заявления или съгласно критериите, формулирани в цитираното решение, или съгласно критериите, формулирани в настоящото решение.

(7)

Предвидените в настоящото решение мерки са в съответствие със становището на Комитета, създаден по член 16 от Регламент (ЕО) № 66/2010,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Групата продукти „Детергенти за перални машини“ включва: детергенти за перални машини и препарати за предварително отстраняване на петна, в прахообразна, течна или в друга форма, които са предназначени за пазарно разпространение и за употреба за пране на текстилни изделия предимно в домашни перални машини, без да се изключва употребата им в перални машини в центрове за самообслужване или в обществени перални.

Препаратите за предварително отстраняване на петна включват отстранителите на петна, използвани за пряко третиране на участък от съответното текстилно изделие (преди прането в пералната машина), но не включват отстранителите на петна, които се дозират в пералната машина, както и отстранителите на петна, предназначени за други видове употреба, различни от предварителното третиране.

Тази група продукти не включва продукти, които се дозират чрез носители като детергентни листа, тъкани или други материали, нито помощните почистващи средства, използвани без последващо изпиране, като например отстранители на петна по килими и мебелна тапицерия.

Член 2

1.   За целите по настоящото решение са валидни следните определения:

1)

Детергенти за интензивно пране“ („heavy-duty detergents“) означава детергенти, използвани за обикновено пране на бели текстилни изделия при всякаква температура.

2)

Безопасни за цветовете детергенти“ („colour-safe detergents“) означава детергенти, използвани за обикновено пране на цветни текстилни изделия при всякаква температура.

3)

Детергенти за леко пране“ („low-duty detergents“) означава детергенти, предназначени за фини тъкани.

4)

Вещество“ („substance“) означава химичен елемент или негови съединения, в естествено състояние или получени чрез какъвто и да е производствен процес, включително всякаква добавка, необходима за запазването на устойчивостта на продуктите и всякакъв примес, който е резултат от използвания процес, но с изключение на всякакви разтворители, които могат да се отделят без да се наруши устойчивостта на веществото или да се промени неговият състав.

2.   По смисъла на параграф 1 (алинеи 1 и 2), даден детергент ще се разглежда или като детергент за силно замърсени тъкани, или като запазващ цветовете детергент, освен в случаите, когато детергентът е предназначен предимно за пране на фини тъкани и се разпространява на пазара с такова предназначение.

По смисъла на параграф 1, алинея 3, течните детергенти за обикновено пране на бели и цветни текстилни изделия няма да се считат за детергенти за леко пране.

Член 3

За да се присъди екомаркировка на ЕС съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010, детергентът за перални машини или съответно препаратът за предварително отстраняване на петна трябва да попада в групата продукти „Детергенти за перални машини“, определена в член 1, и трябва да съответства на критериите, формулирани в приложението към настоящото решение.

Член 4

Критериите за групата продукти „Детергенти за перални машини“, както и съответните изисквания за оценяване и удостоверяване, са валидни четири години от датата на приемане на настоящото решение.

Член 5

Кодовият номер за означаване за административни цели на групата продукти „Детергенти за перални машини“ е „6“.

Член 6

Решение 2003/200/ЕО се отменя.

Член 7

1.   Чрез дерогация от член 6, заявленията за присъждане на екомаркировка на ЕС на продукти, попадащи в групата продукти „Детергенти за перални машини“, които са подадени преди датата на приемане на настоящото решение, се оценяват в съответствие с условията, формулирани в Решение 2003/200/ЕО.

2.   Заявленията за екомаркировка на ЕС за продукти, попадащи в групата продукти „Детергенти за перални машини“, подадени след датата на приемане на настоящото решение, но не по-късно от 30 април 2011 г., могат да бъдат съобразени или с критериите, посочени в Решение 2003/200/ЕО, или с критериите, посочени в настоящото решение.

Тези заявления ще бъдат оценявани в съответствие с критериите, с които са съобразени.

3.   Когато екомаркировката на ЕС е присъдена въз основа на заявление, оценено по критериите в Решение 2003/200/ЕО, тази екомаркировка може да бъде използвана до изтичането на 12 месеца от датата на приемане на настоящото решение.

Член 8

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставен в Брюксел на 28 април 2011 година.

За Комисията

Janez POTOČNIK

Член на Комисията


(1)  ОВ L 27, 30.1.2010 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 187, 20.7.1999 г., стр. 52.

(3)  ОВ L 76, 22.3.2003 г., стр. 25.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Цели на критериите

Критериите са насочени, по-специално, към насърчаване на продуктите, които имат намалено въздействие върху водните екосистеми, съдържат ограничено количество опасни вещества и чието перилно действие е опитно установено. Също така, тези критерии са насочени към намаляване на енергопотреблението при пране, чрез насърчаване на продукти, които са ефективни при ниски температури.

КРИТЕРИИ

Критериите са формулирани по отношение на следните аспекти:

1.

Изисквания за дозиране

2.

Токсичност за водни организми: критичен обем на разреждане (СDV)

3.

Биоразградимост на органичните вещества

4.

Изключени или ограничени вещества и смеси

5.

Изисквания към опаковката

6.

Перилно действие (годност за употреба)

7.

Точки

8.

Информация за потребителите

9.

Информация в знака за екомаркировка на ЕС

1.   Оценяване и удостоверяване

а)   Изисквания

Специфичните изисквания за оценяване и удостоверяване са посочени в описанието на всеки критерий.

Когато от заявителя се изисква да осигури декларации, документация, анализи, протоколи от изпитвания или други доказателства, които посочват съответствие с критериите, това означава, че тези документи може да са издадени от заявителя, и/или от неговия доставчик (-ци), и/или от техния доставчик/ци и т.н., както е уместно.

Когато е възможно, изпитванията следва да бъдат извършени от лаборатории, които отговарят на общите изисквания на стандарта EN ISO 17025 или на еквивалентен на него стандарт.

Когато е подходящо, могат да бъдат използвани изпитвателни методи, които са различни от посочените за всеки критерий, ако компетентният орган, оценяващ заявлението, приеме тяхната еквивалентност.

В допълнение I има позоваване на базата данни за съставки на детергентите (Списъка DID), включващ най-често използваните съставки на детергенти. Този списък трябва да се използва за определяне на входните данни за изчисляването на критичния обем на разреждане (Critical Dilution Volume — CDV) и за оценката на биоразградимостта на съставките. За веществата, които не са включени в Списъка DID, са дадени указания как да се изчисляват или екстраполират съответните данни. Най-актуалната версия на Списъка DID е достъпна в уебсайта за екомаркировката на ЕС (EU Ecolabel), или чрез уебсайтовете на компетентните органи.

В случаите когато е целесъобразно, компетентните органи могат да изискват допълнителна документация и да извършват независими верификации.

б)   Измерителни прагове

Съставните вещества, чиято концентрация надхвърля 0,010 тегловни процента от препарата, следва да съответстват на екологичните критерии.

За консервантите, оцветителните агенти и ароматизиращите съставки се изисква съответствие с критериите независимо от това каква е тяхната концентрация, с изключение на веществата, за които се отнася изискването по критерий 4, буква б) относно съдържанието на опасни вещества и смеси.

Като входящи вещества се определят всички вещества в продукта, включително добавките (например консерванти или стабилизатори) в съответните съставки. Примесите, дължащи се на добива и производството на суровини, които присъстват в крайния продукт в концентрации над 0,010 тегловни процента от крайния продукт, също трябва да съответстват на критериите.

В случаите, когато в инструкцията за дозиране върху опаковката има спецификации за предпране и за последващо пране (в допълнение към спецификацията за нормално еднократно пране), общата доза (за предпране + пране) също трябва да съответства на екологичните критерии.

Ако продуктът е с водоразтворимо фолио, което не е предназначено да се отстрани преди прането, фолиото трябва да се разглежда като част от състава на продукта по отношение на всички изисквания.

2.   Функционална единица

Функционалната единица за тази група продукти се изразява в g/kg пране (грамове за килограм пране).

3.   Референтна доза

По отношение на детергентите за силно замърсени тъкани и безопасните за цветовете детергенти, за референтна доза за изчисляване на екологичните критерии и за изпитване на перилното действие се приема дозата, препоръчана от производителя на потребителите за вода с твърдост 2,5 mmol CaCO3/l и „нормално замърсени“ текстилни изделия. За горните детергенти това се отнася за зареждане на пералната машина в размер на 4,5 kg (сух текстил).

По отношение на детергентите за лек режим на пране, като референтна доза за изчисляване на екологичните критерии и за изпитване на перилното действие се приема дозата, препоръчана от производителя на потребителите за вода с твърдост 2,5 mmol CaCO3/l и „слабо замърсени“ текстилни изделия. При така посочения вид детергенти този вид доза се отнася за зареждане на пералната машина в размер на 2,5 kg (сух текстил).

Ако препоръчаната доза, обаче, се отнася за стойности на зареждането с пране, различни от горепосочените, използваната за изчисляване на екологичните критерии референтна доза трябва да съответства на средния размер на зареждането. Ако твърдостта на водата 2,5 mmol СаСО3/l не съответства на твърдостта на водата в съответната държава-членка, където се продава детергентът, заявителят трябва да уточни използваната референтна доза.

Изисквания във връзка с оценяването и удостоверяването по точка 2 (Функционална единица) и точка 3 (Референтна доза): на компетентния орган трябва да бъде представена пълната формулировка, включително със следните данни за всички входящи в продукта съставки (независимо от тяхната концентрация): търговско наименование, химично наименование, CAS номер, DID номер (1), входящо количество с вода и без вода, и функция. Също така, на компетентния орган трябва да бъде представен образец на етикета, включващ препоръките за дозиране.

На компетентния орган трябва да бъдат представени и информационни листове за безопасност (safety data sheets) за всички съставки, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (2).

Списъкът DID може да бъде намерен на уебсайта за екомаркировката на ЕС: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_products/categories/did_list_en.htm

КРИТЕРИИ ЗА ЕКОМАРКИРОВКАТА НА ЕС

Критерий 1 —   Изисквания за дозиране

Дозирането съответства на препоръчаната доза, изразена в g/kg пране (прах/гранули) или в ml/kg пране (течности). Използва се препоръчаната доза за вода с твърдост 2,5 mmol CaCO3/l за нормално замърсени текстилни изделия (на детергенти за интензивно пране и на безопасни за цветовете детергенти), както и съответната препоръчана доза за слабо замърсени текстилни изделия (на детергенти за леко пране).

Дозата не трябва да надвишава следните количества:

Видове продукти

Доза за прах/гранули

Доза за течност/гел

Детергенти за интензивно пране и безопасни за цветовете детергенти

17,0 g/kg пране

17,0 ml/kg пране

Детергенти за леко пране

17,0 g/kg пране

17,0 ml/kg пране

Отстранители на петна (само за третиране преди прането)

2,7 g/kg пране

2,7 ml/kg пране (3)

Ако са налице препоръки за дози за предпране и последващо пране, за съответната обща препоръчана доза (за предпрането + последващото пране) се приема, че съответства на максималното дозиране.

Оценяване и удостоверяване: Трябва да бъде представена пълната формулировка на продукта, неговият етикет или надпис върху опаковката, включително с инструкции за дозиране. За всички продукти трябва да бъде обявена плътността (g/ml), било върху опаковката или в информационните листове за безопасност (Safety Data Sheet).

Критерий 2 —   Токсичност за водни организми: критичен обем на разреждане (CDV)

Критичният обем на разреждане (CDVchronic) на продукта не трябва да надхвърля следните гранични стойности за CDVchronic:

Видове продукти

CDVchronic

Детергенти за интензивно пране, безопасни за цветовете детергенти (всички форми)

35 000 l/kg пране

Детергенти за леко пране (всички форми)

20 000 l/kg пране

Отстранители на петна (само за третиране преди прането)

3 500 l/kg пране (4)

Критичният обем на разреждане по отношение на токсичността (CDVchronic) се изчислява за всички съставки (i) в продукта по следната формула:

Formula

където:

weight (i)= е теглото на съответната съставка в препоръчаната доза;

DF= е съответният коефициент на разграждане;

TF= е коефициентът на хронична токсичност на веществото, както е посочен в Списъка DID.

Консервантите, оцветителните агенти и ароматизиращите съставки в продукта следва също да бъдат включени при изчисляването на критичния обем на разреждане, дори ако съответната им концентрация е по-ниска от 0,010 % (100 ppm).

Оценяване и удостоверяване: Заявителят трябва да представи изчисление на CDVchronic на продукта. На уебсайта за екомаркировката на ЕС (EU Ecolabel) е предоставена електронна таблица, която може да се използва за изчисляване на стойността на критичния обем на разреждане.

Стойностите на параметрите DF и TF трябва да са както са посочени в базата данни за съставките на детергентите (Списъка DID). Ако съответното вещество не може да бъде открито в Списъка DID, параметрите следва да бъдат изчислени съгласно указанията в част Б на Списъка DID, като се приложи съответната документация.

Критерий 3 —   Биоразградимост на органичните вещества

Съдържанието на органични вещества в продукта, които са аеробно небиоразградими (т.е. които не са лесно биоразградими — not readily biodefradable) (aNBO) и/или анаеробно небиоразградими (anNBO) не трябва да надхвърлят следните гранични стойности:

Аеробно небиоразградими вещества (aNBO)

Видове продукти

aNBO, прах

aNBO, течност/гел

Детергенти за интензивно пране,

безопасни за цветовете детергенти

1,0 g/kg пране

0,55 g/kg пране

Детергенти за леко пране

0,55 g/kg пране

0,30 g/kg пране

Отстранители на петна (само за третиране преди прането) (5)

0,10 g/kg пране

0,10 g/kg пране


Анаеробно небиоразградими вещества (anNBO)

Видове продукти

anNBO, прах

anNBO, течност/гел

Детергенти за интензивно пране,

безопасни за цветовете детергенти

1,3 g/kg пране

0,70 g/kg пране

Детергенти за леко пране

0,55 g/kg пране

0,30 g/kg пране

Отстранители на петна (само за третиране преди прането) (6)

0,10 g/kg пране

0,10 g/kg пране

Оценяване и удостоверяване: Заявителят трябва да представи изчисление на съдържанието на aNBO вещества и anNBO вещества в продукта. На уебсайта за екомаркировката на ЕС (EU Ecolabel) е предоставена електронна таблица, която може да се използва за изчисляване на съдържанието на aNBO вещества и anNBO вещества.

По отношение на биоразградимостта на веществата следва да се използва информацията в Списъка DID. За съставки, които не са включени в Списъка DID, трябва да бъде предоставена съответната информация от литературни или други източници, или подходящи опитни резултати, показващи, че съответните вещества са аеробно или анаеробно биоразградими. Вж. допълнение I.

Следва да се отбележи, че тетраацетилетилендиаминът (TAED) се смята за анаеробно биоразградим.

Критерий 4 —   Изключени или ограничени вещества или смеси

а)   Изрично изключени съставки

Следните съставки не трябва да се включват в продукта, нито като част от състава, нито като част от включена в състава смес:

Фосфатите;

EDTA (етилендиаминтетраацетат);

Нитромускуси и полициклични мускуси.

Оценяване и удостоверяване: Заявителят трябва да представи попълнена и подписана декларация за съответствие.

б)   Опасни вещества и смеси

Съгласно член 6, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 66/2010 относно екомаркировката на ЕС, продуктът или която и да е негова част не трябва да съдържат вещества или смеси, съответстващи на критериите за класифициране в посочените по-долу класове или категории опасни вещества съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008, нито да съдържат вещества, посочени в член 57 от Регламент (ЕО) № 1907/2006.

Списък на предупреждения за опасност:

Предупреждение за опасност съгласно Глобалната хармонизирана система (GHS) (7)

Европейска фраза за риск (8)

H300 Смъртоносно при поглъщане

R28

H301 Токсично при поглъщане

R25

H304 Може да бъде смъртоносно при поглъщане и навлизане в дихателните пътища

R65

H310 Смъртоносно при контакт с кожата

R27

H311 Токсично при контакт с кожата

R24

H330 Смъртоносно при вдишване

R23/26

H331 Токсично при вдишване

R23

H340 Може да причини генетични дефекти

R46

H341 Предполага се, че причинява генетични дефекти

R68

H350 Може да причини рак

R45

H350i Може да причини рак при вдишване.

R49

H351 Предполага се, че причинява рак

R40

H360F Може да увреди плодовитостта

R60

H360D Може да увреди плода

R61

H360FD Може да увреди плодовитостта. Може да увреди плода

R60/61/60-61

H360Fd Може да увреди плодовитостта. Предполага се, че уврежда плода

R60/63

H360Df Може да увреди плода. Предполага се, че уврежда плодовитостта

R61/62

H361f Предполага се, че уврежда плодовитостта

R62

H361d Предполага се, че уврежда плода

R63

H361fd Предполага се, че уврежда плодовитостта. Предполага се, че уврежда плода

R62-63

H362 Може да причини увреждания при кърмачета

R64

H370 Причинява увреждания на органи

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Може да причини увреждания на органи

R68/20/21/22

H372 Причинява увреждания на органи при продължително или няколкократно въздействие

R48/25/24/23

H373 Може да причини увреждания на органи при продължително или няколкократно въздействие

R48/20/21/22

H400 Силно токсично за водни организми

R50

H410 Силно токсично за водни организми, с дълготрайни последици

R50-53

H411 Токсично за водни организми, с дълготрайни последици

R51-53

H412 Вредно за водни организми, с дълготрайни последици

R52-53

H413 Може да причини дълготрайни вредни последици за водни организми

R53

EUH059 Опасно за озонния слой

R59

EUH029 При контакт с вода отделя токсичен газ

R29

EUH031 При контакт с киселини се отделя токсичен газ

R31

EUH032 При контакт с киселини отделя силно токсичен газ

R32

EUH070 Токсично при контакт с очите

R39-41

Сенсибилизиращи вещества

H334: Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения в дишането при вдишване

R42

H317: Може да предизвика алергична реакция на кожата

R43

Този критерий се отнася за всички съставки, присъстващи в концентрации ≥ 0,010 %, включително за консервантите, оцветителите и ароматизиращите съставки.

От горепосоченото изискване се освобождава използването на вещества или смеси, които при обработка променят своите свойства по такъв начин, че установената опасност престава да съществува (например веществата или смесите престават да бъдат биоусвоими, или претърпяват химично изменение).

Дерогации — следните видове вещества или смеси са освободени от настоящото изискване:

Повърхностноактивни вещества

При стойности на концентрацията в продукта < 25 %

H400 Силно токсично за водни организми

R 50

Биоциди, използвани за консервиране (9)

H410 Силно токсично за водни организми, с дълготрайни последици

H411 Токсично за водни организми, с дълготрайни последици

R50-53

R51-53

Ароматизиращи вещества

H412 Вредно за водни организми, с дълготрайни последици

R52-53

Биоциди, използвани за консервиране (9)

Ензими (10)

H334: Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения в дишането при вдишване

R42

Избелващи катализатори (10)

Ензими (10)

H317: Може да предизвика алергична реакция на кожата

R43

Избелващи катализатори (10)

Нитрилтриацетат (NTA) като примес в метилглицериндиацетична киселина (MGDA) и в глутаминова киселина-диацетична киселина (GLDA) (11)

H351: Предполага се, че предизвиква рак.

R40

Оптични избелители (optical brighteners, само в детергенти за интензивно пране)

H413 Може да причини дълготрайни вредни последици за водни организми

R53

Оценяване и удостоверяване: Заявителят трябва да представи на компетентния орган точната формулировка на продукта. Също така, заявителят трябва да представи декларация за съответствие с този критерий, заедно със съответната придружителна документация, например подписани декларации за съответствие от доставчиците на суровините и копия от съответните информационни листове за безопасност (Safety Data Sheets) за веществата и смесите.

в)   Вещества, вписани съгласно член 59, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1907/2006

Не се предоставя дерогация от изключването по член 6, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 66/2010 относно веществата, идентифицирани като вещества, пораждащи сериозно безпокойство, и включени в списъка предвиден в член 59 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, които присъстват в смеси в концентрации по-високи от 0,010 %.

Оценяване и удостоверяване: Списъкът на веществата, идентифицирани като пораждащи сериозно безпокойство вещества и включени в списъка с предложени вещества по член 59 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, може да бъде намерен чрез следния линк: http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Позоваването на списъка трябва да се прави във вида му към датата на подаване на заявлението. Заявителят трябва да представи на компетентния орган точната формулировка на продукта. Също така, заявителят трябва да представи декларация за съответствие с този критерий, заедно със съответната придружителна документация, например подписани декларации за съответствие от доставчиците на суровините и копия от съответните информационни листове за безопасност (Safety Data Sheets) за веществата и смесите.

г)   Изрично ограничени съставки — ароматизиращи съставки

Всички съставки, добавяни към продукта като ароматизиращи съставки, трябва да са произведени и обработени в съответствие с правилника за практическа дейност (code of practice) на Международната асоциация за ароматите (IFRA). Този правилник може да бъде намерен на уебсайта на IFRA: http://www.ifraorg.org.

Производителят трябва да спазва препоръките в стандартите на IFRA за забрана, ограничено ползване и специфични критерии за чистота на материалите.

Ароматизиращите съставки, които са обект на изискването за деклариране, предвидено в Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно детергентите (приложение VII) и които не са вече изключени по критерий 4, буква б), както и (други) ароматизиращи съставки, класифицирани към предупреждението за опасност H317/R43 (може да причини алергична реакция върху кожата) и/или H334/R42 (може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения в дишането при вдишване) не трябва да присъстват в концентрации ≥ 0,010 % (≥ 100 ppm) в съответното вещество.

Оценяване и удостоверяване: Заявителят трябва да подаде подписана декларация за съответствие, в която да са посочени количествата на ароматизиращите съставки в продукта. Също така заявителят трябва да представи декларация от производителя на ароматизиращите съставки, в която да е уточнено съдържанието в тях на всяко от веществата, вписани в Приложение III, Част I към Директива 76/768/ЕИО на Съвета, както и съдържанието на (други) вещества, за които са предписани предупрежденията за опасност H317/R43 и/или H334/R42.

д)   Биоциди

i)

Продуктът може да включва биоциди само с цел съхранение на продукта и само в дозировка, подходяща за тази цел. Това не се отнася за повърхностноактивните вещества, които може да имат също и биоцидни свойства.

Оценяване и удостоверяване: Заявителят трябва да предостави копия от информационните листове за безопасност (safety data sheets) на всички добавени консерванти заедно с информация за тяхната точна концентрация в крайния продукт. Производителят или доставчикът на консервантите трябва да предостави информация за дозировката, необходима за съхранение на продукта (т.е. резултати от експеримент с дразнител или еквивалентно изпитание).

ii)

Забранено е да се твърди или внушава върху опаковката или по какъв да е друг начин, че продуктът има антимикробно действие.

Оценяване и удостоверяване: Заявителят трябва да предостави на компетентния орган текстовете и оформлението, използвани върху всеки тип опаковка и/или пример за всеки различен тип опаковка.

Критерий 5 —   Изисквания към опаковките

а)   Съотношение тегло на опаковката/полезен ефект

Съотношението тегло на опаковката/полезен ефект (WUR) на продукта не трябва да надхвърля следните стойности:

Видове продукти

WUR

Прахове

1,2 g/kg пране

Други видове продукти (например течности, гелове, гранули, капсули)

1,5 g/kg пране

Стойността на WUR следва да се изчислява само за първичните опаковки (включително с теглото на капачки, спиратели и ръчни помпички/разпръскватели), като се използва следната формула:

Formula

където:

Wi

=

е теглото (изразено в g) на i-тия опаковъчен компонент, включително етикета, ако има такъв;

Ui

=

е теглото (изразено в g) на нерециклирания (първичен) материал в i-тия опаковъчен компонент. Ако делът на рециклирания материал в съответния опаковъчен компонент е 0 %, Ui = W;

Di

=

е броят на функционалните единици, съдържащи се в i-тия опаковъчен компонент. Функционалната единица представлява дозата в g/kg пране;

ri

=

е броят на последващите употреби, т.е. колко на брой пъти i-тият опаковъчен компонент се използва за същата цел чрез система за обратно изкупуване или многократно пълнене. По подразбиране се приема стойност на ri, равна на 1 (което отговаря на липса на многократна употреба). По-висока стойност на ri може да се използва в изчисленията само ако заявителят може да докаже с документи, че опаковъчният компонент се използва многократно за същата цел.

Изключения:

Пластмасовите, хартиените и картонените опаковки, съдържащи над 80 % рециклиран материал, се освобождават от настоящото изискване.

Опаковката се смята за рециклирана, ако използваната за производството ѝ суровина е събрана от производителите на опаковки на етапа на търговско разпространение или етапа на потребление. В случаите, когато суровината представлява промишлен отпадък от собствения производствен процес на производителя на опаковката, материала няма да се смята за рециклиран.

Оценяване и удостоверяване: Трябва да бъде представено изчисление на стойността на WUR за продукта. На уебсайта за екомаркировката на ЕС (EU Ecolabel) е предоставена електронна таблица, която може да се използва за това изчисление. Отчитане на количеството рециклиран материал в опаковките. За одобрение на твърдение за многократно пълнене, заявителят и/или търговският доставчик трябва да документират, че повторно напълнените опаковки се предлагат на пазара.

б)   Пластмасови опаковки

В пластмасовите опаковки могат да се използват само такива видове фталати, на които към момента на подаване на заявлението е направена оценка на риска при употреба и не са класифицирани по критерий 4, буква б).

в)   Етикетиране на пластмасовите опаковки

За да се даде възможност за идентифициране на различните части на опаковките във връзка с рециклирането, пластмасовите елементи на първичната опаковка трябва да бъдат маркирани в съответствие с DIN 6120, част 2, или съгласно еквивалентни изисквания. Капачките и помпичките са освободени от това изискване.

Оценяване и удостоверяване: Заявителят трябва да представи попълнена и подписана декларация за съответствие.

Критерий 6 —   Перилно действие (годност за употреба)

Продуктът трябва да съответства на изискванията за перилно действие, посочени за съответния тип продукт съгласно най-новата версия на EU Ecolabel laundry detergents performance test (Тест на екомаркировката на ЕС за перилното действие на детергентите за перални машини): http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_products/categories/laundry_detergents_en.htm

Оценяване и удостоверяване: Заявителят трябва да представи на компетентния орган протоколи от изпитванията, показващи че продуктът отговаря на минималните изисквания, определени в методиката за изпитване.

Критерий 7 —   Точки

а)   Детергенти за интензивно пране и безопасни за цветовете детергенти

За присъждането на екомаркировка на ЕС трябва да бъде постигнат сбор от минимум 3 точки по показателите, посочени в долната таблица. Максималният брой точки, който може да се постигне, е съответно 8 точки за продуктите за студена вода, 7 точки за продуктите за нискотемпературно пране и 6 точки за останалите продукти.

Енерго-икономичен профил с оглед противодействие на изменението на климата

Продукт за студена вода (документирано перилно действие при температура ≤ 20 °C)

2 т.

Продукт за нискотемпературно пране (документирано перилно действие при температура > 20 °C и < 30 °C)

1 т.

Размер на максималната доза

Максимална доза ≤ 14 g/kg пране (за прахове, гранули) или ≤ 14 ml/kg пране (за течности, гелове)

2 т.

Максимална доза ≤ 16 g/kg пране (за прахове, гранули) или ≤ 16 ml/kg пране (за течности, гелове)

1 т.

Критичен обем на разреждане (CDV)

CDVchronic < 25 000 l/kg пране

2 т.

CDVchronic между 25 000 и 30 000 l/kg пране

1 т.

Аеробно небиоразградими вещества (aNBO)

aNBO ≤ 75 % от граничната стойност

1 т.

Анаеробно небиоразградими вещества (anNBO)

anNBO ≤ 75 % от граничната стойност

1 т.

Минимално количество точки, които трябва да бъдат постигнати за присъждането на екомаркировка на ЕС

3 т.

б)   Детергенти за леко пране

За присъждането на екомаркировка на ЕС трябва да бъде постигнат сбор от минимум 3 точки по показателите, посочени в долната таблица. Максималният брой точки, който може да се постигне, е съответно 8 точки за продуктите за студена вода, 7 точки за продуктите за нискотемпературно пране и 6 точки за останалите продукти.

Енерго-икономичен профил с оглед противодействие на изменението на климата

Продукт за студена вода (документирано перилно действие при температура ≤ 20 °C)

2 т.

Продукт за нискотемпературно пране (документирано перилно действие при температура > 20 °C и < 30 °C)

1 т.

Размер на максималната доза

Максимална доза ≤ 14 g/kg пране (за прахове, гранули) или ≤ 14 ml/kg пране (за течности, гелове)

2 т.

Максимална доза ≤ 16 g/kg пране (за прахове, гранули) или ≤ 16 ml/kg пране (за течности, гелове)

1 т.

Критичен обем на разреждане (CDV)

CDVchronic < 15 000 l/kg пране

2 т.

CDVchronic между 15 000 и 18 000 l/kg пране

1 т.

Аеробно небиоразградими вещества (aNBO)

aNBO ≤ 75 % от граничната стойност

1 т.

Анаеробно небиоразградими вещества (anNBO)

anNBO ≤ 75 % от граничната стойност

1 т.

Минимално количество точки, които трябва да бъдат постигнати за присъждането на екомаркировка на ЕС

3 т.

Оценяване и удостоверяване: Трябва да се представи изчисление на постигнатия общ брой точки за съответния продукт. На уебсайта за екомаркировката на ЕС (EU Ecolabel) е предоставена електронна таблица, която може да се използва за това изчисление.

Критерий 8 —   Информация за потребителите

а)   Инструкции за дозиране

Препоръките за дозиране трябва да са посочени за „нормално замърсени“ и за „силно замърсени“ текстилни изделия и различни стойности на твърдостта на водата в съответствие със съответните страни и да е уточнено, че посочените стойности са подходящи за съответното цитирано тегло на зарежданите текстилни изделия. (Това изискване не се отнася за отстранителите на петна).

Различието между препоръчаната доза при най-високия интервал на стойности на твърдостта на водата (т.е. при твърда вода) за силно замърсени текстилни изделия и съответно препоръчаната доза при най-ниския интервал на стойности на твърдостта на водата (т.е. при мека вода) за нормално замърсени текстилни изделия не трябва да е по-голямо от 2 пъти. (Това изискване не се отнася за отстранителите на петна).

Референтната доза, която се използва при изпитване на перилното действие, както и на спазването на екологичните изисквания по отношение на съставките, трябва да е същата като препоръчаната доза за „нормално замърсено“ пране при твърдост на водата 2,5 mmol CaCO3/l.

В случаите, когато препоръчаните дози се отнасят само за твърдост на водата под 2,5 mmol CaCO3/l, максималната препоръчана доза за „нормално замърсено“ пране следва да е по-ниска от референтната доза при изпитване на миещото действие (съответстваща на твърдост на водата 2,5 mmol CaCO3/l).

б)   Информация върху опаковката

Следните (или еквивалентни) препоръки за пране трябва да присъстват върху опаковката на продуктите с екомаркировка на ЕС от разглежданата група продукти, с изключение на препаратите за предварително отстраняване на петна. Препоръките за пране могат да бъдат изразени чрез текст или символи:

„—

Перете при най-ниската възможна температура

Винаги перете при напълно заредена перална машина

Дозирайте перилния препарат според замърсяването и твърдостта на водата, като спазвате инструкциите за дозиране

Ако сте алергични към домашен прах, винаги перете спалното бельо при 60 °C. Увеличете температурата на пране до 60 °C в случай на инфекциозни болести.

Използването на този продукт с екомаркировка на ЕС при спазване на препоръките за дозиране ще допринесе за намаление на замърсяването на водите, на образуването на отпадъци и на енергопотреблението.“

в)   Твърдения върху опаковката

По принцип твърденията върху опаковката трябва да се основават на документи — или на документи от изпитване на действието, или на друга съответна документация (това се отнася например за твърденията за ефективност при ниски температури, твърденията за отстраняване на някои видове петна, твърденията за положителни резултати във връзка с цветовете на текстилни изделия или други твърдения за специфични характеристики или ползи от продукта).

Например, ако за даден продукт се твърди, че е ефективен при пране при 20 °C, изпитването за ефективност трябва да е проведено при температура ≤ 20 °C (и съответно за други твърдения за ефективност при температури на пране под 30 °C).

Или друг пример — ако за даден продукт се твърди, че е ефективен по отношение на някои видове петна, това трябва да бъде документирано чрез изпитване за ефективност

г)   Информация върху опаковката — допълнителни изисквания по отношение на отстранителите на петна

Върху опаковката не трябва да присъстват твърдения за отстраняване на такива петна, за които не е проведено изпитване на почистващото действие на продукта.

Оценяване и верификация (буква а) —буква г)): заявителят трябва да представи мостра на етикета на продукта, както и декларация за съответствие с настоящия критерий. Твърденията за продукта трябва да бъдат документирани чрез протоколи от подходящи изпитвания или чрез друга съответна документация.

Критерий 9 —   Информация в знака за екомаркировка на ЕС

Незадължителният етикет с текстова рамка (text box) трябва да съдържа следния текст:

„—

Намалено въздействие върху водните екосистеми

Ограничено съдържание на опасни вещества

Опитно проверено перилно действие“

Указанията за използване на незадължителния етикет с текстова могат да бъдат намерени в „Guidelines for use of the Ecolabel logo“ („Указания за използване на знака за екомаркировка“), в следния уебсайт: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/logos_en.htm

Оценяване и удостоверяване: Заявителят трябва да предостави мостра на етикета.


(1)  DID номер е номерът на съответната съставка в Списъка DID („База данни за съставките на детергентите“), и се използва при определянето на съответствие с критерий 2 и критерий 3. Вж. допълнение I.

(2)  ОВ L 396, 30.12.2006 г.

(3)  Оценка на средната доза, която се използва при изчисляването на критичния обем на разреждане (CDV). Реалната доза ще зависи от броя на петната в дадено зареждане за пране. Оценката на дозата се базира на специфично дозиране от 2 ml на едно нанасяне и 6 нанасяния в едно зареждане за пране в размер на 4,5 kg (отнася се за течен отстранител на петна).

(4)  Гранична стойност на критичния обем на разреждане (CDV), получена на базата на оценка на средната доза, съответстваща на специфично дозиране от 2 ml за едно нанасяне и 6 нанасяния в едно зареждане за пране в размер на 4,5 kg, при използване на течен отстранител на петна. Продуктите, дозирани например във вид на прах или паста, трябва да са в съответствие със същата гранична стойност на критичния обем на разреждане.

(5)  Гранична стойност за съдържанието на aNBO вещества, получена на базата на доза от 2 ml за едно нанасяне и 6 нанасяния в едно зареждане за пране в размер на 4,5 kg, при използване на течен отстранител на петна.

(6)  Гранична стойност за съдържанието на aNBO вещества, получена на базата на доза от 2 ml за едно нанасяне и 6 нанасяния в едно зареждане за пране в размер на 4,5 kg, при използване на течен отстранител на петна.

(7)  Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на Директива 67/548/ЕИО и Директива 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1).

(8)  Директива 67/548/ЕИО на Съвета, уточнена по отношение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 с Директива 2006/121/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Директива 1999/45/ЕО на Европейския парлямент и на Съвета, изменена.

(9)  Разгледани са в критерий 4, буква д). Посоченото тук освобождаване се прилага при условие че потенциалите за биоакумулиране на тези биоциди се характеризират с log Pow (логаритмичен коефициент на разпределяне на разтварянето в октанол/вода) < 3,0 или с експериментално определен коефициент на биоконцентрация (BCF) ≤ 100.

(10)  Включително стабилизатори и други помощни вещества в препаратите

(11)  С концентрация под 1,0 % в суровината, при условие че общата концентрация в крайния продукт е по-ниска от 0,10 %

Допълнение I

База данни за съставките на детергентите (Списък DID)

Списъкът DID (част А) представлява списък, съдържащ информация за токсичността и биоразградимостта във водна среда на съставките, които обичайно се използват в състава на детергентите. Списъкът включва информация за токсичността и биоразградимостта на редица вещества, използвани в миещите и почистващите продукти. Списъкът не е изчерпателен, но в неговата част Б са дадени указания за определяне на съответните изчислителни параметри за веществата, които не са включени в него (например коефициента на токсичност (TF) и коефициента на разграждане (DF), които се използват при изчисляването на критичния обем на разреждане). Списъкът е общ източник на информация и включването на някое вещество в него не означава автоматично, че то е одобрено да бъде използвано в продукти с екомаркировка на ЕС. Списъкът DID (части А и Б) може да бъде намерен на уебсайта за екомаркировката на ЕС (EU Ecolabel).

За веществата за които няма данни за тяхната токсичност и биоразградимост във водна среда, за оценяването на TF и DF могат да се използват структурни аналогии с подобни вещества. Тези структурни аналогии трябва да бъдат одобрени от компетентния орган, присъждащ правото за ползване на екомаркировката на ЕС. Друг начин на действие е да се приложи подходът за най-тежкия възможен случай, като се използват дадените по-долу параметри:

Подход на най-тежкия възможен случай:

 

Остра токсичност

Хронична токсичност

Разграждане

Съставка

LC50/EC50

SF(acute)

TF(acute)

NOEC (1)

SF(chronic)  (1)

TF(chronic)

DF

Аеробно

Анаеробно

„Име“

1 mg/l

10 000

0,0001

 

 

0,0001

1

P

N

Документация за лесна биоразградимост (ready biodegradability)

Трябва да се използват следните изпитателни методи за установяване на лесна биоразградимост:

(1)

До 1 декември 2010 г. и по време на преходния период от 1 декември 2010 г. до 1 декември 2015 г.:

 

Изпитвателните методи за установяване на лесна биоразградимост, които са посочени в Директива 67/548/ЕИО, и по-специално методите, описани подробно в приложение V.В4 към тази Директива, или съответните еквивалентни изпитвателни методи 301 А–F на OECD, или еквивалентните им изпитвания по ISO.

 

Принципът „10-дневен междинен период“ (10 days window principle) не се прилага по отношение на повърхностноактивните вещества. Нивата, определящи положителен резултат, са 70 % разграждане за изпитванията съгласно Приложение V.В4–А и В4–Б към Директива 67/548/ЕИО (и съответните еквивалентни изпитвателни методи на OECD 301 А и Е, както и еквивалентните им изпитвания по ISO), и съответно 60 % разграждане за изпитванията В4–В, Г, Д и Е (и съответните еквивалентни методи за изпитване на OECD 301 B, C, D и F, както и еквивалентните им изпитвания по ISO).

(2)

След 1 декември 2015 г. и по време на преходния период от 1 декември 2010 г. до 1 декември 2015 г.:

Методите за изпитване, посочени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

Документация за анаеробна биоразградимост

Референтното изпитване за анаеробна биоразградимост е EN ISO 11734, ECETOC № 28 (юни 1988 г.), OECD 311, или еквивалентен изпитвателен метод, като изискването за положителен резултат е 60 % окончателно разграждане в анаеробни условия. Изпитателните методи, симулиращи условията в съответна анаеробна среда, могат също да бъдат използвани за документиране, че е било постигнато 60 % крайно разграждане в анаеробни условия.

Екстраполиране за вещества, които не са включени в Списъка DID списъка

В случаите, когато съставките не са включени в Списъка DID, може да се използва следният подход за осигуряване на необходимата документация за анаеробна биоразградимост:

(1)

Прилага се разумна екстраполация. Използват се опитни резултати, получени за един вид суровина, за да се определи чрез екстраполация крайната анаеробна разградимост на други повърхностноактивни вещества с подобна структура. Ако анаеробната биоразградимост е била потвърдена за дадено повърхностноактивно вещество (или група хомолози) от Списъка DID, може да се предположи, че подобен тип повърхностноактивно вещество е също анаеробно биоразградимо (например, С12-15 А 1-3 ЕО сулфат (№ 8 в Списъка DID) е анаеробно биоразградимо и подобна биоразградимост може да се предположи и за С12-15 А 6 ЕО сулфат). Ако анаеробната биоразградимост на дадено повърхностноактивно вещество е потвърдена чрез използването на подходящ изпитвателен метод, може да се приеме, че подобен тип повърхностноактивно вещество е също анаеробно биоразградимо (например, литературни данни, потвърждаващи анаеробната биоразградимост на повърхностноактивни вещества, принадлежащи към групата на алкил естер амониевите соли, могат да бъдат използвани като документация за подобна анаеробна биоразградимост на други четвъртични амониеви соли, съдържащи естерни връзки в алкилната/ите верига/и).

(2)

Прави се скрининг изпитване за анаеробна разградимост. Ако е необходимо ново изпитване, провежда се скрининг тест по стандарта EN ISO 11734, ЕСЕТОС № 28 (юни 1988 г.), по метода OECD 311, или по друг еквивалентен метод.

(3)

Провежда се изпитване за разградимост при малка доза. Ако е необходимо провеждането на ново изпитване, както и в случай на експериментални проблеми при скрининг теста (например инхибиране, дължащо се на токсичност на изпитваната субстанция), изпитването се повтаря, като се използва ниска дозировка на повърхностноактивното вещество и се наблюдава разградимостта чрез измерване на въглерод 14 или чрез химически анализи. Изпитването при малки дози може да бъде извършено, като се използва методът OECD 308 (август 2000 г.) или друг еквивалентен метод.


(1)  Ако не се открият приемливи данни за хроничната токсичност, тези колони се оставят празни. В този случай стойността на хроничната токсичност TF(chronic) се определя като равна на стойността на острата токсичност TF(acute).