ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2011.060.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 60

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
5 март 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Известие относно временното прилагане на Споразумението между Европейския съюз, Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия за финансов механизъм на ЕИП за периода 2009—2014 г.

1

 

 

2011/144/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 15 февруари 2011 година за сключване на Временното споразумение за партньорство между Европейската общност, от една страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга страна

2

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 221/2011 на Комисията от 4 март 2011 година относно разрешителното за 6-фитаза (EC 3.1.3.26), получена от Aspergillus oryzae DSM 14223, като фуражна добавка за пъстървови риби (притежател на разрешителното — DSM Nutritional Products Ltd, представлявано от DSM Nutritional products Sp. Z o.o) ( 1 )

3

 

*

Регламент (ЕС) № 222/2011 на Комисията от 3 март 2011 година за определяне на извънредни мерки относно пускането на извънквотна захар и изоглюкоза на пазара на Съюза при намалена такса за свръхпроизводство за пазарната 2010/2011 година

6

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 223/2011 на Комисията от 4 март 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

10

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2011/27/ЕС на Комисията от 4 март 2011 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с оглед включването на оризалин като активно вещество и за изменение на Решение 2008/934/ЕО ( 1 )

12

 

*

Директива 2011/28/ЕС на Комисията от 4 март 2011 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с оглед включването на индолилбутиринова киселина като активно вещество и за изменение на Решение 2008/941/ЕО на Комисията ( 1 )

17

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2011/145/ЕС

 

*

Решение № 1/2011 на Комитета на посланиците АКТБ—ЕС от 17 февруари 2011 година относно статута на Екваториална Гвинея по измененото Споразумение за партньорство АКТБ—ЕС

21

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Решение 2009/564/ЕО на Комисията от 9 юли 2009 година за установяване на екологични критерии за присъждане на знака за екомаркировка на Общността за къмпингови услуги (ОВ L 196, 28.7.2009 г.)

23

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

5.3.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 60/1


Известие относно временното прилагане на Споразумението между Европейския съюз, Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия за финансов механизъм на ЕИП за периода 2009—2014 г.

Споразумението между Европейския съюз, Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия за финансов механизъм на ЕИП за периода 2009—2014 г. (1), подписано в Брюксел на 28 юли и на 19 август 2010 г., се прилага временно от 1 януари 2011 г. по силата на член 3, трета алинея от Споразумението.


(1)  ОВ L 291, 9.11.2010 г., стр. 4.


5.3.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 60/2


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 15 февруари 2011 година

за сключване на Временното споразумение за партньорство между Европейската общност, от една страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга страна

(2011/144/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207 във връзка с член 218, параграф 6, буква а), подточки iii) и v) от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

На 12 юни 2002 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори за сключване на споразумения за икономическо партньорство с държавите от АКТБ.

(2)

На 23 ноември 2007 г. приключиха преговорите за Временно споразумение за партньорство (наричано по-нататък „Временното СИП“) с Папуа-Нова Гвинея и с Република острови Фиджи.

(3)

Временното СИП все още не е сключено. С влизането в сила на Договора от Лисабон процедурите, които да бъдат следвани за тази цел, се уреждат от член 218 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

(4)

Временното СИП следва да бъде сключено от името на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Временното споразумение за партньорство между Европейската общност, от една страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга страна, се одобрява от името на Европейския съюз.

Член 2

Председателят на Съвета извършва нотифицирането, посочено в член 76, параграф 2 от Временното СИП, от името на Съюза.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на датата на приемането му.

Член 4

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Датата на влизане в сила на споразумението се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 15 февруари 2011 година.

За Съвета

Председател

MATOLCSY Gy.


РЕГЛАМЕНТИ

5.3.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 60/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 221/2011 НА КОМИСИЯТА

от 4 март 2011 година

относно разрешителното за 6-фитаза (EC 3.1.3.26), получена от Aspergillus oryzae DSM 14223, като фуражна добавка за пъстървови риби (притежател на разрешителното — DSM Nutritional Products Ltd, представлявано от DSM Nutritional products Sp. Z o.o)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда издаването на разрешително за добавките за използване при храненето на животните и се посочват основанията и процедурите за предоставяне на разрешителното.

(2)

В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 беше подадено заявление за разрешително за ензимния препарат 6-фитаза (EC 3.1.3.26), получена от Aspergillus oryzae DSM 14223. Заявлението беше придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

Предмет на заявлението е разрешително за 6-фитаза (EC 3.1.3.26), получена от Aspergillus oryzae DSM 14223, като фуражна добавка за пъстървови риби, която да бъде класифицирана в категорията „зоотехнически добавки“.

(4)

Използването ѝ беше временно разрешено и за пъстървови риби с Регламент (ЕО) № 521/2005 на Комисията (2).

(5)

Предоставени бяха нови данни в подкрепа на заявлението за разрешително за използване на 6-фитаза (EC 3.1.3.26), получена от Aspergillus oryzae DSM 14223, за пъстървови риби. В своето становище от 10 ноември 2010 г. (3) Европейският орган за безопасност на храните (наричан по-долу „Органът“) стигна до заключението, че при предложените условия на използване препаратът 6-фитаза (EC 3.1.3.26), получена от Aspergillus oryzae DSM 14223, не се отразява неблагоприятно върху здравето на животните, човешкото здраве или околната среда и използването му може да подобри усвояването на фосфора. Органът не счита, че е налице необходимост от специфични изисквания по отношение на мониторинга след пускането на продукта на пазара. Той също така провери доклада относно метода на анализ на фуражната добавка във фуражите, представен от референтната лаборатория на Европейския съюз за фуражни добавки, създадена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(6)

Оценката на 6-фитаза (EC 3.1.3.26), получена от Aspergillus oryzae DSM 14223, показва, че са изпълнени условията за разрешително, определени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003. Използването на посочения препарат следва да бъде съответно разрешено съгласно посоченото в приложението към настоящия регламент.

(7)

От съображения за яснота следва да бъде заличено вписването за 6-фитаза (EC 3.1.3.26), получена от Aspergillus oryzae DSM 14223, в Регламент (ЕО) № 521/2005.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешава се използването на препарата, посочен в приложението, принадлежащ към категорията „зоотехнически добавки“ и към функционалната група „подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната“, като добавка при храненето на животните при условията, определени в приложението.

Член 2

В Регламент (ЕО) № 521/2005 член 2 и приложение II се заличават.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 4 март 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  ОВ L 84, 2.4.2005 г., стр. 3.

(3)  The EFSA Journal 2010 г.; 8(12):1915.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Име на притежателя на разрешителното

Добавка

Състав, химическа формула, описание, аналитичен метод

Вид или категория животни

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешителното

Единици за активност/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория: зоотехнически добавки. Функционална група: подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната

4a1641(i)

DSM Nutritional Products Ltd, представлявано от DSM Nutritional products Sp. Z o.o

6-фитаза

(EC 3.1.3.26)

 

Състав на добавката

Препарат, съдържащ 6-фитаза, получена от Aspergillus oryzae DSM 14223, с минимална активност:

в течна форма: 20 000 FYT (1)/g

 

Характеристика на активното вещество

6-фитаза, получена от Aspergillus oryzae DSM 14223

 

Аналитичен метод  (2)

Колориметричен метод на базата на реакцията на ванадомолибдат с неорганичен фосфат, получен при реакцията между 6-фитаза, получена от Aspergillus oryzae DSM 14223, и фитатсъдържащ субстрат (натриев фитат) при pH 5,5 и 37 °C, която се сравнява със стандартна крива от неорганичен фосфат.

Пъстървови

750 FYT

1.

В упътването за използването на добавката и премикса да се посочат температурата на съхранение, срокът на съхранение и устойчивостта при гранулиране.

2.

Да се използва във фуражи, съдържащи повече от 0,23 % фосфор, свързан с фитин.

3.

Мерки за безопасност: носене на предпазна маска, предпазни очила и ръкавици по време на работа.

25 март 2021 г.


(1)  Един FYT е количеството ензим, което освобождава 1 μmol неорганичен фосфат от натриев фитат на минута в условията на реакция при концентрация на фитат 5,0 mM при pH 5,5 и температура 37 °C при инкубация от 30 минути.

(2)  Подробна информация относно аналитичните методи може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория на Европейския съюз за фуражни добавки: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives.


5.3.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 60/6


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 222/2011 НА КОМИСИЯТА

от 3 март 2011 година

за определяне на извънредни мерки относно пускането на извънквотна захар и изоглюкоза на пазара на Съюза при намалена такса за свръхпроизводство за пазарната 2010/2011 година

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 64, параграф 2 и член 187 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Цените на захарта на световния пазар остават високи от началото на пазарната 2010/2011 година. Прогнозите за световните пазарни цени на борсата за фючърсни сделки със захар в Ню Йорк за месеците март, май и юли 2011 г. сочат, че цените на световния пазар ще останат високи.

(2)

Натрупаната негативна разлика между наличността и използването на захар и изоглюкоза през последните две пазарни години се определя на 1,0 милион тона и представлява най-ниското ниво на крайна наличност в ЕС от въвеждането на реформата през 2006 г. в сектора на захарта. Ако се запазят недостатъчните нива на внос, има опасност сериозно да бъдат нарушени доставките на пазара на захар в Съюза и положението да се влоши допълнително, ако не бъдат приети мерки в сектора.

(3)

В краткосрочен план не се очаква нарастване на износа от държавите от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ) и от най-слабо развитите страни (НСРС) за Европейския съюз.

(4)

От друга страна, добрата реколта в някои части на Съюза доведе до производство на захар в превишение на квотата, определена в член 56 от Регламент (ЕО) № 1234/2007. Част от тази захар следва да се предложи на пазара на захар на Съюза, за да се задоволи отчасти търсенето и да се избегне прекомерното нарастване на цената. Наличното количество захар в превишение на квотата се определя на 0,5 милиона тона. При оценката се вземат предвид договорните ангажименти на производителите на захар по отношение на някои промишлени продукти съгласно член 62 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 и количествата, за които вече са издадени лицензии за износ.

(5)

С член 64, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 Комисията се оправомощава да определя таксата за свръхпроизводство за количествата захар и изоглюкоза, произведени в превишение на квотата, в достатъчно голям размер, за да се избегне натрупването на количества в превишение на квотата. С член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 967/2006 на Комисията от 29 юни 2006 г. за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на производството над квотите в сектора на захарта (2) размерът на таксата се определя на 500 EUR на тон.

(6)

Изключително малките доставки на захар на вътрешния пазар през пазарната 2010/2011 година могат да позволят на Комисията да определи по изключение размера на таксата за свръхпроизводство на нула за ограничено количество захар, произведено в превишение на квотата, без риск от натрупване.

(7)

Доколкото Регламент (ЕО) № 1234/2007 определя квоти за захар и изоглюкоза, подобна мярка следва да се приложи за съответното количество изоглюкоза, произведено в превишение на квотата, тъй като изоглюкозата до известна степен е търговски заместител на захарта. За да се запази равновесието между двата подсладителя, съответното количество изоглюкоза, произведено в превишение на квотата, което ще бъде пуснато на вътрешния пазар, следва да бъде определено въз основа на съотношението на квотите за всеки от двата продукта, определени в приложение VI към Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(8)

Производителите на захар и изоглюкоза следва да подадат заявления до компетентните органи на държавите-членки за сертификати, с които им се разрешава да продават на пазара на Съюза известни количества, произведени над квотното ограничение.

(9)

Определянето на горни граници за количествата, за които даден производител може да подаде заявление в рамките на даден период за подаване на заявления, и ограничаването на обхвата на сертификатите така, че те да се издават единствено за продукти от наличната продукция на самия заявител, би трябвало да предотврати спекулативни действия в рамките на системата, създадена с настоящия регламент.

(10)

Заявленията следва да се подават само до края на юни и следва да са валидни само за кратък период от време. Това би трябвало да спомогне за бързото осигуряване на налични количества на пазара на Съюза.

(11)

С подаването на заявление производителите на захар следва да поемат задължение да заплатят минималната цена за захарното цвекло, използвано за производството на количеството захар, за което подават заявление.

(12)

Компетентните органи на държавите-членки следва да уведомят Комисията за получените заявления.

(13)

Комисията следва да гарантира, че сертификати се предоставят само в рамките на количествата, определени с настоящия регламент. Следователно при необходимост Комисията следва да може да определи коефициент на разпределение, приложим по отношение на получените заявления.

(14)

Държавите-членки следва незабавно да информират заявителите дали заявените количества се предоставят частично или изцяло.

(15)

Предвид факта, че при пускането на пазара на Съюза на количества над тези, за които са предоставени сертификати, върху тях се начислява такса за свръхпроизводство в съответствие с член 64, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, е целесъобразно да се предвиди разпоредба, съгласно която заявител, който не изпълни ангажимента си да пусне на пазара на Съюза количеството, за което му е предоставен сертификат, следва да заплати и сумата от 500 EUR на тон, за да се осигури съгласуваност и да се предотвратят злоупотреби във връзка с извънредното отпускане на извънквотни количества захар и изоглюкоза на пазара на Съюза за пазарната 2010/2011 година.

(16)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Временно намаление на таксата за свръхпроизводство

Чрез дерогация от член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 967/2006 размерът на таксата за свръхпроизводство за максимално количество от 500 000 тона захар, изразени в еквивалент на бяла захар, и 26 000 тона изоглюкоза, изразени в еквивалент на сухо вещество, произведени в превишение на квотата, определена в приложение VI към Регламент (ЕО) № 1234/2007, и пуснати на пазара на Съюза през пазарната 2010/2011 година, се определя на 0 EUR на тон.

Член 2

Подаване на заявление за сертификат

1.   За да се възползват от условията, определени в член 1, производителите на захар и изоглюкоза подават заявление за сертификат.

2.   Заявители могат да бъдат само предприятия, произвеждащи захар от цвекло и захарна тръстика или произвеждащи изоглюкоза, одобрени съгласно член 57 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, на които е разпределена квота за производство за пазарната 2010/2011 година съгласно член 56 от посочения регламент.

3.   Заявителите могат да подават на седмица по едно заявление за всеки продукт.

4.   Заявление за сертификат се подава по факс или по електронна поща до компетентния орган в държавата-членка, в която е одобрено предприятието. Компетентните органи на държавата-членка може да изискат подадените по електронен път заявления да бъдат придружени от усъвършенстван електронен подпис по смисъла на Директива 1999/93/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3).

5.   За да бъдат допустими, заявленията трябва да отговарят на следните условия:

а)

в тях се посочват:

i)

име, адрес и номер по ДДС на заявителя; както и

ii)

заявените количества, изразени в тонове еквивалент на бяла захар и в тонове изоглюкоза, изразени в еквивалент на сухо вещество;

б)

заявеното количество захар не надвишава количеството на производството на извънквотна захар, декларирано от заявителя като съхранявано в последното му уведомление в съответствие с член 21, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 952/2006 на Комисията (4). Това количество се намалява с количествата, за които заявителят вече разполага с неизползвани сертификати и лицензии за износ, издадени му в съответствие с настоящия регламент или с Регламент (ЕО) № 397/2010 на Комисията (5). Заявеното количество изоглюкоза не надхвърля 10 % от квотата за изоглюкоза, разпределена на заявителя;

в)

ако заявлението се отнася за захар, заявителят се задължава да плати определената в член 49 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 минимална цена за захарното цвекло, използвано за производството на количеството захар, за което са получени сертификати, издадени в съответствие с член 6 от настоящия регламент;

г)

заявлението се подава в писмен вид на официалния или на един от официалните езици на държавата-членка, в която то се подава.

6.   Дадено заявление не може да бъде оттеглено или изменено след подаването му, дори когато заявеното количество е предоставено само частично.

Член 3

Подаване на заявления

Заявления за сертификати се подават всяка седмица от понеделник до петък, 13 часа (брюкселско време), считано от първия понеделник след влизането в сила на настоящия регламент до 24 юни 2011 г.

Член 4

Предаване на заявленията от държавите-членки

1.   Компетентните органи на държавите-членки решават дали заявленията отговарят на изискванията въз основа на условията, посочени в член 2. Когато компетентните органи решат, че дадено заявление отговаря на изискванията, те информират заявителя незабавно.

2.   Компетентните органи уведомяват Комисията най-късно в понеделник по факс или по електронна поща за отговарящите на изискванията заявления, подадени през предходната седмица. Държавите-членки, които не са получили заявления, но за пазарната 2010/2011 година им е разпределена квота за захар или изоглюкоза, също уведомяват Комисията в същия срок за липсата на заявления.

3.   Формата и съдържанието на уведомленията се определят въз основа на образци, предоставени на държавите-членки от Комисията.

Член 5

Надхвърляне на определените количества

Когато информацията, предоставена от компетентните органи на държавите-членки в съответствие с член 4, параграф 2, показва, че заявените количества надхвърлят определените в член 1, Комисията:

а)

определя коефициент на разпределение, който държавите-членки прилагат по отношение на количествата, обхванати от всяко съобщено заявление за сертификат;

б)

отхвърля заявленията, които все още не са съобщени;

в)

закрива периода за подаване на заявления.

Член 6

Издаване на сертификатите

1.   Без да се засягат разпоредбите на член 5, всяка седмица от понеделник до петък най-късно компетентните органи на държавите-членки издават сертификати въз основа на заявленията, съобщени на Комисията, в съответствие с член 4, параграф 2, през предходната седмица.

Образец на сертификата се съдържа в приложението към настоящия регламент.

2.   Всеки понеделник държавите-членки съобщават на Комисията количествата захар и/или изоглюкоза, за които са издали сертификати през предходната седмица.

Член 7

Валидност на сертификатите

Сертификатите са в сила до края на месеца, следващ месеца на издаване.

Член 8

Прехвърляне на сертификати

Правата и задълженията, произтичащи от сертификатите, не подлежат на прехвърляне.

Член 9

Мониторинг

1.   Заявителите добавят към месечните си съобщения, изпращани съгласно член 21, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 952/2006, количествата, за които са получили сертификати в съответствие с член 6 от настоящия регламент.

2.   Преди изтичането на втория месец, следващ месеца, през който е издаден сертификатът, всеки заявител представя на компетентните органи на държавите-членки доказателство, че всички количества, за които му е издаден сертификат, са пуснати на пазара на Съюза. За количествата, за които е издаден сертификат, но не са пуснати на пазара на Съюза по причини, различни от непреодолима сила, се заплащат по 500 EUR на тон. Държавите-членки съобщават на Комисията количествата, които са пуснати на пазара на Съюза.

3.   Държавите-членки изчисляват и съобщават на Комисията разликата между общото количество захар и изоглюкоза, произведени от всеки производител в превишение на квотата, и количествата, пласирани от производителя в съответствие с член 4, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 967/2006. Ако оставащите количества извънквотна захар или изоглюкоза на даден производител са по-малки от заявените от него по настоящия регламент, производителят заплаща за разликата по 500 EUR на тон.

Член 10

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Срокът му на действие изтича на 30 юни 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 3 март 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 176, 30.6.2006 г., стр. 22.

(3)  ОВ L 13, 19.1.2000 г., стр. 12.

(4)  ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 39.

(5)  ОВ L 115, 8.5.2010 г., стр. 26.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Образец на сертификата, посочен в член 6, параграф 1

СЕРТИФИКАТ

за намаление за пазарната 2010/2011 година на таксата, предвидена в член 3 от Регламент (ЕО) № 967/2006

Държава-членка:

Притежател на квота:

 

Продукт

 

Заявени количества:

 

Предоставени количества:

 

За пазарната 2010/2011 година таксата, предвидена в член 3 от Регламент (ЕО) № 967/2006, не се прилага по отношение на количествата, предмет на настоящия сертификат, при условие че са спазени правилата, предвидени в Регламент (ЕC) № 222/2011, по-специално в член 2, параграф 4, буква в)

Подпис на компетентния орган на държавата-членка Дата на издаване

Настоящият сертификат е в сила до края на месеца, следващ месеца на издаване.


5.3.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 60/10


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 223/2011 НА КОМИСИЯТА

от 4 март 2011 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 5 март 2011 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 4 март 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

IL

122,2

MA

49,6

TN

92,7

TR

97,6

ZZ

90,5

0707 00 05

TR

163,5

ZZ

163,5

0709 90 70

MA

33,5

TR

132,7

ZZ

83,1

0805 10 20

EG

55,5

IL

67,8

MA

56,2

TN

51,2

TR

66,0

ZA

37,9

ZZ

55,8

0805 50 10

EG

36,5

MA

45,9

TR

55,6

ZZ

46,0

0808 10 80

CA

126,3

CL

90,0

CN

104,6

MK

54,8

US

102,6

ZZ

95,7

0808 20 50

AR

87,4

CL

85,9

CN

57,6

US

96,8

ZA

111,2

ZZ

87,8


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


ДИРЕКТИВИ

5.3.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 60/12


ДИРЕКТИВА 2011/27/ЕС НА КОМИСИЯТА

от 4 март 2011 година

за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с оглед включването на оризалин като активно вещество и за изменение на Решение 2008/934/ЕО

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (1), и по-специално член 6, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С регламенти (ЕО) № 451/2000 (2) и (ЕО) № 1490/2002 (3) на Комисията се определят подробните правила за изпълнението на третия етап от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО, и се установява списък с активни вещества, които да бъдат оценени с оглед на възможното им включване в приложение I към Директива 91/414/ЕИО. Посоченият списък включваше оризалин.

(2)

В съответствие с член 11д от Регламент (ЕО) № 1490/2002 нотификаторът оттегли подкрепата си за включването на това активно вещество в приложение I към Директива 91/414/ЕИО в срок от два месеца от получаване на проектодоклада за оценка. В резултат на това беше прието Решение 2008/934/ЕО на Комисията от 5 декември 2008 г. относно невключването на някои активни вещества в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и отнемането на разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи тези вещества (4), отнасящо се до невключването на оризалин.

(3)

В съответствие с член 6, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО лицето, първоначално предоставило информация (наричано по-долу „заявителят“). подаде ново заявление, с което отправя искане да бъде приложена ускорената процедура, предвидена в членове 14—19 от Регламент (ЕО) № 33/2008 на Комисията от 17 януари 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Директива 91/414/ЕИО на Съвета във връзка с редовна и ускорена процедура за оценката на активни вещества, които са били част от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от същата директива, но не са били включени в приложение I (5) към нея.

(4)

Заявлението бе подадено до Франция, която беше определена за докладваща държава-членка по силата на Регламент (ЕО) № 1490/2002. Установеният срок за ускорената процедура беше спазен. Спецификацията на активното вещество и подкрепените видове употреба са идентични с онези, които са били предмет на Решение 2008/934/ЕО. Посоченото заявление отговаря и на останалите съществени и процедурни изисквания на член 15 от Регламент (ЕО) № 33/2008.

(5)

Франция подложи на оценка подадените от заявителя допълнителни данни и подготви допълнителен доклад. На 17 август 2009 г. тя предостави този доклад на Европейския орган за безопасност на храните (наричан по-долу „органът“) и на Комисията. Органът сведе допълнителния доклад до знанието на другите държави-членки и на заявителя за предоставяне на становища и препрати получените становища на Комисията. В съответствие с член 20, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 33/2008 и по искане на Комисията на 6 август 2010 г. органът представи на Комисията заключението си относно оризалин (6). Проектодокладът за оценка, допълнителният доклад и заключението на органа бяха разгледани от държавите-членки и от Комисията в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и бяха окончателно приети на 28 януари 2011 г. под формата на доклад на Комисията за преглед на оризалин.

(6)

От направените различни проучвания е видно, че може да се очаква продуктите за растителна защита, съдържащи оризалин, да отговарят по принцип на изискванията, определени в член 5, параграф 1, букви а) и б) от Директива 91/414/ЕИО, по-специално по отношение на видовете употреба, разгледани и подробно изложени в доклада за преглед на Комисията. Поради това е целесъобразно оризалин да бъде включен в приложение I, за да се гарантира, че във всички държави-членки разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи това активно вещество, могат да се издават в съответствие с разпоредбите на посочената директива.

(7)

Без да се засяга това заключение, е целесъобразно да бъде получена допълнителна информация по някои конкретни въпроси. В член 6, параграф 1 от Директива 91/414/ЕИО се предвижда, че включването на дадено вещество в приложение I може да бъде обвързано с определени условия. Поради това е целесъобразно спецификацията на произведения за търговски цели технически материал да бъде потвърдена с подходящи аналитични данни, включително информация относно значимостта на примеси, които поради съображения за поверителност са посочени като примеси 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Целесъобразността на използваното за документацията за токсичност опитно вещество следва да бъде потвърдена с оглед на спецификацията на техническия материал и следва да се изиска информация в потвърждение на оценката на риска за водни организми. Ако веществото оризалин бъде класифицирано по силата на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета (7) с обозначение „предполага се, че причинява рак“, съответните държави-членки изискват подаването на допълнителна информация в потвърждение на значимостта на метаболитите OR13 (8) и OR15 (9) и съответната оценка на риска за подземните води.

(8)

Следва да се предостави разумен срок, преди дадено активно вещество да бъде включено в приложение I, за да се позволи на държавите-членки и на заинтересованите страни да се подготвят за произтичащите от това включване нови изисквания.

(9)

Без да се засягат задълженията, определени с Директива 91/414/ЕИО като следствие от включването на активно вещество в приложение I, на държавите-членки следва да се предостави период от шест месеца след включването, през който да разгледат съществуващите разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи оризалин, за да се гарантира, че са изпълнени изискванията, определени с Директива 91/414/ЕИО, по-специално в член 13 от нея, и съответните условия, посочени в приложение I. Държавите-членки следва да изменят, заменят или отнемат, по целесъобразност, съществуващите разрешения в съответствие с разпоредбите на Директива 91/414/ЕИО. Чрез дерогация от горепосочения срок следва се предвиди по-дълъг срок за представянето и оценката на пълната документация по приложение III за всеки предвиден вид употреба на всеки продукт за растителна защита в съответствие с единните принципи, установени в Директива 91/414/ЕИО.

(10)

Натрупаният опит от предишни включвания в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на активни вещества, които са били обект на оценка в рамките на Регламент (ЕИО) № 3600/92 на Комисията от 11 декември 1992 г. относно определяне на подробни правила за изпълнението на първия етап от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (10), показа, че е възможно да възникнат трудности при тълкуването на задълженията на притежателите на съществуващи разрешения във връзка с достъпа до данни. Поради това, за да се избегнат допълнителни затруднения, е необходимо да се доуточнят задълженията на държавите-членки, особено задължението да се проверява дали притежателят на разрешение може да докаже достъп до досие, което отговаря на изискванията на приложение II към посочената директива. Това уточнение обаче не налага нови задължения на държавите-членки или на притежателите на разрешения в сравнение с приетите досега директиви за изменение на приложение I.

(11)

Поради това е целесъобразно Директива 91/414/ЕИО да бъде съответно изменена.

(12)

Решение 2008/934/ЕО предвижда невключването на оризалин и отнемането на разрешенията за продукти за растителна защита, които съдържат посоченото вещество, до 31 декември 2011 г. Необходимо е да бъде заличен редът относно оризалин в приложението към посоченото решение.

(13)

Поради това е целесъобразно Решение 2008/934/ЕО да бъде съответно изменено.

(14)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение I към Директива 91/414/ЕИО се изменя, както е посочено в приложението към настоящата директива.

Член 2

Редът относно оризалин в приложението към Решение 2008/934/ЕО се заличава.

Член 3

Държавите-членки приемат и публикуват не по-късно от 30 ноември 2011 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби и прилагат таблица на съответствието между разпоредбите и настоящата директива.

Те прилагат тези разпоредби, считано от 1 декември 2011 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

Член 4

1.   При необходимост, до 30 ноември 2011 г. държавите-членки изменят или отнемат в съответствие с Директива 91/414/ЕИО съществуващите разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи оризалин като активно вещество.

До тази дата те проверяват по-специално дали са изпълнени условията от приложение I към посочената директива по отношение на оризалин, с изключение на условията, посочени в част Б от вписването за това активно вещество, както и че притежателят на разрешението разполага с документация или има достъп до документация, която отговаря на изискванията на приложение II към посочената директива, в съответствие с условията на член 13 от нея.

2.   Чрез дерогация от разпоредбите на параграф 1 за всеки разрешен продукт за растителна защита, съдържащ оризалин като единствено активно вещество или като едно от няколко активни вещества, всички от които са изброени в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, най-късно до 31 май 2011 г. държавите-членки правят повторна оценка на продукта в съответствие с единните принципи, предвидени в приложение VI към Директива 91/414/ЕИО, въз основа на досие, което отговаря на изискванията на приложение III към спомената директива, и като се взема под внимание част Б от вписването в приложение I към посочената директива относно оризалин. Въз основа на тази оценка те определят дали продуктът отговаря на условията, посочени в член 4, параграф 1, букви б), в), г) и д) от Директива 91/414/ЕИО.

След като това бъде извършено, държавите-членки:

а)

в случай на продукт, съдържащ оризалин като единствено активно вещество, при необходимост изменят или отнемат разрешението не по-късно от 31 май 2015 г.; или

б)

в случай на продукт, съдържащ оризалин като едно от няколко активни вещества, при необходимост изменят или отнемат разрешението не по-късно от 31 май 2015 г. или до датата, определена за такова изменение или отнемане в съответната(ите) директива(и), с която(ито) съответното(ите) вещество(а) е/са добавено(и) в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, в зависимост от това коя от двете дати е по-късна.

Член 5

Настоящата директива влиза в сила на 1 юни 2011 г.

Член 6

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 4 март 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 55, 29.2.2000 г., стр. 25.

(3)  ОВ L 224, 21.8.2002 г., стр. 23.

(4)  ОВ L 333, 11.12.2008 г., стр. 11.

(5)  ОВ L 15, 18.1.2008 г., стр. 5.

(6)  Европейски орган за безопасност на храните. Заключение относно партньорската проверка на оценката на риска от пестициди за активното вещество оризалин. EFSA Journal (бюлетин на ЕОБХ) 2010 г.; 8(9):1707. [59 стр.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1707. Публикувано онлайн на адрес: www.efsa.europa.eu

(7)  ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1.

(8)  2-етил-7-нитро-1-пропил-1H-бензимидазол-5-сулфонамид.

(9)  2-етил-7-нитро-1Н-бензимидазол-5-сулфонамид.

(10)  ОВ L 366, 15.12.1992 г., стр. 10.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В края на таблицата в приложение I към Директива 91/414/ЕИО се добавя следното вписване:

Номер

Популярно наименование, идентификационни номера

Наименование по IUPAC

Чистота (1)

Влизане в сила

Изтичане срока на включването

Специални разпоредби

„334

Оризалин

CAS №: 19044-88-3

CIPAC №: 537

3,5-динитро-N4,N4-дипропилсулфаниламид

≥ 960 g/kg

N-нитросодипропиламин:

≤ 0,1 mg/kg

толуен: ≤ 4 g/kg

1 юни 2011 г.

31 май 2021 г.

ЧАСТ А

Може да бъде разрешена единствено употребата му като хербицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, следва да се отчитат заключенията на доклада за прегледа на оризалин, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който са окончателно приети от Постоянния комитет за хранителната верига и здравето на животните на 28 януари 2011 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки обръщат специално внимание на:

1.

безопасността на оператора и гарантират, че условията на употреба включват използването на подходяща лична предпазна екипировка;

2.

опазването на водните организми и нецелевите растения;

3.

опазването на подземните води, когато активното вещество се прилага в области, уязвими по отношение на почвите и/или климатичните условия;

4.

риска за тревоядните птици и бозайниците.

5.

риска за пчелите през периода на цъфтене.

Условията на разрешението включват мерки за намаляване на риска, когато това е целесъобразно.

Засегнатите държави-членки провеждат програми за мониторинг за проверка за потенциално замърсяване на подземните води с метаболитите OR13 (2-етил-7-нитро-1-пропил-1H-бензимидазол-5-сулфонамид) и OR15 (2-етил-7-нитро-1Н-бензимидазол-5-сулфонамид) в уязвими зони, когато е целесъобразно. Засегнатите държави-членки изискват предоставянето на информация за потвърждаване по отношение на:

1.

спецификацията на произведения за търговски цели технически материал, потвърдена с подходящи аналитични данни, включително информация относно значимостта на примеси, които поради съображения за поверителност са посочени като примеси 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12;

2.

целесъобразността на използваното за документацията за токсичност опитно вещество с оглед на спецификацията на техническия материал;

3.

оценката на риска за водните организми;

4.

значимостта на метаболитите OR13 и OR15 и съответната оценка на риска за подземните води, ако веществото оризалин бъде класифицирано по силата на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1) с обозначение „предполага се, че причинява рак“.

Засегнатите държави-членки гарантират, че заявителят предоставя на Комисията информацията, посочена в точки 1 и 2, до 1 декември 2011 г., както и информацията, посочена в точка 3, до 31 май 2013 г. Информацията, посочена в точка 4, се подава в срок от шест месеца след нотифицирането на решението за класифициране на оризалин.“


(1)  Допълнителни данни за идентичността и спецификацията на активното вещество са дадени в доклада за преглед.


5.3.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 60/17


ДИРЕКТИВА 2011/28/ЕС НА КОМИСИЯТА

от 4 март 2011 година

за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с оглед включването на индолилбутиринова киселина като активно вещество и за изменение на Решение 2008/941/ЕО на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (1), и по-специално член 6, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С регламенти (ЕО) № 1112/2002 (2) и (ЕО) № 2229/2004 (3) на Комисията се определят подробни правила за изпълнението на четвъртия етап от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО, и се установява списък с активни вещества, които да бъдат оценени с оглед на евентуалното им включване в приложение I към Директива 91/414/ЕИО. Посоченият списък включваше индолилбутиринова киселина.

(2)

В съответствие с член 24д от Регламент (ЕО) № 2229/2004 нотификаторът оттегли подкрепата си за включването на посоченото активно вещество в приложение I към Директива 91/414/ЕИО в срок от два месеца от получаването на проектодоклада за оценка. В резултат на това беше прието Решение 2008/941/ЕО на Комисията от 5 декември 2008 г. относно невключването на някои активни вещества в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и отнемането на разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи тези вещества (4), отнасящо се до невключването на индолилбутиринова киселина.

(3)

В съответствие с член 6, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО лицето, първоначално предоставило информация (наричано по-долу „заявителят“), подаде ново заявление, с което отправя искане да бъде приложена ускорената процедура, предвидена в членове 14—19 от Регламент (ЕО) № 33/2008 на Комисията от 17 януари 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Директива 91/414/ЕИО на Съвета във връзка с редовна и ускорена процедура за оценката на активни вещества, които са били част от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от същата директива, но не са били включени в приложение I към нея (5).

(4)

Заявлението бе подадено до Франция, която беше определена за докладваща държава-членка по силата на Регламент (ЕО) № 2229/2004. Установеният срок за ускорената процедура беше спазен. Спецификацията на активното вещество и подкрепените видове употреба са идентични с онези, които са били предмет на Решение 2008/941/ЕО. Посоченото заявление отговаря и на останалите съществени и процедурни изисквания на член 15 от Регламент (ЕО) № 33/2008.

(5)

Франция подложи на оценка подадените от заявителя допълнителни данни и подготви допълнителен доклад. На 26 януари 2010 г. тя предостави този доклад на Европейския орган за безопасност на храните (наричан по-долу „органът“) и на Комисията. Органът сведе допълнителния доклад до знанието на другите държави-членки и на заявителя за предоставяне на становища и препрати получените становища на Комисията. В съответствие с член 20, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 33/2008 и по искане на Комисията, на 3 септември 2010 г. органът представи на Комисията заключението си относно индолилбутиринова киселина (6). Проектодокладът за оценка, допълнителният доклад и заключението на органа бяха разгледани от държавите-членки и от Комисията в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и бяха окончателно приети на 28 януари 2011 г. под формата на доклад на Комисията за преглед на индолилбутиринова киселина.

(6)

От направените различни проучвания е видно, че може да се очаква продуктите за растителна защита, съдържащи индолилбутиринова киселина, да отговорят по принцип на изискванията, установени в член 5, параграф 1, букви а) и б) от Директива 91/414/ЕИО, по-специално по отношение на видовете употреба, които са били разгледани и подробно изложени в доклада за преглед на Комисията. Поради това е целесъобразно индолилбутириновата киселина да бъде включена в приложение I, за да се гарантира, че във всички държави-членки разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи това активно вещество, могат да се издават в съответствие с разпоредбите на посочената директива.

(7)

Без да се засяга това заключение, е целесъобразно да бъде получена допълнителна информация по някои конкретни въпроси. В член 6, параграф 1 от Директива 91/414/ЕИО се предвижда, че включването на дадено вещество в приложение I може да бъде обвързано с определени условия. Поради това е целесъобразно да се изиска от заявителя да предостави допълнителна информация в потвърждение на: липсата на потенциал за кластогенност на индолилбутириновата киселина, налягането на парите на индолилбутириновата киселина и в резултат на това — проучване на токсичността при вдишване, и естествената фонова концентрация на индолилбутириновата киселина в почвата.

(8)

Следва да се предостави разумен срок преди дадено активно вещество да бъде включено в приложение I, за да се позволи на държавите-членки и на заинтересованите страни да се подготвят за произтичащите от това включване нови изисквания.

(9)

Без да се засягат задълженията, определени с Директива 91/414/ЕИО като последица от включването на дадено активно вещество в приложение I, на държавите-членки следва да се предостави срок от шест месеца след включването, през който те да преразгледат съществуващите разрешения за продукти за растителна защита, които съдържат индолилбутиринова киселина, за да се гарантира, че изискванията, определени с Директива 91/414/ЕИО, по-специално в член 13 от нея и съответните условия, посочени в приложение I, са изпълнени. Държавите-членки следва да изменят, заменят или отнемат, по целесъобразност, съществуващите разрешения в съответствие с разпоредбите на Директива 91/414/ЕИО. Чрез дерогация от горепосочения срок следва да се предвиди по-дълъг срок за представянето и оценката на пълната документация по приложение III за всеки предвиден вид употреба на всеки продукт за растителна защита в съответствие с единните принципи, установени в Директива 91/414/ЕИО.

(10)

Натрупаният опит от предишни включвания в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на активни вещества, които са били обект на оценка в рамките на Регламент (ЕИО) № 3600/92 на Комисията от 11 декември 1992 г. относно определяне на подробни правила за изпълнението на първия етап от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (7), показа, че е възможно да възникнат трудности при тълкуването на задълженията на притежателите на съществуващи разрешения във връзка с достъпа до данни. Поради това, за да се избегнат допълнителни затруднения, е необходимо да се уточнят задълженията на държавите-членки, особено задължението да се проверява дали притежателят на разрешение може да докаже достъп до досие, което отговаря на изискванията на приложение II към посочената директива. От това уточнение обаче не произтичат нови задължения за държавите-членки или за притежателите на разрешения в сравнение с приетите до настоящия момент директиви за изменение на приложение I.

(11)

Поради това е целесъобразно Директива 91/414/ЕИО да бъде съответно изменена.

(12)

Решение 2008/941/ЕО предвижда невключването на индолилбутиринова киселина и отнемането на разрешенията за продукти за растителна защита, които съдържат това вещество, до 31 декември 2011 г. Необходимо е да се заличи редът относно индолилбутиринова киселина в приложението към посоченото решение.

(13)

Поради това е целесъобразно Решение 2008/941/ЕО да бъде съответно изменено.

(14)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение I към Директива 91/414/ЕИО се изменя, както е посочено в приложението към настоящата директива.

Член 2

Редът относно индолилбутиринова киселина в приложението към Решение 2008/941/ЕО се заличава.

Член 3

Държавите-членки приемат и публикуват не по-късно от 30 ноември 2011 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби и прилагат таблица на съответствието между разпоредбите и настоящата директива.

Те прилагат тези разпоредби, считано от 1 декември 2011 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при тяхното официално публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

Член 4

1.   При необходимост, до 30 ноември 2011 г. държавите-членки изменят или отнемат в съответствие с Директива 91/414/ЕИО съществуващите разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи индолилбутиринова киселина като активно вещество.

До тази дата по-специално те проверяват дали условията от приложение I към посочената директива по отношение на индолилбутиринова киселина са изпълнени, с изключение на условията, определени в част Б от вписването за това активно вещество, както и дали притежателят на разрешение разполага с документация, която отговаря на изискванията на приложение II към посочената директива в съответствие с условията на член 13 от нея, или дали има достъп до такава документация.

2.   Чрез дерогация от разпоредбите на параграф 1 за всеки разрешен продукт за растителна защита, който съдържа индолилбутиринова киселина като единствено активно вещество или като едно от няколко активни вещества, всички от които са изброени в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, държавите-членки най-късно до 31 май 2011 г. извършват повторна оценка на продукта съгласно единните принципи, предвидени в приложение VI към Директива 91/414/ЕИО, въз основа на документация, отговаряща на изискванията на приложение III към посочената директива, и като вземат предвид част Б от вписването в приложение I към посочената директива, което се отнася до индолилбутиринова киселина. Въз основа на тази оценка те определят дали продуктът отговаря на условията, посочени в член 4, параграф 1, букви б), в), г) и д) от Директива 91/414/ЕИО.

След като това бъде извършено, държавите-членки:

а)

за продукт, съдържащ индолилбутиринова киселина като единствено активно вещество, при необходимост изменят или отнемат разрешението до 31 май 2015 г. най-късно; или

б)

за продукт, съдържащ индолилбутиринова киселина като едно от няколко активни вещества, при необходимост изменят или отнемат разрешението до 31 май 2015 г. или до датата, определена за това изменение или отнемане в съответната(ите) директива(и), с която(ито) съответното(ите) вещество(а) е(са) добавено(и) в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, в зависимост от това коя от двете дати е по-късна.

Член 5

Настоящата директива влиза в сила на 1 юни 2011 г.

Член 6

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 4 март 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 168, 27.6.2002 г., стр. 14.

(3)  ОВ L 379, 24.12.2004 г., стр. 13.

(4)  ОВ L 335, 13.12.2008 г., стр. 91.

(5)  ОВ L 15, 18.1.2008 г., стр. 5.

(6)  Европейски орган за безопасност на храните; Заключение относно партньорската проверка на оценката на риска от пестициди за активното вещество индолилбутиринова киселина. EFSA Journal (бюлетин на ЕОБХ) 2010;8(9):1720. [42 стр.] doi:10.2903/j.efsa.2010.1720. Публикувано онлайн на адрес: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.

(7)  ОВ L 366, 15.12.1992 г., стр. 10.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Следното вписване се добавя в края на таблицата в приложение I към Директива 91/414/ЕИО:

Номер

Популярно наименование, идентификационни номера

Наименование по IUPAC

Чистота (1)

Влизане в сила

Изтичане срока на включването

Специални разпоредби

„333

Индолилбутиринова киселина

CAS №: 133-32-4

CIPAC №: 830

4-(1H-индол-3-ил)бутиринонова киселина

≥ 994 g/kg

1 юни 2011 г.

31 май 2021 г.

ЧАСТ A

Може да бъде разрешена единствено употребата му като регулатор на растежа на декоративни растения.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, се отчитат заключенията на доклада за преглед на индолилбутиринова киселина, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който са окончателно приети от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 28 януари 2011 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки обръщат специално внимание на безопасността на операторите и работниците. Условията за разрешаване включват използването на подходяща лична предпазна екипировка и мерки за ограничаване на риска с оглед намаляването на експозицията.

Засегнатите държави-членки изискват предоставянето на допълнителна информация в потвърждение на:

a)

липсата на потенциал за кластогенност в индолилбутириновата киселина;

б)

налягането на парите на индолилбутириновата киселина и в резултат на това — проучване на токсичността при вдишване;

в)

естествената фонова концентрация на индолилбутириновата киселина в почвата.

Засегнатите държави-членки гарантират, че заявителят ще предостави тази потвърждаваща информация на Комисията до 31 май 2013 г.“


(1)  Допълнителни данни за идентичността и спецификацията на активните вещества са посочени в доклада за прегледа.


АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

5.3.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 60/21


РЕШЕНИЕ № 1/2011 НА КОМИТЕТА НА ПОСЛАНИЦИТЕ АКТБ—ЕС

от 17 февруари 2011 година

относно статута на Екваториална Гвинея по измененото Споразумение за партньорство АКТБ—ЕС

(2011/145/ЕС)

КОМИТЕТЪТ НА ПОСЛАНИЦИТЕ АКТБ—ЕС,

като взе предвид Споразумението за партньорство между членовете на Групата страни от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 г. (1), изменено за първи път в Люксембург на 25 юни 2005 г. (2) (наричано по-долу „Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС“) и за втори път в Уагадугу на 22 юни 2010 г. (3) (наричано по-долу „измененото Споразумение за партньорство АКТБ—ЕС“), и по-специално член 15, параграфи 3 и 4 от него,

като взе предвид Решение № 1/2005 на Съвета на министрите АКТБ—ЕО от 8 март 2005 г. за приемане на процедурния правилник на Съвета на министрите АКТБ—ЕО (4), и по-специално член 8, параграф 3 от него,

като има предвид, че

(1)

Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС влезе в сила на 1 юли 2008 г. в съответствие с член 93, параграф 3 от него. Измененото Споразумение за партньорство АКТБ—ЕС се прилага временно от 31 октомври 2010 г.

(2)

Екваториална Гвинея, която подписа Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС на 25 юни 2005 г., депозира инструмент за ратификацията му с резерва, който бе отхвърлен от Съюза и неговите държави-членки с писмо от 19 декември 2008 г. В резултат на това, съгласно член 93, параграф 4 от измененото Споразумение за партньорство АКТБ—ЕС, ратификацията не е действителна.

(3)

В член 94 от измененото Споразумение за партньорство АКТБ—ЕС се предвижда, че всяко искане за присъединяване на държава се представя пред Съвета на министрите и се одобрява от него.

(4)

През май 2010 г. Екваториална Гвинея отправи искане за присъединяване в съответствие с член 94 от Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС, както и искане да ѝ бъде предоставен статут на наблюдател, който да ѝ даде възможност да участва в съвместните институции, създадени съгласно Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС, до приключване на процедурата по присъединяването ѝ.

(5)

Статутът на наблюдател ще бъде предоставен за срок до 30 април 2011 г. Най-късно на тази дата Екваториална Гвинея следва да депозира акта за присъединяване при депозитарите на измененото Споразумение за партньорство АКТБ—ЕС, а именно генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз и секретариата на държавите от АКТБ.

(6)

В съответствие с член 15, параграф 4 от Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС на 21 юни 2010 г. в Уагадугу Съветът на министрите постигна съгласие да оправомощи Комитета на посланиците АКТБ—ЕС да приеме решение от негово име,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Одобряване на искането за присъединяване и статута на наблюдател

Одобрява се искането на Екваториална Гвинея да се присъедини към Споразумението за партньорство между членовете на Групата страни от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 г., изменено за първи път в Люксембург на 25 юни 2005 г. и за втори път в Уагадугу на 22 юни 2010 г. (наричано по-долу „измененото Споразумение за партньорство АКТБ—ЕС“).

На Екваториална Гвинея се предоставя статут на наблюдател по измененото Споразумение за партньорство АКТБ—ЕС до 30 април 2011 г.

Най-късно на тази дата Екваториална Гвинея депозира своя акт за присъединяване при депозитарите на измененото Споразумение за партньорство АКТБ—ЕС, а именно генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз и секретариата на държавите от АКТБ.

Член 2

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в деня след приемането му.

Съставено в Брюксел на 17 февруари 2011 година.

За Съвета на министрите АКТБ—ЕС От Комитета на посланиците АКТБ—ЕС

Председател

GYÖRKÖS P.


(1)  ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 3.

(2)  Споразумение за изменение на Споразумението за партньорство между членовете на Групата страни от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 г. (ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 27).

(3)  Споразумение за второ изменение на Споразумението за партньорство между членовете на Групата държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 г. и изменено за първи път в Люксембург на 25 юни 2005 г. (ОВ L 287, 4.11.2010 г., стр. 3).

(4)  ОВ L 95, 14.4.2005 г., стр. 44.


Поправки

5.3.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 60/23


Поправка на Решение 2009/564/ЕО на Комисията от 9 юли 2009 година за установяване на екологични критерии за присъждане на знака за екомаркировка на Общността за къмпингови услуги

( Официален вестник на Европейския съюз L 196 от 28 юли 2009 г. )

На страница 55

вместо:

76.   „Използвани текстилни тъкани, мебели и други продукти (до 3 точки)“

да се чете:

76.   „Използвани текстилни тъкани, мебели и други продукти (до 2 точки)“.