ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2011.090.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 90

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
6 април 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2011/213/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 9 март 2011 година за сключване на Споразумение между Европейската общност и правителството на Япония за сътрудничество в областта на науката и технологиите

1

Споразумение между Европейската общност и правителството на Япония за сътрудничество в областта на науката и технологиите

2

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 327/2011 на Комисията от 30 март 2011 година за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на вентилатори, задвижвани от електродвигатели с входна мощност между 125 W и 500 kW ( 1 )

8

 

*

Регламент (ЕС) № 328/2011 на Комисията от 5 април 2011 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1338/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността в областта на общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд по отношение на статистическите данни за причините за смъртни случаи ( 1 )

22

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 329/2011 на Комисията от 5 април 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

25

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2011/214/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 1 април 2011 година за изменение на приложения II и IV към Директива 2009/158/ЕО на Съвета относно ветеринарно-санитарните изисквания за вътреобщностната търговия и вноса от трети държави на домашни птици и яйца за люпене (нотифицирано под номер C(2011) 2068)  ( 1 )

27

 

 

2011/215/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 4 април 2011 година за изпълнение на Директива 97/78/ЕО на Съвета по отношение на претоварването на входния граничен инспекционен пункт на пратки с продукти, предназначени за внос в Съюза или за трети страни (нотифицирано под номер C(2011) 2067)  ( 1 )

50

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2011/216/ЕС

 

*

Решение № 1/2011 на Смесения комитет по селското стопанство, създаден със Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти от 31 март 2011 година за изменение на приложение 3 към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти

53

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

6.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 90/1


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 9 март 2011 година

за сключване на Споразумение между Европейската общност и правителството на Япония за сътрудничество в областта на науката и технологиите

(2011/213/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 186 във връзка с член 218, параграф 6, буква а), подточка v) от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

Комисията договори от името на Европейската общност споразумение за сътрудничество в областта на науката и технологиите с правителството на Япония.

(2)

Споразумението бе подписано от представителите на страните на 30 ноември 2009 г. в Брюксел при условие на сключването му на по-късна дата.

(3)

Вследствие на влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. Европейският съюз замести Европейската общност и е неин правоприемник.

(4)

Споразумението следва да бъде сключено от името на Съюза,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Споразумението между Европейската общност и правителството на Япония за сътрудничество в областта на науката и технологиите се одобрява от името на Съюза.

Текстът на споразумението е приложен към настоящото решение.

Член 2

Комисията приема позицията, която да бъде взета от Съюза в Съвместния комитет, създаден с член 6, параграф 1 от Споразумението по отношение на измененията на Споразумението съгласно член 13, параграф 5 от Споразумението.

Член 3

Председателят на Съвета извършва от името на Съюза нотификацията, предвидена в член 13, параграф 1 от Споразумението, и нотифицира правителството на Япония за следното:

„Вследствие на влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. Европейският съюз замести Европейската общност и е неин правоприемник, като от тази дата упражнява всички права и поема всички задължения на Европейската общност. Следователно позоваванията на „Европейската общност“ в текста на Споразумението се считат, където е уместно, за позовавания на „Европейския съюз“.“

Член 4

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 9 март 2011 година.

За Съвета

Председател

CSÉFALVAY Z.


СПОРАЗУМЕНИЕ

между Европейската общност и правителството на Япония за сътрудничество в областта на науката и технологиите

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, наричана по-долу „Общността“,

и

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ЯПОНИЯ,

КАТО ЖЕЛАЯТ допълнително да насърчат близките и приятелски отношения, съществуващи между Япония и Общността, и като осъзнават бързото развитие на научното познание и неговия положителен принос за развиване на двустранното и международното сътрудничество;

КАТО ИСКАТ да разширят обхвата на сътрудничеството, свързано с науката и технологиите в множество области от общ интерес, чрез създаването на резултатно партньорство за мирни цели и от взаимна полза;

КАТО ВЯРВАТ, че това сътрудничество и прилагането на резултатите от него ще допринесат за икономическото и общественото развитие на Япония и Общността;

КАТО ЖЕЛАЯТ да установят официална рамка за осъществяване на общите съвместни дейности, което ще засили сътрудничеството между страните в областта на науката и технологиите,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

1.   Страните насърчават, развиват и улесняват дейности на сътрудничество по настоящото споразумение в областта на науката и технологиите за мирни цели.

2.   Дейностите на сътрудничество по настоящото споразумение се провеждат въз основа на следните принципи:

а)

взаимен и справедлив принос и полза;

б)

достъп на реципрочна основа до научноизследователски и развойни програми и проекти и съоръжения за гостуващи научни работници;

в)

своевременен обмен на информация, която би могла да окаже влияние върху дейностите на сътрудничество по настоящото споразумение;

г)

насърчаване на общество, основано на знанието, в интерес на икономическото и общественото развитие на Япония и Общността.

Член 2

1.   Дейностите на сътрудничество по настоящото споразумение се състоят както в дейности на пряко, така и в дейности на непряко сътрудничество.

2.   По смисъла на настоящото споразумение:

а)

понятието „страни“ означава правителството на Япония и Общността;

б)

понятието „дейности на пряко сътрудничество“ означава дейности на сътрудничество между страните или техни агенции;

в)

понятието „дейности на непряко сътрудничество“ означава дейности на сътрудничество между лица от Япония и Общността, провеждани по научноизследователски и развойни програми и проекти;

г)

понятието „научноизследователски и развойни програми и проекти“ означава Рамковата програма за научни изследвания и технологично развитие, провеждана в Общността, или научноизследователските и развойните програми и проекти по системата за финансиране на конкурсен принцип, провеждани от правителството на Япония, нейните агенции или официални институции;

д)

понятието „лица“ означава:

i)

по отношение на Япония — всеки гражданин на Япония или всяко юридическо лице, учредено съгласно вътрешното право на Япония; както и

ii)

по отношение на Общността — всеки гражданин на държавите-членки на Общността или всяко юридическо лице, учредено съгласно вътрешното право на държавите-членки на Общността или съгласно правото на Общността;

е)

понятието „агенции“ означава:

i)

по отношение на Япония — държавните агенции на Япония; както и

ii)

по отношение на Общността — Европейската комисия;

ж)

понятието „официални институции“ означава официални институции, чиито бюджети и планове за действие са одобрени от компетентните министри на правителството на Япония и чиито научноизследователски и развойни програми и проекти по системата с финансиране на конкурсен принцип са включени, с тяхно съгласие, в посочените научноизследователски и развойни програми и проекти за дейности на непряко сътрудничество;

з)

понятието „права върху интелектуална собственост“ има значението на „интелектуална собственост“ по смисъла на член 2 от Конвенцията за учредяване на Световната организация за интелектуална собственост, подписана в Стокхолм на 14 юли 1967 г.

Член 3

1.   Формите на дейности на пряко сътрудничество може да включват, както следва:

а)

срещи под различна форма, като например срещи на експерти, с цел обсъждане и обмен на информация по въпроси от областта на науката и технологиите с общ или специфичен характер и за определяне на научноизследователски и развойни програми и проекти, които могат да бъдат успешно предприети на принципа на сътрудничеството;

б)

обмен на информация за дейности, политики, практики, законови и подзаконови актове, отнасящи се до научноизследователската и развойната дейност;

в)

посещения и обмен на учени, технически персонал и други експерти по общи или специфични теми;

г)

прилагане на всякакви други форми на дейности на сътрудничество, каквито могат да бъдат определени, предложени и приети от Съвместния комитет за сътрудничество в областта на науката и технологиите, посочен в член 6 от настоящото споразумение.

2.   С цел развиване на дейности на непряко сътрудничество всяко лице от една от страните може да участва в научноизследователски и развойни програми и проекти, които се провеждат от другата страна, нейните агенции или официални институции в съответствие със законовите и подзаконовите актове на другата страна и при спазване на приложения I и II към настоящото споразумение.

Член 4

Подробностите и процедурите във връзка с всяка дейност на сътрудничество по настоящото споразумение могат да бъдат определяни от страните, техните агенции или официални институции, заети с тази дейност на сътрудничество.

Член 5

По отношение на преките дейности на сътрудничество по настоящото споразумение всяка от страните или техните агенции могат да разрешават, според случая, със съгласието на другата страна или на нейните агенции участието на научни работници и организации от цялата научноизследователска общност, включително и от частния сектор.

Член 6

1.   С цел да се осигури ефективно прилагане на настоящото споразумение страните създават Съвместен комитет за сътрудничество в областта на науката и технологиите (наричан по-долу „Съвместният комитет“). Съвместният комитет се председателства съвместно от длъжностни лица на Министерството на външните работи на Япония и на Европейската комисия.

2.   Функциите на Съвместния комитет са, както следва:

а)

обмен на информация и мнения по въпросите на политиката в областта на науката и технологиите;

б)

определяне, предлагане и вземане на решения относно дейностите на сътрудничество, предвидени в настоящото споразумение;

в)

преглед и обсъждане на постиженията в резултат на дейностите на сътрудничество, предвидени в настоящото споразумение;

г)

предоставяне на съвети и насърчаване на страните във връзка с прилагането на настоящото споразумение;

д)

редовен преглед на взаимния достъп до научноизследователски и развойни програми и проекти, мероприятия за гостуващи научни работници, както и разглеждане на конкретни мерки за улесняване на достъпа и гарантиране на ефективността на принципа на реципрочност, посочен в член 1 от настоящото споразумение;

3.   Решенията на Съвместния комитет се вземат по взаимно съгласие.

4.   Съвместният комитет заседава в удобно за двете страни време, за предпочитане веднъж на всеки две години.

5.   Правителството на Япония и Общността се редуват като домакини на заседанията на Съвместният комитет, освен ако не е уговорено друго.

6.   Пътните и квартирните разноски на участниците в заседания на Съвместния комитет се поемат от страната, с която те са свързани. Всякакви други разходи във връзка със срещите на Съвместния комитет се поемат от страната домакин.

7.   Съвместният комитет приема свой вътрешен процедурен правилник.

8.   Когато не заседава, съвместният комитет може да взема решения по дипломатически път.

Член 7

Прилагането на настоящото споразумение зависи от наличието на съответни финансови средства и от приложимите законови и подзаконови разпоредби на всяка от страните.

Член 8

1.   Информация по теми в областта на науката и технологиите, върху която няма права и която е резултат от дейности на пряко сътрудничество, може да бъде оповестявана публично от всяка от страните по обичайния ред и в съответствие с обичайните процедури на участващите агенции.

2.   Права върху интелектуална собственост и неразгласена информация, произтичащи от, включени в рамките на или получени чрез дейностите на сътрудничество по настоящото споразумение, се третират в съответствие с разпоредбите на приложение II към настоящото споразумение.

Член 9

Всяка от страните следва да положи всички усилия в рамките на своите действащи законови и подзаконови актове, за да предостави на лицата, провеждащи дейностите на сътрудничество по настоящото споразумение, всички възможни улеснения с оглед улесняване на свободното движение и престой на научни работници, участващи в посочените дейности на сътрудничество и улесняване на влизането и излизането от нейната територия на материали, данни и оборудване, предназначени за използване при тези дейности на сътрудничество.

Член 10

Разпоредбите на настоящото споразумение не засягат правата и задълженията по съществуващи и/или бъдещи споразумения за сътрудничество между страните или между правителството на Япония и която и да е държава-членка на Общността.

Член 11

Всички въпроси и спорове, отнасящи се до тълкуването или прилагането на настоящото споразумение, се решават чрез взаимни консултации между страните.

Член 12

Приложения I и II към настоящото споразумение са неразделна част от настоящото споразумение.

Член 13

1.   Настоящото споразумение влиза в сила на датата, на която страните си разменят дипломатически ноти, с които се уведомяват взаимно за приключването на техните съответни вътрешни процедури, необходими за влизането в сила на настоящото споразумение.

2.   Настоящото споразумение има срок на действие от пет години и продължава да действа след това, освен ако не бъде прекратено от някоя от страните в края на първоначалния петгодишен период или по всяко време след това чрез най-малко шестмесечно писмено предизвестие до другата страна за намерението ѝ да прекрати настоящото споразумение.

3.   Прекратяването на настоящото споразумение не засяга провеждането на дейностите на сътрудничество, които са предприети съгласно настоящото споразумение и не са изцяло завършени към датата на прекратяването на настоящото споразумение, както и на всякакви конкретни права и задължения, които са възникнали в съответствие с приложение II към настоящото споразумение.

4.   Всяка от страните може да оцени въздействието на настоящото споразумение и дейностите по настоящото споразумение на всеки пет години, а страната, която прави това, уведомява другата страна за резултатите от оценката. Всяка от страните полага всички усилия, за да улесни оценяването, провеждано от другата страна.

5.   Настоящото споразумение може да бъде изменяно по взаимно съгласие на страните чрез разменяне на дипломатически ноти между тях. Измененията влизат в сила при условията, посочени в параграф 1 по-горе, освен ако не е договорено друго.

Настоящото споразумение и приложения I и II към настоящото споразумение се съставят в два оригинални екземпляра на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки, шведски и японски език, като всеки от тези текстове е еднакво автентичен. При различия в тълкуването, текстовете на английски и японски език имат предимство пред текстовете на останалите езици.

В ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА КОЕТО долуподписаните надлежно упълномощени представители на Европейската общност и на правитеството на Япония подписаха настоящото сноразумение.

Съставено в Брюксел на тридесети ноември 2009 г.

За Европейската общност

Image

За правителството на Япония

Image

ПРИЛОЖЕНИЕ I

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕТО НА ЛИЦА В НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ И РАЗВОЙНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

I.

Когато в рамките на настоящото споразумение една от страните, нейни агенции или официални институции сключат договор с участник на другата страна във връзка с научноизследователски и развойни програми и проекти, при поискване другата страна се стреми да окаже всяка разумна и осъществима помощ, която може да бъде необходима или полезна за първата страна, нейните агенции или официални институции с цел безпроблемното изпълнение на договора.

II.

Лица от Япония могат да участват в Рамковата програма за научни изследвания и технологично развитие, провеждана от Общността. Такова участие на лица от Япония е в съответствие с правилата за участие, разпространение на резултатите и изпълнение на рамковата програма.

III.

Лица от Общността могат да вземат участие в научноизследователските и развойни програми и проекти, изпълнявани по системата с финансиране на конкурсен принцип, провеждана от правителството на Япония, неговите агенции или официални институции в сферите на науката и технологиите, подобни на тези от Рамковата програма за научни изследвания и технологично развитие. Такова участие на лица от Общността е в съответствие със законовите и подзаконовите актове на Япония и със съответните правила за участие, разпространение на резултатите и изпълнение на конкретната програма или проект.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

I.   Права върху интелектуална собственост на страните при дейностите на пряко сътрудничество

1.

По отношение на правата върху интелектуална собственост, произтичащи от дейностите на пряко сътрудничество, с изключение на авторското право и сродните му права, посочени в параграф 3 по-долу, се прилагат следните правила:

а)

Правата върху интелектуална собственост принадлежат на страната или нейните агенции, които създават тази интелектуална собственост. Когато интелектуалната собственост е била създадена съвместно, страните или техните агенции се договарят относно собствеността или разпределението на правата, като вземат предвид съответната степен на участие на страните или техните агенции.

б)

Страните или техните агенции, притежаващи права върху интелектуална собственост, предоставят лиценз за ползване на тези права от другата страна или нейните агенции, за провеждане на всякаква дейност на пряко сътрудничество, ако това е необходимо, за да може другата страна или агенциите ѝ да извършват своята собствена работа по конкретния проект съгласно настоящото споразумение. При наличие на патенти и полезни модели този лиценз се предоставя безвъзмездно. По отношение на предоставянето на лиценз за ползване на всякакви права върху интелектуална собственост по настоящата буква се прилагат действащите законови и подзаконови актове на всяка страна, а условията се съгласуват между страните или техните агенции преди започването на проекта.

2.

Страните или техните агенции, притежаващи права върху интелектуална собственост, включени в рамките на дейности на пряко сътрудничество, предоставят лиценз за ползване на тези права от другата страна или нейните агенции, за провеждане на всякаква дейност на пряко сътрудничество, ако това е необходимо, за да може другата страна или агенциите ѝ да извършват своята собствена работа по конкретния проект съгласно настоящото споразумение. По отношение на предоставянето на лиценз за ползване на всякакви права върху интелектуална собственост по настоящия параграф се прилагат действащите законови и подзаконови актове на всяка от страните, а условията се договарят между страните или техните агенции преди започването на проекта.

3.

За авторското право и сродните му права на страните или техните агенции се прилагат следните правила:

а)

Когато една от страните или нейни агенции публикуват посредством списания, статии, доклади, книги, видеоленти и електронни запаметяващи устройства данни, информация или резултати по теми от областта на науката и технологиите, които произтичат от дейности на пряко сътрудничество, публикуващата страна полага всички възможни усилия да осигури за другата страна неизключително, неотменимо, безвъзмездно разрешение във всички държави, в които има защита на авторското право, с цел превод, възпроизвеждане, адаптиране, предаване и публично разпространение на такива трудове.

б)

Във всички публично разпространени екземпляри на труд, върху който има авторско право, съгласно разпоредбите на буква а) по-горе се посочва/т името/имената на автора/авторите на труда, освен ако авторът изрично откаже да бъде назован. На всеки екземпляр трябва също така да има нанесено по добре видим начин признание за съвместната подкрепа на страните.

II.   Неразгласена информация в дейности на пряко сътрудничество

По отношение на неразгласена информация на страните и техните агенции се прилагат следните правила:

1.

Когато на другата страна или нейните агенции се съобщава информация, свързана с дейностите на пряко сътрудничество, всяка страна определя информацията, която желае да остане неразгласена.

2.

Страната или нейните агенции, получаващи неразгласена информация, могат на своя отговорност да съобщават такава информация на своите агенции или служители, работещи в тях или наемани от самите тях, ако това е необходимо, за да могат тези агенции или служители да извършват своята собствена работа по конкретния проект съгласно настоящото споразумение.

3.

С предварителното писмено съгласие на страната или нейните агенции, които предоставят неразгласена информация, другата страна или нейните агенции могат да разпространяват тази информация в по-широк кръг от допустимия по параграф 2 по-горе. Страните и техните агенции си сътрудничат в разработването на процедурите за искане и получаване на предварително писмено съгласие за по-широко разпространение, като всяка страна предоставя такова съгласие в рамките на допустимото от нейните законови и подзаконови актове.

4.

Информацията, получавана на семинари, на други срещи, при назначаване на персонал и използване на улеснения, предоставени съгласно настоящото споразумение, остава поверителна, когато получателят на такава неразгласена или друг вид поверителна или привилегирована информация е бил предупреден за поверителния характер на предоставената информация по времето на предоставянето ѝ в съответствие с параграф 1 по-горе, и се третира съгласно предвиденото в параграфи 2 и 3 по-горе.

5.

Ако една от страните очаква, че няма или разумно може да се очаква, че няма да бъде в състояние да спази ограниченията и условията за разпространение на информация съгласно параграфи 2, 3 и 4 по-горе, тя информира незабавно за това другата страна. След това страните се консултират, за да определят съответния план за действие.

III.   Права върху интелектуалната собственост на лица при дейности на непряко сътрудничество

Всяка от страните гарантира, че правото върху интелектуална собственост на лица на другата страна, участващи в научноизследователски и развойни програми и проекти, провеждани от първата страна, нейни агенции или официални институции, както и съответните права и задължения, произтичащи от такова участие, са в съответствие със съответните международни конвенции, обвързващи правителството на Япония и Общността, и всички нейни държави-членки, включително със Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост, съдържащо се в приложение 1В към Маракешкото споразумение за създаване на Световната търговска организация, с Парижкия акт от 24 юли 1971 г. на Бернската конвенция за закрила на литературни и художествени произведения и със Стокхолмския акт от 14 юли 1967 г. към Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост.


РЕГЛАМЕНТИ

6.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 90/8


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 327/2011 НА КОМИСИЯТА

от 30 март 2011 година

за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на вентилатори, задвижвани от електродвигатели с входна мощност между 125 W и 500 kW

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението (1), и по специално член 15, параграф 1 от нея,

след консултация с Консултативния форум по екопроектиране,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Директива 2009/125/ЕО изискванията за екопроектиране трябва да се определят от Комисията за продуктите, консумиращи енергия, със значителен обем на продажби и търговия, притежаващи значително екологично въздействие и предоставящи значителен потенциал за подобрение по отношение на своето екологично въздействие, без това да има за последица прекомерни разходи.

(2)

Член 16, параграф 2 от Директива 2009/125/ЕО предвижда, че в съответствие с процедурата, посочена в член 19, параграф 3, както и с критериите, определени в член 15, параграф 2, и след консултации с Консултативния форум, когато е целесъобразно, Европейската комисия въвежда мерки по прилагане на изискванията по отношение на изделия, използващи системи за електрозадвижване.

(3)

Вентилаторите, задвижвани от електродвигатели с входна мощност между 125 W и 500 kW, са важна част от най-различни изделия за отопление, вентилация и климатизация. В Регламент (ЕО) № 640/2009 на Комисията от 22 юли 2009 г. за прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на електродвигатели са определени изисквания за минимален енергиен КПД на електродвигателите (2), включително на електродвигателите, снабдени с регулатори на оборотите. Те се отнасят и за двигателите, които са част от агрегат двигател-вентилатор. Много вентилатори обаче, които попадат в обхвата на настоящия регламент, се използват в комбинация с двигатели, които не попадат в обхвата на Регламент (ЕО) № 640/2009.

(4)

Общата консумация на електроенергия от вентилатори, задвижвани от електродвигатели с входна мощност между 125 W и 500 kW, е 344 TWh годишно, като при запазване на сегашните тенденции на пазара на Съюза ще нарасне до 560 TWh през 2020 г. Потенциалът за икономически ефективно подобряване чрез проектирането е около 34 TWh годишно за 2020 г., което съответства на 16 млн. тона емисии на CO2. Следователно вентилаторите с електродвигатели с входна мощност между 125 W и 500 kW представляват изделие, за което следва да бъдат определени изисквания за екопроектиране.

(5)

Много от вентилаторите са вградени в други изделия, без да се пускат отделно на пазара или да бъдат пускани в експлоатация по смисъла на член 5 от Директива 2009/125/ЕО и Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно машините и за изменение на Директива 95/16/ЕО (3). За да се оползотвори максимално потенциалът за рентабилна икономия на енергия и да се улесни прилагането на мярката, вентилаторите с мощност в диапазона 125 W—500 kW, вградени в други изделия, също следва да бъдат предмет на разпоредбите на настоящия регламент.

(6)

Много вентилатори са част от системи за вентилация, монтирани в сгради. Националното законодателство, основаващо се на Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно енергийните характеристики на сградите (4), може да определя нови по-строги изисквания за енергийната ефективност на тези системи за вентилация при използване на изчислителните и измервателните методи, дефинирани в настоящия регламент по отношение на КПД на вентилатора.

(7)

Комисията направи предварително проучване, в което бяха анализирани техническите, екологичните и икономическите аспекти на вентилаторите. Проучването бе осъществено съвместно със заинтересовани страни от Съюза и трети държави, като резултатите бяха направени обществено достояние. Допълнителната работа и консултациите показаха, че обхватът може да бъде допълнително разширен, при условие че се направят изключения за специфични приложения, за които изискванията не биха били целесъобразни.

(8)

Предварителното проучване показа, че вентилаторите, задвижвани от електродвигатели с входна мощност между 125 W и 500 kW, се предлагат на пазара на Съюза в големи количества, като тяхната консумация на енергия през етапа на използване е най-значителният екологичен аспект през всички етапи на жизнения цикъл.

(9)

Предварителното проучване показва, че консумацията на електроенергия при използване е единственият значим параметър на екопроектирането, свързан с конструкцията на изделието, както е посочено в Директива 2009/125/ЕО.

(10)

Подобренията по отношение на енергийната ефективност на вентилатори, задвижвани от електродвигатели с входна мощност между 125 W и 500 kW, следва да бъдат постигнати чрез прилагане на съществуващи рентабилни технологии, които не са обект на индустриална собственост и чрез които могат да бъдат намалени общите разходи за закупуването и експлоатацията на вентилаторите.

(11)

Изискванията за екопроектиране следва да хармонизират изискванията за енергийна ефективност към вентилатори, задвижвани от електродвигатели с входна мощност между 125 W и 500 kW в целия Съюз, и по този начин да допринесат за функционирането на вътрешния пазар, както и за подобряването на екологичните характеристики на тези изделия.

(12)

Малки вентилатори, задвижвани (непряко) от електродвигател с мощност между 125 W и 3 kW, който изпълнява преди всичко други функции, не попадат в обхвата. Така например малък вентилатор за охлаждане на електродвигателя на верижен трион не попада в обхвата, дори ако самият двигател на верижния трион (който задвижва и вентилатора) е с мощност над 125 W.

(13)

Следва да бъде предвиден подходящ период от време за препроектиране на продуктите и приспособяване на производствените линии от производителите. Моментът за въвеждане би следвало да се определи по такъв начин, че да се избегнат отрицателни въздействия върху доставките на вентилатори, задвижвани от електродвигатели с входна мощност между 125 W и 500 kW, и да се вземат предвид въздействията върху разходите на производителите, и по-специално върху тези на малките и средните предприятия, като същевременно се осигури своевременно постигане на целите на настоящия регламент.

(14)

Преразглеждане на настоящия регламент се предвижда не по-късно от четири години след влизането му в сила. Процесът на преразглеждане може да бъде започнат по-рано, ако Комисията получи доказателства, даващи основания за това. При преразглеждането следва по-специално да се оцени определянето на изисквания, независими от технологията, потенциала за използване на задвижвания с регулиране на оборотите и необходимостта от изключения и техния брой и обхват, както и включването на вентилатори с входна електрическа мощност под 125 W.

(15)

Консумацията на електроенергия на вентилаторите, задвижвани от електродвигатели с входна електрическа мощност между 125 W и 500 kW, следва да бъде определена чрез надеждни, точни и възпроизводими методи на измерване, които вземат предвид общопризнатото съвременно техническо равнище, както и, когато има такива, хармонизираните стандарти, приети от европейските организации по стандартизация, изброени в приложение I към Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. относно определяне на процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите стандарти и регламенти и правила относно услугите на информационното общество (5).

(16)

Настоящият регламент следва да предизвика увеличено пазарно проникване на технологии, които ограничават въздействието върху околната среда през целия жизнен цикъл на вентилаторите, задвижвани от електродвигатели с входна мощност между 125 W и 500 kW, което да доведе до 2020 г. до годишни прогнозни икономии на енергия от 34 TWh в сравнение със състоянието, което би съществувало, ако не бъдат взети мерки.

(17)

В съответствие с член 8 от Директива 2009/125/ЕО настоящият регламент следва да определя приложимите процедури за оценка на съответствието.

(18)

С цел да се улеснят проверките на съответствието от производителите следва да се изисква да предоставят информация в техническата документация, посочена в приложения IV и V към Директива 2009/125/ЕО.

(19)

С цел да се ограничи допълнително въздействието върху околната среда на вентилаторите, задвижвани от електродвигатели с входна мощност между 125 W и 500 kW, производителите следва да осигуряват съответна информация за разглобяването, рециклирането или отстраняването като отпадък в края на срока на служба на такива вентилатори.

(20)

Следва да бъдат определени базови стойности за сравнение на наличните понастоящем типове вентилатори с повишена енергийна ефективност. Това ще допринесе за осигуряването на широка разполагаемост и лесна достъпност на информацията, по-специално за нуждите на малките и средните предприятия и много малките фирми, което допълнително ще улесни въвеждането на най-добри технологии за проектиране и разработването на по-ефективни изделия с цел намаляване на консумацията на енергия.

(21)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, учреден по силата на член 19, параграф 1 от Директива 2009/125/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и обхват

1.   Настоящият регламент определя изисквания за екопроектиране за предлагането на пазара и пускането в експлоатация на вентилатори, включително за случая, в който те са вградени в изделия, свързани с енергопотреблението, обхванати в Директива 2009/125/ЕО.

2.   Настоящият регламент не се прилага по отношение на вентилатори, вградени във:

i)

изделия с един-единствен електродвигател от 3 kW или по-малко, като вентилаторът е закрепен на същия вал, който се използва за задвижването, свързано с основната функция;

ii)

сушилни машини с максимална входна електрическа мощност 3 kW;

iii)

кухненски абсорбатори с обща максимална входна електрическа мощност, съответстваща на вентилатора, под 280 W.

3.   Настоящият регламент не се прилага за вентилатори, които са:

а)

специално проектирани за работа в потенциално взривоопасни атмосфери, както са определени в Директива 94/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (6);

б)

проектирани само за аварийно използване, при кратковременен режим на включване, във връзка с изискванията за пожарна безопасност, определени в Директива 89/106/ЕО на Съвета (7);

в)

специално проектирани да работят:

i)

а)

където работните температури на транспортирания газ са над 100 °C;

б)

където температурата на околната среда, при която работи задвижващият вентилатора двигател, ако той се намира извън потока на газа, е над 65 °C;

ii)

където средногодишната температура на транспортирания газ и/или околната работна температура за двигателя, ако той се намира извън потока на газа, са по-ниски от – 40 °C;

iii)

със захранващо напрежение > 1 000 V~ или > 1 500 V-;

iv)

в токсични, силно корозивни или огнеопасни среди, или в среди с абразивни вещества;

г)

пуснати на пазара преди 1 януари 2015 г. като заместител за същите вентилатори, вградени в изделия, които са били пуснати на пазара преди 1 януари 2013 г.;

и освен това опаковката, продуктовата информация и техническата документация трябва ясно да посочват, във връзка с букви а), б) и в), че вентилаторът трябва да се използва само за целта, за която е проектиран, и във връзка с г), продукта(ите), за който(ито) е предназначен.

Член 2

Определения

Освен съответните определения, дадени в Директива 2009/125/ЕО, се прилагат следните определения:

1.

„Вентилатор“ означава въртяща лопатъчна машина, която се използва за поддържане на непрекъснат поток от газ, обикновено въздух, преминаващ през нея, и извършената работа от която на единица маса не превишава 25 kJ/kg, и която:

е проектирана да работи със или е снабдена с електродвигател с входна електрическа мощност между 125 W и 500 kW (≥ 125 W и ≤ 500 kW) за задвижване на колелото с лопатките в неговата точка на оптимален енергиен КПД,

е осов вентилатор, центробежен вентилатор, диаметрален вентилатор или диагонален вентилатор,

може да е оборудвана или не с двигател при пускането му на пазара или в експлоатация.

2.

„Лопатъчно колело“ означава частта на вентилатора, която предава енергия на газовия поток и е известна също като работно колело.

3.

„Осов вентилатор“ означава вентилатор, който тласка газ в посока, успоредна на оста на въртене на едно или повече лопатъчни колела със завихрящо тангенциално движение, пораждано от движението на работното(ите) колело(а). Осовият вентилатор може да бъде или да не бъде оборудван с цилиндричен корпус, лопатки на входния или изходния направляващ апарат или с панел или обръч за отвора.

4.

„Лопатки на входния направляващ апарат“ са лопатките, разположени преди работното колело, за да водят газовия поток към него, и могат да бъдат или да не бъдат регулируеми.

5.

„Лопатки на изходния направляващ апарат“ са лопатките, разположени след работното колело, за да водят газовия поток от работното колело и които могат да бъдат или да не бъдат регулируеми.

6.

„Панел за отвора“ означава панел с отвор, в който е разположен вентилаторът и който позволява вентилаторът да бъде закрепван към други конструкции.

7.

„Обръч за отвора“ означава обръч с отвор, в който е разположен вентилаторът и който позволява вентилаторът да бъде закрепван към други конструкции.

8.

„Центробежен вентилатор“ означава вентилатор, в който газът влиза в работното(ите) колело(а) основно по направлението на оста му и излиза от него в посока, перпендикулярна на оста му. Работното колело може да има един или два отвора за засмукване и може да има или да няма корпус.

9.

„Центробежен вентилатор с радиални лопатки“ означава центробежен вентилатор, при който посоката навън от лопатките на работното(ите) колело(а) по периферията е радиална спрямо оста на въртене.

10.

„Центробежен вентилатор с напред обърнати лопатки“ означава центробежен вентилатор, при който посоката навън от лопатките на работното(ите) колело(а) по периферията е напред по отношение на посоката на въртене.

11.

„Центробежен вентилатор с назад обърнати лопатки без корпус“ означава центробежен вентилатор, при който посоката навън от лопатките на работното(ите) колело(а) по периферията е назад по отношение на посоката на въртене и който няма корпус.

12.

„Корпус“ означава кожух около работното колело, който насочва газовия поток към, през и от работното колело.

13.

„Центробежен вентилатор с назад обърнати лопатки с корпус“ означава центробежен вентилатор с работно колело, при което посоката навън от лопатките по периферията е назад по отношение на посоката на въртене, и който има корпус.

14.

„Диаметрален вентилатор“ означава вентилатор, в който пътят на газа през работното колело е основно в посока, перпендикулярна на оста му както при постъпване, така и при излизане по периферията на работното колело.

15.

„Диагонален вентилатор“ означава вентилатор, в който пътят на газа през работното колело е среден между пътищата на газа във вентилатори от центробежен и осов тип.

16.

„Кратковременен режим на работа“ означава работа на електродвигател с постоянен товар, която не е достатъчно продължителна за достигане на топлинно равновесие.

17.

„Вентилатор за вентилация“ означава вентилатор, който не се използва в следните изделия, свързани с енергопотреблението:

сушилни машини с максимална входна електрическа мощност над 3 kW,

стайни уреди за домашна климатизация и стайни домашни климатизатори с максимална изходна хладилна мощност ≤ 12 kW,

продукти на информационните технологии.

18.

„Специфично отношение“ означава статичното налягане при нулева скорост на въздуха, измерено на изхода на вентилатора, разделено на статичното налягане при нулева скорост на входа на вентилатора в точката на оптимален енергиен КПД на вентилатора.

Член 3

Изисквания за екопроектиране

1.   Изискванията за екопроектиране на вентилатори са определени в приложение I.

2.   Всяко изискване към енергийния КПД, фигуриращо в раздел 2 от приложение I, се прилага в съответствие със следния график:

а)   първи етап: от 1 януари 2013 г. вентилаторите за вентилация трябва да бъдат с не по-малка степен на ефективност от определената в приложение I, раздел 2, таблица 1;

б)   втори етап: от 1 януари 2015 г. всички вентилатори трябва да бъдат с не по-малка степен на ефективност от определената в приложение I, раздел 2, таблица 2.

3.   Изискванията към продуктовата информация за вентилатори и как тя трябва да бъде онагледявана са формулирани в приложение I, раздел 3. Тези изисквания се прилагат от 1 януари 2013 г.

4.   Изискванията към енергийния КПД, фигуриращи в приложение I, раздел 2, не се прилагат за вентилатори, които са проектирани да работят:

а)

с оптимален енергиен КПД при 8 000 оборота в минута или повече;

б)

в приложения, за които специфичният коефициент е над 1,11;

в)

като транспортиращи вентилатори, използвани за придвижване на негазообразни вещества в промишлени технологични процеси.

5.   За вентилатори с двойно предназначение, проектирани както за вентилация при нормални условия, така и за аварийно ползване при кратковременен режим, по отношение на изискванията за пожарна безопасност, определени в Директива 89/106/ЕО, стойностите на приложимите степени на ефективност, дадени в приложение I, раздел 2, се намаляват с 10 % за таблица 1 и с 5 % за таблица 2.

6.   Съобразяването с изискванията за екопроектиране се измерва и изчислява в съответствие с изискванията, посочени в приложение II.

Член 4

Оценка на съответствието

Процедурата за оценяване на съответствието, посочена в член 8 от Директива 2009/125/ЕО, следва да бъде или системата за вътрешен контрол на проектирането, предвидена в приложение IV към споменатата директива, или системата за управление, оценяваща съответствието, предвидена в приложение V към същата директива.

Член 5

Процедура за проверка с цел надзор върху пазара

Когато се извършват проверките с цел надзор върху пазара, посочени в член 3, параграф 2 от Директива 2009/125/ЕО, органите на държавите-членки прилагат процедурата за проверка, определена в приложение III към настоящия регламент.

Член 6

Базови стойности за сравнение

Базовите стойности за сравнение за наличните на пазара вентилатори с най-добри показатели към момента на влизане в сила на настоящия регламент са определени в приложение IV.

Член 7

Преразглеждане

Комисията следва да преразгледа настоящия регламент не по-късно от четири години след влизането му в сила и да представи резултатите от това преразглеждане на Консултативния форум по екопроектиране. По-специално при преразглеждането следва да се оцени възможността за намаляване на броя на типовете вентилатори, за да се засили конкуренцията на основата на енергийния КПД на вентилаторите, които могат да изпълняват подобна функция. При преразглеждането следва също да се оцени дали обхватът на изключенията може да бъде намален, включително и намаленията за вентилатори с двойно предназначение.

Член 8

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 30 март 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 285, 31.10.2009 г., стр. 10.

(2)  ОВ L 191, 23.7.2009 г., стр. 26.

(3)  ОВ L 157, 9.6.2006 г., стр. 24.

(4)  ОВ L 153, 18.6.2010 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37.

(6)  ОВ L 100, 19.4.1994 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 40, 11.2.1989 г., стр. 12.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЕКОПРОЕКТИРАНЕ НА ВЕНТИЛАТОРИ

1.   Определения за целите на приложение I

1.

„Категория на измерване“ означава постановка на изпитване, измерване или експлоатация, която определя условията на входа и изхода на изпитвания вентилатор.

2.

„Категория на измерване А“ означава постановка, при която върху вентилатора се провеждат измервания в условията на свободни от влияния вход и изход.

3.

„Категория на измерване B“ означава постановка, при която върху вентилатора се провеждат измервания в условията на свободен от влияния вход и с въздухопровод, монтиран на изхода.

4.

„Категория на измерване C“ означава постановка, при която върху вентилатора се провеждат измервания с въздухопровод, монтиран на входа, и с изход, свободен от влияния.

5.

„Категория на измерване D“ означава постановка, при която върху вентилатора се провеждат измервания с въздухопровод, монтиран на входа и изхода.

6.

„Категория на ефективност“ означава формата на енергията на газовия поток, излизащ от вентилатора, която се използва за определяне на енергийния КПД на вентилатора — КПД по статично налягане или КПД по пълно налягане, където:

а)

в уравнението за КПД, за определяне на мощността на газовия поток на вентилатора е използвано „статичното налягане на вентилатора“ (psf); и

б)

в уравнението за КПД, за определяне на мощността на газовия поток на вентилатора е използвано пълното налягане на вентилатора (pf).

7.

„КПД за статичното налягане“ означава енергийният КПД на вентилатора, определен въз основа на измерване на „статичното налягане на вентилатора“ (psf).

8.

„Статично налягане на вентилатора“ (psf) означава пълното налягане на вентилатора (pf) минус динамичното налягане на вентилатора, поправено с коефициента на Мах.

9.

„Статично налягане при нулева скорост на въздуха“ означава налягането, измерено в точка на газов поток, приведен в покой чрез изоентропен процес.

10.

„Динамично налягане“ означава налягането, изчислено въз основа на масовия дебит, средната плътност на газа на изхода на вентилатора и площта на този изход.

11.

„Коефициент на Мах“ означава корекционен коефициент, прилаган за динамичното налягане в точка, определен като разделена на динамичното налягане разлика между налягането при нулева скорост на газа и налягането спрямо нивото на нулево налягане, което се упражнява в точка, намираща се в покой спрямо въздуха около нея.

12.

„КПД за пълното налягане“ означава енергийният КПД на вентилатора, определен въз основа на измерване на „пълното налягане на вентилатора“ (pf).

13.

„Пълно налягане на вентилатора“ (pf) означава разликата между статичното налягане при нулева скорост на въздуха на изхода на вентилатора и статичното налягане при нулева скорост на входа на вентилатора.

14.

„Степен на ефективност“ е параметър при изчисляването на целевия енергиен КПД на вентилатор с конкретна входна електрическа мощност в точката на оптимума на енергийния КПД (присъстващ като параметър „N“ в изчислението за енергийния КПД на вентилатора).

15.

„Целевият енергиен КПД“ ηцелеви е минималният енергиен КПД, който трябва да бъде постигнат от вентилатор, за да отговаря на изискванията, и който се базира на консумираната от вентилатора електрическа мощност в точката му на оптимума на енергийния КПД, където ηцелеви е резултатът от съответната формула от раздел 3 от приложение II, при използване на съответното цяло число N за степента на ефективност (приложение I, раздел 2, таблици 1 и 2) и на входната електрическа мощност Pe(d) на вентилатора в точката му на оптимална ефективност, изразена в kW, в съответната формула за енергийния КПД.

16.

„Регулатор на оборотите“ означава силов електронен преобразувател, вграден във (или работещ като една система със) двигателя или вентилатора, който непрекъснато мени електрическата мощност, подавана на електродвигателя, с цел да управлява отдаваната механична мощност на двигателя в съответствие с характеристиката „въртящ момент — обороти“ на товара (който се задвижва от двигателя), като се изключват регулаторите с променливо напрежение, при които се мени само напрежението, подавано на двигателя.

17.

„Общ КПД“ е или „КПД за статичното налягане“, или „КПД за пълното налягане“, в зависимост от това кой от двата е приложим.

2.   Изисквания за енергийния кпд на вентилатора

Изискванията за минимален енергиен КПД на вентилаторите са посочени в таблици 1 и 2.

Таблица 1

Изисквания за минимален енергиен КПД на вентилатори за първия етап от 1 януари 2013 г.

Тип вентилатор

Категория на измерване

(A—D)

Категория на ефективност

(за статично или пълно налягане)

Обхват за мощностите P в kW

Целеви енергиен КПД

Степен на ефективност

(N)

Осов вентилатор

A, C

статично налягане

0,125 ≤ P ≤ 10

ηцелеви = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N

36

10 < P ≤ 500

ηцелеви = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N

B, D

пълно налягане

0,125 ≤ P ≤ 10

ηцелеви = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N

50

10 < P ≤ 500

ηцелеви = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N

Центробежен вентилатор с напред обърнати лопатки и центробежен вентилатор с радиални лопатки

A, C

статично налягане

0,125 ≤ P ≤ 10

ηцелеви = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N

37

10 < P ≤ 500

ηцелеви = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N

B, D

пълно налягане

0,125 ≤ P ≤ 10

ηцелеви = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N

42

10 < P ≤ 500

ηцелеви = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N

Центробежен вентилатор с назад обърнати лопатки без корпус

A, C

статично налягане

0,125 ≤ P ≤ 10

ηцелеви = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

58

10 < P ≤ 500

ηцелеви = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

Центробежен вентилатор с назад обърнати лопатки с корпус

A, C

статично налягане

0,125 ≤ P ≤ 10

ηцелеви = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

58

10 < P ≤ 500

ηцелеви = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

B, D

пълно налягане

0,125 ≤ P ≤ 10

ηцелеви = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

61

10 < P ≤ 500

ηцелеви = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

Диагонален вентилатор

A, C

статично налягане

0,125 ≤ P ≤ 10

ηцелеви = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

47

10 < P ≤ 500

ηцелеви = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

B, D

пълно налягане

0,125 ≤ P ≤ 10

ηцелеви = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

58

10 < P ≤ 500

ηцелеви = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

Диаметрален вентилатор

B, D

пълно налягане

0,125 ≤ P ≤ 10

ηцелеви = 1,14 · ln(P) – 2,6 + N

13

10 < P ≤ 500

ηцелеви = N


Таблица 2

Изисквания за минимален енергиен КПД на вентилатори за втория етап от 1 януари 2015 г.

Тип вентилатор

Категория на измерване

(A—D)

Категория на ефективност

(за статично или пълно налягане)

Обхват за мощностите P в kW

Целеви енергиен КПД

Степен на ефективност

(N)

Осов вентилатор

A, C

статично налягане

0,125 ≤ P ≤ 10

ηцелеви = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N

40

10 < P ≤ 500

ηцелеви = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N

B, D

пълно налягане

0,125 ≤ P ≤ 10

ηцелеви = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N

58

10 < P ≤ 500

ηцелеви = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N

Центробежен вентилатор с напред обърнати лопатки и центробежен вентилатор с радиални лопатки

A, C

статично налягане

0,125 ≤ P ≤ 10

ηцелеви = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N

44

10 < P ≤ 500

ηцелеви = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N

B, D

пълно налягане

0,125 ≤ P ≤ 10

ηцелеви = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N

49

10 < P ≤ 500

ηцелеви = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N

Центробежен вентилатор с назад обърнати лопатки без корпус

A, C

статично налягане

0,125 ≤ P ≤ 10

ηцелеви = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

62

10 < P ≤ 500

ηцелеви = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

Центробежен вентилатор с назад обърнати лопатки с корпус

A, C

статично налягане

0,125 ≤ P ≤ 10

ηцелеви = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

61

10 < P ≤ 500

ηцелеви = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

B, D

пълно налягане

0,125 ≤ P ≤ 10

ηцелеви = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

64

10 < P ≤ 500

ηцелеви = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

Диагонален вентилатор

A, C

статично налягане

0,125 ≤ P ≤ 10

ηцелеви = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

50

10 < P ≤ 500

ηцелеви = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

B, D

пълно налягане

0,125 ≤ P ≤ 10

ηцелеви = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

62

10 < P ≤ 500

ηцелеви = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

Диаметрален вентилатор

B, D

пълно налягане

0,125 ≤ P ≤ 10

ηцелеви = 1,14 · ln(P) – 2,6 + N

21

10 < P ≤ 500

ηцелеви = N

3.   Изисквания към продуктовата информация за вентилаторите

1.

Информацията за вентилаторите, посочена в точка 2, подточки 1—14, трябва да бъде ясно показана във:

а)

техническата документация на вентилаторите;

б)

свободно достъпните интернет страници на производителите на вентилатори.

2.

Трябва да бъде посочвана следната информация:

1)

общ КПД (η), закръглен до първия знак след запетаята;

2)

категория на измерване (A—D), използвана за определянето на енергийния КПД;

3)

категорията на ефективност (за статично или пълно налягане);

4)

степен на ефективност в точката на оптимален енергиен КПД;

5)

дали при изчисляването на КПД на вентилатора е прието, че се използва регулатор на оборотите, и ако е така, дали регулаторът на оборотите е вграден във вентилатора, или регулаторът на оборотите трябва да бъде монтиран с вентилатора;

6)

година на производство;

7)

наименование или търговска марка на производителя, номер и адрес на производителя съгласно търговската му регистрация;

8)

номер на модела на изделието;

9)

номинална(и) входна(и) мощност(и) на електродвигателя (kW), дебит(и) и налягане(ия) при енергиен КПД в оптимума;

10)

обороти в минута в точката на оптимума на енергийния КПД;

11)

„специфичният коефициент“;

12)

информация от значение за по-лесен демонтаж, рециклиране или отстраняване като отпадък в края на срока на служба;

13)

информация от значение за минимизиране въздействието върху околната среда и гарантиране на оптимален срок на служба, що се отнася до монтирането, използването и поддържането на вентилатора;

14)

описание на допълнителните елементи, използвани при определянето на енергийния КПД на вентилатора, като например въздуховоди, които не са описани в категорията на измерване и не се доставят с вентилатора.

3.

Информацията в техническата документация трябва да бъде дадена в реда, представен в точка 2, подточки 1—14. Точният текст от списъка не е необходимо да се повтаря. Тя може да бъде онагледена с графики, фигури или символи вместо с текст.

4.

Информацията, посочена в точка 2, подточки 1, 2, 3, 4 и 5, трябва да бъде трайно отбелязана върху или в близост до табелката с данните на вентилатора, като за точка 2, подточка 5 трябва да бъде използвана една от следните формулировки, за да се укаже приложимото:

„Към този вентилатор трябва да се монтира регулатор на оборотите“;

„В този вентилатор е вграден регулатор на оборотите“;

5.

В ръководството за експлоатация производителите трябва да предоставят информация за специални предпазни мерки, които трябва да бъдат взети, когато вентилаторите се сглобяват, монтират и поддържат, Ако разпоредба 2, подточка 5 от изискванията към продуктовата информация указва, че към вентилатора трябва да бъде монтиран регулатор на оборотите, производителите трябва да дадат подробности за характеристиките на регулатора на оборотите с цел да се гарантира оптимално използване след монтажа.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ИЗМЕРВАНИЯ И ИЗЧИСЛЕНИЯ

1.   Определения за целите на приложение II

1.

„Обемен дебит на входа при покой“ (q) е обемът газ, който минава през вентилатора за единица време (в m3/s) и се изчислява на базата на масата на газа, транспортиран от вентилатора (в kg/s), разделена на плътността на този газ на входа на вентилатора (в kg/m3).

2.

„Коефициент на свиваемост“ е безразмерно число, което дава свиването, на което е подложен газовият поток при изпитването, и се изчислява като отношението на механичната работа, извършена от вентилатора върху газа, към работата, която би била извършена върху несвиваем флуид при същите масов дебит, плътност на входа и отношение на наляганията, при отчитане на налягането на вентилатора като „пълно налягане“ (kp) или „статично налягане“ (kps).

3.

kps означава коефициент на свиваемост за изчисляването на мощността на газовия поток на вентилатора при отчитане на статичното налягане.

4.

kp означава коефициент на свиваемост за изчисляването на мощността на газовия поток на вентилатора при отчитане на пълното налягане.

5.

„Краен агрегат“ означава завършен или сглобен на място вентилаторен агрегат, който съдържа всички елементи за преобразуване на електрическа енергия в енергия на газовия поток, без да е необходимо да се добавят повече части или компоненти.

6.

„Некраен агрегат“ означава сглобка за вентилатор, състояща се поне от работното колело, която има нужда от един или повече външни компоненти, за да може да преобразува електрическа енергия в енергия на газовия поток на вентилатора.

7.

„Директно задвижване“ означава оборудване за задвижване на вентилатора, при което работното колело е закрепено към вала на електродвигателя или директно, или със съосна връзка и при което честотата на въртене на работното колело е същата като честотата на въртене на електродвигателя.

8.

„Силово предаване“ означава оборудване за задвижване на вентилатора, което не е „директно задвижване“, както е дефинирано по-горе. Такова оборудване за задвижване може да включва силови предавания с ремък, предавателна кутия или съединител, позволяващ осово изместване.

9.

„Задвижване с нисък КПД“ означава силово предаване с ремък, чиято широчина е по-малка от умножената по три височина на ремъка, или с някаква друга форма на предаване, с изключение на „задвижване с висок КПД“.

10.

„Задвижване с висок КПД“ означава силово предаване с ремък, чиято широчина е поне три пъти по-голяма от височината на ремъка, със зъбен ремък или със зъбни колела.

2.   Метод на измерване

За целите на съответствието и проверката на съответствието с изискванията на настоящия регламент се извършват измервания и изчисления, използвайки надежден, точен и възпроизводим метод за измерване, който взема под внимание общопризнатите методи, характерни за съвременното техническо равнище, и за чиито резултати се счита, че са с ниска неопределеност, включително и методи, формулирани в документи, чиито съответни номера са публикувани за целта в Официален вестник на Европейския съюз.

3.   Метод на изчисляване

Методиката за изчисляване на енергийния КПД на конкретен вентилатор се основава на отношението на мощността на газовия поток към енергията на входа на електродвигателя, където мощността на газовия поток на вентилатора е произведението от обемния дебит на газовия поток и разликата на наляганията на входа и на изхода на вентилатора. Налягането е или статичното налягане, или пълното налягане, което е сумата от статичното и динамичното налягане в зависимост от категорията на измерване и категорията на ефективност.

3.1.

Когато вентилаторът се доставя като „краен агрегат“, се измерват мощността на газовия поток и входната електрическа мощност в неговата точка на оптимума на енергийния КПД:

а)

Когато вентилаторът няма регулатор на оборотите, общият КПД се пресмята по следната формула:

ηe = Pu(s) / Pe

където:

 

ηe е общият КПД;

 

Pu(s) е мощността на газовия поток на вентилатора, определена в съответствие с точка 3.3, когато вентилаторът работи в точката на оптимума на своя енергиен КПД;

 

Pe е мощността, измерена на входните клеми на електродвигателя на вентилатора, когато вентилаторът работи в точката на оптимума на енергийния КПД.

б)

Когато вентилаторът е с регулатор на оборотите, общият КПД се пресмята по следната формула:

ηe = (Pu(s) / Ped) · Cc

където:

 

ηe е общият КПД;

 

Pu(s) е мощността на газовия поток на вентилатора, определена в съответствие с точка 3.3, когато вентилаторът работи в точката на оптимума на своя енергиен КПД;

 

Ped е мощността, измерена на входните клеми на регулатора на оборотите на вентилатора, когато вентилаторът работи в точката на оптимума на енергийния КПД;

 

Cc е поправъчен коефициент за непълен товар:

за двигател с регулатор на оборотите и Ped ≥ 5 kW, тогава Cc = 1,04

за двигател с регулатор на оборотите и Ped < 5 kW, тогава Cc = – 0,03 ln(Ped) + 1,088.

3.2.

Когато вентилаторът се доставя като „некраен агрегат“, общият КПД на вентилатора се изчислява в точката на оптимума на енергийния КПД на работното колело по следната формула:

ηe = ηr · ηm · ηT · Cm · Cc

където:

 

ηe е общият КПД;

 

ηr е КПД на работното колело на вентилатора, изчислено като Pu(s) / Pa

където:

 

Pu(s) е мощността на газовия поток на вентилатора в точката на оптимума на енергийния КПД на работното колело и в съответствие с точка 3.3 по-долу;

 

Pa е мощността на вала на вентилатора в точката на оптимума на енергийния КПД на работното колело;

 

ηm е номиналният КПД на доставения електродвигател в съответствие с Регламент (ЕС) № 640/2009, когато е приложим. Ако електродвигателят не попада в обхвата на Регламент (ЕС) № 640/2009 или в случай че не е доставен електродвигател, ηm се изчислява по-подразбиране, като се използват следните стойности:

ако препоръчителната входна мощност „Pe“ ≥ 0,75 kW,

ηm = 0,000278*(x3) – 0,019247*(x2) + 0,104395*x + 0,809761

където x = Lg (Pe)

а Pe е определената в точка 3.1, буква а);

ако препоръчителната входна мощност на двигателя „Pe“ < 0,75 kW,

ηm = 0,1462*ln(Pe) + 0,8381

а Pe е определената в точка 3.1, буква а), като входната електрическа мощност Pe, препоръчана от производителя на вентилатора, трябва да бъде достатъчна, за да достигне вентилаторът своята точка на оптимума на енергийния КПД и, ако е необходимо, се отчитат загубите в електроснабдителната мрежа.

 

ηT е КПД на оборудването за задвижване на вентилатора, като по подразбиране трябва да се използват следните стойности:

за директно задвижване ηT = 1,0;

ако силовото предаване съответства на „задвижване с нисък КПД“, както е определено в точка 1, подточка 9, и

Pa ≥ 5 kW, ηT = 0,96, или

1 kW < Pa < 5 kW, ηT = 0,0175 * Pa + 0,8725, или

Pa < 1 kW, ηT = 0,89

ако силовото предаване съответства на „задвижване с висок КПД“, както е определено в точка 1, подточка 10, и

Pa ≥ 5 kW, ηT = 0,98, или

1 kW < Pa < 5 kW, ηT = 0,01 * Pa + 0,93, или

Pa < 1 kW, ηT = 0,94

 

Cm е поправъчният коефициент за отчитане на несъответствието между компонентите, който е равен на 0,9;

 

Cc е поправъчният коефициент за непълен товар:

за двигател без регулатор на оборотите Cc = 1,0

за двигател с регулатор на оборотите и Pe(d) ≥ 5 kW, тогава Cc = 1,04

за двигател с регулатор на оборотите и Ped < 5 kW, тогава Cc = – 0,03 ln(Ped) + 1,088.

3.3.

Мощността на газовия поток на вентилатора, Pu(s) (kW), се изчислява в зависимост от метода на изпитване за категорията на измерване, избран от производителя на вентилатора:

а)

когато измерванията върху вентилатора са извършени в съответствие с категория на измерване А, се взема мощността Pus на газовия поток на вентилатора при отчитане на статичното налягане от формулата Pus = q · psf · kps;

б)

когато измерванията върху вентилатора са извършени в съответствие с категория на измерване B, се взема мощността Pu на газовия поток на вентилатора от формулата Pu = q · pf · kp;

в)

когато измерванията върху вентилатора са извършени в съответствие с категория на измерване C, се взема мощността Pus на газовия поток на вентилатора при отчитане на статичното налягане от формулата Pus = q · psf · kps;

г)

когато измерванията върху вентилатора са извършени в съответствие с категория на измерване D, се взема мощността Pu на газовия поток на вентилатора от формулата Pu = q · pf · kp.

4.   Методика за изчисляване на целевия енергиен КПД

Целевият енергиен КПД е енергийният КПД, който трябва да бъде постигнат от даден тип вентилатори, за да бъде в съответствие с изискванията, зададени в настоящия регламент (изразени в пълни процентни пунктове). Целевият енергиен КПД се изчислява по формули за КПД, които включват входната електрическа мощност Pe(d) и минималната степен на ефективност, както е определена в приложение I. Пълният диапазон на мощностите се покрива с две формули: едната за вентилатори с входна електрическа мощност от 0,125 kW до 10 kW включително, а другата за вентилатори над 10 kW до 500 kW включително.

Има три серии от типове вентилатори, за които са разработени формули за енергийната ефективност с цел да бъдат отчетени различните характеристики на различни типове вентилатори.

4.1.

Целевият енергиен КПД за осови вентилатори, центробежни вентилатори с напред обърнати лопатки и центробежни вентилатори с радиални лопатки се пресмята по следните формули:

Диапазон на мощностите P от 0,125 kW до 10 kW

Диапазон на мощностите P от 10 kW до 500 kW

ηцелеви = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N

ηцелеви = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N

където входната мощност P е електрическата входна мощност Pe(d), а N е цяло число, съответстващо на изискваната степен на енергийна ефективност.

4.2.

Целевият енергиен КПД за центробежни вентилатори с назад обърнати лопатки без корпус, центробежни вентилатори с назад обърнати лопатки с корпус и диагонални вентилатори се пресмята по следните формули:

Диапазон на мощностите P от 0,125 kW до 10 kW

Диапазон на мощностите P от 10 kW до 500 kW

ηцелеви = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

ηцелеви = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

където входната мощност P е електрическата входна мощност Pe(d), а N е цяло число, съответстващо на изискваната степен на енергийна ефективност.

4.3.

Целевият енергиен КПД за диаметрални вентилатори се пресмята по следните формули:

Диапазон на мощностите P от 0,125 kW до 10 kW

Диапазон на мощностите P от 10 kW до 500 kW

ηцелеви = 1,14 · ln(P) – 2,6 + N

ηцелеви = N

където входната мощност P е електрическата входна мощност Pe(d), а N е цяло число, съответстващо на изискваната степен на енергийна ефективност.

5.   Прилагане на целевия енергиен КПД

Общият КПД ηe на вентилатора, пресметнат съгласно подходящия метод от раздел 3 от приложение II, трябва да бъде по-голям или равен на целевата стойност ηцелеви, определена от степента на ефективност, удовлетворяваща изискванията за минимален енергиен КПД.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕРКА С ЦЕЛ НАДЗОР ВЪРХУ ПАЗАРА

При извършването на проверки с цел надзор върху пазара, споменати в член 3, параграф 2 от Директива 2009/125/ЕО, органите на държавите-членки следва да прилагат следната проверочна процедура за спазването на изискванията, посочени в приложение I.

1.

Органите на държавите-членки изпитват една-единствена бройка.

2.

Счита се, че моделът е в съответствие с разпоредбите, формулирани в настоящия регламент, ако общият КПД на вентилатора (ηe) е поне 0,9*целевия енергиен КПД, изчислен с помощта на формулите от приложение II (раздел 3) и на приложимите степени на ефективност от приложение I.

3.

Ако резултатът, посочен в точка 2, не е постигнат:

за модели, произвеждани в по-малки количества от пет годишно, се счита, че моделът не е в съответствие с настоящия регламент

за модели, произвеждани в количества от пет или повече годишно, органът за надзор на пазара следва да изпита три допълнителни бройки, избрани на случаен принцип.

4.

Счита се, че моделът е в съответствие с разпоредбите, формулирани в настоящия регламент, ако средната стойност на общият КПД (ηe) на трите бройки, посочени в точка 3, е поне 0,9*целевия енергиен КПД, изчислен с помощта на формулите от приложение II (раздел 3) и на приложимите степени на ефективност от приложение I.

5.

Ако резултатите, посочени в точка 4, не бъдат постигнати, се счита, че моделът не е съобразен с настоящия регламент.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

БАЗОВИ СТОЙНОСТИ ЗА СРАВНЕНИЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 6

Данните за най-добрата технология, налична на пазара към момента на приемането на настоящия регламент, са поместени в таблица 1. Тези базови стойности за сравнение може да не са постижими при всички приложения или за целия диапазон на мощностите, обхванат от настоящия регламент.

Таблица 1

Базови стойности за сравнение на вентилатори

Тип вентилатор

Категория на измерване (A—D)

Категория на ефективност

(за статично или пълно налягане)

Степен на ефективност

Осов вентилатор

A, C

статично налягане

65

B, D

пълно налягане

75

Центробежен вентилатор с напред обърнати лопатки и центробежен вентилатор с радиални лопатки

A, C

статично налягане

62

B, D

пълно налягане

65

Центробежен вентилатор с назад обърнати лопатки без корпус

A, C

статично налягане

70

Центробежен вентилатор с назад обърнати лопатки с корпус

A, C

статично налягане

72

B, D

пълно налягане

75

Диагонален вентилатор

A, C

статично налягане

61

B, D

пълно налягане

65

Диаметрален вентилатор

B, D

пълно налягане

32


6.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 90/22


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 328/2011 НА КОМИСИЯТА

от 5 април 2011 година

за прилагане на Регламент (ЕО) № 1338/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността в областта на общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд по отношение на статистическите данни за причините за смъртни случаи

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1338/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно статистиката на Общността в областта на общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд (1), и по-специално член 9, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1338/2008 се създава обща рамка за системно изготвяне на европейска статистика в областта на общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд.

(2)

Съгласно член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1338/2008 са необходими мерки за прилагане, за да бъдат определени данните и метаданните, които следва да бъдат предоставяни относно попадащите в обхвата на приложение III към посочения регламент причини за смъртни случаи, както и за установяването на референтните периоди и интервали за предоставяне на данните.

(3)

С изпратените от държавите-членки на Комисията (Евростат) данни се борави в съответствие с принципа на статистическата поверителност, установен в Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно европейската статистика (2), както и в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (3).

(4)

В съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) № 1338/2008 беше извършен анализ на съотношението разходи—ползи, който беше подложен на оценка.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета на Европейската статистическа система,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Обхват

Европейската статистика в областта на „причините за смъртни случаи“ се отнася до всички регистрирани смъртни случаи и мъртвородени деца във всяка държава-членка, като се прави разграничение между жители на съответната държава-членка и лица, които не са нейни жители.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„смърт“ означава трайната и необратима липса на всички признаци на живот, настъпила по всяко време след раждането на живо дете (спиране на жизнените функции след раждане без възможност за ресусцитация). Мъртвородените деца не попадат в обхвата на настоящото определение;

б)

„мъртвородено дете“ означава, че е настъпила фетална смърт, т.е. смъртта е настъпила преди пълното изгонване на заченатия плод или изваждането му от тялото на майката, независимо от продължителността на бременността. Показател за настъпването на смъртта е обстоятелството, че след отделянето от тялото на майката плодът не диша, нито показва други признаци на живот, като сърдечна дейност, пулсиране на пъпната връв или несъмнено движение на волевите мускули;

в)

„гестационна възраст“ означава продължителността на бременността, считано от първия ден на последната редовна менструация. Гестационната възраст се отчита в навършени дни или навършени седмици;

г)

„смъртни случаи сред новородени деца“ означава смъртни случаи сред живородени деца, настъпили преди навършването на 28-ия ден от живота (ден 0—27);

д)

„брой раждания“ означава броят на предишните живородени или мъртвородени деца (0, 1, 2, 3 или повече предишни живородени или мъртвородени деца);

е)

„други смъртни случаи“ означава смъртните случаи, настъпили след периода на настъпване на смъртни случаи сред новородените деца от навършването на 28-ия ден нататък;

ж)

„основна причина за смъртта“ означава заболяването или нараняването, което е предизвикало поредицата от патологични събития, довели пряко до смърт, или обстоятелствата на злополуката или акта на насилие, които са предизвикали фаталното нараняване;

з)

„жител“ означава „обичайно живеещ“ на мястото, където лицето обичайно прекарва частта от денонощието, предназначена за почивка, независимо от временното отсъствие с цел развлечение, отпуск, посещение на приятели и роднини, работа, лечение или религиозно поклонничество.

Счита се, че само следните лица са обичайно живеещи на съответната географска територия:

i)

лицата, които в продължение на най-малко 12 месеца преди референтната дата са живели непрекъснато по обичайното си местоживеене; или

ii)

лицата, които са пристигнали по обичайното си местоживеене по време на 12-те месеца преди референтната дата с намерението да пребивават там най-малко една година.

Когато обстоятелствата по подточка i) или ii) не могат да бъдат установени, „обичайно местоживеене“ означава законоустановеното или регистрираното местоживеене.

Член 3

Изисквани данни

Държавите-членки предават на Комисията (Евростат) посочения в приложението списък с променливи. По възможност се включват статистическите данни относно смъртните случаи с починали в чужбина техни жители.

По отношение на мъртвородените деца се прилага най-малко един от следните три критерия за докладване в следната поредност: 1) тегло при раждане, 2) гестационна възраст и 3) дължина от върха на главата до петите. Събират се данни само за следните групи:

а)

тегло при раждане 500—999 g или, когато не се прилага критерият тегло при раждане, гестационна възраст 22—27 навършени седмици, или, когато не се прилага нито един от двата критерия, дължина от върха на главата до петите 25—34 cm (променлива 9), и

б)

тегло при раждане 1 000 g и повече или, когато не се прилага критерият тегло при раждане, гестационна възраст над 27 навършени седмици, или, когато не се прилага нито един от двата критерия, дължина от върха на главата до петите 35 сm или повече (променлива 10).

Член 4

Референтен период

Референтният период е календарна година.

Държавите-членки предоставят данните, посочени в настоящия регламент, на Комисията (Евростат) в срок от 24 месеца след края на референтния период.

Първата референтна година е 2011 г.

Член 5

Метаданни

Държавите-членки предават на Комисията (Евростат) съответната информация, в това число информация относно различията на национално равнище по отношение на определенията, обхващането на данните, използваната редакция и актуализирани текстове на Международната класификация на болестите (МКБ) и автоматизираните системи за кодиране, както и информация относно подбора и промените в основната причина за смъртта.

Член 6

Предоставяне на данни и метаданни на Комисията (Евростат)

Държавите-членки предоставят агрегирани или микроданни (финализирани, валидирани и одобрени) и метаданни съобразно изискванията на настоящия регламент в съответствие с определения от Комисията (Евростат) стандарт за обмен. Данните и метаданните се предоставят на Евростат през единната входна точка.

Член 7

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 5 април 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 70.

(2)  ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 164.

(3)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък с променливи, които се изпращат на Комисията (Евростат)

Променливи

Жители

Лица, които не са жители на докладващата държава, в която са починали

мъртвородени деца

смъртни случаи сред новородени деца

други смъртни случаи

мъртвородени деца

смъртни случаи сред новородени деца

други смъртни случаи

1)

Година на смъртта (дата на настъпване)

C

C

C

C

C

C

2)

Пол

V

C

C

V

C

C

3)

Основна причина за смъртните случаи по Международната класификация на болестите (4-значен код)

V

C

C

V

C

C

4)

Възраст (0 дни, 1, 2, 3, 4, 5, 6 дни, 7—27 дни, 28—365 дни, 1 година, 2, 3, 4, 5—9, …85—89, …105+)

X

C

C

X

C

C

5)

Държава, в която е настъпила смъртта

V

C

C

V

C

C

6)

Регион, в който е настъпила смъртта (NUTS 2)

V

C (1)

C (1)

V

C

C

7)

Регион на местоживеене (NUTS 2)/регион на местоживеене на майката (NUTS 2)

V

C

C

V

V

V

8)

Държава на местоживеене/държава на местоживеене на майката

X

X

X

V

C

C

9)

Първа група мъртвородени деца

тегло при раждане 500—999 g или, когато не се прилага критерият тегло при раждане,

гестационна възраст 22—27 навършени седмици, или, когато не се прилага нито един от двата критерия,

дължина от върха на главата до петите 25—34 сm

V

X

X

V

X

X

10)

Втора група мъртвородени деца

тегло при раждане 1 000 g и повече или, когато не се прилага критерият тегло при раждане,

гестационна възраст над 27 навършени седмици, или, когато не се прилага нито един от двата критерия,

дължина от върха на главата до петите 35 cm или повече

V

X

X

V

X

X

11)

Възраст на майката по възрастови групи (под 15 години, след това възрастови групи през пет години до 49 години и 50 и повече години)

V

V

X

V

V

X

12)

Брой раждания

V

V

X

V

V

X

NB: C — задължително, V — доброволно, X — не се прилага.


(1)  Доброволно за починалите в чужбина жители.


6.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 90/25


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 329/2011 НА КОМИСИЯТА

от 5 април 2011 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 6 април 2011 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 5 април 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

IL

61,9

JO

71,2

MA

51,5

TN

104,8

TR

92,5

ZZ

76,4

0707 00 05

EG

158,2

TR

144,9

ZZ

151,6

0709 90 70

MA

85,6

TR

123,5

ZA

28,9

ZZ

79,3

0805 10 20

EG

63,1

IL

76,5

MA

53,1

TN

47,6

TR

73,3

US

49,1

ZZ

60,5

0805 50 10

TR

52,7

ZZ

52,7

0808 10 80

AR

96,2

BR

81,9

CA

107,4

CL

90,7

CN

104,9

MK

50,2

US

165,6

UY

76,4

ZA

83,9

ZZ

95,2

0808 20 50

AR

96,4

CL

106,2

CN

67,7

US

174,8

ZA

102,3

ZZ

109,5


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


РЕШЕНИЯ

6.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 90/27


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 1 април 2011 година

за изменение на приложения II и IV към Директива 2009/158/ЕО на Съвета относно ветеринарно-санитарните изисквания за вътреобщностната търговия и вноса от трети държави на домашни птици и яйца за люпене

(нотифицирано под номер C(2011) 2068)

(текст от значение за ЕИП)

(2011/214/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2009/158/ЕО на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно ветеринарно-санитарните изисквания за вътреобщностната търговия и вноса от трети държави на домашни птици и яйца за люпене (1), и по специално член 34 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 2009/158/ЕО на Съвета се определят ветеринарно-санитарните изисквания за търговията в Съюза и вноса от трети държави на домашни птици и яйца за люпене. В приложение II към нея се посочват правилата за одобряване на предприятия за целите на търговията в Съюза с тези стоки. В глави II, III и IV от посоченото приложение се посочват условията за съоръжения и експлоатация на предприятията, програмите за наблюдение на болестите и критериите за спиране действието или оттегляне одобрението на предприятие, които включват провеждане на изследване за някои микроорганизми (Salmonella и Mycoplasma) в предприятията, които са одобрени за търговия в рамките на Съюза.

(2)

Опитът, натрупан при прилагането на условията за съоръжения и експлоатация на предприятията, посочени в глава II от приложение II към Директива 2009/158/ЕО, показва, че е целесъобразно те да се адаптират към текущите практики в сектора, по-специално що се отнася до поведението на различните видове домашни птици при носене.

(3)

Освен това глави III и IV от приложение II към Директива 2009/158/ЕО следва да бъдат изменени, за да се вземе предвид научният прогрес, постигнат по отношение на техниките за диагностициране на Mycoplasma, в съответствие с глава 2.3.5 от Ръководството за диагностични тестове и ваксини на Световната организация за здравеопазване на животните, както и промените в номенклатурата за Salmonella в схемата на White-Kauffmann-Le Minor за антигенни формули на серовари на Salmonella от 2007 г. съгласно Центъра за сътрудничество на Световната здравна организация за справки и изследвания за Salmonella и в съответствие с глава 2.3.11 от Ръководството за диагностични тестове и ваксини на Световната организация за здравеопазване на животните.

(4)

В приложение III към Директива 2009/158/ЕО се определят изисквания за ваксиниране на домашни птици. Приложението следва да бъде изменено, така че да включи и специални изисквания за ваксиниране срещу Salmonella.

(5)

Необходимо е също така да се променят някои позовавания във връзка с ваксинирането срещу инфлуенца по птиците в образеца на ветеринарен сертификат, посочен в приложение IV към Директива 2009/158/ЕО.

(6)

В Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 г. относно контрола на салмонела и други специфични агенти, причиняващи зоонози, които присъстват в хранителната верига (2) се определят правила, които да гарантират предприемането на правилни и ефикасни мерки за откриване и контрол на салмонелата и на други агенти, причиняващи зоонози. В него се предвижда стадата и поголовията на произход на някои видове, изброени в приложение I към Регламента, да се изследват за някои определени зоонози и агенти, причиняващи зоонози, преди всяко изпращане на живи животни или яйца за люпене от предприятието на произход от хранителната промишленост. Датата и резултатите от изследването се включват в съответния ветеринарен сертификат, предвиден в законодателството на Съюза, в това число Директива 2009/158/ЕО.

(7)

В приложение IV към Директива 2009/158/ЕО се установяват образци на ветеринарни сертификати за търговия в Съюза с домашни птици и яйца за люпене.

(8)

Регламент (ЕО) № 584/2008 на Комисията от 20 юни 2008 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на целта на Общността за намаляване на разпространението на Salmonella Enteritidis и Salmonella Typhimurium при пуйки (3) предвижда, че изискванията за тестване се прилагат и за стада от пуйки, считано от 1 януари 2010 г., и поради това съответните ветеринарни сертификати, посочени в приложение IV към Директива 2009/158/ЕО, следва да бъдат съответно изменени.

(9)

Поради това приложения II, III и IV към Директива 2009/158/ЕО следва да бъдат съответно изменени.

(10)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложения II, III и IV към Директива 2009/158/ЕО се изменят в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 1 април 2011 година.

За Комисията

John DALLI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 74.

(2)  ОВ L 325, 12.12.2003 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 162, 21.6.2008 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения II, III и IV към Директива 2009/158/ЕО се изменят, както следва:

1.

Приложение II се изменя, както следва:

а)

глава II се изменя, както следва:

i)

в раздел А, точка 2, буква д) се заменя със следното:

„е)

Яйцата трябва:

i)

да се събират начесто, поне веднъж на ден и колкото е възможно по-скоро след снасянето;

ii)

да бъдат почистени и дезинфекцирани колкото е възможно по-скоро, освен в случаите, когато дезинфекцията се извършва в люпилня в същата държава-членка;

iii)

да бъдат поставени в нов или в чист и дезинфектиран опаковъчен материал.“

ii)

в раздел Б, точка 2, буква д) първото тире се заменя със следното:

„—

яйца — между момента на пристигането им в люпилнята и процеса на инкубация или в момента на изпращането им за търговия в рамките на Съюза или за износ за трета държава, освен ако не са били предварително дезинфекцирани в предприятието за разплод, от което произхождат,“

б)

глави III и IV се заменят със следното:

„ГЛАВА III

ПРОГРАМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА БОЛЕСТИТЕ

Без да се засягат здравните мерки и членове 16 и 17, програмите за наблюдение трябва като минимум да обхващат наблюдение на инфекциите и видовете, изброени в раздели А—Г.

A.   Инфекции Salmonella Pullorum (1), Salmonella Gallinarum (2) и Salmonella arizonae  (3)

1.   Засегнати видове:

а)

Salmonella Pullorum и Salmonella Gallinarum: кокошки, пуйки, токачки, пъдпъдъци, фазани, яребици и патици;

б)

Salmonella arizonae: пуйки.

2.   Програма за наблюдение на болестите

а)

Трябва да се използват серологични и/или бактериологични изследвания, за да се установи дали е налице инфекция (4).

б)

трябва да се вземат проби за изследване, според случая, от кръв, от неизлюпени ембриони (а именно умрели в черупката ембриони), от пилета второ качество, от мекониум, от взети постмортално тъкани, по-специално от черен дроб, далак, яйчници/яйцепровод и илеоцекална връзка (5).

в)

За проби от фекалии/мекониум и за чревни проби трябва да се използва директно обогатяване в селенит-цистеинов бульон. Неселективно предварително обогатяване, последвано от селективно обогатяване в Рапапорт-Василиадис соев бульон (RVS) или в Мюлер-Кауфман тетратионатен бульон с новобиоцин (MKTTn) може да се използва за проби (като умрели в черупката ембриони), при които се очаква минимална конкурентна флора (6), (7).

г)

Когато от стадо се вземат кръвни проби за серологично изследване за Salmonella pullorum и Salmonella Gallinarum или Salmonella arizonae, при определяне на броя на пробите, които трябва да бъдат взети, трябва да се отчетат преобладаващите инфекции в засегнатата държава-членка и миналите случаи на възникването им в предприятието. Въпреки това, винаги трябва да се взема статистически представителен брой проби за серологично и/или бактериологично изследване за откриване на инфекции.

д)

Стадата трябва да бъдат инспектирани по време на всеки период на носене в най-подходящия момент за откриване на въпросното заболяване.

е)

Проби за бактериологично изследване не трябва да се вземат от домашни птици или яйца, които са били обработвани с антимикробни лекарствени препарати през последните две или три седмици преди изследването.

ж)

Техниките за откриване трябва да позволяват разграничаването на серологичните отговори на инфекция със Salmonella Pullorum и Salmonella Gallinarum от серологичните отговори, които се дължат на използването на ваксина срещу Salmonella Enteritidis, в случаите, когато тази ваксина е била използвана (8). Поради това тази ваксина не трябва да се използва при серологично наблюдение. Ако е използвана ваксина, трябва да се приложи бактериологично изследване, като използваният метод за потвърждаване обаче трябва да позволява разграничаването на живите ваксинни щамове от дивите щамове.

Б.   Инфекции Mycoplasma gallisepticum и Mycoplasma meleagridis

1.   Засегнати видове:

а)

Mycoplasma gallisepticum: кокошки и пуйки;

б)

Mycoplasma meleagridis: пуйки.

2.   Програма за наблюдение на болестите

а)

Наличието на инфекция трябва да бъде установено с помощта на валидизирани серологични и/или бактериологични, и/или молекулярни изследвания. Наличието на лезии в белодробните алвеоли при еднодневните пилета и младите пуйки предполага наличието на инфекция с Mycoplasma, което трябва да бъде разследвано.

б)

Проби за изследване за наличие на инфекция с Mycoplasma трябва да се вземат, според случая, от кръв, еднодневни пилета и млади пуйки, сперма или намазки, взети от трахея, хоани, клоака или алвеоли, а по-специално за откриването на Mycoplasma meleagridis проби трябва да се вземат от яйцепровод на пуйка и от пенис на пуяк.

в)

Изследвания за откриване на Mycoplasma gallisepticum или на Mycoplasma meleagridis трябва да се извършват върху представителна извадка, за да се даде възможност за непрекъснато наблюдение на инфекцията по време на отглеждането и носенето, т. е. точно преди началото на носенето и на всеки три месеца след това.

В.   Резултати и мерки, които трябва да се вземат

Ако няма реакции, изследването трябва да се счита за отрицателно. В противен случай стадото трябва да се счита за съмнително и към него трябва да се приложат мерките, посочени в глава IV.

Г.   В случай на стопанства, които се състоят от две или повече отделни производителни части, компетентните ветеринарни органи могат да дерогират мерките, посочени в точка 3, буква б) от глава IV, за възстановяване на одобрението по отношение на здравите производителни части в стопанството, в което има наличие на инфекцията, при условие че упълномощеният ветеринарен лекар е потвърдил, че структурата и размерът на въпросните производителни части и операциите, извършвани там, са такива, че производителните части предлагат напълно отделени съоръжения за помещаване, поддържане и хранене, така че въпросната болест да не може да се разпространи от една производителна част върху друга.

ГЛАВА IV

КРИТЕРИИ ЗА СПИРАНЕ ДЕЙСТВИЕТО ИЛИ ОТТЕГЛЯНЕ ОДОБРЕНИЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЕ

1.

Действието на одобрение, предоставено на предприятие, се спира:

а)

когато условията, определени в глава II, вече не се изпълняват;

б)

докато не бъде приключено разследване, свързано с болест,

ако:

има подозрение за огнище на инфлуенца по птиците или на нюкасълска болест в обекта,

предприятието е получило домашни птици или яйца за люпене от предприятие, за което има съмнения за огнище или е потвърдено възникването на огнище на инфлуенца по птиците или на нюкасълска болест,

е имало контакт, чрез който може да се пренесе инфекцията, между предприятието и огнище на инфлуенца по птиците или на нюкасълска болест;

в)

до момента, когато се извършат нови изследвания, ако резултатите от наблюдението, извършено в съответствие с условията, определени в глави II и III за инфекция от Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum, Salmonella arizonae, Mycoplasma gallisepticum или Mycoplasma meleagridis дадат основание за съмнение за възникването на огнище;

д)

до приключване на съответните мерки, изисквани от официалния ветеринарен лекар, ако е установено, че предприятието не отговаря на изискванията на глава I, точка 1, букви а), б) и в).

2.

Одобрението трябва да бъде оттеглено, ако:

а)

има потвърждение за огнище на инфлуенца по птиците или на нюкасълска болест в обекта;

б)

второ изследване от подходящ вид потвърди огнище на инфекция, причинена от Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum, Salmonella arizonae, Mycoplasma gallisepticum или Mycoplasma meleagridis;

в)

след отправянето на второ предупреждение от официалния ветеринарен лекар до лицето, което отговаря за предприятието, не са предприети действия за привеждане на предприятието в съответствие с изискванията на глава I, точка 1, букви а), б) и в).

3.

Условия за възстановяване на одобрението, ако:

а)

одобрението е било оттеглено поради възникването на огнище на инфлуенца по птиците или на нюкасълска болест, то може да се възстанови 21 дни след почистване и дезинфекция, ако е било извършено санитарно клане;

б)

одобрението е било оттеглено поради възникването на огнище, предизвикано от:

Salmonella Pullorum и Salmonella Gallinarum, или Salmonella arizonae, то може да се възстанови след регистрирането на отрицателни резултати при две изследвания, извършени през интервал от най-малко 21 дни в предприятието, след санитарно клане на заразеното стадо и след дезинфекция, чиято ефикасност е била проверена чрез подходящи изследвания върху сухи повърхности;

Mycoplasma gallisepticum или Mycoplasma meleagridis, то може да се възстанови след регистрирането на отрицателни резултати при две изследвания, извършени върху цялото стадо с интервал най-малко 60 дни, или след регистрирането на отрицателни резултати при две изследвания, извършени през интервал от най-малко 21 дни в предприятието, и след дезинфекция, извършена след санитарно клане на цялото заразено стадо.“

2.

Приложение III се изменя, както следва:

а)

точка 1 се заменя със следното:

„1.

В случай на ваксиниране на домашни птици или на стада птици, които произвеждат яйца за люпене, използваните ваксини трябва да бъдат предмет на разрешение за търговия, издадено от компетентния орган на държава-членка.“

б)

добавя се следната точка 3:

„3.

При ваксинирането срещу серотип на Salmonella трябва да бъдат изпълнени следните условия:

а)

програмите за ваксиниране срещу Salmonella не трябва да възпрепятстват серологичното откриване в контекста на разследване на място, нито да водят до лъжливо положителни резултати;

б)

живи ваксини срещу Salmonella не трябва да се използват в рамките на национални програми за контрол:

i)

при домашни птици за разплод или при домашни птици за доотглеждане по време на тяхната размножителна възраст или възраст за носене, освен в случаите, когато е доказано, че употребата им е безопасна и такава употреба е била разрешена в съответствие с Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета; (9)

ii)

когато производителят не е осигурил подходящ метод за бактериологично разграничаване на природни от ваксинални щамове на Salmonella.

3.

Приложение IV се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ВЕТЕРИНАРНИ СЕРТИФИКАТИ ЗА ТЪРГОВИЯ В РАМКИТЕ НА СЪЮЗА

(Образци 1—6)

ОБРАЗЕЦ 1

Image

Image

Image

ОБРАЗЕЦ 2

Image

Image

Image

ОБРАЗЕЦ 3

Image

Image

Image

ОБРАЗЕЦ 4

Image

Image

Image

ОБРАЗЕЦ 5

Image

Image

Image

ОБРАЗЕЦ 6

Image

Image


(1)  Под Salmonella Pullorum се разбира Salmonella enterica подвид enterica серовар Gallinarum биовар Pullorum

(2)  Под Salmonella Gallinarum се разбира Salmonella enterica подвид enterica серовар Gallinarum биовар Gallinarum

(3)  Под Salmonella arizonae се разбира Salmonella enterica подвид arizonae серогрупа K (O18) arizonae

(4)  Да се има предвид, че изследването на птичи видове, различни от кокошките, понякога може да доведе до недопустимо количество лъжливо положителни реакции.

(5)  Да се има предвид, че пробите от околната среда като цяло не са подходящи за надеждно откриване на Salmonella Pullorum и Salmonella Gallinarum.

(6)  Да се има предвид, че директна посявка на асептично събрани тъкани върху минимално селективен агар, от рода на Макконки агар, също е от полза за диагностициране.

(7)  Salmonella Pullorum и Salmonella Gallinarum се развиват трудно в модифицираната полутвърда Рапапорт-Василиадис (MRSV) среда, която се използва за наблюдение на зоонозна Salmonella spp. в Съюза.

(8)  Да се има предвид, че понастоящем не съществува изследване, което да е в състояние да разграничи отговора на инфекция със Salmonella Pullorum и Salmonella Gallinarum от ваксината за този серотип.

(9)  ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 1.“


6.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 90/50


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 4 април 2011 година

за изпълнение на Директива 97/78/ЕО на Съвета по отношение на претоварването на входния граничен инспекционен пункт на пратки с продукти, предназначени за внос в Съюза или за трети страни

(нотифицирано под номер C(2011) 2067)

(текст от значение за ЕИП)

(2011/215/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 97/78/ЕО на Съвета от 18 декември 1997 г. за определяне на принципите, които регулират организацията на ветеринарните проверки на продуктите, въведени в Общността от трети страни (1), и по-специално член 9, параграф 2 и член 11, параграф 4 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 97/78/ЕО предвижда извършването от държавите-членки на ветеринарни проверки на продукти от животински произход и на някои растителни продукти, въведени в Съюза от трети страни, в съответствие с директивата. Тя предвижда също така държавите-членки да гарантират, че пратките с продукти се въвеждат в Съюза през граничен инспекционен пункт.

(2)

В член 9 от Директива 97/78/ЕО се предвиждат процедурите, които трябва да бъдат извършени на входния граничен инспекционен пункт в случай на пратки, предназначени за внос в Съюза през друг граничен инспекционен пункт, които обаче са били претоварени на входния граничен инспекционен пункт в рамките на митническата територия на същото пристанище или летище в Съюза.

(3)

Член 11 от Директива 97/78/ЕО се отнася до пратки, идващи от трета страна, които се претоварват на граничния инспекционен пункт на пристигане в рамките на митническата територия на същото пристанище или летище в Съюза, които обаче са предназначени за друга трета страна — или през друг граничен инспекционен пункт на територията на Съюза, или директно за трета страна без въвеждане на друг граничен инспекционен пункт.

(4)

Освен това в членове 9 и 11 от Директива 97/78/ЕО се предвиждат определен брой дерогации от общите правила за ветеринарни проверки, извършвани на входния граничен инспекционен пункт. Обхватът на тези дерогации е различен, като те са свързани с крайното местоназначение на пратките и с продължителността на съхранение на пратките по време на претоварването на граничния инспекционен пункт на пристигане.

(5)

Тази продължителност се определя, като се посочват минимален и максимален период за такова съхранение, които следва да бъдат определени в съответствие с процедурата, посочена в Директива 97/78/ЕО.

(6)

В Решение 2000/25/ЕО на Комисията от 16 декември 1999 г. за установяване на подробни правила за прилагане на член 9 от Директива 97/78/ЕО на Съвета по отношение на прехвърлянето на продукти на граничните инспекционни ветеринарни пунктове, когато пратките са предназначени за евентуален внос в Европейската общност, и за изменение на Решение 93/14/ЕИО на Комисията (2) понастоящем се определят минималният и максималният период, които се прилагат в случаите, когато пратките са предназначени за внос в Съюза през друг граничен инспекционен пункт, намиращ се на същата територия или на територията на друга държава-членка.

(7)

Решение 2000/25/ЕО не е съвсем ясно, що се отнася до обхвата на правилата по отношение на пратки, които се претоварват от един самолет на друг или от един плавателен съд на друг в рамките на митническата територия на същото пристанище или летище с цел транзит за трета страна или без допълнителни спирания на територията на Съюза, или през територията на Съюза. Поради това е необходимо в настоящото решение да се определят правила, да се изяснят разпоредбите, които вече са установени в Решение 2000/25/ЕО, в това число правила за съответните минимални периоди.

(8)

С цел опазване на общественото здраве и здравето на животните, на официалния ветеринарен лекар на входния граничен инспекционен пункт следва да бъде предоставена необходимата информация в случай на пратки, попадащи в обхвата на членове 9 и 11 от Директива 97/78/ЕО. Поради това е целесъобразно да се определят правила относно информацията, която трябва да бъде предоставена от лицето, отговарящо за товара при пристигането на пратката на граничния инспекционен пункт.

(9)

Минималният период, предвиден в членове 9 и 11 от Директива 97/78/ЕО, след изтичането на който трябва да бъдат извършени ветеринарни проверки върху пратките, които се претоварват от един плавателен съд на друг в същото пристанище и които са предназначени за внос или транзит за трети страни, е седем дни.

(10)

Що се отнася до пратките, които се претоварват от един плавателен съд на друг в същото пристанище на граничния инспекционен пункт на пристигане и които са предназначени директно за трета страна без допълнителни спирания на територията на Съюза, рисковете за здравето на животните и общественото здраве са по-малки, тъй като контактът на пратките с територията на Съюза е ограничен. В такива случаи може да е целесъобразно да се удължи минималният период, посочен в членове 9 и 11 от Директива 97/78/ЕО.

(11)

Това удължаване следва да бъде предмет на подходящи гаранции от страна на държавата-членка, в която се намира граничният инспекционен пункт на пристигане. По-специално съответната държава-членка следва да гарантира, че такива пратки не могат да бъдат прехвърлени в друго пристанище на Съюза и че те се експедират директно за трета страна. В допълнение съответната държава-членка следва да предостави на Комисията и на другите държави-членки необходимата информация във връзка с посочените гаранции, в това число информация за системата за наблюдение, с която се гарантира, че се спазват периодите и договореностите за последващо транспортиране до определено местоназначение, така както е посочено в уведомлението за пратката.

(12)

Освен това е важно да се уточни, че пратките трябва да бъдат подложени на целия набор от ветеринарни проверки, определени в Директива 97/78/ЕО, след изтичането на максималните периоди, определени в настоящото решение.

(13)

В интерес на яснотата и съгласуваността на законодателството на Съюза е целесъобразно Решение 2000/25/ЕО да бъде отменено и заменено с настоящото решение.

(14)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Когато на граничен инспекционен пункт се представят пратки за последващо претоварване, лицето, отговарящо за товара, уведомява официалния ветеринарен лекар на граничния инспекционен пункт за следното:

а)

времето, предвидено за разтоварване на пратката;

б)

граничният инспекционен пункт по местоназначение в Съюза в случай на внос в Съюза или транзит през Съюза, или третата страна по местоназначение в случай на транзит директно за трета страна;

в)

точното местонахождение на пратката, в случай че тя няма да се товари директно на самолета или на плавателния съд за последващото местоназначение;

г)

времето, предвидено за товарене на пратката на самолета или на плавателния съд, отправящ се към последващото местоназначение.

Уведомяването се прави в момента на пристигане на пратката на граничния инспекционен пункт по начин, определен от компетентния орган.

Член 2

1.   Минималният период, предвиден в член 9, параграф 1, буква б), подточка i) от Директива 97/78/ЕО, е:

а)

12 часа за летище;

б)

седем дни за пристанище.

2.   Максималният период, предвиден в член 9, параграф 1, буква б), подточка i) от Директива 97/78/ЕО, е:

а)

48 часа за летище;

б)

20 дни за пристанище.

Член 3

1.   За целите на прилагането на член 11 от Директива 97/78/ЕО минималният период, предвиден в член 9, параграф 1, буква а) от посочената директива, е:

а)

12 часа за летище;

б)

седем дни за пристанище.

2.   За целите на прилагането на член 11, параграф 1 от Директива 97/78/ЕО и член 11, параграф 2, буква б), втора алинея от посочената директива държавите-членки могат да удължат минималния период, определен в параграф 1, буква б) от настоящия член, на 14 дни, при условие че:

а)

пратките идват от трета страна и са предназначени за друга трета страна без никакви допълнителни спирания на териториите, изброени в приложение I към Директива 97/78/ЕО;

б)

пратките се претоварват от един плавателен съд на друг на граничния инспекционен пункт в рамките на митническата територия на същото пристанище в Съюза;

в)

съответната държава-членка представи подробна обосновка пред Комисията и пред другите държави-членки в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, в която се уточнява, че са били взети всички необходими мерки, за да не могат такива пратки да бъдат прехвърлени в друго пристанище на Съюза вместо да бъдат претоварени директно за трета страна.

Посочените мерки включват система за наблюдение, с която се гарантира, че се спазват периодите и транспортирането до последващото местоназначение в съответствие с посоченото в уведомлението, предвидено в член 1.

Член 4

В случаите, когато максималният период, определен в член 2, параграф 2, е изтекъл, пратката се подлага на проверките за идентичност и на физическите проверки, предвидени в член 4 от Директива 97/78/ЕО, на входния граничен инспекционен пункт.

Член 5

Решение 2000/25/ЕО се отменя.

Член 6

Настоящото решение се прилага от 1 май 2011 г.

Член 7

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 4 април 2011 година.

За Комисията

John DALLI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 24, 30.1.1998 г., стр. 9.

(2)  ОВ L 9, 13.1.2000 г., стр. 27.


АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

6.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 90/53


РЕШЕНИЕ № 1/2011 НА СМЕСЕНИЯ КОМИТЕТ ПО СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, СЪЗДАДЕН СЪС СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВИЯТА СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ

от 31 март 2011 година

за изменение на приложение 3 към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти

(2011/216/ЕС)

СМЕСЕНИЯТ КОМИТЕТ ПО СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО,

като взе предвид Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти (1), наричано по-долу „споразумението“, и по-специално член 11 от него,

като има предвид, че:

(1)

Споразумението влезе в сила на 1 юни 2002 г.

(2)

Приложение 3 към споразумението предвижда отстъпки по отношение на сирената, по-специално за постепенното либерализиране на търговията със сирена за период от пет години след влизането в сила на споразумението.

(3)

Европейският съюз и Конфедерация Швейцария са съгласни в споразумението да се вмъкне ново приложение 12 относно закрилата на наименованията за произход и на географските указания на селскостопанските продукти и храните, което изисква съгласуване на спецификациите, по-специално при сирената.

(4)

Ето защо приложение 3 следва да се преразгледа, за да се вземат предвид както пълната либерализация на двустранната търговия със сирена, считано от 1 юни 2007 г., така и закрилата на географските означения, предвидена в ново приложение 12,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение 3 към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти и допълненията към него се заменят с текста в приложението към настоящото решение.

Член 2

Решението влиза в сила в деня след приемането му от Смесения комитет.

Съставено в Брюксел на 31 март 2011 година.

За Смесения комитет по селското стопанство

Ръководител на швейцарската делегация

Jacques CHAVAZ

Ръководител на делегацията на ЕС

Nicolas VERLET

Секретар на Комитета

Chantal MOSER


(1)  ОВ L 114, 30.4.2002 г., стр. 132.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ 3

1.

Двустранната търговия с всички продукти от позиция 0406 от Хармонизираната система е напълно либерализирана от 1 юни 2007 г., като се премахват всички тарифи и квоти.

2.

Европейският съюз няма да прилага възстановявания при износ на сирена за Швейцария. Швейцария няма да прилага субсидии при износ (1) на сирена за Европейския съюз.

3.

Всички продукти с код по КН 0406 с произход от Европейския съюз или от Швейцария и търгувани между тези две страни се освобождават от представянето на лицензия за внос.

4.

Европейският съюз и Швейцария гарантират, че ползите, които си предоставят взаимно, няма да бъдат намалявани чрез други мерки, засягащи вноса и износа.

5.

Ако развитието на цените и/или вноса доведе до смущения на пазара на която и да е от страните, при искане от която и да е от страните, при първа възможност се провеждат консултации в рамките на комитета, създаден с член 6 от споразумението, с цел намиране на подходящи решения. В тази връзка страните се съгласяват периодично да обменят информация относно цените и всякаква друга информация, имаща отношение към пазара на местните и вносните сирена.


(1)  Основните суми, върху които се основава премахването на субсидиите при износ, са изчислени по взаимно съгласие на страните въз основа на разликата в институционалните цени на млякото, които се очаква да се прилагат към момента на влизането в сила на споразумението, плюс допълнителна сума за преработеното на сирене мляко, изчислена въз основа на количеството мляко, необходимо за производството на въпросните сирена, минус (освен при сирена, за които се прилагат квоти) намалението на митото, прилагано от Общността.“