ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2011.052.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 52

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
25 февруари 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2011/116/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 13 декември 2010 година за подписване от името на Европейския съюз и временно прилагане на протокол към Споразумението за партньорство между Европейската общност и Федерални щати Микронезия за риболов във води на Федерални щати Микронезия

1

Протокол за определяне на възможностите за риболов и финансовата помощ, предвидени в Споразумението за партньорство между Европейската общност и Федерални щати Микронезия за риболов във води на Федерални щати Микронезия

3

 

 

2011/117/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 18 януари 2011 година относно сключването на Споразумението между Европейския съюз и Грузия за улесняване на издаването на визи

33

Споразумение между Европейския съюз и Грузия за улесняване на издаването на визи

34

 

 

2011/118/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 18 януари 2011 година за сключването на Споразумението между Европейския съюз и Грузия за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица

45

Споразумение между Европейския съюз и Грузия за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица

47

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 156/2011 на Съвета от 13 декември 2010 година за разпределяне на възможностите за риболов съгласно протокола към Споразумението за партньорство между Европейската общност и Федерални щати Микронезия за риболов във води на Федерални щати Микронезия

66

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

25.2.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 52/1


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 13 декември 2010 година

за подписване от името на Европейския съюз и временно прилагане на протокол към Споразумението за партньорство между Европейската общност и Федерални щати Микронезия за риболов във води на Федерални щати Микронезия

(2011/116/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43 във връзка с член 218, параграф 5 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 25 април 2006 г. Съветът прие Регламент (ЕО) № 805/2006 относно сключването на Споразумението за партньорство между Европейската общност и Федерални щати Микронезия за риболов във води на Федералните щати Микронезия (1) (наричано по-долу „споразумението за партньорство“).

(2)

Към споразумението за партньорство е приложен протокол (наричан по-долу „предходният протокол“), с който се определят възможностите за риболов и финансовата помощ, предвидени в споразумението за партньорство. Срокът на действие на предходния протокол изтече на 25 февруари 2010 г.

(3)

Впоследствие Съюзът договори с Федеративните щати Микронезия (наричани по-долу „Микронезия“) нов протокол (наричан по-долу „протоколът“) към споразумението за партньорство, с който на корабите от ЕС се предоставят възможности за риболов във водите, над които Микронезия упражнява суверенитет или юрисдикция в областта на рибарството.

(4)

След приключването на тези преговори протоколът бе парафиран на 7 май 2010 г.

(5)

В съответствие с член 15 от протокола той се прилага временно от датата на подписването му.

(6)

За да се гарантира бързото възобновяване на риболовните дейности на корабите на ЕС, е от съществено значение протоколът да започне да се прилага възможно най-скоро предвид факта, че срокът на действие на предходния протокол вече е изтекъл.

(7)

Протоколът следва да бъде подписан и прилаган временно до приключването на процедурите за сключването му,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Подписването на Протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовата помощ, предвидени в Споразумението за партньорство между Европейската общност и Федерални щати Микронезия за риболов във води на Федерални щати Микронезия (наричан по-долу „протоколът“) се одобрява от името на Съюза при условие за сключването на посочения протокол.

Текстът на протокола е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицето(лицата), упълномощено(и) да подпише(ат) протокола от името на Съюза при условие за сключването му.

Член 3

В съответствие с член 15 от него протоколът се прилага временно от датата на подписването му (2) до приключване на процедурите за сключването му.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 13 декември 2010 година.

За Съвета

Председател

K. PEETERS


(1)  ОВ L 151, 6.6.2006 г., стр. 1.

(2)  Датата на подписване на протокола ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз от генералния секретариат на Съвета.


ПРОТОКОЛ

за определяне на възможностите за риболов и финансовата помощ, предвидени в Споразумението за партньорство между Европейската общност и Федерални щати Микронезия за риболов във води на Федерални щати Микронезия

Член 1

Срок на прилагане и възможности за риболов

1.   Федеративните щати Микронезия предоставят годишни възможности за риболов на риба тон на риболовни кораби на Европейския съюз съгласно член 6 от Споразумението за партньорство в областта на рибарството, в съответствие с дял 24 от Кодекса на ФЩМ и в рамките на мерките за опазване и управление (СММ), по-конкретно CMM 2008-01, определени от Western and Central Pacific Fisheries Commission (Комисия за риболова в Западния и Централния Тихи океан — WCPFC).

2.   За период пет години от датата на влизане в сила на настоящия протокол възможностите за риболов, предвидени в член 5 от Споразумението за партньорство в областта на рибарството, осигуряват годишни разрешения за риболов в ИИЗ на ФЩМ за 6 кораба с мрежи гъргър и 12 кораба с парагади.

3.   Параграфи 1 и 2 се прилагат при спазване на членове 5, 6, 8 и 10 от настоящия протокол.

Член 2

Финансова помощ. Начини на плащане

1.   Финансовата помощ, посочена в член 7 от Споразумението за партньорство в областта на рибарството, се определя на 559 000 EUR годишно за периода, посочен в член 1, параграф 2.

2.   Финансовата помощ включва:

а)

годишна сума за достъп до ИИЗ на ФЩМ в размер на 520 000 EUR, която съответства на референтен тонаж от 8 000 тона годишно, минус 111 800 EUR; и

б)

специална сума от 150 800 EUR годишно, предназначена за подкрепа и прилагане на секторната политика на ФЩМ в областта на рибарството.

3.   Параграф 1 от настоящия член се прилага при спазване на членове 4, 5 и 6 от настоящия протокол и членове 13 и 14 от Споразумението за партньорство в областта на рибарството.

4.   Ако общото годишно количество на улова на риба тон от кораби на Европейския съюз в ИИЗ на ФЩМ превиши 8 000 тона, общият размер на годишната финансова помощ се увеличава с 65 EUR за всеки допълнителен тон улов на риба тон. Същевременно общата годишна сума, изплащана от Европейския съюз, не може да надхвърля двукратния размер на сумата, посочена в параграф 2, буква а). Когато уловът на кораби на Европейския съюз превиши количество, съответстващо на удвоената сума от параграф 2, буква а), страните провеждат при първа възможност общи консултации, за да определят сумата, дължима за улова над този лимит.

5.   Плащането за първата година се извършва най-късно 45 дни след влизане в сила на протокола към Споразумението за партньорство в областта на рибарството и не по-късно от годишнината на влизане в сила на настоящия протокол за следващите години.

6.   ФЩМ имат пълна свобода при избора на целите, за които се използва финансовата помощ, посочена в член 2, параграф 2, буква а).

7.   Финансовата помощ се изплаща по сметката на националното правителство на ФЩМ в Bank of FSM Micronesia в Хонолулу, Хавайски острови. Данните за сметката са, както следва:

Bank of FSM Micronesia, Honolulu Hawaii

Код ABA 1213-02373

Номер на сметката: 08-18-5018

Титуляр на сметката: FSM National Government.

8.   Копия от разплащателните документи или банковите преводи се изпращат до Националния орган по управление на океанските ресурси (NORMA) на ФЩМ като доказателство за извършените плащания.

Член 3

Насърчаване на отговорния риболов във водите на ФЩМ

1.   След влизането в сила на настоящия протокол и най-късно три месеца след тази дата Европейският съюз и Федеративни щати Микронезия се договарят в рамките на Съвместния комитет, предвиден в член 9 от Споразумението, за партньорство в областта на рибарството, за многогодишна секторна програма и подробни правила за нейното прилагане, и по-специално относно:

а)

годишните и многогодишните насоки за използване на финансовата помощ, посочена в член 2, параграф 2, буква б), за инициативите, които ще се осъществяват всяка година;

б)

годишните и многогодишните цели, които трябва да бъдат изпълнени с оглед въвеждането и насърчаването в дългосрочен план на отговорен и устойчив риболов, като се вземат под внимание приоритетите, определени от ФЩМ в националната им политика в областта на рибарството или в други области, свързани или имащи въздействие върху въвеждането на отговорен и устойчив риболов;

в)

критериите и процедурите за ежегодно оценяване на постигнатите резултати.

2.   Всяко предложение за изменение на многогодишната секторна програма подлежи на одобрение от двете страни в рамките на Съвместния комитет.

3.   Всяка година ФЩМ добавят, ако е уместно, допълнителна сума към финансовата помощ, посочена в член 2, параграф 2, буква б), с цел изпълнението на многогодишната програма. Добавянето на такава сума се съобщава на Европейския съюз. ФЩМ уведомяват Европейската комисия за добавянето на нова сума най-късно 45 дни преди датата на годишнината на настоящия протокол.

4.   В случай че годишната оценка на резултатите от изпълнението на многогодишната секторна програма дава основания за това, Европейската комисия може да поиска делът на финансовата помощ, посочена в член 2, параграф 2, буква б) от настоящия протокол, да бъде намален, за да се приведе реално отделяната за изпълнение на програмата сума в съответствие с резултатите.

Член 4

Научно сътрудничество за отговорен риболов

1.   Двете страни се задължават да насърчават отговорния риболов в ИИЗ на ФЩМ въз основа на принципа на недискриминация между различните флоти, извършващи риболов в тези води.

2.   През периода, през който се прилага настоящият протокол, Европейският съюз и ФЩМ осигуряват устойчиво използване на риболовните ресурси в ИИЗ на ФЩМ.

3.   Страните поемат задължението да насърчават сътрудничеството на подрегионално равнище по отношение на отговорния риболов, и по-специално в рамките на WCPFC, както и на всяка друга съответна подрегионална или международна организация.

4.   В съответствие с член 4 от Споразумението за партньорство в областта на рибарството, както и с член 4, параграф 1 от настоящия протокол и с най-добрите налични научни становища страните провеждат взаимни консултации в рамките на съвместния комитет, предвиден в член 9 от Споразумението за партньорство в областта на рибарството, и приемат, ако е уместно, мерки относно дейностите на кораби от Европейския съюз, имащи разрешения съгласно настоящия протокол и разрешителни съгласно приложението, за да гарантират устойчиво управление на риболовните ресурси в ИИЗ на ФЩМ.

Член 5

Коригиране на възможностите за риболов по взаимно съгласие

Посочените в член 1 от настоящия протокол възможности за риболов могат да бъдат коригирани по взаимно съгласие, когато приетите от WCPFC препоръки и резолюции потвърждават, че тази корекция гарантира устойчиво управление на рибните ресурси на ФЩМ. В такъв случай финансовата помощ, посочена в член 2, параграф 2, буква а) от настоящия протокол, се коригира пропорционално и на принципа pro rata temporis.

Член 6

Нови възможности за риболов

1.   В случай че кораби на Европейския съюз имат интерес за извършване на риболовни дейности, които не са посочени в член 1 от настоящия протокол, този интерес следва да бъде заявен пред ФЩМ с декларация за интерес или заявление. Такова заявление се удовлетворява само в съответствие със законите и подзаконовите актове на ФЩМ и може да бъде уредено с друго споразумение.

2.   Страните могат да провеждат съвместни проучвателни кампании по отношение на риболова в ИИЗ на ФЩМ в съответствие със законите и подзаконовите актове на ФЩМ. За тази цел след извършване на научна оценка те провеждат консултации по искане на една от страните и определят конкретно за всеки случай съответните нови ресурси, условията и другите параметри.

3.   Двете страни осъществяват проучвателен риболов в съответствие със законите и подзаконовите актове на ФЩМ и по взаимно съгласие. Разрешенията за проучвателен риболов се издават с цел провеждане на проучвания, като срокът и началната дата се определят от страните по взаимно съгласие.

4.   Ако страните счетат, че проучвателни кампании са показали положителни резултати при запазването на екосистемите и опазването на морските биологични ресурси, на корабите на Европейския съюз могат да бъдат предоставени, след консултации между двете страни, допълнителни възможности за риболов.

Член 7

Условия за упражняване на риболовна дейност. Клауза за изключителни права

1.   Корабите на Европейския съюз могат да извършват риболов в ИИЗ на ФЩМ, единствено ако притежават валидно разрешение за риболов, издадено от NORMA на ФЩМ съгласно настоящия протокол.

2.   По отношение категориите риболов, които не са предвидени от действащия протокол, както и по отношение на проучвателния риболов разрешения за риболов могат да бъдат издадени на кораби на Европейския съюз от NORMA на ФЩМ. Тези разрешения се издават в съответствие със законите и подзаконовите актове на ФЩМ и по взаимно съгласие.

Член 8

Спиране и преразглеждане на изплащането на финансовата помощ

1.   Финансовата помощ, посочена в член 2, параграф 2, букви а) и б) от настоящия протокол, може да бъде преразгледана или спряна, когато:

а)

провеждането на риболовни дейности в ИИЗ на ФЩМ е възпрепятствано от необичайни обстоятелства, различни от природни явления; или

б)

в резултат на значителни промени в политическите насоки, довели до сключването на настоящия протокол, една от страните поиска преразглеждане на неговите разпоредби с оглед на евентуалното им изменение; или

в)

Европейският съюз констатира във ФЩМ нарушение на съществени и основни елементи на правата на човека, предвидени в член 9 от споразумението от Котону.

2.   Европейският съюз си запазва правото да спре, частично или изцяло, плащането на специалната финансова помощ, предвидена в член 2, параграф 2, буква б) от настоящия протокол:

а)

когато след оценка, извършена от Съвместния комитет, се установи, че постигнатите резултати не отговарят на програмата; или

б)

когато ФЩМ не усвои специалната помощ.

3.   Плащането на финансовата помощ се възобновява веднага след възстановяване на положението, съществувало преди посочените по-горе събития, и след консултация и споразумение между двете страни, с което се потвърждава, че ситуацията позволява възобновяването на нормални риболовни дейности.

Член 9

Спиране на действието и възстановяване на разрешения за риболов

ФЩМ си запазва правото да спре действието на разрешенията за риболов, предвидени в член 1, параграф 2 от настоящия протокол, когато:

а)

даден кораб е извършил тежко нарушение по смисъла на законите и подзаконовите актове на ФЩМ; или

б)

съответният корабособственик не е спазил съдебен акт, издаден във връзка с тежко нарушение от страна на кораба. След като съдебният акт бъде изпълнен, действието на разрешението за риболов следва да бъде възстановено за остатъка от неговия срок на валидност.

Член 10

Спиране на прилагането на протокола

1.   Прилагането на протокола се спира по инициатива на една от страните, когато:

а)

провеждането на риболовни дейности в ИИЗ на ФЩМ е възпрепятствано от необичайни обстоятелства, различни от природни явления; или

б)

Европейският съюз не извърши плащанията съгласно член 2, параграф 2, буква а) от настоящия протокол по причини, различни от предвидените в член 8 от настоящия протокол; или

в)

между двете страни възникне спор във връзка с тълкуването на настоящия протокол; или

г)

една от страните не спазва разпоредбите на настоящия протокол; или

д)

в резултат на значителни промени в политическите насоки, довели до сключването на настоящия протокол, една от страните поиска преразглеждане на неговите разпоредби с оглед на евентуалното им изменение; или

е)

едната от страните констатира нарушение на съществени и основни елементи на правата на човека, предвидени в член 9 от споразумението от Котону.

2.   Прилагането на протокола може да бъде спряно по инициатива на една от страните, ако спорът между страните бъде счетен за сериозен и проведените между тях консултации не доведат до уреждането му по взаимно съгласие.

3.   За спиране на прилагането на протокола е необходимо заинтересованата страна да нотифицира писмено за своето намерение най-малко три месеца преди датата, на която спирането ще породи действие.

4.   В случай на спиране на прилагането страните продължават да провеждат консултации с цел намиране на решение по взаимно съгласие на възникналия между тях спор. Когато се постигне такова решение, прилагането на протокола се възобновява и размерът на финансовата помощ се намалява пропорционално и на принципа pro rata temporis в зависимост от срока, през който прилагането на протокола е било спряно.

Член 11

Национални закони и подзаконови актове

1.   Дейностите на риболовните кораби на Европейския съюз, плаващи в ИИЗ на ФЩМ, се уреждат от действащите закони и подзаконови актове на ФЩМ, освен ако не е предвидено друго в споразумението, настоящия протокол и приложението и допълненията към него.

2.   ФЩМ информира Европейската комисия за всички промени в законодателството или нови закони, свързани с политиката в областта на рибарството, най-малко три месеца преди тяхното влизане в сила.

Член 12

Отмяна на предходния протокол

Настоящият протокол и неговите приложения отменят и заменят Протокола за установяване на възможностите за риболов и финансовата помощ, предвидени в Споразумението за партньорство между Европейската общност и Федерални щати Микронезия за риболов във води на Федерални щати Микронезия, влязъл в сила на 26 февруари 2007 г.

Член 13

Срок

Настоящият протокол и приложенията към него се прилагат за срок от пет години, освен ако действието му не бъде прекратено с уведомление в съответствие с член 14 от него.

Член 14

Прекратяване

1.   В случай на прекратяване действието на протокола заинтересованата страна уведомява писмено другата страна за намерението си да прекрати действието му най-късно шест месеца преди датата, на която прекратяването ще породи действие. Изпращането на уведомлението по предходния параграф води до започване на консултации между страните.

2.   Размерът на финансовата помощ, посочена в член 2 от настоящия протокол, се намалява пропорционално и на принципа pro rata temporis за годината, през която поражда действие прекратяване.

Член 15

Временно прилагане

Настоящият протокол се прилага временно от датата на подписването му.

Член 16

Влизане в сила

Настоящият протокол и приложението към него влизат в сила на датата, на която страните се нотифицират взаимно за приключването на необходимите за тази цел процедури.

ПРИЛОЖЕНИЕ

УСЛОВИЯ, УРЕЖДАЩИ РИБОЛОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА КОРАБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ВЪВ ФЩМ

ГЛАВА I

МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1

Издаване на разрешения за риболов (разрешителни)

1.

Разрешение за риболов в изключителната икономическа зона на Федеративни щати Микронезия (ИИЗ на ФЩМ) могат да получат само кораби, които изпълняват изискванията за това.

2.

Даден кораб изпълнява изискванията, когато собственикът и капитанът са изпълнили всички предходни задължения, породени от техните риболовни дейности във Федеративни щати Микронезия (ФЩМ) съгласно споразумението. Самият кораб трябва да е регистриран в регионалния регистър на риболовни кораби на FFA и в списъка на риболовни кораби на WCPFC.

3.

Всички кораби на Европейския съюз, подаващи заявление за разрешение за риболов, трябва да са представлявани от агент, установен на територията на ФЩМ. В заявлението за разрешение за риболов се посочват името, адресът и номерата за контакт с този агент.

4.

Европейската комисия представя по електронната поща (norma@mail.fm) на изпълнителния директор на Националната агенция за управление на океанските ресурси (National Oceanic Resource Management Authority — NORMA) на ФЩМ (наричан по-долу „изпълнителният директор“), с копие до делегацията на Европейския съюз, отговаряща за ФЩМ (наричана по-долу „Делегацията“), заявление за всеки кораб, който желае да извършва риболов по споразумението, най-малко 30 дни преди началото на валидността на поисканите разрешения.

5.

Заявленията се представят на изпълнителния директор чрез съответния формуляр съгласно образеца в допълнение 1a за първо заявление за разрешение за риболов и образеца в допълнение 1б за подновяване на разрешение за риболов.

6.

NORMA на ФЩМ взема всички необходими мерки, за да гарантира поверителността на данните, получени като част от заявлението за разрешение за риболов. Тези данни се използват изключително в контекста на прилагането на споразумението.

7.

Всяко заявление за разрешение за риболов се придружава от следните документи:

а)

плащане или доказателство за плащането на таксата за срока на валидност на разрешението за риболов;

б)

заверено копие от държавата-членка, под чието знаме плава корабът, на удостоверение за неговия тонаж, изразен в БРТ или БТ;

в)

актуална, заверена цветна снимка с размери най-малко 15 cm на 10 cm, показваща страничен изглед на кораба в неговото текущо състояние;

г)

всеки друг документ или удостоверение, който се изисква съгласно специалните разпоредби, приложими за дадения вид кораб в съответствие с настоящия протокол;

д)

удостоверение за регистрация в регионалния регистър на риболовни кораби на FFA и в списъка на риболовни кораби на WCPFC;

е)

копие на издаден на английски език сертификат за застраховка, валидна за срока на разрешението за риболов;

ж)

такса за заявлението или доказателство за платени 460 EUR за кораб;

з)

такса за наблюдатели на стойност 1 500 EUR за кораб.

8.

Всички такси се изплащат по сметката националното правителство на Федеративни щати Микронезия в Bank of FSM Micronesia в Хонолулу, Хавайски острови:

Bank of FSM Micronesia, Honolulu Hawaii

Код ABA 1213-02373

Номер на сметката: 08-18-5018

Титуляр на сметката: FSM National Government.

9.

Таксите включват всички национални и местни такси с изключение на пристанищните такси и таксите за обслужване и претоварване.

10.

За всички кораби изпълнителният директор издава разрешения за риболов на собствениците както в електронна форма, така и на хартиен носител, като изпраща електронно копие до Европейската комисия и до Делегацията в срок 30 работни дни след получаването на всички документи, посочени в глава 1, раздел 1, параграф 7 от настоящото приложение. Електронното копие се замества с екземпляра на хартиен носител, след като последният бъде получен.

11.

Разрешенията за риболов се издават за конкретен кораб и не могат да бъдат прехвърляни.

12.

По искане на Европейския съюз и при доказано наличие на непреодолима сила разрешението за риболов на даден кораб се заменя с ново разрешение за риболов за друг кораб, чиито характеристики са сходни с тези на първия, за остатъка от срока на валидност на разрешението, без да се дължи нова такса. При определяне нивото на улова от кораби на Европейския съюз с цел преценка на необходимостта от допълнителни плащания от страна на Европейския съюз съгласно член 2, параграф 4 от протокола, се отчита общият улов и на двата кораба.

13.

Собственикът на първия кораб връща разрешението за риболов, което ще бъде обезсилено, на изпълнителния директор чрез Делегацията.

14.

Новото разрешение за риболов влиза в сила в деня на издаването му от изпълнителния директор и е валидно за остатъка от срока на валидност на първото разрешение за риболов. Делегацията се уведомява за новото разрешение за риболов.

15.

Без да се засяга глава V, раздел 3, параграф 1 от настоящото приложение, разрешението за риболов трябва да се съхранява на борда на кораба по всяко време, изложено на мостика. За разумен, не по-дълъг от 45 дни, период от време след издаване на разрешението за риболов и до получаването на кораба на оригиналното разрешение за риболов за целите на надзора, наблюдението и изпълнението на споразумението валиден документ и достатъчно доказателство представлява документ, получен по електронен път, или друга документация, одобрена от изпълнителния директор. Полученият по електронен път документ се замества с екземпляра на хартиен носител, след като последният бъде получен.

16.

Двете страни се стремят да постигнат съгласие с цел насърчаване въвеждането на система за разрешения за риболов, основаваща се изключително на електронен обмен на всички описани по-горе данни и документи. Двете страни се стремят да постигнат съгласие с цел насърчаване бързата замяна на разрешенията за риболов на хартиен носител с електронен еквивалент, като например списък на корабите, получили разрешение за риболов в ИИЗ на ФЩМ, както е уточнено в параграф 1 от настоящия раздел.

РАЗДЕЛ 2

Условия на разрешението за риболов. Такси и авансови плащания

1.

Разрешенията за риболов са валидни за срок от една година. Те могат да бъдат подновявани. Подновяването на разрешенията за риболов зависи от броя на наличните възможности за риболов, определени от протокола.

2.

Таксата е 35 EUR за тон улов в рамките на ИИЗ на ФЩМ.

3.

Разрешенията за риболов се издават, след като следните стандартни суми са били платени по сметката, посочена в глава I, раздел 1, параграф 8 от настоящото приложение:

а)

15 000 EUR за кораб с мрежа гъргър за улов на риба тон, съответстваща на таксите, дължими за 428 тона годишен улов на риба тон и други подобни на нея видове. За първата година от прилагането на настоящия протокол се прилага авансовото плащане, извършено от корабособствениците от Европейския съюз по предходния протокол; и

б)

4 200 EUR за кораб с повърхностни парагади, съответстваща на таксите, дължими за 120 тона годишен улов на риба тон и други подобни на нея видове.

4.

Окончателният отчет за дължимите такси за риболовната година се изготвя от Европейската комисия до 30 юни всяка година за количествата, уловени през предходната година, и въз основа на декларациите за улов, които прави всеки корабособственик. Данните се потвърждават от научните институти, отговорни за проверката на данните за улова в Европейския съюз — Institut de Recherche pour le Development (IRD), Instituto Español de Oceanografía (IEO) или Instituto Portugues de Investigaçao Maritima (IPIMAR).

5.

Отчетът за таксите, изготвен от Европейската комисия, се изпраща на изпълнителния директор за проверка и одобрение.

NORMA на ФЩМ може да оспори отчета в срок 30 дни след получаването на фактурата по отчета и, в случай на несъгласие, да се обърне към Съвместния комитет.

Ако няма възражения в срок 30 дни от фактурата по отчета, отчетът за таксите се счита за приет от NORMA на ФЩМ.

6.

Окончателният отчет за таксите се изпраща без никакво забавяне едновременно на изпълнителния директор, на Делегацията и на корабособствениците чрез техните национални администрации.

7.

Корабособствениците извършват всякакви допълнителни плащания към ФЩМ в срок четиридесет и пет (45) дни от съобщаването на потвърдения окончателен отчет по сметката, посочена в глава I, раздел 1, параграф 8 от настоящото приложение.

8.

Ако обаче сумата при окончателното отчитане е по-ниска от авансово платената сума, посочена в параграф 3 от настоящия раздел, полученото салдо не се възстановява на корабособственика.

ГЛАВА II

РИБОЛОВНИ ЗОНИ И ДЕЙНОСТИ

РАЗДЕЛ 1

Риболовни зони

1.

Корабите, посочени в член 1 от протокола, получават разрешение да извършват риболовни дейности в рамките на ИИЗ на ФЩМ, освен в териториалните води и посочените брегове, изобразени на картите: DMAHTC NO 81019 (2-ро издание, март 1945 г.; преработено 7/17/72, поправено с NM 3/78 от 21 юни 1978 г., DMAHTC NO. 81023 (3-то издание, 7 август 1976 г.) и DMAHATC NO. 81002 (4-то издание, 26 януари 1980 г., поправено с NM 4/48). Изпълнителният директор съобщава на Европейската комисия за всяко едно изменение на посочените затворени пространства най-малко два месеца преди неговото прилагане.

2.

При всички случаи не се разрешава риболов в радиус от 2 морски мили от всякакви закотвени устройства за струпване на рибата, принадлежащи на правителството на ФЩМ или на граждани или образувания, за чието местоположение се съобщава чрез географски координати, и на 1 морска миля от подводни рифове, обозначени на картите от параграф 1 по-горе.

РАЗДЕЛ 2

Риболовни дейности

1.

На кораби с мрежи гъргър и кораби с парагади се разрешава единствено риболов на риба тон и подобни на нея видове. Всеки случай на инцидентен прилов на видове риба, различна от риба тон, се докладва на NORMA на ФЩМ.

2.

Риболовните дейности се осъществяват от кораби на Европейския съюз в съответствие с изискванията на мерките за опазване и управление (СММ) на WCPFC, включително CMM 2008-01.

3.

В границите на ИИЗ на ФЩМ не се разрешава дънен или коралов риболов.

4.

От корабите на Европейския съюз се изисква да прибират всички риболовни съоръжения, когато се намират във вътрешните води на всеки щат, в териториалните води или в рамките на 1 миля от подводни рифове.

5.

Корабите на Европейския съюз осъществяват всички риболовни дейности по начин, който не пречи на традиционното местно рибарство и освобождават всички костенурки, морски бозайници и рифови риби по начин, който осигурява на този разнообразен улов максимални възможности за оцеляване.

6.

Корабите на Европейския съюз, техните капитани и оператори осъществяват всички риболовни дейности по начин, който не засяга риболовните операции на други риболовни кораби и не пречи на работата на риболовните съоръжения на други риболовни кораби.

ГЛАВА III

НАБЛЮДЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1

Регистриране на улова

1.

Капитаните на кораби записват в своя риболовен дневник данните, изброени в приложения 2а и 2б. Данните за улова/дневникът се предават задължително по електронен път за кораби над 24 метра от 1 януари 2010 г., като това задължение се въвежда постепенно и от 2012 г. се прилага и за кораби над 12 метра. Двете страни се стремят да постигнат съгласие с цел насърчаване на въвеждането на данни за улова въз основа на система, основана изключително на електронен обмен на всички описани по-горе данни и документи. Двете страни се стремят да постигнат съгласие с цел насърчаване бързата замяна на дневниците на хартиен носител с дневници в електронен формат.

2.

Ако за даден ден корабът няма риболовни операции или ако има такива, но не е уловена никаква риба, от капитана на кораба се изисква да отбележи това във формуляра за деня в дневника. В дни, когато не се извършват риболовни операции, преди полунощ местно време на същия ден в корабния дневник се отбелязва, че не са извършени никакви операции.

3.

Часът и датата на всяко влизане и напускане на ИИЗ на ФЩМ се отбелязват в дневника непосредствено след влизането и напускането на ИИЗ на ФЩМ.

4.

При инцидентен прилов на видове, различни от риба тон, корабите на Европейския съюз записват видовете риба и размерите и количеството за всеки вид по тегло или брой, както е определено в дневника, независимо дали уловът се съхранява на борда на кораба, или е хвърлен в морето.

5.

Дневникът се попълва четливо и ежедневно и се подписва от капитана на кораба.

РАЗДЕЛ 2

Правила за съобщаване на улова

1.

За целите на настоящото приложение времетраенето на един риболовен рейс на кораб на Европейския съюз се определя, както следва:

а)

периодът, изминал между влизането във и излизането от ИИЗ на ФЩМ;

б)

или периодът, изминал между влизането в ИИЗ на ФЩМ и претоварването;

в)

или периодът, изминал между влизането в ИИЗ на ФЩМ и разтоварването в пристанище на ФЩМ.

2.

Всички кораби от Европейския съюз, имащи разрешения за риболов в ИИЗ на ФЩМ, съобщават своя улов в ИИЗ на ФЩМ на изпълнителния директор по следния начин:

а)

всички подписани формуляри на дневника се изпращат чрез Центъра за наблюдение на риболова на държавата-членка на знамето до Центъра за наблюдение на риболова на ФЩМ в срок от 5 дни след всяка операция на разтоварване или претоварване;

б)

капитанът на кораба изпраща седмичен отчет за улова, съдържащ информацията, посочена в допълнение 3, част 3, до изпълнителния директор и до Европейската комисия. Седмичните позиции и отчети за улова се съхраняват на борда до края на операциите по разтоварване или претоварване.

3.

Влизане в зоната и напускане на зоната:

а)

корабите на Европейския съюз уведомяват изпълнителния директор най-късно 24 часа преди влизане в ИИЗ на ФЩМ за това свое намерение и непосредствено след излизане от ИИЗ. Незабавно след влизане в ИИЗ на ФЩМ те уведомяват изпълнителния директор чрез факс или електронна поща, чрез образеца, който се съдържа в допълнение 3, или по радиото;

б)

когато уведомяват за излизане, корабите съобщават също своето местоположение и обема на улова на борда чрез образеца, който се съдържа в допълнение 3. Тези съобщения се правят за предпочитане по факса, но при кораби без факс — чрез електронна поща или по радиото.

4.

Кораби, за които се установи, че извършват риболов, без да са информирали изпълнителния директор, се считат за кораби без разрешение за риболов.

5.

Корабите биват информирани за номерата на телефона и факса и за адреса на електронната поща на NORMA на ФЩМ при издаването на разрешението за риболов.

6.

Всеки кораб на Европейския съюз незабавно предоставя на разположение дневниците и отчетите за улова за проверка от служителите, отговорни за изпълнението, и други лица или организации, оправомощени от NORMA на ФЩМ.

РАЗДЕЛ 3

Система за наблюдение на корабите

1.

Когато плава в ИИЗ на ФЩМ, всеки кораб на Европейския съюз трябва да е в съответствие с регионалната система на FFA за наблюдение на кораби (FFA VMS), приложима понастоящем в ИИЗ на ФЩМ. На борда на всеки кораб на Европейския съюз се монтира и поддържа напълно действаща по всяко време мобилна предавателна единица (MTU), одобрена от FFA. Корабът и операторът се задължават да не се намесват във функционирането на нито една MTU, да не отстраняват MTU и декларират, че не са отстранявали от кораба MTU след тяхното монтиране, освен с цел поддръжка и ремонт, когато е необходимо. Операторът и всеки кораб са отговорни за разходите за закупуването, разходите за поддръжката и експлоатационните разходи на MTU и си сътрудничат изцяло с NORMA на ФЩМ при тяхното използване.

2.

Параграф 1 по-горе не препятства страните да търсят алтернативни варианти на VMS, съвместими с VMS на WCPFC.

РАЗДЕЛ 4

Разтоварване на суша

1.

Кораби на Европейския съюз, които желаят да разтоварят на сушата улов от водите на ФЩМ, извършват това в конкретно посочени пристанища на ФЩМ. Списък на тези посочени пристанища се съдържа в допълнение 4.

2.

Собствениците на тези кораби уведомяват изпълнителния директор и ЦНР на държавата-членка на знамето най-малко 48 часа предварително, като предоставят информация съгласно образеца, който се съдържа в допълнение 3, част 4. Ако разтоварването на суша става в пристанище извън ИИЗ на ФЩМ, уведомлението се изпраща при посочените по-горе условия до държавата на пристанището, където ще се извърши разтоварването, и до ЦНР на държавата-членка на знамето.

3.

Капитаните на риболовни кораби на Европейския съюз, заети с операции по разтоварване на суша в пристанище на ФЩМ, допускат и улесняват проверката на тези операции от страна на инспекторите на ФЩМ. След приключване на проверката на капитана на кораба се издава удостоверение.

4.

Корабите на Европейския съюз не изхвърлят риба или прилов в нито едно пристанище, както и не предоставят риба или прилов на никакви лица или образувания без предварителното писмено разрешение на компетентните органи в съответния щат на ФЩМ и предварителното писмено одобрение от NORMA на ФЩМ.

РАЗДЕЛ 5

Претоварване

1.

Кораби на Европейския съюз, които желаят да извършат претоварване на улов във водите на ФЩМ, извършват това в конкретно посочени пристанища на ФЩМ. Списък на посочените пристанища се съдържа в допълнение 4.

2.

Собствениците на тези кораби трябва да представят на изпълнителния директор най-малко 48 часа предварително следната информация.

3.

Претоварването се счита за край на рейса. Следователно корабите трябва да предадат на изпълнителния директор декларациите си за улов, както и да посочат дали възнамеряват да продължат риболова, или да напуснат ИИЗ на ФЩМ.

4.

Корабите на Европейския съюз, осъществяващи риболов в ИИЗ на ФЩМ, не извършват претоварване на своя улов в морето при никакви обстоятелства.

5.

Забранява се всякакво претоварване на улов в ИИЗ на ФЩМ, което не отговаря на горните изисквания. Всяко лице, нарушило тази забрана, подлежи на санкциите, предвидени в законите и подзаконовите актове на ФЩМ.

6.

Капитаните на риболовни кораби на Европейския съюз, осъществяващи операции по претоварване в пристанище на ФЩМ, допускат и улесняват проверката на тези операции от страна на инспекторите на ФЩМ. След приключване на проверката на капитана на кораба се издава удостоверение.

7.

Корабите на Европейския съюз не изхвърлят риба или прилов в нито едно пристанище, както и не предоставят риба или прилов на никакви лица или образувания без предварителното писмено разрешение на компетентните органи в съответния щат на ФЩМ и предварителното писмено одобрение от NORMA на ФЩМ.

ГЛАВА IV

НАБЛЮДАТЕЛИ

1.

В момента на подаване на заявление за разрешение за риболов съответният кораб на Европейския съюз заплаща таксата за наблюдател, посочена в глава 1, раздел 1, параграф 7, буква з), по сметката, посочена в глава 1, раздел 1, параграф 8 от настоящото приложение, конкретно за програмата за наблюдатели.

2.

Кораби на Европейския съюз, които имат разрешение за риболов в ИИЗ на ФЩМ съгласно споразумението, приемат на борда си наблюдатели при изброените по-долу условия:

А.

За кораби с мрежи гъргър:

При операции в ИИЗ на ФЩМ корабите с мрежа гъргър на Европейския съюз винаги имат на борда си наблюдател, определен или по Програмата за наблюдение на риболова на ФЩМ, или по Регионалната програма за наблюдение на WCPFC (WCPFC ROP).

Б.

За кораби с парагади:

а)

изпълнителният директор определя всяка година обхвата на програмата за наблюдение на борда въз основа на броя на корабите, получили разрешение за риболов във водите на ИИЗ на ФЩМ, и на състоянието на ресурсите, по отношение на които ще осъществяват дейност тези кораби. Той определя съответно броя или процента на корабите, от които се изисква да приемат наблюдател на борда;

б)

изпълнителният директор изготвя списък с корабите, посочени да вземат наблюдател на борда, и списък с определените наблюдатели. Тези списъци се актуализират. Те се изпращат на Европейската комисия веднага след съставянето им и на всеки три месеца впоследствие след тяхното актуализиране;

в)

изпълнителният директор информира съответно корабособствениците или техните агенти за намерението си да изпрати наблюдател на борда на техните кораби в момента на издаване на разрешението за риболов, или не по-късно от петнадесет (15) дни преди предвидената за приемане на наблюдателя дата, като името на наблюдателя се съобщава при първа възможност;

г)

времето, което наблюдателите прекарват на борда, се определя от изпълнителния директор, но като правило то не надвишава времето, необходимо за изпълнение на техните задължения. Изпълнителният директор съобщава на корабособствениците или техните агенти името на наблюдателя, който трябва да бъде взет на борда на съответния кораб.

3.

В съответствие с разпоредбите на настоящата глава, параграф 2А, съответните корабособственици съобщават 10 дни предварително в кои пристанища на ФЩМ и на кои дати възнамеряват да приемат наблюдатели на борда си в началото на даден рейс.

4.

Когато наблюдателите се качват на борда в чуждестранно пристанище, техните пътни разноски се поемат от корабособственика. Ако кораб с наблюдател от ФЩМ на борда напусне ИИЗ на ФЩМ, се вземат всички мерки за връщането на наблюдателя във ФЩМ възможно най-скоро за сметка на корабособственика.

5.

Ако наблюдателят не се яви на уговореното място и време и в срок от шест (6) часа след уговореното време, корабособствениците автоматично се освобождават от задължението да вземат наблюдател на борда.

6.

На борда наблюдателите са със статут на офицери. Те изпълняват следните задачи:

а)

наблюдават риболовните дейности на корабите;

б)

проверяват местоположението на корабите, извършващи риболовни дейности;

в)

извършват дейности по вземане на биологични проби в рамките на научни програми;

г)

записват данни за използваните риболовни съоръжения;

д)

проверяват данните за улова в ИИЗ на ФЩМ, вписани в дневника;

е)

проверяват процента на прилов и оценяват количеството на улова, подлежащ на хвърляне в морето, на видовете продаваеми риби, ракообразни, главоноги и морски бозайници;

ж)

докладват данните за риболова веднъж седмично по радиото, включително количеството улов и прилов на борда.

7.

Капитаните допускат качването на наблюдатели от ФЩМ на борда на корабите с разрешение за риболов, плаващи в ИИЗ на ФЩМ, и правят всичко, което е по възможностите им, за да осигурят физическата безопасност и доброто отношение към наблюдателите при изпълнение на техните задължения:

а)

капитанът разрешава и съдейства на оправомощения наблюдател да се качи на борда на кораба, както и при изпълнението на неговите научни, наблюдателни и други функции;

б)

капитанът съдейства на наблюдателя за получаване на пълен достъп до съоръженията и оборудването на борда на кораба, които оправомощеният наблюдател счете за необходими за изпълнението на своите задачи, и за тяхното използване;

в)

наблюдателите имат достъп до мостика, до рибата на борда и до местата, които могат да се използват за поставяне, преработка, претегляне и съхранение на рибата;

г)

наблюдателите могат да вземат разумен брой проби и имат пълен достъп до корабните доклади, включително дневници, отчети за улова и документация, за да ги проверят и копират; и

д)

на наблюдателите се разрешава да събират всяка друга информация относно рибарството в ИИЗ на ФЩМ.

8.

Докато са на борда, наблюдателите:

а)

вземат всички подходящи мерки, за да гарантират, че тяхното присъствие на кораба не пречи на нормалната работа на кораба; и

б)

се отнасят грижливо към имуществото и оборудването на борда на кораба и поверителността на всички корабни документи.

9.

В края на периода на наблюдението и след обсъждане се изготвя доклад за дейността, който се подписва в присъствие на капитана, като последният може да добави допълнителни бележки, които счита за уместни, като след това се подписва. Копие от доклада се връчва на капитана, когато наблюдателят слиза на брега, а второ копие се предава на Делегацията.

10.

Корабособствениците поемат разходите за настаняване на наблюдателите при същите условия като тези на офицерите на кораба.

11.

Заплатата и социалните осигуровки на наблюдателя се поемат от NORMA на ФЩМ, когато корабът плава в ИИЗ на ФЩМ.

ГЛАВА V

КОНТРОЛ И ПРАВОПРИЛАГАНЕ

РАЗДЕЛ 1

Идентификация на кораба

1.

За целите на рибарството и морската безопасност всеки кораб се маркира и идентифицира съгласно одобрената стандартна спецификация за маркировка и идентификация на риболовни кораби на Организацията по прехрана и земеделие (ФАО).

2.

Буквата/ите на пристанището или на окръга, в който е регистриран корабът, и номерът/ата, под който(които) той е регистриран, се изписват или изобразяват от двете страни на носа, колкото е възможно по-високо над водата, така че да са ясно видими от морето и от въздуха, в цвят, контрастиращ с фона, на който са изписани. Името на кораба и неговото пристанище на регистрация се изписват също на носа и на кърмата на кораба.

3.

ФЩМ и Европейският съюз могат да изискат, ако е необходимо, на покрива на мостика да бъдат изписани международната радиопозивна (IRCS), номерът на Международната морска организация (ММО) или буквите и цифрите на външната регистрация, така че да бъдат ясно видими от въздуха, в цвят, контрастиращ с фона, на който са изписани;

а)

контрастиращите цветове са бяло и черно; и

б)

буквите и цифрите на външната регистрация, изписани или изобразени на корпуса на кораба, не трябва да са отстраняеми, изтрити, променени, нечетливи, покрити или прикрити.

4.

Всеки кораб, чиито име и радиопозивна или сигнални букви не са представени ясно и по предписания начин, може да бъде съпроводен до пристанище на ФЩМ за по-нататъшно разследване.

5.

Корабният оператор обезпечава непрекъснато наблюдение и контрол на международната честота за сигнал при бедствия (2 182) kHz (HF) и/или международната честота за безопасност (156,8) MHz (Channel 16, VHF-FM) с цел улесняване на комуникациите на органите на ФМЩ за управление, наблюдение и изпълнение.

6.

Корабният оператор обезпечава наличието на борда на кораба на последно и актуално копие на Международния сигнален код (INTERCO), което е лесно достъпно по всяко време.

РАЗДЕЛ 2

Комуникации с патрулни кораби на Федеративните щати Микронезия

1.

Комуникацията между корабите с разрешение за риболов и патрулните кораби на правителството се осъществява чрез международните сигнални кодове, както следва:

Международен сигнален код — значение:

L

Спрете веднага

SQ3

Спрете или намалете, искам да се кача на борда на вашия кораб

QN

Насочете кораба си към десния борд на нашия кораб

QN1

Насочете кораба си към левия борд на нашия кораб

TD2

Риболовен кораб ли сте?

C

Да

N

Не

QR

Не можем да насочим нашия кораб борд до борд с вашия кораб

QP

Ще насочим нашия кораб борд до борд с вашия кораб

2.

ФЩМ предоставят на Европейската комисия списък на патрулните кораби, които се използват за целите на риболовния контрол. Този списък съдържа всички подробности във връзка са тези кораби, а именно: име, знаме, тип, снимка, външни идентификационни знаци, IRCS и комуникационни възможности.

3.

Патрулният кораб е ясно обозначен и опознаваем като кораб на държавна служба.

РАЗДЕЛ 3

Списък на корабите

Европейската комисия поддържа актуален списък на корабите, на които е издадено разрешение за риболов съгласно протокола. Този списък се изпраща на органите на ФЩМ, отговорни за проверки в областта на рибарството, веднага след съставянето му и след всяка актуализация.

РАЗДЕЛ 4

Приложими закони и подзаконови актове

Корабът и неговите оператори спазват стриктно настоящото приложение и законите и подзаконовите актове на ФЩМ и отделните щати. Те се съобразяват също с международни договори, конвенции и споразумения за управление на риболова, по които страни са както ФЩМ, така и Европейският съюз. Неспазването на настоящото приложение и на законите и подзаконовите актове на ФЩМ и отделните щати може да доведе до значителни глоби и до други санкции с граждански и наказателен характер.

РАЗДЕЛ 5

Процедури за контрол

1.

Капитаните на кораби на Европейския съюз, извършващи риболовни дейности в ИИЗ на ФЩМ, допускат и улесняват качването на борда и изпълнението на задълженията на всеки оправомощен служител на ФЩМ, отговорен за проверките и контрола на риболовните дейности, във всеки един момент в рамките на ИИЗ на ФЩМ, териториалните води, или вътрешните води на всеки щат на ФЩМ.

2.

С цел да се улесни извършването на проверки по безопасен начин качването на борда следва да става след предварително уведомление до кораба, включващо идентификационните данни на инспекционната платформа и името на инспектора.

3.

Оправомощените служители имат пълен достъп до официалните корабни документи, включително дневници, отчети за улова, документация и всякакви електронни устройства, използвани за записване или съхранение на данни, а капитанът на кораба разрешава на тези служители да водят бележки за всяко едно разрешително, издадено от NORMA на ФЩМ, или друга документация, изисквана съгласно споразумението.

4.

Капитанът незабавно изпълнява всички разумни указания, дадени от оправомощените служители, и улеснява безопасното им качване и проверката на кораба, риболовните съоръжения, оборудването, официалните документи, рибата и рибните продукти.

5.

Капитанът и екипажът на кораба не оказват насилие, не възпрепятстват, не се противопоставят, не забавят, не отказват качване на борда, не сплашват и не се намесват в работата на оправомощения служител при изпълнението на неговите задължения.

6.

Присъствието на борда на тези служители не превишава необходимото за изпълнение на техните задължения време.

7.

Когато не са спазени разпоредбите на настоящата глава, ФЩМ си запазват правото да спрат действието на разрешението за риболов на кораба нарушител, докато не се изпълнят формалностите, и да приложат наказанието, предвидено в приложимите закони и подзаконови актове на ФЩМ. Европейската комисия се уведомява за това.

8.

След приключване на проверката на капитана на кораба се издава удостоверение.

9.

ФЩМ гарантира, че целият персонал, пряко участващ в проверки на риболовни кораби, за които се прилага настоящото споразумение, разполага с необходимите умения за провеждане на риболовна проверка и е запознат със съответната област на рибарството. По време на проверката на борда на риболовни кораби, за които се прилага настоящото споразумение, инспекторите по риболова на ФЩМ гарантират, че се отнасят към екипажа, кораба и неговия товар в пълно съответствие с международните разпоредби, предвидени в процедурите на WCPFC за качване на борда и проверка.

РАЗДЕЛ 6

Процедура по задържане

1.   Задържане на риболовни кораби

а)

Изпълнителният директор информира Делегацията в срок от 24 часа за всички задържания и санкции, наложени на кораби на Европейския съюз в ИИЗ на ФЩМ.

б)

Едновременно с това Делегацията получава кратък доклад за обстоятелствата и причините, довели до задържането.

2.   Отчет за задържането

а)

След като инспектиращият служител изготви отчет, капитанът на кораба го подписва.

б)

Този подпис не засяга правата на капитана или защитата, която той може да предприеме във връзка с твърдяното нарушение.

в)

Капитанът отвежда кораба до пристанище, посочено от инспектиращия служител. В случай на несъществени нарушения изпълнителният директор може да разреши на кораба да продължи своите риболовни дейности.

3.   Консултативно заседание при задържане

а)

Преди да се предприемат каквито и да е мерки спрямо капитана или екипажа на кораба, или каквото и да е действие по отношение на товара и оборудването, различни от мерките за запазване на доказателствата, отнасящи се до предполагаемото нарушение, в рамките на един работен ден от получаване на горната информация се провежда консултативно заседание между Делегацията и изпълнителния директор, на което може да присъства представител на съответната държава-членка на знамето.

б)

По време на заседанието страните обменят всяка полезна документация или информация, която може да допринесе за изясняване на обстоятелствата във връзка с установените факти. Корабособственикът или неговият агент се уведомяват за изхода на заседанието и за всички мерки, произтичащи от задържането.

4.   Уреждане на задържането

а)

Преди започването на съдебна процедура се прави опит за уреждане на нарушението чрез помирителна процедура. Тази процедура завършва не по-късно от четири (4) работни дни след задържането.

б)

В случай на уреждане на спора в рамките на помирителната процедура сумата на глобата се определя съгласно законите и подзаконовите актове на ФЩМ.

в)

Ако случаят не може да се уреди чрез помирителна процедура и следва да се отнесе до компетентен съдебен орган, корабособственикът издава банкова гаранция, която покрива разходите по задържането, глобите и обезщетението, платими от страните, отговорни за нарушението, която се внася по сметката, посочена в глава I, раздел 1, параграф 8 от настоящото приложение.

г)

Банковата гаранция е неотменима до приключване на съдебното производство. Тя се освобождава, ако процедурата завърши без осъждане. По същия начин, при налагане на глоба, която е по-малка от внесената гаранция, остатъкът се освобождава от компетентния съдебен орган, който разглежда делото.

д)

Корабът се освобождава и на екипажа му се разрешава да напусне пристанището:

1)

веднага след като се изпълнят задълженията, породени от уреждането на спора в рамките на помирителната процедура; или

2)

когато банковата гаранция по параграф 4, буква в) бъде внесена и бъде приета от компетентния съдебен орган до приключване на съдебното производство.

ГЛАВА VI

ОТГОВОРНОСТ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

1.

Корабите на Европейския съюз признават необходимостта от запазване на слабо устойчивите условия на (морската) околната среда в лагуните и атолите на ФЩМ и не изпускат никакви вещества, които биха могли да причинят вреди или да влошат качеството на морските ресурси.

2.

Когато в рамките на риболовен рейс в ИИЗ на ФЩМ се осъществява бункероване или друго прехвърляне на продукти, включени в Международния кодекс на Организацията на обединените нации за превоз на опасни товари по море (IMDG Code), корабите на Европейския съюз докладват за тези дейности чрез образеца, който се съдържа в допълнение 3, част 5.

ГЛАВА VII

МОРЯЦИ НА БОРДА НА КОРАБИТЕ

1.

Всеки кораб на Европейския съюз, осъществяващ риболов съгласно споразумението, се задължава да наеме най-малко един (1) моряк от ФЩМ като член на екипажа.

2.

Корабособствениците са свободни да избират моряците, които ще вземат на борда на своите кораби, измежду имената в списъка, предоставен от изпълнителния директор.

3.

Корабособственикът или агентът информира изпълнителния директор за имената на моряците от ФЩМ, взети на борда на кораба, като посочва и тяхната длъжност в екипажа.

4.

По отношение на моряците, наети на кораби от Европейския съюз, се прилага Декларацията на Международната организация на труда (МОТ) за основните принципи и трудови права. Това се отнася по-специално за свободата на сдружаване и реалното признаване на правото на работниците на колективно договаряне и за премахване на дискриминацията в областта на заетостта и упражняването на професия.

5.

Договорите за наемане на работа на моряците от ФЩМ, копие от които се дава на страните по тях, се съставят между агента(ите) на корабособствениците и моряците и/или техните профсъюзи или представители след консултация с изпълнителния директор. Тези договори гарантират на моряците социалното осигуряване, приложимо към тях, включително застраховка „Живот“ и за заболяване, както и застраховка срещу трудова злополука.

6.

Заплатите на моряците от ФЩМ се плащат от корабособствениците. Те се определят, преди да бъдат издадени разрешения за риболов, по взаимно съгласие между корабособствениците или техните агенти и изпълнителния директор. Условията на заплащане, осигурени на моряците от ФЩМ обаче, са не по-лоши от тези на екипажите от ФЩМ и при никакви обстоятелства не са под определените от МОТ стандарти.

7.

Всички моряци, наети на борда на кораби от Европейския съюз, се явяват пред капитана на посочения кораб в деня преди предложената дата за качване на борда. Когато даден моряк не се яви на датата и в часа, определени за качване на кораба, корабособствениците автоматично се освобождават от задължението да вземат този моряк на борда.

ГЛАВА VIII

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОПЕРАТОРА

1.

Операторът гарантира, че неговите кораби са годни за мореплаване и имат подходящо животоспасяващо оборудване, както и оборудване за оцеляване за всеки пътник и член на екипажа.

2.

За защитата на ФЩМ, отделните щати, техните граждани и установените в тях лица операторът поддържа подходяща и пълна застраховка на своя кораб, направена от международно признат застраховател, приемлив за NORMA, за ИИЗ на ФЩМ, включително пространствата в лагуните и атолите, териториалното море, подводните рифове, което личи от застрахователната полица, посочена в глава 1, раздел 1, точка 7, буква е) от настоящото приложение.

3.

В случай че кораб на Европейския съюз участва в морско произшествие или инцидент в ИИЗ на ФЩМ (включително във вътрешните води и териториалното море), който води до причиняване на вреди на околна среда, имущество или лица, корабът и операторът незабавно уведомяват NORMA и министъра на транспорта, комуникациите и инфраструктурата на ФЩМ.

Допълнения

1.

Заявления за разрешение за риболов

а)

Заявление за регистрация и разрешително за риболов

б)

Заявление за подновяване на разрешително

2.

Формуляри за отчет на улова

а)

дневник за риболов с мрежи гъргър

б)

дневник за риболов с парагади

3.

Данни на доклада

4.

Списък на посочените пристанища във ФЩМ

Допълнение 1a

Image

Image

Image

Image

Допълнение 1б

Image

Image

Допълнение 2а

Image

Image

Допълнение 2б

Image

Image

Допълнение 3

Image

Image

Image

Image

Допълнение 4

ПОСОЧЕНИ ПРИСТАНИЩА

1.

Tomil Harbor в щата Yap

2.

Weno Anchorage в щата Chuuk

3.

Mesenieng Harbour в щата Pohnpei

4.

Okat Harbour в щата Kosrae


25.2.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 52/33


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 18 януари 2011 година

относно сключването на Споразумението между Европейския съюз и Грузия за улесняване на издаването на визи

(2011/117/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 77, параграф 2, буква а) във връзка с член 218, параграф 6, буква а) от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с Решение 2010/706/ЕС на Съвета (1) Споразумението между Европейския съюз и Грузия за улесняване на издаването на визи (наричано по-нататък „споразумението“) бе подписано от името на Европейския съюз на 17 юни 2010 г., при условие на сключването му на по-късна дата.

(2)

Със споразумението се създава Съвместен комитет, който следва да приеме свой процедурен правилник. В този случай е уместно да се предвиди опростена процедура за определяне на позицията на Съюза.

(3)

Настоящото решение представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в което Обединеното кралство не участва в съответствие с Решение 2000/365/ЕО на Съвета от 29 май 2000 г. относно искането на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (2); следователно Обединеното кралство не участва в неговото приемане и не е обвързано от него, нито от неговото прилагане.

(4)

Настоящото решение представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в което Ирландия не участва в съответствие с Решение 2002/192/ЕО на Съвета от 28 февруари 2002 г. относно искането на Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (3); следователно Ирландия не участва в неговото приемане и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане.

(5)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокола относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не участва в приемането на настоящото решение и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане.

(6)

Следователно споразумението следва да бъде сключено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Споразумението между Европейския съюз и Грузия за улесняване на издаването на визи („споразумението“) се одобрява.

Текстът на споразумението е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета посочва лицето, упълномощено да извърши от името на Съюза предвидената в член 14, параграф 1 от споразумението нотификация, за да се изрази съгласието на Съюза да бъде обвързан със споразумението (4).

Член 3

Комисията, подпомагана от експерти от държавите-членки, представлява Съюза в Съвместния комитет, създаден с член 12 от споразумението.

Член 4

Позицията на Съюза в рамките на Съвместния комитет с оглед на приемането на неговия процедурен правилник, както се изисква съгласно член 12, параграф 4 от споразумението, се взема от Комисията след консултация със специален комитет, определен от Съвета.

Член 5

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 18 януари 2011 година.

За Съвета

Председател

MATOLCSY Gy.


(1)  ОВ L 308, 24.11.2010 г., стp. 1.

(2)  ОВ L 131, 1.6.2000 г., стр. 43.

(3)  ОВ L 64, 7.3.2002 г., стр. 20.

(4)  Датата на влизане в сила на Споразумението се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.


СПОРАЗУМЕНИЕ

между Европейския съюз и Грузия за улесняване на издаването на визи

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, наричан по-нататък „Съюзът“,

и

ГРУЗИЯ,

наричани по-нататък „страните“,

КАТО ЖЕЛАЯТ да улеснят междуличностните контакти като важно условие за трайно развитие на икономическите, хуманитарните, културните, научните и други връзки чрез улесняване на издаването на визи на граждани на Грузия;

КАТО ПОТВЪРЖДАВАТ намерението си да въведат безвизов режим на пътуване за своите граждани като дългосрочна цел, при условие че бъдат изпълнени всички условия за добре управлявана и сигурна мобилност;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че считано от 1 юни 2006 г. всички граждани на Съюза са освободени от изискването за притежаване на визи, когато пътуват до Грузия за период от време, ненадвишаващ 90 дни, или за транзитно преминаване през територията на Грузия;

КАТО ПРИЕМАТ, че ако Грузия въведе отново визови изисквания за гражданите на Съюза или за някои категории от тях, същите улеснения като предоставените съгласно настоящото споразумение на грузински граждани ще се прилагат автоматично, на основата на реципрочност, по отношение на гражданите на Съюза;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че такива визови изисквания може да бъдат въведени отново единствено за всички граждани на Съюза или за определени категории граждани на Съюза;

КАТО ПРИЕМАТ, че визовите облекчения не следва да водят до незаконна миграция и като отделят специално внимание на сигурността и на обратното приемане;

КАТО ВЗЕМАТ ПРЕДВИД Протокола относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие и Протокола относно достиженията на правото от Шенген, включени в рамките на Европейския съюз, приложени към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, и като потвърждават, че разпоредбите на настоящото споразумение не се прилагат за Обединеното кралство и Ирландия;

КАТО ВЗЕМАТ ПРЕДВИД Протокола относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, и като потвърждават, че разпоредбите на настоящото споразумение не се прилагат за Кралство Дания,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Цел и приложно поле

1.   Целта на настоящото споразумение е да улесни издаването на визи на гражданите на Грузия за планиран престой за срок от не повече от 90 дни в рамките на период от 180 дни.

2.   Ако Грузия въведе отново визови изисквания за гражданите на всички държави-членки или някои категории граждани на всички държави-членки, същите улеснения като предоставените съгласно настоящото споразумение на грузински граждани ще се прилагат автоматично, на основата на реципрочност, за засегнатите граждани на Съюза.

Член 2

Обща разпоредба

1.   Визовите облекчения, предвидени в това споразумение, се прилагат за граждани на Грузия само дотолкова, доколкото те не са освободени от визовите изисквания съгласно законовите и подзаконовите разпоредби на Съюза или на държавите-членки, настоящото споразумение или други международни споразумения.

2.   Националното право на Грузия или на държавите-членки, или правото на Съюза се прилага по отношение на въпроси, които не са обхванати от настоящото споразумение, като отказ за издаване на виза, признаване на документи за пътуване, доказателство за достатъчни средства за издръжка, отказ за влизане и мерки за експулсиране.

Член 3

Определения

За целите на настоящото споразумение:

а)

„държава-членка“ означава всяка държава-членка на Съюза, с изключение на Кралство Дания, Ирландия и Обединеното кралство;

б)

„гражданин на Съюза“ означава гражданин на държава-членка по смисъла на буква а);

в)

„гражданин на Грузия“ означава всяко лице, което притежава гражданство на Грузия съгласно националното законодателство на Грузия;

г)

„виза“ означава разрешение, издадено от държава-членка с цел транзитно преминаване или планиран престой на територията на държавите-членки с продължителност от не повече от 90 дни в рамките на който и да било период от 180 дни, считано от датата на първото влизане на територията на държавите-членки;

д)

„законно пребиваващо лице“ означава гражданин на Грузия, на когото е разрешено или който има право да остане за повече от 90 дни на територията на държава-членка въз основа на законодателството на Съюза или на национално законодателство.

Член 4

Документи за доказване на целта на пътуването

1.   За следните категории граждани на Грузия са достатъчни следните документи за обосноваване на целта на пътуване до другата страна:

а)

за близки роднини — съпруг(а), деца (включително осиновени), родители (включително настойници/попечители), баби и дядовци, внуци — посещаващи граждани на Грузия, които са законно пребиваващи на територията на държавите-членки:

писмено искане от лицето домакин;

б)

за членове на официални делегации, които въз основа на официална покана до Грузия участват в срещи, консултации, преговори или програми за обмен, както и в мероприятия, провеждани на територията на държавите-членки от междуправителствени организации:

писмо, издадено от орган на Грузия, потвърждаващо, че кандидатът е член на делегацията, която пътува до територията на държавите-членки, за да участва в посочените мероприятия, придружено от копие на официалната покана;

в)

за ученици, студенти, докторанти и специализанти и придружаващи ги преподаватели, които предприемат пътувания с цел участие в обучение или образователен курс, включително в рамките на програми за обмен, както и други образователни дейности:

писмено искане или удостоверение за записване от приемащия университет, колеж или училище или студентска карта или удостоверение за курсовете, които лицето ще посещава;

г)

за лица, които пътуват по медицински причини и необходимите придружаващи лица:

официален документ от здравното заведение, потвърждаващ необходимостта от медицинско обслужване в това заведение, необходимостта от придружител и доказателство за достатъчни финансови средства за заплащане на лечението;

д)

за журналисти и акредитирани лица, които ги придружават служебно:

удостоверение или друг документ, издаден от професионална организация, доказващ, че съответното лице е признат журналист или придружаващо лице в служебното си качество, и документ, издаден от неговия работодател, в който се посочва, че целта на пътуването е осъществяване на журналистическа дейност или подпомагането на такава дейност;

е)

за участници в международни спортни мероприятия и лица, които ги придружават служебно:

писмено искане от приемащата организация, компетентни органи, национални спортни федерации или национални олимпийски комитети на държавите-членки;

ж)

за бизнесмени и представители на стопански организации:

писмено искане от домакина — юридическо лице или дружество, организация или офис или клон на такова юридическо лице или дружество, държавни или местни власти на държавите-членки или организационни комитети на търговско-промишлени изложения, конференции и симпозиуми, провеждани на територията на държавите-членки, заверено от Държавната регистрационна камара на Грузия;

з)

за представители на свободни професии, участващи в международни изложби, конференции, симпозиуми, семинари или други подобни мероприятия, провеждани на територията на държавите-членки:

писмено искане от организацията домакин, потвърждаващо, че съответното лице е участник в проявата;

и)

за представители на организации на гражданското общество, когато предприемат пътуване с цел участие в образователен курс, семинари, конференции, включително в рамките на програми за обмен:

писмено искане, издадено от организацията домакин, потвърждение, че лицето представлява организация на гражданското общество и удостоверение за учредяване на такава организация от съответния регистър, издадено от държавен орган в съответствие с националното законодателство;

й)

за лица, участващи в научни, културни и артистични дейности, включително университетски и други програми за обмен:

писмено искане от организацията домакин за участие в тези дейности;

к)

за шофьори, извършващи международен превоз на товари и на пътници до територията на държавите-членки с превозни средства, регистрирани в Грузия:

писмено искане от националното сдружение или асоциация на превозвачите на Грузия, които осъществяват превоз по международните пътища, в което се посочват целта, продължителността и честотата на пътуванията;

л)

за участници в официални програми за обмен, организирани от побратимени градове:

писмено искане от началника на администрацията/кмета на тези градове или от общинските власти;

м)

за посещение на военни и граждански гробища:

официален документ, потвърждаващ съществуването и поддържането на гроба, както и семейната или друга родствена връзка между кандидата и покойника.

2.   Писменото искане, посочено в параграф 1 от настоящия член, трябва да съдържа следните данни:

а)

за поканеното лице: име и фамилия, дата на раждане, пол, гражданство, номер на паспорта, време и цел на пътуването, брой на влизанията и, когато е приложимо, имената на съпруга(та) и децата, придружаващи поканеното лице;

б)

за лицето, което отправя поканата: име, фамилия и адрес;

в)

за юридическото лице, дружеството или организацията, които отправят поканата: пълно наименование и адрес и:

ако искането е издадено от организация или институция — името и длъжността на лицето, което подписва искането;

ако лицето, което отправя поканата, е юридическо лице или дружество, офис или клон на такова юридическо лице или дружество със седалище на територията на държава-членка — регистрационният номер съгласно националното законодателство на съответната държава-членка.

3.   За категориите лица, посочени в параграф 1 от настоящия член, всички категории визи се издават по опростената процедура, без изискване на друга обосновка, покана или потвърждение във връзка с целта на пътуването, предвидени от законодателството на държавите-членки.

Член 5

Издаване на многократни визи

1.   Дипломатическите представителства и консулските служби на държавите-членки издават многократни визи със срок на валидност до пет години на следните категории граждани:

а)

съпрузи, деца (включително осиновени), които са на възраст до 21 години или са на издръжка, родители, посещаващи граждани на Грузия, които са законно пребиваващи на територията на държавите-членки, със срок на валидност, ограничен до срока на валидност на разрешението им за законно пребиваване;

б)

членове на национални и регионални правителства, Конституционния и Върховния съд, ако те не са освободени от изискването за виза с настоящото споразумение, при изпълнение на служебните им задължения, със срок на валидност, ограничен до срока на техния мандат, ако той е по-кратък от пет години;

в)

постоянни членове на официални делегации, които въз основа на официална покана до Грузия трябва редовно да участват в срещи, консултации, преговори или програми за обмен, както и в мероприятия, провеждани на територията на държавите-членки от междуправителствени организации.

2.   Дипломатическите представителства и консулските служби на държавите-членки издават многократни визи със срок на валидност до една година на следните категории лица, при условие че през предходната година те са получили най-малко една виза, която са използвали в съответствие със законодателството за влизане и престой на посещаваната държава-членка, и че съществуват основания за искане на многократна виза:

а)

членовете на официални делегации, които въз основа на официална покана до Грузия трябва редовно да участват в срещи, консултации, преговори или програми за обмен, както и в мероприятия, провеждани на територията на държавите-членки от междуправителствени организации;

б)

представители на организации на гражданското общество, които предприемат редовни пътувания с цел участие в образователен курс, семинари, конференции, включително в рамките на програми за обмен;

в)

представители на либерални професии, участващи в международни изложения, конференции, симпозиуми, семинари и други подобни мероприятия, които пътуват редовно до държавите-членки;

г)

лица, участващи в научни, културни и художествени дейности, включително университетски и други програми за обмен, които редовно пътуват до държавите-членки;

д)

студенти, докторанти и специализанти, които редовно пътуват с цел участие в обучение или образователен курс, включително в рамките на програми за обмен;

е)

участници в официални програми за обмен, организирани от побратимени градове или общински органи;

ж)

лица, които се нуждаят от редовни посещения по медицински причини, и необходимите придружаващи лица;

з)

журналисти и акредитирани лица, които ги придружават служебно;

и)

бизнесмени и представители на стопански организации, които пътуват редовно до държавите-членки;

й)

участници в международни спортни мероприятия и лица, които ги придружават служебно;

к)

шофьори, извършващи международен превоз на товари и на пътници до територията на държавите-членки с превозни средства, регистрирани в Грузия.

3.   Дипломатическите представителства и консулските служби на държавите-членки издават многократни визи със срок на валидност от най-малко две години и най-много пет години на категориите лица, посочени в параграф 2 от настоящия член, при условие че през предходните две години те са използвали едногодишната многократна виза в съответствие със законодателството за влизане и престой на приемащата държава-членка и че основанията за искане на многократна виза все още са валидни.

4.   Общият период на пребиваване на територията на държавите-членки за лицата, посочени в параграфи 1—3 от настоящия член, не трябва да надвишава 90 дни в рамките на период от 180 дни.

Член 6

Такси за обработка на заявленията за визи

1.   Таксата за обработка на заявленията за визи на граждани на Грузия е в размер на 35 EUR.

Посочената сума може да бъде преразгледана в съответствие с процедурата, предвидена в член 14, параграф 4.

Ако Грузия въведе отново визови изисквания за всички граждани на Съюза, таксата за издаване на виза, наложена от Грузия няма да надвишава 35 EUR или уговорената сума, ако таксата бъде преразгледана в съответствие с процедурата, предвидена в член 14, параграф 4.

2.   Когато държавите-членки работят с външен доставчик на услуги, е възможно заплащане на такса за допълнително обслужване. Допълнителната такса за обслужване е пропорционална на разходите, направени от външния доставчик на услуги при изпълнение на неговите задачи и не може да надхвърля 30 EUR. Съответната(ите) държава(и)-членка(и) запазва(т) възможността всички кандидати да подават заявленията директно в нейното/техните консулство(а).

3.   Следните категории граждани са освободени от такси за обработка на заявление за виза:

а)

пенсионери;

б)

деца на възраст до 12 години;

в)

членове на национални и регионални правителства, Конституционния и Върховния съд, в случай че не са освободени от визовите изисквания с настоящото споразумение;

г)

лица с увреждания и придружаващи ги лица, ако е необходимо;

д)

близки роднини — съпруг(а), деца (включително осиновени), родители (включително настойници), баби и дядовци, внуци — посещаващи граждани на Грузия, които са законно пребиваващи на територията на държавите-членки;

е)

членове на официални делегации, които въз основа на официална покана до Грузия трябва да участват в срещи, консултации, преговори или програми за обмен, както и в мероприятия, провеждани на територията на държавите-членки от междуправителствени организации;

ж)

ученици, студенти, докторанти и специализанти и придружаващи ги преподаватели, които предприемат пътувания с цел участие в обучение или образователен курс, включително в рамките на програми за обмен, както и други образователни дейности;

з)

журналисти и акредитирани лица, които ги придружават служебно;

и)

участници в международни спортни мероприятия и лица, които ги придружават служебно;

й)

представители на организации на гражданското общество, когато предприемат пътуване с цел участие в образователен курс, семинари, конференции, включително в рамките на програми за обмен;

к)

лица, участващи в научни, културни и художествени дейности, включително университетски и други програми за обмен;

л)

лица, които са представили документи, доказващи необходимостта от пътуването им по хуманитарни причини, включително с цел получаване на спешна медицинска помощ, и лицето, придружаващо такова лице, или с цел присъствие на погребение на близък роднина, или за посещение на близък роднина, който е сериозно болен.

Член 7

Продължителност на процедурата за кандидатстване за виза

1.   Дипломатическите представителства и консулските служби на държавите-членки вземат решение относно искането за издаване на виза в рамките на 10 календарни дни от датата на получаване на заявлението и документите, необходими за издаване на виза.

2.   Срокът за вземане на решение по заявлението за виза може да бъде продължен до 30 календарни дни в отделни случаи, и по-специално когато е необходимо по-внимателно проучване на заявлението.

3.   Срокът за вземане на решение по заявлението за виза може да бъде съкратен до два работни дни или по-малко в спешни случаи.

Член 8

Заминаване в случай на изгубени или откраднати документи

Граждани на Съюза и на Грузия, които са изгубили своите документи за самоличност или от които тези документи са били откраднати по време на престоя им на територията на Грузия или на държавите-членки, могат да напуснат тази територия въз основа на валидни документи за самоличност, разрешаващи им да преминат границата, издадени от дипломатическите представителства или консулските служби на държавите-членки или на Грузия, без каквато и да е виза или друго разрешително.

Член 9

Удължаване на срока на виза при извънредни обстоятелства

Срокът на валидност на издадена виза и/или продължителността на престоя, посочен в издадена виза на гражданин на Грузия, се удължава, ако компетентният орган на държавата-членка счете, че титулярят на визата е представил доказателство за непреодолима сила или за причини от хуманитарен характер, които го възпрепятстват да напусне територията на държавите-членки преди изтичането на срока на валидност или на разрешената с визата продължителност на престоя. Удължаването се извършва безплатно.

Член 10

Дипломатически паспорти

1.   Гражданите на Грузия, които притежават валидни дипломатически паспорти, могат да влизат, излизат и да преминават транзитно през територията на държавите-членки, без да имат визи.

2.   Лицата, посочени в параграф 1 от настоящия член, могат да остават на територията на държавите-членки за срок не по-дълъг от 90 дни в рамките на период от 180 дни.

Член 11

Териториална валидност на визите

Съгласно националните правила и разпоредби относно националната сигурност на държавите-членки и съгласно разпоредбите на Съюза за издаване на визи с ограничена териториална валидност, на гражданите на Грузия е разрешено да пътуват в рамките на територията на държавите-членки при равни условия с гражданите на Съюза.

Член 12

Съвместен комитет за управление на споразумението

1.   Страните създават Съвместен комитет от експерти (наричан по-нататък „Комитетът“), съставен от представители на Съюза и Грузия. Съюзът е представен от Комисията, подпомагана от експерти от държавите-членки.

2.   Комитетът има по-специално следните задачи:

а)

наблюдение на прилагането на настоящото споразумение;

б)

представяне на предложения за изменения или допълнения на настоящото споразумение;

в)

разрешаване на спорове, свързани с тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящото споразумение.

3.   Комитетът заседава всеки път, когато е необходимо, по искане на една от страните и най-малко веднъж годишно.

4.   Комитетът утвърждава своя процедурен правилник.

Член 13

Връзка на настоящото споразумение с двустранни споразумения между държавите-членки и Грузия

Считано от влизането му в сила, настоящото споразумение има предимство пред разпоредбите на двустранни или многостранни споразумения или спогодби, сключени между отделните държави-членки и Грузия, дотолкова, доколкото разпоредбите на тези споразумения или спогодби уреждат въпроси, които са предмет на настоящото споразумение.

Член 14

Заключителни разпоредби

1.   Настоящото споразумение се ратифицира или одобрява от страните в съответствие с техните процедури и влиза в сила на първия ден от втория месец след датата, на която последната страна уведоми другата относно приключването на посочените процедури.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 от настоящия член настоящото споразумение влиза в сила едва на датата на влизане в сила на Споразумението между Европейския съюз и Грузия за обратно приемане, ако тази дата е след датата, предвидена в параграф 1 от настоящия член.

3.   Настоящото споразумение се сключва за неограничен срок, освен ако не бъде денонсирано в съответствие с параграф 6 от настоящия член.

4.   Настоящото споразумение може да бъде изменяно с писменото съгласие на страните. Измененията влизат в сила, след като страните са се нотифицирали за приключването на техните вътрешни процедури, необходими за тази цел.

5.   Всяка страна може да спре изцяло или отчасти прилагането на настоящото споразумение по причини, свързани с обществения ред, защитата на националната сигурност или защитата на общественото здраве. Другата страна се нотифицира за решението за спиране не по-късно от 48 часа преди неговото влизане в сила. Страната, спряла прилагането на настоящото споразумение, информира незабавно другата страна веднага след като отпаднат причините за това спиране.

6.   Всяка страна може да денонсира настоящото споразумение с писмено предизвестие до другата страна. Настоящото споразумение престава да бъде в сила 90 дни след датата на такова предизвестие.

Съставено в Брюксел на 17 юни 2010 година в два еднообразни екземпляра на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки, шведски и грузински език, като текстовете на всички езици са еднакво автентични.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Грузия

Por Georgia

Za Gruzii

For Georgien

Für Georgien

Gruusia nimel

Για τη Γεωργία

For Georgia

Pour la Géorgie

Per la Georgia

Gruzijas vārdā –

Gruzijos vardu

Grúzia részéről

Għall-Georġja

Voor Georgië

W imieniu Gruzji

Pela Geórgia

Pentru Georgia

Za Gruzínsko

Za Gruzijo

Georgian puolesta

För Georgien

Image

Image

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОТОКОЛ КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ОТНОСНО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, КОИТО НЕ ПРИЛАГАТ ИЗЦЯЛО ДОСТИЖЕНИЯТА НА ПРАВОТО ОТ ШЕНГЕН

Държавите-членки, които са обвързани с достиженията на правото от Шенген, но които все още не издават шенгенски визи до приемане на съответното решение на Съвета във връзка с това, издават национални визи, чиято валидност е ограничена до тяхната собствена територия.

В съответствие с Решение № 582/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. за въвеждане на опростен режим за контрол на лица на външните граници, който се основава на едностранното признаване от страна на България, Кипър и Румъния на определени документи като равностойни на националните им визи за целите на транзитно преминаване през техните територии (1) се предприемат хармонизирани мерки за улесняването на транзита през територията на държавите-членки, които все още не прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген, на титуляри на шенгенска виза и шенгенски разрешения за пребиваване.


(1)  ОВ L 161, 20.6.2008 г., стр. 30.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ЧЛЕН 10 ЗА ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ ПАСПОРТИ

Европейският съюз може да поиска частично спиране на прилагането на споразумението, и по-специално на член 10 от него, в съответствие с процедурата, предвидена в член 14, параграф 5 от споразумението, ако прилагането на член 10 е свързано със злоупотреба от другата страна или води до заплаха за обществената сигурност.

В случай на спиране на прилагането на член 10 двете страни започват консултации в рамките на Съвместния комитет, създаден със споразумението, с цел да намерят разрешение на проблемите, довели до спирането.

Двете страни заявяват като приоритетен своя ангажимент за гарантиране на високо ниво на сигурност на документите по отношение на дипломатическите паспорти, по-специално чрез включване на биометрични методи за установяване на самоличността. За Съюза това ще бъде осигурено в съответствие с изискванията, предвидени в Регламент (ЕО) № 2252/2004 на Съвета от 13 декември 2004 г. относно стандартите за отличителните знаци за сигурност и биометричните данни в паспортите и документите за пътуване, издавани от държавите-членки (1).


(1)  ОВ L 385, 29.12.2004 г., стр. 1.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ХАРМОНИЗИРАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ВИЗА ЗА КРАТКОСРОЧНО ПРЕБИВАВАНЕ И ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЕ ПОДАВАТ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ВИЗА ЗА КРАТКОСРОЧНО ПРЕБИВАВАНЕ

Като отчитат колко е важна прозрачността за кандидатите за виза, страните по споразумението разглеждат възможността за прилагане на следните мерки:

изготвяне на обща информация за кандидатите относно процедурите и условията за кандидатстване за виза, относно визите и валидността на издаваните визи,

Европейският съюз ще изготви списък с минимални изисквания, за да гарантира, че на грузинските кандидати за виза се предоставя съгласувана и еднаква основна информация и по принцип от тях се изисква да представят едни и същи подкрепящи документи.

Посочената информация трябва да бъде широко разпространена (на информационните табла на консулствата, във вид на брошури, чрез уебсайтове и др.).

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ДАНИЯ

Страните отбелязват, че настоящото споразумение не се прилага към процедурите за издаване на визи от дипломатически представителства и консулски служби на Кралство Дания.

При тези обстоятелства е желателно властите на Дания и Грузия да сключат без забавяне двустранно споразумение за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване, съдържащо договорености, сходни с тези на споразумението между Европейския съюз и Грузия.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО И ИРЛАНДИЯ

Страните отбелязват, че споразумението не се прилага на територията на Обединеното кралство и Ирландия.

При такива обстоятелства е желателно властите на Обединеното кралство, Ирландия и Грузия да сключат двустранни споразумения за улесняване на издаването на визи.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ИСЛАНДИЯ, НОРВЕГИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ И ЛИХТЕНЩАЙН

Страните отбелязват съществуващите тесни връзки между Европейския съюз и Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенщайн, по-конкретно въз основа на споразуменията от 18 май 1999 г. и 26 октомври 2004 г. относно асоциирането на тези държави към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген.

При тези обстоятелства е желателно властите на Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенщайн и Грузия да сключат без забавяне двустранни споразумения за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване, съдържащи договорености, сходни с тези на споразумението между Съюза и Грузия.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ОТНОСНО ОБЛЕКЧЕНИЯТА ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СЕМЕЙСТВАТА

Европейският съюз отбелязва предложението на Грузия да се даде по-широко определение на понятието „членове на семейството“, които се ползват от визови облекчения, както и значението, което Грузия придава на опростяване на придвижването на тази категория лица.

С цел да улесни мобилността на по-голям брой лица, които имат семейни връзки (по-специално сестри и братя и техните деца) с граждани на Грузия, които са законно пребиваващи на територията на държавите-членки, Европейският съюз приканва консулските служби на държавите-членки да се възползват в пълна степен от съществуващите възможности в достиженията на правото на Съюза за улесняване на издаването на визи на тази категория лица, включително опростяване на документите, изисквани от кандидатите като доказателства, освобождаване от такси за обработка и където е уместно, издаване на визи за многократно влизане.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ОТНОСНО СПИРАНЕТО НА ПРИЛАГАНЕТО НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА УЛЕСНЯВАНЕ ИЗДАВАНЕТО НА ВИЗИ

В случай че Грузия, в нарушение на член 1, параграф 2 от споразумението, въведе отново визови изисквания за гражданите на една или няколко държави-членки на Европейския съюз или за някои категории такива граждани, Съюзът ще спре прилагането на споразумението.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО СЪТРУДНИЧЕСТВОТО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ПЪТУВАНЕ

Страните се договарят, че при мониторинга на прилагането на споразумението Съвместният комитет, създаден съгласно член 12 от споразумението, следва да оценява въздействието на нивото на сигурност на съответните документи за пътуване върху действието на споразумението. За тази цел страните се договарят редовно да се информират взаимно относно мерките, предприети с цел да се избегне разпространението на документи за пътуване, развитието на техническите аспекти на сигурността на документите за пътуване, както и във връзка с процеса на персонализиране на издаването на документи за пътуване.


25.2.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 52/45


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 18 януари 2011 година

за сключването на Споразумението между Европейския съюз и Грузия за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица

(2011/118/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 79, параграф 3 във връзка с член 218, параграф 6, буква а), подточка v) от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с Решение 2010/687/ЕO на Съвета 8 ноември 2010 г. (1) Споразумението между Европейския съюз и Грузия за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица (по-нататък „споразумението“) бе подписано от името на Европейския съюз на 17 юни 2010 г., при условие на сключването му на по-късна дата.

(2)

Споразумението следва да бъде одобрено.

(3)

Със споразумението се създава Съвместен комитет по обратно приемане, който може да приема своя процедурен правилник. В този случай е уместно да се предвиди опростена процедура за определяне на позицията на Съюза.

(4)

В съответствие с член 3 от Протокол (№ 21) относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Обединеното кралство е нотифицирало желанието си да участва в приемането и прилагането на настоящото решение.

(5)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол (№ 21) относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, и без да се засяга член 4 от посочения протокол, Ирландия не участва в приемането на настоящото решение и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане.

(6)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол (№ 22) относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не участва в приемането на настоящото решение и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Споразумението между Европейския съюз и Грузия за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица (по-нататък „споразумението“) се одобрява от името на Съюза.

Текстът на споразумението е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета посочва лицето, упълномощено да извърши от името на Европейския съюз нотифицирането, предвидено в член 23, параграф 2 от споразумението, за да се изрази съгласието на Съюза да бъде обвързан със споразумението (2).

Член 3

Комисията, подпомагана от експерти от държавите-членки, представлява Съюза в Съвместния комитет по обратно приемане, създаден с член 18 от споразумението.

Член 4

Позицията на Съюза в рамките на Съвместния комитет по обратно приемане относно приемането на процедурния му правилник, в съответствие с член 18, параграф 5 от споразумението, се определя от Комисията след консултация със специален комитет, чиито членове са посочени от Съвета.

Член 5

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 18 януари 2011 година.

За Съвета

Председател

MATOLCSY Gy.


(1)  ОВ L 294, 12.11.2010 г., стр. 9.

(2)  Датата на влизане в сила на споразумението ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз от Генералния секретариат на Съвета.


СПОРАЗУМЕНИЕ

между Европейския съюз и Грузия за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица

ВИСОКОДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ,

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, наричан по-нататък „Съюзът“,

и

ГРУЗИЯ,

РЕШЕНИ да заздравят сътрудничеството помежду си с цел да водят по-ефективна борба с незаконната миграция,

ВОДЕНИ ОТ ЖЕЛАНИЕТО да въведат, чрез настоящото споразумение и на реципрочна основа, бързи и ефективни процедури за идентифициране и за безопасно и методично връщане на лицата, които не отговарят или вече не отговарят на условията за влизане, престой или пребиваване на територията на Грузия или на дадена държава-членка на Европейския съюз, както и с цел да улеснят транзитното преминаване на такива лица в дух на сътрудничество,

КАТО ПОДЧЕРТАВАТ, че настоящото споразумение не засяга правата, задълженията и отговорностите на Съюза, на неговите държави-членки и на Грузия, произтичащи от международното право и по-специално от Европейската конвенция за защита на човешките права и основни свободи от 4 ноември 1950 г. и на Конвенцията за статута на бежанците от 28 юли 1951 г., изменена с Протокола от 31 януари 1967 г.,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че в съответствие с Протокол № 21 относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Ирландия няма да участва в настоящото споразумение, освен ако не уведоми за желанието си да участва по реда на посочения протокол.

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че разпоредбите на настоящото споразумение, което попада в приложното поле на част трета, дял V от от Договора за функционирането на Европейския съюз, не се прилагат за Кралство Дания в съответствие с Протокола относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Определения

За целите на настоящото споразумение:

а)

„договарящи страни“ означава Грузия и Съюзът;

б)

„гражданин на Грузия“ означава всяко лице, което притежава гражданство на Грузия;

в)

„гражданин на държава-членка“ означава всяко лице, което притежава гражданство на държава-членка, съгласно определението за целите на Съюза;

г)

„държава-членка“ означава всяка държава-членка на Европейския съюз, която е обвързана с настоящото споразумение;

д)

„гражданин на трета държава“ означава всяко лице, което притежава гражданство, различно от това на Грузия или на някоя от държавите-членки;

е)

„лице без гражданство“ означава всяко лице, което не притежава гражданство на дадена държава;

ж)

„разрешение за пребиваване“ означава всякакъв вид разрешение, издадено от Грузия или от една от държавите-членки, даващо право на лицето да пребивава на територията на тази държава. Това не включва временните разрешения за престой, издадени във връзка с разглеждането на молба за получаване на убежище или за получаване на разрешение за пребиваване;

з)

„виза“ означава издадено разрешение или решение от Грузия или от една от държавите-членки, необходимо с оглед влизането на нейната територия или транзитно преминаване през нея. Това не включва летищните транзитни визи;

и)

„молеща държава“ означава държавата (Грузия или една от държавите-членки), която подава молба за обратно приемане в съответствие с член 7 или молба за транзитно преминаване в съответствие с член 14 от настоящото споразумение;

й)

„замолена държава“ означава държавата (Грузия или една от държавите-членки), към която е отправена молба за обратно приемане съгласно член 7 или молба за транзитно преминаване съгласно член 14 от настоящото споразумение;

к)

„компетентен орган“ означава всеки национален орган на Грузия или на една от държавите-членки, който е оправомощен да прилага настоящото споразумение в съответствие с член 19, параграф 1, буква а) от него;

л)

„транзитно преминаване“ означава преминаване на гражданин на трета държава или лице без гражданство през територията на замолената държава на път от молещата държава към страната – крайна цел на пътуването.

м)

„гранична зона“ означава зоната, простираща се до 5 км от територията на морските пристанища, включително митническите зони, и от международните летища на държавите-членки и Грузия.

РАЗДЕЛ I

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ОБРАТНО ПРИЕМАНЕ НА ГРУЗИЯ

Член 2

Обратно приемане на собствени граждани

1.   Грузия приема обратно по молба на дадена държава-членка и без други формалности, освен тези, предвидени в това споразумение, всяко лице, което не отговаря или вече не отговаря на изискванията в сила за влизане, престой и пребиваване на територията на молещата държава-членка, при условие че е доказано или че може с основание да се приеме въз основа на представените prima facie доказателства, че въпросното лице е гражданин на Грузия.

2.   Освен това Грузия приема обратно:

а)

непълнолетните неженени (неомъжени) деца на лицата, посочени в параграф 1, независимо от тяхното място на раждане или гражданство, освен ако притежават самостоятелно право на пребиваване в молещата държава-членка или притежават валидно разрешение за пребиваване, издадено от друга държава-членка; и

б)

съпруга(та), притежаващ(а) гражданство, различно от това на лицата, посочени в параграф 1, при условие че има или получи право на влизане и престой на територията на Грузия, освен ако притежава самостоятелно право на пребиваване в молещата държава-членка или притежава валидно разрешение за пребиваване, издадено от друга държава-членка.

3.   Освен това Грузия приема обратно лица, на които е било отнето, загубили са или са се отказали от грузинско гражданство след влизането си на територията на дадена държава-членка, освен ако на лицата е било най-малкото обещана натурализация от страна на тази държава-членка.

4.   След като Грузия е отговорила положително на молбата за обратно приемане, компетентното грузинско дипломатическо или консулско представителство, независимо от желанието на лицето, което подлежи на обратно приемане, издава незабавно и не по-късно от 3 работни дни документ за пътуване, необходим за връщането на лицето, което подлежи на обратно приемане, със срок на валидност най-малко 90 дни. Ако в рамките на 3 работни дни Грузия не е издала документа за пътуване, се счита, че приема използването на стандартния документ за пътуване на ЕС за целите на експулсирането (1).

5.   Ако по юридически или по фактически причини съответното лице не може да бъде върнато в срока на валидност на първоначално издадения му документ за пътуване, в рамките на 3 работни дни компетентното грузинско дипломатическо или консулско представителство продължава валидността на документа за пътуване или, при необходимост, издава нов документ за пътуване със същия срок на валидност. Ако в рамките на 3 работни дни Грузия не е издала новия документ за пътуване или удължила неговата валидност, се счита, че приема използването на стандартния документ за пътуване на ЕС за целите на експулсирането (2).

Член 3

Обратно приемане на граждани на трети държави и на лица без гражданство

1.   Грузия приема обратно, по молба на дадена държава-членка и без други формалности, освен тези, предвидени в това споразумение, всеки гражданин на трета държава или лице без гражданство, който/което не отговаря или вече не отговаря на изискванията в сила за влизане, престой и пребиваване на територията на молещата държава-членка, при условие че е доказано или че може с основание да се приеме въз основа на представените prima facie доказателства, че въпросното лице:

а)

в момента на подаване на молбата за обратно приемане притежава валидна виза или валидно разрешение за пребиваване, издадена/о от Грузия; или

б)

е влязло незаконно и директно на територията на държава-членка, след като е престоявало на територията на Грузия или е преминало транзитно през нея.

2.   Задължението за обратно приемане, посочено в параграф 1, не се прилага ако:

а)

гражданинът на трета държава или лицето без гражданство се е намирало единствено в транзитна зона на международно летище в Грузия; или

б)

молещата държава е издала на гражданина на трета държава или на лицето без гражданство виза или разрешение за пребиваване преди или след влизането на лицето на нейна територия, освен ако:

i)

това лице притежава виза или разрешение за пребиваване, издадени от Грузия, които са с по-дълъг срок на валидност,

ii)

визата или разрешението за пребиваване, издадена/о от молещата държава-членка, е придобита/о чрез използване на фалшиви или подправени документи, или чрез неверни твърдения, или

iii)

това лице не спазва условията, свързани с визата.

в)

замолената държава е експулсирала гражданина на третата държава или лицето без гражданство към неговата/нейната държава по произход или към трета държава.

3.   След като Грузия е отговорила положително на молбата за обратно приемане, Грузия издава незабавно и не по-късно от 3 работни дни документ за пътуване за целите на експулсирането на лицето, чието обратно приемане е прието. Ако в рамките на 3 работни дни Грузия не е издала документа за пътуване, се счита, че приема използването на стандартния документ за пътуване на ЕС за целите на експулсирането.

РАЗДЕЛ II

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ОБРАТНО ПРИЕМАНЕ НА СЪЮЗА

Член 4

Обратно приемане на собствени граждани

1.   Дадена държава-членка приема обратно по молба на Грузия и без други формалности, освен тези, предвидени в това споразумение, всяко лице, което не отговаря или вече не отговаря на изискванията в сила за влизане, престой и пребиваване на територията на Грузия, при условие че е доказано или че може с основание да се приеме въз основа на представените prima facie доказателства, че въпросното лице е гражданин на тази държава-членка.

2.   Освен това, държавата-членка приема обратно:

а)

непълнолетните неженени (неомъжени) деца на лицата, посочени в параграф 1, независимо от тяхното място на раждане или гражданство, освен ако притежават самостоятелно право на пребиваване в Грузия, и

б)

съпруга(та), притежаващ(а) гражданство, различно от това на лицата, посочени в параграф 1, при условие че има или получи право на влизане и престой на територията на замолената държава-членка, освен ако притежава самостоятелно право на пребиваване в Грузия.

3.   Освен това дадена държава-членка приема обратно лица, на които е било отнето или са се отказали от гражданството на държава-членка след влизането си на територията на Грузия, освен ако на лицата е било най-малкото обещано натурализация от страна на Грузия.

4.   След като замолената държава-членка е отговорила положително на молбата за обратно приемане, компетентното дипломатическо или консулско представителство на тази държава-членка, независимо от желанието на лицето, което подлежи на обратно приемане, издава незабавно и не по-късно от 3 работни дни документ за пътуване, необходим за връщането на лицето, което подлежи на обратно приемане, със срок на валидност най-малко 90 дни. Ако в рамките на 3 работни дни замолената държава-членка не е издала документа за пътуване, се счита, че приема използването на стандартния документ за пътуване на Грузия за целите на експулсирането.

5.   Ако по юридически или по фактически причини съответното лице не може да бъде върнато в срока на валидност на първоначално издадения му документ за пътуване, в рамките на 3 работни дни компетентното дипломатическо или консулско представителство на замолената държава-членка продължава валидността на документа за пътуване или, при необходимост, издава нов документ за пътуване със същия срок на валидност. Ако в рамките на 3 работни дни замолената държава-членка не е издала новия документ за пътуване или удължила валидността му, се счита, че приема използването на стандартния пътнически документ на Грузия за целите на експулсирането.

Член 5

Обратно приемане на граждани на трети държави и на лица без гражданство

1.   Дадена държава-членка приема обратно, по молба на Грузия и без други формалности, освен тези, предвидени в това споразумение, всеки гражданин на трета държава или лице без гражданство, който/което не отговаря или вече не отговаря на изискванията в сила за влизане, престой и пребиваване на територията на Грузия, при условие че е доказано или че може с основание да се приеме въз основа на представените prima facie доказателства, че въпросното лице:

а)

в момента на подаване на молбата за обратно приемане притежава валидна виза или валидно разрешение за пребиваване, издадена/о от замолената държава-членка; или

б)

е влязло незаконно и директно на територията на Грузия след като е престоявало на територията на замолената държава-членка или е преминало транзитно през нейна територия.

2.   Задължението за обратно приемане, посочено в параграф 1, не се прилага ако:

а)

гражданинът на трета държава или лицето без гражданство се е намирал/о единствено в транзитна зона на международно летище в замолената държава-членка; или

б)

Грузия е издала на гражданина на трета държава или на лицето без гражданство виза или разрешение за пребиваване преди или след влизането на лицето на нейна територия, освен ако:

i)

това лице притежава виза или разрешение за пребиваване, издадена/о от замолената държава-членка, която/което е с по-дълъг срок на валидност,

ii)

визата или разрешението за пребиваване, издадена/о от Грузия, е придобита/о чрез използване на фалшиви или подправени документи или чрез неверни твърдения, или

iii)

това лице не спазва условията, свързани с визата.

в)

замолената държава е експулсирала гражданина на трета държава или лицето без гражданство към неговата/нейната държава по произход или към трета държава.

3.   Задължението за обратно приемане, посочено в параграф 1, се отнася за държавата-членка, която е издала визата или разрешението за пребиваване. Ако две или повече държави-членки са издали виза или разрешение за пребиваване, задължението на обратно приемане по параграф 1 се отнася за държавата-членка, която е издала документа с по-дълъг срок на валидност или, ако валидността на един или няколко от тях вече е изтекла, документа, който все още е валиден. Ако всички документи са с изтекъл срок на валидност, задължението за обратно приемане по параграф 1 се поема от държавата-членка, издала документа, чийто срок е изтекъл най-скоро. Ако подобен документ не може да бъде представен, задължението за обратно приемане по параграф 1 се поема от държавата-членка, чиято територия лицето е напуснало последно.

4.   След като замолената държава-членка е отговорила положително на молбата за обратно приемане, тази държава-членка издава незабавно и не по-късно от 3 работни дни документ за пътуване за целите на експулсирането на лицето, чието обратно приемане е прието. Ако в рамките на 3 работни дни държавата-членка не е издала документа за пътуване, се счита, че приема използването на стандартния документ за пътуване на Грузия за целите на експулсирането.

РАЗДЕЛ III

ПРОЦЕДУРА ПО ОБРАТНО ПРИЕМАНЕ

Член 6

Принципи

1.   При условията на параграф 2, всяко прехвърляне на лице, подлежащо на обратно приемане, въз основа на едно от задълженията, посочени в членове 2—5, изисква подаване на молба за обратно приемане до компетентния орган на замолената държава.

2.   Ако лицето, което подлежи на обратно приемане, притежава валиден документ за пътуване или карта за самоличност, прехвърлянето на такова лице може да се извърши без да е необходимо молещата държава да подава молба за обратно приемане или писмено уведомление, посчени в член 11, параграф 1, до компетентния орган на замолената държава.

3.   Без да се засяга параграф 2 ако лицето е било задържано в граничната зона (включително на летище) на молещата държава след незаконно преминаване на границата директно от територията на замолената държава, молещата държава може да подаде молба за обратно приемане в рамките на 2 дни след задържането на лицето (ускорена процедура).

Член 7

Молба за обратно приемане

1.   В рамките на възможното, молбата за обратно приемане трябва да съдържа следната информация:

а)

личните данни на лицето, което подлежи на обратно приемане (например име, фамилия, дата на раждане и, ако е възможно, място на раждане и последен адрес на местопребиваване) и, ако това е уместно, личните данни на непълнолетните неженени (неомъжени) деца и/или съпруга/та;

б)

в случай на собствени граждани, посочване на средствата, с които ще бъдат предоставени доказателства или prima facie доказателства за гражданството на лицата;

в)

в случай на граждани на трети държави и лица без гражданство, посочване на средствата, с които ще бъдат предоставени доказателства или prima facie доказателства за условията за обратно приемане на граждани на трети държави и на лица без гражданство, и за тяхното незаконно влизане и пребиваване;

г)

снимка на лицето, което подлежи на обратно приемане;

д)

дактилоскопични отпечатъци.

2.   Молбата за обратно приемане също така съдържа, доколкото е възможно, следната информация:

а)

заявление, че лицето, което подлежи на прехвърляне, може да се нуждае от помощ или грижи, при положение че съответното лице изрично е дало съгласие за такова заявление;

б)

всякакви други предпазни мерки и мерки за сигурност или информация за здравословното състояние на лицето, които могат да са необходими в конкретния случай на прехвърляне.

3.   Единният формуляр, който трябва да се използва за искания за обратно приемане, е приложен в приложение 5 към настоящото споразумение.

4.   Молбата за обратно приемане може де бъде подадена с всякакви средства за комуникация, включително и по електронен път.

Член 8

Средства за доказване на гражданството

1.   Доказателство за гражданство в съответствие с член 2, параграф 1 и член 4, параграф 1 може по-специално да бъде предоставено посредством документите, изброени в приложение 1 към настоящото споразумение, включително и документи, чийто срок е на валидност изтекъл преди по-малко от 6 месеца. Ако бъдат представени такива документи, държавите-членки и Грузия признават взаимно гражданството, без да е необходимо по-нататъшно разследване. Доказателство за гражданство не може да бъде представено чрез подправени документи.

2.   Prima facie доказателства за гражданство в съответствие с член 2, параграф 1 и член 4, параграф 1 могат по-специално да бъдат предоставени посредством документите, изброени в приложение 2 към настоящото споразумение, дори ако техният срок на валидност е изтекъл. Ако бъдат представени такива документи, държавите-членки и Грузия смятат гражданството за установено, освен ако те могат да докажат противното. Prima facie доказателства за гражданство не могат да бъдат представени чрез подправени документи.

3.   Ако не може да бъде представен нито един от документите, изброени в приложение 1 или приложение 2, или ако тези документи са недостатъчни, компетентните дипломатически и консулски представителства на замолената държава, при поискване от молещата държава, включено в молбата за обратно приемане, интервюират лицето, което подлежи на обратно приемане, във възможно най-кратък срок, най-късно в рамките на 4 работни дни от датата на получаване на молбата за обратно приемане, с цел да установят неговото гражданство. Процедурните разпоредби за подобни интервюта могат да бъдат предвидени в протоколите за изпълнение, предвидени в член 19 от настоящото споразумение.

Член 9

Средства за доказване по отношение на граждани на трети държави и лица без гражданство

1.   Доказателство за условията за обратно приемане на граждани на трети държави и на лица без гражданство, постановени в член 3, параграф 1 и член 5, параграф 1, се предоставя по-специално чрез средствата за доказване, изброени в приложение 3 към настоящото споразумение; това не може да се извърши посредством подправени документи. Всяко такова доказателство се признава взаимно от държавите-членки и от Грузия, без да е необходимо по-нататъшно разследване.

2.   Prima facie доказателства за условията за обратно приемане на граждани на трети държави и на лица без гражданство, установени в член 3, параграф 1 и член 5, параграф 1, се предоставят по-специално чрез средствата за доказване, изброени в приложение 4 към настоящото споразумение; това не може да се извърши посредством подправени документи. Когато такива prima facie доказателства са представени, държавите-членки и Грузия считат, че условията са изпълнени, освен ако те могат да докажат противното.

3.   Незаконният характер на влизането, престоя или пребиваването се установява посредством документите за пътуване на въпросното лице, в които липсва необходимата виза или друго разрешение за пребиваване на територията на молещата държава. Декларация от страна на молещата държава, че въпросното лице е без необходимите документи за пътуване, виза или разрешение за пребиваване, също представлява prima facie доказателство за незаконно влизане, престой или пребиваване.

Член 10

Срокове

1.   Молбата за обратно приемане трябва да се подаде до компетентния орган на молената държава в рамките на най-много шест месеца от датата, на която компетентният орган на молещата държава е научил, че гражданин на трета държава или лице без гражданство не отговаря или вече не отговаря на изискванията в сила за влизане, престой или пребиваване. При наличието на правни или фактически пречки за своевременно подаване на молбата, по искане на молещата държава срокът се удължава, но само до преодоляването на тези пречки.

2.   Отговорът на молбата за обратно приемане се изпраща в писмена форма:

а)

в рамките на 2 работни дни, ако молбата е била подадена по ускорената процедура (член 6, параграф 3); или

б)

в рамките на 12 календарни дни във всички останали случаи.

Срокът започва да тече от датата на получаване на молбата за обратно приемане. При липса на отговор в определения срок се счита, че прехвърлянето е одобрено.

3.   Мотивите за отказ за обратно приемане се предоставят в писмена форма.

4.   След получаване на съгласието или, в зависимост от случая, след изтичане на срока, посочен в параграф 2, прехвърлянето на въпросното лице се извършва в рамките на три месеца. По искане на молещата държава този срок може да бъде удължен с времето, използвано за преодоляването на правни или практически пречки.

Член 11

Условия за прехвърляне и начини на транспортиране

1.   Без да се засяга член 6, параграф 2, компетентните органи на молещата държава уведомяват в писмена форма компетентните органи на замолената държава поне 3 работни дни преди да върнат лицето относно датата на прехвърляне, граничния пункт на влизане, възможно придружаване и друга информация, свързана с прехвърлянето.

2.   Транспортът може да бъде по въздух или по суша. Връщането по въздух не се ограничава само до използване на националните превозвачи на Грузия или на държавите-членки и може да се извършва с редовни или, когато става въпрос за граждани на замолената държава, с чартърни полети. В случай на връщане с придружаване, придружаващите служители могат да не бъдат само упълномощени служители на молещата държава, при условие че бъдат упълномощени лица от Грузия или от която и да е държава-членка.

Член 12

Обратно приемане поради грешка

Молещата държава приема обратно всяко лице, което е прието обратно от замолената държава, ако в рамките на 6 месеца след прехвърлянето на въпросното лице и 12 месеца в случаите, засягащи граждани на трети държави или лица без гражданство, бъде установено, че не са спазени изискванията, установени в членове 2—5 от настоящото споразумение.

В такъв случай процедурните разпоредби на настоящото споразумение се прилагат mutatis mutandis и се предоставя цялата налична информация, която се отнася до действителната самоличност и гражданство на лицето, което се приема обратно.

РАЗДЕЛ IV

ОПЕРАЦИИ ПО ТРАНЗИТНО ПРЕМИНАВАНЕ

Член 13

Принципи

1.   Държавите-членки и Грузия ограничават транзитното преминаване на граждани на трети държави или на лица без гражданство до случаите, когато тези лица не могат да бъдат върнати директно на държавата, която е крайна цел на пътуването.

2.   Грузия разрешава транзитното преминаване на граждани на трети държави и на лица без гражданство, ако дадена държава-членка поиска това, и държава-членка разрешава транзитното преминаване на граждани на трети държави и на лица без гражданство, ако Грузия поиска това, при условие че е осигурено пътуването през други възможни държави на транзитно преминаване и обратното приемане от страна на държавата, която е крайна цел на пътуването.

3.   Грузия или дадена държава-членка могат да откажат транзитно преминаване:

а)

ако за гражданин на трета държава или за лице без гражданство съществува действителен риск да бъде подложен на мъчения или на нечовешко или унизително отношение или наказание, смъртна присъда или преследване поради неговата раса, религия, националност, членство в определена социална група или политически убеждения в държавата, която е крайна цел на пътуването, или в друга държава на транзитно преминаване;

б)

ако гражданинът на трета държава или лицето без гражданство е субект на наказателно преследване в замолената държава или в друга държава на транзитно преминаване, или

в)

по съображения, свързани с общественото здраве, националната сигурност, обществения ред или други национални интереси на замолената държава.

4.   Грузия или дадена държава-членка могат да отменят издаденото разрешение, ако обстоятелствата, посочени в параграф 3, възникнат или станат известни впоследствие, като по този начин препятстват операцията по транзитното преминаване, или ако пътуването през възможни държави на транзитно преминаване или обратното приемане от страна на държавата, която е крайна цел на пътуването, повече не са гарантирани. В такъв случай молещата държава приема обратно гражданина на третата държава или лицето без гражданство, ако е необходимо и без забавяне.

Член 14

Процедура по транзитно преминаване

1.   Молбите за операции по транзитно преминаване трябва да бъдат представени в писмена форма на компетентния орган на замолената държава и да съдържат следната информация:

а)

вид на транзитното преминаване (по въздух или по суша), други възможни държави на транзитно преминаване и държавата, която е крайна цел на пътуването;

б)

лични данни на съответното лице (например име, фамилия, фамилно име преди брака, други имена, използвани от лицето/имена, под които лицето е известно, псевдоними, дата на раждане, пол и при възможност — място на раждане, гражданство, език, вид и номер на документа за пътуване);

в)

планиран граничен пункт за влизане, дата на прехвърлянето и евентуалното придружаване;

г)

декларация, че от гледна точка на молещата държава условията, посочени в член 13, параграф 2, са изпълнени и че не са ѝ известни причини за отказ съгласно член 13, параграф 3.

Единният формуляр за използване при транзитните операции е приложен в приложение 6 към настоящото споразумение.

2.   В рамките на 5 календарни дни след получаването на молбата и в писмена форма замолената държава уведомява молещата държава за приемането, като потвърждава входния граничен пункт и предполагаемия час на приемането или я уведомява за отказа за приемане и за причините за този отказ.

3.   Ако транзитното преминаване се осъществява по въздух, лицето, което подлежи на обратно приемане, и евентуалните придружители, са освободени от виза за летищен транзит.

4.   Компетентните органи на замолената държава, след взаимни консултации, съдействат за осъществяване на операциите по транзитно преминаване, и по-специално чрез наблюдение на въпросните лица и осигуряване на подходящи условия за целта.

5.   Транзитното преминаване на лицата се извършва в рамките на 30 дни от получаването на положителен отговор по искането.

РАЗДЕЛ V

РАЗХОДИ

Член 15

Транспортни и транзитни разходи

Без да се засяга правото на компетентните органи да възстановят разходите по обратното приемане от лицето, което подлежи на обратно приемане, или от трети лица, всички транспортни разходи, направени във връзка с обратното приемане, както и разходите за транзитното преминаване по силата на това споразумение до границата на държавата, която е крайна цел на пътуването, се поемат от молещата държава.

РАЗДЕЛ VI

ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ И КЛАУЗА ЗА НЕЗАСЯГАНЕ

Член 16

Защита на данните

Личните данни могат да се съобщават, само ако това е необходимо за изпълнението на това споразумение, от компетентните органи на Грузия или на държава-членка, в зависимост от случая. Обработването на лични данни във всеки конкретен случай е предмет на вътрешното законодателство на Грузия, а в случаите когато контрольорът е компетентен орган на държава-членка — на разпоредбите на Директива 95/46/ЕО и на националното законодателство на тази държава-членка, прието в съответствие с тази директива. В допълнение се прилагат следните принципи:

а)

обработването на личните данни следва да е безпристрастно и законосъобразно;

б)

личните данни трябва да бъдат събирани за конкретната, ясно формулирана и законна цел за изпълнение на настоящото споразумение и да не бъдат допълнително обработвани от органа, който ги съобщава, или от този, който ги получава, по начин, който е несъвместим с тази цел;

в)

личните данни трябва да бъдат адекватни, съответстващи и да не бъдат прекомерни по отношение на целта, за която се събират и/или се обработват допълнително; по-специално, съобщените лични данни могат да се отнасят само до следното:

i)

личните данни на лицето, което подлежи на прехвърляне (например име, фамилия, предишни имена, други имена, използвани от лицето/имена, под които лицето е известно, псевдоними, пол, гражданско състояние, дата и място на раждане, сегашно и евентуално предишно гражданство),

ii)

паспорт, лична карта или свидетелство за управление на моторно превозно средство (номер, срок на валидност, дата на издаване, издаващ орган и място на издаване),

iii)

места на междинно спиране и маршрут,

iv)

друга необходима информация за идентифициране на лицето, което подлежи на прехвърляне, или за преглед на условията за обратно приемане, произтичащи от настоящото споразумение;

г)

личните данни трябва да бъдат точни и при необходимост да се актуализират;

д)

личните данни трябва да се съхраняват под форма, която позволява съответните лица да бъдат идентифицирани за период, не по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които са събрани, или за които са допълнително обработени;

е)

както предаващият орган, така и приемащият орган предприемат всички разумни мерки, за да гарантират при необходимост корекцията, заличаването или блокирането на лични данни в случаите, когато обработването им не съответства на разпоредбите на този член, и по-специално поради това, че данните не са адекватни, съответстващи и точни или че са прекомерни по отношение на целта на обработването. Това включва уведомяването на другата договаряща се страна за всяка корекция, заличаване или блокиране;

ж)

при поискване приемащият орган информира предаващия орган относно използването на съобщените данни и за постигнатите вследствие на това резултати;

з)

лични данни могат да бъдат предавани само на компетентните органи. По-нататъшното предаване на други органи изисква предварителното съгласие на предаващия орган;

и)

предаващият и приемащият орган са задължени да изготвят писмен протокол за предаването и приемането на лични данни.

Член 17

Клауза за незасягане

1.   Разпоредбите на това споразумение не засягат правата, задълженията и отговорностите на Съюза, държавите-членки и Грузия, произтичащи от международното право, и по-специално от:

а)

Конвенцията от 28 юли 1951 г. за статута на бежанците, изменена с Протокола от 31 януари 1967 г. за статута на бежанците,

б)

международните конвенции, определящи държавата, отговорна за разглеждане на подадени молби за убежище,

в)

Европейската конвенция от 4 ноември 1950 г. за защита на правата на човека и основните свободи и протоколите към нея,

г)

Конвенцията на ООН от 10 декември 1984 г. против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително третиране или наказание,

д)

международни конвенции за екстрадиция и транзитно преминаване,

е)

многостранни международни конвенции и споразумения за обратно приемане на чужди граждани, като Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване от 7 декември 1944 г.

2.   Нищо в настоящото споразумение не възпрепятства връщането на дадено лице по силата на други официални и неофициални спогодби.

РАЗДЕЛ VII

ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРИЛАГАНЕ

Член 18

Съвместен комитет по обратно приемане

1.   Договарящите се страни си оказват взаимопомощ при прилагането и тълкуването на настоящото споразумение. За тази цел те създават Съвместен комитет по обратно приемане (наричан по-нататък „комитетът“), който по-специално е натоварен със следните задачи:

а)

да контролира прилагането на настоящото споразумение;

б)

да взема решение за изпълнителните мерки, необходими за неговото еднообразно прилагане;

в)

да обменя редовно информация относно протоколите за изпълнение, съставени от отделните държави-членки и от Грузия в съответствие с член 19 от настоящото споразумение;

г)

да препоръчва изменения на настоящото споразумение и на приложенията към него.

2.   Решенията на комитета са задължителни за договарящите се страни.

3.   Комитетът се състои от представители на Съюза и на Грузия.

4.   Комитетът се свиква при необходимост по искане на една от договарящите се страни.

5.   Комитетът приема своя процедурен правилник.

Член 19

Протоколи за изпълнение

1.   По искане на държава-членка или на Грузия, Грузия и държавата-членка съставят протокол за изпълнение, който inter alia съдържа и правила за:

а)

определянето на компетентните органи, на граничните пропускателни пунктове и обмен на звена за връзка;

б)

условията за връщане с придружаване, включително при транзитното преминаване с придружаване на граждани на трети държави и на лица без гражданство;

в)

средства и документи в допълнение към тези, изброени в приложения 1—4 към настоящото споразумение;

г)

начините за обратно приемане по ускорената процедура; и

д)

процедурата за провеждане на интервюта.

2.   Протоколите за изпълнение по параграф 1 влизат в сила след уведомяването на Комитета по обратно приемане, посочен в член 18.

3.   Грузия приема да прилага всички разпоредби на протокола за изпълнение, съставен с дадена държава-членка, също и по отношение на която и да е друга държава-членка, ако последната поиска това.

Член 20

Връзка с двустранни споразумения или договорености на държавите-членки за обратно приемане

Разпоредбите на настоящото споразумение имат предимство пред разпоредбите на което и да е двустранно споразумение или договореност относно обратното приемане на незаконно пребиваващи лица, които са или биха могли да бъдат сключени съгласно член 19 между отделни държави-членки и Грузия, доколкото разпоредбите на тези споразумения или договорености са несъвместими с тези на настоящото споразумение.

РАЗДЕЛ VIII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 21

Териториално приложение

1.   При спазване на параграф 2 настоящото споразумение се прилага на територията, на която се прилагат Договорът за Европейския съюз и Договорът за функционирането на Европейския съюз, както и на територията на Грузия.

2.   Настоящото споразумение се прилага на територията на Ирландия само след нотификация от Европейският съюз до Грузия в този смисъл. Настоящото споразумение не се прилага на територията на Кралство Дания.

Член 22

Изменения на споразумението

Настоящото споразумение може да бъде изменяно и допълвано по взаимно съгласие на договарящите се страни. Измененията и допълненията се изготвят във формата на отделни протоколи, които представляват неделима част от настоящото споразумение и влизат в сила в съответствие с процедурата, предвидена в член 23 от настоящото споразумение.

Член 23

Влизане в сила, срок и прекратяване

1.   Настоящото споразумение подлежи на ратифициране или одобрение от договарящите се страни съгласно съответните им процедури.

2.   Настоящото споразумение влиза в сила на първия ден от втория месец след датата, на която последната договаряща се страна нотифицира другата относно приключването на процедурите, посочени в първия параграф.

3.   Настоящото споразумение се прилага за Ирландия на първия ден от втория месец след датата на нотификацията, посочена в член 21, параграф 2.

4.   Настоящото споразумение се сключва за неопределен срок.

5.   Всяка от договарящите страни може да денонсира настоящото споразумение, като нотифицира официално другата договаряща страна. Настоящото споразумение престава да се прилага шест месеца след датата на нотифицирането.

Член 24

Приложения

Приложения 1—6 са неразделна част от настоящото споразумение.

Съставено в Брюксел на 22 ноември 2010 г. в два екземпляра на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки, шведски и грузински език, като текстовете на всеки един от тези езици са еднакво автентични.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Грузия

Por Georgia

Za Gruzii

For Georgien

Für Georgien

Gruusia nimel

Για τη Γεωργία

For Georgia

Pour la Géorgie

Per la Georgia

Gruzijas vārdā –

Gruzijos vardu

Grúzia részéről

Għall-Georġja

Voor Georgië

W imieniu Gruzji

Pela Geórgia

Pentru Georgia

Za Gruzínsko

Za Gruzijo

Georgian puolesta

För Georgien

Image

Image


(1)  В съответствие с формуляра, даден в препоръката на Съвета на Европейския съюз от 30 ноември 1994 г.

(2)  Пак там.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОБЩ СПИСЪК С ДОКУМЕНТИТЕ, ЧИЕТО ПРЕДСТАВЯНЕ СЕ СЧИТА ЗА ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ГРАЖДАНСТВО

(ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 1 И ЧЛЕН 8, ПАРАГРАФ 1)

паспорти от всякакъв вид (национални паспорти, дипломатически паспорти, служебни паспорти, групови паспорти и заместители на паспорти, включително детски паспорти),

лични карти (включително временни),

удостоверение за гражданство и други официални документи, в които гражданството е споменато или ясно посочено,

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ОБЩ СПИСЪК С ДОКУМЕНТИТЕ, ЧИЕТО ПРЕДСТАВЯНЕ СЕ СЧИТА ЗА PRIMA FACIE ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ГРАЖДАНСТВО

(ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 1 И ЧЛЕН 8, ПАРАГРАФ 2)

Ако замолената държава е или една от държавите-членки или Грузия:

документите, изброени в приложение 1, чийто срок на валидност е изтекъл преди повече от 6 месеца,

фотокопия на който и да е документ от изброените в приложение 1 към настоящото споразумение,

свидетелства за управление на моторно превозно средство или фотокопия от тях,

актове за раждане или фотокопия от тях,

служебни карти от предприятия или фотокопия от тях,

декларации от свидетели,

декларация от засегнатото лице и езикът, на който това лице говори, включително удостоверен с резултат от официален тест,

всеки друг документ, позволяващ да се установи гражданството на въпросното лице.

военни книжки и военни карти за самоличност,

моряшки регистрационни книжки и служебни капитански карти,

laissez-passer, издадени от замолената държава.

Ако замолената държава е Грузия:

потвърждение на самоличността в резултат на извършено търсене във Визовата информационна система (1),

в случай на държави-членки, които не използват Визовата информационна система, положителното идентифициране се извършва чрез проверка на архивираните молби за получаване на виза във въпросните държави-членки.


(1)  Регламент (ЕО) № 767/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно Визовата информационна система (ВИС) и обмена на данни между държави-членки относно визите за краткосрочно пребиваване (Регламент за ВИС), ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 60.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ОБЩ СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЧИТАНИ ЗА ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ОБРАТНО ПРИЕМАНЕ НА ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ И НА ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВО

(ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФ 1, ЧЛЕН 5, ПАРАГРАФ 1 И ЧЛЕН 9, ПАРАГРАФ 1)

виза и/или разрешение за пребиваване, издадено от замолената държава,

печати за влизане/напускане или подобна анотация в документа за пътуване на въпросното лице или друго доказателство за влизане/напускане (например фотографско доказателство),

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ОБЩ СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЧИТАНИ ЗА PRIMA FACIE ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ОБРАТНО ПРИЕМАНЕ НА ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ И НА ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВО

(ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФ 1, ЧЛЕН 5, ПАРАГРАФ 1 И ЧЛЕН 9, ПАРАГРАФ 2)

описание, издадено от съответните власти на молещата държава, на мястото и обстоятелствата, при които въпросното лице е задържано, след като е влязло на територията на тази държава;

информация във връзка със самоличността и/или престоя на лицето, която е била предоставена от международна организация (например UNHCR);

съобщаване/потвърждаване на информация от членове на семейството, лица, пътували заедно с него и т.н.;

декларация на засегнатото лице.

информация, която показва, че въпросното лице е ползвало куриерски услуги или пътническа агенция;

официални декларации, по-специално на служители от граничните пунктове и други свидетели, които са в състояние да удостоверят, че въпросното лице е преминало границата;

официални показания на въпросното лице, направени в съдебно или административно производство;

всякакъв вид документи, удостоверения и сметки от всякакъв вид (напр. сметка от хотел, талони за посещение при лекари/зъболекари, входни карти за обществени/частни институции, договори за наем на кола, квитанции за плащане с кредитни карти и др.), които ясно показват, че въпросното лице е престояло на територията на замолената държава,

поименни билети и/или списъци на пътниците, пътуващи със самолет, влак, автобус или кораб, които доказват присъствието и маршрута на въпросното лице на територията на замолената държава.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Image

Image

Image

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Image

Image

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФ 1 И ЧЛЕН 5, ПАРАГРАФ 1

Страните се споразумяват за следното: лице „влиза директно“ от територията на Грузия по смисъла на посочените разпоредби, ако е пристигнало на територията на държава-членка, без междувременно да е навлизало в територията на трета държава, или в случаите, когато замолената държава е държава-членка, е пристигнало на територията на Грузия, без междувременно да е влизало на територията на трета държава. Престоят в транзитната зона на летище на трета държава не се счита за влизане.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ДАНИЯ

Договарящите се страни отбелязват, че настоящото споразумение не се прилага на територията на Кралство Дания, нито спрямо нейни граждани. При тези обстоятелства е уместно Грузия и Дания да сключат споразумение за обратно приемане при условията на настоящото споразумение.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ИСЛАНДИЯ И НОРВЕГИЯ

Договарящите се страни вземат предвид тесните връзки между Европейския съюз и Исландия и Норвегия, и по-специално по силата на споразумението от 18 май 1999 г. относно асоциирането на тези държави към процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген. При тези обстоятелства е уместно Грузия да сключи споразумение за обратно приемане с Исландия и Норвегия при условията на настоящото споразумение.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ШВЕЙЦАРИЯ

Договарящите страни отбелязват тесните връзки между Европейския съюз и Швейцария, и по-специално по силата на Споразумението относно асоциирането на Швейцария в процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген, което влезе в сила на 1 март 2008 г. При тези обстоятелства е уместно Грузия да сключи споразумение за обратно приемане с Швейцария при условията на настоящото споразумение.


РЕГЛАМЕНТИ

25.2.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 52/66


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 156/2011 НА СЪВЕТА

от 13 декември 2010 година

за разпределяне на възможностите за риболов съгласно протокола към Споразумението за партньорство между Европейската общност и Федерални щати Микронезия за риболов във води на Федерални щати Микронезия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 3 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 7 май 2010 г. бе подписан нов протокол (наричан по-нататък „протоколът“) към Споразумението за партньорство между Европейската общност и Федерални щати Микронезия за риболов във води на Федерални щати Микронезия (1) (наричано по-нататък „споразумението“). С протокола на корабите на ЕС се предоставят възможности за риболов във водите, над които Федералните щати Микронезия упражняват суверенитет или юрисдикция в областта на рибарството.

(2)

На 13 декември 2010 г. Съветът прие Решение 2011/116/ЕС (2) за подписване и временно прилагане на протокола.

(3)

Следва да бъде определен методът за разпределяне на възможностите за риболов между държавите-членки за петгодишния срок по член 13 от протокола, както и за срока на неговото временно прилагане.

(4)

В съответствие с член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета от 29 септември 2008 г. относно разрешения за риболовни дейности на риболовните кораби на Общността извън водите на Общността и достъпа на кораби на трети държави до водите на Общността (3), ако се установи, че възможностите за риболов, предоставени на Европейския съюз с протокола, не сe използват напълно, Комисията следва да уведоми за това съответните държави-членки. Липсата на отговор в рамките на определен от Съвета срок се счита за потвърждение, че корабите на съответната държава-членка не използват напълно възможностите си за риболов за дадения период. Следва да бъде определен този срок.

(5)

Настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Възможностите за риболов, определени в протокола, се разпределят между държавите-членки, както следва:

а)

кораби с мрежи гъргър за улов на риба тон:

Испания

5 кораба

Франция

1 кораб

б)

кораби с повърхностни парагади:

Испания

12 кораба

2.   Регламент (ЕО) № 1006/2008 се прилага, без да се засягат споразумението и протоколът.

3.   Ако заявленията за разрешение за риболов от посочените в параграф 1 държави-членки не изчерпват определените от протокола възможности за риболов, Комисията разглежда заявления за разрешение за риболов от всяка друга държава-членка в съответствие с член 10 от Регламент (ЕО) № 1006/2008.

Срокът по член 10, параграф 1 от посочения регламент се определя на десет работни дни.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 13 декември 2010 година.

За Съвета

Председател

K. PEETERS


(1)  ОВ L 151, 6.6.2006 г., стр. 3.

(2)  Вж стр. 1 от настоящия брой на Официален вестник.

(3)  ОВ L 286, 29.10.2008 г., стр. 33.