ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2011.080.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 80

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
26 март 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2011/186/Евратом

 

*

Решение на Съвета от 14 юни 2010 година за одобряване на сключването от Европейската комисия, от името на Европейската общност за атомна енергия, на Временно споразумение относно търговията и свързаните с търговията въпроси между Европейската общност, Европейската общност за въглища и стомана и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Туркменистан, от друга страна, и на размяната на писма за изменение на временното споразумение по отношение на автентичните текстове

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 296/2011 на Съвета от 25 март 2011 година за изменение на Регламент (ЕС) № 204/2011 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

2

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 297/2011 на Комисията от 25 март 2011 година за налагане на специални условия, регулиращи вноса на фуражи и храни с произход или изпратени от Япония, след аварията в ядрената централа Фукушима ( 1 )

5

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 298/2011 на Комисията от 25 март 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

9

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 299/2011 на Комисията от 25 март 2011 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за 2010/11 пазарна година

11

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 300/2011 на Комисията от 25 март 2011 година относно продажните цени на зърнени култури за деветите индивидуални покани за търг в рамките на тръжните процедури, открити с Регламент (ЕС) № 1017/2010

13

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2011/187/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 24 март 2011 година за изменение на Решение 2010/221/ЕС във връзка с одобряването на национални мерки за предотвратяване на разпространението на ostreid herpesvirus 1 μνаr (OsHV-1 μνаr) в някои части на Ирландия и Обединеното кралство (нотифицирано под номер C(2011) 1825)  ( 1 )

15

 

 

IV   Актове, приети преди 1 декември 2009 г. по силата на Договора за ЕО, Договора за ЕС и Договора за Евратом

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

 

2011/188/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 27 юли 2009 година относно сключването на Временно споразумение относно търговията и свързаните с нея въпроси между Европейската общност, Европейската общност за въглища и стомана и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Туркменистан, от друга страна

19

Временно споразумение за търговия и свързаните с търговията въпроси между Европейската общност, Европейската общност за въглища и стомана и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Туркменистан, от друга страна

21

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

26.3.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 80/1


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 14 юни 2010 година

за одобряване на сключването от Европейската комисия, от името на Европейската общност за атомна енергия, на Временно споразумение относно търговията и свързаните с търговията въпроси между Европейската общност, Европейската общност за въглища и стомана и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Туркменистан, от друга страна, и на размяната на писма за изменение на временното споразумение по отношение на автентичните текстове

(2011/186/Евратом)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 101, втора алинея от него,

като взе предвид препоръката на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

До влизането в сила на Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Туркменистан, от друга страна, подписано в Брюксел на 25 май 1998 г., е необходимо да бъде одобрено Временното споразумение относно търговията и свързаните с търговията въпроси между Европейската общност, Европейската общност за въглища и стомана и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Туркменистан, от друга страна (1), подписано в Брюксел на 10 ноември 1999 г. (наричано по-долу „временното споразумение“).

(2)

С цел да се вземат предвид новите официални езици на Съюза, въведени след подписването на временното споразумение, член 31 от временното споразумение следва да бъде изменен с размяна на писма между Европейската общност и Туркменистан за изменение на Временното споразумение относно търговията и свързаните с търговията въпроси между Европейската общност, Европейската общност за въглища и стомана и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Туркменистан, от друга страна, по отношение на автентичните текстове (2) (наричана по-долу „размяната на писма“).

(3)

Следва да бъде одобрено сключването от Европейската комисия, от името на Европейската общност за атомна енергия, на временното споразумение, приложенията, протокола и декларациите към него, както и размяната на писма,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член единствен

Одобрява се сключването от Европейската комисия, от името на Европейската общност за атомна енергия, на Временно споразумение относно търговията и свързаните с търговията въпроси между Европейската общност, Европейската общност за въглища и стомана и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Туркменистан, от друга страна, заедно с приложенията, протокола и декларациите към него, както и на размяната на писма между Европейската общност и Туркменистан за изменение на Временното споразумение относно търговията и свързаните с търговията въпроси между Европейската общност, Европейската общност за въглища и стомана и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Туркменистан, от друга страна, по отношение на автентичните текстове.

Съставено в Люксембург на 14 юни 2010 година.

За Съвета

Председател

C. ASHTON


(1)  Вж. стр. 21 от настоящия брой на Официален вестник.

(2)  Вж. стр. 40 от настоящия брой на Официален вестник.


РЕГЛАМЕНТИ

26.3.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 80/2


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 296/2011 НА СЪВЕТА

от 25 март 2011 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 204/2011 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215 от него,

като взе предвид Решение 2011/178/ОВППС на Съвета от 23 март 2011 г. за изменение на Решение 2011/137/ОВППС относно допълнителни ограничителни мерки с оглед на положението в Либия (1),

като взе предвид съвместното предложение на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

В Решение 2011/178/ОВППС се предвиждат, inter alia, допълнителни ограничителни мерки във връзка с Либия, включително забрана на полетите в либийското въздушно пространство, забрана за либийски самолети във въздушното пространство на Съюза и допълнителни разпоредби във връзка с мерките, въведени с Решение 2011/137/ОВППС на Съвета от 28 февруари 2011 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия (2), включително разпоредба за гарантиране, че тези мерки не засягат хуманитарните операции в Либия.

(2)

Някои от тези мерки попадат в обхвата на Договора за функционирането на Европейския съюз и поради това за изпълнението им са необходими законодателни мерки на равнище на Съюза, по-специално с оглед на гарантирането на еднакво прилагане от страна на икономическите оператори във всички държави-членки.

(3)

Регламент (ЕС) № 204/2011 на Съвета (3) следва да бъде съответно изменен.

(4)

За да се гарантира, че мерките, предвидени в настоящия регламент, са ефективни, настоящият регламент трябва да влезе в сила в деня на публикуването му,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 204/2011 се изменя, както следва:

1.

Член 3 се заменя със следното:

„Член 3

1.   Забраняват се:

а)

предоставянето, пряко или непряко, на техническа помощ по отношение на стоките и технологиите, посочени в Общия списък на оръжията на Европейския съюз (Общ списък на оръжията) (4), или по отношение на снабдяването, производството, поддръжката и използването на стоките, включени в този списък, на лица, образувания или органи в Либия или за използване в Либия;

б)

предоставянето, пряко или непряко, на техническа помощ или брокерски услуги по отношение на посоченото в приложение I оборудване, което може да бъде използвано за вътрешни репресии, на лица, образувания или органи в Либия или за използване в Либия;

в)

предоставянето, пряко или непряко, на финансиране или финансова помощ, свързани със стоките и технологиите, изброени в Общия списък на оръжията или в приложение I, включително в частност на безвъзмездни средства, заеми и експортно кредитно застраховане, за продажба, доставка, прехвърляне или износ на такива изделия или за предоставяне на съответна техническа помощ на лица, образувания или органи в Либия или за използване в Либия;

г)

предоставянето, пряко или непряко, на техническа помощ, финансиране или финансова помощ, брокерски услуги или транспортни услуги във връзка с предоставянето на наемен военен персонал в Либия или за използване в Либия;

д)

съзнателното и преднамерено участие в дейности, чиято цел или резултат е заобикаляне на забраните, посочени в букви а)—г).

2.   Чрез дерогация от параграф 1 посочените в него забрани не се прилагат за предоставянето на техническа помощ, финансиране и финансова помощ във връзка с несмъртоносно военно оборудване, предназначено единствено за акции с хуманитарна или защитна цел, или за други продажби или доставки на оръжия и свързани с тях материали, одобрени предварително от Комитета по санкциите.

3.   Чрез дерогация от параграф 1 компетентните органи в държавите-членки, посочени в приложение IV, могат да разрешат предоставянето на техническа помощ, финансиране или финансова помощ във връзка с оборудване, което би могло да се използва за вътрешни репресии, при условията, които държавите-членки сметнат за необходими, ако определят, че това оборудване е предназначено само за хуманитарно или защитно използване.

4.   Чрез дерогация от параграф 1 компетентните органи в държавите-членки, посочени в приложение IV, могат да разрешат предоставянето на лица, образувания или органи в Либия на техническа помощ, финансиране и финансова помощ във връзка със стоките и технологиите, изброени в Общия списък на оръжията, или във връзка с оборудване, което би могло да се използва за вътрешни репресии, когато компетентният орган счита, че такова разрешение е необходимо с цел защита на гражданското население или на зони, където живее гражданско население в Либия, които са под заплаха да бъдат нападнати, при условие че, в случай на предоставяне на помощ във връзка със стоките и технологиите, изброени в Общия списък на оръжията, съответната държава-членка е уведомила предварително генералния секретар на ООН.

5.   Параграф 1 не се прилага за защитно облекло, включително бронежилетки и каски, временно изнесени за Либия от персонала на Организацията на Обединените нации, от персонала на Съюза или на неговите държави-членки, от представители на медиите, както и от хуманитарни работници и работници в областта на развитието, които ги използват само за своя персонал.

2.

Вмъкват се следните членове:

„Член 4a

1.   Забранява се за самолети или въздушни превозвачи, регистрирани в Либия, или собственост, или експлоатирани от граждани на Либия или образувания от Либия:

а)

да прелитат над територията на Съюза;

б)

да извършват спирания на територията на Съюза с каквато и да е цел; или

в)

да извършват въздухоплавателни услуги от или към Съюза,

с изключение на случаите, при които конкретни полети са предварително одобрени от страна на Комитета по санкциите или в случай на аварийно кацане.

2.   Забранява се съзнателното или умишленото участие в дейности, чиято цел или резултат е заобикалянето на забраната, посочена в параграф 1.

Член 4б

1.   Забранява се за самолети или въздушни превозвачи в Съюза, които са собственост или експлоатирани от граждани на Съюза или от образувания, създадени или учредени съгласно законодателството на държава-членка, да:

а)

прелитат над територията на Либия;

б)

извършват спирания на територията на Либия с каквато и да е цел; или

в)

извършват въздухоплавателни услуги от или към Либия.

2.   Параграф 1 не се прилага за:

i)

полети, извъшрвани само с хуманитарна цел, като тези за снабдяване или улесняване на снабдяването с помощи, включително медицински доставки, храни, осигуряване на хуманитарни работници и свързаното с това подпомагане;

ii)

полети за евакуиране от Либия;

iii)

полети, разрешени съгласно параграф 4 или 8 от Резолюция 1973 (2011) на Съвета за сигурност на ООН; или

iv)

полети, които държавите-членки, като действат съгласно разрешението, дадено в параграф 8 от Резолюция 1973 (2011), смятат за необходими и от полза за народа на Либия.

3.   Забранява се съзнателното или умишленото участие в дейности, чиято цел или резултат е заобикалянето на забраната, посочена в параграф 1.“

3.

В член 6 параграфи 1 и 2 се заменят със следното:

„1.   Приложение II включва физическите или юридическите лица, образуванията и органите, посочени от Съвета за сигурност на ООН или от Комитета по санкциите в съответствие с параграф 22 от Резолюция 1970 (2011) на ССООН или с параграф 19, 22 или 23 от Резолюция 1973 (2011) на ССООН.

2.   Приложение III се състои от физически или юридически лица, образувания и органи, които не попадат в обхвата на приложение II и които в съответствие с член 6, параграф 1, буква б) от Решение 2011/137/ОВППС са били определени от Съвета като лица и образувания, участващи или съучастващи в нареждането, контролирането или направляването по някакъв друг начин на извършването на тежки нарушения на правата на човека спрямо лица в Либия, включително чрез участие или съучастие в планирането, командването, нареждането или провеждането на атаки в нарушение на международното право, включително въздушни бомбардировки, спрямо гражданското население и гражданските инфраструктури, или в качеството си на лица, образувания или органи, които са либийски власти, или като лица, образувания или органи, които са нарушили или са спомогнали за нарушаването на разпоредбите на резолюции 1970 (2011) или 1973 (2011) на ССООН или на тези на настоящия регламент, или като лица, образувания или органи, действащи в полза или от името на горепосочените, или под тяхно ръководство, или от образувания или органи, притежавани или контролирани от тях, или от лицата и образуванията, посочени в приложение II.“

4.

Вмъква се следният член:

„Член 6a

По отношение на лица, образувания и органи, които не са посочени в приложение II или III, в които лице, образувание или орган, посочен в тези приложения, има дял, задължението за замразяване на финансови средства и икономически ресурси на посоченото лице, образувание или орган не пречи на това тези непосочени лица, образувания или органи да продължат да провеждат законно стопанската си дейност, доколкото това не включва предоставянето на финансови средства или икономически ресурси на посоченото лице, образувание или орган.“

5.

Вмъква се следният член:

„Член 8a

Чрез дерогация от член 5 компетентните органи в държавите-членки, посочени в приложение IV, могат да разрешат освобождаването на някои замразени финансови средства или икономически ресурси, принадлежащи на лицата, образуванията или органите, посочени в приложение III, или предоставянето на някои финансови средства или икономически ресурси на лицата, образуванията или органите, посочени в приложение III, при условия, които считат за целесъобразни, когато сметнат, че това е необходимо за хуманитарни цели, като доставяне или улесняване на доставянето на помощ, включително медицински доставки, храни, снабдяване с електроенергия, хуманитарни работници и свързаното с това подпомагане, или евакуиране от Либия. Заинтересованите държави-членки информират другите държави-членки и Комисията за разрешенията, предоставени съгласно настоящия член.“

6.

Член 12 се заменя със следното:

„Член 12

Не се удовлетворяват искове, включително за обезщетения, нито други подобни искове, като искове за компенсации или искове по гаранции във връзка с договор или транзакция, чието изпълнение е засегнато пряко или непряко, изцяло или частично вследствие на мерките, предприети в съответствие с Резолюция 1970 (2011) или Резолюция 1973 (2011) на Съвета за сигурност на ООН, включително мерки на Съюза или на държава-членка в съответствие с изпълнението на съответните решения на Съвета за сигурност на ООН, изисквани от тях или във връзка с тях, или мерки, обхванати от настоящия регламент, на либийските власти или на лица, образувания или органи, които предявяват искове от името на либийските власти или в тяхна полза.

Не се поражда отговорност за физически или юридически лица, образувания или органи във връзка с добросъвестно извършените от тях действия в изпълнение на задълженията, установени в настоящия регламент.“

7.

В член 13, параграф 1, буква а) препращането към член 4 се заменя с препращане към член 5.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 25 март 2011 година.

За Съвета

Председател

MARTONYI J.


(1)  ОВ L 78, 24.3.2011 г., стр. 24.

(2)  ОВ L 58, 3.3.2011 г., стр. 53.

(3)  ОВ L 58, 3.3.2011 г., стр. 1.

(4)  ОВ C 69, 18.3.2010 г., стр. 19.“


26.3.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 80/5


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 297/2011 НА КОМИСИЯТА

от 25 март 2011 година

за налагане на специални условия, регулиращи вноса на фуражи и храни с произход или изпратени от Япония, след аварията в ядрената централа „Фукушима“

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (1), и по-специално член 53, параграф 1, буква б), подточка ii) от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 53 от Регламент (ЕО) № 178/2002 се предвижда възможността за приемане от страна на Съюза на подходящи спешни мерки за храни и фуражи, които са внесени от трета страна, с цел защита на общественото здраве, здравето на животните или околната среда, когато рискът не може да бъде задоволително овладян чрез предприетите поотделно от държавите-членки мерки.

(2)

След аварията в ядрената централа „Фукушима“ от 11 март 2011 г. Комисията бе уведомена, че нивата на радионуклиди в някои хранителни продукти с произход от Япония, като мляко и спанак, са надвишили приложимите в Япония нива, при които се предприемат действия по отношение на храните. Това замърсяване може да представлява заплаха за общественото здраве и здравето на животните в Съюза и поради това е целесъобразно като предпазна мярка спешно да бъдат предприети мерки на равнището на Съюза, за да се гарантира безопасността на фуражите и храните, в това число риба и рибни продукти, с произход или изпратени от Япония. Тъй като аварията все още не е отстранена, на този етап е целесъобразно по отношение на фуражи и храни с произход от засегнатите префектури и определената буферна зона да се прилага изискваното тестване преди износ, а по отношение на внасяни фуражи и храни с произход от цялата територия на Япония да се предприеме тестване на случаен принцип.

(3)

Максималните нива са определени с Регламент (Евратом) № 3954/87 на Съвета от 22 декември 1987 г. за установяване на максимално допустимите нива на радиоактивно замърсяване на храните и фуражите след ядрена авария или друг случай на радиологично замърсяване (2), Регламент (Евратом) № 944/89 на Комисията от 12 април 1989 г. за установяване на максимално допустимите нива на радиоактивно замърсяване на храни с второстепенно значение след ядрена авария или друг случай на радиологично замърсяване (3) и Регламент (Евратом) № 770/90 на Комисията от 29 март 1990 г. за определяне на максимално допустимите нива на радиоактивно замърсяване на фуражите вследствие на ядрен инцидент или друг вид радиационна авария (4).

(4)

Тези максимални нива могат да станат приложими, след като Комисията получи — в съответствие с Решение 87/600/Евратом на Съвета от 14 декември 1987 г. относно договорености на Общността за ранен обмен на информация в случай на радиационна опасност (5) или съгласно Конвенцията на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) от 26 септември 1986 г. за оперативно уведомяване при ядрена авария — информация за ядрена авария, потвърждаваща, че е вероятно да бъдат достигнати или че са достигнати максимално допустимите нива на радиоактивно замърсяване на храни и фуражи. Междувременно е целесъобразно тези вече установени максимални нива да се използват като референтни стойности, за да се прецени доколко е допустимо пускането на пазара на фуражи и храни.

(5)

Японските органи информираха службите на Комисията, че изнасяните от Япония хранителни продукти от засегнатия регион се подлагат на съответно тестване.

(6)

Целесъобразно е, в допълнение към провежданото от японските органи тестване, за този внос да се предвидят проверки на случаен принцип.

(7)

Целесъобразно е държавите-членки да информират Комисията за всички резултати от анализи чрез Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF) и чрез Системата на Европейския съюз за обмен на спешна радиологична информация (ECURIE). Мерките ще бъдат преразглеждани въз основа на тези резултати от анализи.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложно поле

Настоящият регламент се прилага за храни и фуражи по смисъла на член 1, параграф 2 от Регламент № 3954/87, с произход или изпратени от Япония, с изключение на продуктите, които са напуснали Япония преди 28 март 2011 г., и на продуктите, които са събрани и/или преработени преди 11 март 2011 г.

Член 2

Удостоверение

1.   Всички пратки от продуктите, посочени в член 1, са предмет на установените в настоящия регламент условия.

2.   Пратки от продуктите, посочени в член 1, които са извън приложното поле на Директива 97/78/ЕО на Съвета от 18 декември 1997 г. за определяне на принципите, които регулират организацията на ветеринарните проверки на продуктите, въведени в Общността от трети страни (6), се въвеждат на територията на ЕС през определен граничен пункт (наричан по-долу „DPE)“ по смисъла на член 3, буква б) от Регламент (ЕО) № 669/2009 на Комисията от 24 юли 2009 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на засиления официален контрол върху вноса на някои фуражи и храни от неживотински произход и за изменение на Решение 2006/504/ЕО (7).

3.   Всяка пратка от продуктите, посочени в член 1, се придружава от декларация, удостоверяваща, че:

продуктът е събран и/или преработен преди 11 март 2011 г., или

продуктът е с произход от префектура, различна от Фукушима, Гунма, Ибараки, Точиги, Мияги, Ямагата, Нийгата, Нагано, Яманаши, Сайтама, Токио и Чиба, или

в случай че продуктът е с произход от префектурите Фукушима, Гунма, Ибараки, Точиги, Мияги, Ямагата, Нийгата, Нагано, Яманаши, Сайтама, Токио и Чиба, продуктът не сдържа радионуклидите йод-131, цезий-134 и цезий-137 на нива, които надвишават максималните нива, предвидени в Регламент (Евратом) № 3954/87 на Съвета от 22 декември 1987 г., Регламент (Евратом) № 944/89 на Комисията от 12 април 1989 г. и Регламент (Евратом) № 770/90 на Комисията от 29 март 1990 г.

4.   Образецът на декларацията, посочена в параграф 3, е определен в приложението. Декларацията се подписва от упълномощен представител на японските компетентни органи и, в случай на продукти, попадащи в обхвата на параграф 3, трето тире, се придружава от аналитичен доклад.

Член 3

Идентификация

Всяка пратка от продуктите, посочени в член 1, се идентифицира посредством код, който се вписва в декларацията, в аналитичния доклад, съдържащ резултатите от пробите и анализа, във ветеринарно-санитарния сертификат и във всички търговски документи, които придружават пратката.

Член 4

Предварително уведомяване

Стопанските субекти в областта на фуражите и храните или техните представители предварително уведомяват компетентните органи на граничния инспекционен ветеринарен пункт (наричан по-долу „ГИВП“) или на DPE за пристигането на всяка една пратка от продуктите, посочени в член 1, най-малко два работни дни преди нейното физическо пристигане.

Член 5

Официален контрол

1.   Компетентните органи на ГИВП или DPE осъществяват документна проверка и проверка за идентичност на всички пратки от продуктите, посочени в параграф 1, както и физическа проверка, в това число лабораторен анализ, за наличието на йод-131, цезий-134 и цезий-137 на най-малко 10 % от такива пратки от продуктите, посочени в член 2, параграф 3, трето тире, и на най-малко 20 % от такива пратки от продуктите, посочени в член 2, параграф 3, второ тире.

2.   Пратките остават под официален контрол за максимум 5 работни дни в очакване на резултатите от лабораторния анализ.

3.   За допускане за свободно обращение на пратките е необходимо стопанският субект в областта на фуражите и храните или неговият представител да представи на митническите органи посочената в приложението декларация, надлежно заверена от компетентния орган на ГИВП или DPE, с което се доказва, че официалният контрол, посочен в параграф 1, е осъществен и че резултатите от физическата проверка, когато такава е била направена, са благоприятни.

Член 6

Разходи

Всички разходи, произтичащи от официалния контрол, посочен в член 5, параграфи 1 и 2, и от мерки, предприети вследствие на несъответствие, са за сметка на стопанския субект в областта на фуражите и храните.

Член 7

Продукти, за които е установено несъответствие

Съгласно член 6 от Регламент (Евратом) № 3954/87 храните или фуражите, които не съответстват на максимално допустимите нива, посочени в приложението към Регламент (Евратом) № 3954/87, Регламент (Евратом) № 944/89 и Регламент (Евратом) № 770/90, не се пускат на пазара, а се унищожават по безопасен начин или се връщат в държавата по произход.

Член 8

Доклади

Държавите-членки информират редовно Комисията за всички получени резултати от анализи чрез Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF) и чрез Системата на Европейския съюз за обмен на спешна радиологична информация (ECURIE).

Член 9

Влизане в сила и срок на прилагане

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от датата на влизане в сила до 30 юни 2011 г. Регламентът ще се преразглежда всеки месец въз основа на получените резултати от анализите.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 25 март 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 371, 30.12.1987 г., стр. 11.

(3)  ОВ L 101, 13.4.1989 г., стр. 17.

(4)  ОВ L 83, 30.3.1990 г., стр. 78.

(5)  ОВ L 371, 30.12.1987 г., стр. 76.

(6)  ОВ L 24, 30.1.1998 г., стр. 9.

(7)  ОВ L 194, 25.7.2009 г., стр. 11.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Image


26.3.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 80/9


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 298/2011 НА КОМИСИЯТА

от 25 март 2011 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 26 март 2011 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 25 март 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

ET

73,9

IL

82,8

JO

71,2

MA

57,2

TN

115,9

TR

81,4

ZZ

80,4

0707 00 05

EG

170,1

TR

144,5

ZZ

157,3

0709 90 70

MA

33,7

TR

129,5

ZA

49,8

ZZ

71,0

0805 10 20

EG

52,6

IL

77,9

MA

53,5

TN

58,7

TR

74,0

ZZ

63,3

0805 50 10

EG

66,4

TR

51,7

ZZ

59,1

0808 10 80

AR

86,0

BR

79,5

CA

106,9

CL

89,4

CN

89,7

MK

47,7

US

140,9

UY

64,5

ZA

94,2

ZZ

88,8

0808 20 50

AR

92,9

CL

82,7

CN

55,6

US

79,9

ZA

92,6

ZZ

80,7


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


26.3.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 80/11


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 299/2011 НА КОМИСИЯТА

от 25 март 2011 година

относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за 2010/11 пазарна година

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 951/2006 на Комисията от 30 юни 2006 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на обмена с трети страни в сектора на захарта (2), и по-специално член 36, параграф 2, втора алинея, второ изречение,

като има предвид, че:

(1)

Размерът на представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за бяла захар, сурова захар и някои сиропи, за 2010/11 пазарна година се определя от Регламент (ЕC) № 867/2010 на Комисията (3). Тези цени и мита са последно изменени с Регламент (ЕC) № 295/2011 на Комисията (4).

(2)

Данните, с които Комисията разполага понастоящем, предполагат изменение на посочения размер в съответствие с правилата и процедурите, предвидени в Регламент (ЕО) № 951/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за продуктите, посочени в член 36 от Регламент (ЕО) № 951/2006, определени в Регламент (ЕC) № 867/2010, за 2010/11 пазарна година, се изменят и се съдържат в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 26 март 2011 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 25 март 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 24.

(3)  ОВ L 259, 1.10.2010 г., стр. 3.

(4)  ОВ L 79, 25.3.2011 г., стр. 11.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Изменен размер на представителните цени и на допълнителните вносни мита за бяла захар, сурова захар и продуктите с код по КН 1702 90 95, приложим считано от 26 март 2011 година

(EUR)

Код по КН

Размер на представителната цена за 100 kg нето от съответния продукт

Размер на допълнителното мито за 100 kg нето от съответния продукт

1701 11 10 (1)

51,49

0,00

1701 11 90 (1)

51,49

0,00

1701 12 10 (1)

51,49

0,00

1701 12 90 (1)

51,49

0,00

1701 91 00 (2)

49,96

2,48

1701 99 10 (2)

49,96

0,00

1701 99 90 (2)

49,96

0,00

1702 90 95 (3)

0,50

0,22


(1)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка III от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(2)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка II от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)  Определяне за 1 % съдържание на захароза.


26.3.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 80/13


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 300/2011 НА КОМИСИЯТА

от 25 март 2011 година

относно продажните цени на зърнени култури за деветите индивидуални покани за търг в рамките на тръжните процедури, открити с Регламент (ЕС) № 1017/2010

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1), и по-специално член 43, буква е) във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 1017/2010 на Комисията (2) беше открита продажбата на зърнени култури в Европейския съюз с тръжни процедури съгласно условията, предвидени в Регламент (ЕС) № 1272/2009 на Комисията от 11 декември 2009 г. за установяване на общи подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно изкупуване и продаване на селскостопански продукти при публична интервенция (3).

(2)

В съответствие с процедурата, посочена в член 46, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1272/2009 и в член 4 от Регламент (ЕС) № 1017/2010, с оглед на офертите, получени вследствие на индивидуалните покани за търг, Комисията определя за всяка зърнена култура и за всяка държава-членка минимална продажна цена или решава да не определя минимална продажна цена.

(3)

Въз основа на офертите, получени за деветите индивидуални покани за търг, беше решено за някои зърнени култури и за някои държави-членки да бъде определена минимална продажна цена и за други зърнени култури и други държави-членки да не се определя минимална продажна цена.

(4)

С цел да се подаде бърз сигнал на пазара и да се гарантира ефективното управление на мярката настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

По отношение на деветите индивидуални покани за търг за продажбите на зърнени култури в рамките на тръжните процедури, открити с Регламент (ЕС) № 1017/2010, за които крайният срок за подаване на оферти изтече на 23 март 2011 г., решенията относно продажната цена за всяка зърнена култура и за всяка държава-членка се посочват в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 25 март 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 293, 11.11.2010 г., стр. 41.

(3)  ОВ L 349, 29.12.2009 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Решения по отношение на продажбите

(ЕUR/тон)

Държава-членка

Минимална продажна цена

обикновена пшеница

ечемик

царевица

код по КН 1001 90

код по КН 1003 00

код по КН 1005 90 00

Belgique/België

X

X

X

България

X

X

X

Česká republika

X

X

X

Danmark

X

X

X

Deutschland

X

172,51

X

Eesti

X

X

X

Eire/Ireland

X

X

X

Elláda

X

X

X

España

X

X

X

France

X

°

X

Italia

X

X

X

Kypros

X

X

X

Latvija

X

X

X

Lietuva

X

X

X

Luxembourg

X

X

X

Magyarország

X

X

X

Malta

X

X

X

Nederland

X

X

X

Österreich

X

X

X

Polska

X

X

X

Portugal

X

X

X

România

X

X

X

Slovenija

X

X

X

Slovensko

X

X

X

Suomi/Finland

X

°

X

Sverige

X

X

United Kingdom

X

X

не се определя минимална продажна цена (отхвърлени са всички оферти)

°

няма оферти

X

няма налице зърнени култури за продажба

#

неприложимо


РЕШЕНИЯ

26.3.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 80/15


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 24 март 2011 година

за изменение на Решение 2010/221/ЕС във връзка с одобряването на национални мерки за предотвратяване на разпространението на ostreid herpesvirus 1 μνаr (OsHV-1 μνаr) в някои части на Ирландия и Обединеното кралство

(нотифицирано под номер C(2011) 1825)

(текст от значение за ЕИП)

(2011/187/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2006/88/ЕО на Съвета от 24 октомври 2006 г. относно ветеринарномедицинските изисквания за аквакултури и продукти от тях и за предотвратяване и борба с някои болести по водните животни (1), и по-специално член 43, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Решение 2010/221/ЕС на Комисията от 15 април 2010 г. за одобряване на национални мерки за ограничаване на въздействието на някои болести по аквакултурите и дивите водни животни в съответствие с член 43 от Директива 2006/88/ЕО на Съвета (2) определени държави-членки могат да наложат ограничения върху пускането на пазара и вноса на пратки с тези животни, за да се предотврати разпространението на някои болести на тяхната територия, при условие че са доказали, че територията им или някои обособени части от нея са свободни от тези болести или при условие че са изготвили програма за ликвидирането на тези болести.

(2)

От 2008 г. насам в няколко части на Ирландия, Франция и Обединеното кралство се наблюдава повишена смъртност при тихоокеанските стриди (Crassostrea gigas). При направените през 2009 г. епидемиологични изследвания бе установено, че основна причина за повишената смъртност е новоописан щам на ostreid herpesvirus-1 (OsHV-1), наречен OsHV-1 μνаr.

(3)

За предотвратяване на по-нататъшното разпространение на OsHV-1 μνаr бе приет Регламент (ЕС) № 175/2010 на Комисията от 2 март 2010 г. за прилагане на Директива 2006/88/ЕО на Съвета по отношение на мерките за борба с повишената смъртност при стридите от вида Crassostrea gigas във връзка с откриването на Ostreid herpesvirus 1 μνаr (OsHV-1 μνаr) (3). С регламента, който се прилага до 30 април 2011 г., бяха въведени мерки за контролиране на разпространението на тази болест.

(4)

На 27 октомври 2010 г. Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) прие научно становище относно повишената смъртност при тихоокеанските стриди Crassostrea gigas  (4) (наричано по-долу „становището на ЕОБХ“). В това становище ЕОБХ заключава, че OsHV-1 — както референтният щам, така и новият вариант μ (μνаr) на този херпесвирус при стридите — е свързан с високата смъртност при хайвера на тихоокеанските стриди и младите екземпляри от този вид и въз основа на наличните факти може да се предположи, че причината за това е инфекция с OsHV-1, но сама по себе си тази инфекция не е достатъчна, тъй като значение имат и други фактори. В становището на ЕОБХ се заключава също така, че OsHV-1 μνаr, изглежда, е бил доминантният вирусен щам при повишената смъртност през 2008—2010 г., въпреки че не е ясно дали това е вследствие на повишена вирулентност или други епидемиологични фактори.

(5)

През 2010 г. Ирландия, Испания, Нидерландия и Обединеното кралство изготвиха програми за ранно идентифициране на OsHV-1 μνаr и въведоха необходимите мерки за ограничаване на движението, предвидени в Регламент (ЕС) № 175/2010. Според резултатите от надзора, който тези държави-членки извършиха като част от програмите си за ранно идентифициране, части от Съюза са свободни от OsHV-1 μνаr.

(6)

Ирландия и Обединеното кралство представиха за одобрение на Комисията програми за надзор в съответствие с Директива 2006/88/ЕО (наричани по-долу „програмите за надзор“). Целта на програмите за надзор е да се покаже, че териториите, на които не е открит OsHV-1 μνаr, са свободни от този вирус, и да се предотврати появата му на тези територии.

(7)

В контекста на програмите си за надзор Ирландия и Обединеното кралство ще приложат основни мерки за биологична сигурност срещу OsHV-1 μνаr, еквивалентни на посочените в Директива 2006/88/ЕО, и ще упражняват целенасочен надзор. Освен това те ще въведат ограничения върху движението на тихоокеанските стриди на всички територии, обхванати от програмите за надзор.

(8)

Ограниченията върху движението, посочени в програмите за надзор, ще се отнасят единствено за тихоокеанските стриди, предназначени за райони за отглеждане и повторно полагане и за центрове за изпращане, пречиствателни центрове или подобни дейности, които не са оборудвани със системи за отпадни води, намаляващи риска от пренасяне на болести към естествените води до приемливо ниво.

(9)

От заключенията в становището на ЕОБХ и епидемиологичните данни за 2010 г. може да се предположи, че има вероятност разпространението на OsHV-1 μνаr в свободните от вируса територии да доведе до повишаване на смъртността и до последващи големи загуби за промишлеността на тихоокеанските стриди.

(10)

Следователно е целесъобразно да се въведат ограничения върху движението на тихоокеански стриди на териториите, обхванати от програмите за надзор, за да се предотврати разпространението на OsHV-1 μνаr на тези територии. За по-голяма яснота и с цел опростяване на законодателството на Съюза съответните изисквания за пускането на пазара следва да бъдат включени в Регламент (ЕО) № 1251/2008 на Комисията от 12 декември 2008 г. за прилагане на Директива 2006/88/ЕО на Съвета по отношение на условията и изискванията за сертифициране при пускането на пазара и вноса в Общността на аквакултури и продукти от тях и за установяване на списък с векторни видове (5).

(11)

Поради това програмите за надзор следва да бъдат одобрени.

(12)

Тъй като OsHV-1 μνаr е нова болест и около нея все още съществуват редица неясноти, с течение на времето следва да се направи преоценка на ограниченията върху движението, посочени в одобрените с настоящото решение програми за надзор, и на тяхната целесъобразност и необходимост. Поради това изискванията относно пускането на пазара, предвидени в настоящото решение, следва да се въведат само за ограничен период от време. Освен това Ирландия и Обединеното кралство следва да изпращат на Комисията годишни доклади за функционирането на ограниченията върху движението и извършвания надзор.

(13)

Всяко подозрение за наличието на OsHV-1 μνаr на териториите, обхванати от програмите за надзор, следва да бъде разследвано и по време на разследването е необходимо да се въведат някои ограничения върху движението, както е предвидено в Директива 2006/88/ЕО, за да се защитят други държави-членки, които разполагат с одобрени национални мерки срещу OsHV-1 μνаr. Освен това, за да се улесни преоценката на одобрените национални мерки, Комисията и останалите държави-членки следва да бъдат уведомявани по надлежния ред за всяко последващо потвърждение на болест.

(14)

Поради това Решение 2010/221/ЕС следва да бъде съответно изменено.

(15)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2010/221/ЕС се изменя, както следва:

1.

Член 1 се заменя със следния текст:

„Член 1

Предмет и приложно поле

С настоящото решение се одобряват националните мерки на изброените в приложения I, II и III към него държави-членки, с които се цели ограничаване на въздействието и разпространението на определени болести по аквакултурите и дивите водни животни в съответствие с член 43, параграф 2 от Директива 2006/88/ЕО.“

2.

Вмъква се следният член 3а:

„Член 3а

Одобряване на националните програми за надзор във връзка с ostreid herpesvirus 1 μνаr (OsHV-1 μνаr)

1.   Одобряват се програмите за надзор във връзка с ostreid herpes virus 1 μνаr (OsHV-1 μνаr), които са приети от държавите-членки, изброени във втората колона на таблицата в приложение III, по отношение на областите в четвъртата колона на тази таблица (програми за надзор).

2.   За периода до 30 април 2013 г. държавите-членки, изброени в таблицата в приложение III, могат да въведат изискването следните пратки, влезли на територия, посочена в четвъртата колона от това приложение, да изпълняват следните изисквания:

а)

пратките с тихоокеански стриди, предназначени за райони за отглеждане и повторно полагане, трябва да изпълняват изискванията за пускане на пазара, определени в член 8а от Регламент (ЕО) № 1251/2008;

б)

пратките с тихоокеански стриди трябва да спазват изискванията за пускане на пазара, определени в член 8б от Регламент (ЕО) № 1251/2008, когато тези пратки са предназначени за центрове за изпращане, пречиствателни центрове или подобни дейности преди консумация от човека, които не са оборудвани със сертифицирана от компетентен орган система за отпадни води, която:

i)

инактивира вирусите с обвивка; или

ii)

намалява риска от пренасяне на болести към природните води до приемливо ниво.“

3.

Член 4 се заменя със следния текст:

„Член 4

Периодично докладване

1.   Най-късно на 30 април всяка година държавите-членки, изброени в приложения I и II, предават на Комисията доклад относно одобрените национални мерки по членове 2 и 3.

2.   Най-късно на 31 декември всяка година държавите-членки, изброени в приложение III, предават на Комисията доклад относно одобрените национални мерки по член 3а.

3.   Докладите, посочени в параграфи 1 и 2, съдържат като минимално изискване обновена информация:

а)

за значителните рискове за здравето на аквакултурите или дивите водни животни, пораждани от болестите, спрямо които са приложими националните мерки, и за необходимостта и целесъобразността на тези мерки;

б)

за предприетите национални мерки за запазване на статута на свободна от болест територия, включително евентуално проведени тествания; информацията за подобни тествания трябва да бъде предоставена, като се използва образецът на доклад, съдържащ се в приложение VI към Решение 2009/177/ЕО на Комисията (6);

в)

за развитието по програмата за ликвидиране или надзор, включително евентуално проведени тествания; информацията за подобни тествания трябва да бъде предоставена, като се използва образецът на доклад, съдържащ се в приложение VI към Решение 2009/177/ЕО.

4.

Вмъква се следният член 5а:

„Член 5а

Съмнение и установяване на ostreid herpesvirus 1 μνаr (OsHV-1 μνаr) на територии, обхванати от програми за надзор

1.   Когато държава-членка, посочена в приложение III, има подозрения за наличието на OsHV-1 μνаr на територия, която фигурира в четвъртата колона от посоченото приложение, тази държава-членка предприема мерки, които са най-малкото равностойни на предвидените в член 28, член 29, параграфи 2, 3 и 4 и член 30 от Директива 2006/88/ЕО.

2.   Когато епизоотичното проучване потвърди наличието на OsHV-1 μνаr на териториите, упоменати в параграф 1, засегнатата държава-членка уведомява Комисията и останалите държави-членки за това, както и за предприетите мерки за предотвратяване на разпространението на болестта.“

5.

Добавя се ново приложение III, чийто текст е посочен в приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение се прилага от 1 май 2011 г.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 24 март 2011 година.

За Комисията

John DALLI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 328, 24.11.2006 г., стр. 14.

(2)  ОВ L 98, 20.4.2010 г., стр. 7.

(3)  ОВ L 52, 3.3.2010 г., стр. 1.

(4)  Бюлетин на ЕОБХ (EFSA Journal) 2010 г.; 8(11):1894.

(5)  ОВ L 337, 16.12.2008 г., стр. 41.

(6)  ОВ L 63, 7.3.2009 г., стр. 15.“


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ III

Държави-членки и територии с програми за надзор на ostreid herpesvirus 1 μνаr (OsHV-1 μνаr), в които е разрешено прилагането на одобрени национални мерки за борба с тази болест в съответствие с член 43, параграф 2 от Директива 2006/88/ЕО

Болест

Държава-членка

Код

Географски обхват на териториите, в рамките на които е разрешено прилагането на одобрени национални мерки (държави-членки, зони и отделни части)

Ostreid herpesvirus 1 μνаr (OsHV-1 μνаr)

Ирландия

IE

Част 1: Заливите Sheephaven и Gweedore.

Част 2: Заливът Gweebara.

Част 3: Заливите Drumcliff, Killala, Broadhaven и Blacksod.

Част 4: Заливите Ballinakill и Streamstown.

Част 5: Заливите Bertraghboy и Galway.

Част 6: Заливите Shannon Estuary and Poulnasharry, Askeaton и Ballylongford.

Част 7: Заливът Kenmare.

Част 8: Заливът Dunmanus.

Част 9: Заливите Kinsale и Oysterhaven.

Обединено кралство

UK

Цялата територия на Великобритания с изключение на залива Whitestable, Kent.

Цялата територия на Северна Ирландия, с изключение на залива Killough, Lough Foyle и Carlington Lough.“


IV Актове, приети преди 1 декември 2009 г. по силата на Договора за ЕО, Договора за ЕС и Договора за Евратом

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

26.3.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 80/19


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 27 юли 2009 година

относно сключването на Временно споразумение относно търговията и свързаните с нея въпроси между Европейската общност, Европейската общност за въглища и стомана и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Туркменистан, от друга страна

(2011/188/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 133 във връзка с член 300, параграф 2, първа алинея, първо изречение от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

До влизането в сила на Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Туркменистан, от друга страна, подписано в Брюксел на 25 май 1998 г., е необходимо да бъде одобрено от името на Европейската общност Временното споразумение относно търговията и свързаните с нея въпроси между Европейската общност, Европейската общност за въглища и стомана и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Туркменистан, от друга страна, подписано в Брюксел на 10 ноември 1999 г.

(2)

Член 31 от това временно споразумение относно търговията и свързаните с нея въпроси трябва да бъде изменен, за да се отразят новите официални езици на Общността, от подписването на това споразумение насам, чрез размяна на писма между Европейската общност и Туркменистан за изменение на Временното споразумение относно търговията и свързаните с нея въпроси между Европейската общност, Европейската общност за въглища и стомана и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Туркменистан, от друга страна, по отношение на автентичните текстове,

РЕШИ:

Член 1

Одобрява се от името на Европейската общност Временното споразумение относно търговията и свързаните с нея въпроси между Европейската общност, Европейската общност за въглища и стомана и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Туркменистан, от друга страна, заедно с приложенията, протокола и декларациите към него и размяната на писма между Европейската общност и Туркменистан за изменение на Временното споразумение относно търговията и свързаните с нея въпроси между Европейската общност, Европейската общност за въглища и стомана и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Туркменистан, от друга страна, по отношение на автентичните текстове, с която се изменя член 31 от това Временно споразумение относно търговията и свързаните с нея въпроси.

Посочените текстове са приложени към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета е оправомощен да определи лицата, упълномощени да подпишат размяната на писма от името на Европейската общност.

Член 3

Председателят на Съвета извършва нотификацията, предвидена в член 32 от Временното споразумение, от името на Европейската общност.

Член 4

Настоящото решение поражда действие в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 27 юли 2009 година.

За Съвета

Председател

C. BILDT


ПРЕВОД

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

за търговия и свързаните с търговията въпроси между Европейската общност, Европейската общност за въглища и стомана и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Туркменистан, от друга страна

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА ВЪГЛИЩА И СТОМАНА И ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА АТОМНА ЕНЕРГИЯ, наричани по-долу „Общността“,

от една страна, и

ТУРКМЕНИСТАН,

от друга страна,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че на 24 май 1997 г. бе парафирано Споразумение за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Туркменистан, от друга страна,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че целта на Споразумението за партньорство и сътрудничество е да укрепи и разшири вече създадените отношения, по-специално чрез Споразумението между Европейската икономическа общност и Европейската общност за атомна енергия и Съюза на съветските социалистически републики за търговско и икономическо сътрудничество, подписано на 18 декември 1989 г.,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че е необходимо да се гарантира бързото развитие на търговските отношения между страните,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че за тази цел е необходимо разпоредбите на Споразумението за партньорство и сътрудничество, които се отнасят до търговията и свързаните с търговията въпроси, да се приложат възможно най-бързо посредством временно споразумение,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че посочените разпоредби следва да заменят съответните разпоредби на Споразумението за търговско и икономическо сътрудничество,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД необходимостта да се гарантира, че до влизането в сила на Споразумението за партньорство и сътрудничество и създаването на Съвет за сътрудничество, Съвместният комитет, създаден по силата на Споразумението за търговско и икономическо сътрудничество, може да упражнява правомощията, предоставени на Съвета за сътрудничество чрез Споразумението за партньорство и сътрудничество, които са необходими за изпълнението на Временното споразумение,

РЕШИХА да сключат настоящото споразумение и за тази цел посочиха за свои пълномощни представители:

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ:

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА ВЪГЛИЩА И СТОМАНА:

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА АТОМНА ЕНЕРГИЯ:

ТУРКМЕНИСТАН:

КОИТО, след като си размениха установените за валидни и съставени в надлежна форма пълномощни,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

ДЯЛ I

ОБЩИ ПРИНЦИПИ

[СПС Туркменистан: ДЯЛ I]

Член 1

[СПС Туркменистан: член 2]

Зачитането на демократичните принципи и основните права и правата на човека, определени във Всеобщата декларация за правата на човека, Устава на Организацията на обединените нации, Заключителния акт от Хелзинки и Парижката харта за Нова Европа, както и на принципите на пазарната икономика, включително тези, прогласени в документите на Конференцията от Бон на ЕОВС, ръководи вътрешната и външната политика на страните и представлява съществен елемент от настоящото споразумение.

ДЯЛ II

ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ

[СПС Туркменистан: Дял III]

Член 2

[СПС Туркменистан: Член 7]

1.   Страните си предоставят взаимно третиране на най-облагодетелствана нация във всички области по отношение на:

вносни и износни мита и такси, включително начина на събирането им,

разпоредби, отнасящи се до митническо оформяне, транзит, складиране и претоварване,

данъци и други вътрешни такси от всякакъв вид, налагани пряко или косвено върху внасяните стоки,

начини на плащане и прехвърляне на тези плащания, свързани с търговия със стоки,

правила, отнасящи се до продажбата, покупката, транспорта, дистрибуцията и употребата на стоки на вътрешния пазар.

2.   Разпоредбите на параграф 1 не се прилагат по отношение на:

а)

преимуществата, предоставени с цел създаване на митнически съюз или зона за свободна търговия, както и тези, произтичащи от създаването на такъв съюз или зона,

б)

преимуществата, предоставени на определени държави съгласно правилата на Световната търговска организация (СТО) и други международни договорености в полза на развиващите се държави,

в)

преимуществата, предоставени на съседни държави с цел улесняване на граничния трафик.

3.   Разпоредбите на параграф 1 не се прилагат по време на преходния период, изтичащ на 31 декември 1998 г. по отношение на преимуществата, определени в приложение I и предоставяни от Туркменистан на други държави, възникнали след разпадането на СССР.

Член 3

[СПС Туркменистан: Член 8]

1.   Страните изразяват съгласие, че принципът за свобода на транзита е съществено условие за постигането на целите на настоящото споразумение.

Във връзка с това всяка страна осигурява безпрепятствен транзит през нейната територия на стоки, произхождащи или предназначени за митническата територия на другата страна.

2.   Правилата, описани в член V, параграфи 2, 3, 4 и 5 от ГАТТ, се прилагат между страните.

3.   Съдържащите се в настоящия член правила не нарушават други договорени между страните специални правила, отнасящи се до специфични отрасли, по-конкретно транспорт, или продукти.

Член 4

[СПС Туркменистан: Член 9]

Без да се нарушават правата и задълженията, произтичащи от обвързващи двете страни международни конвенции за временен внос на стоки, всяка страна освобождава другата страна от вносни такси и мита върху стоки, предмет на временен внос, в случаите и в съответствие с процедурите, определени във всяка друга обвързваща страната международна конвенция по този въпрос, в съответствие с нейното законодателство. Отчитат се условията, при които произтичащите от такава конвенция задължения са били приети от съответната страна.

Член 5

[СПС Туркменистан: Член 10]

1.   Стоките с произход от Туркменистан се внасят в Общността без никакви количествени ограничения или мерки с равностоен ефект, без да се засягат разпоредбите на членове 7, 10 и 11от настоящото споразумение.

2.   Стоките с произход от Общността се внасят в Туркменистан без никакви количествени ограничения или мерки с равностоен ефект, без да се засягат разпоредбите на членове 7, 10 и 11 от настоящото споразумение.

Член 6

[СПС Туркменистан: Член 11]

Стоките се търгуват между страните по пазарни цени.

Член 7

[СПС Туркменистан: Член 12]

1.   Когато вносът на определен продукт на територията на една от страните се увеличи до такъв размер или се осъществява при такива условия, които причиняват или създават опасност да причинят вреда на местните производители на сходни или пряко конкуриращи се продукти, Общността или Туркменистан, в зависимост от това коя от тях е засегната, могат да предприемат подходящи мерки в съответствие със следните процедури и условия.

2.   Преди да предприемат някакви мерки, или възможно най-бързо след това в случаите, в които се прилага параграф 4, Общността или Туркменистан, в зависимост от случая, предоставят на Съвместния комитет цялата относима информация, с оглед намирането на приемливо за страните решение, както е предвидено в дял IV.

3.   Ако след проведените консултации страните не постигнат съгласие относно мерките за избягване на съответна ситуация в срок от 30 дни от отнасянето на въпроса до Съвместния комитет, страната, поискала консултациите, има право да ограничи вноса на съответните продукти до такава степен и за такъв срок, каквито са необходими, за да се предотврати или поправи вредата, или да предприеме други подходящи мерки.

4.   При изключителни обстоятелства, когато всяко забавяне би причинило вреди, които трудно могат да се поправят, страните могат да предприемат мерки преди провеждане на консултациите, при условие че незабавно след предприемането на тези действия бъдат предложени консултации.

5.   При избора на мерки съгласно настоящия член, страните отдават приоритет на тези, които възпрепятстват в най-малка степен постигането на целите на настоящото споразумение.

6.   Никоя от разпоредбите на настоящия член не нарушава, нито възпрепятства по някакъв начин предприемането от която и да било от страните на антидъмпингови или изравнителни мерки в съответствие с член VI от ГАТТ 1994, Споразумението за прилагането на член VI от ГАТТ 1994, Споразумението за субсидиите и изравнителните мерки или съответното вътрешно законодателство.

Член 8

[СПС Туркменистан: Член 13]

Страните се ангажират да разгледат развитието на разпоредбите на настоящото споразумение относно търговията със стоки между тях, доколкото обстоятелствата позволяват, включително положението вследствие на бъдещото присъединяване на Туркменистан към СТО. Съвместният комитет, посочен в член 17, може да отправя към страните препоръки относно това развитие, които, в случай че бъдат приети, могат да бъдат приложени чрез сключване на споразумение между страните в съответствие с техните процедури.

Член 9

[СПС Туркменистан: Член 14]

Споразумението не изключва възможността за налагане на забрани или ограничения по отношение на вноса, износа или транзита на стоки, на основания, свързани с обществения морал, обществения ред или обществената сигурност, защитата на здравето и живота на хората, животните или растенията, опазването на природните ресурси, опазването на националните ценности с художествена, историческа или археологическа стойност, или защитата на интелектуалната, индустриалната и търговската собственост, или с правила, отнасящи се до златото и среброто. Тези забрани или ограничения обаче не представляват средство за произволна дискриминация или прикрито ограничаване на търговията между страните.

Член 10

[СПС Туркменистан: Член 15]

Настоящият дял не се прилага по отношение на търговията с текстилни продукти, попадащи в обхвата на глави 50—63 от Комбинираната номенклатура. Търговията с тези продукти е предмет на отделно споразумение, парафирано на 30 декември 1995 г., и прилагано временно от 1 януари 1996 г.

Член 11

[СПС Туркменистан: Член 16]

1.   Търговията с продукти, попадащи в приложното поле на Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана, се регулира от разпоредбите на настоящия дял, с изключение на член 5.

2.   Създава се Контактна група по въпросите на въглищата и стоманата, състояща се от представители на Общността, от една страна, и представители на Туркменистан, от друга страна.

Контактната група редовно обменя информация относно всички въпроси, свързани с въглищата и стоманата, които представляват интерес за страните.

Член 12

[СПС Туркменистан: Член 17]

Търговията с ядрени материали се извършва в съответствие с разпоредбите на Договора за създаването на Европейската общност за атомна енергия. При необходимост, търговията с ядрени материали се урежда с отделно споразумение, което следва да се сключи между Европейската общност за атомна енергия и Туркменистан.

ДЯЛ III

ПЛАЩАНИЯ, КОНКУРЕНЦИЯ И ДРУГИ ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПОРЕДБИ

[СПС Туркменистан: Дял IV]

Член 13

[СПС Туркменистан: член 39, параграф1)]

Страните се задължават да разрешат всички текущи плащания в свободно конвертируема валута между лица, пребиваващи в Общността и Туркменистан, които са свързани с движението на стоки и са извършени в съответствие с разпоредбите на настоящото споразумение.

Член 14

[СПС Туркменистан: член 41, параграф 4)]

Страните се споразумяват да проучат възможностите за съгласувано прилагане на съответните им правни разпоредби за конкуренцията, когато тяхното прилагане засяга търговията между страните.

Член 15

[СПС Туркменистан: член 40, параграф 1)]

Съгласно разпоредбите на настоящия член и на приложение II, Туркменистан продължава да подобрява закрилата на правата на интелектуална, индустриална и търговска собственост, с цел до края на петата година след влизането в сила на настоящото споразумение да осигури равнище на закрила, подобно на предоставяното в Общността чрез актове на Общността, по-специално посочените в приложение II, включително ефективни средства за прилагане на тези права.

Член 16

Взаимната административна помощ по митнически въпроси между органите на страните се осъществява в съответствие с Протокола, приложен към настоящото споразумение.

ДЯЛ IV

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ, ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

[СПС Туркменистан: Дял XI]

Член 17

Съвместният комитет, създаден по силата на Споразумението между Европейската икономическа общност и Европейската общност за атомна енергия и Съюза на съветските социалистически републики за търговско и икономическо сътрудничество, подписано на 18 декември 1989 г., изпълнява задълженията, възложени му по силата на настоящото споразумение, до създаването на Съвета за сътрудничество, предвиден в член 77 от Споразумението за партньорство и сътрудничество.

Член 18

С оглед постигането на целите на настоящото споразумение в предвидените в него случаи Съвместният комитет може да отправя препоръки.

Той изготвя препоръките със съгласието на страните.

Член 19

[СПС Туркменистан: Член 81]

При разглеждане на въпрос, възникнал в рамките на настоящото споразумение във връзка с разпоредба, съдържаща позоваване на член на някое от споразуменията в основата на СТО, Съвместният комитет взема под внимание във възможно най-голяма степен общоприетото тълкуване на съответния член от членовете на СТО.

Член 20

[СПС Туркменистан: Член 85]

1.   В рамките на приложното поле на настоящото споразумение, всяка страна се задължава да осигури достъп на физически и юридически лица на другата страна, без дискриминация по отношение на собствените си граждани, до компетентните си съдилища и административни органи, за да защитават своите лични и имуществени права, включително правата, свързани с интелектуална, индустриална и търговска собственост.

2.   В рамките на съответните си правомощия страните:

насърчават приемането на арбитраж, като средство за уреждане на спорове, произтичащи от търговски сделки и сделки за сътрудничество, сключени между икономически оператори от Общността и от Туркменистан,

изразяват съгласие, че когато даден спор бъде отнесен до арбитраж, всяка страна по спора може, освен когато правилата на избрания от страните арбитражен център предвиждат друго, да избере свой арбитър, независимо от неговото гражданство, и че председателстващият трети арбитър или единственият арбитър може да бъде гражданин на трета държава,

ще препоръчат на своите икономически оператори да изберат по взаимно съгласие приложимото по отношение на техните договори право,

насърчават прибягването до арбитражните правила, разработени от Комисията на Организацията на обединените нации по международно търговско право (UNCITRAL), и до арбитраж, извършван от всеки арбитражен център на държава, подписала Конвенцията за признаване и изпълнение на чуждестранни арбитражни решения, съставена в Ню Йорк на 10 юни 1958 г.

Член 21

[СПС Туркменистан: Член 86]

Никоя от разпоредбите на настоящото споразумение не възпрепятства която и да е от страните да предприеме мерки:

а)

които тя счита за необходими, за да предотврати разкриването на информация в ущърб на нейни съществени интереси в областта на сигурността;

б)

които се отнасят до производството или търговията с оръжие, боеприпаси или военно оборудване, както и до научни изследвания, разработване или производство, необходими за целите на отбраната, при условие че тези мерки не нарушават условията на конкуренция по отношение на продукти, които не са предназначени за строго военни цели;

в)

които счита за съществени за собствената ѝ сигурност в случай на сериозни вътрешни безредици, които възпрепятстват поддържането на законност и ред, по време на война или силно международно напрежение, представляващо заплаха от война, или с цел да изпълни поетите задължения за поддържане на мира и международната сигурност;

г)

които счита за необходими, за да изпълни международните си задължения и ангажименти относно контрола върху промишлените изделия и технологиите с двойна употреба.

Член 22

[СПС Туркменистан: Член 87]

1.   В областите, обхванати от настоящото споразумение, и без да се нарушава никоя от специалните разпоредби, които се съдържат в него:

прилаганият от Туркменистан режим по отношение на Общността не поражда никаква дискриминация между държавите-членки, техните граждани или техните дружества,

прилаганият от Общността режим по отношение на Туркменистан не поражда никаква дискриминация между туркменските граждани или дружества.

2.   Разпоредбите на параграф 1 не засягат правото на страните да прилагат съответните разпоредби на своето данъчно законодателство към данъкоплатци, които не са в еднакво положение що се отнася до мястото им на пребиваване.

Член 23

[СПС Туркменистан: Член 88]

1.   Всяка от страните може да отнесе до Съвместния комитет какъвто и да е спор относно прилагането или тълкуването на настоящото споразумение.

2.   Съвместният комитет може да урежда споровете посредством препоръка.

3.   В случай че уреждането на спора в съответствие с параграф 2 се окаже невъзможно, всяка от страните може да уведоми другата за определянето на помирител; в такъв случай другата страна е длъжна да определи втори помирител в двумесечен срок.

Съвместният комитет определя трети помирител.

Препоръките на помирителите се приемат с мнозинство. Тези препоръки не са обвързващи за страните.

Член 24

[СПС Туркменистан: Член 89]

По искане на една от страните за обсъждане на въпроси, свързани с тълкуването или прилагането на настоящото споразумение и с други аспекти на отношенията между тях, страните се споразумяват да провеждат взаимни консултации своевременно и по подходящ начин.

Разпоредбите на настоящия член по никакъв начин не засягат и не нарушават разпоредбите на членове 7, 23 и 28.

Член 25

[СПС Туркменистан: Член 90]

Третирането на Туркменистан по силата на настоящото споразумение в никакъв случай не е по-благоприятно от начинa, по който държавите-членки се третират взаимно.

Член 26

[СПС Туркменистан: Член 92]

За въпросите, предмет на настоящото споразумение, които са обхванати и от Договора за Енергийната харта и Протоколите към него, посоченият договор и протоколи се прилагат при влизането им в сила, но само до предвидената в тях степен.

Член 27

1.   Настоящото споразумение се прилага до влизането в сила на Споразумението за партньорство и сътрудничество, парафирано на 24 май 1997 г.

2.   Всяка една от страните може да денонсира настоящото споразумение чрез нотифициране на другата страна. Настоящото споразумение престава да бъде в сила шест месеца след датата на такова нотифициране.

Член 28

[СПС Туркменистан: член 94]

1.   Страните предприемат всички общи или конкретни мерки, които се изискват за изпълнението на задължения им по настоящото споразумение. Те правят необходимото за постигане на целите, определени в настоящото споразумение.

2.   Ако някоя от страните счита, че другата страна не е изпълнила свое задължение по Споразумението, тя може да предприеме подходящи мерки. Преди да предприеме такива мерки, освен в особено спешни случаи, тя предоставя на Съвместния комитет цялата информация, необходима за задълбочено проучване на въпроса с оглед намиране на приемливо за страните решение.

При подбора на мерки предимство трябва да се отдава на тези, които в най-малка степен възпрепятстват функционирането на Споразумението. По искане на другата страна Съвместният комитет незабавно се нотифицира относно тези мерки.

Член 29

[СПС Туркменистан: Член 95]

Приложения I и II, заедно с Протокола относно взаимната административна помощ по митнически въпроси, представляват неразделна част от настоящото споразумение.

Член 30

[СПС Туркменистан: Член 97]

Настоящото споразумение се прилага, от една страна, на териториите, за които са в сила Договорите за създаване на Европейската общност, Европейската общност за атомна енергия и Европейската общност за въглища и стомана и в съответствие с условията, предвидени в тях, а от друга — на територията на Туркменистан.

Член 31

Настоящото споразумение е съставено в два еднообразни екземпляра на английски, гръцки, датски, испански, италиански, немски, нидерландски, португалски, фински, френски, шведски и туркменски език, като всички текстове са еднакво автентични.

Член 32

Настоящото споразумение се одобрява от страните в съответствие със собствените им процедури.

Настоящото споразумение влиза в сила на първия ден от втория месец след деня, в който страните нотифицират генералния секретар на Съвета на Европейския съюз относно приключването на посочените в първа алинея процедури.

При влизането си в сила и доколкото се отнася до отношенията между Туркменистан и Общността, настоящото споразумение заменя член 2, член 3, с изключение на четвъртото тире от него, и членове 4—16 от Споразумението между Европейската икономическа общност и Европейската общност за атомна енергия и Съюза на съветските социалистически републики за търговско и икономическо сътрудничество, подписано в Брюксел на 18 декември 1989 г.

СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

:

Примерен списък на преимуществата, предоставени от Туркменистан на независимите държави в съответствие с член 2, параграф 3.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

:

Актове относно интелектуалната, индустриалната и търговската собственост, посочени в член 15.

Протокол относно взаимната административна помощ по митнически въпроси

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Примерен списък на преимуществата, предоставени от Туркменистан на независимите държави в съответствие с член 2, параграф 3

1.   Облагане на вноса/износа

Не се налагат никакви вносни или износни мита.

Услуги като митническо оформяне, комисионни и други такси от държавната митническа администрация, държавната стокова борса и държавния данъчен инспекторат не се заплащат по отношение на следните стоки:

внос на зърно, бебешки храни, хранителни продукти, които се предлагат на населението на държавно контролирани цени;

стоки, внасяни въз основа на договори и финансирани от държавния бюджет на Туркменистан.

2.   Условия за превоз и транзит

По отношение на държавите от Общността на независимите държави, които са страни по Многостранното споразумение „относно принципите и условията на отношенията в областта на транспорта“, и/или въз основа на двустранни споразумения относно превоза и транзита, за превоза и митническото оформяне на стоки (включително транзитни стоки) и транзита на превозни средства не се прилагат никакви данъци или такси на взаимна основа.

Превозните средства от държавите от Общността на независимите държави се освобождават от всякакви налози, когато преминават транзитно през територията на Туркменистан.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Актове относно интелектуалната, индустриалната и търговската собственост, посочени в член 15

1.

Общностни актове, посочени в член 15.

Първа Директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките.

Директива 87/54/ЕИО на Съвета от 16 декември 1986 г. за правната закрила на топологиите на полупроводникови изделия.

Директива 91/250/ЕИО на Съвета от 14 май 1991 г. относно правната защита на компютърните програми.

Регламент (ЕИО) № 1768/92 на Съвета от 18 юни 1992 г. относно създаването на сертификат за допълнителна закрила на лекарствените продукти.

Регламент (ЕИО) № 2081/92 на Съвета от 14 юли 1992 г. относно защитата на географските указания и наименованията за произход на селскостопанските и хранителни продукти.

Директива 93/83/ЕИО на Съвета от 27 септември 1993 г. относно координирането на някои правила, отнасящите се до авторското право и сродните му права, приложими към спътниковото излъчване и кабелното препредаване.

Директива 93/98/ЕИО на Съвета от 29 октомври 1993 г. за хармонизиране на срока за закрила на авторското право и някои сродни права.

Директива 92/100/ЕИО на Съвета от 19 ноември 1992 г. относно правото на отдаване под наем и в заем и относно някои права, сродни на авторското право в областта на интелектуалната собственост.

Регламент (ЕО) № 1610/96 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 1996 г. относно създаването на сертификат за допълнителна защита на продуктите за растителна защита.

Директива 96/9/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 11 март 1996 г. за правна закрила на базите данни.

Регламент (ЕО) № 3295/94 на Съвета от 22 декември 1994 г. за установяване на мерки за забрана на пускането в свободно движение, експорт, реекспорт и за установяване на временно прекратяваща процедура спрямо фалшификати и пиратски стоки.

2.

В случай че в областта на интелектуалната, индустриалната и търговската собственост, така, както са уредени в горните общностни актове, възникнат проблеми, които засягат търговските условия, по искане на Общността или Туркменистан ще бъдат предприети спешни консултации с оглед на намирането на взаимно приемливи решения.

ПРОТОКОЛ

относно взаимната административна помощ по митнически въпроси

Член 1

Определения

По смисъла на настоящия протокол:

а)

„митническо законодателство“ означава всички приети от страните законови или подзаконови разпоредби, които се прилагат на териториите им и уреждат вноса, износа и транзита на стоки и поставянето им под определен митнически режим, включително налагане на мерки за забрана, ограничение и контрол;

б)

„запитващ орган“ означава компетентен административен орган, назначен от дадена страна за тази цел, който отправя искане за помощ по митнически въпроси;

в)

„запитан орган“ означава компетентен административен орган, назначен от дадена страна за тази цел, който получава искане за помощ по митнически въпроси;

г)

„лични данни“ означава цялата информация, свързана с лице, което е идентифицирано или което може да бъде идентифицирано;

д)

„действия в нарушение на митническото законодателство“ означава всяко нарушаване или опит за нарушаване на митническото законодателство.

Член 2

Приложно поле

1.   Страните се подпомагат взаимно в областите, които попадат в рамките на тяхната компетентност, по начин и при условия, определени в настоящия протокол, за да се гарантира правилното прилагане на митническото законодателство, по-специално чрез предотвратяване, установяване и разследване на действия в нарушение на това законодателство.

2.   Помощта по митнически въпроси, предвидена в настоящия протокол, се прилага по отношение на всеки административен орган на страните, компетентен за прилагането на настоящия протокол. Тя не засяга правилата, които уреждат взаимната помощ по наказателноправни въпроси, нито обхваща информацията, получена при упражняването на правомощия по искане на съдебните органи, освен когато съобщаването на тази информация е разрешено от посочените органи.

Член 3

Помощ при отправено искане

1.   По искане на запитващия орган, запитаният орган му предоставя цялата необходима информация по въпроса, която може да му даде възможност да осигури спазване на митническото законодателство, включително информация във връзка с набелязани или планирани действия, които нарушават или могат да нарушат това законодателство.

2.   По искане на запитващия орган, запитаният орган го информира относно това дали стоките, изнесени от територията на една от страните, са правилно внесени на територията на другата страна, като при целесъобразност се уточнява приложеният по отношение на тези стоки митнически режим.

3.   По искане на запитващия орган, запитаният орган предприема необходимите стъпки в рамките на своето законодателство, за да осигури специално наблюдение на:

а)

физически или юридически лица, за които има основания да се предполага, че участват или са участвали в действия в нарушение на митническото законодателство;

б)

места, където са складирани стоки по начин, който дава основания да се предполага, че са предназначени да бъдат използвани в действия в нарушение на митническото законодателство;

в)

движения на стоки, за които има данни, че могат да доведат до нарушение на митническото законодателство;

г)

транспортни средства, за които има основания да се предполага, че са използвани или могат да бъдат използвани в действия в нарушение на митническото законодателство.

Член 4

Спонтанна помощ

Страните взаимно си предоставят помощ по собствена инициатива и в съответствие със своите закони, правила и други правни актове, ако смятат, че това е необходимо за правилното прилагане на митническото законодателство, особено когато получат информация, отнасяща се до:

действия, които са или изглеждат, че са в нарушение на това законодателство и които могат да представляват интерес за друга страна,

нови средства или начини при осъществяване на подобни действия,

стоки, за които е известно, че са предмет на действия в нарушение на митническото законодателство;

физически или юридически лица, за които има основания да се предполага, че участват или са участвали в действия в нарушение на митническото законодателство,

транспортни средства, за които има основания да се предполага, че са използвани или могат да бъдат използвани в действия в нарушение на митническото законодателство.

Член 5

Предаване/Нотифициране

По искане на запитващия орган, запитаният орган взема всички необходими мерки в съответствие със своето законодателство, за да:

представи всички документи,

нотифицира относно всички решения,

попадащи в приложното поле на настоящия протокол, до адресат, пребиваващ или установен на неговата територия. В този случай по отношение на исканията за съобщаване или нотифициране се прилага член 6, параграф 3.

Член 6

Форма и съдържание на исканията за помощ

1.   Исканията в съответствие с настоящия протокол се правят в писмен вид. Те се придружават от необходимите документи за изпълнение на искането. Когато е необходимо поради спешността на ситуацията, исканията могат да се приемат и в устна форма, но трябва да бъдат потвърждавани писмено незабавно.

2.   Исканията по параграф 1 съдържат следната информация:

а)

запитващия орган, който отправя искането;

б)

мярката, чието прилагане се иска;

в)

предмета и основанието за искането;

г)

съответните закони, правила и други правни разпоредби;

д)

възможно най-точни и изчерпателни сведения относно физическите или юридическите лица, които са обект на разследванията;

е)

обобщение на съответните факти и на извършените разследвания, с изключение на случаите, посочени в член 5.

3.   Исканията се представят на официален език на запитания орган или на приемлив за него език.

4.   Когато дадено искане не отговаря на формалните изисквания, може да се поиска то да се поправи или допълни; може обаче да се издаде нареждане за предпазни мерки.

Член 7

Изпълнение на исканията

1.   За да изпълни искане за помощ, запитаният орган пристъпва към действие в рамките на своята компетентност и налични ресурси така, както би действал от свое име или по искане на други органи на същата страна, като предоставя притежаваната от него информация, провежда подходящи разследвания или организира тяхното провеждане. Тази разпоредба се прилага и по отношение на административната служба, до която запитаният орган е препратил това искане, когато не може да действа самостоятелно.

2.   Исканията за помощ се изпълняват в съответствие със законите, правилата и други правни актове на запитаната страна.

3.   Надлежно оправомощените служители на една от страните могат, със съгласието на другата страна и при условията, определени от последната, да получат от службите на запитания орган или от друг орган, за които той отговаря, информация за действия, които са или могат да бъдат в нарушение на митническото законодателство, необходима на запитващия орган за целите на настоящия протокол.

4.   Служители на една от страните могат, със съгласието на другата страна и при условията, определени от последната, да присъстват на разследванията, които се извършват на територията на тази страна.

Член 8

Форма, в която се съобщава информацията

1.   Запитаният орган уведомява запитващия орган за резултатите от разследванията, като му представя съответните документи, заверени копия на тези документи, доклади и други материали.

2.   Предвидените в параграф 1 документи могат да бъдат заменени от компютризирана информация във всякаква форма за същата цел.

3.   Оригинали на досиета и документи могат да се искат само в случаите когато заверените копия не са достатъчни. Предадените оригинали подлежат на връщане при първа възможност.

Член 9

Изключения от задължението да се предоставя помощ

1.   Страните могат да откажат да предоставят помощ по настоящия протокол, когато предоставянето ѝ:

а)

има вероятност да наруши суверенитета на Туркменистан или на държава-членка, до която е отправено искане за предоставяне на помощ по настоящия протокол; или

б)

има вероятност да наруши обществения ред, сигурността или други съществени интереси, по-специално в случаите, предвидени в член 10, параграф 2; или

в)

включва валутен режим или данъчни разпоредби, различни от митническото законодателство; или

г)

нарушава индустриална, търговска или професионална тайна.

2.   Когато запитващият оран отправя искане за оказване на помощ, каквато той самият не е в състояние да предостави на другата страна, той посочва това обстоятелство в искането си. След това запитаният орган решава как да отговори на такова искане.

3.   При отказ на помощ, запитващият орган незабавно се нотифицира относно решението и причините за него.

Член 10

Обмен на информация и поверителност

1.   Всяка информация, съобщена под каквато и да е форма съгласно настоящия протокол, е поверителна или с ограничен достъп в зависимост от правилата, прилагани във всяка от страните. Тя е предмет на задължението за служебна тайна и се ползва със защита, каквато се дава на подобна информация по приложимите закони на получилата я страна и съответните приложими разпоредби за институциите на Общността.

2.   Лични данни могат да се обменят, само в случай че получаващата страна се задължи да предостави защита, поне равностойна на тази, приложима в конкретния случай в предоставящата данните страна.

3.   Получената информация се използва само за целите на настоящия протокол. Когато една от страните иска да използва информацията за други цели, тя иска предварителното писмено съгласие на органа, предоставил информацията. Използването може да подлежи на определени от този орган ограничения.

4.   Параграф 3 не възпрепятства използването на информацията в съдебни или административни производства, образувани впоследствие по повод на неспазване на митническото законодателство. Компетентният орган, предоставил информацията, се нотифицира относно такова използване на информацията.

5.   Страните могат да използват получената информация и документите, с които е направена справка, като доказателство в свои протоколи, доклади и свидетелски показания и в производствата и обвиненията, повдигнати пред съдилищата, в съответствие с разпоредбите на настоящия протокол.

Член 11

Вещи лица и свидетели

Длъжностни лица на запитания орган могат да бъдат упълномощени да се явяват в рамките на даденото им пълномощно като вещи лица или свидетели в съдебни или административни производства по въпросите в обхвата на настоящия протокол, които са в рамките на юрисдикцията на другата страна, и да представят предмети, документи или заверени копия от тях, които могат да бъдат необходими в тези производства. В искането за явяване трябва изрично да се посочва по какви въпроси и в какво качество ще бъде разпитано длъжностното лице.

Член 12

Разноски за помощта

Страните се отказват от предявяване на взаимни искания за възстановяване на разноски, произтичащи от прилагането на настоящия протокол, освен ако по целесъобразност такива разноски бъдат направени за вещи лица и свидетели, както и за устни и писмени преводачи, които не са държавни служители.

Член 13

Прилагане

1.   Прилагането на настоящия протокол се възлага на централните митнически органи на Туркменистан, от една страна, и на компетентните служби на Комисията на Европейските общности и, при целесъобразност, на митническите органи на държавите-членки, от друга страна. Те вземат решения за всички практически мерки и договорености, необходими за неговото изпълнение, като отчитат действащите правила в областта на защитата на данните. Те могат да препоръчат на компетентните органи изменения и допълнения, каквито по тяхна преценка са необходими по отношение на настоящия протокол.

2.   Страните се консултират помежду си и впоследствие взаимно се уведомяват за подробните правила за прилагане, които се приемат в съответствие с разпоредбите на настоящия протокол.

Член 14

Други договорености

1.   Като се отчита съответната компетентност на Европейската общност и на държавите-членки, разпоредбите на настоящия протокол:

не засягат задълженията на страните по никое друго международно споразумение или конвенция;

се счита, че допълват споразуменията за взаимна помощ, които са или могат да бъдат сключени между отделни държави-членки и Туркменистан; както и

не засягат разпоредбите, регламентиращи обмена между компетентните служби на Комисията и митническите органи на държавите-членки на всякаква информация, получена съгласно настоящото споразумение, която може да представлява интерес за Общността.

2.   Независимо от предвиденото в параграф 1, в случай че разпоредбите на което и да е двустранно споразумение за взаимна помощ, което е или може да бъде сключено между отделни държави-членки и Туркменистан, са несъвместими с тези на настоящия протокол, предимство имат разпоредбите на последния.

3.   По отношение на въпросите относно приложимостта на настоящия протокол страните се консултират взаимно за решаване на тези въпроси в рамките на Съвместния комитет по член 17 от настоящото споразумение.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН АКТ

Пълномощните представители на ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА ВЪГЛИЩА И СТОМАНА и ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА АТОМНА ЕНЕРГИЯ, наричани по-долу „Общността“,

от една страна, и

пълномощните представители на ТУРКМЕНИСТАН,

от друга страна,

като се срещнаха в Брюксел на 10 ноември 1999 г. за подписването на Временното споразумение за търговия и свързаните с търговията въпроси между Европейската общност, Европейската общност за въглища и стомана и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Туркменистан, от друга страна, наричано по-долу „Споразумението“, приеха следните текстове:

Временното споразумение с приложенията към него и следния протокол:

Протокол относно взаимната административна помощ по митнически въпроси.

Пълномощните представители на Общността и пълномощните представители на Туркменистан приеха текстовете на изброените по-долу съвместни декларации, приложени към настоящия заключителен акт:

 

Съвместна декларация относно личните данни

 

Съвместна декларация по член 7 от Споразумението

 

Съвместна декларация по член 8 от Споразумението

 

Съвместна декларация по член 15 от Споразумението

 

Съвместна декларация по член 28 от Споразумението

Пълномощните представители на Общността отбелязаха посочената по-долу едностранна декларация, приложена към настоящия Заключителен акт:

Едностранна декларация на Туркменистан относно защитата на правата на интелектуална, индустриална и търговска собственост.

Съставено в Брюксел на десети ноември хиляда деветстотин деветдесет и девета година.

За Европейската общност, Европейската общност за въглища и стомана и Европейската общност за атомна енергия

За Туркменистан

Съвместна декларация относно личните данни

При прилагането на настоящото споразумение страните осъзнават необходимостта от адекватна защита на лицата по отношение на обработката на лични данни и свободното движение на тези данни.

Съвместна декларация по член 7 от Споразумението

Общността и Туркменистан заявяват, че текстът на защитната клауза не предоставя третирането, което ГАТТ предвижда в областта на защитните мерки.

Съвместна декларация по член 8 от Споразумението

До момента, в който Туркменистан се присъедини към СТО, страните провеждат консултации относно тарифните политики на Туркменистан по отношение на вноса, включително относно промените в тарифната защита, в рамките на Съвместния комитет. По-конкретно, консултации се предлагат преди увеличаването на тарифната защита.

Съвместна декларация по член 15 от Споразумението

В рамките на съответните си компетенции, страните изразяват съгласие, че за целите на Споразумението, интелектуална, индустриална и търговска собственост обхваща по-специално авторското право, включително авторското право по отношение на компютърни програми, и сродните му права, правата във връзка с патенти, промишлени образци, географски означения, включително наименования за произход, търговски марки и марки за услуги, топографии на интегрални схеми, както и защита срещу нелоялна конкуренция, както е предвидено в член 10а от Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост и защита на неразкрита информация за ноу-хау.

Съвместна декларация по член 28 от Споразумението

1.

Страните изразяват съгласие, за целите на правилното тълкуване и практическото прилагане, че терминът „особено спешни случаи“, включен в член 28 от Споразумението, означава случаи на съществено нарушение на Споразумението от някоя от страните. Съществено нарушение на Споразумението се състои в:

а)

неизпълнение на Споразумението, което не се санкционира от общите правила на международното право

или

б)

нарушение на съществени елементи на Споразумението, посочени в член 1.

2.

Страните изразяват съгласие, че „подходящите мерки“, посочени в член 28, са мерките, предприети съгласно международното право. В случай че някоя страна предприеме мярка при особено спешен случай, съгласно член 28, другата страна може да се възползва от процедурата за уреждане на спорове.

Едностранна декларация на Туркменистан относно защитата на правата на интелектуална, индустриална и търговска собственост

Туркменистан заявява, че:

1.

До изтичането на петата година след влизането в сила на Споразумението, Туркменистан ще се присъедини към многостранните конвенции относно правата на интелектуална, индустриална и търговска собственост, посочени в параграф 2 от настоящата декларация, по които държавите-членки на Общността са страни, или които се прилагат de facto от държавите-членки съгласно съответните разпоредби, съдържащи се в тези конвенции.

2.

Параграф 1 от настоящата декларация се отнася до следните многостранни конвенции:

Бернска конвенция за закрила на литературните и художествени произведения (Парижки акт, 1971 г.);

Международна конвенция за закрила на артистите-изпълнители, продуцентите на звукозаписи и излъчващите организации (Рим, 1961 г.);

Мадридска спогодба за международна регистрация на марките (Стокхолмски акт, 1967 г. и изменена през 1979 г.);

Протокол относно Мадридската спогодба за международна регистрация на марките (Мадрид, 1989 г.);

Спогодба от Ница относно международната класификация на стоки и услуги за целите на регистрацията на търговските марки (Женева 1977 г., изменена 1979 г.),

Будапещенски договор за международно признаване депозирането на микроорганизми във връзка с производство по патентоване (1977 г., изменен през 1980 г.)

Международна конвенция за закрила на новите сортове растения (UPOV) (Женевски акт, 1991 г.).

3.

Туркменистан потвърждава значимостта, която придава на задълженията, произтичащи от следните многостранни конвенции:

Парижка конвенция за закрила на индустриалната собственост (Стокхолмски акт, 1967 г., и изменена през 1979 г.);

Договор за патентно коопериране (Вашингтон 1970 г., изменен през 1979 г. и 1984 г.).

4.

От момента на влизане в сила на настоящото споразумение Туркменистан предоставя на дружествата и гражданите на Общността, по отношение на признаването и защитата на интелектуалната, индустриалната и търговската собственост, третиране, което е не по-малко благоприятно от това, предоставено от нея на всяка трета държава по силата на двустранни споразумения.

5.

Разпоредбите на параграф 4 не се прилагат спрямо преимущества, предоставени от Туркменистан на всяка трета държава на основата на действителна взаимност, нито спрямо преимущества, предоставени от Туркменистан на друга държава от бившия СССР.

Размяна на писма между Европейската общност и Туркменистан за изменение на Временното споразумение относно търговията и свързаните с нея въпроси между Европейската общност, Европейската общност за въглища и стомана и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Туркменистан, от друга страна, по отношение на автентичните текстове

Уважаеми господине,

Временното споразумение относно търговията и свързаните с нея въпроси между Европейската общност, Европейската общност за въглища и стомана и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Туркменистан, от друга страна, бе подписано на 10 ноември 1999 г.

В член 31 от Временното споразумение определя като автентични текстове на това споразумение текстовете на английски, гръцки, датски, испански, италиански, немски, нидерландски, португалски, фински, френски, шведски и туркменски език.

Вследствие увеличаването на броя на официалните езици на институциите на Европейската общност, и по-специално вследствие на присъединяването на 12 нови държави-членки към Европейския съюз, от подписването на Временното споразумение насам, е необходимо текстовете на български, естонски, латвийски, малтийски, полски, румънски, словашки, словенски, чешки и унгарски език на Временното споразумение също да бъдат посочени като автентични текстове на Временното споразумение и член 31 от Временното споразумение да бъде съответно изменен.

Ще намерите тези допълнителни текстове, прикрепени към настоящото писмо.

Ще Ви бъда благодарен, ако можете да изразите приемането от Туркменистан на прикрепените текстове като автентични текстове на Временното споразумение, както и съгласието на Туркменистан относно съответното изменение на член 31 от Временното споразумение.

Настоящият инструмент влиза в сила в деня на подписването му.

Моля приемете, уважаеми господине, моите най-дълбоки почитания.

За Европейската общност

Уважаеми господине,

Имам честта да потвърдя получаването на писмото Ви с днешна дата и прикрепените текстове на Временното споразумение относно търговията и свързаните с нея въпроси между Европейската общност, Европейската общност за стомана и въглища и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Туркменистан, от друга страна, в което се чете следното:

„Временното споразумение относно търговията и свързаните с нея въпроси между Европейската общност, Европейската общност за въглища и стомана и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Туркменистан, от друга страна, бе подписано на 10 ноември 1999 г.

В член 31 от Временното споразумение определя като автентични текстове на това споразумение текстовете на английски, гръцки, датски, испански, италиански, немски, нидерландски, португалски, фински, френски, шведски и туркменски език.

Вследствие увеличаването на броя на официалните езици на институциите на Европейската общност, и по-специално вследствие на присъединяването на 12 нови държави-членки към Европейския съюз, от подписването на Временното споразумение насам, е необходимо текстовете на български, естонски, латвийски, малтийски, полски, румънски, словашки, словенски, чешки и унгарски език на Временното споразумение също да бъдат посочени като автентични текстове на Временното споразумение и член 31 от Временното споразумение да бъде съответно изменен.

Ще намерите тези допълнителни текстове, прикрепени към настоящото писмо.

Ще Ви бъда благодарен, ако можете да изразите приемането от Туркменистан на прикрепените текстове като автентични текстове на Временното споразумение, както и съгласието на Туркменистан относно съответното изменение на член 31 от Временното споразумение.

Настоящият инструмент влиза в сила в деня на подписването му.“

Имам честта да изразя приемането от Туркменистан на текстовете, прикрепени към това писмо за автентични текстове на Временното споразумение, и съгласието на Туркменистан относно съответното изменение на член 31 от Временното споразумение.

Както е посочено в писмото Ви, настоящият инструмент ще влезе в сила в деня на подписването му.

Моля приемете, уважаеми господине, моите най-дълбоки почитания.

За Туркменистан