ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2011.102.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 102

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
16 април 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 370/2011 на Съвета от 11 април 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 215/2008 относно Финансовия регламент, приложим за 10-ия Европейски фонд за развитие, по отношение на Европейската служба за външна дейност

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 371/2011 на Комисията от 15 април 2011 година относно разрешителното за диметилглицин натриева сол като фуражна добавка за пилета за угояване (притежател на разрешителнотo Taminco N.V.) ( 1 )

6

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 372/2011 на Комисията от 15 април 2011 година за определяне на количествените ограничения за износ на извънквотна захар и изоглюкоза до края на пазарната 2011/2012 година

8

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 373/2011 на Комисията от 15 април 2011 година относно разрешителното за препарат от Clostridium butyricum FERM-BP 2789 като фуражна добавка за второстепенни видове птици, с изключение на птици носачки, отбити прасенца и второстепенни видове животни от рода на свинете (отбити) и за изменение на Регламент (ЕО) № 903/2009 (притежател на разрешителното Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd., представляван от Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.) ( 1 )

10

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 374/2011 на Комисията от 11 април 2011 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Farina di castagne della Lunigiana (ЗНП)]

13

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 375/2011 на Комисията от 11 април 2011 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Formaggella del Luinese (ЗНП)]

15

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 376/2011 на Комисията от 15 април 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

17

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 377/2011 на Комисията от 15 април 2011 година относно продажните цени на зърнени култури за десетите индивидуални покани за търг в рамките на тръжните процедури, открити с Регламент (ЕС) № 1017/2010

19

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 378/2011 на Комисията от 15 април 2011 година относно определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 16 април 2011 година

21

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива за изпълнение 2011/47/ЕС на Комисията от 15 април 2011 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с оглед включването на алуминиев сулфат като активно вещество и за изменение на Решение 2008/941/ЕО на Комисията ( 1 )

24

 

*

Директива за изпълнение 2011/48/ЕС на Комисията от 15 април 2011 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с оглед включването на бромадиолон като активно вещество и за изменение на Решение 2008/941/ЕО на Комисията ( 1 )

28

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2011/243/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 11 април 2011 година за назначаване на член от Италия в Комитета на регионите

32

 

 

2011/244/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 15 април 2011 година за изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на някои разходи, направени от държавите-членки в рамките на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА), секция Гарантиране, на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (нотифицирано под номер C(2011) 2517)

33

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) № 84/2011 на Съвета от 31 януари 2011 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки срещу президента Лукашенко и някои длъжностни лица на Беларус (ОВ L 28, 2.2.2011 г.)

44

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 891/2009 на Комисията от 25 септември 2009 година за откриване и управление на някои тарифни квоти на Общността в сектора на захарта (ОВ L 254, 26.9.2009 г.)

44

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

16.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 102/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 370/2011 НА СЪВЕТА

от 11 април 2011 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 215/2008 относно Финансовия регламент, приложим за 10-ия Европейски фонд за развитие, по отношение на Европейската служба за външна дейност

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 217 от него,

като взе предвид Споразумението за партньорство между членовете на групата страни от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 г. (1), последно изменено в Уагадугу, Буркина Фасо на 22 юни 2010 г. (2),

като взе предвид Вътрешното споразумение между представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно финансирането на помощта от Общността по финансовата рамка за периода 2008—2013 г. в съответствие със Споразумението за партньорство АКТБ и ЕО и относно разпределянето на финансовата помощ за отвъдморските страни и територии, по отношение на които се прилага четвърта част от Договора за ЕО (3) (наричано по-нататък „Вътрешното споразумение“), и по-специално член 10, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид становището на Сметната палата (4),

след консултация с Европейската инвестиционна банка,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 215/2008 на Съвета (5) установява реда и условията за набирането и финансовото изпълнение на ресурсите на 10-ия Европейски фонд за развитие (наричан по-нататък „ЕФР“).

(2)

С Договора от Лисабон се създава Европейска служба за външна дейност (наричана по-нататък „ЕСВД“). За да се вземе предвид създаването на ЕСВД, Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (6) (наричан по-нататък „Финансовият регламент“), бе изменен с Регламент (ЕС, Евратом) № 1081/2010 на Европейския парламент и на Съвета (7). Необходимо е Регламент (ЕО) № 215/2008 да бъде изменен с цел да се осигури надеждна правна рамка за усвояването на ЕФР и да се отразят създаването на ЕСВД и измененията на Финансовия регламент.

(3)

Съгласно Решение 2010/427/ЕС на Съвета от 26 юли 2010 г. за определяне на организацията и функционирането на Европейската служба за външна дейност (8) ЕСВД е служба sui generis и следва да се третира като институция за целите на Финансовия регламент.

(4)

В Договора за функционирането на Европейския съюз е предвидено делегациите на Комисията да станат част от ЕСВД като делегации на Съюза. Необходимо е да се осигури непрекъснатостта на дейността на делегациите на Съюза, и по-конкретно непрекъснатостта и ефективността на управлението на ресурсите на ЕФР от делегациите. Ето защо Комисията следва да бъде оправомощена да делегира вторично правомощията си за изпълнение на ресурсите на ЕФР на ръководителите на делегациите на Съюза, които са част от ЕСВД като отделна институция. Оправомощените разпоредители с бюджетни кредити следва да продължат да отговарят за определянето на структурата на системите за вътрешно управление и контрол, а ръководителите на делегациите на Съюза следва да отговарят за създаването и функционирането по подходящ начин на системите за вътрешно управление и контрол и за управлението на средствата и на операциите, осъществявани в техните делегации. За тази цел те следва да докладват два пъти годишно. Уместно е да се предвиди разпоредба за оттегляне на делегирането в съответствие с приложимите към Комисията правила.

(5)

С цел спазването на принципа на добро финансово управление, когато действат като вторично оправомощени разпоредители с бюджетни кредити на Комисията, ръководителите на делегациите на Съюза следва да прилагат правилата на Комисията и за тях следва да са приложими същите отговорности, задължения и изисквания за отчетност като за всички други вторично оправомощени разпоредители с бюджетни кредити на Комисията. За тези цели те следва да се обръщат към Комисията като към своя институция.

(6)

Предвид факта, че за целите на Финансовия регламент ЕСВД следва да се третира като институция, в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност за ЕСВД следва да се прилагат изцяло процедурите, предвидени в членове 142, 143 и 144 от Регламент (ЕО) № 215/2008. ЕСВД следва да сътрудничи изцяло на институциите, които участват в процедурата по освобождаване от отговорност, и да осигурява, ако е подходящо, всякаква необходима допълнителна информация, включително чрез присъствие на заседания на съответните органи. В съответствие с член 2 от Регламент (ЕО) № 215/2008 Комисията следва да продължи да отговаря за изпълнението на ресурсите на ЕФР, включително и за ресурсите на ЕФР, изпълнявани от ръководителите на делегациите на Съюза, които са вторично оправомощени разпоредители с бюджетни кредити. За да може Комисията да изпълнява отговорностите си, ръководителите на делегациите на Съюза следва да ѝ предоставят необходимата информация. Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (наричан по-нататък „върховният представител“) следва да бъде информиран едновременно с нея и следва да улеснява сътрудничеството между делегациите на Съюза и службите на Комисията. Предвид новостта на тази структура е необходимо да се прилагат разпоредби с високи стандарти по отношение на прозрачността и бюджетната и финансовата отчетност.

(7)

Разпоредителят с бюджетни кредити на Комисията продължава да носи отговорността за изпълнението на ресурсите на ЕФР като цяло, включително за счетоводните операции, свързани с ресурси на ЕФР, които са предмет на вторично делегиране на ръководителите на делегациите на Съюза.

(8)

За да се осигурят съгласуваността и равното третиране на вторично оправомощените разпоредители с бюджетни кредити, които са служители на ЕСВД, и тези, които са служители на Комисията, както и да се осигури надлежното информиране на Комисията, специализираният орган за разглеждане на финансови нередности на Комисията следва да отговаря и за разглеждане на нередностите в ЕСВД в случаите, в които Комисията е делегирала вторично изпълнителни правомощия на ръководителите на делегациите на Съюза. Въпреки това, за да се запази връзката между отговорността за финансовото управление и дисциплинарното производство, Комисията следва да има правото да изисква от върховния представител да образува производство, ако специализираният орган установи нередности, свързани с правомощията на Комисията, които са вторично делегирани на ръководителите на делегациите на Съюза. В такива случаи върховният представител следва да предприеме подходящи действия съгласно Правилника за длъжностните лица.

(9)

За да се гарантира ефективен и ефикасен вътрешен контрол, по отношение на ръководителите на делегациите на Съюза следва да могат да се упражняват правомощията за проверка на вътрешния одитор на Комисията във връзка с вторично делегираното им финансово управление.

(10)

С цел обезпечаване на демократичния контрол на изпълнението на ресурсите на ЕФР ръководителите на делегациите следва да представят декларация за достоверност, както и доклад, съдържащ информация за ефикасността и ефективността на системите за вътрешно управление и контрол в делегациите им, както и за управлението на вторично делегираните им операции. Докладите на ръководителите на делегациите на Съюза следва да се прилагат към годишния доклад за дейността на оправомощения разпоредител с бюджетни кредити и да се предоставят на разположение на Европейския парламент и на Съвета.

(11)

Следователно Регламент (ЕО) № 215/2008 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 215/2008 се изменя, както следва:

1.

В член 14, параграф 3 първа алинея се заменя със следното:

„3.   Комисията предоставя по подходящ начин информацията, с която разполага относно бенефициерите на получени от ЕФР средства, когато ресурсите на ЕФР се изпълняват централизирано и пряко от нейните служби или от делегациите на Съюза съгласно член 17, втора алинея, и информацията за бенефициерите на средства, предоставена от субектите с делегирани задачи по изпълнението на бюджета съгласно други режими на управление.“

2.

В член 17 се добавят следните алинеи:

„Комисията може обаче да делегира своите правомощия за изпълнение на ресурсите на ЕФР на ръководителите на делегациите на Съюза. Същевременно тя информира върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (наричан по-нататък „върховният представител“) за това. Когато ръководителите на делегациите на Съюза действат като вторично оправомощени разпоредители с бюджетни кредити, те прилагат правилата на Комисията за изпълнението на ресурсите на ЕФР и за тях са приложими същите отговорности, задължения и изисквания за отчетност като за всички други вторично оправомощени разпоредители с бюджетни кредити.

Комисията може да оттегли това делегиране в съответствие със своите собствени правила.

За целите на втора алинея върховният представител взема необходимите мерки за улесняване на сътрудничеството между делегациите на Съюза и службите на Комисията.

Съгласно член 6 от Вътрешното споразумение между Комисията и Европейската служба за външна дейност (наричана по-нататък „ЕСВД“) могат да бъдат договорени подробни правила с цел улесняване на изпълнението от страна на делегациите на Съюза на ресурсите, предвидени за разходи за подкрепа, свързани с ЕФР. Тези правила не могат да съдържат дерогации от разпоредбите на настоящия регламент.“

3.

В член 25, параграф 1 първа алинея се заменя със следното:

„1.   Когато Комисията изпълнява ресурсите на ЕФР централизирано, задачите по изпълнението се осъществяват пряко от нейните служби или от делегациите на Съюза в съответствие с член 17, втора алинея, или непряко — в съответствие с параграфи 2, 3 и 4 от настоящия член и членове 26—29.“

4.

В член 32 се добавя следният параграф:

„5.   Когато ръководителите на делегациите на Съюза действат като вторично оправомощени разпоредители с бюджетни кредити в съответствие с член 17, втора алинея, те са подчинени на Комисията като на институция, отговаряща за определянето, изпълнението, контрола и оценяването на техните задачи и отговорности като вторично оправомощени разпоредители с бюджетни кредити. Същевременно Комисията информира върховния представител за това.“

5.

В член 38, втора алинея се добавя следното изречение:

„Годишните доклади за дейността на оправомощените разпоредители с бюджетни кредити се предоставят и на Европейския парламент и Съвета.“

6.

Вмъква се следният член:

„Член 38а

1.   Когато ръководителите на делегациите на Съюза действат като вторично оправомощени разпоредители с бюджетни кредити в съответствие с член 17, втора алинея, те си сътрудничат тясно с Комисията с цел правилното изпълнение на средствата, за да се гарантират по-специално законосъобразността и правомерността на финансовите операции, спазването на принципа на добро финансово управление при управлението на средствата и ефективната защита на финансовите интереси на Съюза.

За тази цел те вземат необходимите мерки за предотвратяване на ситуациите, които могат да засегнат отговорността на Комисията за изпълнението на вторично делегираните им ресурси на ЕФР, както и на конфликтите на приоритети с възможно отражение върху изпълнението на вторично делегираните им задачи по финансовото управление.

При възникване на посочените във втора алинея ситуации или конфликти ръководителите на делегациите на Съюза незабавно уведомяват за това отговорните генерални директори на Комисията и на ЕСВД. Тези генерални директори предприемат подходящи коригиращи мерки.

2.   Ако ръководителите на делегации на Съюза се намират в някоя от посочените в член 37, параграф 4 ситуации, те отнасят случая към специализирания орган за разглеждане на финансови нередности, създаден съгласно член 54, параграф 3. В случаи на незаконни дейности, измама или корупция, които могат да увредят интересите на Съюза, те информират за това органите и структурите, предвидени в приложимото законодателство.

3.   Ръководителите на делегациите на Съюза, действащи като вторично оправомощени разпоредители с бюджетни кредити в съответствие с член 17, втора алинея, докладват на своя оправомощен разпоредител с бюджетни кредити, така че той да може да отрази докладите им в своя годишен доклад за дейността, посочен в член 38. Докладите на ръководителите на делегациите на Съюза съдържат информация за ефикасността и ефективността на системите за вътрешно управление и контрол, въведени в делегациите им, както и за управлението на вторично делегираните им операции, и включват декларация за достоверност съгласно член 54, параграф 2а. Докладите се прилагат към годишния доклад за дейността на оправомощения разпоредител с бюджетни кредити и се предоставят на разположение на Европейския парламент и Съвета, като при необходимост се отчита поверителният им характер.

Ръководителите на делегации на Съюза сътрудничат изцяло на институциите, участващи в процедурата по освобождаване от отговорност, и предоставят, в зависимост от случая, всякаква необходима допълнителна информация. В този контекст може да им бъде поискано да присъстват на заседания на съответните органи и да подпомагат оправомощения разпоредител с бюджетни кредити.

4.   Ръководителите на делегациите на Съюза, действащи като вторично оправомощени разпоредители с бюджетни кредити в съответствие с член 17, втора алинея, отговарят на всички искания на оправомощения разпоредител с бюджетни кредити по негово собствено искане или — в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност, по искане на Европейския парламент.

5.   Комисията следи вторичното делегиране на правомощия да не засяга по отрицателен начин процедурата по освобождаване от отговорност, в съответствие с членове 142, 143 и 144.“

7.

В член 39, параграф 1 се добавя следната алинея:

„Счетоводителят продължава да носи отговорността за изпълнението на ресурсите на ЕФР като цяло, включително за счетоводните операции, свързани с ресурси на ЕФР, които са предмет на вторично делегиране на ръководителите на делегациите на Съюза.“

8.

Член 54 се изменя, както следва:

а)

вмъква се следният параграф:

„2а.   При вторично делегиране на ръководителите на делегациите на Съюза оправомощеният разпоредител с бюджетни кредити отговаря за определянето на структурата на въведените системи за вътрешно управление и контрол и за тяхната ефикасност и ефективност. Ръководителите на делегациите на Съюза отговарят за създаването и функционирането на тези системи по подходящ начин в съответствие с инструкциите на оправомощения разпоредител с бюджетни кредити и за управлението на средствата и на операциите, осъществявани в делегациите на Съюза под тяхна отговорност. Преди да поемат изпълнението на функциите си, те трябва да завършат специални курсове на обучение, свързано със задачите и отговорностите на разпоредителите с бюджетни кредити и изпълнението на ресурсите на ЕФР в съответствие с член 37, параграф 3.

Ръководителите на делегациите на Съюза докладват в съответствие с член 38а, параграф 3 относно отговорностите си по първа алинея от настоящия параграф.

Всяка година ръководителите на делегациите на Съюза представят на оправомощения разпоредител с бюджетни кредити декларация за достоверност относно въведените в делегациите им системи за вътрешно управление и контрол, както и относно управлението на вторично делегираните им операции и резултатите от тях, за да може разпоредителят с бюджетни кредити да изготви своята декларация за достоверност, както е предвидено в член 38.“

б)

добавя се следният параграф:

„4.   Когато ръководителите на делегациите на Съюза действат като вторично оправомощени разпоредители с бюджетни кредити в съответствие с член 17, втора алинея, специализираният орган за разглеждане на финансови нередности, създаден от Комисията съгласно параграф 3 от настоящия член, е компетентен да разглежда случаи по същия параграф 3.

Ако открие проблеми, свързани с функционирането на системата, органът изпраща доклад с препоръки до разпоредителя с бюджетни кредити, върховния представител и оправомощения разпоредител с бюджетни кредити, при условие че последният не е свързан с проблема, както и до вътрешния одитор.

Въз основа на становището на този орган Комисията може да поиска от върховния представител в качеството си на орган по назначаването да образува производство за осъществяване на дисциплинарна или имуществена отговорност срещу вторично оправомощените разпоредители с бюджетни кредити, ако нередностите се отнасят до правомощия на Комисията, които са им вторично делегирани. В такива случаи върховният представител ще предприеме подходящи действия съгласно Правилника за длъжностните лица с цел изпълнение на решенията за дисциплинарни наказания и/или плащането на обезщетение в съответствие с препоръките на Комисията.

Държавите-членки изцяло съдействат на Съюза при осъществяването на отговорност съгласно член 22 от Правилника за длъжностните лица по отношение на временно наети служители, за които се прилага член 2, буква д) от Условията за работа на другите служители на Европейските общности.“

9.

В член 89 се добавя следната алинея:

„За целите на вътрешния одит на ЕСВД по отношение на ръководителите на делегациите на Съюза, действащи като вторично оправомощени разпоредители с бюджетни кредити в съответствие с член 17, втора алинея, могат да бъдат упражнявани правомощията за проверка на вътрешния одитор на Комисията във връзка с вторично делегираното им финансово управление.“

10.

Вмъква се следният член:

„Член 144а

По отношение на ЕСВД се прилагат изцяло процедурите, предвидени в членове 142, 143 и 144. ЕСВД сътрудничи изцяло на институциите, които участват в процедурата по освобождаване от отговорност, и осигурява, в зависимост от случая, всяка необходима допълнителна информация, включително чрез присъствие на заседания на съответните органи.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Люксембург на 11 април 2011 година.

За Съвета

Председател

PINTÉR S.


(1)  ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 3.

(2)  ОВ L 287, 4.11.2010 г., стр. 3.

(3)  ОВ L 247, 9.9.2006 г., стр. 32.

(4)  ОВ C 66, 1.3.2011 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 78, 19.3.2008 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(7)  Регламент (ЕС, Евратом) № 1081/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности, по отношение на Европейската служба за външна дейност (ОВ L 311, 26.11.2010 г., стр. 9).

(8)  ОВ L 201, 3.8.2010 г., стр. 30.


16.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 102/6


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 371/2011 НА КОМИСИЯТА

от 15 април 2011 година

относно разрешителното за диметилглицин натриева сол като фуражна добавка за пилета за угояване (притежател на разрешителнотo Taminco N.V.)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 година относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда издаване на разрешително за използването на добавки при храненето на животните и се посочват основанията и процедурите за предоставянето на такова разрешително.

(2)

В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 беше подадено заявление за издаване на разрешително за диметилглицин натриева сол. Това заявление беше придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

Заявлението се отнася до издаването на разрешително за използването на диметилглицин натриева сол като фуражна добавка за пилета за угояване, която да бъде класифицирана в категорията добавки „зоотехнически добавки“.

(4)

Европейският орган за безопасност на храните (наричан по-нататък „Органът“) заключи в становището си от 7 декември 2010 г. (2), че при предложените условия на употреба диметилглицин натриева сол не се отразява неблагоприятно върху здравето на животните, върху здравето на потребителите или върху околната среда, както и че тази добавка е в състояние значително да подобри наддаването на тегло и съотношението фураж/тегло при пилетата за угояване. Органът не счита, че е налице необходимост от специфични изисквания за наблюдение след пускането на продукта на пазара. Той също така провери доклада относно метода на анализ на фуражната добавка във фуражите, представен от референтната лаборатория на Европейския съюз за фуражни добавки, създадена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(5)

Оценката на диметилглицин натриева сол показва, че условията за разрешителното, определени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003, са изпълнени. Поради това употребата на посочения препарат следва да бъде разрешена съгласно посоченото в приложението към настоящия регламент.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешава се употребата на посочения в приложението препарат, принадлежащ към категорията добавки „зоотехнически добавки“ и към функционалната група „други зоотехнически добавки“, като добавка при храненето на животните при спазване на установените в същото приложение условия.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 15 април 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  EFSA Journal (2011 г.); 9(1):1950.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Наименование на притежателя на разрешителното

Добавка

Състав, химическа формула, описание, аналитичен метод

Вид или категория животни

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други условия

Край на срока на разрешителното

mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория „зоотехнически добавки“. Функционална група: „други зоотехнически добавки (подобряване на зоотехническите параметри)“

4d4

Taminco N.V.

Диметилглицин натриева сол

 

Състав на добавката

Диметилглицин натриева сол с чистота от най-малко 97 %

 

Активно вещество

Натрий N,N-диметилглицин

C4H8NO2Na, получен чрез химически синтез.

 

Аналитични методи  (1)

За определянето на активното вещество в добавката и в премиксите: течна хроматография (HPLC) с използване на диоден детектор по ред (DAD), откриване на 193 nm.

За определянето на активното вещество във фуражите: газова хроматография (GC) с използване на предколонна дериватизация и с пламъчно-йонизационен детектор (FID).

Пилета за угояване

 

1 000

1.

Мерки за безопасност: използване на предпазни очила и ръкавици по време на работа.

2.

Минимална препоръчителна доза: 1 000 mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

6 май 2021 г.


(1)  Подробна информация относно аналитичните методи може да бъде намерена на следния интернет адрес на референтната лаборатория на Европейския съюз за фуражни добавки: www.irmm.jrc.be/eurl-feed-additives


16.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 102/8


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 372/2011 НА КОМИСИЯТА

от 15 април 2011 година

за определяне на количествените ограничения за износ на извънквотна захар и изоглюкоза до края на пазарната 2011/2012 година

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1), и по-специално член 61, първа алинея, буква г) във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 61, първа алинея, буква г) от Регламент (ЕО) № 1234/2007 количеството захар или изоглюкоза, произведено в превишение на квотата, посочена в член 56 от същия регламент, може да бъде изнесено само в рамките на количествените ограничения, които следва да бъдат определени.

(2)

В Регламент (ЕО) № 951/2006 на Комисията (2) са изложени подробни правила за прилагане по отношение на извънквотния износ, и по-специално по отношение на издаването на лицензии за износ. Количественото ограничение обаче следва да се определя за всяка пазарна година с оглед на потенциалните благоприятни възможности на износните пазари.

(3)

За някои производители на захар и изоглюкоза в Европейския съюз износът извън Съюза представлява важна част от икономическата им дейност и те имат установени традиционни пазари извън Съюза. Износът на захар и изоглюкоза за тези пазари може да бъде икономически жизнеспособен дори без предоставяне на възстановявания при износ. За тази цел е необходимо да се определи количествено ограничение за износа на извънквотна захар и изоглюкоза, за да могат съответните производители от ЕС да продължат да снабдяват традиционните си пазари.

(4)

За пазарната 2011/2012 година според оценките, ако първоначално се определи количествено ограничение от 650 000 тона в еквивалент на бяла захар за износ на извънквотна захар и 50 000 тона в сухо вещество за износ на извънквотна изоглюкоза, ще бъде задоволено пазарното търсене.

(5)

Цените на захарта на световните пазари поддържат високи нива от октомври 2010 г., а според прогнозите, направени въз основа на фючърсни сделки със захар на борсите в Лондон и Ню Йорк, цената на световните пазари ще остане висока през цялата 2011 г. и след това. Следователно е трудно да се прецени по надежден начин какви количества ще бъдат внесени в Съюза в крайна сметка. Опитът от пазарната 2010/2011 година показа, че за да се осигури достатъчно снабдяване на пазара на Съюза, на вътрешния пазар трябваше да бъдат пуснати известни количества извънквотна захар. Следователно е целесъобразно да се осигури възможност за извънквотен износ от 1 януари 2012 г., когато ще е по-ясно какво е действителното положение със снабдяването на Съюза.

(6)

Износът на захар от Съюза към определени близки местоназначения и към трети държави, които предоставят на продуктите на Съюза преференциално третиране при внос, понастоящем е в особено благоприятна конкурентна позиция. Предвид липсата на подходящи инструменти за взаимопомощ в борбата срещу нередностите и с цел намаляване на риска от измами и предотвратяване на всякакви злоупотреби, свързани с повторен внос или повторно въвеждане в Съюза на извънквотна захар, някои близки износни местоназначения следва да се изключат от списъка с местоназначения, за които се допуска такъв износ.

(7)

Предвид прогнозирания по-малък риск от евентуални измами по отношение на изоглюкозата поради естеството на продукта, не е необходимо да бъдат ограничавани местоназначенията, за които се допуска такъв износ на извънквотна изоглюкоза.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Определяне на количествено ограничение за износ на извънквотна захар

1.   За пазарната 2011/2012 година, считано от 1 октомври 2011 г. до 30 септември 2012 г., количественото ограничение, посочено в член 61, първа алинея, буква г) от Регламент (ЕО) № 1234/2007, е 650 000 тона за износ без възстановявания на извънквотна бяла захар с код по КН 1701 99.

2.   Износът в рамките на количественото ограничение, определено в параграф 1, се разрешава за всички местоназначения, с изключение на:

а)

трети държави: Андора, Лихтенщайн, Светия престол (града-държава Ватикана), Сан Марино, Хърватия, Босна и Херцеговина, Сърбия (3), Черна гора, Албания и бившата югославска република Македония;

б)

територии на държави-членки, които не са част от митническата територия на Съюза: Фарьорските острови, Гренландия, Хелголанд, Сеута, Мелила, общините Ливиньо и Кампионе д'Италия и областите в Република Кипър, където правителството на Република Кипър не упражнява ефективен контрол;

в)

европейски територии, за чиито външни отношения отговаря държава-членка и които не са част от митническата територия на Съюза: Гибралтар.

Член 2

Определяне на количествено ограничение за износ на извънквотна изоглюкоза

1.   За пазарната 2011/2012 година, считано от 1 октомври 2011 г. до 30 септември 2012 г., количественото ограничение, посочено в член 61, първа алинея, буква г) от Регламент (ЕО) № 1234/2007, е 50 000 тона в сухо вещество за износ без възстановявания на извънквотна изоглюкоза с кодове по КН 1702 40 10, 1702 60 10 и 1702 90 30.

2.   Износът на посочените в параграф 1 продукти се разрешава единствено при положение че те отговарят на условията, посочени в член 4 от Регламент (ЕО) № 951/2006.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2012 г.

Срокът му на действие изтича на 30 септември 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 15 април 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 24.

(3)  Включително Косово, както е определено в Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН от 10 юни 1999 г.


16.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 102/10


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 373/2011 НА КОМИСИЯТА

от 15 април 2011 година

относно разрешителното за препарат от Clostridium butyricum FERM-BP 2789 като фуражна добавка за второстепенни видове птици, с изключение на птици носачки, отбити прасенца и второстепенни видове животни от рода на свинете (отбити) и за изменение на Регламент (ЕО) № 903/2009 (притежател на разрешителното Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd., представляван от Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 година относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 и член 13, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда издаване на разрешително за използването на добавки при храненето на животните и се посочват основанията и процедурите за предоставянето на такова разрешително, както и възможността разрешителното за дадена фуражна добавка да бъде изменено след подаване на заявление от притежателя на разрешителното и след получаване на становище от Европейския орган за безопасност на храните (наричан по-нататък „Органът“).

(2)

С Регламент (ЕО) № 903/2009 на Комисията (2) за препарата Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) е издадено разрешително за използването му като фуражна добавка за пилета за угояване за срок от 10 години.

(3)

Заявителят е подал заявление за изменение на наименованието на щама от Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) на Clostridium butyricum FERM-BP 2789 и на наименованието на представителя на притежателя на разрешителното от Mitsui & Co. Deutschland GmbH на Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U., както и — в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 — за нов вид използване на тази добавка по отношение на второстепенни видове птици (с изключение на кокошки носачки), отбити прасенца и второстепенни видове животни от рода на свинете (отбити), с искане добавката да бъде класифицирана в категорията „зоотехнически добавки“.

(4)

Това заявление беше придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003, както и от съответната информация в негова подкрепа.

(5)

В становището си от 8 декември 2010 г. (3) Органът заключи, че при предложените условия на употреба препаратът от Clostridium butyricum FERM-BP 2789, посочен в приложението, не се отразява неблагоприятно върху здравето на животните, човешкото здраве или върху околната среда, както и че тази добавка може да способства за подобряване на наддаването на тегло и на ефективността при преработката на фуража при целевите видове животни. Органът също така заключи, че предишното наименование на щама не е било подходящо за ясното идентифициране на производствения щам и поради това подкрепя искането на заявителя то да бъде изменено на Clostridium butyricum FERM-BP 2789. Органът заключи, че е била доказана съвместимост за два допълнителни кокцидиостатици. Органът не счита, че е налице необходимост от специфични изисквания за наблюдение след пускането на продукта на пазара. Той също така провери доклада относно метода на анализ на фуражната добавка във фуражите, представен от референтната лаборатория на Европейския съюз за фуражни добавки, създадена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(6)

Предложеното изменение на условията на разрешителното, отнасящи се до наименованието на представителя на притежателя на разрешителното, е чисто административно по характер и не налага нова оценка на съответните добавки. Органът беше информиран за заявлението.

(7)

Оценката на препарата показва, че условията за разрешителното, определени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003, са изпълнени. Поради това употребата на посочения препарат следва да бъде разрешена съгласно предвиденото в приложението към настоящия регламент.

(8)

По тази причина Регламент (ЕО) № 903/2009 следва да бъде съответно изменен.

(9)

Тъй като измененията на условията за разрешителното не се дължат на причини, свързани с безопасността, е целесъобразно да се предвиди преходен период за изчерпване на съществуващите складови наличности от премикси и комбинирани фуражи.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Препаратът, посочен в приложението, който принадлежи към категорията добавки „зоотехнически добавки“ и към функционалната група „стабилизатори на чревната флора“, се разрешава като добавка при храненето на животните при спазване на условията, определени в приложението.

Член 2

В Регламент (ЕО) № 903/2009 думите „Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467)“ и думите „Mitsui & Co. Deutschland GmbH“ се заменят съответно с думите „Clostridium butyricum FERM-BP 2789“ и думите „Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U“.

В точка 2 от колоната „Други разпоредби“ в приложението към Регламент (ЕО) № 903/2009 се прибавят думите „монензин натрий или лазалоцид“.

Член 3

Пускането на пазара и употребата на фуражи, които съдържат Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) и са етикетирани в съответствие с Регламент (ЕО) № 903/2009, може да продължи до изчерпване на складовите наличности.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 15 април 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  ОВ L 256, 29.9.2009 г., стр. 26.

(3)  EFSA Journal (2011 г.); 9(1):1951.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Наименование на притежателя на разрешителното

Добавка

Състав, химична формула, описание, аналитичен метод

Вид или категория животни

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешителното

CFU/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория „зоотехнически добавки“. Функционална група „стабилизатори на чревната флора“

4b1830

Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd., представлявано от Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.

Clostridium butyricum

FERM BP-2789

 

Състав на добавката:

Препарат Clostridium butyricum FERM BP-2789, съдържащ минимум 5 × 108 CFU/g добавка в твърда форма

 

Характеристика на активното вещество

Clostridium butyricum FERM BP-2789.

 

Аналитичен метод  (1)

 

Количествена оценка: метод на разлятата среда, основан на стандарт ISO 15213.

 

Идентификация: метод на пулсова гел електрофореза (PFGE).

Второстепенни видове птици (с изключение на птици носачки).

5 × 108 CFU

1.

В указанията за употреба на добавката и на премикса да се посочат температурата на съхранение, допустимата продължителност на съхранение и устойчивостта на гранулиране.

2.

Употребата е разрешена във фуражите, съдържащи разрешените кокцидиостатици: монензин натрий, диклазурил, мадурамицин амоний, робенидин, наразин, наразин/никарбазин, семдурамицин, декоквинат, салиномицин натрий или лазалоцид натрий.

3.

Мерки за безопасност: по време на боравене следва да се използва средство за дихателна защита.

6 май 2021 г.

Прасенца (отбити) и второстепенни видове животни от рода на свинете (отбити).

2,5 × 108 CFU


(1)  Подробна информация относно аналитичните методи може да бъде намерена на следния интернет адрес на референтната лаборатория на Европейския съюз за фуражни добавки: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives.


16.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 102/13


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 374/2011 НА КОМИСИЯТА

от 11 април 2011 година

за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Farina di castagne della Lunigiana (ЗНП)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 7, параграф 4, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 6, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 510/2006 подадената от Италия заявка за регистрация на названието „Farina di castagne della Lunigiana“ бе публикувана в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не е получила никакви възражения съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006, названието следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се названието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 11 април 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

Dacian CIOLOŞ

Член на Комисията


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(2)  ОВ C 220, 14.8.2010 г., стр. 14.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Предназначени за консумация от човека земеделски продукти, посочени в приложение I към Договора:

Клас 1.6.   Плодове, зеленчуци и зърнени култури, пресни или преработени

ИТАЛИЯ

Farina di castagne della Lunigiana (ЗНП)


16.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 102/15


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 375/2011 НА КОМИСИЯТА

от 11 април 2011 година

за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [„Formaggella del Luinese“ (ЗНП)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 7, параграф 4, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 6, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 510/2006 подадената от Италия заявка за регистрация на названието „Formaggella del Luinese“ бе публикувана в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не е получила никакви възражения съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006, названието следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се названието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 11 април 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

Dacian CIOLOŞ

Член на Комисията


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(2)  ОВ C 220, 14.8.2010 г., стр. 18.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Предназначени за консумация от човека земеделски продукти, посочени в приложение I към Договора:

Клас 1.3.   Сирена

ИТАЛИЯ

Formaggella del Luinese (ЗНП)


16.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 102/17


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 376/2011 НА КОМИСИЯТА

от 15 април 2011 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 16 април 2011 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 15 април 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

EG

74,4

JO

78,3

MA

54,5

TN

64,0

TR

92,2

ZZ

72,7

0707 00 05

EG

152,2

TR

141,9

ZZ

147,1

0709 90 70

MA

82,8

TR

111,5

ZA

13,0

ZZ

69,1

0805 10 20

EG

57,8

IL

74,3

MA

48,4

TN

53,5

TR

72,7

ZZ

61,3

0805 50 10

EG

53,5

TR

52,8

ZZ

53,2

0808 10 80

AR

80,2

BR

81,6

CA

114,9

CL

86,9

CN

113,5

MK

47,7

NZ

110,1

US

120,5

UY

57,7

ZA

81,5

ZZ

89,5

0808 20 50

AR

89,6

CL

108,4

CN

70,7

ZA

85,8

ZZ

88,6


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


16.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 102/19


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 377/2011 НА КОМИСИЯТА

от 15 април 2011 година

относно продажните цени на зърнени култури за десетите индивидуални покани за търг в рамките на тръжните процедури, открити с Регламент (ЕС) № 1017/2010

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1), и по-специално член 43, буква е) във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 1017/2010 на Комисията (2) беше открита продажбата на зърнени култури в Европейския съюз с тръжни процедури съгласно условията, предвидени в Регламент (ЕС) № 1272/2009 на Комисията от 11 декември 2009 г. за установяване на общи подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно изкупуване и продаване на селскостопански продукти при публична интервенция (3).

(2)

В съответствие с процедурата, посочена в член 46, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1272/2009 и в член 4 от Регламент (ЕС) № 1017/2010, с оглед на офертите, получени вследствие на индивидуалните покани за търг, Комисията определя за всяка зърнена култура и за всяка държава-членка минимална продажна цена или решава да не определя минимална продажна цена.

(3)

Въз основа на офертите, получени за десетите индивидуални покани за търг, беше решено за някои зърнени култури и за някои държави-членки да бъде определена минимална продажна цена и за други зърнени култури и други държави-членки да не се определя минимална продажна цена.

(4)

С цел да се подаде бърз сигнал на пазара и да се гарантира ефективното управление на мярката настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

По отношение на десетите индивидуални покани за търг за продажбите на зърнени култури в рамките на тръжните процедури, открити с Регламент (ЕС) № 1017/2010, за които крайният срок за подаване на оферти изтече на 13 април 2011 г., решенията относно продажната цена за всяка зърнена култура и за всяка държава-членка се посочват в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 15 април 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 293, 11.11.2010 г., стр. 41.

(3)  ОВ L 349, 29.12.2009 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Решения по отношение на продажбите

(ЕUR/тон)

Държава-членка

Минимална продажна цена

обикновена пшеница

ечемик

царевица

код по КН 1001 90

код по КН 1003 00

код по КН 1005 90 00

Belgique/België

X

X

X

България

X

X

X

Česká republika

X

X

Danmark

X

X

X

Deutschland

X

°

X

Eesti

X

X

X

Eire/Ireland

X

X

X

Elláda

X

X

X

España

X

X

X

France

X

°

X

Italia

X

X

X

Kypros

X

X

X

Latvija

X

X

X

Lietuva

X

X

X

Luxembourg

X

X

X

Magyarország

X

X

X

Malta

X

X

X

Nederland

X

X

X

Österreich

X

X

X

Polska

X

X

X

Portugal

X

X

X

România

X

X

X

Slovenija

X

X

X

Slovensko

X

X

X

Suomi/Finland

X

154,00

X

Sverige

X

173,60

X

United Kingdom

X

170,25

X

не се определя минимална продажна цена (отхвърлени са всички оферти)

°

няма оферти

X

няма налице зърнени култури за продажба

#

неприложимо


16.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 102/21


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 378/2011 НА КОМИСИЯТА

от 15 април 2011 година

относно определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 16 април 2011 година

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент (ЕC) № 642/2010 на Комисията от 20 юли 2010 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на вносните мита в сектора на зърнените култури (2) и по-специално член 2, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 се предвижда, че за продукти, включени в кодове по КН 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (висококачествена мека пшеница), 1002, ex 1005, с изключение на хибридни семена, и ex 1007, с изключение на хибриди за посев, вносното мито се равнява на интервенционната цена, валидна за тези продукти при вноса и увеличена с 55 %, минус вносната цена CIF, приложима за съответната доставка. Това мито обаче не може да надхвърля размера на митото в Общата митническа тарифа.

(2)

В член 136, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 се предвижда, че за целите на изчисляване на вносното мито, посочено в параграф 1 от същия член, се определят периодично представителни цени CIF за разглежданите продукти.

(3)

Съгласно член 2, параграф 2 от Регламент (ЕC) № 642/2010, цената, която трябва да се използва за изчисляване на вносното мито върху продукти от кодове по КН 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (висококачествена мека пшеница), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 и 1007 00 90, е средната от ежедневните представителни цени CIF, определени по метода, посочен в член 5 от същия регламент.

(4)

Необходимо е да се определят вносни мита за периода, започващ от 16 април 2011 година, които да са приложими до влизането в сила на ново определяне,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

От 16 април 2011 година вносните мита в сектора на зърнените култури, посочени в член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, се определят в приложение I към настоящия регламент на основата на елементи, изложени в приложение II.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 16 април 2011 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 15 април 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 187, 21.7.2010 г., стр. 5.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Вносни мита за продуктите, посочени в член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, приложими от 16 април 2011 година

Код по КН

Описание на стоките

Вносно мито (1)

(EUR/t)

1001 10 00

ПШЕНИЦА твърда висококачествена

0,00

със средно качество

0,00

с ниско качество

0,00

1001 90 91

ПШЕНИЦА мека, за посев

0,00

ex 1001 90 99

ПШЕНИЦА мека висококачествена, различна от тази за посев

0,00

1002 00 00

РЪЖ

0,00

1005 10 90

ЦАРЕВИЦА за посев, различна от хибридна

0,00

1005 90 00

ЦАРЕВИЦА, различна от тази за посев (2)

0,00

1007 00 90

СОРГО на зърна, различно от хибрид за посев

0,00


(1)  За стоките, пристигащи в Съюза през Атлантическия океан или през Суецкия канал, вносителят може, прилагайки член 2, параграф 4 от Регламент (ЕC) № 642/2010, да се ползва от намаление на митата със:

3 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Средиземно или Черно море,

2 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Дания, Естония, Ирландия, Литва, Латвия, Полша, Финландия, Швеция, Обединеното кралство или на атлантическия бряг на Иберийския полуостров.

(2)  Вносителят може да ползва фиксирано намаление от 24 EUR/t, когато са изпълнени условията, установени в член 3, от Регламент (ЕC) № 642/2010.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Елементи за изчисляване на митата, определени в приложение I

1.4.2011-14.4.2011

1.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 642/2010:

(EUR/t)

 

Мека пшеница (1)

Царевица

Твърда пшеница, висококачествена

Твърда пшеница със средно качество (2)

Твърда пшеница с ниско качество (3)

Ечемик

Борса

Minnéapolis

Chicago

Котировка

253,38

208,52

Цена CAF САЩ

238,83

228,83

208,83

162,14

Премия за Залива

14,64

Премия за Големите езера

74,16

2.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 642/2010:

Разходи за навло: Мексикански залив–Ротердам:

17,88 EUR/t

Разходи за навло: Големите езера–Ротердам:

49,29 EUR/t


(1)  Позитивна премия от 14 EUR/t инкорпорирано (член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 642/2010).

(2)  Негативна премия от 10 EUR/t (член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 642/2010).

(3)  Негативна премия от 30 EUR/t (член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 642/2010).


ДИРЕКТИВИ

16.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 102/24


ДИРЕКТИВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 2011/47/ЕС НА КОМИСИЯТА

от 15 април 2011 година

за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с оглед включването на алуминиев сулфат като активно вещество и за изменение на Решение 2008/941/ЕО на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (1) , и по-специално член 6, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С регламенти (ЕО) № 1112/2002 (2) и (ЕО) № 2229/2004 (3) на Комисията се определят подробните правила за изпълнението на четвъртия етап от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО, и се установява списък с активни вещества, които да бъдат оценени с оглед на възможното им включване в приложение I към Директива 91/414/ЕИО. Посоченият списък включва алуминиев сулфат.

(2)

В съответствие с член 24д от Регламент (ЕО) № 2229/2004 нотификаторът оттегли подкрепата си за включването на това активно вещество в приложение I към Директива 91/414/ЕИО в срок от два месеца от получаването на проектодоклада за оценка. В резултат на това беше прието Решение 2008/941/ЕО на Комисията от 8 декември 2008 г. относно невключването на някои активни вещества в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и отнемането на разрешенията за съдържащите ги продукти за растителна защита (4), отнасящо се до невключването на алуминиев сулфат.

(3)

В съответствие с член 6, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО първоначалният нотификатор (наричан по-долу „заявителят“) подаде ново заявление с искане да бъде приложена ускорената процедура, предвидена в членове 14—19 от Регламент (ЕО) № 33/2008 на Комисията от 17 януари 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Директива 91/414/ЕИО на Съвета във връзка с редовна и ускорена процедура за оценката на активни вещества, които са били част от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от същата директива, но не са били включени в приложение I към нея (5).

(4)

Заявлението бе подадено до Нидерландия, която е определена за докладваща държава-членка по силата на Регламент (ЕО) № 2229/2004. Установеният срок за ускорената процедура беше спазен. Спецификацията на активното вещество и предвижданите видове употреба са идентични с онези, които са били предмет на Решение 2008/941/ЕО. Посоченото заявление отговаря и на останалите съществени и процедурни изисквания на член 15 от Регламент (ЕО) № 33/2008.

(5)

Нидерландия извърши оценка на подадените от заявителя допълнителни данни и изготви допълнителен доклад. На 9 март 2010 г. докладът бе предоставен на Европейския орган за безопасност на храните (наричан по-долу „органът“) и на Комисията. Органът сведе допълнителния доклад до знанието на другите държави-членки и на заявителя за предоставяне на становища и препрати получените становища на Комисията. В съответствие с член 20, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 33/2008 и по искане на Комисията на 28 октомври 2010 г. органът представи пред Комисията заключението си относно алуминиев сулфат (6). Проектодокладът за оценка, допълнителният доклад и заключението на органа бяха разгледани от държавите-членки и от Комисията в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и бяха окончателно приети на 11 март 2011 г. под формата на доклад на Комисията за преглед на алуминиев сулфат.

(6)

От направените различни проучвания е видно, че може да се очаква продуктите за растителна защита, съдържащи алуминиев сулфат, принципно да отговарят на изискванията, определени в член 5, параграф 1, букви а) и б) от Директива 91/414/ЕИО, по-специално по отношение на видовете употреба, разгледани и подробно изложени в доклада на Комисията за преглед. Следователно е целесъобразно алуминиев сулфат да бъде включен в приложение I, за да се гарантира, че във всички държави-членки разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи това активно вещество, могат да се издават в съответствие с разпоредбите на тази директива.

(7)

Без да се засяга това заключение, е целесъобразно да бъде получена допълнителна информация по някои конкретни въпроси. В член 6, параграф 1 от Директива 91/414/ЕИО се предвижда, че включването на дадено вещество в приложение I може да бъде обвързано с определени условия. Поради това е целесъобразно да се изиска от заявителя да предостави информация под формата на подходящи аналитични данни, която да потвърди спецификацията на произведения с търговска цел технически материал.

(8)

Следва да се предостави разумен срок преди включването на дадено активно вещество в приложение I, за да се даде възможност на държавите-членки и на заинтересованите страни да се подготвят за произтичащите от това нови изисквания.

(9)

Без да се засягат задълженията, определени с Директива 91/414/ЕИО като последица от включването на дадено активно вещество в приложение I, на държавите-членки следва да се предостави срок от шест месеца след включването, през който да преразгледат съществуващите разрешения за продукти за растителна защита, които съдържат алуминиев сулфат, за да се гарантира, че са изпълнени изискванията, определени с Директива 91/414/ЕИО, по-специално в член 13 от нея, и съответните условия, посочени в приложение I. Държавите-членки следва да изменят, заменят или отнемат по целесъобразност съществуващите разрешения в съответствие с разпоредбите на Директива 91/414/ЕИО. Чрез дерогация от горепосочения срок следва да се предвиди по-дълъг срок за представяне и оценка на пълната документация по приложение III за всеки предвиден вид употреба на всеки продукт за растителна защита в съответствие с единните принципи, установени в Директива 91/414/ЕИО.

(10)

Натрупаният опит от предишни включвания в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на активни вещества, които са били обект на оценка в рамките на Регламент (ЕИО) № 3600/92 на Комисията от 11 декември 1992 г. относно определяне на подробни правила за изпълнението на първия етап от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (7), показа, че е възможно да възникнат трудности при тълкуването на задълженията на притежателите на съществуващи разрешения във връзка с достъпа до данни. Поради това, за да се избегнат допълнителни затруднения, е необходимо да се уточнят задълженията на държавите-членки, особено задължението да се проверява дали притежателят на разрешение може да докаже достъп до документация, която отговаря на изискванията на приложение II към посочената директива. От това уточнение обаче не произтичат нови задължения за държавите-членки или за притежателите на разрешения в сравнение с приетите до настоящия момент директиви за изменение на приложение I.

(11)

Поради това е целесъобразно Директива 91/414/ЕИО да бъде съответно изменена.

(12)

Решение 2008/941/ЕО предвижда невключването на алуминиев сулфат и отнемането на разрешението за съдържащите го продукти за растителна защита до 31 декември 2011 г. Редът относно алуминиев сулфат в приложението към посоченото решение следва да бъде заличен.

(13)

Поради това е целесъобразно Решение 2008/941/ЕО да бъде съответно изменено.

(14)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение I към Директива 91/414/ЕИО се изменя, както е посочено в приложението към настоящата директива.

Член 2

Редът относно алуминиев сулфат в приложението към Решение 2008/941/ЕО се заличава.

Член 3

Държавите-членки приемат и публикуват не по-късно от 30 ноември 2011 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби и прилагат таблица на съответствието между разпоредбите и настоящата директива.

Те прилагат тези разпоредби считано от 1 декември 2011 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

Член 4

1.   При необходимост до 30 ноември 2011 г. държавите-членки изменят или отнемат в съответствие с Директива 91/414/ЕИО съществуващите разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи алуминиев сулфат като активно вещество.

До тази дата те проверяват по-специално дали са изпълнени условията от приложение I към посочената директива по отношение на алуминиев сулфат, с изключение на условията, определени в част Б от текста за това активно вещество, както и дали притежателят на разрешението разполага с документация, отговаряща на изискванията на приложение II към посочената директива в съответствие с условията на член 13 от нея, или има достъп до такава документация.

2.   Чрез дерогация от разпоредбите на параграф 1 за всеки разрешен продукт за растителна защита, който съдържа алуминиев сулфат като единствено или едно от няколко активни вещества, всички от които са изброени в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, най-късно до 31 май 2011 г. държавите-членки извършват повторна оценка на продукта съгласно единните принципи, предвидени в приложение VI към Директива 91/414/ЕИО, въз основа на документация, отговаряща на изискванията на приложение III към посочената директива, и като вземат предвид част Б от текста в приложение I към посочената директива относно алуминиев сулфат. Въз основа на тази оценка те определят дали продуктът отговаря на условията, посочени в член 4, параграф 1, букви б), в), г) и д) от Директива 91/414/ЕИО.

След като това бъде извършено, държавите-членки:

а)

за продукт, съдържащ алуминиев сулфат като единствено активно вещество, при необходимост изменят или отнемат разрешението не по-късно от 31 май 2015 г.; или

б)

за продукт, съдържащ алуминиев сулфат като едно от няколко активни вещества, при необходимост изменят или отнемат разрешението до 31 май 2015 г. или до датата, определена за такова изменение или отнемане в съответната(ите) директива(и), с която(ито) съответното(ите) вещество(а) е/са добавено(и) в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, в зависимост от това коя от двете дати е по-късна.

Член 5

Настоящата директива влиза в сила на 1 юни 2011 г.

Член 6

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 15 април 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 168, 27.6.2002 г., стр. 14.

(3)  ОВ L 379, 24.12.2004 г., стр. 13.

(4)  ОВ L 335, 13.12.2008 г., стр. 91.

(5)  ОВ L 15, 18.1.2008 г., стр. 5.

(6)  Европейски орган за безопасност на храните. Заключение относно партньорската проверка на оценката на риска от пестициди за активното вещество алуминиев сулфат. EFSA Journal (бюлетин на ЕОБХ) 2010; 8(11):1889. [32 стр.] doi:10.2903/j.efsa.2010.1889. Публикувано онлайн на адрес: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.

(7)  ОВ L 366, 15.12.1992 г., стр. 10.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В края на таблицата в приложение I към Директива 91/414/ЕИО се добавя следният текст:

Популярно наименование, идентификационни номера

Наименование по IUPAC

Чистота (1)

Влизане в сила

Изтичане срока на включването

Специални разпоредби

„351

Алуминиев сулфат

CAS №: 10043-01-3

CIPAC №: няма

Алуминиев сулфат

970 g/kg

1 юни 2011 г.

31 май 2021 г.

ЧАСТ A

Могат да бъдат разрешени единствено употреби на закрито като бактерицид след беритбата на декоративни растения.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, следва да се отчитат заключенията в доклада за преглед на алуминиев сулфат, по-специално допълнения I и II към него, в окончателния им вид, изготвен от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 11 март 2011 г.

Засегнатите държави-членки изискват да бъде предоставена информация под формата на подходящи аналитични данни, която да потвърди спецификацията на произведения с търговска цел технически материал.

Засегнатите държави-членки гарантират, че заявителят ще предостави тази информация на Комисията до 1 декември 2011 г.“


(1)  Допълнителни данни за идентичността и спецификацията на активното вещество са посочени в доклада за преглед.


16.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 102/28


ДИРЕКТИВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 2011/48/ЕС НА КОМИСИЯТА

от 15 април 2011 година

за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с оглед включването на бромадиолон като активно вещество и за изменение на Решение 2008/941/ЕО на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (1), и по-специално член 6, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С регламенти (ЕО) № 1112/2002 (2) и (ЕО) № 2229/2004 (3) на Комисията се определят подробните правила за изпълнението на четвъртия етап от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО, и се установява списък с активни вещества, които да бъдат оценени с оглед на възможното им включване в приложение I към Директива 91/414/ЕИО. Посоченият списък включва бромадиолон.

(2)

В съответствие с член 24д от Регламент (ЕО) № 2229/2004 нотификаторът оттегли подкрепата си за включването на това активно вещество в приложение I към Директива 91/414/ЕИО в срок от два месеца от получаването на проектодоклада за оценка. В резултат на това беше прието Решение 2008/941/ЕО на Комисията от 8 декември 2008 г. относно невключването на някои активни вещества в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и отнемането на разрешенията за съдържащите ги продукти за растителна защита (4), отнасящо се до невключването на бромадиолон.

(3)

В съответствие с член 6, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО първоначалният нотификатор (наричан по-долу „заявителят“) подаде ново заявление с искане да бъде приложена ускорената процедура, предвидена в членове 14—19 от Регламент (ЕО) № 33/2008 на Комисията от 17 януари 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Директива 91/414/ЕИО на Съвета във връзка с редовна и ускорена процедура за оценката на активни вещества, които са били част от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от същата директива, но не са били включени в приложение I към нея (5).

(4)

Заявлението бе подадено до Швеция, която е определена за докладваща държава-членка по силата на Регламент (ЕО) № 2229/2004. Установеният срок за ускорената процедура беше спазен. Спецификацията на активното вещество и предвижданите видове употреба са идентични с онези, които са били предмет на Решение 2008/941/ЕО. Посоченото заявление отговаря и на останалите съществени и процедурни изисквания на член 15 от Регламент (ЕО) № 33/2008.

(5)

Швеция извърши оценка на подадените от заявителя допълнителни данни и изготви допълнителен доклад. На 4 декември 2009 г. докладът бе предоставен на Европейския орган за безопасност на храните (наричан по-долу „органът“) и на Комисията. Органът сведе допълнителния доклад до знанието на другите държави-членки и на заявителя за предоставяне на становища и препрати получените становища на Комисията. В съответствие с член 20, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 33/2008 и по искане на Комисията на 15 септември 2010 г. органът представи пред Комисията заключението си относно бромадиолон (6). Проектодокладът за оценка, допълнителният доклад и заключението на органа бяха разгледани от държавите-членки и от Комисията в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и бяха окончателно приети на 11 март 2011 г. под формата на доклад на Комисията за преглед на бромадиолон.

(6)

От направените различни проучвания е видно, че може да се очаква продуктите за растителна защита, съдържащи бромадиолон, принципно да отговарят на изискванията, определени в член 5, параграф 1, букви а) и б) от Директива 91/414/ЕИО, по-специално по отношение на видовете употреба, разгледани и подробно изложени в доклада на Комисията за преглед. Следователно е целесъобразно бромадиолон да бъде включен в приложение I, за да се гарантира, че във всички държави-членки разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи това активно вещество, могат да се издават в съответствие с разпоредбите на тази директива.

(7)

Без да се засяга това заключение, е целесъобразно да бъде получена допълнителна информация по някои конкретни въпроси. В член 6, параграф 1 от Директива 91/414/ЕИО се предвижда, че включването на дадено вещество в приложение I може да бъде обвързано с определени условия. Поради това е целесъобразно да се изиска от заявителя да предостави информация, която да потвърди: под формата на подходящи аналитични данни спецификацията на произведения с търговска цел технически материал; значението на примесите; установяването на бромадиолон във водата; ефективността на предлаганите мерки за намаляване на риска за птиците и нецелевите бозайници, както и оценката на експозицията на подпочвените води по отношение на метаболитите.

(8)

Следва да се предостави разумен срок преди включването на дадено активно вещество в приложение I, за да се даде възможност на държавите-членки и на заинтересованите страни да се подготвят за произтичащите от това нови изисквания.

(9)

Без да се засягат задълженията, определени с Директива 91/414/ЕИО като последица от включването на дадено активно вещество в приложение I, на държавите-членки следва да се предостави срок от шест месеца след включването, през който да преразгледат съществуващите разрешения за продукти за растителна защита, които съдържат бромадиолон, за да се гарантира, че са изпълнени изискванията, определени с Директива 91/414/ЕИО, по-специално в член 13 от нея, и съответните условия, посочени в приложение I. Държавите-членки следва да изменят, заменят или отнемат по целесъобразност съществуващите разрешения в съответствие с разпоредбите на Директива 91/414/ЕИО. Чрез дерогация от горепосочения срок следва да се предвиди по-дълъг срок за представяне и оценка на пълната документация по приложение III за всеки предвиден вид употреба на всеки продукт за растителна защита в съответствие с единните принципи, установени в Директива 91/414/ЕИО.

(10)

Натрупаният опит от предишни включвания в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на активни вещества, които са били обект на оценка в рамките на Регламент (ЕИО) № 3600/92 на Комисията от 11 декември 1992 г. относно определяне на подробни правила за изпълнението на първия етап от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (7), показа, че е възможно да възникнат трудности при тълкуването на задълженията на притежателите на съществуващи разрешения във връзка с достъпа до данни. Поради това, за да се избегнат допълнителни затруднения, е необходимо да се уточнят задълженията на държавите-членки, особено задължението да се проверява дали притежателят на разрешение може да докаже достъп до документация, която отговаря на изискванията на приложение II към посочената директива. От това уточнение обаче не произтичат нови задължения за държавите-членки или за притежателите на разрешения в сравнение с приетите до настоящия момент директиви за изменение на приложение I.

(11)

Поради това е целесъобразно Директива 91/414/ЕИО да бъде съответно изменена.

(12)

Решение 2008/941/ЕО предвижда невключването на бромадиолон и отнемането на разрешението за съдържащите го продукти за растителна защита до 31 декември 2011 г. Редът относно бромадиолон в приложението към посоченото решение следва да бъде заличен.

(13)

Поради това е целесъобразно Решение 2008/941/ЕО да бъде съответно изменено.

(14)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение I към Директива 91/414/ЕИО се изменя, както е посочено в приложението към настоящата директива.

Член 2

Редът относно бромадиолон в приложението към Решение 2008/941/ЕО се заличава.

Член 3

Държавите-членки приемат и публикуват не по-късно от 30 ноември 2011 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби и прилагат таблица на съответствието между разпоредбите и настоящата директива.

Те прилагат тези разпоредби считано от 1 декември 2011 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите- членки.

Член 4

1.   При необходимост до 30 ноември 2011 г. държавите-членки изменят или отнемат в съответствие с Директива 91/414/ЕИО съществуващите разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи бромадиолон като активно вещество.

До тази дата те проверяват по-специално дали са изпълнени условията от приложение I към посочената директива по отношение на бромадиолон, с изключение на условията, определени в част Б от текста за това активно вещество, както и дали притежателят на разрешението разполага с документация, отговаряща на изискванията на приложение II към посочената директива в съответствие с условията на член 13 от нея, или има достъп до такава документация.

2.   Чрез дерогация от разпоредбите на параграф 1 за всеки разрешен продукт за растителна защита, който съдържа бромадиолон като единствено или едно от няколко активни вещества, всички от които са изброени в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, най-късно до 31 май 2011 г. държавите-членки извършват повторна оценка на продукта съгласно единните принципи, предвидени в приложение VI към Директива 91/414/ЕИО, въз основа на документация, отговаряща на изискванията на приложение III към посочената директива, и като вземат предвид част Б от текста в приложение I към посочената директива относно бромадиолон. Въз основа на тази оценка те определят дали продуктът отговаря на условията, посочени в член 4, параграф 1, букви б), в), г) и д) от Директива 91/414/ЕИО.

След като това бъде извършено, държавите-членки:

а)

за продукт, съдържащ бромадиолон като единствено активно вещество, при необходимост изменят или отнемат разрешението не по-късно от 31 май 2015 г.; или

б)

за продукт, съдържащ бромадиолон като едно от няколко активни вещества, при необходимост изменят или отнемат разрешението до 31 май 2015 г. или до датата, определена за такова изменение или отнемане в съответната(ите) директива(и), с която(ито) съответното(ите) вещество(а) е/са добавено(и) в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, в зависимост от това коя от двете дати е по-късна.

Член 5

Настоящата директива влиза в сила на 1 юни 2011 г.

Член 6

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 15 април 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 168, 27.6.2002 г., стр. 14.

(3)  ОВ L 379, 24.12.2004 г., стр. 13.

(4)  ОВ L 335, 13.12.2008 г., стр. 91.

(5)  ОВ L 15, 18.1.2008 г., стр. 5.

(6)  Европейски орган за безопасност на храните. Заключение относно партньорската проверка на оценката на риска от пестициди за активното вещество бромадиолон. EFSA Journal (бюлетин на ЕОБХ) 2010; 8(10):1783. [44 стр.] doi:10.2903/j.efsa.2010.1783. Публикувано онлайн на адрес: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm

(7)  ОВ L 366, 15.12.1992 г., стр. 10.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В края на таблицата в приложение I към Директива 91/414/ЕИО се добавя следният текст:

Популярно наименование, идентификационни номера

Наименование по IUPAC

Чистота (1)

Влизане в сила

Изтичане срока на включването

Специални разпоредби

„352

Бромадиолон

CAS №: 28772-56-7

CIPAC №: 371

3-[(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(4′-бромобифенил-4-ил)-3-хидрокси-1-фенилпропил]-4-хидроксикумарин

≥ 970 g/kg

1 юни 2011 г.

31 май 2021 г.

ЧАСТ A

Могат да бъдат разрешени единствено употреби като родентицид под формата на готови за употреба примамки, поставяни в тунелите на гризачите.

Номиналната концентрация на активното вещество в продукти за растителна защита не трябва да надвишава 50 mg/kg.

Разрешения се издават единствено за употреба от професионални потребители.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, следва да се отчитат заключенията в доклада за преглед на бромадиолон, по-специално допълнения I и II към него, в окончателния им вид, изготвен от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 11 март 2011 г.

В тази цялостна оценка държавите-членки следва да:

обърнат особено внимание на риска за професионално работещите с това вещество и да гарантират, че условията на употреба включват използването на подходящи и целесъобразни лични предпазни средства;

обърнат особено внимание на риска от първично и вторично отравяне за птиците и нецелевите бозайници.

Условията на разрешението трябва да включват целесъобразни мерки за намаляване на риска.

Засегнатите държави-членки изискват да бъде предоставена информация, която да потвърди:

a)

под формата на подходящи аналитични данни спецификацията на произведения с търговска цел технически материал;

б)

значението на примесите;

в)

установяването на бромадиолон във водата с граница на количествено определяне от 0,01 μg/l;

г)

ефективността на предлаганите мерки за намаляване на риска за птиците и нецелевите бозайници;

д)

оценката на експозицията на подпочвените води по отношение на метаболитите.

Засегнатите държави-членки гарантират, че заявителят ще предостави на Комисията информацията по букви a), б) и в) до 30 ноември 2011 г., а информацията по букви г) и д) до 31 май 2013 г.“


(1)  Допълнителни данни за идентичността и спецификацията на активното вещество са посочени в доклада за преглед.


РЕШЕНИЯ

16.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 102/32


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 11 април 2011 година

за назначаване на член от Италия в Комитета на регионите

(2011/243/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 305 от него,

като взе предвид предложението на правителството на Италия,

като има предвид, че:

(1)

На 22 декември 2009 г. и на 18 януари 2010 г. Съветът прие решения 2009/1014/ЕС (1) и 2010/29/ЕС (2) за назначаване на членове и заместник-членове на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2010 г. до 25 януари 2015 г.

(2)

След изтичането на мандата на г-н Riccardo VENTRE се освободи едно място за член на Комитета на регионите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Преназначава се за член на Комитета на регионите за остатъка от мандата, а именно до 25 януари 2015 г.:

г-н Riccardo VENTRE, Assessore del Comune di Piana di Monte Verna (промяна на мандата).

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 11 април 2011 година.

За Съвета

Председател

PINTÉR S.


(1)  ОВ L 348, 29.12.2009 г., стр. 22.

(2)  ОВ L 12, 19.1.2010 г., стр. 11.


16.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 102/33


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 15 април 2011 година

за изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на някои разходи, направени от държавите-членки в рамките на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА), секция „Гарантиране“, на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

(нотифицирано под номер C(2011) 2517)

(само текстовете на английски, български, гръцки, датски, испански, италиански, немски, нидерландски, португалски, румънски и френски език са автентични)

(2011/244/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1258/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. за финансиране на Общата селскостопанска политика (1), и по-специално член 7, параграф 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г. относно финансирането на общата селскостопанска политика (2), и по-специално член 31 от него,

след консултация с Комитета по селскостопанските фондове,

като има предвид, че:

(1)

По силата на член 7, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1258/1999 и член 31 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 Комисията следва да предприеме необходимите проверки, да предостави резултатите от своите проверки на държавите-членки, да се запознае с направените от тях забележки, да свика двустранни разговори за постигане на споразумение със съответните държави-членки и официално да им съобщи своите заключения.

(2)

На държавите-членки е предоставена възможността да поискат откриване на процедура за помирение. В някои случаи тази възможност бе използвана и съставените доклади за крайния резултат от процедурите бяха разгледани от Комисията.

(3)

В съответствие с Регламент (ЕО) № 1258/1999 и Регламент (ЕО) № 1290/2005 могат да бъдат финансирани само селскостопански разходи, направени по начин, който не нарушава правилата на Европейския съюз.

(4)

Извършените проверки, резултатите от двустранните разговори и помирителните процедури показват, че част от декларираните от държавите-членки разходи не отговарят на това условие и следователно не могат да бъдат финансирани от секция „Гарантиране“ на ФЕОГА, от ЕФГЗ и от ЕЗФРСР.

(5)

Следва да се посочат сумите, които не са одобрени за покриване от секция „Гарантиране“ на ФЕОГА, от ЕФГЗ и от ЕЗФРСР. Тези суми не се отнасят за разходи, направени повече от двадесет и четири месеца преди писменото съобщение на Комисията до държавите-членки за резултатите от проверките.

(6)

За случаите, за които се отнася настоящото решение, изчислените суми, които следва да бъдат изключени поради несъответствие с правилата на Европейския съюз, са съобщени от Комисията на държавите-членки в рамките на обобщен доклад.

(7)

Настоящото решение не засяга финансовите изводи, които Комисията би направила вследствие решенията на Съда на Европейския съюз по висящи дела към 31 декември 2010 г. по въпроси, касаещи съдържанието на настоящото решение,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Посочените в приложението разходи на акредитираните разплащателни агенции на държавите-членки, заявени в рамките на ФЕОГА, секция „Гарантиране“, на ЕФГЗ или на ЕЗФРСР, се изключват от финансиране от страна на Европейския съюз поради несъответствието им с правилата на Европейския съюз.

Член 2

Адресати на настоящото решение са Република България, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Ирландия, Италианската република, Кралство Нидерландия, Португалската република, Румъния и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.

Съставено в Брюксел на 15 април 2011 година.

За Комисията

Dacian CIOLOŞ

Член на Комисията


(1)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 103.

(2)  ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ДЧ

Мярка

Финансова година

Основание

Вид

%

Валута

Сума

Приспаднати суми

Финансово отражение

БЮДЖЕТНА ПОЗИЦИЯ 6701

BG

Отделени от производството преки помощи

2009

слабости на СИЗП — ГИС

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00

EUR

-20 848 236,79

0,00

-20 848 236,79

 

 

 

 

 

ОБЩО (BG)

EUR

-20 848 236,79

0,00

-20 848 236,79

DK

Плодове и зеленчуци — Оперативни програми

2007

слабости в проверката на място

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00

DKK

-36 186,06

0,00

-36 186,06

DK

Плодове и зеленчуци — Оперативни програми

2008

слабости в проверката на място

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00

EUR

-58 609,25

0,00

-58 609,25

DK

Сух фураж

2005

неспазване на минималния процент на допълнителни проверки за оператори, на които е бил доставен сух фураж; неспазване на срока за предаване на годишната статистика

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00

DKK

-81 519,23

0,00

-81 519,23

DK

Сух фураж

2006

неспазване на минималния процент на допълнителни проверки за оператори, на които е бил доставен сух фураж; неспазване на срока за предаване на годишната статистика

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00

DKK

- 384 358,59

0,00

- 384 358,59

DK

Сух фураж (2007+)

2007

неспазване на минималния процент на допълнителни проверки за оператори, на които е бил доставен сух фураж; неспазване на срока за предаване на годишната статистика

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00

DKK

- 376 720,62

0,00

- 376 720,62

DK

Сух фураж (2007+)

2008

неспазване на минималния процент на допълнителни проверки за оператори, на които е бил доставен сух фураж; неспазване на срока за предаване на годишната статистика

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00

DKK

-54 280,43

0,00

-54 280,43

 

 

 

 

 

ОБЩО (DK)

EUR

-58 609,25

0,00

-58 609,25

 

 

 

 

 

ОБЩО (DK)

DKK

- 933 064,93

0,00

- 933 064,93

ES

Премии за месо — овце и кози

2004

късно начало на проверките на място

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00

EUR

-1 559 059,12

0,00

-1 559 059,12

ES

Премии за месо — едър рогат добитък

2004

слабости в проверката на място

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00

EUR

-13 753,33

0,00

-13 753,33

ES

Премии за месо — едър рогат добитък

2004

слабости в проверката на място — недостатъчно или неадекватно качество на контрола — неадекватен контрол

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00

EUR

-1 401 451,46

0,00

-1 401 451,46

ES

Премии за месо — овце и кози

2005

късно начало на проверките на място

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00

EUR

-1 652 652,30

0,00

-1 652 652,30

ES

Премии за месо — едър рогат добитък

2005

слабости в проверките на място

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00

EUR

-14 080,18

0,00

-14 080,18

ES

Премии за месо — едър рогат добитък

2005

слабости в проверката на място — недостатъчно или неадекватно качество на контрола — неадекватен контрол

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00

EUR

-1 421 329,38

0,00

-1 421 329,38

ES

Премии за месо — едър рогат добитък

2006

слабости в проверката на място — недостатъчно или неадекватно качество на контрола — неадекватен контрол

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00

EUR

-1 379 600,32

-4 082,25

-1 375 518,07

ES

Плодове и зеленчуци — Оперативни програми

2006

слабости в екологичното управление на опаковането

ЕДНОКРАТНА

 

EUR

-2 672 816,95

0,00

-2 672 816,95

ES

Плодове и зеленчуци — Оперативни програми

2007

слабости в екологичното управление на опаковането

ЕДНОКРАТНА

 

EUR

-16 985 313,14

0,00

-16 985 313,14

ES

Плодове и зеленчуци — Оперативни програми

2008

слабости в екологичното управление на опаковането

ЕДНОКРАТНА

 

EUR

-17 594 421,01

0,00

-17 594 421,01

ES

Премии за месо — едър рогат добитък

2006

слабости в проверката на място

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00

EUR

- 187 589,74

0,00

- 187 589,74

ES

Маслиново масло — производствена помощ

2003

слабости в контрола на добивите

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00

EUR

-21 570,64

0,00

-21 570,64

ES

Маслиново масло — производствена помощ

2003

неправилни допустими отклонения, водещи до неспазване на изискванията на ГИС за маслини по време на първата година на прилагане

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00

EUR

-4 462,77

0,00

-4 462,77

ES

Маслиново масло — производствена помощ

2004

корекция на въздействието на фиксираната корекция върху еднократната корекция

ЕДНОКРАТНА

 

EUR

166 246,08

0,00

166 246,08

ES

Маслиново масло — производствена помощ

2004

слабости в контрола на добивите

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00

EUR

-16 844 579,61

0,00

-16 844 579,61

ES

Маслиново масло — производствена помощ

2004

неправилно изчисляване на санкциите

ЕДНОКРАТНА

 

EUR

-5 230 671,00

0,00

-5 230 671,00

ES

Маслиново масло — производствена помощ

2004

неправилни допустими отклонения, водещи до неспазване на изискванията на ГИС за маслини по време на първата година на прилагане

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00

EUR

-5 678 034,36

0,00

-5 678 034,36

ES

Маслиново масло — производствена помощ

2005

корекция на въздействието на фиксираната корекция върху еднократната корекция

ЕДНОКРАТНА

 

EUR

78 467,60

0,00

78 467,60

ES

Маслиново масло — производствена помощ

2005

слабости в контрола на добивите

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00

EUR

-19 830 448,92

0,00

-19 830 448,92

ES

Маслиново масло — производствена помощ

2005

неправилно изчисляване на санкциите

ЕДНОКРАТНА

 

EUR

-3 923 380,00

0,00

-3 923 380,00

ES

Маслиново масло — производствена помощ

2005

неправилни допустими отклонения, водещи до неспазване на изискванията на ГИС за маслини по време на първата година на прилагане

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00

EUR

-89 880,78

0,00

-89 880,78

ES

Маслиново масло — производствена помощ

2006

корекция на въздействието на фиксираната корекция върху еднократната корекция

ЕДНОКРАТНА

 

EUR

11 060,06

0,00

11 060,06

ES

Маслиново масло — производствена помощ

2006

неправилно изчисляване на санкциите

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00

EUR

-19 030 403,00

0,00

-19 030 403,00

ES

Маслиново масло — производствена помощ

2006

неправилно изчисляване на санкциите

ЕДНОКРАТНА

 

EUR

- 553 003,00

0,00

- 553 003,00

ES

Маслиново масло — производствена помощ

2006

неправилни допустими отклонения, водещи до неспазване на изискванията на ГИС за маслини по време на първата година на прилагане

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00

EUR

-10 623,55

0,00

-10 623,55

 

 

 

 

 

ОБЩО (ES)

EUR

- 115 843 350,82

-4 082,25

- 115 839 268,57

FR

Преки плащания

2007

слабости в административната процедура

ЕДНОКРАТНА

 

EUR

- 724 823,68

0,00

- 724 823,68

FR

Отделени от производството преки плащания (схема за единно плащане — СЕП)

2008

слабости в административната процедура

ЕДНОКРАТНА

 

EUR

- 872 782,68

0,00

- 872 782,68

FR

Отделени от производството преки помощи

2009

слабости в административната процедура

ЕДНОКРАТНА

 

EUR

- 727 988,33

0,00

- 727 988,33

 

 

 

 

 

ОБЩО (FR)

EUR

-2 325 594,69

0,00

-2 325 594,69

GB

Възстановявания при износ — други

2006

слабости в процедурата на сертифициране при напускане

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00

EUR

- 339,41

0,00

- 339,41

GB

Възстановявания при износ — извън приложение I

2006

слабости в процедурата на сертифициране при напускане

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00

EUR

-1 551,62

0,00

-1 551,62

GB

Възстановявания при износ — захар и изоглюкоза

2006

слабости в процедурата на сертифициране при напускане

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00

EUR

-2 957,78

0,00

-2 957,78

GB

Възстановявания при износ — други

2007

слабости в процедурата на сертифициране при напускане

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00

EUR

- 224,14

0,00

- 224,14

GB

Възстановявания при износ — извън приложение I

2007

слабости в процедурата на сертифициране при напускане

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00

EUR

-1 024,64

0,00

-1 024,64

GB

Възстановявания при износ — други

2007

слабости в процедурата на сертифициране при напускане

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00

EUR

-1 953,22

0,00

-1 953,22

GB

Възстановявания при износ — други

2008

слабости в процедурата на сертифициране при напускане

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00

EUR

- 153,04

0,00

- 153,04

GB

Възстановявания при износ — други

2008

слабости в процедурата на сертифициране при напускане

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00

EUR

-17,57

0,00

-17,57

GB

Възстановявания при износ — извън приложение I

2008

слабости в процедурата на сертифициране при напускане

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00

EUR

-80,28

0,00

-80,28

GB

Възстановявания при износ — други

2009

слабости в процедурата на сертифициране при напускане

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00

EUR

-7,57

0,00

-7,57

GB

Възстановявания при износ — други

2009

слабости в процедурата на сертифициране при напускане

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00

EUR

-0,87

0,00

-0,87

GB

Възстановявания при износ — извън приложение I

2009

слабости в процедурата на сертифициране при напускане

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00

EUR

-3,97

0,00

-3,97

GB

Плодове и зеленчуци — Оперативни програми

2006

слабости при ключови проверки относно спазване и оперативни програми

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00

EUR

- 508 223,82

0,00

- 508 223,82

GB

Плодове и зеленчуци — Оперативни програми

2006

слабости при ключови проверки относно спазване и оперативни програми

ФИКСИРАНА СТАВКА

 

EUR

-6 171 594,78

0,00

-6 171 594,78

GB

Плодове и зеленчуци — Оперативни програми

2007

слабости при ключови проверки относно спазване и оперативни програми

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00

EUR

- 999 359,83

0,00

- 999 359,83

GB

Плодове и зеленчуци — Оперативни програми

2007

слабости при ключови проверки относно спазване и оперативни програми

ЕДНОКРАТНА

 

EUR

-12 135 684,18

0,00

-12 135 684,18

GB

Плодове и зеленчуци — Оперативни програми

2008

слабости при ключови проверки относно спазване и оперативни програми

ЕДНОКРАТНА

 

EUR

-6 589 732,17

0,00

-6 589 732,17

GB

Плодове и зеленчуци — Оперативни програми

2008

слабости при ключови проверки относно спазване и оперативни програми

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00

EUR

- 542 656,97

0,00

- 542 656,97

GB

Изключителни мерки за подкрепа

2009

неправилно начислени на бюджета на ЕС разходи за екарисаж и транспорт; заявени за финансиране от ЕС мъртви животни

ЕДНОКРАТНА

 

EUR

- 284 317,36

0,00

- 284 317,36

 

 

 

 

 

ОБЩО (GB)

EUR

-27 239 883,22

0,00

-27 239 883,22

GR

Допълнителни суми за помощи

2008

неточна информация в СИЗП/ГИС и слабости в проверките на място

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00

EUR

-3 685 863,71

0,00

-3 685 863,71

GR

Други директни помощи — захар — различни от възстановявания при износ

2008

неточна информация в СИЗП/ГИС и слабости в проверките на място

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00

EUR

- 130 504,79

0,00

- 130 504,79

GR

Други директни помощи — директни плащания

2008

неточна информация в СИЗП/ГИС и слабости в проверките на място

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00

EUR

-1 497 576,86

0,00

-1 497 576,86

GR

Други директни помощи — памук

2008

неточна информация в СИЗП/ГИС и слабости в проверките на място

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00

EUR

-9 155 093,09

0,00

-9 155 093,09

GR

Други директни помощи — член 69 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 — освен за овце и едър рогат добитък

2008

неточна информация в СИЗП/ГИС и слабости в проверките на място

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00

EUR

-3 310 395,31

0,00

-3 310 395,31

GR

Отделени от производството преки плащания (схема за единно плащане — СЕП)

2008

неточна информация в СИЗП/ГИС и слабости в проверките на място

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00

EUR

-91 632 386,41

0,00

-91 632 386,41

GR

Други директни помощи

2009

неточна информация в СИЗП/ГИС и слабости в проверките на място

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00

EUR

5 928,18

0,00

5 928,18

GR

Отделени от производството преки плащания (член 69 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 — освен за овце и едър рогат добитък)

2009

неточна информация в СИЗП/ГИС и слабости в проверките на място

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00

EUR

1 407,54

0,00

1 407,54

GR

Допълнителни суми за помощи

2009

неточна информация в СИЗП/ГИС и слабости в проверките на място

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00

EUR

2 668,68

0,00

2 668,68

GR

Отделени от производството преки помощи

2009

неточна информация в СИЗП/ГИС и слабости в проверките на място

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00

EUR

- 810 049,67

0,00

- 810 049,67

GR

Маслиново масло — производствена помощ

2004

слабости в контрола на мелници и в качеството на ГИС за маслинови насаждения

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00

EUR

- 193 490,20

0,00

- 193 490,20

GR

Маслиново масло — производствена помощ (2007+)

2005

слабости в контрола на мелници и в качеството на ГИС за маслинови насаждения

ФИКСИРАНА СТАВКА

15,00

EUR

- 283 443,46

0,00

- 283 443,46

GR

Маслиново масло — производствена помощ (2007+)

2005

слабости в контрола на мелници и в качеството на ГИС за маслинови насаждения

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00

EUR

-43 471 909,07

0,00

-43 471 909,07

GR

Маслиново масло — производствена помощ (2007+)

2006

слабости в контрола на мелници и в качеството на ГИС за маслинови насаждения

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00

EUR

- 447 353,51

0,00

- 447 353,51

GR

Маслиново масло — производствена помощ (2007+)

2006

слабости в контрола на мелници и в качеството на ГИС за маслинови насаждения

ФИКСИРАНА СТАВКА

15,00

EUR

-89 134 155,41

- 215 120,80

-88 919 034,62

GR

Маслиново масло — Финансиране ГИС

2004

неприемливи разходи във връзка с дейности, проведени след 31 октомври 2003 г.

ЕДНОКРАТНА

 

EUR

-3 437 468,51

0,00

-3 437 468,51

GR

Маслиново масло — Финансиране ГИС

2006

неприемливи разходи във връзка с дейности, проведени след 31 октомври 2003 г.

ЕДНОКРАТНА

 

EUR

- 263 620,00

0,00

- 263 620,00

 

 

 

 

 

ОБЩО (GR)

EUR

- 247 443 305,60

- 215 120,80

- 247 228 184,80

IT

Публично складиране — захар

2005

резервирането на входящата през 2005 г. захар не подлежи на физическо преместване

ЕДНОКРАТНА

 

EUR

- 797 560,00

0,00

- 797 560,00

IT

Публично складиране — захар

2006

увеличение с 35 % на цените за складиране

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00

EUR

- 171 418,00

0,00

- 171 418,00

IT

Публично складиране — захар

2006

късни инвентаризации

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00

EUR

- 781 044,00

0,00

- 781 044,00

IT

Публично складиране — захар

2007

увеличение с 35 % на цените за складиране

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00

EUR

- 182 006,00

0,00

- 182 006,00

IT

Публично складиране — захар

2008

увеличение с 35 % на цените за складиране

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00

EUR

- 111 062,00

0,00

- 111 062,00

IT

Публично складиране — захар

2009

увеличение с 35 % на цените за складиране

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00

EUR

-34 547,00

0,00

-34 547,00

 

 

 

 

 

ОБЩО (IT)

EUR

-2 077 637,00

0,00

-2 077 637,00

NL

Плодове и зеленчуци — Оперативни програми

2006

неприемливи разходи за печат върху опаковки и разходи за организация на производителите с децентрализиран маркетинг

ЕДНОКРАТНА

 

EUR

-5 166 882,80

0,00

-5 166 882,80

NL

Плодове и зеленчуци — Оперативни програми

2007

неприемливи разходи за печат върху опаковки и разходи за организация на производителите с децентрализиран маркетинг

ЕДНОКРАТНА

 

EUR

-10 543 404,52

0,00

-10 543 404,52

NL

Плодове и зеленчуци — Оперативни програми

2008

неприемливи разходи за печат върху опаковки и разходи за организация на производителите с децентрализиран маркетинг

ЕДНОКРАТНА

 

EUR

-6 981 120,47

0,00

-6 981 120,47

 

 

 

 

 

ОБЩО (NL)

EUR

-22 691 407,79

0,00

-22 691 407,79

PT

Други директни помощи — едър рогат добитък

2007

слабости, установени при функционирането на IТ системата

ЕДНОКРАТНА

 

EUR

- 415 669,10

0,00

- 415 669,10

PT

Други директни помощи — едър рогат добитък

2008

слабости, установени при функционирането на IТ системата

ЕДНОКРАТНА

 

EUR

- 304 813,73

0,00

- 304 813,73

 

 

 

 

 

ОБЩО (PT)

EUR

- 720 482,83

0,00

- 720 482,83

RO

Други директни помощи — енергийни култури

2009

слабости на СИЗП — ГИС, при осъществяването на проверките на място/теренните посещения след административни насрещни проверки

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00

EUR

-6 694,99

0,00

-6 694,99

RO

Други директни помощи — енергийни култури

2009

слабости на СИЗП — ГИС, при осъществяването на проверките на място/теренните посещения след административни насрещни проверки

ЕДНОКРАТНА

 

EUR

- 108 740,61

0,00

- 108 740,61

RO

Други директни помощи — енергийни култури

2009

слабости на СИЗП — ГИС, при осъществяването на проверките на място/теренните посещения след административни насрещни проверки

ЕДНОКРАТНА

 

EUR

-52 831,05

0,00

-52 831,05

RO

Отделени от производството преки помощи

2009

слабости на СИЗП — ГИС, при осъществяването на проверките на място/теренните посещения след административни насрещни проверки

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00

EUR

- 489 527,30

0,00

- 489 527,30

RO

Отделени от производството преки помощи

2009

слабости на СИЗП — ГИС, при осъществяването на проверките на място/теренните посещения след административни насрещни проверки

ЕДНОКРАТНА

 

EUR

-38 620 445,36

0,00

-38 620 445,36

 

 

 

 

 

ОБЩО (RO)

EUR

-39 278 239,32

0,00

-39 278 239,32

 

 

 

 

 

ОБЩО (6701)

EUR

- 478 526 747,31

- 219 203,05

- 478 307 544,26

 

 

 

 

 

ОБЩО (6701)

DKK

- 933 064,93

0,00

- 933 064,93

БЮДЖЕТНА ПОЗИЦИЯ 6711

BG

Развитие на селските райони ЕЗФРСР, ос 2 (2007—2013, мерки за площи)

2009

слабости на СИЗП — ГИС

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00

EUR

-1 204 509,85

0,00

-1 204 509,85

BG

Развитие на селските райони ЕЗФРСР, допълнение към пряки плащания (2007—2013)

2009

слабости на СИЗП — ГИС и проверките на място

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00

EUR

-2 490 360,23

0,00

-2 490 360,23

 

 

 

 

 

ОБЩО (BG)

EUR

-3 694 870,08

0,00

-3 694 870,08

GR

Развитие на селските райони ЕЗФРСР, ос 2 (2007-2013, мерки за площи)

2007

неточна информация в СИЗП/ГИС и слабости в проверките на място

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00

EUR

-3 154 596,63

0,00

-3 154 596,63

GR

Развитие на селските райони ЕЗФРСР, ос 2 (2007—2013, мерки за площи)

2008

неточна информация в СИЗП/ГИС и слабости в проверките на място

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00

EUR

-8 414 084,26

0,00

-8 414 084,26

GR

Развитие на селските райони ЕЗФРСР, ос 2 (2007—2013, мерки за площи)

2009

неточна информация в СИЗП/ГИС и слабости в проверките на място

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00

EUR

- 597 155,10

0,00

- 597 155,10

 

 

 

 

 

ОБЩО (GR)

EUR

-12 165 835,99

0,00

-12 165 835,99

RO

Развитие на селските райони ЕЗФРСР, ос 2 (2007-—013, мерки за площи)

2009

слабости на СИЗП — ГИС, при осъществяването на проверките на място/теренните посещения след административни насрещни проверки

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00

EUR

-7 246 383,51

0,00

-7 246 383,51

RO

Развитие на селските райони ЕЗФРСР, ос 2 (2007—2013, мерки за площи)

2009

слабости на СИЗП — ГИС, при осъществяването на проверките на място/теренните посещения след административни насрещни проверки

ЕДНОКРАТНА

 

EUR

-10 512 529,35

0,00

-10 512 529,35

RO

Развитие на селските райони ЕЗФРСР, ос 2 (2007—2013, мерки за площи)

2009

слабости на СИЗП — ГИС, при осъществяването на проверките на място/теренните посещения след административни насрещни проверки

ЕДНОКРАТНА

 

EUR

- 877 717,21

0,00

- 877 717,21

RO

Развитие на селските райони ЕЗФРСР, допълнение към преки плащания (2007—2013)

2009

слабости на СИЗП — ГИС, при осъществяването на проверките на място/теренните посещения след административни насрещни проверки

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00

EUR

-10 975 412,09

0,00

-10 975 412,09

RO

Развитие на селските райони ЕЗФРСР, допълнение към преки плащания (2007—2013)

2009

слабости на СИЗП — ГИС, при осъществяването на проверките на място/теренните посещения след административни насрещни проверки

ЕДНОКРАТНА

 

EUR

-6 008 420,75

0,00

-6 008 420,75

 

 

 

 

 

ОБЩО (RO)

EUR

-35 620 462,91

0,00

-35 620 462,91

 

 

 

 

 

ОБЩО (6711)

EUR

-51 481 168,98

0,00

-51 481 168,98

БЮДЖЕТНА ПОЗИЦИЯ 05070107

DE

Нередности

2009

възстановяване относно случаи на нередности

ЕДНОКРАТНА

 

EUR

508 165,76

0,00

508 165,76

 

 

 

 

 

ОБЩО (DE)

EUR

508 165,76

0,00

508 165,76

 

 

 

 

 

ОБЩО (05070107)

EUR

508 165,76

0,00

508 165,76


Поправки

16.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 102/44


Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) № 84/2011 на Съвета от 31 януари 2011 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки срещу президента Лукашенко и някои длъжностни лица на Беларус

( Официален вестник на Европейския съюз L 28 от 2 февруари 2011 г. )

В съдържанието и на страница 17 в заглавието

вместо:

да се чете:


16.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 102/44


Поправка на Регламент (ЕО) № 891/2009 на Комисията от 25 септември 2009 година за откриване и управление на някои тарифни квоти на Общността в сектора на захарта

( Официален вестник на Европейския съюз L 254 от 26 септември 2009 г. )

На страница 92 в приложение III, част С

вместо:

„—

:

на немски език

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 891/2009, Zucker zur industriellen Einfuhr. Laufende Nummer 09.4380“

да се чете:

„—

:

на немски език

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 891/2009, Zucker zur außerordentlichen Einfuhr. Laufende Nummer 09.4380“