ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2011.031.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 31

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
5 февруари 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 101/2011 на Съвета от 4 февруари 2011 година относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Тунис

1

 

*

Регламент (ЕС) № 102/2011 на Комисията от 4 февруари 2011 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1089/2010 за прилагане на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на оперативната съвместимост на масиви от пространствени данни и услуги за пространствени данни

13

 

 

Регламент (ЕС) № 103/2011 на Комисията от 4 февруари 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

35

 

 

Регламент (ЕС) № 104/2011 на Комисията от 4 февруари 2011 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за 2010/11 пазарна година

37

 

 

Регламент (ЕС) № 105/2011 на Комисията от 4 февруари 2011 година за определяне на коефициента на разпределение, приложим за подадените от 31 януари до 1 февруари 2011 г. заявления за лицензии за внос на маслиново масло в рамките на тарифната квота на Тунис, и за прекратяване на издаването на лицензии за внос за месец февруари 2011 г.

39

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение 2011/79/ОВППС на Съвета от 4 февруари 2011 година за изпълнение на Решение 2011/72/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания с оглед на положението в Тунис

40

 

 

2011/80/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 4 февруари 2011 година за разрешаване пускането на пазара на пептиден продукт от риба (Sardinops sagax) като нова хранителна съставка съгласно Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2011) 522)

48

 

 

2011/81/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 4 февруари 2011 година за изменение на решения 2002/741/ЕО, 2002/747/ЕО, 2003/31/ЕО, 2003/200/ЕО, 2005/341/ЕО и 2005/343/ЕО за продължаване срока на валидност на екологичните критерии за присъждане на знака за екомаркировка на ЕС за някои продукти (нотифицирано под номер C(2011) 523)  ( 1 )

50

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

5.2.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 31/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 101/2011 НА СЪВЕТА

от 4 февруари 2011 година

относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Тунис

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215, параграф 2 от него,

като взе предвид Решение 2011/72/ОВППС на Съвета от 31 януари 2011 г. относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания с оглед на положението в Тунис (1),

като взе предвид съвместното предложение на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

Решение 2011/72/ОВППС на Съвета предвижда замразяване на финансовите средства и икономическите ресурси, принадлежащи на, притежавани, държани или контролирани от определени лица, отговорни за присвояване на държавни средства на Тунис, които по този начин лишават народа на Тунис от ползите на устойчивото развитие на икономиката и обществото и възпрепятстват развитието на демокрацията в страната. Тези физически или юридически лица, образувания и органи са изброени в приложението към решението.

(2)

Тези мерки попадат в обхвата на Договора за функционирането на Европейския съюз и следователно за тяхното прилагане е необходим нормативен акт на равнище на Съюза, по-специално с цел да се осигури еднаквото им прилагане от страна на икономическите оператори във всички държави-членки.

(3)

Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати по-специално от Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-конкретно правото на ефективна защита и на справедлив съдебен процес и правото на защита на личните данни. Настоящият регламент следва да се прилага съгласно тези права.

(4)

Правомощието за изменение на списъка в приложение I към настоящия регламент следва да се упражнява от Съвета с оглед на специфичната заплаха за международния мир и сигурност, създадена от положението в Тунис, и за да се осигури съгласуваност с процеса на изменение и преразглеждане на приложението към Решение 2011/72/ОВППС.

(5)

Процедурата за изменение на списъците в приложение I към настоящия регламент следва да включва предоставянето на съответните физически или юридически лица, образувания или органи на основанията за включването им в списъците, за да им се даде възможност да подадат възражения. Когато има подадени възражения или когато има представени нови съществени доказателства, Съветът следва да преразгледа решението си предвид тези възражения и съответно да информира засегнатото лице, образувание или орган.

(6)

За прилагането на настоящия регламент и с оглед на създаването на максимална правна сигурност в рамките на Съюза, имената и други лични данни на физически или юридически лица, образувания и органи, чиито финансови средства и икономически ресурси трябва да бъдат замразени в съответствие с настоящия регламент, трябва да бъдат публично оповестени. Всяко обработване на лични данни следва да е в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (2) и Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (3).

(7)

За да се гарантира, че предвидените в настоящия регламент мерки са ефективни, той трябва да влезе в сила незабавно след публикуването му,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„финансови средства“ означава финансови активи и ползи от всякакъв вид, включително, но не само:

i)

пари в брой, чекове, парични вземания, менителници, платежни нареждания и други платежни инструменти;

ii)

депозити във финансови институции или други образувания, баланси по сметки, дългове и дългови облигации;

iii)

публично и частно търгувани ценни книжа и дългови инструменти, включително акции и дялове, сертификати, представляващи ценни книжа, облигации, полици, варанти, дългосрочни облигации с фиксирана лихва и договори за деривативи;

iv)

лихви, дивиденти или други приходи или стойност, натрупани или генерирани от активи;

v)

кредити, право на прихващане, гаранции, гаранции за изпълнение или други финансови задължения;

vi)

акредитиви, коносаменти, документи за продажба;

vii)

документи, удостоверяващи участие във фондове или притежание на финансови ресурси;

б)

„замразяване на финансови средства“ означава предотвратяване на всяко движение, прехвърляне, изменение, използване, достъп или боравене с финансови средства по всякакъв начин, който би довел до промяна в тяхното количество, размер, местонахождение, собственост, владение, вид, предназначение или друга промяна, която би позволила използване на финансовите средства, включително управление на портфейл;

в)

„икономически ресурси“ означава активи от всякакъв вид, независимо дали са материални или нематериални, движими или недвижими, които не са финансови средства, но могат да бъдат използвани за получаване на финансови средства, стоки или услуги;

г)

„замразяване на икономически ресурси“ означава предотвратяване на използването им с цел получаване на финансови средства, стоки или услуги по всякакъв начин, включително, но не само, чрез тяхната продажба, отдаване под наем или ипотекиране;

д)

„територия на Съюза“ означава териториите на държавите-членки, спрямо които се прилага Договорът, съгласно условията на Договора, включително тяхното въздушно пространство.

Член 2

1.   Замразяват се всички финансови средства и икономически ресурси, принадлежащи на, притежавани, държани или контролирани от физическите или юридическите лица, образувания и органи, за които в съответствие с член 1, параграф 1 от Решение 2011/72/ОВППС Съветът е установил, че са отговорни за присвояване на държавни средства на Тунис, както и на свързаните с тях физически или юридически лица, образувания и органи, съгласно списъка в приложение I.

2.   Не се предоставят, пряко или косвено, финансови средства или икономически ресурси на или в полза на физическите или юридическите лица, образуванията или органите, изброени в приложение I.

3.   Забранява се съзнателното и умишлено участие в действия, чийто предмет или резултат е прякото или косвеното заобикаляне на мерките, посочени в параграфи 1 и 2.

Член 3

1.   Приложение I включва основанията за вписване в списъка на съответните лица, образувания и органи.

2.   Приложение I включва и необходимата информация, когато е налична, за идентифициране на физическите или юридическите лица, образувания и органи. По отношение на физическите лица информацията може да включва имената, в т.ч. псевдоними, датата и мястото на раждане, гражданството, номера на паспорта и на личната карта, пола, адреса, ако е известен, и длъжността или професията. По отношение на юридическите лица, образуванията и органите информацията може да включва наименования, място и дата на регистрация, регистрационен номер и място на дейността.

Член 4

1.   Чрез дерогация от член 2 компетентните органи на държавите-членки, посочени в приложение II, могат да разрешат освобождаването на определени замразени финансови средства или икономически ресурси или предоставянето на определени финансови средства или икономически ресурси при условия, които те сметнат за необходими, след като установят, че съответните финансови средства или икономически ресурси са:

а)

необходими за задоволяване на основните нужди на лицата, изброени в приложение I, и на членовете на семействата им, които са на тяхна издръжка, в това число разходи за храна, наем или ипотека, лекарства и медицинско лечение, данъци, застрахователни премии и такси за комунални услуги;

б)

предназначени изключително за плащане на разумни по размера си професионални възнаграждения или за възстановяване на направени разходи, свързани с предоставянето на правни услуги;

в)

предназначени изключително за плащане на такси или разходи за услуги за обичайно държане или поддържане на замразени финансови средства или икономически ресурси; или

г)

необходими за извънредни разходи, при условие че в този случай държавата-членка, най-малко две седмици преди разрешаването, е съобщила на останалите държави-членки и на Комисията основанията, поради които според нея следва да бъде дадено конкретното разрешение.

2.   Съответната държава-членка информира останалите държави-членки и Комисията за всяко разрешение, дадено съгласно параграф 1.

Член 5

1.   Чрез дерогация от член 2 компетентните органи в държавите-членки, посочени в приложение II, могат да разрешат освобождаването на някои замразени финансови средства или икономически ресурси, ако са изпълнени следните условия:

а)

въпросните финансови средства или икономически ресурси са предмет на съдебна, административна или арбитражна обезпечителна мярка, наложена преди датата, на която лицето, образуванието или органът, посочени в член 2, са били включени в приложение I, или са предмет на съдебно, административно или арбитражно решение, постановено преди тази дата;

б)

въпросните финансови средства или икономически ресурси ще бъдат използвани изключително за удовлетворяване на претенции, обезпечени с такава обезпечителна мярка, или признати за основателни с такова решение, в границите, установени от приложимите законови и подзаконови актове, уреждащи правата на лица с такива претенции;

в)

обезпечителната мярка или решението не са в полза на лице, образувание или орган, изброени в приложение I; и

г)

признаването на обезпечителната мярка или на решението не противоречи на обществения ред в съответната държава-членка.

2.   Съответната държава-членка информира останалите държави-членки и Комисията за всяко разрешение, дадено съгласно параграф 1.

Член 6

1.   Член 2, параграф 2 не се прилага за добавянето към замразени сметки на:

а)

лихви или други печалби по тези сметки; или

б)

плащания, дължими по договори, споразумения или задължения, сключени или възникнали преди датата, на която физическото или юридическото лице, образуванието или органът, посочен в член 2, е бил включен в приложение I,

при условие че тези лихви, други приходи и плащания са замразени в съответствие с член 2, параграф 1.

2.   Член 2, параграф 2 не възпрепятства финансовите или кредитните институции в Съюза да превеждат суми по замразени сметки, когато те получат финансови средства, прехвърлени по сметката на посочено в списъка физическо или юридическо лице, образувание или орган, при условие че всякакви допълнителни средства по такива сметки също ще бъдат замразени. Финансовата или кредитната институция незабавно информира компетентния орган за всяка подобна транзакция.

Член 7

Чрез дерогация от член 2 и при условие че е дължимо плащане от лице, образувание или орган, посочени в приложение I, съгласно договор или споразумение, сключени от съответното лице, образувание или орган, или от задължение, което е възникнало за него преди датата, на която това лице, образувание или орган е посочено, компетентните органи на държавите-членки, посочени на уебсайтовете, изброени в приложение II, могат да разрешат при условията, които смятат за уместни, освобождаване на определени замразени финансови средства или икономически ресурси, ако са изпълнени следните условия:

а)

съответният компетентен орган е установил, че:

i)

финансовите средства или икономическите ресурси се използват за плащане от лице, образувание или орган, изброени в приложение I;

ii)

плащането не е в нарушение на член 2, параграф 2;

б)

съответната държава-членка е уведомила останалите държави-членки и Комисията за установеното и за намерението си да издаде разрешение най-малко две седмици преди даването на разрешението.

Член 8

1.   Замразяването на финансови средства и икономически ресурси или отказът да се предоставят финансови средства или икономически ресурси, предприети добросъвестно въз основа на това, че подобно действие е в съответствие с настоящия регламент, не поражда никаква отговорност за физическото или юридическото лице, образуванието или органа, който го извършва, нито от страна на техните ръководители или служители, освен ако не бъде доказано, че финансовите средства и икономическите ресурси са били замразени или задържани в резултат на небрежност.

2.   Забраната, установена в член 2, параграф 2, не поражда никаква отговорност за физическите или юридическите лица, образуванията или органите, които са предоставили финансови средства или икономически ресурси, ако те не са знаели и не са имали основателна причина да предполагат, че действията им ще са в нарушение на тази забрана.

Член 9

1.   Без да се засягат приложимите правила относно докладването, поверителността и професионалната тайна, физическите и юридическите лица, образуванията и органите:

а)

съобщават незабавно всяка информация, която би улеснила спазването на настоящия регламент, като замразени сметки и суми в съответствие с член 2, на компетентния орган на държавата-членка, посочен в интернет страниците от приложение II, в която пребивават или са разположени, и предават тази информация на Комисията пряко или чрез държавите-членки; и

б)

сътрудничат с компетентния орган при евентуална проверка на тази информация.

2.   Всяка информация, предоставена или получена в съответствие с настоящия член, се използва единствено за целите, за които е предоставена или получена.

Член 10

Комисията и държавите-членки незабавно се информират взаимно за мерките, предприети съгласно настоящия регламент, и си предоставят всякаква друга съответна информация, с която разполагат във връзка с настоящия регламент, по-специално информация по отношение на нарушенията и проблемите с прилагането, както и по отношение на решенията, постановени от национални съдилища.

Член 11

Комисията е оправомощена да изменя приложение II въз основа на информация, предоставена от държавите-членки.

Член 12

1.   Когато Съветът реши да приложи спрямо физическо или юридическо лице, образувание или орган мерките, посочени в член 2, параграф 1, той изменя съответно приложение I.

2.   Съветът уведомява физическото или юридическото лице, образуванието или органа, посочени в параграф 1, за своето решение, включително основанията за включването му в списъка, или пряко, ако адресът е известен, или чрез публикуване на известие, за да се предостави възможност на физическото или юридическото лице, образувание или орган да представи възражения.

3.   Когато има подадени възражения или са представени нови съществени доказателства, Съветът преразглежда решението си и информира за това физическото или юридическото лице, образуванието или органа.

4.   Списъкът в приложение I се преразглежда редовно и поне веднъж на 12 месеца.

Член 13

1.   Държавите-членки определят правилата относно санкциите, приложими при нарушения на разпоредбите на настоящия регламент, и вземат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното изпълнение. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и с възпиращо действие.

2.   Незабавно след влизането в сила на настоящия регламент държавите-членки уведомяват Комисията за тези правила, както и за всички последващи изменения.

Член 14

Когато в настоящия регламент се съдържа изискване за уведомяване, информиране на Комисията или се предвижда друг вид комуникация с нея, адресът и останалите данни за връзка, които да бъдат използвани за тази цел, са посочените в приложение II.

Член 15

Настоящият регламент се прилага:

а)

на територията на Съюза, включително неговото въздушно пространство;

б)

на борда на всички въздухоплавателни средства или плавателни съдове под юрисдикцията на държава-членка;

в)

спрямо всяко лице на територията на Съюза или извън нея, което е гражданин на държава-членка;

г)

спрямо всяко юридическо лице, образувание или орган, създадено или учредено съгласно законодателството на държава-членка;

д)

спрямо всяко юридическо лице, образувание или орган във връзка с всякакъв вид стопанска дейност, извършвана изцяло или частично на територията на Съюза.

Член 16

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 4 февруари 2011 година.

За Съвета

Председател

MARTONYI J.


(1)  ОВ L 28, 2.2.2011 г., стр. 62.

(2)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПИСЪК НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ОБРАЗУВАНИЯТА И ОРГАНИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1

 

Име

Идентификационни данни

Основания

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Бивш президент на Тунис, роден в Hamman-Sousse на 3 септември 1936 г., син на Selma HASSEN, женен за Leïla TRABELSI, лична карта (л.к.) № 00354671.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

2.

Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Тунизийка, родена в гр. Тунис на 24 октомври 1956 г., дъщеря на Saida DHERIF, омъжена за Zine El Abidine BEN ALI, л.к. № 00683530.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Тунизиец, роден в гр. Тунис на 4 март 1944 г., син на Saida DHERIF, женен за Yamina SOUIEI, управител на дружество, живеещ на адрес 11 rue de France- Radès Ben Arous, л.к. № 05000799.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Тунизиец, роден в Sabha, Либия, на 7 януари 1980 г., син на Yamina SOUIEI, управител на дружество, женен за Inès LEJRI, живеещ на адрес Résidence de l'étoile du nord - suite B- 7ème étage - appt. No 25 - Centre urbain du nord - Cité El Khadra - Tunis, л.к. № 04524472.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Тунизиец, роден в гр. Тунис на 2 декември 1981 г., син на Naïma BOUTIBA, женен за Nesrine BEN ALI, л.к. № 04682068.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Тунизийка, родена в гр. Тунис на 16 януари 1987 г., дъщеря на Leïla TRABELSI, омъжена за Fahd Mohamed Sakher MATERI, л.к. № 00299177.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Тунизийка, родена в гр. Тунис на 17 юли 1992 г., дъщеря на Leïla TRABELSI, живее в Президентския дворец, л.к. № 09006300.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Тунизиец, роден в гр. Тунис на 5 ноември 1962 г., син на Saida DHERIF, управител на дружество, живеещ на адрес 32 rue Hédi Karray - El Menzah - Tunis, л.к. № 00777029.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Тунизиец, роден в гр. Тунис на 24 юни 1948 г., син на Saida DHERIF, женен за Nadia MAKNI, заместник-управител на селскостопанско дружество, живеещ на адрес 20 rue El Achfat - Carthage - Tunis, л.к. № 00104253.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Тунизийка, родена в Radès на 19 февруари 1953 г., дъщеря на Saida DHERIF, омъжена за Mohamed MAHJOUB, управителка на дружество, живееща на адрес 21 rue d' Aristote - Carthage Salammbô, л.к. № 00403106.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Тунизиец, роден в гр. Тунис на 26 август 1974 г., син на Najia JERIDI, бизнесмен, живеещ на адрес 124 avenue Habib Bourguiba-Carthage presidence, л.к. № 05417770.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Тунизиец, роден в гр. Тунис на 26 април 1950 г., син на Saida DHERIF, женен за Souad BEN JEMIA, управител на дружество, живеещ на адрес 3 rue de la colombe - Gammarth supérieur, л.к. № 00178522.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Тунизиец, роден в гр. Тунис на 25 септември 1955 г., син на Saida DHERIF, женен за Hela BELHAJ, генерален директор на дружество, живеещ на адрес 20 Rue Ibn Chabat - Salammbô - Carthage -Tunis, л.к. № 05150331.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Тунизийка, родена на 27 декември 1958 г., дъщеря на Saida DHERIF, омъжена за Mohamed Montassar MEHERZI, търговски директор, живееща на адрес 4 rue Taoufik EI Hakim - La Marsa, л.к. № 00166569.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Тунизиец, роден в Marsa на 5 май 1959 г., син на Fatma SFAR, женен за Samira TRABELSI, генерален директор на дружество, живеещ на адрес 4 rue Taoufik El Hakim-la Marsa, л.к. № 00046988.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Тунизийка, родена на 1 февруари 1960 г., дъщеря на Saida DHERIF, женена за Habib ZAKIR,живееща на адрес 4 rue de la mouette - Gammarth supérieur, л.к. № 00235016.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Тунизиец, роден 5 март 1957 г., син на Saida BEN ABDALLAH, женен за Nefissa TRABELSI, строителен предприемач, живеещ на адрес Ennawras № 4, Gammarth supérieur, л.к. № 00235016.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Тунизиец, роден в гр. Тунис на 3 юли 1973 г., син на Yamina SOUIEI, управител на фирма, строителен предприемач, живеещ на адрес immeuble Amine El Bouhaira-Rue du Lac Turkana-Les berges du Lac-Tunis, л.к. № 05411511.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Тунизийка, родена в гр. Тунис на 25 юни 1975 г., дъщеря на Mounira TRABELSI (сестра на Leila TRABELSI), управителка на дружество, омъжена за Mourad MEHDOUI, живееща на адрес 41 rue Garibaldi -Tunis, л.к. № 05417907.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Тунизиец, роден в гр. Тунис на 3 май 1962 г., син на Neila BARTAJI, женен за Lilia NACEF, генерален директор на дружество, живеещ на адрес 41 rue Garibaldi - Tunis, л.к. № 05189459.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Тунизиец, роден на 18 септември 1976 г., син на Najia JERIDI, генерален директор на дружество, живеещ на адрес Lotissement Erriadh.2-Gammarth - Tunis, л.к. № 05412560.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Тунизийка, родена на 4 декември 1971 г., дъщеря на Yamina SOUIEI, управителка на дружество, живееща на адрес 2 rue El Farrouj - la Marsa, л.к. № 05418095.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Тунизиец, роден на 20 декември 1965 г., син на Radhia MATHLOUTHI, женен за Linda CHERNI, служител в бюро на Tunisair, живеещ на адрес 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram - Tunis, л.к. № 00300638.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Тунизиец, роден на 29 януари 1988 г., син на Kaouther Feriel HAMZA, генерален директор на дружеството Stafiem - Peugeot, живеещ на адрес 4 rue Mohamed Makhlouf -El Manar.2-Tunis

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Тунизиец, роден на 13 януари 1959 г., син на Leïla CHAIBI, женен за Dorsaf BEN ALI, генерален директор на дружество, живеещ на адрес Rue du jardin - Sidi Bousaid - Tunis, л.к. № 00400688.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Тунизийка, родена в Bardo на 5 юли 1965 г., дъщеря на Naïma EL KEFI, омъжена за Mohamed Slim CHIBOUB, живееща на адрес 5 rue El Montazah - Sidi Bousaid - Tunis, л.к. № 00589759.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Тунизийка, родена в Bardo на 21 август 1971 г., дъщеря на Naïma EL KEFI, омъжена за Mohamed Marouene MABROUK, съветник в Министерството на външните работи, л.к. № 05409131.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

28.

Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK

Тунизиец, роден в гр. Тунис на 11 март 1972 г., син на Jaouida El BEJI, женен за Sirine BEN ALI, генерален директор на дружество, живеещ на адрес 8 rue du Commandant Béjaoui - Carthage - Tunis, л.к. № 04766495.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Тунизийка, родена в Bardo на 8 март 1963 г., дъщеря на Naïma EL KEFI, омъжена за Slim ZARROUK, лекарка, живееща на адрес 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, л.к. № 00589758.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Тунизиец, роден в гр. Тунис на 13 август 1960 г., син на Maherzia GUEDIRA, женен за Ghazoua BEN ALI, генерален директор на дружество, живеещ на адрес 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, л.к. № 00642271.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Тунизиец, роден в Hammam-Sousse на 22 ноември 1949 г., син на Selma HASSEN, фотожурналист в Германия, живеещ на адрес 11 rue Sidi el Gharbi - Hammam - Sousse, л.к. № 02951793.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Тунизиец, роден в Hammam-Sousse на 13 март 1947 г., женен за Zohra BEN AMMAR, управител на дружество, живеещ на адрес Rue El Moez - Hammam - Sousse, л.к. № 02800443.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Тунизийка, родена в Hammam-Sousse на 16 май 1952 г., дъщеря на Selma HASSEN, омъжена за Fathi REFAT. представителка на Tunisair, живееща на адрес 17 avenue de la République-Hammam-Sousse, л.к. № 02914657.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Тунизийка, родена в Sousse на 18 септември 1956 г., дъщеря на Selma HASSEN, омъжена за Sadok Habib MHIRI, ръководител на предприятие, живееща на адрес avenue de l'Imam Muslim- Khezama ouest-Sousse, л.к. № 02804872.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Тунизиец, роден на 28 октомври 1938 г., син на Selma HASSEN, пенсионер, вдовец на Selma MANSOUR, живеещ на адрес 255 cité El Bassatine - Monastir, л.к. № 028106l4.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI,

Тунизиец, роден в гр. Тунис на 21 октомври 1969 г., син на Selma MANSOUR, женен за Monia CHEDLI, управител на дружество, живеещ на адрес avenue Hédi Nouira - Monastir, л.к. № 04180053.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Тунизиец, роден в Monastir на 29 април 1974 г., син на Selma MANSOUR, неженен, ръководител на предприятие, живеещ на адрес 83 Cap Marina - Monastir, л.к. № 04186963.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Тунизиец, роден в Monastir на 12 октомври 1972 г., син на Selma MANSOUR, неженен, търговец внос—износ, живеещ на адрес Avenue Mohamed Salah Sayadi - Skanes - Monastir, л.к. № 04192479.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Тунизийка, родена в Monastir на 8 март 1980 г., дъщеря на Selma MANSOUR, омъжена за Zied JAZIRI, секретарка в дружество, живееща на адрес Rue Abu Dhar El Ghafari - Khezama est - Sousse, л.к. № 06810509.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Тунициец, роден в Hammam - Sousse на 8 октомври 1978 г., син на Hayet BEN ALI, директор на дружество, живеещ на адрес 17 avenue de la République - Hammam-Sousse, л.к. № 05590835.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Тунизиец, роден в Hammam - Sousse на 9 август 1977 г., син на Hayet BEN ALI, управител на дружество, живеещ на адрес 17 avenue de la République - Hammam-Sousse, л.к. № 05590836.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Тунизийка, родена в Monastir на 30 август 1982 г., дъщеря на Hayet BEN ALI, омъжена за Badreddine BENNOUR, живееща на адрес rue Ibn Maja - Khezama est - Sousse, л.к. № 08434380.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Тунизиец, роден в Sousse на 13 януари 1970 г., син на Naïma BEN ALI, началник на служба в Tunisair, живеещ на адрес Résidence les jardins, apt. 8C Bloc. b - El Menzah,8 -l'Ariana, л.к. № 05514395.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Тунизиец, роден в Hammam - Sousse на 22 октомври 1967 г., син на Naïma BEN ALI, служител в Министерството на транспорта, живеещ на адрес 4 avenue Tahar SFAR - El Manar.2-Tunis, л.к. № 05504161.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

45.

Montassar Ben Habib Ben.Bouali LTAIEF

Тунизиец, роден в Sousse на 3 януари 1973 г., син на Naïma BEN ALI, женен за Lamia JEGHAM, управител на дружество, живеещ на адрес 13 lotissement Ennakhil - Kantaoui - Hammam - Sousse, л.к. № 05539378.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Тунизиец, роден в Париж на 27 октомври 1966 г., син на Paulette HAZAT, директор на дружество, живеещ на адрес Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, л.к. № 05515496 (с двойно гражданство).

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Тунизиец, роден в Париж на 16 април 1971 г., син на Paulette HAZAT, женен за Amel SAID, управител на дружество, живеещ на адрес Chouket El Arressa, - Hammam-Sousse, л.к. № 00297112.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Тунизиец, роден в гр. Тунис на 28 август 1974 г., син на Leila DEROUICHE, търговски директор, живеещ на адрес 23 rue Ali Zlitni, El Manar,2-Tunis, л.к. № 04622472.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

СПИСЪК НА КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ В ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 1, ЧЛЕН 5, ПАРАГРАФ 1, ЧЛЕН 7 И ЧЛЕН 9, ПАРАГРАФ 1, БУКВА а), И АДРЕС ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

A.   Компетентни органи във всяка държава-членка:

БЕЛГИЯ

http://www.diplomatie.be/eusanctions

БЪЛГАРИЯ

http://www.mfa.government.bg

ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

ДАНИЯ

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

ГЕРМАНИЯ

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ЕСТОНИЯ

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ИРЛАНДИЯ

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

ГЪРЦИЯ

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

ИСПАНИЯ

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

ФРАНЦИЯ

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ИТАЛИЯ

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

КИПЪР

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

ЛАТВИЯ

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

ЛИТВА

http://www.urm.lt

ЛЮКСЕМБУРГ

http://www.mae.lu/sanctions

УНГАРИЯ

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

МАЛТА

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

НИДЕРЛАНДИЯ

http://www.minbuza.nl/sancties

АВСТРИЯ

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

ПОЛША

http://www.msz.gov.pl

ПОРТУГАЛИЯ

http://www.min-nestrangeiros.pt

РУМЪНИЯ

http://www.mae.ro/node/1548

СЛОВЕНИЯ

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

СЛОВАКИЯ

http://www.foreign.gov.sk

ФИНЛАНДИЯ

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ШВЕЦИЯ

http://www.ud.se/sanktioner

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Б.   Адрес за уведомяване или друга комуникация с Европейската комисия:

European Commission

Foreign Policy Instruments Service

CHAR 12/106

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIUM

Електронен адрес: relex-sanctions@ec.europa.eu

Тел. +32 22955585

Факс +32 22990873


5.2.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 31/13


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 102/2011 НА КОМИСИЯТА

от 4 февруари 2011 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 1089/2010 за прилагане на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на оперативната съвместимост на масиви от пространствени данни и услуги за пространствени данни

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) (1), и по-специално член 7, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) № 1089/2010 на Комисията от 23 ноември 2010 г. за прилагане на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на оперативната съвместимост на масиви от пространствени данни и услуги за пространствени данни (2) съдържа техническите разпоредби за оперативната съвместимост на масиви от пространствени данни, включително определянето на списъци с кодове, които да се използват за атрибути и асоциативни роли на типове пространствени обекти и типове данни.

(2)

Регламент (ЕС) № 1089/2010 изисква атрибутите или асоциативните роли на типовете пространствени обекти или типовете данни, които имат тип на списък с кодове, да приемат стойности, които са валидни за съответния списък с кодове.

(3)

Тези позволени стойности за списъците с кодове, определени в Регламент (ЕС) № 1089/2010, са необходими за изпълнение на изискванията, формулирани в посочения регламент, и поради това следва също да бъдат предвидени във въпросния регламент.

(4)

При определянето на стойностите за списъците с кодове, включени в настоящия регламент, са спазвани същите принципи по отношение на изискванията на потребителите, справочните материали, съответните политики или дейности на Европейския съюз, осъществимостта и пропорционалността по отношение на вероятните разходи и ползи, участието на заинтересованите страни и провеждането на консултации с тях, както и международните стандарти, каквито бяха прилагани при разработването на другите технически разпоредби, предвидени в Регламент (ЕС) № 1089/2010 на Комисията.

(5)

Поради това Регламент (ЕС) № 1089/2010 следва да бъде съответно изменен.

(6)

Предвидените в настоящия регламент мерки са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 22 от Директива 2007/2/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 1089/2010 се изменя, както следва:

1.

Член 4 се изменя, както следва:

а)

параграф 3 се заменя със следния текст:

„3.   Изброяванията и списъците с кодове, използвани в атрибутите или асоциативните роли на типовете пространствени обекти или типовете данни, трябва да са в съответствие с определенията и да включват стойностите, посочени в приложение II. Стойностите на изброяванията и на списъците с кодове са на езиково неутрални мнемонични кодове за компютри.“

б)

параграф 4 се заличава.

2.

Член 6 се изменя, както следва:

а)

параграф 1, буква a) се заменя със следния текст:

„а)

списъци с кодове, които не могат да бъдат разширявани от държави-членки.“

б)

параграф 3 се заменя със следния текст:

„3.   Атрибутите или асоциативните роли на типове пространствени обекти или типове данни, чийто тип е списък с кодове съгласно посоченото в член 6, параграф 1, буква а), могат да приемат единствено стойности от списъците, посочени за списъка с кодове.

Атрибутите или асоциативните роли на типове пространствени обекти или типове данни, чийто тип е списък с кодове съгласно посоченото в член 6, параграф 1, буква б), могат да приемат единствено стойности, които са валидни според регистъра, в който се управлява списъкът с кодове.“

3.

Приложение I се изменя съгласно приложение I към настоящия регламент.

4.

Приложение II се изменя съгласно приложение II към настоящия регламент.

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 4 февруари 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 108, 25.4.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 323, 8.12.2010 г., стр. 11.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложение I към Регламент (ЕО) № 1089/2010 се изменя, както следва:

1.

Навсякъде фразата „Този списък с кодове се управлява в общ регистър на списъци с кодове“ се заменя с „Този списък с кодове не може да бъде разширяван от държави-членки“.

2.

Към точка 4.1 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове ConditionOfFacilityValue

Стойност

Определение

disused

Съоръжението не се използва.

functional

Съоръжението функционира.

projected

Съоръжението е в процес на проектиране. Изграждането все още не е започнало.

underConstruction

Съоръжението е в процес на изграждане и все още не функционира. Това важи само за първоначалното изграждане на съоръжението, а не за работата по поддържането.

3.

В точка 4.2 се добавят следните параграфи:

„Този списък с кодове не може да бъде разширяван от държави-членки.

Позволените стойности за този списък с кодове са двубуквените кодове на страните, посочени в Междуинституционалните указания за оформяне на актовете, публикувани от Службата за публикации на Европейския съюз.“

4.

Към точка 5.3.1 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове ConnectionTypeValue

Стойност

Определение

crossBorderConnected

Връзка между два мрежови елемента в различни мрежи от един и същ тип, но в съседни области. Посочените мрежови елементи представляват различни, но пространствено свързани явления в реалния свят.

crossBorderIdentical

Връзка между два мрежови елемента в различни мрежи от един и същ тип, но в съседни области. Посочените мрежови елементи представляват едни и същи явления в реалния свят.

intermodal

Връзка между два мрежови елемента в различни транспортни мрежи, които използват различен вид транспорт. Връзката представлява възможност за смяна на вида транспорт за превозваните обекти (хора, стоки и т.н.).

5.

Към точка 5.3.2 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове LinkDirectionValue

Стойност

Определение

bothDirections

В двете посоки.

inDirection

В посоката на връзката.

inOppositeDirection

В противоположната посока на връзката.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение II към Регламент (ЕО) № 1089/2010 се изменя, както следва:

1.

Навсякъде фразата „Този списък с кодове се управлява в общ регистър на списъци с кодове“ се заменя с „Този списък с кодове не може да бъде разширяван от държави-членки“.

2.

Към точка 3.3.1 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове GrammaticalGenderValue

Стойност

Определение

common

„Общ“ граматичен род (сливане на „мъжки“ и „женски“).

feminine

Женски граматичен род.

masculine

Мъжки граматичен род.

neuter

Среден граматичен род.

3.

Към точка 3.3.2 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове GrammaticalNumberValue

Стойност

Определение

dual

Двойствено граматично число.

plural

Множествено граматично число.

singular

Единствено граматично число.

4.

Към точка 3.3.3 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове NameStatusValue

Стойност

Определение

historical

Историческо наименование, което понастоящем не се използва.

official

Наименование, използвано понастоящем и официално одобрено или установено по законодателен път.

other

Наименование, използвано понастоящем, но не е нито официално, нито одобрено.

standardised

Наименование, използвано понастоящем и прието или препоръчано от орган, комуто е възложена съвещателна функция и/или е оправомощен да взема решения по въпроси на топонимията.

5.

Към точка 3.3.4 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове NamedPlaceTypeValue

Стойност

Определение

administrativeUnit

Административни единици, отделени с административни граници и отграничаващи райони, върху които държавите-членки имат и/или упражняват юридически правомощия за целите на местното, регионалното и националното управление

building

Географско разположение на сградите.

hydrography

Хидрографски елементи, включително морски райони и други водни маси и свързани с тях елементи, включително речни басейни и подбасейни.

landcover

Физическа и биологична покривка на земната повърхност, включително изкуствени повърхности, селскостопански райони, гори, (полу-) естествени райони, влажни зони, водни маси.

landform

Геоморфологична характеристика на терена.

other

Пространствен обект, който не е включен в другите типове от списъка с кодове.

populatedPlace

Място, обитавано от хора.

protectedSite

Район, определен или управляван съгласно международното право, правото на Европейския съюз и законодателството на държавите-членки за постигане на определени цели за опазване.

transportNetwork

Автомобилни, железопътни, въздушни, водни и въжени транспортни мрежи и прилежаща инфраструктура. Включват връзки между различните мрежи.

6.

Към точка 3.3.5 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове NativenessValue

Стойност

Определение

endonym

Наименование на географски обект на официален език или на утвърден език в района, където се намира обектът.

exonym

Наименование, използвано на конкретен език за географски обект, намиращ се извън района, в който този език е широко разпространен, и различаващо се по форма от съответния(те) ендоним(и) в района, където се намира географският обект.

7.

Към точка 4.4.1 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове AdministrativeHierarchyLevel

Стойност

Определение

1stOrder

Най-високо равнище в националната административна йерархия (равнище държава).

2ndOrder

2-ро равнище в националната административна йерархия.

3rdOrder

3-то равнище в националната административна йерархия.

4thOrder

4-то равнище в националната административна йерархия.

5thOrder

5-ро равнище в националната административна йерархия.

6thOrder

6-то равнище в националната административна йерархия.

8.

Към точка 5.4.1 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове GeometryMethodValue

Стойност

Определение

byAdministrator

Решена и записана ръчно от официалния орган, отговорен за разпределяне на адреси, или от администратора на масива.

byOtherParty

Решена и записана ръчно от друга страна.

fromFeature

Получена автоматично от друг пространствен обект INSPIRE, свързан с адреса или с компонент на адреса.

9.

Към точка 5.4.2 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове GeometrySpecificationValue

Стойност

Определение

addressArea

Позиция, получена от съответната област на адреса.

adminUnit1stOrder

Позиция, получена от съответната административна единица на 1-во равнище.

adminUnit2ndOrder

Позиция, получена от съответната административна единица на 2-ро равнище.

adminUnit3rdOrder

Позиция, получена от съответната административна единица на 3-то равнище.

adminUnit4thOrder

Позиция, получена от съответната административна единица на 4-то равнище.

adminUnit5thOrder

Позиция, получена от съответната административна единица на 5-то равнище.

adminUnit6thOrder

Позиция, получена от съответната административна единица на 6-то равнище.

building

Позицията цели идентифициране на съответната сграда.

entrance

Позицията цели идентифициране на входа или портала.

parcel

Позицията цели идентифициране на съответния поземлен парцел.

postalDelivery

Позицията цели идентифициране на пункт за доставка по пощата.

postalDescriptor

Позиция, получена от съответната зона за пощенския код.

segment

Позиция, получена от съответния участък на пътната артерия.

thoroughfareAccess

Позицията цели идентифициране на точката за достъп от пътната артерия.

utilityService

Позицията цели идентифициране на пункт за комунална услуга.

10.

Към точка 5.4.3 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове LocatorDesignatorTypeValue

Стойност

Определение

addressIdentifierGeneral

Адресен идентификатор, съставен от цифри и/или други знаци.

addressNumber

Адресен идентификатор, съставен само от цифри.

addressNumber2ndExtension

Второ разширение към адресния номер.

addressNumberExtension

Разширение към адресния номер.

buildingIdentifier

Идентификатор на сгради, съставен от цифри и/или други знаци.

buildingIdentifierPrefix

Представка за номера на сградата.

cornerAddress1stIdentifier

Адресен идентификатор, свързан с главната пътна артерия в адрес на ъгъл.

cornerAddress2ndIdentifier

Адресен идентификатор, свързан с второстепенната пътна артерия в адрес на ъгъл.

entranceDoorIdentifier

Идентификатор за вход, врата или портал.

floorIdentifier

Идентификатор за етаж или ниво във вътрешността на сграда.

kilometrePoint

Маркировка върху път, изразяваща се в число, сочещо измереното по протежение на пътя разстояние между началната точка на пътя и тази маркировка.

postalDeliveryIdentifier

Идентификатор за пункт за доставка по пощата.

staircaseIdentifier

Идентификатор за стълбище, обикновено във вътрешността на сграда.

unitIdentifier

Идентификатор за врата, жилище, апартамент или помещение във вътрешността на сграда.

11.

Към точка 5.4.4 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове LocatorLevelValue

Стойност

Определение

accessLevel

Указателят идентифицира конкретен достъп до поземлен участък, сграда или подобен обект чрез използването на номер на входа или друг подобен идентификатор.

postalDeliveryPoint

Указателят идентифицира пункт за доставка по пощата.

siteLevel

Указателят идентифицира конкретен поземлен участък, сграда или подобен имот чрез използването на адресен номер, номер на сградата, наименование на сградата или на имота.

unitLevel

Указателят идентифицира конкретна част от сграда.

12.

Към точка 5.4.5 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове LocatorNameTypeValue

Стойност

Определение

buildingName

Наименование на сграда или на част от сграда.

descriptiveLocator

Текстово описание на местоположението или на адресируем обект.

roomName

Идентификатор за жилище, апартамент или помещение във вътрешността на сграда.

siteName

Наименование на недвижим имот, комплекс от сгради или на обект.

13.

Към точка 5.4.6 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове PartTypeValue

Стойност

Определение

name

Частта от наименованието представлява основната част или корен на наименованието на пътната артерия.

namePrefix

Частта от наименованието се използва за разделяне на съединителни думи, които не са от значение за сортиране, от основната част на наименованието на пътната артерия.

qualifier

Частта от наименованието е определящо за наименованието на пътната артерия.

type

Частта от наименованието посочва категорията или типа на пътната артерия.

14.

Към точка 5.4.7 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове StatusValue

Стойност

Определение

alternative

Адрес или компонент на адрес, който е широко използван, но се различава от главния (основния) адрес или компонент на адрес, определен от официалния орган, отговорен за разпределяне на адреси, или от администратора на масива.

current

Сегашен и валиден адрес или компонент на адрес съгласно официалния орган, отговорен за разпределяне на адреси, или считан от администратора на масива за най-подходящ, обичайно използван адрес.

proposed

Адрес или компонент на адрес, за който се очаква одобрение от администратора на масива или от официалния орган, отговорен за разпределяне на адреси.

reserved

Адрес или компонент на адрес, одобрен от официалния орган, отговорен за разпределяне на адреси, или от администратора на масива, но неприлаган все още.

retired

Адрес или компонент на адрес, който вече не се използва често или е отменен от официалния орган, отговорен за разпределяне на адреси, или от администратора на масива.

15.

Към точка 6.2.1 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове CadastralZoningLevelValue

Стойност

Определение

1stOrder

Най-високо равнище (най-големи зони) в йерархията на кадастралното зониране, равняващо се или еквивалентно на общини.

2ndOrder

Второ равнище в йерархията на кадастралното зониране.

3rdOrder

Трето равнище в йерархията на кадастралното зониране.

16.

В точка 7.1 се добавят следните параграфи:

„—

„Area Navigation (RNAV)“ означава метод за навигация, който позволява полета на въздухоплавателни средства по всякакъв желан маршрут в обхвата или на помощни средства за навигация, служещи за отправни точки, или в границите на възможностите на автономни помощни средства, или комбинация от двете,

„навигация TACAN“ (TACAN Navigation) означава метод за навигация, който позволява полета на въздухоплавателни средства по всякакъв желан маршрут в обхвата на служещи за отправни точки помощни средства за навигация Tactical Air Navigation Beacon (TACAN).“

17.

Към точка 7.3.3.1 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове AccessRestrictionValue

Стойност

Определение

forbiddenLegally

Достъпът до транспортния елемент е забранен от закона.

physicallyImpossible

Достъпът до транспортния елемент е физически невъзможен поради наличието на бариери или на други физически препятствия.

private

Достъпът до транспортния елемент е ограничен, понеже е частна собственост.

publicAccess

Транспортният елемент е обществено достъпен.

seasonal

Достъпът до транспортния елемент зависи от сезона.

toll

За достъп до транспортния елемент се изисква плащане на такса.

18.

Към точка 7.3.3.2 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове RestrictionTypeValue

Стойност

Определение

maximumDoubleAxleWeight

Максималното допустимо натоварване на двойна ос, разрешено за превозно средство в транспортен елемент.

maximumDraught

Максималната дълбочина на газене на превозно средство, разрешена за транспортен елемент.

maximumFlightLevel

Максималното полетно ниво, разрешено за превозно средство в транспортен елемент.

maximumHeight

Максималната височина на превозно средство, което може да премине под друг обект.

maximumLength

Максималната дължина на превозно средство, разрешена за транспортен елемент.

maximumSingleAxleWeight

Максималното допустимо натоварване на единична ос, разрешено за превозно средство в транспортен елемент.

maximumTotalWeight

Максималното общо тегло на превозно средство, разрешено за транспортен елемент.

maximumTripleAxleWeight

Максималното допустимо натоварване на тройна ос, разрешено за превозно средство в транспортен елемент.

maximumWidth

Максималната ширина на превозно средство, разрешена за транспортен елемент.

minimumFlightLevel

Минималното полетно ниво, разрешено за превозно средство в транспортен елемент.

19.

Към точка 7.4.2.1 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове AerodromeCategoryValue

Стойност

Определение

domesticNational

Летище, обслужващо националното въздушно движение за вътрешни полети.

domesticRegional

Летище, обслужващо регионалното въздушно движение за вътрешни полети.

international

Летище, обслужващо въздушното движение за международни полети.

20.

Към точка 7.4.2.2 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове AerodromeTypeValue

Стойност

Определение

aerodromeHeliport

Летище с площадка за кацане на вертолети.

aerodromeOnly

Летище само за самолети.

heliportOnly

Само вертолетна площадка.

landingSite

Площадка за кацане.

21.

Към точка 7.4.2.3 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове AirRouteLinkClassValue

Стойност

Определение

conventional

Трасе с конвенционална навигация: въздушно трасе, по което не се използва нито зонална навигация, нито навигация TACAN за обслужване на въздушното движение.

RNAV

Трасе със зонална навигация: въздушно трасе, по което се използва Area Navigation (RNAV) за обслужване на въздушното движение.

TACAN

Трасе TACAN: въздушно трасе, по което се използва навигация TACAN за обслужване на въздушното движение.

22.

Към точка 7.4.2.4 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове AirRouteTypeValue

Стойност

Определение

ATS

Трасе ATS (обслужване на въздушното движение) съгласно описанието в ICAO, приложение 11.

NAT

Трасе North Atlantic Track (част от Organized Track System).

23.

Към точка 7.4.2.5 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове AirUseRestrictionValue

Стойност

Определение

reservedForMilitary

Обектът от въздушната мрежа е изключително за военна употреба.

temporalRestrictions

Прилагат се ограничения по време за употребата на обекта от въздушната мрежа.

24.

Към точка 7.4.2.6 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове AirspaceAreaTypeValue

Стойност

Определение

ATZ

Airport Traffic Zone (зона на летищно движение). Въздушно пространство с определени размери, установено около летище за предпазване на летищното движение.

CTA

Control area (контролиран район). Контролирано въздушно пространство, простиращо се нагоре от определена граница над земната повърхност.

CTR

Control zone (контролирана зона). Контролирано въздушно пространство, простиращо се нагоре от земната повърхност до определена горна граница.

D

Danger area (опасна зона). Въздушно пространство с установени размери, в пределите на което в определени периоди от време се осъществява дейност, представляваща опасност за полетите на въздухоплавателните средства.

FIR

Flight information region (район за полетна информация). Въздушно пространство с определени размери, в границите на което се осигурява полетно-информационно обслужване и аварийно-оповестително обслужване. Може да се използва например за обслужване, предоставяно от повече от едно звено.

P

Prohibited area (забранена зона). Въздушно пространство с установени размери над земната повърхност или териториалните води на страната, в пределите на което полетите на въздухоплавателните средства са забранени.

R

Restricted area (ограничена зона). Въздушно пространство с установени размери над земната повърхност или териториалните води на страната, в пределите на което полетите на въздухоплавателните средства са ограничени съгласно определени условия.

TMA

Terminal control area (летищен контролиран район). Контролиран район, установяван обикновено в място на събиране на трасета за обслужване на въздушното движение в околностите на едно или няколко големи летища. Използван главно в Европа по концепцията за гъвкаво използване на въздушното пространство.

UIR

Upper flight information region (UIR) (горен район за полетна информация). Горно въздушно пространство с определени размери, в границите на което се осигурява полетно-информационно обслужване и аварийно-оповестително обслужване. Всяка държава формулира свое определение за горно въздушно пространство.

25.

Към точка 7.4.2.7 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове NavaidTypeValue

Стойност

Определение

DME

Distance Measuring Equipment (далекомерно оборудване).

ILS

Instrument Landing System (система за приземяване по прибори).

ILS-DME

ILS с инсталирано на същото място DME.

LOC

Localizer (курсов предавател).

LOC-DME

LOC с инсталирано на същото място DME.

MKR

Marker Beacon (маркерен радиофар).

MLS

Microwave Landing System (микровълнова система за кацане).

MLS-DME

MLS с инсталирано на същото място DME.

NDB

Non-Directional Radio Beacon (ненасочен радиофар).

NDB-DME

NDB с инсталирано на същото място DME.

NDB-MKR

Non-Directional Radio Beacon и Marker Beacon (ненасочен радиофар и маркерен радиофар).

TACAN

Tactical Air Navigation Beacon (радиофар на тактическата система за въздушна навигация — TACAN).

TLS

Transponder Landing System (транспондерна система за кацане).

VOR

VHF Omnidirectional Radio Beacon (всенасочен УКВ радиофар).

VOR-DME

VOR с инсталирано на същото място DME.

VORTAC

VOR с инсталиран на същото място TACAN.

26.

Към точка 7.4.2.8 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове PointRoleValue

Стойност

Определение

end

Физически край на посока на пистата.

mid

Средната точка на пистата.

start

Физическо начало на посока на пистата.

threshold

Началото на частта от пистата, която е използваема за кацане.

27.

Към точка 7.4.2.9 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове RunwayTypeValue

Стойност

Определение

FATO

Final Approach and Take Off Area (зона за краен етап за подход за кацане и за излитане) на вертолети.

runway

Писта за самолети.

28.

Към точка 7.4.2.10 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове SurfaceCompositionValue

Стойност

Определение

asphalt

Повърхност, състояща се от асфалтов слой.

concrete

Повърхност, състояща се от бетонен слой.

grass

Повърхност, състояща се от тревен слой.

29.

Към точка 7.5.2.1 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове CablewayTypeValue

Стойност

Определение

cabinCableCar

Система за въжен транспорт, чийто превозни средства се състоят от окачена кабина за превоз вътре в нея на групи от хора и/или товари от едно местоназначение до друго.

chairLift

Система за въжен транспорт, чийто превозни средства се състоят от окачени седалки за превоз на отделни лица или групи от хора от едно местоназначение до друго посредством стоманено въже, движещо се по затворена линия между две точки.

skiTow

Механизирана система за въжен транспорт, предназначена за теглене на скиори и сноубордисти по нанагорнище.

30.

Към точка 7.6.3.1 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове FormOfRailwayNodeValue

Стойност

Определение

junction

Железопътен възел, в който железопътната мрежа съдържа механизъм, състоящ се от железопътна линия с две подвижни релси и необходимите съединения, позволяващи на превозните средства да преминат от една линия към друга.

levelCrossing

Железопътен възел, в който железопътната мрежа се пресича от път на същото ниво.

pseudoNode

Железопътен възел, представляващ точка, в която един или повече атрибути на свързани към него железопътни връзки променят своята стойност, или точка, която е необходима за описване на геометрията на мрежата.

railwayEnd

Само една железопътна връзка е свързана към железопътния възел. Това означава края на железопътна линия.

railwayStop

Място в железопътната мрежа, където влаковете спират за товарене/разтоварване или за да могат пътници да се качат във влака или да слязат от него.

31.

Към точка 7.6.3.2 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове RailwayTypeValue

Стойност

Определение

cogRailway

Система за железопътен транспорт, която позволява превозните средства да се движат по голям наклон и се състои от железопътна линия със зъбна релса (обикновено между ходовите релси), а превозните средства са оборудвани с едно или повече цевни зъбни колела или пиньони, които се зацепват в тази зъбна релса.

funicular

Система за железопътен транспорт, състояща се от въже, теглещо превозни средства по релси нагоре и надолу по много голям наклон. Изкачващите се и слизащите превозни средства взаимно се уравновесяват, когато това е възможно.

magneticLevitation

Система за железопътен транспорт, основаваща се на единична релса, която действа като направляваща за превозното средство и го поддържа посредством механизъм за магнитна левитация.

metro

Система за градски железопътен транспорт, използвана в големи градски райони, която е с отделен релсов път от другите транспортни системи, обикновено е с електрическо задвижване и в някои случаи движението се извършва под земята.

monorail

Система за железопътен транспорт, основаваща се на единична релса, която служи както за единствена опора, така и за направляваща.

suspendedRail

Система за железопътен транспорт, основаваща се на единична релса, която служи както за опора, така и за направляваща на окачено за нея превозно средство, движещо се по нейното протежение.

train

Система за железопътен транспорт, състояща се обикновено от две успоредни релси, по които мотриса или локомотив тегли редица от свързани едно с друго превозни средства за движението им по протежение на железопътната линия с цел превоз на товари или пътници от едно местоназначение до друго.

tramway

Система за железопътен транспорт, използвана в градски райони, която често е на нивото на улицата и споделя пътното пространство с моторни превозни средства и пешеходци. Трамваите обикновено са с електрическо задвижване.

32.

Към точка 7.6.3.3 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове RailwayUseValue

Стойност

Определение

cargo

Използването на железопътната линия е изключително за товарни превози.

carShuttle

Използването на железопътната линия е изключително за превоз на автомобили.

mixed

Железопътната линия е за смесена употреба. Тя се използва за превоз на пътници и на товари.

passengers

Използването на железопътната линия е изключително за превоз на пътници.

33.

Към точка 7.7.3.1 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове AreaConditionValue

Стойност

Определение

inNationalPark

Ограничение за скоростта във вътрешността на национален парк.

insideCities

Ограничение за скоростта в градове.

nearRailroadCrossing

Ограничение на скоростта в близост до железопътен прелез.

nearSchool

Ограничение за скоростта в близост до училище.

outsideCities

Ограничение за скоростта извън градове.

trafficCalmingArea

Ограничение на скоростта в зона за успокояване на движението.

34.

Към точка 7.7.3.2 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове FormOfRoadNodeValue

Стойност

Определение

enclosedTrafficArea

Пътният възел се намира в затворена зона за движение на превозни средства и/или представлява такава зона. Зоната за движение на превозни средства представлява зона без вътрешна структура за правно определени посоки на движение. Към зоната са свързани поне два пътя.

junction

Три или повече пътни участъци се пресичат в пътния възел.

levelCrossing

Пътен възел, в който пътната мрежа се пресича от железопътна линия на същото ниво.

pseudoNode

Точно два пътни участъка са свързани към пътния възел.

roadEnd

Само един пътен участък е свързан към пътния възел. Това означава края на път.

roadServiceArea

Повърхност, граничеща с пътя и предназначена за предлагането на специални услуги за него.

roundabout

Пътният възел представлява част от кръгово кръстовище. Кръговото кръстовище е път под формата на кръг, по който е разрешено движение само в една посока.

trafficSquare

Пътният възел се намира в площад и/или представлява такъв. Площадът представлява район, който е ограничен (отчасти) от пътища, използва се за други цели, а не за движение на превозни средства, и не е кръгово кръстовище.

35.

Към точка 7.7.3.3 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове FormOfWayValue

Стойност

Определение

bicycleRoad

Път, за който единствените разрешени превозни средства са велосипедите.

dualCarriageway

Път с физически разделени пътни платна независимо от броя на лентите за движение, който не е автомагистрала.

enclosedTrafficArea

Зона без вътрешна структура за правно определени посоки на движение. Към зоната са свързани поне два пътя.

entranceOrExitCarPark

Път, специално предназначен за влизане в зона за паркиране или за нейното напускане.

entranceOrExitService

Път, използван само за влизане в зона за обслужване или за нейното напускане.

freeway

Път, който не се пресича на едно ниво с други пътища.

motorway

Път, за който обикновено са валидни предписания по отношение на навлизането в него и използването му. Той разполага с две или повече предимно физически разделени платна и не се пресича на едно ниво с други пътища.

pedestrianZone

Зона с пътна мрежа, която е предназначена специално за използване от пешеходци.

roundabout

Път под формата на кръг, по който е разрешено движение само в една посока.

serviceRoad

Път, който върви успоредно на и се свързва с път с относително важна свързваща функция и е предназначен специално за осигуряване на достъп от свързаните към него пътища до пътища със слаба свързваща функция в неговата околност.

singleCarriageway

Път, движението по който не е разделено от физически обект.

slipRoad

Път, предназначен специално за достъп до друг път или за излизане от него.

tractorRoad

Устроен път, използваем само от трактори (селскостопански или горски машини) или превозни средства с повишена проходимост (с по-голям просвет, големи колела и задвижване и на 4-те колела).

trafficSquare

Район, който е ограничен (отчасти) от пътища, използва се за други цели, а не за движение на превозни средства, и не е кръгово кръстовище.

walkway

Път, запазен за използване от пешеходци и затворен за редовно движение на превозни средства чрез физическа бариера.

36.

Към точка 7.7.3.4 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове RoadPartValue

Стойност

Определение

carriageway

Частта от пътя, която е запазена за движение.

pavedSurface

Частта от пътя, която е павирана.

37.

Към точка 7.7.3.5 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове RoadServiceTypeValue

Стойност

Определение

busStation

Пътят обслужва автобусна спирка.

parking

Пътят обслужва съоръжение за паркиране.

restArea

Пътят обслужва зона за почивка.

toll

Зона, в която се предоставят услуги, свързани с такси, например издаване на талон или плащане на таксата.

38.

Към точка 7.7.3.6 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове RoadSurfaceCategoryValue

Стойност

Определение

paved

Път с твърда павирана повърхност.

unpaved

Непавиран път.

39.

Към точка 7.7.3.7 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове ServiceFacilityValue

Стойност

Определение

drinks

Предлагат се напитки.

food

Предлага се храна.

fuel

Предлага се гориво.

picnicArea

Има зона за пикник.

playground

Има детска площадка.

shop

Има магазин.

toilets

Има тоалетни.

40.

Към точка 7.7.3.8 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове SpeedLimitSourceValue

Стойност

Определение

fixedTrafficSign

Източникът е постоянен пътен знак (специфично за обекта административно предписание, изрично ограничение за скоростта).

regulation

Източникът е нормативен акт (национален нормативен акт, правило или „подразбиращо се ограничение за скоростта“).

variableTrafficSign

Източникът е променлив пътен знак.

41.

Към точка 7.7.3.9 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове VehicleTypeValue

Стойност

Определение

allVehicle

Всякакви превозни средства, без да се включват пешеходци.

bicycle

Двуколесно превозно средство, задвижвано с педали.

carWithTrailer

Лек автомобил с прикачено ремарке.

deliveryTruck

Относително малък товарен автомобил, използван главно за доставка на стоки и материали.

emergencyVehicle

Превозно средство, използвано за реагиране в спешни случаи, включително, но не само полицейско, линейка или пожарен автомобил.

employeeVehicle

Превозно средство, управлявано от служител на организация и използвано съгласно процедури, установени във въпросната организация.

facilityVehicle

Превозно средство, предназначено за използване в определена зона в рамките на частен имот или на район с ограничен достъп.

farmVehicle

Превозно средство, обикновено използвано във връзка със селскостопански дейности.

highOccupancyVehicle

Превозно средство, броят на пътниците в което отговаря (или превишава) определения минимален брой на пътниците.

lightRail

Подобно на влак превозно средство, чието използване е ограничено от железопътна мрежа в рамките на ограничена зона.

mailVehicle

Превозно средство, което събира, превозва или доставя поща.

militaryVehicle

Превозно средство, разрешено от военен орган.

moped

Дву- или триколесно превозно средство, оборудвано с двигател с вътрешно горене с обем под 50 кубични сантиметра, чиято максимална скорост не превишава 45 km/h (28mph).

motorcycle

Дву- или триколесно превозно средство, оборудвано с двигател с вътрешно горене с обем над 50 кубични сантиметра, чиято максимална скорост превишава 45 km/h (28mph).

passengerCar

Малко превозно средство, предназначено за частен превоз на хора.

pedestrian

Лице, движещо се пеша.

privateBus

Превозно средство, предназначено за превоз на големи групи от хора, което е частна собственост или наето.

publicBus

Превозно средство, предназначено за превоз на големи групи от хора, за което обикновено са характерни оповестени маршрути и разписания.

residentialVehicle

Превозно средство, чийто собственик живее (или пребивава) на определена улица или в определен район на град.

schoolBus

Превозно средство, използвано по поръчка на училище за превоз на учащи се.

snowChainEquippedVehicle

Превозно средство, оборудвано с вериги за сняг.

tanker

Товарен автомобил с повече от две оси, използван за превоз на течни или газообразни товари в насипно състояние.

taxi

Превозно средство, лицензирано за наемане, което обикновено е оборудвано с брояч.

transportTruck

Товарен автомобил за превоз на стоки на голямо разстояние.

trolleyBus

Подобно на автобус превозно средство за масов транспорт, закачено за електрическа мрежа за захранване с енергия.

vehicleForDisabledPerson

Превозно средство със съответно обозначение като предназначено за лица с увреждания.

vehicleWithExplosiveLoad

Превозно средство, транспортиращо експлозивен товар.

vehicleWithOtherDangerousLoad

Превозно средство, транспортиращо опасен товар, различен от експлозивен или замърсяващ водите.

vehicleWithWaterPollutingLoad

Превозно средство, транспортиращо замърсяващ водите товар.

42.

Към точка 7.7.3.10 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове WeatherConditionValue

Стойност

Определение

fog

Ограничението на скоростта важи при наличието на мъгла.

ice

Ограничението на скоростта важи при наличието на заледяване.

rain

Ограничението на скоростта важи при дъжд.

smog

Ограничението на скоростта важи при наличието на смог в известно количество.

snow

Ограничението на скоростта важи при наличието на сняг.

43.

Към точка 7.8.3.1 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове FerryUseValue

Стойност

Определение

cars

Фериботът превозва леки автомобили.

other

Фериботът е за превози, различни от тези на пътници, леки автомобили, товарни автомобили или влакове.

passengers

Фериботът превозва пътници.

train

Фериботът превозва влакове.

trucks

Фериботът превозва товарни автомобили.

44.

Към точка 7.8.3.2 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове FormOfWaterwayNodeValue

Стойност

Определение

junctionFork

Инфраструктурни елементи, при които един транспортен поток от плавателни съдове пресича друг транспортен поток от плавателни съдове, или точки, в които транспортни потоци от плавателни съдове се разделят или обединяват.

lockComplex

Шлюз или група от шлюзове, предназначени за повдигане и спускане на плавателни съдове между водни пространства на различни нива по речни и канални водни пътища.

movableBridge

Мост, който може да бъде повдигнат или завъртян, за да се позволи преминаването на кораби.

shipLift

Машина за транспортиране на плавателни съдове между водни басейни с различна височина над морското равнище, използвана като алтернатива на каналните шлюзове.

waterTerminal

Мястото, където стоките се трансбордират.

turningBasin

Място, където канал или тесен воден път е разширен, за да се позволи на плавателни съдове да обърнат.

45.

Към точка 8.4.2.1 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове HydroNodeCategoryValue

Стойност

Определение

boundary

Възел, използван за свързване на различни мрежи.

flowConstriction

Мрежов възел, който няма отношение към мрежовата топология сам по себе си, но е свързан с представляваща интерес хидрографска точка или съоръжение, или с изкуствен обект, влияещ върху потока в мрежата.

flowRegulation

Мрежов възел, който няма отношение към мрежовата топология сам по себе си, но е свързан с представляваща интерес хидрографска точка или съоръжение, или с изкуствен обект, регулиращ потока в мрежата.

junction

Възел, в който съвпадат три или повече връзки.

outlet

Краен възел на поредица от взаимосвързани участъци.

source

Начален възел на поредица от взаимосвързани участъци.

46.

Към точка 8.5.4.1 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове CrossingTypeValue

Стойност

Определение

aqueduct

Тръба или изкуствен канал, предназначени за транспортиране на вода от отдалечен източник, обикновено гравитачно, за снабдяване с прясна вода, селскостопанска и/или промишлена употреба.

bridge

Структура, която свързва две места и осигурява преминаването на транспортен маршрут над теренно препятствие.

culvert

Затворен канал за преминаване на воден поток под път.

siphon

Тръба, използвана за прехвърляне на течност от едно ниво към друго, по-ниско ниво, като се използва различието в налягането на течността за покачване на стълба от течността до по-високо ниво, преди тя да падне към изхода.

47.

Към точка 8.5.4.2 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове HydrologicalPersistenceValue

Стойност

Определение

dry

Пълен и/или рядко течащ, обикновено само по време на силен валеж и/или непосредствено след това.

ephemeral

Пълен и/или течащ по време на валеж и непосредствено след това.

intermittent

Пълен и/или течащ през част от годината.

perennial

Пълен и/или течащ непрекъснато през цялата година, тъй като неговото корито е разположено под нивото на подпочвените води.

48.

Към точка 8.5.4.3 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове InundationValue

Стойност

Определение

controlled

Периодично наводнявано пространство поради регулирането на нивото на водата, задържана от бент.

natural

Пространство, което периодично се покрива с придошла вода, като се изключват води, свързани с приливите.

49.

Към точка 8.5.4.4 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове ShoreTypeValue

Стойност

Определение

boulders

Големи каменни блокове, изгладени от водата или ерозирали от времето.

clay

Твърда, здраво слепена почва с дребнозърнеста структура, състояща се главно от хидратирани алуминосиликати, която става по-пластична при добавяне на вода и може да се формова и изсушава.

gravel

Малки изгладени от водата или натрошени камъни.

mud

Мека влажна почва, прах и/или други земни материали.

rock

Камъни с всякакви размери.

sand

Зърнест материал, състоящ се от малки ерозирали късчета от (главно силикатни) скали, който е по-фин от чакъла и по-едър от грубо смляно зърно.

shingle

Малки, несвързани, закръглени, изгладени от водата камъчета, по-специално натрупаните на морски бряг.

stone

Парчета от скала или минерално вещество (различно от метал) с определена форма и размер, които обикновено са изкуствено оформени и се използват за някаква специална цел.

50.

Към точка 8.5.4.5 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове WaterLevelValue

Стойност

Определение

equinoctialSpringLowWater

Нивото на отлива по време на максимални приливи и отливи в близост до равноденствие.

higherHighWater

Най-високият от приливите (или единичен прилив) в определено лунно денонощие, дължащ се на въздействието на деклинацията A1 на луната и слънцето.

higherHighWaterLargeTide

Средната стойност на най-високите приливи — по един за всяка от 19-те години на наблюдения.

highestAstronomicalTide

Най-високото ниво при прилив, чието достигане може да бъде прогнозирано за средни метеорологични условия и за каквато и да е комбинация от астрономически условия.

highestHighWater

Най-високото водно ниво, измерено на дадено място.

highWater

Най-високото ниво на водната повърхност, достигнато на дадено място през един приливно-отливен цикъл.

highWaterSprings

Условно ниво, приближаващо се до това за средната стойност на приливите по време на максимални приливи и отливи.

indianSpringHighWater

Прието за нулево ниво на повърхността, приближаващо се до нивото за средната стойност на по-високите полуденонощни приливи по време на максимални приливи и отливи.

indianSpringLowWater

Прието за нулево ниво на повърхността, приближаващо се до нивото за средната стойност на по-ниските полуденонощни отливи по време на максимални приливи и отливи.

localDatum

Условно ниво, определено от властите на местно пристанище, спрямо което те измерват водното ниво и височината на приливите и отливите.

lowerLowWater

Най-ниският от отливите (или единичен отлив) в определено лунно денонощие, дължащ се на въздействието на деклинацията A1 на луната и слънцето.

lowerLowWaterLargeTide

Средната стойност на най-ниските отливи, по един за всяка от 19-те години на наблюдения.

lowestAstronomicalTide

Най-ниското ниво при отлив, чието достигане може да бъде прогнозирано за средни метеорологични условия и за каквато и да е комбинация от астрономически условия.

lowestLowWater

Условно ниво, отговарящо на най-ниския отлив, измерен на дадено място, или малко по-ниско.

lowestLowWaterSprings

Условно ниво, отговарящо на най-ниското водно ниво, измерено на дадено място по време на максимални приливи и отливи в продължение на по-малко от 19 години.

lowWater

Приближение за средната стойност на отливите, възприето като референтно равнище за ограничен регион независимо от по-точно определяне впоследствие.

lowWaterDatum

Приближение за средната стойност на отливите, възприето като стандартна характеристика за ограничена зона.

lowWaterSprings

Ниво, приближаващо се до това за средната стойност на отливите по време на максимални приливи и отливи.

meanHigherHighWater

Средната височина на по-високите полуденонощни приливи на дадено място за период от 19 години.

meanHigherHighWaterSprings

Средната височина на по-високите полуденонощни приливи по време на максимални приливи и отливи на дадено място.

meanHigherLowWater

Средната стойност на височината на по-високите полуденонощни отливи за всеки лунен ден, измерени през един период National Tidal Datum Epoch.

meanHighWater

Средната височина на всички приливи на дадено място за период от 19 години.

meanHighWaterNeaps

Средната височина на приливите по време на минимални приливи и отливи.

meanHighWaterSprings

Средната височина на приливите по време на максимални приливи и отливи.

meanLowerHighWater

Средната стойност на височината на по-ниските полуденонощни приливи за всеки лунен ден, измерени през един период National Tidal Datum Epoch.

meanLowerLowWater

Средната височина на по-ниските полуденонощни отливи на дадено място за период от 19 години.

meanLowerLowWaterSprings

Средната височина на по-ниските полуденонощни отливи по време на максимални приливи и отливи на дадено място.

meanLowWater

Средната височина на всички отливи на дадено място за период от 19 години.

meanLowWaterNeaps

Средната височина на отливите по време на минимални приливи и отливи.

meanLowWaterSprings

Средната височина на отливите по време на максимални приливи и отливи.

meanSeaLevel

Средната височина на морската повърхност при наблюдателна станция за приливите и отливите, измерена спрямо фиксирано, предварително определено референтно равнище.

meanTideLevel

Средноаритметична стойност на средния прилив и средния отлив.

meanWaterLevel

Средна стойност на всички почасово измерени водни нива за периода, за който са налични записи от измервания.

nearlyHighestHighWater

Условно ниво, приближаващо се до най-високото водно ниво, наблюдавано на дадено място, обикновено еквивалентно на максималния прилив.

nearlyLowestLowWater

Условно ниво, приближаващо се до най-ниското водно ниво, наблюдавано на дадено място, обикновено еквивалентно на Indian spring low water.

tropicHigherHighWater

Най-високият от приливите (или единичен прилив), възникващ полумесечно, когато въздействието на максималната деклинация на луната е най-силно.

tropicLowerLowWater

Най-ниският от отливите (или единичен отлив), възникващ полумесечно, когато въздействието на максималната деклинация на луната е най-силно.

51.

Към точка 9.4.1 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове DesignationSchemeValue

Стойност

Определение

emeraldNetwork

Защитеният обект има обозначение по Emerald Network.

IUCN

Защитеният обект има класификация по класификационната схема на International Union for Conservation of Nature (Международния съюз за защита на природата и природните ресурси).

nationalMonumentsRecord

Защитеният обект има класификация по класификационната схема на National Monuments Record.

natura2000

Защитеният обект има обозначение съгласно Директивата за местообитанията (92/43/ЕИО) или Директивата за птиците (79/409/ЕИО).

ramsar

Защитеният обект има обозначение съгласно Конвенцията от Рамсар.

UNESCOManAndBiosphereProgramme

Защитеният обект има обозначение съгласно програмата на UNESCO Man and Biosphere („Човекът и биосферата“).

UNESCOWorldHeritage

Защитеният обект има обозначение съгласно UNESCO World Heritage Convention (Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство).

52.

Към точка 9.4.3 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове IUCNDesignationValue

Стойност

Определение

habitatSpeciesManagementArea

Защитеният обект е класифициран като територия за опазване на местообитания/видове (habitat species management area) съгласно класификационната схема на IUCN (Международния съюз за защита на природата и природните ресурси).

managedResourceProtectedArea

Защитеният обект е класифициран като защитена територия с устойчиво използване на природните ресурси (managed resource protected area) съгласно класификационната схема на IUCN.

nationalPark

Защитеният обект е класифициран като национален парк (national park) съгласно класификационната схема на IUCN.

naturalMonument

Защитеният обект е класифициран като природен паметник (natural monument) съгласно класификационната схема на IUCN.

ProtectedLandscapeOrSeascape

Защитеният обект е класифициран като защитен сухоземен или морски пейзаж (protected landscape or seascape) съгласно класификационната схема на IUCN.

strictNatureReserve

Защитеният обект е класифициран като строг природен резерват (strict nature reserve) съгласно класификационната схема на IUCN.

wildernessArea

Защитеният обект е класифициран като територия с дива природа (wilderness area) съгласно класификационната схема на IUCN.

53.

Към точка 9.4.4 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове NationalMonumentsRecordDesignationValue

Стойност

Определение

agricultureAndSubsistence

Защитеният обект е класифициран като селскостопански паметник или паметник, свързан с прехраната (agricultural or subsistence monument), съгласно класификационната схема на National Monuments Record.

civil

Защитеният обект е класифициран като граждански паметник (civil monument) съгласно класификационната схема на National Monuments Record.

commemorative

Защитеният обект е класифициран като възпоменателен паметник (commemorative monument) съгласно класификационната схема на National Monuments Record.

commercial

Защитеният обект е класифициран като паметник в областта на търговията (commercial monument) съгласно класификационната схема на National Monuments Record.

communications

Защитеният обект е класифициран като паметник в областта на съобщенията (communications monument) съгласно класификационната схема на National Monuments Record.

defence

Защитеният обект е класифициран като военен паметник (defence monument) съгласно класификационната схема на National Monuments Record.

domestic

Защитеният обект е класифициран като местен паметник (domestic monument) съгласно класификационната схема на National Monuments Record.

education

Защитеният обект е класифициран като паметник в областта на образованието (education monument) съгласно класификационната схема на National Monuments Record.

gardensParksAndUrbanSpaces

Защитеният обект е класифициран като паметник в областта на градините, парковете или градското пространство (garden, park or urban space monument) съгласно класификационната схема на National Monuments Record.

healthAndWelfare

Защитеният обект е класифициран като паметник в областта на здравеопазването и благосъстоянието (health and welfare monument) съгласно класификационната схема на National Monuments Record.

industrial

Защитеният обект е класифициран като индустриален паметник (industrial monument) съгласно класификационната схема на National Monuments Record.

maritime

Защитеният обект е класифициран като морски паметник (maritime monument) съгласно класификационната схема на National Monuments Record.

monument

Защитеният обект е класифициран като паметник с до известна степен некласифицирана форма (monument with some unclassified form) съгласно класификационната схема на National Monuments Record.

recreational

Защитеният обект е класифициран като паметник в областта на развлечението (recreational monument) съгласно класификационната схема на National Monuments Record.

religiousRitualAndFunerary

Защитеният обект е класифициран като религиозен, ритуален или погребален паметник (religious, ritual or funerary monument) съгласно класификационната схема на National Monuments Record.

settlement

Защитеният обект е класифициран като селище (settlement) съгласно класификационната схема на National Monuments Record.

transport

Защитеният обект е класифициран като паметник в областта на транспорта (transport monument) съгласно класификационната схема на National Monuments Record.

waterSupplyAndDrainage

Защитеният обект е класифициран като паметник в областта на водоснабдяването и канализацията (water supply and drainage monument) съгласно класификационната схема на National Monuments Record.

54.

Към точка 9.4.5 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове Natura2000DesignationValue

Стойност

Определение

proposedSiteOfCommunityImportance

Защитеният обект е предложен за обект от значение за Общността (Site of Community Importance — SCI) по „Натура 2000“.

proposedSpecialProtectionArea

Защитеният обект е предложен за специална защитена зона (Special Protection Area — SPA) по „Натура 2000“.

siteOfCommunityImportance

Защитеният обект е определен за обект от значение за Общността (Site of Community Importance — SCI) по „Натура 2000“.

specialAreaOfConservation

Защитеният обект е определен за специална зона за съхранение (Special Area of Conservation — SAC) по „Натура 2000“.

specialProtectionArea

Защитеният обект е определен за специална защитена зона (Special Protection Area — SPA) по „Натура 2000“.

55.

Към точка 9.4.6 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове RamsarDesignationValue

Стойност

Определение

ramsar

Защитеният обект е обозначен съгласно Конвенцията от Рамсар.

56.

Към точка 9.4.7 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка на кодове UNESCOManAndBiosphereProgrammeDesignationValue

Стойност

Определение

biosphereReserve

Защитеният обект е обозначен като биосферен резерват (Biosphere Reserve) съгласно програмата „Човекът и биосферата“.

57.

Към точка 9.4.8 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка на кодове UNESCOWorldHeritageDesignationValue

Стойност

Определение

cultural

Защитеният обект е обозначен като обект на световното културно наследство.

mixed

Защитеният обект е обозначен като смесен обект на световното наследство.

natural

Защитеният обект е обозначен като обект на световното природно наследство.


5.2.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 31/35


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 103/2011 НА КОМИСИЯТА

от 4 февруари 2011 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 5 февруари 2011 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 4 февруари 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

IL

103,7

JO

87,5

MA

57,1

TN

125,1

TR

102,2

ZZ

95,1

0707 00 05

EG

182,1

JO

96,7

MA

100,1

TR

117,9

ZZ

124,2

0709 90 70

MA

50,5

TR

137,6

ZA

57,4

ZZ

81,8

0709 90 80

EG

97,7

ZZ

97,7

0805 10 20

AR

41,5

BR

41,5

EG

54,3

IL

67,8

MA

55,8

TN

58,2

TR

69,0

ZA

41,5

ZZ

53,7

0805 20 10

IL

170,1

MA

78,1

TR

79,6

ZZ

109,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

57,1

EG

57,7

IL

102,9

JM

82,9

MA

104,2

PK

51,1

TR

68,9

ZZ

75,0

0805 50 10

AR

45,3

EG

52,0

MA

56,9

TR

53,9

UY

45,3

ZZ

50,7

0808 10 80

CL

90,0

CN

90,8

MK

42,6

US

99,7

ZZ

80,8

0808 20 50

CL

247,4

CN

49,7

US

130,7

ZA

102,5

ZZ

132,6


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


5.2.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 31/37


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 104/2011 НА КОМИСИЯТА

от 4 февруари 2011 година

относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за 2010/11 пазарна година

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 951/2006 на Комисията от 30 юни 2006 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на обмена с трети страни в сектора на захарта (2), и по-специално член 36, параграф 2, втора алинея, второ изречение,

като има предвид, че:

(1)

Размерът на представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за бяла захар, сурова захар и някои сиропи, за 2010/11 пазарна година се определя от Регламент (ЕC) № 867/2010 на Комисията (3). Тези цени и мита са последно изменени с Регламент (ЕC) № 70/2011 на Комисията (4).

(2)

Данните, с които Комисията разполага понастоящем, предполагат изменение на посочения размер в съответствие с правилата и процедурите, предвидени в Регламент (ЕО) № 951/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за продуктите, посочени в член 36 от Регламент (ЕО) № 951/2006, определени в Регламент (ЕC) № 867/2010, за 2010/11 пазарна година, се изменят и се съдържат в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 5 февруари 2011 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 4 февруари 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 24.

(3)  ОВ L 259, 1.10.2010 г., стр. 3.

(4)  ОВ L 26, 29.1.2011 г., стр. 7.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Изменен размер на представителните цени и на допълнителните вносни мита за бяла захар, сурова захар и продуктите с код по КН 1702 90 95, приложим считано от 5 февруари 2011 година

(EUR)

Код по КН

Размер на представителната цена за 100 kg нето от съответния продукт

Размер на допълнителното мито за 100 kg нето от съответния продукт

1701 11 10 (1)

60,08

0,00

1701 11 90 (1)

60,08

0,00

1701 12 10 (1)

60,08

0,00

1701 12 90 (1)

60,08

0,00

1701 91 00 (2)

60,23

0,00

1701 99 10 (2)

60,23

0,00

1701 99 90 (2)

60,23

0,00

1702 90 95 (3)

0,60

0,17


(1)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка III от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(2)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка II от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)  Определяне за 1 % съдържание на захароза.


5.2.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 31/39


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 105/2011 НА КОМИСИЯТА

от 4 февруари 2011 година

за определяне на коефициента на разпределение, приложим за подадените от 31 януари до 1 февруари 2011 г. заявления за лицензии за внос на маслиново масло в рамките на тарифната квота на Тунис, и за прекратяване на издаването на лицензии за внос за месец февруари 2011 г.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос (2), и по-специално член 7, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 3, параграфи 1 и 2 от Протокол № 1 (3) към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Република Тунис, от друга страна (4) беше открита тарифна квота с нулево мито за внос на необработено маслиново масло с кодове по КН 1509 10 10 и 1509 10 90, изцяло получено в Тунис и транспортирано директно от тази държава в Европейския съюз, в рамките на ограничение, предвидено за всяка година.

(2)

Член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1918/2006 на Комисията от 20 декември 2006 г. за откриването и управлението на тарифна квота за маслиново масло с произход от Тунис (5) предвижда месечни количествени ограничения за издаването на лицензии за внос.

(3)

Съгласно член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1918/2006 пред компетентните органи бяха подадени заявления за издаване на лицензии за внос за общо количество, което надвишава ограничението за месец февруари, предвидено в член 2, параграф 2 от посочения регламент.

(4)

При тези обстоятелства Комисията следва да определи коефициент на разпределение, който да позволява издаването на лицензии за внос пропорционално на наличните количества.

(5)

Тъй като ограничението за месец февруари бе достигнато, за посочения месец вече не могат да бъдат издавани никакви лицензии за внос,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Към заявленията, подадени от 31 януари до 1 февруари 2011 г. по силата на член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1918/2006, се прилага коефициент на разпределение от 95,463571 %.

Прекратява се издаването на лицензии за внос за месец февруари 2011 г. за количествата, заявени след 7 февруари 2011 година.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 5 февруари 2011 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 4 февруари 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13.

(3)  ОВ L 97, 30.3.1998 г., стр. 57.

(4)  ОВ L 97, 30.3.1998 г., стр. 2.

(5)  ОВ L 365, 21.12.2006 г., стр. 84.


РЕШЕНИЯ

5.2.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 31/40


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 2011/79/ОВППС НА СЪВЕТА

от 4 февруари 2011 година

за изпълнение на Решение 2011/72/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания с оглед на положението в Тунис

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Решение 2011/72/ОВППС на Съвета от 31 януари 2011 г. относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания с оглед на положението в Тунис (1), и по-специално член 2, параграф 1 от него във връзка с член 31, параграф 2 от Договора за Европейския съюз,

като има предвид, че:

(1)

На 31 януари 2011 г. Съветът прие Решение 2011/72/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания с оглед на положението в Тунис.

(2)

Списъкът на лицата, обект на ограничителните мерки, изложен в приложението към посоченото решение, следва да бъде изменен и информацията, отнасяща се до някои лица в списъка, следва да бъде актуализирана,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение 2011/72/ОВППС се заменя с текста на приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 4 февруари 2011 година.

За Съвета

Председател

MARTONYI J.


(1)  ОВ L 28, 2.2.2011 г., стр. 62.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСЪК НА ЛИЦАТА И ОБРАЗУВАНИЯТА, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 1

 

Име

Идентификационни данни

Основания

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Бивш президент на Тунис, роден в Hamman-Sousse на 3 септември 1936 г., син на Selma HASSEN, женен за Leïla TRABELSI, лична карта (л.к.) № 00354671.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

2.

Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Тунизийка, родена в гр. Тунис на 24 октомври 1956 г., дъщеря на Saida DHERIF, омъжена за Zine El Abidine BEN ALI, л.к. № 00683530.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Тунизиец, роден в гр. Тунис на 4 март 1944 г., син на Saida DHERIF, женен за Yamina SOUIEI, управител на дружество, живеещ на адрес 11 rue de France- Radès Ben Arous, л.к. № 05000799.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Тунизиец, роден в Sabha, Либия, на 7 януари 1980 г., син на Yamina SOUIEI, управител на дружество, женен за Inès LEJRI, живеещ на адрес Résidence de l'étoile du nord - suite B- 7ème étage - appt. No25 - Centre urbain du nord - Cité El Khadra - Tunis, л.к. № 04524472.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Тунизиец, роден в гр. Тунис на 2 декември 1981 г., син на Naïma BOUTIBA, женен за Nesrine BEN ALI, л.к. № 04682068.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Тунизийка, родена в гр. Тунис на 16 януари 1987 г., дъщеря на Leïla TRABELSI, омъжена за Fahd Mohamed Sakher MATERI, л.к. № 00299177.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Тунизийка, родена в гр. Тунис на 17 юли 1992 г., дъщеря на Leïla TRABELSI, живее в Президентския дворец , л.к. № 09006300.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Тунизиец, роден в гр. Тунис на 5 ноември 1962 г., син на Saida DHERIF, управител на дружество, живеещ на адрес 32 rue Hédi Karray - El Menzah - Tunis, л.к. № 00777029.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Тунизиец, роден в гр. Тунис на 24 юни 1948 г., син на Saida DHERIF, женен за Nadia MAKNI, заместник-управител на селскостопанско дружество, живеещ на адрес 20 rue El Achfat - Carthage - Tunis, л.к. № 00104253.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Тунизийка, родена в Radès на 19 февруари 1953 г., дъщеря на Saida DHERIF, омъжена за Mohamed MAHJOUB, управителка на дружество, живееща на адрес 21 rue d'Aristote - Carthage Salammbô, л.к. № 00403106.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Тунизиец, роден в гр. Тунис на 26 август 1974 г., син на Najia JERIDI, бизнесмен, живеещ на адрес 124 avenue Habib Bourguiba-Carthage presidence, л.к. № 05417770.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Тунизиец, роден в гр. Тунис на 26 април 1950 г., син на Saida DHERIF, женен за Souad BEN JEMIA, управител на дружество, живеещ на адрес 3 rue de la colombe - Gammarth supérieur, л.к. № 00178522.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Тунизиец, роден в гр. Тунис на 25 септември 1955 г., син на Saida DHERIF, женен за Hela BELHAJ, генерален директор на дружество, живеещ на адрес 20 Rue Ibn Chabat - Salammbô - Carthage -Tunis, л.к. № 05150331.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Тунизийка, родена на 27 декември 1958 г., дъщеря на Saida DHERIF, омъжена за Mohamed Montassar MEHERZI, търговски директор, живееща на адрес 4 rue Taoufik EI Hakim - La Marsa, л.к. № 00166569.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Тунизиец, роден в Marsa на 5 май 1959 г., син на Fatma SFAR, женен за Samira TRABELSI, генерален директор на дружество, живеещ на адрес 4 rue Taoufik El Hakim-la Marsa, л.к. № 00046988.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Тунизийка, родена на 1 февруари 1960 г., дъщеря на Saida DHERIF, женена за Habib ZAKIR,живееща на адрес 4 rue de la mouette - Gammarth supérieur, л.к. № 00235016.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Тунизиец, роден 5 март 1957 г., син на Saida BEN ABDALLAH, женен за Nefissa TRABELSI, строителен предприемач, живеещ на адрес rue Ennawras № 4, Gammarth supérieur, л.к. № 00547946.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Тунизиец, роден в гр. Тунис на 3 юли 1973 г., син на Yamina SOUIEI, управител на фирма, строителен предприемач, живеещ на адрес immeuble Amine El Bouhaira-Rue du Lac Turkana-Les berges du Lac-Tunis, л.к. № 05411511.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Тунизийка, родена в гр. Тунис на 25 юни 1975 г., дъщеря на Mounira TRABELSI (сестра на Leila TRABELSI), управителка на дружество, омъжена за Mourad MEHDOUI, живееща на адрес 41 rue Garibaldi -Tunis, л.к. № 05417907.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Тунизиец, роден в гр. Тунис на 3 май 1962 г., син на Neila BARTAJI, женен за Lilia NACEF, генерален директор на дружество, живеещ на адрес 41 rue Garibaldi - Tunis, л.к. № 05189459.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Тунизиец, роден на 18 септември 1976 г., син на Najia JERIDI, генерален директор на дружество, живеещ на адрес Lotissement Erriadh.2-Gammarth - Tunis, л.к. № 05412560.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Тунизийка, родена на 4 декември 1971 г., дъщеря на Yamina SOUIEI, управителка на дружество, живееща на адрес 2 rue El Farrouj - la Marsa, л.к. № 05418095.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Тунизиец, роден на 20 декември 1965 г., син на Radhia MATHLOUTHI, женен за Linda CHERNI, служител в бюро на Tunisair, живеещ на адрес 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram - Tunis, л.к. № 00300638.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Тунизиец, роден на 29 януари 1988 г., син на Kaouther Feriel HAMZA, генерален директор на дружеството Stafiem - Peugeot, живеещ на адрес 4 rue Mohamed Makhlouf -El Manar.2-Tunis

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Тунизиец, роден на 13 януари 1959 г., син на Leïla CHAIBI, женен за Dorsaf BEN ALI, генерален директор на дружество, живеещ на адрес Rue du jardin - Sidi Bousaid - Tunis, л.к. № 00400688.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Тунизийка, родена в Bardo на 5 юли 1965 г., дъщеря на Naïma EL KEFI, омъжена за Mohamed Slim CHIBOUB, живееща на адрес 5 rue El Montazah - Sidi Bousaid - Tunis, л.к. № 00589759.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Тунизийка, родена в Bardo на 21 август 1971 г., дъщеря на Naïma EL KEFI, омъжена за Mohamed Marouene MABROUK, съветник в Министерството на външните работи, л.к. № 05409131.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

28.

Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK

Тунизиец, роден в гр. Тунис на 11 март 1972 г., син на Jaouida El BEJI, женен за Sirine BEN ALI, генерален директор на дружество, живеещ на адрес 8 rue du Commandant Béjaoui - Carthage - Tunis, л.к. № 04766495.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Тунизийка, родена в Bardo на 8 март 1963 г., дъщеря на Naïma EL KEFI, омъжена за Slim ZARROUK, лекарка, живееща на адрес 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, л.к. № 00589758.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Тунизиец, роден в гр. Тунис на 13 август 1960 г., син на Maherzia GUEDIRA, женен за Ghazoua BEN ALI, генерален директор на дружество, живеещ на адрес 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, л.к. № 00642271.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Тунизиец, роден в Hammam-Sousse на 22 ноември 1949 г., син на Selma HASSEN, фотожурналист в Германия, живеещ на адрес 11 rue Sidi el Gharbi - Hammam - Sousse, л.к. № 02951793.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Тунизиец, роден в Hammam-Sousse на 13 март 1947 г., женен за Zohra BEN AMMAR, управител на дружество, живеещ на адрес Rue El Moez - Hammam - Sousse, л.к. № 02800443.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Тунизийка, родена в Hammam-Sousse на 16 май 1952 г., дъщеря на Selma HASSEN, омъжена за Fathi REFAT. представителка на Tunisair, живееща на адрес 17 avenue de la République-Hammam-Sousse, л.к. № 02914657.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Тунизийка, родена в Sousse на 18 септември 1956 г., дъщеря на Selma HASSEN, омъжена за Sadok Habib MHIRI, ръководител на предприятие, живееща на адрес avenue de l'Imam Muslim- Khezama ouest-Sousse, л.к. № 02804872.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Тунизиец, роден на 28 октомври 1938 г., син на Selma HASSEN, пенсионер, вдовец на Selma MANSOUR, живеещ на адрес 255 cité El Bassatine - Monastir, л.к. № 028106l4.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI,

Тунизиец, роден в гр. Тунис на 21 октомври 1969 г., син на Selma MANSOUR, женен за Monia CHEDLI, управител на дружество, живеещ на адрес avenue Hédi Nouira - Monastir, л.к. № 04180053.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Тунизиец, роден в Monastir на 29 април 1974 г., син на Selma MANSOUR, неженен, ръководител на предприятие, живеещ на адрес 83 Cap Marina - Monastir, л.к. № 04186963.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Тунизиец, роден в Monastir на 12 октомври 1972 г., син на Selma MANSOUR, неженен, търговец внос—износ, живеещ на адрес Avenue Mohamed Salah Sayadi - Skanes - Monastir, л.к. № 04192479.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Тунизийка, родена в Monastir на 8 март 1980 г., дъщеря на Selma MANSOUR, омъжена за Zied JAZIRI, секретарка в дружество, живееща на адрес Rue Abu Dhar El Ghafari - Khezama est - Sousse, л.к. № 06810509.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Тунициец, роден в Hammam - Sousse на 8 октомври 1978 г., син на Hayet BEN ALI, директор на дружество, живеещ на адрес 17 avenue de la République - Hammam-Sousse, л.к. № 05590835.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Тунизиец, роден в Hammam - Sousse на 9 август 1977 г., син на Hayet BEN ALI, управител на дружество, живеещ на адрес 17 avenue de la République - Hammam-Sousse, л.к. № 05590836.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Тунизийка, родена в Monastir на 30 август 1982 г., дъщеря на Hayet BEN ALI, омъжена за Badreddine BENNOUR, живееща на адрес rue Ibn Maja - Khezama est - Sousse, л.к. № 08434380.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Тунизиец, роден в Sousse на 13 януари 1970 г., син на Naïma BEN ALI, началник на служба в Tunisair, живеещ на адрес Résidence les jardins, apt. 8C Bloc. b - El Menzah,8 -l'Ariana, л.к. № 05514395.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Тунизиец, роден в Hammam - Sousse на 22 октомври 1967 г., син на Naïma BEN ALI, служител в Министерството на транспорта, живеещ на адрес 4 avenue Tahar SFAR - El Manar.2-Tunis, л.к. № 05504161.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

45.

Montassar Ben Habib Ben.Bouali LTAIEF

Тунизиец, роден в Sousse на 3 януари 1973 г., син на Naïma BEN ALI, женен за Lamia JEGHAM, управител на дружество, живеещ на адрес 13 lotissement Ennakhil - Kantaoui - Hammam - Sousse, л.к. № 05539378.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Тунизиец, роден в Париж на 27 октомври 1966 г., син на Paulette HAZAT, директор на дружество, живеещ на адрес Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, л.к. № 05515496 (с двойно гражданство).

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Тунизиец, роден в Париж на 16 април 1971 г., син на Paulette HAZAT, женен за Amel SAID, управител на дружество, живеещ на адрес Chouket El Arressa, - Hammam-Sousse, л.к. № 00297112.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Тунизиец, роден в гр. Тунис на 28 август 1974 г., син на Leila DEROUICHE, търговски директор, живеещ на адрес 23 rue Ali Zlitni, El Manar,2-Tunis, л.к. № 04622472.

Спрямо лицето се провежда съдебно разследване от властите в Тунис във връзка с присвояване на недвижимо и движимо имущество, откриване на банкови сметки и притежаване на активи в няколко страни, като част от действия за изпиране на пари.“


5.2.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 31/48


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 4 февруари 2011 година

за разрешаване пускането на пазара на пептиден продукт от риба (Sardinops sagax) като нова хранителна съставка съгласно Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета

(нотифицирано под номер C(2011) 522)

(само текстът на английски език е автентичен)

(2011/80/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 1997 г. относно нови храни и нови хранителни съставки (1), и по-специално член 7 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 28 април 2008 г. дружеството Senmi Ekisu Co. Ltd. подаде заявление до компетентните органи на Финландия за пускане на пазара на пептиден продукт от риба (Sardinops sagax) като нова хранителна съставка.

(2)

На 12 януари 2009 г. компетентният орган на Финландия за оценка на храните издаде доклад за първоначална оценка. В този доклад той стига до заключението, че пептидният продукт от риба може да бъде пуснат на пазара.

(3)

На 10 март 2009 г. Комисията препрати доклада за първоначална оценка до всички държави-членки.

(4)

В 60-дневния срок, установен в член 6, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 258/97, бяха повдигнати обосновани възражения срещу пускането на пазара на продукта в съответствие със същата разпоредба.

(5)

Съответно на 14 август 2009 г. бе проведена консултация с Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ).

(6)

На 9 юли 2010 г. в научното си становище относно безопасността на пептидния продукт от риба като нова хранителна съставка (2) ЕОБХ (Група по диетични храни, хранене и алергии) стигна до заключението, че пептидният продукт от риба е безопасен при предложените условия на употреба и предложените количества на прием.

(7)

Въз основа на научната оценка е установено, че пептидният продукт от риба отговаря на критериите, определени в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 258/97.

(8)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Пептидният продукт от риба (Sardinops sagax), посочен в приложение I, може да бъде пуснат на пазара на Съюза като нова хранителна съставка за видовете употреба, изброени в приложение II.

Член 2

Означението на пептидния продукт от риба (Sardinops sagax), разрешен с настоящото решение, върху етикета на храната, в чийто състав той влиза, е „пептиди от риба (Sardinops sagax)“.

Член 3

Адресат на настоящото решение е Senmi Ekisu Co., Ltd., Research & Development Department, 779-2 Noda, Hirano-Cho, Ohzu-City, Ehime 795-0021, Japan.

Съставено в Брюксел на 4 февруари 2011 година.

За Комисията

John DALLI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 43, 14.2.1997 г., стр. 1.

(2)  EFSA Journal (бюлетин на ЕОБХ) 2010 г.; 8(7): 1684.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПЕПТИДНИЯ ПРОДУКТ ОТ РИБА (SARDINOPS SAGAX)

Описание:

Новата хранителна съставка е пептидна смес, получена от алкална хидролиза чрез протеаза на мускулна тъкан от риба (Sardinops sagax), последващо разделяне на пептидната фракция чрез колонна хроматография, концентриране при вакуум и сушене чрез пулверизиране. На вид е жълтеникаво-бял прах.

Спецификация на пептидния продукт от риба (Sardinops sagax)

Пептиди (1)

(пептиди, дипептиди и трипептиди с къса верига с молекулно тегло по-малко от 2 kDa)

≥ 85 g/100 g

Val-Tyr (дипептид)

0,1—0,16 g/100 g

Пепел

≤ 10 g/100 g

Влага

≤ 8 g/100 g


(1)  Метод на Келдал


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ВИДОВЕ УПОТРЕБА НА ПЕПТИДНИЯ ПРОДУКТ ОТ РИБА

Употреба в групи храни

Максимални количества на пептидния продукт от риба

Храни на основата на кисело мляко, киселомлечни напитки, ферментирали млечни продукти и мляко на прах

0,48 g/100 g (готови за консумация)

Ароматизирани напитки, включително вода и напитки на основата на зеленчуци

0,3 g/100 g (готови за консумация)

Зърнени закуски

2 g/100 g

Супи, яхнии и супи на прах

0,3 g/100 g (готови за консумация)


5.2.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 31/50


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 4 февруари 2011 година

за изменение на решения 2002/741/ЕО, 2002/747/ЕО, 2003/31/ЕО, 2003/200/ЕО, 2005/341/ЕО и 2005/343/ЕО за продължаване срока на валидност на екологичните критерии за присъждане на знака за екомаркировка на ЕС за някои продукти

(нотифицирано под номер C(2011) 523)

(текст от значение за ЕИП)

(2011/81/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно екомаркировката на ЕС (1), и по-специално член 8, параграф 3, буква в) от него,

след консултация със Съвета по екомаркировка на Европейския съюз,

като има предвид, че:

(1)

Срокът на валидност на Решение 2002/741/ЕО на Комисията от 4 септември 2002 г. за установяване на ревизирани екологични критерии за присъждане на знака за екомаркировка на ЕС за копирна и графична хартия и за изменение на Решение 1999/554/ЕО (2) изтича на 31 декември 2010 г.

(2)

Срокът на действие на Решение 2002/747/ЕО на Комисията от 9 септември 2002 г. за установяване на ревизирани екологични критерии за присъждане на знака за екомаркировка на ЕС на електрическите крушки и за изменение на Решение 1999/568/ЕО (3) изтича на 31 декември 2010 г.

(3)

Срокът на валидност на Решение 2003/31/ЕО на Комисията от 29 ноември 2002 г. за установяване на ревизирани екологични критерии за присъждане на знака за екомаркировка на ЕС за детергенти за миялни машини и за изменение на Решение 1999/427/ЕО (4) изтича на 31 декември 2010 г.

(4)

Срокът на валидност на Решение 2003/200/ЕО на Комисията от 14 февруари 2003 г. за определяне на ревизирани екологични критерии за присъждане на знака за екомаркировка на ЕС за перилни детергенти и за изменение на Решение 1999/476/ЕО (5) изтича на 31 декември 2010 г.

(5)

Срокът на валидност на Решение 2005/341/ЕО на Комисията от 11 април 2005 г. за въвеждане на екологични критерии и свързаните с тях изисквания за оценка и проверка за присъждане на знака за екомаркировка на ЕС на персонални компютри (6) изтича на 31 декември 2010 г.

(6)

Срокът на валидност на Решение 2005/343/ЕО на Комисията от 11 април 2005 г. за установяване на екологични критерии и свързаните с тях изисквания за оценяване и удостоверяване за присъждане на знака за екомаркировка на ЕС на преносими компютри (7) изтича на 31 декември 2010 г.

(7)

Съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010 установените от посочените решения екологични критерии, както и свързаните с тях изисквания за оценка и проверка, са били своевременно преразгледани.

(8)

Предвид различните етапи на процеса на преразглеждане на посочените решения е целесъобразно да се удължат сроковете на валидност на екологичните критерии и на свързаните с тях изисквания за оценка и проверка, които те установяват. Срокът на валидност на решения 2003/31/ЕО и 2003/200/ЕО следва да бъде продължен до 30 април 2011 г. Срокът на валидност на решения 2002/741/ЕО, 2005/341/ЕО и 2005/343/ЕО следва да бъде продължен до 30 юни 2011 г. Срокът на валидност на решение 2002/747/ЕО следва да бъде продължен до 31 август 2011 г.

(9)

Следва да се изменят съответно решения 2002/741/ЕО, 2002/747/ЕО, 2003/31/ЕО, 2003/200/ЕО, 2005/341/ЕО и 2005/343/ЕО.

(10)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, учреден по силата на член 16 от Регламент (ЕО) № 66/2010,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Член 5 от Решение 2002/741/ЕО се заменя със следното:

„Член 5

Екологичните критерии за продуктовата група „копирна и графична хартия“, както и свързаните с тях изисквания за оценка и проверка, са валидни до 30 юни 2011 г.“

Член 2

Член 5 от Решение 2002/747/ЕО се заменя със следното:

„Член 5

Екологичните критерии за продуктовата група „електрически крушки“, както и свързаните с тях изисквания за оценка и проверка, са валидни до 31 август 2011 г.“

Член 3

Член 5 от Решение 2003/31/ЕО се заменя със следното:

„Член 5

Екологичните критерии за продуктовата група „детергенти за миялни машини“, както и свързаните с тях изисквания за оценка и проверка, са валидни до 30 април 2011 г.“

Член 4

Член 5 от Решение 2003/200/ЕО се заменя със следното:

„Член 5

Екологичните критерии за продуктова група „перилни детергенти“, както и свързаните с тях изисквания за оценка и проверка, са валидни до 30 април 2011 г.“

Член 5

Член 3 от Решение 2005/341/ЕО се заменя със следното:

„Член 3

Екологичните критерии за продуктовата група „персонални компютри“, както и свързаните с тях изисквания за оценка и проверка, са валидни до 30 юни 2011 г.“

Член 6

Член 3 от Решение 2005/343/ЕО се заменя със следното:

„Член 3

Екологичните критерии за продуктовата група „преносими компютри“, както и свързаните с тях изисквания за оценяване и удостоверяване, са валидни до 30 юни 2011 г.“

Член 7

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 4 февруари 2011 година.

За Комисията

Janez POTOČNIK

Член на Комисията


(1)  ОВ L 27, 30.1.2010 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 237, 5.9.2002 г., стр. 6.

(3)  ОВ L 242, 10.9.2002 г., стр. 44.

(4)  ОВ L 9, 15.1.2003 г., стр. 11.

(5)  ОВ L 76, 22.3.2003 г., стр. 25.

(6)  ОВ L 115, 4.5.2005 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 115, 4.5.2005 г., стр. 35.