ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2011.100.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 100

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
14 април 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 359/2011 на Съвета от 12 април 2011 година относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи предвид ситуацията в Иран

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 360/2011 на Съвета от 12 април 2011 година за прилагане на член 16, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 204/2011 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

12

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 361/2011 на Комисията от 13 април 2011 година относно разрешителното за Enterococcus faecium NCIMB 10415 като фуражна добавка за пилета за угояване (притежател на разрешителното DSM Nutritional products Ltd, представляван от DSM Nutritional Products Sp. z o.o) и за изменение на Регламент (ЕО) № 943/2005 ( 1 )

22

 

*

Регламент (ЕС) № 362/2011 на Комисията от 13 април 2011 година за изменение на приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 относно фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход във връзка със субстанцията монепантел ( 1 )

26

 

*

Регламент (ЕС) № 363/2011 на Комисията от 13 април 2011 година за изменение на приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 относно фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход във връзка със субстанцията изоевгенол ( 1 )

28

 

*

Регламент (ЕС) № 364/2011 на Комисията от 13 април 2011 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 на Комисията и на Регламент (ЕО) № 1291/2008 на Комисията по отношение на програма за контрол на салмонела при някои домашни птици и яйца в Хърватия в съответствие с Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета и за поправка на Регламент (ЕС) № 925/2010 на Комисията и Регламент (ЕС) № 955/2010 на Комисията ( 1 )

30

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 365/2011 на Комисията от 13 април 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

37

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива за изпълнение 2011/43/ЕС на Комисията от 13 април 2011 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с оглед включването на калциев полисулфид като активно вещество и за изменение на Решение 2008/941/ЕО на Комисията ( 1 )

39

 

*

Директива за изпълнение 2011/44/ЕС на Комисията от 13 април 2011 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с оглед включването на азадирахтин като активно вещество и за изменение на Решение 2008/941/ЕО на Комисията ( 1 )

43

 

*

Директива за изпълнение 2011/45/ЕС на Комисията от 13 април 2011 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с оглед включването на диклофоп като активно вещество и за изменение на Решение 2008/934/ЕО на Комисията ( 1 )

47

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение 2011/235/ОВППС на Съвета от 12 април 2011 година относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания с оглед на положението в Иран

51

 

*

Решение за изпълнение 2011/236/ОВППС на Съвета от 12 април 2011 година за изпълнение на Решение 2011/137/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

58

 

 

2011/237/ОВППС

 

*

Решение Atalanta/1/2011 на Комитета по политика и сигурност от 13 април 2011 година за назначаване на командващ силите на ЕС за военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия (Atalanta)

72

 

 

2011/238/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 13 април 2011 година за изменение на Решение 2007/843/ЕО по отношение на програмите за контрол на салмонела при някои домашни птици и яйца в Тунис (нотифицирано под номер C(2011) 2520)  ( 1 )

73

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Решение 2011/101/ОВППС на Съвета от 15 февруари 2011 година относно ограничителни мерки срещу Зимбабве (ОВ L 42, 16.2.2011 г.)

74

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

14.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 100/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 359/2011 НА СЪВЕТА

от 12 април 2011 година

относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи предвид ситуацията в Иран

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215, параграф 2 от него,

като взе предвид Решение 2011/235/ОВППС на Съвета от 12 април 2011 г. относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания с оглед на положението в Иран (1), прието в съответствие с дял V, глава 2 от Договора за Европейския съюз,

като взе предвид съвместното предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Решение 2011/235/ОВППС предвижда замразяване на финансовите средства и икономическите ресурси на определени лица, отговорни за сериозни нарушения на правата на човека в Иран. Тези лица и образувания са изброени в приложението към решението.

(2)

Ограничителните мерки следва да са насочени срещу лица, които са съучастници в организирането и извършването или отговорни за организирането и извършването на тежки нарушения на правата на човека при репресиите срещу мирни демонстранти, журналисти, защитници на човешките права, студенти и други лица, които издигат глас в защита на законните си права, в т.ч. правото на изразяване; мерките следва да са насочени също срещу лица, които са съучастници в организирането и извършването или отговорни за организирането и извършването на тежки нарушения на правото на справедлив процес, за изтезания, за жестоко, нечовешко или унизително отношение, както и за безразборното, прекомерно и зачестило изпълнение на смъртното наказание, в т.ч. публични екзекуции, пребиване с камъни, обесване или екзекуции на непълнолетни нарушители в разрез с международните задължения на Иран в областта на правата на човека.

(3)

Тези мерки попадат в обхвата на Договора за функционирането на Европейския съюз и следователно за тяхното прилагане е необходим нормативен акт на равнище ЕС, по-конкретно с цел да се осигури еднаквото им прилагане от страна на икономическите оператори във всички държави-членки.

(4)

Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати по-специално от Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-конкретно правото на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес и правото на защита на личните данни. Настоящият регламент следва да се прилага съгласно тези права.

(5)

Правомощието за изменение на списъка в приложение I към настоящия регламент следва да се упражни от Съвета с оглед на политическата ситуация в Иран и за да се осигури съгласуваност с процеса на изменение и преразглеждане на приложението към Решение 2011/235/ОВППС.

(6)

Процедурата за изменение на списъците в приложение I към настоящия регламент следва да предвижда предоставянето на посочените лица, образувания или органи на основанията за включването им в списъците, за да им се даде възможност да представят възражения. Когато има представени възражения или когато има представени нови съществени доказателства, Съветът следва да преразгледа решението си предвид тези възражения и съответно да уведоми засегнатото лице, образувание или орган.

(7)

За прилагането на настоящия регламент и с цел осигуряване на максимална правна сигурност в рамките на Съюза, имената и други имащи отношение данни на физически или юридически лица, образувания и органи, чиито финансови средства и икономически ресурси трябва да бъдат замразени в съответствие с настоящия регламент, трябва да бъдат публично оповестени. Всяко обработване на лични данни следва да е в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (2) и Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (3).

(8)

За да се гарантира, че предвидените в настоящия регламент мерки са ефективни, настоящият регламент трябва да влезе в сила в деня на публикуването му,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„финансови средства“ означава финансови активи и ползи от всякакъв вид, включително, но не само:

i)

пари в брой, чекове, парични вземания, ордери, платежни нареждания и други платежни инструменти;

ii)

депозити във финансови институции или други образувания, баланси по сметки, дългове и дългови облигации;

iii)

публично и частно търгувани ценни книжа и дългови инструменти, включително акции и дялове, сертификати, представляващи ценни книжа, облигации, полици, варанти, дългосрочни облигации с фиксирана лихва и договори за деривативи;

iv)

лихви, дивиденти или други приходи или стойност, натрупани или генерирани от активи;

v)

кредити, право на прихващане, гаранции, гаранции за изпълнение или други финансови задължения;

vi)

акредитиви, коносаменти, документи за продажба;

vii)

документи, удостоверяващи участие във фондове или притежание на финансови ресурси;

б)

„замразяване на финансови средства“ означава предотвратяване на всяко движение, прехвърляне, изменение, използване, достъп или боравене с финансови средства по всякакъв начин, който би довел до промяна в тяхното количество, размер, местонахождение, собственост, владение, вид, предназначение или друга промяна, която би позволила използване на средствата, включително управление на портфейл;

в)

„икономически ресурси“ означава активи от всякакъв вид, независимо дали са материални или нематериални, движими или недвижими, които не са финансови средства, но могат да бъдат използвани за получаване на финансови средства, стоки или услуги;

г)

„замразяване на икономически ресурси“ означава предотвратяване на използването им с цел получаване на финансови средства, стоки или услуги по всякакъв начин, включително, но не само, чрез тяхната продажба, отдаване под наем или ипотекиране;

д)

„територия на Съюза“ означава териториите на държавите-членки, спрямо които се прилага Договорът, съгласно условията на Договора, включително тяхното въздушно пространство.

Член 2

1.   Замразяват се всички средства и икономически ресурси, които са притежание на или във владение на или са държани или контролирани от физическите или юридическите лица, образуванията и органите, изброени в приложение I.

2.   Не се предоставят, пряко или косвено, финансови средства или икономически ресурси на или в полза на физическите или юридическите лица, образуванията и органите, изброени в приложение I.

3.   Забранява се съзнателното и умишлено участие в действия, чийто предмет или резултат е прякото или косвеното заобикаляне на мерките, посочени в параграфи 1 и 2.

Член 3

1.   Приложение I съдържа списък на лица, за които, в съответствие с член 2, параграф 1 от Решение 2011/235/ОВППС, Съветът е установил, че са отговорни за сериозни нарушения на правата на човека в Иран, или на свързани с тях лица, образувания или органи.

2.   Приложение I включва основанията за вписване в списъка на съответните лица, образувания и органи.

3.   Приложение I включва и необходимата информация, когато такава е налична, за идентифициране на съответните физически или юридически лица, образувания и органи. По отношение на физическите лица информацията може да включва имената, в т.ч. псевдоними, датата и мястото на раждане, гражданството, номера на паспорта и на личната карта, пола, адреса, ако е известен, и длъжността или професията. По отношение на юридическите лица, образуванията и органите информацията може да включва наименованията, мястото и датата на регистрация, регистрационния номер и мястото на дейността.

Член 4

1.   Чрез дерогация от член 2 компетентните органи на държавите-членки, посочени в приложение II, могат да разрешат освобождаването на определени замразени финансови средства или икономически ресурси или предоставянето на определени финансови средства или икономически ресурси, при условия, които те сметнат за необходими, след като установят, че съответните финансови средства или икономически ресурси са:

а)

необходими за задоволяване на основните нужди на лицата, изброени в приложение I, и на членовете на семействата им, които са на тяхна издръжка, в това число разходи за храна, наем или ипотека, лекарства и медицинско лечение, данъци, застрахователни премии и такси за комунални услуги;

б)

предназначени изключително за плащане на разумни по размера си професионални хонорари и за възстановяване на направени разходи, свързани с предоставянето на правни услуги;

в)

предназначени изключително за плащане на такси или разходи за услуги за обичайно държане или поддържане на замразени финансови средства или икономически ресурси; или

г)

необходими за извънредни разходи, при условие че в този случай държавата-членка, най-малко две седмици преди разрешаването, е съобщила на всички държави-членки и на Комисията мотивите, поради които според нея следва да бъде дадено конкретното разрешение.

2.   Съответната държава-членка информира останалите държави-членки и Комисията за всяко разрешение, дадено съгласно параграф 1.

Член 5

1.   Чрез дерогация от член 2 компетентните органи в държавите-членки, посочени в приложение II, могат да разрешат освобождаването на определени замразени финансови средства или икономически ресурси, ако са изпълнени следните условия:

а)

въпросните финансови средства или икономически ресурси са предмет на съдебен, административен или арбитражен запор, нареден преди датата, на която лицето, образуванието или органът, посочени в член 2, са били включени в приложение I, или на съдебно, административно или арбитражно решение, постановено преди тази дата;

б)

въпросните финансови средства или икономически ресурси ще се използват изключително и само за удовлетворяване на вземания, обезпечени с такъв запор, или признати за основателни в такова решение, в границите, установени от приложимите законови и подзаконови актове, уреждащи правата на лица с такива вземания;

в)

запорът или решението не са в полза на лице, образувание или орган, изброени в приложение I; и

г)

признаването на запора или решението не противоречи на обществения ред на съответната държава-членка.

2.   Съответната държава-членка информира останалите държави-членки и Комисията за всяко разрешение, дадено съгласно параграф 1.

Член 6

1.   Член 2, параграф 2 не се прилага за добавянето към замразени сметки на:

а)

лихви или други печалби по тези сметки; или

б)

плащания, дължими по договори, споразумения или задължения, сключени или възникнали преди датата, на която физическото или юридическото лице, образуванието или органът, посочени в член 2, са били включени в приложение I,

при условие че тези лихви, други приходи и плащания са замразени в съответствие с член 2, параграф 1.

2.   Член 2, параграф 2 не възпрепятства финансовите или кредитните институции в Съюза да превеждат суми по замразени сметки, когато получат средства, прехвърлени по сметката на посочено в списъка физическо или юридическо лице, образувание или орган, при условие че всякакви допълнителни средства по такива сметки също ще бъдат замразени. Финансовата или кредитната институция незабавно информира компетентния орган за всяка подобна транзакция.

Член 7

Чрез дерогация от член 2 и при условие че е дължимо плащане от лице, образувание или орган, посочени в приложение I, съгласно договор или споразумение, сключени от съответното лице, образувание или орган, или от задължение, което е възникнало за него, преди датата, на която това лице, образувание или орган е посочено, компетентните органи на държавите-членки, посочени на уебсайтовете, изброени в приложение II, могат да разрешат при условията, които смятат за уместни, освобождаване на определени замразени финансови средства или икономически ресурси, ако са изпълнени следните условия:

а)

съответният компетентен орган е установил, че:

i)

финансовите средства или икономическите ресурси ще се използват за плащане от лице, образувание или орган, изброени в приложение I; и

ii)

плащането не е в нарушение на член 2, параграф 2; и

б)

съответната държава-членка е нотифицирала останалите държави-членки и Комисията за установеното от нейния компетентен орган и за намерението си да издаде разрешение най-малко две седмици преди издаването на разрешението.

Член 8

1.   Замразяването на финансови средства и икономически ресурси или отказът да се предоставят финансови средства или икономически ресурси, предприети добросъвестно въз основа на това, че подобно действие е в съответствие с настоящия регламент, не поражда никаква отговорност за физическото или юридическото лице, образуванието или органа, който го извършва, нито за техните ръководители или служители, освен ако не бъде доказано, че финансовите средства и икономическите ресурси са били замразени или задържани в резултат на небрежност.

2.   Забраната, установена в член 2, параграф 2, не поражда никаква отговорност за физическите или юридическите лица, образуванията или органите, които са предоставили финансови средства или икономически ресурси, ако те не са знаели и не са имали основателна причина да предполагат, че действията им ще са в нарушение на тази забрана.

Член 9

1.   Без да се засягат приложимите правила относно докладването, поверителността и професионалната тайна, физическите и юридическите лица, образуванията и органите:

а)

съобщават незабавно всяка информация, която би улеснила спазването на настоящия регламент, като замразени сметки и суми в съответствие с член 2, на компетентния орган, посочен в съответния уебсайт в приложение II, на държавата-членка, в която пребивават или са разположени, и предават тази информация на Комисията пряко или чрез държавите-членки; и

б)

сътрудничат с компетентния орган при евентуална проверка на тази информация.

2.   Всяка информация, предоставена или получена в съответствие с настоящия член, се използва единствено за целите, за които е предоставена или получена.

Член 10

Държавите-членки и Комисията незабавно се нотифицират взаимно за мерките, предприети съгласно настоящия регламент, и си предоставят всякаква друга уместна информация, с която разполагат във връзка с настоящия регламент, по-специално информация по отношение на нарушенията и проблемите с прилагането, както и по отношение на решенията, произнесени от национални съдилища.

Член 11

Комисията е упълномощена да изменя приложение II въз основа на информация, предоставена от държавите-членки.

Член 12

1.   Когато Съветът реши да подложи физическо или юридическо лице, образувание или орган на мерките, посочени в член 2, параграф 1, той изменя съответно приложение I.

2.   Съветът съобщава решението си на физическото или юридическото лице, образуванието или органа, включително основанията за включването му в списъка, или пряко, ако адресът е известен, или чрез публикуване на известие, за да се даде възможност на това лице, образувание или орган да представи възражения.

3.   Когато са представени възражения или са представени нови съществени доказателства, Съветът преразглежда решението си и уведомява за това лицето, образуванието или органа.

4.   Списъкът в приложение I се преразглежда редовно и поне веднъж на 12 месеца.

Член 13

1.   Държавите-членки определят правилата относно санкциите, приложими при нарушения на разпоредбите на настоящия регламент, и вземат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното изпълнение. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и с възпиращо действие.

2.   Държавите-членки незабавно нотифицират Комисията за тези правила след влизането в сила на настоящия регламент, както и за всички последващи изменения.

Член 14

Когато в настоящия регламент се съдържа изискване за нотификация и информиране на Комисията или пък се предвижда друг вид комуникация с нея, адресът и останалите данни за връзка, които следва да се използват за тази цел, са посочените в приложение II.

Член 15

Настоящият регламент се прилага:

а)

на територията на Съюза, включително неговото въздушно пространство;

б)

на борда на всички въздухоплавателни средства или плавателни съдове под юрисдикцията на държава-членка;

в)

спрямо всяко лице на територията на Съюза или извън нея, което е гражданин на държава-членка;

г)

спрямо всяко юридическо лице, образувание или орган, създадено или учредено съгласно законодателството на държава-членка;

д)

спрямо всяко юридическо лице, образувание или орган във връзка с всякакъв вид стопанска дейност, извършвана изцяло или частично на територията на Съюза.

Член 16

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Люксембург на 12 април 2011 година.

За Съвета

Председател

C. ASHTON


(1)  Вж. страница 51 от настоящия брой на Официален вестник.

(2)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Списък на физическите и юридическите лица, образуванията и органите, посочени в член 2, параграф 1

Лица

 

Име

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

1.

AHMADI-MOQADDAM Esmail

Място на раждане: Техеран (Иран); Дата на раждане: 1961 г.

Началник на Националната полиция на Иран. Силите под неговото командване извършват брутални нападения срещу мирните протести и жестокото нощно нападение в общежитията на Техеранския университет на 15 юни 2009 г.

 

2.

ALLAHKARAM Hossein

 

Ръководител на Ansar-e Hezbollah и полковник в IRGC (Корпус на ислямските революционни гвардейци). Един от основателите на Ansar-e Hezbollah. Тази паравоенна структура носи отговорност за изключително жестоките репресии срещу студентите и университетите през 1999 г., 2002 г. и 2009 г.

 

3.

ARAGHI (ERAGHI) Abdollah

 

Заместник-началник на земните сили на IRGC.

Носи пряка лична отговорност за потушаване на протестите през лятото на 2009 г.

 

4.

FAZLI Ali

 

Заместник-командващ на Basij, бивш началник на Seyyed al-Shohada Corps (Корпус Seyyed al-Shohada) в рамките на IRGC, провинция Техеран (до февруари 2010 г.). Seyyed al-Shohada Corps отговоря за сигурността в провинция Техеран и играе ключова роля в бруталните репресии срещу участниците в протестите през 2009 г.

 

5.

HAMEDANI Hossein

 

Начело на Rassoulollah Corps (Корпус Rassoulollah) в рамките на IRGC; от ноември 2009 г. отговаря за района на Техеран. Rassoulollah Corps отговоря за сигурността в района на Техеран и играе ключова роля в бруталните репресии срещу протестиращите през 2009 г. Носи отговорност за потушаването на протестите по време на събитията в последния ден на Ашура (декември 2009 г.)

 

6.

JAFARI Mohammad-Ali

(a.k.a. “Aziz Jafari”)

Място на раждане: Yazd (Иран); Дата на раждане: 1.9.1957 г.

Генерал, командващ IRGC. Под командването на генерал Aziz Jafari, IRGC и базата Sarollah играят ключова роля в противозаконната намеса в президентските избори през 2009 г., при арестите и задържането на политически активисти, както и по време на уличните сблъсъци с участниците в протестите.

 

7.

KHALILI Ali

 

Генерал от IRGC, ръководител на Медицинското отделение на базата Sarollah. Той подписва писмо, изпратено до Министерството на здравеопазването на 26 юни 2009 г., с което забранява предаването на документи или медицински досиета на лица, наранени или хоспитализирани по време на събитията след изборите.

 

8.

MOTLAGH Bahram Hosseini

 

Ръководител на Seyyed al-Shohada Corps в рамкие на IRGC, провинция Техеран. Seyyed al-Shohada Corps изграе ключова роля за организиране на потушаването на протестите.

 

9.

NAQDI Mohammad-Reza

Място на раждане: Najaf (Ирак); Дата на раждане: около 1952 г.

Командващ Basij. Като командващ силите на Basij в рамките на IRGC Naqdi носи отговорност за или е съучастник в насилията от страна на Basij в края на 2009 г., в т.ч. в жестоката реакция спрямо протестите през декември 2009 г. в последния ден на Ашурa, резултатът от която са не по-малко от 15 смъртни случая и стотици арестувани сред участниците в протестите.

Преди назначаването му за командващ силите на Basij през октомври 2009 г., Naqdi е ръководител на разузнавателния отдел на Basij и отговаря за разпитите на арестуваните по време на следизборните репресии.

 

10.

RADAN Ahmad-Reza

Място на раждане: Isfahan (Иран); Дата на раждане: 1963 г.

Заместник-началник на Националната полиция на Иран Като заместник-началник на Националната полиция на Иран от 2008 г., Radan носи отговорност за побои, убийства и произволни арести и задържания на участници в протестите, извършени от силите на полицията.

 

11.

RAJABZADEH Azizollah

 

Бивш началник на полицията в Техеран (до януари 2010 г.). Като командващ на силите за правоприлагане в района на Техеран Azizollah Rajabzadeh е най-високопоставеното лице, обвинено по делото за насилията в затвора Kahrizak.

 

12.

SAJEDI-NIA Hossein

 

Началник на полицията в Техеран, бивш заместник-началник на Националната полиция на Иран, отговарящ за полицейските операции. В Министерството на вътрешните работи отговаря за координирането на репресивните операции в иранската столица.

 

13.

TAEB Hossein

Място на раждане: Техеран; Дата на раждане: 1963 г.

Бивш командващ на Basij (до октомври 2009 г.). Понастоящем заместник-командващ на IRGC, отговарящ за разузнаването. Силите под негово командване участват в масови побои, убийства, задържане и изтезания на участниците в мирните протести.

 

14.

SHARIATI Seyeed Hassan

 

Ръководител на съдебните власти в Mashhad. Под негов надзор се провеждат процеси по бързата процедура при закрити врати, без да се зачитат основните права на обвиняемите и на базата на признания, изтръгнати под натиск и с изтезания. Масово се постановяват съдебни решения за екзекуции, като смъртните присъди се издават без да се даде възможност на обвиняемите да се защитят.

 

15.

DORRI-NADJAFABADI Ghorban-Ali

Място на раждане: Najafabad (Иран); Дата на раждане: 1945 г.

Бивш главен прокурор на Иран до септември 2009 г. (бивш министър на разузнаването по времето на президента Khatami). Като главен прокурор на Иран, по негова заповед и под негов надзор се провеждат показни процеси след първите следизборни протести, при които на обвиняемите се отказва правото на защита. Той носи отговорност и за насилията в Kahrizak.

 

16.

HADDAD Hassan

(alias Hassan ZAREH DEHNAVI)

 

Съдия, Революционен съд на Техеран, клон 26. Натоварен е да води дела на задържани във връзка със следизборните кризи и редовно заплашва семействата на задържаните с цел да ги принуди да мълчат. С негово участие се издават заповеди за задържане в затвора Kahrizak.

 

17.

Hodjatoleslam Seyed Mohammad SOLTANI

 

Съдия, Революционен съд на Mashhad. Процесите, които председателства, се провеждат по бързата процедура при закрити врати, без да се зачитат основните права на обвиняемите. Масово се постановяват съдебни решения за екзекуции, като смъртните присъди се издават без да се даде възможност на обвиняемите да се защитят.

 

18.

HEYDARIFAR Ali-Akbar

 

Съдия, Революционен съд на Техеран. Води процеси срещу участници в протестите. Разпитван е от съдебните власти относно произвола в Kahrizak. Участва в издаването на заповеди за задържане и изпращане на задържаните в затвора Kahrizak.

 

19.

JAFARI-DOLATABADI Abbas

 

Главен прокурор на Техеран от август 2009 г. По времето на Dolatabadi прокуратурата постига осъждането на голям брой участници в протестите, в т.ч. на участници в протестите в последния ден на Ашурa през декември 2009 г. По негова заповед през септември 2009 г. е затворен офиса на Karroubi и са арестувани няколко политици реформатори, а през юни 2010 г. са забранени две реформистки политически партии. Прокуратурата обвинява участниците в протестите в деянието Muharebeh, или ненавист срещу Всевишния, което води до смъртна присъда, и отказва правото на справедлив процес на заплашените от такава присъда. В рамките на широка кампания за репресии срещу политическата опозиция прокуратурата преследва и арестува реформатори, защитници на правата на човека и представители на медиите.

 

20.

MOGHISSEH Mohammad

(a.k.a. NASSERIAN)

 

Съдия, председател на Революционния съд на Техеран, клон 28. Отговаря за следизборните дела. В резултат от несправедливи процеси издава дългосрочни затворнически присъди на социални и политически активисти и журналисти, както и няколко смъртни присъди на участници в протести и на активисти от социалната и политическата сфера.

 

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

място на раждане: Ejiyeh; Дата на раждане: около 1956 г.

Главен прокурор на Иран от септември 2009 г. и говорител на съдебната власт (бивш министър на разузнаването по време на изборите през 2009 г.). Докато е министър на разузнаването по време на изборите, разузнавателните агенти под негово ръководство носят отговорност за задържане, изтезания и изтръгване на неверни признания под натиск от стотици активисти, журналисти, дисиденти и политици реформатори. Освен това политически фигури биват принуждавани да правят неверни признания, като биват подлагани на непоносими разпити в обстановка на изтезания, малтретиране, изнудване и заплахи към членове на семействата им.

 

22.

MORTAZAVI Said

Място на раждане: Meybod, Yazd (Иран); Дата на раждане: 1967 г.

Ръководител на специалните сили на Иран за борба с контрабандата, бивш главен прокурор на Техеран до август 2009 г. Като главен прокурор на Техеран издава бланкетна заповед, използвана за задържане на стотици активисти, журналисти и студенти. Мандатът му е прекратен през август 2010 г. след разследване от иранските съдебни власти във връзка с ролята му в смъртта на три задържани по негова заповед лица след изборите.

 

23.

PIR-ABASSI Abbas

 

Революционен съд на Техеран, клонове 26 и 28. Отговаря за следизборните дела; издава дългосрочни затворнически присъди в резултат от несправедливи съдебни процеси срещу защитници на правата на човека и издава няколко смъртни присъди на участници в протестите.

 

24.

MORTAZAVI Amir

 

Заместник-прокурор на Mashhad. Процесите, по които е обвинител, се провеждат по бързата процедура при закрити врати, без да се зачитат основните права на обвиняемите. Масово се постановяват съдебни решения за екзекуции, като смъртните присъди се издават без да се даде възможност на обвиняемите да се защитят.

 

25.

SALAVATI Abdolghassem

 

Съдия, председател на Революционния съд на Техеран, клон 15. Отговаря за следизборните дела и е съдията, който председателства показните процеси през лятото на 2009 г., в рамките на които осъжда на смърт двама привърженици на монархията. Издава дългосрочни затворнически присъди на над сто политически затворници, защитници на правата на човека и демонстранти.

 

26.

SHARIFI Malek Adjar

 

Начело на съдебната власт в Източен Azerbaidjan. Носи отговорност за процеса на Sakineh Mohammadi-Ashtiani.

 

27.

ZARGAR Ahmad

 

Съдия, Апелационен съд на Техеран, клон 36. Потвърждава заповеди за изпълнение на дългосрочни затворнически присъди и смъртни присъди на участници в протестите.

 

28.

YASAGHI Ali-Akbar

 

Съдия, Революционен съд на Mashhad. Процесите, които председателства, се провеждат по бързата процедура при закрити врати, без да се зачитат основните права на обвиняемите. Масово се постановяват съдебни решения за екзекуции, като смъртните присъди се издават без да се даде възможност на обвиняемите да се защитят.

 

29.

BOZORGNIA Mostafa

 

Началник на отделение 350 в затвора Evin. В редица случаи стои в основата на непропорционални актове на насилие спрямо затворниците.

 

30.

ESMAILI Gholam-Hossein

 

Начело на Организацията на затворите в Иран. В това си качество е съучастник в масовото задържане на участници в политическите протести и в прикриването на малтретирането, извършвано в системата на затворите.

 

31.

SEDAQAT Farajollah

 

Помощник-секретар в Общото управление на затворите в Техеран и бивш началник на затвора в Евин, Техеран, до октомври 2010 г., по време, по което се извършват изтезания. Като надзирател многократно заплашва затворниците и оказва натиск върху тях.

 

32.

ZANJIREI Mohammad-Ali

 

Като заместник-ръководител на Организацията на затворите в Иран носи отговорност за малтретирането и нарушаването на правата на затворниците. Дава заповед за поставяне на много затворници в условия на строг тъмничен затвор.

 


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на компетентните органи в държавите-членки, посочени в член 4, параграф 1, член 5, параграф 1, член 7 и член 9, параграф 1, и адрес за изпращане на нотификации до Европейската комисия

А.

Компетентни органи във всяка държава-членка:

 

БЕЛГИЯ

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

БЪЛГАРИЯ

http://www.mfa.bg/bg/pages/view/5519

 

ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

ДАНИЯ

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

ГЕРМАНИЯ

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

ЕСТОНИЯ

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

ИРЛАНДИЯ

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

 

ГЪРЦИЯ

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

 

ИСПАНИЯ

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/ Sanciones_%20Internacionales.aspx

 

ФРАНЦИЯ

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

ИТАЛИЯ

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

 

КИПЪР

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

ЛАТВИЯ

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

ЛИТВА

http://www.urm.lt

 

ЛЮКСЕМБУРГ

http://www.mae.lu/sanctions

 

УНГАРИЯ

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

 

МАЛТА

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

НИДЕРЛАНДИЯ

http://www.minbuza.nl/sancties

 

АВСТРИЯ

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

 

ПОЛША

http://www.msz.gov.pl

 

ПОРТУГАЛИЯ

http://www.min-nestrangeiros.pt

 

РУМЪНИЯ

http://www.mae.ro/node/1548

 

СЛОВЕНИЯ

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

СЛОВАКИЯ

http://www.foreign.gov.sk

 

ФИНЛАНДИЯ

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

ШВЕЦИЯ

http://www.ud.se/sanktioner

 

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

www.fco.gov.uk/competentauthorities

В.

Адрес за нотификации или друга комуникация с Европейската комисия:

European Commission

Foreign Policy Instruments Service

CHAR 12/106

1049 Bruxelles/Brussel

Belgium

Електронен адрес: relex-sanctions@ec.europa.eu

Тел.: +32 22955585

Факс: +32 22990873


14.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 100/12


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 360/2011 НА СЪВЕТА

от 12 април 2011 година

за прилагане на член 16, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 204/2011 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 204/2011 на Съвета от 2 март 2011 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия (1), и по-специално член 16, параграфи 1 и 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 2 март 2011 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 204/2011 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия.

(2)

Предвид на сериозната обстановка в Либия в списъка на подлежащите на ограничителни мерки лица и образувания, който се съдържа в приложение III към Регламент (ЕС) № 204/2011, следва да бъдат добавени лица и образувания.

(3)

Освен това едно лице следва да бъде извадено от списъка в приложение III и информацията относно някои лица и образувания, включени в списъците в приложения II и III към посочения регламент, следва да бъде актуализирана,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения II и III към Регламент (ЕС) № 204/2011 се заменят съответно с текста на приложения I и II към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Люксембург на 12 април 2011 година.

За Съвета

Председател

C. ASHTON


(1)  ОВ L 58, 3.3.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на физическите и юридическите лица, образуванията и органите, посочени в член 6, параграф 1

1.

QADHAFI, Aisha Muammar

Дата на раждане: 1978 г. Място на раждане: Триполи, Либия.

Дъщеря на Muammar QADHAFI. Тясно свързана с режима.

Дата на посочване от ООН: 26.2.2011 г.

2.

QADHAFI, Hannibal Muammar

Номер на паспорта: B/002210. Дата на раждане: 20.9.1975 г. Място на раждане: Триполи, Либия.

Син на Muammar QADHAFI. Тясно свързан с режима.

Дата на посочване от ООН: 26.2.2011 г.

3.

QADHAFI, Khamis Muammar

Дата на раждане: 1978 г. Място на раждане: Триполи, Либия.

Син на Muammar QADHAFI. Тясно свързан с режима. Командвал военни части, участвали в потушаването на демонстрациите.

Дата на посочване от ООН: 26.2.2011 г.

4.

QADHAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar

Дата на раждане: 1942 г. Място на раждане: Сирт (Sirte), Либия.

Ръководител на революцията, върховен главнокомандващ въоръжените сили. Отговорност за разпореждане на репресиите срещу демонстрациите и нарушенията на човешките права.

Дата на посочване от ООН: 26.2.2011 г.

5.

QADHAFI, Mutassim

Дата на раждане: 1976 г. Място на раждане: Триполи, Либия.

Съветник по националната сигурност. Син на Muammar QADHAFI. Тясно свързан с режима.

Дата на посочване от ООН: 26.2.2011 г.

6.

QADHAFI, Saif al-Islam

Директор на фондация „Кадафи“. Номер на паспорта: B014995. Дата на раждане: 25.6.1972 г. Място на раждане: Триполи, Либия.

Син на Muammar QADHAFI. Тясно свързан с режима. Направил публични изявления, подбуждащи към насилие срещу участниците в демонстрациите.

Дата на посочване от ООН: 26.2.2011 г.

7.

DORDA, Abu Zayd Umar

Длъжност: директор на Организацията за външна сигурност.

Дата на посочване от ООН: 17.3.2011 г. (дата на посочване от ЕС: 28.2.2011 г.)

8.

Генерал-майор JABIR, Abu Bakr Yunis

Длъжност: министър на отбраната Ранг: генерал-майор.

Дата на раждане: 1952 г. Място на раждане: Джало (Jalo), Либия

Дата на посочване от ООН: 17.3.2011 г. (дата на посочване от ЕС: 28.2.2011 г.)

9.

MATUQ, Matuq Mohammed

Длъжност: секретар по въпросите на обществените услуги

Дата на раждане: 1956 г. Място на раждане: Хомс (Khoms), Либия.

Дата на посочване от ООН: 17.3.2011 г. (дата на посочване от ЕС: 28.2.2011 г.)

10.

QADHAFI, Mohammed Muammar

Син на Muammar QADHAFI. Тясно свързан с режима.

Дата на раждане: 1970 г. Място на раждане: Триполи, Либия.

Дата на посочване от ООН: 17.3.2011 г. (дата на посочване от ЕС: 28.2.2011 г.)

11.

QADHAFI, Saadi

Длъжност: командващ специалните сили Син на Muammar QADHAFI. Тясно свързан с режима. Командвал военни части, участвали в потушаването на демонстрациите.

Дата на раждане: 27.5.1973 г. Място на раждане: Триполи, Либия.

Дата на посочване от ООН: 17.3.2011 г. (дата на посочване от ЕС: 28.2.2011 г.)

12.

QADHAFI, Saif al-Arab

Син на Muammar QADHAFI. Тясно свързан с режима.

Дата на раждане: 1982 г. Място на раждане: Триполи, Либия.

Дата на посочване от ООН: 17.3.2011 г. (дата на посочване от ЕС: 28.2.2011 г.)

13.

Полковник AL-SENUSSI, Abdullah

Длъжност: директор на военното разузнаване

Дата на раждане: 1949 г. Място на раждане: Судан

Дата на посочване от ООН: 17.3.2011 г. (дата на посочване от ЕС: 28.2.2011 г.)

Образувания

1.

Central Bank of Libya (Централна банка на Либия)

Контролира се от Muammar Qadhafi и семейството му и е потенциален източник на финансиране на неговия режим.

Дата на посочване от ООН: 17.3.2011 г. (дата на посочване от ЕС: 10.3.2011 г.)

2.

Libyan Investment Authority (Либийски орган за инвестиции)

Контролира се от Muammar Qadhafi и семейството му и е потенциален източник на финансиране на неговия режим.

Известен също като: Libyan Arab Foreign Investment Company (LAFICO) 1 Fateh Tower Office № 99 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103 Libya

Дата на посочване от ООН: 17.3.2011 г. (дата на посочване от ЕС: 10.3.2011 г.)

3.

Libyan Foreign Bank (Либийска външна банка)

Контролира се от Muammar Qadhafi и семейството му и е потенциален източник на финансиране на неговия режим.

Дата на посочване от ООН: 17.3.2011 г. (дата на посочване от ЕС: 10.3.2011 г.)

4.

Libya Africa Investment Portfolio (Либийско инвестиционно портфолио за Африка)

Контролира се от Muammar Qadhafi и семейството му и е потенциален източник на финансиране на неговия режим.

Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, Libya

Дата на посочване от ООН: 17.3.2011 г. (дата на посочване от ЕС: 10.3.2011 г.)

5.

Libyan National Oil Corporation (Либийска национална петролна корпорация)

Контролира се от Muammar Qadhafi и семейството му и е потенциален източник на финансиране на неговия режим.

Bashir Saadwi Street, Tripoli, Tarabulus, Libya

Дата на посочване от ООН: 17.3.2011 г.“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

„ПРИЛОЖЕНИЕ III

Списък на физическите и юридическите лица, образуванията и органите, посочени в член 6, параграф 2

Лица

 

Име

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

1.

Полковник Mas'ud ABDULHAFIZ

Длъжност: командващ въоръжените сили

Трети по ранг в командването на въоръжените сили. Важна роля във военното разузнаване.

28.2.2011 г.

2.

Abdussalam Mohammed ABDUSSALAM

Длъжност: завеждащ борбата с тероризма в Организацията за външна сигурност

Дата на раждане: 1952 г.

Място на раждане: Триполи, Либия.

Виден член на Революционния комитет.

Приближен на Muammar QADHAFI.

28.2.2011 г.

3.

ABU SHAARIYA

Длъжност: заместник-ръководител на Организацията за външна сигурност

Виден член на режима.

Зет на Muammar QADHAFI.

28.2.2011 г.

4.

Al-Barrani ASHKAL

Длъжност: заместник-директор на военното разузнаване.

Високопоставен член на режима.

28.2.2011 г.

5.

Omar ASHKAL

Длъжност: ръководител на движението на Революционните комитети.

Място на раждане: Сирт (Sirte), Либия

Революционни комитети, замесени в насилието срещу демонстранти.

28.2.2011 г.

6.

д-р Abdulqader Mohammed AL-BAGHDADI

Длъжност: ръководител на службата за връзки на Революционните комитети. Паспорт №: B010574

Дата на раждане: 1.7.1950 г.

Революционни комитети, замесени в насилието срещу демонстранти.

28.2.2011 г.

7.

Abdulqader Yusef DIBRI

Длъжност: ръководител на личната охрана на Muammar QADHAFI

Дата на раждане: 1946 г.

Място на раждане: Хун (Houn), Либия

Отговарящ за сигурността на режима. Ръководил насилието срещу дисиденти.

28.2.2011 г.

8.

Ahmed Mohammed QADHAF AL-DAM

Дата на раждане: 1952 г.

Място на раждане: Египет

Братовчед на Muammar QADHAFI. Смята се, че от 1995 г. насам е бил командващ на елитен армейски батальон, натоварен с личната охрана на Qadhafi, и че играе ключова роля в Организацията за външна сигурност. Участвал е в планирането на операции срещу либийски дисиденти в чужбина и е вземал пряко участие в терористична дейност.

28.2.2011 г.

9.

Sayyid Mohammed QADHAF AL-DAM

Дата на раждане: 1948 г.

Място на раждане: Сирт (Sirte), Либия

Братовчед на Muammar QADHAFI. През осемдесетте години Sayyid участва в кампанията за убийство на дисиденти и е смятан за отговорен за няколко смъртни случая в Европа. Смята се, че е участвал и в сделки за снабдяване с оръжие.

28.2.2011 г.

10.

Safia Farkash AL-BARASSI

Дата на раждане: 1952 г.

Място на раждане: Ал Бейда (Al Bayda), Либия

Съпруга на Muammar QADHAFI.

Тясно свързана с режима.

28.2.2011 г.

11.

Bachir SALEH

Дата на раждане: 1946 г.

Място на раждане: Траген (Traghen)

Началник на кабинета на вожда.

Тясно свързан с режима.

28.2.2011 г.

12.

Генерал Khaled TOHAMI

Дата на раждане: 1946 г.

Място на раждане: Гензур (Genzur)

Директор на Службата за вътрешна сигурност.

Тясно свързан с режима.

28.2.2011 г.

13.

Mohammed Boucharaya FARKASH

Дата на раждане: 1 юли 1949 г.

Място на раждане: Ал Бейда (Al-Bayda)

Директор на разузнаването в Службата за външна сигурност.

Тясно свързан с режима.

28.2.2011 г.

14.

Mustafa ZARTI

Роден на 29 март 1970 г., австрийски гражданин (паспорт № P1362998, валиден от 6 ноември 2006 г. до 5 ноември 2016 г.)

Тясно свързан с режима и заместник генерален директор на Libyan Investment Authority, член на съвета на директорите на National Oil Corporation (Националната петролна корпорация) и заместник генерален директор на First Energy Bank в Бахрейн.

10.3.2011 г.

15.

Mohamed Abou EL-KASSIM ZOUAI

 

Генерален секретар на Генералния народен конгрес; замесен в насилието срещу демонстранти.

21.3.2011 г.

16.

Baghdadi AL-MAHMOUDI

 

Министър-председател в правителството на полковник Qadhafi; замесен в насилието срещу демонстранти.

21.3.2011 г.

17.

Mohamad Mahmoud HIJAZI

 

Министър на здравеопазването и околната среда в правителството на полковник Qadhafi; замесен в насилието срещу демонстранти.

21.3.2011 г.

18.

Abdelhaziz ZLITNI

Дата на раждане: 1935 г.

Министър на планирането и финансите в правителството на полковник Qadhafi; замесен в насилието срещу демонстранти.

21.3.2011 г.

19.

Mohamad Ali HOUEJ

Дата на раждане: 1949 г.

Място на раждане: Ал Азизия (Al-Azizia) (близо до Триполи)

Министър на индустрията, икономиката и търговията в правителството на полковник Qadhafi; замесен в насилието срещу демонстранти.

21.3.2011 г.

20.

Abdelmajid AL-GAOUD

Дата на раждане: 1943 г.

Министър на селското стопанство и на животинските и морските ресурси в правителството на полковник Qadhafi.

21.3.2011 г.

21.

Ibrahim Zarroug AL-CHARIF

 

Министър на социалните въпроси в правителството на полковник Qadhafi; замесен в насилието срещу демонстранти.

21.3.2011 г.

22.

Abdelkebir Mohamad FAKHIRI

Дата на раждане: 4 май 1963 г.

Паспорт №: B/014965 (изтича в края на 2013 г.)

Министър на образованието, висшето образование и научните изследвания в правителството на полковник Qadhafi; замесен в насилието срещу демонстранти.

21.3.2011 г.

23.

Mohamad Ali ZIDANE

Дата на раждане: 1958 г.

Паспорт №: B/0105075 (изтича в края на 2013 г.)

Министър на транспорта в правителството на полковник Qadhafi; замесен в насилието срещу демонстранти.

21.3.2011 г.

24.

Abdallah MANSOUR

Дата на раждане: 8.7.1954 г.

Паспорт №: B/014924 (изтича в края на 2013 г.)

Приближен сътрудник на полковник Qadhafi; играе първостепенна роля в службите за сигурност и е бивш директор на радиото и телевизията; замесен в насилието срещу демонстранти.

21.3.2011 г.

25.

Quren Salih Quren AL QADHAFI

 

Посланик на Либия в Чад. Напуснал Чад и заминал за Sabha. Пряк участник в набирането и координирането на наемници за режима.

12.4.2011

26.

Полковник Amid Husain AL KUNI

 

Губернатор на Гат (Ghat) (Южна Либия). Пряк участник в набирането на наемници.

12.4.2011


Образувания

 

Име

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

1.

Либийски съвет по жилищното строителство и инфраструктурата (Libyan Housing and Infrastructure Board (HIB)

Таджура (Tajora), Триполи, Либия. Номер на законодателния акт: 60/2006 на либийския Генерален народен комитет

Тел.: +218 21 369 1840,

Факс: +218 21 369 6447

http://www.hib.org.ly

Контролира се от Muammar Qadhafi и семейството му и е потенциален източник на финансиране за режима му.

10.3.2011 г.

2.

Фонд за икономическо и социално развитие

Qaser Bin Ghasher road Salaheddine Cross - BP: 93599 Libya-Tripoli

Тел.: +218 21 490 8893

Факс: +218 21 491 8893 – email: info@esdf.ly

Контролира се от режима на Muammar Qadhafi и е потенциален източник за финансирането му.

21.3.2011 г.

3.

Инвестиционна компания „Libyan Arab African Investment Company — LAAICO“

Уебсайт: http://www.laaico.com

Дружество, създадено през 1981 г.

76351 Janzour-Libya.

81370 Tripoli-Libya

Тел.: 00 218 (21) 4890146 – 4890586 – 4892613

Факс: 00 218 (21) 4893800 - 4891867

email: info@laaico.com

Контролира се от режима на Muammar Qadhafi и е потенциален източник за финансирането му.

21.3.2011 г.

4.

Международна фондация „Кадафи“ за благотворителност и за развитие

Адрес на администрацията: Hay Alandalus — Jian St. — Tripoli — PoBox: 1101 – LIBYA, Тел.: (+218) 214778301 - Факс: (+218) 214778766; email: info@gicdf.org

Контролира се от режима на Muammar Qadhafi и е потенциален източник за финансирането му.

21.3.2011

5.

Фондация „Waatassimou“

Базирана в Триполи.

Контролира се от режима на Muammar Qadhafi и е потенциален източник за финансирането му.

21.3.2011 г.

6.

Генерална служба на либийските радио и телевизия

Координати:

Тел: 00 218 21 444 59 26;

00 21 444 59 00;

Факс: 00 218 21 340 21 07

http://www.ljbc.net;

email: info@ljbc.net

Публично подбуждане към омраза и насилие чрез участие в кампании за дезинформация по повод на насилието срещу демонстранти.

21.3.2011 г.

7.

Корпус на революционната гвардия

 

Замесен в насилието срещу демонстранти.

21.3.2011 г.

8.

Национална търговска банка (National Commercial Bank)

Orouba Street

AlBayda,

Libya

Тел.

+218 21-361-2429

Факс

+218 21-446-705

www.ncb.ly

Националната търговска банка (National Commercial Bank) е търговска банка в Либия. Банката е основана през 1970 г. и е със седалище в Ал Бейда (AlBayda), Либия. Има офиси в Триполи и Ал Бейда, както и клонове в Либия. 100 % от акциите ѝ са собственост на правителството; потенциален източник за финансиране на режима.

21.3.2011 г.

9.

Банка „Gumhouria“

Gumhouria Bank Building

Omar Al Mukhtar Avenue

Giaddal Omer Al Moukhtar

P.O. Box 685

Tarabulus

Tripoli

Libya

Тел.: +218 21-333-4035

+218 21-444-2541

+218 21-444-2544

+218 21-333-4031

Факс:

+218 21-444-2476

+218 21-333-2505

Email:

info@gumhouria-bank.com.ly

Уебсайт:

www.gumhouria-bank.com.ly

Банка „Gumhouria“ е търговска банка в Либия. Банката е създадена през 2008 г. чрез сливането на банките „Al Ummah“ и „Gumhouria“. 100 % от акциите ѝ са собственост на правителството; потенциален източник за финансиране на режима.

21.3.2011 г.

10.

Банка „Sahara“

Sahara Bank Building

First of September Street

P.O. Box 270

Tarabulus

Tripoli

Libya

Тел.

+218 21-379-0022

Факс

+218 21-333-7922

Email:

info@saharabank.com.ly

Уебсайт:

www.saharabank.com.ly

Банка „Sahara“ е търговска банка в Либия. 81 % от акциите ѝ са собственост на правителството; потенциален източник за финансиране на режима.

21.3.2011 г.

11.

Azzawia (Azawiya) Refining

P.O. Box 6451

Tripoli

Libya

+218 023 7976 26778

http://www.arc.com.ly

Контролира се от Muammar Qadhafi; потенциален източник на финансиране за режима му.

23.3.2011 г.

12.

Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company (RASCO)

Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company Building

Ras Lanuf City

P.O. Box 2323

Libya

Тел.: +218 21-360-5171

+218 21-360-5177

+218 21-360-5182

Факс: +218 21-360-5174

Email: info@raslanuf.ly

Уебсайт: www.raslanuf.ly

Контролира се от Muammar Qadhafi; потенциален източник на финансиране за режима му.

23.3.2011 г.

13.

Brega

Head Office: Azzawia / coast road

P.O. Box Azzawia 16649

Тел.: 2 – 625021-023 / 3611222

Факс: 3610818

Телекс: 30460 / 30461 / 30462

Контролира се от Muammar Qadhafi; потенциален източник на финансиране за режима му.

23.3.2011 г.

14.

Sirte Oil Company

Sirte Oil Company Building

Marsa Al Brega Area

P.O. Box 385

Tarabulus

Tripoli

Libya

Тел.:

+218 21-361-0376

+218 21-361-0390

Факс:

+218 21-361-0604

+218 21-360-5118

Email: info@soc.com.ly

Уебсайт: www.soc.com.ly

Контролира се от Muammar Qadhafi; потенциален източник на финансиране за режима му.

23.3.2011 г.

15.

Waha Oil Company

Waha Oil Company

Местоположение на административния център: До Airport Road

Tripoli

Tarabulus

Libya

Пощенски адрес: P.O. Box 395

Tripoli

Libya

Тел.: +218 21-3331116

Факс: +218 21-3337169

Телекс: 21058

Контролира се от Muammar Qadhafi; потенциален източник на финансиране за режима му.

23.3.2011 г.

16.

Либийска селскостопанска банка (Libyan Agricultural Bank, изв. още като Agricultural Bank; изв. още като Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; изв. още като Al Masraf Al Zirae; изв. още като Libyan Agricultural Bank)

El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libya; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libya; E-mail: agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libya);

Тел.: (218) 214870586;

Тел.: (218) 214870714;

Тел.: (218) 214870745;

Тел.: (218) 213338366;

Тел.: (218) 213331533;

Тел.: (218) 213333541;

Тел.: (218) 213333544;

Тел.: (218) 213333543;

Тел.: (218) 213333542;

Факс: (218) 214870747;

Факс: (218) 214870767;

Факс: (218) 214870777;

Факс: (218) 213330927;

Факс: (218) 213333545;

Либийско дъщерно дружество на Централната банка на Либия

12.4.2011

17.

Tamoil Africa Holdings Limited (изв. още като Oil Libya Holding Company)

 

Либийско дъщерно дружество на Либийското инвестиционно портфолио за Африка (Libyan Africa Investment Portfolio)

12.4.2011

18.

Al-Inma Holding Co. for Services Investments

 

Либийско дъщерно дружество на Фонда за икономическо и социално развитие

12.4.2011

19.

Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments

 

Либийско дъщерно дружество на Фонда за икономическо и социално развитие

12.4.2011

20.

Al-Inma Holding Company for Tourism Investment

Hasan al-Mashay Street (off al-Zawiyah Street)

Тел.: (218) 213345187

Факс: +218.21.334.5188

e-mail: info@ethic.ly

Либийско дъщерно дружество на Фонда за икономическо и социално развитие

12.4.2011

21.

Libyan Holding Company for Development and Investment

 

Либийско дъщерно дружество на Фонда за икономическо и социално развитие

12.4.2011

22.

Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments

 

Либийско дъщерно дружество на Фонда за икономическо и социално развитие

12.4.2011

23.

First Gulf Libyan Bank

The 7th of November Street, P.O. Box 81200, Tripoli, Libya; SWIFT/BIC FGLBLYLT (Libya);

Тел.: (218) 213622262;

Факс: (218) 213622205;

Либийско дъщерно дружество на Фонда за икономическо и социално развитие

12.4.2011

24.

LAP Green Networks (изв. още като LAP Green Holding Company)

 

Либийско дъщерно дружество на Либийското инвестиционно портфолио за Африка (Libyan Africa Investment Portfolio)

12.4.2011

25.

National Oil Wells and Drilling and Workover Company (изв. още като National Oil Wells Chemical and Drilling and Workover Equipment Co.; изв. още като National Oil Wells Drilling And Workover Equipment Co.)

National Oil Wells Drilling and Workover Company Building, Omar Al Mokhtar Street, P.O. Box 1106, Tarabulus,Tripoli, Libya

Тел.: (218) 213332411;

Тел.: (218) 213368741;

Тел.: (218) 213368742

Факс: (218) 214446743

E-mail: info@nwd-ly.com Уебсайт:

www.nwd-ly.com

Либийско дъщерно дружество на Националната петролна корпорация.

Това дружество бе създадено през 2010 г. чрез сливане на National Drilling Co. и National Company for Oil Wells Services.

12.4.2011

26.

North African Geophysical Exploration Company (изв. още като NAGECO; изв. още като North African Geophysical Exploration)

Airport Road, Ben Ghasir 6.7 KM, Tripoli, Libya

Тел.: (218) 215634670/4

Факс: (218) 215634676

E-mail: nageco@nageco.com

Уебсайт: www.nageco.com

Либийско дъщерно дружество на Националната петролна корпорация.

През 2008 г. Националната петролна корпорация придоби 100 % от собствеността на NAGECO.

12.4.2011

27.

National Oil Fields and Terminals Catering Company

Airport Road Km 3, Tripoli, Libya

Либийско дъщерно дружество на Националната петролна корпорация.

12.4.2011

28.

Mabruk Oil Operations

Dat El-Emad 2, Ground Floor, PO Box 91171, Tripoli.

Съвместно дружество между Total и Националната петролна корпорация.

12.4.2011

29.

Zuietina Oil Company (изв. още като ZOC; изв. още като Zueitina)

Zueitina Oil Building, Sidi Issa Street, Al Dahra Area, P.O. Box 2134, Tripoli, Libya

Съвместно дружество между Occidental и Националната петролна корпорация.

12.4.2011

30.

Harouge Oil Operations (изв. още като Harouge; изв. още като Veba Oil Libya GMBH)

Al Magharba Street, P.O. Box 690, Tripoli, Libya

Съвместно дружество между Petro Canada и Националната петролна корпорация.

12.4.2011

31.

Jawaby Property Investment Limited

Cutlers Farmhouse, Marlow Road, Lane End, High Wycombe, Buckinghamshire, UK Друга информация: Регистрационен № 01612618 (UK)

Регистрирано в Обединеното кралство дъщерно дружество на Националната петролна корпорация.

12.4.2011

32.

Tekxel Limited

One Wood Street, London, UK; Друга информация: Регистрационен № 02439691

Регистрирано в Обединеното кралство дъщерно дружество на Националната петролна корпорация.

12.4.2011

33.

Sabtina Ltd

530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, UK;

Друга информация: Регистрационен № 01794877 (UK)

Регистрирано в Обединеното кралство дъщерно дружество на Libyan Investment Authority.

12.4.2011

34.

Dalia Advisory Limited (LIA sub)

11 Upper Brook Street, London, UK; Друга информация: Регистрационен № 06962288 (UK)

Регистрирано в Обединеното кралство дъщерно дружество на Libyan Investment Authority.

12.4.2011

35.

Ashton Global Investments Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands; Друга информация: Регистрационен № 1510484 (BVI)

Регистрирано на Британските Вирджински острови дъщерно дружество на Libyan Investment Authority.

12.4.2011

36.

Capitana Seas Limited

c/o Trident Trust Company (BVI) Ltd, Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands;

Друга информация: Регистрационен № 1526359 (BVI)

Регистрирано на Британските Вирджински острови дружество, собственост на Saadi Qadhafi

12.4.2011

37.

Kinloss Property Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands; Друга информация: Регистрационен № 1534407 (BVI)

Регистрирано на Британските Вирджински острови дъщерно дружество на Libyan Investment Authority.

12.4.2011

38.

Baroque Investments Limited

c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man;

Друга информация: Регистрационен № 59058C (IOM)

Регистрирано на остров Ман дъщерно дружество на Libyan Investment Authority.

12.4.2011

39.

Mediterranean Oil Services Company (изв. още като Mediterranean Sea Oil Services Company)

Bashir El Saadawy Street, P.O. Box 2655, Tripoli, Libya.

Дружеството е собственост или се контролира от Националната петролна корпорация.

12.4.2011

40.

Mediterranean Oil Services GMBH изв. още като MED OIL OFFICE DUESSELDORF, изв. още като MEDOIL)

Werdener strasse 8

Duesseldorf

Nordhein - Westfalen, 40227

Germany

Дружеството е собственост или се контролира от Националната петролна корпорация.

12.4.2011

41.

Libyan Arab Airlines

P.O.Box 2555

Haiti street

Tripoli, Libya

Тел. на централата: + 218 (21) 602 093

Факс на централата: + 218 (22) 30970

100 % собственост на правителството на Либия

12.4.2011“


14.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 100/22


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 361/2011 НА КОМИСИЯТА

от 13 април 2011 година

относно разрешителното за Enterococcus faecium NCIMB 10415 като фуражна добавка за пилета за угояване (притежател на разрешителното DSM Nutritional products Ltd, представляван от DSM Nutritional Products Sp. z o.o) и за изменение на Регламент (ЕО) № 943/2005

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда издаване на разрешително за използването на добавки при храненето на животните и се посочват основанията и процедурите за предоставянето на това разрешително. В член 10 от посочения регламент се предвижда извършването на повторна оценка на добавките, чиято употреба е разрешена съгласно Директива 70/524/ЕИО на Съвета (2).

(2)

Препарат от Enterococcus faecium NCIMB 10415 беше разрешен в съответствие с Директива 70/524/ЕИО за използване като фуражна добавка за неопределен период от време при телета до 6-месечна възраст с Регламент (ЕО) № 1288/2004 на Комисията (3), при пилета за угояване и прасета за угояване — с Регламент (ЕО) № 943/2005 на Комисията (4), при свине — с Регламент (ЕО) № 1200/2005 на Комисията (5), при прасенца — с Регламент (ЕО) № 252/2006 на Комисията (6) и при котки и кучета с Регламент (ЕО) № 102/2009 на Комисията (7). Впоследствие тази добавка беше вписана в Регистъра на фуражните добавки на Общността като съществуващ продукт в съответствие с член 10, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

В съответствие с член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 във връзка с член 7 от посочения регламент беше подадено заявление за извършване на повторна оценка на Enterococcus faecium NCIMB 10415 като фуражна добавка при пилета за угояване с искане добавката да бъде класифицирана в категорията добавки „зоотехнически добавки“. Това заявление беше придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(4)

Европейският орган за безопасност на храните (наричан по-нататък „Органът“) заключи в становището си от 22 юни 2010 г. (8), че при предложените условия на използване Enterococcus faecium NCIMB 10415 не се отразява неблагоприятно върху здравето на животните, човешкото здраве или върху околната среда, както и че тази добавка е в състояние да увеличи крайното тегло на пилетата за угояване. Органът не счита, че е налице необходимост от специфични изисквания за мониторинг след пускането на продукта на пазара. Той също така провери доклада относно метода на анализ на фуражната добавка във фуражите, представен от референтната лаборатория на Европейския съюз за фуражни добавки, създадена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(5)

Оценката на Enterococcus faecium NCIMB 10415 показва, че условията за разрешителното, определени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003, са изпълнени. Поради това употребата на посочения препарат следва да бъде разрешена съгласно предвиденото в приложение I към настоящия регламент.

(6)

Вследствие предоставянето с настоящия регламент на ново разрешително, текстът за Enterococcus faecium NCIMB 10415 за пилета за угояване в Регламент (ЕО) № 943/2005 следва да бъде заличен.

(7)

Тъй като промените по отношение на условията за предоставяне на разрешителното не се дължат на причини, свързани с безопасността, е целесъобразно да се предвиди преходен период за изчерпване на съществуващите складови наличности от премикси и комбинирани фуражи.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешава се употребата на посочения в приложение I препарат, принадлежащ към категорията добавки „зоотехнически добавки“ и към функционалната група „стабилизатори на чревната флора“, като добавка при храненето на животните при спазване на установените в същото приложение условия.

Член 2

Приложение I към Регламент (ЕО) № 943/2005 се заменя с текста в приложение II към настоящия регламент.

Член 3

Пускането на пазара и употребата на премикси и комбинирани фуражи, които съдържат Enterococcus faecium NCIMB 10415 и са етикетирани в съответствие с Директива 70/524/ЕИО, може да продължат до изчерпване на складовите наличности.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 13 април 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  ОВ L 270, 14.12.1970 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 243, 15.7.2004 г., стр. 10.

(4)  ОВ L 159, 22.6.2005 г., стр. 6.

(5)  ОВ L 195, 27.7.2005 г., стр. 6.

(6)  ОВ L 44, 15.2.2006 г., стр. 3.

(7)  ОВ L 34, 4.2.2009 г., стр. 8.

(8)  EFSA Journal 2010 г.; 8(7):1661.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Идентификационен номер на добавката

Наименование на притежателя на разрешителното

Добавка

Състав, химическа формула, описание, аналитичен метод

Вид или категория животни

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други условия

Край на срока на разрешителното

CFU/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория „зоотехнически добавки“. Функционална група „стабилизатори на чревната флора“

4b1705

DSM Nutritional Products Ltd, представлявано от DSM Nutritional products Sp. Z o.o

Enterococcus faecium

NCIMB 10415

 

Състав на добавката

Препарат от Enterococcus faecium

NCIMB 10415 с минимално съдържание:

 

добавка с покривен слой (от шеллак)

2 × 1010 CFU/g добавка

 

други видове микрокапсули:

1 × 1010 CFU/g добавка

 

Характеристика на активното вещество

Enterococcus faecium

NCIMB 10415

 

Аналитичен метод  (1)

Преброяване: метод чрез разстилане върху пластина посредством жлъчен-ескулин-азиден агар

Идентификация: пулсова гел електрофореза (PFGE)

Пилета за угояване

 

3 × 108

1.

В указанията за употреба на добавката и премикса да се посочат температурата на съхранение, срокът на съхранение и устойчивостта при пелетизиране.

2.

Може да се използва във фуражи със съдържание на разрешените кокцидиостатици: декоквинат, монензин натрий, робенидин хидрохлорид, диклазурил или семдурамицин.

4 май 2021 г.


(1)  Подробна информация относно аналитичните методи може да бъде намерена на следния интернет адрес на референтната лаборатория на Европейския съюз за фуражни добавки: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение I към Регламент (ЕО) № 943/2005 се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

Номер на ЕО

 

Добавка

Химическа формула, описание

Вид или категория животни

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други условия

Край на срока на разрешителното

CFU/kg пълноценен фураж

Микроорганизми

E 1705

 

Enterococcus faecium

NCIMB 10415

Препарат от Enterococcus faecium с минимално съдържание на:

 

Във вид на микрокапсули:

1,0 × 1010 CFU/g добавка

 

В гранулиран вид:

3,5 × 1010 CFU/g добавка

Прасета за угояване

0,35 × 109

1,0 × 109

В указанията за употреба на добавката и премикса да се посочат температурата на съхранение, срокът на съхранение и устойчивостта при пелетизиране.

Без ограничение във времето“


14.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 100/26


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 362/2011 НА КОМИСИЯТА

от 13 април 2011 година

за изменение на приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 относно фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход във връзка със субстанцията монепантел

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно установяване на процедури на Общността за определяне на допустимите стойности на остатъчни количества от фармакологичноактивни субстанции в храни от животински произход, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета и за изменение на Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета (1), и по-специално член 14 във връзка с член 17 от него,

като взе предвид становището на Европейската агенция по лекарствата, изготвено от Комитета по лекарствените продукти за ветеринарна употреба,

като има предвид, че:

(1)

Максимално допустимите стойности на остатъчните количества за фармакологичноактивни субстанции, предназначени за използване в Съюза във ветеринарномедицински продукти за животни, отглеждани за производство на храни, или в биоцидни продукти, използвани в животновъдството, следва да бъдат установени в съответствие с Регламент (ЕО) № 470/2009.

(2)

Фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход са посочени в приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 на Комисията от 22 декември 2009 г. относно фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход (2).

(3)

Понастоящем субстанцията монепантел е включена в таблица 1 от приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 като разрешена субстанция за мускул, мазнина, черен дроб и бъбрек при животни от рода на овцете и козите, с изключение на животни, от които се добива мляко, предназначено за консумация от човека. Срокът на прилагане на временните максимално допустими стойности на остатъчните количества (наричани по-долу „МДСОК“) за посочената субстанция за животни от рода на козите изтича на 1 януари 2011 г.

(4)

В Европейската агенция по лекарствата бе подадено заявление за удължаване на валидността на временните МДСОК от съществуващото вписване за монепантел при животни от рода на козите.

(5)

Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба препоръча удължаване на срока на прилагане на временните МДСОК за монепантел при животни от рода на козите.

(6)

Поради това вписването за монепантел в таблица 1 от приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 следва да бъде съответно изменено, за да се удължи валидността на временните МДСОК при животни от рода на козите. Определените в таблицата временни МДСОК за монепантел при животни от рода на козите следва да бъдат валидни до 1 януари 2012 г.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по ветеринарните лекарствени продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 се изменя съгласно приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 13 април 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 152, 16.6.2009 г., стр. 11.

(2)  ОВ L 15, 20.1.2010 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Вписването за монепантел в таблица 1 от приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 се заменя със следното:

Фармакологичноактивна субстанция

Маркерно остатъчно вещество

Животински видове

МДСОК

Прицелни тъкани

Други разпоредби (в съответствие с член 14, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 470/2009)

Терапевтична класификация

„Монепантел

Монепантел-сулфон

Овце

700 μg/kg

7 000 μg/kg

5 000 μg/kg

2 000 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Да не се прилага при животни, от които се добива мляко, предназначено за консумация от човека.

Противопаразитни средства/средства, действащи срещу ендопаразити

Кози

700 μg/kg

7 000 μg/kg

5 000 μg/kg

2 000 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Срокът на временните МДСОК изтича на 1 януари 2012 г.

Да не се прилага при животни, от които се добива мляко, предназначено за консумация от човека.

Противопаразитни средства/средства, действащи срещу ендопаразити“


14.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 100/28


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 363/2011 НА КОМИСИЯТА

от 13 април 2011 година

за изменение на приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 относно фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход във връзка със субстанцията изоевгенол

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно установяване на процедури на Общността за определяне на допустимите стойности на остатъчни количества от фармакологичноактивни субстанции в храни от животински произход, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета и за изменение на Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета (1), и по-специално член 14 във връзка с член 17 от него,

като взе предвид становището на Европейската агенция по лекарствата, изготвено от Комитета по лекарствените продукти за ветеринарна употреба,

като има предвид, че:

(1)

Максимално допустимите стойности на остатъчните количества за фармакологичноактивни субстанции, предназначени за използване в Съюза във ветеринарномедицински продукти за животни, отглеждани за производство на храни, или в биоцидни продукти, използвани в животновъдството, следва да бъдат установени в съответствие с Регламент (ЕО) № 470/2009.

(2)

Фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход са определени в приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 на Комисията от 22 декември 2009 г. относно фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход (2).

(3)

В Европейската агенция по лекарствата бе подадено заявление за установяване на максимално допустимите стойности на остатъчните количества (наричани по-долу „МДСОК“) от изоевгенол при атлантическа сьомга и дъгова пъстърва.

(4)

Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба препоръча установяването на МДСОК от изоевгенол, приложими за мускул и кожа в естествени пропорции при рибни видове.

(5)

Поради това таблица 1 от приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 следва да бъде изменена, за да се включат МДСОК за субстанцията изоевгенол при рибните видове.

(6)

Целесъобразно е да се предвиди разумен срок, в който заинтересованите страни да предприемат евентуално необходимите мерки, за да се съобразят с новоустановените МДСОК.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по ветеринарните лекарствени продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 се изменя съгласно приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 14 юли 2011 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 13 април 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 152, 16.6.2009 г., стр. 11.

(2)  ОВ L 15, 20.1.2010 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В таблица 1 от приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 по азбучен ред се вмъква следната субстанция:

Фармакологичноактивна субстанция

Маркерно остатъчно вещество

Животински видове

МДСОК

Прицелни тъкани

Други разпоредби (в съответствие с член 14, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 470/2009)

Терапевтична класификация

„Изоевгенол

Изоевгенол

Риби

6 000 μg/kg

Мускул и кожа в естествени пропорции

Неприложимо

Лекарствени средства, действащи върху нервната система/лекарствени средства, действащи върху централната нервна система“


14.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 100/30


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 364/2011 НА КОМИСИЯТА

от 13 април 2011 година

за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 на Комисията и на Регламент (ЕО) № 1291/2008 на Комисията по отношение на програма за контрол на салмонела при някои домашни птици и яйца в Хърватия в съответствие с Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета и за поправка на Регламент (ЕС) № 925/2010 на Комисията и Регламент (ЕС) № 955/2010 на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2002/99/ЕО на Съвета от 16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински произход за консумация от човека (1), и по-специално член 9, параграф 2, буква б) от нея,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 г. относно контрола на салмонела и други специфични агенти, причиняващи зоонози, които присъстват в хранителната верига (2), и по-специално член 10, параграф 2 от него,

като взе предвид Директива 2009/158/ЕО на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно ветеринарно-санитарните изисквания за вътреобщностната търговия и вноса от трети държави на домашни птици и яйца за люпене (3), и по специално член 23, параграф 1 и член 26, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 798/2008 на Комисията от 8 август 2008 г. за установяване на списък от трети страни, територии, зони или подразделения, от които са разрешени вносът и транзитът през Общността на домашни птици и продукти от домашни птици, и относно изискванията за ветеринарно сертифициране (4) се установяват изискванията за ветеринарно сертифициране за вноса и транзита през Съюза на посочените стоки. В него се предвижда стоките, обхванати от посочения регламент, да бъдат внасяни и да преминават транзитно през Съюза само от трети страни, територии, зони или подразделения, изброени в колони 1 и 3 от таблицата в част 1 от приложение I към същия регламент.

(2)

Определението за яйца, посочено в точка 5.1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (5), не включва сготвените яйца, докато определението за яйчни продукти, посочено в точка 7.3 от приложение I към регламента, обхваща сготвените яйца. Поради това в образеца на ветеринарен сертификат за яйчни продукти, включен в част 2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008, следва да се посочи и съответният код за сготвени яйца по Хармонизираната система (ХС) на Световната митническа организация, а именно 04.07.

(3)

В случаите, когато в Съюза се внасят яйчни продукти, попадащи в обхвата на код 04.07 по ХС и произхождащи от район, който е обект на ветеринарно-санитарни ограничения, е необходимо посочените продукти да бъдат подложени на подходяща обработка с цел инактивиране на болестотворните агенти. За целта някои обработки за яйчни продукти, препоръчани в Здравния кодекс за сухоземните животни на Световната организация за здравето на животните (OIE) като стандарти за международната търговия, следва да бъдат взети предвид и да бъдат включени във ветеринарно-санитарното удостоверение в част II от образеца на ветеринарен сертификат за яйчни продукти.

(4)

Поради това образецът на ветеринарен сертификат за яйчни продукти, посочен в част 2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008, следва да бъде съответно изменен.

(5)

Регламент (ЕО) № 2160/2003 установява правилата за контрол на салмонела при различни популации домашни птици в Съюза. В него се предвижда, че включването или запазването в списъците на трети страни, предвидени в законодателството на Съюза, за съответните видове или категория, от които на държавите-членки е разрешено да внасят тези животни или яйца за люпене, обхванати от посочения регламент, се извършва след представяне пред Комисията от заинтересованата трета страна на програма за контрол на салмонела с гаранции, еквивалентни на съдържащите се в националните програми за контрол на салмонела в държавите-членки.

(6)

С Регламент (ЕО) № 1291/2008 на Комисията от 18 декември 2008 г. за одобряване на програмите за контрол на салмонела в някои трети страни, в съответствие с Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета, за изброяване на програмите за наблюдение на инфлуенцата по птиците в някои трети страни и за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 (6) се одобряват програмите за контрол, представени от Хърватия на 11 март 2008 г. по отношение на салмонела при домашни птици за разплод от вида Gallus gallus, яйца за люпене от тях, кокошки носачки от вида Gallus gallus, яйца за консумация от тях и еднодневни пилета от вида Gallus gallus, предназначени за разплод или за носачки.

(7)

Програмите за контрол, представени от Хърватия на 11 март 2008 г., предоставят също така гаранциите, които се изискват по силата на Регламент (ЕО) № 2160/2003 за контрола на салмонела във всички останали стада от вида Gallus gallus. Поради това посочените програми следва също да бъдат одобрени. Следователно Регламент (ЕО) № 1291/2008 следва да бъде съответно изменен.

(8)

Вписването за Хърватия в списъка в част 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 следва да бъде изменено, за да се вземе предвид одобрението на програмите за контрол на салмонела по отношение на всички стада от вида Gallus gallus.

(9)

С Решение 2007/843/ЕО на Комисията от 11 декември 2007 г. относно одобрение на програми за контрол на салмонела при птичите стада от вида Gallus gallus в определени трети страни в съответствие с Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Решение 2006/696/ЕО, по отношение на някои изисквания в областта на общественото здравеопазване относно вноса на домашни птици и яйца за люпене (7) се одобрява представената от Тунис програма за контрол на салмонела при стадата от кокошки за разплод, в съответствие с Регламент (ЕО) № 2160/2003. В това решение, изменено с Решение 2011/238/ЕС на Комисията (8), програмата, представена от Тунис, беше заличена, тъй като въпросната трета страна е прекратила програмата. Вписването за Тунис в списъка в част 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 следва да бъде изменено, за да се вземе предвид заличаването.

(10)

Следователно Регламент (ЕО) № 798/2008 и Регламент (ЕО) № 1291/2008 следва да бъдат съответно изменени.

(11)

Регламент (ЕС) № 925/2010 на Комисията от 15 октомври 2010 г. за изменение на Решение 2007/777/ЕО и Регламент (ЕО) № 798/2008 по отношение на транзит през Съюза на пилешко месо и продукти от пилешко месо от Русия (9) съдържа очевидна грешка във вписването за Израел (IL-2), в колона 7 от таблицата, посочена в приложение II към регламента, която следва да бъде поправена. Поправеният регламент следва да се прилага, считано от датата на влизане в сила на посочения регламент.

(12)

Регламент (ЕС) № 955/2010 на Комисията от 22 октомври 2010 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 798/2008 по отношение на използването на ваксините срещу нюкасълска болест (10) съдържа грешка в образеца на ветеринарен сертификат за месо от домашни птици (POU), посочен в приложението към регламента. Грешката се отнася до вписването „Вид обработка“, което по погрешка е било въведено в част I (Данни за експедираната пратка) в клетка I.28 на сертификата. Вписването „Вид обработка“ не се прилага за месо от домашни птици и поради това следва да бъде заличено от образеца на сертификата. Грешката следва да бъде поправена.

(13)

Целесъобразно е да се определи преходен период, за да се позволи на държавите-членки и на промишлеността да предприемат необходимите мерки, за да се съобразят с приложимите изисквания за ветеринарно сертифициране, след поправката на Регламент (ЕС) № 955/2010.

(14)

Следователно Регламент (ЕС) № 925/2010 и Регламент (ЕС) № 955/2010 следва да бъдат съответно поправени.

(15)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменение на Регламент (ЕО) № 798/2008

Приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Изменение на Регламент (ЕО) № 1291/2008

Член 1 от Регламент (ЕО) № 1291/2008 се заменя със следното:

„Член 1

Програмите за контрол, представени от Хърватия пред Комисията на 11 март 2008 г. в съответствие с член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2160/2003, се одобряват по отношение на Salmonella при всички стада от вида Gallus gallus.“

Член 3

Поправка на Регламент (ЕС) № 925/2010

В приложение II към Регламент (ЕС) № 925/2010, във вписването за Израел (IL-2) колона 7 се поправя, както следва:

а)

в реда за образци на ветеринарни сертификати „BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP“ датата „1.5.2010 г.“ се заменя с буквата „A“;

б)

в реда за образец на ветеринарен сертификат „WGM“ буквата „A“ се заличава.

Член 4

Поправка на Регламент (ЕС) № 955/2010

В приложението към Регламент (ЕС) № 955/2010, буква а), в част I, клетка I.28 от образеца на ветеринарен сертификат за месо от домашни птици (POU) думите „Вид обработка“ се заличават.

Член 5

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 май 2011 г.

Член 3 обаче се прилага от 5 ноември 2010 г., а член 4 — от 1 юли 2011 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 13 април 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11.

(2)  ОВ L 325, 12.12.2003 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 74.

(4)  ОВ L 226, 23.8.2008 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55.

(6)  ОВ L 340, 19.12.2008 г., стр. 22.

(7)  ОВ L 332, 18.12.2007 г., стр. 81.

(8)  Виж страница 73 от настоящия брой на Официален вестник.

(9)  ОВ L 272, 16.10.2010 г., стр. 1.

(10)  ОВ L 279, 23.10.2010 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 се изменя, както следва:

а)

Част 1 се изменя, както следва:

i)

вписването за Хърватия се заменя със следното:

„HR — Хърватия

HR-0

Цялата страна

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

ST0“

EP, E, POU, RAT, WGM

 

N

 

 

 

 

 

ii)

вписването за Тунис се заменя със следното:

„TN — Тунис

TN-0

Цялата страна

SPF

 

 

 

 

 

 

 

DOR, BPR, BPP, HER

 

 

 

 

 

 

S0, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4“

б)

В част 2 образецът на ветеринарен сертификат за яйчни продукти (EP) се заменя със следното:

Образец на ветеринарен сертификат за яйчни продукти (ЕР)

Image

Image

Image


14.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 100/37


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 365/2011 НА КОМИСИЯТА

от 13 април 2011 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 14 април 2011 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 13 април 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

EG

74,4

JO

78,3

MA

53,4

TN

113,1

TR

83,4

ZZ

80,5

0707 00 05

EG

152,2

TR

141,1

ZZ

146,7

0709 90 70

MA

82,8

TR

115,2

ZA

15,5

ZZ

71,2

0805 10 20

EG

56,1

IL

80,2

MA

50,5

TN

48,9

TR

74,0

ZZ

61,9

0805 50 10

EG

53,5

TR

48,6

ZZ

51,1

0808 10 80

AR

68,8

BR

79,1

CA

114,9

CL

92,7

CN

89,6

MK

50,2

NZ

116,0

US

124,4

UY

57,7

ZA

81,6

ZZ

87,5

0808 20 50

AR

95,2

CL

100,5

CN

55,8

US

72,1

ZA

91,5

ZZ

83,0


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


ДИРЕКТИВИ

14.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 100/39


ДИРЕКТИВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 2011/43/ЕС НА КОМИСИЯТА

от 13 април 2011 година

за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с оглед включването на калциев полисулфид като активно вещество и за изменение на Решение 2008/941/ЕО на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (1), и по-специално член 6, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С регламенти (ЕО) № 1112/2002 (2) и (ЕО) № 2229/2004 (3) на Комисията се определят подробните правила за изпълнението на четвъртия етап от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО, и се установява списък с активни вещества, които да бъдат оценени с оглед на възможното им включване в приложение I към Директива 91/414/ЕИО. Посоченият списък включва калциев полисулфид.

(2)

В съответствие с член 24д от Регламент (ЕО) № 2229/2004 заявителят оттегли подкрепата си за включването на това активно вещество в приложение I към Директива 91/414/ЕИО в срок от два месеца от получаването на проектодоклада за оценка. В резултат на това беше прието Решение 2008/941/ЕО на Комисията от 8 декември 2008 г. относно невключването на някои активни вещества в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и отнемането на разрешенията за съдържащите ги продукти за растителна защита (4), отнасящо се до невключването на калциев полисулфид.

(3)

В съответствие с член 6, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО първоначалният нотификатор (наричан по-долу „заявителят“) подаде ново заявление с искане да бъде приложена ускорената процедура, предвидена в членове 14—19 от Регламент (ЕО) № 33/2008 на Комисията от 17 януари 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Директива 91/414/ЕИО на Съвета във връзка с редовна и ускорена процедура за оценката на активни вещества, които са били част от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от същата директива, но не са били включени в приложение I към нея (5).

(4)

Заявлението бе подадено до Испания, която е определена за докладваща държава-членка по силата на Регламент (ЕО) № 2229/2004. Установеният срок за ускорената процедура беше спазен. Спецификацията на активното вещество и предвижданите видове употреба са идентични с онези, които са били предмет на Решение 2008/941/ЕО. Посоченото заявление отговаря и на останалите съществени и процедурни изисквания на член 15 от Регламент (ЕО) № 33/2008.

(5)

Испания извърши оценка на подадените от заявителя допълнителни данни и изготви допълнителен доклад. На 14 февруари 2010 г. докладът бе предоставен на Европейския орган за безопасност на храните (наричан по-долу „органът“) и на Комисията. Органът сведе допълнителния доклад до знанието на другите държави-членки и на заявителя за предоставяне на становища и препрати получените становища на Комисията. В съответствие с член 20, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 33/2008 и по искане на Комисията на 28 октомври 2010 г. органът представи пред Комисията заключението си относно калциев полисулфид (6). Проектодокладът за оценка, допълнителният доклад и заключението на органа бяха разгледани от държавите-членки и от Комисията в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и бяха окончателно приети на 11 март 2011 г. под формата на доклад на Комисията за преглед на калциев полисулфид.

(6)

От направените различни проучвания е видно, че може да се очаква продуктите за растителна защита, съдържащи калциев полисулфид, принципно да отговарят на изискванията, определени в член 5, параграф 1, букви а) и б) от Директива 91/414/ЕИО, по-специално по отношение на видовете употреба, разгледани и подробно изложени в доклада на Комисията за преглед. Следователно е целесъобразно калциев полисулфид да бъде включен в приложение I, за да се гарантира, че във всички държави-членки разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи това активно вещество, могат да се издават в съответствие с разпоредбите на тази директива.

(7)

Следва да се предостави разумен срок преди включването на дадено активно вещество в приложение I, за да се даде възможност на държавите-членки и на заинтересованите страни да се подготвят за произтичащите от това нови изисквания.

(8)

Без да се засягат задълженията, определени с Директива 91/414/ЕИО като последица от включването на дадено активно вещество в приложение I, на държавите-членки следва да се предостави срок от шест месеца след включването, през който да преразгледат съществуващите разрешения за продукти за растителна защита, които съдържат калциев полисулфид, за да се гарантира, че са изпълнени изискванията, определени с Директива 91/414/ЕИО, по-специално в член 13 от нея, и съответните условия, посочени в приложение I. Държавите-членки следва да изменят, заменят или отнемат по целесъобразност съществуващите разрешения в съответствие с разпоредбите на Директива 91/414/ЕИО. Чрез дерогация от горепосочения срок следва да се предвиди по-дълъг срок за представяне и оценка на пълната документация по приложение III за всеки предвиден вид употреба на всеки продукт за растителна защита в съответствие с единните принципи, установени в Директива 91/414/ЕИО.

(9)

Натрупаният опит от предишни включвания в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на активни вещества, които са били обект на оценка в рамките на Регламент (ЕИО) № 3600/92 на Комисията от 11 декември 1992 г. относно определяне на подробни правила за изпълнението на първия етап от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (7), показа, че е възможно да възникнат трудности при тълкуването на задълженията на притежателите на съществуващи разрешения във връзка с достъпа до данни. Поради това, за да се избегнат допълнителни затруднения, е необходимо да се уточнят задълженията на държавите-членки, особено задължението да се проверява дали притежателят на разрешение може да докаже достъп до документация, която отговаря на изискванията на приложение II към посочената директива. От това уточнение обаче не произтичат нови задължения за държавите-членки или за притежателите на разрешения в сравнение с приетите до настоящия момент директиви за изменение на приложение I.

(10)

Поради това е целесъобразно Директива 91/414/ЕИО да бъде съответно изменена.

(11)

Решение 2008/941/ЕО предвижда невключването на калциев полисулфид и отнемането на разрешението за съдържащите го продукти за растителна защита до 31 декември 2011 г. Редът относно калциев полисулфид в приложението към посоченото решение следва да бъде заличен.

(12)

Поради това е целесъобразно Решение 2008/941/ЕО да бъде съответно изменено.

(13)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение I към Директива 91/414/ЕИО се изменя, както е посочено в приложението към настоящата директива.

Член 2

Редът относно калциев полисулфид в приложението към Решение 2008/941/ЕО се заличава.

Член 3

Държавите-членки приемат и публикуват не по-късно от 30 ноември 2011 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби и прилагат таблица на съответствието между разпоредбите и настоящата директива.

Те прилагат тези разпоредби от 1 декември 2011 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

Член 4

1.   При необходимост до 30 ноември 2011 г. държавите-членки изменят или отнемат в съответствие с Директива 91/414/ЕИО съществуващите разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи калциев полисулфид като активно вещество.

До тази дата те проверяват по-специално дали са изпълнени условията от приложение I към посочената директива по отношение на калциев полисулфид, с изключение на условията, определени в част Б от текста за това активно вещество, както и дали притежателят на разрешението разполага с документация, отговаряща на изискванията на приложение II към посочената директива в съответствие с условията на член 13 от нея, или има достъп до такава документация.

2.   Чрез дерогация от разпоредбите на параграф 1 за всеки разрешен продукт за растителна защита, който съдържа калциев полисулфид като единствено или едно от няколко активни вещества, всички от които са изброени в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, най-късно до 30 април 2011 г. държавите-членки извършват повторна оценка на продукта съгласно единните принципи, предвидени в приложение VI към Директива 91/414/ЕИО, въз основа на документация, отговаряща на изискванията на приложение III към посочената директива, и като вземат предвид част Б от текста в приложение I към посочената директива относно калциев полисулфид. Въз основа на тази оценка те определят дали продуктът отговаря на условията, посочени в член 4, параграф 1, букви б), в), г) и д) от Директива 91/414/ЕИО.

След като това бъде извършено, държавите-членки:

а)

за продукт, съдържащ калциев полисулфид като единствено активно вещество, при необходимост изменят или отнемат разрешението не по-късно от 31 май 2015 г.; или

б)

за продукт, съдържащ калциев полисулфид като едно от няколко активни вещества, при необходимост изменят или отнемат разрешението до 31 май 2015 г. или до датата, определена за такова изменение или отнемане в съответната(ите) директива(и), с която(ито) съответното(ите) вещество(а) е/са добавено(и) в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, в зависимост от това коя от двете дати е по-късна.

Член 5

Настоящата директива влиза в сила на 1 юни 2011 г.

Член 6

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 13 април 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 168, 27.6.2002 г., стр. 14.

(3)  ОВ L 379, 24.12.2004 г., стр. 13.

(4)  ОВ L 335, 13.12.2008 г., стр. 91.

(5)  ОВ L 15, 18.1.2008 г., стр. 5.

(6)  Европейски орган за безопасност на храните. Заключение относно партньорската проверка на оценката на риска от пестициди за активното вещество калциев полисулфид. EFSA Journal (бюлетин на ЕОБХ) 2010 г.; 8(11):1890. [45 стр.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1890. Публикувано онлайн на адрес: www.efsa.europa.eu.

(7)  ОВ L 366, 15.12.1992 г., стр. 10.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В края на таблицата в приложение I към Директива 91/414/ЕИО се добавя следният текст:

Популярно наименование, идентификационни номера

Наименование по IUPAC

Чистота (1)

Влизане в сила

Изтичане срока на включването

Специални разпоредби

„349

Калциев полисулфид

CAS №: 1344-81-6

CIPAC №: 17

Калциев полисулфид

≥ 290 g/kg

1 юни 2011 г.

31 май 2021 г.

ЧАСТ A

Може да бъде разрешена единствено употребата като фунгицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, следва да се отчитат заключенията в доклада за преглед на калциев полисулфид, по-специално допълнения I и II към него, в окончателния им вид, изготвен от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 11 март 2011 г.

В тази цялостна оценка държавите-членки следва да обърнат особено внимание на:

безопасността на работещите с това вещество и да гарантират, че условията на разрешението включват подходящи предпазни мерки;

опазването на водните организми и нецелевите членестоноги и да гарантират, че условията за употреба включват целесъобразни мерки за намаляване на риска.“


(1)  Допълнителни данни за идентичността и спецификацията на активното вещество са посочени в доклада за преглед.


14.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 100/43


ДИРЕКТИВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 2011/44/ЕС НА КОМИСИЯТА

от 13 април 2011 година

за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с оглед включването на азадирахтин като активно вещество и за изменение на Решение 2008/941/ЕО на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (1), и по-специално член 6, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С регламенти (ЕО) № 1112/2002 (2) и (ЕО) № 2229/2004 (3) на Комисията се определят подробните правила за изпълнението на четвъртия етап от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО, и се установява списък с активни вещества, които да бъдат оценени с оглед на възможното им включване в приложение I към Директива 91/414/ЕИО. Посоченият списък включва азадирахтин.

(2)

В съответствие с член 24д от Регламент (ЕО) № 2229/2004 заявителят оттегли подкрепата си за включването на това активно вещество в приложение I към Директива 91/414/ЕИО в срок от два месеца от получаването на проектодоклада за оценка. В резултат на това беше прието Решение 2008/941/ЕО на Комисията от 8 декември 2008 г. относно невключването на някои активни вещества в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и отнемането на разрешенията за съдържащите ги продукти за растителна защита (4), отнасящо се до невключването на азадирахтин.

(3)

В съответствие с член 6, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО първоначалният нотификатор (наричан по-долу „заявителят“) подаде ново заявление с искане да бъде приложена ускорената процедура, предвидена в членове 14—19 от Регламент (ЕО) № 33/2008 на Комисията от 17 януари 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Директива 91/414/ЕИО на Съвета във връзка с редовна и ускорена процедура за оценката на активни вещества, които са били част от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от същата директива, но не са били включени в приложение I към нея (5).

(4)

Заявлението бе подадено до Германия, която е определена за докладваща държава-членка по силата на Регламент (ЕО) № 2229/2004. Установеният срок за ускорената процедура беше спазен. Спецификацията на активното вещество и предвижданите видове употреба са идентични с онези, които са били предмет на Решение 2008/941/ЕО. Посоченото заявление отговаря и на останалите съществени и процедурни изисквания на член 15 от Регламент (ЕО) № 33/2008.

(5)

Германия извърши оценка на подадените от заявителя допълнителни данни и изготви допълнителен доклад. На 10 декември 2009 г. докладът бе предоставен на Европейския орган за безопасност на храните (наричан по-долу „органът“) и на Комисията. Органът сведе допълнителния доклад до знанието на другите държави-членки и на заявителя за предоставяне на становища и препрати получените становища на Комисията. В съответствие с член 20, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 33/2008 и по искане на Комисията на 28 октомври 2010 г. органът представи пред Комисията заключението си относно азадирахтин (6). Проектодокладът за оценка, допълнителният доклад и заключението на органа бяха разгледани от държавите-членки и от Комисията в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и бяха окончателно приети на 11 март 2011 г. под формата на доклад на Комисията за преглед на азадирахтин.

(6)

От направените различни проучвания е видно, че може да се очаква продуктите за растителна защита, съдържащи азадирахтин, принципно да отговарят на изискванията, определени в член 5, параграф 1, букви а) и б) от Директива 91/414/ЕИО, по-специално по отношение на видовете употреба, разгледани и подробно изложени в доклада на Комисията за преглед. Следователно е целесъобразно азадирахтин да бъде включен в приложение I, за да се гарантира, че във всички държави-членки разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи това активно вещество, могат да се издават в съответствие с разпоредбите на тази директива.

(7)

Без да се засяга това заключение, е целесъобразно да бъде получена допълнителна информация по някои конкретни въпроси. В член 6, параграф 1 от Директива 91/414/ЕИО се предвижда, че включването на дадено вещество в приложение I може да бъде обвързано с определени условия. Поради това е целесъобразно да се изиска от заявителя да предостави допълнителна информация, която да потвърди взаимодействието между азадирахтин А и останалите активни съставки в екстракт от семената на Azadirachta indica във връзка с количеството, биологичната активност и устойчивост, за да се потвърдят подходът за водеща активна съставка по отношение на азадирахтин А, спецификацията на техническия материал, определението за остатъци и оценката на риска за подпочвените води.

(8)

Следва да се предостави разумен срок преди включването на дадено активно вещество в приложение I, за да се даде възможност на държавите-членки и на заинтересованите страни да се подготвят за произтичащите от това нови изисквания.

(9)

Без да се засягат задълженията, определени с Директива 91/414/ЕИО като последица от включването на дадено активно вещество в приложение I, на държавите-членки следва да се предостави срок от шест месеца след включването, през който да преразгледат съществуващите разрешения за продукти за растителна защита, които съдържат азадирахтин, за да се гарантира, че са изпълнени изискванията, определени с Директива 91/414/ЕИО, по-специално в член 13 от нея, и съответните условия, посочени в приложение I. Държавите-членки следва да изменят, заменят или отнемат по целесъобразност съществуващите разрешения в съответствие с разпоредбите на Директива 91/414/ЕИО. Чрез дерогация от горепосочения срок следва да се предвиди по-дълъг срок за представяне и оценка на пълната документация по приложение III за всеки предвиден вид употреба на всеки продукт за растителна защита в съответствие с единните принципи, установени в Директива 91/414/ЕИО.

(10)

Натрупаният опит от предишни включвания в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на активни вещества, които са били обект на оценка в рамките на Регламент (ЕИО) № 3600/92 на Комисията от 11 декември 1992 г. относно определяне на подробни правила за изпълнението на първия етап от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (7), показа, че е възможно да възникнат трудности при тълкуването на задълженията на притежателите на съществуващи разрешения във връзка с достъпа до данни. Поради това, за да се избегнат допълнителни затруднения, е необходимо да се уточнят задълженията на държавите-членки, особено задължението да се проверява дали притежателят на разрешение може да докаже достъп до документация, която отговаря на изискванията на приложение II към посочената директива. От това уточнение обаче не произтичат нови задължения за държавите-членки или за притежателите на разрешения в сравнение с приетите до настоящия момент директиви за изменение на приложение I.

(11)

Поради това е целесъобразно Директива 91/414/ЕИО да бъде съответно изменена.

(12)

Решение 2008/941/ЕО предвижда невключването на азадирахтин и отнемането на разрешението за съдържащите го продукти за растителна защита до 31 декември 2011 г. Редът относно азадирахтин в приложението към посоченото решение следва да бъде заличен.

(13)

Поради това е целесъобразно Решение 2008/941/ЕО да бъде съответно изменено.

(14)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение I към Директива 91/414/ЕИО се изменя, както е посочено в приложението към настоящата директива.

Член 2

Редът относно азадирахтин в приложението към Решение 2008/941/ЕО се заличава.

Член 3

Държавите-членки приемат и публикуват не по-късно от 30 ноември 2011 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби и прилагат таблица на съответствието между разпоредбите и настоящата директива.

Те прилагат тези разпоредби считано от 1 декември 2011 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

Член 4

1.   При необходимост до 30 ноември 2011 г. държавите-членки изменят или отнемат в съответствие с Директива 91/414/ЕИО съществуващите разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи азадирахтин като активно вещество.

До тази дата те проверяват по-специално дали са изпълнени условията от приложение I към посочената директива по отношение на азадирахтин, с изключение на условията, определени в част Б от текста за това активно вещество, както и дали притежателят на разрешението разполага с документация, отговаряща на изискванията на приложение II към посочената директива в съответствие с условията на член 13 от нея, или има достъп до такава документация.

2.   Чрез дерогация от разпоредбите на параграф 1 за всеки разрешен продукт за растителна защита, който съдържа азадирахтин като единствено или едно от няколко активни вещества, всички от които са изброени в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, най-късно до 30 април 2011 г. държавите-членки извършват повторна оценка на продукта съгласно единните принципи, предвидени в приложение VI към Директива 91/414/ЕИО, въз основа на документация, отговаряща на изискванията на приложение III към посочената директива, и като вземат предвид част Б от текста в приложение I към посочената директива относно азадирахтин. Въз основа на тази оценка те определят дали продуктът отговаря на условията, посочени в член 4, параграф 1, букви б), в), г) и д) от Директива 91/414/ЕИО.

След като това бъде извършено, държавите-членки:

а)

за продукт, съдържащ азадирахтин като единствено активно вещество, при необходимост изменят или отнемат разрешението не по-късно от 31 май 2015 г.; или

б)

за продукт, съдържащ азадирахтин като едно от няколко активни вещества, при необходимост изменят или отнемат разрешението до 31 май 2015 г. или до датата, определена за такова изменение или отнемане в съответната(ите) директива(и), с която(ито) съответното(ите) вещество(а) е/са добавено(и) в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, в зависимост от това коя от двете дати е по-късна.

Член 5

Настоящата директива влиза в сила на 1 юни 2011 г.

Член 6

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 13 април 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 168, 27.6.2002 г., стр. 14.

(3)  ОВ L 379, 24.12.2004 г., стр. 13.

(4)  ОВ L 335, 13.12.2008 г., стр. 91.

(5)  ОВ L 15, 18.1.2008 г., стр. 5.

(6)  Европейски орган за безопасност на храните. Заключение относно партньорската проверка на оценката на риска от пестициди за активното вещество азадирахтин. EFSA Journal (бюлетин на ЕОБХ) 2011; 9(3):2008 [76 стр.]. doi:10.2903/j.efsa2011.2088. Публикувано онлайн на адрес: www.efsa.europa.eu.

(7)  ОВ L 366, 15.12.1992 г., стр. 10.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В края на таблицата в приложение I към Директива 91/414/ЕИО се добавя следният текст:

Популярно наименование, идентификационни номера

Наименование по IUPAC

Чистота (1)

Влизане в сила

Изтичане срока на включването

Специални разпоредби

„350

Азадирахтин

CAS №: 11141-17-6 като азадирахтин А

CIPAC №: 627 като азадирахтин А

Азадирахтин А:

диметил (2aR,3S,4S,4aR,5S,7aS,8S,10R,10aS,10bR)-10-ацетокси-3,5-дихидрокси-4 -[(1aR,2S,3aS,6aS,7S,7aS)-6a-хидрокси-7a-метил-3a,6a,7,7a-тетрахидро-2,7-метанофуро[2,3-b] оксирено[e]оксепин-1a(2H)-ил]-4-метил-8-{[(2E)-2-метилбут-2-еноил]окси}октахидро-1H-нафто[1,8a-c:4,5-b′c′]дифуран-5,10a(8H)-дикарбоксилат

Изразено като азадирахтин A:

≥ 111 g/kg

Общото количество афлатоксини B1, B2, G1, G2 не трябва да надвишава 300 μg/kg от съдържанието на азадирахтин A.

1 юни 2011 г.

31 май 2021 г.

ЧАСТ A

Могат да бъдат разрешени единствено употреби като инсектицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, следва да се отчитат заключенията в доклада за преглед на азадирахтин, по-специално допълнения I и II към него, в окончателния им вид, изготвен от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 11 март 2011 г.

В тази цялостна оценка държавите-членки следва да обърнат особено внимание на:

хранителната експозиция на потребителите предвид бъдещо преразглеждане на максимално допустимите граници на остатъчни вещества;

опазването на нецелевите членестоноги и водните организми. По целесъобразност се прилагат мерки за намаляване на риска.

Засегнатите държави-членки изискват да бъде предоставена информация, която да потвърди:

взаимодействието между азадирахтин А и останалите активни съставки в екстракт от семената на Azadirachta indica във връзка с количеството, биологичната активност и устойчивост, за да се потвърдят подходът за водеща активна съставка по отношение на азадирахтин А, спецификацията на техническия материал, определението за остатъци и оценката на риска за подпочвените води.

Засегнатите държави-членки гарантират, че заявителят ще предостави тази информация на Комисията до 31 декември 2013 г.“


(1)  Допълнителни данни за идентичността и спецификацията на активното вещество са посочени в доклада за преглед.


14.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 100/47


ДИРЕКТИВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 2011/45/ЕС НА КОМИСИЯТА

от 13 април 2011 година

за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с оглед включването на диклофоп като активно вещество и за изменение на Решение 2008/934/ЕО на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (1), и по-специално член 6, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С регламенти (ЕО) № 451/2000 (2) и (ЕО) № 1490/2002 (3) на Комисията се определят подробните правила за изпълнението на третия етап от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО, и се установява списък с активни вещества, които да бъдат оценени с оглед на възможното им включване в приложение I към Директива 91/414/ЕИО. Посоченият списък включва диклофоп.

(2)

В съответствие с член 11д от Регламент (ЕО) № 1490/2002 нотификаторът оттегли подкрепата си за включването на това активно вещество в приложение I към Директива 91/414/ЕИО в срок от два месеца от получаването на проектодоклада за оценка. В резултат на това беше прието Решение 2008/934/ЕО на Комисията от 5 декември 2008 г. относно невключването на някои активни вещества в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и отнемането на разрешенията за съдържащите ги продукти за растителна защита (4), отнасящо се до невключването на диклофоп.

(3)

В съответствие с член 6, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО първоначалният нотификатор (наричан по-долу „заявителят“) подаде ново заявление с искане да бъде приложена ускорената процедура, предвидена в членове 14—19 от Регламент (ЕО) № 33/2008 на Комисията от 17 януари 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Директива 91/414/ЕИО на Съвета във връзка с редовна и ускорена процедура за оценката на активни вещества, които са били част от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от същата директива, но не са били включени в приложение I към нея (5).

(4)

Заявлението бе подадено до Франция, която е определена за докладваща държава-членка по силата на Регламент (ЕО) № 1490/2002. Установеният срок за ускорената процедура беше спазен. Спецификацията на активното вещество и предвижданите видове употреба са идентични с онези, които са били предмет на Решение 2008/934/ЕО. Посоченото заявление отговаря и на останалите съществени и процедурни изисквания на член 15 от Регламент (ЕО) № 33/2008.

(5)

Франция извърши оценка на подадените от заявителя допълнителни данни и изготви допълнителен доклад. На 11 август 2009 г. докладът бе предоставен на Европейския орган за безопасност на храните (наричан по-долу „органът“) и на Комисията. Органът сведе допълнителния доклад до знанието на другите държави-членки и на заявителя за предоставяне на становища и препрати получените становища на Комисията. В съответствие с член 20, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 33/2008 и по искане на Комисията, на 1 септември 2010 г. органът представи пред Комисията заключението си относно диклофоп (разглеждан вариант диклофоп-метил) (6). Проектодокладът за оценка, допълнителният доклад и заключението на органа бяха разгледани от държавите-членки и от Комисията в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и бяха окончателно приети на 11 март 2011 г. под формата на доклад на Комисията за преглед на диклофоп.

(6)

От направените различни проучвания е видно, че може да се очаква продуктите за растителна защита, съдържащи диклофоп, принципно да отговарят на изискванията, определени в член 5, параграф 1, букви а) и б) от Директива 91/414/ЕИО, по-специално по отношение на видовете употреба, разгледани и подробно изложени в доклада на Комисията за преглед. Следователно е целесъобразно диклофоп да бъде включен в приложение I, за да се гарантира, че във всички държави-членки разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи това активно вещество, могат да се издават в съответствие с разпоредбите на тази директива.

(7)

Без да се засяга това заключение, е целесъобразно да бъде получена допълнителна информация по някои конкретни въпроси. В член 6, параграф 1 от Директива 91/414/ЕИО се предвижда, че включването на дадено вещество в приложение I може да бъде обвързано с определени условия. Поради това е целесъобразно да се изиска от заявителя да предостави допълнителна информация, която да потвърди резултатите от оценката на риска въз основа на най-новите научни познания във връзка с изследване на метаболизма при зърнените култури. Освен това е целесъобразно да се изиска представяне на данни, потвърждаващи възможното въздействие от преференциалното разграждане/преобразуване на изомерите върху околната среда.

(8)

Следва да се предостави разумен срок преди включването на дадено активно вещество в приложение I, за да се даде възможност на държавите-членки и на заинтересованите страни да се подготвят за произтичащите от това нови изисквания.

(9)

Без да се засягат задълженията, определени с Директива 91/414/ЕИО като последица от включването на дадено активно вещество в приложение I, на държавите-членки следва да се предостави срок от шест месеца след включването, през който да преразгледат съществуващите разрешения за продукти за растителна защита, които съдържат диклофоп, за да се гарантира, че са изпълнени изискванията, определени с Директива 91/414/ЕИО, по-специално в член 13 от нея, и съответните условия, посочени в приложение I. Държавите-членки следва да изменят, заменят или отнемат по целесъобразност съществуващите разрешения в съответствие с разпоредбите на Директива 91/414/ЕИО. Чрез дерогация от горепосочения срок следва да се предвиди по-дълъг срок за представяне и оценка на пълната документация по приложение III за всеки предвиден вид употреба на всеки продукт за растителна защита в съответствие с единните принципи, установени в Директива 91/414/ЕИО.

(10)

Натрупаният опит от предишни включвания в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на активни вещества, които са били обект на оценка в рамките на Регламент (ЕИО) № 3600/92 на Комисията от 11 декември 1992 г. относно определяне на подробни правила за изпълнението на първия етап от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (7), показа, че е възможно да възникнат трудности при тълкуването на задълженията на притежателите на съществуващи разрешения във връзка с достъпа до данни. Поради това, за да се избегнат допълнителни затруднения, е необходимо да се уточнят задълженията на държавите-членки, особено задължението да се проверява дали притежателят на разрешение може да докаже достъп до документация, която отговаря на изискванията на приложение II към посочената директива. От това уточнение обаче не произтичат нови задължения за държавите-членки или за притежателите на разрешения в сравнение с приетите до настоящия момент директиви за изменение на приложение I.

(11)

Поради това е целесъобразно Директива 91/414/ЕИО да бъде съответно изменена.

(12)

Решение 2008/934/ЕО предвижда невключването на диклофоп-метил и отнемането на разрешенията за съдържащите го продукти за растителна защита до 31 декември 2011 г. Редът относно диклофоп-метил в приложението към посоченото решение следва да бъде заличен.

(13)

Поради това е целесъобразно Решение 2008/934/ЕО да бъде съответно изменено.

(14)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение I към Директива 91/414/ЕИО се изменя, както е посочено в приложението към настоящата директива.

Член 2

Редът относно диклофоп-метил в приложението към Решение 2008/934/ЕО се заличава.

Член 3

Държавите-членки приемат и публикуват не по-късно от 30 ноември 2011 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби и прилагат таблица на съответствието между разпоредбите и настоящата директива.

Те прилагат тези разпоредби, считано от 1 декември 2011 г.

Когато приемат тези разпоредби, държавите-членки включват в тях позоваване на настоящата директива или го извършват при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

Член 4

1.   При необходимост до 30 ноември 2011 г. държавите-членки изменят или отнемат в съответствие с Директива 91/414/ЕИО съществуващите разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи диклофоп като активно вещество. До тази дата те проверяват по-специално дали са изпълнени условията от приложение I към посочената директива по отношение на диклофоп, с изключение на условията, определени в част Б от текста за това активно вещество, както и дали притежателят на разрешението разполага с документация, отговаряща на изискванията на приложение II към посочената директива в съответствие с условията на член 13 от нея, или има достъп до такава документация.

2.   Чрез дерогация от разпоредбите на параграф 1 за всеки разрешен продукт за растителна защита, който съдържа диклофоп като единствено или едно от няколко активни вещества, всички от които са изброени в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, най-късно до 31 май 2011 г. държавите-членки извършват повторна оценка на продукта съгласно единните принципи, предвидени в приложение VI към Директива 91/414/ЕИО, въз основа на документация, отговаряща на изискванията на приложение III към посочената директива, и като вземат предвид част Б от текста в приложение I към посочената директива относно диклофоп. Въз основа на тази оценка те определят дали продуктът отговаря на условията, посочени в член 4, параграф 1, букви б), в), г) и д) от Директива 91/414/ЕИО.

След като това бъде извършено, държавите-членки:

а)

за продукт, съдържащ диклофоп като единствено активно вещество, при необходимост изменят или отнемат разрешението не по-късно от 31 май 2015 г.; или

б)

за продукт, съдържащ диклофоп като едно от няколко активни вещества, при необходимост изменят или отнемат разрешението до 31 май 2015 г. или до датата, определена за такова изменение или отнемане в съответната директива или директиви, с която/които съответното вещество или вещества са добавени в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, в зависимост от това коя от двете дати е по-късна.

Член 5

Настоящата директива влиза в сила на 1 юни 2011 г.

Член 6

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 13 април 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 55, 29.2.2000 г., стр. 25.

(3)  ОВ L 224, 21.8.2002 г., стр. 23.

(4)  ОВ L 333, 11.12.2008 г., стр. 11.

(5)  ОВ L 15, 18.1.2008 г., стр. 5.

(6)  Европейски орган за безопасност на храните; заключение относно партньорската проверка на оценката на риска от пестициди за активното вещество диклофоп. EFSA Journal (бюлетин на ЕОБХ) 2010 г.; 8(10):1718. [74 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1718. Публикувано онлайн на адрес: www.efsa.europa.eu.

(7)  ОВ L 366, 15.12.1992 г., стр. 10.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Следният текст се добавя в края на таблицата в приложение I към Директива 91/414/ЕИО:

Популярно наименование, идентификационни номера

Наименование по IUPAC

Чистота (1)

Влизане в сила

Изтичане срока на включването

Специални разпоредби

„348

Диклофоп

CAS №: 40843-25-2 (изходно вещество)

CAS №: 257-141-8 (диклофоп-метил)

CIPAC №: 358 (изходно вещество)

CIPAC №: 358201 (диклофоп-метил)

 

Диклофоп

(RS)-2-[4-(2,4-дихлорофенокси)феноксил]пропионова киселина

 

Диклофоп-метил

метил (RS)-2-[4-(2,4-дихлорофенокси)фенокси]пропионат

≥ 980 g/kg (изразено като диклофоп-метил)

1 юни 2011 г.

31 май 2021 г.

ЧАСТ A

Може да бъде разрешена единствено употреба като хербицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, следва да се отчитат заключенията в доклада за преглед на диклофоп, по-специално неговите допълнения I и II, в окончателния им вид, изготвен от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 11 март 2011 г.

В тази цялостна оценка държавите-членки следва да:

обърнат особено внимание на безопасността на операторите и работниците и да включат в условията на разрешението използването на подходящи лични предпазни средства;

обърнат особено внимание на риска за водните организми и нецелевите растения и да изискат прилагането на мерки за намаляване на риска.

Засегнатите държави-членки изискват да бъде предоставена информация, която да потвърди:

а)

изследване на метаболизма на зърнените растения;

б)

актуализирана оценка на риска относно възможното въздействие от преференциалното разграждане/преобразуване на изомерите върху околната среда.

Засегнатите държави-членки гарантират, че заявителят ще предостави на Комисията информацията по буква а) до 31 май 2013 г., а информацията по буква б) най-късно две години след приемането на специален документ с насоки за оценката на изомерни примеси.“


(1)  Допълнителни данни за идентичността и спецификацията на активното вещество са посочени в доклада за преглед.


РЕШЕНИЯ

14.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 100/51


РЕШЕНИЕ 2011/235/ОВППС НА СЪВЕТА

от 12 април 2011 година

относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания с оглед на положението в Иран

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 21 март 2011 г. Съветът отново изрази дълбокото си безпокойство по повод на влошаването на положението с правата на човека в Иран.

(2)

Съветът подчерта по-специално драматичното нарастване на броя на екзекуциите през последните месеци и систематичното потискане на ирански граждани, подложени на преследване и арести, заради това че упражняват законното си право на свобода на словото и право на мирни събрания. Съюзът отново категорично осъди използването на изтезания и на други форми на жестоко, нечовешко и унизително отношение.

(3)

В този контекст Съветът отново изтъкна решимостта си да продължи да се занимава с нарушенията на правата на човека в Иран и заяви готовността си да въведе ограничителни мерки, насочени срещу лицата, отговорни за сериозните нарушения на правата на човека в Иран.

(4)

Ограничителните мерки следва да са насочени срещу лица, които са съучастници в организирането и извършването или отговорни за организирането и извършването на тежки нарушения на правата на човека при репресиите срещу мирни демонстранти, журналисти, защитници на човешките права, студенти и други лица, които издигат глас в защита на законните си права, в т.ч. правото на изразяване; мерките следва да са насочени също срещу лица, които са съучастници в организирането и извършването или отговорни за организирането и извършването на тежки нарушения на правото на справедлив процес, за изтезания, за жестоко, нечовешко или унизително отношение, както и за безразборното, прекомерно и зачестило изпълнение на смъртното наказание, в т.ч. публични екзекуции, пребиване с камъни, обесване или екзекуции на непълнолетни нарушители в разрез с международните задължения на Иран в областта на правата на човека.

(5)

Необходими са по-нататъшни действия от страна на Съюза за изпълнение на някои мерки,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки за предотвратяване на влизането или транзитното преминаване през техните територии на лицата, отговорни за сериозните нарушения на правата на човека в Иран, и свързаните с тях лица, посочени в приложението.

2.   Параграф 1 не задължава държавите-членки да отказват на техните собствени граждани да влизат на териториите им.

3.   Параграф 1 не засяга случаите, когато дадена държава-членка е обвързана от задължение по международното право, а именно:

а)

в качеството ѝ на държава — домакин на международна междуправителствена организация;

б)

в качеството ѝ на държава — домакин на международна конференция, свикана от ООН или провеждана под нейна егида;

в)

по силата на многостранно споразумение, предоставящо привилегии и имунитети; или

г)

по силата на Договора за помирение от 1929 г. (Латеранския договор), сключен от Светия престол (Ватикана) и Италия.

4.   Параграф 3 се смята за приложим и в случаите когато дадена държава-членка е държава — домакин на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ).

5.   Съветът се информира надлежно във всеки един от случаите когато някоя държава-членка предоставя освобождаване в съответствие с параграфи 3 или 4.

6.   Държавите-членки могат да предоставят освобождаване от мерките, наложени с параграф 1, когато пътуването е оправдано поради спешни хуманитарни нужди или поради участие в междуправителствени срещи, включително срещи, които се провеждат с подкрепата на Съюза или чиито домакин е държава-членка, поела председателството на ОССЕ, и на които се провежда политически диалог, чрез който пряко се насърчават демокрацията, правата на човека и принципите на правовата държава в Иран.

7.   Държава-членка, която желае да предостави освобождаване съгласно параграф 6, нотифицира Съвета за това в писмена форма. Счита се, че е предоставено освобождаване, освен ако един или няколко членове на Съвета не се противопоставят в писмена форма в срок от два работни дни, считано от деня на получаване на нотификацията за предложеното освобождаване. В случай че един или повече от членовете на Съвета повдигнат възражение, Съветът при все това може да реши с квалифицирано мнозинство да разреши предложеното освобождаване.

8.   Когато в съответствие с параграфи 3, 4, 6 или 7 държава-членка разреши на посочени в приложението лица да влязат на нейна територия или да преминат транзитно през нея, това разрешение важи само за целта, за която е дадено, и за лицата, за които се отнася.

Член 2

1.   Замразяват се всички финансови средства и икономически ресурси, принадлежащи на, притежавани, държани или контролирани от лица, отговорни за сериозни нарушения на правата на човека в Иран, и финансови средства и икономически ресурси, принадлежащи на, притежавани, държани или контролирани от свързаните с тях лица и образувания, както е посочено в приложението.

2.   Никакви финансови средства или икономически ресурси не могат да се предоставят пряко или непряко на разположение на или за използване от лицата и образуванията, включени в приложението.

3.   Компетентният орган на дадена държава-членка може да разреши освобождаването на някои замразени финансови средства или икономически ресурси или предоставянето на някои финансови средства или икономически ресурси при условия, които сметне за подходящи, след като установи, че съответните финансови средства и икономически ресурси са:

а)

необходими за задоволяване на основните нужди на лицата, посочени в приложението, и на членовете на семействата им, които са на тяхна издръжка, включително разходи за храна, наем или ипотечен заем, лекарства и медицинско обслужване, данъци, застрахователни премии и такси за комунални услуги;

б)

предназначени изключително за заплащане на разумни по размера си професионални възнаграждения и възстановяване на направени разноски, свързани с предоставяне на правни услуги;

в)

предназначени изключително за плащане на хонорари или такси за услуги за рутинно поддържане и управление на замразени финансови средства или икономически ресурси; или

г)

необходими за извънредни разходи, при условие че най-малко две седмици преди даването на разрешение компетентният орган е съобщил на компетентните органи на останалите държави-членки и Комисията основанията, поради които смята, че следва да бъде дадено конкретно разрешение.

Съответната държава-членка информира останалите държави-членки и Комисията за всяко разрешение, дадено съгласно настоящия параграф.

4.   Чрез дерогация от параграф 1, компетентните органи на държава-членка могат да разрешат освобождаването на определени замразени финансови средства или икономически ресурси, ако са изпълнени следните условия:

а)

финансовите средства или икономическите ресурси са предмет на съдебна, административна или арбитражна обезпечителна мярка, наложена преди датата, на която лицето или образуванието, посочено в параграф 1, е включено в приложението, или са предмет на съдебно, административно или арбитражно решение, постановено преди тази дата;

б)

финансовите средства или икономическите ресурси ще бъдат използвани изключително за удовлетворяване на искове, гарантирани чрез това обезпечение или признати за валидни в това решение, в границите, установени от приложимите закони и разпоредби, уреждащи правата на лицата, подали такива искове;

в)

обезпечението или решението не са в полза на лице или образувание, посочени в приложението; както и

г)

признаването на обезпечението или на решението не противоречи на обществения ред в съответната държава-членка.

Съответната държава-членка информира останалите държави-членки и Комисията за всяко разрешение, дадено съгласно настоящия параграф.

5.   Параграф 1 не възпрепятства посочено лице или образувание да извършва плащане, дължимо по договор, сключен преди датата на включването на това лице или образувание в приложението, при условие че съответната държава-членка е установила, че плащането не се получава пряко или косвено от лице или образувание, посочени в параграф 1.

6.   Параграф 2 не се прилага към начисляването по замразените сметки на:

а)

лихви или други доходи от тези сметки; или

б)

плащания, дължими по договори, споразумения или задължения, сключени или възникнали преди датата, на която тези сметки стават предмет на мерките, предвидени в параграфи 1 и 2,

при условие че всички такива лихви, други постъпления и плащания продължават да са предмет на мерките, предвидени в параграф 1.

Член 3

1.   По предложение на държава-членка или на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Съветът установява списъка в приложението и измененията в него.

2.   Съветът съобщава решението си на засегнатото лице или образувание, включително основанията за включването му в списъка, или пряко, ако адресът е известен, или чрез публикуване на известие, за да се даде възможност на това лице или образувание да представи възражения.

3.   Когато са представени възражения или са представени нови съществени доказателства, Съветът преразглежда решението си и съответно уведомява засегнатото лице или образувание.

Член 4

1.   В приложението се съдържат основанията за включването на засегнатите лица и образувания.

2.   В приложението се съдържа и информацията, необходима за идентифициране на засегнатите лица и образувания, когато такава информация е на разположение. По отношение на лицата такива данни могат да включват имената, включително псевдонимите, датата и мястото на раждане, гражданството, номерата на паспорта и личната карта, пола, адреса, ако е известен, и длъжността или професията. По отношение на образуванията информацията може да включва имената, мястото и датата на регистрация, регистрационния номер и мястото на дейност.

Член 5

За да се увеличи максимално въздействието на предвидените в настоящото решение мерки, Съюзът насърчава трети държави да предприемат подобни ограничителни мерки.

Член 6

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Настоящото решение се прилага до 13 април 2012 г. То подлежи на постоянно преразглеждане. То се подновява или изменя при необходимост, ако Съветът прецени, че целите му не са постигнати.

Съставено в Люксембург на 12 април 2011 година.

За Съвета

Председател

C. ASHTON


ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на лицата и образуванията, посочени в член 1 и член 2

Лица

 

Име

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

1.

AHMADI-MOQADDAM Esmail

Място на раждане: Техеран (Иран); Дата на раждане: 1961 г.

Началник на Националната полиция на Иран. Силите под неговото командване извършват брутални нападения срещу мирните протести и жестокото нощно нападение в общежитията на Техеранския университет на 15 юни 2009 г.

 

2.

ALLAHKARAM Hossein

 

Ръководител на Ansar-e Hezbollah и полковник в IRGC (Корпус на ислямските революционни гвардейци). Един от основателите на Ansar-e Hezbollah. Тази паравоенна структура носи отговорност за изключително жестоките репресии срещу студентите и университетите през 1999 г., 2002 г. и 2009 г.

 

3.

ARAGHI (ERAGHI) Abdollah

 

Заместник-началник на земните сили на IRGC.

Носи пряка лична отговорност за потушаване на протестите през лятото на 2009 г.

 

4.

FAZLI Ali

 

Заместник-командващ на Basij, бивш началник на Seyyed al-Shohada Corps (Корпус Seyyed al-Shohada) в рамките на IRGC, провинция Техеран (до февруари 2010 г.). Seyyed al-Shohada Corps отговоря за сигурността в провинция Техеран и играе ключова роля в бруталните репресии срещу участниците в протестите през 2009 г.

 

5.

HAMEDANI Hossein

 

Начело на Rassoulollah Corps (Корпус Rassoulollah) в рамките на IRGC; от ноември 2009 г. отговаря за района на Техеран. Rassoulollah Corps отговоря за сигурността в района на Техеран и играе ключова роля в бруталните репресии срещу участниците в протестите през 2009 г. Носи отговорност за потушаването на протестите по време на събитията в последния ден на Ашура (декември 2009 г.)

 

6.

JAFARI Mohammad-Ali

(известен и като. “Aziz Jafari”)

Място на раждане: Yazd (Иран); Дата на раждане: 1.9.1957 г.

Генерал, командващ IRGC. Под командването на генерал Aziz Jafari, IRGC и базата Sarollah играят ключова роля в противозаконната намеса в президентските избори през 2009 г., при арестите и задържането на политически активисти, както и по време на уличните сблъсъци с участниците в протестите.

 

7.

KHALILI Ali

 

Генерал от IRGC, ръководител на Медицинското отделение на базата Sarollah. Той подписва писмо, изпратено до Министерството на здравеопазването на 26 юни 2009 г., с което забранява предаването на документи или медицински досиета на лица, наранени или хоспитализирани по време на събитията след изборите.

 

8.

MOTLAGH Bahram Hosseini

 

Ръководител на Seyyed al-Shohada Corps в рамкие на IRGC, провинция Техеран. Seyyed al-Shohada Corps изграе ключова роля за организиране на потушаването на протестите.

 

9.

NAQDI Mohammad-Reza

Място на раждане: Najaf (Ирак); Дата на раждане: около 1952 г.

Командващ Basij. Като командващ силите на Basij в рамките на IRGC Naqdi носи отговорност за или е съучастник в насилията от страна на Basij в края на 2009 г., в т.ч. в жестоката реакция спрямо протестите през декември 2009 г. в последния ден на Ашурa, резултатът от която са не по-малко от 15 смъртни случая и стотици арестувани сред участниците в протестите.

Преди назначаването му за командващ силите на Basij през октомври 2009 г., Naqdi е ръководител на разузнавателния отдел на Basij и отговаря за разпитите на арестуваните по време на следизборните репресии.

 

10.

RADAN Ahmad-Reza

Място на раждане: Isfahan (Иран); Дата на раждане: 1963 г.

Заместник-началник на Националната полиция на Иран Като заместник-началник на Националната полиция на Иран от 2008 г., Radan носи отговорност за побои, убийства и произволни арести и задържания на участници в протестите, извършени от силите на полицията.

 

11.

RAJABZADEH Azizollah

 

Бивш началник на полицията в Техеран (до януари 2010 г.). Като командващ на силите за правоприлагане в района на Техеран Azizollah Rajabzadeh е най-високопоставеното лице, обвинено по делото за насилията в затвора Kahrizak.

 

12.

SAJEDI-NIA Hossein

 

Началник на полицията в Техеран, бивш заместник-началник на Националната полиция на Иран, отговарящ за полицейските операции. В Министерството на вътрешните работи отговаря за координирането на репресивните операции в иранската столица.

 

13.

TAEB Hossein

Място на раждане: Техеран; Дата на раждане: 1963 г.

Бивш командващ на Basij (до октомври 2009 г.). Понастоящем заместник-командващ на IRGC, отговарящ за разузнаването. Силите под негово командване участват в масови побои, убийства, задържане и изтезания на участниците в мирните протести.

 

14.

SHARIATI Seyeed Hassan

 

Ръководител на съдебните власти в Mashhad. Под негов надзор се провеждат процеси по бързата процедура при закрити врати, без да се зачитат основните права на обвиняемите и на базата на признания, изтръгнати под натиск и с изтезания. Масово се постановяват съдебни решения за екзекуции, като смъртните присъди се издават без да се даде възможност на обвиняемите да се защитят.

 

15.

DORRI-NADJAFABADI Ghorban-Ali

Място на раждане: Najafabad (Иран); Дата на раждане: 1945 г.

Бивш главен прокурор на Иран до септември 2009 г. (бивш министър на разузнаването по времето на президента Khatami). Като главен прокурор на Иран, по негова заповед и под негов надзор се провеждат показни процеси след първите следизборни протести, при които на обвиняемите се отказва правото на защита. Той носи отговорност и за насилията в Kahrizak.

 

16.

HADDAD Hassan

(наричан още Hassan ZAREH DEHNAVI)

 

Съдия, Революционен съд на Техеран, клон 26. Натоварен е да води дела на задържани във връзка със следизборните кризи и редовно заплашва семействата на задържаните с цел да ги принуди да мълчат. С негово участие се издават заповеди за задържане в затвора Kahrizak.

 

17.

Hodjatoleslam Seyed Mohammad SOLTANI

 

Съдия, Революционен съд на Mashhad. Процесите, които председателства, се провеждат по бързата процедура при закрити врати, без да се зачитат основните права на обвиняемите. Масово се постановяват съдебни решения за екзекуции, като смъртните присъди се издават без да се даде възможност на обвиняемите да се защитят.

 

18.

HEYDARIFAR Ali-Akbar

 

Съдия, Революционен съд на Техеран. Води процеси срещу участници в протестите. Разпитван е от съдебните власти относно произвола в Kahrizak. Участва в издаването на заповеди за задържане и изпращане на задържаните в затвора Kahrizak.

 

19.

JAFARI-DOLATABADI Abbas

 

Главен прокурор на Техеран от август 2009 г. По времето на Dolatabadi прокуратурата постига осъждането на голям брой участници в протестите, в т.ч. на участници в протестите в последния ден на Ашурa през декември 2009 г. По негова заповед през септември 2009 г. е затворен офиса на Karroubi и са арестувани няколко политици реформатори, а през юни 2010 г. са забранени две реформистки политически партии. Прокуратурата обвинява участниците в протестите в деянието Muharebeh, или ненавист срещу Всевишния, което води до смъртна присъда, и отказва правото на справедлив процес на заплашените от такава присъда. В рамките на широка кампания за репресии срещу политическата опозиция прокуратурата преследва и арестува реформатори, защитници на правата на човека и представители на медиите.

 

20.

MOGHISSEH Mohammad

(известен също като NASSERIAN)

 

Съдия, Революционен съд на Техеран, клон 28. Отговаря за следизборните дела. В резултат от несправедливи процеси издава дългосрочни затворнически присъди на социални и политически активисти и журналисти, както и няколко смъртни присъди на участници в протести и на активисти от социалната и политическата сфера.

 

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

Място на раждане: Ejiyeh; Дата на раждане: около 1956 г.

Главен прокурор на Иран от септември 2009 г. и говорител на съдебната власт (бивш министър на разузнаването по време на изборите през 2009 г.). Докато е министър на разузнаването по време на изборите, разузнавателните агенти под негово ръководство носят отговорност за задържане, изтезания и изтръгване на неверни признания под натиск от стотици активисти, журналисти, дисиденти и политици реформатори. Освен това политически фигури биват принуждавани да правят неверни признания, като биват подлагани на непоносими разпити в обстановка на изтезания, малтретиране, изнудване и заплахи към членове на семействата им.

 

22.

MORTAZAVI Said

Място на раждане: Meybod, Yazd (Иран); Дата на раждане: 1967 г.

Ръководител на специалните сили на Иран за борба с контрабандата, бивш главен прокурор на Техеран до август 2009 г. Като главен прокурор на Техеран издава бланкетна заповед за задържане на хиляди активисти, журналисти и студенти. Мандатът му е прекратен през август 2010 г. след разследване от иранските съдебни власти във връзка с ролята му в смъртта на три задържани по негова заповед лица след изборите.

 

23.

PIR-ABASSI Abbas

 

Революционен съд на Техеран, клонове 26 и 28. Отговаря за следизборните дела; издава дългосрочни затворнически присъди в резултат от несправедливи съдебни процеси срещу защитници на правата на човека и издава няколко смъртни присъди на участници в протестите.

 

24.

MORTAZAVI Amir

 

Заместник-прокурор на Mashhad. Процесите, по които е обвинител, се провеждат по бързата процедура при закрити врати, без да се зачитат основните права на обвиняемите. Масово се постановяват съдебни решения за екзекуции, като смъртните присъди се издават без да се даде възможност на обвиняемите да се защитят..

 

25.

SALAVATI Abdolghassem

 

Съдия, председател на Революционния съд на Техеран, клон 15. Отговаря за следизборните дела и е съдията, който председателства показните процеси през лятото на 2009 г., в рамките на които осъжда на смърт двама привърженици на монархията. Издава дългосрочни затворнически присъди на над сто политически затворници, защитници на правата на човека и демонстранти.

 

26.

SHARIFI Malek Adjar

 

Начело на съдебната власт в Източен Azerbaidjan. Носи отговорност за процеса на Sakineh Mohammadi-Ashtiani.

 

27.

ZARGAR Ahmad

 

Съдия, Апелационен съд на Техеран, клон 36. Потвърждава заповеди за изпълнение на дългосрочни затворнически присъди и смъртни присъди на участници в протестите.

 

28.

YASAGHI Ali-Akbar

 

Съдия, Революционен съд на Mashhad. Процесите, които председателства, се провеждат по бързата процедура при закрити врати, без да се зачитат основните права на обвиняемите. Масово се постановяват съдебни решения за екзекуции, като смъртните присъди се издават без да се даде възможност на обвиняемите да се защитят.

 

29.

BOZORGNIA Mostafa

 

Началник на отделение 350 в затвора Evin. В редица случаи стои в основата на непропорционални актове на насилие спрямо затворниците.

 

30.

ESMAILI Gholam-Hossein

 

Начело на Организацията на затворите в Иран. В това си качество е съучастник в масовото задържане на участници в политическите протести и в прикриването на малтретирането, извършвано в системата на затворите.

 

31.

SEDAQAT Farajollah

 

Помощник-секретар в Общото управление на затворите в Техеран и бивш началник на затвора в Евин, Техеран, до октомври 2010 г., по време, по което се извършват изтезания. Като надзирател многократно заплашва затворниците и оказва натиск върху тях.

 

32.

ZANJIREI Mohammad-Ali

 

Като заместник-ръководител на Организацията на затворите в Иран носи отговорност за малтретирането и нарушаването на правата на затворниците. Дава заповед за поставяне на много затворници в условия на строг тъмничен затвор.

 


14.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 100/58


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 2011/236/ОВППС НА СЪВЕТА

от 12 април 2011 година

за изпълнение на Решение 2011/137/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Решение 2011/137/ОВППС на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия (1), и по-специално член 8, параграфи 1 и 2 от него във връзка с член 31, параграф 2 от Договора за Европейския съюз,

като има предвид, че:

(1)

На 28 февруари 2011 г. Съветът прие Решение 2011/137/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия.

(2)

Предвид сериозната обстановка в Либия в списъка на подлежащите на ограничителни мерки лица и образувания, който се съдържа в приложение IV към Решение 2011/137/ОВППС, следва да бъдат добавени лица и образувания.

(3)

Освен това едно лице следва да бъде извадено от списъците в приложения II и IV, и информацията относно някои лица и образувания, включени в списъците в приложения I, II, III, и IV към посоченото решение, следва да бъде актуализирана,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложения I, II, III и IV към Решение 2011/137/ОВППС се заменят съответно с текстовете на приложения I, II, III и IV към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 12 април 2011 година.

За Съвета

Председател

C. ASHTON


(1)  ОВ L 58, 3.3.2011 г., стр. 53.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на лицата, посочени в член 5, параграф 1, буква а)

1.

AL-BAGHDADI, Д-р Abdulqader Mohammed

Номер на паспорта: B010574. Дата на раждане: 1.7.1950 г.

Ръководител на службата за връзки на Революционните комитети. Революционни комитети, участващи в насилието срещу демонстрантите.

Дата на посочване от ООН: 26.2.2011 г.

2.

DIBRI, Abdulqader Yusef

Дата на раждане: 1946 г. Място на раждане: Хун (Houn), Либия.

Ръководител на личната охрана на Muammar QADHAFI. Отговарящ за сигурността на режима. Ръководил насилието срещу дисидентите.

Дата на посочване от ООН: 26.2.2011 г.

3.

DORDA, Abu Zayd Umar

Директор, Организация на външната сигурност. Лоялен на режима. Ръководител на агенцията за външно разузнаване.

Дата на посочване от ООН: 26.2.2011 г.

4.

Генерал-майор JABIR, Abu Bakr Yunis

Дата на раждане: 1952 г. Място на раждане: Джало (Jalo), Либия.

Министър на отбраната. Цялостна отговорност за действията на въоръжените сили.

Дата на посочване от ООН: 26.2.2011 г.

5.

MATUQ, Matuq Mohammed

Дата на раждане: 1956 г. Място на раждане: Хомс (Khoms), Либия.

Секретар по въпросите на обществените услуги. Високопоставен член на режима. Участие в Революционните комитети. Участие в миналото в репресии срещу дисиденти и насилие.

Дата на посочване от ООН: 26.2.2011 г.

6.

QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

Дата на раждане:1948 г. Място на раждане: Сирт (Sirte), Либия.

Братовчед на Muammar QADHAFI. През осемдесетте години Sayyid участва в кампанията за убийство на дисиденти и е смятан за отговорен за няколко смъртни случая в Европа. Смята се, че е участвал в оръжейни поръчки.

Дата на посочване от ООН: 26.2.2011 г.

7.

QADHAFI, Aisha Muammar

Дата на раждане: 1978 г. Място на раждане: Триполи, Либия.

Дъщеря на Muammar QADHAFI. Тясно свързана с режима.

Дата на посочване от ООН: 26.2.2011 г.

8.

QADHAFI, Hannibal Muammar

Номер на паспорта: B/002210. Дата на раждане: 20.9.1975 г. Място на раждане: Триполи, Либия.

Син на Muammar QADHAFI. Тясно свързан с режима.

Дата на посочване от ООН: 26.2.2011 г.

9.

QADHAFI, Khamis Muammar

Дата на раждане: 1978 г. Място на раждане: Триполи, Либия.

Син на Muammar QADHAFI. Тясно свързан с режима. Командване на военни части, участвали в потушаване на демонстрации.

Дата на посочване от ООН: 26.2.2011 г.

10.

QADHAFI, Mohammed Muammar

Дата на раждане: 1970 г. Място на раждане: Триполи, Либия.

Син на Muammar QADHAFI. Тясно свързан с режима.

Дата на посочване от ООН: 26.2.2011 г.

11.

QADHAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar

Дата на раждане: 1942 г. Място на раждане: Сирт (Sirte), Либия.

Ръководител на революцията, върховен главнокомандващ на въоръжените сили. Отговорност за разпореждане на репресиите срещу демонстрациите и нарушенията на правата на човека.

Дата на посочване от ООН: 26.2.2011 г.

12.

QADHAFI, Mutassim

Дата на раждане: 1976 г. Място на раждане: Триполи, Либия.

Съветник по националната сигурност. Син на Muammar QADHAFI. Тясно свързан с режима.

Дата на посочване от ООН: 26.2.2011 г.

13.

QADHAFI, Saadi

Номер на паспорта: 014797. Дата на раждане: 27.5.1973 г. Място на раждане: Триполи, Либия.

Командващ специалните сили. Син на Muammar QADHAFI. Тясно свързан с режима. Командване на военни части, участвали в потушаване на демонстрации.

Дата на посочване от ООН: 26.2.2011 г.

14.

QADHAFI, Saif al-Arab

Дата на раждане: 1982 г. Място на раждане: Триполи, Либия.

Син на Muammar QADHAFI. Тясно свързан с режима.

Дата на посочване от ООН: 26.2.2011 г.

15.

QADHAFI, Saif al-Islam

Номер на паспорта: B014995. Дата на раждане: 25.6.1972 г. Място на раждане: Триполи, Либия.

Директор на фондация „Кадафи“. Син на Muammar QADHAFI. Тясно свързан с режима. Направил публични изявления, подбуждащи към насилие срещу участниците в демонстрациите.

Дата на посочване от ООН: 26.2.2011 г.

16.

полковник AL-SENUSSI, Abdullah

Дата на раждане: 1949 г. Място на раждане: Судан.

Директор на военното разузнаване. Участие на военното разузнаване в потушаването на демонстрациите. В миналото: предполагаемо участие в кръвопролитието в затвора „Abu Selim“. Осъден in absentia за бомбардировката на полета на UTA. Зет на Muammar QADHAFI.

Дата на посочване от ООН: 26.2.2011 г.

17.

AL QADHAFI, Quren Salih Quren

Либийски посланик в Чад. Напуснал Чад и заминал за Себха (Sabha). Пряк участник в набирането и координирането на наемници за режима.

Дата на посочване от ООН: 17.3.2011 г.

18.

полковник AL KUNI, Amid Husain

Управител на Гат (Ghat) (Южна Либия). Пряк участник в набирането на наемници.

Дата на посочване от ООН: 17.3.2011 г.“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на лицата, посочени в член 5, параграф 1, буква б)

 

Име

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

1.

Полковник ABDULHAFIZ, Mas’ud

Длъжност: командващ въоръжените сили

Трети по ранг в командването на въоръжените сили. Важна роля във военното разузнаване.

28.2.2011 г.

2.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Длъжност: завеждащ борбата с тероризма в Организацията за външна сигурност

Дата на раждане: 1952 г.

Място на раждане: Триполи, Либия

Виден член на Революционния комитет. Близък съратник на Muammar QADHAFI.

28.2.2011 г.

3.

ABU SHAARIYA

Длъжност: заместник-ръководител на Организацията за външна сигурност

Виден член на режима. Зет на Muammar QADHAFI.

28.2.2011 г.

4.

ASHKAL, Al-Barrani

Длъжност: заместник-директор на военното разузнаване

Високопоставен член на режима.

28.2.2011 г.

5.

ASHKAL, Omar

Длъжност: ръководител на движението на Революционните комитети

Място на раждане: Сирт (Sirte), Либия

Революционни комитети, участващи в насилието срещу демонстрантите.

28.2.2011 г.

6.

QADHAF AL-DAM, Ahmed Mohammed

Дата на раждане: 1952 г.

Място на раждане: Египет

Братовчед на Muammar QADHAFI. Смята се, че от 1995 г. насам е бил командващ на елитен армейски батальон, натоварен с личната охрана на Qadhafi, и че играе ключова роля в Организацията за външна сигурност. Участвал е в планирани операции срещу либийски дисиденти в чужбина и е вземал пряко участие в терористична дейност.

28.2.2011 г.

7.

AL-BARASSI, Safia Farkash

Дата на раждане: 1952 г.

Място на раждане: Ал-Бейда (Al Bayda), Либия

Съпруга на Muammar QADHAFI.

Тясно свързана с режима.

28.2.2011 г.

8.

SALEH, Bachir

Дата на раждане: 1946 г.

Място на раждане: Траген (Traghen)

Началник на кабинета на вожда.

Тясно свързан с режима.

28.2.2011 г.

9.

Генерал TOHAMI, Khaled

Дата на раждане: 1946 г.

Място на раждане: Гензур (Genzur)

Директор на Службата за вътрешна сигурност.

Тясно свързан с режима.

28.2.2011 г.

10.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Дата на раждане: 1.7.1949 г.

Място на раждане: Ал-Бейда (Al-Bayda)

Директор на разузнаването в Службата за външна сигурност.

Тясно свързан с режима.

28.2.2011 г.

11.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

 

Генерален секретар на Генералния народен конгрес; замесен в насилието срещу демонстранти.

21.3.2011 г.

12.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi

 

Министър-председател в правителството на полковник Qadhafi; замесен в насилието срещу демонстранти.

21.3.2011 г.

13.

HIJAZI, Mohamad Mahmoud

 

Министър на здравето и околната среда в правителството на полковник Qadhafi; замесен в насилието срещу демонстранти.

21.3.2011 г.

14.

ZLITNI, Abdelhaziz

Дата на раждане: 1935 г.

Министър на планирането и финансите в правителството на полковник Qadhafi; замесен в насилието срещу демонстранти.

21.3.2011 г.

15.

HOUEJ, Mohamad Ali

Дата на раждане: 1949 г.

Място на раждане: Ал-Азизия (Al-Azizia) (близо до Триполи)

Министър на индустрията, икономиката и търговията в правителството на полковник Qadhafi; замесен в насилието срещу демонстранти.

21.3.2011 г.

16.

AL-GAOUD, Abdelmajid

Дата на раждане: 1943 г.

Министър на селското стопанство и на животинските и морските ресурси в правителството на полковник Qadhafi.

21.3.2011 г.

17.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

 

Министър на социалните въпроси в правителството на полковник Qadhafi; замесен в насилието срещу демонстранти.

21.3.2011 г.

18.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Дата на раждане: 4.5.1963 г.

Номер на паспорта: B/014965 (валиден до края на 2013 г.)

Министър на средното и висшето образование и научните изследвания в правителството на полковник Qadhafi; замесен в насилието срещу демонстранти.

21.3.2011 г.

19.

ZIDANE, Mohamad Ali

Дата на раждане: 1958 г.

Номер на паспорта: B/0105075 (валиден до края на 2013 г.)

Министър на транспорта в правителството на полковник Qadhafi; замесен в насилието срещу демонстранти.

21.3.2011 г.

20.

MANSOUR, Abdallah

Дата на раждане: 8.7.1954 г.

Номер на паспорта: B/014924 (валиден до края на 2013 г.)

Приближен сътрудник на полковник Qadhafi; играе първостепенна роля в службите за сигурност и е бивш директор на радиото и телевизията; замесен в насилието срещу демонстранти.

21.3.2011 г.“


ПРИЛОЖЕНИЕ III

„ПРИЛОЖЕНИЕ III

Списък на лицата и образуванията, посочени в член 6, параграф 1, буква а)

1.

QADHAFI, Aisha Muammar

Дата на раждане: 1978 г. Място на раждане: Триполи, Либия.

Дъщеря на Muammar QADHAFI. Тясно свързана с режима.

Дата на посочване от ООН: 26.2.2011 г.

2.

QADHAFI, Hannibal Muammar

Номер на паспорта: B/002210. Дата на раждане: 20.9.1975 г. Място на раждане: Триполи, Либия.

Син на Muammar QADHAFI. Тясно свързан с режима.

Дата на посочване от ООН: 26.2.2011 г.

3.

QADHAFI, Khamis Muammar

Дата на раждане: 1978 г. Място на раждане: Триполи, Либия.

Син на Muammar QADHAFI. Тясно свързан с режима. Командване на военни части, участвали в потушаване на демонстрации.

Дата на посочване от ООН: 26.2.2011 г.

4.

QADHAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar

Дата на раждане: 1942 г. Място на раждане: Сирт (Sirte), Либия.

Ръководител на революцията, върховен главнокомандващ на въоръжените сили. Отговорност за разпореждане на репресиите срещу демонстрациите и нарушенията на правата на човека.

Дата на посочване от ООН: 26.2.2011 г.

5.

QADHAFI, Mutassim

Дата на раждане: 1976 г. Място на раждане: Триполи, Либия.

Съветник по националната сигурност. Син на Muammar QADHAFI. Тясно свързан с режима.

Дата на посочване от ООН: 26.2.2011 г.

6.

QADHAFI, Saif al-Islam

Директор на фондация „Кадафи“. Номер на паспорта: B014995. Дата на раждане: 25.6.1972 г. Място на раждане: Триполи, Либия. Син на Muammar QADHAFI. Тясно свързан с режима. Направил публични изявления, подбуждащи към насилие срещу участниците в демонстрациите.

Дата на посочване от ООН: 26.2.2011 г.

7.

DORDA, Abu Zayd Umar

Директор, Организация на външната сигурност. Лоялен на режима. Ръководител на агенцията за външно разузнаване.

Дата на посочване от ООН: 17.3.2011 г. (Посочване от ЕС: 28.2.2011 г.)

8.

генерал-майор JABIR, Abu Bakr Yunis

Дата на раждане: 1952 г. Място на раждане: Джало (Jalo), Либия.

Министър на отбраната. Цялостна отговорност за действията на въоръжените сили.

Дата на посочване от ООН: 17.3.2011 г. (Посочване от ЕС: 28.2.2011 г.)

9.

MATUQ, Matuq Mohammed

Дата на раждане: 1956 г. Място на раждане: Хомс (Khoms), Либия.

Секретар по въпросите на обществените услуги. Високопоставен член на режима. Участие в Революционните комитети. Участие в миналото в репресии срещу дисиденти и насилие.

Дата на посочване от ООН: 17.3.2011 г. (Посочване от ЕС: 28.2.2011 г.)

10.

QADHAFI, Mohammed Muammar

Дата на раждане: 1970 г. Място на раждане: Триполи, Либия.

Син на Muammar QADHAFI. Тясно свързан с режима.

Дата на посочване от ООН: 17.3.2011 г. (Посочване от ЕС: 28.2.2011 г.)

11.

QADHAFI, Saadi

Командващ специалните сили.

Син на Muammar QADHAFI. Тясно свързан с режима. Командване на военни части, участвали в потушаване на демонстрации.

Дата на раждане: 27.5.1973 г. Място на раждане: Триполи, Либия. Passport number: 014797.

Дата на посочване от ООН: 17.3.2011 г. (Посочване от ЕС: 28.2.2011 г.)

12.

QADHAFI, Saif al-Arab

Син на Muammar QADHAFI. Тясно свързан с режима.

Дата на раждане: 1982 г. Място на раждане: Триполи, Либия.

Дата на посочване от ООН: 17.3.2011 г. (Посочване от ЕС: 28.2.2011 г.)

13.

полковник AL-SENUSSI, Abdullah

Дата на раждане: 1949 г. Място на раждане: Судан.

Директор на военното разузнаване. Участие на военното разузнаване в потушаването на демонстрациите. В миналото: предполагаемо участие в кръвопролитието в затвора „Abu Selim“. Осъден in absentia за бомбардировката на полета на UTA. Зет на Muammar QADHAFI.

Дата на посочване от ООН: 17.3.2011 г. (Посочване от ЕС: 28.2.2011 г.)

Образувания

1.

Central Bank of Libya (Централна банка на Либия)

Под контрола на Muammar QADHAFI и семейството му и потенциален източник на финансиране на режима.

Дата на посочване от ООН: 17.3.2011 г. (Посочване от ЕС: 10.3.2011 г.)

2.

Libyan Investment Authority (Либийски орган по инвестициите)

Под контрола на Muammar QADHAFI и семейството му и потенциален източник на финансиране на режима.

Известен също като: Libyan Arab Foreign Investment Company (LAFICO)

1 Fateh Tower Office № 99, 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103 Libya

Дата на посочване от ООН: 17.3.2011 г. (Посочване от ЕС: 10.3.2011 г.)

3.

Libyan Foreign Bank (Либийска външна банка)

Под контрола на Muammar QADHAFI и семейството му и потенциален източник на финансиране на режима.

Дата на посочване от ООН: 17.3.2011 г. (Посочване от ЕС: 10.3.2011 г.)

4.

Libyan Africa Investment Portfolio (Либийско инвестиционно портфолио за Африка)

Под контрола на Muammar QADHAFI и семейството му и потенциален източник на финансиране на режима.

Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, Libya

Дата на посочване от ООН: 17.3.2011 г. (Посочване от ЕС: 10.3.2011 г.)

5.

Libyan National Oil Corporation (Либийска национална петролна корпорация)

Под контрола на Muammar QADHAFI и семейството му и потенциален източник на финансиране на режима.

Bashir Saadwi Street, Tripoli, Tarabulus, Libya

Дата на посочване от ООН: 17.3.2011 г.“


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

„ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Списък на лицата и образуванията, посочени в член 6, параграф 1, буква б)

Лица

 

Име

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

1.

Полковник Mas'ud ABDULHAFIZ

Длъжност: командващ въоръжените сили

Трети по ранг в командването на въоръжените сили. Важна роля във военното разузнаване.

28.2.2011 г.

2.

Abdussalam Mohammed ABDUSSALAM

Длъжност: завеждащ борбата с тероризма в Организацията за външна сигурност

Дата на раждане: 1952 г.

Място на раждане: Триполи, Либия.

Виден член на Революционния комитет.

Приближен на Muammar QADHAFI.

28.2.2011 г.

3.

ABU SHAARIYA

Длъжност: заместник-ръководител на Организацията за външна сигурност

Виден член на режима.

Зет на Muammar QADHAFI.

28.2.2011 г.

4.

Al-Barrani ASHKAL

Длъжност: заместник-директор на военното разузнаване.

Високопоставен член на режима.

28.2.2011 г.

5.

Omar ASHKAL

Длъжност: ръководител на движението на Революционните комитети.

Място на раждане: Сирт (Sirte), Либия

Революционни комитети, замесени в насилието срещу демонстранти.

28.2.2011 г.

6.

д-р Abdulqader Mohammed AL-BAGHDADI

Длъжност: ръководител на службата за връзки на Революционните комитети. Паспорт №: B010574

Дата на раждане: 1.7.1950 г.

Революционни комитети, замесени в насилието срещу демонстранти.

28.2.2011 г.

7.

Abdulqader Yusef DIBRI

Длъжност: ръководител на личната охрана на Muammar QADHAFI

Дата на раждане: 1946 г.

Място на раждане: Хун (Houn), Либия

Отговарящ за сигурността на режима. Ръководил насилието срещу дисиденти.

28.2.2011 г.

8.

Ahmed Mohammed QADHAF AL-DAM

Дата на раждане: 1952 г.

Място на раждане: Египет

Братовчед на Muammar QADHAFI. Смята се, че от 1995 г. насам е бил командващ на елитен армейски батальон, натоварен с личната охрана на Qadhafi, и че играе ключова роля в Организацията за външна сигурност. Участвал е в планирането на операции срещу либийски дисиденти в чужбина и е вземал пряко участие в терористична дейност.

28.2.2011 г.

9.

Sayyid Mohammed QADHAF AL-DAM

Дата на раждане: 1948 г.

Място на раждане: Сирт (Sirte), Либия

Братовчед на Muammar QADHAFI. През осемдесетте години Sayyid участва в кампанията за убийство на дисиденти и е смятан за отговорен за няколко смъртни случая в Европа. Смята се, че е участвал и в сделки за снабдяване с оръжие.

28.2.2011 г.

10.

Safia Farkash AL-BARASSI

Дата на раждане: 1952 г.

Място на раждане: Ал Бейда (Al Bayda), Либия

Съпруга на Muammar QADHAFI.

Тясно свързана с режима.

28.2.2011 г.

11.

Bachir SALEH

Дата на раждане: 1946 г.

Място на раждане: Траген (Traghen)

Началник на кабинета на вожда.

Тясно свързан с режима.

28.2.2011 г.

12.

Генерал Khaled TOHAMI

Дата на раждане: 1946 г.

Място на раждане: Гензур (Genzur)

Директор на Службата за вътрешна сигурност.

Тясно свързан с режима.

28.2.2011 г.

13.

Mohammed Boucharaya FARKASH

Дата на раждане: 1 юли 1949 г.

Място на раждане: Ал Бейда (Al-Bayda)

Директор на разузнаването в Службата за външна сигурност.

Тясно свързан с режима.

28.2.2011 г.

14.

Mustafa ZARTI

Роден на 29 март 1970 г., австрийски гражданин (паспорт № P1362998, валиден от 6 ноември 2006 г. до 5 ноември 2016 г.)

Тясно свързан с режима и заместник генерален директор на Libyan Investment Authority, член на съвета на директорите на National Oil Corporation (Националната петролна корпорация) и заместник генерален директор на First Energy Bank в Бахрейн.

10.3.2011 г.

15.

Mohamed Abou EL-KASSIM ZOUAI

 

Генерален секретар на Генералния народен конгрес; замесен в насилието срещу демонстранти.

21.3.2011 г.

16.

Baghdadi AL-MAHMOUDI

 

Министър-председател в правителството на полковник Qadhafi; замесен в насилието срещу демонстранти.

21.3.2011 г.

17.

Mohamad Mahmoud HIJAZI

 

Министър на здравеопазването и околната среда в правителството на полковник Qadhafi; замесен в насилието срещу демонстранти.

21.3.2011 г.

18.

Abdelhaziz ZLITNI

Дата на раждане: 1935 г.

Министър на планирането и финансите в правителството на полковник Qadhafi; замесен в насилието срещу демонстранти.

21.3.2011 г.

19.

Mohamad Ali HOUEJ

Дата на раждане: 1949 г.

Място на раждане: Ал Азизия (Al-Azizia) (близо до Триполи)

Министър на индустрията, икономиката и търговията в правителството на полковник Qadhafi; замесен в насилието срещу демонстранти.

21.3.2011 г.

20.

Abdelmajid AL-GAOUD

Дата на раждане: 1943 г.

Министър на селското стопанство и на животинските и морските ресурси в правителството на полковник Qadhafi.

21.3.2011 г.

21.

Ibrahim Zarroug AL-CHARIF

 

Министър на социалните въпроси в правителството на полковник Qadhafi; замесен в насилието срещу демонстранти.

21.3.2011 г.

22.

Abdelkebir Mohamad FAKHIRI

Дата на раждане: 4 май 1963 г.

Паспорт №: B/014965 (изтича в края на 2013 г.)

Министър на образованието, висшето образование и научните изследвания в правителството на полковник Qadhafi; замесен в насилието срещу демонстранти.

21.3.2011 г.

23.

Mohamad Ali ZIDANE

Дата на раждане: 1958 г.

Паспорт №: B/0105075 (изтича в края на 2013 г.)

Министър на транспорта в правителството на полковник Qadhafi; замесен в насилието срещу демонстранти.

21.3.2011 г.

24.

Abdallah MANSOUR

Дата на раждане: 8.7.1954 г.

Паспорт №: B/014924 (изтича в края на 2013 г.)

Приближен сътрудник на полковник Qadhafi; играе първостепенна роля в службите за сигурност и е бивш директор на радиото и телевизията; замесен в насилието срещу демонстранти.

21.3.2011 г.

25.

Quren Salih Quren AL QADHAFI

 

Посланик на Либия в Чад. Напуснал Чад и заминал за Sabha. Пряк участник в набирането и координирането на наемници за режима.

12.4.2011

26.

Полковник Amid Husain AL KUNI

 

Губернатор на Гат (Ghat) (Южна Либия). Пряк участник в набирането на наемници.

12.4.2011


Образувания

 

Име

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

1.

Либийски съвет по жилищното строителство и инфраструктурата (Libyan Housing and Infrastructure Board (HIB)

Таджура (Tajora), Триполи, Либия. Номер на законодателния акт: 60/2006 на либийския Генерален народен комитет

Тел.: +218 21 369 1840,

Факс: +218 21 369 6447

http://www.hib.org.ly

Контролира се от Muammar Qadhafi и семейството му и е потенциален източник на финансиране за режима му.

10.3.2011 г.

2.

Фонд за икономическо и социално развитие

Qaser Bin Ghasher road Salaheddine Cross - BP: 93599 Libya-Tripoli

Тел.: +218 21 490 8893

Факс: +218 21 491 8893 – email: info@esdf.ly

Контролира се от режима на Muammar Qadhafi и е потенциален източник за финансирането му.

21.3.2011 г.

3.

Инвестиционна компания „Libyan Arab African Investment Company — LAAICO“

Уебсайт: http://www.laaico.com

Дружество, създадено през 1981 г.

76351 Janzour-Libya.

81370 Tripoli-Libya

Тел.: 00 218 (21) 4890146 – 4890586 – 4892613

Факс: 00 218 (21) 4893800 - 4891867

email: info@laaico.com

Контролира се от режима на Muammar Qadhafi и е потенциален източник за финансирането му.

21.3.2011 г.

4.

Международна фондация „Кадафи“ за благотворителност и за развитие

Адрес на администрацията: Hay Alandalus — Jian St. — Tripoli — PoBox: 1101 – LIBYA, Тел.: (+218) 214778301 - Факс: (+218) 214778766; email: info@gicdf.org

Контролира се от режима на Muammar Qadhafi и е потенциален източник за финансирането му.

21.3.2011

5.

Фондация „Waatassimou“

Базирана в Триполи.

Контролира се от режима на Muammar Qadhafi и е потенциален източник за финансирането му.

21.3.2011 г.

6.

Генерална служба на либийските радио и телевизия

Координати:

Тел: 00 218 21 444 59 26;

00 21 444 59 00;

Факс: 00 218 21 340 21 07

http://www.ljbc.net;

email: info@ljbc.net

Публично подбуждане към омраза и насилие чрез участие в кампании за дезинформация по отношение на насилието срещу демонстранти.

21.3.2011 г.

7.

Корпус на революционната гвардия

 

Замесен в насилието срещу демонстранти.

21.3.2011 г.

8.

Национална търговска банка (National Commercial Bank)

Orouba Street

AlBayda,

Libya

Тел.

+218 21-361-2429

Факс

+218 21-446-705

www.ncb.ly

Националната търговска банка (National Commercial Bank) е търговска банка в Либия. Банката е основана през 1970 г. и е със седалище в Ал Бейда (AlBayda), Либия. Има офиси в Триполи и Ал Бейда, както и клонове в Либия. 100 % от акциите ѝ са собственост на правителството; потенциален източник на финансиране за режима.

21.3.2011 г.

9.

Банка „Gumhouria“

Gumhouria Bank Building

Omar Al Mukhtar Avenue

Giaddal Omer Al Moukhtar

P.O. Box 685

Tarabulus

Tripoli

Libya

Тел.: +218 21-333-4035

+218 21-444-2541

+218 21-444-2544

+218 21-333-4031

Факс:

+218 21-444-2476

+218 21-333-2505

Email:

info@gumhouria-bank.com.ly

Уебсайт:

www.gumhouria-bank.com.ly

Банка „Gumhouria“ е търговска банка в Либия. Банката е създадена през 2008 г. чрез сливането на банките „Al Ummah“ и „Gumhouria“. 100 % от акциите ѝ са собственост на правителството; потенциален източник на финансиране за режима.

21.3.2011 г.

10.

Банка „Sahara“

Sahara Bank Building

First of September Street

P.O. Box 270

Tarabulus

Tripoli

Libya

Тел.

+218 21-379-0022

Факс

+218 21-333-7922

Email:

info@saharabank.com.ly

Уебсайт:

www.saharabank.com.ly

Банка „Sahara“ е търговска банка в Либия. 81 % от акциите ѝ са собственост на правителството; потенциален източник на финансиране за режима.

21.3.2011 г.

11.

Azzawia (Azawiya) Refining

P.O. Box 6451

Tripoli

Libya

+218 023 7976 26778

http://www.arc.com.ly

Контролира се от Muammar Qadhafi; потенциален източник на финансиране за режима му.

23.3.2011 г.

12.

Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company (RASCO)

Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company Building

Ras Lanuf City

P.O. Box 2323

Libya

Тел.: +218 21-360-5171

+218 21-360-5177

+218 21-360-5182

Факс: +218 21-360-5174

Email: info@raslanuf.ly

Уебсайт: www.raslanuf.ly

Контролира се от Muammar Qadhafi; потенциален източник на финансиране за режима му.

23.3.2011 г.

13.

Brega

Head Office: Azzawia / coast road

P.O. Box Azzawia 16649

Тел.: 2 – 625021-023 / 3611222

Факс: 3610818

Телекс: 30460 / 30461 / 30462

Контролира се от Muammar Qadhafi; потенциален източник на финансиране за режима му.

23.3.2011 г.

14.

Sirte Oil Company

Sirte Oil Company Building

Marsa Al Brega Area

P.O. Box 385

Tarabulus

Tripoli

Libya

Тел.:

+218 21-361-0376

+218 21-361-0390

Факс:

+218 21-361-0604

+218 21-360-5118

Email: info@soc.com.ly

Уебсайт: www.soc.com.ly

Контролира се от Muammar Qadhafi; потенциален източник на финансиране за режима му.

23.3.2011 г.

15.

Waha Oil Company

Waha Oil Company

Местоположение на административния център: До Airport Road

Tripoli

Tarabulus

Libya

Пощенски адрес: P.O. Box 395

Tripoli

Libya

Тел.: +218 21-3331116

Факс: +218 21-3337169

Телекс: 21058

Контролира се от Muammar Qadhafi; потенциален източник на финансиране за режима му.

23.3.2011 г.

16.

Либийска селскостопанска банка (Libyan Agricultural Bank, изв. още като Agricultural Bank; изв. още като Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; изв. още като Al Masraf Al Zirae; изв. още като Libyan Agricultural Bank)

El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libya; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libya; E-mail: agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libya);

Тел.: (218) 214870586;

Тел.: (218) 214870714;

Тел.: (218) 214870745;

Тел.: (218) 213338366;

Тел.: (218) 213331533;

Тел.: (218) 213333541;

Тел.: (218) 213333544;

Тел.: (218) 213333543;

Тел.: (218) 213333542;

Факс: (218) 214870747;

Факс: (218) 214870767;

Факс: (218) 214870777;

Факс: (218) 213330927;

Факс: (218) 213333545;

Либийско дъщерно дружество на Централната банка на Либия

12.4.2011

17.

Tamoil Africa Holdings Limited (изв. още като Oil Libya Holding Company)

 

Либийско дъщерно дружество на Либийското инвестиционно портфолио за Африка (Libyan Africa Investment Portfolio)

12.4.2011

18.

Al-Inma Holding Co. for Services Investments

 

Либийско дъщерно дружество на Фонда за икономическо и социално развитие

12.4.2011

19.

Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments

 

Либийско дъщерно дружество на Фонда за икономическо и социално развитие

12.4.2011

20.

Al-Inma Holding Company for Tourism Investment

Hasan al-Mashay Street (off al-Zawiyah Street)

Тел.: (218) 213345187

Факс: +218.21.334.5188

e-mail: info@ethic.ly

Либийско дъщерно дружество на Фонда за икономическо и социално развитие

12.4.2011

21.

Libyan Holding Company for Development and Investment

 

Либийско дъщерно дружество на Фонда за икономическо и социално развитие

12.4.2011

22.

Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments

 

Либийско дъщерно дружество на Фонда за икономическо и социално развитие

12.4.2011

23.

First Gulf Libyan Bank

The 7th of November Street, P.O. Box 81200, Tripoli, Libya; SWIFT/BIC FGLBLYLT (Libya);

Тел.: (218) 213622262;

Факс: (218) 213622205;

Либийско дъщерно дружество на Фонда за икономическо и социално развитие

12.4.2011

24.

LAP Green Networks (изв. още като LAP Green Holding Company)

 

Либийско дъщерно дружество на Либийското инвестиционно портфолио за Африка (Libyan Africa Investment Portfolio)

12.4.2011

25.

National Oil Wells and Drilling and Workover Company (изв. още като National Oil Wells Chemical and Drilling and Workover Equipment Co.; изв. още като National Oil Wells Drilling And Workover Equipment Co.)

National Oil Wells Drilling and Workover Company Building, Omar Al Mokhtar Street, P.O. Box 1106, Tarabulus,Tripoli, Libya

Тел.: (218) 213332411;

Тел.: (218) 213368741;

Тел.: (218) 213368742

Факс: (218) 214446743

E-mail: info@nwd-ly.com Уебсайт:

www.nwd-ly.com

Либийско дъщерно дружество на Националната петролна корпорация.

Това дружество бе създадено през 2010 г. чрез сливане на National Drilling Co. и National Company for Oil Wells Services.

12.4.2011

26.

North African Geophysical Exploration Company (изв. още като NAGECO; изв. още като North African Geophysical Exploration)

Airport Road, Ben Ghasir 6.7 KM, Tripoli, Libya

Тел.: (218) 215634670/4

Факс: (218) 215634676

E-mail: nageco@nageco.com

Уебсайт: www.nageco.com

Либийско дъщерно дружество на Националната петролна корпорация.

През 2008 г. Националната петролна корпорация придоби 100 % от собствеността на NAGECO.

12.4.2011

27.

National Oil Fields and Terminals Catering Company

Airport Road Km 3, Tripoli, Libya

Либийско дъщерно дружество на Националната петролна корпорация.

12.4.2011

28.

Mabruk Oil Operations

Dat El-Emad 2, Ground Floor, PO Box 91171, Tripoli.

Съвместно дружество между Total и Националната петролна корпорация.

12.4.2011

29.

Zuietina Oil Company (изв. още като ZOC; изв. още като Zueitina)

Zueitina Oil Building, Sidi Issa Street, Al Dahra Area, P.O. Box 2134, Tripoli, Libya

Съвместно дружество между Occidental и Националната петролна корпорация.

12.4.2011

30.

Harouge Oil Operations (изв. още като Harouge; изв. още като Veba Oil Libya GMBH)

Al Magharba Street, P.O. Box 690, Tripoli, Libya

Съвместно дружество между Petro Canada и Националната петролна корпорация.

12.4.2011

31.

Jawaby Property Investment Limited

Cutlers Farmhouse, Marlow Road, Lane End, High Wycombe, Buckinghamshire, UK Друга информация: Регистрационен № 01612618 (UK)

Регистрирано в Обединеното кралство дъщерно дружество на Националната петролна корпорация.

12.4.2011

32.

Tekxel Limited

One Wood Street, London, UK; Друга информация: Регистрационен № 02439691

Регистрирано в Обединеното кралство дъщерно дружество на Националната петролна корпорация.

12.4.2011

33.

Sabtina Ltd

530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, UK;

Друга информация: Регистрационен № 01794877 (UK)

Регистрирано в Обединеното кралство дъщерно дружество на Libyan Investment Authority.

12.4.2011

34.

Dalia Advisory Limited (LIA sub)

11 Upper Brook Street, London, UK; Друга информация: Регистрационен № 06962288 (UK)

Регистрирано в Обединеното кралство дъщерно дружество на Libyan Investment Authority.

12.4.2011

35.

Ashton Global Investments Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands; Друга информация: Регистрационен № 1510484 (BVI)

Регистрирано на Британските Вирджински острови дъщерно дружество на Libyan Investment Authority.

12.4.2011

36.

Capitana Seas Limited

c/o Trident Trust Company (BVI) Ltd, Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands;

Друга информация: Регистрационен № 1526359 (BVI)

Регистрирано на Британските Вирджински острови дружество, собственост на Saadi Qadhafi

12.4.2011

37.

Kinloss Property Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands; Друга информация: Регистрационен № 1534407 (BVI)

Регистрирано на Британските Вирджински острови дъщерно дружество на Libyan Investment Authority.

12.4.2011

38.

Baroque Investments Limited

c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man;

Друга информация: Регистрационен № 59058C (IOM)

Регистрирано на остров Ман дъщерно дружество на Libyan Investment Authority.

12.4.2011

39.

Mediterranean Oil Services Company (изв. още като Mediterranean Sea Oil Services Company)

Bashir El Saadawy Street, P.O. Box 2655, Tripoli, Libya.

Дружеството е собственост или се контролира от Националната петролна корпорация.

12.4.2011

40.

Mediterranean Oil Services GMBH изв. още като MED OIL OFFICE DUESSELDORF, изв. още като MEDOIL)

Werdener strasse 8

Duesseldorf

Nordhein - Westfalen, 40227

Germany

Дружеството е собственост или се контролира от Националната петролна корпорация.

12.4.2011

41.

Libyan Arab Airlines

P.O.Box 2555

Haiti street

Tripoli, Libya

Тел. на централата:+ 218 (21) 602 093

Факс на централата: + 218 (22) 30970

100 % собственост на правителството на Либия

12.4.2011“


14.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 100/72


РЕШЕНИЕ ATALANTA/1/2011 НА КОМИТЕТА ПО ПОЛИТИКА И СИГУРНОСТ

от 13 април 2011 година

за назначаване на командващ силите на ЕС за военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия (Atalanta)

(2011/237/ОВППС)

КОМИТЕТЪТ ПО ПОЛИТИКА И СИГУРНОСТ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 38 от него,

като взе предвид Съвместно действие 2008/851/ОВППС на Съвета от 10 ноември 2008 г. относно военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия (1) (Atalanta), и по-специално член 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 6 от Съвместно действие 2008/851/ОВППС Съветът упълномощи Комитета по политика и сигурност (КПС) да взема решения за назначаването на командващ силите на ЕС.

(2)

На 26 ноември 2010 г. КПС прие Решение Аtalanta/5/2010 (2) за назначаване на контраадмирал Juan RODRÍGUEZ GARAT за командващ силите на ЕС за военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия.

(3)

Командващият операцията на ЕС препоръча комодор Alberto Manuel Silvestre CORREIA да бъде назначен за нов командващ силите на ЕС за военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия.

(4)

Военният комитет на ЕС подкрепя тази препоръка.

(5)

В съответствие с член 5 от Протокол (№ 22) относно позицията на Дания, който е приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не участва в изготвянето и изпълнението на решения и действия на Съюза, свързани с въпросите на отбраната,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Комодор Alberto Manuel Silvestre CORREIA се назначава за командващ силите на ЕС за военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на 14 април 2011 г.

Съставено в Брюксел на 13 април 2011 година.

За Комитета по политика и сигурност

Председател

O. SKOOG


(1)  ОВ L 301, 12.11.2008 г., стp. 33.

(2)  ОВ L 320, 7.12.2010 г., стp. 8.


14.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 100/73


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 13 април 2011 година

за изменение на Решение 2007/843/ЕО по отношение на програмите за контрол на салмонела при някои домашни птици и яйца в Тунис

(нотифицирано под номер C(2011) 2520)

(текст от значение за ЕИП)

(2011/238/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 г. относно контрола на салмонела и други специфични агенти, причиняващи зоонози, които присъстват в хранителната верига (1), и по-специално член 10, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 2160/2003 установява правилата за контрол на салмонела при различни популации домашни птици в Съюза. В него се предвижда, че включването или запазването в списъците на трети страни, предвидени в законодателството на Съюза, за съответните видове или категория, от които на държавите-членки е разрешено да внасят онези животни или яйца за люпене, които попадат в обхвата на посочения регламент, се извършва след представяне пред Комисията от заинтересованата трета страна на програма за контрол на салмонела с гаранции, еквивалентни на съдържащите се в националните програми за контрол на салмонела в държавите-членки.

(2)

С Решение 2007/843/ЕО на Комисията от 11 декември 2007 г. относно одобрение на програми за контрол на салмонела при птичите стада от вида Gallus gallus в определени трети страни в съответствие с Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Решение 2006/696/ЕО, по отношение на някои изисквания в областта на общественото здравеопазване относно вноса на домашни птици и яйца за люпене (2) бе одобрена представената от Тунис програма за контрол на салмонела при стадата от кокошки за разплод, в съответствие с Регламент (ЕО) № 2160/2003.

(3)

Тунис информира Комисията за преустановяването на посочената програма, поради което тя следва вече да не се счита за одобрена. Поради това Решение 2007/843/ЕО следва да бъде изменено.

(4)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Член 1 от Решение 2007/843/ЕО се заменя със следното:

„Член 1

С настоящото програмите за контрол, представени от Канада, Израел и САЩ в съответствие с член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2160/2003, се одобряват по отношение на салмонела при стадата от кокошки за разплод.“

Член 2

Настоящото решение се прилага, считано от 1 май 2011 г.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 13 април 2011 година.

За Комисията

John DALLI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 325, 12.12.2003 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 332, 18.12.2007 г., стр. 81.


Поправки

14.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 100/74


Поправка на Решение 2011/101/ОВППС на Съвета от 15 февруари 2011 година относно ограничителни мерки срещу Зимбабве

( Официален вестник на Европейския съюз L 42 от 16 февруари 2011 г. )

На страница 6 член 3, параграф 1

вместо:

„Член 3

1.   Член 2 не се прилага по отношение на:

а)

продажбата, доставката, прехвърлянето и износа на несмъртоносно военно оборудване или на оборудване, което може да бъде използвано за вътрешна репресия, предназначено изключително за хуманитарни или защитни цели, или за програми на ООН и ЕС за изграждане на институциите, или на материали, предназначени за операции на ЕС или на ООН за управление на кризи;

б)

предоставянето на финансиране и на финансова помощ във връзка с такова оборудване;

в)

предоставянето на техническа помощ във връзка с такова оборудване, при условие че износът му е одобрен предварително от съответния компетентен орган.“

да се чете:

„Член 3

1.   Член 2 не се прилага по отношение на:

а)

продажбата, доставката, прехвърлянето и износа на несмъртоносно военно оборудване или на оборудване, което може да бъде използвано за вътрешна репресия, предназначено изключително за хуманитарни или защитни цели, или за програми на ООН и ЕС за изграждане на институциите, или на материали, предназначени за операции на ЕС или на ООН за управление на кризи;

б)

предоставянето на финансиране и на финансова помощ във връзка с такова оборудване;

в)

предоставянето на техническа помощ във връзка с такова оборудване,

при условие че износът му е одобрен предварително от съответния компетентен орган.“