ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2011.086.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 86

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
1 април 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 310/2011 на Комисията от 28 март 2011 година за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества за алдикарб, бромопропилат, хлорфенвинфос, ендосулфан, EPTC, етион, фентион, фомесафен, метабензтиазурон, метидатион, симазин, тетрадифон и трифорин във или върху определени продукти ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 311/2011 на Комисията от 31 март 2011 година за замяна на приложение I към Регламент (ЕО) № 673/2005 на Съвета за установяване на допълнителни мита върху вноса на някои продукти с произход от Съединените американски щати

51

 

*

Регламент (ЕС) № 312/2011 на Комисията от 30 март 2011 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

53

 

*

Регламент (ЕС) № 313/2011 на Комисията от 30 март 2011 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

55

 

*

Регламент (ЕС) № 314/2011 на Комисията от 30 март 2011 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

57

 

*

Регламент (ЕС) № 315/2011 на Комисията от 30 март 2011 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

59

 

*

Регламент (ЕС) № 316/2011 на Комисията от 30 март 2011 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

61

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 317/2011 на Комисията от 31 март 2011 година за изменение за 147-и път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните

63

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 318/2011 на Комисията от 31 март 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

65

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 319/2011 на Комисията от 31 март 2011 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за 2010/11 пазарна година

67

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 320/2011 на Комисията от 31 март 2011 година относно определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 1 април 2011 година

69

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение 2011/203/ОВППС на Съвета от 31 март 2011 година за изменение на Решение 2010/445/ОВППС за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз за кризата в Грузия

72

 

 

2011/204/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 31 март 2011 година относно финансово участие на Съюза за спешните мерки за борба с инфлуенцата по птиците в Дания и Нидерландия през 2010 година (нотифицирано под номер C(2011) 1979)

73

 

 

НАСОКИ

 

 

2011/205/ЕС

 

*

Насоки на Европейската централна банка от 17 март 2011 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2007/2 относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2) (ЕЦБ/2011/2)

75

 

 

2011/206/ЕС

 

*

Насоки на Европейската централна банка от 18 март 2011 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2004/18 за възлагане на поръчка за евробанкноти (ЕЦБ/2011/3)

77

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) № 1004/2010 на Комисията от 8 ноември 2010 година за намаляване на някои риболовни квоти за 2010 г. поради свръхулов през предходната година (ОВ L 291, 9.11.2010 г.)

78

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

1.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 86/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 310/2011 НА КОМИСИЯТА

от 28 март 2011 година

за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества за алдикарб, бромопропилат, хлорфенвинфос, ендосулфан, EPTC, етион, фентион, фомесафен, метабензтиазурон, метидатион, симазин, тетрадифон и трифорин във или върху определени продукти

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 14, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

Максимално допустимите граници на остатъчни вещества (МДГОВ) за алдикарб, бромопропилат, хлорфенвинфос, ендосулфан, EPTC (етил дипропилтиокарбамат), етион, фентион, метидатион, симазин и трифорин са установени в приложение II и в част Б от приложение III към Регламент (ЕО) № 396/2005. Максимално допустимите граници на остатъчни вещества (МДГОВ) за фомесафен, метабензтиазурон и тетрадифон са установени в част А от приложение III към Регламент (ЕО) № 396/2005.

(2)

В Решение 2003/199/ЕО на Съвета (2) се предвижда невключването на алдикарб в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета (3), като на някои държави-членки бе разрешено да предоставят гратисен период, който изтича не по-късно от 31 декември 2007 г. В Регламент (ЕО) № 2076/2002 на Комисията (4) се предвижда невключването на бромопропилат, хлорфенвинфос, EPTC, етион, фомесафен, тетрадифон и трифорин, като на някои държави-членки бе разрешено да предоставят гратисен период, който изтича не по-късно от 31 декември 2007 г. В Решение 2005/864/ЕО на Комисията (5) се предвижда невключването на ендосулфан в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, като на някои държави-членки бе разрешено да предоставят гратисен период, който изтича не по-късно от 31 декември 2007 г. В Решение 2004/140/ЕО на Комисията (6) се предвижда невключването на фентион в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, като на някои държави-членки бе разрешено да предоставят гратисен период, който изтича не по-късно от 31 декември 2007 г. В Решение 2006/302/ЕО на Комисията (7) се предвижда невключването на метабензтиазурон в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, като на някои държави-членки бе разрешено да предоставят гратисен период, който изтича не по-късно от 31 декември 2009 г. В Решение 2004/129/ЕО на Комисията (8) се предвижда невключването на метидатион в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, като на някои държави-членки бе разрешено да предоставят гратисен период, който изтича не по-късно от 31 декември 2007 г. В Решение 2004/247/ЕО на Комисията (9) се предвижда невключването на симазин в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, като на някои държави-членки бе разрешено да предоставят гратисен период, който изтича не по-късно от 31 декември 2007 г.

(3)

Тъй като тези гратисни периоди са изтекли, е целесъобразно МДГОВ на тези вещества да бъдат намалени до съответното равнище на аналитично установяване (LOD). Тази мярка не следва да се прилага по отношение на МДГОВ, определени по Codex Alimentarius (CXL), основаващи се на употреба в трети държави, при условие че тези CXL са приемливи от гледна точка на безопасността на потребителите. Тя не следва да се прилага и в случаите, когато МДГОВ са специално определени като допустимост на вноса.

(4)

Комисията поиска от Европейския орган за безопасност на храните (наричан по-долу „органът“) да представи становище относно CXL, основаващи се на употреба в трети държави, по отношение на бромопропилат, метидатион и трифорин, като разгледа по-специално рисковете за потребителите и когато е целесъобразно, за животните. Органът изготви мотивирани становища относно тези вещества, изпрати ги на Комисията и на държавите-членки и ги направи обществено достъпни.

(5)

В становището си от 31 май 2010 г. (10) относно бромопропилат органът стигна до заключение, че съществуващите CXL за цитрусови плодове, ябълкови плодове и грозде не могат да се считат за приемливи от гледна точка на експозицията на потребителите. Поради това настоящите МДГОВ за въпросните култури следва да бъдат намалени до съответното равнище на аналитично установяване.

(6)

В становището си от 31 май 2010 г. (11) относно метидатион органът стигна до заключение, че данните, които са на разположение, не са в подкрепа на съществуващите МДГОВ за цитрусови плодове, череши, праскови, сливи, маслини, лук, домати, краставици, зеле, сушен грах, рапично семе, слънчогледово семе, царевица, чай, ябълкови плодове и ананаси. По отношение на ябълковите плодове и ананасите обаче органът предложи нови МДГОВ въз основа на наличните данни. По отношение на граха с шушулки и хмела органът стигна до заключение, че съществуващите МДГОВ са остарели и повече не са необходими за целите на международната търговия. Поради това настоящите МДГОВ за всички тези култури следва да бъдат съответно изменени.

(7)

В становището си от 31 май 2010 г. (12) относно трифорин органът стигна до заключение, че наличните данни не са в подкрепа на съществуващите МДГОВ за ябълкови плодове, костилкови плодове, касис, цариградско грозде, кратункови зеленчуци (с ядлива кора), ечемик, овес, ръж, пшеница и хмел. Поради това настоящите МДГОВ за въпросните култури следва да бъдат намалени до съответното равнище на аналитично установяване.

(8)

Комисията проведе консултации с референтните лаборатории на Европейския съюз за остатъци от пестициди по отношение на нуждата от адаптиране на някои равнища на аналитично установяване. По отношение на бромопропилат, EPTC, фентион, метабензтиазурон, симазин, тетрадифон и трифорин тези лаборатории стигнаха до заключение, че техническото развитие позволява определянето на по-ниски равнища на аналитично установяване за някои стоки. Освен това тези лаборатории препоръчаха да се увеличи равнището на аналитично установяване за алдикарб в дървесни ядки и луковични зеленчуци, за хлорфенвинфос в дървесни ядки, луковични зеленчуци, маслодайни семена и плодове, за ендосулфан в луковични зеленчуци, за етион в дървесни ядки, луковични зеленчуци, чай, кафе, билкови настойки и какао, хмел и подправки, за фентион в дървесни ядки и луковични зеленчуци, за фомесафен в дървесни ядки, луковични зеленчуци, маслодайни семена и плодове, чай, кафе, билкови настойки и какао, хмел и подправки, и за метидатион в луковични зеленчуци, маслодайни семена и плодове.

(9)

Въз основа на мотивираните становища на органа и на техническите съвети на тези лаборатории, и като се вземат под внимание факторите, свързани с разглеждания въпрос, целесъобразните изменения на МДГОВ отговарят на изискванията на член 14, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 396/2005.

(10)

Бяха проведени консултации с търговските партньори на Съюза относно новите МДГОВ в рамките на Световната търговска организация и техните становища бяха взети предвид.

(11)

Следва да се предвиди разумен срок преди прилагането на изменените МДГОВ, така че да се позволи на третите държави и на стопанските субекти в хранителната промишленост да се подготвят за спазването на новите изисквания, които ще бъдат резултат от изменението на МДГОВ.

(12)

Поради това приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 следва да бъдат съответно изменени.

(13)

С цел да се позволи нормално пускане на пазара, преработване и потребление на продуктите, в регламента се предвиждат преходни разпоредби за продуктите, които са законно произведени преди изменението на МДГОВ и за които моделът на органа за оценка на риска при еднократен и хроничен прием показва, че се поддържа високо равнище на защита на потребителите.

(14)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и нито Европейският парламент, нито Съветът възразиха срещу тях,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

По отношение на активните съставки и продукти, посочени в списъка по-долу, Регламент (ЕО) № 396/2005, във вида му преди изменението с настоящия регламент, продължава да се прилага по отношение на продуктите, които са законно произведени преди 21 октомври 2011 г.:

a)   алдикарб: зърнени култури;

б)   бромопропилат: желе от дюли, вино, стафиди, доматен сок, консервирани домати, фасул, билкови настойки (цветя);

в)   хлорфенвинфос: култивирани гъби;

г)   ендосулфан: консервирани домати, вино, стафиди, сок от круши, доматен сок, сок от грозде, билкови настойки (цветя, листа, корени);

д)   EPTC: люспи от картофи, пържени картофи, царевица, слънчогледови семена, бобови грахови зеленчуци;

е)   етион: сок от азарол (средиземноморска мушмула), сок от субтропичния плод Annona cherimоla, сок от гуава, леща, бамбукови кълнове, изсушени билки (градински чай, розмарин, мащерка, босилек, дафинов лист и тарагон);

ж)   фентион: маслиново масло;

з)   фомесафен: фасул и грах (със и без шушулките, варива), соеви зърна;

и)   метабензтиазурон: всички зеленчуци;

й)   метидатион: всички плодове и зеленчуци с изключение на цитрусови плодове; сушен грах, царевица, сорго, слънчогледови семена и рапични семена;

к)   симазин: всички плодове и зеленчуци, варива, маслодайни семена и плодове, зърнени култури;

л)   тетрадифон: вино, стафиди, варива;

м)   трифорин: всички плодове и зеленчуци с изключение на ябълкови плодове.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 21 октомври 2011 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 28 март 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 76, 22.3.2003 г., стр. 21.

(3)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 319, 23.11.2002 г., стр. 3.

(5)  ОВ L 317, 3.12.2005 г., стр. 25.

(6)  ОВ L 46, 17.2.2004 г., стр. 32.

(7)  ОВ L 112, 26.4.2006 г., стр. 15.

(8)  ОВ L 37, 10.2.2004 г., стр. 27.

(9)  ОВ L 78, 16.3.2004 г., стр. 50.

(10)  Европейски орган за безопасност на храните. Оценка от гледна точка на безопасността на потребителите на някои МДГОВ на ЕС, определени за бромопропилат. EFSA Journal 2010 г.; 8(6):1640. [26 стр.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1640.

(11)  Европейски орган за безопасност на храните. Оценка от гледна точка на безопасността на потребителите на МДГОВ на ЕС, определени за метидатион. EFSA Journal 2010 г.; 8(6):1639. [49 стр.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1639.

(12)  Европейски орган за безопасност на храните. Оценка на максимално допустимите граници на остатъчни вещества за трифорин, определени от Комисията за Codex Alimentarius. EFSA Journal 2010 г.; 8(6):1638. [22 стр.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1638.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 се изменят, както следва:

1.

В приложение II колоните за алдикарб, бромопропилат, хлорфенвинфос, ендосулфан, EPTC, етион, фентион, метидатион, симазин и трифорин се заменят със следното:

Остатъчни вещества от пестициди и максимално допустими граници на остатъчни вещества в mg/kg

Номер на код

Групи и примери за отделни продукти, за които се прилагат МДГОВ (1)

Алдикарб (сума от алдикарб, неговия сулфоксид и неговия сулфон, изразени като алдикарб)

Бромопропилат (F)

хлорфенвинфос (F)

Ендосулфан (сума от алфа- и бета- изомери и ендосулфан-сулфат, изразен като ендосулфан) (F)

Етион

Фентион (фентион и неговия оксиден аналог, техните сулфоксиди и сулфон, изразени като парент) (F)

Метидатион

Трифорин

0100000

1.

ПРЕСНИ ИЛИ ЗАМРАЗЕНИ ПЛОДОВЕ; ЯДКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

0110000

i)

Цитрусови плодове

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0110010

Грейпфрут (Шедок, тропически грейпфрут, тангело (без тангело от вид минеола), угли и други хибриди)

 

 

 

 

 

 

 

 

0110020

Портокали (Бергамот, горчив портокал, шиното и други хибриди)

 

 

 

 

 

 

 

 

0110030

Лимони (Цитрон, лимон)

 

 

 

 

 

 

 

 

0110040

Сладки лимони

 

 

 

 

 

 

 

 

0110050

Мандарини (Клементини, червена мандарина, тангело от вид минеола и други хибриди)

 

 

 

 

 

 

 

 

0110990

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

0120000

ii)

Дървесни ядки (с черупка или без)

0,05  (2)

0,02  (2)

0,05  (2)

0,1 (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

0,05 (2)

0,02  (2)

0120010

Бадеми

 

 

 

 

 

 

 

 

0120020

Бразилски орехи

 

 

 

 

 

 

 

 

0120030

Кашу

 

 

 

 

 

 

 

 

0120040

Кестени

 

 

 

 

 

 

 

 

0120050

Кокосови орехи

 

 

 

 

 

 

 

 

0120060

Лешници (Filbert (вид едър лешник))

 

 

 

 

 

 

 

 

0120070

Макадамия

 

 

 

 

 

 

 

 

0120080

Американски орех

 

 

 

 

 

 

 

 

0120090

Ядки от пинии

 

 

 

 

 

 

 

 

0120100

Шам фъстък

 

 

 

 

 

 

 

 

0120110

Орехи

 

 

 

 

 

 

 

 

0120990

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

0130000

iii)

Ябълкови плодове

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,03

0,01  (2)

0130010

Ябълки (Киселица)

 

 

 

 

 

 

 

 

0130020

Круши (Ориенталска круша)

 

 

 

 

 

 

 

 

0130030

Дюли

 

 

 

 

 

 

 

 

0130040

Мушмула

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0130050

Ериботрея

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0130990

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

0140000

iv)

Костилкови плодове

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0140010

Кайсии

 

 

 

 

 

 

 

 

0140020

Череши (Сладки череши, вишни)

 

 

 

 

 

 

 

 

0140030

Праскови (Нектарини и подобни хибриди)

 

 

 

 

 

 

 

 

0140040

Сливи (Трънкослива, джанка, мирабел, трънка)

 

 

 

 

 

 

 

 

0140990

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

0150000

v)

Ягодови и други малки плодове

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05  (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,01  (2)

0151000

a)

десертно и винено грозде

 

 

 

 

 

 

 

 

0151010

Десертно грозде

 

 

 

 

 

 

 

 

0151020

Винено грозде

 

 

 

 

 

 

 

 

0152000

б)

ягоди

 

 

 

 

 

 

 

 

0153000

в)

храстови

 

 

 

 

 

 

 

 

0153010

Къпини

 

 

 

 

 

 

 

 

0153020

Едри къпини (Кръстоски, кръстоска между къпина и малина, и диви къпини)

 

 

 

 

 

 

 

 

0153030

Малини (Японска малина, арктическа къпина (Rubus arcticuс), сладка малина (хибрид Rubus arcticus x idaeus))

 

 

 

 

 

 

 

 

0153990

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

0154000

г)

други малки ягодови плодове

 

 

 

 

 

 

 

 

0154010

Боровинки (Сини боровинки)

 

 

 

 

 

 

 

 

0154020

Червени боровинки (Червени боровинки от вида Vaccinium vitisidaea)

 

 

 

 

 

 

 

 

0154030

Касис (червен, черен и бял)

 

 

 

 

 

 

 

 

0154040

Цариградско грозде (Включително хибриди с други гроздови видове)

 

 

 

 

 

 

 

 

0154050

Шипки

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154060

Черници (Арбутус)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154070

Азарол (средиземноморска мушмула) (Киви от вида актинидия (Actinidia arguta))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154080

Плодове от бъз (Арониев храст планински ясен, азарол, зърнастец, глог, вид дребни безкостилкови плодове и други дървесни безкостилкови плодове)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154990

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

0160000

vi)

Смесени плодове

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0161000

а)

с ядлива кора

 

 

 

 

 

 

 

 

0161010

Фурми

 

 

 

 

 

 

 

 

0161020

Смокини

 

 

 

 

 

 

 

 

0161030

Трапезни маслини

 

 

 

 

 

 

 

 

0161040

Кумкват (Кумкват (с кръгла форма), кумкват (с овална форма), лаймкват (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

 

 

 

 

 

 

0161050

Карамбола (Билимби)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161060

Северноамериканска слива

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161070

Ямболан (явайска слива) (Ябълка от остров Ява (водна ябълка), померак, розова ябълка, бразилска череша, суринамска череша (grumichama Eugenia uniflora),)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161990

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

0162000

б)

с неядлива кора, дребни

 

 

 

 

 

 

 

 

0162010

Киви

 

 

 

 

 

 

 

 

0162020

Личи (Пуласан, рамбутан (мъхнато личи), мангостан)

 

 

 

 

 

 

 

 

0162030

Пасионфрут

 

 

 

 

 

 

 

 

0162040

Бодлива круша (плод на кактус)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162050

Вечнозелено дърво

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162060

Американски пасионфрут (Virginia kaki) (Черна, бяла, зелена сапота, канистел (жълта сапота) и сорт на сапота)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162990

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

0163000

в)

с неядлива кора, едри

 

 

 

 

 

 

 

 

0163010

Авокадо

 

 

 

 

 

 

 

 

0163020

Банани (Банан джудже, вид банан, ябълков банан)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163030

Манго

 

 

 

 

 

 

 

 

0163040

Папая

 

 

 

 

 

 

 

 

0163050

Нар

 

 

 

 

 

 

 

 

0163060

Вид субтропичен плод (Анона ябълка, захарна ябълка, и други средно високи растения от анониев род)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163070

Гуава (Червена питая или драконов плод (Hylocereus undatus))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163080

Ананас

 

 

 

 

 

 

 

 

0163090

Хлебно дърво (Джекфрут)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163100

Дурлан

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163110

Гуанабана

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163990

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

0200000

2.

ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПРЕСНИ ИЛИ ЗАМРАЗЕНИ

 

 

 

 

 

 

 

 

0210000

i)

Грудкови и кореноплодни

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,05 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0211000

a)

картофи

 

 

 

 

 

 

 

 

0212000

б)

грудкови и тропични кореноплодни

 

 

 

 

 

 

 

 

0212010

Маниока (Таро, едо (японско таро), таниа)

 

 

 

 

 

 

 

 

0212020

Сладки картофи

 

 

 

 

 

 

 

 

0212030

Сладки тропични картофи (Вид сладки картофи, мексикански сладък картоф)

 

 

 

 

 

 

 

 

0212040

Тропическо растение

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0212990

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

0213000

в)

други грудкови и кореноплодни, без захарно цвекло

 

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Червено цвекло

 

 

 

 

 

 

 

 

0213020

Моркови

 

 

 

 

 

 

 

 

0213030

Целина

 

 

 

 

 

 

 

 

0213040

Земна ябълка (гулия) (Корени от ангелика, корени от девесил, корени от тинтява,)

 

 

 

 

 

 

 

 

0213050

Йерусалимски артишок

 

 

 

 

 

 

 

 

0213060

Пащърнак

 

 

 

 

 

 

 

 

0213070

Корен от магданоз

 

 

 

 

 

 

 

 

0213080

Репички (Черна, японска, малка репичка и подобни сортове, земен бадем (чуфа) (Cyperus esculentus))

 

 

 

 

 

 

 

 

0213090

Европейски ядлив корен (Кокеш, испански овесен корен)

 

 

 

 

 

 

 

 

0213100

Шведско цвекло

 

 

 

 

 

 

 

 

0213110

Ряпа

 

 

 

 

 

 

 

 

0213990

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

0220000

ii)

Луковични

0,05  (2)

0,02  (2)

0,05  (2)

0,1  (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

0,05  (2)

0,02  (2)

0220010

Чесън

 

 

 

 

 

 

 

 

0220020

Лук (Сребърен лук)

 

 

 

 

 

 

 

 

0220030

Дребен лук

 

 

 

 

 

 

 

 

0220040

Пролетен лук (Уелски лук и подобни сортове)

 

 

 

 

 

 

 

 

0220990

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

0230000

iii)

Плодни зеленчуци

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,05  (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0231000

a)

семейство Solanacea

 

 

 

 

 

 

 

 

0231010

Домати (Чери домати, доматено дърво, физалис, лициuум (Lycium barbarum and L. chinense))

 

 

 

 

 

 

 

 

0231020

Чушки (Люти чушки)

 

 

 

 

 

 

 

 

0231030

Патладжан (Пепино)

 

 

 

 

 

 

 

 

0231040

Хибискус

 

 

 

 

 

 

 

 

0231990

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

0232000

б)

кратункови — с ядлива кора

 

 

 

 

 

 

 

 

0232010

Краставици

 

 

 

 

 

 

 

 

0232020

Корнишон

 

 

 

 

 

 

 

 

0232030

Тиквичка (Лятна тиква, тиквичка)

 

 

 

 

 

 

 

 

0232990

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

0233000

в)

кратункови — с неядлива кора

 

 

 

 

 

 

 

 

0233010

Пъпеш (Кивано)

 

 

 

 

 

 

 

 

0233020

Тиква (Зимна тиква)

 

 

 

 

 

 

 

 

0233030

Диня

 

 

 

 

 

 

 

 

0233990

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

0234000

г)

сладка царевица

 

 

 

 

 

 

 

 

0239000

д)

други плодни зеленчуци

 

 

 

 

 

 

 

 

0240000

iv)

Зеленчуци от рода на зелето

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0241000

а)

цветно зеле

 

 

 

 

 

 

 

 

0241010

Броколи (Калабрезе, китайски броколи, рапон)

 

 

 

 

 

 

 

 

0241020

Карфиол

 

 

 

 

 

 

 

 

0241990

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

0242000

б)

зелеви, на глави

 

 

 

 

 

 

 

 

0242010

Брюкселско зеле

 

 

 

 

 

 

 

 

0242020

Зеле (Заострено, червено, савойско (зимно къдраво зеле), бяло зеле)

 

 

 

 

 

 

 

 

0242990

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

0243000

в)

листни зелеви

 

 

 

 

 

 

 

 

0243010

Китайско зеле (Индийски (китайски) синап, пакчои, китайско плоско зеле (таи гоо чои), петсай)

 

 

 

 

 

 

 

 

0243020

Кел (Къдраво зеле, зелено зеле, португалски кейл, португалско зеле, фуражно зеле)

 

 

 

 

 

 

 

 

0243990

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

0244000

г)

алабаш

 

 

 

 

 

 

 

 

0250000

v)

Листни зеленчукови и пресни тревисти

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,05 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,01  (2)

0251000

a)

марули и други салатни растения, включително и Brassicacea

 

 

 

 

 

 

 

 

0251010

Люцерна (Италианска валерианела)

 

 

 

 

 

 

 

 

0251020

Маруля (Глависта маруля, лоло росо, айсбергова маруля, салатка)

 

 

 

 

 

 

 

 

0251030

Цикория (Дива цикория, червенолистна цикория, италианска цикория, къдрава цикория, захарна цикория)

 

 

 

 

 

 

 

 

0251040

Кресон

 

 

 

 

 

 

 

 

0251050

Земен кресон

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0251060

Аругула (Дива аругула)

 

 

 

 

 

 

 

 

0251070

Червен синап

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0251080

Листа и разсади от зелеви (Японска мизуна, листа от грах и репички, както и други семена на зелеви растения с крехки листа (култури , добивани до фаза 8 същински лист))

 

 

 

 

 

 

 

 

0251990

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

0252000

б)

спанак и подобни (листа)

 

 

 

 

 

 

 

 

0252010

Спанак (Новозеландски спанак, амарант)

 

 

 

 

 

 

 

 

0252020

Тученица (Зимна тученица (миньорска маруля), градинска тученица, обикновена тученица, киселец, гласуорт, вълмо (Salsola soda))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0252030

Листа от цвекло (Листа от червено цвекло)

 

 

 

 

 

 

 

 

0252990

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

0253000

в)

лозови листа (4)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0254000

г)

воден кресон

 

 

 

 

 

 

 

 

0255000

д)

цикория-витлуф

 

 

 

 

 

 

 

 

0256000

е)

билки

 

 

 

 

 

 

 

 

0256010

Кервел

 

 

 

 

 

 

 

 

0256020

Тревист лук

 

 

 

 

 

 

 

 

0256030

Листа от целина (Листа от копър, кориандър, копър, кимион, ловаж, пищялка, сладък чизел и други сложноцветни)

 

 

 

 

 

 

 

 

0256040

Магданоз

 

 

 

 

 

 

 

 

0256050

Градински чай (Зимен градински чай, летен градински чай)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256060

Розмарин

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256070

Мащерка (Майорана, риган)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256080

Босилек (Листа от маточина, мента)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256090

Дафинов лист

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256100

Тарагон (Исоп)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256990

Други (Ядивни цветя)

 

 

 

 

 

 

 

 

0260000

vi)

Бобови грахови (пресни)

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0260010

Фасул (с шушулките) (Зелен боб (френски, начупен боб), червен пълзящ боб, гладък боб, змийски боб)

 

 

 

 

 

 

 

 

0260020

Фасул (без шушулките) (Бакла, флажоле, тропически зелен боб, канавалия)

 

 

 

 

 

 

 

 

0260030

Грах (с шушулките) (Червенозърнест боб зелен (захарен боб))

 

 

 

 

 

 

 

 

0260040

Грах (без шушулките) (Градински, зелен грах, леблебия)

 

 

 

 

 

 

 

 

0260050

Леща

 

 

 

 

 

 

 

 

0260990

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

0270000

vii)

Стеблени (пресни)

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,05 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,01  (2)

0270010

Аспержи

 

 

 

 

 

 

 

 

0270020

Вид артишок

 

 

 

 

 

 

 

 

0270030

Целина

 

 

 

 

 

 

 

 

0270040

Копър

 

 

 

 

 

 

 

 

0270050

Артишок — овален

 

 

 

 

 

 

 

 

0270060

Праз

 

 

 

 

 

 

 

 

0270070

Ревен

 

 

 

 

 

 

 

 

0270080

Бамбукови кълнове

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0270090

Палмово зеле

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0270990

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

0280000

viii)

Гъби

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,01  (2)

0280010

Култивирани (Обикновени, стридени, ши-таке гъби)

 

 

 

 

 

 

 

 

0280020

Диворастящи (Пачи крак, трюфел, мръчкула, сеп)

 

 

 

 

 

 

 

 

0280990

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

0290000

ix)

Морски бурени

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0300000

3.

ВАРИВА, СУХИ

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0300010

Фасул (Бакла, флажоле, тропически зелен боб, канавалиа, полски боб, червенозърнест боб)

 

 

 

 

 

 

 

 

0300020

Леща

 

 

 

 

 

 

 

 

0300030

Грах (Леблебия, полски грах, тревист грах)

 

 

 

 

 

 

 

 

0300040

Вълчи боб

 

 

 

 

 

 

 

 

0300990

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

0400000

4.

МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

0401000

i)

Маслодайни семена

0,05 (2)

0,02  (2)

0,05  (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02  (2)

0401010

Ленено семе

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0401020

Фъстъци

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0401030

Маково семе

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0401040

Сусамово семе

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0401050

Слънчогледово семе

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0401060

Рапично семе (Птиче рапично семе, ряпа)

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0401070

Соеви зърна

 

 

 

0,5

 

 

0,05  (2)

 

0401080

Синапено семе

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0401090

Памуково семе

 

 

 

0,3

 

 

1

 

0401100

Тиквено семе (Други семена от семейство Тиквови)

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,02 (2)

 

0401110

Шафран

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401120

Пореч

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401130

Вид кръстоцветни

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401140

Конопено семе

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0401150

Бобъров боб

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401990

Други

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0402000

ii)

Маслодайни плодове

 

 

 

 

 

 

 

 

0402010

Маслини за производство на масло

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0402020

Кокосов орех (палмово масло)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402030

Палмов плод

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402040

Капок (растителен пух)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402990

Други

0,05 (2)

0,02  (2)

0,05  (2)

0,1 (2)

0,02  (2)

0,02 (2)

0,05  (2)

0,02  (2)

0500000

5.

ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ

 

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

 

0,01  (2)

0500010

Ечемик

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0500020

Елда (Амарант, киноа)

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0500030

Царевица

0,05

 

 

 

 

 

0,02  (2)

 

0500040

Просо (Китайско просо, африканско житно растение)

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0500050

Овес

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0500060

Ориз

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0500070

Ръж

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0500080

Сорго

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,2

 

0500090

Пшеница (Шпелта, тритикале)

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0500990

Други

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0600000

6.

ЧАЙ, КАФЕ, БИЛКОВИ НАСТОЙКИ И КАКАО

 

0,05  (2)

0,05 (2)

 

 

0,05  (2)

0,1  (2)

0,05  (2)

0610000

i)

Чай (изсушени листа и стъбла, ферментирали или различни от Camellia sinensis)

0,05 (2)

 

 

30

3

 

 

 

0620000

ii)

Кафе

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0630000

iii)

Билкови настойки (изсушени)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631000

а)

цветя

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631010

Лайка

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631020

Хибискус

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631030

Роза

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631040

Жасмин (Бъз (Sambucus nigra))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631050

Липа

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631990

Други

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632000

б)

листа

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632010

Ягодови листа

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632020

Листа от ройбос (Листа от гинко)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632030

Мате

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632990

Други

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633000

в)

корени

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633010

Корен от валериан

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633020

Корен от женшен

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633990

Други

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0639000

г)

други билкови настойки

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0640000

iv)

Какао (ферментирали зърна)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0650000

v)

Рожкови

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0700000

7.

ХМЕЛ (сушен), включително хмелни зърна и неконцентриран прах

0,05 (2)

0,05  (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0,1  (2)

0,05  (2)

0800000

8.

ПОДПРАВКИ

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810000

i)

Семена

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810010

Анасон

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810020

Черен кимион

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810030

Семе от целина

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810040

Семе от кориандър

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810050

Семе от кимион

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810060

Семе от копър

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810070

Семе от друг вид копър

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810080

Гръцко сено

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810090

Индийско орехче

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810990

Други

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820000

ii)

Дребни безкостилкови и обикновени плодове

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820010

Бахар

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820020

Анасонова чушка (японска чушка)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820030

Кимион

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820040

Кардамон

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820050

Хвойна

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820060

Чушка, черна и бяла (Дълга чушка, розова чушка)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820070

Ванилови шушулки

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820080

Тамаринд

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820990

Други

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0830000

iii)

Кора

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0830010

Канела (Касиа)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0830990

Други

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840000

iv)

Корени или коренища

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840010

Сладък корен

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840020

Джинджифил

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840030

Куркума

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840040

Хрян

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840990

Други

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850000

v)

Пъпки

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850010

Карамфил

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850020

Средиземноморски храст

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850990

Други

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0860000

vi)

Цветни близалца

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0860010

Жълт минзухар

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0860990

Други

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0870000

vii)

Арилус

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0870010

Сушена кора от индийско орехче

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0870990

Други

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900000

9.

ЗАХАРНИ РАСТЕНИЯ

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900010

Захарно цвекло (корени)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900020

Захарна тръстика

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900030

Корени от цикория

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900990

Други

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1000000

10.

ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД — СУХОЗЕМНИ ЖИВОТНИ

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

 

0,01  (2)

 

0,02  (2)

0,01  (2)

1010000

i)

Месо, месни заготовки, карантия, кръв, животински мазнини охладени или замразени, осолени, потопени в саламура, сушени, пушени или обработени с обикновено или царевично брашно други обработени продукти като наденички и хранителни продукти на основата на тези

 

 

 

0,05 (2)

 

0,05 (2)

 

 

1011000

а)

свине

 

 

 

 

 

 

 

 

1011010

Месо

 

 

 

 

 

 

 

 

1011020

Месо без мазнини и тлъстини

 

 

 

 

 

 

 

 

1011030

Черен дроб

 

 

 

 

 

 

 

 

1011040

Бъбрек

 

 

 

 

 

 

 

 

1011050

Карантия, годна за консумация

 

 

 

 

 

 

 

 

1011990

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

1012000

б)

животни от рода на едрия рогат добитък

 

 

 

 

 

 

 

 

1012010

Месо

 

 

 

 

 

 

 

 

1012020

Мазнини

 

 

 

 

 

 

 

 

1012030

Черен дроб

 

 

 

 

 

 

 

 

1012040

Бъбрек

 

 

 

 

 

 

 

 

1012050

Карантия, годна за консумация

 

 

 

 

 

 

 

 

1012990

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

1013000

в)

овце

 

 

 

 

 

 

 

 

1013010

Месо

 

 

 

 

 

 

 

 

1013020

Мазнини

 

 

 

 

 

 

 

 

1013030

Черен дроб

 

 

 

 

 

 

 

 

1013040

Бъбрек

 

 

 

 

 

 

 

 

1013050

Карантия, годна за консумация

 

 

 

 

 

 

 

 

1013990

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

1014000

г)

кози

 

 

 

 

 

 

 

 

1014010

Месо

 

 

 

 

 

 

 

 

1014020

Мазнини

 

 

 

 

 

 

 

 

1014030

Черен дроб

 

 

 

 

 

 

 

 

1014040

Бъбрек

 

 

 

 

 

 

 

 

1014050

Карантия, годна за консумация

 

 

 

 

 

 

 

 

1014990

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

1015000

д)

коне, магареа, катъри или мулета

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015010

Месо

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015020

Мазнини

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015030

Черен дроб

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015040

Бъбрек

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015050

Карантия, годна за консумация

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015990

Други

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1016000

е)

Домашни птици — кокошки, гъски, патици, пуйки и токачки — щрауси, гълъби

 

 

 

 

 

 

 

 

1016010

Месо

 

 

 

 

 

 

 

 

1016020

Мазнини

 

 

 

 

 

 

 

 

1016030

Черен дроб

 

 

 

 

 

 

 

 

1016040

Бъбрек

 

 

 

 

 

 

 

 

1016050

Карантия, годна за консумация

 

 

 

 

 

 

 

 

1016990

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

1017000

ж)

други животни, отглеждани във ферми (Заек, кенгуру)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017010

Месо

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017020

Мазнини

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017030

Черен дроб

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017040

Бъбрек

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017050

Карантия, годна за консумация

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017990

Други

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1020000

ii)

Мляко и сметана, неконцентрирани, несъдържащи добавена захар или подсладители, масло и други извлечени от млякото мазнини, сирене и извара

 

 

 

0,05 (2)

 

0,01 (2)

 

 

1020010

Говеда

 

 

 

 

 

 

 

 

1020020

Овце

 

 

 

 

 

 

 

 

1020030

Кози

 

 

 

 

 

 

 

 

1020040

Коне

 

 

 

 

 

 

 

 

1020990

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

1030000

iii)

Птичи яйца, прясно консервирани или обработени яйца с черупки и пресни жълтъци, изсушени, обработени на пара или сварени във вода, замразени или консервирани по друг начин, съдържащи или не захар или други подсладители

 

 

 

0,05 (2)

 

0,01 (2)

 

 

1030010

Кокошки

 

 

 

 

 

 

 

 

1030020

Патици

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1030030

Гъски

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1030040

Пъдпъдъци

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1030990

Други

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1040000

iv)

Мед (Пчелно млечице, цветен прашец)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)