ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2011.094.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 94

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
8 април 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2011/223/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 31 март 2011 година за установяване на позицията, която да бъде взета от Европейския съюз в рамките на Международния съвет по захарта, по отношение на удължаването на срока на действие на Международното споразумение за захарта от 1992 г.

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 333/2011 на Съвета от 31 март 2011 година за установяване на критерии за това кога определени типове скрап престават да бъдат отпадъци по Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

2

 

*

Регламент (ЕС) № 334/2011 на Комисията от 7 април 2011 година за изменение на Регламент (ЕС) № 185/2010 за установяване на подробни мерки за прилагането на общите основни стандарти за сигурност във въздухоплаването ( 1 )

12

 

*

Регламент (ЕС) № 335/2011 на Комисията от 7 април 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1091/2009 по отношение на минималното съдържание на ензимен препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Trichoderma reesei (MUCL 49755), и ендо-1,3(4)-бета-глюканаза, получена от Trichoderma reesei (MUCL 49754), като фуражна добавка във фуражи за пилета за угояване ( 1 )

14

 

*

Регламент (ЕС) № 336/2011 на Комисията от 7 април 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1292/2008 по отношение на употребата на фуражната добавка Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 във фураж, съдържащ диклазурил, монензин натрий и никарбазин ( 1 )

17

 

*

Регламент (ЕС) № 337/2011 на Комисията от 7 април 2011 година относно разрешителното за ензимен препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза и ендо-1,3(4)-бета-глюканаза като фуражна добавка за домашни птици, отбити прасенца и свине за угояване (притежател на разрешителното: Danisco Animal Nutrition) ( 1 )

19

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 338/2011 на Комисията от 7 април 2011 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Magiun de prune Topoloveni (ЗГУ)]

21

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 339/2011 на Комисията от 7 април 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

23

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 340/2011 на Комисията от 7 април 2011 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за 2010/11 пазарна година

25

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 341/2011 на Комисията от 7 април 2011 година относно неопределянето на минимална продажна цена в отговор на 19-ата индивидуална покана за търг за продажба на обезмаслено мляко на прах в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент (ЕС) № 447/2010

27

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2011/224/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 31 март 2011 година за установяване на позицията, която да бъде взета от Европейския съюз в рамките на Международния съвет по зърното, по отношение на удължаването на срока на действие на Конвенцията за търговията със зърно от 1995 г.

28

 

 

2011/225/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 6 април 2011 година относно временната забрана за пускане на пазара в Германия на детергента POR-ÇÖZ (нотифицирано под номер C(2011) 2290)

29

 

 

2011/226/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 7 април 2011 година за удължаване на преходния период за придобиването на земеделска земя в Латвия ( 1 )

31

 

 

2011/227/ЕС

 

*

Решение на Европейската централна банка от 31 март 2011 година относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или гарантирани от ирландското правителство (ЕЦБ/2011/4)

33

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

8.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 94/1


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 31 март 2011 година

за установяване на позицията, която да бъде взета от Европейския съюз в рамките на Международния съвет по захарта, по отношение на удължаването на срока на действие на Международното споразумение за захарта от 1992 г.

(2011/223/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207 във връзка с член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че Международното споразумение за захарта от 1992 г. беше сключено от името на Общността от Съвета с Решение 92/580/ЕИО (1) и първоначално беше в сила до 31 декември 1995 г. Оттогава то е редовно удължавано за последователни периоди от по две години. То беше последно удължено с решение на Международния съвет по захарта от 28 май 2009 г. и остава в сила до 31 декември 2011 г. Съюзът е заинтересован от допълнителното му удължаване. Поради това Комисията, която представлява Съюза в Международния съвет по захарта, следва да бъде упълномощена да гласува в подкрепа на подобно удължаване,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Позицията, която трябва да бъде взета от Съюза в рамките на Международния съвет по захарта, е да гласува в подкрепа на удължаването на Международното споразумение за захарта от 1992 г. за допълнителен период от не повече от две години.

Комисията се упълномощава да изрази тази позиция в рамките на Международния съвет по захарта.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 31 март 2011 година.

За Съвета

Председател

VÖLNER P.


(1)  ОВ L 379, 23.12.1992 г., стр. 15.


РЕГЛАМЕНТИ

8.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 94/2


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 333/2011 НА СЪВЕТА

от 31 март 2011 година

за установяване на критерии за това кога определени типове скрап престават да бъдат отпадъци по Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (1), и по-специално член 6, параграф 2 от нея,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

след внасяне на проекта за мерки в Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

От оценката на множество потоци на отпадъци личи, че за пазарите за рециклиране на метални отпадъци би било от полза да бъдат разработени конкретни критерии за установяване кога скрап, получен от отпадъци, престава да бъде отпадък. Посочените критерии следва да осигурят високо равнище на опазване на околната среда. Те не следва да нарушават класифицирането на скрапа като отпадък от страна на трети държави.

(2)

Доклади на Съвместния изследователски център на Европейската комисия показват, че съществува пазар и търсене на скрап от чугун, стомана и алуминий, който се използва като изходна суровина в стоманодобивни заводи и леярни, заводите за рафиниране и претопяване на алуминий за целите на производството на метали. Следователно скрапът от чугун, стомана и алуминий следва да бъде достатъчно чист и да отговаря на съответните стандарти и спецификации за скрапа, изисквани в металургичния отрасъл.

(3)

Критериите за определяне на това кога скрапът от чугун, стомана и алуминий престава да бъде отпадък следва да гарантират, че скрапът от чугун, стомана и алуминий, получен от дейност по оползотворяване на отпадъци, отговаря на техническите изисквания на металургичната промишленост и е в съответствие със съществуващото законодателство и стандарти, приложими за продуктите, и като цяло не води до вредно въздействие върху околната среда или човешкото здраве. Доклади на Съвместния изследователски център на Европейската комисия показват, че предложените критерии по отношение на отпадъците, използвани за подаване на материал за процеса на оползотволяване, по отношение на процесите и методите на преработка, както и по отношение на скрапа от процеса на възстановяване на метала, отговарят на тези цели, тъй като те следва да доведат до производство на скрап от чугун, стомана и алуминий без опасни свойства и с достатъчно ниско съдържание на неметални съставки.

(4)

С цел да се осигури съответствие с критериите е целесъобразно да се предвиди предоставянето на информация за скрапа, който вече не е отпадък, и прилагането на система за управление на качеството.

(5)

Възможно е да се наложи преразглеждане на критериите, ако въз основа на наблюдение на развитието на пазарните условия за скрапа от чугун, стомана и алуминий бъдат наблюдавани неблагоприятни последици за пазарите на рециклиране на скрап от чугун, стомана и алуминий, по специално по отношение на наличието и достъпа до такъв скрап.

(6)

За да се позволи на операторите да се приспособят към критериите за определяне кога скрапът престава да бъде отпадък, е целесъобразно да се предвиди подходящ период от време преди началото на прилагането на настоящия регламент.

(7)

Комитетът, създаден съгласно член 39, параграф 1 от Директива 2008/98/ЕО, не е дал становище относно мерките, предвидени в настоящия регламент, и поради това Комисията представи на Съвета предложение, свързано с тези мерки, и го препрати на Европейския парламент.

(8)

Европейският парламент не е възразил срещу проекта за мерки,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

Настоящият регламент определя критерии за това кога скрапът от чугун, стомана и алуминий, включително скрапът от сплави на алуминия, престава да бъде отпадък.

Член 2

Определения

За целите на прилагането на настоящия регламент се прилагат определенията, установени в Директива 2008/98/ЕО.

Освен това се прилагат и следните определения:

а)

„скрап от чугун и стомана“ означава метален лом, състоящ се главно от чугун и стомана;

б)

„алуминиев скрап“ означава метален лом, състоящ се главно от алуминий и сплави на алуминия;

в)

„притежател“ е физическото или юридическото лице, което притежава скрап;

г)

„производител“ означава притежател, който прехвърля скрап на друг притежател за първи път като скрап, който е престанал да бъде отпадък;

д)

„вносител“ означава всяко физическо или юридическо лице, установено в Съюза, което въвежда на митническата територия на Съюза скрап, който е престанал да бъде отпадък;

е)

„квалифициран персонал“ означава персонал, който е квалифициран благодарение на опита си или на обучение да следи и оценява характеристиките на скрапа;

ж)

„визуална проверка“ означава проверка на скрап, обхващаща всички части на партида и с използване на човешките сетива или неспециализирано оборудване;

з)

„партида“ означава партида от скрап, която е предназначена за доставка от производител на друг притежател и може да се съдържа в една или няколко транспортни единици, като например контейнери.

Член 3

Критерии за скрап от чугун и стомана

Скрапът от чугун и стомана престават да бъде отпадък, когато при прехвърляне от производителя на друг притежател са изпълнени всички условия по-долу:

а)

отпадъците, използвани за подаване в процеса на оползотворяване, отговарят на критериите, установени в раздел 2 от приложение I;

б)

отпадъците, използвани за подаване в процеса на оползотворяване, са обработени в съответствие с критериите, установени в раздел 3 от приложение I;

в)

скрапът от чугун и стомана, получаван от процеса на оползотворяване, отговаря на критериите, установени в раздел 1 от приложение I;

г)

производителят е изпълнил изискванията, установени в членове 5 и 6.

Член 4

Критерии за алуминиев скрап

Алуминиевият скрап, включително скрапът от сплави на алуминия, престава да бъде отпадък, когато при прехвърляне от производителя на друг притежател са изпълнени всички условия по-долу:

а)

отпадъците, използвани за подаване в процеса на оползотворяване, отговарят на критериите, установени в раздел 2 от приложение II;

б)

отпадъците, използвани за подаване в процеса на оползотворяване, са обработени в съответствие с критериите, установени в раздел 3 от приложение II;

в)

алуминиевият скрап, получаван от процеса на оползотворяване, отговаря на критериите, установени в раздел 1 от приложение II;

г)

производителят е изпълнил изискванията, установени в членове 5 и 6.

Член 5

Декларация за съответствие

1.   За всяка партида от скрап производителят или вносителят издава декларация за съответствие по образеца, който се съдържа в приложение III.

2.   Производителят или вносителят предава декларацията за съответствие на следващия притежател на партидата скрап. Производителят или вносителят запазва копие от декларацията за съответствие най-малко една година след датата на издаването ѝ и при поискване я представя на компетентните органи.

3.   Декларацията за съответствие може да бъде в електронна форма.

Член 6

Управление на качеството

1.   Производителят прилага система за управление на качеството, подходяща за доказване на съответствието с критериите, посочени съответно в членове 3 и 4.

2.   Системата за управление на качеството включва съвкупност от документирани процедури относно всеки от следните аспекти:

а)

приемен контрол на отпадъци, използвани като входящ материал в процеса на оползотворяване в съответствие с раздел 2 от приложения I и II;

б)

мониторинг на процесите на обработка и методите, описани в раздел 3.3 от приложения I и II;

в)

мониторинг на качеството на металния скрап, получен от процеса на възстановяване на метала, в съответствие с раздел 1 от приложения I и II (включително вземане на проби и анализ);

г)

ефективност на мониторинга на радиацията в съответствие с раздел 1.5 от приложения I и II съответно;

д)

обратна информация от клиентите относно съответствието на качеството на скрапа;

е)

водене на отчетност на резултатите от мониторинга, провеждан съгласно букви а)—г);

ж)

преглед и подобряване на системата за управление на качеството;

з)

обучение на персонала.

3.   Системата за управление на качеството също така предвижда конкретните изисквания за мониторинг, установени в приложения I и II за всеки критерий.

4.   Когато някоя от обработките, посочени в раздел 3.3 от приложение I или раздел 3.3 от приложение II, се извършва от предишен притежател, производителят гарантира, че доставчикът прилага система за управление на качеството, която отговаря на изискванията на настоящия член.

5.   Съответствието на системата за управление на качеството с изискванията на настоящия член се проверява от орган за оценка на съответствието по смисъла на Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти (2), който е получил акредитация в съответствие с посочения регламент, или от някакъв друг проверяващ орган по околната среда по смисъла на член 2, точка 20, буква б) от Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) (3). Проверката се извършва на всеки три години.

6.   Вносителят изисква от своите доставчици да прилагат система за управление на качеството, която отговаря на изискванията на параграфи 1, 2 и 3 от настоящия член и е проверена от независим външен проверяващ.

7.   Производителят предоставя на компетентните органи достъп до системата за управление на качеството при поискване.

Член 7

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 9 октомври 2011 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 31 март 2011 година.

За Съвета

Председател

VÖLNER P.


(1)  ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3.

(2)  ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30.

(3)  ОВ L 342, 22.12.2009 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Критерии за скрап от чугун и стомана

Критерии

Изисквания за собствен мониторинг

1.   Качество на скрапа, получен от процеса на оползотворяване

1.1.

Скрапът трябва да бъде сортиран в съответствие със спецификация на клиента, промишлена спецификация или стандарт за директна употреба в производството на вещества или предмети от метал от стоманолеярни или чугунолеярни предприятия.

Всяка партида се сортира от квалифициран персонал.

1.2.

Общото количество на чуждите материали (нежелателни включения) е ≤ 2 % тегловни.

Чужди материали са:

1.

цветни метали (с изключение на легиращи елементи във всякакви сплави на желязото) и неметални материали като земя, прах, изолационни материали и стъкло;

2.

горими неметални материали като гума, пластмаса, тъкани, дърво и други химични или органични вещества;

3.

по-големи парчета (с размер на тухла), които не провеждат електрическа енергия, като гуми, тръби, напълнени с цимент, дърво или бетон;

4.

остатъчни материали, получени от топене на стоманата, нагряване, обработване на повърхности (включително повърхностно зачистване с газова горелка), шлайфане, рязане, заваряване и рязане с газова горелка, като например шлака, валцовъчна окалина, прах от ръкавни филтри, прах от шлайфане, утайки.

Всяка партида се подлага на визуална проверка от квалифициран персонал.

През подходящ интервал (най-малко на всеки 6 месеца) се анализират представителни проби от чуждите материали посредством претегляне, след магнитно или ръчно разделяне (според условията) на частиците и предметите от чугун и стомана при внимателна визуална проверка.

Подходящата честота на мониторинг чрез вземане на проби се определя, като се вземат предвид следните фактори:

1.

очакваната степен на изменчивост (например въз основа на предходни резултати);

2.

присъщият риск от изменчивост на качеството на отпадъци, използвани за подаване в процеса на оползотворяване и всякаква последваща преработка;

3.

типичната за метода на мониторинг грешка; и

4.

близостта на резултатите до ограничението за тегловното съдържание на чужди материали от максимум 2 %.

Процесът на определяне на честотата на мониторинг следва да бъде документиран като част от системата за управление на качеството и следва да бъде на разположение за одити.

1.3.

Скрапът не е с прекалено високо съдържание на фероокис в каквато и да било форма, с изключение на типичните количества, произтичащи от съхраняване на открито на обработен скрап при нормални атмосферни условия.

Всяка партида се подлага на визуална проверка за наличие на оксиди от квалифициран персонал.

1.4.

Скрапът не съдържа видими масла, емулсии на масла, смазочни течности или греси, с изключение на незначителни количества, които не водят до капане.

Всяка партида се подлага на визуална проверка от квалифициран персонал, който обръща специално внимание на онези части, при които е вероятно да има капане на масла.

1.5.

Радиоактивност: съгласно националните и международните правила за процедурите за мониторинг и реагиране във връзка с радиоактивен скрап не е необходимо спешно реагиране.

Това изискване не засяга основните стандарти за опазване на здравето на работещите и населението, приети с актовете по глава III от Договора за Евратом, по-специално с Директива 96/29/Евратом (1)

Радиоактивността на всяка партида се следи от квалифициран персонал.

Всяка партида от скрап се придружава от сертификат, изготвен в съответствие с националните и международните правила за процедурите за контрол и реагиране във връзка с радиоактивен скрап. Сертификатът може да бъде включен в друга документация, придружаваща партидата.

1.6.

Скрапът не проявява никое от опасните свойства, изброени в приложение III към Директива 2008/98/ЕО. Скрапът съответства на пределните концентрации, определени в Решение 2000/532/ЕО (2), и не е с по-високи от максимално допустимите концентрации, определени в приложение IV към Регламент (ЕО) № 850/2004 (3).

При това изискване нямат значение свойствата на отделни елементи, включени в чугуните и стоманите.

Всяка партида се подлага на визуална проверка от квалифициран персонал. Когато визуалната проверка поражда съмнение за евентуални опасни свойства, се вземат допълнителни подходящи мерки за мониторинг, като например вземане на проби и изпитване, когато е необходимо.

Персоналът е обучен във връзка с потенциални опасни свойства, които може да съпътстват скрапа от чугун и стомана, и във връзка с материални компоненти или характеристики, които позволяват разпознаване на опасните свойства.

Процедурата по разпознаване на опасни материали се документира в съответствие със системата за управление на качеството.

1.7.

Скрапът не съдържа съдове под налягане, затворени или недостатъчно отворени контейнери, които могат да доведат до експлозия в металургична пещ.

Всяка партида се изследва от квалифициран персонал чрез визуална проверка.

2.   Отпадъци, използвани като входяща суровина за процеса по оползотворяване

2.1.

Като входяща суровина могат да бъдат използвани само отпадъци, съдържащи възстановяеми чугун и стомана.

2.2.

Като входяща суровина не се използват опасни отпадъци, освен ако не е представено доказателство, че са били приложени процесите и методите, описани в раздел 3 от настоящото приложение за премахване на всички опасни свойства.

2.3.

Като входяща суровина не се използват следните отпадъци:

а)

стърготини и стружки, които съдържат флуиди, като масла или емулсии на масла; и

б)

варели и контейнери, с изключение на оборудването от превозни средства с приключил срок на експлоатация, което съдържа или е съдържало масла или бои.

Приемният контрол на всички получени отпадъци (чрез визуална проверка) и на придружаващата документация се извършва от квалифициран персонал, който е обучен как да разпознава отпадъци, които не отговарят на критериите, установени в настоящия раздел.

3.   Процеси и методи на обработване

3.1.

Скрапът от чугун или стомана е бил подложен на разделяне при източника или по време на събирането и е бил съхраняван отделно или входящите отпадъци са били обработени за разделяне на скрапа от чугун и стомана от неметалните и цветнометалните компоненти.

3.2.

Всички механични обработки (като рязане, раздробяване или гранулиране, сортиране, разделяне, почистване, отстраняване на замърсители, изпразване), необходими за подготвяне на скрапа за директно влагане за крайна употреба в стоманодобивните заводи и леярни, са били извършени.

3.3.

За отпадъци, които съдържат опасни компоненти, се прилагат следните специални изисквания:

а)

входящите материали, получени от отпадъци от електрическо и електронно оборудване или от превозни средства с приключил срок на експлоатация, са преминали през всички обработки, изисквани съгласно член 6 от Директива 2002/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4) и съгласно член 6 от Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (5);

б)

хлорофлуоровъглеводороди от оборудване, излязло от експлоатация, са уловени при процес, одобрен от компетентните органи;

в)

кабелите са оголени или нарязани. Ако даден кабел съдържа органични покрития (пластмаси), органичните покрития са били отстранени в съответствие с най-добрите налични техники;

г)

варелите и контейнерите са изпразнени и почистени; и

д)

опасните вещества в отпадъците, непосочени в буква а), са успешно отстранени при процес, който е одобрен от компетентния орган.

 


(1)  Директива 96/29/Евратом на Съвета от 13 май 1996 г. относно постановяване на основните норми на безопасност за защита на здравето на работниците и населението срещу опасностите, произтичащи от йонизиращото лъчение (ОВ L 159, 29.6.1996 г., стр. 1).

(2)  Решение 2000/532/ЕО на Комисията от 3 май 2000 г. за замяна на Решение 94/3/ЕО за установяване на списък на отпадъците в съответствие с член 1, буква а) от Директива 75/442/ЕИО на Съвета относно отпадъците и Решение 94/904/ЕО на Съвета за установяване на списък на опасните отпадъци в съответствие с член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО на Съвета относно опасните отпадъци (ОВ L 226, 6.9.2000 г., стр. 3).

(3)  Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно устойчивите органични замърсители (ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 7).

(4)  ОВ L 37, 13.2.2003 г., стр. 24.

(5)  ОВ L 269, 21.10.2000 г., стр. 34.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Критерии за алуминиев скрап

Критерии

Изисквания за собствен мониторинг

1.   Качество на скрапа

1.1.

Скрапът трябва да бъде сортиран в съответствие със спецификация на клиент, промишлена спецификация или стандарт за директна употреба в производството на вещества или предмети от метал, чрез рафиниране или претопяване.

Всяка партида се сортира от квалифициран персонал.

1.2.

Общото количество на чуждите материали е ≤ 5 % (тегловни) или добивът на годен метал е ≥ 90 %.

Чужди материали са:

1.

метали, различни от алуминий и сплави на алуминия;

2.

неметални материали като земя, прах, изолация и стъкло;

3.

горими неметални материали като гума, пластмаса, тъкани, дърво и други химични и органични вещества;

4.

по-големи парчета (с размер на тухла), които не провеждат електрическа енергия, като гуми, тръби, напълнени с цимент, дърво или бетон; или

5.

остатъчни материали, получени от топене на алуминий и сплави на алуминия, нагряване, обработване на повърхности (включително повърхностно зачистване с газова горелка), шлайфане, рязане, заваряване и рязане с газова горелка, като например шлаки и онечиствания, прах от ръкавни филтри, прах от шлайфане, утайки.

Производителят на алуминиевия скрап проверява съответствието, като следи количеството на чуждите материали или като измерва добива на годен метал.

Всяка партида се подлага на визуална проверка от квалифициран персонал.

През подходящ интервал (най-малко на всеки 6 месеца) се анализират представителни проби от всеки сорт алуминиев скрап, за да бъде измерено общото количество на чуждите материали или добивът на годен метал.

Представителните проби се вземат в съответствие с процедурите за вземане на проби, описани в стандарт EN 13920 (1).

Общото количество на чуждите материали се измерва след разделяне на алуминиевите метални частици и предметите от частиците и предметите, състоящи се от чужди материали чрез ръчно сортиране или друг метод за разделяне (например чрез магнит или на принципа на използването на плътността).

Добивът на годен метал се измерва в съответствие със следната процедура:

1.

определяне на масата (m1) след отстраняване и определяне на влагосъдържанието (в съответствие с точка 7.1 от стандарта EN 13920-1:2002);

2.

отстраняване и определяне на несвързаното желязо (в съответствие с точка 7.2 от стандарта EN 13920-1:2002);

3.

определяне на масата на метала след стопяване и втвърдяване (m2), последващи процедурата за определяне на добива на годен метал в съответствие с точка 7.3 от стандарта EN 13920-1:2002;

4.

изчисляване на добива на годен метал m [%] = (m2/m1) × 100.

Подходящата честота на анализиране на представителни проби се определя, като се вземат предвид следните фактори:

1.

очакваната степен на изменчивост (например въз основа на предходни резултати);

2.

присъщият риск от изменчивост на качеството на отпадъците, използвани като входяща суровина при процеса на оползотворяване, и от изменчивост на показателите на процесите на обработване;

3.

типичната за метода на мониторинг грешка; и

4.

близостта на резултатите до пределните стойности за общото количество на чуждите материали или добива на годен метал.

1.3.

Скрапът не съдържа поливинилхлорид под формата на покрития, бои, пластмаси.

Всяка партида се подлага на визуална проверка от квалифициран персонал.

1.4.

Скрапът видимо не съдържа масла, емулсии на масла, смазочни течности или греси, с изключение на незначителни количества, които не водят до капане.

Всяка партида се подлага на визуална проверка от квалифициран персонал, който обръща специално внимание на онези части, при които е вероятно да има капане на масла.

1.5.

Радиоактивност: съгласно националните и международните правила за процедурите за мониторинг и реагиране за радиоактивен скрап не е необходимо спешно реагиране.

Това изискване не засяга основните стандарти за опазване на здравето на работещите и населението, приети в актове по глава III от Договора за Евратом, по-специално с Директива 96/29/Евратом на Съвета (2)

Радиоактивността на всяка партида се следи от квалифициран персонал. Всяка партида от скрап се придружава от сертификат, изготвен в съответствие с националните и международните правила за процедурите за мониторинг и реагиране във връзка с радиоактивен скрап. Сертификатът може да бъде включен в друга документация, придружаваща партидата.

1.6.

Скрапът не проявява никое от опасните свойства, изброени в приложение III към Директива 2008/98/ЕО. Скрапът съответства на пределните концентрации, определени в Решение 2000/532/ЕО на Комисията (3), и не е с по-високи от максимално допустимите концентрации, определени в приложение IV към Регламент (ЕО) № 850/2004 (4).

При това изискване нямат значение свойствата на отделни елементи, включени в сплавите на алуминия.

Всяка партида се подлага на визуална проверка от квалифициран персонал. Когато визуалната проверка поражда съмнение за евентуални опасни свойства, се вземат допълнителни подходящи мерки за мониторинг, като например вземане на проби и изпитване, когато е необходимо.

Персоналът е обучен във връзка с потенциални опасни свойства, които може да съпътстват скрапа от алуминий, и във връзка с материални компоненти или характеристики, които позволяват разпознаване на опасните свойства.

Процедурата по разпознаване на опасни материали се документира в съответствие със системата за управление на качеството.

1.7.

Скрапът не съдържа съдове под налягане, затворени или недостатъчно отворени контейнери, които могат да доведат до експлозия в металургична пещ.

Всяка партида се подлага на визуална проверка от квалифициран персонал.

2.   Отпадъци, използвани като входяща суровина при процеса на оползотворяване

2.1.

Като входяща суровина могат да бъдат използвани само отпадъци, съдържащи възстановяеми алуминий или сплави на алуминия.

2.2.

Като входяща суровина не се използват опасни отпадъци, освен ако не е представено доказателство, че са били приложени процесите и методите, описани в раздел 3 от настоящото приложение за премахване на всички опасни свойства.

2.3.

Като входяща суровина не се използват следните отпадъци:

а)

стърготини и стружки, които съдържат флуиди като масла или емулсии с масла; и

б)

варели и контейнери, с изключение на оборудването от превозни средства с приключил срок на експлоатация, което съдържа или е съдържало масла или бои.

Приемният контрол на всички получени отпадъци (чрез визуална проверка) и на придружаващата документация се извършва от квалифициран персонал, който е обучен как да разпознава отпадъци, които не отговарят на критериите, установени в настоящия раздел.

3.   Процеси и методи на обработване

3.1.

Скрапът от алуминий е бил подложен на разделяне при източника или по време на събирането и е бил съхраняван отделно, или входящите отпадъци са били обработени за разделяне на скрапа от алуминий от неметалните компоненти и от компонентите от метал, различен от алуминий.

3.2.

Всички механични обработки (като рязане, раздробяване или гранулиране; сортиране, разделяне, почистване, отстраняване на замърсители, изпразване), необходими за подготвяне на скрапа за пряко подаване за крайна употреба, са били извършени.

3.3.

За отпадъци, които съдържат опасни компоненти, се прилагат следните специални изисквания:

а)

входящите материали, произхождащи от отпадъци от електрическо и електронно оборудване и от превозни средства с приключил срок на експлоатация, са преминали през всички обработки, изисквани съгласно член 6 от Директива 2002/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (5) и член 6 от Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (6);

б)

хлорофлуоровъглеводородите от оборудване, излязло от експлоатация, са уловени при процес, одобрен от компетентните органи;

в)

кабелите са оголени или нарязани. Ако даден кабел съдържа органични покрития (пластмаси), органичните покрития са отстранени в съответствие с най-добрите налични техники;

г)

варелите и контейнерите са изпразнени и почистени;

д)

опасни вещества в отпадъците, непосочени в буква а), са успешно отстранени при процес, който е одобрен от компетентния орган.

 


(1)  EN 13920—1:2002 Алуминий и алуминиеви сплави. Скрап. Част 1: Общи изисквания, вземане на проби и изпитвания; CEN 2002.

(2)  ОВ L 159, 29.6.1996 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 226, 6.9.2000 г., стр. 3.

(4)  ОВ L 229, 30.4.2004 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 37, 13.2.2003 г., стр. 24.

(6)  ОВ L 269, 21.10.2000 г., стр. 34.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Декларация за съответствие с критериите за това кога даден отпадък престава да бъде отпадък съгласно член 5, параграф 1

1.

Производител/вносител на скрап:

Име:

Адрес:

Лице за контакти:

Тел.:

Факс:

Електронна поща:

2.

а)

Наименование или код на категорията скрап в съответствие с промишлена спецификация или стандарт:

б)

Когато е приложимо, основни технически точки от спецификация на клиент, като например състав, размери, тип и свойства:

3.

Партидата от скрап съответства на спецификацията или стандарта, посочен в точка 2.

4.

Количество на партидата в тонове:

5.

Изготвен е сертификат за изследване за радиоактивност в съответствие с националните и международните правила за процедурите за мониторинг и реагиране във връзка с радиоактивен скрап.

6.

Производителят на скрап прилага система за управление на качеството, която е в съответствие с член 6 от Регламент (ЕС) № 333/2011 (1) и е проверена от акредитиран проверяващ или, когато в митническата територия на Съюза се внася скрап, който е престанал да бъде отпадък, от независим проверяващ.

7.

Партидата от скрап отговаря на критериите, посочени в букви а)—в) от членове 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 333/2011 (1).

8.

Декларация на производителя/вносителя на скрап: Декларирам, че, доколкото ми е известно, информацията по-горе е пълна и вярна:

Име:

Дата:

Подпис:


(1)  Регламент (ЕС) № 333/2011 на Съвета от 31 март 2011 г. за установяване на критерии за това кога определени типове скрап престават да бъдат отпадъци по Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 94, 8.4.2011 г., стр. 2).


8.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 94/12


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 334/2011 НА КОМИСИЯТА

от 7 април 2011 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 185/2010 за установяване на подробни мерки за прилагането на общите основни стандарти за сигурност във въздухоплаването

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 300/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. относно общите правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2320/2002 (1), и по-специално член 4, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Ограниченията върху течностите, аерозолите и геловете, носени от пътници, които пристигат с полети от трети държави и се прекачват на летищата на Съюза, създават известни оперативни трудности на тези летища и представляват неудобство за съответните пътници.

(2)

Регламент (ЕС) № 358/2010 на Комисията от 23 април 2010 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 185/2010 от 4 март 2010 г. за установяване на подробни мерки за прилагането на общите основни стандарти за сигурност във въздухоплаването (2) предвижда изключения, позволяващи носенето на течности, аерозоли и гелове, придобити на определени летища в трети държави. Срокът на посочените изключения изтича на 29 април 2011 г.

(3)

Въпросните изключения улесниха работата и създадоха удобства по отношение на носещите течности, аерозоли и гелове трансферни пътници, които пристигат с полети от трети държави и се прекачват на летищата на Съюза, като в същото време беше запазено високо равнище на сигурност във въздухоплаването. Ако условията, при които бяха предоставени тези изключения, продължават да се спазват на посочените летища в трети държави, тези предимства следва да бъдат запазени.

(4)

Регламент (ЕС) № 185/2010 на Комисията от 4 март 2010 г. за установяване на подробни мерки за прилагането на общите основни стандарти за сигурност във въздухоплаването (3) следва да бъде съответно изменен.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по сигурност на гражданското въздухоплаване, създаден по силата на член 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 300/2008,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕС) № 185/2010 се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 7 април 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 97, 9.4.2008 г., стр. 72.

(2)  ОВ L 105, 27.4.2010 г., стр. 12.

(3)  ОВ L 55, 5.3.2010 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложението към Регламент (ЕС) № 185/2010, глава 4, точка 4.1.3.4 буква ж) се заменя със следното:

„ж)

ако са придобити на летище в трета държава измежду изброените в притурка 4—Г, при условие че ТАГ са сложени в специален, позволяващ проверка на целостта плик (STEB), който съдържа видимо достатъчно доказателство, че покупката е извършена в зоната от страната на съоръженията за излитане и кацане на същото летище в рамките на предходните 36 часа. Срокът на предвидените в настоящата точка изключения изтича на 29 април 2013 г.“


8.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 94/14


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 335/2011 НА КОМИСИЯТА

от 7 април 2011 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1091/2009 по отношение на минималното съдържание на ензимен препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Trichoderma reesei (MUCL 49755), и ендо-1,3(4)-бета-глюканаза, получена от Trichoderma reesei (MUCL 49754), като фуражна добавка във фуражи за пилета за угояване

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 13, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Използването на ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Trichoderma reesei (MUCL 49755), и ендо-1,3(4)-бета-глюканаза, получена от Trichoderma reesei (MUCL 49754), беше разрешено за десетгодишен период за пилета за угояване с Регламент (ЕО) № 1091/2009 на Комисията от 13 ноември 2009 г. относно разрешаването на ензимен препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Trichoderma reesei (MUCL 49755), и ендо-1,3(4)-бета-глюканаза, получена от Trichoderma reesei (MUCL 49754), като фуражна добавка за пилета за угояване (притежател на разрешителното Aveve NV) (2).

(2)

Притежателят на разрешителното подаде заявление за промяна на условията на разрешителното на тази фуражна добавка, когато се използва при пилета за угояване, като минималната препоръчителна доза на ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Trichoderma reesei (MUCL 49755), и на ендо-1,3(4)-бета-глюканаза, получена от Trichoderma reesei (MUCL 49754), бъде променена от 4 000 XU (3)/kg и 900 BGU (4)/kg на 2 000 XU/kg и 450 BGU/kg. Заявлението беше придружено от съответните данни, подкрепящи искането за промяна.

(3)

В становището си от 10 ноември 2010 г. Европейският орган за безопасност на храните (наричан по-долу „Органът“) заключи, че данните, предоставени след три тествания върху пилета за угояване, не са в подкрепа на намаляването на минималната препоръчителна доза от 4 000 XU/kg и 900 BGU/kg фураж на 2 000 XU/kg и 450 BGU/kg фураж, тъй като анализите на фуражите показаха, че предвидените дози са били значително превишени. Данните обаче показаха, че продуктът е ефикасен в по-ниска доза от тази, която е разрешена понастоящем. Според Органа данните сочат, в приблизително количество, че 3 000 XU/kg и 600 BGU/kg фураж са в състояние да подобрят темповете на растеж и съотношението фураж/наддаване при пилетата за угояване (5).

(4)

Условията, предвидени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003, са изпълнени.

(5)

Поради това Регламент (ЕО) № 1091/2009 следва да бъде съответно изменен.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕО) № 1091/2009 се заменя с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 7 април 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  ОВ L 299, 14.11.2009 г., стр. 6.

(3)  1 XU е количеството ензим, което освобождава 1 μmol редуцирана захар (ксилозен еквивалент) от овесено-шпелтен ксилан на минута при pH 5,0 и температура 50 °С.

(4)  1 BGU е количеството ензим, което освобождава 1 μmol редуцирана захар (целобиозен еквивалент) от ß-глюкан от ечемик на минута при pH 4,8 и температура 50 °С.

(5)  EFSA Journal, 2010 г.; 8(12):1919.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Наименование на притежателя на разрешителното

Добавка

Състав, химична формула, описание, аналитичен метод

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешителното

Единици за активност/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория: зоотехнически добавки. Функционална група: подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната

4a9

Aveve NV

 

Ендо-1,4-бета-ксиланаза

EC 3.2.1.8

 

Ендо-1,3(4)-бета-глюканаза

EC 3.2.1.6

 

Състав на добавката

Препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Trichoderma reesei (MUCL 49755), и ендо-1,3(4)-бета-глюканаза, получена от Trichoderma reesei (MUCL 49754),

с минимална активност 40 000 XU/g и 9 000 BGU/g

 

Характеристика на активното вещество

ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Trichoderma reesei (MUCL 49755), и ендо-1,3(4)-бета-глюканаза, получена от Trichoderma reesei (MUCL 49754)

 

Аналитичен метод  (1)

 

Характеристика на активното вещество в добавката:

колориметричен метод на базата на реакцията на динитросалицилова киселина върху редуцираща захар, получена от действието на ендо-1,4-бета-ксиланаза върху субстрат, съдържащ ксилан;

колориметричен метод на базата на реакцията на динитросалицилова киселина върху редуцираща захар, получена от действието на ендо-1,3(4)-бета-глюканаза върху субстрат, съдържащ бета-глюкан.

 

Характеристика на активните вещества във фуражите:

колориметричен метод за измерване на водоразтворимо багрилно вещество, освободено при действието на ендо-1,4-бета-ксиланаза от пшеничен арабиноксиланов субстрат, напречно свързан с багрилно вещество;

колориметричен метод за измерване на водоразтворимо багрилно вещество, освободено при действието на ендо-1,3(4)-бета-глюканаза върху ечемичен бетаглюканов субстрат, напречно свързан с багрилно вещество.

Пилета за угояване

3 000 XU

675 BGU

 

1.

В упътването за употреба на добавката и премикса да се посочат температурата на съхранение, срокът на съхранение и устойчивостта на гранулиране.

2.

За използване във фуражи, богати на нескорбялни полизахариди (основно бета-глюкани и арабиноксилани), напр. такива, съдържащи над 30 % пшеница, ечемик, ръж и/или тритикале.

3.

Мерки за безопасност: носене на предпазна маска, предпазни очила и ръкавици по време на работа.

4 декември 2019 година


(1)  Подробна информация за аналитичния метод може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория на Европейския съюз: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives.


8.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 94/17


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 336/2011 НА КОМИСИЯТА

от 7 април 2011 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1292/2008 по отношение на употребата на фуражната добавка Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 във фураж, съдържащ диклазурил, монензин натрий и никарбазин

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 13, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда издаване на разрешително за използването на добавки при храненето на животните, както и основанията и процедурите за предоставянето на това разрешително.

(2)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда възможност разрешителното за дадена фуражна добавка да се изменя по искане на притежателя на разрешителното и след получаване на становището на Европейския орган за безопасност на храните (наричан по-долу „органът“).

(3)

Използването на препарата от микроорганизми Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 бе разрешено за десет години при пилета за угояване с Регламент (ЕО) № 1292/2008 на Комисията от 18 декември 2008 г. за разрешаване на Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol и Ecobiol plus) като фуражна добавка (2).

(4)

Притежателят на разрешителното подаде заявление за изменение на разрешителното за въпросната добавка и с оглед разрешаването на нейната употреба във фураж, съдържащ кокцидиостатиците монензин натрий, диклазурил, никарбазин, робенидин хидрохлорид, салиномицин натрий, ласалоцид натрий, наразин/никарбазин, мадурамицин амоний, декоквинат или семдурамицин натрий при пилета за угояване. Притежателят на разрешителното предостави необходимата информация в подкрепа на искането си.

(5)

Органът заключи в становището си от 9 ноември 2010 г., че добавката Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 е съвместима с диклазурил, монензин натрий и никарбазин (3).

(6)

Условията, предвидени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003, са изпълнени.

(7)

Поради това Регламент (ЕО) № 1292/2008 следва да бъде съответно изменен.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕО) № 1292/2008 се заменя с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 7 април 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  ОВ L 340, 19.12.2008 г., стр. 36.

(3)  EFSA Journal 2010 г.; 8(12):1918.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Регламент (ЕО) № 1292/2008 се заменя със следния текст:

„ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Наименование на притежателя на разрешителното

Добавка

Състав, химична формула, описание, аналитичен метод

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешителното

CFU/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория „зоотехнически добавки“. Функционална група „стабилизатори на чревната флора“

4b1822

NOREL S.A.

Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940

 

Състав на добавката

Препарат от Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940, съдържащ минимум 1 × 109 CFU/g добавка

 

Характеристика на активното вещество

Спори от Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940

 

Аналитични методи  (1)

Преброяване: метод чрез разстилане върху пластина посредством триптон-соев агар, след подгряване.

Идентификация: метод на пулсова гел електрофореза (PFGE).

Пилета за угояване

1 × 109

1.

В упътването за използване на добавката и премикса да се посочат температурата на съхранение, срокът на съхранение и устойчивостта на гранулиране.

2.

Може да се използва във фуражи, съдържащи следните разрешени кокцидиостатици: диклазурил, монензин натрий или никарбазин.

3.

Мерки за безопасност: носене на предпазна (дихателна) маска; носене на предпазни очила и ръкавици по време на работа.

8.1.2019 г.


(1)  Подробна информация относно аналитичните методи може да бъде намерена на следния интернет адрес на референтната лаборатория на Европейския съюз: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives.“


8.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 94/19


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 337/2011 НА КОМИСИЯТА

от 7 април 2011 година

относно разрешителното за ензимен препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза и ендо-1,3(4)-бета-глюканаза като фуражна добавка за домашни птици, отбити прасенца и свине за угояване (притежател на разрешителното: Danisco Animal Nutrition)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда издаване на разрешително за използването на добавки при храненето на животните, както и основанията и процедурите за предоставянето на това разрешително.

(2)

В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 бе подадено заявление за разрешително за препарата, посочен в приложението към настоящия регламент. Заявлението беше придружено от данните и документите, изисквани по член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

Заявлението се отнася до разрешително за употребата на посочения в приложението препарат като фуражна добавка за домашни птици, отбити прасенца и свине за угояване, която следва да бъде класифицирана в категорията „зоотехнически добавки“.

(4)

Европейският орган за безопасност на храните (наричан по-нататък „Органът“) заключи в становището си от 10 ноември 2010 г. (2), че при предложените условия на употреба посоченият в приложението препарат не се отразява неблагоприятно на здравето на животните, на здравето на хората или на околната среда и че тази добавка може да способства за подобряване на зоотехническите параметри при целевите видове животни. Органът не счита, че е налице необходимост от специфични изисквания за мониторинг след пускането на продукта на пазара. Той също така провери доклада за метода за анализ на фуражната добавка във фуражите, представен от референтната лаборатория на Европейския съюз за фуражни добавки, създадена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(5)

Оценката на посочения в приложението препарат показва, че са изпълнени условията за предоставяне на разрешително, предвидени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003. Поради това употребата на посочения препарат следва да бъде разрешена съгласно посоченото в приложението към настоящия регламент.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Посоченият в приложението препарат, който спада към категорията „зоотехнически добавки“ и към функционалната група „подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната“, се разрешава като добавка при храненето на животните при спазване на определените в приложението условия.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 7 април 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  EFSA Journal (2010 г.); 8(12):1916.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Наименование на притежателя на разрешителното

Добавка

Състав, химична формула, описание, аналитичен метод

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешителното

Единици за активност/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория „зоотехнически добавки“. Функционална група „подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната“

4a15

Danisco Animal Nutrition

 

Ендо-1,4-бета-ксиланаза

EC 3.2.1.8

 

Ендо-1,3(4)-бета-глюканаза

EC 3.2.1.6

 

Състав на добавката

Препарат (в твърда и течна форма) от ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), и ендо-1,3(4)-бета-глюканаза, получена от Trichoderma reesei (ATCC SD 2106), с минимална активност съответно 12 200 U (1)/g и 1 520 U (2)/g

 

Характеристика на активното вещество

Ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), и ендо-1,3(4)-бета-глюканаза, получена от Trichoderma reesei (ATCC SD 2106)

 

Аналитични методи  (3)

Характеристика на активното вещество в добавката, премиксите и фуражите:

колориметричен метод за измерване на водоразтворимото багрилно вещество, освободено при действието на ендо-1,4-бета-ксиланаза от пшенични арабиноксиланови субстрати, напречно свързани с азурин;

колориметричен метод за измерване на водоразтворимото багрилно вещество, освободено при действието на ендо-1,3(4)-бета-глюканаза от ечемични бетаглюканови субстрати, напречно свързани с азурин.

Пуйки за угояване и отглеждани за разплод

Кокошки носачки

 

ендо-1,4-бета-ксиланаза:

1 220 U

 

ендо-1,3(4)-бета-глюканаза:

152 U

1.

В упътването за използване на добавката и премикса да се посочат температурата на съхранение, срокът на съхранение и устойчивостта на гранулиране.

2.

За използване във фуражи, богати на нескорбелни полизахариди (основно бета-глюкани и арабиноксилани), напр. такива, съдържащи над 30 % пшеница, ечемик, ръж и/или тритикале.

3.

Мерки за безопасност: носене на предпазна (дихателна) маска, предпазни очила и ръкавици по време на работа.

4.

За прасенца (отбити) до 35 kg.

28 април 2021 г.

Други домашни птици

Прасенца (отбити)

Свине за угояване

ендо-1,4-бета-ксиланаза:

610 U

ендо-1,3(4)-бета-глюканаза:

76 U


(1)  1 U е количеството ензим, което освобождава 0,48 μmol редуцираща захар (ксилозен еквивалент) от пшеничен арабиноксилан на минута при pH 4,2 и температура 50 °С.

(2)  1 U е количеството ензим, което освобождава 2,4 μmol редуцираща захар (глюкозен еквивалент) от глюкан от ечемик на минута при pH 5,0 и температура 50 °С.

(3)  Подробна информация относно аналитичните методи може да бъде намерена на следния интернет адрес на референтната лаборатория на Европейския съюз за фуражни добавки: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives.


8.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 94/21


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 338/2011 НА КОМИСИЯТА

от 7 април 2011 година

за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Magiun de prune Topoloveni (ЗГУ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 7, параграф 4, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 6, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 510/2006 заявката за регистрация на названието „Magiun de prune Topoloveni“, подадена от Румъния, бе публикувана в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не е получила никакви възражения съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006, названието следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се названието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 7 април 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

Dacian CIOLOŞ

Член на Комисията


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(2)  ОВ C 241, 8.9.2010 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Предназначени за консумация от човека земеделски продукти, посочени в приложение I към Договора:

Клас 1.6.   Плодове, зеленчуци и зърнени култури, пресни или преработени

РУМЪНИЯ

Magiun de prune Topoloveni (ЗГУ)


8.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 94/23


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 339/2011 НА КОМИСИЯТА

от 7 април 2011 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 8 април 2011 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 7 април 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

JO

68,6

MA

45,5

TN

104,8

TR

79,5

ZZ

74,6

0707 00 05

EG

152,2

TR

144,9

ZZ

148,6

0709 90 70

MA

82,8

TR

117,4

ZA

15,5

ZZ

71,9

0805 10 20

EG

52,9

IL

71,2

MA

51,4

TN

47,3

TR

73,5

US

49,1

ZZ

57,6

0805 50 10

TR

62,0

ZZ

62,0

0808 10 80

AR

107,5

BR

79,2

CA

107,4

CL

92,8

CN

93,2

MK

50,2

NZ

121,3

US

145,1

UY

74,1

ZA

80,7

ZZ

95,2

0808 20 50

AR

99,9

CL

112,0

CN

72,6

US

72,1

ZA

98,5

ZZ

91,0


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


8.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 94/25


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 340/2011 НА КОМИСИЯТА

от 7 април 2011 година

относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за 2010/11 пазарна година

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 951/2006 на Комисията от 30 юни 2006 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на обмена с трети страни в сектора на захарта (2), и по-специално член 36, параграф 2, втора алинея, второ изречение,

като има предвид, че:

(1)

Размерът на представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за бяла захар, сурова захар и някои сиропи, за 2010/11 пазарна година се определя от Регламент (ЕC) № 867/2010 на Комисията (3). Тези цени и мита са последно изменени с Регламент (ЕC) № 326/2011 на Комисията (4).

(2)

Данните, с които Комисията разполага понастоящем, предполагат изменение на посочения размер в съответствие с правилата и процедурите, предвидени в Регламент (ЕО) № 951/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за продуктите, посочени в член 36 от Регламент (ЕО) № 951/2006, определени в Регламент (ЕC) № 867/2010, за 2010/11 пазарна година, се изменят и се съдържат в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 8 април 2011 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 7 април 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 24.

(3)  ОВ L 259, 1.10.2010 г., стр. 3.

(4)  ОВ L 89, 5.4.2011 г., стр. 15.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Изменен размер на представителните цени и на допълнителните вносни мита за бяла захар, сурова захар и продуктите с код по КН 1702 90 95, приложим считано от 8 април 2011 година

(EUR)

Код по КН

Размер на представителната цена за 100 kg нето от съответния продукт

Размер на допълнителното мито за 100 kg нето от съответния продукт

1701 11 10 (1)

47,82

0,00

1701 11 90 (1)

47,82

0,56

1701 12 10 (1)

47,82

0,00

1701 12 90 (1)

47,82

0,26

1701 91 00 (2)

49,96

2,48

1701 99 10 (2)

49,96

0,00

1701 99 90 (2)

49,96

0,00

1702 90 95 (3)

0,50

0,22


(1)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка III от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(2)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка II от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)  Определяне за 1 % съдържание на захароза.


8.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 94/27


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 341/2011 НА КОМИСИЯТА

от 7 април 2011 година

относно неопределянето на минимална продажна цена в отговор на 19-ата индивидуална покана за търг за продажба на обезмаслено мляко на прах в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент (ЕС) № 447/2010

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 43, буква й) във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 447/2010 на Комисията (2) беше открита продажбата на обезмаслено мляко на прах с тръжна процедура съгласно условията, предвидени в Регламент (ЕС) № 1272/2009 на Комисията от 11 декември 2009 г. за установяване на общи подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно изкупуване и продаване на селскостопански продукти при публична интервенция (3).

(2)

В зависимост от офертите, получени за индивидуалните покани за търг, Комисията следва да определи минимална продажна цена или да реши да не определя минимална продажна цена в съответствие с член 46, параграф 1 от Регламент (ЕC) № 1272/2009.

(3)

Предвид офертите, получени за 19-ата индивидуална покана за търг, следва да не се определя минимална продажна цена.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За целите на 19-ата индивидуална покана за търг за продажба на обезмаслено мляко на прах в рамките на откритата с Регламент (ЕС) № 447/2010 тръжна процедура, за която крайната дата за подаване на оферти изтече на 5 април 2011 година, не се определя минимална продажна цена на обезмасленото мляко на прах.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 8 април 2011 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 7 април 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 126, 22.5.2010 г., стр. 19.

(3)  ОВ L 349, 29.12.2009 г., стр. 1.


РЕШЕНИЯ

8.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 94/28


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 31 март 2011 година

за установяване на позицията, която да бъде взета от Европейския съюз в рамките на Международния съвет по зърното, по отношение на удължаването на срока на действие на Конвенцията за търговията със зърно от 1995 г.

(2011/224/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207 във връзка с член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че Конвенцията за търговията със зърно от 1995 г., която беше сключена от името на Общността от Съвета с Решение 96/88/ЕО (1), беше редовно удължавана за последователни периоди от по две години. Посочената конвенция беше последно удължена с решение на Международния съвет по зърното от 8 юни 2009 г. и остава в сила до 30 юни 2011 г. Съюзът е заинтересован от по-нататъшното ѝ удължаване. Поради това Комисията, която представлява Съюза в Международния съвет по зърното, следва да бъде упълномощена да гласува в подкрепа на удължаването,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Позицията, която трябва да бъде взета от Съюза в рамките на Международния съвет по зърното, е да гласува в подкрепа на удължаването на Конвенцията за търговията със зърно от 1995 г. за допълнителен период от не повече от две години.

Комисията се упълномощава да изрази тази позиция в рамките на Международния съвет по зърното.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 31 март 2011 година.

За Съвета

Председател

VÖLNER P.


(1)  ОВ L 21, 27.1.1996 г., стр. 47.


8.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 94/29


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 6 април 2011 година

относно временната забрана за пускане на пазара в Германия на детергента POR-ÇÖZ

(нотифицирано под номер C(2011) 2290)

(2011/225/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно детергентите (1), и по-специално член 15 и член 12, параграф 2 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (2), и по-специално член 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 29 октомври 2010 г. Федералната агенция за околната среда на Германия нотифицира Комисията и останалите държави-членки относно наложената от нея временна забрана за пускане на германския пазар на продукта за почистване POR-ÇÖZ, съдържащ 20 % или повече азотна киселина, поради рисковете от корозия и опасни изпарения в резултат на съставката азотна киселина (3).

(2)

Освен това германските органи нотифицираха Комисията за временната забрана на POR-ÇÖZ посредством RAPEX (4) съгласно член 12 от Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 декември 2001 г. относно общата безопасност на продуктите (5). Като допълнителен риск беше посочено, че контейнерите за POR-ÇÖZ не са снабдени с достатъчно безопасни за децата капачки.

(3)

POR-ÇÖZ сe произвежда в Турция от вписаното в търговския регистър дружество Levent Kimya и се внася в Германия от дружеството Karakus Handels GmbH със седалище по регистрация D-58638 Iserlohn.

(4)

POR-ÇÖZ съдържа 20—30 % азотна киселина във воден разтвор. Съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета (6) азотната киселина е класифицирана като корозивна за кожата, категория 1.

(5)

POR-ÇÖZ се разпространява на пазара като препарат за непрофесионална употреба, който служи за отстраняване на котлен камък и ръжда. Той представлява смес, предназначена за почистване, и поради това съгласно член 2 от посочения регламент се счита за детергент.

(6)

Според фактите, изложени в германската нотификация в RAPEX, продуктът POR-ÇÖZ не е снабден със съответни приспособления за затваряне, недостъпни за деца. Следователно той не съответства на член 11, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 648/2004 във връзка с член 9, параграф 1.3 и приложение IV, част A от Директива 1999/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (7) и не попада в обхвата на член 15, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 648/2004, който е приложим само за продукти, които „отговарят на изискванията на настоящия регламент“.

(7)

По време на заседанието на Работната група по детергентите на 14 декември 2010 г. фактите бяха устно изяснени от германска страна. Беше обяснено, че на германския пазар е имало два продукта с марката POR-ÇÖZ. Посоченият в нотификацията от 29 октомври 2010 г. продукт, внесен от Karakus Handels GmbH, беше правилно етикетиран и снабден с приспособления за затваряне, недостъпни за деца. Вторият POR-ÇÖZ продукт от същия производител беше внесен незаконно по неизвестни канали. Той беше етикетиран на турски език и не беше снабден с приспособления за затваряне, недостъпни за деца.

(8)

С писмо от 22 декември 2010 г. Германия потвърди, че посоченият от нея в нотификацията от 29 октомври 2010 г. продукт (произведен от Levent Kimya и внесен в Германия от Karakus Handels GmbH) отговаря на изискванията на Регламента относно детергентите, а именно по отношение на неговите изисквания относно етикетирането и опаковането, като продуктът има етикет на немски език и е снабден с приспособление за затваряне, недостъпно за деца. Нотификацията RAPEX № 1760/10 беше променена с изменена нотификация, предоставена на Комисията на 16 декември 2010 г., в която се заявява, че основанията за забраната не са неизпълнение на законовите изисквания, а високият риск за човешкото здраве.

(9)

Посочените факти са основание за прилагането на член 15 от Регламент (ЕО) № 648/2004, тъй като продуктът POR-ÇÖZ, посочен в германската нотификация, е детергент, който отговаря на изискванията на посочения регламент.

(10)

Германия представи основателни причини да се счита, че продуктът POR-ÇÖZ представлява риск за здравето на хората. Германия съобщи за един случай в Германия на нараняване на дете, за чиято причина се смята употребата на POR-ÇÖZ. Освен това между 1999 г. и 2010 г. в германските центрове по отравяния са регистрирани 134 случая на тежки от здравна гледна точка наранявания, свързани с употреба в домакинството на препарати за отстраняване на котлен камък и ръжда, съдържащи азотна киселина. В Белгия (единствената друга държава-членка, на чийто пазар се предлага разновидност на POR-ÇÖZ с етикет на турски език) центровете за борба с отравяния са регистрирали три случая на тежки респираторни проблеми, дължащи се на професионална употреба на препарати за отстраняване на котлен камък, съдържащи 30 % азотна киселина. Въз основа на оценка на рисковете за здравето от употребата на продукти за почистване, съдържащи 20—30 % азотна киселина, на 28 септември 2010 г. германският Федерален институт за оценка на риска препоръча продуктите за почистване, съдържащи над 20 % азотна киселина, да не бъдат пускани на пазара, където могат да бъдат закупени за непрофесионална употреба (8).

(11)

Комисията се консултира с държавите-членки както посредством въпросник, разпратен на 15 ноември 2010 г., така и на заседание на Работната група по детергентите на 14 декември 2010 г. Предвидените в настоящото решение мерки са в съответствие с тяхното становище, изразено в становището на Комитета от 14 март 2011 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Федерална република Германия може да остави в сила наложената от нея временна забрана за пускане на пазара на продукта за почистване POR-ÇÖZ, съдържащ 20 % или повече азотна киселина, за период от една година от датата на приемане на настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 6 април 2011 година.

За Комисията

Antonio TAJANI

Заместник-председател


(1)  ОВ L 104, 8.4.2004 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.

(3)  Решение на германския орган за околната среда (Umweltbundesamt) от 25 октомври 2010 г. (Allgemeinverfügung zum vorläufigen Verbot des Inverkehrbringens des Reinigungsmittels Por Cöz nach § 14(2) des Wasch- und Reinigungsmittelgesetztes und §8(4) des Geräte- und Produktsicherheitsgesetztes, Bundesanzeiger Ausgabe Nr. 164 vom 28. Oktober 2010).

(4)  Нотификация RAPEX № 1760/10.

(5)  ОВ L 11, 15.1.2002 г., стр. 4.

(6)  ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 200, 30.7.1999 г., стр. 1.

(8)  Становище на ФОР № 041/2010, 6.9.2010 г.


8.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 94/31


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 7 април 2011 година

за удължаване на преходния период за придобиването на земеделска земя в Латвия

(текст от значение за ЕИП)

(2011/226/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за присъединяване на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия,

като взе предвид Акта за присъединяване на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия, и по-специално глава 3 на приложение VIII към него,

като взе предвид искането, отправено от Латвия,

като има предвид, че:

(1)

В Акта за присъединяване от 2003 г. се предвижда възможност Латвия да запази в сила за срок от седем години — от датата на присъединяване и при посочените в този акт условия — забраната за придобиването на право на собственост върху земеделска земя от физически и юридически лица от други държави-членки на ЕС, които не пребивават или не са регистрирани в Латвия, нито имат клонове или представителства в тази държава, като този период изтича на 30 април 2011 г. Тази възможност представлява временна дерогация от свободното движение на капитали, гарантирано в членове 63—66 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Посоченият преходен период може да бъде удължен само веднъж за не повече от три години.

(2)

На 6 декември 2010 г. Латвия изпрати искане за удължаване с три години на преходния период за придобиването на земеделска земя.

(3)

Основната причина за преходния период бе необходимостта да се защитят социално-икономическите условия за селскостопанските дейности след въвеждането на единния пазар и прехода към Общата политика в областта на селското стопанство в Латвия. По-специално целта бе да се отговори на възникналите опасения относно евентуално въздействие върху селскостопанския сектор на либерализирането на закупуването на земеделска земя, дължащо се на първоначалните големи разлики между цените на земята и доходите в сравнение с Белгия, Дания, Германия, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Италия, Люксембург, Нидерландия, Австрия, Португалия,, Финландия, Швеция и Обединеното кралство (наричани по-нататък „ЕС 15“). Другата цел на преходния период бе да се улеснят процесите на реституция и приватизация на земеделска земя от страна на селскостопанските производители. Още в доклада си от 16 юли 2008 г., озаглавен „Преглед на преходните мерки относно придобиването на селскостопанска недвижима собственост, определени в Договора за присъединяване от 2003 г.“ (наричан по-нататък „междинния преглед от 2008 г.“), Комисията подчерта значимостта на приключването на посочената реформа в селското стопанство до края на предвидения преходен период (1).

(4)

Данни на Евростат показват, че цените на земеделската земя в Латвия са по-ниски от тези в ЕС. Пълното сближаване на продажните цени на земеделска земя не бе предвидено или сметнато за необходима предпоставка за приключване на преходния период. Разликите в цените на земеделска земя между Латвия и ЕС 15 са обаче толкова значителни, че могат да възпрепятстват ефективния напредък в ценовото сближаване.

(5)

Аналогично на информацията за цените на земеделска земя данните на Евростат сочат, че между Латвия и ЕС 15 все още съществува разлика в БВП на глава от населението, изразен в стандарти на покупателна способност. В този смисъл сегашните цени на земеделска земя в Латвия са високи в сравнение с покупателната способност на нейните граждани.

(6)

Конкурентоспособността на селскостопанския сектор в Латвия остава по-слаба спрямо същия сектор в ЕС 15, като този проблем е обусловен от трудностите при достъпа до финансови средства и високите лихвени проценти, прилагани към търговски заеми за придобиването на земеделска земя (15 % на година за 2009 г. според данни, предоставени от латвийските власти).

(7)

Според данни на държавната поземлена служба на Латвия, предоставени от латвийските компетентни органи, към 1 януари 2010 г. земеделската земя представлява 37,7 % от общата територия на държавата, а 45,8 % са заети от горски масиви. Данните сочат, че през 2007 г. 62 % от земеделската земя е била притежавана от селскостопански производители, а 26,6 % е била под наем. Макар земеделската земя в Латвия вече да е предимно частна собственост, реституцията на права на собственост и поземлената реформа в селските райони все още не са приключили.

(8)

Липсата на яснота относно правата на собственост е явна пречка пред сделките със земя и консолидирането на земеделските имоти. От своя страна разпокъсването на земята е допълнителен фактор за ниската конкурентоспособност и за по-слабата пазарна ориентираност на стопанствата. В този контекст данните на Евростат показват, че макар да е налице процес на постепенно консолидиране на земята и че между 2001 г. и 2007 г. средното количество на обработвана земеделска земя за всяко стопанство в Латвия се е увеличило от 10 ha на 16 ha, то все още е по-ниско спрямо други държави-членки на ЕС като Дания, Германия и Швеция, където за 2007 г. този среден показател бе съответно 60 ha, 46 ha и 43 ha.

(9)

Неотдавнашната световна финансова и икономическа криза също оказа отрицателно въздействие върху икономиката на Латвия. Липсата на търсене, последвана от рязко понижение на изкупните цени на селскостопанските продукти в период, когато цените на суровините се запазиха на високите си равнища от 2008 г., допълнително утежни неблагоприятното положение на латвийските селскостопански производители в сравнение с тези от ЕС 15.

(10)

Въз основа на това могат да бъдат споделени прогнозите на латвийските компетентни органи, според които премахването на ограниченията от 1 май 2011 г. ще окаже натиск върху цените на земята в Латвия. Следователно след изтичането на преходния период съществува опасност от сериозни сътресения на латвийския пазар на земеделска земя.

(11)

С оглед на това преходният период, посочен в глава 3 на приложение VIII към Акта за присъединяване от 2003 г., следва да бъде удължен с три години.

(12)

Както бе подчертано в междинния преглед от 2008 г., с цел да се подготви напълно пазарът за либерализация и дори при неблагоприятни икономически условия, от изключително значение ще продължава да бъде подобряването на такива фактори като кредитните и застрахователните услуги за селскостопанските производители и завършването на поземлената структурна реформа през преходния период.

(13)

Тъй като отвореният единен пазар винаги е бил основен фактор за просперитета на Европа, засиленият приток на чуждестранни капитали би генерирал потенциални ползи и за селскостопанския пазар в Латвия. Както бе подчертано в междинния преглед от 2008 г., чуждестранните инвестиции в селскостопанския сектор биха оказали и важно дългосрочно въздействие върху предоставянето на капитал и знания, функционирането на пазарите на земя и селскостопанската производителност. Също така постепенното намаляване на ограниченията по отношение на придобиването от чужденци на право на собственост върху земеделска земя през преходния период би подпомогнало подготовката за пълна либерализация на пазара.

(14)

За целите на правната сигурност и за да се избегне правният вакуум в националната правна система на Латвия след изтичане на сегашния преходен период, настоящото решение следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Преходният период за придобиването на земеделска земя в Латвия, посочен в глава 3 на приложение VIII към Акта за присъединяване от 2003 г., се удължава до 30 април 2014 г.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 7 април 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  COM(2008) 461 окончателен, 16 юли 2008 г.


8.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 94/33


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 31 март 2011 година

относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или гарантирани от ирландското правителство

(ЕЦБ/2011/4)

(2011/227/ЕС)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 127, параграф 2, първо тире от него,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (наричан по-долу „Уставът на ЕСЦБ“), и по-специално член 12.1 и член 34.1, второ тире, във връзка с член 3.1, първо тире и член 18.2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 18.1 от Устава на ЕСЦБ, Европейската централна банка (ЕЦБ) и националните централни банки на държавите-членки, чиято валута е еврото, могат да осъществяват кредитни операции с кредитните институции и други участници на пазара, при които предоставянето на заеми се основава на адекватни обезпечения. Критериите за определяне на допустимостта на обезпечения за целите на операциите по паричната политика на Евросистемата са установени в приложение I към Насоки ЕЦБ/2000/7 от 31 август 2000 г. относно инструментите и процедурите на паричната политика на Евросистемата (1) (наричано по-долу „обща документация“).

(2)

Съгласно раздел 1.6 от общата документация, Управителният съвет на ЕЦБ може по всяко време да променя инструментите, условията, критериите и процедурите за извършване на операциите по паричната политика на Евросистемата. Съгласно раздел 6.3.1 от общата документация, Евросистемата си запазва правото да определи дали дадена емисия, емитент, длъжник или гарант изпълнява нейните изисквания за високи кредитни стандарти въз основа на всяка информация, която тя сметне за относима.

(3)

Финансовите пазари се доминират от извънредни обстоятелства, в резултат на фискалната позиция на ирландското правителство в контекста на план за преустройство, подкрепен от държавите-членки на еврозоната и Международния валутен фонд, а обичайната пазарна оценка на ценните книжа, емитирани от ирландското правителство, е нарушена, което има отрицателно въздействие върху стабилността на финансовата система. Това извънредно положение изисква бързо и временно адаптиране на рамката на паричната политика на Евросистемата.

(4)

Управителният съвет извърши оценка на факта, че ирландското правителство одобри програма за икономическо и финансово преустройство, която то договори с Европейската комисия, ЕЦБ и Международния валутен фонд, както и на сериозния ангажимент на ирландското правителство за цялостно изпълнение на тази програма. Управителният съвет също така оцени и одобри изпълнението на програмата от ирландското правителство до настоящия момент. Управителният съвет също така оцени, с оглед на управлението на кредитния риск на Евросистемата, отражението, което програмата има върху емитираните от ирландското правителство ценни книжа. Управителният съвет счита програмата за подходяща, така че от гледна точка на управлението на кредитния риск, търгуемите дългови инструменти, емитирани или гарантирани от ирландското правителство, запазват стандарта за качество, който е достатъчен за тяхната по-нататъшна допустимост като обезпечение за операциите по паричната политика на Евросистемата, независимо от външните кредитни оценки. Тези положителни оценки са в основата на настоящото извънредно и временно суспендиране, въведено с оглед да допринесе за надеждността на финансовите институции, като по този начин се засилва стабилността на финансовата система като цяло и се защитават клиентите на тези институции. ЕЦБ следва обаче да следи отблизо по-нататъшния сериозен ангажимент на ирландското правителство за цялостно изпълнение на програмата за икономическо и финансово преустройство, в която са заложени тези мерки.

(5)

Решението се прилага временно докато Управителният съвет счете, че стабилността на финансовата система позволява нормалното прилагане на рамката на Евросистемата за операциите по паричната политика,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Суспендиране на определени разпоредби на общата документация

1.   Минималните изисквания за праговете за кредитно качество на Евросистемата, посочени в рамковите правила за кредитна оценка на Евросистемата за търгуеми активи в раздел 6.3.2 от общата документация, се суспендират в съответствие с членове 2 и 3.

2.   В случай на несъответствие между настоящото решение и общата документация, решението има предимство.

Член 2

По-нататъшна допустимост като обезпечение на търгуеми дългови инструменти, емитирани от ирландското правителство

Прагът на Евросистемата за кредитно качество не се прилага по отношение на търгуеми дългови инструменти, емитирани от ирландското правителство. Тези активи са допустимо обезпечение за целите на операциите по паричната политика на Евросистемата, независимо от техния външен кредитен рейтинг.

Член 3

По-нататъшна допустимост като обезпечение на търгуеми дългови инструменти, гарантирани от ирландското правителство

Прагът на Евросистемата за кредитно качество не се прилага по отношение на търгуеми дългови инструменти, които са емитирани от установени в Ирландия субекти и са изцяло гарантирани от ирландското правителство. Към предоставените от ирландското правителство гаранции продължава да се прилагат изискванията, съдържащи се в раздел 6.3.2 от общата документация. Тези активи са допустимо обезпечение за целите на операциите по паричната политика на Евросистемата, независимо от техния външен кредитен рейтинг.

Член 4

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на 1 април 2011 г.

Съставено във Франкфурт на Майн на 31 март 2011 година.

Председател на ЕЦБ

Jean-Claude TRICHET


(1)  ОВ L 310, 11.12.2000 г., стр. 1.