ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2011.054.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 54

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
26 февруари 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията от 25 февруари 2011 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за прилагане на Директива 97/78/ЕО на Съвета по отношение на някои проби и артикули, освободени от ветеринарни проверки на границата съгласно посочената директива ( 1 )

1

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

26.2.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 54/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 142/2011 НА КОМИСИЯТА

от 25 февруари 2011 година

за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за прилагане на Директива 97/78/ЕО на Съвета по отношение на някои проби и артикули, освободени от ветеринарни проверки на границата съгласно посочената директива

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент относно страничните животински продукти) (1), и по-специално член 5, параграф 2, член 6, параграф 1, буква б), подточка ii) и член 6, параграф 1, втора алинея, член 6, параграф 2, втора алинея, член 11, параграф 2, букви б) и в) и член 11, параграф 2, втора алинея, член 15, параграф 1, букви б), г), д), з) и и) и член 15, параграф 1, втора алинея, член 17, параграф 2, член 18, параграф 3, член 19, параграф 4, букви a), б) и в) и член 19, параграф 4), втора алинея, член 20, параграфи 10 и 11, член 21, параграфи 5 и 6, член 22, параграф 3, член 23, параграф 3, член 27, букви a), б), в) и д)—з) и член 27, втора алинея, член 31, параграф 2, член 32, параграф 3, член 40, член 41, параграф 3, първа и трета алинея, член 42, член 43, параграф 3, член 45, параграф 4, член 47, параграф 2, член 48, параграф 2, член 48, параграф 7, буква а) и член 48, параграф 8, буква а), и член 48, параграф 8, втора алинея от него,

като взе предвид Директива 97/78/ЕО на Съвета от 18 декември 1997 г. за определяне на принципите, които регулират организацията на ветеринарните проверки на продуктите, въведени в Общността от трети страни (2), и по-специално член 16, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1069/2009 се установяват правила за опазване на здравето на животните и общественото здраве по отношение на странични животински продукти и продукти, произведени от тях. В посочения регламент се определят обстоятелствата, при които страничните животински продукти се унищожават, за да се предотврати разпространението на рискове за общественото здраве и здравето на животните. Освен това в посочения регламент се определят условията, при които странични животински продукти може да бъдат използвани във фуражи за животни и за разнообразни цели, сред които в козметични и медицински продукти и за техническа употреба. С регламента също се определят задължения за операторите да боравят със страничните животински продукти в обекти и предприятия, които подлежат на официален контрол.

(2)

С Регламент (ЕО) № 1069/2009 се предвижда приемането посредством мерки за прилагане на подробни правила за боравене със странични животински продукти и производни продукти, сред които стандарти за преработка, хигиенни условия и образец на писмените доказателства, които трябва да придружават пратките от странични животински продукти и производни продукти за целите на проследяемостта.

(3)

Предвидените в настоящия регламент подробни правила относно употребата и унищожаването на странични животински продукти следва да бъдат определени с оглед на постигане на поставените в Регламент (ЕО) № 1069/2009 цели, по-специално устойчива употреба на материалите от животински произход и високо равнище на защита на общественото здраве и здравето на животните в Европейския съюз.

(4)

Регламент (ЕО) № 1069/2009 не се прилага по отношение на цели тела или части от диви животни, за които не съществуват съмнения, че са заразени или засегнати от болести, които се предават на хората или на животните, с изключение на водни животни, разтоварени на сушата за търговски цели. Освен това той не се прилага и по отношение на цели тела или части от дивеч, които в съответствие с добрата ловна практика не се събират след убиването на животното. Унищожаването на посочените странични животински продукти, добити чрез лов, следва да става по начин, който не допуска предаването на рискове, подходящ е за конкретните ловни практики и е в съответствие с добрите практики, както са описани от сектора на лова.

(5)

Регламент (ЕО) № 1069/2009 се прилага по отношение на странични животински продукти, използвани за направа на ловни трофеи. Направата на такива трофеи, както и препарирането на животни и части от животни, за които се използват други методи (например пластинация), следва да се извършва при условия, които не допускат предаването на рискове за здравето на хората или на животните.

(6)

Регламент (ЕО) № 1069/2009 се прилага по отношение на кухненските отпадъци, които произхождат от превозни средства, работещи по международни линии, като например материали, получени от храни, сервирани на борда на самолет или кораб, пристигащ в Европейския съюз от трета държава. Кухненските отпадъци също попадат в обхвата на посочения регламент, ако са предназначени за хранене на животни, за преработка в съответствие с някой от разрешените съгласно настоящия регламент методи на преработка или за преобразуване в биогаз или за компостиране. С Регламент (ЕО) № 1069/2009 се забранява използването на кухненски отпадъци за хранене на селскостопански животни, различни от животни с ценна кожа. Следователно, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1069/2009 кухненските отпадъци могат да бъдат преработвани и използвани впоследствие, при условие че производният продукт не се използва за хранене на такива животни.

(7)

С цел последователност на законодателството на Съюза, определянето на фуражните суровини от животински произход в настоящия регламент следва бъде на базата на определението за фуражни суровини от Регламент (ЕО) № 767/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно пускането на пазара и употребата на фуражи, за изменение на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета, за отмяна на Директива 79/373/ЕИО на Съвета, Директива 80/511/ЕИО на Комисията, директиви 82/471/ЕИО, 83/228/ЕИО, 93/74/ЕИО, 93/113/ЕО и 96/25/ЕО на Съвета, както и на Решение 2004/217/ЕО на Комисията (3).

(8)

С Регламент (ЕО) № 1069/2009 се забранява изпращането на странични животински продукти и производни продукти от възприемчиви видове от стопанства, обекти, предприятия или зони, които подлежат на ограничения поради наличието на сериозна трансмисивна болест. За да се осигури високо равнище на защита на здравето на животните в Европейския съюз, като списък на сериозни трансмисивни болести за целите на определянето на обхвата на тази забрана следва да бъде посочен Здравният кодекс за сухоземните животни и Здравният кодекс за водните животни на Световната организация за здравеопазване на животните (наричана по-нататък „OIE“).

(9)

Тъй като изгарянето и съвместното изгаряне на определени странични животински продукти не попадат в обхвата на Директива 2000/76/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 декември 2000 г. относно изгарянето на отпадъците (4), в настоящия регламент следва да бъдат определени подходящи правила, за да не се допускат рискове за здравето, произтичащи от такива операции, като се отчита възможното въздействие върху околната среда. Остатъците от операциите по изгаряне и съвместно изгаряне на странични животински продукти или производни продукти следва да бъдат рециклирани или унищожени в съответствие със законодателството на Съюза в областта на околната среда, тъй като, по-специално, това законодателство позволява използването на фосфорните съставки на пепелта за торове и предаването на пепелта от кремацията на домашни любимци на техните собственици.

(10)

Продукти от животински произход или хранителни продукти, съдържащи продукти от животински произход, следва да бъдат унищожавани единствено в депа в съответствие с Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на отпадъци (5), при условие че са били преработени, както е определено в Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (6), за да се ограничат потенциалните рискове за здравето.

(11)

Следва да се забрани унищожаването на странични животински продукти и производни продукти посредством потока от отпадъчни води, тъй като по отношение на този поток не са налице изисквания, които да гарантират подходящ контрол на рисковете за общественото здраве и здравето на животните. Следва да бъдат взети подходящи мерки, за да не се допускат неприемливи рискове от случайно изхвърляне на странични животински продукти, например при почистване на подове и оборудване, използвано при преработката.

(12)

С Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (7) се установяват някои мерки за опазване на околната среда и човешкото здраве. В член 2, параграф 2, буква б) от посочената директива се предвижда изключване на някои въпроси от обхвата на същата директива, доколкото те попадат в обхвата на други законодателни актове на Съюза, включително страничните животински продукти, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 1774/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 3 октомври 2002 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти, непредназначени за консумация от човека (8), с изключение на предназначените за изгаряне, депониране или използване в инсталация за биогаз или компост; Посоченият регламент беше отменен и заменен с Регламент (ЕО) № 1069/2009 от 4 март 2011 г. С цел съгласуваност на законодателството на Съюза процесите, чрез които странични животински продукти и производни продукти се компостират или преобразуват в биогаз, следва да отговарят на здравните правила, установени в настоящия регламент, както на мерките за опазване на околната среда, установени в Директива 2008/98/ЕО.

(13)

Компетентните органи на държавите-членки следва да могат да разрешат алтернативни параметри за преобразуването на странични животински продукти в биогаз или за тяхното компостиране въз основа на одобряване съгласно хармонизиран модел. В този случай следва да е възможно пускането на остатъци от храносмилането и компост на пазара на целия Европейски съюз. Освен това компетентните органи на държавите-членки следва да могат да разрешат някои параметри за конкретни странични животински продукти, например кухненски отпадъци и смеси от кухненски отпадъци с някои други материали, които се преобразуват в биогаз или се компостират. Тъй като тези разрешения не се издават съгласно хармонизиран модел, пускането на остатъци от храносмилането и компост на пазара следва да става само в държави-членки, в които параметрите са били разрешени.

(14)

За да не се допусне замърсяване на храни с патогенни агенти, обектите или предприятията, в които се преработват странични животински продукти, следва да извършват дейността си на площадка, отделена от кланици или други обекти, в които се преработват храни, по-специално в съответствие с Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (9), освен ако преработката на страничните животински продукти се извършва при условия, одобрени от компетентния орган, за да не се допуска предаването в обектите за преработка на храни на рискове за общественото здраве и здравето на животните.

(15)

С Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (10) се предвижда държавите-членки да изпълняват годишни програми за мониторинг на трансмисивните спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ). Телата на животни, използвани за хранене на определени видове с цел насърчаване на биологичното разнообразие, следва да бъдат включени в обхвата на посочените програми за мониторинг в степента, необходима, за да се гарантира, че програмите предоставят достатъчна информация за разпространението на ТСЕ в конкретната държава-членка.

(16)

С Регламент (ЕО) № 1069/2009 се разрешава храненето с някои видове материал от категория 1 на застрашени или защитени видове лешоядни птици, както и на други видове, живеещи в своето естествено местообитание, с оглед на насърчаването на биологичното разнообразие. Този начин на хранене следва да бъде разрешен за някои видове хищници, посочени в Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (11), както и за някои видове хищни птици, посочени в Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици (12), за да се вземат под внимание естествените хранителни навици на споменатите видове.

(17)

С Регламент (ЕО) № 1069/2009 беше въведена процедура за разрешаване на алтернативни методи за употребата или унищожаването на странични животински продукти или производни продукти. Тези методи може да бъдат разрешени от Комисията след получаване на становище от Европейския орган за безопасност на храните (наричан по-нататък „ЕОБХ“). За да се улесни оценката от ЕОБХ на заявленията, следва да бъде установен стандартен образец, който пояснява на заявителите естеството на доказателствата, които трябва да представят. В съответствие с договорите следва да бъде възможно подаването на заявления за алтернативни методи на официалните езици на Съюза, както е установено в Регламент № 1 на Съвета на ЕИО за определяне на езиковия режим на Европейската икономическа общност (13).

(18)

В съответствие с Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 12 януари 2005 г. за определяне на изискванията за хигиена на фуражите (14) от операторите в сектора на фуражите, с изключение на операторите в областта на първично производство на фуражи, се изисква да извършват съхраняването и транспорта на фуражите при определени хигиенни условия. Тъй като тези условия предоставят еквивалентно намаляване на потенциалните рискове, комбинираните фуражи, произведени от странични животински продукти, не следва да подлежат на изискванията от настоящия регламент по отношение на съхраняването и транспорта.

(19)

За насърчаване на науката и научноизследователската дейност и за гарантиране на оптималната употреба на странични животински продукти и производни продукти с цел диагностика на болести при човека или по животните, компетентният орган следва да бъде упълномощен да определя условия за вземане на проби от такива материали за целите на научноизследователската дейност, образованието и диагностиката. Посочените условия обаче не следва да се определят по отношение на проби от патогенни агенти, за които са предвидени специални правила в Директива 92/118/ЕИО на Съвета от 17 декември 1992 г. за определяне на ветеринарно-санитарните и здравните изисквания относно търговията и вноса в Общността на продукти, които не са подчинени по отношение на посочените изисквания на специалните правила на Общността, посочени в глава I от приложение А към Директива 89/662/ЕИО и по отношение на патогените на Директива 90/425/ЕИО (15).

(20)

С Директива 97/78/ЕО на Съвета се освобождават от ветеринарни проверки на граничния инспекционен ветеринарен пункт на влизане в Съюза страничните животински продукти, предназначени за изложби, при условие че не са предназначени за търговия, както и страничните животински продукти, предназначени за специални изследвания или анализи. Със същата директива са разрешава приемането на мерки за прилагане на посочените изключения. В настоящия регламент следва да бъдат определени подходящи условия за вноса на странични животински продукти и производни продукти, предназначени за изложби и специални изследвания или анализи, за да се гарантира, че влизането на такива продукти в Съюза не води до разпространяване на неприемливи рискове за общественото здраве и здравето на животните. С цел съгласуваност на законодателството на Съюза и за да се осигури правна сигурност за операторите, в настоящия регламент следва да бъдат определени посочените условия и мерките за прилагане на Директива 97/78/ЕО.

(21)

След събирането със страничните животински продукти следва да се борави при подходящи условия, които гарантират, че не се разпространяват неприемливи рискове за общественото здраве и здравето на животните. Обектите или предприятията, в които се извършват определени операции преди страничните животински продукти да бъдат подложени не допълнителна преработка, следва да бъдат построени и експлоатирани по начин, който не позволява предаването на такива рискове. Това включва обекти или предприятия, чиито операции са свързани с боравене със странични животински продукти в съответствие с ветеринарното законодателство на Съюза, различни от боравене със странични животински продукти във връзка с провеждането на лечебни дейности от частни ветеринарни лекари.

(22)

Съгласно Регламент (ЕО) № 1069/2009 операторите гарантират проследяемост на страничните животински продукти и производните продукти на всички етапи на производствената верига, употребата и унищожаването, така че да се избегнат ненужни смущения на вътрешния пазар в случай на събития във връзка с реални или потенциални рискове за общественото здраве или здравето на животните. Поради това проследяемостта следва да бъде гарантирана не само от страна на операторите, произвеждащи, събиращи или транспортиращи странични животински продукти, но и от операторите, извършващи унищожаване на странични животински продукти или производни продукти чрез изгаряне, съвместно изгаряне или депониране.

(23)

Контейнерите и превозните средства, използвани за странични животински продукти или производни продукти, следва да бъдат поддържани чисти, за да не се допуска замърсяване. Когато са предназначени за транспортиране на конкретен материал, например течен страничен животински продукт, който не представлява неприемлив риск за здравето, операторите могат да адаптират мерките си за недопускане на замърсяване към действителния риск, произтичащ от дадения материал.

(24)

Държавите-членки следва да разполагат с правомощия да изискват от операторите да използват интегрираната компютризирана система за ветеринарна информация TRACES, въведена с Решение 2004/292/ЕО на Комисията от 30 март 2004 г. относно въвеждането на системата TRACES и за изменение на Решение 92/486/ЕИО (16) (наричана по-нататък „системата TRACES“), за да се предостави доказателство за пристигането на пратките от странични животински продукти или производни продукти на местоназначението. Доказателство за пристигането на пратките следва да може се предостави и под формата на четвърти екземпляр на търговския документ, който след това се връща на производителя. Опитът от тези два варианта следва да бъде оценен след първата година на прилагане на настоящия регламент.

(25)

В Регламент (ЕО) № 853/2004 са посочени определени параметри за обработката на топени мазнини, рибно масло и яйчни продукти, позволяващи упражняването на подходящ контрол на възможните рискове за здравето, когато тези продукти се използват за цели, различни от консумация от човека. Поради това споменатите параметри следва да бъдат разрешени като алтернатива на начините на обработка на странични животински продукти, посочени в настоящия регламент.

(26)

Коластрата и продуктите от коластра следва да са с произход от стада говеда, които са свободни от определени болести, както са посочени в Директива 64/432/ЕИО от 26 юни 1964 г. относно проблеми, свързани със здравето на животните, които засягат търговията в Общността с говеда и свине (17).

(27)

Следва да бъдат актуализирани позоваванията на Директива 76/768/ЕИО на Съвета от 27 юли 1976 г. относно сближаването на законодателствата на държавите-членки, свързани с козметични продукти (18), Директива 96/22/ЕО на Съвета от 29 април 1996 г. относно забрана на употребата на определени субстанции с хормонално или тиреостатично действие и на бета-агонисти в животновъдството (19) и Директива 96/23/ЕО на Съвета от 29 април 1996 г. относно мерките за наблюдение на определени вещества и остатъци от тях в живи животни и животински продукти (20), както и на Директива 2009/158/ЕО на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно ветеринарно-санитарните изисквания за вътреобщностната търговия и вноса от трети държави на домашни птици и яйца за люпене (21), що се отнася до здравните правила за търговия с непреработен оборски тор.

(28)

Боравенето с някои вносни материали за производство на храни за домашни любимци и тяхната употреба следва да става при условия, съобразени с рисковете, които тези материали биха могли да представляват. По-специално, следва да бъде предвидена разпоредба за тяхното безопасно предаване към обекти или предприятия по местоназначение, в които тези материали, както и материал от категория 3, се влагат в храни за домашни любимци. Що се отнася до обектите или предприятията по местоназначение, компетентният орган следва да бъде упълномощен да разреши съхраняването на вносните материали заедно с материал от категория 3, при условие, че вносните материали могат да бъдат проследени.

(29)

В Регламент (ЕО) № 1069/2009 са посочени определени производни продукти, които може да бъдат пускани на пазара в съответствие с условия, установени в някои други разпоредби от законодателството на Съюза. Посоченото законодателство установява също условия за вноса, събирането и движението на странични животински продукти и производни продукти за производството на тези производни продукти. Регламент (ЕО) № 1069/2009 обаче се прилага, когато в останалите законодателни актове на Съюза не са предвидени условия по отношение на рисковете за общественото здраве и здравето на животните, които могат да възникнат от такива суровини. Тъй като такива условия не са определени по отношение на материали, преминали определени етапи на преработка преди да изпълнят условията за пускане на пазара съгласно посоченото останало законодателство на Съюза, тези правила следва да бъдат установени с настоящия регламент. По-специално, следва да бъдат определени условията за внос на такива материали в Съюза и боравене с тях, като се предвидят строги изисквания по отношение на контрола и документацията, за да не се допусне предаването на потенциални рискове за здравето от такива материали.

(30)

По-конкретно, в настоящия регламент следва да бъдат определени подходящи здравни условия за материалите, използвани за производството на лекарствени продукти в съответствие с Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба (22), за ветеринарни лекарствени продукти — в съответствие с Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. относно кодекса на Общността за ветеринарните лекарствени продукти (23), за медицински изделия — в съответствие с Директива 93/42/ЕИО на Съвета от 14 юни 1993 г. относно медицинските изделия (24), за диагностични изделия in vitro — в съответствие с Директива 98/79/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 1998 г. относно диагностичните медицински изделия in vitro (25), за активните имплантируеми медицински изделия — в съответствие с Директива на Съвета от 20 юни 1990 година относно сближаване на законодателството на държавите-членки, свързано с активните имплантируеми медицински изделия (26) или за лабораторни реагенти (наричани по-нататък „крайни продукти“). Ако рисковете, възникващи от тези материали, са намалени вследствие на пречистването, концентрацията в продукта или благодарение на условията, при които се борави с тях и се унищожават, следва да се прилагат единствено изискванията по отношение на проследяемостта, посочени в Регламент (ЕО) № 1069/2009 и в настоящия регламент. В такъв случай следва да не се прилагат изискванията във връзка с разделянето на различните категории странични животински продукти в рамките на предприятието или обекта, произвеждащ крайните продукти, тъй като последващата употреба на материалите за други цели, по-специално тяхното отклоняване за използване в храни и фуражи, може по преценка на компетентния орган да бъде изключено от надлежното прилагане на правилата от страна на оператора. Пратките от такива материали, които ще бъдат внесени в Съюза, следва да подлежат на ветеринарни проверки на граничния инспекционен ветеринарен пункт на влизане в съответствие с Директива 97/78/ЕО, за да се удостовери, дали споменатите продукти отговарят на изискванията за пускане на пазара на Съюза.

(31)

Съгласно Директива 2009/156/ЕО на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно ветеринарно-санитарните условия, регулиращи движението и вноса от трети страни на еднокопитни животни (27), определени болести, към които еднокопитните са възприемчиви, подлежат на задължително обявяване. За да се намали рискът от предаване на споменатите болести, кръвните продукти от еднокопитни, които са предназначени за цели, различни от хранене на животни, например кръвни продукти, предназначени за ветеринарни лекарствени продукти, следва да са с произход от еднокопитни, които не са показали клинични признаци на посочените болести.

(32)

Пускането на пазара на сурови кожи, предназначени за цели, различни от консумация от човека, следва да бъде допустимо, при условие, че кожите отговарят на ветеринарно-санитарните условия за прясно месо, определени в съответствие с Директива 2002/99/ЕО на Съвета от 16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински произход за консумация от човека (28), тъй като споменатите условия предвиждат подходящо намаляване на възможните рискове за здравето.

(33)

Определените в настоящия регламент здравни правила за производството и пускането на пазара на ловни трофеи и други препарати от животни, с които се отстраняват потенциалните рискове, следва да допълват правилата за опазване на някои видове от дивата флора и фауна, определени в Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 г. относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях (29) поради различната цел на посочения регламент. Анатомичните препарати от животни или странични животински продукти, подложени на процеси, които също в еднаква степен отстраняват потенциалните рискове (например пластинация), следва да не подлежат на ветеринарно-санитарни ограничения, за да се улесни използването на такива препарати, по-специално в образованието.

(34)

Страничните продукти от пчеларството, предназначени за пускане на пазара, следва да са свободни от някои болести, към които пчелите са възприемчиви и които са посочени в Директива 92/65/ЕИО на Съвета от 13 юли 1992 г. за определяне на ветеринарно-санитарните изисквания относно търговията и вноса в Общността на животни, сперма, яйцеклетки и ембриони, които не са предмет на ветеринарно-санитарните изисквания, определени в специалните правила на Общността, посочени в раздел I от приложение А към Директива 90/425/ЕИО (30).

(35)

Европейският парламент и Съветът призоваха Комисията да определи крайна точка в производствената верига на олеохимични продукти, след която те вече не подлежат на изискванията на Регламент (ЕО) № 1069/2009. Решението по отношение на посочената крайна точка следва да се вземе веднага щом е налице оценка на капацитета на олеохимичните процеси да намалят потенциалните рискове за здравето, които може да са налице в животинските мазнини от която и да е категория материал, преминаващи преработка.

(36)

В настоящия регламент следва да се съдържа позоваване на Регламент (EC) № 206/2010 на Комисията от 12 март 2010 г. за установяване на списъци на трети страни, територии или части от тях, от които е разрешен вносът в Европейския съюз на някои животни и прясно месо, и за определяне на изискванията за ветеринарното сертифициране (31), за да се разреши вносът на някои странични животински продукти или производни продукти от посочените трети страни и други територии, тъй като рисковете, които възникват от въпросните продукти, са идентични на рисковете, които биха могли да възникнат при вноса на живи животни или прясно месо.

(37)

Следва да се направи позоваване на всякакви други списъци на трети държави, от които е разрешен вносът на някои материали от животински произход, за да се определят третите държави, от които могат да бъдат внасяни странични животински продукти от съответните животински видове, въз основа на подобни съображения във връзка с рисковете за здравето и за да се гарантира съгласуваност на законодателството на Съюза. Такива списъци бяха установени с Решение 2004/211/ЕО на Комисията от 6 януари 2004 г. относно установяване на списъка на трети страни и части от техните територии, от които държавите-членки разрешават вноса на живи еднокопитни и на сперма, яйцеклетки и ембриони от еднокопитни и за изменение на Решения 93/195/ЕИО и 94/63/ЕО (32), Регламент (ЕC) № 605/2010 на Комисията от 2 юли 2010 г. за определяне на ветеринарно-санитарните и здравните условия и условията за ветеринарно сертифициране при въвеждането в Европейския съюз на сурово мляко и млечни продукти, предназначени за консумация от човека (33), Решение 2006/766/ЕО на Комисията от 6 ноември 2006 г. за установяване на списъци с трети страни и територии, от които е разрешен вносът на двучерупчести мекотели, бодлокожи, ципести, морски коремоноги и рибни продукти (34), Регламент (ЕО) № 798/2008 на Комисията от 8 август 2008 г. за установяване на списък от трети страни, територии, зони или подразделения, от които са разрешени вносът и транзитът през Общността на домашни птици и продукти от домашни птици, и относно изискванията за ветеринарно сертифициране (35) и Регламент (ЕО) № 119/2009 на Комисията от 9 февруари 2009 г. относно определянето на списък на трети страни или части от тях, за внос или транзитно преминаване през Общността на месо от диви животни от семейство зайци, от някои диви сухоземни бозайници и от отглеждани във ферми зайци, и относно определянето на изискванията за ветеринарното сертифициране (36).

(38)

Тъй като отпадъците от фотографската индустрия, в която се използват някои странични животински продукти (например гръбначен стълб от говеда), представляват риск не само за общественото здраве и здравето на животните, но и за околната среда, такива отпадъци следва да бъдат унищожавани или изнасяни към третата държава на произход на страничните животински продукти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци (37).

(39)

В правилата относно транзитното преминаване на някои странични животински продукти и производни продукти през Европейския съюз между територии на Руската федерация следва да се съдържа позоваване на списъка на граничните инспекционни ветеринарни пунктове, определен в Решение 2009/821/ЕО на Комисията от 28 септември 2009 г. относно съставяне на списък на граничните инспекционни пунктове, определяне на някои правила относно инспекциите, извършвани от ветеринарните експерти на Комисията, и определяне на ветеринарните единици в TRACES (38). За целите на посоченото транзитно преминаване следва да се използва общият ветеринарен входен документ, установен в Регламент (ЕО) № 136/2004 на Комисията от 22 януари 2004 г. за определяне на процедурите за ветеринарни проверки на граничните инспекционни ветеринарни пунктове на Общността на продукти, внасяни от трети страни (39).

(40)

В настоящия регламент следва да се предвиди, че здравните сертификати, които трябва да придружават пратките от странични животински продукти или производни продукти на пункта на влизане в Съюза, където се извършват ветеринарните проверки, следва да бъдат издадени в съответствие с принципи на сертифициране, еквивалентни на посочените в Директива 96/93/ЕО на Съвета от 17 декември 1996 г. относно сертифицирането на животни и животински продукти (40).

(41)

С цел съгласуваност на законодателството на Съюза официалният контрол по цялата верига на страничните животински продукти и производните продукти следва да се извършва в съответствие с общите задължения за официален контрол, определени в Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (41).

(42)

Следователно е необходимо да се определят мерки за прилагането на Регламент (ЕО) № 1069/2009 в настоящия регламент.

(43)

С Регламент (ЕО) № 1069/2009 се отменя Регламент (ЕО) № 1774/2002 , считано от 4 март 2011 г.

(44)

След приемането на Регламент (ЕО) № 1774/2002 бяха приети някои актове за прилагане, по-специално Регламент (ЕО) № 811/2003 (42) на Комисията относно забраната за вътрешновидовото рециклиране на риба, заравянето и изгарянето на странични животински продукти, Решение 2003/322/ЕО (43) на Комисията относно храненето на някои видове лешоядни птици с определени материали от категория 1, Решение 2003/324/ЕО (44) на Комисията за дерогация от забраната за вътрешновидово рециклиране на животни с ценна кожа, Регламент (ЕО) № 79/2005 (45) на Комисията по отношение на млякото и млечните продукти, Регламент (ЕО) № 92/2005 (46) на Комисията по отношение на начините на унищожаване или на употреба, Регламент (ЕО) № 181/2006 (47) на Комисията по отношение на органичните торове и почвените подобрители, различни от оборски тор, Регламент (ЕО) № 1192/2006 (48) на Комисията по отношение на списъците с одобрени предприятия и Регламент (ЕО) № 2007/2006 (49) на Комисията относно вноса и транзита на някои междинни продукти, получени от материали от категория 3.

(45)

Освен това бяха приети някои преходни мерки, и по-специално Регламент (ЕО) № 878/2004 (50) на Комисията по отношение на вноса на материали от категории 1 и 2 и боравенето с тях, Решение 2004/407/ЕО (51) на Комисията относно вноса на някои материали за производството на желатин за фотографски цели и Регламент (ЕО) № 197/2006 (52) на Комисията по отношение на боравенето с хранителни продукти с изтекъл срок на годност и тяхното унищожаване.

(46)

С цел допълнително опростяване на правилата на Съюза относно страничните животински продукти и по искане на Председателството на Съвета по време на приемането на Регламент (ЕО) № 1069/2009, посочените преходни мерки и мерки за прилагане бяха преразгледани. С настоящия регламент те следва да бъдат отменени и заменени при необходимост, за да се постигне съгласувана правна рамка за страничните животински продукти и производните продукти.

(47)

Регламент (ЕО) № 1069/2009 се прилага от 4 март 2011 г. и съответно настоящият регламент следва също да се прилага от тази дата. Освен това е необходимо да се предвиди преходен период, за да се позволи на заинтересованите страни да се приспособят към новите правила, определени в настоящия регламент, и да пуснат на пазара някои продукти, които са били произведени в съответствие със здравните правила на Съюза, приложими преди посочената дата, както и за да се позволи продължаването на вноса, след като започнат да се прилагат изискванията на настоящия регламент.

(48)

Пускането на пазара и износът на някои от посочените в Регламент (ЕО) № 878/2004 продукти следва да продължи да се извършва в съответствие с националните мерки, тъй като рисковете, свързани със съществуващото в момента ограничено количество засегнати материали, позволяват регламентиране на национално равнище, докато се пристъпи към евентуална бъдеща хармонизация. До приемането на мерки за събирането и унищожаването на определени ограничени количества продукти от животински произход от сектора на търговията на дребно въз основа на допълнителни доказателства компетентният орган следва да бъде в състояние да разрешава събирането и унищожаването на тези продукти по други начини, при условие че се гарантира еквивалентна защита на общественото здраве и здравето на животните.

(49)

В съответствие с искането, отправено от Европейския парламент при одобряването на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на първо четене, и като се отчитат конкретните предложения на Парламента по някои технически въпроси, на 27 септември 2010 г. пред комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните на Парламента беше представен проект на настоящия регламент с цел обмен на мнения.

(50)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет и приложно поле

С настоящия регламент се установяват мерки за прилагане:

а)

на правилата, свързани с общественото здраве и здравето на животните, приложими по отношение на странични животински продукти и производни продукти и установени в Регламент (ЕО) № 1069/2009;

б)

по отношение на някои проби и артикули, освободени от ветеринарни проверки на граничните инспекционни ветеринарни пунктове, както е предвидено в член 16, параграф 1, букви д) и е) от Директива 97/78/ЕО.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се използват определенията, установени в приложение I.

Член 3

Крайна точка в производствената верига на някои производни продукти

Следните производни продукти могат да бъдат пускани на пазара, но не и внасяни, без ограничения, както е предвидено в член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1069/2009:

а)

биодизел, който отговаря на изискванията за унищожаване и употреба на странични животински продукти, установени в приложение IV, глава IV, раздел 3, точка 2), буква б);

б)

преработени храни за домашни любимци, които отговарят на специфичните изисквания за преработени храни за домашни любимци, установени в приложение XIII, глава II, точка 7, буква а);

в)

дъвчащи предмети за кучета, които отговарят на специфичните изисквания за дъвчащи предмети за кучета, установени в приложение XIII, глава II, точка 7, буква б);

г)

кожи от копитни животни, които отговарят на специфичните изисквания по отношение на крайната точка за същите продукти, установени в приложение XIII, глава V, буква В;

д)

вълна и косми, които отговарят на специфичните изисквания по отношение на за крайната точка за същите продукти, установени в приложение XIII, глава VII, буква Б;

е)

пера и пух, които отговарят на специфичните изисквания по отношение на крайната точка за същите продукти, установени в приложение XIII, глава VII, буква В;

ж)

козина, която отговаря на условията от приложение XIII, глава VIII.

Член 4

Сериозни трансмисивни болести

Болестите, посочени от OIE в член 1.2.3. от изданието за 2010 г. на Здравния кодекс за сухоземните животни и в глава 1.3 от изданието за 2010 г. на Здравния кодекс за водните животни, се разглеждат като сериозни трансмисивни болести за целите на общите ограничения във връзка със здравето на животните, както е предвидено в член 6, параграф 1, буква б), подточка ii) от Регламент (ЕО) № 1069/2009.

ГЛАВА II

УНИЩОЖАВАНЕ И УПОТРЕБА НА СТРАНИЧНИ ЖИВОТИНСКИ ПРОДУКТИ И ПРОИЗВОДНИ ПРОДУКТИ

Член 5

Ограничения за употребата на странични животински продукти и производни продукти

1.   Операторите в държавите-членки, посочени в приложение II, глава I, спазват условията за хранене на животни с ценна кожа с определени материали, добити от тела или части от тела на животни от същия вид, както е установено в посочената глава.

2.   Операторите спазват установените в приложение II, глава II ограничения относно храненето на селскостопански животни с растителна маса от земя, върху която са прилагани органични торове или подобрители на почвата.

Член 6

Унищожаване чрез изгаряне и съвместно изгаряне

1.   Компетентният орган гарантира, че изгарянето и съвместното изгаряне на странични животински продукти и производни продукти се извършва единствено:

а)

в инсталации за изгаряне и за съвместно изгаряне на отпадъци, които разполагат с разрешително в съответствие с Директива 2000/76/ЕО; или

б)

за обекти, за които не се изисква разрешително съгласно Директива 2000/76/ЕО — в инсталации за изгаряне и за съвместно изгаряне, които са одобрени от компетентния орган да извършват унищожаване чрез изгаряне или унищожаване или оползотворяване на странични животински продукти или производни продукти, ако те са отпадъци, чрез съвместно изгаряне, в съответствие с член 24, параграф 1, букви б) или в) от Регламент (ЕО) № 1069/2009.

2.   Компетентният орган одобрява единствено инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне, както са посочени в параграф 1, буква б), в съответствие с член 24, параграф 1, букви б) или в) от Регламент (ЕО) № 1069/2009, ако отговарят на изискванията, установени в приложение III към настоящия регламент.

3.   Операторите на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне трябва да отговарят на общите изисквания за изгарянето и съвместното изгаряне, установени в приложение III, глава I.

4.   Операторите на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне с висок капацитет спазват изискванията, установени в приложение III, глава II.

5.   Операторите на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне с нисък капацитет спазват изискванията, установени в приложение III, глава III.

Член 7

Депониране на някои материали от категории 1 и 3

Чрез дерогация от член 12 и член 14, буква в) от Регламент (ЕО) № 1069/2009 компетентният орган може да разреши унищожаването в разрешено депо на следните материали от категория 1 и 3:

а)

вносни храни за домашни любимци или храни за домашни любимци, произведени от вносни материали, получени от материалите от категория 1, посочени в член 8, буква в) от Регламент (ЕО) № 1069/2009;

б)

материал от категория 3, посочен в член 10, букви е) и ж) от Регламент (ЕО) № 1069/2009, при условие че:

i)

тези материали не са били в контакт със страничните животински продукти, посочени в членове 8 и 9 и в член 10, букви a)—д) и з)—п) от същия регламент;

ii)

към момента, в който са определени за унищожаване, материалите:

посочени в член 10, буква е) от същия регламент, са преминали преработка, както е определена в член 2, параграф 1, буква м) от Регламент (ЕО) № 852/2004, и

посочени в член 10, буква ж) от същия регламент, са преработени в съответствие с глава II от приложение X към настоящия регламент или в съответствие със специфичните изисквания по отношение на храните за домашни любимци, установени в глава II от приложение XIII към настоящия регламент; и

iii)

унищожаването на тези материали не създава рискове за общественото здраве или здравето на животните.

Член 8

Изисквания по отношение на преработвателните предприятия и други обекти

1.   Операторите гарантират, че контролираните от тях преработвателни предприятия и други обекти отговарят на общите изисквания, установени в приложение IV, глава I:

а)

общите условия за преработка, установени в раздел 1;

б)

изискванията по отношение на пречистването на отпадъчните води, установени в раздел 2;

в)

специфичните изисквания по отношение на преработката на материали от категория 1 и 2, установени в раздел 3;

г)

специфичните изисквания по отношение на преработката на материали от категория 3, установени в раздел 4.

2.   Компетентният орган одобрява преработвателни предприятия и други обекти само ако те отговарят на условията, установени в приложение IV, глава I.

Член 9

Изисквания по отношение на хигиената и преработката, приложими към преработвателните предприятия и други обекти

Операторите гарантират, че контролираните от тях предприятия и други обекти отговарят на следните изисквания, установени в приложение IV:

а)

изискванията по отношение на хигиената и преработката, установени в глава II;

б)

стандартните методи на преработка, установени в глава III, при условие че тези методи се използват в обекта или предприятието;

в)

алтернативните методи на преработка, установени в глава IV, при условие че тези методи се използват в обекта или предприятието.

Член 10

Изисквания по отношение на преобразуването на странични животински продукти и производни продукти в биогаз и на компостирането

1.   Операторите гарантират, че контролираните от тях предприятия и обекти отговарят на следните изисквания за преобразуването на странични животински продукти и производни продукти в биогаз и компостирането им, установени в приложение V:

а)

изискванията, приложими за предприятията за производството на биогаз и компост, установени в глава I;

б)

хигиенните изисквания, приложими за предприятията за производството на биогаз и компост, установени в глава II;

в)

стандартните параметри на преобразуване, установени в глава III, раздел 1;

г)

стандартните параметри на остатъци от храносмилането и компост, установени в глава III, раздел 3.

2.   Компетентният орган одобрява предприятия и обекти за производството на биогаз и компост само ако отговарят на изискванията, установени в приложение V.

3.   Компетентният орган може да разреши използването на алтернативни параметри на преобразуване по отношение на предприятията за производството на биогаз и компост, при условие че се спазват изискванията, установени в приложение V, глава III, раздел 2.

ГЛАВА III

ДЕРОГАЦИИ ОТ НЯКОИ РАЗПОРЕДБИ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1069/2009

Член 11

Специални правила за пробите за научноизследователски и диагностични цели

1.   Компетентният орган може да разреши транспортирането, употребата и унищожаването на проби за научноизследователски и диагностични цели при условия, които гарантират контрол на рисковете за общественото здраве и здравето на животните.

Компетентният орган по-специално гарантира, че операторите спазват изискванията, установени в приложение VI, глава I.

2.   Операторите спазват специалните правила относно пробите за научноизследователски и диагностични цели, установени в приложение VI, глава I.

3.   Операторите могат да изпращат до друга държава-членка, без да уведомяват компетентния орган на държавата-членка на произход в съответствие с член 48, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1069/2009, и без компетентния орган на държавата-членка по местоназначение да бъде уведомен посредством системата TRACES и да се е съгласил да приеме пратката в съответствие с член 48, параграфи 1 и 3 от посочения регламент, проби за научноизследователски и диагностични цели, които се състоят от следните странични животински продукти и производни продукти:

а)

материали от категория 1 и 2 и месокостно брашно или животинска мазнина, получена от материали от категория 1 и 2;

б)

преработен животински протеин.

Член 12

Специални правила за мострите за търговски цели и изложбените мостри

1.   Компетентният орган може да разреши транспортирането, употребата и унищожаването на мостри за търговски цели и изложбени мостри при условия, които гарантират контрол на рисковете за общественото здраве и здравето на животните.

Компетентният орган по-специално гарантира, че операторите спазват изискванията, установени в приложение VI, глава I, раздел 1, точки 2, 3 и 4.

2.   Операторите спазват специалните правила относно мострите за търговски цели и изложбените мостри, установени в приложение VI, глава I, раздел 2.

3.   Операторите могат да изпращат до друга държава-членка, без да уведомяват компетентния орган на държавата-членка на произход в съответствие с член 48, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1069/2009, и без компетентния орган на държавата-членка по местоназначение да бъде уведомен посредством системата TRACES и да се е съгласил да приеме пратката в съответствие с член 48, параграфи 1 и 3 от посочения регламент, мостри за търговски цели, които се състоят от следните странични животински продукти и производни продукти:

а)

материали от категория 1 и 2 и месокостно брашно или животинска мазнина, получена от материали от категория 1 и 2;

б)

преработен животински протеин.

Член 13

Специални правила относно храненето на животните

1.   Операторите могат да ползват материал от категория 2, ако материалът е добит от животни, които не са умъртвени или умрели поради наличието или поради съмнения за наличието на болест, която се предава на хората или животните, и при условие че са спазени общите изисквания, установени в приложение VI, глава II, раздел 1, както и всички други условия, определени от компетентния орган, за хранене на следните животни:

а)

животни в зоологическите градини;

б)

животни с ценна кожа;

в)

кучета от признати развъдници или групи ловни хрътки;

г)

кучета и котки от приюти;

д)

ларви и червеи за риболовна стръв.

2.   Операторите могат да ползват материал от категория 3, при условие че са спазени общите изисквания, установени в приложение VI, глава II, раздел 1, както и всички други условия, определени от компетентния орган, за хранене на следните животни:

а)

животни в зоологическите градини;

б)

животни с ценна кожа;

в)

кучета от признати развъдници или групи ловни хрътки;

г)

кучета и котки от приюти;

д)

ларви и червеи за риболовна стръв.

Член 14

Хранене на определени животински видове във и извън хранилки и в зоологически градини

1.   Компетентният орган може да разреши употребата на материал от категория 1, състоящ се цели тела или части от умрели животни, съдържащи специфичен рисков материал, за хранене на животни:

а)

в хранилки — на застрашени или защитени видове лешоядни птици и други видове, живеещи в своите естествени местообитания, с цел насърчаване на биоразнообразието, при условие че са спазени общите изисквания, установени в приложение VI, глава II, раздел 2;

б)

извън хранилки, ако е целесъобразно без умрелите животни да бъдат предварително събирани - на дивите животни, посочени в приложение VI, глава II, раздел 2, точка 1, буква а), при условие че са спазени условията, установени в раздел 3 от посочената глава.

2.   Компетентният орган може да разреши употребата на материал от категория 1, състоящ се от цели тела или части от умрели животни, съдържащи специфичен рисков материал, както и на материал, добит от животни в зоологическите градини, за хранене на животни в зоологическите градини, при условие че са спазени условията, установени в приложение VI, глава II, раздел 4.

Член 15

Специални правила по отношение на събирането и унищожаването

Ако компетентният орган разреши унищожаването на странични животински продукти чрез дерогацията, предвидена в член 19, параграф 1, букви а), б), в) и д) от Регламент (ЕО) № 1069/2009, при унищожаването се спазват правилата, установени в приложение VI, глава III:

а)

специалните правила за унищожаването на странични животински продукти, установени в раздел 1;

б)

правилата за изгаряне и заравяне на странични животински продукти в отдалечени райони, установени в раздел 2;

в)

правилата за изгаряне и заравяне на пчели и на странични продукти от пчеларството в отдалечени райони, установени в раздел 3.

ГЛАВА IV

РАЗРЕШЕНИЯ ЗА АЛТЕРНАТИВНИ МЕТОДИ

Член 16

Стандартен образец на заявления за разрешаване на алтернативни методи

1.   Заявленията за разрешаване на алтернативни методи за употреба или унищожаване на странични животински продукти или на производни продукти, посочени в член 20, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1069/2009, се подават от държавите-членки или от заинтересованите страни съгласно изискванията на стандартния образец на заявления за разрешаване на алтернативни методи, установен в приложение VII.

2.   Държавите-членки определят национални звена за контакт, които да предоставят информация на компетентния орган, отговорен за оценката на заявленията за разрешаване на алтернативни методи за употреба или унищожаване на странични животински продукти.

3.   Комисията публикува на своя уебсайт списък на националните звена за контакт.

ГЛАВА V

СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ, ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ПРОСЛЕДЯЕМОСТ

Член 17

Изисквания по отношение на търговските документи и здравните сертификати, идентификацията, събирането и транспортирането на странични животински продукти и проследяемостта

1.   Операторите гарантират, че страничните животински продукти и производните продукти:

а)

отговарят на изискванията относно събирането, транспортирането и идентификацията, установени в приложение VIII, глави I и II;

б)

по време на транспортирането се придружават от търговски документи или здравни сертификати в съответствие с изискванията, установени в приложение VIII, глава III.

2.   Операторите, които изпращат, транспортират или получават странични животински продукти или производни продукти, водят отчет за пратките и свързаните с тях търговски документи или здравни сертификати в съответствие с изискванията, установени в приложение VIII, глава IV.

3.   Операторите спазват изискванията за маркиране на определени производни продукти, установени в приложение VIII, глава V.

ГЛАВА VI

РЕГИСТРАЦИЯ И ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЕКТИТЕ И ПРЕДПРИЯТИЯТА

Член 18

Изисквания по отношение на одобряването на един или повече обекти и предприятия, в които се борави със странични животински продукти на една и съща площадка

Компетентният орган може да предостави одобрение на повече от един обект — или предприятие, — в който се борави със странични животински продукти на една и съща площадка, при условие че предаването на рискове за общественото здраве и здравето на животните между обектите или предприятията е изключено поради тяхното вътрешно разположение и начина на боравене със страничните животински продукти и производните продукти в обектите или предприятията.

Член 19

Изисквания по отношение на някои одобрени обекти и предприятия, в които се борави със странични животински продукти и производни продукти

Операторите гарантират, че контролираните от тях обекти и предприятия, които са одобрени от компетентния орган и в които те извършват една или повече от следните дейности, посочени в член 24, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1069/2009, отговарят на изискванията, установени в следните глави от приложение IX към настоящия регламент:

а)

глава I, ако произвеждат храни за домашни любимци, както е посочено в член 24, параграф 1, буква д) от същия регламент;

б)

глава II, ако извършват съхранение на страничните животински продукти, както е посочено в член 24, параграф 1, буква и) от същия регламент, и ако боравят със странични животински продукти след събирането им посредством посочените в член 24, параграф 1, буква з) от същия регламент операции:

i)

сортиране;

ii)

нарязване;

iii)

охлаждане;

iv)

замразяване;

v)

осоляване;

vi)

съхраняване чрез други процеси;

vii)

отстраняване на кожи или на специфичен рисков материал;

viii)

операции, свързани с боравене със странични животински продукти, които се извършват, като се изпълняват задълженията съгласно ветеринарното законодателство на Съюза;

iх)

хигиенизиране/пастьоризация на странични животински продукти, предназначени за преобразуване в биогаз/компостиране преди преобразуване или компостиране в друг обект или предприятие в съответствие с приложение V към настоящия регламент;

х)

пресяване;

в)

глава III, ако съхраняват странични животински продукти, предназначени за определени цели, както е посочено в член 24, параграф 1, буква й) от същия регламент.

Член 20

Изисквания по отношение на някои регистрирани обекти и предприятия, в които се борави със странични животински продукти и производни продукти

1.   Операторите на регистрирани предприятия или обекти или други регистрирани оператори боравят със странични животински продукти и производни продукти при условията, установени в приложение IX, глава IV.

2.   Регистрираните оператори, които извършват транспортиране на странични животински продукти или производни продукти, различно от това между помещенията на един и същ оператор, по-специално отговарят на условията, установени в приложение IX, глава IV, точка 2.

3.   Параграфи 1 и 2 не се прилагат по отношение на:

а)

одобрени оператори, които транспортират на странични животински продукти и производни продукти като спомагателна дейност;

б)

оператори, които са регистрирани за транспортни дейности съгласно Регламент (ЕО) № 183/2005.

4.   Компетентният орган може да освободи от задължението за уведомяване, посочено в член 23, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1069/2009, следните оператори:

а)

оператори, боравещи със или произвеждащи ловни трофеи или други препарати, посочени в глава VI от приложение XIII към настоящия регламент, за частни или нетърговски цели;

б)

оператори, боравещи със или извършващи унищожаване на проби за научноизследователски и диагностични цели, използвани в образованието.

ГЛАВА VII

ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА

Член 21

Преработка и пускане на пазара на странични животински продукти и производни продукти, предназначени за хранене на селскостопански животни с изключение на животни с ценна кожа

1.   Операторите спазват следните изисквания за пускането на пазара, с изключение на вносa, на странични животински продукти и производни продукти, предназначени за хранене на селскостопански животни с изключение на животни с ценна кожа, както са установени в член 31, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1069/2009 и в приложение X към настоящия регламент и:

а)

общите изисквания по отношение на преработката и пускането на пазара, установени в глава I;

б)

специфичните изисквания по отношение на преработените животински протеини и други производни продукти, установени в глава II;

в)

изискванията по отношение на някои видове фуражи за риба и риболовна стръв, установени в глава III.

2.   Компетентният орган може да разреши пускането на пазара, с изключение на вноса, на мляко, продукти на млечна основа и продукти — млечни деривати, които са категоризирани като материал от категория 3 в съответствие с член 10, букви д), е) и з) от Регламент (ЕО) № 1069/2009 и не са били преработени в съответствие с общите изисквания, установени в глава II, раздел 4, част I от приложение X към настоящия регламент, при условие че посочените материали отговарят на установените в част II от посочения раздел изисквания за дерогацията за пускането на пазара на мляко, преработено в съответствие с националните стандарти.

Член 22

Пускане на пазара и употреба на органични торове и подобрители на почвата

1.   Операторите спазват следните изисквания за пускането на пазара, с изключение на вноса, на органични торове и подобрители на почвата и тяхната употреба, и по-специално прилагането им върху почвата, както са предвидени в член 15, параграф 1, буква и) и член 32, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1069/2009, и в приложение XI към настоящия регламент:

2.   Пускането на пазара, включително вноса, на гуано от диви морски птици не подлежи на ветеринарно-санитарни условия.

3.   Компетентният орган на държавата-членка, в която ще се прилага органичният тор или подобрителят на почвата, произведен от месокостно брашно, получено от материал от категория 2 или от преработен животински протеин, разрешава един или повече компоненти, които се смесват с посочените материали съгласно член 32, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО) № 1069/2009, в съответствие с критериите, установени в глава II, раздел 1, точка 3 от приложение XI към настоящия регламент.

4.   Чрез дерогация от член 48, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1069/2009 компетентните оргаи на държавата-членка на произход и на държавата-членка по местоназначение, които имат о граница, могат да разрешат изпращането на оборски тор между стопанства, разположени в граничните райони на споменатите две държави-членки, при условие че са спазени подходящи условия за контрол на възможните рискове за общественото здраве и здравето на жвотните, като например определените в двустранни споразумения задължения за съответните оератори да водят подходящи отчети.

5.   Както е предвидено в член 30, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1069/2009, компетентните органи на държавите-членки насърчават, при необходимост, изготвянето, разпространението и доброволното прилагане на национални ръководства за добра селскостопанска практика при прилагането върху почвата на органични торове и подобрители.

Член 23

Междинни продукти

1.   Внасяните или транзитно преминаващи през Съюза междинни продукти отговарят на условията за контрол на потенциалните рискове за общественото здраве и здравето на животните, посочени в приложение XII към настоящия регламент.

2.   С междинни продукти, които са транспортирани до обект или предприятие, посочено в точка 3 от приложение XII към настоящия регламент, може да се борави без допълнителни ограничения съгласно Регламент (ЕО) № 1069/2009 и съгласно настоящия регламент, при условие че:

а)

обектът или предприятието разполага с подходящи съоръжения за приемането на междинните продукти, които не допускат предаването на болести, които са заразни за хората или за животните;

б)

междинните продукти не представляват риск от предаване на болести, които са заразни за хората или за животните, поради тяхното пречистване или други видове обработка, на които са били подложени страничните животински продукти, съдържащи се в междинните продукти; поради концентрацията на странични животински продукти в междинния продукт или поради взетите подходящи мерки за биологична сигурност при боравенето с междинните продукти;

в)

обектът или предприятието води отчет за количествата получени материали, тяхната категория, ако е приложимо, и обекта или оператора, от който са получили своите продукти; и

г)

неизползваните междинни продукти или други излишни материали от обекта или предприятието, например продукти с изтекъл срок на годност, се унищожават в съответствие с Регламент (ЕО) № 1069/2009.

3.   Операторът или собственикът на обекта или предприятието по местоназначение на междинните продукти или негов представител използва и/или изпраща междинните продукти единствено за последващо смесване, обвиване, събиране, опаковане или етикетиране.

Член 24

Храни за домашни любимци и други производни продукти

1.   Забранява се използването на материалите от категория 1, посочени в член 8, букви а), б) г) и д) от Регламент (ЕО) № 1069/2009, за производството на производни продукти, предназначени да бъдат поемани от хора или животни или прилагани върху тях, различни от производните продукти, посочени в членове 33 и 36 от същия регламент.

2.   Ако страничните животински продукти или производните продукти могат да бъдат употребявани при храненето на селскостопански животни или за други цели, посочени в член 36, буква а) от Регламент (ЕО) № 1069/2009, те се пускат на пазара, но не и внасят, в съответствие със специфичните изисквания за преработен животински протеин и други производни продукти, установени в глава II от приложение X към настоящия регламент, при условие че в приложение XIII към настоящия регламент не са установени специфични изисквания за тези продукти.

3.   Операторите спазват предвидените в член 40 от Регламент (ЕО) № 1069/2009 изисквания за пускане на пазара, с изключение на вноса, на храни за домашни любимци, установени в глави I и II от приложение XIII към настоящия регламент.

4.   Операторите спазват предвидените в член 40 от Регламент (ЕО) № 1069/2009 изисквания за пускане на пазара, с изключение на вноса, на производни продукти, установени в глава I и глави III—XII от приложение XIII към настоящия регламент.

ГЛАВА VIII

ВНОС, ТРАНЗИТНО ПРЕМИНАВАНЕ И ИЗНОС

Член 25

Внос, транзитно преминаване и износ на странични животински продукти и производни продукти

1.   Забранява се вносът в Съюза и транзитното преминаване през него на следните странични животински продукти:

а)

непреработен оборски тор;

б)

непреработени пера и части от пера и пух;

в)

пчелен восък под формата на медена пита.

2.   Вносът в Съюза и транзитното преминаване през него на следните продукти не подлежи на ветеринарно-санитарни условия:

а)

фабрично изпрани вълна и косми и вълна и косми, обработени чрез друг метод, който гарантира отсъствието на неприемливи рискове;

б)

кожухарски кожи, сушени при температура на околната среда 18 °C за период от най-малко два дни при влажност 55 %.

3.   Операторите спазват следните изисквания за пускането на пазара в Съюза и транзитното преминаване през него на някои странични животински продукти и производни продукти, както са посочени в член 41, параграф 3 и член 42 от Регламент (ЕО) № 1069/2009 и установени в приложение XIV към настоящия регламент:

а)

установените в глава I от посоченото приложение специфични изисквания по отношение на вноса и транзитното преминаване на материал от категория 3 и производни продукти за употреба в хранителната верига, с изключение на храни за домашни любимци или фуражи за животни с ценна кожа;

б)

установените в глава II от посоченото приложение специфични изисквания по отношение на вноса и транзитното преминаване на странични животински продукти и производни продукти за употреба извън хранителната верига на селскостопанските животни.

Член 26

Пускане на пазара, включително внос, и износ на някои материали от категория 1

Компетентният орган може да разреши пускането на пазара, включително вноса, и износа на кожи, добити от животни, преминали незаконосъобразно третиране, както е определено в член 1, параграф 2, буква г) от Директива 96/22/ЕО или в член 2, буква б) от Директива 96/23/ЕО, на черва от преживни животни (със или без съдържание) и на кости и продукти на основата на кости, съдържащи гръбначен стълб и череп, при условие че са спазени следните изисквания:

а)

посочените материали не трябва да са материали от категория 1, добити от следните животни:

i)

животни, за които съществува съмнение, че са заразени с ТСЕ, в съответствие с Регламент (ЕО) № 999/2001;

ii)

животни, при които официално е потвърдено наличието на ТСЕ;

iii)

животни, умъртвени в рамките на мерки за ликвидиране на ТСЕ;

б)

посочените материали не трябва да са предназначени за следните употреби:

i)

за хранене на животни;

ii)

за прилагане върху почва, от която ще се хранят селскостопански животни;

iii)

за производство на:

козметични продукти, както са определени в член 1, параграф 1 от Директива 76/768/ЕИО;

активни имплантируеми медицински изделия, както са определени в член 1, параграф 2, буква в) от Директива 90/385/ЕИО;

медицински изделия, както са определени в член 1, параграф 2, буква а) от Директива 93/42/ЕИО;

медицински диагностични изделия in vitro, както са определени в член 1, параграф 2, буква б) от Директива 98/79/ЕО;

ветеринарни лекарствени продукти, както са определени в член 1, параграф 2 от Директива 2001/82/ЕО;

лекарствени продукти, както са определени в член 1, параграф 2 от Директива 2001/83/ЕО;

в)

материалите трябва да се внасят обозначени с етикет и трябва да отговарят на специфичните изисквания по отношение на някои движения на странични животински продукти, установени в глава IV, раздел 1 от приложение XIV към настоящия регламент;

г)

материалите трябва да се внасят съгласно изискванията за здравно сертифициране, установени в националното законодателство.

Член 27

Внос и транзитно преминаване на проби за научноизследователски и диагностични цели

1.   Компетентният орган може да разреши вноса и транзитното преминаване на проби за научноизследователски и диагностични цели, съдържащи производни продукти или странични животински продукти, включително посочените в член 25, параграф 1 странични животински продукти, при условия, които гарантират контрол на рисковете за общественото здраве и здравето на животните.

Тези условия включват най-малко следното:

а)

въвеждането на пратката трябва да бъде предварително разрешено от компетентния орган на държавата-членка по местоназначение; и

б)

пратката трябва да се изпрати директно от пункта на влизане в Съюза до разполагащия с разрешение ползвател.

2.   Операторите представят пробите за научноизследователски и диагностични цели, предназначени за внос през дадена държава-членка, различна от държавата-членка по местоназначение, на някой от одобрените гранични инспекционни ветеринарни пунктове на Съюза, посочени в приложение I към Директива 2009/821/ЕО. На граничния инспекционен ветеринарен пункт посочените проби за научноизследователски и диагностични цели не подлежат на ветеринарни проверки в съответствие с глава I от Директива 97/78/ЕО. Компетентният орган на граничния инспекционен ветеринарен пункт уведомява посредством системата TRACES компетентния орган на държавата-членка по местоназначение за въвеждането на пробите за научноизследователски и диагностични цели.

3.   Операторите, боравещи с проби за научноизследователски и диагностични цели, спазват специалните изисквания за унищожаване на проби за научноизследователски и диагностични цели, установени в глава III, раздел 1 от приложение XIV към настоящия регламент.

Член 28

Внос и транзитно преминаване на мостри за търговски цели и изложбени мостри

1.   Компетентният орган може да разреши вноса и транзитното преминаване на мостри за търговски цели в съответствие със специалните правила, установени в глава III, раздел 2, точка 1 от приложение XIV към настоящия регламент.

2.   Операторите, боравещи с мостри за търговски цели, спазват специалните правила за боравене с мостри за търговски цели и за тяхното унищожаване, установени в глава III, раздел 2, точки 2 и 3 от приложение XIV към настоящия регламент.

3.   Компетентният орган може да разреши вноса и транзитното преминаване на изложбени мостри в съответствие със специалните правила за изложбени мостри, установени в глава III. раздел 3 от приложение XIV към настоящия регламент.

4.   Операторите, боравещи с изложбени мостри, спазват условията за опаковане, боравене с изложбени мостри и за тяхното унищожаване, установени в глава III, раздел 3 от приложение XIV към настоящия регламент.

Член 29

Специфични изисквания по отношение на някои движения на странични животински продукти между територии на Руската федерация

1.   Компетентният орган разрешава конкретно движение на пратки от странични животински продукти, идващи от или предназначени за Руската федерация, директно или през друга трета държава, чрез автомобилен или железопътен транспорт през Съюза между някои от одобрените гранични инспекционни ветеринарни пунктове на Съюза, посочени приложение I към Решение 2009/821/ЕО, при условие че са спазени следните условия:

а)

пратката е запечатана с пломба със сериен номер на граничния инспекционен ветеринарен пункт на влизане в Съюза от ветеринарните служби на компетентния орган;

б)

придружаващите пратката документи, посочени в член 7 от Директива 97/78/ЕО, са подпечатани на всяка страница с надпис „САМО ЗА ТРАНЗИТ ДО РУСИЯ ПРЕЗ ЕС“ от официалния ветеринарен лекар на компетентния орган, отговорен за граничния инспекционен ветеринарен пункт;

в)

спазени са процедурните изисквания, предвидени в член 11 от Директива 97/78/ЕО;

г)

пратката е сертифицирана като приемлива за транзитно преминаване в общия ветеринарен входен документ, предвиден в приложение III към Регламент (ЕО) № 136/2004, от официалния ветеринарен лекар на граничния инспекционен ветеринарен пункт на въвеждане.

2.   Не се разрешава разтоварването или складирането, както са определени в член 12, параграф 4 или член 13 от Директива 97/78/ЕО, на такива пратки на територията на дадена държава-членка.

3.   Компетентният орган извършва редовни одити, за да гарантира, че броят на пратките и количествата продукти, напускащи територията на Съюза, съответства на броя и количествата, които са влезли.

Член 30

Списъци на обекти и предприятия в трети държави

В системата TRACES се въвеждат списъци на обекти и предприятия в трети държави в съответствие с техническите спецификации, публикувани от Комисията на нейния уебсайт.

Всички списъци се актуализират редовно.

Член 31

Образци на здравни сертификати и декларации за внос и за транзитно преминаване

Пратките от странични животински продукти и производни продукти, предназначени за внос в Съюза или за транзитно преминаване през него, се придружават от здравни сертификати и декларации в съответствие с образците, установени в приложение XV към настоящия регламент, на пункта на влизане в Съюза, където се извършват предвидените в Директива 97/78/ЕО ветеринарни проверки.

ГЛАВА IX

ОФИЦИАЛЕН КОНТРОЛ

Член 32

Официален контрол

1.   Компетентният орган взема всички необходими мерки за контрол по цялата верига на събирането, транспортирането, употребата и унищожаването на странични животински продукти и производни продукти, както е посочено в член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1069/2009.

Посочените мерки се прилагат в съответствие с принципите за провеждане на официален контрол, определени в член 3 от Регламент (ЕО) № 882/2004.

2.   Посоченият в параграф 1 официален контрол включва проверки на воденето на отчети и други документи, изисквани съгласно правилата, установени в настоящия регламент.

3.   Компетентният орган Извършва официален контрол, както е посочен в член 45, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1069/2009, в съответствие с изискванията, установени в приложение XVI към настоящия регламент, под следните форми:

а)

официални проверки в преработвателни предприятия, както са установени в глава I;

б)

официални проверки на други дейности, които включват боравене със странични животински продукти и производни продукти, както са установени в глава III, раздели 1—9.

4.   Компетентният орган извършва проверки на пломбите, които се поставят на пратките от странични животински продукти или производни продукти.

Когато компетентният орган поставя пломба върху такава пратка, която се транспортира до местоназначение, той трябва да уведоми компетентния орган по местоназначението.

5.   Компетентният орган съставя списъците на обекти, предприятия и оператори, посочени в член 47, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1069/2009, във формата, установен в глава II от приложение XVI към настоящия регламент.

6.   Компетентният орган на държавата-членка по местоназначение се произнася по подаваните от операторите заявления за приемане или отказ за приемане на някои материали от категория 1 или 2 и месокостно брашно или животински мазнини, получени от материали от категория 1 и 2, в срок от 20 календарни дни от датата на получаване на заявлението, при условие че то е било подадено на един от официалните езици на същата държава-членка.

7.   Операторите подават заявления за разрешението, посочено в параграф 6, съгласно стандартния образец, установен в глава III, раздел 10 от приложение XVI към настоящия регламент.

Член 33

Последващо одобрение на предприятия и обекти след предоставено временно одобрение

1.   Ако предприятие — или обект, — одобрено за преработката на материал от категория 3 впоследствие получи временно одобрение за преработката на материал от категория 1 или 2 в съответствие с член 24, параграф 2, буква б), подточка ii) от Регламент (ЕО) № 1069/2009, на същото предприятие — или обект — се забранява да започва отново преработка на материал от категория 3, без преди това да е получило от компетентния орган одобрение да започне отново преработка на материал от категория 3 в съответствие с член 44 от посочения регламент.

2.   Ако предприятие — или обект, — одобрено за преработката на материал от категория 2, впоследствие получи временно одобрение за преработката на материал от категория 1 в съответствие с член 24, параграф 2, буква б), подточка ii) от Регламент (ЕО) № 1069/2009, на същото предприятие — или обект — е забранено да започва отново преработка на материал от категория 2, без преди това да е получило от компетентния орган одобрение да започне отново преработка на материал от категория 2 в съответствие с член 44 от посочения регламент.

ГЛАВА X

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 34

Ограничения за пускането на пазара на някои странични животински продукти и производни продукти от съображения във връзка с общественото здраве и здравето на животните

Компетентният орган не забранява или ограничава пускането на пазара на следните странични животински продукти и производни продукти от съображения във връзка с общественото здраве или здравето на животните, различни от правилата, установени в законодателството на Съюза, и по-специално от определените в Регламент (ЕО) № 1069/2009 и в настоящия регламент:

а)

преработен животински протеин и други производни продукти, посочени в глава II от приложение X към настоящия регламент;

б)

храни за домашни любимци и някои други производни продукти, посочени в приложение XIII към настоящия регламент;

в)

странични животински продукти и производни продукти, внесени в Съюза или транзитно преминаващи през него, както са посочени в приложение XIV към настоящия регламент.

Член 35

Отмяна

1.   Отменят се следните актове:

а)

Регламент (ЕО) № 811/2003;

б)

Решение 2003/322/ЕО;

в)

Решение 2003/324/ЕО;

г)

Регламент (ЕО) № 878/2004;

д)

Решение 2004/407/ЕО;

е)

Регламент (ЕО) № 79/2005;

ж)

Регламент (ЕО) № 92/2005;

з)

Регламент (ЕО) № 181/2006;

и)

Регламент (ЕО) № 197/2006;

й)

Регламент (ЕО) № 1192/2006;

к)

Регламент (ЕО) № 2007/2006.

2.   Позоваванията на отменените актове се считат за позовавания на настоящия регламент.

Член 36

Преходни мерки

1.   За преходен период до 31 декември 2011 г. операторите могат да пускат на пазара органични торове и подобрители на почвата, произведени преди 4 март 2011 г. в съответствие с регламенти (ЕО) № 1774/2002 и (ЕО) № 181/2006:

а)

при условие че са произведени от:

i)

месокостно брашно, получено от материал от категория 2;

ii)

преработен животински протеин;

б)

дори да не са смесени с компонент с цел изключване на последващата употреба на сместа за хранителни цели.

2.   За преходен период до 31 януари 2012 г. пратките от странични животински продукти и от производни продукти, придружени от здравен сертификат, декларация или търговски документ, попълнен(а) и подписан(а) съгласно съответния образец, установен в приложение X към Регламент (ЕО) № 1774/2002, продължават да се приемат за внос в Съюза, при условие че тези сертификати, декларации или документи са попълнени и подписани преди 30 ноември 2011 г.

3.   За преходен период до 31 декември 2012 г. и чрез дерогация от член 14 от Регламент (ЕО) № 1069/2009 държавите-членки могат да разрешат събирането, транспортирането и унищожаването на материали от категория 3, които включват продукти от животински произход или храни, съдържащи продукти от животински произход, които вече не са предназначени за консумация от човека по търговски причини или поради производствени проблеми или опаковъчни или други недостатъци, от които не произтича риск за общественото здраве или здравето на животните, както са посочени в член 10, буква е) от същия регламент, по начин, различен от изгаряне или заравяне на място, както е посочено в член 19, параграф 1, буква г) от същия регламент, при условие че са спазени изискванията за унищожаване по други начини, установени глава IV от приложение VI към настоящия регламент.

Член 37

Настоящият регламент влиза в сила на 20-ия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 4 март 2011 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 25 февруари 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 24, 30.1.1998 г., стр. 9.

(3)  ОВ L 229, 1.9.2009 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 332, 28.12.2000 г., стр. 91.

(5)  ОВ L 182, 16.7.1999 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3.

(8)  ОВ L 273, 10.10.2002 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55.

(10)  ОВ L 147, 31.5.2001 г., стр. 1.

(11)  ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7.

(12)  ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7.

(13)  ОВ 17, 6.10.1958 г., стр. 385/58.

(14)  ОВ L 35, 8.2.2005 г., стр. 1.

(15)  ОВ L 62, 15.3.1993 г., стр. 49.

(16)  ОВ L 94, 31.3.2004 г., стр. 63.

(17)  ОВ 121, 29.7.1964 г., стр. 1977/64.

(18)  ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 169.

(19)  ОВ L 125, 23.5.1996 г., стр. 3.

(20)  ОВ L 125, 23.5.1996 г., стр. 10.

(21)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 74.

(22)  ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 67

(23)  OJ L 311, 28.11.2001 г., стр. 1.

(24)  ОВ L 169, 12.7.1993 г., стр. 1.

(25)  ОВ L 331, 7.12.1998 г., стр. 1.

(26)  ОВ L 189, 20.7.1990 г, стр. 17.

(27)  ОВ L 192, 23.7.2010 г., стр. 1.

(28)  ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11.

(29)  ОВ L 61, 3.3.1997 г., стр. 1.

(30)  ОВ L 268, 14.9.1992 г., стр. 54.

(31)  ОВ L 73, 20.3.2010 г., стр. 1.

(32)  ОВ L 73, 11.3.2004 г., стр. 1.

(33)  ОВ L 175, 10.7.2010 г., стр. 1.

(34)  ОВ L 226, 23.8.2008 г., стр. 1.

(35)  ОВ L 320, 18.11.2006 г., стр. 53.

(36)  ОВ L 39, 10.2.2009 г., стр. 12.

(37)  ОВ L 190, 12.7.2006 г., стр. 1.

(38)  ОВ L 296, 12.11.2009 г., стр. 1.

(39)  ОВ L 21, 28.1.2004 г., стр. 11.

(40)  ОВ L 13, 16.1.1997 г., стр. 28.

(41)  ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1.

(42)  ОВ L 117, 13.5.2003 г., стр. 14.

(43)  ОВ L 117, 13.5.2003 г., стр. 32.

(44)  ОВ L 117, 13.5.2003 г., стр. 37.

(45)  ОВ L 16, 20.1.2005 г., стр. 46.

(46)  ОВ L 19, 21.1.2005 г., стр. 27.

(47)  ОВ L 29, 2.2.2006 г., стр. 31.

(48)  ОВ L 215, 5.8.2006 г., стр. 10.

(49)  ОВ L 379, 28.12.2006 г., стр. 98.

(50)  ОВ L 162, 30.4.2004 г., стр. 62.

(51)  ОВ L 32, 4.2.2006 г., стр. 13.

(52)  ОВ L 208, 10.6.2004 г., стр. 9.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ В ЧЛЕН 2

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1.

животни с ценна кожа“ означава животни, които се отглеждат или развъждат с цел производство на кожухарски кожи и които не се използват за консумация от човека;

2.

кръв“ означава прясна цяла кръв;

3.

фуражни суровини“ означава фуражни суровини, както са определени в Регламент (ЕО) № 767/2009, от животински произход, включително преработени животински протеини, кръвни продукти, топени мазнини, яйчни продукти, рибно масло, мастни производни, колаген, желатин и хидролизирани протеини, дикалциев фосфат, трикалциев фосфат, мляко, продукти на млечна основа, продукти — млечни деривати, коластра, продукти от коластра и утайка от центрофуги и сепаратори;

4.

кръвни продукти“ означава производни продукти от кръв или кръвни фракции, с изключение на кръвно брашно; понятието включва изсушена/замразена/течна плазма, изсушена цяла кръв, изсушени/замразени/течни червени кръвни клетки или фракции от тях, както и комбинации от тях;

5.

преработен животински протеин“ означава животински протеин, получен изцяло от материал от категория 3, обработен в съответствие с приложение X, глава II, раздел 1 (включително кръвно брашно и рибно брашно), така че да бъде подходящ за пряка употреба като фуражни суровини или за друга употреба във фуражни продукти, включително в храни за домашни любимци, или за употреба в органични торове или подобрители на почвата; понятието обаче не включва кръвни продукти, мляко, продукти на млечна основа, продукти — млечни деривати, коластра, продукти от коластра, утайка от центрофуги и сепаратори, желатин, хидролизирани протеини и дикалциев фосфат, яйца и яйчни продукти, включително черупки от яйца, трикалциев фосфат и колаген;

6.

кръвно брашно“ означава преработен животински протеин, получен от термичната обработка на кръв и кръвни фракции в съответствие с приложение X, глава II, раздел 1;

7.

рибно брашно“ означава преработен животински протеин, получен от водни животни с изключение на морски бозайници;

8.

топени мазнини“ означава мазнини, получени от преработката на:

а)

странични животински продукти; или

б)

продукти за консумация от човека, които операторът е определил за цели, различни от консумация от човека;

9.

рибно масло“ означава масло, получено от преработката на водни животни, или масло от преработката на риба за консумация от човека, което операторът е определил за цели, различни от консумация от човека;

10.

странични продукти от пчеларството“ означава мед, пчелен восък, пчелно млечице, прополис или пчелен прашец, непредназначени за консумация от човека;

11.

колаген“ означава продукт на протеинова основа, получен от животински кожи, кости и сухожилия;

12.

желатин“ означава естествен, разтворим протеин, който желира или не желира, получен при частична хидролиза на колаген, добит от животински кости, кожи, сухожилия;

13.

пръжки“ означава остатъци, съдържащи протеин, получени при топенето на мазнините, след частичното разделяне на мазнини от вода;

14.

хидролизирани протеини“ означава полипептиди, пептиди, аминокиселини и комбинация от тях, получени при хидролиза на странични животински продукти;

15.

вода за почистване“ означава комбинация от мляко, продукти на млечна основа или продукти, получени от тях, събрана при изплакването на оборудване в млекопреработвателната промишленост, включително на контейнери, използвани за млечни продукти, преди да бъдат почистени и дезинфекцирани;

16.

консервирани храни за домашни любимци“ означава термично преработена храна за домашни животни, съдържаща се в херметически затворен контейнер;

17.

дъвчащи предмети за кучета“ означава продукти за дъвчене за домашни любимци, произведени от недъбени кожи от копитни животни или от друг материал от животински произход;

18.

овкусители“ означава течност или дехидриран производен продукт от животински произход, използван за подобряване на вкусовите качества на храни за домашни любимци;

19.

храни за домашни любимци“ означава храни за домашни любимци и дъвчащи предмети за кучета, които:

а)

съдържат материал от категория 3, различен от материала, посочен в член 10, букви н), о) и п) от Регламент (ЕО) № 1069/2009;

б)

може да съдържат вносен материал от категория 1, включващ странични животински продукти, добити от животни, подложени на незаконосъобразно третиране, както е определено в член 1, параграф 2, буква г) от Директива 96/22/ЕО или в член 2, буква б) от Директива 96/23/ЕО;

20.

преработени храни за домашни любимци“ означава храни за домашни любимци, различни от сурови храни за домашни любимци, преработени в съответствие с приложение XIII, глава II, точка 3;

21.

сурови храни за домашни любимци“ означава храни за домашни любимци, съдържащи определени материали от категория 3, които не са преминали процес на консервиране освен охлаждане или замразяване;

22.

кухненски отпадъци“ означава цялата отпадъчна храна, включително използвано олио за готвене, от ресторанти, обекти за обществено хранене и кухни, включително централни кухни и кухни в домакинства;

23.

остатъци от храносмилането“ означава остатъци, получени при преобразуването на странични животински продукти, извършвано в предприятие за производство на биогаз;

24.

съдържание на храносмилателния тракт“ означава съдържанието на храносмилателния тракт на бозайници и щраусови птици;

25.

мастни производни“ означава производни продукти от топени мазнини, които по отношение на топените мазнини от материал от категория 1 или 2 са преработени в съответствие с приложение XIII, глава XI;

26.

гуано“ означава естествен продукт, събран от екскрементите на прилепи или диви морски птици, който не е минерализиран;

27.

месокостно брашно“ означава животински протеин, получен от преработката на материали от категория 1 или 2 в съответствие с един от методите на преработка, установени в приложение IV, глава III;

28.

обработени кожи“ означава производни продукти от необработени кожи, различни от дъвчащи предмети за кучета, които са били:

а)

сушени;

б)

сухо осолени или мокро осолени за период от най-малко 14 дни преди изпращане;

в)

осолявани за период от най-малко седем дни в морска сол с добавяне на 2 % натриев карбонат;

г)

изсушавани за период от най-малко 42 дни при температура от най-малко 20 °C; или

д)

консервирани чрез процес, различен от дъбене.

29.

необработени кожи“ означава всички кожни и подкожни тъкани, които не са преминали обработка, различна от нарязване, охлаждане, замразяване;

30.

необработени пера и части от пера“ означава пера и части от пера, с изключение на пера или части от пера, които са били обработени:

а)

с парна струя; или

б)

чрез друг метод, който гарантира отсъствието на неприемливи рискове.

31.

необработена вълна“ означава вълна, различна от вълна, която:

а)

е преминала през фабрично пране;

б)

е получена при дъбене; или

в)

е обработена чрез друг метод, който гарантира отсъствието на неприемливи рискове.

32.

необработени косми“ означава косми, различна от косми, които:

а)

са преминали през фабрично пране;

б)

са получени при дъбене; или

в)

са обработени чрез друг метод, който гарантира отсъствието на неприемливи рискове.

33.

необработена свинска четина“ означава свинска четина, различна от свинска четина, която:

а)

е преминала през фабрично пране;

б)

е получена при дъбене; или

в)

е обработена чрез друг метод, който гарантира отсъствието на неприемливи рискове.

34.

изложбена мостра“ означава странични животински продукти или производни продукти, предназначени за изложби или творчески дейности;

35.

междинен продукт“ означава производен продукт:

а)

предназначен за производството на лекарствени продукти, ветеринарни лекарствени продукти, медицински изделия, активни имплантируеми медицински изделия, диагностични медицински изделия in vitro или лабораторни реагенти;

б)

чиито етапи на разработване, преобразуване и производство са завършени в достатъчна степен, за да се разглежда като производен продукт и материалът да бъде определен, директно или като компонент, като продукт за посочената цел;

в)

който обаче изисква допълнителна манипулация или преобразуване, например смесване, обвиване, събиране, опаковане или етикетиране, за да бъде продуктът годен за пускане на пазара или за да бъде пуснат в експлоатация, според случая, като лекарствен продукт, ветеринарен лекарствен продукт, медицинско изделие, активно имплантируемо медицинско изделие, диагностично медицинско изделие in vitro или лабораторен реагент;

36.

лабораторен реагент“ означава опакован продукт, готов за употреба, съдържащ странични животински продукти или производни продукти и предназначен като такъв или в комбинация с вещества от неживотински произход за конкретна лабораторна употреба като реагент или реагентен продукт, калибратор или контролен материал за откриване, измерване, изследване или производство на други вещества;

37.

продукти за диагностика in vitro“ означава опакован продукт, готов за употреба, съдържащ кръвен продукт или друг страничен животински продукт и използван като реагент, реагентен продукт, калибратор, кит (набор) или друга система, самостоятелно или в комбинация, предназначен за употреба in vitro за изследване на проби от човешки и животински произход, единствено или предимно с цел диагностика на физиологичното състояние, здравословното състояние, болест или генетична аномалия или с цел да се определи безопасността или съвместимостта с реагенти; не включва дарени органи или кръв;

38.

проби за научноизследователски и диагностични цели“ означава странични животински продукти и производни продукти, предназначени за следните цели: изследване в контекста на диагностични дейности или анализ с цел насърчаване на научно-техническия напредък в рамките на образователни или научноизследователски дейности;

39.

мостри за търговски цели“ означава странични животински продукти или производни продукти, предназначени за специални изследвания или анализи с оглед осъществяване на производствен процес или разработване на фуражни продукти или други производни продукти, включително за изпитвания на машини, предназначени за използване в обект — или предприятие, — който:

а)

произвежда фуражни продукти или продукти, предназначени за употреба, различна от употреба за храни и фуражи; или

б)

преработва странични животински продукти или производни продукти;

40.

съвместно изгаряне“ означава оползотворяване или унищожаване на странични животински продукти или производни продукти, ако те са отпадъци, в инсталация за съвместно изгаряне;

41.

горене“ означава процес, включващ окисляване на гориво, за да се оползотвори енергийната стойност на страничните животински продукти или на производните продукти, ако те на са отпадъци;

42.

изгаряне“ означава унищожаването на странични животински продукти или производни продукти като отпадъци в инсталация за изгаряне, както е определена в член 4, параграф 3 от Директива 2000/76/ЕО;

43.

остатъци от изгаряне и съвместно изгаряне“ означава всички остатъци, както са определени в член 3, параграф 13 от Директива 2000/76/ЕО, получени от инсталации за изгаряне или за съвместно изгаряне, обработващи странични животински продукти или производни продукти;

44.

цветово кодиране“ означава систематичното използване на цветове, както е определено в приложение VIII, глава II, точка 1, буква в), за да се представи информацията, предвидена в настоящия регламент, върху повърхността или част от повърхността на опаковка, контейнер или превозно средство, или върху етикет или символ, прикрепен към тях;

45.

междинни операции“ означава операции, различни от съхранението, посочено в член 19, буква б);

46.

дъбене“ означава втвърдяване на кожи с помощта на растителни дъбилни вещества, хромови соли или други вещества като алуминиеви соли, железни соли, силициеви соли, алдехиди и хинони или други синтетични втвърдители;

47.

препариране“ означава подготовка, пълнене и монтиране на кожите на животни, за да изглеждат като живи, по начин, който не допуска предаването на неприемливи рискове за общественото здраве и здравето на животните от монтираните кожи;

48.

търговия“ означава търговия със стоки между държавите-членки, както е посочена в член 28 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

49.

методи на преработка“ са методите, изброени в приложение IV, глави III и IV;

50.

партида“ означава единица количество продукция, произведена в едно предприятие, при еднакви производствени параметри, сред които произход на материалите, или повече такива единици, ако са произведени в непрекъснат ред, в едно и също предприятие и са съхранявани заедно като единица за изпращане;

51.

херметически затворен контейнер“ означава контейнер, проектиран и предназначен да не допуска навлизане на микроорганизми;

52.

предприятие за производство на биогаз“ означава предприятие, в което страничните животински продукти и производните продукти представляват поне част от материала, подложен на биологично разграждане при анаеробни условия;

53.

събирателни центрове“ означава помещения, различни от преработвателни предприятия, в които посочените в член 18, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1069/2009 странични животински продукти се събират с цел тяхното използване за хранене на животните, посочени в същия член;

54.

предприятие за производство на компост“ означава предприятие, в което страничните животински продукти или производните продукти представляват поне част от материала, подложен на биологично разграждане при аеробни условия;

55.

инсталация за съвместно изгаряне“ означава стационарна или подвижна инсталация, чиято основна цел е да произвежда енергия или материали, както са определени в член 3, параграф 5 от Директива 2000/76/ЕО;

56.

инсталация за изгаряне“ означава стационарна или подвижна техническа единица и оборудване, предназначени за термична обработка на отпадъци, както е определена в член 3, параграф 4 от Директива 2000/76/ЕО;

57.

предприятие за производство на храни за домашни любимци“ означава помещения или съоръжения за производството на храни за домашни любимци или овкусители, както са посочени в член 24, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕО) № 1069/2009;

58.

преработвателно предприятие“ означава помещения или съоръжения за преработката на странични животински продукти, посочена в член 24, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1069/2009, в които страничните животински продукти се преработват в съответствие с приложение IV и/или приложение X.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА УПОТРЕБАТА НА СТРАНИЧНИ ЖИВОТИНСКИ ПРОДУКТИ

ГЛАВА I

Вътрешновидово рециклиране на животни с ценна кожа

1.

В Естония, Латвия и Финландия следните видове животни с ценна кожа може да бъдат хранени с месокостно брашно или други продукти, преработени в съответствие с приложение IV, глава III и добити от тела или части от тела от животни от същия вид:

а)

лисици (Vulpes vulpes);

б)

енотовидни кучета (Nyctereutes procyonides).

2.

В Естония и Латвия животни с ценна кожа от вида американска норка (Mustela vison) може да бъдат хранени с месокостно брашно или други продукти, преработени в съответствие с методите на преработка, установени в приложение IV, глава III, и добити от тела или части от тела от животни от същия вид.

3.

Посоченото в точки 1 и 2 хранене се извършва при следните условия:

а)

Храненето се извършва само в стопанства:

i)

които са регистрирани от компетентния орган въз основа на заявление, придружено от документация, доказваща че няма основание за съмнение за наличие на ТСЕ агент сред популацията на вида, предмет на заявлението;

ii)

в които съществува подходяща система за надзор на трансмисивните спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ) при животните с ценна кожа в стопанството, включително редовни лабораторни изследвания на проби за ТСЕ;

iii)

които са предоставили подходящи гаранции, че в хранителната верига на хората и животните, различни от животни с ценна кожа, не влизат странични животински продукти или месокостно брашно или други продукти, преработени в съответствие с приложение IV, глава III и добити от посочените животни или от тяхното поколение;

iv)

за които не известно да са влизали в контакт със стопанство, по отношение на което има съмнение или потвърждение за наличие на огнище на ТСЕ;

v)

в които операторът на регистрираното стопанство гарантира, че:

боравенето труповете на животни с ценна кожа, предназначени за хранене на животни от същите видове, и тяхната преработка става отделно от трупове, чиято употреба за посочената цел не е разрешена;

животните с ценна кожа, хранени с месокостно брашно или други продукти, преработени в съответствие с приложение IV, глава III и добити от животни от същия вид, са държани отделно от животни, които не са хранени с продукти, добити от животни от същия вид;

стопанството отговаря на условията, установени в приложение VI, глава II, раздел 1, точка 2 и в приложение VIII, глава II, точка 2, буква б), подточка ii).

б)

Операторът на стопанството гарантира, че месокостното брашно и другите продукти, добити от даден вид и предназначение за хранене на животни от същия вид, трябва:

i)

да са преработени в преработвателното предприятие, одобрено съгласно член 24, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1069/2009, чрез използване на метод на преработка 1—5 или 7, както са установени в глава III от приложение IV към настоящия регламент;

ii)

да са произведени от здрави животни, умъртвени за производство на козина.

в)

В случай на предполагаем или потвърден контакт със стопанство, за което има съмнение или потвърждение за наличие на огнище на ТСЕ, операторът на стопанството трябва незабавно:

i)

да уведоми компетентния орган за този контакт;

ii)

да прекрати изпращането на животни с ценна кожа до всички дестинации без писмено разрешение от компетентния орган.

ГЛАВА II

Хранене на селскостопански животни с растителна маса

Следните условия се прилагат по отношение на храненето на селскостопански животни с растителна маса, чрез пряк достъп на животните до земята или чрез окосена растителна маса, ако върху тази земя са прилагани органични торове или подобрители на почвата:

а)

Трябва да бъде спазен периодът на изчакване от най-малко 21 дни, посочен в член 11, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 1069/2009;

б)

Използват се само органични торове и подобрители на почвата, които отговарят на разпоредбите на член 32, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 1069/2009 и на глава II от приложение XI към настоящия регламент.

Посочените условия обаче не се прилагат, ако върху земята са били прилагани само следните органични торове и подобрители на почвата:

а)

оборски тор и гуано;

б)

съдържание на храносмилателния тракт, мляко, продукти на млечна основа, продукти — млечни деривати, коластра, продукти от коластра, за които компетентният орган не счита, че представляват риск за разпространение на сериозни болести по животните.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

УНИЩОЖАВАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ

ГЛАВА I

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗГАРЯНЕТО И СЪВМЕСТНОТО ИЗГАРЯНЕ

Раздел 1

Общи условия

1.

Операторите на инсталациите за изгаряне и за съвместно изгаряне, посочени в член 6, параграф 1, буква б) от настоящия регламент, гарантират спазването под техен контрол на следните хигиенни условия:

а)

Страничните животински продукти и производните продукти трябва да бъдат унищожени възможно най-скоро след пристигането им, в съответствие с условията, определени от компетентния орган. Те трябва да се съхраняват правилно до тяхното унищожаване, в съответствие с условията, определени от компетентния орган

б)

В инсталациите трябва да бъде създадена подходяща организация за почистване и дезинфекция на контейнерите и превозните средства, по-специално на определено за целта място, от което отпадъчни води се изхвърлят в съответствие със законодателството на Съюза, за да се предотврати риска от замърсяване.

в)

Инсталациите трябва да бъдат разположени върху твърда основа с добро отводняване.

г)

Инсталациите трябва са оборудвани с подходящи средства за защита срещу вредители като насекоми, гризачи и птици. За целта трябва да се използва документирана програма за борба с вредителите.

д)

На персонала трябва да бъде осигурен достъп до достатъчно съоръжения за лична хигиена, като тоалетни, съблекални и мивки, при необходимост, за да се предотврати риска от замърсяване.

е)

Трябва да бъдат установени и документирани процедури за почистване за всички части на помещенията. За почистването трябва да бъдат осигурени подходящо оборудване и средства за почистване.

ж)

Хигиенният контрол трябва да включва редовни проверки на околната среда и на оборудването. Графиците на проверките и резултатите от тях трябва да бъдат документирани и съхранявани в продължение на най-малко две години.

2.

Операторът на инсталация за изгаряне или за съвместно изгаряне трябва да вземе всички необходими предпазни мерки относно получаването на странични животински продукти или производни продукти, за да предотврати или ограничи, доколкото е практически възможно, преките рискове за човешкото здраве или здравето на животните.

3.

Не трябва да има достъп на животни до инсталациите, страничните животински продукти и производните продукти, чието изгаряне или съвместно изгаряне предстои, нито до пепел, получена от изгарянето или съвместното изгаряне на странични животински продукти.

4.

Ако инсталацията за изгаряне или за съвместно изгаряне се намира в животновъдно стопанство:

а)

трябва да има цялостно физическо разделяне между оборудването за изгаряне или за съвместно изгаряне и добитъка и неговия фураж и постеля, когато е необходимо — с преграждане;

б)

оборудването трябва да бъде предназначено изцяло за операциите на инсинератора и да не се използва никъде другаде в стопанството или да бъде почистено и дезинфекцирано преди такава употреба;

в)

персоналът, работещ на инсталацията, трябва да сменя своето горно облекло и обувки преди боравене с добитъка или с неговия фураж.

5.

Страничните животински продукти и производните продукти, чието изгаряне или съвместно изгаряне предстои, и пепелта трябва се съхраняват покрити, правилно обозначени и, по целесъобразност, в непропускливи контейнери.

6.

Страничните животински продукти, които не са напълно изгорени, трябва да бъдат повторно изгорени или унищожени по друг начин, различен от унищожаване в разрешено депо, в съответствие с членове 12, 13 и 14, според случая, от Регламент (ЕО) № 1069/2009.

Раздел 2

Условия за експлоатация

Инсталациите за изгаряне или за съвместно изгаряне се проектират, оборудват, строят и експлоатират така, че температурата на хомогенната газова смес, отделена при процеса, дори при най-неблагоприятни условия да достига контролируемо до температура, не по-ниска от 850 °С за не по-малко от 2 секунди, или до температура от 1 100 °C за 0,2 секунди, като тази температура се измерва в близост до вътрешната стена или в друга представителна точка от горивната камера, където се извършва изгарянето или съвместното изгаряне, както е разрешено от компетентния орган.

Раздел 3

Остатъци от изгаряне и съвместно изгаряне

1.

Количеството и опасните свойства на остатъците от изгаряне и съвместно изгаряне се свеждат до минимум. Тези остатъци трябва да бъдат оползотворени, по целесъобразност, директно в инсталацията или извън нея, в съответствие с приложимото законодателство на Съюза, или да бъдат унищожени в разрешено депо.

2.

Транспортирането и временното съхраняване на сухи остатъци, включително прах, се извършва по начин, предотвратяващ разпръскването им в околната среда, например в затворени контейнери.

Раздел 4

Измерване на температурата и на други параметри

1.

Използват се подходящи технологии за мониторинг на параметрите и условията, свързани с процеса на изгаряне или съвместно изгаряне.

2.

В издаденото от компетентния орган одобрение или в свързаните с него условия се определят изискванията по отношение на измерването на температурата.

3.

Функционирането на всички средства за автоматичен мониторинг подлежи на контрол и ежегодни проверочни тестове.

4.

Резултатите от измерванията на температурата се документират и се представят по подходящ начин, даващ възможност на компетентния орган да проверява спазването на разрешените условия за експлоатация, установени в настоящия регламент в съответствие с процедурите, които същият компетентен орган следва да установи.

Раздел 5

Отклонения от нормалното функциониране

В случай на авария или отклонения от нормалното функциониране на инсталацията за изгаряне или за съвместно изгаряне операторът ограничава или прекратява експлоатацията на инсталацията възможно най-бързо, до момента, когато нормалните операции могат да бъдат възобновени.

ГЛАВА II

ИНСТАЛАЦИИ ЗА ИЗГАРЯНЕ И ИНСТАЛАЦИИ ЗА СЪВМЕСТНО ИЗГАРЯНЕ С ВИСОК КАПАЦИТЕТ

Раздел 1

Специфични условия на експлоатация

Инсталациите за изгаряне или за съвместно изгаряне, обработващи единствено странични животински продукти и производни продукти, с капацитет над 50 kg на час (инсталации с висок капацитет) и от които не се изисква да имат разрешително за експлоатиране в съответствие с Директива 2000/76/ЕО, трябва да отговарят на следните условия:

а)

Всяка отделна пещ в рамките на инсталацията за изгаряне се оборудва с не по-малко от една спомагателна горелка. Тази горелка се задействат автоматично, когато температурата на получените в резултат от процеса на изгаряне газове след последното подаване на въздух за поддържане на горенето се понижи под 850 °C или 1 100 °C, според случая. Тя трябва да бъде използвана по време на операциите по пускане в действие и спиране на инсталацията, за да може температурата от 850 °C или 1 100 °C, според случая, да бъде поддържана през цялото време при тези операции, докато има неизгорели материали в горивната камера, в която се извършва изгарянето или съвместното изгаряне.

б)

Когато в горивната камера, в която чрез непрекъснат процес се извършва изгарянето или съвместното изгаряне, са въведени странични животински продукти или производни продукти, инсталацията трябва да разполага с автоматична система, която недопуска въвеждането на странични животински продукти или производни продукти при пускането в действие, преди достигане на температура от 850 °C или 1 100 °C, според случая, и нейното запазване.

в)

Операторът трябва да експлоатира инсталацията за изгаряне по начин, осигуряващ достигането на такава степен на изгаряне, при която съдържанието на общ органичен въглерод в шлаката и дънната пепел е по-ниско от 3 % или загубата при накаляване е по-малка от 5 % от сухото тегло на шлаката и дънната пепел. Ако е необходимо, могат да се прилагат подходящи методи за предварително третиране на отпадъците.

Раздел 2

Отвеждане на води

1.

Площадките на инсталациите с висок капацитет, включително принадлежащите към тях площадки за съхраняване на странични животински продукти, се проектират така, че да се избегне неразрешеното и инцидентно заустване на всякакви замърсяващи вещества в почвата, в повърхностните води и в подземните води.

2.

Освен това трябва да се осигури капацитет за съхранение на замърсените дъждовни води от площадките на инсталациите или на замърсени водите, получени вследствие на разливи или операции по гасене на пожари.

При необходимост операторът гарантира, че тези дъждовни води и замърсени води могат да бъдат изследвани преди тяхното отвеждане.

ГЛАВА III

ИНСТАЛАЦИИ ЗА ИЗГАРЯНЕ И ИНСТАЛАЦИИ ЗА СЪВМЕСТНО ИЗГАРЯНЕ С НИСЪК КАПАЦИТЕТ

Инсталациите за изгаряне или за съвместно изгаряне, обработващи единствено странични животински продукти и производни продукти, с капацитет под 50 kg странични животински продукти на час и на партида (инсталации с нисък капацитет) и от които не се изисква да имат разрешително за експлоатиране в съответствие с Директива 2000/76/ЕО:

а)

се използват единствено за унищожаване на:

i)

умрели домашни любимци, както са посочени в член 8, буква а), подточка iii) от Регламент (ЕО) № 1069/2009; или

ii)

материалите от категория 1, посочени в член 8, букви б), д) и е), материалите от категория 2, посочени в член 9, или материалите от категория 3, посочени в член 10 от същия регламент;

б)

ако в инсталацията с нисък капацитет се въвеждат материалите от категория 1, посочени в член 8, буква б) от Регламент (ЕО) № 1069/2009, — трябва да бъдат оборудвани със спомагателна горелка;

в)

функционират по такъв начин, че страничните животински продукти да бъдат напълно редуцирани до пепел.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ПРЕРАБОТКА

ГЛАВА I

ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕРАБОТВАТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И НЯКОИ ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОБЕКТИ

Раздел 1

Общи условия

1.

Преработвателните предприятия трябва да отговарят на следните изисквания за стерилизацията под налягане или съгласно методите на преработка, посочени в член 15, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1069/2009:

а)

преработвателните предприятия не трябва да бъдат разположени на една и съща площадка с кланици или други обекти, одобрени или регистрирани в съответствие с Регламент (ЕО) № 852/2004 или Регламент (ЕО) № 853/2004, освен ако рисковете за общественото здраве и здравето на животните, произтичащи от преработката на странични животински продукти, с произход от такива кланици, са намалени благодарение на спазването, като минимум, на следните условия:

i)

преработвателното предприятие трябва да бъде физически отделено от кланицата или от други обекти, по целесъобразност, като бъде разположено в сграда, която е изцяло отделена от кланицата или от други обекти;

ii)

в преработвателното предприятие трябва да бъдат монтирани/действащи:

конвейерна система, която да свързва преработвателното предприятие с кланицата или с друг обект и която да не може да бъде технически елиминирана;

отделни входове, приемни площадки, оборудване и изходи както за преработвателното предприятие, така и за кланицата и или обекта;

iii)

трябва да бъдат взети мерки за предотвратяване разпространяването на рисковете при експлоатацията от персонал, работещ едновременно в преработвателното предприятие и в кланицата или друг обект;

iv)

лица без разрешение и животни не трябва да имат достъп до преработвателното предприятие.

Чрез дерогация от подточки i)—iv), в случай на преработвателни предприятия, преработващи материал от категория 3, компетентният орган може да разреши различни от определените в посочените точки условия, насочени към намаляване на рисковете за общественото здраве и здравето на животните, включително на рисковете, произтичащи от преработката на материал от категория 3, който постъпва от обекти извън площадката, одобрени или регистрирани в съответствие с Регламент (ЕО) № 852/2004 или Регламент (ЕО) № 853/2004.

Държавите-членки информират Комисията и останалите държави-членки в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, посочен в член 52, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1069/2009 как е била използвана тази дерогация от техните компетентни органи;

б)

Преработвателното предприятие трябва да разполага с разделени по подходящ начин чиста и мръсна зона. Мръсната зона трябва да разполага с покрито пространство за получаване на странични животински продукти, изградено по начин, позволяващ лесното му почистване и дезинфекция. Подовете трябва да бъдат изградени по начин, улесняващ оттичането на течностите;

в)

Преработвателното предприятие трябва да разполага с подходящи помещения, включително тоалетни, стаи за преобличане и мивки за персонала;

г)

Преработвателното предприятие трябва да разполага с достатъчен производствен капацитет за получаване на топла вода и пара за преработката на странични животински продукти;

д)

Мръсната зона трябва да разполага, при необходимост, с оборудване за намаляване на размера на страничните животински продукти, както и оборудване за товарене на раздробени странични животински продукти на мястото на преработка;

е)

Когато се изисква термична обработка, всички съоръженията трябва да бъдат оборудвани с:

i)

измервателно оборудване за следене на температурата по всяко време и, ако е приложимо при използвания метод на преработка, на налягането в критичните точки;

ii)

записващи прибори за непрекъснато записване на резултатите от тези измервания, така че да са налични при проверки и официален контрол;

iii)

подходяща система за безопасност, за предотвратяване на недостатъчно нагряване;

ж)

За предотвратяване на повторно замърсяване на производния продукт от новопостъпващи странични животински продукти, трябва да се осигури ясно разделение между зоната на предприятието, в която се разтоварва новопостъпващият материал за преработка, и зоните, отделени за преработката на посочения продукт и за съхраняване на производния продукт.

2.

Преработвателното предприятие трябва да разполага с подходящи съоръжения за почистване и дезинфекция на контейнерите или съдовете, в които се получават страничните животински продукти, и на транспортните средства (с изключение на кораби), в които се транспортират.

3.

Трябва да бъдат осигурени подходящи съоръжения за дезинфекция на колелата на превозните средства и други техни части, по целесъобразност, при напускане на мръсната зона на преработвателното предприятие.

4.

Всички преработвателни предприятия трябва да разполагат със система за отвеждане на отпадъчните води, отговаряща на изискванията, установени от компетентния орган в съответствие със законодателството на Съюза.

5.

Преработвателното предприятие трябва да разполага със собствена лаборатория или да ползва услугите на външна лаборатория. Лабораторията трябва да бъде оборудвана за извършване на необходимите анализи и да бъде одобрена от компетентния орган въз основа на оценка на капацитета ѝ да извършва посочените анализи, да бъде акредитирана съгласно международно признати стандарти или да е обект на редовни проверки от страна на компетентния орган за оценка на капацитета ѝ да извършва посочените анализи.

6.

Ако въз основа на оценка на риска количеството обработвани продукти налага редовното или постоянното присъствие на компетентния орган, преработвателните предприятия трябва да разполагат с подходящо оборудвано заключващо се помещение за ползване единствено от инспекционната служба.

Раздел 2

Пречистване на отпадъчните води

1.

Преработвателните предприятия, преработващи материал от категория 1, и други помещения, в които се отстранява специфичен рисков материал, кланици и преработвателни предприятия, преработващи материал от категория 2, трябва да извършват предварителна преработка с цел задържане и събиране на материал от животински произход като първоначален етап от пречистването на отпадъчните води.

Оборудването, използвано в процеса на предварителна обработка, се състои от канални уловители или цедки с големина на отделните отвори не по-голяма от 6 mm в края на отточния поток на процеса или еквивалентни системи, които гарантират, че преминаващите през тях твърди частици в отпадъчните води са не по-големи от 6 mm.

2.

Отпадъчните води от помещенията, посочени в точка 1, трябва да преминават предварително пречистване, което гарантира, че цялата отпадъчна вода се филтрира по време на процеса, преди да бъде отведена извън помещението. Не се извършва надробяване на парчета, накисване или друга преработка или прилагане на налягане, което би улеснило преминаването на твърд животински материал при процеса на предварително пречистване.

3.

Целият материал от животински произход, задържан в процеса на предварително пречистване в помещенията, посочени в точка 1, се събира и транспортира като материал от категория 1 или категория 2, според случая, и се унищожава в съответствие с Регламент (ЕО) № 1069/2009.

4.

Отпадъчните води, преминали през процеса на предварително пречистване в помещенията, посочени в точка 1, и отпадъчните води от други помещения, в които се преработват странични животински продукти или се борави с тях, се пречистват съгласно законодателството на Съюза, без ограничения във връзка с настоящия регламент.

5.

В допълнение към изискванията, определени в точка 4, компетентният орган може да задължи операторите да пречистват отпадъчните води с произход от мръсната зона на преработвателните предприятия и от предприятия или обекти, извършващи междинни операции с материал от категория 1 или 2, или съхраняващи материал от категория 1 или 2, при условия, които гарантират намаляване на риска от патогенни агенти.

6.

Без да се засягат точки 1—5, се забранява унищожаването на странични животински продукти, включително кръв и мляко, или производни продукти, посредством потока от отпадъчни води.

Материалът от категория 3, включващ утайка от центрофуги и сепаратори, обаче може да бъде унищожаван посредством потока от отпадъчни води, при условие че е преминал някоя от обработките на утайка от центрофуги и сепаратори, установени в глава II, раздел 4, част III от приложение X към настоящия регламент.

Раздел 3

Специфични изисквания по отношение на преработката на материали от категория 1 и 2

Вътрешното разположение на преработвателните предприятия, преработващи материали от категория 1 и 2, трябва да гарантира пълното разделяне на материалите от категория 1 от материалите от категория 2, от приемането на суровината до изпращането на получения производен продукт, освен ако се касае за смес от материал от категория 1 и категория 2, преработена като материал от категория 1.

Раздел 4

Специфични изисквания по отношение на преработката на материали от категория 3

В допълнение към общите условия, определени в раздел 1, се прилагат и следните изисквания:

1.

Преработвателните предприятия, преработващи материали от категория 3, не трябва да бъдат разположени на една и съща площадка с преработвателни предприятия, преработващи материали от категория 1 или 2, освен ако не са разположени в изцяло отделена сграда.

2.

Компетентният орган обаче може да разреши преработката на материал от категория 3 на площадка, където се преработва материал от категория 1 или 2 или се борави с такъв материал, ако е предотвратено кръстосано замърсяване, благодарение на:

а)

разположението на помещенията, по-специално организацията на приемането на суровините и по-нататъшното боравене с тях;

б)

разположението и управлението на оборудването, използвано за преработката, включително разположението и управлението на отделни преработвателни линии или на процедури за почистване, които изключват разпространението на възможни рискове за общественото здраве и здравето на животните; и

в)

разположението и управлението на зоните за временно съхранение на крайните продукти.

3.

Преработвателните предприятия, преработващи материали от категория 3, трябва да разполагат със съоръжение за проверка за наличие на чужди тела, например опаковъчен материал или метални парчета, в страничните животински продукти или производните продукти, ако преработват материали, предназначени за хранене на животни. Тези чужди тела се отстраняват преди или по време на преработката.

ГЛАВА II

ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ХИГИЕНАТА И ПРЕРАБОТКАТА

Раздел 1

Общи хигиенни изисквания

В допълнение към общите хигиенни изисквания, предвидени в член 25 от Регламент (ЕО) № 1069/2009, преработвателните предприятие трябва да разполагат с въведена документирана програма за борба с вредителите за прилагане на разпоредбите за защита срещу вредители като насекоми, гризачи и птици, посочени в член 25, параграф 1, буква в) от същия регламент.

Раздел 2

Общи изисквания по отношение на преработката

1.

За непрекъснато следене на условията на преработка се използват калибрирани манометри/записващи устройства. Трябва да се поддържат регистри, показващи датите на калибриране на манометрите/записващите устройства.

2.

Материал, за който съществува вероятност да не е преминал определената термична обработка, например материал, изпуснат при пускането в действие или изтекъл от котлите, трябва да премине отново през термична обработка и да бъде преработен отново или унищожен в съответствие с Регламент (ЕО) № 1069/2009.

Раздел 3

Методи на преработка на материал от категория 1 и 2

Освен ако компетентния орган изисква прилагането на стерилизация под налягане (метод 1), материалите от категория 1 и 2 се преработват в съответствие с методи на преработка 2, 3, 4 или 5, както са посочени в глава III.

Раздел 4

Преработка на материал от категория 3

1.

Критичните контролни точки, определящи степента на прилаганата при преработката термичната обработка включват за всеки метод на преработка, както е определен в глава III:

а)

размера на парчетата суровина;

б)

температурата, достигната в процеса на термична обработка;

в)

налягането, прилагано върху суровината;

г)

времетраенето на процеса на термична обработка или скоростта на подаване в една непрекъсната система. За всяка практически приложима критична контролна точка се определят минимални технологични стандарти на процеса.

2.

В случай на химическа обработка, разрешена от компетентния орган като метод на преработка 7 съгласно глава III, точка Ж, критичните контролни точки, определящи степента на прилаганата химическа обработка, включват постигната корекция на стойността на pH.

3.

Регистрите, показващи, че са прилагани минималните стойности на преработка за всяка критична контролна точка, се съхраняват най-малко две години.

4.

Материалите от категория 3 се преработват съгласно който и да било от методите на преработка с номера 1—5 или № 7 или, в случай на материал с произход от водни животни — чрез който и да било от методите на преработка с номера 1—7, както са посочени в глава III.

ГЛАВА III

СТАНДАРТНИ МЕТОДИ НА ПРЕРАБОТКА

А.   Метод на преработка № 1 (стерилизация под налягане)

Редукция (намаляване на размерите)

1.

Ако размерът на парчетата на подлежащите на преработка странични животински продукти е над 50 mm, те се редуцират като размер чрез използване на подходящо оборудване, което е така настроено, че след редуциране размерът на всяко парче да не е по-голям от 50 mm. Ефективността на оборудването се проверява всекидневно, а състоянието му се документира. Ако при проверките се установи наличие на парчета, по-големи от 50 mm, процесът се преустановява и оборудването се поправя преди възобновяване на процеса.

Времетраене, температура и налягане

2.

Страничните животински продукти, чиито парчета не са по-големи от 50 mm, се загряват до температура в сърцевината над 133 °C в продължение на най-малко 20 минути без прекъсване и при налягане (абсолютно) най-малко 3 bar. Налягането трябва да бъде произведено чрез отстраняване на целия въздух в стерилизационната камера и заместването му от пара („наситена пара“); термичната обработка може да се прилага като самостоятелен процес, или като стерилизираща фаза преди или след процеса.

3.

Преработката може да се осъществи в партидна или непрекъсната система.

Б.   Метод на преработка № 2

Редукция (намаляване на размерите)

1.

Ако размерът на парчетата на подлежащите на преработка странични животински продукти е над 150 mm, те се редуцират като размер чрез използване на подходящо оборудване, което е така настроено, че след редуциране размерът на всяко парче да не е по-голям от 150 mm. Ефективността на оборудването се проверява всекидневно, а състоянието му се документира. Ако при проверките се установи наличие на парчета, по-големи от 150 mm, процесът трябва се преустановява и оборудването се поправя преди възобновяване на процеса.

Времетраене, температура и налягане

2.

След редукция страничните животински продукти се загряват при температура над 100 °C в сърцевината им в продължение на не по-малко от 125 минути, над 110 °C в сърцевината им в продължение на не по-малко от 120 минути, или над 120 °C в сърцевината им в продължение на не по-малко от 50 минути.

Температурата в сърцевината може да бъде достигната последователно или чрез едновременна комбинация на посочените времеви интервали.

3.

Преработката се осъществява в партидна система.

В.   Метод на преработка № 3

Редукция (намаляване на размерите)

1.

Ако размерът на парчетата на подлежащите на преработка странични животински продукти е над 30 mm, те се редуцират като размер чрез използване на подходящо оборудване, което е така настроено, че след редуциране размерът на всяко парче да не е по-голям от 30 mm. Ефективността на оборудването се проверява всекидневно, а състоянието му се документира. Ако при проверките се установи наличие на парчета, по-големи от 30 mm, процесът се преустановява и оборудването се поправя преди възобновяване на процеса.

Времетраене, температура и налягане

2.

След редукция страничните животински продукти се загряват при температура над 100 °C в сърцевината им в продължение на не по-малко от 95 минути, над 110 °C в сърцевината им в продължение на не по-малко от 55 минути, или над 120 °C в сърцевината им в продължение на не по-малко от 13 минути.

Температурата в сърцевината може да бъде достигната последователно или чрез едновременна комбинация на посочените времеви интервали.

3.

Преработката може да се извърши в партидна или непрекъсната система.

Г.   Метод на преработка № 4

Редукция (намаляване на размерите)

1.

Ако размерът на парчетата на подлежащите на преработка странични животински продукти е над 30 mm, те се редуцират като размер чрез използване на подходящо оборудване, което да е така настроено, че след редуциране размерът на всяко парче да не е по-голям от 30 mm. Ефективността на оборудването се проверява всекидневно, а състоянието му се документира. Ако при проверките се установи наличие на парчета, по-големи от 30 mm, процесът се преустановява и оборудването се поправя преди възобновяване на процеса.

Времетраене, температура и налягане

2.

След редукция страничните животински продукти се поставят в съд с добавена мазнина и да се загреят при температура над 100 °C в сърцевината им в продължение на не по-малко от 16 минути, над 110 °C в сърцевината им в продължение на не по-малко от 13 минути, над 120 °C в сърцевината им в продължение на не по-малко от осем минути, и над 130 °C в сърцевината им в продължение на не по-малко от три минути.

Температурата в сърцевината може да бъде достигната последователно или чрез едновременна комбинация на посочените времеви интервали.

3.

Преработката може да се извърши в партидна или непрекъсната система.

Д.   Метод на преработка № 5

Редукция (намаляване на размерите)

1.

Ако размерът на парчетата на подлежащите на преработка странични животински продукти е над 20 mm, те се редуцират като размер чрез използване на подходящо оборудване, което да е така настроено, че след редуциране размерът на всяко парче да не е по-голям от 20 mm. Ефективността на оборудването се проверява всекидневно, а състоянието му се документира. Ако при проверките се установи наличие на парчета, по-големи от 20 mm, процесът се преустановява и оборудването се поправя преди възобновяване на процеса.

Времетраене, температура и налягане

2.

След редукция страничните животински продукти се загряват до тяхното коагулиране и след това пресовани, за да се отстранят мазнините и водата от протеиновия материал. След това протеиновият материал се загрява при температура над 80 °C в сърцевината му в продължение на не по-малко от 120 минути и над 100 °C в сърцевината му в продължение на не по-малко от 60 минути.

Температурата в сърцевината може да бъде достигната последователно или чрез едновременна комбинация на посочените времеви интервали.

3.

Преработката може да се извърши в партидна или непрекъсната система.

Е.   Метод на преработка № 6 (за странични животински продукти от категория 3 с произход единствено от водни животни или водни безгръбначни)

Редукция (намаляване на размерите)

1.

Страничните животински продукти се редуцират до размер на парчетата, не по-голям от:

а)

50 mm в случай на прилагане на термична обработка в съответствие с точка 2, буква а); или

б)

30 mm в случай на прилагане на термична обработка в съответствие с точка 2, буква б);

След това същите се смесват с мравчена киселина с цел редуциране и поддържане на pH до стойност не по-голяма от 4,0. Получената смес се оставя да престои в продължение най-малко на 24 часа преди по-нататъшното ѝ третиране.

Времетраене, температура и налягане

2.

След редукцията сместа се загрява до:

а)

не по-малко от 90 °C в сърцевината в продължение най-малко за 60 минути; или

б)

не по-малко от 70 °C в сърцевината в продължение най-малко за 60 минути.

При непрекъснат цикъл на работа сместа се вкарва в топлинен конвертор, като преминаването й се контролира чрез механични команди, ограничаващи нейното отместване по такъв начин, че в края на термичната обработка продуктът да е преминал през цикъл, който е достатъчен както по отношение на време, така и на температура.

3.

Преработката може да се извърши в партидна или непрекъсната система.

Ж.   Метод на преработка 7

1.

Всеки метод за преработка, разрешен от компетентния орган, когато операторът докаже пред компетентния орган следното:

а)

идентифицирането на съответните опасности в изходния материал с оглед на произхода на материала и на потенциалните рискове с оглед на ветеринарно-санитарния статус на държавата-членка или на областта или зоната, в която ще се използва метода;

б)

капацитета на метода на преработка да намали споменатите опасности до равнище, което не представлява значителен риск за общественото здраве и за здравето на животните;

в)

всекидневното вземане на проби от крайния продукт за период от 30 производствени дни при спазване не следните микробиологични стандарти:

i)

проби от материала, взети директно след термичната обработка:

Clostridium perfringens отсъства в 1 g от продуктите

ii)

проби от материала, взети по време на съхранение или при изваждане от съхранение в преработвателното предприятие:

 

Salmonella: отсъствие в 25 g: n=5, c=0, m=0, M=0

 

Enterobacteriaceae: n=5, c=2; m=10; M=300 в 1 g

където:

n

=

брой на пробите, които трябва да бъдат изследвани;

m

=

гранична стойност за брой на бактериите; резултатът се смята задоволителен, ако общият брой на бактериите във всички проби не надвишава m;

М

=

максимална стойност за броя на бактериите; резултатът се смята за незадоволителен, ако броят на бактериите в една или повече от една проби е по-голям или равен на M; и

c

=

брой на пробите, бактериалното число на които би могло да е между m и M; пробата продължава да се разглежда като приемлива, ако бактериалното число на другите проби е m или по-малко от m.

2.

Подробностите за критичните контролни точки, в съответствие с които преработвателното предприятие спазва микробиологичните стандарти, се документират и архивират с цел операторът и компетентният орган да са в състояние да следят функционирането на преработвателното предприятие. Подлежащата на документиране и мониторинг информация трябва да включва размера на парчетата и, според случая, критичната температура, и абсолютното времетраене, профила на налягането, степента и скоростта на захранване със суровина и степента на рециклиране на мазнини.

3.

Чрез дерогация от точка 1 компетентният орган може да разреши използването на методи на преработка, които са били одобрени преди датата на влизане в сила на настоящия регламент, в съответствие с глава III от приложение V към Регламент (ЕО) № 1774/2002.

4.

Компетентният орган окончателно или временно спира прилагането на методите на преработка, посочени в точки 1 и 3, ако получи доказателства за съществена промяна в обстоятелствата, посочени в точка 1, буква а) или б).

5.

Компетентният орган уведомява компетентния орган на друга държава-членка, ако получи от него искане за информация, с която разполага съгласно точки 1 и 2 във връзка с даден разрешен метод на производство.

ГЛАВА IV

АЛТЕРНАТИВНИ МЕТОДИ НА ПРЕРАБОТКА

Раздел 1

Общи разпоредби

1.

Материалите, получени след преработката на материали от категория 1 и 2, с изключение на биодизел, произведен в съответствие с раздел 2, точка Г от настоящата глава, се маркират трайно в съответствие с изискванията за маркиране на някои производни продукти, установени в приложение VIII, глава V.

2.

При поискване компетентният орган на дадена държава-членка предоставя на компетентния орган на друга държава-членка резултатите от официалните проверки, когато даден алтернативен метод се използва за пръв път в същата държава-членка, с цел да се улесни въвеждането на новия алтернативен метод.

Раздел 2

Стандарти за преработка

А.   Процес на алкална хидролиза

1.   Изходен материал

За този процес могат да бъдат използвани странични животински продукти от всички категории:

2.   Метод на обработка

Алкалната хидролиза се извършва съгласно следните стандарти за преработка:

а)

Използва се или разтвор на натриев хидроокис (NaOH), или разтвор на калиев хидроокис (KOH) (или комбиниран разтвор от тях) в количество, което осигурява приблизителна молекулна еквивалентност към теглото, типа и състава на животинските продукти, които следва да бъдат термично обработени.

При наличие в страничните животински продукти с високо съдържание на мазнини, които биха неутрализирали основата, добавената база се коригира спрямо текущото мастно съдържание на материала.

б)

Страничните животински продукти се поставят в съд от стоманена сплав. Измереното количество от основа се добавя в твърда форма или под формата на разтвор, както е посочено в буква а).

в)

Съдът е затворен и сместа от странични животински продукти и основата се загрява до температура в сърцевината от поне 150 °C при налягане (абсолютно) най-малко 4 bar в продължение на най-малко:

i)

три часа без прекъсване;

ii)

шест часа без прекъсване в случай на обработка на странични животински продукти, получени от животните, посочени в член 8, буква а), подточки i) и ii) от Регламент (ЕО) № 1069/2009;

Материалите обаче, получени от материали от категория 1, съдържащи животни, умъртвени в рамките на мерки за унищожаване на ТСЕ, които са преживни животни, за които не се изисква изследване за ТСЕ, или преживни животни, които са изследвани и са показали отрицателен резултат в съответствие с член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 999/2001, могат да бъдат преработвани в съответствие с точка 2, буква в), подточка i) от настоящия раздел; или

iii)

един час без прекъсване в случай на странични животински продукти, състоящи се от материали от риба или от домашни птици.

г)

Процесът се осъществява в партидна система и материалът в съда се разбърква постоянно в съда, като по този начин се подпомага процеса на термичната преработка до разтваряне на тъканите и омекване на кости и зъби; и

д)

Страничните животински продукти се обработват по такъв начин, че изискванията за времетраене, температура и налягане да се постигат едновременно.

Б.   Процес на високотемпературна хидролиза при високо налягане

1.   Изходен материал

За този процес могат да бъдат използвани материали от категория 2 и 3.

2.   Метод на преработка

Високотемпературната хидролиза при високо налягане се извършва съгласно следните стандарти за преработка:

а)

Страничните животински продукти се загряват до температура в сърцевината не по-малка от 180 °C непрекъснато в продължение на не по-малко от 40 минути при (абсолютно) налягане не по-малко от 12 bar, като това загряване се осъществява чрез прилагане на непряка пара върху биолитния реактор;

б)

Процесът се извършва партидно и материалът в съда се смесва постоянно; и

в)

Страничните животински продукти се обработват по такъв начин, че изискванията за времетраене, температура и налягане да се постигат едновременно.

В.   Процес за получаване на биогаз чрез хидролиза при високо налягане

1.   Изходен материал

За този процес могат да бъдат използвани странични животински продукти от всички категории:

2.   Метод на преработка

Процесът за получаване на биогаз чрез хидролиза при високо налягане се извършва съгласно следните стандарти за преработка:

а)

Страничните животински продукти първоначално се преработват, като се използва метод на преработка 1 (стерилизация под налягане), както е определен в глава III, в одобрено преработвателно предприятие;

б)

След изпълнението на посочения в буква а) процес обезмаслените материали се третират при температура не по-малка от 220 °C в продължение на не по-малко от 20 минути при (абсолютно) налягане не по-малко от 25 bar, като загряването се осъществява на два етапа — първо чрез директно впръскване на пара и след това чрез индиректно такова в коаксиален топлообменник;

в)

Процесът се осъществява по партиди или в непрекъснат процес, като материалът се разбърква постоянно;

г)

Страничните животински продукти се обработват по такъв начин, че изискванията за времетраене, температура и налягане да се постигат едновременно; и

д)

След това полученият в резултат материал се смесва с вода и се подлага на анаеробна ферментация (трансформация в биогаз) в реактор за биогаз;

е)

В случай на изходен материал от категория 1 целият процес трябва да се осъществява на една единствена площадка и в затворена система, а произведеният по време на процеса биогаз да се възпламенява бързо в същото предприятие при температура не по-малка от 900 °C, последвано от бързо охлаждане („загасяване“).

Г.   Процес на производство на биодизел

1.   Изходен материал

За този процес може да бъде използвана мастната фракция, получена от странични животински продукти от всички категории.

2.   Метод на преработка

Производството на биодизел се извършва съгласно следните стандарти за преработка:

а)

Освен когато рибното масло или топените мазнини са били произведени съответно съгласно раздел VIII или XII от приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004, мастната фракция, получена от странични животински продукти, се преработва първоначално чрез използване на:

i)

в случай на материали от категория 1 или 2 — метод на преработка 1 (стерилизация под налягане), както е определен в глава III; и

ii)

в случай на материали от категория 3, който и да било от методите на преработка с номера 1—5 или № 7 или, в случай на материал, добит от риба — методите на преработка с номера 1—7, както са определени в глава III;

б)

Преработените мазнини след това се допреработват, като се използват следните методи:

i)

процес, при който преработените мазнини се отделят от протеина, а в случай на мазнини с произход от преживни животни, неразтворимите примеси се отстраняват до ниво не по-голямо от 0,15 % от теглото, като впоследствие се подлагат на естерификация и трансестерификация.

Независимо от това обаче естерификация не се изисква за преработени мазнини от материал от категория 3. За постигане на естерификация стойността на pH се намалява до под 1,0 чрез добавяне на сярна киселина (H2SO4) или еквивалентна киселина, като сместа се загрява до 72 °C в продължение най-малко на 2 часа, през които същата се разбърква интензивно.

Трансестерификацията трябва да се провежда, като се увеличава стойността на pH до около 14,0 с помощта на 15 % разтвор на калиев хидроокис или на еквивалентна основа при температура 35—50 °C в продължение на не по-малко от 15 минути. Трансестерификацията се извършва двукратно при спазване на описаните по-горе условия и чрез използване на нов разтвор на основа. Този процес се последва от рафиниране на продуктите, включващо вакуумна дестилация при температура 150 °C, водещи до получаването на биодизел;

ii)

процес с използване на еквивалентни параметри на процеса, разрешен от компетентния орган.

Д.   Процес на газификация по Бруукс

1.   Изходен материал

За този процес могат да бъдат използвани материали от категория 2 и 3.

2.   Метод на преработка

Процесът на газификация по Бруукс се извършва съгласно следните стандарти за преработка:

а)

Камерата за последващо изгаряне се затопля при използване на природен газ;

б)

Страничните животински продукти се зареждат в първичната камера на газификатора и вратата му се затваря. В първичната камера няма горелки, като за загряването й се използва топлинна енергия, предадена от камерата за последващо изгаряне, разположена под първичната камера. Единственият въздух, допускан до първичната камера, е този, преминал през три входящи дюзи, монтирани върху основната врата и предназначени да увеличат ефективността на процеса;

в)

Страничните животински продукти се превръщат в летливи комплексни въглеводороди и получените в резултат от това газове преминават от първичната във вторичната камера през тесен, разположен в горната част на задната стена отвор към зоните за смесване и кракинг, където същите се разграждат до техните съставни елементи. Накрая газовете минават в камерата за последващо изгаряне, където биват изгаряни в пламък от захранвана с природен газ горелка при наличието на излишък от въздух;

г)

във всяко отделно съоръжение за осъществяване на такъв процес има по две горелки и по два вторични въздушни вентилатора за резерв в случай на отпадане на някоя горелка или някой въздушен вентилатор. Вторичната камера е проектирана и изпълнена така, че да дава минимално време на пребиваване от две секунди при температура не по-малка от 950 °C при всички условия на изгаряне;

д)

при напускане на вторичната камера отработените газове преминават през барометричен заглушител в основата на комина, където същите се охлаждат и разреждат с външен въздух, запазвайки постоянно налягането в първичната и вторичната камера;

е)

Процесът се осъществява в 24-часов цикъл, включващ зареждане, преработка, охлаждане и отстраняване на пепелта. В края на цикъла остатъчната пепел се отстранява от първичната камера посредством система за вакуумно изсмукване и се вкарва директно в затворени торби, които се запечатват преди транспортиране;

ж)

Не се разрешава газифицирането на материали, различни от странични животински продукти.

Е.   Изгаряне на животински мазнини при процес в топлинен котел

1.   Изходен материал

За този процес може да бъде използвана мастна фракция, получена от животински странични продукти от всички категории.

2.   Метод на преработка

Изгарянето на животински мазнини в топлинен котел се извършва съгласно следните стандарти за преработка:

а)

Освен когато рибното масло или топените мазнини са били произведени съответно съгласно раздел VIII или XII от приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004, мастната фракция, получена от странични животински продукти се преработва първоначално, чрез използване на:

i)

в случай на мастна фракция от материали от категория 1 и 2, предназначена за изгаряне в друга инсталация,

за мастните фракции, получени от преработката на преживни животни, които са изследвани и са показали отрицателен резултат в съответствие с член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 999/2001, от преработката на животни, различни от преживни, за които се изисква изследване за ТСЕ, — който и да било от методите на преработка с номера 1—5, както са посочени в глава III от настоящото приложение;

за мастните фракции, получени от преработката на други видове преживни животни — метод на преработка № 1, както е посочен в глава III; и

ii)

в случай на материали от категория 1 и 2, предназначени за изгаряне в същата инсталация, и в случай на материал от категория 3 — който и да било от методите на преработка с номера 1—5 или № 7; в случай на материали, добити от риба — методи на преработка с номера 1—7, както са определени в глава III;

б)

Мастната фракция се отделя от протеина, а в случай на мазнини с произход от преживни животни, предназначени за изгаряне в друга инсталация, неразтворимите примеси се отстраняват до ниво не по-голямо от 0,15 % от теглото;

в)

След процеса, посочен в букви а) и б), мазнината се:

i)

изпарява в изпускащ пара котел и се изгаря при температура най-малко 1 100 °С в продължение на най-малко 0,2 секунди; или

ii)

се преработва чрез използване на еквивалентни параметри на процеса, разрешен от компетентния орган;

г)

Не се разрешава изгарянето на материал от животински произход, различен от животинска мазнина;

д)

Изгарянето на мазнината, получена от материали от категории 1 и 2, трябва да се извърши в същата инсталация, в която се стапя мазнината, така че да се използва енергията, генерирана за процесите на стапяне. Компетентният орган може обаче да разреши движението на тази мазнина до други инсталации за изгаряне, при условие че:

i)

инсталацията по местоназначение има разрешение за изгарянето;

ii)

преработката на храни или фуражи в същите помещения на одобрена инсталация се извършва при стриктни условия на разделяне;

е)

Изгарянето се извършва в съответствие със законодателството на Съюза за опазване на околната среда, по-специално при позоваване на стандартите, установени в това законодателство по отношение на най-добрите налични техники за контрол и мониторинг на емисиите.

Ж.   Процес на термо-механично производство на биогориво

1.   Изходен материал

За този процес могат да бъде използвани оборски тор, съдържание на храносмилателния тракт и материал от категория 3.

2.   Метод на преработка

Термо-механичното производството на биогориво се извършва съгласно следните стандарти за преработка:

а)

Страничните животински продукти се поставят в конвертор и впоследствие се обработват при температура 80 °С в продължение на осем часа. През този период материалът постоянно се редуцира като размер, като се използва подходящо оборудване за механична абразия.

б)

Впоследствие материалът се обработва при температура от 100 °C в продължение най-малко два часа.

в)

Размерът на частиците, останали след обработката на материала, не трябва да е по-голям от 20 mm.

г)

Страничните животински продукти се обработват по такъв начин, че изискванията за времетраене, температура и налягане, установени в букви а) и б), да се постигат едновременно;

д)

По време на термичната обработка на материала изпаряващата се вода непрекъснато се екстрахира от въздуха над биогоривото и се прокарва през кондензатор от неръждаема стомана. Кондензираната вода се поддържа при температура от най-малко 70 °С в продължение най-малко на един час, преди да бъде изхвърлена като отпадъчна вода;

е)

След термичната обработка на материала полученото биогориво от конвертора се изпуска и автоматично се прокарва през изцяло покрит и свързан конвейер за изгаряне или съвместно изгаряне на същата площадка.

ж)

Процесът трябва да се осъществи в партидна система.

Раздел 3

Унищожаване и употреба на производни продукти

1.

Продукти, получени от преработката на:

а)

Материал от категория 1:

i)

се унищожава в съответствие с член 12, буква а) или б) от Регламент (ЕО) № 1069/2009;

ii)

се унищожава чрез заравяне в разрешено депо;

iii)

се преобразува в биогаз, при условие, че остатъците от храносмилането се унищожават в съответствие с подточка i) или ii); или

iv)

се преработва допълнително в мастни производни, за цели, различни от хранене на животни.

б)

Материал от категория 2 или 3:

i)

се унищожава, както е предвидено в точка 1, буква а), подточка i) или ii), без предварителна преработка, както е предвидено в член 12, букви а) и б) от Регламент (ЕО) № 1069/2009;

ii)

се преработва допълнително в мастни производни за цели, различни от хранене на животни;

iii)

се използва за органичен тор или подобрител на почвата; или

iv)

се компостира или преобразува в биогаз.

2.

Материали, получени след преработката в съответствие с:

а)

определения в раздел 2, точка А процес на алкална хидролиза може да бъдат преобразувани в предприятия за производство на биогаз и след това възпламенени бързо при температура не по-малка от 900 °C, последвано от бързо охлаждане („загасяване“); ако материалът, посочен в член 8, букви а) и б) от Регламент (ЕО) № 1069/2009, е използван за изходен материал, преобразуването в биогаз се осъществява на същата площадка като преработката и в затворена система;

б)

процесът на производство на биодизел може да бъде:

i)

в случай на биодизел и остатъци от дестилацията на биодизел — използван като гориво без ограничения съгласно настоящия регламент (крайна точка);

ii)

в случай на калиев сулфат, използван за производство на производни продукти, — използван за прилагане върху почва;

iii)

в случай на глицерин:

получен от материал от категория 1 или 2, е преработен в съответствие с метод на преработка 1, както е определен в глава III, — преобразуван в биогаз;

получен от материал от категория 3, — използван за хранене на животни.

3.

Всички отпадъци от преработката на странични животински продукти в съответствие с настоящия раздел, като на утайка, отсевки, пепел или остатъци от термичната обработка, се унищожават в съответствие с разподелбите на Регламент (ЕО) № 1069/2009 и на настоящия регламент.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА СТРАНИЧНИ ЖИВОТИСНКИ ПРОДУКТИ И ПРОИЗВОДНИ ПРОДУКТИ В БИОГАЗ, КОМПОСТИРАНЕ

ГЛАВА I

ИЗИСКВАНИЯ, ПРИЛОЖИМИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА

Раздел 1

Предприятия за производство на биогаз

1.

Предприятието за производство на биогаз трябва да бъде оборудвано със съоръжение за пастьоризиране/хигиенизиране, което не може да бъде технически елиминирано, за странични животински продукти или производни продукти с максимален размер на парчетата преди постъпването им в инсталацията 12 mm, разполагащо със:

а)

съоръжения за мониторинг на това дали е достигната температурата от 70 °C в продължение на един час;

б)

записващи устройства за непрекъснат запис на резултатите от мониторинга на измерванията, посочен в буква а); и

в)

подходяща система за безопасност за предотвратяване на недостатъчно нагряване.

2.

Чрез дерогация от точка 1 съоръжението за пастьоризиране/хигиенизиране не е задължително за предприятия за производство на биогаз, преобразуващи единствено:

а)

материал от категория 2, преработен в съответствие с метод на преработка 1, както е определен в приложение IV, глава III;

б)

материал от категория 3, преработен съгласно който и да било от методите на преработка с номера 1—5 или № 7 или, в случай на материал с произход от водни животни — чрез който и да било от методите на преработка с номера 1—7, както са определени в приложение IV, глава III;

в)

материал от категория 3, подложен на пастьоризиране/хигиенизиране в друго одобрено предприятие;

г)

странични животински продукти, които могат да бъдат използвани като суровина без преработка в съответствие с разпоредбите на член 13, буква д), подточка ii) от Регламент (ЕО) № 1069/2009 и на настоящия регламент;

д)

странични животински продукти, подложени на процеса на алкална хидролиза, определен в приложение IV, глава IV, раздел 2, буква А;

е)

следните странични животински продукти, при наличие на разрешение от компетентния орган:

i)

страничните животински продукти, посочени в член 10, буква е) от Регламент (ЕО) № 1069/2009, преминали преработка, както е определена в член 2, параграф 1, буква м) от Регламент (ЕО) № 852/2004, към момента, в който са определени за цели, различни от консумация от човека;

ii)

страничните животински продукти, посочени в член 10, буква ж) от Регламент (ЕО) № 1069/2009; или

iii)

странични животински продукти, преобразувани в биогаз, като остатъците от храносмилането впоследствие се компостират, преработват или унищожават в съответствие с настоящия регламент.

3.

Когато предприятието за производство на биогаз е разположено в помещения, в които са настанени селскостопански животни, или близо до такива помещения, и не използва единствено оборски тор, мляко или коластра с произход от посочените животни, предприятието се разполага на разстояние от района, където са настанени тези животни.

Разстоянието се определя така, че да се гарантира, че няма неприемлив риск от предаване от предприятието за производство на биогаз на болести, заразни за хората или животните.

Във всички случаи трябва да има цялостно физическо разделяне между предприятието за производство на биогаз и животните и техния фураж и постеля, когато е необходимо — с преграждане;

4.

Всяко предприятие за производство на биогаз трябва да разполага със собствена лаборатория или да ползва услугите на външна лаборатория. Лабораторията трябва да бъде оборудвана за извършване на необходимите анализи и да бъде одобрена от компетентния орган, да бъде акредитирана съгласно международно признати стандарти или да е обект на редовни проверки от страна на компетентния орган.

Раздел 2

Предприятия за производство на компост

1.

Предприятието за производство на компост трябва да бъде оборудвано със затворен компостиращ реактор, който не може да бъде технологично елиминиран, за странични животински продукти или производни продукти, въведени в предприятието, и е оборудвано със следното:

а)

инсталация за мониторинг на съотношението температура/време;

б)

записващи средства за записване, при необходимост непрекъснато, на резултатите от измерванията, посочени в буква а);

в)

подходяща система за безопасност за недопускане на недостатъчно нагряване;

2.

Чрез дерогация от точка 1, други видове системи за компостиране могат да бъдат разрешени, при условие че:

а)

са управлявани по такъв начин, че целият материал в системата да достигне изискваните температурни и времеви параметри, включително, когато е уместно, да е налице постоянен мониторинг на параметрите. или

б)

преобразуват единствено материалите, посочени в раздел 1, точка 2; и

в)

отговарят на всички останали приложими изисквания на настоящия регламент.

3.

Когато предприятието за производство на компост е разположено в помещения, в които са настанени селскостопански животни, или близо до такива помещения, и не използва единствено оборски тор, мляко или коластра с произход от посочените животни, предприятието за производство на компост се разполага на разстояние от района, където са настанени тези животни.

Разстоянието се определя така, че да се гарантира, че няма неприемлив риск от предаване от предприятието за производство на компост на болести, заразни за хората или животните.

Във всички случаи трябва да има цялостно физическо разделяне между предприятието за производство на компост и животните и техния фураж и постеля, когато е необходимо — с преграждане;

4.

Всяко предприятие за производство на компост трябва да разполага със собствена лаборатория или да ползва услугите на външна лаборатория. Лабораторията трябва да бъде оборудвана за извършване на необходимите анализи и да бъде одобрена от компетентния орган, да бъде акредитирана съгласно международно признати стандарти или да е обект на редовни проверки от страна на компетентния орган.

ГЛАВА II

ХИГИЕННИ ИЗИСКВАНИЯ, ПРИЛОЖИМИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА БИОГАЗ И КОМПОСТ

1.

Страничните животински продукти се преобразуват възможно най-скоро след пристигането им в предприятието за производството на биогаз или компост. Те трябва да се съхраняват правилно до обработката им.

2.

Контейнерите, съдовете и превозните средства, използвани за транспорт на необработен материал, се почистват и дезинфекцират на определено за целта място.

Това място трябва да бъде разположено или проектирано така, че да бъде предотвратен риска от замърсяване на обработените продукти.

3.

Системно трябва да се вземат превантивни мерки за защита срещу птици, гризачи и насекоми и други вредители.

За целта трябва да се използва документирана програма за борба с вредителите.

4.

Трябва да бъдат установени и документирани процедури за почистване за всички части на помещенията. За почистването трябва да бъдат осигурени подходящо оборудване и средства за почистване.

5.

Хигиенният контрол трябва да включва редовни проверки на околната среда и на оборудването. Графиците на проверките и резултатите от тях трябва да бъдат документирани.

6.

Съоръженията и оборудването трябва да се поддържат в добро състояние, а измервателните уреди да редовно да се калибрират.

7.

Боравенето с остатъци от храносмилането и компост и тяхното съхраняване в предприятието за производство на биогаз или компост се извършва по начин, предотвратяващ повторно замърсяване.

ГЛАВА III

ПАРАМЕТРИ НА ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Раздел 1

Стандартни параметри на преобразуване

1.

Материалът от категория 3, използван като суровина в предприятие за производство на биогаз, оборудвано със съоръжение за пастьоризиране/хигиенизиране, трябва да отговаря на следните минимални изисквания:

а)

максимален размер на парчетата преди постъпването им в съоръжението: 12 mm;

б)

минимална температура в целия материал в това съоръжение: 70 °C; и

в)

минимално време на престой в съоръжението без прекъсване: 60 минути.

Мляко, продукти на млечна основа, продукти — млечни деривати, коластра продукти от коластра от категория 3 могат да се използват като суровина в предприятие за производство на биогаз без пастьоризиране/хигиенизиране, ако компетентният орган не счита, че те представляват риск от предаване на сериозна болест, която се предава на хората или животните.

Минималните изисквания, определени в букви б) и в) от настоящата точка, се прилагат също за материал от категория 2, въведен в предприятие за производство на биогаз без предварителна преработка, в съответствие с член 13, буква д), подточка ii) от Регламент (ЕО) № 1069/2009.

2.

Материалът от категория 3, използван като суровина в предприятие за производството на, трябва да отговаря на следните минимални изисквания:

а)

максимален размер на парчетата преди постъпването им в реактора за компостиране: 12 mm;

б)

минимална температура в целия материал в реактора: 70 °C; и

в)

минимално време на престой без прекъсване: 60 минути.

Минималните изисквания, определени в букви б) и в) от настоящата точка, се прилагат също за материал от категория 2, компостиран без предварителна преработка, в съответствие с член 13, буква д), подточка ii) от Регламент (ЕО) № 1069/2009.

Раздел 2

Алтернативни параметри на преобразуване за предприятия за производството на биогаз и компост

1.

Компетентният орган може да разреши използването параметри, различни от посочените в глава I, раздел 1, точка 1, и различни от стандартните параметри на преобразуване, при условие че заявителят докаже, че тези параметри гарантират адекватно намаляване на биологичните рискове. Това доказателство включва проверяване, което се извършва в съответствие със следните изисквания:

а)

Идентифициране и анализ на възможните опасности, включително въздействието на вложения материал, въз основа на подробно описание на условията и параметрите на преобразуването;

б)

Оценка на риска, показваща как специфичните условия на преобразуване; посочени в буква а), се постигат на практика в нормални и в нетипични ситуации;

в)

Проверяване на предвидения процес чрез измерване на намалената жизнеспособност/инфекциозност на:

i)

ендогенни индикаторни организми в хода на процеса, когато индикаторът:

присъства постоянно в суровината в големи количества,

не е по-малко топлоустойчив срещу унищожителните аспекти на процеса на преобразуване, но също така не е значително по-устойчив от патогенните агенти, за чието проследяване се използва,

се измерва количествено, идентифицира и потвърждава относително лесно; или

ii)

добре характеризиран тестов организъм или вирус, въведен в подходящо тестово тяло в изходния материал по време на излагане на въздействието.

г)

Проверяването на предвидения процес, посочен в буква в), трябва да докаже, че процесът постига следното цялостно намаляване на риска:

i)

за термични и химични процеси:

намаляване от 5 log10 на Enterococcus faecalis или Salmonella Senftenberg (775W, H2S отрицателен),

намаляване на титър за заразност на устойчиви на температура вируси, като например parvovirus, най-малко с 3 log10 в случаите, когато те бъдат идентифицирани като съответна опаност; и

ii)

по отношение на химични процеси, също и:

намаляване на устойчивите паразити, като яйца на Ascaris sp. най-малко с 99,9 % (3 log10) от фазите на жизненост;

д)

Разработване на цялостна програма за контрол, включително процедури за мониторинг на функционирането на процеса, посочен в буква в);

е)

Мерки, гарантиращи непрекъснато наблюдение и надзор над съответните параметри на процеса, посочени в програмата за контрол при експлоатация на предприятието.

Подробни данни за съответните параметри на процеса, използвани в предприятията за производството на биогаз или компост, както и други критични контролни точки трябва да се записват и съхраняват, за да могат собственикът, операторът или техен представител и компетентният орган да наблюдават функционирането на предприятието.

При поискване операторът предоставя записите на компетентния орган. Информацията, свързана с даден процес, разрешен съгласно настоящата точка, се предоставя на Комисията при поискване.

2.

Чрез дерогация от точка 1, до приемането на правилата, посочени в член 15, параграф 2, буква а), подточка ii) от Регламент (ЕО) № 1069/2009, компетентният орган може да разреши използването на специфични изисквания, различни от установените в настоящата глава, при условие че те гарантират еквивалентен ефект за намаляване на патогенните агенти по отношение на:

а)

кухненски отпадъци, използвани като единствен страничен животински продукт в предприятие за производството на биогаз или компост; и

б)

смеси на кухненски отпадъци със следните материали:

i)

оборски тор;

ii)

съдържание на храносмилателния тракт, отделено от храносмилателния тракт;

iii)

мляко;

iv)

продукти на млечна основа;

v)

продукти — млечни деривати;

vi)

коластра;

vii)

продукти от коластра;

viii)

яйца;

ix)

яйчни продукти;

x)

страничните животински продукти, посочени в член 10, буква е) от Регламент (ЕО) № 1069/2009, които са преминали преработка, както е определена в член 2, параграф 1, буква м) от Регламент (ЕО) № 852/2004;

3.

Ако материалите, посочени в точка 2, буква б), или производните продукти, посочени в член 10, буква ж) от Регламент (ЕО) № 1069/2009, са единственият материал от животински произход, обработван в предприятието за производство на биогаз или компост, компетентният орган може да разреши използването на специфични изисквания, различни от определените в настоящата глава, при условие че:

а)

не счита, че посочените материали представлява риск от разпространение на сериозна болест, която се предава на хората или животните;

б)

счита, че остатъците от храносмилането или компостът представляват необработен материал и задължи операторите да боравят с него в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1069/2009 и на настоящия регламент.

4.

Операторите могат да предлагат на пазара остатъци от храносмилането и компост, произведени в съответствие с разрешените от компетентния орган параметри:

а)

в съответствие с точка 1;

б)

в съответствие с точки 2 и 3, единствено в рамките на държавата-членка, в която са разрешени посочените параметри.

Раздел 3

Стандарти за остатъци от храносмилането и компост

1.

а)

Представителните проби от остатъци от храносмилането или компост, взети по време на или непосредствено след преобразуване в предприятие за производство на биогаз или компостиране в предприятие за производство компост, с цел мониторинг на процеса, трябва да отговарят на следните изисквания:

 

Escherichia coli: n = 5, c = 1, m = 1 000, M = 5 000 в 1 g;

или

 

Enterococcaceae: n = 5, c = 1, m = 1 000, M = 5 000 в 1 g;

и

б)

Представителните проби от остатъци от храносмилането или компост, взети по време съхранението или в края му, трябва да отговарят на следните стандарти:

Salmonella: отсъствие в 25 g: n = 5; c = 0; m = 0; M = 0

Където, в случай на букви а) или б):

n

=

брой на пробите, които трябва да бъдат изследвани;

m

=

гранична стойност за брой на бактериите; резултатът се смята за задоволителен, ако общият брой на бактериите във всички проби не надвишава m;

М

=

максимална стойност за броя на бактериите; резултатът се смята за незадоволителен, ако броят на бактериите в една или повече от една проби е по-голям или равен на M; и

c

=

брой на пробите, в които бактериалното число може да варира между m и M, като пробата продължава да се смята за приемлива, ако бактериалното число в другите проби е по-малко или равно на m.

2.

Остатъците от храносмилането или компостът, които не отговарят на изискванията, определени в настоящия раздел, се преобразуват или компостират отново, а в случай на наличие на Salmonella — с тях се борави или се унищожават съгласно инструкциите на компетентния орган.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ПО ОТНОШЕНИЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ХРАНЕНЕТО НА ЖИВОТНИ, СЪБИРАНЕТО И УНИЩОЖАВАНЕТО

ГЛАВА I

СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ОТНОСНО ПРОБИТЕ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ И ДРУГИ ЦЕЛИ

Раздел 1

Проби за научноизследователски и диагностични цели

1.

Операторите гарантират, че пратките от проби за научноизследователски и диагностични цели се придружават от търговски документ, в който се посочва:

а)

описание на материала и на вида животно на произход;

б)

категорията на материала;

в)

количеството материал;

г)

мястото на произход и мястото на изпращане на материала;

д)

името и адресът на изпращача;

е)

името и адресът на получателя и/или ползвателя;

2.

Ползвателите, боравещи с проби за научноизследователски и диагностични цели, вземат всички необходими мерки за предотвратяване на замърсяването и на разпространението на болести, заразни за хората и животните, при боравенето с материалите под техен контрол, по-специално чрез използването на добри лабораторни практики.

3.

Забранява се последващата употреба на проби за научноизследователски и диагностични цели за предназначение, различно от посоченото в приложение I, точка 38.

4.

Освен ако не се пазят за справка, пробите за научноизследователски и диагностични цели и всички продукти, получени от употребата на посочените проби, се унищожават:

а)

като отпадъци чрез изгаряне или съвместно изгаряне;

б)

в случай на страничните животински продукти или производните продукти, посочени в член 8, буква а), подточка iv), член 8, букви в) и г), и членове 9 и 10 от Регламент (ЕО) № 1069/2009, които са част от клетъчни култури, лабораторни набори или лабораторни проби — чрез обработка при условия, които са най-малкото еквивалентни на проверените методи за парни автоклави (1), а след това — унищожаване като отпадък или отпадъчни води в съответствие с приложимото законодателство на Съюза;

в)

чрез стерилизация под налягане и последващо унищожаване или употреба в съответствие с членове 12, 13 и 14 от Регламент (ЕО) № 1069/2009.

5.

Ползвателите, боравещи с проби за научноизследователски и диагностични цели, поддържат регистър на пратките от такива проби.

Регистърът включва информацията, посочена в точка 1, и датата и метода на унищожаване на пробите и на всички производни продукти.

6.

Чрез дерогация от точки 1, 4 и 5 компетентният орган може да приеме боравенето с проби за научноизследователски и диагностични цели, използвани в образованието, и тяхното унищожаване при други условия, които гарантират, че не произтичат неприемливи рискове за общественото здраве и здравето на животните.

Раздел 2

Мостри за търговски цели и изложбени мостри

1.

Мострите за търговски цели и изложбените мостри мога да бъдат транспортирани, употребявани и унищожавани единствено в съответствие с раздел 1, точки 1—4 и 6

2.

Освен ако мострите за търговски цели не се пазят за справка, след провеждането на специалните изследвания или анализи те се:

а)

се връщат на държавата-членка на произход;

б)

се изпращат до друга държава-членка или трета държава, ако това изпращане е предварително разрешено от компетентния орган на държавата-членка или третата държава на местоназначение; или

в)

се унищожават или използват в съответствие с членове 12, 13 и 14 от Регламент (ЕО) № 1069/2009;

3.

След приключване на изложбата или творческото събитие изложбените мостри се връщат на държавата-членка на произход, изпращат се или се унищожават в съответствие с точка 2.

ГЛАВА II

СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ЖИВОТНИТЕ

Раздел 1

Общи изисквания

С материалите от категория 2 и 3, посочени в член 18, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1069/2009, могат да бъдат хранени животните, посочени в параграф 1, букви а), г), ж) и з) от посочения член, при условие че отговарят най-малко на следните изисквания в допълнение към изискванията, установени от компетентния орган в съответствие с член 18, параграф 1 от същия регламент.

1.

Страничните животински продукти се транспортират по ползвателите или до събирателните центрове в съответствие с приложение VIII, глава I, раздели 1—3.

2.

Събирателните центрове се регистрират от компетентния орган, при условие че:

а)

отговарят на изискванията за предприятия, извършващи междинни операции, установени в приложение IX, глава II; и

б)

разполагат с подходящи съоръжения за унищожаване на неизползвания материал или го изпращат в одобрено предприятие за преработка или в одобрена инсталация за изгаряне или за съвместно изгаряне в съответствие с настоящия регламент.

3.

Държавите-членки могат да разрешат използването на преработвателно предприятие за материал от категория 2 като събирателен център.

4.

Операторите на събирателни центрове, доставящи материал, различен от странични животински продукти с произход от водни животни и водни безгръбначни, до крайни ползватели, трябва да гарантират, че той е подложен на една от следните обработки:

а)

денатуриране с разтвор от оцветяващ агент; Разтворът трябва да е с достатъчна концентрация, така че оцветяването на материала да се вижда ясно и да не изчезва при замразяване или охлаждане на оцветените материали, като цялата повърхност на всички части от материала трябва да бъдат обработени с разтвора, чрез потапяне на материала, напръскване или чрез друг начин на прилагане на разтвора;

б)

стерилизиране чрез варене или обработка с пара под налягане до постигане на пълна термична обработка на всяко парче от материала; или

в)

друга манипулация или обработка, одобрена от компетентния орган, отговарящ за оператора.

Раздел 2

Хранене на определени животински видове в хранилки

1.

Компетентният орган може да разреши употребата на материала от категория 1, посочена в член 18, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 1069/2009, за хранене на следните застрашени или защитени видове в хранилки при следните условия:

а)

Материалът се използва за храна на:

i)

някой от следните видове лешоядни птици в следните държави-членки:

Държава-членка

Животински вид

България

брадат лешояд (Gypaetus barbatus)

черен лешояд (Aegypius monachus)

египетски лешояд (Neophron percnopterus)

белоглав лешояд (Gyps fulvus)

скален орел (Aquila chrysaetos)

кръстат (царски) орел (Aquila heliaca)

морски орел (Haliaeetus albicilla)

черна каня (Milvus migrans)

червена каня (Milvus milvus)

Гърция

брадат лешояд (Gypaetus barbatus)

черен лешояд (Aegypius monachus)

египетски лешояд (Neophron percnopterus)

белоглав лешояд (Gyps fulvus)

скален орел (Aquila chrysaetos)

кръстат (царски) орел (Aquila heliaca)

морски орел (Haliaeetus albicilla)

черна каня (Milvus migrans)

Испания

брадат лешояд (Gypaetus barbatus)

черен лешояд (Aegypius monachus)

египетски лешояд (Neophron percnopterus)

белоглав лешояд (Gyps fulvus)

скален орел (Aquila chrysaetos)

императорски орел (Aquila adalberti)

черна каня (Milvus migrans)

червена каня (Milvus milvus)

Франция

брадат лешояд (Gypaetus barbatus)

черен лешояд (Aegypius monachus)

египетски лешояд (Neophron percnopterus)

белоглав лешояд (Gyps fulvus)

скален орел (Aquila chrysaetos)

морски орел (Haliaeetus albicilla)

черна каня (Milvus migrans)

червена каня (Milvus milvus)

Италия

брадат лешояд (Gypaetus barbatus)

черен лешояд (Aegypius monachus)

египетски лешояд (Neophron percnopterus)

белоглав лешояд (Gyps fulvus)

скален орел (Aquila chrysaetos)

черна каня (Milvus migrans)

червена каня (Milvus milvus)

Кипър

черен лешояд (Aegypius monachus)

белоглав лешояд (Gyps fulvus)

Португалия

черен лешояд (Aegypius monachus)

египетски лешояд (Neophron percnopterus)

белоглав лешояд (Gyps fulvus)

скален орел (Aquila chrysaetos)

Словакия

скален орел (Aquila chrysaetos)

кръстат (царски) орел (Aquila heliaca)

морски орел (Haliaeetus albicilla)

черна каня (Milvus migrans)

червена каня (Milvus milvus)

ii)

някой от видовете от разред Хищници (Carnivora), изброени в приложение II към Директива 92/43/ЕИО, в специалните защитени зони, създадени съгласно посочената директива; или

iii)

някой от видовете от разред Соколоподобни (Falconiformes) или Совоподобни (Strigiformes), изброени в приложение I към Директива 2009/147/ЕО, в специалните защитени зони, създадени съгласно посочената директива;

б)

Компетентният орган е предоставил разрешително на оператора, отговарящ за хранилката.

Компетентният орган предоставя такива разрешителни, при условие че:

i)

храненето не се използва като алтернативен начин за унищожаване на специфичен рисков материал или на преживни животни, намерени мъртви, които съдържат материал, представляващ риск от ТСЕ;

ii)

съществува подходяща система за надзор на ТСЕ, както е определена в Регламент (ЕО) № 999/2001, включваща редовни лабораторни изследвания на проби за ТСЕ;

в)

Компетентният орган трябва да осигури координира действията си с всички други компетентни органи, отговарящи за надзора на спазването на изискванията, определени в разрешителното;

г)

Компетентния орган трябва да е уверен, въз основа на оценка на конкретната ситуация на съответните видове и тяхното местообитание, че природозащитния статус на видовете ще се подобри;

д)

Разрешителното, предоставено от компетентния орган, трябва да:

i)

съдържа наименованието на действително засегнатите видове;

ii)

съдържа подробно описание на местонахождението на хранилката в географската област, в която се извършва храненето на животни; и

iii)

бъде незабавно преустановено в случай на:

съмнение или потвърждение за връзка с разпространението на ТСЕ, докато рискът не бъде изключен; или

неспазване на което и да е от правилата, предвидени в настоящия регламент.

е)

Операторът, отговорен за храненето на животните:

i)

определя място за храненето на животни, което е затворено и достъпът до него е ограничен до животни от защитените видове, по целесъобразност, чрез огради или по друг начин, който съответства на естествените хранителни навици на споменатите видове;

ii)

гарантира, че годните тела на животни от рода на едрия рогат добитък, както и най-малко 4 % от годните тела на овце и кози, предназначени за използване за хранене на животни, са показали отрицателен резултат при изследване в рамките на програма за мониторинг на ТСЕ, провеждана в съответствие с приложение III към Регламент (ЕО) № 999/2001, и, по целесъобразност, в съответствие с решението, прието съгласно член 6, параграф 1б, втора алинея от посочения регламент; и

iii)

води отчети най-малко за броя, естеството, приблизителното тегло и произхода на труповете на животни, използвани за хранене на животни, датата на храненето, местонахождението на храненето и, по целесъобразност, резултатите от изследванията за ТСЕ.

2.

Ако държава-членка подава заявление пред Комисията за включване в списъка, установен в точка 1, буква а), тя предоставя:

а)

подробна обосновка на необходимостта от разширяване на списъка с цел включването на определени видове лешоядни птици в същата държава-членка, съдържаща обяснение за причините, поради които е необходимо храненето на тези птици с материал от категория 1, вместо с материал от категория 2 или 3;

б)

представяне на мерките, които ще бъдат взети, за да се осигури съответствие с точка 1.

Раздел 3

Хранене на диви животни извън хранилки

Компетентният орган може да разреши употребата на материал от категория 1, състоящ се цели тела или части от умрели животни, съдържащи специфичен рисков материал, извън хранилки, по целесъобразност, без предварително събиране на умрели животни, за хранене на дивите животни, посочени в раздел 2, точка 1, буква а), при следните условия:

1.

Компетентния орган трябва да е уверен, въз основа на оценка на конкретната ситуация на съответните видове и тяхното местообитание, че природозащитния статус на видовете ще се подобри;

2.

Компетентния орган посочва в разрешителното стопанствата или стадата в рамките на географски определена зона на хранене при следните условия:

а)

Зоната на хранене не трябва да се простира до райони, в които се извършва интензивно отглеждане на животни;

б)

Селскостопанските животни в стопанства или стада в зоната на хранене трябва да са под непрекъснатия надзор на официалния ветеринарен лекар във връзка с разпространението на ТСЕ и на болести, които се предават на хората или животните;

в)

Храненето трябва бъде незабавно преустановено в случай на:

i)

съмнение или потвърждение за връзка с разпространението на ТСЕ в стопанство или стадо, докато рискът не бъде изключен;

ii)

съмнение или потвърждение за огнище на сериозна болест, която се предават на хората или животните, в стопанството или стадото, докато рискът не бъде изключен; или

iii)

неспазване на което и да е от правилата, предвидени в настоящия регламент;

г)

Компетентния орган трябва да посочи в разрешителното:

i)

подходящи мерки за недопускане предаването на ТСЕ и трансмисивни болести от умрели животни на хора или други животни, например мерки, насочени към хранителните навици на защитения вид, сезонни ограничения на храненето, ограничения на движението на селскостопански животни и други мерки за контрол на възможни рискове от предаване на болест, заразна за хората или животните, например мерки, насочени към видовете, срещащи се в зоната на хранене, за чието хранене не се използват странични животински продукти;

ii)

отговорностите на физическите или юридическите лица в зоната на хранене, които участват в храненето или отговарят за селскостопанските животни, във връзка с мерките, посочени в подточка i);

iii)

условията за налагане на санкции, както са посочени в член 53 от Регламент (ЕО) № 1069/2009, приложими при нарушаване на мерките, указани в подточка i), от страна на физическите или юридическите лица, посочени в подточка ii) от настоящата буква г);

д)

Ако храненето се извършва без предварително събиране на умрелите животни, трябва да бъде направена оценка на вероятния коефициент на смъртност при селскостопанските животни в зоната на хранене и на вероятните изисквания по отношение на храненето на дивите животни като основа за оценка на потенциалните рискове от предаване на болести.

Раздел 4

Хранене на животни в зоологическите градини с материал от категория 1

Компетентният орган може да разреши употребата на материал от категория 1, състоящ се цели тела или части от умрели животни, съдържащи специфичен рисков материал, и на употребата на материал, добит от животни в зоологическите градини, за хранене на животни в зоологическите градини, при следните условия:

а)

Компетентният орган трябва да е предоставил разрешение на оператора, отговарящ за храненето. Компетентният орган предоставя такива разрешителни, при условие че:

i)

храненето не се използва като алтернативен начин за унищожаване на специфичен рисков материал или на преживни животни, намерени мъртви, които съдържат материал, представляващ риск от ТСЕ;

ii)

ако се използва материал от категория 1, състоящ се цели тела или части от умрели животни, съдържащи специфичен рисков материал, който е с произход от животни от рода на едрия рогат добитък, съществува подходяща система за надзор на ТСЕ, както е определена в Регламент (ЕО) № 999/2001, включваща редовни лабораторни изследвания на проби за ТСЕ;

б)

Разрешителното, предоставено от компетентния орган, трябва бъде незабавно преустановено в случай на:

i)

съмнение или потвърждение за връзка с разпространението на ТСЕ, докато рискът не бъде изключен; или

ii)

неспазване на което и да е от правилата, предвидени в настоящия регламент;

в)

Операторът, отговорен за храненето на животните:

i)

съхранява материала, който ще бъде използван за храненето на животни, и провежда храненето в затворено и оградено място, за да гарантира, че до материала за хранене нямат достъп други хищници, освен животните от зоологическата градина, за които е предоставено разрешителното;

ii)

гарантира, че преживните животни, предназначени за употреба за хранене, са включени в програма за мониторинг на ТСЕ, провеждана в съответствие с приложение III към Регламент (ЕО) № 999/2001, и, по целесъобразност, в съответствие с решението, прието съгласно член 6, параграф 1б, втора алинея от посочения регламент;

iii)

води отчети най-малко за броя, естеството, приблизителното тегло и произхода на телата на животни, използвани за хранене на животни, резултатите от изследванията за ТСЕ и датата на храненето.

ГЛАВА III

СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ОТНОСНО СЪБИРАНЕТО И УНИЩОЖАВАНЕТО

Раздел 1

Специални правила относно унищожаването на странични животински продукти

1.

Ако компетентният орган разреши унищожаването на странични животински продукти на място, в съответствие с член 19, параграф 1, букви а), б), в) и д) от Регламент (ЕО) № 1069/2009, унищожаването се извършва:

а)

чрез изгаряне или заравяне на мястото, от където произхождат страничните животински продукти;

б)

в разрешено депо; или

в)

чрез изгаряне или заравяне на място, което намалява до минимум риска за здравето животните и за общественото здраве, при условие че мястото е разположено на разстояние, достатъчно за да позволи на компетентния орган да управлява предотвратяването на риска за здравето животните, общественото здраве и за околната среда.

2.

Предвиденото в член 19, параграф 1, букви б) и д) от Регламент (ЕО) № 1069/2009 изгаряне на странични животински продукти на място се извършва така, че да се гарантира, че те са изгорени:

а)

върху правилно изградена клада и с изгаряне на страничните животински продукти до пепел;

б)

без да застрашават здравето на хората;

в)

без да се използват процеси или методи, които могат да навредят на околната среда, по-специално когато те могат да представляват рискове за водата, въздуха, почвата, растенията и животните, или чрез шум или миризми;

г)

при условия, гарантиращи, че всичката пепел, получена от изгарянето, се унищожава чрез заравяне в разрешено депо.

3.

Предвиденото в член 19, параграф 1, букви а) б), в) и д) от Регламент (ЕО) № 1069/2009 заравяне на странични животински продукти на място се извършва така, че да се гарантира, че те са заровени:

а)

по такъв начин, че месоядни или всеядни животни да нямат достъп до тях;

б)

в разрешено депо или на друго място без да се застрашава човешкото здраве, като се използват процеси или методи, които не вредят на околната среда, по-специално когато те могат да представляват рискове за водата, въздуха, почвата, растенията и животните, или чрез шум или миризми.

4.

В случай на предвиденото в член 19, параграф 1, букви а), б), в) и д) от Регламент (ЕО) № 1069/2009 унищожаване, движението на странични животински продукти от мястото на произход до мястото на унищожаване се извършва при следните условия:

а)

страничните животински продукти се транспортират в надеждни, затворени непропускливи контейнери или превозни средства;

б)

товаренето и разтоварването на страничните животински продукти се извършва под надзора на компетентния орган, по целесъобразност;

в)

колелата на превозното средство се дезинфекцират при напускане на мястото на произход;

г)

контейнерите и превозните средства, използвани за транспортиране на странични животински продукти, се почистват и дезинфекцират основно след разтоварването на страничните животински продукти; и

д)

е осигурено подходящо придружаване на превозните средства, проверка за течове и двойно покритие, по целесъобразност.

Раздел 2

Изгаряне и заравяне на странични животински продукти в отдалечени райони

Посоченият в член 19, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1069/2009 максимален процент не трябва да превишава следните стойности:

а)

10 % от популацията на животни от рода на едрия рогат добитък в съответната държава-членка;

б)

25 % от популацията на овце и кози в съответната държава-членка;

в)

10 % от популацията на свине в съответната държава-членка; и

г)

процент от популацията на други видове, който се определен от компетентния орган въз основа на оценка на възможните рискове за общественото здраве и здравето на животните, които възникват от унищожаването на животни от тези видове чрез изгаряне или заравяне на място.

Раздел 3

Изгаряне и заравяне на пчели и странични продукти от пчеларството

В случай на пчели и странични продукти от пчеларството компетентният орган може да разреши унищожаването чрез изгаряне или заравяне на място, както е посочено в член 19, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕО) № 1069/2009, при условие че са взети всички необходими мерки, за да се гарантира, че изгарянето или заравянето не застрашава здравето на животните, човешкото здраве или околната среда.

ГЛАВА IV

УНИЩОЖАВАНЕ ПО ДРУГИ НАЧИНИ

Чрез дерогация от член 14 от Регламент (ЕО) № 1069/2009 държавите-членки могат да разрешат събирането, транспортирането и унищожаването на материалите от категория 3, посочени в член 10, буква е) от същия регламент, по начини, различни от изгаряне или заравяне на място, при условие че:

а)

Количеството на събраните материали от обекта или предприятието не превишава 20 kg седмично, независимо от животинските видове, от които произхождат материалите;

б)

Материалите се събират, транспортират и унищожават по начини, които не допускат предаването на неприемливи рискове за общественото здраве и здравето на животните;

в)

Компетентният орган извършва редовни проверки, включително проверки на водените от операторите регистри, в обектите или предприятията, в които се събират материалите, за да гарантират спазването на разпоредбите от настоящия раздел.

Държавите-членки могат да решат да увеличат количеството, посочено в буква а), до максимум 50 kg седмично, при условие че представят подробна обосновка пред Комисията и пред останалите държави-членки в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, посочен в член 52, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1069/2009, в която уточняват естеството на дейностите, за които се увеличава количеството, животинските видове, от които произхождат съответните странични животински продукти, както и обяснение на причините, поради които е необходимо увеличаването на количеството, с оглед на подходящата система за боравене със странични животински продукти и производни продукти и тяхното унищожаване на тяхната територия, както е посочена в член 4, параграф 4 от същия регламент.


(1)  CEN TC/102 — Стерилизатори за медицинско предназначение — EN 285:2006 + A2:2009 — Стерилизация — Стерилизатори с водна пара — Големи стерилизатори, позоваване, публикуване в ОВ C 293, 2.12.2009 г., стр. 39.


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

СТАНДАРТЕН ОБРАЗЕЦ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА АЛТЕРНАТИВНИ МЕТОДИ

ГЛАВА I

Езиков режим

1.

Заявленията за разрешаване на алтернативен метод за употреба или унищожаване на странични животински продукти или на производни продукти, посочени в член 20 от Регламент (ЕО) № 1069/2009 (наричани по-нататък „заявленията“), се подават на един от официалните езици на Европейския съюз, посочени в член 1 от Регламент № 1 от 1958 г.

2.

Заинтересованите лица, които подават тези заявления на език, различен от английски, удостоверяват официалния превод на заявлението, предоставен от ЕОБХ, преди неговата оценка.

Срокът, посочен в член 20, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1069/2009, започва едва след като заинтересованото лице удостовери официалния превод на заявлението.

ГЛАВА II

Съдържание на заявленията

1.

За да може ЕОБХ да направи оценка на безопасността на предложения алтернативен метод, в заявленията се съдържа цялата необходима информация относно изброените по-долу подточки:

а)

категориите странични животински продукти, които се възнамерява да бъдат подложени на алтернативния метод, с препратка към категориите, посочени в членове 8, 9 и 10 от Регламент (ЕО) № 1069/2009;

б)

идентификацията и спецификите на рисковите материали в съответствие със следните принципи:

Материалите, представляващи значителен риск, трябва да се идентифицират поотделно. За всеки материал трябва да бъде оценена вероятността от излагане на хората или животните при нормални и извънредни/различни от нормалните условия на работа. При значително излагане трябва да се оцени потенциалният риск;

в)

намаляване на риска от агентите в съответствие със следните принципи:

 

Намаляването на риска за здравето на хората и на животните, което може да се постигне чрез процеса, трябва да бъде изчислено приблизително въз основа на преки измервания.

 

При липса на преки измервания може да се използва също моделиране или екстраполация от други процеси. За да се докаже ефективно намаляване на риска, идентифицираната опасност (като например Salmonella) трябва да бъде измерена количествено както във вложения материал (суровина), така и в произведения материал. За целите на настоящата глава произведеният материал включва всички крайни продукти, получени вследствие на процеса, и странични продукти, произведени чрез този процес.

 

Приблизителните оценки трябва да бъдат придружени от доказателства. За измерванията това включва: информация за използваната методология (чувствителност и надеждност на използваните методи), естество на анализираните проби и доказателство, че пробите са представителни (релевантни действителни проби, брой извършени тестове).

 

Ако за измерването на прион се използват сурогати, се посочва обяснение за това доколко са подходящи. Трябва да се представи оценка на валидността със съответните елементи на несигурност;

г)

ограничаването на риска в съответствие със следните принципи:

 

Трябва да се анализира вероятната ефективност на техническите мерки, използвани за да се гарантира, че рисковете са ограничени.

 

При този анализ трябва да се отразят нормални и различни от нормалните/спешни условия на работа, включително разбивка на процеса.

 

Трябва да бъдат посочени процедурите за наблюдение и надзор за доказване на ограничаването.

 

Ако рискът не може да бъде ограничен изцяло, се изисква оценка на всички потенциални рискове;

д)

идентифицирането на взаимозависимите процеси в съответствие със следните принципи:

 

Трябва да се оценят възможните непреки въздействия, които могат да повлияят върху капацитета за намаляване на риска на даден процес.

 

Непреките въздействия могат да се появят в резултат от транспортирането, съхраняването и безопасното унищожаване на крайни продукти, получени вследствие на процеса, и на странични продукти, произведени чрез този процес;

е)

предвидената крайна употреба на крайните продукти и на страничните продукти в съответствие със следните принципи:

 

Трябва да бъде посочена предвиденото крайно приложение на крайния продукт и на страничните продукти от даден процес.

 

Вероятните рискове за здравето на хората и на животните трябва да бъдат изчислени въз основа на приблизително изчисленото съгласно буква в) намаляване на риска.

2.

Заявленията се подават придружени от писмени доказателства, и по-специално схема на функционирането на процеса, доказателствата, посочени в точка 1, буква в), както и други доказателства, чиято цел е да подкрепят разясненията, изложени в представената в точка 1 рамка.

3.

В заявленията се посочва адрес за връзка на заинтересованото лице, който включва име и пълен адрес, номера на телефон и/или факс и/или адрес на електронна поща на конкретно лице за контакт, което отговаря в качеството си на заинтересовано лице или от негово име.


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И ПРОСЛЕДЯЕМОСТ

ГЛАВА I

СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ

Раздел 1

Превозни средства и контейнери

1.

Още от началната точка в производствената верига, посочена в член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1069/2009, страничните животински продукти и производните продукти трябва да бъдат събирани и транспортирани в запечатани нови опаковки или затворени непропускливи контейнери или превозни средства.

2.

Превозните средства и контейнерите за многократна употреба, както и всички елементи от оборудването и уредите за многократна употреба, които влизат в контакт със странични животински продукти или с производни продукти, различни от производните продукти, пускани на пазара в съответствие с Регламент (ЕО) № 767/2009 и складирани и транспортирани в съответствие с приложение II към Регламент (ЕО) № 183/2005, трябва да се поддържат чисти.

По-специално, освен ако не са предназначени за превоз на определени странични животински продукти или производни продукти по начин, който не допуска кръстосано замърсяване, те трябва да бъдат:

а)

чисти и сухи преди употреба; и

б)

почистени, измити и/или дезинфекцирани след всяка употреба, в степента, необходима за избягване на кръстосано замърсяване.

3.

Контейнерите за многократна употреба трябва да бъдат предназначени за превоз на определен страничен животински продукт или производен продукт, в степента, необходима за избягване на кръстосано замърсяване.

С разрешение на компетентния орган обаче е възможно използването на контейнери за многократна употреба:

а)

за превоз на различни странични животински продукти или производни продукти, при условие че се почистват и дезинфекцират между различните употреби, така че да се предотврати кръстосаното замърсяване;

б)

за превоз на страничните животински продукти или производните продукти, посочени в член 10, параграф е) от Регламент (ЕО) № 1069/2009, след тяхната употреба за превоз на продукти, предназначени за консумация от човека, при условия, при които се предотвратява кръстосаното замърсяване.

4.

Опаковъчният материал трябва да бъде унищожен чрез изгаряне или по друг начин в съответствие със законодателството на Съюза.

Раздел 2

Температурни условия

1.

За да се избегнат всякакви рискове за здравето на животните и за общественото здраве, транспортирането на странични животински продукти, предназначени за производството на фуражни суровини или на сурови храни за домашни любимци, трябва да се извършва при подходяща температура — максимум 7°C в случай на странични животински продукти от месо и месни продукти, които са били предназначени за цели, различни от консумация от човека, освен когато се използват за хранене на животни в съответствие с приложение II, глава I.

2.

Непреработените материали от категория 3, предназначени за производството на фуражни суровини или храни за домашни любимци, трябва да бъдат съхранявани и транспортирани охладени, замразени или силажирани, освен ако:

а)

са преработени в рамките на 24 часа след събирането или след края на съхраняването в охладена или замразена форма, ако последващото транспортиране се извършва в транспортни средства, в които се поддържа температурата, при която са съхранявани;

б)

в случай на мляко, продукти на млечна основа или продукти — млечни деривати, които не са били подложени на начините на обработка, посочени в приложение Х, глава II, раздел 4, част 1 — се транспортират охладени и в изолирани контейнери поради характеристиките на материала, освен ако рисковете не могат да бъдат намалени чрез други мерки.

3.

Конструкцията на превозните средства, използвани за хладилен транспорт, трябва да гарантира поддържането на подходяща температура по време на транспортирането и да позволява тази температура да бъде наблюдавана.

Раздел 3

Дерогация за събиране и транспортиране на материали от категория 3, включващи мляко, продукти на млечна основа или продукти — млечни деривати

Раздел 1 не се прилага за събирането и транспортирането на материали от категория 3, включващи мляко, продукти на млечна основа или продукти — млечни деривати от стопански субекти, управляващи обекти за преработка на мляко, одобрени в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 853/2004, когато те получават продукти, които преди това са доставили и които са им върнати, (и) по-специално от техните клиенти.

Раздел 4

Дерогация за събиране и транспортиране на оборски тор

Чрез дерогация от раздел 1 компетентният орган може да приеме събирането и транспортирането на оборски тор, транспортиран между две точки, разположени в едно и също стопанство, или между земеделски стопани и ползватели в една и съща държава-членка при други условия, които гарантират предотвратяването на неприемливи рискове за общественото здраве и здравето на животните.

ГЛАВА II

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

1.

Трябва да бъдат взети всички необходими мерки, за да се гарантира, че:

а)

пратките от странични животински продукти и производни продукти могат да бъдат идентифицирани и са държани отделно и по начин, позволяващ да бъдат идентифицирани, както на мястото на произход на страничните животински продукти, така и по време на транспортирането;

б)

дадено маркиращо вещество за идентифицирането на странични животински продукти или производни продукти от определена категория се използва единствено за категорията, за която се изисква употребата му по смисъла на настоящия регламент, или е установява или определено съгласно точка 4;

в)

пратките от странични животински продукти и производни продукти се изпращат от една държава-членка до друга в опаковки, контейнери или превозни средства, които са ясно и, поне за периода да транспортирането им, незаличимо маркирани с цветен код за посочване на информацията, така както е предвидено в настоящия регламент, върху цялата повърхност на опаковката, контейнера или превозното средство, или върху част от нея, или върху приложени към тях етикет или символ, както следва:

i)

в случай на материали от категория 1 — чрез използване на черен цвят;

ii)

в случай на материали от категория 2 (различни от оборски тор и съдържание на храносмилателния тракт) — чрез използването на жълт цвят;

iii)

в случай на материали от категория 3 — чрез използването на зелен цвят с високо съдържание на синьо, за да се осигури ясното му разграничаване от останалите цветове;

iv)

в случай на внесени пратки — цветът за съответния материал, посочен в подточки i), ii) и iii), от момента, в който пратката е преминала граничния инспекционен ветеринарен пункт на първоначално влизане в Съюза.

2.

По време на транспортирането и съхраняването върху опаковъчния материал, контейнера или превозното средство трябва да има залепен етикет, върху който:

а)

трябва ясно да е посочена категорията на страничните животински продукти или на производните продукти; и

б)

трябва да бъде изписан следният текст, който да бъде ясно и четливо отбелязан върху опаковката, контейнера или превозното средство, според случая:

i)

в случай на материал от категория 3 — „непредназначено за консумация от човека“;

ii)

в случай на материал от категория 2 (различен от оборски тор и съдържание на храносмилателния тракт) и производни продукти, получени от материал от категория 2, — „непредназначено за консумация от животни“; когато обаче материал от категория 2 е предназначен за хранене на животните, посочени в член 18, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1069/2009, при условията, предвидени в посочения член или установени в съответствие с него, етикетът вместо това трябва да посочва „за хранене на …“, като се допълни с името на конкретните животински видове, за храненето на които е предназначен материалът;

iii)

в случай на материал от категория 1 и производни продукти, получени от материал от категория 1, когато те са предназначени за

унищожаване — „само за унищожаване“;

производство на храни за домашни любимци — „само за производство на храни за домашни любимци“;

производство на производен продукт, посочен в член 36 от Регламент (ЕО) № 1069/2009, — „само за производство на производни продукти. Непредназначено за консумация от човека или от животни, нито за прилагане върху почвата“.

iv)

в случай на мляко, продукти на млечна основа или продукти — млечни деривати, коластра и продукти от коластра — „непредназначено за консумация от човека“;

v)

в случай на желатин, произведен от материал от категория 3 — „желатин, годен за консумация от животни“;

vi)

в случай на колаген, произведен от материал от категория 3 — „колаген, годен за консумация от животни“;

vii)

в случай на сурови храни за домашни любимци — „само като храна за домашни любимци“;

viii)

в случай на риба и продукти, произведени от риба, предназначени за фуражи за риба, обработени и опаковани преди разпространението им, името и адреса на предприятието за производство на фуражите на произход, отбелязано ясно и четливо, и

в случай на рибно брашно от свободно обитаваща риба — заедно с текста „съдържа рибно брашно само от свободно обитаваща риба — може да се използва за хранене на всички видове отглеждана в рибностопански обекти риба“;

в случай на рибно брашно от отглеждана в рибностопански обекти риба — заедно с текста „съдържа рибно брашно само от отглеждана в рибностопански обекти риба от вида […] — може да се използва само за хранене на отглеждана в рибностопански обекти риба от други видове“;

в случай на рибно брашно от свободно обитаваща риба и от отглеждана в рибностопански обекти риба — заедно с текста „съдържа рибно брашно от свободно обитаваща риба и от отглеждана в рибностопански обекти риба от вида […] — може да се използва само за хранене на отглеждана в рибностопански обекти риба от други видове“;

ix)

в случай на кръвни продукти от еднокопитни животни за цели, различни от употребата във фуражи — „кръв и кръвни продукти от еднокопитни животни. Непредназначено за консумация от човека или от животни“;

x)

в случай на рога, копита и други материали за производството на органични торове или подобрители на почвата, посочени в приложение XIV, глава II, раздел 12 — „непредназначено за консумация от човека или от животни“;

xi)

в случай на органични торове или подобрители на почвата — „органични торове или подобрители на почвата/забранява се достъпът на селскостопански животни до пасищата или използването на посевите като растителна маса в рамките на най-малко 21 дни след приложението“;

xii)

в случай на суровини, използвани за хранене на животни в съответствие с приложение VI, глава II, раздел 1 — името и адреса на събирателния център и обозначението „непредназначено за консумация от човека“;

xiii)

в случай на оборски тор и съдържание на храносмилателния тракт — „оборски тор“;

xiv)

в случай на междинни продукти — върху външната опаковка заедно с текста „само за лекарствени продукти/ветеринарни лекарствени продукти/медицински изделия/активни имплантируеми медицински изделия/медицински диагностични изделия in vitro/лабораторни реагенти“;

xv)

в случай на проби за научноизследователски и диагностични цели — текстът „за научноизследователски и диагностични цели“ вместо текстовия етикет, предвиден в буква а);

xvi)

в случай на мостри за търговски цели — текстът „мостри за търговски цели, непредназначено за консумация от човека“ вместо текстовия етикет, предвиден в буква а);

xvii)

в случай на изложбени мостри — текстът „изложбени мостри, непредназначено за консумация от човека“ вместо текстовия етикет, предвиден в буква а).

в)

Етикетът, посочен в буква б), подточка xi), не се изисква обаче за следните органични торове и подобрители на почвата:

i)

в готови за продажба опаковки с тегло не повече от 50 kg за използване от крайния потребител; или

ii)

в големи разфасовки с тегло не повече от 1 000 kg, при условие че:

са разрешени от компетентния орган на държавата-членка, където органичният тор или подобрителят на почвата ще се прилага върху почвата;

върху тези чували е посочено, че не са предназначени за прилагане върху почва, до която имат достъп селскостопански животни.

3.

Държавите-членки могат да създават системи или да определят правила за цветовото кодиране на опаковки, контейнери или превозни средства, използвани за транспортиране на странични животински продукти и производни продукти с произход от тяхната територия и оставащи на нея, при условие че тези системи или правила не създават объркване със системата за цветово кодиране, предвидена в точка 1, буква в).

4.

Държавите-членки могат да създават системи или да определят правила за маркирането на странични животински продукти с произход от тяхната територия и оставащи на нея, при условие че тези системи или правила не противоречат на изискванията по отношение на маркирането за производни продукти, установени в глава V от настоящото приложение.

5.

Чрез дерогация от точки 3 и 4 държавите-членки могат да прилагат системите или правилата, посочени в тези точки, по отношение на странични животински продукти с произход от тяхната територия, но непредназначени да останат на нея, при условие че държавата-членка или трета държава по местоназначение е съобщила своето съгласие.

6.

Въпреки това

а)

точки 1 и 2 от настоящата глава не се прилагат за идентифицирането на материали от категория 3, включващи мляко, продукти на млечна основа или продукти — млечни деривати от стопански субекти, управляващи обекти за преработка на мляко, одобрени в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 853/2004, когато те получават продукти, които преди това са доставили и които са им върнати, (и) по-специално от техните клиенти;

б)

компетентният орган може да приеме идентифицирането на оборски тор, транспортиран между две точки, разположени в едно и също стопанство, или между стопани и ползватели в една и съща държава с други средства чрез дерогация от точки 1 и 2;

в)

комбинираните фуражи, така както са определени в член 3, параграф 2, буква з) от Регламент (ЕО) № 767/2009, произведени от странични животински продукти или от производни продукти, които са опаковани и пуснати на пазара като фуражи в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 767/2009, не трябва да бъдат идентифицирани в съответствие с точка 1 и не трябва да бъдат етикетирани в съответствие с точка 2.

ГЛАВА III

ТЪРГОВСКИ ДОКУМЕНТИ И ЗДРАВНИ СЕРТИФИКАТИ

1.

По време на транспортирането страничните животински продукти и производните продукти се придружават от търговски документ в съответствие с образеца, установен в настоящата глава, или, когато настоящия регламент го изисква, от здравен сертификат.

Този документ или сертификат обаче не е необходим, при условие че:

а)

производните продукти от материал от категория 3, органичните торове и почвените подобрители се доставят в рамките на една и съща държава-членка от търговците на дребно до крайните ползватели, различни от стопански субекти;

б)

млякото, продуктите на млечна основа и продуктите — млечни деривати, които са материали от категория 3, се събират и връщат на оператори, управляващи обекти за преработка на мляко, одобрени в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 853/2004, когато тези оператори получават продукти, по-специално от своите клиенти, които преди това са доставили;

в)

комбинираните фуражи, така както са определени в член 3, параграф 2, буква з) от Регламент (ЕО) № 767/2009, произведени от странични животински продукти или от производни продукти, които са пуснати на пазара опаковани и етикетирани в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 767/2009.

2.

Търговският документ трябва да бъде изготвен поне в три екземпляра (един оригинал и две копия). Оригиналът трябва да придружава пратката до крайното ѝ местоназначение. Получателят трябва да го запази. Производителят и превозвачът трябва да запазят по едно копие.

Държавите-членки могат да изискат издаване на доказателство за пристигането на пратката от системата TRACES или като четвърти екземпляр на търговския документ, който се изпраща обратно от получателя на производителя.

3.

Здравните сертификати трябва да бъдат издадени и подписани от компетентния орган.

4.

Търговски документ в съответствие с образеца, установен в точка 6, придружава страничните животински продукти и производните продукти по време на транспортирането им в рамките на Съюза от началната точка в производствената верига, посочена в член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1069/2009.

Освен разрешението за предаване на информация чрез алтернативна система, така както е посочено в член 21, параграф 3, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1069/2009 обаче, компетентният орган може да разреши страничните животински продукти и производните продукти, транспортирани на негова територия, да бъдат придружени от:

а)

различен търговски документ на хартиен носител или в електронен формат, при условие че този търговски документ съдържа информацията, посочена в буква е) от забележките към точка 6 от настоящата глава;

б)

търговски документ, в който количеството на материала е изразено в тегло или обем на материала, или в брой опаковки.

5.

Отчетите и свързаните търговски документи или здравни сертификати се съхраняват за срок от най-малко две години за представянето им на компетентния орган.

6.

Образец на търговски документ

Забележки:

а)

Търговските документи се изготвят според формата на образеца, изложен в настоящата глава.

Той включва, в указаната в образеца номерирана последователност, изискваните за транспортирането на странични животински продукти и производни продукти удостоверения.

б)

Съставя се на един от официалните езици на държавата-членка на произход или на държавата-членка по местоназначение в зависимост от случая.

Той може обаче да бъде съставен на други официални езици на Съюза, ако е придружен от официален превод или ако предварително е одобрен от компетентния орган на държавата-членка по местоназначение.

в)

Оригиналът на всеки търговски документ се съставя на един лист хартия, отпечатан двустранно, или — ако необходимият текстът е по-дълъг — в такъв формат, че всички необходими листове хартия да съставляват единно и неделимо цяло.

г)

Ако към търговския документ са приложени допълнителни листове хартия за идентификация на отделните артикули от пратката, тези листове хартия също следва да се смятат за част от оригиналния документ, като на всяка страница се поставя подписът на отговорното за пратката лице.

д)

Когато търговският документ, в това число и допълнителните листове хартия, посочени в буква г), съдържа повече от една страница, всяка страница се номерира по следния начин: (номер на страницата) от (общ брой на страниците) в долния край на страницата, а в горния край се посочва кодът на документа, определен от отговорното лице.

е)

Оригиналът на търговския документ трябва да бъде попълнен и подписан от отговорното лице.

Търговският документ трябва да посочва:

i)

датата на изнасяне на материала от помещенията;

ii)

описанието на материала, включително

идентификацията на материала в съответствие с една от категориите, посочени в член 8, 9 и 10 от Регламент (ЕО) № 1069/2009,

видът на животните и конкретната препратка към приложимата буква от член 10 от Регламент (ЕО) № 1069/2009 за материал от категория 3 и продукти, произведени от него, предназначени за хранене на животни, и

ако е приложимо, номерът на ушната марка на животното;

iii)

количеството материал — като обем, тегло или брой опаковки;

iv)

мястото на произход на материала, откъдето той е изпратен;

v)

името и адреса на превозвача на материала;

vi)

името и адреса на получателя и, ако е приложимо, неговия номер на одобрението или регистрационен номер, издаден по силата на Регламент (ЕО) № 1069/2009 или на Регламент (ЕО) № 852/2004, Регламент (ЕО) № 853/2004 или Регламент (ЕО) № 183/2005, според случая;

vii)

ако е приложимо, номерът на одобрението или регистрационният номер на обекта или предприятието на произход, издаден по силата на Регламент (ЕО) № 1069/2009 или на Регламент (ЕО) № 852/2004, Регламент (ЕО) № 853/2004 или Регламент (ЕО) № 183/2005, според случая, и естеството и методите на обработка.

ж)

Подписът на отговорното лице трябва да е с цвят, различен от този на печатния текст.

з)

Референтният номер на документа и местният референтен номер се издават еднократно за една и съща пратка.

Търговски документ

За транспортирането в рамките на Европейския съюз на странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1069/2009

Image

Image

ГЛАВА IV

ОТЧЕТИ

Раздел 1

Общи разпоредби

1.

Отчетите, посочени в член 22, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1069/2009 за странични животински продукти и производни продукти, различни от комбинирани фуражи, така както са определени в член 3, параграф 2, буква з) от Регламент (ЕО) № 767/2009, произведени от странични животински продукти или от производни продукти и пуснати на пазара в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 767/2009, съдържат:

а)

описание на:

i)

животинските видове за материали от категория 3 и за производни продукти от тях, предназначени за използване като фуражни суровини и, ако е приложимо, в случай на цели трупове и глави, номера на ушната марка;

ii)

количеството материал.

б)

в случай на отчети, водени от което и да било лице, изпращащо странични животински продукти или производни продукти, следната информация:

i)

датата на изнасяне на материала от помещенията;

ii)

името и адреса на превозвача и на получателя и, ако е приложимо, номерът на тяхното одобрение или техният регистрационен номер;

в)

в случай на отчети, водени от което и да било лице, извършващо транспортиране на странични животински продукти или производни продукти, следната информация:

i)

датата на изнасяне на материала от помещенията;

ii)

мястото на произход на материала, откъдето той е изпратен;

iii)

името и адреса на получателя и, при необходимост, номера на одобрението му или неговият регистрационен номер;

г)

в случай на отчети, водени от което и да било лице, получаващо странични животински продукти или производни продукти, следната информация:

i)

датата на получаване на материала;

ii)

мястото на произход на материала, откъдето той е изпратен;

iii)

името и адресът на превозвача.

2.

Чрез дерогация от точка 1 от настоящия раздел операторите не са длъжни да съхраняват отделно информацията, посочена в точка 1, буква а) и буква б), подточка i), буква в), подточки i) и iii), и буква г), подточки ii) и iii), ако запазят копие от търговския документ, установен в глава III, за всяка пратка и предоставят тази информация заедно с останалата информация, изисквана съгласно точка 1 от настоящия раздел.

3.

Операторите на инсталации за изгаряне или за съвместно изгаряне водят отчети за количествата и категорията на страничните животински продукти и производните продукти, изгорени или съвместно изгорени, според случая, и за датата, на която са извършени посочените операции.

Раздел 2

Допълнителни изисквания в случай на употреба за специални хранителни цели

Освен отчетите, изисквани в съответствие с раздел 1, операторите водят следните отчети във връзка със съответния материал, ако страничните животински продукти се използват за специални хранителни цели в съответствие с приложение VI, глава II:

1.

в случай на крайни ползватели — употребеното количество, животните, за които е предназначен фуражът, и датата на употреба;

2.

в случай на събирателни центрове:

i)

количеството, с което е боравено или което е обработено в съответствие с приложение VI, глава I, раздел 1, точка 4;

ii)

името и адреса на всеки краен ползвател, употребяващ материала;

iii)

помещенията, в които материалите са взети за употреба;

iv)

изпратеното количество; и

v)

датата на изпращане на материала.

Раздел 3

Изисквания в случай на някои животни с ценна кожа

Операторът на стопанството, посочен в приложение II, глава I, води отчети най-малко за:

а)

броя на кожухарските кожи и труповете на животни, хранени с материали с произход от собствения им вид; и

б)

всяка пратка, за да гарантира проследяемостта на материала.

Раздел 4

Изисквания по отношение на прилагането на някои органични торове и почвени подобрители върху почвата

Лицето, отговарящо за територията, върху която се прилагат органични торове и подобрители на почвата, различни от материалите, посочени в приложение II, глава II, втори параграф, и до която имат достъп селскостопански животни или от която се добива растителна маса за фураж за селскостопански животни, води отчети за период от минимум две години за следното:

1.

количествата приложени органични торове и подобрители на почвата;

2.

датата, на която органичните торове и подобрители на почвата са приложени върху почвата, и местата на това прилагане;

3.

датата, след прилагането на органичния тор или подобрителя на почвата, на която добитъкът е допуснат до паша на територията или на която територията е окосена с цел добиване на растителна маса за фураж.

Раздел 5

Изисквания по отношение на страничните животински продукти, добити от водни животни, и храненето на риба

Преработвателните предприятия, които произвеждат рибно брашно или друг вид фураж, произхождащ от водни животни, водят отчети за следното:

а)

количествата, произведени всеки ден;

б)

видовете, от които произхожда, включително отбелязват дали водните животни са уловени като свободно обитаващи или са произведени като аквакултури;

в)

в случай на рибно брашно от отглеждана в рибностопански обекти риба, предназначена за хранене на отглеждана в рибностопански обекти риба от други видове, — научното наименование на вида, от който то произхожда.

Раздел 6

Изисквания по отношение на изгарянето и заравянето на странични животински продукти

В случай на изгаряне или заравяне на странични животински продукти, така както е предвидено в член 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1069/2009, лицето, отговорно за това изгаряне или заравяне, води отчети за следното:

а)

количествата, категориите и видовете на изгорените или заровени странични животински продукти;

б)

датата и мястото на изгаряне или заравяне.

Раздел 7

Изисквания по отношение на желатина за фотографски цели

Операторите на одобрени фабрики за фотографски материали, посочени в приложение XIV, глава II, раздел 11, водят подробни отчети за закупуването и употребата на желатин за фотографски цели, както и за унищожаването на остатъците и излишния материал.

ГЛАВА V

МАРКИРАНЕ НА НЯКОИ ПРОИЗВОДНИ ПРОДУКТИ

1.

В преработвателните предприятия за преработка на материал от категория 1 или 2 върху производните продукти се поставя постоянна маркировка с глицерол трихептаноат (GTH) по начин, при който:

а)

GTH се добавя към производни продукти, които са преминали през предварителна санитарна топлинна обработка при температура в сърцевината от най-малко 80 °С и впоследствие остават защитени от повторно замърсяване;

б)

всички производни продукти съдържат хомогенно в цялото съдържание минимална концентрация от поне 250 mg GTH на kg мазнина.

2.

Операторите на преработвателните предприятия, посочени в точка 1, имат въведена система за наблюдение и запис на параметри, която позволява да се докаже на компетентния орган, че е постигната изискваната хомогенна минимална концентрация на GTH.

Тази система за наблюдение и запис включва определянето на съдържанието на незасегнат GTH като триглицерид в екстракт на GTH от дестилиран петролен етер (40—70 С), получен от проби, вземани на равномерни интервали.

3.

Не се изисква маркиране с GTH за:

а)

течни производни продукти, предназначени за предприятия за биогаз или за компостиране;

б)

производни продукти, използвани за хранене на животни с ценна кожа в съответствие с приложение II, глава I;

в)

биодизел, получен в съответствие с приложение IV, глава IV, раздел 2, буква Г;

г)

производни продукти, получени в съответствие с член 12, буква а), подточка ii) и буква б), подточка ii), член 13, буква а), подточка ii) и буква б), подточка ii) и член 16, буква д) от Регламент (ЕО) № 1609/2009, ако тези продукти се:

i)

премесват от преработвателното предприятие чрез затворена конвейерна система, която не може да бъде технологично елиминирана, и при условие че тази система е разрешена от компетентния орган с цел:

непосредствено пряко изгаряне или съвместно изгаряне,

непосредствена употреба в съответствие с метод, одобрен за странични животински продукти от категория 1 и 2 в съответствие с приложение IV, глава IV, или

ii)

предназначени за научноизследователски и други специфични цели, така както е посочено в член 17 от Регламент (ЕО) № 1069/2009, които са били разрешени от компетентния орган.


ПРИЛОЖЕНИЕ IX

ИЗИСКВАНИЯ, ПРИЛОЖИМИ ЗА НЯКОИ ОДОБРЕНИ И РЕГИСТРИРАНИ ОБЕКТИ И ПРЕДПРИЯТИЯ

ГЛАВА I

ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИ ЗА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

Обектите или предприятията, които произвеждат храни за домашни любимци, така както е посочено в член 24, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕО) № 1069/2009, разполагат с подходящи съоръжения за:

а)

напълно безопасно съхраняване и обработка на входящия материал; и

б)

унищожаване на неизползваните странични животински продукти, останали след производството на продуктите в съответствие с настоящия регламент, или тези материали трябва да бъдат изпращани в инсталация за изгаряне, инсталация за съвместно изгаряне, преработвателно предприятие или, в случай на материал от категория 3, в предприятие за биогаз или за компостиране в съответствие с разпоредбите на членове 12, 13 и 14 от Регламент (ЕО) № 1069/2009 и на настоящия регламент.

ГЛАВА II

БОРАВЕНЕ СЪС СТРАНИЧНИ ЖИВОТИНСКИ ПРОДУКТИ СЛЕД ТЯХНОТО СЪБИРАНЕ

Изискванията на настоящата глава се прилагат за съхраняването на странични животински продукти, така както е посочено в член 24, параграф 1, буква и) от Регламент (ЕО) № 1069/2009, и за следните операции, включващи боравене със странични животински продукти след събирането им, така както е определено в член 24, параграф 1, буква з) от посочения регламент:

а)

сортиране;

б)

нарязване;

в)

охлаждане;

г)

замразяване;

д)

осоляване или други процеси за съхранение;

е)

отстраняване на кожи;

ж)

отстраняване на специфичен рисков материал;

з)

операции, включващи боравене със странични животински продукти, извършвани в съответствие със задълженията съгласно ветеринарното законодателство на Съюза, като например следкланичен преглед или вземане на проби;

и)

хигиенизиране/пастьоризация на странични животински продукти, предназначени за преобразуване в биогаз или за компостиране, преди такова преобразуване или компостиране в друг обект или предприятие в съответствие с приложение V към настоящия регламент;

й)

пресяване.

Раздел 1

Общи изисквания

1.

Помещенията и съоръженията, където се извършват междинните операции, отговарят най-малко на следните изисквания:

а)

Те трябва да бъдат отделени по подходящ начин от каналите, по които може да бъде разпространена зараза, и от други помещения като например кланици. Разположението на предприятията гарантира пълното разделяне между материалите от категории 1 и 2 и съответно тези от категория 3, от получаването до изпращането, освен когато съществува изцяло отделени сграда.

б)

Предприятието трябва да разполага със закрито пространство, където да получава и изпраща странични животински продукти, освен когато страничните животински продукти се унищожават чрез инсталации, които предотвратяват разпространяването на рискове за общественото здраве на и здравето на животните, като например чрез затворени тръби за течни странични животински продукти.

в)

Предприятието трябва да бъде изградено така, че да може да бъде лесно почиствано и дезинфекцирано. Подовете трябва да бъдат изградени така, че да улесняват оттичането на течностите.

г)

Предприятието трябва да разполага с подходящи съоръжения, включително тоалетни, съблекални и мивки за персонала и, ако е целесъобразно, работно пространство, което може да бъде предоставено на персонала, извършващ официален контрол.

д)

Предприятието трябва да е оборудвано с подходящи средства за защита срещу вредители като насекоми, гризачи и птици.

е)

Когато е необходимо за осъществяване целите на настоящия регламент, предприятията трябва да разполагат с подходящи съоръжения за съхраняване при контролирана температура и с достатъчен капацитет за запазване на страничните животински продукти при подходяща температура, и проектирани по начин, позволяващ наблюдението и записа на температурите.

2.

Предприятието е оборудвано с подходящи съоръжения за почистване и дезинфекция на контейнерите или на съдовете, в които се приемат странични животински продукти, както и на превозните средства, различни от кораби, в които те са транспортирани. Налични са подходящи съоръжения за дезинфекция на колелата на превозните средства.

Раздел 2

Хигиенни изисквания

1.

Сортирането на странични животински продукти се извършва по такъв начин, че да се избегне всякакъв риск от разпространение на болести по животните.

2.

Във всеки един момент по време на съхраняването им със страничните животински продукти се борави и те се складират отделно от други стоки по такъв начин, че да се предотврати всякакво разпространение на патогени.

3.

Страничните животински продукти се съхраняват правилно, включително при подходящи температурни условия, до повторното им изпращане.

Раздел 3

Стандарти за преработка при хигиенизиране/пастьоризация

Хигиенизирането/пастьоризацията, така както е посочено в буква и) от уводния параграф от настоящата глава, се извършва в съответствие със стандартите за преработка, посочени в приложение V, глава I, раздел 1, точка 1, или в съответствие с алтернативните параметри за трансформация, разрешени в съответствие с приложение V, глава III, раздел 2, точка 1.

ГЛАВА III

ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЪХРАНЯВАНЕТО НА ПРОИЗВОДНИ ПРОДУКТИ

Раздел 1

Общи изисквания

Помещенията и съоръженията за съхраняване на производни продукти отговарят най-малко на следните изисквания:

1.

Помещенията и съоръженията за съхраняване на производни продукти от материал от категория 3 не трябва да бъдат на едно и също място с помещенията за съхранение на производни продукти от материал от категория 1 или 2, освен ако не е предотвратено кръстосаното замърсяване благодарение на разположението и управлението на помещенията, като например чрез съхраняване в напълно отделни сгради.

2.

Предприятието трябва:

а)

да разполага със закрито пространство, където да получава и изпраща производни продукти, освен когато производните продукти:

i)

се унищожават чрез инсталации, които предотвратяват разпространяването на рискове за общественото здраве и здравето на животните, като например чрез затворени тръби за течни продукти; или

ii)

се получават в опаковка като например в големи чували или в затворени непропускливи контейнери или транспортни средства;

б)

да бъде изградено така, че да може да бъде лесно почиствано и дезинфекцирано. Подовете трябва да бъдат изградени така, че да улесняват оттичането на течностите;

в)

да разполага с подходящи съоръжения, включително тоалетни, съблекални и мивки за персонала;

г)

да е оборудвано с подходящи средства за защита срещу вредители като насекоми, гризачи и птици.

3.

Предприятието трябва да е оборудвано с подходящи съоръжения за почистване и дезинфекция на контейнерите или на съдовете, в които се получават производните продукти, както и на превозните средства, различни от кораби, в които те са транспортирани.

4.

Производните продуктите трябва да се съхраняват правилно до повторното им изпращане.

Раздел 2

Специфични изисквания по отношение на съхраняването на мляко, продукти на млечна основа и продукти — млечни деривати

1.

Съхраняването на продуктите, посочени в приложение X, глава II, раздел 4, част II, се извършва при подходяща температура, за да се избегнат всякакви рискове за общественото здраве или за здравето на животните, в специално предназначен за тази цел одобрен или регистриран обект или предприятие за съхраняване или в специално предназначен за тази цел отделно пространство за съхраняване в рамките на одобрен или регистриран обект или предприятие за съхраняване.

2.

Пробите от крайни продукти, взети по време на съхраняването или при изтеглянето им от склад, отговарят най-малко на микробиологичните стандарти, установени в приложение X, глава I.

ГЛАВА IV

РЕГИСТРИРАНИ ОПЕРАТОРИ

1.

Операторите на регистрирани предприятия или обекти или други регистрирани оператори боравят със странични животински продукти и производни продукти при следните условия:

а)

помещенията трябва да бъдат изградени по начин, позволяващ тяхното ефективно почистване и дезинфекция, когато е приложимо;

б)

помещенията трябва да са оборудвани с подходящи средства за защита срещу вредители като насекоми, гризачи и птици;

в)

съоръженията и оборудването трябва да се поддържат хигиенизирани, когато е необходимо;

г)

страничните животински продукти и производните продукти трябва да се съхраняват при условия, при които не се допуска замърсяване.

2.

Операторите водят отчети във формат, достъпен за компетентния орган.

3.

Регистрираните оператори, които извършват превоз на странични животински продукти или производни продукти, различен от този между помещенията на един и същ оператор, по-специално:

а)

разполагат с информация по отношение на идентифицирането на техните превозни средства, което позволява проверката на използването на превозните средства за превоз на странични животински продукти или производни продукти;

б)

почистват и дезинфекцират своите превозни средства, според случая;

в)

вземат всички други необходими мерки за недопускане на замърсяване и на разпространение на болести, заразни за хората и животните.


ПРИЛОЖЕНИЕ X

ФУРАЖНИ СУРОВИНИ

ГЛАВА I

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕРАБОТКАТА И ПУСКАНЕТО НА ПАЗАРА

Микробиологични стандарти за производни продукти

За производните продукти се прилагат следните микробиологични стандарти:

Пробите от крайни продукти, взети по време на съхраняването или при изтеглянето на продуктите от склад от преработвателното предприятие, трябва да отговарят на следните стандарти:

 

Salmonella: отсъствие в 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0

 

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 в 1 g

където:

n

=

брой на пробите за изследване,

m

=

гранична стойност за броя на бактериите; резултатът се смята за задоволителен, ако броят на бактериите във всички проби не надвишава m,

М

=

максимална стойност за броя на бактериите; резултатът се смята за незадоволителен, ако броят на бактериите в една или няколко проби е по-голям или равен на M; и

c

=

брой на пробите, в които бактериалното число може да бъде между m и M, като пробата продължава да се смята за приемлива, ако бактериалното число в другите проби е по-малко или равно на m.

Микробиологичните стандарти, изложени в настоящата глава обаче, не се прилагат за топени мазнини и рибно масло от преработката на странични животински продукти, когато от преработения животински протеин, получен при същата преработка, се вземат проби, за да се гарантира съответствието с посочените стандарти.

ГЛАВА II

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕРАБОТЕНИЯ ЖИВОТИНСКИ ПРОТЕИН И ДРУГИ ПРОИЗВОДНИ ПРОДУКТИ

Раздел 1

Специфични изисквания по отношение на преработения животински протеин

А.   Суровини

Само странични животински продукти, които представляват материал от категория 3, или продукти, произведени от такива странични животински продукти, различни от материалите от категория 3, посочени в член 10, букви н), о) и п) от Регламент (ЕО) № 1069/2009, могат да се използват за производството на преработен животински протеин.

Б.   Стандарти за преработка

1.

Преработеният животински протеин с произход от бозайници трябва да е бил подложен на метод на преработка 1 (стерилизация под налягане), така както е посочено в приложение IV, глава III.

Все пак:

а)

свинска кръв или фракции от свинска кръв за производството на кръвно брашно могат да са били подложени вместо това на който и да било от методите на преработка с номера от 1 до 5 или метод на преработка 7, посочени в приложение IV, глава III, при условие че при прилагане на метод на преработка 7 се подлага на термична обработка при температура от 80 °С в цялото съдържание.

б)

преработеният животински протеин с произход от бозайници

i)

може да е бил подложен на който и да било от методите на преработка с номера от 1 до 5 или метод на преработка 7, посочени в приложение IV, глава III, при условие че след това бъде унищожен или използван като гориво за горене;

ii)

когато е предназначен единствено за употреба в храни за домашни любимци, може да е бил подложен на който и да било от методите на преработка с номера от 1 до 5 или метод на преработка 7, посочени в приложение IV, глава III, при условие че е:

транспортиран в специално предназначени за тази цел контейнери, които не се използват за превоз на странични животински продукти или фуражни продукти за селскостопански животни, и

изпратен директно от преработвателно предприятие за материал от категория 3 до предприятие за храни за домашни любимци или до одобрено предприятие за съхраняване, откъдето е изпратен директно до предприятие за храни за домашни любимци.

2.

Преработеният животински протеин, който не е от бозайници, с изключение на рибно брашно, трябва да е бил подложен на някой от методите на преработка с номера от 1 до 5 или метод на преработка 7, посочени в приложение IV, глава III.

3.

Рибното брашно трябва да е било подложено на:

а)

който и да било от методите на преработка, посочени в приложение IV, глава III; или

б)

друг метод, гарантиращ, че продуктът отговаря на микробиологичните стандарти за производни продукти, изложени в глава I от настоящото приложение.

В.   Съхраняване

1.

Преработеният животински протеин трябва да бъде пакетиран и съхраняван в нови или стерилизирани чували, съхраняван в подходящо изградени силози, когато е в насипно състояние, или в складове.

Трябва да бъдат взети достатъчни мерки за свеждане до минимум на кондензирането на влага в силозите, по транспортните ленти и по подемниците.

2.

На транспортните ленти, в подемниците и в силозите, продуктите трябва да бъдат защитени от случайно замърсяване.

3.

Оборудването за боравене с преработени животински протеин трябва да бъде поддържано в чисто и сухо състояние, като трябва да бъдат определени подходящи контролни пунктове за проверка на чистотата му.

Всички съоръжения за съхраняване трябва редовно да бъдат изпразвани и почиствани, в степента, необходима за предотвратяване на замърсяването.

4.

Преработените животински протеини трябва да бъдат държани сухи.

Местата за съхраняване трябва да се предпазват от течове и кондензация.

Раздел 2

Специфични изисквания по отношение на кръвните продукти

А.   Суровина

Само кръвта, посочена в член 10, буква а) и член 10, буква б), подточка i) от Регламент (ЕО) № 1069/2009, може да се използва за производството на кръвни продукти.

Б.   Стандарти за преработка

Кръвните продукти трябва да са били подложени на:

а)

който и да било от методите на преработка с номера от 1 до 5 или метод на преработка 7, посочени в приложение IV, глава III; или

б)

друг метод, гарантиращ, че кръвният продукт отговаря на микробиологичните стандарти за производни продукти, изложени в глава I от настоящото приложение.

Раздел 3

Специфични изисквания по отношение на топените мазнини, рибното масло и мастните производни от материал от категория 3

А.   Суровини

1.   Топени мазнини

Само материал от категория 3, различен от материалите от категория 3, посочени в член 10, букви и), й), н), о) и п) от Регламент (ЕО) № 1069/2009, може да се използва за производството на топени мазнини.

2.   Рибено масло

Само материал от категория 3, посочен в член 10, букви и) и й) от Регламент (ЕО) № 1069/2009, и материал от категория 3 с произход от водни животни, посочен в член 10, букви д) и е) от същия регламент, може да се използва за производството на рибно масло.

Б.   Стандарти за преработка

Освен когато рибното масло или топените мазнини са били произведени съответно съгласно раздел VIII или XII от приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004, топените мазнини трябва да се произвеждат чрез прилагане на който и да било от методите на преработка с номера от 1 до 5 или метод на преработка 7, а рибните масла може да бъдат произведени:

а)

чрез прилагане на методите на преработка с номера от 1 до 7, посочени в приложение IV, глава III, или

б)

по друг метод, гарантиращ, че продуктът отговаря на микробиологичните стандарти за производни продукти, изложени в глава I от настоящото приложение.

Топените мазнини, добити от преживни животни, трябва да бъдат пречистени по начин, при който максималното ниво на общото количество оставащи неразтворими примеси да не надвишава 0,15 % от теглото

Мастните производни от претопени мазнини или рибно масло от категория 3 се произвеждат чрез прилагане на някой от методите на преработка, посочени в приложение IV, глава III.

В.   Хигиенни изисквания

Когато топените мазнини или рибното масло се опаковат, те трябва да бъдат опаковани в бъдат нови или предварително почистени и дезинфекцирани контейнери, ако е необходимо, за недопускане на замърсяване, и трябва да бъдат взети всички предпазни мерки за предотвратяване на повторното им замърсяване.

Когато се предвижда продуктите да бъдат превозвани в насипно състояние, тръбите, помпите, цистерните и всякакви други контейнери за насипни товари или камиони-цистерни за транспортиране на продуктите от производственото предприятие директно до кораба или до цистерните за складиране на пристанището, или директно до предприятията, трябва да бъдат чисти преди употреба.

Раздел 4

Специфични изисквания по отношение на млякото, коластрата и някои други видове продукти, получени от мляко или коластра

Част I

Общи изисквания

А.   Суровини

Само млякото, посочено в член 10, буква д) от Регламент (ЕО) № 1069/2009, различно от утайка от центрофуги и сепаратори, и млякото, посочено в член 10, букви е) и з) от Регламент (ЕО) № 1069/2009, може да се използва за производството на мляко, продукти на млечна основа и продукти — млечни деривати.

Коластрата може да се използва единствено при условие че е с произход от живи животни, които не са показвали признаци на болест, която се предава чрез нея на човека или животните.

Б.   Стандарти за преработка