ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2011.108.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 108

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
28 април 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Известие във връзка с влизането в сила на Допълнителния протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Република Исландия

1

 

*

Известие във връзка с влизането в сила на Допълнителния протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия

1

 

*

Известие относно влизането в сила на Споразумението между Кралство Норвегия и Европейския съюз за финансов механизъм на Норвегия за периода 2009—2014 г.

2

 

*

Известие относно временното прилагане на Споразумението между Европейския съюз, Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия за финансов механизъм на ЕИП за периода 2009—2014 г.

2

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 405/2011 на Съвета от 19 април 2011 година за налагане на окончателно изравнително мито и за окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои пръти от неръждаеми стомани с произход от Индия

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 406/2011 на Комисията от 27 април 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2380/2001 по отношение на състава на фуражната добавка мадурамицин амоний алфа ( 1 )

11

 

*

Регламент (ЕС) № 407/2011 на Комисията от 27 април 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с включването на някои правила на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации за одобрението на типа на моторните превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях ( 1 )

13

 

*

Регламент (ЕС) № 408/2011 на Комисията от 27 април 2011 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1185/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката за пестициди по отношение на формата за предаване на данни ( 1 )

21

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 409/2011 на Комисията от 27 април 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 619/2008 относно откриване на постоянна тръжна процедура за възстановяванията при износ за някои млечни продукти

23

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 410/2011 на Комисията от 27 април 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 259/2008 за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета относно публикуването на информация за получателите на средства от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

24

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 411/2011 на Комисията от 27 април 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

26

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 412/2011 на Комисията от 27 април 2011 година относно издаването на лицензии за внос на ориз в рамките на тарифните квоти, открити за подпериода на месец април 2011 година с Регламент (ЕО) № 327/98

28

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива за изпълнение 2011/56/ЕС на Комисията от 27 април 2011 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с оглед включването на ципроконазол като активно вещество и за изменение на Решение 2008/934/ЕО на Комисията ( 1 )

30

 

*

Директива за изпълнение 2011/57/ЕС на Комисията от 27 април 2011 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с оглед включването на флуометурон като активно вещество и за изменение на Решение 2008/934/ЕО на Комисията ( 1 )

34

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

28.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 108/1


Известие във връзка с влизането в сила на Допълнителния протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Република Исландия

На 7 март 2011 г. бяха приключени процедурите, необходими за влизането в сила на Допълнителния протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Република Исландия (1), подписан на 28 юли 2010 г. в Брюксел и прилаган временно от 1 март 2011 г. Ето защо този протокол ще влезе в сила на 1 май 2011 г. съгласно член 3, втора алинея от същия.


(1)  ОВ L 291, 9.11.2010 г., стр. 14.


28.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 108/1


Известие във връзка с влизането в сила на Допълнителния протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия

На 7 март 2011 г. бяха приключени процедурите, необходими за влизането в сила на Допълнителния протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия (1), подписан на 28 юли 2010 г. в Брюксел и прилаган временно от 1 март 2011 г. Ето защо този протокол ще влезе в сила на 1 май 2011 г. съгласно член 5, втора алинея от същия.


(1)  ОВ L 291, 9.11.2010 г., стр. 18.


28.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 108/2


Известие относно влизането в сила на Споразумението между Кралство Норвегия и Европейския съюз за финансов механизъм на Норвегия за периода 2009—2014 г.

На 7 март 2011 г. бяха приключени процедурите, необходими за влизането в сила на Споразумението между Кралство Норвегия и Европейския съюз за финансов механизъм на Норвегия за периода 2009—2014 г. (1), подписан на 28 юли 2010 г. в Брюксел и прилаган временно от 1 януари 2011 г. Ето защо това споразумение ще влезе в сила на 1 май 2011 г. съгласно член 9, параграф 2 от същото.


(1)  ОВ L 291, 9.11.2010 г., стр. 10.


28.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 108/2


Известие относно временното прилагане на Споразумението между Европейския съюз, Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия за финансов механизъм на ЕИП за периода 2009—2014 г.

На 7 март 2011 г. бяха приключени процедурите, необходими за влизането в сила на Споразумението между Европейския съюз, Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия за финансов механизъм на ЕИП за периода 2009—2014 г. (1), подписано на 28 юли 2010 г. и 19 август 2010 г. в Брюксел и прилагано временно от 1 януари 2011 г. Ето защо това споразумение ще влезе в сила на 1 май 2011 г. съгласно член 3, параграф 2 от същото.


(1)  ОВ L 291, 9.11.2010 г., стр. 4.


РЕГЛАМЕНТИ

28.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 108/3


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 405/2011 НА СЪВЕТА

от 19 април 2011 година

за налагане на окончателно изравнително мито и за окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои пръти от неръждаеми стомани с произход от Индия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 597/2009 на Съвета от 11 юни 2009 г. относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейската общност (1) (наричан по-нататък „основният регламент“), и по-специално член 15, параграф 1 от него,

като взе предвид предложението, представено от Европейската комисия след консултация с консултативния комитет,

като има предвид, че:

1.   ПРОЦЕДУРА

1.1.   Временни мерки

(1)

С Регламент (ЕС) № 1261/2010 (2) (наричан по-нататък „временният регламент“) Комисията наложи временно изравнително мито върху вноса на някои пръти от неръждаеми стомани с произход от Индия.

(2)

Производството бе образувано след подаване на жалба на 15 февруари 2010 г. от Европейската федерация на производителите на желязо и стомана (Eurofer) (наричана по-нататък „жалбоподателят“) от името на производители, които съставляват съществен дял — в настоящия случай над 25 % — от цялото производство на Съюза на някои пръти от неръждаеми стомани.

(3)

Както беше посочено в съображение 23 от временния регламент, разследването относно субсидирането и вредата обхвана периода от 1 април 2009 г. до 31 март 2010 г. (наричан по-нататък „разследваният период“ или „РП“). Проучването на тенденциите, които са от значение за оценката на вредата, обхвана периода от 2007 г. до края на разследвания период (наричан по-нататък „разглежданият период“).

1.2.   Последваща процедура

(4)

След разгласяването на съществените факти и съображения, въз основа на които бе взето решението за налагане на временни изравнителни мерки (наричано по-нататък „временното разгласяване“), няколко заинтересовани страни предоставиха в писмен вид своите становища относно временните констатации. Страните, които поискаха да бъдат изслушани, получиха тази възможност. Комисията продължи да търси информацията, която считаше за необходима за изготвянето на своите окончателни констатации. Представените от заинтересованите страни коментари в устен и писмен вид бяха разгледани и взети под внимание, когато това бе уместно.

(5)

Всички страни бяха уведомени за съществените факти и съображения, въз основа на които бе изразено намерение да се препоръча налагането на окончателно изравнително мито върху вноса на някои пръти от неръждаеми стомани с произход от Индия и окончателното събиране на сумите, обезпечени с временно мито. На страните бе предоставена възможност в определен срок да направят бележки след това окончателно разгласяване.

1.3.   Страни, засегнати от производството

(6)

При липсата на каквито и да било коментари по отношение на страните, засегнати от производството, изложеното в съображения 5—22 от временния регламент се потвърждава.

2.   РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ И ПОДОБЕН ПРОДУКТ

2.1.   Разглеждан продукт

(7)

Припомня се, че, както е посочено в съображение 24 от временния регламент, „разглежданият“ продукт е определен като пръти от неръждаеми стомани, само получени или завършени чрез студена обработка, различни от пръти с кръгло напречно сечение с диаметър 80 mm или повече, с произход от Индия, понастоящем класиран в кодове по КН 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 и 7222 20 89.

(8)

Един производител износител от Индия заяви, че прътите от неръждаеми стомани с кръгло напречно сечение с диаметър, по-малък от 80 mm, но извън обхвата на допустимото отклонение от H6 до H11, следва да бъдат изключени от разследването, защото не попадат в обхвата на продукта.

(9)

Аргументът бе отхвърлен, тъй като в обхвата на продукта не са посочени допустими отклонения. В контролния номер на продукта (КНП) във въпросника наистина има поле за допустимото отклонение, ограничено от H6 до H11, но то служи единствено за целите на сравнението и няма никакви задължителни последици по отношение на продукта, предмет на разследването. Поради това бе достигнато до заключение, че продуктите извън обхвата на допустимото отклонение от H6 до H11 не следва да бъдат изключвани от разследването.

(10)

Следва да се отбележи, че продуктите извън обхвата на допустимото отклонение от H6 до H11 са взети предвид при изчисляването на временните маржове на субсидията и вредата.

2.2.   Подобен продукт

(11)

При липсата на каквито и да било коментари по отношение на подобния продукт изложеното в съображение 25 от временния регламент се потвърждава.

3.   СУБСИДИРАНЕ

3.1.   Въведение

(12)

В съображение 26 от временния регламент са посочени схемите, за които се твърди, че обхващат предоставянето на субсидии, а именно:

а)

схема за кредитиране на заплащането на митнически задължения;

б)

схема на предварителни разрешения;

в)

схема за насърчаване на износа чрез внос на средства за производство;

г)

схема за експортно ориентирани единици;

д)

схема за експортно кредитиране.

(13)

Индустрията на Съюза изрази съмнение дали Комисията не е пропуснала да вземе предвид редица схеми за субсидиране, като вследствие на това изрази становището, че субсидиите, за които е установено, че са били получавани от индийските производители, са подценени.

(14)

В отговор на това следва да се отбележи, че в жалбата са посочени голям брой национални и местни схеми за субсидиране, които бяха включени във въпросника до производителите износители от Индия и бяха разследвани от Комисията. Единствено обаче за изброените в съображение 12 по-горе схеми бе установено, че са били източник на субсидии, получавани от разследваните производители износители, включени в извадката.

(15)

Индустрията на Съюза също така заяви, че констатациите на Комисията са в противоречие с констатацията, направена от Департамента по търговията на САЩ в рамките на неотдавна проведено производство във връзка с изравнителни мерки по отношение на износа на някои видове стомана от Индия, при което е установено субсидиране на много по-високо ниво. Следва обаче да се отбележи, че тази констатация се отнася до друг продукт и обхваща различен разследван период. Вследствие на това аргументът се отхвърля.

(16)

При липсата на каквито и да било други коментари изложеното в съображения 26—28 от временния регламент се потвърждава.

3.2.   Схема за кредитиране на заплащането на митнически задължения (Duty Entitlement Passbook Scheme, наричана по-нататък „DEPBS“)

(17)

Редица страни заявиха, че DEPBS не следва да се счита за подлежаща на изравняване субсидия, тъй като целта на тази схема е да се компенсират митата върху вноса. Както е пояснено в съображение 38 от временния регламент, тази схема не може да се разглежда като допустима схема за възстановяване на мита или като схема за възстановяване за заместители по смисъла на член 3, параграф 1, буква а), подточка ii) от основния регламент, тъй като не съответства на правилата, установени в приложение I, буква и), приложение II (определение и правила за възстановяване) и приложение III (определение и правила за възстановяване за заместители) към основния регламент. По-специално износителят няма задължение действително да използва безмитно внесените стоки в производствения процес и размерът на кредита не се изчислява в зависимост от действително вложените суровини. Нещо повече, не съществува система или процедура, посредством която да се провери кои суровини са вложени в производствения процес на изнасяния продукт и дали не са платени вносни мита в превишен размер по смисъла на приложение I, буква и) и приложения II и III към основния регламент. На последно място, даден износител има право да се ползва от DEPBS независимо от това дали изобщо внася суровини. За да се възползва износителят от схемата, е достатъчно само да изнесе стоки, без да е необходимо да доказва внос на каквито и да било суровини. По този начин дори износителите, които си доставят суровини изцяло от местния пазар и не внасят стоки, които могат да бъдат използвани като такива суровини, имат право да се възползват от DEPBS. Поради това тези аргументи се отхвърлят.

(18)

Що се отнася до продажбите на лиценз по DEPB една страна заяви, че действителната продажна цена е била под стойността на лиценза и поради това ползата е била в по-малка. В това отношение следва да се отбележи, че ползата в рамките на тази схема е изчислена въз основа на сумата на предоставения в лиценза кредит независимо от това дали лицензът е използван за компенсиране на митата върху вноса или в действителност е бил продаден. Счита се, че всяка продажба на лиценз на цена под лицевата стойност е чисто търговско решение, което не влияе на размера на ползата, получена по тази схема. Поради това този аргумент се отхвърля.

(19)

Една страна освен това заяви, че дори ако DEPBS се счита за подлежаща на изравняване схема, получената по тази схема полза не следва да се определя въз основа на стойността на износа, а по-скоро на действителното използване на лиценза по DEPBS. В тази връзка следва да се припомни, че в съответствие с член 3, параграф 2 и член 5 от основния регламент сумата на подлежащите на изравняване субсидии е изчислена с оглед на установената съществуваща през РП полза, предоставена на получателя. В това отношение бе счетено, че ползата е била предоставена на получателя в момента, в който е била направена сделка за износ по тази схема. В този момент правителството на Индия (ПИ) се задължава да се откаже от събиране на мита, което представлява финансово участие по смисъла на член 3, параграф 1, буква а), подточка i) от основния регламент. След като митническите органи издадат товарителница за износ, в която, inter alia, е посочена сумата на кредита по DEPBS, който следва да се предостави за тази сделка за износ, ПИ няма право на преценка дали да предостави субсидията или не. По силата на факта, че дадено дружество знае, че ще получи субсидия по DEPBS, то е вече в по-изгодна позиция, защото може да се възползва от субсидията, като предложи по-ниски цени. От определящо значение за установяване на предоставянето на полза е моментът на износ, а не последващата употреба, тъй като износител с вече предоставено такова право е в много по-изгодно положение от финансова гледна точка. Вследствие на това твърдението бе отхвърлено.

(20)

При липсата на каквито и да било други коментари по отношение тази схема изложеното в съображения 29—41 от временния регламент се потвърждава.

3.3.   Схема на предварителни разрешителни (Advance Authorisation Scheme, наричана по-нататък „AAS“)

(21)

Една страна заяви, че AAS следва да се счита за схема за възстановяване на мита, тъй като внесените материали са използвани за производството на стоки, които се изнасят. В отговор на този аргумент следва да се посочи, че в съображение 54 от временния регламент бе пояснено, че използваната в този случай подсхема не може да се разглежда като допустима схема за възстановяване на мита или като схема за възстановяване за заместители по смисъла на член 3, параграф 1, буква а), подточка ii) от основния регламент. Тя не съответства на правилата, установени в приложение I, буква и), приложение II (определение и правила за възстановяване) и приложение III (определение и правила за възстановяване за заместители) към основния регламент. ПИ не е приложило ефективно система за проверка или процедура, с която да се потвърди дали и в какви количества са вложени суровини в производството на изнасяния продукт (приложение II, раздел II, точка 4 от основния регламент и в случай на схеми за възстановяване за заместители, приложение III, раздел II, точка 2 от основния регламент). Също така се счита, че стандартните норми на входа и изхода (Standard Input Output Norms (SIONs) за разглеждания продукт не са били достатъчно точни и че те сами по себе си не могат да представляват система за проверка на действителното потребление, тъй като естеството на тези стандартни норми не дава възможност на ПИ да провери с достатъчна точност какво количество суровини са вложени в производството на изнасяния продукт. Освен това ПИ не е провело допълнителна проверка въз основа на действително вложените суровини, макар по принцип това да се изисква в случаите, в които не е налице ефективно прилагана система за проверка (приложение II, раздел II, точка 5 и приложение III, раздел II, точка 3 от основния регламент). Поради това подсхемата подлежи на изравнителни мерки и аргументът се отхвърля.

(22)

Що се отнася до изчисляването на размера на субсидията и обратно на заявеното от страните, създадената по AAS полза от продукт, различен от разглеждания продукт, е трябвало да бъде взета предвид при установяването на сумата на подлежащата на изравняване полза. По AAS не съществува задължение, което да ограничава използването на ползата до безмитен внос на суровини, свързани с определен продукт. Следователно по отношение на разглеждания продукт може да бъдат използвани всички породени от AAS ползи.

(23)

При липсата на каквито и да било други коментари по отношение тази схема изложеното в съображения 42—58 от временния регламент се потвърждава.

3.4.   Схема за насърчаване на износа чрез внос на средства за производство (Export Promotion Capital Goods Scheme, наричана по-нататък „EPCGS“)

(24)

При липсата на каквито и да било коментари по отношение на тази схема изложеното в съображение 59 от временния регламент се потвърждава.

3.5.   Схема за експортно ориентирани единици (Export Oriented Units Scheme, наричана по-нататък „EOUS“)

(25)

Преди да бъдат разгледани редица коментари от страна на дружеството в извадката, което е било със статут на експортно ориентирана единица (наричана по-нататък „ЕОЕ“), следва да се припомни, че, както е посочено в документи ПВТ 2004-2009 и ПВТ 2009-2014, ключово задължение на ЕОЕ е постигането на нетни външнотърговски (наричани по-нататък „НВТ“) приходи, т.е. за даден референтен период (5 години) общата стойност на износа трябва да е по-висока от общата стойност на внесените стоки. Всички предприятия, които по принцип са поели задължение за износ на цялото си производство на стоки или услуги, могат да бъдат учредени по EOUS.

(26)

В замяна експортно ориентираните единици имат право да ползват редица отстъпки, изброени в съображение 66 от временния регламент. Те зависят правно от извършването на износа и следователно се считат за специфични и подлежащи на изравняване съгласно член 4, параграф 4, първа алинея, буква а) от основния регламент. Целта за осъществяване на износ от страна на ЕОЕ, както е посочено в глава 6.1 от документ ПВТ 2009-2014, е conditio sine qua non за получаване на субсидиите.

(27)

Видовете освобождаване, от които се ползва дадена ЕОЕ, са правно зависими от извършването на износа. EOUS не може да се смята за допустима схема за възстановяване на мита или схема за възстановяване за заместители по смисъла на член 3, параграф 1, буква а), подточка ii) от основния регламент. Тя не е в съответствие със строгите правила, установени в приложение I (букви з) и и), приложение II (определение и правила за възстановяване) и приложение III (определение и правила за възстановяване за заместители) към основния регламент.

(28)

Освен това не бе потвърдено, че ПИ има на разположение система или процедура за проверка, посредством която да се потвърди дали и в какви количества набавените безмитно и/или освободени от данък върху продажбите суровини са били вложени в производството на изнасяния продукт (раздел II, точка 4 от приложение II към основния регламент, а ако става въпрос за системи с възстановяване за заместители — раздел II, точка 2 от приложение III към основния регламент). С въведената система за проверка се цели проследяване на изпълнението на задължението за осигуряване на НВТ приходи, а не на влагането на внасяните стоки в производството на изнасяни стоки.

(29)

Според страната със статут на ЕОЕ е необходимо да са изпълнени две условия, за да подлежи една полза на изравнителни мерки, а именно: i) липса на система за проверка; и ii) наличие на прекомерно опрощаване. В отговор на това следва да се отбележи, че от ключово значение за ПИ е то да докаже, че е въвело подходяща система за проверка, посредством която да се определи кои суровини са вложени в производствения процес и в какви количества. Липсата на подходяща система за проверка ще бъде допълнително разгледана по-долу. Що се отнася до въпроса за прекомерното опрощаване, той има отношение единствено в случай че е определено, че дадена схема, в конкретния случай — EOUS, е bona fide схема за възстановяване на мита, която отговаря на изискванията в приложения I, II и III от основния регламент. Както вече бе пояснено в съображение 27 по-горе, EOUS не може да се смята за допустима схема за възстановяване на мита или схема за възстановяване за заместители по смисъла на член 3, параграф 1, буква а), подточка ii) от основния регламент.

(30)

Страната освен това подчерта, че по подразбиране естеството на EOUS е такова, че позволява безмитен внос на суровини за износ на крайни стоки. Страната заяви, че EOUS може да се приравни към специалния митнически режим активно усъвършенстване, а не към възстановяването на мита. Тя посочи, че независимо от това дали тези две схеми водят теоретично до един и същи резултат (износ на стоки, в които са вложени суровини, за които има отказ от събиране на мито при внос), помежду им съществуват значителни разлики. В подкрепа на твърдението си страната посочи, че при схема за възстановяване на мита износителят има право да претендира за възстановяване на митата за суровините, вложени в крайните продукти. При режима на активно усъвършенстване износителят е освободен от каквото и да било мито при внос, но има правно задължение да заплати мито за продадените на вътрешния пазар крайни продукти. Страната заяви, че при втората схема не може да има прекомерно опрощаване.

(31)

В отговор на това на първо място следва да се посочи, че наличието на прекомерно плащане може да бъде установено единствено в случаите, в които има въведена система за проверка, с която се цели проследяване на потреблението на вноса във връзка с производството на изнасяни стоки. Що се отнася до твърдението на страната, че EOUS не представлява схема за възстановяване на мита, следва да се отбележи, че в бележка под линия 2 в приложение I към основния регламент ясно се посочва, че за целите на основния регламент „опрощаването или възстановяването“ включва пълното или частичното освобождаване или отлагане на плащането на такси при внос. Следва да е ясно, че при схемите за възстановяване на мита или за освобождаване от мита се прилага една и съща основна концепция, а именно, че вносните мита при внос на суровини не подлежат на плащане или подлежат на възстановяване, при условие че тези суровини се използват в производството на продукти, които впоследствие се изнасят. На последно място, следва да е ясно, че за да може EOUS да се счита за bona fide схема за възстановяване на мита, тя трябва да отговаря на изискванията, посочени в приложения I, II и III към основния регламент.

(32)

Освен това страната заяви, че една ЕОЕ е обект на подходяща система за проверка и на допълнителни мерки за проверка във връзка с осъществявания от нея износ и продажби на вътрешния пазар. Според страната документите относно политиката за външната търговия (ПВТ) и документът „Наръчник на процедурите“ (НП), с които се установяват законовите разпоредби и процедурите по отношение на ЕОЕ, не са единствените относими документи. Би следвало също така да се разследва дали няма други въведени индийски законови и подзаконови разпоредби, с които се създава подходяща и ефективна система за проверка. В подкрепа на твърдението си страната заяви, че съгласно раздел 6.10.1 от НП е налице правно задължение за надлежно водене на счетоводство и за подаване на електронно подписани тримесечни и годишни отчети за дейността във връзка с вноса, за осъществените на вътрешния пазар покупки, за износа и продажбите на вътрешния пазар. Страната освен това заяви, че съгласно Закона за централните акцизи, датиращ от 1944 г., в случаите на продажби на вътрешния пазар е налице правно задължение за издаване на данъчна фактура, в която дължимите данъци например са ясно посочени. Със Закона за централните акцизи също така са установени изисквания, съгласно които всеки месец страната трябва да представя на органите пълна и подробна информация за своите продажби на вътрешния пазар. Също така, съгласно Закона за дружествата, датиращ от 1956 г., и приложимите счетоводни стандарти страната е правнозадължена да предоставя подробна информация относно вноса и снабдяването от вътрешния пазар, както и относно износа и продажбите на вътрешния пазар в своите одитирани финансови отчети.

(33)

В отговор на това следва да се отбележи, че несъмнено Законът за дружествата може да предоставя рамката за счетоводните стандарти в Индия. Когато обаче се преценява дали ЕОЕ подлежи на изравнителни мерки, целесъобразният въпрос е дали ПИ разполага със система, с която може да се потвърди дали и в какви количества в производството на изнасяните стоки са били вложени освободени от мита или данъци суровини.

(34)

Целта на изискванията по Закона за централните акцизи е съвсем различна, а именно да се гарантира, че са платени приложимите данъци в случай на продажби на вътрешния пазар на Индия. В този случай няма подлагане на проверка на безмитно внесените материали, нито контролиране на връзката между необложените с мита суровини и произведените от тях продукти за износ, за да може изискванията да се квалифицират като схеми за възстановяване на мита.

(35)

Относно въведените допълнителни мерки за проверка следва да се напомни, че, както бе посочено в съображение 69 от временния регламент, в нито един момент ЕОЕ не е длъжна да свързва всяка внесена пратка с предназначението на съответния произведен въз основа на нея продукт. Само упражняването на такъв контрол върху пратките обаче би осигурило на индийските власти достатъчно информация относно крайното предназначение на суровините, за да може да се провери дали количествата, освободени от мито/данък върху продажбите, не надвишават суровините за продукцията за износ.

(36)

Вследствие на това, въпреки внимателното проучване на направените от тази страна изложения бе потвърдено, че ПИ не разполага с ефективна система за проверка или процедура, посредством които да се потвърди дали и в какви количества набавените безмитно или освободени от данък върху продажбите суровини са били вложени в производството на изнасяния продукт (раздел II, точка 4 от приложение II към основния регламент, а ако става въпрос за схеми за възстановяване за заместители — раздел II, точка 2 от приложение III към основния регламент). Освен това ПИ не е провело по-нататъшно разследване въз основа на действително вложените суровини, макар и по принцип това да се изисква в случаите, в които не е налице ефективна система за проверка (раздел II, точка 5 от приложение II и раздел II, точка 3 от приложение III към основния регламент). Също така ПИ не представи доказателства, че не е било направено прекомерно опрощаване.

(37)

Страната заяви, че за целите на изчисляването на субсидията Комисията е следвало да вземе предвид митата, платени за осъществени на вътрешния пазар продажби на крайни продукти. В отговор на този аргумент следва да се отбележи, че въпреки че целта на учредяването на ЕОЕ е постигането на НВТ приходи, ЕОЕ разполага с възможността да продава част от продукцията си на вътрешния пазар. В рамките на EOUS стоките ще се третират като внесени стоки, въпреки че трябва да се заплати само преференциална митническа ставка в размер на 50 %. По този начин ЕОЕ не е поставена в различна ситуация в сравнение с други дружества, действащи на вътрешния пазар, т.е. приложимите мита/данъци върху закупените стоки би трябвало да се платят. В този контекст следва да е ясно, че решението от страна на ПИ за облагане на стоките за потребление на вътрешния пазар с данъци не означава, че освобождаването на ЕОЕ от вносни мита и възстановяването на данъците върху продажбите не представлява полза във връзка с експортните продажби на разглеждания продукт. Освен това продажбите на вътрешния пазар не оказват въздействие върху по-общата оценка на удовлетворяването на изискването за въвеждане на подходяща система за проверка.

(38)

Страната също така заяви, че Комисията използва грешен знаменател при изчисляването на размера на субсидията. Според страната правилният знаменател е целият оборот на продажбите, а не оборотът на експортните продажби. Това твърдение трябва да бъде отхвърлено. В съответствие с член 7, параграф 2 от основния регламент изчисленият по схемата размер на субсидията (числител) е отнесен към общия оборот на износа през РП, счетен за подходящ знаменател, тъй като субсидията зависи от извършването на износа. Възможността, с която разполага ЕОЕ, за продаване на част от продукцията на вътрешния пазар, не променя факта, че при EOUS е налице ясно определена цел за износ.

(39)

На последно място, страната заяви, че предоставената на дружеството полза следва да е равна на направените от ПИ разходи за кредита в периода от внасянето на суровините до изнасянето от Индия на прътите от неръждаеми стомани като краен продукт. В подкрепа на твърдението си страната се позова на неотдавна направена предварителна констатация от страна на Департамента по търговията на САЩ в рамките на преглед на антисубсидийни мерки във връзка с нов превозвач, в който случай неплатените мита са били счетени за безлихвен заем, предоставен на дружеството в момента на вноса. В отговор на това следва да се отбележи, че Комисията не е обвързана с която и да е прилагана от Департамента по търговията на САЩ методология за изчисляване, а с разпоредбите на основния регламент. В настоящия случай методологията, използвана за изчисляване, е обяснена в съображения 75 и 76 от временния регламент. Във всички случаи този аргумент би бил основателен единствено ако плащането на митата е било само отложено (бележка под линия 3 в приложение I към основния регламент), без да има освобождаване, каквото е налице тук.

(40)

С оглед на горепосоченото изложеното в съображения 60—77 от временния регламент се потвърждава.

3.6.   Схема за експортно кредитиране („ECS“)

(41)

Една страна призна, че е получила преференциален кредит за износа си, но заяви, че лихвеният процент е бил значително по-висок от практикуваните лихви по кредити в ЕС и поради това не следва да се счита за полза.

(42)

В отговор на това следва да се отбележи, че размерът на субсидията е изчислен въз основа на разликата между лихвите, платени по кредити за износ, и размера, който би бил дължим по обикновени търговски кредити, ползвани от засегнатото дружество в Индия. В този случай при изчисляването на размера на субсидията е използван показател от вътрешния пазар. Поради това този аргумент се отхвърля.

(43)

При липсата на каквито и да било други коментари по отношение тази схема изложеното в съображения 78—86 от временния регламент се потвърждава.

3.7.   Размер на субсидиите, които подлежат на изравнителни мерки

(44)

Размерът на субсидиите, които — в съответствие с разпоредбите на основния регламент — подлежат на изравнителни мерки, изразен ad valorem, варира от 3,3 % до 4,3 %. Предвид това, че стойностите са на същото ниво, както посоченото в съображение 87 от временния регламент, изложеното в съображението се потвърждава.

СХЕМА→

DEPBS (3)

AAS (3)

ЕОЕ (3)

ECS (3)

Общо

ДРУЖЕСТВО

 

 

 

 

 

Chandan Steel Ltd.

1,5 %

1,5 %

 

0,4 %

3,4 %

Група Venus

от 2,6 % до 3,4 %

от 0 % до 0,8 %

 

 

3,3 % (4)

Viraj Profiles Vpl. Ltd.

 

 

4,3 %

 

4,3 %

(45)

Методологията за определяне на маржа на субсидията за съдействащите дружества, които не са включени в извадката, е определена в съображение 88 от временния регламент. В съответствие с член 15, параграф 3 от основния регламент маржът на субсидията за съдействащите дружества, които не са включени в извадката, изчислен въз основа на среднопретегления марж на субсидията, установен за съдействащите дружества, които са включени в извадката, възлиза на 4,0 %. Вследствие на това изложеното в съображение 88 от временния регламент се потвърждава.

(46)

Основата за определяне на маржа за субсидията в национален мащаб бе установена в съображение 89 от временния регламент. При липсата на каквито и да било коментари по този въпрос изложеното в съображение 89 от временния регламент се потвърждава.

4.   ИНДУСТРИЯ НА СЪЮЗА

(47)

При липсата на каквито и да било коментари по отношение на индустрията на Съюза изложеното в съображения 90—93 от временния регламент се потвърждава.

5.   ВРЕДА

(48)

При липсата на каквито и да било коментари по отношение на вредата изложеното в съображения 94—122 от временния регламент се потвърждава.

6.   ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНА ВРЪЗКА

(49)

При липсата на каквито и да било коментари по отношение на причинно-следствената връзка изложеното в съображения 123—136 от временния регламент се потвърждава.

7.   ИНТЕРЕС НА СЪЮЗА

(50)

При липсата на каквито и да било коментари по отношение на интереса на Съюза, заключенията, изложени в съображения 137—148 от временния регламент, се потвърждават.

8.   ОКОНЧАТЕЛНИ ИЗРАВНИТЕЛНИ МЕРКИ

8.1.   Степен на отстраняване на вредата

(51)

Една страна заяви, че средният марж на печалба преди облагане с данъци, определен на 9,5 % въз основа на положението през 2007 г. и използван за изчисляване на невредоносната цена с цел определяне на маржа на вредата, не е бил представителен за маржа на печалба преди облагане с данъци, постигнат от индустрията в дългосрочен аспект. Заявено бе, че взетата като основа за тази печалба година е била изключителна година и че по-представителни биха били годините 2005—2006, тъй като те са били нормални години на икономическа дейност, през които са постигнати маржове на печалбата в интервала от 4 до 6 %.

(52)

Използваната на етапа на временните заключения целева печалба се основава на среднопретегления марж на печалба, постигнат през 2007 г. от включените в извадката производители от Съюза. Тази година е счетена за най-скорошната представителна година, в която производителите от Съюза не са били подложени на въздействието на вредоносното субсидиране. Поради това коментарът се отхвърля и използваният на етапа на временните заключения марж на печалбата се потвърждава.

(53)

При липсата на други коментари по отношение на степента на отстраняване на вредата изложеното в съображения 149—153 от временния регламент се потвърждава.

8.2.   Заключение относно степента на отстраняване на вредата

(54)

Методологията, използвана във временния регламент, се потвърждава.

8.3.   Размер на митата

(55)

В контекста на изложеното по-горе и в съответствие с член 15, параграф 1 от основния регламент следва да се наложи окончателно изравнително мито в размер, достатъчен за отстраняване на вредата, причинена от субсидирания внос, без да се надвишава установеният марж на субсидията.

(56)

Въз основа на гореизложеното изравнителните митнически ставки бяха установени чрез сравнение на маржовете на отстраняване на вредата и маржовете на субсидията. Вследствие на това предложените ставки на изравнителното мито са, както следва:

Дружество

Марж на субсидията

Марж на вредата

Ставка на изравнителното мито

Chandan Steel Ltd.

3,4 %

28,6 %

3,4 %

Група Venus

3,3 %

45,9 %

3,3 %

Viraj Profiles Vpl. Ltd.

4,3 %

51,5 %

4,3 %

Съдействащи дружества, невключени в извадката

4,0 %

44,4 %

4,0 %

Всички други дружества

4,3 %

51,5 %

4,3 %

(57)

Ставките на изравнителните мита за отделните дружества, посочени в настоящия регламент, бяха определени въз основа на констатациите от настоящото разследване. Ето защо те отразяват положението, установено по време на разследването по отношение на тези дружества. Така тези митнически ставки (за разлика от митото, което се прилага в национален мащаб за „всички други дружества“) са приложими изключително за вноса на продукти с произход от Индия, които са произведени от съответните дружества, т.е. от посочените конкретни правни субекти. Внасяните продукти, произведени от което и да е друго дружество, което не е конкретно посочено в постановителната част на настоящия регламент, включително и от субекти, свързани с конкретно посочените, не могат да се ползват от тези ставки и подлежат на обмитяване по ставката, приложима за „всички други дружества“.

(58)

Всяко искане за прилагане на тези индивидуални за всяко дружество ставки на изравнителното мито (например след промяна на наименованието на субекта или след създаване на нови производствени или търговски структури) следва да се изпраща до Комисията (5) заедно с цялата съответна информация, по-специално относно всяка промяна в дейностите на дружеството, свързани с производството, продажбите на вътрешния пазар и продажбите за износ, във връзка например с промяната на наименованието или с промяната в структурите за производство и продажби. При необходимост регламентът ще бъде съответно изменян посредством актуализиране на списъка на дружествата, които се ползват от индивидуални митнически ставки.

8.4.   Окончателно събиране на временните мита

(59)

С оглед на размера на установените маржове на субсидията и предвид степента на вредата, причинена на индустрията на Съюза, се счита за необходимо сумите, обезпечени чрез временно изравнително мито, наложено съгласно временния регламент, да бъдат окончателно събрани,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Налага се окончателно изравнително мито върху вноса на пръти от неръждаеми стомани, само получени или завършени чрез студена обработка, различни от пръти с кръгло напречно сечение с диаметър 80 mm или повече, понастоящем класирани в кодове по КН 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 и 7222 20 89, с произход от Индия.

2.   Ставката на окончателното изравнително мито, приложима към нетната цена франко границата на Съюза преди обмитяване на продукта, описан в параграф 1 и произвеждан от посочените по-долу дружества, е, както следва:

Дружество

Мито (%)

Допълнителен код по ТАРИК

Chandan Steel Ltd., Мумбай

3,4

B002

Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Мумбай;

Precision Metals, Мумбай;

Hindustan Inox Ltd., Мумбай;

Sieves Manufacturer India Pvt. Ltd., Мумбай

3,3

B003

Viraj Profiles Vpl. Ltd., Тхане

4,3

B004

Дружества, изброени в приложението

4,0

B005

Всички други дружества

4,3

B999

3.   Освен ако не е предвидено друго, се прилагат действащите разпоредби относно митата.

Член 2

Окончателно се събират сумите, обезпечени с временни изравнителни мита съгласно Регламент (ЕС) № 1261/2010 върху вноса на пръти от неръждаеми стомани, само получени или завършени чрез студена обработка, различни от пръти с кръгло напречно сечение с диаметър 80 mm или повече, понастоящем класирани в кодове по КН 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 и 7222 20 89, с произход от Индия.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 април 2011 година.

За Съвета

Председател

MARTONYI J.


(1)  ОВ L 188, 18.7.2009 г., стр. 93.

(2)  ОВ L 343, 29.12.2010 г., стр. 57.

(3)  Отбелязаните със звездичка субсидии са експортни субсидии.

(4)  Среднопретеглена стойност за групата.

(5)  European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, 1049 Brussels, Belgium.


ПРИЛОЖЕНИЕ

СЪДЕЙСТВАЩИ ИНДИЙСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИЗНОСИТЕЛИ, КОИТО НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ В ИЗВАДКАТА

ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОД ПО ТАРИК B005

Наименование на дружеството

Град

Ambica Steel Ltd.

Ню Делхи

Bhansali Bright Bars Pvt. Ltd.

Нави Мумбай

Chase Bright Steel Ltd.

Нави Мумбай

D.H. Exports Pvt. Ltd.

Мумбай

Facor Steels Ltd.

Нагпур

Global smelters Ltd.

Канпур

Indian Steel Works Ltd.

Нави Мумбай

Jyoti Steel Industries Ltd.

Мумбай

Laxcon Steels Ltd.

Ахмадабад

Meltroll Engineering Pvt. Ltd.

Мумбай

Mukand Ltd.

Тхане

Nevatia Steel & Alloys Pvt. Ltd.

Мумбай

Panchmahal Steel Ltd.

Калол

Raajratna Metal Industries Ltd.

Ахмадабад

Rimjhim Ispat Ltd.

Канпур

Sindia Steels Ltd.

Мумбай

SKM Steels Ltd.

Мумбай

Parekh Bright Bars Pvt. Ltd.

Тхане

Shah Alloys Ltd.

Гандинагар


28.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 108/11


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 406/2011 НА КОМИСИЯТА

от 27 април 2011 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 2380/2001 по отношение на състава на фуражната добавка мадурамицин амоний алфа

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 13, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда възможността разрешителното за дадена фуражна добавка да се изменя след подаване на заявление от притежателя на разрешителното и след получаване на становището на Европейския орган за безопасност на храните (наричан по-нататък „Органът“).

(2)

В съответствие с Директива 70/524/ЕИО на Съвета (2) мадурамицин амоний алфа, който принадлежи към групата „кокцидиостатици и други лекарствени вещества“, беше разрешен за използване като фуражна добавка за срок от 10 години при пилета за угояване с Регламент (ЕО) № 2430/1999 на Комисията (3) и при пуйки с Регламент (ЕО) № 2380/2001 на Комисията (4).

(3)

Притежателят на разрешителното подаде заявление за изменение на разрешителното по отношение на състава на носителя на фуражната добавка. Притежателят на разрешителното представи необходимата информация в подкрепа на искането си.

(4)

Органът заключи в становището си от 8 декември 2010 г. (5), че не се очаква използването на новия състав на добавката при пуйки да се отрази неблагоприятно върху здравето на животните, човешкото здраве или върху околната среда, както и че с този състав добавката е ефикасна при борбата с кокцидиоза.

(5)

Условията, предвидени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003, са изпълнени.

(6)

Поради това Регламент (ЕО) № 2380/2001 следва да бъде съответно изменен.

(7)

Тъй като измененията на условията на разрешителното не се дължат на причини, свързани с безопасността, е целесъобразно да се предвиди преходен период за изчерпване на съществуващите складови наличности от премикси и комбинирани фуражи.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕО) № 2380/2001 се заменя с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Пускането на пазара и употребата на премикси и комбинирани фуражи, които съдържат мадурамицин амоний алфа и са произведени в съответствие с Регламент (ЕО) № 2380/2001, може да продължи до изчерпване на съществуващите складови наличности.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 27 април 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  ОВ L 270, 14.12.1970 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 296, 17.11.1999 г., стр. 3.

(4)  ОВ L 321, 6.12.2001 г., стр. 18.

(5)  EFSA Journal 2011 г.; 9(1):1954.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Наименование на притежателя на разрешителното

Добавка

(търговско наименование)

Състав, химична формула, описание, аналитичен метод

Вид или категория животно

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешителното

mg активно вещество на kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Кокцидиостатици и други лекарствени вещества

E 770

Alpharma (Белгия) BVBA

Мадурамицин амоний

алфа 1 g/100 g

(Cygro 1 %)

 

Състав на добавката

Мадурамицин амоний алфа: 1 g/100 g

Натриева карбоксиметилцелулоза: 2 g/100 g

Калциев сулфат дихидрат: 97 g/100 g

 

Активно вещество

Мадурамицин амоний алфа C47H83O17N

CAS №: 84878-61-5, амониева сол на полиетер монокарбоксилна киселина, получена чрез ферментационен процес от щама Actinomadura yumaensis (ATCC 31585) (NRRL 12515)

 

Свързани примеси:

Мадурамицин амоний бета: < 10 %

Пуйки

16 седмици

5

5

1.

Забранява се употребата най-малко пет дни преди клането.

2.

В инструкциите за употреба да се посочи: „Опасно за еднокопитни животни“.

„Този фураж съдържа йонофор: едновременната му употреба с определени лекарствени вещества (като например тиамулин) може да бъде противопоказна.“

15.12.2011 г.“


28.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 108/13


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 407/2011 НА КОМИСИЯТА

от 27 април 2011 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с включването на някои правила на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации за одобрението на типа на моторните превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно изискванията за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях (1), и по-специално член 14, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 97/836/ЕО на Съвета Съюзът се присъедини към Споразумението на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации за приемане на единни технически предписания за колесните превозни средства, оборудване и части, които могат да се монтират и/или да се използват на колесните превозни средства, и условията за взаимно признаване на одобренията, получени въз основа на тези предписания (Ревизирано споразумение от 1958 година) (2).

(2)

С Решение 97/836/ЕО Съюзът се присъедини също така към Правила № 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 31, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 58, 66, 73, 77, 79, 80, 87, 89, 90, 91, 93, 97, 98, 99, 100 и 102 на ИКЕ на ООН.

(3)

С Решение на Съвета от 28 февруари 2000 г. Съюзът се присъедини към Правило № 110 на ИКЕ на ООН относно специалните компоненти на моторните превозни средства с двигатели, работещи на сгъстен природен газ (СПГ), и превозните средства по отношение на монтирането на типово одобрени специални компоненти за двигателите, работещи на сгъстен природен газ (СПГ).

(4)

С Решение 2000/710/ЕО на Съвета (3) Съюзът се присъедини към Правило № 67 на ИКЕ на ООН относно типовото одобрение на специалното оборудване на автомобилите, използващи втечнени нефтени газове в тяхната система за задвижване.

(5)

С Решение на Съвета от 7 ноември 2000 г. Съюзът се присъедини към Правило № 112 на ИКЕ на ООН за единните условия относно одобрението на фарове за моторни превозни средства, които излъчват асиметрична къса светлина и/или дълга светлина, оборудвани с лампи с нажежаема спирала и/или светодиодни модули.

(6)

С Решение 2001/395/ЕО на Съвета (4) Съюзът се присъедини към Правило № 13 Н на ИКЕ на ООН относно одобрението на компонент на леките моторни превозни средства по отношение на спирачните им системи.

(7)

С Решение 2001/505/ЕО на Съвета (5) Съюзът се присъедини към Правило № 105 на ИКЕ на ООН относно одобряването на превозни средства за превоз на опасни товари във връзка със специфичните им конструкционни характеристики.

(8)

С Решение на Съвета от 29 април 2004 г. Съюзът се присъедини към Правило № 116 на ИКЕ на ООН за единните технически предписания относно защитата на моторните превозни средства срещу неразрешено ползване и към Правило № 118 на ИКЕ на ООН за единните технически предписания относно горимостта на материалите, използвани за изграждането на интериора на някои категории моторни превозни средства.

(9)

С Решение на Съвета от 14 март 2005 г. Съюзът се присъедини към Правило № 121 на ИКЕ на ООН за единните предписания за одобрение на превозни средства по отношение на местоположението и обозначението на органи за ръчно управление, сигнални лампи и показващи уреди и към Правило № 122 на ИКЕ на ООН за единните технически предписания относно одобряването на превозни средства от категориите M, N и O по отношение на техните отоплителни уредби.

(10)

С Решение 2005/614/ЕО на Съвета (6) Съюзът се присъедини към Правило № 94 на ИКЕ на ООН за разпоредбите относно одобрението на превозни средства с оглед предпазването на пътниците в случай на челен удар и към Правило № 95 на ИКЕ на ООН за разпоредбите относно одобрението на превозни средства с оглед предпазването на пътниците в случай на страничен удар.

(11)

С Решение 2006/364/ЕО на Съвета (7) Съюзът одобри Правило № 123 на ИКЕ на ООН относно одобрението на адаптиращи се системи за предни светлини (AFS) за моторни превозни средства.

(12)

С Решение 2006/444/ЕО на Съвета (8) Съюзът се присъедини към Правило № 55 на ИКЕ на ООН относно разпоредби за одобряване на механичните части на теглително-прикачните устройства за състав от превозни средства.

(13)

С Решение 2006/874/ЕО на Съвета (9) Съюзът се присъедини към Правило № 107 на ИКЕ на ООН относно уеднаквяването на разпоредбите за одобрение на превозните средства категория М2 или М3 по отношение на общата им конструкция.

(14)

С Решение 2007/159/ЕО на Съвета (10) Съюзът одобри Правило № 125 на ИКЕ на ООН за одобряване на моторните превозни средства по отношение на предното зрително поле на водача на моторното превозно средство.

(15)

С Решение 2009/433/ЕО на Съвета (11) Съюзът се присъедини към Правило № 61 на ИКЕ на ООН относно единни разпоредби за одобряване на превозните средства с търговска цел по отношение на външните изпъкнали части пред задния панел на кабината.

(16)

В съответствие с Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (Рамкова директива) (12), производителите на превозни средства, които искат да получат одобрение за техните системи, компоненти или отделни технически възли, могат да изберат дали да отговорят на изискванията на съответните директиви или на съответните правила на ИКЕ на ООН. Повечето от изискванията по директивите за части на превозните средства са възприети от съответните правила на ИКЕ на ООН. Тъй като технологиите се развиват, в правилата на ИКЕ на ООН се внасят постоянно изменения и съответните директиви трябва да бъдат редовно актуализирани, за да отговарят на съдържанието на съответните правила на ИКЕ на ООН. За да се избегне това дублиране, групата на високо равнище CARS 21 препоръча замяната на няколко директиви със съответните правила на ИКЕ на ООН.

(17)

В Директива 2007/46/ЕО е предвидена възможността за задължително прилагане на правилата на ИКЕ на ООН за целите на ЕО одобрение на типа на превозните средства и за замяна на законодателни актове на Съюза със съответните правила на ИКЕ на ООН. Съгласно Регламент (ЕО) № 661/2009 одобрението на типа в съответствие с правилата на ИКЕ на ООН, които се прилагат задължително, трябва да се счита за ЕО одобрение на типа съгласно същия регламент и мерките за прилагането му.

(18)

Със замяната на законодателни актове на Съюза с правила на ИКЕ на ООН се избягва дублирането не само на технически изисквания, но и на процедури за сертификацията и административни процедури. Освен това одобрението на типа, което е пряко основано на международно договорени стандарти, следва да подобри достъпа до пазара в трети държави, по-специално в онези, които са договарящи страни по Ревизираното споразумение от 1958 година, като така се увеличава конкурентоспособността на промишлеността на Съюза.

(19)

Поради това в Регламент (ЕО) № 661/2009 е предвидена отмяната на няколко директиви за одобрението на типа на моторните превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях, които за целите на ЕО одобрение на типа съгласно същия регламент следва да бъдат заменени със съответните правила на ИКЕ на ООН.

(20)

По тази причина е целесъобразно да бъдат включени Правила № 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13 H, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 31, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 55, 58, 61, 66, 67, 73, 77, 79, 80, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 102, 105, 107, 110, 112, 116, 118, 121, 122, 123 и 125 на ИКЕ на ООН в приложение IV към Регламент (ЕО) № 661/2009, където са посочени правилата на ИКЕ на ООН, които се прилагат задължително.

(21)

Поради това Регламент (ЕО) № 661/2009 следва да бъде съответно изменен.

(22)

Правилата на ИКЕ на ООН, посочени в приложението към настоящия регламент, следва да се прилагат от датите за прилагане по член 13 от Регламент (ЕО) № 661/2009.

(23)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Техническия комитет по моторните превозни средства,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение IV към Регламент (ЕО) № 661/2009 се заменя с приложението към настоящия регламент.

Член 2

1.   При спазване на разпоредбите по параграфи 2, 3 и 4 и на член 4, от 1 ноември 2012 г. правилата на ИКЕ на ООН заедно със сериите от изменения и допълнения, които са упоменати в приложението, се прилагат за целите на ЕО одобрение на типа на новите типове превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях.

2.   От 1 ноември 2011 година Правило № 13 Н, допълнение 9 на ИКЕ на ООН (13) се прилага за целите на ЕО одобрение на типа на новите типове превозни средства от категория M1.

3.   От 1 ноември 2011 година Правило № 13, допълнение 3 към серия от изменения 11 на ИКЕ на ООН (14) или Правило № 13 Н, допълнение 9 на ИКЕ на ООН се прилага за целите на ЕО одобрение на типа на новите типове превозни средства от категория N1.

4.   От датите за прилагане, посочени в таблица 1 от приложение V към Регламент (ЕО) № 661/2009, Правило № 13, допълнение 3 към серия от изменения 11 на ИКЕ на ООН се прилага за целите на ЕО одобрение на типа на новите типове превозни средства от категории M2, M3, N2, N3, O3 и O4 по отношение на електронните системи за управление на стабилността.

Член 3

1.   При спазване на разпоредбите по параграфи 2 и 3 и на член 4, от 1 ноември 2014 година правилата на ИКЕ на ООН заедно със сериите от изменения и допълнения, които са упоменати в приложението, се прилагат за целите на регистрацията, продажбата и пускането в движение на новите превозни средства и техните ремаркета и за целите на продажбата и пускането в движение на новите системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях.

2.   От 1 ноември 2014 година Правило № 13, допълнение 3 към серия от изменения 11 на ИКЕ на ООН или Правило № 13 Н, допълнение 9 на ИКЕ на ООН се прилага за целите на регистрацията, продажбата и пускането в движение на новите превозни средства от категория N1.

3.   От датите за прилагане, посочени в таблица 2 от приложение V към Регламент (ЕО) № 661/2009, Правило № 13, допълнение 3 към серия от изменения 11 на ИКЕ на ООН се прилага за целите на регистрацията, продажбата и пускането в движение на новите превозни средства от категории M2, M3, N2, N3, O3 и O4 по отношение на електронните системи за управление на стабилността.

Член 4

1.   Без да се засягат разпоредбите по параграф 2, от 1 май 2011 г. по член 5 от настоящия регламент Правило № 100, серия от изменения 00 на ИКЕ на ООН (15) се прилага за целите на ЕО одобрение на типа на превозното средство като цяло съгласно Директива 2007/46/ЕО и за целите на ЕО одобрение на типа на превозно средство по отношение на електробезопасността.

2.   От 1 януари 2012 г. Правило № 100, серия от изменения 00 на ИКЕ на ООН се прилага за целите на регистрацията, продажбата и пускането в движение на новите превозни средства.

3.   От 4 декември 2012 г. Правило № 100, серия от изменения 01 на ИКЕ на ООН (16) се прилага за целите на ЕО одобрение на типа на превозното средство като цяло съгласно Директива 2007/46/ЕО и за целите на ЕО одобрение на типа на превозно средство по отношение на електробезопасността.

Член 5

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 27 април 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 200, 31.7.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 346, 17.12.1997 г., стр. 78.

(3)  ОВ L 290, 17.11.2000 г., стр. 29.

(4)  ОВ L 139, 23.5.2001 г., стр. 14.

(5)  ОВ L 183, 6.7.2001 г., стр. 33.

(6)  ОВ L 217, 22.8.2005 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 135, 23.5.2006 г., стр. 12.

(8)  ОВ L 181, 4.7.2006 г., стр. 53.

(9)  ОВ L 337, 5.12.2006 г., стр. 45.

(10)  ОВ L 69, 9.3.2007 г., стр. 37.

(11)  ОВ L 144, 9.6.2009 г., стр. 24.

(12)  ОВ L 263, 9.10.2007 г., стр. 1.

(13)  ОВ L 230, 31.8.2010 г., стр. 1.

(14)  ОВ L 297, 13.11.2010 г., стр. 1.

(15)  ОВ L 45, 14.2.2009 г., стр. 17.

(16)  ОВ L 57, 2.3.2011 г., стр. 54.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Списък на правилата на ИКЕ на ООН, които се прилагат задължително

Номер на правилото

Относно

Серия от изменения

Препратка към ОВ

Приложимо към категории

1

Фарове, които излъчват асиметрична къса светлина и/или дълга светлина и са оборудвани с лампи с нажежаема спирала от категория R2 и/или HS1

Серия от изменения 02

ОВ L 177, 10.7.2010 г., стр. 1

M, N (1)

3

Светлоотражатели за моторни превозни средства

Допълнение 10 към серия от изменения 02

ОВ L 31, 31.1.2009 г., стр. 1

M, N, O

4

Осветяване на задните регистрационни табели на моторни превозни средства и техните ремаркета

Допълнение 14 към първоначалната версия на правилото

ОВ L 31, 31.1.2009 г., стр. 35

M, N, O

6

Пътепоказатели на моторните превозни средства и техните ремаркета

Допълнение 19 към серия от изменения 01

ОВ L 177, 10.7.2010 г., стр. 40

M, N, O

7

Предни и задни (странични) габаритни светлини, стоп-светлини и допълнителни габаритни светлини за моторни превозни средства и техните ремаркета

Допълнение 16 към серия от изменения 02

ОВ L 148, 12.6.2010 г., стр. 1

M, N, O

8

Предни фарове за моторни превозни средства (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 и/или H11)

Серия от изменения 05

Поправка 1 към преработка 4

ОВ L 177, 10.7.2010 г., стр. 71

M, N (1)

10

Електромагнитна съвместимост

Серия от изменения 03

ОВ L 116, 8.5.2010 г., стр. 1

M, N, O

11

Заключалки на вратите и компоненти за закрепване на вратите

Допълнение 2 към серия от изменения 03

ОВ L 120, 13.5.2010 г., стр. 1

M1, N1

12

Защита на водача от кормилния механизъм в случай на удар

Допълнение 3 към серия от изменения 03

ОВ L 165, 26.6.2008 г., стр. 11

M1, N1

13

Спиране на превозните средства от категории M, N и O

Допълнение 5 към серия от изменения 10

Поправки 1 и 2 към преработка 6

Допълнение 3 към серия от изменения 11

ОВ L 257, 30.9.2010 г., стр. 1

ОВ L 297, 13.11.2010 г., стр. 183

M, N, O (2)

13-H

Спиране на леките автомобили

Допълнение 9 към първоначалната версия на правилото

ОВ L 230, 31.8.2010 г., стр. 1

M1, N1  (3)

14

Устройства за закрепване на обезопасителните колани, системи за закрепване ISOFIX и горни лентови устройства за закрепване ISOFIX

Допълнение 2 към серия от изменения 06

ОВ L 321, 6.12.2007 г., стр. 1

M, N

16

Обезопасителни колани, системи за обезопасяване, системи за обезопасяване за деца и системи за обезопасяване за деца ISOFIX

Допълнение 17 към серия от изменения 04

ОВ L 313, 30.11.2007 г., стр. 58

M, N

17

Седалки, тяхното закрепване и всички видове облегалки за глава

Серия от изменения 08

ОВ L 230, 31.8.2010 г., стр. 81

M, N

18

Защита на моторните превозни средства срещу неразрешено ползване

Допълнение 2 към серия от изменения 03

ОВ L 120, 13.5.2010 г., стр. 29

M2, М3, N2 и N3

19

Предни фарове за мъгла за моторни превозни средства

Допълнение 2 към серия от изменения 03

ОВ L 177, 10.7.2010 г., стр. 113.

M, N

20

Фарове, които излъчват асиметрична къса светлина или дълга светлина, или и двете и са оборудвани с халогенни лампи с нажежаема жичка (категория Н4)

Серия от изменения 03

ОВ L 177, 10.7.2010 г., стр. 170

M, N (1)

21

Вътрешно оборудване

Допълнение 3 към серия от изменения 01

ОВ L 188, 16.7.2008 г., стр. 32

M1

23

Фарове за заден ход на моторни превозни средства и техните ремаркета

Допълнение 15 към първоначалната версия на правилото

ОВ L 148, 12.6.2010 г., стр. 34

M, N, O

25

Облегалки за глава, вградени или невградени в седалките на превозното средство

Серия от изменения 04

Поправка 2 към преработка 1

ОВ L 215, 14.8.2010 г., стр. 1

M, N

26

Външни изпъкнали части

Допълнение 1 към серия от изменения 03

ОВ L 215, 14.8.2010 г., стр. 27

M1

28

Звукови предупредителни устройства и звукова сигнализация

Допълнение 3 към първоначалната версия на правилото

ОВ L 185, 17.7.2010 г., стр. 1

M, N

31

Неразглобяеми фарове (SB) за моторни превозни средства, излъчващи асиметрична къса и/или дълга светлина по европейските стандарти

Допълнение 7 към серия от изменения 02

ОВ L 185, 17.7.2010 г., стр. 15

M, N

34

Предотвратяване на опасността от възникване на пожар (резервоари за течни горива)

Допълнение 2 към серия от изменения 02

ОВ L 194, 23.7.2008 г., стр. 14

M, N, O

37

Нажежаеми лампи за употреба в одобрени типове фарове и светлини на моторни превозни средства и ремаркета към тях

Допълнение 34 към серия от изменения 03

ОВ L 297, 13.11.2010 г., стр. 1

M, N, O

38

Задни светлини за мъгла на моторни превозни средства и техните ремаркета

Допълнение 14 към първоначалната версия на правилото

Поправка 1 към допълнение 12

ОВ L 148, 12.6.2010 г., стр. 55

M, N, O

39

Оборудване за измерване на скоростта, в т.ч. и неговият монтаж

Допълнение 5 към първоначалната версия на правилото

ОВ L 120, 13.5.2010 г., стр. 40

M, N

43

Материали за безопасно остъкляване

Допълнение 12 към първоначалната версия на правилото

ОВ L 230, 31.8.2010 г., стр. 119.

M, N, O

44

Устройства за обезопасяване на деца пътници в моторни превозни средства („системи за обезопасяване на деца“)

Серия от изменения 04

Поправка 3 към преработка 2

ОВ L 306, 23.11.2007 г., стр. 1

M, N

46

Устройства за непряко виждане и тяхното монтиране

Допълнение 4 към серия от изменения 02

Поправка 1 към допълнение 4 на серия от изменения 02

ОВ L 177, 10.7.2010 г., стр. 211

M, N

48

Монтиране на устройства за осветяване и светлинна сигнализация

Серия от изменения 04

ОВ L 135, 23.5.2008 г., стр. 1

M, N, O

55

Механични части на теглително-прикачни устройства за състав от превозни средства

Допълнение 1 към серия от изменения 01

ОВ L 227, 28.8.2010 г., стр. 1

M, N, O

58

Задни нискоразположени защитни устройства (ЗНЗУ) и тяхното монтиране; задна нискоразположена защита (ЗНЗ)

Серия от изменения 02

ОВ L 232, 30.8.2008 г., стр. 13

N2, N3, O3, O4

61

Товарни превозни средства по отношение на техните външни издатини пред задния панел на кабината

Допълнение 1 към първоначалната версия на правилото

ОВ L 164, 30.6.2010 г., стр. 1

N

66

Якост на надстройката на пътнически превозни средства с голям капацитет

Серия от изменения 02

ОВ L 84, 30.3.2011 г., стр. 1

M2, M3

67

Моторни превозни средства, използващи втечнени нефтени газове

Допълнение 7 към серия от изменения 01

ОВ L 72, 14.3.2008 г., стр. 1

M, N

73

Странична защита на товарни превозни средства

Допълнение 1 към първоначалната версия на правилото

ОВ L 120, 13.5.2010 г., стр. 49

N2, N3, O3, O4

77

Светлинни устройства за паркиране за моторни превозни средства

Допълнение 12 към първоначалната версия на правилото

ОВ L 130, 28.5.2010 г., стр. 1

M, N

79

Кормилна уредба

Допълнение 3 към серия от изменения 01

ОВ L 137, 27.5.2008 г., стр. 25

M, N, O

80

Седалки за големи пътнически превозни средства

Допълнение 3 към серия от изменения 01

Поправка 1 към серия от изменения 01

ОВ L 164, 30.6.2010 г., стр. 18

M2, M3

87

Дневни светлини за моторни превозни средства

Допълнение 14 към първоначалната версия на правилото

Поправка 1 към преработка 2

ОВ L 164, 30.6.2010 г., стр. 46

M, N

89

Ограничение на максималната скорост на превозните средства

Допълнение 1 към първоначалната версия на правилото

ОВ L 158, 19.6.2007 г., стр. 1

M, N

90

Резервни комплекти спирачни накладки и накладки за барабанни спирачки за моторни превозни средства и техните ремаркета

Допълнение 11 към серия от изменения 01

ОВ L 130, 28.5.2010 г., стр. 19

M, N, O

91

Странични габаритни светлини за моторни превозни средства и техните ремаркета

Допълнение 11 към първоначалната версия на правилото

ОВ L 164, 30.6.2010 г., стр. 69

M, N, O

93

Предни нискоразположени защитни устройства (ПНРЗУ) и тяхното монтиране; предна нискоразположена защита (ПНРЗ)

Първоначална версия на правилото

ОВ L 185, 17.7.2010 г., стр. 56

N2, N3

94

Защита на пътниците в случай на челен удар

Допълнение 3 към серия от изменения 01

Поправка 2 към серия от изменения 01

Поправка 1 към преработка 1

ОВ L 130, 28.5.2010 г., стр. 5

M1

95

Защита на пътниците в случай на страничен удар

Допълнение 1 към серия от изменения 02

ОВ L 313, 30.11.2007 г., стр. 1

M1, N1

97

Алармени системи за превозни средства (АСПС)

Преработка 1 — Изменение 1

ОВ L 351, 30.12.2008 г., стр. 1

M1, N1

98

Фарове за моторни превозни средства, снабдени с газоразрядни светлинни източници

Допълнение 13 към първоначалната версия на правилото

ОВ L 164, 30.6.2010 г., стр. 92

M, N

99

Газоразрядни светлинни източници, предназначени за използване в одобрени газоразрядни лампови устройства на моторни превозни средства

Допълнение 5 към първоначалната версия на правилото

ОВ L 164, 30.6.2010 г., стр. 151

M, N

100

Електробезопасност

Допълнение 1 към първоначалната версия на правилото

Серия от изменения 01

ОВ L 45, 14.2.2009 г., стр. 17

ОВ L 57, 2.3.2011 г., стр. 54

M, N

102

Късо теглително-прикачно устройство (КТПУ); монтиране на одобрен тип КТПУ

Първоначална версия на правилото

ОВ L 351, 30.12.2008 г., стр. 44

N2, N3, O3, O4

105

Превозни средства, предназначени за превоз на опасни товари

Допълнение 1 към серия от изменения 04

ОВ L 230, 31.8.2010 г., стр. 253

N, O

107

Превозни средства от категории M2 и М3

Серия от изменения 03

ОВ L 255, 29.9.2010 г., стр. 1

M2, M3

110

Специални компоненти на моторните превозни средства с двигатели, работещи на сгъстен природен газ (СПГ)

Допълнение 6 към първоначалната версия на правилото

ОВ L 72, 14.3.2008 г., стр. 113

M, N

112

Фарове за моторни превозни средства, които излъчват асиметрична къса светлина и/или дълга светлина, оборудвани с лампи с нажежаема спирала и/или светодиодни модули

Допълнение 12 към първоначалната версия на правилото

ОВ L 230, 31.8.2010 г., стр. 264

M, N

116

Защита на моторните превозни средства срещу неразрешено ползване

Допълнение 2 към първоначалната версия на правилото

ОВ L 164, 30.6.2010 г., стр. 181

M1, N1

118

Горимост на материалите, използвани за изграждането на интериора на някои категории моторни превозни средства

Първоначално правило

ОВ L 177, 10.7.2010 г., стр. 263

M3

121

Местоположение и обозначение на органи за ръчно управление, сигнални лампи и показващи уреди

Допълнение 3 към първоначалната версия на правилото

ОВ L 177, 10.7.2010 г., стр. 290

M, N

122

Отоплителни уредби на превозните средства от категории M, N и O

Допълнение 1 към първоначалната версия на правилото

ОВ L 164, 30.6.2010 г., стр. 231

M, N, O

123

Адаптивни системи предни светлини (AFS) за моторните превозни средства

Допълнение 4 към първоначалната версия на правилото

ОВ L 222, 24.8.2010 г., стр. 1

M, N

125

Поле на видимост

Допълнение 2 към първоначалната версия на правилото

ОВ L 200, 31.7.2010 г., стр. 38

M1


(1)  Правила № 1, 8 и 20 на ИКЕ на ООН не са приложими за ЕО одобрение на типа на новите типове превозни средства.

(2)  Включително, за целите на ЕО одобрение на типа на новите типове превозни средства от категория N1 и за целите на регистрацията, продажбата и пускането в движение на новите превозни средства от категория N1, изискванията към контрола срещу преобръщане и контрола срещу завъртане в завой, установени в приложение 21 към него.

(3)  Включително, за целите на ЕО одобрение на типа на новите типове превозни средства от категории N1 и M1 и за целите на регистрацията, продажбата и пускането в движение на новите превозни средства от категории N1 и M1, изискванията, установени в приложение 9 към него.“


28.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 108/21


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 408/2011 НА КОМИСИЯТА

от 27 април 2011 година

за прилагане на Регламент (ЕО) № 1185/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката за пестициди по отношение на формата за предаване на данни

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1185/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно статистиката за пестициди (1), и по-специално член 5, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1185/2009 се установява нова рамка за произвеждането на съпоставими статистически данни за Европа относно продажбата и употребата на пестициди.

(2)

В съответствие с член 3, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1185/2009 държавите-членки предават статистическите данни в електронна форма в съответствие с подходящия технически формат, който Комисията следва да приеме.

(3)

С цел да се гарантира поверителността на информацията във файла с предаваните данни ще бъде включено обозначение, указващо дали предаваната информация, засягаща веществото, химичния клас, категорията продукти или основната група, е поверителна, или не.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета на Европейската статистическа система,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Държавите-членки предават статистическите данни за пускането на пазара на пестицидите, както е описано в приложение I към Регламент (ЕО) № 1185/2009, като използват формата „Statistical Data and Metadata eXchange“ (SDMX). Данните се предават или се зареждат по електронен път в единната входна точка за данни в Евростат.

Държавите-членки предават изискваните данни в съответствие с техническите спецификации, предоставени от Комисията (Евростат).

Член 2

Техническият формат за предаване на данни на Комисията (Евростат) е описан в приложението към настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 27 април 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 324, 10.12.2009 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Формат за предаване на статистически данни за пускането на пазара на пестициди

Във файловете с предаваните данни се включва следната информация:

Номер

Поле

Забележки

1

Държава

Код алфа-3 (напр. FRA)

2

Година

например 2010

3

Основна група

Кодовете, изброени в приложение III към последното изменение на Регламент (ЕО) № 1185/2009

4

Категории продукти

 

5

Химичен клас

 

6

Вещество

 

7

За полета с номера 3, 4, 5 и 6 — продаденото количество

Изразява се в килограми вещество.

8

За полета с номера 3, 4, 5 и 6 — обозначението за поверителност

Да/не


28.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 108/23


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 409/2011 НА КОМИСИЯТА

от 27 април 2011 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 619/2008 относно откриване на постоянна тръжна процедура за възстановяванията при износ за някои млечни продукти

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1), и по-специално член 161, параграф 3, член 164, параграф 2, буква б) и член 170 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 619/2008 на Комисията (2) се открива постоянна тръжна процедура за възстановяванията при износ на натурално масло на блокове, включено в код на продукта по КН ex ex 0405 10 19 9700, дехидратирано течно масло в съдове, включено в код на продукта по КН ex ex 0405 90 10 9000, и обезмаслено сухо мляко, включено в код на продукта по КН ex ex 0402 10 19 9000, и се установяват правила за процедурата. В частност, той предвижда периодите на тръжна процедура, по време на които могат да бъдат представяни оферти.

(2)

С цел да се отговори по-добре на влошеното състояние на пазара на млякото и млечните продукти в началото на 2009 г., Регламент (ЕО) № 619/2008 бе изменен, за да се предвидят по два периода на тръжна процедура месечно. Значителното подобрение на пазарната ситуация оттогава позволява броят на периодите на тръжна процедура да бъде определен отново на един период месечно.

(3)

Поради това Регламент (ЕО) № 619/2008 следва да бъде съответно изменен.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 619/2008 уводният текст в трета алинея се заменя със следното:

„Всеки период на тръжна процедура приключва в 13,00 часа (брюкселско време) на всеки трети вторник на месеца, със следните изключения:“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 27 април 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 168, 28.6.2008 г., стр. 20.


28.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 108/24


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 410/2011 НА КОМИСИЯТА

от 27 април 2011 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 259/2008 за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета относно публикуването на информация за получателите на средства от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (1), и по-специално член 42, точка 8б от него,

след като се консултира с Европейския надзорен орган по защита на данните,

като има предвид, че:

(1)

В решението си по съединени дела C-92/09 и C-93/09 (2) относно изискването да се публикува информацията, свързана с получателите на средства от земеделски фондове на ЕС, Съдът на Европейския съюз заключи, че публикуването на лични данни, свързани с физически лица, без да се прави разграничение въз основа на релевантни критерии, като периодите, през които те са получавали подобни помощи, честотата или вида и размера на помощите, не е пропорционално. Затова Съдът обяви за невалидни свързаните с него разпоредби. Предвид интереса на физическите лица да бъдат защитени личните им данни е целесъобразно да се предвиди, с оглед съгласуване между различните цели, които преследва изискването за публикуване на информацията за получателите на средства от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), както е предвидено с Регламент (ЕО) № 259/2008 на Комисията (3), това изискване да не се прилага за физическите лица.

(2)

Следователно е целесъобразно от съображения за прозрачност Регламент (ЕО) № 259/2008 да бъде официално изменен в очакване на нов режим, който ще бъде приет от Европейския парламент и Съвета и който ще отчита възраженията на Съда.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по селскостопанските фондове,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Член 1 от Регламент (ЕО) № 259/2008 се изменя, както следва:

1.

Параграф 1 се изменя, както следва:

а)

въвеждащото изречение се заменя със следното:

„1.   Публикацията, посочена в член 44а от Регламент (ЕО) № 1290/2005, съдържа следната информация за юридическите лица бенефициери:“

б)

буква а) се заличава;

в)

букви б) и в) се заменят със следното:

„б)

пълното регистрирано юридическо наименование в случаите, когато получателите са юридически лица със самостоятелна правосубектност по законодателството на съответната държава-членка;

в)

пълното регистрирано наименование на асоциацията или приетото официално наименование в случаите, когато получателите са асоциации от юридически лица без собствена правосубектност;“

2.

Параграф 2 се заменя със следния текст:

„2.   За юридическите лица държавите-членки могат да публикуват по-подробна информация от предвидената в параграф 1.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 27 април 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1.

(2)  Решение на Съда от 9 ноември 2010 г. по съединени дела C-92/09 и C-93/09, Volker und Markus Schecke GbR и Hartmut Eifert/Land Hessen, все още непубликувано в Сборника.

(3)  ОВ L 76, 19.3.2008 г., стр. 28.


28.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 108/26


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 411/2011 НА КОМИСИЯТА

от 27 април 2011 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 28 април 2011 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 27 април 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

JO

74,8

MA

44,1

TN

118,7

TR

86,7

ZZ

81,1

0707 00 05

AL

107,4

EG

152,2

TR

133,0

ZZ

130,9

0709 90 70

MA

78,8

TR

105,8

ZZ

92,3

0709 90 80

EC

33,0

ZZ

33,0

0805 10 20

EG

54,1

IL

71,7

MA

48,8

TN

48,2

TR

78,3

ZZ

60,2

0805 50 10

TR

50,2

ZZ

50,2

0808 10 80

AR

79,0

BR

80,7

CA

111,8

CL

89,5

CN

108,0

MK

50,2

NZ

116,6

US

123,5

ZA

82,0

ZZ

93,5

0808 20 50

AR

84,3

CL

114,4

CN

65,7

ZA

96,4

ZZ

90,2


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


28.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 108/28


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 412/2011 НА КОМИСИЯТА

от 27 април 2011 година

относно издаването на лицензии за внос на ориз в рамките на тарифните квоти, открити за подпериода на месец април 2011 година с Регламент (ЕО) № 327/98

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос (2), и по-специално член 7, параграф 2 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 327/98 на Комисията от 10 февруари 1998 г. за откриване и за начин на управление на някои тарифни квоти при внос на цял и на натрошен ориз (3), и по-специално член 5, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 327/98 открива и определя начина на управление на някои тарифни квоти при внос на цял и на натрошен ориз, разпределени по страни на произход и групирани в множество подпериоди в съответствие с приложение IX към посочения регламент.

(2)

За квотите, предвидени в член 1, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 327/98, вторият подпериод е месец април.

(3)

От предоставената информация съгласно член 8, буква а) от Регламент (ЕО) № 327/98 следва, че за квотата с пореден номер 09.4130 заявленията, подадени през първите десет работни дни на месец април 2011 г. в съответствие с член 4, параграф 1 от посочения регламент, се отнасят за количество, по-голямо от наличното. Поради това следва да се определи до каква степен могат да бъдат издавани лицензии за внос, като се определи коефициентът на разпределение, който ще се прилага към заявените количества за съответната квота.

(4)

От горепосочената информация произлиза също, че за квотите с поредни номера 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 заявленията, подадени през първите десет работни дни на месец април 2011 г. в съответствие с член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 327/98, се отнасят за количество, по-малко от наличното.

(5)

Поради това следва да се определят за квотите с поредни номера 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130 общите налични количества за следващия квотен подпериод в съответствие с член 5, първа алинея от Регламент (ЕО) № 327/98.

(6)

С цел осигуряване на ефикасно управление на процедурата по издаване на лицензии за внос, настоящият регламент следва да влезе в сила непосредствено след публикуването му,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член първи

1.   Заявленията за лицензии за внос на ориз, отнасящи се до квотата с пореден номер 09.4130, посочени в Регламент (ЕО) № 327/98, подадени през първите десет работни дни на месец април 2011 г., са основание за издаването на лицензии за заявените количества, към които се прилага коефициент на разпределение, определен в приложението към настоящия регламент.

2.   Общите налични количества в рамките на квотите с поредни номера 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130, посочени в Регламент (ЕО) № 327/98 за следващия квотен подпериод, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 27 април 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13.

(3)  ОВ L 37, 11.2.1998 г., стр. 5.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Количества за разпределение за подпериода на месец април 2011 г. и налични количества за следващия подпериод, в приложение на Регламент (ЕО) № 327/98

Квота за бланширан или полубланширан ориз с код по КН 1006 30, предвидена в член 1, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 327/98:

Произход

Пореден номер

Коефициент на разпределение за подпериод на месец април 2011 г.

Общи налични количества за подпериода на месец юли 2011 г.

(в kg)

Съединени американски щати

09.4127

 (1)

23 847 531

Тайланд

09.4128

 (1)

11 108 417

Австралия

09.4129

 (1)

713 000

Друг произход

09.4130

0,851981 %

0


(1)  Заявленията покриват количества, по-малки или равни на наличните количества: следователно всички заявления могат да бъдат приети.


ДИРЕКТИВИ

28.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 108/30


ДИРЕКТИВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 2011/56/ЕС НА КОМИСИЯТА

от 27 април 2011 година

за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с оглед включването на ципроконазол като активно вещество и за изменение на Решение 2008/934/ЕО на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (1), и по-специално член 6, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С регламенти (ЕО) № 451/2000 (2) и (ЕО) № 1490/2002 (3) на Комисията се определят подробните правила за изпълнението на втория и третия етап от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО, и се установява списък с активни вещества, които да бъдат оценени с оглед на възможното им включване в приложение I към Директива 91/414/ЕИО. Посоченият списък включва ципроконазол.

(2)

В съответствие с член 11д от Регламент (ЕО) № 1490/2002 нотификаторът оттегли подкрепата си за включването на това активно вещество в приложение I към Директива 91/414/ЕИО в срок от два месеца от получаването на проектодоклада за оценка. В резултат на това беше прието Решение 2008/934/ЕО на Комисията от 5 декември 2008 г. относно невключването на някои активни вещества в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и отнемането на разрешенията за съдържащите ги продукти за растителна защита (4), отнасящо се до невключването на ципроконазол.

(3)

В съответствие с член 6, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО първоначалният нотификатор (наричан по-долу „заявителят“) подаде ново заявление с искане да бъде приложена ускорената процедура, предвидена в членове 14—19 от Регламент (ЕО) № 33/2008 на Комисията от 17 януари 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Директива 91/414/ЕИО на Съвета във връзка с редовна и ускорена процедура за оценката на активни вещества, които са били част от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от същата директива, но не са били включени в приложение I към нея (5).

(4)

Заявлението бе подадено до Ирландия, която е определена за докладваща държава-членка по силата на Регламент (ЕО) № 1490/2002. Установеният срок за ускорената процедура беше спазен. Спецификацията на активното вещество и предвижданите видове употреба са идентични с онези, които са били предмет на Решение 2008/934/ЕО. Посоченото заявление отговаря и на останалите съществени и процедурни изисквания на член 15 от Регламент (ЕО) № 33/2008.

(5)

Ирландия извърши оценка на подадените от заявителя допълнителни данни и изготви допълнителен доклад. На 12 февруари 2010 г. докладът бе предоставен на Европейския орган за безопасност на храните (наричан по-долу „органът“) и на Комисията. Органът сведе допълнителния доклад до знанието на другите държави-членки и на заявителя за предоставяне на становища и препрати получените становища на Комисията. В съответствие с член 20, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 33/2008 и по искане на Комисията, на 8 ноември 2010 г. органът представи пред Комисията заключението си относно ципроконазол (6). Проектодокладът за оценка, допълнителният доклад и заключението на органа бяха разгледани от държавите-членки и от Комисията в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и бяха окончателно приети на 11 март 2011 г. под формата на доклад на Комисията за преглед на ципроконазол.

(6)

От направените различни проучвания е видно, че може да се очаква продуктите за растителна защита, съдържащи ципроконазол, принципно да отговарят на изискванията, определени в член 5, параграф 1, букви а) и б) от Директива 91/414/ЕИО, по-специално по отношение на видовете употреба, разгледани и подробно изложени в доклада на Комисията за преглед. Следователно е целесъобразно ципроконазол да бъде включен в приложение I, за да се гарантира, че във всички държави-членки разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи това активно вещество, могат да се издават в съответствие с разпоредбите на тази директива.

(7)

Без да се засяга това заключение, е целесъобразно да бъде получена допълнителна информация по някои конкретни въпроси. В член 6, параграф 1 от Директива 91/414/ЕИО се предвижда, че включването на дадено вещество в приложение I може да бъде обвързано с определени условия. Поради това е целесъобразно да се изиска от заявителя да предостави информация, която да потвърди токсикологичната значимост на примесите в техническата спецификация, аналитичните методи за мониторинг на ципроконазол в почвата, телесните течности и тъкани, остатъците от триазолни метаболитни деривати (ТМД) в първични култури, ротационни култури и продукти от животински произход, дългосрочния риск за тревопасните бозайници и възможното въздействие от преференциалното разграждане и/или преобразуване на сместа от изомери върху околната среда.

(8)

Следва да се предостави разумен срок преди включването на дадено активно вещество в приложение I, за да се даде възможност на държавите-членки и на заинтересованите страни да се подготвят за произтичащите от това нови изисквания.

(9)

Без да се засягат задълженията, определени с Директива 91/414/ЕИО като последица от включването на дадено активно вещество в приложение I, на държавите-членки следва да се предостави срок от шест месеца след включването, през който да преразгледат съществуващите разрешения за продукти за растителна защита, които съдържат ципроконазол, за да се гарантира, че са изпълнени изискванията, определени с Директива 91/414/ЕИО, по-специално в член 13 от нея, и съответните условия, посочени в приложение I. Държавите-членки следва да изменят, заменят или отнемат по целесъобразност съществуващите разрешения в съответствие с разпоредбите на Директива 91/414/ЕИО. Чрез дерогация от горепосочения срок следва да се предвиди по-дълъг срок за представяне и оценка на пълната документация по приложение III за всеки предвиден вид употреба на всеки продукт за растителна защита в съответствие с единните принципи, установени в Директива 91/414/ЕИО.

(10)

Натрупаният опит от предишни включвания в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на активни вещества, които са били обект на оценка в рамките на Регламент (ЕИО) № 3600/92 на Комисията от 11 декември 1992 г. относно определяне на подробни правила за изпълнението на първия етап от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (7), показа, че е възможно да възникнат трудности при тълкуването на задълженията на притежателите на съществуващи разрешения във връзка с достъпа до данни. Поради това, за да се избегнат допълнителни затруднения, е необходимо да се уточнят задълженията на държавите-членки, особено задължението да се проверява дали притежателят на разрешение може да докаже достъп до документация, която отговаря на изискванията на приложение II към посочената директива. От това уточнение обаче не произтичат нови задължения за държавите-членки или за притежателите на разрешения в сравнение с приетите до настоящия момент директиви за изменение на приложение I.

(11)

Поради това е целесъобразно Директива 91/414/ЕИО да бъде съответно изменена.

(12)

Решение 2008/934/ЕО предвижда невключването на ципроконазол и отнемането на разрешенията за съдържащите го продукти за растителна защита до 31 декември 2011 г. Редът относно ципроконазол в приложението към посоченото решение следва да бъде заличен.

(13)

Поради това е целесъобразно Решение 2008/934/ЕО да бъде съответно изменено.

(14)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение I към Директива 91/414/ЕИО се изменя, както е посочено в приложението към настоящата директива.

Член 2

Редът относно ципроконазол в приложението към Решение 2008/934/ЕО се заличава.

Член 3

Държавите-членки приемат и публикуват не по-късно от 30 ноември 2011 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби и прилагат таблица на съответствието между разпоредбите и настоящата директива.

Те прилагат тези разпоредби считано от 1 декември 2011 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

Член 4

1.   При необходимост до 30 ноември 2011 г. държавите-членки изменят или отнемат в съответствие с Директива 91/414/ЕИО съществуващите разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи ципроконазол като активно вещество.

До тази дата те проверяват по-специално дали са изпълнени условията от приложение I към посочената директива по отношение на ципроконазол, с изключение на условията, определени в част Б от текста за това активно вещество, както и дали притежателят на разрешението разполага с документация, отговаряща на изискванията на приложение II към посочената директива в съответствие с условията на член 13 от нея, или има достъп до такава документация.

2.   Чрез дерогация от разпоредбите на параграф 1 за всеки разрешен продукт за растителна защита, който съдържа ципроконазол като единствено или едно от няколко активни вещества, всички от които са изброени в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, най-късно до 31 май 2011 г. държавите-членки извършват повторна оценка на продукта съгласно единните принципи, предвидени в приложение VI към Директива 91/414/ЕИО, въз основа на документация, отговаряща на изискванията на приложение III към посочената директива, и като вземат предвид част Б от текста в приложение I към посочената директива относно ципроконазол. Въз основа на тази оценка те определят дали продуктът отговаря на условията, посочени в член 4, параграф 1, букви б), в), г) и д) от Директива 91/414/ЕИО.

След като това бъде извършено, държавите-членки:

а)

за продукт, съдържащ ципроконазол като единствено активно вещество, при необходимост изменят или отнемат разрешението не по-късно от 31 май 2015 г.; или

б)

за продукт, съдържащ ципроконазол като едно от няколко активни вещества, при необходимост изменят или отнемат разрешението до 31 май 2015 г. или до датата, определена за такова изменение или отнемане в съответната директива или директиви, с която/които съответното вещество или вещества са добавени в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, в зависимост от това коя от двете дати е по-късна.

Член 5

Настоящата директива влиза в сила на 1 юни 2011 г.

Член 6

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 27 април 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 55, 29.2.2000 г., стр. 25.

(3)  ОВ L 224, 21.8.2002 г., стр. 23.

(4)  ОВ L 333, 11.12.2008, p. 11.

(5)  ОВ L 15, 18.1.2008 г., стр. 5.

(6)  Европейски орган за безопасност на храните; заключение относно партньорската проверка на оценката на риска от пестициди за активното вещество ципроконазол. EFSA Journal (бюлетин на ЕОБХ) 2010; 8(11):1897. [73 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1897. Публикувано онлайн на адрес: www.efsa.europa.eu.

(7)  ОВ L 366, 15.12.1992 г., стр. 10.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Следният текст се добавя в края на таблицата в приложение I към Директива 91/414/ЕИО:

Популярно наименование, идентификационни номера

Наименование по IUPAC

Чистота (1)

Влизане в сила

Изтичане срока на включването

Специални разпоредби

„358

Ципроконазол

CAS №: 94361-06-5

CIPAC №: 600

(2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-хлорфенил)-3-циклопропил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-ол

≥ 940 g/kg

1 юни 2011 г.

31 май 2021 г.

ЧАСТ A

Могат да бъдат разрешени единствено употреби като фунгицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, следва да се отчитат заключенията в доклада за преглед на ципроконазол, по-специално неговите допълнения I и II, в окончателния им вид, изготвен от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 11 март 2011 г.

В тази цялостна оценка държавите-членки следва да обърнат особено внимание на:

а)

хранителната експозиция на потребителите на остатъци от триазолни метаболитни деривати (ТМД);

б)

риска за водните организми.

Условията за употреба трябва да включват целесъобразни мерки за намаляване на риска.

Засегнатите държави-членки изискват да бъде предоставена информация, която да потвърди:

а)

токсикологичната значимост на примесите в техническата спецификация;

б)

аналитичните методи за мониторинг на ципроконазол в почвата, телесните течности и тъкани;

в)

остатъците от триазолни метаболитни деривати (ТМД) в първични култури, ротационни култури и продукти от животински произход;

г)

дългосрочния риск за тревопасните бозайници;

д)

възможното въздействие от преференциалното разграждане и/или преобразуване на сместа от изомери върху околната среда.

Засегнатите държави-членки гарантират, че заявителят ще предостави на Комисията информацията по буква а) до 1 декември 2011 г.; информацията по букви б), в) и г) до 31 май 2013 г. и информацията по буква д) до две години след приемането на специални насоки.“


(1)  Допълнителни данни за идентичността и спецификацията на активното вещество са посочени в доклада за преглед.


28.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 108/34


ДИРЕКТИВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 2011/57/ЕС НА КОМИСИЯТА

от 27 април 2011 година

за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с оглед включването на флуометурон като активно вещество и за изменение на Решение 2008/934/ЕО на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (1), и по-специално член 6, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С регламенти (ЕО) № 451/2000 (2) и (ЕО) № 1490/2002 (3) на Комисията се определят подробните правила за изпълнението на втория и третия етап от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО, и се установява списък с активни вещества, които да бъдат оценени с оглед на възможното им включване в приложение I към Директива 91/414/ЕИО. Посоченият списък включва флуометурон.

(2)

В съответствие с член 11д от Регламент (ЕО) № 1490/2002 нотификаторите оттеглиха подкрепата си за включването на това активно вещество в приложение I към Директива 91/414/ЕИО в срок от два месеца от получаването на проектодоклада за оценка. В резултат на това беше прието Решение 2008/934/ЕО на Комисията от 5 декември 2008 г. относно невключването на някои активни вещества в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и отнемането на разрешенията за съдържащите ги продукти за растителна защита (4), отнасящо се до невключването на флуометурон.

(3)

В съответствие с член 6, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО първоначалните нотификатори (наричани по-долу „заявителите“) подадоха ново заявление с искане да бъде приложена ускорената процедура, предвидена в членове 14—19 от Регламент (ЕО) № 33/2008 на Комисията от 17 януари 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Директива 91/414/ЕИО на Съвета във връзка с редовна и ускорена процедура за оценката на активни вещества, които са били част от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от същата директива, но не са били включени в приложение I към нея (5).

(4)

Заявлението бе подадено до Гърция, която е определена за докладваща държава-членка по силата на Регламент (ЕО) № 1490/2002. Установеният срок за ускорената процедура беше спазен. Спецификацията на активното вещество и предвижданите видове употреба са идентични с онези, които са били предмет на Решение 2008/934/ЕО. Посоченото заявление отговаря и на останалите съществени и процедурни изисквания на член 15 от Регламент (ЕО) № 33/2008.

(5)

Гърция извърши оценка на подадените от заявителите допълнителни данни и изготви допълнителен доклад. На 27 януари 2010 г. докладът бе предоставен на Европейския орган за безопасност на храните (наричан по-долу „органът“) и на Комисията. Органът сведе допълнителния доклад до знанието на другите държави-членки и на заявителя за предоставяне на становища и препрати получените становища на Комисията. В съответствие с член 20, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 33/2008 и по искане на Комисията на 14 декември 2010 г. органът представи пред Комисията заключението си относно флуометурон (6). Проектодокладът за оценка, допълнителният доклад и заключението на органа бяха разгледани от държавите-членки и от Комисията в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и бяха окончателно приети на 11 март 2011 г. под формата на доклад на Комисията за преглед на флуометурон.

(6)

От направените различни проучвания е видно, че може да се очаква продуктите за растителна защита, съдържащи флуометурон, принципно да отговарят на изискванията, определени в член 5, параграф 1, букви а) и б) от Директива 91/414/ЕИО, по-специално по отношение на видовете употреба, разгледани и подробно изложени в доклада на Комисията за преглед. Следователно е целесъобразно флуометурон да бъде включен в приложение I, за да се гарантира, че във всички държави-членки разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи това активно вещество, могат да се издават в съответствие с разпоредбите на тази директива.

(7)

Без да се засяга това заключение, е целесъобразно да бъде получена допълнителна информация по някои конкретни въпроси. В член 6, параграф 1 от Директива 91/414/ЕИО се предвижда, че включването на дадено вещество в приложение I може да бъде обвързано с определени условия. Поради това е целесъобразно да се изиска от заявителите да предоставят информация, която да потвърди токсикологичните свойства на растителния метаболит трифлуороцетна киселина и аналитичните методи за мониторинг на флуометурон във въздуха, както и на почвения метаболит трифлуорметиланилин в почвата и водата. В случай че флуометурон бъде класифициран по Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета (7) под предупреждението „Предполага се, че причинява рак“, засегнатите държави-членки следва да изискат представяне на допълнителна информация, която да потвърди значението на почвените метаболити десметил-флуометурон и трифлуорметиланилин за подпочвените води.

(8)

Следва да се предостави разумен срок преди включването на дадено активно вещество в приложение I, за да се даде възможност на държавите-членки и на заинтересованите страни да се подготвят за произтичащите от това нови изисквания.

(9)

Без да се засягат задълженията, определени с Директива 91/414/ЕИО като последица от включването на дадено активно вещество в приложение I, на държавите-членки следва да се предостави срок от шест месеца след включването, през който да преразгледат съществуващите разрешения за продукти за растителна защита, които съдържат флуометурон, за да се гарантира, че са изпълнени изискванията, определени с Директива 91/414/ЕИО, по-специално в член 13 от нея, и съответните условия, посочени в приложение I. Държавите-членки следва да изменят, заменят или отнемат по целесъобразност съществуващите разрешения в съответствие с разпоредбите на Директива 91/414/ЕИО. Чрез дерогация от горепосочения срок следва да се предвиди по-дълъг срок за представяне и оценка на пълната документация по приложение III за всеки предвиден вид употреба на всеки продукт за растителна защита в съответствие с единните принципи, установени в Директива 91/414/ЕИО.

(10)

Натрупаният опит от предишни включвания в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на активни вещества, които са били обект на оценка в рамките на Регламент (ЕИО) № 3600/92 на Комисията от 11 декември 1992 г. относно определяне на подробни правила за изпълнението на първия етап от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (8), показа, че е възможно да възникнат трудности при тълкуването на задълженията на притежателите на съществуващи разрешения във връзка с достъпа до данни. Поради това, за да се избегнат допълнителни затруднения, е необходимо да се уточнят задълженията на държавите-членки, особено задължението да се проверява дали притежателят на разрешение може да докаже достъп до документация, която отговаря на изискванията на приложение II към посочената директива. От това уточнение обаче не произтичат нови задължения за държавите-членки или за притежателите на разрешения в сравнение с приетите до настоящия момент директиви за изменение на приложение I.

(11)

Поради това е целесъобразно Директива 91/414/ЕИО да бъде съответно изменена.

(12)

Решение 2008/934/ЕО предвижда невключването на флуометурон и отнемането на разрешенията за съдържащите го продукти за растителна защита до 31 декември 2011 г. Редът относно флуометурон в приложението към посоченото решение следва да бъде заличен.

(13)

Поради това е целесъобразно Решение 2008/934/ЕО да бъде съответно изменено.

(14)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение I към Директива 91/414/ЕИО се изменя, както е посочено в приложението към настоящата директива.

Член 2

Редът относно флуометурон в приложението към Решение 2008/934/ЕО се заличава.

Член 3

Държавите-членки приемат и публикуват не по-късно от 30 ноември 2011 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби и прилагат таблица на съответствието между разпоредбите и настоящата директива.

Те прилагат тези разпоредби считано от 1 декември 2011 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите- членки.

Член 4

1.   При необходимост до 30 ноември 2011 г. държавите-членки изменят или отнемат в съответствие с Директива 91/414/ЕИО съществуващите разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи флуометурон като активно вещество.

До тази дата те проверяват по-специално дали са изпълнени условията от приложение I към посочената директива по отношение на флуометурон, с изключение на условията, определени в част Б от текста за това активно вещество, както и дали притежателят на разрешението разполага с документация, отговаряща на изискванията на приложение II към посочената директива в съответствие с условията на член 13 от нея, или има достъп до такава документация.

2.   Чрез дерогация от разпоредбите на параграф 1 за всеки разрешен продукт за растителна защита, който съдържа флуометурон като единствено или едно от няколко активни вещества, всички от които са изброени в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, най-късно до 31 май 2011 г. държавите-членки извършват повторна оценка на продукта съгласно единните принципи, предвидени в приложение VI към Директива 91/414/ЕИО, въз основа на документация, отговаряща на изискванията на приложение III към посочената директива, и като вземат предвид част Б от текста в приложение I към посочената директива относно флуометурон. Въз основа на тази оценка те определят дали продуктът отговаря на условията, посочени в член 4, параграф 1, букви б), в), г) и д) от Директива 91/414/ЕИО.

След като това бъде извършено, държавите-членки:

а)

за продукт, съдържащ флуометурон като единствено активно вещество, при необходимост изменят или отнемат разрешението не по-късно от 31 май 2015 г.; или

б)

за продукт, съдържащ флуометурон като едно от няколко активни вещества, при необходимост изменят или отнемат разрешението до 31 май 2015 г. или до датата, определена за такова изменение или отнемане в съответната(ите) директива(и), с която(ито) съответното(ите) вещество(а) е/са добавено(и) в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, в зависимост от това коя от двете дати е по-късна.

Член 5

Настоящата директива влиза в сила на 1 юни 2011 г.

Член 6

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 27 април 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 55, 29.2.2000 г., стр. 25.

(3)  ОВ L 224, 21.8.2002 г., стр. 23.

(4)  ОВ L 333, 11.12.2008 г., стр. 11.

(5)  ОВ L 15, 18.1.2008 г., стр. 5.

(6)  Европейски орган за безопасност на храните. Заключение относно партньорската проверка на оценката на риска от пестициди за активното вещество флуометурон. EFSA Journal (бюлетин на ЕОБХ) 2011;9(1):1958. [54 стр.] doi:10.2903/j.efsa.2011.1958. Публикувано онлайн на адрес: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.

(7)  ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 366, 15.12.1992 г., стр. 10.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В края на таблицата в приложение I към Директива 91/414/ЕИО се добавя следният текст:

Популярно наименование, идентификационни номера

Наименование по IUPAC

Чистота (1)

Влизане в сила

Изтичане срока на включването

Специални разпоредби

„343

Флуометурон

CAS №: 2164-17-2

CIPAC №: 159

1,1-диметил-3-(α,α,α-трифлуор-м-толил)урея

≥ 940 g/kg

1 юни 2011 г.

31 май 2021 г.

ЧАСТ A

Могат да бъдат разрешени единствено употреби като хербицид при памука.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, следва да се отчитат заключенията в доклада за преглед на флуометурон, по-специално допълнения I и II към него, в окончателния им вид, изготвен от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 11 март 2011 г.

В тази цялостна оценка държавите-членки трябва да:

а)

обърнат особено внимание на безопасността на операторите и работниците и да гарантират, че условията за употреба предвиждат използването на подходящи лични предпазни средства;

б)

обърнат особено внимание на опазването на подпочвените води, когато активното вещество се прилага в региони, уязвими по отношение на почвените и/или климатичните условия; те трябва да гарантират, че условията на разрешението предвиждат мерки за намаляване на риска и задължение за провеждането на целесъобразни мониторингови програми, които да установят потенциално излужване на флуометурон и на почвените метаболити десметил-флуометурон и трифлуорметиланилин;

в)

обърнат особено внимание на риска за нецелевите макроорганизми в почвата, различни от земни червеи, и нецелевите растения, както и да гарантират, че условията на разрешението предвиждат целесъобразни мерки за намаляване на риска.

Засегнатите държави-членки гарантират, че заявителите ще предоставят на Комисията информация, която да потвърди:

а)

токсикологичните свойства на растителния метаболит трифлуороцетна киселина;

б)

аналитичните методи за мониторинг на флуометурон във въздуха;

в)

аналитичните методи за мониторинг на почвения метаболит трифлуорметиланилин в почвата и водата;

г)

значението на почвените метаболити десметил-флуометурон и трифлуорметиланилин за подпочвените води, ако флуометурон бъде класифициран по Регламент (ЕО) № 1272/2008 под предупреждението „Предполага се, че причинява рак“.

Засегнатите държави-членки гарантират, че заявителите ще предоставят на Комисията информацията по букви а), б) и в) до 31 март 2013 г., а информацията по буква г) шест месеца след нотифициране на решението за класификация на флуометурон.“


(1)  Допълнителни данни за идентичността и спецификацията на активното вещество са посочени в доклада за преглед.