ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2011.079.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 79

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
25 март 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2011/181/ЕС

 

*

Решение на Съвета и на представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета от 15 октомври 2010 година за подписването и временното прилагане на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна

1

 

 

2011/182/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 9 март 2011 година за подновяване на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и Украйна

3

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 291/2011 на Комисията от 24 март 2011 година относно съществените употреби на контролираните вещества, различни от хлорофлуоровъглеводородите, за лабораторни и аналитични цели в съответствие с Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно веществата, които нарушават озоновия слой

4

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 292/2011 на Комисията от 23 март 2011 година за определяне на коефициент на разпределение, отхвърляне на допълнителни заявления и закриване на периода за подаване на заявления за наличните количества извънквотна изоглюкоза, предназначени за продажба на пазара на Съюза при намалена такса за свръхпроизводство

7

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 293/2011 на Комисията от 23 март 2011 година за определяне на коефициент на разпределение, отхвърляне на допълнителни заявления и закриване на периода за подаване на заявления за наличните количества извънквотна захар, предназначени за продажба на пазара на Съюза при намалена такса за свръхпроизводство

8

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 294/2011 на Комисията от 24 март 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

9

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 295/2011 на Комисията от 24 март 2011 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за 2010/11 пазарна година

11

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2011/183/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 21 март 2011 година за назначаване на член на Сметната палата

13

 

 

2011/184/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 24 март 2011 година за разпределянето на количествата контролирани вещества, чието внасяне или произвеждане за лабораторни и аналитични употреби през 2011 г. в Съюза е разрешено съгласно Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно вещества, които нарушават озоновия слой (нотифицирано под номер C(2011) 1819)

14

 

 

2011/185/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 24 март 2011 година относно разпределянето на квоти за внос на контролирани вещества и количествата, които могат да бъдат пуснати в свободно обращение в Съюза за периода от 1 януари до 31 декември 2011 г., в съответствие с Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2011) 1820)

18

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

25.3.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 79/1


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА И НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, ЗАСЕДАВАЩИ В РАМКИТЕ НА СЪВЕТА

от 15 октомври 2010 година

за подписването и временното прилагане на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна

(2011/181/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЗАСЕДАВАЩИ В РАМКИТЕ НА СЪВЕТА,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 100, параграф 2 във връзка с член 218, параграфи 5 и 7 и параграф 8, първа алинея от него,

като имат предвид, че:

(1)

Комисията договори от името на Съюза и на държавите-членки Евро-средиземноморско споразумение в областта на въздухоплаването с Хашемитско кралство Йордания (наричано по-долу „споразумението“) в съответствие с решението на Съвета, упълномощаващо Комисията да започне преговори.

(2)

Споразумението бе парафирано на 17 март 2010 г.

(3)

Споразумението следва да бъде подписано и временно прилагано от Съюза и държавите-членки при условие на възможното му сключване на по-късна дата.

(4)

Необходимо е да бъдат определени процедурните правила за вземане на решение как да бъде прекратено временното прилагане на споразумението, ако това се наложи. Необходимо е също да се определят подходящи процедурни правила за участието на Съюза и на държавите-членки в съвместния комитет, учреден съгласно член 21 от споразумението, и в процедурите за уреждане на спорове, предвидени в член 22 от споразумението, както и за изпълнението на определени разпоредби от споразумението, отнасящи се до сигурността и безопасността,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Подписване

1.   Подписването на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна (наричано по-долу „споразумението“), се одобрява от името на Съюза при условие приемането на решение от Съвета относно сключването на споразумението (1).

2.   Председателят на Съвета e оправомощен да посочи лицето(лицата), упълномощено(и) да подпише(ат) споразумението от името на Съюза, при условие за сключването му.

Член 2

Временно прилагане

До влизането му в сила споразумението се прилага временно от Съюза и от неговите държави-членки от първия ден на месеца, следващ по-ранната от двете дати: i) датата на последното уведомление, с което договарящите се страни са се уведомили взаимно за приключването на процедурите, необходими за временното прилагане на споразумението; или ii) датата, на която се навършват 12 месеца от датата на подписване на споразумението, при условие на вътрешните процедури и/или вътрешно законодателство, съгласно приложимото.

Член 3

Съвместен комитет

1.   Европейският съюз и държавите-членки се представляват в съвместния комитет, учреден съгласно член 21 от споразумението, от представители на Комисията и на държавите-членки.

2.   Позицията на Европейския съюз и неговите държави-членки, която да бъде взета в съвместния комитет по отношение на изменения на приложение III или приложение IV към споразумението, съгласно член 26, параграф 2 от споразумението, и по въпроси от изключителната компетентност на ЕС, които не изискват приемането на решение, имащо правни последици, се изготвя от Комисията и се съобщава предварително на Съвета и на държавите-членки.

3.   За решенията на съвместния комитет по въпроси от компетентността на ЕС позицията на Европейския съюз и неговите държави-членки се приема от Съвета с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията, освен ако приложимите процедури за гласуване, установени в Договорите за ЕС, не предвиждат друго.

4.   За решения на съвместния комитет по въпроси, които са от компетентността на държавите-членки, позицията на Европейския съюз и неговите държави-членки се приема от Съвета с единодушие по предложение на Комисията или на държавите-членки, освен ако дадена държава-членка не уведоми генералния секретариат на Съвета в срок един месец от приемането на тази позиция, че може да одобри решението, което съвместният комитет трябва да вземе, само със съгласието на своите законодателни органи.

5.   Позицията на Съюза и неговите държави-членки се представя в рамките на съвместния комитет от Комисията, с изключение на въпроси, които попадат в изключителната компетентност на държавите-членки, като в този случай позицията се представя от председателството на Съвета или, ако Съветът реши така, от Комисията.

Член 4

Уреждане на спорове

1.   Комисията представлява Съюза и държавите-членки в процедурите за уреждане на спорове съгласно член 22 от споразумението.

2.   Решението за спиране на прилагането на ползите съгласно член 22, параграф 7 от споразумението се приема от Съвета въз основа на предложение на Комисията. Съветът взема решение с квалифицирано мнозинство.

3.   Решенията за предприемане на други целесъобразни действия съгласно член 22 от споразумението по въпроси, които са от компетентността на ЕС, се вземат от Комисията с помощта на специален комитет от представители на държавите-членки, назначен от Съвета.

Член 5

Информация до Комисията

1.   Държавите-членки незабавно информират Комисията за всяко решение да откажат, отменят, спрат или ограничат разрешението на въздушен превозвач, което те възнамеряват да приемат в съответствие с член 4 от споразумението.

2.   Държавите-членки незабавно информират Комисията за всяко искане или уведомление, направено или получено от тях съгласно член 13 (Безопасност на въздухоплаването) от споразумението.

3.   Държавите-членки незабавно информират Комисията за всяко искане или уведомление, направено или получено от тях съгласно член 14 (Сигурност на въздухоплаването) от споразумението.

Съставено в Люксембург на 15 октомври 2010 година.

За Съвета

Председател

E. SCHOUPPE


(1)  Текстът на споразумението ще бъде публикуван заедно с решението за неговото сключване.


25.3.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 79/3


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 9 март 2011 година

за подновяване на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и Украйна

(2011/182/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 186 във връзка с член 218, параграф 6, буква а), подточка v) от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2003/96/ЕО от 6 февруари 2003 г. (1) Съветът одобри сключването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и Украйна.

(2)

Член 12, буква б) от споразумението предвижда, че споразумението се сключва за първоначален период, приключващ на 31 декември 2002 г., и ще бъде подновявано по взаимно съгласие между страните за допълнителни периоди от пет години.

(3)

С решение от 22 септември 2003 г. (2), което влезе в сила на 8 ноември 2004 г. Съветът одобри подновяването на споразумението за допълнителен период от пет години.

(4)

На третото заседание на Подкомитет № 7 ЕС—Украйна, проведено на 26 и 27 ноември 2008 г. в Киев, и двете страни потвърдиха интереса си посоченото по-горе споразумение да се поднови за допълнителен период от пет години.

(5)

Материалното съдържание на подновеното споразумение е идентично с това на споразумението, чийто срок на действие изтече на 7 ноември 2009 г.

(6)

Вследствие на влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. Европейският съюз замести Европейската общност и е неин правоприемник.

(7)

Подновяването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и Украйна следва да бъде одобрено от името на Съюза,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Подновяването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и Украйна за допълнителен период от пет години се одобрява от името на Съюза.

Член 2

Председателят на Съвета извършва от името на Съюза и в съответствие с член 12 от споразумението нотификацията по отношение на правителството на Украйна за това, че Съюзът е приключил вътрешните си процедури, необходими за влизането в сила на подновеното споразумение (3), както и следната нотификация по отношение на Украйна:

„Вследствие на влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. Европейският съюз замести Европейската общност и е неин правоприемник, като от тази дата упражнява всички права и поема всички задължения на Европейската общност. Следователно позоваванията на „Европейската общност“ в текста на споразумението се смятат, където е уместно, за позовавания на „Европейския съюз“.“

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 9 март 2011 година.

За Съвета

Председател

CSÉFALVAY Z.


(1)  ОВ L 36, 12.2.2003 г., стр. 31.

(2)  ОВ L 267, 17.10.2003 г., стр. 24.

(3)  Датата на влизане в сила на споразумението ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз от генералния секретариат на Съвета.


РЕГЛАМЕНТИ

25.3.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 79/4


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 291/2011 НА КОМИСИЯТА

от 24 март 2011 година

относно съществените употреби на контролираните вещества, различни от хлорофлуоровъглеводородите, за лабораторни и аналитични цели в съответствие с Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно веществата, които нарушават озоновия слой

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно вещества, които нарушават озоновия слой (1), и по-специално член 10, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съюзът вече е планирал да прекрати за повечето употреби производството и консумацията на контролираните вещества. Комисията трябва да определи съществените употреби на контролираните вещества, различни от хлорофлуоровъглеводородите, за лабораторни и аналитични цели.

(2)

С решение XXI/6 на страните по Монреалския протокол се заздравяват решенията в сила, а срокът на общата дерогация за употребата на контролираните вещества, различни от хлорофлуоровъглеводородите, за лабораторни и аналитични цели се продължава след 31 декември 2010 г. до 31 декември 2014 г., като по този начин се разрешава тяхното производство и консумация с оглед задоволяването на съществените лабораторни и аналитични потребности при определените в Монреалския протокол условия.

(3)

В Решение VI/25 на страните по Монреалския протокол се посочва, че дадена употреба може да се счита за съществена, само ако не са налице други технически и икономически целесъобразни решения или заместители, приемливи от гледна точка на околната среда и здравето. В доклада си за осъществения напредък за 2010 г. групата за техническа и икономическа оценка (Technical and Economical Assessment Panel — TEAP) установи наличието на значителен брой процедури, при които в момента за използването на контролираните вещества съществуват алтернативни решения. Въз основа на тази информация, както и на Решение XXI/6, следва да бъде съставен списък на тези употреби, за които са налице технически и икономически целесъобразни решения, приемливи от гледна точка на околната среда и здравето.

(4)

Следва да се състави и положителен списък на разрешените съществени употреби на метилбромид, договорени от страните в Решение ХVIII/15, както и такъв на употребите, за които TEAP смята, че в момента не съществуват алтернативни решения.

(5)

Освен това е необходимо да се изясни, че използването на контролираните вещества за целите на основното и средното образование не може да се смята за съществено и следва да бъде ограничено до висшето или професионалното образование. Използването на контролираните вещества в свободно продаваните комплекти за химични опити също не може да се смята за съществено.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 25, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1005/2009,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Производството, вносът и използването на контролираните вещества, различни от хлорофлуоровъглеводородите, могат да бъдат разрешени за всички съществени лабораторни и аналитични употреби, посочени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 24 март 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 286, 31.10.2009 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Съществени лабораторни и аналитични употреби на контролираните вещества, различни от хлорофлуоровъглеводородите

1.

За съществени лабораторни и аналитични употреби на контролираните вещества, различни от хлорофлуоровъглеводородите, се смятат:

а)

използването на контролираните вещества като референтен материал или стандарт:

за калибриране на оборудване, в което се използват контролираните вещества,

за следене на равнището на емисии на контролираните вещества,

за определяне на остатъчните количества на контролираните вещества в стоки, растения и суровини;

б)

използването на контролираните вещества при лабораторни токсикологични изследвания;

в)

използването за лабораторни нужди, когато контролираното вещество се преобразува в процеса на химична реакция, както при химичните реакции, при които контролираните вещества се използват в качеството на изходна суровина;

г)

използването на метилбромид в лабораторни условия за сравняване на ефикасността му с тази на неговите алтернативни решения;

д)

използването на тетрахлорометан като разтворител за реакциите на бромиране с използване на N-бромсукцинимид;

е)

използването на тетрахлорометан като агент за предаване на веригата при реакциите на полимеризация с присъствието на свободни радикали;

ж)

всяка друга употреба за лабораторни и аналитични цели, за която няма налице технически и икономически целесъобразни алтернативни решения.

2.

За съществени лабораторни и аналитични употреби на контролираните вещества, различни от хлорофлуоровъглеводородите, не се смятат:

а)

хладилно и климатично оборудване, използвано в лаборатории, включително хладилно лабораторно оборудване, като например ултрацентрофуги;

б)

почистване, преработване, ремонт или реконструиране на електронни компоненти или връзки;

в)

съхраняване на публикации и архиви;

г)

стерилизация на материали в лаборатория;

д)

всяка употреба в основното и средното образование;

е)

използването като компоненти в свободно продаваните и непредназначени за висшето образование комплекти за химични опити;

ж)

почистване и сушене, включително премахване на грес от стъкло и друго оборудване;

з)

определяне на равнището на въглеводороди, нефт и грес във водата, почвата, въздуха или отпадъците;

и)

изпитвания на катран в материали за пътни настилки;

й)

взимане на отпечатъци в криминалистиката;

к)

изпитвания на органичните компоненти във въглища;

л)

използването като разтворител при определянето на цианобаламина (витамин Б12) и бромния индекс;

м)

използването в методите с използване на селективна разтворимост в контролираното вещество, включително определяне на каскаросиди, тироидни екстракти и образуване на пикрати;

н)

преконцентрирането на аналити в хроматографичните методи (например течна (метод HPLC), газова, адсорбционна хроматография), атомна абсорбционна спектроскопия, спектроскопия с индуктивно свързана плазма, рентгенов флуоресцентен анализ;

о)

определянето на йодния индекс в мазнините и маслата;

п)

всяка друга употреба за лабораторни и аналитични цели, за която има налице технически и икономически целесъобразни алтернативни решения.


25.3.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 79/7


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 292/2011 НА КОМИСИЯТА

от 23 март 2011 година

за определяне на коефициент на разпределение, отхвърляне на допълнителни заявления и закриване на периода за подаване на заявления за наличните количества извънквотна изоглюкоза, предназначени за продажба на пазара на Съюза при намалена такса за свръхпроизводство

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕС) № 222/2011 на Комисията от 3 март 2011 г. за определяне на извънредни мерки относно пускането на извънквотна захар и изоглюкоза на пазара на Съюза при намалена такса за свръхпроизводство за пазарната 2010/2011 година (2), и по-специално член 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

Количествата, включени в заявленията за сертификат за извънквотна изоглюкоза, подадени от 14 март 2011 г. до 18 март 2011 г., за които е съобщено на Комисията, надвишават пределните граници, определени в член 1 от Регламент (ЕС) № 222/2011.

(2)

Следователно, в съответствие с член 5 от Регламент (ЕС) № 222/2011, е необходимо да се определи коефициент на разпределение, който държавите-членки да прилагат към количествата, включени във всяко заявление за сертификат, за което се съобщава, да се отхвърлят заявленията, за които все още не е съобщено, и да се закрие периодът за подаване на заявления.

(3)

За да се даде възможност за действие преди издаване на сертификатите, за които са подадени заявления, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Количествата, за които са подадени заявления за сертификат за извънквотна изоглюкоза в съответствие с Регламент (ЕС) № 222/2011 от 14 март 2011 г. до 18 март 2011 г. и които са съобщени на Комисията, се умножават по коефициент на разпределение в размер на 51,126352 %. Заявленията за сертификат, подадени от 21 март 2011 г. до 25 март 2011 г., се отхвърлят и периодът за подаване на заявления за сертификат се закрива, считано от 28 март 2011 г.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 март 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 60, 5.3.2011 г., стр. 6.


25.3.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 79/8


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 293/2011 НА КОМИСИЯТА

от 23 март 2011 година

за определяне на коефициент на разпределение, отхвърляне на допълнителни заявления и закриване на периода за подаване на заявления за наличните количества извънквотна захар, предназначени за продажба на пазара на Съюза при намалена такса за свръхпроизводство

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕС) № 222/2011 на Комисията от 3 март 2011 г. за определяне на извънредни мерки относно пускането на извънквотна захар и изоглюкоза на пазара на Съюза при намалена такса за свръхпроизводство за пазарната 2010/2011 година (2), и по-специално член 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

Количествата, включени в заявленията за сертификат за извънквотна захар, подадени от 14 март 2011 г. до 18 март 2011 г., за които е съобщено на Комисията, надвишават пределните граници, определени в член 1 от Регламент (ЕС) № 222/2011.

(2)

Следователно, в съответствие с член 5 от Регламент (ЕС) № 222/2011, е необходимо да се определи коефициент на разпределение, който държавите-членки да прилагат към количествата, включени във всяко заявление за сертификат, за което се съобщава, да се отхвърлят заявленията, за които все още не е съобщено, и да се закрие периодът за подаване на заявления.

(3)

За да се даде възможност за действие преди издаване на сертификатите, за които са подадени заявления, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Количествата, за които са подадени заявления за сертификат за извънквотна захар в съответствие с Регламент (ЕС) № 222/2011 от 14 март 2011 г. до 18 март 2011 г. и които са съобщени на Комисията, се умножават по коефициент на разпределение в размер на 67,106224 %. Заявленията за сертификат, подадени от 21 март 2011 г. до 25 март 2011 г., се отхвърлят и периодът за подаване на заявления за сертификат се закрива, считано от 28 март 2011 г.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 март 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 60, 5.3.2011 г., стр. 6.


25.3.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 79/9


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 294/2011 НА КОМИСИЯТА

от 24 март 2011 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 25 март 2011 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 24 март 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

ET

73,9

IL

82,8

JO

71,2

MA

53,9

TN

115,9

TR

76,5

ZZ

79,0

0707 00 05

EG

170,1

TR

146,1

ZZ

158,1

0709 90 70

MA

34,1

TR

119,3

ZA

49,8

ZZ

67,7

0805 10 20

EG

54,1

IL

72,6

MA

52,2

TN

48,6

TR

73,9

ZZ

60,3

0805 50 10

EG

66,4

MA

45,2

TR

50,5

ZZ

54,0

0808 10 80

AR

85,5

BR

87,7

CA

88,7

CL

88,3

CN

107,6

MK

50,2

US

141,6

UY

66,1

ZA

94,2

ZZ

90,0

0808 20 50

AR

90,1

CL

71,6

CN

56,3

US

142,1

ZA

96,7

ZZ

91,4


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


25.3.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 79/11


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 295/2011 НА КОМИСИЯТА

от 24 март 2011 година

относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за 2010/11 пазарна година

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 951/2006 на Комисията от 30 юни 2006 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на обмена с трети страни в сектора на захарта (2), и по-специално член 36, параграф 2, втора алинея, второ изречение,

като има предвид, че:

(1)

Размерът на представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за бяла захар, сурова захар и някои сиропи, за 2010/11 пазарна година се определя от Регламент (ЕC) № 867/2010 на Комисията (3). Тези цени и мита са последно изменени с Регламент (ЕC) № 276/2011 на Комисията (4).

(2)

Данните, с които Комисията разполага понастоящем, предполагат изменение на посочения размер в съответствие с правилата и процедурите, предвидени в Регламент (ЕО) № 951/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за продуктите, посочени в член 36 от Регламент (ЕО) № 951/2006, определени в Регламент (ЕC) № 867/2010, за 2010/11 пазарна година, се изменят и се съдържат в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 25 март 2011 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 24 март 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 24.

(3)  ОВ L 259, 1.10.2010 г., стр. 3.

(4)  ОВ L 76, 22.3.2011 г., стр. 42.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Изменен размер на представителните цени и на допълнителните вносни мита за бяла захар, сурова захар и продуктите с код по КН 1702 90 95, приложим считано от 25 март 2011 година

(EUR)

Код по КН

Размер на представителната цена за 100 kg нето от съответния продукт

Размер на допълнителното мито за 100 kg нето от съответния продукт

1701 11 10 (1)

51,49

0,00

1701 11 90 (1)

51,49

0,00

1701 12 10 (1)

51,49

0,00

1701 12 90 (1)

51,49

0,00

1701 91 00 (2)

48,63

2,88

1701 99 10 (2)

48,63

0,00

1701 99 90 (2)

48,63

0,00

1702 90 95 (3)

0,49

0,22


(1)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка III от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(2)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка II от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)  Определяне за 1 % съдържание на захароза.


РЕШЕНИЯ

25.3.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 79/13


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 21 март 2011 година

за назначаване на член на Сметната палата

(2011/183/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 286, параграф 5 от него,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Г-н Hubert WEBER, член на Сметната палата, подаде оставка, считано от 1 януари 2011 г.

(2)

Поради това г-н Hubert WEBER следва да бъде заместен за остатъка от мандата му,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Г-н Harald WÖGERBAUER се назначава за член на Сметната палата за периода от 1 април 2011 г. до 31 декември 2013 г.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 21 март 2011 година.

За Съвета

Председател

MARTONYI J.


(1)  Становище от 8 март 2011 г. (все още непубликувано в Официален вестник).


25.3.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 79/14


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 24 март 2011 година

за разпределянето на количествата контролирани вещества, чието внасяне или произвеждане за лабораторни и аналитични употреби през 2011 г. в Съюза е разрешено съгласно Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно вещества, които нарушават озоновия слой

(нотифицирано под номер C(2011) 1819)

(само текстовете на английски, испански, италиански, немски, нидерландски, френски и шведски език са автентични)

(2011/184/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно вещества, които нарушават озоновия слой (1), и по-специално член 10, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съюзът вече преустанови за повечето употреби производството и консумацията на контролирани вещества. Комисията е длъжна да определи количествата на контролираните вещества, различни от хлорофлуоровъглеводороди, които могат да бъдат използвани за основни лабораторни и аналитични употреби, както и имащите право да ги използват дружества.

(2)

Комисията публикува обявление до предприятията, възнамеряващи да внасят в Европейския съюз или да изнасят от Европейския съюз през 2011 г. контролирани вещества, които нарушават озоновия слой, както и до предприятията, възнамеряващи да поискат за 2011 г. квота за такива вещества, предназначени за лабораторни и аналитични цели (2), и получи декларации за предвидените лабораторни и аналитични употреби на контролирани вещества през 2011 г.

(3)

Определянето на отпуснатите квоти следва да гарантира, че са спазени количествените ограничения, предвидени в член 10, параграф 6. Тъй като в посочените количествени ограничения са включени количествата на хлорофлуоровъглеводородите, лицензирани за лабораторни и аналитични употреби, производството и вносът на хлорофлуоровъглеводороди за такива употреби също следва да бъдат обхванати от настоящото решение.

(4)

Количеството, равно на разликата между максималното количество от 110 тона ОНП и количествата, отпуснати на предприятията, които са осъществявали производство или внос с лицензии през периода 2007—2009 г., следва да се разпредели към предприятия, на които не са издавани лицензии за производство или внос за посочения период. Механизмът на разпределение следва да гарантира, че всички предприятия, които искат нова квота, получават подходящ дял от подлежащите на разпределяне количества.

(5)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, създаден по силата на член 25, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1005/2009,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Квотите за внос и производство на контролирани вещества за лабораторни и аналитични употреби за 2011 г. се отпускат на предприятията от списъка в приложение I.

Максималните количества, които могат да бъдат произведени или внесени през 2011 г. за лабораторни и аналитични употреби, отпуснати на тези предприятия, са посочени в приложение II.

Член 2

Настоящото решение се прилага от 1 януари 2011 г. до 31 декември 2011 г.

Член 3

Адресати на настоящото решение са следните предприятия:

 

ABCR Dr Braunagel GmbH & Co.

Im Schlehert 10

76187 Karlsruhe

Германия

 

Acros Organics BVBA

Janssen Pharmaceuticalaan 3a

2440 Geel

Белгия

 

Airbus Operations SAS

Route de Bayonne 316

31300 Toulouse

Франция

 

Arkema France SA

420, rue d’Estienne D’Orves

92705 Colombes Cedex

Франция

 

Bayer CropScience AG (DEU)

Gebäude A729

41538 Dormagen

Германия

 

Eras Labo (FRA)

222 D1090

38330 Saint-Nazaire-les-Eymes

Франция

 

Harp International Ltd

Gellihirion Industrial Estate

Rhondda, Cynon Taff

Pontypridd CF37 5SX

Обединено кралство

 

Honeywell Fluorine Products Europe BV

Laarderhoogtweg 18

1101 EA Amsterdam

Нидерландия

 

Honeywell Specialty Chemicals GmbH

Wunstorfer Strasse 40

Postfach 100262

30918 Seelze

Германия

 

LGC Standards GmbH

Mercatorstr. 51

46485 Wesel

Германия

 

Mallinckrod Baker BV

Teugseweg 20

7418 AM Deventer

Нидерландия

 

Mebrom NV

Assenedestraat 4

9940 Rieme Ertvelde

Белгия

 

Merck KGaA

Frankfurter Strasse 250

64271 Darmstadt

Германия

 

Mexichem UK Ltd (ex Ineos Fluor)

PO Box 13

The Heath, Runcorn Cheshire WA7 4QX

Обединено кралство

 

Ministry of Defence

Defence Fuel Lubricants and Chemicals

PO Box 10.000

1780 CA Den Helder

Нидерландия

 

Panreac Quimica SA

Pol. Ind. Pla de la Bruguera, C/Garraf 2

08211 Castellar del Vallès-Barcelona

Испания

 

Sicor Spa

Via Terazzano 77

20017 Rho

Италия

 

Sigma Aldrich Chimie SARL

80, rue de Luzais

L’Isle d’Abeau Chesnes

38297 St Quentin Fallavier

Франция

 

Sigma Aldrich Company Ltd

The Old Brickyard, New Road

Gillingham SP8 4XT

Обединено кралство

 

Sigma Aldrich Laborchemikalien GmbH

Wunstorfer Strasse 40

Postfach 100262

30918 Seelze

Германия

 

Sigma Aldrich Logistik GmbH

Riedstrasse 2

89555 Steinheim

Германия

 

Solvay Fluor GmbH

Hannover Hans-Boeckler-Allee 20

30173 Hannover

Германия

 

Stockholm University

Department of Applied Environmental Science (ITM)

10691 Stockholm

Швеция

 

Tazzetti Fluids SRL

Corso Europa n. 600/a

I - Volpiano (TO)

Италия

 

VWR International SAS

201 rue Carnot

94126 Fontenay-sous-Bois

Франция

Съставено в Брюксел на 24 март 2011 година.

За Комисията

Connie HEDEGAARD

Член на Комисията


(1)  ОВ L 286, 31.10.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 107, 27.4.2010 г., стр. 20.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Предприятия, които имат право да произвеждат или внасят вещества за лабораторни и аналитични употреби

Квотите от контролирани вещества, които могат да бъдат използвани за лабораторни и аналитични употреби, се отпускат на:

Дружество

 

ABCR Dr. Braunagel GmbH & Co [DE]

 

Acros Organics bvba [BE]

 

Airbus Operations SAS [FR]

 

Arkema France S.A. [FR]

 

Bayer CropScience AG [DE]

 

Eras Labo [FR]

 

Harp International Ltd [UK]

 

Honeywell Fluorine Products Europe BV [NL]

 

Honeywell Specialty Chemicals GmbH [DE]

 

LGC Standards GmbH [DE]

 

Mallinckrod Baker BV [NLD]

 

Mebrom NV [BE]

 

Merck KGaA [DE]

 

Mexichem UK Ltd (ex Ineos Fluor) [UK]

 

Ministry of Defence [NL]

 

Panreac Quimica SAU [ES]

 

Sicor Spa [IT]

 

Sigma Aldrich Chimie SARL [FR]

 

Sigma Aldrich Company Ltd [UK]

 

Sigma Aldrich Laborchemikalien GmbH [DE]

 

Sigma Aldrich Logistik GmbH [DE]

 

Solvay Fluor GmbH [DE]

 

Stockholm University [SE]

 

Tazzetti Fluids S.r.l. [IT]

 

VWR Intern. SAS [FR]


ПРИЛОЖЕНИЕ II

[Настоящото приложение не се публикува, тъй като съдържа чувствителна търговска информация].


25.3.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 79/18


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 24 март 2011 година

относно разпределянето на квоти за внос на контролирани вещества и количествата, които могат да бъдат пуснати в свободно обращение в Съюза за периода от 1 януари до 31 декември 2011 г., в съответствие с Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета

(нотифицирано под номер C(2011) 1820)

(само текстовете на английски, гръцки, испански, италиански, немски, нидерландски, полски, португалски, френски и чешки език са автентични)

(2011/185/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно веществата, които нарушават озоновия слой (1), и по-специално член 16 от него,

като има предвид, че:

(1)

Пускането в свободно обращение в Съюза на вносни контролирани вещества подлежи на количествените ограничения, определени в член 16 от Регламент (ЕО) № 1005/2009.

(2)

Комисията е публикувала известие до предприятия, възнамеряващи да внасят в Европейския съюз или да изнасят от Европейския съюз контролирани вещества, които разрушават озоновия слой, както и до предприятия, възнамеряващи да поискат за 2011 г. квота за тези вещества, предназначени за лабораторни и аналитични цели (2010/C 107/12) (2), в отговор на което е получила декларации за предвидените количества за внос през 2011 г.

(3)

Количествените ограничения и квотите следва да бъдат определени за периода от 1 януари до 31 декември 2011 г.

(4)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 25, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1005/2009,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Количеството контролирани вещества от група I (хлорофлуоровъглеводороди 11, 12, 113, 114 и 115) и от група II (други напълно халогенирани хлорофлуоровъглеводороди), обхванати от Регламент (ЕО) № 1005/2009, което може да бъде пуснато в свободно обращение в Съюза през 2011 г. от източници извън Съюза, е 11 025 000,00 килограма ОРП (озоноразрушаващ потенциал).

2.   Количеството контролирани вещества от група III (халони), обхванати от Регламент (ЕО) № 1005/2009, което може да бъде пуснато в свободно обращение в Съюза през 2011 г. от източници извън Съюза, е 30 733 655,00 килограма ОРП.

3.   Количеството контролирани вещества от група IV (тетрахлорметан), обхванати от Регламент (ЕО) № 1005/2009, което може да бъде пуснато в свободно обращение в Съюза през 2011 г. от източници извън Съюза, е 2 752 200,00 килограма ОРП.

4.   Количеството контролирани вещества от група V (1,1,1-трихлоретан), обхванати от Регламент (ЕО) № 1005/2009, което може да бъде пуснато в свободно обращение в Съюза през 2011 г. от източници извън Съюза, е 400 030,00 килограма ОРП.

5.   Количеството контролирани вещества от група VI (метилбромид), обхванати от Регламент (ЕО) № 1005/2009, което може да бъде пуснато в свободно обращение в Съюза през 2011 г. от източници извън Съюза, е 810 120,00 килограма ОРП.

6.   Количеството контролирани вещества от група VII (не напълно халогенирани бромофлуоровъглеводороди), обхванати от Регламент (ЕО) № 1005/2009, което може да бъде пуснато в свободно обращение в Съюза през 2011 г. от източници извън Съюза, е 1 058,50 килограма ОРП.

7.   Количеството контролирани вещества от група VIII (не напълно халогенирани хлорофлуоровъглеводороди), обхванати от Регламент (ЕО) № 1005/2009, което може да бъде пуснато в свободно обращение в Съюза през 2011 г. от източници извън Съюза, е 4 970 602,212 килограма ОРП.

8.   Количеството контролирани вещества от група IХ (бромохлорометан), обхванати от Регламент (ЕО) № 1005/2009, което може да бъде пуснато в свободно обращение в Съюза през 2011 г. от източници извън Съюза, е 246 012,00 килограма ОРП.

Член 2

1.   Разпределянето на квотите за внос на хлорофлуоровъглеводороди 11, 12, 113, 114 и 115 и на други напълно халогенирани хлорофлуоровъглеводороди през периода от 1 януари до 31 декември 2011 г. се извършва за упоменатите цели и за предприятията, посочени в приложение I.

2.   Разпределянето на квотите за внос на халони през периода от 1 януари до 31 декември 2011 г. се извършва за упоменатите цели и за предприятията, посочени в приложение II.

3.   Разпределянето на квотите за внос на тетрахлорметан през периода от 1 януари до 31 декември 2011 г. се извършва за упоменатите цели и за предприятията, посочени в приложение III.

4.   Разпределянето на квотите за внос на 1,1,1-трихлоретан през периода от 1 януари до 31 декември 2011 г. се извършва за упоменатите цели и за предприятията, посочени в приложение IV.

5.   Разпределянето на квоти за внос на метилбромид през периода от 1 януари до 31 декември 2011 г. се извършва за упоменатите цели и за предприятията, посочени в приложение V.

6.   Разпределянето на квотите за внос на ненапълно халогенирани бромофлуоровъглеводороди през периода от 1 януари до 31 декември 2011 г. се извършва за упоменатите цели и за предприятията, посочени в приложение VI.

7.   Разпределянето на квотите за внос на ненапълно халогенирани хлорофлуоровъглеводороди през периода от 1 януари до 31 декември 2011 г. се извършва за упоменатите цели и за предприятията, посочени в приложение VII.

8.   Разпределянето на квотите за внос на бромохлорометан през периода от 1 януари до 31 декември 2011 г. се извършва за упоменатите цели и за предприятията, посочени в приложение VIII.

9.   Индивидуалните квоти за внос за отделните предприятия са посочени в приложение IХ.

Член 3

Настоящото решение се прилага от 1 януари 2011 г. до 31 декември 2011 г.

Член 4

Адресати на настоящото решение са следните предприятия:

 

Albemarle Europe SPRL

Parc scientifique Einstein

Rue du Bosquet 9

1348 Louvain-la-Neuve

Белгия

 

ABCR Dr. Braunagel GmbH & Co. (DE)

Im Schlehert 10

76187 Karlsruhe

Германия

 

Aesica Queenborough Ltd. (UK)

Queenborough

Kent ME11 5EL

Обединено кралство

 

AGC Chemicals Europe Ltd

York House

Hillhouse International

Thornton Cleveleys

Lancashire FY5 4QD

Обединено кралство

 

Arkema France SA

420 rue d’Estienne d’Orves

92705 Colombes Cedex

Франция

 

Arkema Quimica S.A.

Avenida de Burgos 12

28036 Madrid

Испания

 

BASF Agri Production SAS

32 rue de Verdun

76410 Saint-Aubin-lès-Elbeuf

Франция

 

Bayer Crop Science AG

Gebäude A729

41538 Dormagen

Германия

 

Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH

Bützflether Sand

21683 Stade

Германия

 

DuPont de Nemours (Nederland) BV

Baanhoekweg 22

3313 LA Dordrecht

Нидерландия

 

Dyneon GmbH

Werk Gendorf

Industriepаrkstraße 1

84508 Burgkirchen

Германия

 

Eras Labo

222 RN 90

38330 Saint-Nazaire-les-Eymes

Франция

 

Esto Cheb s.r.o.

Paleckého 2087/8a

35002 Cheb

Чешка република

 

Eusebi Impianti Srl

Via Mario Natalucci 6

60131 Ancona

Италия

 

Eusebi Service Srl

Via Vincenzo Pirani 4

60131 Ancona

Италия

 

Excelsyn Molecular Development Ltd (UK)

Mostyn Road

Holywell

Flintshire CH8 9DN

Обединено кралство

 

Fujifilm Electronic Materials (Europe) NV

Keetberglaan 1A

Haven 1061

2070 Zwijndrecht

Белгия

 

Halon & Refrigerants Services Ltd

J.Reid Trading Estate

Factory Road, Sandycroft

Deeside, Flintshire CH5 2QJ

Обединено кралство

 

Fire Fighting Enterprises Ltd

9 Hunting Gate,

Hitchin SG4 0TJ

Обединено кралство

 

Honeywell Fluorine Products Europe B.V.

Laarderhoogtweg 18,

1101 EA Amsterdam

Нидерландия

 

Hovione Farmaciencia SA

Sete Casas

2674-506 Loures

Португалия

 

ICL-IP Europe B.V.

Fosfaatweeg 48

1013 BM Amsterdam

Нидерландия

 

Intergeo Ltd

Thermi Industrial Area

57001 Thessaloniki

Гърция

 

Laboratorios Miret SA

Géminis 4,

08228 Terrassa, Barcelona

Испания

 

LPG Tecnicas en Extincion de Incendios SL

C/Mestre Joan Corrales 107-109

08950 Esplugas de Llobregat, Barcelona

Испания

 

Lufthansa CityLine GmbH

Waldstr. 247

51147 Köln

Германия

 

Mebrom NV

Assenedestraat 4

9940 Rieme Ertvelde

Белгия

 

Meridian Technical Services Ltd

14 Hailey Road

DA18 4AP Erith, Kent

Обединено кралство

 

Mexichem UK Ltd.

PO Box 13

The Heath

Runcorn Cheshire WA7 4QX

Обединено кралство

 

Poż-Pliszka Sp. z o.o.

ul. Szczecińska 45

80-392 Gdańsk

Полша

 

R.P. Chem s.r.l.

Via San Michele 47

31062 Casale sul Sile (TV)

Италия

 

Sabena Technics DNR

Bois de Ponthual

BP 90154

35800 Saint-Lunaire

Франция

 

Safety Hi-Tech S.r.l.

Via Cavour 96

67051 Avezzano (AQ)

Италия

 

Savi Technologie Sp. z o.o.

ul. Wolności 20

Psary

51-180 Wrocław

Полша

 

Sigma Aldrich Company Ltd

The Old Brickyard, New Road

Gillingham SP8 4XT

Обединено кралство

 

Sigma Aldrich Logistik GmbH

Riedstraße 2

89555 Steinheim

Германия

 

SJB Energy Trading BV (NL)

Slagveld 15

3230 AG Brielle

Нидерландия

 

Solvay Fluor GmbH

Hans-Böckler-Allee 20

30173 Hannover

Германия

 

Solvay Fluores France

25 rue de Clichy

75442 Paris

Франция

 

Solvay Solexis SAS

Avenue de la République

39501 Tavaux Cedex

Франция

 

Solvay Solexis S.p.A.

Viale Lombardia 20

20021 Bollate (MI)

Италия

 

Sterling S.r.l.

Via della Carboneria 30

06073 Solomeo di Corciano (PG)

Италия

 

Syngenta Crop Protection

Surrey Research Park

30 Priestly Road

Guildford Surrey GU2 7YH

Обединено кралство

 

Tazzetti S.p.A.

Corso Europa n. 600/a

10070 Volpiano (TO)

Италия

 

TEGA Technische Gase und Gastechnik GmbH

Werner-von-Siemens-Straße 18

97076 Würzburg

Германия

 

Thomas Swan & Co Ltd.

Rotary Way

Consett

County Durham DH8 7ND

Обединено кралство

 

Total Feuerschutz GmbH

Industriestr. 13

68526 Ladenburg

Германия

Съставено в Брюксел на 24 март 2011 година.

За Комисията

Connie HEDEGAARD

Член на Комисията


(1)  ОВ L 286, 31.10.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 107, 27.4.2010 г., стр. 20.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ГРУПИ I И II

Квоти за внос на хлорофлуоровъглеводороди 11, 12, 113, 114 и 115 и на други напълно халогенирани хлорофлуоровъглеводороди, разпределени на вносителите в съответствие с Регламент (ЕО) № 1005/2009, с цел използване като изходна суровина и като обработващи агенти през периода от 1 януари до 31 декември 2011 г.

Дружество

 

Honeywell Fluorine Products Europe (NL)

 

Mexichem UK (UK)

 

Solvay Solexis (IT)

 

Syngenta Crop Protection (UK)

 

Tazzetti Fluids (IT)

 

TEGA Technische Gase und Gastechnik (DE)


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ГРУПА III

Квоти за внос на халони, разпределени на вносителите в съответствие с Регламент (ЕО) № 1005/2009 за използване като изходна суровина и за приложения от критично значение, за периода от 1 януари до 31 декември 2011 г.

Дружество

 

BASF Agri Product (FR)

 

ERAS Labo (FR)

 

ESTO Cheb (CZ)

 

Eusebi Impianti (IT)

 

Eusebi Service (IT)

 

Fire Fighting Enterprises Ltd (UK)

 

Halon & Refrigerant Services (UK)

 

Intergeo (EL)

 

LPG Tecnicas en Extincion de Incendios (ES)

 

Lufthansa CityLine (DE)

 

Meridian Technical Services (UK)

 

Poż-Pliszka (PL)

 

Sabena Technics (FR)

 

Safety Hi-Tech (IT)

 

Savi Technologie (PL)

 

Total Feuerschutz (DE)


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ГРУПА IV

Квоти за внос на тетрахлорметан, разпределени на вносителите в съответствие с Регламент (ЕО) № 1005/2009 с цел използване като изходна суровина за периода от 1 януари до 31 декември 2011 г.

Дружество

 

Dow Deutschland (DE)

 

Mexichem UK (UK)


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ГРУПА V

Квоти за внос на 1,1,1-трихлоретан, разпределени на вносителите в съответствие с Регламент (ЕО) № 1005/2009 с цел използване като изходна суровина за периода от 1 януари до 31 декември 2011 г.

Дружество

 

Arkema (FR)

 

Fujifilm Electronic Materials Europe (BE)


ПРИЛОЖЕНИЕ V

ГРУПА VI

Квоти за внос на метилбромид, разпределени на вносителите в съответствие с Регламент (ЕО) № 1005/2009 с цел използване като изходна суровина за периода от 1 януари до 31 декември 2011 г.

Дружество

 

Albemarle Europe (BE)

 

ICL-IP Europe (NL)

 

Mebrom (BE)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ГРУПА VII

Квоти за внос на ненапълно халогенирани бромофлуоровъглеводороди, разпределени на вносителите в съответствие с Регламент (ЕО) № 1005/2009 с цел използване като изходна суровина за периода от 1 януари до 31 декември 2011 г.

Дружество

 

ABCR Dr. Braunagel (DE)

 

Excelsyn Molecular Development (UK)

 

Hovione Farmaciencia (PT)

 

R.P. Chem (IT)

 

Sterling (IT)


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

ГРУПА VIII

Квоти за внос на ненапълно халогенирани хлорофлуоровъглеводороди, разпределени на вносителите в съответствие с Регламент (ЕО) № 1005/2009 с цел използване като изходна суровина и като обработващи агенти, както и за лабораторни и аналитични цели, за периода от 1 януари до 31 декември 2011 г.

Дружество

 

Aesica Queenborough (UK)

 

AGC Chemicals Europe (UK)

 

Arkema France (FR)

 

Arkema Quimica (ES)

 

Bayer CropScience (DE)

 

DuPont de Nemours (NL)

 

Dyneon (DE)

 

Honeywell Fluorine Products Europe (NL)

 

Mexichem UK (UK)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

SJB Energy Trading (NL)

 

Solvay Fluor (DE)

 

Solvay Fluores France (FR)

 

Solvay Solexis (FR)

 

Solvay Solexis (IT)

 

Tazzetti Fluids (IT)


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

ГРУПА IX

Квоти за внос на бромохлорометан, разпределени на вносителите в съответствие с Регламент (ЕО) № 1005/2009 с цел използване като изходна суровина през периода от 1 януари до 31 декември 2011 г.

Дружество

 

Albemarle Europe (BE)

 

ICL-IP Europe (NL)

 

Laboratorios Miret (ES)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

Thomas Swan & Co (UK)


ПРИЛОЖЕНИЕ IХ

Настоящото приложение не се публикува, тъй като съдържа чувствителна търговска информация.