ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2011.029.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 29

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
3 февруари 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 87/2011 на Комисията от 2 февруари 2011 година за определяне на референтна лаборатория на ЕС за здравето на пчелите, за установяване на допълнителни отговорности и задачи за тази лаборатория и за изменение на приложение VII към Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета

1

 

*

Регламент (ЕС) № 88/2011 на Комисията от 2 февруари 2011 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 452/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно изготвянето и развитието на статистика в областта на образованието и обучението през целия живот по отношение на статистиката за образователните системи и системите за обучение ( 1 )

5

 

 

Регламент (ЕС) № 89/2011 на Комисията от 2 февруари 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

28

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2011/73/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 2 февруари 2011 година за разрешаване пускането на пазара на екстракт от мицел от Lentinula edodes (императорска гъба) като нова хранителна съставка съгласно Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2011) 442)

30

 

 

2011/74/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 2 февруари 2011 година за изменение на Решение 2003/248/ЕО във връзка с удължаването на срока на временните дерогации от някои разпоредби на Директива 2000/29/ЕО на Съвета по отношение на ягодови растения (Fragaria L.), предназначени за засаждане, с изключение на семена, с произход от Аржентина (нотифицирано под номер C(2011) 447)

32

 

 

2011/75/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 2 февруари 2011 година за изменение на Решение 2003/249/ЕО във връзка с удължаването на срока на временните дерогации от някои разпоредби на Директива 2000/29/ЕО на Съвета по отношение на ягодови растения (Fragaria L.), предназначени за засаждане, с изключение на семена, с произход от Чили (нотифицирано под номер C(2011) 477)

33

 

 

2011/76/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 2 февруари 2011 година за разрешаване пускането на пазара на хитин глюкан от плесен Aspergillus niger като нова хранителна съставка съгласно Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2011) 480)

34

 

 

IV   Актове, приети преди 1 декември 2009 г. по силата на Договора за ЕО, Договора за ЕС и Договора за Евратом

 

*

Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 205/09/COL от 8 май 2009 година относно схемата за временна рекапитализация на банки, които като цяло са стабилни, с цел насърчаване на финансовата стабилност и отпускане на кредити за реалната икономика (Норвегия)

36

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

3.2.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 29/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 87/2011 НА КОМИСИЯТА

от 2 февруари 2011 година

за определяне на референтна лаборатория на ЕС за здравето на пчелите, за установяване на допълнителни отговорности и задачи за тази лаборатория и за изменение на приложение VII към Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (1), и по-специално член 32, параграфи 5 и 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 882/2004 се определят общите задачи, задължения и изисквания за референтните лаборатории на ЕС в областта на фуражите и храните и опазването на здравето на животните. Референтните лаборатории на ЕС за здравето на животните и живите животни са изброени в част II от приложение VII към посочения регламент.

(2)

След приключване на процедурата по подбор одобрената лаборатория Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Национална агенция за безопасност на храните, околната среда и труда, ANSES) с изследователската ѝ лаборатория за болестите по пчелите, Sophia-Antipolis Laboratory, Франция, следва да бъде определена за референтна лаборатория на ЕС в областта на здравето на пчелите за срок от пет години, считано от 1 април 2011 г.

(3)

В допълнение към общите функции и задължения, установени в член 32, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 882/2004 и с цел да се гарантира по-висока степен на координация, някои специфични отговорности и задачи, свързани с характеристиките на агентите, които могат да повлияят върху здравето на пчелите, следва да бъдат поемани на равнището на Съюза. Поради това тези допълнителни специфични отговорности и задължения на референтната лаборатория на ЕС в областта на здравето на пчелите следва да бъдат установени в настоящия регламент.

(4)

Част II от приложение VII към Регламент (ЕО) № 882/2004 следва да бъде съответно изменена.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

С настоящото Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Национална агенция за безопасност на храните, околната среда и труда, ANSES) с изследователската ѝ лаборатория за болестите по пчелите, Sophia-Antipolis Laboratory, Франция, се определя за референтна лаборатория на ЕС в областта на здравето на пчелите за периода от 1 април 2011 г. до 31 март 2016 г.

Някои отговорности и задачи на посочената лаборатория са установени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

В част II от приложение VII към Регламент (ЕО) № 882/2004 се добавя следната точка 18:

„18.

Референтна лаборатория на ЕС за здравето на пчелите

Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

Sophia-Antipolis Laboratory

Les Templiers

105 route des Chappes

BP 111

06902 Sophia-Antipolis

France.“

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 2 февруари 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Някои отговорности и задачи на референтната лаборатория на ЕС за здравето на пчелите

В допълнение към основните функции и задължения на референтните лаборатории на ЕС в областта на здравето на животните съгласно член 32, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 882/2004, референтната лаборатория на ЕС за здравето на пчелите поема следните отговорности и задачи:

1.

Да координира, като се консултира с Комисията, използваните в държавите-членки методи за диагностика на съответните болести по пчелите, както е необходимо, по-конкретно чрез:

а)

определяне на типа, съхранение и където е подходящо, доставяне на щамове от патогенните агенти за улеснение на диагностичната служба в Съюза;

б)

определяне на типа и антигенно и генно охарактеризиране на патогенни агенти, когато това е целесъобразно и необходимо, например за епидемиологично проследяване или проверка на диагноза;

в)

доставяне на стандартни серуми и други референтни реагенти за националните референтни лаборатории с цел стандартизиране на теста и на реагентите, използвани във всяка държава-членка, където се изискват серологични тестове;

г)

организиране на периодични сравнителни тестове на диагностичните процедури на равнището на Съюза с националните референтни лаборатории с цел предоставяне на информация за използваните методи за диагностика и резултатите от тестовете, извършени в Съюза;

д)

съхранение на експертни познания относно кошерния акар (Tropilaelaps) и малкия кошерен бръмбар (Aethina tumida), както и други важни патогенни агенти, за да се позволи бърза диференциална диагностика;

е)

идентифициране на болестотворните патогенни агенти, при необходимост в тясно сътрудничество с регионалните референтни лаборатории, определени от Световната организация за здравеопазване на животните (OIE);

ж)

изграждане и поддържане на актуализирана колекция от патогенни агенти и техните щамове, както и на актуализирана колекция от специфични серуми и други реагенти против патогени на болести по пчелите, когато такива са налични;

з)

поемане на отговорност за изготвяне на списък на използваните понастоящем техники в различните лаборатории;

и)

предлагане на стандартизирани тестове и на процедури за тестване или на референтни реагенти за извършване на вътрешен контрол на качеството;

й)

консултиране на Комисията по научни въпроси, свързани със здравето на пчелите.

2.

Референтната лаборатория на ЕС:

а)

оказва активно съдействие при диагностицирането на огнища на съответната болест в държавите-членки, като получава изолати от патогени за потвърдителна диагноза, охарактеризиране и епизоотични проучвания и незабавно информира Комисията, държавите-членки и съответните национални референтни лаборатории за резултатите от всяко едно проведено разследване;

б)

улеснява обучението или повторното обучение на експерти по лабораторна диагноза с оглед хармонизиране на техниките за диагностика на територията на Съюза;

в)

организира семинари, предназначени за националните референтни лаборатории, както е договорено в работната програма, в това число обучение на експерти от държавите-членки, а когато това е целесъобразно — и от трети държави, във връзка с новите аналитични методи;

г)

предоставя техническа помощ на Комисията и по нейно искане участва в международни форуми относно по-специално стандартизирането на аналитичните методи и тяхното прилагане;

д)

разработва дейности за наблюдение и при възможност координира дейностите, насочени към подобряване на здравния статус на пчелите в Съюза, посредством по-конкретно:

i)

провеждане на изпитвания за валидиране на тестове или оказване на съдействие за това на съответните национални референтни лаборатории;

ii)

оказване на научна и техническа подкрепа на Комисията и събиране на информация и доклади, свързани с работата на референтната лаборатория на ЕС;

iii)

разработване и координиране на проучване относно синдрома на разпадане на пчелните семейства в Съюза с цел определяне на референтна база за „нормалната“ сезонна смъртност при пчелите;

е)

си сътрудничи със съответните компетентни лаборатории в трети държави, в които тези болести са често срещани, по отношение на методите за диагностика на болестите по пчелите;

ж)

си сътрудничи със съответните регионални лаборатории, определени от OIE, по отношение на рядко срещаните болести (кошерен акар (Tropilaelaps) и малък кошерен бръмбар (Aethina tumida), както и на други рядко срещани в Съюза болести);

з)

сверява и препраща на Комисията и на съответните национални референтни лаборатории информация относно рядко срещани и ендемични болести или вредители, които биха могли да се появят и да засегнат Съюза, в това число синдрома на разпадане на пчелните семейства.

3.

Също така референтната лаборатория на ЕС:

а)

след допитване до Комисията извършва експерименти и опити на място, насочени към подобряване на контрола на специфични болести по пчелите;

б)

прави преглед по време на ежегодната среща на националните референтни лаборатории на съответните изисквания относно тестването, определени в Здравния кодекс за сухоземните животни и в Ръководството за диагностични тестове и ваксини за сухоземни животни на OIE;

в)

подпомага Комисията при преразглеждане на препоръките на OIE в Здравния кодекс за сухоземните животни и в Ръководството за диагностични тестове и ваксини за сухоземни животни.


3.2.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 29/5


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 88/2011 НА КОМИСИЯТА

от 2 февруари 2011 година

за прилагане на Регламент (ЕО) № 452/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно изготвянето и развитието на статистика в областта на образованието и обучението през целия живот по отношение на статистиката за образователните системи и системите за обучение

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 452/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. относно изготвянето и развитието на статистика в областта на образованието и обучението през целия живот (1), и по-специално член 6, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 452/2008 се установява обща рамка за системното изготвяне на европейска статистическа информация в областта на образованието и обучението през целия живот в три конкретни области чрез статистически действия.

(2)

Необходимо е да бъдат приети мерки за прилагане на отделните статистически действия за изготвяне на статистическа информация относно образователните системи и системите за обучение в съответствие с обхвата на област 1 от Регламент (ЕО) № 452/2008.

(3)

При изготвянето и разпространението на европейската статистическа информация относно образователните системи и системите за обучение, националните и европейските статистически органи следва да се придържат към принципите, заложени в Кодекса за дейността на европейската статистика, утвърден от Комисията в Препоръката ѝ от 25 май 2005 г. относно независимостта, безпристрастността и отчетността на националните и общностните статистически органи (2).

(4)

При определянето на мерките за прилагане по отношение на изготвянето на статистическа информация относно образователните системи и системите за обучение следва да се вземат предвид потенциалната тежест за учебните заведения и частните лица, както и последното споразумение между Института по статистика към ЮНЕСКО (ИСЮ), Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Комисията (Евростат) относно концепциите, определенията, обработването на данни, периодичността и сроковете за предаване на резултатите. Това включва формàта за предаване на данни относно образователните системи, определен в последната версия на подробните насоки на ЮНЕСКО/ОИСР/Евростат за събирането на данни.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета на Европейската статистическа система,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се определят правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 452/2008 по отношение на събирането, предаването и обработването на статистически данни в област 1 относно образователните системи и системите за обучение.

Член 2

Обхванати теми и техните характеристики

Подборът и характеристиките на темите, които трябва да бъдат включени в област 1 относно образователните системи и системите за обучение, са изложени в приложение I.

Член 3

Референтни периоди и предаване на резултатите

1.   Данните за записванията, новозаписаните, персонала, изучаваните чужди езици и големина на класа се отнасят до учебната/академичната година съгласно определението в националното законодателство (година t). Годишните данни за записванията, новозаписаните, персонала, изучаваните чужди езици и големина на класа се предават на Комисията (Евростат) ежегодно най-късно на 30 септември в година t+2. Първото предаване на данни през септември 2012 г. се отнася за учебната/академичната 2010—2011 г. съгласно определението в националното законодателство.

2.   Завършващите/завършванията се отнасят за учебната/академичната година съгласно определението в националното законодателство (година t) или за календарната година (година t+1). Годишните данни за завършващите/завършванията се предават на Комисията (Евростат) ежегодно най-късно на 30 ноември в година t+2. Първото предаване на данни през ноември 2012 г. се отнася за учебната/академичната 2010—2011 г. съгласно определението в националното законодателство или за календарната 2011 г.

3.   Данните за разходите за образование се отнасят за финансовата година на държавата-членка съгласно определението в националното законодателство (година t). Годишните данни за разходите за образование се предават на Комисията (Евростат) ежегодно най-късно на 30 ноември в година t+2. Първото предаване на данни през ноември 2012 г. се отнася за финансовата 2010 г.

Член 4

Изисквания към качеството на данните и рамка за отчитане на качеството

1.   Изискванията към качеството на данните и рамката за отчитане на качеството в областта на образователните системи и системите за обучение са изложени в приложение II.

2.   Държавите-членки ежегодно предават на Комисията (Евростат) доклад за качеството в съответствие с изложените в приложение II изисквания. Първият доклад се отнася за събраните през 2012 г. данни. Докладът за качеството по отношение на определените в член 3 референтни периоди се предава на Комисията най-късно на 31 януари в година t+3. Първият доклад за качеството на събраните през 2012 г. данни по изключение се предава най-късно на 31 март в година t+3.

3.   Държавите-членки получават необходимите данни, като използват съчетание от различни източници, като например извадкови проучвания, административни или други източници на данни.

4.   Държавите-членки предоставят на Комисията (Евростат) информация за методите и качеството на данните от използваните източници, различни от посочените в параграф 3 извадкови проучвания и административни източници на данни.

Член 5

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 2 февруари 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 145, 4.6.2008 г., стр. 227.

(2)  COM(2005) 217 окончателен.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Обхванати теми, подробен списък на характеристиките и техните разбивки

Наименование на таблицата и разбивки

Заглавие и характеристики

ENRL-Bologna

Брой записани учащи се по ниво на образование (висше образование), по пол и конкретна област на образование, докладване в съответствие със структурата на двустепенния образователен цикъл (бакалавър—магистър) и на програмата за придобиване на докторска образователна степен по Болонския процес

Разбивки

Характеристики

Ниво на образование

Брой учащи се съгласно структурите по Болонския процес (или програми в държави извън Европа за придобиване на подобна образователна степен), брой учащи се по програми, в които структурите по Болонския процес още не са въведени (съгласно структурите по ISCED 1997) (или програми в държави извън Европа за придобиване на други образователни степени)

Структури по Болонския процес

Програми с продължителност, по-малка от 3 години, които обаче се считат за висше образование и са част от структурите по Болонския процес (за придобиване на първа образователна степен), програми за квалификационно-образователна степен „бакалавър“ с продължителност от 3—4 години за придобиване на първа образователна степен, програми за квалификационно-образователна степен „магистър“ с продължителност 4—6 години (за придобиване на втора образователна степен), продължителни програми за придобиване на първа образователна степен, считани за част от структурите по Болонския процес (продължителност 5 или повече години), програми за образователна степен „доктор“ (за придобиване на трета образователна степен — образователна степен, по-висока от докторската).

Нива по ISCED

(Международна стандартна класификация на образованието) ISCED 5A — 3 до по-малко от 5 години (за придобиване на първа образователна степен), ISCED 5A — 5 или повече години (за придобиване на първа образователна степен), ISCED 5A (за придобиване на втора образователна степен), ISCED 5B (за придобиване на първа професионална квалификация), ISCED 5B (за придобиване на втора професионална квалификация), ISCED 6 (за придобиване на докторска степен/степен, по-висока от докторската)

Конкретна област на образование

Наръчник за областите на образование и обучение, версия от декември 1999 г.

Незадължителни


Наименование на таблицата и разбивки

Заглавие и характеристики

ENRL1

Брой учащи се по ниво на образование, ориентация на програмата, цел на програмата, посещаемост на програмата, пол и възраст

Разбивки

Характеристики

Ниво на образование

ISCED — ниво 0, ниво 1, ниво 2, ниво 3, ниво 4, ниво 5, ниво 6, неопределено ниво

Ориентация на програмата

ISCED — ниво 3 общообразователни програми, ниво 3 предпрофесионални/професионални програми, ниво 4 общообразователно, ниво 4 предпрофесионални/професионални програми

Цел на програмата

ISCED — ниво 3A/B, ниво 3C, ниво 4A/B, ниво 4C, ниво 5A, ниво 5B

Посещаемост на програмата

Общо редовно и задочно обучение, редовно обучение

Пол

Мъже, жени

Възрас

Под 3 години, навършени 3—29 години, 30—34 години, 35—39 години, 40 години и повече, неизвестна възраст

Задължителни (с изключение на колона 5 относно участието в програми за малки деца, които не попадат в ISCED 0 или 1)


Наименование на таблицата и разбивки

Заглавие и характеристики

ENRL1_Adult

Брой учащи се по образователни програми за възрастни, попадащи в ENRL1 по ниво на образование, ориентация на програмата, посещаемост на програмата, пол и възраст

Разбивки

Характеристики

Ниво на образование

ISCED — ниво 1, ниво 2, ниво 3, ниво 4

Ориентация на програмата

ISCED — ниво 3 общообразователни програми, ниво 3 предпрофесионални/професионални програми, ниво 4 общообразователни програми, ниво 4 предпрофесионални/професионални програми

Посещаемост на програмата

Общо редовно и задочно обучение, редовно обучение

Пол

Мъже, жени

Възраст

Под 15 години, навършени 15—29 години, 30—34 години, 35—39 години, 40 години и повече, неизвестна възраст

Задължителни


Наименование на таблицата и разбивки

Заглавие и характеристики

ENRL1a

Брой учащи се по ниво на образование, ориентация на програмата, цел на програмата, вид учебно заведение, посещаемост на програмата и пол

Разбивки

Характеристики

Ниво на образование

ISCED — ниво 0, ниво 1, ниво 2, ниво 3, ниво 4, ниво 5A, ниво 5B, ниво 6, неопределено ниво

Ориентация на програмата

ISCED — ниво 2 общообразователни програми, ниво 2 предпрофесионални програми, ниво 2 професионални програми, ниво 3 общообразователни програми, ниво 3 предпрофесионални програми, ниво 3 професионални програми, ниво 4 общообразователни програми, ниво 4 предпрофесионални програми, ниво 4 професионални програми

Цел на програмата

ISCED — ниво 3A, ниво 3B, ниво 3C, ниво 4A, ниво 4B, ниво 4C, ниво 5A първа образователна степен, ниво 5A втора и по-нататъшни образователни степени, ниво 5B първа професионална квалификация, ниво 5B втора и по-нататъшни професионални квалификации

Посещаемост на програмата

Общо редовно и задочно обучение, редовно обучение, задочно обучение, еквивалент на редовно обучение

общо редовно и задочно обучение

От които: Учащи се по програми със стажове в професионални гимназии (за ISCED нива 3 и 4)

Пол

Мъже, жени

редовно обучение

От които: Учащи се по програми със стажове в професионални гимназии (за ISCED нива 3 и 4)

Пол

Мъже, жени

редовно обучение

От които: Учащи се по програми със стажове в професионални гимназии (за ISCED нива 3 и 4)

еквивалент на редовно обучение

От които: Учащи се по програми със стажове в професионални гимназии (за ISCED нива 3 и 4)

Вид учебно заведение

Държавни учебни заведения, всички частни учебни заведения

Посещаемост на програмата

Редовно обучение, задочно обучение, еквивалент на редовно обучение

Задължителни (с изключение на редове от C5 до C12 (относно държавно зависимите частни учебни заведения и независими частни учебни заведения) и колона 5 (относно участието в програми за малки деца, които не попадат в ISCED 0 или 1), които остават незадължителни)


Наименование на таблицата и разбивки

Заглавие и характеристики

ENRL1a_adult

Брой учащи се по образователни програми за възрастни, попадащи в ENRL1 по ниво на образование, ориентация на програмата, вид учебно заведение, посещаемост на програмата и пол

Разбивки

Характеристики

Ниво на образование

ISCED — ниво 0, ниво 1, ниво 2, ниво 3, ниво 4

Ориентация на програмата

ISCED — ниво 2 общообразователни програми, ниво 2 предпрофесионални програми, ниво 2 професионални програми, ниво 3 общообразователни програми, ниво 3 предпрофесионални програми, ниво 3 професионални програми, ниво 4 общообразователни програми, ниво 4 предпрофесионални програми, ниво 4 професионални програмни

Вид учебно заведение

Държавни учебни заведения, всички частни учебни заведения, държавно зависими частни учебни заведения, независими частни учебни заведения

Посещаемост на програмата

Редовно обучение, задочно обучение, еквивалент на редовно обучение

Незадължителни


Наименование на таблицата и разбивки

Заглавие и характеристики

ENRL3

Брой учащи се и повтарящи учащи се (ISCED 123) по общообразователни програми по нива на образование, пол и степен

Разбивки

Характеристики

Вид на учащите се/статут на повтарящ учащ се

Брой учащи се, брой повтарящи учащи се

Ниво на образование

ISCED ниво 1

Цел на програмата

ISCED — ниво 2 общообразователно, ниво 3 общообразователно

Пол

Мъже, жени

Степен

Степен 1, степен 2, степен 3, степен 4, степен 5, степен 6, степен 7, степен 8, степен 9, степен 10, неизвестна степен

Незадължителни


Наименование на таблицата и разбивки

Заглавие и характеристики

ENRL4

Брой учащи се в степен 1 по пол и възраст

Разбивки

Характеристики

Ниво на образование

Степен 1 в началния етап на основното образование (ISCED 1)

Пол

Мъже, жени

Възрастова група

Под 4 години, навършени 4—14 години, 15 години и повече, неизвестна възраст

Незадължителни


Наименование на таблицата и разбивки

Заглавие и характеристики

ENRL5

Брой учащи се (ISCED 5 и 6) по ниво на образование, цел на програмата, област на образование и пол

Разбивки

Характеристики

Ниво на образование

ISCED ниво 5 и 6

Цел на програмата

ISCED — ниво 5A, ниво 5B, ниво 6

Пол

Мъже, жени

Област на образование

Образование (КОО 14), Подготовка на учители (КОО 141), Науки за образованието (КОО 142), Хуманитарни науки и изкуства, изкуства (КОО 21), Хуманитарни науки (КОО 22), Обществени, стопански и правни науки, науки за обществото и човешкото поведение (КОО 31), Журналистика масова комуникация и информация (КОО 32), Стопански науки и администрация (КОО 34), Право (КОО 38), Наука, природни науки (КОО 42), Физически и химически науки (КОО 44), Математика и статистика (КОО 46), Информатика (КОО 48), Технически науки, производство и строителство, технически науки и технически професии (КОО 52), Добив и производствени технологии (КОО 54), Архитектура и строителство (КОО 58), Аграрни и ветеринарномедицински науки, селско, горско и рибно стопанство (КОО 62), Ветеринарна медицина (КОО 64), Здравеопазване и социални услуги, здравеопазване (КОО 72), Социални услуги (КОО 76), Други области на образование, услуги за личността (КОО 81), Транспортни услуги (КОО 84), Опазване на околната среда (КОО 85), Сигурност и безопасност (КОО 86), неизвестна или непосочена

Задължителни


Наименование на таблицата и разбивки

Заглавие и характеристики

ENRL6

Брой учащи се по програми за мобилност и чуждестранните учащи се (ISCED 5 и 6) по ниво на образование, цел на програмата и област на образование

Разбивки

Характеристики

Вид учащ се

Учащи се по програми за мобилност и чуждестранни учащи се

Ниво на образование

ISCED нива 5 и 6

Цел на програмата

ISCED — ниво 5A, ниво 5B, ниво 6

Област на образование

Образование (КОО 14), Подготовка на учители (КОО 141), Науки за образованието (КОО 142), Хуманитарни науки и изкуства, изкуства (КОО 21), Хуманитарни науки (КОО 22), Обществени, стопански и правни науки, науки за обществото и човешкото поведение (КОО 31), Журналистика, масова комуникация и информация (КОО 32), Стопански науки и администрация (КОО 34), Право (КОО 38), Наука, природни науки (КОО 42), Физически и химически науки (КОО 44), Математика и статистика (КОО 46), Информатика (КОО 48), Технически науки, производство и строителство, технически науки и технически професии (КОО 52), Добив и производствени технологии (КОО 54), Архитектура и строителство (КОО 58), Аграрни и ветеринарномедицински науки, селско, горско и рибно стопанство (КОО 62), Ветеринарна медицина (КОО 64), Здравеопазване и социални услуги, здравеопазване (КОО 72), Социални услуги (КОО 76), Други области на образование, услуги за личността (КОО 81), Транспортни услуги (КОО 84), Опазване на околната среда (КОО 85), Сигурност и безопасност (КОО 86), неизвестна или непосочена

Незадължителни


Наименование на таблицата и разбивки

Заглавие и характеристики

ENRL7

Брой учащи се по програми за мобилност и чуждестранните учащи се по ниво на образование, цел на програмата, гражданство на държава-членка на ЕС, гражданство на държава извън ЕС и пол

Разбивки

Характеристики

Вид учащ се

Учащи се по програми за мобилност по произход в държави от ЕС, в държави извън ЕС и с неизвестен произход

Ниво на образование

ISCED — ниво 5, ниво 6, неопределено ниво

Цел на програмата

ISCED — ниво 5A първа образователна степен, ниво 5A втора и по-нататъшни образователни степени, ниво 5B първа професионална квалификация, ниво 5B втора и по-нататъшни професионални квалификации

Пол

Мъже, жени

Вид учащ се

Учащи се, които не са граждани на докладващата държава

от които учащи се, които са граждани на държави от ЕС

от които учащи се, които са граждани на държави извън ЕС

от които учащи се с неизвестно гражданство

Ниво на образование

ISCED — ниво 0, ниво 1, ниво 2, ниво 3, ниво 4, ниво 5, ниво 6, неопределено ниво

Цел на програмата

ISCED — ниво 5A първа образователна степен, ниво 5A втора и по-нататъшни образователни степени, ниво 5B първа професионална квалификация, ниво 5B втора и по-нататъшни професионални квалификации

Пол

Мъже, жени

Незадължителни


Наименование на таблицата и разбивки

Заглавие и характеристики

ENRL8

Брой учащи се (ISCED 5/6) по ниво на образование, цел на програмата, гражданство

Разбивки

Характеристики

Вид учащ се

Всички учащи се

Ниво на образование

ISCED ниво 5, ISCED ниво 6

Цел на програмата

ISCED — ниво 5A, ниво 5B

Гражданство

Стандартните кодове по държава и област за статистически цели са влезлите в сила и определени от Статистическото подразделение на Организацията на обединените нации (Международен стандарт ISO 3166-1), m49alpha.

Задължителни


Наименование на таблицата и разбивки

Заглавие и характеристики

ENRL9

Брой учащи се (ISCED 5/6) по ниво на образование, цел на програмата и гражданство (обичайно пребиваване и/или предишно образование)

Разбивки

Характеристики

Вид учащ се

Учащи се по държава на произход

Ниво на образование

ISCED ниво 6

Цел на програмата

ISCED — ниво 5A, ниво 5B

Държава или територия на обичайно пребиваване или предишно обучение

Стандартните кодове по държава и област за статистически цели са влезлите в сила и определени от Статистическо подразделение на Организацията на обединените нации (Международен стандарт ISO 3166-1), m49alpha.

Незадължителни


Наименование на таблицата и разбивки

Заглавие и характеристики

ENTR1

Годишен прием по ниво на образование и цел на програмата

Разбивки

Характеристики

Ниво на образование

Средно образование (ISCED 3), професионално обучение след завършено средно образование, но не висше (ISCED 4), висше образование

Цел на програмата

ISCED 5A, ISCED 5B, ISCED 6

Вид учащ се

Новозаписани, презаписващи се, продължаващи учащи се

Новозаписан

Със завършен друг курс на висше образование, без завършен курс на висше образование

Незадължителни


Наименование на таблицата и разбивки

Заглавие и характеристики

ENTR2

Брой новозаписани по ниво на образование, пол и възраст

Разбивки

Характеристики

Ниво на образование

Средно образование (ISCED ниво 3), професионално обучение след завършено средно образование, но не висше (ISCED 4), висше образование

Цел на програмата

ISCED — ниво 5A, ниво 5B, ниво 6

Пол

Мъже, жени

Възраст

Под 14 години, навършени 14—29 години, 30—34 години, 35—39 години, 40 години и повече, неизвестна възраст

Задължителни, с изключение на колони 1 и 2 (относно ISCED нива 3 и 4), които са незадължителни


Наименование на таблицата и разбивки

Заглавие и характеристики

ENTR3

Брой новозаписани по ниво на образование, пол и област на образование

Разбивки

Характеристики

Ниво на образование

Висше образование

Цел на програмата

ISCED — ниво 5A, ниво 5B, ниво 6

Пол

Мъже, жени

Област на образование

Образование (КОО 14), Подготовка на учители (КОО 141), Науки за образованието (КОО 142), Хуманитарни науки и изкуства, изкуства (КОО 21), Хуманитарни науки (КОО 22), Обществени, стопански и правни науки, науки за обществото и човешкото поведение (КОО 31), Журналистика, масова комуникация и информация (КОО 32), Стопански науки и администрация (КОО 34), Право (КОО 38), Наука, природни науки (КОО 42), Физически и химически науки (КОО 44), Математика и статистика (КОО 46), Информатика (КОО 48), Технически науки, производство и строителство, технически науки и технически професии (КОО 52), Добив и производствени технологии (КОО 54), Архитектура и строителство (КОО 58), Аграрни и ветеринарномедицински науки, селско, горско и рибно стопанство (КОО 62), Ветеринарна медицина (КОО 64), Здравеопазване и социални услуги, здравеопазване (КОО 72), Социални услуги (КОО 76), Други области на образование, услуги за личността (КОО 81), Транспортни услуги (КОО 84), Опазване на околната среда (КОО 85), Сигурност и безопасност (КОО 86), неизвестна или непосочена

Задължителни


Наименование на таблицата и разбивки

Заглавие и характеристики

GRAD-Bologna

Брой завършващи/завършвания (висше образование) по пол и конкретна област на образование, докладване в съответствие със структурата на двустепенния образователен цикъл (бакалавър—магистър) и на програмата за придобиване на докторска образователна степен по Болонския процес

Разбивки

Характеристики

Ниво на образование

Брой завършващи/завършвания по структурите по Болонския процес (или програми в държави извън Европа за придобиване на подобна образователна степен), брой завършващи/завършвания по програми, в които структурите по Болонския процес още не са въведени (съгласно структурите по ISCED 1997) (или програми в държави извън Европа за придобиване на други образователни степени)

Структури по Болонския процес

Програми с продължителност по-малка от 3 години, които обаче се считат за висше образование и са част от структурите по Болонския процес (за придобиване на първа образователна степен), програми за квалификационно-образователна степен „бакалавър“ с продължителност от 3—4 години за придобиване на първа образователна степен, програми за квалификационно-образователна степен „магистър“ с продължителност 4—6 години (за придобиване на втора образователна степен), продължителни програми за придобиване на първа образователна степен, считани за част от структурите по Болонския процес (продължителност 5 или повече години), програми за образователна степен „доктор“

Нива по ISCED

ISCED 5A първа степен — 3 до по-малко от 5 години, ISCED 5A първа степен — 5 или повече години, ISCED 5A (за придобиване на втора образователна степен), ISCED 5B (за придобиване на първа професионална квалификация), ISCED 5B (за придобиване на втора професионална квалификация), ISCED 6 (за придобиване на докторска степен/степен, по-висока от докторската)

Конкретна област на образование

Наръчник за областите на образование и обучение, версия от декември 1999 г.

Незадължителни


Наименование на таблицата и разбивки

Заглавие и характеристики

GRAD1

Брой завършващи (ISCED 3 и 4) по ниво на образование, цел на програмата, ориентация на програмата, вид учебно заведение, пол, както и участие в програми за мобилност и чуждестранни учащи се по пол

Разбивки

Характеристики

Вид завършващ

Завършващи, които са чуждестранни граждани в докладващата държава, завършващи, които участват в програми за мобилност в докладващата държава

Ниво на образование

Средно образование (ISCED 3), професионално обучение след завършено средно образование, но не висше (ISCED 4)

Цел на програмата

ISCED — ниво 3A, ниво 3B, ниво 3C с продължителност, подобна на обичайната за програми за ниво 3A или 3B, ниво 3C с продължителност, по-малка от обичайната за програми за ниво 3A или 3B, ниво 4A , ниво 4B, ниво 4C.

Ориентация на програмата

ISCED — ниво 3 общообразователни програми, ниво 3 предпрофесионални програми, ниво 3 професионални програми, ниво 4 общообразователни програми, ниво 4 предпрофесионални програми, ниво 4 професионални програми

Пол

Мъже, жени

Вид завършващ/участие в програми за мобилност

Завършващи с произход извън докладващата държава

Ниво на образование

Средно образование (ISCED 3), професионално обучение след завършено средно образование, но не висше (ISCED 4)

Цел на програмата

ISCED — ниво 3A, ниво 3B, ниво 3C с продължителност, подобна на обичайната за програми за ниво 3A или 3B, ниво 3C с продължителност, по-малка от обичайната за програми за ниво 3A или 3B

Ориентация на програмата

ISCED — ниво 3 общообразователни програми, ниво 3 предпрофесионални програми, ниво 3 професионални програми, ниво 4 общообразователни програми, ниво 4 предпрофесионални програми, ниво 4 професионални програми

Пол

Мъже, жени

Вид учебно заведение

Държавни учебни заведения, всички частни учебни заведения

Пол

Мъже, жени

Ниво на образование

Средно образование (ISCED 3), професионално обучение след завършено средно образование, но не висше (ISCED 4)

Цел на програмата

ISCED — ниво 3A, ниво 3B, ниво 3C с продължителност, подобна на обичайната за програми за ниво 3A или 3B, ниво 3C с продължителност, по-малка от обичайната за програми за ниво 3A или 3B

Ориентация на програмата

ISCED — ниво 3 общообразователни програми, ниво 3 предпрофесионални програми, ниво 3 професионални програми, ниво 4 общообразователни програми, ниво 4 предпрофесионални програми, ниво 4 професионални програми

Незадължителни


Наименование на таблицата и разбивки

Заглавие и характеристики

GRAD2

Брой завършващи (ISCED 3 и 4) по ниво на образование, цел на програмата, ориентация на програмата, възраст и пол

Разбивки

Характеристики

Ниво на образование

Средно образование (ISCED 3), професионално обучение след завършено средно образование, но не висше (ISCED 4)

Вид завършващ

Всички завършващи, завършващите за първи път

Цел на програмата

ISCED — ниво 3A, ниво 3B, ниво 3C с продължителност, подобна на обичайната за програми за ниво 3A или 3B, ниво 3C с продължителност, по-малка от обичайната за програми за ниво 3A или 3B, завършващите за първи път ISCED 3A&3B, завършващите за първи път ISCED 3A, 3B и 3C с продължителност, подобна на обичайната за програми за ниво 3A или 3B, ниво 4A , ниво 4B, ниво 4C

Ориентация на програмата

ISCED — ниво 3 общообразователни програми, ниво 3 предпрофесионални програми, ниво 3 професионални програми, ниво 4 общообразователни програми, ниво 4 предпрофесионални програми, ниво 4 професионални програми

Пол

Мъже, жени

Възраст

Под 11 години, навършени 11—29 години, 30—34 години, 35—39 години, 40 години и повече, неизвестна възраст

Задължителни


Наименование на таблицата и разбивки

Заглавие и характеристики

GRAD3

Брой завършващи (ISCED 5 и 6) по ниво на образование, цел на програмата, обща продължителност, вид учебно заведение, пол, както и участие в програми за мобилност и чуждестранни учащи се по пол

Разбивки

Характеристики

Вид завършващ/произход

Завършващи, които участват в програми за мобилност в докладващата държава

Ниво на образование

ISCED — ниво 5A, ниво 5B, ниво 6

Цел на програмата

ISCED — ниво 5A първа образователна степен по обща продължителност, ниво 5A втора и по-нататъшни образователни степени по обща продължителност, ниво 5B първа професионална квалификация по обща продължителност, ниво 5B втора и по-нататъшни професионални квалификации по обща продължителност, ниво 6 докторска образователна степен, ниво 6 степен, по-висока от докторската

Обща продължителност

ISCED — ниво 5A първа образователна степен с продължителност от 3 до по-малко от 5 години, ниво 5A първа образователна степен с продължителност от 5 до 6 години, ниво 5A първа образователна степен с продължителност над 6 години, ниво 5A втора и по-нататъшни образователни степени с продължителност по-малка от 5 години, ниво 5A втора и по-нататъшни образователни степени с продължителност по-малка от 5 до 6 години, ниво 5A втора и по-нататъшни образователни степени с продължителност над 6 години, ниво 5A първа образователна степен с продължителност от 3 до по-малко от 5 години, ниво 5A първа образователна степен с продължителност от 5 до 6 години, ниво 5A първа образователна степен с продължителност над 6 години, ниво 5B първа професионална квалификация с продължителност от 2 до по-малко от 3 години, ниво 5B първа професионална квалификация с продължителност от 3 до по-малко от 5 години, ниво 5B първа професионална квалификация с продължителност над 5 години, ниво 5B втора и по-нататъшни професионални квалификации с продължителност от 3 до по-малко от 5 години, ниво 5B втора и по-нататъшни професионални квалификации с продължителност 5 или повече години

Пол

Мъже, жени

Вид завършващ/гражданство

Завършващи, които са чуждестранни граждани в докладващата държава

Ниво на образование

ISCED — ниво 5A, ниво 5B, ниво 6

Цел на програмата

ISCED — ниво 5A първа образователна степен по обща продължителност, ниво 5A втора и по-нататъшни образователни степени по обща продължителност, ниво 5B първа професионална квалификация по обща продължителност, ниво 5B втора и по-нататъшни професионални квалификации по обща продължителност, ниво 6 докторска образователна степен, ниво 6 степен, по-висока от докторската

Обща продължителност

ISCED — ниво 5A първа образователна степен с продължителност от 3 до по-малко от 5 години, ниво 5A първа образователна степен с продължителност от 5 до 6 години, ниво 5A първа образователна степен с продължителност над 6 години, ниво 5A втора и по-нататъшни образователни степени с продължителност по-малка от 5 години, ниво 5A втора и по-нататъшни образователни степени с продължителност по-малка от 5 до 6 години, ниво 5A втора и по-нататъшни образователни степени с продължителност над 6 години, ниво 5A първа образователна степен с продължителност от 3 до по-малко от 5 години, ниво 5A първа образователна степен с продължителност от 5 до 6 години, ниво 5A първа образователна степен с продължителност над 6 години, ниво 5B първа професионална квалификация с продължителност от 2 до по-малко от 3 години, ниво 5B първа професионална квалификация с продължителност от 3 до по-малко от 5 години, ниво 5B първа професионална квалификация с продължителност над 5 години, ниво 5B втора и по-нататъшни професионални квалификации с продължителност от 3 до по-малко от 5 години, ниво 5B втора и по-нататъшни професионални квалификации с продължителност 5 или повече години

Пол

Мъже, жени

Вид учебно заведение

Държавни учебни заведения, всички частни учебни заведения

Ниво на образование

ISCED — ниво 5A, ниво 5B, ниво 6

Цел на програмата

ISCED — ниво 5A първа образователна степен по обща продължителност, ниво 5A втора и по-нататъшни образователни степени по обща продължителност, ниво 5B първа професионална квалификация по обща продължителност, ниво 5B втора и по-нататъшни професионални квалификации по обща продължителност, ниво 6 докторска образователна степен, ниво 6 степен, по-висока от докторската

Обща продължителност

ISCED — ниво 5A първа образователна степен с продължителност от 3 до по-малко от 5 години, ниво 5A първа образователна степен с продължителност от 5 до 6 години, ниво 5A първа образователна степен с продължителност над 6 години, ниво 5A втора и по-нататъшни образователни степени с продължителност по-малка от 5 години, ниво 5A втора и по-нататъшни образователни степени с продължителност по-малка от 5 до 6 години, ниво 5A втора и по-нататъшни образователни степени с продължителност над 6 години, ниво 5A първа образователна степен с продължителност от 3 до по-малко от 5 години, ниво 5A първа образователна степен с продължителност от 5 до 6 години, ниво 5A първа образователна степен с продължителност над 6 години, ниво 5B първа професионална квалификация с продължителност от 2 до по-малко от 3 години, ниво 5B първа професионална квалификация с продължителност от 3 до по-малко от 5 години, ниво 5B първа професионална квалификация с продължителност над 5 години, ниво 5B втора и по-нататъшни професионални квалификации с продължителност от 3 до по-малко от 5 години, ниво 5B втора и по-нататъшни професионални квалификации с продължителност 5 или повече години

Пол

Мъже, жени

Незадължителни


Наименование на таблицата и разбивки

Заглавие и характеристики

GRAD4

Брой завършващи (ISCED 5 и 6) по ниво на образование, цел на програмата, обща продължителност, възраст и пол

Разбивки

Характеристики

Ниво на образование

Всички завършващи на нива ISCED 5 и 6 — ISCED 5A, ISCED 5B, ISCED 6. Завършващите за първи път (недублиращо отчитане) — ISCED 5A, ISCED 5B

Цел на програмата

ISCED — ниво 5A първа образователна степен по обща продължителност, ниво 5A втора и по-нататъшни образователни степени по обща продължителност, ниво 5B първа професионална квалификация по обща продължителност, ниво 5B втора и по-нататъшни професионални квалификации по обща продължителност, ниво 6 докторска образователна степен, ниво 6 степен, по-висока от докторската, завършващите за първи път (недублиращо отчитане) ISCED 5A общо по обща продължителност, ESCED 5B общо

Обща продължителност

ISCED — ниво 5A първа образователна степен с продължителност от 3 до по-малко от 5 години, ниво 5A първа образователна степен с продължителност от 5 до 6 години, ниво 5A първа образователна степен с продължителност над 6 години, ниво 5A втора и по-нататъшни образователни степени с продължителност по-малка от 5 години, ниво 5A втора и по-нататъшни образователни степени с продължителност по-малка от 5 до 6 години, ниво 5A втора и по-нататъшни образователни степени с продължителност над 6 години, ниво 5A първа образователна степен с продължителност от 3 до по-малко от 5 години, ниво 5A първа образователна степен с продължителност от 5 до 6 години, ниво 5A първа образователна степен с продължителност над 6 години, ниво 5B първа професионална квалификация с продължителност от 2 до по-малко от 3 години, ниво 5B първа професионална квалификация с продължителност от 3 до по-малко от 5 години, ниво 5B първа професионална квалификация с продължителност над 5 години, ниво 5B втора и по-нататъшни професионални квалификации с продължителност от 3 до по-малко от 5 години, ниво 5B втора и по-нататъшни професионални квалификации с продължителност 5 или повече години, завършващите за първи път (недублиращо отчитане) ISCED 5A с продължителност от 3 до по-малко от 5 години, завършващите за първи път (недублиращо отчитане) ISCED 5A с продължителност от 5 до 6 години, завършващите за първи път (недублиращо отчитане) ISCED 5A с продължителност над 6 години

Пол

Мъже, жени

Възраст

Под 15 години, навършени 15—29 години, 30—34 години, 35—39 години, 40 години и повече, неизвестна възраст

Задължителни


Наименование на таблицата и разбивки

Заглавие и характеристики

GRAD5

Брой завършващи по ниво на образование, ориентация на програмата, пол и област на образование

Разбивки

Характеристики

Ниво на образование

ISCED — ниво 3, ниво 4, ниво 5A, ниво 5B, ниво 6

Ориентация на програмата

ISCED — ниво 3 професионална/предпрофесионална квалификация, ниво 4 професионална/предпрофесионална квалификация, ниво 5A първа образователна степен с продължителност от 3 до по-малко от 5 години, ниво 5A първа образователна степен с продължителност от 5 до 6 години, ниво 5A първа образователна степен с продължителност над 6 години, ниво 5A втора и по-нататъшни образователни степени, ниво 5B първа професионална квалификация, ниво 5B втора и по-нататъшни професионални квалификации, ниво 6 докторска образователна степен, ниво 6 степен, по-висока от докторската

Пол

Мъже, жени

Област на образование

Образование (КОО 14), Подготовка на учители (КОО 141), Науки за образованието (КОО 142), Хуманитарни науки и изкуства, изкуства (КОО 21), Хуманитарни науки (КОО 22), Обществени, стопански и правни науки, науки за обществото и човешкото поведение (КОО 31), Журналистика, масова комуникация и информация (КОО 32), Стопански науки и администрация (КОО 34), Право (КОО 38), Наука, природни науки (КОО 42), Физически и химически науки (КОО 44), Математика и статистика (КОО 46), Информатика (КОО 48), Технически науки, производство и строителство, технически науки и технически професии (КОО 52), Добив и производствени технологии (КОО 54), Архитектура и строителство (КОО 58), Аграрни и ветеринарномедицински науки, селско, горско и рибно стопанство (КОО 62), Ветеринарна медицина (КОО 64), Здравеопазване и социални услуги, здравеопазване (КОО 72), Социални услуги (КОО 76), Други области на образование, услуги за личността (КОО 81), Транспортни услуги (КОО 84), Опазване на околната среда (КОО 85), Сигурност и безопасност (КОО 86), неизвестна или непосочена

Задължителни


Наименование на таблицата и разбивки

Заглавие и характеристики

Средна продължителност

Средна продължителност на висшето образование

Разбивки

Характеристики

Ниво на образование

ISCED висше образование, ISCED ниво 6

Ориентация на програмата

ISCED — ниво 5A, ниво 5B, ниво 5A/6

Приравнена продължителност

 

Формула

(предварително определена)

Продължителност по верижния метод

Условна вероятност за липса на отпаднали учащи се през първата учебна година, условна вероятност за преминаване от 1-та към 2-та учебна година, условна вероятност за преминаване от 2-та към 3-та учебна година, условна вероятност за преминаване от 3-та към 4-та учебна година, условна вероятност за преминаване от 4-та към 5-та учебна година, условна вероятност за преминаване от 5-та към 6-та учебна година, условна вероятност за преминаване от 6-та към 7-та учебна година, условна вероятност за преминаване от 7-та към 8-та учебна година, условна вероятност за преминаване от 8-та към 9-та учебна година, условна вероятност за преминаване от 9-та към 10-та учебна година, условна вероятност за преминаване от 10-та към 11-та учебна година

Незадължителни. Да бъдат събирани на всеки три години.


Наименование на таблицата и разбивки

Заглавие и характеристики

Дял на успешно завършилите

Проучване от 2009 г. за оценка на дела на успешно завършилите висше образование национални и чуждестранни студенти

Разбивки

Характеристики

Завършване за първи път

 

Обща продължителност

ISCED — ниво 5A първа образователна степен с продължителност от 3 до по-малко от 5 години, ниво 5A първа образователна степен с продължителност от 5 до 6 години, ниво 5A първа образователна степен с продължителност над 6 години, ниво 5A втора и по-нататъшни професионални квалификации (без дублиране), ниво 5B първа професионална квалификация с продължителност от 2 до по-малко от 3 години, ниво 5B първа професионална квалификация с продължителност от 3 до по-малко от 5 години, ниво 5B първа професионална квалификация с продължителност над 5 години, ниво 5B 1-ва и втора професионална квалификация (без дублиране)

Премествания между видове програми за висше образование Програми за висше образование от вид A и В

преместване от програми от вид 5A към програми от вид 5B, преместване от програми от вид 5B към програми от вид 5A

Брой завършващи

Брой новозаписани в програми от вид 5A, които не са успели да придобият образователна степен по първа програма 5А, но са се преориентирали към програма от вид 5B и успешно са завършили първата програма 5В, брой завършили лица по програми за висше образование от вид A, които след това започват програма от вид 5B и успешно завършват първата програма 5В, брой новозаписани в програми от вид 5B, които не са успели да придобият образователна степен по първа програма 5В, но са се преориентирали към програма от вид 5A и успешно са завършили първата програма 5А, брой завършили лица по програми за висше образование от вид B, които след това започват програма от вид 5A и успешно завършват първата програма 5А

Посещаемост на програмата

Общо редовно и задочно обучение, редовно обучение, задочно обучение

Дял на успешно завършилите

(предварително определен)

Незадължителни. Да бъдат събирани на всеки три години.


Наименование на таблицата и разбивки

Заглавие и характеристики

Class1

Средна големина на класа по ниво на образование и вид учебни заведения

Разбивки

Характеристики

Ниво на образование

Начален етап на основното образование (ISCED 1), прогимназиален етап на основното образование (ISCED 2)

Вид учебно заведение

Държавни учебни заведения, държавно зависими частни учебни заведения, независими частни учебни заведения

Средна големина на класа

Брой учащи се, брой класове

Незадължителни


Наименование на таблицата и разбивки

Заглавие и характеристики

PERS_ENRL2

Брой учащи се, адаптиран към педагогическия персонал по ниво на образование, ориентация на програмата, цел на програмата, вид учебно заведение и форма на обучение

Разбивки

Характеристики

Ниво на образование

ISCED — ниво 0, ниво 1, ниво 2, ниво 3, ниво 4, ниво 5/6, неопределено ниво

Ориентация на програмата

ISCED — ниво 1, ниво 2, ниво 3 общообразователни програми, ниво 3 предпрофесионални и професионални програми, ниво 4 общообразователни програми, ниво 4 предпрофесионални и професионални програми, ниво 5B, ниво 5A/6

Ориентация на програмата/място на провеждане

ISCED — ниво 3 предпрофесионални програми и програми в професионални гимназии, ниво 3 предпрофесионални програми и програми със стажове в професионални гимназии, ниво 4 предпрофесионални програми и програми в професионални гимназии, ниво 4 предпрофесионални програми и програми със стажове в професионални гимназии

Вид учебно заведение

Държавни учебни заведения, всички частни учебни заведения

Форма на обучение

Редовно обучение, задочно обучение, еквивалент на редовно обучение

Задължителни. Редове C4—C9 относно държавно зависимите частни учебни заведения и независимите частни учебни заведения са незадължителни. Колони 9—10 (относно ISCED ниво 3 предпрофесионални програми и програми в професионални гимназии, както и предпрофесионални програми и програми със стажове в професионални гимназии) и колони 14—15 (относно ISCED ниво 4 предпрофесионални програми и програми в професионални гимназии, както и предпрофесионални програми и програми със стажове в професионални гимназии) са незадължителни.


Наименование на таблицата и разбивки

Заглавие и характеристики

PERS1

Преподаватели (ISCED 0-4) и академичен състав (ISCED 5-6) по ниво на образование, ориентация на програмата, пол, възраст, вид учебно заведение и служебно положение

Разбивки

Характеристики

Ниво на образование

ISCED — ниво 0, ниво 1, ниво 2, ниво 3, ниво 4, ниво 5 и 6, неопределено ниво

Ориентация на програмата

ISCED — ниво 3 общообразователни програми, ниво 3 предпрофесионални програми и програми в професионални гимназии, ниво 3 предпрофесионални програми и програми със стажове в професионални гимназии, ниво 4 общообразователни програми, ниво 4 предпрофесионални програми и програми в професионални гимназии, ниво 4 предпрофесионални програми и програми със стажове в професионални гимназии, ниво 5B, ниво 5A и 6

Пол

Мъже, жени

Възраст

По-малко от 25 години, 25—29 години, 30—34 години, 35—39 години, 40—44 години, 45—49 години, 50—54 години, 55—59 години, 60—64 години, 65 и над 65 години, неизвестна възраст

Служебно положение

Пълно работно време, непълно работно време, еквивалент на пълно работно време

Пол

Мъже, жени

Вид учебно заведение

Държавни учебни заведения, всички частни учебни заведения

Служебно положение

Пълно работно време, непълно работно време, еквивалент на пълно работно време

Задължителни. Редове A54—A61 относно държавно зависимите частни учебни заведения и независимите частни учебни заведения са незадължителни. Колони 9—10 (относно ISCED ниво 3 професионални и предпрофесионални програми, провеждани в училище, както и предпрофесионални програми и програми със стажове в професионални гимназии) и колони 14—15 (относно ISCED ниво 4 професионални и предпрофесионални програми, провеждани в училище, както и предпрофесионални програми и програми със стажове в професионални гимназии) са незадължителни (и в двата случая за редове A1—A36).


Наименование на таблицата и разбивки

Заглавие и характеристики

PERS2

Училищен управленски персонал и помощници на преподавателите на нива ISCED 0, 1, 2 и 3

Разбивки

Характеристики

Ниво на образование

ISCED — ниво 0, ниво 1, ниво 2, ниво 3, общо нива 1 и 2, общо нива 2 и 3

Училищен управленски персонал

 

Пол

Мъже, жени

Служебно положение

Пълно работно време, непълно работно време, еквивалент на пълно работно време

Помощници на преподавателите

 

Пол

Мъже, жени

Служебно положение

Пълно работно време, непълно работно време, еквивалент на пълно работно време

Незадължителни


Наименование на таблицата и разбивки

Заглавие и характеристики

FIN_ENRL2

Брой учащи се, адаптиран към финансирането на образованието по ниво на образование, ориентация на програмата, цел на програмата, вид учебно заведение и форма на обучение

Разбивки

Характеристики

Ниво на образование

ISCED — ниво 0, ниво 1, ниво 2, ниво 3, ниво 4, ниво 5/6, неопределено ниво

ориентация на програмата

ISCED — ниво 2 общообразователни програми, ниво 2 предпрофесионални и професионални програми, ниво 3 общообразователни програми, ниво 3 предпрофесионални и професионални програми, ниво 4 общообразователни програми, ниво 4 предпрофесионални и професионални програми, ниво 5B, ниво 5A/6

Вид учебно заведение

Държавни учебни заведения, всички частни учебни заведения

Форма на обучение

Пълно работно време, непълно работно време, еквивалент на пълно работно време

Задължителни. Редове C4—C9 (относно държавно зависимите частни учебни заведения и независимите частни учебни заведения) са незадължителни. Колони 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14 са незадължителни. Колона 10 може да бъде отчитана заедно с колона 9.


Наименование на таблицата и разбивки

Заглавие и характеристики

FINANCE1

Разходи за образование по ниво на образование, източник и вид на операциите

Разбивки

Характеристики

Ниво на образование

ISCED — ниво 0, ниво 1, ниво 2, ниво 3, ниво 4, ниво 5/6

ориентация на програмата

ISCED — ниво 2 общообразователни програми, ниво 2 предпрофесионални и професионални програми, ниво 3 общообразователни програми, ниво 3 предпрофесионални и професионални програми, ниво 4 общообразователни програми, ниво 4 предпрофесионални и професионални програми, ниво 5B, ниво 5A/6

Източник (1)

Разходи на централното държавно управление, разходи на федералното държавно управление, разходи на местното държавно управление

вид операция

Преки разходи за публичните учебни заведения, преки разходи за частните учебни заведения, трансфери за регионалното държавно управление (нето), трансфери за местното държавно управление (нето), стипендии и други безвъзмездно отпуснати средства за учащи се/домакинства, студентски заеми, трансфери и плащания в полза на други частноправни субекти

Източник (2)

средства от международни агенции и други чуждестранни източници

вид операция (2)

Международни преки плащания в полза на публични учебни заведения, международни преки плащания в полза на частни учебни заведения, трансфери от международни източници за централното държавно управление, трансфери от международни източници за регионалното държавно управление, трансфери от международни източници за местното държавно управление

Източник (3)

Разходи на домакинствата

вид операция (3)

Плащания в полза на държавни учебни заведения (нето), плащания в полза на частни учебни заведения (нето), плащания за стоки, заявени непряко или пряко от учебни заведения, плащания за стоки, които не са непосредствено необходими за участие, плащания за частни уроци

Източник (4)

Разходи на други частноправни субекти

Вид операция (4)

Стипендии и други безвъзмездно отпуснати средства за учащи се/домакинства, студентски заеми

Задължителни. Подробните разбивки в редове F1, F4, F6, F7, F8, H2, H3, H5B, H15, H16, H17, E2, E3, E5A, E5B са незадължителни. Колони 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14 са незадължителни. Колона 10 може да бъде отчитана заедно с колона 9.


Наименование на таблицата и разбивки

Заглавие и характеристики

FINANCE2

Разходи за образование по ниво на образование, естество и категория на източниците

Разбивки

Характеристики

Ниво на образование

ISCED — ниво 0, ниво 1, ниво 2, ниво 3, ниво 4, ниво 5/6

ориентация на програмата

ISCED — ниво 2 общообразователни програми, ниво 2 предпрофесионални и професионални програми, ниво 3 общообразователни програми, ниво 3 предпрофесионални и професионални програми, ниво 4 общообразователни програми, ниво 4 предпрофесионални и професионални програми, ниво 5B, ниво 5A/6

Разходи в държавни учебни заведения

текущи разходи за възнаграждения на персонал (1)

преподаватели, друг педагогически, административен и професионален персонал + помощен персонал

текущи разходи за възнаграждения на персонал (2)

заплата, пенсионни разходи, други възнаграждения, различни от заплата

други текущи разходи

 

капиталови разходи

 

корекции за промени в балансовите стойности на средствата

 

разходи за спомагателни услуги в държавни учебни заведения

 

разходи за научноизследователска и развойна дейност в държавни учебни заведения

 

Разходи във всички частни учебни заведения

общи текущи разходи за възнаграждения на персонал

 

общи текущи разходи, различни от тези за възнаграждения на персонал

 

общи капиталови разходи

 

корекции за промени в балансовите стойности на средствата

 

разходи за спомагателни услуги в частни учебни заведения

 

общи разходи за научноизследователска и развойна дейност в частни учебни заведения

 

Задължителни. Редове X1, X5, X7, X8, X9 плюс Y1—Y40 и Z1—Z40 (относно държавно зависимите частни учебни заведения и независимите частни учебни заведения) са незадължителни. Колони 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14 са незадължителни. Колона 10 може да бъде отчитана заедно с колона 9.


Наименование на таблицата и разбивки

Заглавие и характеристики

REGIO1

Брой учащи се по ниво на образование, ориентация на програмата, пол и регион

Разбивки

Характеристики

Ниво на образование

ISCED — ниво 0, ниво 1, ниво 2, ниво 3, ниво 4, ниво 5, ниво 6

Ориентация на програмата

ISCED — ниво 3 общообразователни програми, ниво 3 предпрофесионални/професионални програми, ниво 4 общообразователни програми, ниво 4 предпрофесионални/професионални програми, ниво 5A, ниво 5B

Пол

Мъже, жени

Регион

Ниво 2 по NUTS за всички държави, с изключение на Германия и Обединеното кралство (ниво 1 по NUTS). Не се изисква регионална информация от Естония, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Исландия и Лихтенщайн (в тези държави липсва ниво 2 по NUTS)

Задължителни.


Наименование на таблицата и разбивки

Заглавие и характеристики

REGIO2

Брой учащи се по възраст, пол и регион

Разбивки

Характеристики

Възраст

Под 3 години, навършени 3—29 години, 30—34 години, 35—39 години, 40 години и повече, неизвестна възраст

Пол

Мъже, жени

Регион

Ниво 2 по NUTS за всички държави, с изключение на Германия и Обединеното кралство (ниво 1 по NUTS). Не се изисква регионална информация от Естония, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Исландия и Лихтенщайн (в тези държави липсва ниво 2 по NUTS)

Задължителни.


Наименование на таблицата и разбивки

Заглавие и характеристики

ENRLLNG1

Брой учащи се по ниво на образование, ориентация на програмата и изучаван съвременен чужд език

Разбивки

Характеристики

Ниво на образование

ISCED — ниво 1, ниво 2, ниво 3

Ориентация на програмата

ISCED — ниво 3 общообразователни програми, ниво 3 предпрофесионални/професионални програми

Съвременен чужд език

Български, чешки, датски, английски, нидерландски, естонски, фински, френски, немски, гръцки, унгарски, ирландски, италиански, латвийски, литовски, малтийски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, испански, шведски, арабски, китайски, японски, руски, други съвременни езици

Съответен брой записани учащи се

 

Задължителни. Колони 4 и 5 (относно общообразователните, както и предпрофесионалните и професионалните програми на ниво ISCED 3) са незадължителни.


Наименование на таблицата и разбивки

Заглавие и характеристики

ENRLLNG2

Брой учащи се по ниво на образование, ориентация на програмата, възраст и изучаван съвременен чужд език

Разбивки

Характеристики

Ниво на образование

ISCED — ниво 1, ниво 2, ниво 3

Ориентация на програмата

ISCED — ниво 3 общообразователни програми, ниво 3 предпрофесионални/професионални програми

Брой чужди езици

без чужд език, един чужд език, 2 чужди езика или повече

Възраст

Под 6 години, навършени 6—19 години, 20 или повече години, неопределена възраст

Съответен брой записани учащи се

 

Задължителни. Редове A2—A18 са незадължителни, колони 13—16 (относно програми с предпрофесионална и професионална ориентация на ниво ISCED 3) са незадължителни.


Наименование на таблицата и разбивки

Заглавие и характеристики

ISCMAP_PROGR

Схематично представяне на националните образователни програми

Разбивки

Характеристики

Наименования на колоните

Колона 1

Номер на програмата (пр. <ниво по ISCED>.<номер в рамките на нивото>)

Колона 2

Година на създаване на програмата

Колона 3

Ниво по ISCED

Колона 4

Цел на програмата

Колона 5

Ориентация на програмата

Колона 6

Теоретична обща продължителност на ниво ISCED 5

Колона 7

Място в националната структура на образователните степени и професионални квалификации

Колона 8

Място в структурата на висшето образование (степени „бакалавър“, „магистър“, „доктор“)

Колона 9

Бележки относно комбинирани програми по различни нива по ISCED или подкатегории

Колона 10

Национално наименование на програмата

Колона 11

Описателно наименование на програмата на английски език

Колона 12

Минимални изисквания към кандидатите (ниво по ISCED или друго)

Колона 13

Основни издадени дипломи, препоръки и свидетелства

Колона 14

Код на квалификациите по таблица ISCMAP-QUAL

Колона 15

Теоретична начална възраст

Колона 16

Теоретична продължителност на програмата

Колона 17

Теоретичен общ брой години на образование в края на програмата

Колона 18

Програмата включва ли стаж? (да/не)

Колона 19

Програма, специално създадена за възрастни лица (да/не)

Колона 20

Програма, специално създадена за задочно обучение (да/не)

Колона 21

Докладвано в събирането на данни UOE (UNESCO/OECD/Eurostat — Юнеско/ОИСР/Евростат) (да/не/вероятно)

Колона 22

Докладвано в таблиците UOE FINANCE (да/не/вероятно)

Колона 23

Записвания

Колона 24

Забележки:

Незадължителни


Наименование на таблицата и разбивки

Заглавие и характеристики

ISCMAP_QUAL

Схематично представяне на националните образователни квалификации

Разбивки

Характеристики

Наименования на колоните

Колона 1

Номер на квалификацията (кв. <номер в рамките на нивото>)

Колона 2

Година на въвеждане на квалификацията

Колона 3

Квалификационно ниво по ISCED

Колона 4

Цел (A/B/C)

Колона 5

Национално наименование

Колона 6

Наименование на английски език

Колона 7

Програми за придобиване на квалификацията

Колона 8

Изпит на края. (да/не)

Колона 9

Поредица от изпити по време на програмата. (да/не)

Колона 10

Определен брой на учебните часове И изпит. (да/не)

Колона 11

Оценка на процента от учебните часове, за които е необходимо провеждането на изпит

Колона 12

Определен брой учебни часове без изискване за провеждане на изпит

Колона 13

Учебни часове

Колона 14

Специални изисквания

Колона 15

Може ли квалификацията да бъде придобита без записване в конкретна програма? (да/не)

Колона 16

При какви условия?

Колона 17

Организация(и), която/които издава(т) документа

Колона 18

Номера на програмата

Колона 19

Брой завършващи

Колона 20

Номера на програмата

Колона 21

Брой завършващи

Колона 22

Забележки:

Незадължителни


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Изисквания към качеството на данните и рамка за отчитане на качеството

Изисквания по отношение на качеството на данните

Изискванията към качеството на данните относно образователните системи и системите за обучение се отнасят за измеренията за отчетност на качеството (или критериите за отчетност на качеството), а именно относимост, точност, актуалност и навременност, достъпност и яснота, съпоставимост и съгласуваност.

По-специално данните трябва да съответстват на определенията и концепциите, посочени в подробните насоки на ЮНЕСКО/ОИСР/Евростат за събирането на данни относно образователните системи.

Доклад за качеството на данните

Всяка година 3 месеца преди срока за предаване на данните, посочен в член 4, параграф 2, Комисията предоставя на държавите-членки проектодокументи на годишния доклад за качеството, предварително попълнени частично с вече наличните количествени показатели и с друга информация, която е на разположение на Комисията (Евростат). Държавите-членки предоставят на Комисията (Евростат) попълнения доклад за качеството, посочен в член 4, параграф 2.

Докладът за качеството се разделя на следните 7 глави: записвания, новозаписани, персонал, завършващи/завършвания, финансиране, изучавани чужди езици и данни за записванията по региони.

В доклада за качеството на данните се отразява съответствието с измеренията относимост, точност, актуалност и навременност, достъпност и яснота, съпоставимост и съгласуваност.

По-специално в доклада за качеството на данните трябва да бъде отразено съответствието с определенията и концепциите, посочени в подробните насоки на ЮНЕСКО/ОИСР/Евростат за събирането на данни относно образователните системи.

Отклоненията от определенията и концепциите, посочени в подробните насоки на ЮНЕСКО/ОИСР/Евростат за събирането на данни относно образователните системи, трябва да бъдат документирани и обяснени и по възможност представени количествено.

По-специално държавите-членки предоставят описание на използваните източници на нивото на описаните в приложение II таблици, а използването на оценки и преразглеждания ясно се посочва на нивото на таблиците и разбивките.


3.2.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 29/28


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 89/2011 НА КОМИСИЯТА

от 2 февруари 2011 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 3 февруари 2011 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 2 февруари 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

IL

116,3

JO

85,0

MA

59,8

TN

125,1

TR

100,8

ZZ

97,4

0707 00 05

JO

86,2

MA

100,1

TR

175,4

ZZ

120,6

0709 90 70

MA

56,6

TR

133,1

ZZ

94,9

0709 90 80

EG

82,2

ZZ

82,2

0805 10 20

AR

41,5

BR

41,5

EG

54,1

IL

67,8

MA

52,0

TN

54,5

TR

70,6

ZA

41,5

ZZ

52,9

0805 20 10

IL

162,8

MA

77,2

TR

79,6

ZZ

106,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

57,9

EG

57,7

IL

98,7

JM

91,5

MA

88,7

PK

51,1

TR

67,0

US

79,6

ZZ

74,0

0805 50 10

AR

45,3

EG

41,5

TR

56,6

UY

45,3

ZZ

47,2

0808 10 80

BR

55,2

CA

96,6

CL

90,0

CN

86,6

MK

42,6

US

126,3

ZZ

82,9

0808 20 50

CN

76,0

US

108,9

ZA

96,8

ZZ

93,9


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


РЕШЕНИЯ

3.2.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 29/30


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 2 февруари 2011 година

за разрешаване пускането на пазара на екстракт от мицел от Lentinula edodes („императорска гъба“) като нова хранителна съставка съгласно Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета

(нотифицирано под номер C(2011) 442)

(само текстът на английски език е автентичен)

(2011/73/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 1997 г. относно нови храни и нови хранителни съставки (1), и по-специално член 7 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 19 декември 2007 г. дружеството GlycaNova Norge AS подаде заявление до компетентните органи на Обединеното кралство за пускане на пазара на екстракт от мицел от императорска гъба (Lentinula edodes, с предишно наименование Lentinus edodes) като нова хранителна съставка.

(2)

На 3 ноември 2008 г. компетентният орган на Обединеното кралство за оценка на храните издаде доклада си за първоначална оценка. В посочения доклад се прави заключението, че употребата на екстракт от мицел от Lentinula edodes като хранителна съставка е допустима.

(3)

На 7 януари 2009 г. Комисията препрати доклада за първоначална оценка до всички държави-членки.

(4)

В 60-дневния срок, установен в член 6, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 258/97, бяха повдигнати обосновани възражения срещу пускането на пазара на продукта в съответствие със същата разпоредба.

(5)

Съответно на 24 септември 2009 г. бе проведена консултация с Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ).

(6)

На 9 юли 2010 г. в научното си становище относно безопасността на екстракта от Lentinula edodes като нова хранителна съставка (2) ЕОБХ (Група по диетични храни, хранене и алергии) стигна до заключението, че екстрактът от мицел от Lentinula edodes е безопасен при предложените условия на употреба и предложените количества на прием.

(7)

Въз основа на научната оценка е установено, че екстрактът от мицел от Lentinula edodes отговаря на критериите, установени в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 258/97.

(8)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Екстрактът от мицел от Lentinula edodes, посочен в приложение I, може да бъде пуснат на пазара в Съюза като нова хранителна съставка за видовете употреба, изброени в приложение II.

Член 2

Означението на екстракта от мицел от Lentinula edodes, разрешен с настоящото решение, върху етикета на храната, в чийто състав той влиза, е „екстракт от гъбата Lentinula edodes“ или „екстракт от императорска гъба“.

Член 3

Настоящото решение е адресирано до GlycaNova Norge AS, Oraveien 2, 1630 Gamle Fredrikstad, Норвегия.

Съставено в Брюксел на 2 февруари 2011 година.

За Комисията

John DALLI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 43, 14.2.1997 г., стр. 1.

(2)  EFSA Journal 2010 г.; 8(7): 1685.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Спецификации на екстракта от мицел от Lentinula edodes

Описание:

Новата хранителна съставка е воден екстракт, получен от мицел от гъбата Lentinula edodes, култивирана чрез водна ферментация. Тя е под формата на светлокафява, леко мътна течност.

Лентинан е бета-(1-3) бета-(1-6)-D-глюкан с молекулно тегло от приблизително 5 × 105 Далтона (Da), степен на разклоненост 2/5 и тройно-спирална третична структура.

Състав на екстракта от мицел от Lentinula edodes

Влага

98 %

Сухо вещество

2 %

Свободна глюкоза

под 20 mg/ml

Общо протеини (1)

под 0,1 mg/ml

N-съдържащи съставки (2)

под 10 mg/ml

Лентинан

0,8—1,2 mg/ml


(1)  Метод на Брадфорд.

(2)  Метод на Келдал.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Видове употреба на екстракта от мицел от Lentinula edodes

Употреба в групи храни

Максимални количества на екстракта от мицел от Lentinula edodes

Хлебни изделия

2 mL/100 g

Безалкохолни напитки

0,5 mL/100 mL

Готови приготвени ястия

2,5 mL на ястие

Храни на основата на кисело мляко

1,5 mL/100 mL

Хранителни добавки (по смисъла на определението, дадено в Директива 2002/46/ЕО (1)

2,5 mL на ден


(1)  ОВ L 183, 12.7.2002 г., стр. 51.


3.2.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 29/32


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 2 февруари 2011 година

за изменение на Решение 2003/248/ЕО във връзка с удължаването на срока на временните дерогации от някои разпоредби на Директива 2000/29/ЕО на Съвета по отношение на ягодови растения (Fragaria L.), предназначени за засаждане, с изключение на семена, с произход от Аржентина

(нотифицирано под номер C(2011) 447)

(2011/74/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 г. относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (1), и по-специално член 15, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

По смисъла на Директива 2000/29/ЕО ягодовите растения (Fragaria L.), предназначени за засаждане, с изключение на семена, с произход от страни извън Европа, различни от средиземноморските страни, Австралия, Нова Зеландия, Канада и континенталните щати на Съединените американски щати, по принцип не могат да бъдат въвеждани в Съюза. Въпреки това посочената директива позволява дерогации от това правило, при условие че се установи, че няма риск от разпространяване на вредители.

(2)

С Решение 2003/248/ЕО на Комисията (2) се разрешава на държавите-членки да предвидят временни дерогации от някои разпоредби на Директива 2000/29/ЕО, за да се позволи вносът на ягодови растения (Fragaria L.), предназначени за засаждане, с изключение на семена, с произход от Аржентина.

(3)

Обстоятелствата, послужили като основа за разрешението, предвидено в Решение 2003/248/ЕО, все още са налице и няма нова информация, която да мотивира преразглеждането на специфичните условия.

(4)

С Директива 2008/64/ЕО на Комисията (3) Colletotrichum acutatum Simmonds бе изваден от приложение II, част А, раздел II, буква в) от Директива 2000/29/ЕО. Поради това следва този организъм да не се включва повече в приложението към Решение 2003/248/ЕО.

(5)

Въз основа на натрупания опит по прилагането на Решение 2003/248/ЕО е целесъобразно срокът на валидност на разрешението да се удължи с десет години.

(6)

Поради това Решение 2003/248/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(7)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния фитосанитарен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2003/248/ЕО се изменя, както следва:

1.

Член 1, втора алинея от Решение 2003/248/ЕО се заменя със следното:

„Разрешението да предвидят дерогации, предвидено в параграф 1 (наричано по-долу „разрешението“), трябва да съответства освен на условията, предвидени в приложения I, II и IV към Директива 2000/29/ЕО, и на условията, определени в приложението към настоящото решение, и се прилага само за растения, въведени в Съюза в периода от 1 юни до 30 септември всяка година.“

2.

Добавя се следният член 3а:

„Член 3а

Срокът на действие на настоящото решение изтича на 30 септември 2020 г.“

3

Второто тире от точка 1, буква в) от приложението се заличава.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 2 февруари 2011 година.

За Комисията

John DALLI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 169, 10.7.2000 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 93, 10.4.2003 г., стр. 28.

(3)  ОВ L 168, 28.6.2008 г., стр. 31.


3.2.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 29/33


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 2 февруари 2011 година

за изменение на Решение 2003/249/ЕО във връзка с удължаването на срока на временните дерогации от някои разпоредби на Директива 2000/29/ЕО на Съвета по отношение на ягодови растения (Fragaria L.), предназначени за засаждане, с изключение на семена, с произход от Чили

(нотифицирано под номер C(2011) 477)

(2011/75/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 г. относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (1), и по-специално член 15, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

По смисъла на Директива 2000/29/ЕО ягодовите растения (Fragaria L.), предназначени за засаждане, с изключение на семена, с произход от страни извън Европа, различни от средиземноморските страни, Австралия, Нова Зеландия, Канада и континенталните щати на Съединените американски щати, по принцип не могат да бъдат въвеждани в Съюза. Въпреки това посочената директива позволява дерогации от това правило, при условие че се установи, че няма риск от разпространяване на вредители.

(2)

С Решение 2003/249/ЕО на Комисията (2) се разрешава на държавите-членки да предвидят временни дерогации от някои разпоредби на Директива 2000/29/ЕО, за да се позволи вносът на ягодови растения (Fragaria L.), предназначени за засаждане, с изключение на семена, с произход от Чили.

(3)

Обстоятелствата, послужили като основа за разрешението, предвидено в Решение 2003/249/ЕО, все още са налице и няма нова информация, която да мотивира преразглеждането на специфичните условия.

(4)

С Директива 2008/64/ЕО на Комисията (3) Colletotrichum acutatum Simmonds бе изваден от приложение II, част А, раздел II, буква в) към Директива 2000/29/ЕО. Поради това следва този организъм да не се включва повече в приложението към Решение 2003/249/ЕО.

(5)

Въз основа на натрупания опит по прилагането на Решение 2003/249/ЕО е целесъобразно срокът на валидност на посоченото разрешение да се удължи с десет години.

(6)

Поради това Решение 2003/249/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(7)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния фитосанитарен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2003/249/ЕО се изменя, както следва:

1.

Член 1, втора алинея от Решение 2003/249/ЕО се заменя със следното:

„Разрешението да предвидят дерогации, предвидено в параграф 1 (наричано по-долу „разрешението“), трябва да съответства освен на условията, предвидени в приложения I, II и IV към Директива 2000/29/ЕО, и на условията, определени в приложението към настоящото решение, и се прилага само за растения, въведени в Съюза в периода от 1 юни до 30 септември всяка година.“

2.

Вмъква се следният член 3а:

„Член 3а

Срокът на действие на настоящото решение изтича на 30 септември 2020 г.“

3.

Второто тире от точка 1, буква в) от приложението се заличава.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 2 февруари 2011 година.

За Комисията

John DALLI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 169, 10.7.2000 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 93, 10.4.2003 г., стр. 32.

(3)  ОВ L 168, 28.6.2008 г., стр. 31.


3.2.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 29/34


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 2 февруари 2011 година

за разрешаване пускането на пазара на хитин глюкан от плесен Aspergillus niger като нова хранителна съставка съгласно Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета

(нотифицирано под номер C(2011) 480)

(само текстът на френски език е автентичен)

(2011/76/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 1997 г. относно нови храни и нови хранителни съставки (1), и по-специално член 7 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 15 януари 2008 г. дружеството Kitozyme SA подаде заявление до компетентните органи на Белгия за пускане на пазара на хитин глюкан от плесен Aspergillus niger като нова хранителна съставка.

(2)

На 5 ноември 2008 г. компетентният белгийски орган за оценка на храните издаде доклад за първоначална оценка. В посочения доклад органът стига до заключението, че е необходимо да се направи допълнителна оценка.

(3)

На 12 март 2009 г. Комисията препрати доклада за първоначална оценка до всички държави-членки. Няколко държави-членки направиха допълнителни коментари.

(4)

Съответно, на 27 август 2009 г. бе проведена консултация с Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ).

(5)

На 9 юли 2010 г. в научното си становище относно безопасността на хитин глюкан от плесен Aspergillus niger като нова хранителна съставка (2) ЕОБХ (Група по диетични храни, хранене и алергии) стигна до заключението, че хитин глюкан от плесен Aspergillus niger е безопасен при предложените условия на употреба и предложените количества на прием.

(6)

Въз основа на научната оценка е установено, че хитин глюкан от плесен Aspergillus niger отговаря на критериите, определени в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 258/97.

(7)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Хитин глюкан от плесен Aspergillus niger, посочен в приложението, може да бъде пуснат на пазара на Съюза като нова хранителна съставка, която да се използва в хранителни добавки при максимална доза от 5 g на ден.

Член 2

Означението на хитин глюкан от плесен Aspergillus niger, разрешен с настоящото решение, върху етикета на храната, в чийто състав той влиза, е „хитин глюкан от плесен Aspergillus niger“.

Член 3

Адресат на настоящото решение е Kitozyme SA, Rue Haute Claire, 4, Parc Industriel des Hauts-Sarts, Zone 2, 4040 Herstal, Белгия.

Съставено в Брюксел на 2 февруари 2011 година.

За Комисията

John DALLI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 43, 14.2.1997 г., стр. 1.

(2)  EFSA Journal 2010 г.; 8(7): 1687.


ПРИЛОЖЕНИЕ

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ХИТИН ГЛЮКАН ОТ ПЛЕСЕН ASPERGILLUS NIGER

Описание:

Хитин глюкан се получава от плесен Aspergillus niger и представлява жълтеникав свободно изтичащ прах без миризма. Съдържанието на сухо вещество е от 90 % или повече.

Хитин глюкан се състои главно от два вида полизахариди:

хитин, състоящ се от повтарящи се единици N-ацетил-D-глюкозамин (CAS №: 1398-61-4),

1,3-бета-глюкан, състоящ се от повтарящи се единици D-глюкоза (CAS №: 9041-22-9).

Спецификация на хитин глюкан от плесен Aspergillus niger

Загуба на маса при сушене

≤ 10 %

Хитин глюкан

≥ 90 %

Съотношение на хитин към глюкан

30:70 до 60:40

Пепел

≤ 3 %

Липиди

≤ 1 %

Протеини

≤ 6 %


IV Актове, приети преди 1 декември 2009 г. по силата на Договора за ЕО, Договора за ЕС и Договора за Евратом

3.2.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 29/36


РЕШЕНИЕ НА НАДЗОРНИЯ ОРГАН НА ЕАСТ

№ 205/09/COL

от 8 май 2009 година

относно схемата за временна рекапитализация на банки, които като цяло са стабилни, с цел насърчаване на финансовата стабилност и отпускане на кредити за реалната икономика (Норвегия)

НАДЗОРНИЯТ ОРГАН НА ЕАСТ (1),

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД Споразумението за създаване на Европейското икономическо пространство (2), и по-специално членове 61—63 от него и Протокол 26 към него,

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД Споразумението между държавите от ЕАСТ за създаване на Надзорен орган и Съд (3), и по-специално член 24 от него,

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД член 1, параграф 3 от част I и член 4, параграф 3 от част II от Протокол 3 към Споразумението за надзор и съд (4),

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД Насоките за прилагане и тълкуване на членове 61 и 62 от Споразумението за ЕИП на Органа (5), и по-специално главата относно рекапитализацията на финансовите институции в условията на настоящата финансова криза: ограничаване на помощта до необходимите минимални равнища и предпазни мерки срещу ненужното нарушаване на конкуренцията (6),

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД Решение № 195/04/COL от 14 юли 2004 г. относно разпоредбите за прилагане, посочени в член 27 от част II от Протокол 3 (7),

КАТО ИМА ПРЕДВИД, ЧЕ:

I.   ФАКТИ

1.   Процедура

В съответствие с член 1, параграф 3 от част I от Протокол 3 на 28 април 2009 г. норвежките власти отправиха уведомление за схема за временна рекапитализация на банки, които като цяло са стабилни, с цел насърчаване на финансовата стабилност и отпускане на кредити за реалната икономика (Док. № 516522). (8)

2.   Цел на мярката за предоставяне на помощ

Норвежките власти обясниха, че съществува значителна несигурност относно развитието на икономиката на Норвегия и осъществяването на политиката и дейността на банките, свързани с отпускането на кредити. Съществува силна взаимозависимост между реалната икономика и финансовата система. Желанието да се намалят рисковете предвид растящите загуби може да накара банките да ограничат предоставянето на кредити. Ефектът на намаленото външно търсене върху икономиката на Норвегия допълнително се влошава от въвеждането на по-строги условия за отпускане на кредити за предприятията и домакинствата, което от своя страна възпрепятства инвестициите и дейностите в реалната икономика и засилва отрицателното въздействие на общия икономически спад.

Норвежките власти посочиха, че според проучвания относно кредитирането, извършени от Норвежката централна банка (Norges Bank) и органа за финансов надзор (Kredittilsynet), банките са въвели значително по-строги норми за отпускане на кредити, особено по отношение на корпоративните кредити. Проучванията показват също, че коефициентът на капиталова адекватност е от приоритетно значение за банките при оценяване на политиката за отпускане на кредити. Понастоящем норвежките банки са финансово стабилни, но трябва да повишат основния си капитал, за да могат да поддържат нормално ниво на предоставяне на кредити.

През декември 2008 г. Norges Bank препоръча правителството да предприеме мерки за подобряване на банковата стабилност с цел да се повиши отпускането на заеми за реалната икономика. Тази препоръка е одобрена от органа за финансов надзор.

Норвежките власти обясниха, че някои от по-големите норвежки банки имат относително нисък коефициент на капиталова адекватност на основния капитал и се нуждаят от рекапитализация, за да могат да продължат да отпускат заеми на реалната икономика (9). По-малките банки с висок коефициент на капиталова адекватност могат също да се нуждаят от допълнителен основен капитал, за да поддържат или да повишат обема на отпусканите заеми в съответствие с целта на схемата, за която е отправено уведомление. Норвежките власти предвиждат, че някои малки банки могат да разполагат с по-малко възможности за собствено финансиране и със сравнително ограничен кредитен портфейл. Следователно те са по-изложени на ликвидни рискове отколкото банките с по-широка бизнес основа. Ето защо, дори ако първоначално тези банки са имали по-висок коефициент на капиталова адекватност, тези фактори могат да означават, че основният капитал при тях би могъл да се изчерпи по-лесно като ресурс отколкото при другите банки. Норвежките власти прецениха също, че както ситуацията в банковия сектор, така и прогнозите за норвежката икономика изискват държавна мярка за рекапитализация на банки, които като цяло са стабилни, с цел да се възстанови финансовата стабилност и да бъде насърчено отпускането на кредити за реалната икономика.

Целта на схемата е да се осигури капитал от първи ред (10) за банките, за да се осигури тяхната стабилност и да се подобри способността им да поддържат обичайното си ниво на кредитиране. Схемата е открита единствено за банки, които като цяло са стабилни, и според норвежките власти предназначението ѝ е да осигури отпускане на кредити за реалната икономика, като нарушаването на конкуренцията се сведе до минимум.

В рамките на схемата за рекапитализация е създаден държавен фонд за финансиране (Statens finansfond) (11), който има за цел временно да осигури капитал от първи ред за норвежките банки (12): придобиването от фонда на хибридни ценни книжа или привилегировани капиталови инструменти ще се извършва въз основа на заявление от съответната банка. Условията ще бъдат регулирани от споразумение между фонда и съответната банка, съдържащо конкретните изисквания за рекапитализация (например номинална стойност, размер, възнаграждение и стимули за излизане от схемата).

3.   Национално правно основание за мярката за помощ

Националното правно основание за създаване на фонда е Lov 6. mars 2009 nr. 12 om Statens finansfond. Също така ще бъде приета наредба за прилагане, свързана с фонда и неговите дейности (13).

4.   Бюджет и срок на действие

През 2008 г. Norges Bank извърши макроикономически стрес тест на шестте най-големи норвежки банки. Тестът възпроизвежда негативен сценарий, при който банките отбелязват загуби в размер средно на 2,3 % от техните активи, претеглени спрямо риска. Въз основа на този тест Norges Bank изчислява, че десетте най-големи банки се нуждаят от рекапитализация приблизително в размер на 34 милиарда норвежки крони. В съответствие с резултатите от този тест за фонда са заделени достатъчно ресурси (50 милиарда норвежки крони или приблизително 5,1 милиарда EUR).

Схемата ще има временен характер, а правилата се очаква да влязат в сила през май 2009 г., като фондът ще разполага с шестмесечен срок за сключване на споразумения с банките, които кандидатстват за рекапитализация. Крайният срок за подаване на заявления до фонда ще бъде 6 седмици преди изтичането на шестмесечния период, за да се осигури време на фонда да сключи споразумение с кандидатстващата банка, преди да изтече шестмесечният срок през ноември 2009 г. През този период норвежките власти ще преценят дали мярката ще бъде необходима за по-продължителен период, като в такъв случай за схемата ще бъде уведомено отново.

5.   Схема за рекапитализация

5.1.   Получатели

Норвежките власти обясниха, че единствено норвежки банки, които като цяло са стабилни, ще имат право да кандидатстват за подпомагане по схемата, за която е отправено уведомление.

Норвежкият орган за финансов надзор ще упражнява подборна функция и ще определя дали дадена банка отговаря на условията на схемата (14). Като част от обичайните си надзорни функции органът за финансов надзор получава от всяка банка информация относно нейните кредитни портфейли и другите елементи от счетоводния баланс, бизнес плановете и собствената ѝ оценка на бъдещите рискови фактори. Когато банка подаде заявление до фонда за капиталова инжекция, от органа за финансов надзор ще се изисква да прецени дали банката отговаря на условията на схемата. Критерият за това, съгласно раздел 2 от наредбата, е дали „банката отговаря на изискването за коефициент на капиталова адекватност от първи ред с достатъчен марж, включително при отчитане на вероятното развитие на обстоятелствата в близкото бъдеще.“ Според норвежките власти органът за финансов надзор ще допусне, че това изискване е спазено, ако въпросната банка има коефициент на капиталова адекватност на основния капитал в размер на 6 % или повече, т.е. с 2 процентни пункта над минималното регулаторно изискване. Във всички случаи органът за финансов надзор ще основава своя анализ на актуална информация, като отчита различните рискови експозиции на банката, качеството на нейните активи и бизнес перспективи, както и формалните коефициенти на капиталовата ѝ адекватност, за да стигне до заключение, че банката е стабилна като цяло предвид също вероятните условия в близко бъдеще.

5.2.   Максимално увеличение на капитала

Пределните граници за повишаване на коефициентите на капиталова адекватност на основния капитал чрез капиталови инжекции от фонда ще бъдат следните:

а)

банка с коефициент на капиталова адекватност на основния капитал под 7 % може да получи рекапитализация до максимален коефициент на капиталова адекватност на основния капитал в размер на 10 %;

б)

банка с коефициент на капиталова адекватност на основния капитал между 7 % и 10 % може да получи рекапитализация в размер максимум на 3 процентни пункта от основния си капитал, но не повече от коефициент на капиталова адекватност на основния капитал в размер на 12 %;

в)

банка с коефициент на капиталова адекватност на основния капитал над 10 % може да получи рекапитализация в размер на не повече от 2 процентни пункта (15).

Банки, които след капиталовите инжекции от държавата ще имат коефициент на капиталова адекватност на основния капитал над 12 %, трябва да представят с помощта на документи своята нужда от капиталовата инжекция, а фондът ще извърши оценка на случая в зависимост от състоянието на банката и от начина за стимулиране на отпускането на кредити за реалната икономика.

По същия начин всяко заявление за увеличаване на основния капитал с повече от 2 процентни пункта трябва да съдържа документация, обосноваваща наложителността на такава голяма капиталова инжекция.

Фондът ще вземе решение относно действителната сума, която ще бъде отпусната, въз основа на оценка на различни рискови фактори, бизнес планове и перспективи. Норвежките власти обясниха, че ако въз основа на представените доказателства фондът не бъде убеден , че съществува нужда от предоставяне на финансова помощ по схемата, той ще отхвърли молбата. Банките, поставени в най-високата рискова категория, които кандидатстват за увеличаване на капитала с повече от 2 процентни пункта, ще подлежат на особено строг контрол.

Случаите, при които рекапитализацията съответства на над 2 % от коефициента на капиталова адекватност на основния капитал, ще бъдат докладвани на Органа.

5.3.   Причисляване към рисков клас

Фондът ще причисли всяка банка към един от три рискови класа въз основа на обективни критерии (16). Съобразно рисковия клас ще се определя размерът на купона, който трябва да се плати върху инжектирания от фонда капитал, и той ще остане фиксиран за времетраенето на споразумението между банката и фонда.

В наредбата е постановено, че банките с външен рейтинг от сертифицирана агенция за кредитен рейтинг ще бъдат причислени към следните рискови класове:

Рисков клас

1

2

3

Рейтинг

AA– или по-висок

От A– до A+

BBB+ или по-нисък

Норвежките власти обясниха, че на малко норвежки банки се присъжда рейтинг от международни агенции за рейтинг. На други банки обаче редовно се присъжда рейтинг от най-големите норвежки банки. Банките без присъден рейтинг от сертифицирани агенции за кредитен рейтинг ще бъдат оценявани въз основа на принципи, подобни на прилаганите от официалните агенции за кредитен рейтинг (17).

Норвежките власти смятат, че много малко норвежки банки ще попаднат в рисков клас 1, известен брой банки ще попаднат в рисков клас 2, а по-голямата част от банките ще бъдат причислени към рисков клас 3 (около три четвърти от всички норвежки банки).

5.4.   Инструменти за рекапитализация

Законодателството предвижда два алтернативни капиталови инструмента — хибридна ценна книга от първи ред („fondsobligasjon“) и привилегирован капиталов инструмент от първи ред („preferansekapitalinstrument“). И двата инструмента се определят като капитал от първи ред и не предоставят право на глас. Инструментите ще имат привилегировано право на некумулативно искане на годишна лихва, което ще зависи от наличието на печалба и от коефициента на капиталова адекватност, който трябва да бъде по-висок с не по-малко от 0,2 % от изисквания в даден момент минимален коефициент на капиталовата адекватност. Лихвата ще се покрива, докато не бъде изплатена изцяло или докато не бъде изразходвана печалбата.

Цената на рекапитализацията ще бъде фиксирана индивидуално за всяка банка въз основа на приложимия лихвен процент. Освен това ще има допълнително начисление в зависимост от рисковата категория на банката и вида на избрания инструмент.

Норвежките власти считат, че системата за изчисляване на нивото на възнаграждение за всяка банка по отношение на всеки инструмент съответства на методиката, установена от Европейската централна банка (18) в нейната препоръка от 20 ноември 2008 г. (19) и следователно е в съответствие с насоките за рекапитализация.

Норвежките власти обясниха, че активите на норвежките банки представляват до голяма степен активи с променлив лихвен процент. За да сведат до минимум риска, свързан с лихвения процент, по принцип банките се стремят да си осигурят еднакви падежи по договорите за лихвените проценти от двете страни на счетоводния баланс. По този начин съвпадането на падежите изисква от норвежките банки да разполагат предимно с пасиви с променлив лихвен процент. При тези обстоятелства норвежките власти предложиха възнаграждението за рекапитализацията да се базира или на доходността на краткосрочни шестмесечни държавни сертификати, или на държавни облигации за 5 години.

Според обясненията на норвежките власти цената на рекапитализацията за банките за петгодишен период ще бъде същата независимо от избрания от банката вариант. Те илюстрират този аспект, като сравняват настоящата нетна цена на рекапитализацията за банките, използващи варианта, основаван на доходността на държавни облигации за 5 години, с настоящата нетна цена на рекапитализацията за банките, използващи варианта, базиращ се на доходността на шестмесечни държавни сертификати за период от пет години (20).

Поради това норвежките власти считат, че въпреки че доходността на шестмесечни държавни сертификати към момента е по-ниска от доходността на държавни облигации за 5 години, цената на рекапитализацията за банките за петгодишен период ще бъде същата независимо от избрания вариант.

5.4.1.   Хибридна ценна книга от първи ред

Хибридната ценна книга от първи ред ще покрива загуби след капитала, формиран от обикновени акции (предпочитана при покриването на загуби). Тя е разработена като изискуем, неподлежащ на обратно изкупуване инструмент с фиксиран купон, определен по същия начин като курса на норвежките държавни облигации със следната надбавка:

5,0 % за банки от рисков клас 1;

5,5 % за банки от рисков клас 2;

6,0 % за банки от рисков клас 3 (21).

В съответствие с препоръката на ЕЦБ елементът на минималната надбавка се изчислява като петгодишен спред CDS (Credit Default Swap — суап за кредитно неизпълнение) на банката върху подчинен дълг за референтен период от 1 януари 2007 г. до 31 август 2008 г. плюс 200 базисни пункта за оперативни разходи, плюс допълнителни 100 базисни пункта, за да се отрази по-високият ранг на хибридния инструмент по отношение на подчинения дълг. След това се прилага надценка за банките от рискови класове 2 и 3.

Норвежките власти посочиха, че Norges Bank е направила приблизително изчисление на средния спред на базата на подчинените договори CDS за DnB NOR (22), единствената норвежка банка, за която се търгуват договори CDS, на 100 базисни пункта за периода от 1 януари 2007 г. до 31 август 2008 г. (23)

С цел да се стимулира връщането, купонът се повишава с 1 процентен пункт след четвъртата и петата година. Инструментът ще запази този по-висок фиксиран купон до изплащането. Изплащането на средствата зависи от предоставянето на разрешение от органа за финансов надзор, който трябва да потвърди, че изискванията за капиталова адекватност ще продължат да бъдат изпълнявани след изплащането.

5.4.2.   Привилегирован капиталов инструмент от първи ред

Привилегированият капиталов инструмент от първи ред е pari passu (покрива загубите успоредно) с обикновените акции. Той може да стане изискуем след 3 години. Изготвен е като задължителен инструмент с възможност за преобразуване и се преобразува в обикновени акции след пет години, освен ако не бъде изплатен или преобразуван преди това. Този инструмент ще има фиксиран купон, определен по същия начин като курса на норвежките държавни облигации със следната надбавка:

6,0 % за банки от рисков клас 1;

6,5 % за банки от рисков клас 2;

7,0 % за банки от рисков клас 3 (24).

В съответствие с препоръката на ЕЦБ минималната надбавка е в размер на 600 базисни пункта (500 базисни пункта рискова премия от дялово участие и 100 базисни пункта за покриване на оперативни разходи). За банки от рискови класове 2 и 3 се прилага увеличение.

Както бе отбелязано по-горе, инструментът може да стане изискуем след три години. Методът за изчисляване на стойността на изплащането се уточнява в споразумението с банката, като стойността на изплащането не може да бъде по-ниска от номиналната стойност (25). Предсрочното изплащане ще бъде стимулирано например чрез включване в споразумението на повишаване на коефициента на изплащане през четвъртата и петата година, оскъпявайки по този начин по-късното изплащане в сравнение с предсрочното изплащане.

Освен това, вместо да се позволява извършването на задължително преобразуване, стимулът за изплащане ще бъде гарантиран чрез определяне на коефициент на преобразуване в края на петгодишния период, който е по-изгоден за фонда отколкото преобразуването по тогавашната пазарна цена и също така е по-изгоден за фонда в сравнение с изплащането преди края на петата година (с други думи, одобреният метод ще осигури значително намаляване на дяловото участие на съществуващите акционери).

Норвежките власти обясниха, че фондът ще има право да преобразува инструмента в обикновени акции/сертификати за първоначалния капитал, ако предпочитаният капитал съставлява значителен дял от балансовата стойност на собствения капитал на банката. В споразумението с всяка банка фондът ще уточни какво представлява значителен дял. Прагът за значителния дял няма да бъде по-висок от 50 % (26).

Отделното споразумение може да включва също и възможност за банката да преобразува инструмента в обикновени акции/сертификати за първоначалния капитал, ако отчетната стойност на „собствените средства“ е намалена значително (с повече от 20 %). Методът за изчисляване на броя на акциите, които фондът ще получи при преобразуването, ще бъде уточнен в споразумението с банката и ще гарантира разумна връзка между стойността на изплащането и потенциалната печалба, от една страна, и преобразуването и потенциалната загуба, от друга (27).

5.5.   Предпазни механизми относно поведението на банките

Според норвежките власти схемата е допълнена от редица предпазни механизми относно поведението на банките.

Фондът ще направи задължително използването на капиталовите вноски в съответствие с целите на схемата, а не в противоречие с нея, както и ще задължи банките да не използват капиталовите вноски за маркетингови цели или с цел прилагане на агресивни търговски стратегии (28).

Съществуват и допълнителни ограничения, като: i) забрана относно повишаването на заплатите и други облаги за ръководния персонал до 31 декември 2010 г.; ii) почти пълна забрана на бонусите за финансовите години 2009 и 2010, като се забранява последващо изплащане на натрупани бонуси; iii) забрана относно придобиването от ръководния персонал на акции или други подобни при по-благоприятни условия; и iv) забрана относно въвеждането на нови програми за опция за акции или удължаване или подновяване на съществуващи програми.

II.   ОЦЕНКА

1.   Наличие на държавна помощ

Член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП гласи следното:

„Освен изключенията, предвидени в настоящото споразумение, за несъвместими с действието му се считат помощите, отпускани от държавите-членки на ЕО, от страните от ЕАСТ или отпускани чрез държавни ресурси, под каквато и да е форма, доколкото те засягат търговията между договарящите се страни, които нарушават или заплашват да нарушат конкуренцията, като подпомагат някои предприятия или производства.“

За да бъде определена като държавна помощ, мярката трябва първо да бъде предоставена от държавата или чрез държавни ресурси. Схемата, за която е отправено уведомление, се състои от капиталови инжекции, осъществени от фонда посредством ресурсите от националния бюджет. За тази цел за фонда е определен общ бюджет от 50 милиарда норвежки крони.

Освен това, мерките за рекапитализация позволяват на получателите да се сдобият с необходимия капитал при по-благоприятни условия отколкото би било възможно иначе при съществуващите условия на финансовите пазари. Органът счита, че предвид настоящите затруднения на капиталовите пазари, държавата осъществява инвестиции, тъй като нито един оператор в условията на пазарна икономика не би желал да инвестира при подобни условия. Още повече че мярката, за която е отправено уведомление, има селективен характер, тъй като е насочена единствено към стабилните като цяло норвежки банки, а не към други финансови институции или предприятия. Това предоставя икономическо предимство на получателите и укрепва тяхната позиция в сравнение с техните конкуренти в Норвегия и в другите държави-членки на ЕАСТ, и поради това трябва да се счита, че мярката нарушава конкуренцията и засяга търговията между договарящите се страни.

По тези причини Органът счита, че схемата за рекапитализация, за която е отправено уведомление, представлява държавна помощ по смисъла на член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП.

2.   Процедурни изисквания

Съгласно член 1, параграф 3 от част I от Протокол 3 „Надзорният орган на ЕАСТ следва да бъде информиран в разумен срок, който да му даде възможност да представи своето становище по отношение на всякакви планове за предоставянето или изменението на помощта (…). Заинтересованата държава-членка не може да започне прилагането на предложените мерки, докато процедурата не доведе до постановяването на окончателно решение“.

Чрез уведомление относно схемата за рекапитализация от 28 април 2009 г. норвежките власти са спазили изискването за отправяне на уведомление. Те са поели ангажимент да не прилагат схемата, докато Органът не е одобрил мярката, като по този начин са спазили също така задължението за изчакване.

Поради това Органът може да направи заключението, че норвежките власти са изпълнили своите задължения съгласно член 1, параграф 3 от част I от Протокол 3.

3.   Съвместимост на помощта

3.1.   Прилагане на член 61, параграф 3, буква б) от Споразумението за ЕИП и на насоките за рекапитализация

Съгласно член 61, параграф 3, буква б) от Споразумението за ЕИП „помощите, предназначени за подпомагане осъществяването на значим проект от общ европейски интерес или за преодоляване на сериозно сътресение на икономиката на дадена държава-членка на ЕО или на страна от ЕАСТ“ (добавено подчертаване) могат да бъде счетени за съвместими с действието на Споразумението за ЕИП.

Органът не оспорва анализа на норвежките власти, че настоящата глобална финансова криза е ограничила отпускането на кредити за реалната икономика на национално равнище. Ако при това положение не бъдат предприети мерки, то може да окаже въздействие върху икономиката на Норвегия като цяло. Поради това според Органа схемата, за която е отправено уведомление, има за цел преодоляването на сериозно сътресение за норвежката икономика.

Въз основа на член 61, параграф 3, буква б) от Споразумението за ЕИП през януари 2009 г. Органът прие насоките за рекапитализация, в които се определят правилата за оценка на помощта, предоставена под формата на рекапитализация в контекста на настоящата финансова криза. Съответно Органът ще извърши оценка на настоящото уведомление въз основа на разпоредбите на насоките за рекапитализация.

В насоките за рекапитализация се посочва, че „в контекста на сегашното състояние на финансовите пазари рекапитализацията на банки може да послужи за постигането на редица цели. Първо, рекапитализациите допринасят за възстановяване на финансовата стабилност и спомагат за възвръщане на доверието, необходимо за възобновяване на кредитирането между самите банки. […] Второ, рекапитализациите могат да подпомогнат за осигуряването отпускането на кредити за реалната икономика.“ (29). Освен това „за банките трябва да съществуват достатъчно благоприятни условия за достъп до капитал, за да бъде рекапитализацията толкова ефективна, колкото е необходимо. От друга страна, условията, придружаващи всяка мярка за рекапитализация, следва да гарантират равнопоставеност, а в по-дългосрочен план и възстановяване на нормалните пазарни условия. Ето защо държавната намеса следва да бъде съразмерна и от временен характер и следва да се отпуска по начин, който предоставя стимули за банките да се изплатят на държавата, когато обстоятелствата на пазара го позволят (…). Във всички случаи държавите-членки трябва да гарантират, че всяка рекапитализация на дадена банка е наистина наложителна.“ (добавено подчертаване) (30).

Поради това мерките, за които се отправя уведомление, трябва да отговарят на следните условия:

—   целесъобразност (адекватност на мярката за постигане на определените цели): мярката за подпомагане трябва да бъде добре насочена, за да постигне успешно целта за насърчаване на финансовата стабилност и отпускането на кредити за реалната икономика;

—   наложителност: мярката за подпомагане трябва да бъде наложителна по своя размер и форма, за да постигне поставената цел (31);

—   съразмерност: положителните ефекти от мярката за помощ трябва да бъдат правилно балансирани по отношение на нарушаването на конкуренцията, за да може това нарушаване да бъде сведено до минимума, необходим за постигане на целите на мерките.

3.2.   Целесъобразност

Органът трябва най-напред да извърши оценка дали предложената мярка, т.е. рекапитализацията от страна на държавата на банки, които като цяло са стабилни, е подходяща мярка за постигане на поставените цели за насърчаване на финансовата стабилност и отпускането на кредити за реалната икономика.

Органът признава, че при настоящите пазарни условия кредитните институции могат да се нуждаят от допълнителен капитал, за да се гарантира достатъчен поток от кредити за цялата икономика, чрез което да се противодейства на по-нататъшното задълбочаване на кризата. Освен това, несигурността по отношение на икономическите перспективи подрони доверието в стабилността на финансовите институции в дългосрочен план. Рекапитализацията на стабилните като цяло банки следва да осигури достатъчно добра капитализация на финансовите институции, така че по-добре да устоят на потенциални загуби и да поддържат нормални дейности по кредитиране.

Предоставянето на капитал на банки, които като цяло са стабилни, следователно може да се разглежда като подходяща мярка за гарантиране на благоприятни условия за отпускане на кредити за реалната икономика в съответствие с изискването на насоките за рекапитализация.

3.3.   Наложителност

По своя размер и форма мярката за помощ трябва да бъде необходима, за да се постигне поставената цел предвид сегашните извънредни обстоятелства. Следователно може да се счита, че с оглед на поставената цел е наложителна помощ единствено за банки, които като цяло са стабилни.

Норвежките власти предвиждат, че схемата, за която е отправено уведомление, ще влезе в сила през май 2009 г. и ще бъде отворена за период от 6 месеца. Крайният срок за подаване на заявления за капиталова инжекция ще бъде 6 седмици преди изтичането на шестмесечния период (приблизително края на септември 2009 г.).

Освен това се предвижда капиталовите инжекции да бъдат временна мярка. В схемата са заложени стимули за насърчаване на банките да изплащат отпуснатия капитал и са наложени също редица съществени ограничения върху поведението, които допълнително стимулират връщането към нормалните пазарни условия.

Органът счита, че посредством ограничаването на временния обхват на схемата норвежките власти са ограничили потенциалната държавна помощ до контекста на настоящото положение на финансовите пазари и сериозното затруднение, съществуващо понастоящем в норвежката икономика.

В насоките за рекапитализация се подчертава колко е важно да се прави разлика между банки, които като цяло са стабилни и имат добри резултати, и банки, които са изпаднали в затруднение и имат по-слаби резултати (32).

Норвежките власти обясниха, че единствено банки, които като цяло са стабилни, имат право да участват в схемата, за която е отправено уведомление. Въз основа на информацията, предоставена от банките при кандидатстване за капиталова инжекция и на базата на обективни критерии (формални коефициенти на капиталовата адекватност, анализ на различните рискови експозиции на банката, качество на активите, бизнес перспективи и др.), норвежкият орган за финансов надзор ще упражнява подборна функция и ще оценява дали дадена банка е стабилна като цяло. Схемата ще бъде открита единствено за банки, които според органа за финансов надзор отговарят на изискванията за капитал от първи ред „с достатъчен марж, включително при отчитане на вероятното развитие на обстоятелствата в близкото бъдеще“ (33).

Следователно може да бъде направено заключението, че схемата, за която е отправено уведомление, взима предвид заложеното в насоките за рекапитализация изискване да се прави разлика между банките и тя няма да се използва за рекапитализация на банки, които не са стабилни като цяло.

Държавите от ЕАСТ следва да гарантират, че всяка рекапитализация на дадена банка е наистина наложителна (34). През декември 2008 г. Norges Bank извърши поредица от стрес тестове на шестте най-големи норвежки банки. Тестът възпроизвеждаше негативен сценарий, при който банките отбелязват загуби в размер средно на 2,3 % от техните активи, претеглени спрямо риска. Norges Bank изчисли, че при симулираните негативни обстоятелства средствата за рекапитализация на 10-те най-големи банки ще възлизат приблизително на 34 милиарда норвежки крони. Въз основа на тези заключения норвежките власти са изчислили, че 50 милиарда норвежки крони ще бъдат достатъчни, за да се увеличи основният капитал на всички норвежки банки средно с 2,3 %. Следователно бюджетът на схемата е 50 милиарда норвежки крони.

По този начин размерът на капиталовата инжекция, предложена от норвежките власти, е обвързан със специфичните условия на норвежкия банков пазар. Норвежките власти са определили максимални граници за повишението на коефициентите на капиталова адекватност на основния капитал чрез капиталови инжекции от фонда, която са свързани с нивото на основния капитал в банката, съществуващо преди държавната интервенция. По този начин банките с коефициент на капиталова адекватност на основния капитал под 7 % могат да кандидатстват за рекапитализация, за да повишат този коефициент до не повече от 10 % (35). Банки с коефициент на капиталова адекватност на основния капитал между 7 % и 10 % могат да бъдат рекапитализирани с до 3 процентни пункта, но до коефициент, не по-висок от 12 %. Банки с коефициент на капиталова адекватност на основния капитал над 10 % могат да кандидатстват единствено за капиталова инжекция до 2 процентни пункта.

Както бе отбелязано по-горе, действителният размер на капиталовата инжекция ще бъде определен от фонда и уточнен в споразумението с отделните кандидатстващи банки. В допълнение, приоритет ще имат заявления от банки със значение за цялата финансова система, като по този начин се гарантира, че целта за възстановяване на финансовата стабилност също е взета под внимание (36). Освен това фондът ще изисква допълнителна обосновка по отношение на всяко заявление за капиталова инжекция в размер на повече от 2 процентни пункта, за да се потвърди наложителността на такава голяма капиталова инжекция.

Органът ще бъде информиран за всички случаи, при които е осъществена капиталова инжекция над 2 %.

Фондът ще изисква също допълнителна обосновка по отношение на заявления, при които предложената инжекция ще повиши коефициента на капиталова адекватност на основния капитал на кандидатстващата банка до над 12 %. Следователно фондът ще бъде в позиция да провери наложителността на държавната интервенция въпреки съществуващото високо ниво на капитализация. Органът отбелязва, че това положение засяга основно малки спестовни банки, разполагащи с ограничени методи за собствено финансиране. Тези банки представляват малка част от пазара (само 11 % от общите банкови активи) и оперират основно на местните пазари. Ако конкретната нужда на банката не е достатъчно обоснована, фондът ще отхвърли нейната молба.

Въз основа на предходните съображения Органът стига до заключението, че схемата, за която е отправено уведомление, е разработена по начин, който да гарантира, че всяка капиталова инжекция е наистина наложителна.

3.4.   Съразмерност

Накрая, Органът трябва да прецени дали капиталовите инжекции са осъществени при условия, които свеждат до минимум размера на помощта, за да се ограничи нарушаването на конкуренцията до най-малката степен, необходима за постигане на поставените цели.

Съгласно насоките за рекапитализация най-добрата гаранция за ограничаване на нарушаването на конкуренцията определяне на стойността на рекапитализацията, което е близко до пазарните цени (37). Поради това рекапитализацията следва да бъде извършена по начин, при който се взема предвид пазарната позиция на всяка институция и се предоставят на банката стимули да изплати средствата на държавата във възможно най-кратък срок. Ето защо при извършването на оценка на мерките за рекапитализация трябва да бъдат използвани следните елементи: цел на рекапитализацията, стабилност на банката получателка, възнаграждение, стимули за излизане от схемата и предпазни механизми срещу злоупотреба с помощта и нарушаване на конкуренцията.

Целта на мярката и стабилността на банките бяха разгледани по-горе. При възнаграждението като цяло трябва да се отчитат по подходящ начин следните елементи:

рисков профил на получателя;

характеристика на избрания инструмент;

стимули за излизане от схемата; и

подходящ референтен лихвен процент, при който няма риск (38).

В насоките се набелязва подходящ метод за определяне на стойността на рекапитализациите, като за основа се ползва методологията, заложена в горепосочената препоръка на ЕЦБ. Тази методология включва изчисляване на спектъра на стойността на рекапитализацията на базата на различни компоненти с долна граница — изискваният процент на възвръщаемост на подчинения дълг и с горна граница — изискваният процент на възвръщаемост на обикновените акции. Както долната, така и горната граница се състоят от комбинация от доходността на държавни облигации и надбавки. Специфичните характеристики на отделните институции и на държавите от ЕАСТ следва да бъдат отразени при изчисляване на спектъра на стойността на рекапитализацията в дадена ситуация. Органът ще приеме също и алтернативни методологии за определяне на стойността, при условие че те водят до възнаграждения, които са по-високи от определените съгласно методологията на ЕЦБ (39).

Изискваният процент на възвръщаемост за подчинения дълг следователно се изчислява като доходност на държавните облигации плюс спред CDS на издаващата банка, плюс 200 базисни пункта, за да бъдат покрити оперативните разходи и да бъде предоставен стимул за излизане от схемата. При останалите хибридни инструменти с икономически характеристики, подобни на подчинения дълг, по-високият ранг на тези инструменти се отразява чрез включване на допълнителни 100 базисни пункта.

Норвежките власти определиха, че хибридната ценна книга от първи ред попада в горното описание и изчислиха възнаграждението по отношение на този инструмент като доходност на държавните облигации плюс 5,0 % за банки от рисков клас 1 (надбавката за рискови класове 2 и 3 е съответно 5,5 % и 6,0 %). Те посочиха, че Norges Bank е изчислила приблизителната стойност на спреда CDS на DnB NOR (най-голямата норвежка банка и единствената, за която има налични данни за CDS) на 100 базисни пункта. Тъй като не съществуват съответни данни за другите норвежки банки, властите са приложили еднаква надбавка за всички банки. Прилагането на методологията на ЕЦБ следователно ще доведе до минимална надбавка от 400 базисни пункта. Както е отбелязано по-горе, минималната надбавка съгласно схемата, за която е отправено уведомление, е 500 базисни пункта и следователно отговаря на изискванията на насоките в това отношение.

Изискваният процент на възвръщаемост за обикновените акции се изчислява като доходност от държавните облигации плюс рискова премия от дялово участие в размер на 500 базисни пункта плюс 100 базисни пункта, за да бъдат покрити оперативните разходи и да бъде предоставен стимул за излизане от схемата. При други инструменти с икономически характеристики, подобни на обикновените акции (включително неподлежащи на обратно изкупуване инструменти, които се преобразуват в обикновени акции), изискваният процент на възвръщаемост трябва да бъде близък до този на обикновените акции.

Норвежките власти определиха привилегирования капиталов инструмент от първи ред като отговарящ на описанието и изчислиха възнаграждението по отношение на този инструмент като доходност на държавните облигации плюс 6,0 % за банки от рисков клас 1 (за рискови класове 2 и 3 надбавката е съответно 6,5 % и 7,0 %). Прилагането на методологията на ЕЦБ би довело до минимална надбавка от близо 600 базисни пункта и следователно може да се направи заключението, че добавката за привилегирования капиталов инструмент е в съответствие с насоките за рекапитализация.

Другият елемент на възнаграждението е доходността на държавните облигации (40). Схемата, за която е отправено уведомление, се основава на норвежки държавни облигации за 5 години. Схемата, за която е отправено уведомление, обаче предоставя на кандидатстващите банки възможност възнаграждението да се обвърже с шестмесечните държавни сертификати. Органът отбелязва, че понастоящем шестмесечният променлив лихвен процент е приблизително с 1 процентен пункт по-нисък от фиксирания лихвен процент за държавни облигации за 5 години. По този начин възнаграждението към момента би било с приблизително 1 процентен пункт по-ниско за банки, които използват възможност за възнаграждение, основано на шестмесечния променлив лихвен процент.

Норвежките власти твърдят, че двата начина за определяне на стойността на капиталовите инжекции по принцип са равностойни. Те илюстрират това, като изчисляват възнаграждението въз основа на текущия процент за норвежки държавни облигации и на нетната настояща стойност на шестмесечните държавни сертификати на фючърсния пазар за петгодишния период. Изчислението се основава на теорията, че паритетът между фиксирания и променливия лихвен процент ще се запази във времето.

Въпреки че изчисленията се базират на очаквания и няма гаранция, че лихвата винаги ще бъде същата като предвидената, Органът стига до заключението, че въз основа на наличните данни е възможно възнаграждението, обвързано с шестмесечния държавен сертификат, да попадне в границите на спектъра на стойността на рекапитализацията, установен въз основа на описаната по-горе методология. Освен това Органът е отбелязал факта, че надбавките са над минимума, изискван в насоките за рекапитализация.

Следващият елемент на възнаграждението, който трябва да бъде разгледан след подходящия референтен безрисков лихвен процент и характеристиките на предлаганите инструменти, е рисковият профил на получателя.

Както бе отбелязано по-горе, фондът ще причисли всяка банка към един от трите рискови класа въз основа на обективни критерии (41). Рисковият клас ще определи купона, който трябва да бъде платен във връзка с инжектирания капитал. В приложение 1 към насоките за рекапитализация се съдържа по-обстойна информация относно начина на оценяване на рисковия профил на получателя, а за подходящи показатели се определят капиталовата адекватност, размерът на рекапитализацията, настоящите спредове CDS и рейтингът и перспективите на кандидатстващата банка.

Органът счита, че методът за оценяване от фонда, описан по-горе в раздел I.5.3, взема под внимание значителен брой от тези разнообразни показатели и поради това води до подходяща класификация на кандидатстващите банки по отношение на риска.

Норвежките власти са включили допълнителни 50 базисни пункта във възнаграждението за банките от рисков клас 2 и допълнителни 100 базисни пункта за тези от рисков клас 3. Това се обосновава с разликата, която се наблюдава между кредитния спред на подчинения дълг на DnB NOR и този на другите норвежки банки, като става дума за надценките към приблизително изчисления спред CDS на DnB NOR. Установено е, че спредът между най-ниската и най-високата доходност не превишава около 100 базисни пункта и поради това надбавките към класовете от среден и висок риск са определени съответно на 50 и 100 базисни пункта.

Последният елемент на възнаграждението, определен в насоките, са стимулите за излизане от схемата, заложени в самата схема. Органът отбелязва в това отношение, че възнаграждението за хибридната ценна книга от първи ред (която може да бъде изплатена на държавата по всяко време) се повишава с 1 процентен пункт годишно през четвъртата и петата година и този купон с по-висока стойност се поддържа до изплащането. По отношение на привилегирования капиталов инструмент от първи ред изплащането е възможно едва след изтичането на три години, а в края на петата година инструментът автоматично се преобразува в обикновени акции. Независимост от това, в наредбата е постановено, че: 1) изплащането не може да бъде по-ниско от номиналната стойност и ще се повиши през четвъртата и през петата година; и 2) преобразуването в акции в края на петата година ще се осъществи при условия, осигуряващи на банката стимули да изплати инструмента преди извършване на автоматично преобразуване. Норвежките власти посочиха също, че като допълнителен стимул за изплащане механизмът на преобразуване следва също да бъде по-благоприятен за фонда отколкото преобразуване по съответната пазарна цена към момента, което изисква значително намаляване на дяловото участие на съществуващите акционери.

Органът счита, че като се вземат под внимание всички тези елементи, схемата, за която е отправено уведомление, предвижда общо ниво на възнаграждение в съответствие с принципите, заложени в насоките за рекапитализация.

В допълнение към стимулите за възнаграждение и за излизане от схемата в насоките за рекапитализация се прави също позоваване на предпазни механизми срещу злоупотреба с помощта и нарушаване на конкуренцията и се изисква от държавите от ЕАСТ да добавят ефективни и приложими национални предпазни механизми към рекапитализацията, като тези механизми гарантират, че инжектираният капитал се използва за запазване на отпускането на заеми за реалната икономика, така че целта на финансирането на реалната икономика да бъде постигната по ефективен начин (42). В тази връзка Органът отбелязва, че схемата, за която е отправено уведомление, съдържа ангажименти, свързани с поведението, наложено на банките, които се възползват от капиталовата инжекция, за да се гарантира, че фондовете не се използват за цели, различни от отпускането на кредити за реалната икономика. С раздел 6 от наредбата се гарантира редовното уведомяване на фонда относно политиката на отпускане на кредити на банките получателки, чрез раздел 8 се изисква от банките, възползвали се от капиталовата инжекция, да поемат задължение да я използват в съответствие, а не в противоречие, с целите на схемата, а именно да се насърчава отпускането на кредити за реалната икономика, а чрез раздел 14 на фонда се предоставят правомощия да предприема мерки за гарантиране, че условията за управление на капиталовата инжекция са спазени.

И накрая, Органът отбелязва, че норвежките власти не са въвели никакви други мерки за държавна помощ, насочени към банковия сектор.

4.   Заключение

Въз основа на изложената по-горе оценка Органът счита, че схемата за временна рекапитализация на банки, които като цяло са стабилни, с цел насърчаване на финансовата стабилност и отпускане на кредити за реалната икономика, която норвежките власти планират да приложат, е съвместима с действието на Споразумението за ЕИП по смисъла на член 61 от Споразумението за ЕИП, разглеждан във връзка с насоките за рекапитализация.

На норвежките власти се припомня за задължението, произтичащо от член 21 от част II от Протокол 3 във връзка с член 6 от Решение № 195/04/COL за предоставяне на годишни отчети относно прилагането на схемата.

На норвежките власти се припомня също, че Органът трябва да бъде уведомен за всички планове за промяна на тази схема,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Надзорният орган на ЕАСТ реши да не повдига възражения срещу схемата за временна рекапитализация на банки, които като цяло са стабилни, с цел насърчаване на финансовата стабилност и отпускане на кредити за реалната икономика въз основа на член 61 от Споразумението за ЕИП, разглеждан във връзка с насоките за рекапитализация.

Член 2

Адресат на настоящото решение е Кралство Норвегия.

Член 3

Само текстът на английски език е автентичен.

Съставено в Брюксел на 8 май 2009 година.

За Надзорния орган на ЕАСТ

Per SANDERUD

Председател

Kurt JÄGER

Член на Колегията


(1)  Наричан по-долу „Органът“.

(2)  Наричано по-долу „Споразумението за ЕИП“.

(3)  Наричано по-долу „Споразумението за надзор и съд“.

(4)  Наричан по-долу „Протокол 3“.

(5)  Насоки за прилагане и тълкуване на членове 61 и 62 от Споразумението за ЕИП и член 1 от Протокол 3 към Споразумението за надзор и съд, приети и издадени от Органа на 19 януари 1994 г., публикувани в Официален вестник на Европейския съюз (наричан по-долу „ОВ“) L 231, 3.9.1994 г., стр. 1 и притурка за ЕИП № 32 от 3.9.1994 г., стр. 1. Наричани по-долу „Насоките за държавна помощ“. Актуализираната версия на Насоките за държавна помощ можете да намерите на интернет страницата на Органа: http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/

(6)  Наричани по-долу „насоките за рекапитализация“.

(7)  Решение № 195/04/COL от 14 юли 2004 г., публикувано в ОВ L 139, 25.5.2006 г., стр. 37 и в притурка за ЕИП № 26, 25.5.2006 г., стр. 1, изменено с Решение № 319/05/COL от 14 декември 2005 г., публикувано в ОВ C 286, 23.11.2006 г., стр. 9 и в притурка за ЕИП № 57, 23.11.2006 г., стр. 31.

(8)  Наричана по-долу „схемата за рекапитализация“.

(9)  В края на 2008 г. съществуваха 121 норвежки спестовни банки и 18 норвежки търговски банки. Приблизително 77 % от норвежките банки имаха коефициент на капиталова адекватност на основния капитал над 12 %. Това са обаче предимно по-малки спестовни банки и те представляват едва около 11 % от общите банкови активи. От друга страна, много ограничен брой банки са имали коефициент на капиталова адекватност на основния капитал под 7 %.

(10)  Капиталът от първи ред е основният показател за финансовата стабилност на определена банка от регулаторна гледна точка. Той се състои от основен капитал, съставен предимно от обикновени акции и оповестен резерв (или неразпределена печалба), но може да включва също неподлежащи на откупуване некумулативни преференциални акции.

(11)  Наричан по-долу „фондът“.

(12)  Понятието „норвежки банки“ включва норвежки банки, собственост на чуждестранни банки, но изключва клонове на чуждестранни банки в Норвегия, други небанкови кредитни институции и други типове финансови институции.

(13)  Наричана по-долу „наредбата“.

(14)  Раздел 2 от наредбата.

(15)  Раздел 2 от наредбата.

(16)  Раздел 10 от наредбата.

(17)  Това означава, че ще се прави преценка по известен брой критерии, като коефициент на капиталова адекватност на основния капитал, обща възвръщаемост, състав и качество на кредитите от кредитния портфейл, съотношение между депозити и кредити, загуби и рискова експозиция (кредитен риск, ликвиден риск, пазарен риск и оперативен риск). Фондът или експертите, наети от фонда, могат да използват за отправна точка за определяне на подходящите рискови класове рейтингите, предоставени от най-големите банки, действащи в Норвегия, напр. кредитния анализ от DnB NOR (най-голямата група за финансови услуги в Норвегия).

(18)  Наричана по-долу „ЕЦБ“.

(19)  Наричана по-долу „препоръката на ЕЦБ“.

(20)  На базата на доходността на шестмесечни държавни сертификати, закупени на форуърдния пазар.

(21)  Раздел 11 от наредбата.

(22)  Норвежките власти са изчислили тази цифра въз основа на сумата от всички спредове на обикновени банкови облигации с по-висок ранг по отношение на държавните облигации и спредовете CDS за подчинените кредити, свързани с банковите облигации с по-висок ранг.

(23)  За разлика от това, в еврозоната ЕЦБ е изчислила приблизителна средна стойност на всички спредове CDS на подчинени дългове от клас А на 73 базисни пункта.

(24)  Раздел 12 от наредбата.

(25)  Раздел 13 от наредбата.

(26)  Раздел 12 от наредбата.

(27)  Ако ставките за преобразуване са фиксирани като средна стойност на първоначалната пазарна цена и пазарната цена при преобразуването, печалбата за фонда ще е обезпечена чрез съответното повишение на стойността на изплащането, което ще осигури симетрия между риска от спад на стойността и потенциалната печалба. Ако ставките за преобразуване са фиксирани на пазарната цена в момента на преобразуването, фондът не участва в загубите от стойността на акциите преди преобразуването. В такъв случай печалбата за фонда би трябвало също да бъде ограничена.

(28)  Раздел 8 от наредбата.

(29)  Параграфи 4 и 5 от насоките за рекапитализация.

(30)  Параграф 11 от насоките за рекапитализация.

(31)  Дело C-390/06 Nuova Agricast срещу Ministero delle Attività Produttive, решение от 15 април 2008 г. (все още не е публикувано в сборника), параграф 68. Съдът постанови, че „както е видно от Решението от 17 септември 1980 г. по дело Philip Morris Holland/Комисия (730/79, Recueil …) помощ, която подобрява финансовото положение на предприятието бенефициер, без да е необходима за постигане на целите, предвидени в член 87, параграф 3 ЕО, не би могла да се счете за съвместима с общия пазар“.

(32)  Параграф 12 от насоките за рекапитализация.

(33)  Раздел 2 от наредбата.

(34)  Параграф 11 от насоките за рекапитализация.

(35)  Тъй като банки коефициент на капиталова адекватност под 6 % като цяло няма да имат право да участват в схемата, максималното повишение за банките в тази категория ще бъде 4 процентни пункта. Както е посочено в бележка под линия 9 по-горе, съществува много малък брой банки с ниво на основния капитал под 7 %.

(36)  Раздел 2 от наредбата.

(37)  Параграф 19 от насоките за рекапитализация.

(38)  Параграф 23 от насоките за рекапитализация.

(39)  Параграф 30 от насоките за рекапитализация.

(40)  В препоръката на ЕЦБ това е дефинирано по следния начин: „сумата на: i) средната доходност на референтна облигация за 5 години на Икономическия и паричен съюз през 20 работни дни преди капиталовата инжекция; и ii) средният спред на доходността на държавните облигации за страната, в която е установена финансовата институция през референтния период от 1 януари 2007 г. до 31 август 2008 г.“

(41)  Вж. бележка под линия 17 по-горе.

(42)  Параграф 39 от насоките за рекапитализация.